Page 1

ท่ าที่ 7 ใช้มือข้างที่ไม่ได้ทาผ่าตัดท้าวสะเอวไว้ ยกมือ และแขนข้างที่ทาผ่าตัดวางไว้บนศีรษะ ค่อยๆ เลื่อนมือและแขนไปตามศีรษะทาง ด้านข้างจนสุ ดแขน

ท่ าที่ 8 ใช้มือข้างที่ไม่ได้ทาผ่าตัดท้าวสะเอว

ท่ าที่ 9 ใช้เชือกยาวขนาดพอเหมาะผูกไว้กบั ลูกบิด ประตูให้ผปู ้ ่ วยยืนตรง หันหน้าเข้าหาประตู มือ ข้างที่ไม่ได้ทาผ่าตัดท้าวสะเอวไว้ มือข้างที่ทา ผ่าตัดจับปลายเชือกแล้วหมุนแขนเป็ นวงกลม

ท่ าที่ 10

งอแขนที่ตดั ไปข้างหลัง ให้มืออยูร่ ะดับเอวค่อยๆ

ยืนตัวตรงหันหน้าเข้าหาฝาผนัง มือข้างที่ไม่ได้ทา

เลื่อนมือไปข้างหลังให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

ผ่าตัดท้าวสะเอวไว้ ใช้มือข้างที่ผา่ ตัดแตะฝาผนัง ระดับเดียวกับหัวไหล่ค่อยๆ ไต่ไปตามฝาผนัง

รวบรวมโดย: พว.คณิตา ชาดี พว.ธนาพร อรรจนางกูร มกราคม 2559 ทีม่ า : เอกสารแผ่นพับของสถาบันมะเร็งแห่ งชาติ กรมการแพทย์


เลือกใช้ ท่าบริหารทีถ่ นัดสาหรับท่าน 3-4 ท่า และ

ท่ าที่ 3

ท่ าที่ 5

บริหารเป็ นประจาทุกวัน ท่ าละ 20 ครั้ง จะช่ วยฟื้ นฟู

ยกมือทั้ง 2 ขึ้นแตะที่หวั ไหล่ ข้อศอกแนบ

ร่ างกายไม่ ให้ มีการติดของข้ อไหล่ และไม่ ให้ เกิดการ

กางแขนทั้ง 2 ข้างออกไปในระดับเดียวกับ

กับลาตัว ยกข้อศอกให้แขนทั้ง 2 ข้างตั้งฉากกับ

หัวไหล่ หมุนปลายแขนทั้ง 2 ข้างให้เป็ นวงกลม

บวมของแขนด้ านเดียวกับเต้ านมทีผ่ ่าตัด

ลาตัว

ท่ าที่ 1 ยืนหันหน้าเข้าหาฝาผนัง ใช้ฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง แตะฝาผนัง ระดับเดียวกับหัวไหล่ ค่อยๆ ไต่ฝ่า มือไปตามฝาผนังจนสุ ดแขน

ท่ าที่ 6 ท่ าที่ 4 จังหวะที่ 1 กางแขนทั้ง 2 ข้างออกใน ระดับเดียวกับหัวไหล่

ท่ าที่ 2 ใช้ เชือกยาวขนาดพอเหมาะคล้ องไว้ กบั ราวม่านข้ างเตียงหรื อราวอื่นๆ ใช้ มือจับปลาย เชือกทัง้ 2 ไว้ แล้ วดึงขึ ้นลงสลับกัน

จังหวะที่ 2 งอแขนทั้ง 2 ข้างตั้งฉากกับ ลาตัว มือทั้ง 2 ข้างแตะที่ตน้ คอด้านหลัง จังหวะที่ 3 งอแขนไปข้างหลัง ให้หลังมือ ทั้ง 2 ข้างแตะบริ เวณเอว

ใช้ไม้เท้าขนาดและ ยาวขนาดพอเหมาะ มือทั้ง 2 ข้างกาไว้ในลักษณะควา่ มือ ห่างกันพอสมควร จังหวะที่ 1 เหยียดแขนตรงไว้ดา้ นหน้าลาตัว จังหวะที่ 2 ชูแขนเหนือศีรษะจนสุ ดแขน จังหวะที่ 3 ลดแขนลงเท่าระดับหัวไหล่ ให้ไม้ที่ ถืออยูใ่ นมืออยูด่ า้ นหลังระดับเดียวกับต้นคอ

แผ่นพับการบริหารข้อไหล่  

แผ่นพับการบริหารข้อไหล่