Page 1

punt BZW BZW IS DE REgIONALE WERkgEVERSVERENIgINg VAN VNO-NCW | L E D E N M A g A Z I N E B Z W | J A A R g A N g 9 - N u M M E R 3 - 2 0 1 2

BZW-leDen vOrMen OnGekenDe Denktank TIJDENS JAARCONgRES Frank Verhagen wil consistent Europees energiebeleid Samen slim verduurzamen met de BZW ‘Een luchthaven is geen doel, maar een middel’


VOORZITTER AAN HET WOORD

stip Het lenteakkoord brokkelt steeds meer af en

Ook moet er nu ook eens werk worden gemaakt

dat was te voorspellen. Maar feit is dat er een

van de andere hervormingen. Mensen willen

akkoord móest komen om de begroting voor

geen onzekerheden. Ze willen duidelijkheid, zo-

2013 op te stellen en om de kredietwaardig-

dat ze weten waar ze aan toe zijn. Ze willen, met

heid van Nederland en onze financiële repu-

andere woorden, een stip aan de horizon.

tatie niet in gevaar te brengen. Ik ben dus positief dát er een akkoord is, maar zet wel

Over de hervorming van de arbeidsmarkt heb

kanttekeningen bij de inhoud.

ik me bijvoorbeeld de laatste weken al dui-

Tachtig procent lastenverzwaring en twintig

delijk uitgesproken. Uitstekend dat de kost-

procent bezuinigen. Dat had op zijn minst

bare kantonrechterformule wordt vervangen.

fifty-fifty moeten zijn. Na de euforie over de

Maar hanteer wel een glijdende schaal voor

drie-procentsnorm kwam al snel het besef dat

ontslagvergoedingen, zodat werknemers met

wel erg veel lasten op de schouders van de

veel dienstjaren worden beschermd. Stap bij

burger komen. De vijf Kunduz-partijen zien

noodgedwongen ontslag af van het principe

de bui al hangen en keren zich nu één voor

last in - first out en kies voor kwaliteit. Verlaag

één van het akkoord af. Het is exemplarisch

de ww en breng de ziektewet terug naar één

voor de Nederlandse politiek. Kortetermijn-

jaar. En vooral: breng de 40-urige werkweek

denken, geen visie, geen agenda voor de toe-

terug, zodat we met zijn allen meer werken en

komst. Op deze manier komen we er niet.

Nederland competitiever maken.

Wat Nederland nodig heeft is een doel waar

In plaats van met angst naar het heden te kij-

je je als samenleving op kunt richten en

ken moeten we met de borst vooruit keuzes

deze opdracht ligt bij het volgend kabinet.

voor de toekomst maken. Fundamentele keu-

Dat heeft de plicht om het ‘Verdienmodel

zes, echte hervormingen. En die keuzes zijn

2020’ voor Nederland op te stellen. Echt

er genoeg, als je je maar niet laat leiden door

industriebeleid, een passende arbeidsmarkt,

kortetermijndenken en verkiezingsangst. Kijk

een woningmarkt zonder onverantwoorde

naar de horizon en zet een stip. Dan werken

schulden. En vooral: de ontmaskering van de

we daar in alle duidelijkheid en met het volste

bureaucratie.

vertrouwen samen naartoe.

Peter Swinkels 3


rubrieken De partners van de BZW Opinie > Berry Veldhoen

6

Momenten van de Waarheid

Opinie > Bert van Dijk

6

Zonder natuur geen ecocnomie

De rekensom > BDO

7

Waak voor btw-nadeel bij crediteurenakkoord

Bankzaken > Deutsche Bank

7

Supply chain finance

Hoe is het nou met‌ > Nathalie De Muynck

15

De stelling >

19

Een goed ondernemerskabinet is een rechts kabinet

BZW-projectpartners: Duurzaamheid

Chatten met‌ > Ronald Slaats

21

Column > Bernard Wientjes

25

Zuurstof!

Cartoon > Holla Advocaten

25

Ondernemers beschermen merknaam slecht BZW is de regionale werkgeversvereniging van VNO-NCW

Het gesprek > Stef Have van Seppe Airport ontmoet Joost Meijs van Eindhoven Airport

BZW aanspreek.punt > Jeroen de Lange

4

26

33


inHOuD activiteitenkalender

34

nieuws

36

nieuwe leden

16

43/45

BZW-lid in het nieuws > Arend-Jan Luten

47

insider

50

artikelen 8

BZW-jaarcongres Dit jaar gingen de BZW-leden hard aan de slag tijdens het BZW-Jaarcongres in een brainstorm. Maar liefst 400 deelnemers verkenden onder strak militair regime het thema

22

‘Zeker, onzeker? Haal het beste uit uzelf, uw onderneming en elkaar….’.

energiemarkt

16

‘De energiemarkt wrikt aan alle kanten.’ Dat zegt Frank Verhagen, CFO van het Zeeuwse Delta. Wil Nederland en Europa haar zware industrie voor de toekomst behouden, dan kan dat volgens hem alleen door de keuze voor een helder en consistent Europees industrie- en energiebeleid.

Duurzaamheid

22

BZW en projectpartner Search Consultancy organiseerden vijf inspiratiesessies rondom het thema duurzaam ondernemen. Het was de opmaat van een aantal verdiepingsbijeenkomsten met als doel het boeken van meervoudige winst, voor mens, omgeving en bedrijf.

30

automotions Groep

30

Het grillige beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van de automobiliteit zorgt er volgens Jeroen Gelok voor dat de druk op de autobranche alleen maar verder toeneemt. ‘De huidige plannen streven hun doel totaal voorbij.’

5


OPINIE

BERT van Dijk Zonder natuur geen economie en zonder economie geen natuur wordt

ten hierin hun bezorgdheid over

Duurzaam

vaak als voorbeeld van effectief

de gevolgen van de bezuinigingen

ceert ook de aanwezigheid van

overleg gezien. Enkele Brabantse

van het kabinet Rutte op natuur.

aantrekkelijke Natuur voor ont-

Bert van Dijk

organisaties op het gebied van

Als enige provincie in Nederland

spanning en recreatie. Het SER-

Voorzitter Brabants Landschap

natuur, water, milieu, landbouw,

heeft Brabant zich nu verbon-

Brabant rapport “Natuur en Eco-

recreatie en landschap hebben

den de bestaande natuurdoelen

nomie” legt op dit punt dan ook

Onze paradepaardjes op dat ge-

onlangs een manifest aangebo-

zoveel mogelijk volgens plan uit

sterk de nadruk.

bied zijn Brainport, Dinalog, Food

den aan Provinciale Staten.

te voeren.

Brabant hecht aan de instandhou-

en Health campus, om er een paar

Daarin wordt de politiek opgeroe-

Overbodige luxe?

ding van een bloeiende maakindus-

te noemen. Brabant wint de “War

pen zich in te zetten voor de kwali-

Zeker niet, en het sluit aan bij de

trie, maar wil net zo hard bouwen

on Talent” alleen met knappe kop-

teit van het buitengebied voor na-

opvattingen die thans leven bij de

aan een aantrekkelijk vestigingskli-

pen die afkomen op het eersteklas

tuurontwikkeling, voor een groene

leden van BZW over Duurzaam

maat voor jonge, innovatieve on-

leef- en vestigingsklimaat. Met het

economie en voor een beter vesti-

Ondernemen. Op de prioriteiten-

dernemingen. De titel ‘meest inno-

commitment van Brabantse on-

gingsklimaat.

lijst komt dit punt direct na “Ar-

vatieve regio ter wereld’ komt ons

dernemers om daar, ook uit eigen

De opstellers van dit manifest ui-

beidsmarkt” en “Onderwijs”.

immers niet aanwaaien.

belang, aan mee te werken.

Ons

Brabantse

Model

Ondernemen

impli-

BERRy velDHOen Momenten van de Waarheid

6

Jarenlang vroeg ik mijn dochters bij

deze zogeheten ‘Momenten van de

len, waarbij ook de onbewuste be-

thuiskomst na een vakantie: wat

Waarheid’ de meningen binnen uw

levingswereld van de klant expliciet

was de meest bijzondere belevenis?

organisatie vaak (sterk) uiteenlopen.

in beeld wordt gebracht. Ter ge-

Opvallend genoeg stonden in hun

Zowel over de momenten zelf als-

ruststelling: daar zijn betrouwbare

top-3 nooit de geplande reisdoelen,

ook over wat de klant nu op deze

technieken voor. Met deze aldus

Directeur van Altuïtion en

maar altijd onverwachte gebeurte-

momenten ervaart en wat hij wel-

geobjectiveerde belevingsreis van

co-auteur van de bestseller

nissen of ontmoetingen. Dáár werd

licht zou willen beleven. Dat komt

uw klant in het vizier, kunt u heel

“De 9+ organisatie: van

jaren later nog over nagepraat.

omdat voor een belangrijk deel bele-

gericht beslissen hoe u bij welk

marketshare naar mindshare”

U kunt dit principe ook toepassen

ving wordt ervaren en gewaardeerd

Moment van de Waarheid het ver-

op uw klanten met behulp van een

in het onbewuste. En dat betekent

schil (9+) kunt en wilt gaan maken.

(klant-)beleving (9+) waarbij ver-

klantreis. Dan brengt u allereerst met

dat uw organisatie die onbewuste

Voor de overige delen van de bele-

wachtingen worden overtroffen.

een groep medewerkers in beeld

klantbeleving vaak (nog) niet goed

vingsreis zorgt u voor ‘fatsoenlijke’

wat ú denkt dat klanten beleven bij

kent. Maar het betekent ook dat uw

klantbehandeling. In feite maakt u

Functionele en emotionele (9+) be-

het zakendoen met uw organisa-

klanten deze (gewenste) beleving

scherp onderscheid tussen enerzijds

leving leiden tot een aansprekende,

tie. U stelt uzelf daarbij specifiek de

niet zomaar kunnen verwoorden!

de functionele (klant-)beleving die

onverslaanbare totaalbeleving – en

vraag: welke momenten springen er

Het is dus zaak de échte Momen-

voldoet aan de verwachtingen, en

dat leidt direct tot loyaliteit en aan-

– vanuit de perceptie van onze klan-

ten van de Waarheid en de (klant-)

anderzijds gericht georchestreerde

bevelingsgedrag!

ten – nu echt uit? U zult zien dat bij

belevingen systematisch op te ha-

‘hoogtepunten’ in de emotionele

Veel succes!


DE REkENSOM

Waak voor btw-nadeel bij crediteurenakkoord

Cijfervoorbe eld Levering A a an Verschuldigd B € 10.000 (exc e l. btw) Voorstel cre btw € 1.900 diteurenakko ord € 1 Akkoord met .000 v o o rs t e l, te ontvange n Niet akkoord € 1.000 te ontvange met voorstel, n € 1.900 Btw-nadeel _ _____________ crediteurena kkoord € 900

Onder de huidige economische omstandigheden komt het steeds vaker voor dat debiteuren niet in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. In voorkomende gevallen zal er door een debiteur een voorstel worden gedaan tot een crediteurenakkoord. Als alle crediteuren daarmee akkoord gaan, zal de debiteur elk van de leveranciers (crediteuren) een bepaald percentage van de openstaande vorderingen voldoen tegen finale kwijting. Door in te stemmen met het crediteurenakkoord verlenen de leveranciers finale kwijting aan de debiteur voor de resterende openstaande vordering. Er is dan over en weer niets meer te vorderen. Hiermee is de vordering btw-technisch voldaan waardoor het terugvragen van btw op deze (gedeeltelijk) ‘oninbare vordering’ onmogelijk wordt. Ingeval van finale kwijting is het voor de leverancier pas aantrekkelijk om in te stemmen met het crediteurenakkoord, als het aanbod hoger is dan 19/119e van het openstaande bedrag. Als het lager is, kost het hem extra geld!

Meer informatie: www.bzw.nl/rekensom Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner BDO.

BANkZAkEN

Supply chain finance Specifieke regio’s vragen om specifieke oplossingen. Eindhoven is zo’n regio. In een straal van dertig kilometer werken vijf grote multinationals en hun eerste- en tweedegraads toeleveranciers nauw samen. Door hun diepe verbondenheid beleven ze gezamenlijk de economische ups en downs. Om als bank waarde toe te kunnen voegen, moet je echt begrijpen hoe de industrie in elkaar zit. Nederland is samen met Duitsland een thuishaven op het gebied van de technologische high-end maakindustrie. De ervaring die Deutsche Bank heeft, heeft mede geleid tot oplossingen op het gebied van supply chain finance waarvan diverse bedrijven inmiddels gebruikmaken. Een van de voordelen daarvan is dat in tijden van groei de kredietbehoefte van de onderneming kan worden ingetoomd terwijl in economisch mindere tijden bedrijven kunnen doorgaan met hun werk en blijven investeren. De regio Eindhoven zit vol kennis, bedrijvigheid en dynamiek. Dat vereist specifieke ondersteuning, bijvoorbeeld voor ondernemers die hun ervaring willen exporteren naar internationale afzetmarkten. Een bank met een groot internationaal netwerk kan daarbij ook een belangrijke rol spelen. Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner Deutsche Bank.

7


Naambadge ophalen, kofďŹ e drinken, lezingen aanhoren, eventueel nog wat thematische sessies en een netwerkborrel. ieder ondernemer kent het standaard recept voor het gemiddelde congres. De BZW doorbrak deze traditie tijdens het jaarcongres 2012. Zo’n vierhonderd leden kwamen op maandag 18 juni bijeen op de kazerne in Oirschot om eens echt aan de slag te gaan. in een collectieve denktank lieten ze hun licht schijnen over de ondernemersthema’s van nu. Het bombardement van verrassende en creatieve inzichten motiveerde, inspireerde en versterkte het geloof in een mooie toekomst. Missie geslaagd!

BZW-leden halen het beste uit zich 8


zelf en elkaar >>> 9


‘Zeker, onzeker? Haal het beste uit uzelf, uw

arbeidsmarkt, klant, nieuwe markten en leider-

men op de nabije toekomst, die van de aan-

onderneming en elkaar….’ Dat was het the-

schap, moest dit geloof concretiseren en ver-

brekende verkiezingstijd in Nederland. ‘Ik ga

ma van het BZW-Jaarcongres. De achterlig-

breiden, maar niet voordat het aangewakkerd

hier geen stemadvies geven’, aldus Swinkels.

gende gedachte was om een beroep te doen

werd door een aantal inspirerende lezingen.

‘Maar dit is een tijd van het maken van cruciale

op het vooruitgangsgeloof van de Brabantse

keuzes. Wordt Nederland het Griekenland van

en Zeeuwse ondernemers, overheidsbestuur-

Griekenland

het Noorden, of kiezen we voor welvaart en

ders en onderwijsmensen in roerige tijden. Een

BZW-voorzitter Peter Swinkels hield het dit jaar

welzijn? Wat je ook stemt, stem in ieder geval

brainstormsessie over de thema’s innovatie,

kort, maar kon het niet laten even in te zoo-

voor stabiliteit en breng die keuze ook over op je werknemers. We kunnen het ons niet veroorloven wanneer ook het volgende kabinet maar twee jaar zit. Het gaat nu om continuïteit, het behoud van de euro, een sterk Europa en het bestrijden van bureaucratie op allerhande vlakken. Dit is het moment om het beste uit onszelf te halen, maar ook uit onze ondernemingen, onze regio en ons land. Dan gaat het allemaal goed komen, daar ben ik van overtuigd.’ Getapte jongen Herman Pleij, historicus en begenadigd spreker, plaatste de huidige crisis met wat relativeringsvermogen in perspectief. ‘Nederland heeft een geschiedenis van onzekerheid en het mooie is dat hier het beste naar boven komt als de onzekerheid het grootst is. Neem het rampjaar 1672. De toestand was radeloos, reddeloos en redeloos. De Fransen en Engelsen dreigden ons land binnen te vallen, maar wij speelden hen tegen elkaar uit zodat ze met elkaar in conflict gingen. En wij leverden hen ook nog eens de wapens daarvoor. De handel floreerde, het ging weer goed met dit land. Nederland is sterk in inventiviteit en ideeënrijkheid. Maar de combinatie met pragmatisme maakt ons uniek. We sluiten een lenteakkoord, maar weten dat de afspraken twee weken later gewoon kunnen worden herzien. Iedereen heeft een mening en denkt dat de rest daarop zit te wachten. Conflicten worden enorm opgespeeld. Vervolgens wordt met gemak een compromis gesloten, om weer gewoon opnieuw te beginnen met de discussie. Op de momenten dat het moeilijk wordt, klinkt de roep om een sterke man of vrouw die het tij moet keren. Maar die komt er natuurlijk nooit. We kiezen uiteindelijk toch voor het sukkelige type of de getapte jongen. Daar voelen we ons

10

Beeldengang tussen de hekwerken, beschikbaar gesteld door BZW-lidbedrijf Heras (foto’s: Robert van den Berge)


goed bij; dat gevoel van ‘dat kan ik zelf beter,

angst voor de toekomst. Het antwoord ligt niet

niemand zegt mij wat ik moet doen, ik kan mijn

bij de politiek, maar bij ondernemers. ‘België

eigen weg bepalen in alle vrijheid…’ Al die col-

heeft het twee jaar zonder regering gedaan,

lectieve eigenschappen zorgen al zeven eeu-

maar het land draaide gewoon door. Dat zal

wen voor ons welbevinden en onze welvaart en

ook zo zijn in een Europa zonder euro, want die

zullen dat ook in de toekomst doen. Maar pas

gaat verdwijnen. In 2014 of 2015 zal Duitsland

wel op voor de tol. We kunnen hier makkelijk

weer voor de mark kiezen. Het zal niet de eerste

onder verantwoordelijkheden uit, we hebben

keer zijn dat een Europese muntunie verdwijnt.

veel tijd nodig voor al dat overleg en het levert

Sorteer er op voor, en er is niets aan de hand.’

een grote regeldichtheid op, veel controle en coördinatie.’

