Page 1

‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪1‬‬

‫‪0801020012‬‬

‫ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﺭﻜﻴﻙ‬

‫‪893459‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪2‬‬

‫‪0801020013‬‬

‫ﺜﺭﻴﺎ ﺍﻤﺴﻠﻙ‬

‫‪885229‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪3‬‬

‫‪0801020025‬‬

‫ﻓﺅﺍﺩ ﺭﺯﻭﻙ‬

‫‪362705‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪4‬‬

‫‪0801020036‬‬

‫ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺒﻭﻫﺩﺓ‬

‫‪893434‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪5‬‬

‫‪0801020042‬‬

‫ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺩﻭﺭﻱ‬

‫‪90442‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪6‬‬

‫‪0801020043‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺒﺭﻴﺔ‬

‫‪202768‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪7‬‬

‫‪0801020045‬‬

‫ﺤﻠﻴﻤﺔ ﺍﺸﻌﻭﻴﺏ‬

‫‪1052392‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪8‬‬

‫‪0801020046‬‬

‫ﺯﻝﻴﺨﺔ ﺒﻭﺯﺒﻴﺒﺔ‬

‫‪1124542‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪9‬‬

‫‪0801020047‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ‬

‫‪1445545‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪10‬‬

‫‪0801020067‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻱ ﺍﻜﺭﺍﻡ‬

‫‪56651‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪11‬‬

‫‪0801020082‬‬

‫ﺯﻜﻴﺔ ﻋﺎﻤﺭ‬

‫‪874454‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪12‬‬

‫‪0801020083‬‬

‫ﺤﻔﻴﻅﺔ ﻗﺎﻴﺩﻱ‬

‫‪890888‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪13‬‬

‫‪0801020084‬‬

‫ﻨﻌﻴﻤﺔ ﺼﺎﻝﺤﻲ‬

‫‪974772‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪14‬‬

‫‪0802020082‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﺸﻲ‬

‫‪1050654‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪15‬‬

‫‪0802020083‬‬

‫ﺴﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺭﻭﻙ‬

‫‪1050665‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪16‬‬

‫‪0803020023‬‬

‫ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻝﺭﺍﻭﻱ‬

‫‪1240531‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪17‬‬

‫‪0803020026‬‬

‫ﻜﻤﺎل ﺒﻭﺭﻤﻀﺎﻥ‬

‫‪1179060‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪18‬‬

‫‪0803020027‬‬

‫ﺍﻝﻌﺴﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ‬

‫‪789335‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪19‬‬

‫‪0803020028‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻭﻨﺎﻥ‬

‫‪298667‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪20‬‬

‫‪0803020029‬‬

‫ﻋﻤﺭ ﺤﺴﺎﻨﻲ‬

‫‪1240527‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪21‬‬

‫‪0803020030‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺍﻤﻐﻴﻨﻲ‬

‫‪1152205‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪22‬‬

‫‪0803020035‬‬

‫ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺴﺎﻝﻤﻲ‬

‫‪772875‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪23‬‬

‫‪0803020039‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺭﺍﻀﻲ‬

‫‪988413‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪24‬‬

‫‪0803020040‬‬

‫ﺴﻤﻴﺔ ﺸﺭﻓﻲ‬

‫‪1182286‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪1/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪25‬‬

‫‪0803020043‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﻤﺎﻤﻲ‬

‫‪1050660‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪26‬‬

‫‪0803020045‬‬

‫ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺍﻤﻠﺤﺎﻱ‬

‫‪89916‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪27‬‬

‫‪0803020046‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﺎﻫﺩﻱ‬

‫‪267463‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪28‬‬

‫‪0803020047‬‬

‫ﺍﻝﺤﻭﺴﻴﻥ ﺍﺴﺒﺎﻋﻲ‬

‫‪1261233‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪29‬‬

‫‪0803020048‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﻜﺭﻭﺝ‬

‫‪1176685‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪30‬‬

‫‪0803020049‬‬

‫ﻤﻭﻻﻱ ﺍﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺒﺎ‬

‫‪1152173‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪31‬‬

‫‪0803020050‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩ ﺯﻴﺩﻱ‬

‫‪1113502‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪32‬‬

‫‪0803020055‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩﺓ ﺭﺍﻴﺱ‬

‫‪1124050‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪33‬‬

‫‪0804020001‬‬

‫ﻨﺠﺎﺓ ﻝﻁﺭﺵ‬

‫‪1233403‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪34‬‬

‫‪0804020004‬‬

‫ﻤﻌﺯﻭﺯﻱ ﺍﺨﺩﻴﺠﺔ‬

‫‪90500‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪35‬‬

‫‪0804020005‬‬

‫ﻤﻴﻤﻭﻥ ﺍﻝﺴﻬﻠﻲ‬

‫‪1052554‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪36‬‬

‫‪0804020008‬‬

‫ﺍﻝﺒﻜﺎﻱ ﻗﺩﻭﺭﻱ‬

‫‪1240699‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪37‬‬

‫‪0804020009‬‬

‫ﻤﺭﻴﻤﻲ ﻤﻨﻰ‬

‫‪1124156‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪38‬‬

‫‪0804020010‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺍﻝﻜﻴﺤل‬

‫‪365288‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪39‬‬

‫‪0804020011‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻏﺒﺎل‬

‫‪177532‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪40‬‬

‫‪0804020013‬‬

‫ﻝﻁﻴﻔﺔ ﻓﺎﺘﺤﻲ‬

‫‪895446‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪41‬‬

‫‪0804020015‬‬

‫ﺤﻤﻴﺩ ﺩﺤﺎﻭﻱ‬

‫‪1048295‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪42‬‬

‫‪0804020016‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻨﻲ‬

‫‪296297‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪43‬‬

‫‪0804020022‬‬

‫ﺭﻀﻭﺍﻥ ﻝﺤﺒﻴﺒﻲ‬

‫‪1261843‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪44‬‬

‫‪0805020003‬‬

‫ﻤﺤﻤﺎﺩﻱ ﺍﻝﺭﻁﺒﻲ‬

‫‪1182020‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪45‬‬

‫‪0805020005‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻘﺎﻝﻲ‬

‫‪1176733‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪46‬‬

‫‪0805020006‬‬

‫ﺭﻀﻭﺍﻥ ﻗﺩﺍﺭﻱ‬

‫‪1124448‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪47‬‬

‫‪0805020008‬‬

‫ﺒﻨﻌﻴﺴﻰ ﻜﺭﺍﺒﻴﻠﺔ‬

‫‪1176818‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪48‬‬

‫‪0805020011‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﻬﺎﻤﻠﻲ‬

‫‪1053087‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪2/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪49‬‬

‫‪0805020012‬‬

‫ﻫﺸﺎﻡ ﻴﻭﺴﻔﻲ‬

‫‪1152079‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪50‬‬

‫‪0805020024‬‬

‫ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻼﻭﻱ‬

‫‪362962‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪51‬‬

‫‪0805020025‬‬

‫ﺴﻤﻬﺎﻥ ﺠﺩﻭﺭ‬

‫‪1178054‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪52‬‬

‫‪0805020026‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻼﺡ‬

‫‪1177044‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪53‬‬

‫‪0805020027‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺸﺎﻁﺭ‬

‫‪1152226‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪54‬‬

‫‪0805020028‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﺯﻴﺯﻭﻱ‬

‫‪1124301‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪55‬‬

‫‪0805020029‬‬

‫ﺃﻤﺎل ﺍﻝﻘﻠﻌﻲ‬

‫‪1152146‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪56‬‬

‫‪0805020031‬‬

‫ﻓﻜﺭﻱ ﺍﻝﻨﻘﻴﺏ‬

‫‪1233155‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪57‬‬

‫‪0805020033‬‬

‫ﻋﻤﺭ ﺴﻐﺭﻭﺸﻨﻲ‬

‫‪1052981‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪58‬‬

‫‪0805020034‬‬

‫ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﻭﺴﻠﻬﺎﻡ‬

‫‪1052980‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪59‬‬

‫‪0805020035‬‬

‫ﻝﺨﻀﺭ ﻗﺎﺴﻤﻲ‬

‫‪1152170‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪60‬‬

‫‪0805020037‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ ﻓﻀﻴﻠﻲ‬

‫‪399080‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪61‬‬

‫‪0805020065‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﺒﺎﻨﻲ‬

‫‪373750‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪62‬‬

‫‪0805020066‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﺯﻴﺎﻨﻲ‬

‫‪219206‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪63‬‬

‫‪0805020068‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻝﻌﻀﻡ‬

‫‪375904‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪64‬‬

‫‪0805020077‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩﺓ ﺃﺸﻌﻭﻴﺏ‬

‫‪90688‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪65‬‬

‫‪0805020078‬‬

‫ﺴﻌﺎﺩ ﻴﻠﺒﻤﺎﻥ‬

‫‪90777‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪66‬‬

‫‪0805020079‬‬

‫ﺤﻔﻴﻅ ﺃﺩﺭﺍﺯ‬

‫‪1261157‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪67‬‬

‫‪0805020080‬‬

‫ﺒﺸﺭﻯ ﺒﺩﻭ‬

‫‪1232790‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪68‬‬

‫‪0805020081‬‬

‫ﻨﻴﺯﺍﺭ ﺭﺤﻴﻤﻲ‬

‫‪1152112‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪69‬‬

‫‪0806020002‬‬

‫ﺍﺯﻤﺭﻱ ﻋﻠﻲ‬

‫‪1179024‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪70‬‬

‫‪0806020003‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺎﻤﻲ‬

‫‪1261748‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪71‬‬

‫‪0806020004‬‬

‫ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺤﺎﺠﻲ‬

‫‪1233236‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪72‬‬

‫‪0806020005‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ ﺃﻭﺭﺍﺒﻌﻴﻥ‬

‫‪1240243‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪3/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪73‬‬

‫‪0806020007‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻜﺭﻴﻤﻲ‬

‫‪1233325‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪74‬‬

‫‪0806020012‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﻲ‬

‫‪988377‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪75‬‬

‫‪0806020014‬‬

‫ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻭﻁﺎﻫﺭﻱ‬

‫‪90037‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪76‬‬

‫‪0806020021‬‬

‫ﺴﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺯﻭﺯﻱ‬

‫‪1261488‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪77‬‬

‫‪0807020001‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ‬

‫‪1053111‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪78‬‬

‫‪0807020003‬‬

‫ﺯﻫﺭﺓ ﺯﻴﺎﻨﻲ‬

‫‪888326‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪79‬‬

‫‪0807020008‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺘﻠﺤﻭﺕ‬

‫‪1240701‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪80‬‬

‫‪0807020009‬‬

‫ﻋﺴﻭ ﺒﻘﻲ‬

‫‪1241236‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪81‬‬

‫‪0807020018‬‬

‫ﺍﻤﺎل ﺍﺠﺒﺎﺭﺓ‬

‫‪893429‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪82‬‬

‫‪0807020020‬‬

‫ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻨﻌﻭﺩﺓ‬

‫‪1177276‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪83‬‬

‫‪0807020022‬‬

‫ﺍﺩﺭﻴﺱ ﺒﻭﺴﻨﻴﻨﺔ‬

‫‪1043401‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪84‬‬

‫‪0807020025‬‬

‫ﻤﻭﻻﻱ ﺍﻝﻤﻬﺩﻱ ﻗﺎﺴﻤﻲ‬

‫‪1241241‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪85‬‬

‫‪0807020027‬‬

‫ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻭﻤﺤﺩﺓ‬

‫‪1241219‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪86‬‬

‫‪0807020028‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻤﻴﺭ‬

‫‪1241220‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪87‬‬

‫‪0807020029‬‬

‫ﺤﻤﺯﺓ ﺭﺸﻴﺩﻱ‬

‫‪212589‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪88‬‬

‫‪0807020030‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺒﻭﺭﻱ‬

‫‪1241238‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪89‬‬

‫‪0807020036‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻤﺭﺯﻭﻗﻲ‬

‫‪323121‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪90‬‬

‫‪0807020038‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻤﺎﻜﻲ‬

‫‪789314‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪91‬‬

‫‪0807020040‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﻭ‬

‫‪748409‬‬

‫ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪1‬‬

‫‪0901020002‬‬

‫ﺤﻠﻴﻤﺔ ﻓﻘﻴﺭﺓ‬

‫‪887756‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪2‬‬

‫‪0901020003‬‬

‫ﺃﻤﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴﻠﻲ‬

‫‪884158‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪3‬‬

‫‪0901020013‬‬

‫ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺠﺒﺎﺭ‬

‫‪863255‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪4‬‬

‫‪0901020014‬‬

‫ﺍﺤﺴﺎﻥ ﺒﺎﻝﻤﻠﻴﺢ‬

‫‪889995‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪5‬‬

‫‪0901020016‬‬

‫ﻤﻠﻴﻜﺔ ﻨﺎﺠﺢ‬

‫‪895502‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪4/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪6‬‬

‫‪0901020017‬‬

‫ﻝﻁﻴﻔﺔ ﻤﺒﺭﺩ‬

‫‪862366‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪7‬‬

‫‪0901020019‬‬

‫ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻝﺤﻠﺒﺔ‬

‫‪243147‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪8‬‬

‫‪0901020020‬‬

‫ﻨﺎﺩﻴﺔ ﻫﺩﻯ‬

‫‪895303‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪9‬‬

‫‪0901020021‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﺴﺎﻤﻲ‬

‫‪243149‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪10‬‬

‫‪0901020023‬‬

‫ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﺭﺍﻕ‬

‫‪970164‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪11‬‬

‫‪0901020024‬‬

‫ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺃﺸﻭﺍﻕ‬

‫‪178438‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪12‬‬

‫‪0901020038‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺴﺒﻴل‬

‫‪242396‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪13‬‬

‫‪0901020053‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺍﻝﺭﻜﺒﻲ‬

‫‪260443‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪14‬‬

‫‪0901020078‬‬

‫ﺍﻝﻤﻬﺩﻱ ﺍﻝﺯﻜﺩﻱ‬

‫‪772853‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪15‬‬

‫‪0901020080‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻝﻪ ﺃﻤﻐﺎﺭ‬

‫‪373936‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪16‬‬

‫‪0901020081‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﺘﺎﺤﻴﺩ‬

‫‪343903‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪17‬‬

‫‪0901020083‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﺭﻑ‬

‫‪375938‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪18‬‬

‫‪0901020085‬‬

‫ﻤﻨﻴﺭ ﺃﺨﻀﺭ‬

‫‪1045701‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪19‬‬

‫‪0901020086‬‬

‫ﺨﺎﻝﺩ ﺍﻝﺒﺨﺎﺭﻱ‬

‫‪0 90609‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪20‬‬

‫‪0901020087‬‬

‫ﻋﺭﺍﻑ ﺴﺘﺭ ﺍﷲ‬

‫‪344119‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪21‬‬

‫‪0901020088‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩ ﺸﻜﻭﺭ‬

‫‪375620‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪22‬‬

‫‪0901020089‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﺴﻜﻴﺎﻁ‬

‫‪212425‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪23‬‬

‫‪0901020090‬‬

‫ﺒﻭﺸﺘﻰ ﺒﺭﻭﺍﻜﻲ‬

‫‪210777‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪24‬‬

‫‪0901020091‬‬

‫ﻨﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﻲ‬

‫‪1153181‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪25‬‬

‫‪0901020092‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺼﻤﺩ ﺠﺤﻔل‬

‫‪1261773‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪26‬‬

‫‪0902020001‬‬

‫ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺍﻴﺕ ﺍﻭﻝﺤﻴﺎﻥ‬

‫‪1050279‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪27‬‬

‫‪0902020002‬‬

‫ﺤﻜﻴﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻠﻴﻡ‬

‫‪1151658‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪28‬‬

‫‪0902020003‬‬

‫ﻨﺠﺎﺓ ﺒﻭﻝﺤﻴﺔ‬

‫‪885463‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪29‬‬

‫‪0902020012‬‬

‫ﻤﻠﻴﻜﺔ ﺸﺭﺍﻕ‬

‫‪1151473‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪5/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪30‬‬

‫‪0902020014‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩﺓ ﺤﻨﻴﻥ‬

‫‪1241692‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪31‬‬

‫‪0902020029‬‬

‫ﻤﻠﻴﻜﺔ ﺭﺘﻴﺏ‬

‫‪890288‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪32‬‬

‫‪0902020032‬‬

‫ﻝﻤﻴﺎﺀ ﻓﺘﺎﺡ‬

‫‪1177976‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪33‬‬

‫‪0902020042‬‬

‫ﻨﻌﻴﻤﺔ ﺯﻫﺭ‬

‫‪864669‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪34‬‬

‫‪0902020055‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﻗﺴﻭﻡ‬

‫‪177419‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪35‬‬

‫‪0902020081‬‬

‫ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﻴﻤﺎﻨﻲ‬

‫‪333966‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪36‬‬

‫‪0902020082‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺩﻴﻬﺎﺠﻲ‬

‫‪1176558‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪37‬‬

‫‪0903020004‬‬

‫ﺒﺎﻫﻲ ﻫﺩﻯ‬

‫‪1179010‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪38‬‬

‫‪0903020007‬‬

‫ﻤﺭﻴﻡ ﺠﻭﺩﺍﻤﻲ‬

‫‪894646‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪39‬‬

‫‪0903020008‬‬

‫ﺍﻝﺩﺤﻤﺎﻨﻲ ﺯﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﺒﺩﻴﻥ‬

‫‪310689‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪40‬‬

‫‪0903020010‬‬

‫ﺒﻭﺸﺘﻲ ﺍﻝﻌﺴﻠﺔ‬

‫‪180062‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪41‬‬

‫‪0903020013‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺼﻤﺩ ﺨﻨﺠﺎﺭ‬

‫‪1176808‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪42‬‬

‫‪0903020050‬‬

‫ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺒﻭﺘﺸﻴﺵ‬

‫‪882961‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪43‬‬

‫‪ 0903020054‬ﺯﻫﻴﺭ ﻨﻌﻴﻤﺔ‬

‫‪890774‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪44‬‬

‫‪0903020055‬‬

‫ﻭﻫﺒﻲ ﻋﺯﺍﻝﺩﻴﻥ‬

‫‪341978‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪45‬‬

‫‪0903020058‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻝﻪ ﺤﺎﻓﻅ‬

‫‪344793‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪46‬‬

‫‪0903020154‬‬

‫ﻓﻴﺩﺍﻭﻱ ﺴﻤﻴﺭﺓ‬

‫‪1152542‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪47‬‬

‫‪0903020205‬‬

‫ﻝﻭﺍﻓﻲ ﻨﺒﻴﻠﺔ‬

‫‪1178893‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪48‬‬

‫‪0903020254‬‬

‫ﺴﻠﻁﺎﻨﺔ ﺒﻭﺸﻔﺭ‬

‫‪1261347‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪49‬‬

‫‪0903020302‬‬

‫ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ ﺤﺴﻥ‬

‫‪1233012‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪50‬‬

‫‪0903020303‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺒﻨﻘﺩﻭﺭ‬

‫‪688309‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪51‬‬

‫‪0903020352‬‬

‫ﻤﻭﻻﻱ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ‬

‫‪56681‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪52‬‬

‫‪0903020400‬‬

‫ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻬﻡ ﻓﺘﻴﺤﺔ‬

‫‪1050975‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪53‬‬

‫‪0904020004‬‬

‫ﻤﻠﻴﻜﺔ ﺍﻤﺯﻴﺎﻥ ﺍﻝﺤﺴﻨﻲ‬

‫‪883653‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪6/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪54‬‬

‫‪0904020006‬‬

‫ﻤﺤﺠﻭﺒﺔ ﺴﻬل‬

‫‪899945‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪55‬‬

‫‪0904020045‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺘﺎﺯﻱ‬

‫‪650270‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪56‬‬

‫‪0904020048‬‬

‫ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺭﺍﺌﻕ‬

‫‪898558‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪57‬‬

‫‪0904020056‬‬

‫ﺍﻤﺎل ﺒﻠﺒﺸﻴﺭ‬

‫‪772889‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪58‬‬

‫‪0904020057‬‬

‫ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺍﻝﺩﺭﻭﻴﺵ‬

‫‪895714‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪59‬‬

‫‪0904020081‬‬

‫ﺴﻜﻴﻨﺔ ﻓﺘﺎﺤﻲ‬

‫‪863058‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪60‬‬

‫‪0904020161‬‬

‫ﻜﻤﺎل ﺨﺎﺩﺭﻱ‬

‫‪1045488‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪61‬‬

‫‪0904020162‬‬

‫ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻜﺭﻡ‬

‫‪1047198‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪62‬‬

‫‪0904020163‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺒﺔ‬

‫‪282277‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪63‬‬

‫‪0904020164‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺍﺸﻁﺎﻴﻨﻲ‬

‫‪748427‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪64‬‬

‫‪0904020171‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻜﻭﺘﺎﺭ‬

‫‪347036‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪65‬‬

‫‪0904020172‬‬

‫ﻨﻭﺭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻠﻴﻭﺓ‬

‫‪243302‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪66‬‬

‫‪0904020175‬‬

‫ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻤﻁﺭﻭﻥ‬

‫‪1050534‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪67‬‬

‫‪0905020001‬‬

‫ﺤﻜﻴﻤﺔ ﺤﺠﺒﺎﻥ‬

‫‪1151596‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪68‬‬

‫‪0905020004‬‬

‫ﻫﺩﻯ ﺸﻘﺭﻭﻥ‬

‫‪1151546‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪69‬‬

‫‪0905020007‬‬

‫ﻨﺠﺎﺓ ﺍﻝﺤﺎﺠﻴﺩ‬

‫‪1176798‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪70‬‬

‫‪0905020010‬‬

‫ﺭﺒﻴﻌﺔ ﻝﺼﻔﺭ‬

‫‪1233402‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪71‬‬

‫‪0905020015‬‬

‫ﻓﺎﻁﻨﺔ ﺭﻭﺍﻥ‬

‫‪1182429‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪72‬‬

‫‪0905020016‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺒﺭﺒﺭﻱ‬

‫‪1241522‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪73‬‬

‫‪0905020023‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻝﻁﻴﺒﻲ‬

‫‪1233671‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪74‬‬

‫‪0905020024‬‬

‫ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺒﺎﺩﻱ‬

‫‪894750‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪75‬‬

‫‪0905020060‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺠﻔﺎﺀ‬

‫‪151482‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪76‬‬

‫‪0905020067‬‬

‫ﻉ‪،‬ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﻤﻐﻔﻭﺭ‬

‫‪365520‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪77‬‬

‫‪0905020074‬‬

‫ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺤﺠﺎﺏ‬

‫‪895594‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪7/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪78‬‬

‫‪0906021001‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﻫﻴﺭﻱ‬

‫‪366404‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪79‬‬

‫‪0906021002‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩﺓ ﺒﻨﻌﺒﺎﺵ‬

‫‪883578‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪80‬‬

‫‪0906021005‬‬

‫ﺒﺸﺭﻯ ﺍﺭﻫﺎﻱ‬

‫‪1124453‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪81‬‬

‫‪0906021006‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻜﺭﻴﺱ‬

‫‪1151559‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪82‬‬

‫‪0906021007‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﺤﻕ ﻓﻨﻴﺩ‬

‫‪1239988‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪83‬‬

‫‪0906021008‬‬

‫ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺍﻝﺸﻘﻭﺭﻱ‬

‫‪1232947‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪84‬‬

‫‪0906021011‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻤﺴﺎﻓﺭ‬

‫‪1233470‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪85‬‬

‫‪0906021034‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﺴﻜﺎﻥ‬

‫‪1050282‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪86‬‬

‫‪0906021035‬‬

‫ﺤﻤﻴﺩ ﻝﻘﺘﻴﺏ‬

‫‪1182201‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪87‬‬

‫‪0906021045‬‬

‫ﻜﻤﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺸﺒﺭﺨﻴﺕ‬

‫‪212088‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪88‬‬

‫‪0906021053‬‬

‫ﻻﻝﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻱ‬

‫‪716539‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪89‬‬

‫‪0906021067‬‬

‫ﺤﺴﻨﺎﺀ ﻤﺎﻝﻙ‬

‫‪1261913‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪90‬‬

‫‪0906021096‬‬

‫ﺒﺸﺭﻯ ﺍﻝﻌﺎﺸﻴﺭ‬

‫‪1151589‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪91‬‬

‫‪0906021138‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﻁﻠﻌﻲ‬

‫‪90226‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪92‬‬

‫‪0906021158‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﻨﺎﻴﺏ‬

‫‪988519‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪93‬‬

‫‪0906021162‬‬

‫ﺍﻤﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺼﺭ‬

‫‪889611‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪94‬‬

‫‪0906021165‬‬

‫ﻤﻴﻨﺔ ﺍﺒﻭﺭﻙ‬

‫‪1124678‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪95‬‬

‫‪0907021002‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻝﻜﺘﺒﻲ‬

‫‪209895‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪96‬‬

‫‪0907021003‬‬

‫ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺒﻭﻓﻁﺎﻥ‬

‫‪769928‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪97‬‬

‫‪0907021006‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﺒﻭ ﺍﻝﻨﻭﻡ‬

‫‪1151463‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪98‬‬

‫‪0907021007‬‬

‫ﻤﻠﻴﻜﺔ ﻗﺎﺒﺔ‬

‫‪1241507‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪99‬‬

‫‪0907021066‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻭﺍﻱ‬

‫‪242345‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪100‬‬

‫‪0907021127‬‬

‫ﺍﻝﺘﺠﺎﻨﻲ ﺍﻤﺴﻜﻴﻥ‬

‫‪296551‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪101‬‬

‫‪0907021129‬‬

‫ﻴﻭﺴﻑ ﻤﺩﻜﻴﺭ‬

‫‪306784‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪8/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪102‬‬

‫‪0907021132‬‬

‫ﻨﻭﺭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺴﻭﺍﺭﻱ‬

‫‪92566‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪103‬‬

‫‪0907021143‬‬

‫ﺍﺭﻗﻴﺔ ﻤﻌﺎﺵ‬

‫‪895812‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪104‬‬

‫‪0908020011‬‬

‫ﻓﺎﺘﺤﺔ ﺍﻝﺸﻭﻗﻲ‬

‫‪1123840‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪105‬‬

‫‪0908020013‬‬

‫ﺯﻫﺭﺓ ﺍﻴﺕ ﺒﻭﺵ‬

‫‪1182328‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪106‬‬

‫‪0908020014‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﻜﺭﺍﻤﻲ‬

‫‪1151765‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪107‬‬

‫‪0908020019‬‬

‫ﺍﻤﻴﻨﺔ ﻝﻤﺭﺍﺒﻁ‬

‫‪890688‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪108‬‬

‫‪0908020051‬‬

‫ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺼﺩﻴﻘﻲ‬

‫‪885320‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪109‬‬

‫‪0908020055‬‬

‫ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﻭﻱ‬

‫‪717601‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪110‬‬

‫‪0908020056‬‬

‫ﻭﻓﺎﺀ ﻋﺒﺴﻲ‬

‫‪1124661‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪111‬‬

‫‪0908020061‬‬

‫ﻋﺎﺩل ﺒﺎﻝﻔﺎﻁﻤﻲ‬

‫‪1232815‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪112‬‬

‫‪0908020062‬‬

‫ﺍﻴﻤﺎﻥ ﻤﻭﺍﺕ‬

‫‪1151549‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪113‬‬

‫‪0908020071‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺩﺭﻴﺴﻲ ﺍﺸﺭﻗﻲ‬

‫‪92567‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪114‬‬

‫‪0908020079‬‬

‫ﺯﺒﻴﺩﺓ ﻏﺯﺍل‬

‫‪890248‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪115‬‬

‫‪0908020083‬‬

‫ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﻝﻨﺎﻴﻤﻲ‬

‫‪1233484‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪116‬‬

‫‪0908020084‬‬

‫ﺯﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﺒﺩﻴﻥ ﺍﻝﺼﺎﺒﺭﻱ‬

‫‪1176567‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪117‬‬

‫‪0908020087‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ‬

‫‪1178903‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪118‬‬

‫‪0908020088‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﻓﺠﻭﺓ‬

‫‪338278‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪119‬‬

‫‪0908020095‬‬

‫ﺒﻭﺸﻌﻴﺏ ﺍﻝﺘﺎﻱ‬

‫‪148369‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪120‬‬

‫‪0908020097‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺨﺯﻴﻥ‬

‫‪1052095‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪121‬‬

‫‪0908020099‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﻝﻜﺴﻴﺭﻱ‬

‫‪1124550‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪122‬‬

‫‪0908020100‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩ ﺼﺒﻐﺎﻥ‬

‫‪1045284‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪123‬‬

‫‪0908020102‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺒﺎﻗﻭﺭﻱ‬

‫‪242983‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪124‬‬

‫‪0908020133‬‬

‫ﺍﻝﺯﻭﻫﺭﺓ ﺭﺍﺒﺤﻲ‬

‫‪743768‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪125‬‬

‫‪0908020134‬‬

‫ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺍﻝﺸﻴﺒﺎﻨﻲ‬

‫‪1177369‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪9/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪126‬‬

