Page 1


Utorak, 16. rujna 2008. 12,00

Otvorenje sajma „Eko-etno Hrvatska“

13,00

Mimohod sudionika i vožnja kočijama

13,45

Otvaranje Ekotržnice*

14,00

Predstavljanje Ličko-senjske županije, Osječko-baranjske županije i Virovitičko-podravske županije

Srijeda, 17. rujna 2008. 12,00

Mimohod sudionika i vožnja kočijama

13,00

Dan ekoloških proizvoda

14,00

Predstavljanje Dubrovačko-neretvanske županije, Karlovačke županije i Krapinsko-zagorske županije

Četvrtak, 18. rujna 2008. 09,00

Okrugli stol „Upravljanje destinacijama u ruralnim područjima“

12,00

Prva poslovna radionica (Workshop) „Proizvodi hrvatskog turizma i njihov plasman“

12,00

Mimohod sudionika i vožnja kočijama

13,00

Dan kulena i pršuta

14,00

Predstavljanje Šibensko-kninske županije, Vukovarsko-srijemske županije, Grada Nova Gradiška, Općine Cestica

Petak, 19. rujna 2008. 10,00

Konferencija „Stvaranje prepoznatljivih hrvatskih brendova kroz dodjeljivanje znakova i oznaka kvalitete i izvornosti“

12,00

Predstavljanje Agencije za strukovno obrazovanje

12,00

Mimohod sudionika i vožnja kočijama

13,00

Sastanak potpisnika Deklaracije o ruralnom turizmu

13,00

Dan sira i dodjela priznanja – dodjela priznanja na ocjenjivanju „Najbolji od najboljih“

14,00

Predstavljanje Grada Zagreba, Splitsko-dalmatinske županije, Zadarske županije i Grada Slavonskog Broda

19,00

Eko-etno večer

Subota, 20. rujna 2008. 12,00

Mimohod sudionika i vožnja kočijama

13,00

Dan rakije šljivovica, ostalih rakija i likera – dodjela priznanja na ocjenjivanju „Najbolje od najboljeg“

14,00

Predstavljanje Koprivničko-križevačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Grada Samobora

Nedjelja, 21. rujna 2008. 11,00

Mimohod sudionika i vožnja kočijama

12,00

Predstavljanje Bosne i Hercegovine (Federacija Bosna i Hercegovina i Republika Srpska)

*Ekotržnica će biti otvorena svakoga dana od 10 – 18 sati. Većina događanja osim stručno-popratnih događanja koja će se održati u dvoranama Zagrebačkog velesajma odvijat će se u paviljonu 1. Potpuni program događanja nalazi se na www.hrvatski-farmer.hr

1


2


3


Dear Participant, It was with great pleasure that the Government of the Republic of Croatia accepted sponsorship of »Eko-etno Croatia 2008«, the traditional fair of products and services in rural areas, which is being held for the sixth year a row, during the month of September in Zagreb.

Poštovani,

The participation of 15 Croatian counties and units of local self-government, as well as support by six competent government ministries, are just some of the indicators of the success of the fair, and the fact that the project »Eko-etno« has become an unavoidable event of such nature in Croatia.

Vlada Republike Hrvatske s velikim je zadovoljstvom prihvatila pokroviteljstvo nad već tradicionalnim sajmom proizvoda i usluga ruralnih područja »Eko-etno Hrvatska 2008« koji se već šestu godinu za redom održava tijekom rujna u Zagrebu. Sudjelovanje 15 hrvatskih županija te pojedinih jedinica lokalne samouprave kao i podrška šest nadležnih ministarstva Vlade RH samo su jedan od pokazatelja uspješnosti sajma i činjenice da je projekt »Eko-etno« postao nezaobilazna manifestacija ovakve prirode u Hrvatskoj.

I believe that no one can remain uninterested when viewing the diversity and richness of Croatia’s traditions, its rural products, handcrafts and cultural heritage, which is on exhibit for the sixth time at the Eko-etno Fair – a fair that has already become tradition. The wealth of our diversity is our tradition, and since every nation is recognized by their traditions, we have the desire to maintain and preserve it.

Vjerujem da nikog ne ostavlja ravnodušnim pogled na raznolikost i bogatstvo hrvatske tradicije, seoskih proizvoda, rukotvorina i kulturne baštine koja se već tradicionalno po 6. puta izlaže na Eko-etno sajmu. Naše bogatstvo je raznolikost naše tradicije, ali i želja da je održimo i očuvamo jer po tome se svaki narod prepoznaje.

Croatia’s diversity of production areas – from the mountains, hills, plains, the coast and the islands – provides great opportunities for the production of various products. The success of agriculture related businesses is essential for successful offerings of agricultural products, food, and tourism, as well as consumer satisfaction.

Raznolikost hrvatskih proizvodnih područja od planinskih, brežuljkastih, ravničarskih, priobalnih i otočnih daje velike mogućnosti proizvodnje različitih proizvoda. Uspješnost poslovanja gospodarskih subjekata vezanih uz poljoprivredu temelj je uspješne ponude poljoprivrednih proizvoda, hrane, turizma i zadovoljstva potrošača.

Today, Croatia is making immense progress and our economic growth is in line with the most developed and economically powerful countries of the world. In order for Croatia to promote itself as an internationally recognized, attractive and offer-rich country, the Government of the Republic of Croatia supports such events, which represent the wealth of our ethno-gastronomy, the wealth of our culture and the spirit of our people.

Hrvatska danas intenzivno napreduje te gospodarski rast prati najrazvijenije i gospodarski najsnažnije zemlje svijeta. Da bi se Hrvatska promovirala kao svjetski priznata, atraktivna i ponudom bogata zemlja, Vlada Republike Hrvatske podržava ovakva događanja koja predstavljaju bogatstvo naše etno-gastronomije, bogatstvo kulture i duha našega naroda.

Croatia is determined to follow the European path of development of agriculture, where agriculture provides food security for the population, but also responsible care for rural areas and environmental protection and preservation of cultural and traditional values of society, as well as ecological agricultural production.

Hrvatska se opredijelila slijediti europski put razvitka poljoprivrede u kojem poljoprivreda osigurava prehrambenu sigurnost pučanstva, ali i odgovorno skrbi o ruralnoj sredini i zaštiti okoliša, te očuvanju kulturnih i tradicijskih vrijednosti društva kao i o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

We are aware of the fact that the Republic of Croatia will not be able to compete with the volume of our agricultural products in both the large European and world markets, and we have therefore placed our focus on the quality of traditional indigenous products. Our products must be recognizable in the large European market, and events such as »Eko-etno Croatia« will help in this promotion.

Svjesni smo činjenice da Republika Hrvatska na velikom europskom, ali i svjetskom tržištu, neće moći konkurirati količinom svojih poljoprivrednih proizvoda i zbog toga se težište stavlja na kakvoću tradicionalnih autohtonih proizvoda koje moramo učiniti prepoznatljivim na velikom europskom tržištu. Manifestacije poput »Eko-etno Hrvatska« pomažu upravo toj promociji. Stoga koristim ovu priliku da u svoje osobno ime, i u ime Vlade Republike Hrvatske, čestitam organizatoru sajma društvu Hrvatski farmer d.d. na višegodišnjem predanom trudu i radu na promociji projekta »Eko-etno« te nadležnim ministarstvima i svim izlagačima želim uspješnu promociju hrvatskih proizvoda i projekata tijekom sajma kao i uspjeh u budućem radu.

I would therefore like to use this opportunity to personally, as well as on behalf of the Government of the Republic of Croatia, congratulate the fair organizer – the society »Croatian Farmer Inc.« – for their many years of commitment and hard work on the promotion of the project »Eko-etno«. I would also like to wish the organizer, the competent ministries and all the fair exhibitors a successful promotion of Croatian products and projects during the fair, as well as much success in their future endeavors.

Predsjednik vlade Republike Hrvatske Dr. sc. Ivo Sanader

Prime Minister of the Republic of Croatia Dr. sc. Ivo Sanader

5


Ladies and Gentlemen, Dear county prefects, mayors, representatives of the ministries! I also wish to extend my special welcome to you, dear exhibitors and manufacturers!

Poštovane gospođe i gospodo, župani, gradonačelnici, predstavnici ministarstava! Posebno pozdravljam sve vas dragi izlagači i proizvođači!

One of the greatest riches of the Republic of Croatia is its rural area, which constitutes over 91% of the territory and is inhabited by 47% of the population. Agriculture is certainly the most signiÞcant activity of the rural regions, although not the only one. Together with the food industry, the agriculture represents a strategic activity for development of the entire Croatian economy and an important bond between the manufacturers and consumers in tourism and service activities. Croatia is a country of wonderful natural resources, unpolluted fertile soil, on which high-quality food is produced. Therefore, events of this kind are signiÞcant for connecting strategic advantages that contribute to the competitiveness of Croatian agricultural products.

Jedno od najvećih bogatstava Republike Hrvatske je njen ruralni prostor koji čini preko 91% teritorija Republike Hrvatske kojeg nastanjuje oko 47% stanovništva i jedno je od najvećih bogatstava Republike Hrvatske. Poljoprivreda je svakako najvažnija djelatnost, premda ne i jedina, u ruralnom prostoru. U cjelini s prehrambenom industrijom poljoprivreda predstavlja stratešku djelatnost razvoja cjelokupnog hrvatskog gospodarstva i važnu poveznicu između proizvođača i potrošača u turizmu i uslužnim djelatnostima. Hrvatska je zemlja kvalitetnih prirodnih resursa, nezagađenog plodnog tla na kojem se proizvodi visokokvalitetna hrana, stoga su manifestacije ovakvog karaktera važne za povezivanje strateških djelatnosti koje pridonose konkurentnosti hrvatskih poljoprivrednih proizvoda.

For some time the world has been constantly changing its view regarding the rural areas and culture. “Rural” is less and less perceived as a raw-materials basis, backwardness and lack of promise, but more and more as an ecological value, original knowledge and cultural identity. Moreover, the rural regions are becoming the most frequently chosen destinations for holidays, offering an escape from everyday life and stress of the city. This type of holiday enables a genuine experience of life in rural areas, learning about local customs and traditions, and gives the opportunity of tasting and enjoying selected home specialties.

Također, u posljednje vrijeme svijet u cjelini mijenja svoje stajalište prema ruralnom prostoru i kulturi. »Ruralno« se sve manje percipira kao sirovinska osnova, zaostalost i neperspektivnost, a sve više kao ekološka vrijednost, originalna znanja i kulturni identitet. Isto tako, ruralni prostori sve više postaje najčešća destinacija za odmor, odnosno za bijeg od gradske svakodnevice i stresnog načina života. Ovakav način odmora daje pravi doživljaj života u ruralnom području, omogućuje upoznavanje s lokalnim običajima, tradicijom te daje mogućnost kušanja i uživanja u biranim domaćim specijalitetima.

Agriculture is more than a mere economic activity. It is a way of life, it forms the family in a speciÞc way and nurtures a particular system of values. That is why the development of rural areas is the foundation of each country’s economic and social unity. Destruction of the rural agriculture would therefore mean the destruction of the landscapes, tradition and a part of the national identity and character.

Poljoprivreda je više od same gospodarske djelatnosti. Ona je način života, ona na speciÞčan način oblikuje obitelj, odnose u obitelji, njeguje određeni sustav vrijednosti. Zato je razvitak ruralnog prostora temelj gospodarskog i društvenog jedinstva svake zemlje. Uništenje seljačke poljoprivrede kao njenih nosilaca značilo bi uništenje krajobraza, tradicije i dijela nacionalnog obilježja i karaktera.

In this respect, we designed and are introducing a whole range of incentives intended for small agricultural producers, in order to increase the competitiveness and get prepared for accessing the EU.

U tom smislu osmislili smo i provodimo cijeli niz potpora koje su usmjerene na manje poljoprivredne proizvođače, kako bi povećali svoju konkurentnost i pripremljeni dočekali ulazak u EU. Ovakve manifestacije omogućuju i razmjenu iskustava između proizvođača, predstavnika županija i lokalne samouprave i potiču da pokažemo ono najbolje što imamo.

Events of this kind enable exchange of experience between the manufacturers, county and local self-government representatives and encourage us to show the best we have to offer.

Vjerujem da nikog ne ostavlja ravnodušnim pogled na raznolikost i bogatstvo hrvatske tradicije, seoskih proizvoda, rukotvorina i kulturne baštine koja je danas ovdje pokazana. Naše bogatstvo je raznolikost naše tradicije, ali i želja da je sačuvamo, pokažemo i s njom i od nje živimo.

It is my belief that the diversity and richness of the Croatian tradition, rural products, folk handicrafts and cultural heritage that is shown here today will leave no one indifferent. Our wealth is our diverse tradition, but also our wish to preserve it, present it and make our living from it.

S vjerom da ćemo znati sačuvati stečeno i stvoriti nove vrijednosti za generacije koje dolaze proglašavam manifestaciju «Eko-etno» otvorenom.

I trust that we will know how to keep our inheritance and how to create new values for the generations to come. I hereby declare the event «Eco-Ethno» open.

Mr. sc. BOŽIDAR PANKRETIĆ ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

BOŽIDAR PANKRETIĆ, MSc Minister of Agriculture, Fisheries and Rural Developmen

7


Dear readers! Croatia is a beautiful country of tremendous variety. From west to east, and north to south, countless peculiarities follow one another; lowlands, hilly terrains and mountainous massifs, thousands of island and islets, the sea, wonderful landscapes, diverse climate, numerous national pars, nature parks, rare natural phenomena, ethno features and tradition of particular micro climates, enormously rich treasure of ancient monuments, unbelievable offer of bio-diversities, eno-gastronomy, ambience architecture, rich culture, customs, folk costumes, songs etc. I think that no country in the world has got what we have, because Croatia truly is “a universe in miniature“! The diversity of regions from the natural, geographical, social, economic and political point of view represents a large and unexploited wealth of the country. The regional development strategy aims at securing sustainable social and economic development of all parts of the country, naturally, in our own unique way. This is the task of the Ministry of Regional Development to be fulÞlled through the Croatian national strategy. The pre-accession programme IPA from EU funds will provide Þnancing of development of numerous institutions, the cross-border cooperation, regional, human resources and rural development. Special stimulus will be given to the regions lagging behind the national development average. The rural areas make over 90% of Croatia’s territory and are inhabited by 46% of the population. In view of that, agriculture is given a special place and considered as more than an economic activity, since it is the backbone of living in many parts of the country, especially in mountainous regions and on the islands. It is a way of life, it forms the family and relations within the family in a speciÞc way, being the foundation of life and culture of living. That is why the development of rural areas is the basis of each country’s economic and social unity. Destruction of the rural agriculture would therefore mean the destruction of the landscapes, tradition and a part of the national identity and character. However, approaching and accessing the EU is not a mere declarative decision, it will bring serious changes in our way and organization of life. A large dynamic market with 500 mil. inhabitants of a united Europe is a great challenge, but also a threat to home production. Therefore all efforts must be done to make our production high-quality, recognizable and competitive on the European and global market, and especially appealing and challenging for the world of tourism. This is why we will have to discern welfare cases and elderly households from the agricultural production. Agriculture must become a career, business, interest, because only a competitive production can be sustainable. Otherwise, the foreign capital will come to rule over the Croatian values. It is a known fact that the Republic of Croatia, as a Mediterranean and Central European country of diverse gastronomic regions and numerous autochthonous food products, offers countless possibilities of contributing to the country’s national identity. Agriculture and food industry belong to the strategic activities for development of the overall Croatian economy. Connecting of manufactures with consumers in tourism, trade and catering industry is of invaluable importance. We also wish to emphasize the other segment of the Ministry – forestry together with hunting, since Croatia’s forests are counted among the richest in the world and our hunting sector is well organized, especially the tourist segment. Without water there is no life, no agricultural or economic development whatso-

Poštovani čitatelji! Hrvatska je predivna zemlja izuzetne raznolikosti. Od zapada do istoka, od sjevera do juga, jedna do druge nižu se nebrojene posebnosti; ravnica, brdoviti tereni te planinski masivi, tisuće otoka i otočića, more, predivni krajolici, raznorodna klima, brojni nacionalni parkovi, parkovi prirode, rijetki prirodni fenomeni, etno osobitosti i tradicija pojedinih mikro podneblja, iznimno bogata riznica spomeničkih naslijeđa, nevjerojatna ponuda bioraznolikosti, eno-gastronomija, ambijentalna arhitektura, bogata kultura, običaji, nošnje, pjesme, itd. Bojim se da ijedna zemlja na svijetu ima što mi imamo, jer je Hrvatska zaista „svijet u malome“! Upravo ta različitost regija s prirodnog, geografskog, društvenog, gospodarskog i političkog aspekta predstavlja veliko i neiskorišteno bogatstvo zemlje. Strategijom regionalnog razvoja želimo osigurati održivim društveno gospodarski razvoj svih dijelova zemlje, jasno svojim originalnim putem. To je zadaća Ministarstva regionalnog razvoja koji će se realizirati temeljem Nacionalne strategije Hrvatske. Pred pristupni program IPA iz EU fondova će osigurati Þnanciranje razvoja brojnih institucija, prekograničnu suradnju, regionalni razvoj, razvoj ljudskih potencijala te ruralni razvoj. Posebno će se poticati područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom. Ruralni prostor čini preko 90% teritorija Hrvatske, gdje živi oko 46% pučanstva. U tom smislu poljoprivreda dobiva svoje posebno mjesto i postaje više od gospodarske djelatnosti, jer je okosnica življenja na mnogim područjima zemlje, posebno u planinskim predjelima i na otocima. Ona je način života, ona na speciÞčan način oblikuje obitelj, odnose u obitelji, kao temelj življenja i kulture življenja u određenom području. Zato je razvitak ruralnog prostora temelj gospodarskog i društvenog jedinstva zemlje te uništenje seljačke poljoprivrede značilo bi uništenje krajobraza, tradicije i dijela nacionalnog obilježja i njezina karaktera. Međutim, približavanje EU i ulazak u nju, nije samo deklarativna odluka, ona će značiti ozbiljne promjene u načinu i organiziranju življenja. Ogromno izazovno tržište od 500 milijuna stanovnika u jedinstvenoj Europi je izazov, ali i prijetnja domaćoj proizvodnji. Stoga moramo sve napraviti da naša proizvodnja bude kvalitetna, prepoznatljiva i konkurentna na europskom i svjetskom tržištu, te posebno primamljiva i izazovna za turistički svijet. Zato će trebati posebno lučiti socijalu i staračka domaćinstva od poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivreda mora postati zanimanje, biznis, interes, jer će samo konkurentna proizvodnja biti održiva. U suprotnome će strani kapital zagospodariti hrvatskim vrijednostima. Poznato je da Republika Hrvatska kao mediteranska i srednjeeuropska zemlja raznovrsnih gastronomskih regija i mnoštva autohtonih prehrambenih proizvoda pruža bezbrojne mogućnosti koje doprinose nacionalnom identitetu zemlje. Poljoprivreda i prehrambena industrija nalaze se među strateške djelatnosti razvoja cjelokupnog hrvatskog gospodarstva te je od neprocjenjive važnosti povezivanje proizvođača s potrošačima kako u turizmu, tako i u trgovini i ugostiteljstvu. Također želimo istaknuti i

9


ever. That is why we have the Ministry to manage our water resources. Not even wine would be any good without water, even if water in a bottle would stand near a bottle or a glass of wine.

drugi segment Ministarstva – šumarstvo, zajedno sa lovstvom, jer smo šumama jedna od najbogatijih zemalja na svijetu te imamo odlično organizirano lovstvo, posebno ono turističko. A vodno gospodarstvo, bez vode nema ne samo života, nego ni razvoja poljoprivrede ni ukupno privrede, a zato je tu i naše Ministarstvo, koje vodi vodne resurse. Čak ni vino ne bi vrijedilo bez vode, makar ona bila u ßaši kraj ßaše ili čaše vina.

Our products of recognizable quality must be protected by signs of authenticity, geographic origin and traditional renown. It is the duty of the manufacturers and the right path towards the market. On this path large steps have already been taken. By setting the connection between the manufacturers and the promotion system as the priority task, the level of competitiveness of the food industry and tourist sector is improved. At the increasingly competitive markets, the consumers are looking for home-made autochthonous products and are prepared to pay a good price.

Naše proizvode, prepoznatljive, kvalitetne i posebne moramo zaštititi s oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda. To je zadaća proizvođača i pravi put prema tržištu i na tom putu su napravljeni veliki pomaci. Povezivanjem proizvođača te sustavom promocije, što je prioritetan zadatak, povećava se razina konkurentnosti prehrambenog ali i turističkog sektora. U borbi za konkurentnost, potrošači sve više traže domaće autohtone proizvode i spremni su za njih izdvojiti značajnije veću cijenu.

Domestic turnover, the tourist “grey exports“ and exports to the global market are the guarantee for our survival and living in these parts, which the Croats have been inhabiting since the 7th century!

Domaći promet, te turistički „tihi izvozu“ i izvoz na svjetsko tržište, garancija je opstanka i življenja na ovim prostorima, gdje Hrvati obitavaju od stoljeća sedmog! I na samom kraju, želim naglasiti da Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva podržava „Eko-etno“ događanja, koja su idealna prilika za promoviranje Hrvatske kao jedne od svjetskih, gastronomski priznatih, atraktivnih destinacija te za prezentiranje eno gastronomskih i turističkih potencijala Hrvatske.

To conclude with I wish to emphasize that the Ministry of Regional Development, Forestry and Water Management supports the “Eco-Ethno“ events, which are an ideal opportunity to promote Croatia as one of the world’s gastronomically recognized and attractive destinations as well as to present the eno-gastronomic and tourism potentials of Croatia.

„Eko-etno“ zasigurno je jedna od vrlo značajnih manifestacija koja svake godine okuplja sve više izlagača i koji nas potiču da sačuvamo stečeno i tradicionalno te stvorimo nove vrijednosti za generacije koje dolaze.

“Eco-Ethno“ is surely one of the important events gathering more and more exhibitors each year and encouraging us to preserve our inheritance and create new values for the future generations.

Ministar Petar Čobanković

Minister Petar Čobanković

10


By supporting the fair Eco-Ethno Croatia this year as well, the Ministry of Tourism strongly endorses it, primarily due to its importance for the promotion of rural areas and for the rural tourism as a special type of Croatia’s tourist supply. It is in our mutual interest to engage in tourism for 365 days a year. Though we are still far from that goal it is important to include all those, who encourage the development of the Croatian tourism side by side with the Ministry, because we expect tourist trade earnings of more than EUR 7 bil. However, the continental tourism accounts for only 5% of these earnings.

Ministarstvo turizma i ove godine kao jedan od pokrovitelja, snažno podupire održavanje sajma Eko-etno Hrvatska, ponajprije radi važnosti koje ovakva manifestacija ima za promicanje ruralnih područja, ali i za ruralni turizam kao poseban oblik turističke ponude Hrvatske. Svima nam je i interesu imati turizam 365 dana u godini, pa iako smo do tog cilja još daleko, važno je uključiti sve one koji, uz resorno ministarstvo, podupiru razvoj hrvatskog turizma, jer od njega ove godine očekujemo više od sedam milijardi eura prihoda. Ipak, od toga se samo pet posto ostvaruje u kontinentalnom turizmu.

Therefore the Ministry of Tourism provides assistance to the development of the continental tourism with its credit programmes. Together with the Croatian National Tourist Board this year we specially promote the farmhouse programme. Through incentive programmes for country tourism we wish to create 300 new tourist farmhouses that will be an important measure for the dynamic development of rural areas and prevention of the rural community depopulation.

Ministarstvo turizma stoga svojim programima kreditiranja pomaže razvoj i kontinentalnog turizma, a ove godine, zajedno s Hrvatskom turističkom zajednicom, posebno promoviramo programe seoskih domaćinstava. Kroz program poticanja razvoja turizma na selu želimo stvoriti novih 300 seljačkih turističkih gospodarstava, što će biti važna mjera za dinamičniji razvoj ruralnih prostora i sprečavanje depopulacije sela.

The credit programme called ‘Incentive for success’ in 2008 envisages HRK 77 mil. The Ministry of Tourism is developing programmes of favourable credit lines to a large extent, which inßuence the construction of small, but quality hotels, as well as the arrangement of new tourist farmhouses.

Tako je, primjerice za kreditni program ‘Poticaj za uspjeh’ u ovoj godini predviđeno 77 milijuna kuna. Ministarstvo turizma u velikoj mjeri razvija programe povoljnih kreditnih linija kojima utječemo na izgradnju kvalitetnih manjih hotela, kao i na uređenje novih seljačkih turističkih gospodarstava.

The Ministry of Tourism is implementing programmes for diverse forms of the tourist supply and development of tourism in the continental parts of the country as well, by allocating the means in the total amount of HRK 15 mil.

Ministarstvo turizma provodi programe za raznolike oblike turističke ponude i razvoj turizma na moru ali i na kontinentu, za koje su ove godine namijenjena sredstva od ukupno 15 milijuna kuna.

These programmes are: »Heritage in tourism«; »Thematic pathways » and »Original souvenir«. A total of 944 projects applied for the programmes, and subsidies were given to 443 programmes, the majority of which are continental tourism projects.

Riječ je o programima »Baština u turizmu«; »Tematski putovi« i »Izvorni suvenir«, za koje je pristiglo ukupno 944 projekata, a potpore su dodijeljene za 443 programa od kojih se veliki dio njih odnosi na projekte na kontinentu.

Although Croatia is a country with predominant summer seaside tourism, we must emphasize that our cooperation with other ministries, local governments, self-governments and associations from the civil sector resulted in a considerably better awareness of the population in rural areas of the Croatian continent on the possibilities offered by the tourism to the sustainable development of these regions.

Iako je Hrvatska dominantno zemlja ljetnog odmorišnog turizma na moru, moramo istaknuti kako smo kroz suradnju s drugim ministarstvima, lokalnim upravama i samoupravama i udrugama civilnog sektora uspjeli u velikoj mjeri podići razinu svijesti kod stanovništva u ruralnim područjima kontinentalne Hrvatske o mogućnostima koje turizam pruža održivom razvitku tih područja.

This is supported by the fact that Croatia has signiÞcant and diverse natural and cultural resources and considerable economic preconditions for the development of the rural areas through tourism in all its regions. Along with the traditional food production we have to equally include the rural tourism as a supplementary activity within the scope of the overall development of the rural areas. By encouraging various forms of rural tourism (country, continental, cultural, health, wine, gastronomic, eco-tourism, sports and recreational tourism etc.), and by employing the rich cultural heritage (archeological Þnds, ethnological heritage, material and spiritual inheritance, traditional events and sim.) the quality of the rural areas supply will inevitably increase.

U prilog tome govori činjenica da Hrvatska ima važnu i brojnu prirodnu i kulturnu resursnu osnovu i znatne gospodarske uvjete za razvitak ruralnog prostora kroz turizam, u svim svojim područjima. Uz tradicionalnu proizvodnju hrane, valja ravnopravno uključiti i seoski turizam kao dopunsku djelatnost u sklopu cjelokupnog razvitka ruralnog prostora. Poticanjem različitih oblika seoskog turizma (zavičajni, kontinentalni, kulturni, zdravstveni, vinski, gastronomski, ekoturizam, sportsko-rekreativni i dr), te korištenjem bogatstva kulturne baštine (arheološka nalazišta, etnološko nasljeđe, materijalna

11


i duhovna baština, tradicionalne manifestacije i sl.) neminovno će doći do povećanja kvalitete ponude u našim ruralnim područjima.

Aimed at a superior and comprehensive presentation of the rural tourism to the home and foreign tourist markets, the Ministry of Tourism in cooperation with the Croatian Chamber of Economy and the Croatian National Tourist Board has initiated the Þrst Croatian catalogue of the country tourism due to be published by the end of this year.

U cilju kvalitetnog i sveobuhvatnog predstavljanja ruralnog turizma na domaćem i stranom turističkom tržištu, Ministarstvo turizma u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom turističkom zajednicom, pristupilo je izradi prvog hrvatskog kataloga seoskog turizma, koji će biti objavljen do kraja ove godine.

Gastronomic, oenological, folklore, music and other traditions of our country («Blue» and «Green» Croatia) are characteristic and very diverse. It is an extraordinary treasure we have to preserve and use as the foundation of further development of the tourist product quality, enrichment of the tourist supply and extending of the tourist season.

Gastronomska, enološka, folklorna, muzička i dr. tradicija našeg podneblja («Plave» i «Zelene» Hrvatske) karakteristična je i vrlo raznolika. To je iznimno bogatstvo koje trebamo sačuvati i iskoristiti kao temelj daljnjeg razvoja kvalitete turističkog proizvoda, obogaćivanje turističke ponude te produženje turističke sezone.

The Ministry of Tourism supports all events directed to the development of the Croatian tourism and promotion of Croatia as a tourist destination with a recognized tourist supply at the home and international markets. It is in the interest of the entire country to encourage such a regional cooperation.

Ministarstvo turizma podržava sve manifestacije usmjerene na razvoj hrvatskog turizma i promidžbu Hrvatske kao turističke destinacije s prepoznatom turističkom ponudom na domaćem i međunarodnom tržištu, a u interesu cijele zemlje je da se potakne i takova vrsta regionalne suradnje.

The rural areas that make over 90% of the Republic of Croatia’s surface are inhabited by some 40% of its people, who are directly or indirectly involved in agriculture. If we take into consideration the natural and cultural diversity of our regions, the rich resources of tourist attractions, preserved environment and over 160 thousand registered agricultural farms, Croatia has all preconditions for development of the rural tourism as well as other special forms of tourism related to the rural areas.

Na ruralnom prostoru, koji čini više od 90 posto površine Republike Hrvatske, živi oko 40 posto njezinih stanovnika koji su izravno ili neizravno vezani za poljoprivredu. Ako imamo u vidu prirodnu i kulturnu raznolikost naših regija, bogatu resursnu osnovu turističkih atrakcija, očuvani okoliš, te više od 160 tisuća upisanih poljoprivrednih gospodarstava, Hrvatska ima preduvjete za razvijanje seoskog turizma, ali i drugih posebnih oblika turizma vezanih za ruralni prostor.

The incentive development programmes for the country tourism, both on the mainland and in the coastal counties, are extending the tourist season and giving a new quality to Croatian tourism in general. Each Croatian county is distinguished by diverse natural, cultural and historical riches in the rural areas. Along with the already registered farmhouses we should also encourage new farms to get involved into any form of tourism. This is why the previous programme of the Ministry of Tourism related to the tourism development strategy was aimed at creating a basis for extension of the tourist season and connecting the continental and coastal tourism.

Poticajni razvojni programi za seoski turizam, kako u kontinentalnim tako i županijama na moru, produljuju turističku sezonu i daju novu kvalitetu ukupnom hrvatskom turizmu. Svaka hrvatska županija odlikuje se raznolikim prirodnim i kulturno-povijesnim bogatstvima u ruralnom području i uz registrirana seljačka gospodarstva treba i poticati uključivanje novih domaćinstava u neke od oblika seoskog turizma. Upravo zato su i dosadašnji programi Ministarstva turizma, vezani uz razvojnu strategiju turizma, imali za cilj stvoriti podlogu za produljenje turističke sezone i povezivanje kontinentalnog i turizma na moru.

During the spring, summer and autumn the activities and events in the continental parts of Croatia would be presented more intensely through the coastal counties supply, thus enriching their tourist product, and in the winter the coastal counties would be »guests« in the continental Croatia. To date several events were held and they partly realized this kind of tourist cooperation, but a serious integration of the supply has not taken place yet.

Tijekom proljeća, ljeta i jeseni sadržaji i događanja kontinentalne Hrvatske intenzivnije bi se prezentirale kroz ponudu primorskih županija i time obogatile njihov turistički proizvod, a zimi primorske županije bi »gostovale« u kontinentalnoj Hrvatskoj. Do sada su održane neke manifestacije koje su djelomično realizirale takvu vrstu turističke suradnje, no objedinjavanje ponude još nije ozbiljno zaživjelo.

The event Eco-Ethno Croatia helps create, discover and promote new values in the rural areas and in the overall Croatian tourist supply.

Manifestacija Eko-etno Hrvatska pomaže u stvaranju, otkrivanju i promicanju novih vrijednosti kako na ruralnim područjima, tako i u ukupnoj turističkoj ponudi Hrvatske.

Damir Bajs Minister of Tourism

Ministar turizma Damir Bajs

13


14


Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva s zadovoljstvom podržava sajamsku manifestaciju » Eko-etno Hrvatska«. Pored toga što je ovaj sajam do sada bio uspješno organiziran, on na poseban, osebujan način pruža hrvatskim županijama mogućnosti predstavljanja kako proizvoda tako i svog bogatstva kulturne i tradicijske baštine. Uglavnom se radi o autohtonim proizvodima koji su zbog svoje izvornosti i geografskog podrijetla sve više cijenjeni i traženi, te nalaze put i do najzahtjevnijih potrošača i tržišta.

The Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship is glad to support the fair event »Eco-Ethno Croatia«. Apart from its so far successful organization, the event offers a unique opportunity to all Croatian counties to present their products and their rich cultural heritage and tradition. Those are mostly autochthonous products that are becoming more and more appreciated and sought-after due to their authenticity and geographic origin and are thus Þnding their way to the most demanding consumers and markets.

Tako EKO – ETNO Hrvatska okuplja hrvatske županije koje imaju još uvijek nedovoljno iskorištene gospodarske mogućnosti. U njima se krije poseban oblik konkurentnosti koju čine očuvana tradicijska znanja i gospodarske vrijednosti svojstvene kraju i ljudima iz kojih dolaze.

ECO–ETHNO Croatia brings together Croatian counties, whose economic potentials still have not been enough employed. They conceal a special kind of competitiveness inspired by preserved traditional skills and economic values typical of the people and the region they come from.

To nije samo nasljeđe lokalnih zajednica već i izvornost Hrvatske kao temelj prepoznatljivosti u uvjetima globalizacije. Povijesno nasljeđe, autohtoni proizvodi, ljepota očuvane prirode i graditeljska baština sve su više traženi sadržaji i u djelatnostima turizma, stoga je EKO-ETNO Hrvatska značajna manifestacija za Hrvatsku i jedinstvena u odnosu na druge međunarodne manifestacije. Svake godine EKO-ETNO okuplja i sve veći broj subjekata malog gospodarstva – posebno obrta i zadruga kojima je EKO-ETNO dobra prigoda za promociju i izlazak na tržište.

It is not only a heritage of local communities, but it is also Croatia’s authenticity, which is the foundation of its recognizability in the world of globalization. The historical heritage, autochthonous products, beauty of the preserved nature and architectural legacy are high in demand in tourism. Therefore ECO–ETHNO Croatia is a signiÞcant event for Croatia and unique when compared to other international events. Each year ECO–ETHNO gathers a larger number of small business subjects – especially of crafts and cooperatives that consider ECO–ETHNO as a good opportunity for their promotion and appearance at the market.

Kroz Operativni plan poticanja poduzetništva za 2008. godinu Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva osiguralo je više od 260 milijuna kuna za potpore poduzetnicima, a dio tih sredstva bit će dodijeljen upravo zadrugama, tradicijskim i umjetničkim obrtima.

Through the Operational plan to encourage the entrepreneurship in 2008 the Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship has secured over HRK 260 mil. of support to entrepreneurs. A part of the means will be allotted to cooperatives, traditional crafts and decorative arts.

Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva strateški je cilj gospodarskog razvoja Republike Hrvatske a upravo ovakve manifestacije omogućuju subjektima malog gospodarstva uključivanje kako na domaće tako i na međunarodno tržište.

The increased competitiveness of the Croatian economy is a strategic goal of the country’s economic development and events of this kind enable small business subjects to join the home and international markets. To all participants I wish a lot of business success!

Svim sudionicima manifestacije želim puno poslovnog uspjeha!

DAMIR POLANČEC, Vice Prime Minister and Minister of Economy, Labour and Entrepreneurship

DAMIR POLANČEC, potpredsjednik Vlade RH ministar

15


16


Dear exhibitors, participants, guests and visitors! It is my great honour and privilege to greet you on behalf of the Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure at the 6th «Eco-Ethno Croatia» fair. The Ministry supports and is always glad to accept invitations to such events that are of great importance for the manufacturers of autochthonous foodstuffs and also for the economists, who are placing the products onto the market, either directly or through the tourist supply. Almost all Croatian regions are known for their autochthonous products, each having their own story about the rich tradition, extraordinary climate and life, as well as the customs passed on by numerous generations of Croatian families. The same holds true for the Croatian islands. The islanders have preserved in their consciousness the greatest values of the national identity – from the archeological finds to the language heritage, crafts and skills of all kinds.

Poštovani izlagači, sudionici, gosti i posjetitelji! Izuzetna mi je čast i osobito zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na VI. Sajmu »Eko-etno Hrvatska«. Naime, Ministarstvo nadasve podržava i uvijek se rado odaziva na ovakve manifestacije koje imaju veliki značaj za same proizvođače autohtonih prehrambenih proizvoda, ali i za gospodarstvenike koji u konačnici proizvode plasiraju na tržište, bilo izravno ili putem turističke ponude. Gotovo sve hrvatske regije poznate su po nekom od autohtonih proizvoda koji je svaki posebna priča o bogatoj tradiciji, iznimnom podneblju i životu, te običajima brojnih generacija hrvatskih obitelji. Tako i hrvatski otoci u svom trajanju, a otočani u svojoj svijesti čuvaju najveće vrijednosti nacionalnog identiteta – od arheoloških nalaza preko jezične baštine do obrta i vještina svih vrsta. Međutim, moramo biti svjesni rastućeg svjetskog trenda globalizacije. Globalizacija kao nezaustavljiv svjetski trend ima svoje pozitivne i negativne strane, te ih je za kvalitetan opstanak na svim razinama potrebno najprije razumjeti, a potom znalački upravljati onim što u takvim uvjetima može biti globalizacijska prednost. Tržište je zasićeno raznim vrstama proizvoda, tako da samo osobita kvaliteta proizvoda može biti konkurentna kako na domaćem, tako i na širem – europskom i svjetskom tržištu. Imati dobar i kvalitetan proizvod je preduvjet, ali je isto tako iznimno važno i vizualno ga označiti, kako bi njegov vizualni identitet ostao zabilježen u svijesti potrošača koji će pri sljedećim kupnjama između mnogo istih ili sličnih proizvoda tražiti baš taj, određeni, kojemu je ukazao povjerenje, a koji je opravdao njegova očekivanja. Upravo na toj ideji je i nastao projekt Hrvatskog otočnog proizvoda. Projekt Hrvatski otočni proizvod namijenjen je poticanju razvoja otočne proizvodnje i podizanju razine kvalitete otočnih proizvoda, koji bi morali uključivati značajke otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada i inovacija, te promociji hrvatskih otoka kao područja od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a u cilju pozicioniranja kvalitetnih proizvoda na domaćem i stranom tržištu. Oznaka «Hrvatski otočni proizvod» je prije svega oznaka kvalitete, koju mogu koristiti otočni proizvođači, odnosno pravne i fizičke osobe - obrtnici koji imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima. To je oznaka poljoprivrednih proizvoda i namirnica, te ostalih kvalitetnih proizvoda proizvedenih na otoku koji zadovoljavaju zakonske odrednice o sigurnosti, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača, a svojim ukupnim karakteristikama mogu zadovoljiti izražene ili pretpostavljene potrebe korisnika. Ugled takvog proizvoda u javnosti je vezan uz prirodnu lokaciju iz koje potječe, a nastao je kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije. Međutim, ona je i marketinška oznaka koja služi boljem plasmanu proizvoda na domaćem i svjetskom tržištu. Trenutačno su 22 proizvoda hrvatskih otoka nositelji oznake «Hrvatski otočni proizvod», a desetak proizvoda je u fazi dobivanja oznake. Upravo manifestacija »Eko-etno«, koja se već šestu godinu tradicionalno održava u sklopu renomiranog međunarodnog jesenskog Zagrebačkog velesajma, prilika je da se autohtoni proizvodi s otoka prezentiraju i kroz oznaku »Hrvatski otočni proizvod« koja je Zakonom o otocima uvedena u cilju njihove promidžbe i boljeg plasmana na tržištu. Hrvatski otoci su oduvijek bili svjetionici, te vjerujemo da će mali, ali snažni »klub kvalitete« vremenom rasti i razviti se u dominantnu snagu koja će osvjetljavati put kulturi kvalitete u svim segmentima hrvatskog tržišta, te da će uvelike potaknuti proizvođače i drugih visokokvalitetnih proizvoda da u sustave zaštite uvedu i svoje proizvode i na taj način doprinesu stvaranju nacionalnog identiteta kvalitete.

However, we have to be aware of the growing globalization trend. As an unstoppable worldwide tendency, the globalization has its positive and negative sides. For a quality survival at all levels it is necessary to understand these trends and skillfully manage the resources, which may bring an advantage under such conditions. The market is saturated with various kinds of products, so only the superior product quality can be competitive at the home and also at the European and world markets. To have a good quality product is the obvious precondition, but it is also very important to give the product a visual identity. In this way it will be registered in the consciousness of the consumers, who will be looking for that new, specific product among many other similar or identical ones the next time they go shopping, because this product has fulfilled their expectations and earned their trust. This very idea initiated the project called the »Croatian island product« intended to encourage the production development on the islands and to increase the quality level of island products, which should include the characteristics of the island tradition, research and development work and innovations, promotion of the Croatian islands as areas of special interest for the Republic of Croatia, in order to place them at the home and foreign markets. The label »Croatian island product« is above all a sign of quality that may be used by the island manufacturers, i.e. by legal and physical persons – craftsmen, who conduct their business activities on the islands. This is the mark for agricultural products, foodstuffs and other quality products manufactured on the islands that meet the legal guidelines on security, environmental and consumer protection, and whose overall characteristics can satisfy the articulated or assumed needs of the consumers. Such a product’s public renown is linked with its original location and it is a result of the island tradition, research and development work, innovation and inventiveness. Nevertheless, it is also a marketing sign serving to a better product placement on the home and world markets. At present, 22 products from Croatian island bear the sign »Croatian island product« and about ten more are approaching this status. The event »Eco-Ethno« to be held for the 6th time within the scope of the reputable Zagreb International Autumn Fair is an opportunity to present autochthonous products from the islands also through the mark »Croatian island product«, which has been introduced by the Law on the Islands with the aim to promote the island products and to secure their better placement on the market. The Croatian islands have always been the lighthouses and we believe that the small, but strong »quality club« will grow in time and develop into a dominant force illuminating the way for the quality culture in all segments of the Croatian market, and that it will greatly encourage the manufactures of other high-quality products to include their goods into the protection system thus contributing to the creation of the national quality identity.

Božidar Kalmeta, ministar mora, prometa i infrastrukture

Božidar Kalmeta, Minister of the Sea, Transport and Infrastructure

17


Dear Sirs,

Poštovani, Ministarstvo kulture aktivno skrbi o zaštiti i očuvanju tradicijske baštine na području Republike Hrvatske. Briga za tradicijsku baštinu jedinstvena je za cijelo područje Republike Hrvatske.

Ministry of Culture is actively involved in protecting and preserving of the traditional heritage of the Republic of Croatia. The traditional heritage is being equally cared for across the entire Croatian territory.

U vrijeme globalnih promjena, vrlo je važno odrediti mjesto i ulogu pojedinca i zajednice u domovini i svijetu, stoga manifestacija „Eko-etno Hrvatska“ doprinosi vidljivosti naših posebnosti i priznanju među domaćim, ali i inozemnim posjetiteljima kojima se predstavljaju proizvodi i usluge ruralnog područja. Ruralno područje bogato je prirodnim ljepotama koje su ljudi stoljećima poštivali, a dijelom i oblikovali stvarajući izniman i neponovljiv kulturno-antropološki krajolik, pun običaja, umijeća, znanja, predmeta, građevina. Posljednjih godina intenzivno se ulaže u zaštitu i očuvanje kulturnih i prirodnih bogatstava kojima Hrvatska obiluje, što doprinosi stvaranju čvrste podloge za daljnji cjelokupan razvitak Republike Hrvatske. Time prezentacija različitih proizvoda i usluga u gospodarsko-poduzetničkom okružju kroz manifestaciju „Eko-etno Hrvatska“ omogućuje razmjenu iskustava i daljnji rad na podizanju svijesti o vrijednostima, te unaprjeđenju i korištenju kulturne i prirodne baštine ruralnog područja.

In a time of global changes it is very important to determine the place and the role of the individual and the community in the homeland and the world. Therefore the event “Eco-Ethno Croatia“contributes to a better perception of our unique characteristics and recognition among the home and foreign visitors, to whom the products and services of the rural areas are presented. The rural areas are rich in natural beauties that people have been respecting and partly also inßuencing for centuries, thus creating an extraordinary and inimitable cultural and anthropologic scenery, full of customs, skills, knowledge, objects, buildings. For several years now large investments have been made into the protection and conservation of cultural and natural riches Croatia abounds in, thus contributing to the creation of a solid foundation for the entire development of the Republic of Croatia. The presentation of various products and services in the economic and entrepreneurial environment through the “Eco-Ethno Croatia“ event enables exchange of experience and further activities aimed at increasing the awareness of the values, promoting and using the cultural and natural heritage of the rural areas.

MINISTAR mr. sc. Božo Biškupić

MINISTER Božo Biškupić, MSc

19


20


Having been working on the project Eco-Ethno Croatia for all these years I am proud to say that during the past six years our little project grew into a large event boasting of an extraordinary success in presenting of rural potentials of our Beautiful homeland. The beginners’ enthusiasm, will and persistence needed for success are still at the highest point and will probably never be exhausted. It all brought us to where we stand today, joyfully announcing yet another fair event. And we are sure there will be many more in the years to follow. We are glad that there are more and more exhibitors each year. This year 15 counties and 10 Croatian towns and municipalities will present their rich folklore tradition, cultural customs, home-made products and tourist potentials. The presentation of foreign partners will provide the event with an international character. Along with the Serb Republic participating in the Eco-Ethno for the first time, the Federation of Bosnia and Herzegovina will take part in the event too. By following the trends, Eco-Ethno Croatia is trying to offer its exhibitors the best possible conditions for participation each year. I can say that the awareness on the ecological food production is increasing year by year. Numerous visitors have shown large interest for various products made in Croatia. Taught by experience from the past years, this year we introduced a novelty. Within the scope of Eco-Ethno for the first time we prepare an Eco-market with products of domestic manufacture. The rich offer of our diligent exhibitors will be presented under a single roof and made available to all interested visitors. Apart from the richer contents including presentations of counties, towns, municipalities and foreign participants, we will prepare daily parades to display the treasures of our traditional costumes. Not only that, we will not only taste the eco products….. Each day will be dedicated to one of the autochthonous and traditional products (kulen - paprika-flavoured sausage, prosciutto ham, plum brandy, fruit brandy and liqueur, cheese) – in one word “The best of the best” can be found at the fair “Eco-Ethno Croatia”. Exhibitors of our eco fair will be offered other possibilities as well. Eco-Ethno Croatia does not only put forward entertainment for all visitors and exhibitors, but also the opportunity of business meetings aimed at making contact with the final authorities for placement of their products and services. Therefore this year we organized a Business workshop called “Croatian rural tourism products and their placement” that will be the venue of significant business gatherings. The road we took six years ago will be continued by the workshop, in order to profile the Eco-Ethno event into a true tourist exchange, with concrete financial indicators and the workshop as a recognizable and unavoidable business event for the whole Croatia. We did not forget the professional programme. The best Croatian experts will open discussion on the following topics: “Destination management in rural areas” and “Creation of recognizable Croatian brands by giving trademarks and signs of quality and authenticity”. Eco-Ethno Croatia is growing every year and turning into one of the most significant and recognizable fair events in Croatia. Therefore I may well say that we expect this year’s event to be even more successful than the previous ones. Each year Eco-Ethno Croatia sets new and higher standards and that is why the quality of Eco-Ethno Croatia should never be doubted.

