__MAIN_TEXT__

Page 1

90

Az adásvételi szerződés és annak különös nemei, valamint altípusai

7. GÉPJÁRMŰ-ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS1 A jelen gépjármű-adásvételi szerződés (a „Szerződés”) alulírott napon és helyen jött létre az alábbi felek között: (1)

[Név] ………………………… születési hely és idő: ………………………… állandó lakcíme: ………………………… anyja születési családi és utóneve: ………………………… állampolgársága: ………………………… személyazonosságot igazoló okmány típusa: ………………………… személyazonosságot igazoló okmány sorszáma: ………………………… mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”); és

(2)

[Név] ………………………… születési hely és idő: ………………………… állandó lakcíme: ………………………… anyja születési családi és utóneve: ………………………… állampolgársága: ………………………… személyazonosságot igazoló okmány típusa: ………………………… személyazonosságot igazoló okmány sorszáma: ………………………… mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”)

Az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: „Felek”.2 1.

A Szerződés tárgya

1.1.

Az Eladó kizárólagos tulajdonát képezi az alábbi gépjármű (továbbiakban: „Gépjármű”):3 Gyártmánya, típusa: ………………………… Forgalmi rendszáma: ………………………… Színe: ………………………… Alvázszáma: ………………………… Gyártási éve: ………………………… Motorszáma: ………………………… Lökettérfogata (cm3) ………………………… Forgalmi engedély száma: ………………………… Kilométeróra állás: ………………………… Törzskönyv száma: …………………………

1  A szerződés kötelező alaki és tartalmi kellékeire lásd: 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről. Gyakorlati tapasztalat, hogy a gépkocsi tulajdonjogának átírása során a hatóság elvárja az erre rendszeresített formanyomtatvány használatát, ezért indokolt a formanyomtatvány szerinti adásvételi szerződést is kitölteni és aláírni az átírás céljából. 2  A felek fenti adatainak szerződésbe foglalása a 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § c) pontja alapján kötelező. 3  A gépjármű szerződésben feltüntetendő adataira lásd a 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § d) pontját.


Az adásvételi szerződés és annak különös nemei, valamint altípusai

91

1.2.

A jelen szerződés tárgyát képezik a Gépjármű alábbi tartozékai is:

(a) négy darab, nyári gumival (gyártmány: …………………………, típusszám: …………………………) felszerelt gyári alumínium kerék (felnin szereplő azonosító szám: …………………………);

(b) egy darab tetőcsomagtartó (gyártmány: …………………………, típusszám: …………………………).

2.

Adásvételi jognyilatkozatok

Az Eladó a jelen Szerződés alapján ezennel eladja, a Vevő pedig megvásárolja Gépjárművet, valamint az 1.2. pontban felsorolt tartozékait.

3.

A Vételár összege, teljesítésének módja

3.1.

A jelen szerződés visszterhes jellegű.4 A Felek a Gépjármű kölcsönösen elfogadott vételárát ………………………… Ft-ban, azaz ………………………… forintban (továbbiakban: „Vételár”) határozták meg. A Vételár kifizetésére az alábbi ütemezés szerint kerül sor:

3.1.1. A Vevő ………………………… Ft-ot, azaz ………………………… forintot a vevő a jelen Szerződés aláírását követően azonnal, banki átutalással átutalja az Eladó ………………………… banknál vezetett ………………………… számú bankszámlájára, valamint erről „banki átutalási igazolást” ad át Eladónak. 3.1.2. Vevő ………………………… Ft-ot, azaz ………………………… forintot a jelen Szerződés aláírásának napján, a törzskönyv az Eladó általi átadásával egyidejűleg készpénzben fizeti meg. 3.2.

A Vételár kifizetése azon a napon tekintendő teljesítettnek, amelyiken a Vevő azt az Eladó részére a 3.1. pontban rögzítettek szerint maradéktalanul megfizeti és a Vételárat az Eladó bankszámláján jóváírják.5

3.3.

A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Vételár jelen 3. pontban foglaltak szerinti – vételár jogcímén történő – teljesítését követően a Gépjármű adásvételével kapcsolatban egymással szemben további követelésük vagy igényük nincs és a jövőben sem lehet, kivéve a Vevőnek az Eladóval szemben a vonatkozó jogszabályok és a jelen Szerződés alapján fennálló jog- és kellékszavatossági igényét.

4 

A 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § a) pontja alapján a szerződésnek tartalmaznia kell, hogy ingyenes vagy visszterhes jellegű. A Ptk. 6:42. § (1) bekezdése értelmében pénztartozást pénz tulajdonjogának a jogosult részére való átruházása vagy a jogosult fizetési számlájára való befizetés vagy átutalás útján lehet teljesíteni. A (2) bekezdés szerint a pénztartozás készpénzfizetés esetén a pénz átvételének időpontjában, egyéb esetben abban az időpontban válik teljesítetté, amikor a pénzt a jogosult fizetési számláján a jogosult számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. 5 


92

Az adásvételi szerződés és annak különös nemei, valamint altípusai

4.

A tulajdonjog átruházása

4.1.

Az Eladó a Gépjármű és a jelen Szerződés 1.2. pontjában felsorolt tartozékainak tulajdonjogát akként ruházza át, hogy az alábbi helyszínen és időpontban a Vevőre ruházza ezek birtokát:6 (a) helyszín: ………………………… (b) időpont: …………………………

4.2.

Az Eladó a Gépjármű birtokának átruházásával egyidejűleg köteles a Vevőnek átadni: (a) a Gépjármű valamennyi kulcsát; (b) a Gépjárműhöz kapcsolódó valamennyi okiratot, különösen (de nem kizárólag) a Gépjármű forgalmi engedélyét, törzskönyvét, szervizfüzetét, használati útmutatóját és a beépített riasztó leírását.

4.3.

A birtokátruházásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelynek mintája a jelen Szerződés mellékletét képezi.7 A birtokátruházási jegyzőkönyv a jelen Szerződés részét képezi.8

4.4.

A Gépjármű és a jelen Szerződés 1.2. pontjában felsorolt tartozékainak tulajdonjoga ezek birtokának a Vevőre történő átruházásával egyidejűleg száll át a Vevőre. Ennek megfelelően a tulajdonjog-változás hatálybalépésének napja: ………………………….9

5.

A tulajdonjog átruházásának hatósági bejelentése

5.1.

Mindkét Fél teljesíti a bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog-változás időpontjától számított alábbi határidőn belül: (a) az Eladó 8 napon belül;10 (b) a Vevő 15 napon belül.11

5.2.

A Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében, ha a jármű tulajdonjogának jogszerű megszerzője a bejelentési kötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon túl, késedelmesen teljesíti, a közlekedési igazgatási hatóság a tulajdonjogot bejegyzi a nyilvántartásba, a forgalmi engedély, valamint a törzskönyv kiadására intézkedik, egyben a szabályszegés tényéről értesíti a szabálysértési hatóságot.12

6  A Ptk. 5:38. § (1) bekezdése értelmében ingó dolog tulajdonjogának átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím és erre tekintettel a dolog birtokának átruházása szükséges. 7  A Ptk. 5:3. §-a értelmében az gépjármű birtokának a vevő általi megszerzése „birtokátruházás” (nem pedig „birtokbaadás”) útján történik, ez indokolja a régi Ptk. alapján kialakult korábbi szóhasználattól való eltérést. 8  A 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § d) pontja alapján a szerződésnek tartalmaznia kell a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszámát, valamint az okmányok átadásának–átvételének tényét és időpontját. 9  A 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § f) pontja alapján a szerződésnek tartalmaznia kell „a tulajdonjog változás hatálybalépésének napját”. 10  A 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. 11  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés b) pontja. 12  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 102. § (1) bekezdése. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló


Az adásvételi szerződés és annak különös nemei, valamint altípusai

5.3.

93

A Felek nyilatkoznak arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a jelentés elmaradásának, illetve a bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének a jogkövetkezményét. A jogszabályi előírásoknak nem megfelelő magánokirat alkalmatlan a közlekedési igazgatási eljárásban a nyilvántartásba történő változás bejegyzésére.13

6. Jogszavatosság14 6.1.

Az Eladó kifejezetten szavatolja a Gépjármű és a jelen Szerződés 1.2. pontjában felsorolt tartozékainak kizárólagos, per-, teher- és igénymentes tulajdonjogát. Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a Gépjárműre harmadik személyt vételi, visszavásárlási vagy elővásárlási jog nem illet meg.

7. Kellékszavatosság15 7.1.

A Vevő a vétel előtt a Gépjárművet szakszervizben részletesen megvizsgáltatta.16

7.2.

Az Eladó a vétel előtt kifejezetten is tájékoztatja a Vevőt a Gépjármű alábbi hiányosságairól:17

(a) a Gépjármű első fékbetétei cserére szorulnak,

(b) a Gépjármű fedélzeti számítógép vezérlő gombja kontakthibás, ezért cserére szorul.

7.3.

A Vevő az Eladónak a jelen Szerződés 7.2. pontjában foglalt tájékoztatását tudomásul veszi. Az Eladó és a Vevő megegyeznek, hogy a Gépjármű vételára a jelen Szerződés 7.2. pontjában jelzett hibák figyelembevételével került megállapításra.

7.4.

[ALTERNATÍV SZÖVEGVÁLTOZATOK]

1. ALTERNATÍVA Az Eladó a jogszabályok által megengedett legteljesebb körben kizárja a felelősségét a jelen Szerződés 7.2. pontjában foglalt hibákon túli hibákért.18

2012. évi II. törvény 225. § (1) bekezdése értelmében „Aki a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési igazgatási szabályokat megsérti, szabálysértést követ el.”. 13  A 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § g) és h) pontjai alapján a szerződésnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül, továbbá ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit. 14  A jogszavatosság részletszabályaira lásd a Ptk. 6:175–176. §-ait. 15  A kellékszavatosság részletszabályaira lásd a Ptk. 6:159–167. §-ait. 16  E kikötés jelentősége, hogy a Ptk. 6:157. § (1) bekezdése értelmében nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 17  E kikötés jelentősége, hogy a Ptk. 6:157. § (1) bekezdése értelmében nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 18  A szerződésszegésért való felelősség kizárásának és korlátozásának jogszabályi korlátait a Ptk. 6:152. §-a tartalmazza, amely szerint a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis. A Ptk. 6:100. és 6:101. §-ai értelmében fogyasztó és vállalkozás közti szerződésben semmis az a ki-


94

Az adásvételi szerződés és annak különös nemei, valamint altípusai

2. ALTERNATÍVA Az Eladót a Szerződés 7.2. pontjában foglalt hibákon túli, szakszervizben történő átvizsgálás során fel nem ismerhető, rejtett hibákért a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági felelősség terheli. A szavatosság nem terjed ki a Gépjármű korára és a megtett kilométerek számára tekintettel szükséges javításokra.

7.5.

A jelen Szerződésből eredő igények – ideértve különösen (de nem kizárólag) a jog- és kellékszavatossági igényeket is – egy év alatt évülnek el.19

7.6.

Az Eladó a Gépjárműért jótállást nem vállal.

8.

Elállás20

8.1.

A Polgári Törvénykönyvben biztosított elállási jogon túl a Felek az alábbi esetekben is jogosultak a jelen Szerződéstől elállni:

(a) A Vevő jogosult a jelen Szerződéstől elállni, ha: (i) az eredetiségvizsgálat eredményeként a Gépjármű tulajdonjogát nem lehet a Vevő javára átírni, vagy (ii) az Eladó a Gépjárművet vagy annak a jelen Szerződés 1.2. pontjában meghatározott tartozékainak birtokát és tulajdonjogát a jelen Szerződés 4. pontja szerint nem ruházza át a Vevőre.

(b) Az Eladó jogosult a jelen Szerződéstől elállni, ha a jelen Szerződés 3.1.1. pontjában foglalt összeg a jelen Szerződés aláírását követő 2 munkanapon belül nem kerül jóváírásra az Eladó bankszámláján, akkor az Eladó jogosult a jelen Szerződéstől elállni.

9.

Vegyes rendelkezések

9.1.

A jelen Szerződés aláírásának napján lép hatályba.

9.2.

A Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. § (2) bekezdés alapján kizárják mind az Eladó, mind a Vevő feltűnő értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát.21

A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Szerződés teljes körűen, hiánytalanul és egybehangzóan, valamint helyesen tartalmazza előzetes tárgyalásaik és egyeztetéseik során kölcsönösen kialakított szerződéses akaratukat, amely a jelen Szerződésben foglalt nyilatkozataikkal mindenben megegyezik. kötés, amely e törvénynek a fogyasztó jogait megállapító rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára eltér, valamint a fogyasztónak a jogszabályban megállapított jogáról lemondó jognyilatkozata. A Ptk. 6:157. § (2) bekezdése alapján fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés is, amely a Ptk. XXIV. Fejezetének (Hibás teljesítés) a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. 19  A Ptk. 6:22. § (3) bekezdése lehetőséget teremt az elévülési idő szerződésben történő szabályozására. A (4) bekezdés értelmében a felek szerződési szabadságának korlátja, hogy az elévülést kizáró megállapodás semmis. 20  Lehetséges (nem kötelező) kikötés. A felek alapvetően szabadon döntenek arról, hogy milyen esetekben teszik lehetővé az elállást. A szerződés kifejezett rendelkezése hiányában a Ptk. szerződésszegésre vonatkozó szabályai rendezik azt a kérdést, hogy milyen esetekben jogosult az eladó vagy a vevő elállni a szerződéstől. 21  Lehetséges, de nem szükségszerű feltétel.


Az adásvételi szerződés és annak különös nemei, valamint altípusai

95

Kelt: …………………………, …………………………

………………………… ………………………… Eladó Vevő Előttünk, mint tanúk előtt:22 Tanú aláírása: …………………………………… Tanú neve: …………………………………… Anyja neve: …………………………………… Lakcíme: …………………………………… Tanú aláírása: …………………………………… Tanú neve: …………………………………… Anyja neve: …………………………………… Lakcíme: ……………………………………

22  A 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését – a változástól számított nyolc napon belül – a tulajdonátruházó a tulajdonjog változásáról készült, a rendelet 3. §-ában meghatározott tartalmú teljes bizonyító erejű magánokirat vagy annak másolata, postai vagy elektronikus úton történő megküldésével, illetve benyújtásával teljesíti. A rendelet 1. § a) pontja szerint teljes bizonyító erejű magánokirat: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően kiállított okirat. A Pp. 196. § (1) bekezdése b) pontja alapján teljes bizonyító erejű a magánokirat többek között akkor, ha két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni.


96

Az adásvételi szerződés és annak különös nemei, valamint altípusai

GÉPJÁRMŰ BIRTOKÁTRUHÁZÁSI JEGYZŐKÖNYVE Kelt:

…………………………1

Helyszín: ………………………… Jelen vannak: (1)

(2)

[Név] ………………………… születési hely és idő: ………………………… állandó lakcíme: ………………………… anyja születési családi és utóneve: ………………………… állampolgársága: ………………………… személyazonosságot igazoló okirat száma: ………………………… mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”); és [Név] ………………………… születési hely és idő: ………………………… állandó lakcíme: ………………………… anyja születési családi és utóneve: ………………………… állampolgársága: ………………………… személyazonosságot igazoló okirat száma: ………………………… mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”)

Az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: „Felek”. (3)

További jelenlévők: Név: ………………………… Lakcím: ..…………………… Név: ………………………… Lakcím: ..…………………… (…)

1. Előzmények 1.1.

Az Eladó és a Vevő az alábbi gépjármű (a továbbiakban: „Gépjármű”) tekintetében ………………………… napján adásvételi szerződést („Adásvételi Szerződés”) kötöttek egymással: Gyártmánya, típusa: ………………………… Forgalmi rendszáma: ………………………… Színe: ………………………… Alvázszáma: ………………………… Gyártási éve: …………………………

1  A 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § e) pontja alapján a szerződésnek tartalmaznia kell a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontját.


Az adásvételi szerződés és annak különös nemei, valamint altípusai

97

Motorszáma: ………………………… Lökettérfogata (cm3) ………………………… Forgalmi engedély száma: ………………………… Kilométeróra állás: ………………………… Törzskönyv száma: ………………………… 1.2.

Az Adásvételi Szerződés ………………………… pontja alapján az Eladó köteles a Gépjármű, valamint az Adásvételi Szerződés 1.2. pontjában felsorolt tartozékai tulajdonjogát és birtokát a Vevőre átruházni.

2.

Birtok- és tulajdonátruházás

2.1.

A jelenlévők egyetértésben rögzítik, hogy az alábbiak birtokát és tulajdonjogát az Eladó ezennel az Adásvételi Szerződésnek megfelelő állapotban a Vevőre ruházza: (a) a Gépjármű, (b) a Gépjárműnek az Adásvételi Szerződés 1.2. pontjában felsorolt tartozékai, (c) a Gépjármű alábbi okmányai: (i) forgalmi engedély, (ii) törzskönyv, (iii) szervizfüzet, (iv) használati útmutató, (v) beépített riasztó leírása.

2.2.

A Gépjármű kilométerórájának állása a birtokátruházáskor: ………………….2

2.3.

A Vevő a jelen jegyzőkönyv aláírásával igazolja a Gépjármű, valamint az Adásvételi Szerződés 1.2. pontjában felsorolt tartozékai birtokba vételét.

3.

Egyéb lényeges körülmények

3.1.

A Felek az alábbiakban rögzítik a birtokátruházás szempontjából lényegesnek tartott egyéb tényeket, körülményeket: ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

A Felek a jelen birtokátruházási jegyzőkönyvben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. ………………………… ………………………… Eladó Vevő 2  A 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § e) pontja alapján a szerződésnek tartalmaznia kell a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett értéket (km-óra állás).


98

Az adásvételi szerződés és annak különös nemei, valamint altípusai

Előttünk, mint tanúk előtt: Tanú aláírása: …………………………………… Tanú neve: …………………………………… Anyja neve: …………………………………… Lakcíme: …………………………………… Tanú aláírása: …………………………………… Tanú neve: …………………………………… Anyja neve: …………………………………… Lakcíme: ……………………………………3

3  A 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését – a változástól számított nyolc napon belül – a tulajdonátruházó a tulajdonjog változásáról készült, a rendelet 3. §-ában meghatározott tartalmú teljes bizonyító erejű magánokirat vagy annak másolata, postai vagy elektronikus úton történő megküldésével, illetve benyújtásával teljesíti. A rendelet 1. § a) pontja szerint teljes bizonyító erejű magánokirat: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően kiállított okirat. A Pp. 196. § (1) bekezdése b) pontja alapján teljes bizonyító erejű a magánokirat többek között akkor, ha két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni.


Az adásvételi szerződés és annak különös nemei, valamint altípusai

99

8. fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele1 A jelen fajlagos szolgáltatás határidős adásvételére vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Szerződés) alulírott napon és helyen jött létre az alábbi felek között: (1)

[Cégnév] ………………………….. cégszám: ………………………….. székhely: .………………………….. adószám: ………………………….. bankszámlaszám: ………………... képviselő: ………………………….. mint eladó (a továbbiakban: Eladó); és

(2)

[Cégnév] ………………………….. cégszám: ………………………….. székhely: .………………………….. adószám: ………………………….. bankszámlaszám: ...……………… képviselő: ………………………….. mint vevő (a továbbiakban: Vevő).

Az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: Felek. 1. A Szerződés tárgya 1.1.

A Szerződés tárgya ………………………….. db, ………………………….. típusú, …………………………..színű, …………………………..szélességű, ………………………….. mélységű, ………………………….. magasságú könyvespolc (a továbbiakban: Könyvespolc).

1.2.

A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladónak a terméklistáján szereplő, e típust jellemző tulajdonságokkal rendelkező Könyvespolccal kell teljesítenie.2

1.3.

A Felek rögzítik, hogy a szolgáltatás mennyiségi eltérésének mértéke: 10%.3

1  Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele jön létre, ha az eladó fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog jövőbeni szolgáltatására vállal kötelezettséget, és a felek rögzítik annak a mennyiségi eltérésének a mértékét, amennyivel az eladó a szerződésben kikötött mennyiségnél többet vagy kevesebbet szolgáltathat, a vevő a ténylegesen szolgáltatott mennyiségnek megfelelő vételárat köteles megfizetni [Ptk. 6:231. § (1) bekezdés]. 2  A szerződésnek ez a rendelkezése a Ptk. 6:123. § (5) bekezdésén alapul. 3  A szerződés speciális jellege abból fakad, hogy a szerződéskötés és a teljesítés időben elválik egymástól, ezáltal a jogviszony lebonyolítása szükségszerűen hordoz magában bizonytalansági elemeket. Ezzel magyarázható, hogy a szerződés jellegadó tulajdonságai közé tartozik annak a mennyiségi tűrési határnak a megállapítása, amennyivel az eladó a szerződésben kikötött mennyiségnél többet vagy kevesebbet szolgáltathat. E tűrési határ keretei között a teljesítés szerződésszerűnek minősül. Szerződésszegés tehát akkor következik be, ha az eladó a mennyiségi eltérés által lehetővé tett legkisebb mennyiségnél kisebb mennyiséget szolgáltat. Ilyenkor a szerződésszegés következményeit nem a legkisebb mennyiséghez mérten, hanem a szerződésben kikötött mennyiség figyelembevételével kell alkalmazni [Ptk. 6:231. § (2) bekezdés]. Mindezek okán a szolgáltatás mennyiségének és a mennyiségi eltérésnek meghatározása különösen fontos rendelkezése az ilyen szerződéseknek.


100

Az adásvételi szerződés és annak különös nemei, valamint altípusai

[ALTERNATÍV SZÖVEGVÁLTOZATOK]

1. ALTERNATÍVA A Felek rögzítik, hogy az Eladó a szolgáltatás tárgyát legalább az előző pontban kikötött mennyiség 90%-ában, és legfeljebb a mennyiség 110%ában köteles teljesíteni.

2. ALTERNATÍVA A Felek rögzítik, hogy az Eladó legalább ………………………….. db és legfeljebb ………………………….. db könyvespolc szolgáltatására köteles.

2.

A Felek jognyilatkozatai

Az Eladó a jelen Szerződés alapján ezennel eladja, a Vevő pedig megvásárolja az 1. pontban részletesen meghatározott Könyvespolcot.

3.

A Vételár összege

3.1.

A Felek a Könyvespolc kölcsönösen elfogadott vételárát …………………….., azaz ………………………….. forint/darab értékben (a továbbiakban: Vételár) határozták meg.

3.2.

A Felek rögzítik, hogy a Vevő a ténylegesen szolgáltatott mennyiségnek megfelelő vételárat köteles fizetni.4

[ALTERNATÍV SZÖVEGVÁLTOZAT]

A Felek a Könyvespolc kölcsönösen elfogadott vételárát …………………….., azaz ………………………….. forintban (a továbbiakban: Vételár) határozták meg. A Vételár az Eladó által ténylegesen szolgáltatott mennyiségtől függetlenül jár.5

4.

A Szerződés tartalma

4.1.

Az Eladó köteles a Könyvespolcot a szerződés hatálybalépésétől számított 60 napon belül a Vevőnek átadni.

4.2.

A Vevő köteles a Könyvespolcot átvenni és a vételárat megfizetni.

5.

A teljesítés módja

5.1.

Az Eladó a 4.1. pontban meghatározott határidőn belül köteles teljesíteni.

4  A szolgáltatás mennyiségének bizonytalanságára tekintettel a vevő ellenszolgáltatásának mértéke sem határozható meg pontosan a szerződéskötéskor. A Ptk. ezért úgy rendelkezik, hogy a vevő a ténylegesen szolgáltatott mennyiségnek megfelelő vételárat köteles megfizetni [Ptk. 6:231. § (1) bekezdés]. 5  Nem kizárt, hogy a felek – eltérve a törvényi szabályozástól – a megengedett mennyiségi eltérés határain belül a ténylegesen szolgáltatott mennyiségtől függetlenül – a szerződésben meghatározott mennyiség alapján – a szerződésben kikötött ellenérték megfizetésében állapodjanak meg.


Az adásvételi szerződés és annak különös nemei, valamint altípusai

101

5.2.

Az Eladó a teljesítés pontos időpontjáról – [év, hó, nap és óra] – legalább három munkanappal korábban köteles értesíteni a Vevőt. Az értesítés módja: …………………………………..

5.3.

A Könyvespolc átadásának helye a Vevő telephelye6, amelynek pontos címe: …………………………..

5.4.

Az Eladó köteles a Könyvespolcot – a jogszabályok rendelkezéseinek és a szakmai szokásoknak megfelelően – az azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni, és a rendeltetésszerű használathoz a tájékoztatást (használati utasítást stb.) megadni.

5.5.

A Vevő a megadott időpontban köteles a Könyvespolcot átvenni.

5.6.

A Vevő az átvételkor késedelem nélkül köteles a Könyvespolc minőségét és mennyiségét ellenőrizni.

5.7.

Ha a Vevő megállapítja, hogy az átadott Könyvespolc mennyisége nem felel meg az 1.3. pontban meghatározott legkisebb mennyiségnek, erről köteles jegyzőkönyvet felvenni. A mennyiségi hiányról szóló jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a) a felvétel helyét és idejét, valamint annak okát, b) a jelenlevő személyek nevét, annak feltüntetésével, hogy milyen minőségben működtek közre; c) azt az időpontot, amikor a Könyvespolc a Vevő telephelyére érkezett, valamint a termék tárolási és őrzési módját; d) a csomagolás állapotának leírását és telítettségi fokát; e) a hiány mértékét a feltehető ok feltüntetésével (törés, lopás stb.), a hiány megállapításának módját (mérlegelés, térfogat és fajsúly szerint történő mérés stb.) és f) a hiány miatt érvényesíteni kívánt igényt; g) azt a tényt, ha a jelenlevők közül bárki a jegyzőkönyv egyes megállapításával nem ért egyet.

5.8.

Ha a Vevő megállapítja, hogy az átadott Könyvespolc minősége nem felel meg az 1.2. pontban meghatározott minőségnek, erről köteles jegyzőkönyvet felvenni. A minőségi hibára vonatkozó jegyzőkönyvnek mindazokat az adatokat tartalmaznia kell, amelyeket a mennyiségi hiányról szóló jegyzőkönyvbe fel kell venni, azzal az eltéréssel, hogy a hiány mértékére vonatkozó adatok helyett a jegyzőkönyvbe kell foglalni a termék minőségi hibáinak pontos leírását, a feltehetően előidéző okokat, a felmerült kár mértékét és az átvevő nyilatkozatát arra, hogy az Eladóval szemben milyen igényeket kíván érvényesíteni.

6  Ha a szolgáltatás tárgyát különböző helyekre kell küldeni, de az egész mennyiséget az eladó nem tudja szolgáltatni, a Ptk. 6:40. §-ában foglaltak az irányadók, amennyiben a felek e rendelkezésektől nem térnek el.


102

Az adásvételi szerződés és annak különös nemei, valamint altípusai

6.

A Vételár teljesítésének módja

6.1.

A Vételár kifizetésére az alábbi ütemezés szerint kerül sor:

6.1.1. A Vevő a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, foglaló címén …………….., azaz ……………………..forintot az Eladó által megjelölt, a ………………….. bank által vezetett, ………………………. nevén nyilvántartott ………………….. számú bankszámlára történő banki átutalással megfizeti az Eladó részére (a továbbiakban: Foglaló). A Foglaló hiánytalan megfizetését az Eladó a jelen Szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza. A Foglaló a Vételárba beleszámít.7 6.1.2. A Vevő a Vételár fennmaradó részét, azaz a Vételárnak a Foglaló összegével csökkentett összegét, vagyis összesen ………………………….., azaz ………………………….. forintot (a továbbiakban: Vételárhátralék) a Könyvespolc átadásával egyidejűleg köteles az Eladó részére készpénzben átadni. A Vételárhátralék megfizetéséről az Eladó köteles – a Vételárhátralék hiánytalan kifizetésével egyidejűleg – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot (a továbbiakban: Vételár-fizetési Igazolás) kiállítani, melyben elismeri és nyugtázza a Vételár maradéktalan megfizetését. [ALTERNATÍV SZÖVEGVÁLTOZAT]

A Vevő a Vételár fennmaradó részét, azaz a Vételárnak a Foglaló összegével csökkentett összegét, vagyis összesen ………………………….., azaz ………………………….. forintot (a továbbiakban: Vételárhátralék) a Könyvespolc átadásával egyidejűleg köteles az Eladó részére az Eladó által megjelölt, a ………………………….. bank által vezetett, ………………………….. nevén nyilvántartott ………………………….. számú bankszámlaszámra történő banki átutalással megfizetni. A Felek a Vételárhátralék megfizetésének igazolására elfogadják a Vevő számlavezető bankjának azon eredeti banki igazolását, amely igazolja: a számlavezető bank a Vevő bankszámláját a Vételárhátralék összegével – az Eladó fent megjelölt bankszámlájára történő átutalás céljából – visszavonhatatlanul megterhelte (a továbbiakban: Vételár-fizetési Igazolás).

6.1.3. A Felek kölcsönösen megállapodhatnak abban, hogy a Vételár 6.1. pont szerinti megfizetésére a megjelölt időponttól eltérő – korábbi – időpontban kerüljön sor. 6.2.

A Felek kijelentik, hogy a foglaló jogintézményét ismerik és annak lehetséges – a Ptk.-ban rögzített – jogkövetkezményeivel tisztában vannak.8

7  A felek szabadon döntenek arról, hogy a vevő köteles-e foglalót fizetni. A Ptk. 6:185. § (1) bekezdése szerint a foglaló – szemben a régi Ptk. szabályozásával – csak pénzösszeg lehet, és nem szükséges, hogy a szerződés megkötésekor megfizessék. Közös azonban a régi és az új szabályozásban, hogy a foglaló rendeltetése a kötelezettségvállalás megerősítése és az átadott pénzösszeget csak akkor lehet foglalónak tekintetni, ha e rendeltetése a szerződésből egyértelműen kiderül [Ptk. 6:185. § (1) bekezdés]. Ha a felek erről nem rendelkeznek, a teljesítést megelőzően átadott pénzösszeg vételárelőlegnek minősül, amihez a Ptk. eltérő jogkövetkezményeket fűz. 8  A Ptk. rendelkezéseinek értelmében, ha a szerződést teljesítik, a vételár a foglaló összegével csökken (vö. szerződés 6.1.2 pont). Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért sem az eladó, sem a vevő nem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár [Ptk.


Az adásvételi szerződés és annak különös nemei, valamint altípusai

103

6.3.

A Vételár kifizetése azon a napon tekintendő teljesítettnek, amelyiken a Vevő a Vételárhátralékot az Eladó részére a 6.1. pontban rögzítettek szerint maradéktalanul megfizeti.

6.4.

A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Vételár jelen 6. pontban foglaltak szerint – vételár jogcímén történő – teljesítését követően a Könyvespolc adásvételével kapcsolatban egymással szemben további követelésük vagy igényük nincs és a jövőben sem lehet, kivéve a Vevőnek az Eladóval szemben a vonatkozó jogszabályok és a jelen Szerződés alapján fennálló jogés kellékszavatossági igényét.

7. A birtokátruházás 7.1.

Az Eladó a Vételár 6.1.2. pont szerinti hiánytalan kifizetésével egyidejűleg – ugyanazon napon – köteles a Könyvespolc birtokát a Vevőre átruházni.

7.2. A birtokátruházás módja a Könyvespolc átadása az 5.2. pontban meghatározott időben és az 5.3. pontban meghatározott helyen. 7.3.

A Felek megállapodnak abban, hogy a birtokátruházásra és a Vételár Foglalón felüli részének kifizetésére előzetesen egyeztetett napon és időpontban kerül sor, abban az esetben, ha birtokbaadásra a Felek kölcsönös megállapodása alapján – bármilyen okból kifolyólag – a jelen pontban foglalt, fenti időponttól eltérő korábbi időpontban kerülne sor.

8. Szavatosság

Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a Könyvespolc megfelel az irányadó jogszabályok szerinti minőségi követelményeknek.9

9. Szerződésszegés10 9.1.

9.2.

A Felek megállapodnak abban, hogy ha az Eladó az 5.2. pontban meghatározott időben nem teljesít, köteles a Vételár ………………………….., azaz ………………………….. %/nap összegének megfelelő, de legfeljebb ………………………….., azaz ………………………….. forintot megfizetni a Vevőnek. (Késedelmi Kötbér) A Felek megállapodnak abban, hogy hibás teljesítés esetén az Eladó a hibás termék ellenértékének ………………………….., azaz …………………….. %-át köteles megfizetni. (Minőségi Kötbér)

6:185. § (2) bekezdés]. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni [Ptk. 6:185. § (3) bekezdés]. Fontos utalni arra is, hogy a foglaló nem bánatpénz, tehát annak elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít [Ptk. 6:185. § (4) bekezdés]. 9  A szolgáltatás minőségére vonatkozó szabályokat a Ptk. 6:123. § (1) bekezdése tartalmazza. 10  Szerződésszegés akkor következik be, ha az eladó a mennyiségi eltérés által lehetővé tett legkisebb mennyiségnél kisebb mennyiséget szolgáltat. Ilyenkor a szerződésszegés következményeit nem a legkisebb mennyiséghez mérten, hanem a szerződésben kikötött mennyiség figyelembevételével kell alkalmazni [Ptk. 6:231. § (2) bekezdés].


104

Az adásvételi szerződés és annak különös nemei, valamint altípusai

10. Elállás 10.1.

A Vevő az Eladó teljesítésének felajánlásáig – azaz a Szerződés 5.2. pontja szerinti értesítés napjáig – elállhat a Szerződéstől. Ez esetben a Vevő köteles az Eladót kártalanítani: köteles megfizetni az elállási jog gyakorlásával okozott kárát.11 A Foglaló a kártalanításba beleszámít.

10.2. Az Eladó jogosult – a Foglaló jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett – a jelen Szerződéstől elállni, amennyiben a Vevő a Vételár Foglalón felüli részét, azaz összesen ................................, azaz ............................. forintot a Szerződés 6.3. pontjában meghatározott időpontig nem fizeti meg az Eladó részére. 11.

