Page 1

T.C SELCUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ JEODEZĠ VE FOTOGRAMETRĠ MÜHENDĠSLĠGĠ

MOBİL CBS ( MOBIL GIS )

DERS SORUMLUSU Yrd.Doç.Dr.ALĠ ERDĠ

HAZIRLAYAN Ġbrahim GÜREL 051205071


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

1.

GiriĢ *Mobil CBS‟ nin avantajları

1.

Mobil CBS‟de Kullanılan Gezici Cihazlar *Mobil Telefonlar (Cep Telefonları) *PDA Tabanlı Akıllı Telefonlar *PDA Cep Bilgisayarı(Pocket PC) *Handheld Bilgisayarlar *Tablet Bilgisayarlar *Notebook

3.

Mobil CBS ve GPS Entegrasyonu *Mobil CBS‟de Kullanılan Yazılımlar *Kablosuz EriĢim --IEEE 802.11 --Bluetooth --Ġnfrared

4.

Mobil CBS Uygulamaları

5.

Sonuç


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

1.

GiriĢ

Coğrafi bilgi sistemleri (CBS)‟ nin en çok maliyet ve zaman gerektiren bileĢeni hiç kuĢkusuz veridir.Birçok farklı alanda kullanılınan CBS için veri, genellikle arazide yapılan çalıĢmalarda elde edilmektedir. Klasik yöntemlerle grafik özellik gösteren verilerin toplanması oldukça zaman alıcı ve maliyetli bir işlemdir.Günümüzde CBS kullanımındaki hızlı taleplerin karşılanabilmesi, uygulamalarda verinin hızlı bir şekilde dinamik olarak yerinde, yani bulunduğu mekanda toplanmasını gerektirmektedir. Bunun sonucunda, konumsal analiz ve karar verme işlemleri de hemen veri toplama aşamasında gerçekleşmiş olacaktır. Bilgisayar teknolojisindeki geliĢme ˝MOBĠL˝ olarak adlandırılan taĢınabilir nitelikli bilgisayarlarınpiyasaya çıkmasını sağlamıĢtır.BaĢlangıçta bilgisayarlar için sorun olan iĢlemci hızı ve bellek alanı gibi kaygılar bu tür donanımlarla büyük ölçüde giderilmiĢtir. TaĢınabilir cihazlar üzerinde çalıĢacak mobil iĢletim sistemlerinin de ortaya çıkıĢı ile, kullanıcılar masa üstü bilgisayar ile gerçekleĢtirdikleri her türlü iĢlemi bir anlamda kalem kullanımı ile büro dıĢındada gerçekleĢtirme olanağı bulmuĢlardır.Donanım teknolojisindeki bu geliĢmeler, CBS kullanıcıları için sahip oldukları dijital formattaki hertürlü bilgiyi/veriyi araziye taĢıma olanagı sağlamıĢtır.


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

Kısaca;

1.

GiriĢ

Önceden veriler toplanır sonra ofis ortamında değerlendirmeye alınırdı.Fakat bu bazı durumlarda zaman kaybına ve iĢlerin uzamasına sebep olmaktadır .

Teknolojinin ilerlemesi; bizi veriyi topladığımız anda değerlendirme olanağı yaratmıĢtır. ĠĢte bu durumda MOBĠL CBS (GIS) ortayaçıkmıĢtır.


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

1.

