Page 1

Employee media: Trends in newspapers Page 2+3 and magazines

Eye-tracking: New camera simplifying research Page 5 for print, on-line and iPad

icma

Deadline: October 12 Call for Entries for the 2nd ICMA Page 12

news

Invitation to take part in the second International Corporate Media Award

Established 2010

pe

a, Nr. 2/201

In this competition 4.000 call for entries will be send to institutions all over the world. You can look forward to the diverse creativity that will be send in to be evaluated by our jury. We will publish the results on www.corporate-media-award.com.

Statistics Particiants: 194 publications from nine countries participated in the competition. – Spain – Austria – The Netherlands – Germany – Luxembourg – South Africa – Great Britain – USA – Switzerland Knowing that the competition took place for the first time, this is a great success. The winners: 7 times Gold, 5 times Silver and 7 times Bronze were awarded. 77 Awards of Excellence were awarded to 55 publications.

A ZIN DAS MAG

nft der Zuku Speiseplan

CD 4778776

ice. Best cho an der ic n o Bystr H 2010. EuroBLEC 1. AUSGABE

Ernährung

-1-589 7 Johann-Böhm-P ien, Kärntner Ring 12 II · Telefon: +43 1010 W 3-1-514 14-555 argasse 11/Stg. 33 · Telefon: +4 5 96 60 1060 Wien, Leh nburger Straße lefon: +43-1-50 1030 Wien, Hai z-Eugen-Straße 44 · Te 1030 Wien, Prin

hester N Tonkünstler-Orc ÖGB oniker Wiener Philharm niker Wiener Sympho Die Presse eis Volksbildungskr Perforation

s Service ein exklusive

estellungen um

chen B ch bei schriftli Sie, dass es si ndelt. Bitte beachten und Abonnenten ha der e) für Mitglie

Best ellung

chronolo

(bitte in

gischer R

Anzahl

eihenfolg

Kategori

Halle 12,

Stand B30

11, / B48 | Halle

Kategorie.

Stand G46

lich. ellung is t verbind en können Die Best stellung ndige Be Unvollstä en werd en. nicht angenomm ie über Ä Wir erla rn, um S gen nisch zu speiche ere Veranstaltun e der weit ikfreund rungen o llschaft der Mus der Gese ren zu können. informie

s Service

Karte

Datum

gischer R

CD 4779014

eihenfolg

Anzahl

Kategori

e oder Preis

ROLA NDO s ng gibt e Bestellu ze Bei schriftlicher lichkeit, die Plät ine Mög leider ke wünscht en Preis on innerhalb der ge ählen. Falls die v mehr e auszuw kategori Kategorie nicht mir gew ünschte zeptiere ich r ist, ak verfügba st höher e o die näch st niedrigere o die näch

THOM AS

Vorbehalt

ÎÚ ”ø∑

· AB 09.07.10

berei t ex plo sions

er ng und d it Armstro rein kve K rt im Musi Saisonsta

≤ ºø≠ ⁄Æø´ª≤ ∏ø¥¨ª≥ª≤ Ÿª¥º ¶´≠ø≥

lich. ellung is t verbind en können Die Best stellung ndige Be Unvollstä en werd en. nicht angenomm

⁄ª∑πª ‹∑ªæª

fl橪≠ª≤∏ª∑¨ º∑ª ⁄ª≤≠¨ªÆ õ Õ∑ª Œ ÕΩ∏¥∑ªAª≤ ⁄ø¥¥ πªµ∑∞∞¨ ø´∫ µª∑≤ª≤ ¥ø≠≠ª≤ Õ∑ª ª∑≤ª fl´Aª≤Û Ã ◊≤≠¨ø¥¥∑ªÆª≤ º∑ª $æªÆ fiªÛ 檥ª´Ω∏¨´≤πÙºªÆ πª≠¨ª´ªÆ¨ ©ªπ´≤π≠≥ª¥ ©∑ƺ Õ∑ª €¥ªµ¨Æ±ÛŒ±¥¥Û ∆ fiªº∑ª≤ª≤ fiª¥ª´Ω∏¨´≤π ≥∑¨ ª≤ ¥<ºª≤ ´≤º ÿ∑¥∫ª ™±≤ ∆ª∑¨≠Ω∏ø¥¨´∏Æ “øΩ∏æøÆ≤ ±ºªÆ

REICH EN BEE NE IM GRÜEN E CAY N DER N U

ªÆ¥∑ªÆªÆ

ª≠ º±∞∞ª¥¨”∑¨ ªÆ©∑≠Ω∏¨ÊÔ ≥ª∏Æ ø¥≠ ’∑¥±πÆø≥≥∏¨ DæªÆπª©∑Ω ¥ª∑ºª¨ ºø≠ Ã∑ªÆ ø≤ fi¥´¨Û Ù ∏±Ω∏ºÆ´Ωµ ≥ªÆ¶ª≤ Œ$Ωµª≤≠Ω∏ ¨ª≥ ´≤º ™ªÆ≥∑≤ºªÆ πª∫$∏¥Ú Õª¥æ≠¨©ªÆ¨ ◊≥≥ªÆ ©∑ªºªÆ ™±ÆÙ µ±≥≥¨ ª≠ ºø≠≠ æª≠±≤ºªÆ≠ ’ø¨¶ª≤ ≠Ω∏©ªÆª ©ªÆºª≤Ú ø´≠πª≠ª¨¶¨ ◊≥ Ã∑ªÆ∏ª∑≥ µ´Æ¶Û ©ªÆºª≤ º∑ª …±≤≤ªÛ ø¨≥∑πª≤ ºø≤≤ ø´∫ ∞Ʊ∞∞ª≤ ‹∑<¨ πª≠ª¨¶¨Ú

Ÿª©∑≤≤ªÆ

’∑≤ºªÆ ≠∑≤º Ÿª¥º ≥øΩ∏¨ º∑ª ªÆ¥∑ªÆªÆ ⁄Æø´ª≤ ≤∑Ω∏¨ ™±≤ ⁄∑≤ø≤¶Û ≤´Æ ø¨¨ÆøµÛ µÆ∑≠ª≤ ´≤º ¨∑™Ù ≠∑ª µ*≤Û Õ¨øø¨≠∑≤≠±¥Û ≤ª≤ ø´Ω∏ ™ª≤¶ª≤Ú ŒªÛ æª≠≠ªÆ ºø≥∑¨ π∑ªÆ´≤πª≤ ø¥≠ ´≥πª∏ª≤ ¶ø∏¥ª≤ ”∑¥¥∑Û ”<≤≤ªÆÚ øƺª≤ ø≤ ‹ª≤≤Ê Õ∑ª ∑∏Æ –¥ª∑¨ªÛ◊≤≠¨∑Û ™ªÆ©ø¥¨ª≤ ¨´¨ª ´≤º  ªÆ≥*πª≤ ÕΩ∏´¥ºª≤µ*Û æª≠≠ªÆÚ fl≤¥ªÛ ≤∑πªõø¥¥ª≠ ∑≥ fl“ Õ›ÿÀ€Ã∆€ ∑≤Û ⁄±¨±Ê ÕÀ–ÿ πªÆ∑≤≤ª≤ “ø≥ª≤ ºªÆ ™ª≠¨∑ªÆª≤ …∑ƨ≠Ω∏ø∫¨Ú æƪ∑¨ªÆ ´≤º À≤≠ªÆª ’∑≤Û ≠Ω∏∑Ω∏¨ª≤ ºªÆ 楪∑æª≤ ©ª≤∑πªÆ ´≥Ú ø´∫ ºªÆ ŒªΩ∏Û ‹ø≠ æÆ∑≤π¨ ≤´≤π ≠∑¨¶ª≤Ú ´≤¨ªÆ≥ fifl‘‹ ⁄øÛ Õ¨Æ∑Ω∏ ≥ª∏Æ ≥ª∑≤¨Ê ◊ÆÛ º∑ª ⁄ø∏ƨ ºªÆ ºÙ ™±ÆÛ Ÿª©∑≤≤Ú πø≤∑≠∑ªÆ¨ª≤ πª≤º©ø≤≤ ≠ ≥∑¨ ø¥Û fifl‘‹ ≥∑¥∑ª ∑≤≠ “øΩ∏æøÆ¥ø≤ —Æ¨Ú ”ª∑≠¨ª≤≠ ≥´≠≠ ºªÆ ø≥ ´≤≠ªÛ ”ª∏Æ ›∏ªΩµ∞±∑≤¨ 楪∑æ ø≤ ≥ª∑≤¨Ê ©∑Æ ª≠ øæªÆÙ ¶´ æª∑ ≤ Õ±¥ºø¨ª≤Ú ª∑Û º∑ª Ÿª¥º∏ø∏≤ ≠∑≤ºÚ ≠Ω∏ø∫∫ª≤ Õ∑Ω∏ªÆ∏ª∑¨ ⁄Æø´ª≤ ∑≤ µ±∏±¥∑≠∑ªÆ¨ª ø´Ω∏ ©∑ªºªÆ Õ∑ª ø¥≠± ±ºªÆ ªÆµÆø≤µ¨ ◊∏ÆªÆ ’´≤ºª≤ ƪ ’´≤ºª≤ ∑≤ ŸÕŸÁÛ fifl‘‹Ê Õ∑≤º ⁄∑≤ø≤¶∑≤≠¨∑Û ¶´Ú fifl‘‹Ê€∑≤ªÆ ≠∑Ω∏ ∑≥ ’Æ∑ªπ≠Û æÆ∑≤πª≤Ú “ª≤≤ª≤ Õ∑ª ª∑≤ ≤ª flƨ ∞Æ∑™ø¨ª ¨´¨ªÚ Õ∑ª· æª∫∑≤ºª¨

Æ ∑≠¨ flµ´¨ª Ÿª∫ø∏

STING

“ÆÚ »»»

œÛ‘∑≤µ

/ DG

ÔÔÊÌ ÌÚÎÚÓÔ ÓÚÈ ªÆ≠∑±≤

Õª∑¨ª Ô

fiÀ“‹

fiªÆ´∫≠´≤∫<∏

∑∏Æ ÷±æ

´∫Û fl´≠¥ø≤º≠ø …ª≤≤ ºªÆ fl¥æ¨Æø´≥ ©∑ƺ٠¨´≤ fifl‘‹Ê îÃÆ´∞Û ÃÆ´∞∞ª· ´≤≠ ª≤¨∏ø¥¨ ¶´≥–ø≠Ωø¥ ”∑Ω∏ª¥Ù πªæ∑ª¨Ú …ø≠ ∑≤ fl∫Æ∑Û ”∑Ω∏ª¥Ê …∑Æ ≠∑≤º µª∑≤ª™±≤ ´≤≠ fiª∑≠∞∑ª¥Ú ºø≤≤ ∏∑¥∫¨ πªÆ æª∑ ºªÆ ŒªÛ ”∑Ω∏ª¥Ê…∑Æ ™ªÆ≠Ω∏ø∫∫ª≤ ª∑≤∑πª ´≤º µ±≤Û ”∑Ω∏ª¥Ê fiª∑ À≤Æ´∏ª≤ ≥∑¨ ⁄ø≥∑¥∑ª ∞ªìÙ ±æ©±∏¥ µ±≥≥ª≤Ú €≠ Œ∑≠∑µ±≥ø≤ø ‹∑ª fl¥¥∑ø≤¶ ª∑≤ª≤ DæªÆæ¥∑Ωµ ‹ø≤≤ ª∑≤ ’´≤ºª ºªÆ ŸÕŸÁ fl≠≠∑≠Û ¨øµ¨∑ªÆª≤ fiª∏*ƺª≤Úêø≥≠Ú µø ©øÆ Õ¨øº¨ ±∏≤ª ⁄¥´π∏øÛ ≠´¥¨ ŸÆ±´∞Ú ©´ÆÛ ø´≠ ≠∞ªµ¨øµ´¥<Æ ø´≠≠ª∏ª≤Ù ”±≤º∑ø¥ ©∑Æ ´≤≠ªÆªæÆ∑≤πª≤ ∑≤ ª∑≤ªÆ ≥ø𠔪≤≠Ω∏ª≤ øæªÆ ∑≥≥ªÆ ñΩ∏¨ªÆ º±Æ¨ ’´≤ºªÚ ºø≤≤ ∫ª≤Ú ‹∑ª≠ª €≠ πøæ ÕΩ∏∑ªÛ ©∑Æ ∏ø≤ºª¥≤ ∑≠¨ fl´∫Û øµ¨∑™∑ªÆª≤ ≤Ù ©ªπ· π¨Ú fifl‘‹ÊÀ≤º ’Æ∑≠ª ¨ø≤Ωª …ø≠ ≠∑≤º ◊∏ƪ ºªÆ ’Æ∑≠ª ºª≤ 檺Ʊ∏¨Ú ◊≤ ◊≤ ºªÆ ©±∏¥$æªÆ¥ª fifl‘‹Ê …∑Æ æª≠Ω∏¥±≠≠ª Õ∑ª ºª≤ ’´≤ºª≤ º∑ª ≠∑≤º AªÆª∑ª≤Ú ≠∑≤º º∑ª ª≤Ú …∑Æ ±ÆÛ “∑Ω∏¨ ∑≥≥ªÆÚ ”ª≤Û πøæª≤· º∑ª ⁄ø∏ƨ ”∑Ω∏ª¥Ê ©ªπ¶´æÆ∑≤π …∑Æ ∏ª¥∫ª≤ Õ∞ª¶∑ø¥Û Õ∞ª¶∑ø¥Û ”∑Ω∏ª¥Ê ≠∑Ω∏ ∑≥ fl´≠¥ø≤º ”ø≤Ω∏≥ø¥ æ∑Æπ¨ø¥≠ ºªÆ ªÆÛ ≠∑ª πªÛ µÆ<∫¨ª º∑ª µÆ<∫¨ª πªÛ ÿª¥∫ªÆ ≠Ω∏ª≤Ù Ÿª∫ø∏Æ æª∫∑≤ºª≤Ù ≥ª∏Æ Ÿª∫ø∏ƪ≤ ∫Æø𨪠∫Æø𨪠ÿª¥∫ªÆ ∑≤ øµ´¨ªÆ ª≤¨∫$∏ƨ ©´Æºª≤ ©ª∑¥ ≠∑ª Õ›ÿ…flŒ∆

SYMPHONICITIES

Hoffmann Foto: Harald

“fl›

ª ∫$ÆΩ∏¨ª≤ ÿ´≤º

±ºªÆ À fi∑¨¨ª≤ Õ∑ª◊∏ƪ≤ fiÆ∑ª∫µø≠¨ª≤ Æø¨Ù ’Æø≤µ∏ª∑¨ ⁄ƪ´≤ºªÙ Ʊº´µ¨ª ñºÚ ±Æ ø¥¥ª≥ ⁄Æø´Û Ù ”∑µÆ±∫∑≤ø≤¶∞ ∏∑ªÆ ºø≠ÕøÛ ¶´ ¥ªªÆª≤ ª≤ ∏øæª≤ ≠∑ª ∏ø¥¨ª≤ ≠∑≤º ’¥ª∑≤µÆªº∑¨ª Õ∑ª ºª≤ fl≤Æ´∫æªÛ ´≤º  ªÆÛ ºª≤≤ ◊ ÕΩ∏ø¥¨ª≤ øæ Õ∞øƵ±≤¨ª≤ Ú ∆´πªÛ πª≤ÙŸª¥º ¶´≠ø≥≥ª≤Ú ø≤¨©±Æ¨ªÆ ø´Ω∏ ≠∑Ω∏ªÆ´≤πª≤ ≠∑ª ø´∫ ºø≠ Õ∑ª ≤´Æ ¶´Û ”<≤≤ªÆ ∏øæª≤ ≠Ω∏≤∑¨¨ª≤ ≠∑≤ºΩ∏ªÆª ⁄ø≥∑¥∑ª≤ —  ªÆ©ª≤ºª≤’±∫∫ªÆø≤∏<≤πªÆ ∑≤ øÆ≥ª≤  ±Æ¥∑ªÛ ∫∑≤ø≤¶≠Ω∏©< µ¥ø∞∞æøƪ ”∑¨ ”∑µÆ±∫∑Û ªπ±∑≠¨∑≠Ω∏ªÆª fl¥Û ’´≤ºª≤Ú µ*≤≤ª≤ ⁄øÛ Õ∑ª ◊∏ƪ …ªÆ¨≠øÛ æª≤Ê Ÿ¥$Ωµ≠≠∞∑ª¥Ù – Õ∑Ω∏ªÆ≤ ≤ø≤¶ª≤ ø≤≠∞øÛ µ±∏±¥ ´≤º Ãøæøµ ≠∑≤º ≠∑Û Ω∏ª≤ æª≠±≤ºªÆ≠ œ´ª¥¥ªÊ fl‘‘◊fl“∆ ≥∑¥∑ª≤ ∆∑≤≠ª≤ ∑∏ƪ ∆´Û º∑ª ⁄ª∑≤ºª ª∑≤ªÆ ƪ≤ ´≤º ∫$Æ ª¨©ø ∆´µ´≤∫¨Ú µ´≤∫¨ ™±Æ≠±Æπª≤Ê ÿª∑Û Ω∏ªÆª≤ ∫$Æ fl´≠æ∑¥º´≤πÙ

ft Gesellscha freunde der Musik in Wien

YEFIM MONIKER -MÖST WIENER PHILHAR FRANZ WELSER

Kategorie.

ñº≠∑Ω∏ªÆªÆ €∑≤æƪΩ∏ªÆÛ ⁄Æ´≠¨

ÿÀ ÿŒ◊›

‹∑Ωµª ”∑ª¶ª≤ ¥ªæª≤ πª∫<∏Æ¥∑Ω∏ˇ

· 17.09.10

CD 2742537

Limit

ªÆÙ fiªΩµª≤æø´ ÿ±ª≤ªA ´≤º ∑Ω∏ì

´≤¨ª

¶Û ¶Û ”∑µÆ±∫∑≤ø≤ ”∑µÆ±∫∑≤ø≤ ∑≥ ’´≤º∑≤≤ª≤ ∏ª≤ flΩª∏ ∑≤º±≤ª≠∑≠Ω

eiden am

π¥±æø¥ªÆ ⁄±≤º≠≥ø≤øπªÆÚ ªÆ

ªÆÛ ±Æ≠∑¨¶ª≤ºª ‹ªÆ ±Æ≠¨ø≤º≠™ ºø≠ ”ø≤øπªÛ fiøߪÆ≤Ú µ¥<ƨ ∑≤ îfifl‘‹ì ª∞¨ ºª≠ ⁄› ≥ª≤¨Û’±≤¶ ºªÆ  ªÆª∑≤ ©∑ƺ ºª≥ €Æ ∑≠¨ ≠∑Ω∏ªÆÙ ÷ø∏ƪ≤ ≤øΩ∏ ø´Ω∏ ∑≤ ºª≤ Ÿª≤ªÆø¨∑±≤ª≤©ªΩ∏Û πƱAª≤ ≠ª∑≤ª €Æ∫±¥π≠πªÛ ≠ª¥ ∫±Æ¨≠Ω∏ƪ∑Û ≠Ω∏∑Ω∏¨ª Õª∑¨ª Ì ™±≤ æª≤Ú µ´Æ¶∫Æ∑≠¨∑π ÓÁ ’øÆ¥Ûÿª∑≤¶ πª ∞$¥¨ îÓÔÓì ø´∫ ©±ÆÛ ∏∑≤©ªππª≠ Œ´≥≥ª≤∑π êÆÛ ™±Æ™ªÆ¥ªπ¨ ©´ÆºªÚ ‹ªÆ ∂$≤π≠Û ºª≤Ú ‘ª≠ª≤ Õ∑ª ÏÚ ∑∏ƪ≤ fiªÆø¨ªÆ≤ fifl«€Œ “ ø¥≠ ºªÆ Õª∑¨ª ≥∑≤ ∫$Æ ºª≤ ⁄±¨±Ê ⁄› ™±Æ —ƨـ™ªÆª≠¨ ©ª∑¨ªÆ ø´∫ …ª¥¨ ªÆ∫±¥πƪ∑Ω∏ fl≤Û ª ¨ª≤ …ª¥¨´≤¨ªÆÛ ºøæª∑ ”±´≤¨ ≠ª∑¨ ÷ø∏ƪ≤ Õ¨ø¨¨ º∑ª fl∞±µø¥ß∞≠ ‹∑ª ‹∑ª ⁄∑ƪ≥ø≤ê≠ ª∑≤ª≥ π∑πø≤Û πø≤π ©øÆ ≥´≠≠Ú ©±∏¥ ◊≠Æøª¥ ™ªÆ≠∑Ω∏ªÆ¨Ú ºªÆ fl¥Û ™±≤ ºø≠ ŒøÛ ⁄´≤º ◊≤≠´Æø≤Ωª ≠Ω∏¥<πª ∫$ÆΩ∏¨ª≤ ∏≤∑µ ≠´Û ∏ø¨ ø¥≠ ¨∑≠Ω∏ª≤ Ã≠´≤ø≥∑ ∑≤ ÀÕÛñΩ∏¨ªÆ –Ʊ¶ª≤¨ 檺∑ª≤ª≤ ›±≥∞ø≤ß ©øÆ ≥∑¨  ∑ªÆ¨ª ¨∑∞∞¨ ´≤º ≤øΩ∏ fi±≥æª≤¨ªΩ ◊≠Æøª¥∑≠ πª¶∑ª¥¨ ¥∑ø≤¶ Õ€ º∑±Ú ÷ªºªÆ πªÆ<¨ ªÆ≠¨ªÆ ⁄∑≤ø≤¶Û ªÆ≤Ú ‹∑ª Ω∏ª≤ º∑ª fl¥¨ª ªÆ ºªÆ ºø≠ “ø™∑πø¨∑±≤≠ º∑ª≤≠¨¥ª∑≠¨ ≤øΩ∏ fi±≥æª≤¥ªπ æª≤´¨¶¨ ºø≠ ◊≥≥ªÆ ≥ª∏Æ ªÆ ≠∑Ω∏ªÆÊ ”ª≤Û ◊≤ ‹ª´¨≠Ω∏Û õ ⁄$≤∫¨ª ≠∑≤º ∂ªºªÆ ø´∫≥ªÆµ≠ø≥ ÔÌ –Ʊ¶ª≤¨ €®∞ªÆ¨ª≤ ⁄ª∏¥ªÆÚ “ªÆÛ …∑ª≠æøºª≤ Û ª∑≤ ≤´Æ ª∑≤ –Ʊ¶ª≤¨ ø≤Ú ¯ÎÌÙÎ˜Ú …ªÆ ÿø≤ºßÚ Œ´≤º ≠Ω∏ª≤ ≥øΩ∏ª≤ æª∏∑≤Û ≠∑Ω∏ ©<∏ƪ≤º ¥ø≤º ≠∑≤º ≥ø≤ ∑∏≤ª≤ ‘ø≤πÛ ´≤º  ∑ºª±µø≥ª “øΩ∏æøÆ ¨ πøæª≤ ø≤Ù≠±πøÆ ¶´ ≠Ω∏≥∑≤Û ™±≠∑¨<¨ ≠∑ª∏¨ €∑≤Û πª≤ ≤´Æ ÈÈÙÎ –Ʊ¶ª≤¨Ú π¥ø´æ¨Ù ºø≠≠ º∑ª ¶´Æ ø¥¥ªÆ …±∏≤´≤πª≤ ø¥¨ª≤πªÆªΩ∏ Æø≠ ºªÆ ⁄ø∏ƨ ¶´ Æø≠∑ªÆª≤Ú –¥<¨¶ª≤ ≤´Æ ≤øΩ∏¨≠ ∑Æƨ “∑Ω∏¨≠ ∫$ÆΩ∏¨ª≤ ºªÆ¨ª≤Û ±ºªÆ‘ø´¨ Õ¨ø¨∑≠¨∑Û Œ ≠ª∏Æ ©∑ª ©ª∑¨ªÆª≤ ≤ø∏ª –±Û ∫∑≤πªÆ ºªÆ ÿ∑¨ªΩ∏Û’¥ª∑ºªÆ µª≤ ±ºªÆ æƪΩ∏ªÆ ≠± ªÆπøæ ª∑Û fl´∫ ≤∑≥≥¨ Õ◊›ÿ€ º∑ª ø´≠πªæø´¨Ú Ãø¨ ≠Ω∏ƪ∑¨ª≤Ù ‹Æ∑¨¨ª¥ ≠ €∑≤ ºø≠ –Æ±Û ¥ø≤ºª¨ª≤Ê ’±≥≥ª≤ fi´≤ºª≠ø≥¨ ∑≥ fl‘‘€Õ ¯ÍÙÍ ÿ´≤ºªÙ ≠Ω∏ª≥ ºªÆ $æªÆ ÍÎÛ÷<∏Æ∑Û Õ∑Ω∏ªÆ≠¨ª π≠≥∑¨¨ª¥ ËÌ –Æ±Û ø¥¥ªÆº∑≤π≠Ê ∫∑≤ºª¨ õ ◊≤ ¨±∞≥±ºªÆÛ ”$≤Ω∏ª≤ ≤ª À≥∫ÆøπªÚ≠∑Ω∏ ™±≥ ¥∑¶ª∑≠¨ø¨∑±≤ ªÆ≤ ≠∑≤º À≤º ∑≠¨ º∑ª ∆ø∏¥ ∂ªºª≠ ÷ø∏Æ ´≥ ª∑≤ ∞∑ª∞ª≤ºªÆ ºªÆ €∑≤æÆ$Ω∏ª  ªÆ∏$¨´≤ Ÿø≤¶ ≠∑Ω∏ªÆ ≤ª≤ ’∑≤ºªÆµ¥ª∑º ¶ª≤¨ ¥ø≠≠ª≤ Õ∑Ω∏ªÆÛ ¶ª≤¨˜Ù ¯ÎÁÙÓ˜Ù ⁄ª≤≠¨ªÆÛ ¨øπ≠$æªÆ ≠¨ø¨¨ˇ πª≤ øæªÆ∏ø¥æª ”∑¥¥∑±≤ Æ ª∑≤πª≤<∏¨Ú Õªø¨¨¥ª õ ≥ø≤Ω∏≥ø¥ flæ≠∞ªÆÆÛ Ã∑∞∞≠ ¯ÎÈÙȘ ´≤º Ÿ–ÕÛÕª≤ºª €¥¨ªÆ≤ ø´∫ ºª≥ 檥¥ª≤ºª≤ øæ≠Ω∏ÆªÛ fl¥øÆ≥ Æ´≤º ª∑≤ ¶´Ú ™∑ª¥ª µª∑≤ ≤∑Ω∏¨≠Ù ºª≤≤ º∑ª µ¥øƪ ‹∑ª Ô æª≠¨ª≤ Õ± ∑≠¨ ◊∏Æ ÿø´≠ ∏ª∑¨≠º∑ª≤≠¨fl¥øÆ≥ø≤¥øÛ π∑¨¨ªÆ æÆø´Ω∏ª≤ º∑ª ¶ª∑πª≤ ©± ≠∑Ω∏ ∑∏Æ ’∑≤º ÿª¥Û ”ª≤≠Ω∏ª≤ ™ªÆ≠øπ¨ ≠±πøÆ πª≠∑Ω∏ªÆ¨Ùƨ º∑ª –∑¥¥ªÚ ∫$Æ ◊∏Æ ÿª∑≥Ú ø≤Ù ™±≤ ´≤º ⁄∑≤≤¥ø≤ºÊ ÕΩ∏¥±≠≠Ú À≤º ≤ ª∑≤≠Ê ª∑≤ª ∆´Û Ωµª≤Ù ÿø≤ºß €∑≤æÆ´Ω∏ ©∑ª ‘ª≤µªÆ Õ∑Ω∏ªÆª≠ º∑ª “´≥≥ªÆÕ´Ω∏ª ≤øΩ∏ ≥*π¥∑Û …ø≠ ÕΩ∏≥∑≤µªø≥ Õ¨ª´ªÆ πªπª≤ ´≤æª≠Ω∏©ª ≥ªÙ º∑ª ø≥ ∏<≤Û æª∫∑≤ºª¨Ú µ¥∑≤π¨Ù ∑≠¨ ¥<≤π≠¨ ‹±Æ¨ ≠Ω∏¥∑ªAª≤ fl´∫ ºªÆ ≠∑≤º …∑≠Û ´≤º Õ∑ª µ*≤≤ª≤≠¨øƨª≤ù ”±∞ªº ºª≥ ‘ø≤º Æø≠∑ªÆª≤ õ ”ø≤𪥠ø≤ µ´≤∫¨≠™∑≠∑±≤ ‘ª´¨ª ø´∫ ºªÆ “øΩ∏¨ ™±≥ ©ªÆºª≤ ø´Ω∏ Ω∏ª≤ ÀÆ≠øΩ∏ª≤ fl´Ω∏ Õª≤∑±Æª≤Ù ∑≤ º∑ª ⁄ªÆ∑ª≤ Æ ø´≠ Õªø¨¨¥ª fi∑ª¥ª∫ª¥º ±≤ π∑¥¨ ø¥≠ ª∑≤ª Œªø¥∑¨<¨Ú Æ∫¨∑πª ´≤º fiª∏∑≤Û Õ∑ª ◊∏ƪ≤ ≠ª¥æ≠¨ ∑≤ Õ¨øƵª≠ ≤∑Ω∏¨ πª≤Ù πª≠¨±∏¥ª≤Ú ≠ª≤≠Ω∏ø∫¨¥ª ’±≤¶ª≤¨Æø¨∑ ´Æ≠øΩ∏ª≤Ú –∫¥ªπªæªº$ º∑ª ꮨ∑¥∑≤Û ∑∏ƪ ÿø´≠¨$ƪ≤ ©∑ƺ ≤∑Ω∏¨©$≤≠Ω∏ª≤ ©∑Æ œ  ªÆ≠¨ªΩµª≤≤∑ª≥ø¥≠ ºÆø´Aª≤ ∫$≤º∑π πª©±Æºª≤Ê ËÏÎ ’¥ª∑Û ¨ ™ªÆÆ∑≤πªÆ¨ ºªÆ ÿø´∞¨´≤∫ø¥¥ ÕΩ∏¥$≠≠ª¥ ºªÆ¨ª ™ªÆ≠±Æπ¨ æª∫Æø𨪠øæÚ Ÿªµ¥ø´¨ª¨©ø≠Ú ‹ø≠ ∏∑ªÆ ø´Ω∏Ú ∑≤¨ª¥¥∑πª≤¨ªÆ DæªÆπª©∑Ω∏ ´¨¶Ú æª∑ ª∑≤ªÆ Ã$Æ Ã“Õ €≥≤∑º ©ø≠ ≠∑ª ≤±Ω∏ ´≤≠ ¨ªÆ ´≤º º´≠¨Æ∑ª ≥∑¨ ≤´Æ ≠ª¥¨ª≤ ºª≤ ÿ±Æ≥±≤≠Ω∏ … ‘ø≠≠ª≤ Õ∑ª ⁄ø∏ÆÆøº ºª≤ ÕΩ∏¥$≠Û fl´¨±∫ø∏ƪÆÙ≠∑ª ø≥ Õ¨ª´ªÆ ªÆ ∫$Æ Æ ⁄¥´π∏ø∫ª≤ º´≤πÚ “±¨Æ´∫≠Ω∏ø¥ fl´Ω∏ ∫$Æ ∑∏Æ ≥∑¨ Ÿ¥ø≠∫$¥¥´≤π ÕΩ∏±Ωµπªæ ¨´≤Ù ©ª≤≤ Á –Ʊ¶ª≤¨ πøÛ Õ∑Ω∏ªÆ≠¨ª‹ªÆ ∑≤¨ªÆ≤ø¨∑±Û ∑≤≤ª≤ ≠¨ªΩµª≤ ª¥ªµ¨Æ∑≠Ω∏ª ©ªÆºª≤ æø¥º ≠ª¥ ≤∑ª≥ø¥≠ ≠∑¨¶ª≤Ê Œ´≤º ê¥ fl™∑™ õ ™±≤ ê¥ ≥∑¨ ºª≥Ú fiª∑Û ÿªÆ¶µÆø≤µª ƪ ≠ª∑≤Ú Õ∑ª º∑ª …±∏Û ËÓ æª≤ ø≤Ù ≠∑Ω∏ ≤ø¥ª ⁄¥´π∏ø∫ª≤ Õ¨ø≤ºøƺ©ø ºªÆ ≠∑Ω∏ªÆ≠¨ª € ÕΩ∏¥∑ªAª≤ ø´Ω∏ æª∑ µ´Æ¶ªÆ ´≤¨ªÆ∏ø¥¨ª≤ ¶´ ø¥≠ π∑¥¨ ±æÛ ∫ø∏ÆªÆ fl™∑™ ≤´≤π≠¨$Æ À≤º ºø≠Ù À≤≠ªÆ –ÆøΩ∏¨Û π´¨ øæ ∏ø¨ ºªÆ …ª¥¨Ú ª®ª≥∞¥øÆ

· AB 03.09.10

CD 4763793

Laserschn

…ªÆπ¥ø¨≤Ûπ

±Ω∏Ù ”∑¨¨©ÓÔ

≤ ‘ø≤º ºªÆ ±∫∫ª≤ª ÿø´≠¨$ƪ≤

¡MÉXICO

TELL IT

CHTSK 2010 an : SOMM ERNAPany TaIw , NN · STARS m NBRU SCHÖ I o n c o MOON · PLANETS BRONFMAN

⁄±≤º≠≥ø≤øπªÆÚ

π¥ ±æø¥ ‹ª´¨≠Ω∏¥ø≤º≠

Ó ‹∑ª ±¥ø¨∑¥∑¨<¨ ÓÁÚ Œø¨∑±˜Ê €≤ªÆπß ⁄∑≤ø≤Ωª ¯Ã±¨ø¥ €®∞ª≤≠ª 檥ø≠¨ª¨ Õ€–◊Ò “ª© ÔÙÁÍ ˚Ú Ã€Œ Ÿª≠Ω∏<∫¨≠∂ø∏Æ œ´ª¥¥ªÊ À“€–Ò ≠ª∑≤Ú Ã€ŒÊ ∑≥ ¥ª¨¶¨ª≤ ’ø∞∑¨ø¥ø≤¥øπªÛ ≠¨øƵ ªÆ∏*∏¨ ∑≤ €≤ªÆπ∑ª™ªÆ≠±Æπ´≤πÚ µø≤≤ ⁄±≤º≠™ªÆ≥*πª≤ Ÿ¥±æø¥ ◊≤™ª≠¨±Æ≠ æª∑ fl¥¥∑ø≤¶ “ª´∑≤™ª≠¨∑¨∑±≤ª≤ ºª≠ ⁄±≤º≠ø≤¨ª∑¥©ªÆ¨≠ º∑ª ºª≥ ªÆ∏<¥¨¥∑Ω∏ ø≥ ”ø∑≤Ú ¯…ªÆ¨≠Ω∏©ø≤µ´≤π˜ ◊≤∫±Æ≥ø¨∑±≤ª≤ ¯±∏≤ª ÃÆø≤≠øµ¨∑±≤≠µ±≠¨ª≤˜Ù ´≤º ©ª∑¨ªÆª õ ÔÌÙ ÍÌÓÁ ⁄Æø≤µ∫´Æ¨ Ÿª≠ø≥¨µ±≠¨ª≤ ÔÔ  ªÆµø´∫≠∞Ʊ≠∞ªµ¨ª‘ø≤º≠ ¨ÆøAª ©´Æºª≤Ú ≥æÿÙ ”ø∑≤¶ªÆ πª≠ª¥¥≠Ω∏ø∫¨

Ô

· AB 24.09.10

VILLA ZÓN!

F QUAS THOF LIKE IT IS

ONZE RT

cIS SEr PrE SEEI La

≤ª∏≥ª≤ ´≤º €≤ªÆπ∑ªª∫∫∑¶∑ª≤¶ €≤ªÆπ∑ª≤ 檪∑≤ºÆ´Ωµª≤ºª≤ ∑≤ ªÆ≤ª´ªÆæøƪ ©ª∑¨ªÆ∏∑≤ ≥∑¨ ª∑≤ª≥ ◊≤™ª≠¨∑¨∑±≤ª≤ ƪΩ∏≤ª≤ ‹∑ª ©ª¥¨©ª∑¨ª≤ ¶´ ´≤º –Ʊπ≤±≠ª≤ Ô ≠¨ª¨∑π ≠ª∑¨ ÷ø∏ƪ≤ Õªπ≥ª≤¨Ú ≠ª¨¶ª≤ ∑≤ º∑ª≠ª≥ …øΩ∏≠¨´≥ Ó ø´∫ ∆´µ´≤∫¨≠¨Æª≤º≠ ∑≤ ºª≤ fiªÆª∑Ω∏ª≤ ≤ª∏≥ª≤ æ∑ª¨ª¨ ºªÆ Ÿ¥±æø¥ €Ω±Ãƪ≤º≠ ≥*Ω∏¨ª≤Ù fl¥¥∑ø≤¶ Œ›” ´≤º ‹∑ª≤≠¨¥ª∑≠¨´≤π≠´≤¨ªÆ ”∑¨ ºª≥ …ø≠≠ªÆ ∞Ʊ∫∑¨∑ªÆª≤ º∑ª ™±≤ êΩ∏≤±¥±π∑ªÛ ª∑¨ª≤Ú ´≤º ≠ø´æªÆª≠ fl≤¥ªπªÆ≤Ù À≥©ª¥¨≠Ω∏´¨¶ æª≠¨ª ◊≤™ª≠¨∑¨∑±≤≠≥*π¥∑Ω∏µ Jµ±Û€≤ªÆπ∑ªÙ Ÿ¥±æø¥ €Ω±Ãƪ≤º≠ fl¥¥∑ø≤¶ Œ›” ÷ÌÎ …’“Ê fl÷ ◊Õ◊“Ê ‘ÀÓÎÓËËÔÈ

‹ª´¨≠Ω∏¥ø≤º≠

ª≤∑ππª Œ´≥≥Æ™∑ª © ∑≥ ◊≤¨ª

· AB 13.08.10

CD 4778614

π∑ª õ À≥©ª¥¨¨ªΩ∏≤±¥± ≥∑¨ ∆´µ´≤∫¨ ª∑≤ ”øƵ¨ ’ª∑≤ Õ¨ª∑≤ ºª≥ æ¥∑ªæ ø´∫ º∑ª ø≤ºªÆª≤Ù ºªÆ ÕΩ∏<ºª≤ ª fl∞±µø¥ß∞≠ ©øƪ≤ ª≤±Æ≥

ƨ fl¥¥∑ø≤¶ ™ªÆ≠∑Ω∏ª îfi∑≠¨øߪ≥ªÆ≤∏Æ ø¥≠

V

DI SANTA CECILIA NAZIONALEANTONIO PAPPANO ACCADEMIA

ein exklusive

chronolo

(bitte in

’¥øÆªÆ ⁄ø¥¥º∑ª ∫$Æ ªÆ Ôˇ “´≥≥

usic.at

MANN JONA S KAUF VERISMO ARIAS

estellungen um

chen B ch bei schriftli Sie, dass es si ndelt. Bitte beachten und Abonnenten ha der e) für Mitglie Konzert

universalm

LANG LANG BEST OF

Perforation

Best ellung

sics.com ·

CD 4778769

Datenschutz s, Ihre Daten elektrondeuben un

rjet ing | Wate Laser | Bend com bystronic.

n.com · deccaclas

septemBer OKtOBer

· AB 20.08.10

CD 4782258

s ng gibt e Bestellu ze Bei schriftlicher lichkeit, die Plät ine Mög leider ke wünscht en Preis on innerhalb der ge ählen. Falls die v mehr e auszuw kategori Kategorie nicht mir gew ünschte zeptiere ich r ist, ak verfügba st höher e o die näch st niedrigere o die näch

Vorbehalt

e oder Preis

Konzert

Datum

rammopho

HERBST10 EUHEITEN KLASSIKN

IM 3. JAHRGAN

G

deutscheg

ÔÌÚÔÚÓÈ ≥≥ ˜ €ÃøπÊ Ò ÎÓËÚ ÌÈÍÚÈÔ ≥≥ ÿ– ÓÙ¯·˜ ÿ– ÓÙ¯·˜⁄fiÀ

î

\πß∞¨∑≠Ω∏ª

πª¥æ

…ª∑≠∏ª∑¨

∑πµª∑¨ µø≤≤

∂ªºª≤ ¨Æª∫∫ª≤Ú

Õ∑ª ƪΩ∏¨Û ≤πÚ Õ∑Ω∏ªÆ¨ ∑≤ ª∑¨≠Û ªÆ≠∑Ω∏ªÆ´ flÆæª∑¨≤ª∏≥ªÆ Œ$Ωµª≤Û fiªÆ´∫≠´≤∫<∏∑πµ ©∑ƺ ∂ªºªÆ ∫$≤∫¨ª ºø∫$Æ ≠∑≤º ‹∑ª fl¥¥∑ø≤¶ πª≠ª∏ª≤ Õ∑ª Õ¨ø¨∑≠¨∑≠Ω∏ ©ª≤≤ ª≠ ÿ<´∫∑πª ÀÆ≠øΩ∏ª≤ ¶ª∑¨∑π øæÚ …ø≠ πª≠Ω∏∑ª∏¨Ù ”∑¨ ºªÆ fl¥¥∑ø≤¶ æªÆ´∫≠´≤∫<∏∑πÚ ‹ª´¨≠Ω∏¥ø≤º ’Æø≤µ∏ª∑¨ª≤Ú ‘ªæª≤ ™ªÆ<≤ºªÆ≤Ú ∞≠ßΩ∏∑≠Ω∏ª ™±ÆæªÆª∑¨ª¨ ◊∏Æ πø≤¶ª≠ ¥ª∑ºª≤ ´≤º º∑ª≠ª≤ ⁄ø¥¥ ⁄±¥πª≤ µ*≤≤ª≤ ´≥ æª∑ ◊∏ÆªÆ ≠∑≤º Õ∑ª ø´∫ ¨Æ∑∫∫¨· ‹∑ª ª∑¨≠™±Æ≠±Æπª ‘ª∑≠¨´≤π≠≠∞ªµ¨Æ ≤¶ÚºªÚ ”ª∏Æ ¶´≥ fiªÆ´∫≠´≤∫<∏∑πµ ºª≤¨Æª∫∫ª≤Úø¥¥∑ø øæπª≠∑Ω∏ªÆ¨Ú ´≤º ∫∑≤ø≤¶∑ª¥¥ ±ºªÆ ´≤¨ªÆ ©©©Úª≠µø≤≤∂ª —ƨ fl¥¥∑ø≤¶ ™±Æ fl¥¥∑ø≤¶Ú ÿ±∫∫ª≤¨¥∑Ω∏

’ø¥ª≤ºªÆ≠∞Æ´Ω∏

ì

Ωßø≤

≥øπª≤¨ø

ÔÊÌÏ À∏Æ ∑ ÌÚÎÚÓÔ ø≤¶¡Ô¡≥ª¥¥ ªÆ≠∑±≤ ™±≥Ê Ì¡ΡÔ¡fl¥¥∑ ‹±µ´≥ª≤¨Ê

Ÿª±≥ª¨Æ∑ª¯ ÓÚÔÚ ÿ– ÓÙ¯·˜‹’ fiÀÚÕ€◊À ÿ– ÓÙ¯·˜Ô… ê∑¥≠ª∑¨ªÊ Ô“ ÿ– ÓÙ¯·˜ÔÕ –¥ø¶∑ªÆ´≤πÊ

Datenschutz s, Ihre Daten elektrondeuben un

The competition has 10 categories, from employee media, customer magazines, corporate books, image brochures right up to iPad applications. ie über Ä Wir erla rn, um S gen nisch zu speiche ere Veranstaltun e der weit ikfreund rungen o llschaft der Mus der Gese ren zu können. informie

Trends in Corporate Media 2011 The results of the first ICMA – International Corporate Media Award The first ICMA identified the topical trends in design and concept very well: In Germany and Switzerland, there was a tendency towards a serious, easily legible presentation in all categories. Submissions from the Netherlands, Luxembourg and Spain frequently had an even more surprising and creative effect. Here, there were evidently different opinions about the purpose of corporate media. The results of the first competition reveal the following trends:

res, B2B as well as B2C media. Working with contrasts creates excitement that awakens the reader‘s interest.

Photography

Picture language The picture language of the winners is of very high standard. Many photographic styles are represented in one publication. This shows the decreasing use of stock photos which do not have a particular image language but a rather general, unspecific character.

Focus of the individual employee A strong trend in the awarded employee-publications is to show single employees, which means to put the individual in the focus. One can also find group photographs but less frequent than in the last years. The main winners often picture a single person or a small group of people during work. The action packed pictures increase the dynamic of employee media. Contrasts Overview shots create a contrast with close ups. One can observe that in image brochu-

The organiser The ICMA is organised by the designer Norbert Küpper. He started specialising in the field of newspaper and magazine design as early as in 1984 and he has re-designed more than 100 newspapers. He works predominantly in Germany and Austria, but has also been operative for newspapers in Poland, Italy and the United Arab Emirates. He has been organising the European Newspaper Award, a pan-European competition focused on newspaper design, since 1999. In this competition, corporate media only appeared on the fringe. Organising an entire competition on its own immediately sugges-ted itself for this great creative publication sector: The ICMA. Address: Phone: E-Mail: Website:

HE-MAGAZIN DAS PORSC 344 AUSGABE 2010 JUNI ⁄ JULI EURO 6,– HEFTPREIS

01 / 2010

Christina SET ZBA R V ON EDEL NIC HT EIN nde MÜC KEN D, , die dröhne NIC HT SCH dige Subjekt KUN ST – , das mün r Freiheit . enimpuls Weiss übe Geg den lichkeit und Oberfläch und die GeBenaissa EN Nadja en mit dem ALS DAS LEB r: Was hat das Leb STÄ RKE R Ode NIC HTS IST Reportage. r zu tun? eit hrh schichte eine Wa der rk Molsheim Leben und -Benz-We IgEr cheln in Mercedes au f STE aus dem rlässigkeit warme Kus iek und Zuve Jet Techn Über das zwertedelLKW Präzision äc h: L&D s Saltneide Maßgesch ngESPr cht durch IDE NTI TÄT E r : nne Joha cht E XP E rTE ic L besti s –LaST aLLE AUF DER eam Linie gebra mer eins r f ür ByJet Class LaSEnstr ntion auf Mai AUS VER K hop Num Die neue n : ByVe j E T X X L: vern.center zum Job-S mocIó tlichkeit des waTE rBuc hco enn Stahl m P auToSeite 1 STa E Unk Vom g der rjet d 14.07.10 15:38 it vonr o m E X: ion Wate V-Ztg_09-06.qx ichtslosigke ac E Bystronic Divis Ges und die _Okt10:Univ_M r und sitzen g_Sept el übe – Pianist UV_MV-Zeitun freiem Himm zuschauen wieder unter REN Der beim Tanzen er. Endlich mal den Sternen n Somm E MIN IATU agen und lauen Abend einen schöne an einem hen Ihnen NN UND SEIN von Seelenl wir wünsc Seite 54. Erahnen 2/10 ERT ftSCH UMA Sie auch auf ROB Bieg eN findussen t über das Gesellscha eN uND und Findus freunde chnerei Klavier. Pettersson SCh NeiD der Musik thias Kirs e auf dem aZ iN üBer Mat in Wien DaS Mag e Lebensreis positorisch kom eine Bücher und tker über Bein PP: nz ls CD-TI | Nie Stadt | Fra NCA h spricht ELINARAGARA ndlichen : Siggi Loc NAZIONALE HABANE Zeit in der une SINFONICA ORCHESTRA AUS SER DEM Spiegel der ür Yildirim en DELLA RAI CHICHON 3-1-505 63 56 meier im wege | Özg KAREL MARK 83 f Fremdveranstaltung endorferstraße 12 · Telefon: +4 : John Neu : +43-1-586 83 Leserfinde Kart enve rkau 1010 Wien, Bös seumsplatz 1/e · Telefon -1-534 44-39 670 Insel | Und 1070 Wien, Mu 020 Wien · Telefon: +43 -505 65 25 ler auf der latz 1, 1 · Telefon: +43-1 Jeunesse iederösterreich 9 51 Dob

Bestell

The aims of the competition: Clear Emerging Trends: The results of the competition allow everybody to classify and optimize their own publication quickly by comparing it on an international level. Public Image: Winners report intensively on the awards they have won. That emphasizes their quality standards and advertises the product at the same time. Think Tank: The publications in the yearbook and on www.corporate-media-award. com support the creativity and best ideas.

: PREGO

T. I S T BUN D A S L EBEN

0

2010

r in Europ

01/201 0

-Mitarbeite

MAGA ZIN : PREGO DAS

Für die BASF

VON EDEL

eurosco

Bestell

In most countries of Europe, the United States and Canada, Corporate Media Competitions already exist at the national level. The “International Corporate Media Award” aims to support the exchange of creative ideas at the international platform. It is extremely interesting to see publications from Scandinavia, the Netherlands, Germany, Poland, Spain, Italy and other countries from all over the world spread on one table.

The creative versatility of the corporate-media branch

Karte

The objectives of the ICMA

Summer 2011

Norbert Küpper · Office for Newspaper Design Gutenbergstr. 4 · 40670 Meerbusch · Germany +49 (0) 21 59 91 16 15 nkuepper@corporate-media-award.com www.corporate-media-award.com

Photo-Reports While photo-reports play a minor role in magazines, corporate media uses the chance of this journalistic genre. These reports tell stories mainly through pictures and can be useful to document workflows in a company.

Paper Employee media, annual reports and corporate books do all follow the same strong trend: the retreat of high gloss publications and the use of matte paper is increasing. It seems like matte paper appears more natural, ecological and noble than high gloss paper.

Format One avoids DIN A4 format. Many award winners are a bit narrower, a bit smaller or a bit bigger than DIN A4. This expresses the need of an individual character which plays a major role in all corporate media publications. The trend is away from the main stream, which can also be observed in the formats used. Page Layout The craziness of the 90ies with David Carson or Neville Brody can only be perceived as a silent echo, for example in the use of different column widths on one page. The strong calmness of layouts like in “Brand Eins” are also no longer visible. The use of images in Corporate Media is a lot stronger than in the magazine models. It is current trend to stretch image series over several pages and place pictures in the same size or create a contrast of small and big images. A lot of white creates a classic and valuable appearance. B2B and B2C Media present articles of up to 4 til 6 pages one after another. Often the coverstory is a photo-report with a lot of pictures that communicate strength and activity.

Country-specific differences in corporate media Switzerland Compared to other countries, publications from Switzerland seem even more precise. The typographical details appear more advanced, picture cuts and their placement seems more thought through.

The Netherlands A publication appeared interesting through it‘s DIN A3 format and won an award in the category “Concept / Innovation”. Many pages have a poster effect and new things are tried out on each page. Altogether, a current style from the Netherlands which includes a lot of creativity and breaking the rules of design so far.

Germany Publications from Germany dominate in most categories. There is no uniform style but a wide range of creative ideas. Thrilling pictures, exciting photo-reports and a lot of white space play a major role in Germany. Many submissions stick out with their two-column page layout which adds to readerfriendly texts and an emphasized seriousness of the publication.

Spain A publication in the category “Annual Reports” attracted special attention, which refers a lot to figures and facts. Similar approaches can be found in Spanish daily newspapers.


2

Results ICMA One: Category employee media, newspapers Audi

mobil

Audimobil Oktober 2010

VielfahReRin

inGOlSTADT Dem nagelneuen Audi A3, der vor ihr steht, schenkt Margret Born nur einen kurzen Blick. Sie öffnet die Tür, steigt ein, dreht den Zündschlüssel um, fährt los. Nach ein paar Metern ist die Fahrt schon zu Ende. Born steigt aus und läuft wieder zurück. Und steigt in den nächsten Wagen. Rund 1,5 Millionen Autos hat die 58-Jährige so bereits gefahren. Born arbeitet in der Fahrzeugverladung – und das seit 37 Jahren. Alle fertigen A3 gehen durch ihre Hände oder die ihrer zwei Kollegen. Sie stellt die Autos in der richtigen Reihe ab: je nachdem, ob das Fahrzeug das Werk per Zug, per Transporter oder in Richtung Kundencenter verlässt. Jetzt freut sich die Ingolstädterin auf ihren Vorruhestand. Hatte sie nie Lust, mal was anderes zu machen? „Ich wollte immer eine Arbeit an der frischen Luft“, erzählt Born. „Ob bei 30 Grad oder Regen: Ich hätt̕ mit keinem tauschen wollen.“

seite 8

ausbilDung In Ingolstadt, Neckarsulm und Györ hat eben das Ausbildungsjahr begonnen. Anlass zu einem Blick über den Tellerrand. Was tut sich sonst in der Branche? Vor allem bei den technischen Berufsbildern der Automobilindustrie und im Gewerbe bestimmt das Thema Elektrifizierung klar den Trend. Audi spielt dabei einmal mehr eine Vorreiterrolle.

ErfolgsWie macht er das nur? Der Audi Q5 hat aus dem Stand sämtliche Wettbewerber überholt und ist völlig unbeeindruckt durchs Krisenjahr 2009 gefahren. Ein Erklärungsversuch

einzelstück by Audi Jedes Detail muss stimmen: In wochenlanger Tüftelei entstand das Cabrio-Showcar für die Pariser Automesse >> Seite 4/5

>> Seite 25

Abschied von der Zettelwirtschaft

200

kampf um den Pokal In györ kickten die besten Teams um den Audi Cup – neckarsulm holte den Pott >> Seite 22

ZitAt deS MOnAtS Stunden dauert die Paris Motor Show 2010. Vom 2. bis zum 17. Oktober zeigt Audi hier die nahe Zukunft der vier ringe.

35.000

Die neue auDiMobil Schon beim ersten Blick auf die Mitarbeiterzeitung ist sicher das neue Design aufgefallen: Sie sieht jetzt anders aus, ist auf anderem Papier gedruckt, fühlt sich anders an und hat jetzt einen eigenen Lokalteil. Aber das ist längst noch nicht alles. Was man sonst noch über den sogenannten Relaunch der Mitarbeiterzeitung Audimobil wissen sollte, steht auf

In der Produktion beginnt eine neue Ära: Die elektronische Wagenbegleitkarte verändert den Arbeitsalltag >> Seite 6

Sagen Sie mal, Herr Dr. Widuckel …

1

Zum ersten Oktober verlassen Sie das Unternehmen – nicht ohne eine Vereinbarung zur Be­ schäftigungssicherung auf den Weg gebracht zu haben. Bis 31. Dezember 2014 schließt das Unter­ nehmen betriebsbedingte Kündigungen aus. ist das eine Art Abschiedsgeschenk von ihnen an die Mit­ arbeiter?

PerSOnen: Margret Born Seite 2 | Dr. Werner

Widuckel 2 | Uwe Haller 4 | Tobias Schumm 6 | Alfred Schmidt 7 | Gabor Vörös 8 | Thomas Faustmann 8 | Daniel Schuster 10 | Corinna Braun 12 | Daniela Süßbauer 12 | Toni Melfi 14 | Dieter Omert 16 | Angela rudingsdorfer 17 | Hans Fleckenstein 18 | Tobias Häfele 19 | Christian Dannenbrink 20 | Thomas Sigi 20 | Armin Schmid 23 | ABTeilUnGen: Aufbau Fahrzeugkonzepte

So kann man das natürlich auch sehen. (lacht) Allerdings hätte es diese Vereinbarung in jedem Fall gegeben. Mein Weggang hat damit nichts zu tun. Aber natürlich ist die Vereinbarung positiv. Sie steht für die Vereinbarkeit von Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungssicherung. Dies ist mir ein besonderes Anliegen.

4 | A3 Montage 7 | Werkstrukturplanung 8 | Gästebetreuung 12 | Interne Kommunikation 14 | Bildungswesen 16 | A6 Montage 18 | Windkanal 21 | Audi Sport 22 | Gastronomie 24 |

>>

Unternehmen

Audimobil Oktober 2010

Unternehmen

Audimobil Oktober 2010

05

18

Menschen

PerSOnAlien

Luft durch Lamellen: die sichtbare Motorabdeckung kriegt Feinschliff.

Wer macht was? Karrieren, Wechsel und Neuzugänge

D

Dominique Boesch Der 44-Jährige ist seit September als Managing Director verantwortlich für den Audi Vertrieb bei FAW-Volkswagen in China. Sein Vorgänger Johannes Thammer leitet jetzt Vertriebsstrategie und Projekte im Volkswagen Konzern.

30 JAhre quAttrO

Vier-gefühl Wolfgang Egger arbeitet gerne mit Erinnerungen: Für die zweite Audi Studie in Paris stand ihm der quattro-Urahn Pate. Hingucker „Ich war 17 Jahre alt, als der Audi quattro auf den Markt kam“, erzählt Egger, „und total beeindruckt!“ Das war 1980, Egger lebte noch im Allgäu. Heute leitet er das Design im Audi Konzern und hat für den Autosalon Paris eine sehenswerte Studie gestaltet: den weißen quattro concept. Der Hingucker, entstanden im Konzept Design Studio München, hat einen Fünfzylinder-Turbo mit 408 PS, eine leichte Karosserie und einen quattro Antrieb der neuesten Generation. „Ich bin regelrecht verliebt in das Auto“, schwärmt Egger. Die Proportionen, der Hüftschwung, die Tornadolinie haben es ihm angetan, ganz besonders jedoch: die Front. „Da ist eine Schärfe drin“, erklärt Egger, „das deutet den nächsten Entwicklungsschritt in unserem Design an.“

VitaMin e

audi esprit >> VoN CHRISTIAN FAHRENBACH, INGoLSTADT

auch am tönernen Clay-Modell bereits auf, was den e-tron Spyder auszeichnet: neue Scheinwerfer, neue Heckleuchten, raffinierte Felgen aus mehr als 60 Einzelteilen und ein Antrieb, der einen herkömmlichen Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor kombiniert.

»Im Normalfall haben wir jetzt vier bis fünf Monate, früher war es fast ein Jahr.« Uwe Haller, Ingolstadt „Genau das leisten Showcars inzwischen“, sagt Haller. Man könnte immer häufiger sagen: „Das ist ein Antrieb, den wir uns für die Zukunft vorstellen können.“ Natürlich sind solche Autos nicht alltagstauglich – „aber sie fahren“. Das sei seit dem

runde Sache: Ulrich roider (l.) und Oliver Mayrhofer schleifen eine Felge. rechts: Skizze des Interieur-Bodens.

Flitzer in Fabrikhalle: Mit Herzblut und detailliebe arbeiten die Macher am „e-tron Spyder“. das Showcar soll in Paris zu den Messe-Stars gehören.

Le-Mans-Showcar aus dem Jahr 2004 Standard. Mit gutem Grund: „Sobald die Autos fahren können, wird das Presseecho besser.“ Denn ein Showcar bündele „alle Kompetenzen in Design und Fahrzeugbau und bildet sie ab“, erklärt Haller.

Ein Lenkrad – zwanzig Frästeile Zum Kernteam des Projekts gehören etwa zehn Mitarbeiter von Audi. Auch mögliche spätere Zulieferer sind früh eingebunden. Designer, Ingenieure und Mechaniker zeichnen, schrauben und feilen um die Wette. Die Entstehung des e-tron Spyder als Einzelstück ist aufwendig, allein das Lenkrad besteht aus rund 20 einzeln gefrästen Teilen. Auch der Zeitdruck wächst. „Im Normalfall haben wir jetzt vier bis fünf Monate, früher war es fast ein Jahr“, sagt Haller. „Aber die hohe Qualität darf darunter nicht leiden.“ Bessere Prozesse und technischer Fortschritt machen dies möglich: Die Nacharbeit an den Einzel-

teilen und beim Zusammenbau sei durch konsequenten CAD-Einsatz am Computer deutlich gesunken. Mancher Journalist kritisiert, dass nicht alle Showcars in Serie gehen. Haller stört das nicht. Audi habe immerhin die höchste Umsetzungsquote von Showcars in der Premiumbranche. Zudem fließen hin und wieder innovative Ideen aus diesen Fahrzeugen in Serienmodelle ein, weiß Haller. Und es sei auch „der Job des ShowcarTeams, mal außergewöhnliche Ideen zu testen“, sagt er stolz. „Ein Fahrzeug, das dann tatsächlich in Serie gebaut wird, entschädigt für alles.“

»

ShowcarS und MeSSe PariS: Filme, viele Bilder und aktuelle Texte gewünscht? Einfach mal nachgucken im Audi mynet, Stichwort „Messe Paris“.

Klaus Schweiger Der 54-jährige Betriebswirt, zuvor Leiter Audi General Services, ist seit dem 1. September Personalleiter im Werk Ingolstadt. Er stieg bereits 1973 als Auszubildender bei Audi ein.

Josef Schelchshorn Der bisherige Ingolstädter Personalleiter ist seit Anfang September Personalvorstand bei Seat. Dort folgte der 49-jährige Betriebswirt auf Ramon Paredes Sánchez-Collado, der sich künftig als Vorstand um Regierungsbeziehungen kümmert. Schelchshorn arbeitet seit 1977 bei Audi.

Fantastische Vier: der zweisitzer erinnert an den Sport quattro von 1984. Im Blick: Christian Betz (l.) und Stefan Fischer montieren das Kombiinstrument.

Fotos: Stefan Sauer (9), Audi Italia, AUDI AG (3)

Dieser Tage beginnt die Automesse in Paris. Mit dem Showcar „e-tron Spyder“ zeigt Audi erneut, wie ein Sportwagen mit Elektromotor und TDI-Aggregat angetrieben wird. Immer schneller läuft auch das Geschäft des Showcar-Teams.

werden soll, steht als Clay-Modell in einer Ecke. Die Designer und Ingenieure haben der tonähnlichen Masse zwar die Konturen eines Sportwagens verpasst, doch viele andere Teile können nur eine Ahnung davon vermitteln, wie der fertige Elektrosportler einmal aussieht: Der Türgriff ist mit schwarzem Band aufgeklebt – was sollte er auch öffnen? Auch Türen gibt es keine, sie sind ebenfalls nur mit Klebeband angedeutet. An der Wand hängt ein Zeitplan bis zur Pariser Messe: Noch hat das Team sechs Hat gut lachen: Uwe Wochen Zeit bis Haller, Leiter Showcarzur Enthüllung Team, freut sich auf die des Showcars. reaktionen in Paris. Trotzdem fällt

Dr. Hans-Peter Kleebinder Ab dem 1. Oktober leitet der Betriebswirt den Bereich Marketing Deutschland. Der 45-Jährige war zuletzt Leiter Vertrieb MINI Deutschland. Er folgt auf HansJoachim Radde, der jetzt das Geschäftsfeld Audi Sport bei der quattro GmbH verantwortet.

Saft fürs E-Mobil: norbert Pichler (oben) misst alle ElektronikKomponenten. Passen muss auch die Verkleidung der Lenksäule (unten, rechts).

ie Zukunft des Automobils entsteht in einer Fabrikhalle, irgendwo in der Nähe von Ingolstadt. Die Grillen zirpen, Gartenzwerge zieren die Vorgärten, die Sonne scheint. „Aber vom Wetter kriegen wir nichts mit“, sagt Uwe Haller über seine Arbeit und die seiner Ingenieure. Haller leitet ein Team, das dafür sorgen soll, dass auf einer der schillerndsten Automobilmessen der Welt alle nur ein Thema kennen: den Elektrosportwagen von Audi. Den Audi e-tron Spyder. Dieser Tage präsentiert das Unternehmen dieses Fahrzeug in Frankreichs Hauptstadt. Mitte August ist in der kleinen Fabrikhalle am Rande der Stadt noch nicht viel zu sehen vom aufregenden Glanz eines Messe-Hits. Das, was einmal ein Traumauto

Audimobil Oktober 2010

H

ans Fleckenstein ist Pionier. 22 Jahre hat der 42-Jährige bei Audi Neckarsulm am Band gearbeitet – zuletzt in der A6 Montage. Jetzt gehört er zu den ersten 16 Absolventen des WeGebAU-Programms bei Audi, die eine Weiterbildung zum KfzMechatroniker mit Schwerpunkt Kommunikationstechnik absolviert haben. Aber nicht nur das macht ihn zu jemandem Besonderen: Er gehört auch zu den Ersten, die während ihrer Ausbildung bereits an der Zukunft von Audi arbeiten durften. Am A8 hybrid. Begonnen hat alles vor etwas mehr als einem Jahr. Schon länger war in dem gelernten Kfz-Mechaniker der Wunsch gereift, sich noch einmal weiterbilden zu wollen. „Ich suchte nach einer neuen Herausforderung“, sagt Fleckenstein. Dann die Chance: Für die kommenden ModellAnläufe in Neckarsulm benötigt der Standort hoch qualifizierte Facharbeiter für den Finishbereich. Dafür sollen Mitarbeiter aus der Montage, die älter sind als 40 Jahre, in einer zwölfmonatigen Vollzeitschulung zu Mechatronikern und Kfz-Mechatronikern weitergebildet werden. Teil der Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker ist auch die Zusatzqualifikation zur „EffT“ – Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten. Damit legt Audi schon heute den Grundstein für den Bau künftiger Hybridund Elektromodelle am Standort Neckarsulm. Fleckenstein bewirbt sich – mit Erfolg. „Die Zusage war für mich fast wie ein Sechser im Lotto“, sagt er. Ein paar Wochen später ist sein erster Schultag. Von seinen Kindern bekommt der zweifache Familienvater sogar eine Schultüte überreicht.

»eigentlich schade, dass die Ausbildung schon vorbei ist.« Hans Fleckenstein, Neckarsulm Der Start in den Schulalltag ist für ihn allerdings nicht ganz einfach. „Am Anfang war es ungewohnt, als ‚alter Hase‘ wieder auf der Schulbank im Bildungswesen zu sitzen“, sagt er. Auch wenn er als gelernter Kfz-Mechaniker bereits Vorkenntnisse in der Fahrzeugmechanik vorweisen kann; der Elektronikbereich ist für ihn noch Neuland. „Ohne Hausaufgaben ging es nicht. Dafür mussten auch einige Wochenenden geopfert werden“, erinnert er sich. Diese sind gut investiert. Zwölf Monate später kann

FürS AUgE Und FürS HErz 2003

2003

Jan Maris Der 48-Jährige ist seit dem 1. Juli Fertigungsleiter im Werk Brüssel. Er folgte auf Willem de Belder, der in Ruhestand ging. Maris’ bisherige Position des Montageleiters übernahm der ebenfalls 48-jährige Peter Verschooris, zuvor Projektleiter für Audi A3 und A1.

2007

Ferrari-Schreck

wahre Größe

Mini-Jäger

Schon bei seiner Vorstellung war klar: Audi bringt den FerrariSchreck! der Le Mans quattro, zweisitziger überflieger mit Mittelmotor, hatte 610 PS, fuhr 345 km/h. Aus ihm entstand der Audi r8.

Mit einem Hightech-Koloss stürmte Audi den geländewagengipfel: dem Pikes Peak. drei Jahre später brachten die Vier ringe den ersten SUV auf den Markt, den Audi Q7.

Klein, aber oho, verblüffte er in Tokio die Fachwelt: der Audi metroproject quattro. Und schickte sich bereits als Showcar an, den Mini zu jagen. nun ist der A1 am Markt – die Kunden jubeln.

Menschen

Audimobil Oktober 2010

19

26

Lernen unter Strom >> VON MAREIKE HIEBER, NECKARSULM

A

er seine Weiterbildung erfolgreich beenden. „Ich habe mich gut vorbereitet gefühlt“, meint er rückblickend. Seit Juli arbeitet der ausgelernte Facharbeiter im Finishbereich. Hier prüft er vor der Endabnahme noch einmal alles durch – vom elektrischen Fensterheber bis zur Batterie. Für ihn ein Traumjob: „Ich bin genau da, wo ich immer hinwollte“, sagt er. Die Anstrengung des vergangenen Jahres hat sich für ihn schon jetzt ausgezahlt. „Die Ausbildung hat viel Spaß gemacht. Eigentlich schade, dass sie schon vorbei ist.“

uch Tobias Häfele hat eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker mit Schwerpunkt Kommunikationstechnik absolviert. Mit sehr guten Leistungen, sodass der 19-Jährige um sechs Monate verkürzen konnte – auf drei Jahre. Das eine oder andere Wochenende muss aber auch er dem Lernen opfern; Spaß gemacht hat es ihm trotzdem. „Meine Aufgaben waren sehr interessant und abwechslungsreich“, erzählt er. „Ich habe viel für meinen jetzigen Job im A8 Finish gelernt.“

»Spannend, an einem Auto zu arbeiten, das es eigentlich noch gar nicht gibt.« Tobias Häfele, Neckarsulm

„Alter Hase“ wieder auf der Schulbank: Hans Fleckenstein

Vom Fensterheber bis zur Batterie: Hans Fleckenstein prüft alle Elektronikteile der Modelle noch ein letztes Mal.

In der Ausbildung von Hans Fleckenstein gelernt: Tobias Häfele

One, ArcelorMittal, ZA The employee newspaper has an identical face throughout the world. The front page is characterised by the format-filling photograph that reaches into the bleeding and the number 1 that is placed on the photograph almost as high as the page.

Weil er gute Leistungen erbringt, darf Häfele sogar nach Italien zu Lamborghini. Drei Monate arbeitet er in der Montage des Autobauers in Sant̕Agata Bolognese und lernt den Standort genau kennen. Eine Zeit, die er nicht so schnell vergessen wird: „Bei Lamborghini zu arbeiten war toll“, strahlt er. Dort hat er nicht nur viel über die Montage in einer Manufaktur erfahren, er hat auch die Italiener und das Land kennen und schätzen gelernt. Allein dafür habe sich das Büffeln gelohnt, meint er. Tobias Häfele und Hans Fleckenstein (siehe nebenstehender Artikel) haben während ihrer Ausbildung meist unterschiedliche Stundenpläne. Die Zusatzqualifikation zur EFffT machen beide jedoch gemeinsam. Eine gute Erfahrung, finden sie, und eine gute Gelegenheit, dem anderen über die Schulter zu schauen. „Das Alter spielt bei der Zusammenarbeit keine Rol-

le“, stellt Fleckenstein fest. Das bestätigt auch sein jüngerer Kollege: „Wir haben viel voneinander gelernt und profitierten dabei unter anderem von den praktischen Erfahrungen der ‚alten Hasen‘“, sagt Häfele. Fleckenstein gibt das Lob zurück: „Dafür haben die jüngeren Auszubildenden oft mehr Theoriewissen.“ Daher sei es für die Älteren genauso lehrreich gewesen, den Jüngeren bei der Arbeit zuzuschauen, sagt er. Entscheidend sei, offen zu sein für die Meinung des anderen. Nur so profitierten alle Beteiligten von der Zusammenarbeit über die Generationen. Ein Highlight der Schulung war der A8 hybrid. „Spannend, an einem Auto zu arbeiten, das es eigentlich noch gar nicht gibt“, sagt Häfele. Bisher haben nur 120 Mitarbeiter am Standort Neckarsulm die Qualifikation, um an diesen Autos arbeiten zu dürfen. „Wir gehören zu den wenigen, die schon jetzt für eine Technologie der Zukunft ausgebildet sind“, sagt Fleckenstein stolz. Den A8 hybrid für die EffT-Qualifizierung hatten Häfele und seine Azubi-Kollegen zuvor in vielen Stunden umgebaut. Das erst machte es möglich, die Schulung überhaupt durchzuführen. WeGebAUler und Auszubildende können nun ihre Fähigkeiten in Sachen Hybrid weiter trainieren und ausbauen. „Schön etwas zu machen, von dem wir, die WeGebAUler und die nächste Generation von Auszubildenden etwas haben“, sagt Tobias Häfele. Der Umbau des Schulungsmodells und die EffT-Qualifizierung sind eine wichtige Investition in die Zukunft von Audi, findet der Youngster. Ein bisschen hat diese für Häfele und Fleckenstein bereits angefangen. Und eines ist sicher: Durch ihre Arbeit am A8 hybrid und ihr neu erlerntes Fachwissen sind die beiden auf die Zukunft von Audi schon heute gut vorbereitet.

»

es heißt, Sie werden sich nun Forschung und lehre widmen. Wie planen Sie ihre berufliche Zukunft?

Ich bereite meinen Wechsel an eine Hochschule vor und freue mich auf neue Aufgaben. Fachlich werde ich im Themenfeld Personalmanagement sowie Qualifizierung und Arbeit in der Lehre und Forschung arbeiten. Ich habe 2003 berufsbegleitend promoviert. Das zeigt meine Neigung zu wissenschaftlicher Arbeit.

»

Im nächsten Heft steht Rupert Stadler Rede und Antwort. Ihre Frage-Vorschläge schicken Sie an audimobil@audi. de, Stichwort „Stadler“.

Audimobil Oktober 2010

ist angekommen!« Der Audi A1 ist endlich beim Kunden. Audimobil war bei der ersten Auslieferung dabei. Nonplusultra sein.“ Ganz gut, fürs Erste. Und bis jetzt ging es ja in der Tat nur ums Design. Also rein und eine Runde um den Block. „Der fährt schon frech“, heißt es gleich. Zieht zackig um die Kurven. „Sportlich wie ein Gokart“ sei der neue A1, souffliert Lisa Schümmer. Die Zwanzigjährige hat den Wagen

vorhin vom Audi Zentrum überführen dürfen. Die Audi Verkaufsassistentin strahlt noch immer. Michael Schmidt, der Nureg-Chef, lässt sich gern anstecken von der guten Laune. In seinem Unternehmen gehört der Dienstwagen für viele zum Verdienst fest dazu, das schafft Bindung, Motivation, Sicherheit. 70 Autos stehen

der Kunde

nureg

deshalb im Fuhrpark der Firma, 44 davon sind von Audi. Das ist sicher einer der Gründe, dass die Nureg jetzt einen jener ganz frisch ausgelieferten A1 aus Fürth bekam, die zur Erstausstattung des Autohauses gehören. Die Nureg und Audi sind seit 16 Jahren gut im Geschäft. „Audi passt zu uns“, sagt Schmidt. „Wir

Die Nureg GmbH, 1975 gegründet, produziert Kataloge, Werbemittel, e-CommerceLösungen und Werbekonzepte für große Kunden wie Adidas, Siemens, Nestlé/Schöller, Aida, Dertour, Grundig, Ergo Direkt und ADAC-Reisen. Anspruch des Full-ServiceMedienunternehmens: „Bester im Markt“ zu sein.

Lokales

27

Roland Fürholzer und Rainer Weiß (v. l.) blicken durch ein Lüftungsrohr. Über acht Kilometer davon stecken in der neuen Halle.

A3 KArosseriebAu

» Ganz Audi schaut auf diesen bau «

steuerKArte: Mehr Infos gibt es dazu im Audi mynet. Einfach mal das Stichwort Lohnsteuerkarte elektronisch als Suchbegriff eingeben.

Das Riesenprojekt nimmt Formen an. Einzugstermin ist April 2011.

S M

arion Goppold kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus: „Man hat das Gefühl, mit diesem Auto darf man alles. Die Leute lassen einen durch, warten geduldig – und lächeln auch noch dabei“, erzählt die 20-Jährige. Keine Frage, der neue A1 fällt auf – und beschert seinen Fahrern einen gewaltigen Sympathiebonus. Den genossen die technische Produktdesignerin und ihre große Schwester Sabine in vollen Zügen. Mit einer selbst genähten Handtasche hatte Goppold beim Kreativwettbewerb in Ingolstadt gewonnen. Selbstverständlich

InGoLStAdt Audi bietet wieder eine kostenlose Grippeschutzimpfung an. Alle Mitarbeiter können sich vom 4. bis 29. Oktober von 7:30 bis 16:00 Uhr in den Gesundheitszentren Süd (A57, 1. OG) und Nord (N51, Eingang A, 1. OG) impfen lassen. Für die Beschäftigten der Dauernachtschicht besteht diese Möglichkeit am 13./14. Oktober im Gesundheitszentrum Nord und vom 25. bis 28. Oktober im Gesundheitszentrum Süd, je von 22:30 bis 5:30 Uhr.

4

Kleiner

„tolles Auto, aber lieber in Schwarz-Silber“

Gutes team: das Konvoi-Fahren klappte trotz Sprachbarrieren.

Jetzt kostenlos gegen Grippe impfen

Das WeGebAU-Programm ist eine Initiative der Arbeitsagentur zur Unterstützung von Weiterqualifizierung beschäftigter Mitarbeiter in Unternehmen. Dabei werden vor allem Personen über 40 Jahre gefördert. Am Standort wurden durch dieses Programm bisher 125 Audianer erfolgreich weitergebildet.

sind zu innovativ und zu jung für Mercedes, und zu bodenständig für allzu viele BMW 3er.“ Er lacht. Aber es ist ihm ernst: Der Hang zur Perfektion bei Audi ist der Nureg sehr vertraut. Was es leichter macht, kritisch zu sein. Thomas Adlfinger hält das Heck für „gewöhnungsbedürftig“. Manuela Green gefällt er nur in Rot. Egal. Sie hat schon ein A5 Cabrio. Wer in der Belegschaft den A1 bekommt, bleibt diskret unerwähnt. Der Chef vielleicht? Nein. Der hofft auf den A1 als Cabrio. TOM leVine/nürnBerG

PReMieRe

»unser neuer

Die Ingolstädter Siegerin des A1 Kreativwettbewerbs auf Tour durch Brüssel

InGoLStAdt Als erstes Unternehmen in Deutschland nutzt Audi für den Transport der Autos zum NordseeVerladehafen in Emden Züge, die mit Ökostrom angetrieben werden. Das spart mehr als 50 Kilogramm CO₂ pro Fahrzeug – im Jahr mehr als 7.000 Tonnen. Der Strom wird auf nachhaltige Weise erzeugt, etwa in Wasser- und Windkraftwerken. Die Mehrkosten hierfür trägt Audi; Kooperationspartner ist DB Schenker, die Logistik-Marke der Deutschen Bahn. „Der CO₂-freie Bahntransport ist ein wichtiger Bestandteil unseres Engagements für die Umwelt“, sagt Ernst-Hermann Krog, Leiter Markenlogistik. Schon bisher setzte Audi wie kein anderer Autohersteller auf den umweltfreundlichen Bahntransport: Bis zu 70 Prozent aller Fahrzeuge gelangen auf der Schiene zu den Kunden.

WeGebAU – was ist das?

Nürnberg, Dorfäckerstraße 31. Auf dem Parkplatz eines ganz normalen Bürogebäudes wird der erste Audi A1 an einen Kunden ausgeliefert. Der allererste. Schick und glänzend steht er auf dem Parkplatz, etwas abseits, mit viel Platz um sich herum. Ein A1 1.6 TDI in Eissilber, innen schwarz mit Aluminiumoptik. Drumherum steht ein Dutzend neugieriger Beinahekunden. Der erste A1 ist nämlich bei einem Werbe- und Medienunternehmen gelandet; er geht ein in den Dienstwagenpark. „Unser neuer Kleiner ist angekommen“, hat Michael Schmidt, der Chef, gerade gesagt. Und jetzt dürfen alle mal gucken. „Der ist aber süß“, begeistert sich also Justine Duda. Joanna Walz ist ganz erstaunt, wie klein er ist. „Ich habe ihn mir größer vorgestellt.“ Ganz „knuffig“ findet Helmut Klein den A1, während Tatjana Philipp „nett, modern“ einfällt. Marion Baudrexl findet den Neuen schließlich „richtig schnuffig“. Um dann weise hinzuzufügen: „Es ist ja auch ein A1 und kein B2. Der muss also das

Audimobil Oktober 2010

chon von außen wirkt die neue Produktionshalle am Tor 7 beeindruckend – kein Wunder: Als einzige Halle am Standort beinhaltet sie zwei vollwertige, jeweils rund 15 Meter hohe Produktionsgeschosse. Im Innern herrscht emsiges Treiben: Vorne am Eingang rührt ein Arbeiter riesige Mengen Estrich an. Daneben werden Lüftungsrohre und Stromleitungen an der Decke montiert. Weiter hinten hängt schon ein Teil der Stahlbaubühne für die Fördertechnik. Hinter dieser sogenannten Felderwirtschaft steckt ein ausgeklügelter Plan: „Jedes Stockwerk ist in vier Quadranten aufgeteilt, in denen jeweils nur ein Gewerk arbeitet“, erklärt Roland Fürholzer. Wie jeden Tag schaut der Bau-Projektleiter nach dem Rechten, heute gemeinsam mit Rainer Weiß, dem Projektleiter vonseiten der Fertigungsplanung Karosseriebau. Sobald Fürholzer und sein mehr als zehnköpfiges Team aus der Werksplanung die Halle fertig gebaut haben, statten Weiß und seine Mannschaft sie mit Anlagen aus.

Audi Züge fahren jetzt mit Ökostrom

infOS

war das gute Stück auch in Brüssel mit dabei: „Die Stickereien waren schon eine Heidenarbeit, aber für dieses Wochenende hat sich’s gelohnt“, sagt Marion beim Mittagessen im Atomium, dem bekannten Brüsseler Wahrzeichen. Im Konvoi mit den Gewinnern aus Brüssel, Györ und Neckarsulm kurvten die Schwestern zwei Tage lang durch Belgien. Bis ans Meer führte sie die vergnügliche Fahrt. Auf der Strandpromenade von Knokke hatte die internationale Truppe gut zu tun, die neugierigen Fragen der Touristen zu beantworten. Den Rückweg traten die Teams dann auf eigene Faust an. Nur mit einem Roadbook bewaffnet, navigierten sich Marion und Sabine Goppold quer durch Belgiens Südwesten – über Feldwege, Kopfsteinpflaster und ein paar heftige Anstiege. Ob über Land oder auf der Autobahn: Jede Menge Aufmerksamkeit war den beiden gewiss: „Einige haben uns extra überholt und sich dann zurückfallen lassen, um den A1 genauer anzuschauen“, erzählt Marion. Und ihre ältere Schwester meint: „Das wäre glaube ich in Deutschland nicht so, dass die Leute spontan winken, hupen oder dich sogar ansprechen.“ Und sie scheint das ein bisschen schade zu finden. ISA

»

Freuen sich aufs Meer: Sabine und Marion Goppold (v. l.)

A1 MultiMediAl: Weitere Bilder und einen Film vom A1 Wochenende gibt’s im Audi mynet, Stichwort „Mit dem A1 auf tour“.

die Baustelle brummt: Über 200 Bauarbeiter sind derzeit im Einsatz.

Für beide ist der neue A3 Karosseriebau das erste Projekt dieser Größenordnung. Auf einer Fläche von knapp 80.000 Quadratmetern werden rund 800 Mitarbeiter und über 700 Roboter arbeiten. Bereits im Mai 2011 sollen hier erste Karosserien gebaut werden. Inklusive aller Anlagen kostet der Neubau über 300 Millionen. Produktionsvorstand Frank Dreves sieht in der Halle N60 ein klares Bekenntnis von Audi zum Produktionsstandort Ingolstadt. Die ersten Roboter ziehen erst zum Jahreswechsel ein. Dennoch kann Weiß vor

Ort schon erste Ergebnisse seiner Arbeit zeigen: „In dieser Schiene beispielsweise soll ein Kran zum Wechseln von Anlagenkomponenten laufen – so wie hier sehen Sie jetzt schon überall die ‚Fingerabdrücke‘ der zukünftigen Anlagen“, erzählt der Fertigungsplaner. Dies jetzt schon mit zu berücksichtigen, spart Zeit und Geld – deshalb arbeiten die beiden Projektteams von Anfang an eng zusammen. Die Aufteilung der Halle steht schon seit fast zwei Jahren fest, wie Weiß erzählt: „Im Erdgeschoss werden alle Arbeitsschritte erledigt, für die viele Teile von außen angeliefert werden müssen – das ist praktischer für die Logistik und damit wirtschaftlicher.“ Um die Arbeitsschritte so zu bündeln, setzten er und sein Team auf virtuelle Planung und intensive Layout-Workshops.

werden“, erläutert Fürholzer. „Wenn erst mal die massiven Stahlträger da oben hängen, kommt man viel schlechter dran.“ Aus diesem Grund wird, wo immer möglich, „von oben nach unten“ gearbeitet. „Oben“ ist anstelle eines flachen Hallendaches ein modernes Raumtragwerk. Mit seinen vielen Verstrebungen ist es in sich sehr stabil. Deshalb sind im Halleninnern viel weniger Stützpfeiler nötig, die zudem flexibel verschoben werden können. ISA

» Immer von oben nach unten « Im ersten Stock ist gerade der Stahlbau am Werk. Daneben montiert ein Elektriker eine filigrane Neonröhre. Jetzt schon? „Die Beleuchtung muss jetzt schon angebracht

die beiden Chef-Planer inspizieren die Brücke, die bald zur Lackiererei führt.

OUTRACE

die spur des lichtes Ein „Arbeiter“ aus der Produktion über seine künstlerische Ader

H Buchstabe für Buchstabe entstehen hier nachrichten für die ganze Welt.

allo, ich bin KR 180! Eigentlich ist mein Revier die Fahrzeugproduktion. Karosserien sind mein Metier. Ich bin ja auch ein Industrieroboter. Im September allerdings schlüpfte ich zusammen mit sieben meiner Kollegen in London in die Rolle eines Künstlers. Als der Designer Clemens Weisshaar mit seiner Idee zu uns kam, waren wir zunächst etwas skeptisch. Wie sollten wir außerhalb unserer natürlichen Umgebung funktionie-

ren? Er aber glaubte an uns. Und unsere Betreuer rund um Otto Medele bestärkten uns darin, den Ausflug in das Reich der Kunst und der Kommunikation zu wagen. Wir zeichnen uns durch unsere Bewegungsfreiheit und Kraft aus. Erst durch unsere Technologie sollten die künstlerischen Nachrichten möglich werden. Beim London Design Festival produzierten wir keine Karosserien, sondern Botschaften. Wir wurden zum Kommunika-

tionsmedium für Menschen aus aller Welt. Statt Schweißgeräten trugen wir LEDLeuchten in unseren starken Armen. Unsere Lichtbotschaften wurden, vom Trafalgar Square aus, via Internet über den ganzen Globus verbreitet. Buchstabe für Buchstabe – OUTRACE – die Installation! Das Festival zeigte, wie flexibel wir einsetzbar sind – auch als Kommunikationsassistenten für den Menschen. Und ganz nebenbei bauen wir immer noch tolle Autos! Md

1 | ArcelorMittal USA | January 2010

ArcelorMittal Harriman achieves safety milestone

1 Company 1 Community 1 Magazine ArcelorMittal USA January 2010 Vol. 3, No. 1

Besonders am Herzen liegt mir die hohe Qualität der Personalarbeit. Mir ging es darum, Mitarbeitern Chancen zu einer guten beruflichen Entwicklung zu erschließen und hiermit einen positiven Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens zu leisten. Stichworte sind hier: Kompetenzentwicklung, Gestaltung des demografischen Wandels, Gesundheitsförderung und die Gestaltung von Arbeits- und Leistungsbedingungen. Ein attraktiver Arbeitgeber macht den Erfolg des Unternehmens zum Erfolg seiner Mitarbeiter.

3

»Man kriegt das Gefühl, mit diesem Auto darf man alles«

InGoLStAdt Die Lohnsteuerkarte wird elektronisch: Ab 2012 werden die Elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (z. B. Steuerklasse, Freibeträge und Kinder) in einer Datenbank der Finanzverwaltung für die Arbeitgeber bereitgestellt. An die Beschäftigten und Werksrentner werden daher für 2011 keine Lohnsteuerkarten mehr versendet. Die Lohnsteuerkarte 2010 bleibt für den Übergangszeitraum ab 2011 gültig. Änderungen individueller Lohnsteuermerkmale sind darauf zu vermerken. Dafür ist das Finanzamt, nicht mehr das Einwohnermeldeamt zuständig. Dort reichen Sie Ihre Lohnsteuerkarte ein – die Neueinträge werden dokumentiert. Ihre Karte erhalten Sie zurück und geben sie wieder dem Arbeitgeber.

Finish am A8 Band: Tobias Häfele beim finalen Elektronikcheck des A8

Für welche Audi Themen konnten Sie sich in den vergan­ genen Jahren vor allem begeistern? Was lag ihnen am Herzen?

eiN WocheNeNde Mit deM A1

Lohnsteuerkarte ohne Papier

Gemeinsam geht’s besser: Auszubildende und Teilneh mer einer Weiterbildungsmaßnahme trainieren zusammen für die Autos von morgen. Am A8 machen sie sich fit für den Hybrid und profitieren dabei vom Wissen und der Erfahrung des jeweils anderen.

2

Lokales

NAchrichteN

ShOwcArS

Sie sehen toll aus, ziehen Scharen von Fans in den Bann und sind Vorboten der Serienautos: die Showcars.

auDi Mynet: Viele Themen „spielen“ wir online weiter – mit Filmen, Fotos & mehr. ein Kasten unter dem Beitrag zeigt dies an. im mynet bitte Stichwort ins Suchfenster eingeben.

AuDi MynEt: LeSerreAKTIOnen AuF DIe neue AuDImOBIL AB 6. OKTOBer

Fit Für die ZukunFt

Fotos: AUDI AG (5), Kurt Taube (4). Infografik: KircherBurkhardt

04

»

raus aus der Werbung und in die echte Werbewelt: Der erste A1 beim ersten Kunden in nürnberg

Der Personalvorstand antwortet Mitarbeitern

RegisteR 10/10

Audi Coup: Der Q5 rollte schnell zum Bestseller.

»So nah wie jetzt waren wir den Wettbewerbern noch nie – sie können unseren Atem spüren.« rupert Stadler Vorstandsvorsitzender, in den „Stuttgarter Nachrichten“ über die Wettbewerbssituation

Stunden brauchen die 200 Arbeiter, bis jedes Detail auf dem Audi Messestand stimmt.

seite 14

Runde Sache – der Audi Cup

S

Für ihre Kollegen ist Margret Born die „Weltmeisterin im Audi Fahren“. Auch nach Feierabend sitzt die Vielfahrerin gerne selbst am Steuer.

ZAhlen deS MOnAtS

seite 16

03

chon am Morgen ist es im Audi Zentrum Fürth feierlich zugegangen: Unter dem Beifall von Kunden und Mitarbeitern wurden die Tücher von frisch eingetroffenen A1 Modellen gezogen. Mittags standen die Stammkunden „mit feuchten Händen“ vor dem neuen Audi – zur ersten Probefahrt, wochenlang vorher vereinbart. Aber so richtig, so echt geht es jetzt erst los, an diesem 27. August 2010. Es ist Freitagnachmittag in einem Gewerbegebiet am Rande von

Die 1,5-Millionen-autos-frau

ausbau Der Audi Standort Györ wird bis 2013 ausgebaut, das Werksgelände mehr als verdoppelt. Die Erweiterung der Produktion ist Teil der Strategie 2015 – und nutzt auch den anderen Standorten wie Ingolstadt, Neckarsulm und Brüssel, an denen Audi ebenfalls weiter investiert.

Die Zeitung für Mitarbeiter im Audi Konzern

03 OrTSTermIn Ankunft A1 – Beim ersten Kunden besteht der neue Kleine seinen Praxistest 08 STrATegIe Erweiterung Györ – reaktionen und Hintergründe zur entscheidung für den Ausbau 10 rePOrTAge Rotes Mehr – Audi wagt die Provokation und fährt mit dem r8 zum Ferrari-Treffen >> 18 menSCHen Lernen unter Strom – Wie der A8 hybrid schon jetzt generationen verbindet

Vor Ort

Audimobil Oktober 2010

»In 37 Berufsjahren kommt ganz schön was zusammen.«

Fotos: Dieter Telemans (3), Stefan Sauer (3), Mathias Ziegler

Audi mobil, D With the format 26 x 35 cm the employees newspaper of the company Audi is inbetween a newspaper and a magazine. The articles seem light through breakers, facts boxes and a creative handling of pictures. Especially reader-oriented: employees and their work in the company are presented.

Start

inhalt 10/10

Fotos: Stefan Sauer (3), AUDI AG (2), Thomas Dashuber

02

ingolstAdt | oktober 2010

Jury-Statement

Jolice Pojeta A focused and committed “Journey to Zero” approach is making a difference at ArcelorMittal Harriman. Located in Tennessee, Harriman has surpassed one year without a

>

lost time employee injury (LTI) – a record for this Long Carbon facility. From Sept. 6, 2008, to Nov. 5, 2009, Harriman’s 86 employees worked approximately 238,525 hours without an LTI. A greater emphasis on Health and Safety awareness, and enhanced

auditing practices, are to credit for the improved safety performance at this facility.

is to stay focused and not just maintain, but continue to improve our safety program and performance.” Harriman’s Health and Safety program is coordinated jointly by a management and union team. “Hosting safety meetings before work helps to reduce injuries,” said David Walker, Rolling Mill, Harriman. “These meetings make each of us more aware of our job by thinking before acting and not taking chances.”

Rick Latshaw, Maintenance and Safety Committee member, added, “More emphasis has been “All employees at Harriman can be proud of their accomplishment placed on safety information sharing between other in working more than one year without a lost time injury,” said Bob Kennedy, Plant Manager, Harriman. “Our challenge now

ArcelorMittal locations. People have become more safety conscious than ever before.” Some of the practices implemented to achieve this milestone include: • Journey to Zero standards • Enhanced safety communications • Daily face-to-face safety meetings prior to each shift • Frequent shop floor audits • Careful, frequent reviews of potential hazards • Review of all incidents and corrective actions by the plant

safety committee • Safety achievement recognition activities To maintain this positive trend, Harriman will continue conducting daily crew meetings and shop floor audits, all of which are believed to have contributed to safer work practices and behaviors. “The hard-working employees at Harriman have taken Journey to Zero to heart,” said Sally Almond, Environmental and Safety Manager, ArcelorMittal Harriman. “This initiative has raised awareness for working safely and watching out for one another.”

Safety

ArcelorMittal Indiana Harbor gets a ‘little’ safety help Kelly Nissan It isn’t just Santa that gets help at this time of year. Recently, ArcelorMittal Indiana Harbor entertained some “small” helpers as part of the facility’s health and safety focus. Children of the facility’s employees were invited to remind their relatives how important it is to work safely. “We need to work safely so we can go home to our families,” said Scott Jacoby, Manager, Health

and Safety, ArcelorMittal Indiana “You wouldn’t be able to hold Harbor. “Who better to remind us hands or play catch. I wouldn’t than our own kids and grandkids?” like that, so please work safe for yourself and your family.” Several young helpers from ArcelorMittal families donned hardhats, Taped messages from the toured the facility and discussed children will be included in the what working safely means to USA safety videos provided to them. The children eagerly looked all plants and will be available on to encourage their relatives to stay Indiana Harbor’s intranet training focused on the job. site starting January, 2010. To view the videos, please go to: “Just imagine if you were missing http://nlbwebprod.arcelor a finger or even a hand,” said mittalusa.com/infosys/doclist. Victoria Krzyston, daughter of asp?dept=189&key=211& Edward Kryzston, MEU Mason. func=267

03

Kyle Polster, son of Janel Polster, HR Group benefits

Safety

A series of incidents involving trains and moving vehicles at ArcelorMittal USA locations make it necessary to further emphasize the need for employees and contractors to be cautious when approaching plant rail crossings.

Connor Small, son of Tom Small, Sales & Jennifer Small, Procurement

Piper Long, granddaughter of Susan Kish, Tax

>

Rail Crossing Safety requires special attention Jolice Pojeta

Participants included:

Rippey: Building a sustainable business with a focus on optimizing our resources

Employees from ArcelorMittal Harriman have worked more than one year without a lost time incident.

Victoria & Sophia Krzyston, daughters of Edward Kryzston, MEU Mason

There is an increased need for safety awareness according to Andy Harshaw, Executive Vice President Operations, ArcelorMittal USA. “Our rail systems are critical to the transport of raw materials and finished goods throughout our plants. However, nothing is more important than the safety of those who work in our facilities. It’s vital that we take the time to be extremely cautious at all plant

railroad crossings.” During one incident, a locomotive traveling toward the rail crossing made contact with the front end of a forklift, pushing and turning the smaller vehicle off the railroad. The collision occurred despite the fact that the locomotive operator sounded a warning while he approached the crossing and applied the brakes. Upon investigation of the incident, it was discovered two vehicles were parked by the tracks reducing the forklift operator’s visibility which was already jeopardized due to dirty windows on the forklift. A second incident involved a pick-up truck that was struck by a locomotive while the truck

traveled through the rail crossing. Despite the locomotive applying the emergency stop brakes, the engine slid on the rails and struck the rear passenger side of the vehicle. Investigators concluded the collision was caused by reduced visibility due to rain and a fog in the area. These incidents could have been avoided if the vehicle drivers had taken necessary precautions. All employees, contractors and visitors must use extra caution at rail crossings to eliminate future rail incidents. To ensure safe rail crossing, review further tips by accessing the latest rail safety video on USA Intranet: http:// nlbwebprod.ArcelorMittalUSA. com/infosys/finddoc. asp?doc=80047

Darius Smith, son of Della Smith, Mailroom/Quality

Travel Pocket Reference: (H1N1 flu virus) Protective Health Measures In the event of illness: • Avoid contact with others if possible; if not, maintain a distance of at least 6 feet • Cover your nose and mouth when coughing or sneezing

03

Frank Haers discusses global health and safety goals

06

ArcelorMittal supplies steel for USS New York Jolice Pojeta

07

ArcelorMittal USA launches employee photo competition Candice Olson

• Dispose of tissues carefully and clean your hands immediately

• If you do not have a tissue when you cough or sneeze, cover your mouth with the crook of your elbow • Wear a mask to contain the spread of flu and be sure to use it correctly • Mitigate risk to yourself and others by following the company’s crisis management plan if your illness is severe

For updates and advisories on H1N1 Flu, please access the following websites: • http://www.cdc.gov/h1n1flu/ • http://nlbwebprod. arcelormittalusa.com/infosys/ doclist.asp?dept=25&key= 1391&func=4151 Reprinted with permission from Carlson Wagonlit Travel

Contact Information Personal physician: _________________________________________________________________________ Company travel manager: ___________________________________________________________________ Health insurance provider/Account number: ___________________________________________________ International emergency assistance: __________________________________________________________ Local 24-hour Emergency Service Center: ____________________________________________________ Embassy: _________________________________________________________________________________

An increase in rail safety incidents requires extra caution when approaching rail crossings.

When operating a moving vehicle, it is important to remember to: • STOP – Stop at all rail crossings (whether a locomotive is visible or not)

When operating rail equipment, remember the following guidelines: • Ensure the locomotive’s horn or bell and headlights are working properly

• LOOK – Look both ways after stopping to be certain there is no rail movement and it’s safe to cross. Make sure vehicle windows are clean and clear.

• Maintain your line of sight. It is the train crew’s responsibility to protect and control the movement of the train, particularly at the front of the movement.

• LISTEN – Listen for the train horn or bell that may indicate an approaching train.

• Ensure vehicle and pedestrian traffic is not present or is stopped before proceeding. It may be necessary for the train to slow down or stop.

Other: ____________________________________________________________________________________

LUDWIGSHAFEN:

LUDWIGSHAFEN:

Moritz Bleibtreu beim Filmfestival

AUS DEN BETRIEBEN:

Dritte Welle von Opal 21 startet 03

COGNIS-ÜBERNAHME:

BASF übernimmt Cognis. Mit dem Abschluss der Transaktion wird bis spätestens November 2010 gerechnet. Im Juni hat die BASF mit der von den Permira Fonds, GS Capital Partners und SV Life Sciences kontrollierten Cognis Holding eine Einigung über den Erwerb des Spezialchemieunternehmens mit Sitz in Monheim erzielt. DerKaufpreisfürdasEigenkapital beträgt 700 Millionen Euro. Nettofinanzschulden und Pensionsverpflichtungen eingeschlossen, ergibt das einen Unternehmenswert von 3,1 Milliarden Euro. Der Kauf unterliegt noch der Zustimmung der zuständigen Behörden. „Mit dem Erwerb von Cognis stärken wir unser Portfolio mit konjunkturrobusten und ertragsstarken

„Mit dem Erwerb von Cognis stärken wir unser Portfolio mit konjunkturrobusten und ertragsstarken Geschäften.“ Dr. Jürgen Hambrecht, Vorstandsvorsitzender

Ludwigshafen

AKTIENKURS:

43,84 Euro +0,87 %

5834,15 Punkte -2,07 % 1.1. 1.1 15.1. 1.2 15. 1. 1.2.

Thema

15.2. 15. 2. 1.3.

15.3.

1.4. 15.4.

3.5.

14.5. 14.5

1.6. 1.6

2.7. 15.6. 15.6 15 .6 1.7. 1.7 2.7

BASF-Aktie im Juni im leichten Aufwärtstrend Gute Konjunkturdaten gaben den Aktienmärkten im Juni Auftrieb. Die BASF-Aktie profitierte zudem von positiven Analystenmeinungen zur Cognis-Akquisition. Sorgen über nachlassende Stabilität des Bankensystems in Europa sowie Herabstufungen durch Ratingagenturen dämpften jedoch die Stimmung an den Aktienmärkten. Trotzdem lag die BASFAktie im Juni im leichten Aufwärtstrend und gewann auf Vier-Wochen-Sicht 2,57 Prozent. Der Dax sank im gleichen Zeitraum um 1,76 Prozent.

Viele Produkte auf Basis nachwachsender Rohstoffe

TV-Beitrag in BASF.inside auf RNF oder unter www.basf.de/basfinside

Foto: dpa

W E LT N I C H T R A U C H E RTA G :

Zu den Kunden von Cognis zählen globale Konsumgüterhersteller genauso wie regionale Anbieter aus der Kosmetik-, Wasch- und Reinigungsmittelindustrie sowie aus dem Bereich Gesundheit und Ernährung. Außerdem bietet das Unternehmen Produkte für Farben und Lacke, Schmierstoffe für die Transportindustrie sowie Rohstoffe und Additive für chemisch-technische Anwendungen in der Landwirtschaft und im Bergbau. „Durch die Akquisition wollen wir der global führende Anbieter von Inhaltsstoffen für die Kosmetik-industrie werden, unsere führende Position bei Wasch- und Reinigungsmitteln weiter ausbauen und eine starke Position bei Gesundheit und Ernährung erreichen“, sagt Dr. John Feldmann, Vorstandsmitglied der BASF und zuständig für das Segment Performance Products. „Mit dem Erwerb von Cognis ergänzen wir unser Portfolio vor allem mit Produkten, die auf nachwachsenden Rohstoffen basieren. Mit einem breiteren und attraktiven AngebotanProduktenundLeistungen und unserer Forschungs- und Entwicklungsexpertise werden wir für unsere Kunden in diesen Märkten ein noch wichtigerer Partner für gemeinsame Entwicklungen werden.“

Hintergrund

Ausdrücken und aufhören: Viele Raucher möchten sich für immer von den Zigaretten verabschieden. Damit es gelingt, sollte man zuerst das eigene Rauchverhalten genau analysieren.

Kamp gegen K ppe

von 322 Millionen Euro. „Wir haben uns zu einem führenden, innovativen Anbieter von Spezialchemie entwickelt“, so Dr. Antonio Trius, Vorstandsvorsitzender der Cognis. „Insbesondere unser Fokus auf Wellness und Sustainability und unsere Expertise bei Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen haben sich dabei als Erfolgsfaktoren bewährt.“

Nach Erhalt der notwendigen rechtlichen Genehmigungen wird das Geschäft in das BASF-Segment Performance Products integriert. Das Segment erzielte 2009 einen Umsatz von 9,4 Milliarden Euro. Einsatzgebiete sind zum Beispiel Windeln und Papier, Vitamine für Nahrungsergänzungsmittel, Lichtschutzmittel für Sonnencremes, Kunststoffadditive, Hilfsstoffe zur Wasserbehandlung, Anwendungen im Bergbau oder Produkte für die Öl-, Automobil- und Lackindustrie. „Der Kauf von Cognis ist ein wichtiger Schritt in unserer Segmentstrategie von Wachstum, Wertsteigung und Nachhaltigkeit“, so Feldmann. red

16

1. Januar 2010 bis 2. Juli 2010

BASF bei der Expo in Shanghai

I N F O R M AT I O N S A U S TA U S C H :

Landesregierung zu Gast bei BASF Die rheinland-pfälzische Landesregierung und der Vorstand der BASF haben sich zu Gesprächen in Forst getroffen. Bei dem jährlich stattfindenden Informationsaustausch ging es unter anderem um die Themen Nanotechnologie, Elektromobilität und Energieeffizienz. Langfristig, so war man sich einig, könne die Zukunftsfähigkeit von Rheinland-Pfalz nur dann gesichert werden, wenn weiter in innovative Technologien investiert werde. Vorstandsvorsitzender Dr. Jürgen Hambrecht und Ministerpräsident Kurt Beck betonten die Bedeutung der Chemieindustrie als Motor der Innovation: „Mit unserer Forschung machen wir innovative Problemlösungen in Bereichen möglich, die die Öffentlichkeit häufig nicht mit Chemie in Verbindung bringt“, sagte Dr. Jürgen Hambrecht. Ministerpräsident Beck würdigte das Engagement der BASF auf dem Feld der Elektromobilität: „Die deutsche Industrie muss sich in diesem Dr. Jürgen Hambrecht Bereich an die Spitze der Bemit Ministerpräsident wegung setzen. Ich freue mich, Kurt Beck (r.). Foto: BASF dass BASF mit ihrer Forschung zum Erfolg neuer Mobilitätskonzepte beiträgt und attraktive Arbeitsplätze für hochqualifizierte Mitarbeiter in RheinlandPfalz schafft.“ Weitere Themen waren die Wirtschaftlage und der Stand der Umsetzung der europäischen Chemikalienverordnung Reach. red

Ein wichtiger Schritt in der Segmentstrategie

Geschäften und bauen unsere Position als das weltweit führende Chemieunternehmen weiter aus“, sagt Dr. Jürgen Hambrecht, Vorstandsvorsitzender der BASF. Cognis ist ein führender, weltweit tätiger Hersteller von innovativen Lösungen und Produkten auf Basis nachwachsender Rohstoffe für den Ernährungs- und Gesundheitsmarkt sowie für die Kosmetik-, Wasch- und Reinigungsmittelindustrie. Ein weiterer Schwerpunkt sind Produkte für industrielle Märkte wie Bergbau, Schmierstoffe, Farben und Lacke sowie Pflanzenschutz. Das Unternehmen beschäftigt rund 5500 Mitarbeiter und verfügt über Produktionsstätten und Servicecenter in 30 Ländern. 2009 erzielte Cognis einen Umsatz von etwa 2,6 Milliarden Euro und ein EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen)

Ak onä e nd m D dende und Ku en w ck ung u eden

Neues Kulturprogramm vorgestellt

05

W E LTA U S S T E L L U N G :

Abschluss bis November geplant

07

GALERIE:

Die Gefahrensymbole ändern sich

09

Ludwigshafen BASF information

Mai 2010

Zeitung für die Mitarbeiter der BASF SE Juli 2010

Wenn am 31. Mai der Weltnichtrauchertag stattfindet, werden auch viele Raucher über den Abschied von der Zigarette nachdenken. Doch aufzuhören ist keine einfache Aufgabe. BASF information hat bei den Werksärzten nach Tipps gefragt. Von Honorata Doba Alles beginnt im Kopf. „Nur wer wirklich will, kann den Rauchstopp schaffen und hält auch durch“, sagt Dr. Tobias Conzelmann (GUA/BK) von der Abteilung Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz. Damit es mit dem Aufhören klappt, ist es wichtig, zuerst das eigene Rauchverhalten zu analysieren. Denn wer genau weiß, in welchen Situationen er zur Zigarette greift, kann sich Alternativen überlegen und so besser vorbereitet sein, wenn ihn in Zukunft trotz festem

Kop ache

BASF information, D The employee newspaper of BASF is published in broatsheet format. Particularly conspicuous: Editing and close-ups. The way the images are handled lends the newspaper an especially modern, dynamic presence.

Entschluss mit dem Rauchen aufzuhören, das Verlangen nach einer Zigarette überkommt. „Wer gut auf den Rauchstopp vorbereitet ist, hat auch eine gute Erfolgschance“, so Conzelmann. Die BASF bietet hierzu Unterstützung an. Zum einen gibt es das Angebot einer kostenfreien individuellen Rauchersprechstunde mit einem Experten der Sozialberatung oder der Abteilung Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz. Es werden zudem Vorträge angeboten, bei denen unter anderem Erfolgsrezepte von ehemaligen Rauchern vorgestellt werden, bis hin zu Gruppenseminaren.

Mit Sport ablenken und entspannen Ist der Entschluss gefasst und sind die Vorberei

D

w

U

m

w

m

M

PRESSESTIMMEN:

Zwei Dinge machen Cognis so attraktiv für die BASF: Mit dem Kauf baut der Konzern erstens das Spezialchemiegeschäft aus, wodurch er konjunkturresistenter werden will. Zweitens erwerben die Ludwigshafener ein Unternehmen, bei dem schon andere die mühsame Restrukturierungsarbeit übernommen haben.

Noch bis Ende Oktober findet in der chinesischen Metropole Shanghai die Expo 2010 statt. Dabei präsentieren sich 242 Aussteller aus 192

Nationen. Auch die BASF ist mit dabei. BASF information berichtet auf einer Sonderseite über die 13 Höhepunkte. red/Fotos: BASF

Aus den Betrieben

Märkte und Produkte

Alle Beteiligten wollten, dass BASF zum Zuge kommt. Vor zehn Jahren wäre das wahrscheinlich so nicht passiert. (...) Die großen heimischen Chemiekonzerne glaubten zum Teil nicht mehr an ihre Branche. (...) Nur die BASF, der angeblich langweilige Grundstoffladen, ließ sich von den Patentrezepten der schlauen Investmentbanker nicht verrückt machen und baute sein Stammgeschäft behutsam aus.

Gruppe

The jury of the first ICMA The members of the jury are experts in the field of corporate media and/or editorial design (from the left): – Reinhard Sorger, Publicis Erlangen – Carolin Anselmann, Vodafone, Duesseldorf – Michael Adams, Infel AG, Zurich – Eberhard Wolf, Editorials, Munich – Xymena Weiß-Gendera, Editiorial-Design, Duesseldorf – Katrin Nidzwetzki, Beobachter Natur, Zurich – Blasius Thätter, BurdaYukom, Munich

Galerie

Judgement and criteria: All the work submitted will be laid out on tables. The competitive contributions are previously sorted into the individual categories. n

The members of the jury bring in all their knowledge about journalism, design and photography into the evaluation.

n

In each category of the competition the best publications and ideas are looked for. What is innovative? What is new? What can one learn from this page? This are questions which are discussed by the jury.


3

Results ICMA One: Category employee media, magazines Commerzbanker unSeR TeAM

Jury-Statement

Commerzbanker

Commerzbanker, D The employees magazine “Commerzbanker” is designed in a very noble way. The used paper creates an all-in-all significant impression. The corporate-design colour yellow is used in an extensive way throughout the whole magazine. A lot of times employees are being introduced through pictures. On the front page and page 2 and 3 single employees and their team are shown during their freetime activities. The high quality of the images rounds off the overall picture.

Unser Mitarbeitermagazin AUSgAbE 2/2010

Stunden müssen wir Washington erreicht haben. Das wird eine richtige Plackerei, denn wir sind rund um die Uhr unterwegs.

Stephan Kandelhardt, Spezialist Vertriebsförderung IClM, hamburg

Unsere Marke kommt

Steiniger Erholungspfad

Helfen Sie den Adressforschern

Es ist soweit: Ab dem 15. Juni wird die Filialwelt auf die neue Marke umgestellt

Vorstand Jochen Klösges spricht im Interview darüber, wie sein Segment den Weg aus der Krise bestreitet

Wir verraten Ihnen, wie Ihre Post in Zeiten von Umzügen und Umbenennungen schneller ankommt

Rennen umbedingt bis zum Ende durchhalten. Unser selbst haben wir in der Sauna unseres Fitnessstudios trainiert. Aber gestecktes Ziel ist es, unter 180 Stunden zu bleiben. auch die Orgacrew ist seit Monaten mit Vorbereitungen beschäftigt. Wer gehört zum Team? Wir haben fünf Fahrer: Thilo Bock, Matthias Kairies, Stephan Worauf freuen Sie sich am meisten? Kandelhardt, Matthias Wolter und Frank Zenk. Matthias Kai- Auf reizvolle Landschaften wie die Rocky Mountains, das Mories ist unser Ersatzfahrer, falls vor dem Start noch jemand nument Valley und die Canyons, die man ansonsten nur aus ausfällt. Ganz wichtig ist aber auch unsere sechsköpfige Hel- Cowboy- und Indianerfilmen kennt. ap fer- und Orgacrew – übrigens alle Mitglieder unserer Betriebssportgemeinschaft. Sie begleiten und versorgen uns während des Rennens, waschen Wäsche, buchen Motelzimmer, kaufen 01 FRAnk Zenk, WealTh managemenT ein und kümmern sich um die Orga. Ohne sie wäre eine Teil- 02 keRSTIn STAhMeR, PrIvaTe-BankIng-BeraTerIn nahme am Rennen nicht möglich. 03 LARS FAbIAnSkI, exTernes CreWmITglIed

Aber Sie kommen doch nicht 200 Stunden ohne Schlaf aus … Nein, natürlich nicht. Wir wechseln uns beim Fahren ab – je nach Schwierigkeitsgrad der Strecke etwa alle zwei Stunden, sodass jeder Fahrer durchschnittlich sechs Stunden und bis zu 180 Kilometer pro Tag fährt.

Wie sind Sie auf diese verrückte Idee gekommen? Unser Teamcaptain Matthias Wolter ist ein großer USA-Fan und träumt schon lange davon. Als er hörte, dass man auch als Viererteam antreten kann, hat er seine Idee in der BetriebsAm 9. Juni startet das Race Across America (RAAM). Sie treten sportgemeinschaft erzählt und sofort Mitstreiter gefunden. Bis auf Thilo Bock sind alle Fahrer Commerzbanker und haben als Commerzbank-Team an. Was kommt da auf Sie zu? Ganz genau wissen wir das natürlich noch nicht, weil noch kei- auch beruflich sehr engen Kontakt. Dieses Gemeinschaftsproner von uns an dem Rennen quer durch die USA teilgenommen jekt schweißt auch beruflich zusammen. hat. Eines ist aber klar: Es ist eines der härtesten Radrennen der Welt. Wir werden als Team eine Strecke von 5.000 Kilometern Wie wichtig ist Teamgeist, wenn Sie die etappen alleine fahren? zurücklegen und eine Höhendifferenz von insgesamt 30.0000 Teamgeist ist sehr wichtig. Schließlich treten wir alle für ein Metern überwinden. Los geht’s in Los Angeles, nach 216 Ziel in die Pedale und haben hart trainiert: Wir wollen das

04 STephAn kAndeLhARdT, verTrIeBsFörderung IClm

Wie haben Sie sich auf das Rennen vorbereitet? Wir haben eineinhalb Jahre hart dafür trainiert. Teilweise gemeinsam bei Trainingslagern der Betriebssportgemeinschaft auf Lanzarote oder Mallorca, bei Radrennen in Deutschland, teilweise aber auch alleine auf dem heimischen Ergometer. Um uns auf Temperaturen von über 50 Grad Celsius vorzubereiten, die in der amerikanischen Wüste auf uns zukommen,

05 ThILo boCk, exTerner Fahrer 06 MATThIAS WoLTeR, verTrIeBsBeTreuung 07 ThoRSTen STAhMeR, PrIvaTe-BankIng-BeraTer 08 MARIT Zenk, exTernes CreWmITglIed

Mehr Infos: www.raam-bsg-radsport.de

2

3

CHRISTINE CHOBOTSKY (34) (links) und SUZANNE WEISCH (29) sind im Backoffice des Stadionmanagements beschäftigt. Hotelkauffrau Suzanne Weisch koordiniert die Führungen durch die CommerzbankArena. „Zu uns kommen Kindergärten, Seniorengruppen, Fanclubs und viele andere mehr“, erzählt sie. Fünf bis zehn Führungen täglich. Mit individuellem Besuchsprogramm. Christine Chobotsky, Hotelfachfrau mit Touristikstudium, ist die Herrin der Logen. Sie stimmt ab, welche freien Logen vermietet werden können, und koordiniert die Nutzung. Sie schätzt „das junge, tolle Team und den einzigartigen Ort“. Zum Backoffice gehört aber auch eine weniger spannende Tätigkeit: Buchhaltung.

HENNING ENSTE (34)

hat bis zur B-Jugend bei der Eintracht gekickt; verletzungsbedingt ging es fußballerisch nicht weiter, aber als Prokurist der Stadion Frankfurt Management GmbH hat der Wirtschaftsingenieur eine so enge Verbindung zum Fußball wie kein anderer. Der 34-Jährige ist der Verbindungsmann zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt und dem Deutschen Fußball-Bund, „modern gesagt: der Key-Account-Manager“.

ANDRÉ ROTHE (51)

hatte in seinem Jugendzimmer in der DDR das aus dem Westen geschmuggelte EuropapokalPlakat der Frankfurter Eintracht hängen. Insofern schließt sich für den 51-jährigen Moderator des Hessischen Rundfunks seit 1998 ein Kreis: Seitdem ist er – mit Unterbrechungen – Stadionsprecher des Bundesligisten. „Die Fans hier sind schon etwas ganz Besonderes“, sagt Rothe, der an der Arena die Nähe zum Spielfeld schätzt. „Der Funke springt hier viel schneller über als im alten Waldstadion.“ Für die Arena hat er eine treffende Definition: „Ein modernes Kolosseum.“

GERHARD WORST (51)

bringt kaum etwas aus der Ruhe. Der 51-Jährige ist mit vier Mitarbeitern für die gesamte Elektrik der Arena verantwortlich. Vom Flutlicht über den Videowürfel bis zum Ton bei den Pressekonferenzen. „Bei uns gibt es kein ,Gestern ging’s aber noch’ oder ein ,Da kommt morgen jemand vorbei’“, sagt der Fernmeldeanlagenelektronik-Meister, der seine Laufbahn bei Siemens begann. Er qualifizierte sich zum „Meister Veranstaltungstechnik“ und war damit der Richtige, als HSG Zander 2005 einen fähigen Mann suchte.

CHRISTOPHER FIORI (30)

ist zufrieden, wenn eine Veranstaltung, die er geplant hat, von Anfang bis Ende klappt. Der 30-Jährige ist Prokurist bei der Stadion Frankfurt Management GmbH. „Ich bin so etwas wie der Außenminister“, sagt er. Er hat die Schnittstellenfunktion zwischen den Veranstaltern, die die Commerzbank-Arena mieten wollen, und dem Arenabetreiber inne, wenn es um Kultur- oder Großveranstaltungen geht. So zum Beispiel bei den Konzerten von U2 und den Rolling Stones. Fiori hat Betriebswirtschaft studiert und kümmert sich auch um Marketing und Kommunikation des Arenabetreibers.

