Page 1

Februari 2012

Rick de Jonge:

‘De overheid moet bedrijven meer vertrouwen geven’ Ledenmagazine van

‘Duurzaamheid groeit aan de boom’ • Het DNA van de Stedendriehoek • Alex Förch ziet kansen in de crisis • VNO-NCW boekt succes in Natura 2000-debakel • Loek de Rooij wil naast de ondernemer staan • Criminaliteitsbestrijding ook een verantwoordelijkheid van bedrijvens • ‘Ondernemers kunnen levens redden’ • Associate degree succesvol door samenwerking bedrijfsleven


Middelpunt

Foreco ‘We zijn niet groot, maar groot genoeg om ambities te hebben’, aldus Peter Swager, eigenaar van houtverwerkingsbedrijf Foreco. ‘We kijken daarbij over deze onderneming heen en willen bijdragen aan de ontwikkeling van de regio toekomst van onze ketens.’

10 Indupac Bpi.indupac ontwikkelt, produceert en vermarkt kunststof zakken. En dat doet het vanuit Hardenberg. De resultaten groeien jaarlijks gestaag en daarmee levert het bedrijf het bewijs dat er ook in Nederland ruimte is voor een succesvolle maakindustrie. Kwaliteit, flexibiliteit en innovatiekracht zijn daarbij key. 22

Criminaliteit Criminaliteit, in welke vorm dan ook - van winkeldiefstal of cybercriminaliteit - kost het bedrijfsleven jaarlijks circa drie miljard euro per jaar. Ondernemers sluiten de rijen met politie, justitie sluiten de rijen om de situatie beheersbaar te maken.

26

Associate degree Een opleiding tussen mbo- en hbo-niveau in, dat is de Associate degree. Dankzij de nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven worden studenten in twee jaar opgeleid om specifieke functies binnen bedrijven te vervullen. De werkgever is de cruciale factor. 34 Nieuws Het DNA van de Stedendriehoek De Drive: Alex Förch Werkgevers blij met meer ruimte rond natuurplannen Loek de Rooij, nieuwe voorzitter VNO-NCW Eemland Column Andries Greiner Column Bernard Wientjes In het Middelpunt: Paulien Vogelzang Nieuwe leden Agenda Column Martin Stor ‘Leren? Ik werk liever! Colofon Greetje Lagerwaard 25 jaar in dienst

4 14 17 19 21 25 28 29 30 32 33 37 42 42

Klein succes, grote gevolgen ‘VNO-NCW Midden is meer dan tevreden met het resultaat dat is geboekt in de processen rondom de opstelling van natuurplannen in het kader van Natura 2000’ schrijft de vereniging in een persbericht in januari. Voor veel ondernemers een onzichtbaar succes en een ongrijpbaar onderwerp, maar voor bedrijven die in of bij een Natura 2000-gebied gevestigd zijn is het behaalde lobbysucces een enorme opluchting. Wat is er aan de hand? Stel, je wordt in 2003 de derdegeneratie-directeur van een familiebedrijf in Oldebroek, aan de grens van het natuurgebied Veluwerandmeren. Je innoveert en past je bedrijfsvoering aan aan de moderne tijd. Je vindt milieu en duurzaamheid belangrijk en investeert in 2005 in een nieuwe verbrandingsoven en vraagt daarvoor een milieuvergunning aan. Het bedrijf blijft groeien en breidt uit in 2007, natuurlijk nadat alle vergunningen zijn afgegeven. Tot zover niets aan de hand. Totdat in 2008, 2009 discussie ontstaat met Nederlandse overheden over het begrip ‘bestaand gebruik’ in de Natura 2000-wetgeving. Zij zijn van plan bij de beoordeling van bestaande situaties terug te grijpen op de feitelijke situatie van oktober 2004. Daarmee zouden de na die tijd verleende vergunningen teruggedraaid kunnen worden. Met alle gevolgen van dien. Het familiebedrijf in kwestie loopt het risico de bedrijfsvoering te moeten aanpassen naar de situatie van 2004. Onhaalbaar natuurlijk. Een vreemde kronkel in de wetgeving, waartegen VNO-NCW Midden zich vanaf het begin sterk heeft verzet. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in erkenning en aanpassing van het begrip ‘bestaand gebruik’ door zowel de Tweede Kamer als de Raad van State. De eerste provincie die aan VNO-NCW Midden heeft laten weten een andere peildatum te gaan gebruiken (de vergunde ruimte per 31 maart 2010) is Gelderland. Het is ‘maar’ een datum, maar voor ondernemers die er mee te maken hebben van groot belang. Tineke Bakker – van Ingen Voorzitter VNO-NCW Midden

Middelpunt februari 2012

3


Nieuws uit de regio

Nu tussen Rijk en regio concrete afspraken zijn gemaakt over de verbreding van het Flevolandse deel van de N50 naar 2x2 rijstroken, komt de opwaardering van de N50 weer een stap dichterbij. Het bedrijfsleven in de regio (Transport en Logistiek Nederland, verladersorganisatie EVO, VNO-NCW MKB Flevoland en de Kamer van Koophandel), is verheugd over de snelle stappen die nu worden gezet ten aanzien van het resterende traject in Flevoland. De N50 tussen Hattemerbroek en Emmeloord is een belangrijke verkeersader. Behalve voor het traject tussen Kampen en Kampen-Zuid zijn voor de verbreding van de N50 in Overijssel nog geen concrete plannen. Een A50 is volgens het bedrijfsleven van groot belang voor de economische ontwikkeling van Noord- en Oost-Flevoland en de netwerkstad Zwolle-Kampen. Bovendien vormt de weg een belangrijke alternatieve route voor de A28 en A32 tussen Zwolle en Hoogeveen. Als volgend jaar met de verbreding van dit deel wordt gestart kan de verbreding van het Flevolandse deel van de N50 in 2015 gereed zijn, meent het regionale bedrijfsleven. Eerder al werd bekend dat ook de verbreding van de A1, A6, A9 en A10 tussen Amsterdam en Almere versneld

Foto: Jan Ezendam

Bedrijfsleven Flevoland verheugd over verbreding N50

wordt aangelegd. VNO-NCW MKB Flevoland is verheugd over dit positieve bericht. Casper Swaan, bestuurslid van VNO-NCW MKB Flevoland, is blij dat het licht nu eindelijk op groen staat. “Met de groei van Almere is de verbreding van de snelwegen noodzakelijk”, aldus Swaan. “Hier is veel lobbywerk aan voorafgegaan”. www.vno-ncwmidden.nl/flevoland

Werkgevers blij met meer ruimte rond natuurplannen De provincie Gelderland heeft werkgevers in Gelderland toegezegd de definitie van bestaand gebruik aan te zullen passen in de beheerplannen die nu worden opgesteld voor de Gelderse Natura 2000-gebieden. Gelderland is daarmee de eerste provincie in Nederland die de regelgeving aanpast. Voor bedrijven in de industrie houdt dit in dat zij niet langer in onzekerheid hoeven te zitten over de vraag of de bestaande milieuvergunningen ook juridisch houdbaar

Stedendriehoek Index gelanceerd Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van VNONCW Stedendriehoek, MKB en Kamer van Koophandel in Orpheus in Apeldoorn, heeft Andries Heidema, voorzitter regio Stedendriehoek, www.stedendriehoekindex.nl gelanceerd. De Stedendriehoek Index is een nieuwe digitale tool waarmee allerlei gegevens over de regio Stedendriehoek opgehaald kunnen worden. De zo ontsloten facts en figures geven een schat aan informatie op tal van gebieden. Naast statistische gegevens geeft de Stedendriehoek Index ook een analyse van de verzamelde gegevens. De gegevens zijn gerangschikt in tien thema’s, variërend van creativiteit en innovatie, demografie, duurzame ontwikkeling, internationalisering, landbouw natuur en toerisme, mobiliteit, ondernemerschap, onderwijs, sociale kracht en werk. De bezoeker van de website kan per thema indicatoren bekijken. De gegevens worden jaarlijks aangevuld. www.vno-ncwmidden.nl/stedendriehoek

zijn in het kader van Natura 2000. De provincie Gelderland kijkt bij de beoordeling van bestaande situaties voortaan naar het vergund gebruik op de peildatum 31 maart 2010 en niet naar het feitelijk gebruik op 7 december 2004, zoals eerder wel het geval was. VNO-NCW Midden ziet dit resultaat als een belangrijke mijlpaal in een lang slepend dossier. Elders in dit nummer van Middelpunt leest u meer over dit onderwerp.


Middelpunt Economisch marktonderzoek Valleiregio

Ledennieuws Van GIBO Groep naar Flynth

Het lectoraat van de academie bedrijfskunde/MER van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) voert de komende maanden een economisch marktonderzoek uit onder bedrijven in de acht gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude, Barneveld en Nijkerk, die samen het samenwerkingsverband regio Food Valley zijn aangegaan. Zij zal met een flink aantal van haar studenten steekproefsgewijs bedrijven bellen met een aantal vragen. Met het onderzoek wil men te weten komen hoeveel bedrijven binnen de categorie Food vallen, of die toeleverende producten en diensten verlenen aan de Food sector. Minstens zo interessant is om na te gaan hoe groot de economische slagkracht is van bedrijven, die niet Food of Food-gerelateerde producten en diensten in de markt te zetten. De academie bedrijfskunde/ MER wil met dit onderzoek toewerken naar een nauwkeuriger analyse van de economische slagkracht en bedrijvigheid in de acht gemeenten. Ook zullen steekproefsgewijs deelonderzoeken worden gehouden naar mobiliteit, ziekteverzuim, innovatiebeleid en personeelsverloop. VNO-NCW Valleiregio onderkent het belang van het onderzoek dat door de CHE wordt uitgevoerd. Graag vragen wij dan ook uw aandacht om aan deze (korte) onderzoeken door studenten uw medewerking te verlenen. De resultaten van het onderzoek zullen door de CHE worden teruggekoppeld in de regio, o.a. via VNO-NCW Valleiregio.

GIBO Groep Accountants en Adviseurs is per 1 januari 2012 verder gegaan onder de naam Flynth. Deze nieuwe naam is het gevolg van de fusie per 1 januari 2011 tussen de GIBO Groep en Flynth adviseurs en accountants.

De Groot Vroomshoop Houtbouw plaatst 6000ste berging van 2011

Eind december plaatste De Groot Vroomshoop Houtbouw de 6.000ste berging van 2011 op een projectlocatie in Ede. Uiteraard is dat gevierd. Opdrachtgever van deze berging is Koopmans Bouwgroep uit Apeldoorn.

www.che.nl.

Succesvolle bijeenkomst “een kijk op ontslag: Het UWV” Op 24 januari werd het eerste deel gehouden van een drieluik aan bijeenkomsten over ontslag. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd voor alle leden van VNO-NCW Midden en hebben een thematisch karakter. Het drieluik draagt de titel “een kijk op ontslag”, waarbij het UWV, een kantonrecht en een advocaat hun licht laten schijnen over trends en ontwikkelingen in het ontslagrecht en hun visie daarop toelichten. Dat ontslagrecht een actueel thema is, bleek wel uit de grote belangstelling voor deze bijeenkomst. Ruim 100 leden uit alle regio’s namen deel aan deze bijeenkomst. Tijdens deze eerste bijeenkomst was Alfons Kouwenhoven, jurist bij de afdeling arbeidsjuridische dienstverlening van het UWV, onze gast. Aan de hand van cijfers over het aantal ontslagaanvragen en de reden voor deze aanvragen nam hij ons mee door de actualiteiten rondom de ontslagprocedure bij het UWV. Gedurende de presentatie werd een aantal keren een vergelijking getrokken tussen een ontslagprocedure bij het UWV en een procedure via de kantonrechter. Daarmee zijn een deel van de onderwerpen voor de tweede bijeenkomst van dit drieluik al bekend. De volgende ‘ontslagbijeenkomsten’ vinden plaats op 21 februari en 20 maart.

v.l.n.r. Michiel Vincent (De Groot Vroomshoop), Evert Korbee (Koopmans), Herman Hebben (Koopmans), Wilco Lubbers (De Groot Vroomshoop)

Uitbreiding team Magis Marketing & Research

Drs. Nicole van der Kemp is per 1 februari in dienst getreden bij Magis Marketing & Research in de functie van senior onderzoeker/adviseur waarbij ze zich richt op marktonderzoek en strategische marketingvraagstukken. Zij heeft hiervoor 5 jaar als senior projectleider gewerkt bij Probit Onderzoek en Advies waar ze zich vooral bezig hield met onderzoek op het gebied van onderwijs en vervoer.

AED’s geplaatst op diverse locaties Dusseldorp Groep

Begin 2012 zijn er op diverse locaties van Dusseldorp automatische externe defibrillatoren (AED) geplaatst. In nauwe samenwerking met Achterkamp Bedrijfsopleidingen zijn de apparaten aangeschaft en zijn diverse medewerkers van Dusseldorp getraind in het gebruik van de AED.

www.vno-ncwmidden.nl

Middelpunt februari 2012

5


Nieuws uit de regio Steun provincie Gelderland voor techniekpromotie Stedendriehoek

De teleurstelling was groot bij werkgevers in de techniek toen ruim een jaar geleden het Technocentrum IJsselVecht-Veluwe haar deuren moest sluiten. Ondertussen hebben VNO-NCW Stedendriehoek en de lokale platforms techniek in Apeldoorn, Deventer en Zutphen de handen

in één geslagen. En met succes. De provincie Gelderland ondersteunt de komende twee jaar voortzetting van de verschillende instroomactiviteiten in het technisch beroepenveld, zoals de ‘Week van de Techniek’ en de ‘Tour de Technique’. Ondersteund door de Kamer van Koophandel en het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Stedendriehoek zijn de partijen er nu in geslaagd om de financiering en organisatie van deze activiteiten en de organisatie ervan financieel rond de krijgen tot februari 2014. Met een eenmalige bijdrage van 200.000 Euro van de provincie Gelderland kunnen deze activiteiten blijven plaatsvinden. Vanaf 2014 zal de financiering hiervoor vanuit de regio zelf moeten komen. Jaarlijks zorgen de techniekplatforms er met de werkgevers in de regio voor dat zo’n 4000 leerlingen uit het basisonderwijs op een leuke, interactieve manier kennismaken met techniek via de ‘Week van de Techniek’ of de ‘Techniekmiddag’. www.vno-ncwmidden.nl/stedendriehoek

Extra impuls logistieke sector Rivierenland Het Platform Logistiek Rivierenland heeft een financiële bijdrage ontvangen om het dreigend tekort aan goed opgeleide logistieke medewerkers in Rivierenland te voorkomen. Het geld wordt ingezet om het imago van de logistieke sector te verbeteren en het werken in de sector te promoten. VNO-NCW Rivierenland heeft namens het Platform Logistiek Rivierenland bij POA RAAK een subsidie aangevraagd en toegekend gekregen van 43.000 euro. Deze subsidie wordt ingezet voor de ontwikkeling van een huisstijl met logo en algemene ondersteuning van het project. Ook is de website www.logistiekrivierenland. nl vanaf eind februari beschikbaar. De site richt zich op de hele logistieke sector en zowel het bedrijfsleven als het onderwijs participeren hierin. De subsidie wordt ook gebruikt voor de organisatie van promotiedagen (30 en 31 maart 2012) om scholieren, werkzoekenden en overige belangstellenden te laten kennismaken met deze dyna-

Een gevallen sluisdeur toont de kwetsbaarheid en betrouwbaarheid van de Twentse bereikbaarheid over water aan, zegt Hans Kroeze, voorzitter VNO-NCW Twente. De noodzaak van de aanleg van een tweede sluiskolk en verruiming van de Twentekanalen is hiermee aangetoond.

mische sector. Ook zullen er na de zomervakantie een tweetal BBL opleidingen in de regio gaan starten. De sector transport en logistiek is in het Rivierengebied de belangrijkste economische sector. Door de verwachte groei in deze sector en door de sterke vergrijzing en het krimpende aanbod van goed geschoold logistiek personeel worden in de komende jaren grote problemen in de personeelsvoorziening verwacht. Dat blijkt uit onderzoek dat het regionale onderwijs en bedrijfsleven, nauw samenwerkend met het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland (POA Rivierenland), vorig jaar heeft laten doen om een goed inzicht te verkrijgen in de scholingsbehoefte en het draagvlak voor een regionale aanpak van scholingsproblemen. Werkgeversvereniging VNO-NCW Rivierenland was een van de initiatiefnemers van het onderzoek. www.vno-ncwmidden.nl/rivierenland

Jacco Vonhof, voorzitter VNO-NCW IJsseldelta: Momenteel wordt er in onze regio hard gewerkt aan een doorstart van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA). Mede dankzij projectondersteuning van VNO-NCW’s Marcel van ’t Hul. Ondernemers aan het stuur is daarbij het adagium!


