Ibsenhusets måldokument

Page 1

Foto: Erik Rastad / Skulptur: Nina Sundbye

V I S J O N O G M Å L · 2 0 2 2 – 2 0 2 4


Foto: Knut Inge Solbu


Lev. Del. Opplev. Den fremste kulturarenaen i regionen, der de store kulturopplevelsene finner sted!


Foto: Tom Riis


VERDIER Inkluderende Vi er vennlige, åpne, fordomsfrie og rause mot gjestene våre og hverandre. Kompetente Vi kan faget vårt, er ryddige, opptrer profesjonelt og utvikler huset og oss selv. Elastiske Vi strekker oss langt, er løsningsorienterte og fleksible. Ambisiøse Vi er stolte, kreative og våger å satse. Vi skal skape de beste opplevelsene. Bevisste Vi er ærlige med høy etisk standard, er miljøbevisste og tar sunne, gode valg.


MÅL OG FREMTID 2022–2024

Da Ibsenhuset åpnet i 1973 så stod det på forsiden av Varden; «Ut av den kulturelle bakevje», og siden den gang har man pratet om Skien før og etter Ibsenhuset. Det føles både godt og forpliktende å være en del av historien og se resultatet av et godt og langsiktig målarbeid. Det er vårt ansvar å sette tydelige og fremtidsrettede mål for dette fantastiske kulturhuset, som betyr så enormt mye for byen. Derfor har vi laget dette dokumentet, som er et samspill mellom ansatte, styre, eiere, innbyggere og artister. Tilbakemeldingene vi har fått har betydd mye og vi har tatt de med oss inn i det vi ønsker for fremtiden. Om fremtiden tenker vi å fortsette å være en stor og aktiv kulturarena. Publikum og brukere skal ha gode opplevelser hos oss og vi skal være på høyde med de beste husene i landet. Kultur er å oppleve. Å oppleve er å leve, og opplevelser er fint å dele. Lev. Del. Opplev.


HOVEDMÅLSETTINGER Målsettingene våre er delt inn i ti hoved­områder presentert på de neste sidene. Overordnet oppsummerer vi det slik: • Øke publikumsbesøk og fylle salene • Store og internasjonale artister • Flere klubbkonsert og bruke parken aktivt • Aktivt til stede for lokalt kultur- og foreningsliv • Være en sentral bidragsyter i Ibsen-strategien • Godt samarbeid i Kulturkvartalet • Modig og fremtidsorientert markedsføring • Utvikle kurs- og konferansetilbud • Støtte etablering av hotell tilknyttet Ibsenhuset • Tenke bærekraft i alle ledd • Balansert og trygg økonomi • Gode samarbeidspartnere • Gode serveringsopplevelser • Kontinuerlig fornye huset sceneteknisk • Høy trivsel, godt arbeidsmiljø og lite sykefravær • Være åpne • Utvikle oss og øke kompetansen vår • Omsorgsfulle mot mennesker med behov • Ta et tydelig samfunnsansvar • Felles målsettinger med kommunen De beste opplevelsene skal man få på Ibsenhuset.


Foto: Kai Hansen


KULTUR

KONFERANSE

Ibsenhuset skal være stedet for store og små kulturopplevelser, med tilbud innenfor de fleste sjangere og målgrupper. Litt alt for alle.

Ibsenhuset skal være et synlig og profesjonelt kurs- og konferansesenter, tilrettelagt både for de små og store arrangementene.

Suksesskriterier skal være: • Stort antall arrangement med variert tilbud. • Dyrke kvalitet innenfor alle sjangre. • Posisjonere oss som nasjonalt konserthus. • Satse på internasjonale artister. • Lokal kultur skal vies en stor del av programmet. • Flere konserter med stående publikum. • Involvere innbyggere og ansatte i booking. • Rabatterte priser til frivillig kulturliv. • Større konserter i Lundeparken. • Søke samarbeid med andre arrangører. • Jobbe for å få TV-produksjoner til huset. • Kultur som stimuleres i perioden er litteratur, jazz, klassisk, dans, barn og ungdom, verdensmusikk, mangfold, folkemusikk og Henrik Ibsen. • Lavere priser og medvirkning for ungdom.

Suksesskriterier skal være: • Lage gode og attraktive konferansepakker. • Være profesjonelle med høy fagkompetanse. • Høyt servicenivå under gjennomføring. • Moderne utstyr og fornye oss kontinuerlig. • Fleksible løsninger og best lokalt på teknikk. • Ha gode mat- og serveringstilbud. • Gode pakkeløsninger på kultur og konferanse. • Samarbeid med næringslivet om tjenester. • Flere større konferanser. • Økt hotellkapasitet. • Økt salg og systematisk utadretted salgsarbeid. • Utvikle digitale tjenester og tilbud. • Implementere bærekraftmålene i arbeidet vårt. • Posisjonere oss mot Google-satsningen. • Satse lokalt og regionalt innenfor det offentlige.


ØKONOMI

KOMMUNIKASJON

Ibsenhuset skal ha en ryddig og ansvarlig økonomi, og etterstrebe stabilitet og trygghet i valg og investeringer.

Ibsenhuset skal være synlig og ligge langt fremme på ny teknologi for markedsføring. Vi er ryddige og seriøse i kommunikasjonen.

Suksesskriterier skal være: • Gode økonomirutiner og ansvarlig forvaltning. • God kostnadskontroll, forretningsteft og en moderat tilnærming til forbruk. • En ryddig og forutsigbar kontakt med eier. • Ha rom for løpende investeringer og fornyinger. • God inntjeningsoversikt på produktgruppenivå. • Skape god balanse mellom det kommersielle og samfunnsoppdraget vårt. • Lavere leie for lokale frivillige organisasjoner. • Tenke bærekraft i økonomiske beslutninger. • Fylle salene med flere publikummere. • Vurdere differensiering av billettpriser. • Flere samarbeidsprosjekt for å spre risiko. • Skaffe flere sponsorer og støttespillere .

Suksesskriterier skal være: • Enhetlig markedsføring som følger profilen. • Vi skal våge å tenke nytt innen kommunikasjon. • Systemene våre skal benyttes effektivt. • Bygge merkevare ved å profilere aktiviteten vår. • Skape gode pakketilbud i samarbeid med andre. • Øke besøksgraden i hver sal. Flere utsolgte hus. • Hvert arrangement må ha sin digitale synlighet. • Kartlegge og utvikle kundereisen for gjestene. • Synliggjøre kurs- og konferansetilbudet vårt. • Skape nye konsepter som øker besøket. • Utvikle tilleggsprodukter og kundeopplevelse. • Finne riktige målgrupper til hvert arrangement. • Skilte og profilere arrangement på eksteriøret. • Pleie kundedatabasen og skape lojalitet.


MILJØHENSYN

SAMFUNNSANSVAR

På Ibsenhuset er vi miljøbeviss­te ­­ i valgene vi tar i hverdagen og vi legger til rette for å kunne ta sunne valg.

Ibsenhuset skal ta samfunnsansvar opp mot grupper og personer som trenger det. Vi skal bidra slik at alle får gode kulturopplevelser.

Suksesskriterier skal være: • Vi skal bidra systematisk til FNs bærekraftmål. • Vi sorterer, resirkulerer og minsker forbruk. • Vi skal være med i Miljøfyrtårn-ordningen. • Jevnlig vurdere solcellepanel på taket. • Redusere matsvinn i dialog med leverandører. • Bedre ENØK-tiltak på lys, klima og strøm. • Plastforbruket vårt skal reduseres. • Batteriforbruk reduseres. • Tilrettelegge mer for syklende og gående. • Utvikle bedre system for sortering i salene våre. • Strenge miljøkrav til leverandørene våre. • Søke mer kunnskap om miljøtiltak årlig. • Vi skal måle og forbedre miljøarbeidet vårt.

Suksesskriterier skal være: • Vi er omsorgsfulle, ansvarsfulle og bevisste. • Samarbeid med organisasjoner om sosiale tiltak. • Flere lavterskeltilbud, særlig for unge. • Høy etisk standard og bevisste beslutninger. • Jobbe aktivt for god integrering og mangfold. • God universell utforming og dialog med brukere. • Lokal kultur og frivillighet skal ha gode vilkår. • Ibsenhuset følger Skiensmodellen. • Være spesielt opptatt av FNs bærekraftmål. • Ungdom og barn skal ha rikt kulturelt tilbud. • Systematisk tilrettelegge for kulturtilbud for personer og familier med lave inntekter. • Øke antallet av de som bare stikker innom. • Gode tiltak og økt aktivitet i parken.


TEKNISK

ARBEIDSMILJØ

Ibsenhuset skal ta godt vare på bygg og utstyr og sørge for at det er vedlikeholdt, vakkert, effektivt og funksjonelt.

