Page 1

ใส่หน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี หน้ากากอนามัย

วิธีใส่

วิธีใส่

1. จัดให้ด้านสีขาวของหน้ากากให้แนบกับใบหน้า 2. จับยางยืดคล้องใบหูทั้ง 2 ข้าง 3. กดขอบหน้ากากส่วนบนบริเวณสันจมูกให้กระชับ 4. คลี่หน้ากากให้ปิดคลุมไปถึงปลายคาง

วีดีโอ วิธใี ส่หน้ากากอนามัย

หน้ากาก N95

1. 2. 3. 4.

เลือกขนาดหน้ากากให้พอดีกับใบหน้า วางหน้ากากให้ด้านโครงลวดอยู่ด้านบนและสายรัดอยู่หลังมือ ครอบหน้ากากบนใบหน้าตั้งแต่จมูกถึงใต้คาง ดึงสายเส้นบนรัดศีรษะโดยคาดเหนือใบหู และเส้นล่างคาด ต่า่ กว่าใบหู 5. ใช้มือกดด้านโครงลวดแนบกระชับกับสันจมูกและใบหน้า

วิธีทดสอบความกระชับ (Fit check) ของการใส่หน้ากาก 1. ใช้ 2 มือ ประคองรอบหน้ากาก 2. หายใจเข้าออกเต็มที่ 3. ตรวจสอบลมรั่วโดยรอบจมูกหรือใบหน้า หากมีลมรั่วแสดงว่า หน้ากากไม่กระชับ จัดและกดโครงเหล็กให้กระชับและทดสอบใหม่อีกครั้ง การทดสอบต้องทาทุกครั้งที่ใส่หน้ากาก เพื่อให้การใส่หน้ากากเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วิธใี ส่หน้ากาก N95

ด้วยความปรารถนาดีจาก... โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใส่หน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี วิธีใส่

หน้ากากอนามัย

1. จัดให้ด้านสีขาวของหน้ากากให้แนบกับใบหน้า 2. จับยางยืดคล้องใบหูทั้ง 2 ข้าง 3. กดขอบหน้ากากส่วนบนบริเวณสันจมูกให้กระชับ 4. คลี่หน้ากากให้ปิดคลุมไปถึงปลายคาง

วีดีโอ วิธใี ส่หน้ากากอนามัย

วิธีใส่

หน้ากาก N95

1. 2. 3. 4.

เลือกขนาดหน้ากากให้พอดีกับใบหน้า วางหน้ากากให้ด้านโครงลวดอยู่ด้านบนและสายรัดอยู่หลังมือ ครอบหน้ากากบนใบหน้าตั้งแต่จมูกถึงใต้คาง ดึงสายเส้นบนรัดศีรษะโดยคาดเหนือใบหู และเส้นล่างคาด ต่า่ กว่าใบหู 5. ใช้มือกดด้านโครงลวดแนบกระชับกับสันจมูกและใบหน้า

วิธีทดสอบความกระชับ (Fit check) ของการใส่หน้ากาก 1. ใช้ 2 มือ ประคองรอบหน้ากาก 2. หายใจเข้าออกเต็มที่ 3. ตรวจสอบลมรั่วโดยรอบจมูกหรือใบหน้า หากมีลมรั่วแสดงว่า หน้ากากไม่กระชับ จัดและกดโครงเหล็กให้กระชับและทดสอบใหม่อีกครั้ง การทดสอบต้องทาทุกครั้งที่ใส่หน้ากาก เพื่อให้การใส่หน้ากากเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยความปรารถนาดีจาก... โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธใี ส่หน้ากาก N95

Profile for hpmd

การใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี  

การใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี  

Profile for hpmd165
Advertisement