Page 1

SPOR HUKUKU MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI

::BURS SINAVI SORU KİTAPÇIĞI:: Sınav Tarihi : 11 EKİM 2014, Cumartesi

İsim : _____________________________________________ Soyisim : __________________________________________ Twitter : @

DİKKAT 1- Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görevlilerine başvurunuz. 2- Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 3-Soru kitapçığı üzerinde herhangi bir işaretleme yapmayınız. 4-Bu soru kitapçığında; TEMEL HUKUK ve SPOR KÜLTÜRÜ testlerinin herbirinde 20’şer olmak üzere toplamda 40 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Sınav süresi 60 Dakikadır. 5-Her sorunun 5 seçeneği vardır ve yalnızca biri doğrudur. Lütfen birden fazla cevabı işaretlemeyiniz. 3 yalnış cevap 1 doğru cevabı elemez. 6- Değerlendirme 100 üzerinden yapılacaktır. Her soru eşit puandadır (2,5 Puan) 7-Sınavın bitiminde soru kitapçığını ve cevap anahtarını sınav göztemenine teslim etmeyi unutmayınız.

SINAV SONUÇLARI 14 EKİM 2014, SALI GÜNÜ SAAT 13:30’DA twitter.com/hukuk_akademisi ADRESINDE AÇIKLANACAKTIR. ASİL VE YEDEK BURSİYERLER TELEFON İLE AYRICA BİLGİLENDİRİLECEKTİR.


TEMEL HUKUK TESTİ SORU-1 :

İkrah ile iradenin sakatlanması nedeniyle bir işlem yapılmasının hukuki sonucu nedir? AÖF-Hukuka Giriş-Final Sorusu / 14 -2 007

>> A) Tek taraflı bağnazlık

D) Muvazaa

SORU-2 :

Bir kısım haklar sahibine tek taraflı bir irade açıklamasıyla yeni bir hukuki durum yaratmak veya mevcut bir hukuki durumu değiştirmek veya mevcut bir hukuki durumu tamamen ortadan kaldırmak yetkisini verirler.

Bu haklara ne ad verilir? AÖF-Hukuka Giriş-Bütünleme-2010 A) Kamu Hakları

B) İptal

C) Hükümsüzlük

E) Yokluk

>>B) Yenilik Doğuran Haklar

C) Sınırlı Ayni Haklar D) Maddi Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar E) Alelade Haklar SORU-3 :

Derneklerin ilk genel kurul toplantılarını yazılı bildirimden itibaren ne kadar süre içinde yapmaları gerekir? AÖF-Hukuka Giriş- Final Sınavı /10 - 2007

A) 15 Gün

B) 1 Ay

>>D) 6 Ay

E) 1 Yıl

SORU-4 :

Aşağıdaki işlem veya fiillerden hangisi hakkında tazminat talebinde bulunulamaz? AÖF-Hukuka Giriş-İntibak Sınavı Sorusu-2011

A) Y’nin tedbirsizliği ve dikkatsizliği sonucumeydana gelen trafik kazasında Z’nin sakat kalması

>> B) Y’nin X’e ait evi kiralaması

C) Y’nin patronuna hakaret etmesi

C) 3 Ay

D) İşyerinde hukuken gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle işçi Y’nin, işgücü kaybına uğraması E) Y’nin satmış olduğu malı taahüt ettiği tarihte teslim etmemesi nedeniyle alıcının müşterilerine olan taahhütlerini yerine getirmeyerek itibar kaybına uğraması

SPOR HUKUKU MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI / BURS SINAVI

2


TEMEL HUKUK TESTİ SORU-5 :

SORU-6 :

Aşağıdaki menkul mallardan hangisi, hapis hakkına konu olamaz? AÖFHukuka Giriş-Final Sorusu /16 -2001 A) Giysiler

B) Televizyon

>> D) Para

E) Kıymetli Evrak

C) Radyo

İddiasını resmi senet veya sicillere dayandıran kimsenin, bu iddiasını ispatlamak zorunda kalmamasının sebebi nedir? AÖF-Hukuka Giriş-Final Sorusu / 7 - 2003 >> A) Bu kimsenin resmi senet ve sicillerin doğruluğu karinesinden yararlanması B)bu kimsenin resmi senet ya da sicilinde borçlu olarak görülmesi C)Bu kimsenin iddiasına karşı yapılacak herhangi bir işlemin bulunmaması D) Bu kimsenin her zaman bir alacaklı olması E) Bu kimsenin hukuken güçlü olması

SORU-7 :

Uyruklukla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? AÖF-Hukuka GirişFinal Sorusu /4-2005 A) Devlete Uyrukluk bağı ile bağlı olan gerçek kişilere vatandaş denir. B) Asli uyrukluk doğumla kazanılan uyrukluktur. C) Kazanılmış uyrukluk sonradan kazanılan uyrukluktur. >> D) Gemi ve uçaklarda söz konusu olamaz. E) Tüzel kişiler devlete uyrukluk bağıyla bağlanır.

SORU-8 :

Aşağıdakilerden hangisi esaslı hata sayılmaz? AÖF-Hukuka Giriş-Final Sorusu / 20-2001

A) Miktarda Hata

D)Sözleşmenin Konusu Olan Şeyde Hata

3

>>B) Saikte Hata

C) Şahısta Hata

E) Sözleşmenin Mahiyetinde Hata

SPOR HUKUKU MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI / BURS SINAVI


TEMEL HUKUK TESTİ SORU-9 :

Bir kimsenin temsil yetkisine sahip bulunmaksızın bir başkasının nam ve hesabına hukuki muameleler yapmasına ne ad verilir?AÖF-Hukuka GirişFinal Sorusu /21-2001 A) Yasadışı temsil

B) Dolaylı temsil

D) Dolaysız temsil

E) Haksız temsil

>> C)Yetkisiz temsil

TAL P İ L SORU-10 : Aşağıdakilerden hangisi mütemmim cüzdür? AÖF-Hukuka Giriş-Final İPTA Sorusu / 15-2003 L İPTA L A) Ceketin Düğmesi İPTA B) Gözlüğün Kılıfı C) Dolabın Anahtarı L Otomobilin Radyosu >> E) Cep Telefonunun Bataryası İPD)TA SORU-11 : Herkese karşı ileri sürülemeyen, sadece belli kişi yada kişilere karşı ileri sürülebilen haklara ne ad verilir? AÖF-Hukuka Giriş-Final Sorusu / 6-2007 A) Yenilik Doğuran Haklar >> C) Nisbi haklar

B) Kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklar

D) Devredilemeyen Hakla

E) Mutlak Haklar

SORU-12 : Yurt dışında yaşayan Cemal, Türkiye’deki tabloları satışa çıkartmıştır. Satış işini yapması için Barış’a temsil yetkisi vermiştir. Barış tabloları Cemal’in temsilcisi olduğunu söylemeksizin Ahmet’e satmıştır.

Ne tür bir temsil söz konusudur? AÖF-Hukuka Giriş-Final Sorusu /19 - 2005

A) Yasal temsil

>> B) Dolaylı temsil

C) Doğrudan temsil D) Yetkisiz temsil E) Vasıtasız temsil

SPOR HUKUKU MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI / BURS SINAVI

4


TEMEL HUKUK TESTİ SORU-13 : Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? AÖF-Hukuka Giriş-Final Sorusu /12 - 2005

>> A) Tüzel kişiler de, insanlar gibi yaşamları sınırlı olan varlıklardır. B) Bir dernek kendisini feshetmeye her zaman karar verebilir. C) Dernek, kanunun öngördüğü hallerde mahkeme kararıyla feshedilebilir. D) Gayesinin gerçekleşmesi halinde dernek kendiliğinden sona erer. E) Aciz hale düşen dernek kendiliğinden sona erer.

SORU-14 : Kendisine bakan çocuğuna evini bağışlamak isteyen, ancak diğer çocuklarından çekindiği için evi bu çocuğuna satmış gösteren kimsenin bu davranışına ne ad verilir? AÖF-Hukuka Giriş-Final Sorusu / 20-2001

A) Kanuna Karşı Hile

B) İkrah

>> D) Muvazzaa

E) Tehdit

C) Hile

SORU-15 : Bir derneğin amacının sonradan hukuka aykırı hale gelmesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?AÖF-Hukuka Giriş-Final Sorusu / 11 -2007

A)Dernek kendiliğinden sona erer.

B) İçişleri Bakanlığı derneğin feshine karar verir.

C)Savcılık derneğin feshine karar verir. D) Dernek Valilik kararıyla feshedilir. >> E) Dernek mahkeme kararıyla fesh edilir.

SORU-16 : Kendisine yasal danışman atanmış bir kimse aşağıdaki işlemlerden hangisini yasal danışmanının olumlu oyunu almaksızın yapabilir? P AÖF-Hukuka TAL Girişİ Final Sınavı / 6 -2010 AL >> A) İşyeri Açma

İPT L A İPTB) Bağışlama

PTAL Altına Girme D) KambiyoİTaahhüdü L İPTA 5

C)Kefil Olma E) Taşınmaz Satımı

SPOR HUKUKU MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI / BURS SINAVI


TEMEL HUKUK TESTİ SORU-17 : Yetkisiz temsilcinin işlemlerinin temsil olunan hakkında hüküm ifade edebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekir? AÖF-Hukuka Giriş-Final Sorusu /21 -2001 A) Temsilcinin İcazeti B) Hakimin Onayı >> C) Temsil Olunanın İcazeti D) Temsilcinin Kabulü E) Temsil Olunanın Teşvik SORU-18 : Gül, Caner’in temsilcisidir.

Gül’ün temsil yetkisi hangi halde sona ermez? AÖF-Hukuka Giriş-Final Sorusu / 20-2005 A) Gül’ün ölmesi B) Caner’in ölmesi C) Gül’ün fiili ehliyetini yitirmesi D) Gül’ün iflas etmesi >> E) Gül’ün yurt dışına çıkması

SORU-19 : Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkını hukuka aykırı saldırılara karşı koruyan davalardan biri değildir?AÖF-Hukuka Giriş-Final Sorusu / 9-2007

>> A) İstihkak davası B) Tespit davası

C) Önleme davası

D) Tazminat davası E) Saldırıya son verilmesi davası

SORU-20 : Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezası türlerinden biri değildir? AÖFHukuka Giriş-Vize Sorusu-2011 A) Kınama

> >B) Hapis

D) Uyarma

E) Kusur bildirme

SPOR HUKUKU MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI / BURS SINAVI

C) Geçici olarak çıkarma

6


SPOR KÜLTÜRÜ TESTİ SORU-21 : Türkiye Basketbol Milli takımının şuanki antrenörü kimdir?

A) Fatih Terim

B) Şenol Güneş

>> C) Ergin Ataman

D) Ersun Yanal

E) Yılmaz Vural SORU-22 : Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik Pasaport teriminin açıklamasıdır?

A) Sporcuların başka bir lige transferleri esnasında ilgili federasyona sundukları sağlık raporudur.

>> B) Sporcuların vücutlarındaki kimyasal değişimlerin düzenli olarak kaydedildiği elektronik belgedir.

C) Sporculara yönelik hazırlanan ve yurtdışı giriş / çıkışlarda kullanılan belgedir. D) Maraton koşucularından talep edilen sağlık raporudur. E) Sporculara yönelik Uluslararası geçerliliği olan sağlık sigortasıdır.

SORU-23 : Ribaund terimi aşağıdaki spor dallarından hangisinde kullanılır? A) Su Kayağı

B) Jimnastik

D) Bilardo

E) Futbol

>> C) Buz Hokeyi

SORU-24 : Turnike terimi aşağıdaki spor dallarından hangisinde kullanılır?

A)Su Kayağı

B) Motor Sporları

D) Eskrim

>> E) Basketbol

C) Güreş

SORU-25 : Ligde alınan galibiyetlerin değerlendirilme ölçütlerinden biri olan “3 Puanlı Sistem” Türkiye tarafından hangi yıl benimsenmiştir?

7

A) 1994

B) 1979

D) 1992

E) 1982

>> C) 1987

SPOR HUKUKU MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI / BURS SINAVI


SPOR KÜLTÜRÜ TESTİ SORU-26 : Aşağıdakilerden hangisi Olimpik Takım sporlarından biri değildir?

A) Körling

D) Su Topu

>> B) Polo

C) Buz Hokeyi

E) Basketbol

SORU-27 : Golf sporunda “ortalama bir oyuncunun yapması gereken vuruş sayısını ifade eden terim” aşağıdakilerden hangisidir? A) Smaç

B) Tur

D) Round

E) Gol

>>C) Par

SORU-28 : “Yedişer kişiden oluşan ve bir fileli çembere zıplayarak sayı atmayı hedefleyen bir spordur. Amacı, fileli çemberden topu rakip takımdan daha çok geçirmektir. Oyuncular topla ne koşabilir ne de topu çeşitli şekillerde sürebilir. Genellikle İngiliz Uluslar Topluluğu’nu oluşturan ülkelerde oynanan bu spor dalının, 70’ten fazla ülkede 20 milyon oyuncusu vardır.”

Yukarıda kısaca açıklanan spor dalının adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Körling

B) Basketbol

D) Chatbol

E) Bilbol

>> C) Netbol

SORU-29 : İlk modern olimpiyatlar hangi şehirde ve hangi yılda düzenlenmiştir? A) Paris 1993

B) Londra 1929

D) Roma 1901

>> C) Atina 1896

E) Berlin 1906

SORU-30 : Kadet terimi hangi spordalı ile ilgilidir?

A) Futbol

>> B) Yelken

D) Basketbol birimleri

C) Güreş

E) Su Topu

SORU-31 : Buz Hokeyi takımda sahadakaç kişi mücadele eder?

A) 9

B) 8

C) 7

SPOR HUKUKU MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI / BURS SINAVI

>> D) 6

E) 5

8


SPOR KÜLTÜRÜ TESTİ SORU-32 : Engelliler Olimpiyatına ne ad verilir? A) Plonjon

>> B) Paralempik

D) Paslempik

E) Paslejon

C) Bedminton

SORU-33 : Halter dışında en fazla doping kullanılan spor dalı hangisidir?

A) Yüzme

B) Basketbol

D) Güreş

E) Futbol

>> C) Atletizm

SORU-34 : Fina’nın açılımı nedir ?

A) Uluslararası Güreş Federasyonu

>> B) Uluslararası Yüzme Federasyonu

C) Uluslararası Basketbol Federasyonu

D) Uluslararası Halter Federasyonu

E) Uluslararası Futbol Federasyonu

SORU-35 : Modern Olimpiyatların kurucusu kimdir ?

A) Pele

>> B) Pierre De Couper C) Michel Pilatini

D) Julio C. Maglione

E) Fernando Piere

SORU-36 : Türkiye’nin İlk Katıldığı Olimpiyat Hangisidir ?

>>A) 1924 Paris

B) 1928 Amsterdam

D) 1916 Berlin

E) 1938 Los Angeles

C) 1942 Münih

SORU-37 : FiFa’nın Merkezi Hangi Şehirdedir?

>> A) Zürih

D) Köln

9

B) Brüksel

C) Londra

E) Paris SPOR HUKUKU MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI / BURS SINAVI


SPOR KÜLTÜRÜ TESTİ SORU-38 : Hem basketbol hem futbolda Milli takımlarında oynayan sporcumuz?

>>A) Can Bartu

B) Metin Oktay

D)Turgay Şeren

E) Fatih Terim

C) Hakan Şükür

SORU-39 : Mentör’ün anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Fiziksel Antrenman

B) Taktiksel Antrenman

>>C) Zihinsel Antrenman

D) Teknik Antrenman

E) Yoğun Antrenman

SORU-40 : Üst üste 5 kez şampiyon olan Formula 1 pilotu kimdir?

A) Fernando Alonso

>>B) Michael Schumacher

C) Ayrton Senna

D) Takuma Sato

E) Mika Häkkinen

SPOR HUKUKU MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI / BURS SINAVI

10

Spor Hukuku 1. Dönem Burs Sınavı Soru&Cevapları  

Hukuk Akademisi

Spor Hukuku 1. Dönem Burs Sınavı Soru&Cevapları  

Hukuk Akademisi

Advertisement