Radeći sve ove godine na projektu Eko-etno Hrvatska s velikim ponosom mogu reći da je naš mali projekt u šest godina izrastao u veliku manifestaciju koja se može pohvaliti iznimnim uspjehom u predstavljanju ruralnih potencijala Lijepe naše. Početnički entuzijazam, volja i upornost potrebni za uspjeh još uvijek su na vrhuncu snage koja vjerojatno nikad neće proći. Sve to dovelo nas je do današnjeg stadija u kojem s radošću najavljujemo još jednu sajamsku izložbu i sa sigurnošću možemo reći da će ih biti još puno poslije ove. Izlagača je na našu radost i radost posjetitelja svake godine sve više. Ove godine svoju bogatu folklornu tradiciju, kulturne običaje, domaće proizvode i turističke potencijale predstavit će 15 županija i deset hrvatskih gradova i općina, a međunarodni karakter manifestaciji dat će i predstavljanje inozemnih partnera. Uz Republiku Srpsku, koja po prvi puta na Eko-etnu izlaže ove godine, sudjelovat će i Federacija Bosne i Hercegovine. Eko-etno Hrvatska svake godine, prateći trendove, svojim izlagačima nastoji ponuditi što bolje uvjete izlaganja. Mogu reći da svijest o važnosti ekološkog uzgoja hrane iz godine u godinu sve više raste, a brojni posjetitelji iskazali su veliko zanimanje za razne proizvode iz domaće proizvodnje. Poučeni iskustvima iz prošlih godina ove godine uveli smo i jedan novitet. U sklopu Eko-etna naći će se po prvi puta i Ekotržnica s proizvodima iz domaćeg uzgoja. Sva raskoš bogate ponude naših marljivih izlagača tako će se naći na jednome mjestu dostupna svakom zainteresiranom posjetitelju. Osim sadržajno bogatih predstavljanja županija, gradova, općina i stranih sudinika svakodnevno ćemo uz mimohod prikazati blago našeg tradicijskog ruha. I ne samo to, nećemo kušati samo ekološke proizvode... Svaki dan je posvećen jednom od autohtono-tradcijskih proizvoda (kulen, pršut, šljivovica, voćne rakije i likeri, sirevi) - jednom riječju „Najbolje od najboljeg“ je na sajmu Eko-etno Hrvatska. Izlagačima našeg eko sajma otvaramo i druge mogućnosti. Eko-etno Hrvatska ne samo da pruža mogućnost zabave za sve posjetitelje i izlagače, već im nudi i mogućnost ostvarenja značajnih poslovnih susreta u vidu kontakta s krajnjom instancom za plasman njihovih proizvoda i usluga. Iz tog razloga ove godine organizirali smo i Poslovnu radionicu pod nazivom „Proizvodi hrvatskog turizma i njihov plasman“, koja će poslužiti kao mjesto tih značajnih poslovnih susreta Put kojim je Eko-etno krenuo prije šest godina nastavlja se ovom radionicom, a sve kako bi Eko-etno manifestacija vremenom prerasla u pravu ruralnu turističku burzu, konkretnih financijskih pokazatelja i s radionicom kao prepoznatljivim i nezaobilaznim događajem značajnim za cijelu Hrvatsku. Nismo zaboravili ni stručni program pa će najbolji hrvatski stručnjaci otvoriti raspravu o temama: „Upravljanje destinacijama u ruralnim područjima“ i „Stvaranje prepoznatljivih hrvatskih brendova kroz dodjeljivanje znakova i oznaka kvalitete i izvornosti“ Eko-etno Hrvatska svake godine sve više raste i prerasta u jedan od najznačajnijih i najprepoznatljivijih sajmišnih događaja u Hrvatskoj, stoga mogu s pravom reći da od ovogodišnje manifestacije očekujemo još bolji uspjeh nego svih prethodnih godina. Svake godine Eko-etno postavlja nove i više standarde zato ne treba sumnjati u kvalitetu manifestacije Eko-etno Hrvatska 2008.

President of the Organizing Committee of Eco-Ethno Croatia 2008 and President of the Board of Hrvatski farmer d.d. Dijana Katica, MSc

Predsjednica organizacijskog odbora Eko-etno Hrvatska 2008. i Predsjednica uprave Hrvatskog farmera d.d. Mr.sc. Dijana Katica

21


22


Poštovani,

Dear Sirs,

EKO-ETNO Hrvatska, sajam proizvoda i usluga ruralnih područja, već šestu godinu za redom predstavlja bogatu ponudu ruralnih područja Hrvatske na Jesenskom međunarodnom zagrebačkom velesajmu.

ECO-ETHNO Croatia, the fair of products and services from rural areas, will present the rich offer of Croatian rural areas during the run of the Zagreb International Autumn Fair for the sixth time.

EKO-ETNO Hrvatska sajamski projekt, koji raste iz godine u godinu, objedinjuje nastup županija Republike Hrvatske, čija ruralna područja kao i ona susjednih zemalja posjeduju ogromno i još nedovoljno poznato bogatstvo. Mnogim, danas već stalnim izlagačima, nastup na ovom sajmu bio je prvo predstavljanje svojih proizvoda.

ECO-ETHNO Croatia is a fair project registering increase from year to year. It brings together counties of the Republic of Croatia, whose rural areas, as well as those of the neighbouring countries, have large yet not enough known and recognized potentials. Many of our exhibitors, who are now regularly attending the fair, started presenting their products at this fair.

Kada se prije šest godine započelo s organizacijom ovog projekta, prepoznata je sve veća potreba tržišta za ruralnim ekološkim proizvodima s jedne strane i potreba za predstavljanjem tradicionalnih ponuda i usluga s druge strane, a uočeni su i snažni potencijali naših županija. Pri tome se u prvom redu mislilo na proizvođače ekološki uzgojenih proizvoda, koji se bave starim tradicijskim obrtima i kojima je bila potrebna promocija i izlazak na tržište.

Six years ago, when the project was launched, we identiÞed the growing demand of the market for rural eco products on one hand and the need to present the traditional offer and services on the other, but we also recognized large potential of our counties. In the Þrst place we thought about the manufacturers of ecologically grown products, engaged in old traditional crafts, who needed promotion and placement at the market.

Danas sa zadovoljstvom možemo istaknuti da je predstavljanje ponude proizvoda i usluga ruralne Hrvatske u okviru Jesenskog međunarodnog zagrebačkog velesajma naišlo na prihvaćanje kako izlagača, tako i poslovne, stručne i opće publike na Zagrebačkom velesajmu.

Today, we are glad to point out that the presentation of products and services offered by Croatian rural areas to take place within the scope of the Zagreb International Autumn Fair has been well accepted by the exhibitors, businessmen, experts and the general public.

Budući je Zagrebački velesajam „prozor u svijet“ ujedno je i najbolje mjesto za prezentaciju Hrvatske i njezinih poljoprivrednih, ekoloških i etnoloških bogatstava, Jesenski međunarodni zagrebački velesajam, upravo je idealno mjesto za ovakvu promociju okuplja u Hrvatskoj najveći broj domaćih i inozemnih posjetitelja.

Since the Zagreb Fair is a “threshold into the world” it is the best venue to present Croatia and its rural, ecological and ethnological treasures. Zagreb International Autumn Fair brings together the largest number of home and foreign visitors in Croatia, which makes it an ideal place for promotions of this kind.

Sajam EKO-ETNO Hrvatska uspješno promiče kulturnu i prirodnu baštinu, tradicijske obrte i proizvode, te ruralnu turističku ponudu pojedinih županije i Hrvatske u cjelinu. Kroz predstavljanje autentičnih proizvoda i izvornih vrijednosti s ponosom možemo pokazati svijetu što smo sačuvali od nasljeđa koje su nam ostavili „naši stari“.

The fair ECO-ETHNO Croatia has been successful in promoting cultural and natural heritage, traditional crafts and rural tourist supply of several counties and Croatia in general. By organizing presentations of authentic products and original values we are proud to show our heritage, left to us by our ancestors, to the world.

Uvjereni smo da će i ove godine na Jesenskom međunarodnom zagrebačkom velesajmu sajam EKO-ETNO Hrvatska, ponovo privući još veći broj posjetitelja, koji će uživati u raskoši folklora, izvornog melosa, tradicionalnih jela i pića, zdrave hrane, starih obrta i svih ostalih autohtonih proizvoda.

We are sure that this year’s Zagreb International Autumn Fair and the fair ECO-ETHNO Croatia will assemble even more visitors, who will be able to enjoy the rich folklore, original folk songs, traditional cuisine and drinks, healthy food, old crafts and all other autochthonous products.

Katja Luka Kovačić, direktorica Zagrebačkog velesajma

Katja Luka Kovačić, Director General of the Zagreb Fair

23


REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA REPUBLIKE SRPSKE

Posebno zadovoljstvo mi je pozdraviti Vas na prezentaciji turističkih potencijala Republike Srpske u okviru »Eko – etno« Hrvatska 2008.

It is my pleasure to welcome you to the Presentation of tourism potentials of Republic of Srpska, which is part of »Eco-ethno« Croatia 2008.

Zahvaljujući svojim prirodnim ljepotama, ekološkoj i klimatskoj raznovrsnosti, bogatstvu kulturno – istorijskog naslijeđa i blizini najvećih međunarodnih tržišta Republika Srpska, u okviru Bosne i Hercegovine, ima značajne turističke potencijale koji u kontekstu brzog rasta globalnog turizma predstavljaju stvarni razvojni potencijal. Pored toga, gostoljubivost naroda, bogata gastronomska ponuda i još mnogo karakteristika omogućavaju razvoj različitih vodova turizma.

Regarding to its natural beauties, diversiÞed climate as well as rich cultural heritage and vicinity of large international markets, Republic of Srpska within Bosnia and Herzegovina has signiÞcant tourism potentials. Beside that, hospitality of the local people, excellent gastronomy and many other factors make possible development of different tourism activities. Possibility for development of mountain and ecotourism are Jahorina Mt. and Sutjeska and Kozara National Parks. Not less important is development of spa tourism as there are 9 spas in RS, although they are currently more focused on medical treatment. There are plans for modernization of that sector by developing wellness components. Development of rural tourism is also one of the priorities as it is preconditioned by natural factors and authenticity of speciÞc regions. Rivers Drina, Vrbas, Sava, Pliva, Ribnik, Una and Bosna as well as lakes Balkana, Bocac, Bardaca and Bilecko are kind of paradise for Þshing and ßyÞshing. Some of them are well known for wild water rafting and canyoning.

Razvoj planinskog i eko turizma omogućavaju Jahorina i Nacionalni parkovi Sutjeska i Kozara. Takođe evidentni su i potencijali za razvoj banjskog turizma (9 banjskih centara) koji je istina još uvijek liječilišnog karaktera, ali uvođenjem wellnes programa planira se osavremenjavanje ovog vida turizma. Razvoj seoskog turizma Republike Srpske ubraja se u svakako jedan od najprioritetnijih oblika turizma koji zahvaljujući prirodnim, geografskim i autentičnim obilježjima ima sve preduslove da postane jedan od značajnijih prepoznatljivih vidova turizma naše zemlje. Rijeke Drina, Vrbas, Sava, Pliva, Ribnik, Una i Bosna, kao i jezera Balkana, Bočac, Bardača i Bilećko jezero, raj su za klasičan ribolov, ßy Þshing, a za neke i u svijetu sve tražaniji rafting i kanjoning.

Bearing in mind all above mentioned, Ministry of Trade and Tourism have planned speciÞc activities to create competitive tourism offer of our country. At the moment, the most important within those activities is creation of Tourism Development Strategy, which will give guidelines for improvement of the overall tourism industry taking into account the concept of sustainable development.

Shodno tome, Ministarstvo trgovine i turizma planiralo je niz aktivnosti, koje treba da doprinesu stvaranju kvalitetnog i prepoznatljivog turističkog proizvoda naše zemlje. Kad je o pomenutim aktivnostima riječ, akcenat se stavlja na izradu Strategije razvoja turizma Republike Srpske, koja će dati smjernice za unapređenje turističke privrede po konceptu održivog razvoja. Razvoj turizma je od izuzetnog značaja kako za ukupnu privredu Republike Srpske, tako i za podsticanje održivog razvoja u nerazvijenim i manje razvijenim regionima Srpske. Imajući u vidu koristi koje turizam donosi kako na makroekonomskom nivou, tako i na lokalnom nivou, neophodno je pozicionirati Republiku Srpsku kako bi se mogla uspješno natjecati na međunarodnom tržištu.

Also, I would like to stress out that tourism development plays signiÞcant role in economy development as the whole and that is extremely important for sustainable development of the undeveloped and underdeveloped regions. That’s why our goal is to make Republic of Srpska competitive on international tourism market.

M I N I STAR TRGOVINE I TURIZMA REPUBLIKE SRPSKE Mr Predrag Gluhaković

MINISTER OF TRADE AND TOURISM OF REPUBLIKA SRPSKA Predrag Gluhaković

25


Turistička organizacija Republike Srpske Bana Milosavljevića 8 78000 Banja Luka Tel: +387 51 229 720 Fax: +387 51 229 721 e-mail: tors@teol.net Web: www.turizamrs.org Direktor: Gordana Skenderija, prof. Kontakt osoba: Miloš Kuprešanin Etno-selo Stanišić Vl. Boris Stanišić Pavlovića put bb, 76300 Bijeljina Tel: +387 55 350 306 Fax: +387 55 350 309 e-mail: ofÞce@etno-selo.com web: www.etno-selo.com Kontakt osoba: Boris Stanišić Popis proizvoda-eksponata: postavka eko-etno kuće, sa romanijskog platoa, sa krupnim isitnim inventarom, te namještajem: sto, klupa, lutka u nošnji, štand-pano, stolice, sanduk, šivača mašina, peć »kraljica«, preslica, bure za rakiju, ćilim tkani, kariole, ćupovi, gusle, slike. Agencija za privredni razvoj općine Mrkonjić Grad (DAM) Ul. Svetog Save bb, 70260 Mrkonjić Grad Tel. +387 50 214 257 Fax. +387 50 214 257 e-mail: dam@zona.ba ; dam@ teol.net Kontakt osoba: Tomislav Todorović Turistička organizacija općine Doboj Ul. Svetog Save 26, 74000 Doboj Tel. +387 53 205 620 Fax: +387 53 205 621 e-mail: rado1961@doboj.net Web: www.dobojturizam.com Kontakt osoba: Marija Ivić Turistička organizacija općine Šipovo Ul. Gavrila Principa 7ª, 70270 Šipovo Tel: +387 50 371 928 Fax: +387 50 371 928 e-mail: ofÞce@sipovo-tourism. com Web: www.sipovo-tourism.com Kontakt osoba: Dragana Cumbo Turistička organizacija općine Trebinje Ul. Preobraženska bb 89100 Trebinje Tel. +387 59 273 120 Fax: +387 59 273 122 e-mail: tourist_trebinje@yahoo. com Kontakt osoba: Tatjana Bulaić

S.T. Umjetničko zanatska radionica »Ognjište« Pale Vl. Risto Gavrilović Ul. Jahorinski put bb, 71420 Pale Tel. +387 57 202 190 +387 65 581 318 Telefax. +387 57 225 779 e-mail: ognjiste@paleol.net Kontakt osoba: Gavrilović Risto Popis proizvoda-eksponata: srebro-Þligram (kandilo, svijećnjak, kadionica); ikone ručni rad, muzički instrumenti, keramika eko-etno art, tekstil, kameni sto, tronožac, kutija, ploska.

CENTAR ZA KREATIVNI RAD NVO »BiosPLUS« Derventa Ul. 9.Maja 5ª, 74400 Derventa Tel. +387 53 311 311 Fax: +387 53 333 991 e-mail: biosplus@teol.net Web: www.biosplus.org Kontakt osoba: Drago Tadić Spisak proizvoda-eksponata: setovi ßaša i čaša za rakiju šljivovicu ili kruškovaču, setovi bokalići i čokanjčići, slavske ßaše za rakije i likere raznih oblika, ßaše oslikane sa slavinom, slike u okviru sa motivima Dervente, unikatni nakit od prirodnih materijala (tekstil, lan, pamuk).

Brčko distrikt BiH, Vlada Brčko Distrikta, Odjeljenjeodjel za privredni razvoj, sport i kulturu Ul. Bulevar mira 1 76100 Brčko distrikt BiH Tel. +387 49 217 212 Fax. + 387 49 217 212

ZZ »Srebrenica« Srebrenica Ul. Vase Jovanovića 12 75430 Srebrenica Tel. +387 56 440 851 Telefax: +387 056 441 005 e-mail: zzsrebrenica@teol.net Kontakt osoba: Mirsad Salimović Popis proizvoda: voćna vina (kupina, malina, višnja, kupina s medom)

Slobodan Čulić Ul. Majke Jugovića 13 70260 Mrkonjić Grad Tel: +387 50 211 484 Popis proizvoda-eksponata: kotao, kaca uz kotao, prateća cijev, burence, ploska, posuda, rakija u ßaši.

Prirodno bilje d o.o., Banja Luka Ul. Tome Maksimovića 18 78211 Banja Luka Tel. +387 51 424 055

Eko centar »ŽIVKOVIĆ« Vl. Jasenka Živković Ul. Brezici bb 74000 Doboj Tel. +387 53 222 822 +387 65 352 961 Kontakt osoba: Jasenka Živković Popis proizvoda: med, proizvodi od meda i ljekovitog bilja (propolis, polen, majčina dušica sa medom, univerzalni melem, med livadski, šumski, kestenov, med sa saćem, imuno plus-med sa ljekovitim biljem); drvene žličice za konzumaciju meda, električna dimilica i pčelarske rukavice.

Fax: +387 51 424 055 e-mail: prirodnobilje@blic.net Kontakt osoba: Boban Kusturić Popis proizvoda: ljekovito bilje-kamilica, pitoma nana, neven bijeli sljez (plantažna proizvodnja); divlja kupina, malina, borovnica, brusnica, kopriva, breza....(sakupljanje i otkup); kleka, menta, duglazija (destilacija eteričnih ulja). Eko-Kuća Jajce Eko-Pliva Ul. Donja Pijavice bb 70000 Jajce Tel. +387 30 654 099 Fax. +387 30 654 099 e-mail: eko.kuca@gmail.com Web: www.plivatourism.ba Kontakt osoba: Armina (Arma) Krupić Popis proizvoda-eksponata: med, ljekovito bilje, suhe gljive, rakije (šljiva, kruška, medovača...); džemovi i pekmezi (šljiva, kupina, šipak...); suho voće (šljive, jabuke, kruške); žitarice (kukuruz u zrnu, kukuruzno brašno, ražovo brašno, pšenica u zrnu....); tjestenina (makaroni, rezanci...); katolička i muslimanska narodna nošnja, priglavci, ćilim, ponjave, sofra, ibrici, heklanje, dimirlija.

Poljoprivredni proizvođač »KUZMANOVIĆ« Vl. Radivoje Kuzmanović Ul. Arsenija Čarnojevića 5 78430 Prnjavor Tel: +387 65 945 501 Fax: +387 51 665 360 e-mail: info@gusacanka.com Web. www.gusacanka.com Kontakt osoba: Radivoje Kuzmanović Popis proizvoda-eksponata: tradicionalni alkoholni napici – rakije: šljivovica, kruška, šljivova rakija u ukrasnim ßašama, mala burad sa šljivovom rakijom, ploske, poljupčići sa šljivovom rakijom.

26

Umjetnički atelje Graditelj i reparator violina Mirko Vukeljić Kneza Lazara 30 AB 74000 Doboj Tel: +387 53 241 070 Fax: +387 65 560 067 Popis proizvoda-eksponata: Ovaj neobični majstor, koji se ovim zanatom bavi 35 godina, na sajmu »Eko-Etno, Hrvatska« u Zagrebu će nastupiti sa priručnim alatom, kojim će na licu mjesta izrađivati dijelove za violine. Kiparski atelje Kipar i keramičar Drago Handanović Ul. Cara Dušana 19 74000 Doboj Tel: +387 53 222 535 +387 65 271 021 Popis proizvoda-eksponata: ovaj dobojski kipar i keramičar ukrasio je Doboj i okolinu brojnim umjetničkim skulpturama. U njegovom ateljeu nastaju suveniri koji vjerno oslikavaju Doboj. Dizajnirao je i izrađuje keramičke jabuke sa reljefom prepoznatljive dobojske tvrđave. Hrvatska udruga žena »MAME« Hrvatova bb Skakava gornja, 76100 Brčko distrikt, BiH Tel. +387 63 425 811 Kontakt osoba: Ljuba Jokić Popis proizvoda-eksponata: narodna nošnja, tkani, vezeni i heklani ručni radovi, lutke u narodnoj nošnji i dr. Kolo srpskih sestara »MAJKA JEVROSIMA« Ul. Jovana Dučića 6 76100 Brčko distrikt, BiH Tel. +387 49 211 056 +387 65 764 338 e-mail: jadranka_t@spinter.net Web: www.kss-brcko.org Kontakt osoba: Jadranka Trifković Popis proizvoda-eksponata: vezeni, tkani odjevni predmeti u etno stilu, narodna nošnja, ručni radovi, korpice za cvijeće, priglavci pleteni od vune i sl. Udruženje žena bošnjakinja Ul. Bašeskija 244, Brčko Tel. +387 49 321 543 +387 61 681 720 Kontakt osoba: Munevera Kaloper Popis proizvoda-eksponata: pleteni i vezeni ručni radovi, odjevni predmeti od narodnog veza, heklani i tkani radovi, narodna nošnja i sl.


Udruženje žena »VASILA« Ul. Stepe Stepanovića 7 89100 Trebinje Tel. +387 65 963 098 e-mail: vasilatb@yahoo.com Kontakt osoba: Sena Ðurica Popis proizvoda: ovo udruženje bavi se tkanjem, vezenjem, šivanjem, izradom nakita,... Na ovom sajmu predstaviće slijedeće proizvode: mali razboj, hercegovačka muška i ženska nošnja, zkani vuneni jastuci, čobanska torba, vuneni tkani prekrivač, mali tkani ćilim, praslica, vreteno.. Vinski podrum »Vukoje« Vl. Zoran i Rašo Vukoje Ul. Hrupjela 28 89100 Trebinje Tel. +387 59 270 370 Fax: +387 59 270 371 e-mail: podrum-vukoje@teol.net Web: www.podrum-vukoje.com Popis proizvoda-eksponata: »Podrumi Vukoje« se već 25 godina bave proizvodnjom vina i alkoholnih pića. Na sajmu će se predstaviti sa sljedećim proizvodima:

1. Hercegovački vranac Vukoje 2. Hercegovačka žilavka Vukoje 3. Vukoje šardone 4. Hercegovačka zlatna loza 5. Vukoje bitter »Eliksir života«

Popis proizvoda – eksponati: majstorski alati (pila, drveni, malj, sjekira...), veliki stol, veliki i viseći tronožac, mali tronožac, drveni točak, mali i veliki opanci od kože, vretena....

Suvenirnica »ART ŠPAIZ« Vl. Milić Dražen Star grad 89100 Trebinje Tel. +387 65 904 285 e-mail: drazam@teol.net Ova umjetnička radionica se bavi izradom suvenira od keramike, gipsa, drveta i slikanjem na svim vrstama materijala. Proizvodi su uglavnom ručne izrade. Popis proizvoda-eksponata: čaše, pepeljare, zvončići i vaznice od keramike. Kućice, crkve, dolapi i mostovi od kamena. Slike i tanjuri sa motivima grada, kućice od gipsa i slike (na platnu, drvetu i lesonitu)

Milka Ðukić Proizvodnja ručnih radova 70270 Šipovo – Strojice Tel. +387 65 985 982 Na sajmu će predstaviti janjsku nošnju. Popis proizvoda- eksponata: košulja, pregača, tkanica, jelek, zubun... Kulturno-prosvjetno udruženje Ukrajinaca »Taras Ševčenko« Banja Luka Predsjednik udruženja: gdin Vasilj Pristaš Ul. Bana Milosavljevića 18 51000 Banja Luka Tel. +387 51 304 003 Fax. +387 51 304 003 e-mail: taras-bl@teol.net Web: www.taras-sevcenko-bl.org Kontakt osoba: Sekretar udruženja Anka Koprenović

Milenko Milovac Proizvodnja suvenira od drveta 70270 Šipovo – Strojice Tel. +387 65 572 722

27

Popis proizvoda-eksponata: Na ovom sajmu predstavnici KPUU »Taras Ševčenko« Banja Luka će nastupati sa dvije folklorne točke koje će izvesti njihova folklorna grupa i oktetom. Na sajmu će se takođe predstaviti i ukrajinska narodna nošnja i ručni radovi. Gradski tamburaški orkestar Banja Luka Ul. Save Kovačevića bb 78000 Banja Luka Tel. +387 65 526 569 Fax. +387 51 311 420 e-mail: tamburica@musician. org Kontakt osoba: Spomenko Guzijan, predsjednik Dobojski tamburaši Tel. +387 65 537 680 Kontakt osoba: Milan Jaćimović Petočlana vokalnoinstrumentalna grupa koja na svom repertoaru ima prvenstveno starogradsku muziku.


FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA GOSPODARSKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE UDRUGA ZA REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ – HERCEGOVAČKI STAP

Nakon uspješnog predstavljanja tri županije iz Federacije BiH na prošlogodišnjem 5. sajmu”EkoetnoHrvatska”, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH ima zadovoljstvo i ove godine podržati sudjelovanje znatno većeg broja izlagača iz cijele Federacije BiH zbog sve većeg interesa proizvođača i promicatelja ruralne baštine. Ovo je još jedna prilika da zajedno sa ostalim nadležnim ministarstvima i organizacijama doprinesemo promidžbi kulturne ostavštine, tradicionalnih obrta i autentičnih proizvoda iz ruralnih područja te time doprinesemo jačanju potencijala ruralnog turizma u Federaciji BiH.

Following the successful promotion of three cantons of the Federation of Bosnia and Herzegovina at the 5th Eco-Ethno Croatia Fair last year, and taking into account ever increasing interest of producers and promoters of rural heritage, the Ministry of Agriculture, Water Management and Forestry of the Federation is honored to support the participation of a greater number of exhibitors from various parts of the Federation at the abovementioned Fair this year. In collaboration with other line ministries and organizations, we are proud to have the opportunity to contribute once again to the promotion of cultural legacy, traditional arts and crafts and authentic products from rural areas and support the development of rural tourism in the Federation of BiH.

Jesenski međunarodni zagrebački velesajam je, pored toga, idealna platforma za upoznavanje i razmjenu iskustava sa izlagačima iz Hrvatske i ostalih zemalja u cilju ostvarivanja stalne suradnje i uspostavljanja kontakata.

Moreover, the Zagreb International Autumn Fair provides a major platform for networking and the exchange of experience with the exhibitors from Croatia and other countries, thus creating opportunities for long-term contacts and cooperation.

Imajući na umu da je cijela BiH pretežno ruralna zemlja, uvjereni smo da ćemo i ovogodišnjim sudjelovanjem na Ekoetno sajmu doprinijeti razvoju revitalizaciji seoskih područja.

Having in mind that the whole country of Bosnia and Herzegovina is predominantly rural, we trust that the participation at this year’s Eco-Ethno Fair will greatly contribute to the development and revitalization of rural areas.

Stoga, srdačno se zahvaljujemo Hrvatskom farmeru i Ekoetno Hrvatska što su nas pozvali da i ove godine podržimo izlagače na ovom za ruralni razvoj veoma značajnom sajmu.

For this reason, we would like to thank the Hrvatski farmer and Eco-Ethno Croatia for being so kind to invite us to support the exhibitors at the Fair which has become a vitally important event for the rural development.

Ministar Damir Ljubić Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Minister Damir Ljubić The Ministry of Agriculture, Water Management and Forestry of the Federation of Bosnia and Herzegovina

28


Poštovani,

Dear Ladies and Gentlemen,

sa zadovoljstvom Vam se obraćam u ime izlagača s prostora Federacije Bosne i Hercegovine, zahvaljujući organizatorima na pruženoj mogućnosti za upoznavanje istomišljenika, razmjenu iskustava i uspostavljanje i učvršćivanje prijateljskih i dobrosusjedskih odnosa.

It is my pleasure to speak on behalf of the exhibitors from the Federation of Bosnia and Herzegovina, expressing our thanks to the organizers for offering us an opportunity to meet people who share our views, to exchange our experience and to establish and strengthen friendly and neighbourly relations.

Prirodne ljepote i bogatstvo tradicijskih i kulturoloških različitosti na malom prostoru, pružaju Bosni i Hercegovini identitet kakvim se malo tko u svijetu može podičiti. Tradicija je naše je istinsko bogatstvo, ali i obveza da ju sačuvamo, pokažemo, s njom i od nje živimo.

The beauty of the scenery and a great number of traditional and cultural differences on a small area give Bosnia and Herzegovina an identity that only few countries of the world have. Tradition is our true wealth, as well as our obligation to cherish it, present it and live with and from it.

Iako je potraga za autentičnošću i otkrivanjem ljepote u izvornom jedan je od ključnih trendova suvremenog turističkog tržišta, naš primarni motiv za sudjelovanje na ovogodišnjem sajmu EKO ETNO HRVATSKA temelji se na činjenici kako je zemlja bez tradicije zemlja bez vrijednosti, a narod bez tradicije narod bez budućnosti.

Although the search of authenticity and revealing of beauty in the original scenery is one of the main trends of the modern tourism market, our primary motivation for participating in this year’s ECO-ETHNO CROATIA fair is based on the fact that a country without tradition is a country without value, and a nation without tradition is a nation without future.

Zato je želja naših izlagača, prije svega, pokazati kako se iznimno tradicijsko blago najbolje čuva od zaborava njegovim življenjem i neprestanim njegovanjem te da povratak izvornom nije korak unazad, nego zaokret u percepciji načina i kulture življenja i gospodarskog djelovanja.

That is why the wish of our exhibitors is in the Þrst place to show the best ways of keeping a great tradition alive by living it and cherishing it constantly and to show that the return to tradition is not a step backwards, but a shift in the perception of culture and ways of living and economic activities.

Duboko sam uvjeren kako će slike, boje, mirisi, okusi i zvukovi s bosanskohercegovačkog izložbenog prostora, potaknuti u Vama želju za otkrivanjem izvorne ljepote Bosne i Hercegovine koja je još uvijek značajnim dijelom neotkrivena, pa stoga i poželjna destinacija za Vas koji tragate za doživljajem originalnosti, izvornosti i osjećajem slobode u netaknutoj prirodi.

I am convinced that pictures, colours, scents, ßavours and sounds from Bosnia and Herzegovina’s exhibition space will encourage You in revealing the authentic beauty of Bosnia and Herzegovina whose great part is still undiscovered which makes it a desirable destination for those who are in search of experiencing the authentic, the original and long for feeling free in intact nature.

U dobroj vjeri kako u vama još uvijek postoji želja za otkrivanjem ljepote u malim stvarima, pozivam Vas da posjetite bosanskohercegovački izložbeni prostor na VI. sajmu EKO ETNO HRVATSKA koji nudi originalnost i izvornost bosanskohercegovačke turističke ponude.

In good faith that the wish of discovering beauty in small things still exists in you, I invite you to visit Bosnia and Herzegovina’s exhibition space on the 6th ECO-ETHNO CROATIA fair which offers originality and authenticity of Bosnia and Herzegovina’s tourist offer.

dr. sc. Nevenko Herceg ministar okoliša i turizma Federacije BiH

Ph. D. Sc. Nevenko Herceg Minister of Environment and Tourism of the Federation of BiH

Poštovani,

Honoured,

Osnova uspješne suradnje i nastupa Federacije Bosne i Hercegovine na ýEKO-ETNO HRVATSKAý 2008. je uspješan nastup na istoj priredbi u 2007. godini.

The base of sucesfull cooperation and advent of Federation of Bosnia And Herzegovina on “EKO ETNO HRVATSKA” 2008. is sucesfull advent on the event in 2007.

Ove godine, kao i prethodne, predstavljamo se s najboljim vrijednostima svoga ruralnog područja putem prezentacije proizvoda, suvenira, seoskog turizma i drugih vrijednosti ruralnih područja Federacije Bosne i Hercegovine.

This year, as a year before, we are presenting our best values of rural area, presenting products, souvenires, rural tourism and other values of rural areas from Federation of Bosnia and Herzegovina.

Sama činjenica da su pokrovitelji nastupa Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, Ministarstvo turizma i okoliša Federacije BiH i Ministarstvo obrta i poduzetništva daje do znanja koliki značaj pridajemo priredbi.

The fact tha our sponsors are Federal Ministry of Agriculture, Federal Ministry of Tourism and Federal Ministry of Developement Enterpreneurship and Craft shows You how great importance we attach to the event.

Nadamo se da nećemo iznevjeriti nadanja i očekivanja partnera i posjetitelja priredbe.

We hope that we will not betray Your expectation and also expectations Of our partners and visitors of the event.

Predsjednik GK F BiH Jago Lasić, dipl.oec.

Chairman GK F BiH Jago Lasić, dipl.oec.

29


Poštovane dame i gospodo, izlagači i posjetitelji,

Dear ladies and gentlemen, exhibitors and visitors,

zadovoljstvo mi je učestvovati na sajmu „Ekoetno Hrvatska“ koji je jedinstvena prilika da obrtnici iz ruralnih područja široj javnosti predstave svoje proizvode, za što treba zahvaliti organizatorima Sajma bez kojih obrtnici ne bi odbili ovu mogućnost.

It is my pleasure to participate in Eco-Ethno Croatia fair which is a unique opportunity for craftsmen from rural parts to present their products to the general public, which is to thank to the organizers of the fair without which craftsmen would not have this opportunity.

Posebno zadovoljstvo mi pričinjava prisustvovanje ovom sajmu zbog učestvovanja obrtnika iz Federacije BiH i, po prvi put, i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta iz Bosne i Hercegovine, na čijem čelu se nalazim.

The participation of the craftsmen from the Federation of Bosnia and Herzegovina, and for the Þrst time, the Federal ministry of development, entrepreneurship and craft from Bosnia And Herzegovina, which is at the moment under my presidency, gives me great pleasure to take part in the fair.

Na ovom sajmu posjetitelji će imati priliku upoznati se sa tradicionalnim proizvodima manjeg broja obrtnika iz Federacije BiH, koja je krajem 2007. godine imala više od 47 000 registriranih obrtničkih radnji.

This fair offers its visitors an opportunity to become acquainted with the traditional products of some of the craftsmen from the Federation of Bosnia and Herzegovina, where in 2007 existed more than 47 000 registered craft workshops.

Uvjeren sam da, usprkos sve raširenijoj upotrebi novih i savremenih tehnologija za proizvodnju, pomoću ovakvih sajmova, koji su bili i ostali nezamjenjiv vid ostvarivanja direktnog kontakta između proizvođača i potrošača, tradicionalni način proizvodnje ima svoju budućnost i kupce koji će prepoznati ove vrijednosti.

I am convinced that traditional manufacturing is prosperous, despite the increased use of new and modern technology in production. Fairs like this one have been and will remain the irreplaceable way of making direct contacts between producers and consumers.

Ovdje želim naglasiti kako su u Bosni i Hercegovini postoje stari zanati kao prepoznata vrijednost ruralne proizvodnje koji predstavljaju tradiciju pojedinih područja ali i realan brand u Federaciji BiH.

I would like to point out that in Bosnia and Herzegovina the value of the old crafts and rural production has been recognized as they represent not only the local tradition but also a real brand in the Federation of Bosnia and Herzegovina.

Od sajma „Eko-etno Hrvatska“ očekujemo da obrtnici ruralnih područja iz Federacije BiH i BiH predstave svoje proizvode posjetiocima sajma, ostvare veliki broj uspješnih kontakata i sklope poslove, a posjetiteljima da uživaju u dostignućima obrtnika.

We hope that Eco-Ethno Croatia fair will offer an opportunity to craftsmen from rural parts of the Federation of Bosnia and Herzegovina to present their products to the fair visitors, to make a great number of good contacts and to conclude business. We also hope that the visitors of the fair will be given an opportunity to enjoy the achievements of the craftsmen.

Uspješan nastup na ovom sajmu želim i svim ostalim izlagačima.

I also hope that all other participants of the fair will have successful exhibitions.

Velimir Kunić, ministar

Velimir Kunić Minister of Development, Entrepreneurship and Crafts of the Federation of BiH

UDRUGA ZA REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ – HERCEGOVAČKI STAP Udruga za regionalni i ruralni razvoj – Hercegovački Stap je osnovana 2007. godine i obavlja aktivnosti s ciljem održivog ruralnog razvitka regije. Rad i projekte zasnivamo na krištenju znanja i struke, primjenjujući najbolja iskustva iz svih domena ruralnog i regionalnog razvitka s područja zemalja članica EU, Republike Hrvatske i šire regije. Pri tome usko surađujemo sa srodnim udruženjima iz navedenih regija. Surađujemo sa stručnjacima i znanstvenicima različitih proÞla s ciljem rada na projektima i programima čija je izvedba od strateške važnosti za održivi razvoj regije. Davorin Medić, predsjednik Udruge

30


KAMEN GRATINE d.o.o. Ljubuški obrada kamena, izrada peći i kamina kontakt: + 385 21 674 278 IVAN TADIĆ Prozor-Rama Proizvodnja prirodnih voćnih rakija (šljivovica, viljamovka, orahovača) kontakt: + 387 63 361 945 Udruga “RADUŠA-JAKLIĆA STAJE” Prozor-Rama Zaštita, obnova i aÞrmacija tradicionalnih obilježja sela na planini Raduši kontakt: + 387 63 443 009 FRANJKA ŠUNJIĆ Ručna izrada narodnih nošnji Donji Radišići bb 88320 Ljubuški Kontakt: +387 39 832 096 ANTON BORAS Proizvodnja meda i pčelinjih proizvoda Gornja Vitina bb 88326 Vitina Tel: +387 39 841 447 GSM: 063 328 356 ANTE RADIŠIĆ Životni stil – tradicija Služanj bb 88260 Čitluk Tel: +387 36 642 953 NERO d.o.o. Hercegovački Cherry brandy Bleiburških žrtava 1 d 1000 Mostar E-mail: nero.doo@mocable.ba MIRO MIHALJEVIĆ Proizvodnja vina, alkoholnih pića i likera Lisice Ljubuški E-mail: miro.mihaljevic@tel.net. ba PROIZVODNJA TRADICIONALNOG DRVENOG POSUĐA Hrvoje Artuković i Ante Međugorac Klobuk bb 88324 Klobuk Hrvoje tel: +387 39 845 181 GSM: 063 324 390 Ante tel: +387 39 845 056 GSM: 063 321 216 FARMA „GALAC“ d.o.o. Proizvodnja sira, uzgoj ovaca i koza Biskupa Čule bb 88000 Mostar Tel: +387 36 322 560; 036 313 433 GSM: 063 346 100

SLAVEN KOŽUL Izrada starih hercegovačkih kuća 88220 Široki Brijeg

UDRUŽENJE „DRVARSKA DRENJINA“ Titova 1 80 260 Drvar Tel: +387 34 820 090 Fax: 034 819 001 TVRTKA „ROING“ d.o.o. Proizvodnja i prerada organskog, začinskog, aromatičnog bilja i eteričnog ulja Leopolda Madića bb 88320 Ljubuški Tel/Fax: +387 39 833 098 GSM: 063 320 005 TVRTKA „MEDIX“ d.o.o. Proizvodnja herbalnih proizvoda Tel/fax: +387 39 838 153 GSM: 063 422 020 ANTE MUCIĆ – ANTAS Svestrani umjetnik, izrada tradicijskih glazbala Cerno bb 88320 Ljubuški GSM: 063 800 189

ZLATKO GLAVINIĆ Izrada umjetnina i glazbala Babin Do bb 88390 Neum Tel: +387 36 884 620 GSM: 063 350 242

RAMIZ I ZIJAD BOŠKAILO Proizvodnja tradicionalnih drvenih bukara, bačava, bakrorez Hodovo bb 88360 Stolac Tel: +387 36 861 125 GSM: 063 856 409

DAVOR MUCIĆ BRAVARIJA MUCIĆ d.o.o. Humac bb 88320 Ljubuški Tel: +387 39 832 309 Fax: 039 832 308 GSM: 063 325 470 E-mail: bravarija@mucic.info www.bravarija-mucic.com

MLJEKARA LIVNO Proizvodnja sira Splitska 3 80101 Livno Tel: +387 34 201 295 E-mail: mljekara@livno.biz www.mljekara.livno.biz

KREŠO ŠOŠE Drvodjelstvo Humac bb 88320 Ljubuški GSM: 063 872 952 SREĆKO BRKIĆ Sušionica pršuta Vojnići Vodice bb 88326 Vitina Tel: +387 39 836 120 GSM: 063 406 207

TIHOMIR PRUSINA Proizvodnja vina Vinarija Čitluk Kralja Tomislava 28 88260 Čitluk Tel: +387 36 642 232 Fax: 036 642 400 E-mail: vinarija.citluk@tel. net.ba www.hercegovinavino.com

ANTE HERCEG Sušionica pršuta Prolog Njivetine 97 88320 Ljubuški Tel: +387 39 847 010 GSM: 063 856 835

MIROSLAV ĆORIĆ Proizvodnja vina Podrumi Andrija Paoča bb 88260 Čitluk Tel: +387 36 644 102 Fax: 036 643 102 GSM: 063 322 162 E-mail: podrumi-andrija@tel. net.ba www.podrumiandrija.com

HEPOK VINARIJA LJUBUŠKI Proizvodnja vina Stjepana Radića bb 88320 Ljubuški Tel: +387 39 830 791 Fax: 039 831 644

MOTEL „HAJDUČKE VRLETI“ Blidinjsko jezero Blidinje Posušje Tel: +387 39 718 522 Fax: 039 718 532 GSM: 063 324 646 E-mail: info@hajduckevrletiblidinje.com MARIĆA GAJ Seosko gospodarstvo Ružići bb 88347 Ružići Tel: +387 39 674 079 Fax: 039 674 015 GSM: 063 326 493 E-mail: info@agroturizamhercegovina.com

31

E-mail: info@hepok.com www.hepok.com

BRANKO IVANKOVIĆ – MITE Kiparstvo i slikarstvo Obrtnička 17 80 101 Livno Tel: +387 34 225 233 GSM: 063 371 703 TOMISLAV PAVKOVIĆ Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda „ISAT-AP“ d.o.o. Rakitno bb 88240 Posušje Tel: +387 39 692 085 GSM: 063 385 686 TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAPADNOHERCEGOVAČKE ŽUPANIJE TURISTIČKA ZAJEDNICA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE TURISTIČKA ZAJEDNICA HERCEGOVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE


Grad Zagreb Dear Visitors and Citizens of Zagreb,

Poštovani posjetitelji, poštovani građani Grada Zagreba,

It gives me great pleasure to present you the agrcultural produce (both organic and conventional) of the City of Zagreb at the Zagreb International Autumn Fair and EKO-ETNO exihibition.

Osobito mi je zadovoljstvo što Vam u okviru Jesenskog međunarodnog Zagrebačkog velesajma i izložbe EKO-ETNO možemo prezentirati poljoprivrednu proizvodnju (ekološku i konvencionalnu) Grada Zagreba.

We are proud of what we have and what we produce. It is our aim to produce healthy food and products that will be competitive on the market, while at the same time preserving our traditions and originality.

Ponosni smo na ono što imamo i što ostvarujemo, u cilju proizvodnje zdrave hrane i proizvoda koji će biti konkurentni na tržištu uz očuvanje naše tradicije i izvornosti.

With this in mind, the City of Zagreb and the City Department of Agriculture and Forestry aims to provide direction and support for agricultural produce by using City funds, as well as subsidies, loans and grants. In this way, the quality and range of products can meet the requirements of consumers, while maintaining the proÞts of farmers in this area.

Stoga, Grad Zagreb odnosno Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, sredstvima Grada, subvencijama, kreditima i pomoćima nastoji usmjeriti i podržati poljoprivrednu proizvodnju na način da kakvoćom i ponudom zadovolji potrebe svojih građana i omogući isplativost našim poljoprivrednicima.

At the same time, new measures are being implemented aimed at developing agricultural production in the area of the City of Zagreb. The purpose of these measures is to increase the competitiveness of agricultural produce through structural support and to prepare agricultural producers from the Zagreb area for the conditions they will encounter when Croatia joins the European Union.

Istodobno u tijeku je provedba novih mjera za razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Grada Zagreba kojima se, kroz strukturne potpore, želi povećati konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, te što bolje pripremiti naše poljoprivredne proizvođače za uvjete koji ih očekuju pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji. Nadam se da ćete uživati u ovoj bogatoj prezentaciji našeg bogatstva.

I hope that you will enjoy this rich presentation of what we have to offer.

S poštovanjem, Yours sincerely, GRADONAČELNIK GRADA ZAGREBA Milan Bandić, dipl. polit.