SEBASTIAN MADL (21)

kümmert sich um das satte Grün. Der 21-Jährige ist der Greenkeeper der Commerzbank-Arena, vier Kollegen und er sind für den „heiligen Rasen“ im Stadion sowie die Trainingsplätze drum herum verantwortlich. Der gelernte Landschaftsgärtner hat einen aufmerksamen Blick für das Grün, denn es gilt, es zu düngen, zu pflegen, zu mähen, zu wässern, zu sanden, zu aerifizieren – und zu beleuchten. Von Ende September bis März sorgt eine verschiebbare Lampenbatterie dafür, dass der Rasen genug Licht abbekommt. Und es gilt, Pilzbefall des Rasens zu vermeiden.

CARSTEN SIMON (46)

denkt bei Fußballspielen in drei Kategorien: A, B und C. Zu A gehören die „normalen“ Besucher, B sind die ausgewiesenen Fans und C Hooligans. Besonders im Blick hat der Chef der Sicherheitsfirma Safe die „Kuttenträger“: „Ihre Stimmung kann von der einen auf die andere Sekunde kippen.“ Bis zu 680 Ordner sind pro Spieltag im Einsatz, sorgfältig geschult, damit es nicht zu Eskalationen kommt und auf die Polizei zurückgegriffen werden muss: „Mein Motto: Wie man in den Wald hineinruft, schallt es heraus.“

PATRIK MEYER (42)

sorgt als Geschäftsführer der Stadion Frankfurt Management GmbH dafür, dass die Commerzbank-Arena schwarze Zahlen schreibt und deutlich mehr Gewinn erwirtschaftet als einst erwartet. Der 42-jährige gelernte Bankkaufmann studierte – nach einem kurzen Intermezzo als Schlagzeuger – Betriebswirtschaft, ging dann als kaufmännischer Leiter und Controller zu einem Konzertveranstalter. Nachdem Meyer, der übrigens „Stadionmanager des Jahres 2010“ ist, jetzt einen Box-WMKampf nach Frankfurt geholt hat, bleibt noch ein Ziel: „Ein Papstbesuch.“

Foto: Adrian Schulz

beilage Mit Sonder all-WM! zur Fußb

Nonstop-Rennen durch die USA

Foto: Isadora Tast

unSeR TeAM

MARKUS PLANK (36)

kennt sich aus mit Würstchen und Sauergespritztem (für Nicht-Hessen: Apfelwein mit einem Schuss Mineralwasser). Er ist für die Catering-Firma Aramark als Standleiter des Kiosks Nummer N-4-2 an der Nordtribüne im Einsatz. Der 36-Jährige freut sich darüber, dank seines Berufs die vielfältigen Veranstaltungen in der Arena mitzuerleben – vor allem, wenn Fußball angesagt ist. Sein Job sei zwar stressig, aber die gute Stimmung im Team mache das wett.

KATJA SCHÖN (30) UWE DORNUF (49)

hat die 2.17 fest im Griff. Das Raumkürzel steht für die Loge des RheinMain-Verkehrsverbundes im zweiten Obergeschoss der Haupttribüne. Einer von 83 Räumen, die an Firmen vermietet werden, auch die Commerzbank verfügt über eine eigene Loge. Die Aufgabe der 23-jährigen AramarkServicekraft ist die Betreuung der zehn bis 30 Gäste der RMV-Loge, VIP-Catering inklusive. „Die Arbeit macht Spaß – und sie hilft mir dabei, mein Studium zu finanzieren.“

Coop Forte Magazin, CH On the occasion of the tenth anniversary, there is a retrospect at the beginning of the issue. The year dates and white space serve as a very good division. A special highlight is the staff news. This has its own section in the magazine. There is a regional break-down. Cause for high outlay: The persons celebrating jubilees are shown with photo.

Meilensteine 23

2000 Coop Supercard

2003 Im Mai 2000 führt Coop die Supercard ein, eine Kundenkarte, welche gratis an Personen über 16 Jahren abgegeben wird. Neben einer breit angelegten Werbekampagne mit verschiedenen TV-Spots, Inseraten und Plakaten, erhalten 2,5 Millionen Haushalte den Superkatalog mit der Übersicht über die attraktiven Prämien. Die Supercard funktioniert ganz einfach: Jeder Franken, den der Konsument bei Coop oder den Partnerfirmen ausgibt, wird diesem als Superpunkt vergütet. Und zwar ganz automatisch: Nach dem Vorweisen der Supercard an der Kasse, werden die Punkte automatisch dem Supercard-Konto gutgeschrieben. Hat der Kartenbesitzer einmal das gewünschte Superpunkte-Guthaben erreicht, kann er es ganz einfach gegen eine der 600 attraktiven Prämien eintauschen.

2002

nr. 1 – Februar 2010

zum Ziel, faire Preise zu erreichen und letztlich die Zufriedenheit seitens der Kundinnen und Kunden zu verbessern. Coop stellt die Tiefstpreisgarantie durch wöchentliche Preisvergleiche mit Migros, Denner und Aldi sicher.

COOP FORTE – NR. 1 – FEbRuaR 2010 / N° 1 – FévRiER 2010 / N. 1 – FEbbRaiO 2010

The layout should neither be too uniform nor too variable. If it is too uniform, it will be boring; if it is too variable, it might appear chaotic. The winners have found the golden mean: a systematic use of fixed elements of design for the entire newspaper.

15 JAhre

Vre ZZ

VRE ZZ

hASAN CeYLAN Hinwil Wässeri 1.4.1995

YVoNNE HEiNiGER-BÜHLER Hinwil Wässeri 18.4.1995

iZaHiR iSLaMi Hinwil Wässeri 1.4.1995

coRNELia ZÜSt-HEiMaNN Hinwil Wässeri 18.4.1995

DaNiELa kÜHNE Dielsdorf 1.3.1995

ELSi BaNGERtER Effretikon Effimärt 1.3.1995

VESNa aNGELoVSki Uznach Linthpark 21.3.1995

SELVEta BatiJaRi Uznach Linthpark 15.3.1995

HEiNZ BRÄNDLE Uznach Linthpark 1.3.1995

Vre ZZ PAUL ZeLLer Verkauf 2 Dietikon 15.4.1970

ThereS FreI Verkauf 1 ZB ZZ 1.3.1980

JOSeF wALDVOGeL Verkauf 1 ZB ZZ 1.4.1980

heIDI SCherer ZH Hofwiesenstrasse 20.4.1970

MArGrIT KNOBeL Netstal Wiggispark 14.4.1980

ThOMAS GrÄTZer Total Store ZZ 20.3.1980

rOSMArIe BIGLer Bachenbülach 3.3.1980

rOLAND LAUBSCher Rümlang Riedmatt 1.4.1980

PhILIPP weChSLer Rapperswil Sonnenhof 9.4.1985 NIKLAUS MING Cham Seehof 29.3.1985

werNer KrÖPFL Bäck W Spedition 20.4.1970

erNA STOOP Uznach Linthpark 14.4.1980 ANDreA BAUMGArTNer Zürich Eleven 2.3.1980

NICOLAS ALVAreZ FM/TD VST VRE ZZ 1.4.1975

COOP CITY

rOLF SChATZMANN Lager, Zürich St. Annahof 14.4.1975 rOSMArIe BAUr HW/Heimtextil Zürich St. Annahof 22.4.1975 UrSULA GAGLIArDI Verkauf Zürich St. Annahof 1.3.1975

heDI ZILTeNer Siebnen 14.4.1980

heINZ FUChSer Emmen 14.4.1990

BrUNO hIrT Dietlikon Industrie 5.3.1990

LOreNZA De PASQUALe Niederglatt 15.3.1990

ABDerAZAK ZOUBA Dietikon Florastr. 13.3.1990

SILVIA SChUhMACher ZH Universitätsstr. 5.3.1990

SrIrANJAN TheIVeNDrAN F&G VZ Dietikon 15.3.1990

SeMA ArISAN Bäck W Bäckerei 19.3.1990

MIrA DJUKArIC Bäck W Konditorei 1.4.1990

SALVATOre CArONIA Dietikon Florastr. 16.4.1985

INTerDISCOUNT

Vre ZZ ThOMAS TUrGYAN Infor. Ser. Center POS, Dietikon 22.4.1985 SwISSMILL

MONIKA ZANDer RegionalVerkaufsleiterin Region Zürich 22.4.1985

SwISSMILL

PIerINO rOSSI Bäck W Spedition 20.4.1990

ANDreAS MeIer Produktion Zürich 14.4.1980

MArCeL BOSSArD Transport VZ Dietik. 1.3.1990

herBerT STeIMANN Bäck W Bäckerei 25.3.1990

VLADAN MILANOVIC Thalwil 29.1.1990

INTerDISCOUNT

eDwIN ZUrBUCheN Entwicklung Zürich 1.3.1990

JOhANN ULrICh FÄrBer Produktion Zürich 22.4.1985 SArA TINNer Verkauf Zürich Oerlikon 9.4.1990

20 JAhre

eMMA eBerLe Restaurant Zug 17.4.1990

LUKAS ThOMA Uznach Linthpark 1.3.1995

SABINA BAUMGArTNer Kommunikation ZB ZZ 1.3.1995

GIULIANO SMIDerLe Wädenswil 1.4.1990

LJILIANA PeTrOVIC Glattbrugg 24.4.1995

15 JAhre

Vre ZZ

rUZICA CVIJANOVIC ZH Scheffelstrasse 1.3.1995

SwISSMILL

LUCIA GArrAPA Horgen Waldegg 1.4.1990

COOP CITY

ChOCOLATS hALBA

VIKTOr MeIer Halba Prod. Hinwil 21.4.1980

hAUPTSITZ

rOBerT KUNZ Cham Seehof 1.3.1985

BAU+hOBBY

Vre ZZ

25 JAhre Vre ZZ

AGNeS VON MATT Kriens Pilatusmarkt 11.3.1985

MArGrIT GISLer Altdorf Restaurant 1.3.1985

MArGrIT AeCherLI Kriens Pilatusmarkt 1.4.1990

MArGrITh MUFF Ruswil 15.3.1990 MArIe-ThereS BrUNNer Rothenburg 11.3.1985

FLUrIN SChOCher Verkauf 2 ZB ZZ 15.4.1985

rUTh ArNOLD Erstfeld 15.3.1990

MArGrITh FrANK Ruswil 12.3.1990

eLeONOrA GISLer Baar Delfin Restaurant 1.4.1990 SALVATOre MANGIONe Alpnach 1.3.1990

UrS Beer Dietikon Silbern 6.3.1995

OThMAr VILLIGer Rotkreuz 3.4.1995 ANNA BAUMANN Zug Herti 1.3.1995

eVeLINe ANDerhUB Luzern Löwencenter 1.4.1995

GerTrUD BerGer Richterswil Obermatt 13.3.1995 UrSULA LANDOLT Bonstetten 1.3.1995

BerNhArD AreGGer Hochdorf 1.4.1995

ANNALIeSe ZÜrCher Oberägeri 1.3.1995 MIrIBANe MUSTAFI Affoltern a.A. Restaurant 1.3.1995

MArGrITh GrABer Zug Neustadt 1.4.1995

hUBerT BLArer Hinwil Wässeri Haus. 24.4.1995 FATIh SÖNMeZ Zug Herti 3.4.1995

BrUNO GrAF Verkauf Volkiland 1.4.1995

COOP CITY

JACQUeLINe VONArBUrG Verkauf Zürich St. Annahof 1.4.1995 CLAUDINe FALITI Verkauf Volketswil 8.4.1995

Weight Watchers

Naturaline

2005 startet die Kooperation mit Weight Watchers. Coop arbeitet als erste Detailhändlerin mit der weltweit tätigen Ernährungsorganisation zusammen und bietet mit der Weight Watchers-Sortimentslinie fett-, zucker- und kalorienreduzierte Lebensmittel an.

2005 feiert Naturaline seinen zehnten Geburtstag. Das Label bietet Textilien aus BioBaumwolle, produziert nach strengen sozialen und ökologischen Standards. Coop ist die weltweit grösste Anbieterin von fair hergestellten Textilien aus Bio-Baumwolle.

74 Personalnachrichten – Informazioni del personale – Informations du personnel 10 JaHRE

15 JaHRE

Vre ZZ

PEtER HaLLER Rüti 1.4.1995

HaNS-RuDoLF ZoLLiNGER Total Store ZZ 1.4.1995

iSEN BERiSHa Bäck W Bäckerei 1.4.1995

iBRaHiM FEtiu Bäck W Bäckerei 18.4.1995

MicHEL aEGERtER ZH Altstetten 1.4.1995

toDESFÄLLE

VRE ZZ aktiV iMPoRtPaRFuMERiE SiEGLiNDE StauB Horgen Leue-Huus 14.11.2009 aktiV PiuS HoDEL Schenkon BRiGita u. 26.12.2009 FEER tRauB cooP citY Geschäftsf. iN PENSioN Zürich VERENa Stadelhofen HuBER-HaGEN 1.4.1995 Zürich aNtoiNEttE St. Annahof SiGENtHaLER 21.9.2009 Verkauf iN PENSioN Netstal SoPHiE HuBER 24.4.1995 EPA Luzern 17.10.2009 cHRiSt iN PENSioN JoSEF StuDER EPA Zentrale Zürich 21.10.2009 aktiV ELiZaBEtH EVa iRZL StREBEL Verkauf Zürich Pfäffikon SZ St. Annahof 1.3.1995 24.11.2009

FERNaNDo GoNZaLEZ Pfäffikon SZ Seedamm 3.4.1995

MoNika StuDER Wetzikon 6.4.1995

MaNuELa DiEtHELM Meggen 5.4.1995

GaEtaNo MiRaGLia Dietlikon Industrie 29.4.1995

caRMELa PERRoNacE Hinwil Wässeri 18.4.1995

ELiSaBEtH StaDELMaNN ZH Letzipark 4.3.1995

10 JaHRE VRE ZZ RuZica cVEtkoVic Dietikon Silbern, 4.4.2000 MaNuELa DuRaN kaBa Bachenbülach, 1.4.2000 SaNJa PEtRoVic Bachenbülach Rest., 1.4.2000 PatRiZia WiPFLi Erstfeld, 1.3.2000 VaSitHaRaN aPPutHuRai Luzern Löwencen. Rest., 1.3.2000 MaRGRitH FELDER Malters, 1.3.2000 aGNES aLBiSSER Ruswil, 1.4.2000 aNita BÜHLER Ruswil, 1.4.2000 aRMiN BaLtENBERGER Affoltern a.A., 27.3.2000 BaLaSEGaRaM VaRNakuLaSiNGaM Affoltern a.A. Rest., 1.3.2000 DRENka VukSaN Affoltern a.A., 1.3.2000 EMiR ZENkic Affoltern a.A., 1.4.2000 iRENE HuSiStEiN Adligenswil, 1.3.2000 NaSREEN aHMaDi Volketswil Volkiland, 1.3.2000 aYDa akGuEL Volketswil Volkiland, 3.4.2000 SuSaNNa MELLiGER Schlieren Lilien, 1.3.2000

BEatRiX FLuDER Rümlang Riedmatt, 17.4.2000 JaDWiGa aNNa GoNZaLEZ ZH Scheffelstrasse, 1.3.2000 uRSuLa LEucH Zürich Triemli, 20.3.2000 NaDia ZiMMERMaNN ZH Wehntalerstrasse, 10.4.2000 caRMELiNa PREZiuSo ZH Hofwiesenstrasse, 1.3.2000 aLBERt WEYERMaNN ZH Stadelhofen, 20.3.2000 GRaZia aDiNoLFi Herrliberg, 3.4.2000 GJuLtEN aSLaNi Netstal Wiggispark, 20.3.2000 RENÉ BEYELER Netstal Wiggispark, 1.4.2000 ELiSaBEtH FELLER Rüti, 1.4.2000 RutH RaiMaNN RutZ Pfäffikon SZ Seedamm, 1.4.2000 PEtER kÜPFER CCM VRE ZB ZZ, 1.4.2000 NaDJa ScHuLER Personal ZZ, 1.4.2000 JuLio MaNuEL Da SiLVa LGZ VZ Dietikon, 1.4.2000 NEDZat SaBaNi F&G VZ Dietikon, 1.4.2000 Sait LatiFi Transport VZ Dietik., 1.3.2000 NaSiR MEMEti Transport VZ Dietik., 27.3.2000 SiLVaN VoLkaRt Transport VZ Dietik., 1.3.2000 LiRiE DZaFERi-LuMa Bäck W Verpackerei, 28.3.2000 HÜSEYiN GÜNDÜZ Bäck W Konditorei, 20.3.2000 REMo StÄuBLi Bäck W Betr-technik, 6.3.2000 WaLtER ZaGHEt Bäck W Betr-technik, 1.4.2000

cooP citY GaBRiELE GRaF Rest., Zürich Bellevue, 1.3.2000 FatiME GaSHi Food, Zürich Bellevue, 1.4.2000 StEPHaN SPÖRRi Food, Zürich Bellevue, 10.4.2000 SoLiN aMiN Food, Zürich Oerlikon, 6.3.2000 SLaDaNa MitRoVic HW/Heim., Zürich Oerlikon, 17.4.2000 FaRiJE JaGoDiNi Verkauf, Zürich Oerlikon, 26.4.2000 VERENa auFRaNc Lager, Zürich St. Annahof, 1.3.2000 HEiDi ScHaEFLi Verkauf, Zürich St. Annahof, 10.4.2000 GJYLa kaLaNica Food, Zürich St. Annahof, 3.4.2000 Bau+HoBBY PaMELa SEViLLEJa Verkauf, Affoltern, 1.3.2000 BEatRicE DENZLER Verkauf, Affoltern, 1.3.2000 RoMELia BuRki Verkauf, Affoltern, 1.3.2000 MaRGaREtHa MatHiS Verkauf, Cham, 25.4.2000 JENNY GiESE Zentr. Bereich, Dietikon, 1.3.2000 LiSa EStERMaNN Zentr. Bereich, Schenkon, 1.4.2000 JÖRG LiMacHER Verkauf, Schenkon, 1.4.2000

iN PENSioN iNtERDiScouNt GioVaNNi PaRaDiSo Zürich Sihlstrasse XXL, 1.3.2000 MaRco aucHLi Sursee, 13.3.2000 aDRiaN tHoMa Thalwil, 21.3.2000 EStHER HÖSLi Netstal, 1.4.2000 NataSa JaNackoVic Zürich Shop-Ville, 1.4.2000 iMPoRt PaRFuMERiE FaBiENNE NikLauS-BÜHLER Verkauf, Zürich Letzipark, 1.4.2000

The overall look has to fit. The publication must reflect the company‘s image in order to give a positive input on corporate communications.

n

n

The chief prizewinners are unconventional, distinctive and innovative in the widest sense in the use of their creative and conceptual means.

n

Innovative, conceptual approaches will play a major role in the competition. This is considered in a special category.

n

aNNaLiSE ScHERER Brunnen 31.3.2010

kLaRa BiENZ Kriens Schappe 31.3.2010

MaRia StaMMLER kÖSELER Zug Neustadt 31.3.2010

MaRtHa BacHtHaLER Zürich Wiedikon 31.3.2010

cHocoLatS HaLBa PatRiZia HYSENi Halba Schoggih. Wall, 1.3.2000 cHRiSt JaNE coMiNi SutER Verk., Zürich Bahnhofstr., 6.3.2000

DiPLoME SWiSSMiLL

tHoMaS MEiER höh. Fachprüfung für Lebensmitteltechnologie

VRE ZZ ZiHREt kaSi Dietikon Florastr. Detailhandelsspezialist mit Eidg. Fachausweis MaRcEL MEiStER Bäckerei Wallisellen Eidg. Dipl. Lebensmitteltechnologe aDEM MaLiqi Dielsdorf Eidg. Dipl. DetailhandelsÖkonom REto koBEL Bachenbülach Detailhandelsspezialist mit Eidg. Fachausweis

cHRiStiaN StEttLER höh. Fachprüfung für Lebensmitteltechnologie aNDREaS BRautLEcHt Ausbildung Ausbilder mit Eidg. Fachausweis FRaNciS MaRoLF Baar Gotthard Detailhandelsspezialist mit Eidg. Fachausweis REto koBEL Bachenbülach Detailhandelsspezialist mit eidg. Fachausweis FikREt MuRati Wallisellen Eidg. Dipl. Detailhandelsökonom

cHRiSt cHocoLatS HaLBa SoNJa ScHÄRER kERStiN Geschäftsf. ScHRÖck Zürich Sihlcity Halba Prod DetailhandelsWallisellen Spezialistin mit Eidg. Dipl. Eidg. FA LebensmittelcHocoLatS HaLBa technologin kaRoLiNa MicHaEL toPtiP LEBaN BERGuicH RoGER aNLikER Halba Prod. Halba Prod Zentraler Bereich, Horw, 8.3.2000 Wallisellen Wallisellen Eidg. Dipl. Eidg. Dipl. LuMiMaRt LebensmittelLebensmittelMaRkuS MÜLLER technologin technologe Geschäftsführ., Dübendorf, 1.3.2000

Typographic elements have to be strictly used on all pages.

VRE ZZ

MaRtHa RYFFEL Kloten Center 30.4.2010

NELLi ScHMiD Zürich Universitätsstr. 30.4.2010

PEtER HaLLER Rüti 31.3.2010

HEDY aGGELER Bachenbülach 31.3.2010

uRSuLa BoSSHaRD Volketswil Volkiland 31.12.2009 StoJaN MiLaNoVic F&G VZ Dietikon 30.4.2010

MaRGRit FEiERaBEND Jona Jonacenter 31.3.2010

cHRiSt

cooP citY

caRoLiNE BEtti Brunnen 31.3.2010 MaDELEiNE tRoSSMaNN Zentr. Bereich Zürich St. Annahof 31.3.2010

MaRGREtH HoNEGGER Verkauf Volketswil 30.4.2010

Bau+HoBBY iRENE SaVaZZi Verkauf Bülach 31.3.2010

Region Nordwestschweiz

Vre ZZ ASTrID BÜhLer Engelberg 18.4.1985

35 JAhre

n

20 JAhre

25 JAhre

Vre ZZ

ERika GRoB Verk. Zürich St. Annahof 31.3.2010 VERENa PoPoW Zentr. Bereich Zürich St. Annahof 30.4.2010 FERDiNaND ScHWaRZENtRuBER Geschäftsf. Zürich Bellevue 30.4.2010

45 JAhre 40 JAhre Vre NW

eDUArD BAChMANN Pratteln Bahnhof 19.4.1965

Vre NW

MArIANNe rOhrer Support Verkaufsreg. Basel 18.4.1970

COSIMO eLIA LNA Pratteln 1.4.1970

ANDreAS SUrY Oftringen Perry Center 15.4.1965 reNÉ DOrST Frenkendorf 19.4.1965

40 JAhre Vre NW

Vre NW

MArKUS KArrer Breitenbach 14.4.1980

YVeTTe WITWICKI Bäckerei VZ Basel 24.4.1980 heIDI SPÖrrI Biberist Hauptstrasse 1.4.1975 eVeLYN WIDMer Fahrwangen 14.4.1975

GABY SChOPFer Basel Klybeck 14.4.1975

hAUPTSITZ VITO BrUZZeSe LNA Frenkendorf 1.4.1975 COOP CITY UrSULA BrUCh Textil Basel Pfauen 14.4.1975

hAUPTSITZ VereNA TSChANZ Beschaffung Non Food Wangen 3.3.1975 INTerDISCOUNT JACQUeS hArTMANN Aarau XXL 1.4.1975

VereNA eICheNBerGer Lager Aarau 18.3.1975

30 JAhre VreNI TÜSCher Sissach 1.4.1970 eVA GANGWISCh Muttenz Dorf 1.3.1980

MONIKA WIDMer Lernendenbetreuung Zofingen 17.3.1980

WOLFGANG AMMANN Basel Hardstrasse 14.4.1980 MArLeNe ZGrAGGeN Lupfig Birrfeld 14.4.1980

hAUPTSITZ BrIGITTe UeBeLhArT Depositenkasse Zuchwil 15.4.1980

hAUPTSITZ

hULISI YILDIZ Personalrestaurant Basel 1.3.1980

hASAN AYAN Hotel Baslertor Muttenz 10.3.1980 rUTh STUDer Organisation/ Dienste Wangen 1.3.1980

IreNA PINSONe Laufen 9.4.1985

BrIGITTe FISCher Münchenstein Gartenstadt 8.4.1985

COOP CITY MArKUS MAeDer Restaurant Basel Pfauen 15.4.1980

rOLAND KOhLer Hauswartung Basel Pfauen 3.4.1980

ChrISTINe WÄLTY Langenthal Tell Restaurant 1.3.1985

MArIA BrOGLI Möhlin 5.3.1985

CLAUDIA STUDer Solothurn Westring 16.4.1985

SANDrA KeIST Reiden 22.4.1985

hANS eGGIMANN Leergutzentrale VZ Schafisheim 1.4.1985

BerNhArD BrOCh Basel Europe 8.4.1985

PhILIPPe NUSSBAUMer Münchenstein Gartenstadt 8.4.1985 hAUPTSITZ ChArLeS ABT Hotel Europe Basel 1.3.1985

FRANK HERRLE Basel Aeschenplatz 1.4.1990

CHRISTIAN KÖLLEMANN Oberwil (BL) 1.4.1990

rOLF IMFeLD Magden 8.4.1985

GABrIeLA hArTMANN Aarau Telli 2.4.1990

MAHESAN SRITHERAN Langenthal Tell 20.4.1990

MARKUS MUNTWYLER Bremgarten 30.4.1990

MYRIAM RISS Oberwil (BL) Restaurant 19.3.1990

TIZIANA CArDIeLLO Dottikon 15.4.1985

MArIe ChrISTINe WerNerT Basel Bäumlihof 27.3.1990 SYLVIe ALLeMANN Reinach Surbaum 6.4.1990 MArIeTTA LOOSLI Langenthal Tell 30.4.1990

PATRICK GÖPFERT Werkstatt VZ Basel 1.4.1990

URS AMMANN Reinach (AG) 1.4.1990

URSULA FREI Niederbipp Bahnhof 3.4.1990

GERTRUDE WININGER Basel Spalemärt 9.4.1990

DANICA PREVENDAR Langenthal Bäregg 23.4.1990

BARBARA AEBI Kriegstetten 28.4.1990

PHILIPPE EBERLE Bâle Hotels Basel 1.4.1990

GéRARD STRACK LNA Pratteln 1.4.1990

Vre NW

STeFAN VOGeL Kaiseraugst Hobbyland 8.4.1985 Vre NW MONIKA FISCher Lenzburg 15.4.1985

JeANNeTTe MOSer Mutschellen 22.4.1985

DANIeL DeGeN Dispo-Pool Food Wangen 1.3.1985

hAUPTSITZ

ANDreA BÜhLMANN Personalentwicklung Zentrale Schafisheim 21.4.1980

NICOLe MODeSPACher Personal/Ausbildung Basel 11.4.1985

eGIDIO CASTrONUOVO NVZ Wangen 1.4.1985 ANDrÉ BOVON NVZ Wangen 1.3.1985 PrISKA OBrIST Depositenkasse Aarau 29.4.1985 COOP CITY BrIGITTe KISSLING Textil, Olten 16.4.1985

FrANCeSCO MAINArDI Rechtsdienst Basel 1.4.1985

COOP CITY

hANS BAUMANN NVZ Rupperswil 1.4.1985

TOPTIP

CArOLINe BrACher Einkauf, Zent. Oberentfelden 1.4.1985

20 JAhre Vre NW

MONICA BrUNO Pronto Shop VZ Schafisheim 1.4.1980

ROCHUS TRESCH Infor. Entwicklung Basel 1.4.1990 COOP CITY

ANKICA NIKOLIC Möhlin 1.3.1985

DOrIS SChMID Riehen Lörracher 4.3.1985

reTO SANer Total Store Basel 1.3.1990

TereSITA BÖrLIN Kaiseraugst Hobbyland 5.3.1990 WILMA JOST Schönenwerd Gösgerstrasse 1.3.1990

RADAN POPOVIC NVZ Wangen 17.4.1990

TRADING

DOMeNICO BASILe Organisation/ Dienste Basel 1.4.1990

GrAZIeLLA FLUrY Würenlingen Aarepark 15.3.1990 LISBeTh STUTZ Würenlingen Aarepark 1.3.1990

SELVARAJAH ARUMUGATHTAN Rest. Aarau 1.4.1990 SUSANNe ANDrIST Near Food Basel Pfauen 7.4.1990

WALTer INGOLD CCM Basel 19.3.1990

ANITA ZeTZSChe Food Olten 5.3.1990 MAThILDe BerTSChI Food Aarau 1.4.1990

CLAUDIA hOSSMANN Zofingen 12.3.1990

eSTher BÖSCh Near Food Aarau 1.3.1990

25 JAhre rITA reIChMUTh Mellingen 1.3.1990

HAUPTSITZ RUDOLF SANER LNA Pratteln 1.3.1990

COOP CITY

BrIGITTe BADer Zent. Bereich Basel Pfauen 8.4.1985

BEATRICE ZEINDLER Allschwil Ziegelei 1.4.1990 ASTRID EICHENBERGER Langenthal Bäregg 12.3.1990

hAUPTSITZ

JÖrG ACKerMANN Mandate VGL Basel 1.3.1985

TrADING

DOrLY TÜSCher Gelterkinden 1.4.1970 BrUNeLLA BArTeLLONI CCM Schafisheim 1.4.1980

VRE NW

rOLAND PhILIPONA Transport Garage VZ Basel 1.4.1990

Vre NW

hANS-rUDOLF KÄSer AW/GE/NF VZ Schafisheim 27.4.1970

15 JAHRE

20 JAHRE VRE NW

DANIEL SCHMIDT Bremgarten 1.3.1995

COrNeLIA BreChBÜhLer Dornach 8.4.1985

hANSPeTer BAUMANN Basel Bahnhof SBB 1.4.1985

COOP CITY ThOMAS VOLLeNWeIDer NVZ Wangen 14.4.1980

IreNe CrIBLeZ Non Food Aarau 14.4.1980

Vre NW

20 JAhre Vre NW

Vre NW reNee SChLUrAFF Basel Hardstrasse 1.3.1980

MONIKA TAGLIAPIeTrA Gebenstorf 14.4.1980

35 JAhre

hANS WeBer Lernendenbetreuung Zofingen 1.3.1975

25 JAhre

30 JAhre hAUPTSITZ ChrISTIANe ChrIST Rechnungswesen Basel 1.4.1970

Vre NW

reNÉ BOSSerT Basel Mattenstrasse 19.4.1965

eSTher ZÜLLI Münchenstein Gartenstadt 22.4.1965

COOP FORTE – NR. 1 – FEbRuaR 2010 / N° 1 – FévRiER 2010 / N. 1 – FEbbRaiO 2010

Region Zentralschweiz-Zürich

40 JAhre 30 JAhre Vre ZZ

Gründung transGourmet

Mit der deutschen Rewe Group gründet Coop im Jahr 2005 die Holdinggesellschaft transGourmet Schweiz AG. Seither engagiert man sich gemeinsam im Abhohl- und Belieferungsgrosshandel für die Gastronomie. Die beiden Unternehmensgruppen besitzen je eine 50-Prozent-Beteiligung an dem Gemeinschaftsunternehmen. Von Seiten der Rewe wurden die Unternehmen Prodega CC, Growa CC, Howeg und die Gruppe Aldis Service Plus (Belieferungsgrosshandel mit Lebensmitteln und Hygienebedarf in Frankreich) eingebracht, von Coop das Unternehmen Bell Gastro Service. Die international ausgerichtete transGourmet Holding S.E. wurde im Jahr 2008 gegründet.

Prix Garantie

Vre ZZ

The standard of the design of the sent in publications has to be clearly above the normal. You have to achieve an outstanding level dealing with visual elements. Keywords are: – visualizing topics – visual storytelling – reports in which the focus was set on visual journalism – Infographics – visual presentation of figures and happenings.

2005

Coop übernimmt in diesem Jahr die Warenhauskette EPA. Als gesamtschweizerische Warenhaus-Unternehmen agieren zur damaligen Zeit im mittleren und hochpreisigen Bereich Globus, Manor und Coop und im niedrigpreisigen Bereich die EPA. Nach der Übernahme werden kommerziell erfolgreiche EPA-Filialen bis 2004 umgestaltet und als Coop City-Warenhäuser weitergeführt. Mit aktuell rund 33 Verkaufsstellen an erstklassigen Lagen und über 3300 Mitarbeitenden ist Coop City mittlerweile der zweitgrösste Anbieter im nationalen Warenhausmarkt. Und der Erfolg kommt nicht von ungefähr. So nutzte Coop die Tradition und die Warenhauskompetenz von EPA und verband diese mit dem Innovationspotenzial und der Marketingkompetenz von Coop.

2005 lanciert Coop eine Niedrigpreislinie. Das Unternehmen lässt sich nicht unterbieten und garantiert seinen Kundinnen und Kunden auf dem ganzen Prix Garantie-Sortiment Tiefstpreise. Die Einführung der Produktlinie hat

MF

Übernahme Waro Coop Pronto In diesem Jahr übernimmt Coop die Waro AG. Aus den ehemaligen Waro-Filialen entstehen 26 CoopVerkaufsstellen verschiedener Formate. Nach der Bewilligung des Kaufs der Waro AG durch die Wettbewerbskommission im Frühjahr 2003 wurden die Verkaufsstellen und die Administration der Waro in das Coop-Umfeld eingebunden. Mit dem grossflächigen Supermarkt-Konzept und der ausgeprägten Ausrichtung auf Frischprodukte, stand Waro damals in direkter Konkurrenz zu den Grossverteilern Migros und Coop. Dazu kommt, dass auch andere in- und ausländische Mitbewerber zunehmend Interesse an Waro zeigten. Dies alles waren wesentliche Gründe, weshalb der Verwaltungsrat der Eigentümergesellschaft Rast Holding dem Verkauf von Waro an Coop zustimmte.

Übernahme EPA

70 Personalnachrichten – Informazioni del personale – Informations du personnel

n

ist als Praktikant Junge für alles. Sozusagen. Der 16-jährige Gymnasiast möchte Einblicke ins Berufsleben gewinnen und hat sich mit der Commerzbank-Arena einen Ort ausgesucht. „Es ist cool, hier zu arbeiten“, sagt der Elftklässler, der für sein Traumpraktikum täglich mit dem Zug aus Wald-Michelbach im Odenwald kommt. Als Junge für alles darf Tizian auch mal als Arena-Maskottchen „Charly“ ran. Den Job findet er übrigens nur begrenzt „cool“: „In dem Kostüm wird es einem ganz schön warm.“

ALINA ROTH (23)

Fotos: Timo Volz

hat ein wachsames Auge auf sein Umfeld. Das ist berufsbedingt, denn der 39-Jährige gehört zur Arena Control. Sein Arbeitsplatz ist die Loge in der Welcome Area der Haupttribüne, an ihm kommt nur vorbei, wer dazu die Erlaubnis hat. Aber der ehemalige Berufssoldat der griechischen Streitkräfte ist kein Zerberus, er hat Stil und geleitet Besucher bei Bedarf an ihr Ziel. Der Grieche ist seit 2005 in der Commerzbank-Arena tätig und mag seinen Job. Was er nicht mag: wenn Unbefugte auf dem Rasen vor der Haupttribüne kicken.

sorgt dafür, dass es in der Commerzbank-Arena blitzeblank ist. Die 30-Jährige hat mit 16 ihre Ausbildung zur Glasund Gebäudereinigerin gestartet, heute koordiniert sie für HSG Zander die gesamte Reinigung nach Großveranstaltungen. Zwischen 30 und 60 Mitarbeiter sind dann im Einsatz. Zu tun gibt es genug, nach einem Fußballspiel fallen im Schnitt 4.000 Kilogramm Müll an. Zunächst wird grob gereinigt, am Tag darauf folgt der „Feinschliff“.

TIZIAN MINDT (16)

könnte über seine Arbeit sagen: „Alles fließt.“ Der gelernte Gas- und Wasserinstallateur ist Chef von fünf Mitarbeitern und kümmert sich um die gesamte Wasserversorgung der Arena. Auch die Heiz- und Klimatechnik gehört dazu, Rasenheizung inklusive. Dornufs Aufgabenbereich ist vielfältig und komplex – und hält auch etwas für Schwindelfreie parat: „Einmal im Jahr muss ich in die Dachkonstruktion klettern, um die Regenabläufe zu kontrollieren.“ Das Brauchwasser speist zwei Zisternen für die Toilettenspülung.

IOANNIS KORONAKIS (39)

BAU+HOBBY MARCEL BAUMGARTNER Verkauf Frick 24.4.1990 TOPTIP PATRICK PARMENTIER Verkauf Zwingen 26.4.1990

MARIA GUMINA WAWI/Inventuren Zent. Schafisheim 1.4.1990

ALICE LEHMÜLLER Warenwirtschaft Basel 1.3.1995

EDITH STADELMANN Roggwil 20.3.1995 HANS PETER FELBER Leergutzentrale VZ Schafisheim 3.4.1995 TABITA MELINO TRAZZERA Oberwil (BL) 18.4.1995

HAUPTSITZ

ADRIAN WERREN Controlling Basel 18.4.1995

VERONIKA JAGGI Wangen an der Aare 4.3.1995 RUDOLF ZIMMERLI Dornach 1.3.1995

POOPALASINGAM SELLATHURAI Bubendorf Restaurant 15.3.1995 ALPHONSE COLLAONE Bubendorf 1.3.1995

AYSEL TASCAN Bäckerei VZ Basel 3.4.1995 GUY ANGELMANN Bäckerei VZ Basel 1.4.1995 HAUPTSITZ

DOMINIqUE CORDONIER Bremgarten 3.4.1995 SUNA SARICAM Bäckerei VZ Basel 1.4.1995

REGINA BÜRGI Wettingen Tägipark Restaurant 3.4.1995 SE CHUL YOON AW/GE/NF VZ Schafisheim 1.4.1995

BERNHARD EICHENBERGER Finanzen Basel 1.3.1995

MANUELA JUD Coop Bildungsz. Muttenz 1.3.1995

LAURENT BERNASCONI Inform. Prozesse WW, Basel 1.3.1995 BAU+HOBBY MARTIN FLÜCKIGER Verkauf Egerkingen 1.3.1995

ERINA DROSOVSKA LNA Pratteln 19.4.1995

COOP CITY AGATA KOVACEVIC-IVANCIC Rest. Baden 26.4.1995 MADELEINE SCHÄRERBUCHER HW/Heimtextil Aarau 15.3.1995

INTERDISCOUNT ETELVINA MARIA DA SILVA COSTA CAMPANA Solothurn 1.3.1995

DIPLOME HAUPTSITZ SéBASTIEN JACqUET LRE SR, Aclens eidg. dipl. Logistikleiter PETRA SCHÖNENBERGER Besch. Non Food Wangen Executive Master of Business Admin. (EMBA) CHRISTIAN GUGGISBERG Besch. Food Basel, Certificate of Adv. Studies in finanz. Führung und Controlling

15 JAHRE VRE NW

YVONNE PLÜSS Rothrist 1.3.1995

HANSPETER LUZIO Verkauf Lenzburg 1.4.1995

CORINNE CHAVANNE Versicherungen Münchenstein Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. FA BARBARA SCHNYDER Sozialdienst Basel MAS in Supervision und Organisationsberatung JULIE BERTSCHMANN CBZ Muttenz Direktionsassistentin mit eidg. FA

NADIA FURRER CBZ Muttenz Direktionsassistentin mit eidg. FA

SANDRA ODERMATT Beschaff. Non Food, Wangen eidg. dipl. Marketingleiterin

RUDOLF DÄTWYLER CCM Near Food/ HW Wangen eidg. dipl. Marketingleiter

VRE NW MARTIN KRÄHENBÜHL VZ Schafisheim Logistikfachmann EF

VRE NW RUTH MORELL Wettingen Tägipark 1.3.1995 MONIKA BRACK Nussbaumen bei Baden 3.4.1995

MILKA JOVANOVIK Basel Neuweilerplatz 21.4.1995 MARIANNE DÖSSEGGER Villmergen 1.4.1995

VOLKER GOLOSSEK Frick 1.3.1995

JOAqUIM DUARTE LOPES LNA Pratteln 7.3.1995

MARKUS BÖHLER Inform. Entwicklung Basel 1.4.1995

JAN BESTVINA Informatik Prozesse WW Basel 5.4.1995

KLARA FLURY NVZ Wangen 10.4.1995

MAHMUT CILOGLU NVZ Wangen 20.3.1995

OTTO LYSSER CCM Frischprodukte/Restaurants Basel 1.4.1995 INTERDISCOUNT

ANTONIO FARESE CSS Wangen 1.3.1995 TOPTIP

ADRIANO ROSE NVZ Rupperswil 1.3.1995

HELENA KELLER Wettingen Tägipark 1.4.1995

THOMAS GARDINI EMILIO FLÜCKIGER SONIA LITZLER Verkauf Basel-Märthof Logistik, Zent. Allschwil XXL Oberentfelden 7.4.1995 1.4.1995 1.3.1995

10 JAHRE VRE NW ROSMARIE BÜTZBERGER Frenkendorf, 1.3.2000 THOMAS HECK Basel Fischmärt, 1.3.2000 BEATRICE DERRER Muttenz Dorf, 1.3.2000 JUDITH GRABER Gelterkinden, 1.3.2000 SILVIA KAMMERMANN Kaisera. Hobbyland, 1.3.2000 WALTER SCHWARZ Bottmingen, 1.3.2000 ANNEROES BAUMANN Invent. Langenthal, 1.3.2000 MANUELA SIEBER Zofingen, 1.3.2000 ELISABETH NEUENSCHWANDER Kriegstetten, 1.3.2000 MARLIS SIGG Buchs (AG), 1.3.2000 KÄTHY URECH Brugg Neumarkt, 1.3.2000 ISABELLA FRUCI Bremgarten, 1.3.2000 NELLY BALDINGER Zurzach, 1.3.2000 MARKUS SCHMID Arlesheim Eremitage, 1.3.2000

FATMA CAL Muttenz Dorf, 1.3.2000 MARIANNE FANKHAUSER Herzogenbuchsee, 2.3.2000 BORIS WADEL Reinach Dorf Restaurant 13.3.2000 BRIGITTE OBI Subingen, 13.3.2000 JEANNETTE KOCH Villmergen, 13.3.2000 MILUTIN PAUNOVIC Muttenz Dorf, 20.3.2000 MATHIAS SUTTER Gebenstorf, 20.3.2000 ELIANA ZINGARELLI Langenthal Tell, 20.3.2000 IRENE LAUPER Mondovino, 23.3.2000 VERENA MÜLLER Mondovino, 23.3.2000 ERIKA BISSEGGER Aarau Telli, 27.3.2000 NICOLE KIPFER Basel Neuweilerplatz, 1.4.2000 JEAN-PAUL KIPFER Münchenstein Gartenstadt 1.4.2000 FREDERIC WOLFF Basel Bachletten, 1.4.2000 THOMAS MEUTER Rheinfelden Restaur., 1.4.2000

MANUELA FURRER Oftringen Perry Center, 1.4.2000 RENATE DÄHLER Niederbipp Bahnhof, 1.4.2000 SELJVET ALJIJI Dulliken, 1.4.2000 ERWIN ROTH AW/GE/NF VZ Schafisheim 1.4.2000 THOMAS FRANZ ULRICH Wettingen Tägipark, 1.4.2000 LJILJANA MILOVANOVIC Oftringen Perry Center 1.4.2000 MARIJA BUSAM Oberwil (BL), 1.4.2000 SABINE BAUMANN Kaiseraugst Hobbyland 3.4.2000 ROSMARIE PEYER Herzogenbuchsee, 3.4.2000 HEIDY KASPAR Lenzburg, 3.4.2000 EMINE FELDMANN Windisch, 3.4.2000 PATRICK ROHRER Möhlin, 12.4.2000 NATHALIE JUNCKER Basel Volta Zentrum 17.4.2000


4

Results ICMA One: Category Business to Business (B2B) omslag SM.pdf

22-01-2009

14:10:39

slow management vakmanschap zomer 2007

Jury-Statement

Zomer 2007 • www.slowmanagement.nl

isbn 978-90-77387-82-5

Slow Management verschijnt vier keer per jaar, telkens met een thema. Elke af levering sluit aan bij een lezing, evenement of seminar rond het thema-onderwerp. Daarnaast kunt u op de website www.slowmanagement.nl nieuws, interviews en reportages lezen en binnenkort ook beluisteren (via podcasts).

9

De vakman(ager)

slow Management Hoofdredactie

Walter van Hulst

Stilstaan bij organiseren

Redactie

door Marike van Zanten

Jorien Hanemaaijer, Justin van Lopik, Pierre Pieterse

Vakmanschap

Redactieraad

Jaap Peters (voorzitter), Tineke Bahlman, René ten Bos, Jaap Jan Brouwer, Jaap Jongejan, Tom Rodrigues, Joep Schrijvers

Kunnen managers met hetzelfde gemak de spreekwoordelijke koekjesfabriek,

Aan dit nummer werkten mee

een bedrijf in de zware metaalindustrie, een retailbedrijf of een zorginstelling

Annegreet van Bergen, Paul Groothengel, Norbert Mergen, Jaap Peters, 14 Harry Starren, Rob Weijs, Marike van Zanten

visie, of leidt zijn gebrek aan vakmanschap en branchekennis tot bedrijfs-

Scherphuis | Snijder bno Illustraties en fotografie

co-schappen voor mba’ers

De Beeldredaktie, Henze Boekhout, Aad Goudappel, Jessica Hooghiemstra, Bastiaan Heus, Frans Paalman, Bram Saeys, Katja Staartjes, Joost Swarte, Mark van der Zouw

ongevallen, gezagscrises en leiderschapslacunes?

Uitgever

Philip van Coevorden

door marike van zanten

Druk

illustratie aad goudappel

en dubbele nationaliteit

Preses Nams, Riga

Redactieadres

MainPress bv, Postbus 231, 3100 ae Schiedam Telefoon 010 4731397 / Fax 010 4738101 info@slowmanagement.nl www.slowmanagement.nl Abonnementen

Een jaarabonnement (4 nummers) kost €59,95 en kan op ieder gewenst tijdstip ingaan. Losse nummers kosten €24,95 en zijn – zo lang de voorraad strekt – aan te vragen op het redactieadres. Beeïndiging van het abonnement kan schriftelijk, uiterlijk vier weken voor het verstrijken van de abonnementstermijn. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. —

M

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie,

1

microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

slow management vakmanschap zomer 2007

slow management vakmanschap zomer 2007

Met de hand gemaakt

22

‘I

k heb nergens verstand van’, mag Mijndert Pon graag roepen. De voormalig directeuraandeelhouder van Volkswagen-importeur Pon Holdings is grootgrondbezitter in Argentinië en een van de grootste wijnexporteurs van dat land. Verder verzamelt hij kunst en schonk hij de Argentijnen een eigen museum. Bij al deze uiteenlopende activiteiten wordt hij volgens eigen zeggen niet gehinderd door enige relevante kennis of ervaring. ‘Ik weet niets van wijn, zoals ik ook niets van kunst weet en vroeger niets van auto’s wist. Ik weet wél hoe ik de juiste mensen om me heen moet verzamelen’, zo vertelde Pon onlangs in Het Financieele Dagblad. Enige pose zal aan deze ontboezeming niet vreemd zijn, maar de essentie blijft overeind: Pon durft het aan om als buitenstaander in zeer verschillende branches te stappen.

issn 1872-5341 isbn 978-90-77387-82-5

© Copyright, juli 2007

789077 387825

-> Schalmen, zwikken, opzolen, besnijden, aflappen, glätten, schrooien. Het is maar een greep uit de tientallen handelingen die een handgemaakte schoen ondergaat. In Nederland is Greve Schoenen in Waalwijk het enige bedrijf dat dit staaltje van vakmanschap nog vertoont. De schoenen kosten zo’n 300 tot 500 euro, maar “dan heb je ook wat”. Ze worden zelfs tweedehands verhandeld op internet. Van de voet van een klant wordt een heuse persoonlijke leest gemaakt. Nu nog met behulp van meten, het oog van de meester en een gipsafdruk, maar in de nabije toekomst wellicht via een scan en 3D-technologie. Het familiebedrijf begon in 1898 en mag sinds 1998 als hofleverancier het predikaat koninklijk voeren. Bij dit honderdjarig bestaan kreeg JosJan Greve, telg van de vierde generatie, de leiding. Min of meer noodgedwongen verplaatste hij de productie naar Roemenië, terwijl vader Wim onder de naam Grevetec zich ging toeleggen op maatschoenen en reparatie. In 2005 kreeg het noodlijdende bedrijf een helpende hand van Mark Gitsels en Remco van den Heuvel. Na een aantal jaren bij ABN-Amro wilden ze het pad van het zelfstandig ondernemerschap op. Ze verschaften Greve met hun participatiemaatschappij 5Square nieuw kapitaal en vers managementbloed. Ze voerden een reorganisatie door en met extra aandacht voor de marketing en verkoop, meer eigentijdse ontwerpen, een lijn voor vrouwen en speciale golfschoenen tracht Greve inmiddels het enigszins oubollige imago van zich af te schudden. Oud-voetballer en sportmanager Søren Lerby heeft er als klant alle vertrouwen in.

15

leiden? Maakt de buitenstaander een einde aan beroepsdeformatie en tunnel-

Over branche-bouncing,

Basisvormgeving en opmaak

Zomer 2007

Het najaarsnummer van Slow Management gaat over het Rijnlandse model. Dit naar aanleiding van de Rijnland-conferentie op 12 oktober, georganiseerd door de Vanwoodman Stichting.

1

slow Management Stilstaan bij organiseren

Stilstaan bij organiseren

Slow Management Stilstaan bij organiseren, NL The Magazine Series has a 20 x 26 cm format. This format corresponds well with the series‘ topic “Slow management” because it appears calm and light. The matte paper supports the In het volgende nummer:appearance. The typography is diverse all-in-all and well legible. Pictures show employees Rijnland during their work and illustrations are used to explain certain topics.

slow Management

slow Management Stilstaan bij organiseren

colofon

23

slow management vakmanschap zomer 2007

24

25

26

27

Greve Schoenen is lid van de stichting Het Nieuwe Gilde, een verband van een vijftiental (familie)bedrijven van een bescheiden schaal, met liefde voor het product en een deels handmatig productieproces. Samen willen ze de rijkdom aan ambacht en vakmanschap die deel uitmaakt van de Nederlandse cultuur beter onder de aandacht van consumenten brengen.

fotografie bastiaan heus

Jury-Statement

D A S L EBEN I S T B U N T.

01/2010

PREGO

PREGO : DAS MAGA ZIN VON EDEL

Prego, D The cover is dominated by text and very distinctive through it‘s colored stripes. The matte paper and firm cover support a significant, intellectual impression. The magazine is a lucky bag with a series of images, interviews and brief reports from the world of music and literature. The typography is very calm and timeless. The magazine works according to it‘s motto: “Life is colourful”.

D A S M A G A Z IN V ON E DE L

ouvertüre

3

uLL a meinecke und die Liebe

S

ie bezeichnet sich selbst als Hardcoreromantikerin und sie singt am liebsten von der Liebe – ulla Meinecke. doch nicht nur als Sängerin ist sie auf deutschen bühnen unterwegs, schon seit einigen Jahren tritt Meinecke auch als Autorin vor ihr Publikum. Am ersten Abend der Leipziger buchmesse stellte sie im »Anker« ihr neuestes buch »ungerecht wie die Liebe« vor; einen erzählungsband mit sechs geschichten über – ja, die Liebe! Poetische texte und altbekannte Hits, die ulla Meinecke mit gitarrist ingo York präsentierte, begeisterten die über 350 zuschauer. und als sie dann vor einem voll besetzten »Leipzig liest«-Forum las, war klar – ulla Meinecke ist längst nicht mehr nur Sängerin, sondern auch Autorin.

uch mit der 4. Fortsetzung des kinofilmes »kuddelmuddel bei Pettersson & Findus« haben Sven nordqvists bestsellerfiguren nichts von ihrem altmodischen Charme und ihrer Liebenswürdigkeit verloren. die erfolgsgeschichte der reizenden Figuren um den schrulligen alten Mann Pettersson und seinen kater Findus reißt nicht ab: die vier erfolgreichen kinofilme lockten bislang über drei Mio. besucher in die kinos, die tV-Serie – mit permanenter Präsenz auf ki.ka und im zdF – ist mehrfach preisgekrönt, und edel konnte inzwischen 27 gold-, sechs Platin- und zwei Mehrfach-PlatinAuszeichnungen für die Videos und dVds vergeben – das ist rekord! Auch über fünf Millionen verkaufte Hörspiele und Liederalben und acht Millionen verkaufte bücher, übersetzt in 21 Sprachen, sprechen für sich. buchhandeL S-nachWuchS bei edeL

auch Ja ZZ eRZeugt echoS

z

um ersten Mal wurden in diesem Jahr die Preisträger im genre Jazz nach neuen kriterien ermittelt. nachdem in der Vergangenheit Verkaufszahlen die basis bildeten, zählt künftig ausschließlich der künstlerische Aspekt. die dafür gegründete Jury wählte aus über 300 einreichungen die Preisträger für 31 kategorien aus. den zuschlag für die Veröffentlichung einer Cd mit allen Preisträgern erhielt edel:kultur. in kooperation mit dem bundesverband Musikindustrie, dem Wdr und dem Magazin Jazzthing entstand der Sampler ECHO Jazz 2010, der einen bogen über nahezu alle Facetten des aktuellen Jazz spannt. zwölf (!) der ausgezeichneten künstler haben ihre Heimat bei den Labels ACt, enJA und Winter & Winter und sind bei edel:kultur im Vertrieb.

ROBERT SCHUMANN UND SEINE MINIATUREN Der Pianist Matthias Kirschnereit über das Erahnen von Seelenlagen und eine kompositorische Lebensreise auf dem Klavier. AUSSERDEM: Siggi Loch spricht | Niels Beintker über Bücher und Leserfindewege | Özgür Yildirim in der unendlichen Stadt | Franz Dobler auf der Insel | Und: John Neumeier im Spiegel der Zeit

4

» L a S S d i c h n i c h t v e R m u c k L e n! «

55

Ü b e R L e b e n i n d e n n a c h k R i e g S -t R Ü m m e R n

A

AUSVERK AUF DER IDENTITÄT Über das warme Kuscheln in der Unkenntlichkeit des Mainstreams – Johannes Saltzwedel über die Gesichtslosigkeit von Buchcovern.

1. AUSGABE IM 3. JAHRGANG ouvertüre

neue töne

01 / 2010

NICHTS IST STÄRKER ALS DAS LEBEN Nadja Benaissa und die Geschichte einer Reportage. Oder: Was hat das Leben mit dem Leben und der Wahrheit zu tun?

Pettersson und Findus findussen Sie auch auf Seite 54.

kürzer & bündig

notiZen

KUNST – NICHT SCHMÜCKEND, NICHT EINSETZBAR Christina Weiss über Freiheit, das mündige Subjekt, die dröhnende Oberflächlichkeit und den Gegenimpuls.

Endlich mal wieder unter freiem Himmel sitzen und an einem lauen Abend den Sternen beim Tanzen zuschauen – wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer.

2

54

:

v.l.n.r.: nina Schnackenbeck (Lektorat), norbert beyss (Vertrieb), inga Alm (gewinnerin), Caren Lange (Auszubildende) und eva Maria Ostendorf (begleitung)

Paul Haentjes: Lieber Engel ... Briefe und Bilder aus Köln 1946–48 Herausgegeben von dorothee, Mathias und Michael Haentjes, erscheint im September 2010

i

m Juni 1945 kehrt Paul Haentjes aus amerikanischer kriegsgefangenschaft nach köln zurück. er ist achtzehn Jahre alt. die Stadt liegt in trümmern. unter schwierigen Lebensbedingungen beginnt er, seinem Schulfreund engelbert gorius, genannt engel, briefe aus der Heimat in die französische kriegsgefangenschaft zu schreiben. darin berichtet er über alltägliche Probleme wie nahrungs- und Heizmittelbeschaffung, aber auch über die politischen und gesellschaftlichen entwicklungen in deutschland und vor allem in köln – ein hochauthentisches privates und gleichzeitig exemplarisches historisches dokument über das Leben in der nachkriegs-trümmerlandschaft. Paul Haentjes lebt mit seiner ehefrau Anni in köln-Lindenthal. engelbert gorius starb 1960 in bonn. die eindrucksvollen bilder stammen u. a. vom legendären kölner Fotojournalisten Walter dick. pRego: unteRWegS

ouvertüre

Ein Gespräch mit dem Pianisten Matthias Kirschnereit – passend zu Schumanns 200. Geburtstag im Juni 2010 t e x t: m a R g a R e t e Z a n d e R

M

einungen zur zukunft des buches waren gefragt bei der Azubi-Aktion von edel. im März kamen die nachwuchsbuchhändlerinnen an die elbe, um ihren gewinn einzulösen: einen besuch des Verlags mit anschließendem Wochenende in Hamburg. nach einem rundgang durchs Haus und vielen interessanten gesprächen verabschiedeten sich die gewinnerinnen Marieke Wolf, Sonja reus und inga Alm mit der gewissheit, die absolut richtige berufswahl getroffen zu haben.

RobeRt SchumannS kompoSitoRiSche LebenSReiSe in Seinen kLavieR-miniatuRen FotoS: S te ven habeRL and

Der Maskenspieler Florestan, Eusebius und Meister Raro

d

ie prego: in aller Welt. Heute: Afrika. Selbst auf dem rücken eines elefanten lässt sich Chefredakteur bernd Hocke nicht von der Lektüre abhalten.

ingresso libero

»ICH VERSTEHE NICHT, WARUM LEUTE ANGST VOR NEUEN IDEEN HABEN. ICH HABE ANGST VOR DEN ALTEN.«

Was ist Romantik? Die Antwort darauf findet man aufs Schönste in einem Bild von Caspar David Friedrich, in den Schriften von Novalis und in den Miniaturen von Robert Schumann. Wie kaum ein anderer Komponist hat der aus Zwickau stammende begabte Pianist (geboren 8. Juni 1810) seine persönlichsten Empfindungen in seiner Musik darge­ stellt. Wie extrem nackt die verletzbare Seele dabei manch­

mal liegt, ahnt man, wenn man erfährt, dass seine Ehefrau Clara die Veröffentlichung der Klavierstücke mit dem Titel »Geisterszenen« zu Lebzeiten zurückgehalten hat mit der Bemerkung, sie seien »zu intim«. Matthias Kirschnereit begleitet mit diesem Programm Ro­ bert Schumann von seinen ersten Skizzen, die er 1829–1832 in den »Papillons op. 2« zum Flattern bringt, bis hin zu jenen »Geistervariationen« von 1854, in deren Verlauf man den Einschnitt durch den gescheiterten Selbstmordversuch des Komponisten erkennen kann.

Prego:

Prego:

1 8

OUVERTÜRE

INTERVIE W

LISSABON – DAS HELLE, TRAURIGE PARADIES »KUNST IST WEDER SCHMÜCKEND, NOCH IST SIE EINSETZBAR.«

Christina Weiss über die Freiheit von Kunst und Kultur, das mündige Subjekt, dröhnende Oberflächlichkeit und den Gegenimpuls

12

IM SPIEGEL DER ZEIT

LEBEN 1

John Neumeier, dienstältester Ballettchef der Welt

18

MEILENS TEINE

KULTUR ZWISCHEN MASCHINEN

mit Ragna Schirmer und Matthias Hintz

1

8

12

22

INTERVIE W

»DER IPOD KLINGT EINFACH SCHRECKLICH.«

Siggi Loch, einer der einflussreichsten Musikproduzenten, im Gespräch

JOHN C AGE

26

NICHTS IST STÄRKER ALS DAS LEBEN

LEBEN 2

Nadja Benaissa und die Geschichte einer Reportage

Liebe Buchhändlerinnen und Buchhändler, liebe Kolleginnen und Kollegen in den Verlagen,

30

GEDULD STATT RATLOSIGKEIT

DER Z WISCHENRUF

Niels Beintker über die Wege der Bücher zu ihren Lesern

© Michael lange

in diesen Tagen platzt dem Frühling endlich der Kragen, in der Luft liegt das Versprechen der Erneuerung, langer Tage und warmer Abende, »es gebiert die Erde das Neue / Ohne Vorsicht«, wie es bei Brecht so mitreißend heißt. Auch diese prego:, die fünfte, atmet den Geist des kommenden Neuen – zu Gast sind u. a. Christina Weiss und John Neumeier, Siggi Loch und Niels Beintker, Nadja Benaissa und Franz Dobler, Ulla Meinecke und Annerose Beurich, Robert Schumann und Matthias Kirschnereit, Ragna Schirmer, Matthias Hintz, Johannes Saltzwedel – ingresso libero.

32

18

22

26

35

D E R K U LT U R B E U T E L

VON DER MAGIE EINER UNENDLICHEN STADT DAS MUSS SEIN

Franz Dobler und sein Insel-Rucksack

36

TONTR ÄGER IM BUCHHANDEL

KLASSIK ALS K ASSENSCHLAGER?

Jürgen Christen über das, was ginge, wenn man wollte

Wir hoffen, Sie wieder anzuregen und zu unterhalten, und freuen uns auf Ihre Reaktionen *.

40

DELUXE

42

LEBEN IM L ADEN

ROCKPOETISCHE RUNDUMSCHAU

Fragen an Ulla Meinecke

BÜCHER ZUM ABENDBROT

Wie Annerose Beurich zum Erleben und Entdecken einlädt

45

Mit den besten Wünschen für einen langen Sommer, gute Umsätze und großartige, neue Ideen grüßt Sie herzlich Ihr Michael Haentjes

K U LT U R H A U P T S T A D T

Özgür Yildirim unterwegs in Istanbul

32

40

42

50 52

MENSCHEN

LEBEN 3

ORTE MIT KULTUR

Miriam Breig fotografierte Edel-Mitarbeiter

DRUCK ESSEN SEELE AUF

AUS DEN REDAK TIONEN

AUSVERK AUF DER IDENTITÄT

Johannes Saltzwedel über die Beliebigkeit der Covergestaltung

54

KÜR ZER & BÜNDIG

NOTIZEN

u. a. über Rockpoesie, JazzECHOs und ein Köln-Buch

55

... die Gässchen der Alfama, das Bairro Alto, die Fassaden mit ihren farbenfrohen Keramikverkleidungen und der vor den Fenstern zum Trocknen aufgehängten Wäsche, zwischen der plötzlich eine Hand erscheint, die einen Käfig mit einem Kanarienvogel oder einem Distelfink hält; ...

... die behagliche Betriebsamkeit der Werkstätten – hier hört man eine Säge, da das Klappern einer Druckerei, dort ein wenig Gehämmer; es riecht nach Sägemehl, nach Küche, nach Druckerschwärze: ...

... eine selbstversunkene Stadt, dem ihr eigenen monotonen Pulsschlag lauschend, volkstümlich oder bürgerlich je nach der Gegend, aber stets auf ihre Intimität bedacht ...« aus dem vorwort von rafael Chirbes zu »lissabon – Das helle, traurige Paradies«. Mit Fotografien von rainer groothuis und Christoph lohfert. Das buch erscheint im oktober.

60

ROBERT SCHUMANNS KOMPOSITORISCHE LEBENSREISE IN SEINEN KLAVIER-MINIATUREN Margarete Zander sprach mit dem Pianisten Matthias Kirschnereit

NEUE TÖNE

KOMMT DR AUF AN

VON ADAM UND EVA NICHTS GELERNT

Bernd Hocke über den Apfel, der den Unterschied macht * michael_haentjes@edel.com

45

54

55

62

LOBHUDELEIEN

64

DA S PETIT FOUR, VORSCHAU

Researching readers‘ behaviour As early as in 1989, Norbert Küpper researched readers‘ behaviour when reading a newspaper with an eye-tracking camera. New eye-tracking goggles were developed in 2010, which are so light they are like normal spectacles. Analysing the eye movements enables the design of newspapers, magazines, websites and iPad Apps to be optimised and at the same time ensures improved reading patterns and functionality. Cutting-edge equipment is currently being used by Norbert Küpper for studies, one for print and the other for on-line. You will find the results on www.legibilityresearch.com Also documented here are the results of the 1989 studies.

Here are some of the research findings: n Desk tags in newspapers, such as politics,

literary column, panorama, are hardly paid attention to. n Readers orient themselves primarily on images and headlines on the page. Ideally, image and text are therefore complementary to each other in forming an information unit. n On news websites, readers initially orient themselves on the cover page. If they then find an interesting subject from the headlines, they will often read even long articles to the end. n Photo galleries on news sites are used, but rather at the end of information reception.

Eye-tracking: Once you know how and in what sequence readers receive information, you can co-ordinate the design of newspapers and magazines as well as of websites and iPads to fall in line.


5

Results ICMA One: Category Business to Business (B2B) Jury-Statement

Ausgabe 2|2009 seite 2

Three minutes

Inhalt

Magazin für Kommunikation

Three Minutes, Magazin für Kommunikation, D The magazine of the company “Kirchhoff Consult” has a clear typography and a lot of white space. The typeface Scala Serif is used for headlines and bodycopy, which creates a serious impression, ensures a good legibility and an overall unmistakable appearance. Visualization of topics with pictures, infographics and illustrations are part of this magazine‘s concept. Altogether a very diverse magazine of a highly sophisticated appearance.

seite 3

4

Deutschland Hamburg

Kirchhoff Consult AG Herrengraben 1 20459 Hamburg T +49 40 609 186-0 F +49 40 609 186-16

Preisfrage?!

Die Emissionspreisfindung ist mitunter ein langer Weg. Wir werfen einen Blick auf die Verfahren und Börsenneulin g Vtion Wireless Technology

Welcher Preis ist richtig heiß?

München

Reporting-Experte Kaevan Gazdar über den Wert von Awards, Jury-Kompetenzen und das A und O eines Berichts

Kirchhoff Consult AG Weinstraße 5 80333 München T +49 89 54 24 49-0 F +49 89 54 24 49-20

27

Business goes green

6

Schweiz Zürich

Kirchhoff Consult (Schweiz) AG Arosastrasse 7 8008 Zürich T +41 44 38 58 0-20 F +41 44 38 58 0-28

Der Preis ist heiß

Österreich Wien

8

Welcher Preis ist richtig heiß?

Kirchhoff Consult AG Zwillinggasse 1 1190 Wien T +43 1 31 80 4-50 F +43 1 31 80 4-49

Ist freiwilliges Engagement nur ein heißes Investment fürs Image oder steckt mehr dahinter?

Was würden Sie bezahlen? Kommunikation kostet. Nicht nur Geld, sondern mitunter auch Kopf und Kragen. Was tun, damit Zeit und Nerven sinnvoll investiert werden in zielgerichtete Botschaften?

Lost in Awards Wofür Sie sich wappnen müssen, wenn Sie einreichen wollen

10 14

19

Heißer Preis oder heiße Luft? Für manchen hot, für andere not. Zwei Standpunkte zum Sinn oder Unsinn von Wettbewerben und Rankings

24

Kommuniziere in der Zeit Eigentlich sind langfristige Kommunikationsstrategie und Krisenkommunikation ein hübsches Paar – doch in der Praxis hapert es manchmal

Seite What you see ist what you get? Der Internetauftritt hat sich als einer der zentralen Kommunikationskanäle etabliert. Doch Schein ist nicht immer Sein

34

Investor-RelationsArbeit der Spitzenklasse Was machen prämierte Unternehmen anders als andere?

10 Dinge Zehn Preise, die Sie hoffentlich niemals gewinnen werden!

Interview mit dem Reporting-Experten und Juror Kaevan Gazdar

Türkei Istanbul

Investor-Relations-Arbeit der Spitzenklasse

Kirchhoff Consult AG 38 Ada Ata 3–1 d:167, 34758 Atasehir-Istanbul T +90 216 456 15 10 F +90 216 456 86 13

Was machen prämierte Unternehmen anders als andere

Preisfrage?!

P.R. China Suzhou

32

Gewusst wo

Stark engagiert – aber schlecht platziert?

Der lange Weg der Emissionspreisfindung

Kirchhoff Suzhou Consulting & Services Co., Ltd. 328 Airport Road Suzhou Industrial Park Suzhou 215021

Wer sich aufmacht, einen Award zu gewinnen, muss erst mal wissen, welchen. Wir geben einen Überblick über die Wettbewerbslandschaft

Engagement allein reicht nicht aus, um in CSR-Rankings vorn mitzuspielen. Auch Performance spielt eine wichtige Rolle

seite 24

seite 6

seite 7

Was würden Sie bezahlen?

GL Group

ISSUE 1 2010 •

Maritime Solutions

01-0210-nonstop_E_U1-U4-GOkorr.indd 3

27.08.10 10:24

24

Total CO2 Index reached: 36.30 (g CO2/t*nm)

22

0

v

18 16

0

20

40

60

leg 34

leg 32

80

100

12 10

olker Höppner, Managing Director FutureShip, takes climate observed in recent decades leave no room CO2 change Index Weigth (%) a pragmatic approach: “We’d rather develop solutions for exceptions: each and every CO2 source must be scrutiof our own.” He is talking about reducing CO2 emis- nized. The IMO is working hard to push measures for CO2 sions from commercial shipping. It isCO a 2safe bet that ships nach reduction, butfür theIMO focus -Index-Gewichtung Teilstrecken NR.of1 these efforts is not really on the 100 will have to pay for their CO2 emissions sooner or later. In current contribution of shipping to worldwide CO2 emis-24 -Gesamtindex: CO2/t*nm) which36.30 is a(gmere four per cent. What is much more Höppner’s opinion, voluntary commitments to CO2Erreichter reduc- CO2sions, tion are preferable to legal requirements. worrisome is where shipping is headed. Apart from occa-22 80 A subject of heated debate. Critics question the rele- sional dips in the business cycle, the volume of sea traffic 20 vance of ship emissions for climate change. Höppner isn’t is on a steady rise. By 2050, CO2 output from ships could so sure either: “Ships are the most60environment-friendly reach up to five times the present volume. That would defi18 way of hauling goods from here to there. The specific CO2 nitely make commercial shipping a “big emitter”. emissions of trucks are many times higher, not to mention 16 Comparison Reveals Weak Spots planes.” Even rail transport is no40competition for ships when it comes to the climate hazard of CO2 emissions. As long as ship engines burn heavy fuel oil or diesel, they14 will inevitably produce CO Those are strong arguments. But the dramatic symptoms of . As a rule of thumb, burn2 20

SHIP OPERATION. Noise and vibration compromise safety on board.

Speed (knots)

20

14 20

0

0

20

40

60

80

CO2-Index-Gewichtung (%)

100

Geschwindigkeit (kn)

For further information: Ulrich Behrens, Senior Engineer FutureShip, Phone: +49 40 36149-6131, E-Mail: ulrich.behrens@gl-group.com

Standardized Method Weak areas can be detected early on during the design phase of a new ship by carrying out a Noise & Vibration PRE-CHECK to pinpoint potential noise and vibration issues pre-emptively. FutureShip applies a largely standardized process that allows the labour-intensive PRE-CHECK to be completed within just a few days. “It is this standardized procedure that sets us apart from the competition,” Behrens emphasizes. “It enables us to deliver very quickly. Provided that the parties involved collaborate well, we can complete our PRE-CHECK within three days. Ship construction will not be delayed.” Provided everybody collaborates – that means, the client must supply all the data needed for the PRE-CHECK calculations. Without the parameter values and design details specific to the vessel, FutureShip can neither calculate the exciting frequencies nor determine the resonance

CO2 Index Weigths of Legs for IMO Number 1

80

TS 34

vere damage to ship components. “They might conceivably cause tanks to crack, and that would definitely be a safety issue,” Behrens stresses. Other components exposed to damage may include the mast carrying signalling and nautical equipment.

100

Operating ships in a manner 60that is both profitable and friendly to the environment is not self-contradictory, as FutureShip’s “ECO-Patterns“ tool shows. ECO-Patterns exposes weaknesses in energy management 40 and helps reduce both CO2 emissions and fuel consumption

CO2-Index (g CO2/t*nm)

omething just wasn’t right: the incessant rumbling of the deck plates on the 7,500-TEU containership was simply unbearable. Every time the main drive entered a specific frequency range, the deckhouse steel plates started resonating, driving the entire crew crazy. The strange thing was, it was a brand-new ship delivered in good manufacturing quality. “That could have been avoided by conducting a Noise & Vibration PRE-CHECK,” calculations engineer Ulrich Behrens might point out here. But lecturing is not what he has in mind. The topic is way too serious. Behrens, a Senior Engineer with GL subsidiary FutureShip, is well aware that noise and vibration aboard a ship can compromise not only the morale of the crew but also their occupational safety. It is not for nothing that the 2006 ILO Maritime Labour Convention (MLC) set tight limits for such undesirable side effects, in accordance with IMO res. 468 XII and ISO 6954. Noise and vibration have a strong impact on the well-being of the affected individuals, and in particular, their ability to concentrate on their work. In fact, noise and vibration can cause highly dangerous conditions in ship operations. What is more, in Behrens’ experience these malignant symptoms frequently occur simultaneously, causing se-

Model Calculations Drive Profitability

TS 32

As a result of the analysis, the ship is assigned to one of five different risk classes. These classes indicate how likely the ship will fail the requirements. Assessment levels range from “very low” to “very high”. This is how far the PRECHECK goes. “Now the client has a firm basis for deciding how to respond and what measures to take to ensure compliance with current standards and the upcoming, binding MLC regulations,” says Behrens. If the client decides in favour of making actual design changes to avoid the nega-

CALCULATIONS. The PRE-CHECK tool helps to detect sources of excessive noise and vibration.

tive effects of noise emissions and vibration, FutureShip can offer customized engineering solutions based on the PRE-CHECK results. Experienced acoustics engineers will work with shipbuilding engineers to develop solutions that will eliminate detrimental resonance. “In most cases, the solution involves controlled shifting of the resonant frequencies,” Behrens comments. This entire process confirms that the PRE-CHECK service should be applied during one of the early project stages before the actual construction begins. Behrens knows first-hand that making changes to finished components is many times more expensive than modifying the design early on. While excessive deck plate vibration detected during a sea trial can still be reduced by installing additional stiffeners, girders and brackets, this involves additional shipyard work and cost. And it can easily compromise the delivery schedule. “The PRE-CHECK service should be made standard procedure for all ship newbuilding projects,” says Behrens. ■ JI

MaritiMe SolutionS | Cover Story

Cover Story | MaritiMe SolutionS

leg 31

MaritiMe SolutionS | Cover Story

leg 23

28.05.10 15:31

Cover Story | MaritiMe SolutionS

S

Shipbuilding Well-Tempered Welding LNG Alternative Propulsion Wind Energy Exact Installations

Risk Class Assessment

There are certain potential functional issues affecting a ship that cannot be mitigated during the design phase using conventional methods. The “Noise & Vibration PRE-CHECK”, a newly-developed noise and vibration analysis tool, can deliver answers

ISSUE 2 2010

Destination Sustainability

frequencies. But here again, PRE-CHECK makes matters easy for the client, as Behrens emphasizes: “All the client needs to do is fill in a data form and submit the steel drawings for the deckhouse to be analyzed.” The number of data items required is not excessive. The method, developed by a team of shipbuilding engineers and acoustics experts, always accounts for the interaction between all relevant parameters: the number of propeller vanes, the engine type, the deck reinforcements, the panel arrangements, the deckhouse position and the performance parameters of the ship.

First You Check It, Then You Build It

Auf dem Weg zu neuen Ufern Inspiration bringt schon ein gezielter Blick nach rechts oder links. Noch Seltenheitswert haben Newsletter, die nicht nur aus der reinen Pressemitteilung bestehen, sondern den Leser inhaltlich und grafisch auf eine Reise durch das Unternehmen mitnehmen: adidas, MAN oder auch BASF veröffentlichen regelmäßig einen solchen IR-Newsletter bzw. ein IR-Magazin. Hier finden Neuigkeiten aus dem Finanzbereich genauso Erwähnung wie Marken-, Abteilungs- oder TerminHighlights. Auf den internationalen Twitter-Zug ist bereits die IR-Abteilung der Deutschen EuroShop aufgesprungen. Finanzmeldungen werden über diesen Micro-Blogging-Dienst brandaktuell ins

Shipping

Efciency Gains Momentum

01-0110-nonstop_E_U1-U4-fhol.indd 3

MaritiMe SolutionS | Cover Story

eine direkte, offene und kontinuierliche Kommunikation – und das nicht nur in guten Zeiten! Sie werden geschätzt für ihr Know-how, ihren persönlichen Einsatz und ihre Reaktionsschnelligkeit. Eine ausgezeichnete IR-Arbeit lebt vom offenen Dialog im Rahmen von Einzelgesprächen, Roadshows, Analysten- und Investorenkonferenzen sowie Capital Market Days. Jedoch führt an den bereits erwähnten Publikationen kein Weg vorbei. Für neue, innovative Kommunikationsmaßnahmen könnten sie den Ausgangspunkt bilden. Was also tun, wenn man Mut hat und neue Wege gehen will?

The Magazine for Customers and Business Partners

The Magazine for Customers and Business Partners

Welding Technology Close Connection Management Human Risk Factor Wind Energy Peerless Projects

Cover Story | MaritiMe SolutionS

GL Group

TS 31

Nonstop, D The front pages are striking, because ships are photographed from unusual perspectives. The symmetry and the diagonals in the image play a great role in the two examples. The three double-page spreads are devoted to the topic of noise and vibration testing. The cover story starts classically with a double-page spread. Parts of the cover picture are taken up on the two following pages. Infographics and tables are deftly integrated into the layout.

Der kleine, aber feine Unterschied Große Unterschiede gibt es nicht – was macht dann aber aus guter sehr gute IR-Arbeit? Die Antwort liegt auf der Hand: der Mensch. Ausgezeichnete IRler suchen den persönlichen Kontakt zu Investoren und Analysten. Sie sind bekannt für

Gipfelstürmer aller Couleur zeichnet Mut und Entscheidungskraft aus. Auf dem Weg nach oben braucht man viel Kondition und Erfahrung, um für alle Herausforderungen gerüstet zu sein.

Text: jens.hecht@kirchhoff.de Design: sampo.lenzi@kirchhoff.de

leg 21

the day“ die mittel- und langfristige Aktienkursentwicklung inklusive der reinvestierten Dividenden im Mittelpunkt. Dieser „Total Shareholder Return“ muss sich dazu noch an einer Benchmark messen. Nur Unternehmen, die es schaffen, über mehrere Jahre besser als die Benchmark zu sein, erwirtschaften nachhaltig eine Überrendite für den

leg 20

So haben sich einige der „Industry Leaders“ im Bereich der Nachhaltigkeit gewundert, dass sie im Good Company Ranking nicht unter den Top Ten gelandet sind. Unternehmen wie die Deutsche Post, Metro, Lufthansa, Deutsche Bank und BMW sind zwar in vielen Bereichen der Nachhaltigkeit

TS 23

2009.

Basislager Geschäftsbericht

leg 12

Unbezahlbar.

Nur wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen zahlen Steuern und schaffen Arbeitsplätze Die finanzielle Stärke und Performance von Unternehmen sind für Aktionäre und Stakeholder gleichermaßen wichtig. Zum einen erwartet die Anteilseigner eine attraktive Verzinsung ihres Kapitals durch Dividenden und Kurssteigerungen. Zum anderen können nur wirtschaftlich gesunde und erfolgreiche Unternehmen Steuern zahlen, Mitarbeiter einstellen und in Zukunftsprojekte investieren.

leg 11

Zielgerichtete Kommunikation.

Text: stefanie.wulf@kirchhoff.de Design: sampo.lenzi@kirchhoff.de

Die finanzielle Stärke und Performance von Unternehmen sind für Aktionäre und Stakeholder gleichermaßen wichtig.

Factsheet

Pod-/Webcast

TS 21

Wie soll die Qualität von CSR gemessen werden? CSR-Rankings gibt es inzwischen viele. Den meisten fehlt der Aspekt der Wertschaffung. Bei dem von Kirchhoff Consult initiierten und zusammen mit dem manager magazin durchgeführten „Good Company Ranking“ spielen die finanzielle Performance und die Wertschaffung für die Eigentümer des Unternehmens dagegen eine bedeutende Rolle.

„Botschaft“

Corporate Social Responsibility bedeutet nicht, auf der einen Seite die ethischen und ökologischen Standards zu erhöhen und auf der anderen Seite klassische Unternehmensaufgaben, wie die Verfolgung monetärer Ziele, zu vernachlässigen. Im Gegenteil: Die Ausrichtung der Unternehmensstrategie am CSR-Gedanken ist mittel- bis langfristig von großer Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg. Denn Unternehmen beweisen Weitblick, wenn sie sparsam mit Energie umgehen, ihre Mitarbeiter gut behandeln und ihre Rolle in der Gesellschaft aktiv wahrnehmen. Nachhaltige Unternehmensführung schafft nachhaltige Werte.

leg 10

Werk Nr. 0392

Die Pflicht ruft Ein Blick auf die Webseite der IR-Abteilungen liefert erste Antworten. Erwartungsgemäß findet man hier mit dem Geschäftsbericht das Herzstück der IR-Arbeit. Bedient wird das Informationsbedürfnis des Users mit dem aktuellen Bericht, als PDF und Onlineversion. Aber auch für den Blick zurück ist gesorgt: Berichte, die zehn Jahre und mehr zurückreichen, gibt es auf den meisten Webseiten im Archiv. Dazu kommen die entsprechenden Quartalsberichte, Investorenpräsentationen oder ein aktuelles Factsheet. Standard ist mittlerweile der Service, Finanz- und Pressemeldungen per E-Mail-Abo zu verschicken. Aber nicht nur diese etablierten Publikationen geben dem User einen Einblick in das aktuelle Geschehen. Audiovisuelle Medien sind in letzter Zeit immer mehr im Kommen. So ist es heute keine Seltenheit mehr, dass man HV-Reden oder Conference Calls live im Internet verfolgen und sich diese später als Pod- bzw. Webcast anhören oder anschauen kann.

Zwischenlager 1 Einzelgespräche

Da die Unternehmen selbst Teil des Index sind, wird im Schnitt nur die Hälfte der Unternehmen es schaffen, die Benchmark zu übertreffen. Somit wirkt das Kriterium Performance wie ein Regulativ im Good Company Ranking. Das ist Absicht! Die Schaffung eines „ökonomischen Mehrwertes“ steht nämlich nicht im Widerspruch zu einem nachhaltigen Geschäftskonzept, das ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt. Im Gegenteil!

TS 20

Bevor es den Botschaften und Inhalten an den Kragen geht, sollte man auf schlankere Prozesse oder effektivere Kommunikationsmaßnahmen setzen! Insbesondere in Krisenzeiten zehrt man von Vertrauen. Überstrapazieren Sie es nicht: Seien Sie der Weizen und nicht die Spreu. Denn gute Kommunikation muss nicht viel kosten und ist auf lange Sicht deutlich günstiger als schlechte. Denken Sie daran, sonst geht es wirklich ans Bezahlen!

Wirtschaftlicher Erfolg ist zentraler Bestandteil von guter CSR Das primäre Ziel von Kapitalgebern ist zweifellos die Maximierung der Rendite auf das eingesetzte Kapital. Folglich wollen Unternehmen das Vermögen ihrer Gesellschafter nachhaltig erhöhen. Aus Sicht der Anteilseigner steht aber „at the end of

Aktionär. Im Good Company Ranking ist das der Index STOXX50.

TS 12

Haben wir’s doch gewusst Schon Watzlawick wusste: Man kann nicht nicht kommunizieren. Doch so viele gute Gründe die Theorie dem Kommunikationsverantwortlichen an die Hand gibt, es sind doch die ernüchternden Beispiele aus der Praxis, die zeigen, dass einem im Hinblick auf Kommunikation nur eines teuer zu stehen kommen kann – daran zu sparen.

vorbildlich, haben aber im 5-Jahres-Betrachtungszeitraum des Rankings Vermögen der Aktionäre vernichtet. Mit einer Anlage im breiten STOXX Index hätten sie dagegen Geld verdient.

TS 11

Einige Investoren und Analysten sagen: „CSR kostet nur und schafft keine Werte.“ Spenden seien eine „Veruntreuung von Aktionärsgeldern“. Corporate Social Responsibility richtig verstanden bedeutet aber etwas anderes! Nämlich Maßnahmen im Sinne der Stakeholder ergreifen, die gleichzeitig auch den Unternehmenswert steigern. Dann sind unternehmerische Wohltaten für alle Anspruchsgruppen von Vorteil: für die Mitarbeiter, die Gesellschaft, die Umwelt und auch für Aktionäre.

TS 10

Wo gehobelt wird, da fallen Späne So kürten Pressesprecher kürzlich im Rahmen eines Workshops der Deutschen Presseakademie ihre „schönsten Fehler“: Platz 1 belegt die versendete Pressemitteilung im Korrekturmodus, dicht gefolgt vom Nicht-erreichbarSein für Rückfragen nach dem Versand einer Meldung und dem offenen

Was ist überhaupt professionelle IR-Arbeit? Wie kann man Glaubwürdigkeit, Transparenz und Kontinuität transportieren? Unternehmen wie Fresenius Medical Care (DAX), Takkt (SDAX) und die Software AG (TecDAX) werden immer wieder für Beispiele guter IR-Arbeit ausgezeichnet. Stellt sich die Frage, was prämierte Unternehmen anders bzw. besser machen. Kommt zu den Pflichtpublikationen noch die Kür? Werden Kommunikationsformen jenseits von PDFs und Webcasts genutzt? Oder wird schlicht und einfach mehr Geld in die Hand genommen?

Roadshows

In der Vergangenheit, auch in der jüngsten, gab es etliche Beispiele für kommunikative Fauxpas: allen voran der inzwischen legendäre Peanuts-Vergleich des Vorsitzenden eines großen deutschen Kreditinstituts Mitte der neunziger Jahre. Gern erinnern wir uns auch an die wegretuschierte Luxus-Uhr eines DAX-30Vorstandsvorsitzenden: Die ursprüngliche Intention mag edel gewesen sein. Aus kommunikativer Sicht ist mit der Bildbearbeitung das Kind aber erst recht in den Brunnen gefallen. Die Retusche selbst stellt einen Mini-Bruchteil dessen dar, was der KommunikationsSuper-GAU das Unternehmen gekostet hat. Berühmt-berüchtigt war auch die Kommentierung des Pressesprechers eines führenden Fahrzeugherstellers, als im Rahmen des so genannten Elchtests eines seiner Fahrzeuge verunfallte: „Ein Vorstand kann nicht ein Statement abgeben, nur weil irgendwo auf der Welt ein Auto umgefallen ist.“

CO2 Index (g CO2/t*nm)

Dort kann man beobachten, dass für viele Vorstände der Job „Kommunikation“ eher eine lästige Pflichtübung als eine lohnende Investition ist. Auch wenn sie die Bedeutung anerkennen, Spaß sieht häufig anders aus. Sparringspartner und Unterstützung sollten sie in Unternehmenskommunikation und Investor Relations finden. Wenn das Orchester aber keinen harmonischen Kommunikationsreigen spielt, kommt es schnell zu Dissonanzen und so dringt mancher schiefe Ton nach draußen.

Zwischenlager 2 Capital Market Days

leg 2

Bermuda-Dreieck: Kommunikation Absender – Botschaft – Empfänger. Fertig, so einfach ist das! Jedenfalls in der Theorie. Und was sagt die Praxis?

Nachhaltiges Engagement haben sich mittlerweile viele Unternehmen auf die Fahnen geschrieben. Umso erstaunter ist dann die Reaktion, wenn sich dieses Engagement nicht in der Bewertung in CSR-Rankings widerspiegelt. Doch Engagement allein reicht nicht aus.

Presseverteiler, bei dem jeder sehen kann, an wen die Meldung verschickt wurde. Schön, wenn man mit einer Portion Selbstkritik und einer ordentlichen Prise Humor auf die Dinge blicken kann.

leg 1

senmanagement selbst ist oder das Schönreden von Effizienzsteigerungsprogrammen. Angesichts der Finanzkrise ist es wohl nur eine Frage der Konsequenz, dass die Krise sich auch auf die Kommunikation und ihre Budgets auswirkt – auch wenn die Nachfrage nach und die Bedeutung von zielgerichteter Kommunikation gerade in Krisenzeiten steigt. (siehe Artikel auf S. 17)

Gipfel Beste IR-Performance

TS 2

1. Definieren Sie Ziele und Strategie Ihrer Kommunikation. 2. Nehmen Sie Ihre Zielgruppe(n) und deren Informationsbedürfnisse ernst. 3. Erarbeiten Sie Botschaften, die authenKrise = Kommunikationskrise? tisch und verständlich sind. Eine Onlineerhebung zu Kommunikationstrends 2009, 4. Denken Sie daran: Führen Sie Dialoge bei der rund 500 Kommunikatoren nationaler und statt Monologe. internationaler Unternehmen und Organisationen zu 5. Seien Sie ehrlich und sagen Sie auch Themen und Maßnahmen befragt wurden, bestätigte: mal, wenn es nicht so gut läuft. Krise – wohin man schaut und hört. Ob es das Kri-

Investor-Relations-Arbeit der Spitzenklasse

TS* 1

Tipps für eine zielgerichtete Kommunikation

seite 25

seite 13

Stark engagiert – aber schlecht platziert?

Insbesondere in schwierigen Zeiten wird häufig die Frage nach dem Wert von Kommunikation aus der Schublade geholt: Landen die oftmals kostspielig kommunizierten Botschaften wirklich im Kopf des Empfängers? Was für eine Frage. Vor allem: eine gute! Ist eine zufrieden stellende Antwort in Sicht?

Fehlanzeige. Im Gegenteil. Diese Frage fördert widersprüchliche Reaktionen zutage und ruft schmerzhaftes Stöhnen bei Kommunikationsverantwortlichen hervor. Denn leider verhält es sich bei diesem kommunikationsphilosophischen Diskurs anders als mit Eintopf – er wird nicht besser, wenn man ihn immer wieder aufwärmt. Spannender wird es, wenn der Eintopf einmal aus einer anderen Perspektive umgerührt wird.

seite 12

12 10

*TS: Teilstrecke

nonstop 02/2010

nonstop 02/2010

13

14

out seafarers’ rights to decent conditions of work on a wide range of subjects, and aims to be globally applicable, easily understandable, readily updatable and uniformly enforced. Global instrument. It has been designed to become a global instrument known as the “fourth pillar” of the in-

ternational regulatory regime for quality shipping, complementing the key conventions of the International Maritime Organization (IMO). The resulting requirements for the construction of new ships have been defined in resolutions and standards. IMO res. 468 XII and ISO 6954 set tight limits for vibration and noise emissions.

nonstop 02/2010

nonstop 02/2010

15

16

IMO No. 1 IMO No. 2 Average curve IMO No.1 Average curve IMO No. 2

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Loaded cargo (t)

nonstop 02/2010

COSTS. “ECO-Patterns” analyzes the fuel consumption and helps to reduce it. nonstop 02/2010

CO2-Index (g CO2/t*nm)

12

The ILO’s Maritime Labour Convention, 2006 provides comprehensive rights and protection at work for the world’s more than 1.2 million seafarers. The new labour standard consolidates and updates more than 65 international labour standards related to seafarers adopted over the last 80 years. The Convention sets

Photos: YPS Collection, Dreamstime

RISK. Undesirable vibration can damage exposed ship components and cause safety hazards.

Photo: Dreamstime

OCCUPATIONAL SAFETY ON BOARD

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Photo: Dreamstime

Two ships identical by design supplied their operational data to feed the ECO-Patterns analysis tool. An evaluation of the data resulted in different Energy Efficiency Operational Indicator values (EEOI). As the diagram shows, performing a root cause investigation to improve energy efficiency would be well worth the effort. FutureShip offers ECO-Practices analyses to find the answers.

CO2 Index (g CO2/t*nm)

ECO-PATTERNS – ANALYZING ENERGY EFFICIENCY

17

IMO Nr. 1 IMO Nr. 2 Gemittelte Kurve IMO Nr. 1 Gemittelte Kurve IMO Nr. 2

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Ladung (t)

Infographics trendy Infographics are being more frequently used in corporate media. The reason: Mankind is a visually characterised creature. Children’s books and school books for first-formers contain coloured drawings; biology and geography books are full of sectional drawings and coloured tables. It is not surprising that readers have no difficulties in taking up information by means of infographics. Why is this procedure adopted in the teaching field? Basically speaking, reading is a detour,

for man is, by nature, strongly visual. The question already posed many years ago in teacher training was: How can we communicate information to our pupils quickly, interestingly and broadly? By making attractive graphics from dusty texts! Visual representation causes abstract material to be knowable faster and easier. With infographics, we are doing today what teachers have been putting into good practice for decades: Breaking down big subjects

into short pieces, showing this graphically, a matter that cannot be well communicated as a text. Tip: On the website www.editorial-design.com there is a sub-item on the topic of infographics. Also to be found there is an overview of the various kinds of infographics, a bibliography reference and check lists for the correct application of infographics.

Vodafone update, D A combination of text, image and infographics is used in this employee newspaper.


6

Results ICMA One: Category Business to Client (B2C) 056

— Pfui Teufel!

059

— Pfui Teufel!

Das Gute am schlechten

Alles, was uns Freude macht und amüsiert, entsteht aus der feierlichen Umwandlung von etwas Schlechtem zu etwas Grandiosem. Leider leben wir in einer Kultur, die ihre Genüsse dämonisiert

TexT

— Robert Pfaller — Erwin Olaf

FoTos

Jury-Statement Max Joseph, Magazin der Bayerischen Staatsoper, D “Max Joseph,” the magazine of the Bavarian State Opera is a succeeded mix of photography, illustration and the visualization of topics. The typography is very restrained, the pages are designed with a lot of white. This, together with the matte paper results in a very noble impression which mirrors the content perfectly.

Pfui!

Das kostbare Abscheuliche

An den Teufel glauben die meisten von uns zwar nicht, aber PfuiSagen ist uns weniger fremd. Wir tun es sogar immer öfter: Gerade in den letzten Jahren haben wir begonnen, uns mehr und mehr vor bestimmten Dingen zu ekeln. Und zwar eigenartigerweise genau vor solchen, die wir kurz davor noch als großartig, elegant oder glamourös empfunden hatten: Rauchen, Alkohol, Sex, schmutzige Worte oder schwarzer Humor — all diese Dinge sind uns heute mächtig unangenehm und wir wundern uns, wenn wir in alten Filmen Lauren Bacall und Humphrey Bogart einander Feuer geben sehen; wenn wir erfahren, welche Alkoholmengen in den 60er-Jahren noch für völlig unbedenklich gehalten wurden; wenn wir den selbstverständlichen Gruppensex unter gutbürgerlichen Personen in Antonionis »Il deserto rosso« beobachten. Was das Sprechen betrifft, halten wir uns ganz besonders zurück: wie wir meinen, um die Frauen nicht zu kränken, die wir heute offenbar für noch zartfühlender halten, als es das viktorianische 19. Jahrhundert getan hat. So könnte auch eine gar nicht allzu alte Fernsehserie wie »Sex and the City« bald als Dokument einer untergegangenen Epoche erscheinen, die der unseren kaum verwandter ist als das Zeitalter der Pyramiden. Und der schwarze Humor, den André Breton 1939 noch für das unverzichtbare Grundelement von Kunst hielt, ist so sehr verschwunden, dass bald nur noch Archäologen und Literaturhistoriker wissen werden, worum es sich gehandelt haben könnte. Wenn wir heute nach dem Teuflischen suchen, brauchen wir uns also nur anzusehen, wie wir viele unserer Genussmittel und Lustquellen behandeln. So wie Luzifer, dem Mythos zufolge, fiel, was ihn von einer Lichtgestalt zu einem Dämon werden ließ, scheint es auch mit ihnen passiert zu sein. Diese Veränderung ähnelt dem Wechsel der Beleuchtung auf dem Theater, wo das freundlich anmutende Szenenbild sich schlagartig verfinstert und dieselben vertrauten Konturen nun etwas Unheimliches, Ungutes bekommen. Mit derselben spontanen Gewissheit, mit der die Genüsse vorher bewundert wurden, werden sie nun verabscheut — sozusagen verteufelt.

Oliver Kahn Dmitri tcherniaKOv Peter eötvös albrecht mayer DJ hell hans neuenfels sOile isOKOsKi ilya unD emilia KabaKOv rObert Pfaller

036

Götter im Exil«, worin die antiken Gottheiten nach dem Sieg des Christentums eine unerkannte Existenz führen. Das Christentum hat schon sehr früh nicht nur antike Götter, sondern auch alle damaligen Vergnügungspraktiken wie Theater, Gesang, Wagenrennen oder Faustkampf heftig bekämpft — weil es sie verdächtigte, heidnische Kulte zu sein. In seinem Text »Über die Schauspiele« hat der radikale Kirchenvater Tertullian den Christen darum alle diese Dinge streng verboten. In einem Punkt hatte er dabei nicht unrecht: Vergnügungspraktiken sind tatsächlich Kulte. Denn das, was aus unguten Dingen großartige Dinge macht, ist das Feiern. Und Feiern — und nicht etwa Glauben — ist die Grundlage jeglicher Religion. Es tritt aber auch als »alltägliches Heiliges« auf: Wenn wir mit Freunden zusammen abends Bier trinken, dann handelt es sich um eine kleine kultische Feierlichkeit. In diesem Rahmen wird uns das Glas, das wir in Händen halten, zu einem grandiosen Beweis dafür, dass es sich zu leben lohnt. Am nächsten Morgen hingegen möchten wir Bier nicht einmal sehen oder etwa riechen, weil uns nun der feierliche Rahmen fehlt. Feiern ist jene rahmende kultische Praxis, die den zwiespältigen Dingen das Ungute nimmt und es in eine Quelle großartiger Lust verwandelt.

Bei einem kurzen Rundblick über das, was Menschen Freude macht, können wir bemerken, dass vieles davon mit einem zwiespältigen Element zu tun hat — das heißt mit etwas, das unter normalen Umständen als unlustvoll empfunden wird, unter speziellen Bedingungen aber zum Anlass eines Triumphes geraten kann. Der Fakir zum Beispiel, der auf einem Bett aus Nägeln liegt, findet das keineswegs angenehm, so wie wir die Latexmatratze. Vielmehr wird es für ihn zu einem Triumph, dass er es durch Übung so weit gebracht hat, den Schmerz zu ertragen. Dasselbe sehen wir in unserer Kultur in den schamanistischen Seminaren und Selbsterfahrungskursen, an deren Ende zum Beispiel die von der Gruppendynamik aufgepeitschten Manager barfuß über heiße Kohlen laufen. Wenn sie später berichten, das sei der großartigste Moment in ihrem Leben gewesen, so meinen sie damit nicht, wir sollten ihnen ein paar heiße Kohlen aus dem Ofen bringen, damit sie es gleich wieder probieren können. Auch der Masochist, der viel Geld ausgibt, damit ihm seine Domina einige Schläge versetzt, stänkert auf der Straße keine Passanten an, um etwa, wie es doch ganz leicht wäre, noch ein paar zusätzliche Gratisohrfeigen einzuheimsen. Fakir, Manager und Masochist haben jeweils einen Weg gefunden, um innerhalb eines besonderen Rahmens das, was jeder (und auch sie selbst) als unlustvoll empfinden würde, zum Gegenstand gesteigerter Lust werden zu lassen.

Die Lust am Unguten Die bloß guten Dinge und cleanen Menschen wie Angelina Jolie oder Bono langweilen und nerven uns schnell. Denn alles, was uns große Freude macht und amüsiert, entsteht nur aus der feierlichen Umwandlung von etwas Ungutem. Darum muss beim Feiern immer ein solch ungutes Element beteiligt sein. Man muss etwas »sündhaft« Teures nehmen (wie elegante Abendkleidung), etwas Ungesundes (wie Alkohol), etwas leicht Ekliges (wie Austern), etwas unvernünftig Anmutendes (wie erfundene Geschichten). Man kann den Geburtstag eines Erwachsenen nicht mit Multivitaminsaft zelebrieren. Darum sehen wir auch auf dem Theater und im Kino (den Feierorten erfundener Geschichten) mit Vorliebe das, was wir im Alltag meiden

Dämonisierung durch mangelndes Feiern Eine Kultur, die ihre Genüsse dämonisiert, hat die Fähigkeit verloren, jenen Rahmen herzustellen, den diese zwiespältigen Dinge benötigen, um als lustvoll erfahren werden zu können. Sigmund Freud hat darauf hingewiesen, dass die Teufel und Dämonen nichts anderes sind als frühere Götter. Wenn diese nicht mehr gefeiert werden, kehren sie — nunmehr sozusagen »rahmenlos« — als Dämonen wieder. Davon handelt Heinrich Heines witzige Erzählung »Die

oder bekämpfen: Schurken, Intrigen und Situationen, die den Helden in Schwierigkeiten bringen. Sogar der brave Friedrich Schiller hat diese scheinbare Inkonsequenz unserer ästhetischen Vorlieben gegenüber unseren moralischen Prinzipien erkannt und den »Gebrauch des Gemeinen und Niedrigen in der Kunst« in bestimmten Fällen als Notwendigkeit zugestanden.

Kultur als teuflischer Befehl Freilich beinhaltet das Feiern immer ein Gebot: Man darf sich nicht drücken, man muss mit dem Jubilar anstoßen — sogar wenn einem der Arzt den Alkohol verboten hat. »Sei kein Spaßverderber« — das ist der allgemeine Text des kulturellen Feiergebots. Darum ist dieses Gebot heute suspekt: Hier müssen Leute etwas anderes tun als das, was sie von sich aus wollen oder richtig finden. Das kann ihren Narzissmus kränken. Da halten sie sich lieber an Zurufe wie: »Be yourself!« So kommt es, dass Leute noch ein Gefühl der Befreiung empfinden, wenn sie im öffentlichen Raum alle Orte und Anlässe zerstören, die geeignet wären, sie durch kleine Gebote (zum Beispiel der Tabakkultur) über sich selbst hinauszubringen und sie etwas eleganter, glamouröser, exzessiver, großzügiger oder humorvoller erscheinen zu lassen, als sie es von sich aus wären. Die scheinbare Befreiung von all dem aber ist in Wahrheit eine gigantische Beraubung: Wenn wir uns »befreien«, indem wir die kulturellen Befehle, mal keine Spaßverderber zu sein, abschütteln, dann geraten uns unsere Lustmöglichkeiten zu Dämonen und wir beginnen das, was wir vom Leben haben könnten, abzulehnen. Wir selbst werden dann genau das, was den Titel einer feinen anarchistischen Zeitschrift des 19. Jahrhunderts bildete: arme Teufel.

Robert Pfaller wurde international bekannt durch seine Studien über Interpassivität. Seit 2009 ist der Kulturwissenschaftler Ordinarius für Philosophie an der Universität für angewandte Kunst Wien.

— Erfüllung

Nachtstück

Zwischen jung und erwachsen, Mann und Frau, Natur und Zivilisation, tag und traum

Fotos

— Bill henson, courtesy of the artist & Roslyn Oxley9 Gallery, sydney

Christoph sChlingensief Margot KässMann luC Bondy & andré Müller diana daMrau terenCe Kohler david ClaerBout Mats eK

ie fünf Einrichtungen der SPK – Staatliche Museen zu Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Ibero-Amerikanisches Institut und Staatliches Institut für Musikforschung – bewahren Kulturgüter von herausragender Bedeutung und aus ganz unterschiedlichen Sparten. In ihrer Gesamtheit bilden die Bücher, Archivalien, Objekte und diversen Text-, Bild- und Tondokumente ein einzigartiges, ungeheuer vielfältiges Wissensarchiv. Die Digitalisierung dieser mitunter hochempfindlichen Materialien erfordert differenzierte Lösungen e – eine großformatige historische Landkarte ist anders zu handhaben als eine dreidimensionale Skulptur, ein millimetergroßes Relief auf einem mesopotamischen Rollsiegel oder eine Audio-Quelle. r Es reicht aber nicht aus, die Kulturschätze einfach zu digitalisieren und einen unsortierten Datenwust zu produzieren. Ebenso wie die Originale müssen auch die Digitalisate systematisch geordnet und erschlossen werden, um eine sinnvolle Quelle für die Wissenschaft und die interessierte Öffentlichkeit darzustellen. Digitalisierungsvorhaben werden daher häufig im Rahmen von wissenschaftlichen Projekten durchgeführt, in denen die jeweiligen

SCHWERPUNKT ZUKUNFT/FOCUS ON THE FUTURE

26.05.2010 13:14:50 Uhr

10-15_Zukunftswerkstatt_RZ.indd 2

32 Sammeln und Bewahren/ColleCting and preServing

26.05.2010 16:40:53 Uhr

SpK 2/10

Besuch im Gedächtnisspeicher. Visiting a repository of memory.

T

he five institutions in the SPK – the Staatliche Museen zu Berlin, the Staatsbibliothek zu Berlin, the Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, the Ibero-Amerikanisches Institut and the Staatliches Institut für Musikforschung – hold extremely important cultural goods from a wide variety of fields. Taken together, their books, archival materials, objects, and various text, image and audio documents represent a unique, richly diverse archive of knowledge. Digitising these sometimes highly sensitive materials requires sophisticated solutions e – a large historical map must be treated differently from a three-dimensional sculpture, a half-inch relief on a Mesopotamian cylinder seal or an audio resource. r However, it is not enough to digitise these cultural treasures, generating a mass of unsorted data. Like the originals, the digital copies must be systematically organised and catalogued if they are to serve as a useful resource for both scholars and an interested public. That is why digitisation is often carried out within the scope of research projects in which the respective holdings are processed and researched at the same time. t But in view of the wealth of holdings requiring digitisation and digital preservation, automated processes will be essential to support cataloguing,

10-15_Zukunftswerkstatt_RZ.indd 3

SpK 2/10

26.05.2010 11:36:49 Uhr

Sammeln und Bewahren/ColleCting and preServing 33

albeit with their continued development specific­ ally tailored to this purpose. u Broader strategic efforts are necessary to make the digitised materials of cultural heritage available in comprehensive Internet portals, such as the German Digital Library (currently under devel­ opment); its European counterpart, Europeana; and specialised research portals. In addition to the wide­scale creation of digital content (which alone requires enormous financial and staff re­ sources), the challenges lie primarily in national and international coordination efforts, the formu­ lation of technical and content standards, i the interoperability of available information systems, long­term storage in archives and copyright is­ sues. Libraries, museums and archives work with various standards that must be brought into line when the interdisciplinary portals are set up. The SPK is working in different areas to design digital worlds of knowledge that are globally ac­ cessible. o A digitisation strategy is currently being developed throughout the foundation, and there are plans to establish materials­related digitisation centres in the medium term. A digi­ tisation centre was set up in the Staatsbibliothek in 2009; it is mainly responsible for printed and special library materials. Due to its interdisciplinary structure and national importance, the SPK also plays a special role in in­ stitutional networks, in comprehensive activities and in efforts to make works of cultural heritage available in digital information portals. After all, the interests of museums, libraries and archives are close to its heart, and it unites all the relevant subject areas under one roof. One example is the initiative launched by the SPK to define a position on ‘open access’ that is jointly supported by other German cultural institutions and also formulated in such a way that it can be endorsed by inter­ national art and cultural institutions. So far it is

10-15_Zukunftswerkstatt_RZ.indd 4

26.05.2010 16:34:52 Uhr

d www.kulturstiftung­des­bundes.de

D

Bestände zugleich bearbeitet und erforscht wer­ den. t Daneben werden wir aber angesichts der Fülle an Beständen, die noch der Digitalisierung und digitalen Aufbereitung harrt, künftig nicht auf automatisierte Verfahren zur Unterstützung bei der Erschließung verzichten können, die eigens hierfür weiterentwickelt werden müssen. u Noch breiter angelegte, strategische Anstren­ gungen sind aber bei der Bereitstellung des digi­ talisierten kulturellen Erbes in übergreifenden Internetportalen nötig, etwa der in Aufbau befind­ lichen Deutschen Digitalen Bibliothek und ihrem europäischen Pendant, der Europeana, aber auch in wissenschaftlichen Fachportalen. Außer in ei­ ner flächendeckenden Generierung der digitalen Inhalte (dies ist allein schon ein finanzieller und personeller Kraftakt!) liegen die Herausforde­ rungen hier vor allem in der nationalen und in­ ternationalen Koordinierung, der Definition von technischen und inhaltlichen Standards, i der Interoperabilität der vorhandenen Nachweissys­ teme, der Langzeitarchivierung und in Urheber­ rechtsfragen. Bibliotheken, Museen und Archive bringen hier unterschiedliche Voraussetzungen mit, die es bei dem Aufbau spartenübergreifender Portale im Ergebnis zu harmonisieren gilt. Die SPK arbeitet in verschiedenen Bereichen an der Gestaltung weltweit zugänglicher, digitaler Wis­ senswelten. o Stiftungsweit wird derzeit eine Digi­ talisierungsstrategie entwickelt. Dazu sollen mittel­ fristig materialbezogene Kompetenzzentren für die Digitalisierung aufgebaut werden. Bereits seit 2009 besteht an der Staatsbibliothek ein Digitalisierungs­ zentrum, das insbesondere für Druckschriften und bibliothekarische Sondermaterialien zuständig ist. Aufgrund ihrer spartenübergreifenden Struktur und nationalen Bedeutung spielt die SPK aber auch eine besondere Rolle in Netzwerken, bei übergreifenden Aktivitäten und der Bereitstellung von Kulturerbe in digitalen Nachweisportalen, hat

In times of rapidly changing information sys­ tems, museums, libraries and archives face im­ mense challenges. The original works they hold are important assets and often unique source materials in our knowledge society. To ensure that they are used optimally in the future, these holdings must be digitised on a vast scale. But even if funding were available for a mass digit­ isation project à la Google, the institutions that preserve cultural artefacts, such as the Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), are confronted with tasks that go far beyond digitisation alone.

d www.iai.spk­berlin.de/drittmittelprojekte

Magazin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz./Magazine of the Prussian Cultural Heritage Foundation.

In Zeiten sich rasant verändernder Informa­ tionssysteme sind Museen, Bibliotheken und Archive mit immensen Herausforderungen kon­ frontiert. Die von ihnen verwahrten Originale sind wichtige Beiträge und oftmals einzigartige Quellen für unsere Wissensgesellschaft. Um sie auch in Zukunft optimal nutzbar machen zu kön­ nen, geht an einer umfassenden Digitalisierung der Bestände kein Weg vorbei. Aber selbst wenn Mittel für eine Massendigitalisierung à la Google zur Verfügung stünden – Kulturgut bewahrende Institutionen wie die Stiftung Preußischer Kul­ turbesitz (SPK) stehen in diesem Zusammenhang vor Aufgaben, die weit darüber hinausgehen.

r As part of the KUR programme initiated by the Federal Cultural Foundation and the Cultural Foundation of German States, the Staatsbib­ liothek zu Berlin and the Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research in Potsdam are developing an innovative approach to stabilising highly brittle papers. It will be used primarily on newspaper pages damaged by decay, which will be restored and laminated in large quantities in order to create a suitable basis for the digitisa­ tion and long­term preservation of the originals.

Von/by: Hermann Parzinger* 

e The Ibero­Amerikanisches Institut, the Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology and arvato services have launched a concept study on the digital pre­ servation of holdings and cultural artefacts. The project examines the requirements for small and medium­sized libraries looking to automatically digitise printed artefacts of different sizes and materials. It is being co­financed by the European Regional Development Fund of the European Union.

Digitalisieren und erforschen. Digitising and researching.

Magazin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Magazine of the Prussian Cultural Heritage Foundation.

special/schwerpunkt 5

t The Kupferstichkabinett – Museum of Prints and Drawings in the Staatliche Museen zu Berlin owns an extremely valuable collection of more than five thousand drawings by Karl Friedrich Schinkel. Up to now it has been extremely diffi­ cult to access these works. In a project funded by the Federal Ministry of Education and Research, the drawings will be catalogued, digitised, pre­ served and researched. In addition to the optimal preservation of the drawings, there are plans for an online database, publications and a major Schinkel exhibition in 2012.

spk issue 1

d www.smb.museum/schinkel

sPk 2/10

t Das Kupferstichkabinett der Staatlichen Mu­ seen zu Berlin verfügt über einen unvergleichlich kostbaren, mehr als 5.000 Zeichnungen umfas­ senden Bilderschatz Karl Friedrich Schinkels, der bislang nur schwer zugänglich war. In einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt werden die Zeichnungen nun wissenschaftlich erschlossen, digitalisiert, konserviert und erforscht. Ziel des Projekts sind eine optimale Bewahrung der Blätter, eine Onlinedatenbank, Publikationen und eine große Schinkel­Ausstellung im Jahr 2012.

12 zukunftswerkstatt sPk/sPk future LaB

Voraussetzungen schaffen. Creating a foundation.

zukunftswerkstatt spk/spk future laB 11

r Im Rahmen des KUR­Programms der Kul­ turstiftung des Bundes und der Kulturstiftung der Länder entwickelt die Staatsbibliothek zu Berlin gemeinsam mit dem Fraunhofer­Institut für Angewandte Polymerforschung in Potsdam modellhaft einen innovativen Lösungsansatz zur Stabilisierung hochbrüchiger Papiere. Im Mittel­ punkt stehen zerfallsgeschädigte Zeitungsseiten, die massenweise saniert und laminiert werden sollen, um geeignete Voraussetzungen für die Digitalisierung und die Langzeiterhaltung der Originale zu schaffen.

spk 2/10

Die Zukunft ist digital. The future is digital.

Anforderungen erkennen. Identifying requirements.

spk issue 1

e In einer Konzeptstudie zur digitalen Be­ stands­ und Kulturguterhaltung des Ibero­Ameri­ kanischen Instituts, des Fraunhofer­Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik sowie arvato services werden die Anforderun­ gen an die automatisierte Digitalisierung von gedrucktem Kulturgut unterschiedlicher Forma­ te und Materialarten aus der Sicht kleiner und mittlerer Spezialbibliotheken untersucht. Dieses Projekt wird von der EU im Rahmen des Europä­ ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

2 schwerpunkt/special

aUsGaBe/IssUe 2/10

aUsGaBe/IssUe 2/10 4,50 €

Untitled, 2007 / 2008 (type C photograph, 127 x 180 cm) –

Untitled, 2007 / 2008 (type C photograph, 127 x 180 cm) –

Jury-Statement

10-15_Zukunftswerkstatt_RZ.indd 5

34 Sammeln und Bewahren/ColleCting and preServing

26.05.2010 11:37:54 Uhr

SpK iSSue 1

SpeCial/SChwerpunKt 5

 Kunstgewerbemuseum, Schloss Köpenick, Depot im Wirtschaftsgebäude, Sammlung historischer Handwerkzeuge. Kunstgewerbemuseum, Köpenick Palace, storeroom in the outbuilding, collection of historical tools.

Fotos von/Photos by: Stjepan Sedlar 

Die Museums-, Bibliotheks- und Archivbestände der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und ihrer Einrichtungen haben enzyklopädischen Charakter und gehören zu den umfassendsten weltweit. Ihre Bewahrung für zukünftige Generationen ist eine Aufgabe von gesellschaftlicher Tragweite. Stjepan Sedlar, Student an der Ostkreuzschule für Fotografie und Gestaltung, besuchte Magazine und Depots der SPK. Seine Reportage gibt Einblicke in Orte, die durch die unmittelbare Wirkung der Originale einen ganz besonderen Reiz ausüben.

 Staatsbibliothek zu Berlin, Magazin im Haus Unter den Linden. Staatsbibliothek zu Berlin, stacks in the Un­ ter den Linden branch.

Kunstgewerbemuseum, Schloss Köpenick, Depot

Kunstgewerbemuseum, Schloss Köpenick, Depot im

im Wirtschaftsgebäude, Studienarbeitsplatz im

Wirtschaftsgebäude, Sammlung ostasiatischer

Porzellandepot.

Tabakfläschchen.

Kunstgewerbemuseum, Köpenick Palace, storeroom

Kunstgewerbemuseum, Köpenick Palace, storeroom

in the outbuilding, desk in the

in the outbuilding, collection of East Asian

porcelain storeroom.

snuff bottles.

26.05.2010 11:45:08 Uhr

32-37_Archiv_Reportage_RZ.indd 3

Jury-Statement

26.05.2010 11:45:21 Uhr

32-37_Archiv_Reportage_RZ.indd 4

perspectief

UWV

nummer 4 | DECEMBER 2009

26.05.2010 11:45:34 Uhr

Iris Steijvers van Orselen en Kristel Koolhaas 21 WEER THUIS

rubriek leverde heel veel reacties op. Schizofreniepatiënt Jan Blokland heeft

een keuze worden gemaakt, maar alle

dit jaar de eerste prijs van € 250 gewon-

inzendingen blijven voorlopig ‘in

nen in de fotowedstrijd Gelukt in 2009

portefeuille’. De redactie onderzoekt

met de foto ‘Vier weken na opname weer

de mogelijkheden van een internet-

thuis’. De fotowedstrijd – waarin werd

versie van uwv Perspectief waarin alle

opgeroepen grote of kleine successen te

inzendingen een plaats zouden kun-

laten zien – is een initiatief van Ypsilon,

nen krijgen.

de vereniging van familieleden en be-

Blijft u dus gedichten, foto’s en teke-

trokkenen van mensen met schizofrenie

ningen sturen naar uwvperspectief@

of een psychose.

uwv.nl of uwv Concerncommunicatie, Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam.

De jury over Bloklands foto: ‘Het is een

Vermeld ‘creatief’ in de linkerboven-

oprechte en integere foto die de echt-

hoek van de envelop of als onderwerp-

heid van de fotograaf weerspiegelt. Een

regel in de e-mail.

treffend stilleven, ook qua compositie

De redactie

vormen een reizende expositie. Deze is in

mooi.’ Alle vijftien winnende foto’s januari te zien in museum Het Dolhuys in Haarlem. Kijk op www.ypsilon.org/fotowedstrijd.

MASKER

BERG OP EN NEER

Draag jij net als ik een masker in je leven?

Je wilt de berg op

En voel je ook ‘het is niet echt’ wat we in ons

maar stort neer

beleven?

je wilt genieten maar je huilt wilt sterk zijn maar voelt je zwak.

Je laten zien is al moeilijk genoeg, maar vraag je eens af waarom je iedere keer een

vanwege borderline-

ander masker droeg

symptomen een waouitkering. Voorheen

Waarom je verbergen achter die mooie ogen en

‘Laat je kracht zien’

Wieke Gaus heeft epilepsie en schrijft gedichten

Hoe krijg je weer grip op je bestaan?

over haar aandoening.

Opstaan en verder gaan

Ook schreef ze samen

liefdevolle lach?

met Monica Warbroek

en als geen ander zeggen:

Weg met dat masker, laat zien wie je bent met je

het boek In balans, uit

ook al deed het zeer, ik sta er weer.

winkel, op dit moment

innerlijke pracht

balans, een boek met

vult ze haar dagen met

Want van buiten droeg je een masker

achttien verhalen van

schrijven en schilderen.

Protserig en klaar voor gevecht

‘V

vrouwen over leven met

Dus ga je de berg op en

epilepsie.

ook al stort je neer:

Jouw gevoel van binnen: draag dat naar buiten,

Meer weten: kijk op

je vecht je door je

want dat is geen masker

www.leefmetepilepsie.

eigen grenzen en dat

orig jaar hebben we de opleidingen on-

en memory met plaatjes, gebaren en de spelling van de

derwijsassistent en sociaal pedagogisch

woorden.

werk afgerond. Daarna zijn we ruim vijf

weken vrijwilligerswerk gaan doen op een dovenschool

We hebben allebei een Wajong-uitkering en werken daarnaast als klassenassistent in het speciaal onderwijs

in Ghana. De zus van Kristels schoolmentor werkt daar

voor kinderen die moeite hebben met horen. Ik op

als vrijwilliger en hij had onze hulp gevraagd. Wij zijn

de Guyotschool in Haren en Kristel op de Dr. M.

zelf vanaf onze geboorte doof en we wilden graag een

Polanoschool in Rotterdam. Ondertussen werken we

dovenschool in Afrika steunen, om juist daar te laten

aan nieuw materiaal voor Ghana en ook andere landen

zien dat je ondanks doofheid zo veel kunt. In Neder-

hebben belangstelling, zoals Kameroen, Senegal,

land hebben wij het goed en we vinden dat ieder mens

Mauritanië, Benin en Kenia. We hopen dat het een

gelijke kansen verdient, gehandicapt of niet, ook in

succes wordt en dat het materiaal door stichtingen

arme landen.

bekostigd gaat worden. Dan kunnen nog meer

Op 26 juni 2008 vertrokken we naar Ghana met allerlei

kinderen het gebruiken.

schoolmaterialen, onder andere pennen en kladblok-

Ook in Afrika hebben dove kinderen hun dromen, maar

ken, voor de vijfhonderd kinderen van Ashanti School

die kunnen ze niet realiseren als hun taal niet goed is.

for the Deaf in Jamasi. We hebben daar veel gepraat

Met behulp van kwartetten en memory vergroten ze

met kinderen, lesgegeven en sportactiviteiten georga-

hun woordenschat en spellingvaardigheid. Wij hopen

niseerd. De kinderen waren heel open, ze wilden ons

dat dat dove kinderen in arme landen een betere toe-

van alles vertellen. Leuk! Maar we merkten dat hun

komst biedt. Ook met een beperking kun je veel. Dat

taalniveau laag ligt. Woorden kennen ze mondjesmaat

willen we iedereen graag meegeven: kijk naar wat je

– vaak wel de gebaren. Daarom zijn we zelf ontwik-

wel kunt!’ (Zie ook www.sokpo.nl voor informatie over de

kelingsmaterialen gaan maken, zoals kwartetspelletjes

Ashanti School for the Deaf in Jamasi.) Z

Als dat lukt kun je trots

was ze fotomodel en filiaalleidster in een

Dat is pas echt.

Elly Otjens:

‘Ik moet de lijn pakken naar mijn eigen geluk’

Leeftijd:

De oproep om gedichten, foto’s of

Elvira Maas (44) heeft

uwv perspectief | 7

tekst: marjan vleerlaag | beeld: yvonne brandwijk | uwv perspectief | 5

Naam:

ruimte voor u Vanwege de beperkte ruimte moest

Hann van Schendel:

26.05.2010 11:45:41 Uhr

6 | uwv perspectief | tekst: karina meerman | beeld: maurits giesen 4 | uwv perspectief

tekeningen op te sturen voor deze

UWV perspectief, NL The magazine has a circulation of 950.000 copies. The cover story presents the job prospects of single employees depicted on the cover. The total layout is calm and even. Typography and page layout are perfectly balanced.

32-37_Archiv_Reportage_RZ.indd 5

MIJN PERSPECTIEF 1

The museum, library and archive holdings of the Stiftung Preußischer Kulturbesitz and its institutions are encyclopaedic in scope, and rank amongst the most comprehensive worldwide. Preserving them for future generations is a matter of social importance. Stjepan Sedlar, a student at the Ostkreuz School of Photography and Design, visited the SPK’s storerooms and repositories. His photo reportage provides glimpses of places that hold a special charm through the presence of original objects.

32-37_Archiv_Reportage_RZ.indd 2

SpK, Magazin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, D Spk, the magazine of the “Prussian Cultural Heritage Foundation” presents this many-faced foundation on 64 pages. The design adapts the different topics through colour, illustration and picture language. In comparison, the typography is the same through the whole magazine. Altogether, this magazine creates a mix of classic and modern design.

Waar put je kracht uit als ziekte altijd en eeuwig je metgezel is? Geloof en spiritualiteit kunnen bronnen van kracht zijn. Anderen halen inspiratie uit hun eigen geest. Of ze gaan schilderen, zoals Elly Otjens.

Het is een lang traject van persoonlijke ontwikkeling en innerlijke groei. Elly Otjens (59) volgt dat traject al haar hele leven. Ze heeft een kwetsbare gezondheid. Tuberculose toen ze drie was, zieke darmen op haar twintigste, abcessen in haar mond, problematische nieren, zwakke longen, bloed dat niet stolt, reumatische klachten. Specialisten spreken van een zeldzame erfelijke aandoening die alleen in haar familie voorkomt. Het went nooit Als zelfstandige vrouw moest Elly op haar 41ste accepteren dat ze voortaan afhankelijk zou zijn van anderen. Ze zit nu achttien jaar in een rolstoel, maar om hulp vragen went nooit. Wel heeft ze geleerd te zeggen wat ze wel en niet prettig vindt. ‘Dat moet wel. Als ik ziek ben, komen hier mensen helpen met douchen, aankleden, naar de wc gaan...’

Bronnen van kracht

‘Ook in Afrika hebben dove kinderen hun dromen’

Elly’s lichaam is misschien moe, haar geest blijft actief en creatief. Haar interesses zijn bronnen van inspira-

Zoeken naar wat er écht toe doet

tie, ook op dagen dat ze doodop is en zich miserabel

G

voelt. Fotograferen, schilderen, buurtkinderen helpen met huiswerkvragen, dingen maken: Elly pakt het al-

eestelijk verzorgers in ziekenhuizen

lemaal grondig aan. Ze blijft positief, maar niet altijd.

zijn er niet alleen voor mensen met

‘Vorige winter ging het heel slecht. Het was donker en

een geloof. De professionele hulpver-

ik voelde me erg ziek. Op een gegeven moment dacht

leners praten met iedereen die daar be-

ik: wat kan ik doen om dat gevoel van onwelbevinden

hoefte aan heeft. ‘Ziekte beschadigt de rode draad van

om te zetten in iets positiefs? Ik dacht: kleur!’ Ze kocht

het leven’, zegt humanistisch raadsvrouw Ineke Bakker

doeken en ging schilderen.

van het Erasmus mc in Rotterdam. ‘In mijn werk stel ik vragen waardoor mensen ontdekken hoe die rode

Nóg een kuur

draad gerepareerd wordt, door op zoek te gaan naar

Wie gezond is, kijkt naar een zieke en denkt: als mij

wat hun leven zin geeft. Daaruit halen ze de kracht om

dat zou overkomen, gooide ik het bijltje erbij neer. De

nl en http://inbalans

maakt je niet minder

door te gaan. Moederschap, een huisdier, de vereni-

werkelijkheid is vaak anders, zegt geestelijk verzorger

uitbalans.hyves.nl.

als mens,

ging, vrienden, muziek: het verschilt per mens.’ En het

Francesco Kortekaas van het Nederlands Kanker Insti-

maar juist meer.

is geen kwestie van even een hobby zoeken, zegt Ineke.

tuut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amster-

The yearbook ICMA One

Example pages yearbook ICMA One 01

ICMA One, ISBN 978-3-00-034297-4

at a price of 35 Euro n Shipping is included n The DVD contains the book in English and in German language. n Easiest way to order: Please look at www.corporate-media-award.com there is a field “Bookorder”. n It‘s also possible to send an e-mail: nkuepper@corporate-media-award. com n Don‘t forget the exact address for the invoice.

2 Kundenzeitschriſten B2B 12

1/2010

Zoom 1 | 2010

n DVD

Il periodico di AET

Category 2: Customer Magazines B2B

Uno sguardo rivolto al sole

About the book The yearbook of the first ICMA consists of 10 Pdf files with a total of 356 pages. The yearbook has about 700 pictures.

Y

Uno sguardo rivolto al sole Il sole, fulcro del nostro sistema planetario: fonte energetica e creatore dei ritmi e delle stagioni.

00

Zoom, Il periodico di AET Das Magazin des Schweizer Stromanbieters erscheint im Tessin und daher in italienischer Sprache. Fotos, Illustrationen und längere Textstrecken sind charakteristisch für diese Zeitschri. Die Gesamt-Anmutung ist sehr hochwertig, was durch die großzügigen Weißräume und das klare Seitenlayout unterstützt wird. Zoom, Il periodico de AET, CH, Bronce Award

2 Customer Magazines B2B 29

2 Customer Magazines B2B 30

concepts by Hochtief, D, Award of Excellence Photography

concepts by Hochtief, D, Award of Excellence Photography


septemBer OKtOBer

lassics.com · universalmusic.at

7

2010

Results ICMA One: Category Business to Client (B2C)

Fotos: Rosa Frank

D-TIPP: LINA GARANCA –

V

Mit seinem neuen Chef Cornelius Meister startet das ORF Radio-Symphonieorchester in eine vielversprechende künstlerische Zukunft. Der gerade erst dreißigjährige Dirigent aus Hannover, dem es in seiner Position als Generalmusikdirektor in Heidelberg sogar gelang, in Sparzeiten wie diesen zusätzliche Stellen im Orchester zu schaffen, fühlt sich der Wiener Musiziertradition auch aus familiären Gründen sehr verbunden.

V

BANERA CHESTRA SINFONICA NAZIONALE LLA RAI REL MARK CHICHON

4779014 · AB 13.08.10

ielleicht hat er ja alles der Oma zu verdanken. Diese – um genau zu sein, die Mutter seines Vaters – wurde nämlich 1897 in Wien geboren, und obwohl sie im Lauf ihres 98 Jahre währenden Lebens viel in der Welt herumkam und zuletzt in Hannover zu Hause war, sei sie doch eine echte Wienerin gewesen, fest verwurzelt in der reichen, vielfältigen Kultur der k. k. Monarchie, die für ihn heute noch spürbar sei, meint Cornelius Meister. „Es ist selten, dass in einer Stadt, wenn man durch die Straßen schlendert, mehrere Stilepochen nebeneinander präsent sind. Man hat den Eindruck, dass man hier gleichzeitig Beethoven, Brahms und Boulez begegnen könnte“, sagt er und wundert sich über die Neugier und die positive Resonanz, mit der man ihn in Wien aufgenommen hat, „obwohl die Stadt neue Gesichter gar nicht nötig hätte. Es gibt jeden Abend hunderte Veranstaltungen mit ausgezeichneten Musikern. Aber ich bemerke nichts von Routine im negativen Sinn. Man ist nach wie vor hungrig.“

Zu jung, um sich zu beschränken

4778614 · 17.09.10

Kit Armstrong und der Saisonstart im Musikverein

Gesellschaft der Musikfreunde in Wien

Das für ein Wiener Orchester typische Klangbild und die Wiener Musiziertradition sind Meister – nicht zuletzt dank seiner familiären Wurzeln – ebenfalls ein großes Anliegen. „Das war ein wesentlicher Grund, dass wir zusammenpassen. Die Stadt, die Johann Strauß, aber auch Beethoven und Brahms lieb hat, vereint darin genau das, was auch mir wichtig ist: Ernsthaftigkeit und Musikantisches, in einer Art frühem Crossover-Gedanken. Das ist mir selbst sehr nah, denn ich habe mit meinem Vater viele Schubert-Tänze vierhändig am Klavier gespielt, aber auch die Symphonien von Beethoven und Bruckner; das war auch eine gute Schule im Blattlesen.“ Der 2002 verstorbene Konrad Meister, Pianist und Klavierprofessor an der Musikhochschule Hannover, war der wichtigste Lehrer und Mentor seines hochbegabten jüngsten Sohns, den die Musik bereis als Kleinkind mächtig anzog. „Ich erinnere mich, dass ich zu Hause nie festgelegte Klavierstunden hatte, sondern immer dann, wenn es sich ergab. Das ist das Schönste, was einem als Kind passieren kann. Ich habe Musik nie als etwas Äußerliches erlebt, sondern sie war einfach immer da – schon als ich noch im Bauch meiner Mutter war; sie war auch Klavierlehrerin. Auf diese Weise gehört Musik bis heute zu meinem Leben.“

Dass das RSO nach einer langen kritischen Phase, in der es wegen der geplanten Ausgliederung aus dem ORF in seiner Existenz bedroht war, zu neuen künstlerischen Höhenflügen aufgelegt und hierfür bestens disponiert ist, sorgt auf beiden Seiten für hohe Motivation. „Das Orchester hat sich aktiv für mich ausgesprochen. Man traut mir offenbar zu, dass ich mit jugendlicher Selbstverständlichkeit das gemeinsame Ziel verfolge“, freut sich der 1980 geborene Senkrechtstarter über einen Vertrauensvorschuss. Seiner Bestellung im Jänner 2009 war ein Kennenlernen anlässlich einer CD-Produktion mit Werken Gottfried von Einems vorangegangen. Danach wurden „gleich die Ärmel aufgekrempelt. Die strukturelle Situation ist inzwischen wesentlich besser als vor einem halben Jahr. Aber auch in künstlerischer Hinsicht ist das RSO für die nächsten Jahrzehnte besonders gut aufgestellt“, schwärmt Meister. „Es ist eines der wenigen großen Orchester mit klarem Profil, und dieses Profil passt sehr gut in unsere Zeit. Es ist kein Nischenorchester. Früher gab

Cornelius Meister

vies, sein Lehrer war. Dem Vater verdankt er den entscheidenden Hinweis auf den Unterschied zwischen der geistig-emotionalen und der rein körperlichen Dimension des Dirigierens: „Er sagte immer: Die unerfahrenen Musiker verspannen sich in ihrem Bewegungsapparat und bleiben dabei emotional unterkühlt – aber umgekehrt wird ein Schuh daraus. Man muss geistig in höchster Anspannung sein – leidenschaftlich, verträumt, ekstatisch. Aber gleichzeitig sollte man die Muskeln nicht zur Unzeit anspannen. Man wird sonst nicht gut durch einen ganzen Abend kommen, und durch ein ganzes Musikerleben schon gar nicht. Entscheidend ist, dass man seinen Bewegungsapparat so unter Kontrolle hat, dass man das Stück mit voller Emotion durchleben kann, ohne sich auf die Technik konzentrieren zu müssen.“ Als Geringschätzung des handwerklichen Aspekts will er das freilich nicht verstanden wissen. „Man sollte schon genügend Zeit darauf verwenden, das zu erlernen, denn wir Dirigenten beeinflussen mit

Musik von Anfang an

Startklar für künstlerische Höhenflüge

explosionsbereit

2742537 · AB 09.07.10

es getrennte Hörerschichten für die Klassik und die sogenannte Moderne. Die wachsen jetzt zusammen, das Publikum ist sehr aufgeschlossen für Randgebiete. Diese Verbindungen interessieren auch mich ganz besonders, und das RSO hat diese Kompetenz in der Moderne wie im klassisch-romantischen Repertoire.“

te eine gewisse Abwechslung, aber keine Beliebigkeit. Ich lege gerade eine Excel-Datei meines Repertoires an, das einige hundert Werke umfasst. Da gibt es auch keinen Schwerpunkt. Es gab aber sehr wohl eine Reihenfolge, die mir wichtig war. Meine erste Bruckner-Symphonie – die Siebente – wollte ich zum Beispiel erst dirigieren, als ich dreißig war. Mit meiner ersten Strauss-Oper habe ich gewartet, bis ich achtundzwanzig war; das war ‚Arabella‘ in Hamburg, inzwischen ist ‚Salome‘ dazugekommen. Auch mit Mahler habe ich mir viel Zeit gelassen. Ich habe mich mit diesen Werken weit im Voraus beschäftigt, aber trotz meiner Neigung bewusst eine Chronologie eingehalten, weil ich bestimmte Dinge nicht vor anderen gemacht haben wollte.“

der Zeichengebung und der ganzen Körperhaltung, wie das Orchester klingt.“ Das Geheimnis der Interpretation liege jedoch in der Imaginationskraft des Dirigenten, „wie klar er selbst die Musik in seinem inneren Ohr hört“.

Universalität ohne Beliebigkeit Als Rüstzeug für seinen frühen Erfolg hat Cornelius Meister eine in jeder Hinsicht umfassende Ausbildung mitbekommen. Er hat zehn Jahre lang Cello gespielt, und während der Ausbildung zum Pianisten und Dirigenten hat er im Nebenfach Horn studiert – inklusive der Beschäftigung mit der historischen Aufführungspraxis. „Das ist für meine Generation doch selbstverständlich, dass man sich über das alles informiert hat“, sagt er – um im selben Atemzug zu betonen, wie sehr ihm an einem ganzheitlichen Zugang gelegen sei. Persönliche Vorlieben scheinen ihm fremd, und er hat keine Absicht, sich in der Arbeit auf eine bestimmte Epoche zu konzentrieren oder Schwerpunkte zu setzen: „Ich mache nur Stücke, bei denen mir das Herz aufgeht. Ich bin zu jung, um mich zu spezialisieren. Ich möch-

Die Kunst der Balance Während der Vorbereitungszeit, in der er seine innere Klangvorstellung entwickelt, trennt er sich wochenlang kaum von den Partituren und schätzt vor allem die Möglichkeit, sich ein Stück auf dem Klavier anzueignen: „Was ich als Pianist nicht spielen kann, kenne ich nicht in- und auswendig.“ Während der Probenzeit ist es sein oberstes Ziel, „in kürzestmöglicher Zeit zum besten Ergebnis zu kommen.“ Erklärungen seien auch nur manchmal nötig: „Das ist je nach Stück verschieden. Bei manchen muss man den Hintergrund erzählen oder – in der Moderne – die Spieltechnik erläutern. Aber alles, was man nonverbal erreichen kann, versuche ich auf diesem Weg zu erreichen. Ich probe nicht länger als notwendig – aber auch nicht kürzer; und dass ich entscheiden darf, was ich für notwendig halte, ist der Vorteil meines Berufs.“ Zu seinen Konzertverpflichtungen mit dem RSO kommen ab 2011 auch wieder Opernproduktionen im Theater an der Wien, wo Cornelius Meister diesen Sommer mit der „Fledermaus“ debütiert hat. Die Oper mit ihren spezifischen Arbeitsbedingungen – „im Repertoirebetrieb gibt es oft gar keine Möglichkeit, mit den Musikern vorher Verabredun-

Das Idealmaß der Spannung Eine „wesentliche Prägung“ von zu Hause hat Cornelius Meister auch für das Dirigieren bekommen, obwohl er die eigentliche Ausbildung in diesem Metier anderswo absolvierte: zunächst an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover, später am Mozarteum in Salzburg, wo neben Karl Kamper sein Vorvorgänger beim RSO, Dennis Russell Da-

32

Der Neue. Cornelius Meister präsentiert sich als Chefdirigent des ORF RSO Wien.

33

gen zu treffen“ – war ihm von Anbeginn gleich wichtig: „Ich dachte immer, wenn sich Oper und Konzert in meinem Terminkalender ungefähr die Waage halten, habe ich mein Ziel erreicht.“

Deutschlands jüngster GMD Als Assistent am Theater Erfurt und Kapellmeister an der Staatsoper Hannover hat er sich gewissenhaft hochgedient, ehe er als Gast an den großen Häusern in Hamburg, München und Leipzig in Erscheinung trat. Und 2005 war es so weit: Als jüngster Generalmusikdirektor Deutschlands bekam er seine erste fixe Position in Heidelberg, wo er noch bis 2012 Oper und Konzert gleichermaßen zu betreuen hat. Dort bringt er als nächste Premiere „Otello“ heraus und setzt im Rahmen der Abonnementkonzerte die Serie von Klavierkonzerten fort, die er vom Instrument aus leitet. Besonders glücklich ist er darüber, wie in Heidelberg sein Konzept für Musikvermittlung aufgegangen ist: „Der Gemeinderat hat zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt. Damit konnten wir sogar zusätzliche Stellen im Haus schaffen. So ist es gelungen, das Orchester als Teil der gesamten Stadt zu verwurzeln.“ Ambitionen in Richtung Musikvermittlung wird Cornelius Meister selbstverständlich auch in Wien entwickeln: „Das ist eine wichtige gesellschaftspolitische Angelegenheit, davon kann es nie genug geben, und es gibt immer neue Wege zu entdecken.“ Der eigene Nachwuchs hat die Liebe zur Musik unterdessen längst entdeckt. Die Zwillinge Julius und Jonathan sind mittlerweile drei und betätigen sich nicht nur, wie einst der Vater, begeistert am Klavier, sondern singen dazu auch aus vollem Hals. Kein Wunder. Ihre Mutter, Katharina Sellschopp-Meister, ist schließlich Sängerin – und somit das Missing Link im musikalischen Haushalt. Monika Mertl

Donnerstag, 21. Oktober 2010 ORF RSO Wien Cornelius Meister Dirigent Martin Grubinger Schlagzeug

Musikfreunde, Gesellschaft der Musikfreunde Wien, A A special feature of this magazine is that red frames have been placed in images in some articles. This means the observer is shown an image in an image. Moreover: The double-column page makeup is used with many variants.

Egon Wellesz Symphonie Nr. 9, op. 111 HK Gruber Rough music. Concerto für Percussion und Orchester Béla Bartók Konzert für Orchester, Sz 116

Monika Mertl, freie Kulturpublizistin in Wien, schreibt für in- und ausländische Printmedien über Musik und Theater. Außerdem ist sie Autorin biographischer Bücher über Nikolaus Harnoncourt („Vom Denken des Herzens“, 2004) und Michael Heltau („Auf Stichwort“, 2008).

34

35

UNTERNEHMEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN & MÄRK TE

1.500°C

Das Eisen ist heißer als ein Vulkan. Die ideale Gießtemperatur liegt bei 1.350 °C, mehr als 10 °C Abweichung sind nicht erlaubt.

E

Schifffahrt, Zeitschrift des Verbandes Deutscher Reeder, D (Shipping, Magazine of the German Shipowners‘ Association) In a big photostory, the production of ship‘s engines is shown. The story starts with a double-page spread: The photo shows how the liquid iron is filled into pouring ladles and from there into the mould of the future engine. On this page otherwise only the title, there is the header and the caption. A spectacular start.

s ist vier Uhr in der Früh. Das MANWerk in Augsburg liegt nahezu im Dunkeln da – bis auf die Gießerei. Dort laufen die Vorbereitungen für den Guss: 110 Tonnen Eisenschrott werden in mehreren Öfen auf fast 1.500 °C – heißer als ein Vulkan – erhitzt und geschmolzen. Das flüssige Eisen wird nach Erreichen der Temperatur in so genannte Gusspfannen umgefüllt. Die Temperatur ist zu der Zeit noch höher, als sie für den Guss notwendig ist, da das flüssige Metall bis zum eigentlichen Guss noch abkühlt. Die ideale Gießtemperatur liegt bei 1.350 °C. Eine zu große Abweichung von mehr als 10 °C könnte den Guss ruinieren. Immerhin entspricht der Wert des zu gießenden Rohlings ca. 150.000 Euro. Die Gusspfannen werden zur vorbereiteten Grube in der benachbarten Halle transportiert. Dort wurde zuvor mehrere Tage mit großer Sorgfalt die Form aus mit Harz gehärtetem Quarzsand vorbereitet. Männer in silberfarbenen Schutzanzügen und tiefschwarzen Schutzbrillen stehen um die Grube und die Gussspfannen. Insgesamt vier Gusspfannen füllen zunächst zwei Bassins. Dann werden die Stopfen gezogen, sodass die Form von unten nach oben mit dem flüssigen Eisen gefüllt werden kann. Nur so kann die Luft optimal aus der Form entweichen. Es kommt jetzt darauf an, dass sich keine Blasen im Metall bilden. Exakt 100 Sekunden dauert dann der eigentliche Guss. Weniger als zwei Minuten entscheiden darüber, ob ein gewaltiger Motorblock später viele Jahrzehnte einwandfrei funktioniert. Die Motoren, die hier gegossen werden, sind meist jahrelang rund um die Uhr im Einsatz. Jetzt ist allerding erst einmal erhebliche Geduld gefragt. Frühestens 2–3 Wochen später

FEUERSCHUTZ: Wie Vulkanforscher tragen die Arbeiter Schutzanzüge gegen die Hitze des Metalls.

18

SCHMELZEN: Bei über 1000 °C wird Eisenschrott zu Rohmaterial eingeschmolzen.

DEUTSCHE SEESCHIFFFAHRT 09/2010

DEUTSCHE SEESCHIFFFAHRT 09/2010

19

UNTERNEHMEN & MÄRK TE

Am Anfang war das Feuer Der maritime Standort heißt Augsburg. Ein wesentlicher Teil der Wert-

DREI WOCHEN: So lange dauert es, bis der Motorblock abgekühlt ist und aus seiner Form geholt wird.

schöpfung von Neubauten findet hier im Werk von MAN Diesel & Turbo statt. Dabei ist es egal, ob die Schiffe in Asien oder Europa gebaut

wird zu sehen sein, ob der Guss gelungen ist und den Anforderungen entspricht. So lange nämlich kühlt das Metall in der Grube aus. Das Modell 18 V48/60 ist ein 4-TaktMotor mit 18-V-förmig angeordneten Zylindern und einer Bohrung von 480 mm. Dieser Motortyp kommt sowohl bei stationären Kraftwerksanwendungen als auch als Schiffsantrieb zum Einsatz. Mit

FLUSS: Das flüssige Eisen wird in die Gusspfannen gefüllt, von dort in die Form des künftigen Motors.

werden. Eine Reportage von der Wiege der Großmotoren. Von Christoph Papsch

20

16

DEUTSCHE SEESCHIFFFAHRT 09/2010 UNTERNEHMEN & MÄRKTE

ein Motor dann 2.500 Tonnen auf die Waage. Aufgrund ihrer Größe werden die 2-Takt-Motoren direkt bei den Werften von Lizenznehmern gebaut. Wenn sich nach drei Wochen des Wartens zeigt, dass der Guss geglückt ist, wird der Rohling zunächst sandgestrahlt und in der Gussputzerei von Gussresten, Kanten und Fremdstoffen befreit. Hier arbeiten Männer unter schwersten Bedingungen: mit Atemschutz und staubdichten Anzügen schleifen sie Ecken und Kanten am Rohling. Feinster Staub wirbelt dabei durch die lichtdurchflutete Halle. Erst im Anschluss an diesen Arbeitsgang wird die Oberfläche metallisch blank gemacht, wie man es aus den Maschinenräumen der Ozeanriesen kennt, bevor es weitergeht. Jetzt geht es zum „Feinschliff “. In dieser Halle werden die gesäuberten

2.500 t

So viel kostet der Guss eines Motor-Rohlings. Wenn in den entscheidenden Sekunden des Gusses Blasen entstehen, muss er wieder eingeschmolzen werden.

DEUTSCHE SEESCHIFFFAHRT 09/2010

DEUTSCHE SEESCHIFFFAHRT 09/2010

21

DEUTSCHE SEESCHIFFFAHRT 09/2010

27

17

DEUTSCHE SEESCHIFFFAHRT 09/2010 UNTERNEHMEN & MÄRKTE

150.000 Euro

21.600 kW gehört er zu einem der größten Motoren, die in Augsburg hergestellt werden. In fertigem Zustand wird er 14 Meter lang, über 5 Meter hoch sein und 265 Tonnen wiegen. Bei MAN geht es aber noch viel größer: Bei den riesigen 2-TaktMotoren für die größten Schiffe sind die Motorblöcke dann größer als ein vierstöckiges Mietshaus. Für eine Leistung von 87 MW der neuesten Megacarrier bringt

UNTERNEHMEN & MÄRK TE

Rohlinge ihrer Bestimmung gemäß gefräst, vermessen, bearbeitet und für die Montage vorbereitet. An schweren Eisenhaken schweben die Eisenriesen behutsam durch die Halle zu ihrem Verarbeitungsplatz.

nig geändert. Die High-Tech-Anlagen von heute ähneln allerdings kaum noch den ersten Anlagen. Gleich geblieben ist aber der Faktor Mensch. Trotz computergesteuerter Produktion hängt Erfolg oder Misserfolg der Produktion immer noch davon ab, ob Ingenieure und Facharbeiter den richtigen Dreh raus haben. Der Weltmarktführer bildet intensiv aus und entwickelt die Motoren ständig weiter. In der nächsten Halle geht es zur Montage, denn bislang ist nur der Motorblock als Herzstück entstanden. Hier werden die einzelnen Komponenten wie Kolben, Pleuelstangen, Kurbelwelle, Schwungrad, Zylinder und Zylinderköpfe in das Gehäuse eingebaut. Den Zusammenbau von Gehäuse und Kurbelwelle nennen die Arbeiter liebevoll „Hochzeit“. Viele der Komponenten und auch Kleinteile werden ebenfalls in Augsburg vor Ort gefertigt, damit die Qualität des Gesamtproduktes aus einer Hand kommt. Große Gerüste sind um die Motoren gebaut, auf denen die Fachleute ar-

Hier wurde der Dieselmotor entwickelt Die Motoren entstehen heute auf historischem Gelände. Die ältesten Gebäude auf dem Augsburger MAN-Gelände stammen noch aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, wurden allerdings mehrfach modernisiert. Der Stammsitz der MAN Diesel & Turbo Gruppe in Augsburg ist ein geschichtsträchtiger Ort: in diesen Hallen entwickelte Rudolf Diesel in den Jahren 1893 bis 1897 zusammen mit MAN-Technikern den ersten Dieselmotor der Welt. Zwar hat sich am Konstruktionsprinzip der Motoren seitdem theoretisch we-

So viel kann ein Schiffsmotor mit einer Leistungsfähigkeit von 87 MW wiegen.

„HOCHZEIT“: So heißt der Zusammenbau von Kurbelwelle und Gehäuse.

1897 Vor über 100 Jahren hat Rudolf Diesel auf dem selben Gelände zusammen mit MAN-Technikern erfolgreich den ersten Dieselmotor konstruiert. FEINSCHLIFF: In der Gussputzerei werden die Motorblöcke von Fremdmaterial gereinigt und geglättet.

22

MEDICINA DEPORTIVA

DEUTSCHE SEESCHIFFFAHRT 09/2010

DEUTSCHE SEESCHIFFFAHRT 09/2010

CRONOLOGÍA DE LAS LESIONES

Su objetivo reside en “descansar un tiempo de las maratones” para centrarse más en otro tipo de competiciones como el duatlón o el triatlón.

<<VIENE DE LA PÁG.18

seguido con las plantillas es repartir la carga de forma equilibrada, rentabilizando la pisada. De este modo, hacemos trabajar toda la planta del pie, evitando sobrecargar sólo unas determinadas zonas. Además, las plantillas están hechas con materiales que proporcionan mayor confort”, describe el técnico protésico. Según subraya la deportista, las plantillas le han ayudado “a poder soportar bien la carga de kilómetros de carrera que necesitan los entrenamientos y la participación en una maratón. Además, puedo decir que han solucionado el problema que tenía en el pie”. PRIMEROS SÍNTOMAS DE LE-

SIÓN. Las primeras molestias

comenzaron preparando la maratón de Berlín, hace ya año y medio. Tras conseguir en Alemania su mejor marca -2 horas, 36 minutos y 58 segundos- la atleta navarra Ana Casares descansó durante varias semanas. Sin embargo, al retomar los entrenamientos, los dolores en el tendón noticias.cun

20

de Aquiles persistían. Comenzó entonces a preparar la maratón de Rotterdam (abril de 2008). En ella debía conseguir la marca mínima necesaria para acudir a las Olimpiadas de Pekín (agosto de 2008). Pero la lesión fue en aumento y finalmente tuvo que desistir. No pudo competir en Rotterdam y, por tanto, quedó descartada su participación olímpica. “No dejé de entrenar, pero sí tuve que dejar de correr. Cambié los entrenamientos por la bici y la natación o por correr en el agua, que son actividades sin apenas impacto en el tendón”, explica la maratoniana y triatleta. El diagnóstico inicial fue una tendinosis (desgaste e inflamación) en el tendón de Aquiles. A pesar del tratamiento recomendado por un especialista de Madrid, al cabo de un año la afección no había mejorado. “Creo que nunca me adapté a esas primeras plantillas que me hicieron en Madrid”, asegura la navarra. Tanto es así que “en marzo del año pasado mi pie derecho dijo basta y sufrí una fractura de estrés en el escafoides tarsiano del pie derecho”, recuerda. EVOLUCIÓN RÁPIDA Y SATISFACTORIA .Una

vez que la fractura de escafoides ya había consolidado, las molestias en el tendón de Aquiles seguían persistiendo. Por este motivo, la deportista acudió al especialista de la Clínica, el doctor Gonzalo Mora, quien confirmó el diagnóstico de tendinosis del Aquiles. Pasado el verano “continuaban las molestias en el tendón, con el agravante de que Ana ya se había empezado a preparar para la maratón de San Sebastián”, recuerda el doctor Mora. Ambas lesiones, fractura y

Ana Casares (Pamplona, 21-6-1971) desarrolla una brillante carrera como triatleta, duatleta y corredora de maratones 2001 y 2003: Campeona de España de Duatlón

3-2008: fractura de estrés en el escafoides tarsiano

2000-2005: 14 veces internacional con la Selección de Duatlón y Triatlón 2005: 1er puesto Maratón Ciudad Real 2006: 3er puesto Maratón de Valencia 2007: 4º puesto ranking nacional de maratón

Las lesiones se deben a que el pie de Casares es cavo, por lo que el reparto de cargas es desigual

3 TRATAMIENTO En septiembre de 2008, el traumatólogo le prescribe unas plantillas a medida Se hace un molde exacto del pie

Se colocan las plantillas, formadas por varias capas, calientes

Sistema de navegación no fluoroscópica en un paciente con insuficiencia cardiaca

Salida de aire bloqueada: se conserva la forma del pie

Al pisar sobre el molde, las plantillas se adaptan a la forma del pie

La Clínica ha creado una unidad específica para la atención médica de esta enfermedad con el objetivo de dar una atención más global y especializada

Las lesiones están controladas

Las capas se adhieren por el calor

CUN n Cerca de 15 millones de

d derec cho Pie derecho de Ana An C Casares sobre s u plantilla plan a tililla su

E rreparto El p rto o de d pe p pesos esos s es equili es ui ibra b ad do equilibrado

europeos sufren insuficiencia cardiaca, según datos de la sociedad europea de cardiología lo que convierte a esta enfermedad en “una auténtica epidemia y en un problema asistencial de primer orden, debido a la elevada cantidad de ingresos hospitalarios que motiva y a su elevada morbimortalidad, en algunos casos mayor que muchos tipos de tumores”, asegura el doctor Juan José Gavira, especialista del Departamento de Cardiología de la Clínica. Dado el creciente aumento de la incidencia de esta enfermedad, este centro médico ha

Evita que el pie “baile”

4 LAS PLANTILLAS

5 RECUPERACIÓN

Compuestas de varias capas de materiales adecuados para su lesión y actividad

Soporte estabilizador en poliéster

Forro confortable para el deportista, con poliuretano

Material viscoelástico para la propulsión

Quilla estabilizadora propulsora, en poliéster Transmiten el impulso de la punta del pie

Rodete de amortiguación, elastómero de caucho

Tras la colocación de las plantillas, libre de molestias, la deportista vuelve a obtener buenos resultados en competición 9-11-2008: 1er puesto carrera Behobia-San Sebastián (20 km) 30-11-2008: 1er puesto Maratón de San Sebastián

Absorbe los golpes en el talón

22-2-2009: 2º puesto nacional Maratón de Sevilla

Plantilla: vista inferior

abril-junio 2009

2 Kundenzeitschriſten B2B 13

noticias.cun

21

8

2 Customer Magazines B2B 14

Dossier intErvista

Il periodico di AET

Dossier REPORTAGE

Dossier REPORTAGE

Le serre del giardino botanico di Zurigo sono un buon esempio di utilizzo passivo dell’energia solare nell’architettura.

Il piano d’approvvigionamento termico di HafenCity, il nuovo quartiere di Amburgo, si basa sul collegamento fra un approvvigionamento a lunga distanza, già esistente, ed unità di approvvigionamento di calore decentralizzate, che si trovano sul posto, sotto forma di collettori solari da 1800 m2.

noticias.cun

octubre-diciembre 2009

2 Customer Magazines B2B 22

dIE aufSTeiger eigeNTLiCh iST aCeroMex heuTe SChoN eiNe BeDeuTeNDe grÖSSe uNTer MexiKoS STahLSerViCeCeNTerN. DoCh DeN VeraNTWorTLiCheN STehT Der SiNN NaCh Mehr: Sie WoLLeN auCh iN Die Liga Der uMSaTZSTärKSTeN aufTragSferTiger DeS LaNDeS aufSTeigeN.

I raggi solari a onde corte attraversano i vetri riscaldando l’aria. Il calore accumulato non può però a sua volta fuoriuscire poiché i raggi di calore, ad onde lunghe, rimangono intrappolati all’interno. Per le serre del giardino botanico di Zurigo si è usato il plexiglas poiché permette un migliore attraversamento della luce rispetto al vetro.

eiNe groSSforMaTige BySTar L LaSerSChNeiDaNLage SoLL ihreN TeiL DaZu BeiTrageN.

LaS E r f ü r aLLE LaSTE r : Maßgeschneiderte LKW aus dem Mercedes-Benz-Werk Molsheim waTE r j E T X X L: Die neue ByJet Classic L besticht durch Präzision und Zuverlässigkeit au f STE I g E r ac E r o m E X: Vom Stahlcenter zum Job-Shop Nummer eins E XP E rTE n g E S P r äc h: L&D Jet Techniek und Bystronic Division Waterjet g E STa m P auTo m o c I ó n : ByVention auf Linie gebracht

Dossier

La voce dell’esperto

Oltre i confini

40 Cosa succede quando il sole non tramonta o non sorge più?

nostra stella solare. Tecnica Fatti e cifre

A chiare lettere

44 Sei riflessioni sul ruolo del sole come fonte energetica

1

Fausto Leidi Presidente del Consiglio di amministrazione di aet

2

La poliedrica forza del sole

Raphaël Domjan, presidente di PlanetSolar, vuole fare il giro del mondo in catamarano sfruttando l’energia solare. In questa intervista ci parla dell’avventura che comincerà a breve e della produzione energetica del futuro.

sere utilizzata per produrre energia elettrica in maniera più razionale ed economica rispetto ai tradizionali impianti fotovoltaici. In un contesto di mercato ora più complesso, per aet è infatti assolutamente necessario, oltre che continuare a rispondere al pro­ prio mandato volto a fornire alla popolazione e all’economia ticinese energia sufficiente a prezzi convenienti, investire in nuove tecnologie e sviluppare forme di energia sostenibile. Così come la forza del sole non è cosa ovvia, non lo è nep­ pure l’innovazione e la vitalità. C’è infatti bisogno di dinamismo, collaborazione e trasformazione a tutti i livelli. aet, come comu­ nicato sui media, dallo scorso agosto è guidata dai direttori ad interim Claudio nauer e Roberto Pronini. un cambiamento im­ portante reso necessario dalla delicata situazione che viveva l’azienda la scorsa estate. e ora, con maggiore collegialità e vi­ gore, aet si appresta ad affrontare le sfide energetiche future.

Che significato ha per lei il sole, signor domjan? È la nostra fonte di luce e calore, il primo presupposto per la vita. Inoltre, secondo me, rappresenta per l’uomo la risorsa energetica principale, una risorsa che negli ultimi tempi ha perso un po’ della sua importanza, ma che in futuro dovrà essere maggiormente sfruttata, soprattutto in sinergia con le nuove tecnologie. Non è mai troppo tardi per fare marcia indietro.

Come dobbiamo agire? Alla base di ogni trasformazione dev’esserci la consapevolezza dell’esistenza di un problema. Se noi continuiamo a puntare tutto sull’energia fossile mettiamo in pericolo non solo l’ambiente che ci circonda ma anche l’economia; una connessione, questa, che sfortunatamente viene spesso dimenticata. In Svizzera ab-

Anche le piante sanno utilizzare al meglio l’energia solare. La fotosintesi è infatti uno dei più antichi processi biochimici presenti sulla Terra: dall’energia presente nella luce, che viene assorbita grazie ad un pigmento verde chiamato clorofilla, le piante creano l’energia che serve loro per crescere.

8

3

9

Gli impianti fotovoltaici si basano sulla tecnologia dei semiconduttori: grazie all’irraggiamento solare un semiconduttore come il silicio diventa conduttivo. In una cella solare si crea così tra due strati semiconduttori una tensione elettrica. Più celle solari collegate fra loro vengono definite un modulo solare.

Grazie ai forni solari in Madagascar ogni anno viene salvato più di un ettaro di bosco. Le famiglie, poi, ne approfittano doppiamente visto che così risparmiano i soldi per la legna e il carbone, due materie prime che consumano fino a un quarto delle entrate mensili. Il costo di un forno solare viene ammortizzato nello spazio di mezzo anno.

Il neocastellano Raphaël Domjan è il fondatore e il presidente di PlanetSolar, un’impresa impegnata nella costruzione della barca ad energia solare più grande al mondo. Questo autista di ambulanze, specialista in salvataggi, guida alpina e pilota crede in un futuro senza energie convenzionali. Con il suo viaggio intorno al mondo in un catamarano ad energia solare vuole attirare l’attenzione sulle potenzialità delle energie rinnovabili. A partire dal 2011 compirà un viaggio all’equatore come skipper insieme all’avventuriere francese Gérard d’Aboville.

signor Domjan, con il progetto Planetsolar lei vuole fare il giro del mondo sulla più grande barca ad energia solare mai costruita al mondo, lunga 30 metri e dotata di pannelli solari che vantano una superficie di 470 m2. Per lei questo progetto non rappresenta però solo un’avventura, ma vuole anche essere un messaggio rivolto all’umanità. Si tratta di un’avventura, ma non solo. In passato gli esploratori e gli avventurieri scoprivano nuove terre. Oggigiorno ciò non è più necessario: le scoperte consistono nel dare il proprio contributo alla creazione di condizioni di vita migliori. In questo senso PlanetSolar è un’avventura al servizio dell’umanità. Vogliamo rendere visibili a tutti le potenzialità delle energie rinnovabili ed in particolare quelle dell’energia solare. Come si svolgerà il viaggio? La sua barca navigherà solo quando splenderà il sole? No. Immagazzineremo l’energia solare grazie a delle batterie e potremo navigare

4

anche di notte. Nel peggiore dei casi, viaggiando senza sole a 15 km all’ora, potremo contare su un’autonomia di tre giorni. Ciò è possibile soltanto grazie all’impiego di strumenti altamente tecnologici… Non direi. Non abbiamo voluto trasformare la nostra barca in un laboratorio galleggiante: essa è equipaggiata con una tecnologia assolutamente alla portata di tutti. Utilizzeremo infatti strumenti acquistabili anche in un supermercato. La tecnica necessaria per compiere imprese straordinarie grazie all’energia solare esiste già da tempo e funziona in modo sicuro. Durante il viaggio seguiremo i ritmi e i tempi della natura utilizzando tutte le risorse che essa ci metterà a disposizione, e quindi non solo il sole, ma anche il vento e le correnti. il suo catamarano viaggerà grazie al fotovoltaico. negli ultimi tempi si è invece parlato molto del solare termico, una forma di sfruttamento energetico intrapresa anche nell’ambito del progetto airlight energy (vedere Dossier Background a pag. 18). Quale di queste forme energetiche è quella del futuro? Non si tratta di scegliere tra una forma e l’altra. Con l’energia solare sono possibili

I collettori a tubi sottovuoto, in cui il ricevitore si trova in un tubo di vetro privo d’aria, sono i più efficienti poiché permettono di mantenere basso il grado di dispersione termica. Il liquido del termovettore invade il ricevitore trasportando il calore all’accumulatore. Due terzi dei collettori solari di Dalmannkai funzionano secondo questo principio.

DaS MagaZ iN üBer SChNeiDeN uND BiegeN 2/10

Il terzo rimanente è invece composto da collettori piani con un’inclinazione di 30 – 35 gradi. Grazie al metodo di costruzione semplificato (dietro una copertura in vetro viene scaldato un tubo di rame meandrico) il montaggio risulta meno costoso di quello dei collettori con tubi sottovuoto. Nella scelta dei collettori il parere degli architetti ha giocato un ruolo chiave.

11

Dossier REPORTAGE

Con il calore del sole è anche possibile cuocere! In Madagascar si utilizzano per esempio semplici forni solari in grado di sviluppare, grazie ai raggi solari, temperature fino a 150 gradi.

biamo tutto ciò che ci serve per produrre energie rinnovabili. Per poter cambiare dobbiamo contare sull’iniziativa dei singoli e delle aziende. Sulla politica purtroppo non possiamo riporre grandi fiducie.

La sezione di Dalmannkai è una delle più variegate del nuovo quartiere di HafenCity. Nonostante vi siano uffici, bar e ristoranti, la maggior parte degli edifici ospita case d’abitazione. Al momento lo scopo è quello di riuscire a fornire il 40% dell’acqua calda necessitata tramite l’utilizzo di collettori d’energia solare.

10

Dossier REPORTAGE

Dossier i ntervista

Con i suoi 27 moduli solari incurvati il Serpentine Solarshuttle è in grado di generare una potenza di più di 2 kW. Perfino quando il tempo è particolarmente «britannico» la corrente generata è sufficiente a trasportare 42 passeggeri dal Boat House al Diana Princess of Wales Memorial Fountain.

Un sistema appositamente sviluppato ottimizza il funzionamento dei moduli solari, della batteria e del motore elettrico. La batteria è sufficiente per viaggiare 30 chilometri in completa oscurità. Rispetto ad una barca a diesel il Serpentine Solarshuttle, a emissioni zero, permette di risparmiare ogni anno 2,2 tonnellate di CO2.

Best choice. Bystronic an der EuroBLECH 2010.

Zu dEn VIELEn identitätsstiftenden facetten der im Nordosten Mexikos gelegenen Metropole Monterrey gehört die Stahlindustrie. Das Stahlmuseum horno 3 (zu Deutsch: ofen 3) ist passenderweise in Teilen der «fundidora», der gießerei, untergebracht, wie der vor einem Vierteljahrhundert Konkurs gegangene Stahlkonzern mit dem wohlklingenden Namen Compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey noch heute gleichermaßen bewundernd wie liebevoll genannt wird. Die fundidora hat die entwicklung Monterreys zum industriellen Zentrum Mexikos mitgeprägt, war zeitweise die größte arbeitgeberin der Stadt, wurde aber nicht zuletzt von der Last aus Vergangenheit und Traditionen erdrückt, die so gar nicht zur reichen, weltoffenen und zunehmend mondänen Millionenstadt von heute passt. Das Dach des ehemaligen hochofens gewährt einen eindrücklichen Blick über die modernen geschäfts- und Wohnviertel hinweg zu den Bergen, die einen ring um die Stadt bilden, und auf die industriellen Schwergewichte Monterreys: Neben der größten Brauerei des Landes, feMSa, sind dies in erster Linie der Zementhersteller Cemex sowie der glasproduzent Vitro. Die beiden Letzteren zählen weltweit zu den bedeutendsten Vertretern ihrer Branche. auch die zwei universitäten genießen internationales renommee, insbesondere die private hochschule Tecnológico de Monterrey, die vom Wall Street Journal zu einer der besten Business Schools der Welt gekürt wurde. gute Bildungseinrichtungen, eine moderne infrastruktur, die Nähe zu den uSa: Viele nationale firmen haben ihre Zentrale in Monterrey, und viele internatonale Konzerne unterhalten hier Dependancen. Bei zahlreichen geschäften geht es um Stahl, der auf Spanisch «acero» heißt. und das ist gut für aceromex, eines der umsatzstärksten Stahl-Servicecenter des Landes, das seinen Sitz ebenfalls in Monterrey hat.

Halle 12, Stand B30 / B48 | Halle 11, Stand G46

Laser | Bending | Waterjet bystronic.com

«Dobbiamo sfruttare tutte le potenzialità del sole in sinergia con le nuove tecnologie. Perché ciò avvenga ci vogliono aziende come AET, che sanno stare al passo con i tempi.» Raphaël Domjan

diversi metodi. E poi non bisogna dimenticare che esistono anche altre fonti energetiche rinnovabili dalle grandi potenzialità. In futuro avremo bisogno di una vasta gamma di metodi intelligenti per la produzione. Forse il solare termico è in grado di fornire prestazioni migliori del fotovoltaico, ma non sempre, essendo adatto soprattutto ad impianti di grandi dimensioni. Nel campo della produzione energetica l’importante è intraprendere nuove vie, arrivare dove mai nessuno prima d’ora era arrivato. Questo è il principio che sta alla base anche di PlanetSolar. non è però un fatto che per poter soddisfare le esigenze energetiche del futuro saranno necessarie anche le energie convenzionali? Io sono un ecologo pragmatico e non mi contrappongo di principio a tutte le energie convenzionali. Sono convinto che le diverse forme di energia abbiano la loro ragione di essere. Il problema di base cre-

do che sia da ricercare altrove e più precisamente nei costi energetici. In generale bisogna infatti dire che l’energia ha prezzi troppo bassi: oggi conta solo il prezzo d’acquisto, i costi per l’utilizzo non sono importanti. Ciò deve cambiare e sono sicuro che cambierà. I costi per la produzione delle diverse forme di energia si pareggeranno e ciò equivarrà ad un aumento dei prezzi. Anche la Svizzera dovrà piegarsi a questi sviluppi internazionali. spera che con prezzi più alti il consumo energetico diminuirà? No, il consumo non diminuirà. Al contrario: il futuro è dell’elettricità. Guideremo auto elettriche e riscalderemo le nostre case con pompe termiche ad elettricità. Le aziende elettriche come AET ci forniranno l’energia di cui necessitiamo per vivere e diventeranno più importanti. Ciò significa però che saranno anche confrontate con grandi responsabilità.

1 2 3

I forni solari vengono prodotti nel sud del Madagascar da artigiani locali presso le officine dell’Association pour le développement de l’énergie solaire (ADES). Grazie ai contributi che giungono all’organizzazione gli apparecchi possono essere distribuiti alla popolazione a prezzi modici.

Se continueremo a puntare tutto sulle energie fossili metteremo in pericolo sia l’ambiente che ci circonda che l’economia. Con PlanetSolar vogliamo mostrare a tutto il mondo le potenzialità delle energie rinnovabili, in particolare di quella solare. Una volta che le termopompe (ad elettricità) e le auto elettriche avranno conquistato il mercato, saranno le aziende come AET a fornirci l’energia per vivere, senza emissioni nocive.

STahL-SErVIcEcEnTEr und joB-ShoP La semplice vendita però non basta: l’ADES fa conoscere i vantaggi dei forni solari alla popolazione organizzando dimostrazioni di cottura e offrendo anche corsi presso le proprie sedi. Il forno a forma di scatola è indicato per cuocere alimenti in modo uniforme, mentre quello a forma di parabola è perfetto per arrostire in modo veloce.

12

13

Con il sole non si ottiene soltanto calore, ma anche energia elettrica. Sia grazie alle centrali eliotermiche (vedere in proposito la doppia pagina seguente) che agli impianti fotovoltaici, come quello utilizzato sulla barca Serpentine Solarshuttle che si trova presso Hyde Park a Londra. 14

15

S E E I L a S E r P r E c I S I o n c o m Pa n y, Ta I wa n :

Laserschneiden am Limit

Intervista: Peter Christoph

5

Zoom, Il periodico de AET, CH, Bronce Award

Text: Martin engel, Bilder: holly Wilmeth

Per una serra la forma ideale è quella a cupola poiché permette al sole di penetrarvi indipendentemente dalla sua posizione. Dal momento che le perdite di calore non si verificano a causa del volume di un edificio, bensì a causa della superficie, la sfera è perfetta in quanto presenta la superficie più piccola in rapporto al suo volume.

Un viaggio fotografico attorno al mondo, dalla Svizzera attraverso la Germania e il Madagascar fino all’Inghilterra e alla Spagna, ci mostra quanto siano molteplici le possibilità di utilizzo diretto dei raggi solari. Da un semplice forno solare a una complessa centrale eliotermica. Certo, è riduttivo associare il concetto di energia solare esclusivamente a quello di energia elettrica: ci si dimentica infatti che da sempre l’umanità si affida al calore del sole senza l’impiego di tecnologie moderne.

FOTOGRAFIA: KEYSTONE/SANG TAN

34 Breve guida ai misteri e ai segreti della

22 Energia ricavata dal sole, giorno e notte

38 Curiosità sul sole

In viaggio con il sole

er ognuno di noi il sole può essere considerato una presenza ovvia, oppure possiamo lasciarci sorprendere di giorno in giorno dalla sua luce e chiederci come render­ lo ancora più utile per la nostra vita. Come mostra la storia sul circolo polare artico nel dossier oltre i confini il colore e la luce che il sole ci dà non sono distribuiti uniformemente sulla superfi­ cie terrestre. e questo lo sa anche il nostro ospite dell’intervista, Raphaël Domjan, che si sta preparando ad un affascinante viag­ gio attorno all’equatore a bordo di un catamarano solare. en­ trambi gli articoli ci mostrano come il sole sia un dono prezio­ so da utilizzare, operando insieme, a maggior beneficio di tutti. L’azienda elettrica ticinese (aet) intende assumersi le pro­ prie responsabilità anche in questo ambito contribuendo a trovare nuove soluzioni, per esempio partecipando all’innovativo progetto di airlight energy (pagina 18). grazie a esso l’energia solare può es­

l’energia solare più economica.

FOTOGRAFIA: JOLANDA FLUBACHER

Alla scoperta dell’energia In concreto

P

Background

FOTOGRAFIA: ADES – WWW.ADESOLAIRE.ORG

Punto focale cultura e l’economia del Ticino.

06 La base di quasi ogni fonte energetica

32 L’energia che viene dal deserto

18 La ditta ticinese Airlight Energy renderà

rare la potenza benefica del sole.

FotogRaFIa: MaRtIn guggISbeRg

24 Il sole: un fattore fondamentale per la

Reportage

FOTOGRAFIA (COpERTInA): GETTy ImAGES/HARALD SUnD

08 Un viaggio intorno al mondo per ammi-

un catamarano ad energia solare.

FotogRaFIa: aet

Intervista

FOTOGRAFIA: VIESSMANN WERKE; ELBE & FLUT; VATTENFALL

Uno sguardo rivolto al sole

02 Raphaël Domjan, attorno al mondo su

ALTA INCIDENCIA.

Se extrae el aire del molde de vacío

PASA A LA PÁG.22>>

EditorialE

Entre las causas más importantes que pueden originar una insuficiencia cardiaca se sitúan la cardiopatía isquémica (incapacidad de las arterias coronarias para aportar el suficiente oxígeno a determinadas regiones del músculo cardiaco) o el infarto de miocardio. Ambas causas multiplican por diez el riesgo de sufrir una insuficiencia cardiaca respecto al resto de la población. Otras causas son la hipertensión arterial sistémica, la enfermedad valvular o las enfermedades del músculo cardiaco (miocardiopatías).

Relleno de bolas de poliespán

RESULTADOS CASI INMEDIATOS

esta gran victoria le precedieron también la victoria en la BehobiaSan Sebastián (20 Km) y la del Cross de las Tres Playas (también de San Sebastián) en octubre. “A partir de entonces ya no he tenido más problemas con el tendón de Aquiles, lo que me ha permitido entrenar muchos kilómetros a pie sin lesiones, por lo que estoy muy agradecida a las plantillas”, destaca la atleta. El subcampeonato de España en Sevilla ha supuesto el colofón final a la buena progresión deportiva de Ana Casares, quien para el futuro más inmediato adelanta “un cambio de chip”. Su objetivo actual reside en “descansar un tiempo de las maratones” para centrarse más en otro tipo de competiciones como el duatlon o el triatlon.

26

EINBAU: Die Arbeiter zwängen sich auch in engste Zwischenräume.

DEUTSCHE SEESCHIFFFAHRT 09/2010

AVANCES CLÍNICOS

Insuficiencia cardiaca: la epidemia del siglo XXI

9-2007: Tendinosis en el talón de Aquiles

2004: 6º puesto Ironman Lanzarote

“Sentía el pie bien encajado”

KURBELWELLE: Vor der Montage werden Gegengewichte angebracht.

25

DEUTSCHE SEESCHIFFFAHRT 09/2010

La sobrecarga del pie derecho hace que se aleje temporalmente de la competición

abril-junio 2009

1/2010

DIMENSIONEN: Die Einzelteile der Schiffsmotoren sind so groß, dass sie per Kran bewegt werden müssen.

DEUTSCHE SEESCHIFFFAHRT 09/2010

2 LESIONES

2000: Campeona de España de Triatlón (invierno)

Tras comenzar a utilizar las plantillas de la Clínica en septiembre del año pasado el beneficio fue casi inmediato, asegura Ana Casares. “La sensación de probarlas allí mismo ya fue muy buena. Desde el principio, sentí el pie muy cómodo. Me convenció especialmente que no notaba que las llevaba. Sentía el pie bien encajado. Se adaptaba y amortiguaba muy bien”, detalla la deportista. Para entonces, Ana Casares se encontraba inmersa en la preparación de la maratón de San Sebastián (30 de noviembre de 2008). “Tras entrenar con las plantillas, conseguí ganar esta prueba. La verdad es que pude aguantar muy bien los entrenamientos y gané con un rendimiento muy bueno”, apostilla. A

24

AVANCES CLÍNICOS

1 PALMARÉS

Las plantillas le han ayudado a “soportar bien la carga de kilómetros de carrera que necesitan los entrenamientos”.

MASSARBEIT: Das Zusammenspiel von Menschen, Computern und Maschinen sorgt für Präzision.

23

Zoom, Il periodico de AET, CH, Bronce Award

Der familienbetrieb hat sich seit seiner gründung vor gut 40 Jahren in erster Linie auf den Vertrieb von Stahl und einfachen halbfabrikaten spezialisiert. rund drei Viertel der Produkte werden dank des Nordamerikanischen freihandelsabkommens (NafTa) in die uSa exportiert. Damit liegt man im nationalen Trend: Mexiko ist die zwölftgrößte handelsnation der Welt und exportierte 2008 Waren im Wert von rund 290 Milliarden uS-Dollar, von denen 80 Prozent in die beiden anderen NafTaStaaten uSa und Kanada gingen. rund vier fünftel der ausfuhren entfielen allein auf industriegüter. in seinem Kerngeschäft ist aceromex erfolgreich. Konkret heißt das, dass man sich stets unter den fünf größten anbietern Mexikos befindet, «weil wir ein breites Sortiment zu guten Preisen und in Topqualität anbieten, darunter auch Materialien, die in Mexiko nicht oder nur schwer erhältlich sind, vergütete Stähle zum Beispiel», erklärt fertigungsleiter Jorge Coronado. «allerdings», so Coronado, «blieb

die Wertschöpfung lange darauf beschränkt, dass man das rohmaterial auf Länge zugeschnitten hat» − bis firmengründer Pablo Villareal guajardo den langsamen generationenwechsel einläutete und seine beiden Söhne Pablo junior und David zu sich in den Vorstand berief. Die strategische ausrichtung wurde nachfolgend dahingehend angepasst, dass der Bereich Materialbearbeitung ausund die auft

Bystronic World, CH, Award of Excellence Photo-Report

sl de

creado recientemente la Unidad de Insuficiencia Cardiaca con el objetivo general de procurar “una mayor accesibilidad a los médicos especialistas, a la vez que una atención más global y especializada de este tipo de pacientes”, apunta el doctor Gavira, cardiólogo responsable del nuevo servicio médico. La eficacia de estos programas específicos de atención ya ha sido demostrada en numerosos hospitales de diferentes países de tal forma que la Sociedad Europea de Cardiología los ha incluido en las recomendaciones de las guías sobre insuficiencia cardiaca.