‫‪0908020136‬‬

‫ﺨﻠﻴﺩ ﺤﻴﻜﺎﻡ‬

‫‪242595‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪127‬‬

‫‪0908020137‬‬

‫ﻜﺭﻴﻤﺔ ﻨﺎﻨﻲ‬

‫‪988345‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪128‬‬

‫‪0908020138‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ‬

‫‪178501‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪129‬‬

‫‪0908020141‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩﺓ ﻏﺯﻝﻲ‬

‫‪988901‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪130‬‬

‫‪0908020142‬‬

‫ﺍﻤﻴﻨﺔ ﻝﻤﺘﻭﻨﻲ‬

‫‪1050219‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪131‬‬

‫‪0908020143‬‬

‫ﻻﻝﺔ ﺍﻝﺴﻌﺩﻴﺔ ﺍﻻﺩﺭﻴﺴﻲ ﺍﻝﻤﺸﻴﺸﻲ‬

‫‪888067‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪132‬‬

‫‪0908020144‬‬

‫ﺯﻫﻭﺭ ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ‬

‫‪893286‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪133‬‬

‫‪0909020005‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺸﻠﺨﻲ‬

‫‪1177264‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪134‬‬

‫‪0909020006‬‬

‫ﺴﻨﺎﺀ ﺸﻔﻭﻕ‬

‫‪331021‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪135‬‬

‫‪0909020008‬‬

‫ﺤﻨﺎﻥ ﺃﺠﻌﻔﺭﻱ‬

‫‪1177967‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪136‬‬

‫‪0909020010‬‬

‫ﻭﻓﺎﺀ ﺍﺒﻥ ﺍﻝﺼﻤﻜﺔ‬

‫‪1177971‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪137‬‬

‫‪0909020013‬‬

‫ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻋﺭﻭﺝ‬

‫‪1261232‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪138‬‬

‫‪0909020031‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻐﺭﺍﻭﻱ‬

‫‪1182448‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪139‬‬

‫‪0909020035‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻱ‬

‫‪1178918‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪140‬‬

‫‪0910020001‬‬

‫ﺒﻭﺸﻌﻴﺏ ﺒﺩﻱ‬

‫‪1153168‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪141‬‬

‫‪0910020002‬‬

‫ﺍﻝﺘﻬﺎﻤﻲ ﺯﻴﺩﺍﻨﻲ‬

‫‪178726‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪142‬‬

‫‪0910020004‬‬

‫ﻓﺎﺘﺤﺔ ﻏﻭﺍﻝﻡ‬

‫‪894491‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪143‬‬

‫‪0910020008‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺩﺍﻭﺩﻱ‬

‫‪675215‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪144‬‬

‫‪0910020009‬‬

‫ﻝﺤﺴﻥ ﻗﺭﺸﻲ‬

‫‪339870‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪145‬‬

‫‪0910020011‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﺭﺍﺠﻲ‬

‫‪375563‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪146‬‬

‫‪0910020013‬‬

‫ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ‬

‫‪895757‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪147‬‬

‫‪0910020016‬‬

‫ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻝﺸﻴﻘﺭ‬

‫‪895819‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪148‬‬

‫‪0910020021‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺃﻴﺕ ﺍﻝﺤﺴﻥ‬

‫‪1050568‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪149‬‬

‫‪0910020022‬‬

‫ﻝﻁﻴﻔﺔ ﺍﻝﺒﻁﻴﻭﻱ‬

‫‪1050577‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪10/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪150‬‬

‫‪0910020023‬‬

‫ﺍﻝﻭﺯﺍﻉ ﻋﻁﺎﺭﻱ‬

‫‪789450‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪151‬‬

‫‪0910020041‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻝﺤﻠﻭﻱ‬

‫‪242944‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪152‬‬

‫‪0910020045‬‬

‫ﺤﺴﻨﺎﺀ ﻤﺠﺩ‬

‫‪896136‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪153‬‬

‫‪0910020047‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﻋﺸﻠﻭﺝ‬

‫‪1239938‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪154‬‬

‫‪0910020050‬‬

‫ﻤﻴﻨﺔ ﺒﻨﺸﻠﺤﺔ‬

‫‪886203‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪155‬‬

‫‪0910020054‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻔﺯ‬

‫‪340889‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪156‬‬

‫‪0910020057‬‬

‫ﻓﻭﺯﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ‬

‫‪1176797‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪157‬‬

‫‪0910020059‬‬

‫ﺤﻠﻴﻤﺔ ﺸﺭﻴﻑ ﻭﺯﺍﻨﻲ ﺸﺎﻫﺩﻱ‬

‫‪889982‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪158‬‬

‫‪0910020074‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺠﻲ‬

‫‪242796‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪159‬‬

‫‪0910020077‬‬

‫ﻝﻴﻠﻰ ﺸﻭﻓﺎﻨﻲ‬

‫‪1261418‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪160‬‬

‫‪0910020078‬‬

‫ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻝﻌﺴﺭﻱ‬

‫‪347045‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪161‬‬

‫‪0910020091‬‬

‫ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺤﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫‪720344‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪162‬‬

‫‪0910020092‬‬

‫ﻓﺘﻴﺤﺔ ﺍﺸﻁﻴﺒﻲ‬

‫‪894447‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪163‬‬

‫‪0910020099‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺼﺩﻗﻲ‬

‫‪1152457‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪164‬‬

‫‪0911020004‬‬

‫ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺒﻬﺎﻝﻲ‬

‫‪209981‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪165‬‬

‫‪0911020005‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﺎﺠﻲ‬

‫‪90217‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪166‬‬

‫‪0911020006‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺒﻭﻋﻨﺎﻨﻲ‬

‫‪1124225‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪167‬‬

‫‪0911020008‬‬

‫ﺍﻝﻌﻠﺠﺔ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ‬

‫‪1261832‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪168‬‬

‫‪0911020009‬‬

‫ﻨﻔﻴﺴﺔ ﻜﻨﺎﻨﻲ‬

‫‪1151654‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪169‬‬

‫‪0911020010‬‬

‫ﻋﺘﻴﻘﺔ ﺨﺎﻱ‬

‫‪1151519‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪170‬‬

‫‪0911020011‬‬

‫ﺴﻤﻴﺔ ﺨﻭﺠﻲ‬

‫‪1261820‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪171‬‬

‫‪0911020046‬‬

‫ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩ‬

‫‪1152578‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪172‬‬

‫‪0911020048‬‬

‫ﺤﺴﻨﺎﺀ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ‬

‫‪1262171‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪173‬‬

‫‪0911020059‬‬

‫ﺍﻝﺒﻭﻋﺯﺍﻭﻱ ﺩﻭﺒﻲ‬

‫‪1232973‬‬

‫ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ‬

‫‪11/62‬‬


тАля║Ня╗Эя╗дя║ня╗Ья║п я║Ня╗Эя╗ня╗Бя╗ия╗▓ я╗Эя╗ая║Шя╗Шя╗ня╗┤я╗б я╗ня║Ня╗╗я╗дя║Шя║дя║Оя╗ия║Оя║ХтАм

тАл)(тАк &' #тАм╪б ╪з тАк $% #тАм╪зтАк #тАм┘Ж ╪з! ╪б╪й ╪з ╪м ╪з╪▒ ╪з┘И ╪е ╪▒ ╪г ╪й ╪зтАм тАл╪зтАк2 3тАм┘К ╪зтАк01тАм╪з╪п┘К тАк -тАм╪п┘И╪▒╪й тАк- 2010тАмтАм тАля║Ня╗╗я║┤я╗б я║Ня╗Эя║╕я║ия║╝я╗▓ я╗ня║Ня╗Эя╗Мя║Оя║Мя╗ая╗▓тАм

тАля║ня╗Чя╗б я║Ня╗Эя║Шя║Дя║ая╗┤я║нтАм

тАл╪з╪в ╪птАк4тАмтАм

тАля║ня╗Чя╗б я║Шя║ня║Шя╗┤я║Тя╗▓ я║ня╗Ч┘А┘Ая╗б я║Ня╗╗я╗дя║Шя║дя║Оя╗етАм тАлтАк174тАмтАм

тАлтАк0911020060тАмтАм

тАля╗Эя╗┤я╗ая╗░ я║┤я╗Мя╗ня║йя╗▒тАм

тАлтАк1176959тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║йя║Ня║н я║Ня╗Эя║Тя╗┤я╗Ая║Оя║А я║Ня╗Эя╗Ья║Тя║ня╗птАм

тАлтАк1тАмтАм

тАлтАк1001020004тАмтАм

тАля║дя╗Фя╗┤я╗Ея║Ф я╗Ля║Тя║ня╗ня╗Х я║Ня╗Эя╗Мя╗ая╗дя╗▓тАм

тАлтАк774696тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк2тАмтАм

тАлтАк1001020011тАмтАм

тАля║Тя╗ия╗Бя║Тя╗┤я║П я╗┤я╗ня║┤я╗СтАм

тАлтАк209932тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк3тАмтАм

тАлтАк1001020021тАмтАм

тАля╗Уя╗ня║пя╗┤я║Ф я║Ня╗Эя║╝я║Тя║Оя╗етАм

тАлтАк54915тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк4тАмтАм

тАлтАк1001020022тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Бя║Оя╗ля║ня║У я║Ня╗Эя╗Бя║ня║Ня║Тя╗ая║┤я╗▓тАм

тАлтАк890301тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк5тАмтАм

тАлтАк1001020023тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Мя╗дя║ня║Ня╗ня╗▒ я╗┤я║Оя╗дя╗ия║ФтАм

тАлтАк863257тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк6тАмтАм

тАлтАк1001020024тАмтАм

тАля║Гя╗дя╗┤я╗ия║Ф я╗Ья║ня╗Ля║Оя╗ия╗┤я╗етАм

тАлтАк1177214тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк7тАмтАм

тАлтАк1001020044тАмтАм

тАля╗дя╗ня╗╗я╗▒ я╗дя║╝я╗Бя╗Фя╗░ я║Ня╗Эя║ня║Ня║╕я╗┤я║йя╗▒тАм

тАлтАк743746тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк8тАмтАм

тАлтАк1001020045тАмтАм

тАля╗Ля║Тя║й я║Ня╖▓ я║дя║┤я╗┤я╗ия╗▓тАм

тАлтАк1233278тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк9тАмтАм

тАлтАк1001020063тАмтАм

тАля║╝я╗Фя╗┤я║Ф я║Ня╗Эя║няоФя║ня║НяоФя╗▓тАм

тАлтАк243242тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк10тАмтАм

тАлтАк1001020073тАмтАм

тАля╗Ья║ня╗┤я╗дя║Ф я║Т┘Д я║Ня╗Эя╗Фя║Оя╗┤я║йя║УтАм

тАлтАк243185тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк11тАмтАм

тАлтАк1001020074тАмтАм

тАля║Зя╗Ья║ня║Ня╗б я║Ня╗Эя║ая╗мя╗┤я║ня╗▒тАм

тАлтАк789988тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк12тАмтАм

тАлтАк1001020076тАмтАм

тАля╗Ля║Тя║й я║Ня╖▓ я║Тя╗е я║Тя╗┤я╗ктАм

тАлтАк1050718тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк13тАмтАм

тАлтАк1001020079тАмтАм

тАля║дя╗┤я║Оя║У я╗ия║Оя╗Уя╗КтАм

тАлтАк716694тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк14тАмтАм

тАлтАк1001020080тАмтАм

тАля╗Ля║пя╗┤я║п я╗Ля║Тя║Оя║ня╗нтАм

тАлтАк366322тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк15тАмтАм

тАлтАк1001020081тАмтАм

тАля║Зя╗Ья║ня║Ня╗б я║Ня╗Эя╗Ья║ня║пя║Ня║пя╗▒тАм

тАлтАк1152080тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк16тАмтАм

тАлтАк1001020083тАмтАм

тАля║ая╗дя╗┤я╗ая║Ф я║Ня╗Эя║┤я║Тя║Шя╗▓тАм

тАлтАк1050684тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк17тАмтАм

тАлтАк1001020084тАмтАм

тАля║ая╗дя╗┤я╗ая║Ф я╗Бя║Оя╗ля║н я║Ня╗Эя║йя╗┤я╗етАм

тАлтАк329094тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк18тАмтАм

тАлтАк1001020085тАмтАм

тАля╗Эя╗дя╗┤я║Оя║А я║Ня╗Эя║йя║Ня╗ня║йя╗▒тАм

тАлтАк112457тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк19тАмтАм

тАлтАк1001020111тАмтАм

тАля║ия╗ая╗ня╗Чя╗▓ я╗дя║дя╗дя║йтАм

тАлтАк342926тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк20тАмтАм

тАлтАк1001020120тАмтАм

тАля║дя║┤я╗е я║Тя╗ая╗Мя╗ня╗┤я║й┘ДтАм

тАлтАк1261275тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк21тАмтАм

тАлтАк1001020161тАмтАм

тАля╗ия║ая║Оя║У я╗Ля╗дя╗ая╗▓тАм

тАлтАк973202тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк22тАмтАм

тАлтАк1001020162тАмтАм

тАля╗дя╗ая╗┤я╗Ья║Ф я╗Ля║Оя║ня╗СтАм

тАлтАк960239тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк23тАмтАм

тАлтАк1001020164тАмтАм

тАля╗Ля║Тя║й я║Ня╗Эя╗Мя║пя╗┤я║п я║Тя║Оя╗Ля╗╝тАм

тАлтАк1240843тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк12/62тАмтАм


тАля║Ня╗Эя╗дя║ня╗Ья║п я║Ня╗Эя╗ня╗Бя╗ия╗▓ я╗Эя╗ая║Шя╗Шя╗ня╗┤я╗б я╗ня║Ня╗╗я╗дя║Шя║дя║Оя╗ия║Оя║ХтАм

тАл)(тАк &' #тАм╪б ╪з тАк $% #тАм╪зтАк #тАм┘Ж ╪з! ╪б╪й ╪з ╪м ╪з╪▒ ╪з┘И ╪е ╪▒ ╪г ╪й ╪зтАм тАл╪зтАк2 3тАм┘К ╪зтАк01тАм╪з╪п┘К тАк -тАм╪п┘И╪▒╪й тАк- 2010тАмтАм тАля║Ня╗╗я║┤я╗б я║Ня╗Эя║╕я║ия║╝я╗▓ я╗ня║Ня╗Эя╗Мя║Оя║Мя╗ая╗▓тАм

тАля║ня╗Чя╗б я║Ня╗Эя║Шя║Дя║ая╗┤я║нтАм

тАл╪з╪в ╪птАк4тАмтАм

тАля║ня╗Чя╗б я║Шя║ня║Шя╗┤я║Тя╗▓ я║ня╗Ч┘А┘Ая╗б я║Ня╗╗я╗дя║Шя║дя║Оя╗етАм тАлтАк24тАмтАм

тАлтАк1001020165тАмтАм

тАля║ия║Оя╗Эя║й я╗Пя║Тя╗ня╗Чя╗▓тАм

тАлтАк1178875тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк25тАмтАм

тАлтАк1001020201тАмтАм

тАля╗дя║дя╗дя║й я║Гя╗ля║╕я║Оя╗дя╗▓тАм

тАлтАк1044148тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк26тАмтАм

тАлтАк1001020202тАмтАм

тАля╗дя║дя╗дя║й я╗ня╗ля╗ия╗┤я╗етАм

тАлтАк54997тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк27тАмтАм

тАлтАк1001020204тАмтАм

тАля╗┤я╗ня╗ия║▒ я║Тя╗ия╗мя╗ия║Оя╗┤я╗етАм

тАлтАк1045184тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк28тАмтАм

тАлтАк1001020206тАмтАм

тАля║Ня╗Уя╗Шя╗┤я║н я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк1050574тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк29тАмтАм

тАлтАк1001020207тАмтАм

тАля║┤я╗ая╗┤я╗дя║Ф я║╕я╗мя╗┤┘Ая║йтАм

тАлтАк1043410тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк30тАмтАм

тАлтАк1001020208тАмтАм

тАля╗┤я╗ня║┤я╗С я╗Эя╗дя╗мя╗ня║╜тАм

тАлтАк1125259тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк31тАмтАм

тАлтАк1001020222тАмтАм

тАля║Тя║йя╗┤я╗Мя║Ф я║┤я╗Мя║йя╗ня╗етАм

тАлтАк61380тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк32тАмтАм

тАлтАк1001020241тАмтАм

тАля║ия║Оя╗Эя║й я║Ня╗Эя║┤я╗Мя╗┤я║йтАм

тАлтАк147757тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк33тАмтАм

тАлтАк1001020242тАмтАм

тАля║Ья╗ня║ня╗┤я║Ф я║Шя║Оя╗┤я║йя║НтАм

тАлтАк968477тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк34тАмтАм

тАлтАк1001020283тАмтАм

тАля║ая╗д┘Ая║О┘Д я║Ня╗Эя║йя╗┤┘Ая╗е я║йя║дя║Оя╗етАм

тАлтАк212461тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк35тАмтАм

тАлтАк1001020306тАмтАм

тАля╗дя║дя╗дя║й я║Тя╗ия╗Фя║Оя║ня║▒тАм

тАлтАк1048287тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк36тАмтАм

тАлтАк1001020323тАмтАм

тАля╗Ля║Тя║й я║Ня╗╗я╗Эя╗к я║Ня╗Эя║дя╗дя║Оя╗дя╗ня║╕я╗▓тАм

тАлтАк331128тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк37тАмтАм

тАлтАк1001020331тАмтАм

тАля╗Эя╗┤я╗ая╗░ я║дя╗┤я║Оя╗етАм

тАлтАк895644тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк38тАмтАм

тАлтАк1001020340тАмтАм

тАля╗Ля║Тя║й я║Ня╖▓ я║Тя║Оя╗Ья╗ня║╡тАм

тАлтАк717772тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк39тАмтАм

тАлтАк1001020341тАмтАм

тАля║ня╗Ая╗ня║Ня╗е я║Ня╗Эя╗дя╗Мя╗ая╗дя╗▓тАм

тАлтАк1124698тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк40тАмтАм

тАлтАк1001020342тАмтАм

тАля╗Эя║дя║┤я╗е я╗дя╗ия║╝я╗ня║нтАм

тАлтАк1152732тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк41тАмтАм

тАлтАк1001020343тАмтАм

тАля╗Ля╗дя║н я║Тя╗ия╗дя╗Мя╗дя║Оя║нтАм

тАлтАк1044904тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк42тАмтАм

тАлтАк1001020344тАмтАм

тАля╗дя║Тя║Оя║ня╗Щ я║Тя╗ня╗Ья╗┤я╗бтАм

тАлтАк1051606тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк43тАмтАм

тАлтАк1001020346тАмтАм

тАля╗дя║дя╗дя║й я╗Уя╗Ья║ня╗▒тАм

тАлтАк1124280тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк44тАмтАм

тАлтАк1002020011тАмтАм

тАля║ня║Ня║Тя║дя║Ф я║Ня╗Эя║╕я║Оя╗ня╗▒тАм

тАлтАк1124399тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк45тАмтАм

тАлтАк1002020012тАмтАм

тАля║пя╗ля╗ня║н я╗дя║ня╗┤я║жтАм

тАлтАк1151487тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк46тАмтАм

тАлтАк1002020013тАмтАм

тАля║ия║Шя║Оя╗б я║Ня╗Эя╗мя║Тя╗Бя╗▓тАм

тАлтАк1152259тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк47тАмтАм

тАлтАк1002020021тАмтАм

тАля║╕я║ня╗┤я╗Фя║Ф я║Ня╗Эя║дя╗ия║╡тАм

тАлтАк1182033тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк13/62тАмтАм


тАля║Ня╗Эя╗дя║ня╗Ья║п я║Ня╗Эя╗ня╗Бя╗ия╗▓ я╗Эя╗ая║Шя╗Шя╗ня╗┤я╗б я╗ня║Ня╗╗я╗дя║Шя║дя║Оя╗ия║Оя║ХтАм

тАл)(тАк &' #тАм╪б ╪з тАк $% #тАм╪зтАк #тАм┘Ж ╪з! ╪б╪й ╪з ╪м ╪з╪▒ ╪з┘И ╪е ╪▒ ╪г ╪й ╪зтАм тАл╪зтАк2 3тАм┘К ╪зтАк01тАм╪з╪п┘К тАк -тАм╪п┘И╪▒╪й тАк- 2010тАмтАм тАля║Ня╗╗я║┤я╗б я║Ня╗Эя║╕я║ия║╝я╗▓ я╗ня║Ня╗Эя╗Мя║Оя║Мя╗ая╗▓тАм

тАля║ня╗Чя╗б я║Ня╗Эя║Шя║Дя║ая╗┤я║нтАм

тАл╪з╪в ╪птАк4тАмтАм

тАля║ня╗Чя╗б я║Шя║ня║Шя╗┤я║Тя╗▓ я║ня╗Ч┘А┘Ая╗б я║Ня╗╗я╗дя║Шя║дя║Оя╗етАм тАлтАк48тАмтАм

тАлтАк1002020027тАмтАм

тАля║ня║Ня╗Ая╗┤я║Ф я║╝я╗┤я╗Фя║Оя╗ня╗▒тАм

тАлтАк1240277тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк49тАмтАм

тАлтАк1002020029тАмтАм

тАля╗Уя║Шя╗┤я║дя║Фя╗Ля╗ия╗Шя╗ня║ня╗▒тАм

тАлтАк1261226тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк50тАмтАм

тАлтАк1002020036тАмтАм

тАля╗Ля║Тя║й я║Ня╗Эя╗ия║Оя║╝я║н я╗Эя╗Мя╗ня║ЭтАм

тАлтАк176514тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк51тАмтАм

тАлтАк1002020037тАмтАм

тАля║┤я╗Мя╗┤я║й я║Ня╗╗я║йя║ня╗┤я║┤я╗▓ я║Ня╗Эя╗┤я╗Мя╗Шя╗ня║Тя╗▓тАм

тАлтАк188847тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк52тАмтАм

тАлтАк1002020040тАмтАм

тАля║Ья╗ня║ня╗┤я║Ф я║Ня╗Эя║╕я╗┤я║ия╗▓тАм

тАлтАк885753тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк53тАмтАм

тАлтАк1002020041тАмтАм

тАля║Гя║┤я╗дя║Оя║А я╗дя║йя╗Пя║ня╗▒ я╗Ля╗ая╗ня╗▒тАм

тАлтАк893133тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк54тАмтАм

тАлтАк1002020042тАмтАм

тАля║┤я╗Мя╗┤я║йя║У я║Ня╗Эя║Тя╗Ья║Оя║ня╗▒тАм

тАлтАк894681тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк55тАмтАм

тАлтАк1002020048тАмтАм

тАля╗Уя╗ня║пя╗┤я║Ф я║Ня╗Эя║ая║йя╗┤я║йтАм

тАлтАк1176751тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк56тАмтАм

тАлтАк1002020075тАмтАм

тАля║┤я╗Мя╗┤я║й я║Ня╗Эя║ня║╕я╗┤я║йя╗▒тАм

тАлтАк1161049тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк57тАмтАм

тАлтАк1002020086тАмтАм

тАля╗Эя╗┤я╗ая╗░ я║Ня╗Эя╗дя║┤я╗Мя╗ня║йя╗▒тАм

тАлтАк90817тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк58тАмтАм

тАлтАк1002020095тАмтАм

тАля╗Ля║Шя╗┤я╗Х я╗Бя╗дя╗ня║бтАм

тАлтАк346974тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк59тАмтАм

тАлтАк1002020105тАмтАм

тАля║пя╗Ья╗┤я║Ф я╗дя╗Ья║Оя╗ня║ня╗▒тАм

тАлтАк931566тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк60тАмтАм

тАлтАк1002020111тАмтАм

тАля╗Эя╗дя╗┤я║Оя║А я╗Эя╗Фя╗Шя╗┤я║ня╗▒тАм

тАлтАк1233377тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк61тАмтАм

тАлтАк1002020123тАмтАм

тАля║┤я╗ая╗┤я╗дя║Ф я║Ня║╕я╗дя║Оя╗Ля╗нтАм

тАлтАк241900тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк62тАмтАм

тАлтАк1002020129тАмтАм

тАля║Ня║дя╗дя║й я║Ня║Тя╗е я╗дя╗ня║бтАм

тАлтАк298480тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк63тАмтАм

тАлтАк1002020135тАмтАм

тАля║┤я╗Мя╗┤я║йя║У я║дя╗дя╗ня║ХтАм

тАлтАк890272тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк64тАмтАм

тАлтАк1002020136тАмтАм

тАля╗Уя║Оя╗Бя╗дя║Ф я║Ня║╕я║Шя╗┤я╗ня╗▒тАм

тАлтАк899991тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк65тАмтАм

тАлтАк1002020142тАмтАм

тАля╗ия╗Мя╗┤я╗дя║Ф я║Ня╗Эя╗Мя║ня║Ня╗Уя╗▓тАм

тАлтАк1261872тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк66тАмтАм

тАлтАк1002020148тАмтАм

тАля║Гя║дя╗дя║й я╗Пя╗Фя║ня╗▒тАм

тАлтАк57335тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк67тАмтАм

тАлтАк1002020155тАмтАм

тАля╗ия╗Мя╗┤я╗дя║Ф я║Тя╗ня║Ня╗Эя║┤я║Тя╗КтАм

тАлтАк863053тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк68тАмтАм

тАлтАк1002020159тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║дя║┤я╗е я║Тя╗ая╗Мя║╕я║Оя║ПтАм

тАлтАк1124365тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк69тАмтАм

тАлтАк1002020168тАмтАм

тАля╗Ля║Оя║Мя║╕я║Ф я║Шя║йя╗дя╗┤я║нтАм

тАлтАк331551тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк70тАмтАм

тАлтАк1002020170тАмтАм

тАля║┤я╗дя╗┤я║ня║У я║Ня║Тя╗н я╗Бя╗┤я║ПтАм

тАлтАк859940тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк71тАмтАм

тАлтАк1002020176тАмтАм

тАля╗дя╗ая╗┤я╗Ья║Ф я║Ня╗Эя╗Ря╗н┘ДтАм

тАлтАк968979тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк14/62тАмтАм


тАля║Ня╗Эя╗дя║ня╗Ья║п я║Ня╗Эя╗ня╗Бя╗ия╗▓ я╗Эя╗ая║Шя╗Шя╗ня╗┤я╗б я╗ня║Ня╗╗я╗дя║Шя║дя║Оя╗ия║Оя║ХтАм

тАл)(тАк &' #тАм╪б ╪з тАк $% #тАм╪зтАк #тАм┘Ж ╪з! ╪б╪й ╪з ╪м ╪з╪▒ ╪з┘И ╪е ╪▒ ╪г ╪й ╪зтАм тАл╪зтАк2 3тАм┘К ╪зтАк01тАм╪з╪п┘К тАк -тАм╪п┘И╪▒╪й тАк- 2010тАмтАм тАля║Ня╗╗я║┤я╗б я║Ня╗Эя║╕я║ия║╝я╗▓ я╗ня║Ня╗Эя╗Мя║Оя║Мя╗ая╗▓тАм

тАля║ня╗Чя╗б я║Ня╗Эя║Шя║Дя║ая╗┤я║нтАм

тАл╪з╪в ╪птАк4тАмтАм

тАля║ня╗Чя╗б я║Шя║ня║Шя╗┤я║Тя╗▓ я║ня╗Ч┘А┘Ая╗б я║Ня╗╗я╗дя║Шя║дя║Оя╗етАм тАлтАк72тАмтАм

тАлтАк1002020178тАмтАм

тАля╗ия║Оя║йя╗┤я║Ф я╗дя╗ия╗Ья║Оя║йтАм

тАлтАк974479тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк73тАмтАм

тАлтАк1002020181тАмтАм

тАля║дя╗ия║Оя╗е я║Бя╗┤я║Х я║Ня║Тя║ня║Ня╗ля╗┤я╗бтАм

тАлтАк1176621тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк74тАмтАм

тАлтАк1002020190тАмтАм

тАля╗ия╗ня║н я║Ня╗Эя║йя╗┤я╗е я║Ня╗Эя║пя╗Ья║ня╗┤я║Шя╗▓тАм

тАлтАк89038тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк75тАмтАм

тАлтАк1002020191тАмтАм

тАля╗дя║дя╗дя║й я║Тя║ня╗ня╗дя╗▓тАм

тАлтАк90595тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк76тАмтАм

тАлтАк1002020212тАмтАм

тАля╗Ля║Тя║й я║Ня╗Эя║ня║дя╗дя║Оя╗е я╗Ая╗Фя║ня║Ня╖▓тАм

тАлтАк375631тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк77тАмтАм

тАлтАк1002020219тАмтАм

тАля╗Ля║Тя║й я║Ня╗Эя║ня║Ея╗ня╗С я║Ня╗Эя╗дя║ня║Ня║Тя╗БтАм

тАлтАк716618тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк78тАмтАм

тАлтАк1002020223тАмтАм

тАля║ия║йя╗ня║Э я╗Бя╗┤я║Оя╗етАм

тАлтАк885868тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк79тАмтАм

тАлтАк1002020232тАмтАм

тАля║ня║╕я╗┤я║йя║У я║Ня╗Эя╗мя╗ая╗ня╗Эя╗▓тАм

тАлтАк1178928тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк80тАмтАм

тАлтАк1002020238тАмтАм

тАля╗ия║Тя╗┤я╗ая║Ф я║ня║Ня╗Уя╗Шя╗▓тАм

тАлтАк90669тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк81тАмтАм

тАлтАк1002020239тАмтАм

тАля╗Ля║Оя║Мя║╕я║Ф я╗ня╗Ля╗дя╗ня║НтАм

тАлтАк899245тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк82тАмтАм

тАлтАк1002020240тАмтАм

тАля║Гя╗ия╗┤я║┤я║Ф я║Ня╗Эя╗Бя╗┤я║Тя╗▓тАм

тАлтАк1044065тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк83тАмтАм

тАлтАк1002020241тАмтАм

тАля╗Ья╗ня║Ья║н я║Ня╗Эя╗Шя║┤я╗Бя║Оя╗Эя╗▓тАм

тАлтАк1125016тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк84тАмтАм

тАлтАк1002020242тАмтАм

тАля╗ия║Оя║йя╗┤я║Ф я║Тя╗е я║Ня╗Эя╗Шя║Оя╗Ая╗▓тАм

тАлтАк1050948тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк85тАмтАм

тАлтАк1002020257тАмтАм

тАля╗Ля║Тя║й я║Ня╗Эя║дя╗Фя╗┤я╗Е я║Ня╗Эя║┤я╗ая╗┤я╗дя║Оя╗ия╗▓тАм

тАлтАк210763тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк86тАмтАм

тАлтАк1002020258тАмтАм

тАля║дя║┤я╗е я║Ня║Тя╗Мя║Тя╗ня║▒тАм

тАлтАк1045543тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк87тАмтАм

тАлтАк1002020270тАмтАм

тАля╗дя║ня╗┤я╗б я║Ня╗Эя║╕я╗ая╗ня║Ня╗Бя╗▓тАм

тАлтАк99425тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк88тАмтАм

тАлтАк1002020271тАмтАм

тАля╗дя║дя╗дя║й я╗Эя╗Ья║д┘ДтАм

тАлтАк1050539тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк89тАмтАм

тАлтАк1002020272тАмтАм

тАля║дя╗ая╗┤я╗дя║Ф я╗Уя║ня║дя║Оя╗етАм

тАлтАк1124815тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк90тАмтАм

тАлтАк1003020002тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ья║ня║Ня║йя╗▒ я║┤я╗Мя╗┤я║йтАм

тАлтАк342840тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк91тАмтАм

тАлтАк1003020008тАмтАм

тАля╗дя║Тя║Оя║ня╗Щ я║Ня╗Эя║пя║Ня╗ня╗▒тАм

тАлтАк1177008тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк92тАмтАм

тАлтАк1003020010тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗мя╗╝я╗Эя╗▓ я║Ня║Тя║ня║Ня╗ля╗┤я╗бтАм

тАлтАк1044053тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк93тАмтАм

тАлтАк1003020013тАмтАм

тАля╗ля║Оя║╕я╗дя╗▓ я║ия╗ая╗┤я║йтАм

тАлтАк55247тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк94тАмтАм

тАлтАк1003020023тАмтАм

тАля║дя║┤я╗е я╗Ля╗дя║ня╗▒ я╗Ля╗ая╗ня╗▒тАм

тАлтАк1124163тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк95тАмтАм

тАлтАк1003020029тАмтАм

тАля╗ия║Оя║йя╗┤я║Ф я║Ня╗Эя║ня║дя╗дя║Оя╗ия╗▓ я║Ня╗Эя╗Мя╗ая╗ня╗▒тАм

тАлтАк1176659тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк15/62тАмтАм


тАля║Ня╗Эя╗дя║ня╗Ья║п я║Ня╗Эя╗ня╗Бя╗ия╗▓ я╗Эя╗ая║Шя╗Шя╗ня╗┤я╗б я╗ня║Ня╗╗я╗дя║Шя║дя║Оя╗ия║Оя║ХтАм

тАл)(тАк &' #тАм╪б ╪з тАк $% #тАм╪зтАк #тАм┘Ж ╪з! ╪б╪й ╪з ╪м ╪з╪▒ ╪з┘И ╪е ╪▒ ╪г ╪й ╪зтАм тАл╪зтАк2 3тАм┘К ╪зтАк01тАм╪з╪п┘К тАк -тАм╪п┘И╪▒╪й тАк- 2010тАмтАм тАля║Ня╗╗я║┤я╗б я║Ня╗Эя║╕я║ия║╝я╗▓ я╗ня║Ня╗Эя╗Мя║Оя║Мя╗ая╗▓тАм

тАля║ня╗Чя╗б я║Ня╗Эя║Шя║Дя║ая╗┤я║нтАм

тАл╪з╪в ╪птАк4тАмтАм

тАля║ня╗Чя╗б я║Шя║ня║Шя╗┤я║Тя╗▓ я║ня╗Ч┘А┘Ая╗б я║Ня╗╗я╗дя║Шя║дя║Оя╗етАм тАлтАк96тАмтАм

тАлтАк1003020035тАмтАм

тАля╗ия╗ня║н я║Ня╗Эя║йя╗┤я╗е я║Ня╗╖я║дя║ня║╡тАм

тАлтАк55017тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк97тАмтАм

тАлтАк1003020065тАмтАм

тАля╗ия╗Мя╗┤я╗дя║Ф я║Тя╗ня╗Ля║╕я║ня║УтАм

тАлтАк1261335тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк98тАмтАм

тАлтАк1003020068тАмтАм

тАля╗дя║дя╗дя║й я║Ня╗Эя╗Шя║Оя║┤я╗дя╗▓тАм

тАлтАк1182406тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк99тАмтАм

тАлтАк1003020098тАмтАм

тАля║Тя╗ая╗Мя╗┤я║й я╗Эя║Тя╗Мя║Оя║ЭтАм

тАлтАк90338тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк100тАмтАм

тАлтАк1003020102тАмтАм

тАля╗Эя╗╝я║ня║ая║Оя║А я║Ня║йя║ня╗┤я║┤я╗▓тАм

тАлтАк885337тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк101тАмтАм

тАлтАк1003020113тАмтАм

тАля║дя╗дя╗┤я║й я║Ня╗Эя║пя╗ня╗ля║ня╗▒тАм

тАлтАк1182324тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк102тАмтАм

тАлтАк1003020114тАмтАм

тАля╗Уя║Оя╗Бя╗дя║Ф я║ая╗╝я╗бтАм

тАлтАк1233305тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк103тАмтАм

тАлтАк1003020118тАмтАм

тАлтАк1176755тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк104тАмтАм

тАлтАк1003020119тАмтАм

тАля╗ля╗ия║Оя║А я╗Бя║Оя╗Эя║ПтАм

тАлтАк1176986тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк105тАмтАм

тАлтАк1003020133тАмтАм

тАля║ня║ая║Оя║А я╗дя╗мя╗┤я║нтАм

тАлтАк1182206тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк106тАмтАм

тАлтАк1003020138тАмтАм

тАля║пя╗ля║ня║У я╗дя║Оя║╝я╗нтАм

тАлтАк1159476тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк107тАмтАм

тАлтАк1003020152тАмтАм

тАля║┤я╗дя╗┤я║ня║У я║Ня║Тя╗е я╗Бя║Оя╗ля║нтАм

тАлтАк898055тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк108тАмтАм

тАлтАк1003020153тАмтАм

тАля║Ня╗Ья║ня║Ня╗б я║Ня╗Эя╗дя╗Ья║Оя╗ия║┤я╗▓тАм

тАлтАк1182407тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк109тАмтАм

тАлтАк1003020158тАмтАм

тАля╗Уя║Оя╗Бя╗дя║Ф я║Ня╗ня║Тя╗ая║дя║Оя║ЭтАм

тАлтАк897250тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк110тАмтАм

тАлтАк1003020162тАмтАм

тАля╗дя║дя╗дя║й я╗Уя║ия║ня╗▒тАм

тАлтАк316598тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк111тАмтАм

тАлтАк1003020164тАмтАм

тАля║Тя╗ня╗Ля║пя║У я╗Чя║ня║Тя║О┘ДтАм

тАлтАк324345тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк112тАмтАм

тАлтАк1003020166тАмтАм

тАля╗Эя║дя║┤я╗е я╗Чя║ня╗дя╗ня╗ия║ОтАм

тАлтАк331337тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк113тАмтАм

тАлтАк1003020171тАмтАм

тАля╗Ля║Оя║Мя║╕я║Ф я╗ня║дя║┤я╗ия╗▓тАм

тАлтАк1151925тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк114тАмтАм

тАлтАк1003020173тАмтАм

тАля╗Ля║Тя║й я║Ня╗Эя╗ая╗Бя╗┤я╗С я║Ня╗Эя║пя╗ня╗┤я╗етАм

тАлтАк189741тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк115тАмтАм

тАлтАк1003020174тАмтАм

тАля╗Ля╗ая╗▓ я║Ня╗Эя║Шя╗мя║Оя╗дя╗▓тАм

тАлтАк306244тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк116тАмтАм

тАлтАк1003020176тАмтАм

тАля║пя╗Ья╗┤я║Ф я║Тя╗ня║пя╗┤я║йя╗▒тАм

тАлтАк55395тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк117тАмтАм

тАлтАк1004020005тАмтАм

тАля╗Эя╗дя╗Ья╗┤я╗д┘Д я║┤я╗Мя╗┤я║йтАм

тАлтАк1159470тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк118тАмтАм

тАлтАк1004020009тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║╝я╗ня║Ня║Тя╗▓ я╗дя║ня╗┤я╗бтАм

тАлтАк1182164тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк119тАмтАм

тАлтАк1004020010тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Мя║Оя║╕я╗Шя╗▓ я╗Ля║Тя║й я║Ня╗Эя╗ая╗Бя╗┤я╗СтАм

тАлтАк1232988тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАля╗Ля║Тя║йя║Ня╗Эя╗Ья║ня╗┤я╗б я║Ня╗Эя║┤я║Оя╗дя╗▓тАм

тАлтАк16/62тАмтАм


тАля║Ня╗Эя╗дя║ня╗Ья║п я║Ня╗Эя╗ня╗Бя╗ия╗▓ я╗Эя╗ая║Шя╗Шя╗ня╗┤я╗б я╗ня║Ня╗╗я╗дя║Шя║дя║Оя╗ия║Оя║ХтАм

тАл)(тАк &' #тАм╪б ╪з тАк $% #тАм╪зтАк #тАм┘Ж ╪з! ╪б╪й ╪з ╪м ╪з╪▒ ╪з┘И ╪е ╪▒ ╪г ╪й ╪зтАм тАл╪зтАк2 3тАм┘К ╪зтАк01тАм╪з╪п┘К тАк -тАм╪п┘И╪▒╪й тАк- 2010тАмтАм тАля║Ня╗╗я║┤я╗б я║Ня╗Эя║╕я║ия║╝я╗▓ я╗ня║Ня╗Эя╗Мя║Оя║Мя╗ая╗▓тАм

тАля║ня╗Чя╗б я║Ня╗Эя║Шя║Дя║ая╗┤я║нтАм

тАл╪з╪в ╪птАк4тАмтАм

тАля║ня╗Чя╗б я║Шя║ня║Шя╗┤я║Тя╗▓ я║ня╗Ч┘А┘Ая╗б я║Ня╗╗я╗дя║Шя║дя║Оя╗етАм тАлтАк120тАмтАм

тАлтАк1004020011тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня╗дя║Оя║йя╗▒ я╗ия║Оя║йя╗┤я║ФтАм

тАлтАк1241543тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк121тАмтАм

тАлтАк1004020014тАмтАм

тАля║ня║Тя╗┤я╗Мя║Ф я║Шя╗Ря║Тя╗ня╗Эя╗▓тАм

тАлтАк970326тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк122тАмтАм

тАлтАк1004020016тАмтАм

тАля╗ия╗Мя╗┤я╗дя║Ф я║╕я╗дя║Оя║етАм

тАлтАк1160878тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк123тАмтАм

тАлтАк1004020030тАмтАм

тАля║ия╗ая╗┤я╗Фя╗▓ я║Тя╗мя╗┤я║ая║ФтАм

тАлтАк331245тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк124тАмтАм

тАлтАк1004020032тАмтАм

тАля║Тя╗ня╗Бя╗Мя║Оя╗б я║Ня╗Эя╗мя║Оя║╕я╗бтАм

тАлтАк1159442тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк125тАмтАм

тАлтАк1004020033тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Мя╗дя║ня╗▒ я╗┤я╗Бя╗нтАм

тАлтАк1160958тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк126тАмтАм

тАлтАк1004020036тАмтАм

тАля║дя║йя║Ня╗ня╗▒ я╗Ля║пя╗┤я║пя║УтАм

тАлтАк1241681тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк127тАмтАм

тАлтАк1004020037тАмтАм

тАля╗Ля╗╝┘Д я╗Ая║ня╗┤я╗СтАм

тАлтАк289416тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк128тАмтАм

тАлтАк1004020038тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║дя║┤я╗ия╗┤я║Ф я║Тя╗ия╗Мя╗дя╗▓тАм

тАлтАк886241тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк129тАмтАм

тАлтАк1004020039тАмтАм

тАля╗Ья║ня╗┤я╗дя║Ф я║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня╗┤я║Тя╗▓тАм

тАлтАк886192тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк130тАмтАм

тАлтАк1004020040тАмтАм

тАля║Ня║йя║ня╗┤я║▒ я║ая║Оя╗┤я║ФтАм

тАлтАк305738тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк131тАмтАм

тАлтАк1004020042тАмтАм

тАля╗дя║╝я╗Бя╗Фя╗░ я║ия╗Ая║ня║Ня╗ня╗▒тАм

тАлтАк1261804тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк132тАмтАм

тАлтАк1004020050тАмтАм

тАля╗дя╗Ря║Оя╗Уя║ня╗▒ я╗Ля║Оя║Мя║╕я║ФтАм

тАлтАк90470тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк133тАмтАм

тАлтАк1004020055тАмтАм

тАля║Тя║ня║Ня║йя╗▒ я║дя║Тя╗┤я║Тя║ФтАм

тАлтАк1159434тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк134тАмтАм

тАлтАк1004020056тАмтАм

тАля╗Эя╗мя╗ия║Оя╗ня╗▒ я║┤я╗Мя║Оя║йтАм

тАлтАк1177020тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк135тАмтАм

тАлтАк1004020057тАмтАм

тАля║дя╗дя║Оя╗ия╗┤я║Шя╗е я╗дя║дя╗дя║йтАм

тАлтАк1160910тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк136тАмтАм

тАлтАк1004020058тАмтАм

тАля║┤я╗Мя╗┤я║й я║Ня╗Эя╗дя║┤я╗Мя╗ня║йя╗▒тАм

тАлтАк1052476тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк137тАмтАм

тАлтАк1004020075тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Мя╗ая╗дя╗▓ я║ня║Тя╗┤я╗Мя║ФтАм

тАлтАк882909тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк138тАмтАм

тАлтАк1004020076тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║Тя╗Ья║Оя║н я╗Ья╗ая║Ья╗ня╗бтАм

тАлтАк882989тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк139тАмтАм

тАлтАк1004020080тАмтАм

тАля╗дя║ая║Тя║н я║┤я╗Мя╗┤я║йтАм

тАлтАк1159474тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк140тАмтАм

тАлтАк1004020084тАмтАм

тАля╗Ля║Шя╗┤я╗Шя║Ф я║Ня╗Эя║ия╗ня╗╗я╗ия╗▓тАм

тАлтАк244426тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк141тАмтАм

тАлтАк1004020090тАмтАм

тАля║Гя╗дя╗ия║Ф я╗Ья╗ня╗ия║Тя║Оя║ня╗ЩтАм

тАлтАк1261688тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк142тАмтАм

тАлтАк1004020093тАмтАм

тАля╗Уя║ня╗┤я║й я╗ня║╕я╗Бя╗┤я╗етАм

тАлтАк90588тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк143тАмтАм

тАлтАк1004020094тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║Тя╗ня╗ля║Оя╗Эя╗▓ я╗Ля║Тя║й я║Ня╗Эя╗дя║Оя╗Эя╗ЩтАм

тАлтАк1182404тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║ня║Тя║Оя╗Б тАк -тАмя║┤я╗╝ тАк -тАмя║пя╗дя╗ня║н тАк -тАмя║пя╗Ля╗┤я║нтАм

тАлтАк17/62тАмтАм


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪144‬‬

‫‪1004020101‬‬

‫ﺍﻝﺭﻭﻴﻔﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ‬

‫‪209699‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪145‬‬

‫‪1004020109‬‬

‫ﺒﻭﺕ ﻋﻘﺎ‬

‫‪267537‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪146‬‬

‫‪1004020110‬‬

‫ﺍﻋﺒﻴﺭﻭ ﻝﺤﺴﻥ‬

‫‪279822‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪147‬‬

‫‪1004020111‬‬

‫ﺒﻭﻝﺤﻨﺔ ﺃﺤﻤﺩ‬

‫‪304969‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪148‬‬

‫‪1004020113‬‬

‫ﻓﺎﻴﺯ ﻨﺠﺎﺓ‬

‫‪882872‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪149‬‬

‫‪1004020116‬‬

‫ﺨﺩﻭﺝ ﺍﻝﻜﻠﺘﻰ‬

‫‪1153285‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪150‬‬

‫‪1004020117‬‬

‫ﻤﺠﺎﺏ ﻋﺎﺌﺸﺔ‬

‫‪1160931‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪151‬‬

‫‪1004020121‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﻱ‬

‫‪885579‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪152‬‬

‫‪1004020125‬‬

‫ﺤﻤﻴﺩ ﻨﻭﻨﻭ‬

‫‪1262007‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪153‬‬

‫‪1004020126‬‬

‫ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺼﺎﻓﻲ‬

‫‪1262120‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪154‬‬

‫‪1004020127‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻭﻁﺎﻫﺭ‬

‫‪339658‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪155‬‬

‫‪1004020145‬‬

‫ﻋﻼﻤﻲ ﺒﺎﺴﻭ‬

‫‪1152501‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪156‬‬

‫‪1004020154‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﻋﺎﺼﻴﻡ‬

‫‪1261237‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪157‬‬

‫‪1004020157‬‬

‫ﻋﻤﺎﺭ ﺃﺴﻼﻝﻭ‬

‫‪1182454‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪158‬‬

‫‪1004020171‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﺍﻝﻜﻌﺩﻭﺸﻲ‬

‫‪1160888‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪159‬‬

‫‪1004020205‬‬

‫ﺒﻨﺯﻴﺎﻥ ﺍﻝﺤﺴﻥ‬

‫‪323138‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪160‬‬

‫‪1004020219‬‬

‫ﺍﻝﺴﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ‬

‫‪1176568‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪161‬‬

‫‪1004020227‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺤﺩﻭﺭ‬

‫‪376992‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪162‬‬

‫‪1004020241‬‬

‫ﻴﺤﻴﻰ ﻤﺴﺘﻭﺭ‬

‫‪1043607‬‬

‫ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬ﺯﻤﻭﺭ ‪ -‬ﺯﻋﻴﺭ‬

‫‪1‬‬

‫‪601020005‬‬

‫ﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻭﻱ‬

‫‪1052125‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪2‬‬

‫‪601020007‬‬

‫ﺍﻝﻤﻴﻠﻭﺩﻱ ﻁﻴﺏ ﺍﻹﺩﺭﻴﺴﻲ‬

‫‪1176983‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪3‬‬

‫‪601020008‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ‬

‫‪1233516‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪4‬‬

‫‪601020009‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺤﻴﺩﺍ‬

‫‪1261712‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪5‬‬

‫‪601020010‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺤﺭﺍﺯ‬

‫‪1233067‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪18/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪6‬‬

‫‪601020011‬‬

‫ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻠﺒﺩﻭﻱ‬

‫‪1241107‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪7‬‬

‫‪601020013‬‬

‫ﺒﻭﺸﻌﻴﺏ ﻤﻌﺭﺒﻲ‬

‫‪1241109‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪8‬‬

‫‪601020014‬‬

‫ﻤﻴﻨﺔ ﺒﻨﺭﻗﺎﺹ‬

‫‪772928‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪9‬‬

‫‪601020040‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺯﻜﺭﻱ‬

‫‪988322‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪10‬‬

‫‪601020112‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﻝﻴﺯﻭل‬

‫‪1261887‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪11‬‬

‫‪601020159‬‬

‫ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺩل‬

‫‪1124834‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪12‬‬

‫‪601020160‬‬

‫ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺒﻨﻘﺎﻀﻲ‬

‫‪1044072‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪13‬‬

‫‪601020183‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺴﻌﻴﻑ‬

‫‪154814‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪14‬‬

‫‪601020190‬‬

‫ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺯﻫﺭﻱ‬

‫‪1241645‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪15‬‬

‫‪601020193‬‬

‫ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻝﻜﻨﺎﻥ‬

‫‪1050501‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪16‬‬

‫‪601020194‬‬

‫ﺴﻤﻴﺔ ﻤﻌﺘﻭﻕ‬

‫‪1045338‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪17‬‬

‫‪601020195‬‬

‫ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻨﻀﺭﺍﻭﻱ‬

‫‪344744‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪18‬‬

‫‪601020196‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻓﺭﺘﻴﻨﻲ‬

‫‪1182166‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪19‬‬

‫‪601020197‬‬

‫ﺸﻬﻴﺩ ﺯﻴﻨﺏ‬

‫‪874748‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪20‬‬

‫‪601020267‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻴﺒﻲ‬

‫‪175429‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪21‬‬

‫‪601020272‬‬

‫ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻋﺯﻴﺯﻱ‬

‫‪890395‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪22‬‬

‫‪601020294‬‬

‫ﻨﻌﻴﻤﺔ ﺍﺴﻤﻭﻨﻲ‬

‫‪772895‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪23‬‬

‫‪601020302‬‬

‫ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺇﺯﻤﻭل‬

‫‪1123977‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪24‬‬

‫‪601020323‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﻌﻴﻁﻲ‬

‫‪1046835‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪25‬‬

‫‪604020001‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﻓﺎﺭﺱ‬

‫‪1240070‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪26‬‬

‫‪604020002‬‬

‫ﺭﻗﻴﺔ ﺍﻴﺘﺒﺎ‬

‫‪1240451‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪27‬‬

‫‪604020003‬‬

‫ﺒﻬﻴﺠﺔ ﺍﺒﺭﻴﺠﺔ‬

‫‪1232914‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪28‬‬

‫‪604020004‬‬

‫ﺜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻭﻻﺩ ﻁﺭﺍﺩﺓ‬

‫‪853113‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪29‬‬

‫‪604020005‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﺠﻲ‬

‫‪1177909‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪19/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪30‬‬

‫‪604020008‬‬

‫ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻜﻤﺎل ﺍﺩﺭﻴﺴﻲ‬

‫‪885962‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪31‬‬

‫‪604020030‬‬

‫ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻝﺸﻭﻝﻲ‬

‫‪1151533‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪32‬‬

‫‪604020050‬‬

‫ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﻴﻤﻭﻨﻲ‬

‫‪1239958‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪33‬‬

‫‪604020052‬‬

‫ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻁﺭﺍﺵ‬

‫‪1261945‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪34‬‬

‫‪604020053‬‬

‫ﻋﻤﺭﻭ ﻜﻤﻴﺭ‬

‫‪368304‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪35‬‬

‫‪604020055‬‬

‫ﺒﻭﺸﻌﻴﺏ ﺯﻏﻭﺭﻱ‬

‫‪1240062‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪36‬‬

‫‪604020056‬‬

‫ﺤﻨﺎﻥ ﻝﻤﻐﺎﺭﻱ‬

‫‪1124464‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪37‬‬

‫‪604020083‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﺍﺒﺎﺼﺎﻝﺢ‬

‫‪1178902‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪38‬‬

‫‪604020084‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺍﺠﺭﻤﻴﺔ‬

‫‪1178916‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪39‬‬

‫‪604020085‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻗﺭﺓ‬

‫‪90632‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪40‬‬

‫‪604020128‬‬

‫ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺍﻝﻌﺎﻴﺩﻱ‬

‫‪1050981‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪41‬‬

‫‪604020151‬‬

‫ﻨﺎﺠﻴﺔ ﻝﺒﻨﻭﺝ‬

‫‪242964‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪42‬‬

‫‪604020152‬‬

‫ﺍﻤﻴﻨﺔ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺴﺒﺎﻋﻲ‬

‫‪890845‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪43‬‬

‫‪604020153‬‬

‫ﻗﺎﺴﻡ ﺤﻀﺭﻴﺔ‬

‫‪346640‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪44‬‬

‫‪604020154‬‬

‫ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﻝﺯﻴﺎﺘﻲ‬

‫‪1052506‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪45‬‬

‫‪604020155‬‬

‫ﺨﻠﻴل ﺯﻫﻴﺩ‬

‫‪342154‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪46‬‬

‫‪604020162‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩﺓ ﺒﻨﻁﺨﻭ‬

‫‪1240840‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪47‬‬

‫‪604020163‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺘﻴﺘﻭﺭ‬

‫‪347409‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪48‬‬

‫‪604020164‬‬

‫ﻝﺤﺴﻥ ﺒﻭﺤﻕ‬

‫‪310794‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪49‬‬

‫‪604020165‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺒﺴﻜﺎﺭﻱ‬

‫‪1179035‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪50‬‬

‫‪604020187‬‬

‫ﻨﻭﺭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﺤﺩﻴﻲ‬

‫‪1151669‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪51‬‬

‫‪604020188‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺍﻝﻌﻜﺎﺯﻱ‬

‫‪1043378‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪52‬‬

‫‪604020190‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﻐﻨﻲ ﻨﻀﻭﺭ‬

‫‪1151541‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪53‬‬

‫‪604020193‬‬

‫ﻫﺸﺎﻡ ﺤﺸﻭﺍﻥ‬

‫‪1261703‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪20/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪54‬‬

‫‪604020215‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻝﺤﻤﺎﺩ‬

‫‪1233384‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪55‬‬

‫‪604020217‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻝﺘﻬﻤﻲ ﻭﺯﺍﻨﻲ‬

‫‪342996‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪56‬‬

‫‪604020218‬‬

‫ﻤﻠﻴﻜﺔ ﺒﻨﺼﺎﻝﺢ‬

‫‪863089‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪57‬‬

‫‪604020219‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺯﻫﻭﺍﻥ‬

‫‪1241105‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪58‬‬

‫‪604020221‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﺩﺤﻤﻨﻲ‬

‫‪1051461‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪59‬‬

‫‪604020222‬‬

‫ﺇﺨﻼﺹ ﺸﻴﺨﻲ‬

‫‪1261399‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪60‬‬

‫‪604020247‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻀﻤﻴﺭﻱ‬

‫‪1124360‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪61‬‬

‫‪604020268‬‬

‫ﻫﺸﺎﻡ ﺤﺴﻨﻲ‬

‫‪1045548‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪62‬‬

‫‪0609020001‬‬

‫ﺍﺩﺭﻴﺱ ﺤﺭﻀﻴﺯﻱ‬

‫‪178362‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪63‬‬

‫‪0609020006‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺸﻌﻴﺒﻲ‬

‫‪1161068‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪64‬‬

‫‪0609020012‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ‬

‫‪242826‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪65‬‬

‫‪0609020016‬‬

‫ﺁﻤﻴﻨﺔ ﺯﺍﻫﺭﻱ‬

‫‪718319‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪66‬‬

‫‪0609020017‬‬

‫ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺃﺴﻜﻭﺭ‬

‫‪738076‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪67‬‬

‫‪0609020018‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩﺓ ﻓﺭﺥ‬

‫‪890149‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪68‬‬

‫‪0609020025‬‬

‫ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﺒﻁ‬

‫‪298060‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪69‬‬

‫‪0609020026‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﻋﻤﺎﺭﻭﺵ‬

‫‪331265‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪70‬‬

‫‪0609020029‬‬

‫ﻤﺭﺍﺩ ﺍﺸﻁﻴﺒﻲ‬

‫‪1050309‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪71‬‬

‫‪0609020030‬‬

‫ﺍﻝﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻥ ﺭﻏﺎﻱ‬

‫‪1239955‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪72‬‬

‫‪0609020037‬‬

‫ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻭﻋﻤﺭﺍﻭﻱ‬

‫‪1261341‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪73‬‬

‫‪0609020055‬‬

‫ﻋﺯﻴﺯ ﺍﻹﺩﺭﻴﺴﻲ‬

‫‪1152881‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪74‬‬

‫‪0609020056‬‬

‫ﺤﻠﻴﻤﺔ ﻁﺎﻝﺒﻭﻱ‬

‫‪1182232‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪75‬‬

‫‪0609020065‬‬

‫ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻭﻱ‬

‫‪1151751‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪76‬‬

‫‪0641020102‬‬

‫ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺎﻫﺭ‬

‫‪280277‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪77‬‬

‫‪0641020104‬‬

‫ﻨﻌﻴﻤﺔ ﺤﻔﺹ‬

‫‪1051468‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪21/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪78‬‬

‫‪0641020107‬‬

‫ﻤﻠﻴﻜﺔ ﺒﻭﺭﻫﺎﻥ‬

‫‪860080‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪79‬‬

‫‪0641020108‬‬

‫ﺍﻝﺴﻌﺩﻴﺔ ﺍﻝﺨﻠﻔﻲ‬

‫‪57380‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪80‬‬

‫‪0641020111‬‬

‫ﺍﺴﻤﻭﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ‬

‫‪170481‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪81‬‬

‫‪0641020115‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻥ‬

‫‪364585‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪82‬‬

‫‪0641020122‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻫﻤﺩﻱ‬

‫‪1153086‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪83‬‬

‫‪0641020127‬‬

‫ﻁﺎﻝﺏ ﺒﺸﺭﻯ‬

‫‪1152886‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪84‬‬

‫‪0641020130‬‬

‫ﺍﻝﻬﺎﻡ ﺍﻝﺭﺒﺤﺎﻭﻱ‬

‫‪1045704‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪85‬‬

‫‪0641020131‬‬

‫ﺤﺴﻨﺔ ﻁﻼﺒﻲ‬

‫‪90209‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪86‬‬

‫‪0641020132‬‬

‫ﻤﻨﻰ ﻋﻘﺔ‬

‫‪1124695‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪87‬‬

‫‪0641020133‬‬

‫ﺍﻝﻬﺎﻡ ﻋﺎﺩل‬

‫‪1153094‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪88‬‬

‫‪0641020139‬‬

‫ﺠﻤﺎل ﺒﻭﺯﻴﺘﻲ‬

‫‪296967‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪89‬‬

‫‪0641020141‬‬

‫ﺒﺎﻜﺭ ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ‬

‫‪375589‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪90‬‬

‫‪0641020142‬‬

‫ﺍﻝﻤﻴﺭ ﺍﺤﻤﺩ‬

‫‪398836‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪91‬‬

‫‪0641020144‬‬

‫ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻓﺨﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ‬

‫‪988219‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪92‬‬

‫‪0641020146‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺠﻨﻴﺢ‬

‫‪375628‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪93‬‬

‫‪0641020002‬‬

‫ﻤﻴﻨﺔ ﺍﻫﺭﻱ‬

‫‪242596‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪94‬‬

‫‪0641020005‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻴﺭﻴﻙ‬

‫‪296941‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪95‬‬

‫‪0641020018‬‬

‫ﺯﻫﻭﺭ ﺯﺭﺍﺩ‬

‫‪893190‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪96‬‬

‫‪0641020021‬‬

‫ﺤﺴﻨﺎﺀ ﺭﻤﻴﻡ‬

‫‪1176946‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪97‬‬

‫‪0641020023‬‬

‫ﺭﺠﺎﺀ ﺍﻝﻌﻠﻤﺔ‬

‫‪717699‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪98‬‬

‫‪0641020029‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﻭﺩﻴﻊ‬

‫‪296484‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪99‬‬

‫‪0641020041‬‬

‫ﺠﺎﺒﺭ ﺯﺍﻴﺩ‬

‫‪209961‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪100‬‬

‫‪0641020044‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﻋﻘﻴل‬

‫‪242626‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪101‬‬

‫‪0641020046‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﺠﺎﺩﻱ‬

‫‪296972‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪22/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪102‬‬

‫‪0641020064‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻼل‬

‫‪242633‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪103‬‬

‫‪0641020070‬‬

‫ﺒﻭﻋﺒﻴﺩ ﻭﺩﻴﺩ‬

‫‪297281‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪104‬‬

‫‪0641020074‬‬

‫ﺠﻼل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻓﻲ‬

‫‪1152439‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪105‬‬

‫‪0641020086‬‬

‫ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ ﻋﺸﺎﺭ‬

‫‪367830‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪106‬‬

‫‪0641020095‬‬

‫ﺯﺍﻜﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ‬

‫‪396174‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪107‬‬

‫‪0641020100‬‬

‫ﺍﻤﺎل ﺴﻨﺎﺀ‬

‫‪1178842‬‬

‫ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺭﺩﻴﻐﺔ‬

‫‪1‬‬

‫‪0244020045‬‬

‫ﺨﻠﻴﺩ ﺸﻤﺱ ﺍﻝﺩﻴﻥ‬

‫‪1232936‬‬

‫ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ‪ -‬ﺒﻭﺠﺩﻭﺭ ‪ -‬ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ‬

‫‪2‬‬

‫‪0244020048‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺒﻨﻌﻠﻲ‬

‫‪1043669‬‬

‫ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ‪ -‬ﺒﻭﺠﺩﻭﺭ ‪ -‬ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ‬

‫‪3‬‬

‫‪0244020049‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻕ ﻤﺯﻭﺍﺭﻱ‬

‫‪1048324‬‬

‫ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ‪ -‬ﺒﻭﺠﺩﻭﺭ ‪ -‬ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ‬

‫‪4‬‬

‫‪0244020050‬‬

‫ﻓﻭﺯﻴﺔ ﻋﻴﻭﺵ‬

‫‪1152387‬‬

‫ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ‪ -‬ﺒﻭﺠﺩﻭﺭ ‪ -‬ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ‬

‫‪5‬‬

‫‪0244020053‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻨﺎﺼﺭ‬

‫‪143799‬‬

‫ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ‪ -‬ﺒﻭﺠﺩﻭﺭ ‪ -‬ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ‬

‫‪6‬‬

‫‪0244020059‬‬

‫ﻤﻭﻻﻱ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺘﻭﻓﻴﻕ‬

‫‪1152470‬‬

‫ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ‪ -‬ﺒﻭﺠﺩﻭﺭ ‪ -‬ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ‬

‫‪7‬‬

‫‪0244020060‬‬

‫ﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺭﺘﺒﻲ‬

‫‪1233566‬‬

‫ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ‪ -‬ﺒﻭﺠﺩﻭﺭ ‪ -‬ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ‬

‫‪8‬‬

‫‪0229020070‬‬

‫ﺒﻭﺸﻌﻴﺏ ﺍﻝﺴﺭﻭﺭﻱ‬

‫‪1241609‬‬

‫ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ‪ -‬ﺒﻭﺠﺩﻭﺭ ‪ -‬ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ‬

‫‪9‬‬

‫‪0229020071‬‬

‫ﻋﺯﻴﺯ ﺒﻭﺯﻴﺎﻥ‬

‫‪1043720‬‬

‫ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ‪ -‬ﺒﻭﺠﺩﻭﺭ ‪ -‬ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ‬

‫‪10‬‬

‫‪0229020072‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺠﻴل‬

‫‪1151877‬‬

‫ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ‪ -‬ﺒﻭﺠﺩﻭﺭ ‪ -‬ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ‬

‫‪11‬‬

‫‪0244020002‬‬

‫ﺒﻨﻁﻴﺏ ﺃﺤﻤﺩ‬

‫‪1052922‬‬

‫ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ‪ -‬ﺒﻭﺠﺩﻭﺭ ‪ -‬ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ‬

‫‪12‬‬

‫‪0244020006‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺍﻜﺴﻭ‬

‫‪1241603‬‬

‫ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ‪ -‬ﺒﻭﺠﺩﻭﺭ ‪ -‬ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ‬

‫‪13‬‬

‫‪0244020009‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻠﺤﺴﻴﻥ‬

‫‪1261286‬‬

‫ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ‪ -‬ﺒﻭﺠﺩﻭﺭ ‪ -‬ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ‬

‫‪14‬‬

‫‪0244020035‬‬

‫ﺒﻭﺸﺘﻰ ﺸﺎل‬

‫‪1050803‬‬

‫ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ‪ -‬ﺒﻭﺠﺩﻭﺭ ‪ -‬ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ‬

‫‪15‬‬

‫‪0244020036‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﺍﻝﺤﻤﺎﻤﺼﻲ‬

‫‪1052391‬‬

‫ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ‪ -‬ﺒﻭﺠﺩﻭﺭ ‪ -‬ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ‬

‫‪16‬‬

‫‪0244020037‬‬

‫ﻁﺎﺭﻕ ﺍﻝﻤﺠﺩﻱ‬

‫‪1124239‬‬

‫ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ‪ -‬ﺒﻭﺠﺩﻭﺭ ‪ -‬ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ‬

‫‪1‬‬

‫‪0501020004‬‬

‫ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻝﻴﺎﺩﻴﻨﻲ‬

‫‪772938‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪2‬‬

‫‪0501020034‬‬

‫ﻝﺤﻤﺭ ﻝﺼﻔﺭ‬

‫‪1176694‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪23/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪3‬‬

‫‪0501020061‬‬

‫ﻤﻴﺴﺎﺀ ﺒﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ‬

‫‪1179032‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪4‬‬

‫‪0501020086‬‬

‫ﻝﺤﺴﻥ ﺯﺤﺭﻭ‬

‫‪363649‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪5‬‬

‫‪0501020093‬‬

‫ﻨﺠﺎﺕ ﻤﻭﻴﺼﺭ‬

‫‪1152327‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪6‬‬

‫‪0501020097‬‬

‫ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﺸﻘﺭﻁﻴل‬

‫‪1232946‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪7‬‬

‫‪0501020114‬‬

‫ﺍﻝﻜﺎﻤل ﺍﻝﺯﻨﺎﻴﺩﻱ‬

‫‪212949‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪8‬‬

‫‪0501020179‬‬

‫ﻋﻤﺭ ﺍﻓﻼﺡ‬

‫‪363710‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪9‬‬

‫‪0501020210‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﺤﻭﺍﻁ‬

‫‪1233064‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪10‬‬

‫‪0502020002‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺍﻴﺸﻲ‬

‫‪1178106‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪11‬‬

‫‪0502020031‬‬

‫ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺸﻬﻴﺭ‬

‫‪896203‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪12‬‬

‫‪0502020042‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﺭﺍﻤﻲ‬

‫‪1262081‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪13‬‬

‫‪0502020073‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺍﻝﺸﺭﻗﺎﻭﻱ‬

‫‪988602‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪14‬‬

‫‪0502020074‬‬

‫ﺴﻤﻴﺭ ﺭﺍﻀﻪ‬

‫‪1045242‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪15‬‬

‫‪0502020095‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺍﻝﻔﻘﻴﺭ‬

‫‪1152316‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪16‬‬

‫‪0502020098‬‬

‫ﺒﻨﻌﺎﺸﺭ ﻤﺤﻲ‬

‫‪1233425‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪17‬‬

‫‪0502020127‬‬

‫ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﺴﺭﺍﻭﻱ‬

‫‪1177114‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪18‬‬

‫‪0503020008‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﺍﻝﻘﺭﻴﺵ‬

‫‪1176746‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪19‬‬

‫‪0503020010‬‬

‫ﻤﻠﻴﻜﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ‬

‫‪1233433‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪20‬‬

‫‪0503020015‬‬

‫ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺭﺍﻤﻭ‬

‫‪1152338‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪21‬‬

‫‪0503020017‬‬

‫ﻭﻓﺎﺀ ﻤﺯﻫﺎﺭﻱ‬

‫‪1233448‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪22‬‬

‫‪0503020021‬‬

‫ﺒﺸﺭﻯ ﺍﻋﻴﺸﻲ‬

‫‪1261763‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪23‬‬

‫‪0503020022‬‬

‫ﻋﻼل ﻤﺒﻴﻁل‬

‫‪90211‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪24‬‬

‫‪0503020040‬‬

‫ﻜﻤﺎل ﺴﻌﻴﺩ‬

‫‪988335‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪25‬‬

‫‪0503020041‬‬

‫ﺸﻜﻴﺏ ﺍﻻﺯﻫﺭ‬

‫‪988592‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪26‬‬

‫‪0503020042‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻐﻴﺕ ﺸﺎﻭﻱ‬

‫‪1124313‬‬

‫ﺍﻝﻐﺭﺏ ‪ -‬ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺩﺓ ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪24/62‬‬


тАля║Ня╗Эя╗дя║ня╗Ья║п я║Ня╗Эя╗ня╗Бя╗ия╗▓ я╗Эя╗ая║Шя╗Шя╗ня╗┤я╗б я╗ня║Ня╗╗я╗дя║Шя║дя║Оя╗ия║Оя║ХтАм

тАл)(тАк &' #тАм╪б ╪з тАк $% #тАм╪зтАк #тАм┘Ж ╪з! ╪б╪й ╪з ╪м ╪з╪▒ ╪з┘И ╪е ╪▒ ╪г ╪й ╪зтАм тАл╪зтАк2 3тАм┘К ╪зтАк01тАм╪з╪п┘К тАк -тАм╪п┘И╪▒╪й тАк- 2010тАмтАм тАля║Ня╗╗я║┤я╗б я║Ня╗Эя║╕я║ия║╝я╗▓ я╗ня║Ня╗Эя╗Мя║Оя║Мя╗ая╗▓тАм

тАля║ня╗Чя╗б я║Ня╗Эя║Шя║Дя║ая╗┤я║нтАм

тАл╪з╪в ╪птАк4тАмтАм

тАля║ня╗Чя╗б я║Шя║ня║Шя╗┤я║Тя╗▓ я║ня╗Ч┘А┘Ая╗б я║Ня╗╗я╗дя║Шя║дя║Оя╗етАм тАлтАк27тАмтАм

тАлтАк0503020052тАмтАм

тАля╗Чя╗ня║╕я╗┤я║в я╗Ля║Тя║йя║Ня╗Эя╗ая╗Бя╗┤я╗СтАм

тАлтАк296583тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк28тАмтАм

тАлтАк0503020054тАмтАм

тАля║Ня║дя╗дя║й я║пя╗Ля╗┤я║Т┘ДтАм

тАлтАк365466тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк29тАмтАм

тАлтАк0503020056тАмтАм

тАля╗Ля║Тя║й я║Ня╗Эя╗Мя║пя╗┤я║п я║Тя╗ия║пя║ня╗┤я╗н┘ДтАм

тАлтАк718559тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк30тАмтАм

тАлтАк0503020058тАмтАм

тАля╗дя║дя╗дя║й я║Ня╗Эя║дя╗дя║йя╗ня║╕я╗▓тАм

тАлтАк788727тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк31тАмтАм

тАлтАк0503020059тАмтАм

тАля╗Ля╗дя║н я║Ня╗Эя║ня║дя╗дя║Оя╗ия╗▓тАм

тАлтАк789325тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк32тАмтАм

тАлтАк0503020063тАмтАм

тАля╗Ля║Тя║й я║Ня╗Эя╗ня║Ня║дя║й я║Ня╗Эя║╕я╗мя║Тя╗▓тАм

тАлтАк1050724тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк33тАмтАм

тАлтАк0503020064тАмтАм

тАля╗дя║╝я╗Бя╗Фя╗░ я║Ня╗Эя║Тя╗ня╗ля╗▓тАм

тАлтАк1050740тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк34тАмтАм

тАлтАк0503020065тАмтАм

тАля╗дя║дя╗дя║й я║Ня╗Эя║ня╗Ья║ня║Ня╗Ья╗▓тАм

тАлтАк1124630тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк35тАмтАм

тАлтАк0503020066тАмтАм

тАля╗дя║дя╗дя║й я║Тя║ня╗Ья║ФтАм

тАлтАк1152342тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк36тАмтАм

тАлтАк0503020067тАмтАм

тАля╗дя║дя╗дя║й я║Ня╗Эя║дя║Тя╗┤я║П я║Ня╗Эя║Тя║йя║ня║УтАм

тАлтАк1152370тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк37тАмтАм

тАлтАк0503020068тАмтАм

тАля╗дя║дя╗дя║й я║Ня╗Эя║дя║Оя║ая╗▓тАм

тАлтАк1176790тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк38тАмтАм

тАлтАк0503020083тАмтАм

тАля║Ня║┤я╗дя║Оя║А я║Ня╗Эя║ня╗ня╗Ья╗▓тАм

тАлтАк1152311тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк39тАмтАм

тАлтАк0503020084тАмтАм

тАля╗ия╗ня║ня║Ня╗Эя║йя╗┤я╗е я╗Эя║╕я╗мя║ПтАм

тАлтАк1152333тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк40тАмтАм

тАлтАк0503020088тАмтАм

тАля║┤я╗Мя║Оя║й я║Тя╗ия║ая║йя╗нтАм

тАлтАк1232841тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк41тАмтАм

тАлтАк0503020100тАмтАм

тАля╗Уя║Оя╗Бя╗дя║Ф я║Ня╗дя╗┤я╗ая╗нтАм

тАлтАк717661тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк42тАмтАм

тАлтАк0503020105тАмтАм

тАля╗ия║ая╗┤я║Ф я║Ня╗Эя║пя╗ня║Ня╗Чя╗▓тАм

тАлтАк1113547тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк43тАмтАм

тАлтАк0503020106тАмтАм

тАля╗дя║дя╗дя║й я╗┤я║дя╗┤я║Оя╗ня╗▒тАм

тАлтАк1124613тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк44тАмтАм

тАлтАк0503020107тАмтАм

тАля║Тя║╕я║ня║У я╗Ля╗ия║ФтАм

тАлтАк1151349тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк45тАмтАм

тАлтАк0503020109тАмтАм

тАля╗дя║дя╗дя║й я║ня╗ня║╝я╗▓тАм

тАлтАк1233590тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк46тАмтАм

тАлтАк0503020127тАмтАм

тАля╗дя║╝я╗Бя╗Фя╗░ я║дя╗Ья╗┤я╗етАм

тАлтАк1261744тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк47тАмтАм

тАлтАк0503020128тАмтАм

тАля╗Ля║пя╗┤я║п я╗дя║йя║Ня║бтАм

тАлтАк1261904тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк48тАмтАм

тАлтАк0503020135тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║йя║ня╗┤я║┤я╗┤я║Ф я╗Ья╗дя║Оя╗Эя╗▓тАм

тАлтАк329525тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк49тАмтАм

тАлтАк0503020139тАмтАм

тАля╗ия╗ня║н я║Ня╗Эя║йя╗┤я╗е я║Тя║Оя╗Эя╗Мя║Оя║╝я╗дя╗▓тАм

тАлтАк789624тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк50тАмтАм

тАлтАк0503020142тАмтАм

тАля╗Уя║Оя╗Бя╗дя║Ф я║Тя║ня║Ня║ня║дя╗▓тАм

тАлтАк893478тАмтАм

тАля║Ня╗Эя╗Ря║ня║П тАк -тАмя║Ня╗Эя║╕я║ня║Ня║ня║йя║У тАк -тАмя║Тя╗ия╗▓ я║дя║┤я╗етАм

тАлтАк25/62тАмтАм


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪1‬‬

‫‪1205020053‬‬

‫ﺍﻝﺘﺒﺎﻨﻲ ﺭﺒﻴﻌﺔ‬

‫‪1233688‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪2‬‬

‫‪1205020054‬‬

‫ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﻌﻤﻭﺭﻱ‬

‫‪1123893‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪3‬‬

‫‪1206020296‬‬

‫ﺨﺩﻭﺝ ﺯﻭﻫﻴﺭ‬

‫‪1123895‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪4‬‬

‫‪1206020297‬‬

‫ﺴﻌﺎﺩ ﺍﻜﻭﺘﻲ‬

‫‪1113552‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪5‬‬

‫‪1207020384‬‬

‫ﺤﻠﻴﻤﺔ ﻝﻁﻔﻲ‬

‫‪1157779‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪6‬‬

‫‪1205020059‬‬

‫ﺍﻝﻤﺴﻠﻙ ﺴﻌﻴﺩ‬

‫‪1176748‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪7‬‬

‫‪1205020062‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ‬

‫‪1152545‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪8‬‬

‫‪1205020063‬‬

‫ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒـﺨﻭﺵ‬

‫‪305475‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪9‬‬

‫‪1205020066‬‬

‫ﺤﻠﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺘﻲ‬

‫‪1239972‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪10‬‬

‫‪1205020067‬‬

‫ﺤﻤﺎﺩﻱ ﺒﻨﺨﻠﻭﻕ‬

‫‪1240007‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪11‬‬

‫‪1206020278‬‬

‫ﺍﻤﺎل ﻫﺩﺍﺯﻱ‬

‫‪1233225‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪12‬‬

‫‪1207020345‬‬

‫ﺇﻝﻬﺎﻡ ﺍﻝﻁﻴﺒﻲ‬

‫‪90239‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪13‬‬

‫‪1205020007‬‬

‫ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﺃﻨﺱ‬

‫‪1240012‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪14‬‬

‫‪1205020052‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﺴﻌﻭﺩﻱ‬

‫‪90135‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪15‬‬

‫‪1206020271‬‬

‫ﺍﻝﻤﻭﻝﻭﺩﻱ ﻜﻴﻜﺎﻁ‬

‫‪90824‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪16‬‬

‫‪1206020272‬‬

‫ﺤﻤﻴﺩ ﺴﺎﺨﻲ‬

‫‪1152557‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪17‬‬

‫‪1207020362‬‬

‫ﺍﻤﺒﺎﺭﻙ ﺭﺍﺒﺤﻲ‬

‫‪1050630‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪18‬‬

‫‪1207020363‬‬

‫ﺠﻤﺎل ﻭﺍﺭﺩﻏﻲ‬

‫‪149684‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪19‬‬

‫‪1207020371‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﻭﺼﺎﻨﻊ‬

‫‪219454‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪20‬‬

‫‪1205020009‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺴﻭﺴﻲ‬

‫‪1233658‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪21‬‬

‫‪1205020011‬‬

‫ﺍﻨﻔﻠﻭﺱ ﺤﺴﻥ‬

‫‪1151414‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪22‬‬

‫‪1205020014‬‬

‫ﺯﻭﻀﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪1239947‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪23‬‬

‫‪1205020015‬‬

‫ﺯﻴﻨﺏ ﻋﺒﻘﺎﻭﻱ‬

‫‪1242233‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪24‬‬

‫‪1205020017‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﻤﻴﻠﻎ‬

‫‪1161022‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪26/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪25‬‬

‫‪1205020018‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻹﻝﻪ ﺍﻝﻤﺘﺎﻗﻲ‬

‫‪1239941‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪26‬‬

‫‪1205020019‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﺤﻲ‬

‫‪1153236‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪27‬‬

‫‪1205020020‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻠﻤﻁﻲ‬

‫‪1239962‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪28‬‬

‫‪1205020021‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺴﺘﺠﻴﺩ‬

‫‪1151950‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪29‬‬

‫‪1205020025‬‬

‫ﻜﺴﻭﺓ ﻤﺤﻤﺩ‬

‫‪1152528‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪30‬‬

‫‪1205020026‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺭﻱ‬

‫‪1239942‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪31‬‬

‫‪1206020235‬‬

‫ﺍﻝﻤﺤﻔﻭﻅ ﺍﻝﺤﻤﺭﻱ‬

‫‪1241420‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪32‬‬

‫‪1206020236‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻴﻡ‬

‫‪1239978‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪33‬‬

‫‪1206020238‬‬

‫ﺨﺎﻝﺩ ﺒﻠﺒﺼﻴﺭ‬

‫‪1232822‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪34‬‬

‫‪1206020239‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻭﺭﺤﻴﻡ‬

‫‪1240287‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪35‬‬

‫‪1206020240‬‬

‫ﻓﺎﻁﻨﺔ ﺩﺸﺭﻱ‬

‫‪1152571‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪36‬‬

‫‪1206020241‬‬

‫ﻝﻁﻴﻔﺔ ﻨﺎﻓﻴﻊ‬

‫‪1240286‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪37‬‬

‫‪1206020242‬‬

‫ﺍﻝﻐﺯﻭﺍﻨﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻭﻱ‬

‫‪1240269‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪38‬‬

‫‪1206020243‬‬

‫ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺎﻨﻲ‬

‫‪1241432‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪39‬‬

‫‪1206020244‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻭﺍﺕ‬

‫‪1239945‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪40‬‬

‫‪1206020245‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ‬

‫‪789475‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪41‬‬

‫‪1206020246‬‬

‫ﻨﻌﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺍﻭﻱ‬

‫‪1160896‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪42‬‬

‫‪1207020339‬‬

‫ﺍﻝﺸﺭﻗﺎﻭﻴﺔ ﺠﺒﺭﺍﻥ‬

‫‪1241416‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪43‬‬

‫‪1207020340‬‬

‫ﺤﺴﻨﺎﺀ ﺤﺠﺒﻲ‬

‫‪1182339‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪44‬‬

‫‪1207020341‬‬

‫ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺍﻝﻴﺎﺴﻤﻨﻲ‬

‫‪1124166‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪45‬‬

‫‪1206020225‬‬

‫ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﻝﺒﺭﻴﻜﻲ‬

‫‪1240276‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪46‬‬

‫‪1207020331‬‬

‫ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺍﺴﻤﻭﻨﻲ‬

‫‪1161012‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪47‬‬

‫‪1207020338‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ‬

‫‪1241598‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪48‬‬

‫‪1205020069‬‬

‫ﺍﺤﻤـﺩ ﺤـﺎﺯﻡ‬

‫‪720414‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪27/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪49‬‬

‫‪1205020070‬‬

‫ﺍﻝﺒﺼﺭﺍﻭﻱ ﺴﻌﻴﺩ‬

‫‪1178856‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪50‬‬

‫‪1205020072‬‬

‫ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻤﻌﻁﻲ‬

‫‪1232729‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪51‬‬

‫‪1205020074‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﺒﺩﻱ‬

‫‪1239975‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪52‬‬

‫‪1205020075‬‬

‫ﺤﻔﻴﻅﺔ ﺍﻝﻤﺭﺯﺍﻕ‬

‫‪1261919‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪53‬‬

‫‪1205020076‬‬

‫ﺨﺒﻭﺵ ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ‬

‫‪1239986‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪54‬‬

‫‪1205020078‬‬

‫ﻁﻁﺎﻡ ﻋﻴﺎﺩﻱ‬

‫‪210005‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪55‬‬

‫‪1205020079‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻲ ﺒﻭﻴﺩﺓ‬

‫‪232200‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪56‬‬

‫‪1205020080‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺃﺤﺴﻴﻥ‬

‫‪1152498‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪57‬‬

‫‪1205020081‬‬

‫ﻋﻤﺎﺭ ﻨﺎﺠﻲ‬

‫‪1239950‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪58‬‬

‫‪1205020082‬‬

‫ﻝﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻕ‬

‫‪1240008‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪59‬‬

‫‪1205020083‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺩﻴﻕ‬

‫‪1239930‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪60‬‬

‫‪1205020084‬‬

‫ﻤﻌﻠﻭﻑ ﻤﺼﻁﻔﻰ‬

‫‪1239970‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪61‬‬

‫‪1205020085‬‬

‫ﻭﺘﻌﻤﻲ ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ‬

‫‪1239944‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪62‬‬

‫‪1206020308‬‬

‫ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺤﻔﻀﻲ‬

‫‪1152479‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪63‬‬

‫‪1206020309‬‬

‫ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﺯﺒﻴﺭ‬

‫‪1241430‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪64‬‬

‫‪1206020310‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﻭ ﺍﻝﺸﻴﺦ‬

‫‪365408‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪65‬‬

‫‪1206020311‬‬

‫ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺩﻤﻭ‬

‫‪1178855‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪66‬‬

‫‪1207020444‬‬

‫ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻭﺴﻠﻬﺎﻡ‬

‫‪1241425‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪67‬‬

‫‪1207020445‬‬

‫ﻓﺎﺘﺤﺔ ﺍﻝﺤﻤﺩﺍﻭﻱ‬

‫‪891361‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪68‬‬

‫‪1205020093‬‬

‫ﺼﺎﻝﺢ ﻏﺎﻨﻡ‬

‫‪1177941‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪69‬‬

‫‪1205020094‬‬

‫ﺼﺤﺎﺏ ﺨﻠﻴﻔﺔ‬

‫‪1152590‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪70‬‬

‫‪1205020099‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺠﻀﺎﺽ‬

‫‪1177945‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪71‬‬

‫‪1206020250‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﺍﻝﻔﻘﺭﻱ‬

‫‪1261510‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪72‬‬

‫‪1206020251‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻭﺭﺍﻍ‬

‫‪1241239‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪28/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪73‬‬

‫‪1206020258‬‬

‫ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ ﺒﻥ ﻝﻭﻜﻴﻠﻴﺔ‬

‫‪1177922‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪74‬‬

‫‪1206020259‬‬

‫ﺍﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺯﺍﻫﻴﺭﻱ‬

‫‪1261652‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪75‬‬

‫‪1206020260‬‬

‫ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺒﻁل ﺍﻝﺨﺭﻭﺒﺔ‬

‫‪1261266‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪76‬‬

‫‪1206020263‬‬

‫ﺤﻠﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﻲ‬

‫‪1177932‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪77‬‬

‫‪1206020264‬‬

‫ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺼﺎﻁ‬

‫‪1177938‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪78‬‬

‫‪1206020265‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻨﻲ ﺯﺭﻭﺍﻝﻲ‬

‫‪1262235‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪79‬‬

‫‪1206020266‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﺘﻭﻱ‬

‫‪1177927‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪80‬‬

‫‪1206020267‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻴﺎﻭﻱ‬

‫‪267875‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪81‬‬

‫‪1207020428‬‬

‫ﺤﻤﻭ ﺘﺤﺴﻴﺱ‬

‫‪1241418‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪82‬‬

‫‪1207020433‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﺼﺎﻓﻲ‬

‫‪170435‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪83‬‬

‫‪1207020435‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﻤﺠﻴﺩﻱ‬

‫‪1052220‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪84‬‬

‫‪1207020438‬‬

‫ﻓﺩﻭﻯ ﺸﺭﻴﻑ‬

‫‪1261393‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪85‬‬

‫‪1205020028‬‬

‫ﺍﺤـﻤـﺩ ﻋـﻼ‬

‫‪90417‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪86‬‬

‫‪1205020032‬‬

‫ﺍﻴﺕ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ‬

‫‪1124353‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪87‬‬

‫‪1206020212‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﻓﻴﻊ ﺍﻤﺎل‬

‫‪1124489‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪88‬‬

‫‪1207020410‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺴﻌﻴﺩﻱ‬

‫‪1153200‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪89‬‬

‫‪1207020413‬‬

‫ﻋﺯﻴﺯ ﺇﻴﺒﺎ‬

‫‪1051015‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪90‬‬

‫‪1207020421‬‬

‫ﻤﻨﻌﻡ ﺃﺩﺭﻗﺎﻭﻱ‬

‫‪1051020‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪91‬‬

‫‪1207020379‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺒﺭﻫﻭﻤﻲ‬

‫‪716705‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪92‬‬

‫‪1207020381‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺍﻴﺕ ﺍﻝﻌﻼ ﻡ‬

‫‪1134074‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪93‬‬

‫‪1207020376‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻋﻠﻭﺵ‬

‫‪242456‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪94‬‬

‫‪1207020377‬‬

‫ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻤﺤﻔﻭﻅﻲ‬

‫‪1124656‬‬

‫ﺘﺎﺩﻝﺔ ‪ -‬ﺃﺯﻴﻼل‬

‫‪1‬‬

‫‪1501020001‬‬

‫ﻝﺯﺭﻕ ﺒﻭﺠﻤﻌﺔ‬

‫‪1261876‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪2‬‬

‫‪1501020002‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻤﺤﻴﺩﻭ‬

‫‪1153446‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪29/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪3‬‬

‫‪1501020003‬‬

‫ﺭﻀﻭﺍﻥ ﻜﻭﺭﻴﺩ‬

‫‪1177196‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪4‬‬

‫‪1501020006‬‬

‫ﺒﻥ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻨﻌﻤﺎﻥ‬

‫‪1177274‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪5‬‬

‫‪1501020011‬‬

‫ﺍﻤﺎل ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ‬

‫‪90770‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪6‬‬

‫‪1501020012‬‬

‫ﻋﺯﻭﺯ ﺍﻝﺘﻭﻴﺯﻨﻲ‬

‫‪55438‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪7‬‬

‫‪1501020014‬‬

‫ﺍﻝﻤﻴﻠﻭﺩ ﻤﺎﺯﺓ‬

‫‪1045524‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪8‬‬

‫‪1501020015‬‬

‫ﺍﻝﺠﻴﻼﻝﻲ ﺍﻝﻌﻜﻠﻲ‬

‫‪1241407‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪9‬‬

‫‪1501020024‬‬

‫ﺒﻭﺴﺘﻰ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ‬

‫‪1177235‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪10‬‬

‫‪1501020029‬‬

‫ﺨﺒﺎﺵ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ‬

‫‪1240090‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪11‬‬

‫‪1501020031‬‬

‫ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺍﻝﺩﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻭﻱ‬

‫‪1151855‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪12‬‬

‫‪1501020034‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺍﻻﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ‬

‫‪1261554‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪13‬‬

‫‪1501020036‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩﺓ ﺸﻌﺒﻲ‬

‫‪1151749‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪14‬‬

‫‪1501020037‬‬

‫ﻨﺠﺎﺓ ﺸﻌﺸﻌﺎﻱ‬

‫‪970098‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪15‬‬

‫‪1501020038‬‬

‫ﺴﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﺒﺯﻴﺯﻱ‬

‫‪1052443‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪16‬‬

‫‪1501020043‬‬

‫ﺼﺒﺎﺡ ﻤﺯﻴﺎﻥ‬

‫‪1053099‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪17‬‬

‫‪1501020046‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﺤﻨﻔﻲ‬

‫‪90907‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪18‬‬

‫‪1501020047‬‬

‫ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ‬

‫‪1233372‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪19‬‬

‫‪1501020050‬‬

‫ﺒﻭﺯﻴﺎﻥ ﺘﺎﻝﺴﻲ‬

‫‪363120‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪20‬‬

‫‪1501020057‬‬

‫ﺍﻝﻜﺎﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ‬

‫‪1045169‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪21‬‬

‫‪1501020062‬‬

‫ﺍﻝﻴﻌﻘﻭﺒﻲ ﺴﻤﻴﺭﺓ‬

‫‪988652‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪22‬‬

‫‪1501020065‬‬

‫ﺒﻨﺎﺼﺭ ﺍﻤﻴﻨﺔ‬

‫‪887706‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪23‬‬

‫‪1501020077‬‬

‫ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻝﺒﻘﺎﻝﻲ‬

‫‪1240511‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪24‬‬

‫‪1502020007‬‬

‫ﺍﻝﻜﻭﺸﻲ ﺍﻝﺭﺒﺢ‬

‫‪1233168‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪25‬‬

‫‪1502020009‬‬

‫ﻝﺤﺴﻥ ﺍﻹﺩﺭﻴﺴﻲ‬

‫‪1182182‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪26‬‬

‫‪1502020014‬‬

‫ﻝﻁﻴﻔﺔ ﺤﻀﺭﻱ‬

‫‪1177199‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪30/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪27‬‬

‫‪1502020016‬‬

‫ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻝﻐﺒﺯﻭﺭﻱ‬

‫‪1240127‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪28‬‬

‫‪1502020021‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ‬

‫‪90625‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪29‬‬

‫‪1502020025‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫‪1045567‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪30‬‬

‫‪1502020026‬‬

‫ﺠﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﻱ‬

‫‪1050296‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪31‬‬

‫‪1502020028‬‬

‫ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫‪1232994‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪32‬‬

‫‪1502020029‬‬

‫ﻜﺭﻴﻡ ﻋﻤﺎﺩﻱ‬

‫‪1050872‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪33‬‬

‫‪1502020030‬‬

‫ﻝﺒﻨﻰ ﺤﺴﻨﻲ‬

‫‪1261753‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪34‬‬

‫‪1502020033‬‬

‫ﺴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻜﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫‪1151508‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪35‬‬

‫‪1502020044‬‬

‫ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻐﻠﺒﺯﻭﺭﻱ‬

‫‪1233050‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪36‬‬

‫‪1502020047‬‬

‫ﺼﻔﻴﺔ ﺒﻭﺯﻴﺎﻥ‬

‫‪899440‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪37‬‬

‫‪1502020048‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﺒﻁ‬

‫‪1240105‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪38‬‬

‫‪1502020050‬‬

‫ﻓﺎﻁﻨﺔ ﻝﺸﻬﺏ‬

‫‪1261839‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪39‬‬

‫‪1502020051‬‬

‫ﺍﻝﺤﺒﻴﺏ ﺍﻝﺸﺘﻴﻭﻱ‬

‫‪1240092‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪40‬‬

‫‪1502020054‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﺘﻴﺵ‬

‫‪1048321‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪41‬‬

‫‪1502020056‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﻤﺨﻭﺨﻲ‬

‫‪1233098‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪42‬‬

‫‪1503020016‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻬﺩﺍﻥ‬

‫‪1262122‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪43‬‬

‫‪1503020019‬‬

‫ﺇﻝﻬﺎﻡ ﺍﻝﺯﺭﻫﻭﻨﻲ‬

‫‪1151710‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪44‬‬

‫‪1503020022‬‬

‫ﻝﻁﻴﻔﺔ ﺍﺩﺭﻴﻭﺵ‬

‫‪892617‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪45‬‬

‫‪1503020032‬‬

‫ﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫‪1240626‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪46‬‬

‫‪1503020040‬‬

‫ﺯﻴﻨﺏ ﺘﺯﺩﺍﻴﺕ‬

‫‪1182235‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪47‬‬

‫‪1503020052‬‬

‫ﻭﻓﺎﺀ ﻋﺒﺩﺍﻝﺠﻠﻴل‬

‫‪1182035‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪48‬‬

‫‪1503020053‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻼﻁﻲ‬

‫‪1240584‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪49‬‬

‫‪1503020063‬‬

‫ﺴﺒﻴﻙ ﻋﺒﺩﺍﻝﻤﺠﻴﺩ‬

‫‪1176956‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪50‬‬

‫‪1503020064‬‬

‫ﺍﻝﺴﻌﺩﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻑ‬

‫‪1240612‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪31/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪51‬‬

‫‪1503020069‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﻤﺴﻜﻴﻨﻲ‬

‫‪1261605‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪52‬‬

‫‪1503020075‬‬

‫ﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻁﻴﻁﻭ‬

‫‪1261982‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪53‬‬

‫‪1503020080‬‬

‫ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻨﻌﻤﺭ‬

‫‪1240642‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪54‬‬

‫‪1503020082‬‬

‫ﺍﺩﺭﻴﺱ ﺤﻤﺎﻤﻲ‬

‫‪1233267‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪55‬‬

‫‪1503020102‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻭﺍﻫﺭﻱ‬

‫‪1240648‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪56‬‬

‫‪1503020103‬‬

‫ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻝﻌﺎﻗﺏ ﻫﺸﺎﻡ‬

‫‪1232777‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪57‬‬

‫‪1503020104‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩﺓ ﺍﻻﺯﻫﺎﺭ‬

‫‪1233011‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪58‬‬

‫‪1503020108‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻑ‬

‫‪1240629‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪59‬‬

‫‪1503020109‬‬

‫ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﻲ‬

‫‪1240594‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪60‬‬

‫‪1503020114‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻤﻼﺡ‬

‫‪1240581‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪61‬‬

‫‪1503020116‬‬

‫ﺴﻌﺎﺩ ﺃﻏﻭﺜﺎﻥ‬

‫‪1240614‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪62‬‬

‫‪1503020118‬‬

‫ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺸﻬﻭﺭﻱ‬

‫‪1178066‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪63‬‬

‫‪1503020119‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﻋﺎﺭﻑ‬

‫‪202184‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪64‬‬

‫‪1503020120‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺍﻝﻤﺭﻴﻨﻲ‬

‫‪1240623‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪65‬‬

‫‪1503020122‬‬

‫ﺤﺴﻨﺎﺀ ﻋﺯﻓﺎﺭ ﺃﺯﻤﻲ‬

‫‪1232780‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪66‬‬

‫‪1503020130‬‬

‫ﺤﻤﻴﺩ ﻝﻌﻔﻭ‬

‫‪1261830‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪67‬‬

‫‪1503020133‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻤﻴﻤﻲ‬

‫‪1240574‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪68‬‬

‫‪1503020137‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻝﻪ ﻤﺅﺩﺏ‬

‫‪367964‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪69‬‬

‫‪1503020147‬‬

‫ﺠﻤﺎل ﺒﻴﺩﻴﺭ‬

‫‪1123857‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪70‬‬

‫‪1503020150‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩﺓ ﺸﻬﺒﻭﻥ‬

‫‪1178137‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪71‬‬

‫‪1503020151‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﻜﺎﺩﻱ‬

‫‪1113423‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪72‬‬

‫‪1504020001‬‬

‫ﻝﻴﻠﻰ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ‬

‫‪1045541‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪73‬‬

‫‪1504020006‬‬

‫ﺤﺴﺎﻥ ﺍﻝﺸﺎﻴﺒﻲ‬

‫‪347388‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪74‬‬

‫‪1504020008‬‬

‫ﺨﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﻭﺯﺍﻨﻲ‬

‫‪1123685‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪32/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪75‬‬

‫‪1504020015‬‬

‫ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﻗﻲ‬

‫‪1052983‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪76‬‬

‫‪1504020017‬‬

‫ﻤﻴﻤﻭﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎﻨﻲ‬

‫‪1052441‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪77‬‬

‫‪1504020021‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﻤﺎﺭﻱ‬

‫‪1261599‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪78‬‬

‫‪1504020023‬‬

‫ﺍﺩﺭﻴﺱ ﺍﻻﺩﺭﻴﺴﻲ‬

‫‪90833‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪79‬‬

‫‪1504020024‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﺍﺴﺒﻴﻊ‬

‫‪1045214‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪80‬‬

‫‪1504020034‬‬

‫ﻝﺤﺴﻥ ﺒﻭﺠﻨﺎﺏ‬

‫‪180195‬‬

‫ﺘﺎﺯﺓ ‪ -‬ﺍﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ‪ -‬ﺘﺎﻭﻨﺎﺕ‬

‫‪1‬‬

‫‪1101020002‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﺤﻕ ﻜﻤﻭﻨﻲ‬

‫‪1152965‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪2‬‬

‫‪1101020007‬‬

‫ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺃﺒﺎﻋﻭﺹ‬

‫‪57303‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪3‬‬

‫‪1101020009‬‬

‫ﺤﻨﺎﻥ ﺍﻝﺯﻴﻥ‬

‫‪91018‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪4‬‬

‫‪1101020013‬‬

‫ﺍﻝﻐﺎﻝﻴﺔ ﻤﻌﺎﺫ‬

‫‪1152909‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪5‬‬

‫‪1101020018‬‬

‫ﻤﺤﺠﻭﺒﺔ ﻝﻔﻭ‬

‫‪1124861‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪6‬‬

‫‪1101020020‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﺤﺩﺍﻭﻱ‬

‫‪1152892‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪7‬‬

‫‪1101020035‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﻔﺼﺎﻭﻱ‬

‫‪1261514‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪8‬‬

‫‪1101020037‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﻋﻔﻴﻔﻲ‬

‫‪1232677‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪9‬‬

‫‪1101020057‬‬

‫ﺤﺎﻤﺩﻱ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ‬

‫‪1124281‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪10‬‬

‫‪1101020058‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺯﻭﻴﻥ‬

‫‪1261656‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪11‬‬

‫‪1101020076‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺤﻤﻴل‬

‫‪296285‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪12‬‬

‫‪1101020081‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﻨﺎﺼﻴﺭﻱ‬

‫‪212178‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪13‬‬

‫‪1101020085‬‬

‫ﺒﻭﺸﻌﻴﺏ ﻏﺭﻴﺏ‬

‫‪55297‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪14‬‬

‫‪1101020087‬‬

‫ﻤﺭﺍﺩ ﺼﺤﺒﺎﻨﻲ‬

‫‪55038‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪15‬‬

‫‪1101020088‬‬

‫ﺍﻝﺘﺒﺎﺭﻱ ﺤﻤﻭﺵ‬

‫‪59208‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪16‬‬

‫‪1101020090‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺭﺍﺨﻲ‬

‫‪178085‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪17‬‬

‫‪1101020101‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺭﺤﻴﻤﻲ‬

‫‪346686‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪18‬‬

‫‪1101020106‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﻐﻨﻲ ﺴﻌﺎﺩﺓ‬

‫‪369558‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪33/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪19‬‬

‫‪1101020108‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺴﻬﺎﻴل‬

‫‪1124266‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪20‬‬

‫‪1101020111‬‬

‫ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﻠﻲ‬

‫‪1233181‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪21‬‬

‫‪1101020115‬‬

‫ﺍﻤﻴﻨﺔ ﺍﻝﺸﻭﻴﺨﻲ‬

‫‪738113‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪22‬‬

‫‪1101020118‬‬

‫ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺴﺎﺘﻴﺭ‬

‫‪1233625‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪23‬‬

‫‪1101020122‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺭﻤﺎﻨﻲ‬

‫‪1152448‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪24‬‬

‫‪1101020125‬‬

‫ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﻴﺘﻭ‬

‫‪1233360‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪25‬‬

‫‪1101020126‬‬

‫ﺍﻝﺴﻌﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﻫﺎﺭﻱ‬

‫‪242416‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪26‬‬

‫‪1101020127‬‬

‫ﻓﺎﻁﻨﺔ ﺃﻤﻴﻥ‬

‫‪1178843‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪27‬‬

‫‪1101020128‬‬

‫ﻤﻴﻨﺔ ﻓﺠﺭﻱ‬

‫‪1051517‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪28‬‬

‫‪1101020131‬‬

‫ﻓﺘﻴﺤﺔ ﺩﻫﺒﺎﻭﻱ‬

‫‪864505‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪29‬‬

‫‪1101020132‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺭﻤﻀﺎﻨﻲ‬

‫‪143416‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪30‬‬

‫‪1101020133‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺨﺎﻝﻕ ﺴﺎﻴﺴﻲ ﺤﺴﻨﻲ‬

‫‪1240057‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪31‬‬

‫‪1101020134‬‬

‫ﺜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻐﻼﺴﻲ‬

‫‪743891‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪32‬‬

‫‪1101020136‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻗﺭﻨﻲ‬

‫‪988231‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪33‬‬

‫‪1101020137‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻤﻨﺎﻡ‬

‫‪90358‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪34‬‬

‫‪1102020008‬‬

‫ﺼﺒﺎﺡ ﺃﻭﻜﻨﺎﺯ‬

‫‪90709‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪35‬‬

‫‪1102020009‬‬

‫ﺯﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﺒﺩﻴﻥ ﻤﻭﺘﺭﺠﻲ‬

‫‪1241325‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪36‬‬

‫‪1102020010‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﻭﺠﻴﺩ‬

‫‪1124354‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪37‬‬

‫‪1102020012‬‬

‫ﺤﻤﻴﺩ ﺤﺴﺎﻡ‬

‫‪296938‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪38‬‬

‫‪1102020024‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺅﻭﻑ ﺒﻠﻌﻴﺎﺸﻲ‬

‫‪342767‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪39‬‬

‫‪1102020038‬‬

‫ﺴﻌﺎﺩ ﻤﺠﻴﺩﻱ‬

‫‪90683‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪40‬‬

‫‪1102020043‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺴﻁﺎﺵ‬

‫‪1124240‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪41‬‬

‫‪1102020047‬‬

‫ﺤﻤﻴﺩ ﻋﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪1052096‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪42‬‬

‫‪1102020048‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻭﻓﻼﺡ‬

‫‪1261352‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪34/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪43‬‬

‫‪1102020049‬‬

‫ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻨﻌﻤﺎﻥ‬

‫‪59769‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪44‬‬

‫‪1102020050‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﻘﻴﻔﻲ‬

‫‪362910‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪45‬‬

‫‪1102020051‬‬

‫ﺩﺍﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﺎﻭﻱ‬

‫‪864838‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪46‬‬

‫‪1102020052‬‬

‫ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ‬

‫‪1124212‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪47‬‬

‫‪1102020053‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﻋﺸﺎﺏ‬

‫‪1240058‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪48‬‬

‫‪1102020056‬‬

‫ﺤﻀﺭﻱ ﺍﻝﻤﻴﻠﻭﺩﻱ‬

‫‪1261708‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪49‬‬

‫‪1102020058‬‬

‫ﺍﻝﺼﺒﻘﺎﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ‬

‫‪1152395‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪50‬‬

‫‪1102020067‬‬

‫ﺍﻝﺭﺍﻓﻌﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ‬

‫‪1176723‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪51‬‬

‫‪1102020068‬‬

‫ﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺤﺭﺍﻓﻲ‬

‫‪1160913‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪52‬‬

‫‪1102020069‬‬

‫ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﻜﻴﻼﻨﻲ‬

‫‪1124238‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪53‬‬

‫‪1102020073‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﻌﻁﻠﻲ‬

‫‪1043685‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪54‬‬

‫‪1103020014‬‬

‫ﺍﻝﻭﺭﻀﺔ ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ‬

‫‪1152386‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪55‬‬

‫‪1103020015‬‬

‫ﺨﻠﻴل ﺒﻨﻜﺭﻴﻜﺵ‬

‫‪1232843‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪56‬‬

‫‪1103020019‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻭﻝﻰ ﺍﺒﻭ ﺍﻝﻌﺒﺎﺱ‬

‫‪1124321‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪57‬‬

‫‪1103020027‬‬

‫ﺯﻫﻴﺭﺓ ﺍﻝﻜﻌﺎﺭﻱ‬

‫‪1241873‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪58‬‬

‫‪1103020031‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺠﺭﻭﺍﻥ‬

‫‪1178001‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪59‬‬

‫‪1103020078‬‬

‫ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻝﺯﻋﺎﻴﺭ‬

‫‪1177187‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪60‬‬

‫‪1103020101‬‬

‫ﻗﺭﻴﺵ ﺠﻤﺎل‬

‫‪209911‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪61‬‬

‫‪1103020114‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﻨﻭﺭ ﺍﻻﺩﺭﻴﺴﻲ‬

‫‪1051519‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪62‬‬

‫‪1103020115‬‬

‫ﺍﻝﻁﻭﺍﻴﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ‬

‫‪1240033‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪63‬‬

‫‪1103020117‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﻤﺴﺩﺩ‬

‫‪1152384‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪64‬‬

‫‪1104020004‬‬

‫ﻤﻠﻭﺩ ﺃﺠﻤﺎﻝﻲ‬

‫‪1176822‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪65‬‬

‫‪1104020024‬‬

‫ﻴﻭﺴﻑ ﺸﻔﻨﺎﺝ‬

‫‪1261397‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪66‬‬

‫‪1104020025‬‬

‫ﺍﺩﺭﻴﺱ ﻜﻴﺱ‬

‫‪1152434‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪35/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪67‬‬

‫‪1104020031‬‬

‫ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻗﺎﻕ‬

‫‪1262062‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪68‬‬

‫‪1104020032‬‬

‫ﻤﻴﻨﺔ ﺍﻝﺫﺍﻫﻴﺒﻲ‬

‫‪1050257‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪69‬‬

‫‪1104020034‬‬

‫ﺍﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻬﺫﺒﻲ‬

‫‪1233114‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪70‬‬

‫‪1104020035‬‬

‫ﺜﻭﺭﻴﺔ ﺁﻴﺕ ﺒﻥ ﻤﻴﻠﻭﺩ‬

‫‪1261178‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪71‬‬

‫‪1104020037‬‬

‫ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﻠﻔﺭﺸﺎﺵ‬

‫‪1178848‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪72‬‬

‫‪1104020042‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻔﺎﺌﻕ‬

‫‪1124752‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪73‬‬

‫‪1104020047‬‬

‫ﻋﺸﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﻴﺯ‬

‫‪1182336‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪74‬‬

‫‪1104020048‬‬

‫ﺤﻤﻴﺩ ﻝﺒﺎﻥ‬

‫‪1233405‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪75‬‬

‫‪1104020052‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺯﺭﺍﺭ‬

‫‪1177014‬‬

‫ﺩﻜﺎﻝﺔ ‪ -‬ﻋﺒﺩﺓ‬

‫‪1‬‬

‫‪0401020001‬‬

‫ﻝﻔﺠﺎﺡ ﺤﺴﻥ‬

‫‪1241480‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪2‬‬

‫‪0401020003‬‬

‫ﺍﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﺒﺭﺽ‬

‫‪1233395‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪3‬‬

‫‪0401020005‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻭﺤﺴﻴﻥ‬

‫‪1152597‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪4‬‬

‫‪0401020008‬‬

‫ﻋﻨﻲ ﺍﻝﺴﻌﺩﻴﺔ‬

‫‪882790‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪5‬‬

‫‪0401020009‬‬

‫ﺭﺒﻴﻌﺔ ﺃﺠﻨﻭﺡ‬

‫‪743860‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪6‬‬

‫‪0401020012‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺍﻭﻁﻭﻑ‬

‫‪362890‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪7‬‬

‫‪0401020015‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﺒﻭﻋﻠﻲ‬

‫‪1240367‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪8‬‬

‫‪0401020017‬‬

‫ﻝﺤﺴﻥ ﺍﺘﺭﺤﻭﺕ‬

‫‪1240037‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪9‬‬

‫‪0401020023‬‬

‫ﻫﺸﺎﻡ ﻝﺒﻴﺽ‬

‫‪1152618‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪10‬‬

‫‪0401020025‬‬

‫ﻝﻁﻴﻔﺔ ﻋﻔﻴﺔ‬

‫‪1124170‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪11‬‬

‫‪0401020026‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎﻭﻱ‬

‫‪362780‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪12‬‬

‫‪0401020027‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﻭﺭﺍﻙ‬

‫‪1240475‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪13‬‬

‫‪0401020028‬‬

‫ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺯﺍﻭﻴﺔ‬

‫‪1240460‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪14‬‬

‫‪0401020029‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﺍﺴﻀﺎﺭ‬

‫‪1240445‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪15‬‬

‫‪0401020030‬‬

‫ﻨﻌﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﺤﻴﻤﻨﻲ‬

‫‪1240407‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪36/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪16‬‬

‫‪0401020031‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻝﻜﺤل‬

‫‪1233391‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪17‬‬

‫‪0401020032‬‬

‫ﺍﺸﺒﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ‬

‫‪1232668‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪18‬‬

‫‪0401020033‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﺍﻝﺘﺎﻗﻲ‬

‫‪1152380‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪19‬‬

‫‪0401020034‬‬

‫ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺸﺎﺭﺍ‬

‫‪1124298‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪20‬‬

‫‪0401020038‬‬

‫ﻝﻁﻴﻔﺔ ﺍﻝﻘﺭﻤﺎﺵ‬

‫‪1177175‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪21‬‬

‫‪0401020040‬‬

‫ﻋﺩﻻﻥ ﻤﺭﻴﻡ‬

‫‪896197‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪22‬‬

‫‪0401020041‬‬

‫ﺍﻝﺒﺎﺯ ﻝﻁﻴﻔﺔ‬

‫‪893335‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪23‬‬

‫‪0401020044‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻓﺎﺭﺴﻲ‬

‫‪738114‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪24‬‬

‫‪0401020045‬‬

‫ﻴﻭﺴﻑ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ‬

‫‪363044‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪25‬‬

‫‪0401020049‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺭﻱ‬

‫‪1151609‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪26‬‬

‫‪0401020066‬‬

‫ﺯﻴﻨﺏ ﺍﻝﺴﻔﻴﻨﻲ‬

‫‪55248‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪27‬‬

‫‪0401020067‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﺍﻝﺭﺍﻓﻌﻲ‬

‫‪1261633‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪28‬‬

‫‪0401020068‬‬

‫ﺍﻴﺯﻱ ﻋﻠﻲ‬

‫‪1124599‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪29‬‬

‫‪0401020071‬‬

‫ﻤﻭﻻﻱ ﺍﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﺎﺨﻲ‬

‫‪1118272‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪30‬‬

‫‪0401020076‬‬

‫ﺍﺤﻤﻴﺩﻭ ﺠﻤﺎل‬

‫‪1152675‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪31‬‬

‫‪402020006‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺍﻜﺭﺯﺍل‬

‫‪1124463‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪32‬‬

‫‪402020014‬‬

‫ﻨﺎﺌﻠﺔ ﺭﻭﻴﻨﺩﻱ‬

‫‪1262083‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪33‬‬

‫‪402020015‬‬

‫ﻫﺸﺎﻡ ﺒﻭﻜﺭ‬

‫‪1177883‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪34‬‬

‫‪402020018‬‬

‫ﻤﻭﻻﻱ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﻜﺘﻔﻲ‬

‫‪242262‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪35‬‬

‫‪402020022‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻨﺩ ﺴﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ‬

‫‪1240434‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪36‬‬

‫‪402020023‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﻫﻭﺏ‬

‫‪289251‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪37‬‬

‫‪402020025‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﻨﺠﺎﺡ‬

‫‪341967‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪38‬‬

‫‪402020026‬‬

‫ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺃﻴﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ‬

‫‪170118‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪39‬‬

‫‪402020028‬‬

‫ﺤﺒﻴﺒﺔ ﺃﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ‬

‫‪1051237‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪37/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪40‬‬

‫‪402020031‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺭﻤﻭﺵ‬

‫‪1233172‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪41‬‬

‫‪402020037‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺤﺴﻨﺎﻭﻱ‬

‫‪1241605‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪42‬‬

‫‪402020038‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺃﻋﻘﻭﺒﻲ‬

‫‪210760‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪43‬‬

‫‪402020046‬‬

‫ﺯﻴﻨﺏ ﺸﻜﺭﻱ ﺴﺒﺎﻋﻲ‬

‫‪241965‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪44‬‬

‫‪402020047‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﻤﻼﻝﻲ‬

‫‪210280‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪45‬‬

‫‪402020056‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﻭﻑ‬

‫‪1118269‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪46‬‬

‫‪402020076‬‬

‫ﻨﻌﻴﻤﺔ ﺒﻨﻭﺸﻥ‬

‫‪1232853‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪47‬‬

‫‪402020077‬‬

‫ﻤﻴﻨﺔ ﺨﺒﻴﺭ‬

‫‪772885‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪48‬‬

‫‪402020082‬‬

‫ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺼﺎﺩﻗﻲ‬

‫‪1262118‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪49‬‬

‫‪402020090‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺍﺒﻁ‬

‫‪1233469‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪50‬‬

‫‪402020094‬‬

‫ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺩﻜﻭﻴﺭ‬

‫‪898509‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪51‬‬

‫‪402020098‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺒﻐﺩﺍﺩﻱ‬

‫‪1051399‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪52‬‬

‫‪402020101‬‬

‫ﺃﻤﻴﻨﺔ ﺒﺭﻜﺎﻭﻱ‬

‫‪1051395‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪53‬‬

‫‪402020105‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﺒﺎﻋﻲ‬

‫‪1240490‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪54‬‬

‫‪402020107‬‬

‫ﺠﻭﻫﺭﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﻗﻲ‬

‫‪716701‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪55‬‬

‫‪402020111‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩ ﺍﺴﻠﻤﺎﻥ‬

‫‪1262055‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪56‬‬

‫‪402020112‬‬

‫ﻝﺤﺴﻥ ﻋﻁﻴﻙ‬

‫‪1261143‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪57‬‬

‫‪402020113‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻠﻬﻨﺎ‬

‫‪1232895‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪58‬‬

‫‪402020114‬‬

‫ﺨﺎﻝﻴﺩ ﻓﻤﻬﻭﺍﺕ‬

‫‪1177998‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪59‬‬

‫‪402020117‬‬

‫ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻴﺕ ﻤﺤﻤﻭﺩ‬

‫‪1240489‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪60‬‬

‫‪402020118‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﻀﺭﻴﻔﻲ‬

‫‪1152682‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪61‬‬

‫‪402020121‬‬

‫ﺼﻔﻴﺔ ﺒﻭﺩﺭﺍﺭﻱ‬

‫‪1232880‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪62‬‬

‫‪402020122‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺩﻭﻨﻴﺕ‬

‫‪1240480‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪63‬‬

‫‪402020124‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻨﻔﻠﻭﺱ‬

‫‪1240050‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪38/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪64‬‬

‫‪403020001‬‬

‫ﺍﺩﻝﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ‬

‫‪1182357‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪65‬‬

‫‪403020003‬‬

‫ﻝﻁﻴﻔﺔ ﺃﺜﺭ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ‬

‫‪1232771‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪66‬‬

‫‪403020004‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺤﻤﻭﺵ‬

‫‪1240044‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪67‬‬

‫‪403020005‬‬

‫ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻨﺤﻜﺎﻤﻲ‬

‫‪1241014‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪68‬‬

‫‪403020007‬‬

‫ﺸﻜﺭﻱ ﺍﻝﺭﻜﺭﺍﻜﻲ‬

‫‪1261419‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪69‬‬

‫‪403020010‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺩﻭﻴﺵ‬

‫‪1240474‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪70‬‬

‫‪403020011‬‬

‫ﺒﻠﻌﻴﺩ ﺍﻝﻬﺭﺠﺎﻥ‬

‫‪1240670‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪71‬‬

‫‪403020012‬‬

‫ﻨﻌﻴﻤﺔ ﺨﻠﻴﻔﺔ‬

‫‪1178002‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪72‬‬

‫‪403020015‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻨﺎﻥ‬

‫‪1233723‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪73‬‬

‫‪403020019‬‬

‫ﺍﻝﻌﻴﺩ ﺃﻴﺕ ﺃﻝﺤﻴﺎﻥ‬

‫‪1240036‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪74‬‬

‫‪403020023‬‬

‫ﻨﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻏﻴﺭﻨﻲ‬

‫‪1124525‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪75‬‬

‫‪403020036‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺍﺩﺍﻝﻤﻘﺩﻡ‬

‫‪340823‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪76‬‬

‫‪403020037‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﺎﺝ‬

‫‪1151690‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪77‬‬

‫‪403020038‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺠﻴﺩ‬

‫‪242256‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪78‬‬

‫‪403020039‬‬

‫ﻤﻨﻴﺭ ﺸﺎﻜﺭ‬

‫‪1124286‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪79‬‬

‫‪403020040‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﺨﺒﻴﺭ‬

‫‪1177890‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪80‬‬

‫‪403020042‬‬

‫ﺍﻤﺤﻤﺩ ﻤﺠﺎﻫﻴﺩ‬

‫‪1052068‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪81‬‬

‫‪403020053‬‬

‫ﻨﻌﻴﻤﺔ ﺒﻥ ﺍﻝﺸﺭﺍﺩﻴﺔ‬

‫‪1232839‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪82‬‬

‫‪403020054‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺍﺯﻜﺎﻥ‬

‫‪1177946‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪83‬‬

‫‪403020055‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﺴﻜﻴﻥ‬

‫‪1261604‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪84‬‬

‫‪0404020001‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺸﻭﺭ‬

‫‪1177125‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪85‬‬

‫‪0404020016‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺭﻓﻴﻘﻲ‬

‫‪1240421‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪86‬‬

‫‪0404020025‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻤﺩﺍﺡ‬

‫‪1240295‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪87‬‬

‫‪0404020032‬‬

‫ﻨﺠﻴﺒﺔ ﺍﻝﻨﻔﺱ‬

‫‪1233152‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪39/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪88‬‬

‫‪0404020033‬‬

‫ﻋﻤﺭ ﺍﺒﻭﻁﺎﺱ‬

‫‪1240320‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪89‬‬

‫‪0404020034‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻱ‬

‫‪1240455‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪90‬‬

‫‪0404020035‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﻋﻨﻜﻭﺱ‬

‫‪1240431‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪91‬‬

‫‪0404020038‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻴﺕ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ‬

‫‪1240441‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪92‬‬

‫‪0404020043‬‬

‫ﺇ ﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃ ﻴﺕ ﺃ ﺤﻤﻭ‬

‫‪1240360‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪93‬‬

‫‪0404020044‬‬

‫ﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ‬

‫‪1240346‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪94‬‬

‫‪0404020045‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺒﻭﺭﺯﻱ‬

‫‪1240427‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪95‬‬

‫‪0404020049‬‬

‫ﺒﺎﻫﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺒﻲ‬

‫‪1240432‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪96‬‬

‫‪0404020050‬‬

‫ﺍﻴﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل‬

‫‪1240311‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪97‬‬

‫‪0404020053‬‬

‫ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻭﺘﺩﻝﻲ‬

‫‪1240482‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪98‬‬

‫‪0404020054‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻬﺭﻫﻭﺭ‬

‫‪1240425‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪99‬‬

‫‪0404020055‬‬

‫ﺜﻭﺭﻴﺔ ﻤﺭﺘﻀﻰ‬

‫‪1233456‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪100‬‬

‫‪0404020056‬‬

‫ﻤﻬﺩﻴﺔ ﺒﻨﺩﺍﻨﻲ‬

‫‪1240462‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪101‬‬

‫‪0404020059‬‬

‫ﺍﻤﻴﻨﺔ ﺤﻤﻨﺎﺵ‬

‫‪1240300‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪102‬‬

‫‪0404020060‬‬

‫ﺠﺎﺭﻱ ﺍﻴﺕ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﻋﻤﺭ‬

‫‪1240313‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪103‬‬

‫‪0404020061‬‬

‫ﻝﺤﺴﻥ ﺨﻴﻀﺭ‬

‫‪1240491‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪104‬‬

‫‪0404020064‬‬

‫ﺍﻝﺠﻴﻼﻝﻲ ﺯﻴﺎﺩﻱ‬

‫‪1240408‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪105‬‬

‫‪0404020066‬‬

‫ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻠﻴﻤﻲ‬

‫‪1240366‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪106‬‬

‫‪0404020067‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﻤﻭﻨﺎﺡ‬

‫‪1240438‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪107‬‬

‫‪0404020068‬‬

‫ﺍﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺤﻠﻭﻱ‬

‫‪1240389‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪108‬‬

‫‪0404020069‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻴﺕ ﺍﻝﺤﻤﻴﻡ‬

‫‪1240312‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪109‬‬

‫‪0404020072‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺘﺭﻜﻲ‬

‫‪1240342‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪110‬‬

‫‪0404020073‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻱ‬

‫‪1240448‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪111‬‬

‫‪0404020074‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻔﻴﻑ‬

‫‪1152720‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪40/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪112‬‬

‫‪0404020079‬‬

‫ﻤﻭﺤﻰ ﺍﻭﻋﻼ‬

‫‪1262019‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪113‬‬

‫‪0404020097‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻓﻀﻴﺽ‬

‫‪1050671‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪114‬‬

‫‪0404020100‬‬

‫ﻤﺴﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻜﻲ‬

‫‪720586‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪115‬‬

‫‪0404020101‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻬﺩﺍﺠﻲ‬

‫‪210673‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪116‬‬

‫‪0404020107‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻴﺕ ﺒﻭﻗﺩﻴﺭ‬

‫‪210001‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪117‬‬

‫‪0404020108‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺎﻴﺯ‬

‫‪242253‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪118‬‬

‫‪0404020111‬‬

‫ﻋـﻠﻲ ﺒﻭ ﺍ ﻝﺘﺎﺝ‬

‫‪212923‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪119‬‬

‫‪0404020113‬‬

‫ﻴﺴﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻕ‬

‫‪297086‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪120‬‬

‫‪0404020120‬‬

‫ﺤﺎﻤﻴﺩ ﺠﻌﻭﺍﻨﻲ‬

‫‪342249‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪121‬‬

‫‪0404020121‬‬

‫ﺸﻜﻴﺏ ﺭﺸﺩﻱ‬

‫‪177681‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪122‬‬

‫‪0404020122‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻨﺭﺒﺎﻙ‬

‫‪155888‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪123‬‬

‫‪0404020123‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻴﺕ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ‬

‫‪1050930‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪124‬‬

‫‪0404020128‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺎﻁﺎ‬

‫‪1177936‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪125‬‬

‫‪0404020129‬‬

‫ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺴﺒﻴﻌﻲ‬

‫‪1124305‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪126‬‬

‫‪0404020130‬‬

‫ﺠﻤﺎل ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺤــﺎ ﻓـﻅ‬

‫‪1118275‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪127‬‬

‫‪0404020132‬‬

‫ﺨﻴﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ‬

‫‪1233354‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪128‬‬

‫‪0404020135‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻝﻬﻤﻴﻡ‬

‫‪732971‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪129‬‬

‫‪0404020138‬‬

‫ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﻅﻬﺭ‬

‫‪1043562‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪130‬‬

‫‪0404020143‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺒﻭﻜﺎﺩ‬

‫‪1240385‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪131‬‬

‫‪0404020144‬‬

‫ﺯﻭﺒﻴﺭ ﺍﻴﺕ ﺍﻝﻌﺴﺭﻱ‬

‫‪1240350‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪132‬‬

‫‪0404020148‬‬

‫ﺍﻝﻌﻴﺎﺸﻲ ﺍﻝﻬﻤﻴﺵ‬

‫‪1240449‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪133‬‬

‫‪0404020149‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺯﻜﻨﻲ‬

‫‪1240409‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪134‬‬

‫‪0404020153‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺼﻤﺩ ﻓﻜﻴﺭ‬

‫‪1240372‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪135‬‬

‫‪0404020155‬‬

‫ﺒﻭﺸﻬﺎﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ‬

‫‪1240371‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪41/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪136‬‬

‫‪0404020159‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺴﺎﻓﻌﻲ‬

‫‪215444‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪137‬‬

‫‪0404020164‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻭﻗﺎﺭ‬

‫‪1177166‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪138‬‬

‫‪0404020165‬‬

‫ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻓﺎﻀﻤﺔ‬

‫‪716670‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪139‬‬

‫‪0404020168‬‬

‫ﺍﻝﺨﺩﺭﻴﺎﺕ ﺍﺤﻤﺩ‬

‫‪1240397‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪140‬‬

‫‪0404020169‬‬

‫ﺒﻠﺤﺭﺵ ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ‬

‫‪177710‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪141‬‬

‫‪0404020172‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻏﻨﺩﺍ‬

‫‪323577‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪142‬‬

‫‪0404020174‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻘﺠﺎﻑ‬

‫‪1177157‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪143‬‬

‫‪0404020177‬‬

‫ﻋﻤﺭ ﺍﻝﻨﻘﺭﺓ‬

‫‪1240379‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪144‬‬

‫‪0404020181‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﺍﻝﺩﻤﺎﻍ‬

‫‪1240317‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪145‬‬

‫‪0404020185‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺨﺸﺎﺏ‬

‫‪1241658‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪146‬‬

‫‪0404020186‬‬

‫ﺍﻝﺒﺸﻴﺭ ﺯﻨﺯﻭﻥ‬

‫‪1240405‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪147‬‬

‫‪0404020187‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﻬﻼﻝﻲ‬

‫‪1240369‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪148‬‬

‫‪0404020188‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩﺓ ﺴﻐﺎﻝﻑ‬

‫‪896363‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪149‬‬

‫‪0404020189‬‬

‫ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻭﺴﻌﻴﺩﻱ‬

‫‪1152701‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪150‬‬

‫‪0404020190‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩ ﺒﻭﺸﺒﻭﻙ‬

‫‪1152671‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪151‬‬

‫‪0404020192‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺼﻭﻓﻲ‬

‫‪1240338‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪152‬‬

‫‪0404020193‬‬

‫ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌﻼﻭﻱ‬

‫‪1124699‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪153‬‬

‫‪0404020195‬‬

‫ﻤﻭﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ‬

‫‪1240440‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪154‬‬

‫‪0404020196‬‬

‫ﻓﺎﺘﺤﺔ ﺒﻥ ﺍﻝﺯﺤﺎﻑ‬

‫‪1152593‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪155‬‬

‫‪0404020199‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻬﺭﻱ‬

‫‪788721‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪156‬‬

‫‪0404020200‬‬

‫ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻠﻴﻠﻙ‬

‫‪1240395‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪157‬‬

‫‪0404020203‬‬

‫ﺤﺒﻴﺒﺔ ﺸﺎﺭﻱ‬

‫‪887708‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪158‬‬

‫‪0404020210‬‬

‫ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻝﻜﻠﻴﻭﻱ‬

‫‪210281‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪159‬‬

‫‪0404020211‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺴﻠﻬﺎﻡ‬

‫‪1240347‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪42/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪160‬‬

‫‪0404020212‬‬

‫ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺼﺩﻴﻕ‬

‫‪1240481‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪161‬‬

‫‪0404020213‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺇﺩﻭﻜﺭﻴﻡ‬

‫‪1240399‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪162‬‬

‫‪0404020216‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺃﻋﺒﺎﻥ‬

‫‪1240298‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪163‬‬

‫‪0404020217‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﺎﻜﻴﻡ ﺍﻝﺸﺎﻭﻱ‬

‫‪1261455‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪164‬‬

‫‪0404020219‬‬

‫ﻋﺯﻴﺯ ﺃﻴﺕ ﻭﺒﻬـﻲ‬

‫‪1240422‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪165‬‬

‫‪0404020221‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺃﻤﻐﺎﺭ‬

‫‪1240343‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪166‬‬

‫‪0404020222‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺒﻭﻓﻀﻴل‬

‫‪143868‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪167‬‬

‫‪0404020228‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻠﻴﻜﺔ‬

‫‪369589‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪168‬‬

‫‪0404020229‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺩﺤﻴﻭﻱ‬

‫‪1240348‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪169‬‬

‫‪0405020013‬‬

‫ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﺠﻨﻴﺩﺓ‬

‫‪1232776‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪170‬‬

‫‪0405020015‬‬

‫ﻋﻤﺭ ﻓﻴﻜﺭﻱ‬

‫‪1240678‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪171‬‬

‫‪0405020019‬‬

‫ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺍﻓﻕ‬

‫‪1177963‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪172‬‬

‫‪0405020023‬‬

‫ﻫﺸﺎﻡ ﺒﺎﷲ‬

‫‪1051241‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪173‬‬

‫‪0405020026‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺍﺯﻁﻴﻡ‬

‫‪1232835‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪174‬‬

‫‪0405020033‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩ ﺒﻭﺸﻌﻠﺔ‬

‫‪90100‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪175‬‬

‫‪0405020038‬‬

‫ﻋﻭﺍﻁﻑ ﺍﻷﺼﻔﺭ‬

‫‪1233035‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪176‬‬

‫‪0405020039‬‬

‫ﺒﺩﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ‬

‫‪1177991‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪177‬‬

‫‪0405020041‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻤﺅﺩﻥ‬

‫‪1232659‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪178‬‬

‫‪0405020042‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻱ‬

‫‪1233161‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪179‬‬

‫‪0405020043‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺸﻬﻴﺒﻲ‬

‫‪1240673‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪180‬‬

‫‪0405020045‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭﻱ‬

‫‪90725‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪181‬‬

‫‪0405020046‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺯﻜﻭﺭ‬

‫‪242242‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪182‬‬

‫‪0405020048‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩ ﻋﻤﺭﻭ‬

‫‪340998‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪183‬‬

‫‪0405020053‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻭﺒﻼ‬

‫‪1152740‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪43/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪184‬‬

‫‪0405020054‬‬

‫ﻴﻭﻨﺱ ﺒﺨﺒﺭﻴﻥ‬

‫‪1232871‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪185‬‬

‫‪0405020055‬‬

‫ﻤﻴﻠﻭﺩ ﺒﺎﻴﻭ‬

‫‪1241172‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪186‬‬

‫‪406020007‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻨﺠﺎﺭ‬

‫‪154432‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪187‬‬

‫‪406020009‬‬

‫ﻋﺯﻴﺯ ﺍﻴﺕ ﺒﻠﻌﻴﺩ‬

‫‪1241173‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪188‬‬

‫‪406020011‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﻨﻌﻤﺎﻭﻱ‬

‫‪243092‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪189‬‬

‫‪0407020028‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺍﻝﺯﻋﺭﻱ‬

‫‪90313‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪190‬‬

‫‪0407020029‬‬

‫ﻝﺤﺴﻥ ﻋﻴﺸﻲ‬

‫‪296224‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪191‬‬

‫‪0407020033‬‬

‫ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻜﺴﻡ‬

‫‪772920‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪192‬‬

‫‪0407020034‬‬

‫ﺍﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﻁﺎﺵ‬

‫‪1182437‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪193‬‬

‫‪0407020040‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻊ‬

‫‪1240727‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪194‬‬

‫‪0407020051‬‬

‫ﻝﻭﺒﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺭﻱ‬

‫‪1233102‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪195‬‬

‫‪0407020057‬‬

‫ﺒﺩﻴﻌﺔ ﺒﻨﻭﺭ‬

‫‪719460‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪196‬‬

‫‪0407020061‬‬

‫ﻝﻁﻴﻔﺔ ﺤﺎﺠﻲ‬

‫‪1241044‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪197‬‬

‫‪0407020062‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺭﻗﻴﺒﻲ‬

‫‪1241047‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪198‬‬

‫‪0407020069‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺌﺸﻲ‬

‫‪1240755‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪199‬‬

‫‪0408020001‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻴﺕ ﺨﻭﻴﺎ ﻤﻭﺡ‬

‫‪1050587‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪200‬‬

‫‪0408020002‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﻼ ﻭﻱ‬

‫‪1240768‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪201‬‬

‫‪0408020005‬‬

‫ﺍﻝﻤﻬﺩﻱ ﺴﻤﻭﺡ‬

‫‪1240946‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪202‬‬

‫‪0408020007‬‬

‫ﻋﺩﻱ ﺍﻴﺕ ﻴﻌﻘﻭﺏ‬

‫‪1241037‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪203‬‬

‫‪0408020008‬‬

‫ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﻓﻘﻲ‬

‫‪1240769‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪204‬‬

‫‪0408020019‬‬

‫ﺤﺎﻤﻴﺩ ﺍﻝﺘﻠﻭﺴﻲ‬

‫‪1240960‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪205‬‬

‫‪0408020025‬‬

‫ﺒﺎﺴﻭ ﻤﻴﻤل‬

‫‪1124429‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪206‬‬

‫‪0408020029‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻨﺎﺼﺭ‬

‫‪1124217‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪207‬‬

‫‪0408020031‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ‬

‫‪1241033‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪44/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪208‬‬

‫‪0408020032‬‬

‫ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺸﻜﺭﻴﺩﺓ‬

‫‪1241091‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪209‬‬

‫‪0408020034‬‬

‫ﻝﺤﺴﻥ ﻤﺠﺩﻭﺒﻲ‬

‫‪1241051‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪210‬‬

‫‪0408020036‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻜﻴﻠﻤﻲ‬

‫‪1233218‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪211‬‬

‫‪0408020037‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻓﻨﺩﻭ‬

‫‪1241083‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪212‬‬

‫‪0408020039‬‬

‫ﻤﻭﻻﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﻨﺩﻴﻠﻲ‬

‫‪1240859‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪213‬‬

‫‪0408020040‬‬

‫ﻤﻭﻻﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻗﺎﺴﻡ‬

‫‪1241021‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪214‬‬

‫‪0408020041‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺍﺭﻋﻭ‬

‫‪1241462‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪215‬‬

‫‪0408020042‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻬﻴﺩ‬

‫‪1240988‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪216‬‬

‫‪0408020043‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺘﻴﻤﻴﻥ‬

‫‪1241056‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪217‬‬

‫‪0408020046‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺤﺩﻱ‬

‫‪342770‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪218‬‬

‫‪0408020048‬‬

‫ﺒﻠﺨﻴﺭ ﺴﺎﻝﻤﻲ‬

‫‪1240802‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪219‬‬

‫‪0408020058‬‬

‫ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺤﺴﻨﻲ‬

‫‪1233068‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪220‬‬

‫‪0408020071‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ‬

‫‪1261292‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪221‬‬

‫‪0408020074‬‬

‫ﺤﺒﻴﺒﺔ ﺍﻝﻬﺯﺍﻁﻲ‬

‫‪1124530‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪222‬‬

‫‪0408020077‬‬

‫ﺤﻤﻭ ﺍﻝﺩﺨﻴﺴﻲ‬

‫‪242097‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪223‬‬

‫‪0408020078‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻨﺎ‬

‫‪1178060‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪224‬‬

‫‪0408020079‬‬

‫ﻤﻴﻤﻭﻥ ﺒﻭﺍﻴﻤﺠﺎﻥ‬

‫‪90661‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪225‬‬

‫‪0408020080‬‬

‫ﻴﻭﺴﻑ ﻗﺴﻭ‬

‫‪1261799‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪226‬‬

‫‪0408020082‬‬

‫ﺍﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﻴﺕ ﻜﺭﻭ‬

‫‪90325‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪227‬‬

‫‪0408020091‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﺠﻴﺞ‬

‫‪1233266‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪228‬‬

‫‪409020031‬‬

‫ﻋﻤﺎﺭ ﻝﺤﻴﻜﻲ‬

‫‪1240985‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪229‬‬

‫‪409020036‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺩﺭﺒﻲ‬

‫‪1240905‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪230‬‬

‫‪409020043‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﺸﻌﻴﺏ‬

‫‪1240997‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪231‬‬

‫‪409020047‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻔﺎﺴﻲ‬

‫‪1241101‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪45/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪232‬‬

‫‪409020059‬‬

‫ﻋﻤﺭ ﺍﻜﺎﺴﻴﺱ‬

‫‪1232712‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪233‬‬

‫‪409020069‬‬

‫ﻤﺤﻤﺎﺩ ﺍﻝﺒﻭﻨﻲ‬

‫‪1048070‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪234‬‬

‫‪409020072‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺤﺎﺠﻲ‬

‫‪1240890‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪235‬‬

‫‪409020076‬‬

‫ﻝﺤﺴﻥ ﺍﻴﺕ ﺍﻤﻐﺎﺭ‬

‫‪1241016‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪236‬‬

‫‪409020078‬‬

‫ﻨﻌﻴﻡ ﻭﺒﻼل‬

‫‪333902‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪237‬‬

‫‪409020080‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻫﻨﺩﺍﺵ‬

‫‪1045049‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪238‬‬

‫‪409020085‬‬

‫ﻤﻭﻻﻱ ﺍﻝﺒﺸﻴﺭ ﺒﻭﻜﻴﻭﺍﺭ‬

‫‪1241096‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪239‬‬

‫‪409020091‬‬

‫ﺍﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﻴﺕ ﺍﻴﺸﻭ‬

‫‪1241060‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪240‬‬

‫‪409020109‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺯﻏﺩﺍﻨﻲ‬

‫‪1241063‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪241‬‬

‫‪409020117‬‬

‫ﺩﺭﻴﺱ ﺍﺒﻭ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺭ‬

‫‪1240797‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪242‬‬

‫‪409020118‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺍﻝﺠﻌﻔﺭﻱ‬

‫‪1240914‬‬

‫ﺴﻭﺱ ‪ -‬ﻤﺎﺴﺔ ‪ -‬ﺩﺭﻋﺔ‬

‫‪1‬‬

‫‪1601020006‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﺴﻔﻲ‬

‫‪974798‬‬

‫ﻁﻨﺠﺔ ‪ -‬ﺘﻁﻭﺍﻥ‬

‫‪2‬‬

‫‪1601020007‬‬

‫ﻨﺠﺎﺓ ﺍﻝﺼﺒﻴﺤﻲ‬

‫‪1123879‬‬

‫ﻁﻨﺠﺔ ‪ -‬ﺘﻁﻭﺍﻥ‬

‫‪3‬‬

‫‪1601020008‬‬

‫ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻁـﻼل‬

‫‪1152810‬‬

‫ﻁﻨﺠﺔ ‪ -‬ﺘﻁﻭﺍﻥ‬

‫‪4‬‬

‫‪1601020009‬‬

‫ﻨﻌﻴﻤﺔ ﺍﻝﻬـﻭﻯ‬

‫‪899925‬‬

‫ﻁﻨﺠﺔ ‪ -‬ﺘﻁﻭﺍﻥ‬

‫‪5‬‬

‫‪1601020017‬‬

‫ﺍﻝﻤﺠﺎﻫﺩ ﺃﻤﻨﺸﺎﺭ‬

‫‪1232732‬‬

‫ﻁﻨﺠﺔ ‪ -‬ﺘﻁﻭﺍﻥ‬

‫‪6‬‬

‫‪1601020024‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻤﺭﺠﺎﻨﻲ‬

‫‪1123910‬‬

‫ﻁﻨﺠﺔ ‪ -‬ﺘﻁﻭﺍﻥ‬

‫‪7‬‬

‫‪1601020032‬‬

‫ﺤﻔﻴﻅﺔ ﺒﻭﻝﻌﻴﺵ‬

‫‪244062‬‬

‫ﻁﻨﺠﺔ ‪ -‬ﺘﻁﻭﺍﻥ‬

‫‪8‬‬

‫‪1601020035‬‬

‫ﻝﻁﻴﻔﺔ ﺒﻭﻴﺯﻡ‬

‫‪1261381‬‬

‫ﻁﻨﺠﺔ ‪ -‬ﺘﻁﻭﺍﻥ‬

‫‪9‬‬

‫‪1601020036‬‬

‫ﺸﻔﻴﻕ ﺍﻝﺤﻠﻤﻭﻨﻲ‬

‫‪1261203‬‬

‫ﻁﻨﺠﺔ ‪ -‬ﺘﻁﻭﺍﻥ‬

‫‪10‬‬

‫‪1601020037‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺒﻭﺠﺩﺍﺩ‬

‫‪1261357‬‬

‫ﻁﻨﺠﺔ ‪ -‬ﺘﻁﻭﺍﻥ‬

‫‪11‬‬

‫‪1601020039‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻋﺒـﺎﺩ‬

‫‪1123976‬‬

‫ﻁﻨﺠﺔ ‪ -‬ﺘﻁﻭﺍﻥ‬

‫‪12‬‬

‫‪1601020042‬‬

‫ﻨﺯﻫﺔ ﺭﻓﻘـﻲ‬

‫‪970126‬‬

‫ﻁﻨﺠﺔ ‪ -‬ﺘﻁﻭﺍﻥ‬

‫‪13‬‬

‫‪1601020045‬‬

‫ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺍﻝﻬﺭﺍﺱ‬

‫‪885350‬‬

‫ﻁﻨﺠﺔ ‪ -‬ﺘﻁﻭﺍﻥ‬

‫‪46/62‬‬


тАля║Ня╗Эя╗дя║ня╗Ья║п я║Ня╗Эя╗ня╗Бя╗ия╗▓ я╗Эя╗ая║Шя╗Шя╗ня╗┤я╗б я╗ня║Ня╗╗я╗дя║Шя║дя║Оя╗ия║Оя║ХтАм

тАл)(тАк &' #тАм╪б ╪з тАк $% #тАм╪зтАк #тАм┘Ж ╪з! ╪б╪й ╪з ╪м ╪з╪▒ ╪з┘И ╪е ╪▒ ╪г ╪й ╪зтАм тАл╪зтАк2 3тАм┘К ╪зтАк01тАм╪з╪п┘К тАк -тАм╪п┘И╪▒╪й тАк- 2010тАмтАм тАля║Ня╗╗я║┤я╗б я║Ня╗Эя║╕я║ия║╝я╗▓ я╗ня║Ня╗Эя╗Мя║Оя║Мя╗ая╗▓тАм

тАля║ня╗Чя╗б я║Ня╗Эя║Шя║Дя║ая╗┤я║нтАм

тАл╪з╪в ╪птАк4тАмтАм

тАля║ня╗Чя╗б я║Шя║ня║Шя╗┤я║Тя╗▓ я║ня╗Ч┘А┘Ая╗б я║Ня╗╗я╗дя║Шя║дя║Оя╗етАм тАлтАк14тАмтАм

тАлтАк1601020046тАмтАм

тАля╗┤я╗ня║┤я╗С я║Ня╗Эя║ая║Тя║Оя║ня╗▒тАм

тАлтАк90294тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк15тАмтАм

тАлтАк1601020049тАмтАм

тАля╗Эя║Тя║Оя║Тя║Ф я║Тя╗е я╗Ля║ая╗┤я║Тя║ФтАм

тАлтАк1152808тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк16тАмтАм

тАлтАк1601020059тАмтАм

тАля╗дя║ня║Ня║й я║Ня║ая║Тя╗┤я╗а┘Ая╗нтАм

тАлтАк1048012тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк17тАмтАм

тАлтАк1602020001тАмтАм

тАля╗Ля║Тя║й я║Ня╗Эя╗Шя║Оя║йя║н я║Тя║╕я╗┤я║ня╗▒тАм

тАлтАк55508тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк18тАмтАм

тАлтАк1602020015тАмтАм

тАля╗ля║╕я║Оя╗б я║дя╗ня╗Ая╗▓тАм

тАлтАк90965тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк19тАмтАм

тАлтАк1602020023тАмтАм

тАля╗дя║дя║Оя║┤я╗е я║Ня╗Эя╗мя║ня║Ня║▒тАм

тАлтАк895792тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк20тАмтАм

тАлтАк1602020031тАмтАм

тАля╗дя╗ия╗┤я║Ф я║Тя║ня╗┤я╗Б┘ДтАм

тАлтАк716766тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк21тАмтАм

тАлтАк1602020033тАмтАм

тАля║Тя║╕я║ня╗п я║дя╗┤я╗Ая║ня║УтАм

тАлтАк1261714тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк22тАмтАм

тАлтАк1602020034тАмтАм

тАля╗дя║дя╗дя║Оя║йя╗▒ я║Ня╗Эя║╕я║ня║╕я║Оя╗ня╗▒тАм

тАлтАк346664тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк23тАмтАм

тАлтАк1602020035тАмтАм

тАля║┤я╗дя╗┤я║Ф я║Ня╗Эя╗ня║ня╗┤я║Оя╗Пя╗ая╗▓тАм

тАлтАк1123742тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк24тАмтАм

тАлтАк1603020001тАмтАм

тАля╗ия║Оя║йя╗┤я║Ф я║Ня╗Эя║ня║йя║Ня║йтАм

тАлтАк1233572тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк25тАмтАм

тАлтАк1603020006тАмтАм

тАля║Гя╗дя║О┘Д я║Ня╗Эя║┤я╗Ья║Шя║Оя╗ня╗▒тАм

тАлтАк889489тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк26тАмтАм

тАлтАк1603020020тАмтАм

тАля╗Ля║Тя║й я║Ня╗Эя╗дя╗ия╗Мя╗б я║Ня╗Эя╗дя╗ия╗┤я║ня╗▒тАм

тАлтАк1176753тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк27тАмтАм

тАлтАк1603020027тАмтАм

тАля║Ья║ня╗┤я║О я║Ня╗Эя╗Ья╗┤я║ФтАм

тАлтАк1233092тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк28тАмтАм

тАлтАк1603020064тАмтАм

тАля║┤я╗Мя║Оя║й я║Тя╗ия║┤я╗ая╗┤я╗дя║Оя╗етАм

тАлтАк1045061тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк29тАмтАм

тАлтАк1603020066тАмтАм

тАля╗┤я╗ня║┤я╗С я╗Ья╗ия║Оя╗ия╗▓тАм

тАлтАк1123981тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк30тАмтАм

тАлтАк1603020076тАмтАм

тАля╗ля║йя╗ня╗е я║ая║йя╗нтАм

тАлтАк789355тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк31тАмтАм

тАлтАк1603020079тАмтАм

тАля║┤я╗дя╗┤я║Ф я║Гя║ая║Оя╗ия║Ф я║Ня╗Эя║ия╗Ая║Оя║нтАм

тАлтАк1151300тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк32тАмтАм

тАлтАк1603020084тАмтАм

тАля║Ня╗Эя║┤я╗Мя║йя╗┤я║Ф я╗Ья║ня╗┤я║Тя╗▓тАм

тАлтАк1123765тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк33тАмтАм

тАлтАк1603020110тАмтАм

тАля╗Эя╗┤я╗ая╗░ я║Ня╗Эя║Тя║╕я╗┤я║ня╗▒тАм

тАлтАк885661тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк34тАмтАм

тАлтАк1603020134тАмтАм

тАля║Гя║дя╗дя║й я║Ня╗Эя╗Мя╗дя║ня║Ня╗ия╗▓тАм

тАлтАк54890тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк35тАмтАм

тАлтАк1605020021тАмтАм

тАля╗ия║ая║Оя║У я╗Бя╗мя╗┤я║нтАм

тАлтАк1233668тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк36тАмтАм

тАлтАк1605020028тАмтАм

тАля╗Ля║Тя║йя║Ня╗Эя╗Мя╗Ея╗┤я╗б я║Ня╗Эя╗┤я║пя╗┤я║йя╗▒тАм

тАлтАк1261627тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк37тАмтАм

тАлтАк1605020034тАмтАм

тАля╗ия╗Мя╗┤я╗дя║Ф я║Ня╗Эя╗Мя╗ня╗Эя╗▓тАм

тАлтАк1045568тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк47/62тАмтАм


тАля║Ня╗Эя╗дя║ня╗Ья║п я║Ня╗Эя╗ня╗Бя╗ия╗▓ я╗Эя╗ая║Шя╗Шя╗ня╗┤я╗б я╗ня║Ня╗╗я╗дя║Шя║дя║Оя╗ия║Оя║ХтАм

тАл)(тАк &' #тАм╪б ╪з тАк $% #тАм╪зтАк #тАм┘Ж ╪з! ╪б╪й ╪з ╪м ╪з╪▒ ╪з┘И ╪е ╪▒ ╪г ╪й ╪зтАм тАл╪зтАк2 3тАм┘К ╪зтАк01тАм╪з╪п┘К тАк -тАм╪п┘И╪▒╪й тАк- 2010тАмтАм тАля║Ня╗╗я║┤я╗б я║Ня╗Эя║╕я║ия║╝я╗▓ я╗ня║Ня╗Эя╗Мя║Оя║Мя╗ая╗▓тАм

тАля║ня╗Чя╗б я║Ня╗Эя║Шя║Дя║ая╗┤я║нтАм

тАл╪з╪в ╪птАк4тАмтАм

тАля║ня╗Чя╗б я║Шя║ня║Шя╗┤я║Тя╗▓ я║ня╗Ч┘А┘Ая╗б я║Ня╗╗я╗дя║Шя║дя║Оя╗етАм тАлтАк38тАмтАм

тАлтАк1605020037тАмтАм

тАля║Тя╗ня║╕я║ня╗п я║Ня║ая╗Мя╗┤я║йя║нтАм

тАлтАк1050291тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк39тАмтАм

тАлтАк1605020038тАмтАм

тАля╗Ля║Тя║йя║Ня╗Эя║ня║дя╗┤я╗б я║Ня╗Эя╗Мя╗╝я╗Эя╗▓тАм

тАлтАк1052191тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк40тАмтАм

тАлтАк1605020041тАмтАм

тАля╗дя║дя╗дя║й я║Ня╗Эя║┤я║Оя╗Эя╗дя╗▓тАм

тАлтАк1262138тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк41тАмтАм

тАлтАк1605020042тАмтАм

тАля╗Ля║пя╗┤я║п я╗Уя║ня║дя║Оя╗етАм

тАлтАк1261664тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк42тАмтАм

тАлтАк1605020046тАмтАм

тАля║┤я║Оя║ня║У я║Ня╗Эя║ая║Тя║Оя║ня╗▒тАм

тАлтАк1123794тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк43тАмтАм

тАлтАк1605020050тАмтАм

тАля║Тя║йя║ня║Ня╗Эя║йя╗┤я╗е я╗Уя║Шя║дя╗▓тАм

тАлтАк1152846тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк44тАмтАм

тАлтАк1605020051тАмтАм

тАля║Гя║дя╗дя║й я║Ня╗╣я║йя║ня╗┤я║┤я╗▓тАм

тАлтАк1152866тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк45тАмтАм

тАлтАк1605020053тАмтАм

тАля║┤я╗ня╗ия╗┤я║Ф я║Тя╗ня║┤я╗Мя╗┤я║йтАм

тАлтАк1159453тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк46тАмтАм

тАлтАк1605020055тАмтАм

тАля║Ня║йя║ня╗┤я║▒ я║Ня╗Эя╗дя║╕я╗┤я║╕я╗▓тАм

тАлтАк716732тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк47тАмтАм

тАлтАк1606020003тАмтАм

тАля║дя╗ая╗┤я╗дя║Ф я║Тя╗ая╗Шя║Оя║Мя║йтАм

тАлтАк890198тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк48тАмтАм

тАлтАк1606020004тАмтАм

тАля║Ня║дя╗дя║й я║Ня╗Эя║пя╗Ья║Оя║ня╗▒тАм

тАлтАк1233193тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк49тАмтАм

тАлтАк1606020008тАмтАм

тАля║Ня║дя╗дя║й я╗дя║дя║┤я║Оя╗ия╗▓тАм

тАлтАк1239993тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк50тАмтАм

тАлтАк1606020010тАмтАм

тАля╗Ля║Тя║й я║Ня╗Эя║дя╗дя╗┤я║й я╗Ля║Тя║Оя║ня║УтАм

тАлтАк1113412тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк51тАмтАм

тАлтАк1606020024тАмтАм

тАля╗ля║╕я║Оя╗б я║Тя╗ня╗дя║дя║нтАм

тАлтАк1261368тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк52тАмтАм

тАлтАк1606020027тАмтАм

тАля╗дя║ня║Ня║й я║Ня╗Эя╗Фя║д┘Ая╗н┘ДтАм

тАлтАк90646тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк53тАмтАм

тАлтАк1607020004тАмтАм

тАля║Ня║дя╗дя║й я║Ня╗Эя╗Мя╗┤я║Оя╗Бя╗▓тАм

тАлтАк1261487тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк54тАмтАм

тАлтАк1607020015тАмтАм

тАля╗Уя║Оя╗Бя╗дя║Ф я║Тя║ня╗Ья╗ня╗ЩтАм

тАлтАк1151860тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк55тАмтАм

тАлтАк1607020049тАмтАм

тАля╗дя║дя╗дя║й я╗Ля╗ая╗▓ я║Ня╗ия╗ня╗┤я║ня║УтАм

тАлтАк1124078тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк56тАмтАм

тАлтАк1607020050тАмтАм

тАля║Ня║┤я╗дя║Оя║А я╗ия║╝я╗┤я╗СтАм

тАлтАк1152313тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк57тАмтАм

тАлтАк1607020052тАмтАм

тАля╗Ля║Тя║й я║Ня╗Эя║ня║пя║Ня╗Х я╗Уя╗Ая╗ая╗▓тАм

тАлтАк1123757тАмтАм

тАля╗Бя╗ия║ая║Ф тАк -тАмя║Шя╗Бя╗ня║Ня╗етАм

тАлтАк1тАмтАм

тАлтАк1410020001тАмтАм

тАля╗ия╗мя║Оя║й я║╝я╗Фя╗▓тАм

тАлтАк718015тАмтАм

тАля╗Уя║Оя║▒ тАк -тАмя║Тя╗ня╗Эя╗дя║Оя╗етАм

тАлтАк2тАмтАм

тАлтАк1410020013тАмтАм

тАля║ия║йя╗┤я║ая║Ф я║Ня║Тя╗е я╗дя║ня╗┤я║▒тАм

тАлтАк888355тАмтАм

тАля╗Уя║Оя║▒ тАк -тАмя║Тя╗ня╗Эя╗дя║Оя╗етАм

тАлтАк3тАмтАм

тАлтАк1410020029тАмтАм

тАля║┤я╗Мя╗┤я║йя║У я╗Эя║╕я╗мя║ПтАм

тАлтАк1160665тАмтАм

тАля╗Уя║Оя║▒ тАк -тАмя║Тя╗ня╗Эя╗дя║Оя╗етАм

тАлтАк4тАмтАм

тАлтАк1410020034тАмтАм

тАля╗ля╗ия║Оя║А я╗ня║пя║Ня╗ия╗▓ я║╕я║Оя╗ля║йя╗▒тАм

тАлтАк745180тАмтАм

тАля╗Уя║Оя║▒ тАк -тАмя║Тя╗ня╗Эя╗дя║Оя╗етАм

тАлтАк48/62тАмтАм


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪5‬‬

‫‪1410020062‬‬

‫ﺍﻝﺴﻌﺩﻴﺔ ﺃﻤﺯﺍﻭﺩ‬

‫‪1232747‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪6‬‬

‫‪1410020063‬‬

‫ﺍﻝﺴﻌﺩﻴﺔ ﺒﻨﻌﻼ‬

‫‪886620‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪7‬‬

‫‪1410020064‬‬

‫ﻝﻭﺒﻨﺔ ﺒﻨﺎﻨﻲ‬

‫‪1050766‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪8‬‬

‫‪1410020076‬‬

‫ﻋﻼل ﺒﻭﻤﺎﻝﻙ‬

‫‪55479‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪9‬‬

‫‪1410020085‬‬

‫ﻨﻌﻴﻤﺔ ﺍﺼﺒﺎﻥ‬

‫‪90412‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪10‬‬

‫‪1410020086‬‬

‫ﺴﻜﻴﻨﺔ ﻋﺒﺎﺒﻭ‬

‫‪889928‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪11‬‬

‫‪1410020101‬‬

‫ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻋﺯﻭﺯﻱ‬

‫‪973803‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪12‬‬

‫‪1410020102‬‬

‫ﺃﻤﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺩﺨـــــﺭ‬

‫‪973751‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪13‬‬

‫‪1410020103‬‬

‫ﻨﺠﻴﺔ ﺍﻝﻭﺭﺩﻱ‬

‫‪1233132‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪14‬‬

‫‪1410020106‬‬

‫ﻤﻠﻴﻜﺔ ﺩﺍﻏﺭﻱ‬

‫‪973830‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪15‬‬

‫‪1410020108‬‬

‫ﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻠﻔﻘﻴﻪ‬

‫‪864989‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪16‬‬

‫‪1410020110‬‬

‫ﺍﻤﻴﻨﺔ ﻝﺤﺭﻴﺸﻲ‬

‫‪973821‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪17‬‬

‫‪1410020112‬‬

‫ﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﺤﻲ‬

‫‪748273‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪18‬‬

‫‪1410020123‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ‬

‫‪147512‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪19‬‬

‫‪1410020126‬‬

‫ﺍﻤﻴﻨﺔ ﻝﺯﺭﻕ‬

‫‪1124146‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪20‬‬

‫‪1410020128‬‬

‫ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﻝﺒﺭﻴﻡ‬

‫‪243296‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪21‬‬

‫‪1410020132‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﻔﻴﻼﻝﻲ‬

‫‪745161‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪22‬‬

‫‪1410020133‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻝﻌﺎﻓﻴﺔ‬

‫‪296565‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪23‬‬

‫‪1410020134‬‬

‫ﻴﻭﺴﻑ ﻁﻌﺎﻡ‬

‫‪1176979‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪24‬‬

‫‪1410020165‬‬

‫ﻋﺯﻴﺯ ﺒﻭﺭﺒﻌﺔ‬

‫‪342150‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪25‬‬

‫‪1410020167‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻝﻌﻠﻭﻱ‬

‫‪331545‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪26‬‬

‫‪1410020173‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﻐﻨﻲ ﺘﻠﻤﻡ‬

‫‪362783‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪27‬‬

‫‪1410020207‬‬

‫ﻝﻴﻠﻰ ﻝﻜﺤل‬

‫‪896431‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪28‬‬

‫‪1410020221‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﺤﺴﻭﻨﻲ‬

‫‪326727‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪49/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪29‬‬

‫‪1410020261‬‬

‫ﻓﻭﺯﻴﺔ ﺯﺍﻫﻴﺭ‬

‫‪90195‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪30‬‬

‫‪1410020263‬‬

‫ﻨﺒﻴﻠﺔ ﺴﻼﻤﻲ‬

‫‪897331‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪31‬‬

‫‪1413020016‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻕ ﻤﻬﺩﺍﻭﻱ‬

‫‪1261928‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪32‬‬

‫‪1413020018‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻓﺭﺍﻭ‬

‫‪1232678‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪33‬‬

‫‪1413020019‬‬

‫ﺍﻝﺨﻤﺎﺭ ﺍﻝﺤﺭﺵ‬

‫‪1261851‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪34‬‬

‫‪1413020020‬‬

‫ﺨﻠﻴل ﺴﻁﻴﺢ‬

‫‪1262147‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪35‬‬

‫‪1413020021‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﻤﺎﻝﺤﻲ‬

‫‪1261912‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪36‬‬

‫‪1413020023‬‬

‫ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻝﺯﻋﻴﻡ‬

‫‪1233191‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪37‬‬

‫‪1413020026‬‬

‫ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻭﻋﺴﻴﻼ‬

‫‪1177287‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪38‬‬

‫‪1413020029‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻨﻴﺔ ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻝﻌﻠﻭﻱ‬

‫‪1179049‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪39‬‬

‫‪1413020030‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺤﺭﻱ‬

‫‪884228‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪40‬‬

‫‪1413020031‬‬

‫ﺍﻤﻴﻨﺔ ﻤﺠﻐﻴﺭﻭ‬

‫‪988227‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪41‬‬

‫‪1413020035‬‬

‫ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺍﻻﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻭﻱ‬

‫‪1124888‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪42‬‬

‫‪1413020046‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﺎﻭﻱ‬

‫‪1124587‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪43‬‬

‫‪1413020047‬‬

‫ﺍﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺯﻫﺭ‬

‫‪316565‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪44‬‬

‫‪1411020007‬‬

‫ﺴﻌﺎﺩ ﻤﺯﺍﺒﻲ‬

‫‪1241572‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪45‬‬

‫‪1411020011‬‬

‫ﻨﺒﻴل ﺤﺠﺎﺠﻲ‬

‫‪1151843‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪46‬‬

‫‪1411020016‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻤﻭﻜﻲ‬

‫‪1151774‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪47‬‬

‫‪1411020020‬‬

‫ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻝﺨﻀﺭ‬

‫‪1124735‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪48‬‬

‫‪1411020021‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻌﻭ‬

‫‪342688‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪49‬‬

‫‪1411020023‬‬

‫ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺒﻭﺤﻭﺕ‬

‫‪164046‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪50‬‬

‫‪1411020024‬‬

‫ﺤﻨﺎﻥ ﺒﻨﺠﻠﻭﻥ‬

‫‪1045415‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪51‬‬

‫‪1411020027‬‬

‫ﺇﺩﺭﻴﺱ ﻋﺩﻨﺎﻥ‬

‫‪1232673‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪52‬‬

‫‪1411020030‬‬

‫ﺃﻡ ﻜﻠﺜﻭﻡ ﻭﺯﺍﻨﻲ ﺸﺎﻫﺩﻱ‬

‫‪1118300‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪50/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪53‬‬

‫‪1412020007‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ‬

‫‪1182229‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪54‬‬

‫‪1412020009‬‬

‫ﺤﻔﻴﻅﺔ ﺴﻔﺎﻥ‬

‫‪1240615‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪55‬‬

‫‪1412020017‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﻤﺤﺏ‬

‫‪242321‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪56‬‬

‫‪1412020020‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺼﺒﺎﺭ‬

‫‪316563‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪57‬‬

‫‪1412020030‬‬

‫ﻏﺯﻻﻥ ﺒﻨﺤﺎﺩﻴﻥ‬

‫‪1261305‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪58‬‬

‫‪1412020032‬‬

‫ﻝﺤﺴﻥ ﻓﺘﺎل‬

‫‪305409‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪59‬‬

‫‪1412020033‬‬

‫ﺴﻨﺎﺀ ﺸﺭﻭﻉ‬

‫‪1045175‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪60‬‬

‫‪1412020041‬‬

‫ﻓﻭﺯﻴﺔ ﺘﻨﺎﻥ‬

‫‪890367‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪61‬‬

‫‪1412020046‬‬

‫ﺤﻤﻴﺩ ﻤﺴﺎﻋﻴﺩ‬

‫‪1240086‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪62‬‬

‫‪1412020047‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻤﻭﻤﻥ‬

‫‪364582‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪63‬‬

‫‪1412020049‬‬

‫ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺍﻭﻝﺤﺎﺝ‬

‫‪1177422‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪64‬‬

‫‪1412020050‬‬

‫ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻝﻴﻭﺴﻔﻲ‬

‫‪1178097‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪65‬‬

‫‪1412020052‬‬

‫ﺍﻝﻘﺒﻠﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ‬

‫‪1178094‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪66‬‬

‫‪1412020054‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺎﻤﻭﺵ‬

‫‪1178971‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪67‬‬

‫‪1412020055‬‬

‫ﻓﺭﻴﺩ ﺍﻋﻴﻭﻨﻲ‬

‫‪1232640‬‬

‫ﻓﺎﺱ ‪ -‬ﺒﻭﻝﻤﺎﻥ‬

‫‪1‬‬

‫‪301020005‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻫﺒﺎﺩﻱ‬

‫‪1043983‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪2‬‬

‫‪301020006‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻤﻬﻥ‬

‫‪1152628‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪3‬‬

‫‪301020007‬‬

‫ﺠﻤﺎل ﺒﻭﻋﻭﻝﺘﻴﻥ‬

‫‪1152635‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪4‬‬

‫‪301020009‬‬

‫ﻝﻴﻠﺔ ﻤﻴﻤﻲ‬

‫‪1178010‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪5‬‬

‫‪301020010‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺍﺒﻭﻨﺎﺸﻁ‬

‫‪1232660‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪6‬‬

‫‪301020011‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﺭﻓﺎﻭﻱ‬

‫‪1232986‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪7‬‬

‫‪301020012‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﺩ‬

‫‪1233397‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪8‬‬

‫‪301020014‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺒﻭﺩﻱ‬

‫‪1264693‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪9‬‬

‫‪301020015‬‬

‫ﺒﻭﺸﻌﻴﺏ ﺍﻝﺒﻭﻫﺎﻝﻲ‬

‫‪1044056‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪51/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪10‬‬

‫‪301020016‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﻬﺭﻭﺸﻲ‬

‫‪1151908‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪11‬‬

‫‪301020017‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﻨﺎﺠﻡ‬

‫‪90820‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪12‬‬

‫‪301020019‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﻭﺨﺒﻭﺭﻭ‬

‫‪1178114‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪13‬‬

‫‪301020021‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻝﺒﺎﺯ‬

‫‪1268796‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪14‬‬

‫‪301020025‬‬

‫ﺤﻔﻴﻅﺔ ﺍﻤﺯﻴﻎ‬

‫‪1232734‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪15‬‬

‫‪301020026‬‬

‫ﻝﻁﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻔﺴﺎﻭﻱ‬

‫‪1233187‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪16‬‬

‫‪301020028‬‬

‫ﺒﻭﺒﻜﺭ ﺤﻤﻴﺸﺎﺕ‬

‫‪1241554‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪17‬‬

‫‪301020030‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺵ‬

‫‪716585‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪18‬‬

‫‪301020032‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻋﺩﺍﺩ‬

‫‪1177180‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪19‬‬

‫‪301020037‬‬

‫ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺸﻔﻭﻕ‬

‫‪744997‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪20‬‬

‫‪301020038‬‬

‫ﻨﻌﻴﻤﺔ ﻤﻭﺸﺘﺎﺵ‬

‫‪748336‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪21‬‬

‫‪301020052‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻠﻴﺙ‬

‫‪181153‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪22‬‬

‫‪301020055‬‬

‫ﻨﻌﻴﻤﺔ ﺍﺘﺒﻴﺭ‬

‫‪899274‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪23‬‬

‫‪0302020002‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺒﻜﺭ‬

‫‪1240473‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪24‬‬

‫‪0302020003‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺎﺠﻴﺩ ﺍﺒﺤﺩﻭ‬

‫‪1240322‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪25‬‬

‫‪0302020007‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻴﺕ ﻝﻭﺘﻭ‬

‫‪1178906‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪26‬‬

‫‪0302020008‬‬

‫ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻨﻲ ﺴﻌﻴﺩﺓ‬

‫‪890696‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪27‬‬

‫‪0302020009‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻝﻴﻭﺴﻔﻲ‬

‫‪1240358‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪28‬‬

‫‪0302020010‬‬

‫ﺍﻝﻜﺎﺩﻱ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ‬

‫‪190175‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪29‬‬

‫‪0302020011‬‬

‫ﻨﺎﻴﺕ ﺍﻝﺤﺎﺝ ﺒﻭﺒﻜﺭ‬

‫‪210003‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪30‬‬

‫‪0302020015‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺍﺤﺩ‬

‫‪297174‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪31‬‬

‫‪0302020017‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻴﻡ ﺘﻭﻫﻤﻭ‬

‫‪1233695‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪32‬‬

‫‪0303020002‬‬

‫ﺍﻝﻌﻁﺭﻱ ﻨﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ‬

‫‪1151692‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪33‬‬

‫‪0303020006‬‬

‫ﺃﻗﻨﻭﺵ ﻋﻠﻲ‬

‫‪340937‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪52/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪34‬‬

‫‪0303020009‬‬

‫ﺯﻝﻔﻲ ﻓﺎﻁﻴﻤﺔ‬

‫‪1177167‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪35‬‬

‫‪0304020006‬‬

‫ﺨﻠﻴﺩ ﺍﻝﻘﺩﻴﺭﻱ‬

‫‪1124696‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪36‬‬

‫‪0304020012‬‬

‫ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺒﻜﺎﺭﻱ‬

‫‪1261497‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪37‬‬

‫‪0304020013‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﺯﻴﺎﻥ‬

‫‪1262052‬‬

‫ﻜﻠﻤﻴﻡ ‪ -‬ﺍﻝﺴﻤﺎﺭﺓ‬

‫‪1‬‬

‫‪701020023‬‬

‫ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺼﺭﺍﺥ‬

‫‪363646‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪2‬‬

‫‪701020026‬‬

‫ﻴﻭﺴﻑ ﺨﻠﻭﻕ‬

‫‪1233343‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪3‬‬

‫‪701020030‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻝﻪ ﺒﻠﺨﺎﻝﻔﻲ‬

‫‪1124315‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪4‬‬

‫‪701020052‬‬

‫ﻝﻁﻴﻔﺔ ﻁﺭﻭﺱ‬

‫‪1152035‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪5‬‬

‫‪701020056‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻭﻴﻐﻑ‬

‫‪1123927‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪6‬‬

‫‪701020057‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻌﻠﻭﻱ ﺍﻝﻌﻤﺎﺭﻱ‬

‫‪1240173‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪7‬‬

‫‪701020062‬‬

‫ﺍﻝﻐﺯﻭﺍﻨﻲ ﻫﺎﺘﺵ‬

‫‪1233140‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪8‬‬

‫‪701020063‬‬

‫ﻨﺯﻫﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻝﻁﺎﻫﺭﻱ‬

‫‪1124438‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪9‬‬

‫‪701020079‬‬

‫ﻨﺠﺎﺓ ﻤﻨﺴﻭﻡ‬

‫‪899936‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪10‬‬

‫‪701020084‬‬

‫ﻜﻤﺎل ﺍﻝﻤﻘﺘﺩﻱ‬

‫‪297500‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪11‬‬

‫‪701020088‬‬

‫ﻤﺭﻴﻡ ﻋﻤﺎﻝﻙ‬

‫‪54914‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪12‬‬

‫‪701020090‬‬

‫ﺤﻔﻴﻅﺔ ﺍﻝﻤﺭﺒﺎﺡ‬

‫‪90760‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪13‬‬

‫‪701020091‬‬

‫ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺠﻠﻭﻥ‬

‫‪890200‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪14‬‬

‫‪701020093‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻋﻠﻴﻠﻲ‬

‫‪1240861‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪15‬‬

‫‪701020096‬‬

‫ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻠﻌﺴﺭﻱ‬

‫‪1240177‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪16‬‬

‫‪701020097‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻁﻲ ﺍﻝﻤﺯﻜﻭﻁﻲ‬

‫‪1241342‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪17‬‬

‫‪701020098‬‬

‫ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺩﺭﺩﺍﺒﻲ‬

‫‪899148‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪18‬‬

‫‪701020099‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺒﻭ ﺍﻝﻬﺎﺯ‬

‫‪367842‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪19‬‬

‫‪701020100‬‬

‫ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﺴﻤﻴﺭ‬

‫‪1240842‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪20‬‬

‫‪701020105‬‬

‫ﺤﻔﻴﻅ ﻤﺤﺭﺍﺵ‬

‫‪177993‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪53/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪21‬‬

‫‪701020145‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺒﻭﺴﻨﺔ‬

‫‪1124915‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪22‬‬

‫‪701020154‬‬

‫ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻴﻁﻴﻥ‬

‫‪90987‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪23‬‬

‫‪701020157‬‬

‫ﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻌﻼﺀ‬

‫‪90667‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪24‬‬

‫‪701020172‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﺴﻁ ﺍﻴﺕ ﺒﻨﻠﻌﺴل‬

‫‪323654‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪25‬‬

‫‪701020182‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ ﺃﺨﻤﺎﺼﻲ‬

‫‪347113‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪26‬‬

‫‪701020191‬‬

‫ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺒﺭﻴﺵ‬

‫‪364449‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪27‬‬

‫‪701020192‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺴﺭﺍﺝ‬

‫‪242546‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪28‬‬

‫‪701020196‬‬

‫ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﻥ ﻜﻭﺩ‬

‫‪1050941‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪29‬‬

‫‪701020197‬‬

‫ﻨﺴﺭﻴﻥ ﻁﺎﻝﺒﻲ‬

‫‪1124590‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪30‬‬

‫‪701020207‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﻝﻁﺭﺵ‬

‫‪1045201‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪31‬‬

‫‪702020012‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﻜﺭﻜﺎﻥ‬

‫‪1241320‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪32‬‬

‫‪702020018‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﺃﻴﺕ ﺍﺤﺴﺎﻴﻥ‬

‫‪1179002‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪33‬‬

‫‪702020019‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺭﻱ‬

‫‪1240978‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪34‬‬

‫‪702020020‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻭﺴﻌﻴﺩ‬

‫‪1241309‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪35‬‬

‫‪702020026‬‬

‫ﺍﺩﺭﻴﺱ ﺍﺯﻝﺤﺎﻁ‬

‫‪1179016‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪36‬‬

‫‪702020028‬‬

‫ﻤﻭﻻﻱ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﺒﻭﻤﺴﻬﻭﻝﻲ‬

‫‪1240383‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪37‬‬

‫‪702020029‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺘﻘﻲ‬

‫‪1240483‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪38‬‬

‫‪702020030‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ‬

‫‪1240967‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪39‬‬

‫‪702020066‬‬

‫ﻡ ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻻﺩﺭﻴﺴﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻝﻲ‬

‫‪1124110‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪40‬‬

‫‪702020076‬‬

‫ﺼﺎﻝﺢ ﻨﻭﻋﺎﻡ‬

‫‪716911‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪41‬‬

‫‪702020081‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﻜﻭﺒﺭﻱ‬

‫‪90654‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪42‬‬

‫‪702020082‬‬

‫ﻫﺸﺎﻡ ﻝﻤﺼﺎﻴﺘﻲ‬

‫‪1177891‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪43‬‬

‫‪702020104‬‬

‫ﻤﻭﻻﻱ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﻲ‬

‫‪1050572‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪44‬‬

‫‪703020002‬‬

‫ﻴﻭﺴﻑ ﻤﺭﺨﻭﺹ‬

‫‪1044709‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪54/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪45‬‬

‫‪703020007‬‬

‫ﻨﺠﻴﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﻨﻲ‬

‫‪1161026‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪46‬‬

‫‪703020020‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻨﻭﻴﻨﻲ‬

‫‪1241178‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪47‬‬

‫‪703020021‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻔﻀﻴﻠﻲ‬

‫‪1241162‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪48‬‬

‫‪703020024‬‬

‫ﻨﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺯﻴﻨﺒﺔ‬

‫‪1241183‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪49‬‬

‫‪703020040‬‬

‫ﻓﻭﺯﻴﺔ ﻝﺤﺴﻴﻨﻲ‬

‫‪1182194‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪50‬‬

‫‪703020042‬‬

‫ﺤﻨﺎﻥ ﺍﻝﺩﺤﻤﺎﻨﻲ‬

‫‪1261461‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪51‬‬

‫‪703020051‬‬

‫ﺒﺴﻴﻡ ﺠﻤﺎﻉ‬

‫‪1152930‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪52‬‬

‫‪703020060‬‬

‫ﺍﻝﺭﻴﺎﺤﻲ ﺒﺘﺎﻭﻱ‬

‫‪1161079‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪53‬‬

‫‪703020066‬‬

‫ﺍﻝﻁﻴﺏ ﺍﻤﺯﺭﻀﺕ‬

‫‪1241203‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪54‬‬

‫‪703020073‬‬

‫ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﺍﻜﺭﺍﻤﻁﺔ‬

‫‪1261692‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪55‬‬

‫‪703020078‬‬

‫ﻋﻤﺭ ﺍﺩﺤﻴﻡ‬

‫‪374077‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪56‬‬

‫‪704020017‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻭ‬

‫‪1240866‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪57‬‬

‫‪704020022‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺠﻠﻴل ﻜﻨﻲ‬

‫‪1153404‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪58‬‬

‫‪704020026‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻜﺭﻴﺵ‬

‫‪78808‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪59‬‬

‫‪704020028‬‬

‫ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺭﺯﻭﻗﻲ‬

‫‪1241269‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪60‬‬

‫‪704020031‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻴﻊ ﺍﻝﺘﻭﻴﺭﻱ‬

‫‪1233698‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪61‬‬

‫‪704020032‬‬

‫ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﺨﻲ‬

‫‪1241299‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪62‬‬

‫‪704020034‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻴﻡ ﺍﻤﻴﻥ‬

‫‪1159424‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪63‬‬

‫‪704020041‬‬

‫ﻨﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎﺭﻱ‬

‫‪1241384‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪64‬‬

‫‪704020052‬‬

‫ﺯﻜﻴﺔ ﺼﺒﺭﻱ‬

‫‪1241380‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪65‬‬

‫‪704020053‬‬

‫ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻝﻬﻼﻝﻲ‬

‫‪1241066‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪66‬‬

‫‪704020057‬‬

‫ﺠﻤﺎل ﺍﻝﻌﻴﺸﻲ‬

‫‪364510‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪67‬‬

‫‪704020059‬‬

‫ﻓﻭﺯﻴﺔ ﻻﺭﻗﻭ‬

‫‪1182199‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪68‬‬

‫‪704020065‬‬

‫ﺤﻤﻴﺩ ﻋﺩﻨﺎﻥ‬

‫‪90799‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪55/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪69‬‬

‫‪704020068‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻝﺤﻤﻴﻥ‬

‫‪1233385‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪70‬‬

‫‪704020072‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩ ﺓ ﺒﻨﺸﻠﻴﺨﺔ‬

‫‪864562‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪71‬‬

‫‪704020082‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻥ ﺍﻝﺠﻴﻼﻝﻲ‬

‫‪1241248‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪72‬‬

‫‪704020093‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﻀﺎﻓﺭﻱ‬

‫‪1153111‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪73‬‬

‫‪704020097‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﻝﺤﻠﻭ‬

‫‪1261848‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪74‬‬

‫‪704020107‬‬

‫ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﻭﺘﻨﻭﺭﺓ‬

‫‪90399‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪75‬‬

‫‪704020113‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﻌﻭﺩﻱ‬

‫‪1233111‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪76‬‬

‫‪705020004‬‬

‫ﺒﺎﺸﺔ ﺍﻴﺕ ﻗﺎﺴﻡ‬

‫‪1177149‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪77‬‬

‫‪705020008‬‬

‫ﻴﺎﺴﻴﺭ ﺍﺒﺎﺭﻭ‬

‫‪1232644‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪78‬‬

‫‪705020010‬‬

‫ﺁﻤﻨﺔ ﺭﻭﺍﻤﺯﻱ‬

‫‪1152980‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪79‬‬

‫‪705020011‬‬

‫ﺍﻝﻀﻭ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻱ‬

‫‪1241175‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪80‬‬

‫‪705020013‬‬

‫ﺍﺩﺭﻴﺱ ﺒﺨﻲ‬

‫‪1240951‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪81‬‬

‫‪705020020‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻝﺨﻀﺭ‬

‫‪1240184‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪82‬‬

‫‪705020021‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻜﺒﻴﺭ‬

‫‪651803‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪83‬‬

‫‪705020025‬‬

‫ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺸﻭﻜﻴﺭﻱ‬

‫‪887724‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪84‬‬

‫‪705020028‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻨﺎﻓﺩ‬

‫‪1051469‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪85‬‬

‫‪705020036‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﺍﻝﺒﻬﺠﺔ‬

‫‪1176757‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪86‬‬

‫‪705020038‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻨﺎﻥ‬

‫‪369694‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪87‬‬

‫‪705020040‬‬

‫ﺤﻔﻴﻅ ﺘﻴﻘﺭﺕ‬

‫‪1044202‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪88‬‬

‫‪705020043‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺯﻴﻴل‬

‫‪297297‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪89‬‬

‫‪705020048‬‬

‫ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻗﺸﻌﻡ‬

‫‪176243‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪90‬‬

‫‪705020060‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﻨﺠﻴﻡ‬

‫‪372772‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪91‬‬

‫‪707020002‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﺍﻝﺤﺠﺎﻤﻲ‬

‫‪988936‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪92‬‬

‫‪707020003‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﻤﻜﻭﺍﺭ‬

‫‪1241561‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪56/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬

‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫‪93‬‬

‫‪707020007‬‬

‫ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺭﻓﺎﻋﻲ‬

‫‪1052593‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪94‬‬

‫‪707020008‬‬

‫ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻴﺕ ﻝﻜﻨﻭﻱ‬

‫‪1152563‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪95‬‬

‫‪707020010‬‬

‫ﺒﺸﺭﻯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺔ‬

‫‪1241251‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪96‬‬

‫‪707020011‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺠﻠﻴل ﺒﻭﻫﻲ‬

‫‪1241292‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪97‬‬

‫‪707020012‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﺒﻭﻴﻜﺭﻭﺍﻥ‬

‫‪1241481‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪98‬‬

‫‪707020017‬‬

‫ﺍﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﻭﻗﻲ‬

‫‪1241272‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪99‬‬

‫‪707020026‬‬

‫ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻭﺭﺓ‬

‫‪988337‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪100‬‬

‫‪707020027‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺠﻠﻴل ﺍﻜﻭﺠﻜﺎل‬

‫‪1241246‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪101‬‬

‫‪707020034‬‬

‫ﺨﻠﻴل ﺍﻝﻌﺒﻴﺩ‬

‫‪242285‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪102‬‬

‫‪707020035‬‬

‫ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺴﻬﺎﻡ‬

‫‪61126‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪103‬‬

‫‪707020036‬‬

‫ﻤﺎﻝﻜﺔ ﺍﻝﻴﻌﻘﻭﺒﻲ‬

‫‪748275‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪104‬‬

‫‪707020040‬‬

‫ﺤﻔﻴﻀﺔ ﺍﺒﻭ ﺍﻝﺴﺘﺔ‬

‫‪1232908‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪105‬‬

‫‪707020043‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺯﻜﻴﻁﻲ‬

‫‪1240872‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪106‬‬

‫‪707020044‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺸﻬﺒﻭﻥ‬

‫‪366441‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪107‬‬

‫‪707020045‬‬

‫ﻋﻤﺭ ﻓﺎﻴﺯ‬

‫‪1233198‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪108‬‬

‫‪707020050‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻴﺎﻗﻴﻥ‬

‫‪716783‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪109‬‬

‫‪707020054‬‬

‫ﻓﺘﻴﺤﺔ ﺍﻻﺩﺭﻴﺴﻲ‬

‫‪1152887‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪110‬‬

‫‪707020056‬‬

‫ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻠﺠﺎﻭﻱ‬

‫‪90102‬‬

‫ﻤﺭﺍﻜﺵ ‪ -‬ﺘﺎﻨﺴﻴﻔﺕ ‪ -‬ﺍﻝﺤﻭﺯ‬

‫‪1‬‬

‫‪1301020019‬‬

‫ﺍﻤﺎل ﻝﻭﻏﻭﻱ‬

‫‪1124649‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪2‬‬

‫‪1301020024‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﺍﺯﺍﻱ‬

‫‪770797‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪3‬‬

‫‪1301020069‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻹﻝﻪ ﺸﺒﻭﻙ‬

‫‪375530‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪4‬‬

‫‪1301020075‬‬

‫ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﻲ‬

‫‪90057‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪5‬‬

‫‪1301020076‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﻀﺎﻭﻱ‬

‫‪90245‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪6‬‬

‫‪1301020077‬‬

‫ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﻨﻴﺸﺔ‬

‫‪90531‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪57/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪7‬‬

‫‪1301020078‬‬

‫ﺤﺩﻭﺸﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ‬

‫‪244547‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪8‬‬

‫‪1301020079‬‬

‫ﻓﺅﺍﺩ ﻝﺸﻬﺏ‬

‫‪1044145‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪9‬‬

‫‪1301020080‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﻨﻌﻴﻡ‬

‫‪1050523‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪10‬‬

‫‪1301020081‬‬

‫ﺍﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻭﺍﻨﻲ‬

‫‪1050533‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪11‬‬

‫‪1301020082‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻤﺤﺴﻥ‬

‫‪1050583‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪12‬‬

‫‪1301020124‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﻁﺎﻝﺒﻲ‬

‫‪143877‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪13‬‬

‫‪1301020126‬‬

‫ﻴﺩﻴﻥ ﻓﺅﺍﺩ‬

‫‪171460‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪14‬‬

‫‪1301020133‬‬

‫ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﻨﻴﺭ‬

‫‪390373‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪15‬‬

‫‪1301020139‬‬

‫ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭﻱ ﻫﻴﺸﺎﻡ‬

‫‪1113441‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪16‬‬

‫‪1301020140‬‬

‫ﺠﻤﺎل ﺒﻭﻤﺯﻭﺍﺩ‬

‫‪1151868‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪17‬‬

‫‪1301020142‬‬

‫ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻭﻋﺴﻭ‬

‫‪1161027‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪18‬‬

‫‪1301020143‬‬

‫ﻓﺎﺭﺱ ﻤﻭﻻﻱ ﺤﻔﻴﻅ‬

‫‪1176684‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪19‬‬

‫‪1301020144‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﻋﻠﻲ‬

‫‪1178020‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪20‬‬

‫‪1301020146‬‬

‫ﺍﻋﺒﻭﺭ ﺸﺭﻴﻑ‬

‫‪1232632‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪21‬‬

‫‪1301020150‬‬

‫ﺯﻫﻭﺭ ﻝﺼﻔﺭ‬

‫‪90884‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪22‬‬

‫‪1301020156‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺤﺒﻭﺵ‬

‫‪882972‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪23‬‬

‫‪1301020157‬‬

‫ﻤﻠﻴﻜﺔ ﺒﻨﺯﺭﻭ‬

‫‪883227‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪24‬‬

‫‪1301020162‬‬

‫ﺨﺎﺩﻱ ﻤﻭﻨﺔ‬

‫‪1151875‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪25‬‬

‫‪1301020169‬‬

‫ﺍﺴﻌﻴﺩ ﺍﺯﻨﻴﻨﻲ‬

‫‪738127‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪26‬‬

‫‪1301020172‬‬

‫ﻨﺠﻭﻯ ﺴﻜﺎﺡ‬

‫‪1052430‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪27‬‬

‫‪1301020173‬‬

‫ﻴﺎﻤﻨﺔ ﺸﻬﻴﺩ‬

‫‪1123689‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪28‬‬

‫‪1301020175‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﻜﻨﺎﻨﻲ‬

‫‪1153234‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪29‬‬

‫‪1301020176‬‬

‫ﻗﻤﺭ ﺒﻠﺒﻭل‬

‫‪1151715‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪30‬‬

‫‪1301020177‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﺯﻫﺭﺍﺀ ﺍﻝﻘﺼﺒﻲ‬

‫‪1151867‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪58/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪31‬‬

‫‪1302020007‬‬

‫ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺩﺍﺡ‬

‫‪1123948‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪32‬‬

‫‪1302020011‬‬

‫ﺒﺭﻓﻴﻊ ﻨﻌﻴﻤﺔ‬

‫‪738109‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪33‬‬

‫‪1302020013‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﺤﺎﻥ‬

‫‪61100‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪34‬‬

‫‪1302020014‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﻭﺸﻜﺭﺍﺩﻱ‬

‫‪55428‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪35‬‬

‫‪1302020022‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺯﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ‬

‫‪1153302‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪36‬‬

‫‪1302020023‬‬

‫ﺍﻗﺴﺎﺒﻲ ﺤﺴﻥ‬

‫‪988499‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪37‬‬

‫‪1302020027‬‬

‫ﺯﻜﻴﺔ ﻗﺸﻴﻘﺵ‬

‫‪1233332‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪38‬‬

‫‪1302020029‬‬

‫ﺃﺒﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ‬

‫‪368225‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪39‬‬

‫‪1302020042‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﻋﺎﻤﺭ‬

‫‪1124626‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪40‬‬

‫‪1303020016‬‬

‫ﺃﺒﻭﺒﻜﺭ ﺒﻨﺨﻀﺭﺓ‬

‫‪988752‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪41‬‬

‫‪1303020017‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﻔﻼﻕ‬

‫‪1050589‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪42‬‬

‫‪1303020018‬‬

‫ﺍﻋﻤﺭ ﺍﺠﺒﺭﻱ‬

‫‪1052394‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪43‬‬

‫‪1303020022‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻓﺭﺩﻭ‬

‫‪716613‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪44‬‬

‫‪1304020017‬‬

‫ﻤﻭﻨﻴﺔ ﺒﻨﻌﺎﺸﻴﺭ‬

‫‪1050780‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪45‬‬

‫‪1304020021‬‬

‫ﺍﻝﺤﺒﻴﺏ ﺍﻝﻌﻭﻨﻲ‬

‫‪91021‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪46‬‬

‫‪1304020027‬‬

‫ﺍﻝﺘﻬﺎﻤﻲ ﺒﻠﻐﺎﺯﻱ‬

‫‪1153373‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪47‬‬

‫‪1304020033‬‬

‫ﻨﻌﻴﻤﺔ ﺍﻝﺭﺍﺯﻗﻲ‬

‫‪1240711‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪48‬‬

‫‪1304020057‬‬

‫ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﻐﺭﻴﺏ‬

‫‪1176731‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪49‬‬

‫‪1304020064‬‬

‫ﻴﻭﻨﺱ ﺭﻴﺩﻭ‬

‫‪1044282‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪50‬‬

‫‪1304020065‬‬

‫ﺒﻨﺎﺼﺭ ﻭﺼﻭﻓﻲ‬

‫‪1050235‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪51‬‬

‫‪1305020021‬‬

‫ﻋﺯﻴﺯ ﺍﻝﺠﻐﺭﻴﺩ‬

‫‪374186‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪52‬‬

‫‪1305020022‬‬

‫ﻝﺤﺴﻥ ﻋﺒﻴﺩﻱ‬

‫‪789820‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪53‬‬

‫‪1305020039‬‬

‫ﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﺘﻐﻼﻭﻱ‬

‫‪1233661‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪54‬‬

‫‪1305020048‬‬

‫ﻝﺤﺴﻥ ﻜﺭﺍﻭﻱ‬

‫‪1152237‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪59/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪55‬‬

‫‪1305020069‬‬

‫ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺩﺍﺤﻤﻭ‬

‫‪1232956‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪56‬‬

‫‪1305020072‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﻭﺕ‬

‫‪59586‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪57‬‬

‫‪1305020075‬‬

‫ﻝﺤﺴﻥ ﺒﻭﻋﻼﻭﻱ‬

‫‪213372‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪58‬‬

‫‪1305020077‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺩﻴﺭﻱ‬

‫‪1052444‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪59‬‬

‫‪1305020079‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﻭﺩﻴﺭﻭ‬

‫‪1262014‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪60‬‬

‫‪1305020081‬‬

‫ﺍﻝﻬﻭﺍﺭﻱ ﺃﻋﺯﺍﺏ‬

‫‪1052423‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪61‬‬

‫‪1305020084‬‬

‫ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻴﻔﻠﺢ‬

‫‪1182183‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪62‬‬

‫‪1305020085‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﺨﺭﺩﻱ‬

‫‪1240916‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪63‬‬

‫‪1305020086‬‬

‫ﺯﺍﻴﺩ ﺒﻭﻤﻴﺔ‬

‫‪1153263‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪64‬‬

‫‪1305020087‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﺒﻭﺯ‬

‫‪1052455‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪65‬‬

‫‪1305020088‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺠﻭﻁ‬

‫‪1178105‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪66‬‬

‫‪1305020092‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻜﺭﺍﻭﻱ‬

‫‪1261263‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪67‬‬

‫‪1305020093‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻘﺎ‬

‫‪1240935‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪68‬‬

‫‪1305020094‬‬

‫ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﺭﺍﻭﻱ‬

‫‪1232745‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪69‬‬

‫‪1305020095‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻏﺭﻭﺽ‬

‫‪1182327‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪70‬‬

‫‪1305020097‬‬

‫ﻤﻭﺤﻰ ﺃﺨﺒﻭ‬

‫‪1262045‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪71‬‬

‫‪1305020099‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻴﺎﻥ‬

‫‪1153225‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪72‬‬

‫‪1305020100‬‬

‫ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺩﻴﺩﻴﺵ‬

‫‪1261440‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪73‬‬

‫‪1305020106‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻓﺘﻭ‬

‫‪1177086‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪74‬‬

‫‪1305020113‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ‬

‫‪1153213‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪75‬‬

‫‪1305020116‬‬

‫ﺍﺩﺭﻴﺱ ﺭﺯﻭﻕ‬

‫‪1233568‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪76‬‬

‫‪1305020117‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺤﻔﻴﺎﻨﻲ‬

‫‪1153268‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪77‬‬

‫‪1305020119‬‬

‫ﻤﻠﻴﻜﺔ ﺠﻤﺎﻋﻲ‬

‫‪1241690‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪78‬‬

‫‪1305020129‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻁﻴﺏ‬

‫‪1233685‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪60/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪79‬‬

‫‪1305020132‬‬

‫ﻤﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﺭﻱ‬

‫‪1176772‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪80‬‬

‫‪1305020133‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﻤﺠﺩﻭﺒﻲ‬

‫‪1153251‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪81‬‬

‫‪1305020137‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺒﻭﻤﺩﻴﺎﻥ‬

‫‪342083‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪82‬‬

‫‪1305020139‬‬

‫ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﺒﻁ‬

‫‪988404‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪83‬‬

‫‪1305020141‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻋﺭﺍﺒﺔ‬

‫‪366582‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪84‬‬

‫‪1305020142‬‬

‫ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻭﺸﺘﻰ‬

‫‪1153196‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪85‬‬

‫‪1305020144‬‬

‫ﻫﻨﺩ ﺤﺩﻭﺵ‬

‫‪738140‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪86‬‬

‫‪1305020145‬‬

‫ﺤﻨﺎﻥ ﺒﺯﺍﻭﻱ‬

‫‪1153246‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪87‬‬

‫‪1305020146‬‬

‫ﺭﻀﻭﺍﻥ ﻤﺭﺯﻭﻗﻲ‬

‫‪346741‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪88‬‬

‫‪1305020147‬‬

‫ﻋﻤﺭ ﺒﻭﺤﺎﻤﺩﻱ‬

‫‪90633‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪89‬‬

‫‪1305020148‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻤﺭﺯﻭﻙ‬

‫‪743764‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪90‬‬

‫‪1305020149‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻝﺼﺩﻗﻲ‬

‫‪748475‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪91‬‬

‫‪1305020154‬‬

‫ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﺍﻝﻴﻭﺴﻔﻲ‬

‫‪1178930‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪92‬‬

‫‪1305020155‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺨﺎﻝﻔﻲ‬

‫‪1050573‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪93‬‬

‫‪1306020005‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻝﻐﻨﻲ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ‬

‫‪1153318‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪94‬‬

‫‪1306020006‬‬

‫ﺍﺤﻤﺎﺩ ﻫﺎﺒﻲ‬

‫‪1152241‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪95‬‬

‫‪1306020007‬‬

‫ﻤﻭﻻﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻤﻭﻨﻲ‬

‫‪1182244‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪96‬‬

‫‪1306020010‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩ ﺒﻭﺤﻔﺎﻅ‬

‫‪1045718‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪97‬‬

‫‪1306020014‬‬

‫ﺭﺸﻴﺩ ﻜﻨﻴﻜﺴﻲ‬

‫‪333932‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪98‬‬

‫‪1306020016‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻭﻝﺭﻭﺵ‬

‫‪1153317‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪99‬‬

‫‪1306020018‬‬

‫ﺒﺩﺭ ﺸﺩﺍﺩﻱ‬

‫‪1232933‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪100‬‬

‫‪1306020019‬‬

‫ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺩﺍﺩﺓ‬

‫‪1052376‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪101‬‬

‫‪1306020020‬‬

‫ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺤﺩﻭﺵ‬

‫‪1153280‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪102‬‬

‫‪1306020026‬‬

‫ﺍﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﻲ‬

‫‪1153277‬‬

‫ﻤﻜﻨﺎﺱ ‪ -‬ﺘﺎﻓﻴﻼﻝﺕ‬

‫‪61/62‬‬


‫ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ‬

‫)(‪ &' #‬ء ا ‪ $% #‬ا‪ #‬ن ا! ءة ا ج ار او إ ر أ ة ا‬ ‫ا‪2 3‬ي ا‪01‬ادي ‪ -‬دورة ‪- 2010‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ‬

‫اآ د‪4‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺭﻗــﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ‬ ‫‪1‬‬

‫‪0101020004‬‬

‫ﺒﻨﺎﺼﺭ ﺒﻨﺎﺼﺭﻱ‬

‫‪1261320‬‬

‫ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺫﻫﺏ ‪ -‬ﻝﻜﻭﻴﺭﺓ‬

‫‪2‬‬

‫‪0101020005‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻝﻤﻴﻥ‬

‫‪1153249‬‬

‫ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺫﻫﺏ ‪ -‬ﻝﻜﻭﻴﺭﺓ‬

‫‪62/62‬‬

لائحة الناجحين في الامتحان المهني دورة 2010الدرجة 1 اعدادي  

لائحة الناجحين في الامتحان المهني دورة 2010الدرجة 1 اعدادي

لائحة الناجحين في الامتحان المهني دورة 2010الدرجة 1 اعدادي  

لائحة الناجحين في الامتحان المهني دورة 2010الدرجة 1 اعدادي

Advertisement