Årsrapport 2023 - HUSET I HASSERISGADE

Page 1

BILAG:

1) LEDELSESBERETNING 2023

Herunder

• Målopfyldelse på Handleplan 2023

• Status på udviklingsmål fra Samarbejdsaftale 2022-2025 med Aalborg Kommune

• Beretning og målrapportering på Rammeaftale med Statens Kunstfond 2022-2024 Inkl.

Slots- og Kulturstyrelsens tjekliste for udarbejdelse af Årsrapporter Og Huset i Hasserisgades ”Koncertliste”

2) ÅRSREGNSKAB FOR HUSET 2023

INDHOLD: INDHOLDSFORTEGNELSE………………………………………………………… 1 INSTITUTIONENS OPLYSNINGER……………………………………………….2 INDLEDNING 3 BESØGS- & AKTIVITETSTAL………………………………………………………..4 NØGLETAL FRA REGNSKAB 2023 5 BUDGET 2024 6 KONCERT- & MUSIKAKTIVITETER 8 UDSTILLINGER, VÆRKSTEDER & KREATIVE AKTIVITETER 10 CAFÉER…………………………………………………………………………………….12 ØVRIGE AKTIVITETER 14

INSTITUTIONENS OPLYSNINGER 2

Virksomhedens navn: Den Selvejende institution HUSET

Adresse: Hasserisgade 10, DK-9000 Aalborg

EAN nr.: 5798003745695

CVR nr.: 46566068

Bestyrelse:

Bestyrelsesleder: Mille Møller Nielsen

Vicebestyrelsesleder: Mette Kirstine Eskebjerg Goddiksen

Personalerepræsentant: Kathrine Kjeldsen Hansen

Udpeget af Aalborg Byråd: Christina Halkjær & Peter Brix

Kulturhusleder: Michael Falk Marino

Et Hus for vækstlag, publikum, fællesskaber, nytænkning, nysgerrighed, samvær… 3

 ”Skabe et kreativt kraftcenter og kulturelt væksthus for Aalborg og Nordjyllands kunstneriske vækstlag.”

 ”Skabe scener og rum for kunsten og kulturens nicheområder og nye strømninger, der rammesætter og faciliterer mødet mellem kunstnere og publikum.”

 ”Sikre en platform for deltagelse og aktiv involvering i kreative processer, hvor kunstinteresserede borgere i Aalborg får adgang til at være skabende og udøvende, og derved underbygge den almene trivsel for kommunens borgere.”

Sådan lyder Huset i Hasserisgades nye vision, som landede ved udgangen af 2023, og udgør den røde tråd i Husets virksomhedsgrundlag og strategi i 2024-2027. Og sikke nogle statements at tage hul på en ny epoke af Husets lange (kultur-)liv med!

Corona-årene er definitivt forbi. Det vidner en stigning på 16,5% i vores samlede besøgstal om. Det, der dog ikke synes at være en grænse for, er folks sult efter fællesskaber, kreative miljøer, samværet omkring kunst og kultur og lysten til at deltage.

Vi er meget stolte over, og glade for, den publikums- og deltagertilslutning, vi oplever til vores arrangementer, tilbud og aktiviteter. Vi oplever generelt, at vi lykkes med, at tilbyde kunst, kultur og aktiviteter med kant, mening og holdning, som kræver tilstedeværelse, deltagelse og engagement fra brugere og publikum. At folk tager Huset til sig i den grad som de gør, ser vi som en klar indikator på, at folkelighed og breddekultur sagtens kan være udfordrende, nyskabende og ukendt, så længe motivationen for kunsten, kulturen og kreativiteten er fællesskabet, samskabelsen og den aktive deltagelse. Derfor er det også nogle begreber som vi arbejder på at skabe en tydelighed omkring i vores fortælling, og selvfølgelig også sørger for at styrke og udvikle i vores aktiviteter og generelle virke.

For hvad er vigtigere for vores trivsel end hinanden? Hvad er mere fordrende for vores kreativitet end at skabe noget sammen? Og hvad er mere motiverende for at bruge kunsten og kulturen, end at deltage selv?

2023 har været et år med mange spændende planer i støbeskeen, mange snakke om fremtiden, og mange forhandlinger omkring hvad de næste år skal føre med sig i Hasserisgade 10. Vi ser nu ind i en nær fremtid, som kommer til at rumme nogle af de største forandringer i Husets snart 50 år gamle historie (og bygningernes mere end 110 års historie!), når vi over de næste år skal skabe, forme og implementere ”Kulturens Væksthus”, som blev vedtaget i budget 2024 i Aalborg Kommune.

Dette betyder at der skal bygges, ombygges, nytænkes, redefineres og videreudvikles i den kommende periode. Vi skal skabe et kulturelt kraftcenter for de kunstneriske vækstlag, og dette skal gøres i en ramme hvor vi samtidig sikrer, at Huset er et tilgængeligt, interessant og vedkommende kulturtilbud for alle Aalborgs borgere. Der skal skabes nye rammer for scenekunsten, bedre rammer for billedkunsten. Og sammen med vores allerede fantastiske rammer omkring musikken, skal vi skabe en praksis for hvordan de forskellige kunstformer udveksler, krydsbestøver og vokser i kraft af hinanden.

De kunstneriske vækstlag er en vigtig ressource at værne om, sikre gode forhold for, og understøtte. Hvorfor?

Fordi kunsten ofte formår at stille de store spørgsmål om vores verden. Fordi kunsten er med til at forme fremtiden. Fordi kunsten skaber rum for eftertænksomhed, inspiration og trivsel.

Derfor er planen om at skabe et kunstnerisk væksthus og kraftcenter enormt vigtig. Det handler ikke kun om at skabe en rugekasse til talentet. Det handler ikke kun om, at de dygtige og mest kreative skal blive endnu mere dygtige og kreative. Det handler i høj grad om, at vi skal sikre, at den kunstneriske ressource vi har tilgængelig i Aalborg, kan fortsætte med at forny og udvikle sig. På den måde sikrer vi, at vores kommune kan udvikle sig, ikke kun i indbyggertal, erhvervsvenlighed og fremkommelighed, men også i ånd, skabertrang, kreativitet, innovation og fællesskaber.

Vi ses i løbet af året! - På vegne af Huset

INDLEDNING

BESØGS- & AKTIVITETSTAL 2023

Samlet besøgstal 2023: 36.932

Samlet antal events, arrangementer og aktiviteter: 713 4 (2022 tal i parentes)

Samlet besøgstal i 2023: 36.932 (31.700) - stigning på 16,5% - Samlet antal events, arrangementer og aktiviteter 713 (671) - stigning på 6%

Koncert- og Musikaktiviteter:

Besøgstal: 6.036* (6.865)

Aktivitetstal: Koncerter 196 (199)

- Heraf 67 (116) egenproduktioner og 129 (83) eksterne samarbejder, netværkssamarbejder, eksterne produktioner mv.

Kønsfordeling på koncerter: ♀️ 33%|♂️ 67%

*De anførte besøgstal rummer musiske, eller musikrelaterede, aktiviteter ud over deciderede koncertproduktioner.

Besøgstal varierer derfor fra "Koncertliste fra Slots- & Kulturstyrelsen”, som udelukkende rummer publikumstal til koncertproduktioner.

Udstillinger, Værksteder & Kreative Aktiviteter (Herunder aktiviteter relateret til udstillinger, markeder, atelier, værksteder m.m.)

Besøgstal: 14.020 (10.820)

Aktivitetstal: 108 (105) Åbningsdage i De Kreative Værksteder + 87 (55) workshops, kurser o.lign + 3 (3) markeder + 7 (10) udstillinger

Kønsfordeling på udstillinger: ♀️ 50%|♂️ 50%

Caféer

(Spisende gæster - herunder aktiviteter med forplejning)

Besøgstal: 9.498 (9858)

Aktivitetstal: 200 (175) åbningsdage

Øvrige Aktiviteter (Herunder foredrag, lokalebrug, Artist Recidencies m.m.)

Besøgstal: 7.378 (4148)

Aktivitetstal: 420 (299) arrangementer, lokalebookinger, events, foredrag, recidencies mv.

Herudover:

56 (45) faste daglige brugere af Husets faciliteter i forbindelse med vækstlags- og talentudvikling, kulturentreprenørskab, byhaver mv.

NØGLETAL REGNSKAB 2023

Nøgletal ud fra aktivitetsområder – Se samlet regnskab for Huset 2023 under bilag

RESULTATOPGØRELSE - HUSET 2022

Indtægter

Udgifter

5
Driftstilskud Aalborg Kommune 4.521.732 Koncerter & Musikaktiviteter 2.641.416 Udstillinger, Værksteder & Kreative Aktiviteter 278.887 Caféer 659.333 Øvrige Aktiviteter 233.280 Fonde / Puljer / Bevillinger 200.000 Indtægter I alt 8.534.648
Personale 5.304.070 Personale / Refusioner -377.546 Personale / Andet 206.394 Musik 1.528.711 Caféer 547.300 Ejendom 298.726 Værksteder 203.034 Inventar 86.910 Administration 367.046 Andre Arrangementer 46.867 Bil 94.554 Bevillinger / Fonde 207.758 Udgifter I alt 8.513.824 Årets driftsresultat 20.824

BUDGET - HUSET 2024

Indtægter

Udgifter

BUDGET 2024 6
NØGLETAL
Tilskud Aalborg Kommune 4.777 174 Ejendom - brugerbetaling 100.000 Værksteder 424.320 Andre Arrangementer 75.000 Netværks og Genrespillested 2.478.572 Cafe 700.000 Bevillinger/Fonde 220.000 Indtægter i alt 8.775 066
Personale LØN 5.500.000 Personale / Refusioner -15.000 Personale Andet 220.000 Ejendom 250.000 Inventar 140.000 Værksteder 185.000 Andre Arrangementer 50.000 Netværks- og genrespillested 1.460.000 Administration 150.066 Cafe 600.000 Bil 15.000 Bevillinger/Fonde 220.000 Udgifter i alt 8.775 066

KONCERTER & MUSIKAKTIVITETER

Læs uddybende Årsrapportering om Husets ”Netværks & Genrespillested”

under ”Beretning og målrapportering på Rammeaftale med Statens Kunstfond 2022-2024” i bilaget ”Ledelsesberetning”.

ÅRSRAPPORT 2023 KONCERTER &

I 2023 har vi oplevet en forskydning af publikum mellem små og større koncerter. Besøgstallet til koncerter, er samlet set steget lidt, men antallet af større koncerter er steget væsentligt – fra 2 i 2022 til 47 i 2023. Den primære grund til dette er vores indgåelse af nogle lidt større samarbejdsprojekter, samt ibrugtagningen af Husets gårdhave til koncerter i sommeren 2023.

Den sekundære grund, men som vi ser som et større samlet problem for livebranchen, er publikums vigende tendens til at opsøge de små spillesteders koncerter, særligt med mere eller mindre ukendte koncertnavne. Denne tendens har vi påpeget, både blandt spillestedskollegaer og i den offentlige debat, og beskrivelsen af problematikken har mødt megen genklang. Vi har i år formået at fastholde et stabilt antal af billetkøbere, men har samtidig oplevet, at det kræver en større indsats at nå ud til dem, og aktivere dem. I vores optik rummer Netværks & Genre formatet noget af løsningen på denne udfordring, med sit særlige fokus på nicher, nye formater, geografisk spredning og vækstlagsudvikling, samt et format der opfordrer til dialog med sit publikum, produktudvikling med sine kunstnere og nytænkning i udformningen af det traditionelle koncertformat.

Udvikling af Husets bookingudvalg har også været et fokusområde i 2023. Gennem et målrettet arbejde er vi kommet frem til at have et bredt repræsentativt udvalg, der både har en bred aldersspredning, en god kønsfordeling og en bred genremæssig repræsentation. Derfor kan vi også lettere åbne konstruktive dialoger omkring vores programlægning, og motivere et tværkunstnerisk samarbejde, som nogle gange kan få lov til at ”bryde genrernes siloer ned” og udvikle nye interessante formater. Bookingudvalget har været med til at skærpe Husets fokus på programlægningen – samtidig har Huset været med til at inddrage, oplære og motivere nye folk til at indgå i arbejdet med at skabe et spillesteds koncertprofil.

