Page 1

BIZIKIDETZA PLANAREN IKASTURTEKO ZEHAZTAPENA Zizur BHI ARDURADUNA: CARMEN BERNAOLA ARTARAZ 2010-2011 Ikasturteko helburuak: 1. Bizikidetza ohartarazteko ikastetxean egiten diren jardueren berri hezkuntza komunitate osoari ematea eta haien gainean ohartaraztea. 2. Eskola Kontseiluko bizikidetza batzordea eta ikastetxean antzeko gaiak jorratzen dituzten gainerako taldeen arteko hartu-emanak ezartzea behar koordinazioa egon dadin. 3. Bizikidetza plana abian jartzeko, hezkuntza komunitate osoa, familiak barne, inplikatzea. 4. Arartekarien prestakuntzari jarraipena ematea. 5. Ikastetxeko eguneroko bizitzan eta funtzionamenduan, ararteko taldea murgilaraztea. 6. COAT delakoa hedabidetzat hartu ez ezik, irakasle tutoreak bizikidetza planaren barnean murgiltzeko ere erabiltzea. 7. Ikastetxean eginen baitira, Bizikidetzaren Aholkularitzak aldez aurretik antolatutako jarduerak irakasleei eta familiei aurkeztea. 8. Ikasle zein irakasle berriekiko aholkularitza hobetzea. Irakasle-lagun delakoa eta ikasle-lagun delakoa sortzea. 9. Aurreko ikasturtean egindako Bizikidetza Plana zabaltzea. 10. Ikasleen eskubideen eta eginbeharren gaineko Foru Dekretua zabaltzea ez ezik, ikastetxeetako bizikidetzaren gainekoaren berri ere zabaltzea. 11. Arautegi berriari atxikiz, Ikastetxeko Barne Araudia lantzea. 12. Ikastetxe barruko orrialdean “Bizikidetza� izenarekin ezagutzen den material guztia biltzea eta hornitzen jarraitzea.

Aurten ere, aurrekoetan programatu ziren ekintzek jarraipena izanen dute. 1.- Lan-taldea: Ikastetxeko bizikidetzaren kudeaketa egiteko eredu osatua.

Pertsona edo talde arduraduna

Une egokiak

Ebaluazioadierazleak

Ikasturte osoan zehar

Auto-ebaluazioa

2.- Bitartekarien tailerra: hastapen maila eta sakontze maila 3.- Bitartekarien zeregina gatazkak gainditu daitezen 4.- DBHko ikasleen gela anitzetako 4 arauren berrezarpena: Piktogramak

Lan-taldea

1. Hiruhilekoan: abenduaren 21a

Tailerraren bukaeran, galdeketa

Aholkularitza, bizikidetza

Ikasturte osoan zehar

Bizikidetza taldeko lana

Azaroa

Bitartekatuen erantzuna Galdeketa


Ekintza berriak 1.- Diziplina positiboa tailerra DBH n eta Batxilergoan: Iturburuak, prozesuak eta tresnak. 2.- Tailerrean adostutako Arauen eta Azturen ezarpena.

3.- TIK- etako trebakuntzaren barruan, proiektu pilotua: "Internet-eko erabilera segurua" 4.-TIK- etako trebakuntza: DBHko 1. mailako ikasleak. “Interneteko erabilera segurua” 5.- Bizikidetza Batzordeetarako, kasuen ikuskapena. 6.- Ikastetxean berandu sartu diren ikasleei eta behin behineko irakasleei laguntzeko protokoloen azalpena. 7.- Bizikidetza Plana ez ezik, Ikasleen Bizikidetzaren gaineko eta Eskubideen eta Betebeharren gaineko Foru Dekretua hedatzeko ekintzak

Pertsona edo talde arduraduna Iruñeko ILZ eta GEUZ

Bizikidetza taldea

Nafarroako Gobernua, Berrikuntza Saila, Enpresa eta Enplegua. Teknologia Departamentua

Une egokiak

Irailean eta hiruhilekoan behin, hitzarmenen berrazterketa Urrian eta hiruhileroko berrikuspena. Aurrena, abenduaren 15ean.

Galdeketa

Lehenengo hiruhilekoa

Bigarren hiruhilekoa

Ikasturte osoa Zuzendaritza, ikasketa burutza, bizikidetza batzordea

Ebaluazioadierazleak Galdeketa

Galdeketa

2. eta 3. hiruhilekoa

Ikasturte osoa

Bizikidetza Planaren arduradunaren dedikazioa 0.- Koordinazio beharra egiteaz gainera, beste lau ordu gehiago ere dedikatuko zaizkio. 1.- Honezkero, ikastetxean dagoen lan-taldean parte hartu eta koordinatu: “Ikastetxeko bizikidetza kudeatzeko eta integratzeko eredua” 2.- Honako tailerrean parte hartzeaz gainera, koordinatzea: “Diziplina positiboa DBHn eta Batxilergoan: Oinarriak, prozesuak eta tresnak”. 3.- Bizikidetza Planaren Zehaztapena lantzea. 4.- Bizikidetza Planaren berri emateaz gainera, Ikasleen Bizikidetzaren gaineko eta Eskubideen eta Betebeharren gaineko Foru Dekretua ezagutzeko bideak zabaltzea; baita gai honen gainean sor daitekeen beste edozein arautegi ezagutzeko ere. 5.-Arautegi berria dela eta, zuzendariarekin aldizkako bilerak egitea Ikastetxeko Barne Araudia lantzeko. Arduradunaren prestakuntza 1.- DIZIPLINA POSITIBOA DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAN ETA BATXILLERGOAN: OINARRIAK, PROZESUAK ETA TRESNAK 14 ordu. Irailean 2.- JENDAURREAN HITZ EGITEA Komunikazio eraginkorra 21 ordu Urrian- azaroan 3.- web orrialdeen edizioa. (35 ordu, lehenengo lauhilekoan) 4.- Bizikidetza Batzordeetarako, kasuen ikuskapena. (25 ordu) Materiala Erabiliko den materiala eta sortuko dena guztien esku egonen da ikastetxean.


CONCRECIÓN ANUAL DEL PLAN DE CONVIVENCIA IES Zizur BHI RESPONSABLE: CARMEN BERNAOLA ARTARAZ

Objetivos para el curso 2010-2011: 1. Hacer consciente a toda la comunidad educativa de las actividades de fomento de la convivencia que se realizan en el centro. 2. Establecer relación entre la comisión de convivencia del Consejo Escolar y demás grupos del centro que se dedican a estas cuestiones, con el objetivo de hacer un trabajo coordinado. 3. Implicar a toda la comunidad educativa, incluidas las familias, en la implementación del plan de convivencia. 4. Continuar con la formación de mediadores 5. Insertar el equipo de mediadores en el funcionamiento diario del centro. 6. Utilizar la COAT como medio de difusión y, a la vez, como dinamizador entre los tutores/tutoras del plan de convivencia. 7. Presentar al profesorado y a las familias actividades organizadas por la Asesoría de Convivencia, a realizar en el centro 8. Mejorar el asesoramiento al profesorado y alumnado nuevo. Crear la figura del profesorado acompañante y del alumnado acompañante. 9. Difusión del Plan de Convivencia elaborado durante el curso anterior. 10. Difusión del Decreto Foral de Derechos y Deberes del Alumnado y de la Convivencia en los Centros Educativos. 11. Elaboración del Reglamento de Convivencia del Centro, a la luz de la nueva normativa. 12. Continuar con la reunificación de todo el material utilizado bajo el epígrafe de "Convivencia" en la página interna del centro.

Acciones que se mantienen de cursos anteriores 1.- Grupo de trabajo: Modelo integrado de gestión de la convivencia en el Centro

Persona o ambito responsable

2.- Taller para mediadores: iniciación y profundización 3.- Mediadores en la resolución de conflictos 4.- Reimplantación de 4 normas para espacios comunes para ESO: Pictogramas

Grupo de trabajo

Tiempos Durante todo el curso

Orientación , convivencia Grupo de trabajo de convivencia

1. trimestre: 21 de Diciembre Durante todo el curso Noviembre

Indicador de evaluación Autoevaluación

Encuesta al finalizar el taller Respuesta de los mediados Encuesta


Acciones nuevas 1.- Taller La Disciplina positiva en ESO y Bachillerato: Fundamentos, procesos y herramientas. 2.- Implantación de Hábitos y Normas consensuados en el taller

3.- Formación en TIC-proyecto piloto: familias “Uso seguro de internet” 4.- Formación en TIC: alumnado 1º ESO. “Uso seguro de internet” 5.- Supervisión de casos para Comisiones de Convivencia. 6.- Diseño de protocolos para el acompañamiento al alumnado de incorporación tardía y al profesorado temporal. 7.- Acciones dirigidas a difundir tanto el Plan de convivencia como el Decreto Foral de Derechos y Deberes del Alumnado y de la Convivencia

Persona o ámbito responsable CAP de Pamplona y GEUZ

Grupo de convivencia

Gobierno de Navarra, Departamento de Innovación, Empresa y Empleo Departamento de tecnología

Tiempos

Setiembre y revisiones trimestrales de los acuerdos Octubre y revisiones trimestrales. La primera el 15 de Diciembre

Encuesta

Primer trimestre

Segundo trimestre Todo el curso

Dirección, jefatura de estudios, comisión de convivencia

Indicador de evaluación Encuesta

Encuesta

2º y 3º trimestre

Todo el curso

Dedicación del responsable de convivencia 0.- Dedicación semanal de cuatro horas complementarias a las labores de coordinación. 1.- Participar y coordinar el grupo de trabajo ya existente en el centro: "Modelo integrado de gestión de la convivencia en el centro". 2.- Participar y coordinar el taller “La Disciplina positiva en ESO y herramientas”.

Bachillerato: Fundamentos, procesos y

3.- Elaborar la Concreción del Plan de convivencia. 4.- Participar en la difusión del Plan de Convivencia del Centro y del Decreto Foral de Derechos y Deberes del Alumnado y de la Convivencia en los Centros Educativos, así como de cualquier normativa nueva sobre la materia. 5.- Celebrar reuniones periódicas con la directora para elaborar el Reglamento de Convivencia del Centro, a la luz de la nueva normativa Formación de la responsable 1.- LA DISCIPLINA POSITIVA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO: FUNDAMENTOS, PROCESOS Y HERRAMIENTAS. 14 horas Setiembre 2.- JENDAURREAN HITZ EGITEA Komunikazio eraginkorra 21 horas Octubre- noviembre 3.- Edición páginas web. (35 horas, primer cuatrimestre) 4.- Supervisión de casos para Comisiones de Convivencia. (25 horas) Material El material utilizado y creado está disponible en el centro.

Bizikidetzaren urteroko zehaztapena  

2010-2011 IES Zizur BHI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you