Page 1

Vol.18 / June 2019 ถนนหลักสู่โลกดิจิทัล ด้วยระบบเคเบิลใต้นา้ ระหว่างประเทศ หลักการจั ด เก็บ อากรขาเข้ า และอากรขาออก

2562

มาตรการพิเศษ

ปี ทอง

แห่งการลงทุนของไทย

เพื่อกระตุ้นการลงทุน

ในปี แห่งการลงทุน


“มีปญ ั หาไม่รู้จะโทรปรึกษาใคร”

Single Window for

Visa Work Permit “ง่ายสาหรับคุณ... ยืน ่ ขออนุญาตนาเข้าช่างฝี มือและผูช ้ านาญการต่างชาติ ด้วยระบบ Single Window พร้อมบริการติดต่อประสานงานสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร” 0 2936 1429 คุณพัชรี ต่อ 314 patchareek@ic.or.th

www.ic.or.th


04

2562 ปี ทองแห่งการลงทุนของไทย “มาตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุน ในปี แห่งการลงทุน”

13 15 Incoterms®2020

ที่ปรึกษา • วีรพงษ์ ศิ ริวัน • สุกัณฎา แสงเดือน บรรณาธิการบริหาร ปริญญา ศรีอนันต์ บรรณาธิการ มยุ รีย์ งามวงษ์ กองบรรณาธิการ • สิริวรรณ ฉลากรไชยา • กฤษดา ทับทิม ออกแบบ / โฆษณา / งานสมาชิ ก มยุ รีย์ งามวงษ์ เจ้า ของ สมาคมสโมสรนักลงทุน ผลิตโดย กองบรรณาธิการ ICN ติดต่อ ฝ่ ายบริการสมาชิ กและนักลงทุน สมาคมสโมสรนักลงทุน โทรศัพ ท์ : 0 2936 1429 ต่อ 211 โทรสาร : 0 2936 1441-2 e-mail : icn@ic.or.th

06 09

ถนนหลักสู่โลกดิจิทลั ด้วยระบบเคเบิลใต้นา้ ระหว่างประเทศ

Digital Lean มิติใหม่ การผลิตและบริการยุ ค 4.0 (2)

20

หลักการจัดเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออก

23

ร้อนกาย # ใจไม่ร้อน

เคล็ด(ไม่)ลับการใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักร กับมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิต

ในโลกยุ คดิจิทัล ปั จจัยสาคัญในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ อย่างต่อเนื่องและช่ วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทุกมิติเพื่อสู้กับนานาประเทศได้แบบ หมั ด ต่ อ หมั ด คงต้ อ งยกให้ ปั จ จั ย ด้ า นโครงสร้ า งพื้น ฐานของประเทศ โดยเฉพาะเครื่ อ งมื อ ที่สนับสนุนด้านการสื่อสาร การเชื่อมโยงเครือข่ายในโลกอินเทอร์เน็ต นับเป็นเครื่องมือที่สาคัญ อย่างมากต่อการพัฒนาประเทศเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 หรือประเทศยุ คดิจิทัล ปั จจุ บันอินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานสาคัญของคนทัง้ โลกไปแล้ว เพราะในทุกการ สื่อ สารและการด าเนิ น ธุ รกิ จ ต้ อ งผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น ทั ้ง ภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และทั่วโลก ดังนัน้ การที่ประเทศไทยจะมีโครงสร้างพืน้ ฐานที่ช่วยสนับสนุนการ สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตให้ทันสมัย รวดเร็ว สามารถส่งผ่านข้อมู ลได้จานวนมหาศาล และมีต้นทุน ค่าใช้จ่ายตา่ เท่ากับเป็นการเอือ้ ประโยชน์ ให้กับผู ้ประกอบการทัง้ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะผู ้ประกอบการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และ เกมออนไลน์ ให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ ในราคาที่ไม่แพง เปิ ดโอกาสให้สามารถแข่งขัน ในตลาดโลกได้อย่างไม่อายใคร และสามารถต่อยอดสู่นวัต กรรม หรือการวิจัยและพัฒนาที่ ทันสมัยมากกว่าได้มากขึน้ โครงการระบบเคเบิลใต้นา้ ระหว่างประเทศ หรือ AAE-1 (Asia-Africa-Europe 1) เป็นโครงการ ที่ประเทศไทยก าลังร่ว มกับหลายประเทศในการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับ สนุนปั จจัยพื้นฐานส าคั ญ ที่กล่าวมาข้างต้น AAE-1 คือ โครงการระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูงที่จะเชื่อมต่อประเทศไทยกับ จุ ดสาคัญทัว่ โลก ภายใต้การดูแลของ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เคเบิล้ ใต้นา้ นีม้ ีความจุ รวม 32-40 Tbps สามารถส่งสัญญาณได้ที่ 200 Gbps ซึ่ งสามารถส่งข้อมู ลปริมาณมหาศาลได้ อย่างสบายและรวดเร็ว ทาให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่ายดายมากกว่าเดิมอีกมาก อีกทัง้ ยังเชื่อมโยง ไปยังหลายประเทศทัว่ โลก ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยสามารถกลายเป็นอินเทอร์เน็ตฮับได้ในอนาคต เมื่อโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทุกสิง่ ทุกอย่างย่อมปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เว้นแม้แต่ก ารค้าเละการลงทุน สานัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุนโดยประกาศให้ปี 2562 เป็นปี ทองแห่ง การลงทุนของไทย โดยมาตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุนนีจ้ ะมีผลใช้ กับคาขอรับการส่งเสริม การลงทุนที่ยื่นตัง้ แต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู ้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมคือ การลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบุคคล ร้อ ยละ 50 เป็น ระยะเวลา 3 ปี นัก ลงทุ น ที่ส นใจสามารถติด ตามรายละเอีย ดได้ ในคอลั ม น์ BOI Update สมาคมสโมสรนั ก ลงทุ น พร้ อ มสนั บ สนุ น ทุ ก มาตรการกระตุ้ น การลงทุ น และโครงการ สนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ ด้วยระบบการให้บริการที่ดี สะดวก และรวดเร็ว ตลอด 24 ชัว่ โมง ผ่านการให้บริการแบบออนไลน์ และบริการด้านหลักสูตรฝึ กอบรมและสัมมนาที่มีการ พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน ตลอดจนหลักสูตรที่ ช่ วยพัฒนาขีดความสามารถของบุ คลากรด้านเทคโนโลยีขัน้ สูง นวัตกรรม วิจัยและพัฒนา โดย ผู ้ ที่ ส นใจสามารถดู ร ายละเอี ย ดหลั ก สู ต รและเลื อ กลงทะเบี ย นเพื่ อ สมั ค รร่ ว มสั ม มนาได้ ท าง http://icis.ic.or.th หรือสอบถามข้อมู ลเพิม่ เติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 205-209 หรือ ติดตามข้อมู ลต่างๆของสมาคมฯได้ทาง www.ic.or.th บรรณาธิการ 3

icn


2562 ปี ทองแห่งการลงทุนของไทย มาตรการพิเศษ เพื่อกระตุ้นการลงทุน ในปี แห่งการลงทุน คุณอิสริยา เฉลิมศิริ กองยุ ทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตามที่ รั ฐ บาลได้ เ ร่ ง รั ด พั ฒ นาประเทศในด้ า น เศรษฐกิ จ ผ่ า นการด าเนิ น งานโครงการต่ า งๆทั ้ง การ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการขนส่งและคมนาคมทัง้ ทางบก ทางอากาศ และทางน ้า การแก้ ไขกฎระเบี ย บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น ธุ รกิ จ ตลอดจนการออก มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ครอบคลุมพืน้ ที่ทั่วประเทศ โดยมีแนวทางการสนับสนุนที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสม กับสภาพปั จจัยการลงทุนในแต่ละพืน้ ที่ โดยเฉพาะพืน้ ที่ เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออกที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมต่อการลงทุนในอุ ตสาหกรรม เป้ าหมาย ปี 2562 นีน้ ับเป็นปี แห่งโอกาสทางการลงทุนครัง้ สาคัญ ซึ่ ง ถื อ เป็ น นาที ท องของนั ก ลงทุ น โดยคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ได้กาหนดมาตรการพิเศษ เพื่อกระตุ้นการลงทุนในช่ วงปี แห่งการลงทุน ตามประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 10/2561 ลงวันที่ 11 ธั น วาคม พ.ศ.2561 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กระตุ้ น ให้ ภาคการลงทุนมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้น และเร่งรัดให้เกิด การลงทุน ในอุ ตสาหกรรมเป้ า หมายที่ ประเทศต้ อ งการ โดยเร็ ว โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ ท่ี มี ผ ลกระทบ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กิจการกลุ่ม A1 A2 และ A3 (ประเภทกิจการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้น ภาษี เงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 - 8 ปี ตามประเภท กิจการ) ซึ่ งล้วนเป็นกิจการในอุ ตสาหกรรมเป้ าหมายของ ประเทศ อาทิ กิจการในอุ ตสาหกรรมฐานความรู้ กิจการ วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ นวั ต กรรม กิ จ การ โครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ กิจการที่มีการ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พิ่ ม แ ล ะ เ พิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ ตลอดจน กิจการด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของประเทศ icn 4

มาตรการนี้ จ ะมี ผ ลใช้ กั บ ค าขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุนที่ยื่นตัง้ แต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยจะได้รับสิทธิ และประโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม คื อ การลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่กาหนด ระยะเวลาการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสิน้ สุดลง ทัง้ นี้ ผู ้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการนี้ สามารถตั ้ง สถานประกอบการได้ ทุ ก จั ง หวั ด ยกเว้ น กรุ งเทพมหานคร และต้องมีเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ ทุนหมุ นเวี ยนไม่น้อยกว่า 1,000 ล้ านบาท ในประเภท กิจการกลุ่ม A1 A2 และ A3 ยกเว้นกิจการที่ไม่มีท่ีตัง้ สถานประกอบการที่ชดั เจน อันได้แก่ ประเภทกิจการดังนี้ • ประเภท 1.7 กิจการประมงนา้ ลึก • ประเภท 7.1.6.1 กิจการบริการวงจรสื่อสัญญาณ ความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพืน้ • ประเภท 7.3.1 กิจการขนส่งทางราง • ประเภท 7.3.3 กิจการขนส่งทางเรือ • ประเภท 7.3.4 กิจการขนส่งทางอากาศ • ประเภท 7.22.1 กิ จ การเรื อ เฟอร์ ร่ี หรือเดินเรือท่องเที่ยว หรือให้เช่ าเรือท่องเที่ยว • ประเภท 7.28.4 กิจ การบริ การขนส่ง ผู ้ป่ วย แพทย์ ห รื อ อุ ปกรณ์ ท างการแพทย์ (ทาง อากาศ ทางบก หรือทางเรือ)


