Page 1

Dinsdag 23 augustus 2011 // 134e JAARGANG // week 34

UIS EDITIE HUIS-AAN-H

Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Fryslân // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers € 0,85 per stuk

Informatiepagina

De Gulden Leeuw gelauweerd

Pagina 2

OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

Skûtsjesilen IFKS boeit velen

Ringrijderij: schoonheid en gratie

Pagina 5

Pagina 7

Gildebaren weer op hun basis

Pagina 11

Kijk ook op: www.

.nl

Noard 119 WORKUM Tel. 0515 542240 / 541852

laminaat vloeren duoplank onderhoud zie onze waardebonnen!!!

Floor House

Houtdraaier 13 Heerenveen www.floorhouse.nl

Voor al uw feesten en partijen Jopie’s Húskeamer Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772 www.jopieshuskeamer.com

Bespaar op uw verzekeringspremie!

Tevens Jopie’s hamburger en puntzak friet!!!

Ontbijtservice bij uw bakker

www.verzekeringsmaatwerk.nl

Polyester & Epoxy

Een ‘originele’ verrassing ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk of jubileum is: een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen. Maar dan wel ’s morgens vroeg. Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

--- Kunststoffen en 2 comp. verf ----- Polyurethaanlakken ----- Vloercoating voor betonvloeren ---

www.workum.nl Hoekseize 3 - 8711 HR Workum - 0515-543556 info@polymat www.polymat.nl

Dwarsnoard 21 Súd 128 Koudum: Hoofdstraat 11 Balk: V. Swinderenstr. 39 Bolsward: Marktstraat 4 Workum:

541517 542507 521362 602201 572698

www.bakkerijvanderwerf.nlDe gildebaren worden inderdaad met enig ‘ceremonieel’ vertoon naar de St. Gertrudis gedragen. Voorwaar een plechtige aangelegenheid. Foto Henk Gorter. Jan Pieter Dykstra Zaterdag werden de tijdelijk in de St. Werenfriduskerk op het Noard in Warkum geplaatste gildebaren van Boeren, Bakkers, Zeelieden en de zogenaamde Blindenbaar weer naar hun vaste expositieplaats in de vroegere parochiekerk op de Merk, de St. Gertrudiskerk, gebracht. Dat geschiedde zoals op bijgaande foto is te zien met enig ‘ceremonieel’ vertoon. De Warkumer gildebaren werden uitvoerig gedocumenteerd en beschreven in de wellicht nog antiquarisch verkrijgbare door oud-Warkumer Jacob Jansen geschreven monografie ‘Rijkdom uit Workums verleden, de beschilderde baren der gilden’. Deze unieke restanten van ons funerair verleden zijn ongeveer een jaar lang te gast geweest in de monumentale St. Werenfriduskerk in verband met de restauratie van de St. Gertru-

Kinderen leggen stenen op de spoorrails

www.jantegel.nl

0515 0515 0514 0514 0515

Een aantal kinderen heeft vorige week dinsdag stenen op de spoorrails ter hoogte van een camping vlakbij Hindeloopen gelegd. Een getuige zag de kinderen op het spoor bezig en belde via 112 de politie. De vier kinderen, van wie drie jonger zijn dan twaalf jaar, kregen een reprimande en moesten mee naar het bureau. De oudste, een veertienjarige inwoner van Nieuw-Dordrecht, kreeg een bekeuring omdat hij ouder is dan twaalf jaar. De boete bedraagt 50 euro. Met de ouders van alle vier kinderen is afgesproken dat ze die gezamenlijk betalen.

diskerk, die in 1580 in handen van de protestanten kwam. Nu de ingebruikname van de gerestaureerde voormalige parochiekerk op de Merk nadert – de overdracht van het gebouw door de aannemer aan het kerkbestuur van de PKN-gemeente Warkum is bepaald op 10 september - werd het tijd om de gildebaren terug te halen. Voor de buitenstaander mag ter nadere informatie dienen dat deze gildebaren in vroeger tijden werden gebruikt door de gilden om hun overleden gildeleden naar hun laatste rustplaats – in of buiten de kerk, naar gelang hun financiële positie - te brengen. De overleden gildebroerder werd op de baar driemaal over het schelpenpad, it Skil, rondom de kerk gedragen. Door deze manoeuvre zouden volgens toen gangbaar geloof de boze geesten op afstand kunnen worden gehouden. Ook het tegenwoordig nog bij begrafenissen in gebruik zijnde luiden van de klokken wordt daarmee in verband gebracht. Sommige kerkhoven werden aansluitend via een ‘kjirrewjirre’ – een tegen de klok in draaiend kruisvormig tourniquet – betreden, bedoeld om de duivel en trawanten in verwarring te brengen. En hier en daar vindt men om dezelfde reden bij de toegangspoort een ijzeren rooster in de straat waarover men het kerkhof betreedt. De duivel immers was iemand die met zijn bokspoten door het roos-

ter zou zakken en daardoor verongelukken. Om aan te geven van welk gilde iemand lid was (geweest) zijn deze baren met op het betreffende gilde van toepassing zijnde voorstellingen en spreuken, bijbelverzen, beschilderd. Ten aanzien van die schilderingen kan vermeld worden dat sommige afbeeldingen zijn ontleend aan gravures uit destijds bekende boekwerken, of dat er kopieën van schilderijen op zijn afgebeeld. Overigens is niet bekend wie de panelen met (soms ook allegorische) voorstellingen beschilderde. De oudste gildebaar – in bruikleen van de kerk van Hindeloopen - was eigendom van het bakkersgilde en dateert volgens het op de baar vermelde opschrift uit 1666; de andere zaterdag teruggebrachte ‘berjes’ dateren uit het eerste kwart van de 18e eeuw (de Boereberje), begin 19e eeuw (die voor de Zeelieden) en de zogenaamde Blindenbaar is waarschijnlijk vervaardigd eind 19e eeuw. In ons land is bijna geen vergelijkbaar en zo ’n gevarieerd overblijfsel van het middeleeuwse gildewezen bewaard gebleven. Begrijpelijk dat de overheid deze unieke collectie als Rijksmonument heeft erkend. Maar of deze kwalificatie toegang geeft tot plaatsing op de werelderfgoedlijst van de Unesco, een optie die de heer Landman van de Restauratiecommissie voor

Drent trekt een mes op camping De Kuilart Een 18-jarige Assenaar is in de nacht van vorige week dinsdag op woensdag in Koudum opgepakt, omdat hij met een mes dreigde op camping De Kuilart. De Drent was met twee anderen naar de discoavond geweest. Rond één uur kregen ze ruzie met een groepje dertien- en veer-

tienjarigen uit Hemelum, Koudum en Bakhuizen. De Assenaar dreigde een van hen met een mes. Een zeventienjarige jongen uit Oudemirdum probeerde de ruzie te sussen, waarop de Drent ook hem met het mes bedreigde. De messentrekker werd aangehouden bij de cafetaria op de camping.

de camera van Omrop Fryslân opperde, kan worden betwijfeld. Een tiental jaren terug, is uit betrouwbare bron bekend, is daarover contact geweest met de gemeente Nijefurd. Hoewel het idee de bestuurders aansprak is het daarna stil gebleven; het is vermoedelijk in de door de magistraten vaker gehanteerde doofpot gedeponeerd. Rechtstreeks contact met de Unesco (Amsterdam) leerde, dat de aanmeldingen van particulieren niet worden gehonoreerd. De belangrijkste reden van afwijzing was toen dat de collectie niet in aanmerking kwam omdat het een losse verzameling is, waar potentiële kandidaten geacht worden – in algemeenheid gesproken onder meer het begrip ‘aard- en nagelvast’ in het blazoen te voeren.

‘Reageer niet op e-mails met bedreigingen’ De politie adviseert inwoners van de provincie zich niet ongerust te maken over e-mails afkomstig van ene ‘Hitman’. Afgelopen week kwamen bij drie bedrijven in Workum bedreigende e-mails binnen waarin 5000 euro werd geëist en er vooral op werd aangedrongen de politie niet te waarschuwen. Naar aanleiding van soortgelijke verstuurde en eerder ontvangen e-mails heeft de politie in den lande onderzoek gedaan. In Amsterdam en Gelderland werden ook dergelijke e-mails ontvangen. Onderzoek op internet door digitale rechercheurs heeft uitgewezen dat de e-mail een vorm van spam is. Op internet zijn meldingen gevonden van soortgelijke emails, al daterend uit 2006. Meldingen komen uit Australië, Canada en Amerika. Het advies van de politie is niet op de mails te reageren, maar wél de politie in kennis te stellen.

Openingstijden: di. wo. do. vrij. za.

9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

VOOR AL UW SNOEIWERK BEL NU!

Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemen Wind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

Begine 33-35, 8711 BG Workum Telefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

Súd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 www.boogaardinstallatie.nl

Metty Graafsma powered by:

Tot en met week 35 maandags gesloten!

OPRUIMING

Kantoortijden Klameare iedere dinsdag

voor de thuisblijvers

van 10.30-12.30 uur

Sanitiem Visser Het adres voor:

Tel. 055-5762828 www.mettygraafsmareizen.nl metty@face2facetravel.nl

Badkamers voor elk budget Centrale verwarming, Waterleiding, Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk, Eigen service- en onderhoudsdienst Noard 186, 8711 AM Workum Tel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks op de hoogte van wat er zich in de regio afspeelt. Naam: .............................................................................................................................................................. Straat: ............................................................................................................................................................. Postcode & Plaats: ............................................................................................................................

Neem nu een abonnement en ontvang een

GRATIS ORANJEKOEK* van

Bakkerij Van der Werf Dwarsnoard 21 - Workum Tel. (0515) 54 15 17

O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart. Mijn abonnementsprijs is € 28,00 per jaar, postabonnement € 42,00 per jaar. Datum: ............................................ Handtekening:...................................................................... Stuur deze bon naar:

Súd 128 - Workum Tel (0515) 54 25 07

of bezorg deze bon op:

*Alleen geldig tegen inlevering van deze bon en ik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

Workumer Krant Friso Postbus 7, 8710 AA Workum Spoardyk 56, 8711 CK Workum


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 23 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 2

Openingstijden diverse instellingen en diensten

‘Friso’s ferline’

Weekenddiensten HUISARTS Workum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen:

BIBLIOTHEEK WORKUM Begine 52, telefoon 0515 541623 obworkum@bswf.nl www.bibliotheekworkum.nl BIBLIOTHEEK KOUDUM Ds. L. Tinholstraat 3B, telefoon 0515 532120 obkoudum@bswf.nl www.bibliotheekkoudum.nl www.ontdekdebieb.nl THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND Postbus 267 8600 AG Sneek Tel. (0515) 461 100 e-mail: klantenservice@thuiszorgzwf.nl www.thuiszorgzwf.nl Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis! Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan: • Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebonden budget en nachtzorg) • Hulp in de Huishouding • Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau • Voedingsvoorlichting en dieetadvisering • Cursussen en themabijeenkomsten • Uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen • Thuishotel • Informatie, advies en bemiddeling Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer informatie, dan kunt u bellen met de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon: (0515) 461 100. Onze medewerkers zijn u graag van dienst. Spreekuur Wijkverpleegkundige: U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging & Verpleging terecht bij onderstaande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg regelen. Als een indicatie noodzakelijk is wordt u geholpen met de aanvraag hiervan. Kantoor Bolsward Jelmerstraat 4, Bolsward. Tel. (0515) 461424 Wijkverpleegkundige: Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do tijdens kantooruren Kantoor Makkum Buren 17, Makkum. Tel. (0515) 461100 Wijkverpleegkundige: Ria Speerstra Inloopspreekuur: ma en vrij tussen 13-14 uur Kantoor Koudum Nieuweweg 7, Koudum. Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige: Toos v/d Broek Spreekuur: dagelijks tussen 13-14 uur Kantoor Workum Konvintsdyk 1, Workum. Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige: Linda Folkerts Inloopspreekuur: di en do tussen 13-14 uur Ook op afspraak op ma, di en do Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum, ma t/m vr 11.00-12.00 uur. Tel. 06 51 101 399 Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561 BS Balk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur. Tel. (0514) 604 101 Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/m vrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412

Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING WORKUM E.O. Dag en nacht bereikbaar, H. de Jong, tel. 0515 541381 uitvaartver.workum@gmail.com

Over het verkopen van textiel in kruidenierszaken en het antwoord hierop met de verkoop van koffie in textielzaken is bij de Friso weer een zeer groot artikel binnengekomen. Jan Sikkes geeft nog eens uitleg waarom koffie in het textielpakket is opgenomen. Ook de volgende week zal weer een artikel worden ingezonden, dat zal dan gebeuren onder de titel ‘Gloeiend hete koffie’. ********************************************************************* Geslaagd aan het Christelijk Lyceum te Sneek voor het eindexamen HBS-A: A. Koopmans onder Workum. / De collecte voor het Rode Kruis bracht in Workum ƒ 707,50 op en in het Heidenschap ƒ 102,25. ********************************************************************* Schade door onweer: Maandagmorgen trok een hevige onweersbui over Workum en omgeving. Door een hevige inslag werd de boerderij van Bonne Postma aan de Waard getroffen. De schuur brandde geheel af en de brandweer, wel snel ter plaatse, kon weinig meer redden. De schoorsteenpijp van De Goede Verwachting werd aan de top beschadigd. De onweersbui bracht weinig regen met zich mee. ********************************************************************* Museumschip Klein Artis bezocht Workum en koos ligplaats bij de brug in de Begine. Elf jaar terug bracht dit schip ook een bezoek aan Workum. Tal van dieren waren er te bewonderen, het ging daarbij vooral om de kleinere soorten. Ook kon er gezien worden hoe rubber wordt getapt, wat eetbare vogelnestjes zijn, tevens aanwezig een groot mes van de koppensnellers uit Borneo. Op zondag is Klein Artis gesloten maar de overige dagen van de week voor het publiek toegankelijk. ********************************************************************* Buurtvereniging ‘Over de Bagijnebrug’, waar ook Heidenschap onder gerekend wordt, komt dinsdagavond bijeen bij houtbewerking Bakker. Plannen maken voor de aanstaande feestelijkheden staat op het programma. Voor hetzelfde doel staat een vergadering van de Buurtvereniging Sylspaed en Omstreken gepland op zaterdag en wel in zaal B. van de Lageweg. Buurtvereniging Dwarsnoard-Algeraburren-Noard heeft maandag een grote vergadering in het St. Jozef Lokaal. Allen worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst en ook de vrouwen zijn welkom. ********************************************************************* B&W van Workum vestigen er de aandacht op dat het rein houden van stoepen en straten moet worden verricht door diegenen die beheerder, huurder of eigenaar van gebouwen en woningen zijn. Daarbij is ook inbegrepen het verwijderen van gras en/of onkruid. Wie deze verplichting niet nakomt kan veroordeeld worden tot een hechtenis van ten hoogste een maand of een geldboete van ten hoogste honderd gulden. ********************************************************************* Thea Jansen uit Workum slaagde te Rotterdam voor lerares. Zij heeft een benoeming gekregen aan de RK Huishoudschool Maria Asumpta op Schandelen bij Heerlen. / Te Sneek slaagden voor het Mulo-examen: de Workumer dames B. Kramer, Joh. Visser, F. Bokma, A. Wouda, Joh. Visser, F. Bokma, A. Wouda en de heren G. Deinum Workum, A. Buma Heidenschap, D. IJska Gaast. Voor het diploma B slaagden: de heren J. Koopen en Tj. de Zwart. Allen leerlingen van de Bijzondere Ulo te Workum. ********************************************************************* Zaterdagavond kwam de raad van Workum bijeen onder leiding van A. Gaastra de loco burgemeester. Vervolg zie volgende week

PALLIE SPORT NOARD 53 TEL. 542222

Via het telefoonnummer van uw eigen huisarts wordt u doorverbonden naar de dienstdoende huisarts. TANDARTS Zaterdag 27 en zondag 28 augustus 2011 Van Asperen Tandheelkunde Snekerstraat 83, 8701 XC Bolsward, tel: 0515-572353

Workum van vroeger en nu

Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoende praktijk op zaterdag en zondag om 11.00 uur en om 17.00 uur. - Het is verplicht een indentiteitsbewijs mee te brengen -

Kerkdiensten Zondag 28 augustus 2011 WORKUM Rooms Katholieke Kerk: - 9.30 uur gezamenlijke viering te Bolsward Baptisten Kerk: - 9.30 uur br. P. van Hyum Protestantse Gemeente: - 9.30 uur ds. L. Marchand, dienst in Klameare Doopsgezinde Kerk: - 10.00 uur br. H. Klinkvis, dienst in Workum IT HEIDENSKIP - 11.00 uur ds. D. Hasper

Skil 6a • 8711 CN Workum • Tel.: 0515-541619 • B.g.g.: 06-20278801 • www.klameare.nl

W

E

E

K

A

G

Vanmiddag van 14.00 tot 16.00 uur lekker Oepsen in de Klameare Je kunt weer koken met Nynke, knutselen met Lenie en Jettie en Nynke Postma, o.a. je eigen memoryspel maken timmeren en mozaïeken met Hans en Rene en Erna, in het zand spelen, je laten schminken bij Jacoba en yoga- en bij Saskia. Komen jullie ook allemaal weer? Entree 5,00 per kind en ouders gratis

E

N

D

A

WORKUM

voor sport en vrije tijd en sportprijzen EMMAUS KOUDUM Emmaus meer dan een kringloop winkel. Onderweg 6, Koudum, kringloopwinkel@emmauskoudum.nl Afgifte goederen op openingstijden: Di. en Do. 9.30-15.00 uur en elke 1ste za. van de maand van 9.30-15.00 uur Voor afhalen: Tel. 0514-523343 Gelieve geen goederen voor de deur te plaatsen buiten openingstijden.

Het buro te Koudum is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur geopend en op afspraak. Telefoon 0900 8844. Inloopspreekuur wijkagent: elke maandagochtend in het gemeentehuis te Workum van 10.30 en 11.30 uur. Van maandag 4 juli tot maandag 5 september 2011 is er geen inloopspreekuur. Buurtagent: - Johan Swieringa voor Nijefurd E-mail adressen buurtagent: Johan Swieringa: johan.swieringa@friesland.politie.nl

DIERENARTSENPRAKTIJK VAN WAARD TOT KLIF Ma/Wo/Vr 17.00-18.00 uur. Di/Do 13.30-14.00 uur en volgens afspraak, tel. 541229. Trekwei 11a Workum OUDERENADVISEUR VOOR DE GEMEENTE NIJEFURD EN GAASTERLÂN-SLEAT Voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Nienke Talstra, Dubbelstraat 2, 8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere werkdag van 8.30-10.00 uur.

SERVICE-BUREAU TE PLAK Zoekt u hulp voor in de huishouding, dan kunt u bij ons terecht! Omdat onze vrouwen in loondienst zijn, is het uurtarief 17,- euro per uur incl. BTW. Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met Aukje 06-41804861.

TIMPAAN WELZIJN Maatschappelijk Werk: Jelmerstraat 4, 8701 XH Bolsward 0515-573763 E-mail: amw@timpaanwelzijn.nl Spreekuur maandag t/m vrijdag Van 8.30-9.30 uur Jongerenwerk: Voor ondersteuning aan diverse Jongerenorganisaties: Heichina Hidding, 06-50286406 E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nl Schuscha Huisman, 0515-421313 E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl WMO ADVIESRAAD NIJEFURD Vragen en op- of aanmerkingen met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u mailen naar: wmoadviesraadnijefurd@gmail.com Ook kunt u hiervoor bellen met de voorzitter mevrouw J. Valkonet tel. 0514-682098 AMIVEDI ZUIDWEST FRIESLAND Meldpunt vermiste en gevonden huisdieren. Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl

7a^_[c^Zi gdcYadeZc bZijlkgV\Zc dkZg`Vc`Zg 7ZaYZ@L;@Vc`Zg>c[da^_c/  %-%%"%''++''\gVi^h

BOERDERIJDAGEN Op donderdagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur kun je weer meedoen op de boerderij. Kalfjes en koeien voeren, koeien ophalen uit het weiland, meemelken en een heerlijke pannenkoek eten. Als je wilt komen, moet je wel even van tevoren bellen 0515-542962 / of 06 20 27 8801 Er zijn nog 5 plaatsen voor deze donderdag!!! In de rubriek ‘Workum van vroeger en nu’ stelt Henk Gorter deze week het pand Súd 71 centraal. Toen de ‘oude’ foto werd genomen, in 1924, was hier de kaashandel van Joh. Kramer gevestigd. In de steeg daarnaast was een sigarenfabriek, Vertrouwen geheten, van B. R. de Jong. Zoals bij de oude Workumers wel bekend zal zijn betrok De Jong later een sigarenwinkel in de Begine. Er woonde vroeger trouwens meer dan één gezin in het pand Súd 71. Indertijd was er in de steeg een trap die naar de bovenwoning leidde. Het perceel wordt nu bewoond door de familie Schrijver.

