Page 1

Efteruddannelse Forår 19

Foreninger 4 Erhvervslejemål 6 Boliglejemål 8 Investering 12 Foto: iStock.com/monkeybusinessimages.

Byggeri 14 Kommunikation og ledelse

14

EA-uddannelsen 16

1


Tilmelding og afbestilling Tilmeldingsfrister og oprettelse af kurser

Ændringer

Der er ikke nogen tilmeldingsfrist på kurserne, men hvert kursus bliver oprettet på baggrund af antallet af tilmeldinger. Er der ikke tilmeldinger nok, kan et kursus derfor blive aflyst. Vi opfordrer til, at du tilmelder dig kurset i god tid, så vi undgår unødvendige aflysninger.

Der tages forbehold for trykfejl, og Ejendomsfore­ ning­en Danmark forbeholder sig ret til ændringer i kataloget herunder aflysninger.

Tilmelding til kurser www.ejendomsforeningen.dk/shop.

Bekræftelse Du vil altid modtage en bekræftelse på din tilmelding på e-mail.

Kontaktoplysninger Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 1358 København K Telefon: 33 12 03 30 E-mail: info@ejendomsforeningen.dk

Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt til Ejendomsforeningen Danmark. Bliver du selv forhindret i at deltage, kan du overdrage pladsen til en kollega. Ved afbestilling beregnes følgende gebyrer for kurser og fag på ejendomsadministratoruddannelsen: Tidspunkt

Gebyr

Tidligere end 5 uger før kursusstart

500 kroner

3-5 uger før kursusstart

50 % af kursusafgiften

3 uger før kursusstart

100 % af kursusafgiften

Kursussteder Fremgår af kursusbeskrivelserne på hjemmesiden og af din ordrebekræftelse.

Foto: Camilla Rønde.

2

www.ejendomsforeningen.dk


l Optjen ECTS-point

l Udvid dine kompetencer

l Få en solid faglighed

l Optimer din arbejdssituation

Indhold

Bliv ejendomsadministrator (EA) Læs mere fra side 16

Praktiske oplysninger Tilmelding og afbestilling ................................................................. 2 Introduktion til EA-uddannelsen .....................................................16 Kursuskalender ................................................................................20

Foreninger Foto: iStock.com/mediaphotos.

Administration af ejerforeninger Få styr på reglerne og seneste retspraksis, og bliv bedre til at håndtere typiske problemstillinger. Læs mere om kurset på side 4.

Administration af andelsboligforeninger.......................................... 4 Administration af ejerforeninger...................................................... 4 Andelskroneberegning....................................................................... 4 Bestyrelsens ansvar og hæftelse i andelsbolig- og ejerforeninger.... 5 Generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeninger.................... 5 Nyhedskursus om foreningsret ......................................................... 5

Erhvervslejemål Erhvervslejekontrakter....................................................................... 6 Erhvervslejemålets ophør, istandsættelse og fraflytning................ 6 Grundkursus: Erhvervslejeret I........................................................... 6 Grundkursus: Erhvervslejeret II.......................................................... 7 Værdioptimering af erhvervsejendomme........................................ 7

Boliglejemål

Foto: iStock.com/DNY59.

Faldgruber i boliglejeretten Bliv opmærksom på de mange formkrav i boliglejeloven. Læs mere om kurset på side 8.

Faldgruber i boliglejeretten............................................................... 8 Grundkursus: Lejeret I........................................................................ 8 Grundkursus: Lejeret II....................................................................... 8 Ind- og fraflytning i teori og praksis.................................................. 9 Lejefastsættelse og lejeregulering i boliglejemål............................ 9 Moms og afgifter ved udlejning af fast ejendom............................. 9 Omkostningsbestemt leje I.............................................................10 Omkostningsbestemt leje II............................................................10 Skimmelsvamp..................................................................................10 ”Småhuse” i lejelovgivningen.........................................................11

Investering Køb og salg af investeringsejendomme.........................................12 Ejendomsinvestering for begyndere...............................................12 Grundkursus: Værdiansættelse af investeringsejendomme..........12 Værdioptimering af erhvervsejendomme......................................13 Optimer din virksomhed med markedsstatistik.............................13 Foto: iStock.com/stevecoleimages.

AB 18 – Byggeriets nye aftalevilkår Bliv klogere på det nye aftalesystems opbygning og indhold. Læs mere om kurset på side 14.

Byggeri AB 18 – Byggeriets nye aftalevilkår................................................14

Kommunikation og ledelse Ansættelsesret..................................................................................14 Forstå de politiske spilleregler og brug dem!................................14

3


Foreninger

Nyhed

Nyhed

Administration af andelsboligforeninger

Administration af ejerforeninger

Andelskroneberegning

Få styr på reglerne og seneste retspraksis,

Få styr på reglerne og seneste retspraksis,

andelsværdien, og bliv opdateret på den

der gælder for andelsboligforeninger, og

der gælder for ejerforeninger, og bliv bed-

seneste retspraksis.

bliv bedre til at håndtere typiske problem-

re til at håndtere typiske problemstillinger.

stillinger.

Kurset tager udgangspunkt i ejerforenin-

ligforeningslovens regler om prisfastsættelse

Kurset tager udgangspunkt i de almindelige

gernes juridiske opbygning og organisation,

af andelsboliger. Kurset tager afsæt i de

herunder forholdet mellem ejerforeningens

vedtagne bestemmelser om maksimalprisen

fællesejendom og de enkelte ejeres særejen-

for en andelsbolig. Herudover undervises i

dom (ejerlejlighederne). På kurset anvendes

beregning af andelskronen uanset, hvilken

konkrete cases og domme med henblik på be-

værdifastsættelsesmetode der er anvendt.

lysning af praktiske aspekter om bl.a. vedlige-

Det er derfor nødvendigt at medbringe

holdelsespligtens fordeling. Ligesom praktiske

computer.

problemer med sær- og fælles råden samt afgrænsningen mellem vedligeholdelse og forbedringer. Derudover fokuseres der på de særlige problemstillinger, der opleves ved administration af andelsboligforeninger, herunder problematikken med maksimalprisreglerne, tvungen midtvejsregulering og brug

problemstillinger i forhold til opkrævning af

af reguleringsklausuler ved overdragelser.

fællesudgifter vil blive inddraget.

Formålet med kurset er at give dig et bedre

Formålet med kurset er at give dig et bedre

kendskab til de regler og den praksis, som gælder for andelsboligforeninger. Undervisningen vil således omfatte reglerne i andelsboligloven, ligesom den almindelige foreningsret vil blive inddraget i undervisningen. På kurset anvendes konkrete cases og domme med henblik på belysning af praktiske aspekter om bl.a. værdifastsættelse af forbedringer, vedligeholdelsespligtens fordeling og

kendskab til de regler og den praksis, som gælder for ejerforeninger. Undervisningen vil således omfatte reglerne i ejerlejlighedsloven og normalvedtægten for ejerlejligheder, ligesom den almindelige foreningsret vil blive inddraget i undervisningen i relevant omfang.

Få styr på reglerne, når du skal beregne

Kurset giver dig en gennemgang af andelsbo-

Maksimalprisreglen fortolkes ved hjælp af relevante domme.

Indhold • Lovgrundlaget for andelsværdier i form af andelsboligforeningslovens § 5 • De forskellige værdiansættelsesprincipper i § 5, stk. 2 • Reglerne i § 5, stk. 3 om forbedringer på

Du bliver i stand til at håndtere nogle af de

ejendommen og § 5, stk. 4 om reglerne

typiske problemstillinger, som opstår i forbin-

angående behandlingen af gælden i for-

delse med administration af ejerforeninger i

overdragelse af andelsboliger.

forhold til den daglige drift af ejerforeningen.

Du bliver i stand til at håndtere nogle af de

Indhold

eningens ejendom • Gennemgang af de faktorer, som kan spille ind i relation til andelsværdien. For eksem-

typiske problemstillinger, som opstår i forbindelse med administration af andelsboligforeninger i forhold til den daglige drift.

• Ejerforeningens struktur og juridiske opbygning • Relevante regler og praksis, der gælder for ejerforeninger

Indhold

• Ejerlejlighedsejerens råderet og mulighed

• Andelsboligforeningens struktur og juridiske opbygning

for at foretage forbedringer • Vedligeholdelsespligtens fordeling på sær-

• Relevante regler og praksis, der gælder for andelsboligforeninger

og fællesejendom • Fordeling af fællesudgifter og afgrænsning

• Andelshavers råderet og mulighed for at foretage forbedringer

til individuelle udgifter • Hæftelse for fællesudgifter ved ejerskifte

• Vedligeholdelsespligtens fordeling på særog fællesejendom

• Husorden • Eksklusion af ejerlejlighedsejer

pel særlige lån som renteswap, ny lavere valuarvurdering/offentlig ejendomsvurdering og omlægning af lån • Reglerne i ABL § 5, stk. 5 sammenholdt med byfornyelsesloven § 29 og tinglyste servitutter • Hvordan forholder man sig til anden form for byfornyelse? • Udviklingen i retspraksis • Opstilling af en andelskroneberegningsmetode, som vil kunne blive anvendt på alle typer af regnskaber i andelsboligforeninger • Regulering af andelsværdien efter ordinær generalforsamling

• Overdragelse af andelsboliger • Maksimalpris • Overpris

Praktiske oplysninger

• Eksklusion af andelshaver

Pris eksklusive moms Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Praktiske oplysninger

Kurset holdes i Aarhus

Pris eksklusive moms

Tirsdag den 4. juni kl. 9.30-16.00.

