Page 1

Beste dorpsgenoten, 2011 was een turbulent jaar in vele opzichten. Een jaar vol spanning en dreiging wereldwijd op financieel gebied en met grote onzekerheid in de Belgische politiek. Sinds begin december hebben we een nieuwe regering. Ook al zal niet iedereen zich vinden in de samenstelling en het programma, toch was de vorming van de regering in volle financiële en bankencrisis een absolute noodzaak. Ondertussen voeren wij ons beleidsplan verder uit. We zijn aardig op weg daarin te slagen. Ondanks moeilijke tijden voorzien we in 2012 toch 5,6 miljoen euro voor nieuwe projecten. Wat er voorzien is, vindt u verder in De Merel en dit is heel wat! De gemeente en het OCMW hebben aandacht voor onze mensen in hun dagelijks leven. Wij zijn voor u het meest nabije aanspreekpunt en willen een luisterend oor zijn. Oostkamp is een gemeente met een sterk verenigingsleven, met meer dan 50 buurten die elkaar jaarlijks ontmoeten. We willen dit zo houden en die gemeenschapsband verder ondersteunen, want daarop is solidariteit en inzet voor elkaar gesteund. Een goed beleid voeren, zal in de toekomst meer samenwerking en efficiënter werken vereisen. De financiële uitdagingen die op de lokale besturen afkomen zijn groot en de financiële middelen beperkt. In Oostkamp hebben we in 2008 een belangrijke stap gezet om die toekomst voor te bereiden door te beslissen dat het gemeentebestuur en het OCMW, waar het kan, zouden samenwerken. Wij zijn in deze samenwerking een pionier in vergelijking met andere gemeenten. Ook de Vlaamse regering moedigt deze samenwerking sinds kort sterk aan. Elk bestuur behoudt uiteraard zijn eigen opdrachten. Toch zal er meer geïntegreerd gewerkt worden in secretariaat, financiën, personeel, communicatie, ICT, gebouwen enz. Deze integratie zal de werking verbeteren én goedkoper maken.

De eerste concrete stap in de samenwerking is het onder één dak brengen van de diensten van gemeentebestuur en OCMW in het nieuwe dienstencentrum OostCampus. De verbouwing op zich is een belangrijk investeringsproject voor onze besturen, wat trouwens het werk is van alle partijen in de Gemeenteraad. Dat dit gebouw architecturaal, naar duurzaamheid goed scoort en naar kostprijs meevalt, is dankbaar meegenomen. Dit is echter niet het belangrijkste. Wel dat het gemeentebestuur en het OCMW daar samen gehuisvest zullen zijn. Hierdoor onstaat een maximale samenwerking tussen deze besturen en moet het OCMW zelf geen eigen bestuursgebouw meer oprichten. 2012 zal het jaar zijn van het in gebruik nemen van nieuwe wegen ondermeer in de Veldhoekstraat, de Oedelemsestraat, het zuidelijk deel van de Kortrijksestraat, de opstart van een nieuwe dienstverlening in OostCampus. Oostkamp zal de centrale gemeente zijn voor Open bedrijvendag. We hopen dat u, beste inwoner, ook veel zal deelnemen aan sportieve en culturele manifestaties, die talrijk op onze gemeente georganiseerd worden. Graag nodigen wij u uit op onze nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2012 in Ruddervoorde en op ons tweede ochtendontbijt in juli. Tenslotte wens ik voor het nieuwe jaar aan ieder van u een zo gelukkig mogelijk jaar in uw gezin, familie of relatie, veel enthousiasme in uw studies, werk of onderneming, een zinvolle vrije tijdsbesteding met inzet voor anderen, de kracht om pijn en verdriet te lenigen, in nood een helpende hand en vriendelijk woord en wijsheid om het onverstaanbare en onverteerbare te dragen. Met vriendelijke groet, Luc Vanparys uw burgemeester


vooruitblik

Investeringen in 2012 Het nauwgezet financieel beleid van de voorbije jaren laat toe om ondanks de moeilijke tijden toch 5,6 miljoen euro te voorzien voor nieuwe projecten in 2012.

Wegen- en rioleringsswerken •De

vorst heeft ons wegennet de voorbije twee winters hard aangepakt. Voor het herstel is 350.000 euro gereserveerd. •De Stuiversstraat wordt heraangelegd. •Betonrot tast de straten in de Bloemenwijk aan. Voor een gefaseerd herstel is 200.000 euro beschikbaar. •Studieopdrachten worden uitgeschreven voor aanpassings- en rioleringswerken in de Emiel Welvaertstraat en de Vlamingstraat. •Samen met de VLM wordt in de Beverhoutstraat een fietspad aangelegd. •Nu de gemeente eigenaar is geworden van de zijstroken van de Van Cailliedreef, wordt nagezien wat de mogelijkheden zijn tot de aanleg van een fietspad in samenwerking met de VLM. •Het woonzorgcentrum St.-Jozef plant een nieuwe site. De bouwwerken voor 45 serviceflats op het vroegere gemeentelijke voetbalveld starten in 2012. De gemeente participeert met 300.000 euro in de vernieuwing van de St.-Jozefsdreef. •De procedure tot aankoop van de voortuinen in de Poelstraat wordt verder gezet. •Om de verkeersveiligheid te verhogen worden fietssuggestiestroken aangelegd (net zoals in de Marechalstraat, in de Kortrijksestraat tussen het Gemeenteplein en de vroegere Rijkswacht (50.000 euro). •Onze eigen diensten richten het Baliebruggeplein en het Cardijnplein in. In de Marechalstraat, Brugsestraat en Beukenpark komen op gemeentelijke grond 20 tot 25 nieuwe parkeerplaatsen. Ook de Meuleman- en Volderstraat worden door onze diensten aangepast ter gelegenheid van het ondergronds brengen van elektriciteitsleidingen door Imewo. •Belangrijke wegeniswerken in de Veldhoekstraat, de Oedelemsestraat en de Kortrijksestraat (tussen Kruiskalseide en

2

Zwevezele) worden afgrond, terwijl de Veldegemsestraat en Loppemsestraat nog uitgevoerd worden op budget van 2011. •Imewo heeft opdracht om tegen 2014 18 km blote bovenleidingen ondergronds te brengen. De wegeniswerken ten gevolge van deze opdracht kost de gemeente 350.000 euro in 2012. •De sportinfrastructuur in De Valkaart breidt uit met atletiekvoorzieningen (160.000 euro) en de tennisclub kan via een erfpacht twee terreinen aanleggen. In Hertsberge breidt de gemeente de kleedkamers voor voetbal en krachtbal uit.

Begraafplaatsen Na de opmaak van de studie voor onze begraafplaatsen in 2009 werd een dossier opgemaakt voor Waardamme en Baliebrugge. De uitvoering van de eerste fase wordt geraamd op 450.000 euro.

Gebouwen •Voor

de uitbreiding van Riderfort (o.a. een polyvalente zaal) willen we gebruik maken van 250.000 euro Europese subsidies via het Leaderproject. Dit is termijn gebonden. De studie van de uitbreiding moet door het studiebureau afgeleverd worden tegen juni 2012. Tijdens de studie moet overlegd worden met de bevolking. De eigenlijke bouwwerken moeten tegen juni 2015 uitgevoerd zijn. •Na de goedkeuring van het RUPWaardamme start de bouw van de kinderopvang. •Aan de hoofdbibliotheek, het Jongerenontmoetingscentrum (JOC), De Schakel en Zuidleie worden voor 165.000 euro energiebesparende maatregelen uitgevoerd. •Samen met het OCMW verhuist het gemeentebestuur, via het Autonoom Gemeentebedrijf, naar het dienstencentrum OostCampus. Dat is het vroegere Coca-Cola gebouw. De buitenomgeving wordt heraangelegd. De werken schieten goed op. Normalerwijze kunnen we tegen mei juni het gebouw in gebruik nemen.

Ruimtelijke Planning en Wonen •Besturen

is vooruitzien. We willen onze bedrijven toekomstkansen bieden. Het RUP Rodenbach voor lokale bedrijven zit in de laatste fase. Na overleg met de omwonenden werd een aangepast voorstel opgemaakt. Dit wordt in 2012 ter goedkeuring voorgelegd aan de Deputatie van de Provincie. •Besturen is ook aanpassen waar nodig. Zo wordt volop gewerkt aan het RUP zonevreemde woningen en het RUP zonevreemde bedrijven. •Na jaren van voorbereiding is de kogel door de kerk. De Sociale Bouwmaatschappij Vivendo uit Brugge start in het voorjaar met de renovatie van het Rijkswachtgebouw en de bouw van nieuwe woningen. Het project omvat in het totaal 31 sociale woongelegenheden en zal 3,9 miljoen euro exclusief BTW kosten. Ondertussen stelde Vivendo een ontwerper aan voor het project van 18 sociale koopwoningen in de Molenstraat. •Het OCMW is in Ruddervoorde volop bezig met de bouw van 30 serviceflats. Het renoveert ook jaarlijks een aantal bejaardenwoningen. In de Walstraat zal het OCMW samen met de WVI een gemengd sociaal woonproject uitvoeren. •We kijken verder uit naar de goedkeuring van een aantal private verkavelingen o.m. langs de Fabiolalaan.

Veiligheid Gezien de voorziene zonevorming van de brandweer nog niet van start is gegaan, investeren we zelf nog in de aankoop van materiaal, o.m. is er 150.000 euro uitgetrokken om zo nodig een nieuwe 100-wagen te kopen. Deze investeringen in veiligheid, mobiliteit en milieu, huisvesting en bedrijvigheid, welzijn en dienstverlening en in een mooiere gemeente zijn in uitvoering van ons beleidsplan. Luc Vanparys, uw burgemeester


Kerstboodschap Vóór een kind de nacht in gaat vertellen moeders een verhaal. Elke mens die bang is voor het donker heeft nood aan een verhaal. Verhalen, oud of nieuw, roepen het kind in ons wakker, helen onze wonden, geven kracht tot verbeelding: en zijn bron van “leven”. Wie de film zag “le Gamin au Vélo” van de gebroeders Dardenne, ziet hoe ware menselijkheid de wereld herscheppen kan. Vanwaar dat diepe verlangen om de wereld lief te hebben en het op te nemen voor het kleine en kwetsbare leven? Diep in onze ziel zit er een verhaal dat vele eeuwen heeft doorstaan, maar we hebben het vaak misverstaan. Hoe kan er nu een ster door de hemel gaan? Hoe kunnen er engelen op aarde staan? Hoe kunnen koningen op kamelen de nacht ingaan? Hoe kan in een kind God bestaan? Omdat Liefde alleen in beeldtaal is te verstaan. Ik wens je verhalen toe en beelden die licht en warmte geven in koude en donkere dagen. Misschien word je zelf een stukje verhaal van wat niet te noemen is: Liefde die zoekt om lief te hebben mens die zoek om Mens te zijn.

Zalig kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar 2012 Luc Deschodt

Het ABC van de gemeente F van Fairtrade Wat is Fairtrade? •Fairtrade of eerlijke handel brengt producten op de markt waarvoor een eerlijke prijs is betaald aan de producenten in de landen van herkomst. •Tussen de afnemer van fairtrade-artikelen en de producenten in de Derde Wereld worden afspraken gemaakt over de prijs en de afname van de producten. Vaak wordt de producent een deel vooraf betaald zodat hij onmiddellijk opnieuw kan investeren in het productieproces. •Bij de productie van fairtrade-artikelen houdt men zoveel mogelijk rekening met de ecologische en sociale omstandigheden ter plaatse. Wat is het belang van Fairtrade? fairtrade verbetert de levensomstandigheden van de producenten. •Hij kan zijn gezin onderhouden, zijn kinderen kunnen naar school en het gezin krijgt toegang tot de gezondheidszorg. •De producent moet geen beroep meer doen op hulpprojecten waardoor de eigenwaarde terugkeert. •Door

De gemeente Oostkamp | FairTradeGemeente sinds 10 juli 2007. Dankzij de inzet van lokale vrijwilligers voldeed Oostkamp aan de criteria van de campagne FairTradeGemeente. Dit is een campagne van Max Havelaar, Oxfam-Wereldwinkels, Vredeseilanden en 11.11.11. Het gemeentebestuur, zelfstandigen, verenigingen en vrijwilligers doen mee. Zij verkopen of verbruiken producten uit de eerlijke handel. De gemeente moet ook inspanningen doen en de inwoners motiveren om hun voorbeeld te volgen. Het gemeentebestuur en de lokale voorstanders van fairtrade komen hieraan tegemoet door: fairtrade-producten aan te bieden bij evenementen, kook- en wijndemonstraties te geven, aandacht te besteden aan dit thema in de media, … Wereldwijd doen 18 landen mee. In België zijn 114 gemeenten FairTradeGemeenten. 123 gemeenten proberen de titel te behalen. Doet u ook mee? De website www.fairtradegemeenten.be geeft een overzicht waar u fairtradeproducten kan kopen in Oostkamp. De site vermeldt ook welke Oostkampse verenigingen, scholen, horeca,… kiezen voor fairtrade. Meer info: Sociaal Infopunt | t 050 83 31 74 | sociaalinfopunt@oostkamp.be


nieuws Heraanleg omgeving Ter Elst

Onthaal nieuwe inwoners

De omgeving van de appartementsgebouwen Ter Elst is aan vernieuwing toe en de gemeente wil deze verfraaien. In de plannen voorziet de gemeente nieuwe verharde paden. Ook het groen wordt heraangelegd. De verharding van de paden en het onderhoud van het groen zijn herbekeken zodat ze gebruiksen onderhoudsvriendelijk zullen zijn. De gemeente voert de werken uit in eigen beheer en start eind 2011 met de voorbereidende werken.

Op 26 oktober ontving de gemeente de nieuwe inwoners. Wie tussen februari en augustus Oostkampenaar werd, kreeg een warm onthaal in De Valkaart. Naast een voorstelling van de gemeente en een welkomswoord van de burgemeester werd een hapje en een drankje aangeboden. Elk nieuw gezin kreeg ook een welkomspakket. 378 gezinnen of 650 personen kwamen in de periode februari – augustus 2011 in Oostkamp wonen.

Gevelrenovatie Zuidleie De gevels van Zuidleie krijgen een opknapbeurt. De barsten in de gevels worden hersteld en alle gevels en schoorstenen worden opnieuw gevoegd en nadien behandeld tegen mos en vocht. De werken worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma. De werken zijn voorzien voor het voorjaar. De kostprijs wordt geraamd op 10.500 euro excl. BTW.

Uitbreiding waterleidingsnet De Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening (VMW) voorziet uitbreidingen van het drinkwaternet in een aantal straten in de gemeente: de Rooiveldstraat, de Hazelbeekstraat, Westkantstraat, Munkestraat, Waterputdreef, Eekhoornstraat en Kongostraat. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 100.000 euro.

RUP Waardamme definitief vastgelegd Om aan een aantal knelpunten tegemoet te komen, besliste de gemeente om het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Waardamme te herzien. Na het openbaar onderzoek werd het plan gewijzigd. Men hield rekening met de adviezen en bezwaren. Door de herziening van het RUP kan: •de Vrije Basisschool Waardamme uitbreiden; •een kinderopvang ingeplant worden ter hoogte van het Oeverhof; •het OCMW een woonproject realiseren in Waardamme centrum; •men de begraafplaats van Waardamme uitbreiden.

4

Oostkamp supporter van Club Brugge? Begin oktober ontving de gemeente een Estse delegatie in het kader van het Comeniusproject. De vlag van Estland werd ter gelegenheid uitgehangen aan het Gemeentehuis. Al snel kwamen reacties van een aantal voetbalsupporters. Zij waren benieuwd of de gemeente supporter was van Club Brugge... Lees meer over de Comeniusprojecten op pagina 16.

OostCampus Buitenaanleg gestart In het najaar startte CEI-De Meyer met de buitenaanleg van OostCampus. De werken moeten tegen eind maart 2012 klaar zijn. De buitenomgeving wordt een park waar dreven en fietsroutes doorlopen. De verharde oppervlakte wordt deels behouden als werk- en stapelruimte. Er wordt een doorgang aangelegd tussen OostCampus en de winkelstrip en op de parking van de winkelstrip komen groenstroken. De buitenleg zal 914.660 euro kosten. De gemeente kan rekenen op 110.000 euro subsidies. Architect wint pijs voor duurzaam bouwen Architect Carlos Arroyo viel met het ontwerp voor het Bestuurs- en Dienstencentrum OostCampus in de prijzen. Hij won de tweede prijs op de prestigieuze Holcim Awards Europe voor duurzame bouwwerken. Het gemeentebestuur feliciteert Carlos Arroyo met deze prijs en is zelf ook heel tevreden met deze erkenning. De duurzaamheid zit vooral in het hergebruik van de reeds bestaande infrastructuur. Bureaumeubelen De werken verlopen vlot en de verhuis is voorzien voor mei 2012. De Gemeenteraad gaf in oktober zijn goedkeuring voor het ontwerp voor het leveren en monteren van de bureaumeubelen voor OostCampus. Naast de prijs en kwaliteit houdt de gemeente bij de toewijzing rekening met o.a.: •duurzaamheid (gebruik van gerecycleerde materialen en recycleerbaarheid van de producten) •gebruikscomfort •aanpasbaarheid (van het aantal werkplaatsen, de opstelling, uitbreidingsmogelijkheden,..) Voor de aankoop van het bureaumateriaal rekent de gemeente op 511.000 euro BTW inclusief.


winter Sneeuw in het landschap is zeer mooi. Maar voor wie de baan op moet, heeft sneeuw en ijzel ook een andere kant. Sneeuw en ijzel op de weg vragen extra aandacht. Wanneer het begint te sneeuwen of te vriezen, staan de strooidiensten paraat.

Sneeuw- en ijzelbestrijding Waarom de sneeuw niet overal smelt In straten waar weinig of geen verkeer is, smelten zoutkorrels immers op de bodem onder de sneeuw- of ijslaag. Men ziet dan enkel kleine smeltgaatjes. Op die manier krijgt men met zout niet het gewenste effect. Om strooizout effectief te laten werken moet er voldoende passage zijn van auto’s die het zout open rijden, waardoor de korrels niet de kans krijgen om tot op de bodem te vallen. Ze blijven dan aanwezig in de bovenste lagen van de sneeuw. Enkel zo kan de dooi snel intreden. Wanneer het onder -5 graden vriest en er weinig verkeer door een bepaalde straat rijdt, heeft het strooien weinig effect. Hoe meer auto’s erover rijden, hoe sneller en beter het strooien resultaten geeft.

in een noordelijk en een zuidelijk deel met elk een uitgestippelde route. Eerst strooit men de hoofdwegen, de verbindingsstraten, de invalswegen naar het centrum, de toegangswegen naar de scholen en de straten waar de bussen van De Lijn rijden. Bij hevige sneeuwval starten extra ploegen om ook de fietspaden te strooien met een tractor. Dit is een verdubbeling van de capaciteit ten opzichte van vorige winter. De omgeving van openbare gebouwen wordt handmatig gestrooid.

Van half november tot half maart werken medewerkers van de gemeentelijke diensten in een permanentiesysteem. Bij alarmfase oranje starten de strooiwerken vanaf 4.30 uur ‘s morgens. De gemeente beschikt over twee strooiwagens. Hierdoor kan de gemeente 2 routes tegelijkertijd strooien. Het grondgebied van de gemeente is opgedeeld

Zoals vermeld in het politiereglement is iedereen verplicht om zijn of haar stoep zelf sneeuw- en ijsvrij te houden. Dat kan met zout of met een sneeuwschop. Gooi de sneeuw van het voet- of fietspad niet op de rijweg of in de straatgoot. Stapel hem aan de rand van het voetpad. Zo krijgen de voetgangers vrije doorgang en kan het dooiwater makkelijk wegvloeien. Strooizout kan verkregen worden in de grootwarenhuizen en de tuincentra.

Tijdens uitzonderlijke aanhoudende gevaarlijke wintertoestanden worden extra inspanningen geleverd, zoals tussenin strooien en uitbreiden van de strooiroute. Kortom: de gemeentelijke diensten zijn volledig in de weer om de straten zo berijdbaar mogelijk te houden. Het Vlaamse Gewest zorgt voor de gewestwegen.

Meer zout beschikbaar

Strooien vanaf 4.30 uur ’s ochtends

U ruimt toch ook?

De gemeente beschikt deze winter over 350.000 kg zout. Dat is 100.000 kg meer dan de 250.000 kg die vorig jaar over heel de winter werd gestrooid. Door het gebruik van strooiwagens wordt het zout goed gedoseerd. Dit komt het milieu en de wegen ten goede, want strooizout kan schadelijk zijn voor de wegen.

Voorzichtigheid geboden Hoe groot de inspanningen van de gemeente, het Vlaamse Gewest en de inwoners ook zijn, het allerbelangrijkste blijft voorzichtigheid. Iedereen die de weg op moet, moet zich aanpassen aan de wintertoestand en voorzichtig zijn. Meer info en vragen: dienst mobiliteit | t 050 83 31 47 | sneeuw@oostkamp.be

BPOST VRAAGT UW HULP Sneeuw en ijs kunnen de uitreiking van briefwisseling bemoeilijken en soms onmogelijk maken. Bpost stelt alles in het werk om de dagelijkse uitreiking te verzekeren. Door de stoep voor uw huis sneeuw- en ijsvrij te maken, helpt u ook de postbode.

5


fotowedstrijd

vrije tijd

Bib-verwendag Optreden ensemble o.l.v. Dirk Moelants me t muzikanten van Arcus Coloratus vzw

Het voorbije jaar ging de gemeente op zoek naar mooie foto’s van landschappen, activiteiten, feestelijkheden, toerisme of gebouwen in Oostkamp. Hiervoor werd een fotowedstrijd georganiseerd. Per seizoen waren er 3 winnaars. De foto’s van de winnaars staan op onze website www.oostkamp.be/ fotoreportages. De ingestuurde foto’s kunnen gebruikt worden in verschillende publicaties zoals De Merel, de website, brochures, folders, uitnodigingen, ....

Bib-verwendag Mario Bib-verwendag workshop cupcakes

Dit zijn de winnaars van de afgelopen herfst. • Annie De Baets: Ruddervoorde van op natuurpunt aan Velddambeek • Dirk Galle: Parochianenkoers 2009 • Patrick Gysen: bomen in de mist Bedankt aan alle deelnemers.

Herfstkamp

6


Een terugblik op de activiteien van de herfst

Sportdag 55+

Figuurtraining Tiengels Fingerbord ma ken

Tiengels koken op kot

Zwemmarathon

Straatvoetbal

Herfstkamp

Sportdag 55+

Tiegels graffiti

7


vrije tijd SJaCos-bon ook in 2012 De SJaCos-bon is een betaalmiddel voor alle sport-, jeugd- en culturele initiatieven georganiseerd door de gemeente. Ook heel wat verenigingen en clubs aanvaarden de SJaCos-bon. Met de SJaCos-bon wil de gemeente iedere inwoner gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod. De gemeente wil zich vooral richten op de inwoners met een OMNIO-statuut. Door het grote succes van de SJaCos-bon in de proefperiode in 2011, wordt het systeem verdergezet in 2012. De bonnen zijn geldig t.e.m. 30 november 2012. Men kan ze aankopen in Riderfort, het Vrijetijdsloket en Sociaal Infopunt. Per persoon kan men 1 boekje per jaar aankopen met een maximum van 4 boekjes per adres. Het bonnenboekje is 50 euro waard. Wie valt onder het OMNIO-statuut betaalt 5 euro per boekje. Elke andere inwoner van Oostkamp kan het aankopen voor 45 euro. De boekjes staan op naam en adres.

Gouden Merels Tijdens de week van de vrijwilliger in maart reikt de gemeente Gouden Merel Cultuur, de Gouden Merels Jeugd en trofee voor Sportverdienste uit. Indienen van kandidaturen gebeurt via vastgelegde formulieren. Deze formulieren en het reglement zijn verkrijgbaar in het Vrijetijdsloket of via www.oostkamp.be. Kandidaturen moeten • per post of per e-mail verstuurd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen, Kapellestraat 19, 8020 Oostkamp (cbs@oostkamp.be), tegen uiterlijk vrijdag 27 januari 2012. De poststempel of maildatum geldt als bewijs. • Dossiers kan u ook afgegeven in De Valkaart, A. Rodenbachstraat 42, Oostkamp, uiterlijk op vrijdag 3 februari 2012. Bij afgifte krijgt men een ontvangstbewijs.

