__MAIN_TEXT__

Page 1

แผนปฏิบัติกำรประจำปี โรงเรียนหัวหินวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561 สังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน

เลขที่ 240 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110 โทรศัพท์ 032-511233 โทรสำร 032-533771 e-mail: webmaster@hv.ac.th website: www.hv.ac.th


คำนำ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยตระหนักและเห็นความสาคัญของการนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพ จึงร่วมกันวิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทาเป็ น แผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2561 มีสาระสาคัญประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ส่วนที่ 3 แผนการดาเนินโครงการ กิจกรรม ส่วนที่ 4 การกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียนเล่มนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน ขอขอบคุณในความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ หวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน และผู้ที่ เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

(บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย


สำรบัญ หน้ำ ส่วนที่ 1 ภำพรวมของโรงเรียน

1

ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ

24

ส่วนที่ 3 แผนกำรดำเนินโครงกำร กิจกรรม

35

ส่วนที่ 4 กำรกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี

125

ภำคผนวก -

-

(สาเนา) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (สาเนา) คาสั่ง เรื่อง การจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการกาหนดค่าเป้าหมาย ความสาเร็จ ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (สาเนา) ประกาศ เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย (สาเนา) ประกาศ เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบ HUAHIN 4P Model (สาเนา) กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 (สาเนา) มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (สาเนา) ประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติการดาเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561

136 138


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน

หน้า 1


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน

1. ประวัติ/ความเป็นมาของโรงเรียน โรงเรียนหัวหิ นวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 240 ถนนเพชรเกษม อาเภอหั วหิ น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหั ส ไปรษณี ย์ 77110 สั งกัด ส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึก ษาเอกชน โทร 032–511233 โทรสาร 032–533771 e-mail:webmaster@hv.ac.th website:www.hv.ac.th ได้รับอนุญ าตจัดตั้ง เมื่ อ พ.ศ. 2490 เปิ ด สอนระดั บ ชั้ น อนุ บ าล 1 ถึ งระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี เนื้ อ ที่ จานวน 11 ไร่ 73 ตารางวา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยบริหารงานโดยนักบวชคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย นิกายโรมันคาทอลิก ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 ตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2490 เริ่มแรกมีอาคารชั้นเดียว รับเฉพาะนักเรียนชาย ปัจจุบันมี บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์ เป็นผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ เป็นผู้จัดการและ ผู้อานวยการ ดาเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 70 ปี - ปี พ.ศ. 2490 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - ปี พ.ศ. 2495 ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล - ปี พ.ศ. 2514 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเปิดชั้นเรียนจากเดิมมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ปี พ.ศ. 2530 ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนผู้นาการใช้หลักสูตรในเขตการศึกษา 5 - ปี พ.ศ. 2536 เปิดหลักสูตรการเรียนคอมพิวเตอร์ - ปี พ.ศ. 2539 ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนจากเดิมเฉพาะนักเรียนชาย เป็นรับนักเรียน ชายและหญิง - ปี พ.ศ. 2541 ขออนุญาตเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ปี พ.ศ. 2548 ขออนุญาตเปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย - ปี พ.ศ. 2551 เปิดหลักสูตร Salesian Intensive English Program (S-IEP) - ปี พ.ศ. 2553 เปิดหลักสูตร English Program (EP) - ปี พ.ศ. 2556 เปิดหลักสูตร Mini English Program (MEP) - ปี พ.ศ. 2558 เปิดหลักสูตร English Program (EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ปี พ.ศ. 2560 เปิดหลักสูตร English Program (EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. ข้อมูลผู้บริหาร ครู บุคลากร และข้อมูลนักเรียน ผู้ได้รับใบอนุญาต บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ดารงตาแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 6 ปี ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ วุฒิการศึกษาสูงสุด รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน ดารงตาแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 3 ปี

หน้า 2


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

นายสุวิทย์ เทียมทัด กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายวิโรจน์ ด้วงละไม้ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นางเกวลี หินแก้ว ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบุคลากร/หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา นายพรเทพ เต๊นฉอย ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ นายสุรศักดิ์ ยนปลัดยศ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป/ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง นางสาวณัชชา พุ่มพวง ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผน นางพัชญ์สิตา เรืองกิจโชติเศวต หัวหน้าแผนก ENGLISH PROGRAM นางปัณพร สุขประเสริฐ หัวหน้าแผนกอนุบาล นางสาวทัศนีย์ ทวีวัฒน์ หัวหน้างานกิจกรรม นางสาวสิรินทิพย์ ระดมกิจ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล นางสาวอุมาพร เทียมทัด หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวสิรินธร ระดมกิจ หัวหน้างานการเงิน นางสาวทิพย์วัลย์ บัวจันทร์ หัวหน้างานธุรการ ข้อมูลครู บุคลากร ลำดับ 1

ชื่อ นำงเกวลี

นำมสกุล หินแก้ว

วุฒกิ ำรศึกษำ ปริญญำตรี

วิชำเอก กำรบริหำรโรงเรียน

วิชำที่สอน

ระดับชั้นที่สอน

กลุ่มสำระ

คณิตศำสตร์

ประถมศึกษำ

คณิตศำสตร์

2

นำงสวลักษณ์

ฉำยำบรรณ

ปริญญำตรี

พัฒนำชุมชน

ภำษำไทย

ประถมศึกษำ

ภำษำไทย

3

นำงรุจี

เต่งตระกูล

ปริญญำตรี

จิตวิทยำและกำรแนะแนว

กำรงำนฯ

ประถมศึกษำ

กำรงำนฯ

4

นำงสำวอรทัย

วรำภิบำล

ปริญญำตรี

กำรอนุบำลศึกษำ

ภำษำไทย

ประถมศึกษำ

ภำษำไทย

5

นำงสำวพิมพ์ลดำ

เกริกอริยพัฒน์

ปริญญำตรี

กำรประถมศึกษำ

คณิตศำสตร์

ประถมศึกษำ

คณิตศำสตร์

6

นำงสำวบุญพำ

จันทร์มั่น

ปริญญำตรี

สังคมศึกษำ

สังคมฯ

ประถมศึกษำ

สังคมฯ

7

นำงสำวรมย์นลิน

ธีระเจริญสกุล

ปริญญำตรี

ภำษำไทย

คอมพิวเตอร์

ประถมศึกษำ

วิทยำศำสตร์

8

นำงสำวณัชชำ

พุ่มพวง

ปริญญำตรี

คอมพิวเตอร์ศึกษำ

คอมพิวเตอร์

ประถมศึกษำ

กำรงำนฯ

9

นำงสำวพรรณี

ทรัพย์ประเสริฐ

ปริญญำตรี

กำรประถมศึกษำ

ภำษำไทย

ประถมศึกษำ

ภำษำไทย

10

นำงจิรัชญำ

ศรีพรรณ

ปริญญำตรี

กำรประถมศึกษำ

คณิตศำสตร์

ประถมศึกษำ

คณิตศำสตร์

11

นำงชนิกำ

ยนปลัดยศ

ปริญญำตรี

กำรประถมศึกษำ

สังคมฯ

ประถมศึกษำ

สังคมฯ

12

นำงสำวสิรินทร

ระดมกิจ

ปริญญำตรี

กำรงำนฯ

ประถมศึกษำ

กำรงำนฯ

13

นำงดอกไม้

เต่ำเล็ก

ปริญญำตรี

กำรประถมศึกษำ กำรประถมศึกษำ

คณิตศำสตร์

ประถมศึกษำ

คณิตศำสตร์

14

นำงสำวธนพรพรรณ พำบัว

ปริญญำตรี

สังคมศึกษำ

ภำษำอังกฤษ

ประถมศึกษำ

ภำษำต่ำงประเทศ

15

นำงกุสุมำ

จันทร

ปริญญำตรี

สหกรณ์

คณิตศำสตร์

ประถมศึกษำ

คณิตศำสตร์

16

นำงสอิ้ง

จิระประทีป

ปริญญำตรี

วิทยำศำสตร์ - เคมี

คณิตศำสตร์

ประถมศึกษำ

คณิตศำสตร์

หน้า 3


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ลำดับ

นำมสกุล ฉิ่งเล็ก

วุฒกิ ำรศึกษำ ปริญญำตรี

วิชำเอก กำรประถมศึกษำ

วิชำที่สอน

ระดับชั้นที่สอน

กลุ่มสำระ

17

ชื่อ นำงสำวบุษบำ

ภำษำอังกฤษ

ประถมศึกษำ

ภำษำต่ำงประเทศ

18

นำงโสน

วิเศษสมบัติ

ปริญญำตรี

กำรประถมศึกษำ

วิทยำศำสตร์

ประถมศึกษำ

วิทยำศำสตร์

19

นำงณัฐกัญญ์

ฤกษ์ดำวชัย

ปวช.

กำรโรงแรม

กำรงำนฯ

ประถมศึกษำ

กำรงำนฯ

20

นำงอุษณีย์

เสนวงษ์

ปริญญำตรี

ภำษำไทย

ภำษำไทย

ประถมศึกษำ

ภำษำไทย

21

นำงสำวเกศริน

จิตรีชำ

ปริญญำตรี

กำรประถมศึกษำ

ภำษำไทย

ประถมศึกษำ

ภำษำไทย

22

นำงสำวชุติมำ

อยู่ยั่งยืน

ปริญญำตรี

ดนตรีศึกษำ

ดนตรี นำฏศิลป์

ประถมศึกษำ

ศิลปะ

23

นำงสุทธินันท์

มหำวีระรัตน์

ปริญญำตรี

กำรจัดกำรทั่วไป

กำรงำนฯ

ประถมศึกษำ

กำรงำนฯ

24

นำงพรทิพ

ผอมคง

ปริญญำตรี

วิทยำศำสตร์ทั่วไป

วิทยำศำสตร์

ประถมศึกษำ

วิทยำศำสตร์

25

นำงสำวอัจฉรำ

มณีทอง

ปริญญำตรี

กำรจัดกำรทั่วไป

กำรงำนฯ

ประถมศึกษำ

กำรงำนฯ

26

นำงวงเดือน

สวัสดิ์ใช้

ปริญญำตรี

กำรประถมศึกษำ

วิทยำศำสตร์

ประถมศึกษำ

วิทยำศำสตร์

27

นำงสำวภัทรภร

ขุนเปีย

ปริญญำตรี

กำรประถมศึกษำ

สังคมฯ

ประถมศึกษำ

สังคมฯ

28

นำงสำวนันทนำ

จิรภัทรธนะโชติ

ปริญญำตรี

วิทยำศำสตร์ทั่วไป

วิทยำศำสตร์

ประถมศึกษำ

วิทยำศำสตร์

29

นำงเจฎสลำ

พ่วงพี

ปริญญำตรี

วิทยำศำสตร์ทั่วไป

วิทยำศำสตร์

ประถมศึกษำ

วิทยำศำสตร์

30

นำงปวริศำ

ไชยพรหม

ปริญญำตรี

ภำษำอังกฤษ

ภำษำอังกฤษ

ประถมศึกษำ

ภำษำต่ำงประเทศ

31

นำงนิตยำ

ทรัพย์มำ

ปริญญำตรี

คณิตศำสตร์

คณิตศำสตร์

ประถมศึกษำ

คณิตศำสตร์

32

นำงธนพร

ริดกว้ำง

ปริญญำตรี

จิตวิทยำและกำรแนะแนว

สุขศึกษำ

ประถมศึกษำ

สุขศึกษำฯ

33

นำงศิริพร

เหลืองอร่ำม

ปริญญำตรี

กำรประถมศึกษำ

สุขศึกษำ

ประถมศึกษำ

สุขศึกษำฯ

34

นำงอำรมย์

สุขประเสริฐ

ปริญญำตรี

กำรประถมศึกษำ

คณิตศำสตร์

ประถมศึกษำ

คณิตศำสตร์

35

นำงสำวปรียำวดี

มำกหลำย

ปริญญำตรี

กำรประถมศึกษำ

ภำษำไทย

ประถมศึกษำ

ภำษำไทย

36

นำงกุลธิดำ

ทับแก้ว

ปริญญำตรี

สังคมศึกษำ

สังคมฯ

ประถมศึกษำ

สังคมฯ

37

นำงวรำรัตน์

หุน่ ยนต์

ปริญญำตรี

กำรบัญชี

กำรงำนฯ

ประถมศึกษำ

กำรงำนฯ

38

นำงสำวสุภำวดี

สรำญสิริ

ปริญญำตรี

ภำษำไทย

ภำษำไทย

ประถมศึกษำ

ภำษำไทย

39

นำงวิลัยลักษณ์

แก้วชนะ

ปริญญำตรี

กำรประถมศึกษำ

ภำษำไทย

ประถมศึกษำ

ภำษำไทย

40

นำงสำวปิยะพร

สุวรรณเลิศ

ปริญญำตรี

เกษตรศำสตร์

วิทยำศำสตร์

ประถมศึกษำ

วิทยำศำสตร์

41

นำงศิรำณี

สุนันต๊ะ

ปริญญำตรี

คณิตศำสตร์

คณิตศำสตร์

ประถมศึกษำ

คณิตศำสตร์

42

นำงสำวรัตนำ

สีฟำ้

ปริญญำตรี

สังคมศึกษำ

สังคมฯ

ประถมศึกษำ

สังคมฯ

43

นำงสำวบัณรสี

ยำงธิสำร

ปริญญำตรี

เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม

คณิตศำสตร์

ประถมศึกษำ

คณิตศำสตร์

44

นำงศรัณยำ

ชอบช่วยชำติ

ปริญญำตรี

ภำษำไทย

ภำษำไทย

ประถมศึกษำ

ภำษำไทย

45

นำงสำวปำริชำต

ฉำยำบรรณ

ปริญญำตรี

กำรประถมศึกษำ

สังคมฯ

ประถมศึกษำ

สังคมฯ

46

นำงสำวสุภัชชำ

คีรีนิล

ปริญญำโท

กำรบริหำรกำรศึกษำ

ดนตรี

ประถมศึกษำ

ศิลปะ

47

นำยอรรถพล

ฉำยำบรรณ

ปริญญำตรี

วิทยำศำสตร์กำรอำหำร

คณิตศำสตร์

ประถมศึกษำ

คณิตศำสตร์

48

นำยสำโรจน์

หมอนทอง

ปริญญำตรี

ดนตรีศึกษำ (ดนตรีสำกล)

ดนตรี

ประถมศึกษำ

ศิลปะ

หน้า 4


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ลำดับ 49

ชื่อ นำงสำวณัฐินี

นำมสกุล แก้วเม้ำ

วุฒกิ ำรศึกษำ ปริญญำตรี

วิชำเอก ภำษำอังกฤษ

วิชำที่สอน

ระดับชั้นที่สอน

กลุ่มสำระ

ภำษำอังกฤษ

ประถมศึกษำ

ภำษำต่ำงประเทศ

50

นำงสำวอรอนงค์

ไชยทองศรี

ปริญญำตรี

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์

กำรงำนฯ

ประถมศึกษำ

กำรงำนฯ

51

นำงสำวกัลยนัทธ์

สุขสวัสดิ์

ปริญญำตรี

สื่อสำรมวลชน

คณิตศำสตร์

ประถมศึกษำ

คณิตศำสตร์

52

นำยเด่นชัย

มำสวรรค์

ปริญญำตรี

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

สุขศึกษำ

ประถมศึกษำ

สุขศึกษำฯ

53

นำยจักรกฤษ

เทียนสอำด

ปริญญำตรี

พลศึกษำ

พลศึกษำ

ประถมศึกษำ

สุขศึกษำฯ

54

นำยวุฒวิ งศ์

ปำณะศรี

ปริญญำตรี

ศิลปศึกษำ

ศิลปะ

ประถมศึกษำ

ศิลปะ

55

นำงสำวอำรยำ

ฉิ่งเล็ก

ปริญญำตรี

ภำษำจีนธุรกิจ

ภำษำจีน

ประถมศึกษำ

ภำษำต่ำงประเทศ

56

นำงสำวสุวรรณำ

อนันตโภค

ปริญญำตรี

ดนตรีศึกษำ

ดนตรี

ประถมศึกษำ

ศิลปะ

57

นำงสำวอัมพร

เนียมเงิน

ปริญญำตรี

สังคมศึกษำ

สังคมฯ

ประถมศึกษำ

สังคมฯ

58

นำงสำวบุษดี

เหมือนสุวรรณ

ปริญญำตรี

เทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกิจ

คอมพิวเตอร์

ประถมศึกษำ

กำรงำนฯ

59

นำงสำวสุภำพร

ชูชำวนำ

ปริญญำตรี

ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร

ภำษำไทย

ประถมศึกษำ

ภำษำไทย

60

นำงสำวธัญดำ

สุชำติกุลวสุ

ปริญญำโท

นวัตกรรมหลักสูตรและ กำรเรียนรู้

ภำษำจีน

ประถมศึกษำ

ภำษำต่ำงประเทศ

61

นำงสำวรัชฎำ

ประสิทธิ์พันธ์

ศึกษำศำสตร์-คหกรรม ศำสตร์

กำรงำนฯ

ประถมศึกษำ

กำรงำนฯ

62

นำงสำวณัฐิธิดำ

เหมือนสุวรรณ

ปริญญำตรี ปริญญำตรี

อำหำรและโภชนำกำร

กำรงำนฯ

ประถมศึกษำ

กำรงำนฯ

63

นำงสำวปิยนุช

สิงห์ช่วย

ปริญญำตรี

ภำษำไทย

ภำษำไทย

ประถมศึกษำ

ภำษำไทย

64

นำยมนต์ชัย

ช่อเกตุ

ปริญญำตรี

พลศึกษำ

พลศึกษำ

ประถมศึกษำ

สุขศึกษำฯ

65

นำงสำวจิรำภรณ์

หมื่นสำ

ปริญญำตรี

กำรจัดกำรธุรกิจบริกำรและ กำรท่องเที่ยว

ภำษำอังกฤษ

ประถมศึกษำ

ภำษำต่ำงประเทศ

66

นำงสำวพิชญำกร

เปลี่ยนวงศ์

ปริญญำตรี

ภำษำอังกฤษ

ภำษำอังกฤษ

ประถมศึกษำ

ภำษำต่ำงประเทศ

67

นำงสำวขนิษฐำ

เรืองดี

ปริญญำตรี

ชีววิทยำ

วิทยำศำสตร์

ประถมศึกษำ

วิทยำศำสตร์

68

นำงกำญจนำ

ปลั่งเอี่ยม

ปริญญำตรี

กำรประถมศึกษำ

ภำษำไทย

ประถมศึกษำ

ภำษำไทย

69

นำงสำวเกศกัญญำ

ปัญญำพำนิช

ปริญญำตรี

บรรณำรักษ์ศำสตร์และ สำรนิเทศศำสตร์

กำรงำนฯ

ประถมศึกษำ

กำรงำนฯ

70

นำยวรงค์ศัลย์

ลัทธิ

ปริญญำตรี

จิตรกรรมสำกล

ศิลปะ

ประถมศึกษำ

ศิลปะ

71

นำงสำวนุจรี

มุ่งดี

ปริญญำตรี

สังคมศึกษำ

สังคมฯ

ประถมศึกษำ

สังคมฯ

72

นำงสำวปณิดำ

ฤทธิกูล

ปริญญำตรี

ภำษำอังกฤษ

ภำษำอังกฤษ

ประถมศึกษำ

ภำษำต่ำงประเทศ

73

นำงสำวสุภิญญำ

สุวรรณเลิศ

ปริญญำตรี

กำรพัฒนำชุมชน

สังคมฯ

ประถมศึกษำ

สังคมฯ

74

นำงสำวโชติกำ

อรุณกิจ

ปริญญำตรี

ภำษำจีน

ภำษำจีน

ประถมศึกษำ

ภำษำต่ำงประเทศ

75

นำงสำวรัตติญำ

วงศ์สวัสดิ์

ปริญญำตรี

ออกแบบประยุกต์ศิลป์

ศิลปะ

ประถมศึกษำ

ศิลปะ

76

นำงสำวปำจรีย์

วิเศษสมบัติ

ปริญญำตรี

ภำษำอังกฤษ

ภำษำอังกฤษ

ประถมศึกษำ

ภำษำต่ำงประเทศ

77

นำงสำวสุชำดำ

ชะนะหมัด

ปริญญำตรี

คณิตศำสตร์ประยุกต์

คณิตศำสตร์

ประถมศึกษำ

คณิตศำสตร์

78

นำยสิริวัฒน์

สุดกระแสร์

ปริญญำตรี

พลศึกษำ

สุขศึกษำ พลศึกษำ

ประถมศึกษำ

สุขศึกษำฯ

79

นำงสำวอโณวรรณ นุชนำรถ

ปริญญำโท

กำรประถมศึกษำ

สังคมฯ

ประถมศึกษำ

สังคมฯ

หน้า 5


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ลำดับ

ชื่อ

นำมสกุล

วุฒกิ ำรศึกษำ

วิชำเอก

นำยวัชระ

ปลีม้ ญำติ

ปริญญำโท

สังคีตวิจัยและพัฒนำ

นำงสำวปริยตำ

พะหุโล

ปริญญำโท

สังคีตวิจัยและพัฒนำ

นำยนำเกียรติ์

เสียงใส

ปริญญำตรี

กำรแสดงดนตรี

นำงสำวสรัญธร

อินทร์งำม

ปริญญำตรี

84

นำยสุวิทย์

เทียมทัด

ปริญญำตรี

คณิตศำสตร์และ คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษำ

85

นำงสำวศิริพร

ดิษฐวงศ์

ปริญญำตรี

สังคมศึกษำ

86

นำยสุรศักดิ์

ยนปลัดยศ

ปริญญำตรี

พลศึกษำ

นำยสมศักดิ์

ชมสินธุ์จีระศักดิ์

ปริญญำตรี

นำยมำนัด

สีสง่ำ

ปริญญำตรี

80 81 82 83

87 88

วิชำที่สอน ดนตรี ดนตรี ดนตรี คณิตศำสตร์

ระดับชั้นที่สอน ประถม/ มัธยมปลำย ประถม /มัธยมปลำย ประถม /มัธยมปลำย ประถม/ มัธยมปลำย

กลุ่มสำระ ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ คณิตศำสตร์

คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

มัธยมต้น

คณิตศำสตร์

มัธยมต้น

ภำษำต่ำงประเทศ

สุขศึกษำ

มัธยมต้น

สุขศึกษำฯ

วิทยำศำสตร์กำยภำพชีวภำพ

วิทยำศำสตร์

มัธยมต้น

วิทยำศำสตร์

สังคมศึกษำ

สังคมศึกษำ

มัธยมต้น

สังคมฯ

แนะแนว

มัธยมต้น

กิจกรรมพัฒนำ ผู้เรียน

89

นำงสำวชวนชม

อำจสัญจร

ปริญญำตรี

90

นำงภิญญำ

ภิญโญภำวศุทธิ

ปริญญำตรี

ภำษำอังกฤษ

ภำษำอังกฤษ

มัธยมต้น

ภำษำต่ำงประเทศ

91

นำยพรเทพ

เต๊นฉอย

ปริญญำตรี

สังคมศึกษำ

มัธยมต้น

สังคมฯ

92

นำยฐิติพันธุ์

ฮึกหำญ

ปริญญำตรี

สังคมศึกษำ คณิตศำสตร์

คณิตศำสตร์

มัธยมต้น

คณิตศำสตร์

93

นำงศศิธร

พ่วงมีชัย

ปริญญำตรี

โภชนำกำรชุมชน

กำรงำนฯ

มัธยมต้น

กำรงำนฯ

94

นำยวรดร

พิณทอง

ปริญญำตรี

ดนตรีศึกษำ

ดนตรี

มัธยมต้น

ศิลปะ

95

นำงสำวณรัณธญำณ์

อนัณณภัทรกรณ์

ปริญญำตรี

ภำษำอังกฤษ

ภำษำอังกฤษ

มัธยมต้น

ภำษำต่ำงประเทศ

96

นำงสำวสิรินทิพย์

ระดมกิจ

ปริญญำตรี

กำรวัดผลและประเมินผล

กำรงำนฯ

มัธยมต้น

กำรงำนฯ

97

นำยวรำกฤช

สวัสดิ์ใช้

ปริญญำตรี

ภำษำอังกฤษ

พระพุทธฯ

มัธยมต้น

สังคมฯ

98

นำงสำวทิพวัลย์

บัวจันทร์

ปริญญำตรี

กำรบัญชี

กำรงำนฯ

มัธยมต้น

กำรงำนฯ

99

นำงสำวอุมำพร

เทียมทัด

ปริญญำโท

กำรวัดผลกำรศึกษำ

คณิตศำสตร์

มัธยมต้น

คณิตศำสตร์

ศรประสิทธิ์

ปริญญำตรี

กำรบัญชี

กำรงำนฯ

มัธยมต้น

กำรงำนฯ

เนตรสุวรรณ์

ปริญญำตรี

บรรณำรักษ์ศำสตร์และ สำรสนเทศศำสตร์

กำรงำนฯ

มัธยมต้น

กำรงำนฯ

102 นำงวิมพ์วิภำ 103 นำยวิทศณุกร

ขำขม

ปริญญำตรี

ภำษำไทย

ภำษำไทย

มัธยมต้น

ภำษำไทย

ชื่นกลิ่น

ปริญญำตรี

ดนตรีศึกษำ (ดนตรีสำกล)

ดนตรี

มัธยมต้น

ศิลปะ

104 นำงสำววรพรรณ 105 นำยณัชพล

ดวงแจ่มใส

ปริญญำตรี

คณิตศำสตร์

คณิตศำสตร์

มัธยมต้น

คณิตศำสตร์

ชื่นอำรมณ์

ปริญญำตรี

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

มัธยมต้น

กำรงำนฯ

ปำนผำ

ปริญญำตรี

ภำษำอังกฤษ

ภำษำอังกฤษ

มัธยมต้น

ภำษำต่ำงประเทศ

107 นำยเทอดเกียรติ

สถำนสุข

ปริญญำตรี

ดนตรีศึกษำ (ดนตรีไทย)

ดนตรี

มัธยมต้น

ศิลปะ

108 นำงสำวฐิตำรีย์

รุ่งโรจน์ศุภกร

ปริญญำตรี

สังคมศึกษำ

สังคมศึกษำ

มัธยมต้น

สังคมฯ

100 นำงสำวชีวำรัตน์ 101

106

นำงสำวขวัญณภัทร์ศร

นำยเอกชัย

สุขศึกษำ

หน้า 6


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ลำดับ

ชื่อ 109 นำยณัฐพล

นำมสกุล บุญเสถียร

วุฒกิ ำรศึกษำ ปริญญำตรี

วิชำเอก ภำษำอังกฤษ

วิชำที่สอน

ระดับชั้นที่สอน

กลุ่มสำระ

ภำษำอังกฤษ

มัธยมต้น

ภำษำต่ำงประเทศ

110 นำยปฏิพัทธ์ 111 นำงแสงเดือน

แก้วเจริญ

ปริญญำตรี

คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์

คณิตศำสตร์

มัธยมต้น

คณิตศำสตร์

สังขรัตน์

ปริญญำตรี

สังคมศึกษำ

สังคมศึกษำ

มัธยมต้น

สังคมฯ

112 นำงสำววิรินทร์ยำ อินทร์แย้ม

ปริญญำตรี

กำรจัดกำรทั่วไป

คริสต์ศำสนำ

มัธยมต้น

สังคมฯ

113 นำงชนำกำนต์ 114 นำงสำวจิรำภรณ์

ศรวณีย์

ปริญญำตรี

เทคโนโลยีชีวภำพ

วิทยำศำสตร์

มัธยมต้น

วิทยำศำสตร์

บุญธรรม

ปริญญำตรี

สังคมศึกษำ

สังคมศึกษำ

มัธยมต้น

สังคมฯ

115 นำงสำวหทัยรัตน์

ทองมำก

ปริญญำตรี

วิทยำศำสตร์

วิทยำศำสตร์

มัธยมต้น

วิทยำศำสตร์

116 นำงสำวกัตติกำ 117 นำยณัฐภูมิ

หอมตลบ

ปริญญำตรี

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

มัธยมต้น

กำรงำนฯ

เลิศวิทยำวิวัฒน์

ปริญญำตรี

คณิตศำสตร์ประยุกต์

คณิตศำสตร์

มัธยมต้น

คณิตศำสตร์

118 นำงสำววนิดำ 119 นำงสำวเจนจิรำ

พันธ์นุ่ม

ปริญญำตรี

ภำษำอังกฤษ

ภำษำอังกฤษ

มัธยมต้น

ภำษำต่ำงประเทศ

สินธุวงษำนนท์

ปริญญำตรี

ภำษำไทย

ภำษำไทย

มัธยมต้น

ภำษำไทย

120 นำงสำวตีรณำ

เพ็งเกษม

ปริญญำตรี

ภำษำจีนระหว่ำงประเทศ

ภำษำจีน

มัธยมต้น

ภำษำต่ำงประเทศ

121 นำงสำวนงค์กำรักษ์ ทองอำไพ 122 นำงสำวรุจกิ ำญจน์ สุจจิตร์จูล

ปริญญำตรี

ประถมศึกษำ

กำรงำนฯ

มัธยมต้น

กำรงำนฯ

ปริญญำตรี

วิทยำศำสตร์ทั่วไป

วิทยำศำสตร์

มัธยมต้น

วิทยำศำสตร์

123 นำงสำวภิชุนันท์ 124 นำงสำวลัดดำวัลย์

จันทร

ปริญญำตรี

พลศึกษำ

พลศึกษำ

มัธยมต้น

สุขศึกษำฯ

บุญศิริ

ปริญญำตรี

ภำษำไทย

ภำษำไทย

มัธยมต้น

ภำษำไทย

ปริญญำโท

กำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะ ภำษำต่ำงประเทศ

ภำษำอังกฤษ

มัธยมต้น

ภำษำต่ำงประเทศ

ปริญญำตรี

สังคมศึกษำ

พระพุทธฯ

มัธยมต้น

สังคมฯ

125 นำงสำวเบญจมำศ ทองจันทร์ โชติเรืองนภำ 126 นำงสำวธนขวัญ 127 นำยจิระศักดิ์ 128 นำงสำวปวีณำ

เกตุรัตน์

ปริญญำตรี

พลศึกษำ

สุขศึกษำ พลศึกษำ

มัธยมต้น

สุขศึกษำฯ

ปำทำน

ปริญญำตรี

คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์

คณิตศำสตร์

มัธยมต้น

คณิตศำสตร์

129 นำยพลวัต 130 นำยเพิ่มศักดิ์

พุ่มร่มไทร

ปริญญำตรี

พลศึกษำ

พลศึกษำ

มัธยมต้น

สุขศึกษำฯ

กอพฤกษำชำติ

ปริญญำตรี

พลศึกษำ

พลศึกษำ

มัธยมต้น

สุขศึกษำฯ

131 นำยชุ่มชำญ

ชุ่มชื่น

ปริญญำตรี

ฟิสิกส์

วิทยำศำสตร์

มัธยมต้น

วิทยำศำสตร์

132 นำงสำวศิริพร

เชียงวรรณำ

ปริญญำตรี

นำฏดุรยิ ำงคศำสตร์ (นำฏยกำรแสดง)

นำฏศิลป์

มัธยมต้น

ศิลปะ

133 นำงพัชญ์สิตำ

เรืองกิจโชติเศวต

ปริญญำตรี

จิตวิทยำและ กำรแนะแนว

ภำษำอังกฤษ

นำยวิโรจน์

ด้วงละไม้

ปริญญำตรี

คณิตศำสตร์

คณิตศำสตร์

นำยสุริยำ

ตีวี

ปริญญำตรี

เคมี

วิทยำศำสตร์

นำยชำญณรงค์

นุษพรรณ์

ปริญญำตรี

ศิลปกรรม

นำงสำวน้ำฝน

เกษมสงครำม

ปริญญำตรี

ภำษำอังกฤษเพื่อ ธุรกิจ

134 135 136 137

หน้า 7

ศิลปะ ภำษำอังกฤษ

มัธยมต้น/ มัธยมปลำย มัธยมต้น/ มัธยมปลำย มัธยมต้น/ มัธยมปลำย มัธยมต้น/ มัธยมปลำย มัธยมต้น/ มัธยมปลำย

ภำษำต่ำงประเทศ

คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ศิลปะ ภำษำต่ำงประเทศ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ลำดับ

ชื่อ

นำมสกุล

วุฒกิ ำรศึกษำ

วิชำเอก

วิชำที่สอน

138 นำงสำวทองทรำย

ดวงจันทร์

ปริญญำตรี

เคมี

วิทยำศำสตร์

139

นำงสำวพิมพ์พลอย

ห่อตระกูล

ปริญญำตรี

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

วิทยำศำสตร์

140

นำงสำวทัศนีย์

ทวีวัฒน์

ปริญญำตรี

สังคมศึกษำ

สังคมศึกษำ

141

นำยปรีชำ

เกตุสิงห์

ปริญญำโท

บริหำรกำรศึกษำ

คณิตศำสตร์

142

นำงสำวจันทิมำ

เปรมปรีดิ์

ปริญญำตรี

สังคมศึกษำ

สังคมศึกษำ

143

นำยถำวร

จิระประทีป

ปริญญำตรี

ภำษำไทย

ภำษำไทย

ระดับชั้นที่สอน มัธยมต้น/ มัธยมปลำย มัธยมต้น/ มัธยมปลำย มัธยมต้น/ มัธยมปลำย มัธยมต้น/ มัธยมปลำย มัธยมต้น/ มัธยมปลำย มัธยมปลำย

144

นำงนุชนำถ

ภู่เนตร

ปริญญำโท

บริหำรกำรศึกษำ

นำฏศิลป์

มัธยมปลำย

ศิลปะ

145

นำงรุ่งอรุณ

ชมภูหลง

ปริญญำตรี

ภำษำไทย

ภำษำไทย

มัธยมปลำย

ภำษำไทย

146

นำงสำววันวิสำข์

อินเม้

ปริญญำโท

กำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะ ภำษำต่ำงประเทศ

ภำษำอังกฤษ

มัธยมปลำย

ภำษำต่ำงประเทศ

147

นำงสำววรำภรณ์

แสงเมฆ

ปริญญำตรี

ภำษำอังกฤษ

ภำษำอังกฤษ

มัธยมปลำย

ภำษำต่ำงประเทศ

148

นำงสำวอัมพร

รุ่งแจ้ง

ปริญญำตรี

ฟิสิกส์

วิทยำศำสตร์

มัธยมปลำย

วิทยำศำสตร์

149

นำงสำวสุรีษำ

ฑีฆะบุตร

ปริญญำโท

บริหำรกำรศึกษำ

คอมพิวเตอร์

มัธยมปลำย

วิทยำศำสตร์

150

นำยเจตน์กิตติ

อยู่ยั่งยืน

ปริญญำตรี

สังคมศึกษำ

สังคมศึกษำ

มัธยมปลำย

สังคมฯ

151

นำงปริยำกร

ไชยโย

ปริญญำโท

จิตวิทยำให้คำปรึกษำ

แนะแนว

มัธยมปลำย

กิจกรรมพัฒนำ ผู้เรียน

152

นำงหทัยรัตน์

แสงเดือน

ปริญญำตรี

ชีววิทยำประยุกต์

ชีววิทยำ

มัธยมปลำย

วิทยำศำสตร์

153

นำงสำวจรรยำ

วงค์สำมำรถ

ปริญญำโท

ภำษำอังกฤษ

ภำษำอังกฤษ

มัธยมปลำย

ภำษำต่ำงประเทศ

154 นำยกิตติ 155 นำยจีรยศ

สุริยศรีวรรณ

ปริญญำตรี

พลศึกษำ

สุขศึกษำ พลศึกษำ

มัธยมปลำย

สุขศึกษำฯ

สินธุวงษำนนท์

ปริญญำตรี

โบรำณคดี

สังคมศึกษำ

มัธยมปลำย

สังคมฯ

156 นำงสำวอมรรัตน์

พิมพ์เถื่อน

ปริญญำตรี

คอมพิวเตอร์ศึกษำ

คอมพิวเตอร์

มัธยมปลำย

กำรงำนฯ

157 นำงสำวพลอย 158 นำยสันติชัย

อุดมยุทธ

ปริญญำตรี

กำรสอนสังคมศึกษำ

ประวัติศำสตร์

มัธยมปลำย

สังคมฯ

เชื่อมชิต

ปริญญำตรี

พลศึกษำ

พลศึกษำ

มัธยมปลำย

สุขศึกษำฯ

หอมเมือง

ปริญญำโท

วิศวกรรมแหล่งน้ำและกำร จัดกำรแบบบูรณำกำร

คณิตศำสตร์

มัธยมปลำย

คณิตศำสตร์

ฤกษ์งำม

ปริญญำตรี

ภำษำญี่ปุ่น กำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย

ภำษำญี่ปุ่น

มัธยมปลำย

ภำษำต่ำงประเทศ

เคมี

มัธยมปลำย

วิทยำศำสตร์

ภำษำไทย

มัธยมปลำย

ภำษำไทย

159 นำยนภัสถ์ 160 นำงสำวปิ่นณัฐชำ 161

นำงสำวเขมินทรำ

เรวัตรอติกร

ปริญญำโท

162

นำงสำวกนกวรรณ

แซ่กอ

ปริญญำตรี

หน้า 8

กลุ่มสำระ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมฯ คณิตศำสตร์ สังคมฯ ภำษำไทย


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ลำดับ

ชื่อ 163 นำงปัณณพร

นำมสกุล สุขประเสริฐ

วุฒกิ ำรศึกษำ

วิชำเอก

วิชำที่สอน

ระดับชั้นที่สอน

ปริญญำโท

กำรบริหำรกำรศึกษำ

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 1-3

164 นำงศิริวำรี

ศักดิ์เสือ

ปริญญำตรี

พลศึกษำ

อนุบำล 1-3

165 นำงอินทิรำ

สงสุวรรณ

ว่ำยน้ำ คหกรรม/ ห้องสมุด คอมพิวเตอร์

อนุบำล 1-3

ภำษำจีน

อนุบำล 1-3

คหกรรมศำสตร์

อนุบำล 1-3

เพ็งสุวรรณ

ปริญญำตรี

บัญชี

167 นำงสุจิตรำ 168 นำงบุศรำ

สิทธิแสง

ปริญญำตรี

ภำษำจีน

คอนหงำย

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 1

169 นำงบุษรำภรณ์ 170 นำงสำวสมทรง

อนรรฆมงคล

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 1

รุ่งเรือง

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 1

171 นำงสำวกัลยำ 172 นำงสำวเรไร

เบญจมำตย์

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 1

วงค์ชัย

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 1

173 นำงจิรำภรณ์ 174 นำงสุกัญญำ

ไชยสิทธิ์

ปริญญำตรี

ปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 1

ผิวขำ

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 2

175 นำงสำวมณีรัตน์

วงษ์สำยสินธุ์

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 2

176 นำงจริยำ 177 นำงสำวสุรัตน์

ขำวงษ์

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 2

เสนำบุตร

ปริญญำตรี

ปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 2

178 นำงสำวปนัดดำ 179 นำงสำวมนัสนันท์

โลดทนงค์

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 2

นำมทิพย์

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 2

180 นำงสำวบุบผรัตน์ 181 นำงสำวจิตเกษม

แต่งศรี

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 3

กองอำษำ

ปริญญำตรี

ปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 3

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 3

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 3

สุวรรณเอี่ยม

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 3

185 นำงสำวณัฐนภัส 186 นำงลออ

ฉำยำบรรณ

ปริญญำตรี

ปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 3

รัตนสุข

ปริญญำตรี

กำรประถมศึกษำ

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 3

187 นำยไกรสร 188 นำงลลิตำ

เวียงคำมำ

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 3

ทองจำด

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 3

189 นำงสำวนิภำพร 190 นำงสำวภิญญพร

แก้วเจริญ

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 3

ศรีหินกอง

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 3

191 นำงวิริยำภรณ์

บุญรอด

ปริญญำตรี

กำรศึกษำปฐมวัย

สอนทุกวิชำ

อนุบำล 3

166

นำงสำวอรริภำ

ปริญญำตรี

182 นำงสำวปิยลักษณ์ พินจิ ภำรกำรณ์ ฉิมเล็ก 183 นำงสำวอุมำพร 184

นำงสำวศิกำนต์จิณณ์

หน้า 9

กลุ่มสำระ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๖1) ระดับชั้น

จานวนห้องเรียน

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 รวม มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม รวมทั้งสิ้น

6 6 6 18 6 6 6 6 6 6 36 8 8 8 24 6 5 5 16 94

ชาย 105 90 129 324 140 133 135 128 136 125 797 162 159 139 460 93 74 82 249 1,830

หน้า 10

จานวนผู้เรียน หญิง 92 123 123 338 140 124 135 144 151 153 847 168 165 172 505 113 118 124 355 2,045

รวม 197 213 252 662 280 257 270 272 287 278 1,644 330 324 311 965 206 192 206 604 3,875


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

3. แผนที่ตั้งของโรงเรียน

4. อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มีอาคารเรียน 7 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน - อาคารเรียนอนุบาล 4 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน - อาคารเรียนประถมศึกษา 2 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน - อาคารเรียนมัธยมศึกษา 1 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน - ห้องปฏิบัติการ 28 ห้อง - หอประชุมเทเรซา - อาคารซาวีโอ 1 หลัง - สนามฟุตบอล - สนามบาสเกตบอล 4 สนาม - สนามวอลเล่ย์บอล - สนามเซปักตระกร้อ 4 สนาม - สระว่ายน้า - โรงอาหาร 1 หลัง - ธนาคารโรงเรียน - ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 1 แห่ง - ร้าน Sales Coffee - ร้าน Sales Books 1 แห่ง - ศูนย์บริการพยาบาล - ห้องน้า/ห้องส้วม 160 ห้อง

หน้า 11

85 ห้อง จาแนกเป็น 18 ห้อง 36 ห้อง 39 ห้อง 1 หลัง 1 สนาม 2 สนาม 1 สระ 1 ห้อง 1 แห่ง 1 ศูนย์


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

5. โครงสร้างการบริหาร

6. สิ่งอานวยความสะดวก ข้อมูลครุภัณฑ์ของโรงเรียน - เครื่องถ่ายเอกสาร - เครื่องคอมพิวเตอร์ - โทรทัศน์ - เครื่องปรับอากาศ - ยานพานะ

จานวน 7 เครื่อง จานวน 320 เครื่อง จานวน 30 เครื่อง จานวน 200 เครื่อง จานวน 3 คัน

หน้า 12


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

7. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี (รอบปีที่ผ่านมา) (ระดับปฐมวัย) กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป้าหมาย (ตามแผนพัฒนาฯ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ โครงการ กิจกรรม

โครงการ กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

๑. เด็กมีน้าหนักส่วนสูงเป็น ไปตาม เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย และมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตาม วัย ๒. เด็กมีทักษะการ เคลื่อนไหว ร่างกายประสานสัมพันธ์ของ กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กได้ เหมาะสม สามารถประสานสัมพันธ์ ระหว่างมือกับตาได้ตามวัย ๓. เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ อนามัยของตนเองได้เหมาะสมตามวัย ๔. เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง ต่อโรคอุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด และปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ ความปลอดภัยได้

โครงการร่างกายแข็งแรง - กิจกรรมภาวะโภชนาการ - กิจกรรมหนน้อยจิตใจ แจ่มใสร่างกายแข็งแรง - กิจกรรมหนูน้อยรักษ์ สุขอนามัย - กิจกรรมปลอดโรคปลอดภัย จากอุบัติเหตุและสารเสพติด

๑. ร้อยละของเด็กมีน้าหนักส่วนสูง เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ กรมอนามัย และมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย ๒. ร้อยละของเด็กมีทักษะการ เคลื่อนไหวร่างกายประสานสัมพันธ์ ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กได้ เหมาะสม สามารถประสานสัมพันธ์ ระหว่างมือกับตาได้ตามวัย ๓. ร้อยละของเด็กมีสุขนิสยั ในการดูแล สุขภาพอนามัยของตนเองได้เหมาะสม ตามวัย ๔. ร้อยละของเด็กที่หลีกเลี่ยงต่อ สภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดและปฏิบัติตนตาม ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยได้

๑. เด็กร้อยละ ๙๙.๕๗ มีน้าหนัก ส่วนสูงเป็น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมอนามัย และมี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย ๒. เด็กร้อยละ ๙๙.๗๑ มีทักษะ การเคลื่อนไหวร่างกายประสาน สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กได้เหมาะสม สามารถประสานสัมพันธ์ระหว่าง มือกับตาได้ตามวัย ๓. เด็กร้อยละ ๑๐๐ มีสุขนิสัยใน การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้ เหมาะสมตามวัย ๔. เด็กร้อยละ ๙๙.๕๗ หลีกเลี่ยง ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดและปฏิบัติตน ตามข้อตกลงเกี่ยวกับความ ปลอดภัยได้

๑. เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มี ความสุขและมีความรู้สึกที่ดีต่อ ตนเอง ๒. เด็กมีความมั่นใจและกล้า แสดงออก ๓. เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ของ ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๔. เด็กชื่นชมศิลปะดนตรีการ เคลื่อนไหวและรักษ์ธรรมชาติ

โครงการอารมณ์ดีมีความสุข - กิจกรรมค่ายเรียนรู้หรรษา - กิจกรรมก้าวแรกแห่ง ความสาเร็จ - กิจกรรมเวทีนี้หนูทาได้ - กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ ด้านดนตรีและศิลปะ

๑. ร้อยละของเด็กที่มีความร่าเริง แจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สกึ ที่ ดีต่อตนเอง ๒. ร้อยละของเด็กที่มคี วามมั่นใจ และกล้าแสดงออก ๓. ร้อยละของเด็กที่สามารถ ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ เหมาะสมกับวัย ๔. ร้อยละของเด็กทีช่ ื่นชมศิลปะ ดนตรีการเคลื่อนไหวและรักษ์ ธรรมชาติ

๑. เด็กร้อยละ ๙๙.๕๖ มีความ ร่าเริงแจ่มใส มีความสุขและมี ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๒. เด็กร้อยละ ๙๙.๗๑มีความ มั่นใจและกล้าแสดงออก ๓. เด็กร้อยละ ๑๐๐ สามารถ ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ เหมาะสมกับวัย ๔. เด็กร้อยละ ๙๙.๐๘ ชื่นชม ศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและ รักษ์ธรรมชาติ

หน้า 13


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) เป้าหมาย (ตามแผนพัฒนาฯ) ๑. เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย์ ๒. เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๓. เด็กเล่นและทางาน ร่วมกับผูอ้ ื่น ได้ ๔. เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรม ไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

โครงการ กิจกรรม

โครงการการพัฒนาเด็ก ทางด้านสังคมสมวัย - กิจกรรมเด็กดีมีวินัย - กิจกรรมวันไหว้ครู - กิจกรรมวันแม่ - กิจกรรมวันพ่อ - กิจกรรมวันฉลองนักบุญ ดอมินิก - กิจกรรมตามรอยพ่อบอสโก - กิจกรรมวันคริสต์มาส - กิจกรรมวันเข้าพรรษา - กิจกรรมวันลอยกระทง ๑. เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถาม โครงการสมองดีมีความสุข อย่างตั้งใจและ รักการเรียนรู้ - กิจกรรมการสอนแบบ ๒. เด็กมีความคิดรวบ ยอดเกีย่ วกับ โครงการ สิ่งต่างๆที่เกิดจาก ประสบการณ์ - กิจกรรมภาษาตามวัย เรียนรู้ - กิจกรรมคณิต – วิทย์ ๓. เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม แสนสนุก กับวัย ๔. เด็กมีกระบวนการ ทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๕. เด็กมีจินตนาการ และความคิด สร้างสรรค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ โครงการ กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

๑. ร้อยละของเด็กที่มีวินัย มีความ รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย์ ๒. ร้อยละของเด็กที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๓. ร้อยละของเด็กที่เล่นและทางาน ร่วมกับผู้อื่นได้ ๔. ร้อยละของเด็กที่ประพฤติตน ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตน นับถือ

๑. เด็กร้อยละ ๙๙.๒๐ มีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่ง สอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย์ ๒. เด็กร้อยละ ๙๙.๒๐ มีความ ซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๓. เด็กร้อยละ ๙๗.๘๕ เล่นและ ทางาน ร่วมกับผู้อื่นได้ ๔. เด็กร้อยละ ๙๘.๗๕ ประพฤติ ตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา ที่ตนนับถือ

๑. ร้อยละของเด็กที่สนใจเรียนรู้สิ่ง รอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและ รัก การเรียนรู้ ๒. ร้อยละของเด็กที่มีความคิดรวบ ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจาก ประสบการณ์เรียนรู้ ๓. ร้อยละของเด็กที่มีทักษะทาง ภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๔. ร้อยละของเด็กที่มีกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๕. ร้อยละของเด็กที่มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

๑. เด็กร้อยละ ๙๔.๘๒ สนใจ เรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่าง ตั้งใจและ รักการเรียนรู้ ๒. เด็กร้อยละ ๙๖.๒๕ มีความคิดรวบ ยอดเกี่ยวกับสิ่ง ต่างๆที่เกิดจาก ประสบการณ์ เรียนรู้ ๓. เด็กร้อยละ ๙๕.๒๑มีทักษะ ทาง ภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๔. เด็กร้อยละ ๙๖.๒๕ มี กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ๕. เด็กร้อยละ ๙๐.๒๐ มี จินตนาการ และความคิด สร้างสรรค์

หน้า 14


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาการจัดการศึกษา เป้าหมาย (ตามแผนพัฒนาฯ) ๑. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและ ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด ประสบการณ์ ๒. ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ และสามารถจัดประสบการณ์การเรียน รู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตร ๓. ครูสามารถจัดการชั้นเรียนที่สร้าง วินัยเชิงบวกเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วน ร่วมในการสร้างข้อตกลง ๔. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก ๕. ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก แก่ผู้ปกครอง ๖. ครูมีการวิจยั และพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ที่ตน รับผิดชอบและใช้ ผลการวิจยั มาปรับการจัดประสบการณ์ ๗. ครูจัดสิ่งแวดล้อมภายในและ ภายนอก ให้เกิดการเรียนรู้ได้ ตลอดเวลา ๘. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็กและ ผู้ปกครอง ๙. ครูมีวุฒิและความรู้ในด้านการจัด การศึกษาปฐมวัย ๑๐. ครูจัดทาสารนิทัศน์ และนามา ไตร่ตรองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา เด็ก

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ โครงการ กิจกรรม

โครงการ กิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากร - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร - กิจกรรมแผนการจัด ประสบการณ์ - กิจกรรมสร้างวินัยเชิงบวก - กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน - กิจกรรมประเมิน พัฒนาการ -กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน - กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ - กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ที่ดี กับ ผู้ปกครอง - กิจกรรมนิเทศบุคลากร

๑. ร้อยละของครูที่เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัด การศึกษาปฐมวัย และสามารถ นามาประยุกต์ใช้ในการจัด ประสบการณ์ ๒. ร้อยละของครูที่จัดทาแผนการ จัดประสบการณ์ และสามารถจัด ประสบการณ์การเรียน รู้ที่ หลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตร ๓. ร้อยละของครูที่สามารถจัดการ ชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกเปิด โอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการ สร้างข้อตกลง ๔. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและ เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับ พัฒนาการเด็ก ๕. ร้อยละของครูที่ใช้เครื่องมือการ วัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก อย่างหลากหลาย และสรุปรายงาน ผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง ๖. ร้อยละของครูที่มีการวิจยั และ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน รับผิดชอบและใช้ผลการวิจัยมาปรับ การจัดประสบการณ์ ๗. ร้อยละของครูที่จัดสิ่งแวดล้อม ภายในและภายนอก ให้เกิดการ เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๘. ร้อยละของครูที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี กับเด็กและผู้ปกครอง ๙. ร้อยละของครูที่มีวุฒิและความรู้ ในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ๑๐. ร้อยละของครูที่จัดทาสาร นิทัศน์ และนามาไตร่ตรองเพื่อ ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

หน้า 15

ผลการดาเนินงาน ๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัด การศึกษาปฐมวัย และสามารถ นามาประยุกต์ใช้ในการจัด ประสบการณ์ ๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดทา แผนการจัดประสบการณ์ และ สามารถจัดประสบการณ์การ เรียน รู้ที่หลากหลายสอดคล้อง กับหลักสูตร ๓. ครูร้อยละ ๑๐๐ สามารถ จัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิง บวกเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วน ร่วมในการสร้างข้อตกลง ๔. ครูร้อยละ๑๐๐ใช้สื่อและ เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้อง กับพัฒนาการเด็ก ๕. ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้เครื่องมือ การวัดและประเมินพัฒนาการ ของเด็กอย่างหลากหลาย และ สรุปรายงานผลพัฒนาการของ เด็กแก่ผู้ปกครอง ๖. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการวิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน รับผิดชอบและใช้ผลการวิจัยมา ปรับการจัดประสบการณ์ ๗. ครูร้อยละ ๙๗.๕๐ จัด สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก ให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๘. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๙. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีวุฒิและ ความรู้ในด้านการจัดการศึกษา ปฐมวัย ๑๐. ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดทาสาร นิทัศน์ และนามาไตร่ตรองเพื่อ ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาการจัดการศึกษา (ต่อ) เป้าหมาย (ตามแผนพัฒนาฯ)

โครงการ กิจกรรม

๑. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๒. ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มทีเน้นการพัฒนา เด็กปฐมวัย ๓. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลประเมินผล หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน วิชาการและการจัดการได้อย่างมี คุณภาพมากยิ่งขึ้น ๔. ผู้บริหารสามารถบริหารจัด การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้อย่าง มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ๕. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพได้ดีเยี่ยม ๖. ผู้บริหารให้คาแนะนาและ คาปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจ ใส่การศึกษาปฐมวัยเป็นศักยภาพ เต็มเวลาได้ดีมากยิ่งขึ้น ๗. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึง พอใจผลการบริหารจัดการศึกษา ปฐมวัย

โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารสู่มาตรฐานสากล - กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร - กิจกรรมพัฒนาบุคลากร - กิจกรรมนิเทศบุคลากร

๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการนา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้ใน การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กและ มีการนิเทศติดตามผล ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการ ประเมินผลกาารใช้หลักสูตรและมี การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา ๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี การพัฒนาะบบกลไกจัดกิจกรรม เสริมสร้างการตระหนักรู้และเข้าใจ หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและ แสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและจัดสิ่งอานวย ความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่าง รอบด้าน ๕. ผลการดาเนินงานเกิดผล กระทบที่ดีต่อโรงเรียน และเป็นที่ ยอมรับของชุมชนอย่างชัดเจน

โครงการการจัดการศึกษา ปฐมวัย - กิจกรรมหลักสูตร สถานศึกษา - กิจกรรมเปิดบ้านปฐมวัย - กิจกรรมประชุม ผู้ปกครอง - กิจกรรมขอเวลาเพือ่ ลูกรัก - กิจกรรมโรงเรียนน่าอยู่

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ โครงการ กิจกรรม ๑. ระดับคุณภาพของผู้บริหารเข้าใจ ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา ปฐมวัย ๒. ระดับคุณภาพของผู้บริหารมี วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิด ริเริ่มทีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓. ระดับคุณภาพของผู้บริหารใช้ หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและใช้ ข้อมูลประเมินผลหรือการวิจัยเป็น ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ จัดการได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ๔. ระดับคุณภาพของผู้บริหาร สามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมาย พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ๕. ระดับคุณภาพของผู้บริหาร ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรให้มีประสิทธิภาพได้ดีเยี่ยม ๖. ระดับคุณภาพของผู้บริหารให้ คาแนะนาและคาปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การศึกษาปฐมวัยเป็น ศักยภาพเต็มเวลาได้ดีมากยิ่งขึ้น ๗. ระดับคุณภาพของเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด การศึกษาปฐมวัย ๑. ระดับคุณภาพของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องมีการนาหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยไปใช้ในการจัดประสบการณ์ ให้กับเด็กและมีการนิเทศติดตามผล ๒. ระดับคุณภาพของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องมีการประเมินผลกาารใช้ หลักสูตรและมีการปรับปรุงและ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๓. ระดับคุณภาพของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องมีการพัฒนาะบบกลไกจัด กิจกรรมเสริมสร้างการตระหนักรู้และ เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๔. ระดับคุณภาพของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและแสวงหา ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและจัดสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๕. ระดับคุณภาพของผลการ ดาเนินงานเกิดผลกระทบที่ดีต่อ โรงเรียน และเป็นที่ยอมรับของชุมชน อย่างชัดเจน

หน้า 16

ผลการดาเนินงาน ๑. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ หลักการจัด การศึกษาปฐมวัยระดับ ดีเยี่ยม ๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มทีเน้นการพัฒนา เด็กปฐมวัยระดับดีเยีย่ ม ๓. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลประเมินผล หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน วิชาการและการจัดการได้อย่างมี คุณภาพ ระดับดีเยีย่ ม ๔. ผู้บริหารสามารถบริหารจัด การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย พัฒนา คุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมี คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม ๕. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพได้ ระดับดีเยีย่ ม ๖. ผูบ้ ริหารให้คาแนะนาและ คาปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่ การศึกษาปฐมวัยเป็นศักยภาพเต็ม เวลาได้ดีมากยิ่งขึ้นระดับดีเยีย่ ม ๗. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึง พอใจผลการบริหารจัดการศึกษา ปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม ๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการนา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้ใน การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กและมี การนิเทศติดตามผลระดับดีเยี่ยม ๒. ผู้มีส่วนเกีย่ วข้องมีการ ประเมินผลกาารใช้หลักสูตรและมี การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาระดับดีเยีย่ ม ๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการพัฒนาะบ บกลไกจัดกิจกรรมเสริมสร้างการ ตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัด การศึกษาปฐมวัยระดับดีเยีย่ ม ๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและ แสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและจัดสิ่งอานวย ความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่าง รอบด้านระดับดีเยี่ยม ๕. ผลการดาเนินงานเกิดผลกระทบ ที่ดีต่อโรงเรียน และเป็นที่ยอมรับ ของชุมชนอย่างชัดเจนระดับดีเยีย่ ม


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมาย (ตามแผนพัฒนาฯ) ๑. เด็กไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ บุคลากรในสถานศึกษา ๒. มีหน่วยงานจากภายนอกเช้า ศึกษาดูงาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันภายในสถานศึกษา ๓. ผู้มีส่วนเกีย่ วข้องมีความ พึงพอใจการดาเนินงานตาม โครงการ

โครงการ กิจกรรม โครงการสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ - กิจกรรมพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ - กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ โครงการ กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

๑. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่เด็กไป เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา การเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน สถานศึกษา ๒. จานวนหน่วยงานภายนอกเข้ามา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันภายในสถานศึกษา ๓. ร้อยละของผูท้ มี่ ีส่วนเกี่ยวข้องมี ความพึงพอใจการดาเนินงานตาม โครงการ

๑. เด็กไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ จานวน ๑๐แหล่งเรียนรู้เพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ บุคลากรในสถานศึกษา ๒. มีหน่วยงานจากภายนอกเช้า ศึกษาดูงานจานวน ๖ หน่วยงาน ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน สถานศึกษา ๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๙๔.๒๕ พึงพอใจการดาเนินงานตามโครงการ

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ (เด็ก/ผู้เรียน) เอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น เป้าหมาย (ตามแผนพัฒนาฯ) ๑. เด็กมีคุณลักษณะตาม อัตลักษณ์ที่โรงเรียนกาหนด ๒. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ตามที่ กาหนด

โครงการ กิจกรรม โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ - กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ - กิจกรรมพัฒนา เอกลักษณ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ โครงการ กิจกรรม ๑. ร้อยละของเด็กที่มีคุณลักษณะ ตามอัตลักษณ์ที่โรงเรียนกาหนด ๒. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมี เอกลักษณ์ตามทีก่ าหนด

ผลการดาเนินงาน ๑. เด็กร้อยละ ๙๘.๙๙ มี คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่โรงเรียน กาหนด ๒. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ตามที่ กาหนดร้อยละ 90.00

กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนามาตรการส่งเสริม เป้าหมาย (ตามแผนพัฒนาฯ) ๑. ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่ตอบสนอง นโยบายตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา ระดับปฐมวัย ๒. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วน ร่วม และมีความพึงพอใจต่อการ ดาเนินโครงการ กิจกรรมที่ ตอบสนองนโยบายตามแนว ทางการปฏิรูปการศึกษา ๓. ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน ตามโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนอง นโยบายตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา ระดับปฐมวัยเกิด ประโยชน์ เป็นแบบอย่าง และ สร้างคุณค่าแก่โรงเรียนและชุมชน รอบโรงเรียน

โครงการ กิจกรรม โครงการพัฒนายกระดับ อนุบาลสู่มาตรฐานสากล - กิจกรรมพัฒนายกระดับ อนุบาลสู่มาตรฐานสากล - กิจกรรมพัฒนา สภาพแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ โครงการ กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

๑. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของการ ดาเนินงานโครงการ กิจกรรมที่ ตอบสนองนโยบายตามแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา ระดับปฐมวัยบรรลุ เป้าหมาย ๒. ร้อยละของบุคลากรใน สถานศึกษามีสว่ นร่วม และมีความ พึงพอใจต่อการดาเนินโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายตาม แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ระดับ ปฐมวัย ๓. ร้อยละของผลที่เกิดขึ้นจากการ ดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่ ตอบสนองนโยบายตามแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา ระดับปฐมวัยเกิด ประโยชน์ เป็นแบบอย่าง และสร้าง คุณค่าแก่โรงเรียนและชุมชนรอบ โรงเรียน

๑. ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่ตอบสนอง นโยบายตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา ระดับปฐมวัยบรรลุ เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ๒. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม และมีความพึงพอใจต่อการดาเนิน โครงการ กิจกรรมที่ตอบสนอง นโยบายตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา ระดับปฐมวัย ร้อยละ ๙๔.๐๗ ๓. ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน ตามโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนอง นโยบายตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา ระดับปฐมวัยเกิด ประโยชน์ เป็นแบบอย่าง และสร้าง คุณค่าแก่โรงเรียนและชุมชนรอบ โรงเรียน ร้อยละ ๙๙.๙๗

หน้า 17


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี (รอบปีที่ผ่านมา) (ระดับขั้นพื้นฐาน) กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป้าหมาย (ตามแผนพัฒนาฯ) 1. ผู้เรียนมีสุขภาวะ ทางร่างกายและ ลักษณะจิตสังคม เหมาะสมกับวัย 2. ผู้เรียนมี คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตาม หลักสูตรและตามที่ สถานศึกษากาหนด 3. ผู้เรียนมีความคิด ริเริม่ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี และมี ความเป็นเลิศทาง วิชาการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ โครงการ กิจกรรม - โครงการสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ - ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ี - โครงการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม สุขภาวะทางร่างกายและ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ลักษณะจิตสังคม - โครงการพัฒนาผูเ้ รียนให้มีทักษะการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย - โครงการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามสามารถ - ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ี การคิดอย่างเป็นระบบ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ - โครงการพัฒนาผูเ้ รียนให้มีทักษะการทางาน ตามหลักสูตรและตามที่ และเจตคติที่ดตี ่ออาชีพสุจริต สถานศึกษากาหนด - โครงการโรงเรียนสดใสต้านภัยไข้เลือดออก - ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ี - โครงการเด็กไทยทาได้โรงเรียนส่งเสริม ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ สุขภาพ เทคโนโลยี และมีความ - โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน เป็นเลิศทางวิชาการ - โครงการพัฒนางานปกครอง โครงการ กิจกรรม

หน้า 18

ผลการดาเนินงาน 1. ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม เหมาะสมกับวัย 2. ผู้เรียนร้อยละ 92.50 มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตาม หลักสูตรและตามที่ สถานศึกษากาหนด 3. ผู้เรียนร้อยละ 95.00 มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์เทคโนโลยี และมีความเป็นเลิศทาง วิชาการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการศึกษา เป้าหมาย (ตามแผนพัฒนาฯ) 4. สถานศึกษาบรรลุ เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และ พันธกิจ ตามที่สถานศึกษา กาหนด 5. สถานศึกษามีการ ดาเนินงานและพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและ จรรยาบรรณวิชาชีพ 6. สถานศึกษาส่งเสริมและ พัฒนา สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนให้เอื้อ ต่อการเรียนรู้ 7. สถานศึกษาสร้างการมี ส่วนร่วมกับหน่วยงานและ ชุมชนในการพัฒนา การศึกษาให้มีคุณภาพและ ได้มาตรฐาน 8. สถานศึกษาสร้างการมี ส่วนร่วมกับหน่วยงานและ ชุมชนในการพัฒนา การศึกษาให้มีคุณภาพและ ได้มาตรฐาน 9. สถานศึกษาพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษาในศตวรรษที่ 21 สูม่ าตรฐานสากล

โครงการ กิจกรรม - โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล - โครงการพัฒนาการจัดหา ผลิต และใช้ สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการศึกษา - โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - โครงการจิตสาธารณะประโยชน์ต่อ ชุมชน - โครงการสร้างเอกภาพและความสัมพันธ์ ของครูและบุคลากร - โครงการการบริหารจัดการและปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติงานตาม บทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - โครงการพัฒนางานวิชาการ - โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน - โครงการพัฒนางานบุคลากร - โครงการพัฒนางานธุรการ - โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป - โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน

หน้า 19

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ โครงการ กิจกรรม - ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่ บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ กิจ ตามที่สถานศึกษากาหนด - ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่ มีการดาเนินงานและพัฒนาครูและ บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ - ระดับคุณภาพของสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ให้ร่ม รื่น สวยงาม สะอาด และใช้แหล่ง เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก โรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ - ระดับคุณภาพของสถานศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน - ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่ มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย - ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่ พัฒนาการจัดการศึกษาตามแนว ทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 สูม่ าตรฐานสากล

ผลการดาเนินงาน 4. สถานศึกษาบรรลุ เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และ พันธกิจ ตามที่สถานศึกษา กาหนดระดับดีเยีย่ ม 5. สถานศึกษามีการ ดาเนินงานและพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและ จรรยาบรรณวิชาชีพใน ระดับดีเยี่ยม 6. สถานศึกษาส่งเสริม และพัฒนา สือ่ อุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมทาง กายภาพ ให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก โรงเรียนให้เอื้อต่อการ เรียนรูร้ ะดับดีเยี่ยม 7. สถานศึกษาสร้างการมี ส่วนร่วมกับหน่วยงานและ ชุมชนในการพัฒนา การศึกษาให้มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานระดับดีเยี่ยม 8. สถานศึกษาสร้างการมี ส่วนร่วมกับหน่วยงานและ ชุมชนในการพัฒนา การศึกษาให้มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานระดับดีเยี่ยม 9. สถานศึกษาพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษาในศตวรรษที่ 21 สูม่ าตรฐานสากลระดับ ดีเยี่ยม


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม (ตามแผนพัฒนาฯ) 10. สถานศึกษา โครงการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลีย่ น สร้าง ส่งเสริม เรียนรู้ สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ โครงการ กิจกรรม - ระดับคุณภาพของ สถานศึกษาที่สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน 10. สถานศึกษา สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็น สังคมแห่งการ เรียนรู้ในระดับ ดีเยี่ยม

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม (ตามแผนพัฒนาฯ) 11. สถานศึกษา โครงการพัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัด โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของผูเ้ รียน การศึกษาให้สอดคล้อง กับเอกลักษณ์ของ โรงเรียน 12. ผู้เรียนได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา ตามอัตลักษณ์ทโี่ รงเรียน กาหนด

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ โครงการ กิจกรรม - ระดับคุณภาพของ สถานศึกษาที่มีการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาให้ สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ โรงเรียนเด่นชัด - ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การส่งเสริมและพัฒนาตามอัต ลักษณ์ที่โรงเรียนกาหนด

ผลการดาเนินงาน 11. สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาให้ สอดคล้องกับ เอกลักษณ์ของ โรงเรียนระดับดีเยีย่ ม 12. ผู้เรียนร้อยละ 98.00 ได้รบั การ ส่งเสริมและพัฒนา ตามอัตลักษณ์ที่ โรงเรียนกาหนด

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนามาตรการส่งเสริม เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม (ตามแผนพัฒนาฯ) 13. สถานศึกษา - โครงการย้อนรอยพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพ - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลัก การศึกษาตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง

หน้า 20

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ โครงการ กิจกรรม ระดับคุณภาพของ สถานศึกษาทีพ่ ัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดาเนินงาน สถานศึกษาพัฒนา คุณภาพการศึกษา ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงได้ระดับ ดีเยีย่ ม


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

8. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (รอบปีที่ผ่านมา) 8.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 ระดับการศึกษาปฐมวัย ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น คะแนนรวม

หน้า 21

น้าหนัก คะแนน 20 5 5 5 5 65 20 20 20

คะแนน ที่ได้ ๑๙.๖๒ ๔.๙๘ ๔.๙๘ ๔.๙๕ ๔.๗๑ ๖๕ ๒๐ ๒๐ ๒๐

ระดับ คุณภาพ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

5

5

5

5

5

5

5

100

๙๙.๖๒


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

8.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน - ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ - ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน

ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม (ระดับ ๔)

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน - การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ี และมีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ วัฒนธรรมอันดีของสังคม - ความภูมิใจในท้องถิ่นอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และความเป็นไทย - ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา - การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม - การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ - การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ - การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี คุณภาพ ๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ดีเยี่ยม (ระดับ ๔)

๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีสว่ นร่วม ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยดึ โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

ดีเยี่ยม (ระดับ 4)

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ดีเยี่ยม (ระดับ 4)

การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

หน้า 22


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

9. ประมาณการรายรับของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 รายการ

จานวนเงิน (บาท)

1. เงินอุดหนุนรายหัว 1.1 ระดับอนุบาล - ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จานวน 174 คน - ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จานวน 213 คน - ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จานวน 239 คน 1.2 ระดับประถมศึกษา - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 248 คน - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 236 คน - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 238 คน - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 239 คน - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 253 คน - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 245 คน 1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 311 คน - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 301 คน - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 286 คน 1.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 192 คน - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 191 คน - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 204 คน รวม

1,741,827.00 2,132,236.50 2,392,509.50 2,524,764.00 2,402,598.00 2,422,959.00 2,433,139.50 2,575,666.50 4,291,022.50 4,153,047.50 3,946,085.00 2,712,480.00 2,712,480.00 2,698,352.50 2,882,010.00 41,802,920.00

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวม

38,145,500.00 38,145,500.00

รวม

70,044,200.00 17,000,000.00 2,000,000.00 93,044,200.00

รวมทั้งสิ้น

172,992,620.00

3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 3.1 การจาหน่ายอาหาร 3.2 การจาหน่ายเครื่องเขียน 3.3 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

หน้า 23

หมายเหตุ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

หน้า 24


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 1. วิสัยทัศน์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา ก้าวหน้าความรู้ ควบคู่เทคโนโลยี ดีเด่นภาษา พัฒนาสุนทรียภาพ 2. พันธกิจ วิสัยทัศน์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มุ่งส่งเสริม ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีจติ อาสา ก้าวหน้าความรู้ ควบคูเ่ ทคโนโลยี ดีเด่นภาษา พัฒนาสุนทรียภาพ

พันธกิจ ั ญา ให้ 1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญ เหมาะสมกับวัย 2. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม หลักสูตรและตามที่สถานศึกษากาหนด 3. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เทคโนโลยี และมีความเป็นเลิศ ทางวิชาการ 4. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านทุกกลุม่ เป้าหมาย 5. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ. ศ. 2560 อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและ จรรยาบรรณวิชาชีพ 7. ส่งเสริมและพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม ทางกายภาพ ให้ ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ ภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 8. สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและชุมชน ในการพัฒนาการศึกษาให้มี คุณภาพและได้มาตรฐาน 9. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หน้า 25


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

3. เป้าหมาย พันธกิจ

เป้าหมาย

1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เหมาะสมกับวัย 2. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากาหนด 3. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เทคโนโลยี และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 4. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ ด้านทุกกลุ่ม เป้าหมาย 5. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้อง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พ. ศ. 2560 อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 7. ส่งเสริมและพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ให้ ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 8. สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและชุมชน ในการพัฒนา การศึกษาให้มีคณ ุ ภาพและได้มาตรฐาน 9. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา เหมาะสมกับวัย 2. ผู้เรียนมีคณ ุ ธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากาหนด 3. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เทคโนโลยี และมีความ เป็นเลิศทางวิชาการ 4. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พ.ศ. 2560 อย่างมีประสิทธิภาพ 5. สถานศึกษามีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ ผู้เรียนอย่างรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 6. สถานศึกษามีการดาเนินงานและพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 7. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนา สือ่ อุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ ภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 8. สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและชุมชนใน การพัฒนาการศึกษาให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน 9. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เกิดจาก การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของผู้บริหาร/ครู/บุคลากร/ นักเรียน

4. อัตลักษณ์ของเด็ก/ผู้เรียน (Identity) “ ขยัน ศรัทธา ร่าเริง ” ขยัน คือ การแสดงออกถึงความตั้งใจในการทาหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด ศรัทธา คือ การแสดงออกถึงความเลื่อมใส เชื่อมั่นในอุดมการณ์แห่งความดี ปฏิบัติกิจของศาสนาที่ตนนับถือ ร่าเริง คือ การแสดงออกถึงกิริยาท่าทางที่สดใส แจ่มใส และมีชีวิตชีวา 5. เอกลักษณ์ของโรงเรียน (Uniqueness) โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและสุนทรียภาพ (สุนทรียภาพ คือ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา ภาษา)

หน้า 26


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

6. กลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ กิจกรรมและฝ่ายที่รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2561 (ระดับการศึกษาปฐมวัย) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ระดับปฐมวัย) เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม (ตามแผนพัฒนาฯ) 1. เด็ กมี พั ฒนาการด้ า น โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็ก ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ - กิจกรรมพัฒนาด้านร่างกาย สั งคม และสติ ปั ญ ญา งานภาวะโภชนาการ งานกีฬาสี เหมาะสมกับวัย งานหนูน้อยอนามัยดี งานปลอดภัยห่างไกลโรค - กิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ งานลอยกระทง งานวันสาคัญทางศาสนา งานส่งเสริมความกตัญญู งานหนูทาได้ งานเด็กดีศรี ห.ว. งานจินตนาการสร้างสรรค์ - กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม งานส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต งานโรงเรียนสวยด้วยมือหนู งานหนูน้อยมารยาทงาม งานค่ายหรรษา - กิจกรรมพัฒนาด้านสติปัญญา งานนักอ่านวัยเยาว์ งานโครงการเพื่อการเรียนรู้ งานมือน้อยสร้างสรรค์ งานหนูน้อยนักคิด

หน้า 27

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ฝ่ายที่ รับผิดชอบ

- ร้ อ ยละของเด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ การ แผนกอนุบาล ส่งเสริมและพั ฒ นาด้ านร่างกาย อ าร ม ณ์ จิ ต ใจ สั งค ม แ ล ะ สติปัญญา


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการให้เป็นระบบ (ระดับปฐมวัย) โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ฝ่ายที่ รับผิดชอบ

2. สถานศึกษามีการ โครงการส่งเสริมกระบวนการบริหารและ ดาเนินงานพัฒนา จัดการ วิชาการที่เน้นคุณภาพ - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ผู้เรียนอย่างรอบด้าน งานหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย งานวิเคราะห์หลักสูตร

- ระดับคุณภาพของสถานศึกษา แผนกอนุบาล ทีม่ ีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย

๓. สถานศึกษามีการ - กิจกรรมจัดบุคลากร ดาเนินงานและพัฒนา งานจัดครูเข้าสอน/จัดประสบการณ์ ครูและบุคลากรให้มี - กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ความเชี่ยวชาญทาง งานอบรมครูและบุคลากร วิชาชีพและ จรรยาบรรณวิชาชีพ

- ระดับคุณภาพของสถานศึกษา ทีม่ ีการดาเนินงานและพัฒนาครู และบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ วิชาชีพ

4. สถานศึกษา - กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ส่งเสริมและพัฒนา งานปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและ สื่อ อุปกรณ์ ภายนอกห้องเรียน เทคโนโลยี อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมทาง กายภาพ ให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง ภายในและภายนอก ห้องเรียนให้เอื้อต่อ การเรียนรู้ 5. สถานศึกษาสร้าง - กิจกรรมบริการสื่อเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมกับ งานจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ หน่วยงานและชุมชน งานจัดซื้อหนังสือ นิทาน ในการพัฒนา - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหาร การศึกษาให้มี งานอบรมพัฒนาผู้บริหาร คุณภาพและได้ มาตรฐาน

- ระดับคุณภาพของสถานศึกษา ทีส่ ่งเสริมและพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ให้ ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ ภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการ เรียนรู้

หน้า 28

- ระดับคุณภาพของสถานศึกษา ที่ ส ร้ า ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ หน่ ว ยงานและชุ ม ชนในการ พั ฒ นาการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ และได้มาตรฐาน - ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (ระดับปฐมวัย) ฝ่ายที่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จ รับผิดชอบ 8. ครูผู้สอนจัด โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ กระบวนการเรียนการ - กิจกรรมจัดประสบการณ์ สอนให้สอดคล้องตาม งานแผนการจัดประสบการณ์ หลักสูตรการศึกษา - กิจกรรมเรียนรู้อย่างมีความสุข ปฐมวัย พ. ศ. 2560 งานการสอนแบบ Project Approach และ อย่างมีประสิทธิภาพ การสอนแบบ STEM Education - กิจกรรมจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ งานห้องเรียนน่าอยู่ งานผลิตสื่อการเรียนรู้ - กิจกรรมประเมินพัฒนาการ งานประเมินผลพัฒนาการของเด็ก งานรายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาการ ของเด็ก

- ร้อยละของครูผู้สอนทีจ่ ัด กระบวนการเรียนการสอนให้ สอดคล้องตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พ. ศ. 2560 อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนกอนุบาล

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ (ระดับปฐมวัย) เป้าหมาย

โครงการ กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

9. สถานศึกษามี ระบบการประกัน คุณภาพภายในที่เกิด จากการปฏิบตั ิงาน ตามหน้าที่ของ ผู้บริหาร/ครู/ บุคลากร/นักเรียน

- โครงการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษา - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง ความเข้าใจและการประเมินแนวใหม่ และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ฝ่ายที่ รับผิดชอบ

- ร้อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ มี ร ะบบการ แผนกอนุบาล ประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ เกิ ด จากการ ปฏิ บั ติ งานตามหน้ าที่ ข องผู้ บ ริห าร/ครู / บุ ค ล ากร/นั กเรี ย น ครบ ถ้ ว น แล ะมี หลักฐานร่องรอยชัดเจน - ค่ า เฉลี่ ย ของผลการประกั น คุ ณ ภาพ ภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป

หน้า 29


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ กิจกรรมและฝ่ายที่รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2561 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เป้าหมาย

โครงการ กิจกรรม

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรและตามที่ สถานศึกษากาหนด

โครงการกลุ่มสาระภาษาไทย - กิจกรรมอ่านเขียนเรียนพูด - กิจกรรมตามรอยสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาภาษาไทย - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่ม สาระภาษาไทย โครงการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชา คณิตศาสตร์ - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่ม สาระคณิตศาสตร์ 2. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม โครงการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สร้ า งสรรค์ เทคโนโลยี - กิจกรรมสร้างทักษะ กระบวนการคิด และ นวัตกรรมจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และมี ค วามเป็ น เลิ ศ ทาง จริงตามระดับชั้น วิชาการ - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชา วิทยาศาสตร์ - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่ม สาระวิทยาศาสตร์ โครงการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - กิจกรรม English Camp - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชา ภาษาต่างประเทศ - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่ม สาระภาษาอังกฤษ

หน้า 30

ตัวชี้วัดความสาเร็จ - ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ี คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามหลักสูตร และตามที่สถานศึกษา กาหนด

- ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ี ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี และมีความเป็นเลิศทาง วิชาการ

ฝ่ายที่ รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ นักเรียน


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) เป้าหมาย

โครงการ กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ฝ่ายที่ รับผิดชอบ

โครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ - กิจกรรมนั่งสมาธิ สวดมนต์ - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาสังคม ศึกษาฯ - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โครงการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา - กิจกรรมหัวหินวิทยาลัยเกมส์ - กิจกรรมสุขภาวะที่ดี - กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด - กิจกรรมวันเอดส์โลก - กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและ พลศึกษา โครงการกลุ่มสาระศิลปะ - กิจกรรมดนตรีสากล (คีย์บอร์ด/เปียโน) - กิจกรรมสตริงคอมโบ - กิจกรรมวงโยธวาฑิต - กิจกรรมดนตรีไทย - กิจกรรมนาฏศิลป์ - กิจกรรมวงออเคสตร้า (ไวโอลิน) - กิจกรรมวงแชมเบอร์ออเคสตรา - กิจกรรมศิลปะไทยสร้างสรรค์ - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาศิลปะ - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ โครงการกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาการงาน อาชีพและเทคโนโลยี - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ เป็นเลิศ แผนก English Program

หน้า 31

แผนก English Program


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการให้เป็นระบบ เป้าหมาย 3. สถานศึกษามี การดาเนินงาน พัฒนาวิชาการที่เน้น คุณภาพผู้เรียนอย่าง รอบด้านทุก กลุ่มเป้าหมาย

โครงการ กิจกรรม โครงการ : พัฒนาวิชาการ - งานวางแผนด้านวิชาการ - งานจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน - งานทะเบียนวัดผล - งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ - งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ - งานหลักสูตรสถานศึกษา โครงการ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ : ห้องมหาสมุทร - กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต - กิจกรรม ห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) โครงการ : ฝ่ายกิจการนักเรียน - งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - งานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน - งานส่งเสริมความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - งานปกครอง - งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามศาสตร์ พระราชา โครงการพัฒนาการจัดหลักสูตรและการบริหาร แผนก English Program

หน้า 32

ตัวชี้วัดความสาเร็จ - ระดับคุณภาพของ สถานศึกษาทีม่ ีการ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย

ฝ่ายที่ รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ นักเรียน

แผนก English Program


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการให้เป็นระบบ (ต่อ) โครงการ กิจกรรม

4. สถานศึกษามีการ ดาเนินงานและพัฒนา ครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพและ จรรยาบรรณวิชาชีพ

โครงการ : ฝ่ายบุคลากร - งานอบรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ - งานรับนักเรียน-ครู-พนักงาน - งานอบรมครูใหม่ - งานสังสรรค์ครูและบุคลากรในโรงเรียน - งานฉลองคุณพ่อบอสโกและคุณพ่ออธิการ - งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร - งานประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครูและ บุคลากร - งาน Portfolio และการประเมินตนเองของ ครูและบุคลากร

- ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ฝ่ายบุคลากร สถานศึกษาที่มีการดาเนินงาน และพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและ จรรยาบรรณวิชาชีพ

5. สถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมทาง กายภาพ ให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง ภายในและภายนอก ห้องเรียนให้เอื้อต่อ การเรียนรู้ 6. สถานศึกษาสร้าง การมีส่วนร่วมกับ หน่วยงานและชุมชน ในการพัฒนา การศึกษาให้มี คุณภาพและได้ มาตรฐาน

โครงการ : ฝ่ายบริหารทั่วไป - งานอาคารสถานที่ - งานภูมิปัญญาท้องถิ่น - งานสัมพันธ์หน่วยงานและชุมชน วันคริสต์มาสภายนอก วันครอบครัวหัวหินวิทยาลัย

- ระดับคุณภาพของ สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมทาง กายภาพ ให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง ภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

โครงการ : ฝ่ายธุรการ - งานพัฒนา IT - งานสารบรรณ - งานการเงิน - งานพัสดุ/ยานพาหนะ - งานประชาสัมพันธ์ - งานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/ ภาคี 4 ฝ่าย

- ระดับคุณภาพของ สถานศึกษาสร้างการมีส่วน ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนใน การพัฒนาการศึกษาให้มี คุณภาพและได้มาตรฐาน

ฝ่ายธุรการ

หน้า 33

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ฝ่ายที่ รับผิดชอบ

เป้าหมาย


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป้าหมาย

โครงการ กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

7. ครูผู้สอนจัด กระบวนการเรียนการ สอนให้สอดคล้องตาม หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2560) อย่างมี ประสิทธิภาพ

โครงการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ฝ่ายวิชาการ) - กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู/้ นิเทศการสอน/วิจยั ใน ชั้นเรียน) - กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ/ประกวดสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

- ร้อยละของครูผู้สอนทีจ่ ัด กระบวนการเรียนการสอนให้ สอดคล้องตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อย่างมี ประสิทธิภาพ

ฝ่ายที่ รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ

แผนก English Program

โครงการพัฒนาครูตามกระบวนการจัดการ เรียนการสอนแผนก English Program

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย

โครงการ กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

8. สถานศึกษามีระบบ การประกันคุณภาพ ภายในที่เกิดจากการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของผู้บริหาร/ครู/ บุคลากร/นักเรียน

- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษา - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความ เข้าใจและการประเมินแนวใหม่และการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ เข้มแข็งและยั่งยืน

- ร้อยละของสถานศึกษาที่มี ระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม หน้าที่ของผู้บริหาร/ครู/ บุคลากร/นักเรียน ครบถ้วนและ มีหลักฐานร่องรอยชัดเจน - ค่าเฉลี่ยของผลการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาอยู๋ใน ระดับดีเลิศ

หน้า 34

ฝ่ายที่ รับผิดชอบ ฝ่าย นโยบาย และแผน


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ส่วนที่ 3 แผนการดาเนินโครงการ กิจกรรม

หน้า 35


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ส่วนที่ 3 แผนการดาเนินโครงการ กิจกรรม 1. โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ จาแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 1. (ฝ่ายวิชาการ) การบริหารงานของสถานศึกษา 1.1 โครงการพัฒนาวิชาการ - งานวางแผนด้านวิชาการ - งานจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน - งานทะเบียนวัดผล - งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ - งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระ - งานหลักสูตรสถานศึกษา 1.2 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ป.1-ม.6 1.3 โครงการห้องมหาสมุทร - กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต - กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) 1.4 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - กิจกรรมทดสอบการอ่าน การเขียน ภาษาไทย - กิจกรรมตามรอยสุนทรภูส่ ู่วันภาษาไทย - กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้/

1,159,100

ระยะเวลา พ.ค.61-ก.พ.62

1,216,265

พ.ค.61-ก.พ.62

39,200

พ.ค.61-ก.พ.62

37,850

พ.ค.61-มี.ค.62

747,500

พ.ค.61-มี.ค.62

งบประมาณ (บาท)

นิเทศการสอน/วิจัยในชั้นเรียน)

- กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาภาษาไทย - กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษากลุ่ม สาระภาษาไทย - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาภาษาไทย - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET) กลุม่ สาระภาษาไทย - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาภาษาไทย 1.5 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - กิจกรรมทดสอบการอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษ - กิจกรรม English Camp - กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้/ นิเทศการสอน/วิจัยในชั้นเรียน)

- กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาภาษาต่างประเทศ - กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษากลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาภาษาต่างประเทศ - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาภาษาต่างประเทศ หน้า 36

หมายเหตุ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย การบริหารงานของสถานศึกษา 1.6 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้/

83,500

ระยะเวลา พ.ค.61-มี.ค.62

239,200

พ.ค.61-มี.ค.62

81,000

พ.ค.61-มี.ค.62

งบประมาณ (บาท)

นิเทศการสอน/วิจัยในชั้นเรียน)

- กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาคณิตศาสตร์ - กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษากลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาคณิตศาสตร์ - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาคณิตศาสตร์ 1.6 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - กิจกรรมสร้างทักษะ กระบวนการคิด และนวัตกรรมจากการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จริงตามระดับชั้น - กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้/ นิเทศการสอน/วิจัยในชั้นเรียน)

- กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาวิทยาศาสตร์ 1.6 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - กิจกรรมนั่งสมาธิ สวดมนต์ - กิจกรรมวันอาสาฬบูชา/วันเข้าพรรษา - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม - กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้/ นิเทศการสอน/วิจัยในชั้นเรียน)

- กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษากลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน้า 37

หมายเหตุ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย การบริหารงานของสถานศึกษา 1.7 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา - กิจกรรมหัวหินวิทยาลัยเกมส์ - กิจกรรมสุขภาวะที่ดี - กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด - กิจกรรมวันเอดส์โลก - กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโ่ ลก - กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้/

999,500

ระยะเวลา พ.ค.61-มี.ค.62

244,884

พ.ค.61-มี.ค.62

189,500

พ.ค.61-มี.ค.62

งบประมาณ (บาท)

นิเทศการสอน/วิจัยในชั้นเรียน)

- กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษากลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาสุขศึกษาและ พลศึกษา 1.8 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - กิจกรรมดนตรีสากล (คีย์บอร์ด/เปียโนป - กิจกรรมสตริงคอมโบ - กิจกรรมวงโยธวาฑิต - กิจกรรมดนตรีไทย - กิจกรรมนาฎศิลป์ - กิจกรรมวงออเคสตร้า (ไวโอลิน) - กิจกรรมวงแซมเบอร์ออเคสตรา - กิจกรรมศิลปะไทยสร้างสรรค์ - กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้/ นิเทศการสอน/วิจัยในชั้นเรียน)

- กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาศิลปะ - กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษากลุ่มสาระ ศิลปะ - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาศิลปะ - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาศิลปะ 1.9 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้/ นิเทศการสอน/วิจัยในชั้นเรียน)

- กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษากลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี รวมงบประมาณฝ่ายวิชาการ หน้า 38

5,037,499

หมายเหตุ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

2. (ฝ่ายกิจการนักเรียน) การบริหารงานของสถานศึกษา 2.1 โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน - งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บริการห้องพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรค ตรวสุขภาพนักเรียน/ครู/บุคลากร กิจกรรมโรงเรียนสดใสต้านภัยไข้เลือดออก กิจกรรมเด็กไทยทาได้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - งานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน กิจกรรมค่ายสัมพันธ์เชิงคุณธรรม (ม.4) กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3/ม.6 กิจกรรมวันเกียรติยศ - งานส่งเสริมความรักต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันอาสาฬบูชา กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันดอมินิก กิจกรรมวันพ่อบอสโก กิจกรรมวันคริสต์มาสภายใน - งานปกครอง กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย กิจกรรมเสริมสร้างระบบประชาธิปไตย (นักเรียนสวัสดิการ/สภานักเรียน) - งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง และโฮมรูม ระเบียนสะสม ทุนการศึกษา,ทุนอาหารกลางวัน การให้คาปรึกษา,คัดกรอง,แนะแนวการศึกษาต่อ - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ป.1-ม.3 นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ม.4-ม.6 ชุมนุม (ประถม/มัธยม) แนะแนว (ประถม/มัธยม) - งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามศาสตร์พระราชา ออมทรัพย์นักเรียน (ธนาคารโรงเรียน) รู้คุณค่าร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมงบประมาณฝ่ายกิจการนักเรียน

หน้า 39

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

67,000

พ.ค.61-ก.พ.62

359,000

พ.ค.61-ก.พ.62

102,500

พ.ค.61-ก.พ.62

5,000

พ.ค.61-ก.พ.62

2,517,000

พ.ค.61-ก.พ.62

6,000

พ.ค.61-ก.พ.62

6,000

พ.ค.61-ก.พ.62 3,067,500

หมายเหตุ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

3. (ฝ่ายบุคลากร) การบริหารงานของสถานศึกษา 3.1 โครงการฝ่ายบุคลากร - งานอบรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อบรมพัฒนาครู 8 กลุม่ สาระ อบรมพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอน - งานรับนักเรียน-ครู-พนักงาน บรรจุ ถอดถอน รับนักเรียนใหม่ ครูใหม่และพนักงานใหม่ - งานอบรมครูใหม่ - งานสังสรรค์ครูและบุคลากรในโรงเรียน - งานฉลองพ่อบอสโกและพ่ออธิการ - งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร - งานประเมินการทางานของครูและบุคลากร - งาน Portfolio และการประเมินตนเองของครูและบุคลากร

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

225,000

พ.ค.61-มี.ค.62

-

พ.ค.61-มี.ค.62

50,000 150,000 100,000 10,000 -

มิ.ย.61 ต.ค.61 ม.ค.62 พ.ค.61-มี.ค.62 พ.ค.61-มี.ค.62 พ.ค.61-มี.ค.62

หมายเหตุ

535,000

รวมงบประมาณฝ่ายบุคลากร

4. (ฝ่ายธุรการ) การบริหารงานของสถานศึกษา 4.1 โครงการฝ่ายธุรการ - งานพัฒนา IT ระบบอินเทอร์เน็ต/ระบบ LAN/ระบบ Wifi จัดหา/ซ่อมแซม (คอมพิวเตอร์,โปรเจคเตอร์,กระดานอัจฉริยะ) เข้าร่วมโครงการหลักสุตร Computer Genius Program - งานสารบรรณ รับ/ส่ง หนังสือ รายงานการประชุม - งานการเงิน รายรับ รายจ่าย งบดุล งบกาไร ขาดทุน เงินเดือน ประกันสังคม เงินอุดหนุน - งานพัสดุ/ยานพาหนะ จัดซื้อ จัดจ้าง ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ - งานประชาสัมพันธ์ วารสาร News Letter จดหมายข่าว Website - งานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/ภาคี 4 ฝ่าย

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

3,000,000

พ.ค.61-มี.ค.62

500

พ.ค.61-มี.ค.62

-

พ.ค.61-มี.ค.62

1,350,000

พ.ค.61-มี.ค.62

800,000

พ.ค.61-มี.ค.62

30,000

พ.ค.61-มี.ค.62

5,181,500

รวมงบประมาณฝ่ายธุรการ

หน้า 40

หมายเหตุ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

5. (ฝ่ายบริหารทั่วไป) การบริหารงานของสถานศึกษา 5.1 โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป - งานอาคารสถานที่ จัดภูมิทัศน์ภายในและภายนอกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ สนามกีฬา ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ /อาคารสถานที่/ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา - งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนแหล่งเรียนรูภ้ ายในและภายนอกโรงเรียน วิทยากร/ปราชญ์ชาวบ้าน - งานสัมพันธ์หน่วยงานและชุมชน วันคริสต์มาสภายนอก วันครอบครัวหัวหินวิทยาลัย

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

2,000,000

พ.ค.61-มี.ค.62

20,000

พ.ค.61-มี.ค.62

80,000 100,000

พ.ค.61-มี.ค.62 ธ.ค.61 ก.พ.62

หมายเหตุ

2,200,000

รวมงบประมาณฝ่ายบริหารทั่วไป

6. (ฝ่ายนโยบายและแผน) การบริหารงานของสถานศึกษา 6.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 6.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการประเมิน แนวใหม่และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ เข้มแข็งและยั่งยืน รวมงบประมาณฝ่ายนโยบายและแผน

หน้า 41

15,000

ระยะเวลา พ.ค.61-มี.ค.62

77,000

พ.ค.61-มี.ค.62

งบประมาณ (บาท)

92,000

หมายเหตุ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

7. (ฝ่าย English Program) การบริหารงานของสถานศึกษา 7.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ แผนก English Program - กิจกรรมแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ - กิจกรรมทัศนศึกษา - กิจกรรมค่าย English Camp - กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทักษะชีวิตในต่างประเทศ - กิจกรรมค่ายลูกเสือ/เนตรนารี - กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวิชาเพิ่มเติมวันเสาร์ - กิจกรรมการประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน 7.2 โครงการพัฒนาการจัดหลักสูตรและการบริหาร แผนก English Program - กิจกรรมหลักสูตร แผนก English Program - กิจกรรมจัดบุคลากรแผนก English Program - กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรครูต่างชาติ - กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนแผนก English Program 7.3 โครงการพัฒนาครูตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน แผนก English Program - กิจกรรมการปรับและพัฒนารูปแบบ/สาระสาคัญของแผนการสอน ที่ครูต่างชาติใช้และดาเนินการ - กิจกรรมปรับและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูล การวัดผลประเมินผลวิชาที่ครูต่างชาติสอน - กิจกรรมกาหนดแนวทางการทาวิจัยในชั้นเรียนของครุต่างชาติ รวมงบประมาณฝ่าย English Program

หน้า 42

5,076,600

ระยะเวลา พ.ค.61-มี.ค.62

402,500

พ.ค.61-มี.ค.62

5,000

พ.ค.61-มี.ค.62

งบประมาณ (บาท)

5,484,100

หมายเหตุ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

8. (ฝ่ายปฐมวัย) การบริหารงานของสถานศึกษา 8.1 โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็ก - กิจกรรมพัฒนาด้านร่างกาย งานภาวะโภชนการ งานกีฬาสี งานหนูน้อยอนามัยดี งานปลอดภัยห่างไกลโรค - กิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ งานลอยกระทง งานวันสาคัญทางศาสนา งานส่งเสริมความกตัญญู งานหนูทาได้ งานเด็กดีศรี ห.ว. งานจินตนาการสร้างสรรค์ - กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม งานส่งเสริมทักษะชีวิต งานโรงเรียนสวยด้วยมือหนู งานหนูน้อยมารยาทงาม งานค่ายหรรษา - กิจกรรมพัฒนาด้านสติปัญญา งานนักอ่านวัยเยาว์ งานโครงการเพื่อการเรียนรู้ งานมือน้อยสร้างสรรค์ งานหนูน้อยนักคิด 8.2 โครงการส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการ - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร งานหลักสูตรสถานศึกษา งานวิเคราะห์หลักสูตร - กิจกรรมจัดบุคลากร จัดครูเข้าสอน/จัดประสบการณ์ - กิจกรรมพัฒนาบุคลากร งานอบรมครูและบุคลากร - กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม งานปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน - กิจกรรมบริการสื่อเทคโนโลยี งานจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ งานจัดซื้อ หนังสือ นิทาน - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร งานอบรมพัฒนาผู้บริหาร

หน้า 43

(407,480) 35,000

ระยะเวลา พ.ค.61-มี.ค.62 พ.ค.61-ก.พ.62

48,000

พ.ค.61-ก.พ.62

91,000

พ.ค.61-ก.พ.62

233,480

พ.ค.61-ก.พ.62

(324,500) 2,000

พ.ค.61-มี.ค.62 พ.ค.61-ก.พ.62

500

พ.ค.61-ก.พ.62

60,000

พ.ค.61-ก.พ.62

200,000

พ.ค.61-ก.พ.62

50,000

พ.ค.61-ก.พ.62

12,000

พ.ค.61-ก.พ.62

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย การบริหารงานของสถานศึกษา 8.3 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ - กิจกรรมจัดประสบการณ์ งานแผนการจัดประสบการณ์ - กิจกรรมเรียนรู้อย่างมีความสุข งานการสอนแบบ Project Approach และการสอนแบบ STEM Education - กิจกรรมจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ งานห้องเรียนน่าอยู่ งานผลิตสื่อการเรียนรู้ - กิจกรรมประเมินพัฒนาการ งานประเมินผลพัฒนาการของเด็ก งานรายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก รวมงบประมาณฝ่ายปฐมวัย

(88,000) 2,000

ระยะเวลา พ.ค.61-มี.ค.62 พ.ค.61-ก.พ.62

18,000

พ.ค.61-ก.พ.62

50,000

พ.ค.61-ก.พ.62

18,000

พ.ค.61-ก.พ.62

งบประมาณ (บาท)

819,980

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 22,417,579 บาท

หน้า 44

หมายเหตุ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

2. รายละเอียด โครงการ กิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ

หน้า 45


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : พัฒนาวิชาการ - งานวางแผนด้านวิชาการ - งานจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน - งานทะเบียนวัดผล - งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ - งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ - งานหลักสูตรสถานศึกษา ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ข้อ 5 มาตรฐานที่ 2 ประเด็นพิจารณาที่ 2.2-2.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์ และคณะทางาน ฝ่ายที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ระบุ ว่า การจั ดการศึกษาต้ องเป็ น เพื่อพัฒ นาคนไทย ให้ เป็น มนุษย์ที่ส มบู รณ์ ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข งาน วิช าการเป็ น งานที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ นั ก เรี ย น ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ความสามารถ น าความรู้ ไป ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ มีการประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานวัดผลประเมินผล งานข้อมูลสารสนเทศ งานห้องสมุด เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน อันส่งผลให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาอย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจึ งได้จัดทาโครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การดาเนินงานวิชาการ กิจกรรม การเรีย นการสอน และการวัดและประเมิน ผลเป็นไปได้อย่างเหมาะสมและได้ผ ลงานที่มีคุณ ภาพ ก่อให้ เกิด ประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่เกรด 2.0 ขึ้นไป 2. เพื่อผลทดสอบระดับชาติ (NT และ O-NET) เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด 3. เพื่อให้โรงเรียนมีการประเมินและพั ฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุก 2 ปี โดยความร่วมมือของโรงเรียน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า 4. เพื่อให้ โรงเรีย นมีแผนพั ฒ นาวิช าการที่คานึงถึงคุณ ภาพผู้ เรียนทุกกลุ่ มเป้ าหมาย โดยยึดนโยบาย ร่วมกันว่า “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” 5. เพื่ อให้ โรงเรีย นมีแผนพั ฒ นาคุณ ภาพผู้ เรียนทุ กกลุ่ มเป้ าหมาย โดยส่ งเสริมความเป็นเลิ ศทางด้าน เทคโนโลยีและสุนทรียภาพ (ดนตรี/นาฏศิลป์/ศิลปะ/กีฬา/ภาษา) 6. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบนิเทศภายใน และนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 7. เพื่อให้โรงเรียนจัดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนา งานและการเรียนรู้ของนักเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หน้า 46


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

เป้าหมายความสาเร็จ ▪ เชิงปริมาณ 1) นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่เกรด 2.0 ขึ้นไป 2) ผลทดสอบระดับชาติ (NT และ O-NET) เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด

▪ เชิงคุณภาพ 1) นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่เกรด 2.0 ขึ้นไป มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 2) ผลทดสอบระดับชาติ (NT และ O-NET) เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 3) โรงเรีย นมี ก ารประเมิ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาทุ ก 2 ปี โดยความร่ วมมื อ ของโรงเรี ยน คณะกรรมการบริ ห าร สถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 4) โรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการที่คานึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยยึดนโยบายร่วมกันว่า “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 5) โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและสุนทรียภาพ (ดนตรี/ นาฏศิลป์/ศิลปะ/กีฬา/ภาษา) มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 6) โรงเรียนมีระบบนิเทศภายใน และนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 7) โรงเรียนจัดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของนักเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ

วิธีดาเนินการ วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน ขั้นวางแผน (Plan) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการ ปฏิบัติงาน ขั้นดาเนินการ (Do) ดาเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการ บริหารจัดการโดยผ่านงานต่าง ๆ ดังนี้ 1. งานวางแผนด้านวิชาการ - จัดทาปฏิทินวิชาการ - จัดสรรงบประมาณแผนงาน โครงการ/กิจกรรมวิชาการ - จัดครูเข้าสอน/จัดชั้นเรียน/จัดตาราง เรียน/ ตารางสอน

ระยะเวลา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (บาท) นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์

พ.ค.61

-

นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์

2,700 ๑,๐๐๐

นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์ และคณะทางาน นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์

-

นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์

๑,๗๐๐

นางสาวอุมาพร เทียมทัด

พ.ค.-ก.พ.62 พ.ค.61-ก.พ. 62 พ.ค.61-ก.พ. 62 พ.ค.61-ก.พ. 62 พ.ค.61-ก.พ. 62

หน้า 47


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน 2. งานจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียน การสอน - สารวจ/บริการหนังสือเอกสาร แบบเรียนหนังสือ คู่มือครู - สั่งซื้อข้อสอบศูนย์ซาเลเซียน - คัดเลือก /จัดซื้อหนังสือ เพื่อใช้ใน ห้องสมุดของโรงเรียน 3. งานทะเบียนวัดผล - บันทึกทะเบียนผู้เรียน - จัดทาและออกเอกสารวัดผล ประเมินผล/ออกหลักฐานการศึกษา - กรอก/รวบรวมผลการเรียน/ตรวจสอบ ความถูกต้อง - จัดพิมพ์ข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ/ตรวจ ผลการเรียน 4. งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ - เก็บรวบรวมข้อมูลการทดสอบ ระดับชาติ - จัดทารายงานผลการทดสอบ ระดับชาติของผู้เรียนทั้ง 5 กลุ่มสาระฯ ในปีปจั จุบันและปีที่ผ่านมา - จัดทารายงานและเปรียบเทียบผลการ ทดสอบ สทศ. ของผู้เรียนตาม เป้าหมายของสถานศึกษาทั้ง 5 กลุ่ม สาระฯ ในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา - จัดทาสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนทุกกลุ่มสาระฯ และทุกระดับ ชั้นในปีปัจจุบัน

ระยะเวลา พ.ค.61-ก.พ. 62 พ.ค.61-ก.พ. 62 พ.ค.61-ก.พ. 62 พ.ค.61-ก.พ. 62

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (บาท) 812,000 นางเกวลี หินแก้ว -

นางเกวลี หินแก้ว

462,๐๐๐ นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์ ๓๕๐,๐๐๐ น.ส.ขวัญณภัทรศรณ์

331,100 นางสาวสิรินทิพย์ ระดมกิจ พ.ค.61-มี.ค.62 1,100 นางสาวสิรินทิพย์ ระดมกิจ พ.ค.61-มี.ค.62 55,000 นางสาวสิรนิ ทิพย์ ระดมกิจ พ.ค.61-มี.ค.62

-

พ.ค.61-มี.ค.62 275,000

น.ส.สิรินทิพย์ ระดมกิจ นายฐิติพันธุ์ ฮึกหาญ น.ส.ชีวารัตน์ ศรประสิทธิ์

พ.ค.61-มี.ค.62 พ.ค.61-เม.ย. 62 พ.ค.61-เม.ย. 62

3,300

นางสาวอุมาพร เทียมทัด

-

นางสาวอุมาพร เทียมทัด

550

นางสาวอุมาพร เทียมทัด

พ.ค.61-เม.ย. 62

550

นางสาวอุมาพร เทียมทัด

พ.ค.61-เม.ย. 62

550

นางสาวกัตติกา หอมตลบ

หน้า 48


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

- จัดทารายงานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระในทุกระดับ ชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา - จัดทารายงานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเป้าหมายของ สถานศึกษาทุกกล่มสาระในทุกระดับ ชั้นในปีปัจจุบัน - จัดทาสารสนเทศผลการประเมิน สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ - จัดทาสารสนเทศผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ - จัดทาสารสนเทศผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนของ ผู้เรียนในระดับชั้นเรียนและระดับ โรงเรียน 5. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (8 กลุ่มสาระ) - นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ นิเทศการจัดการเรียนการสอน ประเมินวิจัยในชั้นเรียน - จัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ/ประกวดสื่อ

พ.ค.61-เม.ย. 62

- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถใน การเข้าประกวดและแข่งขัน - ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (บาท) นางสาวกัตติกา หอมตลบ

พ.ค.61-เม.ย. 62

-

นางสาวกัตติกา หอมตลบ

พ.ค.61-เม.ย. 62

550

นางสาวกัตติกา หอมตลบ

พ.ค.61-เม.ย. 62

550

นางสาวกัตติกา หอมตลบ

พ.ค.61-เม.ย. 62

550

นางสาวกัตติกา หอมตลบ

พ.ค.61เม.ย.62

นางสาวอัมพร รุ่งแจ้ง และคณะทางาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

พ.ค.61ม.ค.62 พ.ค.61ม.ค.62

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

พ.ค.61ม.ค.62

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หน้า 49

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน 6. งานหลักสูตรสถานศึกษา

ระยะเวลา พ.ค.61มี.ค.62 พ.ค. 61

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (บาท) 10,000 นางสาวเขมินทรา เรวัตรอติกร

- กาหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (รายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) -ระดับประถมศึกษา -ระดับมัธยมศึกษา - จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา มี.ค.6110,000 -ระดับประถมศึกษา พ.ค.62 -ระดับมัธยมศึกษา - ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร มิ.ย.61-ก.พ.62 -ระดับประถมศึกษา -ระดับมัธยมศึกษา - ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร เม.ย.61-ก.พ. คอมพิวเตอร์ ICT Genius 62 Program (ป.1-ป.6) ขั้นตรวจสอบ (Check) มิ.ย. 61 นิเทศ กากับ ติดตาม ก.พ. 62 ขั้นปรับปรุง (Action) มี.ค. 62 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย งบประมาณ 1,159,100 บาท ▪ งบโรงเรียน 1,159,100 บาท ▪ งบนักเรียน บาท ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ ) บาท

หน้า 50

และคณะทางาน

นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์

นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์ นางสาวรุจิกาญจน์ สุจจิตร์จูล นางสาวณัชชา พุ่มพวง นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์ และคณะทางาน นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์ และคณะทางาน


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ 1. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี ร ะดั บ ผลการเรี ย นเฉลี่ ย รวมตาม หลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่เกรด 2.0 ขึ้นไป 2. ผลทดสอบระดับชาติ (NT และ O-NET) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษากาหนด 3. ระดั บ คุ ณ ภาพของโรงเรี ย นที่ มี ก ารประเมิ น และพั ฒ นา หลักสูตรสถานศึกษาทุก 2 ปี โดยความร่วมมือของโรงเรียน คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึก ษา สมาคมครู ผู้ ป กครอง และศิษย์เก่า 4. ระดับคุณภาพของโรงเรียนที่มีแผนพัฒนาวิชาการที่คานึงถึง คุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยยึดนโยบายร่วมกันว่า “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” 5. ระดับคุณภาพของโรงเรียนที่มีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุก กลุ่มเป้าหมาย โดยส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี และสุนทรียภาพ 6. ระดับคุณภาพของโรงเรียนที่มีระบบนิเทศภายใน และนา ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 7. ระดับคุณภาพของโรงเรียนที่จัดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางาน และการเรียนรู้ของนักเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

วิธีการประเมิน สารวจรายการ

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

การนิเทศ

แบบประเมินการนิเทศ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามที่หลักสูตรของสถานศึกษากาหนด ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นางศิริพร ดิษฐวงศ์) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางศิริพร ดิษฐวงศ์) ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ (บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย หน้า 51


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ข้อ 1-2 มาตรฐานที่ 3 ประเด็นพิจารณาที่ 3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรัตนา สีฟ้า และคณะทางาน ฝ่ายที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจาก ประสบการณ์ ข องตนเอง โดยผสมผสานความรู้ ต่ า งๆ อย่ า งสมดุ ล มุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งของความรู้ คุ ณ ธรรม กระบวนการเรียนรู้และบู รณาการความรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สาคัญอย่างมากอย่างหนึ่ง ซึ่งจะ ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทาให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็น การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาถือ ว่าเป็นวิธีการที่ทาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ ค่านิยมที่ดีตามที่โรงเรียนกาหนด คือ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสานึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิต อาสา มีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึก ษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็น การส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสานึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตอาสา 2. เพื่อให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” 3. เพื่อให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งเรียนรู้ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 4. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกใน การเรียนรู้

หน้า 52


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

เป้าหมาย เชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสานึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตอาสา นักเรียนร้อยละ 90 มีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” นักเรียนร้อยละ 90 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งเรียนรู้ ได้ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ครูร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกใน การเรียนรู้ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสานึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตอาสา มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งเรียนรู้ ได้ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุก ในการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ

วิธีดาเนินการ วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

ขั้นวางแผน (Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วาง แผนการปฏิบัติงาน ขั้นดาเนินการ (Do) ๔. ดาเนินการตามโครงการ ตาม ขั้นตอนดังนี้ - ศึกษาสภาพปัญหาต่าง ๆ ของสถานที่ และเตรียมวางแผนเพื่อนานักเรียนไป ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

พ.ค. ๖๑

งบประมาณ (บาท) -

พ.ค. ๖๑

-

พ.ค. ๖๑

-

ก.ค. 61

นางสาวรัตนา สีฟ้า นางสาวรัตนา สีฟ้า นางสาวรัตนา สีฟ้า

คณะครูในแต่ละระดับชั้น -

หน้า 53

ผู้รับผิดชอบ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

- จัดหาสถานที่ รถ อาหาร - ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรับทราบ กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของ ความสาคัญของแหล่งเรียนรู้ - ดาเนินกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามวันและเวลาที่กาหนดดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 The Venasia Huahin (เวเนเซียหัวหิน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซาฟารี หัวหิน และอุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติสิรินธร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าหว้ากอ และเมืองการ์ตูนประจวบคีรีขันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 The Field Animals Dream และ อุทยานบ้านดิน เขากลิ้ง จ.เพชรบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้บ้านสารภี สมุทรสงคราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สัทธา อุทยานไทย จ.ราชบุรี และตลาด น้าอัมพวา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จ. สมุทรปราการ และตลาดน้าอัมพวา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สวนนงนุช จ.ชลบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี

ก.ค. 61 ก.ค. 61

งบประมาณ (บาท) -

ผู้รับผิดชอบ คณะครูในแต่ละระดับชั้น คณะครูในแต่ละระดับชั้น

-

ส.ค. 61

34,340

นางดอกไม้ เต่าเล็ก

ส.ค. 61

44,220

นางสาวบัณรสี ยางธิสาร

ส.ค. 61

58,865

นางอารมณ์ สุขประเสริฐ

ส.ค. 61

53,460

นางเจฎสลา พ่วงพี

ส.ค. 61

89,040

นางสาวสุภาวดี สราญสิริ

ส.ค. 61

96,960

นางนิตยา ทรัพย์มา

ส.ค. 61

190,320

นางสาววรพรรณ ดวงแจ่มใส

ธ.ค. 61

๑๗๐,๐๐๐

นางสาวภัทรพร

ส.ค. 61

173,240

นายสมศักดิ์ ชมสินธุ์จีระศักดิ์

หน้า 54


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ส.ค. 61

งบประมาณ (บาท) 88,780

นางหทัยรัตน์ แสงเดือน

ส.ค. 61

132,300

นายเจตน์กิตติ อยู่ยั่งยืน

ส.ค. 61

83,640

นางจรรยา วงศ์สามารถ

ส.ค.-ก.ย. 61

-

นางสาวรัตนา สีฟ้า และคณะทางาน

มี.ค. 62

-

นางสาวรัตนา สีฟ้า

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช พิพิธภัณฑ์ ศิรริ าชพิมุขสถาน และอุทยานหินเขางู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บึงฉวาก ตลาดสามชุก บ้านอนุรักษ์ ควายไทย จ.สุพรรณบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร ขั้นตรวจสอบ (Check) 5. นิเทศ ติดตาม รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งเรียนรู้ที่เข้าทาการศึกษาในแหล่ง เรียนรู้นั้น ประกอบด้วยภาพของ สถานศึกษา และเรื่องราว/สาระความรู้ ภาพของวิทยากร หรือบุคลากร ใบงาน/ ชิ้นงาน แสดงความรู้จากการศึกษาแหล่ง เรียนรู้ต่าง ๆ ขั้นปรับปรุง (Action) 6. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย งบประมาณ 1,216,265 บาท ▪ งบโรงเรียน ▪ งบนักเรียน ▪ งบอื่น ๆ (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)

734,645 ๔๘1,62๐

หน้า 55

บาท บาท บาท

ผู้รับผิดชอบ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสานึกใน การเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตอาสา 2. ร้อยละของนักเรียนที่มีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” 3. ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งเรียนรู้ ได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์ตรง 4. ร้อยละของครูทใี่ ช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่ สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้

วิธีการประเมิน เครื่องมือ สารวจรายการ แบบสารวจรายการ สารวจรายการ สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์และสนุกสนานใน การร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เกิดทักษะ แนวคิดที่ดีเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง และ สามารถนาความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นางรัตนา สีฟ้า) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางศิริพร ดิษฐวงศ์) ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ (บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

หน้า 56


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : ห้องมหาสมุทร - กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต - กิจกรรม ห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ข้อ 1 มาตรฐานที่ 3 ประเด็นพิจารณาที่ 3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวขวัญณภัทรศร เนตรสุวรรณ และคณะทางาน ฝ่ายที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจาก ประสบการณ์ ข องตนเอง โดยผสมผสานความรู้ ต่ า งๆ อย่ า งสมดุ ล มุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งของความรู้ คุ ณ ธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะห้องสมุดของโรงเรียน จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สาคัญอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทาให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา อย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรี ยนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทาให้ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่โรงเรียน กาหนด คือ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสานึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตอาสา มีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็น การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสานึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตอาสา 2. เพื่อให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” 3. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน 4. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุก ในการเรียนรู้

หน้า 57


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

เป้าหมาย เชิงปริมาณ 1) นักเรียนร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสานึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตอาสา 2) นักเรียนร้อยละ 90 มีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” 3) นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่าน 4) ครูร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและ สนุกในการเรียนรู้ 1) 2) 3) 4)

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสานึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตอาสา มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจ และสนุกในการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ

วิธีดาเนินการ วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

ขั้นวางแผน (Plan) พ.ค. ๖๑ ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ พ.ค. ๖๑ ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วาง พ.ค. ๖๑ แผนการปฏิบัติงาน ขั้นดาเนินการ (Do) ๔. ดาเนินโครงการ โดยผ่านการจัด กิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนา พ.ค.61-ม.ค.62 คุณภาพชีวิต

หน้า 58

งบประมาณ (บาท) -

30,200

ผู้รับผิดชอบ นางสาวขวัญณภัทรศร นางสาวขวัญณภัทรศร นางสาวขวัญณภัทรศร

นางสาวเกศสุดา


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

พ.ค.61-ม.ค.62

งบประมาณ (บาท) 9,000

ส.ค.-ก.ย. 61

-

นางสาวรัตนา สีฟ้า และคณะทางาน

มี.ค. 62

-

นางสาวรัตนา สีฟ้า

ระยะเวลา

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน - กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) ขั้นตรวจสอบ (Check) 5. นิเทศ ติดตาม ผลการดาเนิน กิจกรรม ขั้นปรับปรุง (Action) 6. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบ นางสาวขวัญณภัทรศร นางสาวเกศสุดา นางสาวเกศกัญญา

สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย งบประมาณ 39,200 บาท ▪ งบโรงเรียน 39,200 ▪ งบนักเรียน ▪ งบอื่น ๆ (โปรดระบุ)

บาท บาท บาท

การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสานึก ในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตอาสา 2. ร้อยละของนักเรียนที่มีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” 3. ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน 4. ร้อยละของครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่สอดคล้องกับสาระ ที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้

หน้า 59

วิธีการประเมิน เครื่องมือ สารวจรายการ แบบสารวจรายการ สารวจรายการ สารวจรายการ สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ แบบสารวจรายการ แบบสารวจรายการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาจากห้องสมุด ได้รับประสบการณ์และสนุกสนานในการ ร่วมกิจกรรมจากห้องสมุด เกิดทักษะ และสามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหา ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นางสาวขวัญณภัทรศร เนตรสุวรรณ) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางศิริพร ดิษฐวงศ์) ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ

(บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

หน้า 60


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลุ่มสาระภาษาไทย

หน้า 61


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - กิจกรรมทดสอบการอ่าน การเขียน ภาษาไทย - กิจกรรมตามรอยสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย - กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้/นิเทศการสอน/วิจัยในชั้นเรียน) - กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาภาษาไทย - กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษากลุ่มสาระภาษาไทย - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาภาษาไทย - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระภาษาไทย - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาภาษาไทย ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ข้อ 1 มาตรฐานที่ 3 ประเด็นพิจารณาที่ 3.1-3.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวิมพ์วิภา ขาขม และคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย ฝ่ายที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ในการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จากการประเมินการอ่านการเขียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ พบว่าผู้เรียนควรพัฒนาความสามารถด้ านการอ่าน และการเขี ย นให้ เพิ่ ม มากขึ้ น ดั งนั้ น กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ภ าษาไทยจึ งจั ด ท าโครงการกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ภาษาไทยขึ้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น และแก้ปัญหาการอ่านการ เขียนให้กับผู้เรียนที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน รวมทั้งจั ดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน รักการอ่านและสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้เป็นรูปธรรม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปตามแบบทดสอบการอ่านและการเขียน ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดทาขึ้น 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่า ระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 3. เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ หน้า 62


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

4. เพื่อให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 5. เพื่อให้ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับ สาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 6. เพื่อให้ครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมี ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียน กับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน 7. เพื่อให้ครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการ กาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ นักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของ หลักสูตร 8. เพื่อให้ครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน เป้าหมาย เชิงปริมาณ 1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปตามแบบทดสอบการอ่านและการเขียน ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดทาขึ้น 2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่า กว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 3) ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 4) ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 5) ครูร้อยละ 80 พัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้อง กับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 6) ครูร้อยละ 80 สร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมี ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียนกับ นักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน 7) ครูร้อยละ 80 ใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการ กาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 8) ครูร้อยละ 100 มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน

หน้า 63


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

1) 2) 3)

4) 5) 6) 7)

8)

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปตามแบบทดสอบการอ่านและการเขียน ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดทาขึ้น มีคุณภาพอยู่ใน ระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่า กว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้ นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทา โครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมคี วามเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียน กับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการกาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ นักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของ หลักสูตร มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 100 ของครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ

วิธีดาเนินการและระยะเวลา วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

ขัน้ วางแผน (Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน

งบประมาณ (บาท)

พ.ค. 61 พ.ค. 61

หน้า 64

ผู้รับผิดชอบ

-

นางวิมพ์วิภา และคณะ

-

นางวิมพ์วิภา


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

ขั้นดาเนินการ (Do) พ.ค.61 ๔. ดาเนินโครงการกลุ่มสาระภาษาไทยโดยผ่าน กิจกรรม ดังนี้ มี.ค. 62 พ.ค.61 ▪ กิจกรรมทดสอบการอ่าน การเขียนภาษาไทย - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทาการทดสอบ ก.พ. 62 การอ่านและการเขียนภาษาไทย ตามแบบทดสอบการ อ่านและการเขียนที่โรงเรียนจัดทาขึ้น - ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ทาการทดสอบ การอ่านและการเขียนภาษาไทย ตามแบบทดสอบการ อ่านและการเขียนที่โรงเรียนจัดทาขึ้น - ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ทาการทดสอบการ อ่านและการเขียนภาษาไทย ตามแบบทดสอบการอ่าน และการเขียนที่โรงเรียนจัดทาขึ้น พ.ค.-ก.ค. 61 ▪ กิจกรรมตามรอยสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมตามรอยสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ส่งตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงละครเกี่ยวกับวรรณคดีไทย - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ เข้าชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย พ.ค.61 ▪ กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน - นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ มี.ค. 62 - นิเทศการสอนโดยการจับคู่ภายในกลุ่มสาระ - นิเทศการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ - ทาวิจัยในชั้นเรียน พ.ค.61 ▪ กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาภาษาไทย สารวจ จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ มี.ค. 62 สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ พ.ค.61 ▪ กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การศึกษากลุ่มสาระภาษาไทย มี.ค. 62 - ครูในกลุ่มสาระภาษาไทยมีการจัดประกวด การผลิตสื่อเทคโนโลยีปลี ะ 1 ครั้ง

หน้า 65

งบประมาณ (บาท) -

ผู้รับผิดชอบ นางวิมพ์วิภา

3,300

น.ส.ลัดดาวัลย์ นางกาญจนา น.ส.ปรียาวดี น.ส.อรทัย นางวิลัยลักษณ์

6,300

น.ส.กนกวรรณ น.ส.สุภาวดี

1,000

นางวิมพ์วิภา และคณะ

5,500

นางรุ่งอรุณ น.ส.เจนจิรา

2,000

น.ส.เกศริน นางสวลักษณ์


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

งบประมาณ (บาท)

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

▪ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาภาษาไทย - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนได้คัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเพื่อไป แข่งขันภายนอก - เก็บรวบรวมผลงานนักเรียนที่ได้รางวัลในการ แข่งขันรายการต่าง ๆ ▪ กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมฐานต่าง ๆ ตามระดับชั้น เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ▪ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามผล การทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระภาษาไทย - ศึกษาผล O-Net ของปีการศึกษา 2560 เพื่อตรวจดู มาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นแนวในการสอนเสริมต่อไป จากนั้นรวบรวมข้อสอบทาการสอนเสริม ในคาบเรียน ภาษาไทย - มีการสอนเสริม ในระดับ ม. 3 และ ม. 6 ในคาบ ชุมนุม ▪ กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาภาษาไทย คณะครูในกลุ่มสาระภาษาไทยมีการประชุมเดือน ละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ขั้นตรวจสอบ (Check) ๕. นิเทศ ติดตามผลการดาเนินกิจกรรม และหน่วยการ จัดการเรียนรู้ ขั้นปรับปรุง (Action) ๖. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

พ.ค.61 มี.ค. 62

11,000

น.ส.นริศรา น.ส.พรรณี

ม.ค. 62

6,000

นางวิมพ์วิภา และคณะ

พ.ค.61 มี.ค. 62

2,250

นายถาวร นางศรัณยา

พ.ค.61 มี.ค. 62

500

น.ส.เจนจิรา และคณะ

หน้า 66

ต.ค. 61 ก.พ. 62 มี.ค. 62

-

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ นางวิมพ์วิภา และคณะ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย งบประมาณ 37,850 บาท ▪ งบโรงเรียน ▪ งบนักเรียน ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ )

37,850 -

บาท บาท บาท

การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ 1. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบการอ่าน และการเขียน ภาษาไทย ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปตามแบบทดสอบการ อ่านและการเขียน ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดทาขึ้น 2. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถาม เกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 3. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริง ผ่านการทาโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 4. ร้อยละของครูทมี่ ีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัด กิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดง ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถ นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 5. ร้อยละของครูทพี่ ัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่ สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 6. ร้อยละของครูทสี่ ร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมีความเอื้ออาทรต่อ นักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับ นักเรียนทุกคน นักเรียนกับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ต่อกัน 7. ร้อยละของครูทใี่ ช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่ เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการกาหนดสัดส่วน คะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการ วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด ของหลักสูตร หน้า 67

วิธีการประเมิน สารวจรายการ

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ 8. ร้อยละของครูทมี่ ีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีการสอนและ การแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ใน การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน

วิธีการประเมิน สารวจรายการ

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น

ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นางวิมพ์วิภา ขาขม) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์) ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ

(บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ………./………./………

หน้า 68


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

หน้า 69


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้/นิเทศการสอน/วิจัยในชั้นเรียน) - กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาคณิตศาสตร์ - กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาคณิตศาสตร์ - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาคณิตศาสตร์ ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ข้อ 1 มาตรฐานที่ 3 ประเด็นพิจารณาที่ 3.1-3.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววรพรรณ ดวงแจ่มใส และคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฝ่ายที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ในการจัดการศึกต้องเน้นไปเพื่อพัฒนาคน ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ ด ารงชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข และมาตราที่ 24 การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ให้ สถานศึกษาดาเนินการดังนี้ (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติใ ห้ทาได้ คิดเป็น รักการอ่านและเกิ ดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจั ดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่าง เป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน จากการประเมินผลการเรียนรู้ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าผู้ เรียนมีค่าเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์อยู่ ในระดับดี จึงต้องการพัฒนาค่าเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ให้เพิ่มขึ้น ดังนั้น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จึงดาเนินโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบทักษะการคิดคานวณ ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ตาม แผนทดสอบแต่ละระดับชั้น ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่า ระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ

หน้า 70


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

3. เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 4. เพื่อให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตได้ 5. เพื่อให้ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้อง กับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 6. เพื่อให้ครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมี ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียน กับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน 7. เพื่อให้ครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการ กาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ นักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของ หลักสูตร 8. เพื่อให้ครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน เป้าหมาย เชิงปริมาณ 1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบทักษะการคิดคานวณ ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ตามแผนทดสอบแต่ละระดับชั้น ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่า กว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 3) ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 4) ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 5) ครูร้อยละ 80 พัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้อง กับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 6) ครูร้อยละ 80 สร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมี ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียนกับ นักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน 7) ครูร้อยละ 80 ใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการ กาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร

หน้า 71


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

8) ครูร้อยละ 100 มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน 1) 2) 3)

4) 5) 6) 7)

8)

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบทักษะการคิดคานวณ ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ตามแผนทดสอบแต่ละระดับชั้น ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคุณภาพอยู่ ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่า กว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้ นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทา โครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมคี วามเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียน กับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มี การกาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ นักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของ หลักสูตร มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 100 ของครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ

วิธีดาเนินการและระยะเวลา วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

ขั้นวางแผน (Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน

งบประมาณ (บาท)

พ.ค. 61 พ.ค. 61

หน้า 72

ผู้รับผิดชอบ

-

นางสาววรพรรณ และคณะ

-

นางสาววรพรรณ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

งบประมาณ (บาท) -

นางสาววรพรรณ

1,000

นางสาววรพรรณ

พ.ค.61 มี.ค. 62 พ.ค.61 มี.ค. 62

5,000

นายปฏิพัทธ์ นางอารมย์

2,000

นางสาวปวีณา

พ.ค.61 มี.ค. 62

66,000

นายปรีชา

ม.ค. 62

6,000

นางสาววรพรรณ และคณะ

พ.ค.61 มี.ค. 62

3,000

นายฐิติพันธุ์

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

ขั้นดาเนินการ (Do) ๔. ดาเนินโครงการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โดยผ่าน กิจกรรม ดังนี้ ▪ กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน - นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ - นิเทศการสอนโดยการจับคู่ภายในกลุ่มสาระ - นิเทศการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ - ทาวิจัยในชั้นเรียน ▪ กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาคณิตศาสตร์ สารวจ จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ ▪ กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีการจัดประกวด การผลิตสื่อเทคโนโลยีปีละ 1 ครั้ง ▪ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาคณิตศาสตร์ - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนได้คัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเพื่อไปแข่งขัน ภายนอก - เก็บรวบรวมผลงานนักเรียนที่ได้รางวัลในการ แข่งขันรายการต่าง ๆ ▪ กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมฐานต่าง ๆ ตามระดับชั้น เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ▪ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามผล การทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ทักษะในการทาข้อสอบ O-NET

พ.ค.61 มี.ค. 62 พ.ค.61 มี.ค. 62

หน้า 73

ผู้รับผิดชอบ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

▪ กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาคณิตศาสตร์ คณะครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีการประชุมเดือน ละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ขั้นตรวจสอบ (Check) ๕. นิเทศ ติดตามผลการดาเนินกิจกรรม และหน่วยการจัดการเรียนรู้ ขั้นปรับปรุง (Action) ๖. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

พ.ค.61 มี.ค. 62

งบประมาณ (บาท) -

ผู้รับผิดชอบ นางสาววรพรรณ และคณะ

ต.ค. 61 ก.พ. 62

-

ฝ่ายวิชาการ

มี.ค. 62

-

นางสาววรพรรณ และคณะ

สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย งบประมาณ 83,500 บาท ▪ งบโรงเรียน ▪ งบนักเรียน ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ )

83,500 -

บาท บาท บาท

การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ 1) ร้อยละของนักเรียนทีผ่ ่านการทดสอบทักษะการคิดคานวณ ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ตามแผนทดสอบแต่ละ ระดับชั้น ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 2) ร้อยละของนักเรียนที่สามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบ คาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่าระดับ คุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 3) ร้อยละของครูทจี่ ัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียนเกิด กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/กิจกรรม/การฝึก ปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไป ปรับใช้ในชีวิตได้

หน้า 74

วิธีการประเมิน สารวจรายการ

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

4)

5)

6)

7)

8)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ร้อยละของครูทมี่ ีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัด กิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละของครูทพี่ ัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับสาระ ที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการ เรียนรู้ ร้อยละของครูทสี่ ร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมีความ เอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและ เท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียนกับนักเรียนมี ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน ร้อยละของครูทใี่ ช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่ เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการกาหนด สัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มี การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ข้อมูล ย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้ บรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร ร้อยละของครูทมี่ ีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีการสอน และการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็น ประจา ทุกเดือน

หน้า 75

วิธีการประเมิน สารวจรายการ

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น

ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นางสาววรพรรณ ดวงแจ่มใส) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์) ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ

(บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ………./………./………

หน้า 76


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

หน้า 77


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - กิจกรรมสร้างทักษะ กระบวนการคิด และนวัตกรรมจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ตามระดับชั้น - กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้/นิเทศการสอน/วิจัยในชั้นเรียน) - กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาวิทยาศาสตร์ ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ข้อ 2-3 มาตรฐานที่ 3 ประเด็นพิจารณาที่ 3.1-3.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางชนากานต์ ศรวณีย์และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขสามารถอยู่ ร่ว มกั บ คนอื่น ได้ สถานศึก ษาจึ งมี ห น้ าที่ จั ด การเรีย นการสอนโดยอาศั ยครูเป็ น ผู้ ขับ เคลื่ อ นให้ ผู้ เรียนไปสู่ เป้ าหมาย การจั ด การศึ ก ษามุ่ งเน้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ทั้ งวิ ช าการและทั ก ษะกระบวนการเฉพาะทาง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ การส่ งเสริม กิ จ กรรมทางวิช าการจึงเป็ น กระบวนการอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแนวคิดสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนการสอนให้มี คุณภาพ ดังนั้นผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีควรได้รับการพัฒนาอย่ างเต็ม ตามศักยภาพ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการ ส่งเสริมการเรียนตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพ พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมี ความเป็นนักวิจัย ดังนั้น ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จึงได้มีการจัดทาโครงการกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นได้ พั ฒ นา และแสดงความสามารถทางด้ า น วิท ยาศาสตร์ ผ่ านการเข้ าร่ ว มแข่ งขั น ต่ างๆ ของหน่ ว ยงานทั้ งภาครัฐ และเอกชน เพื่ อ เป็ น การฝึ ก ทั ก ษะ กระบวนการของนักเรียนและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

หน้า 78


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการ ทางาน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดใน แต่ละระดับชั้น 2. เพือ่ ให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการทางาน ผลงาน/ชิ้นงาน/ โครงงาน/นวัตกรรม ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่า ระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 4. เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 5. เพื่อให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ได้ 6. เพื่อให้ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับ สาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 7. เพื่อให้ครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมี ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียน กับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน 8. เพื่อให้ครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการ กาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ นักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของ หลักสูตร 9. เพื่อให้ครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน เป้าหมาย เชิงปริมาณ 1) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการ ทางาน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละ ระดับชั้น 2) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการทางาน ผลงาน/ชิ้นงาน/ โครงงาน/นวัตกรรม ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น 3) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่า ระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 4) ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ หน้า 79


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

5) ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 6) ครูร้อยละ 80 พัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้อง กับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 7) ครูร้อยละ 80 สร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมี ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียนกับ นักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน 8) ครูร้อยละ 80 ใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการ กาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 9) ครูร้อยละ 100 มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน 1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการ ทางาน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละ ระดับชั้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการทางาน ผลงาน/ ชิ้นงาน/โครงงาน/นวัตกรรม ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่า กว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้ นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทา โครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับ สาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมคี วามเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียน กับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มี การกาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ นักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของ หลักสูตร มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ หน้า 80


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

9) ร้อยละ 100 ของครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ วิธีดาเนินการและระยะเวลา วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

ขั้นวางแผน (Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน ขั้นดาเนินการ (Do) ๔. ดาเนินโครงการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โดยผ่าน กิจกรรม ดังนี้ ▪ กิจกรรมสร้างทักษะ กระบวนการคิด และ นวัตกรรมจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ตามระดับชั้น ๑) ประถมศึกษาปีที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุ เหลือใช้ ๒) ประถมศึกษาปีที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ในบ้าน ๓) ประถมศึกษาปีที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆ ๔) ประถมศึกษาปีที่ ๔ สมุดเล่มเล็กเรื่องประเภทของ ตัวกลาง ๕) ประถมศึกษาปีที่ ๕ การประดิษฐ์โครงสร้างของ ดอกไม้ ๖) ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชิ้นงานสายใยอาหาร ๗) มัธยมศึกษาปีที่ ๑ กระปุกกันความร้อนจากวัสดุ รอบตัว ๘) มัธยมศึกษาปีที่ ๒ การประดิษฐ์กล้องดูแห่

หน้า 81

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 61 พ.ค. 61 พ.ค.61 มี.ค. 62 พ.ค.61 ก.พ. 62

2,000

นางชนากานต์ และคณะ นางชนากานต์

นายสุรยิ า และคณะ

น.ส.ทัศนีย์

นางโสน น.ส.ปิยะพร นางเจฎสลา นางพรทิพ นางสาวนันทนา นายสุริยา นางสาวหทัยรัตน์ นางสาวรุจิกาญจน์ นายชุ่มชาญ น.ส.พิมพ์พลอย


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

๙) มัธยมศึกษาปีที่ ๓ แบบจาลองระบบสุริยะ

นายสมศักดิ์ นางชนากานต์ นางหทัยรัตน์ นางทองทราย

๑๐) มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - โครงงานวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) - Chemical bond Model ๑๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ - Direction Lab (เคมี) - แบบจาลองดาราศาสตร์ ๑๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สื่อตามความคิดของ ผู้เรียน เรื่อง Galvanic cell ▪ กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน - นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ - นิเทศการสอนโดยการจับคู่ภายในกลุ่มสาระ - นิเทศการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ - ทาวิจัยในชั้นเรียน ▪ กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาวิทยาศาสตร์ สารวจ จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ ▪ กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - ครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มีการจัดประกวด การผลิตสื่อเทคโนโลยีปีละ 1 ครั้ง ▪ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาวิทยาศาสตร์ - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนได้คดั เลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเพื่อไป แข่งขันภายนอก - เก็บรวบรวมผลงานนักเรียนที่ได้รางวัลในการแข่งขัน รายการต่าง ๆ ▪ กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมฐานต่าง ๆ ตามระดับชั้น เพื่อ พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์

หน้า 82

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.เขมินทรา น.ส.สุธิษา น.ส.เขมินทรา พ.ค.61 มี.ค. 62

1,000

นางชนากานต์ และคณะ

พ.ค.61 มี.ค. 62 พ.ค.61 มี.ค. 62

154,000

น.ส.ทองทราย และคณะ

2,000

น.ส.สุธิษา และคณะ

พ.ค.61 มี.ค. 62

71,500

น.ส.เขมินทรา และคณะ

ม.ค. 62

6,000

นางชนากานต์ และคณะ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

▪ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามผล การทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุม่ สาระ วิทยาศาสตร์ - ศึกษาผล O-Net ของปีการศึกษา 2560 เพื่อตรวจดู มาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นแนวในการสอนเสริมต่อไป จากนั้นรวบรวมข้อสอบทาการสอนเสริม ในคาบเรียน วิทยาศาสตร์ - มีการสอนเสริม ในระดับ ม. 3 และ ม. 6 ในคาบ ชุมนุม ▪ กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาวิทยาศาสตร์ คณะครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มีการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ใน การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ขั้นตรวจสอบ (Check) ๕. นิเทศ ติดตามผลการดาเนินกิจกรรม และหน่วย การจัดการเรียนรู้ ขั้นปรับปรุง (Action) ๖. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

พ.ค.61 มี.ค. 62

สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย งบประมาณ 239,200 บาท ▪ งบโรงเรียน ▪ งบนักเรียน ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ )

239,200 บาท บาท บาท

หน้า 83

พ.ค.61 มี.ค. 62

ต.ค. 61 ก.พ. 62 มี.ค. 62

งบประมาณ (บาท) 2,200

500

-

ผู้รับผิดชอบ นายพันธ์ศักดิ์ และคณะ

น.ส.หทัยรัตน์ และคณะ

ฝ่ายวิชาการ นางชนากานต์ และคณะ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ วิธีการประเมิน 1. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด สารวจรายการ ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการทางาน มี การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น 2. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และ สารวจรายการ ประสบการณ์มาใช้ในการทางาน ผลงาน/ชิ้นงาน/ โครงงาน/นวัตกรรม ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ ละระดับชั้น 3. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบ สารวจรายการ คาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่าระดับ คุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 4. ร้อยละของครูทจี่ ัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สารวจรายการ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียนเกิด กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/กิจกรรม/การฝึก ปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไป ปรับใช้ในชีวิตได้ 5. ร้อยละของครูทมี่ ีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัด สารวจรายการ กิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 6. ร้อยละของครูทพี่ ัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี สารวจรายการ สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับสาระ ที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการ เรียนรู้ 7. ร้อยละของครูทสี่ ร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการ สารวจรายการ เรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมีความ เอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและ เท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียนกับนักเรียนมี ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน 8. ร้อยละของครูทใี่ ช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่ สารวจรายการ เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการกาหนด สัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มี การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ข้อมูล ย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้ บรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร หน้า 84

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

แบบสารวจรายการ แบบสารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

แบบสารวจรายการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ 9. ร้อยละของครูทมี่ ีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีการสอน และการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็น ประจาทุกเดือน

วิธีการประเมิน สารวจรายการ

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น สามารถสรุปองค์ความรู้ และนาไปแก้ปัญหา ในชีวิตประจาวัน

ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นางชนากานต์ ศรวณีย์) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์) ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ

(บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ………./………./………

หน้า 85


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

หน้า 86


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - กิจกรรมทดสอบการอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษ - กิจกรรม English Camp - กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้/นิเทศการสอน/วิจัยในชั้นเรียน) - กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาภาษาต่างประเทศ - กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาภาษาต่างประเทศ - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาภาษาต่างประเทศ ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ข้อ 1 มาตรฐานที่ 3 ประเด็นพิจารณาที่ 3.1-3.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายณัฐพล บุญเสถียร และคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ฝ่ายที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนามนุษย์ให้เป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุขสามารถอยู่ ร่ว มกั บ คนอื่น ได้ สถานศึก ษาจึ งมี ห น้ าที่ จั ด การเรีย นการสอนโดยอาศั ยครูเป็ น ผู้ ขับ เคลื่ อ นให้ ผู้ เรียนไปสู่ เป้ าหมาย การจั ด การศึ ก ษามุ่ งเน้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ทั้ งวิ ช าการและทั ก ษะกระบวนการเฉพาะทาง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 การส่ งเสริม กิ จ กรรมทางวิ ช าการจึ ง เป็ น กระบวนการอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแนวคิดสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนการสอนให้มี คุณภาพ ดังนั้นผู้เรียนที่ มีความสามารถทางภาษาควรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อมุ่งหวังให้ ผู้ เรี ย นวิ ช าภาษาต่ างประเทศมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ ภาษาต่ างประเทศ สามารถใช้ ภ าษาต่ า งประเทศสื่ อ สารใน สถานการณ์ต่างๆ เพื่อแสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จึงได้มีการจัดทาโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา และแสดงความสามารถทางด้าน ภาษาต่างประเทศ ผ่านการเข้าร่วมแข่งขันต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการฝึกทักษะ กระบวนการของนักเรียนและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปตามแบบทดสอบการอ่านและการเขียน ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดทาขึ้น

หน้า 87


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่า ระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 3. เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 4. เพื่อให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ได้ 5. เพื่อให้ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับ สาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 6. เพื่อให้ครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมี ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียน กับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน 7. เพื่อให้ครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการ กาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ นักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของ หลักสูตร 8. เพื่อให้ครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน เป้าหมาย เชิงปริมาณ 1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ได้คะแนน ร้อยละ 70 ขึ้นไปตามแบบทดสอบการอ่านและการเขียน ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดทาขึ้น 2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่า กว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 3) ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 4) ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 5) ครูร้อยละ 80 พัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้อง กับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 6) ครูร้อยละ 80 สร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมี ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียนกับ นักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน

หน้า 88


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

7) ครูร้อยละ 80 ใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการ กาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 8) ครูร้อยละ 100 มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน 1) 2) 3)

4) 5) 6) 7)

8)

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ได้คะแนน ร้อยละ 70 ขึ้นไปตามแบบทดสอบการอ่านและการเขียน ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดทาขึ้น มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่า กว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้ นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทา โครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมคี วามเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียน กับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มี การกาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ นักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของ หลักสูตร มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 100 ของครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ

หน้า 89


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการและระยะเวลา

▪ ▪

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

ขั้นวางแผน (Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน ขั้นดาเนินการ (Do) ๔. ดาเนินโครงการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโดยผ่าน กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมทดสอบการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทาการทดสอบการ อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ตามแบบทดสอบการ อ่านและการเขียนที่โรงเรียนจัดทาขึ้น - ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ทาการทดสอบการ อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ตามแบบทดสอบการ อ่านและการเขียนที่โรงเรียนจัดทาขึ้น - ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทาการทดสอบการ อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ตามแบบทดสอบการ อ่านและการเขียนที่โรงเรียนจัดทาขึ้น กิจกรรม English Camp นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมค่าย ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษผ่าน ฐานและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน - นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ - นิเทศการสอนโดยการจับคู่ภายในกลุ่มสาระ - นิเทศการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ - ทาวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาภาษาต่างประเทศ สารวจ จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การศึกษากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - ครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีการจัดประกวด การผลิตสื่อเทคโนโลยีปีละ 1 ครั้ง

พ.ค. 61

หน้า 90

งบประมาณ (บาท) -

พ.ค. 61 พ.ค.61 มี.ค. 62 พ.ค.61 ก.พ. 62

3,300

ผู้รับผิดชอบ นายณัฐพล และคณะ นายณัฐพล

นายณัฐพล และคณะทางาน

พ.ค.61 พ.ย.61

661,000

นางณัฐินี และคณะ

พ.ค.61 มี.ค. 62

1,000

นายณัฐพล และคณะ

พ.ค.61 มี.ค. 62 พ.ค.61 มี.ค. 62

5,500

น.ส.น้าฝน และคณะ

2,000

น.ส.จรรยา


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

▪ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาภาษาต่างประเทศ - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนได้คัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเพื่อไปแข่งขัน ภายนอก - เก็บรวบรวมผลงานนักเรียนที่ได้รางวัลในการแข่งขัน รายการต่าง ๆ ▪ กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุก คน เข้าร่วมกิจกรรมฐานต่าง ๆ ตามระดับชั้น เพื่อพัฒนา ทักษะทางภาษาต่างประเทศ ▪ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามผล การทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ - ศึกษาผล O-Net ของปีการศึกษา 2560 เพื่อตรวจดู มาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นแนวในการสอนเสริมต่อไป จากนั้นรวบรวมข้อสอบทาการสอนเสริม ในคาบเรียน ภาษาต่างประเทศ - มีการสอนเสริม ในระดับ ม. 3 และ ม. 6 ในคาบชุมนุม ▪ กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาภาษาต่างประเทศ - คณะครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีการประชุมเดือน ละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้ง ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ขั้นตรวจสอบ (Check) ๕. นิเทศ ติดตามผลการดาเนินกิจกรรม และหน่วยการจัดการเรียนรู้ ขั้นปรับปรุง (Action) ๖. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย งบประมาณ 747,500 บาท ▪ งบโรงเรียน 86,500 ▪ งบนักเรียน 661,000 ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ ) -

บาท บาท บาท หน้า 91

พ.ค.61 มี.ค. 62

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (บาท) 66,000 น.ส.วันวิสาข์ และคณะ

ม.ค. 62

6,000

นายณัฐพล และคณะ

พ.ค.61 มี.ค. 62

2,200

น.ส.ณรัณธญาณ์ และคณะ

พ.ค.61 มี.ค. 62

500

ต.ค. 61 ก.พ. 62 มี.ค. 62

-

น.ส.ตีรณา และคณะ

ฝ่ายวิชาการ นายณัฐพล และคณะ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ 1. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบการอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษ ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึน้ ไปตามแบบทดสอบ การอ่านและการเขียน ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดทาขึ้น 2. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถาม เกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 3. ร้อยละของครูทจี่ ัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียนเกิด กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดย การปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติใน สถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ใน ชีวิตได้ 4. ร้อยละของครูทมี่ ีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัด กิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดง ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถ นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 5. ร้อยละของครูทพี่ ฒ ั นาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่ สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 6. ร้อยละของครูทสี่ ร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมีความเอื้อ อาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่า เทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียนกับนักเรียนมีความสัมพันธ์ ฉันท์มิตร ต่อกัน 7. ร้อยละของครูทใี่ ช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่ เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการกาหนด สัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการ วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด ของหลักสูตร 8. ร้อยละของครูทมี่ ีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีการสอนและ การแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจา ทุกเดือน

หน้า 92

วิธีการประเมิน สารวจรายการ

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นายณัฐพล บุญเสถียร) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์) ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ

(บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ………./………./………

หน้า 93


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า 94


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - กิจกรรมนั่งสมาธิ สวดมนต์ - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา - กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้/นิเทศการสอน/วิจัยในชั้นเรียน) - กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ข้อ 1, 3 มาตรฐานที่ 3 ประเด็นพิจารณาที่ 3.1-3.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจิราภรณ์ บุญธรรม และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ฝ่ายที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล การศึกษาเป็ น เครื่ องมือในการสร้างคนให้ มี คุณ ภาพ คนจะมีคุณ ภาพได้เพี ยงใดนั้ นย่อมขึ้นอยู่กับ คุณภาพในการจัดการศึกษาเป็นสาคัญ ในการจัดการศึกษาจะต้องมีเป้าหมายชัดเจน ตามพระราชบัญญั ติ การศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้กาหนดการ จัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจั ดการศึกษาได้ยึดหลั กที่สาคัญ ข้อหนึ่ง คือ มีการกาหนดมาตรฐาน การศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้ กระทรวงมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท กาหนดนโยบายแผน และมาตรฐาน การศึก ษา และมาตรา 48 ให้ ห น่ ว ยงานต้น สั งกั ด และสถานศึก ษาจัด ให้ มี ระบบประกั น คุณ ภาพภายใน สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการ อย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย ต่อ สาธารณชน เพื่ อ น าไปสู่ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษา และเพื่ อ รองรับ การประกั น คุ ณ ภาพ ภายนอก ดังนั้น ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จึงได้ทาโครงการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและ ด้านคุณธรรมจริยธรรม

หน้า 95


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสานึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตอาสา 2. เพื่อให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” 3. เพื่อให้นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่า ระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 5. เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 6. เพื่อให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ได้ 7. เพื่อให้ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับ สาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 8. เพื่อให้ครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมี ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียน กับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน 9. เพื่อให้ครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการ กาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ นักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของ หลักสูตร 10. เพื่อให้ครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน เป้าหมาย เชิงปริมาณ 1) นักเรียนร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสานึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตอาสา 2) นักเรียนร้อยละ 90 มีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” 3) นักเรียนร้อยละ 90 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 4) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่า ระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 5) ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 6) ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ หน้า 96


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

7) ครูร้อยละ 80 พัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้อง กับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 8) ครูร้อยละ 80 สร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมี ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียนกับ นักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน 9) ครูร้อยละ 80 ใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการ กาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 10) ครูร้อยละ 100 มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน 1) 2) 3) 4) 5)

6) 7) 8) 9)

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสานึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตอาสา มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 90 ของนักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่า กว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้ นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทา โครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมคี วามเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียน กับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มี การกาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ นักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของ หลักสูตร มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ

หน้า 97


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

10) ร้อยละ 100 ของครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ วิธีดาเนินการและระยะเวลา วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

ขัน้ วางแผน (Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน ขั้นดาเนินการ (Do) ๔. ดาเนินโครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมโดยผ่านกิจกรรม ดังนี้ ▪ กิจกรรมนั่งสมาธิ สวดมนต์ นั่งสมาธิ สวดมนต์ ก่อนเข้าสู่บทเรียน ในชั่วโมงวิชา สังคมศึกษาฯ ▪ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา พานักเรียนตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมทาบุญ ถวายสังฆทานที่วัด ▪ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม ในชั่วโมงวิชาหน้าที่พลเมือง คุณครูประจาวิชาพา นักเรียนไปช่วยกันทาความสะอาด เก็บขยะ บริเวณ รอบ ๆ โรงเรียน ▪ กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน - นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ - นิเทศการสอนโดยการจับคู่ภายในกลุ่มสาระ - นิเทศการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ - ทาวิจัยในชั้นเรียน ▪ กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สารวจ จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้

พ.ค. 61

หน้า 98

งบประมาณ (บาท) -

ผู้รับผิดชอบ น.ส.จิราภรณ์ และคณะ น.ส.จิราภรณ์

พ.ค. 61

-

พ.ค.61 มี.ค. 62 ก.ค.61

-

นายวรากฤช และคณะ

-

นายมานัด และคณะ

พ.ค.61 มี.ค. 62

-

น.ส.ธนขวัญ และคณะ

พ.ค.61 มี.ค. 62

1,000

น.ส.จิราภรณ์ และคณะ

พ.ค.61 มี.ค. 62

5,500

นางกุลธิดา


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

▪ กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม - ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมี การจัดประกวดการผลิตสื่อเทคโนโลยี ปีละ 1 ครั้ง ▪ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนได้คัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเพื่อไป แข่งขันภายนอก - เก็บรวบรวมผลงานนักเรียนที่ได้รางวัลในการ แข่งขันรายการต่าง ๆ ▪ กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมฐานต่าง ๆ ตามระดับชั้น เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ▪ กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ สอน ขั้นตรวจสอบ (Check) ๕. นิเทศ ติดตามผลการดาเนินกิจกรรม และหน่วยการจัดการเรียนรู้ ขั้นปรับปรุง (Action) ๖. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

พ.ค.61 มี.ค. 62

หน้า 99

งบประมาณ (บาท) 2,000

ผู้รับผิดชอบ น.ส.จันทิมา น.ส.สุวีรา

พ.ค.61 มี.ค. 62

66,000

น.ส.ฐิตารีย์ น.ส.รัตนา

ม.ค. 62

6,000

น.ส.จิราภรณ์ และคณะ

พ.ค.61 มี.ค. 62

500

น.ส.พลอย และคณะ

ต.ค. 61 ก.พ. 62 มี.ค. 62

-

ฝ่ายวิชาการ น.ส.จิราภรณ์ และคณะ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย งบประมาณ 81,000 บาท ▪ งบโรงเรียน ▪ งบนักเรียน ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ )

81,000 -

บาท บาท บาท

การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสานึกใน การเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตอาสา 2. ร้อยละของนักเรียนที่มีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” 3. ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 4. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถาม เกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 5. ร้อยละของครูทจี่ ัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียนเกิด กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดย การปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติใน สถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ใน ชีวิตได้ 6. ร้อยละของครูทมี่ ีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัด กิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดง ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถ นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 7. ร้อยละของครูทพี่ ัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่ สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 8. ร้อยละของครูทสี่ ร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมีความเอื้อ อาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่า เทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียนกับนักเรียนมีความสัมพันธ์ ฉันท์มิตรต่อกัน

หน้า 100

วิธีการประเมิน สารวจรายการ

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ วิธีการประเมิน 9. ร้อยละของครูทใี่ ช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่ สารวจรายการ เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการกาหนด สัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการ วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด ของหลักสูตร 10. ร้อยละของครูทมี่ ีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ สารวจรายการ อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีการสอนและ การแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจา ทุกเดือน

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นางสาวจิราภรณ์ บุญธรรม) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์) ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ

(บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ………./………./………

หน้า 101


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา

หน้า 102


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา - กิจกรรมหัวหินวิทยาลัยเกมส์ - กิจกรรมสุขภาวะที่ดี - กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด - กิจกรรมวันเอดส์โลก - กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก - กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้/นิเทศการสอน/วิจัยในชั้นเรียน) - กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ข้อ 4 มาตรฐานที่ 3 ประเด็นพิจารณาที่ 3.1-3.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายกิตติ สุริยศรีวรรณ และคณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ มีจุดมุ่งหมายสาคัญคือ การจัดการศึกษาต้องมุ่งมั่นให้ผู้เรียนมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่ ผู้เรียนต้องเป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การ จัดการการเรียนรู้ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนาความรู้ มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมและ โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนแสวงหาความรู้เ พื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต ด้วย การเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ควบคู่กับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มเติม ให้ผู้เรี ยนได้พัฒนา เต็มศักยภาพของตนเอง นอกจากนั้นผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดี มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน การเคลื่อนไหวร่างกาย รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม การเล่นกีฬาไทย และ กีฬาสากล ซึ่งตรงกับสาระการเรียนรู้ที่ ๓ ของวิชาพลศึกษา ตลอดทั้งการสร้างวินัยเชิงบวกให้กับนักเรียนด้วย และการออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬานั้นเป็นส่วนสาคัญอย่างมากที่จะทาให้บุคคลมีความแข็งแรงสมบูรณ์ทั้ง ทางร่างกายและจิตใจ จากสถิตการเรียนหรือการส่งงานไม่ตรงตามกาหนดของนักเรียนก็มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก การเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะนักเรียนส่วนใหญ่เหล่านั้นไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ออกกาลังกายอันเนื่องมาจากการขาด สถานที่ เวลาและอุปกรณ์ในการเล่น ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจึงดาเนินโครงการกลุ่ม สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาขึ้น

หน้า 103


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจได้เหมาะสมตามช่วงวัย อยู่ ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเล่นเกม/กีฬาได้อย่างน้อย 1 ประเภท ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ ละระดับชั้น 4. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคและสร้างเสริม สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์กรมพลศึกษา 5. เพื่อให้นักเรียนสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ ยา สารเสพติด และความรุนแรง 6. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่า ระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 7. เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 8. เพื่อให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ได้ 9. เพื่อให้ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับ สาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 10. เพื่อให้ครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมี ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียน กับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน 11. เพื่อให้ครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการ กาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ นักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของ หลักสูตร 12. เพื่อให้ครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน เป้าหมาย เชิงปริมาณ 1) นักเรียนร้อยละ 80 มีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย 2) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจได้เหมาะสมตามช่วงวัย อยู่ ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 3) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถเล่นเกม/กีฬาได้อย่างน้อย 1 ประเภท ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ ละระดับชั้น

หน้า 104


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

4) นักเรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคและสร้างเสริม สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์กรมพลศึกษา 5) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ ยา สารเสพติด และความรุนแรง 6) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่า ระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 7) ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 8) ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 9) ครูร้อยละ 80 พัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้อง กับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 10) ครูร้อยละ 80 สร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมี ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียนกับ นักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน 11) ครูร้อยละ 80 ใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการ กาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 12) ครูร้อยละ 100 มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน 1) 2) 3) 4) 5) 6)

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจได้เหมาะสมตามช่วงวัย อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถเล่นเกม/กีฬาได้อย่างน้อย 1 ประเภท ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดใน แต่ละระดับชั้น คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของนักเรียนเห็นคุณค่าและมีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคและสร้างเสริม สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์กรมพลศึกษา คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ตา่ กว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ

หน้า 105


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

7) ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้ นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทา โครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 8) ร้อยละ 80 ของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 9) ร้อยละ 80 ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 10) ร้อยละ 80 ของครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมคี วามเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียน กับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 11) ร้อยละ 80 ของครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการกาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ นักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของ หลักสูตร มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 12) ร้อยละ 100 ของครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ วิธีดาเนินการและระยะเวลา วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

ขั้นวางแผน (Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน ขั้นดาเนินการ (Do) ๔. ดาเนินโครงการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โดยผ่านกิจกรรม ดังนี้ ▪ กิจกรรมหัวหินวิทยาลัยเกมส์ จัดกีฬาสีภายในให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ▪ กิจกรรมสุขภาวะที่ดี ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

พ.ค. 61

หน้า 106

งบประมาณ (บาท) -

พ.ค. 61

-

ส.ค.61 ก.ย.61 พ.ค.61 ก.พ. 62

800,000 3,000

ผู้รับผิดชอบ นายกิตติ และคณะ นายกิตติ

นายจิระศักดิ์ และคณะ นายพลวัต


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

งบประมาณ (บาท)

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

▪ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้า ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ▪ กิจกรรมวันเอดส์โลก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ▪ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ▪ กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน - นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ - นิเทศการสอนโดยการจับคู่ภายในกลุ่มสาระ - นิเทศการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ - ทาวิจัยในชั้นเรียน ▪ กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาสุขศึกษาและพล ศึกษา สารวจ จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ ▪ กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การศึกษากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา - ครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามีการจัด ประกวดการผลิตสื่อเทคโนโลยีปีละ 1 ครั้ง ▪ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาสุขศึกษาและ พลศึกษา - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนได้คัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเพื่อไป แข่งขันภายนอก - เก็บรวบรวมผลงานนักเรียนที่ได้รางวัลในการ แข่งขันรายการต่าง ๆ ▪ กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล ศึกษา - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมฐานต่าง ๆ ตามระดับชั้น เพื่อพัฒนาทักษะทางสุขศึกษาและพลศึกษา

พ.ค.61 ก.ค.61 ธ.ค.61

13,500

นายสิริวัฒน์

3,500

นายเด่นชัย

31 พ.ค.61

3,500

นายพลรักษ์

พ.ค.61 มี.ค. 62

1,000

น.ส.ภิชุนันท์ และคณะ

พ.ค.61 มี.ค. 62

150,000

นายสุรินทร์

พ.ค.61 มี.ค. 62

2,000

นายกิตติ นายสันติชัย

พ.ค.61 มี.ค. 62

16,500

นายจักรกฤษ

ม.ค. 62

6,000

นายมนต์ชัย และคณะ

หน้า 107

ผู้รับผิดชอบ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

▪ กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามีการ ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ใน การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ขั้นตรวจสอบ (Check) ๕. นิเทศ ติดตามผลการดาเนินกิจกรรม และหน่วยการจัดการเรียนรู้ ขั้นปรับปรุง (Action) ๖. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

พ.ค.61 มี.ค. 62

ต.ค. 61 ก.พ. 62 มี.ค. 62

งบประมาณ (บาท) 500

-

ผู้รับผิดชอบ นางธนพร

ฝ่ายวิชาการ นายกิตติ และคณะ

สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย งบประมาณ 999,500 บาท ▪ งบโรงเรียน 999,500 ▪ งบนักเรียน ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ ) -

บาท บาท บาท

การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย 2. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ ร่างกายและจิตใจได้เหมาะสมตามช่วงวัย อยู่ร่วมกับคนอื่น อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 3. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถเล่นเกม/กีฬาได้อย่างน้อย 1 ประเภท ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น 4. ร้อยละของนักเรียนที่เห็นคุณค่าและมีทักษะในการเสริมสร้าง สุขภาพ การป้องกันโรคและสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์กรมพลศึกษา 5. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ ความรุนแรง

หน้า 108

วิธีการประเมิน เครื่องมือ สารวจรายการ แบบสารวจรายการ สารวจรายการ แบบสารวจรายการ สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ 6. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถาม เกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 7. ร้อยละของครูทจี่ ัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริง ผ่านการทาโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 8. ร้อยละของครูทมี่ ีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัด กิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดง ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถ นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 9. ร้อยละของครูทพี่ ัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่ สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 10. ร้อยละของครูทสี่ ร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมีความเอื้ออาทรต่อ นักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับ นักเรียนทุกคน นักเรียนกับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ต่อกัน 11. ร้อยละของครูทใี่ ช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่ เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการกาหนดสัดส่วน คะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการ วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด ของหลักสูตร 12. ร้อยละของครูทมี่ ีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีการสอนและ การแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ใน การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน

หน้า 109

วิธีการประเมิน เครื่องมือ สารวจรายการ แบบสารวจรายการ สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นายกิตติ สุริยศรีวรรณ) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์) ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ (บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ………./………./………

หน้า 110


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลุ่มสาระศิลปะ

หน้า 111


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - กิจกรรมดนตรีสากล (คีย์บอร์ด/เปียโน) - กิจกรรมสตริงคอมโบ - กิจกรรมวงโยธวาฑิต - กิจกรรมดนตรีไทย - กิจกรรมนาฏศิลป์ - กิจกรรมวงออเคสตร้า (ไวโอลิน) - กิจกรรมวงแชมเบอร์ออเคสตรา - กิจกรรมศิลปะไทยสร้างสรรค์ - กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้/นิเทศการสอน/วิจัยในชั้นเรียน) - กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาศิลปะ - กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษากลุ่มสาระศิลปะ - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาศิลปะ - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาศิลปะ ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ข้อ 2 มาตรฐานที่ 3 ประเด็นพิจารณาที่ 3.1-3.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางนุชนาถ ภู่เนตร และคณะครูกลุ่มสาระศิลปะ ฝ่ายที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการ ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมแบบผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรฐานที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ สถานศึกษาดาเนินการครั้งนี้ ( 3 ) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง... จากการประเมินในรอบในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจท้องถิ่นใน ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน อยู่ ในระดับดีขึ้นไป ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงดาเนินโครงการสุนทรียะ นาฏศิลป์ คีตศิลป์นี้ขึ้น

หน้า 112


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถวาดภาพตามจินตนาการ/หัวข้อ ที่กาหนดให้ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ในแต่ละระดับชั้น 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเล่นดนตรีไทยหรือดนตรีสากล ได้อย่างน้อย 1 ชนิด ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา กาหนดในแต่ละระดับชั้น 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถราได้อย่างน้อย 1 เพลง ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น 4. เพือ่ ให้นักเรียนเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฎศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 5. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่า ระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 6. เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 7. เพื่อให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ได้ 8. เพื่อให้ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับ สาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 9. เพื่อให้ครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมี ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียน กับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน 10. เพื่อให้ครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการ กาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ นักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของ หลักสูตร 11. เพื่อให้ครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน เป้าหมาย เชิงปริมาณ 1) นักเรียนร้อยละ 90 สามารถวาดภาพตามจินตนาการ/หัวข้อ ที่กาหนดให้ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ในแต่ละระดับชั้น 2) นักเรียนร้อยละ 90 สามารถเล่นดนตรีไทยหรือดนตรีสากล ได้อย่างน้อย 1 ชนิด ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา กาหนดในแต่ละระดับชั้น 3) นักเรียนร้อยละ 90 สามารถราได้อย่างน้อย 1 เพลง ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น 4) นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฎศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

หน้า 113


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

5) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่า ระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 6) ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 7) ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 8) ครูร้อยละ 80 พัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้อง กับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 9) ครูร้อยละ 80 สร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมี ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียนกับ นักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน 10) ครูร้อยละ 80 ใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการ กาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 11) ครูร้อยละ 100 มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน 1) 2) 3) 4) 5) 6)

7)

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถวาดภาพตามจินตนาการ/หัวข้อ ที่กาหนดให้ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา กาหนดในแต่ละระดับชั้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถเล่นดนตรีไทยหรือดนตรีสากล ได้อย่างน้อย 1 ชนิด ตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถราได้อย่างน้อย 1 เพลง ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละ ระดับชั้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 90 ของนักเรียนเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฎศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่า กว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้ นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทา โครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ

หน้า 114


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

8) ร้อยละ 80 ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 9) ร้อยละ 80 ของครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมคี วามเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียน กับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 10) ร้อยละ 80 ของครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการกาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ นักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของ หลักสูตร มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 11) ร้อยละ 100 ของครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ วิธีดาเนินการและระยะเวลา วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นวางแผน (Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน ขั้นดาเนินการ (Do) ๔. ดาเนินโครงการกลุ่มสาระศิลปะโดยผ่านกิจกรรม ดังนี้

พ.ค. 61 พ.ค. 61

-

▪ กิจกรรมดนตรีสากล (คีย์บอร์ด/เปียโน)

พ.ค.61 ก.พ. 62

-

นายวรดร น.ส.สุวรรณา นายเจษฎา

พ.ค.61 ก.พ. 62

-

นายวิทศณุกร

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝึกทักษะการอ่านโน๊ตเพลงสากลและฝึกทักษะการเล่น คีบอร์ด/เปียโน เบื้องต้นได้ สามารถถ่ายทอดการเล่น คีบอร์ด/เปียโนได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนโดยมี ครูประจาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ ▪ กิจกรรมสตริงคอมโบ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรี สากล (กีตาร์) เบื้องต้นและสามารถถ่ายทอดบนเพลงการเล่น เครื่องดนตรีสากล (กีตาร์) ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนโดยให้ ครูประจาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ

หน้า 115

-

นางนุชนาถ และคณะ นางนุชนาถ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

▪ กิจกรรมวงโยธวาฑิต ผู้เรียนที่มีความสนใจในกิจกรรมของวงโยธวาทิตโรงเรียน สามารถสมัครและร่วมฝึกเล่นเครื่องดนตรีใน วงโยธวาทิตของโรงเรียนได้ตามความสนใจและสามารถเล่น เครื่องดนตรีตามที่ถนัดได้ สามารถเผยแพร่เพลงที่ครูกาหนด ในโอกาสต่างๆและร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆได้ ▪ กิจกรรมดนตรีไทย ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึก ทักษะการอ่านโน๊ตเพลงไทยและมีทักษะการเล่นเครื่องดนตรี ไทยได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน โดยมครูประจาวิชาดนตรี ไทยเป็นผู้รับผิดชอบและจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทน ผู้เรียนไปแข่งขันภายนอกสถานศึกษา ▪ กิจกรรมนาฎศิลป์ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึก ทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นตามหลักสูตรของที่ สถานศึกษากาหนดและกล้าแสดงออก สามารถนาเสนอ ผลงานนาฏศิลป์ไทยได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนของกรม ศิลปากร โดยมีครูประจาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบและจัดการ แข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนผู้เรียนไปแข่งขันภายนอก สถานศึกษา ▪ กิจกรรมวงแซมเบอร์ออเคสตร้า ผู้เรียนที่มีความสนใจในกิจกรรมของวงแซมเบอร์ออเคสตรา โรงเรียนสามารถสมัครและร่วมฝึกเล่นเครื่องดนตรีในวง แซมเบอร์ออเคสตราของโรงเรียนได้ตามความสนใจและ สามารถเล่นเครื่องดนตรีตามที่ถนัดได้ สามารถเผยแพร่เพลงที่ ครูกาหนดในโอกาสต่าง ๆ และร่วมการแข่งขันในโอกาส ต่าง ๆ ได้ ▪ กิจกรรมวงออเคสตร้า (ไวโอลิน) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปี ที่ 3 ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีวงออเคสตรา (ไวโอลิน) ฝึก การอ่านโน๊ตเพลงเบื้องต้นมีทักษะการเล่นเพลงต่างๆตามที่ สถานศึกษากาหนดและสามารถถ่ายทอดบทเพลงผ่านการเล่น ไวโอลินได้ถูกต้องตามแบบแผนโดยมีครูประจาวิชาเป็น ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.61 ก.พ. 62

หน้า 116

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (บาท) นายนาเกียรติ นายวัชระ

พ.ค.61 ก.พ. 62

-

นายเทอดเกียรติ

พ.ค.61 ก.พ. 62

-

นางนุชนาถ น.ส.ศิริพร น.ส.สุภัชชา น.ส.ชุติมา

พ.ค.61 ก.พ. 62

-

น.ส.ปริยตา นายสาโรจน์

นายพิษณุ นายศิริศักดิ์

นายสาโรจน์


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

▪ กิจกรรมศิลปะไทยสร้างสรรค์ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึก ทักษะการวาดภาพและการใช้สีประเภทต่างๆ การออกแบบ สิ่งพิมพ์หรือป้ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องตาม ความเหมาะสมในแต่ละช่วงชั้นต่าง ๆโดยครูประจาวิชา ศิลปะที่ได้มอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบและจัดการแข่งขันเพื่อ คัดเลือกตัวแทนผู้เรียนไปแข่งขันภายนอกสถานศึกษา ▪ กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน - นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ - นิเทศการสอนโดยการจับคู่ภายในกลุ่มสาระ - นิเทศการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ - ทาวิจัยในชั้นเรียน ▪ กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาศิลปะ สารวจ จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้อง กับการจัดการเรียนรู้ ▪ กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ - ครูในกลุ่มสาระศิลปะมีการจัดประกวดการผลิตสื่อ เทคโนโลยีปีละ 1 ครั้ง ▪ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาศิลปะ - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนได้คดั เลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเพื่อไปแข่งขัน ภายนอก - เก็บรวบรวมผลงานนักเรียนที่ได้รางวัลในการแข่งขันรายการ ต่าง ๆ ▪ กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมฐานต่าง ๆ ตามระดับชั้น เพื่อพัฒนา ทักษะทางศิลปะ ▪ กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาศิลปะ คณะครูในกลุ่มสาระศิลปะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูล ป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ เรียนการสอน

พ.ค.61 ก.พ. 62

หน้า 117

พ.ค.61 มี.ค. 62

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (บาท) น.ส.รัตติญา นายวุฒิวงศ์ นางสาววงเดือน นายวรงค์ศัลย์

1,000

นางนุชนาถ และคณะ

พ.ค.61 มี.ค. 62 พ.ค.61 มี.ค. 62

202,384 น.ส.สุภัชชา 2,000

น.ส.สุภัชชา และคณะ

พ.ค.61 มี.ค. 62

33,000

นายวุฒิวงศ์ นายวรงค์ศัลย์

ม.ค. 62

6,000

นางนุชนาถ และคณะ

พ.ค.61 มี.ค. 62

500

นางนุชนาถ และคณะ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน ขั้นตรวจสอบ (Check) ๕. นิเทศ ติดตามผลการดาเนินกิจกรรม และหน่วยการจัดการเรียนรู้ ขั้นปรับปรุง (Action) ๖. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ต.ค. 61 ก.พ. 62

-

มี.ค. 62

-

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ นางนุชนาถ และคณะ

สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย งบประมาณ 244,884 บาท ▪ งบโรงเรียน 244,884 ▪ งบนักเรียน ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ ) -

บาท บาท บาท

การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ 1. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถวาดภาพตามจินตนาการ/หัวข้อ ที่กาหนดให้ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น 2. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถเล่นดนตรีไทยหรือดนตรีสากล ได้ อย่างน้อย 1 ชนิด ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละ ระดับชั้น 3. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถราได้อย่างน้อย 1 เพลง ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น 4. ร้อยละของนักเรียนที่เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฎศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 5. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถาม เกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 6. ร้อยละของครูทจี่ ัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริง ผ่านการทาโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้

หน้า 118

วิธีการประเมิน เครื่องมือ สารวจรายการ แบบสารวจรายการ สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ 7. ร้อยละของครูทมี่ ีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัด กิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดง ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถ นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 8. ร้อยละของครูทพี่ ัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่ สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 9. ร้อยละของครูทสี่ ร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมีความเอื้ออาทรต่อ นักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับ นักเรียนทุกคน นักเรียนกับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ต่อกัน 10. ร้อยละของครูทใี่ ช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่ เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการกาหนดสัดส่วน คะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการ วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด ของหลักสูตร 11. ร้อยละของครูทมี่ ีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีการสอนและ การแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ใน การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน

หน้า 119

วิธีการประเมิน เครื่องมือ สารวจรายการ แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระศิลปะ และนักเรียนมีคุณลักษณะ ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นางนุชนาถ ภู่เนตร) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์) ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ

(บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ………./………./………

หน้า 120


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

หน้า 121


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้/นิเทศการสอน/วิจัยในชั้นเรียน) - กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ข้อ 4, 6 มาตรฐานที่ 3 ประเด็นพิจารณาที่ 3.1-3.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอมรรัตน์ พิมพ์เถื่อน และคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่ายที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ พัฒ นาคนไทยให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ส มบู รณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปั ญ ญา ความรู้ และคุณ ธรรม มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการ จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา ๒๔ การจัด กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้ (๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง กลุ่ มสาระการเรีย นรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี จึงจัดการเรียนการสอนให้ ส อดคล้ องกับ การ เปลี่ ย นไปของสั งคมและหลั กสู ตร โดยจั ด กิจกรรมสู่ ความเป็น เลิ ศวิช าการงานอาชีพ และเทคโนโลยี วัน วิ ช าการสู่ ดุ ล ยภาพแห่ ง ชี วิ ต กลุ่ ม สาระการงานอาชี พ และเทคโนโลยี เพื่ อ พั ฒ นาให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ความสามารถและทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาตนเองอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ กิ จ กรรมจั ด หาสื่ อ เทคโนโลยี นวัต กรรมการศึก ษาการศึ ก ษางานนิ เทศการจั ดการเรียนการสอน และประกวดการผลิ ต สื่ อ เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม เพื่ อ พั ฒ นาให้ ผู้ ส อนมี ความรู้ ความสามารถและทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ ตลอดจนการเพิ่มทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บุคลากรที่ความเป็นครูมืออาชีพ และมีสื่ออุปกรณ์ ที่เพียงพอและทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นสากล ดังนั้น โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจึงได้จัดทาโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปได้อย่างเหมาะสมและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและ ผู้สอน

หน้า 122


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ 1. เพือ่ ให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้ ตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทางาน อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม ตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น 3. เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้น ป.1-ป.3 มีความสามารถนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้ 4. เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 มีความสามารถนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้ 5. เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้น ม.1-ม.3 มีความสามารถนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งได้ 6. เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคตีที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน ระดับชั้นที่สูงขึ้น หรืองานอาชีพที่ตนเองสนใจ 7. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่า ระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 8. เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 9. เพือ่ ให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ได้ 10. เพื่อให้ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับ สาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 11. เพื่อให้ครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมี ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียน กับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน 12. เพื่อให้ครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการ กาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ นักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของ หลักสูตร 13. เพื่อให้ครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน เป้าหมาย เชิงปริมาณ 1) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้ ตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น 2) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทางาน อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม ตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น 3) นักเรียนร้อยละ 80 ในระดับชั้น ป.1-ป.3 มีความสามารถนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้ 4) นักเรียนร้อยละ 80 ในระดับชั้น ป.4-ป.6 มีความสามารถนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้ หน้า 123


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

5) นักเรียนร้อยละ 80 ในระดับชั้น ม.1-ม.3 มีความสามารถนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งได้ 6) นักเรียนร้อยละ 100 ในระดับชั้น ม.4-ม.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคตีที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรืองานอาชีพที่ตนเองสนใจ 7) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่า ระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 8) ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 9) ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 10) ครูร้อยละ 80 พัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้อง กับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 11) ครูร้อยละ 80 สร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมี ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียนกับ นักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน 12) ครูร้อยละ 80 ใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการ กาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 13) ครูร้อยละ 100 มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้ ตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทางาน อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม ตาม เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของนักเรียนในระดับชั้น ป.1-ป.3 มีความสามารถนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของนักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 มีความสามารถนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้ มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของนักเรียนในระดับชั้น ม.1-ม.3 มีความสามารถนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของตกแต่ง ได้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 100 ของนักเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคตีที่ดี พร้อมที่จะศึกษา ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรืองานอาชีพที่ตนเองสนใจ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่า กว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ

หน้า 124


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

8) ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้ นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทา โครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 9) ร้อยละ 80 ของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 10) ร้อยละ 80 ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 11) ร้อยละ 80 ของครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมคี วามเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียน กับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 12) ร้อยละ 80 ของครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการกาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ นักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของ หลักสูตร มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 13) ร้อยละ 100 ของครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ วิธีดาเนินการและระยะเวลา วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

ขั้นวางแผน (Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน ขั้นดาเนินการ (Do) ๔. ดาเนินโครงการกลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยีโดยผ่านกิจกรรม ดังนี้ ▪ กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน - นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ - นิเทศการสอนโดยการจับคู่ภายในกลุ่มสาระ - นิเทศการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ - ทาวิจัยในชั้นเรียน

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 61 พ.ค. 61 พ.ค.61 มี.ค. 62 พ.ค.61 มี.ค. 62

หน้า 125

1,000

น.ส.อมรรัตน์ และคณะ น.ส.อมรรัตน์

น.ส.อมรรัตน์ น.ส.ณัฐิธิดา


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

▪ กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี สารวจ จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ ▪ กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี - ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีการจัด ประกวดการผลิตสื่อเทคโนโลยีปีละ 1 ครั้ง ▪ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนได้คัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเพื่อไป แข่งขันภายนอก - เก็บรวบรวมผลงานนักเรียนที่ได้รางวัลในการ แข่งขันรายการต่าง ๆ ▪ กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมฐานต่าง ๆ ตามระดับชั้น เพื่อพัฒนาทักษะทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี ▪ กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีการ ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ใน การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ขั้นตรวจสอบ (Check) ๕. นิเทศ ติดตามผลการดาเนินกิจกรรม และหน่วยการจัดการเรียนรู้ ขั้นปรับปรุง (Action) ๖. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

พ.ค.61 มี.ค. 62

หน้า 126

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (บาท) 161,000 น.ส.สุรีษา น.ส.รุจี

พ.ค.61 มี.ค. 62

2,000

น.ส.วิลาสินี น.ส.สุฑาทิพย์

พ.ค.61 มี.ค. 62

15,000

นายอนนท์ น.ส.กัตติกา น.ส.อรอนงค์ น.ส.รัชฎา

ม.ค. 62

6,000

น.ส.อมรรัตน์ นางศศิธร น.ส.ณัฐิธิดา น.ส.รมย์นลิน

พ.ค.61 มี.ค. 62

500

น.ส.อมรรัตน์ น.ส.ณัฐิธิดา น.ส.บุษดี

ต.ค. 61 ก.พ. 62 มี.ค. 62

-

ฝ่ายวิชาการ น.ส.อมรรัตน์ และคณะ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย งบประมาณ 189,500 บาท ▪ งบโรงเรียน 189,500 ▪ งบนักเรียน ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ ) -

บาท บาท บาท

การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ 1. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา กาหนดในแต่ละระดับชั้น 2. ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทางาน อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา กาหนดในแต่ละระดับชั้น 3. ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้น ป.1-ป.3 มีความสามารถนา วัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้ 4. ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 มีความสามารถนา วัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้ 5. ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้น ม.1-ม.3 มีความสามารถนา วัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งได้ 6. ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.6 มีความรู้ ทักษะ พื้นฐาน และเจตคตีที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่ สูงขึ้น หรืองานอาชีพที่ตนเองสนใจ 7. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถาม เกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ 8. ร้อยละของครูทจี่ ัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียนเกิด กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดย การปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติใน สถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ใน ชีวิตได้ 9. ร้อยละของครูทมี่ ีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัด กิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดง ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถ นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

หน้า 127

วิธีการประเมิน สารวจรายการ

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ 10. ร้อยละของครูทพี่ ัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่ สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ 11. ร้อยละของครูทสี่ ร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครูมีความเอื้อ อาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่า เทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียนกับนักเรียนมีความสัมพันธ์ ฉันท์มิตร ต่อกัน 12. ร้อยละของครูทใี่ ช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่ เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการกาหนด สัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการ วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด ของหลักสูตร 13. ร้อยละของครูทมี่ ีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีการสอนและ การแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจา ทุกเดือน

หน้า 128

วิธีการประเมิน สารวจรายการ

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นางสาวอมรรัตน์ พิมพ์เถื่อน) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์) ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ

(บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ………./………./………

หน้า 129


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ฝ่ายกิจการนักเรียน

หน้า 130


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : ฝ่ายกิจการนักเรียน - งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - งานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน - งานส่งเสริมความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - งานปกครอง - งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามศาสตร์พระราชา ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นพิจารณาที่ 2.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวิโรจน์ ด้วงละไม้ และคณะทางาน ฝ่ายที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียน ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ระบุ ว่า การจั ดการศึ กษาต้ องเป็ น เพื่ อพั ฒ นาคนไทย ให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู รณ์ ทั้ งร่างกาย จิต ใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกั บผู้อื่นได้อย่างมี ความสุข งานของฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรี ยน ให้มีความรู้ความสามารถ น าความรู้ ไปประยุ กต์ ใช้ในด้ านต่าง ๆ มีก ารประสานงานกับ กลุ่ ม สาระการเรียนรู้ เพื่ อ ให้ ก ารดาเนิ น งาน สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน อันส่งผลให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจึงได้จัดทาโครงการฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม ต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน วัตถุประสงค์ 1) เพื่ อให้ โรงเรีย นมีแ ผนพัฒ นาคุณ ภาพผู้ เรียนทุ กกลุ่ มเป้ าหมาย โดยส่ งเสริมความเป็นเลิ ศทางด้าน เทคโนโลยีและสุนทรียภาพ (ดนตรี/นาฏศิลป์/ศิลปะ/กีฬา/ภาษา) เป้าหมาย เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 1) โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้ านเทคโนโลยี และสุนทรียภาพ (ดนตรี/นาฏศิลป์/ศิลปะ/กีฬา/ภาษา) มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ

หน้า 131


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน ขั้นวางแผน (Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน การปฏิบัติงาน ขั้นดาเนินการ (Do) ๔. ดาเนินโครงการฝ่ายกิจการนักเรียน โดยผ่านงาน/กิจกรรม ดังนี้ ▪ งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - บริการห้องพยาบาล - การให้ภูมิคุ้มกันโรค - ตรวจสุขภาพนักเรียน/ครู/บุคลากร - กิจกรรมโรงเรียนสดใสต้านภัยไข้เลือดออก - กิจกรรมเด็กไทยทาได้โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ ▪ งานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน - กิจกรรมค่ายสัมพันธ์เชิงคุณธรรม (ม.4) - กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต - กิจกรรมปฐมนิเทศ - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3/ม.6 - กิจกรรมวันเกียรติยศ

ระยะเวลา พ.ค. 61 พ.ค. 61 พ.ค. 61

งบประมาณ (บาท) -

ผู้รับผิดชอบ นายวิโรจน์ ด้วงละไม้ นายวิโรจน์ ด้วงละไม้ นายวิโรจน์ ด้วงละไม้

พ.ค.61-ก.พ.62 พ.ค.61-ก.พ.62 44,000 3,000 5,000 10,000 5,000 พ.ค.61-ก.พ.62

มิ.ย.61 พ.ค.61-ก.พ.62 พ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 ▪ งานส่งเสริมความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา พ.ค.61-ก.พ.62 พระมหากษัตริย์ 28 ก.ค.61 - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 12 ส.ค.62 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 23 ต.ค.61 - กิจกรรมวันปิยะมหาราช - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ - กิจกรรมวันไหว้ครู - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา - กิจกรรมวันลอยกระทง - กิจกรรมวันดอมินิก - กิจกรรมวันพ่อบอสโก - กิจกรรมวันคริสต์มาสภายใน หน้า 132

นางอรพวง ทั่งทอง นางอรพวง/น.ส.แสงเดือน นางอรพวง/น.ส.แสงเดือน นางอรพวง/น.ส.แสงเดือน นางสุภัชชา คีรีนิล นางปวริศา ไชยพรหม นางสาวกนกวรรณ แซ่กอ

70,000 1,000 58,000 220,000 10,000

น.ส.สุธิศา พึ่งสวัสดิ์ นางรุจี เต่งตระกูล นางภิญญา ภิญโญภาวศุทธิ นางรัตนาภา ไชยโย น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม นายวิโรจน์ ด้วงละไม้

38,000 5,000 25,000 4,500 10,000 10,000 10,000

นางโสน วิเศษสมบัติ น.ส.พิมพ์ลดา เกริกอริยพัฒน์

แผนกอนุบาล นางโสน วิเศษสมบัติ นางเจฎสลา พ่วงพี นายวรากฤช สวัสดิ์ใช้ น.ส.หทัยรัตน์/น.ส.สรัญธร น.ส.ปรียาวดี มากหลาย น.ส.นันทนา/นางพรทิพ น.ส.นันทนา/นางพรทิพ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

▪ งานปกครอง - กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย - กิจกรรมเสริมสร้างระบบประชาธิปไตย นักเรียนสวัสดิการ สภานักเรียน ▪ งานดูแลช่วยเหลือผู้เรียน - กิจกรรมหน้าเสาธง และโฮมรูม - ระเบียนสะสม - ทุนการศึกษา,ทุนอาหารกลางวัน - การให้คาปรึกษา,คัดกรอง - แนะแนวการศึกษาต่อ ▪ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ลูกเสือ/เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 - ลูกเสือ/เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 - นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ชั้น ม.4-ม.6 - ชุมนุม ระดับประถม/มัธยม - แนะแนว ระดับประถม/มัธยม ▪ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามศาสตร์ พระราชา - ออมทรัพย์นักเรียน (ธนาคารโรงเรียน) - รู้คุณค่าร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขั้นตรวจสอบ (Check) ๕. นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานแต่ละ กิจกรรม ขั้นปรับปรุง (Action) ๖. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

พ.ค.61-ก.พ.62

งบประมาณ (บาท)

นายวิโรจน์ ด้วงละไม้ นายจักรกฤษ/นายจีรยศ 5,000 น.ส.ฐิตารีย์ รุ่งโรจน์ศุภกร นายจีรยศ/น.ส.บุญพา น.ส.ฐิตารีย์ นางปริยากร ไชยโย 1,000 น.ส.ชวนชม อาจสัญจร 10,000 นางธนพร ริดกว้าง 2,500,000 นางธนพร ริดกว้าง 1,000 นางปริยากร ไชยโย 5,000 นางปริยากร ไชยโย นายอนนท์ แจ่มแจ้ง นายเด่นชัย มาสวรรค์ นายสุริยา ตีวี 276,000 น.ส.สุรีษา ฑีฆะบุตร 1,000 นายอนนท์ แจ่มแจ้ง 4,000 นางธนพร ริดกว้าง น.ส.ธนพรพรรณ พาบัว 1,000 5,000 -

น.ส.ปาจรีย์ วิเศษสมบัติ นายเอกชัย ปานผา นายวิโรจน์ ด้วงละไม้ และคณะ

-

นายวิโรจน์ ด้วงละไม้ และคณะ

พ.ค.61-ก.พ.62 มีนาคม 2562

สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย งบประมาณ บาท ▪ งบโรงเรียน 3,067,500 บาท ▪ งบนักเรียน 270,000 บาท ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ ) - บาท

หน้า 133

ผู้รับผิดชอบ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ระดับคุณภาพของโรงเรียนที่มีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน เทคโนโลยีและสุนทรียภาพ (ดนตรี/นาฏศิลป์/ศิลปะ/กีฬา/ภาษา)

วิธีการประเมิน สารวจรายการ

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง”

ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นายวิโรจน์ ด้วงละไม้) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายวิโรจน์ ด้วงละไม้) ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ

(บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

หน้า 134


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ฝ่ายบุคลากร

หน้า 135


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : ฝ่ายบุคลากร - งานอบรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ - งานรับนักเรียน-ครู-พนักงาน - งานอบรมครูใหม่ - งานสังสรรค์ครูและบุคลากรในโรงเรียน - งานฉลองคุณพ่อบอสโกและคุณพ่ออธิการ - งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร - งานประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร - งาน Portfolio และการประเมินตนเองของครูและบุคลากร ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นพิจารณาข้อที่ 2.4 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางเกวลี หินแก้ว และคณะทางาน ฝ่ายที่รบั ผิดชอบ : ฝ่ายบุคลากร ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม 2561 – เมษายน 2562 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตาม หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจาการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไป ตามคุณ ภาพและมาตรฐานวิช าชีพ เพื่ อรองรับการประเมิน ภายนอก และให้ โรงเรียนหั ว หิ น วิท ยาลั ยเป็ น โรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของการจัดการศึกษาแห่งชาติ โรงเรี ย นหั ว หิ น วิท ยาลั ย ได้ เล็ งเห็ น ความส าคั ญ การพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากรใน สถานศึ ก ษาในรู ป แบบต่างๆจึ งจั ดท าโครงการบริห ารและพั ฒ นาบุ คลากรเพื่ อ ให้ ครูแ ละบุ คลากรมี ค วาม เชี่ยวชาญตามวิช าชีพมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกาลังใจให้ กับครูและบุคลากร เพือ่ ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้โรงเรียนสนับสนุนครูและบุคลากรได้รับการอบรมตรงตาม/สอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่าง น้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา เป้าหมาย ▪ เชิงปริมาณ -

หน้า 136


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

▪ เชิงคุณภาพ 1. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการอบรมตรงตาม/สอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติทาง วิชาชีพอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ วิธีดาเนินการ วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน ขั้นวางแผน (Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ๓. ประชุมชี้แจงผูเ้ กี่ยวข้อง/วางแผนการ ปฏิบัติงาน ขั้นดาเนินการ (Do) ๔. ดาเนินโครงการฝ่ายบุคลากรโดยผ่าน กิจกรรม ดังนี้ ▪ งานอบรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ - อบรมพัฒนาครูกลุม่ สาระภาษาไทย - อบรมพัฒนาครูกลุม่ สาระคณิตศาสตร์ - อบรมพัฒนาครูกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ - อบรมพัฒนาครูกลุม่ สาระสังคมศึกษาฯ - อบรมพัฒนาครูกลุม่ สาระสุขศึกษาฯ - อบรมพัฒนาครูกลุม่ สาระการงานอาชีพฯ - อบรมพัฒนาครูกลุม่ สาระศิลปะ - อบรมพัฒนาครูกลุม่ สาระภาษาต่างประเทศ - อบรมพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอน ▪ งานรับนักเรียน-ครู-พนักงาน - บรรจุ ถอดถอน รับนักเรียนใหม่ ครูใหม่ และพนักงานใหม่ ▪ งานอบรมครูใหม่ - จัดให้ครูใหม่เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และกฎระเบียบของโรงเรียน ▪ งานสังสรรค์ครูและบุคลากรในโรงเรียน - จัดให้ครูและบุคลากรไปสัมมนาเพื่อพักผ่อน ปีละ 1 ครั้ง ▪ งานฉลองพ่อบอสโกและพ่ออธิการ - เลี้ยงสังสรรค์ครู/บุคลากร ในโรงเรียน ฉลองคุณพ่อยอห์น บอสโก ▪ งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร - การจัดทาปฏิทินงานฝ่ายบุคลากร

ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

พ.ค.-มิ.ย.61 พ.ค.-มิ.ย.61

-

พ.ค.-มิ.ย.61

-

-

นางเกวลี หินแก้ว และคณะ นางเกวลี หินแก้ว และคณะ นางเกวลี หินแก้ว และคณะ นางเกวลี หินแก้ว และคณะ

พ.ค.61-มี.ค.62 พ.ค.61-มี.ค.62

ผู้รับผิดชอบ

225,000

นางกุสุมา จันทร นางสาวสุภาวดี สราญสิริ นางศิราณี สุนันต๊ะ นางสาวปวีณา ปาทาน นางสาวสุวีรา คงเมือง นายสิริวัฒน์ สุดกระแสร์ นางสาวโชติกา อรุณกิจ นางอโณวรรณ นุชนารถ นางสาวอารยา ฉิ่งเล็ก นางกาญจนา ศรีปราโมทย์ นางเกวลี หินแก้ว และนายปิติพันธุ์ รุจอุฬาร

พ.ค.61-มี.ค.62

-

22-24 มิ.ย. 2561

50,000

นางสาววิลัยลักษณ์ แก้วชนะ

10-11 ต.ค. 2561

150,000

นางกุลธิดา ทับแก้ว

31 ม.ค. 2562

100,000

นางสาวธัญดา สุชาติกุลวสุ

พ.ค.61-มี.ค.62

10,000

นายปิติพันธุ์ รุจอุฬาร

หน้า 137


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน ▪ งานประเมินการทางานของครูและบุคลากร - ประเมินการทางานของครูและบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มี คุณภาพ ▪ งาน Portfolio และการประเมินตนเองของ ครูและบุคลากร - การทา Portfolio และประเมินตนเองของครู และบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง ขั้นตรวจสอบ (Check) ๕. ประเมินการวางแผนการบริหารและการ จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ขั้นปรับปรุง (Action) ๖. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

พ.ค.61-มี.ค.62

-

นางเกวลี หินแก้ว และคณะ

พ.ค.61-มี.ค.62

-

นางสาวบัณรสี ยางธิสาร

พ.ค.61-มี.ค.62

-

นางเกวลี หินแก้ว และคณะ

ก.พ.-มี.ค.62

-

นางเกวลี หินแก้ว และคณะ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย งบประมาณ 535,000 บาท ▪ งบโรงเรียน 535,000 บาท ▪ งบนักเรียน บาท ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ ) บาท การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ วิธีการประเมิน 1. ระดับคุณภาพของโรงเรียนสนับสนุนให้ครูและ สารวจรายการ บุคลากรทุกคนได้รับการอบรมตรงตาม/สอดคล้อง กับหน้าที่ที่ปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างน้อย 20 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา

หน้า 138

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและโรงเรียน เพื่อพัฒนา งานและการจัดการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นางเกวลี หินแก้ว) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางเกวลี หินแก้ว) ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบุคลากร

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ

(บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

หน้า 139


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

หน้า 140


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : -

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ งานภูมิปัญญาท้องถิ่น งานสัมพันธ์หน่วยงานและชุมชน วันคริสต์มาสภายนอก วันครอบครัวหัวหินวิทยาลัย ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นพิจารณาข้อที่ 2.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุรศักดิ์ ยนปลัดยศ และคณะทางาน ฝ่ายที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไป ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม 2561 – เมษายน 2562 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 24 (5) การจั ด กระบวนการเรียนรู้ สถานศึ กษาและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งส่ งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการจัดการเรียนการสอนและอานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรีย น การสอนและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจึงมีการจัดสภาพวแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้และสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ ดังนั้นโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจึงดาเนินโครงการฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอานวย ความสะดวกเพื่อนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ และมีความปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอสาหรับนักเรียน 2. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อม ใช้งานสม่าเสมอ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านเทคโนโลยีและสุนทรียภาพ (ห้องสมุด/ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องปฏิบัตกิ ารด้านดนตรีไทย-สากล/ห้องนาฏศิลป์/ห้องประกอบอาหาร/หอ้งทดลองวิทยาศาสตร์/ห้อง บัลเล่ต์/ห้องเทควันโด)

3. เพื่อให้โรงเรียนมีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาหลายประเภท ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ งานสม่าเสมอ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านกีฬา (สนามบาสเกตบอล/สนามตะกร้อ/สนามวอลเล่ย์บอล/ สนามแบดมินตัน/สนามฟุตบอล)

หน้า 141


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

เป้าหมาย เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 1) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ มีความปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอสาหรับนักเรียน อยู่ในระดับดีเลิศ 2) โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน สม่าเสมอ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านเทคโนโลยีและสุนทรียภาพ อยู่ในระดับดีเลิศ 3) โรงเรียนมีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาหลายประเภท ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน สม่าเสมอ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านกีฬา อยู่ในระดับดีเลิศ วิธีดาเนินการ วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

ขั้นวางแผน (Plan) พ.ค.-มิ.ย.61 ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน มิ.ย.61 ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน มิ.ย.61 การปฏิบัติงาน ขั้นดาเนินการ (Do) ๔. ดาเนินโครงการฝ่ายบริหารทั่วไป โดยผ่านกิจกรรม ดังนี้ พ.ค.61-มี.ค.62 ▪ งานอาคารสถานที่ - จัดภูมิทัศน์ภายในและภายนอก ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ สนาม กีฬา ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ - ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ สนาม กีฬาและอุปกรณ์กีฬา ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานและปลอดภัย พ.ค.61-มี.ค.62 ▪ งานภูมิปัญญาท้องถิ่น - จัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและ ภายนอกห้องเรียน - เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับนักเรียน

หน้า 142

งบประมาณ (บาท) -

2,000,000

20,000

ผู้รับผิดชอบ นายสุรศักดิ์ ยนปลัดยศ นายสุรศักดิ์ ยนปลัดยศ นายสุรศักดิ์ ยนปลัดยศ

นายถาวร จิระประทีป น.ส.ปณิดา ฤทธิกูล นายเจตต์กิตติ อยู่ยั่งยืน น.ส.พรรณี ทรัพย์ประเสริฐ นางสวลักษณ์ ฉายาบรรณ น.ส.พิชญากร เปลี่ยนวงศ์ นางศศิธร พ่วงมีชัย


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

▪ งานสัมพันธ์หน่วยงานและชุมชน ธ.ค. 61 - วันคริสต์มาสภายนอก นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและ ประถมศึกษาฝึกซ้อมการแสดงและ แสดงความสามารถบนเวที จับรางวัล สอยดาวและเล่นเกมชิงรางวัล - วันครอบครัวหัวหินวิทยาลัย ก.พ. 62 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและ ประถมศึกษาฝึกซ้อมการแสดงและ แสดงความสามารถบนเวที มอบรางวัล แก่ครู บุคลากร และนักเรียนดีเด่น และ นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน - หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรม ให้นักเรียน/เข้าร่วมกับหน่วยงาน พ.ค.61-มี.ค.62 ภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขั้นตรวจสอบ (Check) พ.ค.61-มี.ค.62 ๕. ประเมินการจัดสภาพแวดล้อมทาง กายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้น ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก กลุ่มเป้าหมาย ขั้นปรับปรุง (Action) ก.พ.-มี.ค.62 ๖. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย งบประมาณ 2,200,๐๐๐ บาท ▪ งบโรงเรียน 2,200,๐๐๐ บาท ▪ งบนักเรียน บาท ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ ) บาท

หน้า 143

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

80,000

นายสุรศักดิ์ ยนปลัดยศ นางดอกไม้ เต่าเล็ก น.ส.อรทัย วราภิบาล

100,000

นายสมศักดิ์ ชมสินธุ์จรี ะศักดิ์

-

นายเทอดเกียรติ สถานสุข นายสุรศักดิ์ ยนปลัดยศ และคณะ

-

นายสุรศักดิ์ ยนปลัดยศ และคณะ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ วิธีการประเมิน 1. ระดับคุณภาพของโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมภายในและ สารวจรายการ ภายนอกห้ องเรีย นเอื้อต่ อการจั ดการเรี ย นรู้อย่างมีคุ ณ ภาพ และมี ค วามปลอดภั ย มี แ หล่ ง พั ก ผ่ อ นที่ เพี ย งพอส าหรั บ นักเรียน 2. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง สารวจรายการ ๆ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานสม่าเสมอ ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านเทคโนโลยีและสุนทรียภาพ 3. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา สารวจรายการ หลายประเภท และอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานสม่าเสมอ ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านกีฬา

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

แบบสารวจรายการ แบบสารวจรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ทาให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ และมีความปลอดภัย ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุรศักดิ์ ยนปลัดยศ) ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

(บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ผู้อนุมัติโครงการ

(บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

หน้า 144


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ฝ่ายธุรการ

หน้า 145


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : ฝ่ายธุรการ - งานพัฒนา IT - งานสารบรรณ - งานการเงิน - งานพัสดุ/ยานพาหนะ - งานประชาสัมพันธ์ - งานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/ภาคี 4 ฝ่าย ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นพิจารณาข้อที่ 2.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพรเทพ เต๊นฉอย และคณะทางาน ฝ่ายที่รับผิดชอบ : ฝ่ายธุรการ ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม ๒๕61 - มีนาคม ๒๕๖2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง ชั ด เจน สามารถด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เน้ น คุ ณ ภาพผู้ เรีย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาในทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมาย จั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา ด าเนิ น การพั ฒ นาครูแ ละบุ ค ลากา รให้ มี ค วาม เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้ง จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ดั ง นั้ น ฝ่ ายธุ ร การจึ งได้ จั ด ท าโครงการฝ่ า ยธุ ร การ เพื่ อ การบริห ารและจั ด การเรี ย นรู้ ข องโรงเรี ย น หัวหินวิทยาลัยให้มีคุณภาพมากขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างพอเพียงและ ใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ (ระบบอินเทอร์เน็ต, ระบบ LAN,WIFI) 2. เพื่อให้โรงเรียนได้จัดให้ทุกห้องเรียนเป็น Smart Classroom และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า (กระดาน อัจฉริยะ/โปรเจคเตอร์/คอมพิวเตอร์)

3. เพื่ อ ให้ โรงเรี ย นได้ เข้ าร่ ว มโครงการหลั ก สู ต ร Computer Genius Program ซึ่ งผสมผสานสื่ อ เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ เน้นปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และสื่อการเรียนมัลติมีเดียที่ทันสมัย รองรับการแข่งขันระดับ สากล 4. เพื่อให้โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ เป้าหมาย เชิงปริมาณ -

หน้า 146


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ 1) โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างพอเพียงและใช้ประโยชน์ เต็มศักยภาพ อยู่ในระดับดีเลิศ 2) โรงเรียนจัดให้ทุกห้องเรียนเป็น Smart Classroom และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า อยู่ในระดับดีเลิศ 3) โรงเรี ย นได้ เข้ าร่ ว มโครงการหลั ก สู ต ร Computer Genius Program ซึ่ งผสมผสานสื่ อ เทคโนโลยี ที่ สร้างสรรค์ เน้นปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และสื่อการเรียนมัลติมีเดียที่ทันสมัย รองรับการแข่งขันระดับ สากล อยู่ในระดับดีเลิศ 4) โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับดีเลิศ ๔. วิธีดาเนินการ วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน ขั้นวางแผน (Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ๓. ประชุม ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อ ง/วางแผนการ ปฏิบัติงาน ขั้นดาเนินการ (DO) 1. ดาเนินการตามโครงการฝ่ายธุรการ ดังนี้ 1.1 งานพัฒนา IT - ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ Lan/Wi-fi - จัดหา/ซ่อมแซม (คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์,กระดานอัจฉริยะ) - เข้ า ร่ ว มโครงการหลั ก สู ต ร Computer Genius Program 1.2 งานสารบรรณ - รับ-ส่งหนังสือ รายงานประชุม 1.3 งานการเงิน - รายรับ-รายจ่าย, งบดุล, งบกาไรขาดทุน เงินเดือน, ประกันสังคม, เงินอุดหนุน 1.4 งานพัสดุ/ยานพาหนะ - จั ด ซื้ อ /จั ด จ้ าง, ลงทะเบี ย นวัส ดุ /ครุ ภั ณ ฑ์ ยานพาหนะ 1.5 งานประชาสัมพันธ์ - วารสาร, News Letter, จดหมายข่าว, Website

ระยะเวลา

งบประมาณ

พ.ค.-มิ.ย.61

-

พ.ค.61-มี.ค.62

พ.ค.61-มี.ค.62

ผู้รับผิดชอบ

นายพรเทพ เต๊นฉอย

นายพรเทพ เต๊นฉอย 3,000,000 นายเกียรติศักดิ์ ฑีฆบุตร นายณัชพล ชื่นอารมณ์ 500 น.ส.ทิพวัลย์ บัวจันทร์

พ.ค.61-มี.ค.62

-

พ.ค.61-มี.ค.62

1,350,000

พ.ค.61-มี.ค.62

1.6 งานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/ มิ.ย./ต.ค.61 ภาคี 4 ฝ่าย พ.ย.61/ก.พ. 62 - ประชุมคณะกรรมการภาคเรียนละ 2 ครั้ง

หน้า 147

น.ส.สิรินทร ระดมกิจ นางวรารัตน์ หุ่นยนต์ น.ส.นนทนันท์ ดวงกระโทก น.ส.สิรินทร ระดมกิจ น.ส.นันทิชา มัณยัษเฐียร

น.ส.สมฤทัย เทียนสมบูรณ์ นางสุทธินันท์ มหาวีระรัตน์ 800,000 นายนที พุ่มนิล นายสุรกมล หวังดี 30,000 นายพรเทพ เต๊นฉอย


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน ขั้นตรวจสอบ (Check) กากับ ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมินการ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทีม่ ีความ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ ได้และดาเนินการอย่างเป็นระบบ ขั้นปรับปรุง (Action) สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.61-มี.ค.62

- นายพรเทพ เต๊นฉอย และคณะ

ก.พ.-มี.ค.62

- นายพรเทพ เต๊นฉอย และคณะ

สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย งบประมาณ 5,181,500 บาท ▪ งบโรงเรียน ▪ งบนักเรียน ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ )

5,180,500 -

บาท บาท บาท

การวัดประเมินผล ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

1. ระดับ คุณ ภาพของโรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและการเรี ย นรู้ อ ย่ า ง พอเพียงและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 2. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดให้ทุกห้องเรียนเป็น Smart Classroom และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 3. ระดับคุณภาพของโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ

หลักสูตรComputer Genius Program ซึง่ ผสมผสานสื่อเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ เน้น ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และสื่อการเรียนมัลติมีเดียที่ ทันสมัย รองรับการแข่งขันระดับสากล 4. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีกระบวนการบริหาร และการจัดการที่มีคุณภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ติดตามการเข้า ร่วมโครงการ

บันทึกการตกลงเข้าร่วม

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

หน้า 148


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ในด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพ ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นายพรเทพ เต๊นฉอย) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายพรเทพ เต๊นฉอย) ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ ( บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

หน้า 149


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ฝ่ายนโยบายและแผน

หน้า 150


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นพิจารณาข้อที่ 2.1-2.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวณัชชา พุ่มพวง และคณะทางาน ฝ่ายที่รับผิดชอบ : ฝ่ายนโยบายและแผน ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม 2561 – เมษายน 2562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล พระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) และ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ มาตราที่ ๔๘ ระบุว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึ ก ษาและให้ ถื อ ว่าการประกัน คุ ณ ภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการบริห ารการศึ ก ษาที่ ต้ อ ง ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน คุณภาพภายนอก จากการประเมินผลในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม แต่ยังมีบางประเด็นที่มี คุณภาพอยู่ในระดับดี เช่น การติดตามตรวจสอบและการนาผลการประเมินไปใช้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโรงเรียน หัวหินวิทยาลัย จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้โรงเรียนกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา/ความ ต้องการของชุมชน และแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2. เพื่อให้โรงเรียนใช้กระบวนการ HUAHIN VIT 4P Model ในการบริหารและจัดการคุณภาพของ สถานศึกษาผลสาเร็จที่ได้ตรงกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนคือ ขยัน ศรัทธา ร่าเริง และเอกลักษณ์ของ โรงเรียนคือ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและสุนทรียภาพ และนาเสนอผลที่เกิดขึ้นไปสู่ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป้าหมาย เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 1) โรงเรียนกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา/ความต้องการ ของชุมชน และแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง อยู่ใน ระดับดีเลิศ 2) โรงเรียนใช้กระบวนการ HUAHIN VIT 4P Model ในการบริหารและจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ผลสาเร็จที่ได้ตรงกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนคือ ขยัน ศรัทธา ร่าเริง และเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและสุนทรียภาพ และนาเสนอผลที่เกิดขึ้นไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย อยู่ในระดับดีเลิศ หน้า 151


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน 1. ขั้นวางแผน (Plan) 1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน 1.3 ประชุมคณะผู้บริหารและครูเพื่อวางแผนดาเนินงาน 1.4 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2. ขั้นดาเนินการ (Do) งานประกันคุณภาพภายใน 1) กาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้อานวยการ 6 ฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุม่ สาระ ศึกษา มาตรฐานที่กระทรวงฯประกาศใช้และจัดทามาตรฐานของ สถานศึกษาโดยเพิ่มเติมความเป็นอัตลักษณ์ของผูเ้ รียน และ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เพื่อความชัดเจนในการประเมิน มาตรฐาน - กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จ - นาเสนอผู้อานวยการโรงเรียนทราบ และให้ความเห็นชอบใน เบื้องต้น 2) จัดทาแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการประจาปี - นามาตรฐานที่สถานศึกษากาหนดและค่าเป้าหมายความสาเร็จมา จัดทาแผนพัฒนาโดยกาหนดเป็นกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ในแต่ละกลยุทธ์ จาแนกเป็นรายโครงการที่ตอบสนองระบบการบริหารตามโครงสร้าง ของโรงเรียน - นาโครงการแต่ละโครงการไปผนวกรวมกับหน่วยการเรียนรู้ และ จัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี 3) ระบบบริหารและสารสนเทศ - จัดทาโครงสร้างการบริหารออกเป็น 6 ฝ่ายมีหัวหน้าระดับควบคุม กากับเป็นระดับชั้น และมีหัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผูร้ ับผิดชอบในการ บริหารนิเทศการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ - จัดทาหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา เพื่อจัดระบบสารสนเทศทีไ่ ม่ซ้าซ้อน และเป็นการลดภาระของ ผู้ปฏิบัติงาน 4) การติดตามตรวจสอบ - จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา เพื่อให้ครูทุกคนได้ รับทราบ วัน เวลา ที่จะต้องดาเนินกิจกรรมในภาพรวมของ สถานศึกษา - ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายต่าง ๆ จะติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน ของโครงการที่อยู่ในฝ่ายของตนเองรับผิดชอบ - ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุม่ สาระจะติดตามตรวจสอบผลการ จัดการเรียนรู้ - ปฏิทินปฏิบัติงานจะเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของครูร่วมกับหัวหน้าระดับ

หน้า 152

ระยะเวลา

งบประมาณ

พ.ค. 2561

-

น.ส.ณัชชา

พ.ค. 2561

-

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย 6 ฝ่าย หัวหน้างาน/หัวหน้า กลุ่มสาระ

พ.ค. 2561

-

พ.ค. 2561

-

พ.ค.-มิ.ย.61

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

-

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.ณัชชา และคณะทางาน

น.ส.ณัชชา และคณะทางาน

น.ส.ณัชชา และคณะทางาน


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

5) การประเมินมาตรฐาน - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน - ดาเนินการประเมินมาตรฐานทั้งปฐมวัยและขั้น พื้นฐานภาคเรียนละ 1 ครั้ง - ให้ข้อเสนอแนะย้อนกลับแก่ผู้รับการประเมิน 6) การรายงานประเมินตนเอง (SAR) - นาผลการประเมินมาตรฐาน (ตามข้อ 5) มาจัดทาเป็นรายงานการประเมินตนเองของ สถานศึกษา - นารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อคณะ กรรมการบริหารโรงเรียน 7) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ - นาข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองมา วิเคราะห์และกาหนดแนวทางในการพัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป - จัดกิจกรรม Professional Learning Community (PLC) 3. ขั้นประเมินผล (Check) - ประเมินผลภาระงานที่กาหนด 4. ขั้นนาไปพัฒนา (Action) - สรุปรายงานผลการดาเนินงาน โครงการ/ กิจกรรม นาเสนอผู้อานวยการทราบ และให้ ข้อเสนอแนะ

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการที่แต่งตั้ง

มี.ค.-เม.ย.62

-

เม.ย. 2562

5,000

ผู้อานวยการโรงเรียน

เม.ย. 2562

5,000

ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย 6 ฝ่าย

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

-

น.ส.ณัชชา และคณะทางาน

น.ส.ณัชชา และคณะทางาน น.ส.ณัชชา และคณะทางาน

มี.ค. 2562

สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย งบประมาณ 15,000.๐๐ ▪ งบโรงเรียน ▪ งบนักเรียน ▪ งบอื่น ๆ (โปรดระบุ)

งบประมาณ (บาท) 5,000

บาท 15,๐๐๐.๐๐ -

บาท บาท บาท

หน้า 153

-


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ วิธกี ารประเมิน ๑. ระดับคุณภาพของโรงเรียนกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ สารวจรายการ พันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา/ความต้องการของ ชุมชน และแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ และ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ๒. ระดับคุณภาพของโรงเรียนใช้กระบวนการ HUAHIN VIT 4P Model สารวจรายการ ในการบริหารและจัดการคุณภาพของสถานศึกษาผลสาเร็จที่ได้ ตรงกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนคือ ขยัน ศรัทธา ร่าเริง และ เอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี และสุนทรียภาพ และนาเสนอผลที่เกิดขึ้นไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยมีคุณภาพในการจัดการศึกษา เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชน

ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

................................... (นางสาวณัชชา พุ่มพวง) ผู้รับผิดชอบโครงการ

...................................... (นางสาวณัชชา พุ่มพวง) ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผน

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ ........................................ (บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

หน้า 154


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการประเมินแนวใหม่และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในให้เข้มแข็งและยั่งยืน ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นพิจารณาข้อที่ 2.1-2.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวณัชชา พุ่มพวง และคณะทางาน ฝ่ายที่รับผิดชอบ : ฝ่ายนโยบายและแผน ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม 2561 – เมษายน 2562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามหมวด 6 มาตราที่ 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และ การประกันคุ ณภาพภายนอก ส่วนวิธีการให้เป็นไป ตามกฎกระทรวงฯ และมาตราที่ 48 ระบุ ว่า “ให้ ห น่ ว ยงานต้ นสั งกัดและสถานศึก ษาจัดให้ มีระบบประกั น คุณภาพภายในสถานศึกษา” และให้ถือว่าระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องรายงานผลการดาเนินงานทุกปี มาตรา 49 ระบุว่า “ให้มี สมศ. ทาหน้าที่ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากหลั ก การดั ง กล่ า ว โรงเรี ย นหั ว หิ น วิ ท ยาลั ย จ าเป็ น จะต้ อ งให้ บุ ค ลากรทุ ก คนในโรงเรี ย นได้ รู้ กฎกระทรวงฯ เพื่อดาเนินการประกันคุณภาพภายในได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ และเชื่อถือได้ รวมทั้งพร้อมรับการ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. ดังนั้นโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จึงจาเป็นต้องจัดทาโครงการดาเนิน โครงการนี้ขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ให้กับ ครูและบุคลากรทุกคน 2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืน เป้าหมาย เชิงปริมาณ ๑) ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจการประกันคุณภาพและการ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ เชิงคุณภาพ ๑) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจการประกันคุณภาพและการ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม

หน้า 155


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน 1. ขั้นวางแผน (Plan) 1.1 ศึกษามาตรฐานที่ กระทรวงฯ ประกาศใช้ 1.2 ศึกษานโยบายของ สช. ทีป่ ระกาศใช้ ในปีงบประมาณ 2561 1.3 ศึกษาผลการประเมิน O-Net เพื่อ กาหนดทิศทางในการพัฒนา 1.4 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 1.5 นาเสนอในที่ประชุมครูและบรรจุไว้ใน แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 1.6 กาหนดช่วงเวลาจัดทาแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการประจาปี 2. ขั้นดาเนินการ (Do) 2.1 ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561 และจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน 2.2 ติดตามผลการดาเนินงานตาม โครงการและติดตามผลการจัดการเรียนการสอน 2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความ เข้าใจการประเมิน ระบบประกันภายในให้ เข้มแข็งและยั่งยืน - การกาหนดมาตรฐาน และการกาหนด เป้าหมายความสาเร็จ - ทบทวนแผนปฏิบัติการการจัดทาหน่วยการ เรียนรู้ให้บรรลุมาตรฐาน - ทบทวนการจัดทาบันทึกหลังสอน - ทบทวนการเขียนรายงานโครงการ - ทดลองประเมินแนวใหม่ - ทบทวนการเขียน SAR ปี พ.ศ. 2561 - กาหนดแผนงานนิเทศติดตามภายใน 3. ขั้นประเมินผล (Check) 3.1 ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ทั้งก่อนและหลังการอบรม 3.2 ตรวจสอบมโนทัศน์การประเมิน/การ ประกันแนวใหม่ 3.3 ประเมินผลจากการนาเสนอโครงการ และบันทึกหลังสอน

ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. 2561

-

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายต่าง ๆ น.ส.ณัชชา และคณะทางาน

เม.ย. 2561

-

เม.ย. 2561

-

พ.ค. 2561

-

พ.ค. 2561

-

พ.ค. 2561

-

ตลอดปี การศึกษา

-

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง

-

ต.ค. 2561

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายต่าง ๆ น.ส.ณัชชา และคณะทางาน

77,000

น.ส.ณัชชา และคณะทางาน

ต.ค. 2561

-

น.ส.ณัชชา และคณะทางาน

ต.ค. 2561

-

น.ส.ณัชชา และคณะทางาน

ต.ค. 2561

-

น.ส.ณัชชา และคณะทางาน

หน้า 156


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน 4. ขั้นนาไปพัฒนา (Action) 4.1 พัฒนาผูเ้ ข้ารับการอบรมทีไ่ ม่มี พัฒนาการให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น 4.2 กาหนดแผนนิเทศติดตามการดาเนิน โครงการและการบันทึกผลหลังสอน 4.3 สรุปผลการอบรม/รายงานผู้เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 2561

-

น.ส.ณัชชา พุ่มพวงและคณะ

ต.ค. 2561

-

ต.ค. 2561

-

น.ส.ณัชชา และคณะทางาน น.ส.ณัชชา และคณะทางาน

สถานทีด่ าเนินโครงการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย งบประมาณ 77,000.๐๐ บาท ▪ งบโรงเรียน 77,๐๐๐.๐๐ บาท ▪ งบนักเรียน บาท ▪ อื่น ๆ (โปรดระบุ) บาท การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ๑. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม มีมโนทัศน์ความเข้าใจการ ประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แนวใหม่สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ๒. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความ เข้าใจการประเมินแนวใหม่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในให้เข้มแข็งและยั่งยืน มีพัฒนาการสูงกว่าเดิม ๓. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการ อบรมสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด

วิธีการประเมิน ทดสอบมโนทัศน์

เครื่องมือ แบบทดสอบมโนทัศน์

ทดสอบก่อน-หลัง การ อบรม

แบบทดสอบก่อน-หลัง การอบรม

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

หน้า 157


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

..................................... (นางสาวณัชชา พุ่มพวง) ผู้รับผิดชอบโครงการ

.................................... (นางสาวณัชชา พุ่มพวง) ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผน

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ

......................................... ( บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

หน้า 158


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

แผนก English Program

หน้า 159


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ แผนก English Program - กิจกรรมแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ - กิจกรรมทัศนศึกษา - กิจกรรมค่าย English Camp - กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทักษะชีวิตในต่างประเทศ - กิจกรรมค่ายลูกเสือ/เนตรนารี - กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวิชาเพิ่มเติมวันเสาร์ - กิจกรรมการประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวพิมพ์พลอย ห่อตระกูล และคณะทางาน ฝ่ายที่รับผิดชอบ : แผนก English Program ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือว่าเป็น กระบวนการที่สาคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียน เป็นสาคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่ หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การแข่งขันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมนอกห้องเรียน ต่างๆ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ ได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และเป็นการส่งเสริมนักเรียน ครู ผู้บริหารและ บุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถด้านต่างๆ ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนหัวหิน วิทยาลัย แผนก English Program ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของกิจกรรมต่างๆ จึงได้จัดโครงการนี้ ขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นักเรียนผ่านการทดสอบการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป ตามแบบทดสอบการอ่านและการเขียน ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดทาขึ้น 2) เพื่อให้นักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่า ระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ ในการประเมินผลการนาเสนอชิ้นงานอย่างน้อย 2 ชิ้น/ภาคเรียน 3) เพื่อให้นักเรียนผ่านการทดสอบทักษะการคิดคานวณ ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ตามแผนทดสอบ แต่ละระดับชั้น ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4) เพือ่ ให้นักเรียนสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการ ทางาน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดใน แต่ละระดับชั้น 5) เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสานึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตอาสา

หน้า 160


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

6) เพื่อให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” 7) เพือ่ ให้นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี

เป้าหมาย เชิงปริมาณ 1) นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการทดสอบการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้น ไปตามแบบทดสอบการอ่านและการเขียน ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดทาขึ้น 2) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่า กว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ ในการประเมินผลการนาเสนอชิ้นงานอย่างน้อย 2 ชิ้น/ภาคเรียน 3) นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการทดสอบทักษะการคิดคานวณ ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ตามแผน ทดสอบแต่ละระดับชั้น ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการ ทางาน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดใน แต่ละระดับชั้น 5) นักเรียนร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสานึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตอาสา 6) นักเรียนร้อยละ 90 มีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” 7) นักเรียนร้อยละ 90 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี เชิงคุณภาพ 1) ร้อยละ 80 ของนักเรียน ผ่านการทดสอบการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปตามแบบทดสอบการอ่านและการเขียน ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดทาขึ้น มีคุณภาพอยู่ใน ระดับดีเลิศ 2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ ต่ากว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ ในการประเมินผลการนาเสนอชิ้นงานอย่างน้อย 2 ชิ้น/ ภาคเรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 3) ร้อยละ 80 ของนักเรียนผ่านการทดสอบทักษะการคิดคานวณ ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ตามแผน ทดสอบแต่ละระดับชั้น ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคุณภาพอยู่ใน ระดับดีเลิศ 4) ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรค ของการทางาน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา กาหนดในแต่ละระดับชั้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 5) ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสานึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมี จิตอาสา มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 6) ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 7) ร้อยละ 90 ของนักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อ ชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ หน้า 161


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

ขั้นวางแผน (Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖๑ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน พ.ค. ๖๑ ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการ พ.ค. ๖๑ ปฏิบัติงาน ขั้นดาเนินการ (Do) ๔. ดาเนินโครงการการจัดการศึกษาโดยผ่าน กิจกรรม ดังนี้ มิ.ย. 61–ก.พ. 62 ▪ กิจกรรมแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะทาง ภาษาอังกฤษ

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

น.ส.พิมพ์พลอย น.ส.พิมพ์พลอย

-

น.ส.พิมพ์พลอย น.ส.พิมพ์พลอย

8,000

น.ส.ศศิโฉม และคณะทางาน

▪ กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษา ▪ กิจกรรมค่าย English Camp

21–29 ส.ค. 61

305,800

น.ส.ขนิษฐา และคณะทางาน

3 – 7 ต.ค. 61

900,000

น.ส.พิมพ์พลอย และคณะทางาน

▪ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทักษะชีวิตใน ต่างประเทศ

ต.ค.61–มี.ค.62

▪ กิจกรรมค่ายลูกเสือ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ต.ค.61-พ.ย.61

▪ กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวิชาเพิ่มเติม วันเสาร์

พ.ค.61–ก.พ.62

▪ กิจกรรมการประชุมพบปะผู้ปกครอง นักเรียน

พ.ค.61–มี.ค.62

หน้า 162

1,200,000 นางพัชญ์สิตา และคณะทางาน 160,800

น.ส.สุชาดา และคณะทางาน

2,500,000 นางพัชญ์สิตา และคณะทางาน 2,000

นางพัชญ์สิตา และคณะทางาน


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน ขั้นตรวจสอบ (Check) ๕. นิเทศ ติดตามผลการดาเนินกิจกรรม และหน่วยการจัดการเรียนรู้ ขั้นปรับปรุง (Action) ๖. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

พ.ค.๖๑-มี.ค. ๖๒

งบประมาณ (บาท) -

พ.ค.๖๑-มี.ค. ๖๒

-

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ น.ส.พิมพ์พลอย และคณะทางาน น.ส.พิมพ์พลอย และคณะทางาน

สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

งบประมาณ ▪ งบโรงเรียน ▪ งบนักเรียน ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ )

5,076,600 บาท 2,510,000 บาท 2,511,400 บาท 55,200 บาท

การประเมินผลโครงการ 1. 2. 3.

4. 5. 6.

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การ เขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น ร้อยละของนักเรียนที่นาความสามารถทาง ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จาลอง และสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้ ร้อยละของนักเรียนที่สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของ การทางาน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพือ่ ที่จะแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ในแต่ละระดับชั้น ร้อยละของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย มี จิตสานึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตอาสา ร้อยละของนักเรียนที่มีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี

หน้า 163

วิธีการประเมิน สารวจรายการ

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนหลักสูตร English Program มีคุณภาพเป็นไปตามที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนด

ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นางสาวพิมพ์พลอย ห่อตระกูล) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางพัชญ์สิตา เรืองกิจโชติเศวต) หัวหน้าแผนก English Program

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ (บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

หน้า 164


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : พัฒนาการจัดหลักสูตรและการบริหารแผนก English Program - กิจกรรมหลักสูตร - กิจกรรมจัดบุคลากร - กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรครูต่างชาติ - กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๒ ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสุชาดา ชะนะหมัด และคณะทางาน ฝ่ายที่รับผิดชอบ : แผนก English Program ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล หลักการการจัดการศึกษาหลักสูตร English Program อ้างถึงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การสร้างเสริม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เข้มข้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมต่อการดาเนิน ชีวิตในสังคมอาเซียนและระดับสากลอย่างมั่นใจและมีคุณภาพ เหตุผลดังนั้ น เพื่อให้การจัดการศึกษาหลักสูตร English Program บรรลุ ประสิท ธิภาพ มีคุณ ภาพตาม นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจึงจาเป็นต้องดาเนินตามกระบวนการประกันคุณภาพ ควบคู่ไปกับการบริหาร จัดการการศึกษา English Program เพื่อสร้างหลักประกันของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ การจัดการศึกษาดังกล่าวให้แก่ผู้ปกครอง ให้มีความมั่นใจต่อประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร English Program ที่โรงเรียนบริหารการจัดการหลักสูตรว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับประสิทธิผลและมีมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายการจัดหลักสูตรที่กระทรวงศึกษากาหนด

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้โรงเรียนมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (English Program) ทุก 2 ปี โดยความ ร่วมมือของโรงเรียน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า 2) เพื่อให้โรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการที่คานึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยยึดนโยบาย ร่วมกันว่า “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” 3) เพื่อให้โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมตรงตาม/สอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่าง น้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 4) เพื่อให้โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ และมีความปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอสาหรับนักเรียน

หน้า 165


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

เป้าหมาย เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 1) โรงเรียนมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (English Program) ทุก 2 ปี โดยความ ร่วมมือของโรงเรียน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับดีเลิศ 2) โรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการที่คานึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยยึดนโยบายร่วมกันว่า “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 3) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมตรงตาม/สอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 4) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอสาหรับนักเรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ

วิธีดาเนินการ วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน ขั้นวางแผน (Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการ ปฏิบัติงาน ขั้นดาเนินการ (Do) ๔. ดาเนินโครงการการจัดการศึกษาโดยผ่าน กิจกรรม ดังนี้ ▪ กิจกรรมหลักสูตรแผนก English Program ▪ กิจกรรมจัดบุคลากรแผนก English Program

ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

พ.ค. ๖๑ พ.ค. ๖๑

-

น.ส.สุชาดา น.ส.สุชาดา

พ.ค. ๖๑

-

น.ส.สุชาดา

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.สุชาดา พ.ค.๖๑-มี.ค. ๖๒

1,000

พ.ค.๖๑-มี.ค. ๖๒

1,500

หน้า 166

นางพัชญ์สิตา วิชาการ EP ผู้สอนครูต่างชาติ นางพัชญ์สิตา วิชาการ EP


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

▪ กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรครูต่างชาติ

พ.ค.๖๑-มี.ค. ๖๒

งบประมาณ (บาท) 50,000

▪ กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอกห้องเรียนแผนก English Program

พ.ค.๖๑-มี.ค. ๖๒

350,000

น.ส.สุชาดา และคณะทางาน

ขั้นตรวจสอบ (Check) ๕. นิเทศ ติดตามผล ขั้นปรับปรุง (Action) ๖. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

พ.ค.๖๑-มี.ค. ๖๒

-

พ.ค.๖๑-มี.ค. ๖๒

-

น.ส.สุชาดา และคณะทางาน น.ส.สุชาดา และคณะทางาน

ผู้รับผิดชอบ น.ส.สุชาดา และคณะทางาน

สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

งบประมาณ ▪ งบโรงเรียน ▪ งบนักเรียน ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ )

402,500 402,500 -

บาท บาท บาท บาท

การประเมินผลโครงการ 1.

2. 3. 4.

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีการประเมินและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา (English Program) ทุก 2 ปี โดยความร่วมมือของโรงเรียน คณะกรรมการบริหาร สถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการที่ คานึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยยึด นโยบายร่วมกันว่า “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” ระดับคุณภาพของโรงเรียนสนับสนุนให้ครูและ บุคลากรได้รับการอบรมตรงตาม/สอดคล้องกับ หน้าที่ที่ปฏิบัติอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้อย่างมีคณ ุ ภาพ และมีความปลอดภัย มีแหล่ง พักผ่อนที่เพียงพอสาหรับนักเรียน หน้า 167

วิธีการประเมิน สารวจรายการ

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนหลักสูตร English Program มีคุณภาพเป็นไปตามที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนด

ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นางสาวสุชาดา ชะนะหมัด) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางพัชญ์สิตา เรืองกิจโชติเศวต) หัวหน้าแผนก English Program

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ (บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

หน้า 168


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : พัฒนาครูตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนแผนก English Program -

กิจกรรมปรับและพัฒนารูปแบบ/สาระสาคัญของแผนการสอนทีค่ รูต่างชาติใช้และดาเนินการ กิจกรรมปรับและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูลการวัดผลประเมินผลวิชาที่ครูต่างชาติสอน กิจกรรมกาหนดแนวทางการทาวิจัยในชัน้ เรียนแบบย่อๆของครูต่างชาติ กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม การสอน การวัดผล ประเมินผลการเรียนทุกภาคเรียน

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสุภาพร ชูชาวนา และคณะทางาน ฝ่ายที่รับผิดชอบ : แผนก English Program ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันภาวะโลกมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาก้าวเข้าสู่ประชาคม Asian การเรียนการสอนในรูปแบบ สองภาษาจึงมีความสาคัญ ที่บุคลากรทุกฝ่ายต้องได้รับการพัฒนา ในทางวิชาการนับว่ามีความสาคัญอย่างมาก ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร ให้ มี ความเชี่ย วชาญในวิช าชีพ น าความรู้ที่ มีมาจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ มี คุณภาพ ตลอดจนจะต้องมีเทคนิคใหม่ๆ ในการเรียนการสอนมาใช้ในการพัฒนานักเรียน ในด้านการปกครอง บุคลากรครูมีส่วนสาคัญในการพัฒนานักเรียนให้เป็น คนเก่ง ดี มีสุข บุคลากรครูต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความมุ่งมั่น อุทิศตนใน การสอนและพัฒนานักเรียน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและมีความยุติธรรม แน่วแน่ในอุดมการณ์ ดังนั้ นจึงจัดโครงการเพื่อพัฒ นาบุ คลากรให้มีความรู้ มีเทคนิคใหม่ๆ ในการจัดการชั้นเรียนทั้งด้าน วิชาการและปกครอง เพื่อบุคลากรครูจะได้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมา พัฒนานักเรียน

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 2) เพื่อให้ครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการ กาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ของนักเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด ของหลักสูตร

หน้า 169


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

เป้าหมาย เชิงปริมาณ 1) ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้ นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทา โครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 2) ครูร้อยละ 80 ใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มี การกาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการ เรียนรู้ของนักเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตาม ตัวชี้วัดของหลักสูตร เชิงคุณภาพ 1) ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้น ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทา โครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 2) ร้อยละ 80 ของครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ เรียนรู้ (มีการกาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ ผลการเรียนรู้ของนักเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผล ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ

วิธีดาเนินการ วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน ขั้นวางแผน (Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการ ปฏิบัติงาน ขั้นดาเนินการ (Do) ๔. ดาเนินโครงการการจัดการศึกษาโดยผ่าน กิจกรรม ดังนี้ ▪ กิจกรรมการปรับและพัฒนา รูปแบบ/สาระสาคัญของแผนการสอนที่ครู ต่างชาติใช้และดาเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

พ.ค. ๖๑ พ.ค. ๖๑

-

น.ส.สุภาพร น.ส.สุภาพร

พ.ค. ๖๑

-

น.ส.สุภาพร

พ.ค. ๖๑-มี.ค.62

-

น.ส.สุภาพร

พ.ค. ๖๑-มี.ค.62

1,500

หน้า 170

ผู้รับผิดชอบ

นางพัชญ์สิตา วิชาการ EP ผู้สอนครูต่างชาติ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

พ.ค. ๖๑-มี.ค.62 ▪ กิจกรรมปรับและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูลการวัดผล ประเมินผลวิชาที่ครูต่างชาติสอน ▪ กิจกรรมกาหนดแนวทางการทาวิจัยในชั้น พ.ค. ๖๑-มี.ค.62 เรียนแบบย่อ ๆ ของครูต่างชาติ

งบประมาณ (บาท) 2,000

นางพัชญ์สิตา วิชาการ EP นางพัชญ์สิตา วิชาการ EP

พ.ค. ๖๑-มี.ค.62

1,000

ขั้นตรวจสอบ (Check) ๕. นิเทศ ติดตามผล ขั้นปรับปรุง (Action) ๖. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

พ.ค. ๖๑-มี.ค.62

-

สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

งบประมาณ ▪ งบโรงเรียน ▪ งบนักเรียน ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ )

5,000 5,000 -

บาท บาท บาท บาท

หน้า 171

นางพัชญ์สิตา วิชาการ EP

500

▪ กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การสอน การวัดผล ประเมินผลการเรียน ทุกภาคเรียน

พ.ค. ๖๑-มี.ค.62

ผู้รับผิดชอบ

-

น.ส.สุภาพร น.ส.สุภาพร และคณะทางาน


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 1. ร้อยละของครูทจี่ ัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สารวจรายการ แบบสารวจรายการ ของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริง ผ่านการทาโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 2. ร้อยละของครูทใี่ ช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่ สารวจรายการ แบบสารวจรายการ เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มีการกาหนด สัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนและให้ข้อมูล ย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผล ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนหลักสูตร English Program มีคุณภาพเป็นไปตามที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนด

ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นางสาวสุภาพร ชูชาวนา) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางพัชญ์สิตา เรืองกิจโชติเศวต) หัวหน้าแผนก English Program

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ (บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

หน้า 172


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

แผนกอนุบาล

หน้า 173


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ: พัฒนาคุณภาพของเด็ก - กิจกรรมพัฒนาด้านร่างกาย - กิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจ - กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม - กิจกรรมพัฒนาด้านสติปัญญา ลักษณะโครงการ:  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางลออ รัตนสุข และคณะทางาน ฝ่ายที่รับผิดชอบ : แผนกอนุบาล ระยะเวลาดาเนินการ : 1๖ พฤษภาคม 25๖๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ 25๖๒ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มี นโยบายในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ กปฐมวัย ช่วงอายุ ๐ – ๖ ปี โดยส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่า งกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังนั้ น โรงเรีย นหั วหิ น วิทยาลั ยจึ งได้จัดท าโครงการพัฒ นาคุณ ภาพของเด็กขึ้น เพื่ อให้ เด็กมีร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ มีพัฒนาการด้ านอารมณ์ จิตใจ สามารถ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ ได้ มี พั ฒ นาการด้ านสั งคม ช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ แ ละเป็ น สมาชิก ที่ ดีข องสั งคม มี พัฒนาการด้านสติปัญญา ที่สามารถสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ วัตถุประสงค์ (มฐ. 1 ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1-1.4) 1. เพื่อให้เด็กมีน้าหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 2. เพื่อให้เด็กมีทักษะเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และทรง ตัวได้ดี เหมาะสมกับวัย 3. เพื่อให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยตามวัย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังใช้ห้องน้าได้ นอนพักผ่อนและออกกาลังกายเป็นเวลา หลีกเลี่ยง สภาวะที่เสี่ยงต่อโรคและสิ่งเสพติด 4. เพื่อให้เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ ที่เสี่ยงอันตราย เล่น และทากิจกรรมอย่างปลอดภัย 5. เพื่อให้เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองได้ เหมาะสมในทุกสถานการณ์ 6. เพื่อให้เด็กมีคุณธรรม จิตสานึกและค่านิยมที่ดี รู้จักยับยั่งชั่งใจ อดทนในการรอคอย มีความรับผิดชอบ ในการทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จได้เหมาะสมกับวัย 7. เพื่อให้เด็กแสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่นอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ได้เหมาะสม กับวัย 8. เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับวัย 9. เพื่อให้เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่นได้เหมาะสมกับวัย 10. เพื่อให้เด็กชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ เพลง/ดนตรี และการเคลื่อนไหวได้เหมาะสมกับวัย หน้า 174


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

11. เพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือตนเองในการ ปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน และมีวินัยในตนเองได้เหมาะสมกับวัย 12. เพื่อให้เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับวัย 13. เพื่อให้เด็กปฏิบัติตนตามมารยาทไทย พูดจาไพเราะ ยิ้มง่าย ไหว้สวย รู้จักกล่าวคาว่า ขอบคุณ/ขอโทษ ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมีได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง เหมาะสมกับวัย 14. เพื่อให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และปฏิบัติตนเบื้องตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 15. เพื่อให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยภาษา ท่าทาง การอ่าน การ เขียน สัญลักษณ์ และสะท้อนความคิด ความรู้สึก เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เหมาะสมกับวัย 16. เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล แก้ปัญหาและตัดสินใจได้เหมาะสมกับวัย 17. เพื่อให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของ ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 18. เพื่อให้เด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย เป้าหมาย ▪ เชิงปริมาณ 1) เด็กร้อยละ ๘๐ มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 2) เด็กร้อยละ ๘๐ มีทักษะเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และทรงตัวได้ดี เหมาะสมกับวัย 3) เด็กร้อยละ ๘๐ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยตามวัย รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังใช้ห้องน้าได้ นอนพักผ่อนและออกกาลังกายเป็นเวลา หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคและสิ่งเสพติด 4) เด็กร้อยละ ๘๐ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย เล่น และทากิจกรรมอย่างปลอดภัย 5) เด็กร้อยละ ๘๐ ร่าเริงแจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองได้ เหมาะสมในทุกสถานการณ์ 6) เด็กร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรม จิตสานึกและค่านิยมที่ดี รู้จักยับยั่งชั่งใจ อดทนในการรอคอย มีความ รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จได้เหมาะสมกับวัย 7) เด็กร้อยละ ๘๐ แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่นอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ได้เหมาะสม กับวัย 8) เด็กร้อยละ ๘๐ มีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับวัย 9) เด็กร้อยละ ๘๐ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปันผูอ้ ื่นได้เหมาะสมกับวัย 10) เด็กร้อยละ ๘๐ ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ เพลง/ดนตรี และการเคลื่อนไหวได้เหมาะสมกับวัย 11) เด็กร้อยละ ๘๐ มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน และมีวินัยในตนเองได้เหมาะสมกับวัย 12) เด็กร้อยละ ๘๐ สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับวัย

หน้า 175


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

13) เด็กร้อยละ ๘๐ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย พูดจาไพเราะ ยิ้มง่าย ไหว้สวย รู้จักกล่าวคาว่า ขอบคุณ/ ขอโทษ ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมีได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างเหมาะสมกับวัย 14) เด็กร้อยละ ๘๐ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง บุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และปฏิบัติตนเบื้องตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 15) เด็กร้อยละ ๘๐ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยภาษา ท่าทาง การอ่าน การเขียน สัญลักษณ์ และสะท้อนความคิด ความรู้สึก เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เหมาะสมกับวัย 16) เด็กร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล แก้ปัญหาและตัดสินใจได้เหมาะสม กับวัย 17) เด็กร้อยละ ๘๐ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก ของตนเองได้เหมาะสมกับวัย 18) เด็กร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย ▪ เชิงคุณภาพ 1) เด็กร้อยละ ๘๐ มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย อยู่ในระดับดีเลิศ 2) เด็กร้อยละ ๘๐ มีทักษะเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และทรงตัวได้ดี เหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับดีเลิศ 3) เด็กร้อยละ ๘๐ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยตามวัย รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังใช้ห้องน้าได้ นอนพักผ่อนและออกกาลังกายเป็นเวลา หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคและสิ่งเสพติด อยู่ในระดับดีเลิศ 4) เด็กร้อยละ ๘๐ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย เล่น และทากิจกรรมอย่างปลอดภัย อยู่ในระดับดีเลิศ 5) เด็กร้อยละ ๘๐ ร่าเริงแจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองได้ เหมาะสมในทุกสถานการณ์ อยู่ในระดับดีเลิศ 6) เด็กร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรม จิตสานึกและค่านิยมที่ดี รู้จักยับยั่งชั่งใจ อดทนในการรอคอย มีความ รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จได้เหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับดีเลิศ 7) เด็กร้อยละ ๘๐ แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่นอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ได้เหมาะสม กับวัย อยู่ในระดับดีเลิศ 8) เด็กร้อยละ ๘๐ มีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับดีเลิศ 9) เด็กร้อยละ ๘๐ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปันผูอ้ ื่นได้เหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับดีเลิศ 10) เด็กร้อยละ ๘๐ ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ เพลง/ดนตรี และการเคลื่อนไหวได้เหมาะสมกับวัย อยู่ใน ระดับดีเลิศ 11) เด็กร้อยละ ๘๐ มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน และมีวินัยในตนเองได้เหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับดีเลิศ 12) เด็กร้อยละ ๘๐ สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับดีเลิศ 13) เด็กร้อยละ ๘๐ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย พูดจาไพเราะ ยิ้มง่าย ไหว้สวย รู้จักกล่าวคาว่า ขอบคุณ/ ขอโทษ ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมีได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างเหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับดีเลิศ หน้า 176


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

14) เด็กร้อยละ ๘๐ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง บุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และปฏิบัติตนเบื้องตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม อยู่ในระดับดีเลิศ 15) เด็กร้อยละ ๘๐ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยภาษา ท่าทาง การอ่าน การเขียน สัญลักษณ์ และสะท้อนความคิด ความรู้สึก เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เหมาะสมกับวัย อยู่ ในระดับดีเลิศ 16) เด็กร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล แก้ปัญหาและตัดสินใจได้เหมาะสม กับวัย อยู่ในระดับดีเลิศ 17) เด็กร้อยละ ๘๐ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก ของตนเองได้เหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับดีเลิศ 18) เด็กร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับดีเลิศ วิธีดาเนินการ วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ขั้นวางแผน (Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการ ปฏิบัติงาน ขั้นดาเนินการ (Do) ๔. ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของ เด็กโดยผ่านกิจกรรม ดังนี้ ▪ กิจกรรมพัฒนาด้านร่างกาย - งานภาวะโภชนาการ - งานกีฬาสี - งานหนูน้อยอนามัยดี - งานปลอดภัยห่างไกลโรค ▪ กิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ - งานลอยกระทง - งานวันสาคัญทางศาสนา - งานส่งเสริมความกตัญญู - งานหนูทาได้ - งานเด็กดีศรีห.ว. - งานจินตนาการสร้างสรรค์

ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

พ.ค.๖1

-

พ.ค.๖1

-

นางลออ รัตนสุข นางลออ รัตนสุข

พ.ค.๖1

-

นางลออ รัตนสุข

ผู้รับผิดชอบ

16 พ.ค.๖1 28 ก.พ.๖2

๓๕,๐๐๐

นางสาวปนัดดา โลดทนงค์

16 พ.ค.๖1 28 ก.พ.๖2

๔๘,๐๐๐

นางจิราภรณ์ ไชยสิทธิ์

หน้า 177


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน ▪ กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม - งานส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต - งานโรงเรียนสวยด้วยมือหนู - งานหนูน้อยมารยาทงาม - งานค่ายหรรษา ▪ กิจกรรมพัฒนาด้านสติปัญญา - งานนักอ่านวัยเยาว์ - งานโครงการเพื่อการเรียนรู้ - งานมือน้อยสร้างสรรค์ - งานหนูน้อยนักคิด ขั้นตรวจสอบ (Check) ๕. นิเทศ ติดตามผล ขัน้ ปรับปรุง (Action) ๖. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

ระยะเวลา 16 พ.ค.๖1 28 ก.พ.๖2 16 พ.ค.๖1 28 ก.พ.๖2

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (บาท) ๙๑,๐๐๐ นางสาวสุรัตน์ เสนาบุตร

๒๓๓,๔๘๐ นางวิริยาภรณ์ บุญรอด

พ.ค.๖1- ก.พ.๖2

-

มี.ค.๖2

-

สถานที่ดาเนินการ แผนกอนุบาล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย งบประมาณ ๔๐๗,๔๘๐ บาท ▪ งบโรงเรียน ๒๓๙,๐๐๐ บาท ▪ งบนักเรียน ๑๖๘,๔๘๐ บาท ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ ) บาท

หน้า 178

นางลออ รัตนสุข นางลออ รัตนสุข


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

๑. ร้อยละของเด็กที่มีน้าหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๒. ร้อยละของเด็กที่มีทักษะเคลื่อนไหว ร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีการ ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาและ ทรงตัวได้ดี เหมาะสมกับวัย ๓. ร้อยละของเด็กที่ดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ตามวัย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลัง ใช้ห้องน้าได้ นอนพักผ่อนและออกกาลัง กายเป็นเวลา หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ โรคและสิ่งเสพติด ๔. ร้อยละของเด็กที่ปฏิบัติตนตาม ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย ระวัง ภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย เล่น และทา กิจกรรมอย่างปลอดภัย ๕. ร้อยละของเด็กที่ร่าเริงแจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและชื่นชม ความสามารถและผลงานของตนเองได้ เหมาะสมในทุกสถานการณ์ 6. ร้อยละของเด็กที่มีคุณธรรม จิตสานึกและค่านิยมที่ดี รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย มีความรับผิดชอบ ในการทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ ได้เหมาะสมกับวัย ๗. ร้อยละของเด็กที่แสดงสีหน้าและ ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่นอย่าง สอดคล้องกับสถานการณ์ได้เหมาะสมกับ วัย ๘. ร้อยละของเด็กที่มีความมั่นใจใน ตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออกได้ เหมาะสมกับวัย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

บันทึกน้าหนัก/ส่วนสูง ประเมินภาวะโภชนาการ ประเมินพัฒนาการเด็ก สังเกตพฤติกรรม บันทึกเหตุการณ์ประจาวัน

แบบบันทึกน้าหนัก/ส่วนสูง แบบประเมินภาวะโภชนาการ แบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน

ประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกเหตุการณ์ประจาวัน สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน แบบสังเกตพฤติกรรม

บันทึกเหตุการณ์ประจาวัน ประเมินพัฒนาการเด็ก สังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบสังเกตพฤติกรรม

บันทึกเหตุการณ์ประจาวัน ประเมินพัฒนาการเด็ก สังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบสังเกตพฤติกรรม

บันทึกเหตุการณ์ประจาวัน ประเมินพัฒนาการเด็ก สังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบสังเกตพฤติกรรม

บันทึกเหตุการณ์ประจาวัน ประเมินพัฒนาการเด็ก สังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบสังเกตพฤติกรรม

บันทึกเหตุการณ์ประจาวัน ประเมินพัฒนาการเด็ก สังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบสังเกตพฤติกรรม

หน้า 179


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ๙. ร้อยละของเด็กที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่นได้ เหมาะสมกับวัย ๑๐. ร้อยละของเด็กที่ชื่นชมและมี ความสุขกับศิลปะ เพลง/ดนตรี และการ เคลื่อนไหวได้เหมาะสมกับวัย ๑๑. ร้อยละของเด็กมีทักษะชีวิต และ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ช่วยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติ กิจวัตรประจาวัน และมีวินัยในตนเองได้ เหมาะสมกับวัย ๑๒. ร้อยละของเด็กที่สามารถดูแลรักษา ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสม กับวัย ๑๓. ร้อยละของเด็กที่ปฏิบัติตนตาม มารยาทไทย พูดจาไพเราะ ยิ้มง่าย ไหว้ สวย รู้จักกล่าวคาว่า ขอบคุณ/ขอโทษ ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทย และ เพลงสรรเสริญพระบารมีได้อย่าง สอดคล้องกับสถานการณ์ ๑๔. ร้อยละของเด็กที่สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ยอมรับความ เหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และปฏิบัติตน เบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ๑๕. ร้อยละของเด็กที่ใช้ภาษาสื่อสารได้ เหมาะสมกับวัย สามารถสื่อสารให้ผู้อื่น รับรู้ด้วยภาษา ท่าทาง การอ่าน การ เขียน สัญลักษณ์ และสะท้อนความคิด ความรู้สึก เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้เหมาะสมกับวัย ๑๖. ร้อยละของเด็กที่มีความสามารถใน การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล แก้ปัญหาและตัดสินใจได้เหมาะสมกับวัย

วิธีการประเมิน บันทึกเหตุการณ์ประจาวัน ประเมินพัฒนาการเด็ก สังเกตพฤติกรรม บันทึกเหตุการณ์ประจาวัน ประเมินพัฒนาการเด็ก สังเกตพฤติกรรม บันทึกเหตุการณ์ประจาวัน ประเมินพัฒนาการเด็ก สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ แบบบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบสังเกตพฤติกรรม

บันทึกเหตุการณ์ประจาวัน ประเมินพัฒนาการเด็ก สังเกตพฤติกรรม บันทึกเหตุการณ์ประจาวัน ประเมินพัฒนาการเด็ก สังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบสังเกตพฤติกรรม

บันทึกเหตุการณ์ประจาวัน ประเมินพัฒนาการเด็ก สังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบสังเกตพฤติกรรม

บันทึกเหตุการณ์ประจาวัน ประเมินพัฒนาการเด็ก สังเกตพฤติกรรม บันทึกการอ่าน

แบบบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกการอ่าน

บันทึกเหตุการณ์ประจาวัน ประเมินพัฒนาการเด็ก สังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบสังเกตพฤติกรรม

หน้า 180


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ๑๗. ร้อยละของเด็กที่มีจินตนาการและ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานศิลปะ เพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของ ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๑๘. ร้อยละชองเด็กทีใ่ ช้สื่อเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้เหมาะสม กับวัย

วิธีการประเมิน บันทึกเหตุการณ์ประจาวัน ประเมินพัฒนาการเด็ก สังเกตพฤติกรรม ประเมินผลงาน บันทึกเหตุการณ์ประจาวัน ประเมินพัฒนาการเด็ก สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ แบบบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบสังเกตพฤติกรรม ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ แบบบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบสังเกตพฤติกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี สามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ มี พัฒนาการทางด้านอารมณ์ และจิตใจที่ดี สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ มีพัฒนาการทางด้าน สังคมที่ดี รู้จักการช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา สามารถ สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและสามารถแสวงหาความรู้ได้

ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นางลออ รัตนสุข) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางปัณณพร สุขประเสริฐ) หัวหน้าแผนกอนุบาล

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ

(บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

หน้า 181


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ: ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ - กิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษา - กิจกรรมจัดบุคลากร - กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร - กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม - กิจกรรมบริการสื่อเทคโนโลยี - กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ลักษณะโครงการ: โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวปิยลักษณ์ พินิจภารการณ์ และคณะทางาน ฝ่ายที่รับผิดชอบ : แผนกอนุบาล ระยะเวลาดาเนินการ : ๑๖ พ.ค. 25๖๑ – ๒๘ ก.พ. 25๖๒ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล จากแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙ ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษา และจาก แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ปีการศึกษา๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ กลยุทธ์ด้าน การพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษา ในกลยุทธ์ที่ ๒ ว่าด้วยการบวนการกระบวนการ บริหารและจัดการของผู้บริหาร ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนและ ดาเนินงาน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการเพื่อมีระบบ การจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานส่งต่อ คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน ร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ (มฐ. 2 ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 2.1-2.6) 1. เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2561 สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ 2. เพื่อให้โรงเรียนมีการออกแบบจัดประสบการณ์โดยการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ตามหลักสูตร สถานศึกษาระดับปฐมวัยและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 3. เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นและการเรียนรู้อย่างมีความหมายและ กิจกรรมที่หลากหลาย และพักผ่อนอย่างเพียงพอ 4. เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ให้เด็กมีทักษะชีวิต ตามอัตลักษณ์ที่กาหนด (ขยัน ศรัทธา ร่า เริง) และสามารถปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมกับวัย 5. เพื่อให้โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ หน้า 182


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

6. เพื่อให้โรงเรียนจัดให้ทุกห้องเรียนมีครู 2 คน (โดยอนุบาล 1 และอนุบาล 2 มีครูประจาชั้น 1 คน ครู ผู้ช่วย 1 คน อนุบาล 3 มีครูประจาชั้น 2 คน) 7. เพื่อให้โรงเรียนจัดครูที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยสอนทุกห้องเรียน 8. เพือ่ ให้โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร สถานศึกษา 9. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์ตามแนวการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) และการสอนแบบ STEM Education 10. เพื่อให้โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากร สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลโดยใช้สมุด รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ แบบประเมินพัฒนาการ และการวิเคราะห์กิจกรรม 11. เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในห้องเรียนเป็นพื้นที่ แห่งการเรียนรู้ มีบรรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้าน คานึงถึงความปลอดภัย เช่น ประเมินความสะอาดของ ห้องเรียนทุกเดือน ตรวจสอบอุปกรณ์ของเล่นให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานสม่าเสมอ 12. เพื่อให้โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา เช่น หนังสือนิทาน สื่อคอมพิวเตอร์ CAI ที่ ส่งเสริมให้เด็กใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แผ่นป้ายความรู้ บัตรคา สื่อสาหรับเด็กมุด ลอด ปืนป่าย 13. เพื่อให้โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ เช่น นิทานคุณธรรม ในมุมหนังสือและในห้องสมุด 14. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต ที่ สนับสนุนการบริหารจัดการ และสนับสนุนการจัดประสบการณ์ พัฒนาครู อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์ เต็มศักยภาพ 15. เพือ่ ให้โรงเรียนใช้กระบวนการ HUAHIN VIT 4P Model ในการบริหารและจัดการคุณภาพของ โรงเรียน ผลสาเร็จที่ได้ตรงกับอัตลักษณ์ของเด็ก คือ ขยัน ศรัทธา ร่าเริง และเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและสุนทรียภาพ และนาเสนอผลที่เกิดขึ้นไปสู่ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย 16. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบนิเทศภายใน และนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป้าหมาย ▪ เชิงปริมาณ ▪ เชิงคุณภาพ 1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2561 สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับดีเลิศ 2) โรงเรียนมีการออกแบบจัดประสบการณ์โดยการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น อยู่ในระดับดีเลิศ 3) โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นและการเรียนรู้อย่างมีความหมายและกิจกรรมที่ หลากหลาย และพักผ่อนอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับดีเลิศ 4) โรงเรียนมีหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ให้เด็กมีทักษะชีวิต ตามอัตลักษณ์ที่กาหนด (ขยัน ศรัทธา ร่าเริง) และสามารถปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับดีเลิศ

หน้า 183


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

5) โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อยู่ในระดับดีเลิศ 6) โรงเรียนจัดให้ทุกห้องเรียนมีครู 2 คน (โดยอนุบาล 1 และอนุบาล 2 มีครูประจาชั้น 1 คน ครูผู้ช่วย 1 คน อนุบาล 3 มีครูประจาชั้น 2 คน) อยู่ในระดับดีเลิศ 7) โรงเรียนจัดครูที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยสอนทุกห้องเรียน อยู่ใน ระดับ ดีเลิศ 8) โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร สถานศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ 9) โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์ตามแนวการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) และการสอนแบบ STEM Education อยู่ในระดับดีเลิศ 10) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากร สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลโดยใช้สมุดรายงาน ผลการพัฒนาการเรียนรู้ แบบประเมินพัฒนาการ และการวิเคราะห์กิจกรรม อยู่ในระดับดีเลิศ 11) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในห้องเรียนเป็นพื้นที่แห่ง การเรียนรู้ มีบรรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้าน คานึงถึงความปลอดภัย เช่น ประเมินความสะอาดของห้องเรียน ทุกเดือน ตรวจสอบอุปกรณ์ของเล่นให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานสม่าเสมอ อยู่ในระดับดีเลิศ 12) โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา เช่น หนังสือนิทาน สื่อคอมพิวเตอร์ CAI ที่ส่งเสริมให้ เด็กใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แผ่นป้ายความรู้ บัตรคา สื่อสาหรับเด็กมุด ลอด ปืนป่าย อยู่ในระดับดีเลิศ 13) โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ เช่น นิทานคุณธรรม ใน มุมหนังสือและในห้องสมุด อยู่ในระดับดีเลิศ 14) โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต ที่สนับสนุนการ บริหารจัดการ และสนับสนุนการจัดประสบการณ์ พัฒนาครู อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ อยู่ในระดับดีเลิศ 15) โรงเรียนใช้กระบวนการ HUAHIN VIT 4P Model ในการบริหารและจัดการคุณภาพของโรงเรียน ผลสาเร็จที่ได้ตรงกับอัตลักษณ์ของเด็ก คือ ขยัน ศรัทธา ร่าเริง และเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ ส่งเสริม ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและสุนทรียภาพ และนาเสนอผลที่เกิดขึ้นไปสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อยู่ในระดับ ดีเลิศ 16) โรงเรียนมีระบบนิเทศภายใน และนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อยู่ในระดับดี เลิศ วิธีดาเนินการ วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน ขั้นวางแผน (Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วาง แผนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

๑๖ พ.ค. ๖๑

-

น.ส.ปิยลักษณ์ พินิจภารการณ์

๑๖ พ.ค. ๖๑

-

น.ส.ปิยลักษณ์ พินิจภารการณ์

๑๖ พ.ค. ๖๑

-

น.ส.ปิยลักษณ์ พินิจภารการณ์

หน้า 184


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลา

ขั้นดาเนินการ (Do) ๔. ดาเนินโครงการส่งเสริม กระบวนการบริหารและจัดการโดย ผ่านกิจกรรม ดังนี้ ▪ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร - งานหลักสูตรสถานศึกษา - งานวิเคราะห์หลักสูตร ▪ กิจกรรมจัดบุคลากร - งานจัดครูเข้าสอน/จัดประสบการณ์ ▪ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร - งานอบรมครูและบุคลากร ▪ กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม - งานปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกห้องเรียน ▪ กิจกรรมบริการสื่อเทคโนโลยี - งานจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ - งานจัดซื้อหนังสือ นิทาน ▪ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร - งานอบรมพัฒนาผู้บริหาร ขั้นตรวจสอบ (Check) ๕. นิเทศ ติดตามผล ขั้นปรับปรุง (Action) ๖. สรุปรายงานผลการดาเนิน โครงการ

16 พ.ค.๖1 28 ก.พ.๖2

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

๑ - ๑๐ พ.ค. ๖๑

๒,๐๐๐

๑ - ๑๐ พ.ค. ๖๑

๕๐๐

16 พ.ค.๖128 ก.พ.๖2 16 พ.ค.๖128 ก.พ.๖2

๖๐,๐๐๐

น.ส.ปิยลักษณ์ พินิจภารการณ์

๒๐๐,๐๐๐

น.ส.บุบผรัตน์ แต่งศรี

๕๐,๐๐๐

น.ส.ดวงใจ เพ็งสุวรรณ

16 พ.ค.๖128 ก.พ.๖2 16 พ.ค.๖128 ก.พ.๖2 16 พ.ค.๖128 ก.พ.๖2 มี.ค. ๖๒

งบประมาณ ๓๒๔,๕๐๐ บาท ▪ งบโรงเรียน ๓๒๔,๕๐๐ ▪ งบนักเรียน ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ ) -

บาท บาท บาท

หน้า 185

น.ส.สมทรง รุ่งเรือง

น.ส.ภิญญพร ศรีหินกอง ๑๒,๐๐๐ -

น.ส.ปิยลักษณ์ พินิจภารการณ์ น.ส.ปิยลักษณ์ พินิจภารการณ์

-

สถานที่ดาเนินการ แผนกอนุบาล

น.ส.มณีรัตน์ วงษ์สายสินธุ์


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ 1. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับ ปฐมวัย พุทธศักราช 2561 สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ 2. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีการออกแบบจัดประสบการณ์ โดยการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ตามหลักสูตร สถานศึกษาระดับปฐมวัยและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 3. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาเด็กโดยองค์ รวม ผ่านการเล่นและการเรียนรู้อย่างมีความหมายและ กิจกรรมที่หลากหลาย และพักผ่อนอย่างเพียงพอ 4. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ให้ เด็กมีทักษะชีวิต ตามอัตลักษณ์ที่กาหนด (ขยัน ศรัทธา ร่าเริง) และสามารถปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้เหมาะสมกับวัย 5. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดหลักสูตรที่ตอบสนองความ ต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ 6. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดให้ทุกห้องเรียนมีครู 2 คน (โดยอนุบาล 1 และอนุบาล 2 มีครูประจาชั้น 1 คน ครูผู้ช่วย 1 คน อนุบาล 3 มี ครูประจาชั้น 2 คน) 7. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดครูที่จบการศึกษาระดับ ปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยสอนทุกห้องเรียน 8. ระดับคุณภาพของโรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร สถานศึกษา 9. ระดับคุณภาพของโรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ทักษะในการจัดประสบการณ์ตามแนวการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) และการสอนแบบ STEM Education 10. ระดับคุณภาพของโรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากร สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลโดยใช้สมุด รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ แบบประเมินพัฒนาการ และ การวิเคราะห์กิจกรรม

หน้า 186

วิธีการประเมิน สารวจรายการ

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ 11. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในห้องเรียน เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ มีบรรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้าน คานึงถึงความปลอดภัย เช่น ประเมินความสะอาดของ ห้องเรียนทุกเดือน ตรวจสอบอุปกรณ์ของเล่นให้อยู่ใน สภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานสม่าเสมอ 12. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในห้องเรียน เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ มีบรรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้าน คานึงถึงความปลอดภัย เช่น ประเมินความสะอาดของ ห้องเรียนทุกเดือน ตรวจสอบอุปกรณ์ของเล่นให้อยู่ใน สภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานสม่าเสมอ 13. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ เช่น นิทานคุณธรรม ในมุมหนังสือและในห้องสมุด 14. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบ อินเทอร์เน็ต ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ และ สนับสนุนการจัดประสบการณ์ พัฒนาครู อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 15. ระดับคุณภาพของโรงเรียนใช้กระบวนการ HUAHIN VIT 4P Model ในการบริหารและจัดการ คุณภาพของโรงเรียน ผลสาเร็จที่ได้ตรงกับอัตลักษณ์ ของเด็ก คือ ขยัน ศรัทธา ร่าเริง และเอกลักษณ์ของ โรงเรียน คือ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและ สุนทรียภาพ และนาเสนอผลที่เกิดขึ้นไปสู่ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย 16. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีระบบนิเทศภายใน และนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย

วิธีการประเมิน สารวจรายการ

เครื่องมือ แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ

แบบสารวจรายการ

นิเทศภายใน

แบบประเมินการนิเทศ

หน้า 187


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ สถานศึกษามี ห ลั กสู ตรครอบคลุ ม พั ฒ นาการทั้ ง ๔ ด้ าน สอดคล้ องกับบริบทของท้ องถิ่น จัดครู ให้ เพียงพอต่อชั้นเรียน ส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการ เรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอสถานศึกษาสถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สาหรับครูสถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นางสาวปิยลักษณ์ พินิจภารการณ์) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางปัณณพร สุขประเสริฐ) หัวหน้าแผนกอนุบาล

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ

(บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

หน้า 188


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โครงการ : -

พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ กิจกรรมจัดประสบการณ์ กิจกรรมเรียนรู้อย่างมีความสุข กิจกรรมจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กิจกรรมประเมินพัฒนาการ

ลักษณะโครงการ: โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่ สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวนิภาพร แก้วเจริญ และคณะทางาน ฝ่ายที่รับผิดชอบ : แผนกอนุบาล ระยะเวลาดาเนินการ : ๑๖ พ.ค. 25๖๑ - ๒๘ ก.พ. 25๖๒ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล จากแนวคิดในจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่กาหนดมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่ต้องจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น ที่จะเรียนรู้ จัดบรรยากาศที่เป็นเลิศทางวิชาการตลอดจนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ขึ้นเพื่อจะได้จัดประสบการณ์ที่ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา อย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมกับ วัยและ มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ วัตถุประสงค์ (มฐ.3 ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 3.1-3.4) 1. เพื่อให้ครูทาแผนการจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน 2. เพื่อให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) และการสอนแบบ STEM Education โดยการลงมือกระทา มีการบูรณาการผ่านการเล่นพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุลและ ต่อเนื่อง โดยเน้นเด็กเป็นสาคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคลและ บริบทของสังคม 3. เพื่อให้ครูจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้สะอาดและปลอดภัย มีมุมเสริมประสบการณ์ที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 4. เพื่อให้ครูจัดหา/ทา สื่อที่มีความปลอดภัย และมีจานวนเพียงพอกับเด็ก มีการนาผลการใช้สื่อมาปรับปรุง คุณภาพสื่อ 5. เพื่อให้ครูประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย จัดทาข้อมูล และนาผลมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 6. เพื่อให้ครูทาสรุปรายงานผลพัฒนาการเด็กและสื่อสารให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

หน้า 189


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

เป้าหมาย ▪ เชิงปริมาณ 1) ครูร้อยละ 80 ทาแผนการจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร สถานศึกษาระดับปฐมวัย เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน 2) ครูร้อยละ 80 จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) และการสอนแบบ STEM Education โดยการลงมือกระทา มีการบูรณาการผ่านการเล่นพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุลและ ต่อเนื่อง โดยเน้นเด็กเป็นสาคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคลและ บริบทของสังคม 3) ครูร้อยละ 80 จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้สะอาดและปลอดภัย มีมุมเสริมประสบการณ์ที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 4) ครูร้อยละ 80 จัดหา/ทา สื่อที่มีความปลอดภัย และมีจานวนเพียงพอกับเด็ก มีการนาผลการใช้สื่อมา ปรับปรุงคุณภาพสื่อ 5) ครูร้อยละ 80 ประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย จัดทา ข้อมูลและนาผลมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 6) ครูร้อยละ 80 ทาสรุปรายงานผลพัฒนาการเด็กและสื่อสารให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ▪ เชิงคุณภาพ 1) ครูร้อยละ 80 ทาแผนการจัดประสบการณ์ ทีส่ อดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร สถานศึกษาระดับปฐมวัย เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน อยู่ในระดับดีเลิศ 2) ครูร้อยละ 80 จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) และการสอนแบบ STEM Education โดยการลงมือกระทา มีการบูรณาการผ่านการเล่นพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุลและ ต่อเนื่อง โดยเน้นเด็กเป็นสาคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคลและ บริบทของสังคมอยู่ในระดับดีเลิศ 3) ครูร้อยละ 80 จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้สะอาดและปลอดภัย มีมุมเสริมประสบการณ์ที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับดีเลิศ 4) ครูร้อยละ 80 จัดหา/ทา สื่อที่มีความปลอดภัย และมีจานวนเพียงพอกับเด็ก มีการนาผลการใช้สื่อมา ปรับปรุงคุณภาพสื่อ อยู่ในระดับดีเลิศ 5) ครูร้อยละ 80 ประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย จัดทา ข้อมูลและนาผลมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับดีเลิศ 6) ครูร้อยละ 80 ทาสรุปรายงานผลพัฒนาการเด็กและสื่อสารให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก อยู่ในระดับดีเลิศ

หน้า 190


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วิธีดาเนินการ วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน ขั้นวางแผน (Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วาง แผนการปฏิบัติงาน ขั้นดาเนินการ (Do) ๔. ดาเนินโครงการพัฒนาครูให้มี ศักยภาพในการจัดประสบการณ์ที่เน้น เด็กเป็นสาคัญโดยผ่านกิจกรรม ดังนี้ ▪ กิจกรรมจัดประสบการณ์ - งานแผนการจัดประสบการณ์ ▪ กิจกรรมเรียนรู้อย่างมีความสุข - งานการสอนแบบ Project Approach และการสอนแบบ STEM Education ▪ กิจกรรมจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ - งานห้องเรียนน่าอยู่ - งานผลิตสื่อการเรียนรู้ ▪ กิจกรรมประเมินพัฒนาการ - งานประเมินผลพัฒนาการของเด็ก - งานรายงานผลการเรียนรู้และ พัฒนาการของเด็ก ขั้นตรวจสอบ (Check) ๕. นิเทศ ติดตามผล ขั้นปรับปรุง (Action) ๖. สรุปรายงานผลการดาเนิน โครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

๑๖ พ.ค. ๖๑

-

น.ส.นิภาพร แก้วเจริญ

๑๖ พ.ค. ๖๑

-

น.ส.นิภาพร แก้วเจริญ

๑๖ พ.ค. ๖๑

-

น.ส.นิภาพร แก้วเจริญ

๑๖ พ.ค.๖๑ ๒๘ ก.พ.๖๒

๒,๐๐๐

น.ส.นิภาพร แก้วเจริญ

๑๘,๐๐๐

น.ส.สมทรง รุ่งเรือง

๕๐,๐๐๐

น.ส.บุศรา คอนหงาย

๑๘,๐๐๐

น.ส.อุมาพร ฉิมเล็ก

๑๖ พ.ค.๖๑ ๒๘ ก.พ.๖๒ ๑๖ พ.ค.๖๑ ๒๘ ก.พ.๖๒ ๑๖ พ.ค.๖๑ ๒๘ ก.พ.๖๒ ๑๖ พ.ค.๖๑ ๒๘ ก.พ.๖๒

-

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.นิภาพร แก้วเจริญ น.ส.นิภาพร แก้วเจริญ

๒๘ ก.พ. ๖๒

หน้า 191

-


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

สถานที่ดาเนินการ แผนกอนุบาล งบประมาณ ๘๘,๐๐๐บาท ▪ งบโรงเรียน 88,000 ▪ งบนักเรียน ▪ งบอื่น ๆ ( โปรดระบุ ) -

บาท บาท บาท

การประเมินผลโครงการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ 1. ร้อยละของครูทาแผนการจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย เน้น กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน 2. ร้อยละของครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) และการสอนแบบ STEM Education โดยการลงมือ กระทา มีการบูรณาการผ่านการเล่นพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่าง สมดุลและต่อเนื่อง โดยเน้นเด็กเป็นสาคัญ สนองความต้องการ ความ สนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของสังคม 3. ร้อยละของครูจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้สะอาดและ ปลอดภัย มีมุมเสริมประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 4. ร้อยละของครูจัดหา/ทา สื่อที่มีความปลอดภัย และมีจานวน เพียงพอกับเด็ก มีการนาผลการใช้สื่อมาปรับปรุงคุณภาพสื่อ 5. ร้อยละของครูประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงด้วย เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย จัดทาข้อมูลและนาผลมาพัฒนา เด็กอย่างต่อเนื่อง 6. ร้อยละของครูทาสรุปรายงานผลพัฒนาการเด็กและสื่อสารให้พ่อ แม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนา เด็ก

หน้า 192

วิธีการ เครื่องมือ ประเมิน สารวจรายการ แบบสารวจรายการ สารวจรายการ แบบสารวจรายการ

สารวจรายการ แบบสารวจรายการ สารวจรายการ แบบสารวจรายการ สารวจรายการ แบบสารวจรายการ สารวจรายการ แบบสารวจรายการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญโดยจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง สมดุลเต็มตามศักยภาพ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นละปฏิบัติอย่างมีความสุข จัดบรรยากาศที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย และประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการ ประเมินเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

(นางสาวนิภาพร แก้วเจริญ) ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

(นางปัณณพร สุขประเสริฐ) หัวหน้าแผนกอนุบาล อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

......................................................................................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ (บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

หน้า 193


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ส่วนที่ 4 การกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี

หน้า 194


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ส่วนที่ 4 การกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี การกากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี มีความสาคัญต่อการ พัฒ นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ย น จึ งต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการกากับ ติ ดตาม และ ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนิน โครงการ กิจกรรม อย่างน้อย ภาคเรี ย นละ 1 ครั้ ง เพื่อเสนอให้ ผู้บ ริห ารรับทราบและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง แผนการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ประกอบด้วย ประเด็นต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ดังนี้ (ระดับปฐมวัย) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เป้าหมาย (ตามแผนฯ) 1. เด็กมีพัฒนา การด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา เหมาะสมกับวัย

โครงการ กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพ ของเด็ก - กิจกรรมพัฒนาด้านร่างกาย งานภาวะโภชนาการ งานกีฬาสี งานหนูน้อยอนามัยดี งานปลอดภัยห่างไกลโรค - กิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ งานลอยกระทง งานวันสาคัญทางศาสนา งานส่งเสริมความกตัญญู งานหนูทาได้ งานเด็กดีศรี ห.ว. งานจินตนาการสร้างสรรค์ - กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม งานส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต งานโรงเรียนสวยด้วยมือหนู งานหนูน้อยมารยาทงาม งานค่ายหรรษา - กิจกรรมพัฒนาด้าน สติปัญญา งานนักอ่านวัยเยาว์ งานโครงการเพื่อการเรียนรู้ งานมือน้อยสร้างสรรค์ งานหนูน้อยนักคิด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ โครงการ กิจกรรม - ร้อยละของเด็กที่มี พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ สติปัญญาเหมาะสม กับวัย

วิธีการและ เครื่องมือ - สังเกต พฤติกรรมจริง - ตรวจผลการ ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง - ตรวจผลการ ประเมิน พัฒนาการ - ตรวจผลการ ดาเนิน โครงการ กิจกรรม

หน้า 195

ระยะเวลา พ.ค.61 ก.พ.62

ผู้รับผิดชอบ และ ผู้ประเมิน

ฝ่ายอนุบาล


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการให้เป็นระบบ เป้าหมาย (ตามแผนฯ) 2. สถานศึกษามี การดาเนินงาน พัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้เรียน อย่างรอบด้านทุก กลุ่มเป้าหมาย

โครงการ กิจกรรม โครงการส่งเสริม กระบวนการบริหารและ จัดการ - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร งานหลักสูตรสถานศึกษา งานวิเคราะห์หลักสูตร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ โครงการ กิจกรรม - ระดับคุณภาพของ สถานศึกษาที่มีการ ดาเนินงานพัฒนา วิชาการที่เน้นคุณภาพ ผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย

๓. สถานศึกษามี - กิจกรรมจัดบุคลากร การดาเนินงานและ งานจัดครูเข้าสอน/จัด ประสบการณ์ พัฒนาครูและ บุคลากรให้มีความ - กิจกรรมพัฒนาบุคลากร งานอบรมครูและบุคลากร เชี่ยวชาญทาง วิชาชีพและ จรรยาบรรณ วิชาชีพ

- ระดับคุณภาพของ สถานศึกษาที่มีการ ดาเนินงานและพัฒนา ครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพและ จรรยาบรรณวิชาชีพ

4. สถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมทาง กายภาพ ให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียน ให้เอื้อต่อการ เรียนรู้

- กิจกรรมพัฒนา สภาพแวดล้อม งานปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก ห้องเรียน - กิจกรรมบริการสื่อ เทคโนโลยี งานจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ งานจัดซื้อหนังสือ นิทาน

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 5. สถานศึกษา ผูบ้ ริหาร สร้างการมีส่วน งานอบรมพัฒนาผู้บริหาร ร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนในการ พัฒนาการศึกษาให้ มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน

- ระดับคุณภาพของ สถานศึกษาที่ส่งเสริม และพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมทาง กายภาพ ให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง ภายในและภายนอก โรงเรียนให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ - ระดับคุณภาพของ สถานศึกษาที่สร้าง การมีส่วนร่วมกับ หน่วยงานและชุมชน ในการพัฒนา การศึกษาให้มี คุณภาพและได้ มาตรฐาน หน้า 196

วิธีการและ เครื่องมือ - ตรวจผลการ ดาเนินโครงการ กิจกรรม - ตรวจสอบจาก เอกสารการ ปฏิบัติงานจริง - ตรวจสอบจาก แบบสารวจ รายการ - ตรวจสอบจาก แบบประเมินความ พึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา พ.ค.61 ก.พ.62

ผู้รับผิดชอบ และ ผู้ประเมิน

ฝ่ายอนุบาล


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป้าหมาย (ตามแผนฯ) 6. ครูผู้สอนจัด กระบวนการ เรียนการสอนให้ สอดคล้องตาม หลักสูตร การศึกษา ปฐมวัย พ.ศ. 2560 อย่างมี ประสิทธิภาพ

โครงการ กิจกรรม โครงการพัฒนาการจัด ประสบการณ์ - กิจกรรมจัด ประสบการณ์ งานแผนการจัด ประสบการณ์ - กิจกรรมเรียนรู้อย่าง มีความสุข งานการสอนแบบ Project Approach และการสอนแบบ STEM Education - กิจกรรมจัด บรรยากาศที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ งานห้องเรียนน่าอยู่ งานผลิตสื่อการเรียนรู้ - กิจกรรมประเมิน พัฒนาการ งานประเมินผล พัฒนาการของเด็ก งานรายงานผลการ เรียนรู้และพัฒนาการ ของเด็ก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ โครงการ กิจกรรม - ร้อยละของครูผู้สอนที่ จัดกระบวนการเรียน การสอนให้สอดคล้อง ตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พ. ศ. 2560 อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการและ เครื่องมือ - ตรวจผลการ ดาเนินโครงการ กิจกรรม - ตรวจสอบจาก เอกสารการ ปฏิบัติงานจริง - ตรวจสอบจาก แบบสารวจ รายการ - ตรวจสอบจาก แบบประเมิน ความพึงพอใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

หน้า 197

ระยะเวลา พ.ค.61 ก.พ.62

ผู้รับผิดชอบ และ ผู้ประเมิน

ฝ่ายอนุบาล


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย (ตามแผนฯ) 7. สถานศึกษา มีระบบการ ประกันคุณภาพ ภายในที่เกิดจาก การปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของ ผู้บริหาร/ครู/ บุคลากร/ นักเรียน

โครงการ กิจกรรม - โครงการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพ การศึกษา - โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการสร้างความ เข้าใจและการประเมิน แนวใหม่และการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพ ภายในให้เข้มแข็งและ ยั่งยืน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ โครงการ กิจกรรม - ร้อยละของ สถานศึกษาที่มีระบบ การประกันคุณภาพ ภายในที่เกิดจากการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของผู้บริหาร/ครู/ บุคลากร/นักเรียน ครบถ้วนและมีหลักฐาน ร่องรอยชัดเจน - ค่าเฉลี่ยของผลการ ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาอยู๋ในระดับ ดีขึ้นไป

หน้า 198

วิธีการและ เครื่องมือ - ตรวจผลการ ดาเนินโครงการ กิจกรรม - ตรวจสอบจาก เอกสารการ ปฏิบัติงานจริง - ตรวจสอบจาก แบบสารวจ รายการ - ตรวจสอบจาก แบบประเมิน ความพึงพอใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา พ.ค.61 ก.พ.62

ผู้รับผิดชอบ และ ผู้ประเมิน

ฝ่ายอนุบาล


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

(ระดับขั้นพื้นฐาน) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เป้าหมาย โครงการ (ตามแผนฯ) กิจกรรม 1. ผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตาม หลักสูตรและตามที่ สถานศึกษากาหนด

โครงการกลุ่มสาระภาษาไทย - กิจกรรมอ่านเขียนเรียนพูด - กิจกรรมตามรอยสุนทรภู่สู่วัน ภาษาไทย - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ วิชาภาษาไทย - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระ ภาษาไทย 2. ผู้เรียนมีความคิด - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ริเริ่ม สร้างสรรค์ ทางการเรียน ตามผลการ เทคโนโลยี และมี ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ความเป็นเลิศทาง กลุ่มสาระภาษาไทย วิชาการ โครงการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ วิชาคณิตศาสตร์ - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ตามผลการ ทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โครงการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมสร้างทักษะ กระบวนการคิด และ นวัตกรรมจากการเรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์จริงตามระดับชั้น - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ วิชาวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ตามผลการ ทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ โครงการ กิจกรรม

วิธีการและ เครื่องมือ

ระยะเวลา

- ร้อยละของผู้เรียนที่ มีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามหลักสูตร และตามที่สถานศึกษา กาหนด

- ตรวจผลการ ดาเนินโครงการ กิจกรรม

พ.ค.61 ก.พ.62

- ร้อยละของผู้เรียนที่ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เทคโนโลยี และมีความเป็นเลิศ ทางวิชาการ

โครงการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - กิจกรรม English Camp - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ วิชาภาษาต่างประเทศ - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ตามผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ

หน้า 199

- ตรวจสอบจาก เอกสารการ ปฏิบัติงานจริง - ตรวจสอบจาก แบบสารวจ รายการ

ผู้รับผิดชอบ และ ผู้ประเมิน ฝ่ายวิชาการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) เป้าหมาย โครงการ (ตามแผนฯ) กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ โครงการ กิจกรรม

โครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ - กิจกรรมนั่งสมาธิ สวดมนต์ - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/ วันเข้าพรรษา - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชา สังคมศึกษาฯ - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระ สังคมศึกษาฯ โครงการกลุ่มสาระสุขศึกษาและ พลศึกษา - กิจกรรมหัวหินวิทยาลัยเกมส์ - กิจกรรมสุขภาวะที่ดี - กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด - กิจกรรมวันเอดส์โลก - กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระสุข ศึกษาและพลศึกษา โครงการกลุ่มสาระศิลปะ - กิจกรรมดนตรีสากล (คีย์บอร์ด/ เปียโน) - กิจกรรมสตริงคอมโบ - กิจกรรมวงโยธวาฑิต - กิจกรรมดนตรีไทย - กิจกรรมนาฏศิลป์ - กิจกรรมวงออเคสตร้า (ไวโอลิน) - กิจกรรมวงแชมเบอร์ออเคสตรา - กิจกรรมศิลปะไทยสร้างสรรค์ - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ วิชาศิลปะ - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระ ศิลปะ โครงการกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระการ งานอาชีพและเทคโนโลยี

วิธีการและ เครื่องมือ - ตรวจผลการ ดาเนินโครงการ กิจกรรม

ระยะเวลา พ.ค.61 ก.พ.62

ผู้รับผิดชอบ และ ผู้ประเมิน ฝ่ายวิชาการ

- ตรวจสอบจาก เอกสารการ ปฏิบัติ งานจริง - ตรวจสอบจาก แบบสารวจ รายการ

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ แผนก English Program

แผนก English Program

หน้า 200


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการให้เป็นระบบ เป้าหมาย (ตามแผนฯ)

โครงการ กิจกรรม

3. สถานศึกษามี การดาเนินงาน พัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้เรียน อย่างรอบด้านทุก กลุ่มเป้าหมาย

โครงการ : พัฒนาวิชาการ - งานวางแผนด้านวิชาการ - งานจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียน การสอน - งานทะเบียนวัดผล - งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ - งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ - งานหลักสูตรสถานศึกษา โครงการ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ : ห้องมหาสมุทร - กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต - กิจกรรม ห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) โครงการ : ฝ่ายกิจการนักเรียน - งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - งานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ ผู้เรียน - งานส่งเสริมความรักต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - งานปกครอง - งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม ศาสตร์พระราชา

ตัวชี้วัด ความสาเร็จ โครงการ กิจกรรม - ระดับคุณภาพ ของสถานศึกษาที่มี การดาเนิน งานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพ ผู้เรียนอย่างรอบ ด้านทุกกลุ่ม เป้าหมาย

วิธีการและ เครื่องมือ

ระยะเวลา

- ตรวจผลการ ดาเนินโครงการ กิจกรรม

พ.ค.61 ก.พ.62

ผู้รับผิดชอบ และ ผู้ประเมิน ฝ่ายวิชาการ

- ตรวจสอบจาก เอกสารการ ปฏิบัติงานจริง - ตรวจสอบจาก แบบสารวจ รายการ

ฝ่ายกิจการ นักเรียน

โครงการพัฒนาการจัดหลักสูตรและ การบริหารแผนก English Program

แผนก English Program

หน้า 201


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการให้เป็นระบบ ตัวชี้วัด ความสาเร็จ โครงการ กิจกรรม - ระดับคุณภาพ ของสถานศึกษาที่มี การดาเนินงานและ พัฒนาครูและ บุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญทาง วิชาชีพและ จรรยาบรรณ วิชาชีพ

เป้าหมาย (ตามแผนฯ)

โครงการ กิจกรรม

4. สถานศึกษามี การดาเนิน งานและพัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพและ จรรยาบรรณ วิชาชีพ

โครงการ : ฝ่ายบุคลากร - งานอบรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ - งานรับนักเรียน-ครู-พนักงาน - งานอบรมครูใหม่ - งานสังสรรค์ครูและบุคลากรใน โรงเรียน - งานฉลองคุณพ่อบอสโกและคุณพ่อ อธิการ - งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศฝ่าย บุคลากร - งานประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร - งาน Portfolio และการประเมิน ตนเองของครูและบุคลากร

5. สถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมทาง กายภาพ ให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ ภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการ เรียนรู้

โครงการ : ฝ่ายบริหารทั่วไป - งานอาคารสถานที่ - งานภูมิปัญญาท้องถิน่ - งานสัมพันธ์หน่วยงานและชุมชน วันคริสต์มาสภายนอก วันครอบครัวหัวหินวิทยาลัย

- ระดับคุณภาพ ของสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมทาง กายภาพ ให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ ภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

6. สถานศึกษา สร้างการมีส่วน ร่วมกับหน่วยงาน การศึกษาให้มี คุณภาพและได้ มาตรฐาน

โครงการ : ฝ่ายธุรการ - งานพัฒนา IT - งานสารบรรณ - งานการเงิน - งานพัสดุ/ยานพาหนะ - งานประชาสัมพันธ์ - งานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/ ภาคี 4 ฝ่าย

- ระดับคุณภาพ ของสถานศึกษา สร้างการมีส่วน ร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนในการ พัฒนาการศึกษาให้ มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน

หน้า 202

วิธีการและ เครื่องมือ

ระยะเวลา

- ตรวจผลการ ดาเนินโครงการ กิจกรรม

พ.ค.61 ก.พ.62

ผู้รับผิดชอบ และ ผู้ประเมิน ฝ่ายบุคลากร

- ตรวจสอบจาก เอกสารการ ปฏิบัติงานจริง - ตรวจสอบจาก แบบสารวจ รายการ

ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

ฝ่ายธุรการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป้าหมาย (ตามแผนฯ)

โครงการ กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ โครงการ กิจกรรม

วิธีการและ เครื่องมือ

7. ครูผู้สอนจัด กระบวนการเรียน การสอนให้ สอดคล้องตาม หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2560) อย่างมี ประสิทธิภาพ

โครงการ 8 กลุม่ สาระ การเรียนรู้ - กิจกรรมนิเทศการจัดการ เรียนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้/ นิเทศการสอน/วิจัยใน ชั้นเรียน) - กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/ ผลิตสื่อ - กิจกรรมประกวดสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)

- ร้อยละของครูผู้สอนที่จัด กระบวนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อย่างมี ประสิทธิภาพ

- ตรวจสอบจาก เอกสารการปฏิบัติงาน จริง (แผนการจัดการ เรียนรู้/บันทึกผลการ นิเทศารสอน)

ระยะเวลา พ.ค.61 ก.พ.62

ผู้รับผิดชอบ และ ผู้ประเมิน ฝ่ายวิชาการ

- ตรวจผลการดาเนิน โครงการ กิจกรรม - ตรวจสอบจากแบบ สารวจรายการ

โครงการพัฒนาครูตาม กระบวนการเรียนการ สอนแผนก English Program

แผนก English Program

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย (ตามแผนฯ)

โครงการ กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ โครงการ กิจกรรม

วิธีการและ เครื่องมือ

8. สถานศึกษา มีระบบการประกัน คุณภาพภายในที่เกิด จากการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของ ผู้บริหาร/ครู/ บุคลากร/นักเรียน

- โครงการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภาย การศึกษา - โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการสร้างความ เข้าใจการประเมินแนว ใหม่และการพัฒนา ระบบการประกัน คุณภาพภายในให้ เข้มแข็งและยั่งยืน

- ร้อยละของสถานศึกษาที่ มีระบบการประกัน คุณภาพภายในที่เกิดจาก การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของผู้บริหาร/ครู/ บุคลากร/นักเรียน ครบถ้วนและมีหลักฐาน ร่องรอยชัดเจน - ค่าเฉลี่ยของผลการ ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาอยู๋ในระดับดี ขึ้นไป

- ตรวจผลการดาเนิน โครงการ กิจกรรม

หน้า 203

- ตรวจสอบจาก เอกสารการปฏิบัติ งานจริง - ตรวจสอบจากแบบ สารวจรายการ

ระยะเวลา พ.ค.61 ก.พ.62

ผู้รับผิดชอบ และ ผู้ประเมิน ฝ่ายนโยบาย และแผน


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ภาคผนวก

หน้า 204


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

คาสั่งโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ที่ 47/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กาหนด ไว้ในข้อ 3 ว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐาน การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ แผนปฏิบัติการประจาปีเป็นแผนที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา กาหนดปฏิทินเพื่อการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะ กรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้ องทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจในการบริหารและจัดการคุณภาพที่มีการ แสดงเป้าหมาย ทิศทางการดาเนินงานที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติเพื่อนาไปสู่ทิศทางที่ต้องการโดยการขับเคลื่อนที่ยึดสถานศึกษา เป็นฐาน ด้วยความร่วมมือและความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานศึกษาตลอดการกากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนจาก หน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ดังนี้ คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 1. บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ 2. นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์ 3. นายสุรศักดิ์ ยนปลัดยศ 4. นางเกวลี หินแก้ว 5. นายพรเทพ เต๊นฉอย 6. นายวิโรจน์ ด้วงละไม้ 7. นางสาวณัชชา พุ่มพวง 8. นายสุวิทย์ เทียมทัด 9. นายเขมณัฏฐ์ จันทร์วงศ์ 10. นางพัชญ์สติ า เรืองกิจโชติเศวต 11. นางปัณณพร สุขประเสริฐ 12. นางสาวสิริทิพย์ ระดมกิจ 13. นางสาวอุมาพร เทียมทัด 14. นางสาวสิรินทร ระดมกิจ 15. นางสาวทิพย์วัลย์ บัวจันทร์ 16. นางสาวทัศนีย์ ทวีวัฒน์ 17. นางสาวอัมพร เนียมเงิน

ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบุคลากร ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผน ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าแผนก English Program หัวหน้าแผนกอนุบาล หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานกิจกรรม ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย หน้า 205

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการ


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ให้คณะกรรมการดังกล่าว หารือกับคณะที่ปรึกษา ร่วมกันศึกษาทาความเข้าใจสาระสาคัญของแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึกษาตามเป้าหมายแต่ละปีการศึกษาให้ชัดเจน เพื่อนาสู่การจัดทาโครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจาปี วิเคราะห์และจัดทารายละเอียดโครงการกิจกรรม เพื่อนาไปใช้ในการบริหารงานและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ ประสบผลสาเร็จ ได้คณ ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนาเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยต่อไป สั่ง ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2561

(บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

หน้า 206


แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณามีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระยะ 3 ปี ปีการศึกษา 2561-2563) ของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครู และคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก เห็นชอบให้ใช้เป็นกรอบ แนวทางและเครื่ องมื อในการบริ ห ารจั ดการและพัฒ นาคุณภาพการศึ ก ษาในปี ก ารศึก ษา 2561 ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กาหนดไว้

ลงชื่อ (บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์) ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

หน้า 207


เรื่อง

คาสั่งโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ที่ 162/2561 การจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จ ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ----------------------------------------------------------------

โรงเรียนหัวหินวิทยาลั ยกาหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทามาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาและการกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จ ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมเทเรซา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ดังนั้นโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยขอเชิญบุคลากรดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามวันและเวลา ดังกล่าว 1. บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ 2. นายสุวิทย์ เทียมทัด 3. นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์ 4. นายวิโรจน์ ด้วงละไม้ 5. นางเกวลี หินแก้ว 6. นายพรเทพ เต๊นฉอย 7. นายสุรศักดิ์ ยนปลัดยศ 8. นางสาวณัชชา พุ่มพวง 9. นางพัชญ์สิตา โชติเรืองเศวต 10. นางปัณณพร สุขประเสริฐ 11. นางสาวทัศนีย์ ทวีวัฒน์ 12. นางสาวสิรินทิพย์ ระดมกิจ 13. นางสาวอุมาพร เทียมทัด 14. นางสาวสิรินทร ระดมกิจ 15. นางสาวทิพวัลย์ บัวจันทร์ 16. นางสาวกัตติกา หอมตลบ 17. นางสาวรมย์นลิน ธีระเจริญสกุล 18. นางสาวพลอย อุดมยุทธ 19. นางนิตยา ทรัพย์มา 20. นายปิติพันธุ์ รุจอุฬาร

ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบุคลากร/หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป/ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผน หัวหน้าแผนก English Program หัวหน้าแผนกอนุบาล หัวหน้างานกิจกรรม หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบุคคล


21. นางสาววิลาสินี จาเริญควร 22. นางสาวสุฑาทิพย์ พูลนาค 23. นางสาวสุชาดา ชะนะหมัด 24. นางสาวพิมพ์พลอย ห่อตระกูล 25. นางสาวเยาวเรศ สมพงษ์ 26. นางสาวอรริภา เพ็งสุวรรณ 27. นางสาวบุบผรัตน์ แต่งศรี 28. นางสาวสมทรง รุ่งเรือง 29. นางสาวมณีรัตน์ วงษ์สายสินธุ์ 30. นายถาวร จิระประทีป 31. นางวิลัยลักษณ์ แก้วชนะ 32. นางสาววรพรรณ ดวงแจ่มใส 33. นางศิราณี สุนันต๊ะ 34. นางชนากานต์ ศรวณีย์ 35. นางพรทิพ ผอมคง 36. นายสุริยา ตีวี 37. นางสาวจิราภรณ์ บุญธรรม 38. นางสาวรัตนา สีฟ้า 39. นายณัฐพล บุญเสถียร 40. นางปวริศา ไชยพรหม 41. นายกิตติ สุริยศรีวรรณ 42. นายจักรกฤษ เทียนสอาด 43. นางนุชนาถ ภู่เนตร 44. นางสาวสุภัชชา คีรีนิล 45. นางสาวอมรรัตน์ พิมพ์เถื่อน 46. นางสาวณัฐิธิดา เหมือนสุวรรณ

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายนโยบายและแผน แผนก English Program แผนก English Program แผนก English Program แผนกอนุบาล แผนกอนุบาล แผนกอนุบาล แผนกอนุบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

(บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย


ประกาศโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ไว้ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ค่าเป้าหมายความสาเร็จ ระดับดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

ระดับดีเลิศ

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ลงชื่อ............................................. (บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์) ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย


การกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐานการศึกษาและรายละเอียดของมาตรฐาน ระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ค่าเป้าหมาย ความสาเร็จ ระดับดีเลิศ

1.1 ร้อยละ 80 ของเด็กมีพฒ ั นาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสขุ นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย ของตนเองได้ 1.2 ร้อยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 1.3 ร้อยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 1.4 ร้อยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปญ ั ญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา ความรู้ได้ ระดับดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับดีเลิศ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับดีเลิศ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับดีเลิศ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสว่ นร่วม ระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

ระดับดีเลิศ

3.1 ร้อยละ 80 ของครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 3.2 ร้อยละ 80 ของครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 3.3 ร้อยละ 80 ของครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 3.4 ร้อยละ 80 ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก หมายเหตุ คะแนน 86 - 100 71 - 85 61 - 70 51 - 60 0 - 50

การกาหนดค่าร้อยละ หรือระดับคุณภาพให้สถานศึกษาเป็นผู้กาหนดเองตามบริบทและสอดคล้องกับการดาเนินงานของ สถานศึกษา ระดับคุณภาพ 5 4 3 2 1

แปลคุณภาพ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กาลังพัฒนา


ประกาศโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ค่าเป้าหมายความสาเร็จ ระดับดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับดีเลิศ

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ลงชื่อ............................................. (บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์) ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย


การกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐานการศึกษาและรายละเอียด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

เป้าหมาย ความสาเร็จ ระดับดีเลิศ

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ 2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 6) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี ่องานอาชีพ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 1) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด 2) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ัญญาไทย 3) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 4)

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก กลุ่มเป้าหมาย ระดับดีเลิศ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ ุ ภาพ ระดับดีเลิศ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ

ระดับดีเลิศ


มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

เป้าหมาย ความสาเร็จ ระดับดีเลิศ

3.1 ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริง และสามารถนาไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 3.2 ร้อยละ 80 ของครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3.3 ร้อยละ 80 ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

3.4 ร้อยละ 80 ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 3.5 ร้อยละ 80 ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ หมายเหตุ คะแนน 86 - 100 71 - 85 61 - 70 51 - 60 0 - 50

การกาหนดค่าร้อยละ หรือระดับคุณภาพให้สถานศึกษาเป็นผู้กาหนดเองตามบริบทและสอดคล้องกับการดาเนินงานของ สถานศึกษา ระดับคุณภาพ 5 4 3 2 1

แปลคุณภาพ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กาลังพัฒนา


ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 1. ร้อยละ 80 ของเด็กมีน้าหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย (ตบช. 1.1) 2. ร้อยละ 80 ของเด็กมีทักษะเคลื่อนไหวร่ายกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และทรงตัวได้ดี เหมาะสมกับวัย (ตบช. 2.1, 2.2) 3. ร้อยละ 80 ของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยตามวัย รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังใช้ห้องน้าได้ นอนพักผ่อนและออกก้าลังกายเป็นเวลา หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคและสิ่งเสพติด (ตบช. 1.2) 4. ร้อยละ 80 ของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย เล่น และท้ากิจกรรมอย่างปลอดภัย (ตบช. 1.3) 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 5. ร้อยละ 80 ของเด็กร่าเริง แจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง ได้เหมาะสมในทุกสถานการณ์ (ตบช. 3.1, 3.2) 6. ร้อยละ 80 ของเด็กมีคุณธรรม จิตส้านึกและค่านิยมที่ดี รู้จักยับยังชั่งใจ อดทนในการรอคอย มีความ รับผิดชอบในการท้างานที่ได้รับมอบหมายจนส้าเร็จได้เหมาะสมกับวัย (ตบช. 5.4) 7. ร้อยละ 80 ของเด็กแสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่นอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ได้เหมาะสม กับวัย (ตบช. 5.3) 8. ร้อยละ 80 ของเด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับวัย (ตบช. 3.2) 9. ร้อยละ 80 ของเด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่นได้เหมาะสมกับวัย (ตบช. 5.1, 5.2) 10. ร้อยละ 80 ของเด็กชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ เพลง/ดนตรี และการเคลื่อนไหวได้เหมาะสมกับวัย (ตบช. 4.1) 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 11. ร้อยละ 80 ของเด็กมีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน และมีวินัยในตนเองได้เหมาะสมกับวัย (ตบช. ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓) 12. ร้อยละ 80 ของเด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับวัย (ตบช. ๗.๑) 13. ร้อยละ 80 ของเด็กปฏิบัติตนตามมารยาทไทย พูดจาไพเราะ ยิมง่าย ไหว้สวย รู้จักกล่าวค้าว่า ขอบคุณ ขอโทษ ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมีได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างเหมาะสมกับวัย (ตบช. ๗.๒) 14. ร้อยละ 80 ของเด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ยอมรับความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และปฏิบัติตนเบืองตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (ตบช.๘.๑, ๘.๒, ๘.๓)


๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 15. ร้อยละ 80 ของเด็กใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยภาษา ท่าทาง การ อ่าน การเขียน สัญลักษณ์ และสะท้อนความคิด ความรู้สึก เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เหมาะสมกับวัย (ตบช. ๙.๑, ๙.๒, ๑๒.๑) 16. ร้อยละ 80 ของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ เหมาะสมกับวัย (ตบช. ๑๐.๑, ๑๐.๒, ๑๐.๓) 17. ร้อยละ 80 ของเด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก ของตนเองได้เหมาะสมกับวัย (ตบช. ๑๑.๑, ๑๑.๒) 18. ร้อยละ 80 ของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย (ตบช. ๑๒.๒) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2561 สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับดีเลิศ 2. โรงเรียนมีการออกแบบจัดประสบการณ์โดยการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับดีเลิศ 3. โรงเรียนมีหลักสูตรทีพ่ ัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นและการเรียนรู้อย่างมีความหมายและกิจกรรม ที่หลากหลาย และพักผ่อนอย่างเพียงพอ ระดับดีเลิศ 4. โรงเรียนมีหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ให้เด็กมีทักษะชีวิต ตามอัตลักษณ์ที่ก้าหนด (ขยัน ศรัทธา ร่าเริง) และ สามารถปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมกับวัย ระดับดีเลิศ 5. โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ระดับดีเลิศ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชันเรียน 6. โรงเรียนจัดให้ทุกห้องเรียนมีครู 2 คน (โดยอนุบาล 1 และอนุบาล 2 มีครูประจ้าชัน 1 คน ครูผู้ช่วย 1 คน อนุบาล 3 มีครูประจ้าชัน 2 คน) ระดับดีเลิศ 7. โรงเรียนจัดครูทจี่ บการศึกษาระดับปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยสอนทุกห้องเรียน ระดับดีเลิศ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 8. โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 9. โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์ตามแนวการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) และ การสอนแบบ STEM Education ระดับดีเลิศ 10. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากร สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลโดยใช้สมุดรายงานผล การพัฒนาการเรียนรู้, แบบประเมินพัฒนาการ และการวิเคราะห์กิจกรรม ระดับดีเลิศ


2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 11. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในห้องเรียนเป็นพืนที่แห่งการ เรียนรู้ มีบรรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้าน ค้านึงถึงความปลอดภัย เช่น ประเมินความสะอาดของห้องเรียนทุก เดือน, ตรวจสอบอุปกรณ์ของเล่นให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานสม่้าเสมอ ระดับดีเลิศ 12. โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา เช่น หนังสือนิทาน สื่อคอมพิวเตอร์ CAI ที่ส่งเสริมให้เด็ก ใช้งานคอมพิวเตอร์เบืองต้น แผ่นป้ายความรู้ บัตรค้า สื่อส้าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ระดับดีเลิศ 13. โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝั่งค่านิยมต่างๆ เช่น นิทานคุณธรรม ในมุม หนังสือและในห้องสมุด ระดับดีเลิศ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส้าหรับครู 14. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต ที่สนับสนุนการ บริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์ พัฒนาครู อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ ระดับดีเลิศ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 15. โรงเรียนใช้กระบวนการ HUAHIN VIT 4P Model ในการบริหารและจัดการคุณภาพของโรงเรียน ผลส้าเร็จที่ได้ตรงกับอัตลักษณ์ของเด็ก คือ ขยัน ศรัทธา ร่าเริง และเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ ส่งเสริม ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและสุนทรียภาพ และน้าเสนอผลที่เกิดขึนไปสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ระดับดีเลิศ 16. โรงเรียนมีระบบนิเทศภายใน และน้าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ ๓.๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 1. ร้อยละ 80 ของครูท้าแผนการจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร สถานศึกษาระดับปฐมวัย เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 2. ร้อยละ 80 ของครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) และ การสอนแบบ STEM Education โดยการลงมือกระท้า มีการบูรณาการผ่านการเล่นพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุล และต่อเนื่อง โดยเน้นเด็กเป็นส้าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคลและ บริบทของสังคม ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 3. ร้อยละ 80 ของครูจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้สะอาดและปลอดภัย มีมุมเสริมประสบการณ์ที่เอือต่อ การเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 4. ร้อยละ 80 ของครูจัดหา/ท้า สื่อที่มีความปลอดภัย และมีจ้านวนเพียงพอกับเด็ก มีการน้าผลการใช้สื่อ มาปรับปรุงคุณภาพสื่อ ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน้าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 5. ร้อยละ 80 ของครูประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย จัดท้า ข้อมูลและน้าผลมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 6. ร้อยละ 80 ของครูท้าสรุปรายงานผลพัฒนาการเด็กและสื่อสารให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก


ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ได้คะแนน ร้อยละ 70 ขึ้นไปตามแบบทดสอบการอ่านและการเขียน ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดทาขึ้น (กลุ่มสาระภาษาไทย) 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ได้คะแนน ร้อยละ 70 ขึ้นไปตามแบบทดสอบการอ่านและการเขียน ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดทาขึ้น (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) 3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถนาเสนอชิ้นงานและตอบคาถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่า ระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ ในการประเมินผลการนาเสนอชิ้นงานอย่างน้อย 2 ชิ้น/ภาคเรียน 4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบทักษะการคิดคานวณ ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ตามแผนทดสอบแต่ละระดับชั้น ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์) ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์) การทาโครงงานของนักเรียน/STEM 5. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถอฺธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการ ทางาน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละ ระดับชั้น ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์) สิ่งประดิษฐ์ (ผลงาน/ชิน้ งาน/โครงงาน/นวัตกรรม) 6. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการทา ผลงาน/ชิ้นงาน/ โครงงาน/นวัตกรรม ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ) สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาตรฐาน ง 3.1 (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์) สาระที่ 4 มาตรฐาน ว 4.2 7. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้ ตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น 8. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทางาน อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม ตาม เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ-งานวัดผล) 9. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่เกรด 2.0 ขึ้นไป 10. ผลการทดสอบระดับชาติ (NT และ O-NET) เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด


๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ (กลุ่มสาระการงานอาชีพ) สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว (กิจกรรมแนะแนว) 11. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 มีความสามารถนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้ 12. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 มีความสามารถนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้ 13. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีความสามารถนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งได้ 14. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน ระดับชั้นที่สูงขึ้น หรืองานอาชีพที่ตนเองสนใจ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด (กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม (กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์) 15. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสานึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตอาสา 16. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีอัตลักษณ์ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (กลุ่มสาระศิลปะ) 17. ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถวาดภาพตามจินตนาการ/หัวข้อ ที่กาหนดได้ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา กาหนดในแต่ละระดับชั้น สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ มาตรฐาน ศ 1.1 18. ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถเล่นดนตรีไทยหรือดนตรีสากล ได้อย่างน้อย 1 ชนิด ตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น สาระที่ 2 ดนตรี มาตรฐาน ศ 2.1 19. ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถราได้อย่างน้อย 1 เพลง ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละ ระดับชั้นสาระที่ 3 นาฏศิลป์ มาตรฐาน ศ 3.1 20. ร้อยละ 90 ของนักเรียนเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์ ที่เป็นมารดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล (มาตรฐาน ศ 1.2 / ศ 2.2 / ศ 3.2) ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม) 21. ร้อยละ 90 ของนักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม (กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา) 22. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 23. ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจได้เหมาะสมตามช่วงวัย อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 24. ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถเล่นเกม/กีฬาได้อย่างน้อย 1 ประเภท ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ใน แต่ละระดับชั้น สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 25. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเห็นคุณค่าและมีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคและสร้างเสริม สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ มีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์กรมพลศึกษา สาระที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค

26. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต


มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ผู้อานวยการ/คณะผู้บริหารฝ่ายฯ) ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน (ฝ่ายนโยบายและแผน) 1. โรงเรียนกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา/ความต้องการของ ชุมชน และแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเลิศ (แผนพัฒนาการจัดการศึกษา/แผนปฏิบตั ิการประจาปี)

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (ฝ่ายนโยบายและแผน/ฝ่ายวิชาการ) 2. โรงเรียนใช้กระบวนการ HUAHIN VIT 4P Model ในการบริหารและจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ผลสาเร็จที่ได้ตรงกับอัตลักษณ์ของเด็ก คือ ขยัน ศรัทธา ร่าเริง และเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ ส่งเสริม ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและสุนทรียภาพ และนาเสนอผลที่เกิดขึ้นไปสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ระดับดีเลิศ 3. โรงเรียนมีระบบนิเทศภายใน และนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ระดับดีเลิศ ๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย (ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจการนักเรียน) 4. โรงเรียนมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุก 2 ปี โดยความร่วมมือของโรงเรียน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ระดับดีเลิศ 5. โรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการที่คานึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยยึดนโยบายร่วมกันว่า “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” ระดับดีเลิศ 6. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและ สุนทรียภาพ (ดนตรี/นาฎศิลป์/ศิลปะ/กีฬา/ภาษา) ระดับดีเลิศ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (ฝ่ายบุคลากร/ฝ่ายวิชาการ) 7. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมตรงตาม/สอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ระดับดีเลิศ 8. โรงเรียนจัดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับดีเลิศ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 9. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ มีความปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนทีเ่ พียงพอสาหรับนักเรียน ระดับดีเลิศ 10. โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน สม่าเสมอ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านเทคโนโลยีและสุนทรียภาพ ระดับดีเลิศ (ห้องสมุด/ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์/ห้องปฏิบัติการด้านดนตรีไทย-สากล/ห้องนาฏศิลป์/ห้องประกอบอาหาร/ห้องทดลองวิทยาศาสตร์/ห้องบัลเล่ต์/ห้องเทควันโด)

11. โรงเรียนมีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาหลายประเภท ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน สม่าเสมอ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านกีฬา ระดับดีเลิศ (สนามบาสเกตบอล/สนามตะกร้อ/สนามวอลเล่ย์บอล/ สนามแบดมินตัน/สนามฟุตบอล)


๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ (ฝ่ายธุรการ) 12. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ ประโยชน์เต็มศักยภาพ ระดับดีเลิศ (ระบบอินเทอร์เน็ต,ระบบ LAN/Wi-Fi) 13. โรงเรียนจัดให้ทุกห้องเรียนเป็น Smart Classroom และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ระดับดีเลิศ (กระดาน อัจฉริยะ/โปรเจคเตอร์/คอมพิวเตอร์)

14. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการหลักสูตร Computer Genius Program (หน่วยงาน ทรู คลิกไลฟ์) ซึง่ ผสมผสานสื่อ เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ เน้นปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (interactive Teaching) และสื่อการเรียนมัลติมีเดียที่ ทันสมัย รองรับการแข่งขันในระดับสากล ระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (ครู 8 กลุ่มสาระฯ ฝ่ายวิชาการ) ๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 1. ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้ นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทาโครงงาน/ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ 2. ร้อยละ 80 ของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3. ร้อยละ 80 ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและสนุกในการเรียนรู้ ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4. ร้อยละ 80 ของครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ครู มีความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคน นักเรียนกับ นักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 5. ร้อยละ 80 ของครูใช้เครื่องมือ/วิธีการ วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (มี การกาหนดสัดส่วนคะแนน จานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร ๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 6. ร้อยละ 100 ของครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นประจาทุกเดือน


การบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ HUAHINVIT 4P MODEL นั้นเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งสู่การ พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผลผลิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมี ค วามสุ ข เป็ น รู ป แบบการบริ ห ารที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของโรงเรี ย น จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และ ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน ทาให้ได้นวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A ในการดาเนินงาน ทาให้การดาเนินการบริหารจัดการศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย มีรายละเอียดของการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนคุณภาพ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สารวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของ โรงเรียนโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทาให้ทราบถึงบริบทของโรงเรียนว่าขณะนี้อยู่ ณ จุดใด (Where are we now?) เพื่อจัดลาดับความสาคัญและกาหนดกรอบในการพัฒนานวัตกรรม ขั้ น ตอนที่ 2 ขั้ น การวางแผน (Plan) เป็ น การออกแบบนวั ต กรรมรู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นคุ ณ ภาพโดยใช้ HUAHINVIT 4P MODEL ที่ส อดคล้ องกับ บริ บ ทของโรงเรียน จากผลสรุปของการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคการพัฒนาโรงเรียนในขั้นตอนที่ 1 โรงเรียนจะต้องมีการกาหนดเป้าหมายและแนวทางการดาเนินงานในอนาคตที่ชัดเจน จึงต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ ให้มองเห็นภาพแห่งความสาเร็จที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆ ที่มีความท้าทายต่อ โรงเรียนด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพ (Quality School) ว่าเราจะไปสู่ จุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร (How do we get there?) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อนานวัตกรรมรูปแบบ การบริ ห ารโรงเรี ย นโดยใช้ HUAHINVIT 4P MODEL ไปใช้ ด าเนิ น งานในทุ ก ภาคส่ ว นโรงเรี ย นต้ อ งมี ก ารก า หนด แนววิธีดาเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถพัฒนานวัตกรรม มีการทางาน เป็ น ที ม เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กั บ โรงเรี ย นผ่ า นกระบวนการ การจั ด การความรู้ ใ นโรงเรี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ จะต้ อ งท าหรื อ เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อไปถึงจุดนั้น (What do we have to do or change?) การนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ HUAHINVIT 4P MODEL ไปใช้ในโรงเรีย นหัวหิ นวิทยาลัย นั้นเป็นการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่มี โครงการ/กิจกรรม ระบุขั้นตอนการดาเนินงานแบบ P-D-C-A อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับรูปแบบของนวัตกรรมการบริหารที่ กาหนดไว้ โดยมีกลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการบริหารโรงเรียน จากการใช้นวัตกรรมการ บริหารโรงเรียนโดยใช้ HUAHINVIT 4P MODEL ขั้นตอนที่ 5 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) เป็นการสะท้อนผลการดาเนินงานตามสภาพจริง (Reflection) โรงเรียนต้องมี การพัฒนานวัตกรรมการบริหารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน ธารงรักษาให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง จากการใช้นวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ HUAHINVIT 4P MODEL มาวิเคราะห์และ สะท้อนผลการดาเนินงานตามสภาพจริง (Reflection) เพื่อวิเคราะห์ว่ามีปัญหา อุปสรรคที่ควรแก้ไขและพัฒนาหรือไม่ ถ้าหาก “ใช่”ก็จะนาปัญหา อุปสรรคที่พบมาเป็นสิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุงในขั้นตอนของการวางแผนเพื่อนาไปสู่การ ปฏิบัติอีกครั้ ง ถ้ าหาก “ไม่ใช่ ” แสดงว่ารู ป แบบนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ HUAHINVIT 4P MODEL บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ สามารถประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และขยายผลการดาเนินงานสู่โรงเรียนและหน่วยงาน อื่น ๆ เพื่อพัฒนาสู่ความมีคุณภาพที่ยั่งยืนต่อไป


การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการบริหารงานแบบ

HUAHIN VIT 4P MODEL โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี ันธ์

P

Plan ร่วมวางแผน

นวัตกรรม

ระบบประกันคุณภาพ

ผลลัพธ์

H : Humanity Q1: Quality Control

U : Unity

กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จ จัดทาแผนพัฒนาฯ/แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา

INPUT

   

(ผู้เรียน) - เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัย - ผู้เรียนพื้นฐาน ขยัน ศรัทธา ร่าเริง

A : Active Learning H : Helpfulness I : Integration

 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ

N : Network Q2: Quality Audit

PROCESS

P2: Process

P3: Preventive P4: Public

Q3: Quality Assessment

Management System

Assessment

V : Virtue

 แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  จัดทารายงานประเมินตนเอง

(โรงเรียน) - ผ่านการประเมิน คุณภาพภายนอก - ได้รับรางวัลระดับชาติ

I : Innovation

(ผู้ปกครอง/ชุมชน)

T : Teamwork

- มีความพึงพอใจและ มั่นใจในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนว่ามีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

 รายงานต่อต้นสังกัด/เผยแพร่ต่อสาธารณชน  นาผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

C

Feedback

P1: Participation

ประเมินแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ประเมินแฟ้มพัฒนางาน ครู/นักเรียน ประเมินตนเอง นิเทศ ติดตาม โดยคณะกรรมการประเมิน หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ผู้ปกครอง

- มีความก้าวหน้าทาง วิชาชีพสูงชึ้นตรงตาม ความต้องการของ สถานศึกษา - มีภาวะผู้นา

Check ร่วมประเมิน

D

Do ร่วมปฏิบัติ

Act ร่วมปรับปรุง

   

OUTPUT

A

(ครู/ผู้บริหาร)


การบริห ารโรงเรียนโดยใช้ HUAHIN VIT 4P Model เป็นรูป แบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่ มุ่ ง สู่ก ารพัฒนา คุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผลผลิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และ มีความสุข เป็นรูปแบบการบริหารที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน มีรายละเอียดของการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร โรงเรียนคุณภาพ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ปัจจัยนาเข้า (INPUTS) ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ H: Humanity หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้กลยุทธ์วางแผนการทางานร่วมกัน ให้มีความสัมพันธ์กับทุก ๆ ฝ่าย ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เพื่อการบริหารและพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ U: Unity หมายถึง ความเป็นเอกภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน A: Active Learning หมายถึง การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง H: Helpfulness หมายถึง การร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระดมความคิด วางแผนพัฒนาอย่างมีเหตุมีผล I: Integration หมายถึง การบูรณาการ เชื่อมโยง เสริมซึ่งกันและกัน เพื่อความเป็นเลิศ N: Network หมายถึง การสร้างเครือข่ายในการทางาน ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการ (PROCESSES) ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วม (P1 : Participation) เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย นับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การดาเนินการและการแก้ไข ปัญหา ตลอดจนการควบคุม กากับ ติดตามและประเมินผล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ 2. การจัดการกระบวนการ (P2 : Process Management) การบริหารจัดการในโรงเรียน โดยนา “หลัก ธรรมาภิบาล” ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส วนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มา บูร ณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่ อเสริม สร้างความเข้มแข็งใหกั บโรงเรียน โดยนามาบูรณาการเขากับการ ดาเนินงานดานตาง ๆ ของโรงเรียน คือ การดาเนินงานดาน วิชาการ กิจการนักเรียน บริหารงานบุคคล ธุรการ บริหารทั่วไป นโยบายและแผน ซึ่งเปาหมายในการจัดการศึกษา คือทาใหผู้เรียนเปนคน “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” 3. ระบบป้องกัน (P3: Preventive System) ระบบการอบรมเด็กของคุณพ่อบอสโก ใช้เหตุผลพัฒนาสติปัญญา ใช้ศาสนา พัฒนาจิตใจ ใช้ความรักเมตตาพัฒนาสุนทรียภาพด้านอารมณ์ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ "กันไว้ดีกว่าแก้" กล่าวคือป้องกันไม่ให้เด็ก มีโอกาสทาผิด เพื่อที่จะได้ไม่ต้องลงโทษเมื่อเด็กได้กระทาผิด และอบรมให้เด็กทาหน้าที่ต่าง ๆ โดยสมัครใจเอง ระบบการ อบรมเด็กของคุณพ่อบอสโก ยึดหลักความรัก ศาสนาและเหตุผล เป็นที่ตั้ง ความรักต่อเด็กเป็นเอกลักษณ์ของซาเลเซียน ผู้อบรมเด็กต้องจาไว้เสมอว่าตนเป็นผู้แทนบิดามารดาของเขา ดังนั้นจะต้องรักเด็กให้เหมือนที่บิดามารดารักเขา 4. การประเมินจากชุมชน (P4: Public Assessment) การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ผลที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันวางแผน พัฒนาโรงเรียนเพื่อ สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชื่นชมกับผลสาเร็จ จากการเข้ามาเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมและจะกลายเป็นการเสริมสร้างพลังประชาชน เกิดกระบวนการ ช่วยเหลือพัฒนาและเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ


ขั้นตอนที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ (OUTPUTS) ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ V: Virtue หมายถึง ผลจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ทาให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีความซื่อสัตย์ มีค่านิยมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด I: Innovation หมายถึง ผลจากการร่วมกั นคิดร่วมกั นท า ส่ง ผลให้เ กิ ดวิธีคิดใหม่ และการค้นพบสิ่ง ใหม่ ๆ ได้ตลอดการ ดาเนินงาน สิ่ง ที่ ค้นพบถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ส่ง เสริมให้ป ระสบความสาเร็จได้อย่างมีคุณภาพ ประหยัด คุ้ม ค่า และ ภาคภูมิใจในผลงาน T: Team Work หมายถึง ผลจากการทางานเป็นทีม ทาให้มีความเป็นกัลยาณมิตร เกิดความรักสามัคคี สมานฉันท์ และร่วมมือ อย่างต่อเนื่อง ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ขั้นตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง (Feedback) ขั้นตอนที่จะรับรู้ถึงปัญหาทั้งหมดจากข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ และคาติชม ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะสะท้อนกลับให้ เห็นทั้งจุดด้อยหรือจุดอ่อน และจุดเด่นของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประสานงาน และกระบวนการดาเนินงาน โดย ได้ใช้หลักการวิจัยมาบูรณาการในการศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป