Page 1

punt BZW BZW IS DE REgIONAlE WERkgEVERSVERENIgINg VAN VNO-NCW | l E D E N M A g A Z I N E B Z W | J A A R g A N g 1 0 - N u M M E R 5 - 2 0 1 3

yVONNE VAN MIERlO OVER AANPAk JEugDWERklOOSHEID:

‘De KnOp in OnZe regiO IS Nu ECHT OM’ PROJECT EXCEllEREN IN BRABANT: TAlENT BEHOuDEN ÉN VERBETEREN VERSlAg AlgEMENE lEDENVERgADERINg BZW WORkSHOP ‘INTEllECTuElE EIgENDOM’


VOORZITTER AAN HET WOORD

lenteprikkel Met de herfst nog maar koud in beeld, wil ik het

Via de BZW LENTEPRIKKEL kunnen wij onze

met u hebben over de lente. Binnen de BZW

stem laten horen. Door de kracht van het col-

zijn we namelijk al druk bezig met de voorbe-

lectief zijn we een productief volk en in staat tot

reidingen voor een nieuw evenement: de BZW

vele kruisbestuivingen. Niet voor niets is geko-

LENTEPRIKKEL. Een bruisende feestavond, elk

zen voor een beeldmerk met een ‘bij’. De goede

jaar op de 3e dinsdag in maart. We hebben daar-

verstaander ontdekt ook een ‘oog’ in het beeld-

bij de ambitie dat dit evenement uitgroeit tot hét

merk: we hebben overzicht en oog voor wat

onbetwiste Ondernemerstreffen van Brabant en

goed is voor de regio en we weten hoe de over-

Zeeland, waar de fine fleur van ondernemend en

heid hierin zou moeten faciliteren. Aangezien

politiek Zuid-Nederland graag bij aanwezig is.

we de toekomst vooral zelf met elkaar moeten maken, hoop ik van harte dat alle ‘bijen’ op de

Binnenkort informeren wij u over het program-

3e dinsdag in maart aan het begin van de lente

ma, maar ik vraag u nu al om dinsdagavond

‘in vliegen’ bij de BZW LENTEPRIKKEL. Om zo

18 maart 2014 in uw agenda vrij te houden.

ook letterlijk samen te zwermen om met gelijk-

Deze eerste editie vindt plaats in Eindhoven.

gestemden onder elkaar te zijn. Om van elkaar

Onze keuze voor de 3e dinsdag in maart is geen

te leren en om werkafspraken te maken. Om

toeval: het is precies 6 maanden na - of zo u

vervolgens, gevoed met nieuwe prikkels, weer

wilt: voor - Prinsjesdag. Een moment waarop wij

uit te vliegen.

jaarlijks bijeen komen om het politieke klimaat te peilen en te bepalen welke maatregelen nodig zijn. Want juist te midden van deze transitieperiode - waarin wij overstappen naar een nieuwe economie - is het belangrijker dan ooit dat wij als ondernemers dit land weer vlot trekken. Dat is hard nodig want Nederland heeft tenslotte de potentie om weer tot de economische

P.S.: Zoals u wellicht al ‘in het veld’ heeft

koplopers van Europa te horen. Helaas lijkt ook

vernomen, draag ik tijdens de eerste edi-

het huidige kabinet, met hun beste bedoelingen

tie van de BZW LENTEPRIKKEL op 18 maart

voor noodzakelijke hervormingen, toch weer

2014 ook de voorzittershamer over aan

te verzanden in eindeloos gepolder. Akkoord

Peter Struik (president Fujifilm).

na akkoord wordt gesloten maar langzaamaan wordt het echt een kwestie van doen, in plaats van praten.

Peter Swinkels 3


rubrieken De partners van de BZW Opinie > Bert Pauli

6

Brabant als proeftuin arbeidsmarktvernieuwing

Opinie > Berry Veldhoen

6

After Sales

De rekensom > BDO

7

Ruimte willekeurige afschrijving verruimd

Bankzaken > Deutsche Bank

7

Brabantse blik op supply chain finance

Quote van tiasnimbas Business school >

15

‘Veranderingen zijn vaak omstreden’

Cartoon > Holla Advocaten

15

Nieuwe informatiewereld voor letselschade slachtoffers

Chatten met… > Mechtild Stultiens – van Straaten

17

Hoe is het nu met… > Josette Dijkhuizen

19

De stelling >

21

Internationaal zakendoen is een must voor Nederlandse ondernemers BZW-projectpartner:

Het gesprek >

22

Rolf van der Gaast ontmoet Yvonne van Mierlo

BZW is de regionale werkgeversvereniging van VNO-NCW

BZW aanspreek.punt > Joost Eijsbouts

33

activiteitenkalender

34

nieuws

36

nieuwe leden 4

43/45


inHOuD BZW-lid in het nieuws > Rob van Dongen

47

Column > Bernard Wientjes

49

We zijn er nog lang niet

punt.uit > Natasja Hendrickx

8

50

artikelen excelleren in Brabant >

8

Waar zou u zelf liever werken? Bij een bedrijf waar u elke dag hetzelfde kunstje doet of bij een onderneming waar u zich kunt ontwikkelen? Als u kiest voor het laatste, en u bent zo’n werkgever die graag in talent investeert, dan komt uw bedrijf in aanmerking voor het project Excelleren in Brabant.

algemene ledenvergadering BZW >

12

12

Lichtelijk geëmotioneerd stond Peter Swinkels op 10 oktober achter het spreekgestoelte in het Bredase Chassé Theater. Niet omdat hij tijdens de algemene ledenvergadering zijn afscheid als voorzitter aankondigde, maar vooral omdat hij zich ergert aan de Haagse politiek. Volgens Swinkels is het woord nu aan de ondernemers. ‘U bent de oplossing.’

Workshop ‘intellectuele eigendom’ >

26

Hoe ver wilt u gaan om uw naam, merk en product te beschermen? Dit en meer komt aan bod tijdens de workshop ‘Intellectuele Eigendom’, die HOLLA Advocaten op woensdag 13 november voor BZW-leden organiseert.

Commissaris 3.0 >

28

28

Toezichthouders staan voor een cultuuromslag. Enerzijds vanwege de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht die begin dit jaar in werking trad. Anderzijds vanwege het vergrootglas waaronder bestuurders en commissarissen sinds de crisis liggen. Hoe gaan commissarissen met deze veranderingen om? En hoe kiest u de juiste commissaris voor uw bedrijf?

5


OPINIE

BERT pauli Brabant als proeftuin arbeidsmarktvernieuwing In Brabant werken alle betrokken

siewerk, afgestemd op de Bra-

Deze samenhangende en breed

partijen aan vernieuwing van de

bantse topclusters: High Tech

gedragen aanpak moet leiden tot

arbeidsmarkt. Maar om echt tot

Systems & Materials (biobased,

vernieuwende oplossingen. Maar

doorbraken te komen, is mede-

maintenance etc.), Automotive,

een deel van de belemmeringen

werking van het Rijk onontbeer-

Life Sciences, Agro-Food, Crea-

kan alleen het Rijk wegnemen.

lijk. Samen met het Rijk willen we

tive Industrie en Energie.

Inmiddels hebben we de betref-

Bert Pauli, gedeputeerde

passende innovatieve voorzie-

De diepe en langdurige econo-

fende ministers gevraagd om

Economische Zaken en Bestuur

ningen ontwikkelen. Brabant is

mische crisis is voor Pact Brabant

Brabant speelruimte te geven om

daarvoor de proeftuin bij uitstek.

reden geweest om een crisis-

samen met het Rijk passende in-

Om in de Europese top van ken-

actieplan op te stellen. Zo zijn

novatieve voorzieningen te ont-

nis- en innovatieregio’s mee te

er speciale acties opgezet voor

wikkelen. Brabant wil hiervoor

arbeidsmarkt zichtbaar maken.

kunnen doen is flexibiliteit en

kwetsbare groepen op de ar-

graag als proeftuin fungeren.

Alleen zo kunnen we onze rol als

mobiliteit op de arbeidsmarkt

beidsmarkt als jongeren, 45-plus-

Door te experimenteren met ‘re-

een van de belangrijkste motoren

van cruciaal belang. Er is grote

sers, zzp’ers en mensen met een

gelluwte’ willen we de effecten

van Nederland en Europa ook in

behoefte aan regionaal preci-

beperking.

op flexibiliteit en mobiliteit op de

de toekomst blijven waarmaken.

BERRy VelDHOen after sales Onderzoek naar klantbehoeften

letterlijk in één beeld ‘gespiegeld’

U begrijpt dat hier bij uitstek een

laat (vrijwel) iedereen uitvoeren.

met processen en contactmomen-

businesskans ligt om het goede

Helaas zijn die behoeften groten-

ten van de leverancier.

gevoel dat ontstond bij aankoop juist ná de aankoop ‘levend’ te

deels onbewust en een willekeurige

6

klant is daarom nauwelijks in staat

Altuïtion is inmiddels bij meer dan

houden, bijvoorbeeld door te wij-

Directeur van Altuïtion en

deze goed te verwoorden. Organi-

150 klantreizen betrokken ge-

zen op extra gebruiksmogelijkhe-

co-auteur van de bestseller

saties zetten dan ook steeds vaker

weest. Op basis daarvan hebben

den van het product. Deze extra

“De 9+ organisatie: van

nieuwe technieken in om gemeen-

we een dertigtal zogenaamde ‘be-

aandacht zal enorm gewaardeerd

marketshare naar mindshare”

schappelijke verwachtingen in het

levingsklassiekers’ geïdentificeerd.

worden door uw klanten: ze zijn

–ogenschijnlijk–

onvoorspelbare

Eén daarvan wil ik u niet onthou-

immers onzeker en dus extra ont-

zeggen enkele McKinsey partners

belevingspatroon van de klant in

den: zowel in B2C als in B2B blijkt

vankelijk voor bevestiging. Uit

hierover: “Companies have long

beeld te brengen.

dat klanten, kort na het formele

onze ervaring blijkt ook dat Mo-

emphasized

touchpoints…

But

aankoopmoment, (onbewust) be-

menten van de Waarheid vanuit

the narrow focus on maximizing

De bekendste van deze technieken

ginnen te twijfelen aan hun aan-

de klant(beleving) meestal niet

satisfaction at those moments can

is de Customer Journey of ‘klantreis’.

koop; was dit echt de beste keus?

samenvallen met de ‘touchpoints’

create a distorted picture… It also

Daarin worden de onuitgesproken,

heb ik niet teveel betaald? blijft

zelf. In een recent artikel (Harvard

diverts attention from the bigger

onbewuste verwachtingen en emo-

het product ook op lange termijn

Business Review ‘The Truth about

–and more important– picture: a

ties van een klant gevisualiseerd en

bij mij passen?.

Customer Experience’, sept 2013)

customer’s end-to-end journey”.


DE REkENSOM

ruimte willekeurige afschrijving verruimd Om de kwakkelende economie te stimuleren heeft de overheid wederom tijdelijk de ruimte om willekeurig af te schrijven verruimd. Als u na 1 juli 2013, maar uiterlijk 31 december 2013 investeert in een nieuw bedrijfsmiddel, mag u eenmalig ten hoogste 50% van uw afschrijvingspotentieel ineens afschrijven. Voor het restant geldt de reguliere afschrijving.

Investering Restwaarde Afschrijvings term

€ 1.100.000 € 100.000 5 jaar

Voorbeeld

ijn __________ _____ Maximale will e afschrijving in keurige Gewone afs 2013 € 500.000 (5 chrijving 0 € 100.000 (€ º/º ) In 2013 is he 500.000/5 jaar ) Willekeurige t afschrijvingsbedrag: afschrijving Normale afs € 500.000 (m chrijving ax € 50.000 (€ imaal) In 2014 en 100.000/2) ve in 2018 (laa rder is het afschrijvings tste jaar) n og € 50.000 bedrag € 100.000, .

U moet de verplichtingen voor het nieuwe bedrijfsmiddel zijn aangegaan tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013. Verder moet u het bedrijfsmiddel (normaliter) voor 1 januari 2016 in gebruik nemen. Als u het bedrijfsmiddel dit jaar nog niet in gebruik neemt, mag u alleen willekeurig afschrijven tot het bedrag dat u al wel dit jaar heeft betaald. Meer informatie: www.bzw.nl/rekensom Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner BDO.

BANkZAkEN

Brabantse blik op supply chain finance Brainport Regio Eindhoven werd in 2011 uitgeroepen tot de ‘Slimste Regio ter wereld’. Een belangrijke rol in deze uitverkiezing speelde de innovatieve maak-industrie, die voor een groot deel wordt gevoed door leveranciers uit de regio. In een artikel dat eerder verscheen op de website van Deutsche Bank gaat Peter Lingmont, Head of Coverage Commercial Banking regio Eindhoven, in op de vraag hoe Deutsche Bank aanhaakt op deze regionale dynamiek en welke rol supply chain finance programma’s hierin spelen. Supply chain finance biedt bedrijven en hun toeleveranciers ondersteuning in het effectief managen van hun werkkapitaal. Daarvan profiteert de hele supply chain, omdat zo wordt voorkomen dat de financiering droogvalt in economisch mindere tijden. Deutsche Bank in Nederland beschikt over een breed pakket aan productoplossingen op het gebied van supply chain finance en richt zich daarbij op zowel de lokale als de internationale markt. Meer informatie: www.bzw.nl/bankzaken Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner Deutsche Bank.

7


Zeg nou zelf. Waar zou u zelf liever werken? Bij een bedrijf waar u elke dag hetzelfde kunstje doet of bij een onderneming waar u zich kunt ontwikkelen? Als u kiest voor het laatste, en u bent zo’n werkgever die graag in talent investeert, dan komt uw bedrijf in aanmerking voor het project Excelleren in Brabant. Door deelname aan het project kunt u de leercultuur in uw onderneming via een professionele aanpak verbeteren. Voorwaarde is wel dat u actief bent in de sector techniek, agrofood of transport en logistiek.

talent behouden ĂŠn verbeteren? Labschool MSD Animal Health, foto: Berry Poelen

8


Nu is uw kans! 9


Twee jaar geleden hield de BZW een leden-

Personeelsvraag

sprake van structurele scholing of persoonlijke

peiling. Wat vindt u het belangrijkste punt

De BZW doet het project niet alleen. Mede-

ontwikkelingsplannen. Via Excelleren in Brabant

waar de vereniging zich op moet richten? U

initiatiefnemers zijn MKB Brabant en ZLTO.

krijgen zij professionele hulp om die leercultuur

zette de arbeidsmarkt met stip op één, en in

Daarnaast participeren de Provincie Noord-

in hun bedrijf vorm te geven.’

het bijzonder het behouden van talent voor

Brabant en brancheorganisaties uit de sectoren

de regio. Tussen twee jaar geleden en nu

techniek, agrofood en transport en logistiek

Kandidaten

hebben we niet stilgezeten. De afgelopen

in het plan. Waarom eigenlijk die sectoren?

In eerste instantie dragen de brancheverenigin-

tijd heeft de BZW partijen en fondsen gemo-

‘In deze topsectoren voor Brabant zijn al veel

gen uit de geselecteerde sectoren kandidaat-

biliseerd om uw aanbeveling in een concrete

bedrijven met die personeelsvraag bezig’, zegt

bedrijven voor het project aan. Dat is volgens

aanpak om te zetten. Dit heeft geresulteerd

Anne Zouridis, die namens de BZW bij het pro-

Zouridis een bewuste keuze: ‘De branchevereni-

in het project Excelleren in Brabant, dat op

ject is betrokken. ‘Werkgevers in deze bran-

gingen kennen de markt, de bedrijven én de op-

7 november start en tot eind 2015 loopt. Het

ches verwachten personeelstekorten. Het is

leidingsfondsen en -centra in hun sector. Vooral

doel? Via een bedrijfsontwikkelplan de leer-

dus belangrijk dat bestaande mensen worden

dit laatste is belangrijk, omdat de trajecten ook

cultuur in minimaal 150 Brabantse bedrijven

bij- of omgeschoold en dat de toekomstige

gefinancierd moeten worden. Wij zijn erg blij

introduceren of verbeteren, waarbij minimaal

personeelsbehoefte in kaart wordt gebracht.

met de steun van de provincie, die de helft van

800 medewerkers van die bedrijven een per-

Veel mkb-bedrijven hebben geen strategische

een verbetertraject subsidieert tot een maximum

soonlijk ontwikkeltraject doorlopen. Zodat

HR-manager in dienst. Het is geen uitzondering

van 12.500 euro per bedrijf en 1,6 miljoen in to-

niet alleen die medewerkers beter worden en

dat de directeur-eigenaar dit er zelf bij doet en

taal. Dit geld gaat niet naar de initiatiefnemers

bij uw bedrijf blijven, maar ook uw hele on-

een jurist inhuurt om de contracten op orde te

zoals de BZW, maar rechtstreeks naar de deelne-

derneming op een hoger plan komt.

maken. Binnen dit soort bedrijven is dus geen

mende bedrijven. Die bedrijven moeten zelf de

Anne Zouridis-Veldhoven foto: Robert van den Berge

10


MSD ANIMAl HEAlTH:

‘niet leren is stilstaan’ ‘De hightechwereld ontwikkelt zich razendsnel. Je móet als management je medewerkers meer verantwoordelijkheid geven, omdat je anders niet snel genoeg kunt reageren. Maar dan moeten ze wel de juiste competenties en motivatie hebben.’ Dat zegt Martin van Collenburg,

Martin van Collenburg (foto: Berry Poelen)

Director Operational Services bij MSD Animal Health in Boxmeer. Het bedrijf is gestart met een Employee Development Plan (EDP) voor alle

andere helft opbrengen. Dan helpt het als een

de leercultuur in zijn bedrijf te ontwikkelen en of

personeelsleden op die locatie. Van Collenburg:

deel daarvan uit bijvoorbeeld opleidingsfondsen

de organisatie geschikt is voor deelname aan het

‘Het plan wordt door de medewerker en zijn lei-

van de betreffende branche kan worden gehaald.

project. Als dit positief is komt er een adviseur

dinggevende samen gemaakt. In het EDP staat

Werkgevers moeten er wel rekening mee hou-

die door de branche wordt aangewezen. Dit is

wat de medewerker nog moet leren voor zijn

den dat zij ettelijke duizenden euro’s zelf moeten

altijd een HR-deskundige die bekend is met de

huidige functie, maar ook in welke richting hij

betalen. Maar daarvoor krijgen zij hoogwaardig

sector, de subsidieregelingen en opleidingsfond-

zich wil ontwikkelen. Bijvoorbeeld doorgroeien

advies, een toekomstgericht plan en wordt in de

sen binnen de branche. Samen met de adviseur

van productie naar laboratorium. Wat is nodig

meeste gevallen ook al een deel van de scho-

maakt de werkgever het ontwikkelplan. Het

om dat mogelijk te maken? Zo behoud én benut

lingskosten uit deze gelden gefinancierd.’ Zou-

hangt vervolgens van de reikwijdte van dat plan

je talent en verbeter je je organisatie.’ MSD Ani-

ridis verwacht dat veel kandidaatbedrijven BZW-

af hoe intensief de begeleiding door de adviseur

mal Health participeert via de Industriële Kring

lid zullen zijn. Daarnaast kan de BZW ook zelf

is. De ondernemer krijgt dus echt hoogwaardig

Land van Cuijk en Noord-Limburg ook in een

kandidaten aandragen.

advies van een expert. Hiermee leer je waar je als

regionaal stagebureau en heeft op eigen terrein

organisatie naartoe wilt, wat dit betekent voor

de ‘Labschool’, waar studenten van twee ROC’s

Ontwikkelplan

de huidige en toekomstige personele uitdagin-

een laboratoriumopleiding kunnen volgen (zie

Het is dus de bedoeling dat minimaal 150 Bra-

gen en hoe je talent kunt benutten en oprekken,

foto vorige pagina’s). ‘Niet leren is stilstaan.

bantse bedrijven meedoen. Hoe verloopt het

inclusief een concreet scholingsaanbod.’

