Nowoczesna Stacja Paliw 3'2019 (lipiec-wrzesień)

Page 1

Nowoczesna

stacja paliw

nr

3/2019

Magazyn branży paliwowej

o

Warto zadbać

auto klienta

Jakość paliw

2018

Raport

Higiena gastronomii na stacjI Carrefour na stacjach Total • Jak radzić sobie z Igrekami? • Ulubione przekąski na raz


Coś więcej niż zwykła zapalniczka Bezpieczna! Wykonana z nylonu Odporna na wysokie i niskie temperatury Ubijak do tytoniu Wielorazowa! Napełniana ponownie gazem oraz wymienny krzemień 3000

Zapaleń na jednym uzupełnieniu

Cylindryczny kształt, pełniący funkcję korka do butelki Oryginalne, przyciągające wzrok kolekcje!

www.clipperpolska.pl ClipperPolska

ClipperPolska

Dystrybutor: Eurus Sp. z o.o. Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin www.eurus.com.pl NIP: 5423094347


spis treści nr

li w ja pa stac sna

ocze

Now

9 3/201

nży

yn bra

Magaz

wej

paliwo

Wa rto

o

Jako

auto

bać

nta

zad

klie

W NUMERZE

liw ść pa

2018

II nom TRo gas Iena I HIg sTaCJ na

Rapo

rt

ur na Carrefo

l • Jak Tota jach stac

z sobie radzić

na kąski prze bione i? • Ulu Igrekam

fot. na okładce: total

Szanowni Czytelnicy! Stacja paliw to dziś nie tylko punkt, w którym klienci tankują samochody. Coraz częściej staje się także przydrożnym sklepem spożywczym oraz miejscem spożywania posiłków w drodze. O ile punkty, w których serwuje się kanapki i hot dogi, nie wymagają rozbudowanego zaplecza, o tyle przystacyjna restauracja już musi spełnić określone normy wymagane dla gastronomii. I choć zwykle klient trafia tu tylko po drodze, to nie można pozwolić sobie na zaniedbania, wynikające z braku higieny czy nieodpowiedniego przechowywania produktów. Zatrucia pokarmowe zdarzające się w takich obiektach mogą nie tylko stać się źródłem złej opinii, która błyskawicznie się rozchodzi wśród kierowców, ale także doprowadzić do procesów sądowych. Z tego powodu tematem numeru, który mają państwo w rękach, jest higiena przystacyjnej gastronomii. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę, aby nie popełniać podstawowych błędów, pociągających za sobą poważne konsekwencje. Nowoczesna stacja to przede wszystkim miejsce, w którym klient kompleksowo zadba o samochód i zatankuje dobrej jakości paliwo. Tak powinno być. A jak jest w rzeczywistości? Przekonają się państwo po lekturze raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącego badania jakości paliw przeprowadzonego w ubiegłym roku i na początku bieżącego. Jak komentuje wyniki kontroli Marek Niechciał, prezes UOKiK, na rynku paliw jest coraz lepiej, jednak wciąż zdarzają się nieprawidłowości. W numerze piszemy też m.in. o tym, jak mądrze zainwestować w myjnię samochodową i jakie urządzenia peryferyjne warto mieć, aby zasłużyć na miano najlepszej stacji w okolicy. Podpowiadamy także, co zrobić, aby młodzi pracownicy stacji należący do pokolenia Y stali się liderami zespołu. Zapraszam do lektury Anna Jabłońska, redaktor prowadząca Wieści z branży

4-19 m.in. Stop the clock w fuzji Orlenu z Lotosem Lotos rozpoczął wydobycie ze złoża Utgard Niezwykle udane półrocze Grupy Unimot 140 mln zł na rozwój sieci stacji Moya

NOWOŚCI

18 Nowe produkty dla stacji paliw

RAPORT: HIGIENA GASTRONOMII NA STACJI

20 Skuteczna walka z bakteriami Jak nie zmarnować kredytu zaufania gości, którzy przekraczają próg przystacyjnej restauracji? 22 Projekt technologiczny Pomysł na dobry biznes czy bomba z opóźnionym zapłonem? Wielkość zaplecza gastronomicznego i jego wyposażenie bywają bagatelizowane na etapie projektu i mają się nijak do usług, jakie lokal ma świadczyć

NARZĘDZIA

30 Jak radzić sobie z Igrekami? Większość przedstawicieli tego pokolenia na stacjach paliw zatrudnia się na chwilę. Okazuje się, że mogą być świetnymi pracownikami, a nawet filarami zespołu 32 Elektromobilność w Polsce Czy globalny rozwój elektromobilności wpłynie także na przyszłość polskiej gospodarki i społeczeństwa? 34 Paliwa alternatywne przeciwko zmianom klimatycznym Spalanie tradycyjnej benzyny, która napędza m.in. samochody osobowe i ciężarowe, rzutuje na wysoką emisję dwutlenku węgla do atmosfery

SKLEP na stacji

36 Ulubione przekąski na raz Produkty impulsowe służące zaspokojeniu nagłego głodu sprzedawane są w małych opakowaniach, mieszczących porcję do zjedzenia na raz

24 Rola badań laboratoryjnych w gastronomii Możliwości wykorzystania analiz laboratoryjnych są szerokie. Warto włączyć je do cyklicznych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom

MYJNIA

PRAWO

40 Warto zadbać o auto klienta Stacje paliw, które dysponują myjnią samochodową, mogą liczyć na zarobki wynikające ze świadczonych tam dodatkowych usług

26 Jakość paliw 2018 Inspekcja Handlowa zakwestionowała w ubiegłym roku 1,9 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych u wybranych losowo przedsiębiorców. To minimalnie mniej niż w 2017 r.

e-stacjapaliw.pl

3/2019

raz

38 Myjnie tunelowe wracają do łask Zmieniające się przepisy dotyczące ochrony środowiska mogą sprawić, że właściciele myjni będą musieli dokonać ich modernizacji.

