Page 1

dt

ar R 0,- febru PA 0 25. S .0 nest . 2 g se kr eldin

ve

ilm

Konference København 13. og 14. april 2011 PRE - Workshop 12. april 2011

Tilmeld dig direkte på:

www.ibceuroforum.dk/eu

EU-udbud 2011 • Retspraksis – den seneste udvikling i Danmark og EU

Hør blandt andre:

• Aktuelt fra EU-Kommissionen

Landsdommer Kirsten Thorup formand for Klagenævnet for Udbud

• Loven om håndhævelse – de praktiske udfordringer • O  PP, OPS og OPI – udbudsretlige & praktiske ­udfordringer • F unktionsudbud, rammeaftaler, miniudbud og minimumskrav • U  dbudspligt? – undtagelserne i artikel 30/31, udbud uden for udbudsdirektiverne & kontraktændringer

Ekspeditionssekretær Claudio Romanini EU-Kommissionen

SAmt talere fra: Kromann Reumert Københavns Universitet Århus Sygehus

Pre-workshop: Kontrakter i relation til EU-udbud

Lind Cadovius Kammeradvokaten Bech-Bruun Region Syddanmark HORTEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

www.ibceuroforum.dk

For advokater: Konference 13 lektioner

Pre-workshop 4 lektioner


EU-udbud 2011

– dit årlige forum for opdatering og diskussion

IBC Euroforum byder for 11. år i træk velkommen til den årlige konference om EU-udbud. Konferencen EU-udbud 2011 er det oplagte forum for dig, der har udbudsprocessen som en væsentlig del af dit virkeområde, og som derfor har brug for at være opdateret på den seneste udvikling. Omdrejningspunktet er de juridiske problemstillinger, der relaterer sig til arbejdet med EU-udbud, og konferencen byder på lovgivningsmæssig opdatering, indblik i seneste retspraksis, diskussion af særligt aktuelle udbudsretlige problemstillinger samt ikke mindst udveksling af erfaringer med udbud i praksis. Hør panelet af førende udbudsspecialister

Vi byder i år velkommen til et stærkt talerpanel bestående af førende udbudsspecialister fra ind- og udland. Talerne repræsenterer alle relevante aktører på det udbudsretlige område – lige fra advokater, ordregivere, leverandører og forskere til Konkurrencestyrelsen, Klagenævnet for Udbud og EU-Kommission – og de står som garanter for en række yderst aktuelle og kvalificerede indlæg, diskussioner og bud på løsninger. Loven om håndhævelse – deltag i debatten om de praktiske udfordringer

EU-udbud 2011 byder på mange aktuelle problemstillinger, ikke mindst er der fokus på indholdet og den praktiske betydning af den nye lovgivning om håndhævelse af udbudsreglerne. Vi kommer hele vejen rundt med oplæg fra både Klagenævnets formand, en erfaren udbudsadvokat samt en ordregiver – og ­slutter af med en debat med inddragelse af Dansk Industri. Læs i programmet, hvad EU-udbud 2011 i øvrigt byder på. Bliv klogere på kontrakter i relation til EU-udbud – deltag i pre-workshoppen

Forud for konferencen er der mulighed for at få praktisk indsigt i de særlige forhold, der gælder indhold og udformning af kontrakter i forbindelse med EU-udbud.

2


Bliv inspireret til nye løsninger

Som deltager vil du ikke alene gå hjem fra konferencen fuldt opdateret på udbudsretten, du vil samtidig have nye idéer og løsninger med i bagagen – og det handler ikke alene om dit udbytte af konferencens indlæg, men i høj grad også om din mulighed for at udveksle erfaringer med andre, der ligeledes til daglig beskæftiger sig indgående med udbudsrelaterede problemstillinger.

Jeg glæder mig meget til at byde dig og dine kolleger velkommen til dette årlige forum for udbudsret.