Milan Bandić MAYOR OF THE CITY OF ZAGREB

33


PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT Vlasnik Krešimir Cerovečki Ilica 49, 10000 Zagreb Telefon 481 4975 Telefax 481 4975 Kontakt osoba Krešimir Cerovečki Popis proizvoda / izlošci kišobrani i suncobrani Cohero d. o. o. Vlasnik Barbara Dasović Grebengradska 18, 10000 Zagreb Telefon 01/3022064, 098/1726819 Telefax 01/3022064 E-mail www. cohero.hr Kontakt osoba Barbara Dasović Popis proizvoda / izlošci, izrada fontana sa ukrasnim biljem BIO – PAN d.o.o. Braće Domany 2, 10000 Zagreb Telefon3010 865 Kontakt osoba Smiljka Visković Popis proizvoda / izlošci eko veta, eko rast, Lidija Galjar Vlasnik Humboldtova 12, 10000 Zagreb Telefon 091/4555 235 Kontakt osoba Lidija Galjar

Popis proizvoda / izlošci ovčji, kozji, kravlji sirevi POLJOPRIVREDNA ZADRUGA »KUPINA EKO« PRIRODNI PROIZVODI ZAGREB Orahovac 5b, 10000 Zagreb Telefon 095/907 6395 Kontakt osoba Zdravko Biškup Popis proizvoda / izlošci đem od kupina, kupinovo vino i rakija SVJEĆARSKO – MEDIČARSKI OBRT Vlasnik Tomica Marica Oporovečki vinogradi 4, 10000 Zagreb Telefon 2983 085 Kontakt osoba Tomica Marica Popis proizvoda / izlošci licitari, medičarski proizvodi

Telefon 098/410834 Kontakt osoba Marija Mudrić Popis proizvoda / izlošci Začinsko bilje

Telefon 2993 729 Kontakt osoba M. Strancarić Popis proizvoda / izlošci hrenada, jabučni ocat, zag. muštarda

OPG KEZIĆ Vlasnik Marija Kezić Wickerhauserova 11, 10000 Zagreb Telefon 4635 272, 4635 273 Kontakt osoba Dragutin Kezić Popis proizvoda / izlošci Maslačkovo vino

OPG- ŠTEFANČIĆ Vlasnik Katica Štefančić Gate 28 b, 10020 Zagreb Telefon 6609 831 E-mail katica.stefancic@zg.tcom.hr Kontakt osoba Katica Štefančić Popis proizvoda / izlošci ukrasne vrečice sa lavandom, lavandino ulje i vodica, krema za ruke od lavande

PETRINE PLETILJE Vlasnik Udruga za promicanje i očuvanje kulture Svibovec 8, 10000 Zagreb Telefon 4683 664 Kontakt osoba Mina Petra Petričec Popis proizvoda / izlošci etno tekstilne rukotvorine

OPG ŽUPANČIĆ-MASLAČ Vlasnik Branko Župančić Horvati, Sljemenska 7, 10436 Rakov Potok Telefon 098/1288 300 Kontakt osoba Gordan Maslač Popis proizvoda / izlošci ekološki đemovi

Mario Sever Vlasnik Mario Sever Vukomeračka 4, 10040 Zagreb Telefon 2945 894 Kontakt osoba Mario Sever Popis proizvoda / izlošci ekološki polj. proizvodi

OPG MUDRIĆ Vlasnik Marija Mudrić Šuškovići bb, Medvedski breg , 10000 Zagreb

»SMID« Vlasnik Mirjana Strancarić Tome Matića 1, 10000 Zagreb

34

Zagrebačka poljoprivredna zadruga Savica 2, 10000 Zagreb Telefon 098/416 272 Telefax 01/2408868 Kontakt osoba Stjepan Horvat Popis proizvoda / izlošci 10 do 15 vrsta povrća BIO ZRNO Vlasnik Zlata Nanić Habijanovac 45, 10343 Nova Kapela Telefon 091/ 2728 173 Kontakt Zlata Nanić Popis proizvoda / izlošci bio zimnica, žitarice, brašno, domaći kruh, bio kolači, bio sendviči


Dubrovačko-neretvanska županija

Poštovani posjetitelji i sudionici priredbe »Eko-etno Hrvatska«, veliko mi je zadovoljstvo i ove godine Vam ispričati jednu posebnu priču, priču o najljepšoj hrvatskoj županiji. Prostor Dubrovačko - neretvanske županije, najjužnijeg hrvatskog kraja, Bog je obilato obdario bogatstvom kultiviranog krajolika i mjestima dugovječnog povijesnog pamćenja. Središte joj je i srce Dubrovnik. Jedan jedini, neponovljivi. GRAD SKLAD, kako zapisa književno pero, prava dragocjenost na karti Svijeta, na gvantijeri svetoga Vlaha. Vlahovo oko bdije nad svom zemljom dubrovačkom, šumama i konavoskim brdima, pitomim elaÞtskim poljima i stonskim solanama, rijekom Omblom i mljetskim jezerima, pelješkim vinovim lozama i zlatnim kapljicama, skladnim ljetnikovcima, orsanima, odrinama i kapelicama, brodovima na pučini, galebovima na obzorjima. Povezan sa svim svojim poput srca i krvotoka.

Dear visitors and participants of »Eko-Etno Hrvatska«, it gives me great pleasure to tell you a very special story once again this year, a story about the most beautiful Croatian county. The area of the Dubrovnik-Neretva County, the southernmost part of Croatia, has been copiously blessed with the riches of a cultivated landscape and places which bear testimony to their long history. Dubrovnik is its heart and soul. The one and only, unique. CITY - HARMONY, as a literary pen described it, a real jewel on the World map, on Saint Blaise’s silver platter. Saint Blaise keeps his eye out on all of the Dubrovnik land, forests and Konavle hills, the tame Elaphite Þelds and salt Þelds of Ston, the river Ombla and the lakes of Mljet, the vineyards and golden wines of Pelješac, the harmonious summer houses with their arsenals, vine arbours and chapels, boats on the open sea, seagulls on the horizon. The City is intertwined with all that belongs to it, like the heart and the blood veins.

Županija se uz povijesni grad Dubrovnik diči i «ornamentom od svijeta», famoznom Korčulom, na istoimenom najzelenijem Jadranskom otoku. Crnoj Korkiri još iz doba Grka, od kada se trsovi loze pretvaraju pod suncem u tečni «grk», a maleni otočići arhipelaga pred gradom svjedoče o jedrini i otpornosti dalmatinskog, vrničkog kamena kojim su izgrađena i dubrovačka i carigradska raskošna pročelja. Korčula - otok brodograditelja i mirisa smole borovih šuma, ljepotica pod velom Bule i svojih moreškanata, mašta utisnuta u kamenu i geniju Marka Pola svjetskog putnika i putopisca.

In addition to the historical city of Dubrovnik, the county also boasts the «world-class ornament», the famous city of Korčula, on the island of the same name, being the greenest island of the Adriatic. The black Korkyra dates back to the ancient Greeks, when the vine started being cultivated to produce the nectar of the gods coaxed by the sun, and the small islands of the archipelago facing the city bear witness to the vigour and durability of the Dalmatian stone from Vrnik, used to build luxurious facades in both Dubrovnik and Constantinople. Korčula – the island of shipbuilders and the fragrance of pine forest resin, a beauty under the veil of Bula and moreška dancers, imagination carved in stone and the genius of Marco Polo, the world traveller and travel writer.

Povijest je pod ruku sa zemljopisom ostavila traga u oba utvrđena grada na kraju uskog zaljeva kojim se poluotok Pelješac odvaja od kopna: dvomorski Ston i Mali Ston, u čijem se Malom moru od antičkih vremena goje najukusnije mediteranske kamenice i dagnje, prave delicije.

History combined with geography has left its mark on both of the fortiÞed cities at the end or narrow straights separating the peninsula of Pelješac from the mainland: Ston surrounded on two sides by the sea and Mali Ston, whose Malo more has since antiquity been the site for the cultivation of the most delicious Mediterranean oysters and mussels, real delicacies.

Još su dublji povijesni tragovi nad očaravajućim ostacima drevne Narone i iščezlim, možda potonulim antičkim Epidaurom, danas Cavtatom.

History has left even deeper traces on the enchanting remains of the ancient Narona and the vanished, perhaps sunk ancient Epidaurus, modern day Cavtat.

Konavoska Donja i Gornja banda jednako se s milinom prilagođuju i miluju Prirodu, kao što Ljuta još uvijek teče Zemljom i napaja je, pretačući se u pitomost Župe i njeno kraško uzmorje do slikovitih Mlina .

Donja and Gornja banda in the Konavle region are very much in touch with nature, and the river Ljuta still ßows on the Earth, replenishing it, ßowing slowly into the tame Župa and its karst Riviera, all the way to the picturesque Mlini.

Primorje se dubrovačko stere od Osojnika do Imotice, s uvriježenom podjelom samih svojih žitelja na Gornja i Primorska sela. Nedarežljiva im je zemlja, s malim krševitim plodnim udolinama podarila ljepotu svevremenosti. I slansko i stonsko Primorje i Mravinac i Lisac, i Stupa i Ošlje i Smokovljani zrače iskonom i toplinom svojih čednih i dobrohotnih ljudi.

The area of Dubrovačko Primorje extends from Osojnik to Imotica, with division of its dwellers to Gornja Sela («upper villages«) or Primorska Sela («coastal villages«). Their ungenerous land, with small fertile karst valleys, has bestowed on them a timeless beauty. The villages gravitating either to Slano or to Ston, such as Mravinac and Lisac, Stupa and Ošlje and Smokovljani emanate the authenticity and warmth of their modest and kind inhabitants.

Županija se naša pruža i stapa s pejzažem na morskoj ili riječnoj obali diljem negdašnje djedovine Astareje,

Our county extends and merges with the landscape on the sea coast and river banks along the heritage of Astarea, from Orašac,

35


od Orašca, Cvjetina, Trstenog, Brsečina i Dola, s pogledom na zgusnutu ljepotu Jelenskih otoka, rasprostrtih na plavetnilu mora. Tri su ElaÞta, Koločep/ Lopud/ Šipan, tri mala cjelovita svijeta, raskošne riznice nataložene povijesti, s dostojanstvom kneževih dvorova i opuštenom ugodom negdašnjeg renesansnog ladanja spojenog s dobrobitima poljodjeljstva i mirom prirode. Smjene ugođaja krajolika od Kleka prema luci Ploče i dalje prema Metkoviću, otkrivaju nova bogatstva. Tajanstvo i tišina Baćinskih jezera, tajnovitost fortiÞkacije srednjovjekovnog Smrdan – grada u Slivnu ili zaobljena vitkost Kule Norinske na ušću Norina u Neretvu, tek nekoliko kilometara udaljene od glavnog središta, grada Metkovića raskošno rasprostrtog uz obale rijeke – priprema je oka za uzbuđujuće Neretvino porječje: čudesni kontakt rijeke i mora, nizine i krša, jezera i močvare. Moćna i fascinantna Delta Neretve, poput Mjesečeva krajolika, priča svoju prestižnu i burnu povijesnu priču još od Ilira: biti u posjedu Delte Neretve značilo je gospodariti najatraktivnijim prometnim smjerom! Antička Narona bješe drugi rimski grad po značenju na istočnoj obali Jadrana! U izdašnosti ljepote kraja, ugodnom sredozemnom podneblju jednako se ljudsko nepce veselilo jegulji, crnoj liski i žabljem kraku i u doba moćnika ovjekovječenih u Augusteumu Narone, ili Neretvanskoj kneževini (od 11. st. u sastavu hrvatskog kraljevstva), kao i za današnjim trpezama. Još je darova Prirode u blizini. Pelješki se zlati Rat. S vrha se njegova Sv. Ilije razabire romantični jadranski krajolik: prekrasne uvale i bijeli žali, gajevi maslina i stoljetnih čempresa, stijene obrasle mirisnom kaduljom, dvorovima dičnih orebićkih kapetana, a prisoji se Dingača i Postupa zlate lozama, darom Božje prirode. A onda začarana ljepost Mljeta, česvine se i borovi spuštaju do mora i zasjenjuju obale, a podmorje se Mljeta bogato crveni koraljima. Morskom se širinom steru pučinski otočići Vrhovnjaci, pa arhipelag Lastovnjaka i čarobno Lastovo. U amÞtetralnoj tišini čuju se zvona s crkve sveca - vračeva Kuzme i Damjana, osluškuješ tradiciju Poklada u ruži vjetrova, blaguješ rizot od jastoga i sladiš se lastovskim zrelim trešnjama.

Cvjetine, Trsteno, Brsečine and Doli, with a view of the dense beauty of the Elaphite islands, scattered on the azure seas. There are three Elaphite islands, Koločep/ Lopud/ Šipan, three small complete worlds, a rich treasury of sedimented history, with digniÞed Rector’s palaces and the relaxed atmosphere of former renaissance summer houses combined with the beneÞts of agriculture and the calm of nature. The changing ambiance of the landscape from Klek to the port of Ploče and on towards Metković, unfolds new treasures. The secrecy and quiet of the Baćina lakes, the mystery of the fortiÞcations of the medieval Smrdan – town in Slivno or the rounded out slenderness of the Norin tower at the estuary of Norin into the Neretva, only a few kilometres away from the main urban centre, the city of Metković which luxuriously occupies the river bank – serves to prepare the eye for the exciting Neretva landscape: a mystical synergy of the river and the sea, the ßatlands and karst, lakes and swamps. The powerful and fascinating Delta of the river Neretva, like a moonscape, has been telling its prestigious and tumultuous historical tale since the Illyrian times: to have possession of the Neretva Delta meant having control over the most attractive trafÞc route! The ancient Narona was the second Roman city by its importance on the eastern coast of the Adriatic! In the abundant beauty of the landscape, the pleasant Mediterranean climate, the human palate took pleasure in eel, black coot and frog legs in the period of the patricians eternalized in the Narona Augusteum, at times of the Neretva principality (within the Croatian kingdom since the 11th century), as well as in modern day feasts. There are even more gifts of Nature in the vicinity. There’s the golden promontory of Pelješac. From the top of its St. Elijah a romantic Adriatic landscape is discernible: beautiful bays and white beaches, olive groves and centuries old cypress trees, rocks covered in fragrant sage, palaces of the proud captains from Orebić, whereas Dingač and Postup grape sorts adorn vineyards, a gift from God. Then there is the enchanted beauty of Mljet, where bushes and pine trees descend to the sea and cast shade on the coast, and the Mljet seas are crimson with coral. The distant islands Vrhovnjaci, the Lastovnjak archipelago and the magical island of Lastovo dot the vast sea. Church bells can be heard in the amphitheatre-like silence – from the Church of Saints Cosmas and Damien, saints - sorcerers, you discern the carnival tradition of Poklade in the wind rose, dine a lobster risotto and sweeten your palate with ripe cherries from Lastovo.

Sve ovo i još puno, puno više je Dubrovačko-neretvanska županija. Posjetite naš izložbeni prostor, osjetite u malom ovu netom ispričanu priču, a onda KRENITE! U vizitu Dubrovačko-neretvanskoj županiji! Čekamo vas!

The Dubrovnik-Neretva County offers all of this, and much, much more. Visit our exhibition grounds, feel the story you’ve just heard, and then GO! Visit the Dubrovnik-Neretva County! We await you!

MIRA BUCONIĆ, prof županica

MIRA BUCONIĆ, prof County Prefect

36


MIŠE MILOVČEVIĆ – OBRT METALFOUNDER Put Vlaha Bukovca 19 , 20 000 Dubrovnik e-mail: mise.milovcevic@du.tcom.hr tel. 020 425 726, mob: 098/1872819 Miše Milovčević u svom dugogodišnjem radu izradio je brojne unikatne predmete od metala, te suvenire viđene na Međunarodnom proljetnom sajmu obrtništva u Celju. Najveće priznanje radu ovog obrtnika je izrada prigodne medalje za jubilarni 100. posjet Svetog oca Hrvatskoj. Izradio je i pozlaćeni kip Svetog Leopolda Bogdana Mandića, poklon Dubrovačko-neretvanske županije Svetom ocu, prilikom posjeta Hrvatskoj. U skladu sa zahtjevima potražnje gospar Miše restaurira antikne predmete. ARS LONGA DUBROVNIK D.O.O. – LUCIJA OREŠIĆ Sv. Dominika bb, 20000 Dubrovnik Tel: 020 322 092 Fax: 020 322 091 Mob: 098/344 050 E-mail: ars.longa@du.t-com.hr Kontakt osoba: Erika Bonačić ARS LONGA DUBROVNIK d.o.o. utemeljeno je 1998 godine na temeljima neproÞtne Trajne radne zajednice samostalnih umjetnika »ARS LONGA VITA BREVIS«. Nova tvrtka naslijedila je umjetničko djelovanje i nadopunila ga novim sadržajem kao što su oblikovanje unikatnih suvenira temeljenih na etnološkoj baštini, proizvodnjom tradicionalnih slastica od suhog voća, proizvodnjom voćnih likera i rakija te prezentacijom najboljih hrvatskih vina, rakija, maslinova ulja i tradicionalnih prehrambenih proizvoda koje proizvode mali proizvođači. Sa svojim proizvodom arancinima, ušećerenim narančama, dobitnik je priznanja za najbolji pojedinačni proizvod na trećoj izložbi proizvoda i usluga ruralnih područja »Ekoetno Hrvatska 2005«. Izlošci: Tradicionalne slastice od suhog voća: arancini, limuncini, bruštulani mjenduli, kuglice od suhih smokava i naranče i kontonjata, voćni i biljni likeri, etno suveniri. SAPLUN D.O.O. – MARIJA CRNČEVIĆ Stjepana Radića 4, 20210 Cavtat, E-mail: info@saplun.hr Web: www.saplun.hr Mob: 098/ 526 625

Tvrtka Saplun d.o.o. iz Cavtata izrađuje kozmetičke proizvode od visokokvalitetnih prirodnih sastojaka - hladno dozreli sapun od maslinovog ulja i kozjeg mlijeka, te morsku sol za kupanje. Sapuni se izrađuju ručno hladnim postupkom u malim količinama kako bi se osigurala kakvoća svih sastojaka, a posebno proteina kozjeg mlijeka. Zbog zahtjevnog hladnog postupka sapuni se suše i dozrijevaju min 8-10 tjedana. Prema vlastitim recepturama koriste se samo prirodni sastojci: maslinovo, palmino i bademovo ulje, kozje mlijeko, eterična ulja i mrvljeni bademi. Svi sapuni su na osnovi maslinovog ulja, a posebno se ističe sapun OLIVA od samog maslinovog ulja i kozjeg mlijeka, bez dodatka eteričnih ulja, namijenjen onima s osjetljivom kožom. U ponudi su i poklon paketići – sapuni u obliku školjke (15 g) zapakirane u školjke (vongole ili brbavice) izronjene iz Jadrana. Morske soli za kupanje također su u potpunosti prirodan proizvod; sadrže morsku sol iz Jadrana obogaćenu čistim eteričnim uljima, te cvjetićima, listovima i plodovima mediteranskog bilja kao što su lavanda, aniš, limun, naranča, melisa, kadulja. Naziv tvrtke i proizvoda je SAPLUN jer se u Dubrovniku i okolici sapun tradicionalno naziva saplun, a logo je crvene boje s malim ornamentom karakterističnim vezom narodne nošnje Konavala. Osmišljeni uvažavajući tradiciju našeg podneblja i ručno izrađeni kozmetički proizvodi sapluni i soli prepoznatljiv su izvorno hrvatski proizvod koji se može ubrojiti i u skupinu originalnih autohtonih suvenira. Izlošci: Sapuni od maslinovog ulja i kozjeg mlijeka i soli za kupanje obogaćene eteričnim uljima biljaka karakterističnih za dubrovačko područje

egzistenciju putem proizvodnje grožđa i vina osigurava cca. 4000 stanovnika poluotoka Pelješca. Osnovni je sadržaj djelatnosti udruge Plavac mali – Pelješac upoznavanje i razmjena iskustva među proizvođačima Plavca malog, organiziranje proizvodnje i plasmana sadnica te drugog potrebnog kvalitetnog reprodukcijskog materijala kao i koordinacija nastupa na tržištu te zajednička promidžba imena Plavca malog. Izlošci: Vina – dingač, postup, plavac mali, rukatac-maraština, Prezentacije FANITO ŽUVELA – OBRT FANITO 35 ulica broj 6, 20 270 Vela Luka Tel: 020 813-833 Mob: 098/485-128 Email: fanito@fanito.hr Tvrtka Fanito® osnovana je ne tako davne 1999. godine. Obrt je registriran za poljoprivrednu proizvodnju (maslinovo ulje) i trgovinu. Cilj i vizija tvrtke je postaviti visoko kvalitetne autohtone proizvode na trpeze hrvatskih građana i pokazati cijelom svijetu što imamo i što smo u stanju proizvesti, a da je proizvod nastao u Veloj Luci na Korčuli. Obrt se bavi domaćom proizvodnjom, koristeći isključivo autohtonu sirovinu, koja se potiče i razvija, bilo da se radi o vlastitoj proizvodnji ili je proizvodnji vezanoj uz kooperante. Vela Luka je poznata po stoljetnoj tradiciji proizvodnje najkvalitetnijeg maslinovog ulja, smokava i vina a što je već veliko jamstvo kvalitete proizvoda namijenjenih svima nama. Kada se govori o kvaliteti, obrt Fanito je nositelj prestižnog znaka u Republici Hrvatskoj, prvog i za sada jedinog zaštićenog maslinova ulja s oznakom izvornosti. Maslinovo ulje Torkul naš je proizvod, što s ponosom ističemo. Tijekom 2008. godine se radi na usklađivanju vlastitih standarda sa standardima EU.

UDRUGA PLAVAC MALIPELJEŠAC – ANTO MATINOVIĆ, predsjednik udruge 20246 Janjina – Pelješac Tel: 020 742 010 Fax: 020 742 019 E-mail: udruga.plavac.malipeljesac@du.htnet.hr Kontakt osoba: Slobodan Rosić, 098/ 486 293

DUBRAVKA ŠIMUNOVIĆ – OBRT MUNČIJELA Od Puča 13 20 000 Dubrovnik Tel: 020 323-184

Udrugu »Plavac mali« čini šest poljoprivrednih zadruga sa poluotoka Pelješca (PZ Dingač, PZ Stoviš, PZ Kuna 1898, PZ Putniković, PZ Pelješki Vrhovi., PZ Postup) Sve zajedno okupljaju oko 1000 zadrugara i kooperanata što znači da svoju

Obrt Munčijela se već od 1995. godine bavi proizvodnjom autohtonog konavoskog veza s motivima starijim od stotinu godina, ali ih istovremeno aplicira na suvremene odjevne i različite upotrebne predmete.

37

ZOJA SENIĆ - ESTEY – OBRT IDEJA PRIRODE Sekondova 27. 20 235 Zaton Veliki Tijekom 2007. godine osnovan je obrt Ideja prirode koja se bavi proizvodnjom ekoloških, prirodnih sapuna na bazi djevičanskog maslinovog ulja, kozjeg mlijeka i samoniklog bilja. Gđa. Zoja je na ovogodišnjoj prodajnoj izložbi suvenira u Opatiji – Kvarner Expo 08 osvojila Zlatnu plaketu za upotrebni suvenir i to upravo za sapun napravljeno od maslinovog ulja, kozjeg mlijeka i mediteranskih trava. Sva je proizvodnja isključivo ekološka i u vlastitoj proizvodnji. Također je svoje proizvode prezentirala i na Mediteranskom sajmu zdrave hrane i ljekovitog bilja održanom u Dubrovniku gdje je interes pokazao veliki broj posjetitelja. SERRAGLI D.O.O. – MARIJA KISIĆ-KAMIĆ Mali stradun, Babin kuk, 20 000 Dubrovnik Tel: 020 424 696 Fax: 020 311 528 Mob: 098 254 586 Kontakt osoba: Marita Kamić E-mail: marita@du.t-com.hr Tvrtka Serragli d.o.o. je osnovana 2007. godine a bavi se izradom autentičnih suvenira i dubrovački faculet (rubčić) od svile sa izvezenim dubrovačkim grbom, proizvodnjom rakije od Grada – rakija od dubrovačke krivaje uz dodatak aromatičnog bilja te proizvodnjom peperonate – tradicionalnog začina maslinovog ulja i aromatičnog bilja. JADRAN ANTUNOVIĆ – OBRT LIKERI ANTUNOVIĆ Privor 10, 20 242 Oskorušno e-mail: jadran.antunovic@du.tcom.hr tel: 020 713 227 mob: 091/561 0781 Obrt za proizvodnju vina likera i rakija - Dugogodišnje iskustvo u proizvodnji likera i rakija, prvotno spravljanih isključivo za poznanike i prijatelje po starim obiteljskim receptima, navelo nas je na ideju da otvorimo obrt za proizvodnju. Kroz obiteljski program nastojali smo dio netaknute prirode poluotoka Pelješca, gdje prikupljamo bilje i voće, pretvoriti u ukusne gastronomske napitke. Dugogodišnjim strpljivim i napornim radom cijele obitelji, uspjeli smo proizvesti paletu od 14 proizvoda autohtonih likera i rakija, te Vam ih sa


zadovoljstvom želimo predstaviti. Svi naši proizvodi načinjeni su od bilja iz njihovih prirodnih staništa, daleko od industrijskih zagađenja. Ovi likeri i rakije sadrže alkohol u omjeru prihvatljivom za svako piće. RESTORAN »MARCO POLO MYSTIQUE« Cvita Bokšić Korčula, tel/fax: 020 / 711 167 »CRO RENT« - agencija za iznajmljivanje auta, motora i brodova Zvonko Šulentić, Mobitel: 098 / 243 209, Tel. 020 / 711 908 Koktel bar »DOS LOCOS« Niki Curać Mobitel: 091/ 528 89 71 Konoba »KOMIN« Frano Gavranić Mobitel : 098 / 847 057 Uljara »MANJAVINKA« Jadran Zlokić Mobitel: 098/ 929 50 73 OBRT ZA IZRADU AUTOHTONIH SUVENIRA Baldo Pavlina Mobitel: 098/ 432 488 OBRT ZA RIBARSTVO I UGOSTITELJSTVO Jolanda Lipanović Mobitel: 098/344 937 UDRUGA DEŠA Jany Hansal Frana Supila 8, 20 000 Dubrovnik Tel: 020 /420-415 Fax:020 /411-033 E-mail: desa@du.t-com.hr Web adresa: www. desadubrovnik.net Kao humanitarna i mirotvorna organizacija, osnovana iz potrebe da pomogne ženu, nevinu žrtvu rata daleke 1991. godine, u poslijeratnim godinama posvetila se traženju načina da osnaži ženu da preživi ratnu traumu. DEŠIN fokus je bio i ostaje usmjeren na ženu. Bilo da je majka ili supruga, žena je uvijek okosnica obitelji. Istraživačica i čuvarica tradicije, ali također je i pokretačica pozitivnih promjena u obitelji i društvenoj zajednici. Danas, petnaest godina kasnije, kroz svoje edukativne i razvojne projekte DEŠA potiče ženu da postane ekonomski neovisna te aktivno sudjeluje u društvu i doprinosi tranzicijskim promjenama. DEŠA vidi

ženu kao graditeljicu mira, zagovarateljicu tolerancije i dijaloga, za izgradnju boljeg suživota u multietničkom društvu. DEŠIN Centar je postao poznat po održavanju seminara, javnih predavanja, okruglih stolova na različite teme: od samopomoći do konzultacija o zdravom životu, ekologiji, demokraciji i toleranciji.

Putniković, PZ Pelješki Vrhovi., PZ Postup) Sve zajedno okupljaju oko 1000 zadrugara i kooperanata što znači da svoju egzistenciju putem proizvodnje grožđa i vina osigurava cca. 4000 stanovnika poluotoka Pelješca. Osnovni je sadržaj djelatnosti udruge Plavac mali – Pelješac upoznavanje i razmjena iskustva među proizvođačima Plavca malog, organiziranje proizvodnje i plasmana sadnica te drugog potrebnog kvalitetnog reprodukcijskog materijala kao i koordinacija nastupa na tržištu te zajednička promidžba imena Plavca malog. Izlošci: Vina – dingač, postup, plavac mali, rukatac-maraština, Prezentacije

UDRUGA MASLINARA OTOKA KORČULE Ranko Surjan mob: 091 762 5251 U rad Udurge je uključeno 150 uljara s cijelog područja otoka Korčule. Korčulaje poznata po svojem kvalitetnom maslinovom ulju pogotovo s područja Blata i Vela Luke.

UDRUGA PELJEŠKI VINSKI PUTI – MATO VIOLIĆ MATUŠKO, predsjednik udruge 20243 Kuna Pelješka Tel:020 742 113 e-mail:vinskiputidnz@net.hr www.vinskiputidnz.com Kontakt osoba: Slobodan Rosić, 098 486 293 Udrugu čine svi veći vinari i vinogradari sa poluotoka Pelješca koji svojim zajedničkim nastupom promoviraju vino i

UDRUGA LAĐARA NERETVE Marko Marušić Kralja Zvonimira 20, 20 350 Metković Tel: 020 690 037 fax. 020 690 039 email: udruga-ladjara@maratonladja.hr Udruga lađara Neretve osnovana je 2000.godine. Temeljem zakona, djeluje kao udruga građana te je upisana u registar Udruga. Udruga lađara Neretve organizirana je kao nevladina, nepolitička i neproÞtna organizacija. Svi članovi Udruge lađara su volonteri i dragovoljno pomažu u radu Udruge. Udrugu lađara čine svi zainteresirani koji žele pomoći u očuvanju tradicije stare neretvanske lađe. Radi regularnosti, odlučeno je da na skupštini pravo glasa imaju samo predstavnici ekipa koje su do sada sudjelovale na Maratonu, a svaka nova ekipa prethodno mora uplatiti kotizaciju da bi ravnopravno sudjelovala na skupštini. Glavni cilj Udruge je očuvanje tradicije stare neretvanske lađe i u tu svrhu organizira Maraton lađa (utrku izvornih neretvanskih lađa na Neretvi od Metkovića do Ploča). UDRUGA PLAVAC MALIPELJEŠAC – ANTO MATINOVIĆ, predsjednik udruge 20246 Janjina – Pelješac Tel: 020 742 010 Fax: 020 742 019 E-mail: udruga.plavac.malipeljesac@du.htnet.hr Kontakt osoba: Slobodan Rosić, 098/ 486 293 Udrugu »Plavac mali« čini šest poljoprivrednih zadruga sa poluotoka Pelješca (PZ Dingač, PZ Stoviš, PZ Kuna 1898, PZ

38

turizam te obilazak i kušnju na PELJEŠKIM VINSKIM PUTIMA. UDRUGA POŠIP – SMOKVICA – IVAN PECOTIĆ, predsjednik udruge 20272 SMOKVICA- OTOK KORČULA Tel:020 831 026 Fax: 020 831 006 Kontakt osoba: Ivan Pecotić Članovi udruge su privatni vinari i vinogradari te Poljoprivredne zadruge. Udruga se bavi promocijom korčulanskog vina Pošip te promocijom Korčulanskih vinskih puta. DUBROVAČKI PODRUMI d.d.Božo Martinović, direktor 20215 Gruda, Gruda 8 Tel: (020) 791 440 Fax: (020) 791 542 e-mail:dubrovacki-podrumi@ du.t-com.hr www.dubrovacki-podrumi.hr Društvo za proizvodnju i promet vina: Cabernet Sauvignon, Merlot, Plavac Mali, Plaususs, Merlotina, Trajectum, Ragusa bijelo, Ragussa crno.


Karlovačka županija

Dear visitors and participants of the «Eco- ethno Croatia 2008»,

Poštovani posjetitelji i sudionici priredbe «Eko-etno Hrvatska 2008.«

I have a great pleasure to greet you on behalf of the County of Karlovac which is, again this year, one of the participants of this event.

Zadovoljstvo mi je pozdraviti Vas u ime Karlovačke županije, koja se i ove godine predstavlja kao sudionik na ovoj priredbi.

The County of Karlovac is considered to be a medium-sized and relatively rarely inhabited Croatian county. It is situated on the borderline between the middle and mountain Croatia, and its area is territorially devided into five towns and seventeen local districts. In the view of the diversity of the relief, moderate continental climate, richness of the waters and other natural benefits, we can point out three different agrary-ecological districts in the County of Karlovac: lowlands with rivers, hill and high-country.

Karlovačka županija ubraja se u srednje velike i razmjerno rjeđe naseljene hrvatske županije. Smještena je na prijelazu iz srednje u gorsku Hrvatsku, a sam prostor teritorijalno je podijeljen na pet gradova i sedamnaest općina. Obzirom na vrlo raznolik reljef, umjereno kontinentalnu klimu, bogatstvo vodama i ostalim prirodnim uvjetima, u Karlovačkoj županiji možemo izdvojiti tri agroekološke cjeline: nizinsko područje uz rijeke, brežuljkasto-brdsko područje i brdsko-planinsko područje.

Agriculture is a considerable source of income for a great number of inhabitants in Karlovac County. In the register of the agricultural producers in the county, there are 6000 natural persons and corporate bodies registered. According to data from the Agricultural census ( year 2003 ), 19.171 housholds have agricultural land at their disposal. From the totality of the County’s area ( 3.622 km2 ), even 33.523 ha of the agrarable land is being used.

Poljoprivreda predstavlja značajan izvor prihoda za velik broj stanovnika u Karlovačkoj županiji. U upisniku poljoprivrednih proizvođača na području Županije, registrirano je oko 6.000 fizičkih i pravnih osoba. Prema podacima iz Popisa poljoprivrede (2003. godina), poljoprivrednim zemljištem raspolaže 19.171 kućanstvo. Od ukupne površine Županije (3.622km2), koristi se ukupno 33.523 ha poljoprivrednog zemljišta.

When dealing with the wholesome development of the area in the County of Karlovac, one of the basic aims that we have is the development of the rural territory. According to that, the County of Karlovac is outlaying considerable financial means from its budget in order to stimulate agricultural production in the region. By using the measures of the adopted Priority programe for the stimulation of agricultural production in the County, one could realize non – repayable funds for enlarging the farmlands and establishing orchards and vineyards; crops, plantation and cattle insurance, as well as the production of the ecological products which is also subsidized. The establishing and work of the agricultural cooperatives is constantly being supported, different events for promotion of agricultural production are organized as well as numerous different measures that are undertaken in mutual cooperation with the units of local self-government, and that are in regard to the specifical needs of the agricultural production in the respected areas of the County. In order to help agricultural producers to realize the develpoment projects of investng into their production like the purchase of machinery, equipment or enlargement of the cattle fund and construction of the new production capacities, the County of Karlovac subsidized interests on the business banks’ credits.

Kada govorimo o cjelokupnom razvitku područja Karlovačke županije, jedan od temeljnih zadataka je razvoj ruralnog prostora. Sukladno tome, Karlovačka županija iz Proračuna već niz godina izdvaja značajna financijska sredstva za poticanje poljoprivredne proizvodnje. Putem mjera usvojenog Programa prioriteta za poticanje poljoprivredne proizvodnje na području Županije, mogu se ostvariti bespovratna sredstva za okrupnjavanje poljoprivrednih posjeda i podizanje trajnih nasada voćnjaka i vinograda, subvencionira se osiguranje usjeva, nasada i stoke te ekološka poljoprivredna proizvodnja, podupire se rad i osnivanje poljoprivrednih zadruga i udruga, te održavanje manifestacija za promicanje poljoprivredne proizvodnje, kao i niza drugih mjera u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, obzirom na specifičnosti poljoprivredne proizvodnje na pojedinim područjima Županije. Kako bi se poljoprivrednicima pomoglo u realizaciji razvojnih projekata ulaganja u proizvodnju: kupnja novih strojeva, opreme ili povećanje stočnog fonda i izgradnja novih proizvodnih kapaciteta, Karlovačka županija je u protekloj godini subvencionirala kamate na kredite poslovnih banaka. Obzirom na zainteresiranost proizvođača za ovakve mjere poticanja poljoprivredne proizvodnje, s ciljem obnove i razvoja poljoprivrede Karlovačke županije u svim njenim sektorima, Karlovačka županija nastavlja s provođenjem navedenih kao i uvođenjem novih poticajnih mjera u poljoprivrednoj proizvodnji.

In regard to the interest of the producers for such measures of stimulation for the agricultural production, and with the aim of reconstruction and development in all its sectors, the County of Karlovac will continue to conduct the stated, as well as the new, stimulative measures for the agricultural production.

Kroz programe «Eko-etno Hrvatske» Karlovačka županija je u mogućnosti predstaviti na najbolji način raznoliku ponudu, očuvati okoliš, prirodne resurse, tradicijske vrijednosti te običaje i priredbe našeg kraja.

Through the programs of the »Eco-ethno Croatia«, the County of Karlovac is able to present the diversity of its offer at its best, preserve the environment, natural resources, traditional values and customs and events of our part of Croatia.

Stoga Vas pozivam da među mnogobrojnim izlagačima na nađem izložbenom prostoru pronađete proizvode i usluge koji će svojom kvalitetom i raznovrsnošću zadovoljiti sve Vaše zahtjeve.

Therefore, I am inviting you to visit our exhibition area and find products and services that will surely satisfy your high standards with their high quality and diversity.

Župan Ivica Horvat, dipl.oec.

County Prefect Ivica Horvat, dipl. oec.

40


KARLOVAČKA ŽUPANIJA Ambroza Vranyczania 2 47000 Karlovac Centrala:047/666-111 Telefaks:047/666-261, 666-262 E-mail:ured.zupana@kazup.hr Kontakt osoba: Ivica Horvat, dipl. oec. – župan TURISTIČKA ZAJEDNICA KARLOVAČKE ŽUPANIJE Ambroza Vranyczania 6 47 000 Karlovac Tel: 047/615-320 , 804-057 Fax:047/601-415 E-mail:info@tzkz.hr Kontakt: Dina Begić, dipl.oec - direktor LOVAČKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE Mažuranićeva 11 47 000 Karlovac Tel i Fax: 047/615-008 Mob:099/6060-650, 099/6060-620 E-mail:ls.karlovacke@hls.t-com. hr Kontakt: Vinko Pavlićpredsjednik, Andrija Štalcer – tajnik Lovački savez osnovan je 1995. godine, okuplja 52 lovačke udruge s 2645 članova, koja gospodare zajedničkim otvorenim lovištima u Karlovačkoj županiji. UDRUGA MALIH SIRARA KARLOVAČKE ŽUPANIJE «KORNI» Rakovica 6 47 245 Rakovica Tel:047/777-477 Mob:091/4882-760 Predsjednik: Marko Radočaj Dopredsjednik: Nevenka Turkalj Tajnik: Višnja Magdić Udruga je osnovana u kolovozu 2006. godine, broji 15 tak članova djeluje na području Karlovačke županije Izlošci: sir i proizvodi od mlijeka i sira Popis članova Udruge koji sudjeluju na izložbi: EKOLOŠKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO GRDIĆ Milan i ŠteÞca Grdić Ravnice 316 g 47 302 Oštarije mob: 091/516-5818 Kontakt: ŠteÞca Grdić Ekološko obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrađuju 20 – tak hektara, od toga 10 – tak hektara u ekološkoj kontroli već 6 godina. Na vlastitom imanju uzgajaju životinje, te proizvode mlijeko i prerađuju ga u sir. Uz tu proizvodnju sadi se i povrće za tržište, te «stare» autohtone vrste žitarica (pir, proso, ječam,

kukuruz, heljda, lan) od kojih se radi kruh – prosenica. Izlošci: ekološki sir – kuhani kravlji, dimljeni; žitarice, brašno, povrće , kruh OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO NOVKOVIĆ Nenad Novković Točak 26 47 242 Krnjak mob:091/411-0988 i 091/5362250 Kontakt:Nenad Novković Farma sa 10 muznih krava i 5 junica, od vlastita mlijeka proizvode se sirevi na tradicijski način ovog kraja. Na 15 ha vlastite zemlje proizvodi se sijeno i žitarice za prehranu stoke. U sklopu mini sirane nalazi se i kušaonica sira, gdje se mogu degustirati razni proizvodi od mlijeka. Kušaona je uređena i opremljena Etno zbirkom raznih predmeta i može primiti 50 osoba. Izlošci:Kravlji kuhani sir, dimljeni sir, škripavac, trapist.

47206 Lasinja Tel:047/884-136 Mob:091/755-6218

Izlošci: mješavina bijelih sorata, graševina, muškat, chardonnay, zweigelt, crni pinot.

Danica Mičić Prkos Lasinjski 73 47206 Lasinja Mob:091 100 19 54

OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE NADA Nada Vrbanek Vivodina 13 47 283 Vivodina Mob:098/368-844 Izlošci: mješavina bijelih sorata vina, mješavina crnih sorata vina, graševina, chardonnay, sivi pinot, portugizac.

ETNO GALERIJA ŽUNAC Josip Žunac Rečica 64 47203 Rečica mob:098/678-785 Kontakt: Josip Žunac Etno galerija Žunac je ustanova muzejskog tipa, otvorena 1995. godine. Čuva narodnu baštinu ovog kraja. Izlošci: - unikatni i originalni predmeti iz postave Etno galerije UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOĆARA OZALJ Kurilovac 1 47 280 Ozalj Tel:047/758-868 Fax: 047/757/868, 731/172 Mob:098/711-333, 098/283-666 Predsjednik: Josip Vrbanek Kontakt: Darko Vrbanek Udruga okuplja vinogradare, vinare i voćare, prezentira njihove proizvode: vino, jabučni sok i ocat , jabuke, čips od jabuke, rakiju.

OBITELJSKO GOSPODARSTVO JURČEVIĆ Vesna Jurčević Jazvaci 37 47 201 Draganić mob: 098/890-472 tel: 047/715-883 Kontakt: Vesna Jurčević U vlastitom domaćinstvu proizvodi polutvrde sireve od kravljeg i ovčjeg mlijeka sa dodatkom mediteranskog bilja ( komorač, ružmarin, origano, maslina, tartuÞ, šafran, kapara. Izlošci: polutvrdi sirevi od kravljeg i ovčjeg mlijeka

Popis članova Udruge koji sudjeluju na izložbi: OPG NIKOLA FURJANIĆ Nikola Furjanić Furjanići 15 47 283 Vivodina Mob:098/551-755 Izlošci: vina chardonnay, muškat, graševina

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO MIŠĆEVIĆ Radmila i Milan Mišćević Senjska 83 Josipdol Tel: 047/581-363 Mob:098/739-637 U vlastitom domaćinstvu i u vlastitoj mini sirani proizvode polutvrde i meke sireve od kravljeg mlijeka. Izlošci: polutvrdi i meki sirevi od kravljeg mlijeka

VINARSKI PODRUM VRBANEK – OBRT VRBANEK Josip Vrbanek Obrež 1 47 283 Vivodina Mob:098/283-666 Izlošci: vina graševina, rajnski rizling, sauvignon, frankovka, prirodni jabučni sok, prirodni jabučni ocat, jabučni čips i jabuke. OPG FRLAN Ivica Frlan Vivodina 3 47 283 Vivodina Tel:047/753-111 www.vina-frlan.hr Izlošci:graševina, muškat, chardonnay, rajnski rizling, sivi pinot, frankovka.

Nevenka Turkalj Jelov Klanac 211 Rakovica Tel:047/784-272 Mob:098/647-015 Dušanka Čavrag Jasenak 84 47314 Ogulin Tel: 047/562-229 Mob:098/9510-388

OBRT VITIS Ivan Vrbanek Obrež 1 c 47 283 Vivodina Mob:098/711-333 www.vina-vrbanek.hr

Nada Braim Svetog Antuna 6

41

GMTT LEŠČANEC Marijan Leščanec Vrškovac 1 d 47 283 Vivodina Tel:047/758-952 Izlošci: vina graševina, rajnski rizling, chardonnay, kerner. OPG VINARIJA GRAŠA Željko Graša Gorniki 13 47 283 Vivodina Mob:098/649-091 Izlošci: vina, graševina, chardonnay, muškat, rajnski rizling. ILOVAC – KERAMIKA d.o.o. Donje Pokupje 2 47 000 Karlovac Tel.: 047/600-471 Mob:091/1638-258 Fax:047/600-471 Kontakt: Božidar Markulinčić Ilovac – Keramika d.o.o. već se više od 15 godina bavi proizvodnjom suvenira. Posebni dio ponude čine izrada etno suvenira, prezentacija rada na lončarskom kolu kao starog zanata i sudjelovanje na različitim sajmovima i kulturnim etno priredbama. Izlošci: Keramički suveniri i lončarski proizvodi. DOBRO – PETRIĆ d.o.o. Ivan i Vladimir Petrić Gornja Trebinja 29 47212 Skakavac Mob:098/246-610 Fax:047/411-609 E-mail:dobro-petric@ka.t-com.hr Kontakt osoba: Ivan Petrić Dobro-Petrić d.o.o. bavi se uzgojem jabuka, krušaka i bresaka, te preradom voća u voćne rakije i jabučni ocat. Izlošci: voćne rakije, jabučni ocat, alkoholni destilati. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO CAPAN Franjo Capan Bašćinska cesta 39 a 47 000 Karlovac Tel: 047/431-862 Mob:098/241-421 Kontakt: Franjo Capan


OPG se bavi pčelarstvom već 30 – tak godina, i proizvodi uz med i ostale pčelinje proizvode Za svoje proizvode posjeduje sve potrebne analize i važeće veterinarske dokumente. Izlošci: Pčelinji proizvodi u klasičnoj i suvenir ambalaži. PRVA PROIZVODNA ZADRUGA ŽENA BOŽUR Vukmanić 88 47 205 Vukmanić mob:095/9044-788 Kontakt:Božena Regvart Muić – upravitelj Zadruga je osnovana 2007. godine, trenutno ima 80-tak članica iz 4 županije. Zadruga je osnovana sa ciljem očuvanja starih zanata i etno baštine, te pomaganjem ženama srednjih godina koje su ostale bez posla a radno su aktivne i stručne u izradi etno predmeta i uzgoju i proizvodnji eko proizvoda. Izlošci:Eko med i pčelini proizvodi, Eko pšenica, kupinovo vino, pekmez, sok i đem, sir Prikaz izrade čipke JALBA, izrada narodnog nakita od perlo kraluša, zlatovez i različite vrste vezova. Popis članova Zadruge koji sudjeluju na izložbi: EKOLOŠKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO KRNIĆ Lovro Krnić Prilaz V. Holjevca 8 47 000 Karlovac Tel:047/614-772 i 732-210

Mob:091/5466-686 Fax:047/614-772 Kontakt: Pavica Krnić e-mail:ekomed@konthod.com Eko pčelarstvom se bave od 2002 godine. U asortimanu imaju eko – med i proizvode od pčela i eko meda. Izlošci: eko - med od livade, kestena, bagrema, sok od cikle u eko medu, suho voće u eko medu, saće u eko medu, medeni kolači, medena rakija, Þgure od voska.

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ROBERT POTURICA Robert Poturica Turan 36 47 000 Karlovac Tel: 047/641-271 Mob: 091/1694-400 E-mail:r obert.poturica@ka.tcom.hr Kontakt: Robert Poturica Ekološko poljoprivredno gospodarstvo osnovano 2006. godine. Bave se uzgojem lavande i proizvodnjom mirisnih vrećica, ulja i sušenog cvijeta. Izlošci: proizvodi od lavande.

Ivana Stavljenić Mob:091/6632-143 Eko pšenica – dijetetski proizvod

«VITA GOLD» Igor Črnugelj Zagrebačka ulica 13 47 250 Duga Resa Tel:047/841-788 Fax: 047/841-788 Kontakt:Igor Črnugelj Obrt se bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda. Izlošci:Liker od kestena i šipka, torte i druge kesten delicije, biljni eliksir, kupinovo i bazgino vino.

Barka Papa Mob:091/7399-734 Kupinovo vino, pekmez, sok i džem. Nela Zovko Mob:091/5809-924 Izrada nakita. Jasminka Trpčić Mob:091/9352-249 Izrada čipke JALBA. Biserka Baždar Tel:047/745-255 Izrada narodnog nakita od perli kraluša.

«ART-A» obrt za izradu suvenira i ukrasnih predmeta Alma Dubravčić Marmontova aleja 63 47 000 Karlovac mob: 091/544-2137 i 095/8828857 Kontakt:Alma Dubravčić Obrt je osnovan 2005. godine. Bavi se proizvodnjom različitih vrsta suvenira vezanih na zaštitu

Goranka Anić Mob:098/596-096 Zlatovez Ana Sestrić Tel:047/854-694 Sve vrste veza

42

kulture i naših jezika, edukaciju o zaštiti okoliša te upoznavanje turista s poviješću Hrvatske. Izlošci: artikli ručno vezeni – zastor, fertun, keramika – Vila Dubovačka, List Marmontove aleje, Predmeti od eko kože, kukičani predmeti. STOLARIJA «KURIJA» Slavko Kurija Banija bb 47 000 Karlovac Tel: 047/613-006 Fax: 047/613-001 Mob: 098/212-713 Kontakt: Slavko Kurija Tvrtka posluje od 1985 godine, bavi se proizvodnjom drvenih kućica, štandova, suncobrana, vrtnih kućica, sjedećih garnitura, ležaljki, gostiteljskih objekata itd.. U potpunosti smo opremali tržnice u Zagrebu, Zadru, Dubrovniku, Puli itd. Izlošci:drvena kućica izrađena od masivne poluoblice, stolovi i klupe u etno stilu. VULJANJIĆ d.o.o. Ivan Vuljanić Vladimira nazora 16 47 000 Karlovac Tel. i Fax..047/611-226 Mob: 091/1611-219 Kontakt: Sanda Šimunić Poduzeće proizvodi i prodaje proizvode od žitarica. Izlošci: različite vrste kruha i peciva


Koprivničko-križevačka županija

Dragi prijatelji,

Dear friends, I have this great pleasure and opportunity to greet you at the event of growing importance. Our county has participated in this fair since its early days and I am therefore, very pleased to see that today a considerable number of counties, communities and cities recognize this fair’s relevance and value. In our small county we care a lot about the development of trades, and small and middle sized businesses, so I would like to take the opportunity to invite you to visit our exhibition area and meet our producers and their products.

zadovoljstvo mi je pozdraviti Vas na ovoj sve značajnijoj i prepoznatljivijoj priredbi. Naša županija sudjeluje na ovoj sajamskoj priredbi od prvih dana i zadovoljan sam da je danas već znatan broj županija, gradova i udruga prepoznao značaj i vrijednost ove manifestacije. U našoj županiji poduzimamo mnoge mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Pozivam vas da obiđete naš izložbeni prostor i upoznate naše izlagače i njihove proizvode. Neka to bude prvi korak u upoznavanju naše županije gdje ćete pronaći mnoštvo interesantnih stvari. Upoznajte gastronomsku i turističku ponudu Podravine i Prigorja i njene vrijedne, skrbne i gostoljubive žitelje koji će vam širom otvoriti vrata svojih domova, ali i svoja srca.

Let this be the Þrst step on your tour around our county, where you will Þnd lots of interesting facilities. Find out about the gastronomic and touristic offer in Podravina and Prigorje and all our hard-working and friendly people who will widely open their doors, as well as their hearts for you.

U muzejima i etnografskim privatnim zbirkama sačuvana je od zaborava naša baština, naša tradicija, naši običaji. Pozivam vas da dođete i uživate u prirodnim ljepotama rijeke Drave, da upoznate naš kraj kao interesantnu destinaciju u kojoj ćete pronaći svoj mir i odmoriti se od svakodnevice.

Please, do visit our etnographic collections and Þnd out about our heritage, tradition and customs. Come and enjoy the natural beauty of the Drava river, interesting destinations where you can Þnd peace and have a little rest from everyday life.

U Hlebinama, Goli, Molvama, Đurđevcu i drugim mjestima u županiji upoznajte se sa svjetski poznatom i jedinstvenom «Hlebinskom školom» naivne umjetnosti.

In Hlebine, Gola, Molve, Đurđevac and other places of our county, your can have a Þrst hand experiance of the world famous and unique «Hlebine School of naive art».

Nakon svega osvježite se odličnim vinima s obronaka Kalnika i Bilogore, nadaleko poznatim kupinovim vinima i voćnim rakijama. Počastite svoja čula našim vrhunskim proizvodima kao što su med, voće i povrće, bučino ulje, meso i mlječne prerađevine.

Afterwards, excellent wines from Kalnik and Bilogora wineyard will refresh you, along with high quality blackberry wine and fruit brandies. Treat your senses with top quality products from honey, fruits and vegetables, as well as meat and dairy products.

Zaplešite s našim folklorašima i ponesite svojim kućama jedinstveni «Ivanečki vez». Sve ovo predstavlja samo dio doživljaja kojeg vam u svojoj punini želimo ponuditi u našoj sredini, gdje ste uvijek dobrodošli..

Dance with our folk dancers and take home memories of the unique «Ivanečki vez». All this is only a part of impressions we want to offer you to the full. When you are with us you are always welcome.

Župan Darko Koren

County head Darko Koren

43


Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije Direktor TU TZ KKŽ : mr.sc. Zdravko Mihevc Antuna Nemčića 5 48000 Koprivnica Telefon: 048/624-408 Mobitel: 098/354-945 Telefax: 048/624-407 E-mail: ured@tz-kckz.hr Kontakt osoba: Stručni suradnik: Krešimir Blažek, 098/305-186 Atelje Fluksi Mario Fluksi 48000 Koprivnica Bajer 2 Telefon: 048/621-791 Mobitel: 098/876-752 Telefax: 048/626-239 Kontakt osoba: Mario Fluksi Izrada autentičnih hrvatskih etnografskih suvenira, demonstracija obrta - rad na lončarskom kolu. Etnografski suveniri : tradicionalne hrvatske preslice, tradicionalne stare hiže, uljanice, medičari s početka 19.st., lončarski proizvodi. DEM TRADE d.o.o. BORIS DVORSKI 48000 KOPRIVNICA RUDEŠINKIN BRIJEG 5 Telefon: 048/634-570 Mobitel: 098/214-297 Telefax: 048/634-690 E-mail: demtrade@demtrade.hr WEB: www.demtrade.hr Kontakt osoba: ZORAN OŽEGOVIĆ 098/982-2237 Dem trade d.o.o. osnovan je 1989. g. te se od samog početka bavi proizvodnjom i prodajom kave »GOLD KAVA«. Osim na hrvatskom tržištu kvalitetu i pristupačnu cijenu prepoznali su i žitelji Australije i SAD-a, tako da već 6. godine sa svakogodišnjim porastom proizvod izvozimo u rečene zemlje. - kava za domaćinstvo - espresso kava za ugostiteljstvo - cappuccino - turistička ponuda putničke agencije Euro-tours Uljara HLADNIĆ Dejan Hladnić 48000 Koprivnica Starogradska bb Telefon: 048/622-649 Mobitel: 098/248-113 Telefax: 048/622-649 E-mail: hladnic.uljara@kc.htnet. hr Kontakt osoba: Dejan i Zrinka Hladnić Registrirani ekoproizvođači bučinog ulja počeli s

Restoran Royal nalazi se u centru Kloštra Podravskog na magistralnom pravcu VaraždinOsijek. Poznat je po kvalitetnoj domaćoj kuhinji i ribljim specijalitetima. Ponos restorana je vlastiti vinski podrum i kušaonica vina u «Vili Ančica» iz 1917.g. u vinogorju Aršanj. Organiziramo grupne izlete pod nazivom «Upoznajte Podravinu». U jesen vas pozivamo na obred «krštenja mošta» u našoj vinskoj kapelici. Vina : graševina, zeleni silvanac, traminac, souvignon, frankovka Domaći likeri i rakije : orehovec, travarica, šljivovica

proizvodnjom 1997. godine. Uz bučino ulje proizvode kamilicu, a pripremaju i proizvodnju ostalog ljekovitog bilja. Bučino ulje – proizvedeno postupkom hladnog prešanja – neraÞnirano. Pakirano u tamnu staklenu ambalažu i kartonske transportne kutije. SLIKAR MIJO JAKOVIĆ 48327 Molve Đurđevačka 56 Telefon: 048/892-066 Mobitel: 091/551-89-64 Mijo Jaković spada u molvarski likovni krug slikara naivaca srednje generacije, koji stvara u maniri «Hlebinske škole slikanja».

OPG KOTUR RADOVAN Radovan Kotur 48000 Koprivnica Vinička 10 Telefon: 048/621-998 Mobitel: 098/96 95 303 E-mail: korak@net4u.hr Kontakt osoba: Radovan Kotur Već 15 godina bavi se uzgojem jabuka na 3 ha voćnjaka i proizvodnjom jabučnog octa na starinski način prirodnim postupkom Jabučni ocat

KAMIVA poljoprivredna proizvodnja, dorada i kućna radinost Vatroslav i Miroslav Vrban 48314 Koprivnički Ivanec Koprivnička 1a Telefon: 048/638-059 Mobitel: 098/; 098/18-18-779 Telefax: 048/638-059 E-mail: kamiva@kc.t-com.hr Web: www.kamiva.com Kontakt osoba: Vatroslav i Miroslav Vrban Primarna pčelarska proizvodnja (150 košnica) te pogon za doradu meda i ostalih pčelinjih proizvoda kapaciteta 150 tona koji je u Haccp sustavu i posjeduje izvozni broj (1491). Kremasti med dobitnik je 3 zlatne žlice i Šampion kvalitet Hrvatske za 2003.g. U kućnoj radinosti izrađuju se narodne nošnje Koprivničkog Ivanca s «ivanečkim vezom» koji nosi znak «izvorno hrvatsko», te suvenira «ivanečkog veza». Bagremov, Kestenov, Lipov i Cvjetni med (pakiranja 250,450,900 i 950g) Kremasti med (250,400, 890 g) te Kremasti med s okusima jagode i mješavine voća (250 i 400 g) Peludan (polen i med) Peludan + Pro (polen, med i propolis) Propolisne tinkture (alkoholna otopina) Jabučni ocat s medom, Med u saću Suveniri «ivanečki vez» : broševi, slike, tabletići, stolnjaci, podmetači, te dijelovi ivanečke nošnje

KUPIN Josip Bubalo 48311 Kunovec Subotica Podravska, Donji brijeg 60 Telefon: 048/837-101; 048//623-723 Mobitel: 098/209-482 Telefax: 048/623-723 Kontakt osoba: JOSIP BUBALO Proizvodnja kupinovog vina, likera i rakija Kupinovo vino Liker od kupina Rakija od kupine PG ILA MARIJANA Ila Marijana 48362 Kloštar Podravski Prugovac, Vinogradska 11 Telefon: 048/896-007 Mobitel: 098/19 39 502 Kontakt osoba: Ila Marijana Proizvodnja kupine (boisen, tonfree) na 1,5 ha Pekmez i sok od kupine OPG FIŠTROVIĆ Zlatko Fištrović 43000 Bjelovar E.Kumičića 70 Telefon: 043/231-039 Mobitel: 098/960-29-01 Kontakt osoba: Zlatko Fištrović Desetogodišnje iskustvo u voćarstvu. Na području općine Kloštar Podravski u selu Prugovac (Koprivničkokriževačka županija) na površini

RESTORAN «ROYAL» Ivan Koren 48362 Kloštar Podravski Trg Svete obitelji 5a Telefon: 048/816-527; 048/816-420 Mobitel: 098/248-449 Telefax: 048/816-527 E-mail: ivan.koren@kc.t-com.hr Kontakt osoba: Ivan Koren

44

od 2,5 ha voćnjaka uzgoj jabuka, krušaka, šljiva i bresaka Jabuka, breskva, kruška OPG PLATUŽIĆ Marija Platužić 48260 Križevci Gračina 10 Telefon: 048/693-109 Mobitel: 091/502-64-55 Telefax: 048/693-109 Kontakt osoba: Zvonko Platužić Od 2003.g. bavi se uzgojem dugoročnog nasada kupine na ekološkoj osnovi za što 2007. godine dobivaju certiÞkat o ekološkom uzgoju kupine Kupinovo vino, sirup od kupine, džem i žele od kupine, rakija i liker od kupine PAMPA – TEA Krešimir Krznarić 48000 Koprivnica Braće Wolf 3 Telefon: 048/641-302 Mobitel: 098/897-964 E-mail: pampa@kc.t-com.hr Kontakt osoba: Krešimir Krznarić Obrt za proizvodnju, trgovinu i istraživanje ljekovitog bilja i čajeva Mješavine domaćih čajeva, ljekovito i začinsko bilje OBITELJSKO GOSPODARSTVO PANDUR Blaž Pandur 48362 Kloštar Podravski Kozarevac, Ljudevita Gaja 15 Telefon: 048/895-090 Mobitel: 098/271-487 Telefax: 048/895-090 Kontakt osoba: Blaž Pandur Voćarstvom se bavi 17 godina. Obrađuje 7 ha jabuka, 5 ha bresaka, 5 ha višnje, 1 ha maline, Raspolaže vlastitim rashladnim skladištima kapaciteta 70 tona. Stalno su zaposlena 3 člana obitelji. - razne sorte jabuka - voćne rakije - jabučni ocat - voćni prirodni sokovi «POGRAD», IZRADA SUVENIRA OD DRVA Pero Cik 48350 Đurđevac Bana Jelačića 28 Telefon: 048/813-228 Mobitel: 098/962-16-60 E-mail: nikola.cik@kc.t-com.hr Kontakt osoba: Pero Cik Obrt «Pograd» registriran je 1995. godine za popravke namještaja i stolarije. Uz to se već duži niz godina bavi izradom originalnih podravskih suvenira od drva. Ovi suveniri su unikatni, ukrašeni podravskim motivima i izrađeni su od tradicionalnog


podravskog drva, kao što su: hrast, brijest, kruška, orah ili jasen, a korita ( struganke) izrađena su tradicionalnim načinom (kopanjem) od vrbe i lipe. - «Obrisačnice» i karniši - Struganke i korita različitih dimenzija - «Bakino ogledalo» s ladicom - Ogledalo na stalku - Kutije za nakit; Kućice – makete «podravske iže» - Kutija s ogledalom za brijači pribor POMONA D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU Tihana Grudić 48000 Koprivnica Ulica kraljice Jelene 30 Telefon: 048/622-420 Mobitel: 091/501-64-50 Telefax: 048/622-420 E-mail: pomona@kc.t-com.hr Web: www.pomona-kc.hr Kontakt osoba: Marijan Grudić Vinarija Pomona d.o.o. iz Koprivnice proizvodi grožđe i vino na području vinogorja Koprivnica – Đurđevac i Virovitice. U proizvodnji prevladava sorta GRAŠEVINA koja na ovom području daje iznimnu kvalitetu, a od ostalih sorata zastupljen je PINOT BIJELI, RAJNSKI RIZLING, TRAMINAC i FRANKOVKA. Kvalitetna vina zaštićenog geografskog podrijetla bogatog su okusa, mirisa, prepoznatljive arome nagrađivana zlatnom medaljom na međunarodnim i lokalnim izložbama vina. Vinska kuća u Starigradu, TeoÞla Hana 13k nudi svakodnevno za organizirane grupe degustacije i prigodnu prodaju vina. Vino Graševina, butelja 0,75 – kvalitetno vino Vino Pinot bijeli, butelja 0,75 – kvalitetno vino Vino Kraluš Vino Rujno vino

48350 ĐURĐEVAC Ulica mladosti 15 Telefon: 048/813703 Mobitel: 098/164-11-93 Telefax: 048/813703 E-mail: ivana.hadzija@kc.t-com. hr Kontakt osoba: Ivana Hadžija TERRA- izrada unikatne keramike,uporabnih i ukrasnih predmeta, suvenira i keramičkih slika u terracoti i raku tehnici. Uporabna i ukrasna keramika.

PRO-MED Martin Petričec 48000 Koprivnica Dubovec 6 Telefon: 048/671-386 Mobitel: 091/57-48-797 Telefax: 048/671-386 E-mail: pro-med@hi.t-com.hr Kontakt osoba: Martin Petričec Obiteljsko pčelarstvo s tradicijom preko 120 godina. Posjeduje moderne pokretne pčelinjake, punionicu i pakirnicu meda. Od 2003. HACCP standard u cijelom tehnološkom procesu. Registriran za izvoz i u zemlje EU. Med, medni proizvodi, vosak, propolis, cvjetni prašak, napitci od meda, slastice od meda, kozmetički proizvodi od meda, biostimulansi, izvorni pčelinji proizvodi

TIKO D.O.O. POKLON GALERIJA Draženka Kolar 48000 Koprivnica Trg Eugena Kumičića 11 Telefon: 048/641-262 Mobitel: 098/419-445 Telefax: 048/641-262 E-mail: drazenka.kolakgo.hr Web: www.tiko.hr Kontakt osoba: Draženka Kolar Poduzeće Tiko bavi se proizvodnjom, maloprodajom i veleprodajom. Asortiman proizvoda sadrži ukrasne i suvenirske artikle od stakla, keramike i drveta, ručno oslikane ili dorađene. Oslikane tikve, oslikani crijepovi stari preko sto godina, razni suvenirski proizvodi

TEPKA, PROIZVODNJA VOĆNIH RAKIJA I LIKERA Boris Đorđević 48000 Koprivnica Trg dr. Bardeka 5 Telefon: 048/642-124 Mobitel: 098/92-90-590 WEB: www.tepka.hr Kontakt osoba: Boris Đorđević Obitelj godinama strpljivo pronalazi stare sorte voćaka, te na starinski način proizvodi voćne rakije koje su nagrađivane u domovini i u inozemstvu. Od plodova drijenka, oskoruše, dunje, marelice, kruške tepke, vinogradarske breskve, višnje, šljive, kupine, i bazge koje je priroda darovala, na vaš stol donosimo užitak mirisa i okusa domaćih voćnih rakija. Najatraktivniji eko-etno proizvod 2007. u segmentu pića, za kolekciju voćnih rakija i likera. - voćne rakije i likeri

TESARSKO STOLARSKI I GRAĐEVINSKI OBRT VOKŠAN FRANJO VOKŠAN 48350 ĐURĐEVAC Kralja Zvonimira 32 Telefon: 048/812-444 Mobitel: 091/512- 67- 90 Telefax: 048/812-444 Kontakt osoba: Franjo Vokšan Obrt Vokšan radi neprekidno od 1975.g. i bavi se izradom krovnih konstrukcja, kućica za odmor, masivnih garnitura od drva, kao i sjedalica i klupa

TERRA Ivana Hadžija

45

Stolovi, klupe i sjedalice od masivnog drveta – uglavnom ručni rad VRAŽJA KRV, PROIZVODNJA VOĆNIH VINA I VOĆNIH RAKIJA Zlatko Despotušić 48000 Koprivnica Rudešinkin breg 25 Telefon: 048/839-440 Mobitel: 098/205-543 E-mail: vrazjakrv@gmail.com Kontakt osoba: Zlatko Despotušić Proizvodnja vina od kupine, voćnih rakija i likera od kupine. Proizvodnja deklariranog sadnog materijala od kupine. Vino od kupine Rakija od kupine Liker od kupine CVJEĆARSKO ARANŽERSKI OBRT «ZVONČIĆ» Zdenka Karlović 48000 Koprivnica Gornji Banovec 9a Telefon: 048/625-106 Mobitel: 098/173-46-35 Kontakt osoba: Zdenka Karlović Cvjećarsko aranžerske usluge i trgovina Aranžmani od suhog i svilenog cvijeća PROIZVODNI OBRT «ZVRK» Edita Želimorski 48000 Koprivnica Draganovec, Sveti Vid bb Telefon: 048/634-591 Mobitel: 091/883-50-06 Telefax: 048/634 - 591 E-mail: zvrk33@gmail.com Kontakt osoba: Edita Želimorski Proizvodnja drvenih dječjih igračaka Drvene igračke


Krapinsko-zagorska županija

I am pleased to invite you to visit the Krapina- zagorje County showroom that will at least partially approach to you everything that people and nature here offer and create.

Drago mi je što vas i ove godine mogu pozvati da posjetite izložbeni prostor Krapinsko-zagorske županije, koji će vam barem dijelom približiti sve ono što priroda i ljudi ovdje nude i stvaraju.

I believe that you are familiar with our regions tradition, landscapes, history and culture, as well as of our choice of sustainable development that is the fundament of our efforts to encourage and develop rural tourism, traditional crafts, agriculture and environmental protection. Numerous rural farms, indigenous products and wide product and service spectrum based on our tradition speak in favour of our decision to invest in rural development that is an important segment of our economic possibilities and also an important part of our long term development plans. I am especially pleased that this year we have included student associations from elementary and high schools and their teachers into our presentation on Eko-etno. This is our way of showing that our tradition has a future because it is based on the foundations we are making today. We are giving a chance to young people to get an education while cherishing our traditional values and culture. It is important to give young people a chance because tomorrow they will be the carriers of all programmes and activities in tourism, crafts and in all other economic activities that will ensure economical growth of our beautiful Zagorje under the condition that they will take care of environmental protection and preservation of all values that guarantee us equivalent and sustainable development of our region.

Vjerujem da su vam tradicija, krajolik, povijest i kultura naše regije poznati, jednako kao i naš odabir održivog razvoja koji je i temelj naših napora da potičemo i dodatno razvijamo seoski turizam, tradicijske obrte, poljoprivredu i zaštitu prirode. Sve brojnija seoska gospodarstva i autohtoni proizvodi, kao i široka lepeza proizvoda i usluga temeljenih na tradiciji dodatno govore u prilog našoj odluci da ulažemo u razvoj ruralnog prostora, koji je važan segment naših gospodarskih mogućnosti, a time i bitan sastavni dio naših dugoročnih razvojnih planova. Ove godine me posebno veseli što smo u naše predstavljanje na Eko-etnu uključili učeničke zadruge osnovnih i srednjih škola te njihove učitelje i na taj način pokazali da naša tradicija ima budućnost, jer razvoj počiva na temeljima koje stvaramo danas. Time pružamo šansu mladim naraštajima da imaju mogućnost obrazovati se, njegujući pritom naše tradicionalne vrijednosti i kulturu društva. Važno je mladima dati priliku, jer sutra će oni biti nositelji svih programa i aktivnosti u turizmu, poljoprivredi, obrtništvu i svim ostalim gospodarskim djelatnostima koje će osigurati ekonomski prosperitet našeg lijepog Zagorja, ali uz uvjet da prije svega treba voditi računa o zaštiti prirode i očuvanju svih vrijednosti koje nam garantiraju jednakomjeran i održiv razvoj našeg kraja. Krapinsko-zagorska županija svoj razvoj deÞnitivno bazira na kriteriju održivosti, što znači da on mora biti ekološki uravnotežen u dugom vremenskom periodu, ekonomski izvediv, te gospodarski i socijalno prihvatljiv. Subvencijama i nepovratnim potporama – od ekološke proizvodnje, tradicijskih obrta, preko stočarstva, zaštite prirode pa do edukacije - kao i nizom drugih projekata Krapinsko-zagorska županija ne odstupa od održivog i odgovornog razvoja koji podrazumijeva što manji negativni utjecaj na okoliš i lokalnu kulturu, istodobno generirajući rast prihoda i zapošljavanja uz očuvanje našeg prirodnog i kulturnog naslijeđa za buduće generacije

Development of Krapina- Zagorje County is based on the sustainability criteria, which means that it has to be ecologically balanced in long time period, economically feasible and economically and socially acceptable. Subventions and irretrievable grants – from ecological production, traditional crafts, through livestock, environmental protection, to education – as well as a chain of other projects, Krapina- Zagorje County does not deviate from sustainable and responsible development. That implies minor negative impact on environment and local culture and in the same time generates income and employment growth with preservation of our natural and cultural heritage for future generations.

ŽUPANICA SONJA BOROVČAK

County Prefect SONJA BOROVČAK

46


KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA Magistratska 1 49000 Krapina Telefon: 049/329-111 Telefax: 049/329-255 e-mail: tajnistvo@kr.zagzupanija.hr Kontakt osoba: Marija Roksandić TURISTIČKA ZAJEDNICA KZŽ Zagrebačka 6 49217 Krapinske Toplice Tel/Fax: 049/233-653 e-mail: info@tz-zagorje.hr; www.tz-zagorje.hr HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA KRAPINA Trg Ljudevita Gaja 5 49000 Krapina Telefon: 049/371-883, 371-885 Fax: 049/371-884 e-mail: hgkkr@hgk.hr «KUNIĆ DIM d.o.o.» Dragutin Kunić Laz Stubički 42A, 49246 Marija Bistrica Telefon: 049/419-731 Kontakt osoba: Dragutin Kunić Proizvođač drvenih «Lazanjskih» igračaka i suvenira u obliku dječjeg namještaja, tamburica, leptira, tancara, fućkalica, konja i Þjakera. Stalno prodajno mjesto u Mariji Bistrici. Dosadašnje sudjelovanje na sajmovima u Dubrovniku, Splitu, Špancir Festu u Varaždinu, Vinkovcima, Sajmu Turizma i «Eko-Etnu».

Sve vrste dječjih drvenih igračaka

ŠKOLA ZA UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEĆU ZABOK K. Š. Gjalskog 5 Telefon: 049/221-620 e-mail: skola.umjetnosti.zabok@ kr.t-com.hr www.ss-sudigo-zabok.skole.hr

AGROTURIZAM KOZJAK Kozjak 18a, 49223, Sveti Križ Začretje Telefon: +385(0)49/228-800 Mob: 098/555-414 Faks: +385(0)49 228-899 Kontakt osoba: Ladislav Radovečki Na seoskom imanju obitelji Radovečki može se vidjeti stotinjak koza i kozlića na slobodnoj ispaši, a u ponudi imaju kvalitetno mlijeko i sir, «misne» vinske kapljice, mirisni kruh iz krušne peći te veliku ponudu zagorskih specijaliteta. U novosagrađenom objektu može se odabrati smještaj u osam soba ili dva apartmana namještenih u tradicionalnom stilu. Daleko od industrijskih dimnjaka, dvorište na vrhu brijega i za najtoplijih dana diše svježinom, utopljeno u zelenilu okolnih livada i šuma: mjesto idealno za odmor čovjeka umornog od tempa svakodnevice. Izlošci: razni sirevi, kolači i slanci

SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA Učenička zadruga «Zvirek» Ljudevita Gaja 1, 49221 BEDEKOVČINA Telefon: 049/213-514 OŠ JOSIP BROZ - KUMROVEC Učenička zadruga «Božićnica» A. Mihanovića 8, 49295 KUMROVEC Telefon: 049/553-169 OŠ AUGUSTA CESARCA - KRAPINA Područna škola Škaričevo: Učenička zadruga «Maslačak» Škaričevo 84, 49224 LEPAJCI Telefon:049/345-133 OŠ MATIJE GUPCA - GORNJA STUBICA Učenička zadruga «Lipa» Matije Gupca 2, 49245 GORNJA STUBICA Telefon: 049/289-541

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA KZŽ Magistratska 1 Telefon: 049/315-060 Kontakt osoba: Ivan Ištok

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA

47

Učenička zadruga «Zajček» Zajezda 31, 49284 BUDINŠČINA Telefon: 049/459-002 OŠ K. Š. GJALSKOG ZABOK Područna škola Špičkovina, 49210 ZABOK Telefon: 049/226-582 UČENIČKA ZADRUGA OSNOVNE ŠKOLE PRI SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 KRAPINSKE TOPLICE Telefon: 049/500-667 «LONČARIJA« KOVAČIĆ Vlasnik: Ivan Kovačić Adresa: Globočec 20, 49246 Marija Bistrica Telefon: 049/469-443, Telefax: 049/464-411 Kontakt osoba: Ivan Kovačić Djelatnost: lončarija Proizvodnja je tradicijska i unikatna, speciÞčna za Krapinsko-zagorsku županiju, Izlošci: suveniri, predmeti od gline za upotrebu. ZADRUGA »ZAGORJEPLOD« Adresa: Trg svete Ane, Lobor Upraviteljica: Nataša Brlečić Telefon: 049/430-009 Mobitel: 091/582-009 Djelatnost: povrćarstvo


Ličko-senjska županija Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, sudionici i posjetitelji izložbe Eko-Etno Hrvatska 2008!

Ladies and gentlemen, Dear friends, participants and visitors of the exhibition Eco-Ethno Croatia 2008!

Iznimna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime Ličko-senjske županije, koja se ove godine po drugi put predstavlja na ovoj prepoznatljivoj izložbi u sklopu Jesenskog međunarodnog Zagrebačkog velesajma.

It is my great honour and pleasure to greet you on behalf of the Lika-Senj County that will be presented this year for the second time at this recognizable exhibition taking place within the scope of the Zagreb International Autumn Fair.

Prošlogodišnja nagrada »Brončana povelja« za najbolji sveukupni nastup na Eko-Etno Hrvatskoj za 2007. godinu ugodno nas je obradovala, ali i obvezala da i ovogodišnji nastup oplemenimo i predstavimo se u najboljem svjetlu.

The last year’s award »Bronze charter » for the best overall appearance at Eco-Ethno Croatia 2007 made us very proud but it also put us under an obligation to improve this year’s participation and present our County in the best possible way.

To nam neće predstavljati problem, jer je naša Županija jedna od rijetkih županija, čija je strateška prednost očuvanost ekološki vrijednog prostora , raznolikosti pejzaža, ambijentalnih vrijednosti, raznolikosti kulturnog nasljeđa, bogate etnobaštine i prepoznatljivih regionalnih obilježja. Zaštićeni dijelovi prirode osobito su vrijedan dio prirodnih potencijala naše Županije gdje je zbog očuvanosti prirode i njenih vrijednosti zaštićeno oko 28% teritorija Županije, a prednost Županije je i u tome da predstavlja poveznicu sjevera i juga.

This will not be difÞcult, because our County is one of the rare ones, whose strategic advantage is a preserved and ecologically valuable environment, diversity of sceneries, ambience values, cultural heritage, a rich ecologocial inheritance and recognizable regional features. Protected parts of the nature are an especially important elelment of our County’s natural potentials, since 28% of its territory is under protection due to preservation of nature and its riches. One of the County’s advantages is also that it connect Croatia’s North and South.

U namjeri da jedinstvenost Ličko-senjske županije približimo drugima otkrivajući tako za mnoge skrivene ljepote i bogatstvo ličkog kraja upotpunjeno proizvodima i rukotvorinama njegovih vrijednih ljudi pozivam Vas da posjetite naš izložbeni prostor i uživate u raznolikosti tradicijskih i etnografskih obilježja, gastronomskih delicija, u ličkoj pjesmi i plesu koje nas nadahnjuje i svaki put iznova podsjeća i uči o raznolikosti baštinjenog prirodnog i kulturnog bogatstva kao odraza našeg postojanja i zaloga naše budućnosti.

In order to present the unique features of the Lika-Senj County and reveal its beauty hidden to so many people and the richness that is now supplemented by products and handicrafts of its hardworking people, we invite you to visit our exhibition space. Enjoy the diversity of the traditional and ethnographic characteristics, gastronomic delicacies, songs and dances from Lika that inspire us and each time anew remind and teach us about the diversity of our rich natural and cultural inheritance that is a reßection of our existence and the pledge of our future.

Uvjeren da ćete uživati u ponudi proizvoda iz svih dijelova Ličko-senjske županije, s naglaskom na predstavljanje već prepoznatljivih brendova: rijeke Gacke i gačanskih proizvoda, Velebita i Krasnarskih proizvoda i jedinstvene drvenerije, suvenira i kulturne baštine priobalja i Grada Senja, prekrasnog dijela otoka Paga i njegovih sireva, ulja, vina, rakija i ostalih delicija, zatim svih ostalih kontinentskih djelova s obiljem proizvoda, suvenira i etno-baštine. Isto tako aktivno ćemo se uključiti u obilježavanje Međunarodne godine posvećene krumpiru ( koju je proglasila Međunarodna agencija za hranu – FAO), a sve proizvode od krumpira moći ćete kušati na predstavljanju Županije.

We are convinced that you will enjoy the products from all parts of the Lika-Senj County, and wish to emphasize the already recognizable brands: the river Gacka and products thereof, Velebit and products from Krasno, unique woodwork, souvenirs and cultural heritage of the coastal area and the City of Senj, the beautiful part of the island of Pag and its cheese, oil, wine, brandy and other delicacies, all other continental parts and their abundant products, souvenirs and ethnologic heritage. We will be actively involved in the marking of the International year of the potato (designated by the Food and Agricultural Organization – FAO), and so all potato products will be offered for tasting at the County’s presentation area.

Sve to što vidite i kušate neka Vam bude povod da posjetite svu tu nedirnutu prirodu i ljepote te uživate u gastro ponudi na našim prepoznatljivim turističkim odredištima, koje su nova autocesta i željeznica učinili lako dostupnim i na kojima ste uvjek dobrodošli.

Let all that you see and taste be the motive to visit the untouched nature and its beauties and to enjoy the gastronomic offer of our recognizable tourist destinations, which may now easily be reached by the new highway and railway, and may you always be welcome in our County.

S poštovanjem,

Yours sincerely,

Ž U PAN Milan Jurković dipl. ing.

COUNTY PREFECT Milan Jurković, B.Eng.

49


Turističke zajednice na području Ličko-senjske županije: TZ Ličko-senjske županije Budačka 12, 53000 Gospić Tel/fax 053/574-687 Ivan Radošević TZ Grada Gospića Budačka 12, 53000 Gospić Tel.053/560-752 Maja Strilić TZ Grada Otočca Kralja Zvonimira 17, 53220 Otočac Tel/fax 053/771-603 Slaven Prpić TZ Grada Novalje Zvonimirova 26, 53291 Novalja Tel 053/661-404 Fax 053/663-238 Tatjana Peranić Samardžija TZ Grada Senja Stara cesta 4, 53270 Senj Tel 053/881-068 Fax 053/881-219 Marijana Biondić TZ općine Plitvička jezera Trg Sv.Jurja 6, 53230 Korenica Tel/fax 053/776-798 Maja Šikić

Obrt TOŠANKA - – Tomislav Rožman - proizvodi od drveta 53220 Otočac, Kuterevo 95, 053/799-040

TZ općine Karlobag Molinarijev trg 2, 53288 Karlobag Tel/fax 053/694-251 Ivica Miletić

LEKO d.o.o. – proizvodnja i prerada pastrve 10 000 Zagreb, Mesnička 10 (Pogon Sinac, Ličko Lešće)

TZ mjesta Stara Novalja Kaštel bb, 53291 Stara Novalja Tel/fax 053/651-077 Irena Trcol

UDRUGA MALIH SIRARA Ličko-senjske županije »Lički škripavac« –proizvodnja sira 53000 Gospić, Budačka 55, 053/560-777

Popis poslovnih subjekata: PIVOVARA LIČANKA Karlo Starčević - pivo 53000 Gospić, Novoselija bb, Donje Pazarište, 053/685-224

BERISLAV ŠIMUNIĆ – pčelinji proizvodi 53270 Senj, P. Kružića 6, 098/188-2833

SIRANA »RUNOLIST« KRASNO Vladimir Tomaić - sirevi 53274 Krasno, Krasno bb, 053/851-110 SVETI ROK d.o.o. – voda 53244 Lovinac, Sveti Rok bb, 091/364-4232

UDRUGA GRAĐANA »TARA« – Sonja Leka – proizvodi od vune, tkane torbe, pletene čarape 23433 Ličko Petrovo Selo, L.P. Selo 55, 098/906-5395

OBRT »BUNIKA« – Anka Prpić - džemovi, 53000 Gospić, Kalinovača bb, 053/676-002

BUDIMIR EROR – šljivovica 53234 Udbina, Bunić 15, 053/5909-222

BUTINA – Kuterevo - Dubravka Bukovac - predmeti od drveta, Kuterevo, - Kuterevo 21A, 053/799-061

PZ »GACKA DOLINA« – med, sir 53220 Otočac, Kompolje bb, 098/202-448

50

MIJO OREŠKOVIĆ – sir 53220 Otočac, 098/768-220 PEKARA »PLITVIČKA ŠTRUDLA« vl. Gordane Radaković – plitvičke štrudle, 53231 Pl. jezera, Mukinje P4, 053/774-199 OBRT SONJA vl. Sonje Marković - ličke kape 53000 Gospić, Trnovac bb, 053/678-901 OBITELJSKO GOSPODARSTVO VIDAS vl. Krunoslava Vidasa - paški sir 53291 Novalja, Tina Ujevića 1 OBITELJSKO GOSPODARSTVO vl. Stanislava Badurine – Dudića – maslinovo ulje 53 291 Novalja, Lun, Dudići bb CISSA d.o.o. Novalja vl. Borisa Šuljića – paleta proizvoda Vinarije Boškinac 53 291 Novalja, Škopljanska 20 OBITELJSKO GOSPODARSTVO vl. Ivana Kustića – paški sir 53291 Novalja, Caska bb, 053/662-102


Osječko-baranjska županija

Poštovane gospođe i gospodo, izlagači i pokrovitelji, dragi posjetitelji, cijenjeni uzvanici,

Dear Sirs and Madams, exhibitors and sponsors, dear visitors, esteemed guests,

srdačno vas u ime Osječko-baranjske županije i svoje osobno pozdravljam i želim dobrodošlicu na sve programe 6. Izložbe Eko-etno Hrvatska 2008.,

I cordially bid you welcome in my personal name and in the name of Osijek-Baranja Couty and I welcome you to all agendas of the 6th Eco-Etno Exhibition Croatia 2008,

Ova manifestacija podupire opći razvoj, regionalni ravnomjmerni gospodarski razvoj utemeljen na ideji održivosti i ekološkoj osviještenosti uz uvažavanje prirodnih, povijesnih i kulturoloških posebnosti svih dijelova naše domovine.

This event supports the general aim of the rural development, that is, the regional economic development based on the idea of sustainability and ecological awareness with appreciation of natural, historical and cultural diversity of local communities.

Na svim dosadašnjim izložbama Osječko-baranjska županija je za svoj izložbeni prostor osvajala najznačajnije nagrade, uključujući Zlatnu plaketi za ukupni nastup, nagradu novinara za najbolji nastup, a prošle godine na Eko-etno Hrvatska, Osječko-baranjska županija dobila je nagradu za najbolje predstavljanje što posebno cijenimo. I ove godine ambicije nam nisu ništa manje.

At all former exhibitions Osijek-Baranja County was presented with the most prestigious awards for its pavilion, including the Gold Plaque for the whole appearance, and journalists’ award for the best performance, and last year the Osijek-Baranja County was presented with the award for best presentation, what we appreciate quite dearly. This year our ambitions are not less than that.

Razvojni ciljevi jasno su postavljeni u svim našim strateškim dokumetima, a oni ukazuju na promicanje sveukupnog gopsodarstva, ali i razvoj ruralnog turizma, jer bogatstvom tradicije, starih obrta, svjetski priznatom gastronomijom, suvenirima koji su puni snage slavonsko-baranjske ravnice, uvjereni smo da možemo privući i zadržati i najzahtjevnije goste.

Development goals are clearly deÞned in all our strategic documents, and they all promote the development of the complete economy, and here the development of rural tourism takes an important place. We are conÞdent that we can attract and keep even the most demanding visitors with the abundance of tradition, old crafts, and worldwide known gastronomy, souvenirs bursting with the power of the SlavonijaBaranja plain.

Tome u prilog idu i brojčani pokazatelji turistiučkih dolazaka, ali što je još važnije broj obiteljskih gospodarstava koja su se odlučila baviti turizmom.

I invite you all to visit the pavilion of the Osijek-Baranja County, where we made an attempt to present a part of our ecological products and traditional craft, where we tried to present the way people used to live and work in Slavonija and Baranja in the past and where we made an attempt to emphasize the opportunities of rural tourism.

Sve vas pozivam da razgledate izložbeni prostor Osječkobaranjske županije, na kojem smo pokušali predstaviti dio naših ekoloških proizvoda i tradicijskoga obrta, pokazati kako se nekada živjelo i radilo u Slavoniji i Baranji te istaknuti mogućnosti ruralnoga turizma. Dobro došli u Županiju u kojoj su kulturno-povijesna baština, tradicijski način života i očuvana priroda u sretnome jedinstvu s lječilišnim, avanturističkim, športskim, lovnim, ribolovnim, ekološkim i ruralnim turizmom. Dobrodošlicu vam želimo i jedinstvenom gastronomskom ponudom uz osebujna slavonsko-baranjska vina i poznatu gostoljubivost široke slavonske duše.

Please feel welcomed in the County, where cultural and historical heritage, traditional way of life and preserved nature are unanimous with the spa, adventure, sport, hunting, Þshing eco- and rural tourism. We wish you a welcome with a unique gastronomical offer, too. The offer includes peculiar wins from Slavonija and Baranja and the well-known hospitality of the warm Slavonian spirit.

Opustite se na ovom izložbenom prostoru i uživajte uz zvuke tamburice i veselu pjesmu slavonsku, kušajte domaći kulen, osvježite se čuvenim vinima i zasladite slavonskim kolačima. Neka i vas zadive naša ruha, rukotvorine, tkanice i zlatovezi i nagovore na posjet i odmor u našim biserima poput Bizovačkih toplica, jedinstvenoga Kopačkog rita i sjenovitih baranjskih, đakovačkih, erdutskih i feričanačkih vinogorja.

Relax here in this pavilion and enjoy to the sounds of tamburitza and the joyful Slavonian song, try homemade »kulen« (paprika- ßawoured salami), refresh yourself with well-known wines and have some Slavonian cakes. Let yourselves be amazed by our robes, handicrafts, sashes and »zlatovez« (fancy work embroidered of golden threads) and let them coax you to a visit and a holiday in our pearls like Bizovačke toplice (thermal spa resort), unique Kopački Rit (Nature Park), and shadowy vineyards of Baranja, Đakovo, Erdut and Feričanci.

U našoj Županiji imat ćete potpun i nezaboravan doživljaj! ŽUPAN Krešimir Bubalo

In our County you will get a complete and memorable experience! COUNTY PREFECT Krešimir Bubalo

51


OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OSIJEK, TRG A. STARČEVIĆA 2 telefon: 031/221-500, telefaxs: 031/203-191 BIOPA – UDRUGA ZA ORGANSKO-BIOLOŠKU PROIZVODNJU 31000 Osijek, Đakovština 2 tel: 031/204-949, fax: 031/204-949 kontakt osoba: Siniša Levaković Jug Marica, Niza, Kolodvorska 27. tel – 031680181. Proizvodnja voća (jabuka i šljiva), prerada voća. Lehki Franjo, Gat, Kolodvorska 71, tel – 674198. Stočarstvo, kozarstvo, proizvodnja sireva Završki Marica, Darda, Ilirska 53, tel-240777. Voćarstvo (kupina), prerada; kupinova vina i sokovi Grgić Ivo, Zrmanjska 17, Osijek. Tel- 0912252605. Voćarstvo (kupina), prerada: kupinova vina Gusak Goran, Biljska cesta 1, Kopačevo, tel- 0912255886. Proizvodnja i prerada voća i povrća Grladinović Marija, Bilje, Ritska 11, tel – 682196. Voćarstvo (ljeska i orah). Trampus Vera, Belišće, Vl. Nazora 49, tel – 098666704. Proizvodnja ljek. bilja (lavanda) i sadnoga materijala. Prerada: eterično ulje, suhi cvijet i dr. Belje d.d. farma Eglin, tel-0911790142. PC sustav krava – tele, ekološka proizvodnja teladi za tov, junadi i rasplodnih grla pasmine Hereford Tobos, Vukovarska 308, Osijek, tel-0919361375. Biološka sredstva za brzo kompostiranje, dopunska mineralna hrana za sve vrste životinja. UDRUGA «SLAVONSKI DOMAĆI KULEN-KULIN» 32275 Bošnjaci, Trg fra Bernardina Tome Leakovića 15 tel: 032/846-967 kontakt osoba: Vjenceslav Hruška, predsjednik GERŠTMAJER MIHALJ – UDRUGA VINARA BARANJE 31307 Zmajevac, PeteÞja Šandora 31 tel: 091/3515-586

www.konoba-zeko.net kontakt osoba: Zvonko i Jasna Zec

kontakt osoba : Mihalj Gerštmajer SLAVONKA – UDRUGA PROIZVOĐAČA PRIRODNE DOMAĆE ŠLJIVOVAČE 31000 Osijek, Marjanska 58 tel: 031/377-598, fax: 031/377598 kontakt osoba: Stipa Galović, predsjednik

«BLAŽEKOVIĆ» MEDIČAR I VOSKAR 31000 Osijek, Reisnerova 131 tel: 031/372-546, 091/628-7536 kontakt osoba: Antonija Ranogajec, vlasnik (Obrtničku radionicu Medičar i voskar Blažeković utemeljio je 1953. godine majstor Franjo Blažeković. Obiteljsku tradiciju izrade licitarskih i svjećarskih proizvoda danas nastavlja kći Antonija s obitelji. Sudjelovali smo na velikoj izložbi Etnografskog muzeja u Zagrebu Licitarstvo i svjećarstvoobrt višestoljetne tradicije 2000. godine. Sudjelovali smo u projektu Ministarstva vanjskih poslova Republike hrvatske, izrada božićnog licitarskog nakita za Vatikan 2003. godine. Predstavili smo svoj obrt u Rotterdamu na izložbi tradicionalnih i posebno dizajniranih licitara. Već nekoliko godina uspješno surađujemo s gradskim muzejom grada Vukovara na različitim projektima, surađujemo takođe i sa turističkim uredima grada Osijeka i Vukovara, te smo 2004. u lipnju svoj obrt predstavili na festivalu podunavskih zemalja u Ulmu. Čuvanje tradicijskih vrijednosti znači čuvanje vlastitos, a čuvanje obrta i običaja jedan je od onih elemenata koji nas povezuju s poviješću u kojoj nalazimo korijene, ali i zalog budučnosti. Prepoznavši kvalitetu izrade i doprinos očuvanju kulturne baštine Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva nagrađuje radionicu posebnom nagradom za očuvanje tradicionalnih obrta 2001. godine, a grad Osijek pečatom Grada 2004. godine.)

RADIONICA KERAMIKE «ASTALOŠ», BELI MANASTIR 31300 Beli Manastir, F. Tuđmana 4 tel: 031/701-620, 098/945-5990 kontakt osoba: Daniel Astaloš, vlasnik UDRUGA ŽENA «HRVATSKA ŽENA BARANJA» BELI MANASTIR 31300 Beli Manastir, Kralja Tomislava 2 tel: 031/703-100 kontakt osoba: Marija Keler «VERUM» D.O.O. BELI MANASTIR 31300 Beli Manastir, A. Starčevića 7 tel: 098/777-630 e-mail: janja.celikovic@tzgbelimanastir.hr kontakt osoba: Janja Čeliković, vlasnik RUKOTVORINE – IZRADA UKRASNIH I ODJEVNIH PREDMETA 31000 Osijek, Županijska 15 tel: 031/212-217 kontakt osoba: Mara Vakoš, vlasnik Proizvođač autohtonih slavonskih suvenira (radovi na platnu i drugo) LEHKI JELICA I FRANJO 31554 Gat, Kolodvorska 71 tel: 031/674-198 kontakt osoba: Lehki Jelica

PZ «SLAVONSKA PČELA» 31000 Osijek, S. Radića 30 tel: 091/504-1575 kontakt osoba: Anđelka Skrletović, upravitelj

MIRA JURKIN- KUĆA ZA ODMOR 31205 Aljmaš, Podunavlje 20c tel: 031/595-103 kontakt osoba: Mira Jurkin

«ČOČIĆ» - SALON POKLONA 31000 Osijek, Gundulićeva 9 tel: 031/210-000, fax: 200-569 e-meil: cococgiesler@net.hr kontakt osoba: Vedrana ČočićGiesler, vlasnik ( Salon poklona «Čočić«, osim maloprodaje i veleprodaje ima i vlastitu proizvodnju alkoholnih pića i slastica koje odišu prije svega vrhunskom kvalitetom, a potom uslugom te upotpunjuju domaću autohtonu ponudu našeg kraja).