GiriĢ

Bilgisayar donanım alanındaki bu geliĢmelere geleneksel CBS yazılım üreticileride ayak uydurup mobil donanımlar üzerinde birlikte hareket edebilecek CBS yazılımları üretebilmek için çalıĢmalarına baĢlamıĢlardır. Bu amaçla yazılım sağlayıcıları çeĢitli ˝MOBĠL˝ veya diğer bir deyiĢle ˝ GEZĠCĠ ˝ CBS yazılımlarını piyasaya sürmüĢtür.Böylece CBS kullanıcıları, büro ve arazide gerçek zamanlı olarak elde etteği bilgi/verileri, her türlü ortamda doğrudan bir CBS veri tabanına aktarma ve kullanma olanagına kavuĢmuĢtur. CBS ‘de konum verisinin elde edilmesi oldukça önemli ve güçtür.Bu anlamda klasik veri toplama yöntemlerine göre, en pratik alternatiflerden biri olarak Global Konum Belirleme SistemiGlobal Positioning System (GPS) benimsenmektedir. Günümüzde GPS‟ in WAAS,EGNOS gibi sistemlerinde kullanılmasıyla optimum koĢullardaki mutlak konum belirleme doğruluğu ±3 metre civarındadır.Bu doğruluğun yeterli olmadığı durumlarda DGPS(Diferabsiyel GPS) gibi yöntemler kullanılarak ±50 cm‟ye kadar konumsal doğruluk elde etmek mümkündür.Son yıllarda piyasalarda oldukça uygun fiyatlarla taĢınabilir boyutlara sahip GPS alıcıları üretilmekte ve bunlar birçok CBS uygulamasında rahatça kullanılabilmektedir.


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

1.

GiriĢ

Konum belirleme alanlarında gerçekleĢen bu geliĢmelerin paralelinde yaĢanan bir diğer önemli teknolojik konuda “Kablosuz (wireless) iletiĢim” sistemlerindeki geliĢmelerdir. Mobil cihazlarla arzideki bir CBS kullanıcısı artık internet aracılığıyla sunulan bilgi ve haritalara ulaĢabilmekte, hatta gezici halde topladığı verileri anında diğer kullanıcılar ile paylaĢabilmektedir.

Burada sözü edilen tüm geliĢmeler, CBS‟ nin gezici olarak kullanılmasına olanak sağlayan “MOBĠL COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ (MCBS)” nin ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Sonuçta, bir MCBS; Kablosuz iletiĢime dayalı, TaĢınabilir bilgisayar üzerinde CBS ve GPS‟ in entegre olarak sunulduğu gezgin bir sistemdir.


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

1.

GiriĢ

Mobil CBS(MCBS)‟ nin avantajları;

Harita çalıĢmalarında, arazide yapılan veri toplama ve veri iĢleme çalıĢmaları zaman alan hata yapma riski yüksek olan iĢlemlerdir.GeçmiĢte, veri toplamada arazide kağıt altlıklar kullanıldığında, değiĢiklikler krokilerle ve haritaya iliĢtirilen kayıtlarla belirlenmekteydi. Büroya varıldığında bu kayıtlar tekrar gözden geçirilerek, toplanan veriler el yordamıyla CBS veri tabanına aktarılıyordu.Bunun sonucunda, CBS verileri olması gerektiği kadar güncel ve dğru olmadığından, CBS analizleri ve buna bağlı olarak alınan kararlarda gecikmeler yasanmaktadır...


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları) 1.

GiriĢ

Mobil CBS(MCBS)‟ nin avantajları;

Arazide eĢ-zamanlı

Dijital ortamdaki harita,hava fotoğrafı ve

navigasyon yapılabilir

uydu görüntüsü gibi ürünlerin arazide kullanılmasına olanak sağlar

Arazide bir nesnenin konumu GPS ile belirlenip harita üzerinde dinamik olarak gösterilebilir

Mobil CBS Toplanan veriler kablosuz iletiĢim aracılığıyla uzaktaki herhangi bir harici adrese iletilebilir

Arazide geleneksel CBS ile sağlanan temel konum analizleri gerçekleĢebilir

Arazide hızlı,doğru ve ekonomik olarak her türlü verinin dinamik olarak toplanması olarak sağlar

Ġnternet üzerinden on-line sunulan haritalara ulaĢmak ve kullanmak olanaklıdır


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

2.Mobil CBS‟de Kullanılan Gezici Cihazlar

*Mobil Telefonlar(Cep Telefonları): En yaygın ve geliĢmiĢ kiĢisel enformasyon yönetimi araçlarını, ağ ve diğer bilgisayar olanaklarını içine alacak Ģekilde tasarlanmıĢ cihazları içerir.

GSM,GPS yada 3G hücresel sistemlerle internet eriĢimi sağlayabilir.