Swinkels moet als pleitbezorger voor een sterk Europa - ‘Dat is waar we ons geld verdienen als

Paard en wagen

open innovatie- en exportland, al helemaal in

Na Pleij was het woord aan Adjiedj Bakas. De

Brabant en Zeeland’ - de voorspelling en visie

centrale boodschap van de professioneel gla-

van Bakas met gruwel hebben aanschouwd. La-

zenbolkijker was dat niemand gebaat is bij

ter op de dag bood hij openbaar en ongevraagd de excuses aan uit naam van een enigszins verbaasde Bakas. Volgens Swinkels had de trend-

unieke Brain-

watcher zich blijkbaar even niet gerealiseerd dat de verdwenen muntunies die hij als voorbeeld aandroeg stamden uit het tijdperk van paard en wagen en dat de tijd wel enigszins is veranderd.

stOrMsessie Met 400 BZW-

Zijn opmerking ontlokte bij de BZW-ers een enthousiast applaus. Zelfstandig Na de plenaire sessie brak het gezelschap uiteen over veertig tafels van tien personen om aan de brainstormsessie te beginnen onder

leDen in GrOe-

begeleiding van consultants van BZW-partner Altuïtion. Het startpunt was een inspirerende foto die ze konden kiezen in een beeldengalerij in de wandelgang van de bioscoop naar de eet-

pen van tien

zaal. Bij de foto moest vervolgens een persoonlijk statement geschreven worden over één van

11


Zorgeloos op

topniveau ADVERTENTIE

“Ik ben mijn eigen bedrijf. Dat moet mijn topprestaties niet in de weg staan. Daarom laat ik mij financieel en fiscaal ontzorgen door Wesselman”

Wesselman. Wezenlijk anders. Joeri Verlinden

Eindhoven | Helmond | Weert | Curaçao www.wesselman-info.nl


foto: Joshua Laisina

de vijf eerdergenoemde thema’s die vooraf waren toegedeeld. Brigadegeneraal Van der Laan legde de procedure uit aan de hand van de visie op leiderschap die Defensie hanteert. ‘We gaan dit doen volgens het principe van opdrachtgerichte commandovoering. De defensieorganisatie is bijzonder democratisch, totdat een besluit Joshua Laisina

genomen is. Als de leiders het doel uiteindelijk hebben bepaald, zorgen de uitvoerders dat het voor elkaar komt en hebben daarbij een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. Dus zorg

precies om 19.59 uur. Maar niet voordat bri-

dat jullie zelfstandig met een resultaat komen

gadegeneraal Michiel van der Laan één van de

dat jullie kunnen delen en presenteren aan de

belangrijkste lessen onder woorden bracht: ‘We

groep. Benoem een leider of niet. Eet wel of

hebben vandaag gezien dat een gebrek aan tijd

niet. Maar zorg dat het voor elkaar komt en

en andere soorten van druk creativiteit niet in

doe dat op tijd. En dat laatste gebeurde; in de

de weg hoeven te staan. Ik ben trots op wat er

volgende editie van PUNT.BZW presenteert de

hier vandaag is bereikt.’ Al bij de eerste signalen

BZW de resultaten van deze unieke brainstorm-

van het luchtalarm verliet het gezelschap direct

sessie met vierhonderd leden.

de zaal. Vervolgens verliet het BZW gezelschap in colonne de kazerne van de 13e Gemechani-

19.59 uur ‘militairement’!

seerde Brigade om, over door de marechaussee

Het hele jaarcongres verliep precies volgens een

afgezette kruispunten, hun weg naar de snel-

strak ‘militair’ schema. Voorzien van een uitste-

weg te vinden.

kende maaltijd, positief verrast en geïnspireerd verlieten de congresgangers de bijeenkomst

www.bzw.nl/jaarcongres

13


Ik houd ervan hoe een echt schone ADVERTENTIE glimlach je ’’ toelacht. ‘‘

Jairam Navas, Amsterdam.

De tandenborstel om van te houden. Stap over op Sonicare. Philips Sonicare FlexCare+ is ontworpen om mondverzorging eenvoudiger dan ooit te maken. De gepatenteerde sonische technologie biedt een hoog niveau van plakver wijdering, ter wijl de Gum Care stand op een zachte en veilige manier helpt om bloedingen en het terugtrekken van tandvlees te voorkomen. En met een zichtbaar resultaat binnen twee weken heeft u iets om over te glimlachen. Ontdek waarom mensen overal ter wereld van hun Philips Sonicare houden op www.facebook.com/PhilipsSonicare


HOE IS HET Nu MET…

‘Ik kAN Nu ECHT EEN VERSCHIL MAkEN EN De resultaten BeÏnvlOeDen’ Nathalie De Muynck werkt al meer dan twintig jaar bij TOTAL. Geleidelijk werd ze klaargestoomd voor het grote werk. November vorig jaar trad de Vlaamse aan als General Manager bij Zeeland Refinery. Ze voelt zich als een vis in het water. Toch zijn de uitdagingen groot, niet in het minst omdat de marktomstandigheden bijzonder lastig zijn. Het gaat niet goed met veel Europese raffinaderijen… ‘Er staan er te koop, sommige zijn gesloten of worden gesloten. Dat is allemaal het gevolg van overcapaciteit. De vraag naar producten als diesel en benzine vermindert omdat de bevolking niet meer groeit en Europa zwaar inzet op efficiency en verduurzaming. We opereren in een krimpmarkt.’ Wat is jullie marktpositie? ‘We doen het goed. Vanuit het oogpunt van technologie zijn we zeer innovatief binnen de branche. We werken daardoor bijvoorbeeld zeer energieefficiënt. Dat drukt de kosten, maar vermindert ook onze CO2-uitstoot. Al met al zijn we een gezond en winstgevend bedrijf met toekomstperspectief.’ Wat zijn daarbij jouw uitdagingen? ‘Ik ben nu de nummer één van een bedrijf. Dat is een grote verantwoordelijkheid maar het geeft ook extra kansen. Ik kan nu echt verschil maken en de resultaten beïnvloeden. Verder vind ik het geweldig om binnen andere culturen te werken. Ik kom uit Vlaanderen en Zeeland ligt daar bij in de buurt. Toch zijn er verschillen die moeten worden overbrugd. Het bewustzijn dat daarvoor nodig is, ervaar ik als een verrijking.’ En zakelijk? ‘Het is mijn taak te zorgen dat dit bedrijf de komende twintig jaar op een goede manier verder kan. Daarvoor moeten onder andere complexe technologische projecten worden doorgevoerd, de juiste mensen worden binnengehaald en kennisoverdracht worden vormgegeven in opleidingen. Maar er moet bijvoorbeeld ook worden gewerkt aan acceptatie van deze zware industrie in deze overwegend agrarische omgeving.’ www.zeelandrefinery.nl foto: Robert van den Berge

15


FRANk VERHAgEN PLEIT VOOR CONSISTENT EuROPEES INDuSTRIE- EN ENERgIEBELEID

‘De energiemarkt wrikt aan alle kanten’ dige werkgelegenheid. Beslissingen worden nu in

De energiesector gaat een zware tijd tegemoet. Een surplus aan centrales zal waarschijnlijk leiden tot financiële verliezen op de productie van elektriciteit, versterkt door een groeiende inzet op gesubsidieerde duurzame energie opwekking. Diezelfde factoren zorgen er voor dat de toekomstige prijs van energie voor de gebruiker uiteindelijk maar één kant op kan: omhoog. Als Nederland en Europa hun zware industrie voor de toekomst willen behouden, dan kan dat volgens Frank Verha-

het buitenland genomen. Wat hier overblijft, is beton en daarvan is er momenteel te veel. Er zijn de afgelopen decennia veel energiecentrales gebouwd. Iedereen wilde groeien en de modernste installaties neerzetten. Door de overspannen verwachtingen, zit de sector nu in een varkenscyclus. De productie van elektriciteit is kapitaalintensief en om geld te verdienen moet een centrale wel draaien. Maar je kunt niet ongebreideld elektriciteit produceren en zonder meer op het net gooien,

gen, CFO van het Zeeuwse Delta, alleen door te kiezen voor een helder

productie en vraag moeten continu in evenwicht

en consistent Europees Industrie en Energie beleid. Dan heeft ook de

zijn. Door de huidige overcapaciteit staan centrales

energiesector weer een zonnige toekomst.

van een miljard euro per stuk met regelmaat stil, ook wanneer de vraag piekt. Dit is kapitaalvernietiging pur sang.’

Als energiebedrijf is Delta een kleine speler op de

binatie met de multi-utility benadering, is DELTA

Leegloop

Nederlandse markt. Met een opgesteld vermogen

goed gepositioneerd voor de toekomst. Het wa-

Een tweede oorzaak voor het sombere toekomst-

van 1500 megawatt tekent het voor zo’n zeven

terbedrijf, dat voor de helft in onze handen is, is

perspectief voor de sector is het streven naar

procent van de nationale productie. Samen met

per definitie relatief crisisbestendig en heeft een

duurzaamheid. Waar op de elektriciteitsmarkt al

Eneco is het, na de verkoop van Essent en NUON,

redelijk voorspelbare omzet. Onze multimedia-

een overcapaciteit bestaat, wordt ook nog eens

de enige in zijn soort die nog in Nederlandse han-

diensten en afvalverwerking zijn voorbeelden van

de extra productie van groene energie gestimu-

den is. De activiteiten zijn divers. Naast de produc-

niet gereguleerde publieke activiteiten. Daarmee

leerd. ‘Iedereen wil dat: Den Haag, Brussel, de

tie van energie heeft Delta een netwerk-, water-

is DELTA dus niet alleen afhankelijk van de ver-

samenleving en ook wij’, zegt Verhagen. ‘Het is

en afvalverwerkingsbedrijf.

koop van energie. Bovendien hebben we, mede

een collectieve keuze. Maar de actuele praktijk

door onze brede dienstverlening, een hoge klant-

leidt er wel toe dat huidige businesscases binnen

‘Delta is diepgeworteld in de Zeeuwse samenle-

tevredenheid en een gering klantenverloop. Ook

de sector steeds slechter worden. Neem wind-

ving’, aldus Verhagen. ‘De aandeelhouders zijn

dat betekent dus financiële stabiliteit in een tijd

energie. Het opwekken van een megawatt op de

de provincie en gemeenten’. Na DOW zijn we

waarin de vooruitzichten voor de energiesector

zee kost al gauw meer dan honderd euro, op het

de grootste werkgever in de regio. Er werken hier

somber zijn.’

land heb je het over tachtig euro. De prijs die het

zo’n 1.500 mensen en nog eens 500 voor EPZ,

16

op de groothandelsmarkt opbrengt, is slechts vijf-

onder andere bij onze kerncentrale. Delta is niet

Kapitaalvernietiging

tig euro. Er moet dus geld bij, of anders gezegd,

alleen een nutsbedrijf in de volle breedte, maar

De verkoop van Essent en NUON vond plaats in

er wordt verlies gedraaid. En in feite subsidiëren

een echte multi-utility onderneming en daardoor

2008, het jaar dat de elektriciteitsprijs een histori-

we te dure energie en bewerkstelligen een ver-

in de positie om maximaal van de toekomstige

sche piek bereikte. Deskundigen voorspelden dat

dere scheefgroei van de markt met belastinggeld.

smart grids (Slimme netwerken om het elektrici-

de prijsstijgingen sterk zouden doorzetten. Duitse

Daarmee wil ik niet zeggen dat de toekomst niet

teitsnet met toenemende onvoorspelbaarheid van

en Zweedse investeerders betaalden echter de

duurzaam moet zijn. Maar we moeten ons wel

het elektriciteitsaanbod om te laten gaan. Red.) te

hoofdprijs. Anno 2012 is de energieprijs terug op

met zijn allen afvragen wat we nu eigenlijk echt

profiteren. Bedrijven en particulieren kunnen hier

het niveau van zo’n vijf jaar geleden.

willen en beleidskeuzes gaan maken. Uiteindelijk

terecht voor gas, water en licht, maar ook voor

Verhagen: ‘De verkopers hebben een hoop geld

is het namelijk de samenleving die direct of indi-

telefoon, kabel en internet. We zijn breed en zelf-

binnengehaald en het goed gedaan. Maar voor de

rect de rekening betaalt van de misallocatie van

standig, en zo willen we het houden. Als gevolg

BV Nederland is het een slechte zaak, bijvoorbeeld

publiek geld, via inkomstenbelastingen of ener-

van de diverse portfolio aan bedrijven, in com-

vanuit het oogpunt van het verlies van hoogwaar-

giebedrijven die door tegenvallende resultaten


‘een eurOpees prOBleeM kun je niet lOkaal OplOssen’

‘Het probleem houdt niet op aan onze grenzen’ (foto: Robert van den Berge)

geen dividend uitkeren aan aandeelhouders en

de overcapaciteit in Europa is de elektriciteitsprijs

milieuheffingen. Momenteel wrikt de markt van

stijgende energietarieven…’

verhoudingsgewijs te hard gedaald waardoor de

alle kanten en de overheid is aan zet. Fundamentele

productiekosten niet volledig worden vergoed. Een

keuzes zijn nodig, in het bijzonder door de Europese

Helder

bijstelling zal hoe dan ook moeten volgen.

politiek. Het probleem houdt namelijk niet op aan

Verhagen laat er geen misverstand over bestaan.

Verhagen: ’Vergeet daarbij niet dat slechts een klein

onze grenzen. Er is zo langzamerhand een echte

Hij ziet maar één richting waarin de energieprijs

deel van de gebruikersprijs naar de energieprodu-

Europese markt aan het ontstaan en dit vraagt om

zich de komende jaren gaat bewegen: omhoog.

centen gaat. Net zoals bij sigaretten en benzine is

een level playing field, met name met het oog op

In tijden van recessie daalt de prijs van olie en gas

het een product dat zwaar wordt belast met aller-

de concurrentiepositie van de zware industrie. Dit

gewoonlijk, zo ook de prijs van elektriciteit. Door

hande heffingen als reguliere energiebelasting en

zijn grootverbruikers van energie, maar vaak ook de bedrijven die we willen behouden omdat ze aan de basis staan van de kenniseconomie die we met zijn

COLLECTIEVE ENERgIE-INkOOP BZW-LEDEN

allen willen. Dit is een Europees probleem dat je niet met lokale maatregelen kunt oplossen. De enige

Onder de vleugels van de BZW opereert de ‘BZW energiegroep’ die de deelnemers in staat

manier om er uit te komen is door een helder en

stelt om energie tegen gunstige voorwaarden af te nemen. Delta is leverancier van stroom

consistent industriebeleid te formuleren en energie

aan dit collectief. Inmiddels telt de BZW energiegroep 130 deelnemers, goed voor in totaal

daar als een integraal onderdeel in mee te nemen.

500 aansluitingen. Het deelnemertal groeit gestaag. Summit Energy, de adviseur en begelei-

Volop inzetten op duurzaamheid zou wat mij be-

der van het collectief, ontneemt bedrijven de nodige sores en zorgt er bovendien voor dat op

treft onderdeel van de discussie kunnen zijn.’

het juiste moment stroom wordt ingekocht. De stroomprijs kent door het jaar heen een forse fluctuatie. Door het juiste moment van inkoop te kiezen kunnen bedrijven zo forse besparin-

www.bzw.nl/energie

gen realiseren. Voor meer informatie: mourik@bzw.nl

www.delta.nl www.tinyurl.com/bu8grnr

17


Beroepseer

Laten zien waarom we bij de Nederlandse top horen. ADVERTENTIE

De kracht van ambitie Ons meer dan 100 man/vrouw sterke advocatenkantoor biedt juridische dienstverlening inzake ondersteuning, advies en procedures. We zijn thuis in industrie, bouw en vastgoed, financiĂŤle dienstverlening, handel en transport, zorg en onderwijs, woningcorporaties en overheid. Onze ambitie is grenzeloos. Beroepseer betekent bij ons: bewijzen dat we bij de top horen. Aan u. www.boelszanders.nl

Boels Zanders Advocaten

Eindhoven | Venlo Roermond | Maastricht


DE STELLINg

een GOeD OnDerneMerskaBinet is een reCHts kaBinet Nog niet zo lang geleden zou het overgrote deel van de Nederlandse werkgevers deze stelling met ‘ja‘ hebben beantwoord. De vraag is of dat nu nog steeds zo is. Het kabinet Rutte is zielloos ten onder gegaan, GroenLinks’ers doen zaken met VVD’ers, iedere partij heeft het over de kenniseconomie. En verduurzamen en maatschappelijke betrokkenheid zijn niet langer het domein van de linkse denkers…Wat verwachten onze panelleden van een nieuw kabinet?

Naam: Vivienne Klaassen-Acda Bedrijf: BAM Wegen Regio Zuidwest Functie: Regiodirecteur

Naam: Roelof Krist Bedrijf: Koninklijke Zeelandia Groep Functie: Algemeen Directeur

Naam: Daan Kersten Bedrijf: Boer & Croon Consulting Functie: Associate Partner

‘ik verWaCHt

‘Het is HOOG tijD

‘DeZe tijD

van een volgend kabinet dat het - onge-

dat we een kabinet krijgen dat bestaat uit

vraagt om een kabinet dat steunend op een

acht de politieke kleur - handelt in het be-

vakmensen zonder duidelijke partijbelangen,

stabiele basis het consumentenvertrouwen

lang van ons land en het maximale doet om

een zakenkabinet naar Italiaans model... Dat

kan herstellen en langetermijnperspectief

spoedig economisch herstel te bewerkstelli-

kan dan met wisselende meerderheden in de

kan bieden aan ondernemers. Hierbij gaat

gen. Duidelijkheid is essentieel. Vertrouwen

kamer zaken voor elkaar krijgen. Er hoeven

het niet primair om de kleur of oriëntatie van

moet worden hersteld. Ook als er bezuinigd

zo minder compromissen te worden geslo-

partijen, maar om visie, durf en daadkracht.

wordt. Dat is niet eenvoudig, maar ook niet

ten en halfslachtig ad hoc-beleid raakt op de

Partijen moeten met begrip voor de kiezer

onmogelijk. Tempo maken met het nemen

achtergrond. Links of rechts, het maakt niet

heldere keuzes maken die de tering naar

van doeltreffende maatregelen is daarbij van

uit. Het denken in tegenstellingen, bijvoor-

de nering zetten. Laten we getemporiseerd

het grootst mogelijke belang. Specifieke Ne-

beeld tussen duurzaamheid en economische

een aantal ingrijpende maatregelen nemen

derlandse problemen kunnen en moeten per

ontwikkeling, is wat mij betreft voorbij. Wat

om herstel van de economie te versnellen

definitie zo snel mogelijk door onszelf wor-

goed is voor ondernemers, is goed voor de

en deze vervolgens ook voor de lange ter-

den opgepakt. Maar wij zijn ook onderdeel

maatschappij en omgekeerd. Waar we be-

mijn vastleggen. Een betrouwbare overheid

van Europa en dat moet zo blijven. Onzeker-

hoefte aan hebben is vertrouwen, een lan-

met als boegbeeld een integer en duidelijk

heden in Europa zullen altijd een factor zijn.

getermijnperspectief, continuïteit en degelijk

kabinet is in deze tijd onontbeerlijk. De kern

Toch zie je hoe Duitsland onder dezelfde

bestuur. Dat creëert de noodzakelijke rust en

moet worden gevormd door mensen die, niet

‘Europese’ omstandigheden wel in staat is

stabiliteit. Nu krijg ik vaak hoofdpijn van al

alleen programmatisch maar ook persoonlijk,

om economisch herstel te laten zien en zo

die politici die zich laten leiden door peilingen

er samen de schouders onder zetten, en ver-

bewijst dat het kan.’

en het winnen van stemmen.’

antwoordelijkheid durven te nemen.’

