Page 1

การปฏิบัติตวั ในวันที่ทาการเจาะชิ้นเนือ้ เต้ านม 1. ยืน่ ใบนัดตรวจที่หน่วยรังสี วินิจฉัยตึกสว.ชั้น 2 ตามวันเวลาที่นดั ไว้ 2.นาเอกสารที่ได้รับจากหน่วยรังสี วินิจฉัยตึกสว. ชั้น 2 ไปตรวจสอบสิ ทธิ์การรักษา 3.หลังตรวจสอบสิ ทธิ์การรักษา กลับมาแจ้งหน่วย รังสี วินิจฉัยตึกสว.ชั้น 2 เพื่อลงทะเบียน 4.หลังลงทะเบียนแล้วนาเอกสารที่ได้รับจากหน่วย รังสี วินิจฉัยตึกสว.ชั้น 2 มาติดต่อที่เจ้าหน้าที่ เอกซเรย์หน่วยรักษ์ปทุมตึกสว.ชั้น 3 5.ถอดเสื้ อชั้นนอก ชั้นในออกหมดใส่เสื้ อคลุม สี เขียวที่เตรี ยมไว้ในห้องเปลี่ยนเสื้ อผ้า 6.แพทย์จะซักประวัติและให้ขอ้ มูลก่อนทาการเจาะ ชิ้นเนื้อ บางรายอาจต้องทาอัลตร้าซาวด์เต้านม ซ้ าอีกครั้ง ก่อนทาการเจาะเต้านม 7.กรณี ทาการเจาะภายใต้เครื่ องอัลตร้าซาวด์ แพทย์ จะให้ผปู้ ่ วยนอนหงายบนเตียง เปิ ดเสื้ อเฉพาะส่วนที่จะทาการเจาะเต้านม 8.กรณี ทาการเจาะภายใต้เครื่ องสเตอริ โอแทคติค แพทย์จะให้ผปู้ ่ วยนอนคว่าบนเครื่ อง เปิ ดเสื้ อเฉพาะส่วนที่จะทาการเจาะเต้านม

9.แพทย์จะฉี ดยาชาให้ก่อนที่จะทาการเจาะ 10.ขณะทาการเจาะผูป้ ่ วยต้องนอนนิ่งๆในท่าที่ แพทย์จดั ให้ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ผูป้ ่ วยต้องให้ ความร่ วมมือ ถ้ารู้สึกไม่สบาย หรื อมีความผิดปกติ ให้แจ้งแพทย์ทนั ที

การปฏิบัติตวั หลังการเจาะชิ้นเนือ้ เต้ านม 1. ใช้กอ้ นเจลน้ าแข็งประคบบริ เวณที่ เจาะทันที น า น ป ร ะ ม า ณ 30 น า ที เ พื่ อ ห้ า ม เ ลื อ ด ลดอาการปวด และป้ องกันการบวมช้ า 2.ไม่ ให้แ ผลถูกน้ าเป็ นเวลา 3 วัน ให้เ ช็ดตัว บริ เวณใกล้ๆแผล หลังครบ 3วันแล้วเปิ ดผ้าปิ ดแผล ออก หากแผลติ ด ดี ใ ห้อ าบน้ า ได้ ถ้าแผลบวมแดง มีน้ าซึม มีไข้ ให้ไปพบแพทย์ก่อนนัด 3.อาจมี อ าการเจ็บ หรื อ รอยเขี ย วช้ า เล็ก น้อ ยใน ตาแหน่งทีเจาะ ซึ่งจะหายเองได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ 4.ถ้ามีอาการปวดให้รับประทานยาแก้ปวดได้ 5.หลังจากการเจาะชิ้นเนื้อแล้ว สามารถทางานได้ ตามปกติ แต่ ค วรหลี ก เลี่ ย งการยกของหนัก หรื อ กิจกรรมที่ตอ้ งออกแรงมาก

6.หากมีอาการผิดปกติหรื อข้อสงสัยใดๆ ก รุ ณ า ติ ด ต่ อ ส อ บ ถ า ม แ พ ท ย์ แ ล ะ พ ย า บ า ล หน่วยรักษ์ปทุม ในเวลาราชการ โทร. 043-366919-2

จัดทาโดย นางดารุณี พรมณี หน่ วยรักษ์ ปทุม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทีป่ รึกษา ผศ.นพ. ดาเนิน วชิโรดม รศ.พญ. จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ นางคณิตา ชาดี ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2558


ทาอย่ างไรเมื่อพบก้ อน หรือสิ่ งผิดปกติที่เต้ านม เมื่ อ ตรวจพบก้ อ นหรื อความผิ ด ปกติ เกิ ด ขึ้ น ในเต้า นม ท่ า นควรรี บ ไปพบแพทย์เ พื่ อ ตรวจวินิ จ ฉัย ว่ า ความผิ ด ปกติ ดัง กล่ า วเป็ นโรค ร้ายแรงหรื อไม่ วิธี ก ารหนึ่ ง ที่ เป็ นที่ ยอมรั บในการตรวจ วินิ จ ฉัย คื อ วิ ธี ก ารตรวจเนื้ อ เยื่อ ทางพยาธิ วิ ทยา ที่ เ หมาะสมกั บ ผู ้ป่ วยในแต่ ล ะราย โดยต้ อ ง เป็ นผลดีต่อผูป้ ่ วยและต้องไม่กระทบต่อการรักษา ในขั้น ตอนต่ อ ไป หากผลการตรวจพบว่ า เป็ นเนื้อร้ายหรื อมะเร็ง

การตรวจเนือ้ เยือ่ ทางพยาธิวทิ ยา เมื่อสงสั ยมะเร็งเต้ านม การเจาะชิ้นเนื้อที่เป็ นที่ยอมรับได้แก่ 1. การเจาะดูดเซลล์ หรือ FNA (Fine Needle Aspiration ) เป็ นการใช้เข็มฉี ดยา ขนาดเล็กแทงเข้าไปในก้อนเนื้ อแล้วดูดเอาเซลล์

ที่เป็ นส่ วนประกอบของก้อนเนื้ อนั้นออกมาส่ ง

ตรวจ เป็ นวิธีที่ทาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว และ ประหยัด ที่ สุ ด เมื่ อ ผู ้ ป่ วยมาพบแพทย์ สามารถทาที่หอ้ งตรวจได้เลย ผูป้ ่ วยจะมีความ เจ็บเล็กน้อยคล้ายๆกับการเจาะเลือด 2. การใช้ เข็ ม เจาะตั ด เนื้ อ เยื่ อ (Core Needle Biopsy) เป็ นการใช้เข็มขนาด ใหญ่ข้ ึน เจาะเข้าไปที่กอ้ น แล้วเข็มก็จะตัดเอา เนื้อเยือ่ ในก้อน มาจานวนหนึ่ งสาหรับส่ งตรวจ วิธีน้ ี มีขอ้ ดี คือได้เนื้ อเยื่อมากกว่า การเจาะดู ด เซลล์หรือ FNA 3. การเจาะโดยใช้ เข็มเจาะภายใต้ การ ควบคุมทิศทางจากเครื่องอัลตร้ าซาวด์ ท าในกรณี ที่ พ บก้ อ นหรื อจุ ด หิ นปู น เล็ ก ๆ ที่ ไ ม่ ส ามารถคล าพบได้ แต่ พ บได้จ ากการ ทาอัลตร้าซาวด์ 4. การเจาะโดยใช้ เข็มเจาะภายใต้ เครื่อง สเตอริโอแทคติค ทาในกรณี พบก้อนหรื อ จุดหิ นปูนเล็กๆ จากการตรวจแมมโมแกรม

การเตรียมตัวก่ อน การเจาะชิ้นเนือ้ ที่เต้ านม 1. รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย ไม่ทานจน อิ่มเกิ นไป เพราะจะทาให้อึดอัดเวลานอนขณะ ทาการเจาะชิ้นเนื้อ 2. กรณี มีประวัติเลือดออกง่ายหรื อรับประทาน ยาละลายลิ่มเลือดอยูเ่ ช่น ยาคูมาดีน ยาวอร์ฟารี น ยาแอสไพริ น ยาไอบูโปรเฟน โ ป ร ด แ จ้ ง ให้ แ พ ท ย์ ท ร า บ ก่ อน ก ารนั ด เ พ ร า ะ แ พ ท ย์ จ ะ พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ง ด ย า ก่อนทาการเจาะชิ้นเนื้อเต้านมประมาณ 5 วัน เพราะยาอาจมีผลทาให้เลือดที่ออกหยุดยาก 3. หากมีโรคประจาตัวหรื อแพ้ยา โปรดแจ้งแพทย์ 4. งดทายาระงับกลิ่นตัวและแป้ งที่บริ เวณ เต้านมและรักแร้ในวันมาตรวจ 5.สวมเสื้ อ ผ้า ที่ ห ลวมและแยกชิ้ น กับ กางเกง หรื อกระโปรงและไม่ควรสวมเครื่ องประดับ เพื่อความสะดวกในระหว่างรับการตรวจ

แผ่นพับการเตรียมตัวก่อนและหลังการเจาะชิ้นเนื้อ  

แผ่นพับการเตรียมตัวก่อนและหลังการเจาะชิ้นเนื้อ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you