Page 1

BİLİŞİM HUKUKU MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI

::BURS SINAVI SORU KİTAPÇIĞI:: Sınav Tarihi : 19 NİSAN 2014, Cumartesi

DİKKAT 1- Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görevlilerine başvurunuz. 2- Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 3-Soru kitapçığı üzerinde herhangi bir işaretleme yapmayınız. 4-Bu soru kitapçığında; TEMEL HUKUK ve TEMEL BİLİŞİM testlerinin herbirinde 20’şer olmak üzere toplamda 40 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Sınav süresi 60 Dakikadır. 5-Her sorunun 5 seçeneği vardır ve yalnızca biri doğrudur. Lütfen birden fazla cevabı işaretlemeyiniz. 3 yalnış cevap 1 doğru cevabı elemez. 6- Değerlendirme 100 üzerinden yapılacaktır. Her soru eşit puandadır (2,5 Puan) 7-Sınavın bitiminde soru kitapçığını ve cevap anahtarını sınav göztemenine teslim etmeyi unutmayınız.

SINAV SONUÇLARI 22 NISAN 2014, SALI GÜNÜ SAAT 13:30’DA www.hukukakademisi.coom.tr ADRESINDE AÇIKLANACAKTIR. ASİL VE YEDEK BURSİYERLER TELEFON İLE AYRICA BİLGİLENDİRİLECEKTİR.


TEMEL HUKUK TESTİ SORU-1 :

Sosyal hayatta kişilerin kendi nefislerine karşı nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen ve manevi yaptırıma bağlanmış olan kurallar aşağıdakilerden hangisidir? AÖF-Hukuka Giriş-Vize Sorusu-2010 > >A) Sübjektif Ahlak Kuralları B) Objektif Ahlak Kuralları C) Hukuk Kuralları D) Din Kuralları E) Görgü Kuralları

SORU-2 :

Hukuk kurallarının diğer sosyal kurallarla ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? AÖF-Hukuka Giriş-Vize Sorusu-2010 A) Ahlak kurallarının “yapma” dediği bir eylem ve davranışa hukuk kuralları asla “yap” demez. B) Hukuk kurallarının emir ve yasaklarıyla, diğer sosyal kuralların emir ve yasakları arasında benzerlikler vardır. >>C) Hukuk kurallarının toplumda geçerli ahlaki görüşlere aykırı olması durumunda ahlak kurallarının değiştirilmesi zorunludur. D) Ahlak kuralları ile yasaklanmış bulunan eylem ve davranışlar hukuk kuralları ile de yasaklanmıştır. E) Din ve ahlak kurallarının “yap” dediği bir davranışa hukuk kuralları “yapma” demez.

SORU-3 :

Aşağıdakilerden hangisi hakkın mahiyetini açıklamak üzere ortaya atılmış görüşlerden biri değildir? AÖF-Hukuka Giriş-Vize Sorusu-2009 A) İrade Teorisi

B) Özgürlük Teorisi

D) Menfaat Teorisi

E) Karma Teori

>> C)Aitlik Teorisi

SORU-4 :

Aşağıdakilerden hangisi başkalarına devredilemeyeceği gibi miras yoluyla da geçmez? AÖF-Hukuka Giriş-Vize Sorusu-2009

A) Mülkiyet Hakkı

B) Alacak Hakkı

>> D) Nafaka

C)Telif Hakkı

E) Rehin Hakkı

BİLİŞİM HUKUKU UZMANLIK PROGRAMI / BURS SINAVI

2


TEMEL HUKUK TESTİ SORU-5 :

Hukuk kurallarının yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? AÖF-Hukuka Giriş-Vize Sorusu-2010 A) Bazı hukuk kurallarına uyulmamasının yaptırımı, bir kimseyi o hukuk kuralının emrini yerine getirmeye zorlama biçiminde ortaya çıkar. B) Hükümsüzlük yokluk, butlan ya da tek taraflı bağlamazlık şeklinde ortaya çıkar. C) Diğer sosyal kurallardan farklı olarak, hukuk kurallarının yaptırımı maddi niteliktedir. D) Bazı hukuk kurallarına aykırı davranılması durumunda bu davranışta bulunan kimse bundajn zarar gören kimseye tazminat ödemekle yükümlü olur. >> E) İptal yaptırımı sadece idari işlemler açısından söz konusudur.

SORU-6 :

I. II. III. IV.

Medeni hukuk Ticaret hukuku Devletler umumi hukuku Ceza hukuku

Yukarıdaki hukuk dallarından hangisinde örf ve adet kurallarına yer verilir? AÖF-Hukuka Giriş-Vize Sorusu-2010 A) Yalnız III E) I, II, IV SORU-7 :

B) I ve II

C) III ve IV

>> D) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yetkilerinden biri değildir? AÖF-Hukuka Giriş-Vize Sorusu-2010 >> A) Para basılmasına karar vermek

B) Kanunları yayınlamak

C) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek D) Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermek E) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek SORU-8 :

Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Hukukunun bölümlerinden biri değildir? AÖF-Hukuka Giriş-Vize Sorusu-2009

>>A) Borçlar Hukuku B) Sigorta Hukuku

D) Kıymetli Evrak Hukuku

3

C)Deniz Ticaret Hukuku

E) Ticari İşletme Hukuku BİLİŞİM HUKUKU UZMANLIK PROGRAMI / BURS SINAVI


TEMEL HUKUK TESTİ SORU-9 :

Mutlak haklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? AÖF-Hukuka Giriş-Vize Sorusu-2006 >> A) Besteler Üzerinde mutlak hak söz konusu olamaz. B) Herkese karşı ileri sürülebilir. C) Kişiler üzerinde söz konusu olur. D) Hak sahibine geniş yetkiler verir. E) Hukuksal sınırlar içinde, hakkın sahibi bu haktan dilediği gibi yararlanır.

SORU-10 : Sınırlı ehliyetli bir kimse aşağıdaki işlemlerin hangisinde yasal danışmanının oyunu almak zorunda değildir? AÖF-Hukuka Giriş-Final Sorusu-2009 A) Kefil olma

B) Taşınmaz rehni

C) Ödünç verme

>> D) Bağışlamanın kabulü

E) Taşınmazın satımı SORU-11 : Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemelerinden biri değildir? AÖFHukuka Giriş-Final Sorusu-2009 A) Sulh hukuk mahkemesi >> B) Yargıtay C) Asliye hukuk mahkemesi D) Ticaret mahkemesi E) Kadastro mahkemesi SORU-12 : Hukuk kuralları aşağıdaki ilişkilerden hangisini düzenlemez? AÖF-Hukuka Giriş-Final Sorusu-2009

A) Kişilerle kişiler arasındaki ilişkileri

B) Devletlerle devletler arasındaki ilişkiler

C) Devletlerle kişiler arasındaki ilişkiler D) Kişilerin dünyevi ilişkilerini >> E) Kişilerin uhrevi ilişkilerini

BİLİŞİM HUKUKU UZMANLIK PROGRAMI / BURS SINAVI

4


TEMEL HUKUK TESTİ SORU-13 : Suça iştirak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? KPSS 2006 >> A) Suç işlendikten sonra olabilir. B) Manevi şekilde olabilir. C) Suç işlenirken olabilir. D) Maddi şekilde olabilir. E) İhmali davranışla olabilir. SORU-14 : Kast ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? KPSS 2006 A) Kasti sorumluluk istisnai bir sorumluluktur. B) Kast için fiilin bilinmesi yeterlidir. C) Olası (muhtemel) kast cezayı ağırlaştıran bir nedendir. >> D) Kast için sadece hareketin bilinip istenmesinin yeterli olduğu suç tipleri vardır. E) Özel kast suçun kurucu unsuru değil, sadece suça etki eden nedendir. SORU-15 : Aşağıdaki davalardan hangisi icra mahkemesinin görevine girer? KPSS 2006

A)Borçtan kurtulma B) İtirazın iptali >> C)Hacizde istihkak D) Menfi tespit

E) İstirdat

SORU-16 : Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımını kesen sebeplerden biri değildir? KPSS 2006

A) Borçluya karşı dava açılması

>> B) Borçluyu temerrüde düşürmek için noterden ihtar çekilmesi

C) Borçluya karşı icra takibi yapılması

D) Borçluya karşı hakeme gidilmesi

E) Borçlunun birikmiş faiz borcu için bir miktar ödemede bulunması

5

BİLİŞİM HUKUKU UZMANLIK PROGRAMI / BURS SINAVI


TEMEL HUKUK TESTİ SORU-17 : Aşağıdakilerden hangisi bir zararın ortaya çıkmasıyla ilgili hukuka uygunluk sebeplerinden biri değildir? KPSS 2006 A) Zarar görenin, kişiye ilişkin olmayan zararlarda rızası B) Üstün nitelikteki bir özel menfaatin varlığı C) Üstün nitelikteki bir kamu menfaatinin varlığı >> D) Zarar görenin kusuru E) Kanunun verdiği yetkiye dayanan bir davranışın yol açtığı bir zararın varlığı SORU-18 : Aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan çekinemez? KPSS 2006 A) Şüphelinin nişanlısı

B) Şüphelinin eski eşi

C) Şüphelinin evlatlığı

D) Şüphelinin babası

>> E) Şüphelinin iş ortağı SORU-19 : Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi hakimin davaya bakamayacağı hallerden biri değildir? KPSS 2006 A) Mağdur ile aralarında kayyımlık ilişkisi olması B) Mağdur ile aralarında evlat edinme ilişkisi olması >> C) Mağdur ile aralarında nişanlılık ilişkisi olması D) Mağdurun vekilliğini yapmış olması E) Aynı davada tanık sıfatıyla dinlenmiş olması SORU-20 : İdari yargıda duruşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? KPSS 2013

A) Duruşmalar kural olarak alenidir.

>> B) Duruşma talebi mutlaka dava dilekçesi ile yapılır.

C) Duruşmada taraflara ikişer defa söz verilir.

D) Kanun yollarında da duruşma yapılması mümkündür.

E) Duruşmaları başkan yönetir.

BİLİŞİM HUKUKU UZMANLIK PROGRAMI / BURS SINAVI

6


TEMEL BİLİŞİM TESTİ SORU-21 : Aşağıdakilerden hangisi kişisel e-mail (e-posta) adresine örnek teşkil eder? A) ftp://kullanıcıadı.hotmail.com >> C) kullanıcıadı@hotmail.com

B) http://meb@gov.tr D) www.meb.gov.tr

E) https://meb@gov.tr SORU-22 : Aşağıdakilerden hangisi www ibaresinin açılımıdır?

A) west world web

B) web windows world

C) windwos word wikipedia

>> D) world wide web

E) web word windows SORU-23 : Web temelli çalışan,dışarıdan erişime kapalı kurum içi özel çalışma ağına ne ad verilir? A) İnternet

>> B) İntranet C) Webring

D) Protokol

E) Google

SORU-24 : Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de web sayfalarının üst düzey (tr) isim dağıtımın yapan kuruluştur?

A) TTNET

>> B) ODTU C) ULAKNET

D) TELNET

E) Facebook

SORU-25 : Aşağıdakilerden hangisi bilgisayara gelen veri paketlerini kontrol eden ve istenmeyen saldırıları engelleyen güvenlik sistemini ifade eder? A) Finger

B) Freeware

D) Shareware

E) Norton

>> C) Firewall

SORU-26 : Bir Web sayfasında yayınlanan resim formatı aşağıdakilerden hangisi olamaz? C yada E seçeneklerini işaretleyenlerin cevabı doğru kabul edilecektir.

A) jpg

D) tif

7

B) gif

>> C) DOC

>> E) mp3 BİLİŞİM HUKUKU UZMANLIK PROGRAMI / BURS SINAVI


TEMEL BİLİŞİM TESTİ SORU-27 : Aşağıdakilerden hangisi Askeri kuruluşa ait bir internet adresi uzantısıdır? A) .com

B) .net

D).av

E).gov

>>C) .mil

SORU-28 : I. LAN

II. QAN

III. WAN

IV. TKL

V. MAN

Yukarıdakilerden hangileri ağ türüdür? A) Yalnız I

B) I - II - IV

C) I - II - III

>> D) I - III - V

E) Yalnız II SORU-29 : Aşağıdakilerden hangisi ses dosyası formatıdır? A) GIF

B) PDF

D) TIFF

E) JPG

>> C) MP3

SORU-30 : Bilgisayarda verileri işleme sırasında kullanılan fiziksel birim ve ünitelere ne denir?

A) Yazılım

>> B) Donanım

D) Merkezi işlem birimleri

C) Giriş-Çıkış birimleri

E) Monitör

SORU-31 : Merkezi işlem birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) RAM

B) ROM

D) CD-ROM

E) HARD DISK

BİLİŞİM HUKUKU UZMANLIK PROGRAMI / BURS SINAVI

>> C) CPU

8


TEMEL BİLİŞİM TESTİ SORU-32 : Aşağıdakilerden hangisi veri depolanabilen bir donanım parçası değildir? A yada E seçeneklerini işaretleyenlerin cevabı doğru kabul edilecektir. >> A) Ana Kart D) DVD

B) Disket

C) CD

>> E) Mouse

SORU-33 : Aşağıdaki donanım cihazlarından hangisi bellek birimidir?

>> A) RAM

B) Monitör

D) Yazıcı

E) Klavye

C) Mouse

SORU-34 : Aşağıdakilerden hangisi bir video dosya formatı değildir? A) MPEG-2

>> B) MPEG-3 C) AVI

D) MPEG-4

E) MOV

SORU-35 : İnternet üzerinden başka bir makineye uzaktan bağlanmak için geliştirilen bir TCP/IP protokolü ve bu programlara verilen genel ad nedir?

A) GOPHER

>> B) TELNET C) ARPANET

D) NSFNET

E) GOOGLE

SORU-36 : Ücretsiz Yazılımlar aşağıdakilerden hangisi ile belirtilir? A) POSTCARDWARE

B) SHAREWARE

D) WORLDWARE

E) GOOGLEWARE

>>C) FREEWARE

SORU-37 : Web sayfalarının yayınlanmasında, bu maksatla kullanımınıza açılmış olan bilgisayarlarda yer kiralayarak hazırlanmış olan bu sayfalara tüm internet kullanıcılarının ulaşmasını sağlayan sisteme ne denir?

>> A) Web Hosting

D) ISDN

9

B) ISS

C) Disk Alanı

E) MP3

BİLİŞİM HUKUKU UZMANLIK PROGRAMI / BURS SINAVI


TEMEL BİLİŞİM TESTİ SORU-38 : Data transferi veya bant genişliği olarak da adlandırılan ve gelen ziyaretçilerin istekleri ve web sitesi üzerinde yapılan işlemler sonucunda ağ üzerinden giden ve gelen elektronik data miktarı aşağıdakilerden hangisi işe tanımlanır? >>A) Trafik

B) Disk Alanı

C) Virtual Hosting

D) Link

E) Dedicated Server Hosting

SORU-39 : Aşağıdakilerden hangisi bir web tarayıcısı değildir?

>>A) Outlook Express

D) Firefox

B) Internet Explorer

C) Opera

E) Chrome

SORU-40 : CTRL+C tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Seçili metni yapıştırır

B) İmleci belgenin başına getirir

C) İmleci belgenin sonuna getirir

D) İmleci paragraf başına getir

>>E) Seçili metni kopyalar

BİLİŞİM HUKUKU UZMANLIK PROGRAMI / BURS SINAVI

10

Bilişim Hukuku 1. Dönem Burs Sınavı Soru&Cevapları  
Bilişim Hukuku 1. Dönem Burs Sınavı Soru&Cevapları  

Hukuk Akademisi

Advertisement