Middelpunt Gelderse ondernemers verwachten meer van provinciebestuur VNO-NCW Arnhem-Nijmegen organiseerde maandag 30 januari in Wijnfort Lent de bijeenkomst ‘De Provincie als belegger in Gelderse bedrijvigheid’, over de besteding van de Nuon-gelden door de provincie. 150 leden en relaties van de vereniging hadden zich ingeschreven voor de bijeenkomst. Namens de provincie was o.a. gedeputeerde Markink (financiën, aandeelhouderschappen) aanwezig. Het doel van de bijeenkomst was het op de agenda van het provinciebestuur krijgen van andere mogelijkheden voor besteding van de Nuon-gelden. Dat die mogelijkheden er zijn moest deze avond duidelijk worden. Hans Cornet zette namens de provincie Gelderland de huidige financieringsmogelijkheden voor individuele bedrijven op een rijtje. De kern van de boodschap van de tweede spreker, beleggingsadviseur Rutger van Asselt van Sprenkels en Verschuren, was dat met de bestaande – strenge – beleggingsregels het beleggen voor de overheid weinig rendement oplevert. Johan de Kruijf, docent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit gaf in zijn inleiding alternatieve aanwendingsmogelijkheden voor kapitaal, waaronder investeringen met direct effect op ondernemingen, bijvoorbeeld door herontwikkeling van locaties en participatie in leningenfondsen. Reactie gedeputeerde

De ideeën over een andere besteding van de Nuon-gelden vonden onvoldoende gehoor bij Gelderse gedeputeerde Markink. Hij erkende dat de wereld verandert en daarmee ook de spelregels voor beleggingen, maar

liet weten achter het huidige beleggingsbeleid van de provincie te staan. De gespreksleider Martijn Gerritsen vatte de discussie samen en deed namens de ondernemers een klemmend beroep op gedeputeerde Markink om als provinciebestuur zelf innovatief te kijken naar het huidige beleggingsbeleid en de getoonde alternatieven in overweging te nemen. Ed Velthuis, voorzitter van VNO-NCW Arnhem-Nijmegen, nodigde de gedeputeerde uit voor een vervolggesprek. ‘De muren van dit Wijnfort blijken erg dik, maar we gaan ongetwijfeld verder praten tussen andere muren’ . www.vno-ncwmidden.nl/arnhemnijmegen

De toekomst is begonnen. Achterhoek 2020 krijgt in 2012 echt inhoud. Ondernemers, gemeentebestuurders en prominenten uit de zorg, onderwijs en cultuur gaan in maart naar Den Haag om de andere Achterhoek bekend te maken met onze plannen over groene energie, biobased economy, industrie & innovatie. Daarmee hopen we meer focus en dus meer financiële middelen naar onze regio te krijgen, aldus Gerrit Pillen, voorzitter Achterhoek

Help Nederland nog ondernemender te maken. Word coördinator! Stichting Jong Ondernemen laat jongeren in de praktijk kennismaken met het ondernemerschap en kweekt zo meer begrip, enthousiasme en waardering voor ondernemend denken en handelen. Learning by doing is de basis van de programma’s, want ondernemen is vooral zelf echt doén; omgaan met geld, kansen en risico’s. Ieder jaar richten duizenden leerlingen en studenten binnen de beschermde omgeving van Jong Ondernemen een écht bedrijf op. Tijdens het schooljaar 2010-2011 hebben 24.000 studenten en leerlingen deelgenomen aan de programma’s.

Word ook BEGELEIDER! Word ook COORDINATOR!

Om theorie en praktijk rond ondernemerschap te overbruggen is kennis en ervaring van buiten de school nodig. Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele begeleiders. Ondernemers en ondernemende werknemers bieden de studenten en leerlingen ondersteuning bij het opzetten van een eigen bedrijf.

vormen de schakel tussen onderwijs, bedrijfsleven en Jong Nederland kan nog ondernemender Ondernemen. Ze ondersteunen begeleiders en docenten en worden en u kunt helpen! helpen bij het uitbreiden vandaarbij het netwerk. Wilt u deze schaVindt u het belangrijk dat jongeren geënthousiasmeerd worden voor het ondernemerschap? kel vormen? Word dan coördinator bij Jong Ondernemen! Dat onderwijs en praktijk beter op elkaar aansluiten? En wilt u dat kennis en ervaring van het bedrijfsleven gedeeld wordt met dede nieuwe generatie? Word dan coördinator VNO-NCW is een van initiatiefnemers vanof begeleider! Jong OnderHelp en Jong ondersteunt Ondernemen, word begeleider coördinator! nemen de ofactiviteiten in de regio.

Om het onderwijs te verbinden met het bedrijfsleven heeft de stichting meer coördinatoren nodig. Coördinatoren

Interesse? Ga voor meer informatie en om u aan te melden Meer informatie: www.hartvoorjongondernemen.nl naar www.hartvoorjongondernemen.nl Jong Ondernemen is sinds 1990 actief op het gebied van ondernemerschap in het onderwijs. De stichting biedt programma’s voor alle typen onderwijs: van basisonderwijs tot aan de universiteit, waarin deelnemers zelf een bedrijf opstarten en runnen. Alle programma’s zijn gebaseerd op het principe ‘learning by doing’.

Middelpunt februari 2012

7


Nieuws uit de regio

Foto’s: Jan Ezendam

Zeven nieuwjaarsbijeenkomsten, 1700 gasten.

Utrecht

Volgens goed gebruik is het jaar 2012 in veel VNONCW-regio’s geopend met een nieuwjaarsbijeenkomst. Daarvoor werd waar mogelijk samenwerking gezocht met andere partijen, zoals bedrijvenkringen en Kamers van Koophandel, om daarmee het bijeenkomstencircuit voor ondernemers beperkt te houden. Het concept van de bijeenkomsten verschilde Twente sterk per regio, ingrediënten waren de nieuwjaarstoespraken van voorzitters, inleidingen van gastsprekers, video’s, nieuwjaarstoasten en (stamppot)buffetten. In de Stedendriehoek aangevuld met een Nieuwjaarsquiz met kennisvragen over de regio, IJsseldelta en Noordoost-Overijssel ontvingen dr. George Gelauff, onderdirecteur van het Centraal Plan Bureau en Theo Rietkerk, gedeputeerde provincie Overijssel als sprekers, in Twente werden de leden getrakteerd op een concert van het Nederlands Symfonie Orkest, Noord-

Rivierenland

Foto’s: Jan Ezendam

Achterhoek

Veluwe reikte de jaarlijkse Linneausonderscheiding uit aan ondernemer Ko van Twillert en in Utrecht namen de leden een kijkje achter de schermen bij The Colour Kitchen. VNO-NCW Achterhoek organiseerde de nieuwjaarsbijeenkomst samen met Jong Management en had Frits de Groot (VNO-NCW Den Haag) uitgenodigd voor achtergronden over IJsseldelta duurzaam ondernemen. Regio Rivierenland tot slot had staatssecretaris Frans Weekers te gast voor een discussie over de financiële plannen van het Kabinet. De zeven nieuwjaarsbijeenkomsten in de regio’s van VNO-NCW Midden trokken in totaal ruim 1700 leden en relaties van de vereniging. Kijk op de website van uw regio voor een verslag, foto’s en/of film, bijvoorbeeld www.vno-ncwmidden.nl/ achterhoek.

Jur Zandbergen, voorzitter VNO-NCW NoordoostOverijssel: Volgens George Gelauff van het CPB bestaat in het westen van het land het beeld dat Noordoost-Overijssel een onbereikbare, cultuurarme regio is (nieuwjaarsbijeenkomst 5 januari). Dat wij geen grote concentratie hebben van kennis, cultuur en werk, maar een sterke verspreiding ervan geeft de regio juist een enorme dynamiek. We nodigen Randstedelingen graag uit die dynamiek te komen ervaren.

VNO-NCW heeft een manifest over tekorten van technisch personeel aangeboden aan de Tweede Kamer. Dergelijke geluiden zijn hard nodig. Voor herstel en groei van de economie moeten technische bedrijven in stand worden gehouden. Geschoold personeel is een voorwaarde. Hoewel in de Valleiregio het Technocentrum recent is gestopt, blijft ook in onze regio aandacht voor instroom van technisch personeel een speerpunt, zegt Henk Anema, voorzitter VNO-NCW Valleiregio


Verenigingsnieuws

Middelpunt

Bestuurswisselingen

VNO-NCW Midden Ledenpanel

VNO-NCW Utrecht heeft in de nieuwjaarsbijeenkomst van 10 januari twee nieuwe bestuursleden benoemd:

In januari hebben we de leden gevraagd mee te doen aan een kort onderzoek naar de bijeenkomsten die de vereniging organiseert. De gegevens worden nu verwerkt en de conclusies melden we u via website en in het volgende nummer van Middelpunt. De respons op de enquête bedroeg 17%. 174 leden hebben aangegeven bereid te zijn vaker deel te nemen aan een kort onderzoek. Een mooie start voor het Ledenpanel. Bent u lid en wilt u ook met enige regelmaat uw mening geven over onderwerpen die de vereniging aangaan?

S. (Sebastiaan) de Kriek BA directeur HD Video Productions BV te Nieuwegein en

R.G. (Ruud) Stellaard eigenaar SCS Security & Services te Utrecht Daarmee is het regiobestuur weer op volle sterkte. Naast de twee nieuw benoemde bestuursleden bestaat het Utrechtse bestuur uit bestuurslid mr. E.B.M. Brons-Stikkelbroeck – (Dijkstra Voermans Advocaten) en voorzitter R.W.A. Eradus RA (BDO). Regiomanager en secretaris van het bestuur is ing. V.S.M. (Véronique) Vrendenbarg - VNONCW Midden. Auditor namens Jong Management is R. Verheijen van Coulant Interim. Vertrek bestuursleden en regiomanager Achterhoek Het bestuur van VNO-NCW Achterhoek heeft recent afscheid genomen van bestuursleden E.J. Hamer en H.A. Weekhout (ROTOR BV). Per 1 maart zullen het bestuur en het verenigingsbureau in Apeldoorn ook afscheid moeten nemen van regiomanager Toin de Ruiter. De Ruiter heeft in de zeven jaar dat hij voor VNO-NCW Achterhoek heeft gewerkt de regio en vooral de ondernemers weten te binden en verbinden.

Door mee te doen aan het VNO-NCW Midden Ledenpanel heeft u direct invloed op de koers en invulling van de verenigingsactiviteiten. Hoe werkt het? U, als panellid, ontvangt maximaal zes keer per jaar een digitale nieuwsflits met het verzoek deel te nemen aan het betreffende onderzoek. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderzoek. U bent tot niets verplicht. Uw persoonsgegevens geven wij niet door aan derden en publiceren wij ook niet bij de resultaten. De antwoorden die u geeft tijdens het onderzoek blijven alleen ter inzage van VNO-NCW Midden. Interesse? Stuur een mail naar: info@vno-ncwmidden.nl o.v.v. aanmelding Ledenpanel. Wij stellen uw mening bijzonder op prijs!

Leuren met Leeftijd Op woensdag 18 april a.s. organiseert de Beleidsgroep Onderneming, Ethiek en Maatschappij (BOEM) haar jaarlijkse bijeenkomst, ditmaal met het thema “Leuren met Leeftijd”. Deze bijeenkomst wordt gehouden van 15.30-18.30 uur bij Hotel De Cantharel in Apeldoorn. Demografische ontwikkelingen zijn van grote invloed op de arbeidsmarkt. Deze tijd kenmerkt zich door ontgroening en met name vergrijzing. Sommige sectoren kennen een leeftijdsopbouw waarbij meer dan 30% van de werknemers in de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De tekorten op de arbeidsmarkt die dit tot gevolg hebben, zullen enorm zijn. Aan de andere kant stelt de overheid dat geen talent onbenut moet worden gelaten. Zou het daarom geen tijd worden voor herwaardering van senioriteit? Moeten wij als ondernemers aansturen op het vergroten van de arbeidsparticipatie van ouderen, en zo ja, hoe doen we dat dan? Welke vooroordelen over ouderen en jongeren spelen hierbij een rol? Deze en andere vragen zullen centraal komen te staan bij de bijeenkomst. De kern van de boodschap is dat het binnen de onderneming niet moet draaien om leeftijd, maar om het gezamenlijk bereiken van een doel. Tijdens deze bijeenkomst zal de heer Gertjan Verbeek, voetbal-

trainer bij AZ, u deelgenoot maken over hoe hij werkt met ouderen en jongeren, die als team een voorgenomen doel moeten bereiken. Ook prof. dr. Beatrice van der Heijden zal haar visie op het onderwerp geven. Na de inleidingen van de sprekers gaan de deelnemers uiteen om in klein verband met elkaar over het thema door te praten. Hierbij zijn ook leden uit jongerenorganisaties betrokken. Leden van VNO-NCW Midden ontvangen half maart de uitnodiging.

Middelpunt februari 2012

9


Foto’s: Rien Hokken


Middelpunt Peter Swager van Foreco

‘De kunst van innovatie zit in het vermarkten ervan’

‘We zijn niet groot, maar groot genoeg om ambities te hebben.’ Dat stelt Peter Swager, eigenaar van houtverwerkingsbedrijf Foreco. ‘Ik heb het dan over zaken als innovatie, duurzaamheid en groei, maar we kijken ook over deze onderneming heen. We willen onze rol spelen in de ontwikkeling van de regio en bijdragen aan de toekomst van de ketens waarin we opereren.’

Waar Foreco in 1982 begon als een management buy out uit de Heidemaatschappij, met voornamelijk rondhoutverwerking in Oost Nederland, is het bedrijf nu ontwikkelaar en leverancier van houtproducten met veel toegevoegde waarde. Swager was destijds de jongste partner die deelnam in het nieuwe bedrijf, inmiddels is hij de enige eigenaar van de onderneming met twee vestigingen in Nederland en zo’n tachtig medewerkers. En de toekomst ziet er wat hem betreft zonnig uit.