ทัง้ นี้ โครงการที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการนีจ้ ะต้องยื่นขอเปิ ดดาเนินการต่อสานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ภายในกาหนดเวลาครบเปิ ดดาเนินการ โดยจะต้องมีสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษี เงินได้ นิ ติ บุ คคลตามมาตรา 31 เหลื อ อยู ่ ทั ้ง ระยะเวลาและวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ คคล โดยส านั กงานฯ จะไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการดาเนินงานในทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่การตอบรับมติจนถึงการเปิ ดดาเนินการ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมู ลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ท่ี ศู น ย์ บ ริ ก ารลงทุ น สานัก งาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 02 553 8111 หรือ E-mail: head@boi.go.th

ภาพจาก : http://www.bangkoktrathospital.com/th/324-medical-services-overview-th/clinics-andcenters/emergency-center-th.html http://eeiwt.dede.go.th/water-transport/

5 icn


ถนนหลักสู่โลกดิจิทัล ด้วย

ระบบเคเบิลใต้น้า ระหว่างประเทศ

มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

โลกในยุ คปั จจุ บั น ถู ก เชื่ อ มโยงด้ ว ยเครื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ที่ ช่ ว ย เ ชื่ อ ม ต่ อ แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ จากทั่ว ทุ กมุ ม โลก ช่ วยให้สามารถสื่อสารกัน ได้ ในทุ กที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ โ ดยรวมของประเทศ นับเป็น โครงสร้างพื้น ฐานส าคัญที่ท าให้เราสื่อสารกันได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้ จ่ายที่ตา่ การท าธุ รกิ จ ในยุ คดิ จิ ทั ล จ าเป็ นต้ อ งอาศั ย อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ นปั จจั ย หลั ก ในกระบวนการธุ รกิ จ ซึ่ งจะต้องใช้ อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ ที่มีความเร็วและสามารถ ส่งข้อมู ลปริมาณมากได้ โดยเฉพาะการทาธุ รกิจระหว่าง ประเทศจะช่ วยให้การสัง่ ซื้อสินค้าข้ามประเทศทาได้รวดเร็ว และมีเสถียรภาพ เทคโนโลยี ท่ี ส ามารถตอบโจทย์ แ ละรองรั บ ธุ รกิ จ ยุ คดิจิทัล รวมถึงการเชื่อมโยงคนไทยกับโลกอินเทอร์เน็ต ให้ ส ามารถใช้ ง านตามความต้ อ งการได้ ม ากขึ้ น คื อ โครงการระบบเคเบิลใต้นา้ ระหว่างประเทศ หรือ AAE-1 (Asia-Africa-Europe 1) ซึ่ งเป็นโครงการระบบสื่อสัญญาณ ความเร็วสูงที่จะเชื่อมต่อประเทศไทยกับจุ ดสาคัญทัว่ โลก

icn

6

โครงการระบบเคเบิลใต้นา้ ระหว่างประเทศเกิดจาก ความร่วมมือระหว่างผู ้ให้บริการจาก 19 ประเทศ โดยมี ประเทศไทยร่วมด้วย ภายใต้การดูแลของ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ร่วมกันวางเคเบิลใต้นา้ เพื่อใช้ งานร่วมกัน เป็นการสร้างวงจรเชื่อมโยงระหว่างประเทศสาหรับรองรับ บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของประเทศ ช่ วยลดต้นทุน การเชื่ อ มต่ อ วงจรแทนที่ จ ะต้ อ งไปเช่ าจากต่ า งประเทศ นับเป็นการเตรียมโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศให้พร้อม สาหรับการพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเป็น อินเทอร์เน็ตฮับในอนาคต โคร งการ นี้ เ ป็ นร ะบ บ เคเบิ ล ใ ต้ น ้ า คว ามจุ สู ง ที่ มี เ ส้ น ทางหลั ก เชื่ อ มโยงระหว่ า งประเทศไทย-สิ ง คโปร์ ไทย-ฝรั่งเศส และไทย-ฮ่ องกง เปรียบเสมือนถนนไฮเวย์หลัก ที่ วิ่ ง ผ่ า นประเทศไทยท าให้ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ โลกในด้ า น ข้อมู ลข่าวสารได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ระบบเคเบิลใต้นา้ AAE-1 ใช้ เทคโนโลยีการสร้างล่าสุด ท าใ ห้ ก าร ส่ ง ผ่ า นสั ญ ญาณแ สงไ ม่ ถู กเป ลี่ ย นเป็ น สัญญาณไฟฟ้ าที่จุดดรอปสัญญาณระหว่างทาง ส่งผลให้ การส่ ง สั ญ ญาณมี ค วามรวดเร็ ว เกิ ด ความผิ ด พลาด ตา่ กว่าระบบเดิมที่มีมา อีกทัง้ ยังช่ วยให้ต้นทุนค่าเช่ าวงจร สื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศต่า ลงส่งผลดี ต่อผู ้บริโภคจะได้ ใช้ บริการอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึน้


การมี เ คเบิ ล ใต้ น ้า ที่ มี ความจุ รวม 32-40 Tbps (Terabytes per Second) สามารถส่งสัญญาณได้ท่ี 200 Gbps (Gigabit per Second) และในอนาคต สามารถเพิ่มได้จนถึง 400 Gbps จะสามารถทาให้โลกดิจิทัล ที่มีการส่งข้อมู ลปริม าณมหาศาลระหว่างประเทศ เช่ น การ ส่ ง ค าสั่ ง ซื้ อ ข าย หรื อป ร ะมู ล สิ น ค้ า ออนไ ล น์ ข้ามประเทศ การชมภาพยนตร์แบบสตรีมมิง และการเล่น เกมออนไลน์ รวมถึงกิจกรรมทางออนไลน์ต่างๆที่ต้องการ ความรวดเร็ ว ในการแสดงภาพและการตอบสนอง จะสามารถทาได้รวดเร็วและมีเสถียรภาพมากยิง่ ขึน้ ระบบเคเบิลใต้นา้ AAE-1 จึงเปรียบเสมือนถนน เส้น ใหม่ท่ี อยู ่ ใต้น ้าซึ่ งเป็ นถนนสายส าคัญ ที่จ ะช่ วยเพิ่ ม ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย ให้สูงขึน้ เพราะเรามีแบนด์วิดท์จานวนมากสาหรับรองรับ ธุ รกิ จ ดิ จิ ทั ล ได้ รวมไปถึ ง ผู ้ ป ระกอบการที่ พั ฒ นา ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และเกมออนไลน์ ก็จะสามารถ ใช้ แบนด์วิดท์ด้วยต้นทุนที่ต่าลง ส่งผลให้มีศกั ยภาพการ แข่ ง ขั น สู ง ขึ้ น ส่ ว นประชาชนทั่ ว ไปก็ จ ะได้ ใ ช้ บริ ก าร อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพความเร็วสูงแต่ราคาถูกลง เช่ น ผู ้ ใช้ แรงงานที่มาทางานในกรุ งเทพมหานครต้องการ วิ ดี โ อคอลไปคุ ย กั บ พ่ อ แม่ ลู ก หลานที่ ต่ า งจั ง หวั ด ก็ ส ามารถท าได้ ส ะดวกมากขึ้ น เพราะสามารถจ่ า ย ค่าบริการที่ถูกลงได้ ข้อมู ลจาก: https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2019/02/index.html ภาพจาก: https://www.youtube.com/watch?v=ytY8WxxLXm4 https://en.vietnamplus.vn/vnpt-to-deploy-aae1-submarinecable/114221.vnp

เมื่ อ ทุ ก อย่ า งที่ เ ป็ น ดิ จิ ทั ล จะสามารถวิ่ ง ผ่ า น บนถนนหลักเส้นใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพและเราเป็นเจ้าของ เอง การที่ประเทศไทยกาลังอยู ่ในช่ วงของการพัฒนา ประเทศสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ งมีการปรับเปลี่ยนแนวทาง ด้ า นอุ ตสาหกรรมจากการใช้ แรงงานไปสู่ ก าร ใช้ เทคโนโลยี ขั ้น สู ง มากขึ้ น รวมถึ ง การใช้ อุ ปกรณ์ ใ หม่ ๆ ที่ ล้ ว นแล้ ว แต่ ต้ อ งใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในการเชื่ อ มต่ อ และใช้ งาน การมีต้นทุนอินเทอร์เน็ตที่ราคาไม่สูงจะทาให้ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ต่ อ เ นื่ อ ง มี โ อ ก า ส เ กิ ด ไ ด้ ม า ก ขึ้ น ส่ ว นอุ ตสาหกรรมที่ ต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี ขั ้น สู ง ก็ จ ะมี การ พั ฒ นาได้ เ พิ่ ม ขึ้น โอกาสในการพั ฒ นาธุ รกิ จ ก็ เ ป็ น ไป ได้มากขึ้น ส่งผลต่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ ท้ายที่สุดประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างสมบู รณ์แบบ

อีกหนึ่งช่ องทางชาระค่าบริการผ่านระบบ

QR Code

**สาหรั บ การชาระเงิ น สดที่ ส มาคมฯเท่ า นั ้น ** สมาคมสโมสรนัก ลงทุ นได้ เ พิ่มช่ องทางการชาระค่ าบริก ารผ่ า น ระบบ QR Code โดยสามารถช าระผ่ า น M o b i l e Banking ได้ ทุ ก ธนาคาร สะดวก รวดเร็ ว ปลอดภั ย ไม่ มี ย อดขั ้น ต่ า ในการชาระ

เปิ ดให้ บ ริ ก ารแล้ ว วั น นี้ ณ เคาน์ เ ตอร์ ชาระค่ า บริ ก าร 7

icn


วิหลัธงได้ีดรับาเนิ น การ ส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรา 28, 29

สมัครใช้ บริการ eMT

ขออนุมัติ บัญชีรายการ เครื่องจักร ครั้งแรก ในระบบ eMT Online

ขอชื่อรอง / ขอรายการอะไหล่ / รายการแม่พมิ พ์ใน ระบบ eMT Online

สั่งปล่อย (นาเข้า) เครื่องจักร

ขยาย ระยะเวลา นาเข้า เครื่องจักร

BOI Approve 30 วัน 7 วัน

30-60 วัน 7 วัน

หากแต่ละขั้นตอน

เป็นเรื่อง ติดต่อ...

ยุงยาก

IC

สา ห รั บ คุ ณ

บริการคีย์ข้อมูล งานสิทธิและประโยชน์

COUNTER ด้านเครื่องจักร

SERVICE

ด้วยทีมงานมืออาชีพ

0 2936 1429 ต่อ 314-315


หลักการจัดเก็บ

อากรขาเข้า และ อากรขาออก คุณศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ ผู ้อานวยการศูนย์บริการศุลกากร กรมศุลกากร

1. อากร หมายถึง เงินรายได้ของประเทศที่กฎหมายกาหนดให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานจัดเก็บจากการนาของ เข้ามาในหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรหรื อจากกรณีอื่นๆตามที่บัญญัติในกฎหมายศุ ลกากรและกฎหมาย ว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรตลอดจนกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอากรศุลกากร 2. ของที่นาเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร หากเป็นของที่กฎหมายกาหนดให้เป็นของต้องเสียอากร ของนัน้ ก็ต้องเสียอากร โดยไม่คานึงว่านาเข้ามาโดยใครหรือโดยวิธีการขนส่งทางใด แต่หากเป็นของที่กฎหมายบัญญัติ ให้จัดอยู ่ในกลุ่มของที่ได้รับยกเว้นอากร ของดังกล่าวไม่ต้องชาระอากร 3. การค้นหาว่าของที่นาเข้าหรือส่งออกเป็นของต้องชาระอากรหรือไม่ต้องชาระอากร สามารถค้นหาได้จาก พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ดังนี้ ภาค 2 เป็นภาคที่กาหนดอัตราอากรสาหรับการนาเข้า โดยนาหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มสินค้าขององค์การศุลกากรโลก ที่นาระบบตัวเลขมากาหนดเป็นรหัสสินค้า ที่เรียกว่า ระบบฮาร์ โมไนซ์ หรือ เรียกว่า พิกัดศุลกากร โดยในระบบของ องค์การศุลกากรโลกเป็นชุ ดเลขรหัส 6 หลัก แต่อาเซียนตกลงกันภายในจัดแบ่งย่อยเป็น 8 หลัก ดังนัน้ ผู ้ประกอบการ จาเป็นต้องมีความรู้ ในเรื่องการจัดหมวดหมู ่ของตัวเลขอัตราที่กาหนดไว้ ในภาค 2 เป็นอัตราอากรสูงสุดตามกฎหมาย ที่จะพึงเรียกเก็บสาหรับการนาเข้าของนัน้ ๆ ในช่ วงเวลาหนึ่งๆรัฐบาลอาจจะสนับสนุนกิจการบางอย่างโดยการออกประกาศกระทรวงการคลังโดยอาศัย อานาจตามมาตรา 12 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 กาหนดอัตราอากรขาเข้าพิเศษสาหรับ ของใดๆโดยอาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นอากรจากอัตราที่กาหนดไว้ในภาค 2 ตัวอย่างการจัดกลุ่มสินค้า ได้แก่

อัตราอากรตามกฎหมาย ยกเว้นอากรตามมาตรา 12

9 icn


ภาค 3 เป็นอัตราสาหรับการส่งออก โดยจัดกลุ่มสินค้าตามวิธีการของประเทศเป็น 9 ประเภท แต่ ในการส่งออก เพื่ อ ให้ ส ามารถน าข้ อ มู ล การส่ ง ออกมาใช้ ป ระโยชน์ ท างสถิ ติ ในการส่ ง ออกต้ อ งน าชุ ดเลขพิ กั ด ศุ ล กากรที่ ใ ช้ กั บ การนาเข้ามาใช้ เป็นรหัสสถิติ ผู ้ส่งออกจึงต้องศึ กษาการจัดกลุ่มสินค้าของของในภาค 2 ว่าด้วยการนาเข้าด้วย ในช่ วงเวลาหนึ่งๆรัฐบาลอาจจะสนับสนุนการส่งออกบางอย่างโดยการออกประกาศกระทรวงการคลังกาหนด อั ต ราอากรขาออกเป็ น พิ เ ศษส าหรั บ ของใดๆ โดยอาจจะลดหย่ อ นหรื อ ยกเว้ น อากรจากอั ต ราที่ ก าหนดไว้ ใ น ภาค 3 เช่ นเดียวกับของนาเข้า

อัตราอากรตามกฎหมาย ยกเว้นอากรตามมาตรา 12

ตัวอย่างรหัสสถิติสาหรับสินค้าส่งออก รห ัสสถิต ิ

icn 10

รายการ

ว ันทีม ่ ผ ี ลบ ังค ับใช ้


ภาค 4 เป็ นหมวดของของที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น อากร ในการนาของเข้าหรือส่งของออกแล้วแต่กรณี แต่ต้องมี ลักษณะตามเงื่อนไขที่กาหนด ปั จจุ บันมีทัง้ หมด 19 ประเภท เช่ น ของใช้ ในบ้านเรือนที่ผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ได้ย้ายภูมิลาเนาจากต่างประเทศมาอยู ่ในประเทศไทย 4. อัตราอากรขาเข้าและขาออกที่กฎหมายกาหนด สาหรับของบางประเภทเรียกเก็บตามสภาพ บางประเภท เรียกเก็บตามราคา บางประเภทมีทัง้ เรียกเก็บตามสภาพ และตามราคา 4.1 ตามสภาพ หมายถึ ง อั ต ราที่ เ รี ย กเก็ บ ตามจานวน ปริมาตร ปริมาณ เช่ น กระบือตัวละ 500 บาท นา้ มันลิตรละ 0.50 บาท เป็นต้น กรณีเป็นอาหารที่บรรจุ ในภาชนะโดยมี ข องเหลวหล่ อ เลี้ย งเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ ถนอมอาหาร น ้ า หนั ก ที่ ใ ช้ เ ป็ น เกณฑ์ ค านวณอากร ตามสภาพ ให้ถือตามนา้ หนักของรวมทัง้ ของเหลวที่บรรจุ ในภาชนะนัน้ นอกจากนีห้ ากเป็นของที่บรรจุ ในหีบห่อหรือ ภาชนะใดๆเพื่ อจาหน่ายทัง้ หีบห่อและมีเครื่องหมายหรื อ ป้ ายแสดงปริมาณของติดไว้ การคานวณอากรตามสภาพ ให้ถือเอาปริมาณที่แสดงไว้บนหีบห่อ

4.2 ตามราคา หมายถึง อัตราที่เรียกเก็บตาม ร้อยละของราคาศุลกากร เช่ น รองเท้า นาเข้า อัตรา 30% ของราคาศุ ล กากร ไม้ส่งออก อั ต รา 10% ของราคา ศุลกากร ราคาศุ ล กากรส าหรั บ การน าเข้ า ใช้ ร ะบบสากล ที่เรียกว่า ระบบราคา GATT และต้องรวมค่าประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น และค่าจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งของเข้ามายังประเทศไทย

GATT

ราคาศุลกากรสาหรับการส่งออก เป็นราคาขายส่ง เงิ น สด ที่ จะส ามา ร ถข าย ข องป ร ะเ ภทเ ดี ย ว กั น ไ ด้ โดยไม่ขาดทุน ณ เวลาและที่ท่ีส่งของออกโดยไม่มีการ หั ก ทอนหรื อ ลดหย่ อ นราคาแต่ อ ย่ า งใด หากของใด มี ป ระกาศอธิ บ ดี ก รมศุ ล กากรก าหนดราคาเพื่ อ การ ส่งออก ต้องใช้ ราคาตามประกาศอธิบดีเป็นฐานในการ คานวณอากรขาออก ของใดที่ ก ฎหมายก าหนดให้ มี ทั ้ง อั ต ราตามสภาพ และอัตราตามราคา ให้คานวณทัง้ 2 แบบและให้ชาระอากร ตามแบบที่คานวณอากรได้สูงสุด ในเวลาที่นาของเข้า ให้ ใช้ อัตราอากรที่ประกาศใช้ อยู ่ ในเวลาที่นาของเข้าสาเร็จ ในเวลาส่งของออก ให้ ใช้ อัตราอากรที่ประกาศใช้ อยู ่ ในขณะทาใบขนสินค้าเพื่อส่งออก 5. ของน าเข้ า ที่ น าเข้ า มาเพื่ อ การส่ ง ออก ไม่ ว่ า จะส่ ง ออกใ นสภาพเดิ ม หรื อ ใ นสภาพที่ ผ่ า น กระบวนการผลิต สามารถใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี อากร ที่รัฐบาลกาหนดเพื่อส่งเสริมการส่งออก โดยสิทธิประโยชน์ ทางภาษี อากรมีทั ้ง การคื นอากรที่ ได้ ชาระแล้ว หรื อการ ยกเว้นอากรขาเข้าอากรขาออก ทัง้ นี้ ผู ้ ใช้ สิทธิประโยชน์ ต้ อ งท าตามเงื่ อ นไขและวิ ธี การที่ กฎหมายหรื อ ประกาศ กาหนด 6. การชาระอากร ให้ ยื่ นใบขนสิ น ค้ า ตามแบบ ที่กรมศุลกากรกาหนด ปั จจุ บันเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่การนาเข้า ส่งออก บางประเภท กรมศุลกากรอนุญาต ให้ ไม่ต้องจัดทาใบขนสินค้า เพื่ออานวยความสะดวกต่อ ผู ้นาของเข้ าหรื อ ผู ้ส่ งของออก เช่ น ของทางไปรษณี ย์ ของติดตัวผู ้โดยสาร อากรที่ ช าระไว้ เ กิ น สามารถขอคื น เงิ น ได้ ใน ระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนด แต่ ห ากชาระอากรไว้ ข าด กร มศุ ล กากร มี สิ ท ธิ์ เรี ย กเก็ บ อากร ที่ ข าด ได้ ต าม กาหนดเวลา 7. ผู ้ น าของเข้ า หรื อ ผู ้ ส่ ง ของออก หรื อ ผู ้ ท่ี เกี่ยวข้องในกระบวนการทางศุลกากร ต้องเก็บเอกสาร ที่ใช้ ในการศุลกากรตามที่กรมศุลกากรกาหนด 5 ปี นับแต่ วันนาของเข้าหรือส่งของออก และหากเลิกกิจการต้อ ง เก็บไว้อีก 2 ปี นับแต่วันเลิกกิจการ 8. การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย มี บ ทลงโทษ ทัง้ ทางแพ่งและทางอาญา ภาพจาก : shorturl.at/BJQW2, https://apshippingagent.com/ 11 icn


วิหลัธงได้ีดรับาเนิ น การ ส่งเสริมการลงทุน

เตรียมเอกสารกาหนด วันนาเข้าครัง้ แรก / ขอรับ Username และ Password ระบบ IC Online (ภายใน 1 วันทาการ)

ตามมาตรา 36 (1), (2)

คีย์บัญชีรายการ วัตถุดบิ / เตรียม เอกสารการลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ RMTS สมัครใช้ บริการ RMTS

ขออนุมัติ บัญชีรายการ วัตถุดบิ กับ BOI

คีย์ข้อมูล ตัดบัญชี (ส่งออก) วัตถุดบิ คีย์ข้อมูล สูตรการผลิต

คีย์ข้อมูล สั่งปล่อย (นาเข้า) วัตถุดบิ

ตรวจสอบ เอกสาร 2 วัน

BOI Approve

30 วัน 7 วัน

หากแต่ละขั้นตอน

ทาให้คุณ ติดต่อ...

