Page 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  Національний університет кораблебудування  імені адмірала Макарова                         

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ   РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ   ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА   ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК,   ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА          Укладач доктор технічних наук, професор С. С. Рижков             Затверджено Конференцією трудового колективу НУК    

                    Миколаїв ● НУК ● 2013 


УДК 378(477.73)  ББК 74.58(4Укр‐4Мик)  З‐43         

Укладач С.  С.  Рижков,  д‐р  техн.  наук,  проф.,  ректор  НУК,  академік  Академії  наук  вищої школи України, Академії наук суднобудування України та Міжнародної академії  морських наук, технологій та інновацій     

Затверджено Конференцією трудового колективу НУК  (протокол № 2 від 11.09.2013)                                Звіт про діяльність за 5 років ректора Національного універси‐  З‐43  тету  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова  доктора  технічних  наук,  професора  Рижкова  Сергія  Сергійовича  /  укл.  проф. С. С. Рижков. – Миколаїв : НУК, 2013. – 424 с.     

Подано результати  діяльності  за  2008–2013  роки  ректора  НУК   проф.  Рижкова  С.С.  Розглянуто  досягнення  студентів  і  працівників  НУК  у науковій, міжнародній, соціальній сферах, а також у навчанні та спорті.  Призначено для широкого кола читачів.  УДК 378(477.73)  ББК 74.58(4Укр‐4Мик) 

                  © Рижков С. С., укладання, 2013  © Національний університет кораблебудування  імені адмірала Макарова, 2013 


ЗМІСТ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ  1.1. Керівник Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова  1.2. Головні ініціативи ректора НУК Рижкова С.С.  за 2008–2013 роки  1.3. Історична довідка розвитку НУК імені адмірала Макарова  1.4. Засновницькі документи  1.5. Показники діяльності Національного університету кораблебудування   імені адмірала Макарова    2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО‐ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  2.1. Нормативно‐правова база організації навчального процесу  2.2. Формування контингенту студентів  2.3. Форми організації навчання. Навчальні плани  2.4. Самостійна робота студентів  2.5. Контрольні заходи та забезпечення якості навчання  2.6. Науково‐методичне забезпечення навчального процесу  2.7. Ліцензування та акредитація  2.8. Навчання в НУК іноземних громадян    3. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ЗА 2008–2013 РОКИ  3.1. Система працевлаштування випускників НУК   3.2. Структура роботи щодо працевлаштування випускників НУК    4. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА 2008–2013 РОКИ  4.1. Загальна інформація  4.2. Захист докторських дисертацій  4.3. Захист кандидатських дисертацій    5. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2008–2013 РОКИ  5.1. Загальна інформація про наукову діяльність НУК   5.2. Державна премія України в галузі науки і техніки  5.3. Державна цільова науково‐технічна та соціальна програма «Наука в університетах»  5.4. Об'єкт, що має статус «Національне надбання держави»  5.5. Українсько‐китайський центр провідних технологій (Цзянсу, КНР)         5.5.1.  Договори співпраці НУК з підприємствами КНР         5.5.2. Госпдоговірні теми співробітництва з КНР  5.6. Фундаментальні дослідження за рахунок фонду державного бюджету   5.7. Прикладні дослідження за рахунок фонду державного бюджету  5.8. Господарчі договори з підприємствами України   5.9. Участь у Міжнародному форумі «Морська індустрія Росії»  5.10. Нагороди найталановитішим молодим ученим за 2008–2013 роки  5.11. Відомості про науково‐дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів,  молодих учених з 2008 по 2013 рік    6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК ЗА 2008–2013 РОКИ  6.1. Співробітництво НУК із закордонними організаціями  6.2. Особливості навчального процесу для іноземних громадян 

3  

7  9  11  12  13    17  20  23  25  25  28  30  32    37  39    45  45  46    53  55  62  67  70  72  74  75  79  83  88  94  96    109  125 


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  7. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС  7.1. Оновлення та розвиток нормативної бази виховної роботи  7.2. Патріотичне та національне виховання   7.3. Правове виховання  7.4. Морально‐етичне виховання  7.5. Художньо‐естетичне виховання  7.6. Екологічне виховання  7.7. Інтелектуально‐духовне виховання  7.8. Соціально‐побутова сфера  7.9. Превентивна робота  7.10. Засоби масової інформації  7.11. Робота з найбільш незахищеними категоріями студентства  7.12. Організація медичного обслуговування студентів  7.13. Протидія можливим проявам службових зловживань, корупції та хабарництва    

8. МАТЕРІАЛЬНО‐ТЕХНІЧНА БАЗА  8.1. Генеральний план розвитку НУК  8.2. Адміністративно‐господарська робота НУК ім. адм. Макарова       8.3. Основні роботи, виконані з 2008 по 2013 рік         8.3.1. Головний навчальний корпус         8.3.2. Новий навчальний корпус         8.3.3. Старий навчальний корпус         8.3.4. Гуртожиток № 1, просп. Героїв Сталінграда, 11         8.3.5. Гуртожиток № 2, вул. Бузника, 3         8.3.6. Житловий фонд, вул. Радісна, 27         8.3.7. Котельні НУК         8.3.8. Бази відпочинку         8.3.9. Основні роботи, виконані на водноспортивній станції та складах НУК         8.3.10. Гуманітарний інститут, просп. Героїв Сталінграда, 9а   

9. ФІНАНСОВО‐ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  9.1. Загальна інформація про фінансово‐господарську діяльність    

133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145    149  151  151  153  155  158  161  164  165  165  166  167  167    171   

10. СОЦІАЛЬНА СФЕРА  10.1. Загальна інформація  10.2. Спортивно‐оздоровчий табір «Корабел»  10.3. Музей адмірала Макарова  10.4. Газета «Кораблебудівник» 

175 178  181  183 

11. СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ НУК ЗА 2008–2013 РОКИ   11.1. Загальна інформація про розвиток спорту в університеті   

12. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ НУК  12.1. Загальна інформація  12.2. Студентський парламент НУК  12.3. Студентські засоби масової інформації  12.4. Cтудентське телебачення НУК ТВ  12.5. Визначні заходи Студентської республіки НУК 

187    195  195  204  205  209 

ПІДСУМКИ   ДОДАТКИ  

215 221 

    4   


1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ                                                      


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА   

1.1. КЕРІВНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ   ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА     

РИЖКОВ Сергій  Сергійович  народився  22 червня 1958 року в м. Миколаєві.   Закінчив Миколаївський кораблебудівний  інститут  (МКІ)  в  1981  році  за  фахом  інженер‐ механік.    У  1981–1982  роках  працював  інженером  МКІ, інженером‐конструктором ВО «Екватор».  У 1982–1985 роках навчався в аспірантурі  Одеського інституту інженерів морського флоту.    У  1985  році  достроково  захистив  кандидатську дисертацію.   У  1985–1987  роках  працював  старшим  викладачем  Миколаївського  філіалу  інституту  підвищення  кваліфікації  робітників  суднобу‐ дівної промисловості.   У  1988–1989  роках  працював  ученим  секретарем  Науково‐виробничого  центру  при Миколаївському кораблебудівному інституті.   У 1989–1992 роках навчався в докторантурі МКІ.   У 1993 році захистив докторську дисертацію та затверджений у вченому ступені  доктора технічних наук зі спеціальності «Суднові енергетичні установки».   З 1993 року працював заступником проректора університету з наукової роботи.  З 1994 року по даний час  працює завідувачем кафедри екологічної безпеки. Має  атестат професора по кафедрі екології (1995 р.).   Ректор  НУК  з  21  жовтня  2008  року.  Автор  понад  300  наукових  праць  та  30  винаходів,  20  монографій  та  навчальних  посібників  з  грифом  МОНУ,  у  т.  ч.  більше   80  –  на  міжнародному  рівні.  Продовжувач  наукової  школи  та  династії  українських  учених,  яку  створив  його  батько  –  Рижков  Сергій  Васильович  (два  старших  сини  С.С. Рижкова захистили кандидатські дисертації, молодший навчається в аспірантурі).   Створив наукову школу з екологічної техніки і новий науковий напрям очистки та  утилізації  газових  і  рідинних  викидів  за  рахунок  енергопотенціалу  самих  викидів  з  використанням  струминних,  двофазних  дисперсних  та  відривних  течій,  сил  турбо‐  та  термофорезу, коагуляції частинок при обтіканні перешкод та в каналах.   Уперше  теоретично  та  експериментально  за  допомогою  голографічної  інтерферометрії,  лазерної  доплерівської  анемометрії  довів  відрив  примежового  шару  при обтіканні пластини початковою ділянкою струменя. На основі створеного напряму  розроблено  та  впроваджено  за  період  1992–2009  років  цілий  типорозмірний  ряд  струминних  масловіддільників  для  газотурбінних  двигунів  3‐го  та  4‐го  покоління  розробки  Державного  підприємства  «Науково‐виробничий  комплекс  газотурбо‐ будування  «Зоря»–«Машпроект»  (м.  Миколаїв).  Масловіддільники  впроваджено  на  понад 900 двигунах, що дало змогу знизити втрату масел на двигун більше 1…2 кг/год,  економічний ефект складає більше 550 млн грн, в країнах СНД, Індії, Китаю та ін.   Також  створено  масловологовіддільники  для  систем  стиснутого  повітря,  які  впроваджено з 1991 року на більше ніж 150 підприємствах країн СНД.   7   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  С.С.  Рижков  є  ініціатором  та  організатором  ряду  нових  наукових  проектів  загальнодержавного  значення:  «Створення  універсальних  транспортних  суден  та  засобів  океанотехніки»  (удостоєного  Державної  премії України  в  галузі  науки  і  техніки  за  2011  рік),  «Морський  підводний  музей  України»,  «Муніципальний  комплекс  переробки  органічних  відходів  з  отриманням  альтернативного  палива»  та  інших.  Під  науковим  керівництвом  професора  С.С.  Рижкова  виконано  значну  кількість  наукових  проектів,  зокрема  і  на  міжнародному  рівні,  захищено  дисертаційні  кандидатські  та  магістерські роботи.   Також  С.С.  Рижков  –  ініціатор  створення  в  НУК  спеціалізованої  ради  з  напряму  «Екологічна  безпека»,  голова  спеціалізованої  вченої  ради  з  захисту  докторських  дисертацій  при  НУК,  керівник  напряму  «Екологічна  безпека»  та  «Суднові  енергетичні  установки».   У 2008 році професора С.С. Рижкова обрано ректором і підтримано колективом  ВНЗ його програму зі створення на базі НУК університету європейського типу. За майже  п’ятирічний  період  роботи  на  посаді  ректора  в  Національному  університеті  кораблебудування  відбулися  суттєві  позитивні  зміни:  ліквідовано  кількамільйонну  заборгованість  по  зарплаті,  виконано  значні  капітальні  ремонти  та  переобладнання  приміщень  університету  своїми  силами,  створено  принципово  новий  сучасний  сайт  НУК.   Доленосним  фактом  для  НУК  слід  вважати  розробку  за  особистою  ініціативою  ректора  С.С.  Рижкова  в  рамках  запропонованої  ним  концепції  побудови  НУК  як  університету  європейського  типу  генерального  плану  розвитку  університету  та  вирішення  питань  щодо  виділення  для  цього  11,7  га  землі  з  перспективним  будівництвом  найбільшої  в  Україні  електронної  бібліотеки,  дослідного  басейну,  сучасної  інфраструктури  для  життя  та  побуту  студентів  і  співробітників,  центру  відпочинку  студентів  і  спортивних  майданчиків.  Він  уже  завоював  золоту  медаль  у  номінації  «Розвиток  матеріально‐технічної  бази»  на  міжнародній  київській  виставці  «Освіта та кар’єра–2010».   Під  реалізацію  цього  генплану  вже  оформлена  земельна  ділянка  –  4  га,  а  в  перспективі  ще  7  га  землі.  На  цій  площі  буде  побудовано  справжнє  наукове  містечко.  Такий  план  забезпечує  вихід  НУК  на  європейський  рівень  для  розвитку  Миколаєва як центру кораблебудування і суднобудування, а також України як морської  держави в цілому.   Ректором  ініційовано  та  впроваджено  в  життя  низку  проектів:  Студентська  республіка  НУК;  Студентське  телебачення  «НУК  ТВ»  та  ін.,  для  студентського  самоврядування  (парламенту,  профкому,  телестудії)  капітально  відремонтовано  та  оснащено  цілий  поверх  університету.  Професор  С.С.  Рижков  робить  значний  внесок  в інтеграцію НУК у світовий та європейський науковий і освітянський простір. Під його  керівництвом  університет  постійно  нарощує  обсяги  підготовки  іноземних  студентів  та  аспірантів,  розширює  тематику  міжнародних  досліджень,  проводить  міжнародні  науково‐технічні конференції.  Професор  С.С.  Рижков  як  науковець  та  організатор  вітчизняної  науки,  патріот  веде активну діяльність, спрямовану на розбудову України як морської держави. Він –  визнаний авторитет з розвитку громадських наукових об’єднань, засновник, президент   і  академік  Міжнародної  академії  морських  наук,  технологій  та  інновацій,  фундатор,  президент  і  академік  Академії  наук  суднобудування  України,  академік  Академії  наук  вищої школи України.  8   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  З 2006 року професор С.С. Рижков – депутат Миколаївської обласної ради, голова  постійної  комісії  з  питань  екології,  охорони  навколишнього  середовища,  природокористування та ресурсозбереження, член Президії облради.   Як  ректор  і  депутат  має  високий  авторитет  у  державі  та  серед  зарубіжних  партнерів. Професор С.С. Рижков – лауреат Державної премії в галузі науки і техніки за  2011  р.,  заслужений  діяч  науки  і  техніки  України  (2010  р.),  відмінник  освіти  (1997  р.),  нагороджений  почесною  грамотою  Міністерства  освіти  і  науки  (1995  р.),  почесною  грамотою  Державного  комітету  України  з  питань  регуляторної  політики  та  підприємництва  (2002  р.),  почесною  грамотою  облдержадміністрації  (2005  р.,  2012  р.)  та  обласної  ради  (2006  р.),  почесною  відзнакою  Національного  університету  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова  «За  заслуги»,  увійшов до  довідників  «Хто  є  хто  в  Україні»  за  1997,  1999,  2001,  2006,  2008,  2010  роки.  Лауреат  Всеукраїнського  рейтингу «500 впливових особистостей.  Україна, 10 років незалежності» (2001 р.), має  почесне  звання  «Кращий  керівник  року–2011»  Міжнародної  іміджевої  програми  «Лідери ХХІ сторіччя». Лауреат Національного транспортного рейтингу «Людина року на  транспорті–2012» у номінаціях «Суднобудування та судноремонт» і «Транспортна наука  та освіта в Україні».   Нагороджений  почесним  знаком  «Manager  of  the  Year»  2013  –  керівник  року  2013  від  Європейської  асамблеї  бізнесу  (ЄБА)  (Оксфорд,  Великобританія),  почесним  дипломом  «Топ‐менеджер  вищої  спеціалізованої  освіти  України  2013  року»  та  срібним  орденом  «Взірець  професіоналізму»  (2013  р.)  Всеукраїнської  програми  «Золоті  Руки  Країни».  Майстер  спорту  з  бадмінтону,  всебічно  підтримує  розвиток  спорту і підготовку олімпійців у НУК.    1.2. ГОЛОВНІ ІНІЦІАТИВИ РЕКТОРА НУК РИЖКОВА С.С. ЗА 2008–2013 РОКИ   

Ініціативи розбудови  НУК  як  сучасного  університету  європейського  типу  відповідають Указам Президента України:  ƒ «Про  Національний  план  дій  на  2013  рік  щодо  впровадження  Програми  економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна  економіка, ефективна держава», № 128/2013;  ƒ «Про  Національну  стратегію  розвитку  освіти  в  Україні  на  період  до  2021 року», № 344/2013.  1.  У  2009  році  запропоновано  та  в  2010–2011  роках  розроблено  новий  Генеральний  план  розвитку  НУК,  який  передбачає  будівництво  найсучаснішої  електронної  бібліотеки,  дослідних  басейнів,  готелів  для  студентів  та  аспірантів,  сучасних  навчальних  та  житлових  корпусів  для  науково‐педагогічних  працівників  та  співробітників НУК, спортивних майданчиків та центрів відпочинку студентів. Отримано  рішення  депутатів  Миколаївської  міської  ради  від  24.06.2010  р.  про  виділення  під  генплан  та  дорожню  розв’язку  11,5  га  землі,  виконано  роботи  по  землеустрою  виділеної землі. У 2012 році отримано акт у постійне користування близько 4 га землі  для реалізації генплану.  2. У 2009 році розпочато впровадження в життя проекту «Студентська республіка  НУК»,  який  спрямований  на  розвиток  студентського  самоврядування  на  основі  створеного  студентського  парламенту,  студентського  профкому  та  студентських  клубів  за  інтересами.  «Студентській  республіці  НУК»  виділено  територію  першого  поверху  9   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  блоку  Д  та  передано  три  приміщення  площею  біля  100  м2,  які  в  2010  році  якісно  відремонтовано  та  оснащено  меблями.  Розпочато  впровадження  студентського  проекту «Студентське телебачення «НУК ТВ», який з 2010 року є головним телевізійним  інтернет‐каналом НУК. Створено сайт студпарламенту: www.student.nuos.edu.ua.  3.  Розпочато  з  2011–2012  років  ліцензування  сімнадцяти  нових  спеціальностей  підготовки  бакалаврів,  магістрів  в  НУК,  10  з  яких  завершене  в  2012  році,  інші  в  стадії  завершення.  Створено  у  складі  НУК  факультети  екологічної  та  техногенної  безпеки  та  морської інфраструктури (2013 р.).  4.  Створено  у  складі  НУК  коледж  корабелів,  у  стадії  ліцензування  13 спеціальностей (2013 р.).  5. У 2010 році в університеті в повному обсязі запроваджена кредитно‐модульна  система  організації  навчального  процесу  (КМСОНП)  при  підготовці  бакалаврів,  спеціалістів та магістрів з усіх напрямів та спеціальностей. В 2010 році організовано та  проведено урочисте святкування 90 річчя НУК.  6. Підготовлено та подано на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки  України  за  2011  рік  від  університету  роботу  «Створення  універсальних  транспортних  суден та засобів океанотехніки», премію отримано в 2012 році.  7. У 2009 році розпочато роботи по створенню нового формату сайту НУК, який  впроваджено  в  життя  у  вересні  2009  року.  У  2012–2013  роках  розроблено  та  впроваджено нове покоління сайту НУК, що являє високоякісний інформаційний портал  з відеорядком, містить виключну інформацію про життя університету та кораблебудівну  галузь (див. www.nuos.edu.ua).  8.  Упроваджено  економію  ресурсів:  знижено  витрати  на  паливно‐мастильні  матеріали,  витрати  на  охорону,  опалення.  Створено  будівельну  ділянку  в  НУК,  яка  спроможна  виконувати  ремонтні  роботи  на  сучасному  рівні.  Створено  ділянку  та  розпочато  виробництво  меблів  своїми  силами  для  потреб  НУК.  За  період  2009–2013  років  своїми  силами  зроблено  велику  кількість  капітальних  та  поточних  ремонтів, у першу чергу туалетів головного, нового та старого корпусу НУК, спортзалу,  актової  зали  НУК,  здійснено  капітальний  ремонт  корпусів  № 1  і  3  та  санвузлів  у СОТ «Корабел»  в  с.  Коблеве,  що  дозволило  в  сучасних  умовах  відпочити  більш  ніж   180  співробітників  та  200  студентів,  та  ін.  (див.  розділ  «Господарська  діяльність»).   У  2009  році  в  бухгалтерії  НУК  розпочато  впровадження  програмного  продукту      «1С: бухгалтерії для бюджетних організацій».  9.  Запропоновано  в  2010  та  з  2011  року  розпочато  роботу  студентського  університетського комплексу «Камбуз» по харчуванню студентів. Для цього капітально  відремонтовано  кухню,  два  приміщення  кафе  в  головному  корпусі  (2011  р.),  новому  корпусі  (2012  р.),  гуртожитку  (2012  р.),  СОТ  «Корабел»  з  2011  року  та  комплекс  «Камбуз»  оснащено  сучасним  обладнанням  та  меблями,  підібрано  висококваліфікований професійний склад робітників.  10. У 2011 році зупинено безпрецедентну зухвалу спробу продажу через аукціон  СОТ  «Корабел»  в  с.  Коблеве  та  бази  відпочинку  «Акваторія»  в  м.  Очаків  з  боку  регіонального фонду держмайна без згоди колективу та керівництва НУК.  11.  Вирішено  питання  по  виділенню  Науково‐дослідному  центру  кораблебудування  НУК,  який  створено  згідно  з  наказом  МОНУ,  приміщення  площею  150  м2  та  його  ремонту  на  першому  поверсі  гуртожитку  №  2,  з  поверненням  наших площ, які знаходилися в оренді.  10   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  12.  З  2009  року  для  покращення  наукової  та  навчальної  роботи  в  університеті  встановлено систему Wi‐Fi, яка забезпечує бездротовий доступ до мережі Інтернет.    13. Уперше в історії НУК‐МКІ з 2012 року здійснено прийом китайських студентів  (67 студентів на напрям «Кораблі і океанотехніка») в НУК за програмою «4+0» між НУК,  Університетом науки і технологій, м. Чжансу, Китай, та за програмою «2+2» між НУК та  Морським коледжем, м. Джоушань, Китай.  14. Уперше в історії НУК‐МКІ створено міжнародний консультаційний пункт НУК    в м. Батумі, Грузія, здійснено перший набір студентів – 53 чол.   15.  Уперше  НУК  отримано  наступні  нагороди:  «Європейська  якість»  (2011  р.)  та  «Краще  підприємство  Європи  в  галузі  освіти  і  науки»  (2013  р.)  Європейської  ділової  асамблеї «Співпраця та соціальне партнерство», Оксфорд, Великобританія.     1.3. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА РОЗВИТКУ НУК ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА   

Національний університет  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова  (НУК)  є провідним вищим навчальним закладом в Україні, який здійснює підготовку фахівців  для суднобудівної та суміжних галузей промисловості, морегосподарського комплексу  й інших галузей економіки України.  Датою  заснування  НУК  як  вищого  навчального  закладу  є  18  вересня  1920  року,  коли в Миколаєві було відкрито індустріальний технікум, до складу якого ввійшли такі  відділення: суднобудівне, механічне, електротехнічне та шляхобудівне.   Миколаївський індустріальний технікум мав статус вищого навчального закладу,    а  його  випускникам  присвоювалася  кваліфікація  інженера.  У  1926–1927  навчальному  році  індустріальний  технікум  реорганізується  в  кораблебудівний  технікум  зі збільшенням терміну навчання з трьох до повних чотирьох років. У цей період було  створено та обладнано лабораторії опору матеріалів, хімії, теплотехніки.  У  1929  році  Миколаївський  кораблебудівний  технікум  було  об’єднано  з Миколаївським вечірнім робітничим технікумом.   Цей  заклад  отримав  назву  Миколаївського  машинобудівного  інституту.  Однак  уже  в  1930  році  після  об’єднання  із  суднобудівним  факультетом  Одеського  політехнічного  інституту  він  був  перейменований  у  Миколаївський  кораблебудівний  інститут (МКІ).  Рішенням  уряду  СРСР  у  1949  році  МКІ  було  присвоєно  ім’я  адмірала  С.Й. Макарова  –  уродженця  м. Миколаєва,  відомого  вченого‐кораблебудівника,  адмірала‐флотоводця.  У  1994  році  рішенням  Кабінету  Міністрів  України  МКІ  імені  адмірала  С.Й. Макарова  отримав  найвищий  (четвертий)  рівень  акредитації,  статус  університету  і назву – Український державний морський технічний університет.  Ураховуючи  загальнодержавне  і  міжнародне  визнання  результатів  діяльності  Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова,  його  вагомий  внесок  у  розвиток  національної  освіти  і  науки,  Указом  Президента  України 25 березня 2004 року постановлено надати університету статусу національного  та  іменувати  його  –  Національний  університет  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова.  За  більш  ніж  90‐річну  історію  в  університеті  підготовлено  майже  55  тисяч  фахівців для вітчизняного і закордонного кораблебудування.  11   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Сьогодні  до  складу  НУК  входять:  9  інститутів,  3  факультети,  філія  у  м. Херсоні,  Коледж  корабелів  та  Первомайський  коледж,  навчально‐консультаційні  пункти  у 6 містах  України  та  2  закордонних,  багатопрофільний  Морський  ліцей  ім.  професора  Александрова  та  Академія  гардемаринів.  У  НУК  навчаються  біля  12  тисяч  студентів  за  28 напрямами та 38 спеціальностями.  Університет  забезпечує  підготовку  інженерних  та  наукових  кадрів  високої  кваліфікації  –  молодших  спеціалістів,  бакалаврів,  спеціалістів  і  магістрів  денної  та  заочної форм навчання; сучасний рівень наукових досліджень і підготовки викладачів,  кандидатів і докторів наук.  Навчально‐виховний  процес  у  НУК  забезпечують  кафедри,  на  яких  працюють  більше  700  викладачів,  з  них  77  докторів  наук,  професорів  та  325  кандидатів  наук,  доцентів.  Серед  вищих  навчальних  закладів  ІІІ–ІV  рівня  акредитації  в  Миколаївській  області  НУК  протягом  багатьох  років  посідає  провідне  місце  за  чисельністю  студентів,  спеціальностей,  викладачів  із  вченими  ступенями  та  званнями,  наукових  шкіл  та  напрямів наукових досліджень.  В  університеті  сформована  й  успішно  діє  інфраструктура  планування  та  проведення  наукових  досліджень,  основу  якої  складають:  науково‐експертна  рада  університету,  науково‐технічні  ради  за  напрямками  досліджень,  15  наукових  шкіл,  зокрема  «Дослідження  морехідних  якостей  та  проектування  нових  типів  суден»,  «Підготовка  та  спалювання  палив»,  «Паяння  та  зварювання  тиском  у  вакуумі»,  «Екологічна безпека та енергозбереження», «Кондиціонування та холодильна техніка»,  «Перспективні  енергетичні  технології»,  «Газотермічні  покриття»,  «Управління  проектами наукомістких виробництв». Відомими в Україні та за її межами є 7 галузевих  лабораторій та 6 науково‐технічних центрів, серед яких центри метрологічної атестації  поліметричних систем, підводної техніки, енергозбереження, екологічної безпеки.  Університет  має  п'ять  навчальних  корпусів,  серед  яких  відновлене  студентське  містечко в зеленій зоні півострова між річками Інгул і Південний Буг, два фізкультурно‐ оздоровчих  комплекси,  три  студентських  гуртожитки  і  два  житлових  будинки,  в  яких  створені  умови  для  навчання,  заняття  спортом,  підвищення  рівня  культури,  наукового    й  інтелектуального  розвитку,  відпочинку  і  заняття  особистими  захопленнями  всього    12‐тисячного  колективу.  Безпосередньо  на  березі  Чорного  моря  в  курортних  місцях  області  (у  м. Очакові  й  у  с.  Коблеве)  знаходяться  комфортабельні  університетські  оздоровчі  зони  відпочинку  для  студентів  і  співробітників  університету,  функціонує  комплекс харчування «Камбуз».    1.4. ЗАСНОВНИЦЬКІ ДОКУМЕНТИ   

Національний університет  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова  заснований  на  державній  формі  власності  та  підпорядкований  Міністерству  освіти  і науки України.  Університет  здійснює  діяльність  згідно  з  чинним  законодавством  та  Статутом  університету.  Відповідно  до  рішення  Державної  акредитаційної  комісії  Міністерства  освіти  і науки України про наслідки акредитації, Національний університет кораблебудування  імені  адмірала  Макарова  віднесений  до  вищих  навчальних  закладів  освіти  IV  рівня  акредитації і має право вести підготовку фахівців за освітньо‐кваліфікаційними рівнями:  12   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ƒ на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  з  присвоєнням  кваліфікації  молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра,  ƒ на  основі  вищої  освіти  з  присудженням  наукових  ступенів  кандидата  та  доктора наук у встановленому порядку.    1.5. ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ  ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА   

Загальні показники розвитку НУК імені адмірала Макарова наведено в табл. 1.1.    Таблиця 1.1. Загальні показники розвитку  №   з/п  1  2 

3

4 5  6  7 

8 9  10  11  12 

Показник

Значення показника

Рівень акредитації ВНЗ  Кількість ліцензованих напрямів   Кількість напрямів, акредитованих за:  • І рівнем  • ІІ рівнем  • ІІІ рівнем  • ІV рівнем  Контингент студентів на всіх курсах навчання:  • на денній формі  • на заочній формі  Кількість факультетів (відділень)  Кількість кафедр (предметних комісій),  з них випускових (одиниць)  Кількість співробітників (всього)  • в т. ч. науково‐педагогічних  Серед них:  • докторів наук, професорів, осіб/%  • кандидатів наук, доцентів, осіб/%  • викладачів вищої категорії, осіб/%  Загальна/навчальна площа будівель, м2  Загальний обсяг державного фінансування (тис. грн)  Кількість посадкових місць у читальних залах  Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів  • у т. ч. з виходом в Інтернет 

13  

IV 29    –  27  29  21  9272  5406  3866  14  64  48  1662  731    77/11  325/44  –  115168/92067  7632,9  446  907  747 


2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ                                                    


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2.1. НОРМАТИВНО‐ПРАВОВА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ   

Протягом звітного періоду навчальний процес в університеті організовувався та  проводився з дотриманням вимог державних стандартів та вимог наказів Міністерства  освіти  і  науки  України.  Нормативно‐правову  базу  навчального  процесу  склали  Закони  України  «Про  освіту»,  «Про  вищу  освіту»,  положення  «Про  державний  вищий  навчальний  заклад»,  «Про  організацію  навчального  процесу  у  вищих  навчальних  закладах», «Про затвердження норм часу для планування й обліку навчальної роботи  та переліків основних видів методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних  і науково‐педагогічних  працівників  вищих  навчальних  закладів»,  «Про  проведення  практики  студентів  вищих  навчальних  закладів  України»,  «Про  порядок  переведення,  відрахування  та  поновлення  студентів  вищих  навчальних  закладів»,  «Про  академічні  відпустки  та  повторне  навчання  у  вищих  навчальних  закладах  освіти»,  «Рекомендації  про  порядок  створення,  організацію  і  роботу  державної  екзаменаційної  (кваліфікаційної)  комісії  у  вищих  навчальних  закладах  України»,  а  також  нормативні  документи  університету,  статут,  положення,  правила  внутрішнього  розпорядку  та  накази ректора.  На  даний  час  підготовка  в  НУК  здійснюється  за  28  напрямками  підготовки  (5 знаходиться  на  стадії  ліцензування)  та  38  спеціальностями  (13  спеціальностей  знаходяться  на  стадії  ліцензування).  На  всі  спеціальності  та  напрямки  підготовки  в університеті  розроблені  державні  стандарти  освіти:  освітньо‐професійні  програми,  освітньо‐кваліфікаційні  характеристики,  тести  для  перевірки  рівня  знань  під  час  атестації,  інспектування  та  державної  атестації.  На  виконання  листа  Департаменту  вищої освіти МОНУ від 19.02.09 р. № 4,4–20/545 розроблені та затверджені МОНУ нові  освітньо‐професійні  програми  (ОПП)  з  галузі  знань  «Морська  техніка»  за  напрямом  підготовки «Суднобудування та океанотехніка».  Стандарти затверджені та погоджені встановленим порядком з Департаментом  вищої  освіти  МОН  України,  Науково‐методичною  комісією  та  Інститутом  інноваційних  технологій і змісту освіти, відповідно до напряму, спеціальності та змісту навчання.  Організація навчального процесу здійснюється з урахуванням вимог наказу МОН  України  «Про  впровадження  кредитно‐модульної  системи  організації  навчального  процесу». У навчальних та робочих навчальних планах підготовки бакалаврів обсяг часу  на  вивчення  навчальних  дисциплін  узгоджено  з  обсягом  часу  національного  кредиту.    З  метою  розширення  інноваційних  технологій  навчання,  зокрема  для  впровадження  кредитно‐модульної  системи  організації  навчального  процесу,  функціонують  спеціалізовані навчальні аудиторії, які оснащені інтерактивними засобами навчання.  Навчальний  процес  в  університеті  здійснюється  9  інститутами,  4  факультетами,  2  коледжами  та  6  навчально‐консультаційними  пунктами  на  підставі  ліцензії  (серія  АД  №  034562)  та  відповідних  сертифікатів  про  акредитацію.  У  процесі  ліцензування  знаходяться  13  спеціальностей  кваліфікаційного  рівня  «молодший  спеціаліст»  для  Коледжу корабелів НУК. 

17  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

18   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  СПИСОК КАФЕДР НУК    КОРАБЛЕБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ    ƒ Кафедра теорії та проектування суден    ƒ Кафедра конструкції корпусу корабля    ƒ Кафедра будівельної механіки корабля    ƒ Кафедра морських технологій    ƒ Кафедра технології суднобудування    ƒ Кафедра гідромеханіки та гідротехнічного будівництва  МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ    ƒ Кафедра суднових та стаціонарних енергетичних установок    ƒ Кафедра турбін    ƒ Кафедра  технічної  теплофізики  та  суднових  паровиробних  установок    ƒ Кафедра кондиціювання та рефрижерації    ƒ Кафедра двигунів внутрішнього згоряння    ƒ Кафедра технології суднового машинобудування    ƒ Кафедра механіки та конструювання машин  ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНЖЕНЕРНО‐ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК    ƒ Кафедра зварювального виробництва    ƒ Кафедра  проектування  та  виробництва  конструкції  із  композиційних матеріалів    ƒ Кафедра матеріалознавства і технології металів    ƒ Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій    ƒ Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем    ƒ Кафедра управління проектами  ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ І ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ    ƒ Кафедра автоматики    ƒ Кафедра теоретичної електротехніки і електронних систем    ƒ Кафедра суднових електроенергетичних систем    ƒ Кафедра електрообладнання суден та інформаційної безпеки    ƒ Кафедра імпульсних процесів і технологій    ƒ Кафедра комп’ютеризованих систем управління  ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ    ƒ Кафедра соціально‐гуманітарних дисциплін    ƒ Кафедра сучасних мов    ƒ Кафедра фізичного виховання і спорту    ƒ Кафедра правознавства    ƒ Кафедра дизайну    ƒ Кафедра прикладної лінгвістики    ƒ Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту    ƒ Кафедра теорії та історії держави і права  19   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ    ƒ Кафедра ринкових механізмів та структури    ƒ Кафедра прикладної інформатики  ІНСТИТУТ ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ    ƒ Кафедра вищої математики    ƒ Кафедра фізики    ƒ Кафедра філософії та культурології    ƒ Кафедра інженерної графіки    ƒ Кафедра теоретичної механіки  ІНЖЕНЕРНО‐ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ    ƒ Кафедра економіки та організації виробництва    ƒ Кафедра менеджменту    ƒ Кафедра обліку і економічного аналізу    ƒ Кафедра економічної теорії    ƒ Кафедра фінансів  ФАКУЛЬТЕТ МОРСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ    ƒ Кафедра морського приладобудування    ƒ Кафедра енергетичного менеджменту та морської інфраструктури    ƒ Кафедра морської логістики  ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ    ƒ Кафедра екологічної безпеки    ƒ Кафедра екологічної хімії    ƒ Кафедра безпеки життєдіяльності та цивільного захисту     

2.2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ   

Протягом 2008–2012 років в університеті продовжувалася діяльність із відкриття  нових  спеціальностей,  удосконалення  структури,  форм  навчання,  з'являлися  нові  навчальні  підрозділи  (Коледж  корабелів  НУК,  факультети  екологічної  та  техногенної  безпеки, морських інфраструктур, НКП в м. Кіровограді, м. Цзензянг (провінція Цзянсу,  КНР) та м. Батумі, Грузія). Запроваджено підготовку фахівців за інтегрованими планами  за схемами «2+2», «3+1», «4+0» тощо. Уперше в Україні в НУК з 2011 року для потреб  народного  господарства  КНР  розпочато  спільну  з  Університетом  науки  та  технологій  провінції  Цзянсу  підготовку  фахівців  за  програмою  «4+0»  і  з  Міжнародним  морським  коледжем  провінції  Цжоушань  за  програмою  «2+2»,  а  з  2012  року  за  програмою  спільної  підготовки  з  Батумським  навігаційно‐учбовим  університетом  розпочата  підготовка фахівців у м. Батумі (Грузія). Підготовка фахівців на вимогу часу наблизилась  до  місця  проживання  студентів.  У  2013  році  створено  2  нових  навчально‐ консультаційних  пункти  у  м. Ялті  та  м. Кіровограді.  Здійснювалось  реформування  системи  доуніверситетської  підготовки  майбутніх  студентів  (табл.  2.1).  Ці  процеси  вимагали все більшої уваги та керівництва з боку ректорату й особисто ректора.     

20  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Таблиця 2.1. Кількість слухачів системи доуніверситетського навчання у 2008–2012 роках  Форма навчання  Підготовчі курси 

2008 526 

2009 444 

2010 190 

2011 247 

2012 246 

Випускники Морського  ліцею  ім.  проф.  Александрова,  медалісти  шкіл  та  відмінники  технікумів  і  коледжів  упродовж  багатьох  років  довели  свою  здатність  швидко адаптуватись до університетської системи навчання. Адже їх успіхи в середній  освіті  відображують  належне  ставлення  цих  молодих  людей  до  всіх  без  винятку  навчальних  дисциплін,  а  ця  риса  є  необхідною  для  якісного  сприйняття  університетських  програм.  Тому  наш  університет  завжди  робив  усе  можливе  для  їх  залучення  до  навчання.  У  2008–2012  роках  до  нас  щорічно  приходило  на  навчання  більше  100  таких  першокурсників  (табл.  2.2).  Але  слід  відмітити,  що  відсутність  преференцій для відмінників навчання в умовах вступу до вищих навчальних закладів  в останні  роки  призвела  до  скорочення  їх  кількості,  при  цьому  зросла  кількість  відмінників технікумів, які навчаються за скороченими програмами навчання.   

Таблиця 2.2. Кількість відмінників навчання, зарахованих до НУК у 2008–2013 роках  Категорія вступників  Медалісти  Відмінники технікумів 

2008 46  18 

2009 49  60 

2010 44  195 

2011 14  327 

2012 17  254 

2013 18  275 

Університет завжди  допомагає  абітурієнтам,  які,  згідно  з  законодавством  України,  мають  право  на  вступ  до  вищих  навчальних  закладів  поза  конкурсом,  роз'яснюючи їм всю послідовність дій, які вони мають виконати, щоб реалізувати своє  право.  Протягом  останніх  п’яти  років  до  НУК  зараховано  174  молодих  людей,  які  віднесені до пільгових категорій (табл. 2.3).    

Таблиця 2.3. Кількість осіб, зарахованих до НУК у 2008–2013 роках поза конкурсом  Категорія вступників  Чорнобильці  Інваліди  Сироти  Діти шахтарів 

2008 6  21  15  0 

2009 2  18  8  1 

2010 2  12  16  0 

2011 2  11  24  0 

2012 6  8  21  1 

2013 0  5  13  0 

Загальні результати  прийому  за  денною  формою  навчання  за  освітньо‐квалі‐ фікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» в НУК наведені в табл. 2.4.   

Таблиця 2.4. Результати прийому за денною формою навчання  Найменування  факультету, підрозділу  Всього по НУК  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  ‐ магістри  Всього по КІ  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  ‐ магістри  Всього по МІ  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  ‐ магістри   

Ліцензійний обсяг  5120  2425  2390  305  520  225  285  10  1290  585  585  120   

2008 2251  1168  944  139  163  106  47  10  368  164  177  27    21 

2009 2126  1063  922  141  128  73  49  6  395  195  169  31   

Роки 2010  2011  2003  1822  1013  792  856  888  134  142  122  94  77  50  35  34  10  10  388  337  202  139  151  166  35  32     

2012 1939  1047  726  166  92  50  32  10  359  186  112  61   

2013* 1580  897  560  123  75  31  34  10  352  186  136  30   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА   

Продовж. табл. 2.4  Найменування  факультету, підрозділу  Всього по ІАЕ  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  ‐ магістри  Всього по ГІ  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  ‐ магістри  Всього по ІЕФ  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  ‐ магістри  Всього по ІКІТН  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  ‐ магістри  Всього по ФПІ НУК  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  ‐ магістри  Всього по ППІ НУК  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  ‐ магістри  Всього по ХФ НУК  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  ‐ магістри 

Ліцензійний обсяг  820  405  375  40  280  180  100    810  375  375  60  845  385  385  75  180  100  80    380  205  175    555  270  285   

2008 416  195  200  21  179  136  43    374  184  150  40  263  135  87  41  40  30  10    191  87  104    257  131  126   

2009 367  161  189  17  158  112  46    310  136  135  39  267  135  84  48  63  43  20    228  126  102    210  82  128   

Роки 2010  2011  349  330  169  153  160  157  20  20  156  133  112  74  44  59      291  233  120  48  131  146  40  39  222  227  114  97  79  89  29  41  73  43  40  21  33  22      194  181  107  104  87  77      208  244  72  106  136  138     

2012 402  218  161  23  149  97  52    241  75  118  48  255  153  78  24  63  33  30    148  93  55    230  142  88   

2013* 446  279  147  20  108  68  40    77  31  34  12  215  96  68  51  34  25  9    83  53  30    190  128  62    

* Дані на 11.08.2013 р. 

У табл. 2.5 показані результати прийому за заочною формою навчання.   

Таблиця 2.5. Результати прийому за заочною формою навчання  Найменування  факультету, підрозділу  Всього по НУК  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  ‐ магістри  Всього по КІ  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  ‐ магістри  Всього по МІ  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  ‐ магістри  Всього по ІАЕ  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  ‐ магістри   

Ліцензійний обсяг  4590  2200  2190  200  460  225  225  10  1190  560  560  70  760  375  345  40   

2008 1132  151  926  55  40  24  16    208  5  200  3  155  10  145     22 

2009 1120  192  889  39  30  10  20    172  22  147  3  132  11  121    

Роки 2010  2011  1297  1294  298  392  950  862  49  40  17  11  9  1  8  10      200  268  21  66  178  201  1  1  133  131  21  17  112  113     1  

2012 1217  343  838  36  27  3  24    199  39  159  1  162  33  129    

2013* 279  121  153  5  13  11  2     81  14  67     71  28  42  1  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Продовж. табл. 2.5  Найменування  факультету, підрозділу  Всього по ГІ  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  Всього по ІЕФ  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  ‐ магістри  Всього по ІКІТН  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  ‐ магістри  Всього по ППІ НУК  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  Всього по ФПІ НУК  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  Всього по КНКП  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  Всього по ТНКП  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти  Всього по ХФ НУК  ‐ бакалаври  ‐ спеціалісти 

Ліцензійний  обсяг  225  125  100  830  400  400  30  635  270  315  50  335  195  140  125  100  25  80  40  40  40  20  20  490  245  245 

2008 32  32    213  17  166  30  109  7  80  22  168  37  131        37    37  20    20  150  19  131 

2009 19  19    270  16  224  30  90  9  75  6  187  90  97        32    32  20    20  168  15  153 

Роки 2010  2011  29  28  16  21  13  7  259  224  22  15  207  185  30  24  102  98  7  13  77  71  18  14  243  225  148  134  95  91  14  60  14  35    25  40  40      40  40  31  34  11  14  20  20  229  175  29  76  200  99 

2012 44  25  19  221  11  188  22  88  21  54  13  199  125  74  46  23  13  19    19  20    20  192  63  129 

2013* 28  16  12  22  8  12  2  30  10  18  2  24  24  0  0        0      0       10  10    

* Дані на 11.08.2013 р. 

Незважаючи  на  тенденцію  до  зменшення  кількості  студентів  першого  курсу  в цілому  в  державі,  яка  пов'язана  з  демографічною  ситуацією,  що  склалася  в  Україні  внаслідок значного спаду народжуваності в 90‐ті роки, а також підвищення конкуренції  між  ВНЗ,  план  прийому  до  НУК  (державне  замовлення)  за  освітньо‐кваліфікаційним  рівнем  «бакалавр»  поступово  збільшується  (табл.  2.6)  і  щорічно  повністю  виконується  університетом.  Для  виконання  плану  держзамовлення  університет  значно  розширив  географічні  межі  та  підвищив  ефективність  профорієнтаційної  роботи  серед  різного  контингенту молоді, що й дало свої позитивні результати.   

Таблиця 2.6.  План  прийому  НУК  за  освітньо‐кваліфікаційним  рівнем  «бакалавр»  за період  2008–2013 роки  Форма навчання  Денна  Заочна 

2008 770  98 

2009 720  78 

2010 739  82 

2011 626  100 

2012 878  103 

2013 897  121 

 

2.3. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ. НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ   

Підготовка фахівців  з  вищою  освітою  здійснюється  за  денною,  заочною  та заочно‐дистанційною формами навчання, а також в екстернатурі. 

23  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Основним  нормативним  документом  університету,  що  визначає  організацію  навчального  процесу,  є  навчальний  план.  За  звітний  період  до  навчальних  планів  підготовки фахівців з вищою освітою неодноразово вносилися зміни.  Приєднання  України  до  Болонського  процесу,  набутий  досвід  організації  навчального  процесу  з  використанням  кредитів  ЄКТС  обумовили  прийняття  рішення  про  трансформацію  існуючих  навчальних  планів  до  умов,  за  яких  навчальне  навантаження  студентів  повинно  визначатися  як  у  годинах,  так  і  в  кредитах  ЄКТС.  З 2010 року в університеті у повному обсязі запроваджена кредитно‐модульна система  організації  навчального  процесу  при  підготовці  бакалаврів,  спеціалістів  та  магістрів  з усіх  напрямів  та  спеціальностей  денної  форми  навчання.  3  2012  року  кредитно‐ модульна  система  організації  навчального  процесу  впроваджена  при  підготовці  бакалаврів за заочною формою навчання.  Під  час  трансформації  було  змінено  форму  навчального  плану,  упорядковано  визначення загального часу на навчальні дисципліни, усунено дублювання навчальних  дисциплін у напрямах підготовки та в споріднених спеціальностях.  Проведені  заходи  щодо  вдосконалення  навчального  процесу  дозволили  зменшити  аудиторне  навантаження  та  встановити  його  у  бакалаврів  –  26  годин,  у спеціалістів – 26 годин, у магістрів – 24 години.  У  нових  навчальних  планах  визначені  три  взаємопов'язані  види  навчального  навантаження  студентів,  які  входять  у  поняття  загальної  трудомісткості  навчальної  дисципліни:  ƒ аудиторна робота у вигляді традиційних форм;  ƒ самостійна робота;  ƒ контактні години викладача для проведення індивідуальних консультацій.  Для  якісної  організації  навчального  процесу  використовується  графік,  який  визначає  одночасний  початок  та  завершення  теоретичного  навчання,  терміни  проведення  підсумкового  контролю,  виробничих  практик,  державної  атестації  та канікул студентів.  У  кожному  семестрі  студент  вивчає  не  більше  7–10  навчальних  дисциплін,  виконує не більше 2 курсових проектів (робіт).  Дотримання  графіка  навчального  процесу,  обмеження  навантаження  семестрів  кількістю  навчальних  дисциплін,  жорсткою  регламентацією  тижневого  навчального  навантаження  (бакалавр  –  30,  спеціаліст,  магістр  –  24–26  годин)  дозволило  стабілізувати процес навчання та вплинути на його результати.  Для  забезпечення  більш  професійно  спрямованої  підготовки  магістрів  нові  навчальні плани підготовки магістра за рахунок навчальних дисциплін вільного вибору  університету  та  студента  передбачають  підготовку  за  такими  функціональними  напрямами: науково‐педагогічним, науково‐дослідним, управлінським.  Аналіз  працевлаштування  випускників  магістратури  за  період  2008–2013  років  наведено в табл. 2.7.    Таблиця 2.7. Аналіз працевлаштування випускників магістратури за звітний період  Підприємства та установи  2384 

Навчання в аспірантурі  університету  95 

24  

Працевлаштування на вільних  посадах кафедр та факультетів  89 


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2.4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ   

Самостійна робота  студента  є  основним  засобом  оволодіння  навчальним  матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Тому університет під час  пошуку  способів  організації  навчального  процесу  в  цілому  ретельно  підходить  до  ефективності організації навчального процесу.  Ураховуючи  важливість  самостійної  роботи  студента,  були  вивчені  всі  аспекти,  які впливають на її організацію, та прийнято рішення щодо її планування та оцінки.  Аналіз обсягу, змісту, трудомісткості індивідуальних завдань кафедр, загального  бюджету  часу  студента  дозволив  визначити  складові  самостійної  роботи  студента  в одному семестрі:  ƒ робота з забезпечення аудиторних занять;  ƒ робота з виконання індивідуальних завдань;  ƒ робота з підготовки до семестрового контролю;  ƒ науково‐дослідна робота.  Понад 50 % загального навчального часу студента планується на його самостійну  роботу в кожному семестрі.  Планування  та  контроль  за  організацією  важливої  складової  навчальної  роботи  студента дозволили упорядкувати його навчання.    2.5. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ   

У навчальному  процесі  університету  контрольні  заходи  включають  у  себе  поточний та підсумковий контроль.  Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних  та  семестрових  занять  і  має  на  меті  перевірку  рівня  підготовленості  студента  до  виконання  конкретних  функціональних  обов'язків.  Форма  проведення  поточного  контролю  під  час  навчальних  занять,  система  оцінювання  рівня  знань  визначена  відповідними кафедрами.  Підсумковий  контроль  за  семестр  проводиться  двома  методами:  перший  –  знання студента оцінюють під час складання модулів з кожної дисципліни, у такому разі  оцінка визначається за сукупністю оцінок за кожний модуль; другий – під час складання  диференційованого  заліку  або  іспиту  в  період  зимової  чи  літньої  сесії.  В  останній  час   у зв’язку з переходом до кредитно‐модульної системи організації навчального процесу  частка першого методу постійно збільшується.  Аналіз  підсумкових  контрольних  заходів  показує,  що  показники  абсолютної  успішності за роками навчання за звітний період мають різницю до 10 % (табл. 2.8).   

Таблиця 2.8. Аналіз абсолютної успішності, %  №  з/п  1 

Категорія студентів  Студенти денного відділення 

Рік 2008  75,7 

2009 74,0 

2010 81,5 

2011 82,7 

2012 78,1 

2013 86,1 

Якість організації  навчального  процесу,  професійна  підготовка  науково‐ педагогічних працівників, загальноосвітня підготовка студентів до вступу в університет  характеризуються якісною успішністю студентів, що складає 47–67 % (табл. 2.9).     

25  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Таблиця 2.9. Якісна успішність студентів, %  №  з/п  1 

Рік

Категорія студентів  Студенти денного відділення 

2008 67,1 

2009 59,0 

2010 47,3 

2011 47,1 

2012 54,0 

2013 58,4 

Щороку за  успіхи  в  навчанні  20  студентів  відзначаються  іменними  стипендіями  НУК,  а  також  стипендіями  Президента  України,  Верховної  Ради  України,  імені  М.С. Грушевського та соціальною стипендією Верховної Ради України. Усього за період  з 2008 по 2013 рік 150 студентів отримали іменні стипендії (табл. 2.10).   

Таблиця 2.10. Відзначення студентів за успіхи в навчанні  №  з/п  1  2  3  4  5  6   

Іменна стипендія  Президента України  Верховної Ради України  Імені М.С. Грушевського  Соціальна Верховної Ради України  Кабінету Міністрів України  Стипендії НУК  Всього 

Рік 2008  2  2  1    1  20  6 

2009 2  2  1    1  20  6 

2010 1  2  1      20  4 

2011 1  2  1  1    20  5 

2012 1  2  1  1    20  5 

2013 2  1  1  1    20  5 

Всього 9  11  6  3  2  120  151 

З  метою  виявлення,  відбору  та  підтримки  обдарованої  студентської  молоді,  розвитку  та  реалізації  здібностей  студентів,  стимулювання  творчої  праці  студентів,  науково‐педагогічних  працівників,  підвищення  якості  освіти,  активізації  навчально‐ пізнавальної  діяльності  студентів,  удосконалення  навчального  процесу  щорічно  студенти НУК беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах.   Під  час  проведення  І  етапу  для  відбору  кандидатів  до  участі  у  II  етапі  в університеті бере участь 70–75 % від студентів різних курсів, що складає 25–35 % від  загальної  чисельності  студентів  денної  форми  навчання.  Кількість  учасників  II  етапу  Олімпіади складала від 20 до 35 осіб на рік (табл. 2.11).   

Таблиця 2.11. Кількість учасників ІІ етапу   Рік  2008  31 

2009 22 

2010 21 

2011 36 

2012 26 

2013* 27  

* Дані на 01.07.2013 р.   

Ретельний відбір  кандидатів  до  II  етапу  Олімпіади,  високий  педагогічний  професіоналізм  наукових  керівників  забезпечили  якість  підготовки  учасників  та  посилили  можливість  отримати  призові  місця.  У  різні  роки  звітного  періоду  студенти  університету отримували від 17 до 29 призових місць (табл. 2.12).   

Таблиця 2.12. Здобутки студентів у II етапі Олімпіади  Показники  Призові місця 

Рік 2008  4 

2009 3 

2010 2 

* Дані на 01.07.2013 р. 

26  

2011 2 

2012 3 

2013* 5 


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  В університеті існує відпрацьована система організації та проведення державної  атестації  випускників.  За  графіком  навчального  процесу  державна  атестація  здійснюється у вигляді захисту освітньо‐кваліфікаційних та дипломних робіт бакалаврів,  спеціалістів та магістрів у лютому та червні.  Державна атестація  випускників включає  в себе державні  екзамени,  виконання   і  захист  випускних  кваліфікаційних  проектів  (робіт).  Вимоги  до  захисту  дипломних  проектів  (робіт),  програми  та  екзаменаційні  білети  з  державних  екзаменів  визначаються випускаючими кафедрами з урахуванням вимог освітньо‐кваліфікаційних  характеристик.  Теми  дипломних  робіт  обговорюються  на  засіданнях  випускаючих  кафедр  та  затверджуються  наказом  по  університету.  Керівниками  дипломних  робіт  призначаються досвідчені викладачі, переважно доктори і кандидати наук.  Головами Державної екзаменаційної комісії, як правило, призначаються провідні  вчені  НАН  України,  вищих  навчальних  закладів,  керівники  підприємств  та  організацій‐ замовників.  За  період  з  2008  по  2013  рік  університет  підготував  24536  фахівців  з  вищою  освітою  за  всіма  формами  навчання,  з  них  бакалаврів  –  13243,  спеціалістів  ‐  10316,  магістрів – 977 (табл. 2.13).   

Таблиця 2.13. Випуск фахівців за звітний період  Освітньо‐кваліфікаційний рівень  Бакалавр  Спеціаліст  Магістр 

2008 2465  1722  133 

2009 2138  1757  177 

2010 2241  1758  150 

Рік 2011  2296  1794  182 

2012 2163  1707  142 

2013 1940  1578  193 

Всього 13243 10316  977 

За підсумками роботи державних комісій оцінку «відмінно» отримують від 11 до  18 % випускників‐бакалаврів, від 9 до 21 % спеціалістів та до 80 % магістрів (табл. 2.14).   

Таблиця 2.14. Кількість студентів, які закінчили навчання з відзнакою  Освітньо‐кваліфікаційний рівень  Бакалавр  Спеціаліст  Магістр 

Рік 2008  124  69  56 

2009 149  83  67 

2010 162  88  73 

2011 174  81  81 

2012 176  111  81 

2013 118  80  72 

Великий відсоток  відмінників  серед  випускників‐магістрів  свідчить  про  високий  рівень  відбору  кандидатів  під  час  проведення  вступної  кампанії  та  якісну  організацію  навчального процесу.  З  метою  залучення  талановитої  шкільної  молоді  до  науково‐дослідницької  роботи,  підвищення  ефективності  профорієнтаційної  роботи,  популяризації  спеціальностей НУК серед молоді міста та області, в університеті за ініціативою ректора  з  2013  року  організована  Академія  гардемаринів,  в  якій  функціонують  секції:  математико‐фізична,  інженерно‐технічна,  судномоделювання,  природничих  наук,  біологічних, екологічних та ін.           

27  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2.6. НАУКОВО‐МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ   

Для відповідності  до  вимог  кваліфікаційних  характеристик  та  якості  освіти  фахівців‐випускників  ВНЗ  сучасному  ринку  праці  та  економічним  реаліям  в  Україні  та  світі з ініціативи ректора НУК продовжено роботу над створенням державної концепції  безперервної  кораблебудівної  освіти  та  підготовку  Меморандуму  про  партнерство  та  співробітництво між НУК та Миколаївською обласною державною адміністрацією.  Університет  має  потужний  науково‐педагогічний  потенціал,  який  забезпечує   підготовку  фахівців:  12  лауреатів  Державної  премії  України  в  галузі  науки  і  техніки,  на  64  кафедрах  працює  77  професорів,  докторів  наук,  325  кандидатів  наук.  Серед  них:  18  заслужених  діячів  науки  і  техніки  та  заслужених  працівників  народної  освіти;  52  відмінники  освіти;  3  заслужених  тренери;  20  академіків  та  членів‐кореспондентів  Академії  наук  суднобудування;  15  академіків  та  членів‐кореспондентів  Міжнародної  академії  морських  наук,  технологій  та  інновацій;  9  академіків  Вищої  школи  та  інженерних наук.  В  університеті  приділяється  велика  увага  науково‐методичному  супроводу  навчального  процесу,  як  важливій  складовій  забезпечення  гарантії  якості  освіти.  Головною  метою  є  забезпечення  навчального  процесу,  за  всіма  спеціальностями  та  формами  навчання,  методичною  літературою  відповідно  до  вимог  ліцензування  та  акредитації. Вирішення цього питання здійснювалося за наступними напрямами:  ƒ формуванням сучасного бібліотечного фонду;  ƒ використанням сучасних інформаційних технологій;  ƒ виданням викладацьким складом університету необхідної науково‐методичної  літератури з використанням своєї поліграфічної бази.  Інформаційний  супровід  навчального  процесу  та  наукових  досліджень  здійснюється  бібліотекою  університету,  яка  є  посередником  між  постійно  зростаючим  потоком  інформації  та  її  користувачами.  Основні  фонди  бібліотеки  формуються  документами з різних джерел як  на традиційних, так і електронних носіях відповідно  до  напрямків  підготовки  фахівців  та  розвитку  наукової  діяльності  в  університеті.  Фонд  бібліотеки  складає  біля  980  тис.  примірників,  у  тому  числі:  наукові  видання  –  біля  98  тис.  примірників,  навчальні  –  біля  550  тис.  примірників;  періодичні  видання  –  біля  130 тис. примірників журналів та біля 280 комплектів газет. Протягом 2008–2013 років  до  бібліотеки  надійшло  понад    48  тис.  нових  примірників.  Фонд  електронних  ресурсів  бібліотеки  –  це  понад  7,5  тис.  підручників  та  навчальних  посібників;  придбані  електронні  ресурси  БД  «EBSCO»,  БД  «Центр  навчальної  літератури»  (понад  760  підручників),  РЖ  ВИНИТИ,  УРЖ  «Джерело»,  11  CD‐дисків  з  електронними  підручниками  видавництва  МАУП,  інфодиск  «Зібрання  законодавства  України»,  130 DVD‐дисків з навчальними відеофільмами, Юридична енциклопедія.   Особливу  увагу  в  роботі  бібліотека  приділяє  веденню  електронного  каталогу,  загальна кількість описів в якому складає понад 110 тис. назв.  Новою  формою  освітньо‐інформаційної  комунікації  бібліотеки  є  її  сайт.  Його  контент  розкриває  різноманітність  інформаційних  ресурсів,  усі  аспекти  діяльності  бібліотеки.  З  2010  року  бібліотека  НУК  підтримує  рух  відкритого  доступу  до  знань  через  просвітницьку  діяльність:  відстежуються  в  мережі  Internet  нові  ресурси  відкритого 

28  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  доступу,  інформується  наукова  та  студентська  спільноти  НУК  про  ресурси  відкритого  доступу,  протягом  «Тижня  відкритого  доступу»  проводяться  масові  заходи  та  індивідуальні бесіди про ресурси відкритого доступу для різних категорій користувачів.  Докладну інформацію про доступ до різноманітних електронних ресурсів можна знайти  на сайті бібліотеки в розділі «Бази даних».  Завдяки  членству  в  Асоціації  «Інформатіо‐Консорціум»  та  проекту  «Електронна  бібліотека  України:  створення  центрів  знань  в  університетах  України»  бібліотека  НУК  має доступ до повнотекстових баз даних наукової періодики та отримує тестові доступи  до провідних світових баз даних. Так, у 2009–2013 роках було надано доступи до більше  ніж 100 провідних світових електронних ресурсів. Це дало можливість завантажити для  користувачів бібліотеки біля 60 тис. документів.  Протягом  2012–2013  років  бібліотекою  НУК  ведеться  робота  по  створенню  електронного  архіву  власних  наукових  матеріалів  зі  значним  різноманіттям  інформаційних  ресурсів  (монографії,  матеріали  наукових  конференцій,  дисертації,  автореферати,  навчально‐методичні  матеріали,  наукові  статті).  На  сьогодні  до  інституційного репозитарію внесено біля 500 наукових робіт.  Зважаючи на  те,  що  рівень  інформатизації  вищого  навчального  закладу  суттєво  впливає  на  якість  підготовки  спеціалістів  і  є  одним  з  основних  критеріїв  оцінки  освіти  у  ВНЗ,  визначає  його  конкурентоздатність  та  перспективи  розвитку,  одним  з  найбільш  пріоритетних напрямків розвитку НУК є активне впровадження сучасних інформаційних  технологій  в усі сфери діяльності  університету. Роботи з впровадження інформаційних  технологій в університеті проводились за наступними основними напрямками:  ƒ збільшення комп'ютерного парку;  ƒ побудова сучасної університетської комп'ютерної мережі;  ƒ побудова  університетської  системи  Wi‐Fi,  яка  забезпечує  бездротовий  доступ  до мережі Інтернет;  ƒ розробка  і  впровадження  системи  автоматизації  управління  навчальним  процесом та адміністративно‐господарчої діяльності університету.  З  2009  по  2012  рік  упроваджено  в  експлуатацію  програмний  комплекс  «1С:  бухгалтерія 7.7 для бюджетних організацій». Проведено повне оновлення комп’ютерної  техніки бухгалтерії НУК. Зараз ведуться роботи по впровадженню АСУ «ВНЗ», до складу  якої входять АС «Приймальна комісія», АС «Деканат» та АС «Студмістечко».   Навчально‐методичним  відділом  постійно  ведеться  робота  по  оновленню  навчально‐методичної  літератури.  За  2008–2013  роки  видано  11  підручників  з  грифом  МОНУ,  121  навчальний  посібник  з  грифом  МОНУ,  65  монографій,  150  посібників,  рекомендованих методичною радою НУК (табл. 2.15).   

Таблиця 2.15. Видання навчально‐методичної літератури у 2008–2013 роках  Навчально‐методична література  Підручники з грифом МОНУ  Посібники з грифом МОНУ  Посібники, рекомендовані Методичною радою НУК  Монографії 

2008 1  29  22  6 

* Заплановано  ** Дані на 01.07.2013 р.   

29  

2009 3  28  28  8 

2010 3  20  36  17 

2011 3  12  25  18 

2012 1  26  29  16 

2013 1*  6**  10**  17* 


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Постійно  ведеться  робота  щодо  підвищення  кваліфікації  професорсько‐ викладацького  складу.  Всього  з  2008  по  2013  рік  різними  видами  підвищення  кваліфікації  було  охоплено  1081  викладач  (табл.  2.16).  Основним  видом  підвищення  кваліфікації  залишається  стажування  у  навчальних  закладах  ІV  рівня  акредитації,  на  підприємствах  та  установах  різних  форм  власності,  навчання    в  аспірантурі  та  докторантурі.  Особлива  увага  приділяється  підвищенню  кваліфікації  шляхом  стажування  НПП  за  кордоном.  За  останні  2  роки  26  викладачів  пройшли  стажування   у Китаї і 3 викладачі у Норвегії.   

Таблиця 2.16.  Підвищення  кваліфікації  професорсько‐викладацького  складу  у  2008–  2012 роках  Рік  2008  2009  2010  2011  2012  Усього 

Кількість 189  195  194  265  238  1081 

% від загальної чисельності НПП  33,9  34,3  35,8  49,8  42,2  39,08 

Одним з  напрямів  освітніх  інновацій,  що  активно  розвиваються  в  НУК  та  безпосередньо скеровані на вдосконалення навчального процесу й підвищення якості  освіти, є інформатизація освіти. Найважливішою ланкою цього процесу є застосування  інформаційно‐комунікаційних  технологій  (ІКТ)  у  навчальному  процесі.  Водночас  відбуваються  зміни  змісту  та  методики  навчання,  тобто  формуються  та  розвиваються  новітні  інформаційні  освітні  технології.  Наголос  робиться  насамперед  на  практичних  роботах  у  сфері  електронного  навчання  (е‐навчання),  в  тому  числі  дистанційного  навчання (ДН).   За  період  з  2008  по  2013  рік  проводилися  роботи  по  вдосконаленню  та  впровадженню  нового  формату  інтернет‐сайту  НУК.  Зараз  вже  розроблено  новий  інтерфейс  сайту  НУК.  Він  являє  собою  високоякісний  інформаційний  портал  з відеорядком, який містить виключну інформацію про життя університету, студентства,  кораблебудівну галузь та ін.    2.7. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ   

В університеті постійно виконуються роботи по розширенню кількості напрямків   і  спеціальностей,  за  якими  ведеться  підготовка.  За  період  2008–2013  рр.  кількість  напрямків підготовки зросла до 28, спеціальностей – до 38.   Так,  успішно  пройшли  процедуру  ліцензування  та  отримано  відповідні  ліцензії  Міністерства освіти і науки України за наступними спеціальностями:  ƒ 7.05120102 «Суднокорпусобудування», в т. ч. для Херсонської філії;  ƒ 7.05120106 «Суднові машини і механізми»;  ƒ 6.050903 «Телекомунікаційні системи та мережі»;  ƒ 8.05010102 «Інформаційні технології проектування»;  ƒ 8.05060406 «Газотурбінні установки і компресорні станції»;  ƒ 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»;  ƒ 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів»;  ƒ 8.03050801 «Фінанси і кредит».  30   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  На різних стадіях ліцензування знаходяться наступні напрямки та спеціальності:   ƒ 6.060101 «Будівництво» (Гідротехнічне будівництво);  ƒ 6.170203 «Пожежна безпека»;  ƒ 6.170202 «Охорона праці»;  ƒ 7.05070101 «Електричні станції»;  ƒ 7.02020701 «Дизайн»;  ƒ 8.03050901 «Облік і аудит»;  ƒ 7.05090204 «Біотехнічні та медичні апарати і системи»;  ƒ 7.05060102 «Енергетичний менеджмент»;  ƒ 7.05120105 «Системотехніка об'єктів морської інфраструктури»;  ƒ 7.05020203 «Автоматика та автоматизація на водному транспорті»;  ƒ 7.05020103 «Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами на водному  транспорті»;  ƒ 7.04010603 «Екологічна безпека»;  ƒ 6.050604  «Енергомашинобудування»  для  Херсонської  філії,  Феодосійського  та  Первомайського політехнічних інститутів.  За звітний період пройшли акредитацію наступні спеціальності:  ƒ 6.020207 «Дизайн»;  ƒ 6.030401 «Правознавство»;  ƒ 6.050403 «Інженерне матеріалознавство»;  ƒ 7.05010105 «Комп'ютерний еколого‐економічний моніторинг»;   ƒ 7.03050801 «Фінанси»;  ƒ 8.03050801 «Фінанси»;  ƒ 7.05040303 «Композиційні та порошкові матеріали і покриття»;  ƒ 8.05040303 «Композиційні та порошкові матеріали і покриття».  Ураховуючи  клопотання  Миколаївської  облдержадміністрації,  згідно  з  рішенням  Вченої  ради  НУК  з  метою  виконання  завдання  Президента  України  про  підвищення  ролі  науково‐освітніх  установ  Миколаївського  регіону  в  інноваційних  розробках  промислових  підприємств  області,  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  №  157  від  15.02.2013  утворено  Коледж  корабелів  при  Національному  університеті  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова  і  надана  згода  МОНУ  щодо  ліцензування  освітньої  діяльності  з  підготовки  молодших спеціалістів.  Рішення  про  створення  Коледжу  корабелів  НУК  підтримали  провідні  підприємства  Миколаївщини  –  ПАТ  «Миколаївський  суднобудівний  завод  «Океан»,  ДП  НВКГ  «Зоря»– «Машпроект»,  ПАТ  «Завод  «Екватор»,  ДАКХ  «ЧСЗ»,  ДП  «Суднобудівний  завод  імені   61  комунара»,  ПАТ  «Миколаївська  ТЕЦ»,  ПрАТ  «УкрНДІТСМ»,  ДП  «ММТП»  та  інші.  На  підставі  вивчення  ринку  праці,  запитів  підприємств  суднобудівної  галузі  та  морегосподарського  кластеру,  функціонування  Коледжу  корабелів  НУК  приведе  до  розширення  напрямів  підготовки  фахівців  для  різноманітних  галузей  промисловості  та  транспорту, підвищення якості підготовки молодшого інженерного складу для потреб міста  й  регіону,  буде  сприяти  вирішенню  соціальних  програм,  розвитку  матеріально‐технічної  бази,  методичної  та  науково‐технічної  підготовки  молодших  спеціалістів.  Наскрізна  підготовка дасть змогу отримувати освіту від повної середньої у школах міста та області до  магістра – випускника НУК, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освіти та вимогам  Болонського процесу. 