Activiteitenprogramma Waldrikhiem Dienstencentrum voor ouderen (55-plussers)

Woensdag 24-08

10.00 uur

Maandag 29-08 Woensdag 31-08

14.00 uur 10.00 uur

Gezellig koffie drinken met aansluitend borreltje Sjoelen gezellig koffie drinken

Om alvast in uw agenda te noteren… Vrijdag 2 september is er weer “Zomer doe ochtend” en Nifel oerke begint weer! Oproep… Wij zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers die voor ons met activiteiten gasten willen rijden. U kunt contact opnemen met Geertje of Tjits 0515-543709 Waldrikhiem@zorggroeptellens.nl Geertje en Tjits ontmoeten u graag Tel 543709 E-mail Waldrikhiem@zorggroeptellens.nl Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht in dienstencentrum Waldrikhiem. Coördinator: Tjitske Visser. Noard 177 te Workum. Telefoonnummer 0515-543709. Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoon nummer in op de voicemail dan bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Zorggroep Tellens, Nij Mariënacker: Mariënacker 1. Telefoonnummer 0515-436820.

Fierljepwedstrijden It Heidenskip 2011 Zaterdag 10 sept

16.00 uur

clubkampioenschap


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 23 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 3

Jan de Jong als onze bekkenist ongeëvenaard.

Jan de Jong

Jan wat zullen wij je missen.

Drumband Warkum Workum, 19 augustus 2011

‘t MEUBELHUIS Firma W.P. Visser

Bedroefd, maar toch dankbaar voor de liefde en de zorg waarmee zij gedurende haar leven ons heeft omringd, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en overoma

Beukenlaan 2-4 Koudum Telefoon 0514-521233 058-2882058

MEUBELSTOFFEERDERIJ

W B A K K E R I J KEUNING

Maar ondanks het verlies van de strijd om het leven heb je veel geluk en liefde gegeven.

MEUBELMAKERIJ

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 29 AUGUSTUS T/M 14 SEPTEMBER

* Parrega, 22 mei 1929 † Workum, 19 augustus 2011

MEUBELEN OP MAAT STOFFEREN VAN ZITMEUBELEN DE OUDERWETSE “MARKIEZEN” ZONWERINGEN ALLES OP MAAT Ook voor uw nieuwe meubelen

Tel. 541208

GEBOREN

Omringd door vrienden is rustig ingeslapen

Na een moedige, oneerlijke en niet te winnen strijd is overleden ons oud-lid

Je vrienden.

Hendrikje Gielstra-de Roos

De afscheidsdienst zal worden gehouden op dinsdag 23 augustus om 14.00 uur in de Johannes de Doperkerk te Parrega, aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden aldaar. Er is gelegenheid vanaf 13.30 uur afscheid te nemen van Jan. Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen dan kunt u deze advertentie als zodanig beschouwen.

Wat een leegte laat je achter Wat een troosteloos verdriet Maar je leeft voort in onze gedachten En in gedachten sterf je niet.

Dag lieve Jan Ineke, Michiel Chiel, Niels en Klazina

Nea wer in praatsje oer eartiids, ús markante freon

Jan de Jong is ferstoarn Tineke bij de Leij Hendrik de Jong Astrid Calsbeek

Hy stie foar eltsenien klear

ar m e

Correspondentieadres: Ineke Eekma Douwe de Boerstrjitte 4 8711 LG Workum

BAKKERIJ KEUNING

Familieberichten worden uit standaard-lettertypen gezet en volgens standaard indeling geplaatst. Vignetten, afbeeldingen en foto’s worden op verzoek geplaatst. Tekst voor familieberichten dient bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd. Bij telefonische opgave of slecht te lezen aangeleverde tekst zijn wij niet aansprakelijk voor de fouten in de gemaakte advertentie. Van deze standaard opmaak kan slechts worden afgeweken indien dit nadrukkelijk wordt verzocht of vermeld.

OVERLIJDEN

De BAKKER by de toer dy hat wat yn de koer

FAMILIEBERICHTEN

op de leeftijd van 94 jaar. Sinds 2 maart 1994 weduwe van Simon Gielstra. 21 augustus 2011, Sneek (Antonius Ziekenhuis) Workum: Rinse Gielstra Heerenveen: Dicky Hansma-Gielstra Jelle Hansma Den Haag: Stefano en Aisha Heerenveen: Henderika en Aziz Jamel Sofian Heerenveen: Margriet en Bram Lars Finn Oudeschoot: Simon Vries: Hilly Hofman-Gielstra Douwe Hofman † Bate Boer Oploo: Richarda en Jacques Jaimie Gaby Workum: Doede en Veronique Iris Jasmijn Deersum: Ingrid de Jong-Gielstra Rinze de Jong Marlou en Pepijn Wytze

Yoga in Workum Vanaf maandag 5 september starten de Yoga-lessen o.l.v. Saskia van Gerven, gediplomeerd Yoga-docent. Locatie: De Klameare Heeft u belangstelling? Een proefles is altijd mogelijk.

Maandag

Dinsdag Woensdag

Donderdag

19.00-20.00 20.20-21.20 10.30-11.30 19.00-20.00 20.20-21.20 10.30-11.30

uur uur uur uur uur uur

Informatie: 0515-540121

Er is gelegenheid te condoleren woensdagavond 24 augustus van 19.00-19.30 uur in de aula, Priestershoek 4 te Workum. De crematie zal plaatsvinden op donderdag 25 augustus om 15.00 uur in het crematorium Schoterhof, Rotstergaastweg 45 te Heerenveen. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer in het crematorium.

NIEUW

Correspondentieadres: Mariënacker 16, 8711 CC Workum.

Nei in slimme sykte is ferstoarn ús altyd freonlike buorman

******************************************** Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter en zusje

Jasmijn Trijnie 21 augustus 2011

Peter, Klaske en Frederik Scheltema Túnikkers 8, 8711 DL Workum

********************************************

OVERLIJDEN

† Na een periode van afnemende gezondheid moesten wij, op zijn 81e verjaardag, afscheid nemen van onze beste zwager

Jan de Jong Wy winskje de freonen in protte sterkte ta. Bouke Smid Jan Miedema Meta, Annewieke en Siebe-Eelco Kuiper Nanning en Ybeltje Boekema Jan en Aaltje Bremer Siebren en Froukje Westra Fam. J. Douma-Kiel Marie Fam. L. van Tuinen Frou A. Heslinga Frou R. Elgersma Fam. J. van der Veen De hear J. van der Veer Jan en Karin Meijer Frou G. Haanstra Fam. J. Venema Rients en Geertje Folkerts Corrie van der Velde

Zeist

: Paul de Vries Foekje de Vries-Gaastra

Workum

: Sieb de Vries Janny de Vries-Dijkstra

Volendam : Resie Westendorp-de Vries Willem Westendorp † Workum

: Bennie de Vries Attie de Vries-v.d. Werf

Sneek

: Hillie Clement-de Vries Cees Clement Neven en nichten

Een markant persoon is niet meer. Na een afnemende gezondheid is van ons heengegaan onze sympathieke (oud-)buurman

RK basisschool ‘St. Ludgerus’ en

TEVENS QUADS EN TRIKES Verhuur verticuteermachine en slijpen van kettingzaagkettingen Voor reparaties worden machines GRATIS gehaald en gebracht

Chr. basisschool ‘It Finster’

Mieke Visser-Muller

Graag om 8.00 uur langs de route of tot 11.00 uur bij het SPORT-/TENNISCOMPLEX

We zullen haar erg missen. Fam. Muller

Voor al uw DRUKWERK

DANKBETUIGING Zij die wij liefhadden en verloren, is niet meer waar zij was, maar zal altijd bij ons zijn. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de warme belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve mem, beppe en oerbeppe

Trijntje de Boer-de Boer Kinderen de Boer Workum, 23-08-2011

Durk Bleeker Hessel en Reiny Jansen Sjerp Jan en Eleanora Auke en Durkje Wiersma Bouke en Jelly Jansen Mevr. Jansen-de Boer Herre en Gepke Heeres Stefan en Ulrike Jansen Theo en Anky Bouwhuis Eelco en Marian de Jong Piet en Pietsje van der Valk

Bedroefd zijn we door het bericht van overlijden van een uniek persoon.

Balkfinne 1b 8711 AW Workum Tel./Fax 0515-543173 Mobiel 06-22449234 info@grafmonumentenvanderwal.nl www.grafmonumentenvanderwal.nl

OUD PAPIER

HET ADRES VOOR UW: Kettingzagen - Bosmaaiers - Loopmaaiers Zitmaaiers - Heggescharen - Verticuteermachines en alle andere tuinmachines

opgehaald voor de

Na een prachtig leven in Workum hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve zus en schoonzus

Jan de Jong

Wij wensen Jo, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Van der Wal Grafmonumenten

ZATERDAG a.s. wordt het

Warkum, 19 augustus 2011

Dik (Gerard) Altena echtgenoot van Jo Altena-de Vries

Geluk waren die kleine dingen die we deden, die behoren nu tot het verleden. We kunnen ze nooit meer doen en dat doet pijn, nu die kleine dingen er niet meer zijn.

Jan de Jong We vonden het fijn hem als goede vriend (ook van onze ouders) te hebben gekend. Pleun en Cocky Huurman-Noordzij Ferdi en Elleke Tergau-Noordzij Arjan en Jacqueline Molenaar-Noordzij

VERLOREN Op de Stedspôle in Workum is zaterdag 23 juli jl. tijdens de zomertoer van RADIONL en TV Oranje door een bezoeker een sleutelbos verloren. Het sleutelbos heeft een kenmerkende goudkleurige hanger met daarop de woorden Good Luck. Eventuele reacties graag op telefoonnummer 06-54383866.

Wand- & Vloertegels

Kijk, vergelijk en PROFITEER NU!

BODEMPRIJZEN MERKTEGELS

Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nl LET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

ONS VOORDEEL IS UW VOORDEEL

Ons familie bedrijf Alberts Schilders en Interieurs is een ambachtelijk schilder en glasbedrijf met verf, behang en interieurwinkel (verkooppunt van o.a. Painting the Past krijtverf, PTMD, HK living en at home with Marieke), dat dagelijks bezig is onroerend goed te beschermen en te verfraaien met als meerwaarde;

• • • • • • •

Liefde voor het vak Deskundig advies in “de Verfwinkel” Persoonlijke benadering Zelfstandige medewerkers Jaren lang vakmanschap De complete Koopmans verf lijn voor binnen en buiten Gediplomeerde interieur/kleur en styling adviseur aanwezig (op afspraak info@greetzwonen.nl)

Voor behang bent u op het juiste adres. In een aparte ruimte, “de Behangkeamer”, kunt u in alle rust behang uitzoeken. Uiteraard blijft de mogelijkheid dat u de behangboeken kunt lenen.

Dus voor een deskundig advies & kwaliteit in Schilderwerk, Verf en Behang kiest u voor…

Alberts Schilders & Interieurs

De Verfwinkel is geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.00 en van 13.00-18.00 uur, en zaterdag van 9.00-16.00 uur

Noard 59-61 | 8711 AC Workum | T (0515) 541427 info@albertsschilders-interieurs.nl | www.albertsschilders-interieurs.nl

Al uw artikelen bestellen via onze webshop | Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief

Hunia’s Drukkerij 0515-541466 www.huniadrukkerij.nl


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 23 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 4

Ta jo tsjinst

Súdwest Fryslân

BEKENDMAKINGEN VAN DE GEMEENTE SĂšDWEST-FRYSLĂ‚N OMGEVINGSVERGUNNING AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

Bolsward, Mattias Poortvlietlaan 5 - Vergunningaanvraag voor het verwijderen van het plafond van de garage (asbesthoudend). (28-072011) Hindeloopen, De Tôlve - Westerdijk - Vergunningaanvraag voor het kappen van de beplantingsstrook tussen bedrijventerrein Indyk en Camping Hindeloopen, aanleg van een haventje en het maken van een grondwal met beplanting. (09-08-2011) Hindeloopen, Kalverstraat 7 Vergunningaanvraag voor het verlengen van het huis met authentieke gevel in strijd met het bestemmingsplan. (08-08-2011) Hindeloopen, Oude Weide 14a/14b - Vergunningaanvraag voor het wijzigen van het bestemmingsplan. (08-08-2011) Idsegahuizum, Brekkerweg 6 - Vergunningaanvraag voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak van de ligboxenstal en bioloods. (05-08-2011) Koudum, Havenkade, Onderweg en Beukenlaan - Vergunningaanvraag voor het kappen van houtopstanden tbv het project havenkwartier. (10-08-2011) Koudum, Ooste 29 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een zeecontainer tbv de realisatie renovatie van het woonhuis. (12-08-2011) Parrega, Tynjestrjitte 1 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een erfafscheiding. (1108-2011) Pingjum, Lammert Scheltestraat 32 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van 2 dakkapellen op de westgevel. (06-08-2011) Sneek, Gedempte Pol 32 - Vergunningaanvraag voor het veranderen van de winkel naar een afhaal/bezorg pizzeria en het plaatsen van reclame op de voor- en achtergevel. (09-08-2011) Sneek, Kolenbranderstraat 1 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een gevelreclame aan de voor-, achter- en linkerzijgevel. (10-082011) Stavoren, Schans 34 - Vergunningaanvraag voor het slopen van een deel van de berging en het vergroten van de berging. (05-08-2011) Uitwellingerga, Brêgefinne 8a Vergunningaanvraag voor het uitbreiden van de bestaande woonkamer. (08-08-2011) Witmarsum, De Muonts 19 - Vergunningaanvraag voor het vervangen en verlengen van de bestaande dakkapel. (12-08-2011) Workum, Breewarsdyk 4 - Vergunningaanvraag voor het verbouwen van de boerderij tot 2 appartementen en het maken van een nieuwe in-/uitrit. (08-08-2011) Workum, woningen woningcorporatie Wonen Z.W. Fryslân - Vergunningaanvraag voor een paraplu sloopvergunning voor de periode 1/10/2011 - 1/10/2012 tbv asbestverwijdering te Workum in de woningen van woningcorporatie Wonen Zuidwest Fryslân. Zurich, Gooyumerweg 23 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel, het gedeeltelijk slopen van de zijmuur en het plaatsen van een schuifpui. (08-08-2011) Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor nadere informatie over aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00. VERLENGING BESLISTERMIJN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij in het

kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Hindeloopen, Indijk1 - Verlenging beslistermijn voor de nieuwbouw van een werktuigenberging met carport. (11-08-2011) Koudum, Nieuweweg 32 - Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een schuur. (18-082011) Sneek, Grienedyk - Verlenging beslistermijn voor het oever en kadeproject de Potten voor het plaatsen van damwanden, herstel kaden en oevers en het kappen van bomen. (12-08-2011) Workum, Sint Annafinne 11 - Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een damwand en tuinhuisje. (18-08-2011) Woudsend, De Zwaan - Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een kantoor en bedrijfsruimte. (11-08-2011) Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8601 HA, Sneek. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Allingawier, Bonjeterperweg 3 Verleende vergunning voor de verbouw van de boerderij en het plaatsen van een berging. (1108-2011) Blauwhuis, Vitusdyk - Verleende vergunning voor het aanleggen van een duiker en het omleggen van de sloot. (12-08-2011) Bolsward, Broerstraat 16 - Verleende vergunning voor het bouwen van een erfscheiding. (18-08-2011) Folsgare, Skeender 2 - Verleende vergunning voor de verbouw van de boerderij en het plaatsen van een berging. (11-08-2011) IJlst, Eegracht 104 - Verleende vergunning voor het herstellen van de achtergevel, het aanbouwen van een bijkeuken en het plaatsen van zonnepanelen. (12-08-2011) Makkum, De Greiden 1 - Verleende vergunning voor het uitbreiden van de woning met een dakkapel en werkkamer. (16-08-2011) Oppenhuizen, Wolframstrjitte 2 - Verleende vergunning voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal uit de woning. (09-08-2011) Pingjum, Molenlaan 24 - Verleende vergunning voor het uitbreiden van de woning met een keuken en het plaatsen van een losse berging. (11-08-2011) Schraard, Schoolstraat 7 - Verleende vergunning voor de nieuwbouw van een werktuigenberging. (11-08-2011) Sneek, Westersingel 28 - Verleende vergunning voor het wijzigen van de gevels en de plattegrond van het theater Sneek. (12-08-2011) Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8601 HA, Sneek. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)

Tirns, Kilewierwei 1 - Verleende omgevingsvergunning, activiteit milieu : het uitbreiden van

1ste Jaargang | Week 34 2011

de inrichting met melkkoeien en verwerken van biomassa. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpvergunning van 20 juni 2011 niet gewijzigd. TER INZAGE Alle stukken liggen van 26 augustus tot en met 6 oktober 2011 ter inzage. Gelegenheid in beroep te gaan: t/m 6 oktober 2011 BEROEP Tegen deze beschikking kan tot en met 6 oktober 2011 beroep worden ingesteld door de aanvrager, adviseurs, degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Tegen de beslissing van de rechter kan eventueel nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Ieder die beroep instelt kan vragen haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

Makkum, De Voorn 36 - Geweigerde vergunning voor het kappen van 1 kastanjeboom in de achtertuin. (17-08-2011) Oppenhuizen, Zeino van Burmaniastraat 14 - Geweigerde vergunning voor het plaatsen van een reclamebord. (15-08-2011) Sneek, It BÝtlân 17 - Geweigerde vergunning voor het plaatsen van een tuinhuisje. (17-082011) BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde geweigerde vergunning bezwaar maken. Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, telefoon 0515 - 48 90 00 SPOED Als er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

APV VERGUNNING Vergunning (datum tussen haakjes = datum bekendmaking) is verleend aan: Funsport Makkum voor het organiseren van het surfevenement Real Trip Windsurf Event vanaf het strand en de boulevard de Holle Poarte in Makkum op 24 en 25 september 2011. (12-082011) St. Stavoren 950 voor de organisatie van het Fryske Johnny Cash (optreden 40tal bekende en onbekende Friese zangers) op 10 september 2011 van 20.00 tot 22.30 uur op een podium op

,QIRUPDWLHELMHHQNRPVW ³+HULQGHOLQJ%RDUQVWHUKLP´ 0DDQGDJVHSWHPEHUYDQDIXXU   9RRU6~GZHVW)U\VOkQEHWHNHQWGHKHULQGHOLQJGDWGHJHPHHQWHZRUGWXLWJHEUHLG PHWGHGRUSHQ5DHUG'HDUVXP3RSSHQZLHU7HUVRDOHQ6OEUDQGDEXRUUHQ+HW FROOHJHYDQEXUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUVZLOGHLQZRQHUVYDQGHDDQ%RDUQVWHUKLP JUHQ]HQGHGRUSHQ*DX*RDLwQJHD/RDLwQJHD2IIHQZLHUHQ6NHDUQHJRXWXPJUDDJ LQIRUPHUHQRYHUKHWSURFHVGDWHUWRHPRHWOHLGHQGDWGHJHPHHQWH6~GZHVW )U\VOkQSHUMDQXDULZRUGWXLWJHEUHLG  'DDURPQRGLJHQZLMDOOHLQZRQHUVYDQGHYLMIJUHQVGRUSHQXLWYRRUHHQ LQIRUPDWLHELMHHQNRPVWRSVHSWHPEHURPXXU

 VHSWHPEHU  XXU  'RUSVKXLV*DXZ %RH\HQJDVWUDDW 

de Postbrug van de Voorstraat in Stavoren in het kader van 950 jaar stadsrechten. (17-08-2011) BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van bekendmaking. Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00. SPOED Als er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

BESTEMMINGSPLAN GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN TRACÉ - A7

Burgemeester en wethouders van de gemeente SĂşdwest Fryslân maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van de gemeente SĂşdwest Fryslân bij besluit van 23 juni 2011 het bestemmingsplan “TracĂŠ - A7â€? gewijzigd heeft vastgesteld. INHOUD Het plangebied is gelegen ten zuiden van de oude stadskern en omvat de Stadsrondweg-Zuid en de directe omgeving tussen de Lemmerweg en de Woudvaart te Sneek. De exacte begrenzing is aangegeven op de verbeelding. Voor de reconstructie van de N7 en de aanleg van de verschillende kunstwerken ten behoeve van de doorstroming van het verkeer is het “TracĂŠbesluit Rijksweg 7 Sneekâ€? vastgesteld. Ingevolge artikel 15, lid 8 van de TracĂŠwet wordt overeenkomstig het TracĂŠbesluit het voorliggende bestemmingsplan vastgesteld. De gewijzigde vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op de volgende punten: • De aanduiding ‘maximale bouw - en goothoogte’ op de verbeelding is aangegeven; • De belemmeringenstrook van 5m langs de gasleiding op de verbeelding is aangegeven. TER INZAGE Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 26 augustus 2011 tot en met 6 oktober 2011 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten. Het vastgestelde plan is tevens te bekijken op onze website: www.gemeentesudwestfryslan.nl/ leven en wonen/leefomgeving/ruimtelijke plannen/plannen in procedure/vastgesteld en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl De digitale planbestanden van het bestemmingsplan TracĂŠ-A7 zijn te downloaden op de volgende weblocatie: http://diensten.iszf.nl/swf/ ro-online/upload/90931ECC-4F8E-41DC-8DE110E1BC9A8F1A REAGEREN Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage door: • een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan; • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen; • een belanghebbende tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht. INWERKINGTREDING Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bovenvermelde beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State, treedt het bestemmingplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

MILIEU MELDINGEN MILIEU

Allingawier, Kerkbuurt 4 - Melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor het veranderen van de keukeninrichting. (16-08-2011) Sneek, Hendrik Bulthuisstraat 23 Melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ontvangen voor het uitbreiden van de inrichting met 2 bedrijfshallen, een kraanbaan en schipshuizen. (21-06-2011) Sneek, Zuidwesthoekweg 2 - Melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor het veranderen van de inrichting voor motorvoertuigen. (21-07-2011) Ypecolsga, Nummers 12, 15 en 18 Meldingen ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor het verplaatsen van een gasmeet- en regelinstallaties in de kast. (04-08-2011 en 08-10-2011)

VERKEER STREMMING BRUG SPANNENBURG

De brug Spannenburg over het Prinses Mar-

CENTRAAL POSTADRES Gemeente Súdwest-Fryslân Postbus 10.000 8600 HA Sneek

GEMEENTELOKET LOKET BOLSWARD LOKET SNEEK LOKET WORKUM SĂšDWEST-FRYSLĂ‚N Kerkstraat 1 Marktstraat 15 Merk 1 T. 0515 48 90 00 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 u Ma t/m do van 9.00 - 16.00 u Ma t/m do van 9.00 - 16.00 u F. 0515 48 99 99 Vr van 9.00 - 12.30 u Vr van 9.00 - 12.30 u Vr van 9.00 - 12.30 u E. info@gemeenteswf.nl Ma van 18.00 - 20.00 u Do van 18.00 - 20.00 u Di van 18.00 - 20.00 u Telefonisch bereikbaar van ma t/m vr van 9.00 - 16.00 u.

WMO-LOKET Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u in Bolsward en Workum terecht bij het gemeenteloket van de gemeente Súdwest-Fryslân en in Sneek bij het WMO loket (Marktstraat 12) tegenover het gemeenteloket.

INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: communicatie@gemeenteswf.nl | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL

Meld u aan voor het burgerpanel! Wilt u ook uw mening geven over zaken die in Súdwest-Fryslân spelen? Omdat we de mening van onze inwoners belangrijk vinden bij het nemen van besluiten, zijn we begin dit jaar gestart met de werving van het burgerpanel. Inmiddels hebben we ruim 150 aanmeldingen. Met het burgerpanel kan de gemeente op een snelle manier horen wat er leeft onder de inwoners. Wilt u ook met enige regelmaat uw mening geven over actuele onderwerpen, meld u dan aan als lid van het burgerpanel!

Laat van u horen via het burgerpanel Via het panel kan bijvoorbeeld uw mening worden gevraagd over de dienstverlening, het onderwijs, de toekomst van de gemeente, groenonderhoud, veiligheid, voorzieningenniveau en nieuwe plannen. Kortom, we gaan actiever mÊt u op zoek naar passende maatregelen. In het najaar ontvangen de leden de eerste uitnodiging voor een enquête over de toekomst van de nieuwe gemeente. Het burgerpanel Ieder lid van het burgerpanel krijgt ongeveer 3 tot 6 keer per jaar een e-mail van de gemeente Súdwest-Fryslân met een link naar een online vragenlijst over een actueel onderwerp. De antwoorden blijven anoniem. Dankzij dit panel kan de gemeente op een snelle manier te weten komen wat er leeft onder de bevolking. Waarna keuzes en be-

grietkanaal in de provinciale weg N354 is van 29 augustus t/m 9 september gestremd voor al het wegverkeer (uitgezonderd fietsers/voetgangers). De stremming is van 22.00 tot 06.00 uur en allĂŠĂŠn op werkdagen. De omleiding is ter plekke met borden aangegeven. De stremming is nodig vanwege het vernieuwen van het brugdek. De afsluiting duurt zoveel langer of korter als noodzakelijk is voor het werk. Meer informatie over wegwerkzaamheden en stremmingen vindt u op www.fryslan.nl/verkeersinformatie STREMMING HEGEWIER TE GOĂ‹NGA

I.v.m. herstraatwerkzaamheden is de Hegewier, vanaf de kerk tot de aansluiting met de Sickengawei, afgesloten voor al het doorgaande verkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers. Het betreft de periode van maandag 29 augustus t/m vrijdag 14 oktober 2011. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn, we proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken. De omleiding wordt middels borden aangegeven. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Straatmakers BV uit Sneek. Voor meer informatie kunt u bellen met Jacob Jutte via het gemeenteloket 0515-489000.

slissingen genomen kunnen worden op basis van onder andere uw mening.

Kan iedereen meedoen? U kunt deelnemen aan het panel wanneer u 16 jaar of ouder bent en in het bezit bent van een eigen e-mailadres. U krijgt namelijk per e-mail het verzoek om op internet een vragenlijst in te vullen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het burgerpanel. Persoonsgegevens blijven bij de verwerking van de vragenlijsten en bij de rapportage over de enquĂŞteresultaten buiten beeld. U kunt zich via onze website www.gemeenteswf.nl direct aanmelden voor het burgerpanel.

VERKEERSMAATREGELEN

Op 10 september 2011 zal tijdens het Fryske Johnny Cash evenement in Stavoren de Voorstraat-West vanaf het Gele Plein tot de Postbrug vanaf 14.00 uur afgesloten worden voor het verkeer ten behoeve van de opbouw en vanaf 18.00 uur de Voorstraat-Oost.

MEDEDELINGEN MODDER OP DE WEG

In september en oktober is het de tijd om aardappelen, bieten en andere gewassen van het land te halen. Weggebruikers moeten daarom rekening houden met modderige wegen. Wie de oogst binnenhaalt is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid op de weg. Wanneer modder op de weg niet te voorkomen is moet de weggebruiker worden gewaarschuwd, dit kan door het plaatsen van waarschuwingsborden. De vervuiler maakt vervolgens de weg zo snel mogelijk weer schoon. Direct betrokkenen waaronder akkerbouwers en loonbedrijven hebben een brief van ons gekregen over “modder op de weg� hierin is de mogelijkheid aangegeven om waarschuwingsborden te lenen van de gemeente.

Het loket voor energiezuinig wonen

Kijk voor info en aanmelden infoavond op:

Nu in Sneek!

www.energiesprongsneek.nl

Feestelijk onthaal ARK fryslân in Stavoren ARK fryslân, het centrum voor architectuur en ruimtelijke kwaliteit, begint in september aan een bezoek van drie maanden aan de gemeente SĂşdwest-Fryslân. Vrijdag 2 september, tussen 15.30 - 16.00 uur, arriveert de ARK in Stavoren. De ARK komt te liggen aan de Schans bij de Koebrug. U bent van harte welkom te aanschouwen hoe de ARK door de vaardige slepers aanmeert in Stavoren. U kunt deze middag alvast een bezoek brengen aan de ARK. Het drijvende debatcentrum wil een zo breed mogelijk publiek betrekken bij de discussie over ruimtelijke kwaliteit. In elke ligplaats organiseert de ARK fryslân samen met de gemeente een programma aan activiteiten. Iedereen is van harte welkom aan boord van de Ark! Aan boord kunt u een tentoonstelling bekijken over de nieuwe sluis van Stavoren en is een expositie over Ruimtelijke Kwaliteit, denk hierbij onder andere over de inrichting van ons landschap, dorpen en steden. Daarnaast is de gehele maand de film ‘Grutsk’’ te bekijken op de ARK. Een film over het Nationaal Landschap in Zuidwest Friesland. De ARK is vanaf 7 september van woensdag t/m zaterdag van 14.00 - 17.00 uur geopend. Na het bezoek aan Stavoren legt de ARK in

MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A Ma t/m vrij van 9.00 - 16.30 u Zat van 9.00 - 13.00 u

MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17 Ma t/m vrij van 13.00 - 15.00 u ma avond van 19.00 - 20.00 u

oktober aan in Bolsward en in november in Heeg.

Thema-avonden ‘Kijken naar je Kern’ In elke ligplaats organiseert de gemeente een viertal bijeenkomsten ‘Kijken naar je Kern’, speciaal voor dorps-en wijkbelangen en overige geĂŻnteresseerden. Dorps- en wijkbelangen zijn momenteel bezig met het opstellen van een eigen toekomstvisie. Tijdens deze informatieve avonden krijgen de aanwezigen handvatten voor het opstellen van de toekomstvisie. Een overzicht van het programma en de thema-avonden vindt u vanaf 29 augustus op de website van de gemeente, www.gemeenteswf.nl en de ARK fryslân. www.arkfryslan.nl.

MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 ma mid. van 13.00 - 15.30 u vrij mid. van 13.00 - 15.30 u

MILIEUSTRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4 ma t/m vrij van 16.30 - 19.00 u


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 23 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 5

ZATERDAG 27

AUGUSTUS HOOFDSPONSOR

AQUARESORT IT SOAL CAMPING & JACHTHAVEN WORKUM

20e BRIJ BLUES NIGHT .00 uur Aanvang 15

Hotelkamers scoren een derde ster

Hoop Snoekbaars noch tomaten De zomervakantie holt ten einde. De hellingbaas gebruikt zijn vrije zondag om de botter op te poetsen. De afgelopen weken is er namelijk behoorlijk gevist, tijdens de traditionele visserijevenementen in Enkhuizen en Makkum. De vangst was matig, het plezier groot. Ook de dinsdagavondploeg van De Hoop is er druk mee geweest, want zij gaan tijdens de visserijdagen van Workum, aankomende herfstvakantie, debuteren als vissers op de WK1. Dus er moest geoefend worden: hoekwant azen voor een paar schamele palingen, netten zetten voor wat botjes en rode baars. En natuurlijk de zeiltechnieken om al die spullen weer aan boord te halen… En nu dus het poetsen der schepen, want in september zijn er een flink aantal groepen om mee te varen. Behalve snoekbaars liet ook de zon zich weinig zien de afgelopen tijd. Dat merken we aan onze tomatenplanten: alle tomaten zijn nog groen en sommige slaan zelfs bruin uit. Da’s niet zo mooi. Volgend jaar maar weer hoopvol opnieuw beginnen. De pompoenen doen het wél uitbundig, en de halve tuin staat vol met preiplantjes. We overleven het vast wel weer deze winter. Langzamerhand komen we weer in ons normale ritme: Marijke is druk bezig met het nieuwe programma voor de Kleine Kapiteins Club. Die gaat in september ook weer van start; natuurlijk eerst met het afbreken van het huttendorp en alvast een keer oefenen voor de klompzeilwedstrijd in de herfstvakantie. De scheepstimmerlui Jorrit en Harold werken noest door aan de TX11, in de groene schuur. En hellingbaas Erick probeert de smack af te krijgen… Kom eens buurten. Bijvoorbeeld tijdens het Open Monumenten weekend, op zaterdag 10 en zondag 11 september.

De Gulden Leeuw gelauwerd

Vermist Parrega/Workum (halverwege), Freerk Faberweg, 18 augustus: Cypersrode poes met witte wangen, rode neus en voorhoofd, hele voorkant wit, wit aan en bij achterpoten, 3 jaar oud. Foto www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

Omissies gemeentegids nen - staat uitdrukkelijk vermeld - toch geen rechten aan de inhoud worden ontleend. Wat wel enigszins tot het genre blamage kan worden gerekend is dat er namen van informatieverstrekkers van verenigingen en instellingen in voorkomen, die zijn overleden of inmiddels ergens anders een functie bekleden. Van een enkele organisatie, vereniging ontbreekt elk spoor…, of ze heeft een andere vestigingsplaats gekregen, zoals bijvoorbeeld de IJsclub Workum die nu in It Heidenskip is gezeteld. Bolswards Nieuwsblad en deze krant staan geafficheerd als dagblad. Een nauwkeurige bestudering zal wellicht meer omissies opleveren. Ook de gemeentegids van Nijefurd was niet een toonbeeld van correctheid en in dat opzicht zijn we dus niet opgeschoten. (JPD)

Colofon Redactieadres: Workumer Krant Friso Postbus 7 8710 AA Workum Tel.: (0515) 541466 Fax: (0515) 543297 E-mail: frisokrant@planet.nl Hunia’s Drukkerij Spoardyk 56 8711 CK Workum Tel.: (0515) 541466 Fax: (0515) 543297 E-mail: info@huniadrukkerij.nl

 Alex en Antje Wiegmink-Bangma voor hun hotel De Gulden Leeuw. Aan de muur het bord dat zo duidelijk aangeeft dat het hotel voor wat betreft de kamers maar liefst drie sterren scoort. Foto Cor Hunia.

Albert Schootstra

Plaatselijk Belang en de strandkwestie Alhoewel Plaatselijk Belang het liefst haar leden rechtstreeks aanspreekt en er van uitgaat dat een ieder lid de bestuursleden gemakkelijk kan benaderen, voelen we ons toch genoodzaakt om, buiten onze nieuwsbrief om onze visie, ten aanzien van het strand in de Friso onder de aandacht te brengen. Een andere reden is dat er de nodige misverstanden ontstaan over de voorliggende plannen betreffende de ontwikkeling van de camping en de toegankelijkheid van het strand. Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang in april heeft de heer G.J. Mondeel zijn plannen mogen presenteren. De vergadering reageerde hierop overwegend positief. Eenzelfde presentatie is voorgelegd aan de Stichting Workum Promotie waarin de Workumer middenstand is vertegenwoordigd. Ook hier was men positief. De presentatie, in het gemeentehuis, op initiatief van gemeente SWF werd vervolgens bezocht door een aantal geïnteresseerde Workumers en andere gebruikers van het strand. Hier was men gematigd positief in verband met de wijzigingen in de toegang naar het strand. Op de site van Plaatselijk Belang hebben we inmiddels zowel de presentatie van Mondeel geplaatst als ook de plannen met betrekking tot de inrichting van het strandgedeelte. We adviseren onze leden en andere belangstellenden deze presentaties te bekijken ( op www.workum.nl). Wat gaat er gebeuren: Mondeel heeft plannen waarbij een grondruil plaatsvindt met de

gemeente: in principe een private kwestie. Omdat echter ook ten aanzien van het gebruik en toegang van het Workumerstrand, het nodige wijzigt, heeft Plaatselijk Belang wel degelijk aandacht voor deze gebeurtenis. Het gebruik van het strand door de Workumers mag hier niet door worden gehinderd. Door deze deal komt het strand in beheer van de gemeente in een nog op te richten stichting. Plaatselijk Belang is van mening, grotendeels in lijn met het doel van de vereniging Us Stran, dat het huidige karakter van het strand moet worden behouden. Het gebied tussen de Soldatengracht en het IJsselmeer verdient wel een opfrisbeurt waarbij de huidige gebruikers beter worden gefaciliteerd. De voorliggende plannen geven hier een goede invulling aan.

Hotel-restaurant De Gulden Leeuw aan de Merk in Workum heeft de wind in de zeilen en het zijn niet alleen de Workumers die hiervan overtuigd zijn. Onlangs namelijk ontving het hotel bericht van het Bedrijfschap Horeca en Catering dat de kamers zijn ingedeeld in de categorie drie sterren. Voorwaar een bekroning om trots op te zijn

voor de eigenaren, het echtpaar Alex (45) en Antje (42) WiegminkBangma. Sinds de opening van het hotel op 23 mei 1989 heeft De Gulden Leeuw voor de kamers altijd twee sterren gehad en dat is al prima, maar deze nieuwe ster is echt even een extra veer op de hoed. Evenals bij de maaltijden in restaurants zijn er voor de hotelkamers vijf sterren te verdienen. Wat dat betreft lijkt een drietal misschien niet zo

Lachen om Van Duin in de Workumer feestweek

Ten aanzien van de camping kan naar de menig van Plaatselijk Belang een recreatiecomplex worden gerealiseerd waardoor goed aan de eisen van de hedendaagse toerist kan worden voldaan en het toeristenseizoen kan worden verlengd, wat de levendigheid van Workum kan verbeteren. Plaatselijk Belang is daarom positief over de voorliggende plannen. Echter wanneer de leden hier graag een nadere toelichting op willen dan nodigen we hen uit om contact met ons op te nemen. Dit kan via e-mail (pb@workum.nl) of door de bestuursleden hierover aan te spreken. Nog geen lid? Meld je aan! Bestuur Plaatselijk Belang

Joost Yntema en zijn vrouw Corrie van de Spoardyk in Workum kwamen zondag na een wandelingetje tot de nare ontdekking dat het metalen naambordje op de deur van hun woning “mei in soad geweld”, aldus Yntema, van die voordeur was verwijderd. “Se tochten wierskynlik dat it koper wie,” aldus de Workumer garagist. Zaterdag heeft Yntema het bordje nog opgemerkt en daarom vermoedt hij dat de diefstal in de nacht van zaterdag op zondag is gepleegd. Hij en zijn echtgenote hebben uiteraard geen goed woord over voor een dergelijke brute handelwijze.

Amivedi in regio Zuidwest-Friesland

Erick Mulder

Onlangs viel de gemeentegids 2011-2012 op de deurmat. Gezien de omvang van de gemeente zijn er drie versies vervaardigd. Of dat een kwestie is van efficiency en kostenbesparing? Wij beperken ons tot de ontvangen editie Workum, die een oplage heeft van ruim 6000 exemplaren. Bij het doorbladeren valt direct op dat de uitgever bepaald niet accuraat de eindredactie heeft gevoerd. De gemeentenaam komt heel veel keren voor zonder het koppelstreepje, zelfs op de voorzijde in het logo van de gemeente. Toch is dat streepje een toevoeging in de naam geweest die al voor het ter perse gaan van deze ginds bekend was. Verder komen er hier en daar wel wat taal-/schrijffouten (pagina 20 Appél in plaats van Appèl, pag. 28 control, etc.) in voor. Dat is soms hinderlijk maar er kun-

Naambordje weg

Wie kent niet de typetjes Jan Wijdbeens, Willempie, Meneer de Bok, Koos Grandioos, De pizzaberzorger etc. van André van Duin? Deze bekende figuren zullen maandagavond 26 september een belangrijke rol spelen tijdens de traditionele cabaret/ feestavond in de feestweek van Workum. Tijdens de 20e verjaardag van feestcommissie Workum zal het publiek getrakteerd worden op de typetjes en liedjes van André van Duin. Bart Juwett zal een fantastische show neerzetten op het podium van de Klameare. Al ruim 30 jaar imiteert hij zijn grootste idool. Hij kent Van Duin

van buiten en van binnen. Daarom is naast zijn goed lijkende uiterlijk ook de geïmiteerde stem van Bart niet te onderscheiden van het echte ‘Van Duin geluid’. Om iemand exact na te kunnen doen, moet je je goed kunnen verplaatsen in die persoon. Het is Bart Juwett gelukt om op die manier een perfecte imitatie te brengen van Nederlands grootste komiek André van Duin. Maandagavond 26 september zal een avond worden om nooit te vergeten. De kaartverkoop gaat binnenkort van start.

veel, maar Alex Wiegmink legt uit: “Bij vijf sterren, tja, dan spreek je over hotels als het Amstelhotel in Amsterdam. Wij zitten met onze drie sterren nu echt in de gouden middenmoot.” Het is momenteel het vierde seizoen dat Antje en Alex aan het roer staan van De Gulden Leeuw. Zij namen de leiding over van de ouders van Antje, Arie en Ans Bangma-Adema. Arie Bangma overleed helaas op 30 januari 2010. Juist in die winter werd in het hotel een grondige verbouwing annex restauratie gerealiseerd. De verbouwing duurde drieëneenhalve maand en Arie heeft het einde en dus het prachtige resultaat van de werkzaamheden niet meer mogen meemaken. “De ouwe was vast wel trots geweest op die derde ster,” zo ziet Antje weemoedig terug. Maar hebben Antje en Alex de verbouwing op touw gezet met het oog op een eventuele derde ster? Alex: “Het zat wel een beetje in het achterhoofd, maar de hoofdmoot was toch wel de badkamers. Die moesten echt helemaal vernieuwd worden. Alles is er werkelijk uit gesloopt en ze hebben onder meer nieuwe betonvloeren en nieuwe plafonds gekregen.” Maar nieuwe plafonds kregen ook de (slaap) kamers en dat was niet het enige. Er kwamen nieuwe bedden, dito interieurs en – we doen slechts een greep – nieuwe televisietoestellen, flatscreens in dit geval. “Maar de grootste investering was eigenlijk wel een professioneel airconditioning systeem,” vertelt Alex. “Dat zorgt in de zomer voor koeling en in de winter voor verwarming,” zo vult Antje aan. Zoals gezegd heeft De Gulden Leeuw de wind in de zeilen. “Het gaat hartstikke goed,” zegt Antje. En Alex: “Ondanks het slechte weer gaat het toch meer dan redelijk, veel beter ook dan vorig seizoen. Toen was het weer in het voorseizoen veel slechter en draaide het hotel minder omdat het dus een poos dicht was wegens de verbouwing.” Antje: “Het was een stofnest, verschrikkelijk, daar kon je echt geen

mensen ontvangen.” Maar alle verbouwingsperikelen zijn niet voor niets geweest. Midden juli kwam de brief van het Bedrijfschap Horeca en Catering in Workum binnen en daarin staat onder meer te lezen: “Onlangs is uw onderneming getoetst door onze classificatieadviseur voor de Nederlandse Hotel Classificatie (NHC). Tijdens deze toetsing is gebleken dat uw onderneming voldoet aan alle basisnormen voor de categorie drie sterren. Ook heeft uw bedrijf met de keuzenormen voldoende punten voor deze categorie behaald, namelijk 83 punten. Het minimum aantal punten is 51.” Met andere woorden: met 51 punten zou De Gulden Leeuw al verzekerd zijn van de derde ster, maar het werden er dus maar liefst 83. De derde ster werd dus bepaald niet met ‘de hakken over de sloot’ behaald, maar met een heel ruime marge. Moet er met de woorden van de genoemde brief in het achterhoofd verder nog iets gezegd worden over De Gulden Leeuw? Nee, de feiten spreken voor zichzelf. De Gulden Leeuw is een hotel binnen haar muren waarop de stad Workum trots mag zijn, dat is wel duidelijk. “Wij zij gewoon Antje en Alex, maar wel de baas,” vertelt Antje. “Er heerst hier een goede werksfeer, hard werken, maar op zijn tijd ook veel lol.” Antje heeft haar ‘roots’ in Workum, Alex werd geboren in Munnekeburen en groeide op in Wolvega. Zij draaiden al volop mee in het bedrijf van hun (schoon)ouders toen die de scepter nog zwaaiden in De Gulden Leeuw. Het hotel kon mede hierdoor zijn goede naam ook gemakkelijk houden nadat het was overgegaan in handen van Antje en Alex Wiegmink. Zij wisten immers van de hoed en de rand. En de derde ster is toch wel het bewijs dat de leiding bij Antje en Alex, evenals vroeger bij Ans en Arie, in prima handen is. Een goede zaak voor de toeristen die Workum aandoen en voor de hele horecasector in onze stad. Proficiat!

Verspreidingsgebied: Workum, It Heidenskip, Hindeloopen en de Zuidwesthoek van Fryslân Tarieven: Abonnementen Per post Losse nummers

€ 28,00 per jaar € 42,00 per jaar € 0,85 per stuk

Aanleveren advertenties: Aanleveren van materialen maandag voor 11.00 uur. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever(s) behoeven (worden) door ons niet te worden gecompenseerd. Aanleveren teksten: Aanleveren van tekstmateriaal voor maandag 11.00 uur. Ingezonden stukken Ingezonden stukken, bij voorkeur digitaal via e-mail aangeleverd, mogen maximaal 250 woorden bevatten. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen niet tot plaatsing over te gaan en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het geplaatste. Er worden maximaal vijf ingezonden stukken geplaatst. Ingezonden stukken worden alleen geplaatst als ze door de inzender zijn ondertekend. In zeer bijzondere gevallen kan de redactie op dringend verzoek van de inzender besluiten de naam weg te laten, maar deze naam moet dan uiteraard wel bij de redactie bekend zijn. Algemeen: Workumer Krant Friso BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: zetfouten, verkeerd aangeleverde advertenties of het niet plaatsen van teksten. Voor advertenties die niet op tijd binnen zijn maandag voor 11.00 uur is het risico van plaatsing voor de klant. Kopij van activiteiten en gebeurtenissen, die langer dan een week geleden hebben plaatsgevonden wordt alleen geplaatst bij voldoende ruimte. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. © Workumer Krant Friso BV


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 23 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 6

Glasbedrijf Zuidwesthoek • Glasservice voor ZW-Friesland • Dubbelglas 0515 540111 • Interieurglas

www.glasbedrijfzwh.nl

Arjen Bouwsma T. 06 30652445 E-mail: schildersbedrijf-bouwsma@hetnet.nl

SLOOPBEDRIJF DE JAGER & SIEMENSMA

Afvalverwerking, transport en recycling bv

Voor al uw sloopwerk - containerverhuur diamantboren - zagen - enz., enz. WORKUM - Tel. 0515 541940 of 541988

Totaal recycling voor al uw afval Inzameling en verwerking voor bedrijf en particulier. Oud-papier, schroot, metalen, kunststoffen. Bouw- & sloopafval, bedrijfsafval, gevaarlijk afval.

loonbedrijf en transportbedrijf, zand- en grindhandel

E.B. van Kalsbeek

Containers van 1 tot 40 kuub. Harlingen 0517-418 552 www.visserafvalverwerking.nl

Alles te leveren voor: • Tuin • Wegenbouw • Bouwmaterialen • Manege bakken Verhuur van: • Rupskranen van 7 tot 20 ton • Shovel • Kipauto’s 6x6 W.S. met kraan • Kipauto’s 8x8 W.S. • Kippertrailers

Alles voor de watersporter | Vrijetijds- en outdoorkleding

Voor info: www.vankalsbeektransport.nl E-mail: transport-vankalsbeek@hetnet.nl Ook zaterdags zijn we open. Tel. 0515-541810 Scharnebuursterweg 21 Ferwoude

IE!!! hele ZOMERCOLLECT OPRUIMING van de ge

2e ARTIKEL GRATIS*

VELE ACTIE AANBIEDINGEN! MERKEN HELLY HANSEN HENRI LLOYD DUBARRY TIMEZONE GELERT TENSON RW

AMORLUX DALMARD FLYER-GIFTS AUTENTICMODELS BELSHIP ALLPA LANKHORST-TASELAAR

AQUA COATING RADBOUD CUNO YAMALUBE SINNER NOMAD

*Vraag naar de voorwaarden

Noard 14 | 8711 AH Workum | Tel. 06-43874900 www.noarderwind.nl naast het Jopie Huisman Museum

Noarderwind

STEAK NT A R HOUSE U A REST PIZZERIA

FA. VAN DER GOOT WATERSPORT-CAMPING-HENGELSPORT ◆ Regen- en zeilkleding ◆ Klompen en laarzen

Sle

ls ute

IN DIV E KLEUR RSE terw E N

Klaar

ijl U k ijkt!

◆ ◆ ◆ ◆

Camping en outdoor Messen en scharen Veiligheidsschoeisel Vlaggen en wimpels

Groot iment assort e voor d t! lspor henge

U kunt bij ons terecht voor: • APK en onderhoud van uw auto • Airco service en reparatie • Banden tegen de scherpste prijs • Auto’s nieuw en gebruikt • Onderhoud van uw lease auto Wij zijn gecertificeerd Lease Service Center en Hella Service Partner

Noard 7 - Workum - Tel. 0515 541492 (t/o Jopie Huisman museum)

Kom gerust eens langs of kijk op www.autobosma.nl voor meer informatie Yttingwei 4, Workum, 0515-579234

Voor al uw DRUKWERK

Merk 27 - Workum - Tel. 0515-541885 Dealer van o.a.:

➢ Batavus ➢ Gazelle ➢ Sparta ➢ Giant ➢ Diverse merken kinderfietsen ➢ Diverse electrische fietsen Verkoop van gebruikte fietsen Tevens fietsverhuur

Openingstijden: Hunia’s Drukkerij 0515-541466 www.huniadrukkerij.nl

Di. t/m Vr. Vr. koopavond Zaterdag Maandags

8.30-12.30 en 13.30-18.00 19.00-21.00 8.30-12.30 en 13.30-16.00 gesloten

KIJK OOK EENS OP WWW.HUNIADRUKKERIJ.NL

N UW A V D EN I R V E D

IER D S I U H

Hoekseize 16, 8711 HR Workum tel. 0515-542953 www.tommysfriesland.nl

Wolke dames-heren mode & jeans Marktstraat 16 & 18, BOLSWARD Merk 25, WORKUM


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 23 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 7

Favoriete kunstwerken van historicus Paul Fluttert Slotaflevering: een leeuw van Rembrandt Kunsthistoricus drs. Paul Fluttert verhuisde vijf jaar geleden met zijn bedrijf Kunst-Apart naar Fryslân. Hij viert het eerste Fryske lustrum met lezingen over zijn favoriete kunstwerken op 7 en 8 september in resp. Hieslum en Franeker. Een leeuw van Rembrandt deed me vorige week denken aan een boek uit 1956. Dit boek heet “The presentation of self in everyday life” en is geschreven door Erving Goffman. Het gaat over de manier waarop mensen zich aan anderen voordoen. Volgens Goffman doen we dat op het toneel van het dagelijkse leven als spelers van rollen. Aan elke rol zijn verwachtingen verbonden. Wie zijn rol kent en aan de verwachtingen voldoet, bereikt zijn doelen. Soms moet je daarvoor echt toneel spelen. Een clown kan overdag worden overvallen door het bericht dat zijn moeder is overleden. Als hij in de avond moet optreden kan hij nog kiezen voor afzeggen. Als hij wel optreedt moet hij de rol van clown spelen en vrolijk zijn, ook als hij dat niet is. Goffman beschrijft mensen die bewust uiterlijkheden gebruiken om daarmee algemene bijval te verdienen om er hun doelen mee te bereiken. Het optreden van de clown is een uiterlijkheid die in de piste of op het toneel waarneembaar is. Het toneel kent een gordijn, coulissen en een decor. Vóór het decor noemt Goffman het front en daarachter heet backstage. Het front is de presentatie in het alledaagse leven. De backstage is de ruimte waar je jezelf kunt zijn en bijvoorbeeld uit de neus kunt peuteren en waar een kunsthistoricus zijn strikdasje kan afdoen. Goffman stelt dat je de backstage niet met frontstage moet verwisselen, want daardoor verspeel je de indruk die je wilt oproepen. Die indruk hoort zoals gezegd bij de rol die mensen spelen. Die rol kun je zelf willen, maar de omgeving kan ook een bepaalde rol bijna dwingend opleggen. Zo vroeg een koning eens aan een wetenschapper wat hij moest doen om bij het volk geliefder te worden. Hij had alles al geprobeerd, bijvoorbeeld met een olijk petje op aan spelletjes meedoen, maar het hielp niet. Die wetenschapper zei toen: “Koning, u doet teveel, u hoeft alleen maar

Ringrijderij: schoonheid en gratie

koning te zijn.” Denk aan onze geliefde koningin Beatrix en u begrijpt dat zij haar rol waardig speelt.

Zaterdagavond 27 augustus vindt de jaarlijkse ringrijderij in Ferwoude weer plaats. De organisatie is in handen van Dorpsbelang Ferwoude, met medewerking van De Friese Aanspanning. Naar verwachting zullen een dertigtal aanspanningen meedoen. Dit jaar voor de tweede maal de categorie ‘onder het zadel’. In vier rondes wordt gestreden om het steken van de meeste ringen. Bij een gelijk aantal punten zal de strijd in een barrage worden beslist. Ook zijn er prijzen te winnen voor het schoonste geheel Fries Ras en schoonste geheel Ander Ras. Opgave kan via het secretariaat van De Friese Aanspanning, telefoon 0516-481432. Aanvang is om 19.30 uur, de entree is gratis en de prijsuitreiking is na afloop in dorpshuis de Djippert.

Rembrandt speelt ook een rol, namelijk door als kunstenaar bij ons zeer doeltreffend een sterk gevoel op te roepen. Hij stuurt ook aan op soort gevoel, zoals blijdschap of medelijden. Hij presenteert op een Bijbels stuk uit 1654 de zeer mooie vrouw Bathseba met een gekweld gemoed omdat zij een onmogelijke beslissing moet nemen. Koning David laat zijn gevoelens weten, maar zij is getrouwd. Zij moet kiezen tussen trouw of David dienen. De gevolgen van wat ze ook kiest, zijn even noodlottig. Hier geeft Rembrandt ook mensen in hun rollen weer. Bathseba is geen prostituee die een koning professioneel gehoorzaamt, maar we zien haar in de rol van getrouwde vrouw die geen overspel wil plegen maar toch twijfelt. Wie driehonderd jaar later haar verhaal kent en het schilderij bekijkt, voelt die kwelling nóg. Rembrandt heeft naast treffende schilderijen ook tekeningen, gravures en etsen gemaakt. Neem zijn beroemde tekening van een leeuw. Met penseel maakt hij papier bruin en werkt af met pen in zwart en penseel in bruin. Hier ligt een rustende leeuw die oplettend kijkt. Met zijn briljante techniek spaarde Rembrandt rond en onder de ogen wit uit. Hierdoor trekken de ogen onze aandacht, maar er is meer. De liggende leeuw die zijn rust nodig heeft om op enig moment in korte tijd maximaal te presteren, soest niet met slaperige ogen. Dat is ons beeld bij liggen, maar hij vraagt zich af of hij moet opstaan en dat maakt de tekening spannend. Rembrandt tekent een leeuw die met machtige manen ligt koning te wezen. De leeuw is in zijn wezenlijke rol getekend. Daardoor treft de tekening ons, maar ik zie in zo’n tekening ook iets anders. De meesten van ons moeten een rol spelen om overeind te blijven. Rembrandt herinnert ons eraan dat we bijval krijgen als we het wezen van onze rol kennen en onze rol wakker en waardig spelen. Paul Fluttert

Ringrijden FerwoudeOok de kinderen groeien op in het ringrijden. Twee jongens en een meisje in ‘Bartje-kledij’ hadden soms moeite hun pony in bedwang te houden maar het lukte geweldig. Fijn dat een dergelijke prachtige traditie ook weer op de jonge garde overgaat. Foto Cor Hunia. Henk Gorter In samenwerking met ‘De Friese Aanspanning’ organiseerde de Stichting Promotie Workum vrijdagavond een ringrijderij aan het Noard te Workum. Onder ideale omstandigheden gingen

25 aanspanningen van start om zo veel mogelijk ringen te verzamelen. Er was een barrage nodig om uit te maken wie de uiteindelijke winnaar zou worden. De uitslag van de ringrijderij volgt hierbij. Later op de avond

was de prijsuitreiking in de Klameare. Jacob van der Valk, die een belangrijk aandeel had in de organisatie, deelde de prijzen uit.1. B. Bosma, 2. H. Lenes, 3. P. Kuipers, 4. H. van der Meer, 5. A. Kelderhuis. Een fles wijn met glazen was voor het ‘schoon-

ste geheel’. De familie Hoekstra mocht deze prijs in ontvangst nemen en daarnaast een meter droge worst, aangeboden door slagerij Blom. Het was op het Noard een werkelijk prachtig schouwspel van schoonheid en gratie.

Zevende Nijefurdse-Kano-Zwerftocht

www.museummartena.nl; www.opetimpe.nl en www.kunstapart.nl

Max Havelaar rietsuiker, succesvolle producenten in Mauritius Sinds een aantal jaren wordt de Fair Trade Original rietsuiker uit Mauritius uitgeleverd met het Max Havelaar keurmerk. Rietsuiker is hét product van Mauritius en heeft dankzij het tropische klimaat een goede reputatie vanwege zijn lekkere smaak. Met behulp van onder andere Fair Trade Original hadden reeds een vijftal coöperaties het FLO certificaat behaald, waardoor de suiker in aanmerking is gekomen voor het Max Havelaar keurmerk. Maar er is weer goed nieuws uit Mauritius: een tweede groep van maar liefst 27 coöperaties is Fairtrade gecertificeerd, totaal zijn er nu dus 32 zulke coöperaties. Het plan is dat er jaarlijks zo’n 10 coöperaties bijkomen, want de vraag naar Fairtrade gecertificeerde suiker is altijd nog groter dan het aanbod. Enkele uitspraken van mensen die in de suikerindustrie werken op Mauritius: Juskaransingh Gunessee: ‘De suikerindustrie is van cruciaal belang voor het voortbestaan van dit land. Met de ontwikkelingspremie kunnen we de komende jaren voortbestaan’ en Guirdharry Juggessur: ‘Onze situatie is moeilijk en we worstelen om te overleven. Met hulp van fairtrade kunnen we onze operationele kosten verlagen waardoor onze kansen op een duurzame productie toenemen.’ De 30.000 suikerboeren zijn er georganiseerd in coöperaties en andere samenwerkingsverbanden. Zij leveren het suikerriet aan bij de vier verwerkende fabrieken in de verschillende regio’s. De meeste suiker verlaat het eiland in bulk. De organisatie Craft Aid Mauritius verpakt de suiker ter plaatse, wat extra werkgelegenheid biedt. Fair Trade Original rietsuiker is o.a. te koop in Wereldwinkel Workum.

VV Workum Voorverkoop Septemberpop Voor de 24ste editie van Septemberpop te Workum is het weer gelukt een super line up neer te zetten. Dit tweedaagse feest wordt gehouden op het festivalterrein de Stedspôle te Workum, dat dit jaar zal plaatsvinden op 23 en 24 september. Zoals de laatste jaren gebruikelijk begint het feest op de vrijdagavond met een Hollandse avond. Wat dacht u van Frans Duijts, Jan Keizer en Annie Schilder (BZN), Django Wagner, Tim Douwsma, Jolanda Zoomer en dweilorkest De Heegemerdekdweilers. De presentatie is deze avond in handen van RADIONL dj Taeke Wouda. De aanvang van deze avond is 20.00

uur. Zaterdag is de beurt aan de band Slamm, een band die al op vele feesten en festivals stond. Als hoofdact op het podium staat de legendarische Scooter Experience show en net als vorig jaar is er op het buitenpodium de feestzanger Jelle B. De feesttent gaat om 21.00 uur open. Voorverkoop zaterdag 10 euro. Bij de tent 15 euro. Voorverkoop vrijdag 13 euro en bij de tent 15 euro. Septemberpop 2011 wordt dus twee dagen feesten in de grote tent op de Stedspôle te Workum. Zie voor kaartverkoop en meer info op www.septemberpop.nl.

Programma dinsdag 23-8 Workum 1-Minnertsga 1 aanvang 18.45 Programma woensdag 24-8 Makkum A1-Workum A1 aanvang 19.30Gedeeltelijk nieuwe vaartocht in een kanovriendelijk vaargebied.

Traditioneel begint de Koudumer feestweek met onder andere de Nijefurdse-Kano-Zwerftocht. Ondanks het feit dat we de tocht voor de zevende keer organiseren is het ons weer gelukt om een gedeeltelijk nieuwe vaartocht uit te zetten in het kanovriendelijke vaargebied van de ‘Lytse-Súdwesthoeke’. We doen deze keer een rondje Workum. Op onze tochten zien we veel kano’s op erven en bleekjes liggen, haal die dingen uit de mottenballen zou ik zeggen en peddel mee. Je kunt natuurlijk ook een kano huren bij een watersportbedrijf in onze regio. Om onze oude gemeentenaam in ere te houden, blijft de naam van deze tocht gewoon: Nijefurdse-Kano-Zwerftocht. Iets over de route: De start is zo als gebruikelijk weer bij ‘de loads oan De Tille’. We beginnen richting Koudumerzijl en varen

via de Zwarte Woude naar de Fluessen. Omdat we hierbij over groot water varen, zorgen twee sloepen voor begeleiding. We moeten nu even zoeken naar de smalle ingang van de Aent Liewespoel. Vroeger stond hier een houten baken en was het gemakkelijker te vinden. Omdat de gekozen vaarroute, binnendoor naar Workum, niet kan en mag worden bevaren door sloepen, is het hier een eldorado voor kano’s. We varen onder de duiker door in de weg Koudum / Heidenschap en komen uit in de Oude Heidenschapstervaart, welke later overgaat in de Nauwe Larts. Voordat we de idyllische Ursulapoel opvaren, passeren we nog een ‘kanoklúnplak’. Of te wel een (te) lage ‘tille’. Aangekomen bij de Horsa gaan we rechtsaf langs zuivelfabriek en Workumer Jachthaven. We

varen nu de Horsa op en houden links aan richting stadshart. Tegenover de jachthaven van Bouma varen we onder een lage betonbrug door richting Priestershoeke. Vervolgens linksaf ‘De Droege Dolte’ oppeddelen en doorvaren tot het bruggetje van het Tillefonne pad. Hier trekken we de kano’s op de wal en is er tijd voor de lunch. Daarna varen we het Tillefonne-’rûntsje’. Omdat er een dam in deze sloot ligt, volgt nu een pittige klúnpartij. We vervolgen deze vaart en komen uit in de Noorder Dijkvaart en varen nu richting Workum tot de Diepe Dolte en houden links aan. Daarna rechtsaf de Burevaart op peddelen. Dan rechtsaf de Dijkvaart en Oostervaart op varen. Bij de Noorderkeersluis links de Nieuwe Vaart opvaren. Vervolgens bij de Koudumerzijl rechts aan houden en doorvaren

via de Koudumer Vaart naar winterberging De Jong aan de Tille. We zijn nu terug op ons vertrekpunt. De vaar en rusttijd bedraagt ongeveer 5,5 uur. De aankomsttijd ligt tussen 15.30 en 16.00 uur. Het is noodzakelijk dat elke deelnemer tijdens het deel over de meren een zwemvest draagt. Voorts geldt dat iedereen de tocht op eigen risico vaart. Alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat. ‘Tidens it neipetear yn’e loads oan de Tille is der kofje en tee foar de dielnimmers’. Datum tocht: 3 september (eerste zaterdag Koudumer feestweek) Palaver: 9.30 uur. Starttijd tocht: 10.00 uur. Opgave vanaf maandag 29 augustus, vanaf 17.00 uur, via tel. 0514523176. Kosten deelname: 7,50 euro. Ulfert de Jong vz, namens ‘De Varvaarders’ i.o.

Programma zaterdag 27-8 Workum C1-Makkum C1 aanvang 09.00 Workum B1-Balk B1 aanvang 11.00 Workum 2-Oudehaske 2 aanvang 12.45 Workum 3-HJSC 2 aanvang 14.30 Workum DA1-SDS DA1 aanvang 14.30 Workum 1-SC Joure 1 aanvang 14.30 SWZ A1-Workum A1 aanvang 14.30 Makkum D1-Workum D1 aanvang 10.45 Uitslagen beker 20-8 Zeerobben 1-Workum 1 Heeg 2-Workum 2 Bolsward B1-Workum B1

3–2 0–3 2–0


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 23 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 8

Kozijnen centrum Workum Goed in Glas en Kunststof

Leveren en monteren van: Kunststof

kozijnen Dubbel glas Kunststof goten Vliegenhorren*

Vrijblijvende offerte telefonisch of via mail. Tekenwerk en prijsberekening kan in bijzijn klant. U kunt aangeven wat u mooi vindt en krijgt daarbij de offerte direct mee. Dit laatste op afspraak in de showroom meestal in de avonduren. Offerte via email kan als u maten en eventueel een foto opstuurt naar jangrasman@kozijnen.org U krijgt dan de offerte via email met tekeningen en prijsopgave. Geheel vrijblijvend.

Interieur timmerwerk

vliegen horren • kunststof windveren

tuindeuren • schuifdeuren • voor- en achterdeuren • balkondeuren

Spoardyk 28 8711 CJ Workum Tel. 06-52418623

Vindt u een mooi gazon belangrijk? Met John Deere tuin- en parkmachines zult u met veel plezier uw gazon maaien. U heeft al een gazonmaaier voor nog geen € 300,-. Kom dus zo snel mogelijk naar uw John Deere dealer voor een demonstratie.

* in combinatie met kozijnen

Gebr. Gerlsma B.V.

kunststof dakgoten en nu ook aluminium, koper en rvs • tuinhuisjes

Lutswei 1-Workum Hottingawei 34 - Nijland

Dwarsnoard 34/36 • WORKUM • Tel. 0515-542572 • Fax 0515-543360

Kraanverhuur Jouco Bouma Parrega

Voor al uw DRUKWERK

Voor al uw: grondverzet, milieutechniek en rioleringen, sloopwerken. Leveren van: pvc, drainage, zand, grond, bestrating, vlonders, steigers, schuttingen e.d.

Voor al uw: • APK • onderhoud • reparatie’s • accessoire’s • banden • uitlaten • remdelen • accu’s • etc. Eniggaburren 10 • 8711 HP Workum tel: 0515-54 0791 • fax: 0515-54 0063 info@autocompleet.nl

Minikraan verhuur. (met of zonder machinist) Freerk Faberweg 9 - 8763 XC Parrega/Workum Tel. 06-54973395 - info@boumaverhuur.nl

www.boumaverhuur.nl

Voor: - nieuw / gebruikt - reparatie / onderhoud

Kuperus Watersport Doltewâl 32 - Workum - Tel. 0515-541728 www.kuperuswatersport.nl

Súd 15 • 8711 CR Workum Telefoon. 0515 54 32 57

Wij bezorgen weekends pizza’s en diverse menu’s Kijk voor de folder op www.dewitteherbergh.nl

Ziet en hoort u het goed?

Jawel! Iedere VEERTIEN DAGEN houdt Vellinga Optiek - Audiospecialist zitting in verenigingsgebouw Oer de Toer aan de Merk 7-A. U kunt hier terecht voor:

Zijsling Zand en Grind B.V. Kaeidyk 5 8711 HD Workum

• • • • •

VAKKUNDIGE OOGMETING EN OOGDRUKCONTROLE UITGEBREIDE ACTUELE MONTURENCOLLECTIE AANPASSING EN CONTROLE VAN ALLE SOORTEN CONTACTLENZEN REPARATIES EN BIJSTELLEN MONTUREN EN BEZORGING AAN HUIS OOK OOGMETING AAN HUIS!

U kunt bij ons ook terecht voor een gehoortest en levering van de modernste digitale hoortoestellen.

Tel: 0515-542153 Mobiel: 06-22691837 Stopzand - metselzand - grind - aarde - klinkers - tegels e.d.

Woont u aan open vaarwater? Informeer naar de mogelijkheden van vervoer over water

Voor een afspraak kunt u bellen met: Vellinga Optiek, telefoon 058-2162124 of mail naar vellinga.optiek@planet.nl Ons service-adres in Workum: Johan Gorter, Fûgelikkers 3, Telefoon 0515-542969

U ziet en hoort het goed bij Vellinga Optiek in Workum!

Hoveniersbedrijf

• Binnen- en buitenwerk • Particulieren en bedrijven • Onderhoud en nieuwbouwschilderwerk

W.P. Folkerts Voor al uw: Tuinaanleg, Bestrating, Tuinrenovatie, Onderhoud, Ontwerp en Advies Hearekeunst 6-8, 8711 HE Workum Tel. 0515-541868, www.wpfolkerts.nl Hunia’s Drukkerij 0515-541466 www.huniadrukkerij.nl

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist? Vervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. DE FRIESLAND, AGIS, CZ etc. U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg! Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222 met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

kleur! Vakwerk in elke Lutswei 3 • 8711 JG WORKUM Tel/fax: 0515-543532 • Mobiel: 0612386950 E-mail: hofstraschildersbedryf@online.nl

schilderwerk

en

wandafwerking

KIJK OOK EENS OP WWW.HUNIADRUKKERIJ.NL

Dames- en heren kapsalon

Noard 141 Workum Tel. 0515-543868

Wij staan voor u klaar Dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 12.00 en 13.00 - 17.30 uur Vrijdagavond koopavond (alleen op afspraak) Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur Iedere dag knippen met en zonder afspraak! Kleurenanalyse • Visagie • Bruidskapsels • Advies


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 23 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 9

Nachtkaatsen vol sfeer en heel veel hilariteit Afgelopen zaterdag avond werd in broeierige temperaturen de nachtkaatspartij van K.v. Trije yn Ien verkaatst. Aan deze partij mogen zowel leden als niet-leden meedoen. Hier was door de dorpen Gaast en Ferwoude massaal gehoor aangegeven. Er stonden maar liefst 14 partuur op de lijst, waarbij in elk partuur minstens 1, en soms wel 2, niet kaatsers zaten. Rond half 8 verschenen de eerste enthousiaste kaatsers op het veld, en werd er eerst een rondje speluitleg, met behulp van uitgeprinte spelregels, gedaan. Menig keer galmde er over het veld: ‘Ik snap d’r niks fan, mar it sol wol goed komme!’. Ondanks dat het kaatsspel voor een aantal niet heel bekend was, stonden de gezichten o zo fanatiek, want we komen natuurlijk wel voor de krans! In het begin van de eerste omloop werd er voornamelijk uitleg gegeven door de geroutineerde kaatsers, en ontstonden er soms hilarische tafarelen, verzorgd door de niet-leden. Dit kwam de sfeer alleen maar ten goede! Echter werd er ook nog wel zeer fanatiek gestreden om de ere plaatsen. In de eerste omloop werden er veel partijen op 5 – 1 beslist, echter Sytze Stellingwerf, Wiebe van der Veen, Natasja Ruardi en Christiaan Drayer, Epke Zonderland en Fokelien van der Bos maakten er een echte titanenstrijd van. Sytze Stellingwerf c.s. namen al vrij snel een grote voorsprong. Deze partij wordt er altijd met een zachte bal gekaatst. Hier moesten Christiaan en Fokelien in het perk eerst erg aan wennen. Toen zij dit beter onder controle kregen, stond de stand snel gelijk. Uiteindelijk wisten toch Sytze, Wiebe en Natasja te winnen met 5-5 6-4. In de tweede omloop van de winnaarsronde werd er weer een hevig gevecht geleverd tussen Sjoerd Hiemstra, Hielke Oosterhuis, Lian van der Valk en Pieter van der Valk, Jilger Hiemstra en Muus Groot. Deze partij ging gelijk op tot 5-5, en uiteindelijk werd het ook nog 6-6. Toen er werd geroepen: ‘alles oan ‘e hang!’ keek Muus eens om hem heen, trok zijn schouders op en sloeg rustig op. Niet wetende dat dit de alles beslissende slag was! Er werd voor de kaats gekeerd en zo ging de winst naar Pieter van der Valk c.s. In de derde omloop namen Meindert Attema, Trijntje Hoekstra en Aukje de Boer het op tegen het sterke partuur van Lammert Miedema, Jurgen Buma en Teatske de Witte. Lammert zocht heel ‘tûk’ de hoekjes, Teatske voor best op, en Jurgen

zeer snel en sterk in het tussenspel maakte dat dit een compleet partuur was. Zij waren ook het eerste partuur dat zich wist te plaatsen voor de finale door winst om Meindert Attema c.s met 5-2 6-6. De tweede halve finale ging tussen het partuur van Abe Ringnalda, Joukje Hoekstra en Tiny Hiemstra en Pieter van der Valk c.s. Hoewel de snelle Abe van hot naar her vloog in het veld, konden zij deze partij niet houden. Winst voor Pieter van der Valk, Jilger Hiemstra en Muus Groot. Zo was de finale in de winnaarsronde bekend: van der Valk c.s. tegen Miedema c.s. In de verliezersronde waren de eerste finalisten Jelle Attema, Harmen Drayer en Coby de Vries. Zij hadden in de 2e omloop een staand nummer en in de derde omloop werd er in een spannende partij gewonnen van Johannes van Kalsbeek, Jochum Hoekstra en Sipkje Drayer met 54 6-2. De tweede finalist in de verliezersronde waren Jan Stellingwerf, Wietse Adema en Anneli Stunnenberg. In deze finale leken Jan Stellingwerf c.s echter uitgekaats. Ze kregen veel terug vanuit het tussenspel, en konden dit niet altijd goed verwerken. Bij Attema c.s ging het echter steeds beter lopen, en leken Harmen en Coby het spel ook steeds beter te begrijpen. Dit resulteerde in winst in de verliezersronde met 5-0 6-6.

Workum Klassiek 2011-2012: concerten en cursus Workum Klassiek: nieuw in een aantal opzichten. De naam is misschien voor velen nog wat onbekend, maar de liefhebbers van klassieke muziek in onze stad kennen zeker de voorganger, Nijefurd Concerten. Sinds het functioneren van de nieuwe gemeente is er dus ook een andere naam voor de organisatie van de klassieke muziek in Workum (en directe omgeving). Nieuw is in elk geval ook dat de muziekcursus in Workum nu onderdeel is geworden van het programma van Workum Klassiek. Dat betekent een betere afstemming op elkaar van de concertserie en de cursus. Deelnemers aan de muziekcursus krijgen nu korting op een aantal concerten. Verder vormt één van de concerten in Workum (het concert op 4 mei) een onderdeel van de cursus. Dat alles heeft geresulteerd in een programma dat voor de liefhebber van klassieke muziek zeker de moeite waard is. De concerten spelen zich dit jaar ’s avonds af en dan vooral in De Klameare. Dat is mede het gevolg van de aard van de con-

certen. Zo wordt op het eerste concert (29 oktober) een uitvoering gegeven van de ‘Winterreise’ van Schubert en dan in een entourage zoals Schubert die ongeveer gekend moet hebben: bij (voornamelijk) kaarslicht in een sfeervolle, tot een intieme ruimte verbouwde grote zaal van de Klameare. Bijzonder is ook dat dit een uitvoering wordt in de Friese taal! De uitvoerenden (bariton Lútzen Bakker en pianiste Rixt van der Kooij) maken deze aangrijpende liederencyclus zeker tot een indrukwekkende belevenis. Op 17 december opnieuw in de Klameare: de inmiddels traditionele ‘film vóór Kerst’ bestaat dit keer uit een verfilming van het complete ballet ‘Het Zwanenmeer’ van Tsjaikovsky. Behalve fraaie dans, ook een groots, symfonisch drama. Natuurlijk een avond mèt de door gastvrouw Trudi bereide kerstborrel na afloop. Het eerste concert in 2012 is op18 februari. Opnieuw een heringerichte Klameare-zaal, nu tot ‘Grand Café’. Het Apollo Ensemble (viool, altviool, cello en fagot) speelt in die café-sfeer (met ongetwijfeld weer veel kaarslicht) werken van tijdgenoten

van Mozart. Een heerlijk avondje uit. Van heel andere orde is dan het concert op 4 mei, dit keer als vanouds in de prachtige ruimte van de Doopsgezinde Kerk. Het wordt mogelijk één van de meest memorabele herdenkingsconcerten tot nu toe. En ook één van de ‘moeilijkste’. Het ‘Quatuor pour la fin du temps’ (Kwartet voor het einde der tijd) van Olivier Messiaen behoort tot het meest indrukwekkende kamermuziekwerk uit de 20e eeuw. Het werd door Messiaen gecomponeerd in 1941 toen hij als krijgsgevangene in een Duits concentratiekamp zat en het werd daar (op oude en soms aftandse instrumenten –viool, cello, klarinet en piano) ook voor het eerst uitgevoerd. Het kwartet ‘vertelt’ over de verschrikkingen van de oorlog en over de daden waartoe mensen in staat kunnen zijn. Maar aan het eind verhaalt het ook over de hoop en het vertrouwen op een betere wereld. Moderne muziek moeilijk te begrijpen? Kom en overtuig u van het tegendeel! Het laatste concert past eigenlijk wel goed bij dit 4 mei-concert en toch is het heel anders, Wie kent niet de Klezmerband Di Gojim? Nog nooit trad dit inmiddels ook

internationaal vermaarde ensemble op in Workum. Op 7 juli gaat dit gebeuren: in de Groene loods bij de Blazerhaven. Een fantastische afsluiting van dit seizoen. Zoals gezegd heeft Workum Klassiek nu ook een educatieve tak. Omdat de cursusleider, Ebo Reitsma ook is betrokken bij de concertprogrammering, is die verbintenis eigenlijk wel begrijpelijk. Een concert zoals dat op 4 mei ‘vraagt’ in feite om een voorbeschouwing, teneinde de muziek nog beter te kunnen begrijpen en er dan ook intenser van te kunnen genieten. Daarnaast is er nog een concertvoorbereiding, n.l. van het Schubert-programma dat het Noord Nederlands Orkest zal spelen in de Grote Kerk in Leeuwarden op 9 maart. Op dat concert één van Schuberts grote missen (m.m.v. het Noord Nederlands Concertkoor en vocale solisten) en de 9e Symfonie. Daarvóór is er dan al een cursus geweest over de geschiedenis van de opera (drie avonden met behalve veel luisteren natuurlijk ook veel kijken naar videofrag-

De finale in de winnaarsronde was al evenmin spannend. Het partuur van Lammert Miedema c.s leek na 3 omlopen het ‘ein yn ‘e bek’ te hebben. Pieter van der Valk bleef zijn partuur goed coachen. Op 5-1 6-6 konden Jurgen en Lammert de kaats niet voorbij, en was er de winst voor Pieter van der Valk, Jilger Hiemstra en Muus Groot. Om 2.30 uur konden de kransen omgehangen worden en de prijzen, gesponsord door Hochwald te Bolsward, uitgereikt worden. Er werd nog lang… lang… lang… na geborreld, en gesproken over deze machtig, mooie partij in de kantine van de Boppeslach! Uitslag: Winnaarsronde: 1e Pieter van der Valk, Jilger Hiemstra en Muus Groot. 2e Lammert Miedema, Jurgen Buma en Teatske de Witte. 3e Abe Ringnalda, Joukje Hoekstra en Tiny Hiemstra. 3e Meindert Attema, Trijntje Hoekstra en Aukje de Boer. Verliezersronde: 1e Jelle Attema, Harmen Drayer en Coby de Vries. 2e Jan Stellingwerf, Wietse Adema en Anneli Stunnenberg.De Klezmerband Di Gojim treedt op 7 juli voor het eerst in Workum op.

menten) en twee avonden met Tsjechische muziek (met o.a. de monumentale ‘Pasen’- symfonie van Foerster). Tenslotte (op 14 april) is er dan een verfilming van de schitterende opera ‘de Verkochte Bruid’ van Smetana in de even fraaie enscenering van het Nationaal Theater Praag. Traditioneel niet georganiseerd door, maar wel in samenwerking met Workum Klassiek en ook ‘passend’ in haar programmering is er de muzikale topper rond Pasen: de Johannes-Passion van Bach, nu weer in de vertrouwde St. Gertrudiskerk en weer met Capella Frisiae, Concerto d’Amsterdam o.l.v. Hoite Pruiksma. Dat alles op vrijdag 30 maart. Via w w w. m u z i e k b e g r i j p t u h e t . n l vindt u alles over de concertserie en over de muziekcursus. En lukt het niet via de computer: in de Klameare, de bibliotheken in onze gemeente en bij de VVV liggen flyers met daarin alle informatie. Genoeg te beleven voor u en uw agenda!

