__MAIN_TEXT__

Page 1


n Ho Ope use เปดบาน สบส.

บก.

บอกกลา่ ว

คนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

“สุขภาพดีไม่มขี าย ถ้าอยากได้ตอ้ งออกก�ำลัง” ค�ำนีไ้ ม่วา่ กีย่ คุ กีส่ มัย ก็ยงั คงเป็นเรือ่ งจริง สุขภาพไม่สามารถซือ้ ขายได้ ถ้าอยากมีสขุ ภาพดีไม่ ป่วยเป็นโรคต้องออกก�ำลังกายครับ ผมจะชอบออกก�ำลังกายแบบไม่หนัก มากด้วยการเดินหรือวิง่ เบาๆ ทีส่ วนกีฬาของกระทรวงสาธารณสุข และ เห็นผลจริงๆ เมือ่ ใดทีผ่ มไม่ได้ออกก�ำลังกาย จะรูส้ กึ ไม่กระฉับกระเฉง และเป็นโรคต่างๆ ได้งา่ ย แต่เมือ่ ได้ออกก�ำลังกายแล้วจะรูส้ กึ ดีขนึ้ นอน หลับง่ายขึน้ และทีส่ ำ� คัญร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี ต้องบอกว่า อโรคยา ปรมาลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆ ครับ ฉบับนี้ทีมงานบอกว่าต้องมาในแนว Fit & Firm เราจึงไม่พลาด คว้าตัวหนุม่ สาวสุขภาพดี ผูช้ นะการประกวด สบส. หนุม่ สาวสุขภาพดี จากงานตลาดน�้ำเพื่อสุขภาพครั้งที่ 9 ที่มีบุคลิกภาพดี ออกก�ำลังกาย ได้อย่างแข็งแรง และมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพมาขึน้ ปกจุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับนี้ โดยได้รบั ความอนุเคราะห์สถานทีใ่ นการถ่ายแบบจาก The Best Gym กระทรวงสาธารณสุข อย่าพลาดกับการสัมภาษณ์ สุดพิเศษหนุ่มสาวสุขภาพดี ในการดูแลสุขภาพร่างกายกันอีกด้วย ติดตามได้ในเล่มครับ สุดท้ายนี้ทีมงานขอฝากจุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ให้ทุกท่าน ได้รบั ชมผ่านทางรายการคุยลัน่ สนัน่ ซอย 8 ออกอากาศทาง Facebook จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 และทางดาวเทียมช่อง PSI สาระดี กดหมายเลข 99 วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 16.00 น. และ ทุกช่องทางสือ่ สาร อาทิ Facebook Twitter Youtube ของกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพเราไม่ พ ลาด มี Update ให้ ไ ด้ ช มกั น อย่ า ง ต่ อ เนื่ อ งครั บ สุ ด ท้ า ยนี้ ข อให้ ทุ ก ท่ า นมี ค วามสุ ข อย่ า ลื ม ก อ ด แ ล ะ บ อ ก รั ก คุ ณ แ ม ่ ใ น เ ดื อ น ข อ ง วั น แ ม ่ แห่งชาติด้วยนะครับ สวัสดีครับ ส บ ส

ที่ปรึกษา นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร นายแพทยภ์ านุวัฒน์ ปานเกตุ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล บรรณาธิการ นายทวิช เทียนค�ำ กองบรรณาธิการ นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง นายสราวุฒิ จบศรี นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี พิสูจน์อักษร นางจิณณพัต อิ่มบา้ นเบิก นางสาวกฤติยา อินถา ศิลปกรรม นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี ช่างภาพ นายปิยะพงศ์ มูสิกะ นางแบบ นางสาวกรกีรติ สุขเจริญ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นายเสฏฐวุฒิ เกียรติศักดิ์โสภณ กองวิศวกรรมการแพทย์ ต่อมสร้างสรรค์ นายฐานันดร แสงเพ็ง นางสาววราลี กลัดขวัญ ผลิตโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส�ำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ.สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2193 7091


ื่ งเด่น เรอ เป็ นข่าว

k l a T l a i c Spe

กับ สบส. หนุม่ สาว สุขภาพดี ฉบับนี้เราขอพาทุกท่านไปพุดคุยกับหนุ่มสาวสุขภาพดี ของกรม สบส. ทีช่ นะการประกวด สบส. หนุม่ สาวสุขภาพดี จากงานตลาดน�้ำเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 9 พร้อมแล้ว ไปคุยกับ หนุ่มสาวสุขภาพดีกันเล้ยย