Daarom kan ik het project Excelleren in Brabant van harte aan elke ondernemer aanbevelen’,

traject precies? Zouridis: ‘De bedrijven vullen

aldus Van Collenburg.

eerst een digitale scan in. Daaruit moet blijken

Kans

hoe serieus de intentie van de werkgever is om

‘Excelleren in Brabant is een kans voor alle bedrijven die zichzelf en hun medewerkers willen verbeteren. Daardoor zullen zij in crisistijd beter,

‘Het prOJeCt

creatiever en ondernemender kunnen presteren. En ze maken zich klaar om uitdagingen in de toekomst aan te kunnen gaan. Bovendien worden

eXCelleren in BraBant is een Kans VOOr BeDriJVen’

ze aantrekkelijker op de arbeidsmarkt, voor veel minder geld dan wanneer zij zo’n traject in hun eentje zouden doen. Maar wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het gaat nu lopen, dus doe er iets mee!’ aldus Zouridis.

Meer weten of aanmelden? zouridis@bzw.nl

www.msd-animal-health.nl

www.excellereninbrabant.nu

Linkedin: tinyurl.com/kq33c6u

11


12

foto’s: Robert van den Berge


AlgEMENE lEDENVERgADERINg BZW

Opvolger swinkels bekend, kleine contributieverhoging en stevige woorden voor de politiek Lichtelijk geëmotioneerd stond Peter Swinkels op 10 oktober achter het spreekgestoelte in het Bredase Chassé Theater. Niet omdat hij tijdens de algemene ledenvergadering van de BZW zijn afscheid als voorzitter aankondigde, ‘Want na negen jaar is het mooi geweest’, maar vooral omdat hij zich ergert aan de Haagse politiek. ‘Ze rommelen maar wat aan. Wat vandaag wordt beloofd gaat er morgen weer af.’ Volgens Swinkels is het woord nu aan de ondernemers: ‘U bent de oplossing, niet langer de politiek.’

contributieverhoging van twee procent en verwelkomden de leden Peter Struik (Fujifilm), die op 18 maart 2014 de voorzittershamer van Peter Swinkels zal overnemen. Voorzichtig op groen Na sluiting van de vergadering was het woord aan de professor. Onder de titel ‘Why is the world in so much trouble, and what about the Dutch?’ ging hij in op de verschillende manieren waarop de wereld op de economische crisis reageert. ‘Key issue is de herkapitalisatie van de banken’, aldus Sweder van Wijnbergen. ‘De VS hebben dat anders

De voorzitter sprak zijn stevige woorden daags

tisch over de Europese economie: ‘Over drie

gedaan dan in Europa. De Amerikaanse banken

voordat het kabinet met de oppositie het na-

jaar zit de groei in de Eurozone weer boven het

kregen de opdracht om direct miljarden dollars op

jaarsakkoord sloot. Hoewel het akkoord een

mondiale gemiddelde.’

te halen, anders zou de overheid ingrijpen. Dat kon alleen door massaal aandelen uit te geven.

verbetering is ten opzichte van Prinsjesdag, doet dit volgens hem niets af aan de ‘tumultueuze’

Prioriteiten

In Europa werd gezegd: u heeft tot 2019 de tijd

situatie waarin Nederland zich al lang bevindt:

Tijdens de ledenvergadering ging Swinkels in

om uw eigen vermogen te verbeteren. Daardoor

‘De politieke instabiliteit van de afgelopen elf

op de prioriteiten waarop de BZW zich dit en

steken Europese banken alles in staatsobligaties

jaar en het eindeloze gepolder kosten ons on-

volgend jaar gaat richten, zoals arbeidsmarkt

en vermijden zij risicovolle leningen aan bedrijven.

gelofelijk veel geld’, aldus Swinkels. Dit werd be-

en onderwijs (talent behouden en instroom be-

Dit zet een enorme rem op de economie. Zolang

aamd door econoom prof.dr. Sweder van Wijn-

vorderen), duurzaam ondernemen, regelgeving

wij niet dezelfde aanpak hanteren als in de VS

bergen, die later die middag een verhelderende

voor bedrijven en industriebeleid. Daarnaast zal

hebben bedrijven geen kans’, aldus de professor.

kijk bood op de oorzaken van de wereldwijde

de BZW lobbyen om binnen VNO-NCW meer

Toch hebben ze ook in Amerika ‘rare politici’, zegt

economische crisis en de verwachtingen voor de

draagvlak voor de regio’s te krijgen. ‘De machts-

hij: ‘Daar denderen partijen als twee auto’s op

Nederlandse economie: ‘De Nederlandse politiek

verhoudingen zijn aan het wijzigen. Brabant en

elkaar af totdat iemand op het nippertje uitwijkt.

is zeer zwak. Het regeringsbeleid is onsamen-

Zeeland zijn belangrijke regio’s in de transitie

Politici spelen met vuur.’ Hoewel er nog veel on-

hangend en onvoorspelbaar. Politici hebben te

naar een nieuwe Nederlandse economie’, aldus

zekerheden zijn, ziet Sweder van Wijnbergen dat

veel wantrouwen naar hun ambtenaren, terwijl

de voorzitter.

de signalen in Europa voorzichtig op groen staan,

ze zelf te weinig economische deskundigheid

Swinkels benadrukte dat de ontmoetingsfunctie

ook in Nederland: ‘In Nederland zijn we manisch

hebben. Ze weten het gewoon niet’, aldus de

van de vereniging bovenaan blijft staan: ‘Juist

depressief. Gaat het in Europa slecht, dan vinden

professor. Net als Swinkels denkt hij dat econo-

nu, in tijden van economische transitie, is de

we dat het in Nederland nog veel slechter gaat.

mische voorspoed voor een groot deel vanuit

kracht van het collectief belangrijker dan ooit.

Dat is natuurlijk onzin. Nederland is een handels-

de ondernemers moet komen: ‘Ik verwacht een

Voor het eerst in vijf jaar neemt het ledenaantal

land. Als wij ons inzetten om tien procent méér te

groei van de private sector door aantrekkende

van de BZW weer toe. Laten we er met elkaar

exporteren, dan zijn we al snel weer uit het slop.

export, met een hoofdrol voor de Brabantse

voor zorgen dat dit geen incident is.’ Vervol-

Dit moeten ondernemers doen. Laten we hopen

maakindustrie.’ Ook is hij opvallend optimis-

gens stemde de vergadering in met een kleine

dat de politiek u niet te veel dwarszit.’

13


laat u ZIen IN Promoot uw bedrijf, producten en diensten binnen hét ondernemersnetwerk BZW. Stel u voor in de rubriek Wie is Wie, adverteer of plaats een advertorial in PUNT•BZW en bereik duizenden decisionmakers in uw regio.

PUNT•BZW is een uitgave van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW en verschijnt zes maal per jaar. Via dit ledenmagazine informeren

ADVERTENTIE

we leden van BZW, stakeholders, beleidsmakers en politici over de activiteiten van de vereniging, maar we brengen ook nieuws en achtergronden van en voor ondernemers. Eigen pagina

van de Winter

PUNT•BZW is een blad voor ondernemers die elkaar tegenkomen, ontmoeten en nieuws, wetenswaardigheden en successen met elkaar delen.

Verspreidingsgebied: Noord-Brabant en Zeeland.

Oplage: 3500

VooR MeeR iNfoRMatie kunt u contact opnemen met De Winter media groep: taMaRa VAN HOORN Media-adviseur 0413 - 339 362 t.vanhoorn@dewinter.nl www.dewinter.nl


COluMN

HOllA aDVOCaten nieuwe informatiewereld voor letselschade slachtoffers Een ongeluk zit in een klein hoekje, iedereen kan een letselschade slachtoffer worden. Het oplopen van letsel heeft vaak ingrijpende, emotionele en financiële gevolgen. In veel gevallen is er geen tijd voor verwerking of herstel omdat allerlei lastige zaken geregeld moeten worden, waarmee het slachtoffer niet bekend is. Om de slachtoffers beter van dienst te zijn, hebben wij een online informatiewereld geopend, www. holla-letselschade.nl. Hierin vindt een slachtoffer het antwoord op alle vragen. Zo leggen we uit welke mogelijkheden er bestaan om een schadevergoeding te verkrijgen en geven we inzicht in de kosten die dit met zich meebrengt. Veel slachtoffers weten bijvoorbeeld niet, dat de partij die aansprakelijk is voor het ontstaan van het letsel, naast de schade ook de advocaatkosten moet vergoeden. Samen gaan we de zaak aan.

Met de vriendelijke groeten van Holla Advocaten (partner BZW)

TIASNIMBAS BuSINESS SCHOOl

‘Veranderingen zijn vaak omstreden’ ‘De betrokkenheid van een medewerker kan veranderen.

PROF.DR. WOODy VAN OlFFEN

Eén op de zes werknemers ‘warmt langzaam op’, een kwart

Inleider Entrepreneurial lectures 2014

heeft juist last van een kater na de eerste euforie.

maandag 20 jan 2014 - 16.00-17.30 uur, locatie TiasNimbas Tilburg

Managers moeten alert zijn op hoge verwachtingen van beginners. Na een paar maanden komt de reality check. Die is een gesprek waard. Is iemands betrokkenheid na een maand nog laag, dan komt het waarschijnlijk niet vanzelf goed. Een werkgever die zijn mensen graag behoudt, investeert in hen.’ Woody van Olffen onderzocht samen met Omar Solinger hoe de commitment van medewerkers verandert tijdens het eerste halfjaar in een nieuwe baan. Hij zet dit onderzoek voort bij TiasNimbas Business School. Meer informatie: www.bzw.nl/tiasnimbas

Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner TiasNimbas Business School.

15


ADVERTENTIE Pacorini


CHATTEN MET…

‘proactief meedenken wordt gewaardeerd’

Foto: Olaf Smit

Het Bossche bureau Artishock events & marketing, dat volgend voorjaar ook de LENTEPRIKKEL van de BZW gaat organiseren, opende onlangs een tweede vestiging in Amsterdam. ‘Onze thuisbasis blijft ’s-Hertogenbosch, maar wij werken ook steeds meer voor opdrachtgevers van buiten

Hoe spelen jullie daar op in? ‘Enerzijds door selectiever om te gaan met de pitches waar we aan deelnemen en anderzijds door zelf eventconcepten te bedenken en proactief met ideeën naar potentiële klanten toe te stappen. We merken dat dit wordt gewaar-

de provincie Noord-Brabant’, vertelt directeur Mechtild Stultiens – van

deerd door partijen. Zelfs als zo’n idee niet di-

Straaten. ‘Met een tweede vestiging in Amsterdam zitten wij dichter bij

kantoor wel in de picture gezet. Bij een volgend

deze klanten en bij potentiële nieuwe opdrachtgevers.’

rect tot een order leidt, dan hebben wij ons als evenement denken die partijen dan hopelijk wel aan ons.’

Jullie zitten al negentien jaar met een kantoor

Ondanks de economische crisis draaien jullie

Heb je naast al dat werk ook nog tijd voor een

in ’s-Hertogenbosch. Hoe belangrijk is het

als bureau nog altijd goed. Hebben jullie geen

privéleven?

voor jullie om een tweede vestiging in Am-

last van de crisis?

‘Vroeger was ik vooral getrouwd met mijn werk,

sterdam te openen?

‘Natuurlijk merken wij ook dat het crisis is, maar

maar zo’n anderhalf jaar geleden ben ik echt

‘We hebben het kantoor vooral geopend om-

het is goed te constateren dat opdrachtgevers

in het huwelijksbootje gestapt. Sinds die tijd is

dat we voor onszelf meer markt willen creëren.

nog steeds behoefte hebben aan events als

mijn leven behoorlijk veranderd en mijn agenda

In de praktijk bleek dat wij in Amsterdam te-

onderdeel van de communicatiestrategie van

nog wat drukker geworden. Maar door mijn tijd

veel pitches verloren, omdat de mensen daar

het bedrijf, in plaats van events als doel op zich

goed in te delen en de juiste prioriteiten te stel-

ons vooral zagen als een Brabants bureau. Nu

te zien. We moeten met z’n allen nog harder

len, kan ik beide zaken prima combineren.’

we een vestiging in Amsterdam hebben, zie

werken en meer uren maken voor minder geld.

je ook dat we in deze regio meer orders bin-

Daarnaast worden de pitches voor evenemen-

http://tinyurl.com/pmbskjr

nenhalen. Dat klinkt misschien raar, maar blijkt

ten groter, terwijl er vaak minder budget be-

@artishockevents

toch zo te werken.’

schikbaar is.’

www.artishockevents.nl

17


ADVERTORIAl

WVS-groep gaat graag het gesprek aan

Social return: veel mogelijkheden, veel voordeel Social return maakt steeds vaker onderdeel uit van

organisatie en biedt veel mogelijk-

kader van social return vra-

keting. Steeds meer organisaties en

aanbestedingen. In het

gen opdrachtgevers onder-

nemers werk te bieden aan mensen met een afstand

tot de arbeidsmarkt. Wan-

heden op het gebied van pr en marklanten hebben een voorkeur voor organisaties die actief bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wanneer een organisatie aan de slag gaat met social return, laat

neer ondernemers dit doen,

deze zien dat hij iets terugdoet voor

dracht daadwerkelijk bin-

voor de samenleving, maar zorgt ook

is de kans dat ze de op-

nenhalen aanzienlijk gro-

ter. En het bieden van werk aan mensen met een af-

stand tot de arbeidsmarkt

de samenleving. Dit is niet alleen goed voor meer klanten en opdrachten. Het aannemen van mensen met een beperking zorgt bovendien voor lagere kosten en een hogere omzet. Omdat deze medewerkers vaak enorm loyaal,

biedt nog meer voordelen!

toegewijd en betrouwbaar zijn, leveren ze een hoger rendement en is het

WVS-groep afnemen, bijvoorbeeld

Brabant samen met diverse collega-

trekkelijke optie wanneer

verloop van personeel lager.

op het gebied van zakelijke post,

SW-bedrijven. Deze samenwerking

groenbeheer of schoonmaak. Rond-

heeft geleid tot het oprichten van

Voor ieder bedrijf een mogelijkheid

om het thema social return werkt

een Stichting Servicepunt Social Re-

Omdat er veel manieren zijn om aan

WVS-groep in de provincie Noord-

turn Brabant.

Dit maakt het ook een aanopdrachtgevers er niet specifiek om vragen. WVS-

groep biedt veel mogelijkheden om aan de slag te gaan met social return.