Modeline göre bluetooth protokol,USB yada kızıl ötesi olarak bağlantı kurabilir. Bunun yanında sınırlı ekran,bellek,sınırlı iĢlemci(216MB)(20.104MHZ)


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

2.Mobil CBS‟de Kullanılan Gezici Cihazlar

*PDA Tabanlı Akıllı Telefonlar: KiĢisel dijital yardımcı (Personal Digital Assistant) PDA olarak tasarlanmıĢ mobil iletiĢim özellikleri barındıran akıllı telefon cihazlarından oluĢur. WML yada XHTML formatındaki çoklu seri sayfaları göstermek için, cep telefonunna kıyasla geniĢ ekrana sahiptir.Büyük dökümanları oluĢturma el yazısı tanıyabilme dakunmaya duyarlı ekran klavye, katlanabilir klavyeye sahiptir. Bellek ve iĢlemci kapasiteleri telefona göre fazladır.


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

2.Mobil CBS‟de Kullanılan Gezici Cihazlar

*PDA Cep Bilgisayarı: PDA kelimesi ilk kez Apple Ģirketi tarafından kullanılmıĢtır.Cep bilgisayarlarının ilk örneği japon Ģirketi Casio üretmiĢtir.(Casio FX-880p,PB-1000,...) BaĢta renksiz olan ekran, renkli hale gelmiĢ ve bunun sonucunda pil ömrü azalmıĢtır. Masaüstü veya diğer birimler ile USB,bluetooth veya wi-fi üzerinden bağlantı kurabilir.Dosya,döküman gönderebilir. Yaygın olarak Windows CE,Windows Mobile iĢletim sistem ile çalıĢırlar.Bunun yanında Palmos, EPOC OS kullanılır.Fakat Palos bu katogoride degerlendirilmez. Neredeyse masaüstü bilgisayarlarda yapılan her iĢi yapabilmek mümkündür.PDA tabanlı akıllı telefonlara oranla bellek ve daha fazla iĢlemci kapasitesine sahiptir.


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

2.Mobil CBS‟de Kullanılan Gezici Cihazlar

*Avuç içi Bilgisayarlarlar (Handheld): Dizüstü bilgisayar özeliklerine sahip daha küçük boyuttaki cihazdır. ĠĢletim sistemi Microsoft Windows CE dir.EPOC ve Linux gibi platformlarda mevcuttur.

Küçük klavye ve ekrana sahiptir.PDA cep bilgisayarlarına benzer fakat Ģuan PDA cep bilgisayarları ve dizüstü bilgisayarlar daha ön plandadır.


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

2.Mobil CBS‟de Kullanılan Gezici Cihazlar

*Tablet Bilgisayarlar: ġimdiye kadar sayılanlar arasında en hızlı, en büyük ;harddisk kapasitesine,uzun batarya ömrüne, iyi ekran çözünürlügüne v.b. birçok özelliğe sahiptir. Bu cihazlarda standart iĢletim sistemleri Windows,Linux‟tur.ġekli arazide kullanılan mapayı anımsatır.


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

2.Mobil CBS‟de Kullanılan Gezici Cihazlar

*Dizüstü Bilgisayarlar: Notebook bilindiği gibi artık her ortamda kullanılan değiĢilmez bir alettir.Kapasitesi,hızı,ekrançözünürlüğü ile her iĢte olduğu gibi CBS „de de çok fazla kullanılır.


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

3.Mobil CBS ve GPS Entegrasyonu

GPS, bilidiği gibi bir objenin uydu sinyalleri yardımıyla yerküre üzerinde doğru bir Ģekilde konumlandırmasına olanak sağlar. GPS teknolojisi, dünya‟da birçok konum belirlemesi gerektiren uygulamalarda yoğun olarak kullanılmakla birlikte, hızlı veri sağlama özelliğinden dolayı, CBS çalıĢmalarında da sıkça kullanılmaya baĢlanmıĢtır. GPS teknolojisi ilk olarak 1970‟li yıllarda,ABD Savunma Bakanlığı tarafından askeri amaçlı olarak geliĢtirilmiĢtir.Bu sistem ayrıca NAVSTAR olarak bilinir.GeliĢtirilen bu teknoloji ile günümüze kadar askeri ve sivil kullanıcılar bir çok konumsal amaçlı uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir.Ayrıca 1 Mayıs 2000 tarihinde SA(Selective Availability) etkisinin kaldırılmasıyla ±100 metre civarında olan mutlak konum belirleme doğruluğu ±10 metre altına inmiĢtir. Bu durum GPS’ nin CBS’ deki kullanımının artmasına olanak sağlamış ve özellikle Mobil CBS uygulamalarının daha sık bir şekilde gündeme gelmesinde etkili olmuştur.


