Page 1

Leerjaar 1 •

ILesbrief: De SLANG. Benodigdheden:

I

HuiSWt!l1<

o

Klei. Kleigereedschappen.

o

Verf.

Zoek plaatjes van een eX meerdere slangen.

Opdracht o Probeer van klei een slang te kleien. o Kijk hierbij goed naar het plaatje dat je gezocht hebt o Begin door een lange sliert te maken van klei. o Drapeer de sliert ZD dat het net lijkt als of het een opgerolde slang is. o Maak dan van een van de twee u~einden een hoofd.


Klei en textiel

BAH, SLANGEN Maarten Stc In de beeldende kunst komen vaak slangen voor als ornamel Shmgen zijn symbolen en staan voor tweedracht. ver leidi..-

nijd en boosheid. Op grafstenen staan slan gen als symbc

voor eeuwigheid afgebeeld als een slang die in zjjn eig' "

staart bijt. Wie kent niet de slang al kronke lend om ,

esculaapstaf uit de geneeskunde of als symbool voor ve rg if I de apotheek. Medusa is niet denkbaar zonder slangen rond h hoofd. Slangen zijn zo eng en griezelig, dat zij Juist voor

som mi~

mensen weer bij uitstek geschikt "ijn als e)(otisch huisdier en zij d uikE op als griezel in boeken, films, muzie!:. en circus. Om van dierentuinen en atletiscl" slangenmensen nog maar niet te spreken. Als we rkstuk is een slang vrij eenvoudig van vorm, ee sliert klei is bij kleine kinderen al v lug een slang en door zijn textuur en de k leur van zijn huid aantrekkelijk Ol te tekenen en leuk om te maken, al was het maar als toc:htvanger onder aan

Opdracht 1 Vervaardig van kle i een holle slangekop. Opdracht 2 Maak uit

een of meerdere stukken ka toe n of linnen een slan路

getijf,

een deur.

Doelstelli ngen De leerlingen kunnen zich ten behoeve van een uit te werke thema. informeren door m iddel van huiswerk en literatuu r , De leerlingen kunnen zich een beeld vormen van het onderwer en een gedeelte uitvoeren in kle i, de kop van de slClng . De leerlingen kunnen een samengestelde vorm, kop en lij f conbineren door middel van textiel, stof verwerken, batikken e deze even tueel versieren. De leerlingen kunnen hun werkstuk nClder toelichten en ve ram woording Clfleggen omt rent de gekozen vorm en de door he' gekozen kleur.

Opdracht 3 Gebruik afbinden of bat ikken om de witte stof kleur en dessin

te 莽; ':'. i!r..

leerinhoud Onderwerp: BClh. slangen.

Opdracht 4

Mareriaal: Klei. text iel, kussenvull ing (schuim of f iberfill), verf, el vernis. Techniek: Boetseren, modelleren, verven, vernissen, afbi nden, batik ken, naaien, stofverven, schuren, appliqueren. Beeldende aspecten: Vorm, kleur, ornament en textuur. KG/KB: Alfred Kubin (De slangenbezweerder 1909) Piero de Cosimo (Simonetta Vespucci 1520) Gotlieb Schick (Eva 1805)

Breng extra versiering aan door gest ikte nClden of appliqueren met kralen

en ander mClteriClal.

Opdracht 5 verf de kop in een bijpassende kleur en laClt hierop het dessin gedeeltelijk doorlopen.

.

Opdracht 6 Breng een tong aan met contactlijm en lijm het gevulde lijf Clan de kop.

8

B UDfHANO

Henri RousseClu (De slangenbezweerster) 1907) Hugo van Goes (1470) Escher (Slangen 1969) Franz von Stuck (Zinnelijkheid 1892) Charles Ricketts (Grote worm 1889) Ma9ritte (Meditatie 1937) Caravaggio (Medusa schild}

1_"l.~I\U~'

-. .,. ....... "


co\\O,\~

~A \.... -

",fl'\'2.I'-,,~"-

\<.\elAvl[ou \

\",,0{


{Dek

""'''- ~ ,

GO""'-ro~'Î

ko..\

, <-

.

Uuk \ oL.: ~

' "'-

'1.-0,,-4. koolu

L"oLL~e.~

c.J.-- .

~~\o~

k~

( [" "'-\ r ~""~

//J/\ .'

.

\"'-

JU~

\)a.."'-

............. OOlQ.....

I \1..1

e-c...... .


Hf/llrER- . .~

f'" O/W~

WM;!::t7JI/a!'

7Ét(-'

4/6/ -

,/Ut4tvt/àal.

xP tJt7Crkedd h/ad . .,lek

j) A1t-vlw~ kedodd ---ft- $OYj' ~dcle4

..:(é"

*

cid&....

o/t" ~

ah

~tcuV

I"T"'I-;j'é

~

5o/UfM'-t-u

/r

VUJe4. ~-Le.

Hou f- -.:( kaelol • .

~/ca

,4(/aud aéC<Dra+d .

Wel-- é1U<..

Hl/. Ië-x .

A!e..u

CVJ

~.0u

.>~k

r:-

.


Opdracht

les nummer

1t2t!J.atPt IerlIl

OPDRAcIfT

/H10e!ut

~ 44Je Hlët OOff7JimKlte -Mld~I'h. ft/e deen aát- ~ ebt AUWJlóf

jokfllde !fHfJt ~ tekt'NIh Hoe pak je het BBn?

t

ft-rtthelar «r!e/f ~f hPo/é -Hld: OitilJd-;;lvet fÛ;; /t,'l~k~" ----.- .-.-- . _-_.- -- .._~ffl-

1. C#t .Zit fe/(tftlJf!! f

1mtJ'f di Knd pan./é Md of' ..

I midden .eenJ~keHdé Ijit 111ttje potlood .taM qtJ af tddH'5' lt,i7rI7HUer. ~RJt. pl(jetwr -11/

1. .

'f

&fUt dt aijelfdefjitfl! .ClI1/t 2tWJ qu M mff'oltdtf'.

.

Wat heb je nodig? Gereedschap: Materiaal:

br;(lItjéJ)telt

.

oor!- iJtdkdft1 .(uk,l,- -r",YP.m7dPi?/'.

tdt7!e1<m/5


路路1


Leerjaar 1 • •

ILesbrief: Pop-Art. Benodigdheden : • •

2 kleuren papier. Schaar.

[ Huiswerk:

Opdracht: • Teken een grote cirkel in het midden van beide blaadjes. • Dan op een blaadje allemaal verticale lijnen tekenen. • Teken op deze 1 cm onder de bovenkant een horizontale lijn. • Op het andere blaadje allemaal horizontale lijnen tekenen. • Vergeet niet elke lijn te nummeren. • Knip de blaadjes allemaal in repen . Behalve de verticale hier knip je tot de getekende lijn, zodat de repen aan elkaar blijven zitten . • Dan ga je de repen weven. Eerst boven en dan onder beginnen en de volgende rij omgekeerd. Zodat er een blok effect ontstaat.

u

.' N

1

I-


TEKENEN

Opdracht

les nummer

OPORACHT

Hoe pllk

'e

h.t •• nl

tuJ,•

. Wet hebïe nódl117 Gereedschap:

Materiaal:

pm:rer, IiHiaat potIPPd (~). 1eItmpo;oier, tiJ{.


/U1aM,d. t< L.

'e.

q,y


pagina I van 2

Alsje haar maar goed zit!

e el

Thema's Tekenlessen

Teken e n

Uw s ite o p Goog ie?

Leer thuos de technieken! Complete materialenset cadeau bij Studie plan

Google Adwords: Voordelig en sr bezoekers op uw sIte

Ad s door Goog!!

Als je haar maar goed zitl Tekenopdracht voor de bovenbouw

Benodigdheden • • • • •

Tekenpapier op A4 formaat Oost-Indische inkt Kroontjespennen Zwart papier Tekenplankjes

Voorbereiding Vraag de kinderen een dag voor je deze tekenopdracht doet , iets extra's met hun haar te doen . Va kunnen vlechten , opsteken , knotjes draaien enz. Moor ook jongens kunnen hun hoor met gel in alle IT Ter voorbereiding van de les laat je de kinderen oefenen in het tekenen met Oost-Indische inkt en Om alle kinderen de achterkant van een onder te kunnen loten tekenen , moeten ze in een kring ach' kring staan tafels om de inkt op te zetten. Voor kinderen die linkshand ig zijn kun je een kruk erbij schema. De kinderen hebben een tekenplankje met het blaadje op hun schoot.

De tekening moet in een les wor gemaakte kapsels! Als de tekeningen klaar zijn . plo

http://www.het-kofschip.nlltekenlessenJpage9.htm I

9-1-2007


pagina 2 van 2

Als je haar maar goed zit!