UGOSTITELJSKO-RIBARSKI OBRT «LOVAC» KRČMA «KOD DANETA» 31205 Aljmaš, Trg Braće Radića 22 tel: 031/595-007 kontakt osoba: Drago Dumančić SEOSKO GO9SPODARSTVO I KONOBA «ZEKO» 31205Aljmaš, Braće Radića 29 tel: 031/595-188; 091/550-50-66; 098/990-77-90

52

JOSIĆ – OBITELJSKI PODRUM 31307 Zmajevac, Planina 194 tel: 098/252-657 kontakt osoba: Vlatka Josić, vlasnik KOLAR LJUDEVIT, SUZA 31308 Suza, Maršala Tita 6 tel: 031/733-081 kontakt osoba: Ljudevit Kolar KOVAČ IŠTVAN, SUZA 31308 Suza, PeteÞja Šandora 13 tel: 031/733-182 kontakt osoba: Ištvan Kovač MARJAN MARINČIĆ, ZMAJEVAC 31307 Zmajevac, Planina 91a tel: 091/373-0020 kontakt osoba: Marjan Marinčić IVAN GREGUREK, KNEŽEVI VINOGRADI 31309 Kneževi Vinogradi, Glavna 150 tel: 031/730-929 kontakt osoba: Ivan Gregurek SKLEPIĆ – TURISTIČKI SMJEŠTAJ 31327 Bilje, Dubrovačka 30 tel: 031/750-243, 098/739-159, 098/1918-118 kontakt osoba: Gordana Sklepić, vlasnik IPK ERDUTSKI VINOGRADI 31206 Erdut, Trg Branka Hercega 1 tel: 031/596-555 fax: 031/596-138 e-mail: komercijala@erdutskivinogradi.hr ĐAKOVAČKA VINA D.D. 31418 Drenje, Mandićevac bb tel: 031/837-200 kontakt osoba: Josip Gavranović, direktor FERAVINO D.O.O. FERIČANCI 31512 Feričanci, Ferićeva 16 tel: 031/603-213 kontakt osoba: Domagoj Njegovan, direktor VINSKI PODRUMI BELJE D.D. 31309 Kneževi Vinogradi, PeteÞja Šandora 2 tel: 031/730-902 kontakt osoba: Baldo Matić, direktor STUDIO GALERIJA TEMPLAR 35000 Našice, Pejačevićev trg 4 tel: 091/5407546 kontakt osoba: Srečko Perković (slikanje-ulje na platnu, na licu mjesta, motivi mrtva priroda)


«ĐANIĆ« OBRT ZA TRADICIONALNU PROIZVODNJU 31433 Podgorač, Petra Preradovića 3 tel: 098/370818, 091/5898360 kontakt osoba: Goran Đanić PČELARSKA UDRUGA «BARANJA« 31300 Beli Manastir, Školska 11 tel: 031/700-168 kontakt osoba: Ivan Pašić

Udruga malih vinara iz Erduta Udruge žena DORA - Aljmaš, TEA – Bijelo Brdo, GORD – Dalj i VITA – Erdut, suveniri, rukotvorine

«Zadruga Stari Dalj», proizvodnja suhomesnatih proizvoda, Dalj

Seljačko domaćinstvo Stjepan Bulić, proizvodnja kulena Tel: 031/595-125 Aljmaš Kontakt osoba: Stjepan Bulić

Obrt «Aladić» Tel: 098/212-293 Josipa Kozarca, 31540 Donji Miholjac Kontakt osoba: Goran Aladić Kupinovo vino, džemovi i kupinova rakija (samo izlošci)

Seljačko domaćinstvo «Kod Joze Trskana» Tel: 031/582-240; 091/584.60-08 Fax: 031/582-241 e-mail: mdjurkov@yahoo.com M. Palinkaša 21, Aljmaš Kontakt osoba: Branka i Josip Đurkov Poljoprivredna srednja škola Dalj, proizvodnja jagoda, meda i rakija

MIROVNA GRUPA »OAZA« Tel: 031/70-50-55 e-mail: oaza_bm@yahoo.com www.oaza-bm.hr Jožefa Antala 3, Beli Manastir Kontakt osoba: Jelena MatijevićOpačić

Poljoprivredna zadruga «Vinogradar», proizvodnja rakija Tel: 031/571-093; 098/1864-860 Fax: 031/571-092 Bana Josipa Jelačića 15, Erdut

PČELARSKA ZADRUGA »PČELARI SLAVONIJE I BARANJE«, OSIJEK

Seljačko domaćinstvo «Zlatko Hašćek», proizvodnja rakije Tel: 031/595-209 Aljmaš Kontakt osoba: Zlatko Hašćek

SUVENIRI Tel: 095/82-11-129 Matije Gupca 59, Beli Manastir Kontakt osoba: Melita Lesić

UDRUGA ŽENA »BARANJSKO SRCE« Tel: 098/95-77-753 Trg Slobode 17, Beli Manastir Kontakt osoba: Zdenka Leskovar AGROTURISTIČKA ZAJEDNICA VALPOVŠTINE Tel: 098/305-708 e-mail: tolics@pfos.hr Trg Fabijana Šovagovića 2, Ladimirevci Kontakt osoba: Snježana Tolić

«Hobođ», poljoprivredni obrt tel: 031/631-342 Augusta Harambašića 50, Donji Miholjac Kontakt osoba: Dario Kinjerovac Lješnjaci (samo izlošci)

ANRI za turizam G. Čevapovića 6, Osijek Tel: 031/202-201 Fax: 031/202-238 e-mail: kraljgustera@net.hr www.anri.hr

OPG Vešligaj Tel: 098/477-292 Braće Radića 21, Golinci, pošta 31543 Miholjački Poreč Kontakt osoba: Jasminka Vešligaj Kozji sir, kolači od sira, pekmezi, marmelade, proizvodi od meda (prodajno i izlošci)

UDRUGA »ŠOKAČKA GRANA« J.J. Strossmayera 200, 31000 Osijek Tel/fax: 307-518 info@sokacka-grana.hr www.sokacka-grana.hr

53

EKO – KOZARI SLAVONIJE I BARANJE Š. PeteÞja 29, 31328 Lug Tel. 091/1750750 dario.geto@os.t-com.hr PROIZVODNJA DOMAĆIH KOLAČA «EVINI DOMAĆI KOLAČI» D. Cesarića 54 31550 Valpovo OPG »Gazdić« 31550 Valpovo Tina Ujevića 23 KRONOS D.O.O. 31 000 Osijek, L. Jagera 14 Tel. 214-511 Ekološko društvo ZELENI OSIJEK Opatijska 26 f (zgrada Konzuma, Jug 2) 31000 Osijek telefon 031 565 180 telefaks 031 565 182 zeleni telefon 062 123 456 e-mail: zeleni-osijek@os.htnet.hr GalacticaNet d.o.o. turistička agencija Lavoslava Ružičke 7, Šećerana, 31300 Beli Manastir. Tel/fax:031 725 065 Mob.091 1790 103 E-mail:galacticanet@os.t-com-hr www.galacticanet.hr


Sisačko-moslavačka županija

Dragi prijatelji!

Dear friends! Here we are together again for the 4th time! The Sisak-Moslavina County is looking forward to the 4th autumn in a row, when it will present to both home and foreign public, numerous visitors and business partners at Eko-etno Croatia the fruits of labour of our hardworking agricultural and ecological producers, wine-growers, bee-keepers, honey-dealers and holders of country tourism, as well as the tradition of long-year creativity in folklore and folk inheritance, local building construction and original trades. This year, the exhibition area of Sisak-Moslavina County has been focused on the Park »Lonjsko Polje«. It is a place of intact ßora and fauna, speciÞc architecture, a place of piece and quiet where people still lead a traditional way of life, in complete harmony with nature. The biggest wealth of Park Lonjsko Polje are the people who are constantly being encouraged to create a modern tourist offer as a blend of intact nature, country life and local gastronomy. It is precisely the County which has recognized the value and potential of Park Lonjsko Polje, so a major part of funds meant for the stimulation of agriculture, ecology and tourism development, is used by the households from the Lonjsko Polje area. This is only a part of the »story«! The total county budget is used for development, so in the last 3 years almost 70 million kunas have been invested in numerous measures and activities of direct stimulation of agriculture, trade, small farms and tourism development. I am convinced that further enforcement of these measures and activities will considerably contribute to an increase in the level of life standard quality of our citizens. All the more, we have issued some important documents over the last period as the County Development Strategy, as well as the strategies for agriculture and tourism development. Furthermore, the results we have made so far have been satisÞable but also binding, which tells us we are on the right track. There has been a 10% increase in economy and 5% increase in industrial production, which is the result of the beginning of a new investment cyclus in our area. We have also made $57million surplus in foreign-trade exchange, the biggest in Croatia. We have stopped the trend of decrease in the number of trades, changed the trade structure beneÞting production and enabled a constant increase in the number of employees per trade. The number of tourists has increased by 24% and the total number of overnights by 21%. Over the last 3 years we have stimulated the planting of 38 hectares ( o.p. 1 hectare = 2. 5 acres ) of new orchards and 475 hectares of vineyards, doubled the number of ecological producers and considerably reinforced communal households and the entire cooperative system. In the name of Sisak-Moslavina county and myself, I would like to thank all exhibitors, organizers of Eko-etno and all my coworkers. We are proud to present our Þnest! Dear visitors, welcome to the exhibition area of Sisak-Moslavina county at Eko-etno Croatia 2008 manifestation.

Evo nas zajedno četvrti puta! Naime, Sisačko-moslavačka županija, u susret četvrtoj jeseni za redom, domaćoj i inozemnoj javnosti, brojnim posjetiteljima i poslovnim partnerima na Eko-etnu Hrvatska predstavlja plodove rada vrijednih poljoprivrednih ekoloških proizvođača, vinogradara, vinara, pčelara, medara, nositelja seoskog turizma kao i tradiciju višestoljetnog stvaralaštva folklora i narodne baštine, autohtonog graditeljstva i tradicijskih obrta. Izložbeni prostor Sisačko-moslavačke županije ove je godine uređen na temu Parka prirode Lonjsko polje. Prostor je to očuvane ßore, faune i speciÞčne arhitekture, mjesto mira i tišine gdje se još uvijek živi tradicijski, u potpunom skladu s prirodom. Najveće bogatstvo Lonjskog polja su ljudi koji se sve više ohrabruju osmišljavati suvremenu turističku ponudu spoja netaknute prirode, seoskog života i autohtone gastronomije. Upravo je Županija prepoznala vrijednosti i potencijale Lonjskog polja pa velik dio sredstava namijenjenih poticanju razvoja poljoprivrede, ekologije i turizma koriste domaćinstva s područja Lonjskog polja. To je samo dio »priče«! Cjelokupni je županijski proračun razvojni pa je tako u posljednje tri godine gotovo 70 milijuna kuna uloženo u brojne mjere i aktivnosti izravnog poticanja razvoja poljoprivrede, obrtništva, malog gospodarstva i turizma. Uvjerena sam kako će daljnja provedba mjera i aktivnosti pridonijeti podizanju razine kvalitete standarda naših građanki i građana, tim više jer smo u proteklom razdoblju donijeli ključne dokumente – Županijsku razvojnu strategiju, te strategije razvoja poljoprivrede i turizma. Također, i do sada postignuti rezultati zadovoljavaju ali i obvezuju što nam govori da smo na dobrom putu. Bilježimo gospodarski rast nešto veći od 10 posto, a rast industrijske proizvodnje 5 posto, što je dokaz početka novog investicijskog ciklusa na našem području. Ostvarili smo suÞcit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni u iznosu od 157 milijuna dolara, najveći u Hrvatskoj. Zaustavili smo trend smanjenja broja obrtničkih radnji, promijenili strukturu obrta u korist proizvodnje te omogućili stalni rast broja zaposlenih po obrtu. Broj turista porastao je za 24 posto, a broj noćenja 21 posto. U proteklom trogodišnjem razdoblju potaknuli smo sadnju 318 hektara novih voćnjaka i 475 hektara vinograda, udvostručili broj ekoloških proizvođača i značajno osnažili zadruge i zadrugarstvo. U ime Sisačko-moslavačke županije i u osobno ime zahvaljujem svim izlagačima, organizatorima Eko-etna i svim mojim suradnicima. S ponosom pokazujemo najbolje što imamo! Dragi posjetitelji, dobrodošli na izložbeni prostor Sisačkomoslavačke županije na manifestaciji Eko-etno Hrvatska 2008. Županica Marina Lovrić, dipl. ing.

County Prefect Marina Lovrić

55


SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA S. i A. Radića 36 44000 Sisak Telefon 044/ 550 201 Telefax 044/ 524 158 E-mail: zupan@smz.hr Web: www.smz.hr Kontakt osoba: gđa Marina Lovrić – županica TURISTIČKA ZAJEDNICA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ADRESA: S. i A. Radića 28/II, Sisak MB: 1202308 KONTAKT OSOBA: Ivor Stanivuković TELEFON: 044/540-163 TELEFAX: 540-164 MOB: 098/9449520 E-mail: tzsmz@email.t.com.hr WEB: www.turizam-smz.hr HGK- ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK ADRESA: Kranjčevićeva 16, Sisak MB: 3206190 KONTAKT OSOBA: Brankica Grd TELEFON: 044/522-583 TELEFAX: 521-531 MOB: 098/376-394 E-mail: bgrd@hgk.hr JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE LONJSKO POLJE ADRESA: Krapje 30, Krapje MB: 1300997 KONTAKT OSOBA: Edvard Bogović TELEFON: 044/672-080 TELEFAX: 044/606-449 MOB: 098/222-080 E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr WEB: www.pp-lonjsko-polje.hr DJELATNOST: zaštićeno područje-park prirode. TOP-TERME D.O.O. ADRESA: Trg bana J. Jelačića 16, Topusko MB: 1668196 KONTAKT OSOBA: Draženka Trdina, Andreja Šeperac TELEFON: 044/886-027 TELEFAX: 044/886-029 MOB: 098/391-017 E-mail: marketing@lječilištetopusko.com WEB: www.ljeciliste-topusko. com DJELATNOST: zdravstveni turizam, ugostiteljstvo OPG VESELIĆ ADRESA:Vukovarska 24, Novo Selo Palanječko, 44202 Topolovac

MB: 0126625 KONTAKT OSOBA: Tihana Veselić TELEFON: 044/776-353 TELEFAX: 044/558-606 MOB: 091/6005439 E-mail:goran.veselic@sk.t-com. hr DJELATNOST: ekološka proizvodnja.

E-mail: ljekovotobilje@net.hr DJELATNOST: uzgoj, sakupljanje i prerada ljekovitog bilja. JOSIP PALAIĆ ADRESA: Miroslava Kraljevića 12, Sisak MB: 91767458 KONTAKT OSOBA: Vlasta Palaić TELEFON: 044/536-592 MOB: 098/9718329 DJELATNOST: ručni rad – končane rukotvorine.

OPG MARINČIĆ ADRESA: Ivana Meštrovića 18, Sisak MB: 2033223 KONTAKT OSOBA: Vesna Pranjić TELEFON: 044/547671 TELEFAX: 044/547-674 MOB: 091/5892346 E-mail: vesna.pranic@sk.t-com. hr DJELATNOST: vinogradarstvo i vinarstvo.

MARA SUČEC KONTAKT OSOBA: Mara Sučec TELEFON: 044/570-766 MOB: 098/9107383 DJELATNOST: izrada suvenira od lana i čipke. OPG KOŽNJAK ADRESA: Tišina Erdetska 44, Sisak MB: 0109978370006 KONTAKT OSOBA: Vjekoslav Kožnjak TELEFON: 044/773-070 MOB: 098/371188 E-mail: vjekoskav.koznjak@ sk.t-com.hr DJELATNOST: proizvodnja i prerada ekoloških kupina i jagoda.

OPG DUHAČEK ADRESA: Podbrđe 66, Popovača KONTAKT OSOBA: Željko Duhaček TELEFON: 044/679-688 MOB: 098/9881859 DJELATNOST: proizvodnja i prodaja eko-pčelinjih proizvoda. JOSIP RADOVIĆ ADRESA: Rimska 11, Sisak MB: 0086468 KONTAKT OSOBA: Josip Radović i Dragica Mesnjak MOB: 098/7965520 i 098/1835085 DJELATNOST: proizvodnja i uzgoj ljekovitog bilja.

ANTUN SUKNAIĆ ADRESA: Osječka 94, Novska MB: 1306945370802 KONTAKT OSOBA: Antun Suknaić TELEFON: 044/601-661 DJELATNOST: proizvodnja domaćeg slavonskog kulena.

KATA ŠEŠERIN ADRESA: Đure Pukeca 20, Petrinja KONTAKT OSOBA: Kata Šešerin TELEFON: 044/813-218 MOB: 091/6012134 DJELATNOST: domaća radinost, izrada suvenira.

P.T.O. FANTASY ADRESA: D. Gervaisa 1, Sisak MB:0911967375007 KONTAKT OSOBA: Nataša Obad TELEFON: 044/534-699 MOB: 091/504-3410 E-mail. fantasy.nakit@gmail.com DJELATNOST: proizvodnja nakita i suvenira.

RUŽA RATKIĆ ADRESA: Ive Maline 15, Petrinja

MUHAMED BEGOVIĆ ADRESA: Risnjak 27, Sisak MB: 181502 KONTAKT OSOBA: Muhamed Begović TELEFON: 044/741927 MOB: 098/9213045 DJELATNOST: ekološka proizvodnja, kupinovo vino, marmelada, džem.

KONTAKT OSOBA: Ruža Ratkić TELEFON: 044/742-505 MOB: 0989735912 DJELATNOST: ručno tkanje, izrada suvenira. OPG IMELA ADRESA: Topolovac 32, Topolovac MB: 0140654 KONTAKT OSOBA: Snježana Pušić TELEFON: 044/776-140 TELEFAX: 044/776-140 MOB: 098/9670598

UDRUGA »UNIKAT VEZ – SISAK« ADRESA: Staro Pračno, I desni odvojak 22, Sisak MB: 2086018

56

KONTAKT OSOBA: Edita Kukić TELEFON: 044/720-146 MOB: 091/725-6370 E-mail: kukici@net.hr DJELATNOST: izrada ručnog rada. OPG FLORIJANOVIĆ ADRESA: Sredanija 3, Potok, Popovača MB: 1805970391209 KONTAKT OSOBA: Ivica Florijanović TELEFON: 044/652-232 TELEFAX: 044/652-232 MOB: 098/1304111 DJELATNOST: proizvodnja i prodaja vina i jabuka OPG BERONIĆ ADRESA: Trnajec 19, Popovača KONTAKT OSOBA: Dubravko Beronić TELEFON: 044/679-780 MOB: 098/1300235 E-mail: dubravko.beronic@ sk.htnet.hr DJELATNOST: pčelarstvo. OPG JEĐUT ADRESA: Dr. A. Petračića 3 desni odvojak 1, Petrinja MB: 2009955375011 (0159746) KONTAKT OSOBA: Antonija Jeđut TELEFON: 044/535214 MOB: 098/1646079 DJELATNOST: ekološka poljoprivreda. OPG ROMAN VUKALOVIĆ ADRESA: Plesmo 8, Krapje MB: 611060 KONTAKT OSOBA: Roman Vukalović, Snježana Pavlić MOB: 091/5055811 DJELATNOST:slike, mozaici i etno motivi. MARIJA BOŽIČEVIĆ ADRESA: Zagrebačka 21 A, Žažina, Lekenik MOB: 091/561-9591 DJELATNOST: Proizvodnja sira. OPG SEDIĆ ADRESA: Hrvatskog Narodnog Preporoda 10, SISAK KONTAKT OSOBA: Sejad Sedić TELEFON: 538-837 TELEFAX: 538-837 MOB: 091/533-5325 DJELATNOST: ekološka proizvodnja. TKALAČKA OBRT »LAN« ADRESA: Stari Grabovac 126, Novska MB: 0202967375812 KONTAKT OSOBA: Ksenija Kovačević TELEFON:600-507


TELEFAX: 600-507 MOB: 091/5335320 DJELATNOST: ručno tkanje i izrada suvenira. OPG BOLTUŽIĆ ADRESA: Kratečko 38, Kratečko MB: 2408970370001 KONTAKT OSOBA: Boltužić Dubravko TELEFON: 710-006 MOB: 098/306692 DJELATNOST: poljoprivredna proizvodnja. OPG BEGIĆ ADRESA: Hrastelnica 172, Sisak KONTAKT OSOBA: Blaženka Begić TELEFON: 742-272 DJELATNOST: proizvodnja kozjeg sira. OPG MUTAVDŽIJA ADRESA: Greda 111, Sela TELEFON: 713-609 MOB: 091/7969833 DJELATNOST: proizvodnja kravljeg sira. OPG KUKURIĆ ADRESA: Gušće 251, Gušće

OPG IVICA MLAĐENOVIĆ ADRESA: Desni Dubrovčak 6, Martinska Ves KONTAKT OSOBA: Ljiljana Mlađenović TELEFON:716-089 DJELATNOST: proizvodnja mlijeka i sira.

KONTAKT OSOBA: Jagica Kukurić TELEFON: 715-060 MOB: 098/1771025 DJELATNOST: proizvodnja mlijeka i sira. MIŠO PERKOVIĆ ADRESA: Kutinska 173, Novo Selo Palanječko, Topolovac KONTAKT OSOBA: Mišo Perković TELEFON: 776-999 MOB: 099/222-5844 DJELATNOST: proizvodnja mlijeka i sira.

OPG STJEPAN BRLEČIĆ ADRESA: Desno Trebarjevo 74, Martinska Ves MB: 60007640 KONTAKT OSOBA: Višnja Brlečić TELEFON:711-074 MOB: 098/925-1235 DJELATNOST: proizvodnja mlijeka i sira.

OPG JASNA VITKOVIĆ ADRESA: Čigoć 47, Kratečko TELEFON: 715-277 MOB: 098/168-0653 DJELATNOST: proizvodnja mlijeka i sira.

OPG MARIJAN I SNJEŽANA SKENDER ADRESA: Greda 141, Sela MB: 0046519 KONTAKT OSOBA: Snježana Skender TELEFON:713-619 DJELATNOST: proizvodnja mlijeka i sira.

PZ GLINSKA BANOVINA ADRESA: Maja 42, Glina MB: 2057921 KONTAKT OSOBA: Dragan Beko TELEFON:880-129 MOB: 098/340640 DJELATNOST: otkup i tov teladi, plastenička proizvodnja, maloprodaja.

OPG IVAN ŠAJTUŠIĆ ADRESA: Tišina Erdetska , Martinska Ves MB: 0103970

57

KONTAKT OSOBA: Vesna Jagatić TELEFON: 773-062 DJELATNOST: proizvodnja mlijeka i sira. OPG LIKEVIĆ ADRESA: Sibić 19, Petrinja MB: 1212957376011 KONTAKT OSOBA: Katica Likević TELEFON:824-511 MOB: 098/9170352 DJELATNOST: proizvodnja sira. OPG TRSOGLAVEC ADRESA: Sibić 33, Petrinja MB: 50187422 KONTAKT OSOBA: ŠteÞca Trsoglavec TELEFON: 824-569 MOB: 098/286558 DJELATNOST: mješovita proizvodnja. UDRUGA VINOGRADARA I VOĆARA PETRINJSKOG VINOGORJA ADRESA: 1. LIJEVI ODVOJAK 10, Novo Selište, Petrinja KONTAKT OSOBA: Želimir Novaković MOB: 099/5171362 DJELATNOST: vinogradarstvo i vinarstvo


Splitsko-dalmatinska županija

Dear organizers and participants of the 6th exhibition of products and services of rural regions - Eco Etno Croatia, honourable guests and visitors, Thanks to its exceptional natural resources and attractive historical and cultural heritage, Split and Dalmatian county occupies a very signiÞcant place on the international tourist market. All relevant tourist indicators show the trend of growth in turnover and relevance of tourism for the total economy of the region. Aiming at an even development of all parts of our county, its islands as well as its hinterland, we systematically work at the development and implementation of quality projects founded on the concept of sustainable development of tourism and agriculture. Project »Etno-eko village« has been successful this year as well. The project uniÞes the need for the preservation of our cultural heritage, protection of the traditional Dalmatian architecture and way of living, staying and return of domicile population to rural parts of the County, all leading to the creation of a unique and high quality tourist product. Within its spatial plan, Split and Dalmatia county has set up a register of rural settlements which are under special care as protected units of cultural heritage. The County Fund for the development of agriculture and agrotourism has been offering credit lines favouring agricultural production and rural households with tourist vocation for seven consecutive years now. Furthermore, this year Split and Dalmatia county joined the project funded by the Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural development, thus introducing the Program of co-Þnancing the rural development. We are also very proud to have initiated the drafting of the Strategy of development of cultural tourism this year, which makes one of the strategic points of the Master plan of tourism development in Split and Dalmatia county. Hopefully this will be an additional incentive for faster development of rural areas in our County, encouraging young people to stay on the village and safeguarding the traditional values of the village. We keep on with the projects that already present our county at nearly all world wide known fairs: Cultural and historical guidebook of the Hinterland of Split and Dalmatia county, Wine roads, Olive roads, Bikeways of the Hinterland, FortiÞcations on the river Cetina, Agrotourism of Split and Dalmatia county, as well as Eno-gastro guidebook of Split and Dalmatia county that is soon to be published. This year again, we invite all visitors to come to our stand where they can enjoy the beneÞts of our traditional products and customs. This will give us a chance to share with You at least a small part of the rich cultural and historical heritage that Split and Dalmatia county takes pride in. Best regards,

Poštovani organizatori i izlagači 6. izložbe proizvoda i usluga ruralnih područja Eko - etno Hrvatske , uvaženi gosti i posjetitelji, Splitsko - dalmatinska županija, zahvaljujući svojim iznimnim prirodnim resursima i atraktivnom povijesno kulturnom baštinom, zauzima značajno mjesto na međunarodnom turističkom tržištu, pri čemu svi relevantni turistički pokazatelji, pokazuju trend porasta prometa i značaja turizma za ukupno gospodarstvo regije. U cilju ravnomjernog razvoja svih dijelove naše županije, od otoka do Zagore, sustavno pristupamo razradi i provedbi kvalitetnih projekata utemeljenih na konceptu održivog razvoja turizma i poljoprivrede. U tom smislu izradili smo nekoliko projekata. Projekt »Etno-eko selo« se nastavlja i ove godine, koji ujedinjuje potrebu za očuvanjem naše kulturne baštine, zaštitu tradicionalne dalmatinske arhitekture i načina života, zadržavanje i povratak domicilnog stanovništva u ruralne dijelove županije, te stvaranje jedinstvenog i visokokvalitetnog turističkog proizvoda. Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije ustanovljen je registar ruralnih naselja koja se tretiraju kao zaštićene cjeline kulturnih dobara. Županijski Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma već sedmu godinu za redom ima kreditnu liniju za poljoprivrednu proizvodnju i seoska gospodarstva koja se žele baviti turizmom. Od ove godine Splitsko-dalmatinska županija se uključila i u projekt Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i tom smislu je donijela Program suÞnanciranja razvitka seoskog prostora. Posebice nas raduje da smo ove godine krenuli u izradu Strategije razvoja kulturnog turizma naše Županije, koja je jedna od ključnih strategija Glavnog plana razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije. Nadamo se da će to biti dodatni poticaj bržem razvoju ruralnog prostora naše Županije, ostanku mladih ljudi na selu i očuvanju tradicijskih vrijednosti sela. Nastavljaju se projekti koji prezentiraju našu županiju na gotovo svim svjetskim sajmovima: Kulturno povijesni vodič Zagore Splitsko-dalmatinske županije, Vinski puti, Maslinovi puti, Biciklističke staze Zagore, Utvrde na rijeci Cetini, Agroturizam Splitsko- dalmatinske županije, a uskoro i Eno-gastro vodič Splitsko dalmatinske županije. Pozivamo i ove godine sve posjetitelje da dođu do našeg štanda gdje će uživati u blagodatima naših tradicijskih proizvoda i običaja te ćemo tako prenijeti barem djelić bogate kulturno povijesne baštine Splitsko – dalmatinske županije. Srdačan pozdrav,

County Prefect Ante Sanader, B.Sc.Eng.

ŽUPAN mr. Ante Sanader, dipl.ing.

58


PODUZETNIČKI CENTAR SINJ d.o.o. za razvoj poduzetništva - Vrlička 41 21230 Sinj (kontakt 021 824 453 , 091 735 65 26 , direktor Ana Barać) Nacionalni sajam pršuta – prezentacija JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE BIOKOVA Marineta /Mala obala/ 16, Makarska 21300 Tel./fax +385 (0) 21 616 924, Podgora – selo bb, Tel.+385(0)21 625 136; 625 141; Tel./fax+385(0)21 625 161, e-mail: park-prirode-biokovo@ st.htnet.hr Ravnatelj: Ante Cvitanović Obrt »FINI BRAČKI SAPUNI« 21410 Postira – (kontakt osoba: Joško Šantić tel. 021/632-168), proizvodnja Þni sapuni na bazi maslinova ulja s dodatkom aromatičnih ulja Obrt »BROJNE« 21480 Vis, Mirni dvori 3, (kontakt osoba: Velimir Mratinić, tel. 021/711-893), proizvodnja autohtonog prehrambenog proizvoda od suhih smokava s aromatičnim biljem »BATLAN d.o.o.« 21238 Otok, (kontakt osoba: Ivan Jukić, tel. 021/834-577), proizvodnja kozjeg i miješanog sira, te kozjeg sira u maslinovu ulju SMJELI d.o.o. proizvodnja pršuta i sušenje mesa po domaćoj recepturi u vlastitim objektima – Šampion kvalitete- najbolji pršut na 3. Nacionalnom sajmu pršuta u Sinju 2008.g. Tel.021-655-941 Poljoprivredna zadruga »BRACHIA« 21000 Split, Kneza Višeslava 5, (kontakt osoba: Leopold Botteri, tel. 021/315-440), otkup i plasman djevičanskog maslinovog ulja – ekstra Poljoprivredna zadruga »MARINA« 21222 Marina, Obala A. Stepinca 2, (kontakt osoba: Svetin palada, tel. 021/889-333), otkup, prerada i dorada konzerviranih maslina i djevičanskog maslinovog ulja – ekstra Poljoprivredna zadruga »KOMIŽA« 21485 Komiža, (kontakt osoba: Ilić Toni, tel. 021/713-023), proizvodnja vina, rakije i likera

»UDRUGA ZA OČUVANJE BAŠTINE CETINSKOG KRAJA« 21230 Sinj, Kralja Zvonimira 28 (kontakt osoba: Ante Mastelić) osnovna djelatnost udruge je očuvanje kulturne baštine, starih obrta i zanata. U sklopu udruge djeluje nekoliko kulturno umjetničkih društava i proizvođača tradicionalnih alata, odjeće i obuće, tradicijskih glazbala i suvenira Cetinskog kraja. Izlošci: - narodna nošnja cetinskog kraja - drveni i metalni alati, ostale potrepštine tradicionalnog domaćinstva dalmatinske zagore - proizvodi tradicionalne gastronomije - prezentacija izrade drvenih alata - prezentacija izrade glinenih posuda - prezentacija izrade tradicionalnih glazbenih instrumenata dalmatinske zagore (gusle) - prezentacija izrade suvenira dalmatinske zagore

UDRUGA »POKRENIMO TIJARICU« 21240 Trilj, (kontakt osoba: Ivan Bota 098/182-5830) očuvanje kulturne baštine, starih obrta i zanata područja sela Tijarice Izlošci: - promotivni materijal - prezentacija narodne nošnje i običaja MESNICE LOVRIĆ »O.P.T.U.M. MEL« 21233 Hrvace (kontakt osoba: Jakov Lovrić) obrt za proizvodnju mesa i mesnih prerađevina Izlošci: - Dalmatinski pršut - Alkarska kobasica - Dalmatinska panceta »MIJUKIĆ PROM d.o.o.« 21261 Runovići (kontakt osoba: Mijo Lešina) – sušenje mesa i mesnih prerađevina Izlošci: - Dalmatinski pršut OPG: MARIJA MRAVAK 21241 Obrovac Sinjski, Gala, Gala bb (kontakt osoba: Marija Mravak tel. 021/839-008) proizvodnja i prerada meda i pčelinjih proizvoda Izlošci: - med i proizvodi od meda

»VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO« 21230 Sinj, Šetalište Alojzija Stepinca 2, tel. 021/821-542, 821-113, 824-833 Izlošci: - alkarska i momačka odora s pripadajućom opremom

»BOKUN d.o.o.« Muć (kontakt osoba: Mate Jukić tel. 021/535-066) – prerada šumskog voća Izlošci: - sokovi od šumskog voća - likeri od šumskog voća - džemovi od šumskog voća

OPG-Vučić Velimir Glavice Proizvodnja kozjeg mlijeka i sira extra kvalitete tel .098 9473190 OPG Babić Petar Trilj proizvodnja meda i proizvoda od meda, propolis, kreme rakija medika, rakija rašeljkovača, višnjevača i orahovica tel.095 905 8294

»DUJMEX d.o.o.« – Imotski (kontakt osoba: Ljilja Dujmović) – proizvodnja kruha, slastica i proizvoda od tijesta Izlošci: - Imotska torta i raÞoli

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SINJA 21230 Sinj, Vrlička bb (kontakt osoba: Ante Latinac tel. 021/826352) Izlošci: - promotivni materijal

OBRT HERBAE DALMATIAEJELENA I TEO ERCEG 21300 Makarska, Put požara 14 (kontakt osoba: Jelena Erceg tel. 021/613-546 095-815429) – proizvodnja prirodne kozmetike na bazi djevičanskog maslinovog ulja Izlošci: - eko sapuni s ljekovitim travama - ulja za masažu na bazi maslinova ulja i ekstrakta aromatičnog bilja

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPĆINE KLIS 21231 Klis, Megdani 57, (kontakt osoba: Slavica Caktaš tel. 021/240-578) Izlošci: - promotivni materijal TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA TRILJA 21240 Trilj Bana Jelačića 40 (kontakt tel. 021/832-510) Izlošci: - promotivni materijal

IVANA GOJAK 21300 Makarska, Ante Starčevića 104 (kontakt osoba: Ivana Gojak tel. 098/998-0359) – izrada suvenira od keramike

59

sa tradicionalnim detaljima makarskog područja Izlošci: - keramički suveniri makarskog područja »VINARIJA RUNOVIĆI« 21261 Runovići (kontakt osoba: Ivan Jerković) – proizvodnja vina Izlošci: - vino VINARIJA ČAPORICE OPG Klarić Nediljko, 21240 Trilj, Kralja Tomislava 10 (kontakt osoba: Klarić Nediljko mob. 091/7921363) – uzgoj vinove loze i proizvodnja vina Izlošci: - vino »BIK COMMERCE d.o.o.« Radošić, (kontakt osoba: Marko Škopljanac tel. 021/805-666) turizam i ugostiteljstvo Izlošci: - prezentacija etno eko sela Radošić USLUŽNI OBRT BEPO SOUND put Sv. Lucije 14 Kaštel ŠtaÞlić kontekt Željana Mornar-Deman 091 58 23 876 - narodne nošnje (zlatovez,) - suveniri ( lutke u nošnjama) K.U.U. SINJSKE MAŽORETKINJE – KUD SINJ HIT RADIO -Medijski pokrovitelj TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VRGORCA 21276 Vrgorac, Tina Ujevića 32, tel/fax: 675-110, Direktor: Kornelija Bajalo Izlošci: - promotivni materijali PZ POSTIRA 21 410 Postira O.Brač, tel.021 632 288, fax 021 632 155 e-mail: poljoprivredana. zadruga3@st.t-com.hr Izlošci: - extra djevičansko maslinovo ulje 0,25L, 0,50L , 0,75 L - djevičansko maslinovo ulje 0,25L, 0,50 L, 0,75 L I 1,00L OPG POLJAK 21230 Sinj, Glavice, kontakt osoba: Ankica Poljak - proizvodnja pršuta, suhomesnatih proizvoda i sira BRANITELJSKA –EKOLOŠKA ZADRUGA »PONIKVA«, 21233 Hrvace, Bitelić (kontakt: 021/818-040) - sakupljači ljekovitog bilja, sjemenje ljekovitih trava, i proizvodnja kubara


Šibensko-kninska županija

Dear visitor,

Poštovani,

Šibensko-kninska županija već treću godinu za redom s ponosom, na manifestaciji Eko-etno Hrvatska, predstavlja tradicijske vrijednosti koje su nam u nasljeđe ostavili naši očevi.

Šibenik-Knin County proudly presents for the third year in a row, on “Eco-ethno Croatia”, the traditional values inherited from our forefathers.

I ove godine, na ovoj hvale vrijednoj izložbi koja nas potiče da promišljamo o potrebi očuvanja prvenstveno starih zanata, običaja i narodnih nošnji predstaviti ćemo ruralne vrijednosti naše županije.

Again we present the rural values of our county on this valuable exhibition that is inciting us to think about the necessity of old trades, customs and traditional clothes preservation. Exhibition of products and services from the rural areas “Eco-ethno Croatia”, we can observe as a connection of agricultural production and tourism. Commitment to high quality ecological production and development of rural tourism is a guarantee for sustainable development of rural areas.

Izložbu proizvoda i usluga ruralnih područja Eko-etno Hrvatska možemo gledati i kao spoj poljoprivredne proizvodnje i turizma. Zalaganje za visokokvalitetnu ekološku proizvodnju i razvoj ruralnog turizma jamstvo su održivog razvoja ruralnih područja. Sajamska priredba Eko-etno omogućuje promociju tradicijske i ekološke proizvodnje seljačkih gospodarstava i ostalih poduzetnika. Proteklih godina naši izlagači su po povratku bili puni utisaka, razmijenjena su iskustva s drugim sudionicima, ostvareni su izravni gospodarski kontakti,a ima i onih koji su ostvarili i međunarodnu suradnju čak i s dalekim Japanom.

Eco-ethno fair is an opportunity for rural household and other entrepreneurs to promote traditional and ecological production. In the past years our exhibitors were full of impressions after returning from the fair where they exchanged experiences with other participants, realised direct economic contacts, and some of them realised international cooperation even with far Japan.

Ostvareni rezultati probudili su i natjecateljski duh naših proizvođača koji dobivaju sve više priznanja na međunarodnim i domaćim natjecanjima te je sve veći broj onih koje gaje tradicije izvornih običaja.

Accomplished results awoke the comptetitive spirit of our producers, that are getting more and more recognitions on international and national fairs, and there are more producers committed to preserve traditional customs.

Očuvanje etno osobitosti, tradicijskih obrta, kulturnih vrijednosti koju našu županiju uz bogatstvo kvalitetnih prirodnih resursa čini posebno atraktivnom zadaća je svih žitelja Šibensko-kninske županije.

Preservation of ethnical particularities, traditional crafts, cultural values which are making our county exceptional along with richness of natural resources, is a task of all Šibenik-Knin County inhabitants.

Zadovoljstvo mi je pozvati Vas na izložbeni prostor naše županije na kojem ćete moći degustirati vrhunske proizvode, a ljubazni domaćini upoznati će vas s tradicijom izrade šibenske kape, jednim od najprepoznatljivijih simbola naše županije

It is my pleasure to invite you to visit the exhibition place of our county where you will be able to taste excellent products, and where the kind hosts will introduce you with the tradition of „Šibenik cap“ production, which is one of the most recognisable symbols of our county.

Dobro došli! Welcome! Župan Goran Pauk

County Prefect Goran Pauk

60


ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Trg Pavla Šubića I. br. 2 22000 ŠIBENIK Tel: 022/244-200; 244-201 Fax: 022/218-966; 213-893 e-mail: sibensko-kninskaskupstina@si.htnet.hr «DE KOK» vl. MATE KOKIĆ Ul. 3 studenog 1944. br.2A; 22000 ŠIBENIK Tel: 098/521-6088 Izlagat će električnu peku Poljoprivredna zadruga «PRIMOŠTEN BURNI» Draga bb; 22202 PRIMOŠTEN Tel: 022/574-142; 574-172; Fax: 022/574-134 Izlagat će kiseli kupus, maslinovo ulje, suhe smokve i bademe «API-HERBA» vl. PERO ANTIČEVIĆ obrt za proizvodnju i prodaju ljekovitog bilja i proizvoda od meda Zvonimirova 45; 22300 KNIN Tel: 091/504-2370 Izlaže med, ljekovito bilje, meleme i proizvode od ljekovitog bilja OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO vl. DARKO MRVICA Put Vida 59; 22000 ŠIBENIK Kontakt osoba Miljenko Mrvica 091/573-8006 Izlagat će vino, travaricu, maslinovo ulje i prošek «NISA» vl. ZORAN SINOBAD obrt za proizvodnju suvenira Čunjačina 7; 22300 KNIN

Tel: 022/661-234, mob: 091/5182114 Izlagat će autohtone suvenire

Bave se proizvodnjom i doradom mreža za ribarstvo, nautiku i sport.

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ARALICA Branitelja domovinskog rata 8; 22000 ŠIBENIK Tel: 022/441-658 Kontakt osoba Branka Aralica 091/545-2999 Izlagat će maslinovo ulje, proizvode od maslinovog ulja, višnju marasku i proizvode od višnje maraske, džem od crnih smokava i orasa.

«M&A MED» vl. MILENKO ČAVLINA poljoprivredni obrt Tomislavova 84; 22300 KNIN Tel: 098/499-794 Izlagat će med, proizvode od meda i pršut. TKALAČKA ZADRUGA «TKANICA» Matoševa 27; 22300 KNIN Osoba za kontakt Ilka Dragić Tel: 022/662-894; Mob: 098/1936127 Izlažu tkane predmete, starinske kape i tkalački stan.

SEOSKO DOMAĆINSTVO «JURLINOVI DVORI» Don. STIPE PERKOV Draga bb, Primošten Burnji, 22202 PRIMOŠTEN Tel: 022/574-106 Kontakt osoba Don. Stipe Perkov 098/939-1906 Izlagat će autohtone Primoštenske proizvode vino Babić, pršut, slane srdele, ovčiji sir, kruh ispod peke, lozovaču, itd

«SKRADINSKO ODMORIŠTE» vl. ANTE PAIĆ Obrt za turizam, usluge i ugostiteljstvo Cesta Bribirskih knezova bb; 22222 SKRADIN Tel: 022/771-348; Mob:091/5209330 Izlagat će Skradinsku tortu, pržene, slatke i slane bajame, suhe smokve, itd.

ULJARSKA ZADRUGA MURTER (utemeljena 1910.god) Butina 2; 22243 MURTER Tel: 022/435-599 Fax: 022/435598 Kontakt osoba: upravitelj Drago Skračić 098/445-693 Izlagat će KORNATSKO MASLINOVO ULJE

«ATELIER VENEL» vl. NELICA KNEŽEVIĆ Obrt za izradu narodnih nošnji, suvenira i trgovinu Blata 47; 22211 VODICE Tel: 022/443-122; Mob: 098/197-3556 Izlagat će narodne nošnje i starinske kape

«MASLINJAK» obrt za usluge vl. ZVONA BAŠIĆ Bašina 12; 22243 MURTER Tel: 022/434-684 Fax: 022/434653 Mob: 098/941-2988; 091/4343621

BEL-CRO trade d.o.o. Kralja Zvonimira 26 22 320 Drniš Tel/fax: 022/ 882-482 Direktor: Željko Pilić Mob: 098 316 988

61

- pršut, pršut rezani, panceta, pečenica, vratina ŽITAK FINA-DALMATA d.o.o. Trg I br.6 22 231 Krapanj Direktor: Divna Gašperov Jurić Tel/fax: 022/ 350 950 Mob: 091 561 41 27 - morska spužva Laća – Commerce d.o.o. ULJARA “LAĆA” Skradinsko polje 61 a 22 222 Skradin Direktor: Drago Laća Kontakt osoba: Senka Laća Tel/fax: 022/ 336 802 Mob: 091 520 31 25 - maslinovo ulje Obiteljsko gospodarstvo Sladić Plastovo, Sladići 29 22 222 Skradin Vlasnik: Marinko Sladić Tel/fax: 022/ 335-750 Mob: 098 993 37 08 - vino “LIPA” obrt za izradu narodnih odjevnih predmeta i edukaciju ul. IX Južna obala 3 22 234 Prvić Šepurine Vl. Liposava Kuštović Tel: 022/ 448 401 Mob: 098 964 6584 - narodni odjevni predmeti UDRUGA „ŽENA“ – „WOMAN“ DRNIŠ Postolarska 3, 22 320 DRNIŠ Tel + 385(0)22/886-388, fax 887-944 Mob.tel: +385(0)91/591-53-96 E-mail:zena.drnis.woman@ si.t-com.hr - narodne nošnje i šibenske kape


Virovitičko-podravska županija

Poštovani, Predstaviti Virovitičko-podravsku županiju kao tradicionalnog sudionika izložbe EKO ETNO HRVATSKA težak, je a istodobno i zahtjevan zadatak koji predstavljača izlaže opasnosti da nešto izostavi iz prebogate kulturno povijesne baštine i bogate turističke ponude koju ova Županija pruža svakom njenom potencijalnom gostu . Smještena na sjevernom dijelu Domovine Hrvatske, Virovitičko-podravska županija ujedinjuje prostor Slavonije i Podravine nudeći šarolikost krajolika prostora uz rijeku Dravu u nizinskom dijelu i brdsko planinskog krajobraza na njenom južnom dijelu. Ovdje možete naići na bogatstvo voda ljepotice Drave , ribnjaka, bara i guštika , osjetiti miris pokošenih pašnjaka , udisati svježinu šuma i slušati žubor gorskih potoka Papuka, Bilogore i Krndije, a istovremeno , kada se naužijete prirodnih ljepota okrijepite se plodovima koje vam nude gostoljubivi domaćini . Vrijedne ruke domaćica spremit će vam jela iz davno zaboravljenih recepata bakine kuhinje, a kućedomaćini će pred vas iznijeti ponudu dobre kapljice koje nude vinogorja od Aršanja do Orahovice,a sve to začinjeno dobrom pjesmom i popevkom - onom podravskom u kojoj zvira kaj i onom slavonskom, otegnutom i širokom kao što su naša zlatna žitna polja. A kako čovjek nije biće koje traži samo ovozemaljske užitke u okusima i mirisima zdrave hrane i dobre kapljice, u trenucima kada vam duša poželi uzletjeti prema nematerijalnim vrijednostima , posjetite vrijedne kulturno umjetničke spomenike, naše crkve , muzeje , izložbene prostore ili pak neke od manifestacija kao što su Glazbeni festival Pjesme Podravine i Podravlja u Pitomači, Dani Milka Kelemena u Slatini, a ako se želite vratiti u neka stara vremena pohodite Crkvaračko prelo u Orahovici , Dravsko proljeće u Sopju ili Matkanje u Sladojevcima kod Slatine ili pak svetište Majke Božje u Voćinu . Bit će te zadivljeni ljepotom barokne crkve i samostana Svetog Roka u Virovitici, a ostaci srednjovjekovne Ružice grada povrh Orahovice ispričat će vam legendu o nesretnoj sudbini lijepe kneginje Ružice. Ovdje možete osjetiti toplinu vulkanskog stijenja u jedinom geoparku u Rupnici kod Voćina, i uživati u svježini najvećeg slavonskog slapa u park šumi na Jankovcu u parku prirode Papuk. Sve to je samo dio onoga što vam nudi Virovitičko-podravska županija , svoje poznate ili manje poznate ljepote , blagodati i skrivene vrijednosti koji se tek otvaraju pred očima domaće i svjetske javnosti postajući tako dijelom velike porodice hrvatskih županija koji se sa ponosom predstavljaju na ovogodišnjem EKO ETNU . Svim koji će posjetiti izložbeni prostor Županije želim uputiti izraze dobrodošlice, ugodno se osjećajte i ponesite u svoje domove pregršt lijepih osjećaja koje će vas potaći da nas posjetite i da nam se uvijek i ponovno vraćate.

