Page 1

Voorwoord De winter zit erop. Bij de start van de lente kijken we uit naar mooie en warmere dagen. We kunnen de natuur intrekken en genieten van het ontluikende groen en de voorjaarsbloemen. Voor velen is het de periode om de fiets terug van stal te halen en mooie tochten te maken. Op de pagina toerisme vindt u informatie over nieuwe fietsinitiatieven. In deze editie van De Merel belichten we de aanpak van openbare werken in onze gemeente. U krijgt informatie over de werken die de gemeente zelf uitvoert en hoeveel medewerkers ze hiervoor inzet. Grotere werken besteedt de gemeente uit en voor nog andere werken, is er een samenwerking tussen de gemeente en een aantal partners. Op de pagina verkeer vindt u een meer informatie over de werken die starten aan de Kruiskalseide en in de Sijslostraat. In de rubriek ABC van de gemeente zijn we toegekomen aan de letter G. We kozen ervoor om het Gemeentebestuur toe te lichten. De samenstelling en de taken van de Gemeenteraad, Het College van Burgemeester en Schepenen en de Burgemeester worden kort uiteengezet. De werken aan OostCampus zitten op schema. De data voor de officiĂŤle opening en de bezoekdagen liggen vast. Ook de datum van de verhuis van de diensten is gekend. Dit wordt voor iedereen een belangrijk moment: het bestuur, de personeelsleden en de bevolking. Op pagina 3 vindt u een stand van zaken. Sinds kort is de gemeente 5 compostmeesters rijker. We zijn daar zeer fier op. Op de pagina van milieu geven we u info over de taken van de compostmeester. U verneemt er meer over hoe u thuis kan composteren. De gratis cursus composteren en een bezoek aan de demotuin staan in de kijker. De bebloemingswedstrijd is in een nieuw kleedje gestoken met 2 nieuwe categorieĂŤn. Er is een prijs voor de beste nieuwkomer en voor de beste kringlooptuin. Op pagina 11 getuigt een deelneemster hoe zij haar deelname heeft ervaren. Wie wil deelnemen, vindt er ook het inschrijvingsformulier. Van 21 tot 27 april is er de digitale week. De activiteiten zijn laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Dit jaar zetten nog meer organisaties en verenigingen hun schouders onder het initiatief. Op pagina 22 en 23 geven we een overzicht. We wensen u veel leesplezier. dienst Communicatie


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:02 Pagina 2

nieuws Nieuwjaarsdrink 8 januari Op 8 januari toostten het gemeentebestuur en de inwoners op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsdrink vond plaats op het domein Riderfort in Ruddervoorde.

Bevolkingscijfer De bevolking van Oostkamp is ook in 2011 gestegen. Het aantal inwoners op 1 januari 2012 was 22.760. Dat is een groei van 228 personen.

Aantal inwoners op 01/01/2011 Aantal inwoners op 01/01/2012

Aanleg 3de en 4de spoor, stand van zaken Infrabel, de infrastuctuurafdeling van de NMBS, maakt werk van een derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent. Deze structurele aanpassingen vragen heel wat voorbereiding. De afbraak van de onteigende woningen in de Bareelstraat is voorzien voor april-mei 2012. De bouwaanvragen voor de vernieuwing van de brug in de Moerbrugsestraat en de aanleg van het 3de en 4de spoor met de vernieuwing van het station worden ingediend in 2013. De plannen voor de werken zelf zijn grotendeels afgewerkt. De toewijzing van de werken volgt in 2014 en de werken zelf starten in 2015.

Groepsaankoop groene stroom Van 3 november 2011 tot 5 februari 2012 konden particulieren zich vrijblijvend en gratis inschrijven voor de groepsaankoop van 100% groene stroom (elektriciteit en gas). De provincie verzamelde alle geïnteresseerden en bedong via een openbare veiling een gunstiger tarief. 1.074 Oostkampse gezinnen schreven zich in. Dat is bijna 12% van alle Oostkampse gezinnen. Op 6 februari bood Essent de laagste prijs voor de combinatie groene elektriciteit/gas. Hun prijs ligt 33,49% onder de huidige marktprijs. Lampiris had het beste bod voor groene elektriciteit: 15,18% onder de marktprijs.

Woonwinkel werkt mee aan kwaliteitsvolle huisvesting De Woonwinkel informeert over de minimale kwaliteitseisen waaraan een woning moet voldoen. Ze bekijken wat u kan ondernemen als uw woning niet voldoet aan de minimumcriteria. Bij een conflict tussen eigenaar en huurder kan de Woonwinkel bemiddelen. Bij de Woonwinkel kan u ook terecht voor informatie en advies over de “procedure ongeschikt, overbewoond en onbewoonbaar verklaarde woningen”. Ze begeleiden de eigenaar en de huurder bij het zoeken naar oplossingen om de woning terug in orde te brengen. Verder vindt u bij de Woonwinkel informatie over: • het verkopen of verhuren van een woning. • welke keuringsattesten u moet voorleggen. • welke werken u moet uitvoeren om aan de hedendaagse kwaliteitseisen te voldoen. • voor welke werken u premies kan aanvragen. • voordelen van verhuren via het sociaal verhuurkantoor t.o.v. rechtstreeks verhuren op de private markt. • welke gebreken u zelf moet herstellen als huurder en welke moeten hersteld worden door de eigenaar. Bij vragen over de kwaliteit van een woning kan u contact opnemen met Lieven Deceuninck van de Woonwinkel (t 0492 72 94 13). Zitdag: Wanneer: donderdag 9-12 uur en 13-16 uur | op afspraak Waar: Sociaal Infopunt, Gemeentehuis Meer info: Valentine De Lannoy, sociaal adviseur | t 0492 72 94 14 | loketwoonwinkel@gmail.com 2

Totaal

Mannen

Vrouwen

22.532

11.186

11.346

22.760

11.304

11.456

Aantal inwoners per deelgemeente Mannen Vrouwen Totaal Verschil Hertsberge 950 930 1.880 + 95 Oostkamp 6.586 6.795 13.381 + 145 Ruddervoorde 2.786 2.777 5.563 - 36 Waardamme 982 954 1.936 + 24 Vergelijking met 2010: • In 2011 was er een sterke groei in Hertsberge t.o.v. een verlies van 18 personen in 2010. • In 2011 was er ook een sterkere groei in Oostkamp (+145) t.o.v. +57 in 2010. • In Ruddervoorde daalde het aantal inwoners in 2011. In 2010 steeg het aantal inwoners met 21 personen. • In Waardamme is er opnieuw een groei van 24 personen. • Er waren 26 meer geboorten en 29 minder sterfgevallen.

Parkpop gaat verder met de steun van de gemeente Toen het ParkPopcomité na de tiende editie aankondigde te stoppen, was er een algemeen gevoel van spijt. Het gratis ParkPopfestival had vooral in Oostkamp en randgemeenten een grote uitstraling en kende een zeer grote opkomst. In de loop van oktober 2011namen leden van het ParkPopcomité contact op met het gemeentebestuur om na te gaan onder welke vorm het gemeentebestuur het ParkPopcomité zou kunnen ondersteunen bij verdere organisaties. Uit dit overleg kwam een samenwerking waardoor het ParkPopcomité het festival verder kan organiseren. Het ParkPopcomité blijft de initiatiefnemer. Dit comité bestaat uit enkele leden van het oude comité, aangevuld met een aantal nieuwe gezichten. De samenwerking geldt voor twee jaar en wordt na de editie 2012 geëvalueerd.


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:02 Pagina 3

de werken in en rond OostCampus Dienstverlening

Midden 2012 verhuizen de gemeentelijke diensten en het OCMW samen naar het nieuwe bestuurs- en dienstencentrum OostCampus. De dienstverlening zal in het nieuwe gebouw als volgt georganiseerd worden: • Aan de centrale infobalie kan men terecht voor korte en eenvoudige vragen of handelingen, aankoop vuilzakken,… • De loketten: - Grondgebiedszaken: milieu, publieke ruimte, ruimtelijke ordening, lokale economie en landbouw - Burgerzaken - OCMW - Vrije tijd: sport, cultuur, jeugd, toerisme • Voor gespecialiseerde dienstverlening of afspraken over specifieke dossiers kan men terecht bij de experten. Deze afspraken vinden plaats in een afgesloten kantoor of vergaderzaal. Het gemeentebestuur, het OCMW en de medewerkers zijn overtuigd dat de nieuwe werkwijze een grote meerwaarde zal hebben voor de inwoners.

Buitenaanleg

Tegen eind april is aannemer CEI-De Meyer klaar met de werken voor de buitenaanleg. Het grootste gedeelte van de omgeving krijgt een publieke functie. Een park zorgt voor de ruimtelijke aansluiting met het centrum. De wandel- en fietspaden maken de verbinding tussen de Siemenslaan en de Marechalstraat. Eén van de fietspaden ligt op een verhoogde bedding langs de werkruimte zodat men de activiteiten in de werkruimte kan bekijken. Achteraan het gebouw komt een grote verharde ruimte die deels wordt behouden als werk- en stapelruimte en waarop gespeeld kan worden. Er kunnen ook evenementen georganiseerd worden. Deze ruimte wordt afgesloten door een heuvel met zitmogelijkheden zoals bij een amfitheater. In het park komen er twee monumenten die uit plastic bakken bestaan. Deze bakken zullen door kinderen beschilderd worden en zijn een verwijzing naar de originele functie van het gebouw, de loods van Coca-Cola. Er wordt een doorgang voorzien tussen OostCampus en de winkelstrip en op de parking van de winkelstrip wordt het groen vernieuwd. In het park komt openbare verlichting die gedimd kan worden.

Officiële opening | 15-17 juni

Verhuis | 29 juni - 1 juli

De officiële opening van het gebouw is voorzien voor vrijdag 15 juni. Op zaterdag 16 en zondag 17 juni zijn er bezoekdagen voor de inwoners van de gemeente. Het is de ideale gelegenheid om kennis te maken met de organisatie van de dienstverlening, het gebouw en het park. Praktische informatie volgt via de Kleine Merel van juni en de pers.

De verhuis van de administratieve diensten vindt plaats van vrijdag 29 juni t.e.m. zondag 1 juli. De diensten die verhuizen, zullen op vrijdag 29 juni gesloten zijn. Op maandag 2 juli gaat de dienstverlening in OostCampus effectief van start.

3


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:02 Pagina 4

openbare werken Voor het gemeentebestuur staat het onderhoud van de gemeentelijke wegen en de investering in goede en veilige wegen hoog op de prioriteitslijst. Zorgen voor aangepaste wegen voor het fietsverkeer en wegen met een goed wegdek zijn hierin belangrijke elementen. Bij het aanleggen en herinrichten van wegen bekijkt de gemeente waar het nodig en mogelijk is om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Hierdoor wordt het afvalwater gescheiden van het regenwater. Dit is een verplichting van Europa. Bij andere projecten waar de gemeente een gescheiden rioleringsstelsel moet aanleggen, wordt bekeken waar wegen en voetpaden moeten hersteld worden. Op die manier slaat de gemeente 2 vliegen in 1 klap en vermijdt ze dat wegen en voetpaden twee keer opengebroken moeten worden.

Werken in eigen beheer Gemeentelijke medewerkers Sommige werken voert de gemeente uit in eigen beheer. Een 10-tal medewerkers nemen de grotere projecten voor hun rekening. De werken in de Koebroekdreef en de Marechalstraat zijn hiervan voorbeelden. 3 karwei-ploegen staan in voor herstellingen zoals putten vullen, putdeksels vastleggen, rioleringen nazien, opritten aanleggen op openbaar domein,… 4 medewerkers zorgen voor de signalisatie bij openbare werken en feestelijkheden. 2 medewerkers ondersteunen de ploeg wegen en groen met hun kraan en vrachtwagen. Zij onderhouden ook de baangrachten. Samen met de Groendienst staat de wegenploeg in voor de gladheidsbestrijding.

Lopende en geplande werken Momenteel wordt de omgeving van Ter Elst vernieuwd en verfraaid. In de plannen voorziet de gemeente nieuwe verharde paden. De beplanting wordt hedendaags en zal minder onderhoud vragen. Ook de bomen langs de Sint-Jozefsdreef worden heraangeplant. De gemeentelijke diensten maakten zelf het ontwerp voor deze werken op. De werken zijn gestart in december en zullen tegen half mei klaar zijn.

Werken die de gemeente uitbesteedt Bij het herinrichten en renoveren van wegen streeft de gemeente ernaar om tegelijkertijd een aantal andere werken te laten uitvoeren. • Waar nodig worden de elektrische kopernetten vervangen door ondergrondse elektriciteitsleidingen. • Het openbaar verlichtingsnet wordt ondergronds gebracht en er wordt nieuwe straatverlichting geplaatst. • Imewo kan werken aan het gasnet uitvoeren. • Ook andere nutsbedrijven maken van de gelegenheid gebruik om hun net uit te breiden of te moderniseren. • Waar nodig worden de voetpaden hersteld. • Het wegdek wordt vervangen of hersteld. • Waar nodig en mogelijk wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Voor dergelijke grote projecten stelt de gemeente een studiebureau aan die een ontwerp maakt. Gespecialiseerde aannemers voeren de werken uit. Momenteel lopen er 2 grote projecten in opdracht van de gemeente: de herinrichting van de Oedelemsestraat en de Veldhoekstraat.

Een volgend project is de heraanleg van het Baliebruggeplein. Het moet een aangenaam en leuk plein worden. Er komen 2 stroken met afgelijnde parkeerplaatsen. Er zal plaats zijn voor 29 wagens en er komen nieuwe fietsrekken. Daarnaast wordt een veiligere toegang tot de school en Stekelbees voorzien. Op het plein zullen er geen vast opstakels meer staan, zodat het plein kan gebruikt worden voor evenementen. De gemeente zorgt voor onderhoudsvriendelijk groen met een beperkt aantal mooie bomen. Daarna staat de herinrichting van de Meulemanstraat en de Volderstraat op de agenda. Het wegdek wordt vernieuwd, er komt een wegversmalling, de parkeerstroken worden aangepakt, het kruispunt Maciebergstraat met de Volderstraat wordt aan de kant van de Volderstraat aangepast naar een proefopstelling, de voetpaden worden eveneens heraangelegd. Dit project zal een aantal maanden in beslag nemen. Bij iedere nieuwe verkaveling staat de gemeente in voor de aanleg van de opritten op openbaar domein en de voetpaden. 4

Stand van zaken: Veldhoekstraat zal afgewerkt zijn tegen Pasen. • Tegen eind maart worden er hoogstambomen aangeplant tussen de weg en de nieuwe gracht. • Als het droog is, wordt in de eerste week van april de toplaag van de asfalt gegoten. • Tegelijkertijd wordt ook de toplaag op het fietspad gegoten in rode asfalt.


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:02 Pagina 5

Oedelemsestraat zal voor de grote vakantie afgewerkt zijn. • De aannemer werkt verder aan de laatste vervangingen van de rioleringen. • Daarna kan de bovenbouw starten: aanleggen watergreppels, plaatsen van boordstenen, leggen van voetpaden, parkeerstroken aanleggen en asfalteren van de rijbaan. Ander geplande werken in 2012: in de Kwagatstraat, Bergenstraat, Veldegemsestraat, de Loppemsestraat, het vervangen van platines door asfalt op het Gemeenteplein. De asfalteringswerken in de Stuiverstraat zitten in de voorbereidende fase. • Verder worden een aantal betonwegen hersteld. Concreet worden plaatselijk verzakkingen en gebroken platen in o.a. de Torhoutsestraat, de Karel De Stoutelaan, … hersteld. • Er staan ook nog afkoppelingswerken in Hertsberge op de agenda. Het regenwater wordt gescheiden van het afvalwater in o.a. de Proosdijstraat, Lodisstraat, Molleree, St. Jansdreef, Stuikheidestraat,… Tegelijkertijd wordt een nieuwe beek aangelegd, parallel met de Proosdijstraat. • asfalteringswerken

Werken samen met derden Bepaalde werken worden uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Gewest, Aquafin,… Het Vlaams Gewest is opdrachtgever voor de werken aan het wegdek van de N50 en het kruispunt van Kruiskalseide (zie p.15). De gemeente is opdrachtgever voor de gelijktijdige uitvoering van de riolerings-werken. Aquafin voert werken uit in de omgeving van de Bergenstraat, de Veldegemstraat, de Canadastraat,..

Op de gemeentelijke website vindt u alle informatie over de lopende werken in de gemeente. Ook de informatie over een tijdelijke situatie (bijvoorbeeld een tijdelijk afsluiten van een straat,…) wordt op de website vermeld.

Het ABC van de gemeente De G van Gemeentebestuur De gemeente wordt bestuurd door de Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Schepenen en de Burgemeester. De Gemeenteraad De Gemeenteraad wordt om de 6 jaar verkozen door de inwoners van de gemeente. De samenstelling van de Gemeenteraad wordt bepaald door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De raadsleden vertegenwoordigen de hele bevolking van de gemeente. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 14 oktober 2012. In Oostkamp zetelen er 27 raadsleden: 15 leden van de CD&V, 4 leden van sp.a, 3 leden van Vlaams Belang, 2 leden van Open Vld, 2 leden van NV.A en 1 lid van Groen!. Eric Denys (CD&V) is voorzitter van de Gemeenteraad. Ook de burgemeester en de schepenen maken deel uit van de Gemeenteraad. De gemeentesecretaris is secretaris van de Gemeenteraad. De Gemeenteraad komt minstens 10 keer per jaar samen. Dit gebeurt in Oostkamp normaal op de 3de donderdag van de maand om 19.30 uur in de Raadzaal van het Gemeentehuis. De zittingen zijn toegankelijk voor het publiek. De agenda wordt 8 dagen vooraf gepubliceerd op de gemeentelijke website en kan ingekeken worden in het Beukenpark. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid. De Gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente. Een aantal bevoegdheden zijn voor alle gemeenten dezelfde. Sommige bevoegdheden van de Gemeenteraad kunnen door de Gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Schepenen worden overgedragen. Het College van Burgemeester en Schepenen De leden van het College van Burgmeester en Schepenen worden gekozen uit de meerderheid van de gemeenteraadsleden. In Oostkamp telt het College 7 leden, de burgemeester en 6 schepenen. Zij zijn ook lid van de Gemeenteraad. Elk lid van het College volgt een aantal beleidsdomeinen op. De belangrijkste taak van het College is de uitvoering van de beslissingen die de Gemeenteraad neemt. Het College bereidt de agenda van de Gemeenteraad voor. Het College neemt zijn beslissingen als groep. Schepenen hebben individueel geen beslissingsbevoegdheid. Het College komt elke week samen op maandagnamiddag. De zittingen zijn niet openbaar. De voorzitter van het College is de burgemeester. Ook de gemeentesecretaris neemt deel aan deze vergaderingen. Hij heeft een adviserende rol en maakt het verslag op. De Burgemeester De burgemeester wordt benoemd door de Vlaamse Regering op voordracht van de verkozen gemeenteraadsleden. De burgemeester is hoofd en verantwoordelijke van de administratieve politie. Dit betekent het geheel van maatregelen tot het handhaven van de openbare orde, de openbare rust en veiligheid. Dit is preventief van karakter. Hij heeft geen bevoegdheid met betrekking tot overtredingen of misdrijven. De burgemeester is in sommige gevallen de vertegenwoordiger van de Vlaamse en Federale regeringen. 5


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:02 Pagina 6

vrije tijd ACTIVITEITEN PAASVAKANTIE Alvin and the Chipmunks 2 | Kinderfilm Wanneer: woensdag 4 april | 14-15.50 uur Waar: De Valkaart | Geen eten of drinken in de zaal Kostprijs: 1 euro Meer info: Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 | vrijetijd@oostkamp.be

In de bib

r e d n i k arnaval c uari 18 febr

6

De donkere en koude dagen zijn eindelijk voorbij. Een nieuwe lente breekt aan. Tijd om iets nieuws te beginnen. Tijdens de vakanties pakt de bibliotheek uit met leuke activiteiten voor de jeugd op woensdagmiddag. Creatieve workshops, voorleesactiviteiten, voorstellingen, ‌ noem maar op, het wordt aangenaam vertoeven in de bib! Wanneer: 4 en 11 april | 14 uur Waar: Bibliotheek-infopunt Kostprijs: gratis Meer info over het programma: Kleine Merel april | Bibliotheekinfopunt | t 050 83 31 30 | bibliotheek@oostkamp.be


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:02 Pagina 7

Buitenspeeldag

Jeugdboekenweek | tot 25 maart

Op 28 maart blijf je beter niet in je zetel zitten, kom met ons mee buiten spelen in Nieuwenhove! Wij zorgen voor gigantische springkastelen, gocarts, volkspelen. We bouwen ook kampen en krijten erop los. Kortom een middag vol sport en spel! Wie: iedereen tussen 6 en 12 jaar Wanneer: 28 maart | 14-17 uur Kostprijs: 3 euro koekje en drankje inbegrepen. Inschrijven: ter plaatse Meer info: dienst Jeugd | t 050 83 31 92 | jeugd@oostkamp.be

Het thema van de Jeugdboekenweek is dit jaar dieren. De lezingen voor de lagere school zijn ondertussen voorbij, maar kom nog eens langs in de bib voor de workshop over konijnen en cavia’s, ons klein dierenparkje en het afsluitingsfeest. Het feest wordt een leuke mix met een optreden van Dieveliedoe, grime, uitreikingen van 3-Dierwedstrijd, Kinder- en Jeugdjury. Daarbij is er nog een heerlijke receptie verzorgd door de leerlingen van de middenschool. Er is ook een spannende finale voorzien. Zullen de eitjes uitkomen of niet? Kom het ontdekken in de laatste dagen van de jeugdboekenweek. Workshop konijnen en cavia’s: woensdag 21 maart | 14 uur | Org.: i.s.m. LTI Oedelem Afsluitingsfeest: vrijdag 23 maart | 18 uur Gratis, wel vooraf inschrijven. Meer info: Bibliotheek-infopunt | t 050 83 31 30 | bibliotheek@oostkamp.be

Terugbetaling kadervorming jeugd

Virtuele Ruimte WORKSHOP In groepjes werken we aan een sciencefiction verhaal. We verzinnen een fictieve wereld en tekenen onze eigen achtergrond. Zoals de weerman gaan we dan voor het groene scherm staan. Dankzij de speciale effecten, kunnen we door onze eigen tekening wandelen. Welkom in je eigen virtuele wereld! Wie: kinderen van 9-12 jaar Wanneer: woensdag 25 april | 13.30-16.30 uur Kostprijs: 5 euro per kind Inschrijven tot de dag voordien: Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 | jeugd@oostkamp.be

Jongeren die tussen 1 september 2011 en 31 augustus 2012 een kadervorming volgen, krijgen van het gemeentebestuur 50% van hun inschrijvingsgeld terug. Wat is een kadervorming? Een kadervorming is een goedgekeurde vorming door de Vlaamse Gemeenschap en leidt tot een attest animator, hoofdanimator, instructeur of hoofdinstructeur in het jeugdwerk. Wat moet je doen? Vóór 1 oktober dien je persoonlijk deze documenten in bij de dienst Jeugd: • Aanvraagformulier (www.oostkamp.be) • Betalingsbewijs • Inschrijvingsbewijs Het gemeentebestuur stort eind december het geld op je rekening. Meer info: dienst Jeugd en JOC | jeugd@oostkamp.be | t 050 83 31 92

Animatoren voor Ruddervoorde Voor de zomer zoeken we vrijwilligers- en jobstudenten animatoren die willen meewerken op de gemeentelijke speelpleinwerking in Ruddervoorde, Grabbelpas en T-rit (tienerwerking). Ben jij een geboren animator? Beschik je over een gezonde dosis enthousiasme? Wil je meedraaien in een toffe groep monitoren en wil je een fantastische vriendenkring uitbouwen? Dan ben jij diegene die we zoeken! Vul het aanvraagformulier op www.oostkamp.be in en wees erbij deze zomer! Meer info: dienst Jeugd | t 050 83 31 92 | jeugd@oostkamp.be

Facebook update Saskia over onze buitenspeeldag: ziet er cool uit, maar m’n pruts zal niet kunnen gaan; moet in de naschoolse opvang blijven :-( . Louise over onze vacature voor animatoren: ik zoek nog een vakantiejob! Annelies deelde onze link over de vrije plaatsen op de funkampen op het prikbord van Karina.

7


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:02 Pagina 8

vrije tijd Weg naar Compostela Lezing door Arnout Hauben Wat: ‘Je suis un pèlerin belge à Compostelle.’ Het is ongetwijfeld de meest gebruikte openingszin van reporter Arnout Hauben op zijn pelgrimstocht van Brussel naar Santiago de Compostela. Het relaas van de honderd dagen durende voettocht is een chronologische aaneenschakeling van toevallige, verrassende, bevreemdende, ontroerende en geestige gesprekken en ontmoetingen. Maar ook een mix van persoonlijke getuigenissen van andere Vlaamse Compostelagangers – over onthaasting en passie, heimwee en verlangen – en herinneringen aan de 2.500 km lange expeditie. Wanneer: vrijdag 20 april | 20 uur Waar: Bibliotheek-infopunt Kostprijs: gratis, reserveren is noodzakelijk Meer info: Bibliotheekinfopunt | t 050 83 31 30 | bibliotheek@oostkamp.be

Rosie en Moussa | Familievoorstelling

Twee keer per jaar kan u gratis proeven van de culturele specialiteit van elke Gintergemeente. Met ‘Rosie en Moussa’ staat een prachtig stukje familietheater op het menu. De vertelling voor kinderen vanaf 8 jaar gaat over de vriendschap tussen 2 kinderen met een totaal verschillende achtergrond. Na de voorstelling is er leuke omkadering voor het hele gezin. Wanneer: zaterdag 31 maart | 15 uur Waar: De Branding, Middelkerke Org.: Ginter Kostprijs: Gratis Meer info: t 059 31 95 53

8

Voorstellingen lente Mahieustueus door Steven Mahieu Steven is de winnaar van de jury- en publieksprijs Humorologie 2011. Hij heeft zich ondertussen een ijzersterke live reputatie opgebouwd. Waar Mahieu speelt, gaat het dak eraf. Grote comedy festivals deinzen er niet voor terug hem tussen de gevestigde waarden te zetten! Zaterdag 24 maart | 20.15 uur | De Valkaart Roby Lakatos & Friends Zigeunerviolist Roby Lakatos is één van die zeldzame muzikanten die zich niet laat definiëren: verschroeiend virtuoos, stilistisch buitengewoon flexibel, evengoed thuis in de klassieke muziek en de jazz als in de Hongaarse folk. Lakatos vermengt de klassieke muziek met de magie van de Hongaarse zigeuners om de luisteraar een nieuw en verfrissend geluid voor te schotelen. Zaterdag 31 maart | 20.15 uur | De Valkaart De tocht van de olifant door HETPALEIS Nobelprijswinnaar José Saramago heeft zich voor zijn roman ‘De tocht van de olifant’ op ware feiten gebaseerd. Sien Eggers kruipt in de huid van de alwetende verteller en Marc Van Eeghem speelt de verschillende andere personages. Pianist/componist Jef Neve componeert muziek bij de voorstelling. Zaterdag 28 april | 20.15 uur | De Valkaart C


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:02 Pagina 9

vrije tijd Op kruistocht met Gerard de Ridefort Ommetoertje per fiets | 15 april De fietstocht van 20,4 km leidt de groep doorheen de weidse landschappen met statige kastelen, waarbij onze gids Gerard de Ridefort stopt bij belangrijke bezienswaardigheden. Voor de lekkerbekken is er koffie met Hertsbergse bosbessentaart. Na de rondleiding in brouwerij De Leite krijgt iedereen een streekbier aangeboden. Vooraf inschrijven is verplicht.

Groene Fietsgordeldag Ontdek de Brugse rand | 29 april De Groene Fietsgordel rond Brugge krijgt stilaan vorm. Het eerste nieuwe fietstracé langs de Zeeweg in Brugge is een feit. Wilt u de bossen, de groengebieden en de landbouwlandschappen van de Groene Gordel ontdekken? Stap op uw fiets en kom op zondag 29 april naar één van de vier startplaatsen: Sportcentrum Varsenare, Kasteel Tillegem, Ver-Assebroek (op het einde van de Koeiendreef) of de parking van Archeologische Dienst Brugge, Komvest 45 Brugge. U bent welkom voor een geanimeerde tocht van 47 km. Het is mogelijk om de rit in te korten. In Oostkamp zijn er 2 stopplaatsen: de tuin van Maurice en het bedrijf Het Wilgenbroek.

Fietsfeest Brugse Ommeland Zuid Op zondag 3 juni vindt een niet te missen fietsfeest plaats in de regio rond Tielt. Westtoer organiseert het fietsfeest in het kader van het project Leader Tielts Plateau. Op drie plaatsen kan u vertrekken voor kilometers fietsplezier langs het fietsnetwerk van het Brugse Ommeland. Kies voor de kindvriendelijke of de sportieve lus en fiets langs landelijke paden en pittoreske dorpjes. Onderweg geniet u van heel wat animatie, muziek en lekkers. Starten kan vrij tussen 8.30 en 15 uur. De deelname is volledig gratis. In het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld start een tocht van ongeveer 40 km die u langs kastelen, bossen en het kanaal voert doorheen Oostkamp en Beernem. In het kasteelpark Pecsteen in Ruddervoorde beleeft u de aanstelling van baron Pecsteen als burgemeester, anno 1920. In de school De Vaart in Moerbrugge ervaart u het schoolleven, anno 1900.

Meer info: Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 | vrijetijd@oostkamp.be | www.oostkamp.be 9


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:02 Pagina 10

vrije tijd Wielertrofee

Oproep kampioenenhulde

Vanaf april organiseren verschillende wielerverenigingen van Oostkamp opnieuw de Wielertrofee. Op regelmatige basis zijn er verschillende ritten waaraan aangesloten en nietaangesloten leden kunnen deelnemen. De deelnemers maken kans op een toegangsticket voor de Superprestige veldrijden in Baliebrugge, aangeboden door het gemeentebestuur.

Bent u kampioen of behaalde u uitzonderlijke sportprestaties? Tijdens de kampioenenhulde op dinsdag 22 mei worden in De Valkaart alle Oostkampse sportkampioenen (individueel en ploegen) gehuldigd door het gemeentebestuur. Bent u zelf een verdienstelijk sporter of wenst u iemand voor te dragen, laat het ons weten. Meer info: Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 | vrijetijd@oostkamp.be

Sport over dag -

badminton: dinsdag van 8.30 tot 9.45 uur figuurtraining: dinsdag van 10 tot 11 uur step-aerobic: woensdag van 10 tot 11 uur aquafit: vrijdag van 8.40 tot 9.40 uur baantjes zwemmen (1 baan ter beschikking): vrijdag van 9.40 tot 10.20 uur BBB: vrijdag van 10 tot 11 uur

Nog tot 22 juni | niet tijdens schoolvakanties, op wettelijke feestdagen en vrijdag 18 mei Deelnemen: 15 euro/tienbeurtenkaart | Vooraf inschrijven niet nodig. Meer info: Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 | vrijetijd@oostkamp.be

Loopcriterium Elke zomer zetten we het op een lopen. De Jogging- en Beereltrofee is uitgebreid en in een nieuw kleedje gestoken. Het eerste loopcriterium Brugge-DammeBrugge vindt plaats op 25 maart. U kan deelnamekaarten afhalen in De Valkaart. Meer info: dienst Sport | t 050 83 31 84 | sport@oostkamp.be

10


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:03 Pagina 11

tegorie a c e w u ie N in kringlooptu

Bebloemingswedstrijd 2012

in een nieuw kleedje

Jaarlijks organiseert de gemeente in samenwerking met de Volkstuinen van Ruddervoorde een bebloemingswedstrijd. Alle inwoners kunnen gratis deelnemen en op die manier allerlei prijzen ter waarde van ongeveer 1.000 euro winnen. Schrijf u in vóór 23 april en zet mee de bloemetjes buiten.

Nieuwkomers Inwoners die nog nooit eerder deelnamen, worden in deze editie extra aangemoedigd om mee te doen. De beste nieuwkomer valt dit jaar zeker in de prijzen.

Nieuwe categorie: de kringlooptuin Verwerkt u zelf snoeihout in uw tuin door te vlechten of te hakselen, springt u inventief om met uw grasmaaisel, verving u gras door bodembedekkers, houdt u kippen of composteert u? Dan hebt u alle troeven in huis om met de prijs van beste kringlooptuin te gaan lopen. De gemeente wil op deze manier de afvalvrije tuinen aanmoedigen. Er worden winnaars gezocht in vijf categorieën:

-

kringlooptuinen gevelbebloeming, voortuinen, binnen- en achtertuin moestuin

Wedstrijdreglement Het volledige wedstrijdreglement van de gemeentelijke bebloemingsactie vindt u op www.oostkamp.be of kan u afhalen in -de dienst Milieu (Kapellestraat 19 | milieu@oostkamp.be | t 050 83 31 25) -Riderfort -Volkstuinen Ruddervoorde.

INSCHRIJVING VOOR 23 APRIL Dhr./mevr. ............................................................... .........................................................................................

Adres:

.......................................................................

.........................................................................................

Getuigenis van een deelneemster Meedoen aan de bebloemingswedstrijd is eigenlijk heel leuk en eenvoudig. Ik schreef mij in en ontving al onmiddellijk een bon waarmee ik potgrond kon kopen. De jurering gebeurde in de loop van de maand juni. Maar ook dit verliep vlot. Ik hoefde hier niet eens voor thuis te zijn. Het spannendste was de prijsuitreiking in september. Dat zat knap ineen! Eerst was er een spreker die een interessante uiteenzetting hield over het houden van hortensias en viburnum. Vervolgens werden de winnaars bekendgemaakt. Maar eigenlijk viel iedereen in de prijzen. Alle deelnemers kregen een mooie plant. We sloten af met een gezellige receptie en een prachtige diamontage van alle deelnemende tuinen. Ik heb veel inspiratie opgedaan voor mijn eigen tuin en leerde op deze manier ook veel mensen uit mijn omgeving kennen, die even verwoedde tuinliefhebbers blijken te zijn als ikzelf.

.........................................................................................

rneemt voor de eerste keer deel schrijft zich in voor de bebloemingswedstrijd 2012 van de gemeente Oostkamp voor volgende categorie (meerdere categorieën toegestaan): ❒ kringlooptuinen ❒ binnen- en achtertuinen ❒ voortuinen ❒ gevels ❒ moestuinen Opsturen naar: Jozef Vackier, bebloemingswedstrijd, Hertog van Klevestraat 12, 8020 Ruddervoorde.

11


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:03 Pagina 12

milieu & duurzaamheid Ondersteuning burgers bij acties rond klimaatverandering Oproep De campagne Ecobouwers Basis wil mensen over de streep trekken om relatief eenvoudige energiebesparende maatregelen in huis uit te voeren.

Stel uw huis open in oktober 2012 Is uw dak geïsoleerd? Zit er superisolerend glas in uw ramen? Heeft u een hoogrendementsketel? Denkt u bij minstens één van deze vragen hardop: uiteraard! Dan bent u de geknipte persoon om in oktober 2012 uw ervaringen door te geven aan mensen uit de buurt die nog steeds geld door hun raam gooien. Inschrijven: www.ecobouwers.be/basis. U vult een korte woningfiche in en vinkt aan op welke momenten u uw woning wil openstellen tijdens de weekends van oktober.

De provincie West-Vlaanderen wil burgers ondersteunen die initiatieven nemen om de klimaatverandering te beperken (mitigatie) of die aanpassingen aan de leefomgeving realiseren (adaptatie). Ze worden ‘burgerambassadeurs’ in de strijd tegen klimaatverandering. Op die manier vergroot het draagvlak. Burgerambassadeurs die een stichting of vereniging meekrijgen in een duurzame actie, kunnen financiële ondersteuning aanvragen tot een maximum van 15.000 euro in de vorm van een co2upon. Heeft u een idee? Neem contact op met Doenja Lefebure | doenja.lefebure@west-vlaanderen.be | t 050 40 31 73

Enthousiaste energiemeesters gezocht Bent u sociaal en enthousiasmerend, bent u geïnteresseerd in energiebesparing en wilt u daar iets mee doen? Dan bent u de geknipte persoon om energiemeester te worden. Energiemeesters zorgen voor ondersteuning van de openstellers en dat de opendeurdagen bekend gemaakt worden. Elke energiemeester geeft zelf aan welke taken hij op zich wil en kan nemen. Meer info: Bond Beter Leefmilieu | t 02 282 17 47 | johan.niemegeers@bblv.be | www.ecobouwers.be/basis

‘Let’s do it in de vuilbak!’ is een coole campagne die jongeren van 12 tot 18 jaar uitdaagt om hun afval niet op straat, maar creatief in de vuilbak te gooien. Benieuwd? Werp een blik op www.letsdoitindevuilbak.be. Jongeren kunnen met hun eigen movie tal van leuke prijzen winnen. 12

Onze bijen stellen het vandaag niet zo goed. Ook dit jaar verdeelt de provincie WestVlaanderen 2 zaadmengsels van inheemse wilde bloemen waar bijen dol op zijn. U kan gratis één pakketje met 2 mengsels aanvragen. Het pakketje is goed voor telkens 7 tot 10 m² bloemenplezier. Aanvragen: het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, Brugge | de bezoekerscentra Bulskampveld en het Zwin | t 0800 20 021 | www.west-vlaanderen.be/bijen


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:03 Pagina 13

Wat doet de compostmeester? De compostmeester informeert de burger over het thuiscomposteren. Hij/zij geeft tips en advies om kleine problemen te voorkomen. Ook van de principes van kringlooptuinieren is een compostmeester goed op de hoogte: mulchen, mulchmaaien, het verwerken van snoeihout en bladeren, vlechtwerk, onderhoudsvriendelijke planten, bodembedekkers, hakselen, kippen, …

De compostmeesters helpen u graag verder Nergens ter wereld wordt meer gecomposteerd dan in Vlaanderen. Eén Vlaming op drie doet actief aan thuiscomposteren. Er zijn hiervoor vele redenen. • Door

thuis te composteren, kan u flink besparen op afvalkosten. 60% van het restafval bestaat immers uit groenten-, fruit- en tuinafval. Dat kan u gemakkelijk thuiscomposteren. Compost is bovendien een bron van humus, ideaal voor de moestuin én de siertuin (rozen, borders, hagen, …).

• Composteren

is niet moeilijk. Enkele eenvoudige regeltjes en een minimum aan aandacht volstaan om een compostvat of -bak probleemloos te laten functioneren.

Wat is composteren? Op de bodem van een bos worden de bladeren en takjes van de bomen door miljoenen kleine organismen langzaam afgebroken tot donkerbruine humus. In een composthoop in uw eigen tuin gebeurt net hetzelfde. Het tuin- en keukenafval dat u toevoegt, wordt door natuurlijke bacteriën, schimmels en wormen omgevormd tot humus. Thuiscomposteren is heel eenvoudig. De compostbeestjes in uw vat of bak hebben net zoals wij voedsel, water en lucht nodig. Een goede afstemming tussen groen en bruin materiaal is hierbij van groot belang.

Compostvaten en -bakken Compostvaten en -bakken zijn te koop op de containerparken. De vaten kosten 10 euro en een bak 30 euro.

Waar vindt u een compostmeester? Alle parkwachters van de containerparken zijn ook compostmeester. U kan hen vragen stellen. Daarnaast geven de compostmeesters elke 1e zaterdag van de maanden april-mei-juni tussen 8 en 12 uur compostdemonstraties op onze containerparken. U kan hen herkennen aan hun jas waarop in grote letters ‘compostmeester’ staat. Spreek hen aan, stel uw vragen, zij helpen u graag verder!

Demotuin Het containerpark in de Siemenslaan beschikt over een prachtige demotuin. Vraag aan een parkwachter of u er eens door mag lopen. Hij zal u met plezier bijkomende info geven. Ook groepen en scholen kunnen hier op aanvraag een rondleiding of actieve workshop krijgen. Zij sturen hun aanvraag naar composteren@oostkamp.be. Meer info Met al uw vragen kan u steeds terecht bij alle parkwachters en op volgend e-mail: composteren@oostkamp.be. Ook op www.thuiscomposteren.be vindt u heel wat nuttige info.

Gratis cursus composteren Wil u starten met het thuis verwerken van uw keuken- en tuinafval? Of heeft u al een compostvat, maar nog veel vragen? Volg dan de compostcursus! • dinsdag 24 april | 19-22 uur | theorie | De Valkaart • zaterdag 5 mei | 9-13 uur | bezoek demoplaats Avelgem vanuit Oostkamp • zaterdag 12 mei | 9-12 uur | praktijk | containerpark Siemenslaan Inschrijven Geef uw naam, adres en telefoonnummer op in de containerparken of bij IVBO | t 050 45 63 74 | communicatie@ivbo.be. 13


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:03 Pagina 14

verkeer 42 extra parkeerplaatsen in centrum Oostkamp Brugsestraat In de Brugsestraat 28 staat een oude garage met een afdak die tot 2006 gebruikt werd door het Rode Kruis. De gemeente wil de oude garage afbreken en op de vrijgekomen ruimte 9 extra openbare parkeerplaatsen aanleggen. Tegelijkertijd wordt de houten schutting voor het JOC weggenomen. Hierdoor wordt het JOC zichtbaar van op de straat.

Flitspaal in Veldhoekstraat

Marechalstraat De gemeentelijke stapelruimte in de Marechalstraat ter hoogte van nummer 7, is door de verhuis naar OostCampus niet meer nodig. De gemeente zal de loods van 135 m2 afbreken en legt op het stuk grond 9 openbare parkeerplaatsen aan. Kortrijksestraat Door de bouw van sociale woongelegenheden op de oude Rijkswachtkazerne in de Kortrijksestraat verdwijnen de parkeerplaatsen die gebruikt worden door een aantal bewoners van de Kortrijksestraat. De gemeente onderhandelde met Desan om hiervoor een oplossing te vinden. De eigenaar van de parking is akkoord om samen te werken met de gemeente. De samenwerking voorziet het gebruik van 24 parkeerplaatsen voor een groep bewoners van de Kortrijksestraat. De gemeente investeert in een toegangssysteem met een slagboom en toegangsbadgen.

Aangepast verkeersreglement Siemenslaan Het verkeersreglement voor de Siemenslaan wordt aangepast. De parkeerstroken in de Siemenslaan worden voorbehouden voor vrachtwagens van meer dan 5,5 ton. In de Kapellestraat tussen het Europaplein en huisnummer 132 komt een parkeerstrook voor vrachtwagens. Deze strook kan gebruikt worden voor vrachtwagens van meer en minder dan 5,5 ton. Ter hoogte van OostCampus mogen enkel personenwagens parkeren. Dit zorgt voor een goede zichtbaarheid voor wie de parking van OostCampus afrijdt. Door deze aanpassingen wordt de verkeersveiligheid verbeterd en de parkeergelegenheid voor vrachtwagens op punt gezet. Marechalstraat Om de parkeergelegenheid in de Marechalstraat bij te sturen, wordt voorgesteld om de blauwe zone op de parking ter hoogte van huisnummer 7 af te schaffen. Deze parking kan opnieuw gebruikt worden door langparkeerders. Tegelijkertijd wordt voor de kortparkeerders een blauwe zone ingevoerd in de Marechalstraat tussen de Kortrijksestraat en huisnummer 26. Patersonstraat In september 2011 werd in de Patersonstraat een éénrichtingsverkeer ingevoerd voor een proefperiode. Met deze maatregel wil de gemeente de verkeersveiligheid in de buurt van de school verbeteren. De maatregel werd positief geëvalueerd door de bewoners en de school en werd definitief na goedkeuring in de Gemeenteraad. Nu wordt gekeken om deze aanpassingen ook duidelijk in het straatbeeld aan te brengen.

14

De werken in de Veldhoekstraat worden binnenkort afgerond. Ook het kruispunt van de Veldhoekstraat met de Sijslostraat werd aangepast. De verbinding van de Sijslostraat met de Veldhoekstraat is nu de hoofdweg. Het verkeer moet afslaan om de Sijslostraat te vervolgen richting Loppem. Het doorgaand verkeer in de Sijslostraat vertraagt hierdoor. De fietsers moeten de Sijslostraat in 2 bewegingen oversteken via de middenberm. Dit is een veiligere situatie voor de fietsers. Door dit nieuw kruispunt is de verkeerssituatie gewijzigd en verliest de flitspaal daar zijn nut. De flitspaal wordt verplaatst naar de Veldhoekstraat ter hoogte van de zone 50 waar de woonwijken op de Veldhoekstraat uitkomen. De gemeente wil op die manier de snelheid in de Veldhoekstraat in de hand te houden.


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:03 Pagina 15

Werken aan het kruispunt Kruiskalsijde en in de Sijslostraat Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal werken uitvoeren aan het kruispunt Kruiskalseide en in de Sijslostraat. De werken zullen telkens ongeveer 3 weken duren. De werken worden op elkaar afgestemd en volgen elkaar op. AWV start op 10 april met de werken aan het kruispunt Kruiskalseide. Daarna starten de werken in de Sijslostraat. Meer info volgt in de Kleine Merel van april, op onze website en via de pers. Werken aan het kruispunt Kruiskalseide Het kruispunt is gedurende de werken volledig afgesloten. Er worden nieuwe rioleringen gelegd en nadien wordt de rijbaan geasfalteerd. Het personenvervoer wordt omgeleid via de Veldhoekstraat. Het vrachtverkeer van +10 ton rijdt om via de E403 en de E40. •Tijdens de werken rijden er geen bussen van De Lijn via Hertsberge, behalve de schoolritten. De schoolritten starten en stoppen aan de kerk van Hertsberge. De haltes tussen de kerk en de Kruiskalseide vallen tijdens de werken weg. •De schoolrit vanuit Hertsberge richting Torhout start aan de kerk van Hertsberge en rijdt via Oostkamp, de Veldhoekstraat en Ruddervoorde naar Torhout. ’s Avonds rijdt de bus in de omgekeerde richting. De bus rijdt niet langs de haltes tussen de kerk van Hertsberge en de kerk van Ruddervoorde. •De bussen die van Oostkamp richting Ruddervoorde rijden, zullen tijdens de werken afslaan aan de Veldhoekstraat. Via de Sijslostraat rijden ze naar het centrum van Ruddervoorde. De haltes tussen de Drie Koningen en de Kruiskalseide en tussen de Kruiskalseide en het centrum van Ruddervoorde vallen tijdelijk weg. Werken in de Sijslostraat In de Sijslostraat worden ter hoogte van huisnummer 113 herstellingen aan het wegdek uitgevoerd. Ter hoogte van de Canadastraat worden de betonstraatstenen vervangen door asfalt. Tijdens de werken wordt het gedeelte van de Sijslostraat tussen de Canadastraat en de Bergenstraat volledig afgesloten. Het kruispunt Sijslostraat - Bergenstraat blijft tijdens de werken open. Het personenvervoer naar of van Loppem, Veldegem en E403 moet omrijden via de Veldhoekstraat. Het vrachtvervoer +10 ton rijdt om via de Kortrijksestraat naar Oostkamp. Daar kunnen ze de E40 nemen.

Paarden in het verkeer Wat doet u het best als u een paard tegenkomt in het verkeer? Paarden in het verkeer schrikken snel. Ze proberen dan weg te vluchten. Ruiters en koetsiers kunnen dit niet altijd vermijden. In het verkeer kan dit grote gevolgen hebben. Een aantal tips om problemen te vermijden: • Vertraag altijd en stop indien het paard angstig is. • Hou afstand: - Laat zo veel mogelijk ruimte als u achter een paard rijdt. - Hou genoeg zijdelingse afstand als u het paard voorbij steekt of inhaalt. - Als u een paard voorbij steekt, voeg zo ver mogelijk voorbij het dier weer in. • Maak geen lawaai. Paarden schrikken van claxons, geroep, luide muziek, zware motoren, kletterende aanhangwagens en vracht,... • Vermijd plotse en hevige bewegingen zoals rennen, zwaaien, flapperende ladingen,... • Doorbreek nooit een groep paarden. • Wees extra op uw hoede in vreemde situaties. Paarden zijn bang van bizarre of onbekende objecten zoals treinen, trams, vrachtwagens, tractoren, tunnels, bruggen, omvergevallen bomen, loslopende honden... 15


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:03 Pagina 16

veiligheid Rookmelders Jaarlijks zijn er in België ongeveer 10.000 branden. Daarbij maakt niet alleen de hitte van het vuur slachtoffers. Vooral de rook is dodelijk, zeker als de brand ’s nachts uitbreekt. Investeer in een goede rookmelder, hang hem op de juiste plaats en test hem regelmatig. Tips voor de aankoop van een rookmelder •Een rookmelder kunt u kopen in allerlei elektro- en doe-het-zelfzaken. •Er wordt aangeraden om de rookmelder om de 10 jaar te vervangen. •Koop een rookmelder met een niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar. •Koop een rookmelder met de labels CE en EN14604 •Koop een rookmelder met een testknop. Zo kunt u de goede werking van de rookmelder controleren. •Koop een optische (of foto-elektrische) rookmelder. Ionische rookmelders mogen niet meer verkocht worden en zijn vanaf 1 januari 2020 verboden voor particulier gebruik. Hang de rookmelder op de juiste plaats. •Een rookmelder geeft voldoende bescherming tegen brandgevaar als hij correct werd geïnstalleerd. •Voorzie minstens 1 of 2 rookmelders, ook in woningen waarvan een gedeelte niet gebruikt wordt als woonruimte. •Plaats minstens 1 rookmelder in de hal of trappenhuis op elke bewoonde verdieping van het huis. •Rookmelders in de keuken, badkamer of garage leiden sneller tot vals alarm. Dit zijn niet de meest aan te raden locaties. •Installeer de rookmelders aan het plafond op minstens 30 cm van de hoek en op 15 cm van het plafond. Op die manier kan de detector de rook snel oppikken. •Plaats de rookmelder zodanig dat u er vlot bij kan voor onderhoud. •Schakel de rookmelder in nadat hij geïnstalleerd is. Test en onderhoud de rookmelder regelmatig. •Test tenminste 1 keer per maand de rookmelder. •Verwijder maandelijks het stof van de rookmelder. •Haal nooit de batterij uit de rookmelder, tenzij om te vervangen. •Overschilder nooit de rookmelder en stop de gaatjes nooit toe. Meer info: www.besafe.be

16

GPS-toestellen voor de brandweer Sedert enkele jaren neemt de brandweer van Oostkamp deel aan het principe van ‘Snelst Adequate Hulp’. Dit brengt verplichtingen mee voor de uitruk- en aanrijtijden. Tussen de oproep en het effectief uitrijden mag max. 5 minuten zitten. Bij een oproep kan de centrale de GPS instellen met het juiste adres en de aanrijroute. Hierdoor wordt tijd gewonnen. Loppem, Zedelgem en Veldegem maken sinds kort deel uit van het werkgebied. Dit gebied is nog niet zo goed gekend. De aansturing via GPS is een hulp om snel ter plaatse te zijn.

Is uw laptop gestolen? Er bestaat anti-diefstal software waarmee u uw laptop kan lokaliseren. Software prey is een gratis toepassing die u kan downloaden op http://preyproject.com/. Vervolgens installeert u dit op uw laptop en meldt u zich aan. Van zodra de dief on-line gaat, krijgt u gegevens (het IP-adres) door van de gebruiker van uw laptop. Met die gegevens kunt u naar de politie stappen. Het bekomen van het IP-adres kan de politie een hele stap vooruit helpen bij het voeren van onderzoeken. De kans op het terugvinden van uw laptop vergroot hierbij.


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:03 Pagina 17

veiligheid

Rijbewijs categorie B of BE? Volg onderstaand schema om te weten of u een rijbewijs B of BE nodig hebt voor uw aanhangwagen. Afkortingen: •MTM: Maximaal toegelaten massa. •MTM AHW: Maximaal toegelaten massa van de aanhangwagen (= gewicht aanhangwagen + de lading) bv MTW AHW = 750 kg en de aanhangwagen weegt 300 kg, dan mag u 450 kg lading vervoeren. •MTM SLEEP: Maximaal toegelaten massa van de sleep (MTM trekkend voertuig + MTM AHW) •MTM trekkend voertuig=gewicht voertuig + hetgeen er maximaal mag geladen worden bv gewicht auto 1.000 kg. •TARRA VTG CAT B: lege massa van het trekkend voertuig categorie B (= eigen gewicht van het voertuig zoals carrosserie, banden,…..) De maximaal toegelaten massa van de aanhangwagen is terug te vinden op het identificatieplaatje van de aanhangwagen of het keuringsbewijs. De maximaal toegelaten massa, evenals de tarra van het trekkend voertuig is terug te vinden op het keuringsbewijs of het gelijkvormigheidsattest (C.O.C.).

Laat dieren niet rondzwerven Sinds januari 2009 is de politiezone gestart met het opleggen van gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Dit is een systeem waarbij kleine overlast zoals hondenpoep, sluikstorten,.. worden beboet. Ook het rondzwerven van dieren valt daaronder. Wat mag niet: •De eigenaars mogen hun dieren niet achterlaten of ze laten rondzwerven. •Honden moeten aan de leiband gehouden worden op de openbare wegen, op het openbaar domein en in publieke groene ruimten. •De eigenaar moet zijn dier altijd onder controle kunnen houden en alle voorzorgen nemen zodat het dier niet bijt. •Het is verboden om dieren op andermans grond te laten lopen. Ook in 2012 zal de politie systematisch optreden bij deze inbreuken. Meer info: www.hethoutsche.be

In welke gevallen heeft u een dubbel van uw nummerplaat nodig? Een voertuig mag zich pas in het verkeer begeven als het ingeschreven is en de toegekende nummerplaat draagt. Deze nummerplaat wordt achteraan bevestigd. Aan de voorzijde moet er een dubbel bevestigd worden. Er zijn nog een aantal gevallen waarbij een extra nummerplaat moet bevestigd worden. •Koppelt u een aanhangwagen met een MTM (maximaal toegestane massa) van minder dan 750 kg aan uw voertuig, dan moet deze aanhangwagen de dubbel van de nummerplaat van het trekkend voertuig dragen. Als u de aanhangwagen van uw buurman gebruikt, moet u de nummerplaat van uw voertuig deze aanhangwagen bevestigen. •Monteert u achteraan op uw voertuig of op de trekhaak een fietsendrager, dan moet u eveneens op de fietsendrager een dubbel van de kentekenplaat aanbrengen. Wie de regels niet opvolgt, riskeert een onmiddellijke inning van 50 euro. In principe kan men u verplichten uw aanhangwagen aan de kant te zetten tot u een correcte nummerplaat bevestigt.

17


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:03 Pagina 18

lokale economie Met Belgerinkel naar de Winkel

Oostkampse handelaars Chaumont

De fietscampagne Met Belgerinkel naar de Winkel overtuigt om boodschappen te doen met de fiets en bij de lokale handelaar. De actie zorgt elk jaar voor gezellige momenten in de gemeente met aandacht voor de handelaars in de buurt. De actie loopt dit jaar van zaterdag 5 mei tot zaterdag 9 juni.

In het weekend van 17 tot 21 mei vindt in Chaumont een departementale markt plaats. Oostkampse handelaars en zaakvoerders kunnen deelnemen aan deze markt en hun producten promoten en verkopen in de Franse partnerstad. Meer info: Dirk De Zutter | t 050 82 44 06

De campagne is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, Unizo, Christelijke Mutualiteit en de Fietsersbond, in samenwerking met de gemeente. Ook het provinciebestuur van West-Vlaanderen steunt de actie met een waardebon die de winnaar kan besteden in een lokale buurtwinkel. Met Belgerinkel naar de Winkel kan in 2012 rekenen op een nieuwe fietssponsor en de gemeente heeft een nuttig en stijlvol spaarproduct in petto voor de deelnemers. De fietser krijgt op die manier een duwtje in de rug.

Gemeentelijke landbouwtelling afgeschaft

Oostkamp is nationale daggemeente “Open Bedrijvendag 2012” Op 7 oktober neemt de gemeente deel aan de Open Bedrijvendag. OostCampus en het containerpark in de Siemenslaan worden opengesteld voor het grote publiek. Een aantal Oostkampse bedrijven schreven zich in om mee te doen. Door de deelname van de gemeente en het containerpark in de Siemenslaan, kunnen zij rekenen op extra publiciteit. Bedrijven die nog interesse hebben om deel te nemen, kunnen zich nog registreren.

De landbouwenquête van mei en de groentetelling in september verloopt vanaf 2012 niet meer via de gemeente. De gegevens worden voortaan opgevraagd uit de bestaande databanken van het ALV en het FAVV. De landbouwers zullen wel nog één keer per jaar een sterk vereenvoudigde vragenlijst moeten invullen. In maart verstrekt het FOD Economie inlichtingen aan de landbouwers over deze vereenvoudigingen.

Meer info en inschrijven: Mieke Ampe | t 0478 97 05 41 | mieke.ampe@c-center.com | www.openbedrijvendag.be

Oostkamp in cijfers De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij van West-Vlaanderen (POM) maakt jaarlijks een steekkaart op met sociaaleconomische gegevens van elke West-Vlaamse gemeente. De thema’s die aan bod komen zijn o.a. demografie, welvaart, werkgelegenheid, werkloosheid, economische activiteit in de gemeente en land- en tuinbouw. Deze gegevens bieden de mogelijkheid om te evalueren hoe wij ons verhouden t.o.v. andere gemeenten, het provinciaal en Vlaams gemiddelde. Per thema wordt opgegeven op de hoeveelste plaats Oostkamp staat in de provincie WestVlaanderen (64 gemeenten). Voor de opmaak van de steekkaart baseert de POM zich op bronnen uit 2009 en 2010. De cijfers vergelijken de situatie 2010 met de referentieperiode 1999-2009.

18

Thema

waarde

Aantal werkende inwoners 10.692 Aantal werklozen 609 Aantal zelfstandigen en helpers 2.179 Aantal actieve bedrijven 2.224 Aantal land- en tuinbouwbedrijven 238 Aantal detailhandelaars per 1.000 inwoners 14,9 % tewerkstelling in hoog technologische bedrijven 24% Welvaartsindex 104

% groei t.o.v. plaats t.o.v. referentieperiode 64 West-Vlaamse 1999-2009 gemeenten +2%

13de plaats

-19.8%

20ste plaats

+17,4%

11de plaats

+ 6,7%

10de plaats

- 37,9%

10de plaats 16de plaats 2de plaats 7de plaats


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:03 Pagina 19

ocmw Een getuigenis We waren op bezoek bij Paula uit Waardamme om een paar vragen te stellen over Oostkamp in Actie (OIA). Paula is weduwe en is 80 jaar. Haar zus Simone was toevallig bij haar op bezoek.

Heeft u met de lente in zicht een klus te doen? Oostkamp in Actie ondersteunt de thuiszorg. Tegen democratische prijzen bieden de medewerkers een oplossing voor diverse klussen. •In huis worden o.a. kleine schilder- en behangwerken uitgevoerd, een kapotte lamp vervangen, een lekkende kraan hersteld …. . •Nu het lente is, worden extra ploegen ingezet voor het werk in de tuin: maaien met grasmachine, wieden van onkruid, kuisen van borders, scheren van een haag en snoeiwerk, planten van bloemen en struiken, … Oostkamp in Actie geeft voorrang aan senioren, langdurig zieken, mensen met een beperkt inkomen of mensen in een tijdelijke probleemsituatie. Ze kunnen deze klussen realiseren omdat het een samenwerkingsinitiatief is tussen het OCMW, de gemeente, het PWA en de sociale werkplaatsen SOBO@werk en Loca Labora.

Hoe heb je OIA leren kennen en hoelang maak je al gebruik van de diensten? Paula: Het is mijn dochter die me zei dat OIA bestaat. Ze vond dat ik mijn tuin niet langer zelf mocht onderhouden omdat het voor mij te lastig werd. Ondertussen onderhouden ze al 6 jaar mijn tuin. Ik ben daar tevreden over. De medewerkers van OIA zijn erg vriendelijk en het zijn meestal dezelfde medewerkers die komen werken. Zo kennen we elkaar al een beetje. Het is iedere keer opnieuw een leuke ontmoeting. Heb je nog andere werken door OIA laten uitvoeren? Paula: Vorig jaar hebben ze mijn zithoek geschilderd. Ik vind dat ze ook daar zeer mooi werk hebben verricht. Moet je lang wachten vooraleer ze van OIA komen om de tuin te onderhouden? Paula: Omdat ze al lang bij mij komen, weten ze wanneer ze opnieuw moeten komen zodat de tuin er altijd netjes bij ligt. Het is een zorg minder en een hele geruststelling. Simone: Vorige week was er plotseling een lek aan mijn boiler die op zolder staat. Toen belde ik OIA op en ze waren daar heel vlug. Ze konden een voorlopige oplossing bieden en de dag daarna is mijn loodgieter langsgekomen om het probleem op te lossen. Wat vind je van de prijs die je moet betalen? Paula: Het is niet echt goedkoop, maar ik vind dat ze goed werk leveren voor hun geld.

Meer info: OCMW Oostkamp, Dorpsplein 1, Waardamme | t 050 28 82 90

Ik wou eigenlijk eindigen met de vraag of je OIA zou aanraden aan vrienden of familie, maar ik hoor dat je alvast je zus hebt overtuigd. Paula: Ja, mijn zus maar ook nog iemand vanuit mijn straat!

OCMW Oostkamp verlengt samenwerking met sociale werkplaatsen De OCMW-raad besliste om de huidige samenwerking met de sociale werkplaatsen Sobo uit Brugge en Loca Labora uit Beernem te verlengen. Deze organisaties stellen mensen tewerk die door omstandigheden moeilijk aan de slag geraken in het arbeidscircuit. De samen-werking is vooral gericht op de uitbouw van de klusjesdienst (Oostkamp in Actie). De werknemers voeren vooral bij senioren kleine (groen)werken uit. Ook kleinere werken aan het OCMW-patrimonium worden door deze mensen aangepakt.

OCMW Oostkamp maakt aanspraak op gratis levensmiddelen voor voedselbedeling OCMW Oostkamp kan in 2012 opnieuw beroep doen op de verdeling van allerlei levensmiddelen via het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau. Omdat het OCMW meer en meer de vraag krijgt naar levensmiddelen, zijn deze producten meer dan welkom. Het OCMW is dan ook overgeschakeld naar een georganiseerde vorm van voedselbedeling voor een beperkte groep van OCMW-cliënteel. OCMW Oostkamp werkt voor dit initiatief ook samen met andere partners.

OCMW en samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Het samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) wil o.a. de samenwerking verbeteren tussen alle zorgaanbieders in de thuiszorg: de diensten voor gezinszorg, de huisartsen, de kinesisten, thuisverpleegkundigen, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de woonzorgcentra, de sociale diensten van de OCMW’s,… Al deze partijen komen regelmatig samen om patiëntendossiers te bespreken. Het OCMW sloot met de SEL een overeenkomst waarbij dit patiëntenoverleg wordt geregeld.

19


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:03 Pagina 20

sociaal Slaap- en kalmeringsmiddelen Bij problemen van angst, spanningen en slapeloosheid is het beter om medicatie te vermijden. Alleen bij ernstige vormen of wanneer gewone behandelingen niet helpen, komen slaap- en kalmeringsmiddelen in aanmerking. Er bestaan heel wat alternatieve behandelingen voor een beter lichamelijk en geestelijk welzijn. De kwaliteit is niet altijd gegarandeerd. Informeer u dus grondig en bespreek de mogelijkheden met uw huisarts of apotheker. Tips om slaapstoornissen te verminderen •Slaap enkel zoveel als nodig is om u fris te voelen tijdens de volgende dag. •Sta elke dag op rond hetzelfde uur. •Doe elke dag lichaamsbeweging, maar best niet voor het slapen gaan. •Isoleer de slaapkamer tegen lawaai en licht. •Zorg voor een ideale temperatuur in de slaapkamer. •Vermijd het gebruik van tabak. •Vermijd zware maaltijden voor het slapen. •Vermijd alcohol en cafeïnehoudende dranken voor het slapen; alcohol vergemakkelijkt het inslapen maar maakt dat u vaker wakker wordt. •Als u niet kunt inslapen, ga naar een andere kamer en probeer daar wat te ontspannen.

Mantelzorg

Tips om angst en spanningen te verminderen •Probeer elke dag een aangenaam moment voor uzelf in te lassen •Zoek manieren om de spanning weg te nemen: fysieke of geestelijke ont-spanning door bijvoorbeeld te sporten, massage, yoga of zomaar niets doen. •Neem gedurende de werkdag pauzes, al is het maar voor een kwartiertje. •Zoek steun bij anderen of schrijf uw gevoelens op papier. •Neem niet te veel hooi op uw vork en durf “neen” zeggen. Waar hulp zoeken? uw huisarts of apotheker •centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor gezinsplanning, ... •op raadpleging: in het ziekenhuis, in de polikliniek, in privé-praktijken •Tele-onthaal: www.tele-onthaal.be | gratis telefoonnummer 106 •Julie Renson Stichting | t 02 538 94 76 | www.julierenson.be •Folders zijn te verkrijgen in alle Oostkampse openbare gebouwen. •bij

Mensen zorgen al eeuwen voor iemand die dat zelf niet meer kan. Vroeger bestond daar geen woord voor, sinds enkele jaren wel. Tegenwoordig noemt men dit mantelzorg. Mantelzorg is de extra zorg die één of meerdere personen uit de directe omgeving geven aan een zorgbehoevende persoon. De zorg vloeit voort uit de sociale relatie, buiten het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk. Mantelzorg in Oostkamp Sommige mantelzorgers in Oostkamp kunnen beroep doen op een waarderingspremie. •Bent u op hetzelfde adres gedomicilieerd van een zorgbehoevende oudere en neemt u de zorg op voor deze oudere? •Doet u een beroep op een erkende dienst voor nachtoppas? •Krijgt u een sociaal-pedagogische toelage voor de thuisverzorging van gehandicapte kinderen vanwege de provincie West-Vlaanderen? Dan kan u waarschijnlijk genieten van een Oostkampse financiële toelage. Meer info: Sociaal Infopunt, Gemeentehuis | t 050 83 31 74 | sociaalinofpunt@oostkamp.be

10.000 stappen Pol Goossen (alias Frank Bomans) promoot 10.000 stappen in populaire serie “Thuis” Voldoende lichaamsbeweging is belangrijk voor de gezondheid. Bewegen kan u op een eenvoudige en aangename manier in het dagelijkse leven integreren met ‘10.000 stappen Vlaanderen’. Een half uur beweging aan matige intensiteit per dag heeft al een gunstig effect op de gezondheid. Dit mag verspreid worden in kortere periodes verspreid over de dag. Neem wat meer de fiets, ga met de trap in plaats van de lift, werk in de tuin, laat de hond uit,… Wie een beter beeld wil van de hoeveelheid beweging per dag of wie een extra stimulans nodig heeft, kan zijn stappen per dag tellen. U kan hiervoor een stappenteller gebruiken. Pol Goossen, beter gekend als Frank Bomans uit de soap “Thuis”, zet zijn beste voetje voor om de promoactie van de 10.000 stappen te versterken. In Thuis kreeg Yvette, de schoonmoeder van Frank, het advies van haar huisarts om dagelijks 10.000 stappen te zetten en een stappenteller te dragen. Frank ging in competitie met haar.

20


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:03 Pagina 21

Meldpunt Discriminatie In de wetgeving staan heel wat gronden waarop men gediscrimineerd kan worden: geslacht, leeftijd, nationaliteit, huidskleur, seksuele geaardheid, vermogen, handicap, godsdienst,… Wie om één van deze redenen ongelijk behandeld wordt, kan zich richten tot het Meldpunt Discriminatie Brugge. Ook als u weet dat iemand gediscrimineerd wordt, kan u contact opnemen met het meldpunt. De medewerkers luisteren, registreren en zoeken mee naar een oplossing. Discreet, in alle vertrouwen en altijd in overleg. Bemiddeling staat hierbij centraal. Het meldpunt volgt de zaak op tot ze helemaal is afgehandeld. U kan telefonisch contact opnemen, een brief schrijven, een e-mail sturen of een meldingsformulier invullen op internet. Indien nodig kan u daarna op gesprek komen. Meer info: Meldpunt Discriminatie Brugge | Kerkhofstraat 1, Brugge | t 050 40 73 99 | meldpuntdiscriminatie@brugge.be | www.brugge.be/meldpuntdiscriminatie

Evaluatie bezoeken 85-plussers Door de vergrijzing van de maatschappij stijgt ook in onze gemeente de groep 85-plussers. In het najaar woonden 532 85-plussers in Oostkamp. 143 personen verbleven in één van de woonzorgcentra of in de serviceflats in Ruddervoorde. De actie van de Ouderenadviesraad en de gemeente richtte zich op de ouderen die nog alleen wonen en niet aangesloten zijn bij een ouderenvereniging. 240 85-plussers kwamen in aanmerking voor een bezoek. 188 van hen gingen in op het voorstel. 85-plussers die alleen wonen en geen lid zijn van een ouderenvereniging lopen het meest risico op vereenzaming. T.o.v. de leeftijdgenoten die in een woonzorgcentrum verblijven, riskeren zij ook minder geïnformeerd te zijn over de sociale voorzieningen voor ouderen. Tijdens de gezellige babbel luisterden de vrijwilligers naar de noden en vragen van de 85-plussers. Men polste ook naar de interesse om bijeenkomsten voor ouderen bij te wonen. Verder werd er uitleg gegeven bij het personenalarmsysteem en alle ouderen ontvingen een actuele ouderengids en een doos koeken als attentie. 50 vrijwilligers boden zich aan om mee te werken aan de huisbezoeken. Elke vrijwilliger bezocht gemiddeld 3 personen. De bezoeken werden door de ouderen enorm gewaardeerd. De initiatiefnemers beslisten om de bezoeken om de 2 jaar te herhalen.

Oostkamp doet mee i.s.m. IGOS 21


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:03 Pagina 22

noord-zuid 3 weken en werken te Kampala, Oeganda Van 7 tot 29 juli 2011 nam de familie Deruwe-Seaux uit Moerbrugge, samen met TIHF uit Brugge, deel aan een zorg- en bouwproject in Kampala. Hierna vindt u hun verslag. Wij verdeelden onze hulp over twee tehuizen in de hoofdstad Kampala. Met 10 volwassenen en 12 leerlingen en onze kinderen (11, 13 en 15 jaar) werkten we samen met 7 Oegandese studenten. Dat was een doelstelling op zich. De vochtige warmte en de vermoeidheid van het werk komen bovenop de last van alle emotie. Het zien en meemaken van miserie, honger, armoede, … is voor een westerling zeer zwaar. Naguru Reception Centre is een opvanghuis voor jonge weeskindjes. Ze vangen kinderen op die door hun familie verstoten worden omwille van een vloek (lees: licht-mentale handicap). Ook kinderen die geen familie of buren hebben die zich over hen ontfermen, worden er opgevangen. Andere kinderen komen er terecht omdat ze bescherming nodig hebben tegen hun omgeving. Ze worden uit het gezin gehaald waar ze mishandeld worden of ze worden uit de prostitutie gehaald. Ondanks de overheidssteun loopt de werking mank. Er zijn 7 overwerkte personeelsleden die het werk niet aankunnen. Zij zorgen dag én nacht voor eten, verzorging en logement voor 140 kinderen. Het gebouw is voorzien op 35 kinderen. We voerden er herstelling- en schilderwerken uit en bekostigden de plaatselijke aannemers die de toiletten en de speeltuin renoveerden. We knuffelden de kleinsten. Iets waarvoor er anders geen tijd overblijft. In Kampala School for Physically Handicapped (KSPH) is er zonder overheidssteun toch een goed beleid. Er bestaat in Afrika nog altijd een groot taboe rond mensen met een psychische én fysische beperking. Hoewel Kampala een bijzonder grote én drukke stad is, ziet men ze nauwelijks op straat. Ze worden uit schaamte binnenshuis verstopt ofwel verstoten uit de familie. De KSPH gaat in tegen deze cultuur. Ze onthaalt jonge mensen met een beperking zonder onderscheid van geloof en leert hen een beroep. Wij speelden en knutselden er met de jongeren en bekostigden er kleine bouwwerken zoals het heraanleggen van een pad en leuningen. We kunnen veel leren van de mensen in Afrika over hoe ze omgaan met hun zorgen, hun blijheid om het weinige wat ze hebben en ontvangen. Het was een belevenis die niet te vatten is met het woord “reis”.

22

Digitale Week | 21-27 april Een buurman die zo goed weet hoe hij dat virus van uw computer moet krijgen, een kleindochter die uw foto’s van uw camera naar uw computer kan overzetten, de buurtwerkster die zo goed weet uit te leggen hoe u moet sms-en,… Het zijn allemaal – ieder op hun eigen manier – helden in multimedia. Tijdens de Digitale Week van 21 tot en met 27 april organiseert de gemeente Oostkamp tal van activiteiten rond de digitale wereld met als thema “Helden”:

6 workshops + opendeur Leuke printideetjes: 9 uur Omgaan met Lightroom: 10 uur Presenteren met Keynote: 11.30 uur Apple adresboek: 12.30 uur Wat is smartphone: 14 uur Facebook en Twitter: 15 uur Opendeur: van 11 tot 17 uur Wanneer: zaterdag 21 april Waar: CVO St.-Godelieve, Kortrijksestraat 47 Gratis | Vooraf inschrijven Meer info: t 050 50 24 34 | www.cvosg.be

Opnemen van geluid | Cursusdag Wat: een cursusdag over opnemen van geluid, stemopnames, ruis verwijderen uit geluidopnames. Wanneer: zaterdag 21 april | 10 uur Waar: Nieuwvliet Kostprijs: leden 5 euro | niet-leden 7 euro | vooraf inschrijven Org.: Filmclub Spectrum Oostkamp Meer info: Mario Somers | t 050 82 79 51 | www.spectrumoostkamp.be


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:04 Pagina 23

digitale week Volksverhalen en Beeldbank Wat: Danny Sap komt volksverhalen vertellen voor het 6de leerjaar, geïllustreerd door beelden uit de Beeldbank. In samenwerking met Oostkampse scholen. Wanneer: dinsdag 24 april

Haal meer uit de bibliotheek Wat: Een korte introductie over hoe u meer uit de catalogus en databanken mediargus en biblion kunt halen. Wanneer: woensdag 25 april | 10 uur, 14 uur en 17 uur zaterdag 28 april | 10 uur en 14 uur Waar: Bibliotheek-infopunt Kostprijs: gratis Meer info: t 050 83 31 30 | bibliotheek@oostkamp.be

Demo E-reader en tablet Wat: Aansluitend op de introductie van catalogus en databanken kunt u kennismaken met e-readers en de tablet. Na een korte uitleg kunt u de readers en de tablet ter plaatse uittesten. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Wanneer: woensdag 25 april | 10.30 uur, 14.30 uur en 17.30 uur zaterdag 28 april | 10.30 uur en 14.30 uur Waar: Bibliotheek-infopunt Kostprijs: gratis Meer info: t 050 83 31 30 | bibliotheek@oostkamp.be

Virtuele Ruimte | Workshop Wat: Experimenteren met blue- en greenkey effecten. In kleine groepjes werken we aan een sciencefiction verhaal. We verzinnen een wereld en tekenen onze eigen achtergrond. Dan gaan we voor het grote scherm staan net zoals de weerman en dankzij het Hollywood special effect, kunnen we door onze eigen tekening wandelen. Wie: 9-12 jaar Wanneer: woensdag 25 april | 13.30-16.30 uur Waar: De Valkaart Org.: gemeente Oostkamp Kostprijs: 5 euro Vooraf inschrijven Meer info: t 050 83 31 80 | vrijetijd@oostkamp.be

Wie was de grootvader van mijn grootvader? Genealogie door dr. Paul Vandewalle Wat: Een inleidende lezing die de aanzet kan zijn voor een familieboek, een familiefeest,… en een boeiende studie om het leven van uw voorouders te leren kennen. Ook de informatie-software voor de verwerking van de gegevens komt aan bod. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Wanneer: Donderdag 26 april | 14 uur en 20 uur Waar: Bibliotheek-infopunt Kostprijs: gratis Meer info: t 050 83 31 30 | bibliotheek@oostkamp.be

Senioren leren Senioren Digitale wandeling door Oostkamp met Streetview: demo en vele tips over Streetview o.l.v. Anny Vandierendonck Imikimi: leuke gratis montage-applicatie met wonderbaarlijke eindresultaten o.l.v. Herman Vanhaelemeesch Algemeen opendeurmoment tot 12 uur Wanneer: woensdag 25 april | vanaf 9.30 uur Waar: d‘ Oude Gemeenteschool Org.: gemeente Oostkamp i.s.m. Seniornet Vlaanderen Vooraf inschrijven en meer info: Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 | vrijetijd@Oostkamp.be

Opendag computerinitiatie Wanneer: Woensdag 25 april | 14-17 uur Waar: ’t Gezelletje, Schooldreef 12, Oostkamp Org.: Welzijnsschakel

Gaming-middag: kinderen gamen met en tegen hun grootouders VBS De Sprong, Waardamme | dinsdag 24 en woensdag 25 april | 8.30-12 uur VBS De Vaart, Moerbrugge | maandag 23 en dinsdag 24 april | 16.30-18 uur VBS St.-Pieter, Oostkamp | woensdag 25 april | 13.30-17 uur VBS De Bosbes, Hertsberge | donderdag 26 april | 16.30-18 uur VBS De Kiem, Ruddervoorde | vrijdag 27 april | 9-12 uur Org.: Scholengemeenschap Gruuthuse Meer info: Bart Neirynck | t 0477 28 93 65 | bart.neirynck@skynet.be

Tax-on-Web In 2011 deden 2.696 (22,1%) inwoners hun aangifte online met Tax-on-Web. Hiermee behoort Oostkamp tot de beste leerlingen van Vlaanderen. Ook dit jaar zijn er infosessies waarop het gebruiksvriendelijke programma uitgelegd wordt. Wanneer: • maandag 21 mei | 14.30 uur (middageditie gericht op senioren) en om 19.30 uur | De Valkaart • dinsdag 22 mei | 19.30 uur | De Oude Gemeenteschool Ruddervoorde Inschrijven: Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 | vrijetijd@oostkamp.be

Digitale week in WZC Ter Luchte In woonzorgcentrum Ter Luchte vinden in de digitale week diverse activiteiten plaats. Er wordt een beeld gegeven van vroeger en nu aan de hand van een powerpointvoorstelling. De bewoners leren met de Wii spelen. Er komt een digitale koffer met toestellen van vroeger en nu. Er is een kennismaking met oude foto’s uit de Beeldbank en oude ambachten.

23


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:04 Pagina 24

jubilarissen Briljanten bruiloft Edgard en Suzanna Gogne-Deschepper Sint-Elooisstraat 87, Ruddervoorde 7 mei Leon en Margaretha Kyndt-Segaert Sint-Elooisstraat 87, Ruddervoorde 12 mei

Diamanten bruiloft Roger en Alia Miny-Traen Kortrijksestraat 216, Oostkamp - 18 april Amaat en Maria Eecloo-Dewachter Sint-Pietersplein 12/2-02, Oostkamp 19 april Gaston en Germaine Lapere-Devos Sint-Pietersplein 22/0-01, Oostkamp 23 april

Het College van Burgemeester en Schepenen bracht een bezoekje aan deze echtparen die in de afgelopen winter hun diamanten jubileum vierden.

Willy en Evelina Cloet-Verbeure

Albertus en Julienne Cortvriendt-Verbeerst

Michel en Josepha Vanhaelemeesch-Vanhove Torhoutsestraat 294, Ruddervoorde 15 mei Hector en Maria Anseeuw-Schoonbaert Torhoutsestraat 185, Ruddervoorde 11 juni Joseph en Paula Devooght-Huys Scharestraat 43, Hertsberge - 11 juni

Albert en Georgette Roets-Mostaert

Gouden bruiloft Gerard en Marie Denys-Verhaeghe Jan Breidelstraat 13, Oostkamp - 27 april Firmin en Rosina Govaert-Viaene Vijverslaan 4, Waardamme - 27 april Frans en Jenny Van Reybrouck-Himpens Van Cailliedreef 2, Oostkamp - 9 mei Marcel en Christiane Bonne-De Grande Molleree 21, Hertsberge - 25 mei Gerard en Jeannine Vandenbroucke-Vandewiele Vrijlatenstraat 17, Ruddervoorde - 1 juni RaphaĂŤl en Annie Delhaye-Lemahieu Legeweg 175, Oostkamp - 6 juni

24

AndrĂŠas en Paula Debaene-De Vriese De jubilarissen die 50 jaar gehuwd waren in september, oktober, november en december 2011 werden gehuldigd in De Valkaart op 21 januari 2012


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:04 Pagina 25

beeldbank Weet u wie of wat afgebeeld is op volgende foto’s? De Heemkundige Kring Oostkamp en de Heemkundige Kring Ruddervoorde hebben een beeldbank aangelegd. Ze verzamelen, digitaliseren en beschrijven beeldmateriaal over onze gemeente. Deze beelden worden voor iedereen beschikbaar gesteld op www.beeldbankwestvlaanderen.be. Regelmatig stoten ze op foto’s waarvan niet onmiddellijk duidelijk is wie er op staat, wanneer en waar de foto genomen werd en ter gelegenheid van welke gebeurtenis de foto werd genomen. Dankzij de reactie van heel wat mensen slagen ze er vaak in om de foto’s te situeren. De heemkringen zijn nog steeds op zoek naar nieuw beeldmateriaal (over verenigingsleven, festiviteiten, dagelijks leven, publieke gebeurtenissen,…). Heeft u zo’n foto’s? Verwittig dan de heemkundige kring. Zij scannen het beeldmateriaal in en bezorgen de originelen binnen de week terug.

foto 53 Op deze foto zien we Henri Gryson in een versierde wagen waarop verwezen wordt naar Radio Novak in de Stationsstraat. Wie weet bij welke gelegenheid deze wagen uitreed?

foto 54 Op deze foto zien we het personeel van de melkerij van Peers de Nieuwburg dat poseert voor de melkerij. De derde dame van links is Marie Perquy. De man centraal op de foto is Maurits Perquy. Wie herkent de anderen?

foto 55 Wie herkent iemand op deze (Hertsbergse?) foto?

foto 56 Wie kan iets meer vertellen over deze Waardamse foto?