Vi er, gennem vores erfaring i at arbejde med Netværks & Genrespillesteds-formatet, blevet skarpere på at analysere og evaluere på de samarbejder vi gennemfører og herigennem vurdere hvilke der har et udviklingspotentiale, hvilke der har et højt niveau i sit udgangspunkt og i dét perspektiv er meningsfyldt. Derved er vi også blevet bevidste om at vurdere tydeligt hvad vores rolle i samarbejdsprojekter er, eller skal være fremtidigt, og har derudfra identificeret disse 4 trin som grundlag for vores udvikling af samarbejder:

1)”Læse et samarbejde” - 2) Løfte ambitionerne - 3) Skabe en bæredygtig model - 4) ”Pass it on”

HANDLEPLAN 2024 KONCERTER & MUSIKAKTIVITETER

I 2024 forventer vi, at kunne nå i mål med langt størstedelen af de kriterier vi har lagt ind i vores rammeaftale om drift af Netværks & Genrespillested. Vores ambition i 2024 er således, at få skabt et samlet overblik over, og en model for, hvordan Huset arbejder med, og i fremtiden vil kunne løfte, opgaven som Netværks & Genrespillested. Dette med et særligt blik på, at formatet er transformerende og nyskabende, og fortsat skal kunne rumme åbenheden, nysgerrigheden og omstillingsparatheden i sin spillestedsdrift og virksomhed.

Vi forventer i 2024 en mindre stigning i indtjening på både interne og eksterne arrangementer, både ved et forøget billetsalg, men også ved en lille stigning i billetpriserne generelt fra indgangen af budgetåret.

Vi har allerede nu en bred vifte at stærke netværkssamarbejder på plads, både med aktiviteter i, og udenfor, Huset. Mange af disse er formater vi, i samarbejde med andre aktører, har udviklet på hen over de seneste år. Derudover forventer vi, som tidligere år, at en del netværkssamarbejder dukker op løbende i 2024.

Hen over 2024 vil vi også arbejde videre med vores egne formater og projekter, hvor særligt de smalle genreområder er i fokus Overordnet for denne indsats ser vi vores generelle profilsammensætnings transformering, som følge af et nyt bookingudvalgs brede sammensætning, som ét af de vigtigste paradigmeskift i vores koncertkuratering. Udvalgets samlede arbejde, og medlemmernes enkelte indsatser, forventer vi vil udfolde sig og blive endnu mere tydeligt i vores program i 2024.

Endnu et stort fokus for 2024, er vores deltagelse i arbejdet for at sikre fortsættelsen af Netværks & Genrespillestedsformatet, efter bevillingen til ordningen fra Slots- & Kulturstyrelsen udløber ved udgangen af 2024. I årets slutning vil det stå klart, om formatet har fået tilført økonomi til at fortsætte på Finanslov 2025-2028, og frem til da, vil vi gøre alt i vores magt for at udbrede kendskabet til, de værdifulde erfaringer fra, og de gode resultater fra Netværks & Genrespillesteds formatet.

8
MUSIKAKTIVITETER

UDSTILLINGER, VÆRKSTEDER & KREATIVE AKTIVITETER

På vej mod et kraftcenter for kunst og vækstlag – sammen med brugere og publikum!

Værksteder og markeder har generelt genereret rigtig flotte besøgstal igen i 2023. Vi har løbende hen over året evalueret på begge dele, for at sikre, at funktionerne er så effektive som muligt i drift og aktivitets-afvikling. Med høje besøgstal og mange daglige brugere er det nødvendigt at disse funktioner kan gennemføres, uden at skabe et uoverkommeligt arbejdspres på personale, eller et unødvendigt pres på kapacitet, brugere og besøgende. Derfor har vi blandt andet valgt løbende at investere i materialer, logistik og personaletimer omkring markeder, som gør opstilling og klargøring samt gennemførslen af markeder lettere. Ligeledes har vi gennem året gennemført en række udviklingsmøder omkring vores værkstedsaktiviteter, som i 2024 gerne skulle give udslag i en mindre presset drift omkring værkstedsaktiviteter, samt en bedre økonomi til fortsat at kunne opretholde kvalitetsniveau og investere i funktionen. Med dette fokus på at optimere vores egen drift omkring værkstedernes daglige aktiviteter, har vi ikke selv udviklet på nye workshops, som vi selv har udbudt. Derimod har et udvidet samarbejde med flere af byens kunstnergrupper og kunstnersammenslutninger sikret, at der har været afholdt et bredt og varieret program af workshops i Husets rammer.

Husets udstillingsfaciliteter og program har gennem 2023 haft et større fokus, en større synlighed og generelt en større sammenhængende fortælling om den nordjyske kunstscene og de nordjyske kunstmiljøer, som har sikret pæne besøgstal og en god omtale I 2023 har vi med støtte fra Den Jyske Kunstfond (200.000,-) og Spar Nord Fonden (20.000,-) gennemført første år af udstillingsprogrammet ”Nordjyske Kunstnere”, hvor vi har fokuseret på at præsentere kunstnere og kunstnerfællesskaber med base eller afsæt i Nordjylland. Det har i 2023 resulteret i følgende udstillinger i TILGANG – Husets Udstillingsrum:

”Fugleflugt” af Anja Korsgaard / ”Backyart Studios” Gruppeudstilling / ”Kunstnergruppen Jernbanegade 12” Gruppeudstilling ”Dances For The Orishas” af Sandro Masai / ”Naturen Kalder” Gruppeudstilling af Husets Atelier / ”Kunst i Nærheden” Gruppeudstilling og portrætfilm / ”Jeg Mærker Længslen i Det Syngende Hav” af Olivia Kamradt

Herudover har Huset, i samarbejde med lokale kunstgrupper, aktører og kunstsammenslutninger, faciliteret følgende arrangementer:

Body Tongues Workshop / F.eks.: Workers Retreat / Resistance is Life // Buzz 2.0 Opening / F.eks.: Magical Thinking – Dialogues Around Different Experiences of Alternative Learning in Argentina / LÌM Collective: Har du været indlagt på neonatal? / Syssel: Samtidskunsten som dialogskaber i Nordjylland – Hvad vil det sige? / LÌM Collective: Care consultations

Huset har som et spor i udstillingsprogrammet ”Nordjyske Kunstnere” været initiativtager til, og medvirkende i, produktionen af en portrætfilm om Nordjyske Kunstfællesskaber, sammen med produktionsselskabet ”Hestbek Film & TV”. Filmen med titlen ”Kunst i Nærheden” blev sendt i 2 afsnit i efteråret 2023 på TV2 Nord, og var samtidig tilgængelig via TV2 Play. Filmen fungerer både som dokumentation af 4 kunstneriske fællesskaber i Aalborg, Klitmøller og Hjørring, og samtidig har udsendelsen været med til at eksponere nordjyske seere for en del af den nordjyske kunstscene, som kun meget få ellers er i berøring med. Udstillingsrækken ”Nordjyske Kunstnere” fortsætter i 2024, hvor vi løbende vil udforske og belyse hvilke behov og opgaver Husets udstillingsrum skal løse for de billedkunstneriske vækstlag, hvordan dette skal gøres, og hvad det kræver af facilitering.

HANDLEPLAN 2024 UDSTILLINGER, VÆRKSTEDER & KREATIVE AKTIVITETER

Fokus for 2024 bliver på følgende:

Implementering af nye arbejdsgange og initiativer i De Kreative Værksteder. Vores ambition er at fortsætte den gode udvikling, med tiltag der sikrer det bedst mulige besøg for brugerne, den lettest mulige tilgang til at få en plads, og den tydeligste og mest tilgængelige adgang til information om brugen af værkstederne. Samtidig vil vi udvide vores netværk med de øvrige kulturhuse i landet, der også rummer værksteder, for at sikre de bedste muligheder for erfarings- og idéudveksling, lære af ”best practice” og selvfølgelig dele ud af vores egen viden og erfaringer omkring værkstedsdrift i kulturhuset.

Fortsættelse af de eksisterende markedskoncepter.

Vores markeder oplever stor søgning, både fra deltagende kunstnere og fra publikum. Dette momentum ønsker vi at fastholde og udvikle, ved at afsøge udviklingspotentialet inden for de eksisterende rammer: Nye kunstnere, nye publikumssegmenter, flere markedsdage i træk, ændringer i logistik, flere pladser til kunstnere o.lign.

Fortsat udvikling af kunstnersamarbejdet omkring TILGANG – Husets Udstillingsrum

Det støttede program ”Nordjyske Kunstnere” fortsætter i 2024, og skal ligesom i 2023 fungere som et middel til at rykke os tættere på landsdelens og byens kunstneriske vækstlag. Vi skal ligeledes blive klogere på kunstscenens vækstlag og dette vækstlags infrastruktur og behov, gennem et skærpet fokus på deres virke, deres muligheder og deres potentiale.

10 ÅRSRAPPORT 2023 UDSTILLINGER, VÆRKSTEDER & KREATIVE AKTIVITETER

CAFÈER

30-60% Økologi | 100% vegetarisk | Fokus på bæredygtighed & klimavenlighed

ÅRSRAPPORT 2023 CAFÈER

Caféerne er det naturlige centrum for Husets sociale liv, og et rum for pauser og fællesskaber.

Caféerne tager sit udgangspunkt i at være forplejningsmulighed for de mange kulturelle, kunstneriske og kreative aktiviteter som finder sted, men er for manges vedkommende også ”vejen ind” i kulturlivet, der leves i Husets rammer.

Samtidig er Caféerne det naturlige omdrejningspunkt for forskelligartede begivenheder og fællesskaber – lige fra de succesfulde ”Veganske Fællesspisninger”, til en platform der skaber mulighed for at facilitere camps, festivaler, netværksmøder o.lign. som en del af Husets rolle som kraftcenter for vækstlagskultur og talentudvikling.

Café og Køkken har den overordnede drift af, og ansvar for, områderne i Huset med håndtering af levnedsmidler – herunder bardrift ved koncerter og øvrige arrangementer.

I 2023 har vi særligt fokuseret på:

- at tilpasse sortiment og produkter til at afspejle Husets besøgende og brugere, særligt i udvalg og prisniveau

- færre produkter men en høj kvalitet

- mere plantebaseret mad

- eliminering af madspild

- økologi, bæredygtighed og den sociale funktion som “et godt måltid” rummer

Caféernes samarbejde med f.eks. Kriminalforsorgen og lignende sociale eller uddannelsesrelaterede instanser, sikrer at køkkenets drift også hjælper unge og voksne videre i livet, eller giver borgere et meningsfuldt forløb på trods af et problematisk udgangspunkt.

Der har i 2023 været gennemført 9 succesfulde fællesspisningsarrangementer, med fokus på plantebaserede alternativer og fællesskabsoplevelsen omkring spisning. Samtidig har Caféen sørget for forplejning til forskellige flerdags-arrangementer, Camps, Workshops osv.

HANDLEPLAN 2024 CAFÈER

I 2024 følger vi samme udviklingsspor som 2023

 Klimavenlighed og bæredygtighed i vores cafétilbud og køkkendrift

 Caféerne som en naturlig forlængelse af, og løftestang i, vores arbejde med kunst og kultur

 Caféerne som Fællesskabsmotiverende kulturfunktioner

 Husets Caféer som værdiskabende og rekreative fristeder – både i Huset og i vores lokalområde

 Platforme for vidensdeling og inspiration omkring arbejdet med vegetarisk og plantebaseret mad

 Større synlighed – ikke som spisesteder, men som inspiration, læring og erfaringsdeling omkring sund og grøn mad.

Derudover vil vi arbejde med at præsentere nye formater omkring spisningsen, som f.eks. 4 vegetariske og veganske ”tasting aftener” afholdt i januar 2024, fortsat udvikling af fællesspisningsformatet, og andre potentialer for at løfte den sociale oplevelse af at spise sundt, spise bæredygtigt og spise sammen.

Vi vil i den generelle udvikling af Husets funktioner, rammer og bygninger hen over de kommende år også arbejde målrettet med at integrere caféerne yderligere i de kreative og kunstneriske tilbud i Huset. F.eks. som lobby-funktion for teater og udstillinger, som ”krea-café” med mulighed for kunstneriske sysler sammen med kaffen og andre lignende muligheder for, i endnu højere grad, at gøre caféerne til Husets kreative og rekreative opholdsrum.

12

ØVRIGE AKTIVITETER

På vej mod ”Det Nye Hus”

ÅRSRAPPORT 2023 ØVRIGE AKTIVITETER

Ved siden af de beskrevne områder og aktiviteter i Huset, finder der året rundt en masse andre større og mindre begivenheder sted i, og udenfor, Husets rammer. Herunder f.eks. Artist Recidencies, Camps, tværkunstneriske samarbejsprojekter, Talks, Filmfremvisninger, Workshops, rundvisninger og meget andet.

Husets rammer rummer, ud over de øvrige funktioner såsom koncerter, værksteder caféer, markeder, udstillinger osv., også faciliteter og tilbud såsom øvelokale (genåbnes i 2024), mødelokale, rum til kreative iværksættere, kunstnerlejlighed, lokaleudlån til, og facilitering af, relevante projekter og aktører, byhaver, musisk legeplads m.m.