WVS-groEp Postbus 1130 4700 BC Roosendaal Bosstraat 81 (T).0165-596500 (F). 0165-561263 (E). info@wvsgroep.nl (I). www.wvsgroep.nl

18

Social return is een verrijking voor je

de slag te gaan met social return, is er voor iedere organisatie wel een passende mogelijkheid. WVS-groep

Brabotech Aannemingsbedrijf: ‘Wij zijn hartstikke positief!’

gaat altijd uit van de vraag van een

Brabotech Aannemingsbedrijf onderhoudt wegen, bruggen en viaducten.

organisatie en verdiept zich in de or-

Het bedrijf werkt veel in opdracht van de overheid, waar social return een

ganisatie en de processen. Vervol-

eis is bij aanbestedingen. Patricia Mol, werkvoorbereider en projectcoördi-

gens wordt bekeken op welke wijze

nator: ‘Het zou een gemiste kans zijn om er niet mee aan de slag te gaan.

de organisatie social return het beste

Op zoek naar een goede manier om medewerkers met een afstand tot de

kan invullen. Zo kan WVS-groep een

arbeidsmarkt in te zetten binnen ons bedrijf, nam ik contact op met WVS-

of meerdere gemotiveerde mede-

groep. Er volgden een aantal gesprekken waarin we de verschillende opties

werkers binnen een bedrijf detache-

bekeken. We besloten twee mensen via WVS-groep in dienst te nemen:

ren. WVS-groep zorgt er hierbij voor

een schoonmaker en een medewerker die deels in het magazijn werkt en

dat de kennis en ervaring van deze

deels onze tuin onderhoudt. Inmiddels loopt het traject een half jaar en zijn

medewerkers aansluit op de vraag. Is

we hartstikke positief! Social return vergroot je kansen op de werkvloer én

detachering geen optie, dan kan een

het voelt goed om ook deze mensen een kans te geven.’

bedrijf ook een van de diensten van


HOE IS HET Nu MET…

‘ER ZIJN VEEl OBSTAkElS VOOR VrOuWeliJKe OnDerneMers’ Eind vorig jaar werd de Eindhovense ondernemer en wetenschapper Josette Dijkhuizen benoemd tot Vrouwenvertegenwoordiger 2013. Op 11 oktober sprak ze in deze functie de 193 lidstaten van de VN toe tijdens de Algemene Ledenvergadering. ‘Als Vrouwenvertegenwoordiger wil ik vrouwelijk ondernemerschap onder de aandacht brengen’, aldus Dijkhuizen. Vertegenwoordiger van alle Nederlandse vrouwen. Dat is niet niets… ‘Dat klopt. In deze positie vertegenwoordig ik alle Nederlandse vrouwen. Bovendien mocht ik als Vrouwenvertegenwoordiger met een onafhankelijk statement de VN toespreken. Dit wil zeggen dat ik niet sprak vanuit een politieke partij, maar echt zelf bepaalde wat ik ging vertellen. Ik heb nog veel meer gedaan, maar deze speech was wel het hoogtepunt van mijn carrière tot nu toe.’ Welke onderwerpen kwamen in jouw speech aan bod? ‘Ik heb het gehad over de vele obstakels waarmee vrouwelijke ondernemers wereldwijd te maken hebben. Omdat sommige vrouwen bijvoorbeeld geen opleiding mogen volgen, geen bezit mogen hebben of geen toegang hebben tot markten en kapitaal, wordt het potentieel aan vrouwelijke ondernemers onvoldoende benut. Daarnaast sprak ik over de meer ontwikkelde landen, zoals Nederland. Hier zijn minder obstakels, maar nog steeds is de helft van de Nederlandse vrouwen financieel afhankelijk van hun partner. Dit zorgt bijvoorbeeld voor problemen wanneer een huwelijk strandt. Ondernemerschap betekent flexibiliteit en biedt vrouwen een goede mogelijkheid om werk te combineren met eventuele zorgtaken. Maar daar moeten vrouwen wel iets voor doen! Tot slot merk ik dat veel mensen bij vrouwelijk ondernemerschap met name denken aan microkredieten. Van dat beeld wil ik af. Vrouwen kunnen ook een groot bedrijf leiden. Ik merk dat vrouwelijke ondernemers nog steeds niet gelijkgesteld worden aan mannelijke ondernemers. Anno 2013 vind ik het tijd worden dat dit wel gebeurt.’ Wat hoop je teweeg te brengen als Vrouwenvertegenwoordiger? ‘Ik hoop dat er wereldwijd meer aandacht komt voor vrouwelijk ondernemerschap en dat er gekeken wordt naar het sociale en economische potentieel van vrouwen. Met name van vrouwen in een achterstandspositie. Het is een enorm druk, maar fantastisch jaar geweest. Ook na dit jaar blijf ik me bezighouden met vrouwelijk ondernemerschap, maar ik ga me ook weer richten op ondernemerschap in het algemeen.’ Internet: www.josettedijkhuizen.nl Foto: Bram Saeys

19


‘Dan kom ik toch gewoon even naar u toe...’ Flip Schreurs, Boels Zanders Advocaten

ADVERTENTIE

De ruim 70 advocaten en juridisch specialisten van Boels Zanders zijn altijd dichtbij. Wij werken voor diverse cliënten in de industrie, zakelijke dienstverlening en handel. Cliënten waarderen de samenwerking met een dikke 8. Daar zijn we trots op. Mogen we ook naar u toe komen? www.boelszanders.nl

De kracht van dichterbij

Boels Zanders Advocaten

Eindhoven | Venlo Roermond | Maastricht


DE STEllINg

internatiOnaal ZaKenDOen is een Must VOOr neDerlanDse OnDerneMers Steeds meer Nederlandse bedrijven doen zaken met het buitenland. Ze gaan op zoek naar buitenlandse klanten of openen een vestiging in een ander land. Natuurlijk biedt dit kansen, maar niet zelden kleven er ook risico’s aan. Door een andere taal, cultuur en andere wetten en regels zijn misverstanden niet op voorhand uit te sluiten. Is internationaal zakendoen een must voor Nederlandse ondernemers?

Naam: Rob Gielens Bedrijf: Riemersma Leasing Functie: Directeur

Naam: Hennie van Meerkerk Bedrijf: Scalda Functie: Bestuursvoorzitter

Naam: Piet van Loenhout Bedrijf: Berkvens Functie: Directievoorzitter

‘ZaKenDOen in Het

‘als De MOgeliJKHeiD

‘internatiOnaal

buitenland is slechts voorbehouden aan een be-

zich voordoet moeten bedrijven internationaal

zakendoen is eerder een keuze dan een abso-

perkt aantal bedrijven. Bedrijven die zich verdie-

zakendoen zeker niet uit de weg gaan, maar

lute must. Mijn advies aan bedrijven is om zich

pen in de cultuur en wet- en regelgeving van an-

het is geen must. Vroeger was de Nederlandse

van tevoren goed te oriënteren en zich ook af

dere landen en daadwerkelijk met hun product

markt voor veel bedrijven groot genoeg. Die

te vragen of ze bereid zijn om tijd en geld te

of dienst het verschil weten te maken ook op an-

tijd is voorbij. Tegenwoordig is de wereld het

investeren in een buitenlands avontuur. Want

dere markten. Internationaal zaken doen is geen

speelveld. Zakendoen in het buitenland ver-

een bedrijf zal zich eerst moeten verdiepen in

doel op zich. Het is een andere ‘klasse’ en vergt

ruimt tevens de kijk op de wereld van mensen

de buitenlandse markt en analyseren welke mo-

nog meer kwaliteiten en vaardigheden. Het is

en zorgt vaak voor nieuwe ideeën. Ook op

gelijkheden er zijn. Daarnaast moeten zij hun

vergelijkbaar met de Europacup om in sportter-

onze school spelen we daar op in door uitwis-

producten of diensten aanpassen aan de markt

men te spreken. Binnen de zakelijke dienstver-

selingen te houden met buitenlandse scholen

om deze succesvol te kunnen verkopen. Er zijn

lening is het verschil nog veel groter dan bij de

en leerlingen te motiveren om stage te gaan

bijna geen producten of diensten die één op

leveringen van producten. Kijk bijvoorbeeld naar

lopen in het buitenland. De wereld houdt im-

één kunnen worden doorverkocht zonder iets

autoleasing. De ‘look and feel’ van internationaal

mers niet op bij Brabant of Zeeland of Neder-

eraan of eromheen te veranderen. Bezint eer

opererende leasebedrijven is veelal dezelfde. De

land. Ik ben er daarom absoluut voorstander

ge begint, is dus mijn motto. Stel na een ver-

inhoudelijke dienstverlening, de voorwaarden en

van dat Nederlandse ondernemers over hun

kenning eerst een stappenplan op en kijk of dit

tariefstelling is echter totaal niet vergelijkbaar. Dit

grenzen kijken en proberen om voet aan de

haalbaar en realistisch is. Als dat zo is, is het de

wordt met name veroorzaakt door de verschillen

grond te krijgen in het buitenland.’

moeite waard om het avontuur aan te gaan.’

in lokale wet- en regelgeving en verschillen in fiscale wetgeving.’

21


HET gESPREk

ROlF VAN DER gAAST R.M. (Rolf) van der Gaast (50 jaar) is manager HR Development Vlisco Group met standplaats Helmond. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in het HR-vak. Van der Gaast begon in de computerindustrie en was vanaf de jaren negentig als HRgeneralist werkzaam in de textielsector. Sinds 2012 is hij verantwoordelijk voor Recruitment, Management Development, Talentmanagement en Learning & Development voor Vlisco Group. Vlisco is al meer dan 165 jaar toonaangevend in het ontwerpen, vervaardigen en verkopen van exclusieve modestoffen voor met name West-Afrika en Centraal Afrika. Met een hoofdkantoor in Nederland, productielocaties in Nederland, Ivoorkust en Ghana, vele lokale commerciële organisaties en circa 2700 medewerkers groeit Vlisco

ROlF VAN DER gAAST ONTMOET yVONNE VAN MIERlO

Jeugdwerkloosheid: ‘Onder

Group nog steeds.

De jeugdwerkloosheid loopt snel op. Begin dit jaar zaten 131.000 Nederlandse jongeren tot 24 jaar zonder baan. Dat is vijftien procent in die leeftijdscategorie, twee procent hoger dan drie maanden ervoor en twee keer zo hoog als de totale werkloosheid in ons land. Niet voor niets sloten vijf Brabantse arbeidsmarktregio’s op 16 september een convenant met minister Asscher om de jeugdwerkloosheid met ettelijke miljoenen euro’s aan te pakken. Maar is geld genoeg? Nee, de hele arbeidsmarktbenadering moet veranderen. Dat vinden ze in de regio Helmond. En daar zijn ze al voortvarend mee bezig. Er gebeuren mooie dingen in Helmond. Het

ne van Mierlo graag haar handtekening onder

lelijke eendje van Brabant is in enkele decen-

het Asscher-convenant zette. Want Helmond

nia groeibriljant in Brainport geworden. Food,

maakt werk van de arbeidsmarkt. Samen met

automotive, hightech en textiel zijn de eco-

de regionale werkgevers, die zij ‘aan de voor-

nomische blikvangers. Maar de hele Peelregio

kant’ zet. Zoals Rolf van der Gaast, manager

ademt tegenwoordig ambitie. Dat geldt ook

HR Development bij het Helmondse textiel-

voor de door ondernemers zo vaak verfoeide

bedrijf Vlisco.

aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt-bedrijfs-

22

leven. Begrippen zoals ePortfolio, Stagestad,

GAAST: ‘Jeugdwerkloosheid is een groot pro-

tinyurl.com/ohgk6vz

Werkgeversplein? Jazeker, ze worden in Hel-

bleem. Maar het is niet het enige probleem.

www.vlisco.com

mond gebruikt. Logisch dat wethouder Yvon-

Bij Vlisco zoeken we mensen met diverse


yVONNE VAN MIERlO Drs. A.J. (Yvonne) van Mierlo (1965) is sinds 2010 wethouder Economische Zaken, Sociale Zaken, Financiën en Brainport bij de gemeente Helmond. Vanaf 2006 was ze in dezelfde gemeente raadslid voor de VVD. Als bedrijfseconoom heeft Van Mierlo diverse leidinggevende functies in het commerciële bedrijfsleven vervuld. Na haar studie bedrijfseconomie in Tilburg werkte ze in de internationale logistieke dienstverlening. Daarna bekleedde ze diverse management- en directiefuncties

Foto’s: Vincent Knoops

binnen detacherings-, werving- en selectiebureau Yacht. Bij het beursgenoteerde DPA Supply Chain, detacheringsbureau voor supply chain management profes-

nemers, pak de regie!’

sionals, was Van Mierlo verantwoordelijk voor de business unit Private market. ‘Mensen weer in beweging krijgen en laten geloven in hun kwaliteiten, dat heeft mijn passie’, aldus Van Mierlo.

achtergronden, waaronder mensen met een

probleem op hoofdlijnen en turfden we af

technische opleiding en ervaring, die in staat

hoeveel banen en stageplekken erbij waren

zijn om onze textielprocessen te begrijpen en

gekomen, ter verantwoording aan Den Haag.

tinyurl.com/ng4sgev

de juiste producten te maken. Die mensen zijn

Maar dan blijf je over de grote lijnen praten.

www.helmond.nl

moeilijk te vinden en de krapte neemt toe. Er

Veel initiatieven op dit terrein verzandden

is namelijk sprake van zowel vergrijzing als

ook vaak in de discussie: wie krijgt de schuld

ontgroening. Ervaren mensen gaan uiteinde-

als het niet lukt? Dat is helemaal niet rele-

lijk van de arbeidsmarkt af en de aanwas van

vant. Het zit vooral in de aanpak. Als wij geen

CONVENANT

jongeren is klein. Ondernemers, onderwijs en

bedrijven hebben die zich verantwoordelijk

Minister Asscher trekt 30 miljoen euro

overheid hebben elkaar lange tijd niet goed

voelen voor deze problematiek, dan ben ik als

extra uit om de jeugdwerkloosheid in Ne-

opgezocht over dit probleem. Hebben wij

gemeente nergens. Dat geluk hebben wij nu

derland aan te pakken. Op 16 september

onze arbeidsvraag in het verleden voldoende

wel. Ik heb heel hard gelobbyd voor een ei-

tekende hij in Eindhoven vijf convenanten

duidelijk gemaakt? Aan welke kwaliteitseisen

gen arbeidsmarktregio Helmond-Peel, omdat

met alle Brabantse arbeidsmarktregio’s

moet de toekomstige én huidige medewerker

ik zie dat men hier met elkaar heel duidelijk

voor het realiseren van in totaal 4.500

voldoen? Dat zijn de relevante vragen voor de

die verantwoordelijkheid voelt. Samen zorgen

banen, leerbanen of stages voor jongeren.

ondernemer en het onderwijs. Deze dialoog

voor een goed bedrijfsleven, goed personeel,

Daarvan worden 1.200 banen gefinan-

voeren we nu met onderwijs- en kennisinstel-

goede opleidingen, voldoende stageplaatsen.

cierd met de extra middelen vanuit het

lingen, met de overheid in een ondersteu-

Daar staan de ondernemers in dit gebied vol-

Rijk. Hiervoor is 3,3 miljoen euro beschik-

nende rol.’

ledig achter. En dan krijg je een heel andere

baar. De regio’s moeten zelf minimaal

energie.’

hetzelfde bedrag inzetten om jongeren

MIERLO: ‘Dit vraagt een andere opstelling

aan de slag te helpen. Dit betekent dat

van de overheid, daarvan zijn we ons in Hel-

GAAST: ‘Dat klopt. Niet alleen bij Vlisco,

er in Brabant in totaal bijna 7 miljoen

mond heel bewust. Gemeenten zijn graag

maar ook bij andere bedrijven in deze regio

euro beschikbaar is voor werkzoekende

in control. Dus bespraken we voorheen het

is het besef doorgedrongen dat we de koe bij

jongeren.

23


Snel

schakelen “Wesselman onderscheidt zich door de goede communicatie. Door de heldere adviezen zijn wij in staat snel te schakelen,

ADVERTENTIE waardoor wij onze opdrachtgevers kunnen ontzorgen.”

Wesselman. Wezenlijk anders. Johan Groenen | Groenen Bouw & Onderhoud

Eindhoven | Helmond | Weert | Curaçao www.wesselman-info.nl


HET gESPREk

de horens moeten vatten. Dit betekent con-

van de cijfermatige kpi’s die moeten worden

creet: gaan praten met de onderwijsdeskun-

gehaald. Die lobby doe ik nu ook naar Den

digen. Bedrijven moeten duidelijk maken aan

Haag. Voorkom dat convenant-middelen

welke eisen afgestudeerde leerlingen moeten

worden ingezet voor onnodige rapportages.

voldoen om te kunnen starten bij de bedrij-

Het gaat om concrete mensen, concrete be-

ven. Onderwijsinstellingen stemmen daar

drijven. Die hebben een vraag en dat matchen

hun opleidingen op af. Deze dialoog levert

wij. Dit gebeurt sinds kort heel concreet op

als resultaat dat arbeidsmarkt en onderwijs

het Werkgeversplein, waar werkzoekenden

naadloos op elkaar gaan aansluiten. Bedrijven

en werkgevers in deze regio elkaar vinden,

en onderwijsinstellingen moeten die concrete

ook online. Via dit platform faciliteren wij on-

voorbeelden en successen met collega’s delen

dernemers ook bij bijvoorbeeld het opzetten

tijdens bijvoorbeeld sectorbijeenkomsten in

van een bedrijfsschool of stages. Daarnaast

de food, hightech, automotive, textiel. Dan

hebben we Helmond Stagestad, een door-

wordt het van klein weer groot en ben je als

lopend project om jongeren kennis te laten

regio echt samen bezig om deze problematiek

maken met de prachtige bedrijven die hier

aan te pakken.’

zitten. Ook bieden we elke student en werkzoekende de gelegenheid om een ePortfolio

MIERLO: ‘Daarom zetten we als gemeente de

aan te maken. Dit is een digitaal portfolio dat

werkgevers vanaf nu ‘aan de voorkant’, zo-

je je leven lang meeneemt. Niet alleen je cv,

als ik dat noem. Wat zijn jullie ambities, wat

maar ook je kwaliteiten en talenten. Een soort

hebben jullie nodig? Vervolgens gaan wij ook

LinkedIn dat, als de werkzoekende het toe-

met het onderwijs in gesprek. Dat is een hele

staat, door werkgevers is in te zien. Nu nog

andere rol. Wél betrokken, wél vastpakken

voor deze regio, maar ook heel geschikt voor

wat er moet gebeuren. Maar vooral op ini-

andere regio’s. Het werkt, en dat moeten we

MIERLO: ‘De knop is in deze regio nu echt

tiatief van het bedrijfsleven en niet op basis

dus aan anderen laten zien.’

om. Bestuurlijk moet er nog wat veranderen

Yvonne van Mierlo

bij de overheid. Economie, werk en inkomen GAAST: ‘Werkgevers moeten ook durven. Sa-

horen bij elkaar. Dat zijn geen gescheiden

men met andere textielbedrijven, verenigd in

beleidslijnen voor verschillende bestuurders.

Textile United, benaderen wij scholen. Hierbij

Daar maak ik me sterk voor. Verder moeten

verplichten wij ons om afnames te doen. Zo

wij als gemeente wennen aan onze nieuwe

hebben we de afspraak met ROC Ter AA dat

rol, waarin we de ondernemers laten vertellen

wij jaarlijks 20 tot 25 leerlingen een textielop-

wat wij moeten doen. Dat is vanuit de traditie

leiding laten volgen. Dat nemen we gewoon

niet eenvoudig. Maar als je ziet dat het werkt,

af. Dan hou je leerlijnen open, ben je in ge-

dan denk je: zo kan het dus ook.’

sprek met de school over de opleidingsinhoud en bereik je win-winsituaties. Vlisco zelf heeft

GAAST: ‘Helmond is echt een voorbeeld voor

een convenant met Fontys voor twaalf leer-

andere regio’s. Ook in BZW-verband moe-

en afstudeerplaatsen per jaar. Dit noem ik

ten we dit uitdragen. Nu zijn het nog vooral

concrete successen. We vissen als textielbe-

bedrijven die de nut en noodzaak van deze

drijven in dezelfde arbeidsvijver. Maar uitein-

langetermijnsamenwerking zien of de pijn

delijk zijn we er allemaal mee gediend dát die

van de krappe arbeidsmarkt voelen, die bij

gekwalificeerde kracht er straks is en dat leer-

dit soort initiatieven betrokken zijn. Maar álle

lingen opleidingen kunnen kiezen met uitzicht

bedrijven moeten dit doen. Spring op die trein

op een toekomst in de textiel. Die aanpak kun

en zie de overheid niet meer als degene die

je kopiëren voor hightech, automotive, enzo-

alleen de kar zal trekken. Jij als ondernemer

voort. De krachten bundelen dus. Met lef en

moet de noodzaak voelen om tot actie over

oog voor de toekomst.’

te gaan. Dus pak de regie!’