Respected! Virovitičko-podravska county is traditional partner EKO ETNO HRVATSKA exhibition , and it is hard but also very demanded task to present our county with all cultural and hystorical heritage and also natural haritage and rich tourist offers for every guest, without missing impotant parts. Virovitičko-podravska county is situated at north part of our homeland Croatia, integrates Slavonija and Podravina regions, offers many ladscape diversity and especially the river Drava beauty on the north and mountainous parts on the south. Here you can Þnd water richness of the river Drava, Þsh-ponds, sloughs, you can smell pastures cut dow. At the same time, enjoyng in nature beauties you can strengthen yourself with homemade food. You can try almost forgotten meals, and good wines from Aršanj to Orahovica vineyards, all spiced with good Podravina’s songs, as wide as our wheat plains are. Apart of this world pleasures, everyone can enjoy visitting worthy works of art, cultural heritage in churces, museums, exibitions or manifestations as Musical Festival of Podravina Songs in Pitomača, Milko Kelemen’s days in Slatina. If someone wants get back in the past there is Crkvaračko prelo in Orahovica, Dravsko proljeće in Sopje or Matkanje in Sladojevci nearby Slatina or sanctum Mother of God in Voćin. You will be impressed by the beauty of Saint Rok church from baroque period and monastery in Virovitica, and remains of medieval Ružica town above Orahovica will tell you the legend about sad destiny of beautiful duchess Ružice. Here you will feel the warmth of the volcanic roks in the only geopark in Rupnica near Voćin, and enjoy in the freshness of the greatest Slavonian waterfall in park-forest Jankovac in Nature park Papuk. All this is just a part what Virovitičko-podravska county offers, its known or less known beauties, beneÞts and hidden treasures which are to be explored. All these are opening in front of the eyes of domestic and foreign public and becoming the part of the large family of Croatian counties representing themselves at this years Eko Etno. To all visitors Virovitičko-podravska county department at EKO-ETNO , I wish welcome and also to bring nice impressions from EKO-ETNO to your homes and also I wish you to come and see us again and again. DISTRICT PERFECT Virovitičko-podravska county Tomislav Tolušić, dipl.iur.

ŽUPAN Tomislav Tolušić,dipl.iur.

62


EKOLOŠKO DRUŠTVO VIROVITICA 33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava bb Tel: 033/803-144 Fax: 033/740-001 E-mail: kaja@icv.hr Kontakt osobe: Nedjeljka Županić, Katica Kovačević - promicanje ekološke svijesti, očuvanje i unapređenje okoliša, prirodne i kulturne baštine Izlošci: Virovitički ekološki vjesnik – glasilo Ekološkog društva Virovitica EUROVOĆE ZADRUGA 33515 Orahovica, Riječani 85 Tel: 033/673-988 Fax: 033/673-940 eurovoce.orahovica@vt.t-com.hr Kontakt osoba: Aleksić Dejan - proizvodnja, otkup i prerada voća i povrća Popis proizvoda /zlošci: pasterizirano povrće, kompoti, marmelade, pekmez FLORA VTC D.O.O. Željko Iharoš, direktor 33 000 Virovitica, Vukovarska 5 Tel: 033/803-140 Fax: 033/800-873 ßora-vtc@vt.t-com.hr Kontakt osoba: Željko Iharoš - gospodarenje otpadom, održavanje parkova i nasada, javnih površina, vrtni centar i cvjećarnice, hortikulturalno projektiranje Izlošci: cvijeće i ukrasno bilje «FRUCTUS» obrt za proizvodnju voćnih vina, rakija i likera Krešimir Kostelac, vlasnik 33515 Orahovica, Kralja Zvonimira 63 Tel: 033/400-596 vina_kostelac@yahoo.com Kontakt osoba: Krešimir Kostelac - proizvodnja voćnih vina i voćnih likera Popis proizvoda /zlošci: desertna voćna vina, voćni likeri i rakije, poklon paketi, poklon paketsuvenir «Odabrane hrvatske delicije» HRVATSKI DUHANI D.D. 33000 Virovitica, Osječka 2 Tel: 033/730-844 Fax: 033/730-728 kresimir.kozic@hd.tdr.hr Kontakt osoba: Krešimir Kožić - proizvodnja i obrada duhana Popis proizvoda /zlošci: biljke duhana u vegetaciji, uzorci duhana u listu HRVATSKI SPOMENAK Đurđica Erpačić, vlasnica

33404 Špišić Bukovica, Bušetina, Vladimira Nazora 8 Tel: 033/737-094 josip.erpacic@vt.htnet.hr Kontakt osoba: Đurđica Erpačić - pisanice šarane voskom ekološki i etno proizvod. Izlošci: pisanice šarane voskom s tradicionalnim motivima naselja Virovitičko-podravske županije i autorske pisanice s obilježjima Županije.

KUD «VIROVITICA» 33000 Virovitica, Stanka Ilića 46 Tel: 033/728-832 Fax: 0337725-602 branko.pocic@inet.hr Kontakt: Branko Počić - plesovi Podravine i Slavonije MELISA Tomislav Marek, vlasnik 33410 Suhopolje, Orešac 37 Tel: 033/771-883 Fax: 033/801-074 Kontakt osoba: Tomislav Marek - proizvodnja ljekovito bilja i ljekovitih pripravaka Izlošci: ljekovito bilje i biljni pripravci

HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB, Uprava šuma – podružnica Našice, Šumarija Voćin 33 522 Voćin, Trg gospe Voćinske 4 Tel: 033/565-137 Fax: 033/565-119 miran.kolaric@hrsume.hr Kontakt osoba: Miran Kolarić Izlošci: multimedijalna prezentacija Arboretuma Lisičine i izložbeni primjerci hortikulturnog bilja

MESOPRERADA D.O.O. SLATINA 33520 Slatina, Industrijska 5 Tel: 033/551-393 Fax: 033/551-777 mesoprerada@vt.t-com.hr Kontakt osoba: Goran Kovač Izlošci: mesne prerađevine

HERBARIUM D.O.O. Dijana Nemčević, vlasnik 33405 Pitomača, Petra Preradovića 183 Tel: 033/801-062 Fax: 033/801-101 E-mail: info@herbarium.hr Kontakt osoba: Zvonimir Bartolić - Proizvodnja i prerada ljekovitog i aromatičnog bilja, proizvodnja čajeva i tinktura Popis proizvoda /zlošci: ljekovito bilje, čajevi, tinkture

OBITELJSKO GOSPODARSTVO I RESTORAN »ZLATNI KLAS« Branko Tkalčec, vlasnik 33405 Pitomača, Otrovanec 228 Tel: 033/714-114 Fax: 033/800-903 E-mail: zlatni.klas.otrovanec@ vt.htnet.hr Kontakt osoba: Branko Tkalčec - obitelj Tkalčec već 29 godina vodi izletište i restoran Zlatni klas koji je prerastao u ogledno imanje seoskog turizma koje nudi povratak izvornim vrijednostima prirode, zdravu domaću hranu i druženje sa domaćim životinjama. Restoran je uređen u tradicijskom stilu s vrijednom etnografskom zbirkom restauriranih starih predmeta iz seoskog domaćinstva. Izlošci: promotivni materijal, degustacija domaćih specijaliteta

JASNA GOJEVIĆ 33000 Virovitica, Kumičićeva 6 Tel/fax: 033/728-213 enio.gojevic@vt.t-com.hr Kontakt osoba: Jasna Gojević - izrada suvenira, crtanje virovitičkih veduta JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK Ivica Samarđić, ravnatelj 33522 Voćin, Trg Gospe Voćinske bb Tel: 034/313-030 Fax: 034/313-027 kontakt@pp-papuk.hr Kontakt osoba: Goran Radonić - jedan od najmlađih parkova prirode u Hrvatskoj, zaštićen zbog izuzetno vrijednih bioloških, geoloških, krajobraznih i kulturno-povijesnih značajki Izlošci: promidžbeni materijal KUD GRADINA – ETNO GRUPA 33411 Gradina, Trg kralja Zvonimira 9 Tel/fax: 033/784-159 Kontakt osoba: Jana Rozman Izlošci: predmeti iz zbirke etnomuzeja

63

- uzgoj koza, prerada kozjeg mlijeka, proizvodnja sireva, namaza i drugih mliječnih proizvoda od kozjeg mlijeka Izlošci: sir, namazi OBRT TADIĆ Anđelka Tadić, vlasnik 33523 Čađavica, Vukovarska 179 Tel/fax: 033/545-151 Kontakt osoba: Josip Tadić - prerada voća i povrća Izlošci: grah-salata, džem od kupina, ajvar, gurmanski ajvar, sokovi OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO TOMŠIĆ BRANKO Tomšić Branko, vlasnik 33000 Virovitica, A. Šenoe 19 Tel: 033/722-722 Kontakt osoba: Tomšić Branko - proizvodnja meda i pčelinjih proizvoda Izlošci: med, medena rakija, gverc, ukrasi i svijeće od voska OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO VAŠAREVIĆ Ljiljana Vašarević, vlasnik 33520 Slatina, Kreminac 120 Tel/fax: 033/555-698 Kontakt osoba: Ljiljana Vašarević Izlošci: med, medena rakija, ljekovito bilje PODRUM VINEDA D.O.O. VUKOSAVLJEVICA Neven Kovač, Damir Kaša i Josip Kaša, vlasnici 33000 Virovitica, Vukosavljevica, Kolodvorska 77 Tel/fax: 033/800-226 Kontakt osobe: Andreja Kaša Kovač - vinogradarstvo i proizvodnja vina Izlošci: vino

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO CVIJETA ŠOPLOHER Cvijeta Šoploher, vlasnik 33520 Slatina, N. Š. Zrinskog 1 Tel: 033/552-269 Kontakt osoba: Cvijeta Šoploher Izlošci: proizvodi od meda

POISON CITY D.O.O. Mladen Dijaković, vlasnik 33405 Pitomača, Otovanec 94 Tel/fax: 033/714-414 poisoncity@poisoncity.hr Kontakt osoba: Mladen Dijaković - proizvodnja, otkup i prerada ljekovitog bilja, eteričnih ulja i čajeva Izlošci: ljekovito bilje, čajevi

OBITELJSKO GOSPODARSTVO ŠIMANOVIĆ Šimanović Snježana, vlasnik Čačinci, Lipovačka 101 Tel/fax: 033/684-200 obiteljsko.gospodarstvo. simanovic@vt.t-com.hr Kontakt osoba: Snježana Šimanović

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ERGELA VIŠNJICA 33520 Slatina, Višnjica b.b. - P.P. 46 Tel: 033/401-653 Fax: 033/401-651 visnjica@visnjica.hr Kontakt osoba: Kristina Bubaš


- poljoprivredna i stočarska proizvodnja, turistička djelatnost Izlošci: proizvodi od batata SLATINSKA BANKA D.D. SLATINA 33520 Slatina, V. Nazora 2 Tel: 033/840-400 Fax: 033/840-429 slatinska-banka@slatinskabanka.hr Kontakt osoba: Tamara Rendulić Izlošci: promotivni materijal SLAVONKA D.O.O. ČAĐAVICA Josip Rastija, vlasnik 33523 Čađavica, Kolodvorska bb Tel: 033/544-111 Fax: 033/544-214 zadruga-cadzavica@vt.htnet.hr Kontakt osoba: Snežana Matasić - prerada povrća Izlošci: pasterizirano povrće SREDNJA ŠKOLA PITOMAČA Rikard Bakan, ravnatelj 33405 Pitomača, Trg kralja Tomislava 6 Tel: 033/782-442 Fax: 033/801-434 ss-pitomaca-501@skole.htnet.hr Kontakt: Rikard Bakan Izlošci: tradicionalna jela s područja Županije, ambijentalni izlošci STARI PODRUM d.o.o. 33520 Slatina, Kralja Zvonimira 6 Tel: 033/551-361 Fax: 033/551-145 stari.podrum@vt.t-com.hr Kontakt osoba: Krešimir Fučkar Izlošci: vino STJEPAN IVANEC, slikarski atelje 33405 Pitomača, Kladare 62 Tel/fax: 033/782-528 stjepan.ivanec@vt.t-com.hr Kontakt osoba: Stjepan Ivanec Izlošci: slike na staklu STRUKOVNA ŠKOLA VIROVITICA – STRUČNI AKTIV UGOSTITELJA Pavica Biondić Ivanković, ravnateljica 33000 Virovitica, Vukovarska cesta 1 Tel: 033/722-939 Fax: 033/726-394 info@ssv.hr Kontakt: Mihaljević Ljubica - tradicionalna jela s područja Županije, barske mješavine TAMBURE MARIĆ 33520 Slatina, Nikole Tesle 1

ŽELJKO MIKULIĆ 33405 Špišić Bukovica, Petra Preradovića 34 Tel: 033/716-479 Kontakt osoba: Željko Mikulić - etnografska zbirka obitelji Mikulić

Tel: 033/551-440 Fax: 033/550-311 kresimir.maric@vt.htnet.hr Kontakt osoba: Krešimir Marić Izlošci: tambure TEHNOHIT-HR Mladen Balić, vlasnik 33405 Pitomača, Domjanićeva 26 Tel: 033/800-350 Fax: 033/800-351 tehnohit.hr@vt.t-com.hr Kontakt osoba: Mladen Balić - proizvodnja tradicionalnog rustikalnog namještaja Izlošci: namještaj

OPG ROBERT MESAROŠ 330523 Čađavica, Noskovci 23 Mob: 095/910-6842 - uzgoj i prodaja cvijeća OPG JASNA DONER Braće Radića 1, 3520 Slatina Tel: 033/543-174 Proizvodi/izlošci; med, propolis, pelud, medena rakija

VITREX D.O.O. Marijan Keserica, vlasnik 33000 Virovitica, Zbora narodne garde 3 Tel: 033/721-168 Fax: 033/722-707 vitrex@vt.htnet.hr Kontakt osoba: Marketa Laklija, Angelina Svoboda - proizvodnja prepleta od trske i vrbove šibe, proizvodnja biodizela Izlošci: proizvodi od pletene vrbove šibe

OPG IVICA SERTIĆ Sv.M.Križevčanina 65, 33520 Slatina Tel: 033/552-301 Kontakt osoba: Ivica Sertić - med, medni proizvodi KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO »CRKVARI« ORAHOVICA Trg Sv.križa 4, 33515 Orahovica Tel; 033 401 420, 098 338 211 Kontakt osoba; Jović Stanko - očuvanje tradicije, starih občaja i zanata, tradicionalni plesovi, dječja folklorna sekcija, tamburaška sekcija, ßolklor odraslih, ženska i muška pjevačka skupina

VOĆARSKA ZADRUGA JABUKA 33000 Virovitica, Matije Gupca 214 Tel: 033/727-450 Kontakt osoba: Pero Marić Izlošci: jabuke

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO »DIKA« SLATINA Braće Radića 13a, 33520 Slatina Tel: 033/400-253 Fax: 033/400-255 Kontak osoba: Oliver Jukić - folklorne smotre, narodni plesovi, očuvanje tradicije i starih običaja

ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA 33520 Slatina, Šetalište J. Bürgera 1 Dragica Šuvak, ravnateljica Tel: 033/551-171 Fax: 033/551-371 muzej-slatina@vt.t-com.hr Kontakt osoba: Dragica Šuvak Izlošci: muzejski eksponatirekonstruirani etnografski predmeti, predmeti etnografske zbirke

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO »OTROVANEC« Otrovanec 92, 33405 Pitomača Tel; 098 97 33 971 Kontakt osoba: Mirjana Gomerčić - njega kulture tradiconalnih narodnih plesova

ZDENKO KORLEVIĆ 33520 Slatina, M. Kraljevića 10 Tel: 033/552-551 zdenko.korlevic@vt.htnet.hr Kontakt osoba: Zdenko Korlević - proizvodnja vina Izlošci: vino

UDRUGA PČELARA »PAPUK« Trg Gospe Voćinske bb, 33522 Voćin Tel / fax: 033/565-040 Kontakt osoba: Stjepan Brijačak Proizvodi / izlošci: pelud, med propolis, pripravci od meda

ZLATA ŠOKEC 33405 Pitomača, Preradovićeva 29 Tel: 033/782-779 sandra.sokec@hi.t-com.hr Kontakt osoba: Zlata Šokec - etno-skulpture, etno-nakit

PZ VOĆINSKO – PČELARSTVO Vukovarska 11, 33522 Voćin Tel: 098 180 72 94

64

Kontakt osoba: Milanko Jeličić Proizvodi / izlošci: pelud, med propolis, pripravci od meda TAMBURAŠKI SASTAV LICITARI PITOMAČA P. Preradovića 6, 33405 Pitomača Tel: 098 81 78 47 Tamburaška glazba, sudjelovanja na nastupima, njeguje se tradicionalna narodna glazba sa područja Podravsko – Slavonskog kraja AGENCIJA ELIS Vladimira Nazora 33/1, 33520 Slatina Tel: 099 22 35 775 Kontakt osoba: Sanja Bujanić - usluge organiziranja svećanosti, odnosi s javnošću, zahvalnice, pozivnice, konfete i dr. OPG DAMIR KUFNER »CAVALLINO« Lukavac 53, 33520 Slatina Tel: 033/568-001 Kontakt osoba: Damir Kufner Proizvodi / izlošci; vino UDRUGA KUHARA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE Matije Gupca 58, Virovitica Tel: 098 172 88 07 Kontakt osobu: Darko Baričević - edukacija kuhara, čuvanje baštine starih receptura Virovitičko-podravske županije, rad sa učenicima i njihovo usavršavanje »DALI« Sladojevci, Braće Readića 149, 33520 Slatina Tel: 098 937 65 76 Kontakt osoba: Rada Takač Proizvodi / izlošci; Izrada medičarskih proizvoda – medenjaci ŠAPICA D.O.O. Vatroslava Lisinskog 2, 33520 Slatina Tel: 033/400-914 Fax:033/400-915 Konotakt osoba: Alenka Butorac e-mail: sapica@sapica-slatina.hr Proizvodi / izlošci: Šapica tradiconalni kolač u suvenirskom pakiranju OBRT SABO Zagrebačka 7, Čemernica, 33000 Virovitica Tel: 033/787-310 Kontakt osoba: Miljenko Sabo Izlošci; Velika košnica


Vukovarsko–srijemska županija

Ladies and gentlemen, dear participants and visitors to the 6th «Eco - Ethno Croatia», an Exhibition of Products and Services of Rural Areas. I am greeting you on behalf of the Vukovar-Srijem Countv, the easternmost Croatian County, where the Slavonian plain and the hills of Srijem join together.

Poštovane dame i gospodo, dragi sudionici i posjetitelji 6. izložbe proizvoda i usluga ruralnih područja: »Eko–etno Hrvatska 2008.«, donosimo Vam pozdrave iz Vukovarsko–srijemske županije, najistočnije hrvatske županije gdje se spajaju nepregledna slavonska ravnica i srijemski brežuljci.

It has been throughout history a meeting point of trafÞc, culture and history of the East and the West and remains today. The County, which main town is Vukovar, occupies an area of 2,448 square kilometers, which provides so many scenic beauties, cultural monuments, traditional crafts and trades, but also fruitful arable land, vineyards and forests that every county inhabitant, living in 5 cities and 26 municipalities, must work hard to create them into distinguished homemade food and beverages, souvenirs, traditional costumes as well as modern clothes with ethno decorations right up to ethno hairstyle.

Ovdje se kulturno, povijesno i prometno, u povijesti i danas, spajaju i Istok i Zapad. Županija, čije je sjedište u Vukovaru, zauzima površinu od 2.448 km2 te ima toliko prirodne ljepote, spomenika kulture, tradicijskih obrta i zanata, ali i plodnih oranica, vinograda i šuma da svaki od stanovnika županije, smještene u 5 gradova i 26 općina, ima pune ruke posla da to prirodno bogatstvo i tradicijsko nasljeđe pretoči u prepoznatljive domaće proizvode hrane i pića, suvenira, tradicijskih nošnji, ali i moderne odjeće s etno motivima, pa sve do etno frizura.

The history of this region is rich, and so are the Þnds which testify to it. They are spread all over the County and date from all periods. It is difÞcult to single out the very best from a rich 8000-years-long history … the most valuable, the most interesting, most special. However, I would like to sort out the Orion - the oldest European calendar and the by far better known Vučedol Dove, an artefact dated 2.000 B.C. which belongs to the Vučedol Culture and is famous far beyond the borders of Croatia, as well as the latest valuable exhibit of the same culture, the Vučedol Boot.

Prošlost ovoga kraja bogata je kao i nalazi koji o tome govore. Ima ih posvuda i iz svih razdoblja. U bogatoj, 8000 godina dugoj povijesti, teško je izdvojiti ono ‘naj’ … najvrijednije, najzanimljivije, najposebnije. No ipak, izdvojio bih Orion - najstariji europski kalendar te nadaleko poznatiju, i izvan granica Republike Hrvatske, Vučedolsku golubicu, koja je ujedno i najpoznatiji nalaz Vučedolske kulture, a datira iz vremena više od 2000 godina prije Krista, kao i zadnji vrijedni primjerak te iste kulture, Vučedolska čizmica.

It is quite a considerable responsibility to be the Prefect of the one of the oldest cities in Europe, the City of Vinkovci which is also the longest inhabited settlement in the Republic of Croatia. Furthermore, there is also the City of Županja where the Þrst football and tennis in Croatia was played, and the City of Otok which is famous for the Suvara, a mill driven by horses in order to operate and produce ßour. The Suvara dates back to the 19th century. It is a monument of greatest cultural value and a sole reconstructed and preserved object of this kind in Croatia and Southeast Europe.

Nije mala odgovornost biti župan jednog od najstarijih gradova Europe i mjesta s najdužim kontinuitetom života u Republici Hrvatskoj, a Grad Vinkovci je upravo to. Tu je i Grad Županja, mjesto u kojem se igrao prvi nogomet i tenis u Republici Hrvatskoj te grad Otok koji se ističe po svojoj »Suvari«, mlinu na konjski pogon koji datira još iz 19. stoljeća, a ujedno je i spomenik najviše kulturne vrijednosti i jedini obnovljeni i očuvani objekat te prirode u Hrvatskoj i jugistočnij Europi.

These are only some of reasons justifying our pride but also responsibility in preserving and maintaining the rich cultural heritage. At the same time, it may be the reason for your visit to the Vukovar-Srijem County where you will go sightseeing and visit castles from the 18th century, namely the Eltz Castle in Vukovar and the Odeschalchi Castle in Ilok, which is at the same time a »Vine Kingdom«. In both Castles there are located City Museums and together with the City Museum of Vinkovci and Županja you could learn everything about the history of the Vukovar-Srijem County of which I have just given a few hints.

To su samo neki od razloga za naš opravdani ponos ali i odgovornost u očuvanju i njegovanju bogate kulturne baštine, ali isto tako i jedan od razloga za Vašu posjetu Vukovarsko–srijemskoj županiji, gdje biste zasigurno obišli i razgledali dvorce iz 18. stoljeća, dvorac Eltz u Vukovaru i dvorac Odeschalchi u Iloku, poznatijem još kao »Kraljevstvo vina«. U oba su dvorca ujedno smješteni i Gradski muzeji, a uz posjetu i Gradskih muzeja u Vinkovcima i Županji saznali biste sve o bogatoj povijesti Vukovarsko-srijemske županije koje sam se samo malo dotaknuo.

After you got to know our history and found out who and what we are, we shall take you to numerous wine cellars where you can taste our high quality wines of which we are very proud and then we would take you to some of numerous family farms where you can try the famous plum brandy called

Nakon što ste upoznali našu povijest i uvjerili se što smo i tko smo, poveli bi Vas u brojne Vinske podrume u kojima bi kušali vrhunska vina kojima se ponosimo, a potom bi Vas poveli na brojna seoska obiteljska gospodarstva na

65


kojima bi kušali na daleko poznatu slavonsku šljivovicu, pa potom izvorni slavonski kulin–kulen, a tim bi Vam možda za promjenu ponudili Þš paprikaš na obalama Dunava, Save, Vuke ili Bosuta ili pak čobanac od divljači iz brojnih lovišta u Spačvanskom bazenu, staništu jedinstvenog u Europi hrasta lužnjaka.

«Šljivovica», and then a genuine Slavonian sausage called «kulin-kulen». But if you would like to taste something else for a change, we can offer a Þsh soup on the banks of the Danube, Sava, Vuka or Bosut River or «Čobanac», stew made of venison from numerous hunting-grounds in the Spačva forest, the habitat of the common oak which is unique in Europe. Everything mentioned above is not possible in Slavonia without good «tambouritza» (national music instrument) players dressed in traditional costumes which might be older than 100 years or just woven and decorated pursuant to those made in a traditional way.

A sve to u Slavoniji ne ide bez dobrih tamburaša odjevenih u tradicijsku narodnu nošnju, staru i po 100 godina, ili pak netom istkanu i isšlinganu po uzoru na tradicijsku. No da bi ste uistinu uživali u svim eko–etno proizvodima Vukovarsko–srijemske županije u speciÞčnom ozračju i okruženju, dođite na jednu od brojnih manifestacija naše županije među kojima je zasigurno najpoznatija »Vinkovačke jeseni«. Izdvojiti svakako treba i druga kulturna događanja poput »Iločke berbe grožđa«, »Šokačkog sijela« u Županji, »Otočkog proljeća« ili »Konji bijelci« u Babinoj Gredi. Uvjerit ćete se da itekako imamo što ponuditi domaćem i inozemnom tržištu i da nema bojazni da ćemo ulaskom u EU izgubiti dio svog identiteta.

But to really enjoy eco-ethno products of Vukovar-Srijem County in the speciÞc atmosphere and scenery, we are inviting you to come and join one of many cultural events taking place in our County whereby the best known is the event «Vinkovačke jeseni». Other cultural events should also be sort out, such as «Iločka berba grožđa» in Ilok, «Šokačko sijelo» in Županja, «Otočko proljeće» in Otok as well as «Konji bijelci» in Babina Greda. You will Þnd out that we can offer a lot to national as well as to foreign markets and that there is no fear of losing a part of our identity by the accession to the European Union.

Vjerujem da će sve ovdje navedeno biti razlogom za Vašu posjetu Vukovarsko–srijemskoj županiji, a dok Vam se ne ukaže prilika, svoju znatiželju za kušanjem naših proizvoda zadovoljite na štandu Vukovarsko–srijemske županije, u okviru Jesenskog međunarodnog zagrebačkog velesajma, gdje ćete pažljivim razgledanjem naše ponude i čitanjem naših tiskanih materijala kao i gledanjem video zapisa osjetiti barem dio atmosfere koju nudimo našim dragim posjetiteljima županije.

I am convinced that everything mentioned will be a good reason to pay a visit to our County but till the occasion causes you may satisfy your curiosity by tasting our products at the stand of Vukovar-Srijem County within the Zagreb International Autumn Fair, where you will feel at least a part of the atmosphere being offered to dear visitors to our County by examining our offer and reading the printed materials as well as by watching the video spots.

Ovo je bogat kraj. Bogat prirodom i bogat čovjekom, dođite i uvjerite se!

This is a rich region. Rich in nature and rich in humanity, come and see!

Župan Božo Galić, dipl. ing.

County Prefect Božo Galić, B.Sc.Eng.

«Iločki podrumi» d.d. Darija Rotim Dr. F. Tuđmana 72, Ilok tel. 032 590 015 fax 032 590 117 Vino Damir Jarić Kolodvorska 49a 32284 Stari Mikanovci 032/212-141 Snašina šljivovica OPG Barbarić V. Nazora 27, 32 236 Ilok 032/593 359 Kata: 098 274 350 iločki vinjak Marijana Aleksić V. Nazora 9 32275 Bošnjaci 098 553 8533 Šlinga

032/845-299 098 992 44 12 Šlinga i zlatovez

Udruga «Slavonski domaći kulen-kulin» Zdenko Perakić V. Nazora 77 32275 Bošnjaci 845-523 098/9278-255 Kulen

Mesnica «As» Ilija Jelović Veliki kraj 3 32270 Županja 032/837-592 Slavonski kulen

Obiteljsko pčelarstvo «Knežević» A.T.Jemrića 1 32272 Šiškovci 032/ 851-065 Med

ŠteÞca Kojić Duga 71, 32100 Vinkovci 032/331-954 091 172 04 90 Tradicijski šokački jastuk

«Stradun» d.o.o. Marko Jukić Kolodvorska 55 32272 Cerna 032/354-581 098 856 146 Voćne rakije

Udruga «Priplit Ljudevita Gaja 17a, Vinkovci 098 95 43 742 suveniri i etno odjeća Damir Sovar dr. F. Tuđmana 64, 32 232 Sotin 098 186 87 15 kupinovo vino

Marija Vincetić M. A. Reljkovića10 32275 Bošnjaci

66

OPG Kovač – vino Šmidt Dobriše Cesarića 16, Vukovar Ivan: 095 808 59 05 Marija: 098 808 59 05 Vino Kata Dimić, Melita Živković, Ruža Ilijašević Županjska 5 Strossmayerova.B.Jelačića47 32274 Štitar 098/197-2731; 847-046 032/847-318 leperice i suveniri OPG Perković Kvaternikova 70, 32282 Retkovci 091/59 88 666 kozji sir Braniteljska zadruga Kumino selo S.S. Kranjčevića 1 Tel. 032/524-462 Fax. 032/524-061 Mob. 098/1854-906 kuminoselo@gmail.com


Zadarska županija

Dragi prijatelji,

Dear Friends,

It is my greatest pleasure, again to be able to co-operate and be the part of Eco-ethno Croatia manifestation, a successful project which presents the best values of our ecological and ethonological identity. This project is a true bearer of sustainable development, not only of the rural regions, but of all Croatian regions as well. Croatian rural area is its natural capital. It represents the area which was used and lived on throughout the centuries, but its natural environment was little or wasn’t damaged at all. We can guarantee that our air, water and soil is of high quality. This is a chance to discover diversity of Zadar County, because this County is a unique junction of different natural ambience – indented coast with one hundred and sixteen little and big islands, deep bays of Novigrad and Karin seas, Zrmanja, Krupa and Una rivers which have cut into the rugged ground of a narrow and picturesque valley; Vrana lake, Ravni Kotari valleys, stoney plateaus and districts at the foot of a hill-range of Bukovica, and Velebit cliffs. Exactly this diversity, as well as preserved and unspoilt area (two national parks, three nature parks and a series of protected natural singularities), is one of the basic comparative advantages of this region. Preservation and strengthening of the rural parts are the fundamental facts for sustainable and equal development of our county and originators of new economic and social activities. Hinterland of Zadar county is an extremely valuable resource which can simultaneously be preserved, revived and made into the top tourist product. Rural tourism inßuences preservation of the local identity, traditions and customs; protects environment, strengthens native traditional and ecological production, and thus helps development of rural regions.

Veliko mi je zadovoljstvo što i ove godine možemo biti sudionici manifestacije Eko-etno Hrvatska, uspješnog projekta koji na najbolji način prikazuje sve vrijednosti našeg ekološkog i etnološkog identiteta predstavljajući ga istinskim nositeljem održivog ruralnog razvoja Hrvatske i svih njenih regija. Ruralni prostor je prirodni kapital naše zemlje, na tim su se prostorima stoljećima odvijale djelatnosti koje su malo ili nimalo oštetile prirodni okoliš. Zrak, voda i tlo ovdje su još uvijek visoke kakvoće. Ovo je prigoda otkriti raznolikost Zadarske županije jer naša je županija jedinstvena po spoju najrazličitijih prirodnih ambijenata - razvedene obale sa čak 116 manjih i većih otoka, dubokim zaljevima Novigradskog i Karinskog mora, rijekama Zrmanjom, Krupom i Unom koje se usjekoše u krški teren uske i slikovite doline, Vranskim jezerom, ravnokotarskim udolinama, krškim zaravnima i podgorjem Bukovice te vrletima Velebita. Baš ta raznolikost, kao i očuvanost i nezagađenost prostora (dva nacionalna parka, tri parka prirode i niz zaštićenih prirodnih posebnosti) jedna je od osnovnih komparativnih prednosti ove regije. Očuvanje i snaženje ruralnih dijelova temelj su održivog i ravnomjernog razvitka naše Županije i pokretač novih gospodarskih i društvenih aktivnosti. Zaleđe Zadarske županije je vrlo vrijedan resurs koji se može istovremeno očuvati, revitalizirati i pretvoriti u vrhunski turistički proizvod. Ruralni turizam utječe na očuvanje lokalnog identiteta, tradicije i običaja, štiti okoliš, jača autohtonu, tradicijsku i ekološku proizvodnju te samim time pomaže razvoju ruralnih krajeva.

This is the opportunity to invite you all, by sensing the ßavours and scents, to discover and experience Zadar County: to touch the folk handicrafts of our women, to feel the strength of rocks, to try honey from the mountain slopes and cheese from the scarce insular pasture-grounds, and golden drops of olives and wine. In this way you will, at least for a short period of time, cast a glance at everyday life of our people who have always known to return their love and gratefully keep the wealth of traditional heritage and nature that surrounds them.

Ovom prigodom pozivam vas da kroz okuse i mirise otkrijete i doživite Zadarsku županiju, dodirnete rukotvorine naših žena, osjetite snagu kamena, okusite med s planinskih obronaka, sir sa škrtih otočnih pašnjaka i zlatne kapi maslina i vina. Na taj čete način barem nakratko zaviriti u svakodnevica ljudi koji su oduvijek ljubavlju znali vraćati i zahvalnošću čuvati bogatstvo tradicijske baštine i prirode koja ih okružuje. U dobru vas našli dragi prijatelji!

Welcome, dear friends! Župan Stipe Zrilić, dipl.iur

County Prefect Stipe Zrilić,dipl.iur

68


ZADARSKA ŽUPANIJA Adresa: Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar Telefon : 023/350-350, 023/350- 401 Telefax : 023/250-356 E-mail: ured.zupana@zadarskazupanija.hr Kontakt osoba: Danijela Nižić ( Ured Župana ) SIRENA – mala sirana d.o.o. Vlasnik: Ivan Gligora Adresa: Figurica 20, 23 251 Kolan, otok Pag Telefon: 023/ 698-052, mob. 098 331-116 Telefax: 023/ 698-107 E-mail: sirena@sirena.hr Web: www.sirena.hr Kontakt osoba: Ivan Gligora, direktor Izlošci: paški sir Gligora, sir Žigljen, sir Figurica, sir Kolan, Sir Kozlar, Paška skuta, paški sir u maslinovom ulju MARASKA d.d. Adresa: Obala kneza Trpimira 7, 23 000 Zadar Telefon: 023/208-800, 098/461855 Telefax: 023/208-801 E-mail: maraska@maraska.hr Web: www.maraska.hr Kontakt osoba: Mario Marinović Izlošci: likeri, voćni sirupi, voćni sokovi KAMEN BENKOVAC d.o.o. Vlasnik: Mate Šunić Adresa: Kralja Dmitra Zvonimira 65, 23 420 Benkovac Telefon: 023/684-134 Telefax: 023/684-405 E-mail: benkovac@kamenbenkovac.hr Web: kamen-benkovac.hr Kontakt osoba: Mate Šunić Izlošci: kamen-lomljena ploča, ciklop Bunja, sječeni kamen, kocka, pilana ploča, bunja, propila ploča, štokana ploča, razni suveniri od kamena. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO KREŠIMIR DRAŽINA Vlasnik: Krešimir Dražina Adresa: Pristeg 173, 23 420 Benkovac Telefon: 023/631-145, mob: 091/582-0111 Kontakt osoba: Krešimir Dražina Izlošci: bijelo stolno vino Krešimir ( butelja 0,75 l) BADEL 1862 d.d. – proizvodnja, Vinarija Benkovac Vlasnik: BADEL 1862 d.d Zagreb Adresa: Ivana Meštrovića 28, 23 420 Benkovac Telefon: 023/681-734 Telefax: 023/681-165

E-mail: / darinka.andrasek@ badel1862.hr Web: www.badel1862.hr Kontakt osoba: rukovoditelj, Branimir Blažević Izlošci: kvalitetno vino-Rose Benkovac (1l, 0,75l)

E-mail: darijo.buljat@zd.t-com. hr Izlošci: jabuka, stolno grožđe, rakije: jabukovača, lozovača, travarica, crno stolno vino. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO NIKICA ŽAMPERA Vlasnik: Nikica Žampera Adresa: 23 282 Žman, Dugi otok Telefon: 023/372-071, 091/8920750 Telefax: 023/ 372 -053 Kontakt osoba: Nikica Žampera Izlošci: kozji sir i travarica

MATAŠ- M.N. d.o.o.,trgovina, proizvodnju i usluge, Jasenice Adresa: Vukovarska 11, 23450 Obrovac Telefon: +385(23)655618 Telefax: +385(23)655619 E-mail: matas@zg.t-com.hr Web: www.matas.hr Kontakt osoba: Mladen Nekić, direktor Izlošci: dalmatinski pršut,buđola,panceta i pećenice

BODULICA RAMOV d.o.o. Vlasnik: Meri Ramov Adresa: 23 281 Sali, Zaglav Telefon: 023/377-150, 099/3179-196 Telefax: 023/377-150 Kontakt osoba: Dragan Ramov Izlošci: extra djevičansko maslinovo ulje

JOSKRO d.o.o. Vlasnik: Johan Skroče Adresa: Put Bokanjca 24, 23000 Zadar Telefon: 023/ 322-225, mob. 098/ 273-938 Kontakt osoba: Johan Skroče Izlošci: maslinovo ulje, kozji sir u maslinovom ulju, ulje gospine trave (kantarijonovo ulje)

APIS DALMACIJA, Braniteljska pčelarska zadruga Upravitelj: Krste Bukvić Adresa: R:K: Jeretova 5, 23 000 Zadar Telefon: 098/429-077 E-mail: krste.bukvić@hi.t-com.hr Kontakt osoba: Krste Bukvić Izlošci: med od vriska,dalmatinski cvjetni med, propolis

TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE Adresa: Sv. Leopolda B. Mandića 1, 23000 Zadar Telefon: 023/ 315-316, 023/251705 Telefax: 023/315-316 Email: tz-zd-zup@zd.htnet.hr Web: www.zadar.hr Kontakt osoba: Ivo Dunatov Izlošci: promidžbeni materijal

R.P.O. ŠIŠ- MAR Vlasnik: Livio Perin Adresa: Put Nehaja b.b., Kali Telefon: +385(23)281751 Telefax: +385(23)281751 E-mail: nataša.grzunov@inet.hr Kontakt osoba: Livio Perin Izlošci: slane i marinirane ribe

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ZLATKO KAŠTELANAC Vlasnik: Zlatko Kaštelanac Adresa: Polača 20, 23 423 Polača Telefon: 091/ 8816-616 Kontakt osoba: Zlatko Kaštelanac Izlošci: kvalitetno stolno vino Zlatna kap (0,75 l)

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO SANDRA BABAC Vlasnik: Sandra Babac Adresa: Poljica 161, 23235 Vrsi Telefon: 023/390-320 E-mail: sandra.babac@zg.t-com. hr Web: www.babac.com Kontakt osoba: Sandra Babac Izlošci: pekmez od suhih šljiva« Šinjorina smokva«, »Miss Fig«, pekmez od svježih kupina.

UDRUGA PČELARA «VELEBIT» Adresa: Jeretova 5, 23 000 Zadar Telefon: 098/394-734 Kontakt osoba: Damir Baričević, predsjednik udruge Izlošci: med i ostali pčelinji proizvodi OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO BULJAT Vlasnik: Darijo Buljat Adresa: Suhovare 51, 23 241 Poličnik Telefon: 023/354-397, 098/ 545030 Kontakt osoba: Darijo Buljat Telefax: 023/354-397

PAŠKA SIRANA d.d. Direktor: Ante Pernar Adresa: Splitska bb, 23250 Pag Telefon: +385(023) 600820 Telefax: +385(023)611024 E-mail: ante.ostaric@zd.t-com.hr Web: www.paska sirana.hr Kontakt osoba: Ante Oštarić Izlošci: paški sir, paška skuta

69

SREDNJA TEKSTILNA ŠKOLA, ZA DIZAJN I PRIMJENJENU UMJETNOST Ravnatelj: Marijana Bakmaz Adresa: Perivoj V. Nazora 3/3, 23 000 Zadar Telefon: 023/212228 E-mail: tajništvo tsz@skole.t-com. hr KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO –»Luzarica«, Pridraga Predsjednik:Slavko Kokić Adresa: Trg Stjepana Radića 1, 23 226 Pridraga Telefon: 099/3695589 E-mail: tic.pridraga@zd.t-com.hr Kontakt osoba: Mirjana Zupčić UDRUGA KUHARA ZADARSKE ŽUPANIJE Predsjednik Udruge: Renato Kraljev Adresa: A.G. Matoša 40, 23 000 Zadar Telefon: 091/2277600 E-mail: renato.kraljev@gmail.com Kontakt osoba: Renato Kraljev RIBARSKA ZADRUGA »Ribarska sloga« Upravitelj: Đorđi Kolega Adresa: Batalaža, otok Ugljan, 23272 Kali Telefon: 023/281-748 Telefax: 023/282-443 E-mail: ribarska-sloga@zd.t-com. hr Kontakt osoba: Đorđi Kolega Izlošci: Þletirani slani inćuni, očišćena slana srdela, maslina punjena Þletima slanih inćuna, Þletirani slani inćuni s kaparima SOLANA PAG d.d. Direktor: Zlatan Koritnik Adresa: Svilno bb, 23290 Pag Telefon: +385(23) 611051 Telefax: +385(23) 611124 E-mail: solana-pag@solana-pag. hr Web: www.solana-pag.hr Kontakt osoba: Palčić Franči Izlošci: konzumna sol JUŽNOMORAVSKA REGIJA (ČEŠKA REPUBLIKA) Regionalno središte: Grad Brno Površina: 7196,5 km2 Broj stanovnika: 1.130.000 Kontakt: Češko –hrvatska komora za međuregionalnu suradnju Adresa: Masarykova 8/10, 60 200 Brno Telefon: (420) 542 211 764, mob. (420) 604 210 070 E-mail: cesko.chorvatska. komora@ seznam.cz Kontakt osoba: Ivo Nešpor, predsjednik komore Izlošci: vino, rakija, turistički prospekti, kolači


Zagrebačka županija

Poštovane gospođe i gospodo, dragi posjetitelji i cijenjeni sudionici manifestacije EKO-ETNO HRVATSKA,

Dear madams and sirs, dear visitors and esteemed participants of the EKO-ETNO HRVATSKA manifestation,

iznimno mi je zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime Zagrebačke županije koja se svojom bogatom poviješću, tradicijom, kulturom, očuvanom prirodom i prekrasnim živopisnim krajolicima prometnula u posebno atraktivnu zelenu izletničko-turističku destinaciju.

It is a great pleasure to greet you on behalf of the County of Zagreb, which has, because of its rich history, tradition, culture, preserved nature and beautiful and lively scenery, ranked itself as such an attractive green excursion and tourist destination.

Smještena u središnjem dijelu sjeverozapadne Hrvatske, na površini od 3077 četvornih kilometara, s preko 350.000 stanovnika, površinom je šesta, a naseljenošću peta po veličini hrvatska županija. SpeciÞčan geografski položaj uz samu granicu sa Slovenijom i neposredna blizina Zagreba, oduvijek Zagrebačku županiju čini važnim raskrižjem europskih prometnih putova, jednim od glavnih vrata naše zemlje i značajnim tranzitnim područjem. Čineći prsten oko hrvatske metropole uspjeli smo spojiti suvremeni urbanizam i očuvati dušu i tradiciju naših starih.

Situated in the central part of northwest Croatia, expanding across an area of 3077 square kilometres, with a population of over 350,000, it is ranked the sixth county according to area, and Þfth according to population density. Its speciÞc geographical position along the Slovenian border and the immediate vicinity of Zagreb has always made the County of Zagreb an important crossway of major European roads, and one of the Croatia’s major gates as well as an important transit area. Creating a ring around the Croatian capital, we have managed to bring together contemporary urbanism and preserve the soul and tradition of our ancestors.

Znamo kako je kontinentalni dio Hrvatske poznat po raskoši starih zanata, domaćoj kuhinji i dobroj kapljici. Devet gradova, dvadeset i pet općina i veliki broj naselja kroz aktivne obrte od zaborava čuva mnogobrojne stare zanate što ćete imati prilike, dragi gosti, uvjeriti se prilikom našeg predstavljanja. Ovaj izuzetno slikovit kraj još i danas ljubomorno skriva ostatke nekadašnjih mlinova, vodenica, vuglenica i vapnenica. Ponosimo se našim vinarima koji svim dobronamjernicima otvaraju vrata svojih kleti, vinskih podruma i vinograda. Gastronomija nije samo tradicija određenog mjesta, već je i odrednica identiteta, ono što nas razlikuje od drugih, a Zagrebačka županija već stoljećima čuva tradiciju naših predaka kako bi održala vezu s našom prošlošću i podsjećala sadašnje naraštaje na trenutke bogate povijesti.

We know that the continental part of Croatia is well known for its old trades and crafts, home-made cooking and great spirits. Nine towns, twenty-Þve municipalities and a large number of communities keep the tradition of these old crafts and trades alive. You will have the chance, dear guests, to see them being presented shortly. This extremely picturesque area still hides the remains of old mills, water-mills, charcoal kilns and limekilns. We are proud of our wine-makers who open the doors of their vineyard cottages, wine cellars and vineyards to passersby. Gastronomy is not just the tradition of a certain place, it is its identity, and it is what distinguishes us from everybody else. The County of Zagreb has held to the tradition of our old ancestors for centuries and does so to link our past and present and remind the current generations of our rich historical background.

Tradicionalni domaći specijaliteti u kombinaciji s pitoresknim brežuljcima i starinskim hižama ima golem potencijal kojeg Zagrebačka županija u budućnosti želi još kvalitetnije iskoristiti za obogaćivanje svoje turističke ponude. Imamo odličnu priliku istaknuti duh starina koji je neraskidivi dio naše prošlosti, a ujedno i predmet divljenja turista iz čitavog svijeta.

Traditional home-made specialties combined with picturesque hills and old cottages have great potential. The County of Zagreb will use that potential in the future as well to enrich its offers for tourists. We have an excellent opportunity to show the spirit of the old times, which are an undeniable part of our past and also a subject of interest and admiration of tourists from all over the world. The County of Zagreb is representing itself at this important manifestation with a whole range of trademarks. We who work for the County often emphasise that agriculture, the development of villages and rural areas is the economical direction we have identiÞed with and with a huge amount of effort we try to promote the development of agriculture, tourism and gastronomy. We saw this manifestation as a good opportunity to present the products of our county’s hard-working inhabitants.

Zagrebačka županija predstavlja se na ovoj značajnoj priredbi sa nizom županijskih robnih marki. Mi u županiji često ističemo kako su poljoprivreda, razvoj sela i ruralnih područja gospodarski pravac u kojem smo se prepoznali, a nizom mjera trudimo se promicati razvoj poljoprivrede, turizma i gastronomije. Prepoznali smo ovu priredbu kao dobru priliku prezentacije proizvoda vrijednih ruku žitelja naše županije.