31  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  На  даний  час  отримані  наступні  результати  щодо  підготовки  функціонування  Коледжу корабелів НУК:  ƒ отримано наказ про створення;  ƒ розроблено  Положення  про  Коледж  корабелів,  про  відділення,  про  циклову  комісію, перероблюється Положення про рейтингову оцінку, циклограма атестації;  ƒ підібрано кандидатури на керівників відділень;  ƒ проведено  засідання  атестаційної  комісії,  підготовлено  матеріали  до  комісії  ІІІ рівня.  Дані  про  стан  ліцензування  спеціальностей  Коледжу  корабелів  НУК  наведено   у табл. 2.17.   

Таблиця 2.17. Дані про стан ліцензування спеціальностей Коледжу корабелів НУК  Спеціальність  5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»  5.05120103 «Монтаж і проектування суднових машин і механізмів»  5.05120102 «Обслуговування суднового обладнання»  5.05120101 «Суднокорпусобудування»  5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування  і систем теплопостачання»  5.05070107 «Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних  систем»  5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті»  5.03050802 «Оціночна діяльність»  5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»  5.02020701 «Дизайн»  5.04010602 «Прикладна екологія»  5.09010304 «Природно‐заповідна справа»  5.17020301 «Організація та техніка протипожежного захисту» 

Стан підготовки ліцензійної  справи  Розглядається в МОН  Розглядається в МОН  Отримано лист‐дозвіл МОН  Розглядається в МОН  Готується лист до МОН  Отримано лист‐дозвіл МОН  Готується лист до МОН  Очікується дозвіл МОН  Розглядається в МОН  Розглядається в МОН  Готується лист до МОН  Готується лист до МОН  Готується лист до МОН 

2.8. НАВЧАННЯ В НУК ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН   

Підготовка фахівців  для  іноземних  країн  була  розпочата  в  НУК  ще  з  1994  року,   і  майже  за  20  років  університет  підготував  біля  450  спеціалістів,  бакалаврів,  магістрів  для 30 держав світу, у тому числі за останні п’ять років 165 фахівців.  Одним  з  перспективних  напрямків  розвитку  НУК  в  умовах  економічної   і демографічної кризи є суттєве збільшення прийому на навчання іноземних громадян.  Згідно  з  «Концепцією  розвитку  НУК  на  період  2009–2014  років»  та  відповідними  перспективними  планами  діяльності  Національного  університету  кораблебудування  імені адмірала Макарова з метою виконання заходів щодо становлення університету як  міжнародно  визнаної  освітянської  і  наукової  установи,  підвищення  ефективності  діяльності НУК на базі міжнародного відділу та підготовчого відділення для іноземних  громадян  у  2010  році  було  створено  Навчально‐науковий  центр  міжнародного  співробітництва (ННЦМС, наказ ректора № 681‐к від 06.07.2010 р.).  ННЦМС  були  проаналізовані  проблеми  залучення  іноземних  громадян  для  навчання  та  вдосконалення  системи  роботи  з  контингентом  студентів‐іноземців.   У процесі залучення іноземних студентів на навчання сьогодні спостерігаються наступні  тенденції:  по‐перше,  збільшення  чисельності  студентів  з  країн  колишнього  СРСР  та 

32  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Африки;  по‐друге,  зменшення  чисельності  студентів  з  традиційних  ринків  постачання  освітніх  послуг  −  країн  Близького  Сходу  та  Малої  Азії;  по‐третє,  перспектива  навчання  студентів  з  країн  Латинської  Америки;  по‐четверте,  поява  нових  форм  освітніх  програм − програми спільної підготовки фахівців за схемами «2+2», «3+1», «4+0» та ін.  Серед основних результатів роботи ННЦМС:  ƒ підвищення  авторитету  НУК  на  міжнародному  ринку  освітянських  послуг   та  розширення  географії  країн,  громадяни  яких  навчаються  або  підвищують  кваліфікацію в університеті;   ƒ стабільне  зростання  прийому  іноземних  громадян  до  НУК  (із  124  осіб   у 2008/2009 н. р. до 694 у 2012/2013 н. р., табл. 2.18);  ƒ розширення інформаційно‐рекламної діяльності НУК, проведення ефективних  рекламних  кампаній,  розповсюдження  серед  іноземних  абітурієнтів  інформаційних  та  презентаційних  матеріалів  стосовно  умов  навчання  в  НУК,  участь  у  міжнародних  освітніх  виставках;  проведення  навчальних  та  навчально‐методичних  семінарів,  форумів;  ƒ удосконалення  системи  набору  іноземних  громадян  на  всі  форми  навчання,  покращення роботи з фірмами‐посередниками;   ƒ розпочато прийом на заочно‐дистанційну форму навчання;  ƒ розпочато  навчання  іноземних  громадян  за  окремими  спеціальностями  англійською мовою;  ƒ налагодження нових спільних програм співробітництва між НУК та іноземними  навчальними закладами щодо спільної підготовки фахівців;  ƒ суттєве покращення умов проживання іноземців у гуртожитках університету.   

Географія країн, громадяни яких навчаються або підвищують кваліфікацію   в університеті         

33  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Таблиця 2.18. Прийом на навчання до НУК іноземних громадян у 2008–2012 роках  Рік  зарахування  2008  2009  2010  2011  2012 

Підготовче відділення  31  10  6  11  6 

Бакалаври 59  34  70  176  369 

Спеціалісти   і магістри  11  8  9  6  33 

Аспіранти   і стажери  5  4  2  17  11 

Усього 106  56  87  210  419 

Навчання іноземних  громадян  є  важливим  джерелом  надходження  позабюджетних коштів. У табл. 2.19 наведено основні показники роботи ННЦМС.   

Таблиця 2.19.  Контингент іноземних громадян та фінансові надходження до НУК від сплати  за навчання від іноземних громадян та установ  Показник  Контингент, усього  Кількість країн  Грошові надходження, млн грн   Грошові надходження, млн дол. 

08/09 124  16  1,119  0,231 

09/10 132  18  0,828  0,104 

Навчальний рік  10/11  180  23  1,567  0,199 

11/12 364  22  3,450  0,433 

12/13 694  24  5,913  0,740 

Для більш  ефективного  співробітництва  з  країнами  ЄС  щодо  реалізації  задач  академічної  мобільності  студентів,  аспірантів  та  викладачів,  у  тому  числі  навчання   і  стажування  в  провідних  європейських  університетах,  гармонізації  магістерських  програм  (зокрема,  запровадження  англомовних  магістерських  програм)  з  можливістю  здобуття  подвійних  дипломів,  виконання  аспірантських  дисертаційних  робіт  під  подвійним  керівництвом  тощо,  в  червні  2013  р.  в  НУК  створено  Навчально‐науковий  центр європейської інтеграції.             


3. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ЗА 2008–2013 РОКИ


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  3.1. СИСТЕМА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ НУК   

Національний університет  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова  є провідним вищим навчальним закладом в Україні, який здійснює підготовку фахівців  для  суднобудівної,  машинобудівної  та  суміжних  галузей  промисловості,  морегосподарського комплексу та ін. з 38 спеціальностей, 28 з яких інженерно‐технічні.  Протягом  останнього  десятиліття  реформування  вищої  освіти  в  Україні  університет  відійшов від вузької орієнтації підготовки спеціалістів лише для суднобудування.  Завдяки  системній  і  ґрунтовній  підготовці  випускники  університету  працюють   у багатьох галузях народного господарства. Зазвичай їх запрошують до суднобудівних,  судноремонтних  заводів.  Це  заводи  Миколаєва  –  ПАТ  «Миколаївський  суднобудівний  завод «Океан», ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», ВАТ «Суднобудівний завод  «Лиман»,  ПАТ  «Чорноморський  суднобудівний  завод»,  заводи  Києва,  Херсона,  Запоріжжя, Маріуполя, Севастополя, Феодосії, Керчі, Кілії.  Спеціалісти‐випускники  університету  в  складних  економічних  умовах  середини   90‐х років знайшли собі роботу за фахом у Польщі, Румунії, Латвії, Литві, Естонії, Росії.  Наші випускники працюють не лише в суднобудівній галузі. Фахівці, підготовлені  університетом, працюють на керівних посадах ряду підприємств – ПАТ «Завод Екватор»,  ПАТ  «Миколаївський  суднобудівний  завод  «Океан»,  ДП  НВКГ  «Зоря»‐«Машпроект»  (виготовлення  газових  турбін),  ПАТ  «Чорноморський  суднобудівний  завод»,  ПАТ  «Суднобудівний  завод  «Лиман»,  ПАТ «Суднобудівний  завод  «Залів»  (м.  Керч),  ТОВ  «Сандора»  (виробник  найкращих  соків  в  Україні),  ВАТ  «Конвейєрмаш»,  банки  «ПриватБанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрсоцбанк», «Дельта Банк» та ін., технічні  підрозділи  СБУ,  морські  вітчизняні  і  закордонні  фрахтові  фірми  (найм  спеціалістів  на  «кораблі під прапор») та ін.  Випускниками  НУК  імені  адмірала  Макарова в  різні  роки  були:  перший  нарком  суднобудівної  промисловості  СРСР  І.І. Носенко,  головний  будівельник  атомного  підводного  флоту  Є.П.  Єгоров,  творці  атомних  підводних  човнів  Г.М. Чернишов,  С.М. Ковальов,  головний  конструктор  першого  вітчизняного  атомного  крейсера  Б.Ф. Купенський,  генеральний  директор  ЮТЗ  “Зоря”  М.Г. Цибань,  Герої  України  –  М.П. Романчук, Ю.М. Бондин та багато інших.  Керівництво  університету  працює  над  перспективою.  Починається  підготовка  спеціалістів  з  виробництва  та  експлуатації  підводних  автоматичних  систем.  Обговорюється перспектива підготовки фахівців з будівництва та експлуатації платформ  для добування нафти і газу на шельфі Чорного моря, а також спецплатформ для запуску  українських  ракетоносців  з  акваторії  Чорного  моря  (український  аналог  «Морського  старту»).  Постійно  ведеться  активна  робота  з  метою  сприяння  працевлаштуванню  випускників: реклама в пресі та на телебаченні, надсилаються листи з інформацією про  випуск більш ніж на 50 підприємств, установ, організацій, банків м. Миколаєва та інших  міст. На сайті університету в Інтернеті розміщується та постійно оновлюється інформація  про наступний випуск молодих фахівців НУК – для роботодавців та про вакантні місця  згідно  із  заявками  від  підприємств,  організацій,  установ,  банків  –  для  студентів  і випускників. 

37  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  У  НУК  працює  аспірантура,  в  якій  найбільш  здібні  випускники  проходять  підготовку  з  22  спеціальностей.  Переважна  більшість  випускників  аспірантури,  які  успішно захистились, залишаються працювати в університеті.   У  системі  підготовки  молодих  спеціалістів  велика  роль  належить  організації  практики  студентів.  Традиційна  система  укладання  договорів  з  підприємствами  суднобудівного  та  машинобудівного  комплексу  дозволяє  навіть  сьогодні,  в  умовах  спаду виробництва, проводити всі види практик для студентів університету.  Кожного навчального року ведеться постійне спілкування з підприємствами, які  протягом багатьох років є базовими для проходження практики студентів НУК.  З  метою  підвищення  якості  професійно‐практичної  підготовки  студентів  між  нашим  університетом  і  рядом  провідних  підприємств  м.  Миколаєва  та  інших  міст  України  узгоджено  довгострокові  договори  про  співробітництво  щодо  проходження  практик та працевлаштування наших випускників.  У м. Миколаєві такі довгострокові договори про проходження всіх видів практик  студентами  НУК  та  їх  працевлаштування  укладені  з  ДП «Суднобудівний  завод  ім.  61  комунара»,  ПАТ  «Миколаївський  суднобудівний  завод  «Океан»,  ПАТ  «Чорноморський суднобудівний завод» (термін дії цих договорів до 31 грудня 2015 р.),   ПАТ «Миколаївобленерго» (термін дії договору до 31 грудня 2016 р.), ТОВ «Магістраль‐ Юг»  (термін  дії  договору  до  30.06.2015  р.),  Головним  управлінням  юстиції   у  Миколаївській  області  (термін  дії  договору  до  31.08.2014  р.),  а  також  з  ПАТ  «Завод  Екватор», «ПриватБанком» і МОД «Райффайзен Банк Аваль».  Крім  того,  на  базі  ДП  НВКГ  «Зоря»‐«Машпроект»  та  Інституту  імпульсних  процесів  і  технологій  НАН  України  знаходяться  філії  кафедр  університету,  на  яких  студенти  мають  можливість  не  тільки  навчатись,  проходити  практику,  а й працевлаштуватись після отримання диплома спеціаліста.   Постійно  поновлюються  довгострокові  договори  на  проходження  практики  та  працевлаштування  наших  студентів  з  ПАТ  «Завод  «Ленінська  кузня»  (м.  Київ),   ВАТ  «Суднобудівний  завод  «Залів»  (м.  Керч),  ОАО  ФСК  «Море»  (м.  Феодосія),   ВАТ «Завод «Фіолент» (м. Симферополь). Термін дії цих договорів до 31 грудня 2015 р.  Усі  ці  підприємства  запрошують  наших  фахівців  на  роботу,  а  також  на  період  проходження практики забезпечують робочими місцями з оплатою.  Для  проведення  якісної  практичної  підготовки  НУК  має  також  свій  флот.  На  каботажному  молу,  поряд  із  Чорноморським  суднобудівним  заводом,  побудований  причал  загальною  площею  1655  м2  для  суден  та  яхт.  На  даний  момент  на  причалі  базуються  моторна  яхта  «Дельта»  та  яхта  «Антарктика»,  на  якій  щорічно  проходять  експлуатаційну практику близько 200 студентів.  У  перспективі  планується:  спорудження  на  каботажному  молу  капітальних  споруд  для  базування  яхт  «Ікар»,  «Дельта»,  «Антарктика»;  відновлювальний  ремонт  яхт;  використання  всіх  суден  і  яхт  для  проходження  практики  студентів  Кораблебудівного,  Машинобудівного  інститутів  та  Інституту  автоматики  та  електротехніки.  Проходження  студентами  виробничих,  технологічних  та  переддипломних  практик  завжди  було  і  є  невід’ємною  частиною  навчального  процесу  підготовки  студентів до майбутньої професії. Тому те, що наш університет має власну моторну яхту  «Дельта», – дуже важливо та корисно не тільки для проходження ознайомлювальних та 

38  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  виробничих  практик  студентів  усіх  спеціальностей,  а  й  експлуатаційних  (спеціалізації  «Експлуатація,  випробування  та  монтаж  СЕУ»  та  «Експлуатація  суднових  автоматизованих  систем»),  а  також  можна  використовувати  це  судно  як  плавучу  навчально‐наукову  лабораторію  для  проведення  занять  із  студентами  морських  спеціальностей та науково‐дослідних робіт.  Також для проходження практики працює «Яхт‐клуб» площею 603 м2.  Особлива  увага  приділяється  переддипломній  практиці,  де  для  виконання  дипломної  роботи  або  проекту  студенти  разом  зі  спеціалістами  підбирають  актуальну  для  даного  підприємства  проблему,  адже  вони  з  нею  зіткнуться,  щойно  почавши  працювати на виробництві.  Студенти  всіх  факультетів  мають  можливість  проходити  практику  всіх  видів  (ознайомчу, виробничу, технологічну, переддипломну) на підприємствах та в установах  відповідного профілю.   Випускники  нашого  університету  також  працюють  на  суднобудівних  верфях  «Dubai drydocks» (м. Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати), а також на верфях та заводах  Норвегії, Нідерландів, Китаю, СРВ, Південної Кореї, Чехії, Хорватії та ін.    3.2. СТРУКТУРА РОБОТИ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ НУК   

Сприяння працевлаштуванню  випускників  НУК  денної  форми  навчання  здійснюється протягом усього періоду навчання навчально‐методичним відділом, який  постійно  підтримує  зв’язки  з  підприємствами,  організаціями,  установами  за  участю  загальноуніверситетської,  факультетських  комісій  з  працевлаштування  та  кафедр,  які  випускають  спеціалістів,  студентських  профспілок  та  органів  студентського  самоврядування.  Структура роботи з працевлаштування випускників показана на рисунку.    Ректор НУК

Проректор з НМР та МД

Навчальна частина

Загальноуніверситетська комісія з роботи щодо сприяння  працевлаштуванню випускників НУК

Навчально‐методичний відділ

Інститутські та факультетські комісії  з роботи щодо сприяння  працевлаштуванню випускників

Сектор сприяння  працевлаштуванню студентів  та випускників

Відповідальні за працевлаштування  на випускаючих кафедрах  

Структура роботи з працевлаштування випускників НУК   

39  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Сектор сприяння працевлаштуванню випускників НУК здійснює:  ƒ зв’язок з державною службою зайнятості, центральними органами виконавчої  влади, підприємствами, установами, організаціями;  ƒ створення банку даних місць роботи;  ƒ розроблення  рекомендацій  щодо  зміни  обсягів  та  структури  підготовки  спеціалістів,  кваліфікованих  робітників  на  підставі  проведеного  службою  зайнятості  аналізу й прогнозування попиту та пропозицій на ринку праці.  НУК  і  Миколаївський  обласний  центр  зайнятості  (МОЦЗ)  проводять  сумісні  рекламні та інформаційні заходи (ярмарки вакансій, лекції, семінари, круглі столи).  Кожного  року  перед  випуском  спеціалістів  НУК  проводяться  ярмарки  вакансій   за  участі  Миколаївського  обласного  та  районних  центрів  зайнятості,  презентації  підприємств та банків. Також завжди активно проходять зустрічі студентів і випускників  з  роботодавцями,  на  яких  присутні  представники  підприємств,  приватних  компаній  тощо з Миколаєва, Києва, Запоріжжя, Маріуполя, Херсона, Керчі, Феодосії.  Підрозділ  сприяння  працевлаштуванню  забезпечує  випускників  достовірною,  повною  й  оперативною  інформацією  про  можливість  працевлаштування  на  підставі  договірних  замовлень,  надає  випускникам  допомогу  в  пошуку  роботи,  забезпечує   в  межах  компетенції  соціально‐економічний  захист  випускників  та  однаковий  доступ  усім  випускникам  до  інформації  про  місця  роботи  згідно  із  заявками  з  підприємств,  організацій, установ тощо.  Ефективна  робота  з  працевлаштування  характеризується  наступними  цифрами  (табл. 3.1).   

Таблиця 3.1. Ефективна робота з працевлаштування 

Спеціалісти

Магістри

Спеціалісти

Гуманітарні

Магістри

Інженерно‐ економічні 

2008 2009  2010  2011  2012  2008  2009  2010  2011  2012  2008  2009  2010  2011  2012 

Спеціалісти

Технічні

Роки випуску

Магістри

Спеціальності

Випущено Працевлаштовано за державним  за державним усього  замовленням  замовленням 

81 85  74  101  90  30  39  39  40  27  –  –  70  116  112 

524 594  559  616  560  167  185  165  216  221  18  44  43  43  59 

58 59  65  78  81  9  15  16  15  11  –  –  46  79  66 

319 405  388  431  419  43  35  33  32  24  13  31  36  40  55 

58 59  65  78  81  9  15  16  15  11  –  –  46  78  65 

318 401  383  424  408  43  35  31  32  24  12  31  36  40  55 

40  

Відсоток праце‐ Надано  влаштованих  право на  від кількостісті  самостійне  випускників, що  працевлаш‐ навчаються за  тування  державним  замовленням  1  4  5  7  7  –  –  2  –  –  1  –  –  1  1 

99,73 99,14  98,90  98,63  98,59  100,00  100,00  95,92  100,00  100,00  92,30  100,00  100,00  99,16  98,78 


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Перелік основних базових підприємств для проходження усіх видів виробничих  практик та працевлаштування студентів і випускників НУК:  1) ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»;  2) ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод»;  3) ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара»;  4) ДП НВКГ «Зоря»‐«Машпроект»;  5) Державний дослідно‐проектний центр кораблебудування;  6) ПАТ «Завод «Екватор»;  7) ВАТ «Миколаївська ТЕЦ»;  8) ПАТ «Миколаївобленерго»;  9) Інститут імпульсних процесів та технологій НАН України;  10) ТОВ СП «НІБУЛОН»;  11) ТОВ «Сандора»;  12) ВАТ «Конвейєрмаш»;  13) ЗАТ «Лакталіс‐Миколаїв»;  14) ТОВ «Торола»;  15) ТОВ «Хостінг Макс»;  16) ТОВ «Арт Софт»;  17) ТОВ «Магістраль‐Юг»;  18) МУМА УДП «Укртрансаміак»;  19) ПАТ «Завод «Ленінська кузня» (м. Київ);  20) ВАТ «Завод «Фіолент» (м. Симферополь);  21) ТОВ «Суднобудівний завод «Залів» (м. Керчь);  22) ВАТ ФСК «Море» (м. Феодосія).  У  рамках  міжнародної  освітньої  виставки  «Освіта  та  кар'єра  –  2012»   у  листопаді  2012  року  проводився  конкурс  серед  вищих  навчальних  закладів,   в  якому  НУК  взяв  участь  у  номінації:  «Досягнення  в  працевлаштуванні  випускників вищого навчального закладу» і отримав диплом та золоту медаль.    

41  


4. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА 2008–2013 РОКИ                                                        


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА   

4.1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ   

КІЛЬКІСТЬ ВІДКРИТИХ У ЗВІТНОМУ РОЦІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД ПО ЗАХИСТУ  КАНДИДАТСЬКИХ ТА ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ, КІЛЬКІСТЬ ЗАХИЩЕНИХ ДИСЕРТАЦІЙ 

Підготовка наукових  і  науково‐педагогічних  кадрів  здійснюється  через  докторантуру  та  аспірантуру  з  технічних  наук  у  2  спеціалізованих  вчених  радах  за   5 науковими спеціальностями:   ƒ екологічна безпека;  ƒ конструювання та будування суден;   ƒ зварювання та споріднені процеси і технології;   ƒ двигуни та енергетичні установки;  ƒ управління проектами і програмами.  У 2012 році в аспірантурі навчалось 89 осіб, а в докторантурі – 7, працівниками  НУК  у  діючих  спеціалізованих  вчених  радах  університету  захищено  18  кандидатських  дисертацій,  підготовлено  до  захисту  та  передано  до  спеціалізованих  рад  2  докторські  дисертації.    

НАУКОВО‐ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

Згідно з  «Перспективним  планом  розвитку  НУК  на  2012  рік»  університет  продовжував  діяльність  з  підготовки  науково‐педагогічних  кадрів  як  для  власних  потреб, так і для українських та зарубіжних підприємств.   Кадровий склад НУК :  ƒ 2009 р. – 690 осіб, кандидати наук – 290, доктори наук – 58 осіб;  ƒ 2010 р. – 635 осіб, кандидати наук – 281, доктори наук – 57 осіб;  ƒ 2011 р. – 629 осіб, кандидати наук – 330, доктори наук – 54 особи;  ƒ 2012 р. – 634 особи, кандидати наук – 295, доктори наук – 51 особа.  Протягом  2012  року  в  університеті  підготували  та  успішно  захистили  кандидатські  дисертації  18  науковців,  з  них:  працівників  НУК  –  16,  працівників  українських  організацій  –  2;  підготовлено  до  захисту  та  передано  до  спеціалізованих  рад 2 докторські дисертації.   

4.2. ЗАХИСТ ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ   

2013 РІК   

№ з/п  1  2 

Назва дисертації  Автоматизация процессов управления морскими подвижными  объектами на основе робастно‐оптимальных систем  Методи ідентифікації нелінійних стохастичних диференціальних  систем на основі нормалізуючих перетворень 

ПІБ дисертанта 

Назва дисертації  Профорієнтація та професійна підготовка фахівців з метою подолання  безробіття на прикладі Причорноморського регіону України 

ПІБ дисертанта 

Тимченко В.Л.  Приходько С.Б. 

2012 РІК 

№ з/п  1 

45  

Богатирьов К.О. 


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2011 РІК 

№ з/п  1 

Назва дисертації  Розвиток  теорії  та  практичне  використання  комп’ютеризованих  поліметричних систем оперативного контролю кількісних та якісних  характеристик рідких середовищ (енергоносіїв) 

ПІБ дисертанта 

Назва дисертації  Формування  моделі  інноваційного  розвитку  агропродовольчої  сфери Причорноморського регіону  Дифузійне  зварювання  з  керованим  напружено‐деформованим  станом та модифікування поверхонь, що з’єднуються 

ПІБ дисертанта 

Гордєєв Б.М. 

2010 РІК 

№ з/п  1  2 

Іртищева І.О.  Квасницький В.В. 

 

4.3. ЗАХИСТ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ    2013 РІК 

№ з/п  1  2  3  4 

5

6 7 

Назва дисертації  Визначення основних характеристик накатних  суден  Удосконалення методу визначення динамічних  деформаційних корпусів суден при слемінгових  навантаженнях  Дифузійне з’єднання біметалевих елементів  теплообмінних систем  Визначення оптимальних головних елементів  суховантажних суден трампового способу  експлуатації  Оптимізація параметрів механічної системи  слідкування спускопідйомного пристрою підводних  апаратів  Дифузійне зварювання з керованим напружено‐ деформованим станом корпусів електромагнітних  клапанів гідросистем  Удосконалення системи експертної оцінки  ходовості глісуючих суден 

ПІБ дисертанта 

ПІБ керівника 

Нго Тієн Хионг 

Нєкрасов В.О. 

Чечель О.В. 

Суслов С.В. 

Хохлова Ю.А. 

Іщенко А.Я. 

Кабанова Н.М. 

Нєкрасов В.О. 

Дубіна М.О. 

Галь А.Ф. 

Матвієнко М.В. 

Квасницький В.В. 

Лє Куок Ван 

Король Ю.М. 

Назва дисертації 

ПІБ дисертанта 

ПІБ керівника/  стороння організація

2012 РІК 

№ з/п  1 

2  

Розробка технології електродугового напилення ком‐ позиційних покриттів з використанням порошкових  Карпеченко А.А.  матеріалів  Довговічність канатів багатоякірних систем позиціону‐ вання суден та засобів океанотехніки з урахуванням  Андрейчикова Г.Ю. вітрохвильових умов   

46  

Дубовий О.М. 

Бугаєнко Б.А.   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА   

Продовж. таблиці  № з/п  3  4  5  6  7  8  9  10 

11

12

ПІБ керівника/  ПІБ дисертанта  стороння організація

Назва дисертації 

Удосконалення конструкції підводного апарату блока‐ Соломанюк Н.С.  ми плавучості підвищеної теплостійкості  Моделі та механізми управління проектами морських  Покотілов І.П.  транспортних суден  Удосконалення моделей управління програмами  Козир Б.Ю.  створення та розвитку морських кластерних систем  Підвищення екологічної безпеки суднобудівного  підприємства на основі впровадження системи  Ремешевська І.В.  екологічного менеджменту  Вдосконалення систем охолодження дизельних  Гогоренко О.А.  двигунів магістральних тепловозів  Стратегічні перспективи конкурентоспроможності  харчової промисловості в умовах глобалізації  Гросицька О.Є.  національної економіки  Автоматизація управління хвильової електростанції   Нгуєн Тхань Хай  з гнучкими енергопоглинаючими елементами  Реалізація загальних засад призначення покарання  Сторчак Н.А.  при застосуванні позбавлення волі на певний строк  Обгрунтування параметрів безперервної об’ємної  кристалізації злитків з використанням  Шаповал Н.О.  мікрохолодильників на основі моделювання процесів  теплообміну  Вплив підкріплюючих кілець на міцність барабану  Нестеренко В.В.  лебідки, як циліндричної оболонки 

13

Облік і контроль операцій з давальницькою сирови‐ ною (на прикладі олійно‐жирових підприємств) 

Козицька Н.В. 

14

Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств  роздрібної торгівлі 

Жувагіна І.О. 

15 16  17 

18

Моделювання стохастичних процесів в автономній  Махмуд Аль‐Суод  електроенергетичній системі з газовим двигуном та їх  Мохаммад Салем  впливу на споживачів  Вдосконалення методу розрахунку і конструювання  Кириченко О.С.  гвинтоканавочних підп’ятників  Підвищення ефективності роботи гідравлічного  вирівнювального пристрою упорних підшипників  Гаврилов С.О.  ковзання  Моделі та методи обробки і передачі цифрової фото‐  та відеоінформації для прийняття рішень в автома‐ Головко О.В.  тизованих інформаційних системах 

47  

Бурдун Є.Т.  Кошкін К.В.  Бушуєв С.Д.  Рижков С.С.  Мошенцев Ю.Л.  Іртищева І.О.  Блінцов В.С.  Стрельцов Є.Л. 

Мочалов О.О.  Харківська  педакадемія  Київський націо‐ нальний економічний  університет  Харківський універ‐ ситет харчування  і торгівлі  Рябенький В.М.  Хлопенко М.Я.  Хлопенко М.Я. 

Рябенький В.М. 


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2011 РІК 

№ з/п  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

16 17  18 

Назва дисертації 

ПІБ дисертанта 

Проектування суднових конструкцій із врахуванням  Лищук О.М.  Коробанов Ю.М.  концентрацій напружень та місцевих підкріплень  Управління продуктивністю праці в машинобудуванні Сергійчук С.І.  Карась П.М.  Інформаційні технології створення базового  Солобута Л.В.  Рябенький В.М.  електронного комплексу навчальних дисциплін  Формування системи управління інноваційним  Ткаченко С.А.  Ключник А.В.  розвитком переробних підприємств АПК  Конструктивно‐технологічне удосконалення надбудов  та корпусів морських транспортних суден на основі  Цикало Н.В.  Рашковський О.С.  гофрованих елементів   Визначення характеристик транспортного судна, що  Панкова О.В.  Нєкрасов В.О.  перевозить вантажі послідовними рейсами  Формування та реалізації конкурентної стратегії  Надточий І.І.  Ломоносов А.В.  підприємств з виробництва соків  Розробка технології та устаткування для виготовлення  Новошицький А.В.  Соловйов С.М.  тонкостінних гнутих профілів для суден  Психологічна підготовка майбутніх спеціалістів  Чугуєва І.Є.  Кошкін К.В.  з комп’ютерних технологій до професійної діяльності  Імпульсні перетворювачі з квазірезонансними  принципами комутації в установках для плазмових  Костюченко В.І.  Верещаго Є.М.  технологій  Розвиток підприємств органічного сектору агробізнесу  Бойко Є.О.    в контексті викликів глобалізації та інтеграції  Вдосконалення системи утилізації теплоти випускних  Радченко Р.М.  Хлопенко М.Я.  газів суднових малообертових дизелів  Парламентаризм в сучасній Україні: становлення та  Ломжець Ю.В.  Наумкіна С.М.  динаміка  Організація матеріального стимулювання персоналу  Ришняк Н.М.  Погорєлова О.В.  промислового підприємства в ринкових умовах  Оптимізація параметрів регуляторів газодизель‐ генераторних агрегатів суднових електростанцій при  Нгуєн Ван Тханем  Рябенький В.М.  різкозмінних навантаженнях  Підготовка майбутнього інженера‐педагога до  Інститут інноваційних  особистісно орієнтованого навчання в професійно‐ технологій і змісту  Романчук Н.О.  технічних закладах освіти  освіти  Інституційні механізми регулювання інвестиційних  Харківський інститут  Майборода О.В.  процесів у харчовій промисловості  управління  Проектування суднових конструкцій із врахуванням  Киризюк О.М.  Блінцов В.С.  концентрацій напружень та місцевих підкріплень 

                 

48  

ПІБ керівника/  стороння організація


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2010 РІК 

№ з/п  1  2  3  4 

5 6  7  8 

9 10  11  12 

13

Назва дисертації  Розробка методики оптимального проектування суден  з малою площею ватерлінії  Автоматизація задач згортки сценаріїв проектів у систе‐ мах інформаційної підтримки прийняття рішень  Підвищення ефективності використання альтернативних  палив у суднових енергетичних установках  Розробка технології автоматичного зварювання та нап‐ лавлення під флюсом конструктивних сталей струмом  малої густини  Вдосконалення газоочисних пристроїв енергетичних  установок на основі моделювання гідродинамічних  процесів  Розрахунок і конструювання носових гнучких  огороджень скегових суден на повітряній подушці  Моральні пріоритети українського державотворення  «соціально‐філософський аналіз»  Гуманістичне виховання студентів у навчально‐ виховному процесі технічних університетів (захист  відбувся в МДУ ім. Сухомлинського)  Методи і засоби ідентифікації та аналізу сигналів  в інформаційно‐вимірювальних компонентах  комп’ютерних систем  Розробка модифікованих коалісцентів нафтопродуктів  для захисту води від забруднень  Населення степового Побужжя в етнокультових  процесах 16–10 століття до н. е.  Вдосконалення системи комп’ютеризованого  екологічного моніторингу перевантаження шкідливих  рідин в акваторіях портів  Підвищення ефективності дизельних безшатунних  двигунів шляхом удосконалення схем та параметрів  системи наддуву 

ПІБ дисертанта 

ПІБ керівника/  стороння організація

Бойко А.П. 

Бондаренко О.В. 

Пономаре нко Т.В. 

Коваленко І.І. 

Мітенкова В.С. 

Горбов В.М. 

Ярос Д.О. 

Драган С.В. 

Рижков О.С. 

Сербін С.І. 

Зайцев Д.В. 

Єганов О.Ю. 

Шаповалова І.В. 

Вашкевич В.М. 

Міняйло А.В. 

Барбіна Е.С. 

Шишкін О.С. 

Кондратенко Ю.П. 

Кулалаєва Н.В. 

Матвієнко Л.М. 

Університет ім. Сухомлинського 

Тимченко І.В. 

Кондратенко Ю.П. 

Мінчев Д.С. 

Мошенцев Ю.Л. 

ПІБ дисертанта 

ПІБ керівника 

Костирко Т.М. 

Ільганаєва В.О. 

Невінський О.Г. 

Вахула Я.І. 

Фан Суан Нгок 

Нєкрасов В.О. 

Савицький І.Ф. 

Фаріонов А.М. 

  2009 РІК    № з/п  Назва дисертації  Система бібліотечно‐інформаційних ресурсів вищих  навчальних закладів: концептуалізація регіональних  1  механізмів функціонування  Вермікуліто‐силікатний теплоізоляційний матеріал  2  підвищеної міцності  Визначення основних елементів суден, що обслуго‐ 3  вують морські споруди та нафтобудівні промисли  Удосконалення технологічного процесу виготовлення  суднових корпусних конструкцій з використанням  4  цифрових технологій      49   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Продовж. таблиці  № з/п  5 

6 7  8 

9

Назва дисертації  Вдосконалення характеристик камер згоряння  газотурбінних двигунів методами математичного  моделювання  Удосконалення управління комунікацій у проектах  освоєння морських газових родовищ на основі гео‐ інформаційних технологій  Автоматизація керування просторовим рухом  самохідної прив’язної підводної системи  Синтез оптимальних регуляторів автоматизованої  системи електрогідравлічного очищення виливки  Створення промислово‐орієнтованих спеціальних  економічних зон як організаційний механізм іденти‐ фікації розвитку регіонів українського суднобуду‐ вання 

ПІБ керівника 

Мостіпаненко Г.Б. 

Сербін С.І. 

Барт О.О. 

Блінцов В.С. 

Блінцов О.В. 

Павлов Г.В. 

Дьяконов О.С. 

Рябенький В.М. 

Зінченко А.І. 

Буркінський Б.В. 

10

Заготівельна та збутова діяльність молокопереробних  підприємств: напрями вдосконалення 

Грищенко О.В. 

11

Складові соціально‐економічної мотивації персоналу  на підприємстві зв’язку 

Коваленко Т.Л. 

12

Формування механізму промислової іпотеки 

13

Перегляд судових актів господарського суду в апеля‐ ційному порядку 

14 15  16 

Використання економічної інтеграції як засобу  підвищення конкурентоспроможності невеликих  підприємств   Еволюція ділової графіки у контексті графічного  дизайну  Спеціальний суб’єкт злочину – кримінально‐правовий  аспект 

17

Забезпечення виборчих прав громадян України та  діяльність міліції у цій сфері 

18

Міжнародно‐правове регулювання трудової міграції  населення 

19 20  21  22 

Прийняття інвестиційних рішень на підприємствах  суднобудування  Автоматизована модель і алгоритм оптимізації  головних елементів пасажирського парому  Удосконалення системи фінансового контролінгу на  промисловому підприємстві  Вплив дефектів на зміну властивостей кристалів напів‐ ізолюючого нелегованого арсеніту галію в термічних  процесах 

     

50  

ПІБ дисертанта 

Басова О.О.  Ломакіна О.А. 

Київський націо‐ нальний еконо‐ мічний університет ім. Гетьмана  Одеська морська  академія зв’язку  ім. Попова  Гурченков О.П.  Інститут економіко‐ правових відношень  НАНУ 

Дибач І.Л. 

ЧНУ ім. Хмельницького 

Золотухін Ю.В. 

Бараненко Д.В.  Ґудзь Л.В. 

Поліщук О.В. 

Академія адвокатури  України (м. Київ)  Національний уні‐ верситет внутрішніх  справ (м. Київ)  Національна  юридична академія  України 

Пащенко О.В. 

Карась П.М. 

Чен Ван Минь 

Вашедченко А.М. 

Івата В.В. 

Попова А.В. 

Штанко О.Д. 

Херсонська філія 


5. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2008–2013 РОКИ


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  5.1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НУК   

Національний університет  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова   є провідним вищим навчальним закладом в Україні, який здійснює підготовку фахівців  для  суднобудівної  та  суміжних  галузей  промисловості  і  народного  господарства.  Стратегічним  напрямком  університету  є  розвиток  фундаментальних  та  прикладних  досліджень, спрямованих на вирішення актуальних проблем суднобудування та інших  галузей промисловості.  Уся наукова діяльність зосереджена в науково‐дослідній частині, яка складається  з таких підрозділів:  1) Науково‐навчального  центру  «Центр  проблем  екології  та  енергозбе‐ реження»;  2) Науково‐дослідного центру кораблебудування;  3) Науково‐дослідних інститутів:   ƒ проблем екології та енергозбереження;  ƒ сучасних проблем автоматики та електротехніки;  ƒ підводної техніки;  ƒ проблем аерогідродинаміки і міцності;  ƒ новітньої корабельної інженерії;  ƒ паяння і зварювання тиском у вакуумі;  ƒ управління проектами та програмами;  ƒ енергетики та машинобудування;  4) Секторів АУП:  ƒ науково‐організаційний сектор;  ƒ сектор науково‐технічної інформації;  ƒ сектор інтелектуальної власності;  ƒ сектор стандартизації та метрології;  ƒ сектор науково‐технічного перекладу;  5) Проектно‐конструкторського бюро.    ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

ƒ фізико‐технічні  проблеми  матеріалознавства  (металеві  конструкційні  матеріали;  керамічні,  композиційні,  монокристалічні  та  плівкові  матеріали  різного  функціонального призначення);  ƒ міжгалузеві  проблеми  і  системні  дослідження  в  енергетиці  (енергетична  ефективність та енергозбереження);  ƒ фізико‐технічні проблеми енергетики (екологічні проблеми в енергетиці);  ƒ інформаційні та комутаційні технології (управління проектами та програмами;  аналіз  і  синтез  систем  керування  технічними  та  екологічними  процесами,  зокрема  з невизначеністю);  ƒ енергетика  та  енергоефективність  (енергоефективні  перетворювачі  електро‐ енергії;  дослідження  морехідних  якостей  суден,  умов  та  методів  їх  забезпечення  на  етапі проектування суден та інших плавучих споруд).    

53  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Ректор НУК

Проректор з НР Науково‐дослідна частина НУК Науково‐дослідні інститути

Сектори НДЧ НУК

Проектно‐конструкторське бюро

Проблем екології  та енергозбереження

Науково‐організаційний Науково‐технічної інформації

Науково‐дослідний центр  кораблебудування

Центр газоочищення

Науково‐технічного перекладу

Науково‐дослідний інститут  підводної техніки

Стандартизації та метрології

Інститут новітньої  корабельної інженерії

Центр піролізних технологій

Інтелектуальної власності

Проблеми аерогідродина‐ міки і міцності Паяння і зварювання  тиском у вакуумі Управління проектами  та програмами Сучасних проблем автома‐ тики та електротехніки Енергетики  та машинобудування

Центр прикладних досліджень  в енергетиці Центр атомно‐абсорбційної  спектрометрії Центр плазмохімічних  технологій в енергетиці Центр удосконалення суднових  енергетичних установок Центр інтенсифікації тепло‐ масообміну Центр перспективних  енергетичних технологій Центр фундаментально‐приклад‐ них проблем редукторобудування Центр тригенераційних технологій  та життєзабезпечення Центр прикладних проблем  регіонального розвитку Центр прикладних проблем  інженерної механіки  та технології машинобудування 

Структура науково‐дослідної частини НУК 

Таблиця 5.1. Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за 2010–2012 роки  Категорії робіт  Фундаментальні  Прикладні   Госпдоговірні  

2010 од.  7  13  20 

2011 тис. грн  1338,5  1011  848,9 

од. 7  11  21 

54  

2012 тис. грн  1359,4  1253,3  2803,3 

од. 9  8  13 

тис. грн  2237,2  1535,7  2691,4 


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  5.2. ДЕРЖАВНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ    

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково‐ технічного  потенціалу  України,  багаторічну  плідну  працю  Указом  Президента  України  № 329  від  18  травня  2012  року  творчий  колектив,  сформований  у  НУК,  удостоєний  звання  «лауреат  Державної  премії  України  в  галузі  науки  і  техніки»  за  роботу  національного  масштабу  «Створення  універсальних  транспортних  суден  та  засобів  океанотехніки».    МЕТА РОБОТИ    

Створення ефективних  і  надійних  універсальних  транспортних  суден  та  засобів  океанотехніки для розвитку України як морської держави.     НАГОРОДУ ПРИСВОЄНО:   

ƒ РИЖКОВУ Сергію  Сергійовичу  –  докторові  технічних  наук,  ректорові  Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;  ƒ БЛІНЦОВУ Володимиру Степановичу – докторові технічних наук, проректорові  Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;  ƒ КВАСНИЦЬКОМУ  В'ячеславу  Федоровичу  –  докторові  технічних  наук,  завідувачеві  кафедри  Національного  університету  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова;  ƒ КОШКІНУ  Костянтину  Вікторовичу  –  докторові  технічних  наук,  завідувачеві  кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;  ƒ КРІВЦУНУ  Ігорю  Віталійовичу  –  академікові  Національної  академії  наук  України,  заступникові  директора  Інституту  електрозварювання  імені  Є.О.  Патона  НАН  України;  ƒ НЄКРАСОВУ Валерію Олександровичу – докторові технічних наук, завідувачеві  кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;  ƒ СЕВРЮКОВУ  Володимиру  Васильовичу  –  кандидатові  технічних  наук,  директорові департаменту Міністерства інфраструктури України;  ƒ ЄГОРОВУ Геннадію  В’ячеславовичу  –  докторові  технічних  наук,  генеральному  директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Морське інженерне бюро»;  ƒ ЖУКОВУ  Юрію  Даниловичу  –  докторові  технічних  наук,  завідувачеві  кафедри  Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;  ƒ СОЛОНІЧЕНКУ  Юрію  Володимировичу  –  помічникові  президента  публічного  акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».                 

55  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ДЕРЖАВНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ (ФОТОЗВІТ)   

Диплом лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки ректора НУК   професора, д. т. н. Рижкова Сергія Сергійовича 

 

Монографія «Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки»  Співавтор – ректор НУК професор, д. т. н. Рижков Сергій Сергійович    56   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ДЕРЖАВНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ (ФОТОЗВІТ) 

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки   

Автори монографії «Створення універсальних транспортних суден   та засобів океанотехніки»     

57  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  НА ШЛЯХУ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЄЇ МЕТИ РОЗВ’ЯЗАНО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ:    

ƒ розроблено та реалізовано нову методологію проектування та конструювання  суден  на  основі  теорій  технічної  стійкості,  надійності,  ефективності  і  новітніх  комп’ютерних технологій;   ƒ створено  вітчизняну  нормативну  базу  класифікації  і  побудови  суден,  яка  обумовлює світовий рівень їх надійності;  ƒ розроблено  та  освоєно  сучасні  металообробні  і  складально‐зварювальні  технології  та  устаткування  для  побудови  суден,  що  забезпечують  їх  конкуренто‐ спроможність на світовому ринку;   ƒ створено  нове  забезпечення  управління  вітчизняними  верфями  на  базі  розробки і впровадження комп’ютеризованих інтегрованих виробництв;   ƒ забезпечено високий  рівень екологічної безпеки при побудові та експлуатації  суден, охорони життя людини;   ƒ на  основі  отриманих  результатів  побудовано  сучасні  світового  рівня  універсальні транспортні судна;   ƒ створено  теоретичні  основи  проектування  високоефективних  засобів  океанотехніки, побудовано та впроваджено у морську практику телекеровані підводні  апарати  для  вивчення  й  освоєння  морського  шельфу  та  моніторингу  технічного  стану  морських і портових інженерних споруд.   У  роботі  вирішено  важливу  науково‐технічну  проблему  загальнодержавного  значення  –  розроблено  наукові,  методологічні,  конструкторські  і  технологічні  засади  створення  та  серійного  виготовлення  універсальних  транспортних  суден  і  засобів  океанотехніки,  у  результаті  чого  на  вітчизняних  та  зарубіжних  верфях  побудовано  більше 180 суден і 20 засобів океанотехніки.    НАУКОВА НОВИЗНА В ТЕОРІЇ ПРОЕКТУВАННЯ І КОНСТРУЮВАННЯ СУДЕН ТА ЗАСОБІВ  ОКЕАНОТЕХНІКИ:   

ƒ обґрунтовано напрям  розвитку  України  як  морської  держави  за  рахунок  створення  вітчизняних  універсальних  транспортних  суден  і  засобів  океанотехніки  нового  покоління,  що  відповідають  вимогам  ефективної  комерційної  експлуатації   в умовах ринку;   ƒ на  основі  аналізу  особливостей  роботи  судноплавних  і  суднобудівних  підприємств  в  умовах  ринкових  відносин,  їх  взаємодії  з  постачальниками,  банками   і  державними  законодавчими  органами:  сформульовано  концепцію  визначення  ефективності  і  безпеки  морських  суден  всіх  районів  плавання  шляхом  дослідження  операцій, що виконуються суднами і підрозділами сфер їх створення і обслуговування;  на  цій  основі  розроблено  методи  оцінки  ефективності  морських  транспортних  суден  необмежених районів плавання і безпеки їх експлуатації;   ƒ для  визначення  умов  безвідмовності  функціонування  суден  розроблено  теорію  їх  технічної  стійкості,  яка  містить  критерії  стійкості  суден  в  помірних  умовах  експлуатації і критерії нелокальної стійкості, що забезпечують безпеку плавання суден  в  жорстких  умовах  шторму;  на  основі  розв’язків  задач  функціонування  сформовано  оптимізаційні  задачі  вибору  головних  елементів  суден;  за  цільові  функції  оптимізаційних  задач  вибору  головних  елементів  суден  взято  критерії  типу  «витрати‐

58  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ефективність»,  що  забезпечують  створення  високопродуктивних,  конкурентоздатних  зразків вітчизняного суднобудівного виробництва;  ƒ розроблено  спеціальну  методологію  проведення  експериментальних  досліджень характеристик ходовості суден, яка істотно підвищує точність отримуваних  експериментальних  даних  при  перерахунку  їх  на  натуру;  для  цього  за  допомогою  Інституту гідромеханіки НАН України розроблено нову схему та здійснено модернізацію  дослідного  басейну  Національного  університету  кораблебудування,  проведено  насичення його сучасною високоточною силовою і вимірювальною мікропроцесорною  технікою,  що  забезпечило  повну  автоматизацію  процесів  експериментальних  досліджень і обробки їх результатів;    ƒ вперше  для  суден  внутрішнього  та  обмеженого  районів  плавання  на  основі  теорії  ризику  та  модельних  випробувань  досягнуто  найбільш  можливі,  з  позицій  забезпечення ходовості, показники: коефіцієнт загальної повноти 0,9; вантажомісткість  при  мінімально  можливій  висоті  борту;  висока  керованість  в  обмежених  навігаційних  умовах,  шляхом  застосування  повноповоротних  рушійно‐рульових  колонок  або  рушіїв  регульованого  кроку  в  поєднанні  з  рулями  з  закрилками;  експлуатаційна  надійність  конструкцій корпусу при оптимальній металомісткості;   ƒ на  базі  розвитку  наукових  засад  забезпечення  надійності  та  ефективності  суден,  засобів  океанотехніки  та  суднового  обладнання  створено  методологію  систем  розподіленого  віртуального  проектування  та  конструювання  суден  і  засобів  океанотехніки  на  стадії  їх  проектування  та  розроблено  оригінальні  методи  виробничо  адаптованого конструювання з урахуванням специфіки конкретних верфей;   ƒ розроблено  теоретичні  основи  проектування  та  побудови  нових  високопродуктивних  засобів  океанотехніки  –  телекерованих  підводних  апаратів  (ТПА)  для виконання дослідницьких, інспекційних, аварійно‐рятувальних, природоохоронних  та  спеціальних  підводних  робіт;  розроблено  математичні  основи  функціонування  ТПА  у  квазістаціонарній  та  динамічній  постановці  як  взаємодіючих  у  потоці  води  твердих  і  гнучких  тіл  в  умовах  невизначеності  власних  характеристик  та  нестаціонарності  параметрів  зовнішнього  середовища;  розроблено  математичне  та  програмне  забезпечення  для  дослідження  квазістаціонарних  і  динамічних  режимів  роботи  ТПА  методами комп’ютерного моделювання, розроблено та експериментально перевірено  за  допомогою  Інституту  гідромеханіки  НАН  України  методи  басейнових  і  морських  натурних випробувань створених засобів океанотехніки;   ƒ розроблено  теоретичні  основи  автоматичного  керування  просторовим  рухом  нового  засобу  океанотехніки  у  складі  «малорозмірне  судно‐носій  –  ненаселений  підводний  апарат‐робот  –  кабельна  лебідка»  на  основі  застосування  елементів  штучного  інтелекту;  створено  теоретичні  основи  розрахунку  реально  досяжних  проектних  параметрів  та  експлуатаційних  характеристик  ТПА;  розроблено  теоретичні  основи функціонування та створено принципово нові види ТПА для екологічно чистого  виконання днопоглиблювальних робіт.           

59  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ДЕРЖАВНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ (ФОТОЗВІТ) 

   

60  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ДЕРЖАВНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ (ФОТОЗВІТ) 

61  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  5.3. ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА НАУКОВО‐ТЕХНІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА   «НАУКА В УНІВЕРСИТЕТАХ»    

Державна цільова науково‐технічна програма «Наука в університетах» на 2008– 2012 роки (договір № ні/2‐2011 від 13 жовтня 2011 р.). Тема НДР «Розробка екологічно  безпечної  технології  екопірогенезісу  для  утилізації  органічних  відходів  та  низькосортного  вугілля  з  отриманням  альтернативних  видів  пального»  (науковий  керівник  –  д.  т.  н.,  проф.  Рижков  С.С.).  Розроблено  технологію  екопірогенезісу  для  утилізації органічних відходів та низькосортного вугілля з отриманням альтернативних  видів  пального  на  підставі  створених  математичних  моделей  та  їх  адаптації  для  дослідження  процесів  отримання  альтернативного  рідкого  палива  методом  екопірогенезісу.     МЕТА РОБОТИ   

Розробка наукових  основ  та  обладнання  екологічно  безпечної  технології  екопірогенезісу  для  утилізації  органічних  відходів  та  низькосортного  вугілля   з отриманням альтернативних видів пального.    НАУКОВА НОВИЗНА:   

1. Уперше  обґрунтовано  фізико‐хімічні  основи  технології  екопірогенезісу  для  переробки органічних відходів та отримання альтернативних видів пального.   2.  Розроблено  новітню  технологію  екопірогенезісу,  яка  дозволяє  в  екологічно  безпечному  і  енергозберігаючому  режимі  повністю  утилізувати  органічну  частину  твердих  побутових  відходів  за  рахунок  оптимізації  температурних  режимів  багатоконтурного циркуляційного піролізу і послідовного здійснення процесів піролізу  без доступу кисню і газифікації з обмеженим доступом кисню.   3. Розроблено теоретичні основи процесів плазмохімічного отримання синтез‐ газу  з  низькосортного  вугілля  для  технології  екопірогенезісу  на  базі  запропонованого  принципу активації твердого палива плазмовими струминами.   4. Обґрунтовано фізичні основи утилізації рідкої та твердої фаз у багатофазному  середовищі  для  систем  переробки  органічних  відходів  та  низькосортного  вугілля  методом екопірогенезісу. Сумісна трансформація скидної теплоти в електрогенеруючих  комплексах  із  внутрішньоцикловим  екопіролізом  забезпечує  досягнення  подвійного  ефекту  –  екологічного  й  енергетичного  –  у  вигляді,  з  одного  боку,  глибокої  термічної  деструкції  різнорідних  органічних  відходів  із  відповідним  зростанням  виходу  альтернативних  палив  і  екологічної  безпеки  переробки  відходів,  а  з  іншого  –  скорочення  енергетичних  витрат  на  термічну  переробку  відходів  і  підвищення  електрогенеруючої потужності енергетичної установки в цілому.     ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ:   

1. Створена  теоретична  та  експериментальна  база  для  досліджень  новітньої  технологічної  лінії  утилізації,  в  основі  якої  реалізовано  принцип  екопірогенезісу.  Розроблена  технологічна  схема  екопірогенезісу  в  залежності  від  первинної  сировини   та  параметрів  кінцевих  продуктів,  створено  технологічну  схему  газогенератора  для  62   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  технології  екопірогенезісу,  схему  сепараційного  обладнання,  схему  термофоретичного  обладнання.   2.  Розроблені  математичні  моделі  процесів  фізико‐хімічної  активації  переробки  органічних  відходів  та  низькосортного  вугілля  та  здійснено  теоретичні  дослідження  процесів піролізу та газифікації.   3.  Проведено  аналіз  параметрів  запропонованої  технології  від  фізико‐хімічних  показників  вихідної  сировини  та  досліджено  характеристики  високоенергетичних  рідких та газоподібних палив, одержаних методом екопірогенезісу.   4. Розроблено кінетичну схему високотемпературної активації процесу деструкції  органічної  сировини.  Розроблено  тривимірну  модель  сепаратора  для  обладнання   з  отримання  альтернативного  газоподібного  та  рідкого  палива  методом  екопірогенезісу.   5.  Проведено  теоретичні  дослідження  процесів  піролізу  та  газифікації   за допомогою сучасних тривимірних методів обчислювальної гідродинаміки. Складено  модельні  суміші  для  перевірки  можливості  спільної  переробки  відходів  з  різними  хімічними й фізичними характеристиками, а також для дослідження впливу складових  суміші,  що  утилізується,  на  якісні  й  кількісні  характеристики  одержуваного  цільового  продукту.   6.  Розроблені  та  створені  пілотний  зразок  експериментальної  установки  «ЕКОПІР‐18М»,  експериментальний  стенд  для  дослідження  характеристик  сепаратора  для  обладнання  з  отримання  альтернативного  газоподібного  та  рідкого  палива  методом екопірогенезісу.   7. Створено лабораторії НУК для виконання НДР: лабораторію хроматографії для  дослідження  альтернативного  рідкого  палива,  лабораторію  атомно‐абсорбційної  спектрометрії об'єктів навколишнього середовища для дослідження твердого залишку,  лабораторію плазмохімічних досліджень.   8.  Здійснено  дослідження  теплофізичних  характеристик  елементів  «ЕКОПІР‐ 18М».  Досліджені  характеристики  дисперсного  двофазного  потоку  в  неізотермічних  каналах  за  допомогою  узагальненої  теплофізичної  моделі.  Отримано  розподілення  швидкості та статичного тиску в каналах в області пристінної течії та в центрі каналу.   9. Досліджено  теплофізичні  та  гідродинамічні  характеристики  потоку  в  блоці  лабіринтного сепаратора для технології екопірогенезісу.   10. Обґрунтовано  доцільність  утилізації  скидної  теплоти  конденсації  високомолекулярних  фракцій  відходів  при  багатоконтурному  циркуляційному  екопірогенезісі  низькотемпературними  термотрансформаторами  –  тепловикористо‐ вуючими холодильними машинами для охолодження повітря.   11.  Проведено  дослідження  багатоконтурної  циркуляційної  системи  з  аналізом  частки  рециркулята  при  різних  ступенях  деструкції,  що  задають  різними  температурними характеристиками контурів. На основі отриманих експериментальних  результатів проведено розрахунок кількості циркуляційних контурів.   12.  Підтверджено  ідентичність  температурних  характеристик  контурів  для  одержання  раціонального  виходу  цільового  продукту  при  максимальному  зниженні  молекулярної  маси  незалежно  від  початкової  сполуки  сировини:  330–370  °С  для  першого контуру; 230–250 °С для другого й 120–160 °С для третього контуру.  

63  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  13.  Розроблено  основні  рекомендації  для  проектування  газогенераторних  установок  промислового  типу  на  основі  досліджень  експериментальної  установки  «ЕКОПІР–Газогенератор–Д1»,  розроблено  рекомендації  для  виробництва  термофоретичного відділювача для технології екопірогенезісу.   14.  Розроблено  та  виготовлено  мікропроцесорну  контрольно‐вимірювальну  систему керування технологічними процесами запропонованої технології.   15. Розроблено технологічні рішення з трансформації скидної теплоти у процесах  отримання альтернативних палив методом екопірогенезісу.   16.  Розроблено  рекомендації  по  використанню  ультра‐турбофоретичного  обладнання  для  переносу  високодисперсної  фази  при  розділенні  двофазних  середовищ.   17.  Розроблено  функціональну  схему,  сформовано  основні  задачі,  характеристики  та  технічні  параметри  системи  керування  і  контролю  комплексу  екопірогенезісу.     ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НДР:   

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

видано монографій – 2, навчальних посібників – 8;  опубліковано статей у наукових фахових журналах – 15;  зроблено доповідей на конференціях – 41;  подано заявок на видачу охоронних документів – 13;  отримано патентів, авторських свідоцтв – 6;  участь у міжнародних конференціях – 6, виставках – 2.  

64  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА   

Загальний вигляд експериментального комплексу 

«Дослідне обладнання технології екопірогенезісу» 

Загальний вигляд газогенератора «Дослідне обладнання   технології екопірогенезісу» 

 

65  

 


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА НАУКОВО‐ТЕХНІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА   «НАУКА В УНІВЕРСИТЕТАХ» (ФОТОЗВІТ)   

Фото експериментального комплексу «Дослідне обладнання  технології екопірогенезісу»   

Фото газогенератора «Дослідне обладнання технології екопірогенезісу»  66   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  5.4. ОБ’ЄКТ, ЩО МАЄ СТАТУС «НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ ДЕРЖАВИ»    НАДВИСОКОВАКУУМНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ВВУ‐1Д   

Надвисоковакуумний універсальний  технологічний  комплекс  ВВУ‐1Д  розробле‐ но та введено в дію в 1984 р. в галузевій лабораторії «Паяння та зварювання у вакуумі»  кафедри зварювального виробництва НУК. ВВУ‐1Д представляє собою розташований на  двох  поверхневій  будівлі  унікальний  технологічний  комплекс  з  автономним  охоло‐ дженням, який дозволяє виготовляти особливо відповідальні деталі та конструкції.  Технологічні дані:  ƒ об’єм робочої камери – 3,53 м3;  ƒ робочий вакуум – 10–5...10–6 Па;  ƒ час досягнення робочого вакууму – 90 хв.;  ƒ максимальна температура нагрівання – 600...1800 °С;  ƒ зусилля гідравлічного пристрою – 100 кН.  Для  нагрівання  застосовано  високочастотний  генератор  ВЧГ‐2‐100/0,006.  Для  створення  космічного  вакууму  застосовано  високовакуумний  дуговий  агрегат  АВЭД‐40/800, який було розроблено Харківським фізико‐технічним інститутом.   Агрегат  АВЭД‐40/800  та  установку  ВВУ‐1Д  виготовлено  Миколаївським  кораблебудівним  інститутом  (нині  НУК)  у  співдружності  з  Чорноморським  суднобудівним заводом.   Дуговий  агрегат  АВЭД,  конструкція  робочої  камери,  металічні,  двоконтурні  гумові  та  сильфонні  ущільнення  дають  унікальні  можливості  створення  космічного  вакууму за порівняно короткий проміжок часу.   Його  особливістю  є  широке  призначення  і  виконання  технологічних  процесів   у  надвисокому  вакуумі  при  відсутності  парів  олій.  Його  було  створено  в  СРСР  уперше   і  застосовано  для  проведення  фундаментальних  досліджень  за  державними  програмами  спільно  з  НВО  «Енергія»,  ЦНДІКМ  «Прометей»,  ДП  НВКГ  «Заря»‐ «Машпроект»  і  виготовлення  штатних  деталей  та  вузлів  ракетної,  космічної,  ядерної,  газотурбінної техніки тощо.   В установці ВВУ‐1Д є можливість нанесення на вироби перед паянням бар'єрних  покриттів або припоїв за допомогою плазмотрона, робота якого заснована на дуговому  розряді  у  вакуумі  (катодна  форма  вакуумної  дуги). Для  підвищення  продуктивності  роботи  вакуумна  камера  має  маніпулятори,  що  дозволяє  виготовляти  серію  деталей   за один цикл завантаження. Аналогів в Україні та країнах СНД не має.   Комплекс  знаходиться  у  робочому  стані.  Використовується  для  виконання  держбюджетних  і  госпрозрахункових  робіт,  докторських  і  кандидатських  дисертацій,  підготовки спеціалістів і магістрів.               

67  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ (ФОТОЗВІТ)   

Комплекс ВВУ‐1Д, призначений для з'єднання складних за конфігурацією  і громіздких за габаритами виробів з тугоплавких металів, жароміцних сплавів   і композиційних матеріалів з металами   

Агрегат АВЭД‐40/800:  об'єм робочої камери – 3,53 м3; робочий безмастильний вакуум – 10–6 Па;  час відкачування до робочого вакууму – 90 хв; максимальна температура – 600 ... 1800 °С;  зусилля гідравлічного пресу – 100 кН   

Дослідження хімічного складу газової фази  68   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА   

69  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  5.5. УКРАЇНСЬКО‐КИТАЙСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОВІДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ЦЗЯНСУ, КНР)   

Національний університет  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова   та  Університет  наук  та  технологій  провінції  Цзянсу  організували  міжнародний  центр  обміну  технологіями  з  морського  проектування  та  океанотехніки  –  Українсько‐ китайський центр провідних технологій (Цзянсу, КНР).     УКРАЇНСЬКО‐КИТАЙСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОВІДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ФОТОЗВІТ)   

Зустріч делегації з Цзянсу з ректором НУК С.С. Рижковим      

Урочисте відкриття Українсько‐китайського центру провідних технологій  (Цзянсу, КНР) 

70  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА    

Урочисте підписання договорів з Університетом наук та технологій   провінції Цзянсу (Китай) 

Урочисте підписання договорів з Університетом наук та технологій   провінції Цзянсу (Україна)   

     

71  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  5.5.1. ДОГОВОРИ СПІВПРАЦІ НУК З ПІДПРИЄМСТВАМИ КНР   

У рамках  центру  підписані  договори  співпраці  НУК  з  підприємствами  КНР  та  заплановано впровадження результатів роботи згідно технічних вимог замовника:  1.  Установа‐партнер:  Міжнародний  морський  коледж  провінції  Чжецзян,   м. Чжоушань.  Тема співробітництва: Суднобудування, судноремонт, суднобудівна освіта і наука.  Документ,  у  рамках  якого  здійснюється  співробітництво:  Угода  про  співробітництво  (29.06.09 – 30.06.14).  2. Установа‐партнер: Шанхайський університет інженерних наук.  Тема співробітництва: Суднобудівна наука та освіта.  Документ,  у  рамках  якого  здійснюється  співробітництво:  Угода  про  співробітництво  (26.06.09 – 26.06.14).  3. Установа‐партнер: Zhejiang International Maritime College.  Тема співробітництва: Навчання за схемою «2+2».  Документ,  у  рамках  якого  здійснюється  співробітництво:  Угода  про  співробітництво  (04.10.10 – 04.10.15).  4. Установа‐партнер: Jiangsu University of Science and Technology.  Тема співробітництва: Суднобудування.  Документ,  у  рамках  якого  здійснюється  співробітництво:  Угода  про  співробітництво  (04.11.10 – 04.11.15).  5. Установа‐партнер: Комітет з развитку і реформ провінції Ляонінь.  Тема співробітництва: Угода про співробітництво.  Документ,  у  рамках  якого  здійснюється  співробітництво:  Угода  про  співробітництво  (26.05.11 – 26.05.16).  6.  Установа‐партнер:  Корпорація  AVIC  Liming  Jinxi  Chemical  Machinery  (Group)  Co., Ltd.  Тема співробітництва: Угода про співробітництво.  Документ,  у  рамках  якого  здійснюється  співробітництво:  Угода  про  співробітництво  (04.11.11 – 04.11.16).  7. Установа‐партнер: Harbin Engineering University.  Тема співробітництва: Стажування фахівця.  Документ,  у  рамках  якого  здійснюється  співробітництво:  Угода  про  співробітництво  (28.06.11 – 29.02.12).  8.  Установа‐партнер:  Харбінський  дослідницький  інститут  суднових  котлів   та турбін.  Тема співробітництва: Договір про партнерство та співробітництво.  Документ,  у  рамках  якого  здійснюється  співробітництво:  Договір  про  партнерство   та співробітництво (14.12.12 – 14.12.17)  9. Установа‐партнер: Grand New Power, CO., Ltd (м. Харбін).  Тема співробітництва: Договір про науково‐технічне співробітництво.  Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво: Договір про науково‐технічне  співробітництво (12.12.12 – 12.12.17).     

72  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  10. Установа‐партнер: Jiangsu University of Science and Technology.  Тема співробітництва: Науково‐дослідна робота в галузі нанесення покриттів плазмою.  Документ,  у  рамках  якого  здійснюється  співробітництво:  Угода  про  співробітництво  (01.06.12 – 31.05.13).  11. Установа‐партнер: Міжнародний морський коледж Чжензянь, м. Чжоушань.  Тема співробітництва: Навчання  за спеціальністю «Кораблі та океанотехніка».  Документ,  у  рамках  якого  здійснюється  співробітництво:  Угода  про  співробітництво  (01.09.12 – 30.08.14).  12.  Установа‐партнер:  Харбінський  дослідницький  інститут  суднових  котлів   та турбін.  Тема співробітництва: Наукове співробітництво в галузі «Турбіни».  Документ,  у  рамках  якого  здійснюється  співробітництво:  Угода  про  співробітництво  (15.01.13 – 15.04.13).  13.  Установа‐партнер:  Харбінський  дослідницький  інститут  суднових  котлів   та турбін.  Тема співробітництва: Наукове співробітництво в галузі «Турбіни».  Документ,  у  рамках  якого  здійснюється  співробітництво:  Угода  про  співробітництво  (15.06.13 – 15.10.13).  14.  Установа‐партнер:  Jiangsu  Digital  Ship  Design  and  Manufacturing  Technology  Center.  Тема співробітництва: Наукове співробітництво.  Документ,  у  рамках  якого  здійснюється  співробітництво:  Угода  про  співробітництво  (07.06.12 – безстроково).  15. Установа‐партнер: Університет науки та техніки Цзянсу.  Тема співробітництва: Наукове співробітництво.  Документ,  у  рамках  якого  здійснюється  співробітництво:  Угода  про  співробітництво  (18.05.12 – безстроково).  16.  Установа‐партнер:  Харбінський  дослідницький  інститут  суднових  котлів   та турбін.  Тема співробітництва: Наукове співробітництво в галузі «Турбіни».  Документ,  у  рамках  якого  здійснюється  співробітництво:  Угода  про  співробітництво  (15.04.13 – 15.06.13).  17. Установа‐партнер: Jiangsu Jiangcheng Electric Co., Ltd.  Тема співробітництва: Наукове співробітництво.  Документ,  у  рамках  якого  здійснюється  співробітництво:  Угода  про  співробітництво  (12.11.12 – безстроково).  18. Установа‐партнер: Party Solar Technology (Zhenjiang) Co., Ltd.  Тема співробітництва: Наукове співробітництво.  Документ,  у  рамках  якого  здійснюється  співробітництво:  Угода  про  співробітництво  (12.11.12 – безстроково).           