Voorstellingen voorjaar Tapijtconcert met Buurman in Trio Zaterdag 4 februari | 20.15 uur JOC Den Artisjoc

We travel on with songs divine Capriola di Gioia & Marieke De Maré Zaterdag 11 februari | 20.15 uur De Valkaart

Au Bouillon Belge | Chris Bus, Carry Goossens en Dirk Van Vooren Zaterdag 26 februari | 20.15 uur

Als de dood voor het leven | Hubert Damen Zondag 19 februari | 20.15 uur De Valkaart

La Vita è bella Wijnkennis Toscaanse wijn | Vormingscursus Gido Van Imschoot, maître sommelier en auteur, neemt u mee in de cultuur, gastronomie en wijnen van Toscanië. Hij gaat op zoek naar de meest gepassioneerde wijnmakers en laat u proeven van heel wat wijnen. U proeft een 6-tal wijnen aan de hand van een duidelijke degustatiefiche. Wanneer: donderdag 2 februari | 19.30 uur Waar: De Valkaart Kostprijs: 23 euro Inschrijven en meer info: Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 | vrijetijd@oostkamp.be Fototentoonstelling Italië De tentoonstelling is gemaakt en samengesteld door amateurfotograaf Rik Taveirne. Ze belicht verschillende regio’s in Italië waarbij kunst, cultuur en natuur centraal staan. Wanneer: 3 februari - 3 maart | tijdens openingsuren Waar: Bibliotheek-infopunt Meer info: Bibliotheek-infopunt | t 050 83 31 30 | bibliotheek@oostkamp.be

8

Carrousel des Moutons | D’irque & Fien Woensdag 22 februari | 14.30 uur De Valkaart Mahieustueus | Steven Mahieu Zaterdag 24 maart | 20.15 uur | De Valkaart Roby Lakatos & Friends Zaterdag 31 maart | 20.15 uur | De Valkaart Meer info: Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 | vrijetijd@oostkamp.be


Dankzij de bib...

Jeugdboekenweek | Thema Dieren

Wekenlang sprokkelden we gedachten over wat mensen te danken hebben aan onze bib. Deze gedachten werden opgeschreven op een post-it en met alle post-its maakten we een grote Super Mario op het raam van het leescafé. Hier zijn een aantal leuke reacties. Dankzij de bib… • ben ik niet verdwaald in Rome • wordt mijn kleine meisje slim… en haar mama en papa ook! • mag iedereen van de wereld lezen • hebben we een vader en dochtermoment • hoef ik geen voetbal te kijken • kan ik de kleuters een ruim en leuk aanbod geven aan boeken in de klas. Ik zie ze gewoon genieten! • is mijn spreekbeurt SUPER geworden!

Tijdens de Jeugdboekenweek zetten we een stap vooruit en een stap omhoog en een stap opzij: recht de wereld en de verhalen van de dieren in. Het wordt beestig leuk in de bib met workshops, strike a pose met uw dier, wedstrijd “3 D-ier” en auteurslezingen voor de klassen en een spetterend slotfeest. Wanneer: 10 - 25 maart Waar: Bibliotheek-infopunt Meer info over het programma: Bibliotheek-infopunt | t 050 83 31 30 | bibliotheek@oostkamp.be

Kinderfilms voorjaar Ook volgend jaar zijn er kinderfilms op woensdag in De Valkaart. De films beginnen telkens om 14 uur en de toegangsprijs blijft 1 euro per persoon. Voor en na de kinderfilm van 5 oktober konden de aanwezigen opgeven welke films ze eens op groot scherm willen zien. Uit alle reacties kozen we volgende films uit: • Cars

2: 11 januari 1 februari • Heksje Lilly: 7 maart • Alvin and the Chipmunks: 4 april • Rapunzel:

Skatepark

Gedichtendag De laatste donderdag van januari staat in het teken van de poëzie. Saskia Maeyaert en Hilde Van Laere van Brise l’Ame brengen een greep uit hun repertoire in ‘intieme’ stijl. Doorheen hun eigen werk weven ze ook poëzie van Mia Sneppe op een eigenzinnige manier met klank en ritme. Wanneer: donderdag 26 januari | 20 uur Waar: Bibliotheek-infopunt Org.: gemeente Oostkamp i.s.m. Davidsfonds Oostkamp Meer info: Bibliotheek-infopunt | t 050 83 31 30 | bibliotheek@oostkamp.be

Het skatepark in Hertsberge is aan vernieuwing toe. De dienst Jeugd ging rond de tafel zitten met enkele plaatselijke skaters om samen op zoek te gaan naar nieuwe en uitdagende skatetoestellen. Op 17 november keurde de Gemeenteraad het voorstel goed. De aanpassingen worden volgend jaar uitgevoerd.

Kindercarnaval Op zaterdag 18 februari organiseert de gemeente een kindercarnaval in De Valkaart. Er is een stoet en een show voorzien. Noteer deze datum alvast in je agenda. Meer info: Kleine Merel | Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 | jeugd@oostkamp.be | Facebook: Jeugddienst Oostkamp!

Facebook-Facts Een greep uit de berichten van de Jeugddienst Oostkamp facebookpagina • “Anouk ziet het super zitten om graffiti te spuiten” (een papa over de Tiengels workshop Graffiti) • “Volgens Norah was het dansen heel leuk” (een papa over de Tiengels workshop Dans) • “Wanneer doe je dat nog een keer?” (Wout over de Tiengels workshop Graffiti) • “Nog één minuutje wachten op ons 500ste facebook vriendje!” (de Jeugddienst)

9


vrije tijd NokNok.be

en voel je goed in je vel Ben je tussen 12 en 16 jaar? Dan is NokNok iets voor jou. Je vindt er informatie om je goed in je vel te voelen en om positief om te gaan met een dip. Maak jezelf sterk! Surf naar www.noknok.be

Nieuwe voorzitter Jeugdraad Op 7 oktober werd de nieuwe voorzitter voor de Jeugdraad verkozen. Het werd Bram Vermeulen uit Hertsberge. Bram: “De Jeugdraad leek me al altijd interessant. Ik leerde het kennen via o.a. de jeugdbeweging. Na het stoppen als leider bij de Chiro en coördinator bij de Speelpleinwerking, leek me dat een logisch pad om mijn interesse en enthousiasme voor jeugd te blijven volgen. Toen mij gevraagd werd om me kandidaat te stellen als voorzitter, stond er niets meer in de weg om met een vers DB (dagelijks bestuur) een frisse kijk op de jeugd van Oostkamp te zetten. Want ieder geblaat baat!" (Op de foto het nieuw dagelijks bestuur Jeugdraad.)

Meer baantjeszwemmen De mogelijkheid om baantjes te trekken in het zwembad De Valkaart wordt uitgebreid. Dit was nodig omdat de vraag naar baantjeszwemmen zeer sterk gestegen is. • op maandag, dinsdag en donderdag van 20 tot 21 uur: 4 banen beschikbaar. • op woensdag van 7 tot 8 uur • op andere drukke momenten kunnen de redders beslissen om een zwembaan te leggen.

Dresscode zwembad

Sportinitaties Figuurtraining Wat: spierversteviging, vetverbranding, lenigheidsoefeningen en conditieverbetering Wanneer: wekelijks op dinsdag of donderdag • dinsdag van 20 tot 21 uur, van 17 januari tot 19 mei • donderdag van 20.30 tot 21.30 uur, van 19 januari tot 31 mei

Funky dance voor jongeren en volwassenen Wat: dansen op hedendaagse muzieknummers voor iedereen vanaf 4 middelbaar tot … Wanneer: wekelijks op dinsdag | van 19 tot 20 uur | van 17 januari tot 19 mei

Funky dance voor kinderen Wat: dansen op leuke muziek Wanneer: wekelijks op woensdag | van 18 januari tot 30 mei • 3de kleuter tot 2de leerjaar: 13.10 tot 14 uur • 3de leerjaar tot 6de leerjaar: 14 tot 14.50 uur • 1ste tot 3de middelbaar: 14.50 tot 15.40 uur

Inschrijven: Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 | www.oostkamp.be (e-loket)

10


toerisme Wittoen, Oostkampse tripel en reus

Nieuw groepsarrangement Vanaf 2012 biedt Westtoer acht nieuwe arrangementen. De fietsof wandeltochten worden begeleid door een gids-verteller. Hij kruipt in de huid van een lokaal historische figuur. Hij vertelt een verhaal en laat de deelnemers proeven van de mooie landschappen en streekproducten. De arrangementen zijn een ideale uitstap voor kleine groepen families, collega’s of vrienden. Het zijn ideeën voor een uitstap van een halve dag in de gemeenten Oostkamp, Ardooie, Beernem, Dentergem, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene. Op kruistocht of vredespad? Een van de groepsarrangementen wordt georganiseerd in Oostkamp. Men kan mee op kruistocht per fiets met Kruisvaarder Gerard de Ridefort. Hij toont zijn geboortedorp en onthult anekdotes over kasteelheren en de herkomst van hun namen.

Meer info en brochure: de diensten voor toerisme in het Brugse Ommeland | www.brugseommeland.be/ indevoetsporenvan. De brochure werd gefinancierd door het LEADER project ‘Toeristischrecreatieve valorisatie van het Tielts Plateau’.

Sinds oktober 2004 heeft Oostkamp een eigen bier: Wittoen. Wittoen is een tripel met een alcoholgehalte van 7%, gearomatiseerd met kruiden zoals de lokale bieren uit de Middeleeuwen. De kruidenmengsels werden in die tijd ter plaatse verzameld. Wittoen wordt met hoge gisting, ambachtelijk gebrouwen.

83 nieuwe Infopunten Toerisme Als recreant of voorbijganger in het Brugse Ommeland komt men vaak in kleine dorpen terecht met gezellige terrasjes of bruine kroegen. Wat meer informatie over de streek heeft men niet bij en de dienst voor toerisme is een aantal kilometer verderop. Op een zondagse fietstocht is die veelal gesloten. In het Brugse Ommeland werd een onthaalnetwerk van nieuwe infopunten toerisme gelanceerd. Het Brugse Ommeland heeft 83 nieuwe infopunten bij. Het zijn vooral cafés en restaurants die toeristische informatie over de regio ter beschikking stellen voor recreanten en voorbijgangers. U kan de zaken herkennen aan het groene logo ‘Infopunt Toerisme’. Dit project werd mogelijk door de financiële steun van Leader Tielts Plateau.

Herkomst van de naam Wittoen Het bier kreeg de naam Wittoen, naar de Oostkampse ridder Jan Wittoen. Ridder Wittoen, ook wel eens Jan Winteyn genoemd, was in 1417 heer van de heerlijkheid Orscamp en burgemeester van het Vrije. In 1454 verkochten ridder Jan Wittoen en zijn echtgenote Ligarde Baefs de heerlijkheid Orscamp aan ridder Lodewijk van Brugge, heer van Gruuthuse. Oostkamp bezit twee reuzen. In 1998 werd een eerste Oostkampse reus gecreëerd. Als figuur werd voor ridder Jan Wittoen gekozen. Op 1 juni 2003 is de reus in het echt verbonden met de Oostkampse reuzin: Jonkvrouw Ligarde Baefs. Beide reuzen zijn jaarlijks te bezichtigen tijdens de opening van Kermis Oostkamp, het eerste weekend van augustus. Wittoen kopen: een overzicht van de verkooppunten op pg13.

Dit zijn de nieuwe Infopunten Toerisme in Oostkamp • Restaurant Het Bloemenhuisje, A. Rodenbachstraat 46, Oostkamp • Binnenspeeldorp Diep in de Zee, Erkegemstraat 23, Oostkamp • Restaurant ’t Oud Wethuys, Brugsestraat 2, Oostkamp • Brasserie De Zonnebloem, SintGodelievestraat 50, Moerbrugge • Restaurant Oud Gemeentehuis, Markt 2, Ruddervoorde

11


lokale economie Met Belgerinkel naar de Winkel Prijsuitreiking De fietscampagne Met Belgerinkel naar de Winkel overtuigt om te winkelen met de fiets. Fietsen bevordert de gezondheid, vermindert de CO2-uitstoot en maakt de dorpskern leefbaarder. Het is een simpele manier om een kleine bijdrage te leveren in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Aan de campagne was een wedstrijd verbonden en op 10 oktober werden de prijzen uitgereikt. De campagne is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, Unizo, Christelijke Mutualiteit en de Fietsersbond, in samenwerking met de gemeente. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen steunt de actie met een waardebon van 100 euro te besteden in een lokale buurtwinkel. De gemeentelijk prijzenpot bevatte een fiets en enkele picknickponcho’s. In Oostkamp werden 1.144 spaarkaarten opgehaald. Er waren 8 winnaars. De eerste prijs is een Belgerinkelfiets. Marcelline Cornille uit Oostkamp is de winnaar.