IC

สับสน บริการคีย์ข้อมูล งานสิทธิและประโยชน์

COUNTER ด้านวัตถุดิบ

SERVICE

ด้วยทีมงานมืออาชีพ

0 2936 1429 ต่อ 310, 313

ตรวจสอบ เอกสาร 2 วัน


จาลักษณ์ ขุ นพลแก้ว chamluck@gmail.com

Digital Lean มิติใหม่การผลิต และบริการยุค

4.0 นอกจากงานด้านการผลิตแล้ว งานด้านการบริการ ก็สามารถนาแนวคิดและวิธีการแบบลีนมาปรับประยุ กต์ ใช้ ได้ เช่ น เดี ย วกั น ปั จ จุ บั น ห น่ ว ยง า น ใ น ป ร ะ เท ศ ไท ย ที่ มี ความตื่นตัวเป็นอย่างมากและมีการนาลีนมาใช้ อย่างเห็นผล เป็นรูปธรรมต่อเนื่องมานานนับ 10 ปี ก็คือ ธุ รกิจโรงพยาบาล ทัง้ โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลของเอกชนที่ต่างพัฒนา กันอย่างต่อเนื่อง หลายโรงพยาบาลชัน้ นาในประเทศไทย ยังมีการนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมู ลคนไข้ ผู ้มารับบริการมาพัฒนาต่อยอดไปในทิศทาง 4.0 กรณีนี้ คงไม่ใช่ เรื่องน่าแปลกสาหรับโรงพยาบาลเอกชน เพราะมี ความพร้อมทัง้ ทางด้านงบประมาณ กฎระเบียบที่มีความยืดหยุ ่น และการแข่ ง ขั น เพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ในธุ รกิ จ ให้ บ ริ ก าร รักษาพยาบาล ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนมีความทันสมัย และนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ ในการให้บริการรักษาพยาบาล เสมอ อย่างไรก็ตาม สาหรับโรงพยาบาลของรัฐที่แม้จะไม่มี ความพร้อมเทียบเท่า แต่ก็มี ความพยายามในการพัฒนา การให้บริการให้ ไม่น้อยหน้าไปกว่ากัน โดยเฉพาะโรงพยาบาล ขนาดใหญ่ ร ะดั บ โรงเรี ย นแพทย์ อ ย่ า งโรงพยาบาลศิ ริ ร าช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิ ริราช หนึ่งในโรงพยาบาล ชัน้ นาของประเทศและของภูมิภาคที่ปัจจุ บันต้องรับมือกับ ผู ้ป่วยจานวนมากที่เข้ามารับการรักษา อีกทัง้ ยังต้องรับมือ กับเคสการรักษาที่ยากและโรคอุ บัติใหม่ที่โรงพยาบาลขนาดเล็ก หรือโรงพยาบาลทั่วไปไม่สามารถรักษาได้ ด้วยแนวคิดใหม่ ภายใต้สโลแกน Siriraj Smart Hospital ที่เปิ ดตัวอย่างเป็น ทางการแล้ว นอกจากเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ยังมีการนาเอาระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยอย่างหุ่นยนต์จ่ายยา มาใช้ ท าให้ ส ามารถด าเนิ น การจ่ า ยยาได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ถูกต้อง และแม่นยา ทาให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอคิวนาน เป็นการ ช่ วยแบ่ง เบาภาระให้กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลและเภสัชกร ถึงแม้ โรงพยาบาลได้น าเอาแนวคิ ดลีนมาใช้ ใ นการบริหาร จัดการจนขึ้นอันดับเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างที่มีบุคลากร ชั น้ เลิ ศ และมี ก ระบวนการให้ บ ริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

(2)

แต่ ก็ ยั ง ไม่ ส ามารถรองรั บ ปริ ม าณความต้ อ งการของ ผู ้ป่วยที่เกินกว่าขีดความสามารถที่จะทาได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยวิสัยทัศน์ของผู ้บริหารที่จะไม่หยุ ดการพัฒนา จึงได้ นากลยุ ทธ์ ก ารจัด การมาผสานเข้ า กั บเทคโนโลยี ยุ ค 4.0 ที่ทันสมัย ช่ วยทาให้กระบวนการลีนเหมือนติดปี กกลายเป็น Digital Lean ผ่ า นแอปพลิ เ คชัน บนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (Mobile App) ที่ทุกคนคุ้นเคยกับการใช้งานกันดีในปั จจุ บัน ปั จจุ บั น ผู ้ รั บ บริ ก ารของโรงพยาบาลสามารถ ดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน “Siriraj Connect” ลงบนโทรศัพท์ มือถือ (Smart Phone) ซึ่ งสามารถใช้งานได้ทงั ้ ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์แ ละ iOS ประโยชน์ที่ ผู้รับบริการจะได้รับเมื่ อ เปิ ดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนกับ Siriraj Connect นัน้ ในระยะแรกท่ า นจะได้ สั ม ผั ส กั บ สิ่ ง อ านวยความสะดวก ตามที่ผู้เขียนได้รับข้อมู ลมา ดังนี้ 1. ระบบคิ ว : กรณี ที่ ผู้ ป่ วยนอกมี นั ด หมายการ ตรวจ ท่ า นสามารถลงทะเบี ย นจากที่ ใ ดก็ ไ ด้ ตั ้ง แต่ เ วลา 6.00 น. เพื่ อ ยื น ยั น คิ ว ตรวจ หลั ง จากนั ้น ท่ า นจะได้ รั บ หมายเลขคิวตามเวลานัดหมาย เช่ น คิวนัดเวลา 11.00 น. ท่านอาจได้ รับหมายเลขคิว ที่ 20 จากนั น้ ระบบจะอั ปเดต ข้อมู ลผ่าน Siriraj Connect ให้ผู้ป่วยทราบว่า แพทย์ตรวจ คิ ว ที่ เ ท่ า ไหร่ แ ล้ ว และเหลื อ อี ก กี่ คิ ว จะถึ ง คิ ว ของท่ า น เมื่ อ ใกล้ ถึ ง คิ ว หรื อ เหลื อ อี ก สองคิ ว จะถึ ง คิ ว ตรวจ ท่านก็สามารถเดินไปห้องตรวจได้ตามเวลานัดหมาย ระบบ คิวเข้าตรวจนีจ้ ะเปิ ดให้บริการเพื่อรองรับผู ้ป่วยนอกของ คลินิกอายุ รศาสตร์ในเวลาและนอกเวลาก่อน และจะเปิ ด ให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม ทุ ก คลิ นิ ก ภายในปี นี้ โดยระบบคิ ว นี้ จะรองรับทัง้ คิวเจาะเลือดและคิวรับยา

15

icn


2. ระบบนัดหมาย: กรณีที่คนไข้รับการตรวจเสร็จแล้ว และมีความประสงค์จะไม่ รอรับเอกสารนั ดตรวจครัง้ ต่อไป ท่ า นสามารถระบุ วั น ที่ ส ะดวกเพื่ อ เข้ า มารั บ การตรวจ ในช่ วงเวลาที่แพทย์นัด จากนัน้ ระบบจะส่งคิวนัด ผ่าน Siriraj Connect ให้โ ดยไม่ต้อ งรอรั บเอกสารนัด ผู ้ป่วยหรื อญาติ สามารถไปรับยาได้เลย ซึ่ งฝ่ ายเภสัชกรรมจะนาระบบหุ่นยนต์ จัด ยาครบวงจรมาใช้ ง านโดยจะเริ่ม ให้ บ ริ การจริ ง ในเดื อ น มิถุนายนนี้ กรณี ที่ ผู้ ป่ วยต้ อ งการเลื่ อ นนั ด ตรวจสามารถ เลื่ อ นนั ด ออนไลน์ ผ่ า น Siriraj Connect ได้ ซึ่ งผู ้ ป่ วย จะได้รับ การเตือ นนัด หมายล่ว งหน้ าสามวัน ทัง้ กรณี ของ ผู ้ ป่ วยนอกที่ ม ารั บ การตรวจรั ก ษา ผู ้ ป่ วยในที่ ม ารั บ การ ตรวจรั ก ษาและต้ อ งนอนพั ก รั ก ษาตั ว อยู ่ ใ นโรงพยาบาล และผู ้ป่วยที่เข้ามาทาหัตถการต่างๆ 3. ระบบเวชระเบี ย น: ผู ้ ป่ วยสามารถลงทะเบี ย น ผู ้ป่ วยใหม่ อ อนไลน์ เพื่ อ ขอเลขที่ เวชระเบีย น (HN online) สาหรับบัตรประจาตัวโรงพยาบาล โดยไม่ต้องมาดาเนินการ ที่โรงพยาบาลด้ว ยตัว เอง เพี ยงกรอกรายละเอียดข้อมู ล ผ่าน Siriraj Connect เมื่อได้รับเลขที่เวชระเบียนบัตรประจาตัว โรงพยาบาลเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ท่ า นสามารถขอคิ ว นั ด ทาง อ อ น ไ ล น์ เ พื่ อ พ บ แ พ ท ย์ แ ล ะ รั บ กา ร ต ร ว จ รั ก ษา ไ ด้ ซึ่ งขณะนีเ้ ปิ ดให้บริการเฉพาะคลินิกพิเศษนอกเวลาเท่านัน้ 4. ระบบส่งต่อผู ้ป่วย: กรณีที่ผู้ป่วยมีความประสงค์ จะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท) หรือสิทธิประกันสังคมเพื่อเข้ารับการรักษา และมีใบส่งตัว ตามขั ้น ตอน ท่ า นสามารถลงทะเบี ย นตรวจสอบสิ ท ธิ์ ล่วงหน้าออนไลน์ ได้ 5. ระบบการชาระเงิน: รพ.ศิริราชมุ ่งสู่สังคมไร้เงินสด คาดว่ า ระบบงานส าหรั บรองรั บแนวทางการด าเนิ น การ ดั ง กล่ า วจะเสร็ จ สมบู รณ์ พ ร้ อ มเปิ ดให้ บ ริ ก ารต้ น เดื อ น มิถุนายนปี นี้ ผู ้ป่วยสามารถชาระเงินค่าบริการได้สามช่ องทาง ดังนี้ 5.1 ช่ องทางปรกติผ่านเคาน์เตอร์ชาระเงิน 5.2 ผ่า นตู้ รับ ช าระค่ า บริ ก ารอั ต โนมั ติ (Kiosk) โดยสามารถชาระด้วยเงินสด บัตรเดบิต บัตร เครดิต หรือชาระผ่านคิวอาร์โค้ดโดยไม่ต้อง ใช้ บัตร และจะได้รับใบเสร็จรับเงินที่สามารถ นาไปเบิกกับกรมบัญชีกลางได้ 5.3 ผ่ า น Siriraj Connect กั บ ธนาคารที่ ร่ ว ม โครงการ โดยค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาล ทั ้ง หมดจะถู ก ส่ ง ไปที่ ส มาร์ ท โฟนของท่ า น เมื่อท่านชาระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล icn 16