19


ADVERTENTIE


CHATTEN MET…

RONALD SLAATS:

‘Geld verdienen is niet alles’

‘De Lage Landen is het best bewaarde geheim van Eindhoven’, zegt CEO

kunnen doen voor de gemeenschap waarin

Ronald Slaats gekscherend. Hij heeft een punt. Het bedrijf telt zo’n 5.400

we gevestigd zijn. Zo sponsoren we in Eindho-

werknemers waarvan duizend in Eindhoven en beheert een portefeuille

ven de marathon, zijn subsponsor van PSV en hoofdsponsor van het Muziekgebouw. Maar we

van bijna 30 miljard euro. Toch weten maar weinigen wat het doet. Slaats

ondersteunen bijvoorbeeld ook een buurthuis.

maakt zich er niet meer druk over. ‘De groei zit er goed in. En daardoor

Ieder jaar mogen onze mensen twee werkdagen

kunnen we veel terug doen voor onze mensen en omgeving.’

besteden aan vrijwilligerswerk.’ Hoe is dat zo ontstaan?

Wat doet De Lage Landen?

we actief zijn en de verantwoorde kijk op finan-

‘Het is de cultuur van onze moeder: de Rabo-

‘We doen in leasing. Daarbij richten we ons wereld-

ciering. Als bijvoorbeeld een boer met een klein

bank. Maar los daarvan zit het in onze genen. In

wijd op een aantal markten: medische apparatuur,

stuk land een grote ploegmachine wil, adviseren

de jaren dat ik in Amerika werkte, zag ik dat een

land- en tuinbouw, kantoorapparatuur, de bouw-,

we hem een andere oplossing. Daarnaast doen

bedrijf in maatschappelijke zin grote verschillen

transport- en industriële sector en schone energie. We

we altijd zaken via dealers, niet direct met bedrij-

kan maken. Geld verdienen is niet alles. De echte

doen in mri-scanners, graafmachines, tractoren, com-

ven. Die aanpak betaalt zich uit, vorig jaar steeg

winst zit in met zijn allen zinvol aan de slag zijn

puters, zonnecollectoren en noem maar op. In Neder-

de winst met vijftig procent.’

en jezelf ontplooien.’

land hebben we ook een autoleasebedrijf: Athlon.’ Steekt het niet dat jullie relatief onbekend zijn? En het gaat goed met het bedrijf, waarom?

‘We kunnen veel reclame maken, maar belang-

www.delagelanden.nl

‘Vanwege onze expertise in de markten waarin

rijker is dat we door ons succes echt iets terug

http://tinyurl.com/blmh6oy

21


SAMEN SLIM VERDuuRZAMEN

‘Gewoon aan de slag gaan’ Begin juni werd door de BZW en projectpartner Search Consultancy de eerste van vijf inspiratiesessies rondom het thema duurzaam ondernemen gehouden. Deze bijeenkomsten vormen de voorbereiding van een aantal verdiepingsbijeenkomsten waarin BZW-leden concreet aan de slag gaan om duurzaamheid in hun bedrijfsvoering te incorporeren. Het doel daarbij is het boeken van meervoudige winst, voor mens, omgeving en bedrijf.

22

Motiveren, inspireren en het in kaart brengen

haar organisatie. ‘ASML is een dominante

het opzetten van een milieumanagement-

van keuzemogelijkheden. Dat was de inzet van

wereldspeler in de productie van lithografie-

systeem (ISO 14001). Dat hebben we verder

de eerste bijeenkomst op 4 juni onder de vlag

machines voor de semiconductor industrie.

uitgebouwd naar het verslag doen van onze

‘Samen slim verduurzamen’. Jan van Mourik,

We hebben tachtig procent van de markt in

maatschappelijke verantwoording. Nu zitten

regiomanager bij de BZW, trapte de bal af. ‘In

handen en draaiden vorig jaar een omzet van

we ieder kwartaal op bestuursniveau om de

het meest recente ledenpanel plaatsten BZW-

6,56 miljard euro. Zo’n positie brengt verant-

tafel en pakken de zaken bedrijfsbreed op in

leden duurzaamheid en duurzaam ondernemen

woordelijkheid voor mens en omgeving met

verschillende programma’s en activiteiten. We

in de top-drie van hun prioriteitenlijst. Tegelij-

zich mee en dat voelen wij ook. Daarnaast

behoren anno 2012 volgens diverse ranglijs-

kertijd vinden ze het lastig er concreet handen

worden wij ook geconfronteerd met nieuwe

ten tot de top van meest duurzame bedrijven

en voeten aan te geven. Ook de BZW heeft

wetgeving en vragen van ketenpartners rond-

van de wereld. Maar belangrijker is de les die

duurzaamheid tot kernwaarde benoemd. Re-

om duurzaamheid. Deze prikkels van binnen

je uit onze geschiedenis kunt trekken. Als het

denen genoeg om onze leden te ondersteunen

en buiten hebben geleid tot een strategische

om duurzaamheid gaat, kun je heel moeilijk

bij het zoeken naar een praktische invulling.’

benadering van het thema. Mijn team heeft

doen en veel nadenken, maar je kunt ook ge-

slechts vijf medewerkers, wij inspireren, mo-

woon actie ondernemen en aan de slag gaan.

Duwen

tiveren en borgen. Op de werkvloer van onze

Dan komt de boel vanzelf in beweging.’

In het auditorium van ASML vertelde mana-

verschillende afdelingen krijgt duurzaamheid

ger corporate sustainability Jacqueline van

de praktische invulling. Bij ASML is de aan-

Bevlogenheid

Rijswijk de aanwezige BZW-leden waarom

dacht voor het thema de afgelopen jaren op

Udo Waltman, bedrijfsdirecteur van Search

duurzaamheid een belangrijk thema is voor

organische wijze gegroeid. Het begon met

Consultancy, onderstreept de woorden van


Foto’s: Rob van Berkel

Van Rijswijk. ‘De tijd van bewustwording is

nen we dit allemaal met ja beantwoorden, dan

tie in rondom duurzaamheid, zijn sessies over

voorbij, ondernemers moeten en willen aan

gaan we ervoor. Maar misschien is ook bij ons

materialen denkbaar, hoe kunnen we ons als

de slag, individueel of als groep. De BZW en

de belangrijkste les wel dat je gewoon ergens

sector profileren op het thema? Tegelijker-

Search willen daarbij helpen, want dat ver-

moet beginnen. En daarvoor zitten we hier: de

tijd was er sprake van enige aarzeling zich te

duurzaming bedrijven iets oplevert mag dui-

stap naar het doen.’

committeren aan trajecten die grote investeringen vereisen. Lars van der Hoorn, van Van

delijk zijn. Dat lijkt niet altijd zichtbaar, maar vaak is dat wel het geval. Bijvoorbeeld bij aan-

Gratis

der Hoorn Buigtechniek verklaarde de reac-

bestedingen waar de aandacht toch steeds va-

Dat het gemakkelijker is samen iets te doen

ties. ‘Natuurlijk weet iedere ondernemer dat

ker uitgaat naar meer dan de prijs. Bovendien

dan alleen, hoef je een Brabantse of Zeeuwse

hij aan de slag moet en velen hebben al op

blijken bedrijven die maatschappelijk verant-

ondernemer niet uit te leggen. Waltman legt

allerhande vlakken actie ondernomen. Voor

woord ondernemen in hun organisatie hebben

uit wat het vervolgtraject voor de aanwezigen

veel bedrijven is zoiets als nog een certificaat

ingebed, het gewoonweg beter te doen dan

kan zijn. ‘In onze volgende bijeenkomsten

binnenhalen echter een stap te ver, zeker in

anderen. Daarnaast is de druk op onze aarde

gaan we ons rond thema’s verdiepen. Die

de huidige marktomstandigheden. Maar mis-

ongekend hoog en de noodzaak er iets aan te

staan deels vast - denk aan zaken als certifice-

schien nog wel belangrijker, we hebben het

doen is wel heel groot aan het worden. Het

ring, opleiding en becijferen - maar we staan

uiteindelijk over verandermanagement en dat

gaat dus niet langer om ‘of’, maar om ‘hoe.’

ook open voor suggesties van de leden. De

is altijd een lastige zaak omdat het per defi-

Waltman legt uit welk model Search gebruikt

centrale gedachte is dat we het vanuit de col-

nitie fundamenteel van karakter is omdat ie-

bij het verduurzamen van bedrijven. Het blijkt,

lectiviteit doen. We gaan samen in groepen

dereen mee moet. De suggestie gewoon de

zoals de lijn die Van Rijswijk schetste, een ge-

onderzoeken hoe we kunnen verduurzamen

eerste stap te maken en de rest te laten volgen

leidelijk proces, geen blauwdruk. ‘Het begint

zodat individuele organisaties hun eigen pad

is dan ook bijzonder waardevol. En de collec-

met het aanbrengen van structuur; het maken

kunnen bepalen. Dit traject is gratis en wordt

tieve verdiepingssessies die volgen lijken mij

van beleid, formuleren van doelstellingen, cer-

aangeboden door de BZW en Search. Daar-

daartoe uitermate geschikt.’

tificeren, het praten met klanten… Vervolgens

na hebben bedrijven de keuze hoe verder te

gaat het om het ruimte geven aan mensen,

gaan: samen of alleen, met de hulp van Search

Vervolg

bijvoorbeeld door creativiteit te stimuleren en

of een andere organisatie.’

De vervolgsessies vinden plaats in het najaar en

zaken bespreekbaar te maken. Dan volgt een

zijn bedoeld voor de BZW-leden die begin juni

transitie waarbij duurzaamheid deel uit gaat

Het verhaal van Van Rijswijk en Waltman was

één van de vijf inspiratiesessies bijwoonden.

maken van het DNA van een onderneming

niet aan dovemansoren gericht. De aanwe-

Wilt u daarbij zijn? Stuur dan alvast een e-mail

en zich vertaalt in zaken als bevlogenheid en

zigen kwamen met verschillende suggesties

aan Patricia van der Voort, voort@bzw.nl.

marketing. Dit is ook het proces dat Search

voor de invulling van vervolgsessies. ‘Hoe

heeft doorgemaakt. Wij stellen ons tegen-

kunnen we draagvlak creëren bij medewer-

woordig bij alles wat we ondernemen drie

kers, kan er een quickscan worden gemaakt

vragen. Is het de meest duurzame oplossing,

waarmee we snel inzicht krijgen over waar we

voort@bzw.nl.

is de prijs concurrerend en is het mooi? Kun-

staan en hoe verder, hoe richt je communica-

www.bzw.nl/duurzaam

23


ADVERTORIAL

De beëindigingsvergoeding op de schop? Daarvoor is geen Lente-akkoord nodig!

Arbeidsrecht Volgens recentelijke pers-

Maar is daarvoor zo’n wetswijziging

schade en niet op basis van dienstjaren

Het bovenstaande geldt niet voor de

publicaties zou bij uitvoe-

noodzakelijk?

en leeftijd (“zegelboekje”).

ontbindingsprocedure bij de Kanton-

Immers, na een uitspraak van de Hoge

En dan komt het dus neer op een in-

rechter. Daar is het nog onverminderd

de beëindigingsvergoeding

Raad van 2,5 jaar geleden valt intussen

schatting van de maanden dat de

sprookjesland voor de ontslagen werk-

waar te nemen dat de door de Rechter

werkloosheid zal duren.

nemer met een flink aantal dienstja-

ring van het Lente-akkoord voor de ex-werknemer na ontslag aanzienlijk be-

toegekende beëindigingsvergoedin-

ren. Daar blijft vooralsnog de Kanton-

gen na opzegging middels een UWV-

Bij een claim van de ex-werknemer

ontslagvergunning naar beneden zijn

de ex-werkgever dient men zich op

gekelderd vergeleken met voorheen.

de juiste wijze en plaats te oriënte-

Maar u kunt als werkgever zelf de

na zoveel jaren met heel

De verklaring daarvoor is evident: de

ren omtrent de mogelijkheden tot

keuze maken bij een eventueel nood-

Hoge Raad heeft – eindelijk – gespro-

het vinden door de ontslagen werk-

zakelijke ontslagprocedure voor het

vanuit de politiek.

ken in termen van een schadevergoe-

nemer van een andere baan elders.

UWV i.p.v. de ontbindingsprocedure

dingsrecht op basis van daadwerkelijke

Daarmee is de basis gelegd voor een

bij de Kantonrechter en dan met het

juridisch steekhoudende bescheiden

hierboven genoemde neerwaartse ef-

beëindigingsvergoeding in plaats van

fect voor een eventuele beëindigings-

de soms absurde uitkomst van de fic-

vergoeding.

perkt gaan worden. Dat

zou dan voor het eerst zijn veel initiatieven daartoe

rechtersformule van kracht.

tie, die Kantonrechtersformule wordt Eindhoven / Deurne / www.ambagsadvocaten.nl

24

genoemd.

mr. M. Ambags


COLuMN

BERNARD Wientjes Zuurstof! Stel nu dat het zuurstofpercentage

stof dreigt te ontnemen. U bent

Gerrit Zalm recentelijk terecht op-

in de lucht de komende tijd sterk

ondernemer, dus u weet wat ik

merkte. Maar als een goed bedrijf

daalt. Stel dat de eerste effecten

bedoel. Krediet ja. Een bedrijf dat

met een goed plan aanklopt, moet

daarvan zichtbaar worden: duize-

wil groeien, een bedrijf dat grote

de deur wijd opengaan. Dat is im-

ligheid, kortademigheid, hier en

orders moet voorfinancieren, een

mers ook de bestaansreden van fi-

daar valt er al iemand neer.

bedrijf dat wil innoveren: zonder

nanciële instellingen. Of zoals Piet

krediet wordt het allemaal buiten-

Moerland (RABO) stelt: ‘Banken

De paniek zou immens zijn, denkt

gewoon moeizaam. Maar die kre-

zijn op aarde om de reële econo-

u niet? Overheid, politieke par-

dietverlening staat onder druk.

mie te dienen.’

een zou als één man op zoek gaan

Gelukkig hebben we in Nederland

Dat banken zich ernstig zorgen

Europese Investeringsbank liet mij

naar de oplossing. Zonder zuurstof

goede banken, die graag de inter-

maken over de invoering van de

onlangs weten graag zijn steentje

geen leven immers.

mediair zijn tussen de spaarder en

bankenbelasting is terecht. De ge-

bij te dragen. Via de Nederlandse

voorzitter Vereniging VNO-NCW

nodig, moeten kunnen groeien om de crisis te overwinnen. De

tijen, burgers en bedrijven: ieder-

het bedrijfsleven. Daarbij kijken ze

volgen treffen uiteindelijk niet de

banken zorgt de EIB voor extra

Het rare is, dat er op dit moment

kritisch naar de aanvrager. Uiter-

financiële sector, maar vooral de

kapitaal

een soortgelijk proces aan de gang

aard. Een bank is geen sociale in-

klanten van de bank. Bedrijven,

bedrijven weer verder kunnen.

is dat het bedrijfsleven zijn zuur-

stelling, zoals ABNAMRO topman

groot én klein, hebben krediet

Zuurstof.

waarmee

Nederlandse

HOLLA aDvOCaten Ondernemers beschermen merknaam slecht Vier op de 10 ondernemers heeft zijn handels- en/of merknaam niet beschermd en 3 op de 10 ondernemers weet niet of dit het geval is (bron: onderzoek KvK). Wil je ondernemen met je merknaam in Nederland, België en Duitsland dan is het verstandig om deze als merk te registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en bij het nationale merkenbureau van Duitsland, maar er kan ook gekozen worden voor een Europees merk. Om te controleren of een handels- of merknaam al gebruikt wordt moet je weten waar je zoeken moet. Wil je je naam alleen in Nederland gebruiken, dan moet je niet alleen het merkenregister van het BBIE checken, maar ook het Europese merkenregister omdat dit ook voor Nederland geldt. In alle gevallen geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Met de vriendelijke groeten van Holla Advocaten (partner BZW)

25


HET gESPREk

STEF HAVE ONTMOET JOOST MEIJS STEF HAVE In 2005 richtte Stef Have Forum Real Estate Investments B.V. op. Het is een inves-

luchthavens zijn op zichzelf om economische waarde toe

teringsmaatschappij in exploitatiegebonden vastgoed, na verkoop in 2008 van de buitenlandse joint-ventures in Polen volledig

Stef Have en Joost Meijs staan beiden aan het roer van een luchthaven,

geconsolideerd in Nederland. In 2010 ver-

Have als eigenaar van Seppe Airport, Meijs als directeur van Eindhoven

werft Have honderd procent van de aandelen van Forum Real Estate Investments.

