Page 1

词汇 chi hui (Phrase)

国小二年级华文 (Year 2 KSSR BCSK) Part 2

六、 打扫教室 da sao jiao shi 1. 赶快 gan kuai ( faster ) 2. 教室 jiao shi ( classmate ) 3. 干净 gan jing ( clean ) 4. 扫地 sao di ( sweep the floor ) 5. 擦黑板 ca hei ban ( wipe the board) 6. 排桌椅 pai hei ban ( arrange tables and chairs)


七、 去哪里? qu na li 1. 哪里 na li ( where? ) 2. 食堂 shi tang ( canteen ) 3. 球场 qiu chang ( football court ) 4. 做功课 zuo gong ke ( do homework ) 八、 学华语 xue hua yu 1. 华语 hua yu ( chinese language ) 2. 容易 rong yi ( easy ) 3. 进步 jin bu ( improving ) 九、 放学了 fang xue le 1. 热 re ( hot ) 2. 休息 xiu xi ( rest ) 3. 洗澡 xi zao ( shower ) 4. 午饭 wu fan ( lunch )


十、 走路要小心 zou lu yao xiao xi 1. 植物园 zhi wu yuan ( botanical garden) 2. 跌倒 die dao ( fall down ) 3. 痛 tong ( hurt ) 4. 小心 xiao xin ( becarefull )

Phrase yr 2 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you