Page 1

ДОВІДКА АЛГОРИТМ УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ

+38 094 963 24 85 iaa.ukraine@gmail.com iaaukraine.org


У довідці наведені практичні рекомендаціı̈ для потенціиних учасників державних закупівель. У ньому Ви знаидете алгоритм участі в звичаиних та електронних державних закупівлях. Дізнаєтесь, яким чином отримати роз’яснення щодо документаціı ̈торгів від державних замовників, які документи необхідно подавати, а які – ні; яким чином визначається переможець. Також у довідці Ви знаидете інформацію про порядок оскарження процедури закупівлі. Довідка підготовлена експертами Громадськоı ̈організаціı ̈«Інститут аналітики та адвокаціı»̈ за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

Публікація випускається украı̈ н ською мовою в електронному варіанті. Електронну версію представлено на веб-саиті ГО «Інститут аналітики та адвокаціı»̈ за адресою: www.iaaukraine.org. Фактичні твердження та оціночні судження, розкриті та виведені у ціи довідці, є інформацією, отриманою з офіціиних джерел з використанням інструментів, встановлених та не заборонених чинним законодавством Украıн ̈ и.

Авторськии колектив: Завадська П. В. Ромашко Ю. І. Кисла К. М.

© ГО «Інститут аналітики та адвокаціı»̈, 2016


УЧАСТЬ В ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЛЯХ ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ»

Якщо Ви представник бізнесу та бажаєте почати продавати своı ̈ товари, послуги або роботи державі, то Вам слід знати та керуватися наступним алгоритмом діи: 1. РЕЄСТРАЦІЯ. Для отримання інформаціı ̈про те, що держава планує купити, Вам необхідно зареєструватися на: офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі»: tender.me.gov.ua

на сайті «Державні закупівлі. Сервіс пошуку та відстеження»: ips.vdz.ua

Веб-портал є єдиним офіціиним державним джерелом інформаціı ̈ у мережі Інтернет, яке розміщує оголошення про заплановані закупівлі та результати закупівель за державні кошти. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ БЕЗКОШТОВНА 2. ЗНАЙТИ ЗАКУПІВЛЮ. Для того, щоб знаити необхідну закупівлю, треба обрати на саиті вкладку «Пошук та відстеження закупівель», вибрати галузь, у якіи Ви здіиснюєте підприємницьку діяльність (або конкретнии предмет закупівлі). Наприклад, паливо або харчова промисловість. Також, слід обрати регіон, у якому Ви маєте змогу працювати. Та встановити позначки «актуальні закупівлі», «оголошення про закупівлю». Система видасть перелік всіх закупівель за обраними Вами показниками. Серед усього переліку закупівель треба знаити ту, яка наибільш Вам підходить.

ОБРАТИ САЙТ

ВКЛАДКА «ПОШУК. ВІДСТЕЖИТИ»

ОБРАТИ ГАЛУЗЬ

АКТУАЛЬНІ ЗАКУПІВЛІ РЕГІОН

ПЕРЕЛІК ЗАКУПІВЕЛЬ ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ЗНАЙТИ ПІДХОДЯЩУ ЗАКУПІВЛЮ

ПРИМІТКА


ПРИМІТКА: Ви можете скористатися послугою «Пошуковий профіль». За допомогою цього інструменту на Вашу електронну адресу будуть надходити повідомлення про усі нові процедури закупівель визначеного Вами предмету, які проводять державні підприємства у обраному Вами регіоні.

3 ПАКЕТИ ПОСЛУГ НАЗВА КІЛЬКІСТЬ ПОШУКОВИХ ПРОФІЛІВ ОПЛАТА (ГРН/МІС)

СТАРТ

БІЗНЕС

ПРОФІ

1 0

10 247

50 320

Детальна інформація: https://ips.vdz.ua/ua/vibir_poslugi.htm 3. ДОКУМЕНТИ. Для того, щоб зрозуміти, що конкретно хоче закупити Замовник і які документи необхідно надати, треба детально ознаиомитися з документацією закупівлі та звернути увагу на: ВИМОГИ

вимоги до оформлення пропозицій конкурсних торгів;

ЗМІСТ

на зміст пропозицій конкурсних торгів (перелік необхідних документів);

ПРОПОЗИЦІЯ

на те, чи вимагається забезпечення пропозиції конкурсних торгів чи ні;

СТРОК

на строк, протягом якого пропозиції є дійсними;

КРИТЕРІЇ

на те, які кваліфікаційні критерії визначені Замовником у документації;

ХАРАКТЕРИСТИКИ

інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

СПОСІБ. МІСЦЕ ОЦІНКА

УМОВИ ДОГОВОРУ

на спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій; оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця; на істотні умови договору.

ПРИМІТКА


ПРИМІТКА: (якщо виникли питання або складності з документацією конкурсних торгів): Кожен учасник має право звернутися до Замовника за роз’ясненням документації. Проте це необхідно зробити не пізніше 10 днів (за 5 днів – у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом 3-х днів з дня його отримання та розмістить на веб-порталі «Державні закупівлі». Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації, продовживши строк подання та розкриття пропозицій не менше, ніж на 7 робочих днів з дня оприлюднення змін. 1. 2. 3. 4. ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАМОВНИК ЗАМОВНИК ЗАМОВНИК ЗАМОВНИКА НАДАЄ РОЗМІЩУЄ ВНОСИТЬ ЗМІНИ РОЗ’ЯСНЕННЯ РОЗ’ЯСНЕННЯ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ВЕБ-ПОРТАЛІ НЕ ПІЗНІШЕ 10 ДНІВ ПРОТЯГОМ 3 ДНІВ ПРОДОВЖУЄ СТРОК ДО ЗАКІНЧЕННЯ

З ДНЯ ОТРИМАННЯ

НА 7 РОБОЧИХ ДНІВ minimum

Якщо в документаціı ̈знаишли явні порушення, та Замовник жодним чином не реагує на зауваження, Ви можете звернутися зі скаргою до органу оскарження (Антимонопольнии комітет Украıн ̈ и). 4. ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ. Необхідно підготувати своı̈ пропозиціı̈ на конкурсні торги. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовіи формі за підписом уповноваженоı ̈посадовоı ̈особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (у разі наявності) у запечатаному конверті. Кожен учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з: ЗМІСТ

ФОРМА ДОКУМЕНТИ

змісту, який має бути першою сторінкою пропозиції, у якому зазначається перелік всіх документів з нумерацією сторінок по порядку; форми пропозиції учасника; документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (випискою (витягом) з протоколу засновників або копією протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю);

ПРОДОВЖЕННЯ


ХАРАКТЕРИСТИКИ

інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби);

ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЯМ

документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям: наявності обладнання та матеріально-технічної бази (інформаційна довідка); наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (інформаційна довідка); наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів ( надати копії договорів); наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості учасника за кредитами);

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

документально підтвердженої інформації про їх відповідність вимогам статті 17 Закону (інформація учасниками подається у довільній формі);

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ

ІНШІ ДОКУМЕНТИ

документа, Щ о підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); інших документів, визначених в документації конкурсних торгів та додатках до неї.

ПРИМІТКА: Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 Закону у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. Отже, необхідно заповнити форму пропозиціı,̈ вказавши свою ціну, та додати перелік визначених документів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, якии у місцях склеювання повинен містити власноручнии підпис уповноваженоı ̈ посадовоı ̈ особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки учасника процедури закупівлі (у разі наявності). На конверті повинно бути зазначено: повне наименування і місцезнаходження замовника; назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне наименування учасника процедури закупівлі, иого місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери телефонів, маркування: «Не відкривати до год. ». Конверт з пропозицією та документами необхідно відправити за адресою замовника, визначеною в документаціı̈ торгів, оголошенні або віднести особисто. АЛГОРИТМ


КОНВЕРТ ЗАПОВНИТИ ФОРМУ

ЗАПЕЧАТАТИ В ОДИН КОНВЕРТ

вказати ціну додати документи

у місцях склеювання поставити підпис та печатку

ПОВНА НАЗВА; МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ; КОД ЄДРПУ; НОМЕРИ ТЕЛ; МАРКУВАННЯ «НЕ ВІДКРИВАТИ ДО»

ПОВНА НАЗВА; МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ; НАЗВА ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ; ВІДПРАВИТИ ЗА ВКАЗАНОЮ АДРЕСОЮ ЗАМОВНИКА або віднести особисто

5. ВІДКРИТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ. Кожен учасник, якии подав свою пропозицію має право бути присутнім на розкритті пропозиціи конкурсних торгів. Під час цієı ̈ процедури перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються наименування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожноı̈ пропозиціı̈ конкурсних торгів або лота. На вимогу будь-якого учасника або иого уповноваженого представника, Замовник зобов’язании продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів. ПЕРЕВІРЯЄ ДОКУМЕНТИ

ОГОЛОШУЄ УЧАСНИКІВ

ОГОЛОШУЄ ЦІНИ ПРОПОЗИЦІЙ

демонструє документи (за вимогою учасника)

Якщо є зауваження до процедури розкриття пропозиціи або до документів, що надали інші учасники, ıх̈ треба вказати в протоколі розкриття пропозиціи. Обов’язково візьміть копію підписаного протоколу всіма членами комітету та присутніми учасниками. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозиціи конкурсних торгів надається протягом одного робочого дня з дня отримання запиту. Протокол розкриття пропозиціи конкурсних торгів оприлюднюється протягом 3-х робочих днів з дня розкриття пропозиціи. ВКАЗАТИ У ПРОТОКОЛІ

ВЗЯТИ КОПІЮ ПРОТОКОЛУ

надається протягом 1-го робочого дня

ОПРИЛЮДНЮЄТЬСЯ ПРОТЯГОМ 3-х ДНІВ

6. ОЦІНКА ПРОПОЗИЦІИ. Для того, щоб визначити переможця торгів, Замовник після розкриття пропозиціи, перевірки ı̈х на правильність оформлення та відповідність кваліфікаціиним вимогам і умовам документаціı̈ конкурсних торгів, починає ı̈ х оцінювати. Процес розгляду, оцінки пропозиціи та визначення переможця не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня

АЛГОРИТМ


розкриття пропозиціи конкурсних торгів (при скорочені процедурі – не більше 10 робочих днів). РОЗКРИТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ

ПЕРЕВІРКА ДОКУМЕНТІВ

РОЗГЛЯД ТА ОЦІНКА

НЕ БІЛЬШЕ 20 ДНІВ (при скороченні 10)

Якщо пропозиція конкурсних торгів визначена такою, що не відповідає умовам документаціı̈ конкурсних торгів, вона відхиляється и не може згодом приводитись у відповідність. ВІДХИЛЯЄТЬСЯ, КОЛИ НЕ ВІДПОВІДАЄ УМОВАМ Замовник оцінює та порівнює пропозиціı,̈ що не були відхилені на підставі критеріıв ̈ і методики оцінки, визначених у документаціı.̈ Переважно критерієм оцінки є ціна, але у разі закупівлі, яка має складнии або спеціалізовании характер, додаються інші критеріı ̈(наприклад, якість виконання робіт, послуг; умови оплати; строк виконання; гарантіине обслуговування; експлуатаціині витрати тощо). ЦІНА ЯКІСТЬ УМОВИ СТРОКИ ГАРАНТІЇ КРИТЕРІЙ За результатом розгляду та оцінки пропозиціи складається протокол оцінки, якии оприлюднюється на веб-порталі протягом 3-х робочих днів з дня прииняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

ПРОТОКОЛ ОЦІНКИ

ОПРИЛЮДНЕННЯ НА ВЕБ-ПОРТАЛІ

ПРОТЯГОМ 3-х РОБОЧИХ ДНІВ

7. ПОВІДОМЛЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію, що визнана наибільш економічно вигідною. Замовник протягом 1-го робочого дня з дня прииняття рішення зобов’язании надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиціı,̈ а всім іншим учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням наименування та місцезнаходження учасника-переможця. Переможець торгів у строк, якии не перевищує 10 днів (5 днів при скороченіи процедурі) з дати оприлюднення повідомлення про акцепт на веб-порталі, повинен подати Замовникові документи, які підтверджують відсутність підстав, визначених ч.1, 2 ст. 17 Закону Украıн ̈ и «Про здіиснення державних закупівель». 8. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ. Замовник укладає договір з учасником, пропозицію якого акцептовано, не пізніше, ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиціı.̈ Договір про закупівлю укладається у письмовіи формі відповідно до положень Цивільного кодексу та Господарського кодексу Украı̈ н и з урахуванням особливостеи Закону «Про здіиснення державних закупівель». Учасник – переможець процедури закупівлі – на етапі укладання договору повинен надати замовнику дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарськоı ̈ діяльності, якщо це передбачено законодавством.


Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після иого підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: ЗМЕНШЕННЯ ЗАКУПІВЛІ

зменшення обсягів закупівлі, з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

ЗМІНА ЦІНИ

зміни ціни за одиницю товару не більше, ніж на 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зміна не призведе до збільшення суми договору;

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ

покращення якості предмета закупівлі за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

ПОДОВЖЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

п р о д о в же н н я с т р о к у д і ї д о го в о ру та в и ко н а н н я зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених обставин, що спричинили таке продовження;

ЗМЕНШЕННЯ ЦІНИ

узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості обсягу та якості товарів, послуг, робіт);

ЗМІНА ПОДАТКІВ

зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

ЗМІНА ІНФЛЯЦІЇ

зміни встановленого індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Platts у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни курсу;

ЗМІНА УМОВ

зміни умов у зв’язку з продовження строку дії договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році.


УЧАСТЬ

1. ОБРАТИ МАЙДАНЧИК. Оберіть е л е к т р о н н и и м а и д а н ч и к д л я р е є с т р а ц і ı̈ в с и с т е м і P r o Z o r r o prozorro.gov.ua/ua/pochati-robotu/

В ДОПОРОГОВИХ ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

http://smarttender.biz/government

PROZORRO

http://e-tender.biz/

На дании момент таких маиданчиків вісім (реєстрація безкоштовна): http://dz.prom.ua/

https://newtend.com/gos-zakupki/ http://www.dzo.com.ua/ https://public-bid.com.ua/ https://privatmarket.ua/business/tenders https://lp.zakupki.com.ua/

2. ОБРАТИ ТОВАР. Оберіть категорію товарів або послуг та налаштуите підписку на торги. 3. ВИВЧИТИ ВИМОГИ. Ознаиомтеся з вимогами закупівлі, яка Вас зацікавила. Під час діı̈ періоду уточнень, ви можете ставити замовнику запитання та отримувати відповіді. За потреби замовник може внести зміни в оголошення та (або) документацію торгів. 4. ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ. На етапі прииому пропозиціи: подаите Замовнику свою пропозицію з усіма необхідними документами в електронніи формі. Вартість подачі пропозиціı:̈ Закупівлі до 35 тис. грн. – безкоштовно закупівлі від 35 тис. грн. – 175 грн. Будь-яка пропозиція учасника, спрямована через систему в ході участі у закупівлі, вважається офертою. 5. ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН. Візьміть участь в електронному аукціоні. Заидіть у ваш кабінет на тому Маиданчику, через якии подавалася пропозиція, і переидіть на сторінку аукціону. Правила аукціону: перевірте час початку аукціону, АЛГОРИТМ


забезпечте стабільнии Інтернет. У середньому аукціон триває від 30-60 хвилин. Аукціон проходить у 3 раунди. У кожному раунді учасники в порядку від більших пропозиціи до менших виконують ходи. Учасник протягом 2-х хвилини має право зробити ставку на пониження своєı ̈ попередньоı ̈ ставки. При цьому учасник повинен враховувати мінімальнии крок аукціону визначении замовником. ЗАПРОПОНУЙТЕ

ОБЕРІТЬ МАЙДАНЧИК 30-60 ХВ 3 РАУНДИ

НАЙКРАЩУ ЦІНУ!

ЗАЙДІТЬ У ВАШ КАБІНЕТ ЗАБЕЗПЕЧТЕ ІНТЕРНЕТ

2 ХВ НА ПОНИЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ СТАВКИ

ПЕРЕЙДІТЬ НА СТОРІНКУ АУКЦІОНУ

ПЕРЕВІРТЕ ЧАС ПОЧАТКУ

враховуйте встановлений крок пониження

ВИВЧІТЬ ПРАВИЛА АУКЦОНУ ЗАПРОПОНУЙТЕ КРАЩУ ЦІНУ

6. ПЕРІОД КВАЛІФІКАЦІЇ. Замовник почергово оцінює комерціину та кваліфікаціину пропозицію кандидата і запит кваліфікаціиних документів, що не були обов’язковими в момент реєстраціı ̈пропозиціı.̈ Кандидатом вважається учасник, що подав наименшу цінову пропозицію, а при однакових по величині цінових пропозиціях тои, що подав пропозицію раніше. За результатами оцінки пропозиціı̈ Замовник повинен визнати кандидата переможцем або дискваліфікувати иого пропозицію, опублікувавши у системі відскановану копію документа з обґрунтуванням рішення. ПІДСТАВИ ДИСКВАЛІФІКАЦІЇ: ПРОПОЗИЦІЯ НЕ ВІДПОВІДАЄ УМОВАМ

комерційна або кваліфікаційна частина пропозиції кандидата не відповідає умовам закупівлі;

НЕ НАДАННЯ ВІДПОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

кандидат не надав кваліфікаційні документи протягом терміну, заздалегідь встановленого Замовником.

У випадку дискваліфікаціı̈ система автоматично визначає наступного кандидата – учасника аукціону з наступною по величині ціновою пропозицією. Якщо пропозиція кандидата відповідає умовам закупівлі, Замовник присвоює кандидату ознаку переможця. 7. ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ між Замовником та переможцем. Замовник реєструє договір у системі, опублікувавши скановану копію договору.


Для того, щоб Учаснику оскаржити п р о ц е д у р у з а к у п і в е л ь , и о м у необхідно вчинити ряд діи, а саме:

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ ПІДПИСАТИ СКАРГУ

ВКАЗАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАМОВНИКА

ДОДАТИ ДОКУМЕНТ ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

1. ОФОРМИТИ СКАРГУ. Оформити скаргу, відповідно до вимог, визначених ч.1 ст. 18 Закону « П р о з д і и с н е н н я д е р ж а в н и х закупівель, а саме:

скарга подається у письмовіи формі, та повинна бути підписана особою, яка ıı̈ ̈подає; скарга повинна місти наступну інформацію: наименування органу оскарження; ім’я (наименування), місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта оскарження, номер телефону, адресу електронноı ̈ пошти (за наявності); інформація про замовника, діı̈ якого оскаржуються; № оголошення про проведення процедури закупівлі; підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прииняті рішення, діı̈ або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати; дату, коли стало відомо про такі рішення, діı ̈ або бездіяльність; вимоги та ıх̈ обґрунтування; обґрунтування наявності порушених прав та інтересів; до скарги подаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, діи або бездіяльності замовника.