Airport. Daarmee houdt de overeenkomst tussen beiden op het eerste ge-

Na de overname van Vliegveld Seppe van

zicht op. Seppe is één van de zogenaamde groene vliegvelden van Neder-

de West-Brabantse gemeenten in 2008, is

land en in complexiteit, functionaliteit, omvang en groeiambities niet te

de luchtvaartsector toegevoegd als investeringsdivisie binnen Forum Real Estate. Vanuit

vergelijken met Eindhoven Airport. Ondanks de verschillen loopt hun visie

het hoofdkantoor in Goes worden de ver-

op de toegevoegde waarde van hun bedrijven echter niet uiteen. ‘Lucht-

schillende locaties aangestuurd, zoals Seppe

havens behoren tot de noodzakelijke infrastructuur die economische am-

Airport, Schiphol en Groningen Airport, waar verschillende bedrijven actief zijn.

bities faciliteert.’

Geboren: 26 maart 1973 te Ede

MEIJS: ‘Vaak wordt gedacht dat een luchthaven

HAVE: ‘Voor Seppe is het niet anders. Onze

Burgerlijke staat: Gehuwd

economische ontwikkeling brengt, maar dat is

functie zal in de verste verte nooit vergelijkbaar

Brevetten: Commerciële license met instruc-

slechts een afgeleide. Je kunt geen markt creë-

zijn met die van Eindhoven Airport, juist omdat

teursbevoegdheid helicopters en vliegtuigen

ren voor een luchthaven als Eindhoven Airport.

ons bedrijf niet los te zien is van de markt en de

Maatschappelijke activiteiten:

We hebben een prachtig achterland dat vanuit

regionale inbedding. In feite maken we deel uit

- Voorzitter Stichting Eerste Gemotoriseer-

het oogpunt van economische dynamiek en het

van een multimodale infrastructuur. Daarbin-

aantal inwoners de basis van ons bestaansrecht

nen moeten we onze positie optimaliseren. In

is en de groei rechtvaardigt. Wij faciliteren dit

de marketing is het van belang gebruik te kun-

met een aantrekkelijk bestemmingenaanbod.

nen maken van een optimale mix van radio, tv,

Alles wat dat aan spin-off teweeg brengt -

print en internet. Voor een regio, bedrijfsleven

1992 – 2003 Officier-vlieger bij de Konink-

werkgelegenheid, stijgende grondprijzen of een

en burgers, is de beschikbaarheid van een opti-

lijke Luchtmacht op de Apache AH64 ge-

aantrekkelijk vestigingsklimaat - is een gevolg.’

male infrastructuur essentieel.’

de Vlucht in Nederland - Voorzitter Toeristische Initiatief Groep Halderberge

vechtshelikopter. Na verschillende uitzendingen in Bosnië, verschillende opleidingen tot vlieginstructeur in Nederland en Amerika in oktober 2003 eervol ontslagen op eigen verzoek. 2001 – 2005 Arcus Projectontwikkeling, een ontwikkelingsmaatschappij die exclusief, nationaal en internationaal, voor Roompot Vakantieparken ontwikkelt.

www.seppe-airport.com www.forumrealestate.nl

26


geen doel, maar een middel te voegen

JOOST MEIJS Joost Meijs (42) is afgestudeerd aan de economische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen waarna hij in 1995 begon als management trainee bij de Koninklijke

MEIJS: ‘Ik heb een paar jaar in Brazilië gewoond.

luchthaven voor leisure en opleidingen en zal de

Nederlandse Jaarbeurs in Utrecht. Daarna

Alle economische activiteit concentreerde zich in

zakelijke markt meer ruimte geven. Hoe ziet de

is hij op de afdeling Jaarbeurs International

de steden aan de kust. In het binnenland gebeurde

toekomst van Eindhoven Airport er eigenlijk uit?’

werkzaam geweest als Project Manager. Meijs was van 1998 tot 2001 Commer-

helemaal niets. Tot de regering besloot een nieuwe hoofdstad te bouwen: Brasilia. Het eerste wat

MEIJS: ‘We streven naar een verdubbeling. Nu

cieel Directeur van Jaarbeurs Brazilië en

ze deden, was het aanleggen van een weg, een

hebben we zo’n 25.000 vluchtbewegingen per

woonachtig in Sao Paulo en van 2001 tot

kanaal en een luchthaven. Infrastructuur is een

jaar, dat aantal groeit door tot 43.000 vluchtbe-

2006 Business Unit Manager en lid van het

basisvoorwaarde voor economische ontwikkeling,

wegingen en 4,5 miljoen passagiers in 2020. Dit

management team bij VNU Exhibitions Eu-

maar in een ontwikkeld gebied als Nederland gel-

is geen autonome ambitie, hij wordt gedeeld

rope. Daarna maakte hij de overstap naar

den meer regels. Alles is hier al aanwezig en infra-

door alle stakeholders. Vorig jaar kwam er na

de luchtvaartsector.

structurele ontwikkelingen moeten een integraal

lang overleg tussen de overheid en de sector dui-

onderdeel vormen van een groter geheel. Brain-

delijkheid over de toekomst van de Nederlandse

Sinds 1 maart 2006 is Meijs werkzaam bij

port is de slimste regio van de wereld en daarbij

luchthavens. Schiphol blijft nummer één als inter-

Eindhoven Airport. Hij begon als Director

horen bepaalde voorzieningen. Een luchthaven is

continentaal knooppunt. Van alle regionale lucht-

Commercial Services & PR en tevens lid

vanuit dat perspectief net zo belangrijk als PSV, de

havens heeft alleen Eindhoven echt de potentie

van het management team. In april 2008

Technische Universiteit, het Muziekcentrum, het

om door te ontwikkelen tot een internationaal,

trad hij toe tot de directie in de functie van

Van Abbemuseum en een goede aansluiting op

financieel verantwoord passagiersvliegveld van

Adjunct Directeur. Vanaf oktober 2008 be-

de snelwegen en het intercitynetwerk.’

enige importantie. Dat heeft te maken met ons

kleedt Joost Meijs de functie van Algemeen

uitstekende verzorgingsgebied.’

Directeur van Eindhoven Airport.

over van de West-Brabantse gemeenten. We ge-

HAVE: ‘Brainport is de tweede economie van Ne-

Binnen de luchtvaartsector bekleedt hij

loven in de meerwaarde van de luchthaven voor

derland. Ik ben ervan overtuigd dat Seppe uitein-

enkele nevenfuncties. Zo is Meijs voorzit-

de regionale economie en denken er in de toe-

delijk ook profiteert van de groei en het ambitieni-

ter van de Nederlandse Vereniging van

komst geld mee te kunnen verdienen. Onrealisti-

veau van deze regio, naast onze primaire captive

Luchthavens (NVL) en Lid van de Raad van

sche doelen stellen helpt daarbij niet. Seppe is een

area dat bestaat uit Breda, Bergen op Zoom, Bras-

Toezicht van Stichting Airport Coordination

HAVE: ‘Wij namen Seppe Airport als investeerder

Nederland (SACN). Buiten de luchtvaartsector is hij voorzitter van Stichting Den Foto’s: Rob van Berkel

Bouwacker in Utrecht en is hij lid van Rotary Eindhoven.

www.eindhovenairport.nl @joostmeijs www.tinyurl.com/c4vf2fv www.facebook.com/eindhovenairport

27


ADVERTENTIE


HET gESPREk

schaat en Moerdijk. De internationale zakelijke

ven is op zichzelf geen doel, maar een middel om

activiteit is hier indrukwekkend. Wat vind je van

ergens te komen met een regio. Je zet het niet

al die mensen die roepen dat zakelijk vliegverkeer

zomaar neer en als het eenmaal staat moet je het

een speerpunt moet zijn in de ontwikkelingsstra-

gaande houden. Wij hebben al die vluchten van

tegie van Eindhoven?’

nu en de toekomst nodig om onze gewenste rol in de regio te kunnen blijven spelen. Daarbij is de

MEIJS: ‘Niemand heeft mij ooit kunnen uitleggen

uitdaging de groei te combineren met hinderbe-

wat nu precies een zakelijke bestemming inhoudt.

perking en een duurzame ontwikkeling. Er moet

We verbinden belangrijke Europese regio’s en

een balans zijn, dat vinden wij ook. Tegelijkertijd

hoofdsteden met Eindhoven en bedienen nu 55

moeten we er niet omheen draaien. Het enige

bestemmingen. Van de 3 miljoen passagiers zijn

echt duurzame en stille vliegveld is er één waar-

zo’n 750 duizend tot 1 miljoen zakelijke passa-

van geen vliegtuigen opstijgen. We willen het

giers. Dat is een significant aantal. Die zitten sa-

allemaal verantwoordelijk doen, maar we zijn er

men met vakantiepassagiers in hetzelfde toestel

primair om economische waarde toe te voegen.

op weg naar dezelfde bestemming. Die twee

Ik neem aan dat daar bij Seppe op dezelfde wijze

HAVE: ‘Uiteraard, maar het is aanvullend. Ik

doelgroepen kun je niet van elkaar loskoppelen.

naar wordt gekeken.’

zie met name kansen in het vliegen van deur

Joost Meijs

tot deur; zakelijke vluchten naar perifere ge-

Mensen die stellen dat we ons moeten focussen op de zakelijke markt, realiseren zich niet dat we

HAVE: ‘Zaken als geluidsoverlast en milieudruk

bieden. We hebben de 25 grootste bedrijven in

dat niet kunnen zonder ook de vakantiepassagiers

spelen uiteraard minder. Er landen bij ons geen

de regio gevraagd waar ze regelmatig binnen

te bedienen.’

grote passagiersvliegtuigen en de vaste kosten

Europa naar toe moeten. Deze bedrijven willen

zijn laag. De ontwikkeling die we voorstaan, is

we uiteindelijk gaan bedienen. Tegelijkertijd is

HAVE: ‘Vanwege de geluidsbelasting voor de om-

met name het vliegveld als vestigingslocatie voor

er al een charterbedrijf dat regelmatige vluch-

geving staan sommige mensen kritisch tegenover

bedrijven. We investeren dertig miljoen euro om

ten op Londen gaat uitvoeren. Het is allemaal

verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport met

een professionaliseringsslag te maken. We zijn

hoogwaardig in de general aviation, maar zeer

ook vakantiepassagiers. Wat is jouw visie daarop?’

een mkb-bedrijf en streven een mkb-resultaat

kleinschalig, in vergelijking met airliners, je

na. Halen we dat, dan zijn we tevreden. Het plan

moet denken aan groepen tot acht mensen.

MEIJS: ‘Van het verdienmodel van een luchtha-

behelst onder andere de bouw van circa twintig

Bovendien hebben we al een wachtlijst van

ven of luchtvaartmaatschappij hebben ze geen

bedrijfsgebouwen met hangar. Inmiddels is daar

dertig vliegtuigen. Net zoals Eindhoven Airport

weet. Dit is een peperdure business om gaande

de helft van verhuurd of verkocht en wachten we

moeten we opereren binnen de grenzen van de

te houden. Neem alleen al de kosten voor de

op alle benodigde vergunningen. Daarnaast komt

markt, maar wel binnen een heel ander seg-

brandweer, de luchtverkeersleiding en de rolba-

er een nieuwe terminal, niet omdat we grote pas-

ment en op een andere schaal.’

nen. Het is gemakkelijk je daarin te verslikken.

sagierbewegingen verwachten, maar meer om te

Dat is niet iets wat iedereen zich realiseert, bur-

kunnen voldoen aan de verwachtingen van een

MEIJS: ‘Waar vastgoedontwikkeling voor jullie

ger, milieubeweging of de politiek. Een luchtha-

internationaal vliegveld en om een mooi centraal

core business is, is het een nevenactiviteit voor

ontmoetingspunt te hebben. We hebben het dus

ons. Maar onbelangrijk is het niet vanuit het

primair over een vastgoedproject. Daarbij richten

oogpunt van de algemene ontwikkeling en in-

we ons allereerst op bedrijven die luchtvaart- of

komsten. Ik noem onze nieuwe parkeergarage,

aerospace-gerelateerd zijn. Van deze bedrijven

een nieuw hotel, horeca en het scheppen van

vindt een deel van de kopers het ook gewoon

ruimte voor retail… Een andere overeenkomst is

mooi om op Seppe Airport te zitten en even be-

dat onze bewegingsvrijheid in belangrijke mate

langrijk op een zichtlocatie pal aan de A58. En er

wordt bepaald door politieke wenselijkheid. Sa-

zijn ondernemingen die hun hangar niet gaan ge-

menwerken met Seppe is een mooie gedachte,

bruiken om er vliegtuigen te stallen, maar er bij-

maar dan moet er wel wat samen te werken

voorbeeld een cleanroom in bouwen.’

zijn. Toch kunnen we van elkaar leren. Ik stel dit soort gesprekken dan ook zeer op prijs, of het

MEIJS: ‘Maar jullie zullen ook naar de functie

nu via de BZW tot stand komt of binnen andere

van de luchthaven kijken…’

netwerken.’

Stef Have

29


AuTOMOTIONS gROEP gROEIT VOLOP

‘De tijd dat je op elke hoek van de straat een auto kon kopen, is voorgoed voorbij’ dement te kunnen behalen. Het is onmogelijk

De autobranche staat al enkele jaren onder grote druk en de situatie lijkt voorlopig nog niet veel beter te worden. ‘2012 wordt voor veel autobedrijven een heel moeilijk jaar’, voorspellen eigenaren Jeroen Gelok en Lennard van Oeveren van de Automotions Groep, dat haar hoofdvestiging heeft in

voor autobedrijven om op elke plek een volledige voorraad van nieuwe en gebruikte auto’s te houden. Vroeger had je bijna in elke plaats wel dealerbedrijven van automerken. Tegenwoordig zitten dealerbedrijven vaak meer bij elkaar in de buurt. De autobranche speelt in op de autobe-

Goes. ‘In Nederland zijn nog altijd teveel autoverkooppunten. Dat weten

leving van consumenten. Je ziet steeds meer

we met z’n allen al lang, maar tot nu toe hebben we daar onvoldoende op

autoboulevards ontstaan, waar meerdere mer-

geanticipeerd. Daar ondervinden we op dit moment de gevolgen van.’

ken bij elkaar zitten. Vaak zitten er ook nog een wasstraat, tankstation en andere aanverwante bedrijven in de buurt.

30

De Automotions Groep ontstond in 2007 uit een

teveel autoverkooppunten. Dat weet de auto-

Totaalaanbieder

fusie tussen de dealerholdings Bage Groep en

branche al lang, maar toch wordt er nauwelijks

Volgens Lennard van Oeveren heeft de Auto-

Van Oeveren Vervaet. Inmiddels telt de groep

ingegrepen. Daarnaast is de techniek in auto’s

motions Groep met name in 2008 en 2009 gro-

vierentwintig verkooppunten in Zuidwest-Ne-

in de afgelopen decennia dusdanig verbeterd,

te slagen gemaakt. ‘Vlak na het uitbreken van

derland, die acht merken auto’s vertegenwoor-

dat ze minder onderhoud nodig hebben en ook

de economische crisis konden wij in Zuidwest-

digen: Volvo, Mercedes, Smart, Opel, Chevrolet,

de schadelast afneemt. In Zuidwest-Nederland

Nederland een aantal dealerbedrijven binnen

Fiat, Alfa Romeo en Peugeot. ‘Door onze krach-

zien we bijvoorbeeld langzaam maar zeker een

dezelfde merken overnemen. In die moeilijke

ten te bundelen hebben wij in de afgelopen ja-

concentratie van grote autobedrijven ontstaan

jaren wisten wij onze omzet zelfs te vergroten.

ren een sterke positie weten op te bouwen in

in grotere gemeenten als Breda, Roosendaal

Inmiddels behoren wij tot de grotere dealerhol-

deze regio’, vertelt Jeroen Gelok. ‘We bestrijken

en Goes. In gemeenten als Terneuzen, Vlissin-

dings van Nederland.’ De Automotions Groep

op dit moment een gebied van Vlissingen tot

gen en Bergen op Zoom houden deze bedrijven

heeft ook een eigen lease- en autoverzeke-

Oosterhout met onze vestigingen.’

meestal nog wel satellietvestigingen aan. De

ringsmaatschappij en een schadeherstelbedrijf.

tijd dat je op elke hoek van de straat een auto

‘Wij zijn uitgegroeid tot een totaalaanbieder

Concentratie

kon kopen, is voorgoed voorbij. Dat heeft al-

van mobiliteitsdiensten. De komende jaren wil-

Ondanks de positieve ontwikkelingen in hun ei-

les te maken met investeringen die nodig zijn

len wij deze positie consolideren. Wij zijn op dit

gen bedrijf verwachten Van Oeveren en Gelok

om een autobedrijf levensvatbaar te maken. De

moment druk bezig om de efficiency in onze or-

dat het zware weer voor de autobranche nog

marges zijn krapper geworden. Daardoor moet

ganisatie te vergroten en meer lean & mean te

wel even aanhoudt. ‘In Nederland zijn nog altijd

efficiënter worden gewerkt om een goed ren-

gaan werken. Zo hebben we een Shared Service


Jeroen Gelok en Lennart van Oeveren

Center opgericht, waarin onze administratie-,

onvoorstelbaar dat de overheid op deze manier

deze veranderingen met zich mee zullen bren-

automatiserings- en marketingafdeling zijn on-

met de belastingwetgeving ten aanzien van au-

gen. De huidige plannen streven hun doel totaal

dergebracht. Daardoor ontstaat meer synergie

tomobiliteit durft om te gaan. Plannen om de

voorbij.’ Van Oeveren voegt eraan toe dat via

binnen onze organisatie. Groei is voor ons geen

BTW te verhogen naar 21 procent, de bijtelling

de autobranche inmiddels een enorm bedrag

doel op zich. Wij willen met onze merken een

voor leaseauto’s en een belasting voor woon-

aan belastingen wordt opgehoest en dat het

volledige dekking bieden voor de regio Zuid-

werkverkeer zorgen alleen maar voor meer on-

einde hiervan nog niet in zicht lijkt. ‘Consumen-

west-Nederland.’

rust in de markt. Dat we met z’n allen moeten

ten hebben er enorm veel voor over om mobiel

besparen en dat het begrotingstekort moet wor-

te blijven. Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat er

Grillig overheidsbeleid

den teruggedrongen is duidelijk. Maar ik vind

tot nu toe niet meer reacties vanuit de markt

Het grillige beleid van de Nederlandse overheid

dat meer moet worden gekeken naar de impact

loskomen richting de overheid om hier iets te-

ten aanzien van de automobiliteit zorgt er vol-

van de belastingmaatregelen die te maken heb-

gen te doen.’

gens Gelok voor dat de druk op de autobran-

ben met automobiliteit. Mijns inziens wordt er

che alleen maar verder toeneemt. ‘Ik vind het

onvoldoende gekeken naar de gevolgen die

www.automotions.nl

31


ADVERTENTIE

CASINO • DINER • BITES

VERGADER, SPEEL EN ERVAAR!