70


Koristim ovu priliku da još jednom čestitam organizatorima, brojnim sudionicima i svim vrijednim pojedincima koji uz mnogo truda održavaju ovo naše staro narodno blago. EKO ETNO nas podsjeća na hrvatsku kulturu i tradiciju, na naše običaje čije su slike ostale upisane u našim sjećanjima i predstavljaju neprocjenjivu ostavštinu budućim naraštajima.

I would like to take this opportunity to once again congratulate the organisers, the many participants and all the hard-working individuals who help preserve our folk treasures. EKO ETNO reminds us of Croatian culture and tradition, of the customs that are burnt into our memories and represent an invaluable heritage for future generations.

Vjerujem da će ovih nekoliko dana brojne zaljubljenike folklora, pjesme i plesa iz svih krajeva lijepe naše put nanijeti u ovaj posebni paviljon Jesenskog međunarodnog zagrebačkog velesajma.

I believe that in the next couple of days those who enjoy folklore, songs and dances from all parts of Croatia will Þnd their way to this special pavilion of the International Autumn Zagreb Fair.

Dragi posjetitelji, očekujemo Vas u izložbenom prostoru Zagrebačke županije te Vas pozivamo da kušate autohtone gastronomske delicije i vrhunska vina ovoga kraja. Poslušajte zvukove tamburica kulturno umjetničkih društava i uživajte u društvu naših gostoljubivih domaćina.

Dear visitors, we expect you in the County of Zagreb’s showroom and invite you to taste original gastronomic delicacies and quality wines of these areas. Listen to the sounds of the tamburica and folklore groups and enjoy the company of our hospitable hosts.

Želim Vam svima ugodno druženje i dobru zabavu.

I hope everyone enjoys the company and has fun.

Dobrodošli!

Welcome! County Prefect MSc Stjepan Kožić

župan mr. sc. Stjepan Kožić

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V. 10000 Zagreb Tel. + 385 1 6009 400, fax. + 385 1 6154 008 www.zagrebacka-zupanija.hr TZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Preradovićeva 42, 10000 Zagreb Tel. + 385 1 4873 665, fax. + 385 1 4873 670 www.tzzz.hr info@tzzz.hr TZG DUGOG SELA Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo Tel. 2753 705 www.dugoselo.hr tzdugoselo@tzzz.hr TZG IVANIĆ-GRADA Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad

Tel./fax. 2881 591 www.ivanic-grad.hr turistickazajednica@ivanic-grad.hr

www.svetanedelja.com tzg.sveta.nedelja@hi.t-com.hr TZG SVETOG IVANA ZELINE Trg Ante Starčevića 13 10380 Sveti Ivan Zelina Tel. 2061 544, fax. 2013 686 www.zelingrad.hr , www.zelina.hr muzej@zelina.hr

TZG JASTREBARSKOG Strossmayerov trg 4 10450 Jastrebarsko Tel./fax. 6272 940 www.tzgj.hr info@tzgj.hr

TZG VELIKE GORICE Kurilovečka 2 10410 Velika Gorica Tel. 6221 666, fax. 6222 378 www.tzvg.hr tzvg@tzvg.hr

TZG SAMOBORA Trg kralja Tomislava 5 10430 Samobor Tel./fax. 3360 044, 3360 050 www.tz-samobor.hr info@tz-samobor.hr

TZG VRBOVCA Trg Petra Zrinskog 23/I. 10340 Vrbovec Tel./fax. 2791 661 www.vrbovec.hr tzvrbovec@tzzz.hr

TZG SVETE NEDELJE Trg A. Starčevića 2 10431 Sveta Nedelja Tel./fax: 3373 919

71

TZG ZAPREŠIĆA Trg Žrtava fašizma 9 10290 Zaprešić Tel. 3311 611, tel./fax. 3310 309 www.zapresic.hr tz-zapresic@zg.t-com.hr TZO KRAŠIĆ Krašić 102, 10454 Krašić Tel./fax. 6270 910 krasic@tzzz.hr TZO KRIŽ Trg Svetog Križa bb, 10314 Križ Tel. 2831 510, fax. 2831 523 www.opcina-kriz.hr TZO PISAROVINA Trg Stjepana Radića 13, 10451 Pisarovina tzpisarovina@gmail.com


Grad Nova Gradiška Grad Nova Gradiška smješten je na južnim padinama gorja Psunj, na križištu važnih međunarodnih prometnica koje povezuju istočnu i zapadnu Europu s Jadranskim morem i zemljama Bliskog istoka. Premda je grad utemeljen sredinom 18. stoljeća, kao novo zapovjedno mjesto Gradiške graničarske pukovnije, materijalni ostaci pronađeni u novijim arheološkim istraživanjima na brdu Slavča potvrđuju da je područje nastanjeno još od prapovijesti (neolitik, 5. do 2. tisućljeće pr.Kr.). Nakon ukidanja Vojne krajine (1871.) Nova Gradiška se razvija iz vojnog u značajno gospodarsko i kulturno središte. Gradi se prva tvornica piva na parni pogon u Hrvatskoj (1883., Pivovara Loebe ), otvaraju se pogoni za preradu drveta, izradu opekarskih proizvoda, proizvodnju hrane i pića, snažno se razvija obrtništvo i trgovina, što utječe na razvitak kulture i društvena zbivanja u gradu i okolici.

Town Nova Gradiška is situated on the south slopes of mountain chain Psunj, on the crossroad of the important international roads that connect Eastern and Western Europe with the Adriatic Sea and the countries of Middle East. Although the town was founded in the middle of the 18th century, as a new command post of Gradiška’s border-guard regiment, material remains found in the latest archaeological research on Slavča hill conÞrm that this area was inhabited since the prehistory (the New Stone Age, the 5th till the 2nd millennium B.C.). After the abolition of the Croatian Military Border (1871), Nova Gradiška developed from the military into a signiÞcant economical and cultural centre. The Þrst steam-powered brewery in Croatia was built (in 1883, Pivovara Loebe), facilities for the wood processing are opened, along with those for brick manufacture, food and beverages’ production, craftsmanship and commerce were strongly developed which effected the progress of culture and social events in the town and neighboring area.

U svojoj povijesti Nova Gradiška je najveća stradanja i razaranja pretrpjela u Domovinskom ratu (1991- 95.). U svakodnevnom neprijateljskom granatiranju veliki je broj poginulih i ranjenih. U ratnim razaranjima i prometno izoliran grad je pretrpio ogromne materijalne štete. Porušeni su ili teško oštećeni gotovo svi gospodarski objekti, crkve, bolnica, škole, tisuće obiteljskih kuća i stanova. Zahvaljujući dobroj vojnoj organizaciji obrane i suradnji civilnih snaga, Nova Gradiška se uspjela obraniti, iako je neprijatelj bio nadomak grada.

In its history, Nova Gradiška suffered the greatest suffering and devastation in the War of Independence(1991-1995). In daily hostile hard shelling, there is a great number of the killed and wounded people. In the havoc of war and trafÞc-isolation, the town suffered great material loss, all the economical buildings, churches, hospital; thousands of family houses and ßats were destroyed or badly damaged. Thanks to the good military defense organization and cooperation of civil power, Nova Gradiška managed to defend itself, although the enemy was near the town.

Nakon Domovinskog rata, u novim gospodarskim, političkim i društvenim uvjetima na putu približavanja i ulaska u Europsku uniju, u razdoblju obnove i izgradnje uništenoga, gospodarski razvitak prilagođava se zakonitostima i potrebama funkcioniranja svjetskog tržišta. Iako grad nema značajnih prihoda, dio porušenoga je obnovljeno te izgrađeni: nova sportsko-nastavna dvorana, stambeni objekti, prometnice i infrastruktura te provedena plinoÞkacija grada. U cilju poticanja bržeg razvitka malog i srednjeg poduzetništva pokrenut je značajan gospodarski projekt »Industrijski park«, u kojemu je izgrađena sva potrebna infrastruktura. Očekuje se da će povoljnim poticajnim mjerama pokrenuti i privući značajna ulaganja poslovnih partnera iz zemlje i svijeta te uz postojeće gospodarske subjekte: Sekulić, Slavonijaslad, Klas, Plinprojekt, Tang, PPK, Beton, Vodoprivreda i dr., pridonijeti intenzivnijem gospodarskom razvitku Nove Gradiške. Nova Gradiška zasniva budući razvoj na ljudskim potencijalima. Uz dvije osnovne škole djeluju i tri srednjoškolske obrazovne ustanove: Gimnazija, Elektrotehnička škola i Industrijsko-obrtnička škola. Daljnjim ulaganjem u školstvo, posebice poticanjem zanimanja mladih naraštaja za osposobljavanje za rad i kreativno učenje, ostvaruju se temeljni preduvjeti za postizanje blagostanja i socijalne sigurnosti svih građana te sveukupni razvitak i napredak grada Nove Gradiške.

After the War of Independence, in the new economical, political and economical conditions on the road to getting closer and becoming the part of the European Union, in the period of rebuilding and constructing the damaged, economical progress is adjusted to the legalities and needs of world market’s functioning. Although town doesn’t have signiÞcant income, the part of the destroyed was rebuilt and constructed such as new sport-educative hall, housing estates, trafÞc roads, infrastructure, while the gas pipeline was also introduced. Aiming at the initiating faster progress of small and middle entrepreneurships, a signiÞcant economical project Industrijski Park (Industrial Park) has been initiated, which helped in the construction of all necessary infrastructures. More favourable initiative measures are expected to stimulate and attract signiÞcant investment of the business partners from the country and world and along with the already existing economical subjects such as: Sekulić, Slavonijaslad, Klas, Plinprojekt, Tang, PPK, Beton, Vodoprivreda and others, contribute to the more intensive economical progress of Nova Gradiška. Nova Gradiška builds its future progress on human potentials along with two elementary schools and three high schools: humanistic secondary school, electrical-engineering school and industrial-trade school. Further investment in the education, especially stimulation of younger generations for work training and creative studies helps realize the basic precon-ditions for gaining prosperity and social security of all town’s people and complete development and progress of Nova Gradiška. Mayor Davorin Slišurić, lawyer by education

Gradonačelnik Davorin Slišurić, dipl. iur.

72


GRAD NOVA GRADIŠKA Adresa: 35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Telefon: ++385/0/35 36 19 77 Fax: ++385/0/35 36 16 79 Gradonačelnik:Davorin Slišurić, dipl.iur. Internet: www.novagradiska.hr E-mail: poglavarstvo@ novagradiska.hr Kontakt osoba: Krunoslav Glavač, zamjenik gradonačelnika HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA ŽUPANIJSKA KOMORA SLAVONSKI BROD Adresa: 35000 Slavonski Brod, Trg pobjede 31/II, p.p.401 Telefon: ++385/0/35 44 85 83 Fax: ++385/0/35 44 85 91 Internet: www.hgk.hr E-mail: hgksb@hgk.hr Kontakt osoba: Krešimir Rudec, tajnik Marija Lugarec, viši stručni suradnik TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVA GRADIŠKA Osnivač: Grad Nova Gradiška Adresa: 35400 Nova Gradiška, Slavonskih graničara 15, p.p. 27 Telefon,fax: 035/361-494 E-mail: tzng@email.htnet.hr Kontakt osoba: Ljilja Siročić «BIOMAR«-udruga za organsko-biološku proizvodnju Brodskoposavske županije Adresa: 35 000 Slavonski Brod, Vinogradska cesta 155 Telefon: 035/255-694, fax: 035/255-694 E-mail: Dario.Durcevic@hzpss.hr Kontakt osoba: Dario Đurčević Osnovne informacije: Udruga »Biomar« je osnovana 1998. godine u Slavonskom Brodu u cilju okupljanja proizvođača, prerađivača i potrošača organsko-bioloških živežnih namirnica; vođenja brige o zaštiti nezagađivanjem tla, vode, zraka i okoline; razvijanja svijesti o održivom razvitku ruralnog prostora. Članovi udruge »Biomar« koji će sudjelovati u okviru projekta »Eko-etno Hrvatska 2008.«su: - Stipić Stjepan i Marija –Ul.Sv. Roka 83, Vrbje, telefon: 035 345-040; Kontakt osoba Marija Stipić; Mob: 098/340-289 – kozji sir - Vokičić Anka i Stjepan –Dolina 37 , Vrbje, telefon: 035 346125; Mob: 099/681-7943 – kozji sir - Skorupski Katica i Matija, Vrbskih žrtava 3, Gornja Vrba, Mob:091/792-7470 - domaći kruh i tijesto - Ivica Ivaniš, Naselje A. Hebranga 6/21, 35 000 Slavonski Brod; Tel: 035 454

ZLATNE RUKE Udruga čuvara i izrađivača narodnog ruha Adresa: 35423 Vrbje, Dolina 96 A Telefon: 035/346-773 Kontakt osoba: Ana Stojić: Mob: 098/173-3671 Izlošci: Uporabni predmeti u domu, djelovi i kompleti narodnih nošnji i nakit

662; 098 164 9945, proizvodi od eko soje i eko pšenice - Suhomesnati proizvodi Antun Šainčević, Oprisavci 175, 35213 Oprisavci, Tel: 035/227051, Mob: 098594334, proizvodnja kozjeg sira. - Dubravka Kremer, M.Gubca 91, 35214 D. Andrijevci, Tel: 035/471-735, Ljekovito bilje i kozji sir (ekološki proizvođač). - Blanka Sremac, Kranjčevićeva 2, 35400 Nova Gradiška, Tel: 035/364-451, Ekološko voćarstvo (ekološki proizvođač).

KORINA d.o.o. Baruna Trenka 105, 35 400 Nova Gradiška Tel: 098 955 7301 ; fax :035 364 081 e-mail : korinang9@vip.hr web : www.korina.hr Direktor: Ivan Koričić Proizvodnja kozmetičkih proizvoda na biljnoj bazi (prirodni sapuni, eterična ulja, morske soli, mirisne kuglice za kupanje)

EKO-TURISTIČKA I POLJOPRIVREDNA ZADRUGA »EDUKO« Adresa: 35 000 Slavonski Brod, Zrinska 41 (lokal br. 2) Mob: 098/138-9784 Kontakt osoba: Slavko Vuković Izlošci: slavonska eko škrinja; program ekoloških voćnih prerađevina

OBITELJSKO GOSPODARSTVO BERIĆ Ljupina 82, 35400 Nova Gradiška Tel : 035 360 200 ; mob : 091 54 86 440 Kontakt osoba: Vlatka Berić Proizvodnja kozjeg sira

OBRT VINOGRADARSTVO KOVRE Vlasnik: Marko Kovre Adresa: 35400 Nova Gradiška, Branka Radičevića 8 Telefon, fax: 035/362-595, Mob: 0981899510 e-mail: marko.kovre@yahoo. com Izlošci: vino

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO MILAN VITAS »VILIJAMOVKA VITAS« Sv. Marka 91, Trnjani Tel: 035 422 177 ; mob : 098 955 1957; 098 942 8876 Kontakt osoba : Milan Vitas e-mail : vilijamovka.vitas@gmail. hr Proizvodnja domaćih voćnih rakija vilijamovke i šljivovice koje se peku na tradicionalan način u bakrenom kazanu, Vilijamovka boca s kruškom u eko kutiji, Šljivovica oslikana slavonskim motivima u eko kutiji, Fraklići oslikani u drvenom kalupu

OBITELJSKO GOSPODARSTVO «ŠTEFANČIĆ» Vlasnik: Đuro Štefančić Adresa: 35207 Gornja Vrba, ulica Vrbskih žrtava 83 Telefon, fax: 035/457-117 Izlošci: vina od maline «Frambovina» UDRUGA PČELARA NEKTAR Adresa: 35410 Nova Kapela, Batrina; Ante Starčevića 56 Kont. osoba: Marica Pavlović Telefon: 035/384-407 0915587033 Izlošci: proizvidi od pčela – med, propolis, cvijetni prah...

KUD »ZRINSKI« Sekcija Zlatovezilje Stjepana Radića 37, 35 253 Brodski Stupnik Kontakt osoba : Jasminka Dujmović Tel : 035 427 768 ; mob : 091 521 93 94 Zlatovez (slike, broševi,rajfovi, naušnice, ogrlice, boce )

KLAS d.d. Adresa: 35400 Nova Gradiška, Urije b.b. Telefon: 035/361-806, fax. 035/362-580 Direktor: Ivan Dozet Kontakt osoba: Zdravko Sokić E-mail: klas.d.d1@sb.htnet.hr Izlošci: domaći slavonski kulen, pekarski proizvodi, brašno, tjestenina

VINO-VOĆE VINKOVIĆ; KONTAKT OSOBA:ANTUN VINKOVIĆ Mob:091/2051-488 Adresa: 35253 Brodski Stupnik, Stjepana Radića 203 Telefon: 035/427-114 Osnovne informacije: vinogradarstvo i vinarstvo

CLARUM d.o.o. Adresa: 35400 Nova Gradiška, Zona malog gospodarstva bb Telefon/fax: 035/330-430; 035/330-433 Kontakt osoba: Drago Šimić E-mail: clarum@clarum.hr Izlošci: suha tjestenina, listovi za savijače

VINOGRAD I PODRUM JURKOVIĆ Vinogradska 21, 35253 Brodski Stupnik Kontakt osoba : Đurđica Jurković

73

Tel : 035 427 343 ; mob : 091 505 90 73 Vino graševina, Pinot bijeli OBITELJSKO GOSPODARSTVO ČALDAREVIĆ Adresa: 35250 Oriovac, Braće Radića 22 Telefon: 035/431-608 Kontakt osoba: Josip Čaldarević; Mob: 098/854-245 E-mail: caldarevic-og1@net.hr Osnovne informacije: proizvodnja vina PZ «EKO-PRODUKT» Adresa: 35 432 Dragalić, Gorice 81 Telefon/fax: 01/6226-136, 035/377-177, mob. 091/5452481 www.pzekoprodukt.hr, e-mail: dubravka.reskovic@zg.t-com.hr Kontakt osoba: Dubravka i Ivan Rešković mob: 091/5196-444 Osnovne informacije: proizvodnja rakije – šljivovica, viljamovka, orahovača, travarice, čajevi, med, pekmez MLJEKARA STARO PETROVO SELO d.o.o. Adresa: 35 420 Staro Petrovo Selo, Matije Gubca 52 Telefon/fax: 035/387-910; 035/387-991 Kontakt osoba: Željko Gatjal Mob: 091/ 434-2266 e-mail: zeljko.gatjal@po.t-com.hr Izlošci: sirevi HLAD d.o.o. Adresa: 35 000 Slavonski Brod, Ferde Filipovića 59 F Telefon/fax: 035/490-743; 035/490-601 Kontakt osoba:Ruža Rončević Mob:091/440-2230 e-mail:hlad@inet.hr Izlošci: jabuke i kruške STJEPAN KOMERC d.o.o. Adresa: 35257 Lužani, Orljavska 4 Telefon/fax:035/436-696; 035/436-190 Kontakt osoba: Stjepan Živković Mob:098/263-512 Izlošci: suhomesnati proizvodi OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO TVOREK MARIO Adresa: 35400 Nova Gradiška , Kralja Zvonimira 179 c Kontakt osoba: Mario Tworek Mob:091/5448476 Izlošci: kulen BEBRINKA d.o.o. Adresa: Donja Bebrina bb, 35000 Slavonski Brod Tel : 035 226-162; 035/226-910 Kontakt osoba: Ivica Mirković e-mail: bebrinka@sb.t-com.hr Izlošci: suhomesnati proizvodi


Grad Samobor Dear visitors,

Poštovani posjetitelji,

it is with great pleasure that we present you today with a small part of rich cultural and natural heritage of the town of Samobor, with our traditional crafts, small producers and exceptional gastronomic offer which makes Samobor recognizable and deÞnes its identity.

osobito mi je zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime grada Samobora i naših sudionika koji i ove godine na manifestaciji »Eko – etno Hrvatska« predstavljaju dio malih proizvođača i tradicijske obrte koji čine identitet Samobora. Zahvaljujući blizini glavnoga grada i dobrom prometnom položaju, sretnom spoju grada i preljepe okolice, marnim i radišnim stanovnicima, Samobor je od davnina značajno središte hrvatskog gospodarstva te omiljeno izletničko odredište Zagrepčana i sve večeg broja turista i gostiju hrvatske metropole.

Samobor’s natural riches and attractive position as well as the hardworking hands of its people have always made Samobor an important center of Croatian economy as well as one of the favourite tourist (especially one day trip) destinations of Zagreb dwellers and guests from Croatia and abroad whose number keeps increasing. The town has been developing through its whole history respecting the harmony of the beautiful landscape and the inherited architectural values making its present forms recognizable and its atmosphere relaxing which really makes Samobor a town tailored for the people.

Samobor je danas grad po mjeri čovjeka, sredina kakvu priželjkuje i cijeni suvremeni čovjek. Uz prelijepe prirodne krajobraze, koji zovu na dulje ili kraće šetnje ili planinarske pohode, Samobor je grad europskih standarda, intenzivnog i dinamičnog gospodarstva te osebujnog društvenog i kulturnog života. Značajna Þnancijska sredstva ulažu se danas i u razvoj ruralnih područja. Nastoji se poticati, razviti i usmjeriti poljoprivredna proizvodnju kao i seoska domaćinstva zasnovana na tradicijskim i etnografskim korijenima, koji će dio svoje ponude plasirati kroz ruralni turizam. Ponosni smo na ono što imamo i što ostvarujemo u cilju proizvodnje zdrave hrane i tradicijskih proizvoda, koji će biti i već jesu konkurentni na sve zahtjevnijem tržištu i postali prepoznatljive robne marke.

Besides nurturing traditional crafts and the economy which preserved entrepreneurial tradition, the economy of Samobor is also becoming recognizable through applying new technologies in production. Together with its rich past and hundreds of years old craft and tourist tradition, Samobor is also proud of a number of traditional events of economic and cultural character, the most famous being Samoborski fašnik – the carnival, Samobor music autumn, Croatian love poetry evenings, The spring fair, Samobor salami festival, Dani rudarske greblice – Days of »greblica« – a special cheese cake from Rude, ... .

Osim bogate prošlosti, stoljetne obrtničke i izletničke tradicije, Samobor se diči brojnim atraktivnim tradicionalnim priredbama gospodarskog i kulturnog sadržaja. To su Samoborski fašnik koji se u kontinuitetu održava od 1835. godine, Samoborska glazbena jesen, Vrazova Ljubica, Proljetni sajam, Samoborska salamijada, Ljeto u Samoboru, Samoborski Haiku susreti, Tamburaška noć, Dani rudarske greblice i dr.

Today Samobor presents you with its rich heritage of craftsmanship, entrepeneurship and gastronomy.

Na izložbenom prostoru Samobor promovira bogato nasljeđe tradicije, gastronomije i suvenira, a predstavljaju ga obrtnici rijetkih tradicionalnih obrta poput kristalobrusača, gravera, licitara, medičara, proizvođača tekstilnog rukotvorstva i originalnih suvenira.

We present our crystal engravers, gingerbreadmen, ... we present our brands »Samoborska salama«(The Samobor salami), bermet (a type of aperitif wine), muštarda (a type of sauce), gvirc (a type of drink similar to mead), kremšnita ( special cream cake) and characteristic Samobor wines and brandies which are served with the famous Samobor hospitality.

Dobrodošlicu vam želimo i jedinstvenom gastronomskom ponudom, robnom markom »Samoborskom salamom«, delicijama od divljači, samoborskom kotlovinom, češnjofkama, samoborskom kremšnitom, rudarskom greblicom, bermetom, muštardom, uz osebujna samoborska vina i rakije te poznatu samoborsku gostoljubivost.

Enjoy with us and see you in Samobor

THE MAYOR Antun Dubravko Filipec

Po dobrom samoborskom običaju ovu manifestaciju oplemeniti će vrsnom glazbom samoborska amaterska društva. Gradonačelnik Antun Dubravko Filipec

74


IGOMAT d.o.o. mesna industrija, Direktor: Zdravko Runtas 10432 Bregana Otruševec br. 17/6 Tel: 01 3324 180 E-mail: igo-mat@zg.t-com.hr županijska robna marka: »Samoborska salama« VENDICIJA d.o.o. za poljoprivredu i proizvodnju, Direktor: Dubravko Viduč Samobor, Josipa Herovića 8, Tel: 01 3366 185, Fax: 3326 445, proizvodi od divljači OBITELJ FILIPEC Vlasnici: Antun i Tomislav Filipec 10430 Samobor,

PČELARSKO DRUŠTVO SAMOBOR Predsjednik: Željko Vukić 10432 Bregana, Đure Basaričeka 4 Tel: 098 228 255 pčelinji proizvodi

Stražnička 1 A, Livadićeva 2 Tel: 01 3364 835, Mob: 098 239 010 E-mail: toni.Þlipec@inet.hr proizvodnja bermeta i muštarde SRČEKO - obrt za izradu i prodaju suvenira Vl. Silvana Krajačić 10430 Samobor, Trg kralja Tomislava bb, Tel: 01 3363 585

OBITELJSKO GOSPODARSTVO FRANCEKOVIĆ Vl. Božidar Franceković 10430 Samobor, Samoborskih bratovština 1 Tel: 01 3361 889, Mob : 091 3361 889 rakije i jabučni ocat

MEDIČARSKO SVJEĆARSKI OBRT OSLAKOVIĆ, Vl. Franjo Oslaković Samobor, Perkovčeva 17 Tel: 01 33 60 032, licitari, medenjaci, čisla i gvirc.

U PROLAZU Vl. Branka Žganjer 10430 Samobor

75

Trg kralja Tomislava Tel: 01 3366 420 slastičarna i vinoteka, samoborska kremšnita KATICA TKALČIĆ 88 Katica Tkalčić 10430 Samobor Rudarska Draga 14 Tel: 01 3324 895 samoborski kraluž, narodne nošnje, lutke, prezentacija tkanja KRISTAL TUK obrt za brušenje kristala Vl. Josip Tuk 10430 Samobor, Langova 63 Tel: 3367 101 Fax: 3362 799 prezentacija obrade kristala


Grad Slavonski Brod Poštovani i dragi prijatelji,

Dear honourable friends,

Grad Slavonski Brod s radošću se priključuje sajamskom projektu »Eko-etno Hrvatska 2008.« što se već šestu godinu organizira u sklopu Jesenskog međunarodnog zagrebačkog velesajma. Nadamo se da ćemo predstavljanjem proizvoda i usluga grada Broda i ruralnoga dijela brodskoga Posavlja pridonijeti raznolikosti, bogatstvu i ljepoti prirodnih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti kojima se odlikuju pojedini dijelovi Republike Hrvatske.

The authorities of the city of Slavonski Brod are very glad to have the opportunity to become a part of the fair project ECO-ETHNO CROATIA, being held in Zagreb for the sixth time. Our city is situated on the ground of The Roman »Marsonnia«, along the river Sava, at the central part of the Slavonian Posavina. Nowadays, the town, as the sixth- largest town in the Republic of Croatia, has got approximately 70 thousand inhabitants and it is the seat of the Brodsko- posavska county.

Na temeljima rimske Marsonije, na lijevoj obali Save, u središnjem dijelu slavonske Posavine smješten je grad Slavonski Brod. Središte je i sjedište Brodskoposavske županije. Ima blizu sedamdeset tisuća stanovnika i šesti je grad po veličini u Hrvatskoj.

Located on the cross- road of the most important trafÞc lines Brod always had signiÞcant strategic importancefrom the medieval fortress to its defensive role in the Military Region on the borderline of the Austrian and Turkish empire. For this purpose in 1715 Austria built huge border fortress in Brod, the largest in this part of Europe. In 1871 Brod achieved the town status and became the center of the large area on both banks of the Sava river. The town developed with Central European architecture, palaces of the wealthy citiziens and industrialists in the style of historicism and secession.

Kao pogranični grad, na raskrižju najznačajnijih prometnica Brod je oduvijek imao posebno strateško značenje - od srednjovjekovne utvrde do obrambene uloge u Vojnoj krajini. Za tu namjenu Austrija gradi 1715. veliku pograničnu tvrđavu, najveću u ovome dijelu Europe. Brod 1871. dobiva status grada i postaje središte velikog područja sjeverno i južno od rijeke Save. Nastaje grad srednjoeuropske arhitekture s palačama bogatih trgovaca i industrijalaca u stilu historicizma i secesije. U dodiru s različitim kulturama razvija se trgovina i obrt. Početkom 2o. stoljeća, koristeći šumska bogatstva, počela je s radom drvna industrija Slavonija, 1921. Tvornica vagona, strojeva i mostova, kasniji Đuro Đaković, a nakon Drugoga svjetskog rata PPK Jasinje, Oriolik i brojna druga u svijetu poznata poduzeća.

On the meeting place of numerous cultures, the city has developed as a strong trafÞc, commerce and economical center while at the beginning of the twentieth century it has started developing into a strong industrial center.

Danas je Slavonski Brod lijep i perspektivan grad. Posebno smo ponosni na jedan od najljepših dijelova grada - brodsku Tvrđavu, u kojoj je kroz povijest, sve do Domovinskog rata, bila vojarna, a danas se taj spomenik nulte kategorije sustavno i stručno obnavlja, tako da su u nekadašnjim vojarnama i časničkim paviljonima smještene Klasična gimnazija, gradska uprava, glazbena škola, u uređenom dijelu kavalira reprezentativna Galerija Ružić s više od 400 umjetnina iz vrijedne zbirke akademskog kipara i slikara, rođenog Brođanina Branka Ružića. Nekadašnji kapelanov stan uređen je u Turističko-informativni centar, na temelju izvorne dokumentacije gradi se kapela Sv. Ane na Oružnom trgu. Počela je i gradnja hotela izgledom istovjetnog povijesnoj slavonskoj vojarni. Ako vas put nanese u Slavonski Brod svakako posjetite ovaj veliki i značajni nacionalni spomenik kulture koji su prije dva i pol stoljeća gradile vrijedne ruke slavonskih graničara.

The Factory of wagons, machines and bridges was founded in 1921. Since these days till today, primary economical activities on our area have been metal- working and wood and timber industries. One of the most beautiful parts of the city is The Brod Fortress, which has served as accommodation for the soldiers, while today, as a Heritage site and the unique and monumental example of the 18th century Slavonian military fortiÞcation architecture, belongs to the city of Slavonski Brod, which has decidedly initiated its revitalization. Fortress constructions house today The City School of Music, The City Government Headquarters, The Tourist Information Center, The Classical Program High School of Father Marijan Lanosović.

Svakako prošećite i glavnim gradskim trgom, najvećim i prije nekoliko godina proglašenim najljepšim trgom u Hrvatskoj. Na njemu je i kuća Brlić u kojoj je živjela i stvarala velika hrvatska književnica Ivana Brlić-Mažuranić, po kojoj i Trg, popularno brodsko Korzo, nosi ime.

In the renovated part of the Cavalier there is the unique Ružić Gallery with the Þrst permanent exhibition of the Croatian modern art of the second half of the 20th century. Reconstruction of The Baroque Chapel of St.Ann as well as the Slavonian Garrison, in which there will be the hotel, have already begun.

Na šetalištu kraj Save pozornost će vam privući Franjevački samostan i crkva Presvetog Trojstva za koju je temeljni kamen 1723. postavio barun Ivan Trenk. U blizini samostana je i aleja s bistama znamenitih Brođana, među kojima je i pjesnika Dragutina Tadijanovića, rođenoga u Rastušju nedaleko Slavonskog Broda.

Among other cultural monuments, we must also mention The House of Ivana Brlić- Mažuranić at the central city square and the Franciscan church and Monastery nerby which is the tree- lined walk with the busts of

76


famous Croats who were born or lived in Brod, among them one of the most renowned Croatian poets, Dragutin Tadijanović.

Bogatstvo naslijeđa i stoljetna pripadnost kulturnom i civiliziranom svijetu, brojne vrednote Slavonskog Broda i poznata slavonska gostoljubivost privlače iz godine u godinu sve veći broj domaćih i inozemnih gostiju u naš grad. Tomu pridonosi i bogata turistička ponuda, prekrasna okolica, spoj široke ravnice i pitomih obronaka Dilj-gore, s planinskim jezerima i vodotocima i bogatim lovištima.

The most signiÞcant cultural events are traditional: BRODSKO KOLO, the oldest folklore festival in Croatia; THE FAIRY TALE WORLD OF IVANA BRLIĆ- MAŽURANIĆ, children*s event in honour of the great Croatian fair- tale writer; SILK RUSTLES, EMBROIDERY IS SPREADING, the folk event dedicated to the tradition of silk weaving in the 19th century; GLORIA FESTUNG, a unique multimedia event at the Brod fortress venue, SLAVONSKI BROD MUSICAL SUMMER organized by The Slavonski Brod Theatre and Concert Hall.

Možemo se podičiti i brojnim i nadaleko poznatim tradicionalnim kulturnim manifestacijama kao što su Brodsko kolo, najstarija smotra izvornog folklora u Hrvatskoj, Dječje svečanosti »U svijetu bajki« Ivane Brlić-Mažuranić, koje svakoga travnja posjete na tisuće djece iz cijele Hrvatske, priredba »Svila šuška-šlingeraj se širi« u Podvinju, gdje se nekada uzgajao dudov svilac za proizvodnju svile, Akvarelistička kolonija «Sava», Gloria Festung Brod, sajam cvijeća Flora fest, Katarinski sajam obrtnika i malih poduzetnika, Brodsko glazbeno ljeto i brojne druge.

In order to promote trade and craftsmanship, the City Department of Economy organizes two fairs yearly, St. Catherine and Flora fest Fair. Measures for encouraging small business in Slavonski Brod are in line with The Economic Development Strategy, with the focus on the development of business environment and business infrastructure, small business zones, assurance of Þnancial resources for business projects, development of The ĐURO ĐAKOVIĆ Free Zone, and possibility of providing investors with tax exemption and other beneÞts.

Danas su vrata brodskog gospodarstva otvorena svim poduzetnicima. Oživljavanju malog gospodarstva pridonijelo je osnivanje Poduzetničkog inkubatora, Zone malog gospodarstva, Slobodne zone »Đuro Đaković», povoljno kreditiranje, porezne i druge olakšice. Sudjelujući prvi put na Eko-etno Hrvatskoj uvjereni smo da grad Slavonski Brod, trajno naslonjen i ovisan o svojoj ruralnoj okolici, uspješno promiče svoju kulturnu i turističku baštinu, njeguje tradicijske obrte i proizvode, čuva svoje prirodno bogatstvo, svoje običaje i gastronomske posebnosti. To su vrijednosti na kojima se temelji naš identitet i čine dio ljepote hrvatske raznolikosti.

Participating for the Þrst time at the ECO- ETHNO CROATIA FAIR, we are convinced that our town together with its rural environment will promote its cultural and traditional heritage and its traditional crafts in good manner, what will be recognized by the fair visitors. We invite you all to see our exhibits during the fair, as well as to come to our beautiful town,

Želim vam, dragi posjetitelji, iskrenu dobrodošlicu u naš izložbeni prostor i u grad Slavonski Brod .

Sincerely Yours,

Gradonačelnik Mirko Duspara, dr. med.

NARODNI VEZ Adresa: Pavla Radića 1, 35000 Slavonski Brod Telefon/ faks: (035) 490 182 Osoba za kontakt: Ljubica Dujmić Vrsta djelatnosti: rukotvorineRUČNI RADOVI, ŠLINGERAJ

ZLATA SVIJEĆE d.o.o. Adresa: Zrinska 52, 35000 Slavonski Brod Telefon/ faks: (035) 443-937, 091 791 86 98 Osoba za kontakt: Zlata Miletić Vrsta djelatnosti: licitarski proizvodi

GLAZBALARSKA RADIONICA ýTAMBURE JURKOVIĆý Adresa: Kolara I/ 37, 35000 Slavonski Brod Telefon/ faks: 091/ 752 95 37 Osoba za kontakt: Mladen Jurković Vrsta djelatnosti: izrada – proizvodnja trzalačkih glazbalatambura

»BOEM« SLASTIČARSKA RADNJA Adresa: Teslina 23, 35000 Slavonski Brod Telefon/ faks: (035) 444-757 Osoba za kontakt: Marica Brekalo Vrsta djelatnosti: domaći kolači

KREATIVNA UDRUGA »BOGATSTVO U NAMA« Adresa: R. Boškovića 28, 35000 Slavonski Brod Telefon/ faks: 091/ 799 72 34 Osoba za kontakt: Anđa Valić Vrsta djelatnosti: izrada suvenira i ukrasnih predmeta, rukotvorine

Mayor Dr. Mirko Duspara

UDRUGA »ZRINSKI FRANKOPAN« OPG KOVAČEVIĆ - pčelari Adresa: Stjepana Radića 87, 35201 Bukovlje Telefon/ faks: 098 611 773, 035 463 020 Osoba za kontakt: Eva Kovačević Vrsta djelatnosti: pčelarski proizvodi PEKARNICA »MANUEL« Adresa: Kolodvorska 43, 35252 Slobodnica Telefon/ faks: 035 429 129, 099 213 7441 Osoba za kontakt: Darko Kljufas Vrsta djelatnosti: pekarski proizvodi, pite, pečenke

HORTI – EKO KLUB – udruga za promicanje horti kulture Adresa: Ivana Cankara 76, 35000 Slavonski Brod Telefon/ faks: 091 918 9884 Osoba za kontakt: Gordan Sundać Vrsta djelatnosti: izlošci promidžbeni materijal

UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S MENTALNOM RETARDACIJOM »KLUB REGOČ« Adresa: Mikrorajon 13, 35000 Slavonski Brod

77

Telefon/ faks: 091 505 8333, 035 266 500 Osoba za kontakt: Mirjana Jakovčev Vrsta djelatnosti: ukrasni predmeti – radionice zlatoveza, vezenje, likovna, kreativna radionica BRODSKI KULEN OBITELJI POLJAK Adresa: Vinogorska 97, 35000 Slavonski Brod Telefon/ faks: 035 465-349, 091 784 41 50 Osoba za kontakt: Marijan Poljak Vrsta djelatnosti: suhomesnati proizvodi ŽIR TRADE D.OO. Adresa: Zagrebačka 348, 35000 Slavonski Brod Telefon/ faks: 035 273 408, 098 737-247 Osoba za kontakt: Antun i Ljiljana Tonkić Vrsta djelatnosti: suhomesnati proizvodi, vina i rakije


Općina Cestica Dragi prijatelji, poštovani posjetitelji, dragi sudionici manifestacije »Eko-etno Hrvatska 2008«,

Dear friends, honoured guests, dear participants of the manifestation »Eco-ethno Croatia 2008«,

kao načelnik Općine Cestica, srdačno Vas pozdravljam i pozivam da posjetite naš izložbeni prostor. Pozivam Vas da na trenutak svratite do Općine Cestica i osjetite dašak starih vremena. Siguran sam da će vas to potaknuti da postepeno otkrijete svu ljepotu ovog djela Hrvatske. Upoznajte turističku i gastronomsku ponudu Općine Cestica, njene vrijedne i gostoljubive žitelje koji će vas dočekati širom otvorenih vrata i srca.

As the Mayor of the Municipality of Cestica, I wish you all a very warm welcome and invite you all to visit our show-rooms. I invite you to come and visit the Municipality of Cestica and feel the ancient spirit. I am sure it will inspire you to gradually discover all the beauty of this part of Croatia. Experience the tourist and gastronomic offer of the Municipality of Cestica, its diligent and hospitable inhabitants who will welcome you with open doors and hearts.

Općina Cestica je napredna mala općina koja se smjestila na krajnjem sjeverozapadu Hrvatske, jednim dijelom u plodnoj Dravskoj nizini, a drugim po pitomim vinorodnim brežuljcima na povrđini od 46 km², odnosno na 3,8 % Varaždinske županije, sa dvadeset naselja u kojima živi oko 6.000 stanovnika.

The Municipality of Cestica is a small but advanced municipality situated in the north-west part of Croatia, with one part in the valley along the River Drava and the other covered with many vineyards, the total area of 46 square kilometres which is 3,8% of Varaždin County where 6.000 people live in 20 different villages.

Prometni položaj općine dosta je povoljan iako je općina smještena u pograničnom dijelu države. Kroz nju prolazi jedan od ključnih cestovnih prometnih pravaca – državna cesta D2: Granični prijelaz Dubrava Križovljanska ( granica Slovenije) – Varaždin – Virovitica – Našice – Osijek - Vukovar – Ilok – (Granica Republike Srbije).

The trafÞc position of the municipality is rather favorable, although it is situated on a state cross-border. Passing through is one of the key trafÞc directions - the state road D2: border crossing Dubrava Križovljanska (Slovenian border) – Varaždin – Virovitica – Našice – Osijek – Vukovar – Ilok – (Serbia and Montenegro border).

Posebnost općine Cestica naglašava očuvani lijep prirodni krajolik duž rijeke Drave s Ormoškim jezerom. Radi očuvanja posebnosti i zaštite prirode u pograničnom području pokrenuta je inicijativa za proglašenjem posebnog ornitološkog rezervata na području šuma i dravskih rukavaca uz rijeku Dravu i Ormoško jezero.

In the Municipality of Cestica, there is an especially beutiful scenery along the River Drava and Ormož Lake. There is an initiative to protect the cross-border nature and to proclaim a special ornithological resort park along the River Drava and Ormož Lake.

Po mnogočemu raznolik i poseban cestički kraj oduvijek je tijekom svoje povijesti težio razvitku. Bez obzira na to koliko su ga u tome sputavale ili poticale društveno-političke ili ekonomske prilike pojedinih razdoblja, on je imao svoju crkvenu povijest i kulturu, školstvo, gospodarstvo, svoje vinograde i poznata domaća vina. Međutim, trebalo je proći nekoliko desetljeća da bi se pokrenuo kotač razvoja i dobio onaj zamah koji je presudan za opći prosperitet ovoga kraja.

This versatile and very special part of Croatia, has during its history always aspired for development. No matter the social, political or economic problems of some periods, it has always had its church history and culture, school system, rural economy, its vineyards and well-known home-made vines. However, a few decades had to pass to move the wheel of development and to get the kind of swing which was crucial for the general prosperity of this territory.

Općina Cestica dosegnula je u ovih petnaest godina najvišu razinu razvitka u svojoj povijesti, a u zadnje tri godine i svoj procvat u gotovo svim područjima svojega društvenog i gospodarskog života.

The Municipality of Cestica has in the last ten years reached the highest point of development in its history and in the last three years prosperity in almost all spheres of its social and economic life.

Posebno smo ponosni na projekt »Turistička zona HalozeZagorje« koji u suradnji s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka, te suÞnanciranjem Europske komisije, provodi Općina Cestica. Na području Turističke zone živi 55000 stanovnika u potpuno očuvanom okolišu punom kulturno-povijesnih i prirodnih znamenitosti. Na području Općine Cestica nalaze se tradicionalne zagorske hiže, kuće za odmor kao i seoski turizmi koji nude vrhunsko domaće vino i domaće gastronomske specijalitete.

We are especially proud of the project »Tourist zone Haloze-Zagorje« which is in the cooperation with the Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development and co-Þnancing of European Comission executed by the Municipality of Cestica. There are 55.000 inhabitants on the territory of the Tourist zone, living in an area of completely preserved cultural, historical and natural sights.

U Općinu Cestica pozivamo Vas na jednodnevni i višednevni odmor, izlet ili piknik. Razgledati možete mnogobrojne kulturno-povijesne i prirodne znamenitosti. U mnogobrojnim

In the Municipality of Cestica territory, there are traditional Zagorje region houses and country tourisms which offer highquality vines and home-made gastronomic specials.

78


We invite you to come to the Municipality of Cestica on a one- or more days vacation, visit or picnic. You can do sightseeing; there are many cultural-historical and natural sights. In our vineyards, you can try out high-quality white vines, and the home-made culinary specialities at our farms. There are also quliÞed tourist guides for groups of visitors.

vinskim podrumima možete degustirati vrhunska bijela vina, a na seoskim gospodarstvima probati domaće kulinarske specijalitete. Za skupine imamo osposobljene turističke vodiče. Moramo spomenuti i projekt Gospodarska zona Cestica. S obzirom da Općina Cestica pripada području posebne državne skri 3. kategorije, investiranje u općinu ima niz prednosti od ostalih poslovnih i poduzetničkih zona u okolici.

There is another project that has to be mentioned, Economic zone Cestica. As the Municipality of Cestica is a part of the state`s 3rd category care, the investment into the Municipality has more advantages than any other business or entrepreneurial zones nearby.

Na području općine Cestica nalazi se vinska cesta »Klampotic. Na toj vinskoj cesti nalaze se 18 ponuđača vina. Uz dobru kapljicu vina nude i domaće specijalitete te mogućnost noćenja.

In this occasion, I would like to invite you to discover, explore and experience the Municipality of Cestica. At least for a little while take a look at the lifes of the people who have always known to give back and with gratitude treasure the fortune of traditional heritage and nature around them. I am sure that is a good reason for your visit.

Ovom prigodom pozivam vas da otkrijete, istražite, okusite i doživite Općinu Cestica. Makar nakratko zavirite u svakodnevnicu ljudi koji su oduvijek ljubavlju znali vraćati i zahvalnošću čuvati bogatstvo tradicijske baštine i prirode koja ih okružuje. Siguran sam da je to dobar razlog za Vaš dolazak. Dobrodošli u Cesticu!

Welcome to Cestica! Načelnik Mirko Korotaj

1. Općina Cestica 2. Udruga uzgajivača zagorskog purana Varaždinska županije 3. Vinska cesta »Klampotic«

Mayor Mirko Korotaj

- Horvat Mladen - kupinovo i malinovo vino - Martinec Stjepan - proizvođač vina - BanÞć Ivan - vino - Šmic Ivan - vino

79

- Vinski hram »Kotolenko« , Slavko Kotolenko - vino - Lovrini vinogradi, Matijašec Marij 4. KUD Općine Cestica - izrada suvenira


AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE AGENCY FOR VOCATIONAL EDUACTION AND TRAINING Poštovani posjetitelji, dragi učenici, profesori i ravnatelji škola, sudionici izložbe »Ekoetno Hrvatska 2008.«, osobito mi je zadovoljstvo pozdraviti vas u ime Agencije za strukovno obrazovanje koja se po treći put zaredom predstavlja na ovoj izložbi.

Dear visitors, students, teachers and school principals, »Eco-ethno Croatia 2008« exhibition participants it is a great pleasure to welcome you on behalf of the Agency for Vocational Education and Training which presenting itself for the third time on this exhibition.

Izložbu »Eko-etno Hrvatska« vidimo kao prostor prezentacije i aÞrmacije svih tradicijskih vrijednosti koje hrvatski narod stoljećima njeguje na pojedinim područjima Republike Hrvatske, a posebice na područjima njezina ruralnoga dijela.

We see exhibition »Eco-ethno Croatia 2008« as an opportunity to present and acknowledge the traditional values that Croatian people have cherished for centuries in different areas of Republic Croatia and especially in its rural areas. By supporting concept of exhibition we have involved secondary vocational schools.

Podupirući koncepciju izložbe, uključili smo srednje strukovne škole. Srednje se strukovne škole predstavljaju uređenjem izložbenoga prostora na temu »Eko-etno baština moje županije« i kroz program Dan strukovnih škola, koji će se održati 19. rujna 2008. godine. Učenici i njihove škole će izložiti ekološke, autohtone i tradicijske proizvode, pokazati stare zanate te, kroz radionice i revije nošnji i tradicijske odjeće, promovirati eko- etno sadržaje ruralnih prostora hrvatskih županija.