Rolf van der Gaast

25


WORkSHOP ‘INTEllECTuElE EIgENDOM’

Hoe ver wilt u gaan om uw naam, merk en product te beschermen? nekkig gerucht. Veel ondernemers denken: als

Wat kunt u doen als een concurrent producten verkoopt onder een vergelijkbare merknaam als die van u? Wat als de producten van een ander

je zeven verschillen tussen producten kunt aanwijzen, dan is het geen inbreuk op auteursrecht. En als je er maar vijf kunt aanwijzen, dan is het

wel erg lijken op uw eigen producten? Bij wie liggen de rechten als u een

wel inbreuk. Zo werkt het niet. Een rechter be-

zzp’er inhuurt om iets voor uw bedrijf te ontwerpen? Zijn ideeën eigenlijk

kijkt de totaalindruk van het product en beoor-

beschermd? Al deze en nog veel meer vragen komen aan bod tijdens de workshop ‘Intellectuele Eigendom’, die HOLLA Advocaten op woensdag 13 november voor BZW-leden organiseert. Met als belangrijkste vraag: hoe ver wilt u gaan om uw rechten te beschermen?

deelt aan de hand daarvan of hij het inbreuk vindt. Dan is het niet relevant of er twee of tien verschillen zijn.’ Mijn nieuwe hangmat is gemaakt van dikke stof en is met stiksels opgedeeld om de vulling gelijkmatig verspreid te houden. Ik wil auteursrecht op mijn hangmat claimen, maar de

Ondernemers bedenken voortdurend nieuwe

ken mee en brengen hun eigen ervaringen in.

ervan staat te vaak op het tweede plan. Een

Opwarmertjes

bare hangmat, ook met dikke stof en stiksels.

succesvol product wordt al snel door anderen

De workshop vindt plaats van 15.30 tot 18.00

Maar je kunt geen auteursrecht claimen op basis

gekopieerd. Een klinkende merknaam wordt

uur op het HOLLA-kantoor in ’s-Hertogenbosch.

van zaken die technisch bepaald zijn, daarvoor is

schaamteloos door derden misbruikt. En hoe zit

Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers, dus

het octrooirecht. Maar de technische eigenschap-

het met de rechten als u producten uit verre lan-

BZW-leden moeten zich snel aanmelden. We

pen van de hangmat zijn niet zo bijzonder dat ze

den haalt? Vaak denken ondernemers dat ze in

gaan in dit blad natuurlijk niet de inhoud van de

hiervoor in aanmerking komen. Ook het registre-

hun recht staan, maar komen ze bedrogen uit.

workshop weggeven. Maar een paar voorbeeld-

ren van modelrecht (de vormgeving van produc-

‘Er zijn veel fabels en misvattingen over rechten

jes geven we al wel, met commentaar van mr.

ten) was niet aan de orde, omdat het design van

van intellectuele eigendom. Ondernemers moe-

Kim de Bonth. Als opwarmertjes naar een onge-

de hangmat niet origineel genoeg was.’

ten oppassen dat zij niet in de valkuilen stappen’,

twijfeld verhelderende middag.

zegt mr. Kim de Bonth van HOLLA Advocaten in

26

rechter zegt dat dit niet kan. ‘In deze zaak had de tegenpartij een vergelijk-

dingen. Maar nadenken over het beschermen

Ik verkoop producten onder een bekende merk-

’s-Hertogenbosch. Samen met collega-advocaat

Ik maak schoenen. Mijn nieuwste model is

naam. Nu zie ik op internet dat een andere on-

mr. Luuk Jonker houdt zij een workshop voor

door mijn concurrent gekopieerd. Hij ontkent

dernemer klanten naar zijn website wil lokken

ondernemers, waarin werkelijke casussen wor-

dat, omdat zijn model op zeker zeven punten

met mijn merknaam.

den behandeld op het gebied van auteursrecht,

anders is dan mijn model.

‘Veel ondernemers gebruiken de merknaam van

merkenrecht, handelsnaamrecht en modelrecht.

‘Tja, het sprookje van de zeven verschillen. Dat

hun vaak grotere concurrent als adword in een

De workshop is interactief: de deelnemers den-

is met name in de schoenenindustrie een hard-

Google-advertentie. Op deze manier willen ze


Kim de Bonth (Foto: Olaf Smit)

meeliften op de reputatie van dat merk, zodat

handel moet nemen en dat je zelfs je winst moet

van de eigen productdesigners in loondienst ligt

ze meer bezoekers krijgen. Dit mag, maar alleen

afdragen. Het maakt hierbij niet uit of je bewust

automatisch bij het bedrijf. Maar als je een derde

als de advertentie duidelijk maakt dat je niet de

of onbewust gehandeld hebt. Inbreuk is inbreuk.

inhuurt en geen afspraken maakt over het over-

originele merkproducten aanbiedt, maar een al-

Het is natuurlijk erg lastig om erachter te komen

dragen van rechten, dan komt het auteursrecht

ternatief. Je mag dus niet zeggen dat je het grote

of de badeendjes van jouw Chinese leverancier

in beginsel toe aan de feitelijke maker: de op-

merk verkoopt, terwijl je het niet verkoopt. Maar

originele producten van die leverancier zijn. Het

drachtnemer. Dus niet per definitie aan degene

je mag wel zeggen: onze producten zijn net zo

is immers geen wereldberoemd product en er is

die de opdracht heeft verstrekt, zelfs niet als u de

leuk als merk X.’

geen register voor auteursrecht. Je kunt proberen

zzp’er heeft betaald. Maak altijd goede afspra-

om jouw Chinese leverancier te laten verklaren

ken met derden. Better safe than sorry.’

Ik heb een handelsfirma en importeer goedko-

dat hij geen inbreuk pleegt, maar zo werkt het

pe badeendjes uit China. Ineens moet ik van de

vaak niet. Er zijn natuurlijk genoeg betrouwbare

Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld wanneer het

rechter mijn badeendjes uit de handel nemen.

Chinese leveranciers. Maar als je voor twee dub-

zin heeft om te procederen en wanneer niet?

‘Het is erg verleidelijk om spotgoedkope produc-

beltjes een product ter waarde van twee tientjes

Meld u dan nu aan voor de workshop! Stuur

ten uit China te halen en ze in Nederland met

inkoopt, dan neem je wel een risico.’

een mail naar BZW, Patricia van der Voort: voort@bzw.nl

dikke winst te verkopen. Maar al te vaak zijn dit

o.v.v.

aanmelding

workshop

Holla 13-11.

één-op-één kopieën van originele producten van

Ik heb mijn eigen ontwerpafdeling. Maar van-

andere fabrikanten, die bijvoorbeeld bij bekende

wege drukte heb ik een zzp’er ingehuurd om

Nederlandse winkelketens in de schappen liggen.

een productontwerp te maken. Ik heb hem be-

De rechter kan op basis van het auteursrecht be-

taald, dus is het ontwerp van mij.

www.holla.nl

palen dat je jouw goedkope producten uit de

‘Niet zomaar. Het auteursrecht op ontwerpen

www.bzw.nl/agenda

27


CulTuuROMSlAg VOOR TOEZICHTHOuDERS

Kies de commissaris die bij u past in het huidige Nederlandse two-tier bestuurs-

Goede toezichthouders controleren en houden u scherp. Tegelijk bewaren zij voldoende afstand om een onafhankelijke strategische discussie

model, maar nemen uitvoerende bestuurders (UB’s) en niet-uitvoerende bestuurders (NUB’s, voorheen commissarissen) zitting in één be-

met u te kunnen voeren. Maar toezichthouders staan voor een cultuur-

stuur. ‘Een groot voordeel, omdat NUB’s meer

omslag. Enerzijds vanwege de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht, die begin

bij de dagelijkse gang van zaken betrokken

dit jaar in werking trad. Anderzijds vanwege het vergrootglas, waaronder

zijn’, aldus Délon Vielvoye van HOLLA Advocaten. Wel wees hij de commissarissen erop dat zij

bestuurders en commissarissen sinds de crisis liggen. Hoe gaan commis-

in een one-tier board sneller aansprakelijk zul-

sarissen met deze veranderingen om? En vooral: hoe kiest u als DGA de

len zijn en dat zij meer moeite moeten doen om

juiste commissaris voor uw bedrijf?

toch enige afstand te houden. Maar de vraag is of dit opweegt tegen de grotere betrokkenheid en slagkracht van de nieuwe board.

Deze vragen stonden centraal tijdens de BZW-

zicht nodig heeft.’ Van Kollenburg gaf toe dat

Kleisterlee

bijeenkomst ‘De commissaris anno 2013’ in

ook accountants zelf nog te passief zijn: ‘Ook

Alle veranderingen kwamen samen in een boei-

Eindhoven Airport Business Centre op 8 ok-

wij moeten geen genoegen nemen met één

end betoog van voormalig Philips-CEO Gerard

tober. Zo’n veertig commissarissen van BZW-

contactmoment per jaar.’

Kleisterlee. Hij ziet dat de one- en two-tier modellen naar elkaar toegroeien: ‘Goede bedrijven

leden lieten zich bijpraten over de laatste ontwikkelingen. Onder meer over de financiering

One-tier

vinden altijd hun weg, ongeacht de governance.

van ondernemingen en de kredietverlening

Het grootste deel van de middag was echter

Goede governance ligt ook niet aan het model,

door banken. Door de strengere eisen aan

ingeruimd voor de nieuwe Wet Bestuur en Toe-

maar aan de kwaliteit van de mensen. Heb je

bankkapitalisatie volgens het Europese akkoord

zicht, waardoor Nederlandse ondernemingen

de juiste mensen in de juiste stoelen? Bestuur-

Basel III hebben banken minder ruimte voor

een one-tier board mogen instellen. In een one-

ders en CEO’s hebben niets aan commissarissen

kredietverlening, en daar hebben bedrijven

tier board is er geen aparte RvB en RvC, zoals

die louter het bestaande beleid ondersteunen.

last van. ‘Steeds meer bedrijven in Nederland zoeken andere vormen van financiering. Bijvoorbeeld via de kapitaalmarkt, maar ook via nieuwe bancaire constructies zoals de schuldscheinmarkt of supplier finance’, aldus Michiel Bonsel van Deutsche Bank. ‘Dit is een echte trend. Moderne financiering moet bovenaan de agenda van commissarissen staan.’ Accountant John van Kollenburg van BDO pleitte voor een nauwer contact tussen de commissaris en de accountant: ‘De accountant is uw instrument om het bestuur te controleren. Eén keer om tafel is niet genoeg. Praat vaker met elkaar, wees actiever bij de opdrachtverlening en vraag om materiële zaken zoals risicoanalyses, early warnings en andere rapportages die u voor het toeGerard Kleisterlee

28


Foto’s: Bram Saeys

Ze hebben ook niets aan commissarissen die, van-

het bedrijf. Dan weet je of wat in de bestuurska-

Advies

wege de grotere exposure, risicomijdend gedrag

mer wordt verteld, de ware aard van het bedrijf

Volgens Kleisterlee steekt de ‘commissaris

vertonen. Als ondernemingen behoudend wor-

weerspiegelt. Een goede board, in welke vorm

anno 2013’ meer tijd in minder commissari-

den, vergeten ze te ondernemen. Dus kom als

dan ook, bestaat uit betrokken commissarissen

aten, is er meer aandacht voor onderschei-

toezichthouder ook eens met alternatieven: een

en de bereidheid van bestuurders om naar hen

dende competenties binnen de board en staat

fundamenteel andere richting voor de onderne-

te luisteren. Dan krijg je goede discussies over

de kwaliteit van de discussie bovenaan. Zelf

ming, verrassende keuzes, andere positionering.

strategie, dan creëer je waarde. En dan is het niet

kiest hij een commissariaat op basis van vier

En steek je voelsprieten uit op de werkvloer van

meer belangrijk of je one- of two-tier kiest.’

argumenten: ‘Heb ik affiniteit met de mensen die er zitten? Heb ik affiniteit met de activiteiten van het bedrijf? Kan ik échte waarde toevoegen? En heb ik er plezier in? Dit zijn, maar dan vanaf de andere kant gezien, precies de vragen die de DGA moet stellen bij de keuze van een commissaris. Er is nooit een pasklare oplossing voor de samenstelling van de board. Maar bedenk: de internationale concurrentie dwingt je om je onderneming op een steeds hoger niveau te brengen. Kies dan voor mensen die de betrokkenheid, de competenties én de drive hebben om het steeds beter te doen.’

www.bdo.nl www.deutschebank.nl www.holla.nl

29


ADVERTENTIE

Z

Businessclass

Voor stijlvolle en compleet verzorgde zakelijke arrangementen en evenementen. Voor vergaderen in stijl, een zakelijk arrangement of evenement met allure biedt Mansion Hotel Bos & Ven de perfecte accommodatie. Wij beschikken over 7 unieke vergaderzalen, van alle gemakken voorzien en onze managers zorgen voor een naadloze planning.

ADVERTENTIE Van der Rijt Advocatuur

Voor een compleet verzorgd, stijlvol zakelijk evenement belt u 013 528 88 56. Wij vertellen u graag alles over de mogelijkheden.

K LOMPV EN 26, O IST ERW I JK , T EL . 013-528 88 56, W W W. BOS - V EN . N L 3060140_Adv_Bos&Ven_Zakelijk_205x127.indd 1

08-10-13 10:01


‘een wereld van verschil maken op individueel niveau’ Van het kabinet tot en met de gemeente en van de zakenwereld tot en met de burger: de economische crisis laat niemand ongemoeid. Hulporganisaties worden daarnaast geconfronteerd met de gevolgen van enkele geruchtmakende misstanden. Vooral de commotie over het declaratiegedrag rondom Alpe d’HuZes ligt nog vers in het geheugen. Reden genoeg voor een gesprek met BZW-lid Kees van den Broek, directeur van de Stichting Liliane Fonds. Hij legt uit hoe de organisatie zich staande houdt én welke rol daarbij is weggelegd voor het bedrijfsleven.

De Stichting Liliane Fonds geeft directe, kleinschalige hulp op maat aan gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden. Die hulp is tweeledig: in de eerste plaats zorgt de stichting voor concrete hulp, bijvoorbeeld in de vorm van hulpmiddelen, therapie en onderwijs. Daarnaast neemt de organisatie barrières weg die deze kinderen belemmeren om deel te nemen aan de maatschappij. Van den Broek is uitgesproken over de misFoto: Olaf Smit

sie van het Liliane Fonds: ‘We hebben niet de illusie dat we de wereld kunnen veranderen. Onze ambitie is om een wereld van verschil te maken op individueel niveau.’

De recente misstanden bij organisaties zoals

vermogende partijen. Dat hebben we dan weer

ten. Een mooi voorbeeld is de samenwerking

Alpe d’HuZes maken het er niet eenvoudiger op

te danken aan de goede naam die het Liliane

met Sligro Food Group. Wij zorgen ervoor dat

voor charitatieve instellingen. Van den Broek:

Fonds heeft opgebouwd. Het aantal donateurs

de theeleverancier van Sligro uit Sri Lanka

‘De hele sector heeft daar inderdaad last van.

– we hebben er ongeveer 100.000 – neemt

jongeren met een beperking in dienst neemt.

Mensen snappen echt wel dat hulporganisaties

echter nauwelijks nog toe. De rek is er wat

Sligro kan op die manier tonen dat het kiest

te maken hebben met kosten, maar ze willen

dat betreft wel uit. Deze klassieke manier van

voor een producent die kwetsbare mensen

weten wat het nou precies oplevert. Bij het Lili-

het genereren van inkomsten is op zijn retour.

een kans geeft. In ruil daarvoor worden we fi-

ane Fonds hebben we gelukkig een glashelder

Daarom zoeken we naar alternatieven om men-

nancieel gesteund. We gaan graag in gesprek

verhaal, omdat we concrete, tastbare hulp op

sen te binden en groei te realiseren.’

over het realiseren van dit soort win-winsituaties. Zo heeft Elho, een bedrijf dat zich richt

maat bieden aan een onomstreden en kwetsbare groep. Dit jaar helpen we bijvoorbeeld al

Samenwerking met het bedrijfsleven

op de verkoop van kunststof plantenbakken,

meer dan 85.000 kinderen.’

Een voorbeeld daarvan is de samenwerking

zich gecommitteerd aan een langjarig revali-

met het bedrijfsleven. ‘Bedrijven, stichtingen

datieproject in Burkina Faso.’

Zoeken naar alternatieven

en vermogensfondsen zijn eerder bereid om

‘Uiteraard gaat de crisis ook aan onze stichting

onze stichting te steunen wanneer het hen

niet voorbij’, weet Van den Broek. ‘Dat we een

zelf ook iets oplevert’, legt Van den Broek uit.

www.lilianefonds.nl

uitstekend jaar achter de rug hebben, is vooral

‘Daarom gaan we gericht op zoek naar par-

@cjvandenbroek

het gevolg van een aantal incidentele giften van

tijen die affiniteit hebben met onze activitei-

tinyurl.com/nqb6v2l

31


ADVERTENTIE


BZW AANSPREEk.PuNT

‘partiJen VerBinDen ZIE Ik AlS MIJN BElANgRIJkSTE TAAk’ Joost Eijsbouts staat als directeur-eigenaar aan het hoofd van de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts. Daarnaast vervult hij de functie van voorzitter van BZW Helmond/Peelregio. Het voorzitterschap bevalt hem uitstekend. ‘Het geeft me voldoening om een bijdrage te leveren aan processen die de regio versterken.’

