Page 1

¨ØÅÊÒÃÍ͹äÅ¹ì ¡ÃÁʹѺʹعºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ ¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ ©ºÑº·Õè 4 »ÃШÓà´×͹ÁÕ¹Ò¤Á 2561

0 . 4 . Á ÍÊ á¡¢é Òè ÇÃÒé  ¡ÃШÒ¢Òè Ç´Õ ªÕéºÃÔ¡Òà »ÃÐÊÒ¹§Ò¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢ ºÓºÑ´·Ø¡¢»ì ÃЪҪ¹ ´Óçµ¹à»ç¹µÑÇÍÂèÒ§·Õè´Õ ¨Ñ´¿Ñ¹äÁèãªèῪÑè¹

¡Ô¹ÍÒËÒÃÍÂèÒ§äÃãËéÊØ¢ÀÒ¾´Õ

àªç¤´Ç§ÊØ¢ÀÒ¾ä´éã¹ Health Horoscope áÅеԴµÒÁ¢èÒÇÊÒäÇÒÁà¤Å×è͹äËǢͧ¡ÃÁʺÊ. à»ç¹»ÃШӷءà´×͹


บก.บอกกล่าว ที่ปรึกษา แพทยห์ ญิงประนอม คำ�เที่ยง นายแพทยธ์ งชัย กีรติหัตถยากร นายแพทยป์ ระภาส จิตตาศิรินุวัตร นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล

“อสม. 4.0”

สวัสดีมิตรรัก แฟนคลับสบส. ซอย 8 ทุกท่านค่ะ ฉบับนี้เรามีประเด็น ข่าว สาระน่ารู้และคอลัมน์ใหม่มาฝากผู้อ่านแบบจุใจกันเลยทีเดียว เดือนมีนาคมนี้ เป็นช่วงเวลาพิเศษของอสม. ทั่วประเทศเพราะใน วั น ที่ 20 มี น าคมของทุ ก ปี เป็ น วั น อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข แห่ ง ชาติ ซึง่ อสม. ทัว่ ประเทศได้พร้อมใจทำ�หน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านให้ชมุ ชนมีสขุ ภาพทีด่ ี เพือ่ เป็นการเชิดชูเกียรติแด่ อสม.ผูม้ จี ติ ใจเป็นอาสา จึงมีการมอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับ ชาติเป็นประจำ�ทุกปี ติดตามได้ในคอลัมน์บอกข่าวเล่าเรือ่ งค่ะ และพลาดไม่ได้กบั คอลัมน์เรือ่ งเด่นเป็นข่าว กระแสฮิตในโลกโซเชียลกับการจัดฟันแฟชัน่ และประเด็น อาหารเสริมจะร้อนแรงแค่ไหนพบกันได้ในคอลัมน์ค่ะ และขอแนะนำ�คอลัมน์ ใหม่แกะกล่องสราพาทัวร์ ชมสถานทีส่ ดุ ผ่อนคลายในกรม สบส.ให้ทา่ นได้รว่ มทัวร์ ไปกับเราจะเป็นที่ไหนบ้างต้องติดตามกันค่ะ ขาดไม่ ไ ด้ กั บ ซอกแซกซอย 8 คอลัมน์ที่พาทุกท่านไปรอบรั้วกรม สบส.กับข่าวสารกิจกรรมมากมายมาฝาก ทุกท่านค่ะ สุดท้ายนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารของกรม สบส.ผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ ทางเว็บไซต์ เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ ยูทปู และส่งข้อเสนอแนะ-ติชมผ่านทาง e-mail: pr.hss.moph@gmail.com ฉบั บ หน้ า เรามี กิ จ กรรมให้ ทุ ก ท่ า นได้ ร่ ว มสนุ ก กั น จะเป็ น อะไรนั้ น ต้องติดตามกันค่ะ ฉบับนีข้ อลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่เดือนเมษาหน้าร้อน สงกรานต์สาดความสุข สวัสดีค่ะ ส บ ส

บรรณาธิการ นางลัดดา ปิยเศรษฐ์ กองบรรณาธิการ นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง นายสราวุฒิ จบศรี นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี นายคงเดช เทศสมบูรณ์ พิสูจนอ์ ักษร นายทวิช เทียนคำ� นางจิณณพัต อิ่มบ้านเบิก นางสาวกฤติยา อินถา ศิลปกรรม/ภาพ นายคงเดช เทศสมบูรณ์ ต่อมสร้างสรรค์ นายศราวุธ สมวงศ์ ผลิตโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำ�นักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ.สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2193 7091


NO:1234 /11:12:2014

HSS.NEWS LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT M IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM

DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT

DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

DOLOR SIT AMET LOREM LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT

LOREM IPSUM

AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

NEWS LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT M IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

àÃ×èͧഋ¹ ໚¹¢‹ÒÇ

“สุขภาพดีไม่มีขาย” “You Are What You Eat กินอย่างไร ได้อย่างนัน้ ” เป็นสำ�นวนทีค่ นุ้ หูกนั มานาน ปัจจุบนั มี

การแชร์เรือ่ งการดูแลสุขภาพแบบผิดๆ คิดว่าแค่กนิ วิตามิน เป็นกำ�มือแล้วสุขภาพจะแข็งแรง โดยขาดการศึกษาข้อมูล ให้ถี่ถ้วน รับฟังเฉพาะข้อดีจากการโฆษณา บ้างก็ดูรีวิว จากดาราหรือเน็ตไอดอลทีร่ บั จ้างถือสินค้า ทัง้ ทีจ่ ริงแล้ว สุขภาพดีไม่สามารถเสกขึ้นได้ชั่วข้ามคืน ซึ่งผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารใช้เพือ่ เสริมสารบางอย่างให้กบั ร่างกาย มิใช่ สำ�หรับผู้ป่วย และไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค หากอยากให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรค ทุก คนต้องสร้างขึน้ เอง เพียงปรับพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะ สม กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ กินผัก-ผลไม้วันละ 400 กรัมขึน้ ไปหรือไม่ต�่ำ กว่าวันละ 5 ทัพพี หลีกเลีย่ งอาหาร หวาน มัน เค็ม และงดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทกุ ชนิด ออก กำ�ลังกายเป็นประจำ�อย่างสม่ำ�เสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ สุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงได้โดยไม่ต้องพึ่งผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารแต่อย่างใด ส บ ส

การจัดฟันไม่ใช่แฟชั่น

วัยรุ่นบางกลุ่มมีค่านิยมแบบผิดๆที่ฮิตตามกันมา โดยคิ ด ว่ า การจั ด ฟั น ทำ � ให้ ดู แ บ๊ ว ดู เ ป็ น ลู ก คุ ณ หนู ทั้ ง ที่ ความจริงแล้วการจัดฟันนัน้ ต้องทำ�เพือ่ แก้ไขปัญหาในช่องปาก เช่น ฟันเก ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันเหยิน หรือฟันซ้อน ไม่ได้ ทำ�เพื่อแฟชั่นหรือบ่งบอก ฐานะทางสังคม แต่เพราะ ความเข้าใจที่ผิดๆ นี้ทำ�ให้ เกิดพวกฉวยโอกาสเปิดร้าน จัดฟันแฟชัน่ ติดเหล็กดัดฟัน โดยผู้ ท่ี ไ ม่ ใ ช่ ทั น ตแพทย์ จ่ายเพียงแค่ ห ลั ก พั น บาท แต่ได้ของแถมเป็นการติด เ ชื้ อ โ ร ค ใ น ช่ อ ง ป า ก ที่ แพร่กระจายเข้าสู่ร่างกาย

อย่างรวดเร็ว ซ้�ำ ร้ายบางรายอาจฟันร่วงหมดปากต้องเสียค่า รักษามากกว่าค่าจัดฟันแฟชัน่ ผลทีไ่ ด้คอื “สวยไม่คมุ้ เสีย” ตัวอย่างในเน็ตก็มีให้เห็นกันบ่อยๆ แล้วยังจะกล้าทำ�กัน อยู่อีกเหรอ?? ส บ ส


ºÍ¡¢‹ÒÇ àÅ‹ÒàÃ×èͧ

ขอแสดงความยินดี “แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสาน งานสาธารณสุขบำ�บัดทุกข์ประชาชน ดำ�รงตนเป็นตัวอย่างทีด่ ”ี สามารถขยายความหมายของคำ�ว่า อสม.ได้เป็นอย่างดี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น หรือ อสม. คือผูท้ อี่ ยูเ่ บือ้ งหลังงานด้านสาธารณสุขของสังคมไทยมาอย่าง ช้านาน เป็นจิตอาสาทีด่ แู ลทุกข์บ�ำ รุงสุขด้านสุขภาพของคน ในชุมชนอย่างแท้จริง สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ นางทองใส หาญเสนา จ.นครพนม สาขาการส่งเสริมสุขภาพ นางประสวน บุญยัง จ.ตรัง สาขาสุขภาพจิตชุมชน นางพานิตย์ นพรัตน์ จ.พัทลุง สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน นายบุญรอด เวชสุวรรณ จ.สุราษฎร์ธานี สาขาการบริการใน ศสมช.และการสร้าง หลักประกันสุขภาพ นางอุไรวรรณ จำ�ปาดะ จ.ภูเก็ต

สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ นางเทวี โชติมณี จ.สุราษฎร์ธานี อสม.ดีเด่น ระดับชาติกรุงเทพมหานคร นายศรีศักดิ์ แสงสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 44

วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี ประเทศไทยได้ก�ำ หนดให้ เป็น “วันอสม.แห่งชาติ” และจัดงานมอบรางวัลเพือ่ ประกาศ เกียรติคณ ุ ให้แก่ อสม.ดีเด่นทีไ่ ด้อทุ ศิ ตนในการพัฒนางาน ด้านการดูแลสุขภาพของคนไทยมาอย่างต่อเนือ่ ง สบส.ซอย 8 ขอแสดงความยินดีกบั อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำ�ปี 2561 ทุกๆ ท่านค่ะ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นางหนูเรียง จีนจูด จ.สุราษฎร์ธานี สาขาการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ในชุมชน นางฮาบีบ๊ะ กรมเมือง จ.สงขลา สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน นายชูชาติ พูลทอง จ.เชียงใหม่ สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก นางมะริหย้อ ศรีชาย จ.ตรัง สาขาทันตสุขภาพ นางสาวจำ�เนียร คุ้มวัน จ.ราชบุรี

สาขาการปฏิบัติงานในพื้นที่ พิเศษชายแดนภาคใต้

1 2

1.นางเจ๊ะเสาะ สาแม จ.ปัตตานี 2.นายอิสแมง สาแม จ.ยะลา 3.นางฟาอีซะห์ กาตง จ.นราธิวาส 4.นางสาวนูไอนี สมาน จ.สงขลา ส บ ส

3 4


JOHN SMITH

ทัวร

สราพา

by สราวุฒิ

คอลัมน์สราพาทัวร์ คอลัมน์ใหม่แกะกล่องเอาใจ คนชอบเซลฟี่ ถ่ายรูป ชิลล์ๆ ช่วงเช้า พักเทีย่ งก่อนกลับบ้าน เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ดี ทั้ ง ก า ย แ ล ะ ใ จ แ ฮ ป ปี้ มี ค ว า ม สุ ข ในการทำ�งาน (Happy work place) ด้วยอิริยาบถ ถ่ายรูป อ่านหนังสือ จิบน้ำ�ชา ออกกำ�ลังกาย

HAPPY

WORKPLACE หรือจะถ่ายภาพเซลฟี่กับธรรมชาติ ลงโซเชียลเรียกยอด like แบบรัวๆ ไปเลยจ้า ฉบับนี้สราขอพาทัวร์ 2 ที่สุดแจ่มว้าวไปกัน ฉบับหน้าสราจะพาไปทัวร์ทไี่ หนต้องติดตามกัน เดีย๋ ว เล้ยยยยย มุมสำ�นักบริหาร ชัน้ 2 กรม สบส. ขอไปหาจุดเซลฟี่ก่อนค้าบบบบ บั๊ยยยยย ส บ ส

สถานที่เช็คอินสุดฮิต

จุดเด่นชัน้ 2 ด้วยการจัดวางมุมอ่านหนังสือพิมพ์ และนิตยสารเล่มโปรดน่าอ่าน พร้อมผ่อนคลายไปกับเสียง น้ำ�ตก หรือจะถ่ายรูปกับต้นไม้เขียวขจี เพิ่มความสดชื่น ด้วยการจิบน้ำ�ชา กาแฟเพิ่มพลังในการทำ�งาน

มุมสวนสบส.สุขใจ

มุมจิบกาแฟยามเช้า รับแสงแดดอ่อนๆ เพิม่ โอโซน ด้วยมุมสีเขียวบรรยากาศสดชื่น สูดอากาศรับออกซิเจน ยิม้ ต้อนรับSummer แบบ Hot Hot!! ด้วยดวงสุขภาพ ทีจ่ ะทำ�ให้ทกุ ราศีแข็งแรง ต้านโรคไปด้วยกับนะจ้ะ ขอบอกไว้กอ่ นว่าเดือนมีนาคมนี้ ทุกราศีมคี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะ โรคยอดฮิตติดกระแสลมบน อย่างไวรัสโรต้า ถ้าเป็นกันขึ้นมาแล้วละก็ต้องหามส่ง โรงพยาบาลกันแทบไม่ทนั ฉบับนี้ สบส.ซอย 8 มีคาถาแก้เคล็ดด้วยการกินอาหารทีป่ รุงสุก ร้อนสะอาด ใช้ชอ้ นกลาง ล้างมือบ่อยๆ เพือ่ ป้องกันการสัมผัสเชือ้ โรคเข้าทางปากและควร หลีกเลีย่ งสถานทีท่ เี่ สีย่ งต่อการเกิดโรค อย่าลืมปฏิบตั ใิ ห้เป็นนิสยั กันด้วยนะจ้ะ และอย่าลืม ถ้าคิดถึงดวงสุขภาพ ให้คิดถึงเรา สบส.ซอย8 ส บ ส


รมว.สธ.ตรวจเยี่ยม ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ ุ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร เยี่ยมติดตามการดำ�เนินงานของกรม สนับสนุนบริการสุขภาพทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค พร้อม ดูผลการดำ�เนินงานตามการภิจของกรมฯ ณ ห้องประชุม conference กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส บ ส

สุขศาลา

พญ. ประนอม คำ�เทีย่ ง อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วย ผูบ้ ริหาร และเจา้ หน้าทีจ่ ากสำ�นักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๕ จ.ราชบุรี ลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือการจัดตั้งเเละ การดำ�เนินงานสุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำ�รวจ ตระเวนชายเเดน ณ จ.กาญจนบุรี ส บ ส

ประชุมหารือ

คัดเลือก อสม.

นพ.ธงชัย กีรติหตั ถยากร รองอธิบดี นพ.ภานุวฒ ั น์ ปานเกตุ รอง กรม สบส.ร่ ว มประชุ ม หารื อ แนวทาง อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วย บู ร ณาการปฏิ บั ติ ง านด้ า นคุ้ ม ครอง เจ้ า หน้ า ที่ สำ � นั ก งานสบส. ผูบ้ ริโภค(จัดตัง้ ศูนย์เฝ้าระวังร่วมกัน) ร่วม เขต ๕ จ.ราชบุรี ลงพื้นที่คัด กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ณ ห้องประชุมสำ�นัก เลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ณ ต.พนมทวน อ.พนมทวน งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส บ ส จ.กาญจนบุรี ส บ ส

อบรมผู้ดำ�เนินการสปา

นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. เป็นประธานเปิด การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดำ�เนินการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่าน การทดสอบฯ และผู้ที่สนใจรับทราบถึง แนวทางการขอรับใบอนุญาต และการปฏิบตั งิ านในบทบาทหน้าทีข่ องผูด้ �ำ เนินการฯ ตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 โดยจัดอบรม 2 วัน แบ่ง เป็น 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 500 คน ส บ ส

Knock Door

นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผูอ้ �ำ นวยการกองสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ ปล่อยขบวนคาราวาน “Knock Door” เคาะประตูเชิญชวนร้านนวด-ร้านสปาพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้กิจการนวด กิจการสปา ให้มายื่นขอใบอนุญาตเปิดกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส บ ส


สำ�รวจ

สำ�นักงานฯ สบส. เขต 2 จ.พิษณุโลก ลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจ ชีแ้ จงงาน จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สภาพและปัญหา ณ ทีต่ งั้ ของสุขศาลา สรุปผลการสอบทาน สำ�นักงาน สบส. เขต 1 จังหวัด พระราชทานฯ เลตองคุ และแม่จนั ทะ เชียงใหม่ เข้ารับฟังการสรุปผลการสอบ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ส บ ส ทานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจ สอบประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในส่วนของการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ด้านการบริหารพัสดุ ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการประชุม ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินระบบ การควบคุมภายใน และด้านอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ส บ ส

สรุปผล

สำ�นักงาน สบส.เขต 12 จังหวัด สงขลา เข้าสรุปการดำ�เนินงานสอบเทียบ เครือ่ งมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ส บ ส

ลงนามคำ�รับรอง

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้าน ระบบบริการสุขภาพภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช ลงนามบันทึกคำ�รับรองการ ปฏิบัติราชการ ระหว่างหัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ และพนักงานราชการ ส บ ส

Check In for Good Health

กรม สบส.จัดโครงการสือ่ สาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ใน กิจกรรม Check In For Good Health เพือ่ สร้างวัฒนธรรมการออก กำ�ลังกาย กระตุน้ ให้เจ้าหน้าทีท่ กุ คน รักสุขภาพของตัวเองและหันมาใส่ใจ ทดสอบเครื่องมือแพทย์ ดูแลสุขภาพ ปรับพฤติกรรมสุขภาพที่ สำ�นักงาน สบส. เขต๕ จ.ราชบุรี ถูกต้อง ลดการเจ็บป่วยด้านร่างกาย ร่วมส่งเสริมมาตรฐานเครือ่ งมือแพทย์และ และสุขภาพจิต ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล กิจกรรม ของเจ้าหน้าที่ในองค์กร ส บ ส ทดสอบเครือ่ งมือแพทย์และตรวจวิศวกรรม ความปลอดภัยในโรงพยาบาลนครปฐม​ จ.นครปฐม ส บ ส

ติ ดตาม สำ � นั ก งาน

สบส.เขต 2 จ.พิษณุโลก ลงติดตามการดำ�เนิน งานสถานพยาบาลภาคเอกชนและ สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ เยี่ยมเสริมพลัง สำ�นักงาน สบส. เขต 10 จังหวัด จ.อุตรดิตถ์ ส บ ส อุบลราชธานี เยีย่ มเสริมพลังและสร้างขวัญ กำ�ลังใจให้การสนับสนุนและเตรียมความ พร้ อ มก่ อ นถึ ง กำ � หนดการคั ด เลื อ กจริ ง ให้ กั บ อสม.สาขาคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ด้านสุขภาพ อสม.ระดับชาติ ประจำ�ปี 2561 ณ รพ.สต.บ้านสมสะอาด ต.โคกสำ�ราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ส บ ส


HSS Booklet Online No.04 Mar 2018  
HSS Booklet Online No.04 Mar 2018  
Advertisement