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

3.Mobil CBS ve GPS Entegrasyonu

Mobil CBS uygulamalarında kullanılan alcılar küçük boyutlu ve taĢınabilir olan”el-GPS” alıcılarıdır. Bazı GPS alıcıları mobil cihazlara portlar üzerinden uygun kabloyla bağlanabilirken, piyasada cep bilgisayarlarının geniĢletme yuvalarına takılabilen el-GPS alıcılarıda mevcuttur.


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

3.Mobil CBS ve GPS Entegrasyonu

Bazı üreticilerin alıcıları GPS uyduları yanında WAAS ve EGNOS sistemlerinden de sinyal alarak ±3 metre civarında mutlak doğrulukta konum bilgisi sağlayabilirken, bası el tipi alıcılar da DGPS desteği ile ±1 metre daha iyi doğruluk sunabilmektedir. Bu alandaki ticari pazara bir nevi Trimble firması hakim olmaka birlikte Magellan ve Garmin marka el tipi GPS alıcılarıda çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

EL-GPS alıcıları tek baĢına veri toplamak için kullanılabilir.

Ancak MCBS uygulamalarında bir cbs yazılımıyla birlikte kullanılırlar.


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

3.Mobil CBS ve GPS Entegrasyonu

*Mobil CBS‟de Kullanılan Yazılımlar: Klasik CBS yazılımlarında farklı olarak,Mobil CBS için geliĢtirilmiĢ özel yazılımlar mevcuttur.Bunlar;AutoDesk‟in Onsite,Intergraph „ın IntelliWhere,ESRI „nin Arcpad ve MapInfo‟nun MapXtent yazılımlarıdır.Mobil CBS yazılımlarının temel amaçları, gezici cihazlar üzerinde CBS „nin fonksiyonlarını yerine getirmekle beraber, kablosuz olarak, ağ üzerinden diğer CBS verilerine ulaĢabilmektir.Ancak bu yazılımlardan Arcpad ve IntelliWhere, diğerlerinden farklı olarak GPS destegi sunar(NIU 2004) El-GPS alıcıları tek baĢına veri kullanmak için kullanılabilir.Ancak Mobil CBS yzılımıyla birlikte mobil cihaz üzerinde gerçek zamanlı olarak konumsal veri elde etmek ve navigasyon yapmak amacıyla kullanılır.

AutoDesk‟in Onsite

Intergraph „ın IntelliWhere

ESRI „nin Arcpad


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

3.Mobil CBS ve GPS Entegrasyonu

*Mobil CBS Uygulamalarından Tercih Edilen ArcPad Yazılımının Temel Özellikleri:

Mevcut verilerin kullanılması yanında,raster ve vektör veriler aynı anda kullanılabilir

GPS desteği ile eĢ-zamnlı olarak konumsal veriler toplanabilir

Ġnternet veya ağ üzerinden harita sunucularına bağlanıp harita bilgileri yüklenebilir Haritaların etkileĢimli olarak kullanılmasına olanak sağlar

Veri giriĢini kolaylaĢtırmak içinkullanıcı formları oluĢturulabilir Mevcut veya toplanan veriler üzerinde arazide iĢlem yapılabilir

Mevcut veya toplanan veriler ile arazide çekilen dijital fotoğraflar anında ilintilenebilir

ArcPad

ArcPad Aplication Builder yazılımı ile kullanıcı özel amaca uygun yeni makro yazılım uygulamaları geliĢtirilebilir ArcPad yazılımı oldukça kullanıĢlıdır ESRI dosya formatındaki veriler herhangi bir dönüĢüm iĢlemine gerek olmaksızın mobil cihaz üzerinde kullanılabilir


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

3.Mobil CBS ve GPS Entegrasyonu

*Kablosuz EriĢim: --IEEE 802.11: WLAN için uluslar arası anlamda kabul gören ilk standart 26 haziran 1997 yılında ortaya çıkmıĢtır. WEP (Wired Equivalent Privacy) algoritması gibi diğer istasyonların viri paketlerini anlamasını engelleyen güvenlik özellikleri bu standarda eklenmiĢtir. --Bluetooth: TaĢınabilir ve/veya sabit elektronik cihazlar arasında kabloyla yapılan bağlantı kurma iĢleminin yerine almak amacıyla bir noktadan bir çok noktaya ses veri transveri için kısa dalga boyu radyo frekanslarını kullanan bir teknolojidir. --Infrared: Irda, geniĢ bir donanım,bilgisayar ve iletiĢim araçları arasında noktadan noktaya transveri destekleyen düĢük maliyetli kızıl ötesi veri alıĢveriĢini oluĢturan bir organizasyondur.Bir çok mobil cihaz,menzili 1 metre ve aktarım hızı 9.6 Kbps‟dan 4 Mbps‟a kadar olan bu arabirimle donatılmıĢtır.


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

4.Mobil CBS Uygulamaları

Günümüzde arzi çalıĢmalarında konumsal veriyi kullanan birçok uygulamada Mobil CBS‟ nin sağladığı doğruluk ve verimlilikten yararlanılmaktadır.

Kullanıcı, gezici özelliğe sahip bir coğrafi bilgi sistemi ile, bürodaki yazılım donanım gereksinimlerine bağlı kalmaksızın, arazide gerekli olan tüm iĢlemleri tıpkı klasik CBS yaklaĢımında olduğu gibi doğrudan mobil cihazlar üzerinden gerçekleĢtirebilmektedir.

Böylece CBS‟ nin kullanıldığı uygulama alanlarında artıĢ sağlanmakta ve CBS kullanımı dünyada her geçen gün yaygınlaĢmaktadır.


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

4.Mobil CBS Uygulamaları

-------Mobil CBS‟ nin kullanıldığı bazı temel uygulamalar Ģunlardır: Arazide envanter oluĢturma çalıĢmalarında, Bakım-onarım çalıĢmalarında tablo bilgilerinin güncellenmesinde, Doğal kaynakların haritalanmasında, Arazide denetim çalıĢmalarında, Kaza,doğal afet gibi diğer olayların raporlama çalıĢmalarında, Arazideki doğal ve yapay detaylara ait verilerin toplanmasında, Sağlık amaçlı veri toplama, hastalıklarla mücadele,zararlı bitki ve böceklerle mücadele, Orman yangınları için riskli alanların belirlenmesi, koruma altındaki canlıların yaĢam alanlarının belirlenmesi gibi çevresel çalıĢmalarda, Hertürlü CBS analiz ve karar verme iĢleminde ,

Son yıllarda dünyada‟ da birçok resmi kurum, yerl idare ve özel Ģirket, iĢ verimliliğini arttırmak ve maliyeti düĢürmek amacıyla artık Mobil CBS‟ nin çaĢitli alanlardaki örnek uygulamaları sunulmaktadır.


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

4.Mobil CBS Uygulamaları

Uygulama-1:Kentsel Alanlarda Binalara Ait Verilerin Vektör Tabanlı Altlık Üzerine Toplanması Uygulama bölgesi olarak Trabzon-Kemerkaya mahallesinde, MaraĢ caddesinin GazipaĢa ve Cumhuriyet caddeleriyle kesiĢen yaklaĢık 400 metre uzunluktaki kısmı seçilmiĢtir.ÇalıĢma bölgesini içeren bina katmanı ve oluĢturulan kullanıcı formları cep bilgisayarına aktarılarak caddenin her iki yanında bulunan bina ve iĢyerlerine ait bilgiler bu Mobil CBS uygulamasıyla toplanmıĢtır.