Cerca de 15 millones de europeos sufren insuficiencia cardiaca, según datos de la Sociedad Europea de Cardiología

La insuficiencia cardiaca se define como un síndrome complejo que reúne numerosos síntomas, entre los que figuran la dificultad para respirar (disnea), tanto en esfuerzo como en reposo, la retención de líquidos, la congestión pulmonar o la hinchazón de tobillos y abdomen. A esto se le añade la evidencia objetiva de alteraciones cardiacas estructurales o funcionales en reposo que pueden ser por déficit en la contracción cardiaca (disfunción sistólica) o por dificultad en el llenado ventricular (disfunción diastólica), describe el doctor Gavira.

El principal argumento que el especialista esgrime para la creación de la nueva unidad se centra en la alta prevalencia de la insuficiencia cardiaca, un síndrome cuyas tasas continúan en aumento. Los datos europeos sitúan la prevalencia de la insuficiencia cardiaca en un 2% de la población de menos de 60 años y en un 10% de las personas de más de 70 años, convirtiéndose en la mayor causa de hospitalización cardiovascular en personas mayores de 65 años. Entre otros motivos para la creación de la unidad figuran, además, las prolongadas estancias hospitalarias que provoca la insuficiencia cardiaca, la infrautilización de fármacos que se produce en ambientes poco especializados y que han demostrado que aumentan la calidad de vida y la supervivencia, así como la necesidad de visitas frecuentes a las consultas para ajustar las dosis de algunos tratamientos. Además, el facultativo destaca la aparición de nuevos tratamientos no farmacológicos de elevada especialización y sofisticación como la terapia de resincronización cardiaca o los

FUNCIONAMIENTO DEL CORAZÓN El lado derecho del corazón (A) bombea sangre a los pulmones para que se oxigene. La sangre oxigenada vuelve al corazón. El lado izquierdo (B) la envía por todo el cuerpo para llevar oxígeno a los tejidos. Los dos lados del corazón deben bombear la misma cantidad de sangre. Si uno de los dos lados trabaja menos, el sistema se descompensa. Según qué lado se vea afectado, se habla de insuficiencia cardiaca derecha o izquierda Sangre oxigenada Sangre desoxigenada

CAUSAS DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA Hipertensión Es una de las principales causas de la insuficiencia cardiaca La sangre de las arterias circula a más presión de la adecuada

Parte superior del cuerpo

Enfermedades de las válvulas cardiacas Comunican las cavidades del corazón y regulan el flujo de sangre

Aorta Pulmón derecho

Pulmón izquierdo

Infarto Se obstruye una arteria que lleva sangre al corazón y una zona de éste muere

Aurícula izquierda iz izquierda

Aurícula derecha

Arteria Obstrucción

Ven Ventrículo izquierdo

Ventrículo derecho

B

A

Zona muerta

Enfermedades del músculo cardiaco

Aorta

- Miocardiopatía dilatada - Miocardiopatía hipertrófica - Miocardiopatía restrictiva - Miocarditis

Cardiopatías congénitas Parte inferior del cuerpo

desfibriladores automáticos implantables, los sistemas de ultrafiltración renal, la revascularización coronaria, ciertas técnicas quirúrgicas y, aunque todavía en fase de experimentación, la terapia de regeneración miocárdica con células madre. El doctor Gavira añade las limitaciones en el manejo convencional de la insuficiencia cardiaca, “que suele infravalorar aspectos educa-

Los programas específicos de atención de la insuficiencia cardiaca disminuyen el número de hospitalizaciones.

tivos como la dieta, el ejercicio, el control del peso o la presión arterial, siendo fundamental en este sentido el papel de enfermería especializada en el seguimiento de estos pacientes”. Además, “esta Unidad nace con carácter multidisciplinar ya que no nos podemos olvidar de la múltiples comorbilidades que suelen presentar estos pacientes, como la enPASA A LA PÁG.10 >> octubre-diciembre 2009

noticias.cun

9

noticias.cun, ES In the magazine of the University of Navarra, Spain, infographics play a great role: One article is about sports medicine, another deals with cardiac insufficiency. It can readily be seen: Infographics might well become even more important in corporate media.


8 Results ICMA One: Category Image Brochures Jury-Statement B Bründl Feeling VOL 1, D The image brochure of the company Sport Bründl is printed on matte paper. It starts with the letter B which forms the cover. Leafing through, one gets soaked in by the strong images of this magazine. On the one hand there are landscape shots and on the other hand portraits of employees and detailed pictures of textiles and shoes produced by this company. All in all a very significant designed brochure that communicates a lot of positive impressions about this company.

Je aan de spelregels van Pantar Amsterdam houden...

Wat is integriteit?

3. Overtreden van gedragregels

Integriteit lijkt zo vanzelfsprekend. Maar wat houdt dit

Een bepaalde collega altijd negeren...

eigenlijk in? Pantar Amsterdam heeft een aantal spel­ regels voor integriteit opgesteld, die voor alle mede­

Een factuur op een andere naam zetten...

werkers gelden. De regels zijn de leidraad voor gewenst gedrag voor alle medewerkers. Of het nu om de directeu­

[andere illustratie]

...moet dat?

handleiding voor werknemers

[andere illustratie]

ja

...mag dat?

nee

soms

ren, managers, consulenten, werkleiders of andere mede­ werkers gaat. Deze regels worden goed werknemerschap genoemd. Dat wil zeggen dat Pantar Amsterdam verwacht dat alle medewerkers: ● inzet en motivatie tonen op het werk ● resultaatgericht zijn ● zich flexibel opstellen ● samenwerken ● geldende regels van de afdeling en organisatie nakomen ● respect tonen voor elkaar Pantar Amsterdam hecht erg veel waarde aan de naleving van deze regels. Daarom maakt het standaard onderdeel uit van het arbeidsvoorwaardengesprek van alle nieuwe medewerkers of bij de kennismaking van nieuwkomers.

6

RIBW Twente, NL RIBW helps people with living, working and in other social issues. The brochures impress with photographs showing everyday situations. The layout is underlined by colour-highlighted pages. The positive effect of the oblong format is put to very good use in this brochure.

[andere illustratie]

...mag dat?

ja

nee

soms

De regel: Overtreden van gedragregels wordt nooit gedoogd! Ga daarom bij twijfel of iets wel of niet is toegestaan altijd tijdig het gesprek hierover aan met je leidinggevende, vertrouwenspersoon of P&O adviseur.

Voorbeelden hiervan zijn: ● belangenverstrengeling ● aannemen van relatiegeschenken ● manipulatie van of misbruik van (toegang tot) informatie ● misbruik van bevoegdheden of positie ● onverenigbare functies/bindingen/activiteiten ● verspilling en misbruik van eigendommen van Pantar Amsterdam en/of van medewerkers ● strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering en fraude ● strafbare misdragingen buiten werktijd

14

7

handleiding voor werknemers, NL Pantar Amsterdam, the principal of this brochure, has the job of bringing people back to a working life. The brochure gives rules of conduct, illustrated with comic-strip drawings.

15

Woonbegeleiding

Dagbesteding en werk

Iedereen heeft behoefte aan een veilige plek om te eten, te slapen en te ontspannen. Zeker als het leven soms moeilijk is. Om die veilige plek te creëren, heeft de RIBW Twente in Enschede twee woonvormen voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum: één voor volwassenen en één voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar.

Niet alleen het begeleiden bij wonen is een belangrijke taak van de RIBW Twente. Ons doel is de cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven en we bieden ondersteuning op alle vlakken die daarbij komen kijken. Natuurlijk is deze begeleiding helemaal afgestemd op de wensen, mogelijkheden en het cliëntplan van de cliënt. We helpen bijvoorbeeld bij het zoeken naar en vinden van (vrijwilligers-)werk of een geschikte cursus of studie. Maar we kunnen cliënten ook helpen bij allerlei recreatieve en sociale activiteiten.

In beide woonvormen delen de cliënten het huis met andere cliënten. Het huis heeft een gemeenschappelijke zitkamer en eetkeuken en ook de badkamer en toiletten worden gedeeld. Iedere cliënt heeft een eigen gestoffeerde zit-/slaapkamer met een telefoon- en internetaansluiting. Op de woonvorm voor jongeren is 24 uur per dag begeleiding aanwezig, op de andere woonvorm is de begeleiding 24 uur per dag bereikbaar. De begeleiders ondersteunen de cliënten bij het structureren van het dagelijks leven, bij het huishouden en bij het invullen van de dagbesteding.

9

7

‘het helpt als je je aandacht weet te verleggen’

Wie begeleiden wij? De RIBW Twente biedt onder meer woonbegeleiding aan mensen met lichte Korsakov-problemen, mensen met schizofrenie en psychosociaal kwetsbare mensen met huurproblemen. We helpen ouders met psychiatrische problemen en hun kinderen en omgeving. We hebben een hostel voor langdurig psychiatrische cliënten. Ook bieden we extra begeleiding aan mensen die naast hun psychiatrische probleem ook lichamelijke ondersteuning nodig hebben. Behoort u tot één van deze groepen en wilt u graag ondersteuning? Dan helpen wij u graag bij het (zelfstandig) wonen, het omgaan met uzelf en anderen en het invullen van uw dagbesteding, vrije tijd en werk.

Mensen die extra begeleiding nodig hebben • woningen zijn geheel gelijkvloers • extra begeleiding bij verzorging en huishouding

Mensen die naast hun psychiatrisch probleem ook lichamelijke ondersteuning nodig hebben, hebben soms niet meer genoeg aan de zorg die de RIBW Twente biedt in de beschermende woonvormen. De woningen zijn geheel gelijkvloers en de begeleiders kunnen extra ondersteuning bieden bij de lichamelijke verzorging en bij het huishouden. Maar ook de begeleiding bij het vinden van een zinvolle dagbesteding ontbreekt natuurlijk niet.

‘Hij heeft ook een beetje regelmaat nodig, net als ik’

9

12

ICMA One: List of winners Category 1 Employee Media 1.1. Employee Newspapers Gold n Audi mobil, D Awards of Excellence n ArcelorMittal L, USA n BASF information, D n Bystronic People, D n Journal, Universität Zürich, CH n Provinzial Info, D n Roche Nachrichten, CH n Vodafone, D

1.2. Employee Magazines Gold n Commerzbanker, D Silber n Y Das Magazin der Bundeswehr, D Bronze n Forum Deutschen Bank, D Awards of Excellence n blueprint, Bilfinger Berger, D n Coop Forte Magazin, CH n euroscope, BASF, D n Folio, Evonik Industries AG, D n Inside, Adidas Group, D n inside, LBBW, D n One. UniCreditGroup, D n Steinkohle, RAG AG, D n Wintershall Information, D

Category 2 Client Magazines B2B Gold n Slow Management, NL Silber n Prego, das Magazin von Edel, D Bronze n Three Minutes, Kirchhoff Consult, D Bronze n Zoom, Il periodico de AET, CH Awards of Excellence n Bystronic World, CH n Can Courier, Ball Packing Europe, D n Concepts by Hochtief, D n Gaggenau new spaces 07, D n Modus, Härterei Gerster AG, CH n Heidelberg Nachrichten, D

n Max Planck Forschung, D n nonstop, GL Group, D n Novelis, Das Aluminium Magazin, D n Partner Magazin HDI Gerling, D n Slide, Hawa AG, CH n T Magazine Ernst & Young, CH n Welt Zeit, Deutsche Welle, D

Category 3 Client Magazines B2C Gold n Max Joseph, Magazin der Bayerischen Staatsoper, D Silber n SpK, Magazin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, D Bronze n UWV perspectief, NL Awards of Excellence n 21 grad, Das Vaillant Magazin, D n adeyaka Infinity magazin, D n BMW Magazin, D n christophorus, Porsche Magazin, D n Gas Winner, Magazin von Wingas, D n Gut. Magazin der Sparkassengruppe, D


Results ICMA One: Category Corporate Books

9

Jury-Statement Webolution, Leben in der digitalen Welt, D The presentation of the book “Webolution – Living in the digital world” is really exclusive: embossed cover of blue coloured Cabra leather, fly-leaf and blue edging. Inside one finds a layout with a lot of white space and typographical finesse. New chapters are marked by a double sided design. Illustrations and pictures make this book complete, in which 40 years of internet, 20 years of World Wide Web and 15 years of the company ”T-Systems Multimedia Solutions“ are celebrated.

Juergen Boos

Deutsch Ich spreche Deutsch Ich publIzIere D eutsch Ich lIebe Deutsch Ich sInge Deutsch Ic h rechne Deutsch Ich lehre Deutsch Ich erfo rsche Deutsch Ich lerne Deutsch Ich überse 001 tze Deutsch Ich überschätze Deutsch Ich ver mIttle Deutsch Ich vertrete Deutsch Ich för Dere Deutsch Ich vermIsche Deutsch Ich schr eIbe Deutsch Ich lerne Deutsch Ich publIzIer e Deutsch Ich lIebe Deutsch Ich spreche Deut sch Ich rechne Deutsch Ich lehre Deutsch Ic h lerne Deutsch Sprache von Welt? Ich übe rschätze Deutsch Ich übersetze Deutsch Ich vermIttle Deutsch streIten über Deutsch Ic h förDere Deutsch Ich vermIsche Deutsch Ich schreIbe Deutsch Ich spreche Deutsch Ich pub lIzIere Deutsch Ich lIebe Deutsch Ich sInge D eutsch Ich rechne Deutsch Ich lehre Deutsc h Ich erforsche Deutsch Ich lerne Deutsch Ic h übersetze Deutsch Ich überschätze Deutsch Ich vermIttle Deutsch Ich vertrete Deutsch Ic h förDere Deutsch Ich vermIsche Deutsch Ich schreIbe Deutsch Ich spreche Deutsch Ich pu blIzIere Deutsch Ich sInge Deutsch Ich rechn e Deutsch Ich lehre Deutsch Ich erforsche De utsch Ich spreche Deutsch Ich lIebe Deutsch

Lesen ist Hören ist Sehen Das Interesse an deutscher sprache und Literatur ist weltweit groß. Damit das so bleibt, brauchen wir mehr selbstbewusstsein im umgang mit neuen Medien, meint Juergen Boos, Chef der Frankfurter Buchmesse. Ein Paradox sei vorangestellt: Die Arbeitssprache der Buchmesse ist Englisch – und doch ist die Messe mit ein Grund dafür, dass jährlich rund 7.500 Bücher aus Deutschland in rund 90 Ländern gelesen werden, übersetzt in fast 30 Sprachen. Deutsche Printprodukte im Wert von 2,4 Milliarden Euro wurden 2007 exportiert. Die aktuelle Wirtschaftskrise hat diese Werte zwar sinken lassen, der langfristige Trend ist jedoch positiv. Hinter diesen Zahlen steht etwas ganz Außergewöhnliches: ein starkes Interesse an deutscher Literatur und deutscher Sprache. Damit klar wird, warum ich das so außergewöhnlich finde, möchte ich einen Blick zurückwerfen: 1949 fand in Frankfurt die erste Buchmesse nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Sie wurde in den Fünfzigerjahren zum Symbol für ein wirtschaftlich erstarktes und kulturell spannendes Deutschland. Schon 1953 stammten mehr als die Hälfte der Aussteller auf der Messe aus dem Ausland. Ein entscheidender Faktor war dabei sicherlich, dass hier in Frankfurt deutsche Emigranten als Verleger wieder in Kontakt mit Deutschland traten. Kurt und Helen Wolff etwa waren 1941 aus Deutschland geflohen, hatten in New York „Pantheon Books“ gegründet und publizierten nach 1945 deutsche Autoren wie Günter Grass, Walter Benjamin, Uwe Johnson, Max Frisch oder Jurek Becker. Das Vakuum, welches das Dritte Reich mit seiner Verdrängung der Intellektuellen verursacht hatte, wurde wieder gefüllt, die deutsche Buchbranche lechzte nach Stoffen aus dem Ausland – das lockte natürlich ausländische Verlage nach Frankfurt.

025

Internationales Interesse am deutschen Buchmarkt In den vergangenen sechs Jahrzehnten hat sich die Frankfurter Buchmesse zur weltweit größten und wichtigsten Messe für die Buch- und Medienbranche entwickelt. In jedem Jahr treffen sich Verlage, Institutionen und Unternehmen aus rund 100 Ländern in Frankfurt, um hier Geschäfte zu tätigen, Kontakte zu knüpfen und sich über Neuheiten und Trends zu informieren. Heute gehört die deutsche Verlagsbranche zu den wichtigsten weltweit, und die Frankfurter Buchmesse trägt dazu bei, dass sich entwickelnde Buchmärkte von den deutschen Erfahrungen profitieren. Seit über 30 Jahren beispielsweise kommen im Rahmen des Einladungsprogramms kleinere Verlage aus solchen Buchnationen nach Frankfurt, um sich hier über den

DaviD Simo

Jury-Statement

Ich rechne Deutsch Ich lehre Deutsch Ich erforsche Deutsch Ich lerne Deutsch Ich übersetze Deutsch Ich überschätze Deutsch Ich vermIttle Deutsch Ich vertrete Deutsch Ich förDere Deutsch Ich vermIsche Deutsch Ich schreIbe Deutsch Ich spreche auch in einem asymmetrischen Kontext, der Modus der Kommunikation nicht nur Diffusion und Akkulturation ist. Die Afrikaner haben sich viele deutsche Wörter angeeignet und in ihre eigenen Sprachen eingeführt und ihnen neue Bedeutungen gegeben. Diese Wörter benennen nicht nur die Realität, sondern halten auch das Gedächtnis für das Durchgemachte und Erlittene lebendig. Deutsch als Unterrichtsfach – nicht überall beliebt Heute bietet die Geografie der deutschen Sprache in Afrika ein ausdifferenziertes Bild. In manchen Ländern wird Deutsch als Schulfach angeboten. Im südlichen Afrika etwa etablierte sich Deutsch als Unterrichtsfach schon im 19. Jahrhundert. Es war zunächst die Sprache der deutschen Einwanderer sowohl in Südafrika als auch in Namibia, wurde dann aber auch als Fremdsprache in Südafrika angeboten – zunächst nur für die Weißen, später auch für die Nicht-Weißen. Inzwischen wird das Deutsch-Angebot an ehemals schwarzen Schulen immer wichtiger, während an ehemals weißen Schulen das Interesse an der deutschen Sprache sinkt. Insgesamt ist die deutsche Sprache in Südafrika auf dem Rückzug; immer weniger Menschen lernen Deutsch in der Schule oder studieren Germanistik an der Universität. Anders ist es in den Ländern Nordafrikas – abgesehen von Libyen und Mauretanien – und im frankophonen Westafrika. Hier hat sich Deutsch als Schul- und Universitätsfach nicht nur auf einem hohen Niveau konsolidiert, es gibt sogar einen Zuwachs an Deutsch-Lernern. In den frankophonen Ländern wurde Deutsch bereits in der Kolonialzeit eingeführt. Zunächst war es die Sprache der Feinde und wurde im Geist der Revanche unterrichtet, bevor Deutsch im Zuge der Annäherung zwischen Frankreich und Deutschland zur Sprache der Verbündeten wurde. Wer Deutsch lernt, tut es freiwillig Nach der Unabhängigkeit übernahmen die meisten frankophonen Staaten das schon eingeführte französische Curriculum. Die Fächer erhielten jedoch eine neue Perspektive und Legitimation. Der Deutschunterricht wurde als Symbol der allseitigen Öffnung zur Welt gesehen und als Zeichen des Willens der neuen Staaten, ihren wirtschaftlichen und kulturellen

077

Sprache von Welt? Streiten über Deutsch, D „Language of the World? Argue about German“ has a softcover and is a bit larger than DIN A5. Each chapter has it‘s own author. The chapters are structured through modest two-coloured illustrations which characterize this book. The bodycopy is well legible, the headlines and breakers are in a sans-serif font. A book that invites you to read.

Jury-Statement Panamera moment D The illustrated book in landscape orientation was published on the occasion of the introduction of the Porsche Panamera into the market. Fantastic series of images that show the vehicle in different perspectives and regions of the world. Especially impressive: The detailed view of the engine compartment.

n Glas, Tijdschrift van het nationaal Glasmuseum, NL n Mitbestimmung, Hans-Böckler-Stiftung, D n Musikfreunde, Gesellschaft der Musikfreunde Wien, A n noticias.cun, Revista de la Clínic Universidad de Navarra, ES n pro natura magazin, CH n Pure, Lamborghini-Magazine, I n Schifffahrt, Verband Deutscher Reeder, D n Strom, CH n Twen, Basel West, CH n Wempe Magazine, D

Category 4 Image Brochures

Category 5 Corporate Books

Category 6 Annual Reports

Gold n B Bründl Feeling VOL 1, D

Gold n Webolution, D Silber n Sprache von Welt? Streiten über Deutsch, Deutsche Welle, D Bronze n TA Triumph-Adler: Ein Jahrhundert Wirtschafts- und Industriekultur, D Bronze n Porsche Panamera moment, D

Gold n Schwerpunkte 2010, Umweltbundesamt, D Silber n Geschäftsbericht 2009, Metro AG, D Bronze n Memoria 2007-2008, Clinica Universidad de Navarra, ES

Awards of Excellence n Wasser persönlich, Berliner Wasserbetriebe, D n RIBW, NL n handleidung voor werknemers, NL

Awards of Excellence n Spring stoff, Danceclopedie voor jonge dansers, NL

Awards of Excellence n Jahresbericht 2009, Kölner Freiwilligen Agentur e.V., D n Jahresbericht 2009, Gruppe Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie, D

Category 7 Corporate Social Responsibility Reports No Awards Category 8 Concept, Innovation Awards of Excellence n Bald München, Allianz-Versicherung, D n Die Spieler, Strenesse, D n Schunk Magazine, NL Category 9 iPad-Applikationen Award of Excellence n Adeyka, Infinity, D


10

Results ICMA One: Category Annual Reports Die Autos der Zukunft sind leiser

Am 19. August 2009 verabschiedete die Bundesregierung den Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität. Darin heiĂ&#x;t es unter anderem: â&#x20AC;&#x17E;Um im internationalen Wettbewerb zu bestehen, muss Deutschland zum Leitmarkt Elektromobilität werden und die FĂźhrungsrolle von Wissenschaft sowie der Automobil- und Zulieferindustrie behaupten.â&#x20AC;&#x153; Das Ziel ist, bis 2020 eine Million Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb auf die StraĂ&#x;e zu bringen. Der Bund fĂśrdert Elektromobilität bereits mit 500 Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket II.

Der StraĂ&#x;enverkehr ist die Lärmquelle Nummer eins in Deutschland. Lärm ist nicht nur lästig, er kann auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen fĂźhren. Es gibt viele MĂśglichkeiten, Verkehrslärm zu reduzieren. Vorrangig ist der Lärm direkt an der Quelle zu mindern â&#x20AC;&#x201C; etwa durch leisere Motoren oder Reifen. Antriebsgeräusche, ReifenFahrbahn-Geräusche und StrĂśmungsgeräusche sind die Geräuschquellen eines Pkw, wobei letztere nur bei sehr hohen Geschwindigkeiten eine Rolle spielen. Das grĂśĂ&#x;te Minderungspotential liegt beim Reifen-Fahrbahn-Geräusch, das beim Abrollen des Reifens auf der Fahrbahn entsteht. Durch geeignete Fahrbahnoberflächen lassen sich Reifen-Fahrbahn-Geräusche verringen. AuĂ&#x;erdem kann die Fahrbahn so gestaltet werden, dass sie einen Teil des gesamten Fahrzeuggeräusches absorbiert und so zur Geräuschminderung beiträgt. Ein Beispiel hierfĂźr sind offenporige Asphalte â&#x20AC;&#x201C; oft auch als FlĂźsterasphalte bezeichnet. Am Fahrzeug selbst existiert ein hohes Geräuschminderungspotential an den Reifen. Aktuelle Marktanalysen zeigen, dass Pkw-Reifen heute im Durchschnitt etwa 3,5 dB(A) unter den gesetzlichen Grenzwerten liegen. Die besten Reifen liegen sogar bis zu 8 dB(A) unter dem Grenzwert. Marktanalysen lassen auĂ&#x;erdem keinen Zusammenhang zwischen den Geräuscheigenschaften eines Reifens und seinem Verkaufspreis erkennen [21]. Das heiĂ&#x;t, leise Reifen mĂźssen nicht teuer und teure Reifen nicht zwangsläufig leise sein. Um die Verbraucher in die Lage zu versetzen, bei der Reifenwahl Umweltaspekte zu berĂźcksichtigen, plant die Europäische Kommission ab dem Jahr 2012 eine Kennzeichnungspflicht fĂźr Reifen einzufĂźhren. Das geplante Label soll Auskunft Ăźber den Rollwiderstand, Geräuschemissionen und das Nassbremsverhalten des Reifens geben. Eine solche Kennzeichnung wĂźrde das Umweltbundesamt ausdrĂźcklich begrĂźĂ&#x;en. Das vorgesehene Labeling erĂśffnet die MĂśglichkeit, den Marktanteil der Reifen zu vergrĂśĂ&#x;ern, die optimal allen drei Parametern genĂźgen. Zudem plant die Europäische Kommission, ebenfalls ab 2012 die Grenzwerte fĂźr die Geräuschemissionen von Reifen zu verschärfen und neue Grenzwerte fĂźr das Nassbremsverhalten und den Rollwiderstand von Reifen einzufĂźhren. Auch wenn viele Reifen die zukĂźnftigen Grenzwerte bereits heute erfĂźllen, ist davon auszugehen, dass die neue Richtlinie umfangreiche Neuentwicklungen fĂśrdern und damit auch Kosten verursachen wird. Nach aktuellen Schätzungen liegen die Kosten jedoch selbst auf Basis konservativer Angaben der Hersteller deutlich unter dem volkswirtschaftlichen Nutzen der erzielten Geräuschminderung [22]. Auf den einzelnen Reifen umgerechnet ergeben sich â&#x20AC;&#x201C; ebenfalls auf Basis der Herstellerangaben â&#x20AC;&#x201C; Zusatzkosten von nur wenigen Euro.

ANGEMESSENE GESCHWINDIGKEIT â&#x20AC;&#x201C; WENIGER KOHLENDIOXID-EMISSIONEN

ď&#x192;&#x17E; Mobilität mit Zukunft â&#x20AC;&#x201C; heute richtig investieren ď&#x192;&#x17E; Umweltschutz â&#x20AC;&#x201C; Investitionshemmnis fĂźr die Landwirtschaft? ď&#x192;&#x17E; Motor fĂźr die Klimapolitik: Der Emissionshandel

Ein allgemeines Tempolimit fĂźr Pkw auf Autobahnen in Deutschland wĂźrde die Verkehrssicherheit erhĂśhen und die Lärm- und Schadstoffemissionen vermindern. Deutsche Autobahnen kĂśnnten durch ein Tempolimit mehr Fahrzeuge aufnehmen und es käme seltener zu Staus. Durch diese KapazitätserhĂśhung wären weniger Autobahnneu- und -ausbauten notwendig. Niedrigere Entwurfsgeschwindigkeiten erfordern auch geringere Fahrbahnbreiten, wodurch ebenfalls Flächen eingespart werden. Diese kurzfristig umzusetzende MaĂ&#x;nahme erfordert keinen erheblichen Aufwand und reduziert Kraftstoffverbrauch und Kohlendioxid-Emissionen wirksam. Bei einem Limit von 120 Kilometer pro Stunde sinken nach Berechnungen des Umweltbundesamtes die KohlendioxidEmissionen der Pkw auf Autobahnen um etwa neun Prozent â&#x20AC;&#x201C; vorausgesetzt, 80 Prozent der Fahrerinnen und Fahrer halten sich daran. Das entspricht einer Vermeidung von rund drei Millionen Tonnen Kohlendioxid jährlich. Neben den direkten Umweltentlastungen kann ein Tempolimit langfristig zu einer Veränderung der Fahrzeugflotte hin zu kleineren, leichteren und weniger stark motorisierten Fahrzeugen beitragen.

Jahrespublikation des Umweltbundesamtes

METRO GROUP : GESCHĂ&#x201E;FTSBERICHT 2009 â&#x2020;&#x2019; DIE STRATEGIE

Annual Report 2009, Metro AG, D The cover shows shelves in Metro Markets and creates a perfect introduction to this publication. It keeps going on in an unusual manner since the Metro Group introduces itself using brochures from the companies Metro, Real, Media Markt, Saturn and Kaufhof. After that the report is divided into stradegy, investment, business and service. All in all very well structured and remarkably clear.

28

 

  

  

 

  

 

 & 

 "&%/)%*#,** )$+)&

clĂ­nica universidad de navarra memoria 2007-2008

Esther de Luis [RadiologĂ­a]

Elena Cacho [Anestesia] ¡ Esther de Luis [Radiología] ¡ Martínez Simón [Anestesia] ¡ Antonio Chantal Liza Kadri [Anestesia] ¡ Isabel Gil [Farmacología] ¡ ¡ JosÊ Ramón PÊrez ValdiviesoLa ClĂ­nica Universidad de Navarra tiene un Plan de FormaciĂłn Continua que engloba programas de formaciĂłn para todos los profesionales, mĂŠdicos, enfermeras y personal no sanitario. AdemĂĄs, a lo largo de todo el aĂąo el personal mĂŠdico de la ClĂ­nica acude a los diferentes congresos que se organizan tanto en EspaĂąa como en el extranjero, asĂ­ como a los que tienen lugar en el propio centro de carĂĄcter internacional.

Un total de 425 personas [mĂŠdicos residentes, mĂŠdicos colaboradores y mĂŠdicos consultores, asĂ­ como farmacĂŠuticos, biĂłlogos, quĂ­micos y psicĂłlogos] participaron en el periodo 2007-08 en los diferentes cursos organizados para el personal facultativo. De todos ellos un total de 293 obtuvieron el correspondiente certificado.

Isabel Gil [FarmacologĂ­a]

RelaciĂłn de cursos organizados en 2007-08

LucĂ­a Gil [Medicina Interna]

Curso

Plazas

BioestadĂ­stica bĂĄsica

Certific. 31

CrĂŠditos 5,55

41

41

70

63

25

-

25

24

18

1,39

51

46

42

4,68

25

28

Medicina paliativa RadiologĂ­a abdominal

Antonio MartĂ­nez SimĂłn [Anestesia]

RCP bĂĄsica RCP avanzada

41

35

InglĂŠs Laboratorio en la clĂ­nica prĂĄctica MĂŠdico de urgencias para casos clĂ­nicos

Elena Cacho [Anestesia]

Inscrip.

32

FormaciĂłn bĂĄsica internos residentes

[Anestesia]

Beunza [Medicina Interna] ¡ Juan JosÊ Gil [Medicina Interna] ¡ Lucía Manuel Escolar [Farmacología] ¡ Mauricio Cambeiro [Radioterapia] ¡ Campo [Neumología] ¡ Aranzazu Miren Marquina [Dermatología] ¡ Carlos Pastor [Cirugía General] ¡ Pedro Rioja [Urología] ¡ Jorge ¡ Pablo Salazar [Farmacología]4.1. Cursos y congresos

Manuel Escolar [FarmacologĂ­a]

La Universidad de Navarra celebrĂł, durante el curso 2007-08, la investidura de 167 nuevos doctores, quince de ellos profesionales de la ClĂ­nica:

Total

-

25

1,93

25

31

5

2,02

195

63

63

0,61

42

TraumatologĂ­a bĂĄsica de urgencias

20

19

14

6

0,85

365

275

42,75

JosĂŠ RamĂłn PĂŠrez Valdivieso [Anestesia]

clĂ­nica universidad de navarra memoria 2007-2008

FIS

En 2007-08 se realizaron 21 cursos para personal no facultativo, que supusieron un total de 1.206 horas lectivas. Asistieron 138 personas de diferentes departamentos.

425 En el curso 2006-2007 se organizaron un total de diez cursos para el personal facultativo, a los que se inscribieron 425 personas.

capĂ­tulo 8 la comunicaciĂłn

Se editaron e imprimieron cuatro nuevos nĂşmeros de la revista corporativa Noticias.Cun que reĂşne artĂ­culos breves de actualidad de la ClĂ­nica y reportajes en profundidad sobre tratamientos, hallazgos cientĂ­ficos, experiencias de los profesionales y de los pacientes. Con una periodicidad trimestral, se editaron los nĂşmeros 62, 63, 64 y 65, correspondientes al periodo comprendido entre octubre de 2007 y septiembre de 2008.

Noticias.cun Con una periodicidad trimestral, se editaron los nĂşmeros 62,63,64 y 65 de la revista corporativa noticias.cun. Una publicaciĂłn que reĂşne noticias breves y reportajes sobre tratamientos, hallazgos y experiencias.

Porcentaje de proyectos por departamentos en 2007-08

UCIC y CAIBER La Unidad Central de InvestigaciĂłn ClĂ­nica obtuvo 20 puntos sobre 20 en infraestructuras, en las baremaciones para entrar en el consorcio CAIBER.

En 2007-08 la ClĂ­nica obtuvo apoyo para 17 de los 41 proyectos presentados por 20 departamentos en la convocatoria FIS del Ministerio de Sanidad.

Preguntas al especialista

Usuarios

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

322 306 308 334 338 320 286 274 268 361 420 408 3.623

53

Jury-Statement

El curso pasado se inaugurĂł la nueva colecciĂłn â&#x20AC;&#x2DC;Historias de la ClĂ­nicaâ&#x20AC;&#x2122;. El objetivo es editar un libro anual basado en la historia real de un paciente. No pretende ser un compendio de avances mĂŠdicos sino un homenaje a los pacientes que saque a relucir los aspectos mĂĄs enriquecedores del ser humano ante la enfermedad. La colecciĂłn arrancĂł con La pierna de Peter Parker, escrito por Juan Manuel de Prada, quien recrea la historia de un niĂąo que lucha contra un osteosarcoma. Este libro se distribuye de forma gratuita y se envĂ­a previa peticiĂłn.

Para investigar se trabaja mediante una estructura gestionada a travĂŠs de la Unidad Central de InvestigaciĂłn ClĂ­nica, que avanza bajo las directrices de las direcciones mĂŠdica y general. La UCIC se formĂł en 2007 con la misiĂłn de coordinar la gestiĂłn de I+D y los distintos servicios de de apoyo a la investigaciĂłn clĂ­nica. Su director en la actualidad es el Dr. Javier Ă lvarezâ&#x20AC;&#x201C;Cienfuegos SuĂĄrez, director ejecutivo del Consejo Asesor de la ClĂ­nica.

20/20

1.206

Publicaciones impresas

Procedencia de usuarios de la web en el extranjero

capĂ­tulo 4 la formaciĂłn

crosoft Visual Studio 2005 (VB.NET).

La ComisiĂłn de FormaciĂłn Continuada de EnfermerĂ­a programĂł el pasado curso 116 cursos a los que asistieron 1.577 personas.

94

Das Leitmotiv von Shape 2012 lautet: So dezentral wie mĂśglich, so zentral wie nĂśtig. Die im Rahmen des Programms angestoĂ&#x;enen Veränderungen zielen vor allem darauf ab, die Organisationsstruktur des Unternehmens zu vereinfachen,

Fuentes de información en Ciencias de la Salud: de la incertidumbre al co¡ nocimiento. Diploma de postgrado en Metodología de Evaluación y Mejora de la ¡ XV Calidad. de Actos y Protocolo. ¡ Curso deenorganización Prevención de Riesgos Laborales. Especialidad en Higiene Indus¡ Master trial y Especialidad en Ergonomía y Psicosociología.

FormaciĂłn

59

Zentrale Handlungsfelder

Plan Comercial y Marketing [9 cursos]. ¡ InglÊs Preintermedio. ¡ Intermedio. ¡ InglÊs Avanzado. ¡ InglÊs ¡ Curso Superior On-Line en Marketing e Internet. ¡ MOC-4995 Programming with the Microsoft.NET Framework Using Mi-

Juan JosĂŠ Beunza [Medicina Interna]

capĂ­tulo 5 la investigaciĂłn

Jede Vertriebslinie beziehungsweise jedes Segment der METRO Group erbringt im Rahmen von Shape 2012 einen definierten Beitrag. Auf Metro Cash & Carry entfallen 700 Mio. â&#x201A;Ź Ergebnisverbesserungspotenzial ab 2012, auf Real 400 Mio. â&#x201A;Ź, auf Media Markt und Saturn 250 Mio. â&#x201A;Ź, auf Galeria Kaufhof, Immobilien und Sonstige je 50 Mio. â&#x201A;Ź.

TambiĂŠn se organizaron cursos para el personal no facultativo. En concreto se realizaron 21 cursos, con un total de 1.206 horas, y asistieron 138 personas. Los cursos fueron los siguientes:

Chantal Liza Kadri [Anestesia]

Estructura funcional para la investigaciĂłn en la ClĂ­nica

Um das nachhaltig profitable Wachstum des Unternehmens langfristig zu gestalten, hat die METRO Group am 20. Januar 2009 das Effizienz- und Wertsteigerungsprogramm Shape 2012 gestartet. Das ab 2012 angestrebte und darĂźber hinaus wirkende Ergebnisverbesserungspotenzial beläuft sich auf 1,5 Mrd. â&#x201A;Ź. Davon entfallen etwa 800 Mio. â&#x201A;Ź auf Kosteneinsparungen, die voraussichtlich ab 2011 voll ergebniswirksam sein werden. Den Rest wird die METRO Group durch erhĂśhte Produktivität und weitere ergebnissteigernde MaĂ&#x;nahmen erzielen, darunter beispielsweise die ErschlieĂ&#x;ung neuer Kundengruppen. Diese MaĂ&#x;nahmen werden ab 2012 volle Ergebniswirksamkeit erreichen. Bereits im Geschäftsjahr 2009 hat Shape 2012 mit 208 Mio. â&#x201A;Ź zum Ergebnis beigetragen.

AdemĂĄs, se pusieron en marcha 7 Programas de EspecializaciĂłn en EnfermerĂ­a y 1 PIE [Programa de IniciaciĂłn a la Empresa], en los que participaron 52 alumnas, y que supusieron 1.600 horas prĂĄcticas [con contrato de trabajo] y 200 horas teĂłricas a cada alumna.

RelaciĂłn de inscripciones y certificados

5.1. Estructura de la investigaciĂłn en la ClĂ­nica

En 2007-08 se trabajĂł recabando apoyo de pacientes en 103 ensayos clĂ­nicos, se dio arranque a 43 y 22 estaban en proceso.

En cuanto al personal de EnfermerĂ­a, la ComisiĂłn de FormaciĂłn Continuada para EnfermerĂ­a organizĂł 116 cursos a los que asistieron 1.577 personas, con una carga docente de 357 horas.

4,77

30 536

Tres profesionales de la ClĂ­nica han fallecido en el curso 2007-2008:

ensayos

Die klare Aufgabenverteilung innerhalb des Konzerns hat die dynamische Expansion der METRO Group in den vergangenen Jahren gefÜrdert. Dem schnellen Wachstum und der Internationalisierung passt sich auch die Organisationsstruktur des Unternehmens an. Ziel der METRO Group ist es, den veränderten Rahmenbedingungen stets gerecht zu werden und gleichzeitig den Anspruch auf Markt- und Kundennähe konsequent zu verwirklichen. Das betrifft auch die finanzielle Steuerung des gesamten Konzerns, die das Unternehmen flexibel den neuen Gegebenheiten anpasst.

52

Seit ihrer GrĂźndung im Jahr 1996 hat die METRO Group eine rasante Entwicklung vollzogen â&#x20AC;&#x201C; von einem Unternehmen mit 16 Vertriebslinien, das rund 96 Prozent seines Umsatzes in Deutschland erzielte, hin zu einem fokussierten, internationalen Handelskonzern. 2009 erwirtschaftete die METRO Group lediglich rund 40 Prozent ihrer Umsätze im Heimatmarkt Deutschland. Die vier Vertriebslinien Metro Cash & Carry, Real, Media Markt und Saturn sowie Galeria Kaufhof traten in der Vergangenheit weitgehend eigenständig am Markt auf. Zahlreiche Dienstleistungen wurden aber in Querschnittsgesellschaften gebĂźndelt, darunter zentrale Aufgaben wie Einkauf und Logistik. DarĂźber hinaus hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren mehrere Portfoliooptimierungen vorgenommen. Dazu zählen der BĂśrsengang der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte 2005, der Verkauf der ExtraVerbrauchermärkte 2008 sowie die VeräuĂ&#x;erung der AdlerModemärkte 2009.

 

  

 

 

2.7. Nuevos doctores

La capacidad de generar conocimiento, de transmitirlo y de publicar definen la autoridad de un centro hospitalario en investigaciĂłn. Una actividad que incrementa la capacidad de responder con tĂŠcnica y tratamientos punteros a las necesidades de cada paciente. La ClĂ­nica apuesta â&#x20AC;&#x201C;desde sus orĂ­genesâ&#x20AC;&#x201C; por la investigaciĂłn, gracias a su estrecha vinculaciĂłn a la Universidad de Navarra y a su coordinaciĂłn con el Centro de InvestigaciĂłn MĂŠdica Aplicada [CIMA]. Durante el curso 2007-08, sus 28 departamentos trabajaron segĂşn lo establecido en sus respectivos planes anuales de investigaciĂłn y atendiendo a las lĂ­neas prioritarias para ese periodo. Lo que ha permitido dar arranque a 26 proyectos de investigaciĂłn y 43 ensayos clĂ­nicos, asĂ­ como conseguir un Ă­ndice de impacto medio en las publicaciones ISI superior a 4. Una actividad que ha generado confianza, puesto que se ha visto respaldada por el incremento del apoyo econĂłmico de instituciones pĂşblicas y privadas.

 GarcÊs, profesional del servicio de Mantenimiento ¡ Juan JosÊPórtoles, enfermera del servicio de Anestesia ¡ Marisa ¡ Alicia Barrientos, enfermera supervisora de noche, jubilada.

clĂ­nica universidad de navarra memoria 2007-2008

S. 033

 

     

Defunciones

58

â&#x2020;&#x2019;

   

â&#x2020;&#x2019; SHAPE 2012

Shape 2012 

LOS NUEVOS DOCTORES

Antonio Aguinaga, oficial de mantenimiento ¡ JosÊ María Cristóbal, enfermera ¡ Juana Escudero, auxiliar de enfermería ¡ ManoliBautista Goicoechea, oficial de mantenimiento ¡ Juan Guibert, enfermera ¡ Carmen Milagros Lacheta, enfermera ¡ Jesús María Martínez, oficial de mantenimiento ¡ Menasalva, oficial de mantenimiento ¡ Guillermo Carlos RoncalÊs, sanitario ¡ Eduardo Rocha, consultor de Hematología ¡ Jesús Sanado, vestuario ¡ María María Antonia Moreno, limpieza ¡ María Teresa Ganuza, auxiliar de enfermería ¡ Pardo, auxiliar de enfermería ¡ FÊlix María Teresa Echeguía, lavandería ¡ Gloria Flores, cocina ¡ Eugenia Irigoyen, telefonista ¡ María Manuela Escudero, auxiliar de enfermería ¡ María à ngeles Usoz, enfermera ¡ Luisa Pueyo, enfermera ¡ María María del Carmen Guelbenzu, telefonista ¡ Gemma Garro, enfermera ¡ Zalba, auxiliar de enfermería ¡ Rosa María Teresa Lozano, auxiliar de enfermería ¡ Jesús Martínez, oficial de mantenimiento ¡ MaríaBorrås, colaborador investigador ¡ Francisco María del Carmen Asiåin, supervisora de enfermería ¡ María Blanca Aramburu, auxiliar ¡

Memoria 2007-2008

   

 / 19

METRO GROUP : GESCHĂ&#x201E;FTSBERICHT 2009 â&#x2020;&#x2019; DIE STRATEGIE

S. 032

 

28 profesionales de la ClĂ­nica se jubilaron durante el curso 2007-08

Jubilaciones

â&#x2020;&#x2019;

  

clĂ­nica universidad de navarra memoria 2007-2008

â&#x2020;&#x2019; SHAPE 2012

  

34

Schwerpunkte 2010, Umweltbundesamt, D The annual Report of the Federal Environment Office is a bit narrower than DIN A4 which gives the publication a certain modernity and dynamic. The use of recycled paper is a matter of course and in addition to black the use of the colour green sticks out. The visual language is very modern and infographics are clear and functional. Page layout: the page layout is mostly in two columns, whereas varying column-width can occur on a page.

/ 18

SCHWERPUNKTE 2010

Jury-Statement

Jury-Statement

95

Memoria 2007-2008, Clinica Universidad de Navarra, ES What makes this report so outstanding is the use of figures and facts, which are highlighted from a lot of pages and texts. Galeries with small numbers and comment blocks at the top or facts at the bottom or the side of the page wrap up the layout. All texts are marked with quotes and subpoints so that in fact big gray text fields wonâ&#x20AC;&#x2DC;t even appear. Overall a very readerfriendly and light impression.

PĂĄginas vistas 295.101 302.491 290.160 341.942 355.868 308.219 290.118 278.664 327.512 390.681 370.902 284.693 3.459.913

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1.007.565 1.050.945 975.248 1.069.750 1.075.862 892.179 886.929 857.412 998.471 1.167.304 1.082.299 828.959 11.872.903

Peter Parker Se inaugurĂł la colecciĂłn â&#x20AC;&#x2DC;Historias de la ClĂ­nicaâ&#x20AC;&#x2122; con â&#x20AC;&#x2DC;La pierna de Peter Parkerâ&#x20AC;&#x2122; de J. Manuel de Prada. Se editaron 10.000 ejemplares. La presentaciĂłn tuvo lugar el 20 de diciembre de 2007 en la ClĂ­nica, de manos de su autor.

ICMA Two: 10 Categories n

1. Employees Newspapers and Employees Magazines. Send us two different issues of your publication. The following subcategories already exist: 1.01 Employees Newspapers 1.02 Employees Magazines

n

2. Customer Magazines, Business to Business (B2B). Send us two different issues of your publication. The following subcategories already exist: 2.01. Finances, Real Estate, Insurance 2.02. Transportation, Logistics, Automobile 2.03. Industry 2.04. Trade 2.05. Consume 2.06. Energy 2.07. Health Care System, Pharmaceutical Industry 2.08. IT, Telecommunications 2.09. Media, Culture 2.10. Tourism, Travel 2.11. Craft, Construction 2.12. Architecture 2.13. Non-Profit, Associations, Institutions 2.14. Other

n

3. Customer Magazines, Business to Client (B2C). Send us two different issues of your publication. The following subcategories already exist: 3.01. Finances, Real Estate, Insurance 3.02. Transportation, Logistics, Automobile 3.03. Industry 3.04. Trade 3.05. Consume 3.06. Energy 3.07. Health Care System, Pharmaceutical Industry 3.08. IT, Telecommunications 3.09. Media, Culture 3.10. Tourism, Travel 3.11. Craft, Construction 3.12. Architecture 3.13. Non-Profit, Associations, Institutions 3.14. Other


11

Results ICMA One: Category Concept, Innovation SZENE

II

Handspiel Die Spieler, Strenesse, D The German national football team was photographed by star photographer Ellen von Unwerth in 2010. With fashion by Strenesse. The illustrated book is in black and white throughout, and the players are relocated into the visual world of the USA in the fifties.

HAUPTDARSTELLER

PATRICK HELMES MARCELL JANSEN BASTIAN SCHWEINSTEIGER

SZENE

VIII

Mann gegen Mann HAUPTDARSTELLER

AARON HUNT STEFAN KIESSLING MIROSLAV KLOSE MARKO MARIN THOMAS MÜLLER SERDAR TASCI CHRISTIAN TRÄSCH

Õª∑¨ª

’¥øÆªÆ ⁄ø¥¥ ∫$Æ º∑ª “´≥≥ªÆÔˇ Bald München, Allianz, D Allianz Insurance takes unusual paths, when offering insurance à la tabloid. “Allianz insures the end of the world,” runs the headline on the cover. One announcement reports: “The 10 best sealing-off tips for your home”. On the whole, a very innovative presentation of typical insurance topics.

À≥©ª¥¨¨ªΩ∏≤±¥±π∑ª õ ª∑≤ ”øƵ¨ ≥∑¨ ∆´µ´≤∫¨ ’ª∑≤ Õ¨ª∑≤ æ¥∑ªæ ø´∫ ºª≥ ø≤ºªÆª≤Ù º∑ª ÕΩ∏<ºª≤ ºªÆ fl∞±µø¥ß∞≠ª ©øƪ≤ ª≤±Æ≥

‹∑ª ©ª¥¨©ª∑¨ª≤ ◊≤™ª≠¨∑¨∑±≤ª≤ ∑≤ ªÆ≤ª´ªÆæøƪ €≤ªÆπ∑ª≤ ´≤º €≤ªÆπ∑ªª∫∫∑¶∑ª≤¶ ≤ª∏≥ª≤ ≠ª∑¨ ÷ø∏ƪ≤ ≠¨ª¨∑π ¶´ ´≤º –Ʊπ≤±≠ª≤ ƪΩ∏≤ª≤ ©ª∑¨ªÆ∏∑≤ ≥∑¨ ª∑≤ª≥ 檪∑≤ºÆ´Ωµª≤ºª≤ …øΩ∏≠¨´≥ ∑≤ º∑ª≠ª≥ Õªπ≥ª≤¨ÚÔ ”∑¨ ºª≥ fl¥¥∑ø≤¶ Œ›” Ÿ¥±æø¥ €Ω±Ãƪ≤º≠Ó ø´∫ ∆´µ´≤∫¨≠¨Æª≤º≠ ≠ª¨¶ª≤ fl≤¥ªπªÆ≤Ù º∑ª ™±≤ êΩ∏≤±¥±π∑ªÛ ´≤º ‹∑ª≤≠¨¥ª∑≠¨´≤π≠´≤¨ªÆ≤ª∏≥ª≤ ∑≤ ºª≤ fiªÆª∑Ω∏ª≤ Jµ±Û€≤ªÆπ∑ªÙ À≥©ª¥¨≠Ω∏´¨¶ ´≤º ≠ø´æªÆª≠ …ø≠≠ªÆ ∞Ʊ∫∑¨∑ªÆª≤ ≥*Ω∏¨ª≤Ù æ∑ª¨ª¨ ºªÆ fl¥¥∑ø≤¶ Œ›” Ÿ¥±æø¥ €Ω±Ãƪ≤º≠ æª≠¨ª ◊≤™ª≠¨∑¨∑±≤≠≥*π¥∑Ω∏µª∑¨ª≤Ú ◊Õ◊“Ê ‘ÀÓÎÓËËÔÈ …’“Ê fl÷ ÷ÌÎ ‹ª´¨≠Ω∏¥ø≤º≠ π¥±æø¥ªÆ ⁄±≤º≠≥ø≤øπªÆÚ ‹ª´¨≠Ω∏¥ø≤º≠ π¥ ±æø¥ ªÆ ⁄±≤º≠≥ø≤øπªÆÚ

Ô

“ª´∑≤™ª≠¨∑¨∑±≤ª≤ ∑≤ €≤ªÆπ∑ª™ªÆ≠±Æπ´≤πÚ œ´ª¥¥ªÊ À“€–Ò Õ€–◊Ò “ª© €≤ªÆπß ⁄∑≤ø≤Ωª ÓÁÚ Ó ‹∑ª ±¥ø¨∑¥∑¨<¨ ¯…ªÆ¨≠Ω∏©ø≤µ´≤π˜ ºª≠ ⁄±≤º≠ø≤¨ª∑¥©ªÆ¨≠ µø≤≤ ≠¨øƵ ªÆ∏*∏¨ ≠ª∑≤Ú Ã€ŒÊ ÔÙÁÍ ˚Ú Ã€Œ ¯Ã±¨ø¥ €®∞ª≤≠ª Œø¨∑±˜Ê Ÿª≠ø≥¨µ±≠¨ª≤ ¯±∏≤ª ÃÆø≤≠øµ¨∑±≤≠µ±≠¨ª≤˜Ù º∑ª ºª≥ ⁄±≤º≠™ªÆ≥*πª≤ ∑≥ ¥ª¨¶¨ª≤ Ÿª≠Ω∏<∫¨≠∂ø∏Æ æª¥ø≠¨ª¨ ©´Æºª≤Ú  ªÆµø´∫≠∞Ʊ≠∞ªµ¨ª ´≤º ©ª∑¨ªÆª ◊≤∫±Æ≥ø¨∑±≤ª≤ ªÆ∏<¥¨¥∑Ω∏ æª∑ fl¥¥∑ø≤¶ Ÿ¥±æø¥ ◊≤™ª≠¨±Æ≠ ’ø∞∑¨ø¥ø≤¥øπªÛ πª≠ª¥¥≠Ω∏ø∫¨ ≥æÿÙ ”ø∑≤¶ªÆ ‘ø≤º≠ ¨ÆøAª ÔÔ õ ÔÌÙ ÍÌÓÁ ⁄Æø≤µ∫´Æ¨ ø≥ ”ø∑≤Ú

Œ´≥≥ª≤∑ππª ∑≥ ◊≤¨ªÆ™∑ª©

îfiøߪÆ≤ ∑≠¨ ≥ª∏Æ ø¥≠

fiªΩµª≤æø´ªÆÙ ÿ±ª≤ªA ´≤º ∑Ω∏ì

´≤¨ªÆπø≤π

‹∑ª ⁄∑ƪ≥ø≤ê≠ ⁄´≤º ◊≤≠´Æø≤Ωª ›±≥∞ø≤ß ∏ø¨ ø¥≠ ªÆ≠¨ªÆ ⁄∑≤ø≤¶Û º∑ª≤≠¨¥ª∑≠¨ªÆ ºªÆ

…ª¥¨ ªÆ∫±¥πƪ∑Ω∏ º∑ª fl∞±µø¥ß∞≠ª ™ªÆ≠∑Ω∏ªÆ¨Ú ‹∑ª ÀÕÛñΩ∏¨ªÆ ºªÆ fl¥Û ¥∑ø≤¶ Õ€ ©øÆ ≥∑¨

∑∏ƪ≤ fiªÆø¨ªÆ≤ ™±Æ —ƨ٠ø¥≠ ºªÆ ”±´≤¨ €™ªÆª≠¨ ™±≤ ª∑≤ª≥ π∑πø≤Û ¨∑≠Ω∏ª≤ Ã≠´≤ø≥∑

∏∑≤©ªππª≠∞$¥¨ ©´ÆºªÚ ‹ªÆ êÆÛ ≥∑≤ ∫$Æ ºª≤ ∂$≤π≠Û ¨ª≤ …ª¥¨´≤¨ªÆÛ πø≤π ©øÆ ºøæª∑

‹ªÆ ±Æ≠¨ø≤º≠™±Æ≠∑¨¶ª≤ºª ªÆÛ µ¥<ƨ ∑≤ îfifl‘‹ì ºø≠ ”ø≤øπªÛ ≥ª≤¨Û’±≤¶ª∞¨ ºª≠ ⁄› fiøߪÆ≤Ú €Æ ∑≠¨ ≠∑Ω∏ªÆÙ ºªÆ  ªÆª∑≤ ©∑ƺ ø´Ω∏ ∑≤ ºª≤ ÷ø∏ƪ≤ ≤øΩ∏ ºª≥ πƱAª≤ Ÿª≤ªÆø¨∑±≤ª≤©ªΩ∏Û ≠ª¥ ≠ª∑≤ª €Æ∫±¥π≠πªÛ ≠Ω∏∑Ω∏¨ª ∫±Æ¨≠Ω∏ƪ∑Û ’øÆ¥Ûÿª∑≤¶ æª≤Ú Õª∑¨ª Ì Œ´≥≥ª≤∑ππª

µ´Æ¶∫Æ∑≠¨∑π ™±≤ îÓÔÓì ø´∫ ÓÁ ™±Æ™ªÆ¥ªπ¨ ©±ÆÛ ºª≤Ú ‘ª≠ª≤ Õ∑ª ©ª∑¨ªÆ ø´∫ Õª∑¨ª ÏÚ ⁄±¨±Ê ⁄› fifl«€Œ “

fl‘‘€Õ Õ◊›ÿ€Œ

⁄ª∑πª ‹∑ªæª ∫$ÆΩ∏¨ª≤ ÿ´≤ºª

‘ø≤º ºªÆ ±∫∫ª≤ª≤ ñº≠∑Ω∏ªÆªÆ €∑≤æƪΩ∏ªÆÛ ÿø´≠¨$ƪ≤ ⁄Æ´≠¨ Õ∑Ω∏ªÆª≠ ⁄∑≤≤¥ø≤ºÊ æÆø´Ω∏ª≤ ™∑ª¥ª µª∑≤ ‹±Æ¨ ≠Ω∏¥∑ªAª≤ º∑ª ‘ª´¨ª ø´∫ ºª≥ ‘ø≤º ≠ª¥æ≠¨ ∑≤ ºªÆ “øΩ∏¨ ∑∏ƪ ÿø´≠¨$ƪ≤ ≤∑Ω∏¨ øæÚ Ÿªµ¥ø´¨ ©∑ƺ ≤´Æ ≠ª¥¨ª≤ ª¨©ø≠Ú fl´Ω∏ ∫$Æ ∑∏Æ ⁄ø∏ÆÆøº

ÕΩ∏¥±≠≠Ú À≤º ÿª¥Û ≥ªÙ º∑ª ø≥ ‘ª≤µªÆ ™±≥ ”±∞ªº ∏<≤Û πª≤Ù ©ªÆºª≤ ø´Ω∏ ≤∑Ω∏¨ πª≠¨±∏¥ª≤Ú ‹ø≠ ©$≤≠Ω∏ª≤ ©∑Æ ´≤≠ ∏∑ªÆ ø´Ω∏Ú

”∑µÆ±∫∑≤ø≤¶Û ’´≤º∑≤≤ª≤ ∑≥ ∑≤º±≤ª≠∑≠Ω∏ª≤ flΩª∏

⁄Æø´ª≤ ∏ø¥¨ª≤ ºø≠ Ÿª¥º ¶´≠ø≥≥ª≤ ”∑µÆ±∫∑≤ø≤¶∞Ʊº´µ¨ª ≠∑≤º ’¥ª∑≤µÆªº∑¨ªÙ Õ∞øƵ±≤¨ª≤ ´≤º ªÆÛ ≠∑Ω∏ªÆ´≤πª≤Ú ∆´πªÛ ≠Ω∏≤∑¨¨ª≤ ≠∑≤º ≠∑ª ø´∫ ∫∑≤ø≤¶≠Ω∏©<Ω∏ªÆª ’´≤ºª≤Ú ”∑¨ ”∑µÆ±∫∑Û ≤ø≤¶ª≤ µ*≤≤ª≤ ⁄øÛ ≥∑¥∑ª≤ ∆∑≤≠ª≤ ø≤≠∞øÛ Æª≤ ´≤º ∫$Æ ∑∏ƪ ∆´Û µ´≤∫¨ ™±Æ≠±Æπª≤Ê ª¨©ø ∫$Æ fl´≠æ∑¥º´≤πÙ ÿª∑Û

Æø¨Ù ’Æø≤µ∏ª∑¨ ±ºªÆ ñºÚ ±Æ ø¥¥ª≥ ⁄Æø´Û ª≤ ∏øæª≤ ∏∑ªÆ ºø≠ÕøÛ πª≤Ù ºª≤≤ ≠∑ª ∏ø¥¨ª≤ ºø≠ Ÿª¥º ¶´≠ø≥≥ª≤Ú ”<≤≤ªÆ ∏øæª≤ ø´Ω∏ ∑≤ øÆ≥ª≤ ⁄ø≥∑¥∑ª≤ ªπ±∑≠¨∑≠Ω∏ªÆª  ±Æ¥∑ªÛ æª≤Ê Ÿ¥$Ωµ≠≠∞∑ª¥Ù fl¥Û µ±∏±¥ ´≤º Ãøæøµ ≠∑≤º º∑ª ⁄ª∑≤ºª ª∑≤ªÆ ≠∑Û Ω∏ªÆª≤ ∆´µ´≤∫¨Ú