Bridgescores Hierbij de uitslag van de zomeravondbridge in Workum op 15 augustus. A-lijn -1 Wim Botter & Albertje Botter -1 Kees Varwijk & Tine. Wijma 3 M Zeeiler & v Zeiler 4 Koos Agricla & Guus Wolke 5 Durk Keegstra & Klaas Looper 6 Bert de Boer & Minnie de Boer-Genee 7 Cilia Agricola & Dirk Hoogterp 8 Sjoekie Folkerts & Douwe Folkerts 9 Bootsma & Bootsma 10 Koos Leurs & A v.d. Kloet 11 D Deen & Stevens 12 Rigt Varwijk & Ype Wijma 13 Geertje Folkerts & Tine Venema 14 Alie de Boer-Postma & V.J. Deen 15 Henk Mensonides & Hetty Mensonides 16 Jappie Bakker & Jacob Wiersma 17 Huitema & Huitema

61,01 61,01 59,23 58,57 55,65 54,17 53,93 53,57 47,92 45,83 45,36 44,64 44,05 43,93 42,14 38,39 37,50

B-lijn 1 Annie Bijlsma & F de Rooij 2 Dorrie Benschop & Ettje Hunia 3 Gerben Dooper & Emma Veldkamp 4 Hillie Bruggink & Greetje Meindersma 5 Roelie Fopma & Geertje v.d. Meer 6 Ed van Dam & Struiksma -7 Stevens & Betty Dijkstra -7 Annebel Heijn & Jac. v. Santen 9 Gerard Zweers & Fia Zweers 10 Henk v. Krugten & Froukje Wiersma

57,29 56,77 54,69 53,13 50,52 50,00 49,48 49,48 39,58 39,06

C-lijn 1 Janny Deenen & Meindert Deenen 2 Annie de Boer & Tine Nijenhuis 3 Froukje Steegenga & Sietske Ykema 4 Liess Yntema & Kees Yntema 5 Ida v.d. Werf & Pe v.d. Werf 6 J. Yntema & Henk van der Hoef 7 Gretha Wesselius & Jeanette Feldman 8 Willem Broer & Andries Groen -9 Liesbeth van Oudvorst & Eelkje Galema -9 Tonneke Boer & Kitty Postma -9 dhr Kampem & mw Kampen 12 Carrie van Straten & Stien de Vries

65,00 58,33 53,75 53,33 51,67 48,75 47,50 47,08 45,42 45,42 45,42 38,33

Reinder Homan en Sophie Hupkens in ‘de Waech’

Etsen en bronzen zijn sterke combinatie Met stille trom is inmiddels de expositie van beeldhouwwerk van Sofie Hupkens en etsen van Reinder Homan in ‘de Waech’ van start gegaan. Warkums Erfskip, die de organisatie van deze tentoonstelling voor haar rekening neemt, heeft met deze exposanten duidelijk gekozen voor de figuratieve kant van het kunstbedrijf. En, dat moet maar tegelijk met de deur in huis vallend vastgesteld worden, dat spreekt bezoekers aan.

 Van links naar rechts Muus Groot, Pieter van der Valk en Jilger Hiemstra.

De Groot/De Jong winnaars wedvlucht vanaf Nijvel Afgelopen zaterdag stond alweer de vijfde wedvlucht voor jonge duiven op het programma van de plaatselijke postduivenvereniging. Deze keer werden de 151 duiven om 09.05 uur gelost in het Belgische Nijvel, afstand naar Workum ruim 277 kilometer. Omdat er tijdens de vlucht een zuid tot zuidoosten wind waaide was de verwachting dat er een behoorlijke snelheid door de jonge garde kon worden gemaakt. Deze keer was het de combinatie De Groot/De Jong die om 12.13.04 uur als eersten een duif klokten, G. de Jong uit Hindeloopen deed ook goede zaken met drie duiven in de kop op de plaatsen twee, vijf en zeven. Th. Wouda was ook zeer tevreden met een derde, vierde, zesde en negende klassering. Flapper/Mulder en J. Bouma maakten de eerste tien aanko-

mende duiven compleet met een klassering op de achtste en tiende plaats van de uitslag. Ten-slotte de winnende duif maakte een behoorlijke snelheid van 1476 mtr. per minuut, bijna 90 kilometer in het uur. Uitslag: De Groot/De Jong (40) 1, 14, 18; G. de Jong (15) 2, 5, 7; Th. Wouda (22) 3,4, 6; Flapper/ Mulder (10) 8, 13, 21; J. Bouma (10) 10, 16, 41; D. Dam (15) 15; J. Bijlsma (17) 19, 28; H. Mulder (10) 23, 44; A. Schippers (6) 27; G. IJntema (6) 29. Tussenstand Sponsorcompetitie: 1 Hoveniersbedrijf W.P. Folkerts 20436 pnt; 2 Makelaars Bleeker & Flapper 20339 pnt; 3 Afwerkingsbedrijf Workum B.V. 20314 pnt; 4 Bouwbedrijf S.Eekma 20257 pnt; 5 Lunchroom ‘t Sûd 18108 pnt.

Maar eerst iets over de exposanten. Sofie Hupkens werd in 1952 geboren in Sao Paulo, Brazilië. Ze volgde een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Breda, waar ze in 1974 afstudeerde, waarbij haar het predicaat ‘cum laude’ verleend werd. Nadien vervolgde ze haar opleiding in Maastricht aan de Jan van Eijck Academie en verwierf nog een studiebeurs voor de afdeling Beeldende Kunst aan de universiteit van Rio de Janeiro, daarmee voor korte tijd weer in haar geboorteland terugkerend. Na de studie vestigde zij zich als zelfstandig beeldhouwer in Amsterdam. Het Rijk, enkele gemeenten en particulieren bezitten werk van haar. Voor Amsterdam vervaardigde zij het monument ter herdenking van het Jordaanoproer. In Delft is van haar hand het Verzetsmonument van de Tweede Wereldoorlog te vinden. Ook enkele Friese gemeenten bezitten werk van haar, waaronder Nijefurd, dit jaar ter ziele gegaan, waar in Workum tegenover de ingang van ‘de Waech’ haar beeld van Uffing, de Workumer monnik, staat. Sinds 1991 woont en werkt ze in Bakhuizen, samen met haar (ex-

positie)partner Reinder Homan, die ze leerde kennen in Maastricht waar hij aan dezelfde Jan van Eijck Academie studeerde. Hij werd geboren in Smilde en bekwaamde zich via avondschool en Academie Minerva in Groningen in de schilder- en tekenkunst. Na voltooiing van zijn studie vestigde hij zich in Sebaldeburen (Groningen) en verhuisde later naar Surhuizumermieden. Zijn eerste expositie in Friesland kreeg hij bij de legendarische Aiko van Hulsen in Leeuwarden. Inmiddels heeft hij exposities in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, België en de Verenigde Staten van NoordAmerika gehad. Voor de bundel ‘Atlantische Avond’ van Theun de Vries vervaardigde hij 10 etsen. Verder telde hij onder meer de Fryske Akademy en het vroegere PEB onder zijn opdrachtgevers. In 2007 verscheen van de hand van dochter Sara Homan het – in ‘de Waech’ verkrijgbare - boek ‘Mijn vader Reinder Homan de etser’. Van de gegevens in deze biografie werd dankbaar gebruik gemaakt. Beelden zijn tekens van leven, zo begint de in klein formaat uitgevoerde minibiografie van Sofie Hupkens (verkrijgbaar aan de balie van ‘de Waech’). Maar dat zijn signalen van een ander leven dan die van de botte werkelijkheid, want slaafse navolging van de natuur brengt geen beelden voort. Wel moet er gekeken, waargenomen worden en zoals de schrijver dan stelt: de kwaliteit van Sofie Hupkens’ werk wordt bepaald door een subtiele wisselwerking tussen de zuiverheid van de waarneming en de essentie der dingen. Men kijkt naar een beeld, bij-

voorbeeld Uffing. De essentie ervan is dat het er is, onbezield in al zijn strakke aansprekende eenvoud, waarbij de waarneming zich richt op de ruimte die het beeld inneemt en die de beeldvorming van het gewrochte kunstwerk bepaalt. Naast deze constatering speelt de emotie die een kunstwerk oproept bij de beschouwer, of het nu muzikaal, literair, figuratief, picturaal of plastisch is. Van de beelden van Sofie Hupkens kan men zeggen dat ze op een ingetogen wijze beslag leggen op de omgeving, niet opdringerig, schreeuwerig of protserig. Wel is er sprake van een sierlijkheid die gedragen wordt door een zekere waardigheid waar het materiaal, brons, een onderkoelde bijdrage aan levert. Het patina van een bronzen creatie is van een schoonheid, die de beschouwer in een serene anonimiteit kan hullen. Maar gelijkertijd kan dat het verlangen oproepen om het object even te beroeren; de adem van de tijd deelachtig te worden, te ervaren, die zijn gang is gegaan met het subtiel bewerken van de materie. Naast deze observaties krijgt de beschouwer ook bewondering voor de vaardigheden die de kunstenaar in huis heeft om de essentie van zijn schepping over te dragen in de eerste plaats op zijn creatie. Daarnaast dwingen diens fysieke vaardigheden om die essentie werkelijkheid te laten worden bewondering af. Kom naar ‘de Waech’ en ervaar. Tsjoender mei de etsnudle die verbluffend goed met de etsnaald, de zinken plaat, was, zuur en (zwarte) inkt uit de voeten kan. Zijn grafiek, de soortnaam waaronder deze kunstvorm bekend is, staat helemaal eigen-

lijk in het teken van de natuur. Daarbij valt op dat hij een bepaalde begeestering voor bomen – en hun anatomie - heeft opgedaan tijdens zijn zwerftochten in de bossen bij zijn geboortegrond en in die van Gaasterland, nabij zijn tegenwoordige woonplaats Bakhuizen. Trefzeker is het ragfijne zeer gedetailleerde lijnenspel van een door weer en wind geteisterde boom op de voor zuur gevoelige plaat zink/koper vastgelegd. Deze plaat is meestal ingesmeerd met was, waarin de voorstelling – in spiegelbeeld – wordt uitgekrast; de waslaag wordt ‘beschadigd’. Dan wordt de plaat in een bad met zuur gelegd, waardoor de lijnen van de tekenstift in de voor het zuur gevoelige plaat worden geëtst, uitgebeten. Vervolgens wordt de waslaag verwijderd, de plaat met inkt bestreken, zodat die in de groeven en lijnen wordt gewreven. Dan wordt die plaat schoongemaakt, afgeslagen, en volgt het drukken op de pers, waarbij de inkt uit de lijnen in het papier tevoorschijn komt. Dat is in het kort het scheppingsproces. Naast deze natuurprenten, met een onmiskenbare en haast mystieke eerbied voor het grootse – ook in het kleine – van bomen en planten, heeft hij oog voor de weidsheid van het landschap, of de vele verschillende fasen van de weersgesteldheid die het wezen – het zijn der dingen – van zo ’n landschap beïnvloeden. Hier en daar doet het lijnenspel in die natuurmomenten denken aan de batiktechniek. Zelfs kan men invloed van de Japanse prentkunst bespeuren. Sinds kort heeft hij zijn grenzen verlegd naar de meer door de mens fysiek in het landschap geplaatste bouwwerken, en wel

bepaaldelijk het fenomeen kerk. Waar de buitenzijde van de godshuizen met vooral de kenmerkende torens als baken daarin al op zijn landschappen zijn waar te nemen exposeert hij in ‘de Waech’ een aantal kerkinterieurs, daarbij in de traditie tredend van vroegere meesters als onder andere Saenredam. Geboeid is hij daarbij door het spel van licht en donker, dat door de grote kerkramen wordt opgeroepen. Hoewel ze nog ietwat onwennig aandoen, is er zeker sprake van kwaliteit, maar de vlotheid en natuurlijkheid die zijn natuur- en landschapstaferelen ademen ontbreekt nog. Hoewel, een kathedraal is uiteraard geen vlot neergezet bouwwerk. De mens heeft soms eeuwen erover gedaan om zo’n object te voltooien. Die worsteling met de materie bespeurt men enigszins in deze portretten van kerkinterieurs in onze omgeving (bijv. Martini, Bolsward). Tentoonstelling: Reinder Homan & Sofie Hupkens. Plaats: ‘de Waech’ aan de Merk te Workum Nog te zien tot en met 12 oktober.

Taa lswyl sel

Jan Pieter Dykstra

Offredigje; ek ôffreedzje: in stik grûn mei peallen en (stikel)tried ôfbeakenje. Freding: sket, skutting.


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 23 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 10

WATERSPORTWINKEL

’De Liefde’ Gelegen aan de vaarroute door Workum

* Shell Gas * Camping gaz * JSP r.v.s. gasfles * BP gas light Openingstijden servicestation gelijk aan de brugtijden Moleburren 11, 8711 JA Workum, tel. 0515-542004

7a^_[c^Zi gdcYadeZc bZijlkgV\Zc dkZg`Vc`Zg

.. IK BEN FLEXITARIER JIJ OOK? 7ZaYZ@L;@Vc`Zg>c[da^_c/  %-%%"%''++''\gVi^h 6ahjbZi`Vc`ZgiZbV`Zc`g^_\i!]ZZ[ijVa\ZcdZ\ odg\Zc#7a^_[YVVgdbc^ZigdcYadeZcbZikgV\Zc d[dcYj^YZa^_`]ZYZcdkZgjlo^Z`iZ!bVVgWZadch# L^_]ZaeZcj\gVV\kZgYZg#

... Omdat het gezond en lekker is

PROBEE R NU

GRATIS

EEN VLE ESVERVAN GER!

Natuur & Milieu deelt gratis 10.000 vleesvervangers uit zodat jij kennis kan maken met lekkere alternatieven voor vlees. Want minder vlees eten is goed voor gezondheid, milieu en dierenwelzijn. Proef je mee?

Kijk voor de actie op of scan deze QR-code:

www.bakkerijvanderwerf.nl

ONTWERPEN | DRUKKEN | AFWERKEN

WIJ BIEDEN HET ALLEMAAL

Als u voor kwaliteit kiest

BANDSTRA BOUWMARKT

Súd 20 - 22, Workum tel. 0515-541394

Tuinschermen Potgrond Glijbaan Antislip Rabbat Tuinaarde Tuinpaal 7x7 Rondhout Hardhout paal Tuinplank

Wijzonol mengverf Alkyt en watergedragen voor binnen en buiten

GEWOON OP VOORRAAD A T E I

Spoardyk 56 8711 CK Workum 0515 - 541466 info@huniadrukkerij.nl www.huniadrukkerij.nl

OP=OP

Gipsplaat 9-12 mm Underlayment - OSB Multiplex 3,5 tot 18 m/m Zwaluwplaat MDF 3 tot 18 m/m Hardboard - Bedplaat Meubelpaneel in div. kleuren Watervast multiplex Betonplex - CLS Panlat - Plinten - enz.


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 23 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 11

Grand Prix show Ingeborg Klooster

Hoofdrol Friezen fokdag Blauwhuis Jan Pieter Dykstra Zaterdag 27 augustus vormt het terrein aan de middeleeuwse slaperdijk van Blauwhuis naar Westhem het decor waarop een paar honderd Friese paarden zullen acteren in het kader van de 60e Fokdag van de Fokvereniging ‘It Fryske Hynder’, de oudste fokvereniging van Friese paarden. De vereniging werd opgericht op initiatief van Jeen M. Jansma uit IJLst, Freark C. Draaijer uit Molkwerum en Durk P. Groenveld uit Jutrijp. De datum van oprichting is gesteld op 29 januari 1952, de dag waarop middels een op 24 januari geplaatste advertentie in het lijfblad van het Stamboek, ‘Phryso’, een vergadering om die oprichting gestalte te geven belegd werd voor alle belangstellende fokkers van paarden van ‘it âldste ynlânske skaei’ dat ‘merakel moai bihongen’ was (en is) zoals een dichter ooit een aspect van het rastypische exterieur van dit ras onder woorden bracht. Er werd aan toegevoegd dat vooral de fokkers ten zuiden van de spoorlijn Leeuwarden - Harlingen en ten westen van de spoorlijn tussen onze provinciehoofdstad en het Friese Haagje, Heerenveen, verwacht werden. Doel van de oprichting van de fokverenigingen - de overige drie Friese fokverenigingen werden later in dat jaar opgericht – was om de fokkerij van het Friese paard op een hoger plan te brengen. Toen in de jaren zestig van de vorige eeuw de mechanisatie het paard onontkoombaar overbodig maakte op de boerderij, kwam daar bovendien de doelstelling bij om het ras om te vormen van een landbouwpaard een meer algemeen naar gebruikstype. In die opzet zijn bestuur en leden van Stamboek en fokverenigingen zonder meer geslaagd. Na een dip eind die jaren zestig, kwam door de onvermoeibare inzet van vele liefhebbers en zelfs de overheid het Friese paard wereldwijd in de belangstelling. Wie de jaarlijkse hengstenkeuring in januari in Leeuwarden bezoekt zal zich verwonderen over het aantal landen waar nu dit oudste inlandse ras furore maakt. Van de Verenigde Staten tot en met Australië vindt men de (git)zwarte paarden in de wei. Ook recreatief is het paard geliefd vanwege het plezierige en werklustige karakter. Extra bekoort in met name Duitsland het barokke type - veel en fraai behang, weelderige manen - en vormt de reden voor fokkers daar om met dit paard in zee te gaan. Maar ook in de bakermat is het ras nog erg populair bij fokkers en publiek. Het is daardoor ook een factor van economisch belang geworden. Miljoenen euro’s gaan er om in deze fokkerij. Dat als intro. Zaterdag kunnen liefhebbers en bewonderaars dus in Blauwhuis terecht voor een dagje genieten. Er is geen entree verschuldigd maar traditioneel zal er met een collectebus worden rondgegaan. In het ochtendprogramma, dat om 08.30 uur begint en rond de klok van 15.00 uur kan eindigen

met de kampioenskeuringen, treden de aangeboden paarden allemaal individueel voor de jury. Ze worden beoordeeld op exterieur, dus op dat ‘merakel moai bihang’, de fraaie stepgang, ruime verheven draf met voldoende knieactie, ruime en voldoende ondertredende, stuwende achterhand zowel in stap als in draf; afijn, al die zaken die maken dat het paard de beschouwer en de jury in vervoering kan brengen. Dat keuren gebeurt zoals dat in vaktermen heet, aan de hand. Dus ook de kundigheid van de voorbrenger speelt een rol in het resultaat. Alle paarden die tijdens de keuring in de baan gebracht worden, zijn gerechtigd om in het middagprogramma uit te komen. De keuring eindigt met een kampioenskeuring. De twee hoogstgeplaatste vertegenwoordigers van de rubrieken - en, niet onbelangrijk detail, een eerste premie hebben gekregen - treden dan tegen elkaar in het strijdperk om uit te maken wie kampioen wordt van de veulens, de enters en twenters, de driejarige merries en de vierjarige en oudere merries. Al deze kampioenen komen dan nog een keer in de ring om te strijden om de eer van het Algemeen Kampioenschap. Daarmee is het keuringsgedeelte ten einde. Het publiek kan zich dan gaan opmaken voor het middagprogramma, dat om circa 15.00 uur begint met een show van de groep ‘Fleurop’. Vervolgens zijn er rubrieken waarin de paarden in eenspan of tweespan worden aangespannen voor twee- of vierwielige rijtuigen. Ook zijn er competities om de titel ‘Bestgaand rijpaard’. Dressuurliefhebbers zullen genoegen beleven aan het optreden van Ingeborg Klooster in een Grand Prix Show, met de Friese aristocraat Hoppe van de Demrostables. Om ongeveer 17.30 uur zal het programma worden afgesloten met de rubriek ‘Tweespannen voor de krompanelen beugelsjees, gereden door heer, vergezeld van dame, beide in Fries kostuum’ (van circa 1870). In vroeger jaren vormde deze rubriek immer de afsluiting van de fokdag. En als ‘toetje’ van deze paardensportdag werden de deelnemers aan deze rubriek na afloop verzocht om in optocht een kleine rondgang door Blauwhuis te maken. De inwoners van het dorp werden daarmee bedankt voor hun inzet om het feest te doen slagen en de bewoners van het Teatskehûs, het verzorgingstehuis, vele fysiek niet meer in staat de gang naar het keuringsterrein te maken, fungeerden, zittend en staand achter de ramen van hun kamers, recreatiezaal, met zichtbaar genoegen als ‘paradecommandanten’. Dat het bestuur van de Fokvereniging en de Merkekommisje Blauhûs, die gezamenlijk deze feestdag organiseren in het kader van het Blauwhuister Feest, op deze 60e (jubileum)editie van dit keuringsfestijn deze traditie nieuw leven inblazen is een prijzenswaardig initiatief, dat het verdient opnieuw traditie te worden.