Contactpersonen: HKO: Sebastian Vande Ginste (sebastian.vandeginste@skynet.be | t 050 84 13 16). HKR: Anne-Marie Goethals (annemie.goethals@skynet.be | t 050 27 63 09). 25


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:04 Pagina 26

verenigingen Ontwerp atletiekaccommodatie De gemeente breidt de atletiekaccommodatie in De Valkaart uit. Het plan voorziet een aanloopstrook voor ver- en hinkstapspringen en voor hoogspringen en een ring voor kogelstoten. De kost wordt geraamd op 153.600 euro inclus. BTW.

Eindejaarsactie Unizo De eindejaarsactie van UNIZO Oostkamp-Hertsberge en RuddervoordeWaardamme waren een zeer groot succes. Hierbij een foto van de prijsuitreiking van de actie in Ruddervoorde-Waardamme.

De aanleg van deze accommodatie zal vooral de Oostkampse jeugd de kans bieden om aan atletiek te doen. De accommodatie wordt een meerwaarde voor de atletiekclub, de scholen, de sportkampen,… De aanleg is voorzien voor dit jaar.

Oostkampse winnaars | Tentoonstelling Simone de Nave 2011 2 leden van de Heem- en Kunstkring Lamme Goedzak vielen in de prijzen door hun deelname aan de tentoonstelling Simone de Nave 2011 in Brussels Expo in november 2011. De tentoonstelling werd georganiseerd door Fedos Kunstplatform Brussel. Liliane De Baene won met haar icoon Allerheiligen de Award (de hoofdprijs). Jan Breyne is met zijn foto Roma de winnaar van “de Zilveren Handjes”.

Benefietavond voor blindengeleide hond voor Jordy Deweer Wat: Jordy Deweer uit Oostkamp is 13 jaar en blind. Om de aankoop en de opleiding van een blindengeleide hond te kunnen betalen, wordt een spaghettiavond ingericht. Wanneer: vrijdag 20 april | 18.30 uur, aperitief en 19.30 uur, spaghetti Waar: Koning Boudewijnschool, Marechalstraat, Oostkamp. Kostprijs: volwassenen, 12 euro (glas cava incl.) | kinderen -10 jaar, 5 euro Org.: Kapsalon Filip uit Oostkamp, in samenwerking met Slagerij Vermeersch, All Events, Delhaize Zedelgem en met de steun van de gemeente Oostkamp Meer info en reservaties: t 0485 00 74 15

26

Golden Oldies Fuif t.v.v. Gandalf vzw Wat: De oud-leiding KSA Oostkamp organiseert elk jaar een fuif ten voordele van een goed doel. Dit jaar steunen ze Gandalf. Gandalf organiseert gezinsvakanties voor gezinnen die in armoede leven. Wanneer: 24 maart | 21 uur Waar: zaal Oud Stuyvenberghe in Oostkamp Kostprijs: vvk, 3 euro | deur, 5 euro Meer info en tickets: michelle-rls@hotmail.com

Nieuw boek van Oostkampenaar Arnout Zwaenepoel De broeken van de ijzer- en handzamevallei In opdracht van Het Agentschap voor Natuur en Bos trok Arnout Zwaenepoel uit Oostkamp op pad om oude landbouwers, vissers, jagers, waterbeheerders, herders,… te interviewen over de finesses van het vroegere beheer van overstroombare broeken langs de IJzer- en Handzamevaart. De ecoloog verzamelde de vele verhalen over hooiverpachtingen, het vroegere waterbeheer, de tijd van otters en eendenkooien, wonderbaarlijke palingvangsten, … in zijn boek “De broeken van de ijzer- en handzamevallei”. De verhalen geven stuk voor stuk een beeld van het leven en werken in de broeken. Heel veel zaken zijn dan ook bijzonder leerrijk voor het beheer van vandaag. Meer info over het boek: www.inverde.be/informatie/boeken/ijzer-_en_handzame


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:04 Pagina 27

Vereniging in de kijker: Duatlon Vereniging Baliebrugge Duatlon Vereniging Baliebrugge ontstond in 1994 in de Ruddervoordse wijk Sint-Godelieve. Het was een club voor atleten die aan duatlon en triatlon wilden doen. Men wou de recreatieve sporter de kans geven om te sporten op zijn niveau. Ondertussen telt de club 80 leden. De vereniging is actief op recreatief en competitief niveau, voor seniors en voor de jeugd. Jongeren kunnen aansluiten vanaf 6 jaar. Alhoewel duatlon de hoofdtak is, kan men er ook als triatleet terecht. Gediplomeerde trainers begeleiden hierbij de leden in het lopen, het fietsen (met onder meer ook rijvaardigheid) en het zwemmen in De Valkaart. DVB organiseert ook wedstrijden in eigen gemeente. Op 1 mei vindt in Oostkamp de zwemloop plaats en op 26 augustus organiseert de vereniging in Waardamme het Provinciaal kampioenschap duatlon. Meer info: www.duatlonverenigingbaliebrugge.be

Loopparcours De Valkaart wordt uitgebreid en verbeterd In het park De Valkaart is er al een loopparcours. Dat parcours wordt nu grondig opgefrist. Volgende ingrepen zijn gepland: •De minst goede stukken van de omloop worden verbeterd door o.a. grondwerken en een aanvulling met houtsnippers. •De omloop in De Valkaart wordt met enkele lussen uitgebreid. Hierdoor ontstaat een gevarieerd parcours dat de lopers de mogelijkheid biedt hun parcours uit te stippelen op maat. •Het loopparcours wordt bewegwijzerd. •Er wordt gestreefd naar een gevarieerde ondergrond. De gemeente bekijkt ook op welke manier men een of meerdere lussen van verlichting kan voorzien. Zo blijft het mogelijk om ook in de winter in de (voor)avond in het park te lopen.

Welzijnsschakel Oostkamp vzw viert 15 jaar ontmoeting en solidariteit in ‘t Gezelletje In 1997 opende ontmoetingshuis ’t Gezelletje zijn deuren in de Schooldreef. Bezoekers vinden er een cafetaria, een infostand over sociale diensten, de Oxfam Wereldwinkel en de kringloopwinkel. Het ontmoetingshuis groeide. Samen Gezellig organiseert een oudejaarsavondfeest en socio-culturele activiteiten voor de doelgroep. Vakantiedroom stelt 2 huisjes ter beschikking en Onbegrensd geeft computerinitiatie. Het doel van de vzw is armoede bestrijden en uitsluiting en eenzaamheid voorkomen. Dit wordt gerealiseerd door meer dan 100 sociaalvoelende vrijwilligers. Van 4 tot 6 mei is er feest in ’t Gezelletje. Daarna wordt hard verder gewerkt, want de doelgroep blijft stijgen.

Sporttoelage voor scholen die samenwerken met erkende Oostkampse verenigingen Oostkampse scholen kunnen hun sportaanbod uitbreiden door samen te werken met erkende Oostkampse sportverenigingen. De scholen kunnen hiervoor een subsidie krijgen van de gemeente. De sportverenigingen kunnen jongeren laten kennis maken met hun sporttak. De subsidie ‘schoolsport’ is samengesteld uit een vast en een variabel deel. Voor de gemeente is dit een jaarlijkse investering van maximaal 7.000 euro. Met het nieuwe subsidiereglement creëert de gemeente kansen voor meer bewegen en sporten op school, op naschoolse activiteiten of in clubverband. Dit sluit aan bij het sportbeleidsplan. Het initiatief is ook een voorbeeld van flankerend onderwijsbeleid. Het ondersteunt de scholen om binnen de grenzen van de maximumfactuur een gevarieerd sportaanbod te bieden.

27


opmaak lentemerel 2012_opmaak lentemerel 2011 8/03/12 18:04 Pagina 28

activiteitenkalender Terugkerende activiteiten

GOLFIT

SPEL

CREA

Neos Oostkamp Iedere vrijdag vanaf 6 april | 14 uur | Bad Nauheimplein | t 050 82 46 93 | Info: 050 82 46 93 | daniel.desanghere@scarlet.be

OKRA Iedere dinsdag vanaf 1 mei | 15 uur | ’t Centrum | Info: 050 35 81 90 | sophie_derocker@hotmail.com

OKRA Iedere donderdag vanaf 5 april | 14 uur | ’t Centrum | Info: 050 35 81 90 | sophie_derocker@hotmail.com

FIETSEN Hertetrappers Iedere zondag en feestdag | maart: 9 uur, vanaf april: 8.30 uur | Taverne Oud Gemeentehuis, Hertsberge | Info: 050 82 68 28 | www.hertetrappers.be

KANTKLOSSEN Klavertje Vier Iedere woensdag | 19 tot 22 uur | De Wieke | Info: 050 82 25 98

ORIENTAALS

DANSEN

KAV Oostkamp Maandagen 16 en 30 april, 14 en 28 mei, 11 juni | 13.30 uur | Hogedreef | Info: 050 82 71 54 | etienne.vanderhaegen@skynet.be

KAV Oostkamp Iedere donderdag tot 12 april (niet op 5 april) | 20 uur | Fitnesscentrum EK-Sports | Info: 0472 58 44 29 | etienne.vanderhaegen@skynet.be

NEOS Oostkamp Iedere dinsdag vanaf 3 april | 14 uur | Hogedreef | Info: 050 82 46 93 | daniel.desanghere@scarlet.be

PETANQUE

OKRA Iedere maandag in april en juni en op 14 mei | 14 uur | ’t Centrum | Info: 050 35 81 90 | sophie_derocker@hotmail.com S.Sport Iedere donderdagnamiddag vanaf april | 13.45 uur | Gemeentehuis | Info: 0474 24 93 11

Sportclub 50 Plus Iedere woensdag | 13.50 uur | buitenterrein De Valkaart, bij slecht weer: binnenterrein De Sportman, Ruddervoorde | Info: 050 82 24 82 | joel.derycke@scarlet.be

EN ONTMOETING

TURNEN /

AEROBICS

Neos Oostkamp Iedere donderdag (uitgez. schoolvakanties) | 9.45 uur | De Valkaart | Info: 050 82 46 93 | daniel.desanghere@scarlet.be OKRA Iedere dinsdag vanaf 3 april | 14 uur | ’t Centrum | Info: 050 35 81 90 | sophie_derocker@hotmail.com Sportclub 50 Plus Iedere vrijdag (uitgez. schoolvakanties) | 15 uur | De Valkaart | Info: 050 82 24 82 | joel.derycke@scarlet.be

ZWEMMEN Sportclub 50 Plus Iedere vrijdag (uitgez. schoolvakanties) | 16 uur | De Valkaart | Info: 050 82 24 82 | joel.derycke@scarlet.be

S.Sport | Vrij spel Iedere maandag | 13.30 uur | t.e.m. eind april , Brugsestraat | mei en juni, De Valkaart | Info: t 050 82 34 17 S.Sport Iedere woensdag | 13.30 uur | t.e.m. eind april, Brugestraat | mei en juni, De Valkaart | Info: t 050 82 34 17

OPROEP Wenst u de activiteiten van uw vereniging voor de periode 21 juni tot 20 september 2012 in de volgende editie van De Merel aan te kondigen, geef dan voor 10 mei uw kalender door. Dit kan via de website www.oostkamp.be/e-loket of via e-mail naar communicatie@oostkamp.be. Enkel activiteiten die per editie worden doorgegeven, worden opgenomen. Gelieve per activiteit duidelijk het uur, de locatie en contactgegevens te vermelden.

28

De Merel lente 2012  
De Merel lente 2012  

De Merel lente 2012

Advertisement