Med venlig hilsen

Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum

T i d l i g e r e å r s d e lta g e r p r o f i l p å E U - u d b u d Konferencen EU-udbud har været afholdt årligt siden 2001. Konferencen er for dig, der har udbudsprocessen som en væsentlig del af dit virkeområde og som derfor har brug for at være opdateret på den seneste udvikling. Advokat / Jurist

15%

Fuldmægtig

8% 7%

45% 10%

Indkøbschef / Indkøbskonsulent Juridisk konsulent Projektchef / Projektleder

15%

Konsulent / Rådgiver

3


Ta l e r l i s t e : Advokat, partner Erik Bertelsen Kromann Reumert

Advokat, partner Tom Holsøe Kammeradvokaten

Advokat, partner Jens Munk Plum Kromann Reumert

Landsdommer Kirsten Thorup Klagenævnet for Udbud

Professor Steen Treumer Københavns Universitet

Advokat, partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg Bech-Bruun

Ekspeditionssekretær Claudio Romanini EU-Kommissionen Advokat Anders Vestergaard Buch Kromann Reumert

Indkøber Søren Birkenfeldt Region Syddanmark Advokat, partner Andreas Christensen HORTEN

Projektleder, ingeniør og Master i ledelse af Byggeri (MLB) Charlotte Degn Århus Sygehus

Fuldmægtig, ph.d. stipendiat Carina Risvig Hansen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Advokat, partner Lotte Hummelshøj Lind Cadovius

Lektor, ph.d. Sune Troels Poulsen Københavns Universitet

Ordstyrere: Advokat, partner Erik Bertelsen Kromann Reumert Advokat, partner Jens Munk Plum Kromann Reumert Chefjurist Kim Haggren Dansk Industri

U N DER V I SER P Å P RE - W O R K S H O P : Advokat Jeppe Lefevre Olsen Kromann Reumert

Advokaters obligatoriske efteruddannelse K O N F E R E N C E 1 3 L E K T I O N E R P R E - W O R K S H O P 4 L E K T I O N E R Den 1/1 2008 trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft. IBC Euroforums juridiske konferencer, herunder ”EU-udbud 2011”, opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med ­deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.

4


T irsdag

den

12.

a p r i l

2011

Pre-workshop:

Kontraktindhold og -udformning i relation til EU-udbud Et gennemført EU-udbud afsluttes med en k­ ontraktindgåelse mellem den ordregivende myndighed og den vindende leverandør. Dermed er kontrakten et væsentligt dokument i udbudsprocessen.

ordregiver- som leverandørside vil blive inddraget og behandlet.

Det er kontrakten, der er det regulerende dokument i det fremtidige samarbejde mellem den ordregivende myndighed og den vindende leverandør, og den skal derfor både indeholde ”den praktiske dagligdag” og ”når forholdet knurrer”.

Pre-workshoppen vil blive ledet af advokat Jeppe Lefevre Olsen fra Kromann Reumert. Med henblik på at gøre indholdet og udbyttet så relevant og praktisk anvendeligt som muligt, vil deltagerne imidlertid i høj grad også blive inddraget, ligesom undervisningen så vidt muligt vil blive suppleret af en ­ordregivende myndighed og en leverandør.

Pre-workshopppen er en mulighed for at dykke ned i samspillet mellem udbudsreglerne og ­kontraktudformningen.

Undervisningsform

Underviser Workshoppens indhold Deltagelse i pre-workshoppen giver indblik i de væsentligste forhold vedrørende samspillet mellem udbudsreglerne og kontraktudformningen. Følgende forhold og problemstillinger vil blive gennemgået, men de vil i høj grad også være genstand for dialog og erfaringsudveksling: • S  kal (eller bør) kontrakten udarbejdes på ­forhånd og af hvem? • Kontraktens ydelsesbeskrivelse og udbuds­ direktivets regler om kravspecifikationer • Overvejelser omkring og konsekvenser af ­fastlagte mindstekrav • Vilkår vedrørende ophævelse og muligheder for alternative misligholdelsesbeføjelser • Hensyntagen til særlige karakteristika til de udbudte ydelser Der tages udgangspunkt i den praktiske dagligdag for aktørerne i en udbudsproces, og såvel

Advokat, Jeppe Lefevre Olsen, Kromann Reumert

Jeppe Lefevre Olsen rådgiver inden for udbudsretten og bistår på den ene side erhvervsklienter i forbindelse med tilbudsafgivelse og klageproces­ overvejelser, og på den anden side ordregivende myndigheder med gennemførelsen af et udbud fra de indledende overvejelser til indgåelse af den endelige kontrakt. Jeppe er ofte oplægsholder og underviser desuden på Aarhus Universitet.

Program 08.30 Morgenkaffe/te 09.00 Workshoppen starter 12.00 Frokost 14.00 Workshoppen slutter Der indlægges en formiddagspause.

5


Dag 1

O nsdag

den

E U - u d b u d

13.

a p r i l

2011

2 0 1 1

08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

Åbning af konferencen Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum

09.05 Introduktion ved ordstyreren Advokat, partner Erik Bertelsen, Kromann Reumert

Retspraksis – aktuelle udvikling 09.10

Aktuel dansk retspraksis på EU-udbudsområdet • Seneste retspraksis ved Klagenævnet for Udbud - Hvad er tendensen? - Udvalgte afgørelser • Dansk domstolspraksis - Den seneste udvikling - Tendenser og perspektiver Advokat, partner Erik Bertelsen, Kromann Reumert Advokat, partner Jens Munk Plum, Kromann Reumert

10.00 Pause 10.15 Aktuel dansk retspraksis på EU-udbudsområdet – fortsat 11.00 Pause 11.15 Aktuel retspraksis fra EU-domstolen • Aktuelle temaer og tendenser • Udvalgte domme Professor Steen Treumer, Københavns Universitet

12.00 Frokost

Aktuelt fra EU-Kommissionen 13.00

Aktuelt fra EU-Kommissionen • Regler for kontrakter indenfor virksomhedsgrupper & revision af udbudsreglerne - Koncernbetragtninger og artikel 23 i forsyningsdirektivet - EU-Kommissionens planer i relation til revision af udbudsreglerne Ekspeditionssekretær Claudio Romanini, EU-Kommissionen

13.40 Pause

6


Dag 1

O nsdag

den

E U - u d b u d

13.

a p r i l

2011

2 0 1 1

Offentligt privat samarbejde 13.55 OPP, OPS og OPI – de udbudsretlige og de praktiske udfordringer • Udbudsretlige udfordringer i relation til samarbejdsformerne OPI, OPP og OPS mellem offentlige og private parter • OPP i praksis – sådan går det godt! Advokat Anders Vestergaard Buch, Kromann Reumert Projektleder, ingeniør og Master i ledelse af Byggeri (MLB) Charlotte Degn, Århus Sygehus Leverandør med erfaring i offentlig privat samarbejde

14.55

Pause

Funktionsudbud, rammeaftaler, miniudbud og minimumskrav 15.10 Funktionsudbud • Hvad forstås ved funktionsudbud, og hvad er formålet hermed? • Fordele og barrierer • Udfordringer i forbindelse med gennemførelse af funktionsudbud - Specifikation af funktionskrav og eksempler herpå - Samspil mellem funktionskrav, minimumskrav og tildelingskriterier Advokat, partner Lotte Hummelshøj, Lind Cadovius

16.00 Pause 16.10 Rammeaftaler • Grænser for brug af rammeaftaler • Kombinationsmuligheder, herunder direkte tildeling og miniudbud • Risiko ved brug af rammeaftaler Advokat, partner Tom Holsøe, Kammeradvokaten

16.55

Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

17.00

Konferencens første dag slutter

7


Dag 2

Torsdag E U - u d b u d

den

14.

a p r i l

2 0 1 1

08.30 Morgenkaffe/te 09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg Advokat, partner Jens Munk Plum, Kromann Reumert

Lov om håndhævelse 09.05 Opsættende virkning • Betingelserne for at tillægge en klage opsættende virkning • Reglerne om standstill Landsdommer Kirsten Thorup, Klagenævnet for Udbud

09.45 Pause 10.00

Uvirksomhed & erstatning • Kan man gardere sig i aftalen – holder klausulerne? • Hvem bærer risikoen? • Erstatning Advokat, partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, Bech-Bruun

10.45

Kort pause 10.50 Med det ene ben i Klagenævnet….. Indlægget tager udgangspunkt i oplevelser fra en klagesag, der ikke førte til en kendelse. • Perspektiver og praktiske erfaringer Indkøber Søren Birkenfeldt, Region Syddanmark

11.30

Kort pause

11.35 Loven om håndhævelse – de praktiske udfordringer DEBAT

L andsdommer Kirsten Thorup, Klagenævnet for Udbud Advokat, partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, Bech-Bruun Indkøber Søren Birkenfeldt, Region Syddanmark

Ordstyrer: Chefjurist Kim Haggren, Dansk Industri

12.00 Frokost

8

2011


Dag 2

Torsdag E U - u d b u d

den

14.

a p r i l

2011

2 0 1 1

Udbudspligt? 13.00

Undtagelserne i artikel 30 & 31 – forhandling eller slet ikke udbud? • Hvornår er der hjemmel til udbud med forhandling (særligt fokus på udbudsdirektivets artikel 31, stk.1, litra b)? • Klagenævnets og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens praksis vedrørende udbud med forhandling • Udbud med forhandling som følge af ingen bud eller ingen forskriftsmæssige bud – ny procedure eller fortsættelse af eksisterende procedure? • Praktisk gennemførelse af udbud med forhandling Advokat, partner Andreas Christensen, HORTEN

13.45 Pause 14.00

Udbud uden for udbudsdirektiverne Indlæg om udbud uden for direktiverne, herunder tilbudslovens regler om annoncerings pligt og de almindelige traktatprincipper. • Hvem er omfattet af reglerne? • Hvad indebærer de? • Hvad er sanktionerne for overtrædelse af reglerne? Fuldmægtig, ph.d. stipendiat Carina Risvig Hansen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carina Risvig Hansen er tilknyttet juridisk institut på Copenhagen Business School som ph.d. stipendiat i udbudsret. 14.45 Pause 15.00

Udbudspligt i forbindelse med kontraktændringer Indlæg om udbudspligten, når der foretages ændring af kontraktpart, ændring af ydelsen mv. Lektor, ph.d. Sune Troels Poulsen, Københavns Universitet

15.45 Opsummering af konferencen ved ordstyreren 16.00

Konferencen slutter

Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Har du spørgsmål vedrørende konferencen, er du meget velkommen til at kontakte Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum, telefon 41 95 14 29, e-mail rc@ibceuroforum.dk Se flere spændende arrangementer på www.ibceuroforum.dk

9


ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER:

Holdbar energi eller drænende stress Konference den 6. april 2011 i København Contract Management for jurister Kursus den 4. maj 2011 i København Bedre bevisførelse i civile retssager Kursus den 26. maj 2011 i København Konkurrenceretlige problemstillinger i aftaleforhold Kursus den 31. maj 2011 i København Aktuel konkurrenceret Kursus den 16. juni 2011 i København Konkurrenceret 2011 Konference den 13. – 14. september 2011 i København

Nå din målgruppe i et NYT forum Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine ­potentielle kunder på en af IBC Euroforum’s konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages ­dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Sarah Elhauge for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som afdækker netop din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45 eller spex@ibceuroforum.dk

10


P r a kt i s k e

o p l y s n i n g e r

Afholdelsesdato og -sted Konferencen EU-udbud 2011 afholdes den 13. og 14. april 2011 og den forudgående pre-workshop den 12. april 2011. Konference og workshop afholdes begge på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01. Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615 Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget ’Falkoner Plads’ (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson Blu Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Vælg alternativ

Tilmelding senest Spar 25. februar 2.000,Konference & pre-workshop 14.495,2.000,Konference 11.995,Pre-workshop 3.995,-

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 25. marts 15.495,12.995,3.995,-

Spar

Tilmelding efter 25. marts 1.000,16.495,1.000,13.995,3.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum ApS, Silkegade 17 st, Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Danske Bank Reg. 3543 Konto 3931455, CVR-nr 24 24 03 71 Er du forhindret i at deltage på konferencen? Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale. Bestil via brochurens bagside (pris kr. 2.495,- ekskl. moms).

11


IBC Euroforum ApS · Silkegade 17, st · Postboks 2023 · 1012 København K

Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen

E U - u d b u d 2 011 København • Konference den 13. og 14. april 2011 Pre-workshop den 12. april 2011 Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

Ja tak

Nej tak

Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chefJeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

J eg øns k e r at de ltage : Vælg alternativ Konference & pre-workshop Konference Pre-workshop

Tilmelding senest 25. februar 14.495,11.995,3.995,-

Så d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :

Spar 2.000,2.000,-

Tilmelding senest 25. marts 15.495,12.995,3.995,-

Spar 1.000,1.000,-

Tilmelding efter 25. marts 16.495,13.995,3.995,-

Ve n l i g s t o p l y s t i l m e l d i n g s k o d e – s e a d r e s s e f e l t

35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/eu IBC Euroforum Silkegade 17, st Fax 35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 1113 København K

21328

Sæt X

Alle priser er ekskl. moms.

Profile for Insight Events

EU-udbud 2011  

EU-udbud 2011 – dit årlige forum for opdatering og diskussion IBC Euroforum byder for 11. år i træk velkommen til den årlige konference om E...

EU-udbud 2011  

EU-udbud 2011 – dit årlige forum for opdatering og diskussion IBC Euroforum byder for 11. år i træk velkommen til den årlige konference om E...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded