Nowoczesna Stacja Paliw 04'2019 (październik-grudzień)

Page 1

Nowoczesna

stacja paliw

nr

4/2019

Magazyn branży paliwowej

Myjnia:

innowacyjna i komfortowa

Raport

2019 – rok inwestycji i realizacji planów Coraz więcej stacji paliw • Plusy i minusy franczyzy • Nowe perspektywy rozwoju dla sieci Aviaspis treści nr

li w ja pa stac sna

ocze

Now

nia:a i komf yjn Myj owac

9 4/201

nży

yn bra

Magaz

wej

paliwo

W NUMERZE

a ortow

inn

ji rt tyc Rapo w we s k iN ANó – ro ji Pl 2019eAlizAC iR

iw • ji pal stac więcej Coraz

• czyzy usy fran i min Plusy

e Now

oju dla rozw ktywy perspe

fot. na okładce: Corrimex/CHRIST

Szanowni Czytelnicy! W Polsce mamy coraz więcej stacji paliw. Przybywa zarówno obiektów prowadzonych przez potężne koncerny, jak i stacji operatorów niezależnych, którzy na najbliższe lata mają bardzo ambitne założenia związane z liczbą otwieranych punktów sprzedaży. Na przykład Grupa Unimot zakłada, że do 2023 r. w Polsce będzie działało 200 stacji sieci Avia. To zupełnie realny plan – jak podkreśla w wywiadzie dla „Nowoczesnej Stacji Paliw” prezes Zarządu Grupy Unimot Adam Sikorski. Nowe stacje to nierzadko przykłady innowacyjnych konceptów obejmujących nie tylko dystrybucję paliw, ale także szeroką ofertę pozapaliwową. Powstają nowoczesne placówki, będące połączeniem sklepu, kawiarni, miejsca spotkań towarzyskich i odpoczynku. A także – na co warto zwrócić szczególną uwagę – promowania elektromobilności, paliw alternatywnych, ochrony środowiska i zdrowego stylu życia. Ale 2019 r., który mamy już prawie za sobą, to nie tylko nowe koncepty stacji. To również potężne inwestycje, strategiczne plany związane z rozwojem spółek paliwowych, ekspansja rynków zagranicznych, wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów. Mówią o tym przedstawiciele branży w części naszego magazynu poświęconej podsumowaniu minionych dwunastu miesięcy. W tym wydaniu piszemy również o działaniach z zakresu odpowiedzialnego biznesu, o zaletach i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą partnerstwo franczyzowe, a także o tym, czy na polskich stacjach paliw ma szanse rozwinąć się sprzedaż za pośrednictwem automatów vendingowych. Nie zapominamy też o ważnym segmencie usługowym, jakim są myjnie samochodowe. Zwracamy uwagę na to, że dziś liczy się nie tylko efektywność myjni, ale także komfort jej użytkowania i dodatkowe elementy wyposażenia, które zwiększają jej atrakcyjność. Zapraszam do lektury Beata Michalik, redaktor naczelna

WIEŚCI Z BRANŻY

4-19 m.in. Strategiczne decyzje i rekordowe wyniki finansowe Orlenu Unimot otwiera kolejną stację paliw na Ukrainie Toyota i Lotos na rzecz paliw alternatywnych Łódź gotowa na elektromobilność Program rozwoju petrochemii wchodzi w następny etap

WYWIAD

22 Nowe perspektywy rozwoju dla sieci Avia Adam Sikorski, prezes Zarządu Grupy Unimot, mówi o planach i strategii firmy na najbliższe lata

RAPORT

24 2019 – rok inwestycji i realizacji planów Ważne inwestycje, rozwój nowych konceptów prowadzenia sklepów przystacyjnych, działania na rzecz elektromobilności i paliw alternatywnych, ciekawa oferta produktowa – tak podsumowują rok 2019 przedstawiciele branży 28 Coraz więcej stacji paliw Z najnowszego raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) wynika, że na koniec trzeciego kwartału 2019 r. na terenie Polski działało łącznie około 7,8 tys. stacji paliw

e-stacjapaliw.pl

4/2019

a i Avi siec

NARZĘDZIA

30 Odpowiedzialny biznes = zaufanie klientów Firmy chętnie angażują się w działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Dzięki temu nie tylko wspierają potrzebujących, ale także wzmacniają swój wizerunek jako partnerów godnych zaufania 34 Niezależni w sieci Franczyza to jeden z najpopularniejszych modeli prowadzenia stacji paliw. Wiąże się z wieloma bonusami zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Ale nie brakuje też wyzwań...

SKLEP

36 Vending? Tak, ale nie od razu Czy sprzedaż za pośrednictwem automatów ma szanse rozwinąć się na stacjach paliw? Koncerny podchodzą do tematu z dystansem

MYJNIA

38 Innowacyjna i komfortowa Nie tylko wydajna i efektywna, ale także przyjazna dla użytkowników i komfortowa – taka powinna być idealna myjnia samoobsługowa, w tym również ta, która jest usytuowana przy stacji paliw

STACJA PO GODZINACH

42 Alkohol ważniejszy niż ceny paliw

Nowoczesna

stacja paliw Redakcja redaktor Beata Michalik b.michalik@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 30 www.e-stacjapaliw.pl Korekta Dorota Ciepielewska Redakcja internetowa Wiktor Kołakowski w.kolakowski@pws-promedia.pl Współpracownicy Marcel Hanus, Michał Tunia, Andrzej Jarczewski

Studio graficzne Dyrektor artystyczny: Dominika Adamczyk Grafik: Elżbieta Grudzień Druk Drukarnia Jantar

Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa biuro@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 00 faks +48 22 333 88 82 Zarząd prezes – Małgorzata Windorbska członek zarządu – Helena Głuc członek zarządu – Krzysztof Gonciarek Reklama Małgorzata Grenda (kierownik) m.grenda@pws-promedia.pl tel. +48 22  333 88 02 Wioleta Wiater (z-ca kierownika) w.wiater@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 10 Mira Włodarczyk m.wlodarczyk@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 04 Anna Sienkiewicz a.sienkiewicz@pws-promedia.pl +48 22 333 88 06 Faktury/kadry Marzena Michalik kadry@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 14 Prenumerata i kolportaż Monika Sadowska-Kłakus prenumerata@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 26 faks +48 22 333 88 82

Pu­bli­ka­cja jest chro­nio­na prze­pi­sa­mi pra­wa au­tor­skie­go. Wy­ko­ny­wa­nie kse­ro­ko­pii lub po­wie­la­nie in­ną me­to­dą oraz roz­po­wszech­nia­nie bez zgo­dy Wy­daw­cy w ca­łości lub części jest za­bro­nio­ne i pod­le­ga od­po­ wie­dzial­no­ści kar­nej. Re­dak­cja za­strze­ga so­bie pra­wo skra­ca­nia i ad­iu­sta­cji tek­stów oraz zwro­tu ma­te­ria­łów za­mó­wio­nych, a nieza­twier­dzo­nych do dru­ku. Ma­te­ria­łów nie­za­mó­wio­nych nie zwra­ca­my. Nie po­no­si­my od­po­wie­ dzial­no­ści za treść za­miesz­cza­nych re­klam.

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

3


wieści z branży

Strategiczne inwestycje i rekordowe wyniki finansowe

Orlenu

N

ajwiększe wyniki wypracował segment detaliczny, którego wynik EBITDA według LIFO osiąg­ nął poziom 925 mln zł, co oznacza wzrost o 202 mln zł (r/r). Do dobrego wyniku przyczynił się wzrost wolumenów sprze­ daży, łącznie o 5 proc. (r/r), w tym: w Polsce o 4 proc., w Czechach o 8 proc., na Litwie o 4 proc. i w Niemczech o 6 proc. Na wszystkich rynkach odno­ towano wzrost konsumpcji benzyny. Konsumpcja oleju napędowego wzrosła w Polsce, Czechach i na Litwie, przy stabilnym poziomie w Niemczech. Z kolei segment downstream w ostat­ nim kwartale wypracował wynik EBITDA według LIFO na poziomie 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 640 mln zł (r/r). Rezultat został wypracowany przy wzroście wolume­ nów sprzedaży o 2 proc. (r/r), w tym oleju napędowego o 2 proc., LPG

4

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

o 3 proc., olefin o 13 proc., poliolefin o 2 proc. i PTA o 44 proc. Wśród klu­ czowych inwestycji w obszarze dow­ nstream realizowanych w III kwartale znalazły się instalacje glikolu propy­ lenowego i bioetanolu II generacji w Trzebini, rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów we Wło­ cławku oraz instalacja polietylenu w czeskim Litvinowie. W segmencie upstream wypracowano wynik EBITDA według LIFO na poziomie 85 mln zł, porównywalny z analogicznym okre­ sem ubiegłego roku. Łącznie PKN Orlen zanotował w III kwar­ tale zysk operacyjny EBITDA według LIFO na poziomie 3,2 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 800 mln zł, czyli ponad 30 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Dobre wyniki finansowe to nie wszystko – na korzystne podsumowanie III kwar­

tału 2019 r. złożyły się ponadto trafne decyzje biznesowe i inwestycje koncer­ nu. Rozpoczęto realizację strategicznej dla Orlen Południe inwestycji instalacji glikolu propylenowego oraz sfinalizowa­ no zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji bioetanolu II generacji. Z kolei Anwil, włocławska spółka z Grupy Orlen, we wrześniu br. zawarł umowę na budowę infrastruktury pomocniczej w związku z prowadzoną inwestycją nawozową. Koncern otrzymał również zgody urzędów antymonopolowych na przejęcie kolejnych siedmiu stacji paliw na rynku słowackim. W tym czasie kontynuowano również konsekwentny rozwój oferty pozapali­ wowej poprzez otwarcie 39 punktów gastronomicznych. Na koniec III kwarta­ łu 2019 r. funkcjonowało 2108 takich punktów, w tym 1681 Stop Cafe w Polsce, 298 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 106 Star Connect w Niem­ czech. Rozpoczęto również proces cobrandingu – ma on doprowadzić do ujednolicenia marki, pod którą działają europejskie stacje koncernu. – Decyzje biznesowe w połączeniu z deter­ minacją w ich realizacji przynoszą wymier­ ne efekty – komentuje najnowsze wyniki finansowe Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen. – Konsekwentnie zwiększamy skalę działania. Bardzo dobre wyniki Grupy Orlen potwierdzają słuszność naszych decyzji. W tym czasie znacząco wzmocni­ liśmy też wizerunek i postrzeganie marki nie tylko w Polsce, ale globalnie, co prze­ łożyło się na kolejne rekordowe zyski w detalu. Jesteśmy w bardzo dobrej kon­ dycji finansowej, mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, które są tak ważne dla przy­ szłości Grupy Orlen. Szczególnie w kon­ tekście dalszego wzmacniania pozycji na rynku krajowym i zagranicznym – zapew­ nia Daniel Obajtek.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Trzeci kwartał 2019 r. okazał się bardzo dobrym okresem dla PKN Orlen. Wysokie wyniki finansowe, rozpoczęcie strategicznych inwestycji, finalizacja ważnych przedsięwzięć – to, zdaniem prezesa firmy, efekt podejmowania właściwych decyzji biznesowych.


wieści z branży

Usługa Lotos B2B już dostępna Biznes dla nauki,

nauka dla biznesu W płockiej filii Politechniki Warszawskiej rozpoczęły się staże w programie „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”. To wspólna inicjatywa spółki Orlen Projekt, Politechniki Warszawskiej i Agencji Rozwoju Przemysłu.

U

mowę dotyczącą realizacji programu podpisano 11 października w Płocku. – Przed studentami Politechniki Warszawskiej otwiera się niepowtarzalna możliwość aktywnego uczestnictwa w realnych projektach realizowanych dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego oraz zdobywania praktycznego doświadczenia jeszcze na etapie studiów. Dla spółki Orlen Projekt natomiast jest to szansa na budowanie zaplecza wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, która w niedalekiej przyszło­ ści będzie mogła płynnie dołączyć do spółki. Wierzę głęboko, że jest to początek wieloletniej i owocnej współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez nas instytucjami, która przyczyni się do ich dalszego organicznego i stabilnego rozwoju oraz wzmocni zajmowane obecnie pozycje – powiedział Marcin Kasza, prezes Zarządu Orlen Projekt. Program skierowany jest do studentów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Głównym celem stażu jest budowanie zaplecza kadrowego dla Orlen Projekt i ARP. Wybrani sta­ żyści będą mogli podjąć stałą współpracę z Orlenem. Program stażowy daje możliwość realizacji tematów prac dyplomowych zaproponowanych przez pracodawcę. Z tytułu odbywania stażu uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe w wysokości 600 zł brutto. Zakończenie programu planowane jest na czerwiec 2020 r. – Wiążemy duże nadzieje z programem „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”. Po sukcesie, jakim okazała się tegoroczna edycja programu „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, jestem przekonany, że inwestowanie w młodych ludzi, którzy mogą zdobywać doświadczenie i realizować się w Polsce, jest właściwą drogą. Mam nadzieję, że możliwości, jakie stwarzamy, sprawią, że zwiążą oni swoje plany z miejscem, w którym rozpoczynają staż, i pozosta­ ną tu na dłużej, co będzie niewątpliwie dużą korzyścią także dla przedsię­ biorstwa – mówił Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. – Podpisanie trójstronnej umowy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Orlen Projekt i Agencją Rozwoju Przemysłu w Warszawie jest istotnym elementem współpracy i wpisuje się w porozumienie zawarte między Politechniką Warszawską a Polskim Koncernem Naftowym Orlen. Stanowi okazję dla studentów ostatnich semestrów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii poznania wielu praktycznych aspektów wyuczo­ nego zawodu. To również kolejny bardzo ważny obszar działalności kon­ cernu rozszerzający dotychczasowy zakres wieloletniej współpracy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku z PKN Orlen. Daje możliwość zacieśnie­ nia komunikacji między kadrą uczelni a kadrą spółek – podkreślał prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, prorektor ds. filii w Płocku.

e-stacjapaliw.pl

24

Nowa usługa Lotosu pozwoli franczyzobiorcom i hurtowym odbiorcom paliw na większą niż do tej pory samodzielność, a także oszczędność czasu i zwiększy wygodę.

P

ropozycja Grupy Lotos dla klientów B2B i franczy­ zobiorców jest nowatorska i wyjątkowa na rynku paliw. Usługa B2B 24 umożliwia klientowi całko­ wicie samoobsługowy zakup paliwa i jego odbiór z bazy magazynowej Lotosu własnym środkiem transportu. Zamówienia klientów, składane za pośrednictwem specjalnego portalu internetowego, przetwarzane są przez całą dobę i wysyłane do baz paliw do realizacji w godzinach pracy baz. Do momentu odbioru paliwa klienci mogą modyfikować swoje zamówienia lub zmie­ niać dane potrzebne do realizacji odbioru. Po odbiorze klient otrzymuje elektroniczną fakturę wystawioną także całkowicie automatycznie. – Usługa B2B 24 pozwoli franczyzobiorcom i klientom hurtowym Lotos Paliwa wspólnie z nami rozwijać działalność biznesową w zakre­ sie obrotu paliwami, szczególnie tam, gdzie klient chce zachować samodzielność i gdzie jednocześnie liczą się elastyczność oraz czas – mówi Adam Pawłowicz, wice­ prezes ds. handlu Zarządu Lotos Paliwa. Zanim udostępniono usługę, spółka Lotos Paliwa musia­ ła dostosować portal internetowy eSprzedaż oraz system SAP do automatycznego przetwarzania zamówień klientów. Konieczne było również usprawnienie proce­ su księgowania wpłat i rozliczania należności. Pion sprzedaży Lotos Paliwa wspólnie z Grupą Lotos wypra­ cował też mechanizmy zarządzania dostępnością pro­ duktów w bazach. – Od czerwca br. prowadzimy pilotaż usługi. Już w lipcu wśród klientów objętych pilotażem osiągnęliśmy średni poziom 70 proc. zamówień obsłu­ giwanych automatycznie. Trwają prace nad nowymi funkcjonalnościami, które pozwolą zwiększyć ten udział, a także usprawnić komunikację z klientami w sytuacjach awaryjnych. Dalsze możliwości wykorzystania usługi B2B 24 pojawią się po przejściu na nowe zasady obrotu lekkim olejem opałowym, które pozwolą na rezygnację z papierowych oświadczeń, co do tej pory utrudniało automatyzację obsługi klienta kupującego olej opałowy – tłumaczy Sławomir Morysiak, dyrektor Biura Obsługi Handlu, Lotos Paliwa. – Po zakończeniu prac rozwojowych i pilotażu spodziewamy się, że od 2020 r. sprzedaż hur­ towa paliw i do franczyzobiorców z wykorzystaniem usługi B2B 24 będzie miała znaczący udział we wszystkich transakcjach hurtowego obrotu paliwem – przekonuje Rafał Piasta, dyrektor ds. handlu B2B.

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

5


wieści z branży

Unimot W październiku została otwarta piąta już stacja marki Avia (sieć prowadzona przez Unimot) na Ukrainie. Obiekt zlokalizowany jest na trasie prowadzącej z lotniska Boryspol do Kijowa.

U

nimot rozwija sieć stacji paliw pod marką Avia na terenie Polski i Ukrainy. Tym razem wspólnie z Grupą Wexler, partnerem biznesowym z rynku ukraińskiego, uruchomił drugą stację Avia w okolicach Kijowa. To już piąta stacja tej marki na Ukrainie, dzia­ łająca na zasadach franczyzy. Stacja znajduje się na trasie prowadzącej z lot­ niska Boryspol do Kijowa. Oferuje cztery stanowiska tankowania i pełną gamę paliw, łącznie z paliwami premium Avia Diesel Gold oraz Avia Gold 95. Na terenie stacji otwarty jest sklep typu convenien­ ce o powierzchni ponad 80 m kw., z kąci­ kiem kawowym Esenso Cafe i ofertą gastronomiczną. Dla klientów stacji dostępne są także usługi odkurzacza i kompresora. – Jestem przekonany, że szwajcarska marka Avia odniesie sukces na rynku ukraińskim, wprowadzając europejskie standardy w sprzedaży paliw i obsłudze klienta – twierdzi Robert Nowek, koordynator marki Avia w Polsce i na Ukrainie.

6

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

Skroplony gaz ziemny (LNG) jest konkurencyjną i przystępną cenowo alternatywą dla oleju napędowego – jak zapewnia Jan Toschka, dyrektor generalny Shell ds. rynku detalicznego w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W niemieckim Lehre powstała już druga z kolei stacja tankowania LNG należąca do koncernu Shell.

