Page 1

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior C贸digo

Proba de

CSPC001

P谩xina 1 de 6

Lingua galega

Lingua galega


Parte común LINGUA GALEGA

[CS.PC.001]

1.

Formato da proba Formato

 A proba constará de 20 cuestións tipo test.  As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. Puntuación

 Puntuación: 0’5 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.  Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0’125 puntos.  As respostas en branco non descontarán puntuación. Duración

 Este exercicio terá unha duración máxima de: 60 minutos.

Páxina 2 de 6


Parte común LINGUA GALEGA

[CS.PC.001]

2.

Exercicio 1.

Cal é o fonema consonántico correctamente definido?

A /κ/ velar oclusivo xordo. B /φ/ palatal lateral sonoro. C /µ/ alveolar nasal xordo. 2.

Cal é a serie de palabras correcta?

A Dúbida, volvoreta, boda, coviza, hibernar, bóbeda. B Absorber, novelo, billa, benvido, rebentar, movible. C Governo, sebe, gaveta, parabéns, baía, trovador. 3.

Cal é a serie que contén só palabras con vogal “o” tónica aberta /Ǥ/:

A Corvo, roda, soben, dogma, voces, lóxico, só. B Ouro, roda, dormen, dogma, voces, curioso, só. C Moito, roda, comen, dogma, voces, risoño, só. 4.

O verbo callar significa:

A Penetrar un líquido nun corpo permeable. B Gardar silencio. C Solidificarse un líquido. 5.

Cal destas definicións é a correcta?

A Nos ditongos homoxéneos encóntranse nunha sílaba dúas vogais pechadas. B Nos ditongos decrecentes a abertura vocálica vai de menos a máis. C Nos ditongos crecentes prodúcese o encontro de dúas vogais de sílabas distintas. 6.

Cal é a serie de palabras parasintéticas?

A Cartafol, tampouco, ollomol. B Paspallás, zigzag, tictac. C Reciclar, descampado, botafumeiro.

Páxina 3 de 6


Parte común LINGUA GALEGA

[CS.PC.001]

7.

Cal destas series é correcta?

A Os faxes, os baúles, os rubíes. B Os fieis, os baúis, os bulebules. C Os clubes, os hindúes, os rubís. 8.

Cal destas series é correcta?

A A xudía, a ferrolana, a feligresa. B A freira, a egua, a baronesa. C A xudea, a cidadana, a heroína. 9.

Cal é a serie de palabras de xénero masculino?

A Negrume, arte, calor, cárcere. B Pesadume, alma, riso, orixe. C Acedume, fel, sangue, labor. 10.

Cal é a serie de palabras de xénero feminino?

A Epígrafe, síndrome, auga, sebe. B Pantasma, costume, suor, sinal. C Ferruxe, diadema, leite, mel. 11.

Cal é a serie de palabras correcta?

A Décimo terzo, doble, vinteún, cuarenta. B Décimo sétimo, triplo, cincocentos, trintaavo. C Décimo octavo, duplo, catro centos, cincuenteavo. 12.

Cal é o tempo verbal correcto?

A Andei, andaches, andou, andamos, andastes, andaron. B Quepa, quepas, quepa, quepamos, quepades, quepan. C Decía, decías, decía, decíamos, decíades, decían. 13.

Cal é o tempo verbal correcto?

A Valga, valgas, valga, valgamos, valgades, valgan. B Dicirei, dicirás, dicirá, diciremos, diciredes, dicirán. C Coubese, coubeses, coubese, coubésemos, coubésedes, coubesen. Páxina 4 de 6


Parte común LINGUA GALEGA

[CS.PC.001]

14.

Cal destas oracións contén un presente histórico?

A Hai un mes que non vou ao cine. B Rosalía escribe a súa poesía no século XIX. C O ano ten doce meses. 15.

En cal destas oracións se pode conxugar o infinitivo?

A Este curso teñen que saírme ben os exames. B O tren vai saír ás doce e cuarto. C Chamáronme xusto despois de saír do teatro. 16.

Cal destas oracións é impersoal?

A Manqueime. B A casa vendeuse a bo prezo. C Quedaron totalmente abraiados pola noticia. 17.

Cal destas oracións compostas contén unha oración subordinada substantiva?

A Alarmouno que non o chamase. B O rapaz co que falabas é fillo seu. C Ana lembrouse cando a chamei. 18.

Cal destas oracións contén un pronome de solidariedade?

A Téñote por unha persoa moi responsable. B Vouche dar o regalo que comprei. C Foivos tan rápido que gañou a carreira. 19.

Cal é a serie de adverbios de modo?

A Acaso, disque, seica, talvez. B Talmente, soamente, mesmamente, xustamente. C Adrede, amodo, devagar, gratis. 20.

Cal é a serie de conxuncións causais?

A Como, pois, porque. B Mais, pero, senón. C Conforme, consonte, segundo.

Páxina 5 de 6


Parte común LINGUA GALEGA

[CS.PC.001]

3.

Solución para as preguntas tipo test Nº

A

1

X

X X

4 5

X X

6 7

X

8

X X

9 10

Anulada (+0,5)

11

X

12

X X

13 X

14

X

15 X

16 17

X

18

X

19

X

20

X

Nas preguntas de test, por cada resposta incorrecta descontaranse 0’125 puntos. As respostas en branco non descontarán puntuación.

Páxina 6 de 6

C

X

2 3

B

CS probas acceso 2010 parte común lingua galega e literatura versión amarela  

Proba Lingua Galega. Exame tipo test. Proba de acceso Ciclo Superior. 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you