HOLLAND CASINO KLOOSTERPLEIN 20, 4811 GP BREDA


BZW AANSPREEk.PuNT

‘kANSEN ZIEN EN resultaten BOeken’ ’Drie jaar geleden verruilde jeroen de lange zijn baan bij een bedrijf voor een functie als regiomanager bij de BZW. anno 2012 is hij de spin in het web van het werkgeversnetwerk in West-Brabant. Daarnaast is hij secretaris van BOrt (Bedrijven Overleg regio tilburg). spijt van zijn keuze had hij geen moment. ‘Hier kan ik echt het belang van ondernemers dienen en leer iedere dag nieuwe dingen.’

Waarom die overstap van het bedrijfsleven naar de BZW? ‘Ik wilde een nieuwe weg inslaan. De wil om mezelf steeds verder te ontwikkelen zit in me, misschien wel omdat ik uit een echte ondernemersfamilie kom. Maar het was ook de inhoud die me trok; het bij elkaar brengen van twee uiteenlopende werelden, die van de ondernemer en die van de overheid.’ En hoe bevalt dat? ‘Ik was vanuit mijn directiefuncties binnen het bedrijfsleven al lid van de BZW, nu zie ik de organisatie van binnenuit. Dan merk je, ook als belangen op papier worden gedeeld, hoezeer zaken in de praktijk uiteen kunnen lopen. Als je bijvoorbeeld een discussie over de toekomst van een bedrijventerrein voert, heeft een ondernemer het over een korte termijn, 1 à 2 jaar, terwijl een gemeentebestuurder denkt in 2 à 3 bestuurperiodes.’ Hoe overbrug je die verschillen? ‘Waar ondernemers vaak bezig zijn met hun dagelijkse bedrijfsvoering, kunnen wij piketpaaltjes slaan, voorwaarden creëren en ruimte scheppen door kennis in te brengen en partijen om de tafel te krijgen. Soms bereik je zaken door de krachten van verschillende bedrijven te bundelen, soms door een probleem van één ondernemer op te lossen.’ Wat houdt jou daarbij gaande? ‘Waar regio’s binnen Brabant zich steeds verder focussen, is ondernemen per definitie grenzeloos. De behoeftes van het bedrijfsleven zijn in mijn werk altijd het uitgangspunt. Niet denken in beperkingen of bedreigingen dus, maar nieuwe kansen zien en resultaten boeken. En die houding past uitstekend bij mij.’ lange@bzw.nl

foto: Erik van der Burgt

33


aCtiviteiten BZW| 1-7-2012 T/M 5-9-2012

34


AgENDA

aCtiviteiten BZW| uITgELICHT woensdag 29 augustus 16.00 uur

donderdag 30 augustus 16.00 uur

woensdag 29 augustus 12.00 uur

woensdag 5 september 12.00 uur

BZW Roosendaal

BZW Moerdijk

BZW Helmond

BZW Zeeuws-Vlaanderen

Schouwburg De Kring, Roosendaal

Paviljoen Noordschans (Jachtha-

Bedrijfsbezoek aan de Groene

Ledenvergadering met inleider

Zomerborrel

ven), Klundert

Campus, Helmend met inleider

ir. Tin Buis, directeur BV KKS over

Zomerborrel

Ivo Ploegsma

project Kanaalkruising Sluiskil/ tunnel Sluiskil

teruGBlik verkieZinGen: 24 SEPTEMBER TE EINDHOVEN VNO-NCW voorzitter Bernard

voorhand een bijzonder interes-

op gang te krijgen. Wientjes is

Wientjes spreekt op 24 septem-

sante bijeenkomst te worden

ongetwijfeld in staat u vanuit Den

ber om 16.00 uur in ‘The Strip’

want krap twee weken eerder

Haag de laatste stand van zaken

op de High Tech Campus in Eind-

vinden de Tweede Kamerverkie-

te schetsen.

hoven over sociaal-economische

zingen plaats. Wientjes gaat in

actualiteiten.

op de politieke actualiteiten. De

Wilt u aanwezig zijn?

vraag daarbij is niet alleen welke

Stuur dan een mail naar

Leden van de BZW Eindhoven,

politieke coalities na de verkie-

roos@bzw.nl.

Helmond, ’s-Hertogenbosch,

zingen mogelijk zijn, maar ook of

Oost en de leden van Jong

de politiek in staat is de beslis-

Management in Oost-Brabant

singen te nemen die in de ogen

ontvangen een persoon-

voor ondernemend Nederland

lijke uitnodiging. Het belooft op

nodig zijn om de economie weer

eXClusieF vOOr De BZW: CABARETIER LEON VAN DER ZANDEN, 13 NOVEMBER IN TILBuRg Met zijn humoristische kijk op

gevoel van anderen. Het gevoel

prijs van het Groninger Studenten

de wereld speelt de sympathieke

van mensen die hij ziet op tv,

Cabaret Festival 1999 en de

Brabander al jaren voor uitver-

over wie hij leest op internet of

Holland Casino Podiumprijs in

kochte zalen. Niet voor niets

van mensen met wie hij praat.

2000. Naast zijn solovoorstellin-

schreef het Brabants Dagblad:

Soms weet hij zelf niet meer wat

gen maakt hij programma’s voor

“Leon van der Zanden behoort

hij van iets vindt, maar wel wat

Omroep Brabant (o.a. Olifanten-

voortaan tot de top van het

er van hem verwacht wordt. Het

doders) en is hij ambassadeur van

Nederlandse cabaret.”

liefst zou hij daarom alle bullshit

Festival Mundial.

wegspoelen en leven met wat er In zijn zesde show Vruchtvlees

overblijft. Hoogste tijd om terug

Reserveert u 13 november alvast

gaat Leon op zoek naar zijn eigen

te gaan naar de essentie, het

in uw agenda?

gevoel. Want je eigen gevoel

vruchtvlees!

volgen is (bijna) altijd goed.

Leon won diverse cabaretprijzen,

Maar Leon volgt steeds meer het

waaronder de persoonlijkheids-

35


REgIONIEuWS

kOninklijke ONDERSCHEIDINgEN Binnen het BZW-netwerk is een aantal personen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau: Geert van der Horst (per 1 juni Secretaris-Generaal Unico Banking Group te Brussel; voorheen: directievoorzitter Rabobank Roosendaal-Woensdrecht en voorzitter BZW regio West-Brabant), Peter de Kubber (Stichting Ondersteuning Ziekenhuiszorg, ‘s-Hertogenbosch) en Frans Smits (oud-secretaris BZW Helmond). Demissionair minister en vicepremier Maxime Verhagen speldt Geert van der Horst de versierselen op.

Frans Smits

leZinG: DE PIJN VAN HET ONDERNEMEN De BZW en TiasNimbas (Business School van de

over de teloorgang van een familiebedrijf in het

Tijdens de bijeenkomst zal het boek met u ge-

Universiteit van Tilburg) organiseren ieder jaar

Laagland en de moedige poging van Tess Fon-

deeld en besproken worden. Aansluitend is er

vier lezingen samen: de Entrepreneurial Lectu-

taine om alsnog het tij te keren.

gelegenheid om vragen te stellen aan Rudy

res. TiasNimbas heeft nu ook een andere bij-

Precies wat vele managers dagelijks bezig-

Moenaert en met elkaar over de inhoud te dis-

eenkomst georganiseerd, die voor ondernemers

houdt: medewerkers motiveren en het werk zo

cussiëren.

zeer interessant kan zijn. Op 25 september 2012

organiseren dat de ambitie kan worden gereali-

Bij aanmelding (via c.j.j.dollevoet@tiasnimbas.

(16.00-17.30 uur) vindt een ‘boekencocktail’

seerd. Het Laagland is dan niet langer een fictief

edu) ontvangt u een gesigneerd boek tijdens

plaats met Prof. dr. Rudy Moenaert rondom de

landschap maar de arena waarin we dagelijks

het event. Kosten bedragen C 75,- (incl. een

thematiek De pijn van het ondernemen.

een verschil willen maken. Zo appelleert deze

informele borrel met hapjes na afloop). U kunt

Het boek ‘De pijn van het ondernemen’ oogt

fabel - een werk van fictie - aan de universele

de fabel ook gratis downloaden op www.tias-

op het eerste gezicht als een gewone fabel over

verlangens, valkuilen en uitdagingen van on-

nimbas.edu/pvho.

familiaal ondernemerschap. Het verhaal gaat

dernemers en managers.

syMpOsiuM: BRABANT NAAR DE TOP

36

BeZOek aan DOW BENELux BV

Met zo´n 200 bezoekers, sprekers van for-

regio. Wat kunnen we er aan doen? Vanuit

maat en veel positieve reacties na afloop mag

verschillende gezichtspunten werd door een

Op 6 juni 2012 brachten de leden van BZW

het symposium ‘Brabant naar de Top’ op 11

aantal prominente sprekers de arbeidsmarkt

Zeeuws-Vlaanderen een bedrijfsbezoek aan de

april in Tilburg geslaagd genoemd worden.

en de participatie van vrouwen inzichtelijk

vestiging van Dow Benelux in Terneuzen, waar zij

Het evenement is georganiseerd door Vrou-

gemaakt. Naast best practices en ervaringen

werden ontvangen door Roel Adriaansens, lid van

wen Ontmoeten Vrouwen (VOV), mede on-

van andere organisaties, werd onder leiding

de directie en vice-voorzitter van de BZW. Naast

dersteund door de BZW.

van dagvoorzitter Anita de Haas (chef eco-

een uitleg over de productiefaciliteiten en produc-

nomie redactie Brabants Dagblad) tijdens de

ten van Dow Terneuzen, ging hij in op de strate-

Het symposium in het MadeCenter in Til-

paneldiscussie naar oplossingen en nieuwe

gie van Dow ten aanzien van verduurzaming van

burg ging over de arbeidsmarktproblematiek

initiatieven gezocht. Van het symposium en

productieprocessen op basis van het ‘Responsible

als achilleshiel van het Brabants economi-

de discussie is verslag gedaan in ‘De Onder-

Care’-principe. Aansluitend werd een bezoek ge-

sche succes. Veel hoogopgeleid talent blijft

nemer’ van april (maandelijkse bijlage van

bracht aan de controlekamer van de naftakrakers

onbenut of verlaat na hun opleiding deze

het Brabants Dagblad).

en aan het researchlaboratorium.


NIEuWS VAN DE LEDEN

intentieverklarinG MuLTI uTILITy PROVIDINg Samen met partijen als Zeeland

Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone te

Seaports en gemeenten heeft

realiseren. MUP kijkt naar mo-

BZW Zeeland een intentiever-

gelijkheden om op grote schaal

klaring getekend, die ten doel

te komen tot uitwisseling van

heeft om het zogeheten Multi

reststromen tussen bedrijven.

Vorig jaar is ZEELAND SEAPORTS gestart met de uitbreiding van de zeekade in de Kaloothaven. Deze uitbreiding is inmiddels afgerond. Doel van de uitbreiding was de kade geschikt te maken voor de afhandeling van twee grote zeeschepen tegelijk door terminaloperator OVET.

staalschroot

geladen.

Daarnaast

vond er een bijzonder transport plaats van een opslagtank van 750

Utility Providing (MUP) in de

kubieke meter voor DR. W. KOLB.

speeDDate IN MIDDEN-BRABANT

Foto Port Dalian: Roy Borghouts Fotografie TIMMERMANS

TRANSPORT

&

LOGISTICS uit Diessen heeft de

Bij BZW Midden-Brabant vond op 15 mei de tweede speeddate voor ondernemers plaats. Een aantal leden van de BZW maakte kennis met

Europees logistiek dienstverlener

Lean & Green Award ontvangen.

elkaar in één uur tijd. Evenals de vorige speeddate waren de deelnemers

VOS LOGISTICS realiseerde in 2011

Deze Award wordt uitgereikt aan

weer enthousiast over deze snelle en effectieve netwerkmogelijkheid.

een omzet van C 254 miljoen, een

transportbedrijven die maatregelen

In het najaar zal wederom een speeddate worden georganiseerd.

stijging met bijna 5% ten opzichte

nemen om de komende 5 jaar de

van 2010. De onderneming heeft

uitstoot van CO2 aantoonbaar te-

de eerste drie kwartalen kunnen

rug te dringen. De CO2 doelstelling

profiteren van zowel de binnen-

van Timmermans betreft een rela-

landse als internationale toename

tieve CO2 besparing van minimaal

van het transportvolume. Cargo en

20%, gerealiseerd in 2015 ten opzichte van 2010.

DE BZW/HOLLA juriDisCHe HelpDesk Speciaal voor haar leden heeft

pen te ondernemen tegen uw

Bulk realiseerden een duidelijke om-

de BZW in samenwerking met

concurrent die een vergelijkbaar

zetstijging. De omzet van Logistic

partner Holla Advocaten de Ju-

product heeft geïntroduceerd?

Services bleef stabiel. Ook heeft Vos

SAVER N.V. heeft 14 nieuwe ver-

ridische Helpdesk opgericht. De

Uw organisatie krijgt geen ver-

Logistics in 2011 zijn duurzaam-

zamelcontainers in de gemeenten

helpdesk is bedoeld voor korte

gunning van de gemeente, wat

heidsprestatie verder verbeterd.

Roosendaal, Bergen op Zoom, Hal-

vragen waarbij u telefonisch geïn-

kunt u doen? Uw afnemer wil

derberge en Woensdrecht geplaatst.

formeerd wordt over hoe u deze

niet betalen, kunt u beslag laten

Het gaat om de nieuwste paarsge-

zaak aan kunt pakken, welke

leggen? Welke stappen kunt u

kleurde E-tainer bestemd voor de

vervolgstappen u nodig heeft en

ondernemen als uw huurder fail-

inzameling kleine elektrische appa-

of u wel of geen juridische stap-

liet is gegaan? Leg uw vraag voor

raten. Een primeur voor de betref-

pen dient te ondernemen. Heeft

aan de Juridische Helpdesk waar

fende gemeenten, maar ook voor

u bijvoorbeeld te maken met een

een team van gespecialiseerde

de rest van Nederland.

ontslagzaak of juist niet? Kunt u

advocaten voor u klaar zit om u

een contract met uw leverancier

eerstelijnshulp te verlenen. De

Haven- en industrieterrein Moer-

Het proefsgewijs bundelen van

ontbinden? Bent u aansprakelijk

BZW/Holla Juridische Helpdesk is

dijk brak in april twee records. Het

containervervoer per schip vanuit

voor een specifiek arbeidsonge-

bereikbaar via T: (073) 616 11 58

zeeschip ‘Port Dalian’ heeft bij ZHD

Midden-Brabant naar Antwerpen

val? Is het raadzaam om stap-

en E: bzwhelpdesk@holla.nl.

Stevedoring maar liefst 28.929 ton

is zeer succesvol. In de haven van Oosterhout

worden

individuele

containers verzameld via een dagelijks operationeel overleg tussen de deelnemende bedrijven: BARGE TERMINAL

TILBURG,

Regionaal

overslag Centrum Waalwijk, Oosterhout Container Terminal en In-

37


REgIONIEuWS

eén sterk OnDerneMersnetWerk VOOR OOSTERHOuT Op 7 mei hebben zes bedrijventerreinverenigin-

op deze manier 110 BZW-leden uit de regio en

hout. Ook het College van B en W was uitge-

gen en BZW Oosterhout de krachten officieel

ruim 220 bedrijven die aangesloten zijn bij de

nodigd.

gebundeld. Al met ingang van dit jaar werken

zes bedrijventerreinverenigingen. Deze zes ver-

Het bestuur van BZW Oosterhout bestaat uit

de Oosterhoutse ondernemers samen in één

enigingen blijven in hun huidige vorm bestaan.

de volgende personen:

sterk ondernemersnetwerk. Daarmee is Oos-

Zij worden ‘geassocieerd lid’ van de BZW. De

- Cees van Gelderen, Rabobank Amerstreek

terhout naast ‘Familiestad’ ook meer dan ooit:

BZW zal jaarlijks – naast de reguliere ledenbij-

‘Bedrijvenstad’. Vertegenwoordigers van de

eenkomsten - twee bijeenkomsten organiseren

ondernemersverenigingen Weststad, De Wijs-

voor de BZW-leden en de leden van de bedrij-

terd, Everdenberg e.o., Vijf Eiken, Statendam

venterreinverenigingen. De eerste gezamenlijke

- Aaik Rodenburg, Rodenburg BV Biopolymers

en Hoevestein hebben een zetel in het bestuur

ledenbijeenkomst vond plaats op 7 mei bij de

- Paul Smits, Matra BV

van BZW Oosterhout. Deze krachtenbundeling

Arjan van Dijk Groep. De bijeenkomst stond in

- Henri Verhagen, De Kroes BV

leidt tot een effectievere en efficiëntere belan-

het teken van de nieuwe samenwerking. BZW-

- René de Wit, De Wit Bedrijfsjuristen

genbehartiging van het lokale en regionale be-

voorzitter Peter Swinkels gaf een inleiding over

- Jeroen de Lange, BZW (secretaris / regio-

drijfsleven. BZW Oosterhout vertegenwoordigt

het economisch belang van Brabant en Ooster-

(voorzitter) - Paul van den Berg, Van den Berg ‘good in food’

manager)

Captains tOur BZW EINDHOVEN

38

Twintig jongere BZW-leden en leden van

(ROC Eindhoven), Bart de Jong (TU/e), Wim

Jong Management in Eindhoven en Helmond

Kuypers (Kuijpers Installaties Helmond BV),

namen deel aan de zogeheten Captains Tour,

Gerdi Vogels (Vogel’s Products BV), Rob van

waarbij ervaren ondernemers hun ervaringen

’t Hullenaar (Máxima Medisch Centrum) en

als ondernemer wisselden met jongere col-

Jeroen de Groot (Assembléon BV). De jon-

lega-ondernemers. Er werd een bezoek ge-

gere ondernemers bezochten de captains in

drijf Verdaat in Veldhoven die de auto’s ter

bracht aan de volgende ‘captains’: Monique

kleine groepjes voor een optimaal onderling

beschikking stelde. Op basis van de enthou-

List (wethouder gemeente Eindhoven), Frans

contact en verplaatsten zich van bedrijf tot

siaste reacties van de deelnemers zal ook

Huijbregts (Huijbregts Groep), Henk Tappel

bedrijf in Skoda’s. Op de foto staat een deel

volgend jaar weer een Captains Tour worden

(Frencken Europe BV), Olaf van Genugteren

van de groep voor de ingang van Autobe-

georganiseerd.


NIEuWS VAN DE LEDEN

BZW-LEDEN OP leiDersCHapstraininG

land Terminal Veghel. Zij werken

restaurant voorzien van vier Fires-

samen in Brabant Intermodal bv.

creen® brandwerende rolschermen

Door het succes wordt ook gestart

en twee Firelock® automatische

met bundeling op andere Europese

schuifdeuren.

bestemmingen. ISTIMEWA ELEKTRO heeft een Minister Hillen heeft een opleidings-

symbolisch bedrag van 4.000 euro

centrum voor helikoptertechnici en

geschonken aan werk- en leer-

-vliegers in Gilze en Rijen geopend.

boerderij de Akkerwinde in Nisse.

In dit Rotary Wing Training Center

De schenking is een cadeau, bijeen

participeren de in Woensdrecht ge-

gebracht door relaties, in het kader

vestigde WORLD CLASS AVIATION

van het 40-jarig bestaan van het

ACADEMY en Gate2, het lucht-

elektrotechnisch bedrijf uit Vlissin-

vaartcentrum van het Midpoint

gen-Oost.

Van 23 tot en met 27 april heb-

ven Zuid-Nederland is een initiatief

Aerospace& Maintenance Cluster in

ben zestien BZW-leden hun leider-

van het Ministerie van Defensie,

Gilze en Rijen. Hillen ondertekende

De Raad van Commissarissen van

schapskwaliteiten verder kunnen

de BZW en de Limburgse Werkge-

bij de opening ook de intentie-

DELTA N.V. heeft de heer Rob Frohn

testen, vervolmaken en uitdragen

versvereniging LWV en is onder-

overeenkomst om de VLIEGBASIS

(52 jaar) per 1 juni benoemd tot CEO

op Vliegbasis Woensdrecht. Zij na-

deel van het landelijk platform van

GILZE-RIJEN open te stellen voor

van DELTA. Frohn was sinds januari

men deel aan een leiderschapstrai-

VNO-NCW. De deelnemers aan

medegebruik door civiele bedrijven

2011 lid van de Raad van Commis-

ning bij defensie die exclusief voor

de training in april toonden volop

in de helikopterluchtvaart.

sarissen van DELTA NV en was lid

de BZW werd georganiseerd door

enthousiasme en werkten onder-

van de Raad van bestuur van Ak-

de Koninklijke Luchtmacht en het

ling goed samen. Zij leerden vele

zoNobel van 2004 tot 2012. In die

Platform Defensie Bedrijfsleven.

aspecten van leiding geven toe te

jaren was hij van 2008 tot 2012

Het Platform Defensie Bedrijfsle-

passen in de dagelijkse praktijk.

verantwoordelijk voor de divisie Specialty Chemicals. Van 2004 tot 2008

BZW stuDieCluB Den BOsCH iii ONDERZOEkT TRENDS IN COMMuNICATIE

vervulde hij de functie van CFO binnen de Raad van Bestuur. Rob Frohn v.l.n.r. De heer Noordanus (voor-

studeerde bedrijfseconomie aan de

zitter Midpoint Brabant en burge-

Rijksuniversiteit Groningen.

meester Tilburg), de heer Osterloh (burgemeester Gilze en Rijen), De-

Hoe verhogen bedrijven en orga-

Swank en Timo Vorstenbosch.

fensie minister Hillen tekenen de

nisaties hun gunfactor? En hoe

Beginnend bij de geschiedenis

intentieverklaring voor het civiel

maak je storytelling en dialoog-

van communicatie en de opkomst

medegebruik van de vliegbasis Gil-

marketing onderdeel van je com-

van massacommunicatie, werden

ze-Rijen. Foto: John Kuisters.

municatiestrategie? Zomaar twee

daarna onderwerpen aangesne-

vragen waar BZW Studieclub III

den als co-creatie, participatie en

Tijdens de verbouwing van het

zich over boog op 17 april. Bij

virale marketing. De trends wer-

restaurant op de eerste verdieping

Gerard van Harten, bestuursvoorzit-

hoge uitzondering werd deze niet

den geplaatst binnen een kader

van het Vie Curi Medisch Centrum

ter van DOW BENELUX in Terneu-

bij een van de leden thuis geor-

van een veranderende samen-

in Venlo is veel aandacht besteed

zen, gaat eind dit jaar met pensioen.

ganiseerd maar bij Hans Romijn in

leving, waar burgers en consu-

aan de brandveiligheid. HOEFNA-

Hij wordt 1 juli al opgevolgd door

het nieuwe kantoor van Damen-

menten zich dankzij digitale net-

GELS BRANDDEUREN bv heeft het

Willem Huisman, directeur verkoop

Romijn communicatie & creatie, in

werkmogelijkheden steeds meer

basischemicaliën en polurethanen

De Gruyter Fabriek. Daar werd de

macht toe-eigenen. Zoals vaak

West-Europa. Van Harten zal Huis-

studieclub getrakteerd op een in-

het geval is bij de studieavonden,

man de tweede helft van het jaar in-

spirerende presentatie over trends

werd over dit alles uitgebreid ge-

werken. Van Harten is 35 jaar werk-

en ontwikkelingen in communica-

discussieerd en gefilosofeerd. Dit

zaam geweest bij Dow, waarvan de

tie, gegeven door Hans en twee

alles onder het genot van een

laatste tien jaar bij Dow Benelux.

van zijn medewerkers, Godelief

hapje en een drankje.

39


REgIONIEuWS

vip-DaG OP LEgERPLAATS OIRSCHOT

Hierna vertrok het BZW-gezelschap per bus naar de VIP-tribune met uitzicht op een demonstratie oefenterrein. Daar voltrok zich een spektakel van chinooks en apaches. Er kwamen zelfs chinooks met twee jeeps eronder overgevlogen. Ook werd met een groot aantal militairen getoond hoe een gijzelaar werd bevrijd uit een zwaar beHet mag zeker als een zeer bijzonder evene-

Tamboerkorps van het Garderegiment Fuseliers

waakt object. Daarnaast toonden de verschillen-

ment worden betiteld: op 11 mei jl. vond de

Prinses Irene. De muzikale fragmenten werden

de voertuigen van Defensie hun mogelijkheden.

VIP-dag plaats op de Legerplaats in Oirschot.

afgewisseld door films van de Landmacht, on-

Het was een lust voor het oog dat opgevolgd

Meer dan 200 leden van de BZW waren hier-

der andere over operaties in verschillende lan-

werd met verwennerijen voor de interne mens:

bij aanwezig. Als start van de Landmachtdagen

den. Ook werden er twee interviews op het

een uitgebreid Indisch buffet. Tijdens het diner

werden leden van de BZW en bestuurders uit

podium gehouden: een met een militair die een

werd als verrassing nog een laatste demonstratie

Brabant hiervoor uitgenodigd. Het bijzondere

uitzending naar Afghanistan achter de rug had

gegeven door militairen te paard. De dag was

programma startte om 12 uur met een lunch

en een met een oud-generaal die in de Tweede

een visitekaartje van Defensie en toonde ook de

om vervolgens in de ‘bioscoopzaal’ te worden

Wereldoorlog een buitengewone inzet als En-

grote capaciteiten van de militairen die nu af-

verwelkomd door circa 30 muzikanten van het

gelandvaarder heeft geleverd.

zwaaien naar de burgermaatschappij.

op uitnodiging van DELTA. Samen met een

de kerncentrale, de deelnemers aan dit bezoek

Verwacht wordt dat deze centrale overigens tot

kolencentrale en een windmolenpark voorziet

ondervonden dat aan den lijve en moesten on-

2034 in gebruik blijft. De BZW Energiegroep

de Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-

der andere speciale kleding aantrekken om de

bestaat inmiddels uit een groep van 130 lid-

Nederland met ruim 900 megaWatt in een

centrale te kunnen betreden. Daar konden ze

bedrijven die gezamenlijk stroom (bij DELTA)

groot deel van de energiebehoefte van Zuid-

– verantwoord – de grote koepel betreden en

en gas (bij Essent) inkopen tegen gunstige

Nederland. Veiligheid en regels staan voorop in

het proces zo van nabij in ogenschouw nemen.

voorwaarden. Inlichtingen: mourik@bzw.nl.

BZW ENERgIEgROEP BeZOekt kernCentrale BOrssele ‘Een groep (potentiële) deelnemers aan de BZW Energiegroep bracht op 12 juni een bezoek aan de kerncentrale Borssele in Zeeland,

40


NIEuWS VAN DE LEDEN

nieuWe BestuursleDen IN BZW MIDDEN-BRABANT

De gefuseerde ROC’S WESTER-

van de kade is afgerond. In 2010

SCHELDE en ZEELAND krijgen de

tekende Ovet met havenbestuurder

naam Scalda.

ZEELAND Seaports een contract over

Deze naam wordt op 1 augustus in

de ombouw van de kade.

In het bestuur van BZW Midden-

over FSV Accountants in Waal-

gebruik genomen. Scalda stelt zich

Brabant zijn twee nieuwe be-

wijk. Roorda zit in de Raad van

ten doel het duurzaam (ondanks de

DELTA laat over 2011 goede cij-

stuursleden aangetreden.

Bestuur van De Wever. De Wever

krimp) en zo bereikbaar mogelijk

fers zien, ondanks de stagnerende

Dit zijn Edward Gaakeer en Ju-

is een organisatie op het gebied

(in de specifieke Zeeuwse situatie)

economie. Het nettoresultaat over

lius Roorda. Gaakeer is voorzit-

van ouderenzorg in Tilburg en

organiseren van een zo breed mo-

het afgelopen jaar bedraagt bijna

ter van het Waalwijks Bedrijven

er werken 2.950 medewerkers

gelijk aanbod van middelbare be-

83 miljoen euro. De omzet groeide

Platform (WBP) en vanuit die

en bijna 1.100 vrijwilligers voor

roepsopleidingen en educatie.

met ongeveer 5% naar 2,2 miljard

hoedanigheid neemt hij plaats in

2.500 cliënten.

het bestuur. Hij heeft de leiding

van Beers REgIOVOORZITTER BZW WEST-BRABANT De voorzitters van de vijf West-Brabantse BZW-kringen hebben Anton van Beers benoemd tot hun regiovoorzitter (die tevens lid van het Algemeen Bestuur van BZW). Van Beers volgt Geert van der Horst op. Anton van Beers (57 jaar) was tot voor kort divisiedirecteur van DSV Solutions (onder meer gevestigd op Moerdijk) en is thans ook voorzitter van de BZW kring Moerdijk.

BeZOek aan EASTMAN CHEMICAL MIDDELBuRg BV

euro. Door dalende elektriciteitsprijNederlandse bakkerij-experts van

zen en stijgende brandstofkosten is

vrijwilligersorganisatie PUM gaan

het operationeel resultaat van het

bakkers in ontwikkelingslanden ad-

energiesegment beduidend lager

viseren met behulp van de bakkerij-

dan in 2010, terwijl de operationele

ingrediënten van ZEELANDIA IN-

resultaten binnen het afvalsegment

TERNATIONAL uit Zierikzee. Door

en het segment netwerken beter

de samenwerking met PUM wil

waren.

Zeelandia bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale economie.

In opdracht van DVC ontwikkelde GBO DESIGN een nieuwe behuizing

Het Goese bedrijf LUXeXcel wordt

voor de nieuwe Sealinspector. Het

kennispartner van het wereldwijd

apparaat meet en registreert geseal-

opererende 3DS SolidWorks (een

de verpakkingen - zoals verpakte

merk van Dassault Systèmes). Dit

kaas of vlees - op lekdichtheid van

bedrijf is marktleider in software

de seal, volledigheid en leesbaar-

voor driedimensionale ontwerpen

heid van etiketten en productcodes.

en engineering. Het wil samenwer-

Beide ondernemers presenteerden

ken met LUXeXcel vanwege zijn di-

het nieuwe product als voorbeeld

gitaal 3D-printproces.

van regionale High-Tech Design in-

Op dinsdag 5 juni brachten de

door Jonker werd een bezoek

leden van de Kring Midden- en

gebracht aan de verschillende

Noord-Zeeland een bezoek aan

fabrieken op het bedrijfsterrein.

Commissaris van de Koningin in

Eastman Chemical Middelburg

Eastman produceert in Mid-

Zeeland Karla Peijs heeft in april

BV. Daar werden zij ontvangen

delburg 80 verschillende harsen,

het nieuwe controlekamergebouw

Guy Verhofstadt sprak tijdens de

door Rien Jonker, directeur van de

die talloze toepassingen kennen

van ZEELAND REFINERY geopend.

jaarlijkse ZEVIJ Relatiedag op 14

vestiging Middelburg en tevens

in bijvoorbeeld drukinkten, verf,

De bouw en (technische) inrichting

juni 2012. Deze fractieleider van de

bestuurslid van BZW Zeeland. Na

voedselindustrie, papier, farma-

vergden een totale investering van

Europese Liberalen en Democraten

een presentatie over het bedrijf

ceutica, bouwmaterialen etc.

27 miljoen euro. In het gebouw zijn

(ALDE) ging in op de Europese poli-

de controlekamer voor de besturing

tieke structuur over 5 jaar.

van de raffinageprocessen, het tan-

Zevij, inkooporganisatie voor de

kenpark en de scheepsverladingen

technisch groothandel, organiseerde

gevestigd, evenals het laboratorium

de relatiedag in het Chassé Theater

en een aantal kantoren.

te Breda.

novatie tijdens de Dutch Technology Week in juni in de regio Eindhoven.

Het bulkoverslagbedrijf OVET kan voortaan twee capesizeschepen en een panamax zeeschip gelijktijdig afhandelen op zijn terminal aan de Kaloothaven in Vlissingen. De ombouw

41


INTRODuCTIE BZW-LEDEN (ADVERTORIAL)

Naam: Thijs Meulemans Functie: Voorzitter raad van bestuur BZW-lid sinds: maart 2011

afkomst. In Boxtel bieden we voornamelijk verpleeghuiszorg aan somatische en psychogeriatrische cliënten.’

Wat doet uw bedrijf? ‘Zorggroep Elde is een organisatie op het gebied van verpleging, verzorging en thuiszorg met 1200 medewerkers organisatiebreed. We bieden onze welzijnsdiensten zowel intra- als extramuraal. Drie van de locaties van Zorggroep Elde hebben een bijzondere bovenregionale functie: Woon-zorgcentrum Molenweide voor religieuzen, Woon-zorgcentrum Nieuw Beekvliet voor zorgvragers uit overzeese rijksgebiedsdelen en Verpleeghuis S¸efkat voor ouderen van Turkse en Marokkaanse

Wat is uw ambitie? ‘We leggen de lat hoog. Op dit moment behoren we tot de top van de Nederlandse verpleeghuizen, maar dat betekent niet dat we achterover leunen. We willen onze stevige positie vasthouden en verhogen. Daarvoor is een constante alertheid nodig en een constante kritische blik naar je dienstverlening. In een vergrijzende samenleving is het belangrijk te blijven zoeken naar manieren om de capaciteit en efficiëntie van je diensten te verhogen. Uiteraard met behoud van de kwaliteit.’

Naam: Peter Langenbach MC Functie: Raad van Bestuur samen met Willy Spaan en Gita Gallé BZW-lid sinds: 01-09-2011

de stad. We leveren niet alleen hoogwaardige patiëntenzorg, maar zijn ook een groot opleidingsziekenhuis met veel aandacht voor toegepast wetenschappelijk onderzoek.’

Wat doet uw bedrijf? ‘Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is in 2011 verhuisd naar een nieuw gebouw in ’s-Hertogenbosch. Warme kleuren en aantrekkelijke tuinen maken dat mensen zich prettig voelen en bevorderen het genezingsproces. Korte looproutes, slimme logistieke concepten, state-of-the-art apparatuur: alles is erop gericht om de patiënt zo optimaal mogelijk te behandelen. Met ruim vierduizend medewerkers is het ziekenhuis de grootste werkgever van

Naam: Guido Heremans Functie: mede-eigenaar en CEO Lid van BZW sinds: 2012 Wat doet uw bedrijf? ‘We zijn gespecialiseerd in communicatietechnieken, met name de communicatieoverlaagspanningslijnen. Daarnaast ontwerpen en maken we onze eigen producten en randapparatuur om deze technologie toe te passen. Dan moet je onder meer denken aan segment builders, dataloggers, data concentrators en TCP/IP-apparatuur. Tevens worden alle producten ondersteund met een eigen web based applicatie of gekoppeld aan uw eigen datasysteem.’

42

Wat is uw ambitie? ‘Onze missie is het meest patiëntgerichte en patiëntveilige ziekenhuis van Nederland te worden. Transparantie over wat goed gaat en wat nog beter kan, staat daarbij hoog in het vaandel. We zijn een innovatief en ondernemend ziekenhuis met een belangrijke regiofunctie. Als spin in het web van de medische infrastructuur werken we graag samen met regiopartners in verschillende regionale netwerken.’