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Undervisningslektioner

Kurset holdes i København

7.

Torsdag den 13. juni kl. 9.30-16.00.

Undervisere

Undervisningslektioner

Advokat Niels Ole Bjørn Pedersen, CEJ

7.

og juridisk konsulent og advokat Mette Haagensen, Ejendomsforeningen Danmark.

Undervisere

Praktiske oplysninger Pris eksklusive moms Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København Torsdag den 7. marts kl. 9.15-13.00.

Undervisningslektioner 4½.

Undervisere Konsulent Hanne Sandersen, SandersenConsult og juridisk konsulent og advokat Mette Haagensen, Ejendomsforeningen Danmark.

Advokat Rasmus Juvik, Wantzin Ejendomsadvokater og juridisk konsulent og advokat Mette Haagensen, Ejendomsforeningen Danmark.

4

Tilmeld dig et kursus på www.ejendomsforeningen.dk/shop


Generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeninger

Nyhedskursus om foreningsret

Få indsigt i de problemstillinger, man ople-

Bliv klædt på til at gennemføre forårets

andelsbolig- og ejerforeninger

ver som bestyrelsesmedlem, og det ansvar

generalforsamlinger, og få styr på reglerne

man er pålagt.

om fuldmagter, stemmeregler og indkom-

Hvornår risikerer man som bestyrelse at blive

ne forslag.

Bliv opdateret på seneste nyt inden for

Kurset giver dig en gennemgang af nyt inden for foreningsretten i 2018. Kurset vil komme ind på seneste nyt fra offentlige myndigheder

erstatningsansvarlig fx ved prisfastsættelse af

Generalforsamlingen kaldes også for ”forenin-

i relation til ejer- og andelsboligforeninger,

andelsboliger?

gens øverste myndighed”, for det er her alle

herunder blandt andet den nye ejerlejlig-

principielle beslutninger i foreningen træffes.

hedslov, normalvedtægt samt andelsboligfor-

Det er meget vigtigt, at den gribes rigtigt og

eningsloven. På kurset vil udvalgte domme

fornuftigt an. En velgennemført generalfor-

afsagt i 2018 blive gennemgået dybere end

samling kan på mange måder give et billede

på et traditionelt nyhedskursus. De udvalgte

af en god forening. Omvendt kan en uheldigt

domme vil også blive sat i relation til tidligere

afviklet generalforsamling skabe store proble-

afsagte domme.

mer, nogle gange i årevis.

Det forudsættes, at du har et forhåndskend-

Kurset giver dig et godt kendskab til afholdel-

skab til lovgivningen, der relaterer sig til

se af generalforsamlinger i foreningsejendom-

foreningsområdet.

me herunder dirigenthvervet samt forberedel-

Indholdet af kurset, herunder den tid der

På kurset opnår du en dybere indsigt i, hvad der forventes af bestyrelsen, og dermed hvilke forhold bestyrelsen kan risikere at blive draget til ansvar for, hvis bestyrelsen ikke handler korrekt. Andelsboligforeningsloven blev opdateret den 1. juli 2018 med minimumsregler for hvad bestyrelsen skal påse i forbindelse med den daglige ledelse af foreningen. På kurset tages der stilling til, om de nye regler vurderes at gøre en forskel på vurderingen af bestyrelsens ansvar. Derudover kommer man på kurset generelt ind på bestyrelsens almindelige ansvar i de arbejdsopgaver, som forekommer hyppigt i en forening.

se af generalforsamlingen, fremlæggelse af årsrapport og referatteknik.

Indhold • Gennemgang af hvad man bør forberede før indkaldelse til generalforsamling, herun-

Indhold

der eksempler på udarbejdelse af forslag til

• Bestyrelsens kompetence, opgaver og ansvar • Hvad skal bestyrelsen som minimum påse? • Bestyrelsens ansvar og hæftelse • Hvad kan bestyrelsen gøre for at undgå

afstemning på generalforsamling • Minimumskrav til indkaldelse til ordinær generalforsamling samt fristerne herfor • Hvem har adgang og stemmeret? • Må der stemmes ved brug af fuldmagt? Herunder forskellen på fuldmagt og brev-

ansvar? • Lovændringer i andelsboligforeningsloven • Tiltag fra ejerlejlighedsudvalget • Gennemgang af de nyeste domme på området

stemmer • Hvordan forholder man sig til indkomne forslag? • Afstemninger og beslutningskompetence,

Foreninger

Bestyrelsens ansvar og hæftelse i andelsbolig- og ejerforeninger

bruges på henholdsvis ejer- og andelsboligforeningsretten, afhænger af udviklingen på de to fagområder i det forgangne år.

Indhold • Gennemgang af de nye regler om ”Mere robuste andelsboligforeninger” • Gennemgang af de nye regler i ejerlejlighedsloven og normalvedtægten • Gennemgang af lovregler og sammenligning med hidtidig teori og praksis • Omfanget og konsekvenserne af lovændringer og domme i praksis • Evt. gennemgang af et eller flere områder inden for foreningsretten, som i årets løb kan have voldt dig problemer

herunder fokus på stemmeregler

• Særlige problemstillinger

• Gennemgang af de enkelte punkter i

• Forsikringsmæssige forhold

dagsordenen, herunder fremlæggelse af årsrapport og budget • Mødeledelse og dirigentens vigtigste kom-

Praktiske oplysninger

petenceområder • Særlige forhold angående ekstraordinære

Pris eksklusive moms

generalforsamlinger herunder dagsorden,

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København

forslag mv. • Udarbejdelse af referat

Praktiske oplysninger

Onsdag den 30. januar kl. 9.30-13.00.

Undervisningslektioner 4.

Juridisk konsulent og advokat Mette Haagensen, Ejendomsforeningen Danmark.

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København Onsdag den 12. december kl. 9.00-13.00.

Kurset holdes på Fyn Undervisningslektioner 4½.

Pris eksklusive moms

Undervisere

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Juridisk konsulent og advokat Mette

Kurset holdes i København

Underviser

Pris eksklusive moms

Torsdag den 17. januar kl. 9.00-13.00.

Torsdag den 7. februar kl. 9.30-13.00.

Kurset holdes i Aarhus

Praktiske oplysninger

Onsdag den 23. januar kl. 9.00-16.00.

Haagensen, Ejendomsforeningen Danmark og juridisk direktør Morten Østrup Møller, Ejendomsforeningen Danmark.

Undervisningslektioner 7.

Undervisere Direktør Patrick Kuklinski, Cobblestone Property Management og juridisk konsulent og advokat Mette Haagensen, Ejendomsforeningen Danmark.

Tilmeld dig et kursus på www.ejendomsforeningen.dk/shop

5


Erhvervslejemål

Erhvervslejemålets ophør, istandsættelse og fraflytning

Grundkursus: Erhvervslejeret I

og bliv klogere på de faldgruber, du skal

Få styr på reglerne og den nyeste rets-

for erhvervslejemål, og bliv i stand til at

være opmærksom på.

praksis om erhvervslejemålets ophør og

håndtere typiske problemstillinger.

Erhvervslejekontrakter Lær at udforme en erhvervslejekontrakt,

Kurset giver dig kendskab til, hvordan du i praksis udformer en erhvervslejekontrakt.

fraflytningsopgøret mellem lejer og udlejer. Få gode råd til, hvordan du regulerer

Få styr på de grundlæggende regler inden

Kurset lægger vægt på lovgrundlaget og den væsentligste relevante retspraksis, og forhol-

Målet er, at du efter kurset er i stand til at for-

forholdet i erhvervslejekontrakten.

handle og udarbejde erhvervslejekontrakter.

Du får et godt kendskab til de erhvervslejeret-

duelle erhvervslejeaftale bliver gennemgået.

På kurset bliver der redegjort for håndterin-

lige regler i forbindelse med lejeforholdets op-

Vi gennemgår udvalgte emner for at sætte

gen af særlige problemstillinger i forbindelse med kontraktens indgåelse og de vilkår, en erhvervslejekontrakt bør indeholde. Der bliver sat fokus på, hvilke virkninger forskellige aftalevilkår har for udlejers og lejers positioner, herunder lægges vægt på de væsentligste vilkårs betydning for vurdering af markedslejen. Kurset omfatter både erhvervsbeskyttede og ikke-erhvervsbeskyttede

hør. Du får et indblik i reglerne om opsigelse og ophævelse og et indgående kendskab til reglerne og den nyeste relevante retspraksis om fraflytning og istandsættelse af lejemålet. Vi gennemgår, i hvilken stand lejemålet skal

dig i stand til at varetage administrationen af en række af de mest almindelige forhold inden for erhvervslejemål og indgåelse af erhvervslejeaftaler.

afleveres, afregning af depositum og fristerne

Indhold

for de enkelte krav, og vi kommer med

• Erhvervslejeloven og aftalefrihed

praktiske råd ved håndteringen af fraflytningssituationen. Endelig kommer vi med gode

erhvervslejemål.

råd til, hvordan du som udlejer kan regulere

Kurset er i vid udstrækning baseret på

forholdene omkring lejers fraflytning og

Ejendomsforeningen Danmarks koncepter

istandsættelse i erhvervslejekontrakten.

opsigelses- og ophævelsessituationen samt

for erhvervslejekontrakter. Gennemgang af

det mellem erhvervslejeloven og den indivi-

• Lejekontrakten • Lejers betalinger • Betalinger ud over lejen – forbrugs- og ejendomsregnskaber • Lejeregulering

Det forudsættes, at du har et overordnet

Erhvervslejeret I og II kan tages som

henvisning til relevant retspraksis.

kendskab til erhvervslejeloven.

individuelle kurser eller i forlængelse af

Det forudsættes, at du har et generelt kend-

Indhold

de centrale kontraktvilkår sker med udførlig

skab til erhvervslejeloven.

hinanden for et større samlet indblik.

• Opsigelse

Kurset har et overvejende praktisk sigte.

• Ophævelse

Praktiske oplysninger

• Fraflytning og istandsættelse

Indhold • Fastsættelse af lejemålets størrelse • Lejemålets anvendelse • Erhvervsbeskyttelse • Sikkerhedsstillelse, garanti og kaution • Forbrugsregnskaber og betalinger ud over lejen • Lejefastsættelse og lejeregulerings­

• Mangler eller slid og ælde

Pris eksklusive moms

• Vedligeholdelsesfordeling

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

• Flyttesyn – praktisk håndtering • Fremsættelse af udlejers krav

Kurset holdes i Aarhus

• Afregning af depositum/garanti

Torsdag den 13. juni kl. 9.30-16.00.

• Lejers krav imod udlejer

Undervisere

• Kontraktlig regulering af flytteopgøret • Bevisspørgsmål

klausuler

Advokat og partner John Bjerre Andersen, DLA Piper og juridisk direktør Morten Østrup Møller, Ejendomsforeningen Danmark.

• Afståelse og genindtrædelse

Praktiske oplysninger

• Lejers arbejder i lejemålet • Vedligeholdelse af lejemålet • Opsigelse

Pris eksklusive moms

• Fraflytning af lejemålet

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København Torsdag den 21. marts kl. 9.30-16.00.

Praktiske oplysninger

Undervisningslektioner Pris eksklusive moms

7.

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Undervisere

Kurset holdes i København

Advokat og partner Jeppe Holt, KLAR ad-

Fredag den 5. april kl. 9.30-16.00.

vokater og juridisk direktør Morten Østrup Møller, Ejendomsforeningen Danmark.

Undervisningslektioner 7.

Undervisere Advokat og partner Leif Djurhuus, Plesner Advokatfirma og juridisk direktør Morten Østrup Møller, Ejendomsforeningen Danmark.

6

Tilmeld dig et kursus på www.ejendomsforeningen.dk/shop


På grundkursets del II fortsætter vi, hvor vi slap på del I. Vi foretager en grundlæggende gennemgang af de øvrige emner inden for erhvervslejeretten, så du i større udstrækning

Værdioptimering af erhvervsejendomme Bliv klogere på værdiansættelse, drift og værdioptimering af erhvervsejendomme,

bliver i stand til at varetage administrationen af

og få indblik i markedslejeniveauet på

erhvervslejemål og indgå erhvervslejeaftaler.

hovedgaderne i København

Indhold

Du bliver i stand til at vurdere, hvordan ejendommens værdi og drift optimeres

• Fremleje

bedst muligt, og hvilken betydning det har

• Afståelse og genindtrædelse

for værdiansættelsen. Du bliver introduceret

• Lejers brug af det lejede og forandringer

til ejendommens budget og elementerne i

i lejemålet

grundlæggende værdiansættelse. Det bliver

• Vedligeholdelse

forklaret, hvad forrentningskravet er, og hvor-

• Erhvervsbeskyttelse og opsigelse

dan det indgår i værdiansættelsen.

• Fraflytning og istandsættelse

Der er fokus på de grundlæggende regler for

• Behandling af tvister Erhvervslejeret I og II kan tages som individuelle kurser eller i forlængelse af hinanden for et større samlet indblik.

Erhvervslejemål

Grundkursus: Erhvervslejeret II

regulering af markedslejen, aftalte lejereguleringsklausuler og seneste praksis på området, herunder kombinationsregulering af lejen. Det illustreres, hvordan lejereserven inddrages i ejendommens værdi, og der er fokus på driftsoptimering af ejendommen, og de grundlæggende regler for lejers betalinger af

Praktiske oplysninger

forbrugs- og driftsudgifter ud over lejen. På kurset gennemgås markedslejeniveauet på

Pris eksklusive moms

hovedgaderne i København overordnet, og

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

på basis af afsagte domme, sammenlignings-

Kurset holdes i Aarhus Torsdag den 20. juni kl. 9.30-16.00.

lejemål mv. kommer vi med overordnede konklusioner om markedslejeniveauet her.

Undervisningslektioner

Indhold

7.

• Ejendommens budget

Undervisere

• Grundlæggende værdiansættelse

Advokat og partner John Bjerre Andersen, DLA Piper og juridisk direktør Morten Østrup Møller, Ejendomsforeningen Danmark.

• Gennemgang af regler og praksis vedrørende markedslejeregulering i erhvervslejemål • Gennemgang af regler og praksis vedrørende lejers betalinger ud over lejen og specifikationskravet i erhvervslejemål • Eksempler på klausuler om aftalte reguleringer af lejen i erhvervslejemål og praksis • Konklusioner om markedslejeniveauet i butikslejemål i København • Betydning for værdiansættelsen af aktivering af lejereserver og driftsoptimering af ejendommen

Praktiske oplysninger Pris eksklusive moms Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København Torsdag den 14. marts kl. 9.00-17.00.

Undervisningslektioner 9.

Undervisere Advokat, ejendomsmægler, diplomvaluar, MRICS, chartered surveyor Dennis Hofmann, Hofmann Advokatfirma og økonomisk konsulent Kristian Engelund Mikkelsen, Ejendomsforeningen Danmark.

Tilmeld dig et kursus på www.ejendomsforeningen.dk/shop

7


Boliglejemål

Nyhed Faldgruber i boliglejeretten

Grundkursus: Lejeret I

Grundkursus: Lejeret II

Få et grundlæggende kendskab til reglerne

Bliv introduceret til lejerettens regler om

Lær at styre udenom de mange faldgruber

om private beboelseslejemål, og bliv kloge-

beboelseslejemål, og bliv klogere på leje-

i boliglejelovgivningens mange formkrav.

re på lejelovgivningens mange begreber og

lovgivningen og dens faldgruber.

Den private lejelovgivning er kompliceret.

ikke mindst faldgruber.

Udlejers forvaltning og service er ofte be-

Kurset giver dig et grundlæggende kendskab

grænset af uforståelige formkrav, der mere

til lejerettens regler om beboelseslejemål.

ligner faldgruber end sund fornuft. Overser man en lille frist, et brev, eller udfører man ikke opgaverne i en præcis rækkefølge, så kan det blive dyrt at være udlejer.

får man en overordnet viden om væsentlige områder, som er nødvendige at kende til, hvis

bliver taget udgangspunkt i lejekontrakten

man arbejder med indgåelse og forvaltning af

baseret på den autoriserede standardleje-

boliglejekontrakter.

skab til de væsentligste af boliglejerettens

gennemgang af reglerne for huslejefastsættel-

mange formkrav, herunder vil undervisningen

se, fremleje, bytte mv.

individuelle forbedringsforhøjelser, ind- og fraflytningssyn, udarbejdelse og udsendelse af forbrugsregnskaber mv. Eksempler fra hverdagen inddrages, og relevante domme og afgørelser gennemgås.

ser og hensigtsmæssige arbejdsgange sikrer, at man overholder de formkrav, hvor manglende iagttagelse ofte er forbundet med store økonomiske tab.

Dette kursus fokuserer på de vilkår, der primært har relevans i lejeperioden og ved lejemålets ophør, herunder vedligeholdelse,

Relevante eksempler fra hverdagen som

flyttesyn samt misligholdelse og ophør af

administrator eller ejer bliver en naturlig del

lejekontrakten.

af undervisningen. Den seneste praksis og lovgivning danner grundlag for gennemgangen. Kurset forudsætter ikke, at du har et forhåndskendskab til lejelovgivningen og indeholder en indledende introduktion til lovgrundlaget.

Der vil blive givet konkrete anvisninger på, hvordan man gennem forud fastlagte proces-

Med gennemførelse af begge grundkurser

og de essentielle lejeretlige begreber. Der

kontrakt og suppleret med en overordnet

ved lejlighedsmoderniseringer, kollektive og

fået på Grundkursus: Lejeret I.

Kurset gennemgår lovgivningens systematik

Kurset giver dig et grundlæggende kend-

konkret gå tæt på iagttagelse af formkrav

Kurset bygger videre på den viden, du har

Indhold • Lejelovene og deres indbyrdes sammenhæng • Ejendomstyper og lejemålstyper • Indgåelse af lejeaftalen

Kurset er baseret på den seneste praksis og lovgivning, og undervisningen vil blive suppleret med relevante eksempler fra hverdagen.

Indhold • Forbrugsregnskaber, varme og vand, tv og internet • Indflytning, indflytningssyn og mangler • Vedligeholdelse i lejeperioden • Fraflytning, fraflytningssyn og istandsættelse

Det er en fordel, men ikke en betingelse

• Typeformular A, 9. udgave

• Husorden

for deltagelse, at du har et grundlæggende

• Lejemålets parter

• Beboerrepræsentationer

kendskab til boliglejeretten.

• Fremleje og brugsrettighedernes overgang

• Misligholdelse af lejekontrakten, de mest

• Udlejers adgang til lejligheden i leje­

Indhold

perioden

• Formkrav ved lejlighedsmoderniseringer • Huslejevarslinger

lejefastsættelse og lejeregulering

• Ind- og fraflytningssyn • Samarbejde med beboerrepræsentationer • Brugsrettens overgang, herunder bytte, dødsfald etc. • Huslejefastsættelse og regulering for lejemål med kapitalafkast jf. Brl. § 9, stk. 2 • Huslejefastsættelse og lejeregulering for lejemål med markedsleje

Praktiske oplysninger Pris eksklusive moms Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København Tirsdag den 19. marts kl. 9.00-13.00.

Undervisningslektioner

Praktiske oplysninger

4½.

Pris eksklusive moms Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

betalingsmisligholdelse

• Overordnet gennemgang af reglerne for • Depositum og forudbetalt leje

• Forbrugsregnskaber

relevante ophævelsesgrunde herunder

Praktiske oplysninger Pris eksklusive moms Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København Tirsdag den 26. marts kl. 9.00-13.00.

Undervisningslektioner 4½.

Undervisere Advokatfuldmægtig Pernille Lind Husen, Husen Advokater og juridisk konsulent Julie

Undervisere

Marie Vendelby, Ejendomsforeningen

Advokatfuldmægtig Pernille Lind Husen,

Danmark.

Husen Advokater og juridisk konsulent Julie

Kurset holdes i København

Marie Vendelby, Ejendomsforeningen Dan-

Torsdag den 9. maj kl. 9.00-13.00.

mark.

Kurset holdes i Aarhus Onsdag den 15. maj kl. 9.00-13.00.

Undervisningslektioner 4½.

Undervisere Cand.jur. Thit Topsøe-Jensen, DEAS og juridisk direktør Morten Østrup Møller, Ejendomsforeningen Danmark.

8

Tilmeld dig et kursus på www.ejendomsforeningen.dk/shop


Lejefastsættelse og lejeregulering i boliglejemål

Moms og afgifter ved udlejning af fast ejendom

Bliv klogere på reglerne om obligatorisk

Få et godt indblik i de komplicerede regler

Få styr på reglerne om moms og afgifter

ind- og fraflytningssyn i boliglejemål,

om fastsættelse og regulering af lejen i

ved udlejning af fast ejendom, og bliv

og hvordan du kan imødekomme dem i

boliglejemål og den væsentligste praksis.

opdateret på de seneste ændringer.

praksis.

Kurset giver dig et overblik over lejelovgivnin-

Efter kurset kan du på et overordnet niveau

Kurset giver dig et overblik over de lejeretlige

gens komplicerede regler om fastsættelse og

genkende, kvalificere og diskutere retligt

regler, som gælder ved udlejers håndtering af

regulering af lejen i boliglejemål. Du får også

begrundede løsninger på de momsmæssige

ind- og fraflytninger i boliglejemål. Hvordan

redskaber til at håndtere væsentlige juridiske

problemstillinger, som du støder på i din

håndteres reglerne i praksis i forbindelse

og praktiske problemstillinger, der kan opstå i

dagligdag. Du får forståelse for reglerne

med udfyldning af flyttesynsrapporterne og

relation til fastsættelse og regulering af lejen.

om moms ved handel med fast ejendom og

indkaldelse til flyttesyn, og hvad er seneste retspraksis?

Undervisningen har til hensigt at klæde administratorer, advokater og andre, der

opførelse af byggeri, og du bliver i stand til at overveje forskellige momsmæssige optimeringsmuligheder.

Da flyttesynet og flytteopgørelsen tager

beskæftiger sig med udlejningsejendomme,

afsæt i parternes vedligeholdelses- og istand-

bedre på til at kunne rådgive om og admini-

sættelsespligt, behandler kurset også leje-

strere, hvordan lejen fastsættes og reguleres

lovens ændrede regler om vedligeholdelse

i boliglejemål og håndtere de faldgruber, der

• Momsretlige emner

og istandsættelse. Hvornår har lejer levet op

typisk kan opstå i den sammenhæng. Nyeste

• Kort om moms ved udlejning af fast ejen-

til sin vedligeholdelsespligt? Hvad skal man

praksis bliver inddraget i relevant omfang.

forstå ved normal istandsættelse, og hvornår er der eventuelt tale om misligholdelse af lejemålet?

Reglerne om omkostningsbestemt leje bliver behandlet i hovedtræk, mens forbedringsforhøjelser af lejen i boliglejemål ikke bliver

Ejendomsforeningen Danmarks juridiske kon-

behandlet på dette kursus. Ejendomsforenin-

sulent står for den juridiske gennemgang, og

gen Danmark holder jævnligt specialkurser

en tekniker, der tilrettelægger ind- og fraflyt-

om disse emner.

ninger, står for den praktiske gennemgang. Der er derfor rig mulighed for at få klart svar og indblik i forskellige løsningsmodeller.

Kurset forudsætter, at du har et grundlæggende kendskab til boliglejeloven.

Indhold

Indhold • Ændrede regler vedrørende obligatoriske ind- og fraflytningssyn og -rapporter • Lejelovens regler om vedligeholdelse, istandsættelse og misligholdelse • Kort om lejeaftalens vilkår om flyttesyn og istandsættelse • De nyeste domme og nævnsafgørelser om indkaldelse til flyttesyn og udlevering af fraflytningsrapporten

• Ejendommens status og lejelovgivningens datoer af betydning for lejefastsættelsen • Det udvidede ejendomsbegreb i boligreguleringsloven • De forskellige måder at fastsætte lejen på – hvilke ydelser indgår i lejen? • Aftaler om regulering af lejen • Omkostningsbestemte leje – hovedtræk • Det lejedes værdi • Markedsleje • Skatte- og afgiftsregulering • Behandling af tvister om lejefastsættelse og

Praktiske oplysninger

lejeregulering

Indhold

dom herunder mulighederne for frivillig momsregistrering for udlejning • Depositum ved indgåelse og ophør af lejemål, momspligtige og momsfrie, herunder opgørelse af istandsættelsesudgifter • Momsfradragsret i udlejningsejendomme herunder fradraget for fællesomkostninger til om-, til- og nybygning, reparation og vedligeholdelse på bygninger, anlæg og udenomsarealer • Momsfradragsret i ejendomsselskaber med (momsmæssigt) blandede aktiviteter • Kort om delregistrering, fællesregistrering og sektoropdeling • Fradragsret for energiafgifter i udlejningsejendomme herunder, hvem der kan fradrage energiudgifterne (lejer eller udlejer) • Kort om moms i ejer, grundejer, -antenneforeninger og gårdlaug mv. og moms på administrationen af disse • Momsreglerne ved salg og køb af fast ejendom herunder handel med byggegrunde samt til- og ombyggede bygninger, handel med aktier mv. i ejendomsselskaber og overdragelse af virksomhed • Momsreguleringsforpligtelser ved handel med fast ejendom

Pris eksklusive moms Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i Aarhus Fredag den 26. april kl. 9.30-16.00.

Undervisningslektioner

Praktiske oplysninger Pris eksklusive moms

Kurset indeholder emnerne ovenfor, men det endelige indhold afhænger af de nyeste regler og praksisudvikling på området.

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København

7.

Torsdag den 2. maj kl. 9.30-16.00.

Underviser Juridisk konsulent Ramin Salek, Ejendomsforeningen Danmark.

Boliglejemål

Ind- og fraflytning i teori og praksis

Undervisningslektioner 7.

Undervisere Advokat og partner Katja Paludan, Husen Advokater og juridisk konsulent Ramin Salek, Ejendomsforeningen Danmark.

Praktiske oplysninger Pris eksklusive moms Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København Torsdag den 4. april kl. 9.00-13.00.

Undervisningslektioner 4½.

Underviser Senior Manager Anja G. Dahlgaard, EY.

Tilmeld dig et kursus på www.ejendomsforeningen.dk/shop

9


Boliglejemål

Omkostningsbestemt leje I

Omkostningsbestemt leje II

Skimmelsvamp

Få styr på reglerne om fastsættelse af leje

Få styr på reglerne om fastsættelse af leje

Få et overblik over den juridiske og prak­

i ejendomme, der er omfattet af omkost-

i ejendomme, der er omfattet af omkost-

tiske håndtering af skimmelsvampsager

ningsbestemt leje, og lær, hvordan du

ningsbestemt leje, og lær, hvordan du udar-

i boliger.

udarbejder et driftsbudget.

bejder et driftsbudget.

Kurset giver dig et indgående kendskab

Kurset giver dig kendskab til betingelserne og

og pligter for både udlejer og lejer i forbin-

til, hvordan du udarbejder et driftsbudget

varslingsproceduren for omkostningsbestemt

delse med konstatering af skimmelsvamp i

i ejendomme med omkostningsbestemt

lejeforhøjelse.

boliglejemål. Udover gennemgangen af de

leje. Kurset tager udgangspunkt i Ejendomsforeningen Danmarks arbejdsskema, og der gøres rede for driftsbudgettets udgifter, herunder afkast og administrationshonorarer samt hensættelser til indvendig og udvendig

Kurset bygger videre på Omkostningsbestemt leje I og tager udgangspunkt i Ejendomsforeningen Danmarks arbejdsskema og varslingsblanketter.

vedligeholdelse. Kurset indeholder også

Varslingsproceduren gennemgås både for

principperne for fordeling af budgettet og for

ejendomme med og uden beboerrepræ-

de særlige problemer, der knytter sig til ejen-

sentation. Du bliver præsenteret for, hvilke

domme med restejerlejligheder.

betingelser der er ved varsling af omkost-

Kurset indeholder en praktisk øvelse, hvor du skal udarbejde et driftsbudget.

ningsbestemt lejeforhøjelse, herunder spise-op-princippet og begrænsningerne i øvrigt i henhold til BRL § 7. På kurset hører du også

Kurset giver dig et overblik over rettigheder

juridiske regler, vil kurset give gode råd og vejledning til, hvordan man i praksis håndterer skimmelsvampsager, og hvad der skal til for at komme af med skimmelsvampen. Der opstår som regel mange spørgsmål i forbindelse med mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i boliglejemål. Hvem skal for eksempel undersøge, hvem skal udbedre, og hvem betaler? Kurset samler op på mange af disse spørgsmål og giver dig en værktøjskasse til, hvordan du får sagen til at lykkes.

Problemer vedrørende afgrænsning af

om, hvordan tvister om omkostningsbestemt

Kurset fokuserer på skimmelsvamp i boliger

ejendomme med omkostningsbestemt leje,

lejeforhøjelse behandles ved huslejenævnet.

og på relationen mellem udlejer og lejer.

principper for fordeling af driftsudgifter og beregning af henlæggelser til tekniske installationer bliver gennemgået i hovedtræk.

Indhold

Kurset forudsætter, at du har et kendskab til reglerne om omkostningsbestemt leje og udarbejdelsen af driftsbudgetter.

Indhold

• Ejendomme med omkostningsbestemt leje • Afgrænsning af udgifter og indtægter i driftsbudgettet • Beregning af afkast efter boligreguleringslovens § 9, stk. 1 og 2 • Henlæggelser til tekniske installationer • Fordeling af driftsbudgettet • Beregning af hensættelser til vedligeholdelse

• Spise-op-princippet • Lejeforhøjelse i relation til det lejedes værdi jævnfør BRL § 7, stk. 2 • Begrænsninger for lejeforhøjelsen i øvrigt jævnfør BRL § 7, stk. 4 og LL § 4, stk. 5 • Varslingsprocedure og formkrav både for ejendomme med og uden beboerrepræsentation • Behandling af tvister i huslejenævnet

• Udfyldelse af driftsbudgettet

foreningsejendomme, men der vil i det omfang, det er relevant blive henvist til ligheder mellem processer, rettigheder og pligter.

Indhold • Hvad er skimmelsvamp, og hvorfor opstår det? • Hvordan får man undersøgt, og hvem er ansvarlig for undersøgelser? • Hvad kan man gøre, når der konstateres skimmelsvamp? • Hvem har ansvaret for udbedring? • Hvad kan man gøre for at forebygge? • Forsikringsdækning • Genhusning

• Omkostningsbestemt leje i ejerforeninger og andelsboligforeninger

Der er ikke fokus på erhvervslejemål eller

Praktiske oplysninger

• Erstatningskrav

Praktiske oplysninger

Pris eksklusive moms

Pris eksklusive moms

Kurset holdes i København

Pris eksklusive moms

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Tirsdag den 11. juni kl. 9.00-13.00.

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København

Kurset holdes i Aarhus

Kurset holdes i København

Tirsdag den 4. juni kl. 9.30-15.30.

Fredag den 21. juni kl. 9.00-13.00.

Torsdag den 22. maj kl. 9.30-16.00.

Kurset holdes i Aarhus

Undervisningslektioner

Undervisningslektioner

Fredag den 14. juni kl. 9.30-15.30.

4½.

7.

Undervisningslektioner

Undervisere

Underviser

6½.

Advokat Mogens Dürr, DEAS og juridisk

Juridisk konsulent Lena Hartmann, Ejen-

Undervisere

konsulent Ramin Salek, Ejendomsforeningen

domsforeningen Danmark.

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Advokat Mogens Dürr, DEAS og juridisk

Praktiske oplysninger

Danmark.

konsulent Ramin Salek, Ejendomsforeningen Danmark.

10

Tilmeld dig et kursus på www.ejendomsforeningen.dk/shop


Få styr på reglerne om ”småhuse” i boliglejelovgivningen.

Boliglejemål

”Småhuse” i lejelovgivningen

Kurset giver dig et teoretisk overblik og et praktisk kendskab til de væsentligste juridiske og praktiske problemstillinger, der kan opstå i relation til ”småhuse”, blandt andet den omfattende praksis om det udvidede ejendomsbegreb samt lejefastsættelse og lejeregulering. Mange udlejningsejendomme er omfattet af dette regelsæt, og det er derfor vigtigt for administratorer, advokater og andre, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme, at være grundigt inde i reglerne og praksis for småhuse. Kurset forudsætter et grundlæggende kendskab til boliglejelovene.

Indhold • Hvilke ejendomme er omfattet af begrebet ”småhuse”? • Overblik over særreglerne for småhuse • Fastsættelse og regulering af lejen i småhuse • Regulering af lejen som følge af stigning i skatter og afgifter • Forbedringsforhøjelser • Aftalt lejeregulering • Tvistebehandling, herunder huslejenævn og domstole

Praktiske oplysninger Pris eksklusive moms Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København Tirsdag den 30. april kl. 9.30-13.00.

Kurset holdes i Aarhus Torsdag den 2. maj kl. 9.30-13.00.

Undervisningslektioner 4.

Undervisere i København Advokat Troels Flethøj Thygesen, Flethøj advokater og juridisk konsulent Julie Marie Vendelby, Ejendomsforeningen Danmark.

Undervisere i Aarhus Advokat og partner John Bjerre Andersen, DLA Piper og direktør Elsebeth Due Kjeldsen, Sinding & Compagni A/S.

Tilmeld dig et kursus på www.ejendomsforeningen.dk/shop

11


Investering

Nyhed Køb og salg af investeringsejendomme

Ejendomsinvestering for begyndere

Grundkursus: Værdiansættelse af investeringsejendomme

Bliv klogere på praktikken i forbindelse

Få et grundlæggende kendskab til investe-

Lær, hvordan du værdiansætter med

med køb og slag af investeringsejendom-

ring i fast ejendom.

DCF-modellen i praksis.

me og -selskaber.

Kurset giver dig et indblik i de økonomiske

Grundkurset er for dig, der vil lære værdi-

Kurset giver dig praktisk kendskab til alle

analyser ved investering i ejendomme og

ansættelse med DCF-modellen. Hvis du skal

væsentlige processer, når du skal købe eller

introducerer dig til forhold og sammenhænge

arbejde med og/eller forstå værdiansættelser

sælge investeringsejendomme, herunder

på markedet for fast ejendom.

med DCF-modellen, er dette et uundværligt

due diligence, købsaftale, overvejelser om ejerformer, finansiering og ejendommens udviklingsmuligheder.

Du lærer om markedet og sammenhænge på investeringsejendomsmarkedet, økonomisk tomgang, investeringskalkuler for ejendom-

kursus, der sikrer, at du får en grundlæggende og nødvendig viden i dit arbejde og i din forståelse af DCF-modellen.

Kurset giver dig et bredt kendskab til due

me, måling af ejendomsafkast og værdian-

Kurset giver dig grundlæggende viden om

diligence: Juridisk, teknisk og økonomisk.

sættelse af investeringsejendomme. Desuden

værdiansættelse af investeringsejendomme

gennemgår vi afvejningen mellem investering

og gør dig i stand til at forstå den afkastba-

i ejendomme og i andre aktivklasser og ser på

serede metode og anvende Discounted Cash

forholdet mellem risiko og forventet afkast.

Flow-metoden (DCF-metoden) i praksis. Excel

Indhold • Købers due diligence • Køb og salg: Juridisk, teknisk og økonomisk

Kurset er en introduktion, idet de grundlæg-

• Det overordnede investeringsejendoms-

gende metoder og teorier ved investering i fast ejendom gennemgås.

marked

anvendes til at illustrere den beregningsmæssige effekt af relevante forhold for værdiansættelsen. Anbefalingerne, der er udarbejdet i publika-

• Købsaftalen

Indhold

• Den tekniske gennemgang • Moms og skatter

• Investorer og ejendomsinvesteringer

• Ejerformer

• Ejendomsinvesteringsmarkedet

• Finansiering

• Økonomisk tomgang • Måling af ejendomsafkast • Værdiansættelse

Praktiske oplysninger

• Prisdannelsen på fast ejendom

Pris eksklusive moms

blive gennemgået og diskuteret. Praktiske udfordringer og faldgruber vil løbende blive drøftet på kurset. Du involveres aktivt ved øvelser, gruppeopgaver og erfaringsudvekslinger. Det er nødvendigt, at du medbringer en

• Investering i aktier, obligationer eller ejen-

computer.

domme

Kurset holdes i København Kurset holdes i Aarhus

domme – anbefalinger til DCF-modellen, vil

• Risiko, afkast og porteføljeteori

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Tirsdag den 14. maj kl. 9.30-14.00

tionen Værdiansættelse af investeringsejen-

Praktiske oplysninger

Indhold • Gennemgang af relevant lovgivning relateret til vurdering af ejendomme • Den afkastbaserede model og første års

Onsdag den 22. maj kl. 9.30-14.30

Pris eksklusive moms

Undervisningslektioner

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

5½.

Kurset holdes i København

Undervisere

Tirsdag den 9. april kl. 9.00-12.30.

Director, Jakob Hermann, PwC, business

Kurset holdes i Aarhus

• Anbefalinger til DCF-modellen

development director Mark Howell, Niras

Torsdag den 11. april kl. 9.00-12.30.

• Øvelser i Excel-regneark med DCF-model-

samt underviser fra Bech-Bruun.

afkast • Gennemgang af DCF-modellen • Fastsættelse af forrentningskravet • Praktiske erfaringer med og anvendelse af værdiansættelse

len og den afkastbaserede model

Undervisningslektioner 4.

Undervisere Underdirektør, ph.d. Morten Marott Larsen

Praktiske oplysninger

og seniorøkonom Mikkel Alsø, Ejendomsfor-

Pris eksklusive moms

eningen Danmark.

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København Onsdag den 8. maj kl. 9.30-16.00.

Undervisningslektioner 7.

Underviser Økonomisk konsulent Kristian EngelundMikkelsen, Ejendomsforeningen Danmark.

12

Tilmeld dig et kursus på www.ejendomsforeningen.dk/shop


Værdioptimering af erhvervsejendomme Bliv klogere på værdiansættelse, drift og

Optimer din virksomhed med markedsstatistik

værdioptimering af erhvervsejendomme, og få

Forbedr din virksomheds resultat med

indblik i markedslejeniveauet på hovedgaderne

hjælp fra nøgletal og analyser.

i København

Data og statistik bliver en stadig mere central

Du bliver i stand til at vurdere, hvordan ejendom-

parameter for enhver virksomhed. Også inden

mens værdi og drift optimeres bedst muligt, og

for ejendomsbranchen er mulighederne for

hvilken betydning det har for værdiansættelsen.

at tilgå nøgletal og analyser blevet flere. Det

Du bliver introduceret til ejendommens budget

forbedrer virksomhedens resultat.

og elementerne i grundlæggende værdiansættelse. Det bliver forklaret, hvad forrentningskravet er, og hvordan det indgår i værdiansættelsen.

Kurset giver et overblik over de forskellige kilder til markedsstatistik og giver introduktion til, hvorledes og i hvilke sammenhænge

Der er fokus på de grundlæggende regler for regu-

de kan anvendes. Der vil blive fokuseret på

lering af markedslejen og aftalte lejeregulerings-

statistiske produkter, som vedrører forskel-

klausuler og seneste praksis på området, herunder

lige dele af investeringsejendomsmarkedet,

kombinationsregulering af lejen. Det illustreres,

som for eksempel køb og salg, finansiering,

hvordan lejereserven inddrages i ejendommens

indgåelse eller fornyelse af lejekontrakter og

værdi, og der er fokus på driftsoptimering af ejen-

ejendomsdrift mv.

dommen, og de grundlæggende regler for lejers betalinger af forbrugs- og driftsudgifter ud over lejen gennemgås På kurset gennemgås markedslejeniveauet på hovedgaderne i København overordnet, og på basis af afsagte domme, sammenligningslejemål mv. kommer vi med overordnede konklusioner om markedslejeniveauet her.

Indhold

Investering

Nyhed

Endelig vil der blive kastet et blik på de nye tendenser overordnet i Danmark og i lokalområder.

Indhold • Introduktion til tilgængelig markeds­ statistik for investeringsejendomme • Anvendelse af relevante nøgletal • Lokal, national og international udvikling i markedet for investeringsejendomme

• Ejendommens budget • Grundlæggende værdiansættelse • Gennemgang af regler og praksis vedrørende

Praktiske oplysninger

markedslejeregulering i erhvervslejemål • Gennemgang af regler og praksis vedrørende lejers betalinger ud over lejen og specifikationskravet i erhvervslejemål • Eksempler på klausuler om aftalte reguleringer af lejen i erhvervslejemål og praksis • Konklusioner om markedslejeniveauet i butikslejemål i København • Betydning for værdiansættelsen af aktivering

Pris eksklusive moms Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København Tirsdag den 21. maj kl. 9.30-13.00.

Undervisningslektioner 4.

af lejereserver og driftsoptimering af ejendom-

Undervisere

men

Underdirektør, ph.d. Morten Marott Larsen, seniorøkonom Mikkel Alsø og politisk kon-

Praktiske oplysninger

sulent Anders Gade Jeppesen, Ejendomsforeningen Danmark.

Pris eksklusive moms Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København Torsdag den 14. marts kl. 9.00-17.00.

Undervisningslektioner 9.

Undervisere Advokat, ejendomsmægler, diplomvaluar, MRICS, chartered surveyor Dennis Hofmann, Hofmann Advokatfirma og økonomisk konsulent Kristian Engelund-Mikkelsen, Ejendomsforeningen Danmark.

Tilmeld dig et kursus på www.ejendomsforeningen.dk/shop

13


Bliv klogere på det nye aftalesystems opbygning og indhold. På kurset gennemgås de nye regler med særlig fokus på, hvad der er nyt i forhold til hidtil gældende entrepriseret (AB92). Kurset kommer til at omfatte både det nye aftalesystems struktur og indhold samt derudover en gennemgang af entrepriserettens traditionelt mest konfliktfyldte områder, som gennemgås på grundlag af de nye regler og med inddragelse af hidtidig praksis.

Indhold Kurset vil navnlig omhandle følgende emner: • Det nye aftalesystems opbygning og indhold • Væsentlige nye regler i forhold til hidtil gældende AB-vilkår • Projektomfang, hvornår er der tale om en ekstraydelse? • Forsinkelse og dagbod • Ændringsretten og entreprenørens betalingskrav

Kommunikation og ledelse

Byggeri

AB 18 – Byggeriets nye aftalevilkår

Nyhed Ansættelsesret Bliv opdateret med seneste nyt om

Forstå de politiske spilleregler og brug dem!

ansættelsesret.

Få styr på, hvordan du får ørenlyd hos

Kurset giver dig en gennemgang af de

politikere og embedsmænd

seneste ændringer inden for ansæt-

Du har måske prøvet at stå i en situation,

telsesret. Gennemgangen omfatter blandt andet den nye ferielov med tilhørende ny bekendtgørelse og vejledning, den nye Databeskyttelseslov, den nye lov

tion, hvor en politisk eller administrativ beslutning direkte har været med til at

regler for incitamentsordninger og

Hvad gik galt, og kunne du have gjort

andre ny lovgivning og afgørelser, som er relevante for det ansættelsesretlige

noget anderledes?

område.

På kurset får du en grundig gennemgang af

Kurset henvender sig til alle, der be-

se i de politiske eller administrative proces-

skæftiger sig med ansættelses- og tilknyttet persondataret hos ejendomsadministratorer, udlejere, foreninger og andre private virksomheder.

Indhold • Den ny ferielov • Ny lov om forretningshemmeligheder • Persondataforordningen og den nye Databeskyttelseslov, særligt med fokus på samtykke, kryptering og overvågning • Nye regler for incitamentsordninger • Ny regler og praksis inden for sygedagpengeadministration og

Praktiske oplysninger

bestemt sag. Eller du har været i en situa-

skade din forretning.

• Rådgivningsaftalen, honorarformer, omprojektering og rådgiveransvar

hos politikere eller embedsmænd om en

om forretningshemmeligheder, nye

• Mangler og aflevering

• Tvisteløsning

hvor det har vist sig svært at få ørenlyd

medarbejdere med sygefravær • Ny praksis fra domstole og Ligebe-

de muligheder, der er for at søge indflydelser på Københavns rådhus. Undervisningen vil veksle mellem beskrivelser, metoder og konkrete eksempler.

Indhold • Hvordan er sammenhængen mellem politikere og forvaltning i Københavns kommune? • Hvad er særligt på dagsordenen nu, og hvad kan man forvente sig fremover? • Hvordan spotter du dine mod- og medspillere, og hvordan bruges det aktivt? • Hvilke formelle og uformelle kanaler er der i forhold til at få politisk og administrativ indflydelse? • Hvilke konkrete redskaber kan du bruge, når du skal søge indflydelse?

handlingsnævnet.

Pris eksklusive moms

Praktiske oplysninger

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København Torsdag den 31. januar kl. 9.00-12.00.

Praktiske oplysninger Pris eksklusive moms

Pris eksklusive moms Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Undervisningslektioner

Medlem: 2.175 kr.

Kurset holdes i København

3½.

Ikke-medlem: 2.730 kr.

Tirsdag den 28. maj kl. 9.00-13.00.

Underviser

Kurset holdes i København

Undervisningslektioner

Advokat og partner Mads Schierbeck,

Torsdag den 28. marts kl. 9.30-13.00.

4½.

Undervisningslektioner

Undervisere

4.

Partner John Iversen, Rud Pedersen Public

NT Advokater.

Underviser Advokat Catrine Søndergaard Byrne, Labora Legal.

Affairs og partner Jakob Eldrup Lauesen, Rud Pedersen Public Affairs. Begge undervisere har været særlige rådgivere i Thorning-regeringen.