Der har i 2023 været kæmpe efterspørgsel på brug af Husets Kunstnerlejlighed, fra enkelte overnatninger (f.eks. i forbindelse med koncerter o.lign. enkeltdagsarrangementer) til ophold på en måned (udenlandske musikere involveret i lokale projekter, kunstnere med projekter i byen osv.). 29 forskellige kulturarrangører og institutioner har gjort brug af kunstnerlejligheden, og der har således været kunstnere i ophold inden for både musik, billed- og samtidskunst og scenekunst. Huset har desværre ikke haft held til at rejse ekstern finansiering til at optimere lejlighedens opdeling, samt renovere og istandsætte, og forventer derfor først at kunne indfri facilitetens fulde potentiale i løbet af 2024-2025. Men allerede nu viser den massive brug af kunstnerboligen af både Huset og af eksterne kulturaktører, at funktionen har en berettigelse og et stort potentiale.

Med vedtagelsen af et nyt ”kraftcenter/Væksthus på Huset for vækstlagene inden for rytmisk musik, billedkunst og scenekunst” på Aalborg Kommunes budget 2024-2027, har Huset i 2023 arbejdet målrettet mod udfoldelsen af dette projekt, og deltaget aktivt i dialogen med brugere, interessenter, forvaltning og politikere omkring projektets fysiske, såvel som strukturelle, udformning.

Derfor har vi, sideløbende med processen omkring budgetforhandlinger, hvor Aalborg Kommune vedtog etableringen af Væksthuset, arbejdet aktivt med at lave projektsamarbejder, dele faciliteter og udvikle nye formater sammen med relevante aktører, som kan underbygge det tværkunstneriske samarbejde og vækstlagsudviklingen.

Herunder kan blandt andet nævnes:

- Sommerforestilling af Det Hem’lige Teater i Husets Gård + brug af Det Hem’lige Teater til festivalen Supernova Jazz Blast

- Gennemførsel af Mutation Week i samarbejde med Det Hem’lige Teater, Kunsthal Nord og KORMA. I år med særlig fokus på at idéudvikle hvordan de kunstneriske vækstlag ønsker et ”væksthus” udformet på Huset

- En bred vifte af samarbejder med forskellige aktører gennem vores Netværks & Genrespillested

- Facilitering af kunstnergrupper, udstillinger og workshops gennem et øget fokus på billedkunsten

HANDLEPLAN 2024 ØVRIGE AKTIVITETER

Efter beslutning på Sundhed- & Kulturudvalgsmøde d.24.1. om fremtidig organisering af Huset som en samlet selvejende institution fordelt på de 4 fokusområder - Husets kulturhusfunktion samt de 3 kompetenceenheder for billedkunst, scenekunst og rytmisk musik, vil der i 2024 være fokus på udviklingen af rammerne for denne organisation.

Med dette udgangspunkt skal der i forår 2024 laves nye vedtægter for ”Den Selvejende institution Huset” og udpeges en ny bestyrelse for denne. Den nye bestyrelse forestår herefter ansættelse af overordnet leder for den samlede institution, samt øvrigt personale, i det omfang det vurderes nødvendigt, for at løfte den samlede opgave. Alt dette, så den samlede institution er driftsklar ved indgangen af 2025.

Målet er, at Huset fremadrettet repræsenterer en fælles fornyelse og videreudvikling, som tager afsæt dels i de involverede parters (Huset, KORMA, Det Hem’lige Teater og Kunsthal Nord) erfaringer, kvaliteter og knowhow og dels i byrådets ønske om et ambitiøst og visionært fokus på at styrke det kunstneriske vækst- og talentlags muligheder i Aalborg Kommune, jf. budgetforliget (Budget 2024-2027). Husets nuværende samarbejdsaftale med Aalborg Kommune tilpasses ovenstående, så der pr. 1.1.2026 er vedtaget en ny samarbejdsaftale.

14

LEDELSESBERETNING 2023

Herunder:

 Målopfyldelse på Handleplan 2023

 Status på udviklingsmål fra Samarbejdsaftale 2022-2025 med Aalborg Kommune

 Beretning og målrapportering på Rammeaftale med Statens Kunstfond 2022-2024

Huset står ved indgangen til 2024 med de bedste forudsætninger for at fortsætte og accelerere den positive udvikling, som vi har oplevet de seneste år. Vi kan se tilbage på et 2023, hvor vi, på trods af stigende priser på stort set alle indkøb og ydelser, har formået at holde økonomien i balance, og prisniveauet stabilt. Vi kan ligeledes se tilbage på et år, hvor vi har haft mulighed for, og overskud til, at iværksætte udviklingsprojekter omkring vores forskellige aktivitetsområder, samtidig med at vi på bestyrelses- og ledelsesniveau har brugt året på at tilpasse Husets forretningsplan, strategi og virksomhedsgrundlag, så de danner basis for de næste års udvikling.

Den stabile økonomi gennem 2023 tillader os at foretage nogle prisstigninger i 2024 på enkelte områder og tilbud i Huset, som dog ikke forekommer bemærkelsesværdige eller overdimensionerede. Derimod vil de varslede prisstigninger (på f.eks. koncertbilletter, udvalgte levnedsmiddelsprodukter og pladsbookinger til værksteder) være med til at lægge vores generelle prisniveau tættere på sammenlignelige kulturtilbud. Prisstigningerne i 2024 vil være øremærket opretholdelse af nuværende serviceniveau og den høje standard i vores sortiment, aktiviteter og tilbud.

På baggrund af udviklingen i 2023 – både i Huset, men også i forbindelse med Aalborg Kommunes budget for 2024-2027, står vi ved indgangen til et nyt år, som i dén grad varsler nytænkning og nyskabelse i vores profil, i vores rammer og i vores formål.

Den vigtige udfordring for Huset i de kommende år, er på alle måder, at bevare mens vi skaber nyt.

Vores bygninger skal gennemgå en transformation. Dette giver os den krævende men spændende opgave, at tænke ud af boksen for hvordan Hasserisgade 10 har fungeret og udviklet sig i de sidste 46 år som kulturhus, og samtidig balancere bygningernes historik, æstetik og nuværende funktioner, når der tænkes i visioner og idéer.

Vi skal forholde os til fremtiden ved at sætte vores planlægning under bæredygtighedsbegrebets lup, vi skal tænke menneskers trivsel og sundhed ind i udviklingen af kunst og kultur, og vi skal forholde os til, at vores rygrad som institution, er de inkluderende og kreative fællesskaber. Kort sagt: Der skal tænkes stort i 2024, og vi skal som kulturinstitution og virksomhed måle og veje os selv, gå i dialog med vores nuværende og fremtidige brugere og interessenter, og bruge året til at skabe overblik og igangsætte en udvikling og transformation af Huset i Hasserisgade.

Vi forventer i år, at der bliver behov for at foretage investeringer omkring inventar, sikkerhed (alarmsystemer), vedligehold og følgeudgifter til genetableringer af lokaler og funktioner, som vil gøre det nødvendigt at formindske vores nuværende egenkapital på omkring 380.000. Dette fremgår ikke af vores nuværende budget for 2024, da vi endnu ikke kender de enkelte udgifters størrelse, men større investeringer kan give behov for at justere budgettet løbende hen over året.

I det følgende vil vi redegøre for vigtige nedslag i vores 2023-drift med afsæt i de 3 fokusområder

1) De økonomiske forudsætninger

2) Aktiviteter, indhold og drift

3) Publikumsudvikling

I forbindelse med disse 3 områder vil vi samtidig give en status på målsætninger for vores 2023 Handlingsplan.

1) Økonomiske forudsætninger i 2023

2023 har været et år hvor Huset har oplevet en aftagende forsigtighed fra vores gæster og brugere, som 2022 bar præg af. Det betyder både flere brugere, flere besøgende, og overordnet set, en større indtjening på arrangementer og aktiviteter. Det opleves dog også, hvordan vare- og serviceindkøb generelt er blevet dyrere, hvilket efterlader os med en højere udgiftsside på stort set alle aktivitetsområder i Huset Vi har tilpasset vores indkøb og indtjening til det forhøjede prisniveau og lykkes således med at komme i mål med et positivt resultat for 2023 på 20.824 og dermed en efterfølgende positiv egenkapital på 380.350,78.

Der har i 2023 været forbedrede muligheder for vores udstillingsprogram, da en donation fra den Jyske Kunstfond har underbygget denne del af vores drift, som ellers ikke plejer at have en øremærket økonomi. Dette har skabt rammer for både en bedre økonomi til de enkelte udstillinger og kunstnere, samt muligheden for at investere i markedsføringstiltag omkring kunsten og kunstnerne.

Der er generelt brugt flere penge i 2023 på at sikre repræsentation og netværksarbejde, og denne post forventer vi også vil være stigende ind i 2024. Vores vurdering er, at en større synlighed og tilstedeværelse, med flere repræsentanter fra Huset deltagende i både lokale, regionale og nationale netværk, giver et løft til både den interne viden og faglighed, samt øger kendskabsgraden til Huset blandt virksomhedsnære instanser og andre kulturaktører i landet.

For at løfte de nye planer for Huset og Kulturens Væksthus, er det vigtigt at vi fortsat er en tydelig spiller på nationalt plan, der går foran i udviklingen og nytænkningen af kulturhus-området, livemusikbranchen, talent- og vækstlagsudvikling og andre relevante kulturtiltag

I Handleplan 2023 havde vi følgende økonomiske faktorer blandt vores målsætninger:

Bedre økonomisk bæredygtighed i spillestedets netværks-samarbejdsprojekter

Status: En bedre balance er opnået i 2023, hvor Huset i større grad er partner på projekter, og således deler økonomien med andre aktører. Alternativt er der søgt fondsmidler hjem til at understøtte større projektudgifter, og således er det lykkedes at få en bedre udgiftsdækning af nogle mere bekostelige formater og projekter.

Honorar til udstillende kunstnere gennem fonds- og puljemidler

Status: Der har i 2023 været økonomi til at udbetale et honorar eller en udgiftsdækning på 2.500,- pr. udstilling.

At rejse de nødvendige midler til at videreudvikle kunstnerlejlighed og Artist Recidencies

Status: Det har i 2023 ikke været muligt, at rejse den fornødne økonomi fra fonde og puljer, til vores kunstnerboligprojekt. Belægningen på kunstnerboligerne har dog været over forventning, så både driftsøkonomien på projektet hænger sammen, og giver os et pejlemærke om, at projektet helt klart har en berettigelse og et behov, som bør følges til dørs med en optimal udformning af faciliteterne.

2) Aktiviteter, indhold og drift

2023 har været et år præget af budgetlægningen for 2024 i Aalborg Kommune. Allerede i den tidlige sommer stod det klart, at flere års arbejde hen i mod at skabe et kunstnerisk kraftcenter og væksthus for de kunstneriske vækstlag inden for særligt musik, scenekunst og billedkunst, står til at blive realiseret inden for de kommende år, da der i budgetforhandlingerne landede en aftale om finansiering af dette. Huset er i samarbejde med Aalborg Kommunes Sundheds & Kulturforvaltning, samt de øvrige implicerede kulturinstitutioner (KORMA, Det Hem’lige Teater og Kunsthal Nord) i proces omkring hvordan dette projekt skal udvikles og realiseres. En opgave med et stort potentiale, som vi ser frem til at være med til at udfolde.

Ovennævnte har dog også betydet, at udviklingen af enkelte områder i Huset er sat på pause, indtil der foreligger en plan for hvordan Husets forskellige funktioner skal nytænkes, videreudvikles eller omdefineres i forbindelse med væksthusplanerne.

Værksteder og markeder har generelt genereret rigtig flotte besøgstal igen i 2023. Vi har løbende hen over året evalueret på begge dele, for at sikre, at funktionerne er så effektive som muligt i drift og aktivitets-afvikling. Med høje besøgstal og mange daglige brugere er det nødvendigt at disse funktioner kan gennemføres, uden at skabe et uoverkommeligt arbejdspres på personalet. Derfor har vi blandt andet valgt løbende at investere i materialer, logistik og personaletimer omkring markeder, som gør opstilling og klargøring samt gennemførslen af markeder lettere. Ligeledes har vi gennem året gennemført en række udviklingsmøder omkring vores værkstedsaktiviteter, som i 2024 gerne skulle give udslag i en mindre presset drift omkring værkstedsaktiviteter, samt en bedre økonomi til fortsat at kunne opretholde kvalitetsniveau og investere i funktionen.

I Handleplan 2023 havde vi følgende aktivitets- og indholdsrelaterede faktorer blandt vores målsætninger:

En generel udvikling af TILGANG – Husets udstillingsrum gennem udstillingsrækken ”Nordjyske Kunstnere” Status: Husets udstillingsfaciliteter og program har gennem 2023 haft et større fokus, en større synlighed og generelt en større sammenhængende fortælling om den nordjyske kunstscene og de nordjyske kunstmiljøer, som har sikret pæne besøgstal og en god omtale. Udstillingsrækken fortsætter i 2024, hvor vi løbende vil udforske og belyse hvilke behov og opgaver Husets udstillingsrum skal løse for de billedkunstneriske vækstlag, hvordan dette skal gøres, og hvad det kræver af facilitering.

Indretning af ekstra pladser i Husets Atelier

Status: På grund af den verserende forsikringssag omkring genetableringen af produktionsfaciliteter for KORMA og Husets eget øvelokale, har det ikke været muligt, at frigive den lokaleplads der er påkrævet for at gennemføre en udvidelse af Husets Atelier.

Arbejde med udvikling af nye workshops

Status: Der har i 2023 været større fokus på at optimere vores egen drift omkring værksteder og udstillinger. Derfor har vi ikke selv udviklet på nye workshops, som vi selv har udbudt. Derimod har et udvidet samarbejde med flere af byens kunstnergrupper og kunstnersammenslutninger sikret, at der har været afholdt et bredt og varieret program af workshops i Husets rammer.

Caféerne som platform for vidensdeling og inspiration omkring arbejdet med vegetarisk og plantebaseret mad

Status: Med en spændvidde fra et stort antal fællesspisninger med særlig fokus på plantebaseret gourmet mad til sund ”vegansk junkfood” i forbindelse med sommerens større koncerter, udvider Caféerne i Huset konstant grænserne for hvordan vi kan inspirere vores besøgende og brugere med kødfrie og plantebaserede alternativer. I slutningen af året har Huset bidraget til publikationen ”Grøn Guide for Festivaler & Events”, som præsenterer konkrete eksempler på bæredygtighedsinitiativer fra eventaktører i hele Nordjylland. Guiden er en del af projektet ”Grøn vækst i festivaler og events” og skabt på initiativ fra Center for Grøn Omstilling Aalborg Kommune. Huset var repræsenteret i guiden med inspiration til hvordan man minimerer madspild, og hvordan man med plantebaseret og kødfri mad inspirerer sine besøgende til at prøve nyt.

Videreudvikling af samarbejder og fysiske rammer til at understøtte rollen som kraftcenter for vækstlags- og talentudvikling Status: Ved siden af processen omkring budgetforhandlinger, hvor Aalborg Kommune vedtog etableringen af Væksthuset, har Huset arbejdet aktivt med at lave projektsamarbejder, dele faciliteter og udvikle nye formater sammen med relevante aktører, som kan underbygge det tværkunstneriske samarbejde og vækstlagsudviklingen. Herunder kan blandt andet nævnes:

- Sommerforestilling af Det Hem’lige Teater i Husets Gård + brug af Det Hem’lige Teater til festivalen Supernova Jazz Blast

- Gennemførsel af Mutation Week i samarbejde med Det Hem’lige Teater, Kunsthal Nord og KORMA. I år med særlig fokus på at idéudvikle hvordan de kunstneriske vækstlag ønsker et ”væksthus” udformet på Huset

- En bred vifte af samarbejder med forskellige aktører gennem vores Netværks & Genrespillested

- Facilitering af kunstnergrupper, udstillinger og workshops gennem et øget fokus på billedkunsten

3) Publikumsudvikling

I 2023 har vi oplevet en positiv stigning i vores samlede besøgstal på 16,5% i forhold til 2022 Dette skal ses sammenholdt med, at der i 2023 også har været en stigning i antallet af arrangementer og begivenheder på 6% i forhold til 2022

Særlige publikumsudviklende tiltag i 2023 har været

-Koncertrækken ”Under Mågerne”

- Udstillingsprogrammet ”Nordjyske Kunstnere”

- Husets samarbejder omkring eksterne begivenheder som f.eks. Under Solen i Rebild Kommune, Egholms Festival, Supernova Jazz Blast

- Husets samarbejder med eksterne kunstaktører og kunstgrupper omkring workshops, recidencies o.lign.

- Samarbejder med øvrige kulturaktører omkring vækstlagsudvikling og tværkunstneriske indsatser (f.eks. KORMA, Det Hem’lige Teater, Kunsthal Nord)

Fælles for ovennævnte faktorer af publikumsudvikling er, at selvom disse ikke i sig selv har sikret de højeste besøgstal for aktiviteter og begivenheder i Huset, så vurderer vi dem stadig som de områder eller arrangementer, hvor flest ” nye ” brugere og besøgende er kommet i kontakt med Huset.

I Handleplan 2023 havde vi følgende målsætninger relateret til publikumsudvikling:

Flere formater og samarbejder med større publikumskapacitet i vores spillestedsdrift:

Status: Vi løftede antallet af K3 koncerter (120+ publikum) fra 2 i 2022 til 47 i 2023. Dette vurderer vi som særdeles tilfredsstillende, med den forudsætning in mente, at vi arbejder med meget smalle genreområder og koncertnavne, som oftest har en relativt lav publikumstilslutning.

Netværks- & Genrespillestedskoncerter i flere nordjyske kommuner

Status: Der har i 2023 været koncertaktiviteter i 6 forskellige kommuner. Dog er der i specifikke kommuner (særligt Hjørring, Frederikshavn og Aalborg) afholdt flere forskellige arrangementer på forskellige lokationer og i forskellige byer. I alt har der i 2023 været afholdt 48 koncerter uden for Husets rammer.

Dokumentation af nordjyske kunstfællesskaber og portrættere disse for nordjyder der normalt ikke oplever kunst

Status: Ovenstående dokumentation var én af forudsætningerne for at modtage støtte fra Den Jyske Kunstfond, og dette valgte vi at gøre gennem portrætfilmen ”Kunst i Nærheden”, som i efteråret blev sendt i to afsnit på TV2 Nord og lå tilgængelig på TV2 Play. I perioden 12 oktober til 15 november havde udsendelsen 1530 visninger – heri ikke medregnet de seere som udsendelserne havde på TV2 Nords sendeflade.

Status på udviklingsmål fra Samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Huset 2022-2025

Vision / Masterplan for Huset

Fra Samarbejdsaftale

Inden udgangen af 2022 skal der være udarbejdet en samlet vision / Masterplan for udviklingen af HUSET frem til realiseringen af nedenstående mål (Udviklingsmålene i samarbejdsaftalen). Visionen er samtidigt en konkret tidsplan for indfrielsen af de nødvendige ombygninger på HUSET og en visualisering af disse til brug i indsatsen for at rejse den nødvendige økonomi.

Status for 2023:

Der forefindes stadig ikke en samlet Vision / Masterplan, men ved vedtagelsen af budget 2024 i Aalborg Kommune, som rummede den økonomiske ramme omkring etablering af ”Kulturens Væksthus” i Husets rammer, er behovet for udfærdigelsen af en Vision / Masterplan blevet endnu mere aktuel. Det forventes at der tages hul på udarbejdelsen af denne plan, så snart det endelige kommissorium for Væksthusprojektet er godkendt af det politiske udvalg i Sundheds- & Kulturforvaltningen. Huset har i forbindelse med Væksthusprojektet et sparringsforløb med Lokale & Anlægsfonden, og har således adgang til faglig sparring, viden og erfaring omkring processen.

Som et grundlag for udviklingen af Kulturens Væksthus, og Huset i sin helhed, har Husets bestyrelse og ledelse i 2023 arbejdet med at opdatere Husets virksomhedsgrundlag – herunder Forretningsorden for Husets Bestyrelse og Husets Virksomhedsplan (som rummer Husets Vision/Mission og strategi i perioden 2024-2027).

Fra Samarbejdsaftale

 HUSET skal gennem sin spillestedsfunktion fortsætte sin ambition om at være en af landets vigtigste scener for "de smalle genreområder". Derudover skal Huset fortsat præsentere et ambitiøst og originalt musikprogram, der repræsenterer en både lokal, national og international stærk profil.

 HUSET skal i aftaleperioden arbejde ambitiøst med at skabe nye og meningsfulde netværk, som kan løfte Aalborgs samlede profil som musikby og give byen, samt HUSET en central placering i den samlede udvikling af Netværks & Genrespillestedsordningen.

 HUSET skal i tæt samarbejde med lokale aktører inden for den rytmiske musik være med til at løfte den lokale musikscene og dennes mulighed for udvikling, dygtiggørelse og identitetsskabelse. Dette skal blandt andet ske i et tæt samarbejde med Kompetencecenter for Rytmisk Musik – KORMA. Samtidig skal HUSET deltage aktivt i samarbejder og netværk med regionale, nationale og internationale aktører, der kan være med til at løfte den videre udvikling af Aalborg Kommunes vækstlag og talenter inden for den rytmiske musik.

Status for 2023:

Se uddybende status og målrapportering under afsnittet ”Ledelsesberetning for Netværks & Genrespillested”.

Fra Samarbejdsaftale

Der skabes på Huset gennem KORMA, plads til den professionelle og semiprofessionelle artist/producer, og plads til talentfulde unge musikere/producere. Målet er, at der fortsat etableres de nødvendige forudsætninger for et dynamisk og innovativt miljø. Desuden stræber KORMA efter at musikere/producere fra ind og udland også skal kunne komme forbi i perioder og arbejde i KORMAs produktionsfaciliteter.

Status for 2023:

KORMA har i 2023 fortsat sin udvikling som et samlingspunkt for byens rytmiske vækstlagsmiljø og har, i samarbejde med Huset og kommunens øvrige aktører for rytmisk musik, været med til at løfte talentudviklingen for Aalborgs musikscene og produktionsmiljøer

Der afventes stadig en afklaring og tidsramme på genetableringen af de produktionslokaler der blev anlagt i 2021 og efterfølgende ramt af vandskade og svampeangreb. Forsikringssagen omkring dette forløb har trukket ud, og desværre foranlediget, at sagen har ligget stille det meste af 2023. Der er dog så småt kommet gang i processen, og genetableringen af lokalerne forventes at kunne gennemføres i 2024.

Udstillinger, Værksteder & Kreative Aktiviteter

Fra Samarbejdsaftale

Husets Kreative Værksteder skal i aftaleperioden rustes til at arbejde målrettet med lokale talenter og udviklingen af disse.

Status for 2023:

Husets Kreative Værksteder har i 2023 fortsat været en stor succes, og har oplevet et meget travlt 2023 med fuld belægning, mange nye brugere og en overvældende efterspørgsel. Dette har betydet at Huset har haft fokus på, at sikre en bæredygtig drift, hvor værkstedernes medarbejdere også har mulighed for at følge med, og som også skaber rum for et udviklingsperspektiv.

Værkstedernes talentudviklingsarbejde er ikke noget der er gjort en aktiv indsats for at implementere, men derimod noget der er kommet helt af sig selv, med mange nye unge brugere, der søger værkstederne, og den viden som værkstederne rummer, og som ønsker at udvikle deres færdigheder i det kreative miljø.

For at skabe en endnu bedre struktur omkring brug af værkstederne for både brugere og ansatte, har der i 2023 været holdt en række udviklingsmøder, som vil munde ud i en række nye tiltag i 2024. Herunder bl.a. en mindre brugerbetaling for brug af værkstederne, samt nogle færre pladser i de forskellige aktivitetsområder. Dette vil forventeligt skabe både bedre arbejdsplads for brugerne, lettere adgang til en tid på værkstederne, samt en udvidelse af økonomien til at underbygge værkstedernes aktiviteter med. Udmeldingen omkring disse nye tiltag blev meldt ud ved udgangen af 2023, og blev generelt taget meget positivt imod af værkstedets mange brugere.

Koncert- og Musikaktiviteter

Fra Samarbejdsaftale

Der skal i aftaleperioden arbejdes videre med, at HUSETs atelier- og gallerifunktioner geares til at skabe en lignende mulighed for kompetenceudvikling for kunst, kunsthåndværk, kunstperformance og kunstformidling, som KORMA skaber for den rytmiske musikscene.

Status for 2023:

I 2023 har vi med støtte fra Den Jyske Kunstfond (200.000,-) og Spar Nord Fonden (20.000,-) gennemført første år af udstillingsprogrammet ”Nordjyske Kunstnere”, hvor vi har fokuseret på at præsentere kunstnere og kunstnerfællesskaber med base eller afsæt i Nordjylland. Det har i 2023 resulteret i følgende udstillinger i TILGANG – Husets Udstillingsrum:

”Fugleflugt” af Anja Korsgaard

”Backyart Studios” Gruppeudstilling

”Kunstnergruppen Jernbanegade 12” Gruppeudstilling

”Dances For The Orishas” af Sandro Masai

”Naturen Kalder” Gruppeudstilling af Husets Atelier

”Kunst i Nærheden” Gruppeudstilling og portrætfilm

”Jeg Mærker Længslen i Det Syngende Hav” af Olivia Kamradt

Herudover har Huset, i samarbejde med lokale kunstgrupper, aktører og kunstsammenslutninger, faciliteret følgende arrangementer:

Body Tongues Workshop

F.eks.: Workers Retreat

Resistance is Life // Buzz 2.0 Opening

F.eks.: Magical Thinking – Dialogues Around Different Experiences of Alternative Learning in Argentina

LÌM Collective: Har du været indlagt på neonatal?

Syssel: Samtidskunsten som dialogskaber i Nordjylland – Hvad vil det sige?

LÌM Collective: Care consultations

Huset har som et spor i udstillingsprogrammet ”Nordjyske Kunstnere” været initiativtager til, og medvirkende i, produktionen af en portrætfilm om Nordjyske Kunstfællesskaber, sammen med produktionsselskabet ”Hestbek Film & TV”. Filmen med titlen ”Kunst i Nærheden” blev sendt i 2 afsnit i efteråret 2023 på TV2 Nord, og var samtidig tilgængelig via TV2 Play. Filmen fungerer både som dokumentation af 4 kunstneriske fællesskaber i Aalborg, Klitmøller og Hjørring, og samtidig har udsendelsen været med til at eksponere nordjyske seere for en del af den nordjyske kunstscene, som kun meget få ellers er i berøring med.

Da genetableringen af de sanerede lokaler i Husets hovedbygning har trukket i langdrag grundet forsikringssag, har det har ikke været muligt, som forventet, at tage hul på en udvidelse af Husets Atelier, med henblik på at etablere flere arbejdspladser til kunstnere. Huset har hele året haft fuld belægning på atelierets pladser, og udvidelsen skal således være med til at dække det behov der er, for et kunstnerisk produktionsmiljø for det billedkunstneriske vækstlag i Huset.

Samlet set har Huset skabt et godt grundlag for, at arbejde videre med de billedkunstneriske vækstlag i den kontekst som det planlægges med etableringen af Kulturens Væksthus. Således peger mange af de initiativer og aktiviteter som 2023 har budt på i retning af, at underbygge de muligheder som et egentligt ”Kompetencecenter for billedkunst” kommer til at rumme.

Øvrige Aktiviteter

Fra Samarbejdsaftale

Der skal i aftaleperioden arbejdes frem mod, at der på HUSET skabes et ”Artist Residency” tilbud til enkelte overnatninger og med mulighed for længere ophold til arbejdende kunstnere.

- Kunstnerboligerne skal skabe afsæt for, at kunstnere, der ellers ikke er en del af byens kulturliv, kan være en aktiv del af byens kunst- og kulturscene i kortere eller længere perioder.

- Projektet skal udarbejdes i tæt samarbejde med KORMA, og øvrige kulturaktører i kommunen, som forventes at bruge faciliteterne aktivt som en del af sit virke.

- HUSET forestår udlejningen og får lejeindtægterne ”Residency” faciliteten.

Status for 2023:

Der har i 2023 været 122 residencies, fra enkelte overnatninger (f.eks. i forbindelse med koncerter o.lign. enkeltdagsarrangementer) til ophold på en måned (udenlandske musikere involveret i lokale projekter, kunstnere med projekter i byen osv.)

29 forskellige kulturarrangører og institutioner har gjort brug af kunstnerlejligheden, og der har således været kunstnere i ophold indenfor både musik, billed- og samtidskunst og scenekunst.

Huset har desværre ikke haft held til at rejse ekstern finansiering til at optimere lejlighedens opdeling, samt renovere og istandsætte, og forventer derfor først at kunne indfri facilitetens fulde potentiale i løbet af 2024-2025.

Men allerede nu viser den massive brug af kunstnerboligen af både Huset og af eksterne kulturaktører, at funktionen har en berettigelse og et stort potentiale.

Caféer

Fra Samarbejdsaftale

Husets cafédrift skal fortsat servicere de mange gæster og brugere af institutionen med en vifte af kvalitetstilbud. Herunder viderebygge forplejningsmuligheder ved større arrangementer, møder, ”Camps” og workshops/seminarer/konferencer for og med de kunstneriske og kulturelle vækstlag.

Status for 2023:

Caféerne er i højere grad blevet knyttet op på Husets aktivitetsprogram, således at deres primære funktion er, at underbygge Husets kulturelle og kunstneriske funktioner. Der har i 2023 været særlig fokus på:

- at tilpasse sortiment og produkter til at afspejle Husets besøgende og brugere, særligt i udvalg, prisniveau

færre produkter men en høj kvalitet

- mere plantebaseret mad - eliminering af madspild - økologi, bæredygtighed og den sociale funktion som “et godt måltid” rummer

Caféernes samarbejde med f.eks. Kriminalforsorgen og lignende sociale eller uddannelsesrelaterede instanser, sikrer at køkkenets drift også hjælper unge og voksne videre i livet, eller giver borgere et meningsfuldt forløb på trods af et problematisk udgangspunkt.

Der har i 2023 været gennemført 9 succesfulde fællesspisningsarrangementer, med fokus på plantebaserede alternativer og fællesskabsoplevelsen omkring spisning. Samtidig har Caféen sørget for forplejning til forskellige flerdags-arrangementer, Camps, Workshops osv.

-

Ledelsesberetning

vedrørende Husets Netværks- & Genrespillestedsfunktion

Udviklingen i publikum fra 2022 til 2023

I 2023 har vi oplevet en forskydning af publikum mellem K1 koncerter (op til 50 publikum) K2 koncerter (50-120 publikum) og K3 koncerter (120 publikum og derover) i forhold til 2022. Besøgstallet er samlet set steget lidt men antallet af K3 koncerter er steget væsentligt – fra 2 i 2022 til 47 i 2023. Derved er antallet af både K1 og K2 koncerter faldet (97 K1 i 2022 – 70 i 2023 / 39 K2 i 2022 – 24 i 2023). Den primære grund til dette er vores indgåelse af nogle lidt større samarbejdsprojekter, samt ibrugtagningen af Husets gårdhave til koncerter i sommeren 2023.

Den sekundære grund, men som vi ser som et større samlet problem for livebranchen, er publikums vigende tendens til at opsøge de små spillesteders koncerter, særligt med mere eller mindre ukendte koncertnavne. Denne tendens har vi påpeget, både blandt spillestedskollegaer og i den offentlige debat, og beskrivelsen af problematikken har mødt megen genklang. Vi har i år formået at fastholde et stabilt antal af billetkøbere, men har samtidig oplevet, at det kræver en større indsats at nå ud til dem, og aktivere dem. Samme tendens, hører vi, er tydelig blandt mange andre spillesteder, i forskellige afskygninger, og også ofte ud fra forskellige geografiske forudsætninger. Fælles er dog erkendelsen af, at spillestederne over hele landet har en ventende opgave med at forny sin tilknytning til publikum, når det gælder forudsætningerne for at dyrke ukendte, eksperimenterende eller vækstlagets artister. Denne opgave er enormt vigtig for at sikre en sund fødekæde i hele landets musikmiljø, hvor nye navne har platforme til at udvikle sig på foran et dedikeret publikum. Ellers mister vi sammenhængskraften mellem niche, talentudvikling og store professionelle kunstnere til landets største scener

I vores optik rummer Netværks & Genre formatet noget af løsningen på denne udfordring, med sit særlige fokus på nicher, nye formater, geografisk spredning og vækstlagsudvikling, samt et format der opfordrer til dialog med sit publikum, produktudvikling med sine kunstnere og nytænkning i udformningen af det traditionelle koncertformat. Eller som vi beskrev formatet i ledelsesberetning for 2022:

”Netværks & Genreformatet rummer heldigvis forudsætningerne for at gøre netop dette. At udvikle sig som spillested og musikaktør i harmoni med hvordan musikere og publikum udvikler sig.”

Netværkskoncerter, genrekoncerter og eksterne koncerter

Hvis vi skal sætte nogle ”værdier” på de 196 koncertnavne i 2023 har vi vurderet koncerterne således:

99 koncerter vurderes at have høj genrerelevans

– Hermed menes at disse er vurderet og programlagt specifikt ud fra vores vores genrefokus på Jazz, Folke- & Traditionsmusik, Global Roots, Kunstmusik, Singer/Songwriter, Improvisationsmusik og genrehybrider.

53 koncerter vurderes at have høj netværksrelevans

- Hermed menes at disse er skabt i samarbejde med andre arrangører og aktører, eller er skabt udelukkende af andre arrangører og underbygget med produktion, teknik, administration, afvikling eller lignende af Huset.

19 koncertproduktioner (ikke koncertnavne) er eksterne samarbejder og produktioner

- Hermed menes at de er afviklet uden for Huset

Bookingudvalg

Udvikling af Husets bookingudvalg har også været et fokusområde i 2023. Gennem et målrettet arbejde er vi kommet frem til at have et bredt repræsentativt udvalg, der både har en bred aldersspredning, en god kønsfordeling og en bred genremæssig repræsentation. Derfor kan vi også lettere åbne konstruktive dialoger omkring vores programlægning, og motivere et tværkunstnerisk samarbejde, som nogle gange kan få lov til at ”bryde genrernes siloer ned” og udvikle nye interessante formater. Bookingudvalget har været med til at skærpe Husets fokus på programlægningen – samtidig har Huset været med til at inddrage, oplære og motivere nye folk til at indgå i arbejdet med at skabe et spillesteds koncertprofil.

Mere balancerede samarbejder

Som beskrevet i ledelsesberetning i 2022 oplever vi som et kulturhus med mange andre funktioner end blot et spillested, hvordan formatet, med sin mere grænseløse tilgang til spillestedsfunktionen, har passet godt ind i vores virke. Muligheden for at facilitere de kunstneriske vækstlag bredt og lade dem udvikle sig side om side, har bragt nogle spændende perspektiver ind i spillestedsformatets muligheder, og har ligeledes skabt en meget agil og levende platform for mange musikere, og deres mulighed for at skabe samarbejder og netværk i et bredt kunstnerisk felt.

Det samme oplever vi som samarbejdspartner med mange nye arrangører og aktører på musikscenen i hele Nordjylland.

Vi har samtidig oplevet et behov for at sætte en ramme for en mere konkret forventningsafstemning med eksterne arrangører, samt forpligte dem på nogle flere opgaver, og forudsætninger for at indgå i samarbejder.

Dette har afledt at vi også er blevet skarpere på at analysere og evaluere på de samarbejder vi gennemfører og herigennem vurdere hvilke der har et udviklingspotentiale, hvilke der har et højt niveau i sit udgangspunkt og i dét perspektiv er meningsfyldt Og modsat – hvilke samarbejder der er ulige eller uden et potentiale for opfølgning.

Samtidig er vi også blevet bevidste om at vurdere tydeligt hvad vores rolle i samarbejdsprojekter er, eller skal være fremtidigt, og har derudfra identificeret disse 4 trin som grundlag for vores udvikling af samarbejder:

1) ”Læse et samarbejde”

2) Løfte ambitionerne

3) Skabe en bæredygtig model

4) ”Pass it on”

Målrapportering

I det følgende er der taget afsæt i Husets rammeaftale for Netværks & Genrespillested for 2022-2024, og giver status på vision, mål, metoder og indikatorer for målopfyldelse, som de står beskrevet i rammeaftalen mellem Huset, Aalborg Kommune og Statens Kunstfond.

Husets vision for drift af Netværks & Genrespillested i 2022-2024:

Fra rammeaftale:

Huset ønsker at sikre og videreudvikle et stærkt fundament i Nordjylland for aktører inden for genreområderne Jazz / Global Roots / Folke- og Traditionsmusik / Kompositionsmusik / Improvisationsmusik / Sangskriverscenen samt genrer og genrehybrider relateret hertil.

Status for 2023:

Huset har ligesom i 2022 fortsat og udviklet det tætte samarbejde med aktører og artister i hele landsdelen inden for de relevante genreområder. Dette har blandt andet affødt, at der gennem Husets netværks & genre arbejde:

 er arbejdet med at lokalisere ”blinde vinkler” i Husets programlægning, for derved at sikre at vores program fordeler sig bredt og repræsentativt over alle de genrer der er relevante for vores profil

 er skabt en bredere genrerepræsentation blandt både K1, K2 og K3 koncerter

 har været fokus på en bred genrerepræsentation blandt medlemmerne i Husets bookingudvalg

Fra rammeaftale:

Huset ønsker at sikre grundlaget for at nye initiativer / samarbejder / aktører / projekter og netværk med et virke og udgangspunkt i de ovennævnte genreområder kan opstå og få fodfæste i landsdelen.

Status for 2023:

Huset har i 2023 fortsat arbejdet målrettet på at kvalificere andre aktører til at arbejde med koncerter og publikumsudvikling af de smalle genrer, som blandt andet har kunnet ses ved

 Flere formater og større begivenheder skabt i samarbejde med andre aktører, hvor bredden i genrefokus er blandt de bærende forudsætninger for programlægningen

 En større tilstedeværelse af Husets samarbejdspartnere i genrerelevante netværk, samt en voksende repræsentation af Huset i genrerelevante organisationers projekter, bestyrelser o.lign.