Wat is uw ambitie? ‘We willen flink gaan groeien, want de mogelijkheden die we bieden zijn ongekend. Denk bijvoorbeeld aan pompgemalen die in een bepaald gebied met elkaar kunnen communiceren. Of aan slimme stadsverlichting, die licht geeft als het echt nodig is. Met slimme oplossingen kun je heel veel energie besparen en meer comfort bieden.’ Waarom moeten leden u bellen? ‘Als je wilt weten hoeveel energie je bedrijf of organisatie verbruikt. Dat kunnen we monitoren. Aan de hand van de gegevens die dat oplevert, kunnen we een plan van aanpak maken om het verbruik aanzienlijk terug te brengen

Wanneer moeten leden u bellen? ‘Als zij kennis willen nemen van de manier waarop een organisatie op het gebied van thuiszorg en intramurale zorg opereert. Wij zijn een expertisecentrum binnen de zorgsector, onder meer op het gebied van techniek, personeelsbeleid, duurzaamheid en bouw.’

Zorggroep Elde Liduinahof 35, 5281 AD Boxtel T: 0411 634240 E: info@zge.nl I: www.zge.nl

Wanneer moeten leden u bellen? ‘Samen met het bedrijfsleven hebben we een businessclub opgericht, Health to Business oftewel H2B. Medisch specialisten, zorgmanagers en vertegenwoordigers van bedrijven en kennisinstellingen ontmoeten elkaar met als doel innovatie te realiseren. Iedereen die denkt dat de expertise van zijn of haar bedrijf kan bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg, nodig ik uit om hierin te participeren.’ Jeroen Bosch Ziekenhuis Henri Dunantstraat 1 Postbus 90153 5200 ME ’s-Hertogenbosch E: p.langenbach@jbz.nl I: www.jbz.nl

zonder geweld te doen aan de kwaliteit die de onderneming of organisatie levert. Dat gebeurt allemaal over het bestaande voedingsnet, er komt dus geen breekwerk aan te pas.’

Rational Products NL Doornhoek 3749, Veghel T: 0413 388380 E: g.heremans@rational-products.com I: www.rational-products.com


NIEuWE BZW-LEDEN

WelkOM! De BZW is met circa 2.700 directeuren uit 1.850 bedrijven het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-nederland. De BZW is het regionale netwerk van vnOnCW en maakt zich sterk voor onderwerpen die er echt toe doen. Door de kracht van het collectief telt onze stem, en daarmee ook die van onze leden. Wij heten onze nieuwe leden van harte welkom!

BZW BerGen Op ZOOM

DRS. M.A.M. VELDHOVEN,

MW. DRS. S.E. JANSEN-

BZW MiDDen-BraBant

ING. M. LUTTIKHUIS,

(Stichting Zuidzorg, Veldhoven)

VERHOEVEN,

R. BOGAERS,

(Rabobank Het Markiezaat,

J. ALTING VON GEUSAU,

(Vier L, ’s-Hertogenbosch)

(Giga-Groep BV, Goirle)

Bergen op Zoom)

(NS Regio Zuid-Nederland,

S.L.F. VAN DER PLOEG,

MW. C.J.J.M. VAN DEN

P.D. PETERS,

Eindhoven)

(F13, ’s-Hertogenbosch)

BOOGAARD MBA,

MW. M.P.C. VAN DER PLOEG,

(Transvorm, Tilburg)

BZW HelMOnD

(F13, ’s-Hertogenbosch)

L.H.M. BROOIMANS AA,

MW. Y.C.A. PAS,

DRS. S. VLOET,

(Mazars, Eindhoven)

BZW BreDa

(ROC Ter AA, Helmond

(Helicon Opleidingen,

DRS. J.F. CREUTZBERG,

MW. DRS. I.D. DULFER-

DRS. TH.J.M. VERHAGEN,

’s-Hertogenbosch)

(Giga-Groep BV, Goirle)

KOOIJMAN,

(Rabobank Helmond, Helmond)

DRS. J.P.G.J. WIJGERS QC,

F. VAN DELFT,

(ROC West-Brabant, Etten-Leur)

H.P. VISSER FMA

(Zorggroep Elde, Boxtel)

(Management Instituut

J.W. ELENBAAS,

(ABN AMRO Bank NV, Helmond)

(Rabobank Het Markiezaat, Bergen op Zoom)

(ABN AMRO MeesPierson, Breda)

Nederland, Waalwijk) BZW MiDDen- en

IR. H.A.M.M. GEERTS CPIM,

A.HESEMANS,

BZW ‘s-HertOGenBOsCH

nOOrD-ZeelanD

(Twynstra Gudde adviseurs en

(BN/DeStem, Breda)

G.J. BOERSMA,

IR. E.L. DE GRAAF,

managers, Amersfoort)

LUITENANT-GENERAAL A.

(René Schönefeld BV / Koster

(St. voor Regionale Zorgverlening

G.W.M. JACOBS,

SCHNITGER,

Keunen Holland BV, Bladel)

SVRZ, Middelburg)

(Rüttchen Holding BV, Breda)

(Commando Luchtstrijdkrachten,

L.J.M. BOVÉE MBA,

DRS. M. DE JONG,

DRS.ING. J.B.M. ROORDA RC,

Breda)

(Twynstra Gudde adviseurs en

(Lievens Communicatie,

(De Wever, Tilburg)

GENERAAL-MAJOOR T.

managers, Amersfoort)

Middelburg)

M. SNOEREN,

TIELAND,

M.E. VAN DARTEL,

C.M. JONGEPIER,

(Wididi, Dongen)

(Commando Luchtstrijdkrachten,

(ABAB Salaris- en

(Sloe Centrale BV, Ritthem)

IR. J.A. VERMEULEN,

Breda)

Personeelsdiensten BV, Tilburg)

ING. E. DE KONING,

(Lion/Mustard BV, Tilburg)

GENERAAL-MAJOOR T.W.B.

ING. H. VAN DIJK,

(RPCZ (TAO), Middelburg)

M.P.M. VORSELAARS,

VLEUGELS,

(Royal Haskoning,

C.M. LABAN,

(Vorselaars Vossenberg BV,

(Nederlandse Defensie Academie,

’s-Hertogenbosch)

(Sloe Centrale BV, Ritthem)

Tilburg)

Breda)

IR. M.J.M. VAN DEN ELZEN,

ING. M. MOL,

B. VAN DER WEKKE,

(W.E.G. Barten Den Bosch BV,

(Delta Utility Services, Vlissingen)

BZW MOerDijk

(Van der Wekke Diensten BV,

’s-Hertogenbosch)

R.W.P.M. VOERMANS,

IR. A.G.M. SCHUURMANS,

Breda)

J.F.G.G. EVERS RA,

(Philips Lighting Vitrite,

(Van Jole Advies & Management,

(BDO Accountants &

Middelburg)

Bergen op Zoom)

BZW einDHOven

Belastingadviseurs BV,

A.J. WESTSTRATE,

J. VAN DEN BERG,

‘s-Hertogenbosch)

(CineCity BV, Vlissingen)

(Incasso Unie BV, Eindhoven)

43


INTRODuCTIE BZW-LEDEN (ADVERTORIAL)

Naam: Gerard Blommers Functie: directeur BZW-lid sinds: 1995, met nieuwe kantoor kantoor sinds begin 2012

gelijk aan het vorige. Inmiddels is mijn dochter toegetreden tot het kantoor. Met haar specifieke kennis van het notariële recht is onze dienstverlening aanmerkelijk verdiept.’

Wat doet uw bedrijf? ‘Blommers Belastingadvies is een belastingadvieskantoor voor ondernemers en vermogende particulieren, gespecialiseerd in complexe, incidentele fiscale zaken. Hieronder vallen onder meer bedrijfsopvolgingen en de vermogensovergang bij leven en overlijden. In de advisering van vermogende particulieren richten wij ons met name op fiscale optimalisatie en successieplanning. Geen enkel geval is

Wat is uw ambitie? ‘Onze ambitie is om first supplier te zijn op het gebied van complexe fiscale zaken. We vinden het belangrijk fiscaliteit begrijpelijk te maken voor onze klanten. Vanuit deze visie geven wij regelmatig lezingen met betrekking tot diverse deelterreinen van fiscaliteit.’ Wanneer moeten leden u bellen? ‘Fiscale zaken zoeken wij uit tot op de bodem. BZW-leden kunnen ons bellen

Blommers Belastingadvies B.V. Dommelstraat 32 4530 AE Terneuzen T: 06 83226953 E: g.blommers@blommerstax.nl I: www.blommerstax.nl

Naam: Hans Marell Functie: Regiomanager UWV WERKbedrijf in Eindhoven BZW-lid sinds: februari 2005

Wat is uw ambitie? ‘We willen voor werkgevers hét publieke aanspreekpunt zijn voor de hele arbeidsmarktregio. Daarvoor hebben we samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere partners in 2012 WerkgeversServicepunten ingericht. Voor iedere arbeidsmarktregio één, plus een landelijk servicepunt; in totaal 31 in Nederland. Het WerkgeversServicepunt ZuidoostBrabant werkt onder meer intensief samen met het Werkgeversplein in Helmond.’

nodig hebben, advies bij werving en selectie: subsidies, regelingen en financiële voordelen, bedrijfsadvies over het aanpassen van werkprocessen, werven van personeel buiten Nederland, voorlichting over (collectief) ontslag en ondersteuning bij dreigend (massa)ontslag, een faillissement of reorganisatie. Onze adviseurs zitten dicht bij de werkgevers. Een adviseur, uit Eindhoven, Helmond of Bladel, pakt de vraag op en houdt contact met u.’

Wanneer moeten leden u bellen? ‘Als u ondersteuning nodig heeft rond personeelsvragen. Bijvoorbeeld als het gaat over het maken van arrangementen voor werkzoekenden die extra hulp

WerkgeversServicepunt Zuidoost-Brabant Contactpersoon: Manon Tubee, manager werkgeversdienten T: 06 25064597 I: www.werk.nl

komsten, pacht- en erfpachtovereenkomsten en dergelijke.’

op alle verschillende vakgebieden binnen het vastgoed en grondzaken. Dit stelt ons in staat om een vraagstuk vanuit diverse en integrale invalshoeken te benaderen en u een goed onderbouwd advies te brengen.’

Wat doet uw bedrijf? ‘UWV WERKbedrijf brengt werkgevers en werkzoekenden bij elkaar. We richten ons daarbij op werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt die onze hulp echt nodig hebben en op werkgevers die open staan voor het aannemen van deze doelgroep. Onze diensten bieden we waar mogelijk digitaal aan via werk.nl, voor werkgevers die snel zelf een goede match willen met een geschikte kandidaat en face tot face indien nodig. Dat doen we in samenwerking met diverse partners.’

Naam: Theo Pruijn RT Functie: Taxateur / Rentmeester BZW-lid sinds: 2011

Wat doet uw bedrijf? ‘Gloudemans is breed georiënteerd en deskundig op het gebied van taxaties, beheer- en grondzaken. Ons werkterrein ligt zowel op het landelijk gebied als op het stedelijk gebied. De werkzaamheden omvatten veel taxaties en advies voor uiteenlopende doeleinden zoals bedrijfsaannemers, aan- en verkoop en schadeberekeningen. Ook worden wij veel gevraagd voor het sluiten/opstellen van exploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten, koop- en optieovereen-

44

Wat is uw ambitie? ‘Ons kantoor kenmerkt zich door specialisaties op alle aspecten van onroerend goed, van landbouwgrond tot stedelijke ontwikkelingen. In onze visie komen gebiedsoplossingen tot stand door samenwerking. In overleg met alle betrokkenen zoeken wij binnen het wettelijke kader naar de meest praktische oplossing teneinde een uitvoeringsgericht akkoord tussen partijen te bewerkstelligen.’ Wanneer moeten leden u bellen? ‘Onze kracht schuilt in de combinatie van de kennis van onze medewerkers

voor een first of een second opinion. Vanuit onze jarenlange ervaring en deskundigheid kennen wij de materie. Daarnaast hebben wij ruime expertise op het gebied van fiscaal procederen, waardoor wij vooraf een reële inschatting kunnen maken van de haalbaarheid van een zaak. Een goed fiscaal advies betaalt zichzelf vele malen terug.’

Gloudemans Postbus 455 5240 AL Rosmalen T: 073 6413312 E: info@gloudemans.nl I: www.gloudemans.nl


NIEuWE BZW-LEDEN

BZW OOst

ING. M.O.P. LEMMENS,

M. CORNELISSEN,

(ASK-Romein, Roosendaal)

(Ahrend Produktiebedrijf Sint-

A.ZOPFI,

Oedenrode BV, St. Oedenrode)

(Leaf Holland BV, Roosendaal)

R.F.K.M. VAN LOTRINGEN, (Riemersma Leasing,

BZW ZeeuWs-vlaanDeren

’s-Hertogenbosch)

MW. S. ANTHEUNIS-MATTENS,

MW. A.M.A.E. RAKHORST,

(Manpower, Terneuzen)

(Search Ingenieursbureau BV,

W.J. VAN DER GRAAF,

Heeswijk)

(SPIE Nederland BV, Breda)

U.J. WALTMAN,

IR. A.C.M. LIJMBACH,

(Search Ingenieursbureau BV,

(Feralco Nederland bv,

Heeswijk)

Sas van Gent) C.M.W. DE MUNCK,

BZW OOsterHOut

(Feralco Nederland bv,

MR. E.R. CHEL,

Sas van Gent)

(Van Oudheusden & Chel

A.A. VAN DER STAAL,

Advocaten BV, Oosterhout)

(ESJ Accountants &

J.C.A.C. DEVENIJNS,

Belastingadviseurs, Terneuzen)

(Heurkens & van Veluw BV, Oss) MR. R.A.W. VAN OUDHEUSDEN, (Van Oudheusden & Chel Advocaten BV, Oosterhout) BZW rOOsenDaal IR. C. AARTS, (Stan Aarts architecten | adviseurs, Roosendaal) A.BASTIAANSE, (Deutsche Bank Nederland NV, Oud Gastel) IR. C.J. BRUINSMA, (voestalpine Plastics Solutions BV, Roosendaal E. VAN HAM, (KWS Infra BV, Roosendaal) R. KELLER, (Wubben Handels Mij. BV, Roosendaal)

45


INTRODUCTIE BZW-LEDEN (ADVERTORIAL)

Naam: Dirk Jan van Lente Functie: Voorzitter raad van bestuur BZW-lid sinds: januari 2012

Wat doet uw bedrijf? ‘We optimaliseren organisaties van industriële ondernemingen. In feite zijn al die bedrijven gelijk. Ze kennen een harde kant, de machines en de processen, en een zachte kant, de mensen die met deze machines en processen werken. Het gaat om samen verspilling te voorkomen op alle fronten. We maken processen sneller, beter en goedkoper, bijvoorbeeld door doorlooptijden te versnellen, de flexibiliteit van arbeid en fabricage te bevorderen en efficiëntie van machinegebruik en mensen te verbeteren.’ Wat is uw ambitie? ‘We werken hier nu met zo’n 60 medewerkers. Daarmee zijn we het

grootste adviesbureau van Nederland dat zich richt op het verbeteren van organisaties. Deze positie willen we verder uitbouwen. We willen ook onze internationale footprint vergroten, ook omdat we steeds meer ‘kleine’ multinationals als klant hebben die ons vragen om voor hun buitenlandse vestigingen aan de slag te gaan. Een interne doelstelling is het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel om onze snelle groei bij te houden.’

Van Lente & De Vos Organisatie Optimalisering De Waal 18a, 5684 PH Best T: 0499 375577 I: www.oee.nl

Wanneer moeten BZW-leden u bellen? ‘We maken bedrijven beter, maar willen hen ook helpen op een punt te komen waarbij ze dat zelf kunnen. Ons doel is dat onze klanten op het niveau van wereldklasse gaan presteren, daarvoor brengen we ze halverwege, zodat ze het uiteindelijk zelfstandig kunnen doen. Wie hier meer over wil weten mag mij altijd bellen.’

SBK werkt het beste in de praktijk meer rendement door praktijkopleidingen en trainingen van SBK

SBK Advies & Training

18127

SBK | Arbotrainingen, Bedrijfsopleidingen, Erkend Onderwijs

46

Postbus 448 5700 AK Helmond

T 0492 55 20 67 F 0492 52 89 83

info@sbkadvies.nl www.sbkadvies.nl


BZW-LID IN HET NIEuWS

‘WE WILLEN ONS MACHINEPARk Op peil HOuDen’ Contego packaging zorgde onlangs voor een opvallend nieuwsfeit tussen alle sombere economische berichtgeving in de media. Het verpakkingsbedrijf gaat zo’n zes miljoen euro investeren in hun fabriek in Hoogerheide. voor algemeen directeur arend-jan luten is het een bevestiging van het maken van de juiste strategische keuzes: focus op de food en altijd een stapje extra zetten. Wat is de core-business van Contego Packaging? ‘We maken kartonnen vouwdozen. Het basismateriaal komt hier blanco binnen. We bedrukken, stansen en vouwen het. Ongeveer 98 procent van onze klanten zijn de grote wereldspelers in de voedingsmiddelenindustrie.’ Vanwaar die focus? ‘Allereerst werken we al sinds jaar en dag voor deze sector. Dat is een keuze die zich uitbetaalt in een tijd van recessie. De industrie is momenteel een moeizame commodity markt, maar de food is relatief ongevoelig voor conjunctuurschommelingen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het vanzelf gaat.’ Waarin schuilt jullie succes? ‘We werken hier met zo’n 350 fte’s en draaien meer dan tachtig miljoen euro omzet. Dit is een bedrijf van korte lijnen en een hands-on mentaliteit. Niet eindeloos vergaderen, maar beslissingen nemen en doen. Tegelijkertijd werken we jaarlijks structureel aan het verbeteren van de bedrijfsvoering door middel van projecten waarbij we alle mensen betrekken. Boven alles doen we altijd net dat stapje extra; we zijn slim in organisatie, flexibel, creatief en servicegericht.’ En dan heb je de ruimte om te investeren… ‘We willen ons machinepark op peil houden met een nieuwe drukpers, stansmachine, afpakinstallatie, volautomatische wikkelbundelstraat en enkele kleinere investeringen. Daarmee is bijna zes miljoen euro gemoeid. Dat is niet alleen bijzonder in de verpakkingsbranche, het is ook een positief signaal naar de markt en het betekent dat onze aandeelhouder - een Amerikaanse investeringmaatschappij - gelooft in wat wij doen.’

foto: Robert van den Berge

47


ADVERTORIAL

Samenwerking WVS-groep en Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

“Het ziekenhuisterrein is in goede handen bij de WVS-groep” Werken voor het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

groep en het Franciscus Ziekenhuis

dynamische omgeving.

startte in januari dit jaar met het on-

betekent werken in een Dagelijks brengen zo’n

tweeduizend personen er

een bezoek. “Het gebouw en het terrein zijn als het

Roosendaal is nog pril. De WVS-groep derhoud van het ziekenhuisterrein. Jos: “Toen het contract met ons vorige hoveniersbedrijf eind vorig jaar afliep hebben we een offerte aangevraagd bij vijf hoveniersbedrijven. De

ware ons visitekaartje”,

WVS-groep kwam prijstechnisch als

werker projecten Franciscus

opdracht gekregen. Natuurlijk speelde

vertelt Jos Roelands, mede-

beste uit de bus en heeft daarom de

Mark de Rooij, Wijnand Segeren, Selcuk Oran (niet op de foto: Mark Bekx)

daarbij ook het sociale karakter van

alleen geld verdienen. We vinden het

Jos: “Inmiddels werkt het Franciscus

de WVS-groep een rol. Met de keuze

belangrijk om de werkzaamheden

Ziekenhuis een half jaar samen met de

voor de WVS-groep geven we mensen

met een hoge kwaliteit te verrichten.”

