Księga logotypowa ID

Page 1

Instytut Dizajnu w Kielcach

Identyfikacja wizualna 2017


WPROWADZENIE

Niniejszy dokument opisuje podstawowe zasady stosowania znaku Instytutu Dizajnu w Kielcach oraz prezentuje projekty podstawowych materiałów promocyjnych. Księga zawiera także liczne wskazówki jak stosować i rozwijać system identyfikacji wizualnej, oraz jak zachować spójność w projektowaniu wszelkiego rodzaju materiałów graficznych.


Znak 1.01 IDEA 1.02 WARIANTY WERSJA POZIOMA WERSJA PIONOWA 1.03

POLE OCHRONNE

1.04

MINIMALNE WIELKOŚCI

1.05

KOLORYSTYKA WERSJA PODSTAWOWA I W KONTRZE DRUK Z WYKLUCZENIEM CZERNI

1.06

ZASADY STOSOWANIA REPRODUKCJA NA JEDNOLITYCH TŁACH REPRODUKCJA NA FOTOGRAFII NIEDOPUSZCZALNE MODYFIKACJE ZNAKU


Znak

Znak Instytutu Dizajnu w Kielcach znajduje swoją graficzną reprezentację w formie ligatury „ID”. Znak reprezentuje instytucję na zewnątrz i jest głównym nośnikiem wartości podmiotu jakim jest Instytut Dizajnu w Kielcach. Nowy wizerunek podkreśla lokalną tożsamość instytucji. Za lingwistyczną zmianą nazwy podąża identyfikacja wizualna, która wskazuje na związek instytucji z miastem i mieszkańcami, jednocześnie odważnie wspomaga promocję na zewnątrz. Nieodzownym jest fakt usytuowania instytucji na Wzgórzu Zamkowym. Jest to miejsce ściśle związane z kielecką tożsamością. Relacje instytucji z otoczeniem znajdują swoje graficzne odzwierciedlenie w nawiązaniu do herbu Kielc (motyw korony).

1.01 IDEA

4


Znak

1.02 WARIANTY

WERSJA POZIOMA

ZNAK

5

ZNAK (SYGNET I LOGOTYP)

Znak jest podstawowym elementem systemu identyfikacji wizualnej. Podstawowa wersja znaku Instytutu Dizajnu w Kielcach ma układ poziomy. Znak składa się z sygnetu oraz logotypu. Ma ściśle określoną konstrukcję. Nie należy modyfikować proporcji, układu typografii oraz sygnetu.

LOGOTYP Logotyp znaku Instytutu Dizajnu w Kielcach został zaprojektowany z wykorzystaniem kroju FF Mark Pro Heavy, którego autorami są Hannes von Döhren, Christoph Koeberlin i FontFont Type Department. Krój dystrybuowany jest przez MyFonts. » zobacz online W napisie Instytutu Dizajnu w Kielcach wykonano korektę świateł (odległości) między literami. Nie należy składać samodzielnie logotypu z podanego kroju. Do reprodukcji należy używać jedynie wzorca elektronicznego znaku (pliki źródłowe).

SYGNET W przypadku, gdy stosowanie wersji podstawowej lub pionowej znaku (patrz następna strona) utrudnia jego czytelność, np. przy ekspozycji na małych powierzchniach, zalecane jest użycie samego sygnetu.

SYGNET

LOGOTYP


Znak

Rekomendowaną wersją znaku Instytutu Dizajnu w Kielcach jest układ poziomy. Może zaistnieć sytuacja, w której użycie znaku w wersji poziomej będzie niewskazane ze względu na jego długość (np. na pionowym formacie, gdzie zależy nam na dużym stopniu czytelności logotypu). W takiej sytuacji stosujemy znak w wersji pionowej.

1.02 WARIANTY

WERSJA PIONOWA

6

SYGNET

ZNAK (SYGNET I LOGOTYP)

Wersję pionową znaku Instytutu Dizajnu w Kielcach obowiązują te same zasady użytkowania, co opisane w niniejszym dokumencie, dotyczące wersji poziomej. Użycie wersji pionowej dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach.

LOGOTYP


Znak

1.03

POLE OCHRONNE

Pole ochronne określa minimalną odległość znaku od krawędzi płaszczyzny na której się znajduje. Jest to obszar na którym nie powinna się znajdować żadna obca forma graficzna. Respektowanie pola ochronnego znaku zapewnia jego dobrą czytelność.

Modułem podstawowym dla określenia wielkości pola ochronnego, potrzebnego do ochrony znaku przed ingerencją grafiki i/lub tekstu, jest moduł korony z sygnetu ID. Należy go użyć w przedstawiony sposób, jako szablonu sprawdzającego prawidłowość pola ochronnego. Tak wydzielone pole pozwala zachować czytelność znaku.

7


Znak

W celu zapewnienia czytelności i autonomii znaku, przy jego reprodukcji należy uwzględniać przedstawioną zalecaną wielkość minimalną. Znak o szerokości mniejszej niż przedstawiona może stać się nieczytelny, a przez to jego odbiór zaburzony.

1.04

MINIMALNE WIELKOŚCI

8

DRUK OFFSETOWY I CYFROWY

W szczególnych przypadkach, gdy pole ekspozycji znaku wymusza użycie wielkości mniejszej od minimalnej, zalecane jest stosowanie samego sygnetu.

12 mm

7 mm

6 mm

15 mm

10 mm

7 mm

60 px

32 px

25 px

SITODRUK

EKRAN


Znak

WERSJA PODSTAWOWA W podstawowej wersji znak ID reprodukowany jest w systemach cmyk i pantone. Podstawowym kolorem znaku jest kolor czarny. Kolorem podłoża w wersji podstawowej znaku jest kolor biały. Znak w wersji podstawowej należy stosować na jednolitych, jasnych tłach. W przypadku tła utrudniającego czytelność znaku, należy zastosować białe pole ochronne.

WERSJA W KONTRZE Kolorem podłoża w wersji znaku w kontrze jest kolor czarny. W tej wersji logo może być używane na jednolitych tłach o nasyceniu czerni przekraczającym 50%. W przypadku tła zakłócającego czytelność znaku należy stosować czarne pole ochronne.

CMYK: 0, 0, 0, 100 PANTONE: PROCESS BLACK RGB: 32, 32, 32 WEB: 202020

1.05

KOLORYSTYKA

WERSJA PODSTAWOWA I W KONTRZE

9


Znak

W przypadku korzystania z technologii uniemożliwiającej zastosowanie kolorów podstawowych np. druk w przestrzeni kolorystycznej pantone z wykluczeniem czerni, dopuszczalne jest zastosowanie innego koloru. W przypadku tła zakłócającego czytelność znaku należy zastosować pole ochronne.

1.05

KOLORYSTYKA

DRUK Z WYKLUCZENIEM CZERNI

10


Znak

Podstawowym kolorem tła znaku jest kolor biały. Używanie znaku bez stosowania białego pola ochronnego na tłach innych niż białe możliwe jest jedynie, gdy kolor tła stanowi wystarczający kontrast dla znaku i nie osłabia jego czytelności.

1.06

ZASADY STOSOWANIA

DOBRZE

REPRODUKCJA NA JEDNOLITYCH TŁACH

ŹLE

11


Znak

Znak można stosować na fotografii. Wygląda on najkorzystniej na fotografii o jednolitym planie. W przypadku stosowania znaku na tle obniżającym jego czytelność należy stosować pole ochronne. Dobór wersji kolorystycznej uzależniony jest od stopnia nasycenia tła.

1.06

ZASADY STOSOWANIA

DOBRZE

REPRODUKCJA NA FOTOGRAFII

ŹLE

12


Znak

1.06

ZASADY STOSOWANIA

Znak jest podstawowym elementem identyfikacji graficznej i należy dbać o jego wierną reprodukcję. Niedopuszczalne są wszelkie zmiany w konstrukcji, kolorystyce, układzie znaku, a także dodawanie do niego obcych elementów, cienia lub konturów. Podczas pracy ze znakiem ID należy każdorazowo korzystać z załączonych plików źródłowych.

NIEDOPUSZCZALNE MODYFIKACJE ZNAKU

13

INSTYTUT DIZAJNU W KIELCACH Nie dopuszcza się zmiany koloru poszczególnych elementów znaku

Nie dopuszcza się zmiany kroju pisma

Nie dopuszcza się skalowania poszczególnych elementów znaku

Nie dopuszcza się zmiany układu typografii w logotypie

Nie dopuszcza się stosowania obrysu

Nie dopuszcza się stosowania deformacji i zniekształceń

Nie dopuszcza się skalowania, obracania, stosowania perspektywy

Nie dopuszcza się obracania poszczególnych elementów znaku, oraz zmiany pozycji symbolu względem logotypu

Nie dopuszcza się używania jakichkolwiek efektów, np. cieni, gradientów, efektu świecenia