Vermarkten Verandering zit Foreco in het bloed. Waar het bedrijf vroeger rondhout uit het bos aan papier- en spaanplaatfabrieken leverde, is er van die industrie in Nederland niets meer overgebleven. Momenteel steunt het bedrijf op drie poten: het handelsbedrijf dat specials voor de bouw levert, Foreco Hout Constructies in Noordeloos en IJreka Speelomgevingen in Dalfsen. De laatste ontwerpt en richt speelterreinen in geheel naar het idee van de opdrachtgever.

Vertrouwen ‘De recessie van de afgelopen jaren was echt een testcase’, aldus Swager. ‘Al in 2008, nog voor de financiële crisis vanuit Amerika overwaaide, schreef ik geïnspireerd door een artikel in Elsevier een brief aan iedereen hier. Ik waarschuwde voor moeilijke tijden, vroeg iedereen met ideeën te komen over hoe het beter en efficiënter kon. Ik kreeg daarop feedback van bijna de helft van onze mensen. We hebben daarop allerhande zaken aangepakt. Dat heeft absoluut geholpen de zaken hier op een aantal vlakken op scherp te zetten, hoewel bleek dat de effecten van de recessie voor Foreco uiteindelijk allemaal nogal meevielen door onze flexibiliteit en omdat we diverse markten bedienen met innovatieve kwaliteitsproducten. Maar de economische tegenwind is nog niet voorbij en we moeten alert blijven, zeker omdat we voor een belangrijk deel aan de bouw gelieerd zijn. Momenteel zijn faillissementen aan de orde van de dag. Toch zie ik de komende jaren met vertrouwen tegemoet, ook omdat we met zijn allen de noodzakelijke strategische keuzes durven te maken.’

Swager: ‘Ik maak me wel eens druk over de wijze waarop in Nederland naar maakbedrijven wordt gekeken. In mijn ogen steunt de reële economie op die bedrijven, maar het beleid concentreert zich op zaken als handel en dienstverlening. Het kan niet meer in Nederland, is de boodschap. Voor productie moet je in Oost-Europa of China zijn. Gelukkig zie je dat beeld nu wel kantelen, maar volgens mij krijgen maakbedrijven bij lange na niet de support die ze verdienen. Een onderneming als Foreco bewijst dagelijks dat het hier wel kan als je maar innoveert, kwaliteit biedt en oplossingen voor de vragen van nu aandraagt. De houtbranche blinkt niet bepaald uit in vernieuwingsdrang, maar wij zijn daar - met enkele anderen - een uitzondering op met producten als WaxedWood, SafeWood, NobelWood en TwinWood. We leveren bijvoorbeeld brandvertragend hout, hardhout gemaakt van zacht dennenhout, verduurzaamd onderhoudsarm hout en damwanden van een combinatie van houtsoorten. En speeltoestellen kun je natuurlijk goedkoop als massaproduct importeren. Maar een ontwerp, gebruikmakend van de

Middelpunt februari 2012

11


Middelpunt

Peter Swager: ‘Duurzaamheid groeit aan de boom, Foreco benut haar’

‘Innovaties zijn nooit alleen van jezelf’

natuurlijke omgeving hoeft niet meer te kosten en daar is IJreka goed in. Dat alles ontstaat natuurlijk niet vanzelf. Je moet je bedrijf erop inrichten, durven investeren in nieuwe ideeën, mensen, vernieuwing van producten, het productieproces en merkbeleving, ook in een neergaande conjunctuur. Je moet een bedrijfscultuur creëren waarin je de ruimte geeft aan mensen die iets nieuws willen doen, maar ook je innovatieproces goed inrichten. De kunst van effectieve innovatie zit vaak niet zozeer in iets nieuws verzinnen, maar in het vermarkten ervan. En je moet ook niet te bang zijn. Innovaties zijn nooit alleen van jezelf. Het gaat om voorop durven lopen en het varen van je eigen koers.’ Illusie Duurzaamheid groeit aan de boom. Foreco benut haar. Het is een van de oneliners die Swager onlangs optekende in een strategisch stuk waar-

mee hij het veranderingstraject van zijn bedrijf nog eens schetst, terwijl hij een handreiking doet naar zijn stakeholders. ‘Dit bedrijf is gekomen waar het is door zich continu aan te passen aan de tijd’, vertelt Swager. ‘En het is een illusie te denken dat dat in de toekomst anders zal zijn. Tegelijkertijd moet je je als ondernemer beseffen dat je dat niet alleen kunt sturen. Je doet het met je mensen, je financiers, je klanten, je omgeving en je private en publieke partners. Zij moeten dus niet alleen weten wat je visie is en waar je naar toe wilt, ze moeten die doelstellingen mede vormgeven en onderschrijven. Vandaar die toekomstvisie die zwaar steunt op de peilers innovatie, duurzaamheid en samenwerking. Die zitten immers niet alleen in het DNA van deze onderneming, maar het zijn ook dé thema’s van de toekomst voor het bedrijfsleven en de samenleving waar we deel van uitmaken.’

Middelpunt februari 2012

13


Foto’s: Patrick van Gemert

Jorrit de Jong: ‘Ik vind dat we als Stedendriehoek knopen moeten doorhakken in co-makership en samenwerking’

Het DNA van de Stedendriehoek

‘We moeten af van ‘regio light’ en Waar vind je binnen een straal van twintig kilometer water, bos, landerijen, akkers, allerlei woningentypen van historisch tot modern, drie schouwburgen waarvan er één tot de top 5 van Nederland behoort en grote evenementen zoals het Dickens Festival en de Bokbierdag? In de Stedendriehoek, op het kruispunt van de geografische

Fotografie: Arthur van Leeuwen

gebieden Salland, De Veluwe en De Graafschap. Een goed bereikbare en handelsgedreven regio, met hardwerkende, loyale inwoners.

De hoofdsteden van deze drie gebieden, Apeldoorn, Deventer en Zutphen, hebben een ‘verstandshuwelijk’, vindt regiomanager Christian Lorist. ‘Je kunt niet zonder elkaar.’ Dit verstandshuwelijk acht Lorist van groot belang. ‘We moeten af van het ‘regio light’ idee en juist pleiten voor een zwaarder bestuurlijk model in de regio, want op een aantal terreinen ga je het alleen niet meer redden: economie, onderwijs, arbeidsmarkt, innovatie, milieucontrole…’ Lorist is duidelijk. In de drie steden zijn discussies over leegstand, voorzieningen, zorg, het vestigen van grootwinkelbedrijven en meubelboulevards. ‘Je moet niet allemaal hetzelfde willen, maar je moet elkaar aanvullen in plaats van beconcurreren.’ Economische groei De economie in de Stedendriehoek is erg verdeeld. ‘Geen enkele branche steekt er boven uit en daarmee hebben we het gemiddelde van Nederland én zijn we de regio met de meeste economische groei van Gelderland. Door de diversiteit hebben we minder pieken en dat betekent een stabiel vestigingsklimaat. Maar wat de Stedendriehoek ontzettend bedreigt, is ‘de jonge vlucht’ naar de Randstad. De leeftijdsgroep 20-24 is kleiner dan je zou verwachten.

Zelfs in Deventer, waar gestudeerd wordt.’ Terwijl er wel vraag is naar goede vakmensen, in met name de zorg en de techniek. Lorist is daarom tevreden over het feit dat de Platformen Techniek in de regio in ieder geval nog twee jaar doorgaan en dat de provincie dat nog steeds subsidieert. Het motto is dat ‘de Stedendriehoek onderneemt, onderwijst en onderscheidt’. ‘We moeten ons niet afzetten tegen Den Haag, maar er omheen denken’, vindt Lorist. ‘De groei in de kwantiteit van de economie is over’ en dus is het belangrijk te investeren in kwaliteit. Daar sluit de ontwikkeling van vier R&D-centra in regio bij aan. ‘Veel bedrijven hebben geen tijd en geld voor een eigen R&D-lab. Wij geven hen de mogelijkheid om tijd en ruimte te huren. Ze zetten hun eigen ontwikkelaar neer in een R&D-centrum en ze worden daarbij ondersteund door studenten van Saxion, ROC Aventus en eventueel de Universiteit van Twente. Daarmee kun je studenten aan bedrijven binden. We hebben enorm veel werk in deze regio en meer banen dan mensen, maar de komende twintig tot dertig jaar verwachten we geen enorme groeispurt. Je moet dus anders gaan denken.’


Middelpunt

Henk Lingbeek: ‘Ik maak me zorgen om de vergrijzing en de instroom van voldoende technisch opgeleide medewerkers’

pleiten voor een zwaarder model’ ‘Kansen liggen in samenwerking’ SCA Packaging is al 350 jaar gevestigd in Eerbeek, waar beekjes met het schone Gelderse water via een waterrad voor de eerste, duurzame energieopwekking zorgden. Nog steeds kiest het bedrijf voor duurzaamheid: de grondstof is 100 procent oud papier en een warmtekrachtcentrale wekt stroom op voor de productie van 360.000 ton papier in combinatie met teruglevering van surplus stroom aan het openbare net. De bereikbaarheid

van deze regio is van belang voor SCA Packaging omdat al het gereed product vervoerd wordt via wegtransport. ‘We zitten op de kruising tussen de A1 en de A50. De A50 is waardevol omdat we via deze weg aansluiting hebben op het Ruhrgebied en Rotterdam’, legt managing director Henk Lingbeek uit. Een andere wens is om vanuit het dorp een betere aansluiting op de A1 te krijgen. Ondertussen dient zich wel een

ander probleem aan in de regio: ‘Ik maak me zorgen om de vergrijzing en de instroom van voldoende technisch opgeleide medewerkers. De focus in opleidingen ligt hier nog te veel op service, dienstverlening en recreatie. Ik ben er van overtuigd dat duurzaam ondernemen ook vanuit een maakindustrie mogelijk is. Door samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven; dáar liggen de kansen.’

‘We moeten gezamenlijk knopen doorhakken’ ‘De regio is op dit moment wat afwachtend’, vindt Jorrit de Jong, bestuursvoorzitter van de coöperatieve gezondheidsverzekeraar ENO (waaronder Salland verzekeringen) in Deventer. Daarom meent hij dat het investeringsklimaat vanuit de gemeente en provincie sprankelender kan. ‘Overheden moeten in tijden van crisis samen met bedrijven het voortouw nemen.’

‘Ik vind dat we als Stedendriehoek knopen moeten doorhakken in co-makership en samenwerking, zonder dat het bureaucratisch wordt. Bijvoorbeeld het afstemmen van het economisch beleid, regionaal inkopen waar mogelijk en heel nauw samenwerken in netwerkverband. We hebben voldoende economische speerpunten in de aanbieding, zoals de dienstensector, zorgdienstverlening, transport en onderwijs.’

De Jong merkt dat de regio vaak lijdt aan het Calimero-effect. ‘We vinden dat het gebeurt in het westen. Laten we maar eens zien dat we het hier beter kunnen. We bieden jongeren nu te weinig uitdaging om hier na hun opleiding te blijven. Terwijl we een diversiteit aan mogelijkheden hebben, de A1, de IJssel, treinverbindingen, en ook een fantastisch werk- en woonklimaat. Dat biedt kansen.’

Middelpunt februari 2012

15


Topnotaris Dagelijks in topvorm met geactualiseerde dienstverlening. Volgens de nieuwste maatschappelijke en juridische ontwikkelingen. Daarmee kunnen wij elke dag meer voor u betekenen.

Blankhart & Bronkhorst Netwerk Notarissen Wolterbeeklaan 3 7361 ZD Beekbergen T (055) 506 33 33 F (055) 506 31 01 E info@bbnetwerknotarissen.nl

15529

www.blankhartbronkhorst.nl


Middelpunt De Drive

Ruim veertien jaar geleden nam Alex Förch een – op dat moment technisch failliet – non-profit milieuadviesbureau over. Hij zag potentie in het bedrijf en besloot zich volledig in te zetten om het ter ziele gaande adviesbureau een opleving te geven. Inmiddels is FMA-Nillesen Bedrijfsadviseurs uitgegroeid tot een landelijk opererend, multidisciplinair en commercieel adviesbureau met een volledige expertise op het gebied van milieu, bodem, ISO, ARBO en veiligheid. Daarnaast heeft Förch een bureau voor detachering, werving en selectie opgestart onder de naam DeSe Milieuselect. ‘Waar anderen “crisis” zagen, zag ik mogelijkheden en kansen. Ik was erop gebrand de organisatie volledig op te bouwen. Toen ik het bureau overnam, bestond het uit slechts twee medewerkers. Dat was te weinig om klanten goed te kunnen bedienen – met passie, inlevingsver-

Foto: Aldo Allessi

‘Met hart voor de zaak is niets onmogelijk’

mogen en kennis, zoals ik het graag zou zien. Inmiddels is het aantal medewerkers ruim verviervoudigd tot een team van specialisten, die stuk voor stuk hart hebben voor de zaak. En dat is ontzettend belangrijk.’ Het adviesbureau dat in 1997/1998 in Lelystad werd opgezet, verhuisde in 2004 naar het meer centrale Emmeloord, waar Förch een plaatselijk bodemonderzoeksbureau overnam. ‘Hierdoor konden we onze klanten een nog beter pakket aan diensten aanbieden, vertelt Förch. ‘Er is veel veranderd in veertien jaar en FMA-Nillesen is nog steeds volop in ontwikkeling. Klanten weten ons te vinden, ze weten wat ze aan ons hebben en waar wij voor staan. Als ik terugkijk naar hoe ik het bedrijf veertien jaar geleden aantrof en naar wat het nu is, ben ik erg tevreden, maar ook de huidige “crisis” zie ik wederom als nieuwe kans en uitdaging.’

Middelpunt februari 2012

17


Creëer uw eigen ruimte om te ondernemen binnen Creative Campus Almere!

Creatieve units van 25-50 m2

Creëer uw eigen ruimte

Unieke Atelierruimte

Creative Campus biedt ruimte om te ondernemen! Op de Campus biedt MAC3PARK studio’s en ateliers voor

jaar tijd een levendige en dynamische broedplaats met

creatieve ondernemers. Als u tot de doelgroep behoort

tientallen ondernemingen geworden.

dan kunt u aan de slag in een voor ons land en regio

Op verschillende plaatsen in het complex zijn studio’s

uniek complex. Deze voormalige BDF-fabriek is in twee

en ateliers van 25m2 tot 50 m2 te vinden.

Wilt u meer weten en een kijkje komen nemen, bel dan Robert van Schijndel, tel 0320-286969 of stuur een e-mail naar robert.van.schijndel@mac3park.nl WWW.MAC3PARK.NL MAC3PARK 11530 216x303 01.indd 1

28-03-11 15:02


Middelpunt

Werkgevers blij met meer ruimte rond natuurplannen

VNO-NCW Midden heeft zich drie jaar lang ingespannen om in de planvorming voor de natuurbescherming rond zogenaamde Natura 2000-gebieden in Nederland, duidelijkheid voor het bestaande bedrijfsleven te krijgen over de vraag of de bestaande vergunningen die men heeft, gewoon overeind blijven. En met succes. Bedrijven in Gelderland hoeven zich niet langer zorgen te maken over de houdbaarheid van verleende vergunningen.