Commerciële innovatie Netwerksessies In het kader van Commerciële Innovatie 2 organiseert het Ondernemerscentrum Kortrijk in 2012, naast de individuele opvolgingstrajecten, ook een aantal netwerksessies voor alle handelaren uit de regio Brugge. Tijdens de workshops krijgen de deelnemers informatie over een 2-tal thema’s. Nadien is er de mogelijkheid om te netwerken met andere deelnemers. Het project Commerciële Innovatie wil de zelfstandige ondernemer kennis laten maken met innovatie in zijn zaak aan de hand van een individuele trajectbegeleiding, gevolgd door een reeks collectieve vervolgsessies. De thema’s van de eerste sessie zijn winkeldiefstal of de wet op de marktpraktijken. Wanneer: maandag 13 februari | 19.30 uur Waar: Campus Syntra, Huize Arnolfi, Groene Poortdreef 18, SintMichiels. Meer info en inschrijvingen: t 056 28 09 26 | frederique.warnez@ ondernemerscentrumkortrijk.be

Oostkamp is nationale daggemeente “Open Bedrijvendag 2012” Méér dan 40 ondernemers waren aanwezig op de infosessie over Open Bedrijvendag 2012. Zoals in 2007 wordt Oostkamp in 2012 terug nationale daggemeente. Hierdoor kunnen de gemeente en de deelnemende bedrijven rekenen op bijkomende publiciteit. Ter ondersteuning van de Open Bedrijvendag 2012 wordt ook OostCampus opengesteld voor het publiek. De gemeente ondersteunt de deelnemende bedrijven actief. Bedrijven die deelnemen worden in het voorjaar 2012 uitgenodigd naar een workshop. Het wordt een idee-avond om hun deelname voor te bereiden. Bedrijven die interesse hebben om deel te nemen kunnen zich nog inschrijven tot 31 december. Meer info en inschrijven: Mieke Ampe t 0478 97 05 41 mieke.ampe@c-center.com www.openbedrijvendag.be

12

Aanbod groepsaankoop groene stroom voor bedrijven Ondernemingen met een jaarlijks verbruik tot 25.000 kWh voor elektriciteit en 50.000 kWh voor gas kunnen zich inschrijven voor de groepsaankoop groene stroom. Zij volgen de procedure van de gezinnen. Bedrijven met een groter verbruik kunnen zich inschrijven voor een groepsaankoop met de POM WestVlaanderen. Meer info: www.pomwvl.be/groepsaankoop. Lees meer over groepsaankoop groene stroom op p 17.


kerst en nieuwjaar

Doe boodschappen in onze gemeente

Kerstsfeer in de straten De gemeente stimuleert de kerstsfeer op de straat. De lichtjes en versiering aan de huizen hullen Oostkamp in een gezellige, winterse sfeer. De Raad voor Personen met een Handicap doet een oproep om rekening te houden met personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Zij hebben vaak meer ruimte nodig. Personen met een rolwagen hebben een doorgang nodig van minimaal 0,90 meter. Denk aan personen die blind zijn of slecht zien. Zij worden soms gehinderd door uitstekende of hangende takken van kerstbomen of opgehangen kerstversiering. Zij kunnen zich hierdoor behoorlijk kwetsen. Hang de versiering hoog genoeg op.

UNIZO Ruddervoorde-Waardamme en UNIZO Oostkamp-Hertsberge richten elk in hun actiegebied een eindejaarsactie in. Wie aankopen doet in de deelnemende zaken, krijgt deelnamebonnen waarmee men waardebonnen kan winnen. De totale prijzenpot van beide acties nadert de 10.000 euro. Deze vernieuwde eindejaarsactie sluit aan bij de gemeentelijke nota ‘kernversterkend beleid‘. Het is immers de bedoeling om de dorpskernen levendig te houden en het winkelen tijdens de eindejaarsperiode in Oostkamp te ondersteunen.

Cadeaubon vrijetijdsdiensten

Geef een sexy beest cadeau

Een origineel geschenk: een cadeaubon van het Vrijetijdsloket. De bon kan gebruikt worden voor het gemeentelijke sport-, cultuur-, jeugd- en toerismeaanbod: zwemabonnement, theatervoorstelling, toeristische fietsroute, deelname aan sportactiviteiten. Het bedrag kan u zelf bepalen. Meer info: Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 | vrijetijd@oostkamp.be

Wat geeft men iemand ‘die alles al heeft’? Door te kiezen voor een origineel geschenk van Oxfam Pakt Uit, steunt u families wereldwijd. De cadeautjes van Oxfam Pakt Uit zijn symbolische pakjes in de vorm van een wenskaart. Het geld van het geschenk gaat naar Oxfamprojecten. Er zijn geschenken voor ieders budget (vanaf 6 euro).

Wittoen: Oostkampse tripel Wittoen wordt ambachtelijk gebrouwen door Brouwerij Strubbe in Ichtegem. De Oostkampse tripel is verkrijgbaar in 33 cl en 75 cl. Verkooppunten: Oostkamp: DC Drinks, Kortrijksestraat 222 | AD Delhaize, Kortrijksestraat 103 | H. Meire, Stuiverstraat 11. Ruddervoorde: Reso, Sint-Elooisstraat 107. Waardamme: Vanhauwaert, Kerkstraat 5.

Meer info: t 02 501 67 33 | oxfampakuit@oxfamsol.be | www.oxfampakuit.be Meer tips voor een duurzaam cadeau zie p. 16

13


veiligheid Nieuw bij de politie

Nieuwe politiecommissaris Alain Van Acker is de nieuwe poliltiecommissaris van Oostkamp. Hij volgt Eva De Gersem op. Zij kreeg de leiding over de dienst Operaties.

Nieuwe wijkinspecteur voor Nieuwenhove Olivier Deleersnyder wordt de nieuwe wijkinspecteur in Nieuwenhove. Hij vervangt inspecteur Jan Dendooven die hoofdinspecteur wordt in een andere zone. Tijdens de kantooruren kan men Olivier bereiken op het nummer 0492 27 30 42.

Veilig fietsen www.gevondenfietsen.be

Verknal het eindejaar niet Heel wat mensen houden van vuurwerk bij de overgang van oud naar nieuw. De brandweer wijst erop dat het afsteken van vuurwerk geen kinderspel is. Men moet denken aan de veiligheid van zichzelf en de omstaanders. Wie op een openbare plaats vuurwerk wil afsteken, moet toelating vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Een aantal tips voor een goed verloop. •Koop enkel vuurwerk met een gebruiksaanwijzing in uw taal. •Lees de gebruiksaanwijzing vooraf. •Gebruik steeds een aansteeklont i.p.v. een lucifers of een aansteker. •Steek een “weigeraar” niet opnieuw aan. •Steek enkel siervuurwerk af op een veilige plaats. Het afsteken van vuurpijlen wordt afgeraden. •Koop geen voetzoekers. Ze zijn onvoorspelbaar en dus gevaarlijk. •Vuurwerk kan paniek veroorzaken bij dieren. In de omgeving van paarden, pony’s en runderen is vuurwerk af te raden. •Zoek een nuchtere “Bob” om het vuurwerk aan te steken. Loopt er toch iets mis, aarzel niet en bel de brandweer: 100 of 112.

14

Sinds kort kunnen inwoners van Oostkamp op de website www.gevondenfietsen.be zoeken naar hun verloren fiets. Wanneer de politie een melding krijgt over een gevonden fiets, gaat de politie ter plaatse. De politie fotografeert de gevonden fiets, noteert de belangrijkste kenmerken en plaatst vervolgens de fiets op deze website. Via de zoekfunctie kan de gebruiker van de website opzoeken welke fietsen in Oostkamp teruggevonden werden. Met een simpele muisklik op de knop ‘Hoera dit is mijn fiets!’ kan de eigenaar zich aanmelden om zijn fiets terug te vragen.

Laat uw fiets graveren De garantie om uw fiets terug te krijgen, is groter als de fiets gegraveerd is. De politie kan opzoeken wie de eigenaar is en de fiets terugbezorgen. Uw fiets laten graveren kan bij de technische dienst van de gemeente. Dit kan iedere eerste woensdag van de maand tussen 13 en 15.30 uur. De technische dienst is gevestigd in de Stationsstraat 150, Oostkamp. Doe altijd aangifte van diefstal bij de lokale politie of online via www.policeonweb.be. Meer info: Politie Het Houtsche | t 050 82 08 00 | politie@hethoutsche.be

Hang het beest niet uit Hang het beest niet uit is een fietscampagne die jongeren tussen 12 en 18 jaar aanzet om veilig te fietsen. Er zijn fietscontroles in de scholen en op straat. Jongeren en ouders worden gemotiveerd om hun fiets helemaal in orde te stellen. Jongeren met een veilige fiets worden beloond. Aan de campagne is er een fotowedstrijd gekoppeld. De campagne is een initiatief van de provincie WestVlaanderen en de federale dienst politionele veiligheid i.s.m. de lokale politie, middelbare scholen en gemeenten. De campagne loopt t.e.m. 15 februari. Meer info: nl.netlog.com/hanghetbeestnietuit


Test uw kennis van het politiereglement Kent u het politiereglement voldoende? Test uw kennis met de volgende 8 vragen. 1. Ik heb distels en brandnetels in mijn voortuin. Mag ik deze laten staan? o Ja o Ja, maar enkel als ze een mooi geheel vormen met mijn andere bloemen of planten o Neen

3. Mag ik de bloemen en planten plukken in het gemeentepark? o Ja o Ja, als het niet gaat om beschermde soorten o Neen

Vereenvoudige keuring bij verkoop van wagens

5. Moet ik bij sneeuw het voetpad voor mijn onbewoonde woning schoonmaken, o Neen, enkel voor de woning die u bewoont, anders doen de reinigingsdiensten dit o Ja o Ja, als het niet kouder is dan 5°C

6. Moet mijn hond steeds aan de leiband in een park? o Ja o Enkel als hij gevaarlijk is o Neen 7. Mag ik op zondag het gras afrijden? o Ja o Neen, niet op zon- en feestdagen o Ja, maar niet tussen 22 en 7 uur 8. Mag ik urineren tegen een struik langs de openbare weg? o Ja o Alleen als het echt dringend is o Neen Niet tevreden met uw resultaat, raadpleeg het reglement op www.hethoutsche.be

Oplossingen: 1.c - 2.c - 3.c - 4.a - 5.b - 6.a - 7.c - 8.c

2. Wanneer de vuilzak op maandagochtend wordt opgehaald, mag ik deze dan vrijdagavond buiten zetten? o Ja, altijd o Ja, in uitzonderlijke gevallen bv. als je op weekend vertrekt o Neen

4. Moet ik altijd een zakje bijhebben voor de uitwerpselen van mijn hond? o Ja, en dit moet steeds getoond kunnen worden op verzoek van de politie o Alleen als de hond zwaarder is dan 7 kg o Neen

Sinds augustus is de tweedehandskeuring van voertuigen beperkt tot een keuring van de technische staat van het voertuig i.p.v. een volledige keuring. Dit op voorwaarde dat het voertuig minder dan 2 maanden ervoor met succes een periodieke keuring kreeg. Een tweedehandskeuring dient enkel om te controleren of het voertuig op het ogenblik van de inschrijving in goede staat verkeert. Meer info: www.wegcode.be en tik in het zoekscherm: ‘tweedehandskeuring auto’s vereenvoudigd’

Brandweerkorps van Ruddervoorde vierde 50ste verjaardag Het vrijwillige brandweerkorps van Ruddervoorde bestaat 50 jaar. Het korps is nu de voorpost van de brandweer in Oostkamp.

15


milieu & duurzaamheid Prijsuitreiking Bebloemingswedstrijd In september vond de prijsuitreiking van de bebloemingswedstrijd plaats. Winnaars: •categorie voortuinen: Norbert Devooght •categorie binnentuinen: Brigitte De Laere •categorie gevelbebloeming: Luc Landuyt •categorie moestuinen: Roger Rogiers

Tips voor een duurzaam kerstcadeau Wist u dat er vorig jaar na de kerstperiode 20.000 kerstcadeau’s werden verkocht op E-bay? Wist u dat er in elk cadeau veel energie en grondstoffen gepompt wordt. Grondstoffen waarmee we zuinig moeten omspringen om het leven voor de komende generaties nog wat aangenaam te houden.

Comeniusprojecten

en een fotospel waarbij Oostkamp vergeleken wordt met Viljandi.

Comenius regio-project “water, bron van leven”

Van 17 tot 21 oktober trok een Oostkamps delegatie naar Viljandi. Het programma voorzag een ontdekking van de lokale natuurgebieden en een kennismaking met de natuur- en bosgidsen die instaan voor de educatieve werking. Deze gebieden doen sterk denken aan het natuurpark van de Hoge Venen in de provincie Luik. Educatief medewerker Hugo Boden bracht in de twee grootste scholen een gesmaakte presentatie over “kwaliteitsonderzoek van oppervlaktewater in Vlaanderen”. Er werden specifieke afspraken gemaakt over het uitwisselen van meetsystemen voor onderzoek van water. Deze zijn bruikbaar voor de scholen in beide landen.

Van 26 tot 28 september bracht een delegatie uit Viljandi/Estland een bezoek aan Oostkamp. Binnen het thema “Water, bron van leven” werden diverse trajecten van het Rivierbeekstelsel bezocht: de geplande wandelroute langs de beek te Waardamme, de loop van de beek in het historisch kasteelpark Gruuthuse en de monding in het kanaal. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de Warandeputten en een aantal educatieve poelen. Tijdens de ontvangst door het College besprak men de planning voor 2012. Op de agenda staat de opmaak van een thematische kalender

16

Tips voor een duurzaam cadeau: een lotje. In plaats dat iedereen een geschenk koopt voor iedereen, kan men ook een lotje trekken. Zo moet iedereen slechts 1 geschenk zoeken. •Zoek uit wat iemand echt pleziert. Heeft u geen idee waarmee u iemand kan plezieren, vraag het. Zo vermijdt u foute cadeaus. •Geef eens iets anders. - een ticket voor een theatervoorstelling of een optreden (de cultuuragenda of www.uitinvlaanderen.be) •Trek

- een babysitcheque - een boom (www.tree-nation.com) - een duurzame investering (www.netwerkvlaanderen.be/ duurzame-bankproducten) - artikelen uit de Wereldwinkel - fairtradeproducten (www.maxhavelaar.be) - een geschenkenmand met ecologische, bio- of streekproducten •Maak zelf een geschenk: - een persoonlijk fotoboek - een gedichtenbundel met eigen werk, - eigen biokoekjes - hergebruik verpakkingspapier

Comenius ‘Are you a CO2nsumer?’ De middenschool Sint-Pieter startte het tweede werkjaar van het internationaal Comeniusproject ‘Are you a CO2nsumer?’ Een schooljaar lang willen ze de leerlingen laten nadenken over hun gedrag als consument. Dit jaar wordt onder meer een fototentoonstelling op poten gezet. Hierin stellen de leerlingen de mooie, maar ook de minder mooie kantjes van de gemeente voor. Eind oktober kwamen er opnieuw 5 Poolse en 4 Spaanse leerlingen met hun leerkrachten naar de middenschool. In maart trekken we met een 5-tal leerlingen naar Spanje, in mei met een 6-tal leerlingen naar Polen. Meer info: http://www.areyouaco2nsumer.eu/


Groepsaankoop groene stroom De maandelijkse energiefactuur loopt vaak op. Besparen kan door minder energie te verbruiken en door bewust een energieleverancier te kiezen. De provincie West-Vlaanderen biedt de mogelijkheid om in te stappen in een groepsaankoop van 100% groene stroom. Geïnteresseerden moeten zich tegen 5 februari 2012 registreren op de website www.samengaanwegroener.be. Deze groep vormt één klant op de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op de online-veiling op 6 februari 2012 hun beste bod doen aan deze klant. De gezinnen moeten dus zelf geen prijzen vergelijken. Na de veiling krijgen de geïnteresseerden het aanbod van de goedkoopste energieleverancier. Pas dan moeten de gezinnen beslissen of ze van energieleverancier willen veranderen. De datum van de overstap ligt tussen 15 april en 30 september 2012.

Stap voor stap begeleiding De provincie stelde de firma iChoosr aan om de groepsaankoop te organiseren en de gezinnen te begeleiden. iChoosr verzamelt de inschrijvingen via www.samengaanwegroener.be. Op deze site vindt men ook een antwoord op veelgestelde vragen. Voor meer specifieke vragen kan men terecht bij iChoosr op het gratis infonummer 0800 18 711 (iedere werkdag van 9 tot 17 uur en op dinsdag tot 21 uur).

Na de veiling op 6 februari krijgen de gezinnen een aanbod met de vergelijking met hun huidige contract. Ze beslissen of ze op het aanbod ingaan. Ook bij de overstap krijgt men ondersteuning van iChoosr. Zij bekijken of de gezinnen een verbrekingsvergoeding moeten betalen en kunnen nadien zorgen voor de aanpassing van de domiciliëring.

Inschrijven Wie inschrijft, registreert zijn verbruik aan de hand van de laatste eindafrekening van elektriciteit en aardgas. Dit gebeurt online via www.samengaanwegroener.be. Inschrijven kan tot 5 februari 2012. Wie geen internet heeft, kan terecht in het Sociaal Infopunt, Gemeenteplein 1, Oostkamp. Dit kan iedere weekdag van 8.30 tot 12 uur en op woensdagnamiddag ook van 15 tot 17 uur. Geïnteresseerden kunnen ook een afspraak maken via sociaalinfopunt@oostkamp.be of t 050 83 31 76. Breng uw laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee.

Wat is groene stroom? Groene energie komt voort uit energiebronnen die hernieuwbaar zijn en dus niet uitgeput kunnen geraken. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie, windenergie of energie door biomassa: door het vergisten van groenten-, fruit-

en tuinafval. Deze energiebronnen zijn minder vervuilend.

Groene stroom niet langer duurder Zowel het provinciebestuur als de gemeente willen met dit initiatief de overstap naar milieuvriendelijke energie eenvoudiger en aantrekkelijker maken. Groene stroom heeft vaak een duur imago. De Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteit- en gasmarkt (VREG) verklaarde dat groene stroom niet langer duurder is dan gewone stroom. Daarnaast zal de korting van energieleveranciers mogelijks groter zijn naarmate er meer inschrijvingen zijn voor de groepsaankoop.

Belangrijke data • tot

5 februari: inschrijven via www.samengaanwegroener.be of aan het loket van het Sociaal Infopunt, Gemeenteplein 1 • 6 februari: online volgen van de veiling • vanaf 13 februari: wie zich inschreef, ontvangt een persoonlijk voorstel • voor 12 maart 2012: elke deelnemer beslist al dan niet in te gaan op het voorstel. De datum van overstap kan gekozen worden tussen 15 april en 30 september

10 personeelsleden in de prijzen met “Ik kyoto” Op 29 september beloonde de gemeente de personeelsleden die deelnamen aan ‘ik kyoto’. ‘Ik kyoto’ is een campagne van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) die duurzaam pendelen stimuleert. Van 28 maart tot 21 juni bespaarden de werknemers van de gemeente Oostkamp 3.400 kg CO2 door te stappen, fietsen, treinen, bussen of carpoolen naar het werk. Deze CO2-besparing komt overeen met 170 bomen die een jaar lang groeien of met de uitstoot van 1,5 wagen op jaarbasis. 10 personeelsleden vielen in de prijzen. “Ik kom altijd met de fiets naar mijn werk”, vertelt één van de winnende personeelsleden. “Deze prijs is een mooie waardering voor mijn duurzame pendelgewoonte. Met de reischeque van de NMBS die ik gewonnen heb, ga ik binnenkort eens op stap!”

17


mobiliteit

Voorstads- en streeklijnen Brugge - Oostkamp De bus rijdt om het uur van Brugge door het centrum van Oostkamp tot aan het Cardijnplein. Hij vertrekt om 5 minuten voor het uur in Brugge aan ’t Zand.

De Belbus Brugge - Zwevezele - Tielt Per uur zijn er 2 trajecten. • Het eerste traject vertrekt in Brugge aan ’t Zand om 15 minuten na het uur. De bus rijdt via Moerbrugge en het centrum van Oostkamp. Omstreeks 41 minuten na het uur komt de bus aan op het Cardijnplein (Nieuwenhove). • Het tweede traject vertrekt in Brugge aan ’t Zand om 25 minuten na het uur. Deze bus rijdt via de Baron Ruzettelaan en de Brugsestraat. De bus komt omstreeks 44 na het uur aan op het Cardijnplein. Deze bus rijdt nadien verder richting Tielt via Ruddervoorde centrum. 64

Diksmuide - Torhout - Aartrijke

Een aantal schoolritten van deze lijn verbinden Hertsberge en Ruddervoorde met Torhout. Op schooldagen is er een rit heen en een rit terug.

In tegenstelling tot de gewone bus stopt de belbus niet automatisch aan elke halte. U moet reserveren. De belbus volgt wel zijn vast traject en stopt aan de haltes waarvoor er reservaties zijn. Belbustrajecten 79 Belbus Zedelgem - Torhout - Oostkamp Deze belbus verbindt alle deelgemeenten van Oostkamp onderling en verbindt deze deelgemeenten met Loppem, Zedelgem, Veldegem, Aartrijke, Torhout, Wijnendale en Assepoes. De bus rijdt om het uur: op weekdagen tussen 6 en 20 uur, op zaterdag, zon- en feestdagen tussen 8 en 21 uur 26 Belbus Beernem - Wingene De belbus Beernem – Wingene heeft 2 op- en afstapshaltes in Hertsberge: Loca Labora en Kasteeldreef.

Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks evalueert De Lijn het gebruik van belbushaltes van het voorbije jaar. Dit jaar heeft De Lijn enkele haltes geschrapt op de belbuslijn 79: Oude Proosdijstraat, Lodi, Lieverstede, Breideldreef, Daele, Rodenbachstraat, Groenstraat, Korte Akker, Muinkendreef, Zandstraat en Lariksdreef. Deze haltes werden niet of bijna nooit gebruikt. Hierdoor moeten de reizigers minder lang wachten en verkort de reistijd.

18

Getuigenissen • Ruddervoorde – Oostkamp Brecht Faes (14) uit Ruddervoorde komt met de belbus naar de middenschool Sint-Pieter in Oostkamp centrum. “De gewone lijnbus vertrekt te vroeg en dan ben ik veel te vroeg op school. Met de volgende lijnbus ben ik te laat. Per week reserveren wij de belbus voor een ganse week. Ik word dan om 7.45 uur opgepikt aan de belbushalte op de hoek van de straat. Ik kan er dus gewoon te voet naartoe. Rond 8.10 uur ben ik dan aan de halte Rijkswacht langs de Kortrijksestraat. Na de studie ’s avonds keer ik meestal met de belbus terug. Sommige mensen op die belbus ken ik ondertussen en ook met de chauffeur sla ik soms een babbeltje.” • Baliebrugge – Oostkamp – Brugge Leon Vansteenkiste (83) uit de Speienstraat in Baliebrugge rijdt niet meer met de wagen, maar dat belet hem niet om vrijwilligerswerk te doen. 4 keer per week gebruikt hij de belbus, ofwel naar Sint-Lucas ziekenhuis in Brugge ofwel naar Torhout. “Als ik naar Assebroek wil, reserveer ik de belbus en word ik rond 8.40 uur opgepikt aan de halte in Baliebrugge. Iets na 9 uur ben ik in Oostkamp en wacht ik op de aansluiting naar Brugge om 9.38 uur. De belbus is voor mij een goede oplossing om overal te geraken. De chauffeurs zijn altijd vriendelijk en beleefd en er zit altijd nog volk op de belbus. In het terugkeren zijn dat dan bijvoorbeeld mensen die opstappen om naar het station in Torhout te gaan.”


• dagpas:

één of enkele dagen onbeperkt reizen; • rittenkaart: meer ritten op één kaart; • biljet: het duurste vervoerbewijs, geldig voor één rit.

Hoe werkt de belbus? • U belt het nummer 059 56 52 56. • U geeft door aan welke halte u wil op- en afstappen en op welk tijdstip u wenst aan te komen. • Bij de reservering moet u uw naam, telefoonnummer en aantal reizigers vermelden. • De Lijn zegt wanneer u aan de bushalte moet staan. • De bus komt u ophalen en brengt u naar de afgesproken bestemming. Enkele tips • Het is praktisch om meteen de terugreis te reserveren. • U kunt meerdere belbusritten tegelijk vastleggen voor twee opeenvolgende ritten. Reserveer tijdig uw belbus • Minstens 2 uur vooraf reserveren, indien mogelijk zelfs de dag voordien. • De belbuscentrale is open van maandag tot vrijdag van 6.30–19 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 8-19 uur. De Lijn raadt aan om te bellen tussen 12-16 uur. • Indien u na reservatie door onvoorziene omstandigheden uw reis moet annuleren, moet u de belbuscentrale zo snel mogelijk verwittigen.

Avondlijn - feestlijn De Avondlijn rijdt op het uur op weekdagen, zaterdagen en zon- en feestdagen. Deze Avondlijn vertrekt in Brugge op het ’t Zand en stopt 2 minuten later aan het station van Brugge. • Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag zijn er 3 ritten. Deze vertrekken om 21.08 uur, 22.08 uur en 23.08 uur. • Op vrijdag en zaterdag zijn er 6 ritten die vertrekken om 21.08 uur, 22.08 uur, 23.08 uur, 0.08 uur, 1.08 uur en 2.08 uur. Wegens het groot succes van deze Avondlijn is er op vrijdag en zaterdag om 2.08 uur een extra bus. Deze rijdt, net zoals de voorstads- en streeklijnen volgens een vast traject. Reizigers die de Avondlijn Oostkamp en Zedelgem gebruiken en van wie de afstaphalte bediend wordt door die extra rit, worden gevraagd om die extra rit te gebruiken.

Lijnkaart voor 9 euro | korte afstand Reizigers die zich met De Lijn verplaatsen voor korte afstanden (1 of 2 zones) zijn het goedkoopst af met een lijnkaart. Deze kaart kost 9 euro voor 10 ritten of 0,9 euro per enkele rit. Deze kaarten zijn verkrijgbaar in de Lijnwinkels, krantenwinkels en supermarkten. Lijnkaart derdebetaler voor 10 euro | lange afstanden Reizigers die zich met De Lijn verplaatsen voor lange afstanden (3 zones of meer) betalen voor een biljet enkele rit 1,6 euro. Door de aankoop van een lijnkaart derdebetaler betalen zij minder. De lijnkaart derdebetaler kost slechts 10 euro voor 10 ritten. Dit is 1 euro per enkele rit. De gemeente betaalt per rit 0,6 euro aan De Lijn. Deze kaarten zijn verkrijgbaar in de Lijnwinkels, krantenwinkels en supermarkten.

Hoeveel kost reizen met De Lijn?

Tussenkomst in Buzzy Pazz De gemeente betaalt 33% van de Buzzy Pazz-abonnementen. Hiermee wil de gemeente de jongeren tot 24 jaar aanmoedigen om het openbaar vervoer te gebruiken. De ouders worden op deze manier ook financieel ondersteund. Zij betalen voor het Buzzy Pazz-abonnement 33% minder dan de vastgestelde prijs. De gemeente betaalt het verschil aan De Lijn.

Hoeveel keer u de bus neemt, bepaalt wat het voordeligste vervoerbewijs is. • abonnement: de goedkoopste formule voor reizigers die vaak de bus nemen;

Meer info: t 070 22 02 00 (weekdagen: tussen 7-19 uur, weekend en feestdagen: 10-18 uur) | www.delijn.be

Eenrichtingsverkeer Patersonstraat In september werd éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Patersonstraat om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te verbeteren. Het ging om een proefproject dat na een 2-tal maanden zou geëvalueerd worden. In november werd een bewonersvergadering georganiseerd. Bewoners, de basisschool De Vaart en de ouderraad vinden de nieuwe situatie een hele verbetering. De definitieve invoering van het éénrichtingsverkeer wordt aan de Gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. Nadien kan de gemeente de signalisatie verbeteren, de parkeerplaatsen aflijnen, het kruispunt Patersonstraat met de rotonde aanpassen. Het éénrichtingsverkeer loopt van de Defruytstraat tot aan het rondpunt van de Patersonstraat. Wie de Patersonstraat wil inrijden, moet dit doen via de Rivierstraat.

19


wonen in oostkamp Woonzorgcentra breiden uit

Woonwinkel Sinds 1 december opende de Woonwinkel een infoloket in Oostkamp. Inwoners kunnen er terecht voor informatie, advies en begeleiding over wonen. ■ Huren: • Een overzicht van woningen die te huur staan in de regio, info over de Vlaamse Huursubsidie, een checklist om te controleren of een woning in goede staat is. • Huren van een sociale woning:wat zijn de voorwaarden, hulp bij inschrijving bij de sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor. • Informatie over de huurwetgeving, de minimumvereisten waaraan een huurwoning moet voldoen, huurcontracten, de duur van de huurovereenkomst, kwaliteitsvoorwaarden, de indexering van de huurprijs, de verkoop van een verhuurde woning, … ■ Kopen • de voorwaarden voor de aankoop van een sociale woning • informatie over sociale leningen bij het Vlaams Woningfonds, De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de erkende kredietmaatschappijen. ■ Energie • advies om uw energiefactuur te doen dalen, praktische en haalbare tips over rationeel energieverbruik in uw woning ■ Kwaliteit • info over de minimale kwaliteitseisen waaraan een woning moet voldoen • wat te doen als uw woning niet voldoet aan de minimumcriteria • info en advies over ongeschikt/ onbewoonbaar verklaarde, leegstaande of verwaarloosde gebouwen Zitdag: Wanneer: elke donderdag | van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur | op afspraak Waar: Sociaal Infopunt | Gemeentehuis Meer info: Valentine De Lannoy, sociaal adviseur | t 0492 72 94 14 | loketwoonwinkel@gmail.com

20

WZC Ter Luchte Ruddervoorde De bouwwerken van 30 nieuwe zorgflats en een polyvalente zaal zijn in oktober gestart. Het einde is voorzien voor het voorjaar 2013. De huidige serviceflats worden omgebouwd tot rusthuiskamers waardoor het WZC een capaciteit krijgt van 95 bedden. Hiermee wil het OCMW een antwoord bieden op een specifieke behoefte als gevolg van de vergrijzing. De zorgflats zijn vooral bedoeld voor senioren met een lichte zorggraad. De polyvalente zaal dient als cafetaria en ruimte voor activiteiten. De meer valide senioren die op de site verblijven en in de omgeving van het centrum wonen, zullen er terecht kunnen voor een warme maaltijd. WZC Sint-Jozef Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef start in 2012 de eerste fase van een bouwproject dat 7 jaar in beslag zal nemen. Er worden op de locatie van het vroegere voetbalplein in de Sint-Jozefsdreef 46 comfortabele flats gebouwd, samen met een nieuw dagverzorgingscentrum en een lokaal dienstencentrum. De capaciteit van het rusten verzorgingstehuis breidt uit naar 150 woongelegenheden, het centrum voor kortverblijf breidt uit tot 10 verblijfseenheden. Het bestaande tehuis wordt in fasen vervangen door een volledige nieuwbouw. De huidige wooncapaciteit blijft tijdens de werken ongewijzigd.

Sociaal woonproject in het centrum van Oostkamp In het voorjaar start de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo de bouw van 31 sociale woongelegenheden op de site van de vroegere rijkswachtkazerne in het centrum van Oostkamp. Het project omvat: • De verbouwing van de rijkswachtkazerne tot 5 woningen met elk 3 slaapkamers. • De vernieuwing van de aanpalende officierswoning tot een woning met 3 slaapkamers en een handelsruimte. • De bouw van 17 appartementen met 2 slaapkamers. • De bouw van 8 woningen met 2 slaapkamers. Onder het appartementsgebouw komt een parking voor 25 wagens. Bovengronds zijn 5 parkeerplaatsen en een fietsenberging voorzien. Alle appartementen en woningen worden verhuurd volgens de reglementering sociale huurwetgeving.

Vergunning nodig of niet? Melding voor kleine aanpassing Sinds 1 december 2010 volstaat het om voor bepaalde uitbreidingswerken aan de woning een melding te doen bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Bijv. voor het aanbouwen van een garage, een veranda,… De maximale oppervlakte is 40 m² per perceel. Voor de melding moet een formulier ingevuld worden en een beperkt dossier worden opgemaakt. De procedure is kort, 20 dagen na de melding kan men de werken starten. Bij verbouwingen aan bestaande woningen heeft men soms nog een architect nodig. Bijvoorbeeld wanneer men aan de stabiliteit van de woning raakt. Vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning Sinds 1 december 2010 is er voor bepaalde werken geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig. De vrijstelling is voor vrijstaande gebouwen met maximale oppervlakte van 40 m² en voor niet overdekte constructies (terras, zwembad, vijver,…) van minder dan 80 m². Men kan enkel gebruik maken van deze vereenvoudigingen als deze niet strijdig zijn met andere wetgeving en regels. Bij een verkaveling, een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zijn er vaak strengere voorschriften. In deze gevallen moet men de regels volgen van de verkaveling,… Een goeie tip: Ga voor advies langs bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Meer info: dienst Ruimtelijke Ordening | t 050 83 31 13 | ruimtelijkeordening@oostkamp.be | www.ruimtelijkeordening.be/vergunningen


sociaal Nieuwe campagne 0-tolerantie drugs De gemeente lanceerde in oktober de campagne 0-tolerantie drugs. Hiermee wil de gemeente het druggebruik bespreekbaar maken, aanzetten tot nadenken over druggebruik en een kritische houding t.o.v. druggebruik stimuleren. Tot eind januari worden affiches en bierviltjes verspreid met 5 boodschappen tegen drugs. Verschillende lokale cafés, sport- en jeugdbars nemen deel. Zij willen drugs en overmatig alcoholgebruik weren uit hun zaak. Zij zijn herkenbaar aan een sticker. Wie betrapt wordt op drugs mag niet meer binnen in de deelnemende zaak. Bij dealen wordt de politie verwittigd. Op vraag van deze horecazaken zal de politie regelmatig bezoeken brengen tijdens de openingsuren. Deze campagne kwam tot stand door een samenwerking van de gemeente, politie, horeca, sport- en jeugdverenigingen.

Witdoen, hulp in het huishouden Witdoen vzw is het dienstenchequebedrijf van de PWA Oostkamp. 55 huishoudhulpen poetsen of strijken bij ruim 350 gezinnen. Sinds enkele maanden is Bart Vandoorne de nieuwe coördinator. Hij staat ook in voor de coaching van klanten en medewerkers. “Het is belangrijk om de juiste poetshulp te koppelen aan de klant, zodat het klikt. Klanten krijgen een verkennend bezoek. Er wordt gepolst naar de verwachtingen. Deze koppelen we aan de juiste medewerker zodat iedereen tevreden is.” Inwoners van Oostkamp die op zoek zijn naar gepaste huishoudhulp, kunnen elke werkdag terecht op het kantoor van Witdoen vzw in de Werkwinkel tussen 8.30-12 uur en 13-17 uur. Meer info: Fonteinstraat 30 | t 050 25 25 94

Familiezorg zoekt vrijwilligers Partners, ouders en familieleden hebben soms nood aan aflossing in de zorg. Beroepskrachten hebben hulp nodig om de continuïteit in de zorg te verzekeren. Daarom biedt Familiezorg West-Vlaanderen vzw oppas en assistentie thuis met vrijwilligers. Vrijwilligers houden gezelschap, nemen kleine zorgtaken op zich, assisteren bij de maaltijd, bieden hulp bij het in en uit bed of zetel stappen, begeleiden naar het toilet, samen met de zorgbehoevende persoon een wandeling maken…

Brochure kinderopvang en jeugdwerk tot 12 jaar De geactualiseerde brochure is verkrijgbaar in het Vrijetijdsloket, Bibliotheek-infopunt, Riderfort en het Sociaal Infopunt. U kan de brochure ook downloaden via www.oostkamp.be.

Mensen helpen in de winter Voor velen betekent wintertijd gezellige avonden. Anderen zien deze tijd met enige bezorgdheid tegemoet. Vooral in perioden met strenge vorst en/of sneeuwval. Het OCMW schenkt elk jaar bijzondere aandacht aan de risicogroepen in onze samenleving: alleenwonenden, bejaarden, personen met een handicap, vereenzaamden, mensen die niet te best gehuisvest zijn of verafgelegen wonen. Het OCMW en andere diensten vanuit de gemeente, politie, post, brandweer, … zijn zeer waakzaam gedurende perioden met barre weersomstandigheden. Daarnaast is ook een verhoogde solidariteit onder de bevolking in eigen buurt, straat of wijk tijdens de winterperiode erg nuttig. Heel wat mensen hebben belangeloos aandacht voor familieleden, buren of zieke medemensen. Waakzaamheid en solidariteit aan bejaarden, alleenstaanden, gehandicapten en zieken verhogen het gevoel van veiligheid. Bij vaststelling van een risico- of noodsituatie in uw buurt, familie of straat, neem gerust contact op: •met het OCMW van Oostkamp | t 050 28 82 90 •buiten de kantooruren, met het WZC Ter Luchte | t 050 27 75 30 •of met de hulpdiensten. Dit kan ook anoniem.

Vrijwilligers bepalen zelf wanneer, hoeveel en in welke situaties zij zich willen inzetten. Ze zijn ook verzekerd en ontvangen een kostenvergoeding. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met het regiohuis. Meer info: regiohuis Familiezorg West-Vlaanderen vzw, Sint-Rembertlaan 20, 8820 Torhout | t 050 21 41 82 | www.familiezorg-wvl.be

21


ocmw OCMW-meerjarenplan 2012-2013: jaren van bouwen en verhuizen In het meerjarenplan 2012-2013 komen de dagelijkse opdrachten van het OCMW en enkele grotere dossiers aan bod. Maar er is méér: het OCMW focust op kwaliteitsverhoging, op diverse vlakken. ■ Investeringen Op het vlak van investeringen is het OCMW volop bezig met de bouw van zorgflats naast het woonzorgcentrum, de omvorming van de serviceflats tot rusthuiskamers, de renovatie van oudere seniorenwoningen …. ■ Kwaliteitsverhoging van de dienstverlening In het woonzorgcentrum wordt een tevredenheidsmeting voorzien bij de bewoners en hun familie. In 2012 wordt de invoer van het elektronisch zorgdossier grondig voorbereid. Deze software coördineert de communicatie tussen personeel, artsen en betrokkenen. Het dossier bevat informatie over de bewoner op alle domeinen. De medewerkers worden hiervoor opgeleid. De nodige software en toebehoren worden aangekocht. In de sociale dienst worden, na begeleiding van een externe partner, verbeteracties voorgesteld op vlak van organisatie en werking. In de thuiszorgdienst poetsdienst aan huis wordt werk gemaakt van de aanbevelingen die uit de tevredenheidsmeting van het najaar 2011 blijken. Op het vlak van schuldhulpverlening, waar steeds meer nood aan is, worden inspanningen geleverd om de wachtlijsten te verkorten en de uitstroom te bevorderen. Bovendien zal onderzocht worden hoe de financiële situatie van gezinnen met kinderen verbeterd kan worden. ■ Samenwerking met de gemeente De ondersteunende diensten bereiden in het voorjaar de verhuis naar het nieuwe bestuurs- en dienstencentrum OostCampus en de samenwerking met de gemeente grondig voor. Op het vlak van communicatie wordt gestreefd naar een betere zichtbaarheid en toegankelijkheid van het OCMW, via website, folders, ... Voor de personeelsgroep van ongeveer 145 medewerkers wordt een professionele HRM-dienst verder uitgebouwd. In 2013 wenst het OCMW de beheers- en beleidscyclus op te starten. Dit nieuw boekhoudsysteem focust op planning en rapportering. ■ Budget In 2012 is het werkingsbudget 9,1 miljoen euro, waarvan bijna de helft voor het woonzorgcentrum, één derde voor de sociale dienst en minder dan een vijfde voor de administratie, het patrimonium en de buurtdienst Oostkamp in Actie samen. De nodige middelen komen grotendeels uit subsidies en eigen opbrengsten. De gemeente past daarnaast ruim 1,95 miljoen euro bij om het OCMW in staat te stellen de geplande acties voor 2012 uit te voeren. Het OCMW staat de volgende jaren voor heel wat uitdagingen en veranderingen. Het is belangrijk te blijven focussen op de twee kernopdrachten van het OCMW: de armoedebestrijding in een maatschappij waar velen uit de boot dreigen te vallen en de ouderenzorg in de snel vergrijzende samenleving.

Verwarmingstoelage Wie een laag inkomen heeft, kan via het OCMW een beroep doen op een verwarmingstoelage van het Sociaal Verwarmingsfonds voor huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas. U komt in aanmerking als u behoort tot een van volgende categorieën: •U heeft recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de geneeskundige verzorging. Uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager dan 15.782,42 euro, verhoogd met 2.921,74 per persoon ten laste. (bedragen verhoogd vanaf 1/09/2011) •Uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk dan 15.782,42 euro, verhoogd met 2.921.74 per persoon ten laste. •Door schuldoverlast kan u de verwarmingsfactuur niet betalen (personen in schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling) Hoeveel bedraagt de toelage? De premie bedraagt maximaal 210 euro voor 1500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden (levering tussen 1 januari en 31 december 2011). Hoe vraagt u de toelage aan? moet een aanvraag indienen bij het OCMW binnen de 60 dagen na de levering. •U brengt mee: uw identiteitskaart, de factuur (max. 2 maanden oud) en een bewijs van gezinsinkomen. Als u in een appartement woont: een attest van de eigenaar met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft. •U

Meer info: OCMW Oostkamp, Dorpsplein 1, Waardamme | t 050 28 82 90

22


noord-zuid Gemeente Oostkamp schenkt brandweerwagen aan Chili De gemeente schenkt de oude bluswagen bouwjaar 1983 aan de Chileense stichting “Vrienden van het Koninkrijk België”. Zij zetten zich in voor de vrijwillige brandweerdiensten. Het tweedehands materieel gaat naar regio’s die over weinige middelen beschikken. De contacten tussen de vereniging en de gemeente kwamen tot stand door mevrouw Rosa Campos, die in onze gemeente woont.

ACOPAMEC Sedert 2007 steunt de gemeente het project van Acopamec in Salvador da Bahia, Brazilië. Het begon als een naschools project voor straatkinderen. Ze leerden halskettingen, armbandjes,... maken. Dit project is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardige beroepscursus met een afdeling mozaïek. Brazilië is één van de sterkst groeiende economische machten in de wereld. Met de opbrengsten van zijn petroleumvelden zou men alle armoede kunnen bannen. Evenwel zijn ongeveer 16,2 miljoen Brazilianen (ongeveer 8,5% van de bevolking) extreem arm. In de Braziliaanse deelstaat Bahia vindt men de grootste armoede. 2,4 miljoen of 17,4% van de bevolking leeft onder de extreme armoedegrens. De econoom Elias Sampaio benadrukt dat de verhouding armen/rijken een historisch probleem is. De tijd van grootgrondbezitters en rijke families en corruptie is nog lang niet voorbij. De gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid blijven hete hangijzers en ontbreken in vele gevallen. Kinderen, jongeren, ouderen liggen soms dagen op de spoedafdeling te wachten op een eerste consult. Het onderwijs telt meer stakingsdagen dan les en dagelijks is er geweld door zowel criminelen als politie. Dit zijn de problemen in de regio waar Acopamec werkzaam is. Met de kinderen en jongeren uit deze wijken werken we aan een toekomst. We leren de jongeren tussen 15 en 20 jaar een aantal artisanale producten maken om te verkopen aan de toeristen: halskettingen, armbandjes, beschilderde T-shirts. In de mozaïekafdeling worden jongeren opgeleid om kunstwerken te ontwerpen en uit te voeren. Vorig jaar werd aan de buitenmuren van Acopamec een ‘Tuin van Eden’ aangebracht. Voor een kerk is een heilige Theresia gemaakt. Sedert dit jaar leren de kinderen tekenen, schilderen en creatief bezig zijn. Er wordt ook aandacht besteed aan wiskunde, taal en informatica. De gemeente Oostkamp steunt sedert vijf jaar het project Acopamec. Per jaar begeleiden we ongeveer 2.500 kinderen en jongeren. Men vangt ook 45 meisjes op die wegens risicosituaties geplaatst zijn. Daarnaast zijn er nog enkele opvanghuizen en een ‘casa familia’ waar minderjarige moeders met hun kindje worden begeleid. Acopamec bedankt de gemeente voor de hulp en het vertrouwen.

Steun voor noodhulp in Oost-Afrika In de hoorn van Afrika zijn ruim 10 miljoen mensen slachtoffer van de aanhoudende extreme droogte. Volgens de Verenigde Naties gaat het om één van de langste droogteperiodes in 60 jaar in delen van Ethiopië, Djibouti, Kenia, Somalië en Oeganda. Alleenstaande moeders, kinderen en ouderen zijn de eerste slachtoffers. Het Belgisch Consortium van hulporganisaties (Caritas International, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Dokters van de Wereld en Unicef België) vroeg financiële steun. De gemeente steunt de organisatie met 1.000 euro.

Damiaanactie Campagneweekend op 27, 28 en 29 januari. In het laatste weekend van januari is er de Damiaanactie. Met onze financiële hulp gaat de organisatie de strijd aan tegen lepra en tuberculose. Snel zieken opsporen en behandelen is belangrijk om nieuwe haarden te voorkomen en te bestrijden. Steunen kan via BE05 0000 0000 7575. Damiaanbouwkampen is … durven vertrekken In 2012 zijn er bouwkampen gepland in India, Bangladesh, Nicaragua en Congo. Op 14 januari worden de nieuwe projecten voorgesteld tijdens een infodag in Mechelen. Meer info: t 09 383 55 63 | m.lootens@skynet.be | www.damiaanactie.be

Toelage vrijwilligerswerk in het Zuiden Vrijwilligers, die ter plaatse actief meehelpen aan ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden, kunnen een financiële ondersteuning vragen voor hun reiskosten. Meer info: Sociaal Infopunt | t 050 83 31 74 | sociaalinfopunt@oostkamp.be

23


jubilarissen Diamanten bruiloft Willy en Eveline Cloet-Verbeure Kerkstraat 4, Waardamme - 23 januari Albert en Georgette Roets-Mostaert Elf Julistraat 5, Oostkamp - 15 februari AndrĂŠas en Paula Debaene-De Vriese Breeweg 30, Hertsberge - 20 februari

Gouden bruiloft Robert en Rosa Callebaut-Claerebout Legeweg 35, Oostkamp - 18 januari Christiaan en Rose Goethals-Vandemoere Groeningestraat 18, Oostkamp 27 januari

Het College van Burgemeester en Schepenen bracht een bezoekje aan deze echtparen die in de afgelopen herfst hun diamanten jubileum vierden.

Octaaf en Jeannette Kinsabil-Van Daele

Hilaire en Erna Desoete-Landuyt Leliestraat 27, Oostkamp - 23 februari Henri en Leonie Steyaert-Blyaert

De jubilarissen die 50 jaar gehuwd waren in mei, juni, juli en augustus werden gehuldigd in De Valkaart op 24 september

Maria Verstraete werd 100 jaar op 29 oktober Maria is geboren op 29 oktober 1911 in Middelburg. Zij was de jongste van 5 kinderen. Op 15 juni 1946 trouwde ze met Albert Roels uit Oedelem. Hij was rijkswachter en zij was huisvrouw. Samen kregen ze een tweeling, Erna en Rita. Maria woonde in Leffinge, Handzame en Torhout. Op 2 mei 1983 werd Maria weduwe. Tot eind 2000 woonde ze alleen in Torhout en begin 2001 kwam haar dochter Rita 5 jaar lang dag en nacht bij haar langs. Maria verhuisde op 17 mei 2006 naar het WZC Ter Luchte, waar ze geniet van het gezelschap van haar verzorgers en medebewoners.