Door

Lotte, 9"OCP 8

[

boor Annc , groep 8

http://www.het-kofschip.nl/tekenlessenJpage9.htm I

9-1-2007


ARCEREN ARCEREN betekent gewoon met lijntjes tekenen. De werkstukken op deze bladzijde zijn daarvan voorbeelden. Hoe m eer lijntjes je over elkaar zet, hoe donkerder

het wordt . Arceren kan op allerlei man ieren met allerlei materialen en gereedschappen . Pen en inkt zij n er heel geschikt voor. Maar. .. teken bij arceren nooit OMTREKLIJNEN. Kijk naar afb. 11. Kevin heeft een paar eenvoudige voorwer pen getekend. Eerst gaf hij met een paar puntjes de vor m aan. Toen ging hij arceren met schuine lijnen. Steeds zette hij de lijnen dichter op elkaar. Zo ontstond er langzaam een duidelijke vorm.

OPDRACHT

3 Arceer met pen en inkt een paar eenvoudige voorwerpen , Neem bijvoorbeeld een luciferdoosje, een gum en een plakstift. Denk erom : géén omtrekl ijnen . Meteen met pen en inkt . Alleen met puntjes eerst de vorm aangeven.

"

Kijk naar afb. 13, een werkstuk van Sander. Hij tekende 'mensen in de regen', Hij gebruikte alleen arceringen. En .. . maar in één ri chting, steeds hetzelfde dus. Dan w ordt de indruk va n regen het grootst!

"

Eerst arceerde hij de lijnen ver uit elkaar. Alleen maar regen. Daarna op sommige plaatsen steeds dichter op elkaar. Zo kun je er altijd nog iets nieuws bij tekenen .

OMTREKlIJN LIJN Dlf Of BUITENKANT VAN EEN VORM

AANGEEFT

(e

IU

OPDRACHT

(lIU'- - - - -

met lijntjes tekenen; hoe meer lijntjes over elkaar hoe donkerder

4 a Teken meteen in inkt: regen uit vallende lijntjes. bLaat mensfiguren ontstaan door meer te arceren. Teken géén omtreklijnen. Zorg voor afwissel ing in licht en donker.

"

"


J

IUUI ..

.- ...

.. ..

POINTILLEREN POINTILLEREN betekent gewoon: met puntjes tekenen. De werkstukken op deze bladzijde zijn er voorbeelden van. Hoe meer puntjes je bij elkaar zet hoe donkerder dat het wordt. Het beste kun je met PEN en inkt pointilleren .

Met pointilleren kun je heel preciese tekeningen maken . Er moet dan natuurlijk wel netjes gewerkt worden. Nooit veel inkt aan je pen doen bij pointilleren! Je kun t de punten dicht op elkaar zetten . Of juist verder uit elkaar. Er ontstaan dan overgangen van licht naar donker. Zo kun je heel goed de lichtvlekken en de schaduwen tekenen. Er zal heel veel plasticiteit in je tekening komen. Kijk hoe Nesjla dat gedaan heeft bij het bolletje op afb. 9. Zoiets ga jij ook proberen met een leeg blikje dat ingedeukt is. leg het blikje op een wit vel papier. Zorg dat er veel licht van opzij komt, bijvoorbeeld met een bureaulamp. Geef je tekening de indru k van plasticite it door goed de Jichtvlekken en de schad uwen te pointilleren.

OPDRACHT

2 Pointilleer een leeg blikje. Gebruik alleen punten, teken meteen met pen en inkt; niet eerst met potlood .

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

,.

met puntjes tekenen; hoe meer puntjes bij elkaar hoe donkerder

"


,

~I


31

LICHT

OPDRACHT

"Klein voorwerp" M ateriaal : Introductie,

Pe n, inkt en papier (formaat 15 x 20 cm). Demonstra fiemateriaal: een aontal kleine voorw erpen belicht door een spot. Kij k goed naar de verschillende schaduwen. Beki jk zwart-wit krantenfoto's (van bijvoorbeeld kleine voorwerpen) door een vergrootgl as. Je ziet dat de hele foto uit zwarte puntjes is opgebouwd, ook de schaduwen.

Opdracht:

Zoek thuis naar een klein voorwerp. Leg dit op een w itte ondergrond. Laat er licht van één kant op schijnen. zodanig dat er duidelijke schaduwen ontstaan. Teken dit voorwe rp met de schaduwen precies na met potlood. Uitwerken met pen en inkt in stippen dicht op elkaar en verder van elkaar af. De verschillende soorten schaduw moeten hierin terug te vinden zijn. Eventueel de omgeving verder uitwerken, of meer voorwerp·en bij elkaar tekenen. leeracfiviteiten: Thuis: Theorie: bladz. 26 flm 29 Praktisch: foto's of schetsen van verschillende sc had uwen verzamelen en opplakken op b ladz. 32; tekeni ng in potlood maken van een klein voorwe rp met schaduwen. School : de teken ing met pen en inkt uitw erken. Criteria :

l.

Ruimtelijk getekende vorm .

2. Duidelijke schaduwsoorlen. 3. Nuances in de schaduwen. 4. Beheerste, nette afwerking. 5. Plasticiteit van het voorwerp door licht en donker.1 tJ\l:."

t'" kb ...;;

Opdracht

les

.~

t

nU rntne . OPDRACHT

lflaak. 'It Qf(tK!jVflft/t. ieitnPtf IIt11! It !/t'dRt'1te «T1t ftt! /lItel'l/llr Ho. p8k j. hot 88n7

fltll/J'.

~ 1fIap/( eelt Ir!:"te

4t Keut

welk.1edle/fé'

~a!:/,j'nof id.eHe~

yn Af ItlliJ'itfHlQ;/1 J/t:ro}'kahte: eH.?

: ~ e;v~ daf f-'" fttj

er tlllH/IHfle ! ~a'/( 7T ~eH á" OI1flfcraf Ir jlen-~eKl-i"l UIJe -/eI(ehl'!!-

/' 1

/

2

\

~ Sa aan de Jtattd (}(Jfl dit! !iHeII Hit dl m~6ei1 "e.d Vilt f'/aalrtlt, «ril dm; selte/;r$! f, ~eHk. 00/( aan : A//(Jerha:leJdaJ:y -Iqei:J, f.)aJtd{/~iel1~ deurp: , raJHe;t, sfrpalflfadm p/tlIffM eM, fl1[, ? '3e~ MJaaI' hef lid1f 4/anclaolt wHlr /' Milt di! .zifn dH/II Jdfaa'II/t)! 6. Alvi je -fe/tellillj --a1.-(1) ,allent fflff;.vffpcd ? D) klttf:r~ , c)

4J.tiJikt

ofjtHe-linfr

d) ab,e .!l~IiIb'Î1eerd

Wat heb je nodig7 Gereedschap: Materiaal:

-(,WI'beddf/a

tie ptlftI 6

-te/dit OR' a#


Leerjaar 1

• •

Lesbrief: Structuur Slang. Benodigdheden:

• •

Oost- Indische Inkl.. Kroontjes pen. A4 tekenpapier.

Huiswerk: Zoeken van structuren uit tijdschriften.

Opdracht: • Met potlood: 1 leerling maakt de kop. Eerste op de lijst. • 1 leerling maakt de staart. Laatste op de lijst.

-I~o~ ILDr

• •

• • •

J.

(,<~

,(;

--

{,c .....

6 ./""

~b

--

~ ~TflAI<.T

.

Teken aan de zijden van het tekenvel van de bovenkant en van de onderkant een streepje op 6 cm afstand. Tussen deze streepjes van links naar rechts kun je dan het lichaam van de slang tekenen. Het lijf verdeel je in vlakjes. Met inkt: Elke vlakje ga je invullen met een andere structuur. Kijk hiervoor naar de voortleelden van structuren die je hebt moeten zoeken.


6

1 '\

ICS~

~L,-~

....,."., l.-\

oliL

ICDp

bL.:,,-~

v--DAlu~

Q~

~ ~Q.oA. t

0没olel~

[Ik

\JI'\

o

ts

<L

.

,"~~

L)~ k.~'l..':> O-'-O~

::, ~ /'Lu

c..-t.IM..c..... .


\

••• • • • • • • • • • •• • • ••• • • • •

• • • • • ••

• • • • •


Leerjaar 1

• •

Lesbrief: De 4 seizoenen Benodigdheden:

I

• •

Potlood. Kleurpotloden.

Liniaal.

A4 papier.

Huiswerk:

Opdracht: • Teken 1 cm langs de kant af. • Meet aan beide kanten het midden af en teken 2 maal een balkje van 1 cm dik zodat'm soort ruit ontstaat. • Schrijf op de achterkant van je tekenpapier de 4 seizoenen met daaronder enkele L..._ _..L._ _-J kenmerken van ieder seizoen. • Teken in het eerste hokje een landschap, denk daarbij aan de horizon, bomen, dieren een plas water een weg etc. • Herhaal HETZELFDE landschap nog 3 keer en laat duidelijk de verschillende jaargetijden zien! • Werk de tekening af met kleurpotlood.


spiegelen 1 opdracht

informatie

a T eken in de rechthoek de figuur die als voorbee ld is gegeven.

Denk aan de as van spiegeling .

b Probeer door lichte schaduwwerking jouw tekening diepte te geven .

c Kleur de tekening naar eigen keuze .

