Page 1

Nummer 7 / Jaargang 4 / Najaar 2011 H y d r o V i s i e v e r s c h i jn t 2 k e e r p e r j a a r

Gemeente Breda

10 jaar samen in de strijd tegen legionellabesmetting En verder:

Wijzigingen drinkwaterwet Vooruitblik legionellapreventie Medewerkers van het eerste uur


Inhoud

v o o r w o o r d HydroVisie: editie 7

Voorwoord Op 1 oktober 2011 vieren wij een feestje en gelukkig heeft u het afgelopen jaar met ons meegefeest.

Innosieve

Zo was er eerst in mei de recreatieve fietstocht rondom Breda met aansluitend een barbecue. Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind

GGZ

en hebben we samen met u kunnen genieten van een heerlijke middag en avond. Dank voor uw aanwezigheid op deze dag. Op 1 en 2 oktober fietsen zowel onze klanten als ons eigen personeel zich in het zweet om 24 uur aan één

HydroScope 10 jaar

stuk op de mountainbike een parcours af te leggen dat er niet om liegt. Maanden van tevoren klom eenieder op de fiets om te trainen, zodat ze niet onder zouden doen voor een ander. Kortom, niet alleen als team een strijd tegen een ander team, maar ook individuele concurrentie en een strijd met jezelf. Terugkijkend, al met al een sportief jaar, waarin u ons ook deze keer niet in de steek heeft gelaten.

Beheer van drinkwaterinstallaties Even voorstellen: Kevin en Pierre Aankondiging recreatieve fietsmiddag

Tot slot was er ook nog de prijsuitreiking van de fiets die wij ter gelegenheid van ons jubileumjaar beschikbaar hebben gesteld. De gelukkige winnaar

Wist u dat?

is geïnformeerd en heeft inmiddels zijn fiets

23 10 jaar vooruitblik 4 op legionellapreventie 6 8 1011 12

Meer legionellagroei door veranderend klimaat

Beter beeld van groeiomstandigheden

Door het veranderende klimaat kunnen de groeiomstandigheden

Door een beter beeld te krijgen van de groeiomstandigheden van

voor de legionellabacterie beter worden. In 2006 en 2010 zijn er

legionella, kan de bacterie gerichter bestreden worden. Zo is het

aanzienlijk meer legionellabesmettingen geconstateerd. In beide

niet ondenkbaar dat specifieke gevaarlijke legionellasoorten onder

gevallen was er sprake van een warme maand juli gevolgd door

bepaalde omstandigheden groeien.

regenval in augustus. Dit soort weersomstandigheden zullen zich in de toekomst vaker voor gaan doen.

in ontvangst mogen nemen. Omdat wij zonder uw vertrouwen nooit 10 jaar waren blijven

bestaan, hebben we klanten gevraagd om iets op papier te zetten wat zij kenmerkend

of karakteristiek vinden voor HydroScope. Deze reacties willen wij u niet onthouden en die vindt u terug in deze jubileumeditie van de HydroVisie. Uiteraard vindt u in deze editie ook de voor u zo bekende items, zoals

In steeds meer nieuwbouwcomplexen wordt duurzame energie

Analysetechnieken

toegepast. Dit wordt vaak gecombineerd met vloerverwarming,

Bijna alle legionellamonsters worden nog conform de kweek-

wandverwarming of betonkernactivering. Veel koudwaterleidingen

methode geanalyseerd. De analysetijd bedraagt minimaal 7 dagen.

worden nog in de vloer gestort of in wanden weggewerkt.

Afgelopen jaren zijn er veel nieuwe analysetechnieken in

Bij een plaatsing te dicht op de verwarmingslussen ontstaan

ontwikkeling, zoals de PCR-methode, qPCR-methode en de

hotspots. Om deze hotspots weg te nemen zijn vaak extreem

legionellachip. HydroScope heeft in samenwerking met Innosieve

dure installatie-aanpassingen nodig. Dit zal de komende jaren

een analysetechniek in ontwikkeling op basis van immunofluo-

tot grote problemen leiden. HydroScope wordt steeds vaker

rescentie. Hiermee kan binnen een half uur legionella aangetoond

betrokken bij nieuwbouwbegeleiding. Zo worden dit soort kostbare

en gekwantificeerd worden. Er kan tevens onderscheid gemaakt

fouten vermeden.

worden tussen levende en dode bacteriën. HydroScope verwacht hier een doorbraak mee te bereiken. Naar verwachting zullen

Alternatieve technieken

de ontwikkelingen verdergaan en is het over 10 jaar mogelijk om

De afgelopen jaren zijn veel alternatieve technieken ontwikkeld,

in-line legionella te meten.

zoals ultrafiltratie, UV-desinfectie, koper-zilver-ionisatie en

productinformatie, een verhaal van een klant, nieuwsberichten, etc. Hopelijk leest u deze HydroVisie met net zoveel plezier en enthousiasme, zoals we dat ook terug hebben mogen zien tijdens onze evenementen. Deze keer dank ik u niet alleen voor uw vertrouwen, maar wil ik u ook laten weten dat wij dankzij u terug kunnen kijken op een geslaagd jubileumjaar. Lars Kuipéri, Directeur HydroScope

2 - HydroVisie

Laagtemperatuurverwarming

anodische oxidatie. Deze technieken zullen vaker en eerder Onderscheid in viriliteit

ingezet worden. De werking van deze technieken is vaak nog

Er zijn heel wat legionellasoorten. Sommige zijn ziekteverwekkend

teleurstellend. Door het wegnemen van kinderziektes en het

en kunnen tot legionellose leiden, maar de meeste bacteriën niet.

specifieker toepassen van de apparatuur, zal de doeltreffendheid

In de nieuwe ministeriële regeling zijn de ziekteverwekkende

verbeteren. Naar verwachting zullen de alternatieve technieken

bacteriën beschreven. Met de reguliere analysetechniek

meer in combinatie met elkaar ingezet gaan worden.

(kweekmethode) kan echter geen onderscheid gemaakt worden

HydroScope volgt al jaren deze ontwikkeling en heeft al veel

tussen gevaarlijke en ongevaarlijke legionellabacteriën. Nieuwe

ervaring opgedaan. Zo is er een kostenvergelijkingsmodule

detectietechnieken kunnen dit in de toekomst wel. De verwachting

beschikbaar en is er een rapport opgesteld met alle voor-, nadelen

is dat over een aantal jaar alleen nog maar op de gevaarlijke

en toepassingsgebieden van de diverse technieken.

legionellasoorten bemonsterd hoeft te worden.

HydroVisie - 3


Tien jaar samen in de strijd tegen legionellabesmetting Langdurige samenwerking werpt haar vruchten af. Hoe de samenwerking begon

de toegankelijkheid zijn belangrijk. Vraagstukken worden over en

We gaan wel steeds meer automatiseren. Bij de voetbalvereniging

Zoals bij veel organisaties was de gebeurtenis in Bovenkarspel in

weer aan elkaar voorgelegd en de kennis wordt gedeeld. We tillen

in Breda wordt nu bijvoorbeeld bij de verbouwing van de kleed-

1999 de aanleiding voor de gemeente Breda om zich te oriënteren

elkaar daardoor op een hoger niveau. De kennis is in al die jaren

locaties meteen een automaat ingebouwd. Om de 72 uur wordt

op het gebied van legionellapreventie. Er kwam tijdelijke regelge-

enorm gegroeid, dit had ik alleen nooit kunnen bereiken.”

alles dan automatisch gespoeld. We blijven natuurlijk wel

ving waarin werd aangegeven dat men een risicoinventarisatie moest uitvoeren bij de gebouwen die de gemeente in haar beheer had. De kennis over legionellapreventie lag voornamelijk bij de

“Voer de beheersplannen zo consequent mogelijk uit en standaardiseer waar mogelijk.”

waterleidingbedrijven en waterleidinglaboratoria. Zij hadden al

De kans op besmetting wordt hierdoor verkleind.” Milieuvriendelijke toekomst

ervaring opgedaan op dit gebied. Ton Böhm (verantwoordelijk

Grote stappen

In de toekomst zal er steeds meer nadruk liggen op het veilig

voor de legionellapreventie voor de gemeente Breda) vertelt:

De installateurs zien de veranderingen in de loop der tijd als zeer

en milieuvriendelijk installeren van de waterleidingen. Zoals

“Ik ben destijds direct een wateropleiding gaan volgen. Ik wilde

positief. Frans Dubois (installateur voor de gemeente Breda)

bijvoorbeeld al te zien bij de rugby- en korfbalvereniging in Breda

zelf ook die kennis in huis hebben om mijn taak zo goed mogelijk

onderschrijft dit: “We wisten tien jaar geleden nog praktisch niets

en Prinsenbeek. Hier werkt men met een installatie met

uit te voeren. Later bleek dat de vraagstukken uit de boeken

over legionella. We werden geconfronteerd met rapportages

pasteurisatie. Veiliger en milieuvriendelijker kan het niet. Er hoeft

werden aangeleverd door HydroScope! Ik heb tijdens die

en wisten dat we actie moesten ondernemen. Gelukkig was

bij deze installatie geen extra spoelwater gebruikt te worden en

opleiding veel geleerd en daar heb ik nog steeds plezier van.

HydroScope daar om ons te ondersteunen en te adviseren.

dat levert een enorme geld- en milieubesparing op. Ton Böhm

Ik kan op gelijk niveau met mijn contacten bij HydroScope sparren

Bij nieuwbouw, verbouwing of renovatie vraag ik meteen advies

geeft aan dat hij nooit had gedacht dat de ontwikkelingen zo’n

over oplossingen.”

zodat ik zeker weet dat alles goed zit, vanaf het begin. Het verschil

vlucht zouden nemen. “Het bewustzijn is ook toegenomen en dit

met de samenwerking toen en nu ligt vooral daar. Nu wordt

komt de veiligheid ten goede. Ik moet er niet aan denken dat het

HydroScope vanaf het begin betrokken en voorheen was het

een keer mis zou gaan. Ik voel me toch verantwoordelijk.”

“We werken als partners aan legionellapreventie, de kennis hebben we in de loop der tijd samen opgebouwd.”

vooral de controle van de monsters.” Henk Peelen van HydroScope vult aan: “Tien jaar geleden moest er inderdaad enorm veel bemonsterd worden. Honderden monsters

“De gemeente Breda ziet HydroScope als onafhankelijk partner.”

In tien jaar samenwerking veel kennis opgebouwd

per jaar werden er gecontroleerd op besmetting. Nu zijn we vooral

De gemeente Breda en HydroScope werken inmiddels al weer

bezig met de preventie van besmetting. Door op de juiste manier

Van klant-leverancierrelatie tot partnerschap

ruim tien jaar samen. HydroScope adviseerde in het begin

te installeren, te monitoren en beheren kunnen we besmettingen

De samenwerking met HydroScope wordt door Ton Böhm

voornamelijk bij de risicoinventarisatie van de gebouwen waarvan

voorkomen in plaats van oplossen. En dat is de grootste winst die

gewaardeerd met een acht. “Ik werk met een vast contactpersoon,

de gemeente juridisch eigenaar was. De sportgebouwen waren als

je kunt behalen. Er zijn in tien jaar grote stappen gemaakt.”

Marcel van der Wiel en weet precies waar ik aan toe ben.

eerste aan de beurt. Daar zijn veel douchegelegenheden waardoor

4 - HydroVisie

controleren en testen maar het scheelt al veel handmatig werk.

HydroScope is proactief en dat is essentieel. Ook met betrekking

het risico op legionellabesmetting relatief hoog is. We bevinden

Automatisering verkleint besmettingskans

tot de wet- en regelgeving, die nogal eens aan verandering

ons voor dit gesprek in een van die sportgebouwen, het Gemeen-

Bij nieuwbouwprojecten (bijvoorbeeld op dit moment het project

onderhevig is. Zij maken deze helder en inzichtelijk. Ik ben erg

telijk Sportcentrum Breda. Het is inmiddels een wat ouder gebouw.

van de Brede Scholen) wordt HydroScope vanaf het begin betrok-

tevreden over de samenwerking, we zijn gegroeid van een

De technieken om legionellabesmetting tegen te gaan, zijn

ken. De ontwerptekening wordt door het waterleidingbedrijf aan

klant-leverancierrelatie tot een partnerschap. We werken samen

absoluut van deze tijd! We krijgen een rondleiding van Ton Böhm

HydroScope voorgelegd waarna zij haar bevindingen meldt. Vanaf

in de strijd tegen legionellabesmetting en je kunt wel zeggen dat

waarbij hij trots laat zien hoe hij kan garanderen dat de douche-

de start van de bouw moeten er namelijk zo min mogelijk kansen

die samenwerking haar vruchten inmiddels afwerpt.”

gelegenheden legionellavrij blijven. Bij de vraag naar wat er zo

zijn op legionellabesmetting. Daarnaast is het belangrijk om het

uniek is aan de samenwerking met HydroScope hoeft Ton niet lang

beheer zo makkelijk mogelijk te maken. Ton Böhm vertelt:

na te denken: “Vooral de makkelijke manier van samenwerken en

“Nu moet de gemeente Breda nog heel veel handmatig beheren.

HydroVisie - 5 3


10 jaar samenwerking Ervaringen klanten

Fietstocht 10-jarig bestaan 27 mei 2011

Omnia Wonen, Harderwijk

Proficiat! HydroScope 10 jaar!

Wij als organisatie Omnia Wonen hebben gedurende de samen-

De medewerkers en directie van Aquador willen HydroScope van

werking met HydroScope, hen leren kennen als een gedegen

harte feliciteren met haar 10-jarig jubileum.

organisatie op het gebied van legionellapreventie. Ongeveer 10 jaar geleden zijn de eerste contacten geweest en zijn de eerste

De samenwerking met HydroScope is vanaf het begin van de

stappen gezet in een samenwerking die als zeer prettig mag

oprichting in 2001 zeer hecht. Door de gezamenlijke expertise te

worden ervaren. Onze organisatie is op dit moment bezig om

combineren bij het oplossen van de vraagstukken op het gebied

in samenhang met een aantal bedrijven en adviesbureaus een

van legionellapreventie bij de klant, is er een goede vertrouwens-

partnershipconstructie op te zetten, waarbij niet alleen wordt

band tussen opdrachtgever en genoemde bedrijven ontstaan.

Fietstocht 27 mei

Fietstocht 27 mei

gekeken naar het oplossen van de dagelijkse problemen/klachten

HydroScope heeft in samenwerking met Aquador nieuwe

Op 27 mei was het zover; de fietstocht georganiseerd door

De ontvangst was goed geregeld en er was meteen al een

vanuit het veld, maar waarbij ook ingespeeld wordt op nieuwe

desinfectietechnieken ontwikkeld en geïntroduceerd met als

HydroScope. Nadat het weken droog was, kwam de regen die

gezellige sfeer. Na de indeling van de groepen zijn we aan

ontwikkelingen daar de markt c.q. klant hier vaker naar vraagt.

uitgangspositie dat deze milieuvriendelijk en doelmatig moeten

ochtend met bakken uit de hemel vallen. Dat beloofde niet veel

de fietstocht begonnen waarbij we begeleid werden door een

goeds. Gelukkig klaarde het rond de middag op en brak het

perfecte handleiding en medewerkers van HydroScope.

Daarnaast speelt uiteraard de wijziging/aanscherping van de

directie van HydroScope leren kennen als gemotiveerd, gedegen

zonnetje zelfs lekker door.

De fietstocht was heel afwisselend en ging door zowel natuur

wet- en regelgeving hierin ook een grote rol. Vanuit deze gedachte

en goed ingevoerd in de wet- en regelgeving van legionella-

zijn. Door deze samenwerking hebben wij de medewerkers en

als midden door de stad. De tussenstop op het kantoor van

hebben wij in HydroScope een goede partner gevonden die hier

preventie c.q.-problematiek. Wij wensen de medewerkers en

Bij café De Peer bij het Liesbos in Breda werden de klanten

HydroScope was perfect geregeld met hapjes en drankjes

duidelijk op inspeelt. Wij zien daarom de samenwerking voor de

directie van HydroScope een goede en voorspoedige maar vooral

ontvangen met koffie en gebak. Na een motiverend praatje

(en hebbedingetjes). Ook de beurs met deskundige uitleg

komende jaren met vertrouwen tegemoet.

een legionellaveilige toekomst!

van Lars Kuiperi, directeur van HydroScope, werden de groeps-

was interessant. De afsluitende barbecue was een aangename

indeling bekendgemaakt en de routebeschrijvingen uitgedeeld.

afsluiter van deze middag.

Get van Wee

Juni 2011

Technisch medewerker Omnia Wonen Harderwijk

Aquador-Hoogblokland

De route naar het hoofdkantoor van Brabant Water, waar ook HydroScope is gevestigd, ging eerst door het polderlandschap

Onze samenwerking  met HydroScope is een aantal jaren

en daarna door het Mastbos richting ’t Ginneken. Een mooie

geleden ontstaan toen wij bij de Scouting werden

Samenwerking vanuit diverse organisaties

10-jarig bestaan HydroScope

route langs veel groen en statige huizen. Via een omweg achter

geconfronteerd met legionella. Via een bestaande relatie

De firma HydroScope ken ik al vanaf het begin, zo’n 10 jaar

Bij het onderhoud en beheer van onze drie locaties neemt het

de Bavelse berg langs, kwamen we aan bij het bedrijventerrein

van HydroScope hebben wij de bedrijfsgegevens ontvangen,

geleden. Toen HydroScope mij uitnodigde voor de fietstocht ter

stuk waterkwaliteit en -veiligheid een belangrijke plaats in.

Minervum. Door de harde wind moest er hard getrapt worden,

waarna we HydroScope hebben benaderd.

gelegenheid van dit jubileum, heb ik me direct ingeschreven.

Hiervoor werken wij al sinds 2003 samen met HydroScope.

waardoor we allemaal dorstig aankwamen. Gelukkig stonden

Voor mij uitzonderlijk, want ik neem per definitie niet deel aan dit

In overleg met de adviseurs van HydroScope proberen wij

hapjes en drankjes klaar en kon er gerust worden. Ook was er

Namens Scouting Oirschot

soort activiteiten, immers ik maak graag een objectieve keuze bij

continu om de veiligheid van onze drink- en zwemwater-

een minibeurs waar informatie over HydroScope en haar

Jos van Heesch

diverse inkooptrajecten. Maar samen met HydroScope heb ik er

installaties zo goed mogelijk te waarborgen. Tijdens periodieke

inmiddels bij diverse instellingen voor gezorgd dat het gehele

audits worden eventuele kritische en verbeterpunten aangegeven,

producten gepresenteerd werd.

legionellabeheer werd ge(re)organiseerd en uitgevoerd. Telkens

waarbij wij nog eens extra worden gewezen op alle wettelijke

Nadat de batterij weer opgeladen was, werd er begonnen aan

met uitstekend resultaat en voor een redelijke prijs, dus ook voor

bepalingen.

de terugreis. Dit keer midden door de stad en dat rijdt dan weer

mij deze keer reden voor een feestje!

heel anders. Moe maar voldaan kwamen we allemaal bij café

De beheerdocumenten legionellapreventie zijn natuurlijk

De Peer aan. Bij de routebeschrijving stonden vragen die nog

De bedrijfspresentatie met een interessante nieuwe machine

de belangrijkste leidraad, maar het blijft voor ons steeds weer

beantwoord moesten worden. Uiteraard deed elke groep goed

op het gebied van legionelladetectie, de fietstocht langs allerlei

een uitdaging om alles zo optimaal mogelijk te beheren.

haar best om de eerste en enige prijs in de wacht te slepen. De

mooie plekjes rondom het mooie Breda (helaas werd de heilige

winnaars gingen er met een toepasselijke prijs, namelijk een

grond van NAC Breda vergeten) en de daarop volgende barbecue

Martijn Wilbers Hoofd Technische Dienst

fietskaart, vandoor. Onder het genot van een heerlijke barbecue

waren goed georganiseerd, lekker en erg gezellig. Typisch

Best Western Hotels Nobis Asten, Golden Tulip Hotel West End

en een drankje werd er nog lang nagepraat. Al met al dus een

HydroScope vond ik: kwaliteit, no-nonsense, persoonlijk en een

Helmond en Boetiek Hotel Plein Vijf Deurne

geslaagde middag.

goede sfeer in de ploeg! Bedankt!

Wilma Schrauwen, Adviseur HydroScope

Marius Schuurman, Facilitair Manager Surplus Comfort

6 - HydroVisie

HydroVisie - 7


Medewerkers van het eerste uur Met de huidige 24 adviseurs en 3 technisch logistiek medewerkers die HydroScope nu heeft, zijn er binnen HydroScope 2 adviseurs die vanaf het eerste uur, en zelfs nog ervoor, bij HydroScope betrokken zijn.

Henk Peelen

Henk Peelen

zaamheden bij de afdeling inspectie van Brabant Water. Voor deze

Sinds 2001 ben ik werkzaam voor HydroScope. Een nieuw bedrijf

afdeling was deze materie ook nogal nieuw en we moesten nog

dat zijn oorsprong kent uit twee waterleidingbedrijven (Oost en

alles ontdekken.

Benni Schrurs

Noord-West Brabant). Ik zelf kom uit Gelderland en had geen binding met beide waterleidingbedrijven en de werkwijzen die

Daar is me gevraagd of ik belangstelling had om met een aantal

gehanteerd werden. Het heeft ruim een jaar geduurd om de

personen een team te maken wat zich bezighield met legionella-

medewerkers van HydroScope op één en dezelfde manier te laten

preventie. Ik vond het een grote uitdaging om me daarmee bezig

denken en naar buiten te laten treden.

te gaan houden en ben daar ook ingestapt.

Tijdens de periode “Tijdelijke regeling legionellapreventie” was er

Voor de fusie van de WOB en West Brabant naar Brabant Water was

een groot tekort aan opgeleid personeel en een overschot aan

er al behoefte om de legionelladiensten van deze twee bedrijven

werk. Ik heb destijds veel op kantoor gewerkt om werkzaamheden

te bundelen. Hier ben ik ook vanuit de WOB betrokken bij geweest.

van collega’s te begeleiden en de aanvraag van werk in goede banen te leiden. Al snel bleek dat dit weinig afwisseling bood en ik

Al snel daarna volgde de aankondiging van de geboorte van de

ben dan ook blij dat er momenteel een goede balans is tussen

eerste dochter van Brabant Water: HydroScope. Ik heb toen

verschillende werkzaamheden.

meteen de stap gezet om volledig voor HydroScope te gaan. Het mooie was dat de dochter (HydroScope) er eerder was dan de

In de beginperiode moest het HydroScope-gevoel enorm groeien.

moeder (Brabant Water).

Het bedrijf had geen eigen identiteit. Nu we 10 jaar verder zijn zie ik dat we veel energie gestoken hebben in het neerzetten van een

Bij HydroScope is veel gebeurd. Wetgeving die constant wijzigt,

dijk van een bedrijf. De laatste jaren heeft dit echt geleid tot een

rapportages moesten worden ontwikkeld, hoe moet een beheers-

goede en prettige werkomgeving, waarvan ik hoop dat onze

plan eruitzien. Ik weet nog dat ik op een avond met een collega

klanten dit ook ervaren tijdens het werk dat zij ons gunnen.  

de eerste beheersplannen voor HydroScope aan het maken was voor Philips Medical Systems. Toetreding van bedrijven als de

Benni Schrurs

E-watergroep Limburg en TAS Tilburg hebben een behoorlijke invloed

Veel klanten van HydroScope zullen me wel kennen maar ik zal me

op HydroScope gehad. Zo werd ons werkterrein ineens geheel

eens voorstellen.

Limburg en Brabant. Goede ontwikkelingen, maar het ging wel erg snel allemaal. Ineens van een man of tien naar wel 24 adviseurs.

Ik ben Benni Schrurs, senior Adviseur van HydroScope. Ik ben werkzaam in de regio zuid. Ik ben via nutsbedrijf regio Eindhoven

Met pieken en dalen is HydroScope deze periode doorgekomen

Het mooie aan HydroScope is dat er veel jonge mensen met veel

en via het Waterleidingbedrijf Oost Brabant ( WOB) bij HydroScope

en uitgegroeid tot een stabiel adviesbureau dat zich bezighoudt

enthousiasme werken. Volgens mij ben ik met mijn 51 jaar een

terechtgekomen.

met een veel breder pakket dan alleen legionellapreventie. En

van de oudsten in dienst van HydroScope.

inmiddels hebben we een landelijke dekking. Jezelf 8 uur per dag bezighouden met de kwaliteit van ons

8 - HydroVisie

Ik ben er trots op dat HydroScope zich op deze manier heeft

drinkwater. Wat is het toch een genot om overal zomaar uit een

Wat ik zelf erg belangrijk vind is dat het uitgangspunt altijd

kunnen ontwikkelen en presenteren en ik heb er vertrouwen in dat

kraan te kunnen drinken zonder erover na te denken of het water

kwaliteit is bij HydroScope. Gelukkig zijn er ook veel klanten die dit

we onze diensten uit kunnen breiden en onze klanten nog lang

hier wel drinkbaar is. In 1998 ben ik gestart met legionellawerk-

ook van ons willen.

kunnen ondersteunen met zaken rond waterkwaliteit en -veiligheid.

HydroVisie - 9


Wist u dat HydroScope… -

Belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Drinkwaterwet

-

 pgericht is op 1 oktober 2001? o 24 adviseurs en 3 technisch logistiek medewerkers in dienst heeft? haar medewerkers heeft opgedeeld in 5 regio’s? 800 klanten bedient? werkzaam is op 4.600 locaties (van Groningen tot Maastricht)? jaarlijks 17.000 watermonsters neemt? 520 locaties heeft die opgenomen zijn in WaterTotaalBeheer? na een eerste bezoek in 23% van de gevallen een normoverschrijding aantreft? in 8% van de gevallen nog steeds een normoverschrijding aantreft, zelfs als de klant het 4-stappenplan heeft opgevolgd? door 81% van haar klanten aanbevolen wordt? een 7.9 scoort als het gaat om klanttevredenheid? sinds 1 januari 2 zusjes heeft, Hydreco en HydroBusiness? 2x per jaar HydroVisie uitgeeft?

Per 1 juli 2011 is de nieuwe Drinkwaterwet van kracht geworden. Deze wet volgt de bestaande Waterleidingwet op. De regels voor legionellapreventie zijn opgenomen in het onderliggende Drinkwaterbesluit hoofdstuk 4 en de ministeriële regeling. Hieronder kunt u de belangrijkste wijzigingen teruglezen. Prioritaire instellingen

Meldingsplicht

Bij deze groep is het verplicht om een legionellarisicoanalyse

Voorheen moest een legionellanormoverschrijding bij

uit te voeren. Bed-and-breakfasts en truckstops zijn aan de groep

> 100 kve/l bij VROM Inspectie gemeld worden. Deze grens is

toegevoegd. Zorgwoningen vallen voortaan buiten de groep.

opgetrokken naar 1.000 kve/l. Tevens zijn er een aantal ongevaarlijke legionellasoorten waarvoor de meldingsplicht niet geldt.