14

Tilmeld dig et kursus på www.ejendomsforeningen.dk/shop


Vores undervisere Vores undervisere er anerkendte jurister og økonomer, som har været

Vores jurister og økonomer deltager blandt andet i relevant udvalgs-

med til at udvikle EA-uddannelsen og kurserne gennem mange år. De

og høringsarbejde, giver juridisk og økonomisk rådgivning, skriver

har flere års erfaring i ejendomsbranchen og en stor viden, som de

artikler, vejledninger og bøger og har en stor ekspertise inden for

brænder for at dele med studerende og kursister.

investeringsejendomme. De har dermed en stor erfaring med at

Underviserne inddrager løbende ny viden, cases og praksis i undervis-

formidle og dele deres viden.

ningen. De inddrager også din dagligdag som cases på den teori, som

Vi har desuden en række eksterne eksperter tilknyttet vores uddannel-

gennemgås på det pågældende fag eller kursus. En del af underviser-

ses- og kursusaktiviteter, som er blandt de dygtigste på deres faglige

ne er ansat i Ejendomsforeningen Danmarks sekretariat, hvor de til

felter. Nedenfor ser du et udpluk af vores undervisere.

daglig arbejder med erhvervs- og boliglejeret, ejendomsinvestering, værdiansættelse og dataindsamling og -analyse.

Tidligere deltager siger:

Advokat, partner John Bjerre Andersen, DLA Piper.

Advokat og partner Mads Schierbeck, NT Advokater.

Advokat og partner Leif Djurhuus, Plesner Advokatpartnerselskab.

Advokat Mogens Dürr, DEAS.

Økonomisk konsulent Kristian EngelundMikkelsen, Ejendomsforeningen Danmark.

Seniorøkonom Mikkel Alsø, Ejendomsforeningen Danmark.

Advokatfuldmægtig Pernille Lind Husen, Husen Advokater.

Juridisk konsulent og advokat Mette Haagensen, Ejendomsforeningen Danmark.

”Igen går jeg relevant klogere hjem fra kursus”.

Juridisk konsulent Lena Hartmann, Ejendomsforeningen Danmark.

Politisk-økonomisk konsulent Anders Gade Jeppesen, Ejendomsforeningen Danmark.

Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark.

Partner John Iversen, Rud Pedersen Public Affairs.

Tidligere deltager siger:

Advokat Niels Ole Bjørn, CEJ.

Direktør Elsebeth Due Kjeldsen, Sinding & Compagni A/S.

”Gode undervisere, som inddrager sager fra dagligdagen”.

Tidligere deltager siger:

Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Ejendomsforeningen Danmark.

Statsaut. revisor Maj-Britt Nørskov Nannestad, PwC.

Partner, advokat Katja Paludan, Husen Advokater.

Juridisk konsulent Ramin Salek, Ejendomsforeningen Danmark.

”Igen har Ejendomsforeningen Danmark sat to gode formidlere sammen, der supplerer hinanden på fineste vis”.

Tidligere deltager siger: ”Meget levende og energisk undervisning, fantastisk underviser!”.

Advokat, partner Troels Flethøj Thygesen, Flethøj Advokater.

Juridisk konsulent Julie Marie Vendelby, Ejendomsforeningen Danmark.

Partner Jacob Eldrup Lauesen, Rud Pedersen Public Affairs.

Statsaut. revisor Jesper Bo Winther, PwC.


EA-uddannelsen

Introduktion til EA-uddannelsen EA-uddannelsen er en del af Akademiuddannelsen for Finansiel Rådgivning.

på enkelte fagområder. Herefter har du mulig-

Indledende ejendomsadministration og Ad-

EA-uddannelsens placering i Akademi­uddannelsen

ministration af boligudlejningsejendomme.

Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning

hele EA-uddannelsen, og dermed få mulighed

Du skal stadig gennemføre disse to fag, samt

udgør 60 ECTS-point fordelt på tre obliga-

for at opnå rettighed til at benytte titlen EA.

Ejendoms- og skatteregnskab og to ud af

toriske fag og en valgfagsdel inden for fire

tre valgfag, for at opnå retten til at benytte

uddannelsesretninger: Bank og realkredit,

Fagbeskrivelser

EA-titlen, se oversigten på næste side.

Ejendomsmægler, Revision og Ejendoms-

På www.ejendomsforeningen.dk/ea finder du

administration.

fagbeskrivelserne for alle uddannelsens fag.

Undervisning baseret på 20 års erfaring

EA-uddannelsen er den fjerde valgfrie ud-

Undervisningsplaner

Ejendomsforeningen Danmarks erfarne

dannelsesretning og udgør 30 ECTS-point.

Find praktiske oplysninger om efterårets ud-

undervisere inddrager den nyeste viden,

Du optjener derfor ECTS-point, mens du

budte fag på www.ejendomsforeningen.dk/ea.

baseret på mange års udviklingsarbejde.

gennemfører EA-uddannelsen.

EA-uddannelsen består af følgende fag:

hed for at supplere med de øvrige fag og tage

EA-uddannelsens fag er derfor også bygget op om et grundigt og gennemprøvet

Du kan fortsat gennemføre EA-uddannelsen

undervisningsmateriale, der er udviklet af

særskilt fra akademiuddannelsen, men du

Ejendomsforeningen Danmark. Materialet

har også mulighed for at vælge at gennem-

tilpasses løbende ny praksis og inddrager

føre hele akademiuddannelsen og fortsætte

relevante afgørelser og lovgivning.

videre i uddannelsessystemet fx på HD 2. del, hvis du gerne vil det.

Struktur på Akademi­ uddannelsen i Finansiel Rådgivning (AU FR)

Bliv klædt godt på til et komplekst arbejdsområde

For at opnå retten til at benytte EA-titlen

Ejendomsadministration er et komplekst

skal du fortsat gennemføre hele EA-uddan-

fagområde – men med det obligatoriske fag

nelsen, der består af følgende obligatoriske

”Indledende ejendomsadministration” får

fag: Indledende ejendomsadministration,

du en tværfaglig introduktion til emner som

Administration af boligudlejningsejendomme

ejendomssammensætning, forsikring, juridisk

og Ejendoms- og skatteregnskab. Derudover

og økonomisk metode samt kundeservice.

skal du have gennemført to ud af tre valgfag:

Introduktionen giver dig et fundament for

Andelsbolig- og ejerforeninger, Ejendomsinve-

Retningsbestemt fag

resten af din uddannelse og for dit erhverv

stering og finansiering og/eller Erhvervslejeret.

30 ECTS

som ejendomsadministrator.

Uddannelsesforløb Beskyttet titel

Du bør begynde din EA-uddannelse med det

EA-uddannelsen giver dig ret til at benytte

obligatoriske fag Indledende ejendomsadmi-

den beskyttede titel (forkortelse) EA. Denne

nistration (se oversigt på modsatte side). Har

titel opnår du kun hos Ejendomsforeningen

du ikke mulighed for at følge undervisningen

Danmark. Med titlen EA vil du være blandt

på dette fag, anbefaler vi, at du begynder

branchens mest efterspurgte til at varetage

med Ejendoms- og skatteregnskab.

Samfundsøkonomi 10 ECTS Erhvervsjura i den finansielle sektor 10 ECTS

Valgfag I

Valgfag II

5 ECTS

5 ECTS

Ejendoms- og skatteregnskab 10 ECTS

et job inden for ejendomsadministration. EA-uddannelsen er normeret til at kunne gen-

Adgangskrav til EA-uddannelsen

nemføres på to år. Du skal have gennemført

Du skal som minimum have gennemført en

din uddannelse inden for seks år. Det gælder,

relevant erhvervsuddannelse, en relevant

hvis du ønsker at gennemføre EA-uddannel-

grunduddannelse for voksne eller en gymna-

sen særskilt fra akademiuddannelsen. Men

sial uddannelse for at blive optaget på EA-ud-

de seks år gælder også, hvis du gerne vil gen-

dannelsen. Derudover skal du have mindst

nemføre den samlede akademiuddannelse.

Administration af boligudlejningsejendomme 10 ECTS Indledende ejendoms­ administration 0 ECTS

to års relevant erhvervserfaring efter, du har

16

gennemført den adgangsgivende uddannel-

På næste side kan du se, hvornår de enkelte

se. Erhvervserfaringen kan optjenes, mens du

fag bliver udbudt, så du kan tilrettelægge dit

gennemfører uddannelsen.

uddannelsesforløb.

Der kan ansøges om dispensation fra overstående efter en individuel kompetencevurde-

Hele uddannelsen eller kun et fag?

ring. Læs mere om adgangskravene på www.

Alle fagene på EA-uddannelsen kan også tages

ejendomsforeningen.dk/adgangskrav.

som enkeltfag, hvis du ønsker at kvalificere dig

Afgangsprojekt 10 ECTS Fag på AU FR Valgfag på AU FR = EA-uddannelsen

Tilmeld dig et fag på www.ejendomsforeningen.dk/shop


EA-uddannelsen

Litteratur og undervisnings­ materiale

Derudover vil der på hvert fag blive udleve-

Til hvert fag vil der blive benyttet litteratur,

fra fag til fag, men de indeholder alle

den studerende selv skal købe. Læs mere om

forskelligt materiale, der supplerer den an-

den litteratur, den studerende selv skal købe,

vendte litteratur. På de fleste fag, hvor man

under de enkelte fagbeskrivelser.

anvender en domsoversigt, vil du modtage

ret en materialesamling. Indholdet varierer

et studieabonnement til ED-lovportalen, hvorfra du vil have adgang til de anvendte

Faget Obligatoriske fag

udbydes i

Indledende ejen-

Efterårs­

domsadministration

semestret

Administration af boligudlejnings­ ejendomme

Efterårs­ semestret

domme. Materialesamlingen og eventuel adgang til ED-­lovportalen er inkluderet i studieafgiften.

og hvilke fag der giver adgang til ED-­ lovportalen under de enkelte fag. Yderligere information om forberedelse til første un-

skatteregnskab

stret

dervisningsgang vil fremgå af den ordrebekræftelse, du modtager på e-mail, når du tilmelder dig et fag.

Efterårs­

ejerforeninger

semestret

Ejendomsinvestering

Efterårs­

og finansiering

semestret

Erhvervslejeret

Forårssemestret

Eksamen

varetage og håndtere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til ejendomsadministration. Den studerende skal opnå en forståelse af de problemstillinger og udfordringer, de møder i deres hverdag og samtidig blive i stand til at vurdere og vælge den korrekte

Viden og forståelse Den studerende øger sin viden og forståelse om ejendomsadministration, således den studerende opnår et godt kendskab til de love, bekendtgørelser og vejledninger og central administrativ praksis og retspraksis, der knytter sig til den daglige administration af ejendom-

Ejendomsforeningen Danmark tilbyder eksa-

me og derved være i stand til selvstæn-

men på ejendomsadministratoruddannelsen.

digt at varetage administrationen af

Eksamensformen er en fire timers skriftlig

forskellige typer af ejendomme.

eksamen på computer. De studerende skal selv medbringe en computer.

Supplerende fag

den studerende i stand til at forstå,

løsningsmodel.

Forårsseme-

Andelsbolig- og

Formålet med uddannelsen er at gøre

Du kan læse mere om materialesamlingen,

Ejendoms- og

Valgfag

EA-uddannelsens læringsmål

Færdigheder I praksis betyder det, at de studeren-

Grundlæggende bog-

Efterårs­

de opnår færdigheder, der gør dem i

føring og regnskab

semestret

stand til selvstændigt at anvende de forskellige regler og vejledninger mv., der relaterer sig til de forskellige typer ejendomme og varetage almindelige problemstillinger, der knytter sig til de faktorer, som indgår i undervisningen.

Kompetencer Når den studerende har gennemført EA-uddannelsen, kan den studerende yde rådgivning og sagsbehandling vedrørende administration af private udlejningsejendomme, erhvervslejemål og/eller andelsbolig- og ejerforeninger.

Tilmeld dig et fag på www.ejendomsforeningen.dk/shop

17


EA-uddannelsen

Reeksamen

Er der ikke tilstrækkelig med tilmeldinger, kan

Mod et gebyr på 400 kroner kan du gå til

et fag også blive aflyst. Vi opfordrer derfor de

reeksamen ved næste eksamen i det pågæl-

studerende til at tilmelde sig de fag, de ønsker

dende fag. De studerende, der ønsker at gå til

at følge i god tid for at undgå unødvendige

reeksamen, er naturligvis meget velkomne til

aflysninger. Du vil få besked senest tre uger før

at deltage i en spørgetime, hvis de udbydes på

undervisningsstart, hvis dit fag er aflyst pga.

det enkelte fag. Der afholdes ikke en særskilt

for få tilmeldinger.

syge- eller reeksamen på EA-uddannelsen. Er du forhindret, eller består du ikke, kan faget

Realkompetencevurdering

derfor først afsluttes i forbindelse med, at

Har du gennemført fag på uddannelsen i 2015

næste ordinære eksamen afholdes.

eller før, kan du ansøge Ejendomsforeningen Danmark om at blive indstillet til en realkom-

Oprettelse af hold

petencevurdering.

Hvert fag bliver oprettet på baggrund af antallet af tilmeldinger. Tilmeldingerne bliver

Yderligere information og dine muligheder for

registeret efter først til mølle-princippet. Bliver

realkompetencevurdering finder du på www.

et fag overtegnet, oprettes der en venteliste.

ejendomsforeningen.dk/ea.

ECTS-point ECTS-point er en måleenhed, der angiver arbejdsbyrden for den studerende, og er ikke et udtryk for uddannelsesforløbets sværhedsgrad. Hvert fag tildeles et antal point, som udtrykker den arbejdsindsats, den studerende skal yde for at gennemføre den enkelte uddannelsesenhed. Den studerende opnår først fagets anførte ECTS-point, når eksamen er bestået. Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning har en samlet vægt på 60 ECTSpoint. Heraf udgør EA-uddannelsen 30 ECTS-point.

Det vil fremgå af hjemmesiden, hvis der er få pladser tilbage på et fag. Når du ikke at tilmelde dig et fag, inden det er overtegnet, kan du skrive til sekretariatet og bede om at blive skrevet på en venteliste. Du vil blive kontaktet, hvis der opstår en ledig plads på det ønskede fag. Et ønske om at blive skrevet på venteliste anses som en bindende tilmelding.

Hvorfor tage en EA-uddannelse? ”Vi har nu afsluttet et rigtig spændende fagligt forløb, hvor vi som studerende har haft fuld fokus på at videreudvikle vores teoretiske kompetencer ... Vi har gennem uddannelsen fået en bred teoretisk forståelse inden for administration af ejendomme, hvor vi er blevet undervist i emner som investering i og finansiering af ejendomme, lejeloven og ejer- og andelsboligfor­eninger. EA-uddannelsen er et vigtigt supplement til de mange praktiske kompetencer, som er til stede rundtom i virksomhederne – og det er aldrig for sent at komme i gang”.

Foto: Julie Polar de Greeve.

18

Kasper Wittrock, direktør i DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION A/S, uddannet EA i 2017.

Tilmeld dig et fag på www.ejendomsforeningen.dk/shop


EA-uddannelsen

Skræddersyede kurser for virksomheder Foto: Pressmaster, Shutterstock.

Trænger dine kolleger også til at komme på kursus? Skab et solidt fælles fundament i det daglige arbej­

I får adgang til vores korps af de skarpeste undervise-

de i din virksomhed med et skræddersyet efterud-

re inden for deres disciplin. De tilrettelægger under-

dannelseskursus fra Ejendomsforeningen Danmark.

visningen ud fra jeres ønsker og behov.

Din virksomhed kan bruge vores erfaringer med at

Vi har en bred vifte af kurser – fra korte værktøjs­

udvikle fagligt stærke og branchetilpassede kurser

kurser til hele fag på EA-uddannelsen.

og skabe målrettet kompetenceudvikling.

Kontakt os på kursus@ejendomsforeningen.dk.

Vi har udviklet kurser for blandt andre:

Foto: Pressmaster.


Kursuskalender København Nyhedskursus om foreningsret, 12. december Fyn

Nyhedskursus om foreningsret, 17. januar

København Generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeninger, 23. januar Aarhus

Bestyrelsens ansvar og hæftelse i andelsbolig- og ejerforeninger, 30. januar

København AB 18 – Byggeriets nye aftalevilkår, 31. januar København Bestyrelsens ansvar og hæftelse i andelsbolig- og ejerforeninger, 7. februar København Andelskroneberegning, 7. marts København Værdioptimering af erhvervsejendomme, 14. marts København Grundkursus: Lejeret I, 19. marts København Erhvervslejemålets ophør, istandsættelse og fraflytning, 21. marts København Grundkursus: Lejeret II, 26. marts København Ansættelsesret, 28. marts København Moms og afgifter ved udlejning af fast ejendom, 4. april København Erhvervslejekontrakter, 5. april København Ejendomsinvestering for begyndere, 9. april Aarhus

Ejendomsinvestering for begyndere, 11. april

Aarhus

Ind- og fraflytning i teori og praksis, 26. april

København ”Småhuse” i lejelovgivningen, 30. april København Lejefastsættelse og lejeregulering i boliglejemål, 2. maj Aarhus

”Småhuse” i lejelovgivningen, 2. maj

København Grundkursus: Værdiansættelse af investeringsejendomme, 8. maj København Faldgruber i boliglejeretten, 9. maj København Køb og salg af investeringsejendomme, 14. maj Aarhus

Faldgruber i boliglejeretten, 15. maj

København Optimer din virksomhed med markedsstatistik, 21. maj København Skimmelsvamp, 22. maj Aarhus

Køb og salg af investeringsejendomme, 22. maj

København Forstå de politiske spilleregler og brug dem!, 28. maj København Omkostningsbestemt leje I, 4. juni Aarhus

Administration af ejerforeninger, 4. juni

København Omkostningsbestemt leje II, 11. juni København Administration af andelsboligforeninger, 13. juni Aarhus

Grundkursus: Erhvervslejeret I, 13. juni

Aarhus

Omkostningsbestemt leje I, 14. juni

Aarhus

Grundkursus: Erhvervslejeret II, 20. juni

Aarhus

Omkostningsbestemt leje II, 21. juni

Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelse, forår 2019  

Kurser inden for foreninger, erhvervslejemål, boliglejemål, investering, byggeri, kommunikation og ledelse og EA-uddannelsen (ejendomsadmini...

Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelse, forår 2019  

Kurser inden for foreninger, erhvervslejemål, boliglejemål, investering, byggeri, kommunikation og ledelse og EA-uddannelsen (ejendomsadmini...