Page 1

¡ÒÃà¾ÒСŌÒ

Ẻ»ÃгÕμ

â´Â ʶҺѹÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (ͧ¤¡ÒÃÁËÒª¹)


ปจจุบันการเพาะกลาแบบประณีตเปนที่นิยมกัน

อยางแพรหลาย เปนวิธีการเพาะกลาโดยใชถาดเพาะ เมล็ดและวัสดุเพาะกลา ซึ่งเปนเทคนิคการผลิตตนกลา คุณภาพทีม่ อี ตั ราการงอก และความสม่ำเสมอคอนขางสูง ตลอดจนประหยัดเมล็ดพันธุ ดังนั้นการเตรียมตนกลา เพื่ อ ให ไ ด ต น กล า พั น ธุ ที่ ส มบู ร ณ แข็ ง แรง และมี ค วาม สม่ ำ เสมอ นั บ ว า เป น ป จ จั ย สำคั ญ ป จ จั ย หนึ่ ง ในการ ผลิตผัก กลาที่ดี แข็งแรง และปลอดโรค จะสงผลผลิต ที่ไดมีคุณภาพ

¢ŒÍ´Õ¢Í§¡ÒÃà¾ÒÐ¡ÅŒÒ 1. 2. 3. 4. 5.

2

ประหยัดเมล็ดพันธุท ใี่ ชในการปลูก ตนกลาสมบูรณแข็งแรงและตานทานตอโรคแมลง สามารถดูแลรักษาไดอยางทัว่ ถึง สามารถกำหนดระยะเวลาปลูกไดตามตองการ ประหยัดเวลาและคาใชจา ยในการถอนแยก


ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¾ÒÐàÁÅ็´â´Â㪌ÇÑÊ´Øà¾ÒÐ¡ÅŒÒ 1. เทวัสดุเพาะกลาลงในถาดเพาะ แลวปาดวัสดุเพาะ ใหเรียบเสมอขอบถาด

3


2. รดน้ำวัสดุเพาะกลาใหชุม ควรใชบัวรดน้ำที่เปนฝอย ละเอียด เพือ่ กันแรงน้ำกระแทก ซึง่ จะทำใหวสั ดุปลูก อัดตัวแนน

3. ใช อุ ป กรณ เ พาะกล า ซึ่ ง เป น ไม เ หลาปลายแหลม แตะน้ำพอเปยก แลวนำไปแตะเมล็ดพันธุ ซึง่ เมล็ดพันธุ จะติดที่ปลายไม

4


4. ใชปลายไมที่มีเมล็ดพันธุติดอยูไปวางในถาดเพาะ ขอควรระวัง อยากดเมล็ดพันธุจ มลึกลงไปในวัสดุเพาะ เพราะจะทำใหเมล็ดเนาเสีย

5


5. หลังจากหยดเมล็ดแลว ปกปายชือ่ ชนิดผักทีเ่ พาะปลูก วันที่เพาะปลูก

6


6. นำถาดที่เพาะเสร็ จ แลวไปไวใ นโรงเรื อนเพาะกลา และรดน้ำใหชุมอยางสม่ำเสมอ อยาปลอยใหวัสดุ เพาะแหง โดยใชหัวพนฝอย แตอยาใหแฉะเกินไป เพราะจะทำใหเมล็ดเนา

7


7. หลังจากที่เมล็ดกลางอกแลวควรดูแลรักษาความชื้น ของถาดเพาะอยางสม่ำเสมอ การรดน้ำอยาใหแฉะ เกินไป หมั่นสำรวจการเขาทำลายของโรคและแมลง อยางสม่ำเสมอ หลังจากตนกลามีใบจริงอยางนอย 1-2 ใบ หรื อ มี อ ายุ เ หมาะสมกั บ แต ล ะชนิ ด พื ช จึงยายลงแปลงปลูก

8


¤Ñ´àÅ×Í¡àÁÅ็´¾Ñ¹¸Ø 1. ตองเลือกเมล็ดพันธุพ ชื ทีม่ คี ณ ุ ภาพทีด่ ี คือ ทนตอโรค และแมลง, มีเปอรเซ็นตความงอกสูง ประมาณ 80 เปอรเซ็นตขนึ้ ไป รวมทัง้ ดูวนั เดือน ป ทีผ่ ลิตวายังไม หมดอายุ 2. ถาเมล็ดพืชทีเ่ พาะมีเปลือกหุม เมล็ดแข็ง ควรกะเทาะ หรือลอกเปลือกออก ซึง่ วิธกี ารนีจ้ ะชวยใหเมล็ดงอกเร็ว ขึน้ กวาการเพาะเมล็ดทัง้ เปลือก พืชทีน่ ยิ มลอกเปลือก หุม เมล็ดออก 3. การแช เ มล็ ด พื ช ในน้ ำ จะทำให เ ปลื อ กหุ ม เมล็ ด ออนตัวลง จึงชวยใหเมล็ดพืชงอกไดเร็วขึน้ กลาวคือ นำเมล็ ด พั น ธุ แช ใ นน้ ำ อุ น (ใช น้ ำ ร อ นผสมน้ ำ เย็ น อัตราสวน 1:1) แชนานประมาณ 30 นาที และปลอย ทิง้ ไวจนน้ำเย็น แชทงิ้ ไวนาน 10 -12 ชม. จึงนำมาเพาะ ลงในถาดเพาะกลา พืชที่นิยมแชน้ำเมล็ด เชน พริก มะเขือ

9


เทวัสดุเพาะกลาในถาดเพาะ ปาดใหเรียบเสมอขอบถาดเพาะ แลวรดน้ำใหชุม

นำเมล็ดที่เตรียมไว หยอดในถาดหลุม

หรือใชปลายไมแตะเมล็ด แลววางลงในถาดหลุม

10

ตนกลามะเขือเทศอายุ 25 วัน หลังเพาะเมล็ด


11


ÊÊ¶ÒºÑ ¶Òº¹Ñ ÇÔÇ¨Ô ÂÑ áÅÐ¾Ñ áÅо² Ñ ¹Ò¾× ¹Ò¾¹é× ·Õ·ÊèÕ §Ù (ͧ¤ (ͧ¤¡ ÒÃÁËÒª¹) ÒÃÁËÒª¹) 6655 ËÁÙ ËÁÙ‹ 1 ¶¹¹ÊØ ¶¹¹ÊØà··¾¾ ÍÍ.àÁ× .àÁ×ͧ ¨.àªÕ ¨.àªÕ§§ãËÁ‹ ãËÁ‹ 550200 02 00 ââ·ÃÈÑ ·ÃÈѾ·· 0 5332 5332 8496-98 8496-98 â·ÃÊÒà â·ÃÊÒà 0 5332 5332 8494 849 4 wwww.hrdi.or.th ww.hrdi.or.th

การเพาะกล้าแบบประณีต  

ปัจจุบันการเพาะกล้าแบบประณีตเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เป็นวิธีการเพาะกล้าโดยใช้ถาดเพาะเมล็ดและวัสดุเพาะกล้า

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you