Vijfde kampioenschap voor Sieb Meijer

Skûtsjesilen IFKS boeit velen Albert Schootstra Sieb Meijer uit Franeker is zaterdagmiddag op het IJsselmeer bij Lemmer kampioen geworden van het skûtsjesilen onder auspiciën van de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen (IFKS). Vóór de laatste wedstrijd had hij al een aanzienlijke voorsprong in het klassement opgebouwd en kon de titel hem eigenlijk niet meer ontgaan. Meijer gaf zijn kampioenschap extra glans door die laatste wedstrijd ook nog eens te winnen. Vorig seizoen kwam hij nog in de Bklasse uit en promoveerde hij naar de eliteklasse van de IFKS, de grote A-klasse, waarin hij dus nu direct de titel greep. Meijer is al ‘sinds mensenheugenis’ een van de toppers binnen de IFKS, maar toch is hij – behoudens dus twee jaar geleden – wel vaker naar de B-klasse gedegradeerd. Dit komt niet door gebrek aan capaciteiten bij hem en zijn enthousiaste bemanning, maar door tegenslag in relatie tot (verloren) protesten, een tuig dat er niet goed op staat en dergelijke dingen. Telkens kwam de Franeker ondernemer in één seizoen weer terug op het hoogste niveau. De afgelopen winter heeft hij zijn prachtige skûtsje, de Jonge Jasper, weer eens duchtig onder handen genomen en het resultaat bleef dus niet uit. Meijer werd eerder kampioen in 1993, 1996, 1998 en 1999. Dit betekent dat hij de wisselprijs, hetSulveren Skûtsje, nu vijf keer heeft gewonnen zodat hij het kleinood mag houden. Direct na afloop maakte Sieb Meijer echter bekend dat hij de wisselprijs aan de IFKS schenkt. Een sympathiek gebaar van de joviale Franeker die bovendien nog meedeelde dat hij zijn schippersloopbaan beëindigt. De Jonge Jasper wordt volgend jaar gestuurd door zijn dochter Froukje, maar dat betekent wel dat het schip, met het nieuwe skipperske, in de C-klasse, het laagste niveau, zal moeten uitkomen. Zo zijn nu eenmaal de regels bij de IFKS: niet het skûtsje telt maar de schipper. De Jonge Jasper werd in 1911 als Drie Gebroeders op de beroemde werf van de gebroeders Roorda in Drachten, de Piip in de volksmond, gebouwd. Dit gebeurde in opdracht van schipper J. Hoekema uit Leeuwarden. Bij de meting op 10 mei 1911 in de Friese hoofdstad werd de lengte van het schip vastgesteld op 17,02 meter en de (grootste) breedte op 3,56 meter. De tonnage was 33,980. De – toen nog – Drie Gebroeders werd later verkocht aan schipper Melchers uit Bakhuizen en het schip kreeg toen dus zijn domicilie in ‘onze regio’. Inmiddels is het schip twee keer verlengd. Eerst tot 18,92 meter en later tot 19,97 meter. De grootste breedte is nu 3,57 meter. Volgens de grote skûtsjekenner Klaas Jansma, wiens

wedstrijdverslagen voor Omrop Fryslân ook dit jaar weer zo geweldig in de smaak vielen, gebeurt het vaker dat een skûtsje in de moddervaart de neiging heeft een beetje breder te worden. Bovendien ‘krimpt’ staal een beetje bij koude en zet het wat uit bij warmte, aldus Klaas Jansma, en zodoende blijven de maten van een schip lang niet altijd helemaal gelijk. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig dook het schip op in Leeuwarden. In 1983 haalde de bekende skûtsjesiler Theo Ferwerda uit de Friese hoofdstad er een vierde plaats mee in het eindklassement van de IFKS. De vloot bestond in dat jaar nog uit 21 schepen die in één klasse uitkwamen. In 1987 verscheen Sieb Meijer met de prachtige Piipster op het water. Hij werd direct kampioen in de inmiddels gevormde B-klasse. In 1988 degradeerde hij uit de A-klasse maar in 1989 werd hij opnieuw kampioen bij de B’s. In 1993 volgde dus zijn eerste titel bij de ‘grote jongens’ van de A-klasse. In de A-klasse werd de vroegere kampioen Walter de Vries uit Sloten tenslotte tweede met de Goede Verwachting. Sibo Zijsling uit IJlst met de Striidber, die zaterdag voor een week als gemeld de eerste wedstrijd bij Hindeloopen op zijn naam schreef, werd derde. In principe degraderen er drie schepen uit de A-klasse, maar omdat het

kampioensskûtsje de Jonge Jasper dus ook uit deze ‘eredivisie’ verdwijnt is het afwachten of de drie laatsten ook inderdaad naar de B-klaase moeten afdalen. Hoe dat ook zij, Jilles Bandstra uit Stavoren werd veertiende met de Lonneke, Hendrik Keizer uit dezelfde stad vijftiende met de Singelier en Freddy van der Heide uit Grou zestiende en laatste met de Drie Gebroeders. Zij bezetten de ‘degradatieplaatsen’. Overigens was Walter de Vries met zijn Goede Verwachting de enige oud-kampioen die volgens de verwachtingen presteerde. De gebroeders Jelle en Delmer Los (de kampioenen van vorig jaar, hun schip staat ‘geregistreerd’ in It Heidenskip) werden slechts vijfde met de Grutte Pier. Bovendien sloegen ze vorige week dinsdagmiddag om op de Hegemermar. Het waaide daar helemaal niet hard; het zwaard zal wel op een ondiepte zijn gestoten. Maar een rare zaak blijft het en een en ander roept een mooi verhaal van de rasverteller Hylke Speerstra in herinnering. De Earnewâldster schipper Johannes van Keimpema stak eens, het zal zo’n honderd jaar geleden zijn gebeurd, van wal terwijl het waaide dat het rookte. Desondanks vertoonde het zeil van Van Keimpema slechts een ‘poepereefke’ en voer hij met de ‘middelfok’. “Tink der no mar om,” zei zijn vrouw, “moatst de brot net omsile.” Van Keimpema: “As ik as skipper sa

Bij het skûtsjesilen kun je nog eens écht schipper zijn en dat spreekt in deze tijd van motorschepen wellicht nog wel het meeste aan.

fier sakje dat ik mei dit waar in skip omsyl, dan haw ik noch mar ien winsk: dat ik der ûnder kom te lizzen.” Een andere topper, Jeroen de Vos met de in Elahuizen te boek staande Eelkje II, kwam in het klassement niet verder dan de zesde plaats. De kampioen van 2009, Jelle Talsma uit Warten met de legendarische Jonge Jan, reikte niet hoger dan de zevende plaats en de beroemde Ton Brundel uit Gaastmeer strandde met zijn Lytse Lys op de achtste plaats. Tussen de genoemden nestelde Henk Regts uit Nij Beets zich met de Ut en Thús op een prima vierde plaats. Met Ton Brundel is wel de grootste pechvogel van dit kampioenschap genoemd. Op het IJsselmeer bij Stavoren werd hij vorige weer maandagmiddag verschrikkelijk geramd door de Raerder Roek van Michiel Kalsbeek. Grote schade aan boord van de ‘Piipster’ Lytse Lys en drie gewonde bemanningsleden waren het gevolg. Kalsbeek moet een black out hebben gehad en toonde zich zeer schuldbewust en verdrietig. Over stuurboord (en dus fout) liggend dacht hij makkelijk achter de over bakboord liggende Brundel te kunnen sturen, maar hij klapte midden op het schip van de Gaastmeerder. Het was gewoon een wonder dat het skûtsje van Brundel – na een nacht hard werken – dinsdag op de Hegemermar weer aan de start kon verschijnen. Met zijn gewond geraakte bemanningsleden gaat het intussen gelukkig naar omstandigheden weer goed. Zaterdagmiddag was er bij Lemmer een massale valse start. Toen Brundel bij de tweede start weer te vroeg was, kreeg hij – met twee collega’s – onherroepelijk de ‘zwarte vlag’: diskwalificatie. Op zichzelf een goede regel. De vele valse starts van dit skûtsjeseizoen doen de sport bepaald geen goed. Het trof nu alleen in de persoon van Brundel wél de verkeerde. Net als een juf die in de klas op een gegeven moment haar gezag wil herstellen en dan een kind een uitbrander geeft dat nooit wat doet. Sneu! De klasse a-klein werd gewonnen door Jaap Hofstee uit Tijnje met It Swarte Wiif. In de B-klasse werd Kees van der Kooi uit Woudsend met de Zeldenrust kampioen; tweede werd Willem Prins uit Terherne met de Lege Wâlden en derde Romke de Jong uit Koudum met de Grytsje Obes. De C-klasse tenslotte werd gewonnen door Arend Wisse de Boer uit Gorredijk met de Oude Zeug. Tweede was hier Klaas Kuperus uit Makkum met de ‘nieuwe’ Zes Gebroeders en derde Wietse Bandstra uit Parraga met de Yde. De IFKS kan intussen terugzien op een prachtig – dertigste! – kampioenschap De wedstrijden in de A-klasse waren wellicht niet allemaal even spannend, maar het was voor publiek en zeilers een fantastische week. De IFKS is niet meer weg te denken uit de georganiseerde zeilsport!

Sytse Bokma eerste kampioen uit de stad Buurtsuper Flapper gaat voor hoogste eer Supermarkt Spar Flapper uit Bakhuizen van de Workumer Edward Flapper en zijn echtgenote Nynke wil de beste (buurt)supermarkt van Nederland worden. De winkel heeft zich daarom ingeschreven voor de verkiezing Supermarkt van het Jaar 2012. De voorronden van de verkiezing gaan de komende weken van start. Dat betekent dat de winkel de komende maanden op en top zal gaan presteren om de kansen in de winkelwedstrijd te vergroten. De schappen zullen extra goed gevuld worden, de vloer zal nog schoner zijn dan anders en het personeel zet op alle fronten zijn beste beentje voor. De verkiezing Supermarkt van het Jaar is een landelijke wedstrijd voor supermarkten en buurtsupermarkten. De verkiezing bestaat al ruim vierentwintig jaar en is opgezet om de kwaliteit van de levensmiddelenhandel te stimuleren. Elke twee jaar worden de beste supermarkt en de beste buurtsupermarkt van het land gekozen. In verschillende stappen

bepaalt een consumentenjury samen met jury’s van vakgenoten en supermarktdeskundigen wie doorgaat naar een volgende ronde. Voor veel supermarktmanagers geldt dat meedoen minstens zo belangrijk is als winnen, omdat de medewerkers gedurende de verkiezing alles uit de kast halen om de winkel optimaal te laten presteren. In de selectie let de jury op allerlei zaken in de winkel, zoals de netheid, de vriendelijkheid en de behulpzaamheid van het personeel, de versheid van de producten en de vulgraad van de winkelschappen. Na enkele rondes wordt per provincie de beste supermarkt bepaald en de eveneens de beste buurtsuper van het land. Eind maart 2012 volgt de finalemiddag, waarop de beste supermarkt en buurtsupermarkt van Nederland bekend zullen worden gemaakt. De Verkiezing Supermarkt van het Jaar is een initiatief van de vakbladen Distrifood en Foodmagazine en brancheorganisatie CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.

Fierljephistorie Hindeloopen Ineke Mulder-Grasman De 16-jarige Sytse Bokma uit Hindeloopen is er, als gemeld, op zaterdag 13 augustus in geslaagd de titel Fries kampioen fierljeppen bij de jongens binnen te halen met een sprong van 17,20 meter. Hiermee schrijft Sytse geschiedenis voor Hindeloopen, want nooit eerder behaalde een inwoner van het IJsselmeerstadje de titel van Fries fierljepkampioen! Sytse blijft rustig onder al de commotie. Ik sprak hem thuis, alwaar hij druk doende was met het uitrijden van de mest. Naast zijn grote passie voor fierljeppen heeft Sytse ook een warm hart voor het melkveebedrijf van zijn ouders. Naast fierljeppen is ‘boer’ worden zijn toekomst. Sytse, wiens persoonlijk record op 17,72 meter staat, maakte via een neef van zijn vriendje op 9jarige leeftijd kennis met het fierljeppen. De passie was geboren. Sytse volgde de trainingen bij fierljepferiening It Heiden-

skip met grote bevlogenheid. Thans wordt hij getraind door Rients van der Wal en Pieter Haanstra, twee trainers die zelf reeds naam hebben gemaakt in het fierljeppen. Twee keer in de week gaat Sytse op de fiets naar het It Heidenskip om te trainen. Het fietsen geeft hem de warming-up en de cooling-down, zodat hij dit niet meer voor en na de training hoeft te doen. Vlak voor een wedstrijd is het natuurlijk van groot belang om je lichaam warm te trainen, want de sprong op zichzelf duurt maar een aantal seconden en daar moet dan alles, maar dan ook alles in zitten, aldus Sytse. “Het is geen duur- en teamsport, alle energie moet eruit in enkele seconden, daarom is het ook van groot belang dat een trainer (loper) achter je aan komt op de schans, Het geeft je niet alleen kracht, maar ook veiligheid. Na de aanloop spring je in de pols, door de kracht die je opdoet bij de loop en het afzetten om in te springen duw je de pols naar voren, om vervolgens zo hoog

mogelijk te klimmen en zo ver mogelijk uit te springen. Soms lukt het niet om de pols naar voren te duwen, met als gevolg dat de pols achterover gaat hangen. Zelf ben je dan al aan het klimmen, wat een gevaarlijke situatie met zich meebrengt waarvan je jezelf niet bewust bent. Het is dan goed dat de trainer achter je staat op de schans, want een gouden regel is dat bij het horen van het woord ‘los’, je ook direct los laat. Een nat pak is dan het resultaat, maar dat valt in het niet bij een val op de schans, want dan heb je je laatste sprong gemaakt”. Zaterdag staat het Nederlands kampioenschap fierljeppen in Linschoten op het wedstrijdprogramma van Sytse. Geduchte tegenstander hierin is Erwin Timmerarends. Het is Sytse er alles aangelegen om tijdens dit NK goed te presteren. Het is een sport waarin je zelf de toon kunt zetten, aldus Sytse. “Je bent niet afhankelijk van teamgenoten, zoals bij voetbal het geval is, nee, hier moet je het zelf doen. Je

doet het alleen, jij bepaalt de strategie en slaag je hierin, dan heb je het goed gedaan”. Vanaf 2012 treedt Sytse aan bij de junioren, wellicht komen dan de sprongen van 18 meter en verder. Zeker is wel dat Sytse nog lang niet is uitgesprongen en nog vele malen zijn persoonlijk record zal verbeteren. Kortom: Hindeloopen heeft een inwoner om trots op te zijn! Dat niet alleen Sytse in de ban is van het fierljeppen blijkt wel uit het feit dat zijn broertje Jetse en zusje Sigrid ook druk doende zijn met fierljeppen. Gaan wij verder de in de familiegeschiedenis dan blijkt een neef van Sytse zijn vader, te weten Rimmer Abma, zich ook verdienstelijk heeft gemaakt in de fierljepsport. Tevens was een oudoom van Sytse één van de medeoprichters van It Frysk Ljepperboun het huidige FLB. Destijds ontstaan uit de F.L.K (Fryske Ljeppers Kommisje) en de B.V.F.P (Bond voor Friese Polsstokverspringers).

De F.L.K is ontstaan naar aanleiding van de eerste fierljepwedstrijd die werd gehouden in 1957 te Winsum en was uitgeschreven door de Bond van Friese Vogelwacht Beschermers, de BFVW. Jaarlijks vindt in Winsum het Fries kampioenschap fierljeppen plaats.

Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de gemeenten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wûnseradiel en Gaasterlân-Sleat. Centraal Bureau voor informatie, aanmelding, bemiddeling en plaatsing: De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100 Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar. - Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. - Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar. - Tussenschoolse opvang. - Peuterspeelzalen. e-mail: info@kinderopvangzwfrl.nl website: www.kinderopvangzwfrl.nl


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 23 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 12

Tapijthuis

Hotel aan de Wymerts Noard 37, 8711 AB Workum, Tel. 0515 540004, www.hotelaandewymerts.nl

Zomer relax aktie: Tot eind september krijgt u na of voor een duo massage (volledige 50 min.) een

GRATIS sauna bezoek voor 2 personen inclusief gebruik van badjas en handdoek.

Zomer relax behandeling: De maand september GRATIS wimpers of wenkbrauwen verven bij een complete gezichtsbehandeling. Ook wordt er extra aandacht besteed aan het vochtherstel van de huid d.m.v. een masker/ampul of serum nu

€ 44,95

Telefoon 0515-413775, telefax 0515-413956 Oude Koemarkt 38c - Grootzand 83 - 8601 AV Sneek Inlichtingen bij Bart & Joke Bouma, Ielaak 17, Workum, telefoon 0515-541809

Een groot assortiment in: • Tapijt en vinyl • Gordijnen en vitrages • Tafelkleden en karpetten • Deurmatten • Parket en laminaat • Zonwering

Een huis vol woonideeën HOEKEMA

ipv € 54,90

montage & betimmering

AUTOBEDRIJF SIEMONSMA

Thomashof 11 8711 LC Workum Tel/fax: 0515-543521 Mobiel: 06-24661480

Altijd 50 occasions op voorraad BMW 5 SERIE 523 AUTOMAAT SEDAN 2008, zwart BMW 3 SERIE 2.0 DIESEL 2006, grijsmet., radio-cd BMW X3 3.0I 4 WD AUTOMAAT 2004, blauwmet., leer, nav., enz. zeer compleet BMW X5 3.0 DIESEL AUTOMAAT 2001, zwartmet., nav. l.m.v., enz. slechts 147.000 km BMW X3 2.0 I 4WD 2007, beigemet., vele opties, zeer mooie auto, 65.000 km BMW 525 D EXE AUT. (NW TYPE) 2004, grijsmet., l.m.v., nav. syst., enz. BMW 3 SERIE 1.9 L 318 TOURING 2001, grijsmet., clim.contr., cr.contr., l.m.v., el.ra. BMW 320 D TOURING NW TYPE 2006, grijsmet., airco, radio-cd, l.m.v., slechts 53.000 km BMW 323 I 1999, zwart, leer, l.m.v., PDE, enz. FIAT STILO 1.4 16V 3 DRS 2006, grijsmet., airco, cr.contr., e.ra., abs, 37.000 km FIAT PUNTO EVO 1.4 TURBO-JET 135 PK 2010, zwart, skydak, leer, enz. nieuwprijs 29.900,OPEL CORSA 1.4 TWINSPORT 2003, blauwmet., l.m.v., stuurbekr., radio-cd PEUGEOT 206 1.4 HDI 2007, blauw met., airco, cv, 25.000 km PEUGEOT 206 1.4 XS 2001, grijsmet., stuurbekr., centr. vergr. FIAT GRANDE PUNTO 1.4 16V 5DRS 2007, 100.000 km KIA SOUL 1.6 LUXE prijs) 2009, zwart, l.m.v.,, ecc, nieuwstaat, 6.800 km (vraag naar de actie SUZUKI WAGON-R 2007, groenmet., trekhaak, zeer mooi, 40.000 km

37.750,16.950,22.750,17.500,32.500,25.500,10.950,24.950,7.950,8.250,19.950,6.950,10.500,4.750,8.650,15.750,5.850,-

Voor onze verder occasions zie: www.siemonsma.com AVIA tankstation – Onderhoud en reparatie APK keuringsstation – alle merken - BMW en FIAT specialist

Hét restaurant bij de sluis!