“∑Ω∏¨≠ ∫$ÆΩ∏¨ª≤ €∑≤Û æƪΩ∏ªÆ ≠± ≠ª∏Æ ©∑ª ÿ´≤ºªÙ ºø≠ ªÆπøæ ª∑Û ≤ª À≥∫ÆøπªÚ ËÌ –Æ±Û ¶ª≤¨ ¥ø≠≠ª≤ ≠∑Ω∏ ™±≥ 檥¥ª≤ºª≤ Õ∑Ω∏ªÆÛ ∏ª∑¨≠º∑ª≤≠¨ øæ≠Ω∏ÆªÛ Ωµª≤Ù ™±≤ fl¥øÆ≥ø≤¥øÛ

‹∑ª Ô æª≠¨ª≤ flæ≠∞ªÆÆÛ Ã∑∞∞≠ ∫$Æ ◊∏Æ ÿª∑≥Ú Õ± ∑≠¨ ◊∏Æ ÿø´≠ πªπª≤ €∑≤æÆ´Ω∏ πª≠∑Ω∏ªÆ¨Ù ´≤º Õ∑ª µ*≤≤ª≤ ´≤æª≠Ω∏©ªÆ¨ ∑≤ º∑ª ⁄ªÆ∑ª≤ ≠¨øƨª≤ù

œ ªÆ≠¨ªΩµª≤ Õ∑ª ◊∏ƪ≤ ÕΩ∏¥$≠≠ª¥ ≤∑ª≥ø¥≠ ºÆø´Aª≤ … ‘ø≠≠ª≤ Õ∑ª æª∑ ª∑≤ªÆ Ã$Æ ≥∑¨ Ÿ¥ø≠∫$¥¥´≤π ºª≤ ÕΩ∏¥$≠Û ≠ª¥ ≤∑ª≥ø¥≠ ∑≤≤ª≤ ≠¨ªΩµª≤ € ÕΩ∏¥∑ªAª≤ Õ∑ª º∑ª …±∏Û ≤´≤π≠¨$Æ ø´Ω∏ æª∑ µ´Æ¶ªÆ fl橪≠ª≤∏ª∑¨ π´¨ øæ Œ ÕΩ∏¥∑ªAª≤ Õ∑ª º∑ª ⁄ª≤≠¨ªÆ õ ø´∫ µª∑≤ª≤ ⁄ø¥¥ πªµ∑∞∞¨ ¥ø≠≠ª≤ à ◊≤≠¨ø¥¥∑ªÆª≤ Õ∑ª ª∑≤ª fl´Aª≤Û æª¥ª´Ω∏¨´≤πÙ º∑ª $æªÆ fiªÛ ©ªπ´≤π≠≥ª¥ºªÆ πª≠¨ª´ªÆ¨ ©∑ƺ ∆ fiªº∑ª≤ª≤ Õ∑ª €¥ªµ¨Æ±ÛŒ±¥¥Û ¥<ºª≤ ´≤º fiª¥ª´Ω∏¨´≤π ≥∑¨ ÿ∑¥∫ª ™±≤ ∆ª∑¨≠Ω∏ø¥¨´∏ƪ≤ À fi∑¨¨ª≤ Õ∑ª “øΩ∏æøÆ≤ ±ºªÆ ⁄ƪ´≤ºªÙ ◊∏ƪ≤ fiÆ∑ª∫µø≠¨ª≤ ¶´ ¥ªªÆª≤ ◊ ÕΩ∏ø¥¨ª≤ Õ∑ª ºª≤ fl≤Æ´∫æªÛ ø≤¨©±Æ¨ªÆ øæ —  ªÆ©ª≤ºª≤ Õ∑ª ≤´Æ ¶´Û µ¥ø∞∞æøƪ ’±∫∫ªÆø≤∏<≤πªÆ – Õ∑Ω∏ªÆ≤ Õ∑ª ◊∏ƪ …ªÆ¨≠øÛ Ω∏ª≤ æª≠±≤ºªÆ≠

πª≤ ´≤º ∑ºª±µø≥ªÛ Æø≠ ≤´Æ ÈÈÙÎ –Ʊ¶ª≤¨Ú fl´∫ ©ª∑¨ªÆª≤ –¥<¨¶ª≤ ¥ø≤ºª¨ª≤Ê º∑ª ≤ø∏ª –±Û ¥∑¶ª∑≠¨ø¨∑±≤ ¯ÍÙÍ –Æ±Û ¶ª≤¨˜Ù ª∑≤ ∞∑ª∞ª≤ºªÆ fl¥øÆ≥ ¯ÎÁÙÓ˜Ù ⁄ª≤≠¨ªÆÛ π∑¨¨ªÆ ¯ÎÈÙȘ ´≤º

ª∑≤ ø´∫≥ªÆµ≠ø≥ªÆ “øΩ∏æøÆ ¯ÎÌÙÎ˜Ú …ªÆ π¥ø´æ¨Ù ºø≠≠ º∑ª ‘ø≤πÛ ∫∑≤πªÆ ≤´Æ ≤øΩ∏¨≠ ¶´Æ Ãø¨ ≠Ω∏ƪ∑¨ª≤Ù ºªÆ ∑Æƨ ø¥¥ªÆº∑≤π≠Ê €∑≤ ‹Æ∑¨¨ª¥ ºªÆ €∑≤æÆ$Ω∏ª ∫∑≤ºª¨ ¨øπ≠$æªÆ ≠¨ø¨¨ˇ

‹∑Ωµª ”∑ª¶ª≤ ¥ªæª≤ πª∫<∏Æ¥∑Ω∏ˇ

ÕΩ∏≥∑≤µª≤ ´≤º Æø≠∑ªÆª≤ ø≥ Õ¨ª´ªÆ

ªÆ¥∑ªÆªÆ

±ºªÆ ªÆµÆø≤µ¨ ≠∑≤ºÚ fifl‘‹Ê€∑≤ªÆ ◊∏ÆªÆ ’´≤ºª≤ æª∫∑≤ºª¨ ≠∑Ω∏ ∑≥ ’Æ∑ªπ≠Û

πªæ∑ª¨Ú …ø≠ ¨´≤ Õ∑ª· ”∑Ω∏ª¥Ê …∑Æ ™ªÆ≠Ω∏ø∫∫ª≤ ´≤≠ ª∑≤ª≤ DæªÆæ¥∑Ωµ ´≤º µ±≤Û ¨øµ¨∑ªÆª≤ fiª∏*ƺª≤Ú ‹ø≤≤ øµ¨∑™∑ªÆª≤ ©∑Æ ´≤≠ªÆª êø≥≠Ú fifl‘‹ÊÀ≤º ºø≤≤ æÆ∑≤πª≤ Õ∑ª ºª≤ ’´≤ºª≤ ©ªπ· ”∑Ω∏ª¥Ê “∑Ω∏¨ ∑≥≥ªÆÚ ”ø≤Ω∏≥ø¥ æ∑Æπ¨ º∑ª ⁄ø∏ƨ ≥ª∏Æ Ÿª∫ø∏ƪ≤ ø¥≠ ºªÆ ªÆÛ

⁄±¨±Ê ÕÀ–ÿ fl“ Õ›ÿÀ€Ã∆€

楪∑æ ø≥ —Æ¨Ú ”ª∑≠¨ª≤≠ ≠Ω∏ø∫∫ª≤ ©∑Æ ª≠ øæªÆÙ ´≤≠ªÛ ƪ ’´≤ºª≤ ∑≤ Õ∑Ω∏ªÆ∏ª∑¨ ¶´ æÆ∑≤πª≤Ú fifl‘‹Ê “ª≤≤ª≤ Õ∑ª ª∑≤ fiª∑≠∞∑ª¥Ú ”∑Ω∏ª¥Ê fiª∑ À≤Æ´∏ª≤ ∑≤ fl∫Æ∑Û µø ©øÆ ª∑≤ ’´≤ºª ≥∑¨ ⁄ø≥∑¥∑ª ∑≤ ª∑≤ªÆ Õ¨øº¨ ±∏≤ª ⁄¥´π∏øÛ ∫ª≤Ú ‹∑ª≠ª ”ª≤≠Ω∏ª≤ ©´ÆÛ ºª≤ 檺Ʊ∏¨Ú €≠ πøæ ÕΩ∏∑ªÛ AªÆª∑ª≤Ú …∑Æ æª≠Ω∏¥±≠≠ª≤Ù ≠∑ª ©ªπ¶´æÆ∑≤πª≤Ú …∑Æ ±ÆÛ

–Ʊ¶ª≤¨ 檺∑ª≤ª≤ ºø≠ ŒøÛ º∑±Ú ÷ªºªÆ ∑ªÆ¨ª ¨∑∞∞¨ ∑≤ ºø≠ “ø™∑πø¨∑±≤≠πªÆ<¨ ´≤º ∂ªºªÆ ⁄$≤∫¨ª æª≤´¨¶¨ ºø≠ ÿø≤ºßÚ Œ´≤º ÔÌ –Ʊ¶ª≤¨ πøæª≤ ø≤Ù ≠∑Ω∏ ©<∏ƪ≤º ºªÆ ⁄ø∏ƨ ≠±πøÆ ¶´ ≠Ω∏≥∑≤Û µª≤ ±ºªÆ ¶´ Æø≠∑ªÆª≤Ú

Õ∑Ω∏ªÆ≠¨ª≠ ªÆ∏$¨´≤π≠≥∑¨¨ª¥

Õªø¨¨¥ª õ Ÿø≤¶ ≠∑Ω∏ªÆ ∑≠¨ ≤∑Ω∏¨≠Ù ºª≤≤ ≥ø≤Ω∏≥ø¥ ™ªÆ≠øπ¨ ≠±πøÆ º∑ª µ¥øƪ “´≥≥ªÆ ª∑≤≠Ê º∑ª –∑¥¥ªÚ fl´∫ ºªÆ Õ´Ω∏ª ≤øΩ∏ ≥*π¥∑Û Ω∏ª≤ ÀÆ≠øΩ∏ª≤ ≠∑≤º …∑≠Û ≠ª≤≠Ω∏ø∫¨¥ªÆ ø´≠ Õªø¨¨¥ª ∫$≤º∑π πª©±Æºª≤Ê Õ¨øƵª≠ DæªÆπª©∑Ω∏¨ ™ªÆÆ∑≤πªÆ¨ ºª≤ ÿ±Æ≥±≤≠Ω∏´¨¶Ú

Õ∑Ω∏ªÆ≠¨ªÆ ⁄¥´π∏ø∫ª≤

ê¥ fl™∑™ õ ‹ªÆ ∑≤¨ªÆ≤ø¨∑±Û ≤ø¥ª ⁄¥´π∏ø∫ª≤ ™±≤ ê¥ fl™∑™ π∑¥¨ ø¥≠ ºªÆ ≠∑Ω∏ªÆ≠¨ª ºªÆ …ª¥¨Ú À≤º ºø≠Ù ±æÛ

©±∏¥ ◊≠Æøª¥ ≠ª∑¨ ÷ø∏ƪ≤ fl≤Û ≠Ω∏¥<πª ∫$ÆΩ∏¨ª≤ ≥´≠≠Ú Õ¨ø¨¨ ≤øΩ∏ fi±≥æª≤¨ªΩ∏≤∑µ ≠´Û Ω∏ª≤ º∑ª ◊≠Æøª¥∑≠ πª¶∑ª¥¨ ≤øΩ∏ fi±≥æª≤¥ªπªÆ≤Ú ‹∑ª €®∞ªÆ¨ª≤ ≠∑≤º ≠∑Ω∏ªÆÊ ”ª≤Û ≠Ω∏ª≤ ≥øΩ∏ª≤ ⁄ª∏¥ªÆÚ “ªÆÛ ™±≠∑¨<¨ ≠∑ª∏¨ ≥ø≤ ∑∏≤ª≤ ø≤Ú

ÿ∑¨ªΩ∏Û’¥ª∑ºªÆ ∑≥ ’±≥≥ª≤

”$≤Ω∏ª≤ õ ◊≤ ¨±∞≥±ºªÆÛ ≤ª≤ ’∑≤ºªÆµ¥ª∑ºªÆ≤ ≠∑≤º Ÿ–ÕÛÕª≤ºªÆ ª∑≤πª≤<∏¨Ú À≤º º∑ª ¶ª∑πª≤ €¥¨ªÆ≤ ø´∫ ºª≥ ÿø≤ºß ø≤Ù ©± ≠∑Ω∏ ∑∏Æ ’∑≤º æª∫∑≤ºª¨Ú …ø≠ ©∑ª ª∑≤ª ∆´Û µ´≤∫¨≠™∑≠∑±≤ µ¥∑≤π¨Ù ∑≠¨ ¥<≤π≠¨ Œªø¥∑¨<¨Ú fl´Ω∏ Õª≤∑±Æª≤Ù –∫¥ªπªæªº$Æ∫¨∑πª ´≤º fiª∏∑≤Û ºªÆ¨ª ™ªÆ≠±Æπ¨ º∑ª ꮨ∑¥∑≤Û º´≠¨Æ∑ª ≥∑¨ ∑≤¨ª¥¥∑πª≤¨ªÆ ’¥ª∑Û º´≤πÚ “±¨Æ´∫≠Ω∏ø¥¨ªÆ ´≤º ª¥ªµ¨Æ∑≠Ω∏ª ÕΩ∏±ΩµπªæªÆ ∫$Æ ÿªÆ¶µÆø≤µª ©ªÆºª≤ æø¥º Õ¨ø≤ºøƺ©øƪ ≠ª∑≤Ú

πø≤∑≠∑ªÆ¨ª≤ º∑ª ⁄ø∏ƨ ºªÆ ⁄øÛ ≥∑¥∑ª ∑≤≠ “øΩ∏æøÆ¥ø≤ºÙ ™±ÆÛ æª∑ ø≤ ›∏ªΩµ∞±∑≤¨≠ ≥∑¨ ø¥Û µ±∏±¥∑≠∑ªÆ¨ª≤ Õ±¥ºø¨ª≤Ú fifl‘‹Ê Õ∑≤º Õ∑ª ø¥≠± ª∑Û ≤ª flƨ ∞Æ∑™ø¨ª ŸÕŸÁÛ ÃÆ´∞∞ª· ”∑Ω∏ª¥Ê …∑Æ ≠∑≤º µª∑≤ª îÃÆ´∞Û ∞ªìÙ ±æ©±∏¥ ª∑≤∑πª ™±≤ ´≤≠ ø´≠ ºªÆ ŸÕŸÁ µ±≥≥ª≤Ú €≠ ≥øπ ≠∞ªµ¨øµ´¥<Æ ø´≠≠ª∏ª≤Ù ©∑Æ ∏ø≤ºª¥≤ øæªÆ ∑≥≥ªÆ ©±∏¥$æªÆ¥ªπ¨Ú

Ÿª¥º ≥øΩ∏¨ ⁄Æø´ª≤ ≤∑Ω∏¨ ≤´Æ ø¨¨ÆøµÛ ¨∑™Ù ≠∑ª µ*≤Û ≤ª≤ ø´Ω∏ æª≠≠ªÆ ºø≥∑¨ ´≥πª∏ª≤ ø¥≠ ”<≤≤ªÆÚ ‹ª≤≤Ê Õ∑ª ™ªÆ©ø¥¨ª≤ ∑∏Æ ªÆ≥*πª≤ æª≠≠ªÆÚ fl≤¥ªÛ πªÆ∑≤≤ª≤ ∑≤Û ™ª≠¨∑ªÆª≤ æƪ∑¨ªÆ ´≤º ≠Ω∏∑Ω∏¨ª≤ ©ª≤∑πªÆ ´≥Ú ‹ø≠ æÆ∑≤π¨ ´≤¨ªÆ≥ Õ¨Æ∑Ω∏ ≥ª∏Æ Ÿª©∑≤≤Ú fifl‘‹ ≥ª∑≤¨Ê ”ª∏Æ ⁄Æø´ª≤ ∑≤ º∑ª ⁄∑≤ø≤¶∑≤≠¨∑Û ¨´¨ªÚ

î

ªÆ∫¥∑®¨ª≠ ÓÎÚ ÷ø∏Æˇ

µª∏ƨ π∑¥¨Ê ÷´≤πª ⁄Æø´ª≤ ∏ø¥Û ¨ª≤ ø¥¨ª ”<≤≤ªÆ ∫∑¨ˇ €∑≤ª €ÆÛ µ¥<Æ´≤π π∑æ¨ ª≠ æ∑≠∏ªÆ ≤∑Ω∏¨Ú ªÆ≥´¨ª¨ ©∑ƺ٠ºø≠≠ º∑ª ⁄Æø´Û ª≤ ø≤ Õ±¶∑ø¥≠¨Æª≠≠ ≠¨ªÆæª≤Ù ©ª∑¥ ∂$≤πªÆª ”<≤≤ªÆ ≠Ω∏¥ªΩ∏Û ¨ªÆ ™ªÆº∑ª≤ª≤ ´≤º ©ª≤∑πªÆ Õ∑Ω∏ªÆ∏ª∑¨ æ∑ª¨ª≤Ú fl≤ºªÆªÆ≠ª∑¨≠ ∏ø¨ º∑ª Õ±Û ¶∑±¥±π∑≤ ÀÆ≠´¥ø Œ∑Ω∏¨ªÆ ∏ªÛ Æø´≠πª∫´≤ºª≤Ù ºø≠≠ π¥ª∑Ω∏Û ø¥¨Æ∑πª –øøƪ ∑≥≥ªÆ ©ª≤∑Û πªÆ ¶´≠ø≥≥ª≤∞ø≠≠ª≤Ê î…ø≠ ªÆ∫±¥πƪ∑Ω∏ªÙ <¥¨ªÆª ⁄Æø´ª≤ ∏ª´¨ª ™±≤ ∑∏ƪ≥ –øƨ≤ªÆ ªÆÛ ©øƨª≤Ù µ*≤≤ª≤ π¥ª∑Ω∏ø¥¨Æ∑Û

…∑ªºªÆ≠ª∏ª≤ ≥øΩ∏¨ ⁄ƪ´ºª

Ÿª≠Ω∏∑ªºª≤ª ÕªÛ ”ª≤≠Ω∏ª≤ ∏øæª≤ ≤∑±Æª≤ ≠ª∏≤ª≤ ≠∑Ω∏ πª¥∑≤π¨ ª≠ ±∫¨Ù ’±≤Û æª≠±≤ºªÆ≠ ø´≠πªÛ ∏<´∫∑π ¶´Æ$Ωµ ≤øΩ∏ ¨øµ¨ª õ ™∑ª¥¥ª∑Ω∏¨ ≠±Û ∞Æ<𨪠‘ªæª≤≠πªÛ ∑∏ÆªÆ ÷´πª≤º¥∑ªæªÚ πøÆ ¶´Æ πƱAª≤ ‘∑ªÛ ©±∏≤∏ª∑¨ª≤Ú ‹ø≠ ”∑¨ ÿ∑¥∫ª ™±≤ ◊≤¨ªÆÛ æª ø´≠ ºªÆ ÷´πª≤ºÛ ≥øΩ∏¨ ª≠ ≠Ω∏©ªÆÙ ¶ª∑¨ õ ©∑ªºªÆ∏ªÆ¶´Û ≠∑Ω∏ ≤ª´ ¶´ øÆÆø≤Û ≤ª¨ÛÕ´Ω∏º∑ª≤≠¨ª≤ ≠¨ª¥¥ª≤Ú flæªÆÊ fl¥¨ª π∑ªÆª≤Ú ©∑ª

‹ª´¨≠Ω∏ª –±¥∑¨Û–Ʊ≥∑≤ª≤¶ ¨±¨ø¥ ™ªÆ≤ª¨¶¨

”ªÆµª¥ ∏ø¨ º∑ª ≥ª∑≠¨ª≤ ⁄ø≤≠

fiªÆ´∫≠´≤∫<∏∑πµª∑¨ µø≤≤ ∂ªºª≤ ¨Æª∫∫ª≤Ú ‹∑ª fl¥¥∑ø≤¶ fiªÆ´∫≠´≤∫<∏∑πµª∑¨≠Û ªÆ≠∑Ω∏ªÆ´≤πÚ Õ∑Ω∏ªÆ¨ Õ∑ª ƪΩ∏¨Û ¶ª∑¨∑π øæÚ Õ¨ø¨∑≠¨∑≠Ω∏ πª≠ª∏ª≤ ©∑ƺ ∂ªºªÆ ∫$≤∫¨ª flÆæª∑¨≤ª∏≥ ªÆ ∑≤ ‹ª´¨≠Ω∏¥ø≤º æªÆ´∫≠´≤∫<∏∑πÚ ÿ<´∫∑πª ÀÆ≠øΩ∏ª≤ ºø∫$Æ ≠∑≤º Œ$Ωµª≤Û ¥ª∑ºª≤ ´≤º ∞≠ßΩ∏∑≠Ω∏ª ’Æø≤µ∏ª∑¨ª≤Ú …ø≠ πª≠Ω∏∑ª∏¨Ù ©ª≤≤ ª≠ Õ∑ª ¨Æ∑∫∫¨· ‹∑ª ⁄±¥πª≤ µ*≤≤ª≤ ◊∏Æ πø≤¶ª≠ ‘ªæª≤ ™ªÆ<≤ºªÆ≤Ú ”∑¨ ºªÆ fl¥¥∑ø≤¶ fiªÆ´∫≠´≤∫<∏∑πµª∑¨≠™±Æ≠±Æπª ≠∑≤º Õ∑ª ø´∫ º∑ª≠ª≤ ⁄ø¥¥ ™±ÆæªÆª∑¨ª¨ ´≤º ∫∑≤ø≤¶∑ª¥¥ øæπª≠∑Ω∏ªÆ¨Ú ”ª∏Æ ¶´≥ ‘ª∑≠¨´≤π≠≠∞ªµ¨Æ´≥ æª∑ ◊∏ÆªÆ fl¥¥∑ø≤¶ ™±Æ —ƨ ±ºªÆ ´≤¨ªÆ ©©©Úª≠µø≤≤∂ªºª≤¨Æª∫∫ª≤Úø¥¥∑ø≤¶ÚºªÚ ÿ±∫∫ª≤¨¥∑Ω∏ fl¥¥∑ø≤¶Ú

ì

‹ªÆ ’ø≥∞∫ πªπª≤ º∑ª ±ÆÛ πø≤∑≠∑ªÆ¨ª ’Æ∑≥∑≤ø¥∑¨<¨ ∏<¥¨ ◊¨ø¥∑ª≤ ≠ª∑¨ ÷ø∏ÆÛ ¶ª∏≤¨ª≤ ∑≤ fl¨ª≥Ú €®∞ªÆÛ ¨ª ›∑Ʊ ’Æø´¨∏ø´≠ª≤ ªÆÛ µ¥<ƨ٠©ª¥Ω∏ª Ÿª≠ª¨¶ª ∑≤Û ≤ªÆ∏ø¥æ ≥ø∫∑*≠ªÆ ŸªÛ ≥ª∑≤≠Ω∏ø∫¨ª≤ 𪥨ª≤Ú fifl‘‹Ê ÿªÆÆ ’Æø´¨∏ø´Û ≠ª≤Ù ©ø≠ ¶ª∑Ω∏≤ª¨ ª∑Û ≤ª µÆ∑≥∑≤ª¥¥ª —Æπø≤∑Û ≠ø¨∑±≤ ø´≠· ›∑Ʊ ’Æø´¨∏ø´≠ª≤Ê €≠ π∑æ¨ ™∑ª¥ª À≤¨ªÆ≠Ω∏∑ªºª ¶©∑Û ≠Ω∏ª≤ ºªÆ ”ø∫∑ø ∑≤ ◊¨øÛ ¥∑ª≤ ´≤º ‹Æ±πª≤∏<≤º¥ªÆ≤ ∑≤ ’±¥´≥æ∑ª≤Ú flæªÆ ª∑≤ª≠

”ø≥øÙ ÿ´≤º ´≤º flÆæª∑¨ õ º∑ª πƱAª fifl‘‹ÛÀ≥∫Æøπª ¶´Æ Õ∑Ω∏ªÆ∏ª∑¨

…ø≤≤ ∫$∏¥ª≤ ≠∑Ω∏ ’¥ª∑≤ª ´≤º ŸÆ±Aª ≠∑Ω∏ªÆ·

€∑≤ µ¥øÆªÆ Ãƪ≤ºÊ –±¥∑Û ¨∑µªÆ ∞Æ<≠ª≤¨∑ªÆª≤ ≠∑Ω∏ ∑∏ƪ≤ …<∏¥ªÆ≤ ™ªÆ≠¨<Ƶ¨ ø´∫ —≤¥∑≤ªÛ–±Æ¨ø¥ª≤Ú ‹±Ω∏ º∑ª fiªπª∑≠¨ªÆ´≤π æª∑ ºªÆ ºª´¨≠Ω∏ª≤ fiªÛ ™*¥µªÆ´≤π ∏<¥¨ ≠∑Ω∏ æ∑≠Û ∏ªÆ ∑≤ ŸÆª≤¶ª≤Ú ’Æ∑¨∑µªÆ ©ªÆ∫ª≤ fi´≤Û ºª≠µø≤¶¥ªÆ∑≤ fl≤πª¥ø ”ªÆµª¥ ¯›‹À˜ À≤¨<¨∑πÛ

µª∑¨ ´≤º ÃÆ<π∏ª∑¨ ™±ÆÚ ⁄ø≤≠ ¥∑ªæª≤ ∑∏ƪ øæ©<Û πª≤ºª ´≤º 檺<Ω∏¨∑πª flÆ¨Ú ’ª≤≤ªÆ ºªÆ fiªÆ¥∑≤ªÆ Õ¶ª≤ª ªÆµ¥<ƪ≤Ê ‹∑ª ’ø≤¶¥ªÆ∑≤ 檱æøΩ∏¨ª ©∑ª ª∑≤ª Õ∞∑≤≤ª ∑≤ ∑∏ƪ≥ “ª¨¶ º∑ª –øƨª∑ª≤∞±¥∑¨∑µÚ ∑ª¥¥ª∑Ω∏¨ ∑≠¨ ºø≠ πøÆ ≤∑Ω∏¨ ≠± ∫ø¥≠Ω∏Ù ºª≤≤ ”ªÆµª¥ ∏ø¨ ∑∏ƪ ”øΩ∏¨Û

∞±≠∑¨∑±≤ ∑≥ …ø∏¥∂ø∏Æ ÓÁ ªÆ∫±¥πƪ∑Ω∏ ø´≠Û πªæø´¨ ´≤º ∑≠¨ ≠ª∑¨ºª≥ º∑ª ≥∑¨ flæ≠¨ø≤º ø≥ æª≠¨ª≤ ™ªÆ≤ª¨¶¨ª –±¥∑Û ¨∑µªÆ∑≤ ‹ª´¨≠Ω∏¥ø≤º≠Ú ”ª∏Æ ø¥≠ Ì  ⁄ø≤≠ ∏ø¨ ≠∑ª ø´∫ ∑∏ÆªÆ ⁄øΩªÛ æ±±µÛÕª∑¨ªÚ ªÆ¨ª∑º∑π´≤π≠≥∑≤∑≠¨ªÆ ’øÆ¥ÛÃ∏ª±º±Æ ¶´ Ÿ´¨Û

¨ª≤æªÆπ ¯›ÕÀ˜ ∏ø¨ ≤´Æ ª¨©ø ÓÏ  Õß≥∞ø¨∏∑Û ≠ø≤¨ª≤ õ ´≤º ¥ø≤ºª¨ ºø≥∑¨ ø´∫ –¥ø¨¶ ¶©ª∑Ú €≠ ∫±¥πª≤Ê Ÿ´∑º± …ª≠¨ªÆÛ ©ª¥¥ª ¯⁄‹–˜ ≥∑¨ Ω∑ÆΩø Ë  ⁄ø≤≠Ù ⁄Æø≤µÛ…ø¥Û ¨ªÆ Õ¨ª∑≤≥ª∑ªÆ ¯Õ–‹˜ ≥∑¨ ª¨©ø È Ù ›¥ø´º∑ø Œ±¨∏ ¯ŸÆ$≤ª˜ ≥∑¨ Ω∑ÆΩø Î  ´≤º ŸÆªπ±Æ Ÿß≠∑

¯‘∑≤µª˜ ≥∑¨ ≥ª∏Æ ø¥≠ Ó Ú ‹±Ω∏ ™ªÆπ¥∑Ω∏ª≤ ≥∑¨ ÀÕÛ–Æ<≠∑ºª≤¨ fiøÆøΩµ —æø≥ø ©∑Ƶª≤ º∑ª ™∑ÆÛ ¨´ª¥¥ª≤ ªÆ≤ª¨¶´≤π≠™ªÆÛ ≠´Ω∏ª ºªÆ ºª´¨≠Ω∏ª≤ –±Û ¥∑¨Û–Ʊ≥∑≤ª≤¶ πªÆøºª¶´ ≠¨$≥∞ªÆ∏ø∫¨Ú —æø≥ø ∏ø¨ ≥ª∏Æ ø¥≠ øΩ∏¨ ”∑¥¥∑±≤ª≤ ⁄øΩªÛ æ±±µÛ⁄ø≤≠Ú

∏øæª≤ ≠∑ª πª≥ª∑≤≠ø≥Ê €≠ π∑æ¨ µª∑≤ª ±∫∫∑¶∑ª¥¥ª≤ ŒªÛ πª¥≤ ´≤º ª≠ π∑æ¨ ø´Ω∏ µª∑Û ≤ª ◊≤≠¨ø≤¶Ù º∑ª Œªπª¥≤ º´ÆΩ∏≠ª¨¶ª≤ µø≤≤Ú ‹ø≠ ±ÆÛ πø≤∑≠∑ªÆ¨ª ªÆæƪΩ∏ª≤ ≥´≠≠ ≠ª¥æ≠¨ ∫$Æ —ƺ≤´≤π ≠±Æπª≤Ú fifl‘‹Ê À≤º ©∑ª ∫´≤µÛ ¨∑±≤∑ªÆ¨ ºø≠· ’Æø´¨∏ø´≠ª≤Ê ‹´ÆΩ∏ ŸªÛ ©ø¥¨Ú ‹ø≠ ŒªΩ∏¨ ºª≠ Õ¨<ÆÛ µªÆª≤ π∑æ¨ ºª≤ ñ≤ ø≤Ú ‹∑ª ”ø∫∑ø ∑≤ ◊¨ø¥∑ª≤ ∑≠¨ ≠Ω∏±≤ ≠ª∑¨ $æªÆ ª∑≤ª≥ ÷ø∏Æ∏´≤Û ºªÆ¨ ê∑¥ ºªÆ Ÿª≠ª¥¥≠Ω∏ø∫¨Ú Õ∑ª ∑≠¨ πª∫ª≠¨∑π¨ ´≤º ∑≤ º∑ª

“ª¨¶©ªÆµª ºªÆ ”øΩ∏¨ ∑≤Û ¨ªπÆ∑ªÆ¨Ú €≠ ∑≠¨ ∫ø≠¨ ´≤Û ≥*π¥∑Ω∏Ù ∑∏Æ º´ÆΩ∏ –±¥∑Û ¶ª∑øµ¨∑±≤ª≤ ºª≤ ŸøÆø´≠ ¶´ ≥øΩ∏ª≤Ú fifl‘‹Ê ÿø¨ º∑ª fiª™*¥Û µªÆ´≤π ºª≠∏ø¥æ ª∑≤ª flƨ –øµ¨ ≥∑¨ ºªÆ ”øÛ ∫∑ø πª≠Ω∏¥±≠≠ª≤· ’Æø´¨∏ø´≠ª≤Ê €≠ π∑æ¨ ª∑Û ≤ª πª©∑≠≠ª flµ¶ª∞¨ø≤¶Ú ”ø≤Ω∏ª Æ´∫ª≤ ”ø∫∑±≠∑ ø≤Ù ©ª≤≤ ≠∑ª ըƪ∑¨ ≥∑¨ ∑∏ƪ≥ “øΩ∏æøÆ≤ ∏øæª≤Ù Ø´ø≠∑ ø¥≠ ÕΩ∏¥∑Ω∏¨´≤π≠∑≤≠¨ø≤¶Ú ‹∑ª ≥ª∑≠¨ª≤ ≠∑≤º ∂ø ∑≤ º∑ªÛ ≠ªÆ …ª¥¨ ø´∫πª©øΩ∏≠ª≤

´≤º ≠øπª≤Ê îÕ± ≠∑≤º º∑ª ªÆ∏<¥¨≤∑≠≠ª ªæª≤Úì À≤º º∑ª ”ø∫∑ø ∑≠¨ ø≤ Œ$Ωµ∏ø¥¨ ∑≤ ºªÆ fiª™*¥µªÆ´≤π ∑≤¨ªÛ ƪ≠≠∑ªÆ¨Ú ‹∑ª æø´ª≤ ºø≤≤ ø´Ω∏ ≥ø¥ ª∑≤ª ÕΩ∏´¥ª ±ºªÆ ª∑≤ª≤ Õ∞±Æ¨∞¥ø¨¶Ú ‹ø≠ ∑≠¨ µ≤ø¥¥∏øƨª≠ πª≠Ω∏<∫¨¥∑Ω∏ª≠ ’ø¥µ$¥Ú fifl‘‹Ê ‹∑ª ”ª≤≠Ω∏ª≤ øµ¶ª∞¨∑ªÆª≤ ø¥≠± ºø≠ –Æ∑≤¶∑∞ îª∑≤ª ÿø≤º ©<≠Ω∏¨ º∑ª ø≤ºªÆªì· ’Æø´¨∏ø´≠ª≤Ê ÷øÚ flæªÆ ≥ø≤ ºøÆ∫ ≤∑Ω∏¨ ™ªÆπª≠≠ª≤Ê ’¥$≤𪥪∑ π∑æ¨ ª≠ $æªÆø¥¥Ú fl´Ω∏ ∑≤ fiøߪÆ≤ ™ªÆ¨ª∑¥ª≤

‘±µø¥∞±¥∑¨∑µªÆ ∂ø πªÆ≤ª ≥ø¥ Ÿª∫<¥¥∑πµª∑¨ª≤ ´≤¨ªÆ ∑∏ƪ≤ fl≥∑π±≠Ú ◊≤ Õ$º∑¨øÛ ¥∑ª≤ ©∑ƺ ºø≠ ≤´Æ º∑ƪµÛ ¨ªÆ πª∏ø≤º∏øæ¨Ê ‹±Æ¨ π∑æ¨ ª≠ ∑≤ ™∑ª¥ª≤ Œªπ∑±≤ª≤ ”øÛ ∫∑ø∞ø¨Æ±≤ªÙ º∑ª $æªÆ ∑∏ƪ –Æ∑™ø¨∑≤¨ªÆª≠≠ª≤ ©ø¥¨ª≤Ú ‹∑ª≠ª fi±≠≠ª ™ªÆ∏ª¥∫ª≤ –±Û ¥∑¨∑µªÆ≤ ¶´ …<∏¥ªÆ≠¨∑≥≥ª≤Ù ´≤º ∑≥ Ÿªπª≤¶´π ©ªÆºª≤ ≠∑ª ™±≤ ºªÆ ÷´≠¨∑¶ ∑≤ ⁄Æ∑ªÛ ºª≤ πª¥ø≠≠ª≤Ú fifl‘‹Ê ÕΩ∏ø∫∫¨ º∑ª≠ª ‘±ßø¥∑¨<¨ ª∑≤ª πª©∑≠Û ≠ª Õ∑Ω∏ªÆ∏ª∑¨ ∫$Æ ø¥¥ª fiª¨ª∑¥∑π¨ª≤·

’Æø´¨∏ø´≠ª≤Ê ‘±ßø¥∑¨<¨ ∑≠¨ ƪ¥ø¨∑™Ú ‹∑ª ÕΩ∏ªÆπª≤ ©ªΩ∏≠ª¥≤ ≠Ω∏≤ª¥¥ º∑ª Õª∑Û ¨ªÙ ©ª≤≤ ª≠ ∑∏≤ª≤ ±Æ¨ª∑Û ¥ª æÆ∑≤π¨Ú fifl‘‹Ê ÿøæª≤ ∂´≤πª ”ª≤≠Ω∏ª≤ ∑≤ Õ$º∑¨øÛ ¥∑ª≤ $æªÆ∏ø´∞¨ ª∑≤ª ›∏ø≤ΩªÙ ≠∑Ω∏ πªπª≤ º∑ª≠ª≠ Õß≠¨ª≥ ¶´ ©ª∏ƪ≤· ’Æø´¨∏ø´≠ª≤Ê ÷øÚ €≠ ∏ø¨ ∑≥≥ªÆ ‘ª´¨ª πªπªæª≤Ù º∑ª ≠∑Ω∏ ºøπªπª≤ πªÛ ©ª∏ƨ ∏øæª≤Ù ø´Ω∏ ©ª≤≤ ™∑ª¥ª ™ªÆπª≠≠ª≤ ≠∑≤ºÚ ◊≤ º∑ª≠ª≥ –´≤µ¨ ∑≠¨ º∑ª ”øÛ

…ø≠ ∑≠¨ ≠∑Ω∏ªÆ ù··· —æ ∂´≤π ±ºªÆ ø¥¨Ù Õ∑Ω∏ªÆÛ ∏ª∑¨ 檺ª´¨ª¨ ∫$Æ ∂ªºª≤

’ª∑≤ …´≤ºªÆÚ îfifl‘‹ìÙ º∑ª flµÛ ¨∑±≤<Æ≠¶ª∑¨´≤π ºªÆ fl¥¥∑ø≤¶Ù ∑≠¨ ª∑≤ª ’±∞∑ª ™±≤ ‹ª´¨≠Ω∏¥ø≤º≠ ªÆ∫±¥πƪ∑Ω∏≠¨ª≥ fi±´¥ª™øÆºÛ fi¥ø¨¨Ù ºªÆ îfi◊‘‹ìÛ∆ª∑Û ¨´≤πÚ À≤º ≠± ¥∑ª≠¨ ≠∑ª ≠∑Ω∏ ø´Ω∏Ê ≠∞ø≤≤ª≤ºÙ ´≤¨ªÆ∏ø¥¨Û ≠ø≥Ù µ´Æ¶Û ©ª∑¥∑πÚ ◊≤¶©∑≠Ω∏ª≤ ªÆÛ ≠Ω∏ª∑≤¨ º∑ª îfifl‘‹ì ∑≥ ºÆ∑¨Û ¨ª≤ ÷ø∏Æ ´≤º ∑≠¨ ≥∑¨ ºª≥ ƪ≤±≥Û ≥∑ªÆ¨ª≤ €Ω±≤Ûfl©øƺ ∫$Æ À≤¨ªÆ≤ª∏≥ª≤≠Û µ±≥≥´≤∑µø¨∑±≤ ø´≠Û πª¶ª∑Ω∏≤ª¨ ©±Æºª≤Ú

€∑≤ ‘±æÙ ºø≠ ´≤≠ªÛ ƪ fl´¨±Æª≤ ø¥≠ fl≤≠∞±Æ≤ ≤ª∏≥ª≤Ú ‹∑ª ŒªºøµÛ ¨∑±≤ µ±≥≥¨ ™±≤ ºªÆ ‹ª´¨≠Ω∏ª≤ ÷±´Æ≤ø¥∑≠Û ¨ª≤≠Ω∏´¥ª ∑≤ ”$≤Û Ω∏ª≤Ù ª∑≤ªÆ ’øºªÆ≠Ω∏≥∑ªºª ∫$Æ ŒªÛ ∞±Æ¨ªÆÚ ◊≤ ºªÆ ºÆ∑¨¨ª≤ fl´≠πøæª ºªÆ îfifl‘‹ì πª∏¨ ª≠ ´≥ ≠¨øƵª “ª¨¶©ªÆµªÙ ≠±¥∑ºª ŸªÛ ≥ª∑≤≠Ω∏ø∫¨ª≤ ´≤º ª∑≤ª ≠∑Ω∏ªÆª ∆´µ´≤∫¨Ú

∫∑ø ¨±¨ø¥∑¨<ƪ≤ Õß≠¨ª≥ª≤ ≠ª∏Æ <∏≤¥∑Ω∏Ê €∑≤∑πª æªÛ ¨ª∑¥∑πª≤ ≠∑Ω∏Ù øæªÆ ≥∑≤Û ºª≠¨ª≤≠ πª≤ø´≠± ™∑ª¥ª ∏ø¥¨ª≤ ≠∑Ω∏ ∏ªÆø´≠ ´≤º ª≤¨©∑Ωµª¥≤ ª∑≤ª  ⁄´Û ¨´ÆªìÛÿø¥¨´≤πÚ €∑≤ ∞øøÆ ©ª≤∑πª ¥ª∏≤ª≤ ≠∑Ω∏ πªÛ πª≤ ºø≠ Õß≠¨ª≥ ø´∫Ú flæªÆ ∑Ω∏ ∫∑≤ºª ª≠ ™ªÆ∏øÆ≥¥±Û ≠ª≤ºÙ ©ª≤≤ ≥ø≤ ≠øπ¨Ê ‹∑ª ∏øæª≤ ∂ø µª∑≤ª fl¥¨ªÆ≤øÛ ¨∑™ªÚ €≠ π∑æ¨ ∑≥≥ªÆ ª∑≤ª fl¥Û ¨ªÆ≤ø¨∑™ªÚ fifl‘‹Ê Õ∑≤º Õ∑ª ©<∏Û Æª≤º ◊∏ÆªÆ “øΩ∏∫±ÆÛ ≠Ω∏´≤πª≤ ∂ª≥ø¥≠ ™±≤

ºªÆ ”ø∫∑ø 檺Ʊ∏¨ ©±Æºª≤· ’Æø´¨∏ø´≠ª≤Ê ◊Ω∏ ∞ªÆÛ ≠*≤¥∑Ω∏ ≤∑ªÚ …ø≠ …∑≠≠ª≤Û ≠Ω∏ø∫¨¥ªÆ ≠Ω∏ƪ∑æª≤Ù ∑≤¨ªÛ ƪ≠≠∑ªÆ¨ ”ø∫∑±≠∑ ≤∑Ω∏¨Ú …ªÆ øæªÆ “ø≥ª≤ ≤ª≤≤¨ ´≤º ª∑≤ª µ±≤µÆª¨ª Ÿª∫ø∏Æ ºøÆÛ ≠¨ª¥¥¨Ù ©∑ª ºªÆ ÕΩ∏Æ∑∫¨≠¨ª¥Û ¥ªÆ Œ±æªÆ¨± Õø™∑ø≤±Ù ≥´≠≠ ´≥ ≠ª∑≤ ‘ªæª≤ ∫$ÆΩ∏¨ª≤Ú ›∑Ʊ ’Æø´¨∏ø´≠ª≤ ∏ø¨ ∫$Æ ≠ª∑≤ fi´Ω∏ î”±ºªÆ≤ª Ÿª©ø¥¨ª≤˛ º∑ª ±Æπø≤∑Û ≠∑ªÆ¨ª ’Æ∑≥∑≤ø¥∑¨<¨ ∑≤ ◊¨øÛ ¥∑ª≤ ´≤º ’±¥´≥æ∑ª≤ ªÆÛ ∫±Æ≠Ω∏¨Ú

ÿª¥ª≤ø ¯Í˜ ø´≠ ”$≤Ω∏ª≤

ÌÚÎÚÓÔ ÔÔÊÌ ªÆ≠∑±≤ ÓÚÈ

fiÀ“‹

Õ›ÿ…flŒ∆

ê∑¥≠ª∑¨ªÊ fiÀÚÕ€◊ÀÓÚÔÚ Ÿª±≥ª¨Æ∑ª¯ ÌÈÍÚÈÔ ≥≥ Ò ÎÓËÚ ≥≥ ˜ €ÃøπÊ ÔÌÚÔÚÓÈ –¥ø¶∑ªÆ´≤πÊ Ô“ ÿ– ÓÙ¯·˜ÔÕ ÿ– ÓÙ¯·˜Ô… ÿ– ÓÙ¯·˜‹’ ÿ– ÓÙ¯·˜⁄fiÀ ÿ– ÓÙ¯·˜

πª¥æ

Ωßø≤

≥øπª≤¨ø

ªÆ≠∑±≤ ™±≥Ê ÌÚÎÚÓÔ ÔÊÌÏ À∏Æ ‹±µ´≥ª≤¨Ê Ì¡ΡÔ¡fl¥¥∑ø≤¶¡Ô¡≥ª¥¥∑

“ÆÚ »»»

œÛ‘∑≤µ

ÌÚÎÚÓÔ ÔÔÊÏ ªÆ≠∑±≤ ÓÚÈ

Õª∑¨ª Ó

fiÀ“‹

î◊Ω∏ ∫$∏¥ª ≥∑Ω∏ ≠∑Ω∏ªÆÙ ©ª≤≤ ∑Ω∏ ø´∫ ºª≤ ÿ´≤º ø´∫Û ∞ø≠≠ªÚ ∆´Û ≠ø≥≥ª≤ ∞ø≠≠ª≤ ©∑Æ ºø≤≤ ø´∫ ”ø≥ø ø´∫Úì

Ω Ã”Õ◊Ò‹∑≠¨ÆÚ fi´¥¥≠ ÓÈ

fi€Œ‘◊“

≠∞Æ∑Ω∏¨ $æªÆ

‹flÕ —–€Œ“Û–Œ—÷€’à î’◊“ ˙ «—À“Ÿì

€¨©ø Í ’∑≤ºªÆ ´≤º ÷´πª≤º¥∑Û Ω∏ª ºª≤µª≤ ≠∑Ω∏ πª≥ª∑≤≠ø≥ ≥∑¨ “øΩ∏©´Ω∏≠µ$≤≠¨¥ªÆ≤ ´≤º ø≤ºªÆª≤ ÿª¥∫ªÆ≤ ª∑≤ª —∞ªÆ ø´≠Ú ‹∑ª ’∑≤ºªÆ πª∏ª≤ ±∏≤ª ±Æµª≤≤¨≤∑≠≠ª ∑≤ ºø≠ µ¥ø≠≠∑≠Ω∏ª ”´≠∑µ∞Ʊ∂ªµ¨Ú ‹∑ª fl¥¥∑ø≤¶ ’´¥¨´ÆÛ ≠¨∑∫¨´≤π πƪ∑∫¨ ºª≤ ∂´≤πª≤ Ãø¥ª≤Û ¨ª≤ ≥∑¨ ÿ∑¥∫ª ™±≤ ”´≠∑µÛ ´≤º Ãø≤¶∞<ºøπ±πª≤ ´≤¨ªÆ º∑ª flÆ≥ªÚ

…ªÆ ∏<¨¨ª ≤∑Ω∏¨ πªÆ≤ ª∑≤ª≤ ≠∞ø≤≤ª≤ºªÆª≤ fiªÆ´∫Ù ø≥ æª≠Û ¨ª≤ ª∑≤ª≤Ù ºªÆ ±Æºª≤¨¥∑Ω∏ Ÿª¥º ´≤º ºª≤ ª≤¨≠Ω∏ª∑ºª≤ºª≤ ’∑Ωµ æÆ∑≤π¨Ú fiª∑≠∞∑ª¥≠Û ©ª∑≠ª ‹±≥∞Û ¨ª´ÆÙ fi±ºßÛ π´øƺ ±ºªÆ fi±≥æª≤ª≤¨Û ≠Ω∏<Æ∫ªÆÚ …ª∑¨ø´≠ ≥ª∏Æ Œ∑≠∑Û µª≤ æªÆÛ πª≤ ø¥Û ¥ªÆº∑≤π≠ fiªÆ´∫ª ™±≤ ºªÛ ≤ª≤ ª≠ ≤∑ªÛ ≥ø≤º ™ªÆ≥´¨ª≤ ©$ƺªÊ ◊≤ €´Æ±∞ø ™ªÆ´≤π¥$Ωµª≤ ∂ªÛ ºª≠ ÷ø∏Æ $æªÆ Ô fiø´øÆæª∑¨ªÆ ¨*ºÛ ¥∑Ω∏Ú ◊≤ ºª≤ ÀÕfl ∑≠¨ ºø≠ Ãø®∑𪩪ÆÛ æª æª≠±≤ºªÆ≠ πªÛ ∫<∏Æ¥∑Ω∏Ú ‹∑ª ⁄ø∏ÆªÆ ©ªÆºª≤ ±∫¨ ø´≠πªÆø´æ¨Ú ‹∑ª ≥ª∑≠¨ª≤ Ã±Û ºª≠±∞∫ªÆ π∑æ¨ ª≠ øæªÆ ∑≤ ª∑≤ª≥ πªÆøºª¶´ æ∑æ¥∑Û ≠Ω∏ª≤ Ÿª©ªÆæªÚ ÷ªºª≤ Ãøπ µ±≥≥ª≤ ©ª¥¨©ª∑¨ È ⁄∑≠Ω∏ªÆ ´≥≠ ‘ªæª≤Ú À≤º ∞¥*¨¶¥∑Ω∏ ªÆÛ ≠Ω∏ª∑≤¨ ºø≠ µ´≠Ω∏ª¥∑πª fi$Ʊ º±Ω∏ ≤∑Ω∏¨ ≥ª∏Æ ≠± $檥Ú

ÿø∑¨∑ ‹ªÆ ◊≤≠ª¥≠¨øø¨ ∑≠¨ ª∑≤ª≠ ºªÆ <Æ≥≠Û ¨ª≤ ‘<≤ºªÆ ºªÆ …ª¥¨Ú ‹ø≠ €Æºæªæª≤ ∑≥ ÷ø≤´øÆ ∏ø¨ º∑ª ‘øπª ©ª∑¨ªÆ ™ªÆ≠Ω∏¥ªΩ∏¨ªÆ¨Ú Õ±≥ø¥∑ø fl≥ Ÿ±¥∫ ™±≤ flºª≤ ™ªÆæƪ∑¨ª≤ –∑Æø¨ª≤ fl≤π≠¨ ´≤º ÕΩ∏ÆªÛ Ωµª≤Ú

‹◊€ Õ◊›ÿ€ŒÕÀ“ Œ€◊Õ€‘\“‹€Œ

Õ∑≤πø∞´Æ ըƪ≤πª Ÿª≠ª¨¶ª ´≤º ∫±¥π≠øÛ ≥ª fi$ÆπªÆÊ Õ∑≤πø∞´Æ ∑≠¨ ºø≠ ≠∑Ω∏ªÆ≠¨ª ‘ø≤º ºªÆ …ª¥¨Ú ‹∑ª πÆ*A¨ª Ÿª∫ø∏Æ µ±≥≥¨ º±Æ¨ ™±≤ ¶´ ¥ø≤πª≥ Õ±≤≤ª≤æøºª≤Ú

Õª¨¶¨ ≠∑Ω∏ ≠ª∑¨ ÷ø∏Û Æª≤ ∫$Æ ºª≤ ’¥∑Û ≥ø≠Ω∏´¨¶ ª∑≤Ê ‘ª±Û ≤øƺ± ‹∑Û ›ø∞Æ∑±

ù øæªÆ ⁄∑≠Ω∏ªÆ Æ∑≠µ∑ªÆª≤ ø≥ ≥ª∑≠¨ª≤ˇ

Œ€◊Õ€Û “€…Õ ‹◊€ À“Õ◊›ÿ€ŒÕÀ“ Œ€◊Õ€‘\“‹€Œ

◊≤˙ —´¨

ÕΩ∏©∑≥≥ª≤ πª∏ª≤Ú ‹∑ª ⁄ƪ∑æøºÛÕø∑≠±≤ ∑≠¨ ªÆ*∫∫≤ª¨Ú ªπª¨øÆ∑≠Ω∏ πÆ∑¥¥ª≤Ú fiª≠≠ªÆ ÕΩ∏ø∫≠µ<≠ª ´≤º fl´æªÆπ∑≤ª ø¥≠ ∫ª¨¨∑πª≠ “øΩµª≤≠¨ªøµÚ …ø≠≠ªÆ ™±≤ ºªÆ œ´ª¥Û ¥ªÚ Õ¨ø¨¨ ¶´≥ Ÿª¨Æ<≤µªÛ ≥øƵ¨ ≥∑¨ ºª≤ ’ø≤∑≠¨ªÆ≤ ∑≤ ºª≤ …ø¥ºÚ

fl∫π∏ø≤∑≠¨ø≤ €≤¨∫$∏Æ´≤πª≤ ´≤º DæªÆ∫<¥¥ª ≠∑≤º ∑≤ ºªÆ ÿø´∞¨≠¨øº¨ ’øÛ æ´¥ ø≤ ºªÆ Ãøπª≠Û ±Æº≤´≤πÚ ◊≤ ºª≤ ¥<≤º¥∑Ω∏ª≤ ŒªÛ π∑±≤ª≤ ∑≠¨ ª≠ ≤±Ω∏ ºª´¨¥∑Ω∏ ´≤Û ≠∑Ω∏ªÆªÆÚ

”D“›ÿ€“ ≠∞Æ∑Ω∏¨ $æªÆ –Àfi‘◊› ◊€…◊“Ÿ ◊” —‘«”–◊flÕÃfl‹◊—“

fi∑≠ ¶´Æ …” ∑≤ Õ$ºø∫Æ∑µø ≠∑≤º ª≠ ≤´Æ ≤±Ω∏ µ≤ø∞∞ ≠ªΩ∏≠ …±Ω∏ª≤Ú À≤º º∑ª €≤ºÆ´≤ºª ÓÔ ≠±¥¥ ∑≤ ‹ª´¨≠Ω∏¥ø≤º ≠Ω∏¥∑ªA¥∑Ω∏ ©∑ªºªÆ ¶´ ª∑≤ª≥ πª≠ª¥¥∑πª≤ Õ±≥≥ªÆÛ ≥<ÆΩ∏ª≤ ©ªÆºª≤Ú ”∑¨≥øΩ∏ª≤ µø≤≤ ºø ≤´ÆÙ ©ªÆ ƪΩ∏¨¶ª∑¨∑π ∞¥ø≤¨Ê fl≤∞∫∑∫∫ ∑≠¨ ø≥ ÔÌÚ ÷´≤∑ ´≥ ÓÚÌ À∏ÆÊ ‹ª´¨≠Ω∏¥ø≤º õ fl´≠Û ¨Æø¥∑ª≤Ú ÿª∑≥≠∞∑ª¥ø¨≥±≠∞∏<Û Æª πøÆø≤¨∑ªÆ¨Ú

‘ª∑≤©ø≤º∏ª¥ºª≤ ø¥≠ Jµ±Û⁄ƪøµ≠ˇ

‹∑ª ¨<π¥∑Ω∏ª ‹±≠∑≠ flºÆª≤ø¥∑≤ ∑≠¨ πøÆø≤¨∑ªÆ¨Ú Œø´æ¨∑ªÆº±≥∞Û ¨ª´Æª ¥ªæª≤ πª∫<∏Æ¥∑Ω∏Ù ù

⁄±¨±≠Ê ‹–flÒ‹–fl…€fiÙ ‹–fl –◊›ÃÀŒ€Ûfl‘‘◊ fl“›€ÒÕÀ⁄fl“ ÕflÀ€Œ

Õ∑≤≤∫ƪ∑ ⁄ªÆ≤≠ª∏ª≤Ú …ª≤≤ ≤∑Ω∏¨ πªÆøÛ ºª …” ∑≠¨Ù ≥´≠≠ º∑ª Ÿ¥±¨¶ª ø´Ω∏ ≤∑Ω∏¨ ¥ø´∫ª≤Ú fl´¨±∫ø∏ƪ≤ æª∑ Õ±≤Û ≤ª≤≠Ω∏ª∑≤Ú “´Æ æª∑ ¥<≤Û πªÆª≤ Õ¨ÆªΩµª≤ ≠±¥¥¨ª ≥ø≤ ≤±Ω∏ ∑≤≠ fl´¨± ≠¨ª∑Û πª≤Ú ∆´ ™∑ª¥ª ‘ªæªÆµ<≠Û ≠ª≥≥ª¥≤Ú ‘∑ªæªÆ ª∑≤ª≤ ∫Æ∑≠Ω∏ª≤ Õø¥ø¨Ú

J¥µ≤ø∞∞∏ª∑¨Ù €ÆºªÆÛ ©<Æ≥´≤πÙ Õ≥±πÊ ‹∑ª Œª¨¨´≤π ºªÆ …ª¥¨ µ±≥≥¨ ≤∑Ω∏¨ ≠± ƪΩ∏¨ ∑≤ ÕΩ∏©´≤πÚ …ª≤≤ –±¥∑¨∑µªÆ ª≠ ≤∑Ω∏¨ ≠Ω∏ø∫∫ª≤Ù ºø≤≤ ≥$≠Û ≠ª≤ ªæª≤ º∑ª Õ¨øÆ≠ Æø≤Ú ‘ª±≤øƺ± ‹∑›øÛ ∞Æ∑±Ù ÕΩøÆ¥ª¨¨ ÷±Û ∏ø≤≠≠±≤ ´≤º ÿøÆÆ∑Û ≠±≤ ⁄±Æº ∏øæª≤ ª≠ ™±Æπª≥øΩ∏¨Ê ∆´Æ —≠ΩøÆ™ªÆ¥ª∑∏´≤π ∫´∏ƪ≤ ≠∑ª ∑≥ ÿßÛ æÆ∑º ™±ÆÚ …ªÆ ∑≤ ≠± ª∑≤ª≥ fl´¨± æƪ≥≠¨Ù ≠∞øƨ €≤ªÆπ∑ªÚ ‹ªÆ Jµ±¥ªæª≤≠≠¨∑¥ ¥∑ªπ¨ æª∑ ºª≤ –Ʊ≥∑≠ ∑≥ Ãƪ≤ºÚ Ÿª±Æπª ›¥±±≤ªß ∫<∏ƨ ª∑≤ª≤ îÃø≤Û π±ì ≥∑¨ €¥ªµ¨Æ±Û ø≤¨Æ∑ªæÊ ‹ªÆ …øπª≤ ∑≠¨ ≤´Æ ÁÁ ∆ª≤¨∑≥ª¨ªÆ æƪ∑¨Ù ≠Ω∏ø∫∫¨ª ª≠ øæªÆ ∑≤ ™∑ªÆ Õªµ´≤ºª≤ ™±≤ ≤´¥¥ ø´∫ ∏´≤ºªÆ¨Ú Õ∞∑¨¶ª≤πªÛ ≠Ω∏©∑≤º∑πÛ µª∑¨Ê ÓÏ ’∑¥±Û ≥ª¨ªÆ ‹ø≠ ÃÆø´≥∞øøÆ ∞Ʊ ºªÆ À≥©ª¥¨Û Õ¨´≤Û ≠Ω∏$¨¶ªÆÊ fl≤πª¥∑≤ø ÷±¥∑ª ´≤º fiÆøº –∑¨¨