De staatssecretaris van EL&I heeft voor Nederland ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare. Ongeveer 69% is water, de rest is land. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit; economische en ecologische ontwikkeling moeten in balans worden gebracht. In de juridische uitwerking van het beleid sloop echter een gevaarlijke wettelijke kronkel die het voortbestaan van een aantal bedrijven bedreigde. Onzekerheid Het was de bedoeling van overheden om in de beoordeling van bestaande situaties, terug te grijpen op de feitelijke situatie van acht jaar geleden. Zowel boeren als de industrie liepen daardoor het risico hun bedrijfsvoering te moeten aanpassen naar de feitelijke situatie van 2004. Dat was volgens de werkgevers onhaalbaar en het zou tot grote schade hebben kunnen leiden als die regelgeving niet zou zijn aangepast. En dat is nu gebeurd. De eerste provincie die aan VNO-NCW Midden heeft laten weten andere peildata te gaan gebruiken is Gelderland. Rompslomp De provincie Gelderland heeft werkgevers in de provincie toegezegd de definitie van bestaand gebruik aan te zullen passen in de beheerplannen die nu worden opgesteld voor de Gelderse

Natura 2000-gebieden. Voor bedrijven in de industrie houdt dit in dat zij niet langer in onzekerheid hoeven te zitten over de vraag of de bestaande milieuvergunningen ook juridisch houdbaar zijn in het kader van Natura 2000. De provincie Gelderland kijkt bij de beoordeling van bestaande situaties voortaan naar het vergund gebruik op de peildatum 31 maart 2010 en niet naar het feitelijk gebruik op 7 december 2004, zoals eerder wel het geval was. Hiermee wordt een hoop rompslomp en juridische onzekerheid voorkomen. Boeren Het bedrijfsleven ziet dit resultaat als een belangrijke mijlpaal in een lang slepend dossier. Volgens de voorzitter van VNO-NCW Gelderland, de heer Foppe Atema, is het nog geen tijd om rustig achterover te gaan zitten. ‘Een groot gevaar van een enorme en onuitvoerbare bureaucratie is nu afgewend, maar er blijven nog een paar problemen over die opgelost moeten worden. De hele stikstofproblematiek geldt niet alleen voor de boeren, maar ook voor de aanleg van infrastructuur en de industrie. Eigenlijk zouden we naast het natuurbeleid weer toe moeten naar een actief industriebeleid. Het volgende debat moet dan gaan over de milieuruimte die het bedrijfsleven de komende jaren echt nodig heeft om te kunnen blijven functioneren. En vergeet niet dat de industrie er veel belang bij heeft om dat zo duurzaam mogelijk te doen. Wij zijn daarom ook blij met de Green Deals die we nu met het kabinet kunnen afsluiten.’

Middelpunt februari 2012

19


VAN AMBITIE NAAR IMPACT Resultaten die tellen op basis van kennis en inzichten

MAGIS MARKETING & RESEARCH

MAGIS Opent uw ogen! WWW.MAGIS.NL • T: 0314 35 98 89


Middelpunt Loek de Rooij, voorzitter VNO-NCW Eemland

‘Ik wil naast de ondernemer staan’ Begin december 2011 is Loek de Rooij tijdens een ledenbijeenkomst benoemd tot voorzitter van VNO-NCW Eemland. Als directeur van een aantal BV’s, zijn ervaring van 26 jaar als voorzitter van de Bedrijvenkring Bunschoten, diverse Bovagbestuursfuncties en een drietal erelidmaatschappen van verschillende organisaties heeft de regio voor een zwaargewicht in belangenbehartiging en netwerken gekozen. ‘Ik wil naast de

Foto: Aldo Allessi

ondernemer staan’.

Het ondernemen zit De Rooij haast letterlijk in het bloed. Al in 1399 was een verre voorvader een kleine zelfstandige. Het ondernemerschap is niet meer uit de familie weggeweest en ook zijn eigen kinderen zijn besmet. De Rooij is er zichtbaar trots op. ‘Mijn dochter heeft pas nog op de Miljonairsfair gestaan, met felgekleurde bronzen kikkers.’ De voorbeelden pronken in de vitrinekast in zijn ruime werkruimte onder zijn huis. Zijn zoon leidt Clean Look, een van de BV’s die De Rooij heeft opgericht. Oman Als voorzitter van VNO-NCW Eemland wil hij de vereniging meer een gezicht geven. Hij is kritisch als het gaat over de vereniging VNO-NCW. ‘Den Haag staat op grote afstand van de ‘gewone’ ondernemer in de regio. Die heeft niets aan een handelsmissie naar Oman. Ik kies voor een individuele benadering van de leden. Een ondernemer wil weten ‘what’s in it for me?’ Door naast ze te staan, naar ze te luisteren en te helpen met ervaring en deskundig advies kan de vereniging in de regio van toegevoegde waarde zijn’. Als voorbeeld vertelt hij over een on-

dernemer die van een gemeente een flinke boete opgelegd kreeg. ‘Je kunt het er niet mee eens zijn en een zaak aanspannen, maar dat kost veel tijd, geld en ergernis. Ik heb bij de betreffende gemeente toen bemiddeld en uiteindelijk is de boete gedeeld. Een snelle en praktische oplossing waar beide partijen zich in konden vinden.’ Voortvarend De plannen van De Rooij met VNONCW Eemland zijn heel concreet. ‘Handen aan het bed en samenwerken, mét de bedrijvenkringen. Hij doet het voor: ‘één hand is moeilijk wassen, elkaars handen gaat beter. We gaan ons vooral niet bemoeien met dat wat de bedrijvenkringen doen, maar als onafhankelijke partij de grensoverschrijdende zaken oppakken. Het bestuur van VNO-NCW Eemland werkt aan een plan de campagne, de portefeuilles zijn verdeeld: Jan Hopman (Bouwbedrijf Visser & Hopman BV) neemt de ruimtelijk ordening voor zijn rekening, Edwin Besseling (Besseling Vervoert) bereikbaarheid en logistiek, Jaco Uittenbogaard (Deloitte) provinciale aangelegenheden. Maarten Robers is als auditor namens Jong Management toegevoegd aan het bestuur. Zelf richt ik me op onderwijs, HRM en jonge ondernemers’. De Rooij is al voortvarend aan de slag met dit onderwerp. Hij heeft contacten met zo’n tien studenten van HBO en universiteit, die een businessplan hebben en een eigen onderneming willen starten. Hij heeft afspraken kunnen maken met accountants, notaris, juristen en banken die bereid zijn de eerste uren gratis advies te geven aan de starters. Hele concrete ondersteuning. Hij hoopt daarmee jonge ondernemers te verbinden met de regio, en uiteindelijk met de vereniging. Een mooi voorbeeld van zijn aanpak.

Middelpunt februari 2012

21


en vermarkt kunststof zakken. En dat doet het niet vanuit China of India, maar vanuit Hardenberg in Overijssel. De resultaten groeien jaarlijks gestaag en daarmee levert het bedrijf het bewijs dat er ook in Nederland ruimte is voor een succesvolle maakindustrie. Kwaliteit, flexibiliteit en innovatiekracht zijn daarbij leidend.

Potgrond, diervoeders, polymeerkorrels, mineralen, zout… Het wordt allemaal verpakt in zakken van kunststof folies. En wie denkt dat die zakken voornamelijk als massaproduct hun weg vanuit lagelonenlanden hun weg naar het rijke westen vinden, komt bedrogen uit. Europa kent verschillende producenten. Indupac, dat deel uitmaakt van het Schotse BPI, is er daar één van. In Hardenberg draaien vijf ploegen continu en produceren jaarlijks 26.000 ton kunststof folies; zo’n 300 miljoen zakken. Het bedrijf weet daarbij ieder jaar een groei in de resultaten te realiseren. De vraag is hoe dat kan en Operations Director Rick de Jonge heeft het antwoord.

Recepturen ‘Veel van de kosten van onze producten zitten in de grondstoffen en de logistiek’, aldus De Jonge. ‘We opereren binnen een geografisch maximum. We zijn concurrerend van Scandinavië tot en met Zuid-Frankrijk. Verder weg afnemers zoeken heeft geen zin. Maar in die beperking schuilt natuurlijk maar een deel van het antwoord. Immers: hoe hoger de oplages en goedkoper de arbeid, hoe lager de uiteindelijke kosten. In onze markt is kwaliteit echter een groot goed. Onze klanten werken bijvoorbeeld met verpakkingsmachines en willen de downtime tot een minimum beperken. Wij zijn goed in hun daarin helpen door producten optimaal af te stemmen op hun eisen. Daarnaast

Foto: Patrick van Gemert

Foto: Patrick van Gemert

Bpi.indupac ontwikkelt, produceert


Middelpunt Rick de Jonge van Indupac over regelgeving:

‘De overheid moet meer bedrijven meer vertrouwen geven’

Rick de Jonge: ‘Er is actie nodig door onderwijs en overheid, maar ook het bedrijfsleven heeft zijn verantwoordelijkheid’

kunnen we in het kader van service snel reageren en meedenken. Vanuit China is dat niet mogelijk gezien de lange lead-times. Bovendien concurreren ook onze klanten en de verscheidenheid aan verpakkingen en bedrukkingen is enorm en veranderd voortdurend. Er is een trend naar kleinere verpakkingen, meer variatie in bedrukking, kleine oplages en meer functionaliteit. Al met al hebben we het dan ook over maatwerk binnen een markt die altijd in beweging is.’ Innovatie Procesoptimalisatie is een belangrijk aandachtspunt bij Indupac in haar continue zoektocht naar nieuwe optima in de productie. Tegelijkertijd zit er veel

ontwikkeling in de vernieuwing van producten en die innovatie komt niet altijd voort uit vragen uit de markt, maar ook uit autonome R&D. Zo worden nieuwe recepturen ontwikkeld, bijvoorbeeld voor zakken die bestaan uit meerdere dunne folielagen. ‘Daarmee besparen we niet alleen op het verbruik van grondstoffen en energie. Ze zijn ook lichter zonder aan sterkte in te boeten, of hebben specifieke eigenschappen, bijvoorbeeld als het gaat om weersbestendigheid of het conserveren van de inhoud’, aldus De Jonge. ‘Ook in de bedrukking maken we stappen door te investeren in machines die mooier drukwerk afleveren. Samen met onze zusterbedrijven in België en UK bedienen we een brede markt onder meer op het gebied van landbouwfolies, palletverpakking en diepvriesverpakking. Kwaliteit, de inrichting van de productie, flexibiliteit en innovatiekracht zijn al met al van groot belang voor onze marktpositie. Tegelijkertijd moet worden gezegd dat onze keten er eerder één is van gestage technische ontwikkeling, en niet van radicale vernieuwing. Er zijn ook andere factoren van groot belang voor onze toekomst.’ Instroom Bij Indupac werken zo’n 180 mensen waarvan een belangrijk deel in de techniek. En juist aan deze groep dreigt in de toekomst een groot gebrek. ‘Op dit moment geeft de recessie ons wat lucht en het gaat redelijk met de instroom’, aldus De Jonge. ‘Maar we weten ook dat het zomaar kan omslaan. Alleen al binnen dit bedrijf komt er een pensioengolf aan die grote consequenties heeft. Als je dan ziet wat er aan potentieel bij scholen wordt opgeleid, bijvoorbeeld in de procestechnologie, dan baart dat zorgen.

Er is dan ook actie nodig door onderwijs en overheid, maar ook het bedrijfsleven heeft zijn verantwoordelijkheid. Wij vullen die in door onze samenwerking met het Regionaal Techniek Centrum in Hardenberg en met Hogeschool Windesheim, bijvoorbeeld in het kader van stages en VaPro-opleidingen. Misschien dat onze locatie ook nog wat helpt om arbeidsmarktproblemen van de toekomst te beperken. Op dit zogenaamde voormalige Wavin-terrein is feitelijk een cluster van kunststofverwerkende bedrijven en gezamenlijk staan we bekend als goede werkgever. Bovendien zijn er mogelijkheden voor samenwerking in werving en het delen van arbeid. Vanzelf zal het allemaal echter niet gaan. Ik ben dan ook blij met de aandacht

‘Er komt een pensioengolf aan die grote consequenties heeft’’ voor het thema arbeidsmarkt, onderwijs en technologie vanuit VNO-NCW Midden, maar ook voor de hernieuwde aandacht voor de maakindustrie als belangrijke driver voor onze welvaart. In dit kader blijft ook regelgeving voor ons een belangrijk punt. En dan doel ik niet alleen op het enorme woud aan regels en wettelijke eisen. Maar ook de wijze waarop die worden toegepast. Onze samenleving wil de risico’s die er zijn beheersen met steeds meer regels en controle. Uitgaan van gelijkheid en handelen naar de geest van de wet is veel constructiever en kan een beter ondernemersklimaat in de hand werken. Bedrijven kunnen best hun eigen verantwoordelijkheid nemen, maar mogen daar ook op aangesproken worden.

Middelpunt februari 2012

23


Denk in mogelijkheden

Gemeente Zeewolde:

Een zee van mogelijkheden! Door de centrale ligging van de gemeente Zeewolde is het een prima locatie geworden voor bedrijven in Food & Logistics. Centraal gelegen aan de rand van Flevoland, met plaatsen als Harderwijk, Amersfoort, Almere en Zwolle op korte afstand en de snelwegen A6, A27 en A28 zeer dichtbij maakt Zeewolde tot een toplocatie voor bedrijven.

www.ondernemeninzeewolde.nl


Middelpunt Column Leuren met leeftijd We ontmoeten ze allemaal wel eens: wanhopige werkzoekenden, die je aanklampen en die bij hun sollicitaties steeds met iets onbeïnvloedbaars geconfronteerd worden. Je bent te oud, je bent te jong, we zoeken eigenlijk iemand die… Leeftijd is wonderlijk genoeg in het bedrijfsleven een fluïde begrip. Het wordt gebruikt om kandidaten af te wijzen, want ervaring is ‘vereist’ of ‘gelet op de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar iemand tussen de 25 en 35 jaar’, bijvoorbeeld. Zelf geloof ik sterk in de ontmoeting van de generaties in een onderneming. Wie uitsluitend met jonge mensen wil werken, omdat ze dan nog te ‘vormen’ zijn, zegt eigenlijk dat ze moeten functioneren zoals ze zelf doen. De meest briljante onderwijsvernieuwing ontstond in de Middeleeuwen, toen in de gilden - de huidige sectororganisaties, maar dan zonder hoofdkantoor en staf – het meester-gezel-leerlingmodel werd bedacht. Daarbij hoefde de meester niet de directeur te zijn, maar hij was wel de vakkundige. Hij genoot van het uitoefenen van zijn beroep en bracht de liefde ervoor aan de jongere over. Dikwijls lette hij er ook wel op dat het verder goed ging met die jongen, want hij wilde het rendement van zijn onderwijsinspanningen wel graag beschermen. Hij was dus ook mentor. Dit leermodel keert door alle eeuwen in wisselende varianten terug, nu vind je het principe terug in het middelbaar beroepsonderwijs. Boven 45-ers hebben de grootste mogelijke moeite om werk te vinden. Werkgevers zijn huiverig ze in dienst te nemen. Ze zijn duur qua salaris en worden op voorhand ‘verdacht’ van verstarring en je weet ook maar nooit of ze nog in het hiërarchisch systeem – hoe soepel

en modern ook vormgegeven – passen. Het gevolg is dat die oudere werkzoekende moedeloos raakt, zijn zelfvertrouwen verliest en als het lang duurt, veroudert zijn kennis ook. In weerwil van de vooronderstellingen wil hij juist zo graag aan het werk dat hij niet voor de hoofdprijs qua salaris gaat, bereid is zichzelf bij te spijkeren en hij claimt al helemaal geen status. Er zijn volop overheidsacties om zowel jongeren als ouderen kansen op de arbeidsmarkt te geven. Ik noem het wel eens ‘leuren met leeftijd’. Premies, coaches, begeleiding, proefplaatsingen, enzovoort. Een argument hoor ik eigenlijk zelden. Dat is de opbrengst van de ontmoeting der generaties, waarin bijna spontaan de kennisoverdracht tot stand komt. De oudere leert (van) de jongere, het gaat over het vak, over kwaliteit en ontwikkelingen, over de laatste vinding en de gouden herinnering. Ze moeten echter wel aan de bak kunnen komen, die jongere en die oudere. Niet bij de werkgever die alle rollen zelf wenst te vervullen, niet bij de werkgever die benauwd is voor het al ontwikkelde talent. Kortom: niet bij wie leeftijd het voornaamste criterium is, maar bij de werkgever die het goede evenwicht in zijn medewerkersteam nastreeft. Bij wie je niet hoeft te ‘leuren met leeftijd’. Andries Greiner voorzitter Beleidsgroep Onderneming, Ethiek en Maatschappij

Promoot uw bedrijf, producten en diensten binnen hét ondernemersnetwerk van Midden- en Oost-Nederland. Stel u voor in de rubriek Aangenaam, adverteer of plaats een wervend artikel in Middelpunt en bereik duizenden decisionmakers in uw regio.