สาวสุขภาพดี นางสาวกรกี ร ติ สุ ข เจริ ญ (น�้ ำ ) นักวิเทศสัมพันธ์ กองสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ “การออกก�ำลังกายส่วน ใหญ่ จะเน้นการเดิน มากกว่าค่ะ ส�ำหรับการ รับประทานอาหารจะ ให้ความส�ำคัญกับอาหาร มือ้ เช้า และทานให้ครบ 3 มือ้ ส่วนตัวชอบทานของหวานค่ะ แต่ ต ้ อ งควบคุ ม ให้ อ ยู ่ ใ น ปริมาณที่เหมาะสม ส�ำหรับ การพักผ่อนถ้ามีงานเช้าต้อง รีบนอน ส่วนวันปกติก็นอน ไม่เกินเที่ยงคืนค่ะ มีการทาน อาหารเสริมบ้าง เช่น วิตามินบี กั บ ซี ส� ำ หรั บ บ� ำ รุ ง สมอง ประสาท ผิวพรรณค่ะ” IG : nami_kornkirati

หนุ่มสุขภาพดี

น า ย เ ส ฏ ฐ วุ ฒิ เ กี ย ร ติ ศั ก ดิ์ โ ส ภ ณ (คริสตัล)นักวิชาการ อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ กองวิศวกรรมการแพทย์ “ ผ ม อ อ ก ก�ำลังกาย 6 วัน ต่ อ สั ป ดาห์ มี ต ารางใน การเล่นเวท และมีการ ค า ร ์ ดิ โ อ ค ว บ คู ่ ไ ป ด้วยครับ มีพัก 1 วัน ส�ำหรับการทานอาหาร เน้นโปรตีน ไข่ อกไก่ เพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ และ ทานอาหารตามปกติ แต่ ค วบคุ ม ให้ อ ยู ่ ใ น ปริ ม าณที่ พ อเหมาะ ครับ” IG : kittybme

สบส

Did You Know ดอกมะลิ

เป็ น ดอกไม้ สัญลักษณ์ของวันแม่ เนือ่ งจากคน ไทยถือว่าเป็นดอกไม้มงคล นิยมน�ำ มาร้อยเป็นพวงมาลัยเพื่อบูชาพระ และเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไกลและหอมทนนาน ทั้ ง ยั ง ออกดอกได้ ต ลอดทั้ ง ปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ ของแม่ทมี่ ตี อ่ ลูกไม่มวี นั เสือ่ มคลาย


พิชิตหุ่นปัง ปั้นหุ่นดี

มีขอ้ มูลทีน่ า่ สนใจจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง นานาชาติ หรือ ISAPS เมือ่ ปี พ.ศ. 2560 เผย ว่าหนุม่ สาวทัว่ โลกกว่า 1,580,000 ราย ช่วงอายุ 19-34 ปี นิยมหุน่ ดีแบบทางลัดด้วยการดูดไขมัน (Liposuction) เพราะเห็นผลเร็ว แต่การ ศัลยกรรมความงามด้วยวิธีใดก็ย่อมมีความเสี่ยง ควรจะศึ ก ษาข้ อ มู ล และผลกระทบให้ ดี ก ่ อ น ตัดสินใจ ต้องเลือกท�ำกับสถานพยาบาลที่ได้รับ อนุญาต โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีข่ นึ้ ทะเบียนอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย อย่าใช้บริการคลินิกเถื่อน หมอเถื่อน เพราะอาจได้ รับอันตรายหรือเกิดผลข้าง เคียงจากการดูดไขมันได้ เช่น เสียเลือดมาก เซลไขมัน หลุดไปตามกระแสเลือด ผิวหย่อนยาน ไม่สมส่วน เกิดรอยแผลเป็น ฯลฯ ถ ้ า อ ย า ก หุ ่ น ดี แ บ บ ยั่ ง ยื น ..ควรปรั บ เปลี่ ย น พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ใช้ วิ ธี ธรรมชาติก่อนที่จะหันไปพึ่ง การศัลยกรรม ด้วยการกิน อาหารให้เหมาะสม กินผัก ผลไม้ งดอาหารที่ มี ไ ขมั น สู ง หรื อ มี น�้ ำ ตาลมาก และออกก� ำ ลั ง กายเป็ น ประจ� ำ ซึ่ ง ก็ มี ท ่ า ออกก� ำ ลั ง กายที่ ช ่ ว ย “ปั ้ น หุ ่ น ดี ” อยูม่ ากมาย สามารถศึกษาได้เองตามอินเทอร์เน็ต หรือปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ แค่อาศัยความมีวนิ ยั ! และ ความตั้งใจ! ก็ฟิตแอนด์เฟิร์มได้จ้า ส บ ส

อกใหญ่เกินไป ใช่วา่ ดี “อกหักเรื่องเล็ก อกเล็กเรื่องใหญ่” ...สาวๆ หลายคนยึดคตินี้ จึงเลือก เสริมความมั่นใจด้วยการศัลยกรรม หน้าอก บางคนก็คดิ ว่า “ท�ำนมยิง่ ใหญ่ ยิง่ ดี ท�ำทัง้ ทีทำ� ให้คมุ้ ” โดยไม่คำ� นึงถึง โครงสร้างร่างกายของตน ซึง่ อาจน�ำมา ซึ่งภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น น�ำ้ หนักของซิลโิ คนทีม่ ากเกินไป ท�ำให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดไหล่ อาจเกิ ด การฉี ก ขาดของกล้ า มเนื้ อ หรือผิวหนังเกิดการแตกลาย เกิดพังผืด จนหน้าอกแข็งผิดรูป อีกทั้งการยัด ซิ ลิ โ คนที่ ใ หญ่ เ กิ น ไปอาจท� ำ ให้ ผิวหนังบาง เสีย่ งแผลปริแตกจนติดเชือ้ หากรุนแรงอาจถึงขัน้ ต้องตัดเต้านมทิง้ ...ดังนั้น “ใหญ่เกินไปใช่ว่าจะดี” ต้องท�ำให้เหมาะสม พอดีกับสัดส่วน ของตนจะดีกว่านะจ๊ะสาวๆ ส บ ส


HSS MOPH

by สราวุฒิ

Health Check up

สราพาทัวร์ ขอพาทุกท่านไปทัวร์สถานที่ ตรวจสุขภาพ และการให้คำ� ปรึกษาด้านสุขภาพ จากบุคลากรของกรม สบส. ผู้ที่มีความรู้ด้าน สุขภาพ ตามมากันเลยครับ

1. คลินกิ สบส. ชวนคนสุขภาพดี

ค ลิ นิ ก เ ป ิ ด ใ ห ้ บ ริ ก า ร ทุกวันพุธ เวลา 14.00 – 15.00 น. ให้บริการ 3 ด้าน คือ 1) ด้าน พฤติกรรมสุขภาพดี 2) การใช้ยา 3) การเลิกสูบบุหรี่ โดยให้บริการ แก่บคุ ลากรกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ และประชาชนทัว่ ไปทีส่ นใจ เชิญใช้บริการได้ที่ ชั้น 2 อาคาร กรม สบส.ครับ


by สราวุฒิ

2.ตรวจสุ ข ภาพประจ� ำ เดือนกับกองสุขศึกษา กองสุ ข ศึ ก ษา หน่ ว ย งานในกรม สบส. มีการ ตรวจวัดความดัน ค่าดัชนี มวลกาย (BMI) ในวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยให้ บริการแก่บคุ ลากรของกอง สุ ข ศึ ก ษา และบุ ค ลากร กรม สบส. เพื่อให้มีการ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม สุขภาพที่ดีขึ้น ส บ ส

HSS MOPH

HS MOPSH


«Í¡ซá«อ¡ย8

สธ.จัดงาน ใต้ร่มพระบารมี น้อมน�ำสุขภาพดี

สูว่ ถิ ชี มุ ชน เฉลิมพระเกียรติฯ ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. นพ. พร้อมด้วย ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี

กรม สบส. ร่วมโครงการ “ใต้รม่ พระบารมี น้อมน�ำสุขภาพดี สูว่ ถิ ชี มุ ชน” เฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราช พิธบี รมราชาภิเษก ให้บริการสุขภาพประชาชน และกิจกรรม ส่งเสริมการออกก�ำลังกาย โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช. สธ.เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. โครงการ 10 ล้าน ครอบครัวไทยออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ (คีตะมวยไทย 10 ท่า) 2. สบส.รวมใจปัน่ ออกก�ำลังกาย สร้างเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติฯ โดยในวันงานเป็นการปัน่ เส้นทางรอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะทาง 4.8 กม. และทุกวันที่ 26 ของทุกเดือนจนถึง เดือนธันวาคม 2562 จะมีกจิ กรรม ปัน่ ออกก�ำลังกายอย่างต่อเนือ่ ง 3. เดินวิง่ ทางเลือกสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีผู้ร่วม กิจกรรมกว่า 3,000 คน ส บ ส


