Page 1


n Ho Ope use เปดบาน สบส.

บก.

บอกกลา่ ว

ที่ปรึกษา นายแพทยณ ์ ัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ นายแพทยป์ ระภาส จิตตาศิรินุวัตร นายแพทยภ์ านุวัฒน์ ปานเกตุ นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล บรรณาธิการ นายทวิช เทียนคำ� กองบรรณาธิการ นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง นายสราวุฒิ จบศรี นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี นายคงเดช เทศสมบูรณ์

BYE BYE 2018 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ครบรอบ 1 ปี จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ขอให้แฟนๆ จุลสารออนไลน์ทุกท่าน แฮปปี้มีความสุข สิ่งไม่ดีขอให้ ปล่อยผ่านไปในปีเก่า เริ่มต้นใหม่ในปี 2562 กันครับ ช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่เป็นช่วงที่ทุกคนจะมีความสุข แฮปปี้กันเป็นพิเศษ เพราะจะ ได้มโี อกาสพักผ่อน และท่องเทีย่ วกับครอบครัว ขอให้ทกุ ท่านทีเ่ ดินทางขับขี่ ยานพาหนะปลอดภัย แวะปั๊มนั่งอ่านจุลสารผ่อนคลายแก้ง่วงกันได้ครับ จุลสารออนไลน์ฉบับนี้รวมมิตรผู้ที่เคยร่วมถ่ายแบบกับ สบส. ซอย 8 ตลอดปี 2561 ทีผ่ า่ นมา ทุกคนยังสดใส พร้อมรับวันใหม่กนั ทุกคน ฉบับนี้ พิเศษกับการสัมภาษณ์นายแบบนางแบบขึน้ ปก ติดตามคลิปและภาพเบือ้ งหลัง การถ่ายแบบสนุกๆ ได้ที่เฟซบุ๊กจุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ครับ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณแฟนๆ จุลสารออนไลน์ทกุ ท่านทีย่ งั คงติดตามและ ให้การสนับสนุนจุลสารออนไลน์เป็นอย่างดี จนยอดวิวเพิม่ ขึน้ และมีผกู้ ดไลค์ กดแชร์ผา่ นเฟซบุก๊ จุลสารออนไลน์อย่างต่อเนือ่ งไม่ขาดสาย ขอบคุณทีใ่ ห้ค�ำ แนะนำ� ทั้งติและชม เราสัญญาว่าจะพัฒนางานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อมอบ ความสุขให้กับผู้อ่านทุกเดือน แล้วพบกันใหม่ปีกุน หมูทองคำ� BYE BYE 2018 ครับ ส บ ส

พิสูจนอ์ ักษร นางจิณณพัต อิ่มบ้านเบิก นางสาวกฤติยา อินถา ศิลปกรรม/ภาพ นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี นายคงเดช เทศสมบูรณ์ ต่อมสร้างสรรค์ นายศราวุธ สมวงศ์ นายแบบ - นางแบบ จอ.จิรัฏฐ เชื้อชาติ กลุ่มอำ�นวยการ นายเอกลักษณ์ คุ้มเมือง กองสุขภาพระหว่างประเทศ น.ส.กิรณา สมวาทสรรค์ กองสุขศึกษา น.ส.ฐิตาพร สุกรีวนัส กองแบบแผน นายภาณุวัฒน์ พูลจันทร์ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นายณัฐวัฒน์ ชัยเทวะกูล สำ�นักสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ ผลิตโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำ�นักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ.สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2193 7091


ื่ งเด่น เรอ เป็ นข่าว

“สรุปข่าวเด่นปี 2561”

จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 เดินทางมาครบรอบ 1 ปีแล้ว ตลอดศักราชนี้ กรม สบส. มีข่าวดี/ข่าวเด่นอะไรบ้าง กอง บก. รวบรวมบางส่วนมาให้อ่านกันค่ะ

1.หน่วยงานรัฐ 3 หน่วยงาน ผนึกกำ�ลังจัดทำ�คู่มือทดสอบเครื่อง มือวัดทางการแพทย์ในสถานบริการ สุขภาพ สร้างมาตรฐานด้านวิศวกรรม การแพทย์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ 2.คลอดเกณฑ์มาตรฐานระบบ บริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพ แวดล้ อ มของสถานบริ ก ารสุ ข ภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้กา้ วล้�ำ ทันสมัย ตอบรับไทยแลนด์ 4.0 3.เปิดศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ (Health Information Center) แ ห่ ง ใ ห ม่ ที่ ส น า ม บิ น ด อ น เ มื อ ง เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ตามนโยบาย Medical Hub 4.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อกกิจการสปา-นวดเพือ่ สุขภาพ ไม่จัดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพอีกต่อไป