73  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  5.5.2. ГОСПДОГОВІРНІ ТЕМИ СПІВРОБІТНИЦТВА З КНР    2013 РІК 

 

№ 1891  1892  1893  1914  1915  1916  1917  1918 

Назва НДР  Дослідження термоакустичних процесів у камері згоряння ГТД,  який працює на газоподібному паливі, на режимі холодної  продувки  Дослідження термоакустичних процесів у камері згоряння ГТД,  який працює на газоподібному паливі, на режимі горіння  Дослідження термоакустичних процесів у модифікованій  камері згоряння ГТД, який працює на газоподібному паливі  Атмосферное плазменное напыление высокопрочного, тепло‐ стойкого, теплозащитного покрытия и технический анализ  Техническое изучение образца для отдельно выведенной  высоковольтной шины на 110 КВ  Исследование и разработка жаропрочного покрытия на  водной основе с DBA устойчивостью  Разработка и исследование базовой учебной технологии  проектирования телеуправляемого подводного аппарата  Разработка судовой мультифункциональной системы удален‐ ного контроля уровня и измерения жидкости с подсистемой  оповещения 

ПІБ

Початок Кінець

Сербін С.І. 

2013

2013

Сербін С.І. 

2013

2013

Сербін С.І. 

2013

2013

Дубовий О.М. 

2013

2014

Бурдун Є.Т. 

2013

2013

Бурдун Є.Т. 

2013

2014

Блінцов В.С. 

2013

2013

Рижков С.С. 

2013

2013

2012 РІК   

Назва НДР  ПІБ  Початок  Кінець Плазменное напыление теплостойких, теплозащитных покры‐ 1885  тий и исследование микроструктуры, твердости и термоцикли‐ Дубовий О.М.  2012  2013  ческой стойкости  № 

2010 РІК   

№ 1759  1758 

Назва НДР  Эскизное проектирование режима горения камеры сгорания  газотурбинного двигателя, работающего на жидком топливе  Эскизное проектирование режима холодной продувки  камеры сгорания газотурбинного двигателя, работающего на  жидком топливе 

ПІБ

Початок Кінець

Сербін С.І. 

2009

2010

Сербін С.І. 

2009

2010

2009 РІК   

№ 1759  1758 

1741 1728 

Назва НДР  Эскизное проектирование режима горения камеры сгорания  газотурбинного двигателя, работающего на жидком топливе  Эскизное проектирование режима холодной продувки  камеры сгорания газотурбинного двигателя, работающего на  жидком топливе  Эскизное проектирование режима горения низкоэмис‐ сионной камеры сгорания газотурбинного двигателя,  работающего на газообразном топливе, в соответствии с ТЗ 

Сербін С.І. 

2009

2010

Сербін С.І. 

2009

2010

Сербін С.І. 

2009

2009

Перепідготовка перекладачів російської мови 

Харито‐ нов Ю.М. 

2008

2009

74  

ПІБ

Початок Кінець 


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2008 РІК  

№ 1706  1664  1666  1660 

Назва НДР  ПІБ  Початок  Кінець  Эскизное проектирование низкоэмиссионной камеры сго‐ рания газотурбинного двигателя, работающего на газо‐ Сербін С.І.  2008  2009  образном топливе  Разработка стенда по испытаниям маслоотделителей систем  Рижков С.С.  2008  2010  суфлирования  Наладка стенда по исследований маслоотделителей систем  Рижков С.С.  2008  2010  суфрирования  Имитационные расчеты камеры сгорания газотурбинного  Сербін С.І.  2007  2008  двигателя 

 

5.6. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА РАХУНОК ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ    

2013 РІК   

№ держ.  реєстрації 

1810

0111U2310

1809 0111U002310 

1811

011Uoo2311

1812 0111U002312 

1813 0111U002313 

1851

0112U00349

1852 0112U000350 

1894 0113U000241 

Назва НДР 

ПІБ

Наукові основи енергозберігаючого двоста‐ дійного процесу термічної утилізації орга‐ Рижков С.С.  нічної частини твердих побутових відходів  Теоретичні основи процесів плазмохімічної  переробки низькосортного вугілля та вико‐ Сербін С.І.  ристання синтез‐газу в газотурбінних уста‐ новках  Розробка теоретичних основ проектування  термоакустичних систем використання  Трушляков Є.І.  низькопотенційних вторинних та відновлю‐ вальних енергоресурсів  Дослідження термодеформаційних проце‐ сів та залишкових напружень при зварюван‐ Квасниць‐  ні тиском та паянні з проміжними прошар‐ кий В.Ф.  ками  Розробка науково‐технічних основ створен‐ Тимошевсь‐  ня когенераційних установок на основі вод‐ кий Б.Г.  невих термохімічних циклів  Системні дослідження та розробка моделей програмно‐цільового розвитку систем теп‐ Сербін С.І.  лопостачання України на основі новітніх  технологій та процесів енергоперетворення Наукові основи формування  наноструктурних елементів   у пластично деформованих металах та  Дубовий О.М.  прогнозування фізико‐механічних  властивостей наноструктурних  металокомпозитів  Основи турбоімпактної інтенсифікації  процесів переносу при очищенні  Рижков С.С.  багатофазних сумішей палив підвищеного  тиску для енергетичних установок 

75  

Початок

Кінець

2011

2013

2011

2013

2011

2013

2011

2013

2011

2013

2012

2014

2012

2014

2013

2015


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2012 РІК   

№ держ.  реєстрації 

Назва НДР 

ПІБ

Основи інтенсифікації ультратурбофоретич‐ 1764  0110U001322  ного переносу високодисперсної фази при  Рижков С.С.  розділенні двофазних середовищ  Розробка методу експериментального  визначення напружено‐деформованого  1765  0110U001323  Ткач М.Р.  стану елементів високоефективних газотур‐ бінних двигунів при резонансній вібрації  Наукові основи енергозберігаючого двоста‐ 1810  0111U2310  дійного процесу термічної утилізації орга‐ Рижков С.С.  нічної частини твердих побутових відходів  Теоретичні основи процесів плазмохімічної  переробки низькосортного вугілля та вико‐ 1809  0111U002310  Сербін С.І.  ристання синтез‐газу в газотурбінних  установках  Розробка теоретичних основ проектування  термоакустичних систем використання  1811  011Uoo2311  Трушляков Є.І.  низькопотенційних вторинних та відновлю‐ вальних енергоресурсів  Дослідження термодеформаційних проце‐ сів та залишкових напружень при зварю‐ Квасниць‐  1812  0111U002312  ванні тиском та паянні з проміжними про‐ кий В.Ф.  шарками  Розробка науково‐технічних основ ство‐ Тимошевсь‐  1813  0111U002313  рення когенераційних установок на основі  кий Б.Г.  водневих термохімічних циклів 

Початок

Кінець

2010

2012

2010

2011

2011

2013

2011

2013

2011

2013

2011

2013

2011

2013

Початок

Кінець

2008

2010

2008

2010

2008

2010

2008

2010

2008

2010

2010

2012

2011 РІК   

№ держ.  реєстрації 

1663 0108U001165 

1671 0108U001166 

1672 0108U001167 

1673 0108U001168 

1674 0108U001169 

1764 0110U001322 

Назва НДР 

ПІБ

Теорія низькоемісійного горіння вуглевод‐ невих палив в камерах згоряння з впорску‐ Романовсь‐  ванням пари контактних газопаротурбінних  кий Г.Ф.  установок  Теорія і методи синтезу автоматизованих  інтерактивних систем керування гаранто‐ Кондратен‐  безпечним рухом суден в обмежених  ко Ю.П.  акваторіях  Моделі, методи та інформаційні технології  управління програмами розвитку наукоміст‐ Кошкін К.В.  ких виробництв  Дослідження термодеформаційних та тер‐ модинамічних процесів при дифузійному  Квасниць‐  зварюванні, паянні та наплавленні однорід‐ кий В.Ф.  них і різнорідних матеріалів  Теоретичні і технологічні основи створення  комплексно‐захисних матеріалів і покриттів  Дубовий О.М.  для засобів зберігання та транспортування  небезпечних речовин  Основи інтенсифікації ультратурбофоретич‐ ного переносу високодисперсної фази при  Рижков С.С.  розділенні двофазних середовищ 

76  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2010 РІК   

№ держ.  реєстрації 

Назва НДР 

ПІБ

Початок Кінець 

Теорія низькоемісійного горіння вуглевод‐ Романов‐  невих палив в камерах згоряння з впорску‐ ванням пари контактних газопаротурбінних  ський Г.Ф.  установок  Теорія і методи синтезу автоматизованих  інтерактивних систем керування гаранто‐ Кондратен‐  безпечним рухом суден в обмежених  ко Ю.П.  акваторіях  Моделі, методи та інформаційні технології  управління програмами розвитку науко‐ Кошкін К.В.  містких виробництв  Дослідження термодеформаційних та тер‐ модинамічних процесів при дифузійному  Квасни‐  зварюванні, паянні та наплавленні однорід‐ цький В.Ф.  них і різнорідних матеріалів  Теоретичні і технологічні основи створення  комплексно‐захисних матеріалів і покриттів Дубовий О.М.  для засобів зберігання та транспортування  небезпечних речовин  Основи інтенсифікації ультратурбофоретич‐ ного переносу високодисперсної фази при  Рижков С.С.  розділенні двофазних середовищ 

1663 0108U001165 

1671 0108U001166 

1672 0108U001167 

1673 0108U001168 

1674 0108U001169 

1764 0110U001322 

2008

2010

2008

2010

2008

2010

2008

2010

2008

2010

2010

2012

2009 РІК   

№ держ.  реєстрації 

Назва НДР 

ПІБ

Початок Кінець

Енергозбереження на основі інтенсифікації  1623  0107U000711  струминної утилізації та очищення газових  Рижков С.С.  викидів енергетичних установок  Розробка основ теорії організації та управ‐ Харито‐  1624  0107U000712  ління проектами модернізації систем енер‐ нов Ю.М.  гозабезпечення міст України  Розробка наукових основ проектування та  1625  0107U000713  створення суднових енерготехнологічних  Ткач М.Р.  установок  Дослідження екстремальних хвиль у Світо‐ Сердючен‐  1626  0107U000714  вому океані як фактору ризику для міцності  ко А.М.  та надійності суден і плавучих споруд  Теоретичні основи створення високоефек‐ 1627  0107U000715  тивних проточних частин газотурбодетанде‐ Борисенко В.Д.  рів для мереж постачання природного газу  Теорія низькоемісійного горіння вуглевод‐ Романов‐  невих палив в камерах згоряння з впорску‐ 1663  0108U001165  ванням пари контактних газопаротурбінних  ський Г.Ф.  установок  Теорія і методи синтезу автоматизованих  інтерактивних систем керування гаранто‐ Кондратен  1671  0108U001166  безпечним рухом суден в обмежених  ко Ю.П.  акваторіях     

 

77  

2007

2009

2007

2009

2007

2009

2007

2009

2007

2009

2008

2010

2008

2010

 

 


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Продовж. таблиці  № 

№ держ.  реєстрації 

Назва НДР 

ПІБ

Моделі, методи та інформаційні технології  1672  0108U001167  управління програмами розвитку наукоміст‐ Кошкін К.В.  ких виробництв  Дослідження термодеформаційних та тер‐ модинамічних процесів при дифузійному  Квасниць  1673  0108U001168  зварюванні, паянні та наплавленні однорід‐ кий В.Ф.  них і різнорідних матеріалів  Теоретичні і технологічні основи створення  комплексно‐захисних матеріалів і покриттів  1674  0108U001169  Дубовий О.М.  для засобів зберігання та транспортування  небезпечних речовин 

Початок Кінець 2008 

2010

2008

2010

2008

2010

2008 РІК   

№ держ.  реєстрації 

1579 0106U000829 

1623 0107U000711  1624  0107U000712  1625  0107U000713  1626  0107U000714  1627  0107U000715 

1663 0108U001165 

1671 0108U001166 

1672 0108U001167 

1673 0108U001168 

1674 0108U001169 

Назва НДР 

ПІБ

Розробка методів досліджень і розрахунку  нелінійних імовірнісних квазістатичних  Кочанов Ю.П.  і динамічних навантажень і деформацій  суден в екстремальних штормових умовах  Енергозбереження на основі інтенсифікації  струминної утилізації та очищення газових  Рижков С.С.  викидів енергетичних установок  Розробка основ теорії організації та управ‐ Харито  ління проектами модернізації систем енер‐ нов Ю.М.  гозабезпечення міст України  Розробка наукових основ проектування та  створення суднових енерготехнологічних  Ткач М.Р.  установок  Дослідження екстремальних хвиль у Світо‐ Сердючен  вому океані як фактору ризику для міцності  ко А.М.  та надійності суден і плавучих споруд  Теоретичні основи створення високоефек‐ тивних проточних частин газотурбодетанде‐ Борисенко В.Д.  рів для мереж постачання природного газу  Теорія низькоемісійного горіння вуглевод‐ Романов‐  невих палив в камерах згоряння з впорску‐ ванням пари контактних газопаротурбінних  ський Г.Ф.  установок  Теорія і методи синтезу автоматизованих  Кондратен‐  інтерактивних систем керування гаранто‐ ко Ю.П.  безпечним рухом суден в обмежених  акваторіях  Моделі, методи та інформаційні технології  управління програмами розвитку науко‐ Кошкін К.В.  містких виробництв  Дослідження термодеформаційних та тер‐ Квасни‐  модинамічних процесів при дифузійному  зварюванні, паянні та наплавленні однорід‐ цький В.Ф.  них і різнорідних матеріалів  Теоретичні і технологічні основи створення  комплексно‐захисних матеріалів і покриттів  Дубовий О.М.  для засобів транспортування небезпечних  речовин 

78  

Початок Кінець  2005 

2008

2007

2009

2007

2009

2007

2009

2007

2009

2007

2009

2008

2010

2008

2010

2008

2010

2008

2010

2008

2010


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  5.7. ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА РАХУНОК ФОНДУ ДЕЖАВНОГО БЮДЖЕТУ   

2013 РІК   

№ держ.  реєстрації 

1853 0112U000351 

1854 0112U000352 

1895 0113U000242 

1896 0113U000243  1897  0113U000244 

Назва НДР 

ПІБ

Морехідність і міцність екраноплана при  Нєкрасов В.О.  русі в умовах схвильованого моря  Моделі, механізми та інструментальні засо‐ би інноваційного розвитку та підвищення  конкурентоспроможності функціонування  Кошкін К.В.  українських наукомістких підприємств  в умовах обмеженості ресурсів  Розробка суднових систем генерації та  перетворення електроенергії для  Павлов Г.В.  підвищення енергоефективності та  поліпшення електромагнітної сумісності  Розробка теоретичних основ групового  керування автономними підводними  Блінцов В.С.  апаратами  Удосконалення ефективності та надійності  Нєкрасов В.О.  малих та швидкісних металевих суден 

Початок Кінець  2012 

2013

2012

2013

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2012 РІК   

№ держ.  реєстрації 

1853 0112U000351 

1854 0112U000352 

1814 0111U002314 

1815 0111U002315 

1816 0111U002316 

1817 0111U002317 

1818 0111U002318 

1819 0111U002319 

Назва НДР 

ПІБ

Морехідність і міцність екраноплана при  Нєкрасов В.О.  русі в умовах схвильованого моря  Моделі, механізми та інструментальні засо‐ би інноваційного розвитку та підвищення  конкурентоспроможності функціонування  Кошкін К.В.  українських наукомістких підприємств  в умовах обмеженості ресурсів  Розробка теоретичних основ створення  «інтелектуальних» підводних апаратів‐ Блінцов В.С.  роботів (ПАР)  Підвищення якості електроенергії в авто‐ номних електростанціях з газодизель‐ Рябенький В.М.  генераторними установками  Перетворювачі постійної напруги на основі  резонансних інверторів для суднових  Павлов Г.В.  систем автоматики та спеціальних систем  Розробка теоретичних основ створення  хвильових електростанцій з поплавковими  Блінцов В.С.  перетворювачами  Наукові основи створення інноваційних  технологій проектування та побудови суден  Рижков С.С.  і об’єктів океанотехніки  Розробка методики визначення параме‐ тричної надійності судна на початкових  Некрасов В.О.  етапах його проектування 

79  

Початок Кінець  2012 

2013

2012

2013

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2011 РІК   

№ держ.  реєстрації 

Назва НДР 

ПІБ

Розробка теоретичних основ створення  1814  0111U002314  «інтелектуальних» підводних апаратів‐ Блінцов В.С.  роботів (ПАР)  Підвищення якості електроенергії в авто‐ 1815  0111U002315  номних електростанціях з газодизель‐ Рябенький В.М.  генераторними установками  Перетворювачі постійної напруги на основі  1816  0111U002316  резонансних інверторів для суднових  Павлов Г.В.  систем автоматики та спеціальних систем  Розробка теоретичних основ створення  1817  0111U002317  хвильових електростанцій з поплавковими  Блінцов В.С.  перетворювачами  Наукові основи створення інноваційних  1818  0111U002318  технологій проектування та побудови суден  Рижков С.С.  і об’єктів океанотехніки  Розробка методики визначення параме‐ 1819  0111U002319  тричної надійності судна на початкових  Некрасов В.О.  етапах його проектування  Розробка інтелектуальної вимірювальної  1770  0110U001327  системи оперативного контролю стану  Жуков Ю.Д.  суден, їх конструкцій та вантажів  Удосконалення методів розрахунку гранич‐ Корости  ної й утомленої міцності корпусних кон‐ 1769  0110U001326  льов Л.І.  струкцій суден на основі моделювання  експлуатаційних навантажень  Системні дослідження та комплексна струк‐ Харито‐  турна оптимізація муніципальних систем  1767  0110U001325  нов Ю.М.  теплопостачання при їх модернізації і реко‐ нструкції  Підвищення технічного рівня ГТУ на основі  1766  0110U001324  енергоефективного і енергозберігаючого  Шевцов А.П.  теплопередавального обладнання 

Початок Кінець  2011 

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

ПІБ

Початок

Кінець

Блінцов В.С. 

2009

2010

Бугаєнко Б.А. 

2009

2010

Коваленко І.І. 

2009

2010

Радченко М.І. 

2009

2010

2010 РІК   

№ держ.  реєстрації 

Назва НДР 

Роботизовані технології дослідження кон‐ тинентального шельфу України з викори‐ 1709  109U002215  станням неавтономних підводних технічних  засобів  Втомна міцність гнучких елементів якірних  систем об’єктів океанотехніки в умовах їх  1710  109U002216  довготермінової експлуатації у відкритому  морі  Розробка системи підтримки прийняття  1711  0109U002217  рішень при оцінюванні і оптимізації  технологій будування корпусу судна  Розробка технологій комбінованого вироб‐ ництва енергії на низькокиплячих робочих  1712  109U002218  тілах для суднових комплексів енергожит‐ тєзабезпечення   

80  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Продовж. таблиці  № 

№ держ.  реєстрації 

Назва НДР 

ПІБ

Початок

Кінець

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Суднові резонансні та квазірезонансні  1713  0109U002219  перетворювачі постійної напруги з фазовим  Павлов Г.В.  та широтно‐частотним регулюванням   Комп’ютеризовані системи керування авто‐ 1714  0109U002220  номними електростанціями з газодизель‐ Рябенький В.М.  генераторними установками  Розробка методів проектування суднових  конструкцій із полімерних композиційних  1715  109U002221  Бурдун Є.Т.  матеріалів при статичних і динамічних  навантаженнях  Підвищення ефективності морського тран‐ 1716  0109U002222  спортування стиснутого природного газу  Зайцев В.В.  (CNG) на основі модульних конструкцій  Розробка наукових основ системи управ‐ ління витратами на оплату праці науково‐ 1771  0110V001328  Парсяк В.Н.  педагогічних працівників ВНЗ ІІІ–ІV рівнів  акредитації  Розробка інтелектуальної вимірювальної  1770  0110U001327  системи оперативного контролю стану  Жуков Ю.Д.  суден, їх конструкцій та вантажів  Удосконалення методів розрахунку гранич‐ Корости‐  ної й утомленої міцності корпусних кон‐ 1769  0110U001326  струкцій суден на основі моделювання  льов Л.І.  експлуатаційних навантажень  Системні дослідження та комплексна струк‐ турна оптимізація муніципальних систем  Харито‐  1767  0110U001325  теплопостачання при їх модернізації і ре‐ нов Ю.М.  конструкції  Підвищення технічного рівня ГТУ на основі  1766  0110U001324  енергоефективного і енергозберігаючого  Шевцов А.П.  теплопередавального обладнання  Розробка методу експериментального  визначення напружено‐деформованого  1765  0110U001323  Ткач М.Р.  стану елементів високоефективних газо‐ турбінних двигунів при резонансній вібрації  

2009 РІК   

№ держ.  реєстрації 

Назва НДР 

ПІБ

Розробка теоретичних засад нормування та норм остійності, плавучості та непотоплю‐ Соломен  1580  109U002215  ваності багатокорпусних суден для Реєстру  цев О.І.  України  Теоретичні основи механіки гнучких оболо‐ 1581  0106U000831  нок транспортних засобів, які працюють  Зайцев В.В.  в потоці рідини та газу  Розробка методів і алгоритмів інтелекту‐ альних систем керування резонансними  1582  0106U000832  Рябенький В.М.  джерелами живлення для електророз‐ рядних технологій  Розробка методики проектування суднових  1675  0108U001170  енергетичних установок на альтернативних  Горбов В.М.  паливах   

81  

Початок

Кінець

2006

2009

2006

2009

2006

2009

2008

2009


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Продовж. таблиці  № держ.  реєстрації 

1676 0108U001171 

1709

109U002215

1710

109U002216

1711 0109U002217 

1712

109U002218

1713 0109U002219 

1714 0109U002220 

1715

109U002221

1716 0109U002222 

Назва НДР 

ПІБ

Початок

Кінець

2008

2009

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

3009

2010

ПІБ

Початок

Кінець

Радченко М.І. 

2007

2008

Яровий О.О. 

2007

2008

Горбов В.М. 

2008

2009

Хлопенко М.Я. 

2008

2009

Розрахунок, проектування та доводка  розвантажувального вирівнювального  Хлопенко М.Я.  пристрою упорних підшипників ковзання  суднових ГТД   Роботизовані технології дослідження кон‐ тинентального шельфу України з викори‐ Блінцов В.С.  станням неавтономних підводних техніч‐ них засобів  Втомна міцність гнучких елементів якірних  систем об’єктів океанотехніки в умовах їх  Бугаєнко Б.А.  довготермінової експлуатації у відкритому  морі  Розробка системи підтримки прийняття  Коваленко І.І.  рішень при оцінюванні і оптимізації  технологій будування корпусу судна  Розробка технологій комбінованого вироб‐ ництва енергії на низькокиплячих робочих  Радченко М.І.  тілах для суднових комплексів енергожит‐ тєзабезпечення  Суднові резонансні та квазірезонансні  перетворювачі постійної напруги з фазовим  Павлов Г.В.  та широтно‐частотним регулюванням  Комп’ютеризовані системи керування авто‐ номними електростанціями з газодизель‐ Рябенький В.М.  генераторними установками  Розробка методів проектування суднових  конструкцій із полімерних композиційних  Бурдун Є.Т.  матеріалів при статичних і динамічних  навантаженнях  Підвищення ефективності морського  транспортування стиснутого природного  Зайцев В.В.  газу (CNG) на основі модульних  конструкцій 

2008 РІК   

№ держ.  реєстрації 

Назва НДР 

Розробка теоретичних основ концепції  суднової тригенерації  Розробка апаратури та технології ультразву‐ кового контролю зварних з'єднань газотур‐ 1631  0107U000719  бінних валів, виконаних електронно‐проме‐ невим зварюванням  Розробка методики проектування суднових  1675  0108U001170  енергетичних установок на альтернативних  паливах  Розрахунок, проектування та доводка  розвантажувального вирівнювального  1676  0108U001171  пристрою упорних підшипників ковзання  суднових ГТД  1578  0106U000828 

82  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  5.8. ГОСПОДАРЧІ ДОГОВОРИ З ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ    

2013 РІК   

Тема

Підприємство/установа/ населений пункт 

ПІБ

Предмет договору 

Термін

Розробка схеми оптимізації роботи систе‐ 21.05.12 –  1868  Новоодеська міська рада  Харитонов Ю.М. ми централізованого водопостачання  01.11.13  і водовідведення м. Нова Одеса  Розробка схеми оптимізації роботи систе‐ 12.07.12 –  1876  КП «Очаків‐водоканал»  Харитонов Ю.М. ми централізованого водопостачання  20.11.13  і водовідведення м. Очаків  Розробка схеми оптимізації роботи систе‐ 12.07.12 –  1878  м. Снігурівка  Харитонов Ю.М. ми централізованого водопостачання  04.09.13  м. Снігурівка  Плазмове напилення теплостійких, тепло‐ Jiangsu University of  захисних покриттів і дослідження мікро‐ 01.06.12 ‐ 1885  Дубовий О.М.  Science and Technology  31.05.13  структури, твердості та термоциклічної  стійкості  Розробка технології швартування суден до  15.11.12 –  1889  АТ СК «Авліта»  Бондаренко О.В. причалів АТ СК «Авліта»  15.04.13  Виготовлення технічних оболонок із  01.01.13 –  1901  НП МП «Екотехніка»  Миронов О.Г.  тканини з поліуретановим покриттям  31.12.13  ВАТ Феодосійська  Буксирувальні випробування моделі  12.12.12 –  суднобудівна   1902  Нєкрасов В.О.  катера проекту 1100 «Марлин‐М»  14.02.13  компанія «Море»  Розробка автоматизованого апаратно‐ програмного комплексу для калібрування  10.07.13 –  1933  Технопарк «Спаський»  Жуков Ю.Д.  каналів вимірювання рівня поліметричних  30.11.13  систем 

2012 РІК   

Тема

Підприємство/установа/ населений пункт 

ПІБ

Предмет договору 

Розробка екологічно безпечної технології  екопірогенезісу для утилізації органічних  Рижков С.С.  відходів та низькосортного вугілля з отри‐ манням альтернативних видів пального  НПЦ «Диагностика  Виготовлення акустичних перетворювачів  1856  Яровий О.О.  и контроль»  для ультразвукової дефектоскопії  Виготовлення технічних оболонок  1860  НП МП «Екотехніка»  Миронов О.Г.  із тканини з поліуретановим покриттям  Розробка схеми оптимізації роботи системи  КП «Тепло‐ та  1864  Харитонов Ю.М. централізованого водопостачання та водо‐ водопостачання»  відведення м. Южноукраїнськ  Житлово‐комунальне  Послуги з розробки науково‐технічної  господарство  продукції – розробка енерго‐ та еколого‐ 1867  Харитонов Ю.М. Чорноморської селищної  ефективної схеми теплопостачання  ради  смт Чорноморське  Розробка схеми оптимізації роботи систе‐ 1868  Новоодеська міська рада  Харитонов Ю.М. ми централізованого водопостачання  і водовідведення м. Нова Одеса          Міністерство освіти  1842  і науки, молоді та спорту  України 

83  

Термін 12.10.11 –  31.12.12  11.01.12 –  31.12.12  01.01.12 –  31.12.12  24.04.12 –  15.11.12  30.03.12 –  15.05.12  21.05.12 –  01.11.12   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА     

Продовж. таблиці 

Підприємство/установа/ ПІБ  Предмет договору  Термін  населений пункт  Житлово‐комунальне  Розробка схеми оптимізації роботи центра‐ 30.03.12 –  1869  господарство Чорномор‐ Харитонов Ю.М. лізованої системи водопостачання та  15.10.12  ської селищної ради  водовідведення смт Чорноморське  Створення комп’ютерної версії схеми  ОКП «Миколаївобл‐ 07.05.12 –  1871  Харитонов Ю.М. теплопостачання мереж ОКП «Миколаїв‐ теплоенерго»  30.06.12  облтеплоенерго»  Розробка технології паяння та виготовлення  25.06.21 –  1872  НВК «Технобім» (Київ)  Квасницький В.В. промислової партії металокерамічних  10.12.12  вузлів  Розробка наукових основ модифікації висо‐ коенергетичними плазмовими потоками  05.04.12 –  1873  ДА з питань інновацій  Квасницький В.Ф. поверхневих шарів сплавів на основі заліза   31.12.12  і нікелю та їх з’єднання дифузійним зварю‐ ванням  Розробка сепаратора для первинної очи‐ ДП НВКГ «Зоря»‐  Рижков С.С.  01.06.12 –  стки паливних газів від твердої та рідкої  1875  «Машпроект»  (канд. техн. наук) 31.12.12  фракцій  Розробка схеми оптимізації роботи системи  12.07.12 –  1876  КП «Очаків‐водоканал»  Харитонов Ю.М. централізованого водопостачання і водо‐ 20.11.12  відведення м. Очаків  Дослідження та розробки в галузі металур‐ гії, обробки металів, виробництва машин та  ДП НВКГ «Зоря»‐  26.06.12 –  1877  Костін О.М.  устаткування за кодом 1.2.11 ДК‐015‐97  «Машпроект»  30.09.12  (Розробка зносостійкого матеріалу для  зміцнення лопаток газових турбін)  Розробка схеми оптимізації роботи системи  12.07.12 –  1878  м. Снігурівка  Харитонов Ю.М. централізованого водопостачання  04.09.12  м. Снігурівка  Розробка схеми оптимізації роботи системи  централізованого водопостачання і водо‐ Зеленівська селищна  відведення в населених пунктах, розташо‐ 1879  Харитонов Ю.М. 2012  рада  ваних на території Зеленівської селищної  ради (смт Зеленівка, сел. Сонячне,   сіл Богданівка та Петрівка)  Експериментальні дослідження вимірю‐ 20.09.12 –  1881  Технопарк «Спаський»  Гордєєв Б.М.  вального каналу цифрової поліметричної  20.12.12  системи «Садко‐М»  Буксирувальні випробування моделі  03.09.12 –  1882  ПП Нєкрасов В.О.  Бондаренко О.В. парусної дошки проекту NSS1 та науково‐ 14.10.12  технічний звіт про ці випробування  ТОВ «Південний  Робота по ремонту підводно‐технічного  16.08.12 –  науково‐технічний  1884  Блінцов В.С.  комплексу «Атлеш»  10.09.12  центр», м. Севастополь  Плазмове напилення теплостійких, теплоза‐ Jiangsu University of  01.06.12 – 1885  Дубовий О.М.  хисних покриттів та дослідження мікростру‐ Science and Technology  31.05.13  ктури, твердості і термоциклічної стійкості  Розробка технології швартування суден до  15.11.12 –  1889  АТ СК «Авліта»  Бондаренко О.В. причалів АТ СК «Авліта»  15.04.13 

Тема

84  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2011 РІК   

Тема

Підприємство/установа/ населений пункт 

ПІБ

Предмет договору 

Термін

30.06.10 –   Розробка рекомендацій щодо  до повного  Корости‐ запобігання появи втомних  1786  льов Л.І.  тріщин у днищі землесосних  виконання  зобов`язань  снарядів  Міністерство освіти   Новітня технологія спалювання  17.11.10– М/6 ‐ 2010/1793,  і науки, молоді та спорту  Сербін С.І. палив з плазмовим супроводом  31.12.11  держбюджет  України  для енергетичних систем  Державне підприємство  Проведення незалежної експер‐ 16.12.10– Харито‐ «Агентство розвитку  тизи теплопостачання та надання  1806/118‐161210  31.12.11  житлово‐комунального  нов Ю.М. експертних висновків  господарства»  Буксирувальні випробування  моделей суден пр. ПС–45   17.12.10– Бонда‐ і пр. СКП 1000 та постачання  171210/1808  ПП Нєкрасов В.О.  22.04.11  ренко О.В. науково‐технічного звіту про  ці випробування  Послуга з пошуку замовників для  Державне підприємство  укладення договорів у сфері мо‐ Харито‐ дернізації житлово‐комунально‐ 16.12.10– «Агентство розвитку  120‐161210/1820  житлово‐комунального  нов Ю.М. го господарства України та  31.12.11  сприяти їх укладенню від імені  господарства»  та за рахунок Довірителя  Виготовлення технічних оболо‐ Колективне науково‐  01.02.11– Миро‐  нок із тканини з поліуретановим  1822  виробниче мале підпри‐ 31.12.11  нов О.Г.  покриттям  ємство «Екотехніка»  ТОВ Науково‐виробниче  Математичне моделювання  01.02.11– Радіо‐  впроваджувальне  умов роботи магніторідинного  1823  31.12.11  нов О.О.  підприємство   герметизатора (МРГ)  «Феррогідродинаміка» Надання консультаційних послуг   08.04.11– Міжнародна фінансова  Харито‐ 1825  у рамках операцій Всесвітнього  02.06.11  корпорація  нов Ю.М. банку від 03/2008  Буксирувальні випробування мо‐ 11.04.11– Бонда‐ делей буксирів та постачання  110411/1830  ПП Нєкрасов В.О.  ренко О.В. науково‐технічного звіту про ці  31.12.11  випробування  GP/F32/152. Розробка енергозбе‐ Державне агентство  рігаючих технологій на основі  1835/Ф32/201‐2011,  21.06.11– Конова‐ газодинамічного ефекту в уста‐ з питань, інновацій та  держбюджет  25.12.11  лов Д.М. інформатизації України новках комбінованого виробниц‐ тва енергії  Розробка наукових основ моди‐ фікації високоенергетичними  плазмовими потоками поверх‐ Державне агентство  Ф41/335‐2011‐1836,  02.08.11– Квасни‐ невих шарів сплавів на основі  з питань, інновацій та  держбюджет  31.12.11  цький В.Ф. заліза і нікелю та їх з’єднання  інформатизації України дифузійним зварюванням та  паянням з тиском  Державне агентство  Новітня технологія спалювання  1837/М/ 347‐2011,  04.08.11– з питань, інновацій та  Сербін С.І. палив з плазмовим супроводом  держбюджет  31.12.11  інформатизації України для енергетичних систем  ПП «Придніпровська  паливно‐енергетична  компанія» 

85  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Продовж. таблиці  Тема 

1839/113

Підприємство/установа/  ПІБ  населений пункт  Комунальне підприєм‐ ство «Теплопостачання  Харито‐ та водоканалізаційне  нов Ю.М. господарство» 

Предмет договору 

Термін

Розробка схем теплопостачання  12.09.11– (енерго‐ та екологоефективних)   31.12.11  м. Южноукраїнськ 

Гібридні органо‐неорганічні та  Інститут загальної та  Михай‐ неорганічні нанокомпозиційні  неорганічної хімії НАН  1840  люк В.О.  матеріали для мембранних  України  процесів розділення  Розробка екологічно безпечної  технології екопірогенезісу для  Міністерство освіти  утилізації органічних відходів та  Риж‐  1842/НІ/2‐2011,   і науки, молоді та спорту  ков С.С.  низькосортного вугілля з отри‐ держбюджет  України  манням альтернативних видів  пального  Розробка енерго‐ та еколого‐ ЖКГ Чорноморської  Харито‐ ефективної схеми теплопоста‐ 1843  селищної ради  нов Ю.М. чання смт Чорноморське  Миколаївський  Блін‐  Поставка прив’язної свердловин‐ 1844  навчально‐курсовий  цов В.С.  ної відеокамери  комбінат  Розробка схеми оптимізації ро‐ ЖКГ Чорноморської  Харито‐ боти системи централізованого  1845  селищної ради  нов Ю.М. водопостачання і водовідведен‐ ня смт Чорноморське  Розробка проекту програми  Департамент ЖКГ  Харито‐ енергоефективності та енерго‐ 1848/546  Миколаївської міської  нов Ю.М. збереження м. Миколаєва  ради 

21.09.11– 31.12.11

12.10.11– 31.12.12

15.11.11– 31.12.11 25.11.11– 25.12.11  21.11.11– 20.12.11  05.10.11– 20.12.11 

2010 РІК   

Тема

Підприємство/установа/ населений пункт 

1513/1853

ДП НВКГ «Зоря»‐ «Машпроект» 

Н/125‐2007/1655

Міністерство освіти  і науки України 

Харбінський дослідницький інститут  1666/2007/3  суднових котлів і турбін  (КНР)  Казенне підприємство  «Дослідно‐проектний  41/251/2/06‐1/1731  центр кораблебудуван‐ ня», Мінпромполітики  України 

ПІБ

Предмет договору 

Дослідження ефективності  Ткач М.Р., технічних рішень, які забезпе‐ Борисен‐ чують роботу ГТД на сирій нафті  ко В.Д.  в умовах арктичної добувної  платформи  Виконання заходів, що забезпе‐ чать належне функціонування та  збереження наукового об’єкта,  Квасни‐ що становить національне над‐ цький В.Ф. бання: «Надвисоковакуумний  універсальний технологічний  комплекс ВВУ‐1Д»  Організація і забезпечення нала‐ Риж‐  годження стенда з випробування  ков С.С.  масловіддільників систем суфлю‐ вання  Cкладова частина дослідно‐ конструкторської роботи  Блін‐  (СЧ ДКР) – шифр «КНПА‐58580»  цов В.С. 

Термін

20.10.03– 31.12.09

27.03.07– 31.12.09

01.01.09– 31.12.10 01.01.09–   до повного  виконання  зобов’язань 

 

86  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Продовж. таблиці  Тема 

Підприємство/установа/ населений пункт 

ПІБ

Предмет договору 

Оптимізація конструкції та роз‐ Квасни‐ робка технології і паяння з тис‐ 09/12/ 1763  НВК «Технобім»  цький В.Ф. ком промислової партії метало‐ керамічних вузлів  Буксирувальні випробування  ВАТ  Нєкра‐  моделі лоцманського катера  28.12.09 /1772  «Чорноморсуднопроект» сов В.О.  і постачання науково‐технічного  звіту про ці випробування  Буксирувальні випробування  Бондарен‐ моделі моторної яхти і постачан‐ 8.02.10/ 1776  ПП Нєкрасов В.О.  ко О.В.  ня науково‐технічного звіту про  ці випробування  Квасни‐ Паяння з тиском промислової  1778  НВК «Технобім»  цький В.Ф. партії металокерамічних вузлів  Виготовлення технічних оболо‐ Миро‐  нок із тканин з поліуретановим  1780  СПД Ястреба О.П.  нов О.Г.  покриттям  Розроблення наукових основ  ефективних тригенераційних  Міністерство освіти  Радчен‐ технологій використання скид‐ Ф27/70‐2010/1783  і науки, молоді та спорту  ко М.І.  ного потенціалу компресорних  України  станцій газотранспортної систе‐ ми України  Розробка рекомендацій щодо  ПП «Придніпровська  Корости‐ запобігання появи втомних  1786  паливно‐енергетична  льов Л.І.  тріщин у днищі землесосних  компанія»  снарядів  Виконавчий комітет  Миколаївської міської  Харито‐ Доопрацювання схеми  1787/141  ради «Департамент  нов Ю.М. теплопостачання м. Миколаєва  житлово‐комунального  господарства»  Квасни‐ Паяння з тиском промислової  1789  НВК «Технобім»  цький В.Ф. партії металокерамічних вузлів 

Термін 01.12.09– 20.03.10  

28.12.09– 05.03.10

08.02.10– 15.03.10 22.03.10– 20.06.10  01.04.10– 31.12.10 

26.02.10– 30.11.10

30.06.10–до повного  виконання  зобов’язань  10.08.10– 22.12.10  21.06.10– 20.09.10 

2009 РІК   

Тема

Підприємство/установа/ населений пункт 

ПІБ

Предмет договору 

Термін

Розробка зубчатих передач суднових ре‐ дукторів, які володіють високою наванта‐ 1717  Попов О.П.  жувальною здатністю та поліпшеними  2009  віброакустичними характеристиками  Розробка рекомендацій на проектування  1718  м. Донецьк  Бойчук В.В.  установок утилізації тепла газів  2009  «Донецькміськтепломережа»  Вашедчен‐ Буксирувальні випробування моделей  1720  ПП Нєкрасов В.О.  2009  ко В.О.  судна PV50М  Виготовлення технічних оболонок  1725  Екотехніка  Миронов О.Г. 2009  з тканини з поліуретановим покриттям  Дослідно‐проектний центр  Складова частина ДКР шифр  1731  Блінцов В.С.  2009–2011 кораблебудування  «КНПА‐58250»  ДП НВКГ «Заря»–  «Машпроект» 

87  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2008 РІК   

Підприємство/установа/ ПІБ  Предмет договору  Термін  населений пункт  Управління ЖКГ  Перво‐ Виготовлення схеми оптимізаційної  1690  Харитонов Ю.М. 2008  майської міської ради  системи теплозабезпечення  Буксирувальні випробування моделі  1692  УСБК м. Київ  Нєкрасов В.О.  2007–2008  буксира ПЕ‐5  НВЦ «Діагностика  Розробка дисплейного модуля  1697  Яровий О.О.  2008  і контроль»  ультразвукового товщиноміра  «Нафтогаз   Уточнений аналіз аварії та затоплення  1702  Нєкрасов В.О.  2008  м. Сімферополь»  судна «Нефтегаз‐67» 

Тема

5.9. УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ «МОРСЬКА ІНДУСТРІЯ РОСІЇ»   

2012 РІК    

З 23  по  25  травня  2012  року  у  виставковому  комплексі  «Гостинний  двір»  пройшов  III  Міжнародний  форум  «Морська  індустрія  Росії».  Участь  у  форумі  взяв  і Національний  університет  кораблебудування  ім.  адм.  Макарова.  Організаторами  форуму,  що  проводиться  у  Росії  вже  втретє,  виступили  Міністерство  промисловості  і торгівлі  Російської  Федерації,  провідні  галузеві  асоціації,  міністерства  і  відомства  спільно  з  компанією  «Мега  Експо».  Форум  традиційно  був  присвячений  питанням  розвитку  суднобудування,  модернізації  портів,  удосконалення  судноплавства,  впровадження  нових  технологій  у  виробництво  морської  техніки  і  суден  цивільного  призначення.   

88   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Форум включає в себе багатопрофільну виставкову експозицію, а також серйозну  ділову  програму  –  конференції,  круглі  столи,  семінари,  презентації.  У  рамках  форуму  було оголошено конкурс «Краще технічне рішення у галузі суднобудування та морської  техніки  цивільного  призначення».  НУК  імені  адмірала  Макарова  було  нагороджено  золотою  медаллю  у  номінації  «Научные  исследования  и  изыскания»  за  мобільну  науково‐дослідну  лабораторію  підводної  робототехніки. На  форумі  організовано  відкритий  діалог  між  представниками  промисловості,  владних  структур  та  бізнесу.  Серед  обговорюваних  питань  –  державна  підтримка  суднобудування,  стимулювання  інноваційних  проектів,  спеціальні  кредитно‐лізингові  програми,  допомога  при  модернізації та реконструкції підприємств тощо.     МОРСЬКА ІНДУСТРІЯ РОСІЇ (ФОТОЗВІТ)   

Міжнародний форум «Морська індустрія Росії» 2012. Вручення нагороди   

Міжнародний форум «Морська індустрія Росії» 2012. НУК нагороджено золотою медаллю 

89  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2011 РІК   

З 18  по  20  травня  2011  року  у  виставковому  комплексі  «Гостинний  двір»  пройшов  II  Міжнародний  форум  «Морська  індустрія  Росії».  Участь  у  форумі  взяв   і  Національний  університет  кораблебудування  ім.  адм.  Макарова.  Організаторами  форуму,  що  проводиться  у  Росії  вже  вдруге,  виступили  Міністерство  промисловості   і  торгівлі  Російської  Федерації,  провідні  галузеві  асоціації,  міністерства  і  відомства  спільно  з  компанією  «Мега  Експо».  Форум  традиційно  був  присвячений  питанням  розвитку  суднобудування,  модернізації  портів,  удосконалення  судноплавства,  впровадження  нових  технологій  у  виробництво  морської  техніки  і  суден  цивільного  призначення. 

 

    90   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  МОРСЬКА ІНДУСТРІЯ РОСІЇ (ФОТОЗВІТ)   

Міжнародний форум «Морська індустрія Росії» 2011. Вручення нагороди     

Міжнародний форум «Морська індустрія Росії», 2011 рік.  НУК нагороджено золотою медаллю     

91  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2010 РІК   

З 19  по  25  травня  2010  року  у  виставковому  комплексі  «Гостинний  двір»  пройшов  I  Міжнародний  форум  «Морська  індустрія  Росії».  Участь  у  форумі  взяв   і  Національний  університет  кораблебудування  ім.  адм.  Макарова.  Організаторами  форуму,  що  проводиться  у  Росії,  виступили  Міністерство  промисловості  і  торгівлі  Російської  Федерації,  провідні  галузеві  асоціації,  міністерства  і  відомства  спільно   з  компанією  «Мега  Експо».  Форум  традиційно  був  присвячений  питанням  розвитку  суднобудування,  модернізації  портів,  удосконалення  судноплавства,  впровадження  нових технологій у виробництво морської техніки і суден цивільного призначення.     

 

         

92  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  МОРСЬКА ІНДУСТРІЯ РОСІЇ (ФОТОЗВІТ)   

Міжнародний форум «Морська індустрія Росії», 2010 рік. Вручення нагороди     

Міжнародний форум «Морська індустрія Росії», 2010 рік.   НУК нагороджено золотою медаллю           

93  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  5.10. НАГОРОДИ НАЙТАЛАНОВИТІШИМ МОЛОДИМ УЧЕНИМ ЗА 2008–2013 РОКИ   

ПРЕМІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ НАЙТАЛАНОВИТІШИМ МОЛОДИМ УЧЕНИМ У ГАЛУЗІ  ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВО‐ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК   ЗА 2012 РІК   

Премія Верховної  Ради  України  найталановитішим  молодим  ученим  у  галузі  фундаментальних і прикладних досліджень та науково‐технічних розробок за 2012 рік  за  роботу  «ТРИГЕНЕРАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  ДЛЯ  СТАЦІОНАРНОЇ  ТА  СУДНОВОЇ  ЕНЕРГЕТИКИ».  Лауреати премії:  ƒ канд. техн. наук Андрій Радченко;  ƒ аспірант Ростислав Рижков;  ƒ канд. техн. наук Роман Радченко;  ƒ канд. техн. наук Дмитро Коновалов.  Молодими  науковцями   розроблено  концепцію  внутрішньоциклової  тригенерації  на  основі  енергоресурсовідновлювальних  технологій  з  використанням  скидної  теплоти  двигунів  та  енергоустановок  для  охолодження  і  сепарації  їх  робочого  тіла  та  ін.  Світова  новизна  розроблених  тригенераційних  технологій  комплексного  використання  скидного  потенціалу  з  виробництвом  холоду  для  охолодження  циклового  повітря  власне  енергоустановок,  кондиціювання  повітря  і  технологічних  потреб, а також їх схемотехнічних рішень захищена 25 патентами України на винахід.   

Лауреати Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим   у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково‐технічних розробок  за 2012 рік 

        94   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ПРЕМІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ НАЙТАЛАНОВИТІШИМ МОЛОДИМ УЧЕНИМ У ГАЛУЗІ  ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВО‐ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК   ЗА 2010 РІК   

Премія Верховної  Ради  України  найталановитішим  молодим  ученим  у  галузі  фундаментальних і прикладних досліджень та науково‐технічних розробок за 2010 рік  за  роботу  «КОМПЛЕКСНЕ  ВИРІШЕННЯ  ПИТАНЬ  ПОВОДЖЕННЯ  З  ОРГАНІЧНИМИ  ПОБУТОВИМИ  ВІДХОДАМИ  НА  ОСНОВІ  ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ  ТА  ЕКОЛОГІЧНО  ЧИСТИХ  ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ».  Лауреати премії:  ƒ канд. техн. наук Олександр Сергійович Рижков;  ƒ канд. техн. наук Людмила Миколаївна Маркіна;  ƒ канд. техн. наук Михайло Юрійович Харитонов.   

Голова Верховної Ради України В.М. Литвин і лауреат Премії Верховної Ради України  найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних  і прикладних досліджень та науково‐технічних розробок за 2010 рік О.С. Рижков 

95   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  5.11. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО‐ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ  СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ З 2008 ПО 2013 РІК    

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях  Кількість студентів, які беруть  участь у наукових дослідженнях  (відсоток від загальної  кількості студентів)  0,38  0,39  0,35  0,35  0,40  0,40 

Роки 2008  2009  2010  2011  2012  2013 

Кількість молодих учених,  які працюють у ВНЗ або  науковій установі  98  108  123  129  178  174 

Відсоток молодих учених,  які залишаються у ВНЗ або  науковій установі після  закінчення аспірантури  60  68  84  72  83  84 

  ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ЗА 2012 РІК   

В університеті функціонує Рада молодих науковців (РМН).  У  період  01.01.2012–23.03.2012  року  сумісно  з  кафедрою  морського  приладобудування  Радою  проведено  олімпіаду  з  морської  кібернетики  серед  учнів  старших класів загальноосвітніх шкіл Миколаївської області, присвячену 80‐річчю з дня  народження  М.М.  Александрова.  Метою  олімпіади  було  залучення  учнівської  молоді  до  кораблебудівної  науки.  23  березня  відбувся  очний  тур  олімпіади,  до  якого  запросили  10  переможців  заочного.  У  рамках  заходу  учасники  могли  представити  науковцям та одне одному свої невеликі оригінальні розробки «в залізі».  У  січні  2012  року  члени  Ради  молодих  науковців  брали  участь  у  проведенні   ІІІ  етапу  Всеукраїнської  учнівської  олімпіади.  Зокрема,  21–22  січня  за  безпосередньої  участі членів РМН організовано обласну олімпіаду з фізики.   4  лютого  2012  року  в  Чорноморському  державному  університеті  ім.  Петра  Могили проходила Перша регіональна студентська олімпіада з програмування на С++ ,  PHP.  В  олімпіаді  із  С++  взяли  участь  близько  30  студентів  ВНЗ  Миколаївської  області.  Перше  місце  посів  Сергій  Винокуров  –  студент  групи  4151  Інституту  комп’ютерних  та  інженерно‐технологічних наук НУК.   21  березня  2012  року  Радою  молодих  науковців  проведено  семінар  на  тему  «Основи  наукової  діяльності»  для  студентів  старших  курсів  НУК,  що  розпочинають  займатися  науковою  роботою.  Були  присутні  12  студентів.  Оновлено  друковані  матеріали семінару, що роздавалися учасникам в електронному вигляді.  27  березня  2012  року  відбулося  нагородження  кращих  молодих  науковців  Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.  Конкурс проводився за трьома номінаціями.  Переможці у номінації «Кращий молодий науковець» серед студентів:  1  місце  –  Шумілова  Олександра  Олександрівна,  Машинобудівний  інститут,   гр. 4271;  2 місце – Бишев Віталій Олександрович, Машинобудівний інститут, гр. 5214;  3 місце – Константинова Наталія Юріївна, Херсонська філія НУК, гр. 3111.   

96  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Переможці у номінації «Кращий молодий науковець» серед аспірантів:  1  місце  –  Савенков  Олег  Ігорович,  Машинобудівний  інститут,  кафедра  механіки  та конструювання машин;  2  місце  –  Котляр  Дмитро  Володимирович,  Інститут  заочної  та  дистанційної  освіти, кафедра інженерної графіки;  3  місце  –  Щербинін  Тимофій  Володимирович,  Інститут  автоматики  та  електротехніки, кафедра комп’ютеризованих систем управління.  У номінації «Молоді науковці» нагороду отримали:  1  місце  –  Радченко  Роман  Миколайович,  Машинобудівний  інститут,  кафедра  кондиціонування та рефрижерації;  2  місце  –  Коновалов  Дмитро  Вікторович,  Херсонська  філія  НУК,  кафедра  теплотехніки;  3  місце  –  Лабарткава  Олександр  Володимирович,  Інститут  комп’ютерних  та  інженерно‐технологічних наук, кафедра зварювання.  Заохочувальні дипломи та подарунки одержали наступні конкурсанти:  Цикало  Наталя  Вікторівна,  Кораблебудівний  інститут,  кафедра  технології  суднобудування;  Ніколаєнко Ольга Сергіївна, Кораблебудівний інститут, гр. 6112;  Харитонова Марина Юріївна, Інститут комп’ютерних та інженерно‐технологічних  наук, кафедра управління проектами та програмами;  Король Юрій Костянтинович, Інститут комп’ютерних та інженерно‐технологічних  наук, гр. 5141м;  Сергійчук  Сергій  Ілліч,  Інженерно‐економічний  факультет,  кафедра  менедж‐ менту;  Перепелиця  Олена  Володимирівна,  Інженерно‐економічний  факультет,   гр. 5411м;  Білецька  Вікторія  Олександрівна,  Інститут  автоматики  та  електротехніки,   гр. 4351.  28  березня  2012 року  в  НУК  ім.  адм.  Макарова  відбулася  IV  науково‐технічна  конференція  Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових  робіт  у  галузі  «Суднобудування та водний транспорт». Для нашого університету ця конференція стала  вже  традиційною,  оскільки  НУК  є  провідним  вищим  навчальним  закладом  України   з  даної  тематики.  Проте  цього  року  конференція  не  лише  зберегла  вже  усталені  традиції,  але  й  мала  декілька  позитивних  відмінностей,  які  дали  змогу  стверджувати  про  її  прогресивний  розвиток.  Можна  сказати,  що  наступна  конференція  буде  проведена на ще більш високому рівні.   Дипломи  першого  ступеня  одержали  Сергій  Кравченко  (НТУ  «Харківський  політехнічний  інститут»)  та  Ольга  Ніколаєнко  (Національний  університет  кораблебудування).  Власниками  дипломів  другого  ступеня  стали  Олександр  Довганюк  (Херсонська  державна  морська  академія),  Іван  Полежаєв  і  Віктор  Лисенко  (Одеська  національна  морська  академія),  Дмитро  Литвиненко  та  Людмила  Смирнова  (Національний  університет кораблебудування).   Дипломи третього ступеня одержали 9 учасників: Дмитро Байковський (Одеська  національна  морська  академія),  Ольга  Білякова,  Марія  Родіонова,  Юлія  Оришака  та 

97  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Оксана  Ощип  (Національний  університет  кораблебудування),  В’ячеслав  Ковальов   і  Сергій  Хараїм  (Херсонська  державна  морська  академія),  а  також  Віктор  Комаров  та  Садегі Джалал Мехрдад Абаді (Національний авіаційний університет).   Після  нагородження  переможців  організаційним  комітетом  було  проведено  робоче  засідання,  на  якому  були  поставлені  задачі  щодо  підготовки  до  наступної  конференції «Суднобудування та водний транспорт» у 2013 році.   Від нашого університету у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт  2011/2012  н.  р.  у  галузі  наук  «Обробка  матеріалів  у  машинобудуванні»  взяли  участь  магістри кафедри матеріалознавства і технології металів з наступними результатами:   Мирко Оксана Ігорівна отримала диплом ІІІ ступеня як переможець;  Тумаков Костянтин Олегович отримав грамоту за активну участь.  21  квітня  2012  року  в  НУК  відбувся  перший  (обласний)  етап  Всеукраїнської  студентської  олімпіади  з  програмування.  Цього  року  він  мав  статус  1/8  фіналу   37‐ї  Міжнародної  студентської  олімпіади.  В  олімпіаді  взяли  участь  11  команд,  які  представили наш ВНЗ і МНУ імені В.О. Сухомлинського. Учасникам було запропоновано  15 завдань різного ступеня складності. На жаль, для багатьох учасників вони виявилися  складними.  Олімпіада  проходила  синхронно  у  всіх  областях  України  за  однаковими  завданнями.   За  підсумками  олімпіади  перше  місце  посіла  команда  студентів  НУК   у  наступному  складі:  Наталія  Ходякова  та  Артем  Єрофєєв  (гр.  2141),  Віталій  Кузін   (гр. 5141м). Наші студенти підтвердили свій високий результат, показаний рік тому.   Друге місце посіла команда НУК у складі Дмитра Носаня і Михайла Клішевського  (гр. 3141), Євгена Кондратенка (гр. 4141).   На  третьому  місці  опинилася  команда  Миколаївського  національного  університету в такому складі: Ростислав Хомичук, Вікторія Бережецкая, Марина Жело.  25–26 травня 2012 року Радою молодих науковців НУК проведено щорічний (V)  Форум  молодих  науковців  «Макаровські  читання»,  в  якому  взяли  участь  біля   120  студентів,  аспірантів  та  молодих  учених,  які  виступали  з  доповідями  про  свою  наукову роботу. За результатами проведення форуму опубліковано тези доповідей, що  включають 61 публікацію.  25  жовтня  на  базі  Миколаївської  обласної  універсальної  наукової  бібліотеки  (МОУНБ) імені О. Гмирьова відбулася науково‐практична конференція «Патент як об'єкт  інноваційної  діяльності»,  в  організації  якої  безпосередню  участь  взяли  члени  Ради  молодих  науковців  НУК.  На  конференції  було  заслухано  доповіді  про  особливості  патентування інтелектуальної власності в Україні. Усі бажаючі могли задати свої питання  спеціалістам  з  патентної  справи  (зокрема,  заслуженому  винахіднику  України   В.З. Пурішу, патентному повіреному В.П. Довгому тощо). Члени Ради молодих науковців  НУК  також  брали  активну  участь  в  обговореннях,  голова  Ради  О.О.  Гайша  представив  доповідь на тему «Методи заохочення винахідників та раціоналізаторів до професійної  діяльності».  Слід  зазначити,  що  основну  частину  аудиторії  склали  студенти  Інституту  автоматики  та  електротехніки  НУК,  які  із  цікавістю  поставилися  до  даного  заходу   в  цілому  та  до  ведення  винахідницької  діяльності  зокрема.  Співпраця  Ради  молодих  науковців  НУК  та  МОУНБ  ім.  О.  Гмирьова  відбувається  вже  2  роки,  і  за  цей  період  студенти  і  молоді  викладачі  НУК  відвідали  4  масштабні  заходи,  що  проводилися  бібліотекою на тему інтелектуальної власності. 

98  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  15 листопада розпочався конкурс «Кращий молодий науковець НУК–2012», який  щорічно  проводить  РМН.  Переможці  визначаються  за  загальною  кількістю  наукових  публікацій, виступів, патентів, ліцензій та інших здобутків, що безпосередньо належать  до наукової діяльності.  28  листопада  на  базі  Миколаївського  обласного  інституту  післядипломної  педагогічної освіти відбувся IV обласний конкурс для учнів загальноосвітніх навчальних  закладів  «Енергія–2012».  Голова  Ради  молодих  науковців  НУК  канд.  техн.  наук,   доц.  О.О.  Гайша  та  канд.  хім.  наук,  доц.  В.В.  Мащенко  взяли  активну  участь  у  роботі  журі, а канд. техн. наук, доц. Ю.М. Харитонов зробив доповідь про розробки науковців  Миколаївщини та зокрема нашого університету в галузі енергозбереження.  5  грудня  на  базі  МОУНБ  ім. О.  Гмирьова  відбулася  респект‐зустріч  «Наукове  надбання  Миколаївщини:  75  років  успіху»,  в  якій  активну  участь  взяли  представники  РМН  нашого  університету.  На  зустрічі  були  присутні  заступник  начальника  управління  освіти  і  науки  облдержадміністрації  Г.Л.  Каськова,  представники  всіх  Миколаївських  ВНЗ ІІІ–IV рівня акредитації. Презентацію діяльності та заходів, що здійснюються Радою  молодих науковців нашого університету, провів її голова О.О. Гайша.  Після  виконання  доповідей  учасники  зустрічі  мали  змогу  поспілкуватися   у вільному режимі, обмінюючись досвідом та обговорюючи питання, викладені під час  дискурсивної студії.  10–20  грудня  представники  РМН  зібрали  статистичну  інформацію  про  чисельність та показники роботи всіх молодих науковців НУК за 2012 рік. Установлено,  що станом на 15.12.2012 р. у НУК працюють 178 молодих науковців (з них 56 кандидатів  наук), які у 2012 році виконали 347 наукових публікацій.  Уперше в нашому університеті запроваджується проект «Академія Студентського  парламенту»,  розроблений  Студентським  парламентом  НУК  для  ознайомлення  студентів  із  засадами  функціонування  студентського  самоврядування  в  цілому.  Для  учасників  проекту  була  підготовлена  насичена  програма  Академії,  розпланована  за  різноманітними  секціями,  в  яких  вони  дізнаються  про  основи  громадської  діяльності,  законодавчу  базу  функціонування  органів  студентського  самоврядування,  права  студентів, молодіжні громадські організації та інші напрямки роботи.   Було  затверджено  склад  Молодіжної  ради  при  Кабінеті  Міністрів  України.  Відповідне  розпорядження  №  835  Уряд  прийняв  на  засіданні  24  жовтня  2012  року.   До  складу  ради  ввійшов  голова  Студентського  парламенту  НУК,  член  Національної  команди експертів з реформування вищої освіти України Ростислав Рижков. Склад ради  формувався  на  підставі  пропозицій,  поданих  від  всеукраїнських  молодіжних  громадських  організацій  та  спілок,  органів  студентського  самоврядування  з урахуванням  регіонального  представництва.  До  складу  ради  увійшли  найбільш  талановиті, інтелектуально розвинені і соціально активні молоді люди за результатами  проведеного  Міністерством  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України  конкурсу.  20 червня  2012  року  Постановою  №  673  Кабінет  Міністрів  утворив  Молодіжну  раду.  Молодіжна  рада  є  тимчасовим  консультативним,  дорадчим  органом  Уряду,  який  очолює Міністр освіти і науки, молоді та спорту.  Перелік наукових конференцій, проведених Радою молодих науковців:  ƒ І міжвузівська студентська науково‐практична конференція «Молодь, освіта та  наука 2012» (19 квітня 2012 р.); 

99  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ƒ V  міжвузівська  наукова  студентська  конференція  «Проблеми  сімейних  відносин: правовий і соціальний аспекти» (26 квітня 2012 р.);  ƒ ІІ  міжвузівська  студентська  науково‐практична  конференція  «Проблеми  забезпечення прав людини в Україні та світі» (10 грудня 2012 р.);  ƒ ІХ  студентська  науково‐технічна  конференція  «Сучасні  технології  суднобу‐ дування»,  присвячена  80‐річчю  з  дня  народження  ректора  М.М. Александрова,  м. Херсон, Херсонська філія НУК (4 травня 2012 р.);  ƒ Всеукраїнська  науково‐технічна  конференція  молодих  учених  та  студентів  «Зварювання та споріднені процеси і технології» (4–8 вересня 2012 р.);  ƒ Всеукраїнська  науково‐технічна  конференція  молодих  учених  та  студентів   з міжнародною участю «Автоматика та електротехніка» (23–24 листопада 2012 р.);  ƒ Всеукраїнська  науково‐практична  конференція  молодих  учених  та  студентів  «Шляхи вирішення нагальних проблем менеджменту в Україні» (6–7 грудня 2012 р.);  ƒ ХІV  студентська  науково‐технічна  конференція  «Сучасні  інформаційні  технології»,  присвячена  80‐річчю  з  дня  народження  ректора  М.М. Александрова,  м. Херсон, Херсонська філія НУК (4 травня 2012 р.);  ƒ XXVIII  студентська  науково‐технічна  конференція  «Зварювання  та  споріднені  технології  в  промисловості»,  присвячена  80‐річчю  з  дня  народження  професора  М.М. Александрова, Херсонська філія НУК (22 лютого 2012 р.);  ƒ XXХVII  студентська  науково‐технічна  конференція  «Новітні  технології  енергомашинобудування  та  енергозбереження»,  м. Херсон,  Херсонська  філія  НУК  (26–27 квітня 2012 р.);  ƒ ІХ  студентська  науково‐технічна  конференція  «Енергозберігаючі  технології  електромеханічних  систем»,  присвячена  80‐річчю  з  дня  народження  М.М. Александрова, м. Херсон, Херсонська філія НУК (23–24 березня 2012 р.);  ƒ студентська  науково‐практична  конференція  «Підвищення  конкуренто‐ спроможності  територіальних  громад  Херсонщини»,  м. Херсон,  Херсонська  філія  НУК  (10 квітня 2012 р.);  ƒ студентська  науково‐технічна  конференція  «Новітні  досягнення  у  сфері  технологій та молоді науковці XXI століття», м. Херсон, Херсонська філія НУК (12 квітня  2012 р.);  ƒ IX  студентська  науково‐технічна  конференція  «Молоді  науковці  ХХІ  століття.  Європейський вибір», м. Херсон, Херсонська філія НУК (16–18 квітня 2012 р.).    ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ЗА 2011 РІК   

На початку 2011 року РМН визначено переможців щорічного конкурсу «Кращий  молодий  науковець  НУК»  та  сумісно  з  відділом  роботи  зі  студентами  НУК  проведено  урочисте нагородження переможців (усього 55 осіб: 22 молодих науковці, 14 аспірантів,  19 студентів).  У лютому–березні 2011 року РМН безпосередньо проведено конкурсний відбір  претендентів  на  здобуття  стипендій  Кабінету  Міністрів  України  та  Верховної  Ради  України.  У  квітні  2011  року  РМН  проведено  семінар  з  основ  наукової  діяльності  для  студентів старших курсів та аспірантів, що розпочинають займатися науковою роботою.  Аналогічний  семінар  організовано  для  учнів  Морського  ліцею  НУК,  які  беруть  участь  100   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  у написанні  наукових  робіт  у  Малій  академії  наук.  Кожному  учаснику  були  видані  друковані  матеріали,  в  яких  докладно  роз’яснена  структура  наукової  роботи,  а  також  методичні матеріали щодо написання та оформлення тез доповідей. Дана інформація  доступна всім в електронному вигляді. Слід відмітити, що члени РМН активно сприяють  науковій роботі учнів Морського ліцею НУК.  19–20 травня 2011 року РМН проведено щорічний (IV) Форум молодих науковців  НУК  «Макаровські  читання»,  метою  якого  є  утворення  спільного  інформаційного  простору серед молоді НУК (тобто для  знайомства з діяльністю одне одного та обміну  досвідом).  У  роботі  Форуму  взяли  участь  більше  100  студентів  та  аспірантів.  Опубліковано матеріали Форуму, що включили в себе 87 доповідей. Слід відмітити, що  кількість учасників Форуму щороку суттєво зростає.  Рада  молодих  науковців  веде  активну  наукову  співпрацю  із  зовнішніми  організаціями.  Зокрема,  члени  РМН  взяли  участь  у  роботі  журі  обласних  предметних  олімпіад,  що  проводилися  Миколаївським  обласним  інститутом  післядипломної  педагогічної  освіти  на  початку  2011  року.  Також  РМН  активно  співпрацює  з  МОУНБ  ім. О. Гмирьова. Так, у квітні 2011 року члени РМН взяли участь в організації та роботі  науково‐практичної  конференції  «Патент  –  підтвердження  монопольних  прав  винахідника», що проводилася у науково‐технічному залі бібліотеки.  Восени 2011 року РМН виступила з ініціативою створення Ради молодих учених  Миколаївщини  при  обласному  управлінні  освіти  і  науки  Обласної  державної  адміністрації.  Членами  РМН  було  розроблено  проект  положення  про  раду,  проект  плану заходів ради на 2012 рік, підготовлено запрошення до участі у раді іншим ВНЗ та  науковим організаціям.  У листопаді 2011 року розпочато щорічний конкурс «Кращий молодий науковець  НУК»,  який  проводиться  у  трьох  номінаціях  (серед  студентів,  аспірантів  та  молодих  науковців)  за  результатами  наукової  діяльності  учасників  за  поточний  рік.  Під  керівництвом НДЧ НУК збір відомостей переведено у повністю автоматичний режим (за  допомогою  інтернет‐сервісу  Google  Docs),  що  забезпечує  значну  економію  (робочого  часу  співробітників,  які  раніше  приймали,  перевіряли  та  аналізували  відомості   у  друкованому  вигляді,  а  також  паперу  та  витратних  матеріалів  для  друку,  що   є  суттєвим,  зважаючи  на  значну  кількість  учасників  конкурсу,  яких  щороку  близько   150–200 осіб).  Члени  РМН  були  запрошені  до  участі  у  Всеукраїнському  форумі  молодих  новаторів,  який  був  організований  громадською  організацією  «Молоді  регіони»  і відбувся  у  м.  Києві  25  листопада  2011  року.  На  форумі  була  представлена  наукова  робота  «Заспокоювач  хитавиці»,  яка  отримала  заохочувальний  диплом.  Також  представники НУК взяли участь в обговоренні питання щодо створення Всеукраїнської  організації  молодих  новаторів,  надали  свої  пропозиції  та  сприяли  розробці  проекту  положення такої організації.  У  грудні  2011  року  РМН  розпочала  збір  інформації  для  створення  бази  даних  молодих  науковців  НУК.  Наявність  таких  відомостей  у  зведеному  вигляді  дозволить  більш  ефективно  проводити  поточні  наукові  заходи,  подавати  кандидатури  на  всеукраїнські  та  міжнародні  конкурси  (на  здобуття  стипендій,  премій,  грантів  тощо)   і  т.  д.  На  сьогодні  зібрано  відомості  про  129  молодих  науковців  (залишилося  зібрати  інформацію з 9 кафедр НУК). 

101  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  У жовтні 2011 року РМН зібрано інформацію про наявні в НУК студентські наукові  товариства, гуртки, проблемні групи, наукові об’єднання студентів.  23–25  березня  2011  року  у  м.  Каменськ‐Уральський  Свердловської  області  Російської  Федерації  проходила  ІІ  Корпоративна  студентська  конференція,  яка  була  організована  Об'єднаною  компанією  «Російський  алюміній»  (ОК  РУСАЛ).  Конференція  проводилася  для  студентів–власників  стипендіальних  грантів  компанії  РУСАЛ.  Вибір  учасників  конференції  було  здійснено  22  підприємствами  ОК  РУСАЛ,  які  розташовані   в Росії, Україні та Гвінеї. Усього в роботі конференції взяло участь близько 80 студентів.  Україну  представляли  студенти  Національного  університету  кораблебудування  ім. адм. Макарова Олена Волонтирець (гр. 4241) та Ігор Литвинов (гр. 5241м), які були  направлені  Миколаївським  глиноземним  заводом.  Майбутні  теплоенергетики  підготували доповіді за темами своїх науково‐практичних робіт та яскраву презентацію  рідного міста.  Робота конференції була організована за п'ятьма секціями, які об'єднували різні  напрями  виробничої  діяльності  підприємств  кольорової  металургії.  За  підсумками  конкурсу  робіт  у  секції  «Енергозбереження»  наші  представники  посіли  призові  місця:  Ігор Литвинов – перше, Олена Волонтирець – друге. Переможці отримали дипломи ОК  РУСАЛ та нагороджені цінними призами.    Студенти  Інженерно‐економічного  факультету  (ІЕФ)  НУК  отримали  можливість  продемонструвати  свої  бездоганні  знання  та  навички.  Підставою  цього  стало  запрошення  до  участі  у  «Ділових  іграх»,  організованих  Чорноморським  державним  університетом  імені  Петра  Могили  в  рамках  ІІ  Фестивалю  грошей.  Зареєструвавши  та  отримавши завдання команда ІЕФ НУК «Крейсер Money» впродовж двох днів невтомно  працювала  над  розв’язанням   окреслених  задач.  А  вони  були  не  з  легких  –  проаналізувати  маркетингове  середовище  відомої  міжнародної  корпорації  та  розробити  стратегію  її  розвитку.  Здійснивши  ґрунтовне  дослідження  та  розробивши  блискучу  презентацію  своєї  роботи,  наша  команда  не  залишила  шансів  конкурентам   і посіла перше місце.  30 вересня 2011 року на  засіданні Вченої ради НУК уперше в Миколаєві вручені  сертифікати з англійської мови PTE (Person Test of English). Тест здавали на базі Центру  тестування  PTE,  який  зареєстрований  у  Лондоні.  Наші  студентки  напряму  підготовки  «Філологія»  отримали  сертифікати,  які  відкривають  їм  нові  можливості  не  тільки   в Україні, а і в інших країнах світу.  Студентка  О.О.  Шумілова  отримала  дипломом  І  ступеня за  участь  у  VI  Між‐ народній науково‐практичній конференції за участю молодих учених «Еколого‐правові  та економічні аспекти екологічної безпеки регіонів», яка проходила у м. Харкові з 19 по  21 жовтня 2011 року.    ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ЗА 2010 РІК   

У 2010 році студенти та молоді науковці взяли участь в ініціативних проектах за  кошти НУК за наступними напрямками:  ƒ розробка  технічного  проекту  «Віртуального  підводного  музею  України»  для  залучення вітчизняних і зарубіжних інвесторів; 

102  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ƒ уведення  до  експлуатації  навчально‐дослідного  судна  «Дельта»  як  бази  для  проведення  навчальних  занять  та  відпрацювання  нових    підводних  технологій   з використанням роботів;  ƒ створення  діючого  макета  автономного  підводного  апарата‐робота   з  інтелектуальним  керуванням  як  науково‐експериментальної    бази    для  розробки  підводних  роботів  нового  типу  та  просування  такої  техніки  на  внутрішній  і  зарубіжні  ринки;  ƒ розробка  макета  хвильової  електростанції  з  адаптивними  елементами  для  поглинання  енергії  як  науково‐експериментальної  бази  для  проектування  електростанції потужністю 0,5 МВт та просування такої техніки на внутрішній і зарубіжні  ринки;  ƒ розробка  інноваційного  проекту  «Розробка  піролізного  заводу  для   м. Миколаєва».  У 2010 році Рада молодих науковців провела ряд заходів.  27–28  травня  2010  року  РМН  проведено  щорічний  Форум  молодих  науковців  НУК  «Макаровські  читання»,  метою  якого  є  утворення  спільного  інформаційного  простору серед молоді НУК (тобто для  знайомства з діяльністю одне одного та обміну  досвідом).  У  роботі  Форуму  взяли  участь    84  студенти  та  аспіранти.  Опубліковано  матеріали Форуму, що включили у себе 30 доповідей.  На  Форумі  були  представлені  наукові  роботи,  що  ведуться  студентами  та  аспірантами НУК. З доповідями виступили молоді науковці всіх без винятку інститутів та  факультетів, але найбільш активними виявилися представники Інституту автоматики та  електротехніки, а також Інституту заочної та дистанційної освіти. Усі роботи викликали  значний  інтерес  у  аудиторії    і  навіть  виникло    кілька  дискусій  по  суті  досліджень.   У  цілому,  атмосфера  на  заході  була  дружньою  і  головна  мета  –  створення  єдиного  інформаційного  простору  для  молодих  учених  НУК  (знайомство  один  з  одним)  –  була  досягнута  у  повній  мірі.  Тези  учасників  опубліковані  у  збірнику  матеріалів  форуму,  які  були  розміщені  на  офіційному  сайті  НУК  http://www.nuos.edu.ua.  Усі  учасники  отримали примірники збірника.  На початку 2010 року Радою молодих науковців проведено серію круглих столів,  на  яких  було  заслухано  доповіді  студентів  НУК  для  участі  у  Всеукраїнському  конкурсі  наукових  студентських робіт.  Усього  проведено  п’ять  таких  заходів, на  яких  виступили  86 студентів.  Протягом  року  РМН  спільно  з  Інститутом  заочної  та  дистанційної  освіти  НУК  видавався  власний  інформаційний  листок  «Науково‐технічні  вісті  ІЗДО»,  в  якому  було  опубліковано  корисні  відомості  з  питань  організації  наукових  досліджень,  інформація  про наукові методи та засоби, а також результати цікавих сучасних досліджень з фізики,  техніки  тощо  (листок  розповсюджується  безкоштовно  обмеженим  тиражем  та   є в електронному вигляді).  На  початку  2010  року  РМН  проведено  семінар  з  основ  наукової  діяльності  для  студентів старших курсів та аспірантів, що розпочинають займатися науковою роботою.  За  результатами  семінару  видано  друковані  матеріали,  в  яких  докладно  роз’яснено  прості  поняття  тез  доповіді,  наукової  статті,  патенту  тощо.  Дана  інформація  доступна  усім бажаючим в електронному вигляді. 

103  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  У  травні  2010  року  Радою  молодих  науковців  уперше  проведено  конкурс  «Міс НУК», переможницями якого стали 7 дівчат – аспіранток та студенток НУК. Конкурс  проводився  у  два  етапи:  інтернет‐голосування  та  засідання  журі,  що  враховувало  наукові досягнення конкурсанток. Учасниці були нагороджені грошовими преміями від  профкому студентів НУК.  Рада  молодих  науковців  веде  активну  наукову  співпрацю  із  зовнішніми  організаціями.  Зокрема,  члени  РМН  взяли  участь  у  роботі  журі  обласних  предметних  олімпіад,  що  проводилися  Миколаївським  обласним  інститутом  післядипломної  педагогічної освіти на початку 2010 року, а також у роботі журі та проведенні Обласного  конкурсу  дитячих  технічних  розробок  «Енергія–2010»,  що  відбувся  17  листопада   2010  року  тією  ж  організацією.  Також  РМН  активно  співпрацює  з  МОУНБ   ім.  О.  Гмирьова.  Так,  у  2010  році  члени  РМН  взяли  участь  в  організації  та  роботі  науково‐практичної  конференції  «Патент  –  підтвердження  монопольних  прав  винахідника»  (19.05.2010  р.)  та  круглого  столу  «Науковий  потенціал  регіону»  (23.11.2010 р.), що проводилися у науково‐технічному залі бібліотеки.    ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ЗА 2009 РІК   

У 2009  році  РМН  організувала  участь  студентів  у  студентських  конференціях,  серед яких були проведені:  1.  Науково‐практична  конференція  Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (31 березня 2009 р.);  2.  Всеукраїнська  науково‐технічна  конференція  студентів,  аспірантів,  молодих  учених  з  міжнародною  участю  «Інформаційно‐керуючі  системи  і  комплекси»   (22–21 квітня 2009 р.);  3.  Всеукраїнська  науково‐методична  конференція  студентів  та  молодих  науковців «Прикладна лінгвістика 2009: проблеми і рішення» (21–22 травня 2009 р.);  4.  VI  студентська  науково‐практична  конференція  «Конституція  –  основа  розвитку національного законодавства» (травень 2009 р.);  5.  Всеукраїнська  студентська  науково‐практична  інтернет‐конференція  «Перспективи  економічної  науки  та  практики  в  умовах  світових  трансформацій»   (25.05–11.06.2009 р.);  6. Форум молодих науковців «Макаровські читання» (27–28 травня 2009 р.);  7.  Міжнародна  науково‐технічна  конференція  студентів,  аспірантів,  молодих  вчених «Електротехніка і електромеханіка» (23–24 листопада  2009 р.);  У Херсонській філії НУК відбулися такі конференції:  1.  VІІ  студентська  науково‐технічна  конференція  «Сучасні  технології  суднобудування» 15 травня 2009 р., 13 учасників;  2.  VІ  спеціалізована  науково‐технічна  конференція  для  студентів  та  наукової  молоді  «Енергозберігаючі  технології  електромеханічних  систем»  17  лютого  2009  р.,  13 учасників;  3.  XXV  студентська  науково‐технічна  конференція  «Зварювання  та  споріднені  технології в промисловості» 13 лютого 2009 р., 10 учасників;  4.  ХХХІV студентська  науково‐технічна  конференція  «Новітні  технології  енергомашинобудування та енергозбереження» квітень 2009 р., 20 учасників; 

104  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  5. VІІ студентська науково‐технічна конференція «Молоді науковці XXI століття»,  «Новітні досягнення у сфері технологій 21 століття» 20 квітня 2009 р., 20 учасників;  6.  Студентська  наукова  конференція  «Подолання  світової  фінансової  кризи  очима молодих науковців» 20 квітня 2009 р., 10 учасників;  7. ХI студентська науково‐технічна конференція «Сучасні інформаційні технології»   8 травня 2009 р., 19 учасників.  На  форумі,  який  відбувся  27–28  травня  2009  року,  було  представлено  та  обговорено  понад  40  доповідей,  серед  яких  найкращими  були  такі  наукові  доповіді  студентів:   ƒ «Проблемы улавливания масляных аэрозолей в энергетических установках»;  ƒ  «Комп’ютеризована система управління рухом судна в Бузько‐Дніпровському  лиманному каналі»;  ƒ  «Синхронізація  та  розподіл  потужності  між  генераторами  автономних  електроенергетичних систем»;  ƒ «Разработка технологии постройки и перспективы применения плавучих доков  большой подъемной силы» та ін.  Радою  молодих  науковців  НУК  створено  сприятливі  умови  для  залучення  студентів до участі у науково‐дослідній роботі з ініціативних тем інститутів, факультетів  та кафедр.  Найбільш обдаровані студенти беруть участь у фундаментальних та прикладних  дослідженнях науково‐підрядних колективів університету.   У  2009  році  8  студентів  НУК  брали  участь  у  виконанні  госпрозрахункових  робіт   з  оплатою  праці  та  5  студентів  виконували  дослідження  за  бюджетними  темами   з оплатою праці.  Щороку  в  Національному  університеті  кораблебудування  проводиться  конкурс  «Кращий молодий науковець року». У 2009 році були підведені підсумки та відбулося  нагородження  переможців  конкурсу  «Кращий  молодий  науковець  2008  року».  Переможці були визначені в наступних номінаціях: «Кращий молодий науковець року»,  «Кращий  молодий  науковець  року  серед  аспірантів»  та  «Кращий  молодий  науковець  серед студентів».  У  2009  році  були  підведені  підсумки  Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових  робіт  з  природничих,  технічних  і  гуманітарних  наук  2008/2009  н.  р.  За  результатами цього конкурсу 19 студентів НУК були запрошені на підсумкові науково‐ практичні  конференції.  За  результатами  проведення  конференцій  13  студентів  посіли  призові місця, зокрема: І місце – 8 студентів, ІІ місце – 2 студенти, ІІІ місце – 3 студенти.  Решта студентів отримали грамоти та заохочувальні дипломи.  31 березня 2009 року в Національному університеті кораблебудування відбулася  підсумкова  науково‐практична  конференція  Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових  робіт  з  природничих,  технічних  і  гуманітарних  наук  з  галузі  науки  «Суднобудування  та  водний  транспорт»,  за  якою  НУК  визнано  базовим  вищим  навчальним  закладом.  До  участі  в  конкурсі  за  цим  напрямком  було  подано   31 студентську наукову роботу.       

105  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ЗА 2008 РІК   

Відповідно до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  №  786  «Про  підсумки  проведення  Всеукраїнської  студентської  олімпіади  2007–2008  навчального  року»  від  28.08.08 р. РМН підвела підсумки першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  2007/2008  н.  р.  з  навчальних  дисциплін  та  спеціальностей.  У  цьому  етапі  взяли  участь  1473  студенти  (у  2006/2007  н.  р.  –  1312  студенти)  нашого  університету,  проведено   20 олімпіад з навчальних дисциплін  та 5 олімпіад зі спеціальностей.    У другому (заключному)  етапі олімпіади взяли участь переможці першого етапу:  31 студент НУК у 13 олімпіадах з навчальних дисциплін та  спеціальностей.   На  підставі  рішень  оргкомітетів  базових  ВНЗ  щодо  проведення  другого  етапу  Всеукраїнської  студентської  олімпіади  2007/2008  н.  р.  наказом  ректора  оголошено  подяку та надано грошову винагороду переможцям олімпіади за активну участь у ній та  високі показники у навчанні:   1. Євдокимовій  Ірині  Олегівні  (гр.  5521)  –  1  місце,  спец.  «Прикладна  лінгвістика» в університеті «Львівський Ставропігіон»;  2. Євтушенку  Глібу  Євгеновичу  (магістр)  –  1  місце,  дисципліна  «Безпека  життєдіяльності»  у  Національному  технічному  університеті  «Харківський  політехнічний  інститут»;  3. Лапчук  Ользі  Вікторівні  (випускниця)  –  2  місце,  спец.  «Облік  і  аудит»   у Харківському національному економічному університеті;  4. Гужі  Євгенії  Сергіївні  (гр.  5161)  –  3  місце,  напрям  «Авіація  і  космонавтика»   у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є.Жуковського «ХАІ».  У  порівнянні  з  минулим  роком  (а  саме  –  6  призових  місць)  показники  участі    у другому етапі олімпіади цього року зменшені до 4.  Студентка  кафедри  прикладної  лінгвістики  І.О.  Євдокимова  вдруге  посіла   1  місце  у  другому  етапі  олімпіади  з  прикладної  лінгвістики,  яка  проводилася   в університеті «Львівський Ставропігіон».  Вдруге  призові  місця  посіли  студенти  спеціальності  «Конструювання  та  виробництво  виробів  із  композиційних  матеріалів»  в  олімпіаді  з  напряму  «Авіація  та  космонавтика»  у  Національному  аерокосмічному  університеті  ім.  М.Є.  Жуковського  «ХАІ».  Студенти  спеціальності  «Облік  і  аудит»  у  2006/2007  н.  р.  у  Тернопільському  національному  економічному  університеті  посіли  3    місце  в  олімпіаді  зі  спеціальності  «Облік  і  аудит»,  а  у  2007/2008  н.  р.  2  місце  із  цієї  ж  спеціальності  у  Харківському  національному економічному університеті.   Такі  показники  свідчать  про  високий  рівень  підготовки  студентів  цих  спеціальностей.    

106  


6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК ЗА 2008–2013 РОКИ


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  6.1. СПІВРОБІТНИЦТВО НУК ІЗ ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ   

Міжнародна діяльність та співробітництво із закордонними організаціями з 2008  по  2013  рік  здійснювалася  згідно  з  «Концепцією  розвитку  НУК»  та  «Задачами  Національного університету кораблебудування на 2008–2013 роки».  Національний  університет  кораблебудування  ім.  адм.  Макарова  має  всі  можливості  для  надання  освітніх  послуг  щодо  основної  освітньої  підготовки  та  підготовки до вступу у ВНЗ іноземних громадян, які прибули в Україну на навчання за  акредитованими  напрямками  (спеціальностями),  та  гарантує  виконання  ліцензійних  умов.  З  2008  по  2010  рік  розвитком  міжнародної  співпраці  займався  відділ  міжнародного  співробітництва.  Створений  у  2010  році  на  базі  відділу  міжнародного  співробітництва  Навчально‐науковий  центр  міжнародного  співробітництва  успішно  виконує  та  координує  основні  роботи  щодо  становлення  університету  як  міжнародно‐ визнаної  освітянської  і  наукової  установи,  а  також  підвищення  ефективності  міжнародної діяльності.  У НУК втілена наскрізна система безперервної професійно‐практичної підготовки  іноземних спеціалістів: слухач підготовчого відділення–бакалавр–спеціаліст–магістр, що  є  реальною  основою  для  надання  освітніх  послуг  в  умовах  адаптації  освіти  до  нових  соціально‐економічних  умов  та  інтеграції  системи  освіти  в  європейський  та  світовий  освітянський простір.  Протягом  усього  підзвітного  терміну  успішне  функціонування  системи  безперервної  професійно‐практичної  підготовки  іноземців  та  її  вдосконалення  забезпечувалися  роботою  за  головними  напрямками,  які  включають  наступні  компоненти:  ƒ удосконалення  якості  набору  іноземців  на  підготовче  відділення  для  іноземних громадян та на основні факультети НУК для отримання базової освіти;  ƒ прискорення  адаптації  іноземних  студентів  до  умов  навчання  і  перебування   в Україні;  ƒ тісна  співпраця  із  закордонними  установами  та  університетами  з  метою  узгодження  й  корекції  змісту  та  форм  організації  навчання,  у  тому  числі  навчання  за  інтегрованими планами за схемами «2+2», «3+1», «4+0» тощо;    ƒ упровадження  сучасних  педагогічних,  інформаційних  технологій,  досягнень  вітчизняної та іноземної науки щодо професійної підготовки фахівців;   ƒ широке  використання  тестового  контролю  та  комп’ютерної  техніки  в  системі  оцінки якості підготовки фахівців для іноземних країн;   ƒ створення  комфортних  умов  для  роботи  у  науковій  бібліотеці  університету,   в  тому  числі  з  електронними  та  інтернет‐ресурсами,  впровадження  комп’ютерної  мережі університету в гуртожитку і поповнення бібліотечного фонду тощо;  ƒ розвиток форм виховної роботи з іноземними студентами, підвищення ролі та  впливу Ради студентського самоврядування, земляцтв іноземних студентів;   ƒ налагодження обміну студентів між НУК і закордонними ВНЗ з метою навчання  та  виробничої  практики,  залучення  висококваліфікованих  іноземних  спеціалістів  для  читання лекцій студентам і викладачам університету; 

109  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ƒ покращання  побутових  умов  проживання  іноземних  студентів  у  гуртожитку,  розширення  переліку  країн,  які  бажають  налагодити  співробітництво  та  визнають  диплом НУК;   ƒ вивчення  досвіду  роботи  всесвітньовідомих  ВНЗ  з  метою  подальшого  впровадження ECTS;   ƒ розвиток  міжнародного  науково‐технічного  співробітництва  шляхом  участі   у  конференціях,  симпозіумах,  конгресах,  конкурсах  на  отримання  грантів  та  стипендій  різних міжнародних фондів, підписання договорів про партнерство і співпрацю;  ƒ сприяння працевлаштуванню іноземних випускників НУК шляхом рекомендації  їх у провідні світові установи та організації.   

Підписання угоди про співпрацю між НУК  та В’єтнамським морським університетом, СРВ 

Міжнародне  освітнє  та  науково‐технічне  співробітництво  Національного  університету  кораблебудування  ім.  адм.  Макарова  із  закордонними  організаціями  базується  на  довгострокових  угодах  про  співробітництво  в  освітянській,  науково‐ технічній  та  культурних  сферах  з  іноземними  закладами  освіти,  підприємствами  та  установами.  Серед  головних  напрямків  міжнародної  діяльності  слід  відзначити  наступні:  ƒ підготовка фахівців для іноземних держав (бакалаврів, спеціалістів та магістрів)  для  судно‐  і  машинобудівної,  електротехнічної  промисловості,  електроніки  та  енергетики, а також для науково‐дослідних і проектно‐конструкторських установ;   110   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ƒ підготовка  наукових  кадрів  вищої  кваліфікації  для  іноземних  держав  (кандидатів  та  докторів  наук)  для  іноземних  університетів  та  науково‐дослідних  установ;  ƒ обмін  з  іноземними  університетами  вченими,  дослідниками,  науково‐ технічними працівниками, викладачами та студентами;  ƒ виконання  міжнародних  угод  про  проведення  науково‐дослідних  і  дослідно‐ конструкторських робіт на замовлення іноземних установ та організацій;  ƒ виконання  сумісних  науково‐дослідних  та  дослідно‐конструкторських  робіт   у  галузях  судно‐  і  машинобудування,  енергетики,  виробництва  та  використання  альтернативних видів енергії та палив, глибоководної і підводної техніки, електроніки,  екології та споріднених галузей;   ƒ участь  у  виконанні  міжнародних  грантів,  науково‐технічних  проектів  та  програм;  ƒ обмін  з  іноземними  фахівцями  науково‐технічною  інформацією,  участь   у спільних науково‐технічних конференціях, симпозіумах, семінарах.   

Ректор НУК С.С. Рижков та директор компанії «HITACO Ltd.» Нгуен Хонг Нам  підписують контракт щодо стажування в’єтнамських спеціалістів у НУК 

Національний  університет  кораблебудування  ім.  адм.  Макарова  підтримує  тісний  зв’язок  майже  з  80  закордонними  університетами,  науково‐дослідними  установами та академічними організаціями. Серед них:  1. Vietnam Maritime University (СРВ);  2. HITACO Ltd. (СРВ);  3. Науково‐дослідний інститут суднових котлів та турбін, Харбін, КНР;  4. Міжнародний морський коледж м. Чжоушань, КНР; 

111  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  5. Jiangsu University of Science and Technology (КНР);  6. Харбінський інженерний університет, КНР;  7. Цзілінський науково‐дослідний інститут полімерів, КНР;  8. Пекінський інститут авіаційних матеріалів, КНР;  9. Шансінський інститут матеріалознавства, КНР;  10. Чаньчунський політехнічний університет, КНР;  11. Чаньчунський аграрний університет, КНР;  12. Університет провінції Цзілінь, КНР;  13. Північно‐західний політехнічний інститут, КНР;  14. Уханьський університет транспорту, КНР;  15. Китайський інститут ядерної енергії, КНР;  16. Регіональне відділення АН провінції Шаньдонг / Науково‐дослідний  інститут  морських пристроїв, КНР;  17. University of Michigan, Ann Arbor (США);  18. Barcelona Technical University (Іспанія);  19. Columbia University in the city of New York (США);  20. Nupas‐Cadmatic Co, Groningen, Netherlands;  21. University Siegen (Німеччина);  22. Санкт‐Петербурзький  державний  морський  технічний  університет,  Санкт‐ Петербург, Росія;  23.  ДТУ «Московський автодорожній університет», Москва, Росія;  24. Московський обласний університет, Москва, Росія;  25. Санкт‐Петербурзький  державний  політехнічний  університет,  Санкт‐ Петербург, Росія;  26. Санкт‐Петербурзький  інститут  машинобудування  (ЛМЗ‐ВТУЗ),  Санкт‐ Петербург, Росія;  27. Організація морської промисловості (ОМП), м. Шираз, Іран;  28. Технологічний університет імені Шаріфа, Іран;  29. Університет імені Малек Аштара, Іран;  30. Wheelabrator Technologies, Inc. (США);  31. Alliance Technology Group, Inс. (США);   32. Martin GmbH für Umwelt‐ und Energietechnik (Німеччина);  33. Шнейдер Електрик, Німеччина;   34. O.M. DUUS A.S., Norway;  35. Stord Haugesund University College, Norway;  36. Confederation of Indian industry, Індія;  37. Indian research institute, Індія;  38. African Maritime Academy, Nigeria;  39. Limbe Maritime School, Limbe, Cameroon;  40. Balkan University, Bulgaria;  41. Технічний університет м. Кошалін, Польща;  42.  Nanjing pride technology co., LTD, КНР;  43. SuZhou DingMing Precision Machinery Mold Co.,Ltd., КНР;  44. Nanjing Chuangneng Power Science & Technology Development Co., КНР;  45. Taicang University Science & Technology Park Co.,Ltd., КНР; 

112  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  46. Jiangsu yangyuan marine equipment casting co.,ltd., КНР;  47. Nanjing Chuangneng Power Science & Technology Development Co., Ltd., КНР;  48. Yangzhou Chenguang Special Equipment Co., Ltd., КНР;  49. Huaheng Welding Co., Ltd., КНР;  50. Nanjing Shengnuo Heat Pipe Co.,Ltd., КНР;  51. Jiangsu Hantong ship heavy industry Co., Ltd., КНР;  52. Jiangsu Rutong Petro‐Machinery Co., LTD., КНР;  53. Nanjing University Kunshan Innovation Institute, КНР;  54. Jiangsu Yixing Institute of Environmental Industry, КНР;  55. Suzhou Industrial Technology Research Institute of Zhejiang University, КНР;  56. Malek‐Ashtar University of Technology, Tehran, the Islamic Republic of Iran;  57. Центр  зовнішнього науково‐технічного обміну провінції Цзилінь, м. Чанчунь,  КНР;  58. Хайкоуський економічний інститут, КНР;  59. Цюнчжоуський університет, КНР;  60. Університет Санья, КНР;  61. Інститут океанографічного приладобудування, м. Циндао, КНР;  62. Морська академія Естонії, м. Таллінн, Естонія, тощо.   

Посвята ректора Інституту Сторд/Хаугесунд (Норвегія) Egil Eide  в почесні випускники НУК після підписання договору про співробітництво 

Національним  університетом  кораблебудування  також  підтримуються  щільні  зв'язки  з  такими  всесвітньовідомими  організаціями,  як  RINA  (Royal  Institute  of  Naval  Architects, London, UK), IMARE (The Institution of Marine Engineers, London, UK).   

113  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Ректор НУК С.С. Рижков (другий ліворуч) у складі української делегації на чолі   з першим заступником міністра освіти і науки Євгеном Сулімою (четвертий праворуч).  Конференція з освітнього та науково‐технічного співробітництва   між Україною та Норвегією (м. Осло, Королівство Норвегія) 

З  2008  по  2013  рік  спостерігається  позитивна  динаміка  співпраці  з  іноземними  установами. Укладені наукові та освітянські угоди реалізуються повною мірою. Кількість  задіяних  у  міжнародних  контрактах  викладачів  та  наукових  співробітників  постійно  зростає.    

    Протягом  усього  підзвітного  періоду  велися  наукові  консультації  та  обмін   з академічними і дослідними організаціями КНР, які характеризують традиційні дружні  відносини  між  китайськими  партнерами  та  вченими  й  співробітниками  кафедр  екологічної безпеки, турбін, технічної теплофізики і суднових паровиробних установок,  теорії та проектування суден, комп’ютеризованих систем управління, гідромеханіки.  

114  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  У  НУК  проведено  105  міжнародних  науково‐технічних  конференцій  та  конференцій  з  міжнародною  участю  за  різними  темами,  на  яких  були  презентовані  доповіді вчених з КНР, Польщі, Росії, Білорусі, США, Німеччини та ін.   За  межі  України  виїжджали  133  співробітники  НУК  з  метою  стажування   і переговорів з науково‐технічних та освітніх питань, викладацької роботи, проведення  наукових досліджень, участі в конференціях та семінарах.   

Ректор НУК С.С. Рижков та президент Лю Менде  підписали угоду про співробітництво між НУК та Інститутом океанографічного  приладобудування Академії наук провінції Шандунь, КНР 

 

НУК відвідала  71  офіційна  делегація  закордонних  установ  і  організацій   з Нідерландів, Швеції, Норвегії, КНР, СРВ, Росії, Японії, США, Ірану, ОАЕ, Аргентини та ін.  (табл. 6.1).      Таблиця 6.1. Інформація про співробітництво із зарубіжними навчальними закладами  та установами за 2008–2013 роки  №  з/п 

Країна

1 КНР  2   

Навчальний заклад  Дата  Дата  або його підрозділи,   підписання  завершення  з якими підписано угоду  угоди  угоди  про співробітництво  Харбінський дослідний  інститут суднових котлів та турбін   

20.11.2009

20.04.2010

20.11.2009

20.04.2010

115  

Головний напрямок  співробітництва  Енергетика/співробітництво за контрактом 1758/2009  Енергетика/співробітництво за контрактом 1759/2009   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Продовж. табл. 6.1  №  з/п 

Країна

3 4 

02.12.2007

КНР

5 6 

КНР

7

КНР

8

КНР

9

Росія

10

Іран

11

Іран

12

СРВ

13

КНР

14

КНР

15

КНР

16

КНР

17

КНР

18

КНР

19

КНР

20

Іран

  Навчальний заклад  Дата  Дата  або його підрозділи,   підписання  завершення  з якими підписано угоду  угоди  угоди  про співробітництво 

Харбінський дослідний  інститут суднових котлів та  29.11.2008  турбін  24.05.2007  Харбінський інженерний  університет  Центр зовнішніх науково‐ технічних обмінів провінції  Цзілінь  Центр зовнішніх науково‐ технічних обмінів провінції  Цзілінь, підприємство  «Семь звезд. Новые  материалы», м. Чанчунь  ВАТ «Науково‐виробниче  об'єднання «Сатурн»  СДПП «Група суден»  Науково‐дослідний авіа‐ морський університетський  комплекс, м. Шираз  Державна компанія «High  Technology Application  Company» (HITACO), тепер  «HITACO Ltd.»  Harbin Engineering  University  Міжнародний морський  коледж провінції Чжецзян,  м. Чжоушань  Шанхайський університет  інженерних наук  Zhejiang International  Maritime College  Jiangsu University of Science  and Technology  Комітет з розвитку та  реформ провінції Ляонинь Корпорація AVIC Liming  Jinxi Chemical Machinery  (Group) Co., Ltd  Організація морської  промисловості, Група АСА  САТИ, м. Шираз   

01.07.2009 30.12.2009 

Головний напрямок  співробітництва  Енергетика/співробітництво за контрактом 1666/2007/3  Енергетика/співробітництво за контрактом 1706/2008  Лінгвістика/підготовка  перекладачів  Створення та розвиток  спільного Центру високих  технологій  Навчання іноземних студентів  за напрямками підготовки  університету 

06.12.2006

30.12.2010

15.05.2008

30.12.2009

12.05.2008

Екологія/дослідження 12.05.2010  процесів переробки відходів  полімерів у паливо 

20.04.2009

Енергетика/співробітництво за  контрактом РЭ‐99/07  20.05.2009  Суднобудування 

19.12.2006

30.12.2009

Гуманітарне та науково‐ технічне співробітництво 

23.05.2006

30.12.2010

Підготовка фахівців 

28.06.2011

29.02.2012

Стажування фахівця 

29.06.2009

30.06.2014

Суднобудування, судноремонт, суднобудівна  освіта і наука 

26.06.2009

26.06.2014 Суднобудівна наука та освіта

20.07.2007

04.10.2010

04.11.2010

20.12.2009

Навчання іноземних студентів  за напрямками підготовки  04.10.2015  університету за системою  «2+2»  Судно‐, машинобудування,  04.11.2015  композитні матеріали 

26.05.2011

26.05.2016

Угода про співробітництво 

04.11.2011

04.11.2016

Угода про співробітництво 

13.03.2010

13.03.2015

Судно‐ і машинобудування 

116  

30.12.2009


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Продовж. табл. 6.1  №  з/п 

21

Країна

Камерун

22

Росія

23

Росія

24

Росія

25

Росія

26

Росія

27

Росія

28

Росія

29

Росія

30

Велико‐ британія

31 СРВ  32  33 

СРВ

34

ОАЕ Словацька  35  республіка  36 

Польща

37

Норвегія

  Навчальний заклад  Дата  Дата  або його підрозділи,   підписання  завершення  з якими підписано угоду  угоди  угоди  про співробітництво  Limbe Maritime School 

ВАТ «Науково‐дослідниць‐ ке підприємство гіпер‐ звукових систем», Санкт‐ Петербург  Санкт‐Петербурзький  державний політехнічний  університет  Санкт‐Петербурзький  інститут машинобудування  (ЛМЗ‐ВТУЗ)  ДТУ «Московський  автодорожній інститут»  Московський обласний  університет  Інститут проблем управлін‐ ня ім. Трапезникова РАН,  Москва  Aker Yards Design Ukraine,    AVEVA Росія і СНД  Державна морська акаде‐ мія ім. С.О. Макарова,  Санкт‐Петербург  Glyndwr University 

Навчання іноземних студентів  30.11.2013  за напрямом «Суднобуду‐ вання»  Поглиблення навчально‐ методичних і наукових  09.12.2013  зв'язків у галузі  машинобудування 

07.12.2010

07.12.2015

Машинобудування

08.12.2010

08.12.2015

Машинобудування

30.05.2010

30.05.2015

20.11.2010

20.11.2015

15.10.2009

15.10.2014

Угода про співробітництво 

26.10.2009 Безстроково

Угода про співробітництво 

01.11.2011

01.11.2014

Угода про співробітництво 

01.06.2011

01.06.2016

Угода про співробітництво 

Співробітництво в освіті та  науці  Хімія, екологія, науково‐ технічне співробітництво 

Beacon and Bay group 

03.05.2011

03.05.2016

University of Zilina 

11.03.2011

11.03.2016

Угода про співробітництво 

23.04.2014

Енергетика/співробітництво за контрактом 1735 

Vietnam Maritime University 28.11.2011 

Кошалінський технічний  23.04.2009  університет, м. Кошалін  Stord Haugesund University  20.09.2010  College, Haugesund 

Грузія

39

Японія

Японська асоціація  управління проектами 

40

Велико‐ британія

Glyndwr University   

20.04.2010

31.03.2018 30.08.2013  28.11.2016 

20.10.2015 Суднобудівна наука та освіта 20.04.2013 

15.11.2009 Безстроково 27.04.2012   

27.04.2017  

117  

Головний напрямок  співробітництва 

Підготовка магістрів за  напрямом «Турбіни»  Наукове стажування за  напрямом «Турбіни»  Судно‐ і машинобудування,  електротехніка  Угода про співробітництво 

38

09.12.2010

Державна компанія «High  20.05.2011  Technology Application  Company» (HITACO), тепер  19.10.2011  «HITACO Ltd.» 

Батумська морська  академія 

30.11.2010

Суднобудівна освіта,  експлуатаційна практика  студентів  Угода про співробітництво  Memorandum of  Understanding   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Продовж. табл. 6.1 

Навчальний заклад  №  або його підрозділи,   Країна  з/п  з якими підписано угоду  про співробітництво  Одеський національний  морський університет,  41  Іран  Наукове представництво  Ісламської республіки Іран  в Білорусі та Україні  Батумський навігаційно‐ 42  Грузія  навчальний університет, м. Батумі  43  Нідерланди  De Goede Ree B.V.  Харбінський дослідниць‐ кий інститут суднових  44  КНР  котлів та турбін  Grand New Power, CO., Ltd,  45  КНР  м. Харбін  Державна компанія «High  Technology Application  46  СРВ  Company» (HITACO), тепер  «HITACO Ltd.» 

Головний напрямок  співробітництва 

05.09.2012 Безстроково

Протокол про партнерство  та співробітництво 

08.10.2017

26.10.2012

26.10.2017 Протокол про співробітництво

14.12.2012

14.12.2017

Договір про партнерство  та співробітництво 

12.12.2012

12.12.2017

Договір про науково‐технічне  співробітництво 

03.01.2012

30.06.2012

Підвищення кваліфікації  (10 чол.), морське  проектування 

Jiangsu University of Science  01.06.2012  and Technology 

48

Велико‐ британія

Університет Гліндор 

24.09.2012

49

КНР

Міжнародний морський  коледж Чжензянь,  м. Чжоушань 

01.09.2012

50 51  52 

КНР

Харбінський дослідницький інститут  суднових котлів та турбін 

15.01.2013 15.04.2013  15.06.2013 

53

КНР

54

КНР

55

КНР

56

КНР

57

Іран

58

КНР

59

КНР

60

КНР  

Наукове співробітництво 

18.05.2012 Безстроково

Наукове співробітництво 

12.11.2012 Безстроково

Наукове співробітництво 

12.11.2012 Безстроково

Наукове співробітництво 

30.01.2013

30.01.2018

Співробітництво в галузі науки  та освіти 

11.03.2013

11.03.2018

Співробітництво в галузі науки  та освіти 

12.03.2013

12.03.2018

Співробітництво в галузі  освіти  Співробітництво в галузі науки  13.03.2018  та освіти   

118  

Науково‐дослідна робота  31.05.2012  в галузі нанесення покриттів  плазмою  Навчання студентів НУК  01.10.2013  у Великобританії  Навчання студентів КНР за  30.08.2014  спеціальністю «Кораблі та  океанотехніка»  15.04.2013  Наукове співробітництво в  15.06.2013  галузі «Турбіни»  15.10.2013 

07.06.2012 Безстроково

Цюнчжоуський університет 13.03.2013   

Договір про партнерство  та співробітництво 

08.10.2012

КНР

Дата Дата  підписання  завершення  угоди  угоди 

47

Jiangsu Digital Ship Design  and Manufacturing  Technology Center  Університет науки  та техніки Цзянсу  Jiangsu Jiangcheng Electric  Co., Ltd.  Party Solar Technology  (Zhenjiang) Co., Ltd.  Malek‐Ashtar University of  Technology  Центр зовнішніх науково‐ технічних обмінів провінції  Цзілінь, м. Чанчунь  Хайкоуський економічний  інститут 


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Продовж. табл. 6.1  №  з/п 

Країна

61

КНР

62

КНР

63

КНР

64 65  66  67  68  69 

КНР

70

КНР

  Навчальний заклад  Дата  Дата  або його підрозділи,   підписання  завершення  з якими підписано угоду  угоди  угоди  про співробітництво  Університет Санья 

14.03.2013

Інститут океанографічного  приладобудування,  28.03.2013  м. Циндао  Морська академія Естонії,  31.05.2013  м. Таллінн  08.01.2013  18.01.2013  Sino‐Ukraine (Jiangsu)  Transnational Technology  20.01.2013  Center of Shipping and  26.03.2013  Marine Engineering  27.03.2013  01.04.2013  Цюнчжоуський університет 25.07.2013 

71

КНР

Міжнародний морський  коледж Чжензянь, м.  Чжоушань 

72

Великобри‐ танія

Університет Гліндор 

01.08.2013 05.08.2013 

Головний напрямок  співробітництва 

14.03.2018

Співробітництво в галузі науки  та освіти 

28.03.2018

Співробітництво в галузі науки  та освіти 

31.05.2018

Співробітництво в галузі  освіти 

31.12.2013 18.01.2014  Співробітництво в галузі науки  31.12.2013  за напрямом «Кораблі та  31.12.2013  океанотехніка»  31.12.2013  31.12.2013  Підвищення кваліфікації  31.08.2014  студентів КНР  Навчання студентів КНР за  30.08.2015  спеціальністю «Кораблі та  океанотехніка»  Навчання студентів НУК  01.10.2014  у Великобританії 

Завідувач кафедри зварювального виробництва В.Ф. Квасницький   читає лекцію колегам із Шанхайського університету інженерних наук 

119   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Продовжують  традиційну  співпрацю  в  рамках  угод  зі  своїми  закордонними  партнерами  й  окремі  підрозділи  НУК.  Наприклад,  кафедра  конструювання  та  виробництва  виробів  з  композиційних  матеріалів  продовжує  співпрацю  у  напрямі  вдосконалення  суднових  конструкцій  з  полімерних  композиційних  матеріалів,  у  тому  числі і підводних, з Університетом науки і технології (м. Цзянсу, КНР).   Науковці  кафедри  кондиціювання  та  рефрижерації  продовжують  творчу  співпрацю з Лабораторією підводних досліджень департаменту NA&ME Мічиганського  університету  (США)  та  кафедрою  кондиціювання  повітря  Харбінського  інженерного  університету (КНР) з проблем життєзабезпечення людей у замкнутих екосистемах.   

Викладачі НУК та зарубіжні колеги під час читання лекцій   в Інституті Сторд/Хаугесунд, Норвегія   

Завідувач кафедри матеріалознавства та технології металів О.М. Дубовий   дає майстер‐клас з нанесення покриттів китайським колегам  120   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  На  кафедрі  морських  технологій  пройшла  стажування  викладач  Харбінського  інженерного  університету  (Харбін,  КНР).  Відповідно  до  підписаної  угоди  між  НУК  та  компанією «HІТАCО Ltd.» навчається група фахівців із СРВ для вивчення російської мови  і  підвищення  кваліфікації  з  напряму  «Турбіни»,  очікується  на  навчання  нова  група  стажерів  за  спеціальністю  «Кораблі  та  океанотехніка».  Кафедра  матеріалознавства  та  технології  металів  веде  наукову  діяльність  з  факультетом  матеріалознавства  Університету  науки  та  технології  Цзянсу  (м.  Чженцзянь,  КНР)  у  галузі  нанесення  покриттів  плазмою.  Кафедра  турбін  розпочала  роботу  з  Харбінським  дослідницьким  інститутом суднових котлів та турбін (КНР) у галузі камер згоряння турбін.    

Посвячення директора японської асоціації управління проектами   Хіроші Танаки у почесні професори НУК  

Стало традиційним для НУК спільно з Українсько‐японським центром (м. Київ) та  Японською  асоціацію  управління  проектами  (м.  Токіо,  Японія)  проведення  майстер‐ класів і семінарів з управління проектами та інноваційними програмами для керівників  і  провідних  фахівців  миколаївських  підприємств,  викладачів  та  співробітників  ВНЗ  області  за  участю  всесвітньо  відомого  фахівця  професора  НУК,  доктора  Хіроші  Танаки  (Японія). 

121  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Візит до НУК делегації Університету Буенос‐Айресу, Аргентина 

У 2013 році вперше за історію НУК відвідала делегація з Аргентини, Університет  Буенос‐Айресу.  Планується  довгострокова  співпраця  в  галузі  науки  та  освіти  шляхом  реалізації спільних проектів.    

Форум ректорів вищих навчальних закладів України та Китаю  на базі Цюнчжоуського університету (м. Санья, КНР) 

122  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Ректор  НУК  бере  активну  участь  у  роботі  Українсько‐китайської  підкомісії   з питань співробітництва в галузі освіти Комісії зі співробітництва між урядами України  та  Китайської  Народної  Республіки.  У  ході  роботи  досягнуто  домовленостей  щодо  запровадження  спільних  наукових  грантів  з  метою  проведення  спільних  досліджень  науковцями  китайських  та  українських  університетів,  проведення  Днів  освіти  України   в  Китаї  та  Днів  освіти  Китаю  в  Україні,  створення  Асоціації  ректорів  вищих  навчальних  закладів України та Китаю.  Знаковою подією є те, що НУК ім. адм. Макарова спільно з Університетом науки  та  технології  провінції  Цзянсу  в  травні  2012  року  підписано  договір  про  створення  Українсько‐китайського центру провідних технологій, Цзянсу, з метою більш інтенсивної  інтеграції  технологій.  На  3‐й  Китайській  конференції  провінції  Цзянсу,  присвяченій  міжнародному  обміну  технологіями,  було  офіційно  презентовано  цей  спільний  центр  НУК й Університету науки та технології Цзянсу. Сьогодні реалізується більше 8 спільних  науково‐дослідних робіт, що укладені в рамках центру.   7–9  квітня  2011  року  у  Києві  в  приміщенні  Національного  центру  ділового  та  культурного  співробітництва  «Український  дім»  під  патронатом  Міністерства  освіти   і  науки  та  Товариства  «Знання»  України  проходила  традиційна  міжнародна  спеціалізована  виставка  «Освіта  та  кар'єра–2011»  і  виставка  закордонних  навчальних  закладів  «Освіта  за  кордоном».  У  рамках  виставки  проводився  конкурс  серед  ВНЗ,   в  якому  НУК  взяв  участь  у  номінації  «Міжнародне  співробітництво  в  галузі  освіти   і  науки»  та  отримав  диплом  і  золоту  медаль.  Також  Національному  університету  кораблебудування  було  присвоєно  почесне  звання  «лідер  національної  освіти»    за  багаторічну  науково‐педагогічну  діяльність  по  розбудові  національної  освіти.  На  конкурс  університетом  було  представлено  матеріали  щодо  міжнародного  співробітництва  НУК,  яке  спрямовано  на  інтеграцію  університету  у  світовий   загальноосвітній процес з метою розширення міжнародних зв’язків та ініціації спільних  науково‐дослідних, навчально‐методичних й освітніх проектів.  Окремо  слід  відмітити  таку  знакову  для  університету  та  регіону  подію,  як  проведення  Дня  Європи  в  Миколаєві  у  травні  2011  року  (як  відомо,  м.  Миколаїв  став  переможцем  відкритого  конкурсу  серед  міст  України  на  спільну  організацію  та  проведення  Дня  Європи  в  Україні  у 2011  році).  У  рамках  святкування  13  травня   2011 року до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова  завітала делегація європейців від Представництва Європейського Союзу в Україні, ОБСЄ  та  послів  європейських  країн,  серед  яких  були  Посол  Королівства  Бельгії  Яна  Зігмундова,  Посол  Королівства  Нідерландів  Пітер  Ян  Волтерс,  Посол  Фінляндії  Крістер  Міккельсон,  заступник  голови  місії,  перший  секретар  посольства  Королівства  Швеції  Мортен  Енберг,  заступник  голови  місії  Великобританії  Джудіт  Гардінер  та  ін.  Мовою  спілкування  студентів,  викладачів  НУК  та  дипломатів  було  обрано  англійську.  Зустріч  проводилася  у  форматі  дебатів.  Наші  студенти  ставили  поважним  дипломатам  багато  питань,  які  стосувалися  проблем  впровадження  ідей  Болонського  процесу   в університетах України та Європи, мобільності студентства та викладачів університетів,  труднощів  отримання  візи  для  навчання  в  європейських  університетах,  перспектив  співробітництва  в  галузі  суднобудування  та  морських  технологій  між  Європою  та  Україною,  зовнішньої  політики  країн  ЄС,  культури,  спорту  в  країнах  Євросоюзу,  поступової  економічної  інтеграції  й  багатьох  інших  аспектів  партнерства  та  співпраці 

123  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  між Україною та ЄС. За відгуками дипломатів, це була одна з найкращих подій у рамках  святкування  Дня  Європи  в  2011  році  в  Україні,  про  що  свідчить  подячний  лист  голови  представництва ЄС в Україні пана Жозе Мануела Пінту Тейшейри.   

День Європи в НУК. Урочиста зустріч послів країн ЄС зі студентами НУК 

День Європи в НУК. Фотосесія з послами ЄС  124   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  За  звітний  період  університет  відвідали  або  зустрічалися  з  його  керівництвом  також  інші  дипломатичні  делегації  та  представники:  Посол  Бразилії,  Посол  Таджикистану,  секретарі  посольств  Польщі  та  Туркменистану,  представники  дипломатичної місії Ірану.  Протягом  2011  року  в  НУК  спільно  з  компанією  «Кімонікс  Інтернешнл»  (США)   в рамках проекту «ЛІНК» (Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність)  та  Комісією  з  розвитку  міжнародних  економічних  відносин  при  Посольстві  Італійської  Республіки  в  Молдові  у  рамках  програми  «Business  gate»  було  проведено  відповідні  семінари  і  майстер‐клас  для  керівників  та  провідних  фахівців  миколаївських  підприємств, викладачів та співробітників НУК.  У  співробітництві  з  Офісом  спільної  підтримки  інтеграції  України  до  європейського  дослідницького  простору  ECORYS,  фінансованого  ЄС,  в  НУК  у  грудні   2011  року  проведено  семінар  «7  Рамкова  програма  ЄС  з  досліджень  і  технологічного  розвитку – можливості для участі».  У  січні  2013  року  в  НУК  пройшли  «Інформаційні  дні  програми  Темпус  в  Україні  2013». Протягом двох днів учасники заходу мали змогу обмінятися досвідом стосовно  співробітництва  між  ВНЗ  та  участі  у  програмах  Темпус,  задати  нагальні  питання  на  консультаціях  з  директором  Національного  Темпус‐офісу  в  Україні  Світланою  Шитіковою та вдосконалити свої вміння з написання успішних Темпус‐проектів.  У  травні  2013  року  проректор  з  науково‐педагогічної  роботи  та  міжнародної  діяльності  НУК  Є.І.  Трушляков  представляв  Україну  від  Національного  Темпус‐офісу  на  Міжнародному конгресі «Спільні навчальні програми – координатори університетської  інтернаціоналізації»  у  Варшаві  (Польща),  який  проходив  за  фінансової  підтримки  Євросоюзу та Erasmus Mundus.    6.2. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН    

Ефективно ведеться  робота  Навчально‐наукового  центру  міжнародного  співробітництва щодо залучення на навчання іноземних громадян у НУК. Так, за останні  три  роки  підзвітного  терміну  спостерігається  рекордна  за  весь  період  існування  університету  тенденція  зі  збільшення  іноземних  студентів,  аспірантів  та  стажерів  на  підвищення кваліфікації. У НУК станом на початок 2008 навчального року налічувалося  лише  124  іноземних  студентів.  Станом  на  початок  лютого  2013  року  в  НУК  навчається  694  іноземних  студенти  з  24  країн  світу.  Отже,  кількість  іноземців  збільшилася  майже   у 8 разів, що є показовою динамікою розвитку міжнародного співробітництва.   З метою практичної реалізації положень Угоди між МОН України і Міністерством  освіти  КНР  про  співробітництво  в  галузі  освіти  та  інших  домовленостей,  досягнутих  на  першому засіданні Українсько‐китайської підкомісії зі співробітництва у галузі освіти та  Форумі  ректорів  університетів  двох  країн,  НУК  активно  розвиває  співпрацю   з провідними університетами Китаю, які спеціалізуються в кораблебудівній та морській  галузях.   Розвивається навчальна програма з Міжнародним морським коледжем (Zhejiang  International Maritime College), м. Чжоушань, КНР, у НУК. За три роки було направлено  46  китайських  випускників  коледжу  (молодші  спеціалісти)  з  метою  отримання  ними  вищої  технічної  освіти  (бакалавр)  за  галуззю  знань  «Морська  техніка»  (спеціальності 

125  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  «Кораблі та океанотехніка», «СЕУ») за схемою «2+2». Улітку 2013 року відбувся перший  випуск  бакалаврів  за  цією  програмою  (13  чоловік).  Три  з  них  продовжують  навчання   в магістратурі.   

Реалізується  угода  з  керівництвом  Університету  науки  і  технологій  провінції  Цзянсу  (КНР)  щодо  спільної  підготовки  бакалаврів  з  напрямку  «Кораблі  та  океанотехніка»  за  програмою  «4+0»  –  у  2012  році  набрано  групу  із  67  осіб.  Сьогодні  ведеться компанія з набору нової групи.   

Перший випуск студентів спеціальності «Кораблі та океанотехніка»   за програмою «2+2», навчання англійською мовою 

У  2012  році  був  підписаний  Договір  про  партнерство  і  співпрацю  між  Національним  університетом  кораблебудування  ім.  адм.  Макарова  (м.  Миколаїв,  Україна)  і  Батумським  навігаційно‐навчальним  університетом  (м.  Батумі,  Грузія).   У  рамках  співпраці  було  створено  на  базі  БННУ  навчально‐консультаційний  пункт  НУК   у  м.  Батумі  для  здійснення  підготовки  студентів  за  бакалаврськими  програмами.  Набрано  на  навчання  53  студенти  за  спеціальністю  «Суднові  енергетичні  установки».   У даний час ведеться нова вступна компанія.  126   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Підписання угоди про співробітництво між НУК та Центром  зовнішньо‐технічних обмінів провінції Цзілінь, КНР 

Продовжено  переговори  і  досягнуто  попередньої  згоди  про  форми  співробітництва  у  напрямку  підготовки  фахівців  з  урядовими  організаціями  та  університетами  Польщі,  Норвегії,  Бельгії,  Туреччини,  Азербайджану,  Таджикистану,  Грузії, Туркменистану, КНР, Естонії, Аргентини та ін. (табл. 6.2).   

Підписання угоди про співробітництво між НУК та Університетом Санья, КНР 

127  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Підписання угоди про співробітництво між НУК та Цюнчжоуським  університетом, КНР 

Таблиця 6.2. Загальна кількість студентів‐іноземців НУК станом на грудень 2012 року  № з/п  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Країна Азербайджан  В’єтнам  Республіка Білорусь  Республіка Гана  Грузія  Єгипет  Ізраїль  Іран  Йорданія  Камерун  Кенія  КНР (Китай)  Ліван 

Кількість 32  52  1  1  58  1  1  2  2  12  1  102  1 

№ з/п  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

Країна Лівія  Молдова  Нігерія  Пакистан  Росія  Сирія  США  Туніс  Туреччина  Туркменистан  Узбекистан  Усього 

Кількість 4  7  18  1  23  2  1  5  3  361  3  694 

Підтримуються міцні контакти з міжнародними програмами академічних обмінів  ім. Фулбрайта (США) та DAAD (Німеччина), Бюро CampusFrance (Україна), в яких щорічно  на  конкурсній  основі  береть  участь  студенти  і  викладачі  університету.  Випускники  програм  стають  учасниками  різноманітних  заходів  указаних  установ  (наприклад,  Fulbright Alumni Ukraine Association).  Кафедра  прикладної  лінгвістики  НУК  продовжує  творчу  співпрацю   з  видавництвом  Pearson‐Longman  (Велика  Британія).  НУК  є  одним  з  12  центрів  міжнародного тестування з англійської мови в Україні (дане рішення було затверджено  у  Великобританії,  у  головному  офісі  Pearson  Longman). Це  надає  нашим  студентам  128   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  можливість  отримати  міжнародні  сертифікати,  які  підтверджують  їх  рівень  знання  англійської  мови  у  стінах  рідного  університету.  Даний  сертифікат  можливо  використовувати для підтвердження рівня володіння мови при вступі до магістратури,  здачі випускних іспитів у школах і ВНЗ України, при працевлаштуванні, виїзді за кордон  тощо.  Кафедра  прикладної  лінгвістики  НУК  займається  організацією  процесу  проведення  даного  екзамену,  а  також  процесу  підготовки  до  нього.  На  базі  НУК  було  створено  курси  з  підготовки  до  складання  екзамену  міжнародного  зразка,  набрано  групи студентів різних рівнів пдготовки.  Продовжується  тісна  співпраця  із  Stord  Haugesund  University  College  (Norway)  щодо  обміну  викладачами  в  рамках  програми  «guest  lecture»  та  обміну  студентами.   З 2011 по 2012 рік у Норвегії навчалося 5 студентів з НУК.   

Студенти НУК у групі іноземних студентів, що навчаються   в Інституті Сторд/Хаугесунд за програмами обміну   

Відповідно до  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  №  411  «Питання  навчання  студентів  та  стажування  аспірантів,  наукових  і  науково‐педагогічних  працівників   у  провідних  вищих  навчальних  закладах  та  наукових  установах  за  кордоном»   від 13.04.2011 р.та згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 755   «Щодо  направлення  на  навчання  та  стажування  у  провідні  закордонні  вищі  навчальні  заклади» від 27.06.2012 р., проводиться щорічний відбір серед кращих студентів НУК на  навчання  в  провідних  закордонних  навчальних  закладах.  У  2012  році  цієї  почесної  129   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  стипендії  були  удостоєні  наступні  студенти  НУК:  Олександра  Шумілова  (гр.  5271)   і  Тетяна  Горячек  (гр.  5261).  Вони  були  направлені  до  Гліндордського  університету,  Великобританія,  за  магістерською  програмою  «Renewable  Energy  and  Distributed  Generation».  Тепер  вони  готуються  до  захисту  дипломних  проектів.  У  2013  році  цієї  почесної  стипендії  були  удостоєні  наступні  студенти  та  аспіранти  НУК:  Володимир  Кошкін,  аспірант;  Юлія  Сергєєва,  гр.  5212.  Вони  також  направляються  до  зазначеного  університету Великобританії за магістерськими програмами «MSc Computer Science» та  «MSc Mechanical Engineering».   

Студенти НУК у групі українських студентів, що навчаються   в Гліндордському університеті за стипендіями МОНУ 

130  


7. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Виховна робота в університеті здійснюється відповідно до Концепції національного  виховання  студентської  молоді  Національного  університету  кораблебудування   ім. адм. Макарова (від 07.10.2011 р.).   Виховна робота в університеті проводилася за такими напрямами:  ƒ патріотичне і національне виховання;  ƒ правове виховання;   ƒ морально‐етичне виховання;  ƒ художньо‐естетичне виховання;  ƒ екологічне виховання;  ƒ інтелектуально‐духовне виховання;  ƒ фізичне виховання.  Для  ефективного  функціонування  системи  виховної  та  соціально‐культурної  роботи  в  університеті  налагоджена  цілеспрямована  організація  всіх  ланок  виховного  процесу:  інституту  (деканату),  кафедри,  викладача,  що  підтверджується  планами  та  звітами  про  виховну  роботу  кураторів,  кафедр;  протоколами  засідань  кафедр;  розкладом  кураторських  годин;  графіком  і  записами  у  журналі  відвідувань  студентів   у гуртожитках НУК.   У 2012 році проведено реструктуризацію системи керування з виховної роботи,  удосконалено  структуру  відділу  роботи  зі  студентами,  який  реорганізовано  у  Центр  молодіжної  політики  та  соціально‐культурної  роботи  (ЦМП  та  СКР),  який  включає   в себе:   ƒ студентський сектор;  ƒ сектор студентського самоврядування;  ƒ сектор інформаційного забезпечення зв’язків з громадськістю;  ƒ сектор з питань соціального розвитку;  ƒ  музей ім. адм. Макарова;  ƒ  редакцію газети «Кораблебудівник».    7.1. ОНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ   

За звітний  період  на  основі  Концепції  національного  виховання  студентської  молоді НУК наказом ректора прийнято ряд положень, спрямованих на вдосконалення  виховної роботи  в університеті, а саме:  ƒ Положення  про  виховну  роботу  студентів  Національного  університету  кораблебудування ім. адм. Макарова;  ƒ Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів  Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова;  ƒ Правила  внутрішнього  розпорядку  для  студентів  Національного  університету  кораблебудування ім. адм. Макарова;    ƒ Положення  про  студентські  гуртожитки  Національного  університету  кораблебудування ім. адм. Макарова;  ƒ Правила  внутрішнього  розпорядку  в  студентських  гуртожитках  Національного  університету кораблебудування ім. адм. Макарова;  ƒ Положення про Художню раду Національного університету кораблебудування  ім. адм. Макарова; 

133  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ƒ Положення  про  проведення  першості  серед  інститутських  та  факультетських  команд КВК НУК;  ƒ Положення про проведення Чемпіонату НУК з гри «Брейн‐ринг»;  ƒ Положення про студентську раду НУК.   Організовано  системно‐цільове  планування  виховної  роботи  на  всіх  рівнях  від  університету  в  цілому  до  кожної  академічної  групи.  Налагоджена  тісна  співпраця  студентського сектора ЦМП та СКР зі Студентською республікою НУК.     7.2. ПАТРІОТИЧНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ    

Формуванню національної  свідомості  й  духовності,  вихованню  відповідальності  за долю України, бережливого ставлення до її національного багатства, мови, культури,  традицій, любові до рідної землі, культивуванню кращих рис української ментальності  сприяло  викладання  в  інститутах  соціально‐гуманітарних  дисциплін,  вивчення  відповідних  указів  Президента  України,  постанов  Кабінету  Міністрів,  наказів  Міністерства освіти і науки України.   Патріотичне  та  національне  виховання  передбачено  у  навчальний   і  позанавчальний  час  через  лекційні  курси  з  історії  України,  української  культури  та  університетської освіти через екскурсійні поїздки.   З  метою  виховання  у  майбутніх  громадян  України  патріотизму,  критичного  мислення,  активної  життєвої  позиції  в  університеті  проведено  тематичні  кураторські  години,  присвячені  Дню  пам’яті  жертв  голодоморів  та  політичних  репресій,  Дню  української  писемності  та  мови,  Дню  визволення  міста  Миколаєва  від  нацистських  загарбників, Дню Соборності України тощо.   Щорічно  проводиться  комплекс  заходів,  приурочених  святкуванню  Дня  Перемоги, Дня партизанської слави, річниці визволення міста Миколаєва  та України від  німецько‐фашистських  загарбників.  У  рамках  університету  проводяться    урочисті  зустрічі  з  ветеранами  Великої  Вітчизняної  війни  «Ми  будемо  пам'ятати  завжди!»,  присвячені Дню Перемоги. Студенти не залишаються байдужими до їх долі та щорічно  проводять зустрічі з ветеранами, які раніше працювали в університеті. Добродійні акції,  проведені  студентами  від  щирого  серця,  розчулюють  ветеранів.  Студенти  та  співробітники  щороку  покладають  квіти  до  Меморіального  комплексу  на  честь  68 десантників‐ольшанців  з  нагоди  визволення  України  та  міста  Миколаєва  від  німецько‐фашистських загарбників.  У  формуванні  національних  і  патріотичних  почуттів  важливу  роль  відіграє  виховання любові до рідного краю, славного козацькими, революційними і трудовими  традиціями.  З  нагоди  святкування  державних  свят  студенти  НУК  беруть  участь   у  мітингах  та  покладанні  квітів  до  пам’ятників  Т.Г.  Шевченка,  адм.  С.Й.  Макарова,   В.  Чорновола  і  в    урочистих  зборах,  присвячених  Дню  державного  прапора  та  Дню  незалежності України.  З  метою  ознайомлення  з  історією  міста  велике  виховне  значення  має  відвідування  студентами  І–ІІ  курсів  Миколаївського  художнього  музею   ім.  В.В.  Верещагіна,  Миколаївського  краєзнавчого  музею,  Музею  суднобудування   і флоту тощо. 

134  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Крім  того,  щорічно  студенти  НУК  разом  з  кураторами  та  керівництвом  університету беруть участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку» біля пам'ятного хреста  жертвам  Голодомору‐геноциду  до  Дня  пам’яті  жертв  голодоморів.  Ця  важлива  тема  обговорюється під час тематичних лекцій на кураторських годинах.  Щороку до річниці аварії на Чорнобильській АЕС студенти та співробітники НУК  беруть участь у мітінгу‐реквіємі біля пам'ятника  «Скорботний ангел Чорнобиля».  Для  вшанування  учасників  бойових  дій  на  території  інших  держав  та  річниці  виведення  військ  колишнього  СРСР  з  Республіки  Афганістан  і  з  метою  патріотичного  виховання  молоді  проводиться  низка  заходів:  тематичні  зустрічі  з  колишніми  афганцями,  покладання  квітів  до  пам'ятника  воїнам‐інтернаціоналістам,  загиблим   в афганській війні.   До  75‐річчя  створення  Миколаївської  області  проведено  тематичні  бесіди,  організовано виставку, присвячену історії створення області. Студенти І–ІІ курсів взяли  участь в обласному святковому концерті до Дня утворення області.  Цілям  національно‐патріотичного  виховання  були  підпорядковані  також  традиційні тематичні книжкові виставки в науковій бібліотеці НУК.  За звітний період у НУК відродилося та утвердилося багато традицій, існування  яких  має  неабияку  виховну  роль.  За  сприяння  і  безпосередньої  участі  ЦМП  та  СКР  проводяться  заходи,  покликані  зміцнювати  почуття  поваги,  любові  та  патріотизму  до  рідного  університету.  Зокрема,  посвята  у  студенти  НУК  традиційно  проходить  біля  памятника адм. Макарова в ценрі міста, що дає можливість надати цій події особливої  урочистості.  Щорічне  проведення  Регати  на  кубок  адмірала  Макарова  в  Яхт‐клубі  –  одне з найцікавіших та улюблених свят серед студентів і співробітників НУК.     7.3. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ   

Правове виховання  колектив  університету  спрямовував  на  формування  соцiально  зрiлої,  вiдповiдальної  поведiнки  студентської  молоді  на  основi  знань,  норм   i  принципiв  чинного  законодавства  України,  поваги  до  прав  i  свобод  iнших  людей,  шанобливого ставлення до державних символiв.   Важливою  складовою  цього  напряму  виховання  є  правова  освiта,  яка  забезпечується  викладанням  правових  дисциплiн;  пропагандою  чинного  законодавства;  органiзацiєю  зустрiчей  студентiв  і  спiвробiтникiв  університету   з працiвниками правоохоронних органiв, політичними діячами, представниками влади;  проведенням  круглих  столiв,  вечорiв  запитань  i  вiдповiдей,  виставок  тематичної  лiтератури. Для студентів НУК проводилися тренінги за методикою «Знай свої права та  обов’язки».  Пріоритетом  правового  виховання  студентів  університету  є  виховання   у студентської молоді поваги до Конституції та законів України, національної символіки,  глибокого  усвідомлення  взаємозв’язку  між  правами  людини  та  її  громадянською  відповідальністю,  що  складає  правову  культуру  особистості.  Особливо  важливе  для  студентів  вивчення  та  глибоке  розуміння  значення  і  ролі  права,  законів  у  розбудові  правової,  демократичної  держави,  у  забезпеченні  ефективного  функціонування  ринкової  економіки  України.  Не  менш  важливим  є  виховання  бережливого  ставлення  до всіх форм власності з метою формування високої правової культури студентів. 

135  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Основним  засобом  правового  виховання  було  створення  атмосфери  вимогливостi щодо сумлiнного виконання студентами своїх функцiональних обов’язкiв,  додержання  положень  i  правил  внутрiшнього  розпорядку  університету,  наказiв  керівництва, рішень органів студентського самоврядування.   Робота  з  профілактики  правопорушень  постійно  проводиться  ЦМП  та  СКР.  Зокрема, в навчальний час за допомогою відповідних тематичних кураторських годин,  круглих  столів  та  семінарів.  А  в  позанавчальний  час  проводяться  молодіжні  акції,  тематичні виставки, бесіди до Дня прав людини, зустрічі представників правоохоронних  органів  зі  студентами  в  гуртожитках  НУК.  Так,  під  час  поселення  студентів  І  курсу  наголошується  на  необхідності  дотримання  правил  внутрішнього  розпорядку   в гуртожитках.   Адміністрації  університету  та  гуртожитків  НУК  на  зборах  студентів  і  їх  батьків  ознайомлюють  присутніх  з  правилами  проживання  та  поведінки  студентів   в університеті та гуртожитках.   Щотижня  проводяться  засідання  студентської  ради  гуртожитків,  на  яких  заслуховуються порушники правил поведінки і до них вживаються заходи (господарські  роботи, чергування, виселення з гуртожитку).   Також для профілактики правопорушень проводиться відповідна робота, а саме:  відбуваються  зустрічі  студентів  гуртожитків  НУК  з  директорами  інститутів,  деканами,  заступниками  директорів  інститутів  (деканів)  з  виховної  роботи,  директором  гуртожитків,  студентськими  радами.  Систематично  куратори  відвідують  студентів   у гуртожитку.   В  організації  та  проведенні  заходів  із  правового  виховання  беруть  участь  студентські  ради  інститутів,  куратори  академічних  груп,  працівники  гуртожитку   і бібліотек.     7.4. МОРАЛЬНО‐ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ   

Розвитку духовності,  моральності,  організації  змістовного  дозвілля  студентів  сприяли заходи, які організовувалися органами студентського самоврядування, ЦМП та  СКР і кураторами академічних груп.   Морально‐етичне  виховання  здійснюється  під  час  проведення  університетських  заходів, які формують активну життєву позицію молодої людини. У рамках університету  організовано та проведено молодіжні акції до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом,  туберкульозом (випуск листівок, бесіди в групах). Щорічно в університеті проводяться:  круглий  стіл  до  Міжнародного  дня  матері,  конкурс  студентських  робіт  на  тему  «Мій  родовід»,  обговорення  на  семінарах  морально‐етичних  проблем  та  етичних  проблем   у  студентських  групах,  ділові  ігри  з  проблем  етики  ділового  спілкування  та  етикету.  Організовано  виставки  у  науковій  бібліотеці  НУК:  «Ми  і  мораль»,  «Культура  ділового  спілкування»,  «Професійна  етика»,  «Етика  спілкування  і  поведінки  в  колективі»,  «Вчитися жити в мирі та злагоді».  Проведено  антиалкогольні  та  антинаркотичні  заходи,  бесіди  у  групах  та  гуртожитках щодо проблем профілактики захворювань на СНІД, туберкульоз тощо.  136   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Щороку проводиться тиждень толерантності, в рамках якого організовано круглі  столи  за  темами:  «Принципи  толерантності»,  «Проблеми  толерантності  у  сучасному  світі», «Як ставитися до себе і людей».   Велика  увага  приділяється  формуванню  у  студентів  старших  курсів  духовності,  культури, етики спілкування та поведінки у сім’ї, наприклад студенти відвідують Відділ  урочистих заходів (Школа молодої сім'ї).  Виховуючи  у  студентів  морально‐етичні  якості,  в  університеті  особлива  увага  приділяється  засвоєнню  моральних  ідеалів,  норм  і  принципів  моралі,  загальнолюдських цінностей.    7.5. ХУДОЖНЬО‐ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ   

Адміністрація університету,  науково‐педагогічні  працівники  та  органи  студентського  самоврядування  приділяють  належну  увагу  естетичному  вихованню  особистості  студента,  що  передбачає  організацію  її  життя  й  діяльності  «за  законами  краси», упровадження естетичних засад у повсякденну діяльність і побут, формування  естетичного ставлення студентства до естетичного боку життя суспільства.   Художньо‐естетичне виховання розвиває любов до книги, мистецтва, привчає до  відвідування  культурних  закладів,  розвиває  власні  творчі  здібності.  У  навчально‐ виховному  процесі  НУК  це  втілюється  у  вихованні  естетичного  смаку  і  культури  поведінки  студентів,  організації  змістовного  дозвілля,  розвитку  талантів  та  художніх  творчих здібностей студентів.  За  сприяння  адміністрації  університету  в  напрямку  реалізації  виховного  впливу  мистецтва  в  університеті  функціонують  творчі  та  мистецькі  колективи  (вокальний  колективів «Jam» – керівник гуртка Г.В. Ворошилова і танцювальний колектив «Флер» –  керівник  І.М.  Фоменко).  Щороку  восени  проводиться  прослуховування  та  відбір  студентів  до  гуртків.  Усі  колективи  працюють  за  своїми  графіками.  Студенти,  які  займаються  в  гуртках,  є  активними  учасниками  всіх  творчих  конкурсів  різного  рівня,   а також усіх заходів, які відбуваються в університеті і проводяться в місті Миколаєві.  Протягом  звітного  періоду  студентським  сектором  Центру  було  підготовлено,  проведено  та  технічно  забезпечено  258  заходів  (концерти,  конкурси,  вечори  відпочинку, творчі зустрічі тощо).  В  університеті  реалізується  велика  кількість  щорічних  цікавих  та  розвиваючих  заходів, серед основних можна відмітити:   1. Урочистості з нагоди посвячення у студенти НУК;  2. Традиційний загальноуніверситетський конкурс «Кращий студент року»;  3. Брейн‐ринг;  4. Урочистості з нагоди Дня юриста;  5. Святкування «Хеллоуіну»;  6. День працівників освіти;  7. Новорічне карнавальне свято;  8. КВК;  9. Конкурс закоханих студентських пар «З’єднаємо серця»;  10. Шевченківські дні;  11. День механіка, День машинобудівника;  137   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  12. День науки;  13. Урочисті заходи до вручення дипломів.  Усі  інститути  (факультети)  проводять  належну  роботу  щодо  формування  національної  свідомості  завдяки  різним  напрямам  і  формам  естетичного  виховання,  організовуючи  культурні  походи  історичними  місцями  рідного  краю,  до  музеїв,  картинних галерей, на виставки, до театрів.  Уже  кілька  років  в  університеті  віддають  перевагу  залученню  студентів  до  культурних цінностей – відвідання виставок мистецтва, концертів, театральних постанов  тощо.   Керуючись  у  цій  роботі  такими  головними  принципами,  як  поступовість   і добровільність, та дружніми зв’язками з адміністраціями Миколаївського художнього  російського  драматичного  театру,  Миколаївського  академічного  українського  театру  драми  та  музичної  комедії,  адміністрація  університету  намагається  раз  у  раз  збільшувати  кількість  студентів,  які  бажають  відвідати  театральні  постанови.  Відвідування культурних закладів залишають багато яскравих вражень, якими діляться  студенти у випусках НУК ТВ.  Цікавими  є  літературні  та  літературно‐музичні  вечори,  зустрічі  з  поетами,  письменниками  та  композиторами,  презентації  сучасної  авторської  пісні  та  поезії,  які  проводять фахівці ЦМП та СКР разом з композитором, канд. іст. наук О.М. Тагановим.  Такі заходи виявляють талановитих поетів і прозаїків серед студентів і викладачів НУК.  Враховуючи, що в університеті є кафедра дизайну, на якій творчості приділяється  особлива  увага,  окремою  сторінкою  у  виховній  роботі  є  художньо‐мистецький  напрямок.  Щосеместрово  силами  кафедри  проводяться  тематичні  виставки  робіт  студентів та викладачів.   Заплановано  у  2013/2014  н.  р.  відкрити  власну  художню  галерею,  де  будуть  відбуватися виставки кращих робіт студентів, викладачів і працівників університету.    7.6. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ   

Невід’ємною частиною  виховної  роботи  в  університеті  є  екологічне  виховання  студентської  молоді.  Головна  мета  екологічного  виховання  –  формування  навичок,  фундаментальних  екологічних  знань,  екологічного  мислення  і  свідомості,  що  ґрунтуються  на  ставленні  до  природи  як  універсальної,  унікальної  цінності.  Екологічне  виховання  спрямоване  на  оволодіння  знаннями  та  практичними  навичками  раціонального  природокористування,  формування  екологічного  мислення,  екологічної  культури, почуття відповідальності за природу як національне багатство, готовності до  активної  природоохоронної  діяльності.  Ця  мета  досягається  поетапно  шляхом  вирішення освітніх і виховних завдань та вдосконалення практичної діяльності.  Спільна  праця  з  природними  заповідниками  Миколаївщини  дозволяє  вести  системну  екологічну  освіту  і  виховання  студентів  різних  навчальних  можливостей,  сприяє розвитку екологічної самосвідомості студентів.   Цьому  напрямку  роботи  приділяється  особлива  увага,  тому  що  тема  охорони  навколишнього  середовища  є  дуже  актуальною  для  нашого  регіону.  Робота  в  цьому  напрямку  дуже  багатогранна  і  поєднує  в  собі  не  тільки  виховні  заходи,  а  й  активну  участь науково‐педагогічних працівників кафедри екологічної безпеки.   138   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Традиційно  протягом року проводяться:  ƒ екскурсії  до  заповідних  місць  Миколаївщини  (Кінбурнська  коса,  Мостівський  парк, каньйон с. Актове, Єланецький степ та ін.);  ƒ  екологічні акції та конкурси різного рівня;  ƒ  виховні заходи природознавчої та екологічної спрямованості;  ƒ  екологічні десанти по благоустрою території міста та університету;  ƒ  екскурсії до підприємств під час навчальних екскурсій;  ƒ  брейн‐ринги між студентами інститутів (факультетів) на екологічну тематику.  Студентською  республікою  в  СОТ  «Корабел»  організовано  та  проведено  тижні  захисту  навколишнього  середовища,  присвячені  Всесвітньому  дню  Землі  та  Дню  довкілля.  У  СОТ  «Корабел»  за  звітний  період  очищено  25  %  території  табору  від  сухостою  та  колючих  дерев,  висаджено  40  дерев  та  15  чагарників,  упорядковано  прибережну зону оздоровчого табору. Розпочато відновлення спортивних майданчиків.  Важливими напрямками роботи є також оперативне поширення інформації про  екологічні проблеми, еколого‐пропагандистська діяльність. До акцій на захист довкілля  студенти‐екологи розповсюджують листівки, виготовлені власноруч.   Найчастіше екологічні толоки студенти проводять у Парку Перемоги на найбільш  популярних серед відпочиваючих та найбільш засмічених ділянках.   Щорічно  студенти  університету  організовують  та  проводять  прибирання  прилеглої  до  університету  території,  Миколаївського  Некрополя,  Студентського  скверу  та ін.     7.7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ‐ ДУХОВНЕ   ВИХОВАННЯ    

Важливим завданням  виховної  роботи  в  університеті  є  впровадження  інноваційного  підходу  до  навчальної,  науково‐дослідної  та  виховної  роботи,  нових  методів, які б відповідали потребам розвитку творчої особистості, сприяли розкриттю її  талантів,  духовно‐емоційних,  інтелектуальних  і  фізичних  здібностей.  Тому  основними  напрямами  інтелектуально‐духовного  виховання  студентської  молоді  протягом  року  були:  засвоєння  системи  знань,  яка  містить  духовні  надбання  попередніх  поколінь;  розвиток  пізнавального  інтересу,  творчої  активності,  мислення;  виховання  потреби  самостійно  здобувати  знання  і  готовності  до  застосування  їх  у  практичній  діяльності;  виховання  здатності  усвідомлювати  та  відстоювати  особисту  позицію;  формування  особистісного світогляду.  Протягом звітного періоду в університеті було відзначено наступні знакові дати:  день  народження  гетьмана  України  Пилипа  Орлика,  день  народження  Соломії  Крушельницької,  Анатолія  Солов’яненка,  Б.С.  Лепкого,  А.С.  Малишка,  Григорія  Сковороди, Миколи Куліша, Андрія Сови, Гната Хоткевича, Василя Кричевського, Василя  Стуса та ін.  Проведено  вже  традиційні  заходи  до  Дня  української  писемності  та  мови,   Міжнародного  дня  захисту  дитини,  Міжнародного  дня  писемності  і  грамотності,  Європейського  дня  іноземних  мов,  Всесвітнього  дня  перекладача,  Дня  працівників  освіти, Дня Соборності України та ін.  Достатньо  велика  різнопланова  робота  з  формування  творчої  особистості,  інтелігентності проводиться в інститутах.  Інтелектуально‐духовному вихованню нового  покоління  інтелігенції  в  сучасному  технічному  ВНЗ  неодноразово  були  присвячені  семінари, круглі столи, тренінги та конференції.  139   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  7.8. СОЦІАЛЬНО‐ПОБУТОВА СФЕРА   

Невід’ємною частиною навчально‐виховного процесу університету є організація  виховної роботи в гуртожитках. Вона проводиться згідно з планами кафедр і загальним  планом  виховної  роботи  зі  студентами  в  гуртожитках.  Протягом  навчального  року  здійснюється щомісячне чергування кафедр відповідно до затвердженого плану.  Постійно проводяться планові перевірки, за результатами яких вживаються заходи  щодо усунення виявлених порушень. Представники Студентського парламенту, профкому  студентів,  студрад  гуртожитків  університету  беруть  активну  участь  у  допомозі  щодо  поселення та адаптації  студентів перших курсів у гуртожитки НУК, в організації належного  побуту, відпочинку і дозвілля.  Окремою  ланкою  виховної  роботи  у  гуртожитках  є  трудове  виховання,  яке  привчає студентів до фізичної праці, прищеплює повагу до будь‐якої суспільно корисної  праці.   Трудове  виховання  відбувається  в  період  підготовки  університету  до  нового  навчального року. У цій практиці беруть активну участь усі студенти‐першокурсники, що  мешкають  у  гуртожитках.  Крім  того,  студенти  залучаються  до  проведення  ремонтних  робіт на кафедрах та у закріплених аудиторіях. За планом роботи студентських рад усі  студенти,  що  мешкають  у  гуртожитках  НУК,  беруть  участь  у  чергуванні,  прибиранні  місць  загального  користування,  ремонтних  роботах,  прибиранні  прилеглих  до  гуртожитків територій.  Огляд‐конкурс гуртожитків, проведений у грудні 2012 року та лютому 2013 року,  засвідчив,  що  санітарно‐гігієнічний  стан  гуртожитків  НУК  значно  покращився.  Перше  місце  виборов  гуртожиток  №  2,  де  мешкають  студенти  Інституту  автоматики  та  електротехніки. Щосеместрово проводяться конкурси на кращу кімнату у гуртожитках,  усім  переможцям  вручаються  грамоти  та  цінні  подарунки.  З  кожним  роком  студради  гуртожитків  більше  уваги  приділяють  не  лише  покращенню  соціально‐побутових  умов  проживання, а й поведінці своїх мешканців. У гуртожитку № 1 встановлено відеонагляд,  функціонують спортивні та кімнати дозвілля.   У  гуртожитку  №  2  відкрито  студентський  комплекс  «Камбуз»,  який  значною  мірою розв’язав проблему харчування у гуртожитку.  Великою  часткою  виховної  роботи  у  гуртожитках  є  організація  повноцінного  студентського життя зі створенням всіх умов для успішного навчання та дозвілля.  Надалі  спільні  зусилля  ректорату,  студентського  профкому  та  органів  студентського самоврядування будуть направлені на створення атмосфери домашнього  затишку у студентських кімнатах.  Середньоуніверситетський  відсоток  забезпечення  студентів  місцями   у гуртожитках у 2012/2013 навчальному році у порівнянні з минулим зріс майже на 30 %  і  складає  100  %.  Куратори  прагнуть  виховувати  духовну  моральну  особистість,  небайдужу до проблем близьких чи скривджених життям людей.  Значну роль в оздоровленні студентів НУК відіграє СОТ «Корабел» у с. Коблеве,   в  якому  влітку  відпочивають  студенти  та  працівники  НУК  (студенти‐сироти  безкоштовно).  З  2011/2012  навчального  року  Студентською  республікою  НУК  було  організовано культурно‐масові заходи на території табору для відпочиваючих.   140   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Протягом  навчального  року  студенти  інститутів  брали  участь  у  низці  доброчинних  акцій,  організованих  студентськими  радами.  Студентством  НУК  організовано та проведено комплекс благодійних заходів до Дня знань, Міжнародного  дня  захисту  дітей  та  Дня  Святого  Миколая.  Проведено  благодійні  акції  «Збери  дитину  до школи», «Поділись щастям» та «Святий Миколай мандрує Україною» зі збору речей  для  дитячих  будинків  (с.  Шевченкове  та  м.  Очаків)  і  придбання  цікавих  іграшок,  святкових наборів з цукерок та ін.   Щороку  в  травні  профспілковою  організацією  студентів  НУК  проводиться  акція  милосердя «Серце до  серця», метою якою є  збір коштів студентами НУК на лікування  дітей.     7.9. ПРЕВЕНТИВНА РОБОТА   

Превентивно‐оздоровче виховання  передбачає  попередження  правопорушень  серед студентської молоді, алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, формування навичок  здорового  способу  життя  як  невід’ємного  компонента  загальної  культури  особистості,  відповідального  ставлення  до  репродуктивного  здоров’я,  планування  сім’ї,  профілактики  захворювань,  інформованості  молоді  щодо  загрози  ВІЛ‐інфекції,  СНІДу   та ін.  Фахівцями  сектора  студентського  самоврядування  Центру  молодіжної  політики  та соціально‐культурної роботи було:   ƒ розроблено  та  поширено  соціальну  рекламу  здорового  способу  життя  серед  студентів університету;  ƒ  залучено  кращих  медичних  фахівців  міста  та  області  для  проведення  відповідних лекцій, круглих столів;   ƒ  підготовлено  та  поширено  серед  студентів  НУК  наочність  у  вигляді  плакатів   з метою інформування про визначні події у житті університету зокрема і країни загалом,  про  пропагування  загальнолюдських  цінностей,  здорового  способу  життя,  шкідливості  тютюнопаління, вживання спиртних напоїв тощо;  ƒ  проведено  профілактику  негативних  явищ  у  студентському  середовищі  (наркоманії, ВІЛ/СНІД захворювань, вживання алкогольних напоїв, тютюнопаління);  ƒ  проведено  профілактичні  медичні  обстеження  стану  здоров’я  студентів  (флюорографія).  Студентським  сектором  організовано  та  проведено  для  студентів  НУК  семінари   і круглі столи за темами:  ƒ «Стоп насильству»;  ƒ «Репродуктивне здоров’я нації»;  ƒ «Торгівля людьми»;  ƒ «Шкідливий вплив вживання пива та слабоалкогольних напоїв»;  ƒ «Молодь обирає здоров’я»;  ƒ «Здорове харчування. Приклади оздоровчих дієт»;  ƒ «Хвороби, які передаються статевим шляхом»;  ƒ «Здоров’я майбутніх матерів, безпечний секс»;  ƒ «Небезпека вживання стимулюючих та наркотичних речовин: Я і майбутнє»;  ƒ «Шкода від нервових зривів і стресів».   141   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  В  університеті  в  грудні  щороку  проходить  Всеукраїнський  тиждень  права,  протягом  якого  проведено  семінар  «Права  студентів»,  зустріч  з  працівниками  правоохоронних  органів  та  фахівців  управління  охорони  здоров'я  Миколаївської  облдержадміністрації  у  вигляді  лекцій:  «Шкідливі  звички  та  їх  наслідки  у  здоров’ї  людини»,  «Профілактика  проявів  злочинності  в  молодіжному  середовищі»,  «Профілактика  злочинності  та  особливості    кримінальної  відповідальності»,  а  також  акції  толерантності  з  ВІЛ‐інфікованими.  Щороку  проводиться  семінар,  присвячений  Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом та Міжнародному дню інвалідів.    7.10. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ   

Засоби масової  інформації  є  чималим  внеском  у  формування  нації,  побудову  демократичної  держави  та  громадянського  суспільства.  Різноманітні  напрями  діяльності  університету  висвітлюються  на  сторінках  друкованих  видань,  інтернет‐ ресурсу, транслюються на телебаченні.   У 2011 році в ЦМП та СКР було створено сектор зв’язків з громадськістю. Метою  його  роботи  є  оперативне  інформування  внутрішньої  та  зовнішньої  громадськості  про  діяльність НУК, гідне представлення університету в інформаційному просторі країни та  міста.  Була  розроблена  програма  пропагування  університету,  висвітлення  у  ЗМІ  його  ролі  в  науковому,  соціально‐політичному  та  культурному  житті,  міжнародних  освітніх   і наукових процесах.   Студентське  телебачення  НУК  ТВ  є  одним  з  наймасштабніших  проектів  Студентського  парламенту  університету.  Проект  було  ініційовано  та  повністю  реалізовано студентами за активної підтримки ректора НУК у 2009 році.   Саме  завдяки  постійній  та  всебічній  підтримці  ректора  НУК  для  якісної  та  комфортної  роботи  студентського  телебачення  НУК  ТВ  було  виділено  приміщення  під  телестудію,  в  якому  зроблено  євроремонт,  придбано  меблі  та  все  необхідне  обладнання для відеозйомки, аудіозапису та монтажу.  Майже  за  4  роки  студентське  телебачення  НУК  ТВ  вийшло  на  значно  вищий  рівень,  зарекомендувавши  себе  як  команда  справжніх  професіоналів,  які  виробляють  якісні телевізійні продукти.  НУК  ТВ  періодично  проводить  медіатренінги  як  університетського,  так   і  всеукраїнського  рівнів,  організовує  Академії  НУК  ТВ  для  навчання    першокурсників  медіамистецтву та залучення до свого колективу нових талановитих студентів. У вересні  2012  року  було  вперше  проведено  відеоконкурс для  першокурсників  «NUOS  student»,   у рамках якого студенти НУК прослухали курс лекцій та тренінгів на тему телебачення,  після чого спробували себе в ролі сценаристів, журналістів, операторів та  монтажерів,  виконуючи  творче  завдання  –  зняти  ролик.  Усі  етапи  роботи  над  роликом  проходили  під керівництвом вже справжніх професіоналів НУК ТВ. Також для професійного росту  учасників  НУК  ТВ  у  2012  році  було  вирішено  організувати  екскурсію  до  Національної  телевізійної  компанії  України.  Так,  представники  студентського  телебачення  НУК  ТВ  відвідали  Перший  національний  телеканал  України,  де під  час  екскурсії  дізналися  про  історію  появи  та  етапи  становлення  українського  телебачення,  ознайомилися   з  телевізійним  оснащенням,  відвідали  виробничі  приміщення,  де  відбувається  знімальний процес, монтуються декорації та налаштовується обладнання.  142   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Щорічно  студентське  телебачення  НУК  ТВ  проводить  молодіжний  конкурс  аматорських  відеоробіт  під  назвою  «Відеобитва».  З  рівня  міжфакультетських  змагань,  які  пройшли  у  2010  році,  конкурс  уже  набув  Всеукраїнського  масштабу:  в  2013  році   у  «Відеобитві»  взяли  участь  як  команди  студентів  НУК,  так  і  інших  університетів   з  різних  міст  України.  Фінал  конкурсу  традиційно  проходить  у  найкращому  кінотеатрі  міста  «Мультиплекс»,  де  на  всіх  учасників  очікує  показ  конкурсних  відеороликів,  урочиста  церемонія  нагородження  переможців.  Оцінюють  конкурсні  відеоролики  представники  адміністрації  університету,  керівництво  Студентської  республіки  НУК,   а також професіонали у сфері кіномистецтва.  З кожним роком коло телепродуктів НУК ТВ стає все більшим. Спочатку це були  інформаційні випуски новин, потім студенти почали виготовляти сюжети різноманітної  тематики, періодично з’являються авторські програми, серед яких «Конференції НУК»,  «Student  stars»,  «Студентський  мікрофон»,  «Звезданутый  гороскоп»,  «Нарешті  п’ятниця»  та  ін.  У  2013  році  студентським  телебаченням  було  виготовлено  презентаційні  фільми  для  таких  підрозділів  університету,  як  Інститут  комп’ютерних  та  інженерно‐технологічних  наук,  Машинобудівний  інститут,  Факультет  екологічної  та  техногенної безпеки, Видавництво НУК.   Значущою  подією  для  НУК  ТВ  у  2013  році  стало  те,  що  представники  студентського  телебачення  отримали  прес‐акредитацію  на  IV  Одеський  міжнародний  кінофестиваль, який проходив з 12 по 20 липня.  НУК  ТВ  дивляться  вже  не  тільки  в  Україні,  але  і  за  кордоном.  У  2012  році  студентське телебачення НУК ТВ було запрошено до участі у міжнародному освітньому  телевізійному  проекті.  У  рамках  цього  проекту,  який  об’єднує  Україну,  Росію  та  США,  представники  кожної  з  країн  випускають  телевізійні  програми  під  загальною  назвою  «Погляд на 180 градусів».   Журналісти  НУК  ТВ  висвітлюють  у  випусках  різноманітні  актуальні  теми  як  загальноуніверситетського,  так  і  міського  та  державного  рівнів,  відображають  поточні  події,  наукові  досягнення,  культурні  та  спортивні  заходи  Національного  університету  кораблебудування  ім.  адм.  Макарова,  прославляють  видатних  діячів,  випускників  та  кращих студентів, цікавляться думкою студентів та професорсько‐викладацького складу  НУК щодо актуальних проблем університету і країни.   З  метою  виховання  та  примноження  традицій  активно  використовуються  відео  про  участь  студентів  і  викладачів  НУК  у  різноманітних  заходах,  що  проводяться   в університеті.  НУК  ТВ  можна  подивитися  на  сайті  НУК,  сайтах  НУК  ТВ  та  Студентського  парламенту,  соціальних  мереж  та  інформаційних  порталів  міста,  на  великому  екрані   в  холі  університету,  а  також  на  власному  каналі  YouTube,  який  за  весь  час  існування  набрав більше 105000 переглядів.    Статистика  показує  також,  що  кількість  переглядів  постійно  зростає,  як  зростає  кількість та якість виготовлених сюжетів НУК ТВ.    7.11. РОБОТА З НАЙБІЛЬШ НЕЗАХИЩЕНИМИ КАТЕГОРІЯМИ СТУДЕНТСТВА   

Адміністрація університету,  Студентський  парламент  та  профком  студентів  підтримують студентів із соціально незахищених груп (навчання, узгодження розкладу  занять,  консультацій,  психологічна  допомога,  індивідуальна  робота  тощо).  Наші  студенти небайдужі до проблем своїх однокурсників (збір коштів для хворих студентів).  143   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Соціальний  захист  студентів  з  особливими  потребами  НУК  здійснюється  за  наступними напрямами:  ƒ забезпечення студентів житлом на час навчання (у разі потреби);   ƒ виплата соціальних стипендій;  ƒ державна соціальна допомога;  ƒ матеріальна допомога;   ƒ допомога у працевлаштуванні випускників університету;  ƒ забезпечення студентам існуючих пільг;   ƒ оздоровлення та санаторно‐курортне лікування студентів.  На  початку  навчального  року  з  метою  ознайомлення  першокурсників  зі  своїми  правами  та  обов’язками  під  час  навчання  проводяться  зустрічі  з  працівниками  соціального  сектора  ЦМП  та  СКР,  студентським  самоврядуванням.  До  них  прикута  особлива увага, адже вони відчувають себе не завжди комфортно у новому колективі.   Стипендіальне  забезпечення  студентів–осіб  з  особливими  потребами  здійснюється  відповідно  до  чинного  законодавства,  зокрема  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  №  882  від  12.07.2004  р.  зі  змінами  та  доповненнями,  внесеними  згідно  з  Постановами  Кабінету  Міністрів  України  №  150  від  15.02.2006  р.,  №  157  від  15.02.2006 р., № 165 від 05.03.2008 р., № 983 від 07.09.2011 р.  На  початку  кожного  навчального  року  корегуються  списки  та  складається  облік  соціально незахищених і пільгових категорій студентів: сиріт, напівсиріт, чорнобильців,  дітей шахтарів, інвалідів, студентських сімей, дітей студентів. Готуються документи для  планово‐економічного відділу з метою подальшого нарахування соціальних стипендій.  Соціальний захист студентів з особливими потребами стосовно оздоровлення та  відпочинку  здійснюється  шляхом    першочергового  надання  пільгових  (безкоштовних)  путівок у літній період до спортивно‐оздоровчого табору «Корабел» НУК. Відповідно до  вимог  чинного  законодавства  такі  особи  мають  право  пройти  пільговий  курс  оздоровлення в СОТ університету.     7.12. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СТУДЕНТІВ   

У кожному корпусі НУК працюють фахівці сектора з питань соціального розвитку,  які  здійснюють  профілактичний  нагляд  та  надають  термінову  медичну  допомогу  при  гострих  і  невідкладних  станах  студентам,  науково‐педагогічним  працівникам  та  співробітникам  НУК.  Усі  студенти  регулярно  отримують  комплекс  профілактичних  щеплень.  Регулярні  консультації  в  медичному  пункті  проводять  кваліфіковані  спеціалісти – співробітники університету.  Систематично  ведеться  робота  з  профілактики  застудних  та  вірусних  захворювань,  туберкульозу,  гепатитів  та  ін.  Інформація  стосовно  охорони  здоров'я  регулярно оновлюється на інформаційних кутках.  Створено  цілісну  систему  медичного  обслуговування  на  підставі  моніторингу  стану здоров'я студентів та працівників НУК.    

144  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  7.13. ПРОТИДІЯ МОЖЛИВИМ ПРОЯВАМ СЛУЖБОВИХ ЗЛОВЖИВАНЬ, КОРУПЦІЇ   ТА ХАБАРНИЦТВА   

Дотримання норм законності і правопорядку, боротьба з можливими проявами  посадових  зловживань,  корупції  та  хабарництва  –  одна  з  головних  задач,  яка  виконувалася  ректором  протягом  звітного  періоду.  Для  її  виконання  проводилися  наступні заходи:  ƒ в  організації  виховної  роботи  зі  студентами  приділяється  особлива  увага  виключенню будь‐яких позастатутних відносин у системі «студент–викладач»;  ƒ  залучення до цієї роботи органів студентського самоврядування;  ƒ  удосконалення  методичного  забезпечення  самостійної  роботи  студентів,  особливо  заочної  форми  навчання,  аналіз  рівня  проведення  контрольних  заходів  зі  студентами‐заочниками;  ƒ  проведення анкетування студентів з питань можливих службових зловживань   з боку професорсько‐викладацького складу.  В  університеті  щосеместрово  за  результатами  сесії  проводиться  анонімне  анкетування  студентів  з  метою  виявлення  та  недопущення  норм  законності  при  проведенні екзаменаційних сесій.  З  метою  забезпечення  належного  контролю  та  оперативного  реагування  на  можливі  факти  порушень  і  зловживань,  а  також  для  надання  інформаційної   і методичної допомоги студентам в університеті існує консультаційний телефон довіри  (42‐45‐85), інформація про який розміщена на стенді та сайті університету.  Виховна  робота  здійснюється  також  через  залучення  студентів  до  участі   у  внутрівузівських  та  міжвузівських  конференціях  і  олімпіадах.  Більше  300  студентів   щороку беруть участь в олімпіадах, а понад 100 студентів у наукових конференціях.  Відповідно  до  планів  провідними  викладачами  проводиться  робота   з талановитою молоддю (вибір теми, підготовка наукових робіт і рефератів, виступи на  конференціях, публікації в збірниках).  Студенти‐активісти  підтримуються  адміністрацією  університету  через  надання  іменних стипендій (стипендій Вченої ради НУК, Т.Г. Шевченка, ім. адм. Макарова, проф.  Александрова, проф. Бузника, міського голови, обласної державної адміністрації та ін.);  преміювання; вручення почесних грамот університету; оголошення подяки.   Заплановано  у  2014  році  офіційно  зареєструвати  Асоціацію  випускників  НУК,  викладачів  і  друзів  університету.  Діяльність  Асоціації  буде  спрямовано  на  людей,  зацікавлених  у  розвитку  альма‐матер,  збереження  кращих  традицій  університетської  освіти,  впровадження  науково‐освітніх  інновацій,  підтримку  талановитої  молоді.  Асоціація надаватиме допомогу у здійсненні науково‐освітніх проектів університету.   

145  


8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  8.1. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ НУК   

РЕАЛІЗАЦІЯ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНУ РОЗВИТКУ  НУК (25.06.10 р. виділено сесією  міськради м. Миколаєва 11,7 га землі):  ƒ  науково‐технічна електронна бібліотека;  ƒ  дослідні басейни;  ƒ  готелі для студентів та аспірантів;  ƒ  навчальні і житлові корпуси;  ƒ  спортивні майданчики;  ƒ  центри відпочинку студентів (показано на схемі).    

149   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

 

 

У 2009  році  ТОВ  «Миколаївкомундорпроект»  була  розроблена  проектна  документація  генерального  плану  розвитку.  Вартість  проектно‐вишукувальних  робіт   з  розробки  генерального  плану  розширення  забудови  території  Національного  університету кораблебудування ім. адм. Макарова склала 170 000 грн.   150   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  У 2010–2012 роках ТОВ «Миколаївкомундорпроект» було розроблено і виконано  проекти з реконструкції будівель, споруд, корпусів і боксів Машинобудівного інституту  та отримано позитивний висновок філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській  області.  Вартість  проектно‐кошторисної  документації,  комплексної  державної  експертизи та іншої документації по проектах склала 513492 грн.      8.2. АДМІНІСТРАТИВНО‐ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА НУК ІМ. АДМ. МАКАРОВА   

На балансі  НУК  знаходяться  18  об’єктів  загальною  площею  146096,4  м2,  балансовою вартістю 73863592 грн:  ƒ 6  навчальних  корпусів  –  ГНК,  ННК,  СНК,  морський  ліцей,  навчальні  корпуси   у м. Херсоні, м. Феодосії;  ƒ 2 гуртожитки;  ƒ 3 котельні: № 1 по просп. Героїв Сталінграда; № 2 по вул. Бузника; 3 та № 3 по  вул. Скороходова;  ƒ їдальня  по  просп.  Героїв  Сталінграда,  9а,  яка  у  даний  час  знаходиться   у реконструкції під навчальний корпус;  ƒ фізкультурно‐оздоровчий комплекс по просп. Героїв Сталінграда, 11;  ƒ водноспортивна станція по вул. Спортивній, 3;  ƒ житловий фонд по вул. Радісній, 27;  ƒ база  відпочинку  «Акваторія»  у  м.  Очаків  та  спортивно‐оздоровчий  табір  «Корабел» у с. Коблеве;  ƒ склади.  Об’єкти  знаходяться  у  різних  частинах  міста  та  за  його  межами,  тому   в  обслуговуванні  є  певні  труднощі,  і  головна  задача  адміністрації  –  утримувати  їх   у  технічно‐задовільному  стані  із  забезпеченням  нормального  функціонування  та  використання за призначенням.  6  навчальних  корпусів  університету  мають  загальну  площу  105089,9  м2,  у  тому  числі в м. Миколаєві – 100713,7 м2, м. Херсоні – 3657,6 м2 та м. Феодосії – 718,6 м2.  У  двох  гуртожитках  університету  загальною  площею  21825,3  м2  мешкають   1598  студентів,  177  співробітників  та  сторонніх.  Їх  загальна  потужність  дорівнює   1775  ліжко‐місць.  У  зв’язку  з  тим,  що  багато  об’єктів  університету  побудовані  понад   50 років тому, їх утримання в задовільному стані потребує значних коштів. Незважаючи  на  те  що  протягом  останніх  5  років  Міністерство  освіти  і  науки  України  не  виділяло  кошти  на  проведення  капітальних  та  поточних  ремонтів,  адміністрація  університету  знайшла шляхи для їх проведення.      8.3. ОСНОВНІ РОБОТИ, ВИКОНАНІ З 2008 ПО 2013 РІК   

За звітний період в університеті на ремонтно‐будівельні роботи було витрачено  наступний обсяг коштів. 

151  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

152  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  8.3.1. ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУС   

2008 РІК   

У листопаді–грудні  2008  року  в  ГНК  виконані  роботи  з  поточного  ремонту  декількох  приміщень  цокольного  поверху  блоку  А,  поточний  ремонт  окремих  ділянок  покрівлі коридора блоку Д, деякі інші роботи – всього на 2090 грн.    2009 РІК   

На початку  кожного  року  визначаються  пріоритетні  напрямки  виконання  ремонтно‐будівельних робіт.  Так,  у  2009  році  була  прийнята  програма  капітального  ремонту  приміщень  1‐го поверху блоку Д № 111, 113, 114 для розміщення Студентської республіки, а також  програма  повного  ремонту  місць  загального  користування  у  Головному  навчальному  корпусі.  Основні роботи, виконані за 2009 рік:  ƒ капітальний  ремонт  санвузлів  блоку  А  з  3‐го  по  6‐й  поверх,  1‐го  поверху   блоку Д та каб. № 214: облицювання стін глазурованою плиткою – 578 м2, улаштування  підлоги  з  керамічної  плитки  –  231  м2,  водоемульсійне  фарбування  стін  –  316  м2,  прокладка  трубопроводів  каналізації  Д110  мм  –  69  м,  Д50  мм  –  39  м,  прокладка  трубопроводів водопроводу Д20…40 мм – 153 м;  ƒ капітальний ремонт приміщень: каб. № 208, 214, 220, ауд. № 507, Студентської  республіки, профкому та міжнародного відділу загальною площею 520 м2;  ƒ поточний  ремонт  аудиторного  фонду,  кабінетів,  лабораторій  та  приміщень  загального користування – 38 приміщень;  ƒ капітальний ремонт покрівлі над ауд.  №636, 639 блоку В – 105 м2;  ƒ оздоблення поверхні паркетного покриття приміщень ‐ 369 м2;  ƒ установлення металопластикових вікон по корпусу – 198 м2;  ƒ роботи з благоустрою території.  Усього за 2009 рік витрати на матеріали по ГНК склали 140767 грн.    2010 РІК    

Виконано: ƒ капітальний ремонт двох санвузлів цокольного поверху блоку А (облицювання  стін глазурованою плиткою, влаштування покриття підлоги з керамічної плитки, заміна  трубопроводів каналізації та водопроводу, сантехприладів, дверних блоків);  ƒ капітальний ремонт кабінетів № 608, 612, 632, 633, 636, 416, 418, 419, відділу  міжнародного  співробітництва,  кабінетів  бухгалтерії  №  320,  322,  обчислювального  центру  №  514  та  515  (тут  виконане  шпаклювання  і  водоемульсійне  фарбування  стін   і  стель,  заміна  лінолеумового  покриття  підлоги  або  циклування  і  покриття  лаком  паркетної підлоги). Усього 408 м2 загальної площі;  ƒ поточний ремонт аудиторій і кабінетів № 415, 628, 317, 318, 224;  ƒ у  каб.  №    320,  322  виконано  влаштування  підвісних  стель  з  плит  «Амстронг»,   а також виконано заміну вікон на металопластикові в каб. №  210–213, 215 та ін.;  ƒ ремонт фойє ауд. Д‐5 (1‐й і 2‐й поверхи);  ƒ роботи з благоустрою території.  153   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  У стадії завершення капітальний ремонт ауд. № 105 блоку А – роботи виконані  на 70 %.  Усього  за  2010  рік  по  Головному  навчальному  корпусу  витрати  на  ремонтно‐ будівельні роботи склали 82400 грн.    2011 РІК   

Виконано: ƒ капітальний ремонт ауд. № 218, 611 (А–Г), буфету, розташованого на 2‐му по‐ версі  блоку  А,  поточний  ремонт  ауд.  №  220,  325,  349,  605,  612,  серверної  –   ауд. № 250. Завершені роботи з капремонту лаб. № 105 блоку А;  ƒ заміну  віконних  блоків  на  металопластикові  в  ауд.  №  218а,  б,  серверної  –   ауд. № 250, ауд. № 349, буфеті на 2‐му поверсі, дверних блоків у вестибюлі 1‐го поверху  та холі 2‐го поверху блоку А в районі головної сходової клітки.  Усього  за  2011  рік  витрати  на  ремонтно‐будівельні  роботи  по  Головному  навчальному корпусу склали 14912 грн (без витрат на ауд. № 250, 349).   

Їдальня Головного корпусу НУК  154   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2012 РІК   

Виконано: ƒ поточний ремонт аудиторій кафедри хімії  № 617–619, коридора 6‐го поверху  блоку  Б,  ауд.  №  204,  232,  234,  серверної  –  ауд.  №  250,  приміщень  №  102в,   036, 033 та ін.;  ƒ за  рахунок  коштів  ННЦ  міжнародного  співробітництва  –  капітальний  ремонт   ауд. № 609 і 602;   ƒ в  ауд.  №  619,  609  та  602    крім  оздоблювальних    робіт,  також  виконано  лінолеумове покриття підлоги площею відповідно 103, 83 та 81 м2. В ауд. № 609 та 602  також виконано заміну електромережі, світильників;  ƒ за рахунок коштів кафедр виконано ремонт лабораторій  № 253, 255, аудиторій  № 346а, б, в, 404, 406, 407, 506, 520.  За  2012  рік  витрати  на  ремонтно‐будівельні  роботи,  виконані  господарським  способом, по Головному навчальному корпусу склали 178298 грн.  Підрядним  способом  було  виконано  капітальний  ремонт  покрівлі  блоків  А–Г  загальною площею 5230 м2 на суму 600219 грн.  Витрати по ГНК склали 778517 грн.    2013 РІК   

За рахунок  коштів  університету  виконано  капітальний  ремонт  приміщення   № 202. За рахунок коштів кафедр відремонтовано ауд. № 414, 509, 516, 519, 520, 613,  627, 630, 643.  Витрати на матеріали склали 10854 грн.    8.3.2. НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУС   

2008 РІК   

У грудні  2008  року  виконано  роботи  з  поточного  ремонту  рулонної  покрівлі  окремими місцями над ауд. 416б, промазування бітумною мастикою покрівлі в районі  ауд. 316, 408а, 416б, а також прилягань до стін і парапетів.  Усього витрати на матеріали склали 1168  грн.    2009 РІК   

У 2009 році була прийнята програма ремонту спортивного залу площею 418 м2,  душових  і  роздягалень.  Спортивний  зал  відремонтовано  силами  кафедри.  За  кошти  університету виконано наступні роботи:  ƒ ремонт душових, роздягалень спортзалу, медпункту загальною площею 77 м2;  ƒ ремонт опалення спортзалу (підрядна організація);  ƒ поточний ремонт аудиторій до роботи приймальної комісії – 9 приміщень;  ƒ частковий ремонт покрівлі над ауд. 405, 426, АТС 66 м2;  ƒ поточний ремонт аудиторного фонду та приміщень загального користування –  14 приміщень.  Усього витрати на будівельні матеріали склали 8292 грн.  Підрядних робіт виконано на суму 675 грн.  155   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Спортивний зал НУК після ремонту    2010 РІК   

У 2010  році  була  прийнята  програма  повного  ремонту  місць  загального  користування  Нового  навчального  корпусу,  а  з  II  півріччя  –  початок  робіт  з  ремонту  актової зали і фойє із заміною віконних блоків на металопластикові.   За рік виконано наступні роботи:  ƒ капітальний ремонт актової зали і фойє;  ƒ у  І  півріччі  був  виконаний  капітальний  ремонт  санвузлів  1‐го,  2‐го  і  3‐го  поверхів правого крила, а до кінця року – на 95 % капремонт лівого крила;  ƒ виконувався поточний ремонт в ауд. № 109, 128, 326, 406, лаб. № 18.  Витрати на ремонтно‐будівельні роботи склали 45736 грн.     

Актова зала НУК після ремонту 

156  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Приміщення приймальної комісії НУК    2011 РІК   

Виконано: ƒ у січні завершено роботи з капітального ремонту санвузлів 1‐го, 2‐го і 3‐го по‐ верхів  лівого  крила,  розпочаті  в  2010  році,  виконана  заміна  дверних  блоків   у кількості 4 шт. на суму  1560 грн;  ƒ капітальний ремонт аудиторій для роботи приймальної комісії № 223, 226, 124,  133;  поточний  ремонт  ауд.  №  224,  235,  237,  240;  капітальний  ремонт  ауд.  №  125  для  роботи Студентського парламенту Інституту автоматики і електротехніки, ауд. № 307;  ƒ шпаклювання  та  водоемульсійне  фарбування  стелі  і  стін  загальною  площею   2 482 м  на суму 6700 грн.  Усього  за    2011  рік  витрати  на  ремонтно‐будівельні  роботи  по  Новому  навчальному корпусу склали 50645 грн.    2012 РІК   

До нового  навчального  року  виконано  капітальний  ремонт  їдальні,  кухні,  підсобних приміщень буфету Нового корпусу НУК.   Витрати на матеріали (без урахування обладнання і меблів) склали 6532 грн.   

Буфет Нового корпусу НУК  157   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2013 РІК   

За рахунок коштів кафедри виконано ремонтні роботи в лаб. 27в.      8.3.3. СТАРИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУС    2008 РІК   

У листопаді  2008  року  були  штукатурні  роботи  по  дворовому  фасаду  корпусу   в районі ауд. № 46, 47.  Витрати на матеріали склали 563 грн.   

2009 РІК   

По СНК була прийнята програма ремонту частини покрівлі корпусу із залученням  підрядних організацій.  Виконано наступні роботи:  ƒ капітальний ремонт ауд. № 50, 74а, 86, коридора 2‐го поверху правого крила –  413 м2 загальної площі;  ƒ ремонт приміщень типографії із заміною 4 віконних блоків;  ƒ поточний  ремонт  аудиторного  фонду,  кабінетів,  лабораторій  та  приміщень  загального користування – 16 приміщень;  ƒ улаштування перекриття над ауд. М‐8 – 111 м2 (підрядна організація);  ƒ улаштування  підшивної  стелі  по  металевому  каркасу  в  ауд.  №  111  (підрядна  організація);  ƒ часткова заміна водостічних труб та жолобів 14 пог. м (підрядна організація);  ƒ капремонт  конструктивних  елементів  покрівлі  з  улаштуванням  нової  покрівлі   з профнастилу над ауд. М7–М10 – 540 м2 та заміна частини покрівлі над ауд. № 74а –   51 м2;  ƒ роботи з благоустрою внутрішнього двору – 15 м2 асфальтобетонного покриття  (підрядна організація).  Витрати на будівельні матеріали по роботах, виконаних господарчим способом,  склали 17728 грн.  Підрядних робіт виконано на суму 263018,4 грн.    2010 РІК   

Виконано: ƒ капітальний  ремонт  кабінетів  дирекції,  №  55а,  б,  в,  аудиторій  №  79,  84  (загальна площа 149 м2), поточний ремонт аудиторій № 57 і 103, коридора цокольного  поверху, частковий ремонт системи опалення та водопостачання;  ƒ капітальний ремонт лабораторії № 18.  Витрати  на  ремонтно‐будівельні  роботи  склали  8069  грн  (без  урахування  витрат на лаб. № 18). 

158  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Деканат Машинобудівного інституту після ремонту     

Кімната переговорів Машинобудівного інституту після ремонту 

159  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Приміщення кафедри у Старому корпусі після ремонту      2011 РІК   

Виконано: ƒ капітальний ремонт лабораторій № 18‐1, 18‐3,  18‐4, які плануються як показові  за  науковим  напрямком  «Підводна  техніка»,  частини  лабораторії  №  18:  улаштування  підвісних  стель  із  гіпсокартону  загальною  площею  80,2  м2  на  суму  1483  грн,  шпаклювання  та  водоемульсійне  фарбування  стелі  і  стін  площею    231  м2  на  суму   2900 грн, улаштування підлоги з плит OSB  площею 27,2 м2 на суму 1420 грн, покриття  підлог лінолеумом площею 59 м2, на суму 3245 грн, олійне фарбування вікон площею  52 м2, улаштування плінтусів ПВХ – 59 пог. м на суму 1700 грн;  ƒ капітально  відремонтовано  2  санвузли  правого  крила;  виконано  заміну  віконних та дверних блоків загальною площею 29,5 м2 на металопластикові на загальну  суму  35502  грн,  ремонт  штукатурки  стін  –  51  м2,  шпаклювання  та  водоемульсійне  фарбування стелі і стін площею 144 м2 на суму 2600 грн, облицювання стін та підлоги  керамічною  плиткою  –  153  м2  на  суму  9200  грн;  встановлено  нові  сантехприлади,  виготовлено нові металеві каркаси кабін.  Усього  витрати  на  матеріали  для  виконання  ремонтно‐будівельних  робіт  по  корпусу склали  28702 грн (з урахування металопластикової конструкції – 64204 грн).  

160  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Комп'ютерний клас у Старому корпусі НУК після ремонту    2012 РІК   

На початку року завершено роботи з ремонту ауд. № 72, також за рахунок коштів  кафедр виконано ремонт приміщень деканату (ауд. № 57а), ауд. № 24, 72, 77, 80, 85.    2013 РІК   

За рахунок коштів кафедр виконано ремонт аудиторій № 47, 77, 83.     8.3.4. ГУРТОЖИТОК № 1, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 11    2008 РІК    

Розпочато роботи з капітального ремонту силами ремонтно‐будівельної дільниці  університету студентських блоків № 1317–1322 із заміною віконно‐балконних блоків на  металопластикові. За грудень 2008 року витрати на метаріали склали 23959 грн. Також  виконано  роботи  з  поточного  ремонту  коридора  5‐го  поверху  північного  крила  студентських блоків № 102, 103, 105 та адміністративного приміщення 119б.  Слід  відмітити,  що  до  2008  року  для  виконання  капітального  ремонту  студентських блоків у гуртожитку № 1 університет наймав підрядні організації і витрати  університету по поточному блоку були в 2,5–3 рази більшими. Кваліфікація працівників  ремонтно‐будівельної  дільниці  університету  не  дозволяла  виконувати  такі  роботи,  як  шпаклювання стін, облицювання стін і підлог керамічною плиткою тощо.    2009 РІК   

Завершено капремонт  7  студентських  житлових  блоків  загальною  площею   231 м , а також виконано:  ƒ поточний ремонт санвузлів студентських блоків – 13 шт.;  ƒ ремонт коридорів та холу 12‐го поверху загальною площею 176 м2;  2

161  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ƒ поточний ремонт буфету та приміщень загального користування – 21 шт.;  ƒ сантехнічні  роботи  із  заміни  трубопроводів  водопостачання  та  каналізації  житлових блоків (силами штатних співробітників гуртожитку);  ƒ заміну  трубного  теплообмінника  з  установленням  2  фільтрів  та  заміною  трубопроводу  Д108  мм  –  42  м  для  гарячого  водопостачання  (підрядна  організація)  на  суму 42103,2 грн;  ƒ електромонтажні  роботи  у  ТП  615  (ремонт  високовольтної  кабельної  перемички  та  низьковольтної  панелі  щита  освітлення,  пусконалагоджувальні  роботи  (підрядна  організація)  на  суму  20110,8  грн,  заміна  автоматичного  вимикача  на  вводі   600 А).  Усього за 2009 рік витрати на матеріали склали 67072 грн.  Підрядних робіт виконано на суму 62214 грн.    2010 РІК   

Виконано:   ƒ поточний ремонт буфету з обшиванням стін вагонкою;  ƒ ремонт рулонної покрівлі над тамбуром входу;  ƒ у  12  житлових  блоках  зроблено  часткову  заміну  трубопроводів  холодного  та  гарячого водопостачання і каналізації;  ƒ у 5 блоках зроблено поточний ремонт оздоблення санвузлів, заміну піддонів,  сантехприладів;  ƒ силами  штатних  співробітників  у  гуртожитку  виконано  ремонт  трубопроводів  обв'язки бойлера;  ƒ часткову  заміну  електропроводки  та  електроустановних  виробів   у 20 студентських блоках.  Підрядною організацією були виконані роботи з промивки зовнішньої каналізації  гуртожитку № 1.  Витрати на ремонтно‐будівельні роботи склали 15795 грн.   

Буфет НУК у гуртожитку № 1 

162  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Буфет НУК у гуртожитку № 1    2011 РІК   

Виконано: ƒ капітальний  ремонт  7  студентських  блоків  північного  крила  5‐го  поверху:  шпаклювання  та  водоемульсійне  фарбування  стель  і  стін  –  881  м2,  улаштування  покриття  підлоги  з  лінолеуму  –  231,3  м2,  облицювання  стін  і  підлоги  керамічною  плиткою – 112,6 м2, заміну водопровідної та каналізаційної мереж і сантехприладів;  ƒ поточний ремонт коридора 5‐го поверху північного крила;  ƒ ремонт  приміщення  Студентської  ради,  адміністративних  приміщень  1‐го  поверху, поточний ремонт 5 студентських блоків;  ƒ у  8  студентських  блоках  виконано  заміну  піддонів,  у  19  блоках  –  сантехприладів;  ƒ у  14  студентських  блоках  виконано  часткову  заміну  трубопроводів  холодного  та гарячого водопостачання і каналізації;  ƒ підрядна  організація  виконала  ремонт  рулонної  покрівлі  площею  1150  м2  на  суму 99645 грн;  ƒ заміну  дверей  вхідного  тамбуру  та  вікон  холу  1‐го  поверху  на  металопластикові.  Витрати на ремонтно‐будівельні роботи по гуртожитку № 1 склали  164345 грн.     2012 РІК   

На початку  січня  були  завершені  роботи  з  капітального  ремонту  студентських  блоків 5‐го поверху північного крила для іноземних студентів – блоки № 519, 520, 521,  522, у жовтні розпочаті роботи з капітального ремонту 6 студентських блоків західного  крила  5‐го  поверху  №  509–514  також  для  іноземних  студентів.  На  сьогодні  блоки   №  512–514  відремонтовані  повністю,  а  в  блоках  №  509–511  виконуються  ремонтні  роботи (готовність 70 %).  163   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Виконані  такі  об’єми  робіт:  штукатурення  стін  –  239  м2,  шпаклювання  та  водоемульсійне  фарбування  стель  і  стін  –  900  м2,  заміна  дверних  блоків  –  39  шт.,  облицювання  стін  і  підлоги  в  санвузлах  –  118  м2,  улаштування  покриття  підлоги   з лінолеуму – 140 м2, плінтусу – 164 пог. м, наличників – 306 пог. м.  Виконані роботи з ремонту буфету 1‐го поверху із заміною віконних та балконних  блоків  на  металопластикові,  коридора  північного  крила  1‐го  поверху,  тамбура  центрального  входу.  Також  замінено  на  металопластикові  дверні  і  віконні  блоки  вестибюлю 1‐го поверху гуртожитку.   Витрати на матеріали (без урахування металопласту) склали 60747 грн.    2013 РІК   

Виконано капітальний ремонт 3 студентських блоків західного крила № 509–511:  штукатурення  стін  і  стель  –  69  м2,  шпаклювання  та  водоемульсійне  фарбування  стель   і стін – 371 м2, облицювання стін і підлоги керамічною плиткою – 51 м2, заміна дверних  блоків  –  18  шт.,  плінтусу  –  107  пог.  м,  улаштування  наличників  –  139  пог.  м,  заміна  санітарно‐технологічних  приладів  –  9  од.,  кранів,  змішувачів  душових  –  6  од.,  заміна  електромережі – 370 м, світильників – 22 шт., електроустановних приладів – 27 од.  Витрати на матеріали склали 40726 грн.   

8.3.5. ГУРТОЖИТОК № 2, ВУЛ. БУЗНИКА, 3   

2008 РІК   

У листопаді–грудні  2008  року  були  виконані  роботи  з  поточного  ремонту  двох  сходових  кліток  з  1‐го  до  5‐го  поверху  і  капітальний  ремонт  санвузла  3‐го  поверху  із  заміною сантехніки, облицювання стін і підлоги керамічною плиткою.    2009 РІК   

Виконано: ƒ поточний  ремонт  приміщень  загального  користування  2‐го–5‐го  поверхів  –   18 приміщень;  ƒ частковий ремонт підвалу;  ƒ ремонт  системи  опалення,  водопостачання  та  каналізації  Д110  мм  –7  м,   Д50 мм – 3 м, Д32 мм – 50 м;  ƒ заміну  автоматичних  вимикачів  в  електрощитах  1‐го,  3‐го–5‐го  поверхів  –   48 шт.;  ƒ заміну зовнішньої електромережі від трансформаторної підстанції до щитової  підвалу з проводу АПВ50 – 110 м;  ƒ заміну 3 трансформаторів струму.  Усього за 2009 рік витрати на ремонтно‐будівельні матеріали склали 3874 грн.    2010 РІК   

Виконано поточний  ремонт  коридорів  та  сходових  кліток  4‐го  і  5‐го  поверхів,  кухонь, умивальників та санвузлів, підвального приміщення.  Витрати на ремонтно‐будівельні роботи склали 1248 грн.  164   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2011 РІК   

Було виконано  поточний  ремонт  2  сходових  кліток:  вапняне  фарбування  стель,  олійне фарбування стін, підвіконь, дверей та інші роботи на суму 1231 грн.   

2013 РІК   

Виконано: ƒ ремонт коридора 4‐го поверху;    ƒ ремонт  підлоги  коридора  1‐го  поверху  –  ліквідовано  просідання  підлоги  площею 7 м2 на глибину до 25 см;  ƒ заміну  віконних  та  дверних  блоків  тамбура  центрального  входу  на  металопластикові.  Витрати на матеріали склали 477 грн + вартість металопласту.   

8.3.6. ЖИТЛОВИЙ ФОНД, ВУЛ. РАДІСНА, 27   

2009 РІК   

Виконано заміну  аварійної  ділянки  трубопроводу  каналізації  Д110  мм  у  підвалі   3‐поверхового будинку – 7 м.  Усього витрати на матеріали склали 163 грн.   

2010 РІК    

Виконано частковий  ремонт  шиферної  покрівлі  3‐поверхового  житлового  будинку.   

8.3.7. КОТЕЛЬНІ НУК   

Котельня № 1, просп. Героїв Сталінграда, 9    

2008 РІК   

Виконано заміну  дільниці  каналізаційного  трубопроводу  в  районі  фільтрів  хімводоочищення.  Витрати на матеріали склали 163 грн.   

Котельня № 2, вул. Бузника, 3    

2008 РІК   

Виконано поточний ремонт машинного залу на суму 104 грн.    2009 РІК   

Виконано: ƒ пусконалагоджувальні роботи (підрядна організація);  ƒ часткову заміну трубопроводу теплотраси від котельні № 2 до гуртожитку № 2  Д159 мм – 5 м.  Усього  затрати  на  матеріали  по  роботах,  виконаних  господарчим  способом,  склали 367 грн.  165   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  8.3.8. БАЗИ ВІДПОЧИНКУ 

СОТ «Корабел», с. Коблеве    

2010 РІК   

У 2010 році була прийнята програма проведення капітального ремонту корпусів  та  місць  загального  користування  табору  для  покращення  умов  відпочинку  студентів   і співробітників університету.  Виконано наступні роботи:  ƒ 3‐поверховий  спальний  корпус  –  капітальний  ремонт  житлових  блоків  із  заміною  вітражів  на  металопластикові,  встановлення  нових  сантехприладів,  душових  кабін. По 2‐му і 3‐му поверхах роботи були зробленні на 100 %, по 1‐му – на 50 %;  ƒ 2‐поверховий  корпус  –  ремонт  кімнат  та  коридора  2‐го  поверху  (заміна  шпалер, лінолеумового покриття підлоги).  У  всіх  кімнатах  обладнані  санвузли.  База  була  підготовлена  до  літнього  оздоровчого сезону.  Усього  по  СОТ  «Корабел»  витрати  на  ремонтно‐будівельні  роботи  склали   204707 грн (без витрат на 2‐поверховий корпус).    2011 РІК   

У 3‐поверховому  спальному  корпусі  відремонтована  сходова  клітка,  завершені  роботи  з  капітального  ремонту  житлових  блоків  1‐го  поверху:  виконано  шпаклювання  та  водоемульсійне  фарбування  стін  і  стель  загальною  площею  802  м2,  улаштування  покриття  підлоги  з  лінолеуму  площею  145,5  м2,  олійне  фарбування  дверних  блоків  площею 115 м2.  Виконано покриття ґанку з керамічної плитки площею 9,6 м2.  Капітально  відремонтована  душова  та  території  табору:  зроблено  ремонт  штукатурки стін 68 м2, облицювання стін і підлоги керамічною плиткою площею 80,6 м2,  улаштування нової металевої покрівлі з оцинкованого профілю.  По блок‐веранді виконано вапняне фарбування стін і стель у кімнатах загальною  площею 906 м2, також утеплення зовнішніх стін і підлоги блоків № 17–19, в яких мешкає  обслуговуючий персонал табору.  Розпочато роботи з капітального ремонту вбиральні.  Табір був підготовлений до літнього оздоровчого сезону.  Витрати на ремонтно‐будівельні роботи по СОТ «Корабел» склали 69200 грн.    2012 РІК   

Значні об’єми робіт виконано по СОТ «Корабел».  Виконано ремонт блок‐веранди із заміною 17 дверних та 21 віконного блоків на  металопластикові,  вапняне  фарбування  всіх  кімнат  та  фасаду  блок‐веранди  загальною  площею 1083 м2, в усіх блоках укладено нове лінолеумове покриття загальною площею  355,4 м2. Також капітально відремонтовано дворовий туалет – стара шиферна покрівля  замінена  новою  металевою  з  профнастилу,  по  внутрішніх  роботах  виконано  штукатурних  робіт  понад  40  м2,  шпаклювання  та  водоемульсійне  фарбування  стін  –   166   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  34  м2,  облицювання  стін  керамічною  плиткою  –  64  м2,  покриття  підлоги  керамічною  плиткою  –  26,6  м2,  облицювання  стелі  вагонкою  –  36  м2.  Установлено  нові  сантехприлади, виконано ремонт фасаду.  Витрати  на  матеріали  по  СОТ  «Корабел»  (без  урахування  сантехнічних  робіт)  склали 111552 грн.   

Б/в «Акваторія», м. Очаків   

2010 РІК   

Виконано: ƒ роботи  з  капітального  ремонту  дворового  туалету  з  облицюванням  фасаду  вагонкою,  внутрішніх  стін  –  керамічною  глазурованою  плиткою  і  пластиком,  улаштування покриття підлоги з керамічної плитки та покрівлі з металочерепиці;  ƒ поточний ремонт спальних кімнат.  База була підготовлена до літнього оздоровчого сезону.   Витрати на ремонтно‐будівельні роботи склали 16743 грн.    2011–2012 РОКИ   

База була підготовлена до літнього оздоровчого сезону.    8.3.9. ОСНОВНІ РОБОТИ, ВИКОНАНІ НА ВОДНОСПОРТИВНІЙ СТАНЦІЇ ТА СКЛАДАХ НУК   

Водноспортивна станція, вул. Спортивна, 3   

2009 РІК   

У 2009 році була відновлена кам’яна огорожа довжиною 53 м із встановленням  нових металевих ґрат – 46 м2.  Усього витрати на ремонтно‐будівельні роботи склали 6423 грн.    2011 РІК   

Штатними працівниками  виконано  ремонт  рулонної  покрівлі  майстерні  та  інші  роботи по утриманню водної станції – 1532 грн.   

Склади НУК, просп. Героїв Сталінграда, 9в   

У 2009–2013 роках виконувалися роботи з поточного ремонту адміністративних  приміщень та покрівлі складів № 5, 6 окремими місцями.    8.3.10. ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 9А   

2011 РІК   

Капітально відремонтоване  студентське  кафе  «Камбуз»  загальною  площею   160  м .  Виконано  значний  обсяг  робіт:  повністю  замінене  оздоблення  стелі  та  стін  як   у залі, так і в підсобних приміщеннях (кухні, приміщенні для миття посуду, роздягальні   і  санвузлі  для  персоналу).  Виконано  заміну  віконних  блоків  на  металопластикові  2

167  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  площею  28,2  м2,  заміну  трьох  старих  дверних  блоків  на  нові  на  суму  1200  грн,  облицювання  керамічною  плиткою    стін  і  підлоги  підсобних  приміщень  –  172,3  м2  на  суму  11560  грн,  шпаклювання  та  водоемульсійне  фарбування  стелі  і  стін  площею   421 м2 на суму 5980 грн, шліфування мозаїчної підлоги їдальні площею 106 м2.  Витрати  на  ремонтно‐будівельні  роботи  по  Гуманітарному  інституту  склали  21455 грн (без урахування металопластикових вікон).    2013 РІК   

За кошти  кафедр  теоретичних  основ  олімпійського  та  професійного  спорту  виконано капітальний ремонт навчальної аудиторії № 12.          


9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  9.1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВО‐ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ     Рік 

№ з/п    I   

        2.7  III 

3.1

IV  4.1  4.2  4.3  4.4 

4.5 4.6  V  5.1  5.2  5.3  5.4 

5.5 VI  6.1  6.2   

Показник

2008

2009

Надходження       Загальний обсяг держбюджет‐ 47700,9  54909,3  63055,8  ного фінансування (тис. грн)  Загальний обсяг надходження  коштів спеціального фонду  28397,2  32005,8  34525,5  (тис. грн)  Кошти, отримані за навчання на  27095,3  30224,7  29817,1  основних факультетах  Гуртожитки, бази відпочинку,  161,0  174,4  2272,0  видавництво  Оренда  87,5  94,8  149,5  Наука  613,5  1140,2  848,9  Благодійні внески  418,5  332,8  1404,3  Інші надходження  21,4  38,9  33,7  Загальний обсяг фінансування  (загального і спеціального  76098,1  86915,1  97581,3  фондів)  Співвідношення фінансування  загального фонду до загальної  62,7  63,2  64,6  суми всіх надходжень, %  Видатки        Загальний державний фонд  47030,1  54808,0  62676,0  (тис. грн)  Оплата праці працівників  29276,6  31614,5  34926,6  бюджетних установ  Стипендії  13623,3  18785,3  21632,1  Комунальні послуги  3011,9  3448,5  5004,1  Утримання ВНЗ та інші (облад‐ нання, матеріали, відрядження,  670,7  959,7  1113,2  видавнича діяльність та ін.)  Капітальний ремонт  447,6  0,0  0,0  Будівництво бібліотеки        Спеціальний фонд університету  28279,8  28949,1  36078,7  (тис. грн)  Оплата праці працівників  22759,5  22387,3  26491,1  бюджетних установ  Стипендії та інші трансферти  21,4  3,0  17,8  населенню  Комунальні послуги  1211,6  1469,7  2326,5  Утримання ВНЗ та інші (облад‐ нання, матеріали, відрядження,  4040,2  4275,0  6487,4  видавнича діяльність та ін.)  Капітальний ремонт, капітальне  247,1  814,1  755,9  будівництво  Одержано безоплатно основних  182088,0 258120,95 119298,43 засобів, ТМЦ та послуг, зокрема  Комп’ютерна техніка  130305,0 92268,0  174914,0 Оргтехніка  13758,0  14154,0  42901,0   

171  

2010

2011

2012

2013 (6 міс.)   

74576,9

88765,8

49776,1

44936,2

44895,6

17465,9

37635,6

36631,2

15551,7

3391,9

4716,6

1232,0

174,7 2803,3  874,0  56,7 

125,4 2691,4  688,1  42,9 

94,0 299,4  247,5  40,5 

119513,1 133661,4  67242,0 

62,4

66,.4

74,0

75182,9

88807,9

49767,6

42481,2

53871,6

32851,6

27957,2 2599,0 

28858, 3451,2 

14943, 782,8 

2145,5

2626,6

1189,5

0,0  

0,0  

0,0  

47972,3

45274,4

19179,4

34627,1

33420,5

13316,9

11,0

30,6

35,5

3200,7

4121,7

3567,6

9994,5

6780,1

2259,4

139,0

921,5

0,0

702111,97 471295,08  170470,0 297977,0  128268,0  46245,0  36800,0  16475,0  6800,0   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Продовж. таблиці  №  з/п  6.3  6.4  6.5       

Показник 2008  Меблі  Обладнання та інвентар  Література  Легковий автотранспорт  Білизна 

Рік

37025,0       

2009

2010

21068,0 20041,0  81278,0  809778,0 12889,0  16780,0         

20122013 (6 міс.)  55808,0  46996,0  74482,0  117408,0  43568,0  36303,0          2011 

2013 (6 міс.)  8108,0  71260,0  12553,0     


10. СОЦІАЛЬНА СФЕРА


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  10.1. ЗАГАЛЬНА  ІНФ0РМАЦІЯ   

За звітний  період  адміністрація  НУК  разом  з  профспілковим  комітетом  провела  значну  роботу  щодо  забезпечення  соціального  захисту  працівників  університету,  створення  відповідних  умов  для  праці  та  відпочинку.  Так,  у  2011  році  НУК  отримав  нагороду «European Quality Award», що підтверджує високий рівень та рейтинг нашого  вузу в європейському навчальному просторі.   

Доповідь ректора НУК Рижкова С.С. про отримання нагороди   «European Quality Award», 2011 рік   

Основним документом,  що  забезпечує  соціальний  захист  працюючих,  є Колективний договір, який розглядається і приймається кожного року на Конференції  трудового  колективу  університету.  Остання  конференція  з  прийняття  Колективного  договору  на  2013  рік  відбулася  29  грудня  2012  року.  В  Колективному  договорі  встановлені  терміни  виплати  заробітної  плати  і  порядок  виплати  надбавок,  премій,  матеріальної  допомоги,  передбачені  додаткові  відпустки,  врегульовані  питання  робочого  часу,  навчального  навантаження,  містяться  інші  норми,  спрямовані  на  покращення  соціально‐економічного  стану  працівників  університету.  Так,  згідно  з  Колективним  договором  адміністрація  за  період  з  2008  по  2012  роки  відрахувала  профспілковому комітету на культурно‐масову, спортивно‐оздоровчу роботу та роботу  по  створенню  належних  соціально‐побутових  умов  для  праці  та  відпочинку  співробітників університету 769 838 грн.   Складовою  частиною  Колективного  договору  є  «Положення  про  порядок  встановлення  та  надання  працівникам  університету  надбавок,  доплат,  матеріальних  допомог,  премій  та  інших  грошових  винагород»,  яке  переглядається  і  затверджується  кожного  року  на  Конференції  трудового  колективу  університету.  Згідно  з  цим  Положенням  установлена  винагорода  працівникам  університету  за  захист  175   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  кандидатської  дисертації  –  4000  грн,  докторської  –  10000  грн,  а  аспірантам  та  докторантам  (віком  відповідно  до  30  та  40  років)  за  достроковий  захист  дисертацій  встановлена винагорода у розмірі 8000 грн та 20000 грн відповідно. За звітний період  на  ці  цілі  було  витрачено  202  500  грн.  При  досягненні  пенсійного  віку  всі  працівники  університету  отримують  винагороду  у  розмірі  30  грн  за  кожний  відпрацьований  в університеті рік. У 2009–2012 роках вони отримали 115 408 грн.  Кожний працівник університету має право при клопотанні профкому один раз на  рік  на  отримання  матеріальної  допомоги  в  розмірі,  що  не  перевищує  його  посадовий  оклад.  Тільки  в  2012  році  для  вирішення  соціально‐побутових  питань  була  видана  матеріальна допомога на суму 556 046 грн.  Для відзначення працівників, які досягли значних успіхів в організації навчальної,  науково‐методичної,  науково‐дослідної  та  адміністративно‐господарської  роботи,  у  2010  році  була  встановлена  вища  відзнака  університету  «За  заслуги».  Штатні  працівники  університету,  які  нагороджені  цією  відзнакою,  згідно  з  Колективним  договором  отримують  щомісячно  грошову  винагороду  у  розмірі  10  %  від  посадового  окладу.  За  2010–2013  роки  вона  склала  135  967  грн.  Колективний  договір  передбачає   й інші пільги, направлені на забезпечення продуктивної праці та відпочинку викладачів  і співробітників університету.  Велику увагу адміністрація та профспілковий комітет приділяють оздоровленню  працівників  і  студентів  університету.  До  їх  послуг  спортивно‐оздоровчий  табір  «Корабел»  (с.  Коблеве)  та  база  відпочинку  «Акваторія»  (м.  Очаків).  За  звітний  період  проведено  капітальний  ремонт  баз  відпочинку,  створено  всі  умови  для  оздоровлення  працівників  і  студентів.  За  ініціативою  ректора  в  університеті  успішно  виконується  програма  «Бази  відпочинку  –  для  працівників  та  студентів».  Тільки  за  2009–2012  роки  у  спортивно‐оздоровчому  таборі  «Корабел»  і  на  базі  «Акваторія»  відпочили  більше  1500  співробітників  та  членів  їх  сімей.  При  цьому  пільгова  вартість  путівок  для  працівників університету становить 50 % від повної вартості, а діти працівників віком до  10 років відпочивають безкоштовно. Протягом 2009–2012 років на здешевлення путівок  для працівників університету адміністрація витратила більше 300000 грн.  Значна  кількість  заходів  проводиться  адміністрацією  та  профспілковим  комітетом  по  відзначенню  святкових  днів,  ювілеїв  кафедр,  підрозділів,  визначних  досягнень  учених  університету.  Вже  стало  доброю  традицією  проведення  урочистих  засідань  Вченої  ради,  зборів  колективів,  інших  заходів,  присвячених  цим  подіям.  З  великим  успіхом  пройшло  святкування  у  2010  році  90‐річчя  університету,  яке  відбулося  у  приміщенні  Миколаївського  академічного  театру  драми  та  музичної  комедії. З ювілеєм колектив університету привітав Президент України В.Ф. Янукович.  У  звітному  періоді  вперше  за  багато  років  була  вирішена  проблема  організації  харчування працівників та студентів університету. У січні 2011 року наказом ректора був  створений  університетський  студентський  комплекс  харчування  «Камбуз».  Це  дало  можливість  відмовитись  від  послуг  орендаторів  і  організувати  харчування  власними  силами  з  запрошенням  на  роботу  висококваліфікованих  професійних  працівників.  Починаючи  з  2011  року,  капітально  відремонтовані  приміщення  кухні  та  оснащені  сучасним  обладнанням  і  меблями  кафе  Гуманітарного  інституту,  студентське  міжнародне  кафе  на  другому  поверсі  в  Головному  корпусі,  кафе  в  Новому  корпусі  та  кафе–кают‐компанію в гуртожитку № 1.  176   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Засідання Вченої ради НУК за участю голови Миколаївської обласної ради  Дятлова Ігоря Сергійовича 

За звітний період кожного року проводилися Дні театрів в університеті, святкові  вечори,  присвячені  Міжнародному  жіночому  дню  та  Новому  року  в  муздрамтеатрі,  вечори  відпочинку  в  капітально  відремонтованій  актовій  залі  університету.  До  Новорічних  свят  усі  колективи  підрозділів  університету  безкоштовно  отримують  солодощі та шампанське, а діти працівників – безкоштовні новорічні подарунки. Тільки  на  їх  придбання  було  виділено  75000  грн.  Уже  традиційно  в  день  Міжнародного  жіночого  свята  кожна  жінка,  а  їх  в  університеті  більше  800  осіб,  отримує  святковий  подарунок від адміністрації та профспілкового комітету. Протягом 2009–2013 років на ці  цілі було витрачено 98000 грн.  За звітний період була проведена значна робота по створенню відповідних умов  праці  для  співробітників  університету.  Виконано  великий  обсяг  робіт  у  приміщеннях  кафедр,  підрозділів,  капітально  відремонтовано  спортивний  та  актовий  зали,  туалети   в  усіх  корпусах  університету.  До  послуг  працівників  медичні  пункти,  відділення  банку,  кімнати  відпочинку,  музична  вітальня  і  багато  інших  об’єктів,  що  забезпечують  виконання ними поставлених перед університетом завдань.  Виконанню  цих  завдань  сприяє  також  і  значна  спортивно‐масова  робота.   Вже  48  років  поспіль  університет  проводить  Спартакіаду  серед  професорсько‐ викладацького  складу  та  співробітників.  У  2012  році  чергова  Спартакіада  пройшла   з  7  видів  спорту.  В  ній  взяли  участь  224  працівники  університету  на  чолі  з  ректором,  майстром спорту С.С. Рижковим. У вузі працюють спортивні секції з різних видів спорту.  Згідно  з  Колективним  договором  усі  спортивні  зали  і  майданчики  для  працівників  університету надаються безкоштовно.  177   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Підводячи  підсумки  роботи,  виконаної  адміністрацією  за  звітний  період  у  соціальній  сфері,  можна  зробити  висновок,  що  стратегічні  завдання,  які  визначені  «Концепцією  розвитку  НУК  на  2009–2012  роки»  по  перетворенню  нашого  вузу  на  сучасний  університет  Європейського  типу  з  розвиненою  матеріальною  базою,  успішно  виконуються.  У  2012  році,  як  і  у  попередні  роки,  з  великим  успіхом  пройшла  традиційна  парусна  регата  університету  на  кубок  адмірала  Макарова.  У  святі  вітрильного  спорту  взяли  участь  більше  50  вітрильних  суден  з  усіх  спортивних  клубів  Миколаєва.   Спортивні  команди  викладачів  і  співробітників  є  активними  учасниками  та  переможцями спортивних змагань усіх рівнів і є одними з кращих у місті Миколаєві та  області.     10.2. СПОРТИВНО‐ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «КОРАБЕЛ»   

Спортивно‐оздоровчий комплекс  «Корабел»  було  засновано  в  1967  році.  До  складу комплексу входять 3 корпуси, їдальня, кафе‐бар, спортивні і дитячі майданчики,  альтанки та прекрасний пляж.  Можливості комплексу:  ƒ літній відпочинок для викладачів та співробітників університету;  ƒ літній відпочинок для студентів;  ƒ незабутні уік‐енди;  ƒ проведення різноманітних конференцій та заходів;  ƒ І корпус (люкс) – для викладачів та співробітників (80 місць);  ƒ ІІ корпус (блок‐веранда) – для студентів (59 місць);  ƒ ІІІ корпус – для викладачів та співробітників (39 місць).   

Головний корпус спортивно‐оздоровчого комплексу «Корабел» 

178  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Пляж спортивно‐оздоровчого комплексу «Корабел» 

 

Волейбольний майданчик спортивно‐оздоровчого комплексу «Корабел»   

179  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Їдальня спортивно‐оздоровчого комплексу «Корабел»     

Кімната «люкс» спортивно‐оздоровчого комплексу «Корабел»   

180  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Туалетна кімната номеру «люкс» спортивно‐оздоровчого комплексу «Корабел» 

  10.3. МУЗЕЙ АДМІРАЛА МАКАРОВА   

Невід'ємною частиною  навчально‐виховного  процесу  при  Національному  університеті  кораблебудування  є  робота  Музею  адмірала  Макарова,  створеного  у 1949 році за ініціативою Вченої ради Миколаївського кораблебудівного інституту (таку  назву  мав  навчальний  заклад  на  той  час)  і  який  по  праву  можна  вважати  одним  з найстаріших  музеїв при навчальних закладах України.  Загальна  площа  музею  становить  136  м2.  На  ній  відтворено  експозицію  музею,  що складається з двох розділів:   1.  «Адмірал  С.  Макаров  –  видатний  флотоводець,  учений,  кораблебудівник,  полярний дослідник …».   2. «Продовжуючи традиції адмірала Макарова».  Загальна кількість одиниць зберігання – 498 за темою експозиційних підрозділів  Музею адмірала С. Макарова.   Крім  того,  у  фондосховищі  музею  зберігається  понад  1400  експонатів  за  темою  «Історія  Миколаївського  кораблебудівного  інституту  –  Національного  університету  кораблебудування»  (розпочато  роботу  по  складанню  уніфікованих  паспортів  майбутнього Музею історії навчального закладу).  За  час  роботи  (табл.  10.1)  музей  прийняв  понад  100  тисяч  відвідувачів,  а з 2011 року віртуальну екскурсію по Музею адмірала Макарова можна здійснити на  офіційному  сайті  університету.  У  першому  семестрі  всі  студенти  1  курсу  за  графіком,  181   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  складеним  деканатами,  відвідують  разом  з  кураторами  Музей  університету,  знайомляться з його експозиціями, а також з кращими традиціями вузу.    Таблиця 10.1. Дані про роботу Музею адмірала Макарова   Основні відомості  Кількість відвідувачів  Кількість екскурсій  Кількість заходів   Кількість зібраних оригіналь‐ них експонатів 

2008–2009 1380  58  2 

2009–2010 1320  58  2 

68

64

Навчальні роки  2010–2011  2011–2012  1420  1396  58  58  2  2  57 

64

2012–2013 1548  60  2  70 

У  2011  році  побачила  світ  книга  «Имени  адмирала.  Университет.  Музей.  Фонд  ценной  книги»,  що  розповідає  про  історію  створення  Національного  університету  кораблебудування,  Музею  адмірала  Макарова  при  цьому  навчальному  закладі,  його  експозицію  та  колекцію  рідкісних  книг  і  журнальних  збірок  з  історії  судноплавства  та  флоту, зібраних співробітниками музею у 70‐ті роки ХХ ст.   

Книга про Музей імені адмірала Макарова 

182  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Найбільш  резонансним  культурним  заходом  з  проведених  у  музеї  за  останній  час  по  праву  можна  вважати  науково‐практичну  конференцію,  присвячену  двом  ювілеям:  160‐річчю  з  дня  народження  адмірала  Макарова  та  60‐річчю  з  нагоди   створення  музею.  Кульмінацією  цього  заходу,  що  зібрав  багатьох  випускників  навчального закладу різних років навчання, стала процедура спецпогашення  конвертів,  виготовлених до ювілею адмірала С. Макарова.   До цієї події керівництво університету сумісно з  дирекцією Укрпошти виготовило  «Власну  марку»,  присвячену  також  60‐й  річниці  створення  Музею  адмірала  С. Макарова, яка вже стала філателістичним раритетом.  Робота  музею  неодноразово  була  відзначена  дипломами  та  грамотами.  Музей  неодноразово  займав  перші  місця  в  конкурсах,  які  проводив  міський  відділ  культури  серед  громадських  музеїв.  До  60‐річчя  створення  музею  він  був  нагороджений  ювілейною Макарівською медаллю (Росія).   Серед  багатьох  іноземних  гостей  університету,  що  відвідали  наш  музей,  слід  виділити делегацію викладачів Військово‐морської академії США, які поділилися своїм  практичним досвідом використання фактів біографії адмірала Макарова в навчальному  процесі  академії.  Особливо  приємною  подією  стала  висока  оцінка  роботи  музею  від   фахівців архівної справи – наукових співробітників Військово‐морського архіву Росії, які  ознайомилися з експозицією музею навесні 2013 р.    10.4. ГАЗЕТА «КОРАБЛЕБУДІВНИК»   

Розвитку естетичних  почуттів,  смаків  та  поглядів  сприяє  підготовка  студентами   і  викладачами  публікацій  та  випуск  газети  «Кораблебудівник»,  а  також  поздоровлень  студентів  і  працівників  університету  зі  святами.  В  газеті  висвітлюються  визначні  події  інститутів,  факультетів,  кафедр  та  університету  в  цілому,  розміщуються  статті  з  історії  України, інформація про навчання, працевлаштування тощо. Газета «Кораблебудівник»  інформує читачів про культурне дозвілля, спортивні змагання, конференції, відзначення  та  нагородження  співробітників  і  студентів  НУК.  Зі  сторінок  газети  можна  дізнатися   не  тільки  про  найважливіші  події  з  життя  університету,  а  й  привітати  ювіляра,  дати  оголошення, дізнатися репертуар театрів міста тощо.  Газета  «Кораблебудівник»  –  видання  Трудового  колективу  НУК  –  єдине  друковане видання серед ВНЗ м. Миколаєва, що виходить регулярно.  Наша  газета  працює  на  користь  університету  з  1931  року.  За  звітні  5  років  побачили світ 78 номерів газети, не враховуючи додатків. Окрім вже традиційно чорно‐ білих  поточних  номерів  газети,  готуються  кольорові  спецвипуски  з  нагоди  свят  та  визначних  подій  з  життя  університету.  Також  змінився  і  формат  роботи  газети.  Тепер  газета доступна не лише у друкованому вигляді, а і в електронному ‐ на сайті НУК, де   в кольоровому вигляді можна ознайомитись як з останнім випуском, так і з архівом за  минулі роки.  Суттєвого  розвитку  набув  веб‐сайт  університету,  який  став  популярним  джерелом  інформації  для  абітурієнтів  та  інших  груп  цільової  аудиторії  вузу  і представників засобів масової інформації.   183   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Газета «Кораблебудівник» № 5 від 29 квітня 2013 року  184   


11. СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ НУК ЗА 2008–2013 РОКИ


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  11.1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК СПОРТУ В УНІВЕРСИТЕТІ   

Здоров’я молодого  покоління  є  пріоритетним  у  рамках  усієї  держави,  тому  оздоровчо‐фізичний  напрямок  є  одним  із  найважливіших  у  виховній  роботі  університету.  Національний  університет  кораблебудування  ім.  адм.  Макарова  має  великі  досягнення  у  спорті,  проводить  багатопрофільну  роботу  щодо  залучення  студентства, молоді та населення міста до фізичної культури і спорту.  Спортивна  та  оздоровчо‐масова  робота  в  НУК  організовується  кафедрою  фізичного  виховання  та  спорту  і  кафедрою  теоретичних  основ  олімпійського  та  професійного спорту шляхом проведення наступних заходів:  ƒ студенти  університету  є  постійними  учасниками  спартакіад,  турнірів  та  змагань різного рівня;  ƒ серед студентів НУК ім. адм. Макарова  багато чемпіонів міжнародного рівня  з  різних  видів  спорту,  чемпіонів  України  та  області.  Наші  студенти  продовжують  виборювати призові місця на різного роду спортивних змаганнях.  Щороку  організовуються  спартакіади  з  чотирнадцяти  видів  спорту  та  показові  спортивні  виступи.  Це  масові,  видовищні  змагання  з  нагородженням  переможців  цінними  подарунками.  Науково‐педагогічний  склад  університету  постійно  бере  участь   у багатьох турнірах, які проводяться серед ветеранів баскетболу. Вже став традиційним  баскетбольний  Турнір  пам’яті  професора  Александрова,  який  проводиться  21  березня  в спортивному залі Нового корпусу НУК уже більше 20 років.  Щорічно у перелічених заходах беруть участь більше 2000 студентів, викладачів  та співробітників нашого університету.  Ці заходи проводяться з метою популяризації всебічної діяльності НУК, розвитку  фізичної  культури  та  спорту,  пропаганди  здорового  способу  життя.  Створено  реальні  умови  для  реалізації  фізичних  можливостей  студентів,  викладачів,  спрямування  їх  на  фізичне становлення і самовдосконалення засобами фізичної культури та спорту.  В  університеті  проводиться  велика  робота  щодо  впровадження  фізичної  культури  у  повсякденне  життя  студентів  та  викладачів.  На  кожен  навчальний  рік  складається  календар  спортивно‐масових  заходів.  Кафедрами  розробляються  навчально‐методичні матеріали, навчальні посібники.  Гордістю  університету  є  чемпіони  світу,  України  та  призери  міжнародних  змагань. Кількість призерів наведена в табл. 11.1.     Таблиця 11.1. Підсумкові результати змагань  Назва спортивних змагань  Олімпійські ігри  Параолімпійські ігри  Чемпіонат Світу  Чемпіонат України  Чемпіонат Європи  Всесвітня Універсіада 

2008–2009 2  4  3  14  11  14 

Навчальні роки  2009–2010  2010–2011  2011–2012  1  –  –  6  –  –  9  5  8  29  18  25  4  3  2  –  –  – 

2012–2013 –  –  5  32  5  6 

Учасниками літніх Олімпійських ігор у Лондоні (2012 рік) були бронзова призерка  Ольга  Харлан  (фехтування),  параолімпійці:  Роман  Павлик  –  2  золоті  медалі,  2  срібні  187   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  медалі  та  1  бронзова  медаль  (легка  атлетика)  і  Юлія  Клименко  –  бронзова  медаль  (настільний теніс ).  Студенти  університету  успішно  виступають  на  міжнародних  змаганнях:    Всесвітня  Універсіада 2011 року у Таїланді  – Харлан Ольга виборола золоту медаль (фехтування,  особистий  залік);  Універсіада  2013  року  в  Казані  –  Харлан  Ольга  – золота  медаль,  Халязніков  Антон  –  срібна  медаль  (академічна  гребля),  Шеремет  Юлія  –  бронзова  медаль  (академічна  гребля),  Буряк  Олена  –  бронзова  медаль  (академічна  гребля),  Кравченко Ганна  – бронзова медаль (академічна гребля).   

Ольга Харлан та ректор НУК С.С. Рижков на Універсіаді в Казані, 2013 рік 

Збірні  команди  Національного  університету  кораблебудування  ім.  адм.  Макарова постійно беруть участь в Універсіадах України. Так, за підсумками  2009 року  наш  університет  посів  ІІІ  загальнокомандне  місце,  за  підсумками  2011  та  2013  років   команди НУК вибороли ІІ і  І загальнокомандне місце відповідно.   Еліту  студентського  спорту  складають  призери  міжнародних,  всеукраїнських  змагань  та  майстри  спорту.  За  5  років  в  університеті  підготовлено  14  майстрів  спорту  міжнародного  класу  та  69  майстрів  спорту  України,  9  студентів  отримали  звання  «Заслужений майстер спорту» (табл. 11.2).    Таблиця 11.2. Кількість осіб, які здобули спортивне звання  Звання  Майстер спорту міжнародного класу  Майстер спорту України  Заслужений майстер спорту 

Навчальні роки  2008–2009  2009–2010  2010–2011  2011 –2012  2012–2013  4  1  3  2  4  9  11  15  17  17  2  2  1  2  2 

188  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Прикладом  для  студентів‐спортсменів  є  викладачі  університету,  серед  яких  заслужений  тренер  України  (академічна  гребля)  –  Мігель  Л.Й.,  заслужений  тренер  України,  майстер  спорту  СРСР  (класична  боротьба),  почесний  працівник  фізичної  культури, кавалер ордена «За заслуги» ІІ ступеня – Яцунський О.С., заслужений майстер  спорту  України  (кік‐боксінг)  –  Павленко  І.В.,  майстер  спорту  міжнародного  класу  (баскетбол) – Раєвський О.А., майстер спорту СРСР (академічна гребля) – Семенов А.С.,  заслужений  тренер  України,  кавалер  ордена  «За  заслуги»  І  та  ІІ  ступеня  (волейбол)  –  Сокол  О.В.,  майстер  спорту  СРСР  (парусний  спорт)  –  Фаріонов  В.М.,  майстер  спорту  міжнародного  класу  (кік‐боксінг)  –  Шевченко  О.А.,  заслужений  тренер  України  (легка  атлетика),  заслужений  працівник  фізичної  культури  і  спорту,  кавалер  ордена  «За  заслуги»  –  Деркач  В.М.,  майстер  спорту  СРСР  (настільний  теніс)  –  Ключко  В.Т.,  майстер  спорту  міжнародного  класу  (бадмінтон)  –  Колоскова  І.В.,  майстер  спорту  України  (фехтування)  –  Кравченко  О.О.,  майстер  спорту  міжнародного  класу  (греко‐римська  боротьба)  –  Бєлобаба  С.Б.,  майстер  спорту  СРСР  (гандбол)  –   Воронов В.М. та ін.  Навчальний  процес  з  фізичного  виховання  проводиться  у  групах  за  видами  спорту  з  урахуванням  інтересів  студентів  та  можливостей  спортивних  споруд  університету.  Особливою  популярністю  серед  студентів  користуються  міні‐футбол,  атлетична підготовка в тренажерних залах, волейбол, баскетбол, теніс, настільний теніс,  бадмінтон, боротьба та гребля.  Студенти,  що  мають  захворювання  чи  ослаблене  здоров'я,  проходять  навчання  в  окремо  організованих  групах  за  індивідуальною  програмою  реабілітації  із  застосуванням  засобів  ЛФК.  Такий  підхід  здійснюється  за  допомогою  методичних  розробок, комплексів вправ з певних захворювань.  Для  студентів  університету,  які  мають  відповідну  спортивну  підготовку,  працюють секції з 16 видів спорту.  Важливою  умовою  організації  та  проведення  роботи  з  фізичного  виховання,  організації  оздоровчо‐спортивної  роботи  є  наявність  спортивно‐матеріальної  бази  (табл. 11.3).    Таблиця 11.3. Кількість площ для занять фізичною культурою та спортом  Вид   приміщення  Майданчик  Спортзал 

2008–2009 1  3 

2009–2010 1  4 

Навчальні роки  2010–2011  1  4 

2011–2012 1  4 

2012–2013 1  4 

Колективи кафедри фізичного виховання та спорту і кафедри теоретичних основ  олімпійського та професійного спорту прикладають максимум зусиль для підтримання  навчально‐матеріальної  бази  НУК  у  належному  стані.  Це  забезпечує  якісну  підготовку  студентів  за  всіма  видами  занять  згідно  з  навчальними  планами  та  програмами  підготовки  і  дозволяє  проводити  навчальні  заняття  й  виконувати  завдання  спортивно‐ масової роботи.  З 2009 року в університеті проводяться спортивні змагання з 5 видів спорту серед  студентів,  які  проживають  у  гуртожитках  НУК.  З  кожним  роком  все  більше  іноземних  студентів,  які  навчаються  в  НУК,  беруть  участь  у  масових  змаганнях  з  різних  видів  спорту.  Постійно  серед  мешканців  гуртожитків  проводяться  турніри  з  міні‐футболу,  189   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  волейболу,  баскетболу,  настільного  тенісу  і  бадмінтону  на  кубки  студентського  профкому.   Одним  з  найпотужніших  заходів  стало  проведення    «Дня  спорту  та  здоров’я  в  НУК».  Це  свято  відбувається  вже  вдруге,  його  започаткував  Гуманітарний  інститут  (кафедра  фізичного  виховання  та  спорту).  До  його  проведення  долучаються  не  лише  студенти Гуманітарного інституту, а й інших інститутів та факультетів НУК. У різного роду  змаганнях  беруть  участь  науково‐педагогічні  працівники  та  співробітники  університету  разом  зі  студентами.  В  холі  Головного  корпусу  НУК  щорічно  в  осінньому  семестрі  проводиться  фотовиставка  «Спортивні  досягнення НУК»,  в  якій  беруть  участь  студенти  та  співробітники  НУК.  У  2013–2014  н.р.  заплановано  створити  в  університеті  Раду  з  фізичної  культури  та  спорту  і  спортивний  центр,  який  об’єднає  всі  фізкультурно‐ спортивні  та  оздоровчі  секції  університету  й  буде  координувати  їх  діяльність.  Слід  відмітити, що НУК – єдиний ВНЗ на півдні України, що здійснює навчання та тренування  спортсменів  з  вадами  фізичного  розвитку,  яким  потрібні  особливі  умови  для  підвищення спортивної майстерності.  Кращі  спортсмени  нашого  університету  за  останні  5  років  –  заслужені  майстри  спорту  Харлан  Ольга,  Хомрова  Олена,  Шеремет  Юлія,  Холязніков  Антон,  Павлик  Роман,  Павленко  Ігор,  Буряк  Олена,  Кравченко  Ганна,  Кірпань  Дмитро,  Голубоченко Максим, Щепанський Юрій та Дацко Антон.  До складу національних збірних команд України за наказом Міністерства спорту  України на 2013 рік включені 126 спортсменів університету.  Результати  спортивно‐масової  роботи  в  НУК  висвітлюються  в  університетських,  міських та обласних засобах масової інформації.   Університет  став  провідним  центром  підготовки  спортсменів  найвищого  рівня  завдяки  роботі  спеціальності  «Олімпійський  спорт»  та  створеній  за  звітний  період  матеріальній базі.   Серед  студентів  НУК  є  чемпіони  та  призери  Олімпійських  ігор,  світу,  Європи,  України. На щорічній Всесвітній Універсіаді, яка цього року проходила в Казані, команда  нашого університету здобула одну золоту, одну срібну та три бронзових медалі.   На  сьогоднішній  день  в  ХІ  літній  Універсіаді  України,  яка   проводиться  з  метою  стимулювання  розвитку  фізичної  культури  та  спорту  у  вищих  навчальних  закладах  та  підготовки  до  Всесвітньої  літньої  Універсіади,  команди  НУК  виступили  у  7  видах  спорту  –  бокс,  бадмінтон,  плавання,  боротьба  греко‐римська,  шахи,  теніс  настільний,  фехтування. У змаганнях з боксу до півфіналу добрався один наш випускник  – учасник  команди  Всесвітньої   серії  боксу  «Українські  отамани»  Віктор  Гоголєв,  який  приніс  нашому ВНЗ  бронзову нагороду в особистому заліку.  Завдяки  плідній  і  відданій  праці  тренерів,  викладачів,  співробітників,  студентів‐ спортсменів  наш  університет  займає  одну  з  лідируючих  позицій  у  рейтингу  найспортивніших ВНЗ України, хоча профіль закладу зовсім інший.   

190  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Команда від України на Універсіаді в Казані, 2013 рік 

 

Команда НУК на Універсіаді в Казані, 2013 рік 

191  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Команда НУК на Універсіаді в Казані, 2013 рік 

 

Ректор НУК С.С. Рижков на відкритті Універсіади у Казані, 2013 рік 

192  


12. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ НУК


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  12.1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Студентське самоврядування  є  важливим  напрямком  діяльності  в  сучасному  ВНЗ, зокрема, одним із важливих критеріїв сучасного університету європейського типу.  В 2010 році було прийнято зміни до Закону України про вищу освіту, який підкреслює  важливість  функціонування  органів  студентського  самоврядування  у  ВНЗ  України  та  суттєво розширює їх права.  Спільними  зусиллями  Студентського  парламенту  НУК  та  адміністрації  університету  було  реалізовано  найважливіший  студентський  проект  –  Студентська  республіка  НУК,  метою  якого  стало  об’єднання  всіх  студентських  організацій  університету та створення Центру студентського життя.     СКЛАД СТУДЕНТСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ НУК 

Студентський парламент    Студентське телебачення НУК ТВ 

Первинна профспілкова організація студентів НУК 

   

Студентська газета НУК‐INFO  Студентський арт‐центр «Лайнер» 

12.2. СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ НУК 

У 2009  році,  на  Загальній  конференції  студентів  Національного  університету  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова,  було  засновано  самостійний  орган  студентського  самоврядування  –  Студентський  парламент,  який  є  центральною  представницькою студентською структурою НУК. У цьому органі студенти представлені  на  всіх  рівнях  університету.  Студентський  парламент  складається  із  президії  –  вищого  керівного  органу,  департаментів  з  різних  напрямків,  структурних  підрозділів  інститутів  та  Інженерно‐економічного  факультету,  студентських  рад  гуртожитків  НУК  та  представників  самостійних  структур,  відгалужених  від  вагомих  проектів  Студентського  парламенту. На теперішній час Студентський парламент захищає та представляє права  й інтереси всіх осіб, що навчаються в НУК, а активними членами є понад 300 студентів.   Основні завдання Студентського парламенту:  ƒ участь в управлінні університетом у рамках студентських питань;  ƒ представлення інтересів студентів на Вченій раді університету;  ƒ формування активної громадської позиції та моральних принципів;  ƒ створення можливостей для реалізації творчих здібностей студентів;  ƒ участь у молодіжній політиці міста/країни; популяризація здорового способу  життя;  ƒ слідкування за якістю освіти в університеті.  195   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Загальна конференція студентів НУК, 2012 рік 

Згідно із законодавством України у сфері освіти і науки, Студентський парламент  здійснює  захист  прав  та  інтересів  осіб,  що  навчаються  в  НУК,  та  забезпечує  їх  участь   в управлінні:   ƒ 13  %  відсотків  від  складу  Вченої  ради  НУК  –  студенти  та  аспіранти,  члени  Студентського парламенту;  ƒ не менше 10 % від складів учених рад інститутів та факультетів НУК є студенти  та аспіранти, члени Студентського парламенту;  ƒ представники  Студентського  парламенту  входять  до  складів  стипендіальної  комісії, комісії з виховної роботи, приймальної комісії та ін.;  За погодженням Студентського парламенту відбувається:  ƒ відрахування та поновлення на навчання осіб, що навчаються в НУК;  ƒ переведення  осіб,  що  навчаються,  з  контрактної  форми  навчання  на  державне замовлення і навпаки;  ƒ поселення та виселення із гуртожитків НУК.    СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ  Голова Студентського парламету НУК  Заступник голови СП НУК  Керівник Секретаріату  Підрозділи Студентського парламенту:  Департаменти Студентського парламенту:  Кораблебудівний інститут  соціального захисту студентів  Інститут комп’ютерних та інженерно‐технологічних наук  міжнародного співробітництва  Машинобудівний інститут  профорієнтаційної роботи  Факультет екологічної та техногенної безпеки  інформаційних технологій  Інститут автоматики та електротехніки  прес служба сп нук  Факультет морської інфраструктури  підготовки кадрів  культурно‐масової роботи та спорту  Інженерно‐економічний факультет  Гуманітарний інститут  Студентська рада гуртожитку НУК № 1  Студентська рада гуртожитку НУК № 2  196   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Голова СП НУК доповідає на Вченій раді НУК, 2013 рік 

  Згідно  із  законодавством,  Студентський  парламент  займається  питаннями  контролю  якості  освіти  університету.  Так,  Студентським  парламентом  щорічно  проводиться анкетування на визначення найкращих викладачів НУК та порушень прав  студентів. Щорічно опитується понад 3000 студентів.      

Анкетування щодо визначення якості освіти в університеті, 2013 рік 

197  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Засідання президії Студентського парламенту НУК (ауд. Д13), 2012 рік 

 

Випускники медіа‐школи НУК ТВ (ауд. Д11), 2012 рік 

    198   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Умови функціонування   

З моменту створення Студентського парламенту НУК адміністрація університету  під  керівництвом  ректора  проводить  систематичну  підтримку  діяльності  студентської  активності  в  університеті:  для  повноцінного  функціонування  органів  студентського  самоврядування в НУК університетом було передано в користування І поверх Д‐частини  Головного  корпусу  НУК  (Наказ  №  182  від  24.04.2009  р.),  на  якому  зараз  знаходяться  кабінети Студентського парламенту НУК (ауд. Д13 – 48,6 м2), Первинної профспілкової  організації студентів та аспірантів НУК (ауд. Д14 – 14,8 м2) і Студентського телебачення  НУК‐TV  (ауд.  Д11  –  30,8  м2).  УВсі  кабінети  які  обладнані  необхідними  засобами  комунікації  та  офісною  технікою  (телефонний  зв’язок,  Інтернет,  комп’ютери,  принтери  тощо).  Університетом  ведеться  систематична  фінансова  підтримка  діяльності  Студентського  парламенту,  що  відповідає  положенням  статті  38  Закону  України  про  вищу  освіту.  Так,  у  штатному  розписі  Центру  молодіжної  політики  та  соціально‐ культурної  роботи  виділено  сектор  Студентського  парламенту.  Також  у  кошторисі  університету передбачається підтримка щорічних масових студентських заходів. Згідно  з  законодавством  університет  підтримує  наукову  діяльність  осіб,  що  навчаються  –  щорічно  велика  кількість  студентів  та  аспірантів  відряджається  до  участі  на  наукові  конференції та олімпіади.   

Профорієнтаційна робота та робота з першокурсниками   

Одним із  важливих  напрямків  роботи  Студентського  парламенту  є  залучення  студентів до профорієнтаційної роботи серед школярів та робота із першокурсниками.  Так,  щорічно  члени  Студентського  парламенту  долучаються  до  профорієнтаційної  роботи  в  середніх  школах  міста  та  області,  входять  до  складу  приймальної  комісії.  Щорічно  проводиться  організаційна  зустріч  із  першокурсниками  та  їх  батьками  щодо  аспектів  навчального  процесу  в  університеті.  З  2011  року  Студентським  парламентом  започатковано  випуск  «Довідника  студента  НУК»,    в  якому  вміщено  довідки  про  університет,  інститути,  факультети,  особливості  навчально‐виховного  процесу  в  університеті,  необхідну  довідкову  інформацію  (мінімальний  тираж  від  1000 примірників).   

Організаційна зустріч з потенційними першокурсниками НУК, 2013 рік  199   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА   

Довідник студента НУК–2013     

Студентським парламентом  започатковано  щорічний  освітній  проект  «Академія  Студентського парламенту» для першокурсників, який проходить на початку вересня.  Метою  проекту  є  підвищення  рівня  знань  студентів  про  студентське  самоврядування та про свої права в університеті, а також залучення нових активістів до  Студентського парламенту.     

Урочисте відкриття Академії Студентського парламенту, 2012 рік 

200  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Міжнародне співробітництво   

Велика увага  приділяється  міжнародній  співпраці  з  університетами  за  межами  України  та  представниками  їх  органів  студентського  самоврядування.  Студентський  парламент  бере  активну  участь  у  всіх  міжнародних  заходах  університету,  проводить  зустрічі  з  представниками  інших  університетів  країн  Європейського  союзу  та  СНД.  Зокрема,  налагоджено  тісний  зв’язок  з  університетами  Республіки  Польща.  Завдяки  роботі  в  напрямку  міжнародного  співробітництва  студенти  НУК  беруть  участь  у  різноманітних  програмах  обміну  досвідом.  Так,  студенти  НУК  були  учасниками  «Стажування  органів  студентського  самоврядування  між  Україною  та  Польщею»,  організованого  Всеукраїнською  студентською  радою  при  Міністерстві  освіти  і  науки  України та Студентським парламентом.   

Зустріч студентства НУК (Україна) з представниками Лодзинського технічного  університету (Польща), м. Миколаїв, 2013 рік 

Стажування органів студентського самоврядування між Україною та Польщею  за участю представників Студентського парламенту НУК, Польща,   Варшавський університет, 2011 рік  201   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Представницька функція та співпраця з іншими організаціями   

За роки  існування  Студентським  парламентом  налагоджено  тісні  стосунки   з первинною профспілковою організацією студентів та аспірантів НУК, що систематично  сприяє  плідній  роботі  та  надає  фінансову  допомогу  при  реалізації  студентських  ініціатив.  Студентський  парламент  представляє  студентів  НУК  на  рівнях  області  й  країни   в  цілому  та  співпрацюює  з  органами  влади  й  авторитетними  студентськими  молодіжними  громадськими  організаціями,  такими,  як  Міністерство  освіти  і  науки  України,  Департамент  освіти,  науки  та  молоді  Миколаївської  обласної  державної  адміністрації,  Всеукраїнська  студентська  (члени  Студентського  парламенту  входять  до  керівного складу організації), Національний студентський союз, Молодіжна колегія при  голові  Миколаївської  обласної  державної  адміністрації,  Національний  TEMPUS‐офіс  України  (представником  від  студентства  в  Національній  команді  експертів  з  реформування  вищої  освіти  в  Україні  є  саме  член  студентського  парламенту  університету) та ін.    

Засідання президії Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти   і науки України за участю голови СП НУК, 2013 рік 

Спільно з Всеукраїнською студентською радою Студентський парламент щорічно  проводить  масштабні  студентські  заходи  всеукраїнського  рівня,  серед  яких  Нарада  керівників органів студентського самоврядування ВНЗ України І–ІV рівнів акредитації та  Всеукраїнська  літня  школа  «Розвиток  студентського  самоврядування  як  запорука  демократичної  країни»  (проходять  на  базі  спортивно‐оздоровчого  комплексу  НУК  «Корабел»). 

202  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Нарада керівників органів студентського самоврядування університетів України,  Миколаїв, НУК, 2011 рік 

 

Всеукраїнська літня школа «Розвиток студентського самоврядування   як запорука демократичної країни», с. Коблеве, СОТ «Корабел», 2013 рік 

         

203  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  12.3. СТУДЕНТСЬКІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Одним із  наймасштабніших  проектів  Студентського  парламенту  є  створення  Студентського  телебачення  університету  НУК  TВ,  який  було  реалізовано  в  2009  році  студентами за активної підтримки ректора НУК.   Також в університеті заснована студентська газета  «НУКINFO», яка є друкованим  виданням Студентського парламенту.   Студентські  ЗМІ  НУК  відображають  останні  події  університету,  міста  та  країни  в цілому, розповідають про діяльність видатних студентів і співробітників університету,  спортсменів та випускників НУК.    

Випуски студентської газети «НУКINFO» 

  Культурно‐масова діяльність та цікаві проекти   

Студентський парламент  також  проводить  безліч  заходів  культурно‐ розважального  характеру:  щорічно  долучається  до  організації  святкування  Посвяти  в студенти НУК для першокурсників, проводить святкування Днів інститутів та факультетів  НУК  тощо.  Масштабними  щорічними  проектами  стали  Конкурс  жіночої  краси  серед  студенток  НУК  –  «Міс  НУК»  та  Медіа‐фестиваль  аматорських  відеоробіт  «Відеобитва НУК». 

204  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Фінал всеукраїнського конкурсу аматорських відеоробіт «Відеобитва НУК»,  кінотеатр Multiplex, 2013 рік      12.4. CТУДЕНТСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НУК ТВ   

Студентське телебачення  НУК  ТВ  є  одним  з  наймасштабніших  проектів  Студентського  парламенту  університету.  Проект  було  ініційовано  та  повністю  реалізовано студентами за активної підтримки ректора НУК у 2009 році.   Саме  завдяки  постійній  та  всебічній  підтримці  ректора  НУК  для  якісної  та  комфортної  роботи  студентського  телебачення  НУК  ТВ  було  виділено  приміщення  під  Телестудію,  зроблено  євроремонт,  придбано  меблі  та  все  необхідне  обладнання  для  відеозйомки, аудіозапису та монтажу.  Майже  за  4  роки  студентське  телебачення  НУК  ТВ  вийшло  на  значно  вищий  рівень,  зарекомендувавши  себе  як  команда  справжніх  професіоналів,  які  виробляють  якісний телевізійний продукт.  НУК  ТВ  періодично  проводить  медіа‐тренінги  як  університетського,  так  і  всеукраїнського  рівнів,  організовує  Академії  НУК  ТВ  для  навчання    першокурсників  медіамистецтву та залучення до свого колективу нових талановитих студентів. У вересні  2012  року  було  вперше  проведено  відеоконкурс для  першокурсників  «NUOS  student»,   в рамках якого студенти НУК прослухали курс лекцій та тренінгів на тему телебачення,  після чого спробували себе в ролі сценаристів, журналістів, операторів та  монтажерів,  виконуючи творче завдання: зняти ролик на тему «NUOS student». Всі етапи роботи над  роликом проходили під керівництвом уже справжніх професіоналів НУК ТВ. Також для  професійного росту учасників НУК ТВ у 2012 році було вирішено організувати екскурсію  до  Національної  телевізійної  компанії  України.  Так,  представники  студентського  телебачення  НУК  ТВ  відвідали  Перший  національний  телеканал  України,  де  під  час  екскурсії  дізнались  про  історію  появи  та  етапи  становлення  українського  телебачення,  ознайомилися  з  телевізійним  оснащенням,  відвідали  виробничі  приміщення,  де  відбувається знімальний процес, монтуються декорації та налаштовується обладнання.  205   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Щорічно  студентське  телебачення  НУК  ТВ  проводить  молодіжний  конкурс  аматорських  відеоробіт  під  назвою  «Відеобитва».  З  рівня  міжфакультетських  змагань,  які  пройшли  у  2010  році,  конкурс  вже  набув  всеукраїнського  масштабу:  в  2013  році   у «Відеобитві» брали участь як команди студентів НУК, так і інших університетів з різних  міст  України.  Фінал  конкурсу  традиційно  проходить  у  найкращому  кінотеатрі  міста  Multiplex,  де  на  всіх  учасників  очікує  показ  конкурсних  відеороликів  та  урочиста  церемонія нагородження переможців. Оцінюють конкурсні відеоролики представники  адміністрації  університету,  керівництво  Студентської  республіки  НУК,  а  також  професіонали у галузі кіномистецтва.   

Зйомки засідання Академії наук суднобудування України, 2012 рік 

З кожним роком спектр телепродукції НУК ТВ стає все більшим. Спочатку це були  інформаційні  випуски  новин,  потім  студенти  почали  виготовляти  сюжети  на  різноманітну  тематику,  періодично  з’являються  авторські  програми,  серед  яких  «Конференції  НУК»,  «Student  stars»,  «Студентський  мікрофон»,  «Звезданутый  гороскоп»,  «Нарешті  п’ятниця»  та  інші.  В  2013  році  студентським  телебаченням  було  виготовлено  презентаційні  фільми  для  таких  підрозділів  університету,  як  Інститут  комп’ютерних  та  інженерно‐технологічних  наук,  Машинобудівний  інститут,  факультет  екологічної та техногенної безпеки, Видавництво НУК.   Значущою  подією  для  НУК  ТВ  у  2013  році  стало  те,  що  представники  студентського  телебачення  отримали  прес‐акредитацію  на  IV  Одеський  міжнародний  кінофестиваль, який проходив з 12 по 20 липня.  206   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  НУК  ТВ  дивляться  вже  не  тільки  в  Україні,  але  і  за  кордоном  –  у  2012  році  студентське телебачення НУК ТV було запрошене до участі у міжнародному освітньому  телевізійному  проекті.  В  рамках  цього  проекту,  який  об’єднує  Україну,  Росію  та  США,  представники  кожної  з  країн  випускають  телевізійні  програми  під  загальною  назвою  «Погляд на 180 градусів».    

Зйомки НУК TВ регати адмірала Макарова, 2011 рік   

Журналісти НУК  ТВ  висвітлюють  у  випусках  різноманітні  актуальні  теми  як  загальноуніверситетського,  так  і  міського  та  державного  рівнів,  відображають  поточні  події,  наукові  досягнення,  культурні  та  спортивні  заходи  Національного  університету  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова,  прославляють  видатних  діячів,  випускників  та  кращих  студентів  університету,  опитують  студентів  та  професорсько‐ викладацький склад НУК щодо актуальних проблем університету та країни.   З  метою  виховання  та  примноження  традицій  активно  використовуються  відео  про  участь  студентів  і  викладачів  НУК  в  різноманітних  заходах,  що  проводяться  в університеті.  НУК  ТВ  можна  подивитися  на  сайті  НУК,  сайтах  НУК  ТВ  та  Студентського  парламенту,  сайтах  соціальних  мереж  та  інформаційних  порталів  міста,  на  великому  екрані  в  холі  Університету,  а  також  на  власному  каналі  YouTube,  який  за  весь  час  існування набрав більше 105 000 переглядів.    Статистика  свідчить,  що  кількість  переглядів  постійно  зростає,  як  зростає  кількість та якість виготовлених сюжетів НУК ТВ.       

207  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів НУК   

Первинна профспілкова  організація  студентів  була  заснована  в  1920  році.  Це  потужна  самостійна  студентська  організація,  одна  із  найбільших  у  місті  та  області.  На  профспілковому  обліку  стоїть  більше  5  тисяч  студентів,  аспірантів  та  докторантів  університету.   За останні 4 роки було реорганізовано структуру організації, що дало змогу більш  ефективного  захисту  прав  студентів.  Основними  задачами  профспілкової  організації  студентів  НУК  є  захист  прав  та  інтересів  студентів,  надання  матеріальної  допомоги  малозабезпеченим студентам, організація літнього та зимового оздоровлення, а також  дозвілля студентів у вільний від навчання час.  У  2010  році  профспілкова  організація  студентів  НУК  провела  всеукраїнський  захід –  «Першу  всеукраїнську  школу  профспілкового  лідера,  яка  проходила  в спортивно‐оздоровчому комплексі «Корабел», у с. Коблеве.  У 2008 році організовано молодіжний трудовий загін «Корабел», який протягом  останніх двох років є лідером на всеукраїнському рівні.  У  2011  році  керівництво  загону  виступило  з  ініціативою  відродження  руху  молодіжних трудових загонів на Миколаївщині.    Профком  студентів  НУК  гідно  представляє  студентство  університету  на  рівні  країни. Голову організації в 2011 році було обрано на посаду віце‐президента Асоціації  правозахисних організаторів студентів України.     

Нагородження Молодіжного трудового загону «Корабел»,  Миколаївська обласна державна адміністрація, 2012 рік 

208  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Основні завдання Первинної профспілкової організації студентів НУК:   

ƒ захист прав та інтересів студентів і аспірантів НУК;  ƒ співпраця з адміністрацією університету, гуртожитків та спортивно‐оздоровчого  табору «Корабел» (с. Коблеве) для забезпечення необхідних умов навчання, проживання,  відпочинку та побуту студентів;  ƒ надання матеріальної допомоги незахищеним категоріям студентів;  ƒ організація зимового та літнього оздоровлення, студентських подорожей;  ƒ заохочення обдарованої та творчої молоді університету;  ƒ працевлаштування студентів у літній період.  Окремими  структурами  Профспілкової  організації  є  молодіжний  трудовий  загін  «Корабел» та туристичний клуб «Три кити», які вдало функціонують і продовжують свій  розвиток.    12.5. ВИЗНАЧНІ ЗАХОДИ СТУДЕНТСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ НУК   

Всеукраїнська літня студентська школа «Розвиток студентського самоврядування як  запорука демократичної держави»  10–13  серпня  2013  року  Студентським  парламентом  НУК  спільно  із  Всеукраїн‐ ською  студентською  радою  при  Міністерстві  освіти  і  науки  України,  Всеукраїнською  молодіжною  громадською  організацією  «Молодь  за  справедливість»  за  підтримки  Міністерства  освіти  і  науки  України,  Державної  служби  молоді  та  спорту  України  на  спортивно‐оздоровчій  базі  НУК  відбулася  перша  Всеукраїнська  літня  школа  «Розвиток  студентського самоврядування як запорука демократичної держави».  Метою  заходу  було  об’єднання  більше  100  лідерів  органів  студентського  самоврядування  ВНЗ  України,  проведення  семінарів,  тренінгів  з  метою  підвищення  рівня органів студентського самоврядування ВНЗ України.    

Міжнародна літня школа «Студентський бізнес‐інкубатор», 2013 рік 

209  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  1–6  липня  2013  року  Студентським  парламентом  НУК  спільно  з  Полтавським  національним  технічним  університетом  імені  О.  Кондратюка  на  спортивно‐оздоровчій  базі  «Корабел»  було  проведено  міжнародну  літню  школу  «Студентський  бізнес‐ інкубатор».  Метою заходу було об’єднання талановитої молоді та проведення ряду тренінгів  і  семінарів  в  економічній  сфері,  із  залученням  авторитетних  тренерів  та  успішних  бізнесменів.  Учасниками  заходу  були  понад  50  успішних  студентів  економічних  спеціальностей.   

Міжнародна робоча нарада з представниками Лодзинського технічного   університету, НУК, м. Миколаїв, 2013 рік 

210  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  24  травня  2013  року  відбулася  зустріч  активу  Студентського  парламенту  НУК  з представниками Лодзинського технічного університету (Республіка Польща).   Метою  зустрічі  було  налагодження  зв’язків  та  напрацювання  домовленостей  щодо  співпраці  між  студентством  НУК  та  студентством  Лодзинського  технічного  університету.   

Чергові вибори голів Студентського парламенту інститутів та факультетів НУК 

З  4  по  30  квітня  відповідно  до  положення  про  Студентський  парламент  НУК  відбувалися вибори голів Студентського парламенту інститутів та факультетів НУК.  Результатом  заходу  стало  обрання  нових  керівників  підрозділів  Студентського  парламенту всіх інститутів та факультетів університету, які були включені до Вченої ради  університету та вчених рад факультетів НУК.   

Вибори голів Студентського парламенту інститутів  та факультетів НУК 

211   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  30 квітня Студентський парламент спільно зі Студентським телебаченням НУК ТВ  проводив Всеукраїнський конкурс аматорських відеоробіт «Відеобитва 2013».  Метою  заходу  стала  популяризація  медійного  напрямку  діяльності  молоді,  виявлення талановитих студентів України у сфері медіатехнологій.     

Всеукраїнський конкурс аматорських відеоробіт «Відеобитва 2013» 

 

Зустріч студентів НУК з народним депутатом України  Миколою Жуком   

212  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Візит делегації від України на чолі з першим заступником Міністра освіти  і науки України Є.М. Сулімою до Ізраїлю       

Візит першого заступника Міністра освіти і науки України Є.М. Суліми до НУК 

213  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Зустріч першого заступника Міністра освіти  і науки України Є.М. Суліми зі студентством університету     

Візит голови Миколаївської обласної державної адміністрації М.П. Круглова   до Студентського парламенту НУК 

    214   


ПІДСУМКИ


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Протягом  звітного  періоду  Національний  університет  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова  впевнено  і  стабільно  розвивається.  За  цей  час  здійснено  вагомі  позитивні  зрушення  за  всіма  напрямами  навчальної,  навчально‐виховної,  науково‐ дослідницької,  соціальної  та  культурно‐просвітницкої  діяльності,  що  підтверджує  намагання  створити  сучасний  університет  європейського  типу  і  тезу  про  те,  що  НУК  є  сьогодні  провідним  технічним  університетом  України.  В  університеті  забезпечується  інтеграція навчального процесу і наукових досліджень, єдності змісту освіти і програми  наукової діяльності,  гуманізація освіти і науки.   Працюють  навчально‐наукові  комплекси  і  центри,  як  вузівські,  так  і  спільні  з  провідними  університетами  інших  країн,  філії  кафедр  на  виробництві.  Здійснюється  широке  співробітництво  з  установами  НАН  України,  галузевими  інститутами,  підприємствами  машинобудівної,  кораблебудівної,  морської  та  інших  галузей  економіки  України  й  інших  країн.  Шляхом  входження  до  міжнародної  кооперації  університетів,  розширення  співробітництва  з  провідними  університетами  світу,  міжнародного  обміну,  участі  у  виконанні  міжнародних  наукових  та  освітніх  грантів,  переведення  навчального  процесу  НУК  віповідно  до  вимог  і  структури  Болонського  процесу  університет  впевнено  просувається  до  світового  освітнього  і  наукового  простору.  Протягом  звітного  періоду  велась  наполеглива  робота  з  удосконалення  навчального процесу, підвищення якості навчання.  На  момент  звіту  організація  навчального  процесу  в  університеті  здійснюється    9  інститутами,  4  факультетами,  1  філіалом,  6  навчально‐консультаційними  центрами  (у  т.  ч.  двома  міжнародними),  2  коледжами.  За  цей  час  створено  2  нових  факультети  і  3  нових  кафедри,  Коледж  корабелів.  Створено  навчально‐науковий  центр  з  проблем  екології  та  енергозбереження  для  виконання  цільової  програми  «Наука  в  університетах»  та  спільний  Українсько‐китайський  центр  трансферу  технологій.  Університет  готує  за  28  напрямками  бакалаврської  підготовки  і  38  спеціальностями  та  25 магістерськими програмами. Загальна кількість студентів усіх форм підготовки в НУК  та його структурних підрозділах  у навчальному році складає близько 12000 осіб.  У  звітному  періоді  щорічно  виконувалось  державне  замовлення  в  обсязі  770–900  осіб  студентів  на  перший  курс.  Практично  в  сім  разів  збільшилась  кількість  іноземних студентів (до 700 осіб), що стало вагомим фактором забезпечення фінансової  стабільності  університету.  Усе  це  створює  необхідні  умови  для  якісної  підготовки  інженерних  кадрів  для  суднобудівної,  морської,  машинобудівної  та  інших  галузей  економіки України.  За звітний період в НУК було ліцензовано 9 нових спеціальностей, одна з яких за  новим напрямом.   Ліцензовано за освітньо‐кваліфікаційним рівнем:   ƒ «магістр» – 5 спеціальностей;  ƒ «спеціаліст» – 3 спеціальності;   ƒ «бакалавр» спеціальність «Телекомунікації» за новим напрямом 0509;  ƒ для  Коледжу  корабелів  підготовлено  13  справ  на  ліцензування  за  ОКР  «молодший спеціаліст».  217   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Велику  роботу  було  здійснено  щодо  забезпечення  державних  стандартів  підготовки  фахівців,  адаптації  університетської  освіти  до  вимог  Болонського  процесу  з використанням системи ЕСТS.   З  урахуванням  викладеного  були  перероблені  всі  навчальні  плани  бакалаврів,  спеціалістів  та  магістрів.  Було  суттєво  вдосконалено  нормативні  засади  навчально‐ виховного  процесу.  Вдосконалено  та  введено  в  дію  «Методичні  матеріали  щодо  кредитно‐модульної  системи  організації  навчального  процесу  в  НУК»,  «Методичні  рекомендації  щодо  розробки  нового  покоління  навчальних  планів підготовки  фахівців  в університеті» та ін.   Розроблено  інформаційні  пакети,  оновлено  робочі  навчальні  програми  дисциплін, суттєво розширено використання інформаційно‐комп’ютерних технологій та  мультимедійних  засобів,  з  2009  року  впроваджено  в  університеті  бездротову  систему  Wi‐Fi.  У  2012  році  у  складі  української  підкомісії  в  галузі  освіти  і  науки  Україна–Китай  НУК взяв участь у церемонії підписання українсько‐китайської угоди про співпрацю, що  в  подальшому  дало  можливість  створити  зв’язки  з  12  китайськими  університетами,   з 7 провінціями Китаю та м. Шанхай.  Вперше з Університетом науки і технологій провінції Джансу підписано угоду та   з  2012  року  працює  програма  спільної  підготовки  бакалаврів  по  трьох  напрямках  за  формулою  «4+0»  з  видачею  дипломів  обох  університетів;  з  Морським  коледжем  м.  Джоушань  працює  програма  підготовки  бакалаврів  за  формулою  «2+2»  в  НУК  на  англійській мові. В 2013 році здійснено перший випуск в НУК.   Взагалі  НУК  активно  співпрацює  з  80  університетами  світу,  за  звітний  період  близько  30  студентів  НУК  виїжджали  на  стажування  і  навчання  за  різними  міжнародними програмами та проектами.  Інноваційна  діяльність  НУК  має  високу  державну  оцінку.  За  звітний  період   7  провідних  учених  університету  отримали  Державну  премію  в  галузі  науки  і  техніки  України за 2011 рік за роботу «Створення універсальних транспортних суден та засобів  океанотехніки» (у т. ч. і ректор Рижков С.С.), 7 молодих учених НУК отримали дві Премії  Верховної  Ради  України  як  найталановитіші  молоді  вчені  в  галузі  фундаментальних  та  прикладних  досліджень  за  2010  та  2012  роки.  З  2011  НУК  року  став  виконавцем  державної програми «Наука в університетах».   У звітному періоді університет постійно залучався до вирішення регіонального та  загальнодержавного рівня проблем освіти і науки, екологічної безпеки.    Так, на базі університету постійно проводяться регіональні, галузеві і міжнародні  наради  та  семінари  з  актуальних  проблем  освіти  і  науки,  інноваційного  розвитку  держави.   НУК  за  останні  чотири  роки  став  центром  розвитку  студентського  самоврядування  України  та  регіону.  За  участю  МОНУ  та  студентських  всеукраїнських  об’єднань  в  НУК  та  на  базі  СОТ  «Корабел»  (с.  Коблеве)  проводяться  всеукраїнські  школи‐семінари  з  розвитку  студентського  самоврядування.  НУК  активно  допомагає  роботі Всеукраїнської студентської ради.  За  звітний  період  значно  посилено  кадровий  склад  університету,  особливо  за  рахунок  захисту  дисертацій  молодими  вченими  та  залучення  їх  до  адміністративної  роботи.  Сьогодні  в  університеті  працює  77  докторів  наук,  професорів,  325  кандидатів  наук, доцентів. Кількість професорсько‐викладацького складу штатних працівників біля  700 осіб.   218   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  У  звітному  періоді  захищено  6  докторських  та  78  кандидатських  дисертацій.  Залучення  молодих  кандидатів  і  докторів  наук,  випускників  магістратури  до  навчального процесу дозволило зменшити середній вік викладачів з  51 до 47 років.  НУК  є  потужним  центром  підготовки  фахівців  вищої  кваліфікації.  В  університеті  працює 2 спеціалізовані вчені ради по 5 спеціальностях.   Щорічно  захищаються  біля  25–30  кандидатів  та  3–5  докторів  наук.  Плідно  працює з науковими спеціальностями аспірантура та докторантура нашого вузу. Серед  науковців НУК за звітний період докторами наук стали 6, а кандидатами 78 осіб.  Учені  університету  ефективно  проводять  фундаментальні  та  прикладні  дослідження  з  актуальних  проблем  науки  і  техніки.  Наукові  дослідження  проводяться  на  замовлення  провідних  вітчизняних  та  іноземних  підприємств.  Серед  них  Науково‐ виробничий  комплекс  газотурбобудування  «Зоря»–«Машпроект»,  Миколаївський  суднобудівний  завод  «Океан»,  Чорноморський  суднобудівний  завод,  Херсонський  суднобудівний  завод,  Інститут  електрозварювання  імені  Є.О.Патона  НАНУ,  Інститут  технічної  теплофізики  НАНУ  та  ін.,  підприємства  та  наукові  установи  Китаю,  Росії,  В’єтнаму, Німеччини, Польщі.   Значний науковий потенціал складають об’єкти, які створені в рамках програми  «Наука  в  університетах»  і  які  мають  статус  «Національне  надбання  держави».  До  них  належать  створені  науковцями  університету  експериментальні  бази  Науково‐ навчального  центру  проблем  екології  та  енергозбереження,  лабораторія  зварювання.  За  результатами  проведених  наукових  досліджень  7  науковців  НУК  у  звітний  період  отримали Державну премію.  Учені  інституту  активно  співпрацюють  з  інститутами  НАНУ,  зарубіжними  університетами.  Створюються  філіали  кафедр,  виконуються  спільні  наукові  проекти.  Проводяться  міжнародні  та  республіканські  науково‐технічні  конференції.  На  базі  НУК  проводяться виїзні засідання Південного наукового центру НАНУ та МОНУ.  В  університеті  значна  увага  приділяється  студентській  науці,  науковим  конференціям  та  олімпіадам  студентів.  У  2008–2013  році  студенти  НУК  зайняли  19  призових  місць.  Кількість  наукових  публікацій  зі  студентами  зросла  з  308  до  597,  а самостійних студентських публікацій у конференціях НУК ‐ 1342.  Значна  увага  приділяється  видавничій  діяльності,  зокрема  виданню  наукових  праць  учених  університету  та  виданню  наукової,  науково‐методичної  і  навчальної  літератури. Так, загальна кількість публікацій зросла від 1208 до 1649.   У звітному періоді опубліковано 65 монографій, 11 підручників, 150 навчальних  посібників. Видавництво НУК неодноразово отримувало нагороди за краще видання.  Учені  університету  активно  займаються  винахідницькою  діяльністю.  Загальна  кількість патентів за звітний період склала 313, при цьому загальне число винахідників  становить 267.  Значна  увага  приділяється  виставковій  діяльності.  Щорічно  університет  бере  участь  у  10–15  регіональних,  вітчизняних  та  міжнародних  виставках.  На  виставках  експонується біля 85 наукових розробок учених університету.   За  підсумками  виставок  в  2008–2013  роках  отримано  нагороди:  «European  Quality  Awards–2011»,  «Best  Enterprise–2013»  від  Європейської  асамблеї  бізнесу,  Гран‐прі та 8 золотих медалей, 38 дипломів.   219   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Щорічно  на  загальнодержавному  виставковому  заході  «Освіта  та  кар’єра»  університет отримує золоті медалі.  У  звітному  періоді  до  навчального  процесу  включено  відремонтовані  та  оснащені сучасним обладнанням 11 комп’ютерних класів, спортивний зал, 5 навчально‐ наукових лабораторій, актову залу Нового корпусу та ін. Капітально відремонтовано та  оснащено  новим  обладнанням  туалетні  кімнати  в  Головному,  Старому  та  Новому  корпусах НУК.   Створено  нову  структуру  –  «Студентський  камбуз  НУК»,  для  якого  капітально  відремонтовано та оснащено два кафе в Головному корпусі НУК, кафе в Новому корпусі  і  гуртожитку  №  1.  Капітально  відремонтовано  й  оснащено  меблями  та  відповідним  обладнанням два корпуси СОТ «Корабел» в с. Коблеве і базу «Акваторія» в м. Очакові.  Значно  активізувалась  робота  студентського  самоврядування,  структури  якого   в  складі  НУК  до  звітного  періоду  не  було.  Впроваджено  в  життя  проект  «Студентська  республіка  НУК»,  до  складу  якого  входять  Студентський  парламент,  Студентське  телебачення та студпрофспілка.    Капітально  відремонтовано  та  передано  студентам  під  цей  проект  перший  поверх блоку Д Головного корпусу НУК.  Університет  став  провідним  центром  підготовки  спортсменів  найвищого  рівня  завдяки  роботі  спеціальності  «Олімпійський  спорт»  та  створеній  за  звітний  період  матеріальній базі.   Серед  студентів  НУК  є  чемпіони  та  призери  Олімпійських  ігор,  світу,  Європи,  України.  В  Казані  на  Всесвітній  універсіаді–2013  студенти  НУК  здобуди  одну  золоту,  одну срібну та три бронзових медалі. Взагалі студентами НУК за звітній період зайнято:  на Олімпійських іграх – 3 призових місця, Параолімпійських іграх – 10 призових місць,  Чемпіонаті  Світу  –  30  призових  місць,  Чемпіонаті  України  –  118  призових  місць,  Чемпіонаті Європи – 25 призових місць, Всесвітній Універсіаді – 20 призових місць.  Фінансова діяльність університету характеризується постійним зростанням обігу  коштів. Так, за п’ять років бюджет НУК виріс на 57563,3 млн грн.  Із  зазначеного  вище  підсумком  може  бути  висновок  про  те,  що  університет  за  звітний  період  має  позитивну  динаміку  розвитку,  має  вагомі  здобутки  в  освітній  і  науковій  діяльності,  своєю  діяльністю  позитивно  впливає  на  розвиток  і  технологічну  політику кораблебудівної, морської та інших галузей вітчизняної економіки.  Національний  університет  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова  спроможний і надалі ефективно виконувати свою місію у розбудові України.       

220  


ДОДАТОК № 1.  ОСНОВНІ НАГОРОДИ ТА МЕДАЛІ НУК  ЗА ПЕРІОД З 2008 ПО 2013 РІК   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА   

ОСНОВНІ НАГОРОДИ ЗА 2013 РІК   

Національний  університет  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова  у  2013  році  увійшов  до  міжнародного  реєстру  Європейської  асамблеї  бізнесу  ЄБА  (Оксфорд,  Великобританія)  з  отриманням  звання  «Краще  підприємство  Європи»  в  галузі  науки і освіти, відповідного сертифікату  та  ліцензії  на  5  років,  а  ректору  Сергію  Рижкову  вручено  почесний  знак  «Manager  of  the  Year»  –  «Кращий  керівник  року».  Слід  також  зазначити,  що  НУК  у  2011  році  отримав  кваліфікаційну  нагороду  ЄБА  «Євро‐ пейська  якість»,  що  сприяло  підви‐ Нагорода НУК «BEST ENTERPRISE», 2013 рік щенню його рейтингу.  Європейська  асамблея  бізнесу  –  міжнародна  корпорація  з  розробки  та  впровадження проектів економічного і соціального розвитку регіонів у країнах Східної  Європи.  Головна  місія  неурядової  організації  –  створення  реальних  умов  інтегрування  корпорацій,  об'єднань  та  підприємств  у  Європейське  Економічне  Співтовариство.  У  своїй  діяльності  ЄБА  широко  використовує  інвестиційні  програми,  які  зачіпають  інтереси  західних  та  східних  партнерів  і  дають  можливість  зважено  розміщувати  фінансові ресурси на взаємовигідних умовах.  Як  корпорація  соціального  партнерства  ЄБА  у  статусі  неурядової  комерційної  організації  проводить  маркетингові  дослідження  ринку  і  відзначає  компанії,  які  ефективно працюють у своєму сегменті. Мета дослідження – зорієнтувати європейських  інвесторів   і  ділових  партнерів  на  національні  компанії  з  сучасним  менеджментом  та  надійною  бізнес‐репутацією. У своєму виборі експерти керувалися не стільки категоріями «обсяг  виробництва»  або  «отриманий  прибуток»,  скільки  мобільністю  в  прийнятті  рішень,  інноваційністю  виробництва,  рівнем  кваліфікації  персоналу,  конкурентоспроможністю,  прозорістю ділових відносин. 

223  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Ліцензія «Краще підприємство Європи» в галузі освіти і науки, 2013 рік 

224  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Ліцензія «Європейська якість», 2011 рік 

 

225  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Перелік компаній, з якими ЄБА рекомендує кооперуватися на внутрішніх ринках,  сформований  на  основі  відкритих  джерел  інформації  за  поданням  національних  комітетів  (в  Україні  та  країнах  СНД  –  ТОВ  «Центр  дослідження  ринку»)  і рекомендований ними як надійні бізнес‐партнери.  У своїх дослідженнях комітети спираються на дані органів державної статистики  та сертифікації, міжнародних і національних бізнес‐рейтингів, публікацій у спеціальних  виданнях,  рекомендації  громадських  організацій.  Представлення  компаній,  які  увійшли  у  «Міжнародний  рейтинг  ЄБА»,  проходить  на  ділових  заходах  програми  «Лідери XXI століття».  Разом  з  розміщенням  інформаційно‐рекламних  матеріалів  в  офіційному  каталозі,  офіційної  відеопрезентації  в  урочистій  обстановці  керівнику  компанії  вручається пам'ятний диплом, статуетка та нагрудний знак.   

 

Пам’ятний диплом «Best Enterprise», 2013 рік 

  ЄБА  систематично  проводить  у  різних  країнах  світу  міжнародні  форуми,  конфе‐ ренції,  ділові  зустрічі  та  виставки,  видає  рекламні  каталоги,  ефективно  використовує  інші  інформаційні ресурси.  Гасло підприємства – «Working for the best of Europe».  Детально див. на сайті: www.ebaoxford.co.uk.   

226  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Статуетка «Best Enterprise», 2013 рік 

227  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Нагрудний знак «Best Enterprise», 2013 рік 

228  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Гран‐прі у номінації   «Науково‐дослідна діяльність навчального закладу», 2013 рік  229   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Нагорода учасника міжнародної виставки «Освіта та кар’єра», 2013 рік 

 

Міжнародна виставка  «Освіта  та  кар’єра»  проводиться  щороку  з  метою  залучення  суспільного  інтересу  до  освіти,  пропаганди  досягнень  України  у  цій  сфері,  формування єдиного освітнього простору.   Під час роботи виставки зазвичай проводяться інтерактивні тренінги для молоді,  яка  знаходиться  у  пошуках  роботи,  а  також  відбувається  презентація  передового  навчально‐методичного досвіду – посібників, освітніх комп’ютерних програм тощо.  Цьогоріч  на  виставці  представлені  65  українських  та  71  закордонний  вищий  навчальний  заклад.  Серед  них  представники  навчальних  закладів  та  організацій  з  Республіки  Польща,  Російської  Федерації,  Чеської  Республіки,  Канади,  Французької  Республіки,  Латвійської  Республіки,  Литовської  Республіки,  Федеративної  Республіки  Німеччина,  Швейцарської  Конфедерації,  держави  Ізраїль,  Італійської  Республіки,  Великої Британії, Сполучених Штатів Америки тощо.  Також у виставці «Освіта за кордоном»  беруть участь провідні українські агенції,  Чеський  культурний  центр  при  Посольстві  Чехії  в  Україні,  Міністерство  науки  та  вищої  освіти Польщі, Інститут Гете, Французький культурний центр, філія «Сохнут–Україна».   

230  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Вручення нагороди учасника виставки «Освіта та кар’єра», 2013 рік   

Нагорода «Топ‐менеджер вищої спеціалізованої освіти країни», 2013 рік 

231  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Диплом переможця регіонального етапу   в номінації «Товари виробничо‐технічного призначення», 2013 рік  232   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

233  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

234  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Статичний суфлер газотурбінних двигунів 

235  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Подяка за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність   по модернізації освіти України, 2010 рік  236   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Почесна грамота депутату Миколаївської обласної ради   шостого скликання ректору НУК проф. Рижкову С.С., 2013 рік  237   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ОСНОВНІ НАГОРОДИ ЗА 2012 РІК   

Національний університет  кораблебудування  здобув  найвищу  нагороду  «Націо‐ нальне визнання» в міжнародній презентаційно‐іміджевій програмі «Визнання року–2012».   

Найвища нагорода у міжнародній презентаційно‐іміджевій програмі  «Визнання року–2012»   

Університет нагороджено  почесним  дипломом  за  високий  професіоналізм,  вагомий  внесок  у  соціально‐економічний,  науковий  та  культурний  розвиток  України,  розбудову  позитивного  іміджу  держави  та  сприяння  розвитку  міжнародного  співробітництва.  Також у рамках міжнародної презентаційно‐іміджевої програми було  випущено  альманах «Діловий  імідж  України.  Міжнародне  партнерство  та  спів‐ робітництво», в якому представлено інформацію про наш університет.   Національна  презентаційно‐іміджева  програма  «Визнання  року»  проводиться   з  метою  популяризації  економічного,  інтелектуального  і  культурного  потенціалу  України,  розширення  ділового  партнерства,  втілення  спільних  проектів,  залучення  інвестиційних  ресурсів,  формування  гідного  іміджу  держави  і  зміцнення  міжнародних  позицій на світовій арені.  У програмі свої професійні здобутки презентують кращі представники національ‐ ного  бізнесу,  трудові  колективи  агропромислового,  будівельного,  паливно‐ енергетичного,  промислового  комплексу  України,  освітяни,  науковці,  митці  культури  і  мистецтва,  працівники  охорони  здоров’я,  охорони  навколишнього  природного  середовища, сфери послуг України.  238   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Пишаємося  тим,  що  НУК  імені  адмірала  Макарова  став  гідним  учасником  міжнародної  презентаційно‐іміджевої  програми  «Визнання  року–2012»,  здобувши  її найпочеснішу відзнаку – «Національне визнання»!  15–17  листопада  2012  року  у  м.  Києві  у  Національному  центрі  ділового  та  культурного  співробітництва  «Український  дім»  пройшла  XXII  Міжнародна  спеціалізована  виставка  «Освіта  та  кар’єра»,  участь  в  якій  узяв  Національний  університет кораблебудування імені адмірала Макарова.  Програмою  заходу  було  передбачено  проведення  семінарів  та  круглих  столів  з  проблем  між  народного  співробітництва  у  галузі  освіти  та  впровадження  сучасних  технологій,  презентації  вітчизняних  і  закордонних  навчальних  закладів,  молодіжних  програм,  програм  об‐ міну,  вивчення  досвіду  співпраці  з  європейськими  країнами  у  галузі  освіти та працевлаштування молоді.  Також  були  відзначені  університети‐переможці  рейтинго‐ вого  конкурсу  виставки.  НУК  імені  адм.  Макарова  одержав  Золоту  медаль  у  номінації  «Досягнення  у  працевлаштуванні  випускників  вищого навчального закладу».                 

Золота медаль у номінації  «Досягнення у працевлаштуванні  випускників вищого навчального  закладу», 2012 рік 

22 вересня  розпочала  свою  роботу  виставка  учасників  регіонального  етапу  Всеукраїнського  конкурсу  якості  продукції  (товарів,  робіт,  послуг)  «100  кращих  товарів  України–2012». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  був запрошений на церемонію нагородження переможців даного конкурсу. 

239  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Переможець у рейтингу «Людина року на транспорті» в номінації  «Транспортна наука та освіта в Україні» та «Суднобудування та судноремонт»  проф. Рижков С.С., 2012 рік       

240  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Золота медаль у номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників   вищого навчального закладу», 2012 рік  241   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Переможець Всеукраїнського конкурсу якості продукції   «100 кращих товарів України», 2012 рік  242   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

                Підводний роботехнічний комплекс                                               Кубок переможця       

Участь делегації НУК на чолі з ректором проф. Рижковим С.С.   у Всеукраїнському конкурсі якості продукції 

243   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ОСНОВНІ НАГОРОДИ ЗА 2011 РІК   

 

EUROPEAN QUALITY  AWARD 2011    

 

Нагорода «European Quality Award», 2011 рік  244   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  За  значний  внесок  у  розвиток  економіки  України  та  високоефекти‐ вне  керівництво  рішенням  Експертної  Ради  Міжнародної  іміджевої  про‐ грами  «Лідери  XXI  століття»  удостоєний  почесного  звання  «Кращий  керівник  року»  ректор  НУК  Рижков С.С.  20–22  лютого  2011  року  Асам‐ блея  ділових  кіл  України  проводила  щорічні  одинадцяті  збори  націо‐ нальної  еліти  під  гаслом  «Україна   і  світ:  інноваційний  потенціал  та  інвестиційна  привабливість».  Форум   є  найавторитетнішим  комплексним  проектом, спрямованим на виявлення  та  популяризацію  вітчизняних  досяг‐ нень  у  галузі  інновацій,  консолідацію  інноваційної  та  інвестиційної  еліти,  а також розробку механізмів ефектив‐   ного  трансферу  між  наукою  і  бізне‐   сом,  формування  пакету  пропозицій  Почесний знак «Європейська якість», 2011 рік до державної стратегії інноваційного   розвитку.  Конгреси  ділових,  наукових  і  творчих  кіл  –  це  постійно  діючий  громадський  діалог  між  владою  та  інтелігенцією  країни  з  актуальних  питань  розвитку  суспільства.  Роботу  конгресів  традиційно  підтримують  Президент  і  голова  Уряду  України,  міжнародні  фонди,  впливові  вітчизняні  спілки  промисловців,  учених,  художників.   ХІ  Конгрес  не  став  винятком.  У  його  заходах  взяли  участь  понад  500  представників  державної  влади,  народних  депутатів,  дипломатів,  керівників  виробництва,  вчених,  педагогів, працівників засобів масової інформації, а також почесних гостей з 20 держав  ближнього і далекого зарубіжжя.  Програма  Конгресу  розпочалась  пленарним  засіданням,  на  якому  виступили  керівні  особи  державних  установ,  народні  депутати,  представники  наукових,  ділових   і  творчих  спілок  серед  яких  Олександра  Кужель  –  президент  Асамблеї  ділових  кіл  України;  Валерій  Геєць  –  директор  Інституту  економіки  та  прогнозування,  академік   НАН  України;  Пол  Бріггс  –  керуючий  директор  Торгової  палати  Долини  Темза  та  Крістіна  Хауелл  –  голова  Департаменту  із  зовнішніх  зв'язків  (Великобританія);  Пятрас  Вайтєкунас –  Надзвичайний  і  Повноважний  Посол  Литовської  Республіки  в  Україні;  Масалскіс  Кестутіс  –  комерційний  аташе  Посольства  Литви  в  Україні;  Георгій  Сігуа  –  голова  представництва  Торгово‐промислової  палати  Грузії  в  Україні;  Михайло  Костюк  –  генеральний  директор  ДП  «Укрзалізниця»;  Лейф  Грам  –  керівник  проекту  ЄС  «Підтримка  наукоємних  та  інноваційних  підприємств,  а  також  трансфер  технологій у бізнесі в Україні» (Швеція) та ін. 

245  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  У  рамках  форуму  були  проведені  презентації  кращих  вітчизняних  компаній  і  фірм,  «круглі  столи»,  телеміст  між  учасниками  конгресу  та  литовськими  діловими  колами,  ділові  переговори,  експрес‐виставка  інноваційних  та  інвестиційних  проектів.  Завершився форум діловим прийомом і церемонією громадського вшанування кращих  представників  української  еліти  переможців  рейтингових  проектів  та  конкурсів.  Національний  університет  кораблебудування  ім.  адм.  Макарова  визначено  лауреатом  рейтингу «Краще підприємство України» у номінації «Освіта» за 2011 рік, а ректору НУК,  Рижкову С.С., рішенням експертної ради присвоєно почесне звання «Кращий керівник  року» за вагомий внесок у розвиток економіки України та високоефективне керівництво  університетом.    

НУК – лауреат рейтингу «Кращі підприємства України»   в номінації «Освіта», 2011 рік  

246  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Гран‐прі в номінації   «Інформаційні ІТ‐технології у вищому навчальному закладі», 2011 рік   

         

247  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Золота медаль у номінації «Міжнародне співробітництво   в галузі освіти і науки», 2011 рік  248   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

НУК – лідер національної освіти, 2011 рік  249   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Звання «Заслужений діяч науки і техніки», 2011 рік 

250  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ОСНОВНІ НАГОРОДИ ЗА 2010 РІК   

Почесна грамота за творчу організаторську роботу   по розвитку сучасної національної системи освіти, 2010 рік  251   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ОСНОВНІ НАГОРОДИ ЗА 2009 РІК   

Сертифікат про нагородження срібною медаллю в номінації «Організація студентської   науково‐дослідної роботи», 2009 рік  252   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ОСНОВНІ НАГОРОДИ ЗА 2008 РІК   

Диплом переможця Всеукраїнського конкурсу‐виставки   «Кращий вітчизняний товар 2008 року»  253   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Диплом учасника XIV міжнародної виставки «Суднобудування–2008» 

254  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Почесне звання «Лідер національної освіти», 2008 рік    255   

 


ДОДАТОК № 2.  ОСНОВНІ СТАТТІ У ВИДАННЯХ УКРАЇНИ  ПРО НУК З 2008 ПО 2013 РІК 


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Стаття в журналі «Україна ХХ1»  259   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

260  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

261  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

262  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

263  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

264  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

265  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Стаття в журналі «Україна ХХ1»  266   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

267  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

268  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

269  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

270  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

271  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

272  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Стаття в журналі «Автограф Век ХХІ» 

273  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

274  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

275  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

276  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

277  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

Стаття в журналі «Автограф Век ХХІ»  278   

 


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

279  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

280  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

281  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

282  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

283  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 

284  


ДОДАТОК № 3.  ОПИС НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИХ  РОЗРОБОК НУК ЗА 2008–2013 РОКИ                                                   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА   

КОМПЛЕКС ДЛЯ ІНСПЕКЦІЇ Й КАРТОГРАФУВАННЯ ДОННОЇ ПОВЕРХНІ НУК  АВТОР БЛІНЦОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ, Д.Т.Н., ПРОФ.   

Основні характеристики, суть розробки:  ІКДП призначений для інспекції й картографування донної поверхні на глибинах  до 150 м і забезпечує вирішення наступних завдань:  ƒ виконання  пошукових,  оглядових  та  інспекційних  підводних  робіт  за  допо‐ могою штатних гідроакустичних приладів та відеокамери;  ƒ виконання  цифрового  картографування  донної  поверхні  з  нанесенням  коор‐ динат виявлених підводних об’єктів;  ƒ відео‐  і  аудіодокументування  процесу  картографування  й  обстеження  під‐ водних об'єктів.  Портативний цифровий картографічний комплекс має наступні характеристики:  Джерела картографічної інформації:  ƒ двочастотний ехолот (50/200 кГц)                1 шт.;  ƒ супутникова навігаційна система GPS         1 шт.  Тип  персонального  комп’ютера  для  інсталяції  програмного  забезпечення   (не нижче) Pentium III 600 МГц.  Формат документування картографічної інформації приладовим блоком комп’ю‐ терний інтерфейс (RS‐232).  Види проекцій карт‐схем, створених за допомогою програми «Digital Standard»:  ƒ проекція Красовського (СК63);  ƒ проекція WGS84 (UniversalTransverceMerkator) та ін.   Формати карт‐схем донної поверхні за допомогою інстальованої програми «Digital  Standard»:  ƒ карта‐схема електронна (формат «dmf»);  ƒ карта‐схема на твердому носії.     

ПАТЕНТО‐, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ:   

На стадії оформлення.   

Економічна привабливість  розробки  для  просування  на  ринок,  впровадження  та реалізації, показники, вартість:  Зниження вартості виконання картографічних робіт на водних акваторіях у 7…10  разів  та  підвищення  оперативності  їх  виконання  у  порівнянні  з  використанням  традиційних суден‐гідрографів, особливо при картографуванні мілководних акваторій.   

Галузі, міністерства,  відомства,  підприємства,  організації,  де  планується  реалізувати результати розробки:  ƒ Мінтранс України (безпека водних транспортних шляхів);  ƒ МНС України (пошукові, аварійно‐рятувальні);  ƒ НАН України (дослідження водного середовища);  ƒ Мінприроди України (моніторинг водного середовища).     

СТАН ГОТОВНОСТІ РОЗРОБОК: діючий зразок.     

287   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗДРІБНЕННЯ ТВЕРДИХ ДОННИХ ҐРУНТІВ  АВТОР БЛІНЦОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ, Д.Т.Н., ПРОФ.   

Основні характеристики, суть розробки:  Комплекс  призначений  для  здрібнення  твердих  донних  ґрунтів  на  глибинах  до  20 м екологічно безпечним електрогідроімпульсним методом при виконанні підводно‐ технічних робіт.  Комплекс  містить  промислову  електрогідроімпульсну  установку  «Базальт‐2М»,  опускне  забортне  технологічне  обладнання  для  виготовлення  шпурів  і  дроблення  твердих донних ґрунтів, а також пульт керування.  Технічні характеристики:  ƒ робоча глибина акваторії, на якій можливе застосування комплексу (max) – 20 м;  ƒ категорія донного ґрунту (за 7‐бальною шкалою міцності ґрунтів) – 6…7;  ƒ товщина зони дроблення ґрунту – 0,3…0,5 м;  ƒ повне електроспоживання комплексу, не більше – 17,0 кВт;  ƒ повна маса комплексу, не більше – 3500 кг;  ƒ джерело енергії для руйнування (дроблення) твердого донного ґрунту – про‐ мислова електрогідроімпульсна установка «Базальт‐2М»;  ƒ енергія  одиночного  електрогідроімпульсного  розряду  установки   «Базальт‐2М» (max) – 100 кДж;  ƒ кількість одночасно працюючих електрогідроімпульсних розрядників – 1 шт.     

ПАТЕНТО‐, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ:   

На стадії оформлення.   

Економічна привабливість  розробки  для  просування  на  ринок,  впровадження  та реалізації, показники, вартість:  Виконання днопоглиблювальних робіт на акваторіях з донними ґрунтами підви‐ щеної міцності за безводолазними та безвибуховими екологічно чистими технологіями.   

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реа‐ лізувати результати розробки:  Комплекс  застосовується  для  поглиблення  акваторій  портів  і  фарватерів  судно‐ плавних  каналів,  будування  морських  нафтогазодобувних  стаціонарних  споруд,  гідро‐ технічних споруд портів, прокладки підводних трубопроводів та кабельних трас і т. ін.     

СТАН ГОТОВНОСТІ РОЗРОБОК: діючий макет.   

Результати впровадження: не впроваджувався.    

НАУКОВО‐ДОСЛІДНЕ СУДНО «ДЕЛЬТА»  АВТОР БЛІНЦОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ, Д.Т.Н., ПРОФ.   

Основні характеристики, суть розробки:   

Науково‐дослідне судно  «ДЕЛЬТА»  призначене  для  технічного  забезпечення  навчального  процесу  та  наукових  досліджень  студентів,  аспірантів  та  науковців  за  морською тематикою.   288   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  У  навчальному  процесі  науково‐дослідне  судно  «ДЕЛЬТА»  розв’язує  наступні  завдання:  ƒ проходження виробничої, ремонтної та експлуатаційної практики студентів;  ƒ проведення  лабораторних  і  практичних  робіт  на  реальному  судновому  обладнанні;  ƒ виконання курсового і дипломного проектування.  У  підготовці  аспірантів  науково‐дослідне  судно  «ДЕЛЬТА»  забезпечує  проведення дисертаційних досліджень за науковими спеціальностями:  ƒ Механіка та конструювання суден;  ƒ Суднові енергетичні установки;  ƒ Судноводіння;  ƒ Електричні системи і комплекси.  При проведенні наукових досліджень судно «ДЕЛЬТА» виконує наступні завдання:  ƒ є судном‐носієм мобільної лабораторії підводної робототехніки;  ƒ є судном‐носієм мобільної лабораторії екології навколишнього водного сере‐ довища.     

ПАТЕНТО‐, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ:   

На стадії оформлення.   

Економічна привабливість  розробки  для  просування  на  ринок,  впровадження  та реалізації, показники, вартість:  Ринкова цінність розробки полягає в унікальній комплектації науково‐дослідного  судна  сучасними  засобами  підводної  робототехніки  та  гідроакустики,  що  дає  можли‐ вість виконувати новий спектр морських робіт різного призначення, які були недосяжні  до цього часу: пошукові, технічні, природоохоронні, дослідницькі, освітянські.   

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується ре‐ алізувати результати розробки:  ƒ Мінтранс України (безпека водних транспортних шляхів);  ƒ МНС України (пошукові, аварійно‐рятувальні);  ƒ Держприкордонслужба України (висвітлення підводної обстановки);  ƒ ВМС ЗС України (протимінні, протидиверсійні, антитерористичні);  ƒ МВС України (оперативно‐розшукові);  ƒ НАН України (дослідження водного середовища);  ƒ Мінприроди України (моніторинг водного середовища).     

СТАН ГОТОВНОСТІ РОЗРОБОК: дослідна експлуатація.   

Результати впровадження:  експедиція  спільно  з  МНС  України  на  замовлення  Миколаївської ОДА.   

УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ХВИЛЬОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ»  АВТОР БЛІНЦОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ, Д.Т.Н., ПРОФ.   

Основні характеристики, суть розробки:  Хвильова електростанція призначена для виробництва й передачі на берег елек‐ тричної  енергії  від  екологічно  чистого  відновлюваного  джерела  енергії  –  морських  289   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  хвиль. Хвильова електростанція являє собою встановлений на анкерах морський енер‐ гетичний комплекс, призначений для експлуатації в Чорноморсько‐Азовському басейні.  Склад хвильової електростанції:   ƒ платформа  з  аварійним   джерелом  електроенергії  й  системою  навігаційної  безпеки;  ƒ система  анкерів;  модуль  енергопоглинаючих  елементів;  трансмісія;  генератори й перетворювачі електроструму;   ƒ кабельна система; берегова підстанція; система акумулювання електроенергії  та регулювання енергоспоживання.   Основні характеристики хвильової електростанції:  ƒ параметри електроенергії, що виробляється: номінальна потужність – 100 кВт;  максимальна потужність – 200 кВт; напруга – 3×380 В, 50 Гц;  ƒ режим роботи – тривалий;  ƒ габаритні розміри платформи – 42×25×10 м;  ƒ маса платформи, не більше – 80 т.  Умови експлуатації електростанції:  ƒ навігаційно безпечна акваторія роботи; дистанція до берега, не більше – 1000 м.   

ПАТЕНТО‐, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ:   

Подано 2 заявки на корисну модель.   

Економічна привабливість  розробки  для  просування  на  ринок,  впровадження  та реалізації, показники, вартість:  Отримання  відновлюваного  джерела  електроенергії  з  оплатою  по  «зеленому»  тарифу.   

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується ре‐ алізувати результати розробки:  ƒ Мінтранс України (безпека водних транспортних шляхів);  ƒ Мінпаливенерго (освоєння МНГР).     

СТАН ГОТОВНОСТІ РОЗРОБОК: технічний проект.    

Результати впровадження: не впроваджувався.   

НОВІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ КОМПЛЕКСНО‐ЗАХИСНІ МАТЕРІАЛИ ТА ПОКРИТТЯ  ДЛЯ ЗАСОБІВ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН  АВТОР ДУБОВИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, Д.Т.Н., ПРОФ.   

Основні характеристики, суть розробки:  Розроблено  теоретичні  та  технологічні  основи  створення  металоскляних  компози‐ ційних  матеріалів,  електродугових  та  плазмових  покриттів,  призначених  для  захисту  конструкцій технічних і транспортних засобів для перевезення та зберігання небезпеч‐ них речовин: хімічних, токсичних, радіоактивних тощо. Розробка нових композиційних  матеріалів  і  покриттів  здійснювалась  на  основі  системного  підходу,  у  тому  числі  мате‐ матичного моделювання, з використанням сучасних методик планування експеримен‐ ту, імовірнісних методів. Проведено оптимізацію технологічних параметрів формування  електродугових композиційних покриттів, модернізовано пристрій для електродугового  напилення.  Досліджено  можливість  формування  зміцнюючих  та  знижуючих  тепло‐ 290   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  провідність ультрадисперсних структурних елементів у плазмових покриттях, що забезпе‐ чують проявлення нанорозмірного ефекту за допомогою термічної обробки без аморфі‐ тизації  структури,  обрано  оптимальні  режими  термічної  обробки.  Одержано  екс‐ периментальні  зразки  композиційних  матеріалів  і  покриттів,  проведено  експеримен‐ тальні  дослідження  особливостей  їх  структури,  фізико‐механічних  та  захисних  властивостей,  у  результаті  чого  проаналізовано  вплив  наповнювачів  на  структуру  та  властивості розроблених композицій.     

ПАТЕНТО‐, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ:   

Пат. на  корисну  модель  43984  Україна.  Спосіб  нанесення  електродугових  по‐ криттів [Текст] / Дубовий О. М., Карпеченко А. А., Янковець Т. А., Жданов О. О. – заявл.  21.03.09 ; опубл. 10.09.09, Бюл. № 17.   Пат. на винахід 88755 Україна. Спосіб нанесення покриттів [Текст] / Дубовий О. М.,  Янковець Т.  А.,  Карпеченко А.  А.,  Жданов О.  О.  –  заявл.  23.03.09  ;  опубл.  10.11.09,   Бюл. № 21.   

Економічна привабливість  розробки  для  просування  на  ринок,  впровадження  та реалізації, показники, вартість:  Економічна  привабливість  полягає  в  зниженні  матеріалоємності  продукції  на  30 %,  економії  витрат  на  сировину  до  2–50 %,  економії  енергоресурсів  на  20–25 %  та  підвищенні експлуатаційних властивостей матеріалів і покриттів на 30–40 %.  Галузі,  міністерства,  відомства,  підприємства,  організації,  де  планується  реалізувати результати розробки:  Технологічні  основи  електродугового  напилення  композиційних  металоскляних  покриттів використовуються у ТОВ «Микспецсервіс».     

СТАН ГОТОВНОСТІ РОЗРОБОК: експериментальний зразок.   

Результати впровадження: результати розробки можуть бути використані в га‐ лузі  енергетики,  судно‐  та  машинобудування,  у  хімічній  та  медичній  промисловості,  транспортних технологіях.   

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВИМІРЮВАЛЬНА  СИСТЕМА  ОПЕРАТИВНОГО  КОНТРОЛЮ  СТАНУ СУДЕН, ЇХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ВАНТАЖІВ  АВТОР ЖУКОВ ЮРІЙ ДАНІЇЛОВИЧ, Д.Т.Н., ПРОФ.   

Основні характеристики, суть розробки:  Застосування  нових  поліметричних  датчиків  і  методів  оцінки  якісних  та  кількіс‐ них  параметрів  вантажу  та  судна,  посадки  судна,  міцності  корпусу  судна  дозволяє  підвищити  надійність експлуатації  судна  за  рахунок  скорочення  більше  ніж удвічі  часу  отримання  достовірної  інформації  про  стан  вантажу  та  корпусу  судна  для  прийняття  рішення щодо безпечних маневрів та своєчасного проведення рятувальних операцій.     

ПАТЕНТО‐, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ:   

Відсутні світові аналоги. Розроблені методи дають можливість за допомогою одно‐ го  простого  датчика  отримувати  інформацію  про  декілька  параметрів  рідких/сипучих  вантажів, а за інформацією групи однотипних датчиків визначати додаткові параметри  судна.   291   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Термін окупності витрат на розробку та виробництво – 3 роки.  Можливі ринки збуту: Росія, Україна, Узбекистан, Китай, В’єтнам, Йорданія та ін.   

Економічна привабливість  розробки  для  просування  на  ринок,  впровадження  та реалізації, показники, вартість:  Очікуваний  економічний  ефект  від  впровадження  результатів  розробки:  збіль‐ шення експортного потенціалу України з відповідної продукції у 2–3 рази, підвищення  рентабельності  виробництва  на  10  %.  Розрахунковий  річний  економічний  ефект  лише  для підприємств групи компаній «АМІКО» складає понад 200 тис. грн.   

Галузі, міністерства,  відомства,  підприємства,  організації,  де  планується  реалізувати результати розробки:  Підприємства,  на  яких  планується  впровадження  результатів  досліджень,  ме‐ тодик  та  рекомендацій:  ТОВ  «АМІКО‐Комплект»,  суднобудівний  завод  ВАТ  «WADAN  YARDS  OKEAN»,  суднобудівний  завод  «ПАЛЛАДА»,  казенне  підприємство  «ДПЦК»,  Миколаївський глиноземний завод, береговий нафтогазовий термінал «Укрлоудсистем».     

СТАН ГОТОВНОСТІ  РОЗРОБОК:  розроблено  технічну  документацію  на  поліметричні  та  ЕМА‐перетворювачі.  Основні  конструктивні,  електронні  та  програмні  елементи  роз‐ робки  пройшли  лабораторні  випробування  та  частково  впроваджені  до  навчального  процесу кафедри морського приладобудування НУК.   

Результати впровадження:  впроваджено  проект  експериментального  стенда  для  випробування  поліметричних  перетворювачів  та  проведення  експериментальних  досліджень поліметричних сигналів для ТОВ «АМІКО‐Комплект». На береговому нафто‐ газовому  терміналі  «Укрлоудсистем»  було  впроваджено  спосіб  вимірювання  рівня  та  температури рідких середовищ (використовується система «САДКО»).   

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ  ГРАНИЧНОЇ  Й  УТОМНОЇ  МІЦНОСТІ  КОНСТРУКЦІЙ  КОРПУСІВ  СУДЕН  НА  ОСНОВІ  МОДЕЛЮВАННЯ  ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ  НАВАНТАЖЕНЬ  АВТОР КОРОСТИЛЬОВ ЛЕОНТІЙ ІВАНОВИЧ, Д.Т.Н., ДОЦ.   

Основні характеристики, суть розробки:  Методи  нелінійних  розрахунків  хвильових  навантажень  на  корпуси  суден  з  урахуванням  динамічних  деформацій,  визначення  форм  і  частот  власних  коливань  з  урахуванням  зсуву  і  реального  розподілення  характеристик  жорсткості  та  маси  за  довжиною. Удосконалений розрахунковий метод оцінки втомної міцності конструктив‐ них  вузлів.  Інженерні  методики  для  вирішення  практичних  задач  при  розрахунках  втомної  міцності  і  проектуванні  конструктивних  вузлів,  що  враховують  у  достатньо  повній  мірі  вплив    технологічних  факторів  зварних  конструкцій  на  показники  втоми.  Програмне забезпечення розрахунків за методами.     

ПАТЕНТО‐, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ:   

Захищено 2 патентами.   

Економічна привабливість  розробки  для  просування  на  ринок,  впровадження  та реалізації, показники, вартість:  Використання  програмного  забезпечення  розрахунків  хвильових  навантажень   і  втомної  міцності  у  проектних  установах  суднобудівної  галузі  України  дозволить  292   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  оцінювати відповідні проектні рішення і, таким чином, покращити техніко‐економічний  рівень і надійність конструкцій спроектованих суден. Підрахувати об’єктивно можливий  економічний ефект зараз неможливо.   

Галузі, міністерства,  відомства,  підприємства,  організації,  де  планується  реалізувати результати розробки:  Суднобудівні проектні організації України.     

СТАН ГОТОВНОСТІ  РОЗРОБОК:  розроблено  дослідний  зразок,  виконано  стендові  та  натурні дослідження ефективності осадження полідисперсного аерозолю сепаратором.      

Результати впровадження: звіт з наукової розробки, методики.    

УСТАНОВКА «ЕКОПІР‐18Д»  АВТОР РИЖКОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ, Д.Т.Н., ПРОФ.   

Основні характеристики, суть розробки:   Установка  «Екопір‐18Д»  створена  для  утилізації  органічної  сировини  (відходів)  новітнім методом екопірогенезісу. Екопірогенезіс – технологія, яка поєднує два методи  термічної  переробки  органічної  сировини:  багатоконтурний  циркуляційний  піроліз  та  газифікацію,  забезпечує  екологічну  безпеку  роботи  обладнання  та  отриманих  про‐ дуктів,  дозволяє  утилізувати  весь  об’єм  відходів  та  отримати  вихідні  продукти  з  якіс‐ ними показниками.  Відходи, які утилізуються: полімерні матеріали (ПЕ, ПП, ПС, ПЕТФ), гума, зношені  автомобільні  шини  (подрібнені),  папір,  картон,  текстиль,  ганчір’я,  нафтошлами,  від‐ працьовані машинні масла, тверді побутові органічні відходи, вологі органічні відходи:  біомаса, обрізки дерев, відходи сільського господарства та подібні.   Отримувані  продукти:  альтернативне  рідке  паливо,  генераторний  газ,  твердий  залишок.     

ПАТЕНТО‐, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ:    

Розробка захищена  12  патентами.  Оригінальне  обладнання  за  новітньою  тех‐ нологією, яке дозволяє утилізувати весь потік відходів у єдиному процесі в екологічно  безпечному режимі з отриманням альтернативного пального.   

Економічна привабливість  розробки  для  просування  на  ринок,  впровадження  та реалізації, показники, вартість:   При роботі установки будуть отримуватись вихідні продукти, які можуть викори‐ стовуватись як альтернативні види палива: генераторний газ буде застосовуватися для  підігріву  реактора  та  проведення  технологічних  процесів,  рідкий  та  твердий  продукти  можуть бути реалізовані споживачами як альтернативне пальне.   

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується ре‐ алізувати результати розробки:  Установка  може  використовуватися  в  житлово‐комунальному  та  сільському  господарстві.      

СТАН ГОТОВНОСТІ РОЗРОБОК: розроблена та створюється установка.    

Результати впровадження: створено конструкторську документацію.   293   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА ЕУ МЦП‐14  АВТОР РИЖКОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ, Д.Т.Н., ПРОФ.   

Основні характеристики, суть розробки:   Експериментальна  установка  ЕУ  МЦП‐14  створена  для  відпрацювання  техноло‐ гічних  параметрів  процесу  утилізації  органічної  сировини  (відходів)  методом  багато‐ контурного  циркуляційного  піролізу,  оцінки  екологічної  безпеки  процесів  та  облад‐ нання, досліджень фізико‐хімічних процесів термічної деструкції. Відходи, які утилізуються:  полімерні матеріали (ПЕ, ПП, ПС, ПЕТФ), гума, зношені автомобільні шини (подрібнені),  папір, картон, текстиль, ганчір’я, нафтошлами, відпрацьовані машинні масла. Отримані  продукти: альтернативне рідке паливо, піролізний газ, твердий залишок.  Технічні характеристики:  ƒ об'єм реактора, не менше – 0,5 м3;  ƒ кількість відходів, що переробляються – до 5 кг/цикл;  ƒ режим завантаження – циклічний;  ƒ первинне джерело теплової енергії – зовнішнє паливо.  Витрата  палива  на  один  пальник  для  запуску  установки  (залежно  від  властивостей відходів):  ƒ дизельне – 2,6 кг/год;  ƒ природний газ – 2,4 м3/год;  ƒ вага установки – 250 кг;  ƒ габаритні розміри орієнтовно – 1100х1000х2200 мм;  ƒ рівень шуму, не більше – 70 Дб;  ƒ робочий тиск у реакторі, не більше – 0,2 кг/см2.     

ПАТЕНТО‐, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ:    

Розробка захищена 12 патентами. Оригінальне обладнання за новітньою техно‐ логією, що дозволяє утилізувати полімерні матеріали в екологічно безпечному режимі   з отриманням альтернативного палива.   

Економічна привабливість  розробки  для  просування  на  ринок,  впровадження  та реалізації, показники, вартість:   При роботі установки ЕУ МЦП‐14  отримуються вихідні продукти, які можуть ви‐ користовуватись  як  альтернативні  види  палива:  піролізний  газ  застосовується  для  підігріву  реактора  та  проведення  технологічних  процесів,  рідкий  та  твердий  продукти  можуть бути реалізовані споживачами як альтернативне паливо.   

Галузі, міністерства,  відомства,  підприємства,  організації,  де  планується  реалізувати результати розробки:   Установка  може  використовуватися  в  закладах:  ЖКГ,  лікарняних,  санаторно‐ курортних, будинках відпочинку, з/д станціях, аеропортах та ін.     

СТАН ГОТОВНОСТІ РОЗРОБОК: розроблено та створено установку, пройдено стендові та  натурні дослідження.   

Результати впровадження: в дослідницьких лабораторіях НУК.    

294  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  УТИЛІЗАЦІЙНА УСТАНОВКА МЦП‐300  АВТОР РИЖКОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ, Д.Т.Н., ПРОФ.   

Основні характеристики, суть розробки:   Утилізаційна  установка  МЦП‐300  призначена  для  багатоконтурного  циркуляцій‐ ного  піролізу  твердих  побутових  органічних  відходів  з  одержанням  альтернативного  палива. Відходи, які утилізуються: тверді побутові відходи. Отримані продукти: альтер‐ нативне рідке паливо, піролізний газ, твердий залишок.  Технічні характеристики:  ƒ продуктивність по сировині (ТПВ) – 100,0…300,0 т/доба;  ƒ вологість вхідної сировини – 12 %;  кількість вихідних продуктів, % мас, т/доба:  ƒ рідкого палива – 8…15;  ƒ піролізного газу – 15…35;  ƒ пірокарбону – 25…46;  ƒ конденсату – 12…35;   ƒ робоча температура реактора – 400…600 0С;  ƒ робочий тиск у реакторі не менше – 0,1 кг/см2;  ƒ режим роботи – безперервний;  ƒ автоматизоване керування та контроль забезпечується з центрального пульта  керування та  оперативних  пультів  керування,  які  встановлені  безпосередньо  на окремих блоках.     

ПАТЕНТО,‐ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ:    

Розробка захищена  12  патентами.  Конструктивні  особливості  установки  дозво‐ ляють  утилізувати  тверді  побутові  відходи  в  екологічно  безпечному  режимі  з  отри‐ манням альтернативного палива.   

Економічна привабливість  розробки  для  просування  на  ринок,  впровадження  та реалізації, показники, вартість:   Технологія  та  обладнання  не  мають  аналогів  і  можуть  бути  виготовлені  україн‐ ськими  виробниками  з  вітчизняних  матеріалів.  Отримані  вихідні  продукти,  які  можуть  використовуватись  як  альтернативні  види  палива:  піролізний  газ  (застосовується  для  підігріву реактора та проведення технологічних процесів), рідкий та твердий продукти  (можуть бути реалізовані споживачамияк альтернативне паливо).   

Галузі, міністерства,  відомства,  підприємства,  організації,  де  планується  реалізувати результати розробки:   Утилізаційна  установка  призначена  для  утилізації  муніципальних  твердих  орга‐ нічних  побутових  відходів  населених  пунктів  з  одержанням  альтернативних  видів  палива.     

СТАН ГОТОВНОСТІ  РОЗРОБОК:  створено  конструкторську  документацію,  регламент  роботи заводу, інструкцію з експлуатації та інші документи.       

295  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ТРИСТУПЕНЕВИЙ СЕПАРАТОР ГАЗУ С‐50  АВТОР РИЖКОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ, Д.Т.Н., ПРОФ.   

Основні характеристики, суть розробки:  Триступеневий сепаратор С‐50 складається з:   ƒ блоку  охолодження  для  турбулентно‐інерційного  осадження  та  конденсації  полідисперсного середовища;  ƒ блоку  нагріву  до  температури  випарювання  крапель  конденсаційного  похо‐ дження;  ƒ блоку  охолодження  зі  значним  градієнтом  температур  у  пристінних  шарах  для  осадження  високодисперсного  аерозолю  за  рахунок  термофоретичних  ефек‐тів (ΔT = 80 °C).  Характеристики:  ƒ витрати середовища – до 50 м3 /год;  ƒ аеродинамічний опір – до 3,5 кПа;  ƒ кількість сепараційних блоків – 3;  ƒ кількість рядів сепараційних сіток – 25 у кожному блоці.   Ефективність очищення:  ƒ сумарна – більше 99,9 %;  фракційна:  ƒ від крапель більше 10 мкм – 100 %;  ƒ від крапель 5 мкм – до 95 %;  ƒ від крапель 3 мкм – до 85 %;  ƒ від крапель 1 мкм – до 60 %.     

ПАТЕНТО‐, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ:   

Розробки за напрямком захищені 25 патентами.  Висока  ефективність  очищення,  висока  надійність,  простота  конструкції,   не використовуються змінні касети для додаткового очищення.   

Економічна привабливість  розробки  для  просування  на  ринок,  впровадження  та реалізації, показники, вартість:  При використанні в системах суфлювання газотурбінних двигунів знижує втрати  мастил  більше  ніж  на  1,5…2  кг/год  і  забруднення  навколишнього  середовища.  Економічний  ефект  від  впровадження  на  один  двигун  потужністю  6...16  МВт  складає   5–15 тисяч доларів на рік.   

Галузі, міністерства,  відомства,  підприємства,  організації,  де  планується  реалізувати результати розробки:  Планується  використання  сепараторів  у  галузі  енергетики  в  газотурбінних  дви‐ гунах,  газопомпових  агрегатах  та  газотурбінних  електростанціях,  системах  вентиляції  картера  двигунів  внутрішнього  згоряння  різної  потужності  та  системах  промислового  очищення повітря у приміщеннях.       

296  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ТУРБОФОРЕТИЧНИЙ СЕПАРАТОР С‐150  АВТОР РИЖКОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ, Д.Т.Н., ПРОФ.   

Основні характеристики, суть розробки:  Турбофоретичний  сепаратор  С‐150  має  підвищену  ефективність  уловлювання  високодисперсного  аерозолю  в  енергетичних  установках  у  широкому  інтервалі  кон‐ центрацій дисперсного складу крапель та витрати газу.  Характеристики:  ƒ витрати середовища – до 150 м3 / год;  ƒ аеродинамічний опір – до 5,0 кПа;  ƒ кількість сепараційних блоків – 3;  ƒ кількість рядів сепараційних сіток – 30.  Ефективність очищення:  ƒ сумарна – більше 99,99 %;  фракційна:  ƒ від крапель більше 10 мкм – на 100 %;  ƒ від крапель більше 5 мкм  – на 96 %;  ƒ від крапель 3 мкм – до 70 %;  ƒ від крапель 1 мкм – до 50 %.     

ПАТЕНТО‐, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ:   

Розробка захищена 25 патентами.  Висока  ефективність  очищення,  висока  надійність,  простота  конструкції,   не використовуються змінні касети для додаткового очищення.   

Економічна привабливість  розробки  для  просування  на  ринок,  впровадження  та реалізації, показники, вартість:  При  використанні  в  системах  суфлювання  газотурбінних  двигунів  знижується  втрата  мастил  більше  ніж  на  1,5…2  кг/год  і  забруднення  навколишнього  середовища.  Економічний ефект від впровадження на один двигун потужністю 6...16 МВт складає від  5 до 15 тисяч доларів на рік.   

Галузі, міністерства,  відомства,  підприємства,  організації,  де  планується  реалізувати результати розробки:  Планується  використання  сепараторів  у  галузі  енергетики  у  газотурбінних  дви‐ гунах,  газопомпових  агрегатах  та  газотурбінних  електростанціях,  системах  вентиляції  картера  двигунів  внутрішнього  згорання  різної  потужності  та  системах  промислового  очищення повітря в приміщеннях.     

СТАН ГОТОВНОСТІ РОЗРОБОК: розроблено дослідний зразок, пройдено стендові та натурні  дослідження ефективності осадження полідисперсного аерозолю сепаратором.      

297  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  МІКРОПРОЦЕСОРНА  СИСТЕМА  ЗБУДЖЕННЯ  СИНХРОННОГО  ГЕНЕРАТОРА  ПОТУЖНІСТЮ ДО 1000 КВТ  АВТОР РЯБЕНЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, Д.Т.Н., ПРОФ.   

Основні характеристики, суть розробки:  Характер  перехідного  процесу  –  аперіодичний,  перерегулювання  –  не  більше   10  %.  На  базі  мікропроцесорних  засобів  у  системі  збудження  реалізований  алгоритм  оптимального налаштування коефіцієнтів регулятора, що додає системі властивості до  адаптування.     

ПАТЕНТО‐, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ:   

Пат. №  42829  Україна.  Пристрій  підключення  основного  і  додаткового  генера‐ тора  до  загального  навантаження  і  розподілу  активної  потужності  між  ними  [Текст]  /  Рябенький  В.  М.,  Ушкаренко  О.  О.,  Петренко  Л.  П.,  Ключко  А.  С.  –  Опубл.  27.07.2009,  Бюл. № 14.  Пат.  №  42850  Україна.  Спосіб  стабілізації  частоти  вихідної  напруги  газодизель‐ генератора  /  Рябенький  В.  М.,  Ушкаренко  О.  О.,  Воскобоєнко  В.  І.,  Петренко  Л.  П.,   Ключко А. С. – Опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14.   

Економічна привабливість  розробки  для  просування  на  ринок,  впровадження  та реалізації, показники, вартість:  Вартість мікропроцесорної системи збудження синхронного генератора – 2500 грн,  термін окупності – 3 роки.   

Галузі, міністерства,  відомства,  підприємства,  організації,  де  планується  реалізувати результати розробки:  Автономна  електроенергетика,  ВАТ  «Первомайськ‐дизельмаш»,  м.  Перво‐ майськ.     

СТАН ГОТОВНОСТІ РОЗРОБОК: 100 %.   

Результати впровадження:  розробка  впроваджена  на  ВАТ  НП  «ЕРА»  ДЕП  «Дельмор», м. Миколаїв.   

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА СИНХРОНІЗАЦІЇ ГЕНЕРАТОРІВ  АВТОР РЯБЕНЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, Д.Т.Н., ПРОФ.   

Основні характеристики, суть розробки:  Мікропроцесорна  система  синхронізації  генераторів  призначена  для  підклю‐ чення  додаткового  генератора  на  паралельну  роботу  з  основним  генератором.  Особливість системи полягає в надійній роботі в умовах високої нестабільності частоти  напруги.  Потужність  генераторів  –  до  1000  кВт.  Номінальні  лінійні  напруги  генерато‐  рів  – 380 В, частота – 50 Гц.   

ПАТЕНТО‐, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ:   

Пат. №  42829  Україна.  Пристрій  підключення  основного  і  додаткового  гене‐ ратора до загального навантаження і розподілу активної потужності між ними [Текст] / 

298  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Рябенький  В.  М.,  Ушкаренко  О.  О.,  Петренко  Л.  П.,  Ключко  А.  С.  –  Опубл.  27.07.2009,  Бюл. № 14.  Пат.  №  42850  Україна.  Спосіб  стабілізації  частоти  вихідної  напруги  газодизель‐ генератора [Текст] / Рябенький В. М., Ушкаренко О. О., Воскобоєнко В. І., Петренко Л. П.,  Ключко А. С. – Опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14.   

Економічна привабливість  розробки  для  просування  на  ринок,  впровадження  та реалізації, показники, вартість:  Вартість  мікропроцесорної  системи  синхронізації  –  2200  грн,  термін  окупно‐  сті – 2 роки.   

Галузі, міністерства,  відомства,  підприємства,  організації,  де  планується  реалізувати результати розробки:  Автономна електроенергетика, ВАТ «Первомайськ‐дизельмаш», м. Первомайськ.     

СТАН ГОТОВНОСТІ РОЗРОБОК: 100 %.     

Результати впровадження:  розробка  впроваджена  на  ВАТ  НП  «ЕРА»  ДЕП  «Дельмор», м. Миколаїв.   

АНЕМОМЕТРИЧНА СИСТЕМА  АВТОР ТИМЧЕНКО ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ, К.Т.Н., ДОЦ.   

Основні характеристики, суть розробки:  Розробка  належить  до  пристроїв  суднової  автоматики.  Система  дозволяє  вимі‐ рювати швидкість та напрямок вітру, що в кінцевому підсумку дозволяє компенсувати  його  збурювальну  силу,  а,  отже,  поліпшити  маневреність  судна,  і  таким  чином  підви‐ щити безпеку мореплавання в прибережних водах і вузьких каналах. В анемометричної  системи  розроблено  вузол  контролю  швидкості  вітру,  що  підвищує  швидкодію  пере‐ рахунків  кількості  імпульсів  у  швидкість  вітру  та  продуктивність  роботи  мікро‐ контролера.  Підвищується  точність  вимірів,  не  знижуючи  швидкості  процесу  вимірю‐ вання,  завдяки  реалізованій  більш  точній  градації  напрямку  руху  повітряних  мас.  Забезпечується  більш  висока  точність  вимірювання  швидкості  вітру  за  рахунок  змен‐ шення  інтервалу  усереднення  вимірів.  Усереднення  в  системі  проводиться  за  вісім  секунд,  також  протягом  двох  секунд  відбувається  фільтрування  випадкових  вітрових  коливань, при цьому, за діюче значення береться остання стабільна величина значень  напрямку  вітру.  Також  розроблено  систему  звукової  та  світлової  сигналізації,  яка  активується при перевищенні швидкості вітру заданого значення.     

ПАТЕНТО‐, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ:   

Пат. на  корисну  модель  №  52444  Україна.  Анемометрична  система  [Текст]  /  Тимченко В. Л.,  Тимченко І. В., Кукліна К. О. – Опубл. 2010, Бюл. № 16.   

Економічна привабливість  розробки  для  просування  на  ринок,  впровадження  та реалізації, показники, вартість:  Впровадження  запропонованого  технічного  рішення  дозволить  суттєво  підви‐ щити точність керування при дії на судно збурюючих впливів.   

299  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Галузі,  міністерства,  відомства,  підприємства,  організації,  де  планується  реалізувати результати розробки:  У  складі  суднового  авторульового  пристрою;  у  різних  сферах  промисловості,  народного господарства і військовій справі, для контролю гідрометеорологічних показ‐ ників.     

СТАН ГОТОВНОСТІ РОЗРОБОК: розроблено структуру анемометричної системи та елементну  базу.   

Результати впровадження:  проводяться  переговори  із  зацікавленими  у  впро‐ вадженні організаціями.   

СПОСІБ КЕРУВАННЯ БАГАТОВИМІРНИМ ДИНАМІЧНИМ ОБ’ЄКТОМ  АВТОР ТИМЧЕНКО ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ, К.Т.Н., ДОЦ.   

Основні характеристики, суть розробки:  Розробка  належить  до  галузі  приладобудування  і  може  бути  використана  для  синтезу  суднових  систем  керування.  Система,  в  основі  якої  використано  спосіб  керу‐ вання  багатовимірним  динамічним  об’єктом,  наприклад,  судном,  дозволяє  задавати  траєкторію  руху,  при відхиленні судна  від  наміченого  курсу  відбувається  знаходження  кута  відхилу  від  заданої  траєкторії  та  компенсація  в  залежності  від  швидкості  його  зміни.  Спосіб  керування  багатовимірним  динамічним  об’єктом  забезпечує  не  тільки  проходження  об’єкта  по  розрахованій  траєкторії,  а  також  і  його  переміщення  в  най‐ більш  економічному  або  найбільш  швидкісному  режимі,  що  досягається  завдяки  вве‐ денню  динамічних  ланок  та  додаткових  матричних  блоків  підсилювання  в  ланцю‐  гах зворотного зв’язку. При цьому суттєво підвищується швидкодія системи керування   в 2–2,5 рази при виборі траєкторій руху з максимальними значеннями (при урахуванні  обмежень  на  керуючий  вплив)  та  більш  високим  порядком  значень  сталих  похідних  вихідних  координат  об’єкта  керування;  забезпечується  максимальна  енергоекономіч‐ ність системи при використанні траєкторій руху з мінімальними значеннями та поряд‐ ком сталих похідних вихідних координат об’єкта керування.      

ПАТЕНТО‐, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ:   

Пат. на  корисну  модель  №  53614  Україна.  Спосіб  керування  багатовимірним  динамічним об’єктом [Текст] / Тимченко В. Л., Кондратенко Ю. П., Кукліна К. О. – Опубл.  2010, Бюл. № 19.   

Економічна привабливість  розробки  для  просування  на  ринок,  впровадження  та реалізації, показники, вартість:  Впровадження  запропонованого  технічного  рішення  дозволить  суттєво  підвищити точність керування при дії на судно збурюючих впливів.  Галузі,  міністерства,  відомства,  підприємства,  організації,  де  планується  реалізувати результати розробки:  На суднах при побудові системи авторульового пристрою.     

СТАН ГОТОВНОСТІ  РОЗРОБОК:  розроблено  структуру  способу  керування  багатовимірним  об’єктом.   

300  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Результати  впровадження:  проводяться  переговори  із  зацікавленими  у  впро‐ вадженні організаціями.   

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ  АВТОР ХАРИТОНОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, К.Т.Н., ДОЦ.   

Основні характеристики, суть розробки:  Розроблено  методологічні  основи  управління  проектами  реконструкції  муніци‐ пальних систем теплопостачання.     

ПАТЕНТО‐, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ:   

Висока ефективність управління проектами реконструкції муніципальних систем  теплопостачання, зниження собівартості проектів.   

Економічна привабливість  розробки  для  просування  на  ринок,  впровадження  та реалізації, показники, вартість:  Створена  методологія  дозволяє  суттєво  підвищити  ефективність  управління  та  знизити  собівартість  проектів  і  програм  реконструкції  муніципальних  систем  теплопо‐ стачання.  Розроблені  методи  та  моделі  дозволяють  враховувати  екологічні  показники  елементів  системи  теплопостачання,  що  суттєво  підвищує  екологічну  ефективність  проектів і програм.   

Галузі, міністерства,  відомства,  підприємства,  організації,  де  планується  реалізувати результати розробки:  Структурні  підрозділи  Міністерства  палива  та  енергетики  України,  Міністерство  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово‐комунального  господарства  України;  відповідні управління та відділи обласних державних адміністрацій, міських та селищ‐ них  рад;  енергогенеруючі  підприємства  та  компанії;  підприємства  комунальної  енер‐ гетики; підприємства енергомашинобудування.     

СТАН ГОТОВНОСТІ РОЗРОБОК: готова до впровадження.   

Результати впровадження:  Міжнародною  фінансовою  корпорацією  (IFC)  –  при  формуванні  інвестиційного  проекту  підвищення  ефективності  енергопостачання  організацій  бюджетної  сфери   м. Миколаєва; державним підприємством «Агентство розвитку житлово‐комунального  господарства»  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово‐кому‐ нального  господарства  України  –  при  проведенні  експертиз  проектів  оптимізованих  схем  систем  теплопостачання  міст  України  та  навчальних  семінарів;  Департаментом  житлово‐комунального  господарства  виконавчого  комітету  м.  Миколаєва,  КП  «Жит‐ лово‐комунальне господарство» Чорноморської селищної ради Одеської області та КП  «Теплопостачання  та  водоканалізаційне  господарство»  м.  Южноукраїнськ,  Мико‐ лаївської  області  –  при  розробці  проектів  оптимізованих  схем  систем  теплопоста‐  чання.                           

301  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  МЕТОДИ  ПІДВИЩЕННЯ  ТЕХНІЧНОГО  РІВНЯ  ГТУ  НА  ОСНОВІ  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО   ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО ТЕПЛОПЕРЕДАВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ  АВТОР ШЕВЦОВ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ, Д.Т.Н.   

Основні характеристики, суть розробки:  Об’єкт  дослідження  –  процеси  регенерації,  утилізації,  охолодження  і  підігріву  робочого  тіла  в  ГТУ.  Предмет  дослідження  –  інтенсифікація  процесів  теплопередачі  в  циклах  ГТУ  та  її  закономірності  і  параметри  для  газових  сумішей  і  рідинних  тепло‐ носіїв. Мета проекту – підвищення рівнів показників теплопередавального обладнання,  розробка  способів  та  умов  їх  досягнення  для  забезпечення  відповідності  технічного  рівня  перспективних  поколінь  вітчизняних  ГТУ  умовам  енергетичної  стратегії  України.  Отримала  подальше  розширення  концепція  модернізації  газотурбінного  приводу   в частині створення енергоефективного та енергозберігаючого обладнання, яка містить  напрямки  вдосконалення  характеристик  теплообмінних  апаратів  з  досягненням  теплової  ефективності  0,8...0,85,  сумарними  втратами  тиску  4...6  %,  ресурсом  –  не  менше  100000  годин  і  масою  до  100  т.  Вперше  виведена  система  безрозмірних  показників,  яка  дозволяє  виконати  порівняльний  аналіз  теплопередавального  облад‐ нання  в  складі  різних  газотурбінних  установок.  Вперше  доведена  ефективність  комплексного  вдосконалення  теплопередачі  в  регенераторах  та  утилізаційних  котлах  газотурбінних  установок  шляхом  керування  примежовими  шарами  теплоносіїв  при  наружному  обтіканні  та  внутрішньої  течії  теплоносіїв  для  зниження  термічних  опорів  конвективної  тепловіддачі  зі  сторін  горячого  та  холодного  теплоносіїв  у  напрямку  зниження  термічного  опору  примежових  гідродинамічного  та  теплового  шарів,  що  за  показником фактора аналогії Рейнольдса складає 0,95...1,1 при однакових втратах тиску  в порівнянні з гладкими трубами.     

ПАТЕНТО‐, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ:   

Пат. України  на  корисну  модель  №  65008.  Теплообмінна  поверхня  для  експериментальних  досліджень  [Текст]  /  Кузнецов  В.  В.,  Димо  Б.  В.,  Якимович  А.  В.,  Кузнецов В. Г., Кузнецова С. А.   

Економічна привабливість  розробки  для  просування  на  ринок,  впровадження  та реалізації, показники, вартість:  Економічний  ефект  розробки  досягається  за  рахунок  підвищення  теплової  ефективності  з  0,8  до  0,85...0,9,  що  приводить  до  зниження  питомої  витрати  палива  газотурбінною  установкою  до  7  %  і  зниження  маси  на  8...14  %  у  порівнянні  з гладкотрубними.   

Галузі, міністерства,  відомства,  підприємства,  організації,  де  планується  реалізувати результати розробки:  ДП  НВКГ  «Зоря»–«Машпроект»,  м.  Миколаїв,  КП  «ДПЦК»,  м.  Миколаїв;  завод  «Енергомаш», м. Харків.     

СТАН ГОТОВНОСТІ РОЗРОБОК: звіт по НДР.   

Результати впровадження:  Результати  роботи  передані  до  ЦНДДКР  «Маш‐ проект» та КП «ДПЦК», м. Миколаїв, для впровадження. 

302  


ДОДАТОК № 4.  ПЕРЕЛІК ВИДАНЬ, ПУБЛІКАЦІЙ  ТА ПАТЕНТІВ НУК ЗА 2008–2013 РОКИ


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  ПЕРЕЛІК ВИДАНИХ МОНОГРАФІЙ   2012 РІК    1. Рябенький, В. М. Інформаційне забезпечення розподілених систем керування  автономними електроенергетичними установками [Текст] : монографія / В. М. Рябень‐ кий,  О.  М.  Юрченко,  О.  О. Ушкаренко,  М.  Ф.  Сопель.  –  К.  :  Інститут  електродинаміки,  2012. – 208 с. (13 д.а.).  2. Росляков, С. М. Походження скульптури [Текст] / С. М. Росляков. – Миколаїв :  Вид‐во «Можливості Кімерії», 2012 (4 д.а.).  3.  Горбов,  В.  М.  Альтернативные  топлива  в  судовой  энергетике  [Текст]  :  монография / В. М. Горбов, В. С. Мітенкова. – Николаев : НУК, 2012. – 316 с. (18.4 д.а.).  4.  Kondratenko,  Y.  P.  Intelligent  Models  and  Fuzzy‐Stochastic  Approach  for  Routes  Planning  and  Optimisation  [Text]  /  Y.  P.  Kondratenko,  G.  V.  Kondratenko,  Z.  Gomоlka,   P.  Krutys  //  Computing  in  Science  and  Technology–2011  :  monographs  in  Applied  Informatics. – Warsaw, Poland, 2012.  5.  Парсяк,  В.  Н.  Фінанси  суднобудівних  підприємств  [Текст]  /  В.  Н.  Парсяк.  –  Миколаїв : НУК, 2012. – 234 с. (13,6 д.а.).  6. Скупський, Р. М. Стан, тенденції та перспективи розвитку аграрної економіки  [Текст]  :  колективна  монографія  /  Р.  М.  Скупський  [та  ін.]  ;  під  ред.  проф.   Ю. О. Нестерчука. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012.  7. Коваленко, И. И. Графодинамическое моделирование структур организацион‐ ных систем [Текст] / И. И. Коваленко, О. В. Швед. – Николаев : Изд‐во «Илион», 2012. –  59 с. (3,68 д.а.).  8. Погорєлова, О. В. Управління персоналом промислового підприємства: моти‐ ваційні впливи [Текст] / О. В. Погорєлова, В. Н. Парсяк. – Миколаєв : Вид‐во Талісман,  2012. – 239 с. (11 д.а.).  9. Бойко, Є. О. Розвиток підприємств органічного сектору агробізнесу в контексті  викликів  глобалізації  [Текст]  /  Є.  О.  Бойко.  –  Миколаїв  :  Дизайн  та  поліграфія,  2012.  –  172 с. (10,75 д.а.).  10.  Іртищева,  І.  О.  Стратегія  розвитку  фінансово‐кредитного  забезпечення  агропродовольчої сфери України [Текст] / І. О. Іртищева, І. С. Крамаренко. – Миколаїв :  Дизайн та поліграфія, 2012. – 172 с. (10,75 д.а.).  11.  Іртищева,  І.  О.  Державне  регулювання  становлення  та  розвитку  сільської  молоді в контексті антикризової політики України [Текст] / І. О. Іртищева, В. С. Шебанін,  О. С. Біліченко. – Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2012. – 248 с.(15,5 д.а.).  12  Іртищева,  І.  О.  Інноваційний  розвиток  сільських  територій:  адаптація  міжнародного  досвіду  в  національних  реаліях  [Текст]  /  І.  О.  Іртищева,  А.  Я.  Сохнич.  –  Миколаїв : Іліон, 2012. – 172 с. (10,75 д.а.).  13.  Іртищева,  І.  О.  Розвиток  сільських  територій  в  контексті  міжнародного  співробітництва  [Текст]  /  І.  О.  Іртищева,  А.  В.  Ключник,  О.  В.  Шебаніна,  І.  І.  Червен.  –  Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2012. – 288 с. (15,7 д.а.).  14.  Сергійчук,  С.  І.  Управління  продуктивністю  праці  в  машинобудуванні:  проблеми  і  шляхи  забезпечення  конкурентоспроможності  національної  економіки  [Текст] : монографія / С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 2012. – 152 с. (8,8 д.а.).  305   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  15.  Александров,  Б.  Г.  Наука  в  Южном  регионе  Украины  и  МОНМС  Украины  (1971–2011)  [Текст]  /  Б.  Г.  Александров,  Т.  Л.  Алексеенко,  В.  И.  Андреев,   С. А. Андронати, В. С. Блинцов [и др.] ; ред. С. А. Андронати. – Одесса : Феникс, 2012. –  704 с. (44,0 д.а.).  16. Воробйова, І. А. Фінанси суднобудівних підприємств [Текст] / І. А. Воробйова,  Г.  В.  Єфімова,  П.  М.  Карась,  О.  П.  Кириченко,  О.  М.  Крамаренко,  В.  Н.  Парсяк,   О.  В.  Пащенко,  Н.  В.  Приходько,  Г.  К.  Рогов,  Н.  Є.  Терьошкіна,  П.  В.  Трофимишин,   М. В. Фатєєв, Е. Б. Хачатуров. – Миколаїв : НУК, 2012 (13,6 д.а.).    2011 РІК     1. Погорелова, Е. В. Функционально‐стоимостной анализ в управлении наукоемкими  предприятиями  [Текст]  /  Е.  В.  Погорелова,  Е.  Б.  Данченко,  Л.  С.  Чернова,  Д.  И.  Бедрий,   А. И. Мазуркевич. – Днепропетровск : «IMA‐Press», 2011. – 237 с. (10,8 д.а.).  2. Парсяк, В. Н. Трансформація діяльності операторів ринку освітніх послуг на засадах  корпоративного  менеджменту  [Текст]  /  В.  Н.  Парсяк,  І.  М.  Драгомирова.  –  Миколаїв  :   Вид‐во «Талісман», 2011. – 173 с. ( 7,5 д.а.).  3.  Кулалаєва,  Н.  В.  Культура  безпеки  людства  [Текст]  /  Н.  В.  Кулалаєва,   В. О. Михайлюк. – Миколаїв : Вид‐во І. Гудим, 2011. – 186 с. (7.8 д.а).  4.  Майстренко,  О.  М.  Виробнича  потужність  машинобудівних  підприємств  [Текст]   / О. М. Майстренко, О. П. Гурченков. – Миколаїв : НУК, 2011. – 197 с. (8,7 д.а.).  5.  Голубєва,  В.  О.  Міжнародно‐правове  регулювання  трудової  міграції  населення  [Текст] : монографія / В. О. Голубєва, О. В. Київець, О. В. Поліщук. – К. : Видавництво УАЗТ,  2011. (10,5 д.а).  6.  Потапенко,  О.  М.  Сталий  розвиток  –  гармонія  природи  та  суспільства  [Текст]  :  монографія / О. М. Потапенко, І. О. Іртищева. – Сімферополь : Вид‐во «АРІАЛ», 2011. – 65 с.  (4,06 д.а.);  7.  Карась,  П.  М.  Формування  інноваційно‐інвестиційного  розвитку  промислового  виробництва  [Текст]  /  П.  М.  Карась,  Л.  О.  Гришина,  Т.  Д. Сипко.  –  Миколаїв  :  НУК,  2011.  –   124 с. (5 д.а.).  8.  Росляков,  С.  М.  Походження  скульптури  [Текст]  /  С.  М.  Росляков.  –  Миколаїв  :   Вид‐во «Можливості Кіммерії», 2011. (4 д.а.).  9.  Тимошевский,  Б.  Г.  Моторные  топлива  из  полимерного  сырья:производство   и применение [Текст] / Б. Г. Тимошевский, Р. М. Ткач. – К. : Изд‐во «День Печати», 2011. –  290 с. (17,9 д.а.).    2010 РІК    1. Бурков, В. Н. Механизмы управления проектами и программами региональ‐ ного  и  отраслевого  развития  [Текст]  /  В.  Н.  Бурков,  В.  С.  Блинцов,  А.  М.  Возный,   К. В. Кошкин [и др.]. – Николаев : Изд‐во Торубары Е.С., 2010. – 176 с. (11,0 д.а.).  2. Парсяк,  В.  Н.  Економічна  інтеграція.  Інструмент  посилення  конкуренто‐ спроможності  невеликих  підприємств  [Текст]  /  В.  Н.  Парсяк,  І.  Л.  Дибач.  –  Миколаїв  :   Вид‐во «Талісман», 2010. – 172 с. (6,25 д.а.).  3. Парсяк,  В.  Н.  Трансформація  діяльності  операторів  ринку  освітніх  послуг  на  засадах  корпоративного  менеджменту  [Текст]  /  В.  Н.  Парсяк,  І.  М.  Драгомирова.  –  Миколаїв : ФОП Торубара О.С., 2010.– 168 с. (6,86 д.а.).  306   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  4. Буга, Н. Ю. Інноваційний розвиток проблемних регіонів [Текст] / Н. Ю. Буга,  Л. І. Федулова. – Миколаїв : НУК, 2010. – 144 с. (9,0 д.а.).  5. Мігай,  Н.  Б.  Організаційно‐економічний  механізм  підвищення  ефективності  використання  науково‐технічного  потенціалу  машинобудівних  підприємств  [Текст]   / Н. Б. Мігай, П. М. Карась, Л. О. Гришина. – Миколаїв : Миколаївська обласна друкарня,  2010. – 158 с. (9,87 д.а.).  6. Тарасов,  І.  В.  Р‐Т‐х‐у‐фазовое  равновесие  в  системе  ВаО‐Сu‐О2  и  область  кислородной  нестехиометрии  YBa2Cu3O7‐x  [Текст]  /  І.  В.  Тарасов.  –  Миколаїв  :  НУК,   2010. – 128 с. (7,9 д.а.).  7. Коваленко,  І.  І.  Системный  анализ  задач  судового  корпусостроения  [Текст]   /  І.  І.  Коваленко,  С.  В.  Драган,  В.  Я.  Сагань.  –  Николаев  :  Изд‐во  «el  Talisman»,  2010.  –   176 с. (11,0 д.а.).  8. Булавицький,  І.  Я.  Метаморфози.  Графіка,  скульптура  [Текст]  /  І.  Я.  Була‐ вицький. – Миколаїв : Вид‐во «Можливості Кіммерії», 2010. – 90 с. (5,5 д.а.).  9. Пащенко,  О.  В.  Прийняття  інвестиційних  рішень  в  суднобудуванні  [Текст]   / О. В. Пащенко, Г. В. Єфімова. – Миколаїв : НУК, 2010. – 108 с. (6,75 д.а.).  10. Соловьев, С. Н. Два адмирала: Роман‐хроника давнишних событий на морях  [Текст] / С. Н. Соловьев. – Николаев : НУК, 2010. – 240 с. (15,0 д.а.).  11. Кутковецький, В. Я. Методи розв’язання задач дослідження операцій [Текст]  / В. Я. Кутковецький. – Миколаїв : Вид‐во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. – 164 с. (10,25 д.а.).  12. Іртищева,  І.  О.  Інноваційне  оновлення  агропродовольчої  сфери  Причорно‐ морського  регіону:  проблеми  теорії  та  практики  [Текст]  /  І.  О.  Іртищева.  –  Миколаїв  :  Дизайн та поліграфія, 2010. – 400 с. (25,0  д.а.).  13. Іртищева, І. О. Інвестиційно‐інноваційний розвиток агропродовольчої сфери:  проблеми та завдання управління [Текст] / І. О. Іртищева. – Миколаїв : Вид‐во «Дизайн  та поліграфія», 2010. – 160 с.(10,0 д.а.).  14. Байбарак,  А.  Г.  История  кафедры  инженерной  графики  НУК  [Текст]   /  А.  Г.  Байбарак,  Е.  Г.  Бидниченко,  Е.  И.  Фещенко.  –  Николаев  :  НУК,  2010.  –  100  с.   (6,3 д.а.).    2009 РІК    1. Рижков, С. С. Інноваційні технології проектування та побудови суден і засобів  океанотехніки  [Текст]  /  С.  С.  Рижков,  В.  С.  Блінцов,  В.  Ф.Квасницький,  К.  В.  Кошкін,   М. П. Романчук. – Миколаїв : НУК, 2009. – 356 с. (20,7 д.а.).  2.  Модели,  методы  и  алгометрическое  обеспечение  проектов  и  программ  развития  наукоемких  производств  [Текст]  /  А.  М.  Возный,  В.  В.  Драгомиров,   А. Я. Казарезов, К. В. Кошкин, Н. В. Фатеев, Ю. Н. Харитонов, С. К. Чернов. – Николаев :  НУК, 2009. – 194 с. (12,25 д.а.).  3.  Автоматизация  технологического  процесса  очистки  отливок  [Текст]   /  В.  М.  Рябенький,  А.  С.  Дьяконов,  А.  Н.  Голобородько.  –  Николаев  :  Илион,  2009.  –   242 с. (15,13 д.а.).  4.  Недбай,  В.  В.  Сучасні  політичні  комунікації:медійно‐технологічний  аспект  [Текст] / В. В. Недбай. – Одеса : Фенікс, 2009. – 328 с. (20,5 д.а).  307   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  5.  Іртищева,  І.  О.  Регіональні  особливості  інноваційних  процесів  в  агропро‐ довольчій сфері українського Причорномор’я [Текст] / І. О. Іртищева. – К. : РВПС України  НАН України, 2009. – 60 с. (3,75 д.а.).  6.  Мірошніченко,  О.  В.  Україна  в  2005–2009  рр.:  стратегічні  оцінки  суспільно‐ політичного  та  соціально‐економічного  розвитку  [Текст]  /  О.  В.  Мірошніченко,  Ю.  Г.  Ру‐  бан. – К. : НІСД, 2009. – 655 с. (40,9 д.а.).  7. Парсяк, В. Н. Формирование конкуренто‐способности в контексте региональ‐ ного развития [Текст] / В. Н. Парсяк, І. І. Надточій, Б. В. Буркинский. – Одесса : Институт  проблем рынка и экономико‐экологических исследований НАН Украины, 2009. – 350 с.  (21,9 д.а.).  8. Ошовський, В. Я. Цикл ресорбційних холодильних машин [Текст] : монографія  / В. Я. Ошовський. – Миколаїв : НУК, 2009. – 128 с. (8 д.а.).    2008 РІК    1.  Рашковский,  А.  С.  Проектирование,  технология  и  организация  строительства  плавучих  доков  [Текст]  /  А.  С.  Рашковский,  Н.  Г.  Слуцкий,  В.  Н.  Кононов,  А.  В.  Щедро‐ лосев, А. И. Узлов. – Николаев : «РИАЛ Полиграфия», 2008. – 614 с. (38,4 д.а.).  2.  Блінцов,  С.  В.  Автоматичне  керування  автономними  підводними  апаратами   в  умовах  невизначеності  [Текст]  /  С.  В.  Блінцов.  –  Миколаїв  :  Іліон,  2008.  –  204  с.   (12,75 д.а.).  3.  Соловьев,  С.  Н.  Гигиена  пробуждения  [Текст]  /  С.  Н.  Соловьев.  –  Николаев  :  Илион, 2008. – 240 с. (15,0 д.а.).  4.  Соловьев,  С.  Н.  Философия  жизни  [Текст]  /  С.  Н.  Соловьев.  –  Николаев  :   Изд‐во НГТУ им. П. Могилы, 2008. – 140 с. (8,75 д.а.).  5.  Попов,  А.  П.  Контактная  прочность  зубчатых  механизмов  [Текст]  /  А.  П.  По‐ пов. – Николаев : НУК, 2008. – 580 с. (33,8 д.а.).  6.  Росляков,  С.  М.  Кам’яна  пам'ять  України  (Пластика  давньої  України)  [Текст]   / С. М. Росляков. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2008. – 256 с. (16 д.а.).    ПЕРЕЛІК ВИДАНИХ ПІДРУЧНИКІВ    2012 РІК    1.  Рябенький,  В.  М.  Схемотехніка  електронних  пристроїв  та  систем.  Том  3.  Мікропроцесорна техніка [Текст] : у 3 т. : підручник / В. М. Рябенький, О. О. Ушкаренко,  В. С. Буряк. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 445 с. (27,8 д.а.).    2011 РІК    1. Управління  проектами  та  програмами  [Текст]  :  підручник  /  С.  Д.  Бушуєв,   Н.  С.  Бушуєва,  А.  Я.  Казарєзов,  К.  В.  Кошкін,  С.  С.  Рижков,  М.  В.  Фатєєв,  С.  К.  Чернов,   О. С. Яцунський. – Миколаїв : Вид‐во Торубари О.С., 2011. – 352 с. (16,0 д.а.).  308   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2. Сліжевський,  М.  Б.  Аерогідромеханіка  [Текст]  :  підручник  /  М.  Б.  Сліжев‐ ський. – Миколаїв : НУК, 2011. – 236 с. (10,7 д.а.).  3.  Рябенький, В.  М.  Схемотехніка  електронних  пристроїв  та  систем.  Том  2.  Аналогова схемотехніка [Текст] : у 3 т. : підручник / В. М. Рябенький, О. О. Ушкаренко,   В. С. Буряк. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 390 с. (17,72 д.а.).    2010 РІК    1. Зароський,  Р.  І.  Основи  дискретної  математики  [Текст]  /  Р.  І.  Зароський,   К. В. Кошкін, Н. Р. Книрік. – Миколаїв : НУК, 2010. – 312 с. (19,5 д.а.).  2. Горбов,  В.  М.  Енциклопедія  суднової  енергетики  [Текст]  /  В.  М.  Горбов.  –  Миколаїв : НУК, 2010. – 624 с. (39,0 д.а.).  3. Рябенький,  В.  М.  Прикладна  теорія  цифрових  автоматів  [Текст]  /  В.  М.  Ря‐ бенький, М. Т. Фісун, О. О. Ушкаренко. – Миколаїв : Вид‐во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. –  378 с. (23,6 д.а.).    2009 РІК    1. Дубовий, О. М. Інженерне матеріалознавство [Текст] : підручник / О. М. Дубо‐ вий, Ю. О. Казимиренко, Н. Ю. Лебедєва, С. М. Самохін. – Миколаїв : НУК, 2009. – 444 с.  (28,0 д.а.).  2008 РІК    1.  Горбов,  В.  М.  Суднова  енергетика  та  світовий  океан  [Текст]  :  підручник   / В. М. Горбов, І. О. Ратушняк, Є. І. Трушляков, О. К. Чередниченко ; за ред. В. М. Горбо‐  ва. – Миколаїв : НУК, 2008. – 596 с. (48,5 д.а.).    ПЕРЕЛІК ВИДАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ З ГРИФОМ МОНУ    2012 РІК    1. Гайша, О. О. Електрика та магнетизм [Текст] / О. О. Гайша, В. М. Шенкевич. –  Миколаїв : НУК, 2012. – 200 с. (16,3 д.а.).  2.  Бугаєнко,  Б.  А.  Плавучі  споруди  океанотехніки  [Текст]  /  Б.  А.  Бугаєнко,   А. Ф. Галь. – Миколаїв : НУК, 2012. – 228 с. (18,5 д.а.).  3.  Ушкац,  М.  В.  Коливання  та  хвилі.  Хвильова  оптика  [Текст]  /  М.  В.  Ушкац,   С. С. Коваль, Ж. Ю. Буруніна. – Миколаїв : НУК, 2012. – 140 с. (8,2 д.а.).  4.  Борисенко,  В.  Д.  Основи  побудови  об’ємних  зображень  у  середовищі  проектування  AutoCAD  [Текст]  /  В.  Д.  Борисенко,  О.  Г.  Бідніченко,  Д.  В.  Котляр.  –  Миколаїв : НУК, 2012. – 336 с. (19,5 д.а.). 

309  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  5.  Рижков,  С.  С.  Економічні  розрахунки  в  природоохоронній  діяльності  [Текст]   / С. С. Рижков, С. М. Літвак, О. А. Літвак, Н. В. Гурець. – Миколаїв : НУК, 2012. – 192 с.  (15,6 д.а.).  6. Зароський, Р. І.  Практикум з дискретної математики [Текст] /  Р. І. Зароський,   К. В. Кошкін, Л. М. Ніконова. – Миколаїв : НУК, 2012. – 268 с. (15,6 д.а.).  7. Бондаренко, А. В. Компьютерно‐ориентированное проектирование судов. Ч. 1  [Текст] / А. В. Бондаренко. – Николаев : НУК, 2012. – 132 с. (7,7 д.а.).  8.  Яцунский,  А.  С.  Лечебная  физическая  культура  в  системе  физического  воспитания учащихся [Текст] / А. С. Яцунский, В. Л. Богуш, О. В. Сокол, О. И. Резниченко,  О. В. Кувалдина.– Николаев : НУК, 2012. – 148 с. (8,6 д.а.).  9.  Кулалаєва,  Н.  В.  Ручні  та  пересувні  засоби  пожежогасіння:основні  типи,  будова  та  безпечне  використання  [Текст]  /  Н.  В.  Кулалаєва,  В.  О.  Михайлюк,   Б. Д. Халмурадов. – Миколаїв : НУК, 2012. – 218 с. (12,8 д.а.).  10.  Романовський,  Г.  Ф.  Збірник  завдань  і  вправ  з  теорії  та  проектуванні  турбінних  агрегатів  [Текст]  /  Г.  Ф.  Романовський,  С.  І.  Сербін,  М.  В.  Ващиленко,   Н. П. Седько, В. М. Патлайчук, В. І. Харченко. – Миколаїв : НУК, 2012. – 248 с. (14,4 д.а.).  11.  Марцінковський,  І.  Б.  Основи  медичних  знань  (курс  лекцій  і  методичні  рекомендації  до  практичних  занять)  [Текст]  :  навч.  посіб.  /  І.  Б.  Марцінковський.  –  Миколаїв : НУК, 2012. – 200 с. (11,6 д.а.).  12.  Пащенко,  О.  В.  Оцінка  та  управління  підприємницькими  ризиками  [Текст]   / О. В. Пащенко, Г. В. Єфімова, С. М. Марущак. – Миколаїв : НУК, 2012. – 252 с. (14,7 д.а.).  13.  Яглицький,  Ю.  К.  Технологічність  корпусних  конструкцій  [Текст]   / Ю. К. Яглицький. – Миколаїв : НУК, 2012. – 224 с. (13,0 д.а.).  14.  Лугінін,  О.  Є.  Менеджмент  і  маркетинг  туризму  [Текст]  /  О.  Є.  Лугінін,   Т. М. Афонченкова, О. В. Булюк [та ін.]. – К. : Вид‐во Ліра, 2012. – 364 с. (21,4 д.а.).  15.  Хлопенко,  М.  Я.  Оптимальне  керування об'єктами  [Текст]  /  М.  Я.  Хлопенко,   І. С. Білюк, В. В. Шевченко. – Миколаїв : НУК, 2012. – 172 с. (10 д.а.).  16.  Пулянович,  О.  В.  Демократизація  вищої  освіти  в  Україні:  тенденції  та  педагогічні  умови  [Текст]  /  О.  В.  Пулянович,  Н.  С.  Дворнікова.  –  К.  :  Вид‐во  НПУ   ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 202 с. (12,6 д.а.).  17.  Шамро,  З.  О.  Загальна  фізика:  Оптика  [Текст]  /  З.  О.  Шамро,  К.  Д.  Єфимко,   В. М. Січко, М. А. Рехтера. – Миколаїв : Вид‐во Іліон, 2012. – 416 с. (24,2 д.а.).  18.  Бондаренко,  А.  В.  Компьютерно‐ориентированное  проектирование  судов  [Эл. изд.] / А. В. Бондаренко. – Николаев : НУК, 2012. – 132 с. (10,8 д.а.).  19.  Донченко,  М.  В.  Геоінформаційні  системи  [Текст]  /  М.  В.  Донченко,   И. И. Коваленко. – Вид‐во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 132 с. (8,25 д.а.).  20. Рашковский, А. С. Технология изготовления деталей корпуса судна [Текст] /  А. С. Рашковский, В. Н. Перов, С. Н. Слижевский, Н. В. Цыкало. – Николаев : НУК, 2012. –  144 с. (8,4 д.а.).  21.  Голобородько,  Ж.  Г.  Основи  технології  дугового  зварювання  суднових  конструкцій [Текст] / Ж. Г. Голобородько, С. В. Драган, В. В. Квасницький. – НУК, 2012.  (24,0 д.а.).  22.  Іртищева,  І.  О.  Статистика:  кредитно‐модульний  курс  [Текст]  :  навч.  посіб.   / І. О. Іртищева, М. І. Стегней. – К. : Кондор, 2012. – 306 с.(19,12 д.а.).  23. Жук, Д. О. Суднові автоматизовані електроенергетичні системи Ч. 1. Суднові  електричні станції [Текст] / Д. О. Жук, С. П. Голіков, С. Г. Чорний. – Керч : КДМТУ, 2012. –  198 с.( 14,1д.а.).  310   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  24.  Сіренко,  Н.  М.  Бухгалтерський  облік:  практикум  [Текст]  /  Н.  М.  Сіренко,   М. В. Дубініна, Н. В. Потриваєва, М. Д. Бабенко, О. І. Лугова. – Миколаїв : МДАУ, 2012. –  320 с.(20 д.а.).  25.  Філіппова,  Н.  М.  Compass  for  research  students  [Текст]  :  навч.  посіб.  для  самостійної роботи аспірантів і здобувачів  / Н. М. Філіппова – Миколаїв : НУК, 2012. –   96 с. (5,6 д.а.).  26. Філіппова, Н. М. Інформація – мова – знак. Семіотика та комунікація [Текст] :  навч.  посіб.  для  самостійної  роботи  студентів  /  Н.  М.  Філіппова.  –  Миколаїв  :  НУК,  2012. – 82 с. (4,9 д.а.).    2011 РІК    1. Коваленко, І. І. Сучасні методи статистичного аналізу даних [Текст] / І. І. Кова‐ ленко, С. Б. Приходько, Л. О. Латанська. – Миколаїв : НУК, 2011. – 192 с. (11,2 д.а.).  2. Кисляков, В. П. Вступ до філософії науки [Текст] / В. П. Кисляков, О. М. Дро‐ жанова, О. П. Ступак. – Миколаїв : НУК, 2011. – 128 с. (7,4 д.а.).  3. Кошкін, К. В. Проектування інформаційних систем промислових підприємств  [Текст] / К. В. Кошкін, Г. Ю. Яні. – Миколаїв : НУК, 2011. – 80 с. (4,7 д.а.).  4. Махненко, В. І. Напруження та деформації при зварюванні [Текст] / В. І. Мах‐ ненко,  Г.  В.  Єрмолаєв,  В.  В.  Квасницький,  А.  В.  Лабарткава.  –  Миколаїв  :  НУК,  2011.  –   240 с. (19,5 д.а.).  5. Мірошниченко, В. М. Програмування автоматизованого обладнання [Текст] /  В. М. Мірошниченко, Д. В. Рукавішніков, А. О. Руденко, Р. Ю. Новіков. – Миколаїв : НУК,  2011. – 128 с. (7,4 д.а.).  6. Кузнецов,  А.  Н.  Практикум  по  теории  рядов  и  их  приложениям  [Текст]   /  А.  Н.  Кузнецов,  Е.  Ю.  Неделько,  Т.  В.  Емельянова,  Н.  А.  Цеберная.  –  Николаев  :  НУК,  2011. – 246 с. ( 14,3 д.а.).  7. Терьошкіна,  Н.  Є.  Економіка  і  організація  інноваційної  діяльності  [Текст]   / Н. Є. Терьошкіна. – Миколаїв : Вид‐во ФОП «Торубара», 2011. – 150 с. (6,5 д.а.).  8. Стегней,  М.  І.  Cтатистика:  кредитно‐модульний  курс  [Текст]  /  М.  І.  Стегней,   І. О. Іртищева. – К. : Кондор, 2011. – 306 с. (14.0 д.а.).  9.  Кузнецов,  В.  В.  Утилізаційні  котли  газотурбінних  установок  [Текст]   /  В.  В.  Кузнецов,  С.  А.  Кузнецова,  С.  М.  Мовчан,  Д.  М.  Соломонюк.  –  Миколаїв  :  НУК,  2011. – 198 с. (13 д.а.).  10.  Рашковский,  О.  С.  Основи  проектування  плавучих  доків  [Текст]  :  навч.  посіб.   /  О.  С.  Рашковский,  В.  П.  Прудивус,  О.  В.  Щедролосев,  А.  Н.  Узлов  ;  під  заг.  ред.  проф.   О. С. Рашковського. – Миколаїв : РАЛ‐полиграфия, 2011. – 232 с. (10,0 д.а.).  11. Романовський, Г. Ф. Будова, правила технічної експлуатації та обслуговуван‐ ня газотурбінних двигунів [Текст] : навч. посіб. / Г. Ф. Романовський, Ю. О. Султанський,  В. І. Харченко. – Миколаїв : НУК, 2011. – 216 с. (12,7 д.а.).  12.  Сердюченко,  А.  М.  Основи  теорії  пружності,  будівельної  механіки  корабля,  міцності  та  вібрації  суден  [Текст]  :  навч.  посіб.  /  А.  М.  Сердюченко,  О.  Є.  Лугінін,   Р. Ю. Коршиков, О. М. Дудченко. – Миколаїв : НУК, 2011. – 422 с. (19,8 д.а.). 

311  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2010 РІК    1. Фоменко,  А.  М.  Комплектні  електроприводи  :  у  3  ч.  Ч.  1.  Аналогові  комплектні електроприводи [Текст] / А. М. Фоменко, Д. Ю. Шарейко. – Миколаїв : НУК,  2010. – 144 с. (11,3 д.а.).  2. Кошкин, К. В. Информационные технологии в управлении проектами [Текст]  / К. В. Кошкин, А. М. Возный, Т. Г. Григорян. – Николаев : НУК, 2010. – 140 с. (8,6 д.а.).  3. Павлов,  Г.  В.  Мікропроцесорні  системи  управління  резонансними  перетворювачами постійної напруги [Текст] / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, О. В. Нікітіна,  М. В. Покровський. – Миколаїв : НУК, 2010. – 156 с. (9,8 д.а.).  4. Заросский,  Р.  И.  Элементы  теории  поля  и  уравнения  математической  физики:  определения,  примеры  и  задачи  [Текст]  /  Р.  И.  Заросский,  А.  Н.  Кузнецов,   Р. М. Гимпель. – Николаев : НУК, 2010. – 216 с.(13,5 д.а.).  5. Яцунский, А. С. Физическое воспитание в специальных медицинских группах  [Текст]  /  А.  С.  Яцунский,  В.  Л.  Богуш,  О.  В.  Сокол,  И.  Н.  Веселова.  –  Николаев  :  НУК,  2010. – 112 с. (7,0 д.а.).  6. Григурко,  І.  О.  Технологія  обробки  типових  деталей  та  складання  машин  [Текст] / І. О. Григурко, М. Ф. Брендуля, С. М. Доценко. – Л. : Новий Світ – 2000, 2010. –  472 с. (29,5 д.а.).  7. Гайворонський,  В.  А.  Програмування  автоматизованого  обладнання.  Ч.  2.  Технологічні  основи  токарної  обробки  (з  елементами  програмування)  [Текст]   / В. А. Гайворонський, О.  О. Гиль, А. В. Нерубащенко. – Миколаїв : НУК, 2010. – 116 с.   (7,3 д.а.).  8. Димо,  Б.  В.  Енергетичний  аудит  електротехнічних  систем  та  обладнання  [Текст]  /  Б.  В.  Димо,  М.  О.  Нагорний,  В.  І.  Пилипчак,  І.  Р.  Різун.  –  Миколаїв  :  Вид‐во  Південно‐слов’янського інституту КСУ, 2010. – 168 с. (10,5 д.а.).  9. Рашковский,  А.  С.  Основы  проектирования  плавучих  доков  [Текст]   /  А.  С.  Рашковский,  В.  П.  Прудивус,  А.  В.  Щедролосев,  А.  Н.  Узлов.  –  Николаев  :  РАЛ‐ полиграфия, 2010. – 232 с. (14,5 д.а.).  10. Карась,  П.  М.  Економіка  та  організація  діяльності  об’єднань  підприємств  [Текст] / П. М. Карась. – Л. : Новий світ – 2000, 2010. – 96 с. (6,0 д.а.).  11. Парсяк, В. Н. Від теорії до практики. Маркетинг [Текст] / В. Н. Парсяк, І. Л. Ди‐ бач. – Миколаїв : Вид‐во «Талісман», 2010. – 87 с. (5,4 д.а.).  12. Соловйов,  С.  М.  Основи  наукових  досліджень  [Текст]  /  С.  М.  Соловйов.  –  Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2010. – 176 с. (11 д.а.).  13. Бурова, Т. А. Аудит (тести, задачі, ситуації) [Текст] / Т. А. Бурова. – Миколаїв :  НУК, 2010. – 160 с. (9,8 д.а.).  14. Борко,  В.  П.  Спеціальні  розділи  математики  для  студентів  електромеха‐ нічного  напряму  у  суднобудуванні.  Частотні,  операційні  та  дискретні  перетворення  [Текст] / В. П. Борко, М. Б. Літвінова, В. В. Покорний, Є. В. Сокуренко, О. Д. Штанько. –  Херсон : ХНТУ, 2010. – 150 с. (9,4 д.а.).  15. Блінцов, В. С. Захист програмних продуктів [Текст] / В. С. Блінцов, С. С. Кози‐ рев. – Миколаїв : НУК, 2010. – 170 с. (10,6 д.а.).  16. Сокол, О. В. Техніко‐тактична підготовка волейболістів [Текст] / О. В. Сокол. –  Миколаїв : НУК, 2010. – 79 с. (4,6 д.а.).  312   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2009 РІК    1. Локарев, В. И. Энергосбережение в электроприводе [Текст] / В. И. Локарев. – Николаев : НУК, 2009. – 196 с. (16,0 д.а.).  2.  Шестопал,  В.  П.  Суднові  рушії  [Текст]  /  В.  П.  Шестопал,  О.  І.  Кротов,   К. В. Кошкин. – Миколаїв : НУК, 2009. – 184 с. (14,8 д.а.).  3.  Сокол,  О.  В.  Технічна  підготовка  волейболістів  [Текст]  /  О.  В.  Сокол.  –  Мико‐ лаїв : НУК, 2009. – 112 с. (6,4 д.а.).  4.  Кузнецов,  А.  Н.  Практикум  по  решению  прикладных  задач  интегрального  исчисления [Текст] / А. Н. Кузнецов, Т. В. Ємельянова, А. М. Колегаев. – Николаев : НУК,  2009. – 280 с. (16,3 д.а.).  5. Бугаенко, Б. А. История судостроения. Ч. 3 [Текст] / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь. –  Николаев : НУК, 2009. – 292 с.(23,7 д.а.).  6.  Харитонов,  Ю.  М.  Елементи  теплових  мереж  [Текст]  /  Ю.  М.  Харитонов,   Л. А. Магазінський. – Миколаїв : Tалісман, 2008. – 319 с.(18,9 д.а.).  7.  Ушкац,  М.  В.  Механіка.Молекулярна  фізика  і  термодинаміка  [Текст]   / М. В. Ушкац, С. С. Коваль. – Миколаїв : НУК, 2009. – 184 с. (10,7 д.а.).  8.  Козимирська,  Т.  І.  English  for  legal  purposes  [Текст]  /  Т.  І.  Козимирська,   С. М. Бєлоусова, Д. О. Шевченко. – Миколаїв : НУК, 2009. – 116 с. (7,3 д.а.).  9.  Коваленко,  И.  И.  Методы  принятия  решений  [Текст]  /  И.  И.  Коваленко,   Т. А. Фарионова, С. Б. Приходько. – Миколаїв : НУК, 2009. – 180 с. (10,3 д.а.).  10. Рашковський, О. С. Технологія виготовлення деталей корпусу судна [Текст] /  О.  С.  Рашковський,  С.  І.  Жигуліна,  В.  М.  Перов,  С.  М.  Сліжевський.  –  Миколаїв  :  НУК,  2009. – 136 с. (7,8 д.а.).    2008 РІК    1.  Борисенко,  В.  Д.  Збірник  задач  зі  страхування  [Текст]  /  В.  Д.  Борисенко,   Ю. В. Кісєтов, А. М. Тубальцев. – Миколаїв : НУК, 2008. – 277 с. (16,1 д.а.).  2.  Алексієнко,  В.  В.  Розрахунок  і  проектування  приводів  суднових  механізмів  [Текст]  /  В.  В.  Алексієнко,  Т.  В.  Глумакова,  М.  Г.  Мозговий.  –  Миколаїв  :  НУК,  2008.  –  217 с. (12,7 д.а.).  3.  Романовський,  Г.  Ф.  Основи  проектування  компресорів  суднових  ГТД [Текст]   /  Г.  Ф.  Романовський,  М.  В.  Василенко,  М.  П.  Седько.  –  Миколаїв  :  НУК,  2008.  –  292  с.   (23,4 д.а.).  4.  Романовський,  Г.  Ф.  Сучасні  газотурбінні  агрегати.  Т.  2  [Текст]  /  Г.  Ф.  Рома‐ новський, С. І. Сербін,  В. М. Патлайчук. – Миколаїв : НУК, 2008. – 420 с. (34,2 д.а.).  5.  Михайлюк,  В.  О.  Цивільна  безпека  [Текст]  /  В.  О.  Михайлюк,  Б.  Д.    Халму‐ радов. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 160 с. (10 д.а.).  6. Самохвалов, В. С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження [Текст]   / В. С. Самохвалов. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. (14 д.а.).  7.  Ломоносов,  А.  В.  Малі  підприємства:  економічні  аспекти  діяльності  [Текст]   / А. В. Ломоносов. – Херсон : Айлант, 2008. – 272 с. (17 д.а.).  8.  Лугінін,  О.  С.  Статистика  національної  економіки  та  світового  господарства  [Текст] / О. С. Лугінін, С. В. Фомішин. – К. : ЦНЛ, 2008. – 446 с. (27,9 д.а.). 

313  


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  9. Лугінін, О. С. Статистика національної та світової економіки [Текст] / О. С. Лугі‐ нін, С. В. Фомішин. – Л. : Новий світ – 2000, 2008. – 454 с. (28,4 д.а).  10.  Жук,  Д.  О.  Конструювання  та  схематичне  проектування  елементів  приладів.  Ч.  1  Стабілізовані  лінійні  блоки  живлення  електронної  апаратури  [Текст]  /  Д.  О.  Жук,   В. С. Блінцов, О. М. Трунов. – Миколаїв : МАГУ, 2008. – 91 с.(5,69 д.а.).  11.  Муленко,  І.  О.  Основи  WEB‐програмування.  Ч.1.  Основи  HTML  I  CSS  [Текст]   / І. О. Муленко. – Миколаїв : МДУ, 2008. – 320 с. (20,0 д.а.).  12.  Муленко,  І.  О.  Основи  WEB‐програмування.  Ч.2.Основи  JavaScript  i  DHTML  [Текст] / І. О. Муленко. – Миколаїв : МДУ, 2008. – 308 с. (19,25 д.а.).  13.  Муленко,  І.  О.  Основи  математичного  аналізу  [Текст]  /  І.  О.  Муленко.  –  Миколаїв : МННІ ОНУ, 2008. – 320 с. (20,0 д.а.).  14. Парсяк, В. Н. Маркетинг: від теорії до практики. Матеріали для проведення  практичних занять [Текст] / В. Н. Парсяк. – Миколаїв : НУК, 2008. – 90 с. (5,63 д.а.)  15.  Кириченко,  С.  В.  Нариси  загального  мовознавства.  Ч.  1  [Текст]  /  С.  В.  Кири‐ ченко,  Г.  С.  Кириченко,  А.  П.  Супрун.  –  К.  :  Видавничий  дім  «Ін  Юре»,  2008.  –  168  с.   (10,5 д.а.).  16.  Кириченко,  С.  В.  Нариси  загального  мовознавства.  Ч.  2  [Текст]  /  С.  В.  Кири‐ ченко,  Г.  С.  Кириченко,  А.  П.  Супрун.  –  К.  :  Видавничий  дім  «Ін  Юре»,  2008.  –  224  с.   (14,0 д.а.).  17. Рябенький, В. М. Компьютерное  управление внешними устройствами через  стандартные  интерфейсы  [Текст]  /  В.  М.  Рябенький,  В.  Е.  Ходаков,  О.  О.  Ушкаренко.  –  Херсон : Олди‐плюс, 2008. – 380 с. (23,75 д.а.).  18.  Рябенький,  В.  М.  Основи  моделювання  систем  і  процесів  в  електротехніці  [Текст] / В. М. Рябенький, С. В. Драган, Л. В. Солобуто. – Л. : Новий світ – 2000, 2008. –  385 с. (24,06 д.а.).  19. Рябенький, В. М. Цифрова схемотехніка [Текст] / В. М. Рябенький, В. Я. Жу‐ ков, В. Д. Гулий. – Л. : Новий світ – 2000, 2008. – 736 с. (46 д.а.).  20.  Димо,  Б.  В.  Оцінка  енергетичної  ефективності  теплових  систем  [Текст]   / Б. В. Димо, В. І. Пилипчак. – К. : Технології і ремонт, 2008 – 144 с. (9,0 д.а.).  21. Ткач, М. Р. Практичні заняття з комп’ютерної графіки [Текст] / М. Р. Ткач. – Л. :  Новий світ – 2000, 2008. – 248 с. (15,5д.а.).  22.  Казарезов,  А.  Я.  Методы  оптимизации  в  принятии  технических   и  экономических  решений  [Текст]  /  А.  Я.  Казарезов,  А.  Ф.  Галь,  Т.  А.  Фарионова,   С. К. Чернов. – Николаев : Атол, 2008. – 146 с.(9,13 д.а.).  23.  Слижевский,  Н.  Б.  Расчет  ходкости  быстроходных  судов  и  судов   с динамическими принципами поддержания [Текст] / Н. Б. Слижевский, Ю. М. Король,  М. Г. Соколик. – Николаев : НУК, 2008. – 148 с. (9,25 д.а.).  24. Шамес, Й. А. Філософія для юристів [Текст] / Й. А. Шамес, О. В. Патлайчук. –  Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2008. – 302 с. (18,9 д.а.).  25.  Коваленко,  И.  И.  Экспертные  оценки  в  управлении  инновационными  проектами [Текст] / И. И. Коваленко, С. В. Драган, М. А. Рыхальский. – Николаев : НУК,  2008. – 168 с. (10,4 д.а.).  26.  Гурченков,  О.  П.  Економіка  та  організація  діяльності  об’єднань  підприємств  [Текст] / О. П.Гурченков. – Миколаїв : НУК, 2008. – 172 с. (10,7 д.а.).  27.  Мочалов,  А.  А.  Курс  физики.  Т.  1  [Текст]  /  А.  А.  Мочалов.  –  Николаев : НУК,  2008.– 560 с.(34,8 д.а.).  314   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  28.  Мочалов,  А.  А.  Курс  физики.  Т.  2  [Текст]  /  А.  А.  Мочалов.  –  Николаев : НУК,  2008. – 384 с.(23,8 д.а.).  29.  Соловйов,  С.  М.  Історія  інженерної  діяльності  [Текст]  /  С.  М.  Соловйов,   О. В. Трохимова, С. Ж. Боду. – Миколаїв : НУК, 2008. – 448 с.  (28 д.а.).    ПЕРЕЛІК ВИДАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ  2012 РІК    1. Сербин, С. И. Информационные технологии в турбиностроении [Текст] : учеб.  пособие / С. И. Сербин, А. Б. Мостипаненко. – Миколаїв : НУК, 2012. – 140 с. (8,3 д.а.).  2. Слаутіна, Т. Г. Проектування систем водяного опалення [Текст] / Т. Г. Слаутіна,  С. А. Кузнецова. – Миколаїв : НУК, 2012. – 68 с. (4,25 д.а.).  3. Шостак, В. П. Опір довкілля руху транспортного судна [Текст] : навч. наочний  посіб. / В. П. Шостак, А. Ю. Манзюк. – Миколаїв : НУК, 2012. – 184 с. (21,2 д.а.).  4. Горбов, В. М. Пропульсивні комплекси морських суден [Текст] / В. М. Горбов,  Б. М. Личко, В. С. Мітенкова. – Миколаїв : НУК, 2012. – 104 с. (6,1 д.а.).  5.  Ломжець,  Ю.  В.  Fundamentals  of  Ukrainian  Law  [Текст]  :  навч.  посіб.   / Ю. В. Ломжець, С. М. Бєлоусова. – Миколаїв : НУК, 2012. – 114 с. (6,6 д.а.).  6.  Законодавство  України  про  спеціальний  правовий  статус  вихованців  шкіл‐ інтернатів [Текст] : зб. нормат. актів / упоряд. Н. А. Сторчак. – Миколаїв : ОІППО, 2012. –  100 с. (6,4 д.а.).  7.  Сторчак,  Н.  А.  Механізм  захисту  прав  дітей  в  Україні  [Текст]  :  навч.  посіб.   / Н. А.Сторчак. – Миколаїв : ОІППО, 2012. – 100 с. (6,4 д.а.).  8.  Олійник,  Л.  М.  Статеве  виховання  учнів  шкіл‐інтернатів  і  їх  захист  від  сексуального  насильства  [Текст]  :  навч.‐метод.  посіб.  (матеріали  семінару‐практикуму)   / Л. М. Олійник, Н. А. Сторчак. – Миколаїв : ОІППО, 2012. – 100 с. (6,4 д.а.).  9. Сторчак, Н. А. Основи кримінального права (Загальна частина) [Текст] : навч.‐ метод. посіб. / Н. А. Сторчак. – Миколаїв : ОІППО, 2012. – 80 с. (5,0 д.а.).  10.  Разработка  курсового  проекта  по  проектированию  судов  [Текст]  :  учеб.  пособие / А. И. Кротов, Л. А. Матвеев, О. В. Панкова, А. М. Фарионов. – Николаев : НУК,  2012. – 90 с. (5,6 д.а.).  11.  Коваленко,  И.  И.  Методы  экспертного  оценивания  сценариев  [Текст]   / И. И. Коваленко, О. В. Швед. – Николаев : Изд‐во ЧГУ им. Петра Могилы, 2012. – 156 с.  (10 д.а.).  12.  Котляр,  Ю.  В.  Військова  історія  України  [Текст]  /  Ю.  В.  Котляр.  –  Миколаїв  :  Вид‐во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 112 с. (3 д.а.).  13.  Мінчев,  Д.  С.  Інформаційні  основи  САПР  ДВЗ.  Планування  та  обробка  результатів  експерименту  [Ел.  вид.]  /  Д.  С.  Мінчев,  А.  В.  Нагірний.  –  Миколаїв  :  НУК,  2012. – (5,8 д.а.).  14. Чекунов, В. К. Проектування гребних електричних установок змінного струму  [Текст] / В. К. Чекунов. – Миколаїв : НУК, 2012. – 110 с. (6,4 д.а.).  15.  Сищенко,  Ю.  А.  Французька  мова  (початковий  курс)  [Текст]  /  Ю.  А.  Сищен‐ ко. – Миколаїв: НУК, 2012. – 115 с. (6,5 д.а.).  16. Гарбар, А. І. Довідник‐практикум з оформлювання ділових паперів  [Текст]  /  А. І. Гарбар. – Миколаїв : НУК, 2012.  – 56 с. (3,5 д.а.).  315   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  17.  Мірошніченко,  В.  М.  Интерактивная  графическая  САПР  УП  Интерсап  +G  [Текст] / В. М. Мірошніченко, В. А. Поліщук, Д. В. Рукавішніков. – Миколаїв : НУК, 2012. –  88 с. (5,5 д.а.).  18. Соловьев, С. Н. Планирование и анализ экспериментов [Эл. изд.] / С. Н. Соло‐ вьев. – Николаев : НУК, 2012 (5,6 д.а.).  19. Гросицька, О. Є. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства [Текст]  / О. Є. Гросицька, К. С. Трунін, М. В. Фатєєв. – Миколаїв : НУК, 2012. – 137 с. (9,42 д.а.).  20. Запорожець, І. М. Операційний менеджмент. Практикум [Текст] / І. М. Запо‐ рожець. – Миколаїв : НУК, 2012. – 105 с. (6,6 д.а.).  21.  Кузнецов,  А.  Н.  Практикум  по  определенным  интегралам  [Эл.  изд.]  :  учеб.  пособие / А. Н. Кузнецов, А. Л. Чорный. – Николаев : НУК, 2012 (6,5 д.а.).  22. Минчев, Д. С. Наддув автомобильных двигателей внутреннего сгорания [Эл.  изд.] : учеб. пособие / Д. С. Минчев. – Николаев : НУК, 2012 (5,3 д.а.).  23.  Лейбович,  Л.  І.  Математичні  методи  та  моделі  розрахунків  процесів  теплообміну [Ел. вид.] : навч. посіб. / Л. І. Лейбович. – Миколаїв : НУК, 2012 (6,3 д.а.).  24.  Наливайко,  В.  С.  Режими  роботи  суднових  ДВЗ  [Ел.  вид.]  :  навч.  посіб.   / В. С. Наливайко, С. Г. Ткаченко. – Миколаїв : НУК, 2012 (5,8 д.а.).  25.  Хлопенко,  Н.  Ю.  Ірраціональні  рівняння,  нерівності  та  їх  системи  [Текст]   / Н. Ю. Хлопенко, Т. В. Фатєєва. – Миколаїв : НУК, 2012 (3,0 д.а.).  26.  Титов,  С.  Д.  Типові  індивідуальні  завдання  з  курсу  «Вища  математика   і прикладна математика» Ч. 1 [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Титов, І. С. Титова. – Миколаїв :  НУК, 2012. – 140 с. (8,75 д.а.).  27.  Кузнецов,  А.  Н.  Графики  функций  [Текст]  :  учеб.  пособие  /  А.  Н.  Кузнецов,   А. Л. Чорный. – Николаев : НУК, 2012. – 136 с. (8,5 д.а.).  28. Косенков, В. М. Краткий курс лекций по численным методам [Текст] : учеб.  пособие / В. М. Косенков. – Николаев : НУК, 2012. – 73 с. (4,56 д.а.).  29.  Снігур,  Л.  А.  Лінгвістика  тексту.  Практикум  [Ел.  вид.]  :  навч.  посіб.   / Л. А. Снігур. – Миколаїв : НУК, 2012.  2011 РІК    1.  Наливайко,  В.  С.  Режими  роботи  суднових  ДВЗ  [Текст]  /  В.  С.  Наливайко,   С. Г. Ткаченко. – Миколаїв : НУК, 2011 (5,8 д.а).  2.  Бобіна,  О.  В.  Історія  України  [Текст]  /  О.  В.  Бобіна.  –  Миколаїв  :  НУК,  2011.  –  73 с. (6 д.а.)  3.  Шостак,  В.  П.  Опір  довкілля  руху  транспортних  суден  [Текст]  /  В.  П.  Шостак,   А. Ю. Манзюк. – Миколаїв : НУК, 2011 (11 д.а.).  4.  Коробанов,  Ю.  М.  Теорія  і  практика  комунікацій  [Текст]  :  навч.  посіб.   / Ю. М. Коробанов, А. Ю.Коробанов. – Миколаїв : НУК, 2011. – 90 с. (5,6 д.а.).  5.  Гарбар,  А.  І.  Практичні  рекомендації  щодо  вживання  лексики  ділового  та  профе‐сійного  мовлення  [Текст]  /А.  І.  Гарбар,  І.  В.  Гарбар,  Л.  І.  Петрович.  –  Миколаїв :  НУК, 2011. – 80 с. (4,7 д.а.).  6.  Гарбар,  А.  І.  Довідник‐практикум  з  оформлення  ділових  паперів  [Текст]   / А. І. Гарбар, І. В. Гарбар, Л. І. Петрович. – Миколаїв : НУК, 2011. – 56 с. (3,2 д.а.).  7.  Шляхтіна,  О.  С.  Saving  the  Environment  [Текст]  :  навч.посіб.  /О.  С.  Шляхтіна,   О. С. Давиденко, О. Б. Давиденко. – Миколаїв: НУК, 2011. –  70с. (4,1 д.а.).  316   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  8.  Наливайко,  В.  С.  Характеристики  двигунів  внутрішнього  згоряння  та  спожи‐ вачів [Текст] / В. С. Наливайко, С. Г. Ткаченко, В. С. Хоменко. – Миколаїв : НУК, 2011. –  (5,4 д.а.).  9.  Горбатюк,  О.  М.  Економіка  і  організація  виробництва  [Текст]  /  О.  М.  Горба‐  тюк. – Миколаїв : Можливості Кімерії, 2011. – 353 с. (15,0 д.а.).  10.  Прямков,  О.  Ю.  Корпоративне  управління  [Ел.  вид.]  /  О.Ю.  Прямков.  –  Миколаїв : НУК, 2011.  11. Сторчак, Н. А. Система державної влади в Україні в контексті конституційної  реформи [Текст] / Н. А. Сторчак. – Миколаїв : МОІППО, 2011. – 82 с. (3,6 д.а.).  12. Конституційний простір правової культури суспільства [Текст] / С. Д. Шаталюк,  Г. І. Михайлович, Н. А. Сторчак [та ін.]. – Миколаїв : ОІППО, 2011. – 114 с.(5,18 д.а.).  13.  Права  та  обов’язки  дитини  за  законодавством  України  [Текст].  –  Миколаїв  :  ОІППО, 2011. – 191 с. (8,67 д.а.)  14.  Бурова,  Т.  А.  Бухгалтерський  облік  [Текст]  /  Т.  А.  Бурова.  –  Миколаїв,  МДУ,  2011. – 178 с. (8,1 д.а.).  15.  Математичні  моделі  задач  з  систем  управління  і  автоматики  [Текст]   / Г. В. Павлов, А. О. Фоміна, А. В. Обрубов, Є. О. Кондратенко. – Миколаїв : НУК, 2011.  (6,0 д.а.).  16.  Кузнецов,  А.  Н.  Практикум  по  определенным  интегралам  [Текст]   / А. Н. Кузнецов, А. Л. Чорний. – Миколаїв : НУК, 2011. – 132 с. (6,0 д.а.).  17.  Бондаренко,  О.  В.  Методи  оптимального  проектування  суден  [Ел.  вид.]   / О. В. Бондаренко, А. М. Вашедченко, О. І. Кротов. – Миколаїв : НУК, 2011.  18. Кошкін, К. В. Проектування інформаційних систем промислових підприємств  [Текст] / К. В. Кошкін, Г. Ю. Яні. – Миколаїв : НУК, 2011. – 81 с. (5,2 д.а.).  19. Снігур, Л. А. Навчальний посібник з англійської мови. Ч. II [Текст] / Л. А. Сні‐ гур, Л. С. Мовчан. – Миколаїв : НУК, 2011. – 64 с. (3,6 д.а.).  20.  Жижко,  О.  В.  Посібник  для  самостійної  роботи  з  дисципліни  «Опір  матеріалів» [Текст] / О. В. Жижко, І. О. Сазонов. – Миколаїв : НУК, 2011 (8 д.а.).  21.  Костюкова,  Т.  І.  Практикум  з  інженерної  графіки  [Текст]  :  навч.  посіб.   / Т. І. Костюкова. – Л. : Новий Світ – 2000, 2011. (21,39 д.а.).  22.  Фінансова  статистика  [Текст]  :  навч.  посіб.  /  О.  Е.  Лугінин,  І.  І.  Надточій,   Г. М. Огорь, В. М. Фомішина. – Л. : Новий Світ – 2000, 2011. – 359 с. (16,3 д.а.).  23.  Міжнародна  економіка  [Текст]  :  навч.  посіб.  /  О.  М.  Дудченко, О.  Є.  Лугінін,   І. І. Надточій, Г. М. Огірь, С. В. Фомішин [та ін.]. – Л. : Новий Світ – 2000», 2011. – 446 с.  (20,27 д.а.).  24.  Бержак,  В.  М.  Збірник  задач  з  курсу:  «Органи‐зація  та  нормування  праці»  [Текст] / В. М. Бержак, В. І. Комишник, О. П. Гурченков. – Миколаїв : НУК, 2011. – 68 с.  (3,0 д.а.).  25.  Марущак,  С.  М.  Оцінка  та  управління  підприємницькими  ризиками  [Текст]   / С. М. Марущак, А. В. Єфімова, О. В. Пащенко. – Миколаїв : НУК, 2011. – 266 с. (11,6д.а.).    2010 РІК    1. Терьошкіна,  Н.  Є.  Навчальний  посібник  з  дисципліни  «Економіка  та  організація  інноваційної  діяльності»  [Текст]  /  Н.  Є.  Терьошкіна.  –  Миколаїв  :   Талісман, 2010. – 96 с. (6,0 д.а.).  317   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2. Коробанов,  Ю.  М.  Теорія  і  практика  комунікацій  [Текст]  :  у  3  ч.  Ч.  2.  Комунікації  в  теорії  прийняття  рішень  та  в  кризових  ситуаціях  /  Ю.  М.  Коробанов,   А. Ю. Коробанов. – Миколаїв : НУК, 2010. – 72 с. (4,5 д.а.).  3. Волков,  Р.  В.  Технологические  методы  судомонтажных  работ  [Текст]   / Р. В. Волков. – Николаев : НУК, 2010. – 101 с. (6,3 д.а.).  4. Цебржинський,  О.  І.  Токсикологія.  Вибрані  лекції  [Текст]  /  О.  І.  Цебржин‐ ський, Г. Г. Трохименко. – Полтава ; Миколаїв, 2010. – 208 с. (13,0 д.а.).  5. Сторчак, Н. А. Система державної влади в Україні в контексті конституційної  реформи [Текст] / Н. А. Сторчак. – Миколаїв : МОІППО, 2010. – 65 с.(4,1 д.а.).  6. Снігур, А. К. Расчет и проектирование приборов на механических гороскопах  [Текст] / А. К. Снігур, А. П. Еременко. – Николаев : НУК, 2010. – 140 с. (8,6 д.а.).  7. Basic English for Engineering Students [Текст] / Т. В. Задорожна, С. В. Лук’янова,  Н. М. Кримська, О. Б. Тищенко. – Миколаїв : НУК, 2010. – 193 с. (12,0 д.а.).  8. Лугинин, О. Е. Статистика финансов [Текст] / О. Е. Лугинин, И. П. Маличенко,  С. В. Фомишин. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 355 с. (22,2 д.а.).  9. Маличенко,  И.  П.  Общая  теория  статистики:  курс  лекций  практическими  примерами  [Текст]  /  И.  П.  Маличенко,  О.  Е.  Лугинин.  –  Ростов  н/Д  :  Феникс,  2010.  –   176 с. (11,0 д.а.).  10. Маличенко, И. П. Общая теория статистики. Практикум [Текст] / И. П. Мали‐ ченко, О. Е. Лугинин. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 265 с. (16,6 д.а.).  11. Маличенко, И. П. Социально‐экономическая статистика с решением типових  задач  [Текст]  /  И.  П.  Маличенко,  Е.  М.  Бортник,  О.  Е.  Лугинин.  –  Ростов  н/Д  :  Феникс,  2010. – 356 с. (22,3 д.а.).  12. Кузнецов,  А.  Н.  Практикум  по  неопределенным  інтегралам  [Текст]   / А. Н. Кузнецов, А. Л. Чорный. – Николаев : НУК,  2010. – 157 с. (14,2 д.а.).  13. Ковалев,  В.  Г.  Основные  методы  интегрирования  [Текст]  /  В.  Г.  Ковалев,   Н. И. Попова. – Николаев : Европейский университет, 2010. – 76 с. (4,75 д.а.).  14. Коваленко,  И.  И.  Паттерновые  сети  и  их  применение  [Текст]  /  И.  И.  Кова‐ ленко, В. М. Рябенький, О. А. Кудин. – Николаев : Илион, 2010. – 68 с. (3,95 д.а.).  15. Пискунов,  А.  М.  Оборудование,  судовые  системы  и  технические  средства  судна [Текст] / А. М. Пискунов. – Николаев : Илион, 2010. – 220 с. ( 13,8 д.а.).  16. Цуркін, В. М. Техніка та електрофізика високих напруг. Вступ до спеціальності  [Текст] / В. М. Цуркін. –  Миколаїв : НУК, 2010. – 85 с. (5,3 д.а.).  17. Верланов, О. Ю. Збірник практичних завдань з мікроекономіки [Текст] : у 3 ч.  Ч.  1.  Теорія  поведінки  споживача.  Теорія  виробництва  /  О.  Ю.  Верланов.  –  Миколаїв  :  НУК, 2010. – 40 с. (2,5 д.а.).  18. Теплотехнічні  випробування  суднового  парового  котла.  Лабораторний  практикум  з  дисципліни  «Суднові  котли  і  атомні  реактори»  [Текст]  /  В.  В.  Єршов,   Б.  В.  Димо,  О.  А.  Єпіфанов,  В.  І.  Пилипчак,  Ю.  О.  Половець.  –  Миколаїв  :  НУК,  2010.  –  88 с. (5,5 д.а.).  19. Ангелова,  В.  М.  Навчальний  посібник  з  дисципліни  «Податковий  менеджмент» [Текст] / В. М. Ангелова, О. М. Крамаренко. – Миколаїв : НУК, 2010. – 83 с.  (5,2 д.а.).  20. Бугаенко,  Б.  А.  По  волнам  времени  …  (история  николаевского  кораблестроения и кораблестроительного образования в личностях и событиях) [Текст]  / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь. – Николаев : НУК,  2010. – 424 с. (34,3 д.а.).  318   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  2009 РІК    1.  Рашковский,  A.  C.  Технология  строительства  композитных  плавучих  доков  [Текст]  /  A.  C.  Рашковский,  A.  B.  Слуцкий,  A.  B.  Щедролосев.  –  Николаев  :   РАЛ‐полиграфия, 2009. – 232 с. (14,5 д.а.).  2.  Верланова,  Л.  А.  Курсове  проектування  [Текст]  :  навч.  посіб.  до  виконання  курсової  роботи  з  дисципліни  «Організація  виробництва»  /  Л.  А.  Верланова,  А.  П.  Гурченков. – Миколаїв : НУК, 2009. – 170 с. (10,6 д.а.).  3. Цеберна, Н. О. Невизначений та визначений інтеграл [Текст] / Н. О. Цеберна,   Т. А. Юрченко. – Миколаїв : НУК, 2009 (7,8 д.а.).  4.  Снігур,  Л.  А.  Навчальний  посібник  для  самостійної  роботи  та  самоконтролю  студентів  з  практики  англійської  мови.  Ч.  1  [Текст]  /  Л.  А.  Снігур,  Л.  С.  Мовчан.  –  Миколаїв : НУК, 2009. – 74 с. (4,62 д.а.).  5.  Кузнецов,  А.  Н.  Практикум  по  неопределенным  інтегралам  [Текст]   / А. Н. Кузнецов, А. Л. Чорний. – Николаев : НУК, 2009. – 228 с. (14 д.а.).  6.  Гук,  М.  Н.  Гибкие  конструкции  судов  и  океанотехніки  [Текст]  /  М.  Н.  Гук.  –  Николаев : НУК, 2009 (5,8 д.а.).  7. Жуков, Ю. Д. Датчики [Текст] : справ. пособие / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев. –  Черкассы : Брама‐Украина, 2009. – 1080 с. (67,5 д.а.).  8.  Маркин,  С.  І.  Фінансове  право  /  С.  І.  Маркин.  –  Миколаїв  :НУК,  2009.  –  84  с.  (5,25 д.а.).  9. Суднові енергетичні установки [Текст] / В. М. Горбов, І. П. Єсін, Т. Г. Слаутіна,   O. K. Чередніченко. – Миколаїв : НУК, 2009. – 56 с. (3,5 д.а.).  10.  Расчет  объемного  гидропривода  [Текст]  /  Ю.  М.  Король,  Н.  В.  Рындя,   А. К. Тимошенко, A. K. Чередниченко. – Николаев : НУК, 2009. – 68 с.(4,3 д.а.).  11.  Копачинська,  І.  Г.  Навчальний  посібник  для  самостійної  роботи  студентів   з  курсу  «Міжнародна  економіка»  [Текст]  /  І.  Г.  Копачинська.  –  Миколаїв  :  НУК,  2009   (31,2 д.а.).  12.  Коробанов,  Ю.  М.  Теорія  і  практика  комунікацій.  Ч.  2  [Текст]   / Ю. М. Коробанов, А. Ю. Коробанов. – Миколаїв : НУК, 2009. – 90 с. (5,6 д.а.).  13.  Пискунов,  А.  П.  Эксплуатация  судового  электрооборудования  [Текст]  /   А. П. Пискунов. – Миколаїв : Тип. ООО «Барви України», 2009. – 226 с. (9,6 д.а.).  14. Хлопенко, М. Я. Оптимальне керування системами [Текст] / М. Я. Хлопенко,   І. С. Білюк. – Миколаїв : НУК, 2009. – 84 с. (5,25 д.а.).  15.  Сердюченко,  A.  M.  Згин  та  міцність  суден  в  умовах  морського  хвилеутворення  (теоретичні  основи  та  методики  розрахунків)  [Текст]  /  A.  M.  Сердю‐ ченко. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 162 с. (10,13 д.а.).  16. Цуркін, В. М. Техніка та електрофізика високих напруг [Текст] / В. М. Цуркін. –  Миколаїв : НУК, 2009.   17. Романовский, Г. Ф. Устройство газотурбинного двигателя типа Д050 агрегата  М  10:  Ч.  1.  Конструкция  газотурбинного  двигателя  [Текст]  /  Г.  Ф.  Романовский,   Ю. О. Султанский, В. И. Харченко. – Николаев : НУК, 2009. – 92 с. (5,75 д.а.).  18. Романовский, Г. Ф. Устройство газотурбинного двигателя типа Д050 агрегата  М  10:  Ч.  2.  Системы  газотурбинного  двигателя  [Текст]  /  Г.  Ф.  Романовский,   Ю. О. Султанский, В. И. Харченко. – Николаев : НУК, 2009. – 64 с. (4 д.а.).  319   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  19. Сипко, Т. Д. Ціноутворення Ч. 2 [Текст] / Т. Д. Сипко. – Миколаїв : НУК, 2009  (5,8 д.а.).  20.  Щукін,  Є.  О.  Основні  напрямки  сучасної  філософії.  Ч.  1.  Феноменологія,  психоаналіз,  екзистенціалізм,  герменевтика,  структуралізм,  пост  структуралізм  [Текст]   / Є. О. Щукін, O. B. Патлайчук, І. Є. Чугуєва. – Миколаїв : НУК, 2009. – 190 с. (11,9 д.а.).  21.  Лугінін,  О.  Є.  Экономико‐математические  методы  и  модели:  теория   и  практика  с  решением  задач  [Текст]  /  О.  Є.  Лугінін,  В.  Н.  Фомішина.  –  Ростов  н/Д  :  Феникс, 2009 – 440 с. (27,5 д.а.).  22.  Лугінін,  О.  Є.  Статика  финансов  [Текст]  /  О.  Є.  Лугінін,  В.  Н.  Фомішина.  –  Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 460 с. (28,75 д.а.).  23.  Математика.  Модулі  домашніх  завдань  [Текст]  /  Є.  В.  Сокуренко,   Т. В. Цапенко [та ін.]. – Херсон : Олди‐плюс, 2009. – 178 с. (11,12 д.а.).  24. Борисенко, В. Д. Збірник задач з нарисної геометрії [Текст] / В. Д. Борисенко,  О. Г. Бідніченко, В. Ю. Кремсал. – Миколаїв : НУК, 2009. – 70 с. (4,38 д.а.).  25.  Борисенко,  В.  Д.  Аксонометричні  проекції  [Текст]  /  В.  Д.  Борисенко,   О. Г. Бідніченко. – Миколаїв : НУК, 2009. – 56 с. (3,5 д.а.).  26.  Сердюченко,  A.  M.  Згин,  стійкість  та  вільні  коливання  стержневих  систем   і  пластин  суднового  корпусу  [Текст]  /  A.  M.  Сердюченко.  –  Миколаїв  :  Іліон,  2009.  –   111 с. (6,94 д.а.).  27.  Достдар,  P.  M.  Загальні  положення  про  зобов'язання.  Цивільно‐правові  договори Ч. 2 [Текст] / P. M. Достдар. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 143 с. (9 д.а.).  28.  Достдар,  P.  M.  Право  інтелектуальної  власності  [Текст]  /  P.  M.  Достдар.  –  Миколаїв : СПД Румянцева Г.В., 2009. – 160 с. (9,8 д.а.).    2008 РІК    1.  Блінцов,  С.  В.  Суднова  радіолокаційна  станція  з  системою  автоматичної  радіолокаційної  прокладки  [Текст]  /  С.  В.  Блінцов,  П.  Г.  Клименко.  –  Миколаїв  :  НУК,  2008. – 29 с. (1,8 д.а.);  2.  Блінцов,  С.  В.  Електронна  картографічна  навігаційно‐інформаційна  система  [Текст] / С. В. Блінцов, П. Г. Клименко. – Миколаїв : НУК, 2008. – 70 с. (4,4 д.а.).  3.  Жуков,  Ю.  Д.  Мореходные  качества  корабля.  Инструментальные  средства  исследования  и  контроля  мореходных  качеств  [Текст]  /  Ю.  Д.  Жуков,  В.  П.  Шестопал,   Е. К. Клименко. – Николаев : Изд‐во НГГУ им. П. Могилы, 2008. – 144 с. (9,0 д.а.).  4.  Муленко,  І.  О.  Лекції  з  лінійної  алгебри  [Текст]  /  І.  О.  Муленко,  Є.  Ю.  Борчік,   В. В. Тульський. – Миколаїв : МННІ ОНУ, 2008. – 122 с.(7,63 д.а.).  5.  Кузнецов,  А.  М.  Конспект  лекцій  з  математичної  статистики  [Текст]   /  А.  М.  Кузнецов,  Р.  І.  Зароський,  Є.  Ю.  Нєдєлько.  –  Миколаїв  :  НУК,  2008.  –  112  с.   (6,7 д.а.).  6. Горбатюк, О. М. Навчальний посібник з дисципліни «Економіка підприємства»  [Текст] / О. М. Горбатюк, О. П. Гурченков. – Миколаїв : НУК, 2008. – 135 с. (5,5 д.а).  7.  Козимирська,  Т.  І.  Power  Engineering  [Текст]  /  Т.  І.  Козимирська,  О.  Ф.  Сузік,   О. С. Шляхтіна. – Миколаїв : НУК, 2008. – 52 с. (3,1 д.а.).  8. Давиденко, О. С. Science for Engineering Purposes [Текст] / О. С. Давиденко. –  Миколаїв : НУК, 2008. – 52 с. (3,25 д.а.).  320   


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  9.  Сердюченко,  А.  М.  Згин,  стійкість  та  вільні  коливання  стержневих  систем   і пластин [Текст] / А. М. Сердюченко. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 100 с. (6,25 д.а.).  10.  Пискунов,  А.  М.  Судовые  автоматизированные  электроприводы  [Текст]   / А. М. Пискунов. – Николаев : Илион, 2008. – 144 с. (11,7 д.а.).  11. Гук, М. Н. Основы океанологии и геологии морского дна [Текст] / М. Н. Гук. –  Николаев : НУК, 2008. – 98 с. (7 д.а.).  12.  Кисляков,  В.  П.  Навчальний  посібник  з  курсу  «Філософія»  для  аспірантів  та  здобувачів  [Текст]  /  В.  П.  Кисляков,  О.  М.  Макарчук.  –  Миколаїв  :  НУК,  2008.  –  40  с.   (2,5 д.а.).  13.  Достдар,  Р.  М.  Цивільне  та  сімейне  право.  Ч.  2.  Недоговірні  зобов’язання.  Спадкове право [Текст] / Р. М. Достдар. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 184 с.(10,7 д.а.).  14. Достдар, Р. М. Загальні положення про зобов’язання. Ч. 1. Цивільно‐правові  договори [Текст] / Р. М. Достдар. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 167 с. (9,77 д.а.).  15. Достдар, Р. М. Цивільний процес : посібник з модульною системою навчання  [Текст] / Р. М. Достдар. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 160 с. (9,7 д.а.).  16. Трушлякова, А. Б. Основи управління якістю на підприємствах машинобуду‐ вання [Текст] / А. Б. Трушлякова, Т. Д. Сипко, О. М. Заботін, О. Є. Гросицька. – Миколаїв :  НУК, 2008. –168 с. (10,5 д.а.).  17.  Сипко,  Т.  Д.  Організація  виробництва  в  машинобудуванні.  Ч.  2  [Текст]   / Т. Д. Сипко, О. М. Заботін, О. Є. Гросицька. – Миколаїв : НУК, 2008. –98 с. (6,1 д.а.).  18. Голиков, В. И. Инвестиционный менеджмент [Текст] / В. И. Голиков, И. В. Го‐ ликов, А. Е. Еганов, Н. В. Фатеев. – Миколаїв : НУК, 2008. – 440 с. (27,5 д.а.).  19. Філоненко, О. О. Будова газотурбінного двигуну типу UGT 25000E. Ч. 2 [Текст]  / О. О. Філоненко, В. І. Харченко. – Миколаїв : НУК, 2008. – 66 с. (4,1 д.а.).  20.  Нагорная,  Л.  М.  Сборник  адаптированных  текстов  с  лексико‐граммати‐ ческими  заданиями  по  русскому  язику  [Текст]  /  Л.  М.  Нагорная,  И.  Б.  Лищенко.  –  Николаев : НУК, 2008. – 61 с. (3,8 д.а.).  21. Зіміна, І. А. Державний фінансовий контроль [Текст] / І. А. Зіміна, О. С. Кор‐ нієнко, А. О. Трофімов. – Миколаїв : НУК, 2008. – 418 с. (26,1 д.а.).  22.  Драган,  С.  В.  Практикум  зі  зварювання  [Текст]  /  С.  В.  Драган,  А.  В.  Лабарт‐ кава. – Миколаїв : НУК, 2008. – 68 с. (4,25 д.а.).   

321  


ДОДАТОК № 5. НАУКОВІ ПРАЦІ,  ОПУБЛІКОВАНІ В ЗАРУБІЖНИХ  ВИДАННЯХ 


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА   

НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ДРУКУ В ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ  ЗА 2012 РІК   

№ з/п 

Автори

Назва видання,   в якому опублі‐ ковано роботу 

Назва роботи 

Том, номер (випуск,  перша–остання  сторінки роботи) 

Статті 1 

Nekrasov V.A. 

2

Batrak Y. 

3

Черенда Н.Н.,   Квасницкий В.В.,   Углов В.В.,   Баран Л.В.,  Гусакова С.В.,  Асташинский В.М.,  Кузьмицкий А.М.  Чередниченко А.К.,  Ткач М.Р. 

4

5

Matveev I. 

6

Кельина С.Ю.,  Цимбал Д.О.,  Дедков Ю.М. 

7

Кельина С.Ю.,  Цимбал Д.О.,   Дедков Ю.М. 

8

Timchenko V.L. 

9

Radchenko A. 

10

Radchenko A.,  Konovalov A. 

Nonlocal stability of damaged  underwater  vehicle, coming  to surface of rough sea  Propeller Hydrodynamic Loads  in Relation to Propulsion Shaft  Alignment and  Vibration  Cal‐ culations  Морфология поверхности  жаропрочного сплава, леги‐ рованного  цирконием под   действием компресионных  плазменных потоков 

2012. – April 23–26. –  Р. 57–72 

Вакуумная  техника   и технология:  науч‐ ный журнал универ‐ ситетского  вакуум‐ ного общества  Рес‐ публики Беларусь 

2012. – Т. 22, № 1. –  С. 57–64 

Экспериментальная база для   Motoryzaga i energeti‐ исследования   конверсии   ka rolnictwa,  Lublin,  биоэтанола   регенерацией  Польша  сбросного тепла газотурбин‐ ного двигателя  Investigation of a reversevor‐ Proc.   of  the  ASME  tex plasma  assisted   combu‐ 2012  Summer  Heat  stion system  Transfer Conference,  Puerto Rico, USA  «Актуальные пробле‐ Исследование окислитель‐ мы   биологической   ных свойств системы UV‐ и химической эколо‐ нано‐TiO2–K2Cr2O7  гии»: тез. докл. –  Москва  Новые возможности катали‐ Заводская лаборато‐ за процесса окисления при  рия. Диагностика ма‐ определении химического   териалов. – Москва  потребления кислорода  Synthesis of variable structure    Journal of Automation  systems  for  stabilization  of  and Information Scien‐ ships  at  incomplete controlla‐ ces. – NY., Begell house  bility  inc.  Matching  performance  of  Proc. of the 14 Intern.  absorption  thermotrasfor‐ Symp. on Heat Transfer   mer  and  cogeneration  gas  and  Renewable Sour‐ engine  module  of  plant for  ces of Energy:  combined  energy  supply  HTRSE2012. Szczecin,  Cooling cyclic intake  air  and  Poland  charged gas‐air mixture in gas  engine of plant for combined  energy supply 

325  

Proc. 12 Workshop  «Hy‐drodynamics of  Moving Objects», Kiev  The  Society  of  Naval  Architects And Marine  Engineers – Norfolk 

2012. – Septem‐  ber 11–12 

2012. – Vol. 14,   № 2. – P. 13–21 

2012. – July 8–12. –   8 p. 

2012. – С. 107–110 

2012. – Т. 78,   № 9. – С. 8–12 

2012. – Vol. 44, iss. 6. – P. 8–19 

2012. – P. 491–496 

2012. – P. 497–502 


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Продовж. таблиці   

№ з/п 

Автори

11

Ryzhkov S.,   Tymchenko I. 

12

Ryzhkov S.,   Tymchenko I.,  Girzheva O.  Mulenko I.A.,  Gorova А.N.,  Vyrhol Y.A.,  Homkin А.І.,  Onichenko А.І.  Kondratenko Y.,  Korobko O.,   Kozlov O. 

13

14

15

Kondratenko Y.P.,   Kozlov O.V. 

16

Atamanyuk I.P.,  Kondratenko V.Y.,  Kozlov O.V.,  Kondratenko Y.P.  Kondratenko Y.P.,   Kozlov O.V. 

17

18

19

20

21

Назва видання,   в якому опублі‐ ковано роботу 

Назва роботи  Expert system of estimation  for  the  environmental  risk  levels of hazardous facilities   of a shipbuilding plant  Simulation modeling of the dy‐ namics of pollutant spreading  in  the sea of estuary channel  Application of method of com‐ puter algebra for doing physi‐ cal sums 

Frequency  Tuning  Algorithm  for Loudspeaker Driven Ther‐ moacoustic Refrigerator Opti‐ mization  Mathematic Modeling of Reac‐ tor’s   Temperature  Mode  of   Multiloop Pyrolysis Plant  The Algorithm of Optimal  Polynomial Extrapolation of  Random Processes 

2012. – Nr 115. –   Р. 270–279  Modeling and Simula‐ tion in      Engineering,  2012. – Nr 115. –   Economics and Mana‐ P. 178–187  gement: Lecture Notes  in Business Information  2012. – Nr 115. –   Processing  P. 78–87 

Fuzzy Controllers in Reactors   19th Zittau Fuzzy Collo‐ Control  Systems  of Multiloop  quium: Proc. of East‐ Pyrolysis Plants  West Fuzzy Colloquium  2012  Fuzzy Logic for Optimization    Proc. of 2nd World Conf.  Kondratenko Y.P.,  of   Transportation Problems  on Soft Com‐puting    Kondratenko G.V.,  Atamanyuk I.P.,   dedicated to the  Sidenko Ie.V.  research heritage   of Lotfi A. Zadeh  Fuzzy‐stochastic Models for  83rd  Annual  Sci.  Conf.  Kondratenko Y.P.,  Solving CVRPFD  Kondratenko G.V.,  of the Intern. Assoc. on  Atamanyuk I.P.  Applied Mathematics  and Mechanics,  GAMM’2012. Book of  Abstracts  Radchenko A.  Matching performance of ab‐ sorption  thermotrasformer  Proc. of the 14 Intern.    and cogeneration gas engine  Symp. on Heat Transfer  module of plant for combined  and Renewable Sour‐ energy supply  ces of  Energy: HTRSE– Radchenko A., Konovalov  Cooling cyclic  intake   air  and  2012. – Szczecin,  A.  charged gas‐air mixture in gas   Poland  engine  of plant for combined  energy supply 

326  

Том, номер (випуск,  перша–остання  сторінки роботи)  2012. – Nr 1. – Access  mode: http://ev.nuos.  NUS Journal [Electronic  edu.ua  resource]  2012. – Nr 4. – Access  mode: http://ev.nuos.  edu.ua  Journal of Mathe‐ 2012. – Vol. 4,   matical research  nr 3. – P. 89–115 

P. 15–22 

P. 220–223 

Р. 310 

2012. – P. 491–496 

2012. – P. 497–502 


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 5 РОКІВ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РИЖКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА  Продовж. таблиці   

№ з/п  22 

23

Автори Орешкин В.И.,  Чайковский С.А.,  Лабецкая Н.А.,   Иванов Ю.Ф.,   Хищенко К.В.,   Левашов П.Р.,   Кускова Н.И.,  Рудь А.Д.  Рудь А.Д.,   Кускова Н.И.,  Богуславский Л.З.,  Кирьян И.М. 

24

Комаров А.И.,  Комарова В.И.,   Кускова Н.И. 

25

Rud A.D., Kuskova N.I.,  Boguslavskii L.Z.,   Kiryan I.M.,   Petrichenko S.V. 

26

Малюшевский П.П.,  Малюшевская А.П. 

27

Барбашова Г.А. 

28

Барбашова Г.А. 

29

Kim K.N.,   Tsurkin V.N.,   Sinchuk A.V.,   Trojanova Z.  Sizonenko O.N. 

30

Назва роботи  Изучение фазовых  превра‐ щений углерода в условиях  екстремальных энергетиче‐ ских воздействий 

Углерод:  фундамен‐ тальные проблемы  наук, материаловеде‐ ние, технология: ма‐ териалы VIII  Между‐ нар. науч. конф. –  Москва, г. Троицк,   25–29 сент. 2012 :  материалы докл. –  Троицк : ТИСНУМ,  2012  Electric Discharge Plasmoche‐ Proc.  оf  the  Intern.  mical   Synthesis   of  Carbon  Conf. Nanomaterials:  Applications and Pro‐ Nanomaterials  perties. – Sumy State  University. – 2012  Электроразрядная обработ‐ ка сырьевых компонентов  для изготовления облегчен‐ ных строительных изделий  Зависимость гидродинами‐ ческой  нагрузки на мета‐ емую пластину от индуктив‐ Электронная обработ‐ ности электрической   цепи   ка материалов  при сварке   двух  пластин  высокоскоростным ударом  Математическая   модель  для определения скорости  расширения   цилиндриче‐ ской полости и давления   в ней по заданному радиусу  The microstruct