 En fortsat stigende publikumsopbakning til arrangementer der beskæftiger sig med niche musik i nordjylland, og et større ønske fra eksterne arrangører om at arbejde med de smalle genreområder

Fra rammeaftale:

Huset ønsker, at skabe et bæredygtigt fundament for at et levende, transformerende og innovativt musikmiljø med afsæt i de smalle genreområder kan virke og vækste med rod i Nordjylland og gennem Husets netværk udbrede sit virke til det øvrige Danmark og Norden.

Status for 2022:

Huset har i 2023 haft samarbejdspartnere på netværksprojekter i flere af de øvrige nordiske lande, og har i 2023 taget hul på en bred vifte af potentielle samarbejder omkring genrerelaterede koncertformater med andre aktører rundt omkring i hele Danmark. Dette sikrede i 2023:

 Samarbejder mellem musikere fra flere forskellige lande i regi af Huset, eller i regi af Husets samarbejdspartnere

 Fokus på den nordiske og danske scenes potentialer for samarbejde, samskabelse og fremtidige udvikling

 At der i 2023 og frem er skabt relevante netværk med mulighed for at projektudvikle og udveksle musik, idéer og formater

Fra rammeaftale:

Huset ønsker gennem sit eget virke som aktør på den rytmiske musikscene og gennem sit netværk af samarbejdspartnere og øvrige aktører, at skabe et bæredygtigt fundament for den Aalborgensiske og Nordjyske vækstlagsscene generelt. Gennem vores arbejde og samarbejder ønsker vi at skabe udviklingsmuligheder, vækstpotentiale, vidensdeling og partnerskaber som tilgodeser en langsigtet og kompetent opkvalificering af, og et grundlag for at skabe, nye talenter og vækstlag.

Status for 2023:

Husets repræsentation i mange branche- og genrerelevante netværk og organisationer har sikret Aalborg og Nordjylland en vigtig stemme i både den offentlige kulturdebat, og øget kendskabsgraden til Huset i livebranchen generelt. Samtidig har vi i lokale partnerskaber haft mulighed for, at arbejde målrettet med den nordjyske vækstlagsscene, og at skabe bedre vilkår for denne. Disse to parametre tilsammen har betydet, at Huset står som et centralt knudepunkt for den nordjyske vækstlagsscene og den danske livebranche. Huset er således, ud over sin koncertaktivitet, et vigtigt ”aktivitetshus” for udøvende musikere. Dette har i 2023 blandt andet udmundet i:

 Samarbejder med flere af landets genreorganisationer om netværksmøder, showcases, workshops o.lign. for nordjyske kunstnere

 En voksende kontaktflade mellem udøvende kunstnere og arrangører gennem Husets aktiviteter

 Facilitering af genrespecifikke festivaler og showcases som f.eks. GLOBAL NORTH (Roots/World), Stories (Singer/songwriter), SUPERNOVA JAZZ BLAST (Jazz/Impro), Lyden Af Aalborg (Sangskrivning), og KONSert (Koncertrække med bands fra Det Jyske Musikkonservatorium)

Fra rammeaftale:

Huset ønsker sidst, men ikke mindst, at de ovenstående visioner indfries i en samhørighed med, og i en respekt for, koncertgæster og publikum. Vores ambition er, at udvikling og nyskabelse skal foregå i en kontekst med publikum, hvor nye initiativer og samarbejder trives ligeså naturligt på scenen som bag scenen. Og som grundlag for denne ramme ønsker vi at fastholde den intime, nærværende og hyggelige form, stemning, æstetik og kontekst som i mange år har været værdibærende for en koncertoplevelse hos Huset i Hasserisgade.

Status for 2023:

Vi oplever fortsat en god publikumsopbakning på Huset, og oplever ligeledes at vores samarbejdspartnere er med til at løfte vores tilgang til at præsentere livemusikken som et fællesskabsbærende og samlende element. Det er ydermere lykkes for Huset at bevare den fortættede, intime og publikumsnære stemning til det væsentligt større antal af K3 koncerter som vi har præsenteret i 2023, og vi kan derfor konstatere, at der er et stort potentiale i at publikumsudvikle på koncertformater med en større kapacitet, uden at give slip fra vores genrefokus eller ånd. Eksempler på dette er:

 Koncertrækken ”Under Mågerne” i Husets gård, hvor publikum blev præsenteret for genrerelevante navne 4 aftener i juni

 Vores samarbejder med, og omkring, Supernova Jazz Blast, Under Solen, En Festival, Egholm Festival, Northern Winterbeat m.m.

 Vores brug af koncerter i tværkunstneriske formater som f.eks. samarbejdet omkring projektfestivalen ”Mutation Week” og samarbejde om Summer Lounge Koncerter på Limfjordsmuséet i Vesthimmerlands Kommune

1.1. Huset i Hasserisgade som netværksspillested

Status ved Rammeaftalens indgåelse

Huset har generelt haft stor succes med igangværende tiltag under Netværksdelen af udpegningen, på trods af ordningens, indtil videre, korte løbetid.

Der har sammen med genåbningen oven på Corona-nedlukningen været et stort behov for at aktører som Huset har haft ekstra overskud til og fokus på, at igangsætte aktiviteter, og hjælpe andre aktører med at genstarte aktivitet, eller sætte nye aktiviteter i gang.

Vi oplever indtil videre ikke, at der er initiativer og projekter forbundet med driften af Netværksfunktionen under den nye ordning, som ikke har kunnet lykkes eller at der har været egne forventninger til denne status som ikke har kunnet indfries.

Mål 2022-2024 - Fortsat udbygning af eksisterende netværk, for derigennem at stimulere arbejdet på tværs af eksisterende aktører samt opstarten af nye aktører.

Status 2022:

Vi har i 2022 prioriteret arbejdet med at skabe nye netværk og underbygge nye aktører og tiltag meget højt, hvilket har betydet at vores aktivitetsniveau blev meget stort og nogle gange med meget

sporadisk publikum, da publikumsudviklingsdelen skal løftes over længere tid.

Status 2023:

I 2023 har vi arbejdet mere fokuseret med vores netværkssamarbejder. Der er blevet stillet større krav fra Huset til samarbejdspartnernes involvering, og vi har skærpet kravene om dokumentation og opfølgning, så vi i dialog med vores samarbejder kan løfte opgaven omkring publikumsudvikling. Derfor har der i 2023 også været en større publikumstilslutning til vores netværksaktivitet.

- Fokus på at videreføre de nordiske netværk der er opstået gennem Nordisk Kulturfonds PULS program, for derigennem at sikre et godt samarbejde med det øvrige Norden og et bredere virkeområde for kunstnere fra både DK og de øvrige nordiske lande

Status 2022:

PULS samarbejdet har affødt projekter både med en række aktører omkring global roots genrerne i de nordiske lande, samt et samarbejdsprojekt med en jazzfestival i det sydlige Norge. Samarbejderne rummer overordnet både erfarings- og band udveksling, fælles bookinger, samt større genrerelaterede projekter omkring showcases, festivaler, turnéer mv.

Status 2023:

Det er, efter PULS programmets afslutning, blevet væsentligt sværere at fastholde og udvikle de nordiske netværk. Vi har dog i 2023 fastholdt samarbejdet med Mandal Jazz i Kristiansand (N) og det nordiske netværk GLOBAL NORTH. Herudover orienterer vi os løbende omkring nye nordiske potentialer for samarbejde og samskabelse.

- Sikre en bæredygtig model for understøttelse af arrangementer og arrangører uden for Aalborg og de øvrige større byer i landsdelen, for derigennem at sikre en god spredning i, og adgang til, koncerter i hele Nordjylland

Status 2022:

Allerede i løbet af første år er vi lykkes med, at lave samarbejder og koncerter i en stor del af nordjylland. Således lavede vi i 2022 koncerter og samarbejder i 5 af de 11 nordjyske kommuner.

Status 2023:

Vi har i 2023 haft samarbejder om koncerter i 6 ud af Nordjyllands 11 kommuner. Huset har således i de seneste 2 år haft koncertsamarbejder i 7 ud af 11 kommuner og forventer at forøge antallet yderligere i 2024. Samtidig har vi i flere af kommunerne haft arrangementer i flere forskellige byer og i samarbejde med flere forskellige aktører.

- God erfaringsudveksling og vidensdeling mellem Huset og landets øvrige Netværks & Genrespillesteder, for derved at kunne udvikle formatet både i kraft af ”best practice” og det enkelte spillesteds individuelle løsninger.

Status 2022:

Der har fra start af været et godt og givende samarbejde mellem de udpegede spillesteder. Således har vi allerede i 2022 holdt adskillige møder hvor alt lige fra strategi, afrapportering, gode erfaringer, samarbejdsaftaler og udfordringer har været drøftet. Netværks & Genrespillesteds formatet har med andre ord været stærke på at skabe et nationalt netværk, som har været tæt på deres publikum, aktører og myndigheder, og har med sit samarbejde og sin fælles dagsorden skabt en ny og forbilledlig form på, hvordan spillesteder i Danmark kan udvikle og nytænke sig sammen.

Metoder 2022-2024

Indikatorer for målopfyldelsen 2022-2024

Status 2023:

Samarbejdet mellem netværks- og genrespillestederne står fortsat stærkt i 2023, og har fortsat og udviklet de gode potentialer i samarbejdet i fra 2022.

- Koncerter på Huset og koncerter på eksterne lokaliteter

- Netværksmøder / Workshops / Camps mv.

- Understøttelse af mindre og nye aktører i planlægning, produktion, udstyrslån, afvikling osv.

- Udvidelse og intensivering af eksisterende netværkssamarbejder og etableringen af nye.

Efter evaluering af initiativer i 2022 blev følgende metoder for 2023 tilføjet:

- At skabe mere forpligtende partnerskaber og samarbejder:

Dette vil vi gøre vedat forventningsafstemme hvad vi som Netværks & Genrespillested leverer ind i et samarbejde, og hvad vi forventer en ekstern samarbejdspartner er leveringsdygtig i.

- Lave en skriftlig samarbejdsaftale/ forventningsafstemning når det er påkrævet

Dette vil vi gøre ved –At udvikle egne aftaledokumenter og afstemme disse med de øvrige Netværks & Genrespillesteders aftaledokumenter, så vi i løbet af udpegningsperioden kan få ensrettet og målrettet hvordan man udfærdiger en samarbejdsaftale som Netværks & Genrespillested.

- Skabe et bedre redskab for publikumsregistrering, som også små aktører forpligter sig til at bruge, så vi kan få retvisende tal til at underbygge vores publikumsudvikling

Dette vil vi gøre vedAt lave et dokument som går igen ved alle koncertproduktioner vi involverer os i, og som vi forpligter egne afviklere, eller eksterne arrangører, i at udfylde når man samarbejder om en koncertproduktion med Huset

Status 2023 på metoder:

Der er i 2023 blevet skabt en væsentligt større struktur i vores samarbejder. Dette betyder at vi har lettere ved at basere vores planlægning og udvikling på dokumenteret evidens, og samtidig arbejde strategisk med de samarbejder vi indgår. De overordnede metoder som beskrevet for den samlede periode 2022-2024 tegner stadig de overordnede linjer for hvordan vi agerer som Netværks & Genrespillested.

- Minimum 150 årlige koncertproduktioner med tilknytning til Husets Netværks & Genrespillested

Status 2023:

Huset lavede i 2023 196 koncerter. Som mål for 2023 havde vi sat et udgangspunkt der hed maks. 150 koncerter, for at sikre kvalitet i produktion og afvikling. Flere koncertformater i 2023 har dog rummet flere koncertnavne i de samme produktioner, hvilket har hjulpet til at

gennemførslen har været god og af høj kvalitet, på trods af et højere antal koncerter end forventet.

- Afholdelse af minimum 4 årlige netværksmøder med fokus på opgaver, udvikling og visioner for netværkssamarbejdet med udgangspunkt i Huset

Status 2023:

Der har, ligesom i 2022, været afholdt et væld af netværksmøder i 2023, men formatets transformerende karakter, gør det stadig uhensigtsmæssigt at rammesætte for en længere periode, hvordan man vil facilitere og samarbejde med netværk. Huset er dog blevet skarpere på, hvad vi vil have ud af de forskellige netværksformater, og hvilken mødeformer der skal rammesætte de forskellige formater. Et godt eksempel på dette, er vores arbejde med etablering, facilitering og motivering af et bookingudvalg, som deltager i Husets programlægning, og samtidig er med til at opkvalificere unge afviklere eller nye arrangører til at arbejde med strategi og udvikling i programlægningen.

- Gennemførelse af netværkssamarbejder i alle de 11 nordjyske kommuner har fundet sted ved udgangen af 2024

Status 2023:

Huset har i siden starten som Netværks & Genrespillested haft koncerter og samarbejdsprojekter i 7 af Nordjyllands 11 kommuner. Vi arbejder på nuværende tidspunkt med at afsøge potentielle samarbejdsprojekter i Brønderslev, Læsø, Mariager Fjord og Morssø kommuner i løbet af 2024.