34

Het aanbrengen van rimpelingen verhoogt het effect van water in de tekening .


landschappen 2 opdracht a Teken het landschap dat als voorbeeld is gegeven. b Kleur de tekening naar eigen inzicht. In plaats van kleuren kunnen dil ook grijstinten zijn.

. _- -~--_. -

informatie De compositie van het landschap kan in samenhang met kleur een bepaalde sfeer of stemming oproepen.

33


De Kleurencirkel

r'aam: ... . Klas ... .


r2

\

Naam: ........ ...... ............... . Klas ..................... .

/

De Hoofdkleuren ( Pflmaire Kleuren)

Secundaire Kleuren

Pastel kleuren: Wit mengen met heel weinig kleur. Maak hier verschillende pasteninten.

Van wit naar zwart.

Van een koude kleur naar een warme Ideur.


pagina 1 van 2

Paginatitel

e e11 T ekenlcssen

Walasse Tlng

Te ke ne n

Verkoop van orglneel werk en inkoop van orglneel werk van Walasse Tlng

Leer thuis de technieken I Compl materialenset cadeau bij StudleJ:

Ad, door Gooa!.t.

A

The sky is the limit Tekenopdracht . . oor de bo....enbouw

Benodigdheden • Grijs papier • Witte en zwarte potloden • Foto's . . an beroemde skylines

Inleiding Zoek foto 's VOI I een aantal bekende skylines. Print ze uit in zwort·wit en kopieer ze . . er . . olgens zo do' gebouwen ....ollen (instellen licht·donker). Houd een klossengesprek o. . er skylines , wolkenkrabbers en c Vertel dot de kinderen op grijs papier gaan tekenen met zwarte en witte potloden. Het bijzondere . . c dus ol hebt: je hoeft het grijs niet meer te kleuren. Met zwart worden . . ooral de donkere delen getel moet goed naar de kopieën worden gekeken. Een hele leuke opdracht met prachtige resultaten!

http://www.het-kofschip.nl/tekenlessen/pageI7.html

9-1-2007


, \.


TEKENEN

nttfyltlerlr: inlérieuf, stilleven.

Opdracht

kla"

.!l-

Ies"!

nummer

OPDRACHT

Ho.p.kj.h....n?

f

JPá

t !u

l!foeddmqm,tlQlt

~,taHp?H,U/2

DY HlPO/ ;btifd ~ 1twi t!IJ afofeld'n,jtll (IQII ,Hf~, IawflNt, tilt 4i4je

.ditje t{Y

~ ~ $1 ~

'elf/(

lellke lItPIIfér lP ' 9Jllf ItietJl.eJIJOCI1 Haart dkqqr. "" HlS

Sthlif! -bH' tédere

q~g 4a]fJrom/ ,dar-Mellbet tetg/(;()f !HWI ,aHti.

Wat heb Je nodig"? Gereedschap: Materiaal:

AI/lid

scltaar, P'oksel , l'al1~r


...


c :;

Q.


-

8

--ti>

.,.

'.,v l

f

:JJ

,-. -

;~

,~ ~ ()

"2")

)

-

.:>


"

i

"_J_____ _

- -1 - - - - "'"

__>l- __ _ _ _ _

--- -1---- -w

~--

--- -1!

\

~

--~------

...--

-+--"~-----L----------._- ---


VORM

50

Portret tekenen Begin met een ei. Voor elke stand va n hef hoofd kun je een ei als basisvorm tekenen . Bij 'e n façe' staat het ei rechtop. Bij 'en profir en "rcis quarts' staat het ei schuin. Oe punt va n het ei valt samen met de kin .

.\

,.

:'"

Lijnen die je niet ziel Om de juiste plaats van de ond erdelen van hef gezicht te bepa len, kunnen we gebruik maken van hulplijnen . De middelfijn verdeelt het gezicht in een linker- en een rechtergedeelte. Deze loopt over de neus. Het is een verfikofe lijn. Bij de 'driekwart' stond loopt deze lijn met een boog over het gezicht heen. Teken de neus hierop.

,

"

De ooglîjn Hierna frekken we de ooglijn. Deze loopt door de ogen en de bovenkant van de oren . Het is een horizontale lijn, die door het midden von hef hoofd loopt. Als

- - --~

het gezicht 'driekwart' staat loopt deze lijn in een boog met de vorm van hef gezicht mee. Teken de ogen hierop, met erboven de w enkbrauwen, en ook de bovenkant van de oren. De neusgatenlijn Deze loopt door de neusgaten en de onderkanl van de oren. Deze lijn zit op het midden von kin- en oog lijn. Teken de neusvleugels en de onderkont von de oren hierop. De mondlijn Die zit iets boven het midden van neus- en kinli jn. Teken de mond hierop. Boksersneuzen en koeieogen Om dat te voorkomen, eerst iets over de grootte va n de onderdelen van het portret. De ogen zij n zó groot en staan zó ver van elkaar, dat er tussen twee ogen nog ruimte voor een oog overblijft. De neus is ruim een oog b reed. De mond is iels breder dan de neus. De mondhoeken zitten recht onder hel midden van een oog.

\: , " J1t111~'<

',,,

• r

l

,

"' (~ :'" , 1; ", 'ï'" ,\

/

1

" .

_.

,

,

.

...

/

~'

/


Dierkoppen

Nlcole HeJwicz

In de natuur komt het vaak voor dat je je moet verstoppen. Van nature kunnen dieren zich meestal goed camoufleren, de tekeni ng van hun huid valt dan weg tegen hun omgeving. Daarnaast tooien veel d ieren zich ook juist om op te vallen. Oit was het uitgangspunt voor deze opdracht.

BEELDENDE PROBLEEMSTELLING

LEERINHOUD Materiaal: karton, potlood, acrylverf

Onderzoek hoe dieren in de natuur zich camoufleren, maar bekijk ook hoe veel dieren zich tooien om op te val-

Gereedschap: penselen, kwasten, schililr, snijmalten en

len. Verzamel materiaal van huiden. prints en omgeving

stanleymes

die j ij mooi vindt. Maak daarmee je eigen zelfportret als

Vorm路 en beeJdelementen: struct uur, textuur, overlap路

dier.

ping, compositie KG/KB: diverse natu urtijdschriften, Escher

KUNST KIJKEN We bekij ken veel natuurtijdsc:hrihen over dieren en hun omgeving. We bekijken het werk van Escher en mei name de patronen en dess ins van dierenhuiden. DOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen beeldmateriaal vinden De leerlingen kunnen schetsen maken De leerlingen kunnen kenmerken van een mens en een dier combineren De leerlingen kunnen dierenhuiden rea listisch na路 Ichilderen De leerlingen kunnen kleuren mengen De leerlingen kunnen verschillende diere nhuiden in een organische vorm combineren meI he t portret

BEOORDELINGSKRITERIA IS er een goede combinatie gemaakt t usse n mens en dier? Zijn de huiden zo realinisch mogelijk geschilderd? Hebben de leerl ingen goed kleuren gemengd? Past de achtergrond go~ bij het portret? NlCo/e He/wlcz Ammdncollege ROllerdam


I

Opdracht: Maa k een zwart-wit tekeni ng die alleen bestaat uit lijnen. Maak gebrui k van: -

rechte lijnen. golvende lijnen, cirkels enz. symmetrie

-

patronen en structuren/texturen (denk aan zebra' s, luipaarden enz.)

Gebruik je. fant asi e. Je kan deze opdracht ook op zwart papier maken maar dan heb je. wel een wit potlood nodig_ Er moet evenveel zwart als wit in je tekening zitten. Werkwi jze:

Maa k eerst een kader van 1 cm. Dan begin jet met het maken van de lijnen met grijs potlood. Na overleg met j e docent kan je beginnen met het 'inkleuren'. Materiaal:

popier A4-formaat (zwart of wit) geodr iehoek en/of liniaal potlood (eventueel oo k een zwart of wit potlood) passer Beoordeli ng: Ik let op: -

een goede verhouding tussen zwart en wit versch il in de lijnen en patronen

of je netjes hebt gewerkt gebruik van symmetrie

Opmerking: gummen is verboden bij deze opdracht!


z Opdracht: Ontwerp een vorm met telkens een verschillende print en achtergrond.

Werkwijze: Teken op je vel een rechthoek van 25 cm bij 15 cm. reken hierin 15 hokjes van 5 cm bij 5 cm. Op de achterkant van je vel teken je 5 hokjes van 5 cm bij 5 cm. Daarin schets je vijf verschillende vormen. Je kiest de beste van de vijf vormen uit en die teken je 15 keer in de hokjes op de voorkant van je blaadje. Nu go je de vorm steeds een andere pri nt geven en ook de achtergrond is elke keer anders. Ontwerp een originele vorm die nog niet bestaat. Dus geen hartjes, muzieknootjes, weedblaadjes .enz. Om de vorm en de achtergrond kleur te geven, gebruik je één kleurpotlood en grijspotlood.