ÇalıĢma yaklaĢık 2 saatlik bir sürede tamamlanarak MaraĢ caddesi üzerinde bulunan 32 bina 79 iĢyerine ait bilgiler bu süre içerisinde yerinde toplanmıĢtır.Öznitelik verileri uygulama için hazırlanan formlar aracılığı ile doğrudan veri tablolarına aktarılmıĢ oldu.Dolayısıyle veri toplamayla ilgili bütün iĢlem arazide iken tamamlanmıĢtır.


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

4.Mobil CBS Uygulamaları

Uygulama-2:IKONOS Uydu Görüntüsünün Tarımsal Arazi Bilgileri ile ZenginleĢtirilmesi Uygulama kapsamında, veri toplamada kullanılacak IKONOS uuydu görüntüsü cep bilgisayarına yüklendikten sonra uygulama alanında dolaĢılarak tarım arazileri uydu görüntüsü üzerinden sayısallaĢtırılmıĢtır.Bunun yanında, hazırlanan kullanıcı formları yardımıyla öznitelik bilgileri aynı anda toplanabilmiĢtir.Ayrıca, arazilerin alan bilgileride hazırlanan script (kısa program) ile uygulama sırasında hesaplatılarak veri tablosuna otomatik olarak yazdırılmıĢtır.

Uygulama sonucunda, 210 dönümlük tarım arazisi ve bunlara ait bilgiler 2 saat 15 dakikalık bir sürede IKONOS uydu görüntüsü üzerinde, 110 dönüm tarım arazisi ve bunlara ait bilgiler de 1.5saatlik bir sürede 1/25000 ölçekli dijital topografik harita ve GPS entegrasyonuyla elde edilmiĢtir. Toplanan tüm veriler dijital yapıda olduğundan ofise dönüldüğünde herhangi bir dönüĢüm yada ilave hesaplamaya gerek olmaksızın doğrudan kullanılabilirler.


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

5.Sonuç

GerçekleĢtirilen uygulamalar incelendiğinde,Mobil CBS‟ nin veri toplama çalıĢmalarında geleneksel yöntemlere göre dört kata kadar varan oranda hızlandığı tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmaların tamamlanma sürelerinde meydana gelen kısalma, büyük ölçüde verinin dijital olarak toplanabilmesinden kaynaklanmaktadır.Uygulama sonuçları maliyet açısından incelendiğinde Mobil CBS‟ nindiğer veri toplama yöntemlerine göre daha avantajlı olduğu tespit edilmiĢtir.ÇeĢitli kurum ve özel Ģirketlerden elde edilen birim fiyatlar dikkate alındığında, Mobil

GPS ile gerçekleĢtirilen uygulamaların en az beĢ kat daha ekonomik olduğu belirlenmiĢtir.

Veri toplamada sağladığı imkanlar yanında, Mobil CBS coğrafi bilginin kullanımınıda yaygınlaĢtırmaktadır.Ġnsanlar günlük faaliyetlerinde farkında olarak yada olmayarak konumsal bilgiden yararlanırlar.GeçmiĢte, yanlızca uzman kiĢiler tarfından güçlü donanımlar üzerinde gerçekleĢtirilen konumsal analizler, Mobil CBS sayesinde bireylerin günlük yaĢantılarına girmiĢtir.


MOBIL GIS (Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları)

5.Sonuç

BaĢta Haritacılık mesleğinin hızlı bir Ģekilde tabana yayılmasını sağlayacak bu yeni teknoloji ile bir anlamda “bireysel haritacılı” ya da diğer bir deyiĢle “mobil haritacılık” dönemide baĢlamıĢ olacaktır.

Sonuçta bu geliĢmeler haritacılara iyi bir gelecek sunmakla beraber, haritacıların da özellikle nitelikli konumsal veri üretim açığını Ģimdiden kapatmaya yönelik çalıĢmalara giriĢmeleri ve teknik hukuksal alt yapıyı hazır hale getirmeleri gerekmektedir.

mobil_cbs  

mobil cbs nedir

mobil_cbs  

mobil cbs nedir

Advertisement