P

lacówka Shell dla samochodów ciężarowych jest pierwszą publiczną stacją LNG w Dolnej Saksonii i znajduje się przy autostra­ dzie A2 – najintensywniej wykorzy­ stywanej trasie wschód – zachód w Niemczech. – Otwieramy nowe stacje LNG, kolej­ ni producenci wprowadzają do ofer­ ty nowe samochody ciężarowe na to paliwo, a władze państwowe udzie­ lają wsparcia w postaci zwolnienia z opłat na autostradach i zachęt podatkowych do zakupu takich pojazdów. Dzięki temu klienci mogą wybierać LNG jako perspektywiczne paliwo dla ciężkiego transportu drogowego, nietracące na wartości ani efektywności. LNG jest obecnie konkurencyjną i przystępną cenowo alternatywą dla oleju napędowego – powiedział Jan Toschka, dyrektor generalny Shell ds. rynku detalicznego w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. – Wszystkie zaangażowane podmioty muszą utrzymać dynamikę ekspansji tego paliwa. Przewoźnicy potrzebują stabilnych warunków dla swoich inwestycji, a dostawcy będą mogli zaspokajać rosnący popyt dzięki rozwojowi infrastruktury. Wspólnie możemy szybko się przyczynić do redukcji emisji dwutlenku węgla w ciężkim transporcie drogowym. O naszym zaangażowaniu świadczą nowe stacje Shell LNG, takie jak ta otwarta dziś w Lehre – dodał Thomas Zengerly, prezes zarządu niemieckiego oddziału Shell. Nowa stacja Shell w Niemczech jest bardzo nowoczesna i przestronna, z bogatą ofertą produktów i usług. Pojemność stacji LNG wynosi niemal 30 ton, co oznacza, że może napełnić zbiorniki LNG 150-200 pojazdów ciężarowych dziennie. Shell dąży do znaczącego wzrostu udziału LNG w niemieckim rynku ciężkiego transportu drogowego, przez co przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza pomimo ciągłego rozwoju transportu samochodowego. Stacje Shell LNG w Hamburgu i Lehre to dopiero początek. Koncern planuje bowiem budowę kolejnych stacji o podobnej pojemności w miejscowościach Recklinghausen, Hermsdorf, Kirchheim/Teck, Weinsberg oraz w okolicach Kolonii. Z badania Shell dotyczącego LNG, opubliko­ wanego kilka miesięcy temu, wynika, że paliwo to ma znaczny potencjał w trans­ porcie drogowym. Na podstawie obecnych trendów szacuje się, że do 2040 r. liczba pojazdów ciężarowych w UE może wzrosnąć o 307 tys., do 2,76 mln. Z tego 480 tys. (17 proc.) będzie mieć silnik na LNG i zastąpi tym paliwem 11,5 mld litrów oleju napędowego. Według DNV GL po europejskich drogach już dziś jeździ ponad 4 tys. pojazdów ciężarowych napędzanych skroplonym gazem ziemnym. Obecnie w Polsce jest już ponad 20 klientów z kartami Shell LNG, których floty aut ciężaro­ wych mogą tankować skroplony gaz ziemny na europejskich stacjach Shell. W 2019 r. Shell rozpoczął również budowę pierwszej stacji tankowania LNG w Polsce.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

otwiera kolejną stację paliw na Ukrainie

Shell poszerza sieć stacji tankowania LNG


wieści z branży

Toyota i Lotos

na rzecz paliw alternatywnych Grupa Lotos i Toyota Motor Poland planują wybudować w Polsce wspólnie stacje tankowania wodoru. Mają one powstać już w 2021 r. Pod koniec listopada 2019 r. firmy podpisały list intencyjny, który ma zintensyfikować ich współpracę nad rozwojem technologii wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym.

G

rupa Lotos jest jednym z liderów rynku paliwowego w Polsce i jednocześnie firmą, która poszukuje alter­ natywnych rozwiązań paliwowych. Z kolei Toyota Motor Poland to spółka zajmująca kluczową pozycję w rozwoju innowacyjnych technologii wodorowych w sektorze motory­ zacji. Dzięki ich współpracy wodoryzacja transportu w kraju może zyskać realny i praktyczny wymiar, odczuwalny dla użytkowników aut. – Jako Grupa Lotos poszukujemy najlepszych partnerów, którzy pozwalają nam się rozwijać technologicznie. Tak też traktujemy współpracę z Toyotą w temacie wodoru. W 2021 r. będziemy jako pierwsi w Polsce produkować wodór o bardzo wysokiej czystości. Do tego czasu na pierwszych dwóch naszych stacjach chcemy też zbudować punkty ładowania samochodów tym paliwem, zaś Toyota jest jednym z dostawców, który takie samochody posiada. Chcemy upewnić się, że to, co przygotu­ jemy, będzie spełniało wymogi rynkowe – mówi Marian Krzemiński, wiceprezes zarządu Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji. List intencyjny stanowi początek prac, które zakończyć ma szczegółowa umowa o współpracy. Zgodnie z deklaracjami, dokument taki ma powstać do końca I półrocza 2020 r. Równolegle obie firmy zadeklarowały chęć współdziałania na rzecz promocji technologii opartych na wodorze, określanym przez specjalistów jako paliwo przyszłości. – Nasza firma pro­ dukuje samochód Toyota Mirai. „Mirai” po japońsku oznacza „przyszłość”, zatem sama nazwa określa stosunek marki do samochodów zasilanych wodorem. W powszechnym zastoso­ waniu są także autobusy miejskie o zasięgu 400 km, a również istnieją konstrukcje ciężarówek, samolotów, a nawet rowerów, wózków widłowych i statków. Mamy dziś możliwość jeżdżenia,

e-stacjapaliw.pl

pływania i latania pojazdami napędzanymi wodorem. Są to pojazdy w pełni funkcjonalne, przyjazne dla użytkowników i – co ważne – przyjazne dla środowiska – podkreśla Andrzej Szałek, doradca zarządu Toyota Motor Poland. R

E

K

L

A

M

A


wieści z branży

Pierwsze sukcesy w sprzedaży asfaltów Grupa Unimot, która w sierpniu tego roku postanowiła poszerzyć swoją ofertę o sprzedaż produktów asfaltowych, poinformowała o pierwszych sukcesach w tym segmencie. Zespół specjalistów zajmujący się importem i dystrybucją asfaltów we wrześniu rozpoczął aktywną sprzedaż.

8

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

dla olejów

Shell Helix

Marka olejów silnikowych Shell Helix otrzymała prestiżowy tytuł Lidera XV-lecia w ogólnopolskim plebiscycie Laur Konsumenta. Jest najczęściej nagradzaną marką, która od lat otrzymuje największą liczbę głosów od respondentów rankingu.

L

aur Konsumenta to plebiscyt, który bada popularność marek wśród polskich konsumentów. Podstawę oceny stanowią w nim opinie respondentów zbierane w wieloetapowym sondażu, którego celem jest wyłonienie naj­ bardziej rozpoznawalnych, innowacyjnych i wyróżniających się pod względem jakości marek, produktów oraz usług. Oleje Shell Helix są jedną z najczęściej wybieranych przez respondentów marek. Lider XV-lecia to już trzecie wyróżnienie przyznane marce Shell Helix w tym roku i trzynaste w ciągu ostatnich pięciu lat. Specjalne odznaczenie zostało przyznane na jubileuszowej gali z okazji 15-lecia projektu Laur Konsumenta/Klienta, która odbyła się 22 października w Filharmonii im. Mikołaja Góreckiego w Katowicach. – Lider XV-lecia to dla nas niezwykle cenne wyróżnienie. Tym cenniejsze, że przyznane przez najbardziej wymagającą stronę biznesu, czyli klientów. Bardzo dziękuję wszystkim klientom, którzy oddali swój głos na Shell Helix, za ich pozy­ tywne opinie i rekomendacje oraz docenienie wysokiej jakości naszych olejów – podsumował odbierając odznaczenie Łukasz Radzymiński, dyrektor sprzeda­ ży Shell Polska. Przez ostatnie pięć lat Shell Helix został doceniony w Polsce już trzynastoma prestiżowymi wyróżnieniami przyznawanymi przez konsumentów i ekspertów branżowych. Pięć razy z rzędu otrzymał Laur Konsumenta dla najbardziej wyróż­ niających się na rynku produktów i marek, które są godne polecenia. W latach 2017 i 2018 otrzymał tytuł Top Marka w kategorii „Jakość i innowacyjność – oleje silnikowe”, przyznawany liderom poszczególnych kategorii produktowych. Ponadto został wyróżniony certyfikatem Produkt Optymalny w plebiscycie Price Quality 2015, którego celem jest wyłonienie produktów łączących jakość z ceną.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe, adobe stock

A

via Bitumen, czyli zespół specja­ listów pod kierownictwem Tomasza Borodzieja, zrealizo­ wał ponad 100 proc. planu zakładanego na pierwszy miesiąc działalności i może się pochwalić się dystrybucją ponad 10 tys. ton produktów asfaltowych. – Cieszę się, że cały proces transformacji i organizacji łańcucha logistycznego wraz z przepływem produktów asfalto­ wych między naszymi kluczowymi miejscami zaopatrzenia, a klientami znajdującymi w Grupie Unimot przebiegł w tak ekspresowym tempie – mówi Tomasz Borodziej, dyrektor działu Avia Bitumen. Produkty asfaltowe sprzedawane obec­ nie przez Grupę Unimot są oferowane na rynku pod marką Avia Bitumen. Wynika to ze strategii rozwoju grupy, zakładającej sprzedaż wszystkich pro­ duktów i usług pod europejską marką Avia. Pod tą marką grupa rozwija także w Polsce sieć stacji paliw oraz inne linie biznesowe, takie jak hurtową sprzedaż paliw, energii i gazu.

Wyróżnienie konsumentów


wieści z branży

Orlen rozwija

Biznes na hulajnodze Sieć stacji paliw Avia nawiązała współpracę z blinkee. city – siecią elektrycznych hulajnóg i skuterów. Pierwsze hulajnogi pod brandem Avia pojawiły się z początkiem listopada w Lublinie.

G

rupa Unimot, która rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod szyldem Avia, podjęła decyzję o zaangażowaniu w elektro­ mobilność poprzez objęcie za 9,5 mln zł pakietu 20 proc. udziałów w spółce Green Electricity. Jest ona operatorem platformy blinkee.city, która działa w Polsce, ale też w kilku miastach innych europejskich krajów – Hiszpanii, Chorwacji, Węgier, Rumunii, Szwecji i Malty. Od poniedziałku 4 listopada 2019 r. na ulicach Lublina można spotkać hulajnogi elektryczne obrandowane marką Avia oraz blinkee.city. Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, w którym Avia i blinkee.city będą działały wspólnie. – Nasza współpraca ma dwa wymiary. Pierwszy z nich to zaanga­ żowanie stacji Avia w proces ładowania naszych skuterów i hulajnóg, a drugi to możliwość inwestycji w nasz projekt przez operatorów poszczególnych stacji Avia, które działają na zasadzie franczyzy, czyli w tym samym modelu biznesowym, który oferuje blinkee.city – mówi Marcin Maliszewski, prezes Zarządu blinkee.city. Na współpracy na samym początku skorzystali mieszkańcy Lublina, których objęła specjalna akcja promocyjna zaplanowana na pierw­ sze dwa tygodnie listopada. Każdy, kto skorzystał z przejazdu hulajnogą z logotypami Avia oraz blinkee.city, otrzymywał specjal­ ny kupon promocyjny na kawę ze szwajcarskiego ekspresu na stacji Avia w Lublinie. – Lublin to dopiero początek naszej współpracy, a zarazem poligon sprawdzający jej model biznesowy – mówi Robert Nowek, koor­ dynator marki Avia w Polsce i na Ukrainie. – Rozpoczynając działa­ nia z platformą blinkee.city, nie tylko rozszerzamy portfel usług na stacjach Avia, ale także dajemy możliwość rozwijania swojego biznesu naszym partnerom franczyzowym tworzącym sieć Avia.

e-stacjapaliw.pl

międzynarodową sieć stacji Do niedawna stacje Orlenu w Niemczech funkcjonowały pod szyldem niemieckiej marki Star. Najnowsza stacja, uruchomiona jesienią 2019 r. w Bawarii, działa już w formacie co-brandingu łączącym lokalną markę z logiem Orlenu.

P

KN Orlen kontynuuje rozwój swojej międzyna­ rodowej sieci stacji paliw. Otwierając obiekt w Monachium, koncern jest już obecny w każdym niemieckim landzie. Nowa stacja została uruchomiona w formacie co-brandingu łączącym lokalną markę Star z logiem Orlenu. – Jesteśmy polskim koncernem, który coraz bardziej umacnia swoją pozycję także na zagranicznych rynkach. Dlatego otworzyliśmy pierwszą stację paliw w Bawarii. Oznacza to, że jesteśmy już obecni we wszystkich niemieckich landach. Za naszą zachodnią granicą posiadamy blisko 600 obiektów, co plasuje nas jako siódmą sieć stacji paliw. Warto również zwrócić uwagę, że w ciągu trzech kwartałów 2019 r. nasz segment detaliczny wypracował około 600 mln zł więcej wyni­ ku operacyjnego niż rok wcześniej. Największą zmianę procentową odnotowaliśmy w tym okresie właśnie w Niemczech, gdzie wynik wzrósł aż o 34 proc. – powiedział Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen. Pierwsza stacja z połączonym logotypem obu marek znajduje się przy Landsberger Straße 447 w Monachium. Do tej pory Orlen funkcjonował na rynku niemieckim tylko pod marką Star, która stała się w Niemczech symbolem innowacyjnych stacji benzynowych, zaspo­ kajających potrzeby nowoczesnego społeczeństwa. Klienci Stara, oprócz wykorzystywania standardowej oferty, mają możliwość tankowania paliw alternatyw­ nych, a także korzystania ze stacji szybkiego ładowa­ nia, produktów marek własnych oraz innowacji cyfro­ wych. Połączone logotypy Orlenu i Stara pojawiły się m.in. na dystrybutorach, pylonach cenowych oraz ekranach wewnątrz stacji. W ten sposób Orlen będzie bardziej rozpoznawalny na niemieckim rynku, a w przy­ szłości może zastąpić markę regionalną. W ciągu najbliższych kilku lat koncern chce bowiem zbudować jedną międzynarodową markę na wszystkich rynkach, na których prowadzi działalność lub sprzedaje swoje produkty.

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

9


wieści z branży

Nowe stacje Avia Lokalizacja: Dębno Stacja Avia w Dębnie (woj. zachodniopo­ morskie) dysponuje sześcioma stanowi­ skami tankowania oraz oferuje paliwa BP95, ON i LPG. Na terenie placówki uruchomiony został kącik kawowy Esenso Cafe, w którym serwowana jest kawa ze szwajcarskiego ekspresu, dostępne są także ciepłe przekąski typu hot dog. Sklep prowadzony na stacji działa pod szyldem Carrefour Express i ma bogatą ofertę produktową nie tylko dla zmotoryzowa­ nych klientów, ale także dla okolicznych mieszkańców. Otwarcie: październik Lokalizacja: Głodowo Pod marką Avia uruchomiona została kolejna stacja paliw w Polsce, tym razem w miejscowości Głodowo koło Lipna (woj. kujawsko-pomorskie). W nowym obiekcie prowadzony jest koncept sklepowy sieci Carrefour Express. Sklep ma bogatą ofer­

kawowy Esenso Cafe, w którym serwo­ wana jest kawa, a także ciepłe przekąski. Otwarcie: listopad

Moya Lokalizacja: Łowicz Nowa stacja sieci Moya w Łowiczu (woj. łódzkie) zlokalizowana jest przy drodze krajowej nr 92. Oferuje wszystkie rodza­ je paliwa, tzn. benzynę 95, 98, olej napędowy oraz jego uszlachetnioną wersję ON Moya Power oraz LPG. Można też zrobić zakupy w przystacyjnym skle­ pie wielobranżowym, a także skorzystać z oferty Caffe Moya, gdzie można napić się dobrej kawy, zjeść m.in. hot doga czy zapiekankę. Otwarcie: październik Lokalizacja: Szaflary Stacja w Szaflarach (woj. małopolskie) mieści się przy drodze krajowej nr 47, czyli na popularnej Zakopiance. Obsługuje

Stacja Avia

Otwarcie: październik Lokalizacja: Warszawa Nowa stacja Moya w Warszawie położo­ na jest przy ul. Chełmżyńskiej 247, na trasie łączącej dzielnicę Rembertów z miejscowością Ząbki. Obiekt jest boga­ to wyposażony – oprócz wszystkich rodzajów paliwa, przystacyjnego sklepu czy konceptu kawiarniano-gastronomicz­ nego Caffe Moya, klienci mają do dyspo­ zycji restaurację oraz hotel. Otwarcie: listopad Lokalizacja: Międzyzdroje Kolejna stacja sieci Moya znajduje się przy drodze wojewódzkiej 102, blisko węzła drogowego, gdzie przebiega droga kra­ jowa nr 3 – intensywnie uczęszczana, szczególnie w okresie wakacyjnym. Obsługuje ruch tranzytowy, lokalny oraz turystyczny. Stacja, oprócz wszystkich rodzajów pali­ wa, oferuje wielobranżowy sklep oraz koncept gastronomiczny Caffe Moya. Ponadto zmotoryzowani mogą skorzystać z kompresora oraz odkurzacza. W sklepie przystacyjnym jest ogólnodostępna sieć Wi-Fi. Na stacji w Międzyzdrojach znajduje się również szybka ładowarka samochodów elektrycznych. Otwarcie: listopad

BP

tę produktową nie tylko dla zmotoryzo­ wanych klientów, ale także dla okolicz­ nych mieszkańców. Stacja Avia w Gło­ dowie oferuje osiem stanowisk tankowa­ nia z paliwami BP95, BP98, ON, LPG oraz paliwem premium Avia Diesel Gold. Na terenie placówki uruchomiony został kącik

10

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

ruch tranzytowy, lokalny oraz miejski. Oferuje wszystkie rodzaje paliwa (benzy­ nę 95, 98, olej napędowy, ON Moya Power oraz LPG), a także możliwość skorzystania z oferty sklepowej i gastronomicznej. W Caffe Moya dostępne są zarówno kawa, jak i popularne przekąski.

Lokalizacja: Chwaszczyno Stacja BP w Chwaszczynie (woj. pomor­ skie) zlokalizowana jest przy ul. Oliwskiej 41. Oferuje trzy dystrybutory wielopali­ wowe, stanowiska HSD i LPG oraz sklep. Ważnym elementem oferty pozapaliwo­ wej koncernu BP są kawiarenki Wild Bean Cafe z bogatą ofertą kaw i przekąsek. Przyjeżdżając na stację, kierowcy mogą także skorzystać z myjni automatycznej lub bezdotykowej. Otwarcie: październik

e-stacjapaliw.pl


wieści z branży

Stacja BP

Lokalizacja: Jurków Jurkowska stacja BP jest zlokalizowana przy drodze krajowej nr 75 w Jurkowie pod numerem 351 (32-860 Jurków – gmina Czchów), w woj. małopolskim. W swojej ofercie posiada: dwa dwustron­ ne, wieloproduktowe dystrybutory paliw, stanowisko tankowania LPG, sklep typu convenience oraz kawiarenkę Wild Bean Cafe. Otwarcie: październik

FOT. materiały prasowe

Lokalizacja: Mościska Jesienią 2019 r. rozpoczęła działalność nowa stacja BP Estrada zlokalizowana w miejscowości Mościska (woj. mazowie­ ckie). Stacja BP Estrada oferuje: trzy dystrybutory wieloproduktowe, dystry­ butor LPG, dystrybutor AdBlue, sklep z punktem gastronomicznym Wild Bean Cafe. Dla klientów dostępne są także odkurzacz i kompresor, można też sko­ rzystać z myjni ręcznej lub automatycznej. Adres stacji to ul. Estrady 9B, 05-080 Mościska. Otwarcie: listopad

Grupa Pieprzyk Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle W Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie) przy ul. Gazowej 3A została uruchomiona nowa stacja pod szyldem Moc Jakość Zysk, należąca do Grupy Pieprzyk. W tym nie­ wielkim obiekcie znajdującym się obok

e-stacjapaliw.pl

marketów Aldi i Lidl zatankować można olej napędowy i benzynę bezołowiową 95. Otwarcie: listopad Lokalizacja: Serby Kolejny obiekt sieci Moc Jakość Zysk należącej do Grupy Pieprzyk powstał w miejscowości Serby (woj. dolnośląskie). Serby to miejscowość leżąca zaraz za Głogowem. Stacja mieści się przy drodze krajowej nr 12 prowadzącej do Leszna i ma w sprzedaży olej napędowy, benzy­ nę bezołowiową 95 oraz gaz LPG. Otwarcie: październik Lokalizacja: Zielona Góra Nowa stacja sieci Moc Jakość Zysk działa w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 118. Stacja, która dotychczas funkcjono­ wała pod marką Orlenu, oferuje olej napędowy, benzynę bezołowiową 95 i 98 oraz gaz LPG. Oprócz szerokiej oferty akcesoriów pozapaliwowych klienci mogą tu zaopatrzyć się w produkty własne Grupy Pieprzyk, takie jak owoce, warzywa czy też soki owocowe. Otwarcie: październik

Citronex Lokalizacja: Kąty Wrocławskie Otwarto kolejną stację pod szyldem Dyskont Paliwowy. Znajduje się ona w Kątach Wrocławskich (woj. dolnośląskie). W tej lokalizacji oprócz stacji paliw znaj­

duje się czynny całą dobę i w każdą nie­ dzielę market Citronex oraz restauracja Picaro. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 818 m kw., a powierzchnia terenu zielonego wokół stacji szacowana jest na 1685 m kw. Na stacji do dyspozycji kie­ rowców jest: sześć dwustronnych dystry­ butorów wieloproduktowych, dystrybutor z autogazem, pięć stanowisk do szybkiego tankowania samochodów ciężarowych oraz trzy dystrybutory z AdBlue. Podróżni mogą skorzystać z obszernego parkingu, odkurzacza i kompresora, bankomatu, natrysków i toalet. Na stacji działa też bezprzewodowy internet. Otwarcie: październik

Slovnaft Partner Lokalizacja: Słopnice Do sieci Slovnaft Partner dołączyła kolejna stacja. Obiekt położony jest w miejscowo­ ści Słopnice w powiecie limanowskim (woj. małopolskie). Stacja oferuje paliwa regu­ larne oraz paliwa uszlachetnione PB 98 Drive i ON Drive. Wewnątrz budynku działa koncept Coffee Corner i Bistro Corner, gdzie można odpocząć przy gorą­ cej kawie i smacznych przekąskach. Właściciel – firma Invest Group Franczak – zaprasza do skorzystania nie tylko z boga­ tej oferty stacji paliw, ale także z usług myjni oraz stacji kontroli pojazdów znaj­ dujących się na terenie kompleksu. Otwarcie: październik

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

11


wieści z branży

Łódź gotowa na elektromobilność

Współpraca na rzecz ekologii

Do końca 2020 r. w Łodzi ma powstać 200 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Czy zachęci to mieszkańców miasta do wymiany samochodów spalinowych na elektryczne? Takiego efektu spodziewają się łódzkie władze.

Podczas konferencji Impact mobility rEVoloution w Katowicach podpisano list intencyjny zapowiadający współpracę PKN Orlen i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego napędzanego wodorem.

12

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

Będzie można otrzymać wsparcie na zakup samochodu elektrycznego lub pojazdu napędzanego wodorem. Rozporządzenie w sprawie wsparcia dla osób fizycznych z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu zostało podpisane 5 listopada 2019 r.

G

łównym celem rozporządzenia jest określenie zasad i warunków udzie­ lania wsparcia na zakup nowych pojazdów elektrycznych i pojazdów napędza­ nych wodorem przez osoby fizyczne oraz warunków rozliczania tego wsparcia z Fun­ duszu Niskoemisyjnego Transportu. Po wejściu w życie tego aktu wykonawczego planowane jest ogłoszenie pierwszego nabo­ ru wniosków. Osoby fizyczne, które będą chciały uzyskać dofinansowanie do zakupu pojazdów, będą musiały złożyć wnioski o wsparcie. Dofinansowania będzie się udzie­ lać do momentu wyczerpania środków finan­ sowych. Osoby fizyczne będą mogły otrzymać dofi­ nansowanie w wysokości 30 proc. ceny zaku­ pu pojazdu elektrycznego lub napędzanego wodorem. Przy tym kwota wsparcia dla pojazdu elektrycznego nie będzie mogła być wyższa niż 37,5 tys. zł, a dla napędzanego wodorem – 90 tys. zł. Dofinansowaniem będzie mógł być objęty zakup pojazdu elektrycznego, którego cena nie przekracza 125 tys. zł, a wodo­ rowego – 300 tys. zł.

I

nicjatywa ta umożliwi realizację projektów wykorzystujących wodór w obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wodór to bezpieczne i przyjazne środowisku paliwo. Pozyskiwany jest m.in. z odnawialnych źródeł energii. Po oczyszczeniu może być stosowany w pojazdach elektrycznych, szcze­ gólnie w transporcie publicznym. – Zgodnie z naszą strategią, wpisujemy się w globalny trend rozwoju nowoczesnych, a przy tym ekologicznych technologii. Stawiamy na roz­ wiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii. Jednym z nich jest produkcja oczysz­ czonego wodoru. Pojazdy napędzane wodo­ rem są przyszłością motoryzacji. Współpraca z Metropolią GZM jest naszą odpowiedzią na wyzwania związane z redukcją smogu i popra­ wą jakości powietrza w Polsce – powiedział Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen. Podpisany list intencyjny zakłada wymianę informacji, a także działania związane z przy­ gotowaniem do realizacji projektów dotyczą­ cych infrastruktury i logistyki dostaw wodoru. Będą też podejmowane działania na rzecz maksymalnego udziału transportu niskoemi­ syjnego, opartego na zasilaniu wodorowym, w transporcie publicznym w obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Pojazdy jeżdżące pod szyldem Zarządu Transportu Metropolitalnego pokonują rocz­ nie ponad 100 mln km, co sprawia, że jesteśmy jednym z największych organizatorów komu­ nikacji miejskiej w Polsce. Stanowi to również olbrzymie wyzwanie dla testowania i wdraża­ nia nowych rozwiązań, które w najbliższej przyszłości mogą zrewolucjonizować moto­ ryzację – podkreślał Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłę­ biowskiej Metropolii.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Z

jednej strony – unowocześnianie taboru komunikacji miejskiej i stopnio­ we wymienianie go na ładowany elektrycznie, z drugiej – szansa na to, że sami łodzianie będą mieli argument za tym, by przesiąść się do bardziej ekologicznych pojaz­ dów. Władze miasta starają się ograniczyć smog i sprawić, że mieszkańcom będzie się lepiej oddychać. – Wprowadzamy w mieście ekore­ wolucję. Jednym z jej elementów jest walka ze smogiem. Nie tylko tym wydzielanym przez indywidualne paleniska, ale również ze smo­ giem pojawiającym się na ulicy, generowanym przez silniki spalinowe. Z jednej strony – uno­ wocześniamy tabor komunikacji miejskiej, a z drugiej – chcemy zachęcić łodzian do korzystania z samochodów elektrycznych – powiedziała Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, przedstawiając mapę lokalizacji stacji ładowania samochodów elektrycznych, na których rozmieszczenie mają wpływ również sami mieszkańcy. Powstaną one zarówno w centrum, jak i miejscach, gdzie łodzianie wypoczywają, np. w okolicy Ogrodu Bota­ nicznego czy akwaparku Fala. – Łódź dołącza do grona europejskich aglo­ meracji, które skutecznie walczą ze smogiem komunikacyjnym. Ogólnodostępne punkty ładowania są bardzo istotne przy podejmowa­ niu decyzji o zakupie samochodu elektryczne­ go. Warto zaznaczyć, że bardziej od samej liczby punktów liczy się to, jak są one rozloko­ wane na terenie miasta, oraz ich dostępność. Dlatego w Łodzi mamy 29 lokalizacji, w których łącznie będzie ponad 200 punktów ładowania. Zostały one wytypowane na podstawie kon­ sultacji z mieszkańcami oraz dostawcami energii elektrycznej – mówi Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Wsparcie dla niskoemisyjnego transportu


W

okresie od stycznia do października 2019 r. liczba rejestracji samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in osiągnęła poziom 3250 sztuk, czyli o 100 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Pod koniec października 2019 r. po polskich drogach jeździły 7884 elektryczne samochody osobowe, z których 60 proc. stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. batte­ ry electric vehicles) – 4701, a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 3183. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 446, a liczba auto­ busów elektrycznych wynosi 208. W dalszym ciągu rośnie także liczba rejestracji elektrycznych motorowerów i motocykli, których na koniec października było 6094. – Liczba elektrycznych samochodów osobowych w Polsce rośnie z miesiąca na miesiąc, ale rynek w dalszym ciągu znaj­ duje się w początkowej fazie rozwoju. Nie pomaga mu fakt, że wielu potencjalnych nabywców EV wstrzymuje się z zakupem, czekając na spadek cen związany z dopłatami z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Liczymy, że uruchomienie syste­ mu wsparcia będzie odczuwalne i wpłynie na tempo rozwoju elektromobilności w Polsce – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. Jakub Faryś, prezes PZPM, dodaje, że istotne jest, aby procedury uzyskiwania dopłat z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu były jak najprostsze, tak by umoż­ liwić klientom bezproblemowe uzyskanie dofinansowania. Ważne jest również to, by z dopłat funduszu mogła skorzystać jak największa liczba przedsiębiorców – zakupy flotowe sta­ nowią bowiem trzy czwarte rynku rejestracji nowych samo­ chodów. Wraz ze wzrostem liczby pojazdów rozwija się również ogól­ nodostępna infrastruktura ich ładowania. Pod koniec paździer­ nika br. w Polsce funkcjonowało 958 stacji ładowania pojazdów elektrycznych (1748 punktów). 30 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70 proc. – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Licznik elektromobilności, aktualizowany przez PZPM i PSPA, dostępny jest na stronach internetowych organizacji. Wszystkie dane zostały opracowane przez PZPM i PSPA na podstawie złożonych analiz danych pochodzących m.in. z Centralnej Ewidencji Pojazdów, a także własnych badań i prowadzonych ewidencji.

A M A L R

Według danych na koniec października 2019 r., zgodnych z Licznikiem Elektromobilności uruchomionym przez PSPA i PZPM, w Polsce zarejestrowano łącznie 7884 samochody osobowe z napędem elektrycznym.

E

K

Liczba elektrycznych pojazdów rośnie, ale powoli

TWÓJ SKLEP MOŻE ZARABIAĆ WIĘCEJ CARREFOUR ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY W RAMACH TRZECH SPRAWDZONYCH KONCEPTÓW SKLEPÓW

OFERUJEMY: •

rozpoznawalną markę,

unikalne na polskim rynku warunki współpracy,

profesjonalne narzędzia wspierające Twój biznes,

stałe wsparcie naszych specjalistów,

znakomity marketing na poziomie ogólnopolskim i lokalnym,

bezpieczeństwo i stabilizację w ramach

sprawdzonego biznesu.

DOWIEDZ SIĘ, ILE ZYSKASZ NA FRANCZYZIE!

Carrefour Polska Sp. z o.o. ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa tel. 22 517 25 09, 22 517 27 23 franchising@carrefour.com www.carrefour.pl


wieści z branży

petrochemii

Program rozwoju wchodzi w kolejny etap

W

ykonaliśmy kolejny ważny krok w realizacji kluczowego filaru programu rozwoju petroche­ mii, jakim jest rozbudowa kompleksu olefin. Petrochemia ma bardzo duży potencjał i zamierzamy go optymalnie wykorzystać. Inwestycje objęte progra­ mem wzmocnią naszą pozycję na euro­ pejskim rynku i zapewnią wymierne korzyści krajowej gospodarce, ponieważ Polska przekształci się z importera w eks­ portera produktów petrochemicznych – mówi Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen. Umowa na usługi doradztwa technicznego i zarządzania w formule PMC+ została podpisana z firmą Fluor, jedną z najwięk­ szych na świecie spółek inżynieryjno­ -projektowych. Gwarantuje ona sprawdzo­ ne, optymalne rozwiązania w realizacji złożonych projektów w branży paliwowo­ -energetycznej. Usługi polegają na prowadzeniu całego projektu we wszystkich jego aspektach – od zarządzania harmonogramem, kosztami, wykonawcami, ryzykiem, poprzez zapew­ nienie bezpieczeństwa pracy, wsparcia

14

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

technicznego oraz nadzorowanie standar­ dów technicznych w projektowaniu, aż po zarządzanie dostawami i realizacją prac inwestycyjnych. Wszystkie prace zostaną wykonane przez w pełni zintegrowany zespół, złożony z pracowników PKN Orlen i doradcy PMC+. – Ze względu na skalę realizowanego przez nas przedsięwzięcia zdecydowaliśmy się wdrożyć usługę doradztwa w ramach PMC+. W przypadku bardzo dużych pro­ jektów, a takim jest rozbudowa kompleksu olefin, rozwiązanie to jest światowym standardem. Zawarta umowa pozwoli na zintegrowanie zarządzania całym projektem i da możliwość synergii oraz wymiany wiedzy między PKN Orlen a Fluor – pod­ kreśla Zbigniew Leszczyński, członek Zarządu PKN Orlen ds. rozwoju. Współpraca w formule PMC+ będzie oznaczała pozyskanie przez PKN Orlen know-how w zakresie zarządza­ nia zintegrowanymi projektami inwe­ stycyjnymi. Przyczyni się też do roz­ woju i podniesienia kompetencji w firmie, z korzyścią dla kolejnych inwestycji. Zgodnie z prognozami, do

2030 r. wartość rynku petrochemika­ liów i bazowych tworzyw sztucznych podwoi się. Popyt na produkty petro­ chemiczne będzie rósł napędzany coraz większą liczbą ludności, wzro­ stem gospodarczym oraz zmianą struktury zapotrzebowania na surow­ ce używane w przemyśle. Z tego względu PKN Orlen planuje optymalnie wykorzystać swój poten­ cjał w segmencie petrochemicznym. Inwestycje objęte programem rozwoju petrochemii zwiększą moce produkcyjne PKN Orlen o około 30 proc. i zagwarantu­ ją znaczącą poprawę bilansu handlowego Polski w dziedzinie petrochemikaliów. Program będzie zrealizowany do końca 2023 r. W przyszłym roku zostanie otwar­ te Centrum Badawczo-Rozwojowe, które umożliwi wdrażanie własnych technologii. Na zaawansowanym etapie są też prace związane z rozbudową zdolności produk­ cyjnych fenolu i budową kompleksu pochodnych aromatów. Po zakończeniu projektów szacowana roczna EBITDA wzrośnie o 1,5 mld zł, co oznacza wymier­ ne korzyści dla firmy i akcjonariuszy.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

W związku z rozbudową kompleksu olefin w Płocku podpisana została umowa na usługę doradztwa technicznego i zarządzania projektem w formule PMC+ (Project Management Contractor). Pozwoli to optymalnie przygotować się do inwestycji i zrealizować ją zgodnie z planowanym budżetem oraz harmonogramem.


wieści z branży

Spółka Orlen Oil otworzyła magazyn centralny

Nowy magazyn centralny Orlen Oil w Trzebini powinien znacząco poprawić efektywność logistyki spółki i zredukować koszty operacyjne. Dodatkowy pozytywny efekt inwestycji to 50 nowych miejsc pracy i większe wpływy z podatków.

N

ależący do Grupy Orlen największy polski producent i eksporter środ­ ków smarnych – spółka Orlen Oil otworzyła nowy magazyn centralny w Trzebini. Zajmuje powierzchnię 6 tys. m kw., a jego pojemność to 12 tys. miejsc paletowych. Magazyn został zbudowany na terenie rafinerii Trzebinia. W lokalizacji tej prowadzona jest produkcja m.in. olejów motoryzacyjnych i przemysłowych. Drugi zakład produkcyjny Orlen Oil położony jest w podkarpackiej miejscowości Jedlicze. Produkowane są tam płyny do spryskiwa­ czy, płyny chłodnicze, smary oraz oleje przemysłowe. Zlokalizowany na południu Polski nowo wybudowany obiekt w Trzebini pozwoli zoptymalizować procesy logistyczne i umożliwi rezygnację z wykorzystywanych dotychczas magazynów zewnętrznych. W efekcie spółka będzie generować oszczędności w wysokości ok. 9 mln zł rocznie. Inwestycja zapewni też ok. 50 nowych miejsc pracy, a także dodatkowe wpływy do lokalnego budżetu.

e-stacjapaliw.pl

– Konsekwentnie budujemy wartości spółek wchodzących w skład naszej grupy kapitałowej, w tym Orlen Oil. To dla nas bardzo ważna spółka, która w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco poprawiała wyniki finansowe. Już dziś jej produkty dostępne są w blisko 50 krajach świata, a tylko w tym roku udało nam się podwoić sprzedaż ole­ jów prowadzoną przez naszą zagra­ niczną sieć stacji paliw. Inwestycje we własną logistykę to nie tylko dalsze umacnianie pozycji konkurencyjnej firmy, ale także wymierne korzyści dla regionu w postaci nowych miejsc pracy i lokalnych podatków – powie­ dział Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen. W ciągu ostatnich dwóch lat Orlen Oil znacząco poprawił wyniki finansowe. W 2015 r. spółka notowała jeszcze straty, podczas gdy w 2018 r. EBITDA wynosiła 0,9 mln zł, a po III kwartałach 2019 r. już 13,1 mln zł. Orlen Oil specjalizuje się m.in. w produkcji i dystrybucji olejów moto­

ryzacyjnych, przemysłowych, smarów i płynów eksploatacyjnych. W portfolio firmy znajduje się ponad 630 produktów, dostępnych w blisko 50 krajach. Spółka posiada około 24 proc. rynku środków smarnych w Polsce, a blisko 40 proc. produkcji trafia na eksport. Produkty Orlen Oil odnotowują największe wolu­ meny sprzedaży na rynkach takich jak: Niemcy, Czechy, Ukraina, Rumunia, Węgry. – Realizacja rozpoczętej w styczniu tego roku, największej w historii Orlen Oil inwestycji budowlanej przebiegła niezwy­ kle sprawnie. Dziś z satysfakcją oddajemy do użytku nowoczesny obiekt, w którym każdego dnia będzie odbywać się około 10 tys. operacji logistycznych. Magazyn został wyposażony w zaawansowane systemy IT oraz najnowsze systemy bez­ pieczeństwa. Dzięki własnemu zapleczu logistycznemu znacząco umocnimy naszą pozycję na rynku środków smarnych – podkreśla Janusz Fudała, prezes Zarządu Orlen Oil.

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

15


wieści z branży

AS 24 rozwija sieć stacji paliw

S

woje plany rozwoju sieci stacji firma przedstawiła po tegorocznej edycji targów TransLogistica w Warszawie. Siódma edycja wydarzenia potwierdziła rosnący potencjał rynku, a tym samym nowe wyzwania stojące przez AS 24 Polska. Wsparciem działań prowadzących do zagęszczenia sieci będzie rozszerzenie zasięgu urządzenia pokładowego PASSango na drogi w Niemczech. Transport drogowy niezmiennie domi­ nuje zarówno w skali regionu, jak i całej Europy, wliczając w to ponadkontynen­ talny obszar Rosji. Rośnie przy tym znaczenie Polski. Składa się na to systematyczny rozwój dróg szybkiego ruchu, które pomagają skrócić czas dostawy, a tym samym zintensyfikować przyjmowanie kolejnych zleceń i zwięk­ szać zyski. – Targi branży TSL to doskonałe forum do spotkania z naszymi klientami i przedsta­ wicielami konkurencji. Dzięki temu połą­ czeniu otrzymujemy pełny i realistyczny obraz sytuacji na rynku. Na tegorocznej edycji TransLogistica wyraźnie było widać wzrost liczby wystawców i gości z Europy Wschodniej, a nawet Azji. W tych właśnie kierunkach rozwija się transport drogowy, a nasz oddział musi podążać z rozbudową sieci stacji paliw – mówi Cédric Vigneau, dyrektor zarządzający AS 24 w Polsce.

16

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

Firma AS 24 powstała z myślą o obsłudze branży transportowej, logistycznej i spe­ dycyjnej. W ubiegłym roku, podczas obchodów jubileuszu 30-lecia działania, właśnie na targach TransLogistica w Warszawie padła deklaracja o przyspie­ szeniu rozbudowy sieci stacji paliw w Polsce. Przez dwanaście miesięcy ich liczba wzrosła z 27 do 31. Najnowszy obiekt otwarto w Ostródzie przy ul. Hurtowej 11. To strategiczne położenie między drogą ekspresową S7 i drogą krajową nr 16 (Grudziądz – przejście graniczne z Litwą w Ogrodnikach). Wygodny zjazd na stację zapewnia węzeł Ostróda Południe. Jak każda stacja paliw AS 24, także ta ma odpowiedni dla pojaz­ dów ciężarowych plac manewrowy, szeroki podjazd, wysokie wiaty i wyso­ kowydajny system tankowania olejem napędowym. Sam proces przyspiesza podwójny układ dystrybutorów. Dostępny jest także zbiornik z odczyn­ nikiem AdBlue. Co więcej, samą płatność realizuje się kartą AS 24 w terminalu ustawionym przy dystrybutorze. Przy okazji można wczytać i przesłać dane z tachografu. – Otwarcie każdego nowe­ go punktu AS 24 zagęszcza sieć dostęp­ nych stacji paliw. Firmy z branży TSL, jak również sami kierowcy zyskują przez to pewność, że skorzystają z naszych usług

w wielu miejscach na swojej trasie. To ważne chociażby z racji posiadania karty paliwowej AS 24 Eurotrafic. To jedyna forma płatności na naszych stacjach paliw. W całej Europie cieszy się dużą popularnością ze względu na elastyczny sposób dysponowania i zarządzania środkami finansowymi, umożliwia też opłaty za przejazdy wybranymi drogami, mostami czy tunelami, a także postoje na parkingu czy myjnie. Jej efektywność rośnie z rozwojem sieci AS 24, w której polskie drogi są ważnym ogniwem – dodaje Cédric Vigneau. Obecnie sieć stacji paliw AS 24 funkcjo­ nuje w 28 krajach Europy – od wybrzeży Oceanu Atlantyckiego do Rosji i od Skandynawii po basen Morza Śród­ ziemnego. Kierowcy pojazdów ciężaro­ wych mają do dyspozycji blisko 16 tys. punktów. Firma AS 24 oferuje również pokładowe urządzenie PASSango Europe do zdalnego wnoszenia opłat za przejaz­ dy wybranymi drogami. Swoim zasięgiem obejmuje Danię i Szwecję (w obu krajach obejmuje także mosty), Belgię (w tym tunel Liefkenshoek), Francję, Portugalię i Hiszpanię oraz Austrię. Wkrótce do tej listy dołączą Niemcy. Elastyczność urzą­ dzenia PASSango to kolejne rozwiązanie, które pozwala kierowcy skrócić czas realizowania usługi.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Firma AS 24 – samodzielny podmiot gospodarczy działający w obrębie globalnego koncernu energetycznego Total – planuje rozszerzać sieć swoich stacji paliw w Polsce. Obecnie pod szyldem AS 24 działa w kraju ponad 30 stacji. Najnowszy obiekt otwarto w Ostródzie.


wieści z branży

CBA przeciwko mafii paliwowej Ponad 100 funkcjonariuszy CBA uczestniczyło w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Polsce. Zatrzymano dziewięć osób. Jak poinformowano w komunikacie CBA, grupa naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT na kwotę ponad 700 mln zł.

F

FOT. adobe stock

unkcjonariusze z Delegatur Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Łodzi, Poznania i Wrocławia dzięki skoordynowanym działaniom na terenie całego kraju zatrzy­ mali dziewięć osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa ta w latach 2013-2016 naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT na kwotę ponad 700 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że wprowadzano do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowano towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego, a także wystawiano poświadczające nieprawdę faktury VAT, deklaracje VAT i dokumentację księgową. Zgodnie z ustaleniami, działalność przestępcza prowadzona była z wyko­ rzystaniem ,,znikających podatników” oraz ,,buforów”. Grupa utworzyła sieć firm, które wprowadzały do obrotu faktury VAT nieodpowiadające rzeczywistym transakcjom, gdyż ich celem było jedynie sztuczne gene­ rowanie kwot podatku VAT. Taki ,,znikający podatnik” po wystawieniu faktury sprzedażowej nie uiszczał należnego podatku, a potem znikał. Z kolei ,,bufory” preparowały dokumentację świadczącą o dalszej odsprze­ daży towaru. Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, która nadzoruje toczące się postępowanie. Stawiane im zarzuty dotyczą m.in. kierowania i działania w zorganizowanej grupie przestępczej, a także dokonania przestępstw skarbowych. Funkcjonariusze CBA przeszukali także miejsca zamieszkania zatrzymanych osób, siedziby powiązanych z nimi podmiotów gospodarczych oraz inne wytypowane uprzednio miejsca na terenie całego kraju. Wskazane postępowanie to efekt wielomiesięcznej intensywnej pracy zarówno prokuratorów, jak i funkcjonariuszy CBA, którzy działając w spe­ cjalnie powołanym przez Prokuraturę Krajową zespole, zgromadzili i przeanalizowali obszerny materiał dowodowy, który dał podstawy do przeprowadzonych czynności procesowych.

e-stacjapaliw.pl

Nowe rozporządzenie utrudni

nielegalny obrót paliwami Minister aktywów państwowych podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

R

ozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Konieczność jego wydania wynika ze zmiany definicji paliw ciekłych oraz treści upoważnienia ustawowego zawartego w art. 32 ust. 6 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), w następstwie czego obo­ wiązujące rozporządzenie ministra energii z 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagra­ nicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U. poz. 2039) utraciło moc 1 grudnia 2019 r. Zmiany wprowadzo­ ne w nowym rozporządzeniu obejmują: – wyłączenie z obowiązku koncesyjnego alkoholu etylo­ wego skażonego i pozostałych wyrobów alkoholowych skażonych o kodzie 2207 20 00 przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe; – poszerzenie grupy produktów w zakresie koncesjono­ wania: półprodukt rafineryjny 2707 50 00 (z wyłączeniem produktów przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe), gaz płynny LPG 2901 10 00, ciężkie oleje opałowe 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99; – poszerzenie grupy produktów w zakresie wpisu do rejestru podmiotów przywożących: półprodukt rafineryj­ ny 2707 50 00, smary 2710 20 90, 3403 19 10, 3403 19 80. Główną przesłanką wprowadzonych zmian jest ogranicze­ nie możliwości prowadzenia nielegalnego obrotu paliwa­ mi. Rozporządzenie weszło w życie 1 grudnia 2019 r. W zakresie produktów, które w świetle poprzednio obo­ wiązującego rozporządzenia nie były objęte koncesjono­ waniem lub wpisem do rejestru podmiotów przywożących, przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. – aby zapewnić adresatom regulacji odpowiedni czas na dostosowanie się do nowego stanu prawnego.

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

17


wieści z branży

Nowy flagowy sklep

Circle K

S

klep wraz z kawiarnią mieści się przy ul. Puławskiej w Warszawie. Zajmuje powierzchnię 140 m kw. Nowa odsłona Circle K w centrum miasta to nie tylko większa przestrzeń dla gości, ale także posze­ rzona oferta gastronomiczna. Sieć Circle K konsekwentnie kontynuuje swoją strategię rozwoju nowej koncepcji sklepu na stacji. Flagowy sklep przy ul. Puławskiej 86 w Warszawie to kolejny punkt na mapie Polski będący połączeniem sklepu z kawiarnią. – Nowo otwarty punkt naszej sieci to zupełnie wyjątkowe miejsce na kulinarnej mapie Warszawy, które jest czymś więcej niż tylko sklepem, bardziej przypomina klimatyczną kawiarnię. Postawiliśmy w nim na większą i kameralną strefę dla gości, która sprawi, że okoliczni mieszkań­ cy chętnie zatrzymają się tutaj podczas spaceru, w drodze do pracy czy szkoły. Na miejscu można skosztować naszej pysznej kawy lub zjeść świeżo przyrządzoną kanapkę czy soczystego burgera z irlandzkiej woło­ winy. Wygodne fotele i stoliki w strefie wypoczynkowej zachęcają do chwili relaksu przy ulubionej gazecie. Mamy nadzieję, że to miejsce na stałe wpisze się w codzienne życie okolicznych mieszkańców – powiedział Rafał Droździak, dyrektor marketingu i komunikacji Circle K. Nowy punkt sprzedażowo-gastronomiczny Circle K jest obecnie jedynym sklepem sieci, który został ulokowany na dwóch poziomach. Na pierwszym piętrze znajduje się magazyn, dzięki czemu sklep na parterze oferuje większą przestrzeń dla gości. Wnętrze powstało dzięki współpracy z nor­ weską projektantką Niną Kristofferson oraz pomysłom zgłoszonym przez pracowników Circle K. Dominującym kolorem jest czerń, a towarzyszą jej ciepły jesion, ciemna cegła oraz czerwone, białe i pomarańczowe pasy na ścianach, nawiązujące do kolorystyki marki. Całości dopełniają lampy w kształcie okręgów rzucające światło o ciepłej barwie. Przestrzeń dla gości została wyposażona w kameralne stoliki, kanapy oraz wysokie krzesła i stoły. Wszystko po to, aby zapewnić gościom stacji jeszcze więk­ szy komfort podczas delektowania się doskonałą kawą czy gorącą cze­ koladą oraz świeżymi kanapkami i przekąskami w czasie przerw w codzien­ nych podróżach. Stacja w nowym koncepcie przy ul. Puławskiej oferuje m.in. szeroki wybór świeżych, przyrządzanych na miejscu kanapek i wrapów, doskonałej jakości soczyste burgery i wrapoburgery czy kanapki z szarpaną wołowi­ ną. Na klientów czekają ponadto dania kuchni meksykańskiej, a także włoskie sorentiny. Sklep serwuje również aromatyczną kawę i gorącą czekoladę oraz najbardziej kultowe przekąski Circle K, czyli znane wszyst­ kim hot dogi. Do końca kwietnia 2020 r. Circle K planuje wprowadzenie nowego kon­ ceptu sklepu na 40 stacjach w Polsce. Tylko w drugim kwartale 2019 r. sieć uruchomiła pilotażowe stacje w nowym koncepcie w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Stalowej Woli, Międzyzdrojach, Wieluniu i Aleksandrowie Łódzkim. Oferta dostępna jest również dla partnerów franczyzowych.

18

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

Szlachetna kawa na stacjach

Moya

Sieć stacji paliw Moya nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna przy tegorocznej edycji akcji Szlachetna Paczka. Od każdej kawy zakupionej w grudniu na dowolnej stacji paliw sieci Moya część zysku zostanie przeznaczona na działalność Stowarzyszenia Wiosna.

Z

decydowaliśmy się wesprzeć wspaniałe przed­ sięwzięcie, jakim jest Szlachetna Paczka. Już od niemal dwudziestu lat akcja za pośrednictwem wolontariuszy i darczyńców pomaga potrzebującym. W tym roku my również postanowiliśmy podzielić się tym, co mamy, dlatego ogłaszamy projekt „Szlachetna Kawa”. Zapraszamy w grudniu na stacje sieci Moya do Caffe Moya i skosztowanie jednej z naszych pysz­ nych kaw. Od każdej zakupionej kawy przeznaczamy konkretną kwotę na wsparcie Szlachetnej Paczki – mówi Rafał Pietrasina, prezes zarządu Anwim SA. Szlachetna Paczka to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest pomoc rodzinom i osobom w trud­ nej sytuacji życiowej. Początki Szlachetnej Paczki sięgają 2001 r. Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że jest realizowany przez darczyńców i wolon­ tariuszy „u podstaw”. Wolontariusze szukają rodzin i osób w potrzebie oraz wypracowują najskuteczniej­ szą formę wsparcia. Darczyńcy zaś przygotowują właściwą pomoc. Stowarzyszenie Wiosna tworzy rozwiązania systemowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnym osobom. – Czynienie dobra jest niezwykle angażujące i sprawia wiele satysfakcji. Cieszymy się, że nasze działania wspiera­ ją duże firmy jak Anwim, właściciel stacji Moya. Ich wkład w całe przedsięwzięcie jest niezwykle istotny, ponieważ dzięki wsparciu możemy dotrzeć do jeszcze większej liczby potrzebujących rodzin. Zachęcam do odwiedzenia stacji Moya i spróbowania jednej z aro­ matycznych kaw – podsumowuje Dominika Langer-Gniłka, dyrektor działu współpracy i relacji Stowa­ rzyszenia Wiosna.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

W Warszawie powstał nowy sklep pod szyldem Circle K, połączony z klimatyczną kawiarnią. To flagowa placówka koncernu, który stawia na innowacyjny koncept sklepu połączonego ze stacją paliw.


wieści z branży

Sieć Avia zainteresowana stacjami Orlenu Stowarzyszenie Avia International, które zrzesza 3,2 tys. stacji paliw w Europie, zaproponowało PKN Orlen odkup pakietu stacji, które ewentualnie mogą być przeznaczone do sprzedaży w wyniku połączenia Orlenu z Grupą Lotos.

A

via International to szwajcarskie stowarzy­ szenie prawne, które zrzesza importerów, producentów, hurtowników i sprzedawców detalicznych paliw, działających wspólnie pod marką Avia w 15 krajach Europy. Cała grupa w 2018 r. wygenerowała przychody na poziomie ponad 20 mld euro. Avia znana jest klientom indywidual­ nym przede wszystkim dzięki stacjom paliw, które działają pod tą marką i których jest obecnie około 3,2 tys. w całej Europie, z czego prawie 50 na tere­ nie Polski. Marka Avia w Polsce reprezentowana jest przez notowaną na GPW spółkę Unimot. Stowarzyszenie deklaruje zainteresowanie wyko­ rzystaniem możliwości biznesowych wynikających ze zmian na polskim rynku stacji paliw, które mogą nastąpić w wyniku konsolidacji spółek PKN Orlen i Lotos. – Jesteśmy poważnie zainteresowani odku­ pem pakietu stacji paliw, które ewentualnie mogą być przeznaczone do sprzedaży w wyniku decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej zgody na akwizycję Grupy Lotos przez PKN Orlen – mówi Adam Sikorski, prezes Unimot SA i jednocześnie członek komitetu zarządzającego Stowarzyszeniem Avia International. – Przejęcie dużego pakietu stacji znacząco przy­ spieszyłoby rozwój marki Avia na terenie Polski, dlatego ze względu na wielkość potencjalnej trans­ akcji spółka Unimot jest gotowa stworzyć konsor­ cjum firm z pozostałymi członkami stowarzyszenia Avia, które wesprze Unimot w przeprowadzeniu takiego odkupu – wyjaśnia. – Podobną transakcję Avia przeprowadziła na tere­ nie Niemiec we wrześniu bieżącego roku, przejmu­ jąc 155 stacji paliw od firmy Tessol Kraftstoffe – mówi Mario Tonini, dyrektor zarządzający w Avia International. – W tamtym przypadku zawiązaliśmy konsorcjum 10 członków stowarzyszenia Avia i wspólnie wygraliśmy przetarg na przejęcie stacji paliw, dlatego mamy już doświadczenie w tego typu transakcjach i możemy je teraz wykorzystać na rynku polskim.

e-stacjapaliw.pl

Orlen zbuduje morską farmę wiatrową Na terenie koncesji morskiej farmy wiatrowej PKN Orlen trwają badania geologiczne dna Bałtyku. Pod koniec października z portu w Gdańsku wypłynął statek, który bada parametry geologiczne tego terenu. Na podstawie pozyskanych informacji koncern przygotuje wstępny projekt techniczny morskiej farmy wiatrowej.

P

rzygotowania do realizacji projektu mor­ skich farm wiatro­ wych są coraz bar­ dziej zaawansowane. Rozpoczęliśmy kolej­ ny etap prac, który pozwoli nam przygo­ tować wstępne pro­ jekty techniczne dla budowy morskiej farmy wiatrowej. Na naszej koncesji pro­ wadzimy również badania środowisko­ we oraz pomiary wietrzności. Wszystkie prace pro­ wadzone są z zacho­ waniem najwyższych standardów i najlep­ szych praktyk, tak aby do minimum zredukować ich od­­ dzia­­ływanie środowiskowe – powiedział Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen. Obszar badań, o łącznej powierzch­ ni ok. 131 km kw., zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzego­ wej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby. Prace polegają m.in. na wykonaniu serii odwiertów na głębokość kilkudziesięciu metrów pod poziomem dna. Pobrane próbki gruntów zostaną przebadane labo­ ratoryjnie pod kątem cech fizycznych i mechanicznych oraz nośności. W efekcie możliwe będzie stworzenie wstępnego planu rozmieszczenia turbin oraz wstępne określenie optymalnego rodzaju i wielkości konstruk­ cji wsporczych turbin wiatrowych. Specjalistyczne badania prowadzone są w rejonie, w którym Morze Bałtyckie ma głębokość kilkudziesięciu metrów. Wśród załogi statku są m.in. geolodzy, geofizycy, geotechnicy, technicy laboratoryjni i wiertnicy. Czas trwania badań uzależniony jest od warunków pogodowych na Bałtyku. PKN Orlen (poprzez swoją spółkę Baltic Power) posiada koncesję na budowę farm wiatrowych na Bałtyku o maksymalnej łącznej mocy do 1200 MWe. Projekt wpisuje się w zapisa­ ny w strategii koncernu rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, będący odpowiedzią na zaostrzające się regulacje środowiskowe.

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

19


nowości BA!rdzo Bakaliowa Tabliczka

Marka Bakalland wprowadziła na rynek zupełnie nową kategorię przekąskową. BA!rdzo Bakaliowa Tabliczka to zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych czekolad z dodatkiem bakalii. Nowy produkt odwrócił klasyczne proporcje. Ponad 70 proc. bakalii zostało oblane 25 proc. czekolady. To odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy poszukują pożywnej przekąski, jednak wciąż o przyjemnym, słodkim smaku. Linia jest dostępna w pięciu smakach: kawa z kokosem, kawa z pomarańczą, śliwka i czarna porzeczka, żurawina i wiśnia oraz solone arachidy i migdały. Rozmiar nowych tabliczek Bakallandu, ich kwadratowa forma, a przede wszystkim gramatura – 65 g – stworzyły nową półkę produktową wśród przekąsek i słodyczy, która spotyka się z dużym uznaniem wśród konsumentów. To nie tylko idealna porcja produktu przyjemnościowego do zjedzenia na raz, ale również jego wygodna forma umożliwiająca zabranie ze sobą słodkiej przekąski. www.bakkaland.pl

Danonki BIO

Olej Shell Helix Top Up

Shell wprowadził na rynek pierwszy olej silnikowy kompatybilny z jednostkami wszystkich samochodów. Nowo opracowany olej Shell Helix Top Up z krystalicznie czystej bazy olejowej, przeznaczony na dolewki, został zaprojektowany z myślą o kierowcach, którzy nie wiedzą dokładnie, jakiego oleju potrzebuje silnik ich samochodu. Szybkie rozwiązanie dla kierowców oferowane w charakterystycznej czerwonej butelce jest już dostępne na stacjach Shell w Polsce. Olej Shell Helix Top Up został opracowany na bazie technologii Shell PurePlus w Centrum Technologii Shell w Hamburgu. Tej samej technologii Shell Helix, która jest wybierana przez wiodących producentów samochodów oraz zespoły Ferrari F1, BMW Motorsport i Hyundai World Rally Team. Olej Shell Helix Top Up można bez przeszkód mieszać ze wszystkimi dostępnymi na rynku olejami silnikowymi. www.shell.pl

Najnowsze Danonki BIO zostały stworzone, aby zwiększać zróżnicowanie dziecięcej diety. Ich wyróżniki to przede wszystkim pyszny owocowy smak i krótka lista składników! Zawarte w Danonkach BIO składniki bio: jogurt naturalny, przecier z owoców oraz cukier trzcinowy powstają w zgodzie z zasadami obowiązującymi dla ekologicznych upraw i hodowli. Danonki BIO są dostępne w dwóch owocowych smakach – maliny i gruszki. Wygodne, nowoczesne opakowanie – saszetka – sprawia, że produkt można spożyć nawet do sześciu godzin po wyjęciu z lodówki, dzięki czemu Danonki BIO mogą stać się nieodłącznym towarzyszem każdej dziecięcej wyprawy. www.danonki.pl

Wybór odpowiedniego paliwa pomoże uniknąć sezonowych kłopotów z autem, szczególnie podczas mroźnej zimy. Warto więc odpowiednio wcześnie sprawdzić, jaka jest oferta na stacjach paliw. Już kilka stopni poniżej zera może sprawić, że uruchomienie silnika diesla stanie się niemożliwe. Odpowiedzią Circle K na zimowe wyzwania jest paliwo milesPLUS diesel arktyczny. Wyjątkową sprawność silnika na mrozie zapewnią nam dwie kluczowe cechy tego produktu: obniżona do -32°C temperatura zablokowania zimnego filtra (TTZF) oraz gwarantowana temperatura mętnienia maks. -22°C, które zmniejszają ryzyko blokady silnika. Ponadto diesel arktyczny milesPLUS wzbogacono o składniki uszlachetniające, które oczyszczają i zabezpieczają silnik i pozwalają przejechać nawet o 3 proc. dalej na każdym litrze. www.circlek.pl

20

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Arktyczny diesel milesPLUSwywiad

Nowe perspektywy rozwoju dla

sieci Avia Tradycyjny model funkcjonowania biznesu paliwowego z pewnością będzie ewoluował. Jest ponadto szansa, że w niektórych lokalizacjach stacje paliw zaczną odgrywać rolę miejsc handlowo-usługowych – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu spółki Unimot SA, która rozwija w Polsce sieć stacji Avia.

22

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


wywiad

Grupa Unimot deklaruje w swojej strategii utworzenie 200 stacji paliw do końca roku 2023. Jakie są szanse zrealizowania tego założenia? Czy w Polsce jest jeszcze miejsce na taką liczbę placówek? W Polsce jest ponad 7 tys. stacji paliw, z czego około 3,8 tys. to stacje niezależne, które nie są zrzeszone w żadnej sieci. To właśnie wśród stacji niezależnych Grupa Unimot upatruje swoich potencjalnych partnerów do franczyzowej sieci Avia. Plan 200 stacji paliw w sieci Avia na koniec roku 2023 jest jak najbardziej realny, szczególnie że przed nami jest planowane połączenie Orlenu i Lotosu, które może skutkować pojawieniem się na rynku możliwości odkupu sporego pakietu stacji. Jesteśmy zainteresowani odkupem stacji paliw, które ewentualnie mogą być przeznaczone do sprzedaży w wyniku decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej zgody na akwizycję Grupy Lotos przez PKN Orlen. Znacząco przyspieszyłoby to rozwój sieci Avia. Jak ocenia pan obecną sytuację na rynku stacji paliw w Polsce? Czy ma on wciąż perspektywy rozwoju i z czego one wynikają? Tradycyjny model funkcjonowania biznesu paliwowego z pewnością będzie ewoluował. Istnieje ponadto szansa, że w niektórych lokalizacjach stacje paliw zaczną odgrywać rolę miejsc handlowo-usługowych, które będą nie tylko zaspokajać podstawowe potrzeby klientów, ale także oferować kompleksowe rozwiązania i usługi. Niedawno otworzyli państwo piątą już z kolei stację marki Avia na Ukrainie. Dlaczego właśnie na tamtym rynku firma chce się rozwijać i jakie są plany związane z rozbudową sieci stacji? Przede wszystkim na rynku ukraińskim Avia jako jedyna występuje z propozycją franczyzy dla stacji paliw, co na pewno wpływa na unikatowość naszej oferty. Dodatkowo rynek ukraiński jest bardzo podobny do naszego pod względem struktury. Tam też funkcjonuje dużo stacji niezależnych, które mogą dołączyć do marki Avia.

FOT. materiały prasowe

Większość stacji Grupy Unimot w Polsce działa na zasadzie franczyzy. Jak ocenia pan taką formę prowadzenia działalności? Jakie są jej plusy i minusy? Zaletą rozwijania franczyzowej sieci stacji paliw są niskie nakłady finansowe na pozyskiwanie nowych placówek, w odróżnieniu od stacji własnych, które trzeba kupować lub budować od podstaw. Natomiast zarządzanie siecią franczyzową jest w tym wypadku trudniejsze, szczególnie że niektóre stacje trzeba traktować indywidualnie. Czy w Polsce są sprzyjające warunki (regulacje prawne, podatki itp.) do rozwijania sieci stacji paliw? Czego brakuje, z pana punktu widzenia, żeby sytuacja była bardziej korzystna? Z perspektywy międzynarodowej sieci takiej jak Avia, która obecna jest w 15 krajach Europy, mogę powiedzieć że w Polsce – tak jak w innych krajach Unii Europejskiej – warunki do

e-stacjapaliw.pl

rozwoju biznesu stacji paliw są dobre i prawie wszędzie takie same, a wynika to m.in. z ujednolicenia przepisów unijnych. W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa Unimot mogła pochwalić się bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Jakie są prognozy dotyczące drugiego półrocza tego roku? Czy również będzie ono tak udane? Jesteśmy dopiero po szacowaniu wyników za trzeci kwartał 2019 r., więc jest jeszcze dużo za wcześnie, żeby można było mówić o prognozach na koniec roku. W tym roku Unimot zdecydował się uzupełnić swoją ofertę o sprzedaż paliw asfaltowych. Firma chwaliła się już pierwszymi sukcesami w tym segmencie rynku. Czy i dlaczego uważa pan ten kierunek za rozwojowy i właściwy na najbliższą przyszłość? Wejście w produkty asfaltowe to uzupełnienie naszej oferty paliwowej o dodatkowe produkty ropopochodne. Dzięki temu możemy na rynku zaproponować bardziej kompleksową ofertę. Ponieważ na terenie Polski cały czas rozwijane są inwestycje drogowe, które wymagają dostarczania produktów asfaltowych, jesteśmy przekonani, że to właściwy kierunek rozwoju.

Zakładany plan 200 stacji paliw w sieci Avia na koniec roku 2023 jest jak najbardziej realny, szczególnie że przed nami jest planowane połączenie Orlenu i Lotosu, które może skutkować pojawieniem się na rynku możliwości odkupu sporego pakietu stacji Grupa Unimot włącza się w rozwój elektromobilności w Polsce poprzez współpracę i inwestycję w blinkee.city. Jakie znaczenie ma to dla rozwoju grupy i sieci stacji paliw? Jakich efektów spodziewają się państwo w perspektywie kolejnych kilku lat? Rozpoczynając współpracę z platformą blinkee.city, nie tylko inwestujemy w perspektywiczną spółkę, ale dajemy także możliwość rozwijania swojego biznesu naszym partnerom franczyzowym tworzącym sieć Avia. Prowadzący stację paliw może zostać podwójnym franczyzobiorcą i dołączyć do platformy blinkee.city jako inwestor również na zasadach franczyzy. Dzięki temu platforma blinkee.city pozyska dodatkowy kapitał na rozwój, a stacje Avia mogą zostać punktami ładowania elektrycznych skuterów i hulajnóg. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Beata Michalik

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

23


raport

2019

– rok inwestycji i realizacji planów

I

Wygląda na to, że 2019 był wyjątkowo dobrym rokiem dla branży paliwowej.

I

nwestycje w nowe stacje paliw, rozwijanie nowych konceptów funkcjonowania sklepów, punktów gastronomicznych, myjni samochodowych i innych segmentów działalności pozapaliwowej, wreszcie działania na rzecz elektromobil-

24

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

ności i aktywność w zakresie paliw alternatywnych – wszystkie te elementy złożyły się na pozytywną ocenę mijających dwunastu miesięcy. Nie zabrakło też w 2019 r. przykładów na to, że działalność społeczna i edukacyjna, mecenat kultury

i sportu, akcje związane z bezpieczeństwem – to ważna część pracy koncernów paliwowych i innych firm związanych z obsługą transportu. A jakie wyzwania przyniesie rok 2020? O tym również mówią przedstawiciele branży.

e-stacjapaliw.pl


raport

FOT. adobe stock

Wojciech Muszyński, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen W 2019 r. PKN Orlen realizował założenia długofalowej strategii, zakładającej kompleksowy rozwój spółki, w tym w obszarze sprzedaży detalicznej. Realizowane działania przełożyły się na bardzo dobre wyniki finansowe osiągane w tym segmencie. W tym czasie zrealizowaliśmy wiele inwestycji mających na celu modernizację sieci stacji paliw. Sukcesywnie poszerzamy również bazę wykonawców, z którymi będziemy współpracować przy budowie nowych oraz unowocześnianiu

e-stacjapaliw.pl

istniejących stacji. W ten sposób zapewniamy klientom jeszcze lepszą jakość usług i komfort korzystania ze stacji paliw. W obszarze sprzedaży pozapaliwowej, jako firma stawiająca na nowoczesny patriotyzm gospodarczy, współpracowaliśmy z polskimi producentami, a ponad 85 proc. naszej pozapaliwowej oferty stanowią obecnie artykuły wytworzone w Polsce. Szczególną wagę niezmiennie przykładaliśmy do jakości naszych produktów. Jednocześnie uważnie śledzimy trendy i odpowiednio na nie reagujemy, by jak najlepiej spełnić oczekiwania klientów. Efektem tych działań było np. wprowadzenie do oferty potraw wegetariańskich i wegańskich.

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

25


raport

Szczególną uwagę poświęciliśmy analizie wyników Orlen Drive – najnowocześniejszej stacji w Europie w formacie drive through, otwartej w październiku 2018 r. Planujemy otwarcie kolejnych obiektów tego typu. Mijający rok to również okres rozszerzania dostępności usługi Orlen Pay na stacjach franczyzowych naszej sieci. W odpowiedzi na światowe trendy w transporcie nieustannie poszerzaliśmy też swoje kompetencje w zakresie paliw alternatywnych. W Polsce, Czechach, a także w Niemczech inwestowaliśmy w sieć ładowania pojazdów elektrycznych. Testowaliśmy też inne rozwiązania – posiadamy dwa punkty ładowania dla pojazdów zasilanych wodorem na niemieckich stacjach paliw. Niebawem wodór zatankować będą mogli także kierowcy samochodów osobowych w Czechach. U naszych południowych sąsiadów w obiektach należących do Grupy Orlen można też tankować sprężony gaz ziemny (CNG). Na bieżąco identyfikujemy trendy w sprzedaży detalicznej i wprowadzamy rozwiązania, tak aby z wyprzedzeniem odpowiadać na zapotrzebowanie ze strony klientów. To nie zmieni się w kolejnych latach.

Cedric Vigneau, dyrektor zarządzający AS 24 na Polskę, Ukrainę i Rosję W Polsce naszym priorytetem jest rozbudowa sieci stacji paliw AS 24. Nie stawiamy przy tym na ilość, ale na jakość, bo każda nowa lokalizacja musi być realnym wsparciem w pracy kierowców pojazdów ciężarowych. Nasze punkty powstają więc przy głównych trasach transportowych, zarówno w ujęciu lokalnym, jak i międzynarodowym. Ponadto każda stacja paliw AS 24 dostosowana jest do obsługi pojazdów ciężarowych. Przy wyborze nowych lokalizacji musimy więc uwzględniać duży plac manewrowy z miejscem na parking, wysokie wiaty, szerokie podjazdy, a także system wydajnych dystrybutorów z możliwością tankowania dwóch zbiorników jednocześnie. W 2019 r. otworzyliśmy punkty w Dębicy, Krzywej, Nowym Sączu, Ostródzie i Radziszewie. Do 2021 r. nasza sieć w Polsce wzrośnie do 50 stacji paliw AS 24. Obszarem działalności, w którym odnotowaliśmy duży wzrost zainteresowania, jest pomoc w odzyskiwaniu podatku VAT w całej Europie. Oferujemy tę usługę w dwóch wariantach: przygotowania i przesłania do odpowiedniego urzędu zestawienia transakcji ze wskazaniem wysokości podatku do zwrotu. W drugim przypadku kierowca uiszcza tylko kwotę netto, my pokrywamy VAT, który bezpośrednio rozliczamy z organami

26

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

skarbowymi. Podstawowym instrumentem do tych płatności jest nasza karta paliwowa lub urządzenie pokładowe PASSango. Za jego pomocą można uiszczać elektronicznie opłaty za przejazdy wybranymi drogami, mostami i tunelami w kilku europejskich krajach. Przygotowujemy się właśnie do rozszerzenia jej zasięgu o terytorium Niemiec.

Michał Dobrański, Corrimex Najważniejszym wydarzeniem 2019 r. dla firmy Corrimex oraz firmy Christ jest wprowadzenie na rynek nowej generacji myjni automatycznych. Generacja tych myjni nosi oznaczenie C17. Jest to zupełnie nowa technologia oraz projektowana od podstaw konstrukcja. Dzięki nowemu projektowi portal ma większą szerokość przejazdową przy zachowaniu dotychczasowych zewnętrznych gabarytów myjni z obecnie produkowanej linii C16. Myjnia ta daje o wiele większe możliwości mycia pojazdów przy zwiększonej oszczędności mediów (energii elektrycznej, wody). W Polsce premiera myjni C17 odbędzie się na nadchodzących targach Stacja Paliw 2020. Realizacja planów w 2019 r. przebiegła zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Współpraca zarówno z koncernami, jak i z klientami prywatnymi układała się bardzo dobrze. Klienci wybierali głównie segment premium wśród myjni portalowych. Szczególnie cieszy fakt, że nasi klienci coraz chętniej spoglądają w stronę myjni tunelowych. Potwierdza to nasze przypuszczenia, że inwestorzy z nadzieją patrzą na rozwój branży myjni samochodowych. Na zwrócenie uwagi zasługuje niebywały wręcz przyrost rynku myjni do samochodów ciężarowych. Polski rynek transportowy przeżywa rozkwit, co odzwierciedla bardzo dobry wynik w sprzedaży myjni do samochodów ciężarowych i autobusów. Rok 2020 będzie dla nas rokiem rozwoju segmentu myjni samoobsługowych. Bardzo duża liczba powstałych w ostatniej dekadzie myjni przy jednoczesnym wzroście tzw. producentów tych myjni, sprawia, że musimy bardzo dokładnie przyjrzeć się naszym myjniom i wznowić zadowalającą nas sprzedaż. Obecnie zbliża się fala wymian urządzeń (większość funkcjonujących myjni samoobsługowych w Polsce powstało około 10 lat temu). Jesteśmy gotowi na nadejście tej fali, dzięki czemu nasi klienci niewielkim kosztem będą mogli wymienić pracujące u nich myjnie z jednoczesnym uatrakcyjnieniem wizerunku ich urządzeń.

e-stacjapaliw.pl


raport

Rafał Pietrasina, prezes zarządu Anwim SA Sieć stacji paliw Moya w 2019 r. świętowała dekadę obecności na polskim rynku. Ostatni rok naszej działalności oznaczał intensywną pracę nad rozwojem sieci stacji paliw Moya. Naszym celem było zwiększenie udziału marki Moya na rynku. Strategia rozwoju zakłada, że w 2023 r. sieć składać się będzie minimum z 350 obiektów. Istotnym wydarzeniem dla naszej firmy w mijającym roku było podpisanie umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pozyskane finansowanie w wysokości ok. 140 mln zł przeznaczone zostało na inwestycje – rozwój sieci stacji zarówno poprzez zakup istniejących obiektów, jak i budowę nowych od podstaw. Równolegle rozwijamy naszą ofertę pozapaliwową – sklepy convenience oraz koncept gastronomiczno-kawiarniany Caffe Moya. Innym istotnym przełomem w 2019 r. w Anwim SA była zmiana w strukturze zarządu. Nasza sieć rozwija się w szybkim tempie. Dlatego zarząd spółki Anwim został poszerzony o nowego członka. Został nim Filip Puchalski, dotychczasowy dyrektor ds. operacyjnych. Jako członek zarządu odpowiada za zarządzanie operacyjne siecią stacji paliw Moya w zakresie stacji własnych i franczyzowych, rozwój Caffe Moya, zakupy centralne oraz marketing. W nowy, 2020 r. wchodzimy pełni optymizmu i pozytywnej energii do dalszego działania. Będziemy kontynuować pracę w kierunku dalszego zagęszczania naszej sieci stacji paliw i lepszego dostosowania się do potrzeb naszych klientów.

FOT. materiały prasowe

Mateusz Bonca, prezes zarządu Grupy Lotos Rok 2019 to dobry czas dla Grupy Lotos. Stabilna sytuacja finansowa koncernu potwierdza, że uzupełniające się segmenty działalności zapewniają mu odporność na znaczne zmiany czynników rynkowych. Spółka dynamicznie zagospodarowuje posiadane aktywa w segmencie poszukiwań i wydobycia. We wrześniu tego roku, wcześniej i taniej niż planowano, uruchomiono eksploatację złoża Utgard w Norwegii. Inwestujemy i modernizujemy też nasze platformy wiertnicze na Bałtyku. Równolegle rafineria w Gdańsku, zaliczana do grona najnowocześniejszych zakładów w Europie, pracuje z pełnym wykorzystaniem swoich możliwości.

e-stacjapaliw.pl

Finalizujemy projekt EFRA, czyli kluczową inwestycję Lotosu. Z sukcesem kontynuujemy optymalizację sieci stacji paliw, sukcesywnie zwiększając rentowność naszej sieci. Jeszcze w tym roku oddamy do dyspozycji kierowców pięćsetną lokalizację pod marką Lotos. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię rozwoju rozpisaną do końca 2022 r. Rozwijamy projekty związane z elektromobilnością (Niebieski Szlak), wodorem (Pure H2) czy LNG. Jesteśmy liderem w dziedzinie paliw alternatywnych.

Rafał Droździak, dyrektor marketingu i komunikacji w Circle K Rok 2019 był dla sieci stacji Circle K bardzo udany. Otwieraliśmy kolejne stacje, które reprezentują nasz nowy koncept sklepu, będący odzwierciedleniem najlepszych praktyk, które przetestowaliśmy w kilku krajach skandynawskich i bałtyckich. W nowej odsłonie sklepu postawiliśmy na większą, klimatyczną strefę dla gości oraz szerszą ofertę gastronomiczną. Dzięki modernizacji zmieniamy sposób postrzegania stacji paliw przez naszych klientów. Nasze stacje są już nie tylko miejscem, w którym można zatankować doskonałej jakości paliwo, ale dzięki szerszej ofercie gastronomicznej oraz powiększonemu asortymentowi sklepu stają się również punktem codziennych zakupów oraz miejscem spotkań, gdzie można smacznie i szybko zjeść w drodze do i z pracy czy szkoły. Tylko w drugim kwartale roku uruchomiliśmy pilotażowe stacje w nowym koncepcie w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Stalowej Woli, Międzyzdrojach, Wieluniu i Aleksandrowie Łódzkim. Do końca kwietnia 2020 r. planujemy wprowadzenie nowego konceptu sklepu na kolejnych 40 stacjach w Polsce. W 2019 r. z sukcesem przeprowadziliśmy również pierwszą edycję programu edukacyjnego „Drogowe ABC”, skierowanego do uczniów placówek wychowania przedszkolnego w całej Polsce. Program, który realizujemy we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, ma na celu promocję bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród najmłodszych, a pierwsza jego edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – przeprowadziliśmy zajęcia w 242 przedszkolach z 12 województw, w których wzięło udział 25 tys. dzieci. W 2020 r. chcemy kontynuować program, by kształtować odpowiednie wzorce zachowań wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Wyzwaniem dla całej branży zarówno w tym, jak i kolejnym roku będzie zaspokojenie rosnących potrzeb konsumentów, które w dalszym ciągu są następstwem wprowadzenia częściowego zakazu handlu w niedziele. Stacje stawiać będą na systematyczny rozwój oferty i usług w odpowiedzi na rosnące wymagania klientów, tak aby w przyszłości stać się miejscem pozwalającym na jak najbardziej kompleksową obsługę klienta.

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

27


raport

Coraz więcej stacji paliw

Z Z

najnowszego raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) wynika, że na koniec trzeciego kwartału 2019 r. na terenie Polski działało łącznie około 7,8 tys. stacji paliw. Najwięcej tego typu obiektów funkcjonuje pod szyldem Orlenu (1784) i Grupy Lotos (496). Obok rodzimych gigantów branży paliwowej na rynku dobrze sobie radzą również stacje operatorów niezależnych, których jest łącznie 3807 (w tym 1031 to stacje

28

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

operatorów występujących pod wspólnym logo). Nieco mniej placówek (1524) występuje pod marką zagraniczną.

PKN Orlen zapowiada inwestycje Po zmniejszeniu liczby stacji Orlen w drugim kwartale 2019 r. (na koniec czerwca zanotowano 1779 stacji, podczas gry na koniec roku 2018 było ich 1887) ponownie zaczęło ich przybywać. Jak deklaruje PKN Orlen w komunikacie prasowym,

spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój sieci stacji paliw. W listopadzie 2019 r. rozpoczęto postępowanie mające na celu rozszerzenie bazy wykonawców, z którymi koncern będzie współpracował przy budowie nowych, odbudowie i modernizacji istniejących już stacji. Generalne wykonawstwo w zakresie budowy nowych i odbudowy już istniejących stacji paliw ma obejmować zarówno prace ziemne związane z instalacją infrastruktury podziemnej, jak i roboty wykończe-

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

W Polsce przybywa stacji paliw – nie tylko tych, które występują pod marką największych graczy rynku paliwowego, ale także prowadzonych przez operatorów niezależnych. Coraz więcej jest też stacji należących do koncernów zagranicznych.


raport

niowe stacji. Zakłada również roboty drogowe związane z układami komunikacyjnymi realizowanych inwestycji i wykonanie niezbędnych przyłączy. W przypadku dużych modernizacji stacji paliw prace mają obejmować rozbudowę obiektów oraz ich przebudowę o wartości robót budowlanych powyżej 1 mln zł. – Realizowane postępowanie jest efektem dynamicznego rozwoju jednego z filarów naszej działalności, czyli segmentu detalicznego, który notuje rekordowe wyniki. Inwestujemy w sieć stacji paliw, budując nowe obiekty i unowocześniając te, które już istnieją, po to, by jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom naszych klientów i utrzymywać konkurencyjność na wymagającym rynku sprzedaży detalicznej – mówi Michał Drewniok, dyrektor Biura Zakupów Ogólnych PKN Orlen.

chętnym, który się do nas zgłosi. Zawieramy współpracę z tymi partnerami, którzy wpisują się w kulturę i zasady działania sieci Avia – powiedział dla ISB News prezes Grupy Unimot Adam Sikorski. Kolejne stacje otwiera też Grupa Pieprzyk – nowe obiekty pod szyldem Moc Jakość Zysk powstały jesienią 2019 r. m.in. w Zielonej Górze, Kędzierzynie-Koźlu czy w okolicach Głogowa. Według raportu

stacji paliw w Polsce zapowiada AS 24 – podmiot gospodarczy działający w ramach globalnego koncernu energetycznego Total. Sieć ta powstała z myślą o obsłudze branży transportowej, logistycznej i spedycyjnej. Obecnie sieć stacji paliw AS 24 funkcjonuje w 28 krajach Europy – od wybrzeży Oceanu Atlantyckiego do Rosji i od Skandynawii po basen Morza Śródziemnego. Kierowcy

POPiHN, na koniec września 2019 r. funkcjonowało w Polsce ponad 80 stacji paliw należących do tej spółki. W raporcie wymieniono łącznie 26 operatorów niezależnych, wśród których, oprócz wyżej wymienionych, znalazły się m.in.: Slovnaft Partner (82 stacje), Huzar (74 stacje), Watis (31 stacji), Wasbruk (30 stacji), Reflex (30 stacji), Olkop (30 stacji), Artus (26 stacji).

pojazdów ciężarowych mają do dyspozycji blisko 16 tys. punktów. Podczas ubiegłorocznej edycji targów TransLogistica w Warszawie padła deklaracja o przyspieszeniu rozbudowy sieci stacji paliw w Polsce. Przez dwanaście miesięcy ich liczba wzrosła z 27 do 31 punktów. Pod koniec września 2019 r. było ich 32. POPiHN w swoim raporcie uwzględnił również stacje paliw działające przy sklepach wielkopowierzchniowych. Na koniec trzeciego kwartału br. było ich łącznie 192, z czego 25 działa przy sklepach Auchan, 43 przy sieci Carrefour, 19 stacji mieści się przy sklepach E. Leclerc, 65 – przy Intermarche, 29 – przy Tesco, pięć – przy Makro i sześć przy innych sklepach. Jeśli chodzi o stacje autostradowe, to jest ich dokładnie tyle samo, ile zanotowano na koniec 2018 r., czyli 82 (20 – Grupa Lotos, 35 – PKN Orlen, 16 – BP, dziewięć – Shell i dwie – CircleK).

Rozwój sieci operatorów niezależnych Dynamiczny rozwój zapowiada też firma Moya – w Polsce funkcjonuje już 225 stacji tej sieci. Klienci mogą tam nie tylko zaopatrzyć się w paliwo, ale też skorzystać z oferty sklepu i punktu gastronomicznego Cafe Moya. Według strategii rozwoju, do 2023 r. spółka Anwim planuje rozszerzenie sieci Moya do minimum 350 obiektów na trenie całej Polski. – Kon­ sekwentnie rozbudowujemy liczbę naszych punktów, dzięki czemu utrzymujemy pozycję lidera pod względem rozwoju. Nasze obiekty prezentują najwyższe standardy zarówno w zakresie obsługi klienta, jak i oferowanych produktów. Co najważniejsze, kierowcy mogą zatankować najlepszej jakości paliwa. Zapraszamy kierowców samochodów osobowych, ciężarowych, motocyklistów, a także niezmotoryzowanych – mówi Filip Puchalski, dyrektor ds. operacyjnych, członek zarządu Anwim SA. Międzynarodowa sieć Avia, którą w Polsce reprezentuje Grupa Unimot, na koniec września 2019 r. miała w kraju 48 stacji (według danych POPiHN), ale plany rozwoju sieci są imponujące – Avia zapowiada, że zgodnie z obowiązującą strategią firmy Unimot na lata 2018-2023, do końca 2023 r. spółka chciałaby posiadać w sieci Avia co najmniej 200 stacji paliw. – Mamy już ten komfort, że nie musimy podpisywać umów franczyzowych z każdym

e-stacjapaliw.pl

Pod znanymi markami W zestawieniu POPiHN znalazły się też stacje działające pod szyldem koncernów zagranicznych. W sieci AS 24 funkcjonują 32 stacje (30 było na koniec 2018 r.). Sieć BP to 565 stacji – o 13 więcej niż w roku ubiegłym. Koncern Shell prowadzi obecnie 449 stacji, a CircleK (dawniej Statoil) – 353 (w stosunku do ubiegłego roku przybyły cztery obiekty CircleK). 114 stacji działa pod szyldem Amic (dawniej Lukoil), 37 należy do sieci Total, a 14 to IDS (stacje tankowania samochodów ciężarowych). Zagęszczenie sieci

Beata Michalik

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

29


narzฤ dzia

Odpowiedzialny biznes = zaufanie klientรณw

30

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


narzędzia

Jak wzmocnić wizerunek marki, a jednocześnie zrobić coś dobrego dla ludzi i środowiska? Odpowiedzią na to pytanie są działania przedsiębiorstw realizujące koncepcję odpowiedzialnego biznesu, szczególnie ważne w branży paliwowej, wobec której społeczeństwo ma wysokie wymagania – zarówno co do jakości produktów, jak i funkcjonowania według zasad fair play.

W

W

spieranie kultury i sportu, działalność charytatywna, realizowanie zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, wreszcie dbałość o funkcjonowanie przedsiębiorstwa od wewnątrz... Działania z zakresu CSR to niemalże druga twarz dużych firm, które starannie kształtują swój wizerunek. Funkcjonują zgodnie z założeniami specjalnie opracowanych strategii, związanych z kulturą odpowiedzialnego biznesu. Badanie „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” wskazuje, że firmy angażują się w działania CSR ze względu m.in. na zwiększające się dzięki nim zaufanie wśród pracowników (35 proc.) i klientów (32 proc.). Blisko 40 proc. firm ma świadomość korzyści z prowadzenia działalności zgodnie z zasadami CSR. Potwierdzają to wyniki badania „The 2018 Deloitte Millennial Survey”. Dla 83 proc. badanych przedstawicieli pokolenia Y sukces przedsiębiorstwa powinien oznaczać coś więcej niż tylko wyniki finansowe. Dla 75 proc. międzynarodowe korporacje mają potencjał, by rozwiązać problemy społeczne czy te związane z ochroną środowiska.

FOT. adobe stock

Orlen społecznie i kulturalnie Realizacja koncepcji odpowiedzialnego biznesu w branży paliwowej to domena przede wszystkim dużych przedsiębiorstw. Przykładem może być PKN Orlen, który swoją działalność CSR podsumowuje w regularnie publikowanych raportach. W raporcie za rok 2018 czytamy m.in. o: 2 mln zł przekazanych na rzecz strażaków, ponad 40 mln punktów przekazanych przez klientów na cele społeczne w programie Vitay, działaniach na rzecz społeczności lokalnych, programach edukacyjnych, a także o tych, które mają na celu wspieranie środowiska naturalnego. Pod koniec 2018 r. Orlen przyjął też nową strategię CSR, która obejmuje działania do 2022 r. „W strategii określone zostały nowe obszary realizacji działań

e-stacjapaliw.pl

z zakresu CSR, czyli Społeczeństwo, Środowisko, Pracownicy, Klienci i Partnerzy Biznesowi. Ważnym narzędziem realizacji strategii CSR jest »Polityka dobroczynności PKN ORLEN SA«, która określa priorytety zaangażowania dobroczynnego Koncernu oraz zasady udzielania, wykorzystania i rozliczania darowizn” – czytamy w dokumencie. Firma chętnie angażuje się w działalność kulturalną, wspierając artystów i wspomagając funkcjonowanie obiektów kultury. Została np. mecenasem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, największej sceny operowej w Europie i drugiej na świecie, która słynie z ambitnego repertuaru i gwiazd światowego formatu. Wsparcie od PKN Orlen uzyska również Akademia Operowa, kształcąca utalentowanych artystów. To już kolejna uznana instytucja kultury, którą koncern bierze pod swoje skrzydła. Jest już mecenasem Muzeum Narodowego w Warsza­ wie, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz Narodowego Centrum Kultury. Spółka wspiera też organizację Międzynarodowego Konkursu Chopinow­ skiego, a także sfinansowała zakup rękopisów Fryderyka Chopina oraz budowę kopii fortepianów historycznych, na których grał polski kompozytor.

odbiorców, zarówno w kraju, jak i za granicą – powiedział Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen. Od wielu lat Orlen realizuje także liczne projekty charytatywne, m.in. pod egidą Fundacji Orlen – Dar Serca, która była jedną z pierwszych na polskim rynku fundacji korporacyjnych. Jej głównym celem jest pomoc dzieciom z rodzinnych domów dziecka, z której korzysta obecnie kilka tysięcy wychowanków z ok. 300 placówek z całej Polski. Fundacja prowadzi także działalność w dziedzinie edukacji i wychowania, wspierając stypendiami zdolnych i ambitnych uczniów.

40 mln od BP na projekty społeczne W najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” (wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu) znalazło się ponad 1,5 tys. praktyk zgłoszonych przez 229 firm, co oznacza 30-procentowy wzrost w ciągu roku. Wymieniony w raporcie koncern BP od 1996 r. na projekty społeczne realizowane w Polsce wydał ponad 40 mln zł. – Działania CSR-owe są bardzo ważne dla wszystkich firm, również takich jak BP. To w zasadzie integralna część biznesu. Klienci, intere-

W najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazło się ponad 1,5 tys. praktyk zgłoszonych przez 229 firm, co oznacza 30-procentowy wzrost w ciągu roku – Wsparcie prestiżowych projektów, ważnych dla historii i kultury polskiej, wpisuje się w strategię Orlenu jako mecenasa kultury i firmy społecznie odpowiedzialnej. Objęcie mecenatem polskich dóbr narodowych, które rozsławiają nasz kraj na arenie międzynarodowej, to przykład nowoczesnego patriotyzmu. To także sposób dotarcia do coraz szerszej grupy

sariusze oczekują, że nasze produkty i usługi będą dobre, wysokiej jakości, i wybierają te firmy i produkty, które reprezentują sobą coś więcej, również wartości społeczne. Każda firma, żeby skutecznie działać na danym rynku, musi się angażować w społeczność lokalną, rozumieć jej problemy i na nie odpowiadać – podkreślał w rozmowie z agencją

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

31


narzędzia

informacyjną Newseria Biznes Bogdan Kucharski, prezes BP Europa SE Oddziału w Polsce. Wiosną 2019 r. pracownicy BP, łącznie z prezesem, wzięli udział w Półmaratonie Warszawskim, dzięki czemu udało się zebrać kilkanaście tysięcy złotych na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej. BP od 1996 r. angażuje się w działania CSR w Polsce i na ten cel

1,5 mln obiadów. – To nie tylko wyraz bezpośredniego zaangażowania i troski o innych, ale również wymierna pomoc finansowa. Dzięki zbiórce, którą przeprowadziliśmy przy okazji Półmaratonu Warszawskiego, udało się zebrać kilkanaście tysięcy złotych wśród uczestników biegu. Oprócz tego firma, w ramach programu Matching Fund, który dubluje

Badanie „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” wskazuje, że firmy angażują się w działania CSR ze względu m.in. na zwiększające się dzięki nim zaufanie wśród pracowników (35 proc.) i klientów (32 proc.) przeznaczyła już 40 mln zł. Udział w Półmaratonie Warszawskim nie tylko był okazją do integracji zespołu, ale też pozwolił bezpośrednio wesprzeć podopiecznych PAH. Firma BP rozpoczęła współpracę z PAH w akcji „Pajacyk” w czerwcu 2000 r. Wtedy też ruszył BP Partnerclub, pierwszy w Polsce program lojalnościowy z elementem charytatywnym. Do tej pory ufundowano z niego ok.

32

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

środki zgromadzone przez pracowników, dołoży od siebie drugie tyle, a to przekłada się w sposób wymierny na pomoc dla Polskiej Akcji Humanitarnej – podkreśla Bogdan Kucharski.

Bezpieczeństwo, komfort i ekologia Firmy paliwowe chętnie angażują się w działania na rzecz poprawy bezpieczeń-

stwa w ruchu drogowym, dbają też o jakość obsługi na stacjach paliw i o to, by były to obiekty przyjazne dla klientów. Tak np. Shell już od 2013 r. realizuje autorski program „Bezpieczne szelki”, skierowany do przedszkolaków i uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych z terenu Warszawy, Krakowa i okolic. Co roku w kilkunastu szkołach i przedszkolach odbywają się zajęcia z udziałem funkcjonariuszy policji, z wykorzystaniem miasteczek ruchu drogowego itp. Z kolei latem 2019 r. na stacjach paliw Lotos odbywały się spotkania z ekspertami w kampanii „Lotos – mistrzowie w pasach”. Ta akcja również miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach. Lotos włączył się też w tym roku do akcji Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, które promuje ograniczanie produkcji szkodliwych, plastikowych odpadów. Akcja „Z własnym kubkiem” rozpoczęła się w październiku. Zgodnie z jej założeniami, każdy klient, który kupi na stacji kawę nalewaną do jego własnego kubka, oszczędza złotówkę. Najważniejszym jednak efektem jest ograniczenie ilości odpadów, jakie każdego roku powstają w wyniku używania

e-stacjapaliw.pl


narzędzia

FOT. adobe stock

Firmy paliwowe chętnie angażują się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dbają też o jakość obsługi na stacjach paliw i o to, by były to obiekty przyjazne dla klientów

jednorazowych opakowań, oraz edukacja społeczna w tym zakresie. – Lotos Paliwa, tak jak wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lotos, od lat aktywnie uczestniczy w kształtowaniu świadomości pracowników oraz konsumentów. Odpowiedzialność za środowisko naturalne to nasz obowiązek, dlatego chętnie angażujemy się w różnego rodzaju działania proekologiczne. Inicjatywa „Z własnym kubkiem” to także aktywny dialog z naszymi klientami, którzy będą mieli okazję przekonać się, że ekologia po prostu się opłaca. Proponowana przez nas zniżka za zakup napoju do własnego kubka to nagroda i zachęta do tego, by żyć świadomie. Mamy nadzieję, że więcej polskich firm także przyłączy się do akcji – mówi Adam Pawłowicz, wiceprezes Zarządu Lotos Paliwa ds. handlu. A jak uczynić stację paliw bardziej przyjazną dla rodziny? Udało się to koncernowi BP, który otrzymał tytuł Rodzinnej Marki Roku 2018 oraz Znak Jakości KidZone 2018 – za wprowadzenie udogodnień dla rodzin z małymi dziećmi. Na stacjach BP rodzice małych dzieci znajdą m.in.: kawiarnie

e-stacjapaliw.pl

z sokami, jogurtami, zdrowymi przekąskami, kanapkami z pełnego ziarna. Jest też np. mleko sojowe (do kawy) dla mam małych alergików czy bogata oferta produktów bezglutenowych w sklepach. Na 150 stacjach BP posiadających przewijaki dla niemowląt dostępne są też podgrzewacze do butelek i jedzenia. W sklepach przystacyjnych nie brak mokrych chusteczek i jedzenia dla niemowląt. W ofercie są też zabawki, książeczki, prasa dla dzieci czy bajki na DVD. Przy wybranych stacjach rodzice znajdą place zabaw, a nawet minizoo czy miniparki safari. Na stacjach autostradowych można znaleźć kąciki dla dzieci. Wszystkie stacje są bezpieczne i monitorowane. Firma przygotowuje też filmiki pokazujące, jak bezpiecznie podróżować z dzieckiem.

30 lat odpowiedzialnego biznesu Podczas konferencji ,,Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce”, która odbyła się 10 października 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, została ogłoszona lista projektów społecznych biznesu mających największą wartość dla społe-

czeństwa w mijającym 30-leciu. Wśród 60 inicjatyw wybranych przez jury znalazły się projekty realizowane m.in. przez PKN Orlen czy Grupę Lotos. Organizatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest ośrodek Thinktank. Koordy­natorem rankingu jest Forum Odpo­wiedzialnego Biznesu, które przygotowało też, na podstawie swoich corocznych raportów ,,Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, 166 ze 180 nominacji. Pozostałe zgłosiła na prośbę organizatorów Aka­ demia Rozwoju Filantropii w Polsce. – Lista nagrodzonych inicjatyw jest tak różnorodna jak wyzwania, które podejmuje odpowiedzialny biznes, przyczyniając się do większej spójności społecznej i zrównoważonego rozwoju Polski. Są tu programy edukacyjne, środowiskowe, działania na rzecz grup wykluczonych, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach czy związane z nowymi technologiami. Ranking jest swoistym podsumowaniem minionych 30 lat gospodarki wolnorynkowej z perspektywy idei CSR – podsumowała Marzena Strzelczak, dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Beata Michalik

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

33


narzędzia

Niezależni w sieci Możliwość funkcjonowania pod popularnym brandem, dostęp do regularnych dostaw towaru, uczestnictwo w szkoleniach i akcjach promocyjnych – to tylko niektóre z bonusów, jakie może przynieść dołączenie do sieci franczyzobiorców koncernu paliwowego. Z drugiej strony – dla franczyzodawcy to wygodna opcja sprzedaży produktów bez konieczności angażowania dużych środków i przy dużej samodzielności franczyzobiorcy.

Pod popularnym szyldem – Franczyza niezmiennie od lat notuje przyrost podmiotów licencyjnych zarówno po stronie franczyzodawców, jak i franczyzobiorców. Przeżywa stabilny rozwój i nie obserwujemy rewolucyjnych zmian. Pojawiają się nowe trendy, które powodują wysyp nowych konceptów, ale z czasem pozostają tylko najsilniejsi i najsolidniejsi gracze. Według prognoz, do końca roku 2019 zanotujemy 1,3 tys. sieci franczyzowych oraz 83 tys. placówek licencyjnych – mówi Magdalena Kurda, menedżer PR portalu Franchising.pl.

34

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

Z punktu widzenia franczyzobiorcy, główną zaletą jest to, że nie musi on tworzyć biznesu od podstaw. Przystępując do sieci, korzysta bowiem z marki franczyzodawcy oraz całego know-how, które wypracował organizator systemu. Otrzymuje również dostęp do łańcucha dostaw oraz korzysta z działań marketingowych centrali. Niezależnym stacjom paliw trudniej jest walczyć o zainteresowanie klienta, ponieważ nie dorównują potencjałem zakupowym swoim koncernowym konkurentom. A przez to nie mogą oferować swoim klientom tak atrakcyjnych cen, jak duże firmy. Poza tym w strukturze przychodów stacji coraz ważniejszą rolę odgrywa oferta pozapaliwowa, np. szybko zbywalnych produktów spożywczych (FMCG), a w tym zakresie dobre warunki handlowe może zapewnić tylko silny hurtownik franczyzodawca. Jak informują eksperci portalu Franchising.pl, model ten daje ponadto możliwość łatwiejszego startu w branży osobom, które nie miały z nią dotąd nic wspólnego. Niektóre sieci preferują nawet partnerów, którzy nie

mają żadnych wcześniejszych doświadczeń w danej branży. Ich właściciele wychodzą z założenia, że takim osobom bez żadnych wcześniej wypracowanych mechanizmów prowadzenia biznesu łatwiej będzie nauczyć się zasad obowiązujących w danej sieci.

Szkolenia, promocje i know-how Koncerny paliwowe zachęcają potencjalnych franczyzobiorców licznymi przywilejami, które mogą im zaoferować. Oferta jest pod tym względem coraz bogatsza. Tak np. PKN Orlen nie tylko przekazuje franczyzobiorcy własne know-how oraz sprawdzoną w praktyce koncepcję biznesową prowadzenia stacji paliw, ale także zapewnia stałą opiekę menedżerów sprzedaży działających w strukturach koncernu oraz doradztwo biznesowe. Partner Orlenu zachowuje niezależność gospodarczą, działając we własnym imieniu i na własny rachunek. Może jednocześnie liczyć na atrakcyjne warunki zakupu paliw, a także na możliwość korzystania z nowoczesnego systemu informatycznego, wspo-

e-stacjapaliw.pl

FOT. adobe stock

N N

a zasadzie franczyzy działa w Polsce wiele firm, w tym również stacji paliw. Z najnowszego „Raportu o rynku franczyzy” firmy doradczej PROFIT system i portalu Franchising.pl wynika, że na polskim rynku działa obecnie ok. 1,25 tys. konceptów franczyzowych, a sklepów i punktów usługowych na licencji mamy w całej Polsce około 79,1 tys. Eksperci szacują, że w ciągu najbliższych miesięcy jeszcze przybędzie nowych sieci franczyzowych i placówek licencyjnych.


narzędzia

magającego oraz ułatwiającego proces zarządzania stacją paliw, uczestnictwo w opracowanych przez koncern programach lojalnościowych dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców itd. Orlen oferuje też możliwość udziału pracowników stacji w organizowanych przez koncern szkoleniach, uczestnictwo stacji paliw w licznych akcjach promocyjnych. Sieć stacji Moya oferuje franczyzobiorcom m.in. korzystne warunki zakupu paliw z odroczonymi terminami płatności, program szkoleń dla pracowników stacji, udział w ogólnopolskich akcjach promocyjnych i rabatowych. Firma podkreśla ponadto znaczenie identyfikacji wizualnej i estetyki stacji paliw, oferując partnerom wsparcie w procesie rebrandingu i zmiany wyglądu obiektu. Z kolei koncern Shell zachęca franczyzobiorców skrojoną na miarę potrzeb rynku ofertą, w której obiecuje 0 zł stałej miesięcznej opłaty franczyzowej, bezpieczeństwo marżowe, wsparcie inwestycji w innowacyjny format sklepu, a także specjalne bonusy za przedłużenie umowy. Współpraca z partnerami – właścicielami stacji to także kluczowy punkt strategii roz-

woju koncernu BP. Marka, która zarządza siecią ponad 550 stacji paliw w całej Polsce (z czego ponad połowę stanowią stacje partnerskie), rozpoczęła od oferty paliwowej i lojalnościowej, a obecnie przedstawia swoim partnerom ofertę kawiarni oraz sklepów typu convenience. Zamierza ją rozszerzyć m.in. o usługi cyfrowe i ładowanie aut elektrycznych. Jak powiedział agencji informacyjnej Newseria Alex Jensen, VP retail Europe and global marketing BP, rozwój sektora sieci partnerskiej jest jednym ze strategicznych celów koncernu. – Nasze ambicje wzrostu w Polsce są ogromne. Chcemy zwiększyć naszą obecność na rynku poprzez rozwój w obu segmentach stacji – wskazał.

Korzystnie, ale nie bez ryzyka Działanie pod rozpoznawalnym brandem dużego koncernu to jeden ze sprawdzonych sposobów, żeby mniejsze przedsiębiorstwa mogły wypracować mocną pozycję na rynku. Oferta programów franczyzowych jest bogata, a zakres pomocy ze strony franczyzodawców sprawia, że partnerskie obiekty

– w tym stacje paliw – mogą notować wyższą sprzedaż. Warto jednak zwrócić uwagę na niektóre ciemniejsze strony tego modelu. Jak informuje portal Franchising.pl, minusem są chociażby ograniczenia wynikające z umowy franczyzowej – uczestnik sieci na ogół nie decyduje samodzielnie o ofercie firmy oraz kierunkach rozwoju marki. Często jest również zobowiązany do zaopatrywania się u franczyzodawcy i rzecz jasna ponosi opłaty za korzystanie z know-how (najczęściej wyrażone w procencie od obrotu). Z punktu widzenia franczyzodawcy zaletą tego modelu jest rozwój firmy i możliwość ekspansji bez konieczności angażowania istotnych środków w budowę sieci własnej (gros nakładów ponosi bowiem przystępujący). Zaletą jest również znajomość lokalnego rynku, jaką reprezentuje franczyzobiorca. Zagrożeniem natomiast może być kradzież know-how i utworzenie konkurencyjnej firmy przez byłego franczyzobiorcę, a co za tym idzie, utrata części klientów. Do ryzyk franczyzodawcy należą również straty wizerunkowe spowodowane działalnością nierzetelnych partnerów. R

EK

L

A

M

A


sklep na stacji

Vending? Tak, ale nie od razu Chociaż popularność maszyn vendingowych wśród konsumentów rośnie, a najnowsze technologie rozszerzają możliwości automatów, na stacjach paliw w Polsce nie jest to najpopularniejsza forma sprzedaży. Operatorzy stacji podchodzą do tematu ostrożnie i małymi krokami.

36

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

ło, że aż 59 proc. Polaków korzysta z maszyn vendingowych raz w miesiącu lub częściej, a ¼ robi to przynajmniej raz w tygodniu. Oszczędzają dzięki temu czas, a taki rodzaj zakupów jest wygodniejszy. Ponadto, jak wynika z badania Deloitte „Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019”, ponad połowa Polaków (51 proc.) woli robić zakupy bez konsultowania się ze sprzedawcą. Samoobsługowe maszyny powstają z myślą o właśnie takich klientach. W 2019 r. wartość rynku vendingowego w Polsce szacuje się na około

900 mln zł – jak informuje Polskie Stowarzyszenie Vendingu.

Koncerny obserwują rynek Z chwilą wprowadzenia niedzielnego zakazu handlu stacje paliw zamieniły się w swoiste kompleksy handlowo-gastronomiczne. Czy wpłynęło to również na rozwój sprzedaży vendingowej? Pod tym względem entuzjazm koncernów paliwowych jest umiarkowany. Co nie znaczy, że nie ma pomysłów na wykorzystanie technologii w celu usprawnienia obsługi na

e-stacjapaliw.pl

FOT. adobe stock

O O

sprzedaży za pośrednictwem automatów jest głośno już od lat, chociaż Polska pod tym względem wciąż nie dogania krajów Europy Zachodniej. Jedną z ważniejszych barier w korzystaniu z tego rodzaju sprzedaży są stosunkowo wysokie ceny. W 2018 r. firma Nielsen przygotowała pierwsze w Polsce badanie dotyczące rynku vendingowego. Wynikało z niego m.in., że ten rodzaj sprzedaży wciąż ma w kraju duży potencjał, chociaż impet jego rozwoju po pierwszych latach zdążył już wyhamować. Ubiegło­roczne badanie Nielsena wykaza-


sklep na stacji

Filip Puchalski, dyrektor ds. operacyjnych, członek zarządu Anwim SA Stacje paliw zmierzają w kierunku większej automatyzacji obsługi klienta i rozwiązań, które umożliwiają personalizację i odpowiadają na indywidualne potrzeby konsumentów. Dziś to użytkownicy wyznaczają kierunki, w których nowoczesna stacja paliw powinna ewoluować. Technologia z kolei zapewnia narzędzia, które pozwalają precyzyjnie zdiagnozować potrzeby naszych klientów. Do działających przy stacjach sklepów wkraczają nowoczesne technologie, takie jak beacony, inteligentne półki czy wideoweryfikacja, pozwalająca zidentyfikować danego klienta i zaoferować mu produkty lepiej dostosowane do jego potrzeb. Współczesne stacje paliw przeobrażają się w centra handlowo-usługowe. Oprócz sklepów convenience czy konceptów gastronomicznych pojawiają się usługi dodatkowe, takie jak np. wypożyczalnie samochodów czy automaty do odbioru paczek. Dziś na 90 proc. stacji własnych Moya obecne są paczkomaty, które już wkrótce zostaną rozszerzone o tzw. paczkobankomaty. Obecnie trwają intensywne prace także nad aplikacją mobilną dla kierowców indywidualnych. Będzie to duży krok w stronę unowocześnienia naszego systemu lojalnościowego. Już dzisiaj, projektując tę aplikację, zakładamy, że w przyszłości mogą pojawić się w niej takie udogodnienia jak możliwość płatności przy dystrybutorach bez konieczności odwiedzania kas czy precyzyjna nawigacja, uwzględniająca lokalizacje naszych stacji. stacjach, a tym samym rozszerzenia ich oferty.

Grupa Lotos uważnie obserwuje rynek – Na dzień dzisiejszy nie prowadzimy sprzedaży z tego typu urządzeń. Jednak jesteśmy w trakcie rozmów z ich dostawcami w zakresie współpracy w tym obszarze, obserwując jednocześnie rynek i wyciągając wnioski z błędów popełnianych przez inne sieci. Obecnie musimy również poradzić sobie z kilkoma trudnościami związanymi z obszarem technicznym oraz podatkowo-fiskalnym. Niewątpliwie znacznym ułatwieniem w tym zakresie będzie wprowadzenie możliwości dokonywania sprzedaży bez drukowania fizycznego paragonu – informuje Adam Kasprzyk, rzecznik Grupy Lotos. Z kolei PKN Orlen dwukrotnie wprowadził już pilotaż działania automatów vendingowych. W 2016 r. sprawdzano, jak ze sprzedaży korzystać będą klienci czekający na umycie swojego samochodu, dlatego urządzenia zostały ustawione bezpośrednio przy myjniach. Z kolei w 2018 r. testowane były automaty samoobsługowe, które przestawiano w różne miejsca na terenie stacji, tak aby sprawdzić ich potencjał zakupowy. W każdym przypadku efekt nie był jednak zadowalający biznesowo. Do automatów

e-stacjapaliw.pl

sprzedażowych ostrożnie podchodzi też spółka Anwim, prowadząca sieć stacji Moya, chociaż Filip Puchalski, dyrektor ds. operacyjnych, członek zarządu Anwim SA, przyznaje, że firma chętnie wprowadza automatyczną sprzedaż paliwa z dystrybutorów. – Dziś w przystacyjnych sklepach sieci Moya oraz w konceptach gastronomicznych Caffe Moya prowadzona jest tradycyjna obsługa klienta. Wyjątkiem są automaty kawowe, które klienci sami obsługują. Dzięki automatycznie zbieranym informacjom na temat motywacji zakupowych, preferencji,

Adam Kasprzyk, rzecznik Grupy Lotos Urządzenia tego typu mają duży potencjał. W szczególności na stacjach wysokoobrotowych, gdzie klienci nie chcą stać w kolejkach. Automaty sprawdzają się też w miejscach, w których mogłyby być w ten sposób oferowane produkty komplementarne do danej usługi, np. ściereczki do kokpitu lub kosmetyki samochodowe w pobliżu urządzenia odkurzacza/myjni itp. Urzą­dze­ nie ogranicza w znacznym stop­niu konieczność dodatkowej obsługi ze strony personelu stacji, a jednocześnie zaspokaja potrzeby klienta w określonych sytuacjach.

kanałów komunikacji, przygotowujemy spersonalizowane treści, w tym również oferty i rekomendacje. Na mapie Polski przybywa również stacji automatycznych Moya – obecnie przeznaczone są one wyłącznie dla klientów flotowych. W sieci mamy kilkanaście takich obiektów, które zlokalizowane są w strategicznych dla logistyki miejscach. Można na nich szybko zatankować samochody ciężarowe i rozliczyć się bezgotówkowo – za pomocą kart paliwowych lub aplikacji mobilnej Moya Firma – mówi Filip Puchalski.

Kawa na stacji? Tylko z automatu W przypadku stacji paliw najczęściej kupowanym produktem z maszyny jest kawa. Z przekąsek konsumenci najchętniej sięgają po batony czekoladowe, napoje gazowane i rogaliki, które również bywają sprzedawane z automatów. Co do tego nie ma więc najmniejszych wątpliwości – automaty do kawy cieszą się rosnącą popularnością wśród klientów. Nowością są kawomaty z możliwością płacenia bez pośrednictwa pracowników stacji. Obecnie na 24 stacjach PKN Orlen testuje kawomaty wyposażone w moduły płatnicze. Prowadzone przez firmę analizy pokazują, że udział sprzedaży kawy z kawiarek z możliwością płatności rośnie z każdym miesiącem. Firma Shell na swoich stacjach nie ma maszyn vendingowych, ale klienci mogą korzystać z kawomatów Costa Coffee, które obecnie są już dostępne na 270 stacjach Shell. Kawomaty Costa Express wyposażone są w najnowocześniejszy system spieniania mleka Best Foam, dzięki któremu można serwować popularne wśród klientów kawy, takie jak flat white czy corto. Poza kawą i gorącą, aksamitną czekoladą nowe maszyny przygotują również herbatę (dostępną także z mlekiem) oraz zimne napoje mleczne. Kawomaty wyposażone są w przyjazne w obsłudze ekrany HD 21”, które pozwalają na szybkie i intuicyjne zamówienie napoju. Oprócz tego klienci Shella mają również do wyboru świeżo mieloną kawę deli by Shell przygotowywaną w kawomatach przez sprzedawców i podawaną w porcelanowych filiżankach. Z tej oferty można skorzystać na ponad 150 stacjach.

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

37


myjnia

Innowacyjna i komfortowa 38

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


myjnia

Nie tylko wydajna i efektywna, ale także przyjazna dla użytkowników i komfortowa – taka powinna być idealna myjnia samoobsługowa, w tym również ta, która jest usytuowana przy stacji paliw. Oczywiście tak naprawdę ideałów nie ma, a wyposażenie myjni w dużej mierze uzależnione jest od oczekiwań docelowej grupy klientów, którzy z niej korzystają.

N N

iezależnie od tego, czy inwestujemy w myjnię ręczną, bezdotykową czy automatyczną, podstawą jej wyposażenia są oczywiście niezbędne urządzenia i akcesoria, dzięki którym auto klienta wyjedzie na ulicę odświeżone jak po prawdziwym samochodowym SPA. Ale czy klient na pewno będzie zadowolony z usługi i wróci na kolejne mycie? Tu już wiele zależy od tego, czy właściciel obiektu zadba o odpowiedni poziom jego funkcjonowania. Przykładowo – o wygodne rozmieszczenie urządzeń, wystarczającą przestrzeń do swobodnego poruszania się, wreszcie o dodatkowe wyposażenie, które zwiększy atrakcyjność myjni. Opcji jest wiele – jednego klienta zachęci możliwość dokładnego wysuszenia pojazdu, innego – kurtyna różowej piany, pokrywająca samochód podczas mycia. Ponadto w przypadku myjni – tak jak w wielu innych rodzajach biznesu – oprócz solidności liczy się innowacyjność i regularne wprowadzanie nowych rozwiązań.

FOT. adobe stock

Automatyczna czy bezdotykowa? – Projektowanie myjni powinniśmy zacząć od określenia grupy docelowej, jak również wziąć pod uwagę pobliską konkurencję – mówi Ziemowit Chojnacki z firmy WashTec. – Każda myjnia powinna być zaprojektowana zgodnie z założonym przeznaczeniem. Trudno jest jednoznacznie określić idealną myjnię, gdyż zarówno wyposażenie, jak i konfiguracja mogą różnić się w zależności do grupy targetowej klientów – dodaje. Kiedy już wybraliśmy odpowiednią lokalizację obiektu, warto zastanowić się nad optymalną wielkością działki, która nie tylko powinna zmieścić samą myjnię wraz z urządzeniami, ale także zapewnić wygodny dojazd, miejsce do oczekiwania i łatwy wyjazd. Należy też zwrócić uwagę na sąsiedztwo, zachowanie odległości od granicy działki itd. Przy wielu myjniach

e-stacjapaliw.pl

montuje się też odkurzacze samoobsługowe, więc powinniśmy uwzględnić również miejsce o wymiarach minimum 4,5 m x 5 m. Sama powierzchnia myjni powinna mieć przynajmniej 6 m x 10 m. W przypadku myjni automatycznej tunelowej minimalna długość budynku to 18 m. Jeśli już zdecydujemy się, jaki rodzaj myjni nas interesuje, pozostaje zadbać o jej odpowiednie wyposażenie i rozmieszczenie poszczególnych elementów w budynku. Wyposażenie bezdotykowej myjni samochodowej powinno być przede wszystkim skuteczne, ale również

stanowisk. Profesjonalni producenci oferują układy elektroniczne, które dostosowywane są do potrzeb i wymagań klienta indywidualnego. A jeśli wybierzemy myjnię automatyczną? Jak podkreśla Michał Dobrański z firmy Corrimex, każda współczesna myjnia automatyczna powinna być wyposażona w następujące elementy: • urządzenie do płukania wstępnego pod wysokim ciśnieniem, które chroni lakier przed ewentualnym porysowaniem piachem znajdującym się na karoserii samochodu;

Michał Dobrański, Corrimex: Obecnie zarówno w dziedzinie myjni samoobsługowych, jak i automatycznych panuje bardzo duża konkurencja. Aby wyróżnić się wśród innych myjni, co ma na celu przyciągniecie jak największej liczby klientów, producenci oferują coraz więcej wyposażenia dodatkowego myjni wydajne. Właścicielowi myjni zależy bowiem nie tylko na zadowoleniu klientów, lecz również na optymalizacji wydatków. Sprzęt musi wyróżniać się najlepszą jakością wykonania i być możliwie bezawaryjny. Każde stanowisko myjni wyposażone jest w lance wysokociśnieniowe i szczotki. By zmniejszyć zużycie wody, stosuje się rozwiązania, które pozwalają na wykorzystanie wody z odrzutu osmozy. Stanowiska powinny być ponadto wyposażone w system antyzamarzaniowy. Niezbędnym elementem myjni bezdotykowej jest również pompa. Nowoczesne myjnie bezdotykowe mogą być sterowane za pomocą układu centralnego, jednak najlepszym rozwiązaniem są indywidualne instalacje elektryczne dla każdego stanowiska. W razie awarii jednego z nich nie musimy rezygnować z pracy pozostałych

• szczotki gąbkowe lub gąbkowo-tekstylne. Kierowcy bardzo zwracają uwagę na to, aby włosie szczotek było skuteczne w myciu samochodu, jednocześnie będąc delikatnym dla współczesnych lakierów samochodowych; • politura, czyli wcierany wosk. Po umyciu samochodu, ale przed jego wysuszeniem, na samochód nakładany jest wosk, który następnie wcierany jest szczotkami – daje to dodatkowe efekty nabłyszczające, ale też chroni lakier przed warunkami zewnętrznymi (promieniowanie UV czy sól). – Przydatnym elementem jest też komunikacja świetlna – w momencie, gdy myjnia wykonuje określoną czynność, jak nakładanie aktywnej piany czy wosku, świeci się podświetlenie w myjni, które komunikuje klientowi określoną czynność. Dzięki tej funkcji klient może wiedzieć, że

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

39


Paweł Jędrzejewski, Sultof: Podstawowa zasada wynikająca z praw ergonomii to usytuowanie terminala płatniczego i lancy myjącej – zawsze powinny się znajdować po stronie kierowcy, żeby miał je pod ręką zaraz po opuszczeniu pojazdu dostaje rzeczywiście to, za co zapłacił – podkreśla Michał Dobrański.

Ergonomia i komfort użytkowania Na co warto zwrócić uwagę, planując rozmieszczenie urządzeń w myjni samoobsługowej? – Podstawowa zasada wynikająca z praw ergonomii to usytuowanie terminala płatniczego i lancy myjącej – zawsze powinny się znajdować po stronie kierowcy, żeby miał je pod ręką zaraz po opuszczeniu pojazdu – wyjaśnia Paweł Jędrzejewski z działu sprzedaży i marketingu firmy Sultof. – Jeśli to możliwe, dobrze jest terminal odsunąć maksymalnie na zewnątrz, żeby nie znajdował się bezpośrednio w strefie mycia. Na ogół unika się montażu więcej niż dwóch ramion na stanowisku, żeby nie powodo-

40

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

wać plątania się węży. Jeśli jednak właściciel myjni chce zaoferować klientom szerszą gamę programów, np. dodatkowo pianę i szczotkę, które zwiększają liczbę ramion i lanc do trzech, należy rozmieścić je po trójkącie nad środkiem stanowiska. Dodatkowe urządzenia, jak np. opryskiwacz do felg, czernidło do opon, mogą znajdować się tuż przed wjazdem między stanowiskami i obsługiwać oba stanowiska.

Dodatkowe wyposażenie i... efekty specjalne – Obecnie zarówno w obszarze myjni samoobsługowych, jak i automatycznych panuje bardzo duża konkurencja. Aby wyróżnić się wśród innych myjni, co ma na celu przyciągnięcie jak największej liczby klientów, producenci oferują coraz więcej wyposażenia dodatkowego myjni

– mówi Michał Dobrański z firmy Corrimex. Firma ta dostarcza m.in. urządzenia marki Christ Wash Systems. Klientom myjni samoobsługowych proponuje ona nakładanie aktywnej piany w dwóch wersjach: XXL (duża ilość piany nakładana pod wysokim ciśnieniem) lub piana BubbleGum (piana nakładana za pomocą sprężonego powietrza). Dla użytkowników myjni niezwykle ważne jest ponadto suszenie samochodu. Oprócz takich instalacji jak lanca wysokociśnieniowa, szczotka z miękkim włosiem czy wymieniona wcześniej pianownica, można na każdym stanowisku zamontować suszarkę, czyli instalację, którą za pomocą strumienia powietrza można osuszyć powierzchnię samochodu. – Dodatkowym elementem myjni może być ujęcie ciepłej wody – dodaje Michał Dobrański. – Jest to zintegrowany w kontenerze maszynowni kranik sterowany wrzutnikiem monet. Po wrzuceniu monety klient otrzymuje porcję ciepłej wody, potrzebnej do doczyszczenia samochodu lub chociażby umycia rąk. Firma Christ Wash Systems odpowiada na potrzeby klientów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: oprócz pulpitu samoobsługi o standardowej wysokości klient ma do dyspo-

e-stacjapaliw.pl

FOT. sultof

myjnia


myjnia

zycji „wtórnik” pulpitu zamontowany w niższej części słupka. Jest to rozwiązanie unikatowe w Europie, ale okazuje się, że bardzo potrzebne. Okazuje się również, że poza praktycznymi elementami myjni potrzebne jest też inwestowanie w wizualną atrakcyjność samego mycia pojazdu. – W dzisiejszych realiach, aby wyróżnić się na rynku, z pewnością powinniśmy zainwestować w nowoczesne rozwiązania w obszarze look & feel. Taką technologią może być opcja Foam sensation, czyli kurtyna piany, która całkowicie pokrywa pojazd. To robi wrażenie, zwiększa atrakcyjność lokalizacji i jest prawdziwym magnesem na klienta – mówi Ziemowit Chojnacki z firmy WashTec. Wspomina również o ciekawym rozwiązaniu, jakim jest iWash, czyli indywidualizacja procesu mycia dla klienta. – Każde auto jest inne – podkreśla ekspert. – I każdy właściciel samochodu ma szczególne wymagania, jeżeli chodzi o mycie pojazdu. Z iWash możemy zaoferować każdemu klientowi taki program mycia, jakiego potrzebuje.

Ziemowit Chojnacki, WashTec: Każde auto jest inne. I każdy właściciel samochodu ma szczególne wymagania, jeżeli chodzi o mycie pojazdu. Z iWash możemy zaoferować każdemu klientowi taki program mycia, jakiego potrzebuje I jakiego sobie życzy: indywidualny, elastyczny, z wygodną obsługą na panelu dotykowym. Kolorowa kurtyna piany to coraz częściej spotykany efekt w myjniach samochodowych. Firma Sultof proponuje np. program mycia pianą kolorową, która nie tylko spełnia swoje podstawowe zdanie, czyli zmiękcza brud i ułatwia jego usunięcie z karoserii, ale także zwiększa atrakcyjność tej czynności. Auto pokryte grzywą różowej piany przykuwa uwagę, a mycie staje się przyjemne, zwłaszcza kiedy piana zmienia kolor co kilka sekund i wydziela ładny zapach. Dodatkowym efektem specjalnym podczas kolorowego mycia może być też podświetlenie kurty-

ny piany światełkami ledowymi. Co jeszcze może znaleźć się na stanowisku do mycia pojazdów? Na przykład – specjalne akcesoria umożliwiające mycie jednośladów. – Z dodatkowych akcesoriów oferowanych przez naszą firmę można wymienić: podstawę pod motor przykręcaną do kraty przykrywającej studnię, wieszak na kask i kurtkę montowany do skrajnego słupa zabudowy, uchwyt na rower – także montowany do słupa oraz ramę z klipsami do mycia wycieraczek montowaną na jednej ze ścian separujących – informuje Paweł Jędrzejewski z firmy Sultof. Beata Michalik R

EKLA

M

A


stacja po godzinach

Alkohol ważniejszy niż ceny paliw

f F

42

NR 4 (27) 2019 nowoczesna stacja paliw

FOT. materiały prasowe

akt, że stacje paliw często zastępują sklepy monopolowe – zwłaszcza w wolne od handlu niedziele – nikogo już raczej nie dziwi. Nieco bardziej zaskakujące są wyniki badań brytyjskiej firmy doradczej UCE Group Ltd. i agencji marketingu mobilnego Mobiem Polska, które dotyczyły preferencji konsumenckich na stacjach. Okazało się, że najbardziej interesują nas informacje na temat... alkoholi. Znacznie bardziej niż np. ceny paliw. Z badania wynika m.in., że 38 proc. ankietowanych wyraziło chęć otrzymywania spersonalizowanych reklam po wjeździe na stację benzynową. Najwięcej osób oczekiwałoby informacji dotyczących promocji na alkohole (31 proc.). Nieco mniejsze zainteresowanie wzbudzają sprzęty i części eksploatacyjne do samochodów (27 proc.), a także oferty gastronomiczne (19 proc.). Kolejne miejsca we wskazaniach respondentów zajęły ogólne ceny paliw (5 proc.), artykuły spożywcze (3 proc.), napoje bezalkoholowe (2 proc.) oraz wyroby tytoniowe (1 proc.). Dr Maria Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego, bynajmniej nie jest zaskoczony wynikami badania. – Stacja to poręczne i wygodne miejsce zakupów ponadnormatywnych, a alkohol czymś takim jest. Jedni kupują go na zapas, inni – podczas służbowego wyjazdu, a kolejni – w drodze na działkę czy przed spotkaniem ze znajomymi. Ten kanał sprzedaży się rozwija. Widzimy tu m.in. funkcję kompensacyjną w stosunku do niedzielnego zakazu handlu – komentuje.

e-stacjapaliw.pl