In de maand augustus op maandag gesloten Séburch 9 8711 EE Workum Tel. 0515-541374 www.seburch.nl

AANVANG 20.00

gcafeseptember.nl n i w s . www

I E D E R E DI

UUR

N E T R A D Y E N O M N SD AG AV O N D

OP P R E B M E T P SEuwPsma, Django Wagner, O O K R E V R o VOO Schilder, ui j t s , T i m D

n ni e ns D met o.a. Fra oomer, Jan Keizer & A n dj Taeke Wouda. n ce . Jolanda Z emer Dekdweilers e oter Experie g o e c H S e e d D t n s e e elle B dweilork d SLAMM, J n a b e d g a d p: .P. Records Z a te r Voorverkoo / Sneek: V.I ema’s Lun sward: Mied l o B / e d l e .d. V Workum: v

AU G ZATERDAG 27

B RI J BL U

chroom

USTUS

H ÛN E K E D T E M T H E S N IG

OP

KEUKEN BADKAMER TOILET

E-mail: hoekema-montage@home.nl

Graag maa k ik van uw keuken, ba dkamer of toilet een v rijblijvend e passende o fferte!

K

lus- en onderhoudsbedrijf O O S Y N T E M A

Voor al uw DRUKWERK

timmerwerk, kleine verbouwingen,

badkamers/w.c.’s, keukens plaatsen, hang- en sluitwerk, houtrenovatie

Aldewei 10 • 8711 BT Workum • Tel. 06-13728617 Biologische kaasmakerij

De Nylander * Openingstijden:

ma t/m vr van 10.00 tot 17.00 uur zaterdag

van 10.00 tot 16.00 uur

* Rondleiding donderdag 13.30 uur en 15.00 uur

Hunia’s Drukkerij Fam. Bokma, Lange Leane 10, Workum Voor meer info tel. 0515-542456 of kijk op www.nylander.nl

0515-541466 www.huniadrukkerij.nl


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 23 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 13

De vergane glorie van Stavoren… Deel 1 Dr. J.D.Th. Wassenaar ‘Wat een prachtig boek!’, zei mijn vrouw, nadat ze het mij toegezonden recensie-exemplaar van Stavoren. Hoofdstad van de Friese kusten en het verhaal van ‘de jonge Siebren’ op de tafel in onze woonkamer had zien liggen en had doorgebladerd. De auteurs, Binne L. Boarnstra, Dirk Huizinga, Klaas Jansma en Johan Prins, en Uitgeverij PENN.nl verdienen inderdaad alle lof voor wat ze tot stand gebracht hebben. Ik zou wel enkele methodische kanttekeningen kunnen maken, maar daar zie ik van af. Want het resultaat telt, en dat is niets minder dan een prachtig boek. Het betreft een gebonden uitgave van meer dan 150 bladzijden met niet alleen goed leesbare teksten (sommige in een duidelijk journalistieke stijl), maar ook bijzonder fraaie afbeeldingen. De geschiedenis van een bijzonder stadje in woord en beeld.

Wie die geschiedenis nagaat, moet vaststellen, dat daar weinig meer aan herinnert. Ik zal dat toelichten. De lijst van rijksmonumenten van Stavoren telt zeven vermeldingen. De oudste is de zeesluis van 1576 (in 1894 uitgebreid, in 1979 gerestaureerd). Ik noem ook de hervormde, inmiddels protestantse kerk uit 1861 (met het orgel uit 1785) en het voormalige stadhuis uit 1880. Goed, nog één: de uit 1884 daterende lichtopstand, waarvan een foto vóór op Stavoren. Hoofdstad van de Friese kusten prijkt. Leg daar de lijst van rijksmonumenten van Workum eens naast: bijna honderd vermeldingen! Stavoren is niet meer wat het geweest is. Het is een kwestie van ‘vergane glorie’. Wat de vergane glorie van Stavoren betreft: in Stavoren. Hoofdstad van de Friese kusten vertelt Huizinga over het getuigenis van de Franse kunsthistoricus M. Henry Havard, die samen met enkele anderen in 1873 met een tjalk een rondreis over de Zuiderzee maakte. Tot verbazing van het gezelschap troffen ze in Stavoren slechts puinhopen aan. De plaats verdiende volgens Harvard de aanduiding ‘stad’ niet meer. Zelfs ‘dood’ was zijns inziens nog een te zwakke aanduiding voor het lot dat de nederzetting had getroffen. In dit verband memoreer ik de uit 1823 daterende bevinding van de Leidse studenten Dirk van Hogendorp en de latere schrijver Jacob van Lennep, die Stavoren als ‘een ellendig toonbeeld van vervallen grootheid’ aanduidt. Hij vervolgt: ‘Het gras groeit er over de straten en

we kwamen slechts twee personen in de hele plaats tegen. In de vrij grote herberg waar wij onze intrek namen, vertelde de kasteleinsvrouw ons dat er in haar tijd nog drie scheepstimmerwerven geweest waren, die nu helemaal waren afgebroken, en dat tweederde van de bevolking in de laatste twintig jaar de stad verlaten had. Ten gevolge daarvan waren de poorten al gesloopt en werden de huizen vaak afgebroken.’ In deze bijdrage wil ik de vergane glorie van Stavoren in de Middeleeuwen vanuit drie invalshoeken bekijken, en wel vanuit economisch, moralistisch en theologisch perspectief. Ik meld vooraf, dat Stavoren later nog wel perioden van relatieve bloei gekend heeft. Daarover is onder meer te lezen in de door Boarnstra geschreven paragraaf ‘Staveren in de Gouden eeuw’ (in het hoofdstuk ‘Het zeerecht van Staveren’) en in het door Huizinga geschreven hoofdstuk ‘Vissers op de Zuiderzee’ in Stavoren. Hoofdstad van de Friese kusten. Ook de bloei van de visserij is allang verleden tijd. Het enige wapenfeit dat nog wel genoemd kan worden, is (de restauratie van) de Staverse jol ST16, waaraan maar liefst vier van de tien hoofdstukken gewijd zijn. Die restauratie lijkt zelfs de rechtvaardiging voor het uitgeven van het genoemde boek te moeten zijn… Vooraf nog een opmerking. Gemakshalve spreek ik consequent over ‘Stavoren’, niet over Staveren, ook al was dat lange tijd de

officiële aanduiding voor het stadje. (Met klinkerwijziging en accentverspringing is Staveren in 1978 officieel tot Stavoren omgedoopt.) Een economische oorzaak In Stavoren. Hoofdstad van de Friese kusten is een hoofdstuk van de hand van Boarnstra en Jansma opgenomen over ‘Odulfus, Noormannen en de vloed’. Verder nog twee alleen door de eerstgenoemde auteur geschreven hoofdstukken, getiteld ‘ Staveren tussen Hansas en Hanze’ en ‘Het zeerecht van Staveren’. Stavoren, dat in 1061 stadsrechten had verkregen, groeide in de tijd daarna uit tot een zeer belangrijke handelsstad. Staverse schippers-kooplieden verdienden hun brood in tal van steden langs de Rijn, alsook in plaatsen in Vlaanderen, Engeland en gebieden rond de Oostzee. Van de Deense koning kregen ze voorrang bij de Sonttol – de zuidelijke punt van Zweden hoorde destijds niet bij Zweden maar bij Denemarken, de verbinding tussen de Noordzee en de Oostzee was dus Deens water. In de begintijd van de koopvaardij dreven de schippers-kooplieden handel voor eigen rekening. Later ontstonden er Hanzeverbonden. Dat waren associaties van kooplieden. Ze ontwikkelden zich nog weer later tot stedenverbonden. De Duitse Hanze was veruit de belangrijkste, die werd ook wel kortweg ‘de Hanze’ genoemd. Later traden ook Nederlandse steden toe. De Hanzesteden dreven handel in het gebied van de Noordzee en de Oostzee. Het belangrijkste doel van de samenwerking was een monopoliepositie in Scandinavië te veroveren en handelsprivileges in de rest van Europa te verwerven. Tot diep in de dertiende eeuw was Stavoren een zeer belangrijke Nederlandse Hanzestad. In 1344 verplaatste de bisschop van Utrecht zijn belangen en rechten van Stavoren naar Kampen. Daarna bracht graaf Willem IV van Holland en Zeeland een leger op de been om zijn oude aanspraken op Stavoren en Friesland kracht bij te zetten, wat in 1345 tot de slag bij Warns, die in wezen een slag om Stavoren was, leidde. Het achterliggende motief van de Hollandse edelen kon zijn, dat de Staverse handel compleet moest verdwijnen ten gunste van Amsterdam. Daar kwam nog bij, dat de stad als springplank voor een totale kolonisatie van Friesland moest dienen.

Plattegrond van Stavoren anno 1649 ten dele mogelijk gemaakt door financiering van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het boek heeft dan ook een academische statuur. Toch is het ook goed te lezen voor niet-universitair opgeleide mensen. De laatste bijdrage in Kogge, Kooplieden en Kantoren, ‘Hoe de Hanze verdween en op de drempel van de twintigste naar de eenentwintigste eeuw weer opleeft’, is van de hand van prof.dr. Rolf Hammel-Kiesow. Hij is aan de Universiteit Kiel verbonden. Hij schreef talrijke artikelen, bundels en boeken over de Hanze en is sedert 1995 redacteur van de Hansische Geschichtsblätter.

De oorlogen tussen Holland en Friesland verlamden de Staverse handel volkomen. Daar kwamen de onlusten van Schieringers en Vetkopers nog bij. Niet minder belangrijk waren de gevolgen van overstromingen: de zeegaten tussen de eilanden werden steeds groter en veel land sloeg weg. Al met al was het gevolg, dat handelsroutes verlegd werden, Stavoren telde steeds minder mee. In 1434 bezocht Reynard van Zuringen als afgevaardigde van Stavoren nog een vergadering van de Hanze in Lübeck, maar dat was ook de laatste keer. Stavoren werd nog wel uitgenodigd, maar kwam - hoewel het stadje nog wel tot het verbond werd gerekend – niet meer op de vergadering.

Hanzekooplieden, schepen en een kraan. Miniatuur in het Hamburger stadsrecht van 1497. Hamburger Stadtarchiv. Overgenomen uit Kogge, Kooplieden en Kantoren

De bijdragen in Stavoren. Hoofdstad van de Friese kusten geven een goed beeld van de ontwikkelingen. Wie zich er nader in wil verdiepen, kan niet om het boek Kogge, Kooplieden en Kantoren. De Hanze, een praktisch netwerk onder redactie van Hanno Brand en Egge Knol heen. In 2009 verscheen de eerste druk, reeds in 2010 de tweede, herziene druk. Het betreft een bundel artikelen van de hand van binnenen buitenlandse geleerden. Het onderzoek dat aan het boek ten grondslag ligt, werd

De aanleg van de Hanzelijn

Nu goed: hij toont aan, dat de Hanze vandaag de dag een symbolische waarde heeft. In economische kringen verwijst men namelijk wel naar de Hanze, vooral in Duitsland. Dan doelt men op de innovatieve, internationale, toekomstgerichte instelling van vrijheid-in-zelfstandigheid, waardoor zowel de Hanzekooplieden als de jonge ondernemers zich zouden onderscheiden. In Friesland lijkt de Hanze eerder een toeristische betekenis te hebben. Ik denk dan aan het initiatief van de Stichting De Friese Hanzesteden (Bolsward en Stavoren). In economisch opzicht zal Stavoren niet meer worden wat het ooit geweest is. De Hanzelijn stopt bij Zwolle…


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 23 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 14

Noard 45 • 8711 AB Workum • Tel. 0515 541629

Kia Picanto 1.0 X-pect, 1985 km ..........................2011 Kia Picanto 1.0 X-pect, 20098 km.......................2008 Kia Picanto 1.0 Festival, 78693 km.....................2007 Kia Picanto 1.0 EX, 43388 km.............................2006 Kia Picanto 1.0 X-tra, 70516 km..........................2008 Kia Picanto 1.0 EX-Sport, 85114 km....................2005 Kia Picanto 1.0 LXE, 36700 km...........................2004 Kia Picanto 1.0 LXE, 75091 km ...........................2004 Kia Rio 1.4 LXE Salsa, 97497 km .......................2007 Kia Rio 1.5 Sedan LS, 65968 km ........................2005 Kia Rio 1.4 LX, 34766 km ...................................2006 Kia Rio 1.4 LXE, 68366 km .................................2007 Kia Rio 1.4 automaat, 23998 km ........................2007

Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine

€ € € € € € € € € € € € €

8.950,6.999,6.250,5.950,6.750,5.495,4.450,3.950,8.250,5.250,6.695,8.895,8.700,-

Kia Cerato 1.6 LX, 131945 km .............................2005 Kia Cerato 1.6 LX, 68605 km ..............................2006 Kia C’eed 1.4 SW Seven, 47433 km....................2010 Kia C’eed 1.4 SW Allstars, 46600 km.................2008 Kia C’eed 1.4 SW First Ed, 27450 km .................2010 Kia C’eed 1.6 Automaat, 53991 km .....................2007 Kia Soul 1.6 X-tra, 31515 km...............................2009 Kia Sportage 2.0 X-ecutive, 195740 km .............2005 Kia Sportage 2.0 X-ecutive, 59674 km...............2006 Kia Sportage 2.0 X-ecutive, 59500 km...............2007 Mitsubishi Outlander 2.4 Aut. 4x4, 161410 km...2005 Citroën C4 Picasso 2.0 automaat, ......................2007 Deawoo Kalos 1.4 Spirit, 81705 km ....................2004 Peugeot 206 1.4 HDI, 162382 km .......................2006 Mercedes Benz 190, 57320 km ...........................1986 Hyundai Matrix 1.6 GLS, 69419 km.....................2005

Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Diesel Benzine Benzine

€ € € € € € € € € € € € € € € €

5.500,7.950,16.950,13.950,16.950,13.450,13.950,7.950,14.950,15.500,10.850,15.650,4.750,5.350,6.500,6.950,-

Voor al uw DRUKWERK

Geeske van der Zee M. : 0650 41 63 10

Gaastra

®

bij:

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag van 8.30-17.30 uur Alle behandelingen op afspraak

NOARD 53 TEL. 542222

PALLIE SPORT WORKUM

voor sport en vrije tijd en sportprijzen

In ons sfeervolle restaurant kunt u een keuze maken uit onze zeer uitgebreide menukaart. Een diner, lunch, buffet of koffietafel, alles is mogelijk bij ons. Voor groepen kunnen wij dit bij u thuis of op een andere locatie bezorgen.

Graag tot ziens bij: Folkerts Petit Restaurant Merk 26 - Workum tel. 0515-541590 www.folkertspetitrestaurant.nl

Ook voor koffie met gebak uit eigen keuken bent u bij ons op het juiste adres.

Garagedeuren

um De smaakvolle beleving van W ork

Rolluiken Zonwering

. decoratie. o.a aar VELUX raam Ook verkrijgb

TOP-Workum Noard 119 - 8711 AD Workum Tel. 0515 542240 B.g.g. 541852 Fax 0515 543700 / Mob. 06 53575869 Uw adres voor kwaliteit. Dinsdag t/m Vrijdag van ...............09.00 tot 18.00 uur Vrijdagavond van ..........................19.00 tot 21.00 uur Zaterdag .......................................09.30 tot 17.00 uur Maandag en tussen de middag gesloten.

Hunia’s Drukkerij 0515-541466 www.huniadrukkerij.nl

KIJK OOK EENS OP WWW.HUNIADRUKKERIJ.NL

NOA NOA Bam Bam Rabinovich Tedora Melano Vendaux Jeanne d’Arc living House Docter Baroque Amadeo Antiek

Hoekseize 20a, 8711 HR Workum Tel. 0515-540275

Merk 13 8711 CL Workum Tel. 0515-542902


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 23 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 15


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 23 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 16

:RUNXP Grijp nu je kans in Thomashof te Workum! %HUHLNEDDUZRQHQDDQKHWZDWHU

Koopsom vanaf € 167.500,10 rijwoningen aan de Gebroeders Bonnemastrjitte Voor watersporters is dit de ideale mogelijkheid! Deze woningen, met achtertuin op het zuiden, hebben een prachtige ligging aan het water. U kunt vanuit uw achtertuin het open vaarwater direct bereiken! Unieke punten van dit project: • Wonen aan het water met de tuin op zuiden • Inclusief berging • Eigen aanlegplaats • Koopsom vanaf € 167.500,- v.o.n. 50% VERKOCHT!

INFORMATIE AVOND Koopsom vanaf € 184.225,-

Koopsom vanaf € 227.500,-

Wij nodigen u van harte uit om op vrijdag 26 augustus van 18.00 - 19.30 uur kennis te maken met Thomashof. U bent welkom aan de Sietse Gorterstrjitte 1 te Workum.

Waarom kunt u uw auto wel inruilen, en uw huis niet? De VDM Inruilgarantie Zekerheid over de verkoop én opbrengst van uw huidige woning. U heeft het huis gezien dat u wilt? De volgende stap in uw wooncarrière? Dan heeft u vragen over uw huidige woning waarop u graag antwoord wilt. ‘Hoe hoog zal de opbrengst zijn? ‘ ‘Wordt mijn huis wel snel of op tijd verkocht?’ Deze onzekerheden willen wij voor u wegnemen met de VDM Inruilgarantie!

50% VERKOCHT! Royale halfvrijstaande woningen aan de Igleburren De bruto inhoud van de woning is 467 m3. De woningen hebben op de begane grond een woonkamer met een open keuken. Op de eerste verdieping bevinden zich 3 volwaardige slaapkamers, van respectievelijk 6, 13 en 16 m2, en een badkamer. De royale zolder is te bereiken met een vaste trap en biedt diverse mogelijkheden.

Zoek uw eigen buur aan de Gebroeders Bonnemastrjitte Op deze mooie locatie kunt u samen met toekomstige buren uw eigen woning ontwikkelen. Om u alvast een idee van de mogelijkheden te geven, laten wij u alvast een impressie zien. Heeft u ideeën? Plan een afspraak met de projectadviseur, zodat uw ideeën omgezet worden in een ontwerp.

Unieke punten van dit project: • Vaste trap naar de royale zolder • Kaveloppervlakte 291 - 299 m2 • Diverse optie mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een garage • Koopsom cascowoning vanaf € 154.775,- v.o.n.

Unieke punten van dit project: • Ontwerp samen met VDM uw droomwoning • Inclusief garage • Inclusief ingerichte badkamer en toilet • 4 kavels vanaf 290 tot 376 m2

Wat betekent de inruilgarantie voor u? VDM biedt u de mogelijkheid uw huidige woning in te ruilen als u deze niet op tijd verkocht heeft. Dé verzekering dat u niet met dubbele woonlasten geconfronteerd wordt! Zijn er nog meer voordelen? Jazeker! Doordat VDM in samen-

werking met een NVM-makelaar de waarde van uw huidige woning vooraf vaststelt, heeft u zekerheid over de opbrengst daarvan. Zo worden onaangename verrassingen voorkomen en weet u waar u aan toe bent. Samen zorgen wij voor een verkoopaanpak voor uw huidige woning, zodat u zorgeloos kunt gaan verhuizen. Samen met ons kunt u dan ook eenvoudig vooraf bepalen hoe hoog uw toekomstige maandlasten zullen zijn. Kortom zekerheid boven alles, dat is de VDM Inruilgarantie! Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de projectadviseurs van VDM Woningen.

Verkoopinformatie:

VDM Woningen De Buorren 40a, Drogeham Tel. (0512) 57 12 34, www.vdm.nl

WWW.VDM.NL WWW.VDM.NL/WORKUM

Makelaar P.J. de Jong Súd 16, Workum Tel. (0515) 54 20 48, www.makelaardijpjdejong.nl

Woonaccent Burgemeester Kuperusplein 68, Heerenveen Tel. (0513) 61 70 90, www.woonaccent.nl

friso 2011 week 34  

friso 2011 week 34

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you