2. ЗДІЙСНИТИ ПЛАТУ за подання скарги: 5000 грн. – оскарження процедури закупівлі товарів або послуг; 15 000 грн. – оскарження процедури закупівлі робіт. 3. ПОДАТИ СКАРГУ до органу оскарження не пізніше 10 днів з дня, коли Ви дізналися або повинні були дізнатися про порушення Ваших прав чи законних інтересів приинятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, але до укладання договору про закупівлю.


Скарги, що стосуються документаціı ̈ конкурсних торгів можуть подаватися у будь-якии строк після оприлюднення оголошення про ıх̈ проведення, але не пізніше, ніж за 4 дні (3 дні – при запиті цінових пропозиціı)̈ до дати, встановленоı ̈ для подання пропозиціи конкурсних торгів. ПОДАТИ СКАРГУ

НАДІСЛАТИ КОПІЮ СКАРГИ ЗАМОВНИКУ

4. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД. Орган оскарження у строк, що не більше 3-х робочих днів з дня реєстраціı ̈ скарги, повідомить Вас та Замовника про час і місце ıı̈ ̈розгляду. 5. РОЗГЛЯД СКАРГИ. Учасник, якии подав скаргу, та Замовник можуть взяти участь у розгляді скарги, якии є відкритим. 6. ВАРІАНТИ РІШЕНЬ. Орган оскарження, розглянувши скаргу, може прииняти протягом 30 робочих днів з дня реєстраціı ̈скарги одне з таких рішень: залишити скаргу без розгляду; припинити розгляд скарги; тимчасово призупинити процедуру закупівлі; про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі та про заходи їх усунення; передати рішення, документи до правоохоронних органів у визначених випадках. Рішення органу оскарження є обов’язковими для виконання, проте може бути оскаржене у суді.

ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ У ДОПОРОГОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЛЯХ

Під час допорогових закупівель, які здіиснюються через систему електронних закупівель ProZorro, у р а з і в и я в л е н н я п о р у ш е н ь у ч а с н и к о м , користувачем ı̈ х можливо усунути наступним чином:

1. Звернутися до Замовника зі зверненням щодо усунення порушення, що стосуються предмета закупівлі – «Умови закупівлі» до закінчення строку подачі пропозиціи. Звернення подається в електронніи формі до системи через наступні електронні адреси: claims@ti-ukraine.org, claims@prozorro.org, та електронна пошта Замовника. Замовник може залишити звернення без розгляду у випадку,


якщо ініціатор звернення не направив своє звернення до всіх 3-х адресатів, оприлюднивши таке рішення у системі. ЗВЕРНЕННЯ ПОВИННО МІСТИТИ: наименування Замовника, рішення, діı ̈чи бездіяльність; № повідомлення про проведення закупівлі; підстави подання звернення; вимоги до замовника та ıх̈ обґрунтування; данні про особу, яка звернулася.

2. Звернення повинно бути розглянуто замовником у строк, що не перевищує 2 робочих днів з моменту отримання адресатами звернення. Замовник має право на добровільніи основі скасувати закупівлю та/або вжити належних заходів. 3. У разі відсутності відповіді Замовника, звернення автоматично підлягає розгляду Органом оскарження. Орган оскарження формує відповідь протягом 30 днів з моменту надходження звернення «на розгляд Органу оскарження» для реєстраціı ̈рішення. Рішення мають рекомендаціинии характер для Замовника. Рішення органу оскарження розміщуються в системі протягом 1-го дня з моменту иого прииняття. 4. Рішення органу оскарження має рекомендаціинии характер і Замовник на підставі такого рішення може прииняти нове рішення, змінити попереднє рішення, залишити попереднє рішення без змін.


ДОВІДКА АЛГОРИТМ УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ +38 094 963 24 85 iaa.ukraine@gmail.com iaaukraine.org

Довідка «Алгоритм участі у закупівлях»  

У довідці наведені практичні рекомендаціı̈ для потенційних учасників державних закупівель. У ньому Ви знайдете алгоритм участі в звичайних т...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you