Secondary vocational schools are presenting them selves through decorating exhibition area with theme »Eco-ethno heritage of my county« and through program Days of vocational schools which will be held on 19 September 2008. Students and their schools will exhibit ecological, autochthonous and traditional products, present old crafts and through workshops and show of traditional clothes will promote eco-ethno content of rural areas of Croatian counties.

Tako će mladi čovjek iz Gorskoga kotara, iz Slavonije, iz Dalmacije, iz Međimurja, iz Zagorja, kao i iz svakoga drugog dijela Republike Hrvatske, prezentacijom svojih radova, prezentacijom svojih običaja i tradicijskoga načina življenja, svojom zauzetošću za očuvanje baštine i tradicijskih vrijednosti biti primjerom pozitivna odnosa prema svemu vrijednome što je hrvatski narod tijekom povijesti izgradio te što sve vrijeme ljubomorno čuva i njeguje.

In that way young person from Gorski kotar, Slavonia, Dalmatia, Međimurje, Zagorje as well as from every other part of Republic Croatia through presentation of its work, its customs and traditional way of life, its commitment for preservation of heritage and traditional values will be example of positive attitude towards all valuables that Croatian people have built through out history and have through out time carefully preserved and cherished.

Sudjelovanjem na izložbi »Eko-etno Hrvatska« Agencija za strukovno obrazovanje uspostavlja i razvija partnerske odnose s relevantnim gospodarstvenicima, ministarstvima i ostalim institucijama.

Through participating in exhibition »Eco-ethno Croatia« Agency for Vocational Education and Training is establishing and developing partner relationships with relevant representatives of economy, ministries and other institutions.

Škole svojim aktivnostima njeguju, proučavaju i razvijaju sve pozitivne speciÞčnosti svake sredine u kojoj se obrazovni programi provode. Svojim uključivanjem u Projekt učenici razvijaju svijest o važnosti zdravog odnosa prema okolini i očuvanju naslijeđenih vrijednosti. To je jamstvo opstojnost tih istih vrijednosti i za nove naraštaje.

Schools through its activities cherish study and develop all positive speciÞcs of each region in which educational programs are running. Through participating in this project students’ awareness of the importance of a healthy attitude towards environment and preservation of inherited values grows, which is a guarantee of survival of these values in the coming generations as well.

Sve to pridonosi razvoju strukovnog obrazovanja u cjelini.

All of this contributes to development of vocational education and training.

Dobro nam došli dragi prijatelji na izložbu »Eko-etno Hrvatska«! Naši učenici, vođeni svojim profesorima i članovima Agencije za strukovno obrazovanje, bit će vam dragi domaćini.

Dear friends welcome to the exhibition »Eco-ethno Croatia«. Our students, under the guidance of their teachers and members of the Agency for Vocational Education and Training, will be your dear hosts.

Ravnatelj Ivan Šutalo, dipl. ing.

Director Ivan Šutalo, B. Sc. Eng.

80


AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE LASTOVSKA 23 10 000 ZAGREB ravnatelj Ivan Šutalo, dipl. ing. Tel: 01/ 62 74 666 Fax: 01/62 74 606 e-mail: ured@aso.hr www.aso.hr Kontakt osobe: Dragica Vrgoč, dipl. ing. Danijela Pustahija Musulin, dipl. ing.

OBRTNIČKA ŠKOLA ANTUNA HORVATA ĐAKOVO VIJENAC KARDINALA A. STEPINCA 11 31 400 ĐAKOVO ravnatelj: Mirko Ćurić, prof. Tel: 031/812-317 Fax: 031/812-317 e-mail: ss-djakovo-503@skole. htnet.hr

SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA

GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC

POLJOPRIVREDNA ŠKOLA GJURE PREJCA 2 10 000 ZAGREB ravnateljica: mr. sc. Marica Berdik Tel: 01/2988-670 Fax: 011/ 2992-133 e-mail: ss-zagreb-542@skole. htnet.hr

POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA «ARBORETUM OPEKA» VINICA VINIČKA 53 42 207 MARČAN ravnateljica: mr.sc. Rajka Tršinski Tel: 042/722-131 Fax: 042/ 722-444 e-mail: arboretum.opeka@ vz.htnet.hr

PREHRANBENOTEHNOLOŠKA ŠKOLA GJURE PREJCA 2 10 000 ZAGREB ravnateljica: Ligija PrpaBlažeković, dipl. ing Tel: 01/2992-357 Fax: 01/ 2992-355 e-mail: ss-zagreb-524@skole. htnet.hr

SREDNJA ŠKOLA OROSLAVLJE LJUDEVITA GAJA 1 49 243 OROSLAVLJE ravnateljica: Natalija Mučnjak, prof. Tel: 049/588-740 Fax: 049/58 -741 e-mail: ss-oroslavlje-501@skole. t-com.hr

TINA UJEVIĆA 5 20 340 PLOČE Ravnateljica: Ina Žderić, prof. Tel: 020/679-631 Fax: 020/679-139 e-mail: ss-ploce-501@skole. t-com.hr

KRALJA TOMISLAVA 52 40 300 ČAKOVEC ravnatelj: Vladimir Masten, dipl. ing. Tel: 040/395-302 Fax: 040/395-302 e-mail: gospodarska-skolacakovec@ck.htnet.hr INDUSTRIJSKO OBRTNIČKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA LJUDEVITA GAJA BB 35 400 NOVA GRADIŠKA ravnatelj: Mijo Matošević, dipl. ing. Tel: 035/361-459 Fax: 035/361-459 e-mail: industrijsko-obrtnicka. skola2@sb.t-com.hr

81

ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE, ŠKOLSKA 2a 51 325 MORAVICE ravnatelj: Nedeljko Lujić, prof. Tel: 051/ 877-118 Fax: 051/ 877 – 523 e-mail: SS-MORAVICE-501@ skole.t-com.hr ŠKOLA ZA TEKSTIL KOŽU I DIZAJN PRILAZ BARUNA FILIPOVIČA 30 10 000 ZAGREB ravnatelj: Petar Smajić, prof. Tel: 01/ 3773-133 Fax: 01/3703-155 e-mail: tekstilna.zagreb@skole. htnet.hr SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BOŽENE PLAZZERIANO 4 42 000 VARAŽDIN ravnatelj: Dražen Košćak, dipl. ing Tel: 042/ 332-033 Fax: 042/ 331-522 e-mail: sss-varazdin@vz. htnet.hr


Hrvatski farmer d.d. Our ancestors knew very well what it means to live. Although their life was not easy, its quality was beyond dispute. The tradition that was kept until the present day would not have survived if the generations that followed one another had not recognized the true values of their inheritance. The tradition of the Croatian people is a real treasure chest, which time and new trends do not dare to touch. Though we never have the courage to touch it, we have a desire and a need to show it. Eco-Ethno opened the traditional treasure chest and made it possible to everybody to Þnd a special piece of preserved traditional heritage. More and more people are engaged in sustainable and ecological production of fruit, vegetable, cereal and other foodstuffs. The number of such manufacturers is increasing and they need an opportunity to present themselves to the home and foreign public.

Naši “stari” dobro su znali što znači živjeti život. Iako taj život nije bio prelagan, njegova kvaliteta nije bila upitna. Tradicija koja se održala do danas ne bi preživjela da generacija za generacijom nije prepoznala prave vrijednosti onoga što nasljeđuje. Tradicija hrvatskog naroda prava je škrinja s blagom koju se vrijeme i novi trendovi ne usude taknuti. Iako je se ne usudimo taknuti želja nam je i potreba pokazati je. Upravo je Ekoetno otvorio tu tradicijsku škrinju blaga i omogućio svakome da u njoj pronađe poseban komadić očuvane tradicijske baštine. Raduje činjenica da je u Hrvatskoj ta svijest iz dana u dan na sve višoj razini. Sve je više onih koji se okreću održivoj i ekološkoj proizvodnji voća, povrća, žitarica i svih ostalih prehrambenih proizvoda. Ovakvih proizvođača danas je sve više i upravo zbog toga treba im pružiti priliku da se pokažu domaćoj i stranoj javnosti.

Owing to a relatively preserved rural area and unpolluted agricultural lands we have tremendous possibilities for further development and expansion of the traditional production with indications of sustainability and eco-production. The fact that we realized the value of our eco-ethno heritage is very encouraging. We began to comprehend that we are the best in what our ancestors bequeathed to us.

Zahvaljujući relativno očuvanom ruralnom prostoru, nezagađenim poljoprivrednim površinama, imamo ogromne mogućnost za stalan napredak i širenje tradicijske proizvode s naznakama održivosti i eko-proizvodnje. Raduje i činjenica da smo shvatili sve vrijednosti naše eko-etno baštine. Shvatili smo da smo najbolji u onom što su nam ostavili u naslijeđe naši stari.

The efforts of the organizer, exhibitors and curiosity of the visitors have made this exhibition the best visited fair project of the Zagreb International Autumn Fair. Over 500 of this year’s exhibitors will show the fruit of their labour and for the Þrst time they will be given the opportunity to present their products at organized business meetings that can signiÞcantly help the entrepreneurs in creating of new tourism possibilities.

Trud organizatora, izlagača te znatiželja posjetitelja učinili su ovu izložbu najposjećenijim sajmišnim projektom Jesenskog zagrebačkog velesajma. Preko 500 izlagača, koliko će ih biti ove godine, prikazat će plodove svoga rada, a prvi put će dobiti mogućnost da kroz organizirane poslovne susrete predstave proizvode koji poduzetnicima mogu značajno pomoći u kreiranju novih turističkih mogućnosti.

Some of the products of diligent hands will be displayed for the Þrst time within the Eco-market. By introducing novelties to Eco-Ethno we are keeping pace with time and are adjusting to what is needed for our small farms all over Croatia to get started again.

Neki od proizvoda vrijednih ruku naći će se po prvi put na ovogodišnjoj izložbi i to u sklopu Ekotržnice. Uvođenjem noviteta u Eko-etno održavamo korak s vremenom i prilagođavamo se onome što je potrebno da naša mala gospodarstva diljem Hrvatske ponovno zažive.

Each year the number of visitors surpasses all records and serves as the infallible proof of recognizability and importance of this national project that encourages development of rural tourism in all parts of Croatia. It is good to know that people are starting to appreciate the authentic, natural values, our own values.

Posjećenost svake godine premašuje prijašnje rekorde, ona nam je nepogrešiv dokaz prepoznatljivosti i važnosti ovog nacionalnog projekta koji potiče razvoj ruralnog turizma svih dijelova Hrvatske. Lijepo je znati da sve više ljudi počinje cijeniti ono što je iskonsko i prirodno i na kraju krajeva naše. Iznimno nam je drago što smo dio projekta u kojem će uživati mnoge buduće generacije, uz otkrivanje bogatstva kojeg krije zelena Hrvatska od otoka, Dalmatinske Zagore do Slavonije, to je dio plemenitog cilj našeg zajedničkog rada.

We are very pleased to be a part of the project that will be enjoyed by many future generations, along with discovering the riches hidden by our green Croatia, from the islands, Dalmatian Zagora to Slavonia, it is a part of the noble cause of our mutual work.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA HRVATSKOG FARMERA d.d. i KLUBA ČLANOVA „SELO“ STJEPAN CUKOR, dipl.oec.

President of the Supervisory Board of Hrvatski farmer d.d. and member club “Selo” Stjepan Cukor, BEcon

82


IZLAGAČI HRVATSKOG FARMERA HRVATSKI FARMER d.d. Kralja Zvonimira 121 10000 Zagreb Tel: 01/2337741 Fax: 01/2314184 e-mail: info@hrvatski-farmer.hr web: www.hrvatski-farmer.hr br.paviljona i štanda: 1/18

BELOVIĆ, vinogradarstvo i vinarstvo Železna gora 2b 40312 Štrigova Kontakt: Zvonko Belović Tel: 040/851 369 web: www.mali-podrum.com br.paviljona i štanda: 1/18 opis ponude: Vrhunska međimurska vina

KLUB ČLANOVA SELO Kralja Zvonimira 121 10000 Zagreb Tel: 01/2337741 Fax: 01/2314184 e-mail: kcs@hrvatski-farmer.hr web: www.hrvatski-farmer.hr br.paviljona i štanda: 1/18

„MATIĆ“ d.o.o. Žitnjak b.b. 10000 ZAGREB Kontakt: Mirko Matić Tel: 01/2451290, 098/230013 e- mail: matic@globalnet.hr web: www.matic.hr br.paviljona i štanda: 1/18 opis ponude: rashladno/grijući aparati za vodu i prirodne sokove

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. Težačka bb 21276 Vrgorac Kontakt: Tel: 021 674 433, Fax: 021 674 477 e-mail: pivac@pivac.hr web: www.pivac.hr br.paviljona i štanda: 1/18 opis ponude: širokog asortimana svježega mesa koji obuhvaća svinjetinu, junetinu, teletinu i janjetinu, polutrajnih i trajnih proizvoda po prvoklasnim recepturama do vrhunskih suhomesnatih tradicionalnih proizvoda (dalmatinska panceta, pršut i kraški vrat)

23251 Kolan, otok Pagž Kontakt: Ivan Gligora Tel: 023/698052 Fax: 023/698107 e-mail: sirena@sirena.hr web: www.sirena.hr br.paviljona i štanda: 1/18 opis ponude: Paški sir , sirevi Žigljen i Figurica, Kozlar, Paška skuta

MESNICA „AS“ Veliki Kraj 3 32270 Županja Kontakt: Ilija Jelović Tel: 032 / 837590 Fax: 032 / 837592 e-mail: mesnica-as@hi.t-com.hr br.paviljona i štanda: 1/18 opis ponude: suhomesnati proizvodi (kulen, čvarci, slavonska kobasica i sl.)

TSG ŠIMANOVIĆ Karla Vodopića 7 10452 Donja Zdenčina Kontakt: Zdenka Šimanović Tel: 01/ 6288102 ili 01/6289096 br.paviljona i štanda: 1/18 opis ponude: turizam na seoskom gospodarstvu, ekološki proizvodi: vino, sir

NEON STIL d.o.o Pleška 61 10410 Velika Gorica Kontakt: Čužić Juraj tel: 01/6265117, 091/5063466 fax: 01/6265117 br.paviljona i štanda: 1/18 opis ponude: ekološka proizvodnja za zdravlje

„WILLIJAMS“ Fruit Brandy Specialist Trg Sv. Trojstva 20 34000 Požega Kontakt: Zlatko Šimić Tel. 034/274 392, 098 256 878 Fax: 034/ 274392

OBRT „KISKO“ za uzgoj i preradu voća i povrća Igrišće, Dugi Konec 3 10297 Jakovlje Kontakt: Branko Tumpa Tel: 01/3351149, 091/2525213 Fax: 01/3314906 br.paviljona i štanda: 1/18 opis ponude: proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda (kisela repa, kiselo zelje, cikla salata, kiselo miješano povrće, kisela cvjetača, kisela paprika punjena zeljem, kiselo rezano miješano povrće)

REŽEK KREŠIMIR Plešivica 39A 10450 Jastrebarsko Kontakt: Krešimir Režek Tel:01 629 4836, Fax:01 6294801 e-mail: kontakt@rezek.hr web: www.rezek.hr br.paviljona i štanda: 1/18 opis ponude: Vrhunska plešivička vina

RURAL COOP zadruga za ruralni razvoj Valerijana Reisznera 8 10000 Zagreb Tel: 01/4683568 e-mail: rcoop@hrvatski-farmer.hr br.paviljona i štanda: 1/18

SIRENA - Mala sirana d.o.o. Figurica 20

83

e-mail: export@willijams.hr web: www.willijams.hr br.paviljona i štanda: 1/18 opis ponude: vrhunske voćne rakije UDRUGA UZGAJATELJA CRNE SLAVONSKE PASMINE SVINJA Nazorova 73 32252 Otok Kontakt: Zdravko Andabaka Tel: 032/394 783, 098 165 12 18 e-mail: opgandabaka@net.hr web: http://crnasvinja.blog.hr br.paviljona i štanda: 1/18 opis ponude: suhomesnati proizvodi

ŽIR rustikalni namještaj 35000 Slavonski Brod - Garčin Tel: 035/422486, 098/848991 Fax: 035/422 486 e-mail: info@zir.hr web: www.zir.hr br.paviljona i štanda: 1/18 opis ponude: rustikalni namještaj


INSTITUCIJE I OSTALI SUDIONICI AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE Ulica grada Chicaga 21 10000 Zagreb kontakt: Dragica Vrgoč Tel: 01/6274-666 Fax: 01/6274-606 E-mail: dragica.vrgoc@aso.hr Paviljon/štand: 1/1 HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA Dalmatinska 12 10000 Zagreb Kontakt: mr.sc. Marica Berdik, predsjednica, Brankica Zbanatski, prof., potpredsjednica Blanka Dragojević, dipl.ing.agr., tajnica Tel /fax: 01/48 46 251 E-mail: ucenicko.zadrugarstvo@ huuz.hr Web: www.huuz.hr Paviljon/štand: 1/1a HGK Županijska komora Slavonski Brod Trg pobjede 31/II 35000 Slavonski brod, Tel: 035/448-583 Fax: 035/448-591 E-mail: hgksb@hgk.hr Paviljon/štand: 1/24 Hrvatski savez udruga uzgajivača lipicanske pasmine konja Strossmayerova 2 32270 Županja Kontakt: mr.sc. Mato Čačić Tel: 099/311-27-26, 098/224714 E-mail: mcacic@inet.hr Paviljon/štand: 1/39 HRVATSKI KUHARSKI SAVEZ I. Cankara 9 42000 Varaždin Kontakt: Borislav Šimenc Tel: 042/200-351 Fax: 042/212-336 Web: www.kuhar.hr Turistička zajednica županije Zapadno-hercegovačke Andrijice Šimića bb 88320 Ljubuški Kontakt: Grgo Mikulić tel.00387-39-830062 e-mail: info@visithercegovina. com Paviljon/štand:1/12 Udruga “ZELENA TOČKA” Udruga za promicanje ekološke poljoprivredne proizvodnje i prerade i njegovanje tradicijskih vrijednosti sela Mlinska bb

34000 Požega Kontakt: Ivan Grbić Tel: 034/274644, 098/206408 Fax: 034/274304 e-mail:grbic@po.htnet.hr Paviljon/štand: 1/38A

Kontakt: Katanić Viktorija tel. 034 250 045, mob. 0989223924 e-mail viktorija.katanić@ri.htnet. hr, www.rucni-radovi.co.hr IZLAGAČI HGK - nositelji oznaka „Izvorno hrvatsko“ i „Hrvatska kvaliteta“

Popis izlagača u okviru Udruge ZELENA TOČKA, Požega: GRBIĆ d.o.o., Požega vlasnik: Ivan Grbić djelatnost: uzgoj žitarica i uljarica, te skladištenje istih, pekarska djelatnost; proizvodnja bučinih sjemenki i ulja Kontakt podaci: Nives Lovrić - Mlinska bb, 34000 Požega; tel: 034/274 634; fax: 034/274 644; e-mail: grbic@po.htnet.hr

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32 48000 Koprivnica Kontakt: Podravka marketing, Marina Štefotić Tel: 048/651810 Fax: 048/651730 e-mail: podravka@podravka.hr., marina.stefotic@podravka.hr web: podravka.com br.paviljona i štanda: 1/13 Podravka je sa svojim djelatnošću prehrane i pića vodeća prehrambena kompanija u Hrvatskoj

OBITELJSKO GOSPODARSTVO RIBIČIĆ, Požega vlasnik: Tanja Ribičić djelatnost: proizvodnja voćnih rakija i voćnih likera na tradicionalan način Kontakt podaci: Goran i Tanja Ribičić-K.Mislava 26,34000 Požega tel:034/318 044, mob.: 098/256 106, fax:034/318 045

IMPROM d.o.o. Cubinec 28 48260 Križevci Kontakt: Marketing i prodaja, Mihaela Bunjački Tel: 048/279777, 098/262247 Fax: 048/693629 e-mail: mihaela@improm.hr web: www.improm.hr br.paviljona i štanda: 1/15 Prehrambena industrija IMPROM d.o.o. proizvodi široku paletu proizvoda pod brandovima Gušti, Vegetariana i Križevčanka

„SPELTA“ Zrno prirode Vlasnik: Slavica Šperanda Djelatnost: proizvodnja mlinarsko pekarskih ekoloških proizvoda Kontakt: Slavica Šperanda, Primorska 43, 34000 Požega mob. 0989610675, e-mail. spelta. speranda@gmail.com

BANKE HRVATSKA POŠTANSKA BANKA Jurišićeva 4 10000 Zagreb Kontakt: Tel: 062/472472 e-mail: kontakt.centar@hpb.hr web: www.hpb.hr br.paviljona i štanda: 1/7 opis ponude: bankarska djelatnost (nekretnine, invest, stambene štedionice)

PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC direktor: Vida Iličić, Radničko naselje 6, 34550 Pakrac djelatnost: savjetovanje i potpora u razvoju poduzetništva kontakt: Vida Iličić, Radničko naselje 6, 34550 Pakrac OPG Krivačić Vlasnik: Drago Krivačić Djelatnost: med i voćni likeri Kontakt: Drago Krivačić,30. svibanj, Prekopakra, 34 550 Pakrac mob 0989189994

POJEDINAČNI IZLAGAČI AGROPROTEINKA d.d. Strojarska cesta 11 10361 Sesvetski Kraljevec Kontakt: Nikolina Jendrić Tel: 01/2046776 Fax: 01/2061876 e-mail: info@agroproteinka.hr web: www.agroproteinka.hr br.paviljona i štanda: opis ponude: Zbrinjavajući otpad životinjskog podrijetla AGROPROTEINKA ima značajnu ulogu u očuvanju zdravlja ljudi i životinja te u zaštiti okoliša.

„HRVATSKI PLETER“ klub ljubitelja ručnog rada Pakrac Djelatnost: izrada ručnih radova Kontakt: Ljubica Brkašić, Kalvarijska 48, 34550 Pakrac mob 0996823165 ZLATOVEZ; Zagrađe Vlasnik: Katanić Viktorija Djelatnost: izrada izvornih hrvatskih ručnih radova

84

ČETKARSTVO, STOLARIJA, GALANTERIJA I TRGOVINA „MATO“, Varaždin Zagrebačka 326 42000 Varaždin Kontakt: Mato Trtinjak Tel: 042/240748, 091/1240748 Fax: 042/240748 br.paviljona i štanda:1 /8 opis ponude: tradicionalna proizvodnja četki, metli od prirodnih sirovina (sirak, konjska i goveđa dlaka) GOSPODARSTVO IVANOVIĆ Gajeva 34 43500 Daruvar Kontakt: Damir Ivanović Tel: 098/898725 Fax: 043/332876 e-mail: gospodarstvo-ivanovic@ bj.t-com.hr www: gospodarstvoivanovic br.paviljona i štanda: 1/12a opis ponude: proizvodnja jabučnog octa, soka, jabučno vino, sušara za voće KALNIČANKA PROIZVODI d.o.o. Potok Kalnički 115 48269 Kalnik Kontakt: Martina Vidmanić Tel: 048/270787, 091/5597327 Fax: 048/270787 br.paviljona i štanda: 1/3 opis ponude: proizvodnja sira LAHOR biljni proizvodi d.o.o. Luka 25 44318 Gornja Gračenica Kontakt: Larisa Hornjak Tel: 044/657500 Fax: 044 657-501 e-mail: lahor@sk.t-com.hr web: www.lahor-bp.hr br.paviljona i štanda: 1/4 opis ponude: kozmetika s posebnim namjenama (balsami, ulja), čajevi LAURANA d.o.o. Vitezićeva 19 10110 Zagreb Kontakt: Koraljka Zdunić Tel: 01/3634538 Fax: 01/3634538 e-mail: laurana-zagreb@net.hr web: www.laurana.hr br.paviljona i štanda: 1/5 opis ponude: knjige, monograÞje, rokovnici, kalendari, mape, poklon torbe, vrećice i kutije OPG ADELA JAREŠ/OPĆINA DEŽANOVAC Donji Sređani 3 43506 Dežanovac


Kontakt: Anita Bili Tel: 043/329065, 098/505689 Fax: 043/381201 e-mail: opcina.dezanovac@ bj.htnet.hr br.paviljona i štanda:1/16B opis ponude: proizvodnja sira OPG FRANIĆ Koprivnička 9 42000 Varaždin Kontakt: Mirko Franić Tel: 042/230043 Fax: 042/230043 e-mail: o.p.g.franic@vz.t-com.hr web: www.medenarakija.com br.paviljona i štanda: 1/16A opis ponude: proizvodnja i prodaja pčelinjih proizvoda: med, med u saću, propolis, suma pelud, medena rakija PLINOTEHNIKA d.o.o. Augustina Jarića 49A 35000 Slavonski Brod Kontakt: Ivan Jukić Tel: 035/44146, 098/453829 Fax: 035/250730 e-mail: plinotehnika@sb.t-com.hr web: www.plinotehnika.hr br.paviljona i štanda: 1/6 opis ponude: proizvodi program ugostiteljske opreme iz vlastite proizvodnje PZ „PURAN BEDNJANSKOG KRAJA“ Trg Sv. Marije 26 42253 Bednja Kontakt: Denis Zadravec Tel: 042/796909, 091/1771637 Fax: 042/771698 e-mail: purek@bednja.hr web: www.bednja.hr br.paviljona i štanda: 1/14 opis ponude: uzgoj, organizacija, otkup i plasman zagorskog purana, uzgoj aromatičnog bilja SVJEĆARSKO-MEDIČARSKI OBRT „SLAVICA“ Klenovnik 12 42244 Klenovnik Kontakt: Slavica Gladović Tel: 042/763418, 099/5994892 Fax: 042/763418 e-mail: slavica@licitarsko-srce. com web: www.licitarsko-srce.com br.paviljona i štanda: 1/14 opis ponude: licitari, medenjaci, čisla, svijeće, medica i gvirc ŠULOG d.o.o. Krapinska 12 10298 Gornja Bistra Kontakt: Ivan Šulog Tel:01/098412632 Fax:3312582 e-mail: exotic-king@hi.thnet.hr opis proizvodnje: uzgoj egzotičnog voća i povrća

UDRUŽENJE OBRTNIKA VEL IKA GORICA Kurilovečka 5 10410 Velika Gorica Kontakt: Marica Filipović Tel: 1 6222 110 Fax: 1 6222 110 e-mail: uovg@zg.t-com.hr web: www. obrtnici-vg.hr br.paviljona i štanda: 1/9

ETNO RADIONA „ČEHULIĆ“ tkanje i izrada narodnog ruha Vl. Vlado Čehulić Ivana Šabana 19, Šiljakovina Tel: 01/6263091, 091/5244875 BRANITELJSKA ZADRUGA – SJEME – PANJ – UMJETNOST – ŽIVOT Andrej Macko Košarevac bb, PP 8 35000 Slavonski Brod Tel: 095 9076956, 098 1627156 E-mail: spuz@net.hr Web: www.bz-spuz.hr

Popis izlagača:: „ZP“ izrada ukrasa i ukrasnih predmeta Vl. Zdenka Petras Stara cesta 56, Vukovina Tel./fax. 01/6230257 Mob. 098/767195

IZLAGAČI EKO-TRŽNICE „BERNARDIN VRT“ imanje za biološko-dinamičko gospodarenje Tina Ujevića 39 40000 Čakovec Kontakt: Brnarda Orehovec Tel/fax: 040/384052 E-mail:bernarda.orehovec@ ck.t-com.hr Web: www.biovrt.hr opis ponude: slatka i kisela zimnica, mahunarke

„IVANČICA“ modni salon i izrada etno suvenira Vl. Ivka Srdar Sisačka 11, Velika Gorica Tel: 01/6225070 Mob: 091/2535459 Fax: 01/6230941 „FORTE“ proizvodnja, trgovina i usluge Vl. Marinko Katulić Novo selo bb, Buševec Tel: 01/6255238 Mob: 099/6829703

LOVREC VIOLETA Badličan 10 40306 Macinec Kontakt: Violeta Lovrec Tel: 040/584067 Fax: 040/584067 opis ponude: žitarice (pšenica, ječam, raž) integralna brašna, heljdina kaša, ječmena kaša, kruh i grah

POKLON ATELJE Vl. Maja Radičaj HBZ 3, Velika Gorica Tel./fax. 01/6213464 TKALAČKI OBRT „BARBARA“ Vl. Marijana Švarum Strmec Bukevski 52/2 Tel: 01/6258361 Mob: 091/5862826 HALUGA uzgoj voća, proizvodnja sokova, alkoholnih pića, voćnih vina i trgovina na malo vl. Ivan Haluga Kolodvorska 12, Velika Gorica Tel: 01/6252331 Mob: 098/511553 URAMLJIVANJE SLIKA Vl. Zlatko Domjanković Donji Dragonožec, Markuševec Turopoljski 20 Mob: 091/5087460 „MARKULIN“ krojač za mušku i žensku odjeću i trgovinu Vl. Josip Markulin Zagrebačka 16, Velika Gorica Tel: 01/6221568 Mob: 099/2522629 OPG Antolčić Mob: 098/9872737

85

e-mail: eko@repro.hr opis ponude: proizvodi od brašna (seitan), keksi, kißići, popečci sa krumpirom, sojim, blitvom, proizvodi od soje, tafu, razna brašna UDRUGA MARIJAGORIČKA ZIPKA Maršala Tita 2 10299 Marija Gorica Kontakt: Marica Jančić Tel: 01/3396655, 091/7331983 e-mail: opcina.marija.gorica.zup. zag@zg.t-com.hr opis ponude: domaći proizvodi od meda, rakije, vina, jabučni ocat, sir, autohtoni kolači, domaći kruh, rezanci, lavanda, suveniri sa cvijećem izrađeni od strugotina različitih vrsta drveta, nakit i dr. SUDIONICI OCJENJIVANJA ŠLJIVOVICA, OSTALIH RAKIJA I LIKERA „NAJBOLJE OD NAJBOLJEG“ BRIGLJEVIĆ proizvodnja destiliranih alkoholnih pića Braće Radića 35 10410 Velika Gorica Kontakt: Miljenko Brigljević Tel: 01/6252846, 098/9214766 Fax: 01/6252846 e-mail: miljenko.brigljevic@ globalnet.hr ĐANIĆ obrt za tradicionalnu proizvodnju P. Preradovića 3 31433 Podgorač Kontakt: Julia Đanić Tel: 031/617061, 091/4898360 Fax: 031/617061 e-mail: danicsljivovica@net.hr web: www.slavonska.sljivovica.com

OPG MARICA JUG Kolodvorska 27, Niza 31224 Koška Kontakt: Marica Jug Tel: 031/680-181, 091/5970062 e-mail: marica.jug@os.t-com.hr opis ponude: ekološka proizvodnja jabuka, šljiva i jagoda, sokovi (pakirano: 0,2/1,0/5,0 l ), suhe šljive i pekmez od šljiva

„FRUCTUS“ obrt za proizvodnju voćnih vina, rakija i likera Kralja Zvonimira 63 33515 Orahovica Kontakt: Krešimir Kostelac Tel: 033/400596, 098/325987 Fax: 033/400596 e-mail: fructus@fructus.hr web: www.fructus.hr

OPG ROKO RAČIĆ Apanovac 1 44430 Hrvatska Kostajnica Kontakt: Roko Račić Tel: 091/7554188 e-mail: roco@net.hr web: www.eko-plant-racic.com opis ponude: proizvodi od lavande

LIKERI ANTUNOVIĆ Šetalište Škvar 6 20250 Orebić Kontakt: Jadran Antunović Tel: 091/5610781 Fax: 020/713227 e-mail: jadran.antunovic@du.tcom.hr web: www.likeri-antunovic.com

OPG TRDINA Hrvatsko selo 163 44415 Topusko Kontakt: Ivica Trdina Tel: 095/9018532 opis ponude: ekološka proizvodnja jabuka, jabučni sok

OPG BABIĆ PETAR Voštane bb 21245 Tijarica Kontakt: Babić Petar Tel: 021/811760, 098/9058294

REPRO EKO imanje Volanje 30 10450 Jastrebarsko Kontakt: Dragica Repar Tel: 098/236005 Fax: 01/6294743

OPG DANKO B. Bertovića 14, Magić Mala 35410 Nova Kapela Kontakt: Danko Radičević Tel: 035/383230, 091/5757351 e-mail: dankodr@gmail.com


OPG FRANIĆ Koprivnička 9 42000 Varaždin Kontakt: Mirko Franić Tel: 042/230043 Fax: 042/230043 e-mail: o.p.g.franic@vz.t-com.hr web: www.medenarakija.com OPG MRVICA DARKO Put Vida 59 22000 Šibenik Kontakt: Miljenko Mrvica, inž. Tel: 022/219938, 091/5738006 Fax: 022/219938 OPG VICENCINOVIĆ HERGOUTH ZDRAVKA Stari put 28 44318 Gornja Gračenica Kontakt: Hornjak Larisa Tel: 044/657556 Fax: 044/657500 e-mail: opgzvh@sk.t-com.hr web: www.opgzvh.hr OPG ZLATKO SIRC Turčišće 44 40318 Dekanovec Kontakt: Zlatko Sirc Tel: 098/862239 PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT „SRIJEM“ Nikole Šubića Zrinskog 4 32249 Tovarnik Kontakt: Dragan Grbešić Tel: 032/524 064, 098/ 927 8330 e-mail: dragan.grbesic@vu.tcom.hr UDRUGA PROIZVOĐAČA RAKIJE IZ VOĆA „UPRIV“ PeteÞ Šandora 25 31309 Kneževi Vinogradi Kontakt: Davorin Škoßek Tel: 031/375 158 Fax: 031/375 199 e-mail: upriv@net.hr „TEPKA“ voćne rakije i likeri Trg dr. T. Bardeka 5 48000 Koprivnica Kontakt: Boris Đorđević Tel: 048/642124, 098/9290590 Fax: 048/642124 SUDIONICI OCJENJIVANJA „ZLATNIH“ SIREVA „NAJBOLJE OD NAJBOLJEG“ Suorganizator ocjenjivanja: AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZAVOD ZA MLJEKARSTVO Svetošimunska 25 10000 Zagreb Kontakt: Ružica Gagić, tajnica zavoda Tel: 01/2393848, Fax: 01/2393988 e-mail: rgagic@agr.hr web: www.agr.hr

FARMA LAMOT Macelj Gornji 10 49225 Đurmanec Kontakt: Tel: 049/379050 opis ponude: kuhani ovčji sir

AGROLAGUNA dd M. Vlašića 34 52440 Poreč Kontakt: Tel: 052 453181, 091/6263020 Fax: 052/443114 e-mail: luana.kusce@ agrolaguna.hr opis ponude: istarski ovčji sir, istarski ovčji sir u maslinovom ulju, istarski ovčji sir u maslinovom ulju sa bosiljkom, istarski ovčji sir u maslinovom ulju s crnim maslinama, istarski sir s tartuÞma, istarski ovčji sir u maslinovom ulju sa zelenim maslinama, istarski ovčji sir u masl. ulju sa crnim i zelenim maslinama i bosiljkom

KALNIČANKA PROIZVODI d.o.o. Potok Kalnički 115 48269 Kalnik Kontakt:Danijela Modrić Tel/fax: 048/270787 opis ponude: Kravlji polutvrdi dimljeni sir MLJEKARA RUNOLIST Krasno bb 53274 Krasno Kontakt: Vladimir Tomaić Tel: 053/851220 opis ponude: velebitski ovčji sir, krasnarski sir

ANA MARIJA KUŠIĆ Donje Psarjevo 51 10380 Sv. Ivan Zelina Kontakt: Tel: 099/6905 418 opis ponude: sušeni dimljeni kravlji sir, kuhani sir s vlascem

MUTAVDŽIJA IVANKA Greda 111 44273 SELA Kontakt: Mutavdžija Ivanka Tel: 044/713 609 opis ponude: kuhani dimljeni s ljutom paprikom

ANA MILKOVIĆ Smiljan 184/1 53211 Smiljan Kontakt: Tel: 053/678704 opis ponude: sir škripavac

NIKOLA ANIĆ Anići 54 53274 Krasno Kontakt: Nikola Anić Tel: 053 851002 opis ponude: škripavac

BIOGAL d.o.o. Donji Daruvar 184/c 43500 Daruvar Kontakt: Tel: 043/33 42 22 opis ponude: capro, capro dimljeni

OPG ADELE JAREŠ Donji Sređani 3 43506 Dežanovac Kontakt: Tel: 043 329 065 opis ponude: kravlji svježi sir u roladi s đemom od crnica, kravlji svježi sir

BOŽIČEVIĆ MARIJA Zagrebačka 21A, Žažina 44272 Lekenik Kontakt: Tel: 091 561 9591 opis ponude: bijeli kozji sir

OPG ANDRAŠEK Mala Gorica 133 44250 Petrinja Kontakt: Tel: 091/6493337 opis ponude: dimljeni kozji sir, dimljeni kozji sir s maslinama

ĐURĐICA LONČAR Brlog 177 53223 Kompolje Kontakt: Tel: 098/9725462 opis ponude: dimljeni sir, škripavac

OPG ANDRAŠEK DRAGO Mala Gorica 133 44250 Petrinja Kontakt: Tel: 091/6493333 opis ponude: kravlji kuhani sir sa shii take, kravlji kuhani dimljeni sir sa shii take, kravlji kuh dimljeni sir sa vlascem, kravlji kuh dimljeni sir sa crvenom paprikom

EURO-MILK d.o.o. Prerada mlijeka i proizvodnja sira Beloslavec 17/g 10381 Bedenica Kontakt: Tel: 01/2064 190 Fax: 01/2043-511 e-mail: mljekara@euromilk.hr web: www.euromilk.hr opis ponude: dimljeni sir Dragec, sušeni sir Dragec sa zelenim paprom

OPG ANKICE MAĐERIĆ Peščenik 31 48000 Koprivnica Kontakt: Ankica Mađerić

86

Tel: 048/864152 opis ponude: prgice, prgica ljuta s češnjakom-dimljena OPG JOSIP ĐURKOVIĆ B. Radića 53 31227 Marjančaci Kontakt: Josip Đurković Tel: 098860932 opis ponude: dimljeni kozji sir OPG KOSTIBOL Veliki Potočec 48260 Križevci Tel: 048 718 473 opis ponude: svježi lisnati sir OPG KOŽAR Vinogradska 29 48350 Đurđevac Tel: 098/9504641 opis ponude: sirna rolada s paprikom, sirna rolada s bučinim sjemenkama, prgice s češnjakom i paprikom OPG LJILJANE PEČNIK Sveti Martin 29 48260 Križevci Kontakt: Ljiljana Pečnik opis ponude: polutvrdi dimljeni kravlji sir, svježi kravlji sir OPG MATE I KATE Supec 8 51516 Vrbnik Tel: 0915220666 OPG MORAVEC Nova Ves, F Bobića 8 42206 Petrijanec Kontakt: Radoslav Moravec Tel: 042/716 041 opis ponude: skuta kozja, kozji namaz pikant, kozji namaz s hrenom, kozji svježi sir s binerom i mješavinom začina, kozji svježi sir s binerom i češnjakom, dimljeni kozji sir OPG MRVOŠ Ljubošina 3b 51327 Gomirje Tel: 051 879 818 opis ponude: kuhani sir s ljutim papričicama, dimljeni sir s maslinama OPG NADE BAJEVIĆ Kaniška Iva 63 43283 Kaniška IVa Kontakt: Nada Bajević Tel: 091/5933042 opis ponude: slatki namaz od kozjeg sira i dunja OPG VALENTINE CVETKO Miholec 130 48267 Sv. Petar Orehovec Kontakt: Valentina Cvetko Tel: 048/856160 opis ponude: polutvrdi kravlji sir s vlascem


OPG VESNE PAJTL Dore Pejačevića 46 31512 Feričanci Kontakt: Vesna Pajtl Tel: 031/603460 opis ponude: kriška sir – dimljeni PERKOVIĆ IRENA Kutinska 173, Novo Selo palanječko 44202 Topolovac Kontakt: Irena Perković Tel: 098/9965253 opis ponude: svježi kravlji sir SNJEŽANA KUŠT Komin 28 10383 Komin Kontakt: Snježana Kušt Tel: 098/9598656 opis ponude: sušeni (svježi) sir, dimljeni(svježi) sir SNJEŽANA SKENDER Greda 141 44273 Sela Kontakt: Tel: 044/713 619 opis ponude: preveli sir IVANA LADIŠIĆ –TILKA Stankovo 1b 10450 Jastrebarsko Kontakt: Ivana Ladišić Tel: 01/6294 146 opis ponude: mladi kozji sir, kozji sir s vlascem, dimljeni kozji sir, kozji sir s portugizcem, svježi kravlji sir KATICA SOKOLOVIĆ Trema Grubiševo 6 48214 Sv. Ivan Žabno Kontakt: Katica Sokolović opis ponude: svježi kravlji sir BATLAN d.o.o. Ot. Mučenika 12 21238 Otok Dalmatinski Tel: 021/834 577 opis ponude: cetinski tvrdi kozji sir WORKSHOP 1 (ponuditelji) „Proizvodi ruralnog turizma i njihov plasman“ GalacticaNet d.o.o. turistička agencija Kralja Petra Svačića 130 31300 Beli Manastir Kontakt: Živko Jalšovec Tel: 031/725065, 091/1790103 e-mail: galacticanet@os.t-com.hr web: www.baranja.net KUĆA FRANICA Gorica 16a, Sutivanac, Žminj Kontakt: Milena Šugar

Tel: 052/567368, 091/5793493 e-mail: milena.sugar@pu.t-com. hr

TURISTIČKA AGENCIJA SLUNJ d.o.o. Braće Radić 7 47240 Slunj Kontakt: Marica Turkalj Tel: 047/777145, 098/1917386 e-mail: info@ta-slunj.hr web: www.ta-slunj.hr

OPG RADOVIĆ ALBINO Šumber 92, 52231 Nedešćina Kontakt: Elide Radović Tel: 052/865599 e-mail: elide.radovic@pu.t-com.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE Nemčićeva 5 48000 Koprivnica Kontakt: Zdravko Mihevc Tel: 048/624408 Fax: 048/624407 e-mail: tz-kk-zupanije@kc.htnet. hr web: www.tz-koprivnickokrizevacka.hr

OPĆINA CESTICA – Turistička zona Haloze-Zagorje MLADEN HORVAT, kupinovo i malinovo vino Dravska 1a, 42208 Cestica Kontakt: Gabrijela Furjan Tel: 042/724824 e-mail: gabrijela@cestica.hr web: www.cestica.hr PODUZETNIČKI CENTAR SAMOBOR Đure Basaričeka, Bregana Kontakt: Željko Radovanić Tel: 01/3336830 Fax: 01/3336832 e-mail: pcsinfo@pcsamobor.hr web: www.pcsamobor.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Zagrebačka 6 49217 Krapinske Toplice Kontakt: Sanja Škrinjar Tel: 049/233653, 098/415977 Fax: 049/233 653 e-mail:info@tz-zagorje.hr web: www.tz-zagorje.hr

PUSTARA VIŠNJICA d.o.o. Višnjica bb 33520 Slatina Kontakt: Gordana Tutić Tel: 033/401650 Fax: 033/401651 e-mail: visnjica@visnjica.hr web: www.visnjica.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Glagoljaška 27 32100 Vinkovci Kontakt: Rujana Bušić Srpak Tel: 032/338425 Fax: 032/32344034 e-mail: turisticka-zajednica@ vk.t-com.hr web: www.tzvsz.hr

„VINSKI PUTI PELJEŠCA“ DUBROVAČKONERETVANSKA ŽUPANIJA Pred dvorom 1 20000 Dubrovnik Kontakt: Branko Negodić Tel: 020/351420, 020/351404 Fax: 020/3561439 e-mail: brankon@edubrovnik.org

ŽIR – TRADE d.o.o. Zagrebačka 348 35000 Slavonski Brod Kontakt: Antun Tonkić Tel: 035/273408, 098/737247 e-mail: antun.tonkic@inet.hr

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Županijska 9 32000 Vukovar Kontakt: Mario Banožić Tel: 032/454605 e-mail: vsz-ei@vu.t-com.hr

WORKSHOP 2 (kupci) „Proizvodi ruralnog turizma i njihov plasman“

ZADRA d.o.o. razvojna agencija Zadarske županije Grgura Budislavića 99 23000 Zadar Kontakt: Sanja Peričić Tel: 023/492880 Fax: 023/492881 e-mail: sanja.pericic@zadra.hr web: www.zadra.hr opis ponude: predstavljanje kataloga „Ruralni turizam Zadarske županije“

ATLAS d.d. Heinzelova 62 a 10000 Zagreb Kontakt: Silva Ušić Tel: 01/4698009 Fax: 01/4698052 e-mail: silva.usic@atlas.hr web: www.atlas-croatia.com FIRO-tour a.s. Národní 37/38, Praha 1 Republika Češka

87

Kontakt: Mrs. Šárka Bauerová Tel: 00420 724 540192 Fax: 00420 474 606922 e-mail: chorvatsko@Þrotour.cz web: www.Þrotour.cz: ETNO ART TRAVEL Franjevački trg 1 Kontakt: Tatjana Martinjaš Tel: 040/310264 e-mail: etno.art@ck.t-com.hr GULLIVER TRAVEL d.o.o. Alexandra von Humboldta 4B 10000 Zagreb Kontakt: Mirela Fiket, Mario Kastrapeli Tel: 01/4920678, 01/4920701 Fax: 01/4920702 e-mail: mirela.Þket@gulliver.hr, mario.kastrapeli@guliver.hr M.P. TRAVEL Sv. Jakov 75 47300 Ogulin Kontakt: Marina Pavković Tel: 047/532 473, 098/484729 Fax: 047/532 473 e-mail: info@mp-travel.hr web: www.mp-travel.hr JASNA travel agency Šuškova 12 22300 Knin Kontakt: Nenad Vitas Tel: 022/663277 Fax: 022/663771 e-mail: utojasna@utojasna.eu web: www.travel-agency-jasna. com Turistička agencija „R.T.A.“ d.o.o. Hribarov prilaz 6a 10010 Zagreb Kontakt: Rosana Čunko Tel: 01/6692953 Fax: 01/6671884 e-mail: rta@zg.t-com.hr, rta@ rta.hr web: www.rta.hr VMD putnička agencija III Cvjetno naselje br.20 10000 Zagreb Kontakt: Laura Popovac Tel: 01/6065840 Fax: 01/6065841 e-mail: laura@vmd.hr web: www.vmd.hr VIVA PUTNIČKA AGENCIJA Zrinjevac 14 10000 Zagreb Kontakt: Danijel Silić Tel: 01/4811994 Fax: 01/4811798 e-mail: danijel@vivapa.hr


LOKALNI MEDIJSKI POKROVITELJI

GraÞčka priprema: »Glas Slavonije« d.d. Osijek / Tisak: IBL d.o.o. Osijek

88

Katalog sajma Eko Etno Hrvatska 2008.  

U katalogu Međunarodnog sajma Eko Etno Hrvatska Europa Tour koji je održan od 16. do 21. rujna 2010. nalaze se kontakti izlagača, ali i poru...

Katalog sajma Eko Etno Hrvatska 2008.  

U katalogu Međunarodnog sajma Eko Etno Hrvatska Europa Tour koji je održan od 16. do 21. rujna 2010. nalaze se kontakti izlagača, ali i poru...

Advertisement