BRL 6010 Een legionellarisicoanalyse moet voortaan uitgevoerd worden

De norm van 100 kve/l blijft wel gehandhaafd. Er dienen wel

door een BRL 6010 gecertificeerde onderneming. HydroScope

gewoon passende maatregelen genomen te worden om de

beschikt als één van de eerste bedrijven over de certificering.

normoverschrijding te verhelpen en preventief te voorkomen.

Minder monsters bij seizoensbedrijven

Alternatieve technieken

Indien een collectieve drinkwaterinstallatie minder dan zeven

Er zijn nadere regels gesteld aan het gebruik van alternatieve

maanden in bedrijf is, dienen nog maar één keer per jaar

technieken. Zo wordt er voor het gebruik van anodische oxidatie

legionellamonsters genomen te worden in plaats van twee

en koper-zilver-ionisatie verwezen naar de daarbij behorende

keer per jaar.

beoordelingsrichtlijnen. Fysisch en fotochemisch beheer zijn gelijkgesteld aan thermisch beheer. Alleen BRL 6010 gecertificeerde adviesbureaus mogen aanbevelen om tot alternatieve technieken over te gaan. HydroScope heeft een kostenvergelijking gemaakt voor het toepassen van alternatieve technieken. Vraag ernaar bij uw adviseur.

10 - HydroVisie

HydroVisie - 11


Nieuwsfeiten • HydroVisie op www.hydrovisie.nl Hier kunt u alle edities doorbladeren, downloaden als pdf en/of de voor u interessante artikelen nog eens nalezen. • Waterwerkbladen ter kritiek Er worden een aantal aanpassingen op de Waterwerkbladen verwacht. • Belangrijkste wijzigingen in legionellawetgeving Per 1 juli 2011 is de nieuwe Drinkwaterwet van kracht geworden. • 473 legionellosepatiënten in 2010 In de zomer van 2010 is een opmerkelijke stijging van het aantal legionellosepatiënten waargenomen. • Gemeenten voeren natte-koeltoren-registratie niet adequaat uit Natte koeltorens zijn regelmatig de oorzaak van legionellosebesmetting. • 49% voldoet niet aan de legionella-eisen In 2010 bleek slechts 51% te voldoen aan de eisen voor legionellapreventie. • Projectmanager geothermie gezocht Zusteronderneming Hydreco zoekt een projectmanager. Bezoek onze website voor de volledige artikelen: www.hydroscope.nl.

Colofon

HydroScope

HydroVisie verschijnt 2x per jaar

HydroScope is Nederlands grootste adviesbureau op het gebied van waterkwaliteit en -veiligheid binnen gebouwen. Ons adviespakket is uitgegroeid van legionellapreventie tot breed advies over drink-, proces- en bluswater. We geven persoonlijk, onafhankelijk en resultaatgericht advies dat zich vertaalt in hoge klanttevredenheid en loyaliteit.

Wilt u reageren? U kunt uw reactie sturen naar: HydroScope, Postbus 3238, 4800 DE Breda Of mail naar info@hydroscope.nl Redactie: Kevin Kanters, Sylvia Kradolfer, Bianca van Meerten, Henk Peelen Nummer: nummer 7, najaar 2011 Oplage: 2500 stuks Fotografie:Wim Roefs Fotografie/Arie Graus Ontwerp: Scheepens reclame adviseurs Drukwerk: Printadvise

HYDROSCOPE BV Minervum 7181, 4817 ZN Breda Postbus 3238, 4800 DE Breda Telefoon : +31 (0)76 572 77 87 Fax : +31 (0)76 572 77 77 Internet : www.hydroscope.nl e-mail : info@hydroscope.nl Volg ons op

8 - HydroVisie

en

HydroVisie Nummer 7 / Jaargang 4 / Najaar 2011  

HydroVisie is het klantenmagazine van HydroScope. Dit nummer staat volledig in het teken van het 10-jarige bestaan van HydroScope.

HydroVisie Nummer 7 / Jaargang 4 / Najaar 2011  

HydroVisie is het klantenmagazine van HydroScope. Dit nummer staat volledig in het teken van het 10-jarige bestaan van HydroScope.

Advertisement