Materiaal: één kleurpotlood potlood liniaal

Beoordeling: Ik let op: ontwerp van de vorm gebruik van kleur (dus licht, donker en kleurverloop) of je net jes werkt deze opdracht telt twee keer


I ,

I

I

I1

i iT I I i

,

1

I

i

II

'

I I '

i I' I, ,i I, I, I, ;I' 1

II!I , 1

1 t:ivl<et jputWt>R. / i7: ~ L Uiitl/4 '/ ()(7fT't.'i I

IJ k.';'

j

i

w.

1'1

HV.

uP

~

'

1

I

i 1

'/'.

14.

7.

L I }

~ ;-;t+++-ll-+++Hr-t++H-+++-+-H+1 +-+-~--l-

j , ' e , I.

Wa!{ k

j"U.

,,

.'

i

,,


Kleur. Met onze ogen kunnen we onze omgeving bekijken. Daarvoor hebben we licht nodig. Zonder licht kunnen we niets zien. Kleur en licht horen bij elkaar. Je kunt de kleuren verdelen in pure kleuren en in kleuren die je met deze pure kleuren kunt maken. Deze pure kleuren heten ook wel primaire kleuren. Deze primaire kleuren zijn kleuren die je niet kunt maken of mengen. Bijv geel.

Deze PRIMAIRE KLEUREN ZIJN: • ROOD. • GEEL. • BLAUW.

Als we nu geel met blauw mengen krijgen we groen. Mengen we geel met rood krijgen we oranje. Mengen we blauw met rood krijgen we paars. Als we twee primaire kleuren mengen met elkaar krijgen we met een duur woord secundaire kleuren.

Deze: SECUNDAIRE KLEUREN ZIJN: • PAARS. • ORANJE. • GROEN.

Op de volgende pagina zie je een grotere kleuren cirkel. Je moet hier wel zowel de primaire als secundaire kleuren gaan invullen. Maar je moet ook nog een tussen kleur gaan mengen. Probeer ook deze kleuren cirkel netjes in te schilderen.


Kleurencirkel

"

Je hebt nu gemerkt dat je met behulp van drie kleuren veel meer kleuren kunt

maken.


Pastelkleuren zijn kleuren met wit vermengd. We noemen dit ook wel verhelderen. Dus als we kleuren met zwart mengen heet dit vertroebelen, het tegenovergestelde van verhelderen. Deze kleuren heten ook wel aardkleuren. Pastelkleuren.

Aardkleuren.

Kleuren om je heen is de normaalste zaak van de wereld . Toch hebben veel kleuren specifieke eigenschappen. Je kent de primaire en secundaire kleuren van de kleuren cirkel. Maar met kleur kun je nog veel meer doen. We kunnen praten over kleur contrast. Bijvoorbeeld een rode bal in de witte sneeuw. De kleur contrasten die er zijn: • Licht I donker. Bijvoorbeeld van wit naar zwart. • Koudl wann. De koude kleuren zijn: • Blauw. • Zwart. • Wit. De warme kleuren zijn • Rood. • Geel. • Oranje. • Complementai r, Dit zijn de kleuren die tegenover elkaar in de kleurencirkel liggen: • Rood- groen. • Paars- geel. • Oranje- blauw.

3


Schilder nu zelf een een warm -koud contrast.

Warm

Koud.

Naast kleurcontrasten kunnen we het ook hebben over kleurharmonie. Dit zijn kleuren die goed bij elkaar passen. Zeg maar familie van elkaar zijn . Deze kleuren vloeken niet bij elkaar. Probeer eens een kleurentrap te schilderen. Van rood naar groen. Van geel naar paars. Van blauw naar oranje.

Je ziet de kleuren die ertussen liggen bruinachtig of grijsachtig worden. Ze zijn misschien niet mooi maar vormen toch samen een familie. Een kleurfamilie krijg je dus als je van 1 kleur uit gaat en van elke andere kleur er een beetje bij doet. Kies nu een primaire hoofdkleur en maak een kleurharmonie.


Als je gaat schilderen kun je ook transparant of dekkend schilderen. Dekkend wilt zeggen dat het wit van het papier niet meer door de verf heen ziet. Je gebruikt hiervoor weinig water. Transparant wilt zeggen doorschijnend , je mengt de verf met heel veel water. Je gaat nu de primaire kleuren dekkend en transparant schilderen.

Transparant.

Dekkend.

Je kan ook kleuren mengen met kleurpotloden. Dit heet optisch mengen. Als twee verschillende kleuren naast elkaar staan, mengt het oog deze kleuren automatisch. Dit ku n je met potlood doen door streepjes kort bij elkaar te zetten, dit heet arceren, maar ook door allemaal puntjes te zetten dit heet pointilleren. Arceren met potlood.

rood - geel

geel- blauw

blauw - rood

Pointilleren met potlood.

rood- geel

geel- blauw

blauw- rood


/

I !


I. II I , I I I

1'1

v.ljโ€ข . /

"0

,l.i.

. I,.

H4

,uP

I

iI Ii

I

,I

I .:,'

I:!

:;

I

i

! I

I I

I

i

I

i i

I

v./M:

f'

J'(

~

I II

;

รณu~tu9. ,,!,'

/'IV ,

wa!:{ k

I"";"

t-u.

'..~

.

I


-


TEKENEN

Opdracht

k l:JS" _ Jes nummer

FIGUURTEKENEN & HOUDINGEN

le Lesopdracht: - Ov e rnemen van de tekeni ng over de verhoudingen van het menselijk lichaam op een kwart tekenvel.

Materiaal

: _! !

Werkwijze

: - S ten c il met geabstaheerde (vereenvoudigde) grondvormen {blokvormenl

vel tekenpapier wit. v el tekenpapier zwart . Overdruk papier. potlood, gum, liniaal, schaar , plaksel.

bekijken en met de blauwdruk

(overdruk pa -

pier overnemen) - Elke af zo nderlijke vorm uitknippen . - Met deze l osse elementen een f iguur le gge n op ' t zwarte papier .

- Probeer Tt figuur een " natuurlijke houding '!

te geven .

2e Lesopdracht : Maak met be hulp van de stenci l op de manier beschreven in de ee rste opdracht een plak tekening (~collage) - Onderwerpen :e en sport , een ontmoeting tus sen meerdere personen, een begroeting , een gevecht . - Kies ĂŠĂŠn van de onderwerpen !

Materiaal

S ten c il Wit tekenpapier Zwart t eke npap ier Plaksel, SChaar, blauwdruk papier .


\ \


Linosnede leerjaar 1


u voelt weer de

Het verlangen om uw relatie te vefStevigen is duidelijk aanwezig. U wilt dan ook dat uw partner meer tijd voor u vrijmaakt. U ook aan

prikkels in uw bloed om verschillende zaken aan te pakken. U moet zich toch even bij één i dat

wie u kiest om het

deze niet te privé

'1~,':nI~:;~H~etvoor zijn uw vrienden, ct (U elkaar zijn.

hebben

vr Moeilijkheden met medewerkers hangen in de lucht. Het probleem is dat u het niet elegant oplost als u mer1<t dat u er naast zit. U

U heeft allE wen dat all pootjes ter komen. Da zeker hebt midden va

weel<.

!!!:'I:~~de

blemen. uzelf houden, beetje te gespannen.

vr

Uw gevoel om alles za te Willen regeleri is deze week weer sterk aanwezig. ~­ les mooier willen maker dan het is, weet dat het schijn is! Oe kans is groot , dat sommigen gelukkig zijn met het juiste Iotnummer. Wees niet te nonchalant, ga pas shoppen als u de buit binnen heeft. De huwelijksklok valt ook do onder het gelukkige nummer. Verandering van beroep zal u succes opleveren. Invloed van huis uit kan u helpen. Vr U zit stevig in het zadel. Uw eigen planeet Saturnus 0 maakt u solide en ~ dit zien de mensen m metwieuw~ _ graag. Met vnenden d' kunt u een gezellig I weekend hebben, napraten over de vakantie en wat er eventu- WO eet verder op het programma staat. Bent u nog single, de gedachten aan een levensge- do zeI spelen! Maar de eisen die u stelt maken het er niet gemakkelijker op. Financieel is er wat armslag, bliff voorzichtig! vr

naar de Als cl. bij u 'alla', maar bij volwassen mensen u dit toch op een correcte wijze oplossen. Los het dus op een milieuvriendelijke manier op, anders gaat het van kwaad tot erger. En wat dan? De gedachte om

een poosje in het bu'enland te gaan werken krijgt een vastere vorm. Zelfs er te wonen schrikt u niet af. Het geeft ~ Qunstige wending In uw lever\. Gesprekken over 'ontwikkeling' spreken u op 'IN drt moment het meest aan. Probeer problemen te bespreken en stel u daarbij niet al te (io hard op. Van uw partner ontvangt u de grootste steun bij hetgeen u wilt ondememen. Kop

op!

~

Het zelfvertrouwen is niet zo groot, maar daarom niet zo getreurd. Dan bent u nu even degene die het allemaal niet m meer zo zeker weet. d'

lil

~~~~~!~S~taat u voor een roepskeuze, kies ba- I dan i vier muren hoeft • te zitten, maar waar u met mensen te maken heeft. Dat helpt u uw zelfvertrouwen te ver- do sterken. In uw liefdesrelaties kan het er ingewikkeld aan toe gaan. Uw relaties zijn veelal bezet.

Men is err van gecha als u zomé binnenlop niet als u t ten· niet ku maken. De dwijnt u al de hrtpara nummer 1. Dit heeft u wel aan uzeH ken. Neem niet te veel hooi op uw \ last van uw benen kan u opbreken. de Qeleljenheid om er nog een paa tussenuit te gaan, dan vindt u altijd wel een gesprekspartner.

U reageer alsmenSE ne~es

me

gaan. UW

belangr Vooreen. u is de pIê ter nog stl weer en Ic ken ondernemen u eigenlijk ze/1 doen. Het verrijkt u geestelijk en dil wat u wilt. Niet te veel nadenken 01 zich in uw leven afspeelt. Geniet gE de kleine dingen die u overkomen. IS


Grote winsfen l'Ul\.ucht

werkzaam ::ijn in de handel. Goede beleggingeIl bewijzen IW hun waarde. Een

Ook voorun

verw:/eruk siruatie gevonden.

..:.='"

~~;;;;

YOOr

puwnen die

vergtWl en aan iets niruws beginnen.

gokje vczlr ook gQ(d uit.

22-03/31·03. Het womt ~,o,,,k,re periode met een waarschuwing voor een materialistisclte en egOistische persoonlijkheid, die alleen maar aan eigen ~uordeel denkt.

24-09/3Q.Q9. Problemen met een velVoermiddel. Een auto, brommer of fiets moet nagekeken of gerepareerd worden. Een geheime vriendschap kan je leven op zn kop zetten.

01.Q4/10-04. Een geliefde zallalet komen dan verwacht. Een hU'felijk kan uitgesteld worden. Onw de 35 jaar? Opgepast voor een ongewenste rwange~p.

Ol-lO/HHO. Geluk mer kansspelen en loterijen. Luister goed naar een oudere wijze vrouw met veel levenseJVaring, die het goed met je voor heeft. Ze kan veel voor je

""'-~

11.Qo/20-04. Deze week is uitermate geschikt voor beleggingen 1n aandelen en obligaties. ~ Succes in zaken is verzekerd.

11-10/23-10. Succes in onder· nemingen en de handeL Promotie op alle gebieden van de maatsehappelijke ladder; \bor de jonge Weegschaal een ontmoeting mei romantische gevolgen.

Een tJVtI'lVeldigende til positieve krodlt zal door ft hl:en stromen. Je voelt je

kunt een 24-07/31-07. Dominante vrienden zullen bij jou aan het verkeerde adres zijn. Ze halen bakzeil en ncmcnje voornmn serieus.

connaCL.~;;~ü~-;;;;;;M;;~",rr;, je handtekening zet.

1I-oS/ll..()5. Een weekje van ondenoek en meditatie. Je kunt binnenkort vooruitgang boeken en nieuwe plannen maken. StaIId\-astigheid zaJ beloond

11-08/23-08. Men benijdt je positie en tracht je belachelijk te maken in het openbaal: Jouw pantser van zelfbeschenning werkt op volle loeren.

24-10/31-10. Concurrentie en riwlileit van een

rempernmentvol persoon op de werkvloet Dek je in ~ lasterpraat. Probeer zo kuis

01-02/10·02. je stand. Reken n

01·11/10..11. Jouw sympathieke en

dikke ponemonnee vanje je ouders. Je komt bedrogen

creatieve aard leven: je ~I uitnodigingen op. i!I breek&: een drukke en energieke periode &aD met veel meevaUers.

11·11/22-11. \bor de late Schorpioen duun her ietS langer voor de wn doorbreekt. Het verraad van iemand die je volsI:e vertrouwen genoot, 1.Orgt voor negatieve gevoelens.

TwmilJgm fll mei-u jllniJ Je word! voor de keuze gesteld. Weeg wrgvuldig elke beslî.!sing aj Het is "','""""'" je verdere leven.

Voorgevoelens eT! vruchrbon ideein kunntn je '$ nachts wakku houden. Emmens :uUen goed verlopen en je maakt

l~fL

22-05/31-05. Wmsc en verlies wisselen elkaar af. Je tult je moeten overgeven aan hel lor en toeval. Kans op een kleine gif! of geschenk van ccn goede vriend(in). 01..Q6/1().{)6. Een week van beper· king en onzekerheid. Er komen mogelijk financiele problemen en moeilijkheden. Schenk voornI geen aandacht aan laslerpraat. 11-06/21..Q6. SlK'Ces in de liefde. De geboone van een kind bepaalt de sfeer in hel ge1.in. Goede ideeen en veel waardering voor personen met een unifonn.

."",.

voor iets nieuws. nu een beslissing o\ICr dat nieuwe huis.

Denk niet dat itdum! re

De 1Weelingen sraan voor fen kruispunt

in hun

Pas"i:~,;~EI ~~d:1

mogelijk te leven.

promotie.

--""

24-08/31.QB. Sluit je huis en auto goed af en overweeg eventueel een bewakingssysteem op te zetten. Pas op voor een ongewenste nachtelijke be'lOeket

Soms is het leven veel leuker dan je denkt. D~ week mWtt uil in gezelligheid en tevredenheid. Je

profiteurs op ik loet:

wamt omringd door

20..02/29-02. 1ègenwerking en vertraging. F..en lening of schuld wordt În lennijnen terugbetaald. Verlies je zelfcontrole niet elVoor je lalenten ;';';;;;;;'~p;;;~

mensen die vul van je houden.

2J..l1!30-11. Er komt geld in het laatje. Je krijgt promotie op je werk. Het is nu een uilStekende periode voor sponieve prestaties. 01-12/10-12. Een onverwachte ontmoeting mei een verlegen en channant persoon zal je leven op z'n kop zenen. De liefde gaat een grote rol spelen.

wat tegenzit. 11-12/22-12. Goede resultaten. Een mooie toeIcomst liJ1c:t venekerd. We tien materiële groei en winst. Als je studeert hoef je je geen zorgen te maken over dat moeilijke examen.

01·03/10-03. Als bepaalde de war geschopt worden, bij de pakken neer gaan·ti;;;;;:~ alles op alles om het weer i krijgen. Het gaatje lukken. 1 t-03/21,03. Het geluk lit soms kleine willen dingen~J:.::m~~~,~~~"~~ zien. Aan een situatie komt einde.


Wat is een mandala.

Ook in de nahJur komen we allerlei mandalavorlMn tegen in doorgesneden

Het woord "mandala" stamt uit de klassieke toal van India, het Sanskriet, en betekend eenvoudig "cirkel", Het is een vreemd

vruchten , huidtekeningen, bloemen , stenDI , enz.

klinkend woord uit een vreemd land , maar

In het Boedhisme en TibetClClrlse lomaĂŻsme %ijn mandala's niet alteen religieuse kunstwerken maar diDlen zij ook als concentratiepunt bij het mediteren . De mandala's worden meestalgetekDld af geschilderd maar zijn ook in het bouwplan van bepaalde tempels te onderscheiden.

de betekenis tref je aan in alle religies en culturen als cirkel , wiel. krans rotatie , circulatie en dans.

I1

I1

L "'j,l

II

il il ill I, â&#x20AC;˘

::::::::::::::::::::: :::

....... . ......",

11,

"" """

In de Islamitische kunst vinden we ingewikkeld stervormig knoopwerk in cirkels. Op Griekse afbeeldingen en Velzen zien we I'Mdmotieven met spiralen. Ook bij de Amerikaanse indianen zien we tekeningen in cirkelvormen en in de Keltische cultuur werd en wordt Yul gebruik gernao.kt van schitterend vlecht en

knoopwerk. In de westerse cultuur en het Christendom vinden we de mcndala terug in b.V. raGrN"O:tetten van Gotische kerken en

kathedralen.

ii ........ .........................................., ....................... .,1, Tijdens het tekenen van een mandala werk je met de vrijheid et! keMis die~in jezelf verborgen zit en die al tekenend zichtbaar wordt. Het uitwerken van de mandala 's in kleur heeft niet alteen een helende , maar ook een inspirerende werking op de creativiteit in jezelf.


ar DANIEl DUOE


Leerjaar 1

• •

Lesbrief: gespiegeld masker Benodigdheden: • • • •

A-3 vel. Lineaal of geodriehoek. Potlood. Verf.

Huiswerk:

Opdracht: • Deel het tekenvel door de helft. • Teken deze middenlijn. • Nu ga je een masker ontwerpen met geometrische vormen.( vierkant, driehoek, cirkel, balk etc.) • De middenlijn dient als spiegel. Dus het gene wat je links tekent teken je rechts precies het zelfde op dezelfde afstand van de midden lijn. • Het masker kleur je in met een kleurfamilie.( een hoofdkleur, deze kleur meng je steeds met een puntje van een andere kleur) • De achtergrond schilderen we in de contrasterende kleur. ( de kleur die tegenover de hoofdkleur in de kleurcirkel ligt.)

o

o I

o


Leerjaar 1 •

Lesbrief: Cirkel: Golvende Lijnen Benodigdheden: • • • •

I

Oost- Indische inkt Kroontjespen. Grote Geo-driehoek of liniaal. A-4 tekenpapier.

Huiswerk:

Opdracht: • Teken eerst met potlood een kader van 1cm. • Teken in het midden van je blad een golvende lijn met je potlood. Zoals op de tekening hieronder.

• • •

Sluit de volgende lijnen aan zoals op de voorbeeldtekening hieronder. Plaats de lijnen zo dicht mogelijk bij elkaar. Vergeet niet de lijnen aan te raken in de kromming.


'v}J IJ" :" " ') "I ~I Ut' ......{ ...r_.•. -. 1-: "'"

'-'--<'-<


.( c

/

.-

--~.

b -

1"--

\,

I

.

. ?-\.

("

ft

.., ~


Leerjaar 1

• •

Lesbrief: Cirkel: van Licht naar donker Benodigdheden: • • • • •

I

2B potlood. HB potlood Passer. Grote Geo-driehoek of liniaal. A-4 tekenpapier.

Huiswerk:

Opdracht: • We gaan een cirkel verdelen in vlakjes, deze vlakjes gaan we invullen met potlood. We werken in ieder vlakje in een andere kleur grijs. Dit doe je door hard en zacht op je potlood te drukken. • Maak in het midden van je tekenvel een cirkel met je passer. Met een straal van 14 cm. Verander de benen van de passer niet. • Zet de naald van de passer ergens op de cirkel en teken zowel links als rechts op de cirkel zoals op tekeni ng 1. hieronder.

Tekening 1

• • •

I

Tekening 2

Verdeel de cirkel zoals aangegeven op tekening 2. Maak een mooie vlakverdeling door met de liniaal alle punten met elkaar te verbinden. Er staan nu een heleboel vlakjes binnen je cirkel'kleur'deze in met je potlood. Probeer elk vlakje in een ander grijstint netjes te kleuren.


~

dl" 7>7

"pmn11/


Leerjaar 1 •

Lesbrief: Het portret. Benodigdheden: o o o

I

Huiswer1c

linoleum snijmesjes carbonpapier.

Zoek een foto van je popidool. Zorg dat het hoofd ongeveer even groot is als een~.

Opdracht o Pak je poster, ga nu met een zwarte stift het donkere gedeelte van het gezicht zwart inkl.....en. Laat het gezicht niet dic:hUopen. Je moet op het einde nog wel kunnen zien dat het een gezicht is. o Als je dat hebt gedaan. pak je carba1papier en je stuk linoleum en gaat alle donkere gedeettes met een balpen inkleu-en. Het portret druk! nu door. o Dan pak je weer een dikke zwarte stift en gaat alle donkere plekken en lijnen die doorgedrukt zijn met zwart inkleuren. o Als je gaat snijden attijd je andere hand ACHlER de snijdende hand houden. Deze mesjes zijn zeer scherp. o Je snijdt alle bruine gedeeltes weg, dus de zwarte gedeeltes en lijnen laat je staan. Het genen wat zwart is, is ook het gedeelte wat dadelijk word afgedrukt. Let op de afá"uk is altijd in spiegelbeeld. o Dan rol je jouw portret in met inkt en druk je jouw portret zeker 5 keer af. De mooiste lever je in. Zet van te voren al je naam en klas op het teken blaadje.


--.

..

- -"

-,

-

.. ...

..

. ~ --~'---..-.. ........... .

--

" .

' .~

'-.

.

"

~

0 ••

..

,......e .

'.

'-

.. -.. -"

.-

'. •

---" .•.. - .. - . ._, "

..

-,~

-..... • " -"

"

~,

-

,,


Leerjaar 1

• •

Lesbrief: Kippen van papier Benodigdheden : • • • •

Huiswerk:

Kranten papier Schaar. Behangplaksel. Wit A3 en A2 vel.

meenemen van kranten

Opdracht: • Maak van het A2 vel een frietenzak en knip de onderkant ervan af zodat je een kegel hebt die blijft staan. • Beplak de kegel met minstens 6 lagen kranten repen. • Knip uit het A3 vel twee vleugels en een kam. Beplak deze twee ook een aantal keer met kranten repen zodat deze volume krijgen. • Beplak de laatste laag met wit papier. • Daama de kip beschilderen en aankleden als paasdecoratie.


Leerjaar 1

• •

Lesbrief: Mola Indiaanse motieven Benodigdheden : • • •

30 x 30 cm triplex. Figuurzaag. Schuurpapier.

Huiswerk:

Opdracht: • Teken eerst de omtrek na van het uitgekozen figuurtje. • Daarna teken je een grote achtergrond bijv. een hart of bloem. • Daarna ga je hel figuurtje opbouwen in laagjes van groot naar klein. • Zaag alles uit met de figuurzaag. • Denk aan de 3D kaarten. • De onderdelen goed schuren met schuurpapier. • De laagjes schilderen en op elkaar plakken.


5CHILDER OPDRACHT LEERJAAR Matenaal : ivoorkarton op A3 formaat EcokJVerf op wcrterba~s, mengbakje, penselen ,l in lool , po~ooc 1- Teken 1cm langs de kant of helemaal rondom het blad 2- teken met je po~ooc allerlei ronde en gebogen lijnen over het hele t>ad verspreid (,"e voorbeeld)

3-Tek.en nu met je liniaal 3 of 4 rechte lijnen schuIn over het ronde lijnenenspel (zie voorbeeld)

4- verdeel het geheel in 4 gelijke vakken met een iets d ikkere lijn

~ y::

J

IC ;,2 vi l~,

fJ'v

><

Ir1\~ '=

~ V-

vJ

Vak A- Gebruik alleen zwart en wit meng daarmee zoveel mogelijk grijzen . Je mag natuurlijk ook zwart en wit zuiver gebruiken. Vak b- Gebruik alleen wit met een heel klein beetje van een andere kleur. Meng zoveel mogelijk van deze " snoep~nten". Vak C- Gebruik alleen de hoofdkleuren. (Rood, geel , blouw ) Vak D- Gebruik alleen de secundaire kleuren en Tertiaire kleuren. Oranje groen poars - geel/groen groen/blouw en paars.


TEKENEN k\:l s: __

Opdracht

D R OOM W ERE L D

les num me r

OPDRACHT

Huiswerk:

kalIage techniek. Veel kunstwerken maar ook affiches en afbeeldingen In tijdschriften worden gemaakt 1n de kalIage techniek. Dat wi l zeggen dat foto ' s uit elkaar geno men en verknipt worden en dan zo geplakt worden zodat er ' n a nder bee ld ontstaat iets " nieuws ". Deze techniek is dus vrij eenvoudig, je moet knippe n, snijden en plakken. Het gaat er echter om hoe je van losse o nd e rd e le n van foto's, een nieuw onverwacht beeld maa kt.

Zoek thuis afbeeldingen van een bepaald gegeven b . v. allee n auto ' s, alleen motors , allee n h uizen, flats , mensen o f dieren (b .v. alleen koeien).

Hoe pak Jft het .an? Perspektief:

Werkwijze:

We gaan in deze opdracht een vreemdsoortig droom landschap maken. Een eigenschap van een landschap is dat e r diepte in moet zitten. We noemen dit bij tekenen: PER SPE K TIE r.

Knip de afbeeldingen precies langs de randen ui t. 2) Teke n nu du n met potlood de horizonlijn op ~ 1/3 van bove n af je tekenblad. 3) Plak de kleins te plaatjes bovenaan tegen de ho r izon, zodat de plaatjes die eronde r komen er gedeeltelijk overheen vallen . {zie afbeelding 1)

1I

Waa, moet je op letten?

-,'----':-

oWWat heb je nodig? Gereedschap:


lIKENEN kla... :

Opdracht

I ~s

nummt' r

We ga an nu van onze afbeelding , ons landschap ' n droornlandschap maken. Als voorbeeld neem ik ' n landschap opgebouwd uit auto ' s. Bij de tekening onderaan deze bladzijde is er 'n sprinkh aan op -

gepl akt. Je krijgt zo 'n vr eemd en vooral g riezeli g e ff ect. Datge ne wat je eroverheen plakt kan van alles zijn : b.v. ' n s trijkijzer dat door de lucht vliegt, 'n baby die d oor' t l andschap loopt ,

' n baby die door de lucht zweeft, enz. enz.

Probeer er ' n appart en spannend geheel van te maken!


Van links naar rechts: Pa pier-mach茅 zon blz.)!, cactussen blz路 )S, In dianen schilden blz. 33, KhHd van hout blz. 37, totempa al blz. 37, Folk路Art hilrtjes blz. 21


B~nnn, SChOltkist bil. 39. yruchtbnrheidsbee ld bil. 4 0 . fl esje blz. 10), tasje blz. 53, opbe rg bak voor aan de muur bil. 41

OOIde.,u n: ma ske. blz. 4-1. bord bil. 39,


..~.. A

~ ;&.

..~.. A

~ ;&.

..~.. A

~ ;&.

..~.. A

~ ;&.

~ ~

..~.. A

~


Fa ntas ie bouwwerk

De gebouwen op blz. 58 en 66 zien er ruet bepaald alledaags uit. Het lijkt wel alsofze van verschillende gebouwen tén nieuw gebouw gemaakt hebben

Huiswerk

._~

Zoek foto's en of plaatjes van duidelijke grote gebouwen.

I

I

I.•

Opdracht: Verknip foto's van gebouwen en maak van de fragmenten ecn totaal nieuw gebo uw. Knip de gebouwe n in enkele stukken. sc huif net wlang met de stukken van de gebou wen totdat er een gebouw met een hee l andere vorm ontstaat Plak de stukken op een tekenvel

Deze collage gebruik je als voorbeeld voor je eind\.\crkstu k Teken de collage zo precies mogelij k na en werk de te\.;ening uit in ecoline en oost-indische inkt Je mag zowel met de penseel als met de kroontjespen werken Voor deze laat ste techniek st aan op bladzijde 61 van je werkboek nog handige ti ps Werk zo netjes mogelij \.. 1

Ut'oordt'l ingsrrit eria :

- originaliteit van het Onl\\crp (het gebouw ziet er mei alledaags Uit) - m3teriaalgebrui\.. {netjes v.er\..en met t.'Coline en inkt)


Q) CD

. "'""'"'.

-

:::r

o

::J

0.

:<

"'Tl -<0 c c

N

o o

<0

8 0m

0.


i

u---I 1···----, )--_ ____ ___ ---.1 Vogelverschrikker. Naam: Klas:

• Benodigdheden: o Oude lappen stof. o Stokken. o Stro. o Vulling. o Versier elementen. o Patronen voor kleding. o Verf. o Naald en draad . o Lijm. o Schaar. o Vijl. • Teken een gedeelte van het stokje af. Luister hiervoor eerst goed naar de docent hoeveel centimeter dit moet zijn. • Vijl nu het afgetekende gedeelte van het stokje tot de helft af. Doe dit bij allebei de stokjes.

a::==J

" .__.-.

. "__.-- - . '--I

- ------~ .. ~.---~---'_:...

"'-

.

• Plak de stokjes aan elkaar, zodat je een kruis krijgt. Smeer alleen lijm op het platte gedeelte van het stokje. • Pak een stuk geb lijkt katoen Maakt er een soort zakje van en vul het met vulling. Bevestig het op de bovenkant van het kruis. Dit wordt het hoofd van de vogelverschrikker. Teken hier een gezicht op.

'\


De kleding: o Pak de patronen en teken deze op de lappen stof over. Let er op dat de kleding een voor en achterkant heeft. Dus elk kleding stuk moet je twee keer tekenen. o De kledingstukken ga je nu aan elkaar naaien met naald en draad. Hieronder staat getekend hoe het moet, maar kijk eerst goed naar de docent hoe deze dat doet voordat je er zelf aan begint. o Voor een mooi resultaat, moetje tijdens het naaien de kleding binnenstebuiten draaien, dan zie je dadelijk de draad niet meer. o Houd er ook rekening mee dat de stokken nog door de kleren moeten dus je moet bij de mouwen en de broekspijpen en de bovenkant stukken open laten voor te vullen en voor er de stokken door te halen_ o Voordat je de kleding gaat vullen, magje de kleding nog versieren,

~::~I~-::~----"_7 / . s; "~ -/ ----_.--- -----

ook eigen ideeĂŤn zijn van harte welkom, overleg dit wel eerst met de docent. o Met vullen moetje aan de mouwen en broekspijpen stro naar buiten laten komen zie voorbeelden.

Veel succes en luister goed naar de aanwijzigen van de docent.


.' .- ' ,:--,\-...,.

1 UM 1 'EUI~'E d

..


o/a in hout Inez Tjeerdsema Ineke Kroli,

Doelstellingen De leerlingen zUn o p een plezierige en actieve manier bezig geweest om een bijdr.'gc tC leveren mm d e Der· dc-wcn:ld dag. Oe leerlill!{en hebben kennis lIan de voikskullst uil het Caribische gebied. De leerl ingen I:.unncn samenwerken aa n een g:l"ocpswerkstuk. De Icerlingt:n kennen dc begrippen vorm, rCSIVVl'lIl en gestileerde vorm . De leerlingen kunnen tigmu7.agcn .

Beeltlemle fIl'lH!clm:

.

Vorll1 : vo rm en res1vonn , gestileerde vorm; Kle u r, Tull1lirlr.

Figllur"~lgen.

M alen{/(/f. Triplex e n multiplex, car-

bonpapie r, plakka,U\'erf, lak en sch roeihake n . Gr.rudsclllllF. Figllll l"l.aag, sch u\IIVapier, hOlllV\jI, l"el1kll'llslen , houtlijm. KG/ Kit; Volkskunsl Uil hel Cari hische gebied.

leerinhoud

Werkwijze

Ond,'nvr.'Jr. Crocpswerkstllk in ho ut IllC I. C;lribischc motieven.

Als in leiding heb ik eerSl iels l'encId o\'er de \"olkskunsi uil hel Carihische gebied, waarbij Illoliel'cn lIil de na tu u r "eelal cenlma l Slaan e n 1'Olak gestileerd wcergt:'gel"en ..... orden ( o.a. hij d e Mol" technie k) . Ook d e be te kenis van kle uren kW',\I1I <1.10 de orde. Aa n de h an d \".In een \'u orbeeld ( te kening) zijn de begrippen (geslileenle) \'on u e n rcsll"o rm uitgelegd . Deze begrippe n w:a ren bij de leel'lingen n iet o nbekend omda1 ze in de lessen ha ndenarbeid en textiele wc rkl'Ormen in de twec<le klasse n behandeld worde n . Hierna hd) ik d e lee rlingen ve rteld ol"er wal de bedoeling I~an de ofXlracht was: We ma ken mei vier klassen een groepswerknuk in ho m m e i Caribische mOlieven dal hes1<lal lIit verschillende onderdelen d ie later aan elkaar bevestigd worden . Elk o nderd eel bestaat u ittwec p laagcs ho Ul: één plaatic multiplex (dikte 10 mln) e n ttn phl<ltje ui p lex (dikte 3 111111). Uit hCI p laatic triplex worden C~1. ribj­ sche figuren gezaagd I'Olgcns te keni ng, hierbij heb j e d c keuze of je de vormen dan wel restvormen uitzaagt. De tekeni ng neern je over meI carbonpa pier. De uitgezaagde fi g uren

"ehl uit een p1aauc u ip1c:x Carihische molic\'c n ns teke ning. Kies de \'01111 o (rcs lyoml . Neem de int-( over mei Glrbonpapicr. VClf de uitgezaagde ;n en de Ilm hi plcx ondc l'gl'Ond met plakkaatverf ze gcsdmtlfr] zijn . Bevestig na he t drogen alle rrldcll op dka:lr mei houtlijm.

en de o ndergro nd van multiplex "erf je mei plakkaatve rf nad ,lI .Ic geschuurd hebt . A ls alle undenlcle n drong zijn, bevestig je ze o p elkaar met huutlijm.

Opmerkingen O mdat elke klassIcch ts twee ull r de lijd Iwd Ol\l enkele ond erdele n IC m a ke'n, he h ben mij n c.:OllC/-r.1 en ik alle pl aatie.~ hout v,m te vo re n op maat gezaagd . Ook de te ken ingen ( motieven ) ZÜn \~ m te I'oren o p ware g rOuue gelll""k\. Wc hebben d e leerlingen steed s mCI z '11 tweeë n laLen \I'crke n , zo konde n z(: n el één ond erdeel afk rijge n in 2 uur: telwijl dc één a:ln het zagcn was kon de ander .\II'O ISI hel plaa~je multiplex (ondergrond) schu re n cn I'ervc n. Ot: lcerlingen hielpen elkaar waar dat nodig 1....I S. Nadat a lle onderdelen goed dn)og IVllrell, zijn ze ;Ifgelakl cn aan elkaar bc..."\·estigli lIl.h.I'. lW: hroclllilke n . ni nne nkort hijgl h(:t grute werkslUk een plaat~c in d e school.

Evaluatie 'U.IWei de leerli ngen als wijzelr l"Onclcn het ecn geslaagde opdr.u.:hl. De leerlingen waren e nth uusiast e n hc bbcn ha rd gewerkt, ollk d e samenwerki ng IÎe p ,'lm. Wel hecft h et enige IÎelllillkil liguurl.aa}tjes gekost o mdilt nnI-{ nict alle leerlinge n d e Ledliliek va n figulirl.agen beheersten. In een no rmale Icssituillic zOllje h ier d us meer aandacht aa n moelen bestt:de n . Ook kun je dan die p e r inga'lIl op de hegrippe n 1'01"111 e n resl\"o n n / geslileerd e I'Ol1n e n de Ice d ingcn ;r.clf iets la ten on twerpe n . h,,:~

'1]0.'<'1"<1",,'''':' ,."

I,,~"',

"'uti,

F:u-..Ic.. llcgc. All ... ,,,,",,.....

TiPs voo,.. de basisschool IVnJ/nar ,lil mlJlit:lH!l! I/illl 111 ingrwikkt'UI TIIIlIrfnl b~rlllml/ kali dal: opdracht ;n de ~bouw f7drum toon/ro. /..(ml wf'1 i n f'm

llooroPdrarhl IIetfiguurulgrn Of'Jrnm. IWl .-":UM.IIF.II I

BIJ DE HAND 9


Op het Farelcollege te Amersfoort wordt elk jaar een Derde-werelddag gehouden. De leerlingen maken op verschillende manieren kennis met één land of gebied uit de Derde Wereld. Dit jaar rs gekozen voor het Caribisch gebied en waren

et'

twee dagen: één dag voor de onderbouwen één dag voor de

I DE HA.ND

1'~H N\ I ~I~I E IlI

bovenbouw. Er waren o.a. workshops

motieven. De leeriingen hadden zelf

over muziek, dans, kleding, koken.

voor dit prog rammaonderd~ gekozen.

discussies. tentoonstellingen, films,

Samen met mijn handenarbeidcoJlega

video's, een rommelmarkt en een

lneke Krolis heb ik de klassen begeleid

sponsorloop waarvan de opbrengst

en de nodige voorbereidingen getroffen

bestemd was voor twee scholen in Haïti

(hout op maat gezaagd en het ontwerp

en Jamaica. De dagen werden afgesloten

getekend). De motieven zijn

met een caribische maaltijd en een feest.

hoofdzakelijk ontleend aan de

Het leek mij een leuk idee om met een

volkskunst van de Cuna-indianen op de

aantalleeriingen een groepswerkstuk te

San·Blas-eilanden. de Mo la techniek.

maken dat als blijvende herinnering in

Hierbij woroen uit verschillende lagen

de school zou komen te hangen. Met

stof motieven geknipt. Omdat een

vier klassen (brugklas 2, havo 3, havo 4

werkstuk in textiel niet haalbaar was in

en !\avo 5) is 8 uur gewerkt aan een

8 uur heb ik besloten het geheel in hout

groepswerkstuk in hout met caribische

te laten uitvoeren.


Figuurzag e n in hout

Maart!:'n 5eoel

PRETPARK LOLLY'S .

Een be zoek aan een pret· of attractiepark is- v oor elk kind een absolute must. ) ~.

,

Nog maar net binnen de poorten'van menig park struikel je al o ver d e kiosken en kraampjes met snuisterijen,"iouvenirs en zoet igheden in uitbundige kl euren, fl eurige en vro lij ke lekkern ijen

~~ pret en pulp: arti kelen van bedenkelijk all ooi

lachen je t oe achter glas en nodig en uit t ot k open ,

I

J

.

Voor je het weet loop j e op aandrang van je kroost te zeulen met een plastic prul, zuurstok of andere ~ete tandbedervers,

;/

/

"

Als o pdrach t w erd aan d e leer~ gevraa~een soort houten pretpark lo lly te o ntwe rpen en u it te zagen Ui t multiplu. Voo raf we rd gesteld dat de kop moes t zij n opgebouwd uit ten minste twee lagen hout zodat aan een ka nt \l an het we rkstuk een reliëf o ntstaat.

DOELSTELLINGE N De leerlingen kunnen ontwerpen en een dier of mensenkop eenvoudig tekenen en 'en face' weergeven. De leerlingen ku nnen

mul t i pl e~

f iguurzagen, rasper.

en vijlen. De leerlingen kunnen met uitgezaagde delen hout een re liêf opbouwen, De leerlin gen kunnen boren, lijmen en een wer kst uk afwerken met verf en penseel.

LEE RINH OUD Onderwerp: Een pretpMklolly van hout.

1

Techniek: figuurzagen, lijmen, verven, boren, \lijlen. MateriiJiJ/: Multiplex, rondhout, figuurzaag, rasp, \lijl, verf en penseel, houtlijm, lijmtang, boormiJchine, vernis.

Beeldende aspecten: Vorm, reliëf, omtrekvorm, formaa t, functie, kleur, ruimte, de<oriJtie. KG/KB:

Ma~otte,

souvenir. mer'hafl.-l;.'"

'~"::':'::,

toon, stokpop.

WER KWIJ ZE De leerlingen vervaardigen in hout eigenlijk een gietvormmodel in hoogrelief. De iJfgewerkte vorm is het werkstuk. Voor een goed beeld, resultaat en een relief zijn tenminste twee of drie delen en dus ook lagen hout nodig. Om het stokje later goed te kunnen bevestigen

.c

moet er een gat geboord wo rden. Het ligt voor de hand

2

4 ,

dat daarvoor aan de onderkant v(ln de kop enige dikte, tenminste twee lagen hout, aanwezig zijn. Anders splijt het werkst uk bij het boren te gemakkelijk. ten noodoplossing is een extra blokje hout lij men achterop het werkstuk, maar mooi is dit niet. Alle uitgezaagde delen worden (lan éen zijde mooi rond afgewerkt. De achterkanten blijven onbewerkt en vlak. Benadruk dat koppen van dieren makkelijker succesvolle pr oducten opleveren. Immers eeo souit, snavel, slurf of bek is de tweede reli ëflaag en zit (liJn de anderMan! van de kop. We hebben zo

!8

Bij de Hand nr 4· 1998


i F,

I j meteen het we rkstuk op dikte om een gaatje te boren van zes millimeter. Het neusje van het be~t Îs vaak dan het derde kleine reliëf·deel. laat alles goed afwer ken met vijl en schuur papier, dat vergemakkelijkt he t verven met plakkaatverf. Om een mooie glimmende lolly te krijgen en om het werkstuk te beschermen, afwerken met pla kkaat·vernis. Het ~tokje in bijpa~sende kleuren afwer ken. Als we de boven kant ViiI"'. h ~.: stOI(JE' versieren met ~e ro ho ulen Scn lJT, kraal. stropdas. st ri k of lint kr ijg t het werknuk

een feesll'lijk !:~,:j:.

OPDRACHTEN Opd ra cht 1 Teken en S(hets in !ijn aan de hand van voor beel· den, ~ter"\(il en boeken, meerdere dier of men~ gezichten 'en face', recht van voren. Opd racht 2

EVALUATIE Bij de eindresul ta ten wordt er op gelet, of het werkstuk geschik t is om te gebruiken als gietvorm. de vorm, de gegoten ma~sa, moet kunnen lossen. Verder wordt gekeken of het werkstuk aantrekkelijk genoeg is en genoeg zeggingskracht heeft om er even bij stil te staan en of het feestelij k genoeg uitziet om het te kopen. Het netjes decoratief ve:-;êr :s voor v~1 leerlingen een probleem. Zij wi lle n vaak doorwerken en kleur na kleur aanbrengen en bezi tten niet het geduld om even te wachten tot de verf droog is. Ook verven zij vaak te dik. Als docent sche nk ik hier altijd veel aandacht aan en uiteinde lijk lukt he t de meeste leerli ngen toch om acceptabele producte n en feestelijke, lekkere lolly's af te leveren.

,

I

Maarten Stoel College Broekhin Afdeling Jenaplan VBO/MAVO Reuver - Swalmen

Geef in de teke ning de hogere gedeelten, het

Opdracht 3 Zoek een geschikt ontwerp, teken dit op ware grootte en zaag het benodigde aantal delen uit. Opd racht 4 We rk alle de len aan één zijde af met rasp en vij l en voeg de delen samen met houtlijm zodat er ~ en

re liëf ont~ta a\.

Opdracht 5 Boor een ga atj e, bevestig een stokje en we rk he t resultaat af met verf en vern is.

Bij de Hand nr 01·1998

29


Akvaristika • Zah • Aquarium Tropical Fish

Written by Zah

KrHlj~,o

http://www.akvaristika.co.yulmainl.htm

pagina 1 van]

© 1999 - 2001. All

rl~ht.!l re.!l~n'~d

11-2-2004


pagina 1 van 1

\

http://www.castiecomfortdivelodge.comlphotogaJleryflmagesibluefish.jpg

11 -2-2004


- ....,

pagina 1 van 1

~ ~

i

f

http://www.balioonpeople.net/acatalog/OISI8.gif

I

trnA

I

eu~ed

., I

'.


TI\tU ~K. ĂŽrr\agt.6. are b.a.&.ed. UflD". ihe U<etchu .iI\ Rr.d.ii.

Beeldende Vakken - leerjaar 1 opdrachtenboekje  
Beeldende Vakken - leerjaar 1 opdrachtenboekje  

Lesmateriaal beeldende vakken voor leerjaar 1 op het CC te Echt

Advertisement