6. ระบบแผนทีน่ าทาง (Navigator): เนื่องจากผู ้ป่วย และญาติอาจต้องติดต่อจุ ดให้บริการหลายที่เพื่อพบแพทย์ และพยาบาลด้ า นต่ า งๆ ซึ่ ง จุ ดให้ บ ริ ก ารต่ า งๆอาจไม่ ได้ ตัง้ อยู ่ในอาคารเดียวกัน ระบบดังกล่าวจะช่ วยให้ผู้ป่วยและ ญาติสามารถไปรับบริการในจุ ดต่างๆได้โดยไม่หลงเส้นทาง ซึ่ งระบบดังกล่าวประกอบด้วย • Indoor Map หรือแผนที่ในอาคาร จะเริ่มใช้ ใน ตึกผู ้ป่วยนอกตัง้ แต่ชนั ้ 1-7 โดยระบบจะนาทาง ท่ า นจากห้ อ งตรวจที่ ช ัน้ หนึ่ ง ไปห้ อ งตรวจ ชัน้ อื่นได้ผ่าน Siriraj Connect ซึ่ งระบุ ตาแหน่ง ด้วยคลื่นแม่เหล็กโลกที่ไม่สามารถใช้ GPS ปกติได้ • Outdoor Map ห รื อ แ ผ น ที่ น อ ก อ า ค า ร ท่านสามารถค้นหาเส้นทางภายในโรงพยาบาล ได้ผ่านฟังก์ชนั่ Siriraj way finding

7. ข้อมู ลด้านยา: เมื่อท่านมารับบริการรักษาพยาบาล ที่ รพ.ศิ ริราช จะได้รับคิวอาร์โค้ดแสดงข้อมู ลยาที่แพทย์ สั่ ง ให้ ท่ า นในแต่ ล ะครั ้ง ที่ ม าพบแพทย์ ข้ อ มู ลดั ง กล่ า ว จะประกอบด้วยค าเตือ นและคาแนะนาในการใช้ ยาซึ่ งท่า น สามารถสแกนและเก็บรายการยาที่ได้รับ และหารายละเอียด ข้ อ มู ล ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ยาเพิ่ ม เติ ม ผ่ า น RDU (Rational Drug Use: การใช้ ยาอย่างสมเหตุผล) รู้เรื่องยาใน Siriraj Connect ได้ 8. ข้ อ มู ลทั่ ว ไป: ผู ้ ป่ วยสามารถสอบถามและ ดู ต า ร า งก า ร อ อ กต ร วจ ข อ งแ พ ท ย์ ห รื อ สอ บถา ม ด้านสุขภาพทัว่ ๆไปได้ ทั ง้ นี้ผู้ ส นใจยั ง สามารถเข้ า ถึ ง ฟั ง ก์ ช ัน ต่ า งๆของ แอปพลิเคชัน Siriraj Connect ผ่านทาง LINE Siriraj Connect โ ด ยก า ร เพิ่ ม เ พื่ อ น ( Add friends) Siriraj Connect แต่ท่านจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชนั่ ระบบการชาระเงิน และระบบแผนที่นาทางในอาคาร (Indoor Maps) ได้


นอกจากงานบริการของโรงพยาบาลแล้ว อีกหนึ่ง ตัวอย่างที่ผู้เขียนขอยกมาเป็นกรณีศึกษาคือ Call Center ซึ่ ง เป็ น งานบริ ก ารแบบที่ ผู้ รั บ บริ ก ารไม่ เ ห็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร เนื่องจากแต่เดิมการติดต่อสื่อสารทางธุ รกิจมักใช้ โทรศัพท์ เป็ น เครื่ อ งมื อ ก่ อ นที่ จ ะพั ฒ นามาเป็ น อี เมลซึ่ ง นิ ย มใช้ กั น แพร่ ห ลายอย่ า งมากในปั จจุ บั น ซึ่ งหลายคนคงเคยมี ประสบการณ์ ใ นการติ ด ต่ อ สอบถามข้ อ มู ล ไม่ ว่ า จะเป็ น Call Center ของบริ ษั ท ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารบั ต รเครดิ ต บริ ษั ท ผู ้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ธนาคารต่างๆ และธุ รกิจใดๆ ก็ตามที่มีลูกค้าจานวนมากและมีรูปแบบบริการที่แตกต่าง หลากหลาย ก็ มี โ อกาสที่ ลู ก ค้ า จ านวนหลายแสนหรื อ หลายล้ า นอาจประสบพบเจอปั ญหา มี ข้ อ สงสั ย หรื อ ต้องการข้อมู ลบางอย่างเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ไม่เพีย งเท่านั น้ แม้ แต่บริษั ทเองก็ ใช้ Call Center ในการดาเนินธุ รกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามการ ช าระเงิ น ของลู ก ค้ า ที่ พ นั ก งานเร่ ง รั ด หนี้ สิ น ต้ อ งใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อ “กระตุ้น ” ให้ลูกค้าชาระ บัญ ชี การขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ ตั ว แทนฝ่ ายขาย ต้องพยายามอธิบายและโน้มน้าวใจให้ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารของบริ ษั ท หรื อ การ สร้ างปฏิสั ม พัน ธ์แ ละความผู กพั นกั บ ลูก ค้า ของตั วแทน ฝ่ ายบริ การลู ก ค้า ผ่า นการแก้ ไขปั ญ หาและให้ คาปรึก ษา กั บ ลู ก ค้ า ที่ ติ ด ต่ อ เ ข้ า ม า เ พื่ อ ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ โดยมุ ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความประทับใจจากการให้บริการ ที่เกินความคาดหมาย แต่การมีปฏิสัมพันธ์กันแบบไม่เห็น หน้ า ได้ ยิ น แต่ เ สี ย งตอบสนองความต้ อ งการลู ก ค้ า ได้ ค่อนข้างยากและอาจใช้ เวลานานในบางครัง้ อีกทัง้ ปริมาณ การใช้ งาน Call Center ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คู่ขนานไปกับความคาดหวังของลูกค้าในคุณภาพของการ ให้บริการที่สูงขึ้นเช่ นเดียวกัน ส่งผลให้มีการพัฒนาระบบ ตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response - IVR) ส าหรั บ เข้ า มาช่ วยแบ่ ง เบาภาระดั ง กล่ า ว แต่ ก็ ยั ง อาจ ไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์สมรรถนะการให้บริการที่ลูกค้า คาดหวังซึ่ ง นับวัน จะมี ความต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทัง้ ในเชิ ง ปริมาณและคุณ ภาพ ดังนั น้ จึ งมีความจ าเป็ น อย่างยิ่งที่ผู้บริหารควรจะหันมามองภาพความเชื่ อมโยง ของบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปกับการประยุ กต์ ใช้ AI ในกระบวนการทางธุ รกิจ โดยเฉพาะในงานด้านการ บริการลูกค้า (Customer service)

สิ่งที่ยากที่สุดในการขยับปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวลา้ นาสมัยและพร้อมรับมือกับความต้องการใหม่ๆของลูกค้า นัน่ คือการสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital culture) ให้เกิดขึน้ ภายในองค์ กร ซึ่ งต้องใช้ ทัง้ เวลา ความมุ ่งมั่นตัง้ ใจ และ ความพยายามของทุกคนผ่านการเปลี่ยนแปลง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การตระหนักในคุณค่าและมองเห็นความสาคัญของ ดิจิทัลต่อการยกระดับองค์กร (Digital mindset) การศึ กษา และแสวงหาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ เกิ ด ขึ้น ใหม่ แ ละแพร่ ห ลาย มาใช้ กั บ งานส่ ว นต่ า งๆขององค์ ก รให้ เ หมาะสม (Digital toolset) และส่วนสุดท้ายคือการสร้างการเรียนรู้และการ พั ฒ นาให้ แ ก่ พ นั ก งานทุ ก คนในองค์ ก รตามความจ าเป็ น ของแต่ละตาแหน่งงาน (Digital skill set) การปรับชุ ดความคิ ดเพื่ อพิชิ ตใจลูกค้ า กรณี Call Center ซึ่ งปั จจุ บันหลายองค์กรเริ่มเปลี่ยนชื่อเรียกไปแล้ว เช่ น Contact Center, Customer Care ศู น ย์ บ ริ ก าร ลู ก ค้ า หรื อ ศู น ย์ ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ จากเดิ ม ที่ ภ ารกิ จ อยู ่ ใ น ขอบเขตหรือวงจากัดที่มุ่งเน้นการแก้ ไขปั ญหา การตอบคาถาม ที่ เ ป็ น ข้ อ สงสั ย ของลู ก ค้ า หรื อ รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นด้ า นงาน บริ ก าร ถู ก เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยภารกิ จ ใหม่ เช่ น การน าเสนอ สินค้าและบริการจนถึงการขาย การส่งเสริมการตลาดและ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บลู ก ค้ า เป็ น ต้ น ส่ ว นเทคโนโลยี พืน้ ฐานที่ใช้ อย่างโทรศัพท์ที่มักจะมีปัญหาเรื่องคู่สายเต็ม โทรไม่ติด โทรติดแต่ต้องรอสายนานมากจนต้องวางสายไป ในที่ สุ ด การได้ คุ ย กั บ Call Agent แล้ ว แต่ พ นั ก งาน ไม่สามารถตอบคาถามเชิ งลึกหรือเฉพาะด้านได้ อีกทัง้ ยัง ไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญหาให้ไ ด้ ใ นทั น ที ซึ่ ง แนวทางที่ผ่ า นมา สาหรับการแก้ไขปั ญหาด้านเทคโนโลยีพืน้ ฐานที่กล่าวมานัน้ คือ การเพิ่มกาลังความสามารถในการให้บริการด้วยการ เพิ่มคู่สาย การใช้ ระบบตอบรับอัตโนมัติในการตอบปั ญหา ที่มัก ถูกถามซ้ าๆหรือ ปั ญหาที่ง่ ายๆ จนมาถึงยุ คปั จ จุ บั น ที่ใช้ ความสามารถของปั ญญาประดิษฐ์เข้ามาทาหน้าที่และ แบ่งเบาภาระของ Call Center ลง อี ก ขั น้ หนึ่ ง ของการก้ า วข้ า มความท้ า ทายของงาน Call Center ด้วยเทคโนโลยี (Overcoming Phone Agent Challenges with Technology) คือ การนาเสนอแนวทาง การตอบข้อสงสัยหรือให้บริการออนไลน์สาหรับกลุ่มลูกค้า ที่มีความสามารถในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ได้ดีแทนรูปแบบเดิม ที่จ ะให้ บ ริก ารผ่ า นสายโทรศัพ ท์ (On Call) เท่ านั น้ และ เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ต ร ง ต า ม ความต้ อ งการมากขึ้ น (On Demand) จึ ง มี ก ารน า AI Chatbot มาใช้อีกช่ องทางหนึ่ง ทาให้ Call Center ไม่ต้อง เพิม่ กาลังคนเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิม่ ขึน้ อีกต่อไป 17