24


beeldbank Weet u wie of wat afgebeeld is op volgende foto’s? De Heemkundige Kring Oostkamp en de Heemkundige Kring Ruddervoorde zijn gestart met het aanleggen van een beeldbank. Ze verzamelen, digitaliseren en beschrijven beeldmateriaal dat over onze gemeente handelt. Deze beelden worden voor iedereen beschikbaar gesteld op www.beeldbankwestvlaanderen.be. Regelmatig stoten ze op foto’s waarvan niet onmiddellijk duidelijk is wie er op staat, wanneer en waar de foto genomen werd en ter gelegenheid van welke gebeurtenis de foto werd genomen. Dankzij de reactie van heel wat mensen slagen ze er vaak in om de foto’s te situeren. De heemkringen zijn nog steeds op zoek naar nieuw beeldmateriaal (over verenigingsleven, festiviteiten, dagelijks leven, publieke gebeurtenissen,…). Heeft u zo’n foto’s? Verwittig dan de heemkundige kring. Zij scannen het beeldmateriaal in en bezorgen de originelen binnen de week terug.

foto 49 Deze foto werd wellicht in 1955 genomen voor café Groendaele in de Stationsstraat. Welke vereniging staat hierop?

foto 50 Dit is naar verluidt een Hertsbergse voetbalploeg. Wie herkent iemand?

foto 51 Deze mooie foto met een jachtgezelschap en een ezel is opgedoken in Hertsberge. Op de achtergrond zien we een kapelletje. Wie kan deze foto situeren? Wie herkent iemand?

foto 52 Op deze foto staan de Lustige Spaarders Bloemfontein. Wie kan ons iets meer vertellen over deze vereniging?

Contactpersonen: HKO: Sebastian Vande Ginste (sebastian.vandeginste@skynet.be | t 050 84 13 16). HKR: Roland Vansteelant (roland.vansteelant@telenet.be | t 050 27 97 86). 25


verenigingen Accomodatie sportterein Hertsberge breidt uit De gemeente stelt een architect/ ontwerpbureau aan voor de uitbreiding van de accommodatie van het sportterrein. Het sportcomplex in Hertsberge wordt gebruikt door de voetbalclub SKD Hertsberge en door de krachtbalclub Hertsberge. Beide verenigingen kennen een grote groei. Er is nood aan extra kleedkamers, een bergruimte en een vergaderruimte. Voor het opmaken van het ontwerp en de coĂśrdinatie van de veiligheid rekent de gemeente op een kostprijs van 10.000 euro incl. BTW.

Verenigingen vieren feest

KVLV Ruddervoorde blaast 90 kaarsjes uit

Nieuwe turntoestellen De gemeente koopt een aantal nieuwe turntoestellen aan: 2 nieuwe plinten, een bok, een minitrampoline, 5 turnmatten en een transportkar. De scholen en de turnverenigingen zijn vragende partij om het turnmateriaal in De Valkaart te vernieuwen en te differentiĂŤren. In Riderfort is nog geen turnmateriaal aanwezig. De gemeente kreeg recent voor de eerste keer de vraag van een school om Riderfort als turnzaal te gebruiken. De gemeente voorziet ook deze zaal van een aantal basistoestellen. De totale kostprijs is geraamd op 5.250 euro excl. BTW.

OKRA Oostkamp-Hertsberge bestaat 60 jaar

Scoutsen en Gidsen van Ruddervoorde bestaan 50 jaar

Podia voor lokale verenigingen De gemeente wil een twintigtal hedendaagse podiumelementen aankopen die de lokale verenigingen kunnen huren. Deze zijn gemakkelijker te transporteren en op te stellen. Door het formaat kan men flexibeler werken naar grootte toe. Een gedeelte van de klassieke podia wordt reservemateriaal. De kost voor deze investering wordt geschat op 9.147 euro incl. BTW.

Scouts FOS 207 Oostkamp viert 45-jarig bestaan

Nieuwe lichttafel voor De Valkaart De lichttafel in de theaterzaal is 17 jaar oud en aan vervanging toe. De nieuwe lichttafel zal 9.000 euro incl. BTW kosten.

26

Jeugdmuziekatelier bestaat 25 jaar


Vereniging in de kijker: Volley Team RUVO Ruddervoorde Volleybalvereniging RUVO werd in 1968 opgericht uit de speelpleinwerking. In 1978 nam de vereniging zijn definitieve intrek in de sporthal Riderfort. Naast 1 herenploeg en 2 damesploegen brengt RUVO dit seizoen 4 jeugdteams in competitie. De teams bestaan bijna uitsluitend uit zelf opgeleide spelers. In de wijde omgeving staat RUVO bekend om zijn degelijke jeugdwerking voor zowel jongens als meisjes. De club werkt bovendien met gediplomeerde trainers. Vaak werden deze trainers als speler al gemotiveerd om een trainersopleiding te volgen. Bij de jongste spelers leert men volleybal aan in een afgeleid spel. Hierbij speelt men over een kwartterrein 2 tegen 2. De bal mag aanvankelijk nog opgevangen worden. Daarna stapt men geleidelijk aan over naar toetsen en onderhandse receptie. Op zaterdagmorgen van 10.30 tot 12 uur organiseert RUVO initiatielessen in Riderfort. Meer info: www.ruvo.be

Energiezuinige investeringen in De Wara en kleedkamers voetbalploegen In De Wara en de kleedkamers van KDC Ruddervoorde en KSV Oostkamp worden de houten ramen en deuren vervangen door aluminium ramen en deuren met een driekamersysteem met thermische onderbreking. De nieuwe ramen krijgen superisolerende beglazing. Het vernieuwen van de binnenbekleding wordt door eigen diensten uitgevoerd. Deze investering kost ongeveer 78.000 euro incl. BTW.

Gewijzigde gebruiksovereenkomst voor jeugdlokalen

Ellen Bacquaert vice-wereldkampioen Op 1 oktober behaalde de 16-jarige Ellen Bacquaert uit Ruddervoorde, samen met haar team Black Spirit, de zilveren medaille op de wereldkampioenschappen Disco Dance Adults Advanced in het Duitse Bochum. Daarnaast danste ze nog een 18de plaats op 65 deelnemers in het duo dansen. Dergelijke prestaties werden nooit eerder behaald door Belgische deelnemers. Ellen werd dit jaar ook 6 keer Belgisch kampioen, waarvan 3 titels in solo.

De meeste jeugdverenigingen van de gemeente hebben een eigen gemeentelijk jeugdlokaal. Deze verenigingen maken gratis gebruik van de lokalen, ze betalen enkel een waarborg van 200 euro. De dienst Jeugd voert controles uit op het gebruik en onderhoud van de jeugdlokalen. Sommige lokalen worden erg goed onderhouden en andere merkelijk minder. Met een aangepast reglement wil de gemeente de “goede huisvaders� belonen en de overtredingen harder aanpakken. De boetes voor slecht onderhoud worden opgetrokken. Met dit geld worden de verenigingen beloond die hun lokalen wel goed onderhouden.

Viskampioenen Dit jaar organiseerden onze vissersclubs opnieuw het Groot-Oostkamps Viskampioenschap. De Moedige Vissers, Vrij en Blij en De Westkantvissers namen deel aan deze interclub. Elke club vaardigde vijf vissers af en namen het in drie wedstrijden tegen elkaar op, telkens in de vijver van een andere deelnemende club. De Moedige Vissers gingen voor de tweede keer op rij met de wisselbeker naar huis.

27


cursussen Korte cursussen GSM en computer voor senioren voorjaar 2012 Alle cursussen worden gegeven door ervaren lesgevers. Er wordt gewerkt in kleine groepen van 10 personen. Iedereen beschikt over een eigen computer. Personen, zonder kennis van computer, leren alle nodige vaardigheden in de starterscursus (4 x 3 uur). Nadien kunnen ook zij de basiscursussen internet en themacursussen volgen. Het cursusmateriaal en een kopje koffie zijn in de prijs inbegrepen.

Org.: Seniornet Vlaanderen Meer info en inschrijvingen: Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 | vrijetijd@oostkamp.be | www.oostkamp.be

Cursus overzicht • Basiscursus

GSM voor starters of als opfrissing 13, 14 en 17 februari | 13.30 - 16.30 uur | 12 euro • Starten met computer en internet 16, 17, 19 en 20 januari of 12, 13, 15 en 16 maart | 13.30 - 16.30 uur | 24 euro • Basiscursus internet: sneller en beter surfen, werken met Google (basiskennis computer is nodig) 24 en 26 januari | 13.30 - 16.30 uur | 16 euro • Basiscursus internet: e-mail en documenten versturen, beheer adressenboek (basiskennis computer is nodig) 13 en 14 februari | 13.30 - 16.30 uur | 16 euro • Werken met mappen en bestanden | Orde op uw PC 16 en 17 februari | 13.30 - 16.30 uur | 20 euro • Digitale foto’s bewerken en delen met Picasa 7, 9 en 10 februari of 28 februari, 1 en 2 maart | 13.30 - 16.30 uur | 30 euro • Fotoboek maken 6 en 8 maart of 20 en 22 maart | 13.30 - 16.30 uur | 20 euro • Kennismaking met Facebook 23 en 27 januari of 19 en 23 maart | 13.30 - 16.30 uur | 20 euro • PC+ ATELIERS 15 februari en 14 maart | 9 tot 12 uur | 3 euro Het computerlokaal is open voor iedereen die vragen heeft over de cursus of computertoepassingen. Vrijwilligers van Seniornet Vlaanderen zijn aanwezig om u te helpen. U kan van dit moment gebruik maken om te oefenen of computerervaring uit te wisselen. Inschrijven is niet nodig. Betaling gebeurt ter plaatse.

activiteitenkalender Terugkerende activiteiten sport ORIENTAALS

DANSEN

KAV Oostkamp Iedere donderdag vanaf 12 januari | 20 uur | Fitnesscentrum K-Sports | Info: 0472 58 44 29 | etienne.vanderhaegen@skynet.be

PETANQUE Sportclub 50 Plus Iedere woensdag | 14 uur | binnenterrein De Sportman, Ruddervoorde | Info: 050 82 24 82 | joel.derycke@scarlet.be

TURNEN /

AEROBICS

KVLV Ruddervoorde Iedere dinsdag vanaf 10 januari | 20 uur | Vrije Basisschool De Kiem | Info: 050 27 67 31 | martine.goethals@scarlet.be Neos Oostkamp Iedere donderdag (uitgez. schoolvakanties) | 9.45 uur | De Valkaart | Info: 050 82 46 93 | daniel.desanghere@scarlet.be

28

Sportclub 50 Plus Iedere vrijdag (uitgez. schoolvakanties) | 15 uur | De Valkaart | Info: 050 82 24 82 | joel.derycke@scarlet.be

YOGA Dru Yoga Iedere woensdag vanaf 11 januari | 19.45 uur | de RAAT | Info: 0496 63 30 99 | veraasana@hotmail.com Frederic Vanderschaeghe Iedere maandag, 20-20.15 uur | Iedere woensdag, 18.45-20 uur en 20.1521.30 uur | K. Boudewijnschool | Info: 0484 42 93 41 | www.yogalessen.be KVLV Ruddervoorde Iedere dinsdag vanaf 24 januari | 14 uur | Riderfort | Info: 050 27 86 59 | martine.goethals@scarlet.be

ZWEMMEN Sportclub 50 Plus Iedere vrijdag (uitgez. schoolvakanties) | 16 uur | De Valkaart | Info: 050 82 24 82 | joel.derycke@scarlet.be

Terugkerende activiteiten sociaal en gezellig HOBBY - KAV Oostkamp Maandagen 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 5 en 19 maart | 13.30 uur | CM | Info: 050 82 59 77 | etienne.vanderhaegen@skynet.be

KANTKLOSSEN - Klavertje Vier Iedere woensdag | 19 tot 22 uur | De Wieke | Info: 050 82 25 98

KOKEN - KAV Oostkamp Maandagen 13 februari, 12 maart en 16 april | 19.30 uur | CM | Info: 0473 41 65 89 | etienne.vanderhaegen@skynet.be

OPROEP Activiteiten van uw vereniging voor de periode 21 maart tot 20 juni 2012 moeten voor 10 februari doorgegeven worden. Dit kan via www.oostkamp.be/e-loket of via communicatie@oostkamp.be. Enkel activiteiten die per editie worden doorgegeven, worden opgenomen. Gelieve per activiteit duidelijk het uur, de locatie en contactgegevens te vermelden.

De Merel winter 2011  

De Merel winter 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you