Welke onderwerpen staan op de agenda in de regio Helmond? ‘Een belangrijk agendapunt is Peel 6.1. Onder deze naam werken de gemeenten Helmond, Gemert-Bakel, Deurne, Laarbeek, Asten en Someren samen met als doel zich verder te ontwikkelen tot één krachtige regio. Hier komt veel bij kijken. De BZW benadrukt het grote belang van de samenwerking. Hierdoor kunnen we komen tot optimale randvoorwaarden voor een florerend bedrijfsleven: de fundatie voor een sterke economie met dito werkgelegenheid. Een ander, zeer actueel onderwerp, is de voltooiing van de ‘Ruit’ rond Eindhoven-Helmond. De realisatie van deze ‘Noordoostcorridor’ achten we cruciaal voor zowel de economische ontwikkeling als de leefbaarheid van de gehele regio. En een derde thema is het verbinden van het bedrijfsleven en het onderwijs. Samen staan deze partijen voor de grote opgave ervoor te zorgen dat voor de arbeidsmarkt hoogwaardig geschoold personeel voorhanden blijft. Een absolute voorwaarde om het ambitieniveau van onze regio te kunnen blijven onderbouwen.’ Zie je verbinden als een belangrijke taak? ‘Ik zie het als de belangrijkste functie van de BZW. De BZW is een krachtige overkoepelende organisatie met specialisten op tal van gebieden. Hierdoor kunnen we een vraagstuk vanuit diverse gezichtspunten bekijken en ook tot oplossingen komen. Soms is het hierbij noodzakelijk dat partijen hun eigen belang opzij zetten voor een groter belang.’ Wat haal jij zelf uit het voorzitterschap? ‘Vanuit mijn rol wil ik vooral processen in beweging brengen en houden. Door hier en daar gericht een zetje te geven kunnen soms nét die verbindingen tot stand gebracht worden die nodig zijn om samen met partijen tot een goed resultaat te komen. Mooi toch?’ www.eijsbouts.com Foto: Bram Saeys

33


aCtiViteiten BZW| 30-10-2013 T/M 07-01-2014 woensdag 30 oktober 16.00 uur BZW Roosendaal LS Ned (Leidingenstraat Nederland), Roosendaal Bedrijfsbezoek donderdag 31 oktober 16.00 uur BZW ’s-Hertogenbosch en BZW Oost Marel Stork Poultry Processing BV, Boxmeer Ledenbijeenkomst met inleiding door Anton de Weerd, Managing Director, Marel Stork Poultry Processing BV

34

dinsdag 5 november 14.30 uur BZW Eindhoven en BZW Helmond/ Peelregio Lighting Application Centre en Philips museum, Eindhoven Ledenbijeenkomst met inleider Hans de Jong, CEO Philips Electronics Benelux woensdag 6 november 8.00 uur BZW Oosterhout Golfbaan Landgoed Bergvliet te Oosterhout Ontbijtsessie voor (nieuwe) leden en potentiële leden (op uitnodiging)

vrijdag 1 november 10.00 uur BZW Senior Management I Sociëteit Philharmonie, Tilburg Ledenbijeenkomst met inleider Rinus Platschorre, vice-voorzitter KNDW en voorzitter Stichting Zeeuwse Tong

woensdag 6 november 12.00 uur BZW Zeeuws-Vlaanderen Restaurant Zomerlust, Axel Gastsprekers: Arnold Schelfhout, St. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en Albert Eggermont, Dow BV over ‘Goed Leven’

dinsdag 5 november 7.30 uur BZW Eindhoven en BZW Helmond/ Peelregio ABN AMRO MeesPierson, Eindhoven Ontbijtbijeenkomst ‘Ladies Only’

dinsdag 12 november 16.00 uur BZW Midden-Brabant in samenwerking met Jong Management Midden-Brabant Bosch Transmission Techonoly, Tilburg Bedrijfsbezoek

dinsdag 5 november 12.00 uur BZW Midden- en Noord-Zeeland Goese Golf, Goes Inleider: Willem Sederel, directeur Biobased Delta

woensdag 13 november 8.00 uur BZW Bergen op Zoom Ontbijtsessie voor (nieuwe) leden en potentiële leden BZW Bergen

Arnold Schelfhout

Marel Stork

op Zoom (op uitnodiging) woensdag 13 november 15.30 uur BZW leden Holla Advocaten, ’s-Hertogenbosch Themabijeenkomst ‘Intellectueel Eigendom’ in samenwerking met BZW-partner Holla Advocaten, inleidingen door mr. Kim de Bonth en mr. Luuk Jonker (zie ook pag. 26-27) donderdag 14 november 12.00 uur HRM Groep Midden-Brabant Ibis Hotel, Tilburg Inleider: Anja Willems, gemeente Tilburg over kansen en mogelijkheden voor nu en in de toekomst op het gebied van werkgelegenheid donderdag 14 november 13.30 uur BZW Oosterhout Bedrijvenmiddag bij Holmatro NV, Raamsdonksveer donderdag 21 november 11.00 uur BZW leden in samenwerking met VNO-NCW en Jong Management Abdij Koningshoeven, Berkel Enschot Sabbatical van 24 uur ‘Wijs leiderschap in tijd van crisis’ met begeleiding door Dorine Huijbregts en Huib Klamer dinsdag 26 november BZW Breda

Marjo Meeuwsen-Dek

12.00 uur

DAF Trucks, Eindhoven Bedrijfsbezoek woensdag 27 november 8.00 uur BZW Breda Restaurant Ruitersbosch, Breda, Ontbijtbijeenkomst met Michiel Stevens (op uitnodiging) donderdag 28 november 15.00 uur HRM-groep BZW West-Brabant Themabijeenkomst donderdag 28 november 15.30 uur HRM-groep BZW Noordoost-Brabant Themabijeenkomst donderdag 28 november 16.00 uur BZW Moerdijk in samenwerking met BIM Bedrijfsbezoek aan de Brandweerkazerne industrieterrein Moerdijk met een toelichting op de positie en rol in samenwerking met de bedrijfsbrandweer vrijdag 29 november 10.00 uur BZW Community Dienstverleners Bedrijfstour Midden-Brabant vrijdag 29 november 18.30 uur BZW Roosendaal Het Hooijhuis, Roosendaal Jaardiner met partner

Nico Boussen


AgENDA

aCtiViteiten BZW| uITgElICHT ENTREPRENEuRIAl lECTuRES 2014 Veel BZW-leden kennen TiasNimbas Business School van de jaarlijkse, gezamenlijke Entrepreneurial Lectures. Deze lezingencyclus behandelt inspirerende actuele onderwerpen. BZW en TiasNimbas zijn in 2013 intensief gaan samenwerken via een strategisch partnership. De toenemende belangstelling bij BZW-leden voor de Entrepreneurial Lectures vormen de aanleiding voor de intensievere samenwerking. De onderwerpen en data van de Entrepreneurial Lectures 2014 zijn bekend. Met wederom de beproefde ingrediënten voor vijf inspirerende maandagmiddagen in 2014: vijf trending topics, vijf topsprekers en een groep ondernemers die zichzelf blijft uitdagen. Innoveer uzelf, ontmoet leiders van andere bedrijven en kijk vanuit een ander perspectief naar actuele managementthema’s. 1. Ondernemers en veranderingen: zijn het

4. Houd de regie in de keten! Dr. Freek Aertsen

Prof.dr. Woody van Olffen

maandag 12 mei 2014 - 16.00-17.30 uur,

maandag 20 jan 2014 - 16.00-17.30 uur,

locatie High Tech Campus Eindhoven

locatie TiasNimbas Business School Tilburg 2. Global Innovation Sourcing: de kunst van

lid is van de BZW, krijgt u 10% korting op de deelnameprijs.

vrienden of vijanden...?

5. Dicht de kloof tussen onderwijs en

Kijk voor meer informatie op www.bzw.nl/tiasnimbas

arbeidsmarkt!

het kopiëren

Prof.dr. Marc Vermeulen

De Entrepreneurial Lectures zijn tot stand

Adj.prof. Hans van Grieken

maandag 2 juni 2014 - 16.00-17.30 uur,

gekomen in samenwerking met:

maandag 10 feb 2014 - 16.00-17.30 uur,

locatie TiasNimbas Business School Tilburg

locatie High Tech Campus Eindhoven 3. Growing smart: verstandig groeien door

Kosten

allianties en overnames

Deelnamekosten zijn D 95,- per lezing of

Prof.dr. Koen Heimeriks

D 430,- (excl. btw) voor alle vijf Entre-

maandag 17 maart 2014 - 16.00-17.30 uur,

preneurial Lectures (inclusief netwerkborrel

locatie TiasNimbas Business School Tilburg

en uitgebreide infomap). Indien uw bedrijf

nieuW! kORTINg BIJ TIASNIMBAS BuSINESS SCHOOl: Dankzij een strategisch partnership tussen TiasNimbas en BZW krijgen BZW-leden en hun medewerkers 10% korting op het hele opleidingsaanbod van TiasNimbas. Meer informatie: www.tiasnimbas.edu/bzw en www.bzw.nl/tiasnimbas.

dinsdag 3 december 12.00 uur BZW Midden- en Noord-Zeeland Goese Golf, Goes Inleider: mr. Marjo MeeuwsenDek, Justion Advocaten over de Aanbestedingswet woensdag 4 december 12.00 uur BZW Zeeuws-Vlaanderen Restaurant Zomerlust, Axel Bedrijfspresentatie door Nico Boussen, Witte-Boussen Assurantiën BV

woensdag 11 december 8.00 uur BZW Breda Restaurant Ruitersbosch, Breda Ontbijtbijeenkomst (op uitnodiging) woensdag 11 december 16.00 uur BZW Oosterhout Charme Hotels, Oosterhout Eindejaarsborrel

Bedrijfsbezoek Sociale Verzekeringsbank, vestiging Breda dinsdag 7 januari 16.30 uur BZW Midden- en Noord-Zeeland en BZW Zeeuws-Vlaanderen Scheldetheater, Terneuzen Nieuwjaarsbijeenkomst

donderdag 12 december 15.00 uur HRM-groep BZW West-Brabant

Hans de Jong – Philips

35


REgIONIEuWS

pOnDres WINNAAR BZW DIENSTVERlENERSPRIJS MIDDEN-BRABANT Op 1 oktober jl. vond een spannend evene-

werd de winnaar door het publiek en de jury

ment plaats in de Leerfabriek in Oisterwijk.

bepaald. Pondres behaalde de meeste stem-

Drie dienstverleners streden om de BZW

men, en won daarmee de BZW Dienstverle-

Dienstverlenersprijs 2013 van Midden-Bra-

nersprijs. Pondres is dienstverlener in datage-

bant. Uit een lijst van 38 bedrijven werden

dreven marketing in Tilburg.

Crematorium Tilburg, Pondres en Starterslift genomineerd. Tijdens een diner gaven de

Het evenement is georganiseerd door de BZW

drie genomineerden hun visie op het thema

Community Dienstverleners Midden-Brabant.

“Ondernemen met Meerwaarde”. Op basis

Meer informatie: BZW, Sara Vermeltfoort,

van de toespraken en de getoonde video’s

vermeltfoort@bzw.nl of 013-5944460.

Hsl-VerBinDing TuSSEN BREDA EN ANTWERPEN Breda krijgt een directe treinverbinding met Bel-

belangrijk verkeersknooppunt in Zuid-Nederland

daal een stap terugdoen. Vanaf 2016 doet alleen

gië. De Beneluxtrein rijdt vanaf 2016 via Breda

is de verbinding voor de gehele regio hard nodig”.

nog een stoptrein van- en naar Antwerpen het

in plaats van Roosendaal. Dat blijkt uit de plan-

De plannen zijn een alternatief voor de mislukte

station in Roosendaal aan. BZW steunt daarom

nen van de NS, waarmee het kabinet op vrijdag

Fyra-hogesnelheidstrein naar Brussel. Minder te

ook het plan van de gemeente Den Haag om

27 september heeft ingestemd. Anton van Beers,

spreken is hij over de planning. Zoals het er nu

een andere vervoerder een snellere verbinding

BZW-regiovoorzitter, vindt de nieuwe plannen

uit ziet, moet West-Brabant nog 3 jaar wachten

via Roosendaal met Antwerpen-Brussel te laten

een goede oplossing. Van Beers: “Met Breda als

op de treinverbinding. Daarnaast moet Roosen-

onderhouden.

24 uur’s BeZinning MET COllEgA-ONDERNEMERS Op donderdag 21 november en vrijdag 22

wijsheid en reflectie het hoofd kan bieden aan

Huib Klamer. De bijeenkomst wordt georgani-

november vindt een bezinningsbijeenkomst

de dagelijkse stress. In de sfeervolle omgeving

seerd door VNO-NCW in samenwerking met

plaats in de abdij Koningshoeven in Berkel-

van het klooster raakt u opnieuw geïnspireerd

Jong Management. Meer informatie: VNO-

Enschot. In deze time-out van 24 uur ervaart

en bewust van uw innerlijk kompas. De bege-

NCW, Huib Klamer: klamer@vno-ncw.nl.

u met gelijkgestemde ondernemers hoe u met

leiding is in handen van Dorine Huijbregts en

in MeMOriaM: FRANS PROSS

36

Met grote verslagenheid vernamen wij dat op

ook iemand met een sociaal hart en een maat-

van de BZW en in 2011 trad hij tevens toe tot het

17 oktober 2013 op 61-jarige leeftijd onze vice

schappelijk ondernemer. Van 2005 tot 2007 was

dagelijks bestuur. Wij zullen vooral zijn enthousi-

voorzitter Frans Pross is overleden. Van 2002 tot

hij voorzitter van het Breda’s Industrieel Contact

asme herinneren, zijn warme belangstelling voor

2010 was Frans General Manager van Bosch Se-

dat in 2007 opging in de kring BZW Breda, waar-

mensen en zijn doelgerichte gedrevenheid. Wij

curity Systems in Breda. In deze functie toonde hij

van hij van 2007 tot 2011 voorzitter was. Vanaf

wensen zijn echtgenote Käthe, zijn kinderen en

zich niet alleen een doortastend bestuurder, maar

2008 was Frans lid van het algemeen bestuur

kleinkinderen heel veel sterkte.


NIEuWS VAN DE lEDEN

lOgistieK parK MOerDiJK VERSTERkT WEST-BRABANT

Regionale afvalinzamelaar SAVER

zonnestroominstallatie van een der-

heeft Maatschappelijk Verantwoord

gelijke omvang laat plaatsen in de

Ondernemen (MVO) hoog in het

stad Breda.

vaandel staan. De internationale richtlijn ISO 26.000 vormt het uitgangspunt van het nieuwe beleid.

Provinciale Staten hebben op

waarop het Logistiek Park komt

Hierin zijn zeven MVO-principes

20 september in meerderheid

te liggen. Beide besluiten hebben

opgenomen, waaronder transpa-

ingestemd met een aantal voor-

in de praktijk pas effect, als het

rantie, rekenschap afleggen, ‘goed

stellen rondom Logistiek Park

definitieve inpassingsplan van het

nabuurschap’

Moerdijk. Met deze stemming

Logistiek Park Moerdijk is vastge-

mensenrechten. Meer informatie:

Ondernemers Huib-Jan (rechts) en

wordt het Havenschap Moerdijk

steld door Provinciale Staten. De

www.saver.nl

Menno (links) Visser

benoemd als ontwikkelaar en

vaststelling van het inpassingsplan

beheerder van het Logistiek Park

staat gepland voor mei volgend

Per 1 september is ing. John van der

Het

Moerdijk. Verder is formeel het

jaar. De BZW zet zich actief in

Doelen benoemd tot directeur van

PRIMATCH gaat haar dienstverle-

beheersgebied van het haven-

voor de komst van het Logistiek

B.V. BOUWBEDRIJF HAZENBERG.

ning landelijk aanbieden via fran-

schap uitgebreid met het gebied

Park Moerdijk.

De

adjunct-directeur

chise. De eerste vestiging in Zwolle

heeft hiermee het stokje van direc-

is een feit. Eind 2014 moeten twin-

teur ing. Bart van de Loo overgeno-

tig landelijke vestigingen geopend

men. Van de Loo wordt de statutair

zijn. In tegenstelling tot een aantal

directeur van MDB, de gezamenlijke

andere werving- en selectiebureaus

materieeldienst van moederbedrijf

werken de recruiters van Primatch

TBI in Bergambacht.

op urenbasis en brengen zij geen

76 MilJOen VOOR DE OOSTElIJkE lANgSTRAAT Op 26 september zijn de handtekeningen gezet onder de Bestuursover-

voormalig

en

respect

voor

eenkomst Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Bestuur-

Tilburgse

recruitmentbureau

‘fee’ in rekening brengen.

ders van de gemeenten Waalwijk, Heusden, ’s-Hertogenbosch, water-

Schildersbedrijf WILHELM BV uit

schap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant hebben hiermee ruim

Zaamslag is uitgeroepen tot het Bes-

Het advies- en bouwmanagement-

76 miljoen euro vrijgemaakt. In december 2013 wordt de overeenkomst

te Leerbedrijf 2013 van Nederland in

bureau AERDE bestaat 10 jaar.

ter instemming voorgelegd aan de Provinciale Staten, de gemeenteraden

de sector schilderen en onderhoud.

Eigenaar Paul van Aerde en mede-

en het algemeen bestuur van het waterschap. Over een afstand van zo’n

Deze prijs was een initiatief van Sa-

ondernemer Guus Govaart werden

20 kilometer tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch worden op en aan

vantis, het landelijk kenniscentrum

door Wim van der Meeren (be-

de snelweg A59 diverse deelprojecten op het terrein van infrastructuur,

voor de sectoren schilderen en on-

stuursvoorzitter CZ) gefeliciteerd.

natuur, water en recreatie uitgevoerd. De BZW is een van de 20 partijen

derhoud. Ook KENTEQ, kennis- en

Aerde is uitgegroeid van een bouw-

die betrokken is bij het GOL. Een belangrijk speerpunt van de onder-

adviescentrum voor technisch vak-

bureau, gericht op zorginstellingen,

nemers is het verbeteren van de doorstroming op de A59. Uniek is dat

manschap,

verkie-

tot een advies- en bouwmanage-

het regionale bedrijfsleven 15 miljoen euro bijdraagt door een vrijwillige

zingen voor het Beste Leerbedrijf

mentbureau voor zorg-, onderwijs-

verhoging van de OZB.

in Zuid-Nederland. KONINKLIJKE

en overheidsinstellingen. Ook nam

HOLLESTELLE te Goes was een van

Aerde een nieuw pand in gebruik op

de drie genomineerden in de cate-

T-58 te Tilburg.

Wist u dat ?

eratschap binnen uw ond een tweede BZW-lidma em voor meer informatie neming kosteloos is?! Ne nl contact op via info@bzw.

* *

ten t bij alle BZW-bijeenkoms u als BZW-lid welkom ben harte We heten u dus ook van in Brabant en Zeeland. st in een andere regio! welkom bij een bijeenkom nda voor een Kijk op www.bzw.nl/age

organiseerde

gorie ‘tot 25 medewerkers’. VISSER & VISSER te Breda heeft een omvangrijke zonnestroominstallatie geplaatst. Met 248 geïnstalleerde panelen is de groothandel voor de grond-, weg- en waterbouwsector een voorloper op het gebied van

V.l.n.r. Paul van Aerde (directeur

duurzaamheid. Volgens Netbeheer-

Aerde), Wim van der Meeren

der Enexis is dit de eerste keer dat

(bestuursvoorzitter CZ) en Guus

een kleinzakelijke gebruiker een

Govaart (directeur Aerde)

actueel overzicht

37


REgIONIEuWS

unieKe stuDieCluBs IN WEST-BRABANT In de BZW studieclubs wisselen leden in een

De andere vier clubs zijn de afgelopen twee

kleine setting ideeën uit en discussiëren over

jaar opgezet. In de komende maanden krijgen

van alles en nog wat. Dat kan variëren van het

alle leden van BZW in West-Brabant een brief

bespreken van elkaars businessmodellen tot

met meer informatie over studieclubs en aan-

het inzoomen op de politieke actualiteit.

melding. Meer informatie: BZW, Joke Schilstra,

In West-Brabant zijn de studieclubs binnen de

schilstra@bzw.nl

BZW een nog redelijk onbekende vorm om een netwerk op te bouwen en kennis uit te wisse-

Staand vlnr Mark Koenders (studieclub Breda

len. Daarom wisselden de voorzitters van de

2018), Wijnand Freling (studieclub Breda 1),

vijf studieclubs uit West-Brabant hun ervarin-

Roelof Crasborn (studieclub regio Breda) en

gen uit op 2 september in restaurant Wolfslaar.

geknield: Jeroen Mols (studieclub Breda 3)

Wijnand Freling van Studieclub Breda 1 is voor-

Jan Witte van Studieclub Brabantse Wal

zitter van de oudste studieclub van de regio.

ontbreekt op deze foto.

TOEWERkEN NAAR EEN 9+ Organisatie Hoe bouw ik een 9+ organisatie? Deze vraag

Daarom ging Altuitïon in op de vraag wat nodig

Teruggekeken kan worden op een inspirerende

stond op 12 september centraal tijdens de

is om te scoren op emotionele klantbeleving en

bijeenkomst met interessante discussies op een

bijeenkomst ‘We gaan toch niet emotioneel

hoe ondernemingen deze ‘nieuwe kwaliteit’ tot

enerverende locatie: NAC Breda. Op dinsdag

worden?’ Voor de leden uit West-Brabant or-

in de haarvaten van alle bedrijfsprocessen kun-

29 oktober werd eenzelfde bijeenkomst ge-

ganiseerde de BZW deze bijeenkomst in samen-

nen organiseren. Tijdens een goedverzorgd di-

organiseerd in Tilburg voor BZW-leden in de

werking met partner Altuïtion. Klanten willen

ner werd gediscussieerd over het gedachtegoed

kringen ’s-Hertogenbosch, Oost en Midden-

geraakt worden door een product of bedrijf en

van de 9+ organisatie en de toepassingsmoge-

Brabant. Meer informatie: BZW, Patricia van

worden voornamelijk gedreven door emoties.

lijkheden hiervan binnen de eigen organisatie.

der Voort: voort@bzw.nl.

peter struiK BEOOgD OPVOlgER VAN PETER SWINkElS

38

Tijdens de algemene ledenvergadering van

ben we nu één belangrijke taak: partijen ervan

de BZW op 10 oktober 2013 is de beoogde

overtuigen dat duurzame economische groei

opvolger van Peter Swinkels bekendgemaakt.

en werkgelegenheid worden gerealiseerd door

Op 18 maart 2014 draagt Peter Swinkels de

het bedrijfsleven. Het faciliteren en stimuleren

voorzittershamer over aan Peter Struik.

van ondernemers moet daarom hoog op de

Peter Struik (49) is president van Fujifilm in

politieke agenda. Zorgen dat de BZW gezond

Tilburg, een bedrijf met 800 medewerkers.

verder groeit om onze regionale standpunten

Sinds 2011 is hij voorzitter van BZW Midden-

kracht bij te zetten in de regio, Den Haag en

Brabant en vanuit die functie ook lid van het

Brussel. Dat is en blijft de komende tijd onze

Algemeen Bestuur van de BZW. Peter Struik is

prioriteit’, aldus Struik. In de periode tussen de

enthousiast over zijn aankomende benoeming

bekendmaking op 10 oktober 2013 en de in-

en wil samen met het bestuur en BZW-direc-

stallatie op 18 maart 2014 volgt Peter Struik

teur Michiel van Campen de vereniging verder

een speciaal inwerkprogramma om zich goed

vorm geven. ‘Als werkgeversorganisatie heb-

voor te bereiden op zijn nieuwe taak.


NIEuWS VAN DE lEDEN Deze maand is het precies 30

groot dat met de aanschaf van de

kantoor, dat ruimte biedt aan

nen terecht voor reguliere opvang

jaar geleden dat ARISTO Accom-

toestellen de kennis over en de

2.800 werkplekken, wordt één

(BSO), maar ook voor kinderop-

modaties werd opgericht door

werkzaamheden voor de JSF’s in

van de duurzaamste kantoren van

vang tijdens de avond- en nachtu-

de familie Der Kinderen in Eind-

Woensdrecht voortgezet en uit-

Nederland.

adviesbureau

ren én in het weekend. Naast deze

hoven. Wat destijds begon met

gebreid worden.

DEERNS is betrokken bij de reno-

nieuwe locatie voor 24-uursop-

vatie van het pand.

vang heeft Villa Cardan nog twee

14 vergaderzalen in het centrum

Ook

van Eindhoven is inmiddels uitge-

Rolinka Wijne (HOLLA ADVOCA-

groeid tot drie volledig toegeruste

TEN) is gepromoveerd met haar

accommodaties in Amsterdam,

proefschrift ‘Aansprakelijkheid voor

Alex de Vijver is vanaf 1 septem-

Utrecht en Eindhoven. Passend

zorggerelateerde schade’. Hierin

ber de Sales Manager van de di-

bij de huidige tijdgeest, biedt het

onderzocht zij de reden waarom

visies Spie Controlec Engineering

bedrijf nieuwe communicatiemid-

slechts weinig gedupeerde pati-

(SCE) en Spie Industry (SIN). SPIE

delen, een online bookingstool en

enten van een medische fout een

is Europees leider van diensten

gratis internet.

schadevergoeding eisen. Een van

op het gebied van elektriciteit,

haar conclusies is dat het verhalen

mechanica, energie en commu-

Monique der Kinderen

andere locaties in Tilburg.

van schade te ingewikkeld, tijdro-

Frank Rammeloo, servicemonteur

nicatiesystemen. In deze nieuwe

vend en kostbaar is. Wijne stelt dat

bij

ISTIMEWA

functie geeft Alex de Vijver de

een wijziging van het recht moet

ELEKTRO

Vlissingen-Oost,

synergie tussen SCE en SIN, voor

worden overwogen.

heeft 750 km non-stop gefietst

zowel bestaande als nieuwe klan-

door Nederland voor de gezond-

ten in Zeeland, verder vorm.

installatiebedrijf uit

HOLLA ADVOCATEN heeft op

heidsorganisatie ‘Lionheart Foun-

www.holla-letselschade.nl

in-

dation’. Deze organisatie zet zich

formatie online ontsloten. Holla

in voor een ziekenhuis in Sierra

heeft ruime expertise op het

Leone. Istimewa Elektro steunt dit

gebied van letselschade. Op de

goede doel en verdubbelde het bij

website wordt antwoord gegeven

elkaar gefietste bedrag van ruim

op veelvoorkomende vragen. Zo

C 1.300,-.

Bouwbedrijf VAN DER HEIJDEN in

wordt uitgelegd welke mogelijk-

Schaijk is een toonbeeld van duur-

heden bestaan om een schade-

De directies van SNB en NEM heb-

Jan van Dijk, oprichter van TE-

zaam bouwen geworden. Na een

vergoeding te verkrijgen en wordt

ben de bouwplannen van twee

GEMA, heeft de zeggenschap

renovatie van in totaal �2 miljoen

inzicht gegeven in de kosten die

stoomketels bij SNB te Moerdijk

over zijn ingenieursbureau over-

heeft Van der Heijden het interna-

dit met zich meebrengt.

officieel bezegeld. NEM vervangt

gedragen aan de huidige directie,

duurzaamheidskeurmerk

twee van de vier lagedrukstoom-

Wim van den Broek en Martin

BREEAM Very Good gekregen

ketels door twee ketels met een

van Acht. Eind 2011 gooide de

voor het kantoor, de bedrijfspan-

hogere druk en stoomtempera-

directie het roer met succes om,

den, opslaghallen en het bui-

tuur. Doordat dit de productie van

want in 2012 haalde TEGEMA het

tenterrein. Door de besparingen

groene stroom met ongeveer fac-

beste resultaat uit haar bestaan.

op water, stroom en onderhoud

tor 9 vergroot, kan slibverwerker

Met het meerderheidsbelang in

wordt verwacht de kosten in acht

SNB straks voorzien in haar eigen

TEGEMA kunnen Van den Broek

jaar terug te verdienen.

elektriciteitsproductie. De bouw

en Van Acht de nieuw ingeslagen

gaat in september 2014 van start.

weg verder vervolgen.

tionale

Bouwcombinatie Archimedes vof, Het voorstel van minister Hennis-

bestaande uit KUIJPERS en BAL-

Plasschaert om 37 JSF-toestellen

LAST NEDAM, is verantwoordelijk

Om nog beter aan de vraag naar

Het Forest Stewardship Council

aan te schaffen is positief voor het

voor de renovatie van het nieuwe

flexibele kinderopvang te kun-

(FSC) heeft de milieuvriendelijke

AVIOLANDA Business Park in de

a.s.r. kantoor te Utrecht. Voor het

nen voldoen heeft de Tilburgse

werkwijze van VAN ENGELEN

gemeente Woensdrecht. Op Avi-

renovatieontwerp is een nieuwe

kinderopvangorganisatie

VILLA

met een certificaat beloond. Van-

olanda worden vele werkzaam-

energielabelcertificering ontvan-

CARDAN een huurovereenkomst

af nu kan de drukkerij en tevens

heden verricht voor de JSF. Bur-

gen en het pand stijgt daarmee

getekend met Servicecentrum Het

reclamebureau uit Waalwijk ver-

gemeester Fränzel acht de kans

naar het duurzame A-label. Het

Laar in Tilburg. Hier kunnen gezin-

>> Lees verder op pagina 41

39


REgIONIEuWS

OP WERkBEZOEk BIJ HEIJMANS Op uitnodiging van BZW bracht het Beleidsteam

te Rosmalen. Het bezoek op 25 september om-

Milieu, Energie, Ruimtelijke Ordening, Transport

vatte een introductie over de ‘smart highway’,

en Infra van VNO-NCW/MKB, samen met de

een rondleiding door het wegenbouwlaboratori-

vakcollega’s van de Regionale Verenigingen van

um en een bezoek aan het nieuwe spoorviaduct

VNO/NCW, een werkbezoek aan Heijmans NV

ten noorden van station Den Bosch.

FOrs lage energietarieVen BIJ BZW-ENERgIEgROEP Meer dan honderd bedrijven kopen gas en of

een daarin gespecialiseerde adviseur. Gelet op de

elektriciteit voor 2014 liggen zelfs 15% lager dan

stroom in via de BZW-energiegroep. Deze groep

daling van de tarieven zijn onlangs nieuwe con-

het huidige prijsniveau. Hierdoor kunt u als onder-

koopt collectief energie in tegen gunstige tarie-

tracten afgesloten voor 2014 en volgende jaren

nemer een forse besparing realiseren. Voor meer

ven voor deelnemende bedrijven, op advies van

met een zeer gunstig prijsniveau. De tarieven voor

informatie: Jan van Mourik via mourik@bzw.nl

VOltOOiing Van De ruit EEN STAP DICHTERBIJ tember spreekruimte aan belangstellenden

als topregio niet meer kunnen bestaan’.

over de Noordoostcorridor (Grote Ruit Eind-

Tijdens de daaropvolgende vergadering van

hoven/Helmond). De BZW maakte daar ge-

de commissie werd duidelijk dat een meer-

bruik van om in het kader van haar cam-

derheid van de Provinciale Staten akkoord

pagne ‘Vooruit met de #Ruit’ nogmaals het

is met de voorgelegde tracékeuze. Rond die

belang van aanleg van de Grote Ruit te be-

tijd werd eveneens bekend dat het college

nadrukken. BZW-bestuurslid Peter van der

van Burgemeester en Wethouders van de ge-

Meij voerde namens BZW het woord: ‘aan-

meente Veghel, de gemeenteraad heeft voor-

leg van de Noordoostcorridor, ofwel de Ruit

gesteld om D 3,3 miljoen ter beschikking te

rond Eindhoven-Helmond, is ‘cruciaal’ voor

stellen als bijdrage aan de Noordoostcorridor.

De Statencommisse Mobiliteiten Financiën

de Zuidoost-Brabantse economie. Zonder de

Met beide positieve ontwikkelingen is de Ruit

van de provincie Brabant bood op 27 sep-

Ruit trekken bedrijven weg en zal Brainport

weer een stap dichterbij.

BraBant TAlENTS

40

Brabant Talents is een programma voor behoud

van hbo- of wo-onderwijsinstellingen in de

- een centraal groot event georganiseerd (voor-

van nationale en internationale studenten voor

(vak-)gebieden: Engineering, ICT, Financials &

jaar 2014), met onder meer een concrete

de Brabantse arbeidsmarkt.

Economics.

Het programma is opgezet en wordt uitgevoerd

Om verbinding tussen studenten en bedrijven in

door de provincie Noord-Brabant, B5 (Eindho-

Noord-Brabant te bevorderen worden:

ven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en

- ontmoetingen georganiseerd tussen studenten

Breda), KvK en Brainport Development. Brabant

en organisaties door middel van gastcolleges

Meer informatie: Annemieke Hoefakker

Talents richt zich in 2013-2014 op studenten

en bedrijfsbezoeken;

a.hoefakker@brainportdevelopment.nl

matchmaking tussen studenten en bedrijven; - een website gelanceerd en een Social Media campagne opgestart voor alle stakeholders.


NIEuWS VAN DE lEDEN >> Vervolg van pagina 39

KAAL MASTEN presenteerde op

in 2012. Het netto resultaat kwam

onderzoeksreactoren in Delft en

zekeren dat de grondstoffen van

9 oktober de Spirit: de meest

uit op C 33,1 miljoen, tegenover

Petten. De bouw start in 2015 en

het papier afkomstig zijn uit ver-

duurzame openbare verlichting

een resultaat van C 53,0 miljoen

dient drie jaar later klaar te zijn.

antwoord beheerde bossen. Van

ter wereld. De Spirit is een ver-

een jaar eerder. In tegenstelling tot

Engelen was al langer bezig met

plaatsbare lichtmast die volledig

het energie- en afvalsegment, la-

De HZ UNIVERSITY OF APPLIED

duurzaamheid. Zo wordt er ge-

werkt op zonne-energie, geen

ten de divisies netwerken en con-

SCIENCE in Vlissingen is door de

bruik gemaakt van bio-inkten en

gebruik maakt van het elektrici-

sumenten een omzetstijging zien.

Keuzegids uitgeroepen tot de bes-

worden bij de drukprocessen geen

teitsnetwerk en een hoogte van

Desondanks zal het resultaat voor

te voltijd hbo-instelling van Ne-

chemicaliën gebruikt.

maximaal 18 meter kan hebben.

heel 2013 naar verwachting onder

derland. De Keuzegids wordt uit-

Het eerste exemplaar wordt bin-

dat van 2012 uitkomen.

gegeven door het Centrum Hoger

nenkort geplaatst bij de TU/e in Eindhoven.

Onderwijs Informatie en ontleent UNIVERSITY COLLEGE ROOSE-

haar oordeel aan studenten via

VELT (UCR) heeft een cheque van

de jaarlijkse Nationale Studenten-

Het FRANCISCUS ZIEKENHUIS

C 25.000 in ontvangst genomen

enquête. Het is voor het eerst dat

te Roosendaal en LIEVENSBERG

van het Delta Zeeland Fonds. Met

de HZ er als allerbeste hogeschool

ZIEKENHUIS in Bergen op Zoom

het geld wordt een leerstoel onder-

van Nederland uitrolt. De afgelo-

gaan fuseren. Bestuurder Hans

wijsexcellentie gefinancierd, waar-

pen twee jaar eindigde de HZ op

De basketballers van SPM Shoeters

Ensing geeft aan dat de fusie be-

mee een hoogleraar de leerkrach-

de tweede plaats.

Den Bosch rijden de komende drie

langrijk is om beide ziekenhuizen

ten in het primair, voortgezet en

jaar in een Opel via RIEMERSMA

financieel solide te houden. De eer-

beroepsonderwijs gaat trainen om

FRENKEN EUROPE B.V. neemt

LEASING. Commercieel Manager

ste stap is de bestuurlijke fusie op

het beste uit de leerlingen te halen.

Engineering-bedrijf All Mepp B.V.

Remco van Lotringen geeft aan dat

1 januari 2014. Vanaf dat mo-

De leerstoel is een initiatief van het

uit Eindhoven over. Met de over-

Riemersma Leasing fantastisch past

ment is er één Raad van Bestuur

Delta Zeeland Fonds, Hogeschool

name kan Frencken haar klanten,

bij de basketbalclub die het doel heeft

en Raad van Toezicht. Vanaf 1

Zeeland, UCR en SCALDA .

naast productontwikkeling, nu ook

nationaal kampioen te worden.

januari 2015 is de fusie een feit

eenmalige projecten en productie-

en gaan beide ziekenhuizen op in

COVRA, de Centrale Organisa-

hulpmiddelen aanbieden. Daarnaast

een nieuwe stichting.

tie Voor Radioactief Afval in het

heeft All Mepp veel intellectueel

Sloegebied, gaat uitbreiden. In het

eigendom inzake systeemontwik-

DELTA realiseerde in de eerste helft

nieuwe gebouw wordt hoog radio-

keling voor de medische wereld.

van 2013 een omzet van ruim

actief afval minimaal honderd jaar

Het personeel van All Mepp komt

C 1,05 miljard, een daling van 4%

opgeslagen. Het afval is afkomstig

in dienst van de onderneming

ten opzichte van dezelfde periode

van de kerncentrale Borssele en de

Frenken Allmepp Projects B.V.

SuCCESVOllE 15E EDITIE BZW-gOlFDagen Dit jaar werden de BZW-golfdagen voor de 15e

Way Consultancy BV). Paul van Dieperbeek viel

Michel Kesterloo (ABAB) en Hans Krielaart (Deloit-

keer georganiseerd. Op 25 september en 9 oktober

met de Longest Drive twee maal in de prijzen.

te) als winnaars uitgeroepen. Jorrit Killian (Forward

werden sportiviteit en gezelligheid gecombineerd

Op 9 oktober werden Wim Hamerlinck (Verhoe-

Advocaten) bemachtigde de Neary en Robert van

op de golfbanen Het Woold in Asten-Heusden en

ven Expediteurs BV), Henk Guise (Innovium BV),

Laren sloeg (OranjeMund) de Longest Drive.

Prise d’eau in Tilburg. Beide dagen leverden meerdere winnaars op. Hierbij een eervolle vermelding: op 25 september zijn de winnaars Paul van Dieperbeek (HOBIJ International Work Force), Joop Kuijpers (Wesselman Accountants Belastingadviseurs), Jeroen van den Ingh (Rabobank Peelland Zuid) en Eugène Princée (BZW). De Neary kwam op naam van Marc van Herpen (Yellow

41


Koploper in hoogwaardig redundant glasvezel Door het betrouwbare glasvezel netwerk in Tilburg en omgeving wordt het supersnel verzenden van data en koppelen van locaties mogelijk. Breedband Tilburg is een lean en mean organisatie voor met name non-proďŹ t instellingen. Dagelijks werkt zij met gerenommeerde partners aan de operatie van het ruim 120km netwerk. Middels een open netwerk biedt zij een compleet aanbod van diensten. Voor meer informatie kijkt u op www.breedbandtilburg.nl

W W W . B R E E D B A N D T I L B U R G . N L


NIEuWE BZW-lEDEN

reCtiFiCatie: Per abuis in is editie 4-2013 een

WelKOM!

verkeerde naam opgenomen.

De BZW is met circa 2.700 directeuren uit 1.850 bedrijven het krachtigste on-

Technisch Adviesbureau Becks

dernemerscollectief in Zuid-nederland. De BZW is het regionale netwerk van

moet zijn ADVIESBUREAU BECKS BV,

VnO-nCW en maakt zich sterk voor onderwerpen die er echt toe doen. Door de

DE HEREN

kracht van het collectief telt onze stem, en daarmee ook die van onze leden.

IR. C.H.A.M. PRINSSEN EN ING. A.A.A. VAN DER SANDEN.

Wij heten onze nieuwe leden van harte welkom!

BZW Bergen Op ZOOM

M.J. BEKKER,

Experience, Breda)

R. POLMAN,

MW R. VAN BEEK-VAN PUL,

(Visie Selectie & Advies, Breda)

IR. J.M.G.F. REINHARD,

(Van der Valk Hotel, Eindhoven)

(Stichting tanteLouise-Vivensis,

MW F.C.N.M. DEN BOER,

(Avans Hogeschool, Academie

S. VAN DER SCHOOT,

Bergen op Zoom)

(Avans Hogeschool, Academie

voor Engineering & ICT, Breda)

(Janssen & Janssen Incasso

R. TER BRAAK MSC AA,

voor Kunst en Vormgeving, Breda)

D.J.N.M. RIJNDERS,

en Gerechtsdeurwaarders,

(PricewaterhouseCoopers NV,

MW. DRS. M.C.J. BOL,

(Avans, School of International

Eindhoven)

Breda)

(TiasNimbas Business School BV,

Studies, Breda)

ING. E.W. STAM,

DRS. A.C. DE GRUNT,

Tilburg)

MW. N.W. VAN SON-VAN

(Salves, Helvoirt)

(GGZ Westelijk Noord-Brabant,

MR. H.P. VAN BOXEL,

EMMERIK,

Halsteren)

(Novagraaf Nederland BV, Breda)

(Avans Hogeschool, Academie

BZW HelMOnD

MW DRS. N. MEESTERS AA,

P.W.J. ESSERS,

voor Gezondheidszorg, Breda)

J.H.J. BRETELER,

(Amcor Tobacco Packaging

(DI-WCM, Breda)

J. VAN UFFELEN,

(Carlton De Brug, Mierlo)

Brabant BV, Bergen op Zoom)

P.A. VAN HAL,

(BN DeStem, Breda)

R. VAN CASAND,

W. SCHOUTENS AA,

(Avans Hogeschool, Academie

E.A. VERLANGEN,

(Sisow payment innovations,

(Hermans & Partners Accountants

voor de Technologie van

(Avans Hogeschool, Academie

Helmond)

en adviseurs, Bergen op Zoom)

Gezondheid en Milieu, Breda )

voor Algemeen en Financieel

ING. H.C.M. VAN DIJK,

W.J. SERNO,

MW M.A.A. VAN DEN HEUVEL,

Management, Breda)

(Holding Unicom BV, Gemert)

(Eco-Point International BV,

(Avans Hogeschool, Leer en

I. VERSTEGEN,

H. DONKERS,

Bergen op Zoom)

Innovatiecentrum, Breda)

(Middelhoff & Verstegen BV,

(Golden Tulip Hotel West-Ende,

MW DRS. D.J.C. SMALBRAAK,

F. VAN IERSEL,

Breda)

Helmond)

(Lievensberg Ziekenhuis, Bergen

(MEZZ Breda, Breda)

A.W.M. VOGELS,

MW M. VAN EIJNDHOVEN,

op Zoom)

B.C. KARS,

(Avans Hogeschool,

(LEVgroep Leven & Verbinden,

ING. C.H.J. VONK,

(ES Elektro, Breda)

Diensteenheid ICT en Facilitaire

Helmond)

(Nijpels Meubelen BV, Bergen op

MW D. VAN KELLE,

Dienst, Breda)

ING. G. GOSSELINK,

Zoom)

(Avans Hogeschool,

H.M.M. DE WERD,

(CSV Covas, Asten)

M. DE VREE,

Diensteenheid Personeel &

(Avans Hogeschool, Academie

MW I. JACOBS,

(HECTAS Bedrijfsdiensten CV,

Organisatie, Breda)

voor Sociale Studies, Breda)

(Sisow payment innovations,

Gouda)

MW P. KOENDERS,

Helmond)

(Center of Expertise Biobased

BZW einDHOVen

ING. W.A.C VAN DE KERKHOF,

BZW BreDa

Economy, Avans Hogeschool en

P.J.G. HANNEN,

(Grontmij, Eindhoven)

MW J.C.A. ARIËNS,

HZUAS, Breda)

(De Meeuw Bouwsystemen,

W. KUIJPERS,

(Avans Hogeschool, Academie

DRS. M.P.A. MAATJENS,

Oirschot)

(Salzgitter Mannesmann Precisie

voor Pedagogisch Onderwijs

(BN DeStem, Breda)

A. HOLTERMAN,

BV, Helmond)

Breda, Breda)

A.B.M. MELIEF,

(Van der Valk Hotel, Eindhoven)

R.A.P.M. LOVERBOSCH,

MW. DRS. J.W.M. BASTIAANSEN,

(Avans Hogeschool, Academie

J.L.A. JANISSEN,

(Golden Tulip Hotel West-Ende,

(NO TOMATO, Breda)

voor Communicatie en User

(Kragten BV, ’s-Hertogenbosch)

Helmond)

43


INTRODuCTIE BZW-lEDEN (ADVERTORIAl)

Naam: Ger Rombouts Functie: Head of School International School Breda BZW-lid sinds: juli 2013

Wat doet uw organisatie? ‘Wij zijn een school die speciaal opgericht is voor expat-kinderen. Dat kunnen buitenlandse kinderen zijn van wie de ouders hier tijdelijk werkzaam zijn, of Nederlandse kinderen die voorbereid worden op een verblijf in het buitenland. Onze school bestaat nu twee jaar en telt 170 leerlingen met 38 verschillende nationaliteiten. De helft van onze leerlingen is woonachtig in Breda, terwijl de andere helft afkomstig is uit de regio.

Naam: Ed van Sprundel Functie: Directeur Academie HRM en Bedrijfskunde (AHB) BZW-lid sinds: september 2013

Wat doet uw bedrijf? ‘Avans Hogeschool biedt een breed pakket van voltijd- en deeltijdopleidingen op HBO-niveau. Wij leiden momenteel circa 28.000 studenten op. Dat doen we op zeven locaties in de steden Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Nieuw dit schooljaar is de Academie voor HRM en Bedrijfskunde (AHB) in ’s-Hertogenbosch. Tot voor kort waren de opleidingen HRM en Bedrijfskunde onderdeel van de Academie voor Management en Bestuur

Naam: Robert Michels Functie: advocaat BZW-lid sinds: juli 2013

Wat doet uw bedrijf? ‘Ambagsadvocaten verleent op juridisch hoogwaardig niveau en met als target ‘value for money’ rechtsbijstand op de rechtsgebieden ondernemings-, arbeidsen huurrecht. Daarnaast is ambagsadvocaten actief met een tool ter bestrijding van zogenoemde internetterreur. Het kantoor telt momenteel zeven medewerkers, waarvan vier ervaren juristen die gespecialiseerd zijn in de hiervoor genoemde rechtsgebieden.’

44

Wij vervullen dus duidelijk een regionale functie.’ Wat is uw ambitie? ‘Onze ambitie is om een excellente internationale school te worden. In de komende jaren willen wij de school verder uitbouwen tot een volwaardige internationale school met 350 tot 400 leerlingen. We leggen als team de lat dus erg hoog. Daarnaast valt nog dit jaar de beslissing over waar de nieuwbouw van de school wordt gebouwd. Ook dat wordt een uitdaging.’ Wanneer moeten leden u bellen? ‘Ze kunnen ons bellen wanneer zij een nieuw project willen zien, waarin het

(AMB). Vanwege de groeiende vraag zijn de opleidingen ondergebracht in een nieuwe academie, die afgelopen september met 1730 studenten is gestart.’ Wat is uw ambitie? ‘Het is onze taak om studenten op te leiden tot young professionals. Het continu verbeteren van de kwaliteit van onderwijs, ligt daaraan ten grondslag. Uit de HBOkeuzegids blijkt dat onze opleidingen HRM en Bedrijfskunde in ’s-Hertogenbosch dit jaar de eerste en tweede plaats van Nederland hebben behaald. Het is onze ambitie deze toppositie te behouden.’ Wanneer moeten leden u bellen? ‘Avans Hogeschool staat bekend om de

onderwijs, overheden en het bedrijfsleven op een succesvolle manier met elkaar samenwerken. En ze mogen ons natuurlijk ook bellen als ze op zoek zijn naar een goede school voor de kinderen van expats, die voor hun bedrijf werken. Wij hebben een gepassioneerd onderwijsteam, dat deze school tot een succes wil maken.’

International School Breda Mozartlaan 27, 4837 EH, Breda T: 076-5607870 E: grombouts@isbreda.nl I: www.isbreda.nl

goede relatie met het bedrijfsleven. Zo hebben onze docenten ruime praktijkervaring en werken we intensief samen met het werkveld. BZW-leden kunnen contact opnemen als zij op zoek zijn naar nieuw talent of stage- en/of afstudeeropdrachten ter beschikking willen stellen. Daarnaast stellen wij onze kennis en ons netwerk graag beschikbaar om bedrijven te ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van HRM en Bedrijfskunde.’ Avans Hogeschool Academie voor HRM en Bedrijfskunde Onderwijsboulevard 256 ‘s-Hertogenbosch I: www.avans.nl E: eap.vansprundel@avans.nl

Wat is uw ambitie? ‘Wij willen met hoogwaardige juridische dienstverlening vanuit onze twee vestigingen (in Eindhoven en in Deurne) het mkb en hoger segment toegevoegde waarde bieden. Dat wil zeggen meer dan het ‘winnen van zaken’, namelijk meedenken met goed bruikbare input tegen gelijkwaardige tarieven.’ Wanneer moeten leden u bellen? ‘Leden mogen van ons een snel en kraakhelder advies verwachten, gericht op het voorkomen van verkeerde (juridische) trajecten en wel op basis van ‘value for money’. Bovendien is een eerste kennismaking geheel vrijblijvend.’

ambagsadvocaten De Poort 9c 5751 CN Deurne T: 0493-352545 F: 0493-352540 I: www.ambagsadvocaten.nl E: robertmichels@ambagsadvocaten.nl


NIEuWE BZW-lEDEN

MW M. SANDERS,

R.A.M. TÖNISSEN,

F. JURGENS,

MW ING. H.R.J.M. WAGEMAKERS,

(CSV Covas, Asten)

(Avans Hogeschool Academie

(De Efteling BV, Kaatsheuvel)

(Bouwbedrijf Wagemakers BV, Oss)

MW M. SWINKELS,

voor Bouw & Infra, Breda)

MR. S. VAN KERKHOF,

DRS. F.H. VAN DE WERFHORST,

(LEVgroep Leven & Verbinden,

MR. C.C.A.P. VAN UDEN

(Beks Advocaten BV, Vught)

(BrabantZorg, Veghel)

Helmond)

(Beks Advocaten BV, Vught)

MR. J. KILIAN,

MW N. TULK,

MW. I.J.M. WESSELS,

(Forward Advocaten, Tilburg)

BZW OOsterHOut

(Carlton De Brug, Mierlo)

(Avans Hogeschool Academie

A. KREKELS,

A. VAN HAPEREN,

ING. P.A.E.R. VIJGENBOOM,

voor Marketing en International

(Van de Ven Bouw en

(Unica Installatietechniek BV,

(SBK Advies & Training, Helmond)

Business, ’s-Hertogenbosch)

Ontwikkeling BV, Tilburg)

Oosterhout)

BZW ’s-HertOgenBOsCH

BZW MiDDen- en nOOrD-

(Van Lanschot Bankiers, Tilburg)

BZW rOOsenDaal

MW. L. DE BRUIN,

ZeelanD

M. MULDERS,

MW. J. VAN CAPPELLE,

(Avans Hogeschool Academie

F.J.A. KUIPERS,

(Randstad Uitzendbureau, Tilburg)

(Future Learning BV, Roosendaal)

voor Ondernemerschap,

(Loodswezen regio

MW. D. SCHRIJVERS VAN

M. VAN DER DRIFT,

Marketing en Innovatie,

Scheldemonden,Vlissingen)

ZENDEN,

(DAXXA Groep, Roosendaal)

’s-Hertogenbosch)

MW C.W.T.M. SCHOONEN,

(Forward Advocaten, Tilburg)

M. DURU,

DRS. K. COOLEN,

(Schoonen Elektro, Middelburg)

T. VAN SLEUWEN,

(Penske Logistics, Roosendaal)

(Coolen Expertise BV,

DRS. J.K. SNIJDER,

(ILC Groep / Het Rekenarsenaal,

ING J.R.M. MARTENS,

‘s-Hertogenbosch)

(University College Roosevelt,

Tilburg)

(EDCR BV, Roosendaal)

MW. E. DE GOEDE MBA,

Middelburg)

ING. J. VAN DE WIEL,

R.L. NAGTZAAM AA,

(TiasNimbas Business School BV,

A.J. VOGEL,

(Geofox-Lexmond BV, Tilburg)

(Hermans & Partners Accountants

Tilburg)

(Calvijn College, Goes)

W. KUPPENS,

en Advocaten, Bergen op Zoom) BZW MOerDiJK

A.L. HUIBERS, (Avans Hogeschool Academie

BZW MiDDen-BraBant

M. BRAMER,

BZW ZeeuWs-VlaanDeren

voor Sociale Studies,

MW. IR. H. BAERT,

(Dr. W. Kolb Nederland BV,

N.C.J. BROOS,

’s-Hertogenbosch)

(TiasNimbas Business School BV,

Klundert)

(Skidôme Terneuzen, Terneuzen)

G. HUPPERETZ,

Tilburg)

ING. D.P. HUT,

DRS. A.P. VAN DOORN,

(Juridische Hogeschool Avans-

R. VAN BOXTEL,

(MH-Poly Consultants &

(Rabobank Hulst, Hulst)

Fontys, ’s-Hertogenbosch)

(ABAB Corporate Finance BV,

Engineers BV, Bergen op Zoom)

A.G.C. DE FOUW BC,

MW. DRS. W.J.C.M. DE JONG,

Tilburg)

(BrabantZorg, Veghel)

F. CLAASSEN,

BZW OOst

W. GROOSMAN,

J.W.C.J.M. DE KORT,

(Claassen Logistic Services and

TH. BRUINSMA,

(Groosman Bedrijfswagens BV, Sas

(Avans Hogeschool Academie

Solutions, Tilburg)

(Marel Stork Poultry Processing

van Gent)

voor Veiligheid en Bestuur, Breda)

R. VAN ETTEN,

BV, Boxmeer)

J.M. KONINGS,

DRS.ING. R.A.G.M.M. VAN

(TiasNimbas Business School BV,

T. COOLEN,

(Jurry Projects, Terneuzen)

LEEUWARDEN MBA,

Tilburg)

(Coolen China BV,

W.M. LEXMOND,

(Würth Nederland BV,

A. GEERTS,

’s-Hertogenbosch)

(Health Center Bodyline, Terneuzen)

’s-Hertogenbosch)

(Indicia Interactiv, Tilburg)

M.L.C.M. VAN DRIEL,

G. DE NIJS,

MW. A.J.H. VAN POL,

ING. M. GERSJES,

(Vervoerservice Van Driel BV, Oss)

(BMNED, Terneuzen)

(Avans Hogeschool Academie

(Elektrotechniek Van Hees BV,

W.W.M. GEURTS,

M. PALMEN,

voor Financieel Management,

Tilburg)

(Bontrup Vastgoed en Materieel

(Jongeneel Terneuzen BV,

’s-Hertogenbosch)

DRS. B. VAN GOOL,

BV, Landhorst)

Terneuzen)

DRS. E.A.P. VAN SPRUNDEL,

(Willem II Tilburg BV, Tilburg)

DRS. A.C.M. VAN OSCH,

MR. E.O.F.J. VERHAEGEN,

(Avans Hogeschool Academie

DRS. B. TER HAAR,

(BrabantZorg, Veghel)

(Notariskantoor Verhaegen &

voor HRM en Bedrijfskunde,

(Geofox-Lexmond BV, Tilburg)

G.D. TOENHAKE,

Verhaegen, IJzendijke)

’s-Hertogenbosch)

MW. E. JANSSEN,

(Ball Packaging Europe Oss BV,

P.A.A. ZANDSTRA,

(Sagenn Diensten, Tilburg)

Oss)

(Jurry Projects, Terneuzen)

(Rabobank Hulst, Hulst)

45


INTRODuCTIE BZW-lEDEN (ADVERTORIAl)

Naam: Natasja Leijser Functie: Operationeel manager BZW-lid sinds: juli 2013 Wat doet uw bedrijf? ‘We verhuren en verkopen stoom-, warmwater- en heetwaterketels aan bedrijven in binnen- en buitenland. In tegenstelling tot hetgeen de meeste mensen denken, zijn stoom- en heetwaterketels nog steeds voor veel productieprocessen noodzakelijk. Hierbij valt onder andere te denken aan de papierindustrie, petrochemische industrie en voedingsmiddelenindustrie. Warmwaterketels worden door energieleveranciers ingezet voor stadsverwarming of door installateurs bij grote gebouwen voor de verzorging van warmwater.’

Naam: Jan-Willem Boots en Joris Janissen Functie: Algemeen Directeur en Directeur Civiele Techniek Lid van BZW-sinds: medio 2013

Jan-Willem Boots

Joris Janissen

Wat is uw ambitie? ‘We zijn al jarenlang een bedrijf dat klantgericht is en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Dit doen we door continu nieuwe ontwikkelingen op het gebied van efficiëntie, veiligheid en milieubesparende maatregelen door te voeren en te werken met moderne en jonge installaties. Daarnaast maken we gebruik van een netwerk van deskundige vertegenwoordigers in het buitenland, zodat de ketels niet alleen in Nederland, maar ook in andere (Europese) landen eenvoudig en snel kunnen worden geplaatst. Het is onze ambitie om ook in de toekomst een betrouwbare leverancier voor onze klanten te kunnen zijn, zowel in binnen- als buitenland.’

Waarom moeten leden u bellen? ‘Zij kunnen ons bellen indien zij op zoek zijn naar een tijdelijke of permanente stoom-, heetwater- of warmwateroplossing voor hun productieprocessen of gebouwen, in Nederland of daarbuiten, waarbij kwaliteit en betrouwbaarheid belangrijke vereisten zijn.’

tract- en aanbestedingskennis en omgevingsmanagement. Onze opdrachtgevers zijn zowel (semi-)overheden als particuliere bedrijven en organisaties.’

infrastructuur en het brede werkveld van de Ruimtelijke Planning.’

Wat doet uw bedrijf? ‘Kragten is een onafhankelijk advies-, ontwerp- en ingenieursbureau voor de openbare ruimte, in het bijzonder gericht op disciplines als landschapsarchitectuur, stedenbouw, geodesie/GIS, civiele techniek en verkeersplanologie, gecombineerd met deskundigheid op het gebied van beheer. Onze adviseurs en ingenieurs combineren de genoemde vakinhoudelijke kennis met proceskennis, zoals op het gebied van risicomanagement, system engineering, con-

Wat is uw ambitie? ‘Wij willen toegevoegde waarde leveren aan klanten door deze waarde projectmatig te creëren. Wij zetten daarbij onze vakkennis in, maar blijven ook innoveren. Dat laatste zowel aan de inhoudelijke kant als aan de proceskant. Op deze wijze willen we een unieke adviseur zijn, duurzame ontwerpen maken en een technische specialist zijn in onze vakgebieden. Op sommige terreinen maken wij deze ambitie al volop waar, zoals bij Geografische Informatie Systemen (GIS), advisering op het gebied van water,

Naam: Annie Vrugt-Pereboom Functie: Directeur Lid van BZW sinds: 2012

een compleet aanbod aan luxe touringcars en minibussen, in capaciteit variërend van 19 tot 90 personen.’

Wat doet uw bedrijf? ‘BBA Tours BV is een modern touringcarbedrijf gespecialiseerd in recreatief, sportief en zakelijk personenvervoer. Voor tal van bedrijven, onderwijsinstellingen, verenigingen, gemeenten en andere organisaties verzorgen wij inmiddels het personenvervoer op maat, waarbij het veilig en comfortabel van en naar een bestemming reizen het belangrijkste uitgangspunt is. Het uitgebreide wagenpark van BBA Tours BV biedt u

Wat is uw ambitie? Wij willen voor iedere opdrachtgever de beste service en kwaliteit leveren en hierbij denken onze medewerkers graag mee om hen de juiste vervoersoplossing te bieden. Momenteel behoren wij tot één van de grotere touringcarbedrijven van ZuidNederland en dit hopen wij de komende jaren zo te continueren of zelfs stap voor stap uit te bouwen. Daarbij gaan wij altijd voor continuïteit, langdurige relaties en kwaliteit zoals onze opdrachtgevers van ons mogen verwachten.’

Eco Ketelservice Verhuur BV / Eco Steam Trading & Consultancy BV Hectorstraat 23, Tilburg T: 013 583 9440 E: natasjaleijser@ecotilburg.com I: www.ecotilburg.com

Wanneer moeten leden u bellen? ‘Voor advisering, ontwerp of begeleiding van projecten in de openbare of publieke omgeving op alle schaalniveaus: van visie tot straatsteen. Dat kan dus een bedrijfslocatie of sportaccommodatie zijn, maar ook asset-management of het ontwerp van een riolerings- of watersysteem.’ Kragten BV Hambakenwetering 5-J, ‘s-Hertogenbosch T: 088-3366333 E: jwb@kragten.nl I: www.kragten.nl

Wanneer moeten leden u bellen? ‘Wanneer leden van de BZW een vervoersoplossing nodig hebben voor een rit voor circa tien personen tot aan een vervoersoplossing van tienduizend of meer. Voor iedere gelegenheid kunnen wij u de juiste vervoersoplossing voor een scherp tarief aanbieden.’

BBA Tours BV/ de Mol-Pelikaan Fatimastraat 45 5021 AM Tilburg T: 013-5444888 E: info@bbatours.nl I: www.bbatours.nl

46


BZW-lID IN HET NIEuWS

‘EEN VAN DE Meest DuurZaMe geBOuWen IN BRABANT’ Wie regelmatig pendelt over de A27 tussen Breda en Gorinchem zag de afgelopen maanden razendsnel een indrukwekkend pand verrijzen in Oosterhout. De bouw van het nieuwe kantoor van ingenieurs- en adviesbureau Oranjewoud nam nog geen jaar in beslag. Inmiddels hebben de medewerkers van de Brabantse vestiging hun intrek genomen in het pand, dat zich met name onderscheidt door zijn duurzame elementen. Directeur Rob van Dongen licht de keuze voor de locatie toe en vertelt hoe duurzaam het geavanceerde complex precies is.

Het nieuwe kantoor van Oranjewoud in Oosterhout ligt op een steenworp afstand van het oude pand. Is dat een bewuste keuze? ‘Oranjewoud heeft vijf grote kantoren in Nederland: in het noorden, oosten, zuiden, westen en midden. Omdat een groot deel van onze business een regionaal karakter heeft – denk aan zaken zoals bodemonderzoek – is het belangrijk dat we in alle regio’s vertegenwoordigd zijn. Veel van onze medewerkers in Oosterhout hebben hun thuisbasis en sociale leven in de stad. Als we naar bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch waren verhuisd, dan zou dat veel impact hebben gehad op ons personeel. Onze insteek is dan ook altijd geweest om in Oosterhout te blijven.’ Duurzaamheid staat hoog op jullie agenda. Hoe vertaalt zich dat in het nieuwe complex? ‘Ik durf te zeggen dat we een van de meest duurzame gebouwen van NoordBrabant hebben gebouwd. Niet voor niets is het certificaat BREEAM-NL, met de beoordeling ‘Very Good’, toegekend aan het pand. We zijn dan ook erg innovatief en inventief geweest op dit gebied. Met alles is rekening gehouden: van zelfregulerende lichtelementen tot en met de grootte van de fietsenstalling.’ Hoe brengen jullie duurzaamheid verder in de praktijk? ‘Door groene, toekomstgerichte oplossingen te bedenken voor onze klanten. We helpen Flevoland bijvoorbeeld om de provincie honderd procent energieneutraal te maken door het verdubbelen van de windenergie, het halveren van het aantal windmolens en een betere inpassing in het landschap.’ tinyurl.com/m6r4vs2 www.oranjewoud.nl

47


Welkom bij Scalda

Welkom bij de nieuwe school voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in Zeeland. Met Scalda zetten wij de lijn door van onze voorgangers ROC Westerschelde en ROC Zeeland met toegankelijk en veelzijdig onderwijs. Dat doen we vanuit 11 kleinschalige, vakgerichte Colleges en vanuit CIOS Goes-Breda, MBO Dans Goes en Maritiem en Logistiek College De Ruyter.

Welkom bij: College voor Welzijn College voor Uniformberoepen College voor Brood en Banket College voor Hotelmanagement en Gastronomie College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging College voor CommerciĂŤle en Zakelijke Dienstverlening College voor Maintenance en Procestechniek College voor Techniek en Design College voor Toerisme College voor Educatie College voor Vavo

Je bent ook welkom op:

www.scalda.nl


maakt maakt veilig veilig verantwoorde verantwoorde elektriciteit elektriciteit

n van troom stroom

EPZEPZ is grootste is grootste elektriciteitsproducent elektriciteitsproducent van van Zeeland Zeeland en maakt en maakt schone, schone, betrouwbare betrouwbare stroom stroom voorvoor zo’nzo’n 1,9 miljoen 1,9 miljoen gezinnen. gezinnen. Een Een uniek uniek bedrijf bedrijf in een in een bijzondere bijzondere omgeving. omgeving.

geving. ving.

and d omassabiomassa-

Naast Naast de enige de enige kerncentrale kerncentrale van van Nederland Nederland exploiteert exploiteert EPZEPZ een een kolencentrale kolencentrale metmet biomassabiomassameestookinstallatie meestookinstallatie en een en een windpark. windpark. Onze Onze kerncentrale kerncentrale behoort behoort tot de tot wereldtop. de wereldtop.

op. dtop.

Meer Meer weten? weten? Algemeen: Algemeen: www.epz.nl www.epz.nl Vacatures: Vacatures: www.werkenbijepz.nl www.werkenbijepz.nl

EPZ: EPZ: éénéén GigaWatt GigaWatt aanaan elektriciteit! elektriciteit! N.V. EPZ N.V. EPZ | Zeedijk | Zeedijk 32, 4454 32, 4454 PM Borssele PM Borssele | Telefoon | Telefoon 0113 0113 - 356- 000 356 000 | epz.nl | epz.nl | werkenbijepz.nl | werkenbijepz.nl

BERNARD WIENTJES We zijn er nog lang niet Ten slotte ging dan toch de kogel

dat we voorlopig vooruit kunnen en

kan gebruiken. Het innovatieve top-

door de kerk. Het kabinet werd het

dat het economisch herstel niet in de

sectorenbeleid blijft gehandhaafd.

eens met D66, ChristenUnie en SGP

kiem gesmoord wordt door politieke

Ook extra geld voor onderwijs kan

over aanvullende begrotingsafspra-

onmacht, het doembeeld dat Klaas

– mits goed besteed – de economie

ken. Moeten we daar blij mee zijn of

Knot van De Nederlandsche Bank

versterken. En toch zegt mijn gevoel

niet? Ja, zegt mijn verstand. Politieke

schetste en dat ik van harte heb on-

dat we nog niet de goede kant op

stabiliteit is iets waar heel Nederland

derschreven. Bovendien zijn er ook

gaan. Natuurlijk zit hem dat in za-

is ons nationaal inkomen niet meer

– en zeker ondernemend Neder-

echt positieve dingen te zeggen over

ken als de accijnsverhogingen en in

gegroeid, maar zijn de overheids-

land – onderhand naar smacht. Als-

de inhoud van de begrotingsafspra-

lastenverzwaring voor de autobran-

uitgaven fors gestegen. Dat is een

jeblieft geen gedoe met nieuwe ver-

ken. De lastenverzwaring voor zelf-

che. En dan is er nog de éénmalige

fundamentele fout en slecht voor

kiezingen, eindeloos getreuzel met

standigen wordt teruggedraaid. Er

crisisheffing die tegen de afspraak in

de economie. In die zin snijdt de

noodzakelijke hervormingen, maar

komt een belastingverlaging in box

wordt voortgezet, en de belasting-

overheid ook in dit akkoord nog

gewoon duidelijkheid. Zodat je als

2. De inkomensnivellering wordt

verhoging voor ondernemers die

altijd onvoldoende in de uitgaven.

bedrijf geen investeringen doet, die

teruggedraaid, wat fijn is voor de

voor eigen rekening ondernemen.

Een kleinere overheid en lagere

een jaar later alweer op losse schroe-

detailhandel. Arbeid wordt goedko-

Maar het gaat verder. De overheid

lasten moeten ruimte maken voor

ven staan omdat het beleid weer een

per. De lage BTW op woningonder-

heft nog altijd te veel belasting bij

groei in de economie. We zijn er

totaal andere wending krijgt. Blij dus,

houd blijft, wat de bouwsector goed

ondernemers en burgers. Sinds 2008

nog lang niet.

voorzitter Vereniging VNO-NCW

49


PuNT.uIT

in punt.uit geeft de BZW graag het woord aan een ondernemer van Jong Management (JM). JM is een vereniging voor ondernemers, directeuren en managers tot 40 jaar en is gelieerd aan VnO-nCW.

HET gAT TuSSEN JONg EN OuD VerKleinen Hoe kunnen jongere onderne-

kel tussen de jeugd en de ou-

meer dingen te zeggen tegen el-

een stap om zich na hun veertig-

mers makkelijk in contact komen

dere generatie ondernemers. De

kaar, zonder dat ze daar iemand

ste levensjaar aan te sluiten bij

met oudere, ervaren onderne-

jeugd is over het algemeen vele

voor het hoofd stoten.

de ‘grote’ BZW. Terwijl ik er van

mers? Dat is een vraag die zowel

malen sneller en handiger in het

Er worden al regelmatig geza-

overtuigd ben dat het voor beide

binnen Jong Management (JM)

gebruik van nieuwe technische

menlijke bijeenkomsten voor JM-

groepen ondernemers absoluut

als de BZW leeft.

applicaties dan onze generatie,

leden en BZW-leden gehouden,

meerwaarde biedt om gezamen-

terwijl wij bijvoorbeeld vaak onze

met als doel om jongere en oude-

lijk activteiten te ondernemen en

Want jongere en oudere onder-

ouders nog moeten helpen om

re ondernemers dichter bij elkaar

daarbij te leren van elkaar. Het

nemers kunnen veel leren van

dingen te regelen via internet.

te brengen. Op 12 november

kan bijna niet anders dan dat dit

wordt er bij Bosch Transmission

voor beide partijen positief gaat uitpakken.

elkaar. De generatie van ondernemers die nu tussen de 50

Een duidelijk verschil is dat he-

Technology in Tilburg bijvoor-

en 60 jaar zijn, heeft in de ja-

dendaagse ondernemers naast

beeld een bijeenkomst gehouden

ren ’80 van de vorige eeuw ook

hun werk vaak ook nog tijd wil-

voor JM-leden en BZW-leden uit

een aantal moeilijke jaren mee-

len vrijmaken voor andere din-

de Kring Midden-Brabant.

gemaakt. Daar kunnen jongere

gen. Terwijl de oudere generatie

ondernemers in deze tijd veel

vroeger dag en nacht aan het

Maar in het dagelijks leven ko-

van opsteken.

werk was en amper tijd had om

men jongere ondernemers en

hun eigen kinderen te zien op-

oudere ondernemers maar zelden

Natasja Hendrickx

Bovendien vormt de huidige

groeien. Jonge ondernemers dur-

in contact met elkaar. Daarom is

Natax

generatie JM-leden een scha-

ven over het algemeen ook veel

het voor veel JM-leden nog altijd

natasja@natax.nl

COlOFON punt BZW PUNT.BZW is een uitgave van de

Informatie over het lidmaatschap van

Postbus 90154, 5000 LG Tilburg.

Vormgeving: De Winter media groep

Brabants Zeeuwse Werkgevers-

BZW: www.bzw.nl/lidworden,

Oplage: 3500 exemplaren

Druk: Roto Smeets, Eindhoven

vereniging (BZW) en wordt gedrukt

T. 013 594 4381,

Redactie: Hélène van der Zande,

Projectmanagement: Hélène van der

op FSC-gecertificeerd papier. De BZW

E. administratie@bzw.nl.

Irene Backx (BZW),

Zande (BZW), Dimphy van Boxtel,

De Winter Mediamakers

Gerben van den Broek (De Winter

is als regionaal netwerk van VNO-

50

NCW de belangenbehartiger en het

Opzegging van het lidmaatschap van

Redactieadres: BZW, Postbus 90154,

Mediamakers)

ontmoetingspunt voor het Brabantse

BZW moet vóór 1 oktober worden

5000 LG Tilburg, Tel.: 013-5944381,

Advertentieverkoop: Tamara van Hoorn

en Zeeuwse bedrijfsleven. Bij de BZW

gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan

e-mail: punt@bzw.nl

De Winter Mediamakers,

zijn 2700 directeuren van ruim 1850

per 31 december van datzelfde jaar.

Fotografie: Bram Saeys, Olaf Smit,

Postbus 26, 5400 AA Uden,

bedrijven of instellingen aangesloten.

De schriftelijke opzegging kan worden

Vincent Knoops, Robert van den

tel.: 0413-266766,

Voor meer informatie zie www.bzw.nl.

gericht aan: BZW-Ledenadministratie,

Berge, Edwin Wiekens, Berry Poelen

e-mail: puntbzw@dewinter.nl


It’s in our character

ADVERTENTIE Zeeland Seaports

The port is our life. Hands-on mentality, hard work and accessible people, that’s our character. Anyone who gets to know Zeeland Seaports becomes acquainted with professionals who are proud of their ports. We understand that your interests are also our interests. Clients come first. Always. We know what’s important to your company. That’s all in our character, and one of our many strengths: location on open sea draft of 16.5 metres congestion-free connections with the hinterland no nine-to-five mentality accessible ports and people dedicated terminals for a broad range of cargo you can reach us 24/7 at +31 115 457500

ports of vlissingen and terneuzen www.zeelandseaports.com

driven by dedication


DE KRACHT ZIT IN ONZE MENSEN Duurzaam installeren, en met name het thema zonnestroom, leeft bij Hoppenbrouwers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons erg belangrijk en we ontwikkelen ons graag als groene installateur. Hoppenbrouwers heeft inmiddels flink wat ervaring in het adviseren, installeren en gebruik van zonnepanelen. Ik ben zelf erg enthousiast over het product. Ook mijn eigen woning is voorzien van zonnepanelen. Hiermee wek ik in totaal 90% van ons energieverbruik op. De panelen installeerde ik zelf op mijn dak. Hierdoor kan ik klanten nog beter adviseren. En als techneut vind ik het ook leuk om zelf te doen. Intussen hebben ruim 30 medewerkers, waaronder directeur Henny de Haas, thuis zonnepanelen ge誰nstalleerd. Theo Raaijmakers

Kreitenmolenstraat 201 5071 ND Udenhout Tel.: (013) 511 72 27 algemeen@hoppenbrouwers.nl www.hoppenbrouwerselektrotechniek.nl

Punt BZW oktober 2013  

Punt BZW is het magazine van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) - het provinciale netwerk van VNO-NCW - en verschijnt zes keer p...

Punt BZW oktober 2013  

Punt BZW is het magazine van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) - het provinciale netwerk van VNO-NCW - en verschijnt zes keer p...

Advertisement