5.บั ง คั บ ใช้ ป ระกาศโฆษณา สถานพยาบาลฉบับใหม่ ขจัดภัย โฆษณาเวอร์ !! 6.พัฒนาระบบตรวจสอบสถาน พยาบาลด้วย QR Code คลิกเดียว รู้ทันที คลินิกแท้หรือเถื่อน!! 7.ติ ด อาวุ ธ ทางปั ญ ญาให้ เ ด็ ก ประถม ด้วยคู่มือรู้เท่าทันสื่อด้าน สุขภาพในโลกยุคดิจิทัล 8.ปั้นนักสือ่ สาร สุ ข ภ า พ ชุ ม ช น ถ่ายทอดความรูป้ รับ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ คนในชุ ม ชนให้ มี สุขภาพดี 9.มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาทั น ตสุ ข ภาพ คนแรกของ ประเทศไทย!! 10. กรมสบส. เปิดพิพธิ ภัณฑ์ และ นิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรม สบส. ณ ห้องสมุด ชัน้ 9 และ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร กรม สบส. ข่าวดี ข่าวเด่นของกรม สบส. ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ฉบับหน้ามา ติดตามกันต่อ แล้วอย่าลืมแชร์ข่าว กันเยอะๆ นะคะ สวัสดีค่ะ ส บ ส ** อ่านรายละเอียดทุกข่าวได้ที่ www. hss.moph.go.th


HSS MOPH

HSS MOPH

by สราวุฒิ

HAPPY

WORK PLACE เราพร้อม เราค้นหา เราสรรหา เราพาทัวร์ สราพาทัวร์ฉบับส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราขอรวบรวมสถานที่ที่ผู้อ่านได้รับชมผ่านจุลสาร ออนไลน์ตลอดปี 2561 ทีต่ อ้ งร้องว้าว!!! มีดว้ ยหรอนี!่ !! อยากไปถ่ายภาพจัง!!! เราขอรวบรวมที่คอลัมน์สราพาทัวร์ฉบับนี้ พร้อมแล้วไปกันเลยยย... มุมสำ�นักบริหาร และมุมสวนสบส.สุขใจ ชั้น 2 กรม สบส.

มุมสวนข้างริมคลอง

ฟิตเนส และลานตีแบด ชั้น 2

มุมสวนชวนฝัน และมุมดอกคูณบานสะพรั่ง


by สราวุฒิ

มุมส่งเสริมพัฒนาการ HSS MOPH

กองวิศวกรรมการแพทย์ ส บ ส มุมนั่งอ่านหนังสือ

มุมนิทรรศการ มุมโมเดลและ รางวั ล ผลงานของกรม สบส. บริเวณชั้น 1 นิ ท รรศการสาธารณสุ ข ไทย กรม สบส. และพิพธิ ภัณฑ์ 100 ปี

มุมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองสุขศึกษา

.

าก

บส ส ม ร

การ

เด

งม า ท นิ

HSS MOPH


“ของขวัญสุดพิเศษ

รับปีใหม่” ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นับ

• ปรับเปลี่ยนการติดในรสชาติอาหาร โดยลด

การเริ่มต้น ... • ออกกำ�ลังกายเป็น ประจำ�สม่ำ�เสมอ ตามวิธีการที่เราชอบ และสะดวก จนเป็นนิสัย

•มีสติกับทุกๆเรื่องในชีวิต หยุด คิดไตร่ตรอง มองทางบวก เพื่อสุขภาพจิตที่ดี เ ริ่ ม ต้ น ส่ ง ม อ บ ข อ ง ข วั ญ ชิ้ น พิ เ ศ ษ นี้ ใ ห้ ตัวเองกันตั้งแต่วันนี้ เถอะค่ะ เพือ่ สุขภาพ ทีด่ ตี ลอดไป ด้วยรัก จาก สบส.ซอย 8 ส บ ส

เป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นทำ�สิ่งดีๆ สิ่งใหม่ๆ การเติมเครื่องปรุง รสหวาน รสเค็ม ลงทีละน้อย ให้กับชีวิตตัวเอง เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ • ลดความอ้วนให้อยู่ในระดับปกติ ด้วยการ ที่ พิ เ ศษที่ สุ ด ได้ แ ก่ “การมี สุ ข ภาพดี ” ออกกำ�ลังกายและควบคุมอาหารอย่างจริงจัง ซึ่งใครก็มอบให้เราไม่ได้ นอกจาก • เลิ ก ! สู บ บุ ห รี่ และงดการดื่ ม ตัวเราเอง สุรา แม้ว่าจะทำ�ยาก แต่สามารถ เราสามารถทำ�ได้โดย ทำ�ได้ถ้าตั้งใจจริง

• กิ น ผั ก สด ผลไม้ ร สไม่ ห วานจั ด และต้องกินผักให้ได้ทุกๆ วัน

Did U Know

สมัยคณะรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 เป็นต้น มา เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินของนานาประเทศ ตั้งแต่นั้น..วันขึ้นปีใหม่ของไทยจึงตรงกับวันที่ 1 มกราคมของทุกปี


«Í¡ซá«อ¡ย8

3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิรพิ งศ์ อธิบดีกรม สบส. และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมการขับเคลือ่ นโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดย มี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ กรม สบส. ส บ ส

อบรมผู้ประกอบการร้านนวด นพ.ภานุ วั ฒ น์ ปานเกตุ รองอธิ บ ดี ก รม สบส. จั ด อบรมพั ฒ นาผู้ ป ระกอบ กิ จ การ ฟื้ น ฟู ศั ก ยภาพ ผู้ให้บริการในร้านนวด/ส ปาที่เคยยื่นเอกสารขอขึ้น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำ�เภอ พร้ อ มออกใบรั บ รองให้ ผู้ นพ.ณั ฐ วุ ฒิ ประเสริ ฐ สิ ริ พ งศ์ เข้าอบรมมากกว่า 350 คน ณ กรม สบส. ส บ ส อธิบดีกรม สบส. เข้าร่วมประชุมการพัฒนา กิจกรรม 5 ส. คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.สำ�นักบริหาร นำ�ทีม ระดั บ อำ � เภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่จากสำ�นักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 2562 “อำ�เภออุน่ ใจ : เส้นทางการพัฒนา และกองสุ ข ภาพระหว่ า งประเทศ ร่ ว มกิ จ กรรม 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด พชอ. สูค่ วามยัง่ ยืน” และร่วมอภิปรายเรือ่ ง สุ ข ลั ก ษณะ และสร้ า ง “การผนึกกำ�ลัง สนับสนุนการดำ�เนินงาน ลักษณะนิสัย ประจำ�เดือน พชอ.” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ พฤศจิกายน 2561 ณ ชัน้ 5 คอนเวนชั่น ส บ ส และบริเวณด้านข้างอาคาร กรม สบส. ส บ ส

ตลาดน้ำ�เพื่อสุขภาพ

กลุม่ ประชาสัมพันธ์ สำ�นักบริหาร จัดโครงการการสือ่ สาร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพแบบองค์ ร วม (ตลาดน้ำ � เพื่ อ สุ ข ภาพ) ณ ริมคลองด้านข้างอาคารกรม สบส. ภายในงานมีการ จำ�หน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพกว่า 80 ร้านค้า และจัดงาน ลอยกระทงสื บ สานประเพณี ไ ทย ด้ ว ยการประกวด นางนพมาศ ประกวดกระทง และกิจกรรมออกกำ�ลังกาย ส บ ส


«Í¡á«¡ ซอย

ศึกษาแนวทาง

กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ รั บ รอง วุฒิบัตร

นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่ อ สุขภาพ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการสถานประกอบ การเพื่ อ สุ ข ภาพ เพื่ อ พิ จ ารณา กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ รอง วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ ดำ�เนินการหรือผู้ให้บริการได้รับ จากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรม สบส. ส บ ส

ฟื้นฟู รพ.

สบส.เขต 5 จ.ราชบุรี ร่วมกับ กองแบบแผน ลงพื้นที่สำ�รวจฟื้นฟู รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัย สำ�รวจออกแบบและประมาณราคา ระบบประปาสำ�หรับอาคาร พร้อม เตรียมจัดทำ�แบบแปลน ส บ ส

สบส.เขต 6 จ.ชลบุรี ศึกษา แนวทางการตรวจประเมิ น เพื่ อ รับรองมาตรฐานการให้บริการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญ พันธุ์ทางการแพทย์ ร่วมกับสำ�นัก สถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ สำ�นักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี ตาม พ.ร.บ.คุม้ ครอง เด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย การเจริญพันธุท์ างการแพทย์ พ.ศ. 2558 ณ รพ.พญาไท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ส บ ส

8

ส่งเสริม สนับสนุน สบส. เขต 12 จ.สงขลา ลงพืน้ ที่ เข้าส่งเสริม สนับสนุน มาตรฐาน ด้ า นวิ ศ วกรรมการแพทย์ และ ด้ า นอาคารและสภาพแวดล้ อ ม ณ รพ.รัตภูมิ และรพ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ส บ ส

หมอชวนวิ่ง

ศู น ย์ ส ส ม . ภ า ค เ ห นื อ จ.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมหมอชวน วิง่ พร้อมรณรงค์ อสม.ชวนเลิกบุหรี่ มอบอุปกรณ์ สบส.เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี ณ จ.นครสวรรค์ ส บ ส มอบชุ ด อุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น การ ปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย น้ำ�ท่วม แก่เจ้าหน้าที่รพ.สต. และ อสม.ในพื้ น ที่ รพ.สต.บางลึ ก อ.เมือง จ.ชุมพร และ รพ.สต.วังลุม่ พัฒนาเครือข่าย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ส บ ส ศู น ย์ สสม.ภาคตะวั น ออก เฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น จัดการ ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา ศั ก ยภาพเครื อ ข่ า ยกำ � ลั ง คน ในการจั ด การสุ ข ภาพชุ ม ชน หลั ก สู ต ร “วิ ท ยากร ครู ก อสม. 4.0” ส บ ส


INFOGRAPHIC


จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 13  
จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 13  
Advertisement