1.2. Huset i Hasserisgade som genrespillested Status ved Rammeaftalens indgåelse

Huset har under sin udpegning som Netværks & Genrespillested haft mulighed for at præsentere et ambitiøst program inden for spillestedets primære genreområder. Overordnet set har vi fra slut juli til start december haft 4 – 5 koncertdage om ugen plus eksterne koncerter relateret til Husets netværksdel.

Grundet fortsatte coronarelaterede restriktioner uden for Danmarks grænser har der været nogle udfordringer forbundet med, at lægge et fyldestgørende program inden for ”Global Roots” relaterede genrer, der som oftest har sit afsæt i kunstnere fra andre lande. Vi er derfor i dialog med flere forskellige aktører i Danmark og Norden omkring hvordan vi bedst muligt sikrer en repræsentation af denne genre.

Vi har en god dialog om mulige samarbejdsprojekter med de relevante genreorganisationer og ser ligeledes ind i projekter der tager afsæt i, hvordan vi kan styrke genreorganisationernes tilstedeværelse i landsdelen i et samarbejde med Huset.

Mål 2022-2024

- Videreudvikling af Husets profil som spillested for de smalle genreområder, for derigennem at positionere os som nordjyllands primære scene inden for dansk, nordisk og global Folke- & traditionsmusik, Jazz & Improvisationsmusik, sangskriver & Rootsmusik, Eksperimenterende & Kompositionsmusik, samt genrehybrider og relaterede stilarter.

Status 2023:

I 2023 er Huset fortsat med at udvikle sin profil og sit netværk omkring de smalle genreområder, og disses forudsætninger for at

Metoder 2022-2024

Indikatorer for målopfyldelsen 2022-2024

eksistere i Nordjylland. Vi arbejder tæt sammen med både genreorganisationer (f.eks. TEMPI og Jazz Danmark) og har et meget stort netværk blandt kunstnerne. Herudover samarbejder vi med andre spillesteder og arrangører i Danmark og Norden med samme genresigte.

- Videreskabelsen af en musikprofil og et program der afspejler etnisk diversitet, kønsbalance og en mangfoldighed og åbenhed der skaber rammer for at vækstlag og professionelle musikere kan mødes til gensidig inspiration og idéudveksling

Status 2023:

Kønsfordeling på koncerter i 2023 udgør 33% kvinder og 67% mænd. Huset udmåler sin kønsfordeling på optrædende personer og ikke på koncertnavne, for derved at give et mere retvisende billede. Vores mål er stadig, med tiden at ramme en lige fordeling mellem optrædende mænd og kvinder.

14% af Husets program i 2023 har været udenlandske koncertnavne med fokus på særligt traditionsmusik og global roots fra andre lande end Danmark.

- Arbejde videre med erfaringer og musiske alliancer skabt gennem PULS Netværket, for derigennem at skabe en større platform for de smalle genrer, der rækker ud over Danmarks grænser

Status 2023:

Vi har i løbet af 2023 præsenteret et stort udvalg af nordiske kunstnere og har ligeledes haft et fokus på at få videreført nogle af de gode netværk som vi har fået i de øvrige nordiske lande. Det er dog tydeligt at mærke hvordan det er mere arbejdskrævende at fastholde og udvikle nordiske netværk, når der ikke er en særlig ”løftestang” til den målrettede indsats, Som Nordisk Kulturfond var med PULS.

- Samarbejdsprojekter med genreorganisationerne

- Sparring med, og facilitering af, øvrige aktører inden for genreområderne

- Fastholdelse og udvidelse af nuværende genrespecifikke koncertprofil på Huset

- Udviklingsprojekter med andre aktører relevante for Jazz, Folk, World, Roots, Singer/Songwriter, kompositionsmusik mv.

Status 2023 på metoder: Disse metoder har været relevante og vil fortsat blive brugt. Vores overordnede virke som et kulturhus med fokus på at skabe kreative og kunstneriske fællesskaber, har vist sig at være en væsentlig styrke, i arbejdet med Netværks & Genreformatet. Vi har erfaring med at kuratere en samarbejdsproces, skabe en rammesætning for nye aktører og facilitere idérigdom og nytænkning fra vækstlaget og subkulturen, uden at blande os på andet end de overordnede linjer.

De ovennævnte processer vi normalt faciliterer og driver, har vist sig i mange tilfælde at kunne overføres meget præcist til arbejdet med smalle genreområder, nye musikmiljøer og nye aktører i den rytmiske musikscenes vækstlag. (Samme status på metoder som i 2022)

- Minimum 150 årlige koncertproduktioner med tilknytning til Husets

Netværks & Genrespillested

Status 2023:

Vi lavede i 2023 196 koncertproduktioner mod 224 koncertproduktioner i 2022

Vores ønske om at justere målet til at hedde maks 150 koncertproduktioner, (i en erkendelse af, at den bedste ramme for vores samarbejdspartnere og egne projekter, krævede et lavere antal produktioner) kom vi ikke ned på. Derimod oplevede vi, at der ved det nuværende koncertantal var det fornødne overskud til at levere et godt produkt i alle vores koncerter både på og uden for egne rammer.

- Forøget aktivitet i de lokale musikmiljøer omkring Huset og en afspejling af Husets genreprofil i den lokale musikproduktion

Status 2023:

Der er stadig som i 2022 en afsmitning i de nordjyske musikmiljøer af Husets rolle som Netværks & Genrespillested. Der er også en stigende afspejling i den lokale musikproduktion af vores genreprofil, men det er en tendens, og forankring vil kræve mange års arbejde. Vores vurdering er, at vi skal øge samarbejdet med folkeskoler, Musik- og kulturskoler, MGK, Konservatoriet mv. for at få denne indsats styrket. Vi vil i 2024 vurdere hvilke muligheder der er tilgængelige i f.eks. ovennævnte samarbejder.

- En markant stigning i regionale opgaver og projekter for genreorganisationerne SNYK, Jazz Danmark og TEMPI, affødt af en markant stigning i aktiviteter omkring de aktuelle genreområder, hvor Huset kan bringe sit netværk af aktører, udøvende kunstnere og andre relevante partnere i spil.

Status 20223:

Der er mange aktiviteter og samarbejder med TEMPI og Jazz Danmark, men vi mangler fortsat at få skabt en forbindelse til ART MUSIC (tidligere SNYK). Vi har dog i 2024 en forøget fokus på dette genreområde, og forventer derfor at samarbejdspotentialer kan afsøges i år.

Status på økonomi for Husets Netværks & Genrespillested 2023

Huset modtog i 2023, ud over sine tilskud fra Statens Kunstfond og Aalborg Kommune, 200.000 i tilskud fra Nordisk Kulturfond som medfinansiering til netværksprojektet GLOBAL NORTH, som blev afholdt i Aalborg d.15-16.9. 2023

Huset modtog ligeledes en tildeling fra Tuborg Fondets pulje ”Den Gode Lyd” på 187.300, som finansierede både PA og mikrofonpakker til at opgradere Husets koncertsal, samt gav mulighed for at indkøbe væsentligt bedre udstyr til eksterne produktioner.

Husets spillested er tæt forbundet med Husets øvrige virksomhed, da der både er overlap af funktioner, personaler, og indtægter/udgifter fra forskellige områder i Huset.

Derfor skal følgende faktorer tages i betragtning i forhold til økonomien i spillestedsdriften for 2023

- Det beskrevne kommunale tilskud på 950.000 er ikke afgrænsende i forhold til kommunalt tilskud brugt til aktiviteter der relaterer til driften af rytmisk spillested.

- Aktiviteter som Netværks- & Genrespillested uden for Aalborg Kommune, har ikke haft kommunal medfinansiering, og skal således betragtes som 100% finansieret af midler fra Statens Kunstfond eller med økonomisk tilskud fra andre, ikke kommunalt afgrænsede tilskud (f.eks. finansiering fra samarbejdspartnere og eksterne arrangører, samt eventuel medfinansiering af deres respektive kommuner).

- En del af den samlede økonomi omkring netværkssamarbejder og samarbejdsprojekter med andre aktører, både i og uden for Aalborg Kommune, har delvise finansieringer, såvel som indtægter, som ikke fremgår af Husets samlede regnskab f.eks. andele af honorarer, billetindtægter, barsalg og indkøb, udgifter til lokaler, løn, produktion, markedsføring mv.

- Den beskrevne lønudgift i spillestedsregnskab på 725.564 er lavet med baggrund i en vurdering på hvor mange timer hhv. Kulturhusleder, kommunikationsansvarlig, produktionsansvarlig og timelønnet afviklingspersonale samlet har brugt af timer på drift af Netværks & Genrespillested i 2023. beregningen indeholder ikke estimeret timeforbrug fra regnskabsmedarbejder, rengørings-

og vedligeholdspersonale, samt køkken- og cafépersonale mv. Derfor må det samlede timeforbrug, samt udgiften hertil, vurderes at være væsentligt højere. Det er dog vores vurdering, at vi i regnskab 2023 fastholder den nuværende timeberegning, selvom den er medvirkende til at give et markant overskud på den samlede spillestedsdrift, da den forholder sig til budget 2023. Vi har i 2024 budgetteret med en højere udgift til personale i vores budget for Netværks & Genrespillested på 834.000

- De generelle udgifter til forplejning er steget, men er ikke korrigeret internt i vores bogføring, og derfor heller ikke i regnskab 2023

(Husets Spillested betaler Husets Café 100 kr. pr. musiker i forplejningsdækning). Det vil sige, at en andel af Caféens udgifter i Husets samlede regnskab for 2023, dækker udgifter som egentligt skulle dækkes af spillestedets udgifter til musikerforplejning.

Denne praksis korrigerer vi i 2024

Husets samlede indtægter på musikaktiviteter inkl. tilskuds og puljemidler, ekskl. barindtægter udgør i Husets regnskab 2023 2.641.416 og Husets samlede udgifter på musikaktiviteter inkl. et skøn på brugte lønmidler og ekskl., forbrug og barindkøb udgør i Husets regnskab 2023 2.254 275

Mange af Husets øvrige aktiviteter, f.eks. salg af mad og drikke, møder og andre arrangementer, aktiviteter for vækstlaget inden for rytmisk musik (talks, seminarer, kurser, produktionsøvere, artist recidencies o.m.a.) og kunstprojekter af forskellig karakter, er ligeledes tæt forbundet til Husets drift af rytmisk spillested.

Derfor kan der i de fleste poster i Husets samlede regnskab 2023 findes indtægter/udgifter der relaterer sig til Husets spillested og musikaktiviteter.