Ibsenhuset skal være en god arbeidsplass og et trivelig og trygt sted å arbeide. Et godt kollegialt samhold basert på husets verdier.

Suksesskriterier skal være: • Sikkerhet skal komme først. • Huset skal til enhver tid være i god stand. • God investeringsplan som følges og utvikles. • Moderne og oppdatert sceneteknisk utstyr. • Ryddighet, pleie og fortløpende fornyelse. • Universell utformet og gode opplevelser for alle. • Vi skal ligge i forkant av de store investeringene. • Uteområdet skal videreutvikles og brukes mer. • Foajé og mezzanin skal få flere bruksområder. • Restauranten skal være trivelig og funksjonell. • Utvikle det digitale produktspekteret vårt. • Kurs og konferanse må ha moderne utstyr. • Dovregubbens Hall skal få nye scenetrekk, nye stoler og bedre akustiske forhold. • Vareheis og personheis skal fornyes. • Våtrom og garderober skal moderniseres. • Gode digitale arbeidsverktøy på alle felt.

Suksesskriterier skal være: • Vi er rause med hverandre og gjør en god jobb. • Vi deler kompetanse, roser og hjelper hverandre. • God og åpen dialog mellom ledere og personal. • Lavt sykefravær og høy trivsel. • Høy etisk standard og respekt for hverandre. • Systematisk arbeid med HMS og arbeidsmiljø. • Delta på kurs og øke kompetanse. • Samarbeid med Bedriftshelsetjenesten. • Bruke digitale verktøy for å bedre arbeidsflyt. • God informasjon og et felles ansvar for dialog. • Rutiner følges og vilje til endring. • Vi skal ta godt vare på våre frivillige. • Lærlinger og praksisplasser vurderes. • Styret og administrasjonen har et godt og tillitsbasert samarbeid og en god rolleforståelse. • Vi følger regler og det vi har blitt enige om. • Alle er like viktig.


SAMARBEID

SERVERING

Ibsenhuset skal være en åpen organisasjon som samarbeider godt med andre kultur­ aktører og på den måten skaper mer kultur.

Ibsenhuset skal ha et høykvalitetsprodukt hva gjelder servering av mat og drikke. God service, god mat og stor kapasitet.

Suksesskriterier skal være: • Skape flere scener hos oss for å få mer bruk. • Samarbeid med andre for å nå nye målgrupper. • Tett dialog og åpenhet med andre kulturaktører. • Få det lokale næringslivet til å bruke huset mer. • Samarbeid med skole- og utdanningsmiljøer. • Lykkes med Ibsen365 sammen med Skien bib­liotek, Telemark Museum og Teater Ibsen. • Mer medvirkning fra barn og unge på booking. • Utvikle Anitra for mindre arrangement. • Bruke huset aktivt for talentutvikling. • Søke samarbeid for mangfold og integrering. • Tett dialog med det lokale frivillige kulturlivet. • Lykkes med ambisjonene for Kulturkvartalet. • Skape gode synergier med biblioteket. • Programmere helhetlig i Kulturkvartalet. • Bruke parken til gode samarbeidsprosjekter. • Bruke vårt nordiske nettverk til å bli bedre. •D elta aktivt i samarbeid med geografisk nære kulturhus og kulturarenaer.

Suksesskriterier skal være: • Sikkerhet og hygiene skal komme først. • Det skal være høy kvalitet på mat og drikke. • Fokus på bedre servicegrad og kundeopplevelse. • Gjester og artister skal ha gode matopplevelser. • Utvikle fremtidens serveringstilbud videre. • Gode pakkeløsninger og spennende meny. • Mindre matsvinn og bevisst jobb med bærekraft. • Fortsatt ekstern drift, men høye krav til driver. • Utvikle kulturkonsepter rundt mat og vin. • Satse og lykkes med uteområde og parken. • Samarbeid med hotell og bibliotek om tilbud. • Få inn flere større konferanser og banketter. • Utvikle foajéen for et triveligere serveringsmiljø. • Benytte oss av digitale verktøy for å øke salget. • Hele tiden tenke utvikling og fornyelse. • Markedsføre restauranttilbud for å øke besøket. • Være kjent for god mat.


Foto: Kai Hansen


Ibsenhuset AS er heleiet av Skien kommune. Kommunens visjon er: Skien – den gode og inkluderende møteplass. Skien kommunes verdigrunnlag er: Løsningsorientering Helhetsfokus Åpenhet Kommunikasjon


www.ibsenhuset.no Lundegata 6, 3724 Skien


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.