Page 1

หลังจากนั้นคลาเต้านมด้านขวา โดยใช้วธิ ี เดียวกันกับ การตรวจเต้านมด้านซ้าย การตรวจในท่านอนหงาย นอนหงายราบกับพื้นโดยใช้หมอนหรื อผ้าหนานุ่ม หนุนไหล่ซา้ ย วางแขนซ้ายเหนือศีรษะใช้ฝ่ามือข้าง ขวาคลาเต้านมด้านซ้าย เริ่ มจากเต้านมด้านนอกและ คลาเป็ นวงกลมวนเข้าใกล้หวั นม เมื่อถึงหัวนมให้บีบ หัวนมและสังเกตว่ามีเลือดหรื อน้ าเหลืองออกมาหรื อไม่ คลาให้ทวั่ ทั้งเต้านมรวมถึงบริ เวณรักแร้และกระดูกไห ปลาร้าและสังเกตความผิดปกติ หลังจากนั้นจึงตรวจเต้า นมข้างขวา โดยใช้วธิ ี การเดียวกัน

ข้ อควรปฏิบัติในการเฝ้ าระวังการเกิดมะเร็งเต้ านม 1. ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ควร หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ไขมัน และของหมักดอง 3. ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอให้เหมาะสมกับวัย 4. พักผ่อนให้เพียงพอและทาจิตใจให้สงบ

สิ่ งผิดปกติบริเวณเต้ านมทีค่ วรรีบปรึกษาแพทย์ 1.คลาพบก้อน ตุ่ม หรื อปื้ นแข็ง 2.มีอาการบวม แดง ร้อน หรื อเต้านมมีสีผวิ คล้ าขึ้น 3.มีอาการเปลี่ยนแปลงของขนาด และรู ปร่ าง 4.มีอาการเปลี่ยนแปลงบริ เวณผิวหนังเต้านม เช่น ผิวหนังหยาบเหมือนผิวส้ม มีรอยบุ๋ม รอยนูน ย่น 5.หัวนมดึงรั้ง หรื อลอกเป็ นเกร็ ด หรื อมีอาการ คัน 6.มีเลือด หรื อน้ าเหลืองไหลจากหัวนม ข้ อแนะนาการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง 1.สตรี อายุ 20-40 ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน และพบแพทย์ตรวจทุก 1-3 ปี 2.สตรี อายุ 40 ปี ขึ้นไป ควรเพิ่มตรวจเอกซเรย์เต้านม แมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ทุก 1-2 ปี 3.สตรี อายุต่ากว่า 40 ปี ถ้ามีประวัติคนในครอบครัวเป็ น มะเร็ งเต้านม ควรตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนและ ตรวจเอกซเรย์เต้านมตั้งแต่อายุ 35 ปี มะเร็ งเต้านมสามารถรักษาให้หายได้ ถ้าตรวจพบ ในระยะเริ่ มแรก การตรวจค้นด้วยตนเองเป็ นวิธีที่ ผูห้ ญิงทุกคนสามารถเรี ยนรู้ ฝึ กทักษะและนาไปปฏิบตั ิ ได้ และหากค้นพบความผิด ปกติควรมาพบแพทย์เพื่อ วินิจฉัยรักษาที่ถูกต้องต่อไป อ้างอิงโดย มะเร็งเต้ านม: การป้องกันและการดูแลตนเอง.ดาเนิน วชิโร ดม และคนอืน่ ๆ.พิมพ์ครั้งที่ 1 .ขอนแก่น : แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,2555.

หน่ วยรักษ์ ปทุม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวบรวมโดย: ผศ.องอาจ โสมอินทร์ พว.คณิตา ชาดี พว.ธนาพร อรรจนางกูร มกราคม 2560


การตรวจค้ นหามะเร็งเต้ านม การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอทาให้พบ การเปลี่ยนแปลงที่เต้านมได้ ผูท้ ี่ไม่เคยปฏิบตั ิมาก่อน อาจจะรู ้สึกไม่คุน้ เคยและคิดว่าเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยาก วิธีการ ตรวจเต้านมอาศัยหลักการดูและคลาซึ่งทุกคนสามารถ เรี ยนรู ้และนาไปปฏิบตั ิให้เกิดความชานาญ ในการดูแล สุ ขภาพเต้านมได้ดว้ ยตนเอง การตรวจค้ นหามะเร็งเต้ านมทีน่ ิยมใช้ มี 3 วิธีคือ 1.การตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2.การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ 3.การตรวจเต้านมโดยใช้เครื่ องเอกซเรย์เต้านม

วิธีการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง การตรวจขณะอยู่หน้ ากระจกเงา 1.ถอดเสื้ อออกหมดทุกครั้ง นัง่ หน้ากระจกเงา ตัวตรงปล่อยแขนทั้งสองข้างอยูข่ า้ งลาตัว สังเกต การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง ขนาด ระดับหัวนมและสี ผิวหนังของเต้านม

ในที่นขี้ อกล่ าวถึงเฉพาะการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองดังนี้

ควรตรวจเต้ านมด้ วยตนเองเมื่อใด 1. หลังจากมีประจาเดือน 7 - 10 วัน 2. ควรตรวจ เดือนละ 1 ครั้ง 3. ในกรณี ที่ต้ งั ครรภ์หรื ออยูใ่ นวัยหมด ประจาเดือน หรื อรับประทานยาคุมกาเนิด หรื อตัด มดลูกให้เลือกวันใดวันหนึ่งที่สะดวกแล้วตรวจวันที่ เดียวกันนั้นในทุกเดือน สถานที่ ควรมิดชิด มีกระจกเงา มีแสงสว่างเพียงพอ สถานที่กว้างพอสาหรับนัง่ และนอนตรวจได้

2.ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนื อศีรษะ โดยปกติหวั นมจะ สู งขึ้นในระดับเดียวกัน หากผิดปกติจะมีรอยบุ๋ม เนื่องจากการดึงรั้งของก้อนเนื้องอกภายใน เต้านม

3.นัง่ โน้มตัวไปด้านหน้า เอามือท้าวสะเอวกดลงไปบน สะโพก ห่อไหล่ให้เต้านมห้อยลงดูวา่ มีกอ้ นภายในเต้า นมข้างใดข้างหนึ่งหรื อไม่ การตรวจในท่ายืน

ยืนหน้ากระจกยกแขนซ้ายขึ้นเหนื อศีรษะ ใช้ฝ่ามือ ข้างขวาโดยใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง วางให้ชิด กันเป็ นแพเรี ยบ เริ่ มจากเต้านมด้านนอก ค่อยๆใช้ฝ่า มือคลาเป็ นวงกลม จากฐานของเต้านมจนเข้าใกล้ หัวนม คลาให้ทวั่ ทั้งเต้านมและสังเกตความผิดปกติเช่น รู ้สึกสะดุดก้อนหรื อไตแข็งในเนื้ อนม

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you