การดูแลผู้สูงอายุ กรม สบส. ร่ ว มกั บ Juntendo University ประเทศญี่ ปุ ่ น จั ด ประชุ ม พัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูง อายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ ในการยกระดับการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส บ ส

KING” เฉลิ มพระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมน ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยูห่ วั ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อ.นครไทย จ.พิ ษ ณุ โ ลก โดยได้นำ� เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมด้วย

«Í¡á«¡ ซอย

8

เครือข่ายสุขภาพ ลงพื้นที่เยี่ยม เสริมพลังให้ก�ำลังใจผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง ณ ต.คุง้ กระถิน่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ส บ ส

ออกประเมิน

สบส. เขต 8 จ.อุดรธานี ออก เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ ทั้ง 7 ด้าน ณ ทีมสอบเทียบมาตรฐานเครือ่ ง รพ.นิคมน�้ำอูน จ.สกลนคร ส บ ส มือแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการวิ่ง ปั่นจักรยาน การจัดท�ำระเบียบ ยบ กองวิศวกรรมการแพทย์ ปลู ก ต้ น ไม้ และสอบเที สบส จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เครื่องมือวัดความดัน เ รื่ อ ง ก า ร จั ด ท� ำ ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ด้ า นวิ ศ วกรรมการแพทย์ คัดเลือกต้นแบบ ร ่ ว ม กั บ ก อ ง ก ฎ ห ม า ย สบส. เขต 12 จ.สงขลา ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวง ลงพื้นที่คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ สาธารณสุข สบส.เขต 1-12 ให้ก�ำลังใจ ต� ำ บลจั ด การคุ ณ ภาพชี วิ ต และผูแ้ ทนจากโรงพยาบาล ณ สบส.เขต 5 จ.ราชบุ รี หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บานาน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับนายกสมาคมแม่บ้าน สุขภาพ รร.สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ จ.กาญจนบุรี ส บ ส สาธารณสุ ข อ.ปาริ ฉั ต ร และองค์กร อสม. ทีม่ ผี ลการเฝ้า ประเสริฐสิริพงศ์ และคณะ ระวัง การสร้างสุขภาพ รู้ตน Bike For King สบส. เขต 2 จ.พิษณุโลก พร้ อ มด้ ว ยชมรมแม่ บ ้ า น ลดเสีย่ ง ลดโรคปรับพฤติกรรม ได้เข้าร่วมโครงการปัน่ รวมใจ สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ราชบุ รี ณ รพ.สต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ ภักดิ์ รักในหลวง “Bike For โรงพยาบาลราชบุ รี และ จ.นราธิวาส ส บ ส


INFOGRAPHIC

2 มือแม่

สร้างลูก.. ปราศจากเชื้อโรค

ควรล้างมือทีละข้าง ขั้นตอนละประมาณ 10-15 วินาทีด้วยน�้ำสะอาดและสบู่ หรือเจลล้างมือจนสะอาด และเช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษทิชชูห่ รือผ้าสะอาด ก่อน สัมผัสลูกน้อย

ข้อมูลจาก : กรมอนามัย ผลิตและเผยแพร่ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส�ำนักบริหาร


สวัสดีค้าาา

นางงามมาเองค้า ขอบคุณค่า

มองแรง!! สวยๆ เริศๆ ค่ะ หนุม่ ๆ พร้อมโชว์ คร๊าบบ กองแบบมาเดี่ยว สวยไม่มาก แต่ท่ายากหนูเยอะ

เกง็บานตตกลาดฮนา�้ำฮเา

พื่อสุขภาพ ครั้งที่ 9

จัดเต็มเลยครับพี่น้อง

อิอิ!

สบส.จัดงานตลาดน�้ำเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ริมคลองข้างอาคาร กรม สบส. มีการประกวด “สบส.หนุ่มสาวสุขภาพดี” เรารวมภาพความประทับใจมาให้ได้ชมกัน ไปชมกันเลย

ว้ากกก...

มาดูซิกแพ็ค กันเร็วสาวๆ

ฮึบๆ ไม่ไหวบอกไหว สู้ๆ เด้อ

มงลงละค้า

ตัวใหญไ่ ปหรือ สายเล็กไป แชะภาพหมู!่ ยอดเยีย่ ม ยกนิว้ ให้ สบส.หนุม่ สาวสุขภาพดี

Profile for PR_Hss_Moph

จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 21  

จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 21  

Profile for hss.moph
Advertisement