Meer informatie: De Winter media groep Tamara Dortmans: 0413-339362

Middelpunt december 2011

25


Terugdringen criminaliteit is ook eigen verantwoordelijkheid ondernemers

Het zal je maar gebeuren: je krijgt een brief van een organisatie met de vraag om je bedrijfsgegevens te controleren en te bevestigen. Na het verzenden van de gegevens blijkt opeens dat je vastzit aan een duur contract. Henrie van Beusekom, directeur Orlaco Products BV uit Barneveld, kreeg zo’n brief toegestuurd. Gelukkig nam hij de tijd om de kleine lettertjes te lezen. ‘We leven in een fantastisch informatietijdperk, alles is transparant. Maar een van de nadelen is dat iedereen zeer eenvoudig toegang heeft tot alle gegevens. Dit begint een probleem te worden.’

Criminaliteit, in welke vorm dan ook - van winkeldiefstal tot cybercriminaliteit - kost het bedrijfsleven jaarlijks circa drie miljard euro per jaar. In Gelderland is daarom het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (GPC) Gelderland-Midden opgezet. Dit platform, waarin politie, justitie en bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn, zet zich in om criminaliteit terug te dringen. De partijen zijn samen gericht op een veiligere samenleving. Namens het bedrijfsleven zit Alex van Hooff, directeur van Burger’s Zoo in Arnhem, in het bestuur. ‘We voeren samen overleg om criminaliteit beheersbaar te maken’, benadrukt hij. Afrekenen met winkeldieven Het platform bekijkt of initiatieven die in andere regio’s succesvol waren, ook in de regio Gelderland-Midden kunnen worden toegepast. Een voorbeeld hiervan is het project Afrekenen met winkeldieven, voorheen Winkeldief dubbel gepakt. ‘In deze situatie krijgen winkeldieven die worden aangehouden, meteen de rekening gepresenteerd. Dit is een zeer succesvol initiatief. In gebieden waar het wordt toegepast, merk je dat de winkeldiefstal sterk afneemt, in sommige gebieden met vijftien procent’, weet Van Hooff. Een ander voordeel van het project is dat de winkelier minder rompslomp heeft, en meteen een bedrag uitgekeerd krijgt. Ruud Stellaard is eigenaar van SCSServices, een bedrijf dat zich richt op beveiliging en bedrijfsrecherche. Acquisitiefraude, diefstal, inbraak, het komt volgens hem steeds vaker voor. ‘Ik weet wel zeker dat de bedrijfscriminaliteit toeneemt’, zegt hij. ‘Dat merk ik aan de toename van onze werkzaamheden, ik heb het hartstikke druk.’ Hij ziet vooral de diefstallen onder het eigen personeel behoorlijk toenemen. ‘Dat varieert

van een zak broodjes tot kisten vol met goederen. Soms worden hele partijen tegelijk weggenomen. Ik vermoed dat er steeds meer mensen in Nederland zijn die hun schulden niet kunnen betalen. Dat merk ik ook door mijn incassowerk. Dit zal dan weer herleidbaar zijn naar de crisis.’ Voetbaltas Stellaard wordt met zijn bedrijf vaak ingeschakeld als een ondernemer een vermoeden heeft van criminaliteit, maar niet tevreden is met de gang van zaken na een aangifte. Hij kan camera’s ophangen bij het vermoeden van diefstal, maar ook een bedrijf scannen op afluisterapparatuur, bij het vermoeden van bedrijfsspionage. Naast interne diefstallen ziet Stellaard ook vaak dubieus ziekteverzuim. Hij vertelt over iemand die zich ziek had gemeld, die ‘geen poot meer kon bewegen.’ Hij stapte op zaterdagmorgen wel met een voetbaltas onder de arm de deur uit. ‘Dit zijn behoorlijke schadeposten voor bedrijven, maar het blijft vaak liggen. Wij toetsen het verzuim juridisch, en vormen een dossier. Is het ziekteverzuim onrechtmatig, dan kan ontslag volgen, en vaak kan zelfs nog geld worden teruggevorderd.’ Cybercrime Cybercriminaliteit neemt eveneens steeds meer toe, niet alleen regionaal, maar ook landelijk en internationaal. Van Hooff: ‘Landelijk is de aanpak hiervan een speerpunt. De Nederlandse overheid wil de taskforce die zich met cybercrime bezighoudt zelfs gaan vergroten’ Van Hooff vervolgt: ‘Ik kan me persoonlijk ook goed voorstellen dat het een probleem is dat veel informatie is te vinden via internet. Hoe digitaler we worden, des te belangrijker wordt de rol van internet, en er zijn dan mensen die denken dat ze er een slaatje uit kunnen slaan.’


Foto: Patrick van Gemert

Middelpunt

Signaal Van Hooff vindt het belangrijk dat ondernemers ook een eigen verantwoordelijkheid nemen. ‘Je kunt niet rustig achteroverleunen met de deur open, geen slot en geen alarm.’ Volgens hem zijn er veel mogelijkheden voor ondernemers: van sleutelbeleid en camera’s ophangen tot het bezoeken van voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen.

Stellaard voegt toe: ‘Je moet er scherp op zijn. Je moet actie ondernemen op het moment dat zaken verdwijnen.’ Volgens hem kun je veel zelf doen, door er aandacht aan te schenken. ‘Dan geef je een signaal af richting de werknemers; dat is vaak al voldoende.’ Cameratoezicht mag niet zomaar. ‘Het mag niet in elke ruimte, zoals een kleedruimte of toilet. En het moet een doel hebben. Wij plaatsen camera’s om diefstal op te sporen.’

Diefstal onder werknemers is volgens Stellaard te voorkomen door goede afspraken te maken. ‘Als je werknemers wilt controleren als ze naar buiten gaan, moet je dat van tevoren afspreken, en het opnemen in het huishoudelijk reglement. Daar laat je je werknemer dan voor tekenen. Het is afhankelijk van de branche, maar iemand handelt nu eenmaal anders als hij weet dat hij in de gaten wordt gehouden.’

27


ArjoHuntleigh, partner in zorg

een geïntegreerde aanpak waarmee we het zorgproces meetbaar optimaliseren. Met behulp van de webbased Care-O-meter® brengen we de verbeterpunten met betrekking tot de belangrijkste KPI’s rondom cliënten, de zorgverlening en de instelling in kaart. Of het nu gaat om het verminderen van de fysieke belasting, het verbeteren van de efficiency binnen de zorgprocessen, of het terugdringen van decubitus of incontinentie. ArjoHuntleigh bouwt samen met de klant aan een Positieve 8 instelling waarin cliënten optimaal worden verzorgd, zorgverleners met plezier werkzaam zijn en de continuïteit van de instelling is gewaarborgd.

Dé visie op zorg Bij ArjoHuntleigh gaat het om meer dan mobiliteit, hygiëne-en decubitus hulpmiddelen. Wij zijn ervan overtuigd dat de mobiliteit van de cliënt dé sleutel is tot gezondheid en welbevinden. En dat dit, naast kwaliteit van leven van de cliënt, onlosmakelijke positieve effecten heeft op het werk van de zorgverleners en het rendement van de instelling. De winst zit in de optimale afstemming van het

hulpmiddel op de zorgbehoefte van de cliënten en het optimale werkproces. Optimalisatie zorgproces Al meer dan 50 jaar ondersteunen wij zichtbaar de zorg met onze kennis en kennisproducten. Voorbeelden zijn de implementatie van de ‘Ergocoach’ en de ‘Mobiliteitswijzer’. ArjoHuntleigh gaat een stap verder om de klant optimaal van dienst te zijn. We bieden

ARJOHUNTleIgH NeDeRlAND BV Biezenwei 21 4004 MB Tiel Postbus 6116 4000 HC Tiel www. ArjoHuntleigh.com/nl

Column Geen macht, wél invloed Kijkt u nog op als er in de krant wordt gesproken over een bezuinigingsbedrag van willekeurig hoeveel miljard? Helaas is het zo dat de 5 tot 10 miljard die het kabinet extra lijkt te moeten gaan bezuinigen, geen abstract bedrag is. Het gaat om harde euro’s, die nodig zijn om de overheidsfinanciën weer gezond te krijgen. Zodat we – zoals in Europees verband is afgesproken – op termijn koers kunnen zetten naar begrotingsevenwicht. Zo’n bedrag op een overheidsbegroting vinden waar al voor 18 miljard in gesaneerd wordt, is geen sinecure. De kop in het zand steken is dan een voorspelbare reactie. Precies wat de drie linkse partijen – SP, PvdA en GroenLinks – onlangs deden. Samen de crisis te lijf, was de oproep. Wat volgde was een mooi verhaal over investeringen, maar zonder een letter over waar de miljarden

vandaan zouden moeten komen. Ja, uit een solidariteitstarief voor de hoge inkomens. Alsof de 52 procent belasting die deze groep al betaalt daar niet al voldoende uiting van is. Het voorstel is daarom pure symboliek. Ook SP, PvdA en GroenLinks weten dondersgoed dat daar geen miljarden mee te vinden zijn. Laat staan dat het bij zou dragen aan een gezond werk- en ondernemingsklimaat. Ondertussen weigert de SP mee te denken over hervormingen die wél de noodzakelijke miljarden opleveren en daarnaast helpen om de structuur van de economie te verbeteren. Eén ding is zeker, het oude CPN-recept van de lasten en de lonen omhoog, gaat niet werken. Zelfs niet als we Nederland af zouden sluiten van het buitenland – wat natuurlijk het domste is wat we als exportland zouden kunnen doen. Het wordt tijd de ogen te openen voor wat de ogenschijnlijk sympathieke ideeën van Roemer c.s. écht voor Nederland zouden betekenen. Je zou zeggen dat de hoge rentes die Griekenland en Italië betalen voor de financiering van hun staatsschuld voldoende waarschuwing zijn. Nederland moet zijn groeivermogen vergroten. Daarvoor zijn gezonde overheidsfinanciën en slimme hervormingen nodig. Bernard Wientjes, Voorzitter VNO-NCW


Middelpunt Onlangs stond Paulien Vogelzang bij Afas in Leusden voor een groep leden van VNO-NCW Midden. De ambassadrice van Energy4All vroeg om ondersteuning om de ontwikkeling van een medicijn tegen energiestofwisselingsziekten te bespoedigen. Dat de 28-jarige Paulien - zelf patiënt met een energiestofwisselingsziekte - dat kon doen is een kwestie van geluk. Wekelijks worden er in Nederland gemiddeld twee baby’s geboren met de aandoening, vijftig procent overlijdt voor hun tiende levensjaar. Hoe alarmerend dat gegeven ook is, de vraag is waarom Energy4All ondernemers mobiliseert voor financiële steun. Paulien: ‘Er leiden tussen de duizend en vijftienhonderd mensen in Nederland aan een energiestofwisselingsziekte. Er mist een stukje DNA waardoor de mitochondriën, de energiecentrales binnen cellen, niet goed functioneren. De ziekte is genadeloos. Tegelijkertijd ziet de farmaceutische industrie geen businesscase in de ontwikkeling van een medicijn vanwege het lage aantal patiënten.’ Waar er tot voor kort geen hoop was, is die er nu wel. Vanuit het UMC St Radboud in Nijmegen, kwamen afgelopen jaren positieve berichten. Professor Dr. Smeitink vond na dertig jaar onderzoek een stof waarmee het destructieve proces kan worden stopgezet en genas muizen van de ziekte. ‘Er wordt nu toegewerkt naar clinical trials en de ontwikkeling van een medicijn voor mensen’, aldus Paulien. ‘Maar voordat dat er is zijn we jaren verder, ook omdat er een bedrijf moet worden opgezet die dat medicijn op de markt brengt. Ondertussen blijven patiënten sterven. Energy4All doet er alles aan om de marktintroductie te versnellen. Er is subsidiegeld voor onderzoek, maar niet voor het opzetten van een bedrijf. En bij wie kun je beter aankloppen voor zo’n maatschappelijk verantwoorde investering dan ondernemers? Daarom ben ik blij dat ik die gelegenheid kreeg van VNO-NCW Midden. Heel wat bedrijven ondersteunen ons al op verschillende manieren, maar ieder nieuw initiatief kan letterlijk helpen levens te redden.’

In het Middelpunt

Foto: Dany Brix Fotografie

‘Ondernemers kunnen levens redden’

Meer informatie: www.energy4all.nl of mail naar paulien.vogelzang@energy4all. nl als u het Energy4All Magazine wilt ontvangen.

Middelpunt februari 2012

29


Nieuwe leden Ledennet Actuele gegevens van leden van VNO-NCW Midden zijn op ieder gewenst moment online te bekijken via www.vno-ncwmidden.nl/ledennet. Gebruik hiervoor uw inlogcodes. Via Ledennet kunt u wijzigingen in uw gegevens doorgeven aan de ledenadministratie (kies voor ‘Uw gegevens’). Wilt u een (nieuwe) pasfoto toevoegen aan de Ledenlijst, uw inlogcodes opvragen, gegevens aanvullen of wijzigingen rechtstreeks doorgeven, stuur dan uw mail naar ledenadministratie@vno-ncwmidden.nl. Naast het inzien van gegevens van bedrijven en contactpersonen van leden kunt u in de ‘Ledenlijst’ selecties maken op branche, op regio, woonplaats e.d.

Welkom aan de nieuwe leden (21 november 2011 t/m 20 januari 2012)

VNO-NCW Achterhoek

drs. M.R. van Workum*, senior business banker F. van

L. van Andel*, managing director Albert Westerman

Lanschot Bankiers NV, NIJMEGEN

Groep BV, LICHTENVOORDE

J.A.T.M. Zandvoort*, Ballast Nedam Infra Midden Zuid BV,

Th.F.M. Arendsen, senior consultant Kenneth Smit

ARNHEM

Consulting, ARNHEM

E.H. Zondag, directeur/eigenaar/DGA Metae Interim & Advies, ZEVENAAR

W.J. Bongers, directeur/DGA BBD International BV, H. Derksen

DOETINCHEM

ing. H.A. van Asch

drs. B.G. Broens*, operationeel directeur Papierfabriek

VNO-NCW Eemland

Doetinchem BV, DOETINCHEM

ing. H.A. van Asch*, bedrijvenmanager Soester

H. Derksen RA*, registeraccountant/DGA DTW

Zakenkring, SOEST

Accountants & Belastingadviseurs, DOETINCHEM

mr. R.J. Jansen MBA*, voorzitter directie Heilijgers BV,

M. Dost RA*, site manager Nijhuis Pompen BV,

AMERSFOORT

WINTERSWIJK

VNO-NCW IJsseldelta

A.J. Faber, commercieel directeur Univé Oost, GROENLO A.J. Faber

D.T. van der Leij

P.G. Gerritsen, DGA PG SalesPower, DOETINCHEM

ing. W. Beun

College, ZWOLLE (voorheen lid van VNO-NCW Noordoost-

BV, AALTEN

Overijssel)

D. Hoftijzer*, directeur/DGA Frappant BV, AALTEN

P. Dijkhuizen, directeur/DGA De Agnietenberg BV,

P. van Holsteijn MBA, C.O.O. Metaalgaasweverij Dinxperlo

ZWOLLE

BV , DINXPERLO

A. van der Hoeven*, kantoormanager Yacht BV, ZWOLLE

R.H. van der Laan*, directeur bedrijven Rabobank

drs. J. Langenhof RA, vestigingsleider/vennoot Van

Graafschap-Zuid, ‘s-HEERENBERG

Elderen acc. | belastingadv. BV, ZWOLLE

D.T. van der Leij bc.ce, directeur/eigenaar/DGA

P. Dijkhuizen

LEUSDEN

drs. W. Maatman, partner/directeur/DGA Het Hele

M.E. Zeephat*, PwC, ZWOLLE

E.J. Ottevanger, directeur/DGA Ottevanger

VNO-NCW Noordoost-Overijssel

Machinefabrieken BV, AALTEN

G.J. Gerrits FB/RAB*, vestigingsdirecteur Countus accoun-

M. Pistone*, algemeen directeur ROTOR BV, EIBERGEN

tants + adviseurs, HARDENBERG

H.J.O. Ruikes*, commercieel directeur R&W Solartechnology BV, EDE

G.J. van Lochem, eigenaar/DGA Herberg de Klomp, drs. J. Langenhof

G. van Marle*, directeur/DGA Bouwbedrijf Bongers BV,

Rabobank Achterhoek-Oost, GROENLO

DALFSEN

Y.W.G. Zegers, P & O manager Svedex BV, VARSSEVELD

drs. J. Nanning*, Nanning Koekbakkerij BV,

drs. W.W. de Zwart*, algemeen directeur SABA Dinxperlo

DEDEMSVAART

BV, DINXPERLO

R. Nij Bijvank, directeur/DGA Koggel Reclame, OMMEN ing. J.G. Vliek, directeur/DGA Altez Noord BV,

drs. W.M.E. Drossaert, president MWH Europe-Africa

VROOMSHOOP G.J. van Lochem

A. de Vries*, vestigingsmanager UWV Werkbedrijf, HARDENBERG

MWH Global, ARNHEM R. van Gend*, commercieel manager oost Cofely Oost BV,

A.M. Schinkel

VILSTEREN

A.B. Terlouw, senior acccountmanager zak. bedr.

VNO-NCW Arnhem-Nijmegen Y.W.G. Zegers

drs. N. Rienks, directeur/DGA Rienks Arbodienst BV,

Commercieel Kwadraat, AALTEN Arsenaal, DOETINCHEM

A.B. Terlouw

ing. W. Beun, voorzitter college van bestuur Deltion

ir. H.J. Herben, managing director Staalkat International

ARNHEM

VNO-NCW Noord-Veluwe

ing. M. Gerritsen*, commercieel directeur SAB, ARNHEM

B. van ‘t Hul RA*, kantoordirecteur Schuiteman

drs. J.D. de Jonge*, regiodirecteur Deutsche Bank

Accountants & Adviseurs, HARDERWIJK

Nederland NV, ARNHEM

F. Meijerink, kandidaat gerechtsdeurwaarder Meijerink

ing. P.R. Ruzius, directeur/DGA Het Inkoopprincipe,

Juridische Diensten, WEZEP

DOORWERTH

drs. W.T.A. Kieskamp*, algemeen directeur Biohorma BV,

A.M. Schinkel, Lid College van Bestuur Stichting COG, EDE (voorheen lid van VNO-NCW Valleiregio)

R. Nij Bijvank

ELBURG


Middelpunt Ch. van ’t Slot*, algemeen directeur/DGA Hakron

Machinery BV, HENGELO

Nunspeet BV, NUNSPEET

ir. B. Schunselaar*, managing director operations Vernay

W. van Veldhuisen, directeur CPC Flevo, PUTTEN

Europa BV, OLDENZAAL M.H. Spijker*, algemeen directeur Timing, APELDOORN

VNO-NCW Rivierenland

W. Swier, directeur/DGA Food Connect Maaltijdservice BV, ALMELO

W.A.J. van Baal, directeur/adviseur All Sports Resort ing. J.G. Vliek

Maurik, TIEL

V.J.E. Leurs

HENGELO

van Dillen & Zn. BV , CULEMBORG

E.H.W. Veldhuizen, sales manager Caase.com, ENSCHEDE

D. van Eldik RA*, Deloitte, ARNHEM

A. de Vries

L.J.M. van Haren RMIA*, directeur Aon Risk Solutions,

VNO-NCW Utrecht

NIJMEGEN

M. Lakerveld*, vestigingsmanager Creyf’s Uitzendbureau,

P.N. Hol, directeur/eigenaar/DGA Jan Hol Taxi- en touring-

UTRECHT

carbedrijf, GELDERMALSEN

J. van der Meulen*, managing director Synergie | identi-

J.C. Hoogstraten, directeur/DGA Hoogstraten

L.C.J.M. van Os

mr. C.A. Segaar*, CMS Derks Star Busmann NV, UTRECHT

ing. J.C. Kroon, algemeen directeur Romein Beton BV,

J. Versteeg, head mid cap Deutsche Bank Nederland NV,

DODEWAARD

AMSTELVEEN

houd BV, CULEMBORG

VNO-NCW Valleiregio

E.A.A. Swart, directeur/DGA RCT Rivierenland, TIEL

H.L. van Dorsten, raad van bestuur Stichting Autentiek,

J.G.M. Veens, Maas en Waal Schoonmaak, BENEDENLEEUWEN

VEENENDAAL W. Swier

J. van Hoorn BEng, directeur/DGA Continue IT BV,

J.S.E. Verbaast, algemeen directeur/DGA M.C.N.,

VOORTHUIZEN

CULEMBORG

drs. J.D. de Jonge*, regiodirecteur Deutsche Bank Nederland NV, ARNHEM

VNO-NCW Stedendriehoek

drs. E.A.M. Schöningh mpa, voorzitter college van bestuur Stichting COG, EDE

J.E. Dolman, directeur/DGA Thermen Bussloo, VOORST

J.E. Dolman

teit- & merkstrategie, UTRECHT

Wegenbouw, DODEWAARD

E. Roza, directeur/eigenaar/DGA Roza vastgoedonder-

P.N. Hol

E. ter Velde*, directeur Catalpa Kinderopvang BV,

drs.ing. C. van Dillen, directeur/DGA Aannemingsbedrijf C.

J.H. Fekken, hr manager Koninklijke Auping BV,

J.J. van Veelen, directeur/DGA ProComm Partners BV,

DEVENTER

BARNEVELD

drs. J. Fidder*, voorzitter raad van bestuur Gelre zieken-

J. van der Meulen

M.R.J. Westerduin, directeur/DGA Westerduin groep, TIEL

huizen, APELDOORN A.G.J.M. Fritschy, directeur/vz raad van bestuur Stichting Parc Huis Spelderholt, BEEKBERGEN C.P. van der Hoeven FB, senior belastingadviseur Kab accountants & belastingadviseurs, WARNSVELD J. Hondebrink*, UWV Werkbedrijf, ZUTPHEN E.D.J. Klein Velthuis*, districtsdirecteur ABN AMRO Bank NV, APELDOORN A.G.J.M. Fritschy

S. Klijn AA, directeur BonsenReuling Accountants-

J. van Hoorn

Belastingadviseurs, DEVENTER J. Kornmann, CEO/DGA Divitel BV, APELDOORN M. Neeleman*, directeur Schouwburg en Congrescentrum Orpheus, APELDOORN O. Rouwendal*, Kluwer, DEVENTER C.D. Wallet BC, managing partner Walbeek Groep BV, HEERDE C.D. Wallet BC

VNO-NCW Twente

J.J. van Veelen

K. Geens*, managing director Aannemingen Verelst BV, ENSCHEDE V.J.E. Leurs*, CEO/DGA Caase.com, ENSCHEDE drs. E. Meijer RA*, Deloitte, ENSCHEDE R. Nieuwmeijer*, directeur/DGA JOBO Training & Coaching, HENGELO L.C.J.M. van Os*, algemeen directeur Stork Plastics K. Geens

*nieuw contactpersoon bij bedrijf

Middelpunt februari 2012

31


Agenda Kijk voor actuele informatie op Ledennet, www.vno-ncwmidden.nl/ ledennet. U kunt zich via Ledennet ook aanmelden (ongeveer een maand voorafgaand aan de bijeenkomst), deelnemerslijsten bekijken, een programma printen e.d.

Maandag 5 maart 2012 VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen Thema: Bedrijfsbezoek Tijd: 16:30 - 19:00 uur Donderdag 8 maart 2012 VNO-NCW Achterhoek Thema: Bedrijfsbezoek Staalkat International BV, in samenwerking met AIW. Gastheer: dhr. P. Wiggers, directeur. Tijd: 19:00 - 21:30 uur Locatie: Staalkat International BV, Aalten Donderdag 8 maart 2012 VNO-NCW Rivierenland Thema: Mobiliteit in Rivierenland Spreker: dhr. A.M. Zwart, provincie Gelderland Tijd: 11:30 - 14:00 uur Locatie: Restaurant De Rotonde, Enspijk Maandag 12 maart 2012 VNO-NCW Stedendriehoek Thema: Internal Branding Dinsdag 13 maart 2012 VNO-NCW Noord-Veluwe Thema: Bedrijfsbezoek Schuuring Communicatie Netwerk Gastheer: dhr. W.J.J. Beukers, financial controller Tijd: 16:30 - 18:30 uur Locatie: Schuuring Communicatie Netwerk, Harderwijk Woensdag 14 maart 2012 VNO-NCW Twente, Samen met Jong Management Thema: Bijeenkomst Randstad Tijd: 17:00 – 19:30 uur Locatie: Grolsch Veste, Enschede

Dinsdag 20 maart 2012 VNO-NCW Midden Thema: Een kijk op ontslag, De advocaat. Spreker: mevr. mr. M.L.C.M. van Kalmthout, advocaat Kienhuis Hoving advocaten. Tijd: 15:00 – 17:00 uur. Locatie: De Cantharel, Apeldoorn Woensdag 21 maart 2012 VNO-NCW MKB Flevoland, Samen met Bedrijvenkring Urk Thema: Bedrijfsbezoek & Netwerken Tijd: 16:00 - 19:30 uur. Locatie: Urk Donderdag 22 maart 2012 VNO-NCW Valleiregio Thema: In debat met werknemers van de toekomst. Gastheer: dhr. E. van den Dool, Christelijke Hogeschool Ede Tijd: 15:30 - 18:30 uur Locatie: Christelijke Hogeschool, Oude Kerkweg 120, Ede Woensdag 28 maart 2012 VNO-NCW Utrecht Thema: Bedrijfsbezoek KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein Donderdag 29 maart 2012 VNO-NCW IJsseldelta Thema: Beveiliging van bedrijfsgegevens. Spreker: dhr. R. Kremer, senior manager IT Advisory Baker Tilly Berk NV. Gastheer: dhr. drs. E.H.J.D. Damman RA, manager Baker Tilly Berk NV. Tijd: 16:00 - 19:00 uur Locatie: De Koperen Hoogte, Zwolle April 2012 VNO-NCW Eemland, samen met VNO-NCW Valleiregio Thema: Werken naar Vermogen Gastvrouw/Spreker: mevr. L.M.B. Maas, algemeen directeur Amfors Groep. Tijd: 15:00 uur. Locatie: Amfors Groep, Amersfoort.

Donderdag 5 april 2012 VNO-NCW Twente Thema: Bedrijfsbezoek Stork Plastics Machinery BV Gastheer: dhr. W. de Zwart Tijd: 16:00 - 19:00 uur Locatie: Stork Plastics Machinery BV, Hengelo Dinsdag 10 april 2012 VNO-NCW Midden, samen met UWV Thema: ‘Een wereld zonder UWV, en dan?’ Spreker: Raad van Toezicht UWV, mevr. J.A. Bakker-van Ingen, voorzitter VNO-NCW Midden Tijd: 15:00 – 17:30 uur Locatie: De Cantharel, Apeldoorn Woensdag 11 april 2012 VNO-NCW Stedendriehoek Thema: Prestatiebeloning: Do’s & Don’ts Maandag 16 april 2012 VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen Thema: Bijeenkomst samen met IKN en de Maatschappij. Tijd: 17:30 - 20:30 uur Woensdag 18 april 2012 VNO-NCW Midden Algemene Ledenvergadering en BOEM Sprekers: Gertjan Verbeek, trainer/ coach AZ en prof. dr. Beatrice van der Heijden, hoogleraar strategische HRM Tijd: 14:00 – 18:30 uur Locatie: De Cantharel, Apeldoorn Woensdag 18 april 2012 VNO-NCW MKB Flevoland, samen met Bedrijfskring Zeewolde Thema: Bedrijfsbezoek A-ware Food Group, Zeewolde. Gastheer: de heer Adriaan Vis, algemeen directeur & Netwerken. Tijd: 16:00 - 19:30 uur Locatie: A-ware Food Group, Zeewolde


Column 1000 jaar...

Agenda 2012 Ook in 2012 hebben wij weer interessante bijeenkomsten op de agenda staan. Op verzoek van de leden zijn er steeds meer initiatieven ontwikkeld om ondernemers in kleinschaliger verband met elkaar in contact te brengen en om kennis uit te wisselen. De bijeenkomsten sluiten daardoor aan bij de interessegebieden van de leden en bij de dynamiek, de kracht en de diversiteit van de vereniging. Daarom is het regionale programma uitgebreid met een pakket aan thematische bijeenkomsten. Voorbeelden van thema’s zijn Werk geven (over arbeidsverhoudingen en –voorwaarden), Kennis (workshops, masterclasses) en Kapitaal (over krediet, subsidies, banken). Verder staan er bijeenkomsten op het programma voor speciale ledengroepen, bijvoorbeeld directeuren-grootaandeelhouders of specialisten uit de industriële sector. Kijk voor actuele informatie op Ledennet, www.vno-ncwmidden.nl/ledennet.

Donderdag 19 april 2012 VNO-NCW Achterhoek, samen met VNO-NCW Stedendriehoek Thema: Bedrijfsbezoek FrieslandCampina Milkpowder. Tijd: 19:00 - 21:30 uur. Locatie: FrieslandCampina Milkpowder, Lochem Donderdag 19 april 2012 VNO-NCW Noordoost-Overijssel Thema: Bedrijfsbezoek Van Lenthe Dalfsen. Gastheer: dhr. H.J.H. van Lenthe, directeur Tijd: 16:00 - 19:00 uur. Locatie: Van Lenthe Dalfsen, Dalfsen Dinsdag 24 april 2012 VNO-NCW Eemland, samen met VNO-NCW Utrecht Themabijeenkomst. Tijd: 15:30 uur Woensdag 25 april 2012 VNO-NCW Midden Thema: Grenzeloos produceren

Meer dan 100 jaar geleden kwam een Engelsman voldaan terug van de onderhandelingen... We hebben voor 100 jaar de pacht over Hong Kong gekregen... Tegelijkertijd kwam de Chinese onderhandelaar triomfantelijk terug: over 100 jaar is Hong Kong weer Chinees! Het Engelse denken, het zogenaamde Angelsaksische model gaat voor de korte termijn. Anno 2012 is Londen het financiële centrum waar zogenaamd flitskapitaal in honderdste van een seconde verhandeld wordt (hoe bedoel je korte termijn!). En de Chinezen hebben na 100 jaar het gelijk aan hun kant. Ze hebben een veel langere horizon bij het nemen van beslissingen. Moeten we nu allemaal Chinees gaan leren? Ik dacht het niet. Wat mij betreft kijken we dichter bij huis naar het zogenaamde Rijnlandse model, gericht op de langere termijn en daarmee ook op duurzame doelen. Dus niet alleen het nastreven van snelle winst, maar ook rekening houden met de andere stakeholders. Zou de huidige sterke Duitse positie in Europa hier wat mee te maken kunnen hebben? Enfin, een paar weken geleden zei een Achterhoekse ondernemer na een inspirerend gesprek over zijn drijfveren dat hij als horizon voor zijn bedrijf 1000 jaar heeft. Over 1000 jaar is zijn bedrijf er nog. Wat een prachtige gedachte. Je ziet het terug in zijn producten, namelijk verduurzamen van afvalwaterverwerking, in de manier waarop hij met zijn mensen omgaat, maar ook in de wijze waarop hij met tegenslagen omgaat. Het zijn maar kleine rimpelingen in het lange bestaan van het bedrijf. Ik denk dat langetermijndenken juist in deze chaotische tijd enorm belangrijk is. Dus wat gaat u morgen doen om de volgende 999 jaar vorm te geven?

Martin Stor Directeur Achterhoeks Centrum voor Technologie www.act-nu.nl

Middelpunt februari 2012

33


Associate degree succesvol door Een opleiding tussen mbo- en hbo-niveau in, dat is de Associate degree (Ad). Dankzij de nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven worden studenten in twee jaar opgeleid om specifieke functies binnen bedrijven te vervullen. ‘De werkgever is de cruciale factor’, aldus Ron Bormans, bestuursvoorzitter van de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen (HAN). ‘De bedrijven helpen mee om het een succes te maken.’

De HAN biedt momenteel zeven Ad-opleidingen aan, waaronder Accountancy, Constructeur Werktuigbouwkunde en Systeemspecialist Automotive. ‘Het zijn nog heel jonge opleidingen van twee, drie jaar. Je ziet: sommige doen het goed, anderen gaan moeilijk.’ Hij merkt dat juist de opleidingen die in goede relatie met het bedrijfsleven zijn opgericht, het meeste succes boeken. ‘Zowel in de fase dat de opleiding ontwikkeld wordt, als in de uitvoering. Om studenten binnen te krijgen en om een goed aanbod te hebben, is een intensieve relatie met bedrijven nodig.’ Hbo ‘Een Ad-opleiding is geen deel van de hbo-bachelor’, benadrukt Bormans. ‘De Ad heeft wel een zekere overlap, vooral de begingedeeltes lijken op elkaar. Maar de studenten krijgen minder kennis mee, ze zijn van een lager niveau. En het is vooral zeer beroepsgericht.’ Na een Ad-opleiding kunnen studenten wel makkelijk instromen in een hbo-opleiding, maar ze kunnen niet de eerste twee jaar overslaan. Al

zal hun bachelor door de Ad-opleiding wel beduidend korter zijn. ‘De Ad kan als springplank fungeren. Naar een volledige opleiding bijvoorbeeld. Maar het helpt ook tijdens je werk: je weet meer. En voor mensen die al een drukke baan hebben, misschien met jonge kinderen, is een vierjarige bacheloropleiding een ongewisse stap. Dan kan een tweejarige Ad-opleiding interessant zijn.’ Onbekendheid De bestuursvoorzitter praat vol enthousiasme over de Ad-opleidingen, maar voegt wel toe: ‘Het is niet gemakkelijk om mensen te interesseren. Dat komt omdat er onbekendheid is met het hele fenomeen.’ Dat merkt ook Rieke de Vlieger, directeur van Windesheim Flevoland. De hogeschool onderzoekt de mogelijkheid voor twee Ad’s, bouwkunde en informatica. Zij vertelt: ‘We merken dat bij de bedrijven nog veel onbekendheid is met de Ad. We moeten eerst uitleggen wat het is. Bedrijven hebben nog wat koudwatervrees. Ze weten wel wat ze hebben aan iemand met hbo-bachelorniveau,


Foto: Patrick van Gemert

Middelpunt

samenwerking bedrijfsleven maar nog niet wat ze aan een Ad’er kunnen hebben.’ Wat zijn dan de voordelen voor bedrijven om mee te werken aan een Ad-programma? ‘Ad’ers worden voor bepaalde functies opgeleid’, zegt Bormans. ‘Als werkgever weet je heel goed wat voor vlees je in de kuip hebt.’ De Vlieger voegt toe: ‘We vragen bedrijven hoe de opleiding eruit moet zien. We leiden op voor waar behoefte aan is. En bedrijven kunnen met Ad’ers een nog gedifferentieerder personeelsbestand opbouwen, ze kunnen het op maat afstemmen.’ Werk De HAN richt zich met name op mensen die een mbo-diploma hebben, en al een paar jaar aan het werk zijn. ‘Dat is een nieuwe doelgroep. Ze ontdekken in een bedrijf: ik moet meer weten en kunnen, om stappen te zetten in mijn loopbaan, of om beter te functioneren in mijn huidige baan.’ De HAN heeft een voorkeur voor Ad-opleidingen in deeltijd. Deze studenten nemen problemen uit hun beroepspraktijk mee naar

de lessen. ‘Zij zitten zodanig in dat beroep, dat de beroepscontext duidelijk is. Ze komen niet, als een havist, als een onbeschreven blad binnen. Sterker nog: ze zijn al flink volgetekend. Zij komen bij wijze van spreken zo van de bouwplaats de klas binnen.’

Bedrijven hebben nog wat koudwatervrees Toekomst Of Windesheim Flevoland vanaf het komende collegejaar Associate degrees kan aanbieden, is nog onzeker. ‘We zijn er volop mee bezig. Voor de aanvraag van de opleiding moet je het commitment van het bedrijfsleven zwart op wit hebben, en dat kost nu meer tijd en energie. Misschien moeten we het een jaar opschuiven’, vertelt De Vlieger. De HAN is nog niet actief bezig met nieuwe Ad’s. Bormans: ‘Tot nu toe is de belangstelling eigenlijk te gering, daarom is er terughoudendheid en zullen wij niet over de gehele linie Ad’s ontwikkelen. Maar daar waar er in de

samenleving en in het bedrijfsleven een duidelijke behoefte is, en er is een mogelijkheid om dat op een goede manier, samen met de bedrijven te ontwikkelen, dan willen we er zeker naar kijken.’ Ook De Vlieger wil graag benaderd worden door bedrijven met goede ideeën. Bovendien ziet zij een rol voor VNO-NCW. ‘Ik denk dat VNO-NCW Midden regionaal iets kan betekenen. We zoeken nu bedrijven uit onze eigen contacten, daar zou VNO-NCW een bundelende rol in kunnen spelen.’ Zowel de HAN als Windesheim Flevoland doen een oproep aan het bedrijfsleven in hun regio. ‘Ik zou bedrijven graag uitnodigen om rond de tafel te gaan zitten’, zegt Bormans. ‘Onze maatschappelijke opdracht is om mensen af te leveren als vakmensen die het in de regio goed doen, die goed doorontwikkelen en doorinnoveren. Wij vragen alle bedrijven: wat moeten wij doen om die opdracht gestalte te geven?’ Reageren? Schuijer@vno-ncwmidden.nl

Geert Kolthof: ‘Als je internationaal succes wil hebben, dan moet je zorgen dat de infrastructuur in orde is.’ 35


Gaan voor resultaat...

Pabas Executive Search & Interimmanagement, onderdeel van de Pabas Adviesgroep, is een nationaal en regionaal werkend bureau op het gebied van bemiddeling van professionals voor management- en directiefuncties voor middelgrote en grote organisaties. Pabas richt haar activiteiten vooral op organisaties in industrie en handel, dienstverlening en non profit. Onze persoonlijke benadering, betrokkenheid, zorgvuldige selectie- en search methode staan borg voor ons belangrijkste doel: maximale klanttevredenheid door het leveren van topprestaties. Ontdek wat Pabas voor uw organisatie kan betekenen in een vrijblijvend gesprek.

Willemskade 30, 8011 AD Zwolle - tel: 038 344 75 20 - E-mail: info@pabas.nl - internet: www.pabas.nl


Middelpunt Paul Aartsen van EMC:

‘Leg de verantwoordelijkheid voor performanceverbetering niet buiten je organisatie’ Iedere ondernemer wil dat medewerkers binnen hun werk maximaal leren om ze optimaal te laten presteren. Tegelijkertijd worden leermogelijkheden vaak buiten de organisatie gezocht en lopen vele congrescentra dagelijks vol met mensen die allerhande trainingen volgen. Uit onderzoek blijkt echter dat de kennis die daar wordt opgedaan vaak moeilijk te vertalen is in de praktijk; de trainings- en werksituatie loopt te veel uiteen. Daarnaast is er een reflex bij verantwoordelijken binnen bedrijven waarbij het antwoord op leervragen direct buiten de organisatie wordt gezocht. De wetenschap toont echter aan dat juist de werkplek een uitstekende leerplek is. Maar liefst 94 procent van de kennisontwikkeling vindt plaats in het werk.

Onlangs verscheen het boek ‘Leren? Ik werk liever!’ De auteurs zijn verbonden bij opleidingsbedrijf EMC en de titel is treffend voor het geloof van dit lid van VNO-NCW Midden. Mensen leren beter in een werkgerelateerde context; toegepaste trainingen ‘on the job’ zijn effectiever dan de geijkte cursussen op mooie locaties. Een belangrijk gegeven in een tijd waarin kennis en kunde essentieel zijn en opleidingseuro’s maar één keer kunnen worden uitgegeven.

Focussen ‘Een mens leert dus het meeste op zijn werk’, stelt Paul Aartsen, medeeigenaar van EMC uit Groenekan. ‘Veel van dat leren gebeurt echter onbewust. Ik mocht het al eerder vertellen op een regionale bijeenkomst van VNO-NCW Midden en stel het nu nog een keer: als we het hebben over effectief leren en daardoor positieve veranderingen bewerkstelligen gaat het om bewustzijn van gedrag van individuen in het werk, inzicht geven in talenten en ambities laten zetten op verbeteringen. Dit ondersteunen met een essentiële rol voor management. Bij EMC kun je dan ook niet spreken van een opleidingsbedrijf in de traditionele zin van het woord. We balanceren tussen organisatieverbeteraars en opleidingsdeskundigen. We noemen ons performanceontwikkelaars.’ Vertalen Aartsen heeft het over de HR-cultuur binnen grote bedrijven en ander organisaties. Als er wordt geconstateerd dat mensen wat moeten leren, wordt

direct de vraag gesteld welke externe partij dat kan doen. ‘Daarmee wordt de verantwoordelijkheid bij een ander gelegd terwijl ik juist denk dat die bij de organisatie zelf moet liggen. En wij vertalen deze filosofie in de praktijk. Zo hadden we laatst een productiebedrijf dat problemen ondervond in de overdracht van shift naar shift. Dan kun je met zijn allen in een zaaltje gaan zitten en modellen en communicatietechnieken bespreken, maar wij hebben er voor gekozen om op die overdrachtsmomenten aanwezig te zijn en coachend te leren. Een ander voorbeeld is een detacheringbureau dat wilde investeren in de ontwikkeling van hun mensen en in het effectiever binnenhalen van opdrachten. Wij hebben de deelnemers een businesscase laten vormgeven, waarin naast de businessontwikkeling ook de persoonlijke ontwikkeling centraal stond. Dat dit soort praktijkgerichte leermethoden de resultaten ten goede komt is inmiddels helder. Als product is het natuurlijk wel eens wat moeilijk te verkopen in een HR-wereld waarin uitbesteden van leren en het denken in standaardmodellen een norm is.’

Leren? Ik werk liever! Wie meer wil weten over de achtergrond en aanpak van EMC leest het boek Leren? Ik werk liever! De auteurs nemen de lezer mee naar de FIOD, hogeschool Saxion, KLM, ingenieursbureau Movares en ING. Per case beschrijven ze werkvormen en tools. Daarnaast bieden zij een overzicht van relevante theorie en beschrijven factoren die het leren in het werk bevorderen. Het boek biedt een goede theoretische basis om zelf aan de slag te gaan met performanceverbetering.

Middelpunt februari 2012

37


GEVONDEN: PENSIOENADVISEUR! Als gevolg van aangescherpte deskundigheidseisen van de wetgever zal volgens de AFM het aantal tussenpersonen dat zich momenteel met pensioenadvies bezighoudt dalen van 6.500 naar 300 tot 500.

In januari 2012 moet een adviseur aangeven of men zich hiervoor wenst te kwalificeren. Vervolgens is er tot 2014 de tijd om een examen af te leggen of een opleiding te volgen. Wanneer uw huidige adviseur in januari aangeeft te willen stoppen met het geven van pensioenadvies, zal de portefeuille binnen 3 maanden moeten worden afgestoten. Grotere werkgevers zitten op dit moment waarschijnlijk al wel bij de juiste adviseur aan tafel, maar vele kleinere en middelgrote MKB-bedrijven zullen dus straks op zoek moeten naar een nieuwe adviseur. Ook onder deze nieuwe wetgeving zal De Regt pensioenadvies voor werkgevers, ondernemingsraden en directeur- grootaandeelhouders uiteraard blijven verzorgen. Naast advies, ondersteunen wij u bij het beheer van uw pensioencontract(en) én verzorgen wij de communicatie richting uw werknemers. Wilt u weten wat wij voor ú kunnen betekenen? Neem een kijkje op onze site of bel met De Regt pensioenen, uw partner in pensioenvraagstukken.

Toekomst verzekerd De Regt adviseurs Dé adviseur voor bedrijven: pensioenen verzuim en inkomen bedrijfsrisico’s

De Regt financieel advies Dé adviseur voor ondernemers: inkomensplanning vermogensbegeleiding estate planning

Nieuwstad 44

7241 DR Lochem

T 0573 - 255 300

F 0573 - 255 381

E info@deregt.nl

I www.deregt.nl


Middelpunt Bedrijf: Continue IT Naam: Jan van Hoorn Functie: Directeur VNO-NCW Middenlid sinds: december 2011

Wat doet uw bedrijf? ‘Continue IT biedt IT-infrastructuur oplossingen voor MKB-bedrijven en middelgrote non-profitorganisaties. Wij leveren en beheren pc’s, servers en netwerkapparatuur en verzorgen bijvoorbeeld ook backupoplossingen, cloud-diensten, verbindingen tussen vestigingen en telefonie (VOIP). Wij werken al sinds 1994 voor klanten met 5 tot 500 medewerkers. Daardoor kennen we de

Bedrijf: Corthogreen Naam: Theo Huntink Functie: dga VNO-NCW Middenlid sinds: maart 2011

problematiek van organisaties zonder of met IT knowhow.’ Wat is uw ambitie? ‘Gelukkig hebben steeds meer organisaties hun IT infrastructuur technisch wel op orde. De beschikbaarheid is hoog, de performance is goed en backups zijn goed geregeld. Het is mijn ambitie om net een stapje verder te gaan en met onze klanten mee te denken hoe kwetsbaarheden aan te pakken zijn. En hoe door slimme inzet van IT hulpmiddelen strategisch concurrentievoordeel kan worden behaald.’ Wanneer moeten leden u bellen? ‘… Wilt u een nieuw IT-systeem invoeren? … Zoekt u een specialist die snel uw ITproblemen oplost? … Heeft u behoefte aan

van de klant. Bedrijven kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om een product te laten personaliseren met hun logo of bedrijfstekst, zodat het ingezet kan worden als marketinginstrument.’

Wat is uw ambitie? ‘Als producent van groene relatiegeschenken houden wij ons veel bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. We vinden het Wat doet uw bedrijf? belangrijk om ons hierin constant te verbeteren ‘Corthogreen is een productiebedrijf en en ons groene imago te vergroten. Daarnaast groothandel van groene relatiegeschenwillen we maatwerk blijven leveren aan onze ken. We maken uiteenlopende natuurlijke klanten. We willen samen met hen speciale, promotieproducten, waaronder briefkaarten, groene promotieproducten ontwikkelen die briefpapier, mailingversterkers, flessenhan- ingezet kunnen worden als marketinginstrugers of ‘groeipapier’ met daarin zaadjes van ment met een maximaal rendement. Een laatste bloemen of planten. Al onze producten kun- ambitie is om ons werkgebied uit te breiden nen volledig aangepast worden aan de wens naar Oost Europa.’

Bedrijf: Hekkelman Advocaten & Notarissen Naam: eva van Otterloo Functie: Advocaat, sectie arbeidsrecht lid van VNO-NCW Midden sinds: eind 2011 Wat doet uw bedrijf? ‘Hekkelman Advocaten & Notarissen levert juridische expertise op velerlei rechtsgebieden ten behoeve van diverse branches en overheden in de regio Arnhem en Nijmegen. Hierbij staat de kwaliteit van onze dienstverlening centraal. Kwaliteit in alles wat we doen. Dat dit ook door onze cliënten wordt gewaardeerd blijkt uit de

hoge scores die wij behalen in marktonderzoeken zoals de jaarlijkse Incompany.’ Wat is uw ambitie? ‘Wij streven ernaar om een vertrouwensrelatie op te bouwen met onze cliënten. Zo geven wij ondernemers niet alleen juridisch advies, maar wisselen wij met hen ook regelmatig van gedachte over andere onderwerpen. Alleen zo kunnen wij een goede sparringpartner voor onze cliënten zijn. Hekkelman hanteert hierbij een nononsense mentaliteit. Wij maken waar wat wij onze klanten toezeggen.’ Wanneer moeten leden u bellen? ‘Leden van VNO-NCW Midden kunnen contact met ons opnemen indien zij een

extra IT-kennis en -capaciteit? … Wilt u uw huidige IT-systeem bedrijfszekerder maken? Dan bent u bij Continue IT aan het juiste adres.’

Continue IT B.V. Stephensonweg 13 4207 HA gorinchem Mandenvlechterslaan 14g 3781 DV Voorthuizen T: (0183) 745 035 / (0342) 477 855 e: jvhoorn@continue-it.nl I: www.continue-it.nl

Waarom moeten leden u bellen? ‘Leden kunnen ons bellen als ze op zoek zijn naar een leverancier van groene relatiegeschenken voor de retailmarkt, maar ook wanneer ze graag een nieuw groen product willen laten ontwikkelen om bijvoorbeeld een promotiecampagne te versterken. Wij denken graag met hen mee. Leden kunnen altijd contact met ons opnemen voor advies of om de mogelijkheden te bespreken.’

Corthogreen BV Steverinkstraat 50 7011 JN gaanderen T: (0)315 345 113 e: info@corthogreen.com I: www.corthogreen.com

vraag hebben op het gebied van onder andere arbeidsrecht, ondernemingsrecht of vastgoed. Het liefst al in een vroeg stadium. Onze ervaring heeft geleerd dat onze advisering aan het begin van een in te slaan traject veel ellende kan voorkomen. Zo bieden wij onze cliënten rust in een veelal hectische periode.’

Hekkelman Advocaten & Notarissen Sickeszplein 1 6821 HV Arnhem Postbus 3155 6802 DD Arnhem T: (026) 3 777 111 F: (026) 3 777 222

Middelpunt december 2011

39


Yaskawa Mitsubishi Siemens Ruhrgetriebe Elmore

paneelbouw software elektrische- en mechanische montage werkzaamheden inbedrijfstelling 24/7 service.


Middelpunt Bedrijf: electrabel Nederland Naam: Jean-luc Heynderickx Functie: vestigingsmanager Maximacentrale lelystad lid van VNO-NCW Midden sinds: jarenlang Wat doet uw bedrijf? ‘Electrabel is met zes moderne productielocaties (verspreid over Nederland) en een totale capaciteit van 5103 MW de grootste producent van elektriciteit in Nederland. Wij maken deel uit van Groep GDF SUEZ, een wereldspeler op het gebied van energie, afval en milieudiensten. We leveren gas en elektriciteit aan particulieren en bedrijven. Wij zetten in op verduurza-

Bedrijf: Alvadam (Albert A. van Daalen Ministries) Charity groep Naam: Albert A. van Daalen Functie: Directeur lid van VNO-NCW Midden sinds: oktober 2011 Wat doet uw bedrijf? ‘Alvadam Charity Groep wil maatschappelijk betrokken bedrijven (MOB) matchen met maatschappelijke initiatieven en projecten in en buiten Nederland. Die goede doelen moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van het bedrijf. De beoogde steun kan financieel, materieel en/of personeel van aard zijn. Naast geldelijke bijdragen kan bijvoorbeeld

Bedrijf: Berkeley & lawrence Incasso Intermediairs B.V. Naam: els Jacobs Functie: directeur lid van VNO-NCW Midden sinds: maart 2011

Wat doet uw bedrijf? ‘Maatwerk incasso voor het MKB, dat was waar volgens mijn ervaringen behoefte aan was in Nederland. Dat die behoefte er was, is inmiddels gebleken. De afgelopen jaren is ons kantoor uitgegroeid tot een solide bedrijf met goed opgeleide medewerkers, en het kantoor kent een nog altijd groeiend klantenbestand.’

ming; een efficiënte en flexibele inzet van bestaande en toekomstige energiebronnen is hierbij erg belangrijk. De Maxima-centrale is een energiecentrale met twee ultramoderne STEG-eenheden (stoom en gas) van ieder 440 MW. De centrale is state-of-the-art en heeft een zeer hoog energierendement van bijna 60 procent en een zeer beperkt effect op het milieu.’ Wat is uw ambitie? ‘Met deze nieuwe centrale hebben we al een deel van onze ambitie waargemaakt om nog efficiënter te werken, meer rendement te behalen en onze capaciteit en productie naar een nog hoger niveau te tillen. We willen graag een voortrekkersrol blijven spelen. Daarin werken we nauw

gedacht worden aan het beschikbaar stellen van (kantoor)meubilair, transportmiddelen, (afgeschreven) computers, kopieerfaciliteiten, bouwmateriaal of vergader- of kantoorruimte. Bij het leveren van personele steun kan personeel praktische hulp verlenen of zich beschikbaar stellen om gespecialiseerd advies te geven.’ Wat is uw ambitie? ‘In tegenstelling tot collega-organisaties willen we ons niet beperken tot een specifiek werkterrein, werkgebied of continent. Onze ambitie is om een partner van zowel maatschappelijk betrokken bedrijven als goede doelen te zijn. Enerzijds als partner die bedrijven in het doordenken en uitvoeren van MOBbeleid begeleidt. En anderzijds als partner van goede doelen die ondersteuning biedt bij een efficiënte en effectieve realisatie van hun initiatieven en projecten.’

Wat is uw ambitie? ‘Nagenoeg alle opdrachtgevers komen op aanbeveling van anderen in contact met ons kantoor, maar zonder een goede kwaliteit zouden die aanbevelingen uitblijven. Het streven van het kantoor is om op dit kwaliteitsniveau te blijven en dit verder uit te bouwen.’ Wanneer moeten leden u bellen? ‘Klantgerichtheid, flexibiliteit en kwaliteit zijn voor Berkeley & Lawrence, maar juist ook voor het MKB heel belangrijk. Ondernemers willen indien nodig persoonlijk contact en wensen niet als een nummer behandeld worden. Dat weet ik uit ervaring. De contacten met onze opdrachtgevers zijn informeel en verlopen op een prettige manier. Maar

samen met alle belanghebbenden in onze omgeving en onze medewerkers.’ Wanneer moeten leden u bellen? ‘Wie betrouwbare en duurzame energie zoekt kan ons bellen, net als mensen die een vraag over energie hebben. Wij hebben speciale adviseurs die adviseren over innovatieve energieoplossingen en persoonlijke dienstverlening voor de zakelijke markt. Elke klant heeft specifieke wensen, wij zorgen voor het juiste energiepakket.’ electrabel Nederland IJsselmeerdijk 101 8221 RC lelystad T: 088 - 76 94 620 I: www.electrabel.nl

Wanneer moeten leden u bellen? ‘Leden die waarde hechten aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kunnen bij ons terecht voor advies. Omdat we zelf ook ondernemer zijn, weten we wat er speelt. We hebben bijna dertig jaar ervaring opgebouwd en we hebben een zeer uitgebreid netwerk van honderden goede doelen, zowel binnen als buiten Nederland. In principe kunnen we alle bedrijven met maatschappelijke initiatieven en projecten matchen.’ Alvadam Charity groep Koninginneweg 11 1217 KP Hilversum T: 035-6561378 e: nloffice@alvadam.com I: www.alvadam.com

het allerbelangrijkste is het resultaat, want je kunt nog zulke prettige gesprekken voeren, uiteindelijk is het incassoresultaat het belangrijkste!’

Berkeley & lawrence Incasso Intermediairs B.V. Postbus 27, 4190 CA geldermalsen Rijthoek 17-A, 4175 lM Haaften T: 0418-597397 F: 0418-597399 I: www.incassoland.nl

Middelpunt december 2011

41


Advertorial

De schoenen van Bill Clinton Als internetconsultant kom ik regelmatig mensen tegen die óf een webshop zijn begonnen, óf er een willen beginnen. Ze hebben een ‘gat’ in de markt gevonden en gaan ‘veel geld’ verdienen. Mijn tip: ‘don’t quit your dayjob yet’. Een webshop lijkt goedkoper dan een fysieke winkel, maar het kost echt net zoveel energie om een webshop tot een succes te maken als een winkel.

alleen op te nemen, maar ook op te slaan. Alle maten staan in het systeem, en veel van zijn klanten kopen hun kleding nu online.

De eigenaar van een kledingwinkel kreeg het advies een webshop ten beginnen. De man zei: ‘Mijn mooie overhemden zullen echt niet verkopen in een webshop. Je moet een overhemd passen om te zien of het mooi zit, en dat geldt al helemaal voor een kostuum!’

Meer weten over Online Marketing? Neem dan contact op met: Wija Rijksweg 236 9423 PH Hoogersmilde 0592 45 93 80 info@wija.nl

Een week later lees ik in de krant dat iemand een succesvolle webshop in herenmode is begonnen. Hij had het lumineuze idee van iedere bezoeker in zijn winkel de maten niet

Colofon

Dit deed mij denken aan een aflevering van ‘Bij ons in de PC’. Een oude schoenmaker in Italië maakte schoenen voor beroemdheden in de hele wereld. Hij begon met het maken van een houten mal van hun voeten. Aan de hand van deze mal werden dan de schoenen gemaakt. Toen president Clinton nieuwe schoenen nodig had, haalde deze Italiaanse vakman gewoon zijn houten voeten uit het rek voor de goede maat. Succes zit dus niet zozeer in het verkoopkanaal, maar in vakmensen!

Greetje Lagerwaard 25 jaar in dienst

Middelpunt is een uitgave van werkgeversvereniging VNO-NCW Midden, het regionale netwerk van VNO-NCW voor ondernemers in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. We zijn dé ontmoetingsplek in de regio en behartigen de belangen voor onze 2.000 leden: ondernemers en managers met een eindverantwoordelijke positie in het bedrijfsleven. Middelpunt verschijnt zesmaal per jaar en wordt verspreid onder de leden en relaties van VNO-NCW Midden. Oplage: 2750 exemplaren. Informatie over lidmaatschap VNO-NCW Midden: Verenigingsbureau, T 055 - 5222606, ledenadministratie@vno-ncwmidden. nl of kijk op www.vno-ncwmidden.nl/lidmaatschap. Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 oktober van een jaar worden gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van datzelfde jaar. De schriftelijke opzegging kan worden gericht aan de ledenadministratie van VNO-NCW Midden, Postbus 10475, 7301 GL Apeldoorn. Uitgever: De Winter media groep, Uden Projectmanagement: Drs. Marco de Jonge Baas (De Winter Mediamakers) middelpunt@dewinter.nl Redactie en projectcoördinatie: Mylene Cornet-Gielen, Gerreke de Weijer en Marsha Krosenbrink (VNO-NCW Midden) De Winter Mediamakers middelpunt@vno-ncwmidden.nl Ontwerp en vormgeving: De Winter media groep

Advertentie-acquisitie: Tamara Dortmans De Winter Mediamakers middelpunt@dewinter.nl Druk: BDU, Barneveld Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of op enige andere wijze gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de advertorials.

1 februari was een hele speciale dag op het verenigingskantoor in Apeldoorn. De eerste keer in het bestaan van de regionale vereniging was er een 25-jarig jubileum te vieren. Op 1 januari 1987 trad Greetje Lagerwaard in dienst bij de Nederlands Christelijke Werkgeversverbond. Met 1 medewerker en twee directeuren werkte zij even vanuit een klein kantoor in Zutphen en al snel volgde de verhuizing naar het huidige pand aan de Molleruslaan in Apeldoorn. Een fusie tussen NCW en VNO resulteerde in de Werkgeversvereniging Midden-Nederland (WVM), die later de huidige naam VNO-NCW Midden aannam. Greetje is een zeer gewaardeerde collega, die enorm betrokken is bij collega’s, leden en verenigingsactiviteiten. Als bureaumanager is zij verantwoordelijk voor het (financiële) reilen en zeilen van het verenigingskantoor van VNO-NCW Midden. Greetje, gefeliciteerd!


Middelpunt editie 01 2012  

Middelpunt is het magazine van VNO-NCW Midden en verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Via dit periodiek bespreken...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you