icn


โปรแกรมที่ นิ ย มใช้ ใ นการท า Chatbot เบื้ อ งต้ น ในตอนนีก้ ็มี Chatfuel และ Google dialogflow ที่นอกจาก มีความสามารถด้าน AI Automate แล้ว ยังสามารถทา Live chat, Broadcast โดยข้อมู ลการโต้ตอบทัง้ หมดจะมี การวิเคราะห์เจาะลึกเพื่อ ใช้ ในการปรับปรุ งบริการให้ตรงกับ ความต้องการของลูกค้าได้แม่นยามากขึน้ ได้อีกด้วย ทัง้ นี้ AI Chatbot เหล่ า นี้ยั ง สามารถบู ร ณาการให้ ใช้ ร่ ว มกั บ แอปพลิ เคชัน ยอดนิ ย มต่ า งๆ อาทิ Line, Skype, Twitter และ Facebook การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลและปั ญญาประดิษฐ์ เพื่ อ ยกระดั บ การบริ ก ารถื อ เป็ น หนทางใหม่ ที่ ช าญฉลาด ทันสมัย และเพิ่มความใกล้ชิดกับลูกค้ายิ่งขึน้ (A Smarter Way to Close Customer) เมื่อมีเครื่องมือที่พร้อมแล้ว การพัฒนาพนักงาน ด้ ว ยทั ก ษะความสามารถใหม่ เป็ นสิ่ ง สุ ด ท้ า ยที่ จ ะช่ วย เติ ม เต็ ม ให้ ร ะบบและเทคโนโลยี มี ค วามสมบู รณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ความเข้า ใจในหลั ก การของระบบดิ จิทั ล สามารถเลื อ กใช้ เครื่องมือให้เกิดประโยชน์ ในการปฏิบัติงานแต่ละรู ปแบบได้ เหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถเลือกลักษณะการ เชื่ อ มโยงเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆได้ ทั ้ง ในการสร้ า งผลงานของ ตนเอง หน่ ว ยงาน รวมถึ ง การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู ้ อื่ น ภายใต้ความตระหนักถึงกฎระเบียบ ข้อควรระวังจากการ ใช้ งานดิจิทัล และข้อมู ลความลับส่วนบุ คคล รวมเรียกว่า Digital Skill ซึ่ งน่าจะเป็นทักษะความสามารถใหม่ที่ทุก องค์กรต้องเสริมให้กับพนักงานของตนเอง

นี่เป็นเพียงตั วอย่างที่ผมได้รับข้อ มู ลมา ทาให้ เราได้ เห็นว่าเทคโนโลยีในยุ คปั จจุ บันสามารถนามายกระดับการ บริ ก ารได้ เ ป็ นอย่ า งดี อ านวยความสะดวกสบายทั ้ ง ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู ้ รั บ บริ ก าร ค าว่ า Smart ที่ ห มายถึ ง ความเก่ง ความฉลาด ความทันสมัย ยังจะเกิดขึน้ ได้อีกมาก ในทุ ก วงการและทุ ก พื้น ที่ ข องการใช้ ชี วิ ต ของเรา อาทิ Smart Home (บ้ า นอั จ ฉริ ย ะ) Smart Service (การ ให้ บ ริ ก ารที่ ส ะดวกรวดเร็ ว ทั น สมั ย เหมื อ นที่ เ ราได้ รั บ ใน ทุกวันนีจ้ ากการซื้อสินค้าออนไลน์ ทาธุ รกรรมการเงินโดย ไม่ ต้ อ งเดิ น ทางไปยั ง ธนาคารสาขา) Smart Factory (โรงงานที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และพนักงาน ที่มีขีดความสามารถสูง) Smart Farm (การจัดการฟาร์ม ในรูปแบบต่างๆที่ไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพและการดูแล สภาพแวดล้ อ ม การปลู ก ที่ ใ ช้ ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ พื ช ใน แต่ละสายพันธุ ์มาใช้ได้อย่างเยี่ยมยอด) เป็นต้น

ภาพจาก: https://www.si.mahidol.ac.th/th/hotnewsdetail.asp?hn_id=2341&hn_id=2341 https://www2.si.mahidol.ac.th/division/nursing/sins/download/meeting/ sinsmeeting_2558_02.pdf https://industryreports24.com/212957/interactive-voice-response-ivr-systemmarket-recent-innovations-applications-and-growth-analysis-till-2025/ http://idl.biz.vn/Chia-se-kinh-nghiem/post103/4-loi-khuyen-viet-CV-giup-ban-coduoc-mot-cong-viec-trong-nganh-data-science-.html

FAQ 108

คา ถ า มกั บ งานส่ ง เสริ ม การลง ทุ น

แหล่ ง รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งานส่ ง เสริ ม การลงทุ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นรู ป แบบกระดานสนทนา ข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ งาน BOI และ IC แจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น icn 18


ไม่ พ ลาด !! ทุ ก ข่ า วสารสาคั ญ ส่ ง ตร งถึ งปลายนิ้ ว คุ ณ

@investorclub พิมพ์ @ หน้าชื่อ ID ด้วยนะคะ

Add friends

IC จะส่งข่าวสารอัพเดท ไปถึงคุณอีกมากมาย

ติ ด ตามกั น ต่ อ ไปนะคะ ที่ สาคั ญ . .. อย่ า ลื ม บอกต่ อ แ ล ะ แ น ะ นา เ พื่ อ น เ ข้ า ม า ด้ ว ย กั น น ะ ! !


เคล็ด(ไม่)ลับการใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักร กับ มาตรการส่งเสริมการลงทุน

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ปริญญา ศรีอนันต์ parinyas@ic.or.th

จากสถิ ติ ผู้ เ ข้ า ชมและศึ ก ษารายละเอี ย ดข้ อ มู ล ในเว็บไซต์และเว็บบอร์ด FAQ 108 คาถามกับงานส่งเสริม การลงทุน (www.faq108.co.th) ซึ่ งเป็นแหล่งรวบรวม ข้อมู ลเกี่ยวกับงานส่งเสริมการลงทุนและวิธีการใช้ สิทธิ ประโยชน์ เพื่อให้ผู้ ได้รับส่งเสริมการลงทุนได้ ใช้ เป็นความรู้ เบื้อ งต้ นในการติ ดต่อ งานกับ สานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) พบว่า หัวข้อที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง (ตัวเลข สะสม) คือ ข้อมู ลหมวดการใช้ สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร และอุ ปกรณ์ตามมาตรา 28, 29 ในหัวข้อ วิธีการคิดคานวณ กาลังการผลิตเครื่องจักร ซึ่ งมีการเข้าชมสูงถึง 21,776 ครัง้ และอันดับที่ 5 หัวข้อ การตัดบัญชีเครื่องจักรอายุ 5 ปี จานวนการเข้าชม 12,709 ครัง้ สถิติดังกล่าวแสดงและ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการด้านข้อมู ลเกี่ยวกับการใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นเครื่ อ งจั ก รและอุ ปกรณ์ ข องบริ ษั ท ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อนาไปใช้ ในการปฏิบัติงาน ให้ ถู ก ต้ อ งและเป็ นไปตามเงื่ อ นไขที่ บี โ อไอก าหนดไว้ ถึ ง แม้ ว่ า ข้ อ มู ล นั ้น จะมี ท่ี ม าจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ก็ตาม

icn 20

สมาคมฯตระหนั ก ถึ ง นั ย ยะส าคั ญ ของสถิ ติ ดังกล่าวจึงเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้กับสมาชิกสมาคมฯในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการเปิ ดโอกาสให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ได้รับและเรียนรู้ข้อมู ลจากแหล่งข้อมู ลปฐมภูมิ โดยการ การบรรยายจะมุ ่งเน้นหัวข้อเกี่ยวกับ เทคนิคการใช้ สิทธิ ประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุ ปกรณ์ตามมาตรา 28, 29 ในส่วนของการจัดทารายการบัญชีเครื่องจักร การคิด ค าควณก าลั ง การผลิ ต เครื่ อ งจั ก ร และการตั ด บั ญ ชี รายการเครื่องจักร เป็นสาคัญ นอกจากนี้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนได้ออกประกาศที่ 9/2560 เพื่อส่งเสริมให้เกิด การปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก รเพื่ อ การประหยั ด พลั ง งาน การใช้ พลังงานทดแทน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การสนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นา และการออกแบบทาง วิ ศ ว ก ร ร ม เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต ซึ่ งมาตรการนี้ใช้ กับกิจการที่ดาเนินการอยู ่แล้ว ไม่ว่าจะ ได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม หากไม่ ได้รับส่งเสริมต้องเป็น ประเภทกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศ ให้ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู ่ ใ นขณะยื่ น ขอรั บ การส่งเสริม กรณีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อยู ่เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการนีไ้ ด้ เมื่ อ ระยะเวลาการยกเว้ น หรื อ ลดหย่ อ นภาษี เงิ น ได้ นิติ บุ คคลนั น้ สิน้ สุ ด ลงแล้ ว หรื อ เป็ น โครงการที่ ไ ม่ ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ คคล ยกเว้ น ประเภทกิ จ การที่ มี นโยบายเฉพาะที่จะไม่ ให้สิทธิและประโยชน์ตามที่สานักงานฯ กาหนด


เพื่อสนับสนุนงานของสานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนตามประกาศที่กล่าวมาข้างต้นในส่วน ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ด้ า น เครื่ อ งจั ก ร สมาคมฯจึ ง เพิ่ ม เติ ม การบรรยายหั ว ข้ อ เกี่ ย วกั บ แนวทางการน าเข้ า เครื่ อ งจั กรตามมาตรการ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต มาตรการส่งเสริ มการลงทุ นเพื่ อการประหยั ด พลั งงาน การใช้ พลั ง งานทดแทน หรื อ การลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และมาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ การ ปรับ เปลี่ ยนเครื่ องจั กร เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภาพการผลิ ต รวมถึ ง แนวทางการชี้ แ จงการน าเข้ า เครื่ อ งจั ก รและ อุ ปกรณ์ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ให้ กั บ สมาชิ ก ที่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว ม สัมมนาด้วย

ที่ม า:

www.faq108.co.th www.boi.go.th/un/production_effiiciency ภาพจาก: https://sites.google.com/site/xixidasdadsadsad/hardwaer/yukh-thi5

สมาชิกสมาคมฯที่สนใจสมัครเข้าฟั งการบรรยาย สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาฟรีสมาชิก ครัง้ ที่ 3/2562 ในหัวข้อ “เคล็ด (ไม่)ลับการใช้ สิทธิประโยชน์เครื่องจักร กั บ ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ประสิท ธิ ภาพการผลิต ” ผ่า นการลงทะเบียนออนไลน์ เพื่ อ ส ารองที่ นั่ง ได้ ท่ี http://icis.ic.or.th หรื อ ผ่ า นทาง www.ic.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี แผนก ลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 202 (คุณจุ ฑารัตน์) ต่อ 203 (คุณเบญจวรรณ) E-mail: cus_servive@ic.or.th, jutaratb@ic.or.th, benjawank@ic.or.th โดยการสั ม มนาจะจั ด ขึ้ น ใน วันพุ ธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อ งดอนเมือ ง 1-2 โรงแรม อมารี ดอนเมือ ง กรุ งเทพฯ ทั ้ ง นี้ สมาคมฯจะเริ่ ม เปิ ดให้ ล งทะเบี ย น เพื่อสารองที่นงั่ ตัง้ แต่วันที่ 10-30 มิถุนายน พ.ศ.2562 และขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปิ ดรั บ สมั ค รลงทะเบี ย น เมื่อจานวนผู ้สมัครเข้าร่วมสัมมนาครบจานวน

สมาคมสโมสรนักลงทุนขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ฟรีสมาชิก ครัง้ ที่ 3/2562

เคล็ด (ไม่) ลับ การใช้ สิทธิประโยชน์เครื่องจักร กับมาตรการส่งเสริมการลงทุน

เพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิต วันพุ ธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุ งเทพฯ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม แผนกลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ แ ละสื่ อ สารองค์ ก ร 0 2936 1429 ต่ อ 202-203

21 icn


มยุ รีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

กิจกรรมสมาชิก ครั้งที่ 2/2562 Supported by:

การผลิตแบบ Lean ยุ ค

4.0

<<สมาคมสโมสรนักลงทุนจัดสัมมนาฟรีสาหรับสมาชิ ก ครัง้ ที่ 2/2562 เรื่อง “การผลิตแบบ Lean ยุ ค 4.0” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง MR220-221 ศูนย์ประชุ มนิทรรศการและการประชุ มไบเทค (บางนา) เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้ รั บ ความรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบ Lean ที่ ส ามารถน ามาประยุ กต์ ใช้ งานให้ ต อบโจทย์ การดาเนินธุ รกิจขององค์กรในยุ ค 4.0 ได้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ ยังช่ วยยกระดับกระบวนการทางานเพื่อปรับปรุ งผลิตภาพให้เกิด ประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิผล การสัมมนาครัง้ นีไ้ ด้รับเกียรติจาก คุณเกียรติขจร โฆมานะสิน ที่ปรึกษาด้านบริหารการผลิตและ การเพิ่มผลผลิตเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีหัวข้อสาคัญ อาทิ การคิดอย่าง Lean และขัน้ ตอนการดาเนินงานของระบบ Lean 4.0 เครื่องมือและวิธีการสร้างคุณค่าสู่องค์กรของระบบ Lean 4.0 อุ ปสรรคของการก้าวสู่ Lean Enterprise การสร้างเสถียรภาพ ให้แก่กระบวนการ มาตรฐานในการทางาน และความเรียบง่าย ในการปฏิบัติงานของระบบ Lean 4.0 อีกทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม สัมมนาได้ซกั ถามกรณีปัญหาต่างๆด้วย งานสัมมนาครัง้ นีจ้ ัดขึ้นภายในงาน Subcon Thailand 2019 ซึ่ ง เป็ นงานแสดงอุ ตสาหกรรมรั บช่ วงการผลิต เพื่ อการจัด ซื้ อ ชิ้น ส่ ว นอุ ตสาหกรรมและการจั บ คู่ธุ รกิ จ ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าค อาเซียน จัดโดย สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 โดยสมาคมสโมสรนักลงทุน ร่วมออกบู ธภายในงานด้วย

icn 22


ร้อนกาย ใจไม่ร้อน เส้าหลิน

“ร้อน ร้อน ร้อน ทาไมถึงได้ร้อนขนาดนี”้ คาแรกที่ทุกคนต้องเอ่ยถึง เมื่อก้าวเท้าออกจากบ้าน ไหนจะมาพบกั บ รถติ ด ผู ้ ค นแออั ด ต่ า งคนต่ า งเร่ ง รี บ พานให้เกิดความหงุ ดหงิด อารมณ์เสียได้ง่ายๆ… หากเปรี ย บเที ย บระดั บ อุ ณหภู มิ โ ลกขณะนี้ กั บ เมื่ อ ยี่สิบปี ท่ผ ี ่านมา เรียกได้ว่าร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชดั บางจังหวัด อุ ณหภูมิทะลุ 40 องศาเซลเซียส ตากผ้าแห้งทันใจภายใน ชัว่ โมงเดียว นอกจากนี้เรายังได้เห็นข่าวการทะเลาะวิวาท ตีกันฆ่ากันตายมากขึน้ ทุกวัน ดังนัน้ การยับยัง้ ชัง่ ใจ ทาใจให้ เย็นลง ลดอาการหงุ ดหงิด ย่อมส่งผลให้ร่างกายพร้อม ใจพร้อมไม่ว่าจะอยู ่ในสถานการณ์อะไร เย็ น เย็ น หน่อ ยไหมจ๊ ะ ข้ อ ดี ข องความหงุ ดหงิ ด อาจท าให้ เ ราเกิ ด แรงฮึ ด รู้สึ ก ฮึ ก เหิม พร้ อมชนอย่ างบ้ า คลั่ง แต่ ต้ อ งอาศัย การ ควบคุมที่ดีไม่เช่ นนัน้ อาจพลาดกลายเป็นผลเสียมากกว่า ผลดี ที่ส าคัญ ยังส่ งผลให้เ กิดความผิดปกติต่ อร่า งกาย ถึงระดับฮอร์โมน เมื่อผู ้อ่านอ่านมาถึงตรงนีค้ งเกิดคาถามว่า แล้วฮอร์โมนสาคัญอย่างไร? หน้าที่ของฮอร์โมนสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ ทาหน้า ที่เ ร่ง การเจริญ เติ บโตตัง้ แต่ การพั ฒนา และการเจริญเติบโตของเซลล์และเนือ้ เยื่อ ช่ วยควบคุมและรักษาสภาพแวดล้อมในร่างกาย ให้เป็นปกติ ได้แก่ การใช้ พลังงานของร่างกาย การเผาผลาญและดูด สารอาหาร รวมถึงการ รักษาอุ ณหภูมิของร่างกาย ท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม อาการกระหายน ้า ควบคุ ม อารมณ์และความจา ช่ วยในการรักษาโรคต่างๆ

นพ.พลวัฒน์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล แพทย์เวชศาสตร์ ชะลอวัย ของ Apex Profound Beauty ได้อธิบายถึง สาเหตุของการเกิดภาวะพร่องฮอร์โมน หรือฮอร์โมน ต่าลง ซึ่ งมีสาเหตุมาจากการใช้ ชีวิต (ไลฟ์ สไตล์) และ ภาวะโรคความเสื่อมบางอย่าง รวมถึงการทางานหนัก เกินไป การพักผ่อนไม่ถูกต้อง การอดอาหาร การข้าม มือ้ อาหาร การรับประทานอาหารที่ไม่ส่งเสริมสุขภาพ เช่ น การรับประทานอาหารที่ มีปริ มาณนา้ ตาลมากๆ อาหารแช่ แข็ง ส่งผลให้ร่างกายเกิดความเครียดขึ้นมา แบบไม่รู้ตัว วิธีการสังเกตว่าเราเกิดภาวะพร่องฮอร์โมน หรือไม่ คือ มีอาการเพลียง่าย รู้สึกไม่สดชื่นระหว่างวัน แม้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้ว 7-8 ชัว่ โมงก็ตาม ท า ใ ห้ เ กิ ด อา ร ม ณ์ ฉุ น เ ฉี ย ว หงุ ด ห งิ ด ส่ ง ผ ล เ สี ย ทัง้ ต่อตนเองและคนรอบข้าง ทั ้ ง นี้ ผู้ ท่ี ป ระสบความส าเร็ จ ส่ ว นใหญ่ คื อ ผู ้ ท่ี ส ามารถเอาชนะความหงุ ดหงิ ด ของตนเองได้ ด้ ว ยการแปรเปลี่ ย นอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ที่ เ ลวร้ า ยให้ กลั บกลายเป็น อารมณ์ ดี ใจเย็ น ลง ซึ่ ง สามารถทาได้ ด้วยเทคนิค 2 นาที 3 ขัน้ ตอน คือ 1. หยุ ดความคิดเชิงลบ - เมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ข้ อ มู ล นั ้น ๆจะถู ก ส่ ง มาจากอวั ย วะ รั บ ความรู้ สึ ก เข้ า สู่ ส่ ว นที่ แ ปลผลของระบบประสาท ส่วนกลางในสมอง เกิดความรู้สึกนึกคิดโดยเชื่ อมโยง กับประสบการณ์การเรียนรู้ในอดีตซึ่ งอาจแตกต่างกัน ในแต่ละบุ คคล ทาให้ ในเหตุการณ์เดียวกัน บางคนอาจ รู้สึกเฉยๆในขณะที่บางคนอาจรู้สึกตึงเครียด วิตกกังวล ตื่ น กลั ว หรื อ โกรธเกรี้ ย ว ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย า ตอบสนองในลักษณะ “สู้หรือหนี” 23 icn


2. ยิม้ – ยิม้ เข้าไว้แม้ภัยมา งานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Journal of the Association for Psychological Science โดย Tara Kraft and Sarah Pressman นักจิตวิทยามหาวิทยาลัยแคนซัสที่ศึกษาถึงคุณประโยชน์ ของการยิม้ ในอาสาสมัครจานวน 169 คน พบว่า การยิม้ ในช่ วงที่ เ ครี ย ด แม้ จ ริ ง ๆแล้ ว ในขณะนั ้น จะไม่ ได้ รู้ สึ ก มีความสุขเลยก็ตาม สามารถชะลออัตราการเต้นของ หัวใจและลดระดับการรับรู้ของความเครียดได้ 3. ปรั บ เปลี่ ย นท่ า ทาง - ยื ด ตั ว ขึ้ น ให้ ผ่ึ ง ผาย การปรับเปลี่ยนท่าทางของคนเราสามารถเปลี่ยนแปลง อารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้ จากการศึ กษาของ Brion, Petty และ Wagner ในปี 2009 ชี้ให้เห็นว่าการ นั่งตัวตรงมีอิทธิพลเชิ งบวกโดยทาให้ความรู้สึกเชื่ อมั่น ในตนเองเพิ่ม ขึ้น ในขณะที่การนั่ง คอตกไหล่ ลู่ห ลั ง งอ จะเกิดผลในทางตรงกันข้าม

นอกจากนีก้ ารวิจัยโดย Amy Cuddy และ Dana Carney จากมหาวิ ท ยาลั ย ฮาร์ ว าร์ ด พบว่ า การวาง ท่าทางที่มีพลัง (Power postures) เช่ น อกผาย ไหล่ผ่ึง และการวางท่าทางที่เพิ่มพืน้ ที่ทางกายภาพ เช่ น เงยหน้า กางแขน แยกเท้าออกจากกัน เป็นเวลา 2 นาที ส่งผลให้ ฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) ซึ่ งช่ วยในการสร้าง ความเชื่อมั่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) ที่ร่างกายจะหลั่งออกมาเมื่อเกิดความเครียด ลดลงร้อยละ 25

ดังนัน้ ไม่ต้องรอให้ ใจเราร้อนตามกายจนน็อค ลอง COOL DOWN ความหงุ ดงิดด้วยเทคนิคหยุ ดคิด ยิ้ม ไว้ แล้ ว ไปต่ อ ท่ า นย่ อ มฝ่ าทุ ก ปั ญหาน้ อ ยใหญ่ ไ ด้ อย่างสบาย สบาย… อ้างอิง : จุ ลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; รองศาสตราจารย์สุดาว เลิศวิสุทธิไพบู ลย์ ภาพจาก: https://www.technogym.com/int/articles/change-your-positionthe-benefits-of-good-posture/

สมัคร หลักสูตรฝึกอบรม ผ่านระบบ ออนไลน์

เพียงคลิก http:// icis.ic.or.th

icn 24

หลักสูตรบีโอไอ

หลักสูตรด้านศุลกากร

หลักสูตรการใช้งานระบบ IC

หลักสูตรการบริหารจัดการ

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน 0 2 9 3 6 1 4 2 9 ต่ อ 2 0 5 - 2 0 9


ระบุ ประเภทเครื่ อ งจั ก รผิ ด ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ เครื่ อ งจั ก ร

มยุ รีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

Q : กรณีเครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรหลักนาเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ไม่ ได้ขอยกเว้นอากร ขาเข้า แต่ ใช้ ในโครงการและระบุ ว่าไม่ ใช่ เครื่องจักรหลัก ซึ่ งที่ถูกต้องจะต้องระบุ ว่า เป็นเครื่องจักรหลัก บริษัทต้องดาเนินการแก้ ไขอย่างไรบ้าง ขณะนี้บริษัทอยู ่ ใน ขัน้ ตอนเตรียมดาเนินการขอเปิ ดดาเนินการ A : หากในการขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร ระบุ ว่า ไม่ ใช่ เครื่องจักรหลัก แต่ ใน ขัน้ ตอนการขอเปิ ดดาเนินการจะระบุ ว่าเป็นเครื่องจักรหลัก บริษัทก็สามารถทาได้ ตามข้อเท็จจริง โดยไม่ต้องแก้ ไขอะไรเพิ่มเติม ติดตาม FAQ 108 คาถามกับงานส่งเสริมการลงทุน ได้ทาง www.faq108.co.th มยุ รีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

ธุ รกิจจะยืนหยัดอยู ่ ได้หรือไม่นนั ้ ฟันเฟื องสาคัญขององค์กรคงหนี ไม่พ้นบุ คลากร ซึ่งมองว่าต้องปรับรากฐานกระบวนการทางาน และองค์ความรู้ของคนเดิมๆในยุ คดิจิทัล เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

คุณนงนุช บู รณะเศรษฐกุล กรรมการผู ้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) (OISHI) ที่มา>> https://www.posttoday.com/life/life/571788 ภาพจาก> shorturl.at/jAHR3

สมัครสมาชิก จดหมายข่าว ICN คลิก

www.ic.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมู ลเพิม่ เติม โทร 0 2936 1429 ต่อ 211 โทรสาร 0 2936 1529 25 icn


สมาคมสโมสรนั ก ลงทุ น บริ ก ารจั ด หลั ก สู ต ร

IN-HOUSE TRAINING  ประหยัดค่าใช้ จ่าย  ออกแบบเนือ้ หาเฉพาะองค์กร แนะนาหลักสูตรด้านการส่งเสริมการลงทุน ชื่อหลักสูตร

จานวน (วัน)

ค่าธรรมเนียมการจัดฝึ กอบรม (บาท)

25 ท่าน

35 ท่าน

1 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

1 วัน

32,000

35,000

2 วิธีการขอเปิ ดดาเนินการ สาหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

1 วัน

32,000

35,000

3 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุ ปกรณ์ สาหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

1 วัน

32,000

35,000

4 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบ สาหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

1/2 วัน

23,000

25,000

5 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็น สาหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

1 วัน

32,000

35,000

หมายเหตุ : • อัตราค่าธรรมเนียมรวมค่าวิทยากร เอกสารการฝึ กอบรม ค่าเดินทาง และค่าดาเนินการ • ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม่ 7% และค่าที่พัก (ถ้ามี) • อัตราค่าธรรมเนียมที่ระบุ ในเอกสาร เป็นอัตราประมาณการ ซึ่ ง อาจมีก ารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู ่กับ รูปแบบการฝึ กอบรม จานวนผู ้เข้าอบรม ประเภทวันที่จัดงาน จานวนวัน พืน้ ที่จัดงาน รายละเอียดเพิ่มเติมของเนือ้ หา และอื่นๆ • สมาคมขอสงวนสิทธิห้ามบันทึกภาพและ/หรือเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี • ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษี ได้ 200%

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม  0 2936 1429 ต่อ 207 โทรสาร 0 2936 1441-2

website : www.ic.or.th

e-mail : is_inhouse@ic.or.th


แนะนาหลักสูตรด้านศุลกากร และอืน่ ๆ ชื่อหลักสูตร

จานวน (วัน)

ค่าธรรมเนียมการจัดฝึ กอบรม (บาท) 25 ท่าน

35 ท่าน

1

เกณฑ์การคานวณกาไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดทางบการเงินสาหรับ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

1

40,000

43,000

2

กฎหมายศุลกากรและวิธีการจัดเก็บภาษีอากร

1

40,000

43,000

3

สิทธิประโยชน์ศุลกากรภายใต้ AEC

1

40,000

43,000

4

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอด อากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)

1

40,000

43,000

5

กฎว่าด้วยถิน่ กาเนิดสินค้า (Rules of Origin)

1

40,000

43,000

6

พิธีการทางศุลกากรระบบใหม่และสิทธิประโยชน์ ทางภาษีอากรระบบอิเล็กทรอนิกส์

2

78,000

85,000

7

การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit) การอุ ทรณ์การประเมินอากร ความผิดและโทษตามเกณฑ์ระงับคดีศุลกากร

1

47,000

50,000

8

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้า ระหว่างประเทศ และ Incoterm®2010

1

45,000

48,000

9

ระบบการวางแผนจัดซื้อ

1

51,000

54,000

10

การบริหารการจัดซื้อ จัดเก็บ และจัดส่ง

1

45,000

48,000

11

เทคนิคการจัดระบบบริหารคลังสินค้า

1

45,000

48,000

และอีกหลากหลายหลักสูตร เพือ่ พัฒนาองค์กร และบุ คลากร • • • • • • • • •

หลักสูตรด้านบริหารการผลิต อาทิ 5ส TPM TQM Kaizen หลักสูตรด้านบัญชีและภาษี หลักสูตรด้านการนาเข้า-ส่งออก หลักสูตรด้านกฎหมาย อาทิ กฎหมายเพื่อการค้า ระหว่างประเทศ หลักสูตรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรด้านบริหารจัดการองค์กร (Management) หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรบุ คคล (Manpower) หลักสูตรด้านการตลาด (Marketing) ฯลฯ


ตารางสัมมนาประจ�ำเดือน พฤษภาคม – มิถนุ ายน 2562 วันสัมมนา

ชื่อหลักสูตร

สถานที่จัด

วิทยากร

โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

อัตราค่าสัมมนา สมาชิก

บุคคลทั่วไป

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

5,350

6,420

หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพ 4 พ.ค.2562 (09.00-16.00 น.)

วิธีขอเปิดด�ำเนินการส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2562

24-26 พ.ค.2562 (09.00-17.00 น.)

วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 3/2562 (รับวุฒิบัตร)

1 มิ.ย. 2562 (09.00-16.00 น.)

วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์สำ� หรับกิจการที่ได้รบั การ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 12 ส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 4/2562 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

9 มิ.ย. 2562 (09.00-12.00 น.)

การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2562

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

วิทยากรจาก BOI

1,605

1,926

19 มิ.ย. 2562 (09.00-17.00 น.)

กลยุทธ์การวางแผนภาษีส�ำหรับกิจการ BOI ครั้งที่1/2562

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

อ.สมชาย แสงรัตนมณีเดช ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากรอิสระให้เอกชน

5,350

5,885

15-16 มิ.ย. 2562 (09.00-17.00 น.)

ข้อพึงระวังในการจัดท�ำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจ สอบ และแนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้จัดท�ำบัญชีของกิจการที่ ได้รับ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ครั้ ง ที่ 3/2562 (อยู ่ ร ะหว่ า งการขออนุ มั ติ CPD&CPA)

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

วิทยากรจาก BOI คุณเมธี แสงมณี

4,280

5,350

22 มิ.ย. 2562 (09.00-16.00 น.)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 3/2562

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

8 มิ.ย. 2562 (09.00-16.00 น.)

วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นส�ำหรับกิจการที่ได้รบั การ ส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 4/2562

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

วิทยากรจาก BOI

3,210

3,745

โรงแรม โอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วิทยากรจาก BOI

2,996

4,066

โรงแรม รอแยล เบญจา (ถนนสุขุมวิท ซอย 5)

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

2,996

3,852

หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน ชลบุรี 11 พ.ค.2562 (09.00-17.00 น.)

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน (ชลบุรี) ครั้งที่ 1/2562

หลักสูตรการบริหารจัดการ 15 พ.ค. 2562 (09.00-16.00 น.)

INCOTERMS®2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ

23 พ.ค. 2562 (09.00-16.00 น.)

กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจส่งออกอย่างมืออาชีพส�ำหรับผู้บริหาร

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

ดร.อิทธิกร ข�ำเดช

3,210

4,280

25 พ.ค. 2562 (09.00-16.00 น.)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากรตามกฎหมายใหม่ 2560

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

28 พ.ค. 2562 (09.00-16.00 น.)

เทคนิคการจัดระบบบริหารคลังสินค้า

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

คุณคัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

2,996

3,852

7 มิ.ย. 2562 (09.00-16.00 น.)

สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ JTEPA

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,996

3,852

8 มิ.ย. 2562 (09.00-16.00 น.)

พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

11 มิ.ย. 2562 (13.00-16.30 น.)

การยื่นแบบและการค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) (อยู่ระหว่างการขออนุมัติ CPD & CPA)

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

คุณเมธี แสงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1,712

2,033

13 มิ.ย. 2562 (09.00-16.00 น.)

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และINCOTERM®2010

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

2,996

3,852

18 มิ.ย. 2562 (09.00-17.00 น.)

พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกัน กรณีถูกตรวจสอบ (อยู่ระหว่างการขออนุมัติ CPD & CPA)

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

คุณเมธี แสงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

3,424

4,280

21 มิ.ย. 2562 (09.00-16.00 น.)

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงแรม รอแยล เบญจา (ถนนสุขุมวิท ซอย 5)

คุณคัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

2,996

3,852

25 มิ.ย. 2562 (09.00-16.00 น.)

กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 2560 และวิธีจัดเก็บค่าภาษีอากร

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

27 มิ.ย. 2562 (09.00-16.00 น.)

ขั้นตอนการขออนุญาตท�ำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

คุณวิรดา ยูวะเวส พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา

2,996

3,852

29 มิ.ย. 2562 (09.00-16.00 น.)

การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTA ทุกความตกลง

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

หมายเหตุ อัตราค่าสัมมนานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สนใจส�ำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณวิลาสินี คุณกาญจนา คุณศิริรัตน์ หรือ คุณชาตรี แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 205-209 โทรสาร 0-2936-1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th

Profile for Investor Club

ICe_Newsletter_June2019  

icnews,icnewsletter,investor club,icn

ICe_Newsletter_June2019  

icnews,icnewsletter,investor club,icn

Advertisement