A Szerződés módosítása és elállás folytán való megszűnése

11.1.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést csak írásban módosíthatják.

11.2.

A Felek az elállás jogát csak írásban gyakorolhatják.

12.

Vegyes rendelkezések

12.1. A jelen Szerződés szerkesztésében és ellenjegyzésében eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján azonosítási kötelezettség terheli az Eladó és a Vevő adatai vonatkozásában. 12.2. A Felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen Szerződésben kerülnek rögzítésre, a Felek adatszolgáltatása alapján. 12.3. A Felek a jelen Szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a jelen Szerződés aláírása során saját nevükben járnak el. 12.4. A Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított öt napon belül kötelesek az eljáró ügyvédet írásban értesíteni. 12.5. A Felek a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az eljáró ügyvéd a Felek személyi adatait tartalmazó okmányaikról fénymásolatot készítsen és adataikat kezelje. 12.6. A Felek adatait az eljáró ügyvéd az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen Szerződéshez kapcsolódó megbízás és a Pmt.ben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében kezelheti. 11 

A szerződés e rendelkezése a Ptk. 6:231. § (3) bekezdésén alapul.


Az adásvételi szerződés és annak különös nemei, valamint altípusai

12.7.

105

A Felek elismerik, hogy az ellenjegyző ügyvéd a jelen Szerződés elkészítése előtt tájékoztatta a Feleket, illetve képviselőiket, hogy a jelen Szerződés ellenjegyzése előtt az ügyvéd a jognyilatkozatot tevő fél, illetve képviselője: a) személyazonosságának és lakcímének igazolása érdekében rendelkezésre bocsátott adatai nyilvántartási adatokkal való egyezőségének; és b) személyazonosságának igazolására alkalmas, bemutatott hatósági igazolványa, és tartózkodásra jogosító okmánya (a továbbiakban együtt: igazolvány) nyilvántartási adatokkal való egyezőségének és érvényességének megállapítása céljából megkeresheti a személyi adat- és lakcímnyilvántartást, a járművezetőiengedélynyilvántartást, az útiokmány-nyilvántartást vezető vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartás (a továbbiakban ezen alcím alatt együttesen: nyilvántartás) adatait feldolgozó hatóságot (a továbbiakban: ellenőrzés).

12.8. Az ellenjegyző ügyvéd tájékoztatta a Feleket az ellenőrzés megkezdését megelőzően arról is, hogy az ellenőrzéshez a Felek, illetve képviselőik előzetes hozzájárulása szükséges, amely hozzájárulás megtagadható. A Felek, illetve képviselőik az ellenőrzéshez a jelen Szerződés megkötése előtt hozzájárultak, amelyet a jelen Szerződés aláírásával megerősítenek. 12.9. Az ellenjegyző ügyvéd a Felek adatait, ideértve az ellenőrzés során tudomására jutott adatokat is, csak a jelen Szerződés okiratba foglalásával, valamint az ellenjegyzéssel kapcsolatos tevékenysége során használhatja fel, és azokat kizárólag a bíróság, az ügyész, a büntetőügyben eljáró hatóság és a fegyelmi eljárást lefolytató ügyvédi kamara részére továbbíthatja. 12.10. A Felek a jelen Szerződés aláírásával megbízást adnak a …………………….. Ügyvédi Iroda részére (ügyintéző: dr. ………………………….. ügyvéd) a jelen Szerződés megszerkesztésére és ellenjegyzésére, a jogügylettel kapcsolatos valamennyi okirat elkészítésére. 12.11. A jelen Szerződés ügyvédi tényvázlatként is szolgál, amelynek aláírásával a Felek kijelentik, hogy megértették és tudomásul vették az eljáró ügyvédnek a hatályos jogszabályi rendelkezésekre vonatkozó részletes tájékoztatását és maradéktalanul egyetértenek a jelen Szerződés tartalmával és szövegével. 12.12. A megbízást ………………………….. ügyvéd a jelen Szerződés ellenjegyzésével elfogadja.

13. Hatálybalépés A jelen Szerződés aláírásának napján lép hatályba.


106

Az adásvételi szerződés és annak különös nemei, valamint altípusai

14. Mellékletek A jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az Eladó Terméklistája, amelyet a Vevő megismert és azt a Felek aláírták. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Szerződés teljes körűen, hiánytalanul és egybehangzóan, valamint helyesen tartalmazza előzetes tárgyalásaik és egyeztetéseik során kölcsönösen kialakított szerződéses akaratukat, amely a jelen Szerződésben foglalt nyilatkozataikkal mindenben megegyezik. Kelt, ..........………………………….. .......................................................... .................................................. Vevő Eladó Ellenjegyzem …………………………..-en, …………………………... napján:

.......................................................... Ügyvéd

Profile for HVG-ORAC

Szerződések tára - Szerződésminta  

Szerzódések tára - Szerződésminta, Új magánjog sorozat 1.

Szerződések tára - Szerződésminta  

Szerzódések tára - Szerződésminta, Új magánjog sorozat 1.

Profile for hvg-orac
Advertisement