ºªÚ ‹∑ª ≤ª´ª≤ Jµ±ø´¨±≠ ≠∞øƪ≤ €≤ªÆπ∑ªÙ ≠∑≤º ≠Ω∏≤ª¥¥ ´≤º ≠ª∏ª≤ ∑≥≥ªÆ æª≠≠ªÆ ø´≠Ú fl´Ω∏ æª∑≥ ÿ<´Û ≠ªÆæø´ ≥∑≠Ω∏ª≤ º∑ª –Ʊ≥∑≠ ≥∑¨Ê fiÆøº –∑¨¨ ∏ø¨ ∑≤ “ª© —Æ¥ªø≤≠ ª∑≤ª≤ …ª¨¨æªÛ ©ªÆæ ø´≠πª≠Ω∏Æ∑ªÛ æª≤Ú Ÿª≠´Ω∏¨Ê ÿ<´≠ªÆÙ º∑ª ≤∑Ω∏¨ ≤´Æ ©ª≤∑π µ±≠Û ¨ª≤Ù ≠±≤Û ºªÆ≤ ø´Ω∏ ´≥Û ©ª¥¨∫ƪ´≤ºÛ ¥∑Ω∏ ≠∑≤ºÚ À≤º ≠±πøÆ flÆ≤±¥º ÕΩ∏©øƶª≤ªπÛ πªÆ ∏ø¨ ≠ª∑≤ª≤ ∞ªÆ≠*≤¥∑Ω∏ª≤ fiª∑Û ¨Æøπ ¶´≥ ’¥∑≥øÛ ≠Ω∏´¨¶ 𪥪∑≠¨ª¨Ê Õª∑≤ ÿ´≥≥ªÆÛŸªÛ ¥<≤ºª©øπª≤ ∫<∏ƨ ∂ª¨¶¨ ≥∑¨ €¥ªµ¨Æ±ø≤Û ¨Æ∑ªæÚ fi™fiÒÕŒ

‹∑ª ‹∑ª …ª¥¨ …ª¥¨ ª®∞¥±º∑ªÆ¨Ê ÷±∏≤ ›´≠øΩµ ∑≤ îÓÔÓì

’flÃflÕÃŒ—–ÿ€“Û Õ›ÿ—›’€Œ îÓÔÓì ÀÀ€Œ €ŒÕ◊›ÿ€ŒÃ ⁄—ŒÃÕ€Ã∆À“Ÿ  —“ Õ€◊À Ô

…ø¥¨Æø´º fi´≤µ ¯È˘ ø´≠ ”$≤Ω∏ª≤

îÕ∑Ω∏ªÆ∏ª∑¨· ‹ø≠ π∑æ¨ ª≠ ∫$Æ ≥∑Ω∏ ≤∑Ω∏¨Ú ŸªÛ ∫ø∏ƪ≤ ¥ø´Û ªÆ≤ º±Ω∏ $æªÆø¥¥Ê ∑≥ fi´≠Ù ∑≤ ºªÆ ÀÛfiø∏≤Ù ∑≥ ⁄¥´π¶ª´πÚì

‹∑ª fl∞±µø¥ß∞≠ª π∑¥¨ <∏≤Û ¥∑Ω∏ ©∑ª êÆÆ±Æ ±ºªÆ ’Æ∑ªπ ª∑πª≤¨¥∑Ω∏ ø¥≠ ≤∑Ω∏¨ ™ªÆ≠∑Û Ω∏ªÆæøƪ≠ Œ∑≠∑µ±Ú ÃƱ¨¶ºª≥ ∏øæª≤ º∑ª ”øÛ ≤øπªÆ ºª≠ ⁄∑ƪ≥ø≤ê≠ ⁄´≤º ›∏Æ∑≠¨±∞∏ …ø¥¨¶ πª©ø≤≤ ¯⁄⁄◊›˜ ª∑≤ª≤ …ªπ πª∫´≤ºª≤Ù ª∑≤ª≤ —≠ΩøÆ ∫$Æ º∑ª æª≠¨ª º∑ª ªÆ≠∑Ω∏ªÆ´≤π≠ø≤∫Æøπª ºª≠ ºª´¨≠Ω∏ª≤ …ª¥¨´≤¨ªÆÛ “ªæª≤Ʊ¥¥ª ∑≤ î◊≤π¥±´Æ∑±´≠ fiø≠¨ªÆº≠ì πø≤π≠ª®∞ªÆ¨ª≤ ´≤º ⁄∑¥≥ÆªÛ π∑≠≠ª´Æ≠ Œ±¥ø≤º €≥≥ªÆ∑Ω∏ ¶´ æªøÆæª∑¨ª≤Ú €≥≥ªÆ∑Ω∏ ∏ø¨Û ¨ª æª∑ ºªÆ fl¥¥∑ø≤¶ ñΩ∏¨ªÆ ´≥  ªÆ≠∑Ω∏ªÆ´≤π≠≠Ω∏´¨¶ ∫$Æ ≠ª∑≤ª≤ ∂$≤π≠¨ª≤ ÕΩ∏±ΩµªÆ ≤øÛ ≥ª≤≠ îÓÔÓì πªæª¨ª≤Ú ‹∑ª ⁄∑¥≥™ªÆ≠∑Ω∏ªÆªÆ ™±≥ ⁄⁄◊› 檴ƨª∑¥¨ª≤ ºø≠ –Ʊ∂ªµ¨ ø¥≠ πƱAª ÿªÆø´≠∫±ÆºªÆ´≤πÙ î›Æø¶ß ÿªøƨìÚ fl´∫ ºª≤ º±Ω∏ ∏∑ª¥¨ª≤ ≠∑ª º∑ª Œ∑≠∑µª≤ ∫$Æ $æªÆ≠Ω∏ø´æøÆÚ ÕΩ∏¥∑ªA¥∑Ω∏ ªÆ≠¨ª≤ fi¥∑Ωµ ª∏ªÆ ≤øΩ∏Û ≠ª∏ª≤ ⁄∑¥≥ª ±∫¨ ™∑ª¥ πª∫<∏ÆÛ ºª≤µ¥∑Ω∏ªÆ Õ¨±∫∫Ê ÷ª∫∫ fiÆ∑ºπª≠ ≠∞∑ª¥¨ ª∑≤ª≤ ø¥¨ªÆ≤ºª≤ ›±´≤Û ¥∑Ω∏ªÆ ø´≠Ù ø¥≠ ≠∑ª ≠∑≤ºÚ ‹ªÆ ⁄⁄◊› ™ªÆ≠∑Ω∏ªÆ¨ ª¨©ø ¨ÆßÛÕ<≤πªÆÚ ‹±Ω∏ πª∫<∏Æ¥∑Ω∏ª Ë –Ʊ¶ª≤¨ ø¥¥ªÆ ÿ±¥¥ß©±±ºÛ Õ¶ª≤ª≤ ∑≥ ÿª∑A¥´∫¨æø¥¥±≤ ´≤º –Ʊº´µ¨∑±≤ª≤Ú ‹∑ª ”∑¨øÆæª∑Û ø´∫ ºª≥ fi±±¨ ¥ø≠≠ª≤ º∑ª  ªÆÛ ¨ªÆ ∏øæª≤ õ ©∑ª ∂ªºª≠ ÷ø∏Æ ≠∑Ω∏ªÆ´≤π≠≠´≥≥ª ©øΩ∏≠ª≤Ú î◊≤π¥±´Æ∑±´≠ fiø≠¨ªÆº≠ìÚ õ ø´Ω∏ ÓÁ ºª≤ πª∫<∏ÆÛ ¥∑Ω∏≠¨ª≤ ⁄∑¥≥ ºª≠ ÷ø∏ƪ≠ πªÛ fl¥¥ª∑≤ º∑ª ÕΩ∏¥´≠≠≠¶ª≤ª µ±≠Û µ$Æ¨Ú ‹øæª∑ πøæ ª≠ π¥ª∑Ω∏ ™∑ªÆ ¨ª¨ À≤≥ª≤πª≤Ê €∑≤ ⁄Æø≤¶±Û ≠ª ∫øΩµª¥¨ ª∑≤ πø≤¶ª≠ ⁄∑¥≥Û Ÿª©∑≤≤ªÆÊ îÓÔÓìÚ DæªÆ≠Ω∏©ª≥≥¨ª ¨∏ªø¨ªÆ øæÚ Õ¨<º¨ªÙ ⁄¥´π¶ª´π≠¶ª≤ª≤Ù À≤Û ¨ªÆ©ø≠≠ªÆø´∫≤ø∏≥ª≤Ù €®Û ∞¥±≠∑±≤ª≤Ú ”∑¥¥∑±≤ª≤æ´ºπª¨Ù ≥ø®∑≥ø¥ª ∆ªÆ≠¨*Æ´≤πÙ Æ∑≠Û µø≤¨ª Õ¨´≤¨≠Ú ŸÆø¨´¥ø¨∑±≤ˇ î“∑≤ªìÚ €∑≤ ”´≠∑Ωø¥Û ≠¨Æª∑∫ª≤ ´≤¨ªÆ ºª≤ πªÛ ∫<∏Æ¥∑Ω∏≠¨ª≤ ⁄∑¥≥ª≤· ÷øÙ ºª≤≤ º∑ª Ÿª∫ø∏Æ ¥∑ªπ¨ ∑≥ ‹ª¨ø∑¥Ú €≠ ≠∑≤º º∑ª Ãø≤¶Û ª∑≤¥øπª≤Ú …ª≤≤ ≠∑Ω∏ ÕΩ∏ø´≠∞∑ª¥ªÆ ºøæª∑ ™ªÆÛ ¥ª¨¶ª≤Ù µø≤≤ ºø≠ À≤≠´≥Û ÷ª∫∫ fiÆ∑ºπª≠ ≠∞∑ª¥¨ ∑≤ î›Æø¶ß ≥ª≤ ™ªÆ≠Ω∏¥∑≤πª≤Ú ÿªøÆ¨ì ª∑≤ª≤ ›±´≤¨ÆßÛÕ<≤πªÆ

‘ªæª≤≠πª∫ø∏Æˇ

‹ø≠ π∑∫¨∑π≠¨ª Ã∑ªÆ ºªÆ …ª¥¨

€∑πª≤¨¥∑Ω∏ ≠∑ª∏¨ Ã∑ªÆ ºªÆ …ª¥¨Ú Ÿ∑∫¨≠ µø≤≤ æ∑≠ ¶´ ªÆ ∏øÆ≥¥±≠ ø´≠Ù ‹ªÆ ‘´ÆΩ∏ ¥ªæ¨ ∑≤ ¶ª∏≤ ”ª≤≠Ω∏ª≤ øæªÆ ºªÆ ºª≤ ÀÆ©<¥ºªÆ≤ ¨*¨ª≤ˇ ◊≤ Ÿª∫ø≤Û ÕΩ∏ÆªΩµ¥∑Ω∏ª ”∑¨¨ª¥Û ´≤º Õ$ºÛ πª≤≠Ω∏ø∫¨ ©∑ƺ –∫ª∑¥π∑∫¨∫Ʊ≠Ω∏ ∑≠¨ ø≥ªÆ∑µø≠Ú €∑≤ ≠ª∑≤ ÕªµÆª¨ øæªÆ ºø≠ π∑∫¨∑π≠¨ª ÃƱ∞∫ª≤ ≠ª∑≤ª≠ ∏øÆ≥¥±≠Ú ⁄±¨±Ê ∆fi Ò…—‘⁄Ÿfl“Ÿ Ãÿ◊€”€

±≤ fl≤∫ø≤π ø≤ ∑≤ ≠∑Ω∏ªÆª≤ ÿ<≤ºª≤Ú

⁄±¨±≠Ê ⁄——‹ ›€“ÃŒfl‘€ ÿfl”fiÀŒŸÙ ◊“ÀŒ⁄—×

ÕΩ∏©ª∑¶ ªÆæƪΩ∏ªÆ øÆæª∑¨ª≤ ±∫¨ ´≤¨ªÆ ∏±∏ª≥ ∆ª∑¨Û ºÆ´ΩµÚ “∑Ω∏¨≠ ∫$Æ º∑ª ¥ø≤π≠ø≥ª≤ ÕΩ∏©ª∑Û ¶ªÆÚ fiªÆ≤Ù ∆$Æ∑Ω∏ ´≤º Ÿª≤∫ ≠∑≤º ºÆª∑ ºªÆ ≠∑Ω∏ªÆ≠¨ª≤ Õ¨<º¨ª ºªÆ …ª¥¨Ú

flÆ≤±¥º ÕΩ∏©øƶª≤Û ªππªÆ ∑≤ ≠ª∑≤ª≥ ÿ´≥≥ªÆ ≥∑¨ €¥ªµ¨Æ±ø≤¨Æ∑ªæ

€≤¨ºªΩµª≤ Õ∑ª º∑ª ™∑ª¥ª≤ ±Æ¨ª∑¥ª ºªÆ ’’ÿÛfl¥¥∑ø≤¶ ‹∑ª πª≠ª¨¶¥∑Ω∏ª ’Æø≤µª≤µø≠≠ª ≥∑¨ ºª≥ îÕª∏Æ π´¨ì ∑≤ ‘ª∑≠¨´≤π ´≤º ÕªÆ ™∑ΩªÚ …ª∑¨ªÆª ◊≤∫±Æ≥ø¨∑±≤ª≤ ´≤¨ªÆ ©©©Úµµ∏Ûø¥¥∑ø≤¶ÚºªÚ

’*Æ∞ªÆ≠Ω∏ø∫¨ ºª≠ *∫∫ª≤¨¨¥∑Ω∏ª≤ ŒªΩ∏¨≠

fi∏´¨ø≤ ‹ø≠ ’*≤∑πÛ Æª∑Ω∏ ∑≠¨ ¥ø´¨ øµ¨´ª¥Û ¥ªÆ î⁄±Ææª≠ ÃÆø™ªÛ ¥ªÆìÛÕ¨´º∑ª ºªÆ π¥$ΩµÛ ¥∑Ω∏≠¨ª ´≤º ≠∑Ω∏ªÆ≠¨ª —ƨ fl≠∑ª≤≠Ú

œÛ‘∑≤µ

Õ›ÿ…flŒ∆

ê∑¥≠ª∑¨ªÊ fiÀÚÕ€◊ÀÓÚÔÚ Ÿª±≥ª¨Æ∑ª¯ ÌÈÍÚÈÔ ≥≥ Ò ÎÓËÚ ≥≥ ˜ €ÃøπÊ ÔÌÚÔÚÓÈ –¥ø¶∑ªÆ´≤πÊ Ô“ ÿ– ÓÙ¯·˜ÔÕ ÿ– ÓÙ¯·˜Ô… ÿ– ÓÙ¯·˜‹’ ÿ– ÓÙ¯·˜⁄fiÀ ÿ– ÓÙ¯·˜

î”∑¨ ≥ª∑≤ªÆ ”ø≥ø ∫$∏¥ª ∑Ω∏ ≥∑Ω∏ ≠∑Ω∏ªÆÚì

–ø楱 ¯Ì˜ ø´≠ ⁄Æø≤µÆª∑Ω∏

∑≤ ∆´Û ∏ø´≠ªÙ º∑ª ⁄ø≥∑¥∑ª õ ø¥¥ ºø≠ π∑æ¨ ≥∑Æ Õ∑Ω∏ªÆ∏ª∑¨Ú À≤º º∑ª Ÿª©∑≠≠∏ª∑¨Ù ºø≠≠ ª≠ ≥ª∑Û ≤ª≤ ’∑≤ºªÆ≤ π´¨ πª∏¨Úì

≤ª≤ ≠∑Ω∏ ©ª≤∑πªÆ ø´≠Ú €∑≤∑πª ∏ø¥¨ª≤ Õ∑Ω∏ªÆ∏ª∑¨ ≠±πøÆ ∫$Æ ª∑≤ª ◊¥¥´≠∑±≤Ú

⁄Æ∑ºø ¯Ï˜ ø´≠ ”$≤Ω∏ª≤

î…ª≤≤ ∑Ω∏ flÆæª∑¨ ∏øæªÙ ∫$∏¥ª ∑Ω∏ ≥∑Ω∏ ≠∑Ω∏ªÆÚ ”±≥ª≤¨ø≤ ≥øΩ∏ª ∑Ω∏ ≥∑Æ ø¥¥ªÆº∑≤π≠ Õ±Æπª≤ õ ™±Æ µ´Æ¶ª≥ ∏øæª ∑Ω∏ ≥ª∑≤ª≤ ÷±æ ™ªÆ¥±Æª≤Úì

÷ø≥ª≠ ”∑¨Ω∏ª¥¥ ¯ÍÓ˜ ø´≠ ºª≤ ÀÕfl

î◊Ω∏ ∫$∏¥ª ≥∑Ω∏ ∑≥ Œª≠¨ø´Æø≤¨ ≠∑Ω∏ªÆ ´≤º ≥∑¨ ”ø≥ø ´≤º –ø∞øÚì

∏øæª≤ πªÆøºª º∑ª ’¥ª∑Û ≤ª≤ ≠ª∏Æ µ±≤µÆª¨ª ±ÆÛ ≠¨ª¥¥´≤πª≤Ú ŸÆ±Aª µª≤Û

⁄øæ∑ª≤ Œ±πªÆ ¯ÓΘ ø´≠ ⁄Æø≤µÆª∑Ω∏

î…ª≤≤ ∑Ω∏ ≠Ω∏©∑≥≥ª≤ µø≤≤Ù ∫$∏¥ª ∑Ω∏ ≥∑Ω∏ æª∑≥ ÕΩ∏©∑≥≥Û µ´Æ≠ ≠∑Ω∏ªÆÚì

îÕ∑Ω∏ªÆ∏ª∑¨ 檺ª´¨ª¨ ∫$Æ ≥∑Ω∏Ù ≥ª∑≤ª fl´Û πª≤ ±∫∫ª≤ ¶´ ∏ø¥¨ª≤ ´≤º ∑≥ fl¥¥¨øπ ø´∫ ≥∑Ω∏ ø´∫¶´Û ∞ø≠≠ª≤Úì

‘∑ªæª ∑≠¨W

º∑ª ”ª≤≠Ω∏ª≤ æªÛ ≠Ω∏$¨¶¨Ù ©±∏¥ ´≤º πªÛ æ±Æπª≤ ∫$∏¥ª≤Ú ‹øæª∑

‹∑ªπ± ¯Î˜ ø´≠ “$Æ≤æªÆπ

ÕΩøÆ¥ª¨¨ ÷±∏ø≤≠≠±≤ ∫<∏ƨ ∑≤ ∑∏ÆªÆ ⁄ƪ∑¶ª∑¨ ´≤º æª∑ ⁄∑¥≥Û ∞ƪ≥∑ªÆª≤ ∑≥ ÿßæÆ∑ºø´¨± ™±Æ

“ÆÚ »»»

“ÆÚ »»» Õª∑¨ª Ô

œÛ‘∑≤µ

ª¨©ø≠ ø≤ºªÆª≠Ú fifl‘‹ ∏ø¨ ≤øΩ∏πª∫Æøπ¨Ù ∑≤ ©ª¥Ω∏ª≥ À≥∫ª¥º ≠∑Ω∏

’Ʊ≤πµ©ø≤ “∑ª≥≠±≥ ¯ÓÔ˜ ø´≠ Ã∏ø∑¥ø≤º

”$≤Ω∏≤ªÆ πªÛ ∫Æøπ¨Ê î…∑ª ∏±Ω∏ ∑≠¨ ºªÆ ±∞¨∑≥ø¥ª fl¥¨ªÆ≠´≤¨ªÆ≠Ω∏∑ªº ∑≤ ª∑≤ªÆ π´¨ª≤ fiª¶∑ª∏´≤π·ì ›ŸÒfl⁄

‹ø≤∑ª¥ø ÕΩ∏≥∑º¨ ¯ÓÔ˜ î…ª≤≤ ≥ø≤ ø´∫ ºªÆ π¥ª∑Ω∏ª≤ …ª¥¥ª≤Û ¥<≤πª ∑≠¨ ´≤º ≠∑Ω∏ ™ªÆÛ ≠¨ª∏¨Ù ≠∞∑ª¥¨ ºø≠ fl¥¨ªÆ µª∑Û ≤ª Œ±¥¥ª ≥ª∏ÆÚì

fl´AªÆ ’±≤µ´Æƪ≤¶ õ —æø≥ø ∏ø¨ ≥ª∏Æ ø¥≠ Ë ”∑¥¥∑±≤ª≤ ⁄øΩªæ±±µÛ⁄ø≤≠

”$≤Ω∏ª≤˜Ê ”ø≤´ª¥ø fl≤¨±≠Ω∏ ¯”fl˜Ù ‹∑ø≤ø fl´≠¨ ¯‹fl˜Ù ›∏Æ∑≠¨∑≤ Ÿ±¨¨¥ªÆ ¯›Ÿ˜Ù fl≤≤ø ⁄∑≠Ω∏∏øæªÆ ¯fl⁄˜Ù Õ∑≥±≤ ÿ´∫ª∑≠ª≤ ¯Õÿ˜Ù Õªæø≠¨∑ø≤ Œª´¨ªÆ ¯ÕŒ˜Ù ÷´¥∑ø Õ¨ø≤ªµ ¯÷Õ˜Ù fiª≤∂ø≥∑≤ ™±≤ fiÆøΩµª¥ ¯fi™fi˜Ù »∑∫ø≤ «ø≤π ¯»«˜

⁄Æ$∏ªÆ ©øƪ≤ –øøÛ Æª ≥ª∑≠¨ π¥ª∑Ω∏ø¥¨Û Æ∑πÙ ∏ª´¨ª ©<Ω∏≠¨ ºªÆ fl¥¨ªÆ≠øæ≠¨ø≤º ºªÆ ªÆ¥∑ªæ¨ª≤Ú fifl‘‹ ∏ø¨ º∑ª

›∏Æ∑≠¨∑≤ª €æªÆ ¯ÎΘ î∆ª∏≤ ÷ø∏ƪ <¥¨ªÆ ≠±¥¥¨ª ªÆ ≠ª∑≤ˇ ‹ªÆ ”ø≤≤ ©<ƪ ≥∑Æ ≠±≤≠¨ πª∑≠¨∑π ≠∑Ω∏ªÆ ≤∑Ω∏¨ πª©øΩ∏≠ª≤Úì ‹ª≤≤∑≠ ⁄ªÆª≤Ω¶ß ¯ÓÁ˜ î∆©ª∑ ÷ø∏ƪ ≠±¥¥¨ª ºªÆ ”ø≤≤ <¥¨ªÆ ≠ª∑≤Ú €∑≤ª ª¨©ø≠ ∂$≤πªÆª ⁄Æø´ ∏<¥¨ ºª≤ ”ø≤≤ ≠ª¥æ≠¨ ∂´≤πˇì

ÿø¨ ≥ª∏Æ ø¥≠ Ì  ⁄ø≤≠ æª∑ ⁄øΩªæ±±µÊ fi´≤Û ºª≠µø≤¶¥ªÆ∑≤ fl≤πª¥ø ”ªÆµª¥

‘€Ã∆À Õ€◊À

ˆ “ø≥ª ∑≠¨ ºªÆ Œªºøµ¨∑±≤ 檵ø≤≤¨

fifl‘‹ÛÀ≥∫Æøπª ‘∑ªæª ±∏≤ª ¯fl¥¨ªÆ≠Û˜ŸÆª≤¶ª≤

’±≥≥¨ ◊∏≤ª≤ º∑ª≠ª ∆ª∑¨´≤π 檵ø≤≤¨ ™±Æ·

€´ªÆ

Õªæø≠¨∑ø≤ Œª´¨ªÆ

©ª≤≤ ∑Ω∏ ºø≠ Õøπª≤ ∏øæªÚì Õ∑ª ∏<¥¨ ºª≤ fl¥¨ªÆ≠´≤¨ªÆ≠Ω∏∑ªº ∫$Æ ∑Æƪ¥ª™ø≤¨ ´≤º ∫±ÆºªÆ¨Ê î€≠ ©∑ƺ ∏*Ω∏≠¨ª ∆ª∑¨Ù ºø≠≠ ≤∑Ω∏¨ ≤´Æ ø¥¨ª ”<≤≤ªÆ ≠∑Ω∏ ≥∑¨ ∂´≤Û πª≤ ⁄Æø´ª≤ ≠Ω∏≥$Ωµª≤Ù ≠±≤Û ºªÆ≤ ªæª≤≠± ´≥𪵪∏ƨ õ ±∏Û ≤ª ºø≠≠ ≥ø≤ ≠∑Ω∏ ºøÆ$æªÆ ºø≠ ”ø´¥ ¶ªÆƪ∑A¨ˇì —ºªÆÙ ©∑ª ª≠ º∑ª Õ¨øƵ±Û ¥´≥≤∑≠¨∑≤ ÷´¥∑ª fi´ÆΩ∏∑¥¥ ≠øπÛ ¨ªÊ î\¥¨ªÆª ⁄Æø´ª≤ ∏ø¥¨ª≤ ∂´≤Û πª ”<≤≤ªÆ ∂´≤π ∂$≤πªÆª ⁄Æø´ª≤ ¥ø≠≠ª≤ ø¥¨ª ”<≤≤ªÆ ≤±Ω∏ <¥¨ªÆ ø´≠≠ª∏ª≤Úì

Œ±¥∫ ê´ÆªÆ ¯ÎÍ˜Ê î◊Ω∏ ∏øæ ª≠ ≤±Ω∏ ≤∑Ω∏¨ ≥∑¨ ª∑≤ªÆ <¥¨ªÆª≤ ±ºªÆ ∂$≤πªÆª≤ ⁄Æø´ ∞Æ±Û æ∑ªÆ¨Ú flæªÆ ™±Æ≠¨ª¥¥ª≤ µø≤≤ ∑Ω∏ ≥∑Æ ø¥¥ª≠ˇì

ÿªÆ¶¥∑Ω∏≠¨

Õ¨ª¥¥™ªÆ¨Æª¨ªÆ ºª≠ ›∏ª∫ƪºøµ¨ª´Æ≠Ê ÿª≤≤∑≤π ÃƱ≠Ω∏ª¥ ¯fl¥¥∑ø≤¶ Õ€˜ –Ʊº´µ¨∑±≤≠¥ª∑¨ªÆÊ ›∏Æ∑≠¨±∞∏ Õ∑≥±≤ ¯fi◊‘‹˜ –Ʊº´µ¨∑±≤ ˙ ‘øß±´¨Ê ”ª¥ø≤∑ª Õª∑ºª¥Ù ñæ∑ø≠ ”*∏¥ª ¯fi◊‘‹˜ Œªºøµ¨∑±≤ ¯‹ª´¨≠Ω∏ª ÷±´Æ≤ø¥∑≠¨ª≤≠Ω∏´¥ª

πª ”<≤≤ªÆ ±∫¨ ≤∑Ω∏¨ ªÆ∫$¥¥ª≤Úì fl´Ω∏ ºªÆ –øøƨ∏ªÆø∞ª´¨ ÿø≤≠ ÷ª¥¥±´≠Ω∏ªµ ≠∑ª∏¨ ª∑≤ª≤ πÆ±Û Aª≤ fl¥¨ªÆ≠øæ≠¨ø≤º ´≤∞Æ±æ¥ªÛ ≥ø¨∑≠Ω∏Ê îÿ<´∫∑π πª¥∑≤πª≤ º∑ªÛ ≠ª fiª¶∑ª∏´≤πª≤ æª≠≠ªÆÙ ºø ª∑≤ ê∑¥ ºª≠ –øøƪ≠ ≠Ω∏±≤ ™∑ª¥ €Æ∫ø∏Æ´≤π ∏ø¨Úì ‹ø≠≠ ∂´≤πª ”<≤≤ªÆ ƪ∑∫ª≤ ⁄Æø´ª≤ º´ÆΩ∏ø´≠ π´¨ ¨´≤Ù ªÆÛ ¥ªæ¨ ŸªÆºø ÃÚˆ Õ∑ª ∑≠¨ €ÀÛfiªÛ ø≥¨∑≤Ù €≤ºª ÏÙ µªÆ≤πª≠´≤º ´≤º ≥∑¨ ª∑≤ª≥ ¶©*¥∫ ÷ø∏ƪ ∂$≤Û πªÆª≤ ”ø≤≤ ™ªÆ∏ª∑Æø¨ª¨Ú î◊Ω∏ æ∑≤ ªÆ∫ø∏ƪ≤ªÆÙ ´≤º ≥ª∑≤ ”ø≤≤ ∏ø¨ ≤∑Ω∏¨≠ ºøπªπª≤Ù

=‹ø≠ ±Æπø≤∑≠∑ªÆ¨ª ªÆæƪΩ∏ª≤ ≥´≠≠ ≠ª¥æ≠¨ ∫ÅÆ —ƺ≤´≤π ≠±Æπª≤Ú €≠ π∑æ¨ µª∑≤ª ±∫∫∑¶∑ª¥¥ª≤ Œªπª¥≤ˇN

’ø¥ª≤ºªÆ≠∞Æ´Ω∏ \πß∞¨∑≠Ω∏ª …ª∑≠∏ª∑¨

æ´Æ¨≠¨øπ ±ºªÆ …ª∑∏≤øΩ∏¨ª≤ ∫ª∑Û ªÆ¨Ú ÕΩ∏*≤ ∑≠¨ ºø≠ ≤∑Ω∏¨Ú ◊∏Æ ∏øæ¨ ª≠ ≠Ω∏©ªÆÙ øæªÆ ª≠ π∑æ¨ ø´Ω∏ ‘*≠´≤Û πª≤Ê ‹ø≠ ◊≤¨ªÆ≤ª¨ ∫ƪ´¨ ≠∑Ω∏ ≤∑Ω∏¨ ≤´Æ $æªÆ ∂´≤πªÙ ª∑≤≠øÛ ≥ª ÿªÆ¶ª≤Ú DæªÆ ⁄øΩªæ±±µ ´≤º º∑ª ™ªÆ≠Ω∏∑ªºª≤≠¨ª≤ ’±≤¨øµ¨æ*Æ≠ª≤ µ*≤≤¨ ◊∏Æ ∂ªºª≤ ”ª≤≠Ω∏ª≤ ø´∫ ºªÆ …ª¥¨ ¶´ €´Æª≥ fiÆ´ºªÆ ±ºªÆ €´ÆªÆ ÕΩ∏©ª≠¨ªÆ ≥øÛ Ω∏ª≤Ú ◊≤ Õ∞±Æ¨™ªÆÛ ª∑≤ª≤ ¨Æª∫∫ª≤ ≠∑Ω∏ º∑ª ’ªπª¥æÆ$ºªÆÙ ∑≥ ’¥±≠¨ªÆ º∑ª —ÆÛ ºª≤≠≠Ω∏©ª≠¨ªÆ≤Ú DæªÆø¥¥ ©øƨª≤ ”ª≤≠Ω∏ª≤ ø´∫ €´Ω∏Ù º∑ª €´Ω∏ ∑≤ ∑∏ƪ ⁄ø≥∑¥∑ª ø´∫Û ≤ª∏≥ª≤ ©±¥¥ª≤Ú ◊Ω∏ ©ªÆºª €´Ω∏ ºøæª∑ ≤∑Ω∏¨ ∑≥ …ªπ ≠¨ª∏ª≤Ú ‹ª≤≤ ∑Ω∏ ∏øæª ∂ø ≠Ω∏±≤ ª∑≤ª≤ fiÆ´ºªÆÚ

ƪ <¥¨ªÆ ø¥≠ ∑∏Æ ”ø≤≤ fl≠∏¨±≤ ’´¨Ω∏ªÆ ¯ÌÓ˜Ú Ÿª≠ø≤π≠Û—≥ø Ã∑≤ø ôÆ≤ªÆ ¯È˜ ´≤º ∑∏ƪ≤ ”ø≤≤ €Æ©∑≤ fiøΩ∏ ¯ÎϘ ¨Æª≤≤ª≤ ÔÍ ÷ø∏ÆªÚ À≤º ”øº±≤≤ø ¯ÎÔ˜ ™ªÆπ≤$π¨ ≠∑Ω∏ ≥∑¨ ºª≥ ÓÌÛ∂<∏Û Æ∑πª≤ ”±ºª¥ ÷ª≠´≠ ‘´¶Ú fl¥Û ¨ªÆ≠´≤¨ªÆ≠Ω∏∑ªºÊ ÓË ÷ø∏ÆªÚ ‹ª≤ ”<≤≤ªÆ≤ πª∏¨ê≠ π´¨ ºøÛ æª∑Ê ‹∑ª Õ∑Ω∏ªÆ∏ª∑¨ ´≤º Õª¥æ≠¨Û πª©∑≠≠∏ª∑¨Ù º∑ª ∑∏ƪ ⁄Æø´ª≤ ø´≠≠¨Æø∏¥ª≤Ù ≠Ω∏ª∑≤ª≤ ≠∑ª ¶´ πª≤∑ªAª≤Ú ‹±Ω∏ ±Æ≠∑Ω∏¨ˇ ⁄±ÆÛ ≠Ω∏ªÆ ∏øæª≤ ∏ªÆø´≠πª∫´≤ºª≤Ù ºø≠≠ ⁄Æø´ª≤ ≥∑¨ ∂$≤πªÆª≤ –øÆ¨Û ≤ªÆ≤ ∫Æ$∏ªÆ ≠¨ªÆæª≤ˇ À≥πªÛ

ÕΩ∏ª∑º´≤π ≤øΩ∏ ºªÆ ¨∑≠Ω∏ ªÆ∏*∏¨Ú ‘∑ªAª≤ …ª≤≤ º∑ª ’∑≤ºªÆ ºø≠ Õ∑¥æªÆ∏±Ω∏¶ª∑¨Ú ◊≥Û ≠∑Ω∏ ÓÔ ≤±Ω∏ øæ檶ø∏¥¨ª ÿø´≠ ≥ªÆ ≥ª∏Æ –øøƪ ¨Æª≤Û ÔÓ ÏÁÏ –øøƪ ≤øΩ∏ ™ªÆ¥ø≠≠ª≤ ∏øæª≤Ù ≤ª≤ ≠∑Ω∏ ≤øΩ∏ ¥ø≤πª≤ ÓÎ €∏ª∂ø∏ƪ≤ ≠Ω∏ª∑Û ≠∑≤º æª∑≠∞∑ª¥≠©ª∑≠ª €∏ª∂ø∏ƪ≤Ú ‹∑ª ∆ø∏¥ ºª≤Ù ©øƪ≤ ª≠ ÓÍ º∑ª Õ∞∑ª¥Æ<´≥ª ∫$Æ ª∑Û ºªÆ ÕΩ∏ª∑º´≤πª≤ ∑≥ ≠Ω∏±≤ ÔÁÌÔ͡ ŸÆ$≤Û πª≤ª …ªπª ©∑ªºªÆ fl¥¨ªÆ ∏ø¨ ≠∑Ω∏ ºÆø≠Û ºª π∑æ¨ ª≠ ™∑ª¥ªÊ πÆ*AªÆÚ

‘∑ªæª €∑≤¶ª¥µ∑≤ºªÆÙ

ªÆ¥ªπªÆÊ fl¥¥∑ø≤¶ Õ€Ù ”$≤Ω∏ª≤  Ú∑ÚÕÚºÚ–ÚÊ €≥∑¥∑± Ÿø¥¥∑Û∆´πøƱ ¯fl¥¥∑ø≤¶ Õ€˜ ÿªÆø´≠πªæªÆ ´≤º ›∏ª∫ƪºøµ¨ª´ÆÊ €≥∑¥∑± Ÿø¥¥∑Û∆´πøƱ ¯fl¥¥∑ø≤¶ Õ€˜

’∑≤ºªÆ ≠∑≤º º∑ª ªÆ¥∑ªÆªÆ ™±≤ ⁄∑≤ø≤¶Û µÆ∑≠ª≤ ´≤º Õ¨øø¨≠∑≤≠±¥Û ™ª≤¶ª≤Ú ŒªÛ π∑ªÆ´≤πª≤ ¶ø∏¥ª≤ ”∑¥¥∑Û øƺª≤ ø≤ –¥ª∑¨ªÛ◊≤≠¨∑Û ¨´¨ª ´≤º ÕΩ∏´¥ºª≤µ*Û ≤∑πªõø¥¥ª≠ ∑≥ “ø≥ª≤ ºªÆ …∑ƨ≠Ω∏ø∫¨Ú À≤≠ªÆª ’∑≤Û ºªÆ 楪∑æª≤ ø´∫ ºªÆ ŒªΩ∏Û ≤´≤π ≠∑¨¶ª≤Ú fifl‘‹ ≥ª∑≤¨Ê ◊ÆÛ πª≤º©ø≤≤ ≥´≠≠ ºªÆ Ÿª¥º∏ø∏≤ ø´Ω∏ ©∑ªºªÆ ¶´Ú

fl≠∏¨±≤ €∑≤≠ ≠Ω∏ª∑≤¨ ≠∑Ω∏ªÆÊ …ª≤∑π≠¨ª≤≠ ’´¨Ω∏ªÆ ¯ÌÓ˜ ´≤¨ªÆ ƪ∑∫ª≤Ù ªÆ∫±¥πƪ∑Ω∏ª≤ ´≤º ‹ª≥∑ ⁄Æø´ª≤ πª∏¨ º∑ª ê≤ºª≤¶ ¶´≥ ”±±Æª ¯ÏȘ ∂$≤πªÆª≤ ”ø≤≤Ú ‹∑ª –Ʊ≥∑≠ ≥øΩ∏ª≤ê≠ ™±ÆÙ ´≤º ≠∞ª¶∑ª¥¥ª –øƨ≤ªÆæ*Æ≠ª≤ ©∑¨¨ªÆ≤ æªÆª∑¨≠ ºø≠ πƱAª ”ø≠≠ª≤πª≠Ω∏<∫¨Ú ‹ø≠ ◊≤¨ªÆ≤ª¨ æª≠Ω∏¥ª´≤∑π¨ ºª≤ Ãƪ≤ºÚ €≠ π∑æ¨ ∑≥≥ªÆ ≥ª∏Æ ◊≤¨ªÆª≠≠ª≤¨∑≤≤ª≤ ´≤º ∑≥≥ªÆ ≥ª∏Æ ∂´≤πª ”<≤≤ªÆÙ º∑ª æª∑ ≠¨´Æ≥ªÆ∞Ʊ横≤Ù ªÆ∫ø∏ƪ≤ª≤ ´≤º ªÆ∫±¥πƪ∑Ω∏ª≤ –øƨ≤ªÆ∑≤Û ≤ª≤ ≤øΩ∏ Õ∑Ω∏ªÆ∏ª∑¨ ≠´Ω∏ª≤Ú fifl‘‹ πª∏¨ ºª≥ Ãƪ≤º ≤øΩ∏Ú ‹ª≥∑ ”±±Æª ¯ÏȘ ∑≠¨ ÔÎ ÷ø∏Û

–—Õà —“ Œ€ÀÀŒ

◊≥∞ƪ≠≠´≥ fifl‘‹

Ÿª©∑≤≤ªÆ

flµ´¨ª Ÿª∫ø∏Æ ∑≠¨ ∑∏Æ ÷±æ

…ª≤≤ ºªÆ fl´≠¥ø≤º≠ø´∫Û ª≤¨∏ø¥¨ ¶´≥ fl¥æ¨Æø´≥ ©∑ƺ٠ºø≤≤ ∏∑¥∫¨ –ø≠Ωø¥ ”∑Ω∏ª¥Ù Œ∑≠∑µ±≥ø≤øπªÆ æª∑ ºªÆ ŒªÛ ≠´¥¨ ŸÆ±´∞Ú ‹∑ª fl¥¥∑ø≤¶ ñΩ∏¨ªÆ ”±≤º∑ø¥ fl≠≠∑≠Û ◊≤ ºªÆ ’Æ∑≠ª ¨ø≤Ωª ∑≠¨ º±Æ¨ ’´≤ºªÚ ≠∑≤º º∑ª fifl‘‹Ê …ø≠ ≠∑≤º ◊∏ƪ fl´∫Û Õ∞ª¶∑ø¥Û πøæª≤· µÆ<∫¨ª πªÛ ”∑Ω∏ª¥Ê …∑Æ ∏ª¥∫ª≤ ”ª≤Û ∫Æø𨪠ÿª¥∫ªÆ ≠Ω∏ª≤Ù º∑ª ≠∑Ω∏ ∑≥ fl´≠¥ø≤º ∑≤ øµ´¨ªÆ Ÿª∫ø∏Æ æª∫∑≤ºª≤Ù ©ª∑¥ ≠∑ª ª≤¨∫$∏ƨ ©´Æºª≤

…∑ª≠æøºª≤ õ ◊≤ ‹ª´¨≠Ω∏Û ¥ø≤º ≠∑≤º ≤´Æ ª∑≤ –Ʊ¶ª≤¨ ø¥¥ªÆ …±∏≤´≤πª≤ æª∏∑≤Û ºªÆ¨ª≤Û ±ºªÆ ø¥¨ª≤πªÆªΩ∏¨ ø´≠πªæø´¨Ú ‘ø´¨ Õ¨ø¨∑≠¨∑Û ≠Ω∏ª≥ fi´≤ºª≠ø≥¨ ≤∑≥≥¨ º∑ª ∆ø∏¥ ºªÆ $æªÆ ÍÎÛ÷<∏Æ∑Û πª≤ øæªÆ ∂ªºª≠ ÷ø∏Æ ´≥ Æ´≤º ª∑≤ ∏ø¥æª ”∑¥¥∑±≤ ”ª≤≠Ω∏ª≤ ¶´Ú fi∑ª¥ª∫ª¥º õ ”ø≤𪥠ø≤ ’±≤¶ª≤¨Æø¨∑±≤ π∑¥¨ ø¥≠ ª∑≤ª ºªÆ ÿø´∞¨´≤∫ø¥¥´Æ≠øΩ∏ª≤Ú Ã“Õ €≥≤∑º æª∫Æø𨪠ËÏÎ fl´¨±∫ø∏ƪÆÙ ©ø≠ ≠∑ª ≤±Ω∏ ¨´≤Ù ©ª≤≤ ≠∑ª ø≥ Õ¨ª´ªÆ ≠∑¨¶ª≤Ê Œ´≤º Á –Ʊ¶ª≤¨ πøÛ æª≤ ø≤Ù ≠∑Ω∏ ≥∑¨ ºª≥ fiª∑Û ∫ø∏ÆªÆ ¶´ ´≤¨ªÆ∏ø¥¨ª≤Ú ËÓ

À≤≠ªÆ –ÆøΩ∏¨Û ª®ª≥∞¥øÆ ∏ø¨ ª≠ º±∞∞ª¥¨ ªÆ©∑≠Ω∏¨Ê ”∑¨ ≥ª∏Æ ø¥≠ Ô ’∑¥±πÆø≥≥ DæªÆπª©∑Ω∏¨ ¥ª∑ºª¨ ºø≠ Ã∑ªÆ ø≤ fi¥´¨Û ∏±Ω∏ºÆ´ΩµÙ Œ$Ωµª≤≠Ω∏≥ªÆ¶ª≤ ´≤º ™ªÆ≥∑≤ºªÆ¨ª≥ Õª¥æ≠¨©ªÆ¨πª∫$∏¥Ú ◊≥≥ªÆ ©∑ªºªÆ µ±≥≥¨ ª≠ ™±ÆÙ ºø≠≠ æª≠±≤ºªÆ≠ ≠Ω∏©ªÆª ’ø¨¶ª≤ ø´≠πª≠ª¨¶¨ ©ªÆºª≤Ú ◊≥ Ã∑ªÆ∏ª∑≥ ©ªÆºª≤ º∑ª µ´Æ¶Û ø¨≥∑πª≤ …±≤≤ªÛ ∞Ʊ∞∞ª≤ ºø≤≤ ø´∫ ‹∑<¨ πª≠ª¨¶¨Ú

œ´ª¥¥ªÊ fl‘‘◊fl“∆

“fl›ÿŒ◊›ÿÀ“ ◊≥≥ªÆ ≥ª∏Æ fl¥¨ª

÷´≤πª ”ª≤≠Ω∏ª≤ µ<≥∞∫ª≤ ∫$Æ ∑∏ƪ À≤Û øæ∏<≤π∑πµª∑¨ ´≤º ºª≤ ª∑πª≤ª≤ €Æ∫±¥π ±ºªÆ ≠∑ª ≠´Ω∏ª≤ æª∑ \¥¨ªÆª≤ ≤øΩ∏ Õ∑Û Ω∏ªÆ∏ª∑¨Ù €Æ∫ø∏Æ´≤π ´≤º Ÿªæ±Æπª≤∏ª∑¨Ú ‹ø≠ π∑¥¨ ∫$Æ ⁄Æø´ª≤ ©∑ª ∫$Æ ”<≤≤ªÆÙ ´≤º ª∑≤∑πª≤ ∑≠¨ Õ∑Ω∏ªÆ∏ª∑¨ ´≤º À≤øæ∏<≤Û π∑πµª∑¨ ºøæª∑ ≠±πøÆ π¥ª∑Ω∏ ©∑Ω∏¨∑πÚ …ª∑¥ º∑ª ∂$≤πªÆª Ÿª≤ªÆø¨∑±≤ ≥∑¨ ºª≥ ◊≤Û ¨ªÆ≤ª¨ ø´∫πª©øΩ∏≠ª≤ ∑≠¨Ù ≠´Ω∏¨ ≠∑ª ø´Ω∏ º±Æ¨ ≤øΩ∏ –øƨ≤ªÆ≤Ú fl´∫ ºª≤ …´≤≠Ω∏Û ¥∑≠¨ª≤ πø≤¶ ±æª≤Ê ≠±¥Ω∏ªÙ º∑ª Õ∑Ω∏ªÆÛ ∏ª∑¨ æ∑ª¨ª≤ ´≤º À≤øæ∏<≤π∑πµª∑¨ πªÛ ©<∏ƪ≤Ú Œª∑∫ªÙ ªÆ∫±¥πƪ∑Ω∏ª ⁄Æø´ª≤ ≠¨ª∏ª≤ ºª≠∏ø¥æ ∏±Ω∏ ∑≥ ’´Æ≠Ú ‹±Ω∏ ºø≠ ∏ø¨ ª∑≤ª≤ ≠Ω∏øÛ ¥ª≤ fiª∑πª≠Ω∏≥øΩµÚ‹ª≤≤ ’´∞∞ª¥æ*Æ≠ª≤Ù º∑ª ø´∫ ªÆæ∑≤º´≤πª≤ ¶©∑≠Ω∏ª≤ fl¥¨ ´≤º ÷´≤π ≠∞ª¶∑ø¥∑≠∑ªÆ¨ ≠∑≤ºÙ ∏øæª≤ ª∑≤ ª∏ªÆ ∫Æøπ©$ƺ∑πª≠ ’ø¨ø¥±πÛ◊≥øπªÊ ◊∏ƪ fiªÛ µø≤≤¨∏ª∑¨ ™ªÆºø≤µª≤ º∑ª fl≤πªæ±¨ª ŸªÛ ≠Ω∏∑Ω∏¨ª≤ ™±≤ πª¥º≠Ω∏©ªÆª≤ ÿªÆƪ≤Ù º∑ª ≤øΩ∏ ∂´≤πª≤ Õ¨ø¨´≠ÛÕß≥æ±¥ª≤ ∫ø∏≤ºª≤Ú \¥¨ªÆª ⁄Æø´ª≤≥$≠≠ª≤ ≠ª¥æ≠¨πª∫<¥¥∑πª≤ fl≤Û πªæªÆ≤ ≤∑Ω∏¨ ø¥¥ª≠ ≤øΩ∏≥øΩ∏ª≤Ú Ÿ¥ª∑Ω∏æªÆªΩ∏¨∑𨪠–øƨ≤ªÆ≠´Ω∏ª ∫´≤µÛ ¨∑±≤∑ªÆ¨ ±∏≤ª ≠ß≠¨ª≥ø¨∑≠Ω∏ª fiª™±Æ¶´Û π´≤πª≤Ù ©ªºªÆ ™±≤ fl¥¨ ±ºªÆ ÷´≤πÙ ≤±Ω∏ ≤∑Ω∏¨ ™±≤ ”ø≤≤ ±ºªÆ ⁄Æø´Ú

∑Ω∏ ∏øæª ≠Ω∏±≤ ª¨Û ©ø≠ ”∑¨¥ª∑º ≥∑¨ €´Ω∏Ú ÕΩ∏±≤ ø¥≠ ’¥ª∑≤µ∑≤ºªÆ ≥´≠≠Û ¨ª¨ ◊∏Æ ∑≥ Õø≤ºÛ µø≠¨ª≤ ∑≥≥ªÆ ≥∑¨ €´Ω∏ ≠ª¥æ≠¨ ≠∞∑ªÛ ¥ª≤Ú ’ª∑≤ªÆ ∏ø¨ €´Æª≤ Õø≤ºµ´Ω∏ª≤ ∞Ʊæ∑ªÆ¨Ú ◊∏Æ µ±≤≤Û ¨ª¨ ≤∑ª €´Æª µ¥ª∑≤ª ÕΩ∏©ª≠¨ªÆ ø´∫ ºª≥ ÕΩ∏´¥∏±∫ æª≠Ω∏$¨Û ¶ª≤Ú À≤º ◊∏Æ ∏ø¨Û ¨ª¨ ø´Ω∏ µª∑≤ª≤ πƱAª≤ fiÆ´ºªÆÙ ºªÆ €´Ω∏ æª∑ ºª≤ ÿø´≠ø´∫πøæª≤ ∏ø¥∫Ú “∑ª≥ø≤º ∏ø¨ €´Ω∏ ™ªÆ¨ª∑º∑π¨Ù ©ª≤≤ ºªÆ “øΩ∏Û æøÆ≠∂´≤πª €´Ω∏ ≥ø¥ ª∑≤≠ ø´∫ º∑ª “ø≠ª πªπªæª≤ ∏ø¨Ú ‹∑ª≠ª €∑≤≠ø≥µª∑¨ õ ´≤º ºø≠ ∑≠¨ ¥ª∑Û ºªÆ º∑ª …ø∏Æ∏ª∑¨ õ ¶∑ª∏¨ ≠∑Ω∏ º´ÆΩ∏ €´ªÆ ‘ªæª≤Ú fiª∑ €´ÆªÆ ÿ±Ω∏¶ª∑¨ ≠∑≤º º∑ª Ÿª≠Ω∏©∑≠Û ¨ªÆ €´Æª≠ –øƨ≤ªÆ≠ º∑ª ÃÆø´¶ª´πª≤Ú À≤º ≠±πøÆ ∑≥ fl¥¨ªÆ ≥$≠≠¨ ◊∏Æ ºøÆø´∫ ™ªÆ¶∑Ω∏¨ª≤Ù ºø≠≠ €´Ω∏ €´Æª ŸªÛ ≠Ω∏©∑≠¨ªÆ ´≤º ºªÛ ƪ≤ ⁄ø≥∑¥∑ª≤ æª≠´Û Ω∏ª≤ µ±≥≥ª≤ ´≤º ◊∏Æ ¶´≠ø≥≥ª≤ ŸªÛ

ÎÚ ”fl◊ ÓÔ

–øƨ≤ªÆæÜÆ≠ª≤ æ±±≥ª≤ˇ fl¥¨ªÆ≠´≤¨ªÆ≠Ω∏∑ªº ©∑ƺ ∑≥≥ªÆ πÆÜyªÆˇ

‹ªÆ Ãƪ≤º πª∏¨ ¶´≥ ∂Å≤πªÆª≤ –øƨ≤ªÆ

±≤ ‹◊ fl“fl flÀÕÃ

…ª¥¨Û

ÎÚ ”ø∑ ÓÔ

fl‘‘◊fl“∆ÛÕ—“‹€ŒflÀÕŸflfi€

’— ””€“ Ãfl Œ

fl¥¥∑ø≤¶ ™ªÆ≠∑Ω∏ªÆ¨ ”∑¨¨©±Ω∏Ù

Ó

Õ∑Ω∏ªÆ∏ª∑¨ ©∑ªºªÆ ª≤ ™±π´ª

ÌÚÎÚÓÔ ÔÔÊÎ ªÆ≠∑±≤ ÓÚÈ

Õª∑¨ª Ï

fiÀ“‹

Õ›ÿ…flŒ∆

ê∑¥≠ª∑¨ªÊ fiÀÚÕ€◊ÀÓÚÔÚ Ÿª±≥ª¨Æ∑ª¯ ÌÈÍÚÈÔ ≥≥ Ò ÎÓËÚ ≥≥ ˜ €ÃøπÊ ÔÌÚÔÚÓÈ –¥ø¶∑ªÆ´≤πÊ Ô“ ÿ– ÓÙ¯·˜ÔÕ ÿ– ÓÙ¯·˜Ô… ÿ– ÓÙ¯·˜‹’ ÿ– ÓÙ¯·˜⁄fiÀ ÿ– ÓÙ¯·˜

ªÆ≠∑±≤ ™±≥Ê ÌÚÎÚÓÔ ÔÔÊÎ À∏Æ ‹±µ´≥ª≤¨Ê Ì¡ΡÔ¡fl‘¡Ï

ªÆ≠∑±≤ ™±≥Ê ÌÚÎÚÓÔ ÔÊÏÔ À∏Æ ‹±µ´≥ª≤¨Ê Ì¡ΡÔ¡fl¥¥∑ø≤¶¡Ó

Schunck, NL This magazine is about 40 cm high, but only about 20 cm wide. This extreme size lends the publication tension. The inside pages are in part designed very anarchistically. Here and there problems crop up with reading the text. On the whole, it is a creative approach to throw all the rules over board and to simply try out something different.

4. Image Brochures. Company publications that do not get published periodically are the focus in this category.

n

n

n

5. Corporate Books. Corporate Books are an important marketing tool in a lot of companies. They communicate profound information to certain target groups. Please send one copy of each book you would like to submit. 6. Annual Reports. Annual Reports are a central mean of a company‘s image cultivation. That is the reason why they are often designed in a very elaborate way. In this category the jury assesses concept and design. They also will discuss the following points: does the design fit to the company‘s image? Has an implementation of innovative ideas taken place?

7. Corporate Social Responsibility Reports. Corporate Social Responsibility Reports play an increasing role in the public image. This is why there is an own category dedicated to this topic. n 8. Concept, Innovation. Did you develop a new concept in the field of corporate media or realize outstanding innovative ideas? This category focuses on these innovations. n

n

9. iPad-Applications. We are looking for the best company iPad-Applications. In this category the jury will focus on reader-guidance, functionality and innovation. This is how you take part in this category: Describe your application‘s specialties and make them accessible to the jury. Send a pfd file to nkuepper@corporate-media-award.com

10. Online. In this category company-websites are judged. If the website is not self-explanatory, please make an additional comment in English or German. Send a pfd file with the comment to nkuepper@corporate-media-award.com The ten categories focus on the print section. Categories for corporate film, corporate TV and so on are not part of this competition. n


11

ICMA Two: Call for Entries

What you have to do to: ICMA Two: Ten Categories: n 01. Employees Newspapers and Employees Magazines. n 02. Customer Magazines, Business to Business (B2B). n 03. Customer Magazines, Business to Client (B2C). n 04. Image Brochures. n 05. Corporate Books. n 06. Annual Reports. n 07. Corporate Social Responsibility Reports. n 08. Concept, Innovation. n 09. iPad-Applications. n 10. Online. Please find more informations about the categories on page 10 and 11.

Main awards: Corporate Media of the Year. The submissions will be sorted in 10 different categories and presented to the jury which will decide about awards in gold, silver and bronze. Awards of Excellence and Judges‘ Special Recognitions. Furthermore, Awards of Excellence will be awarded. The awarding of special prices – “Judges‘ Special Recognitions” – will also be decided by the jury.

1.

Competition Time Frame: You can submit work created between January 1, 2010 and September 30, 2011. Deadline: October 12, 2011. n Fill in the Participation Form and add it to your sending. n

For each submitted work one form is intended. You can also add detailed information. You can find the Participation Form at the end of this brochure and on www.corporate-media-award.com.

n

Please send your entries in one consignment and well wrapped to the following address: Norbert Küpper Office for Newspaper Design Gutenbergstr. 4 40670 Meerbusch Germany

2. 3.

The following is obligatory for each participation: n 1. The publication. 2. The CD-ROM or DVD with the PDFs of the publication in high resolution and fed as double-page spreads. Label the CD so that it can be allocated to the publication. We do not need any PDFs in the category Online and iPad.

n

Participation fee: 120 Euro per publication. n You will be charged a fee for each publication submitted. It is possible to submit two different issues of the same periodically published product. This way the jury will be able to get a better overview of the total creative potential. In this case the fee is 120 Euro for two issues of the same publication. If you hand in further works, a fee of 120 Euro for each submitted publication has to be paid.

Participation Form

n

3. The completed entry form.

The Award Account: n The fee should be paid before the deadline into the following account: Bank: Postbank Nuernberg Street: Kesslerstr. 1 City: 90329 Nuernberg Account holder:  Norbert Kuepper Account number: 694 421 857 BLZ (branch code): 760 100 85 IBAN: DE 83 7601 0085 0694 4218 57 BIC: PBNKDEFF Should you need an invoice, please send an e-mail with the exact address for the invoice to: nkuepper@corporate-media-award.com. You‘ll receive the invoice as pdf.

n

Frequently asked questions:

We need information about your publication. Please add this information to each one of your submissions. If needed, please make detailed information in English or German. You can also find this form as Pdf file on www.corporate-media-award.com. You can fill the form directly on the screen and print it out.

001 Urkunde 1. ICMA Kat 1-2.8qxd:Start 24. März 2008 31.03.11 23:05 Seite 4

Considering the huge amount of submissions it is impossible for us to confirm the receipt of your competition entry.

Name of Publication:

Award of Excellence We hereby honour the employee newspaper

1 · ArcelorMittal South Africa with the icma Award of Excellence for exemplary design and concept in the category

layout 194 publications from 9 countries participated in the first icma – International Corporate Media Award. The competition has been founded in 2010 and is organized by Norbert Küpper. The competition aims to support the exchange of creative ideas at the international platform. Awards of Excellence are given in the following categories: employees newspapers and employee magazines, customer magazines B2B, customer magazines B2C, image brochures, corporate books, annual reports, concept and innovation, iPad-applications.

Address: Reinhard Sorger Editorial Design, Publicis Erlangen

Person so contact for this competition:

E-Mail: Phone: * Sometimes the jury has queries. This is why we need your contact data. Contact persons will be first informed, if they have won any awards.

Katrin Nidzwetzki Art Director, Beobachter Natur Zurich

Eberhard Wolf Media Consultant, Editorials Munich

Michael Adams Art Director, Infel AG Zurich

Blasius Thätter Creative Director, Burda Yukom Munich

Xymena Weiß-Gendera Designer, Editorial-Design Düsseldorf

The document in DIN A 3 size shows the publication that has won, the category and at the bottom the signatures of each member of the jury.

Participation in Category Number:

Name:

Carolin Anselmann Editor-in-Chief, Vodafone update Düsseldorf

Can you acknowledge the receipt of our package? At some point we loose track of all the submissions so it is impossible for us to send confirmations. We regain overview when the pages have been sorted according to the different categories.

n

Which prizes are awarded? There will be awards in gold, silver and bronze. Additionally, Awards of Excellence will be awarded. The jury will decide about special awards like “Judges‘ Special Recognitions”.

n

When do we get notice who won? Around the 22nd of November, we publish the winners on www.corporate-media-award.com. If you cannot find a list, you might want to reload the website. In December all participants get informed per e-mail about their detailed results because we need the winner‘s pages for the yearbook and the certificates.

n Further details:

We missed the deadline. Did we also miss this year‘s chance? No, you still have a chance to win. The jury holds their meeting at the end of October. Everything that makes it‘s way until then, will take part in the competition.

n

We forgot to submit important entries. Can we send them in late? No problem. Please make a clear statement in which category you would like to have them placed.

n

We need an invoice for the participation form and the accountancy cannot transfer the fee in time. No problem. Please request the invoice per e-mail: nkuepper@corporate-media-award.com. It is important that you mail us your correct address. Company‘s in the EU are requested to mention their tax identification number.

n

Where else can I find information about the competition? You can find “International Corporate Media Award” on facebook. If you “like” the page you will stay posted about the latest news on the competition.

n

You still have questions? Please give us a call: ++49 (0) 21 59 91 16 15 or send us an e-mail: nkuepper@corporate-media-award.com

n

2. ICMA news English  

Results of the fist ICMA and invitation to the second ICMA.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you