Aalborg - 22.1.2024

Særskilt regnskab - Netværks & genre spillested

Indtægter R2022 B2023 R2023 Tilskud Aalborg kommune 949.992 950.000 950.004 Kulturstyrelsen - Netværks- og Genrespillesteds Tilskud 1.016.667 1.016.667 1.117.460 Nordisk Kulturfond - - 200.000 Tuborgfonden - - 187.300 PULS 115.000 -Statens Kunstfond - Aktivitetstilskud tilbagebetaling -55.383 -Entre` indtægt 80.963 75.000 149.632 Andre indtægter, musik 17.500 5.000 30.200 Gebyr indtægter 18.055 8.333 6.820 I alt 2.142.794 2.055.000 2.641.416 Udgifter Lønudgifter (medregnet i samlede lønudgifter) 761.400 770.000 725.564 Honorar 1.219.646 1.000.000 1.034.072 Ophold og forplejning og repræsentation 91.099 100.000 109.652 Andre udgifter (Koda, markedsføring, lokaleudgifter, kontingenter) 105.472 95.000 283.657 Gebyrudgifter (P2B) 13.845 15.000 12.828 Provision 24.057 25.000 31.178 Transport 9.425 50.000 57.325 I alt 2.224.944 2.055.000 2.254.275 Resultat - Netværks & Genrespillested 82.150 - -387.141
22-apr Papaya: Phønix & SangKa E 1 15 6 21 27-apr Impro Fauna E 1 21 21 28-apr ORA - Plekter Tour C 3 0 50 50 30-apr Cort Lunde release koncert C 1 30 30 04-maj Aske Stubkjær - Release Party E 1 19 19 05-maj SPOT Festival - Musikkens Bus C 6 182 08-maj Nordisk Dans C 0 0 25 25 11-maj Impro Fauna E 1 12 6 18 12-maj Songwriter's Room E 1 17 17 19-maj Abekejser E 2 55 14 69 +TigerOak E 20-maj Papaya: Miguel Pesce E 1 14 0 14 25-maj ESTER & Alberte Spork - fordybelseskoncert E 1 25 25 26-maj Vest for Vesterbro E 1 17 1 18 02-jun Kalaha E 3 90 11 101 +Sunbörn E +Paula Uspenski E 05-jun Nordisk Dans C 0 0 25 25 09-jun KORMA - koncert på Center for Arbejdserhvervet Hjerneskade C 1 0 20 20 09-jun Lucky Lo E 3 89 33 122 +Hjalte Ross E +NEMA DJ team C 12-jun KORMA - koncert på Center for Arbejdserhvervet Hjerneskade C 1 0 15 15 16-jun Svaneborg Kardyb E 3 205 14 219 Hvalfugl E DJ Pladedamen E 23-jun Guiding Star Orchestra E 3 98 9 107 +Raggatech C 0 + Concrete Iration C 28-jul Under Solen Festival C 6 161 0 161 Trubaduren & Hans Rockband C 0 Tundra C 0 29-jul Junglelyd C 0 Virelai C 0 Hvalfugl C 0 Oskar Krusell C 0 12-jul Limfjordsmuseets Summer Lounge: Impro Fauna C 1 75 0 19-jul Limfjordsmuseets Summer Lounge: Impro Fauna C 1 75 0 03-aug SuperNova Jazzblast C 11 240 8 248 19-aug Egholm Festival 4 370 0 370 Enilora C Danefae C Rakkerpak C Lovely Depression C 24-aug Henrik Lindstrand & Halvcirkel E 1 38 38 30-aug Mutation Week koncerter C 2 0 100 100 07-sep Impro Fauna E 1 4 2 6 08-sep Vera Vinter & Hanna Ekström E 1 5 2 7 09-sep Koncert på PIXL Art C 1 0 30 30 13-sep KONSert C 4 0 80 80 15-sep Global North dag 1 3 34 34 Atlas C 0 Side 2/4
Floating Sofa Quartet C 0 Anna Berentina Band C 0 16-sep Global North dag 2 4 Sunbörn C 0 Lillian Zavala Trio C 0 Trio del Son C 0 Inger Hannisdal C 0 16-sep Koncert med Second Hand på Skagens Museer C 1 0 65 0 20-sep Nordisk Dans C 0 0 25 0 21-sep Vest for Vesterbro E 1 15 2 17 +Open Jazz Jam C 0 0 10 10 22-sepSongwriter's Room E 1 13 13 27-sep Väsen & Ale Møller E 1 22 1 23 29-sepFantileja E 1 27 6 33 30-sepPapaya: AAYAAM C 1 13 2 15 05-okt Impro Fauna E 1 5 5 06-oktBarbro E 2 43 10 53 Merry E 08-okt Open Jazz Jam projektdag C 1 0 19 19 11-okt Nordisk Dans C 0 0 25 25 12-okt Vest for Vesterbro E 1 18 4 22 + Open Jazz Jam C 1 12-okt Lyden af Aalborg (Aalborg bibliotek) C 5 0 75 0 13-okt Songwriter's Room x Lyden af Aalborg E 3 21 3 24 + Koncerter på Studenterhuset (Støj Snak + Sigurvin Sigurdsson) 20-okt Souvenirs E 1 44 44 20-okt "En Festival" (Under Kniven, Hjørring) C 5 75 0 75 21-okt AySay E 1 41 6 47 21-okt Souvenirs (på "Én Festival", Hjørring) E 1 75 75 25-okt KONSert C 4 0 65 0 26-okt Songwriter's Room x stories Festival E 1 31 7 38 27-oktstories festival - fredag 4 47 3 50 Loud Tiger C Jens Hult C Far C Dania O. Tausen C 28-oktstories festival - lørdag 4 69 4 73 VILMA C Silver Lining C Oskar Krusell C Ole Kirkeng C 02-novDJ set med Paula Uspenski ved UMMK temadag C 1 0 60 60 03-novGanna Gryniva E 2 27 5 32 The Collective Abroad E 07-novKresten Osgood & Bjorå C 1 30 0 30 09-novFaratuben E 1 19 19 10-novImpro Fauna E 1 9 1 10 15-novKONSert C 3 0 70 70 16-novVest for Vesterbro E 1 20 20 17-novSongwriter's Room E 1 11 8 19 22-novNordisk Dans C 0 0 25 25 30-novMads Hansens Kapel - Julebal med Nordisk Dans E 1 46 0 46 Side 3/4
01-decMads Hansens Kapel - Julebal med Nordisk Dans (På Arresten, Hjørring) C 1 2 2 4 09-decPapaya: Almir & Daniel C 1 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 1963.7941.3404.936 NØGLETAL Grænse mellem K1 ogK2 50 Grænse mellem K2 ogK3 120 K1 K2 K3 I alt Publikumstal (solgtebilletter) 1.2671.0011.4263.694 Koncerttal 70 24 47 141 Entréindtægter 102.653kr.55.869kr.50.671 kr.209.193kr. Antal egenproduktioner(E) 67 Antal coproduktioner (C) 73 Antal fremmedproduktioner(F) 2 Antal produktioneri alt 142 Side 4/4

Tjekliste for gennemgang af årsrapport for kulturinstitutioner der modtager et årligt driftstilskud over 200.000 kr. til og med 10 mio. kr. fra Kulturministeriet Gældende regnskabs- og revisionsbekendtgørelse: nr. 1701 af 21/12 2010, bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Tjeklisten anvendes af sagsbehandlere i både Kulturministeriets departement og i Slots- og Kulturstyrelsen.

Institutionens navn: Huset i Hasserisgade

Journalnummer: NGS30.2022-0002

Regnskabsår: 2023

Årsregnskabet er påtegnet af institutionens ledelse og bestyrelse (ja/nej): Ja

Årsregnskabet er påtegnet af institutionens revisor (ja/nej): Ja

Revisionsprotokollat påtegnet af institutionens bestyrelse og revisor (ja/nej): Ja

(OBS: gælder ikke foreninger, der modtager 1 mio. kr. eller mindre i årligt tilskud)

Slots- og Kulturstyrelsens/Kulturministeriets sagsbehandler (navn): Kimberly Fray / Amalie Nymark Duholm

Mangler en eller flere af ovenstående påtegninger, skal der med det samme indhentes korrekt påtegnet årsregnskab og/eller revisionsprotokollat. Gennemgangen af årsrapporten, jf. nedenstående tjekliste, skal ikke foretages førend, der foreligger en korrekt påtegnet årsrapport. Bemærk, at kravet om revisionsprotokollat ikke gælder for foreninger, der modtager 1 mio. kr. eller mindre i tilskud.

Kontrolpunkt Ja Nej Bemærkninger

A Formkrav til årsrapporten

1 Er institutionens navn, organisationsform og regnskabsperioden anført? X

2 Er der i årsregnskabet redegjort for anvendt regnskabspraksis?

Hvis der er sket et skift i regnskabsprincipperne, hvordan påvirker skiftet institutionens balance?

3 Indeholder årsregnskabet en resultatopgørelse og balance (dvs. en opgørelse af aktiver og passiver)? X

4 Har institutionen gjort årsrapporten offentligt tilgængelig på sin hjemmeside?

OBS: Dette punkt har ikke indflydelse på, hvorvidt årsrapporten kan godkendes, men institutionen skal erindres om at offentliggøre sin årsrapport.

B Ledelsesberetningen

5 Indeholder årsrapporten en ledelsesberetning (også kaldet årsberetning), hvori der redegøres for årets drift og forventningerne til det kommende års aktiviteter, fx i form af nøgletal for udviklingen i aktivitetsniveauet, samt øvrige forhold af betydning, som ikke direkte fremgår af det øvrige årsregnskab?

6 Indeholder ledelsesberetningen en afrapportering for hvorvidt aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med det budgetterede og tilsagnsbrevet?

Evt. bemærkning om påvirkning af balancen som følge af skift i regnskabspraksis:

1 Version 2019-01
X
X
X
X

C Teknisk gennemgang af årsregnskabet

7 Er regnskabstal for det foregående regnskabsår samt budgettal for regnskabsåret opført i resultatopgørelsen, således at der er umiddelbar sammenlignelighed mellem regnskabstal og budgettal?

8 Er driftstilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen/Statens Kunstfond/Kulturministeriet korrekt optaget som indtægt i regnskabet og efter omstændighederne specificeret?

9 Er eventuelle tilskud fra kommune(r), region(er) og eventuelle tilskud fra fonde og sponsorer specificeret? X

10 Er der i noterne til årsregnskabet medtaget specifikationer af eventuelle projekter (indtægter og udgifter), som institutionen har modtaget projekttilskud til (uanset om det er Slots- og Kulturstyrelsen /Statens Kunstfond/Kulturministeriet er tilskudsyder)?

I resultatopgørelsen for Huset som helhed er R2023 opført med R2022.

I resultatopgørelsen for Netværks- og Genrespillested er R2023 opført med B2023.

Vi har lavet et bilag, hvor R2022, B2023 og R2023 er for Netværks- og Genrespillested er opført sammen.

D Gennemgang og vurdering af revisionspåtegningen i årsregnskabet og revisionsprotokollatet

11 Er revisionen udført af en statsautoriseret eller registreret revisor?

12 Har der fundet revisorskift sted?

Hvis ja; hvad er årsagen til skiftet?

13 Fremgår det af revisors påtegning (erklæringer) til årsregnskabet, at revisionen er foretaget i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik og/eller standarderne for offentlig revision?

14 Fremgår det af revisors påtegning (erklæringer) til årsregnskabet, at revisionen er udført i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (Driftstilskudsbekendtgørelsen)?

15 Har revisor i sin revisionspåtegning (erklæringer) modificeret sin konklusion i afsnittet ”Konklusion”? Modifikationen (tidligere kaldet ”forbehold”) kan i givet fald være én af følgende:

 Revisor har en konklusion med forbehold (en såkaldt ”bortset fra”-konklusion) – som materielt kan være kritisk, men ikke behøver at være det.

 Revisor har en afkræftende konklusion – dette vil være kritisk og formentlig medføre, at den tilsynsførende myndighed ikke vil kunne godkende regnskabet.

 Revisor udtrykker ingen konklusion (”manglende konklusion”) - dette vil ligeledes være kritisk og formentlig medføre, at den tilsynsførende myndighed ikke vil kunne godkende regnskabet.

2
Ja Nej Bemærkninger
Kontrolpunkt
x
X
X
X
X
X
X
X

16 Indgår der i revisionspåtegningen (erklæringerne) i årsregnskabet en udtalelse fra revisor om at den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision?

Skriv i bemærkningsfeltet, hvis revisor har haft væsentlige kritiske bemærkninger i forbindelse med den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen.

17 Fremgår det af revisionsprotokollatet, at der er foretaget revision i årets løb, hvor revisor har undersøgt de eksisterende forretningsgange, med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende?

18 Er der i revisionsprotokollatet indført oplysninger om hvilke revisionsarbejder, der er udført og resultatet heraf?

19 Er der i revisionsprotokollatet indført oplysninger om væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedr. institutionens bogholderi, regnskabsvæsen og interne kontrol?

Hvis ja, hvilke oplysninger er der indført?

20 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med tilskudsforudsætningerne, herunder målsætningerne i en eventuel rammeaftale med Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen/Statens Kunstfond?

Hvis ja, hvilke bemærkninger er der tale om?

21 Har bestyrelsen og ledelsen redegjort for initiativer som følge af revisors eventuelle bemærkninger samt eventuelle forbehold?

22 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor opfylder lovgivningens krav til uafhængighed?

23 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om?

24 Er revisionsprotokollatet underskrevet af hele institutionens bestyrelse og revisor? X

E Materiel gennemgang og vurdering af årsregnskabet

25 Giver noterne til årsregnskabet et fyldestgørende indblik i institutionens drift og regnskabsresultat?

Hvis nej; hvilke noter, bør tilføjes eller udspecificeres yderligere?

F Resumé - Samlet vurdering af årsrapporten

X

26 Kan årsrapporten mv. godkendes? X

27 Giver en helhedsvurdering af årsregnskabet og ledelsesberetningen (årsrapporten) indtryk af en velfungerende institution? X

28 Har institutionen i fyldestgørende grad arbejdet med og indfriet periodens målsætninger der følger af en evt. rammeaftale el. målaftale og/eller tilsagnsbrev? X

3 Kontrolpunkt Ja Nej Bemærkninger
X
X
X
X
X
X
X

29 Giver årets resultat sammenholdt med det budgetterede resultat samt udviklingen i egenkapitalen anledning til bemærkninger?

Anfør årets resultat samt institutionens egenkapital ved regnskabsårets afslutning.

30 Er der noget væsentligt at bemærke til årsregnskabet/-rapporten?

Væsentlige bemærkninger kan evt. anføres i et bilag til regnskabsgennemgangen.

31 Skal årsrapporten forelægges enhedschefen?

Anfør eventuelt numrene på de punkter, der skal vurderes nærmere

Årets resultat: -20.823,86 kr. (overskud)

Egenkapital ultimo: -380.350,78 kr. (overskud)

Som påpeget i styrelsens godkendelsesbrev for årsrapport 201x er der fortsat udfordringer til årsrapportens form og indhold. Det drejer sig om følgende:

4 Kontrolpunkt Ja Nej Bemærkninger
X
X
X
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.