Page 1

เผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง

KM DAY 2559 กิ จกรรมนําเสนอองค์ความรู้ และการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

KM DAY 2560 วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สวพส เกษตรพื้นที่สูงก้าวไกลสู่เกษตรไทยยุค 4.0


สารบัญ 27

33

23

3 KM 2559

35

7

13

ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด การแปรรูปพลัม ไก่กระดูกดํา/การเลี้ยงหมูหลุม

1 3 5

นํ้าหมักชีวภาพ

7

ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพ สําหรับป้องกันกําจัดศัตรูพืช

9

เห็ดเศรษฐกิจและอาชีพการผลิตเห็ด

11

ข้าวนานํ้าน้อยบนพื้นที่สูง

13

การตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของกาแฟอราบิก้า

15

ธนาคารอาหารชุมชน

17

พัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ เพื่อเพิ่มปริมาณหัวพันธุ์ ปทุมมาและกระเจียว

19

อาโวกาโด

21

KM 2560

21

17

ตลาด4.0

23

ชุมชนเข้มแข็งด้วยพลังคนในชุมชน

25

การใช้สารจิบเบอเรลลิค แอซิด เพิื่อปรับปรุงคุณภาพ และลดต้นทุน การผลิตองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless

27

การบริหารจัดการนํ้า

29

การผลิตเมล็ดพันธุ์ฟักทองและมะระ ระบบการปลูกถั่วขาวหลังนาบนพื้นที่สูง

31 33

ไก่กระดูกดํา ดินดีสู่วิถีเกษตรยั่งยืน หลากสีสันพรรณไม้กลุ่มสี

35 37 39


65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ ตํ าบลสุเทพ อํ าเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ 50200

Km day เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง  
Km day เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง  
Advertisement