WVS-groep en hebben we de eerste

met een beperking de gelegenheid om

“Samenwerken met de WVS-groep is

evaluatie achter de rug. Die was po-

voor ons te werken. Die gedachte past

een andere manier van werken”, vindt

sitief! Er is nu een jaarcontract, maar

hoort daar zeker bij.

bij het Franciscus Ziekenhuis.”

Jos. “De medewerkers mogen de tijd

ik denk dat daar nog wel een paar jaar

nemen voor de werkzaamheden. En

bij komen. En daarna kijken we weer

WVS-groep zorgen ervoor

Vaste ploeg

dat zie je terug in het eindresultaat!”

verder.” Ook Rob ziet de toekomst po-

Ziekenhuis Roosendaal.

“We willen een goed beeld geven van het ziekenhuis en een verzorgd terrein De werknemers van de dat dit het geval is.”

WVS-GROep Postbus 1130 4700 BC Roosendaal Bosstraat 81 (T). 0165-596555 (F). 0165-561263 (E). verkoop@wvsgroep.nl (I). www.wvsgroep.nl

48

De samenwerking tussen de WVS-

Rob Maas, assistent-bedrijfsleider

sitief tegemoet: “Wij hopen natuurlijk

Groenvoorziening, Bestrating en Schil-

Goede start

dat ons jaarcontract verlengd wordt.

ders WVS-groep: “Sinds januari zijn er

Leon Huijsmans en Toon Aarden bren-

De start was in ieder geval goed! En

dagelijks mensen van de WVS-groep

gen als uitvoerder bij de WVS-groep

wie weet breiden we de samenwer-

aan het werk op het ziekenhuisterrein.

dagelijks een bezoek aan de mede-

king ook wel uit. We gaan nu een of-

Voor het reguliere onderhoud is dat

werkers bij het Franciscus Ziekenhuis.

ferte uitbrengen voor de beplanting

veelal een vaste ploeg van vier mede-

Leon: “De ploeg heeft het hier goed

van de strook groen rond de nieuw-

werkers. Daarnaast komt er nog re-

naar zijn zin. Samen zorgen we ervoor

bouw van het ziekenhuis.”

gelmatig een maaiploeg langs.” Jos is

dat het ziekenhuis er goed uitziet en

blij met zijn vaste ploeg. “Die jongens

tegelijkertijd denken we mee met het

Over de WVS-groep

zien het ziekenhuis toch een beetje

ziekenhuis. Bezoekers van het zieken-

De WVS-groep uit Roosendaal biedt

als ‘hun’ terrein’. Ze doen hun werk

huis mogen zo min mogelijk last heb-

zo’n 3.000 mensen in West-Brabant

goed en gaan er helemaal voor. Dat is

ben van onze activiteiten. Sommige

met een afstand tot de arbeidsmarkt

heel prettig. Het ziekenhuisterrein is

werkzaamheden voeren we speciaal

kans op nieuw en passend werk. Be-

in goede handen bij de WVS-groep!”

uit op momenten dat het rustig is bij

perkingen worden vertaald naar

Rob vult aan: “Het draait bij ons om

het ziekenhuis.” “En we zorgen voor

mogelijkheden en leiden tot nieuwe

meer dan de werkzaamheden zo snel

een goede kwaliteit van de werkzaam-

kansen en zorgen ervoor dat mensen

mogelijk uitvoeren. De WVS-groep wil

heden”, vult Toon aan. “Dat ons werk

weer volwaardig in de maatschappij

mensen ontwikkelen, en daar is werk

echt gewaardeerd wordt is natuurlijk

kunnen meedraaien.

voor nodig. Het gaat dus om meer dan

hartstikke leuk om te horen!”


INTRODuCTIE BZW-LEDEN (ADVERTORIAL)

Naam: Drs. Frank L.J. van Delft MBA Functie: Directeur BZW-lid sinds: 1 mei 2012

Wat doet uw bedrijf? ‘Wij zijn specialist in klant- en medewerkeronderzoek voor middelgrote en grote organisaties. Tevens verzorgen wij metingen met betrekking tot onder meer imago, projecten, leveranciers, opleidingen en websites. Wij werken onder andere voor Royal Haskoning, Arcadis, Heijmans, ArboUnie, DuraVermeer, RaabKarcher, Arjohuntleigh, Oce, Smurfit Kappa, Dong Energy en Draka.’

Naam: Marinika Knoef Functie: HR Manager Lid van BZW sinds: 2008 Wat doet uw bedrijf? ‘Wij zijn een landelijk opererende organisatie die de duurzame inzetbaarheid van mensen vergroot. Dat wil zeggen dat we ervoor zorgen dat mensen hetbeste uit zichzelf en hun werk halen, nu en in de toekomst. Wij helpen mensen inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten, medewerkers zijn tenslotte zelf verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan. De diensten die we bieden zijn ondermeer: loopbaanontwikkeling, re-integratie, outplacement en payrolling. Hiernaast leveren wij arbeidsmarktinformatie en adviseren wij organi-

Naam: Lian Smits Functie: directeur/bestuurder BZW-lid sinds: december 2011 Wat doet uw bedrijf? ‘Wij helpen jeugd, vrouwen en gezinnen bij complexe problemen zoals huiselijk geweld, kindermishandeling en ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autistische stoornissen. We werken veel met tienermoeders en jeugd met grensoverschrijdend gedrag. De hulp varieert van voorlichting en cursussen en hulp in het gezin tot verblijf in een groep of pleeggezin. We letten in de hulp op samenhang en richten ons op het versterken van de eigenwaarde en weerbaarheid.’

Wat is uw ambitie? ‘Wij willen kwalitatief hoogwaardig onderzoek betaalbaar maken en we willen onze klanten volledig blijven ontzorgen in het gehele onderzoektraject; van voorbereiding tot en met borging. Daarnaast willen we onze eigen klanten in kunnen blijven zetten als ambassadeurs voor onze organisatie. Alleen wanneer die klantbereidheid er is, weten we dat we het goed doen.’ Wanneer moeten leden u bellen? ‘Wanneer leden een onderzoeksvraag hebben, liefst op het terrein van klant- en of medewerkertevredenheid.

saties op personeelsgebied. Onze kracht ligt in de unieke combinatie tussen High Tech en High Touch; we versterken onze persoonlijke benadering met innovatieve loopbaanapplicaties en platforms.’ Wat is uw ambitie? ‘Werkgever en werknemer moeten aantrekkelijk voor elkaar zijn, dat houdt in dat beide partijen zich moeten blijven ontwikkelen. We willen de arbeidsmarkt stimuleren en de werkzekerheid bevorderen door zowel organisaties als medewerkers te voorzien van toegespitste informatie, persoonlijke begeleiding en innovatieve instrumenten. We streven naar een samenleving waarin iedereen die wil werken ook daadwerkelijk kan werken.’

Wat is uw ambitie? ‘Onze ambitie is om geweld in gezinnen en relaties te stoppen en kinderen optimale kansen te bieden op een gezonde ontwikkeling. Daarvoor werken we intensief samen met het onderwijs en andere organisaties. Ieder brengt specialistische kennis in om zo tot een effectieve oplossing te komen. De klant met zijn of haar probleem staat centraal. Wij willen ons ontwikkelen tot een laagdrempelig maatschappelijk centrum voor gezinsgezondheid: een “Family Health Center”.’ Waarom moeten BZW-leden u bellen? ‘Als leden ook willen bijdragen aan een veilige en gezonde toekomst voor kin-

Dit hoeft niet commercieel te zijn, wij zijn namelijk altijd bereid onze kennis te delen. Dit komt hoe dan ook weer op een goede manier bij ons terug.’

Management Instituut Nederland Altenaweg 20A T: 0416 349650 E: vandelft@managementinstituut.nl I: www.managementinstituut.nl

Waarom moeten leden u bellen? ‘Leden kunnen bij ons terecht voor vragen rondom personeel en de ontwikkeling van medewerkers, bijvoorbeeld wanneer er veranderingen zijn in de organisatie. Persoonlijk heb ik daarnaast veel ervaring aan de publieke en private kant en op het gebied van samenwerking tussen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven.’

Matchcare Luchthavenweg 81.145 5657 EA Eindhoven T: 06 47424846 E: eindhoven@matchcare.nl I: www.matchcare.nl

deren en vrouwen, kunnen we ongetwijfeld in samenwerking iets voor hen betekenen. Wij kunnen informatie bieden over thema’s zoals huiselijk geweld, de meldcode, kindermishandeling en opvoed- en opgroeiproblematiek. Ook als u zich zorgen maakt over mensen in uw omgeving kunnen wij u wellicht op weg helpen.’

Kompaan en De Bocht Rillaersebaan 75 5053 EA Goirle T: 013 5309400 E: info@kompaanendebocht.nl I: www.kompaanendebocht.nl

49


PuNT.uIT

WANNEER BARST DE spaanse vOetBalBuBBel? De Spaanse economie verkeert

landen aan om dit voorbeeld te

De gezamenlijke schuld van de

diep in de schulden zitten hun

in diepe crisis. Bijna één op de

volgen. Bovendien”,

zo stelde

Spaanse voetbalclubs bedraagt

recht op deelname aan een Euro-

vier

zonder

hij terecht, “betalen hierdoor alle

ruim 3,5 miljard euro. Daarnaast

pese competitie wil ontnemen.

werk. Onder jongeren bedraagt

Europeanen mee aan de exorbi-

hebben de twintig voetbalclubs

De vraag is hoe lang de financië-

het percentage werkzoekenden

tante salarissen van de stervoet-

in de Primera Division een geza-

le wantoestanden in het Spaanse

zelfs vijftig procent. Ook de

ballers als Messi en Ronaldo.”

menlijke belastingschuld van 750

voetbal nog kunnen voortduren.

huizenprijzen in Spanje dalen in

Daarmee had hij mijn aandacht

miljoen euro en een achterstand

De Spaanse banken worden on-

een rap tempo. Met als gevolg

meteen te pakken. Koning Voet-

aan betaalde sociale zekerheids-

der druk van kredietbeoordelaars

dat de schulden van de banken

bal regeerde namelijk die dagen.

premies van 550 miljoen euro.

steeds minder flexibel. Voetbal-

enorm oplopen. Medio juni kon-

De meest belangrijke bijzaak in

In 1985 en 1991 besliste de

clubs worden gedwongen om te

digde Europa aan dat met een

het leven was immers gedurende

Spaanse regering al eens om deze

bezuinigen op salaris. Naar ver-

lening van honderd miljard euro

het Europees Kampioenschap ie-

schulden kwijt te schelden. Poli-

luidt, is driekwart van de clubs

de noodleidende Spaanse finan-

dere dag voorpaginanieuws. De

tici probeerden zo de gunst van

niet meer in staat om hun spelers

ciële instellingen overeind ge-

economische crisis - die Europa

kiezers te verkrijgen. En banken

op tijd te betalen. Begin dit sei-

houden konden worden. Dit om

al vele maanden in de houdgreep

waren bevreesd dat supporters

zoen leidde dit zelfs tot een spe-

een dreigende escalatie van de

heeft- werd hierdoor tijdelijk naar

en masse hun rekeningen op

lersstaking. Zo´n tweehonderd

monetaire crisis in geheel Europa

de achtergrond verbannen.

zouden zeggen wanneer zij geen

spelers hadden al enkele maan-

te voorkomen.

Voetbal en economie hebben

leningen meer zouden verstrek-

den geen salaris meer ontvan-

“Onbegrijpelijk”, hoorde ik een

veel met elkaar gemeen. Net als

ken aan hun favoriete club. Een

gen. De Spaanse voetbalbubbel

econoom op de radio zeggen,

de Spaanse overheid en banken

recent verzoek tot kwijtschelding

dreigt te gaan ontploffen. Dat

“dat Europa aan deze lening nau-

hebben de voetbalclubs te kam-

werd onder buitenlandse druk

is maar goed ook. Dan hebben

welijks voorwaarden verbindt.

pen met een enorme schulden-

echter wijselijk geweigerd. Ook

de Nederlandse clubs weer eens

We belonen de Spanjaarden voor

last. Real Madrid 590 miljoen

al omdat de UEFA in het seizoen

kans om Europees kampioen te

onverantwoord gedrag. Sterker,

en Barcelona bijna 580 miljoen.

2013/2014 in het kader van de

worden. Zo biedt iedere crisis

Spanjaarden

zit

INSIDER we moedigen daarmee andere

Die clubs zijn geen uitzondering.

‘financiële fairplay’ clubs die te

weer nieuwe kansen!

COLOFON punt BZW PUNT.BZW is een uitgave van de

Informatie over het lidmaatschap van

Postbus 90154, 5000 LG Tilburg.

Vormgeving: De Winter media groep

Brabants Zeeuwse Werkgevers-

BZW: www.bzw.nl/lidworden,

Oplage: 3500 exemplaren

Druk: Roto Smeets, Eindhoven

vereniging (BZW) en wordt gedrukt

T. 013 594 4381,

Redactie: Hélène van der Zande,

Projectmanagement: Hélène van der

op FSC-gecertificeerd papier. De BZW

E. administratie@bzw.nl.

Irene Backx (BZW),

Zande (BZW), Marco de Jonge Baas

De Winter Mediamakers

(De Winter Mediamakers)

is als regionaal netwerk van VNO-

50

NCW de belangenbehartiger en het

Opzegging van het lidmaatschap van

Redactieadres: BZW, Postbus 90154,

Advertentieverkoop: Tamara Dort-

ontmoetingspunt voor het Brabantse

BZW moet vóór 1 oktober worden

5000 LG Tilburg, Tel.: 013-5944381

mans-van Hoorn, Michelle Olijve

en Zeeuwse bedrijfsleven. Bij de BZW

gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan

Fax: 013-4635693, e-mail: punt@bzw.nl

De Winter Mediamakers,

zijn 2700 directeuren van ruim 1850

per 31 december van datzelfde jaar.

Fotografie: Bram Saeys, Olaf Smit,

Postbus 26, 5400 AA Uden,

bedrijven of instellingen aangesloten.

De schriftelijke opzegging kan worden

Verbeeld fotografie, Robert van den

tel.: 0413-266766,

Voor meer informatie zie www.bzw.nl.

gericht aan: BZW-Ledenadministratie,

Berge, Edwin Wiekens

e-mail: puntbzw@dewinter.nl


Professionaliteit zit ons in het bloed

Making it happen

171633

Of het nu over topsport, muziek of het zakenleven gaat. Of over catering. De top bereik je alleen met passie en professionaliteit. Sinds jaar en dag zorgen de gedreven professionals van Sodexo er dan ook op tal van locaties voor dat het de gasten aan niets ontbreekt. Met een uitstekende service en een breed pakket aan diensten, dat reikt van eten en drinken tot de meest uiteenlopende facilitaire services. Bij Sodexo is het altijd in vertrouwde en bekwame handen. Zodat u zich kunt focussen op uw kernactiviteiten. Want, waar Sodexo is, is succes gegarandeerd. www.sodexo.com


’s-Hertogenbosch; dat is het goudgeel van de draak, de koelte van de kathedraal en de smaak van een Bossche Bol. Of het goudgeel, de koelte, de ster én de smaak ’s-Hertogenbosch; dat is het goudgeel van een mooi glas Heineken bier, natuurlijk. van de draak, de koelte van de kathedraal HEINEKEN is trots op deze stad en haar en de smaak van een Bossche Bol. Of het mensen. En ’s-Hertogenbosch heeft ook goudgeel, de koelte, de ster én de smaak reden om trots op HEINEKEN te zijn... van een mooi glas Heineken bier, natuurlijk. HEINEKEN is trots op deze stad en haar

HEINEKEN brouwt in de Brabantse hoofdstad immers bier voor 150 landen. Dat gebeurt op de meest duurzame manier, met behulp van windenergie en biogas. Duurzaamheid is een prioriteit in al onze activiteiten, met het oog op de generaties HEINEKEN brouwt in de Brabantse hoofdstad immers bier na ons. Zo werken we als specialiteitenbrouwerij van HEINEKEN voor 150 landen. Dat gebeurt op de meest duurzame manier, ook nauw samen met tal van beroepsopleidingen in de stad. met behulp van windenergie en biogas. Duurzaamheid is een ‘Open your world’ roepen wij wereldwijd, maar laten we in prioriteit in al onze activiteiten, met het oog op de generaties ’s-Hertogenbosch beginnen. na ons. Zo werken we als specialiteitenbrouwerij van HEINEKEN ook nauw samen met tal van beroepsopleidingen in de stad.

Punt BZW Editie 3 2012  

Punt BZW is het magazine van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) - het provinciale netwerk van VNO-NCW - en verschijnt zes keer p...