STACJA PO GODZINACH 42 Niefortunne tankowanie

Nowoczesna

stacja paliw Redakcja redaktor Anna Jabłońska a.jablonska@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 30 www.e-stacjapaliw.pl Korekta Dorota Ciepielewska Redakcja internetowa Wiktor Kołakowski w.kolakowski@pws-promedia.pl Współpracownicy Marcel Hanus, Michał Tunia, Andrzej Jarczewski

Studio graficzne Dyrektor artystyczny: Dominika Adamczyk Grafik: Elżbieta Grudzień Druk Drukarnia Jantar

Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa biuro@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 00 faks +48 22 333 88 82 Zarząd prezes – Małgorzata Windorbska członek zarządu – Helena Głuc członek zarządu – Krzysztof Gonciarek Reklama Małgorzata Grenda (kierownik) m.grenda@pws-promedia.pl tel. +48 22  333 88 02 Wioleta Wiater (z-ca kierownika) w.wiater@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 10 Mira Włodarczyk m.wlodarczyk@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 04 Anna Sienkiewicz a.sienkiewicz@pws-promedia.pl +48 22 333 88 06 Faktury/kadry Marzena Michalik kadry@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 14 Prenumerata i kolportaż Monika Sadowska-Kłakus prenumerata@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 26 faks +48 22 333 88 82

Pu­bli­ka­cja jest chro­nio­na prze­pi­sa­mi pra­wa au­tor­skie­go. Wy­ko­ny­wa­nie kse­ro­ko­pii lub po­wie­la­nie in­ną me­to­dą oraz roz­po­wszech­nia­nie bez zgo­dy Wy­daw­cy w ca­łości lub części jest za­bro­nio­ne i pod­le­ga od­po­ wie­dzial­no­ści kar­nej. Re­dak­cja za­strze­ga so­bie pra­wo skra­ca­nia i ad­iu­sta­cji tek­stów oraz zwro­tu ma­te­ria­łów za­mó­wio­nych, a nieza­twier­dzo­nych do dru­ku. Ma­te­ria­łów nie­za­mó­wio­nych nie zwra­ca­my. Nie po­no­si­my od­po­wie­ dzial­no­ści za treść za­miesz­cza­nych re­klam.

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

3


wieści z branży

Stop the clock w fuzji Orlenu z

Lotosem

P

rocedura stop the clock jest wykorzystywana przez Komisję w pogłębionej fazie analiz, szczególnie w przypadku skomplikowanych procesów przejęć kapitałowych. Byliśmy na to przygotowani. Obu stronom zależy, aby transakcję przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przeprowadzić z korzyścią dla całego rynku. Jesteśmy pewni naszych argumentów i to dobry sygnał, że Komisji zależy na ich wnikliwej analizie – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. Decyzja Komisji Europejskiej wynika wyłącznie z konieczności zebrania dodatkowych informacji. Oznacza to czasowe ograniczenie tempa procesu. To standardowa praktyka, która była stosowana m.in. w postępowaniach EON/Innogy czy Vodafone/ Certain Liberty Global Assets. W obu tych procesach wydano pozytywną, warunkową decyzję. Celem transakcji przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen jest stworzenie silnego podmiotu o międzynarodowym potencjale, liczącego się na rynku dostaw ropy. Jest to szczególnie ważne dla bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego Polski, ale również Europy Środkowo-Wschodniej, co unaocznił ostatni kryzys z zanieczyszczoną rosyjską ropą. Powstanie silnego podmiotu oznacza również większe możliwości finansowe, pozwalające na realizację dużych, wymagających wielomiliardowych nakładów projektów inwestycyjnych, korzystnych zarówno dla polskiej gospodarki, jak i środowiska. Przykładem – planowane inwestycje w budowę morskich farm wiatrowych. Sfinalizowanie procesu przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen to włączenie się Polski w światowy trend budowania znaczących podmiotów na rynku paliwowo-energetycznym. To odpowiedź polskich przedsiębiorstw na globalne trendy przemysłu rafineryjnego, która w przyszłości zmniejszy ryzyko utraty płynności przez krajowe rafinerie.

4

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

Nowy podmiot będzie silny regionalnie oraz nadal będzie dbał o społeczności lokalne. Połączona spółka znacznie mocniej będzie mogła zaangażować się też w działania społeczne, kulturalne i sportowe w regionie. Dzięki skoordynowanej polityce CSR, lokalne społeczności będą mogły liczyć na większe i bardziej kompleksowe wsparcie. Należy także podkreślić, że wpływy z CIT, PIT i podatków od nieruchomości pozostaną na Pomorzu. Lotos dzięki wzmocnieniu zyska nowe zamówienia i wejdzie w nowe obszary działalności, a te, w których jest już aktywny, m.in. elektromobilność czy poszukiwania i wydobycie węglowodorów, będzie dalej rozwijał. Konsolidacja będzie wiązała się z optymalizacją procesów biznesowych, jednak nie oznacza to redukcji zatrudnienia. Miejsca pracy zostaną utrzymane. Pracownicy zyskają z kolei możliwości rozwoju zawodowego oraz pracy w większej i silniejszej firmie o znaczeniu międzynarodowym. Procesy konsolidacyjne firm z branży paliwowo-energetycznej w Europie i na świecie przeprowadzono wiele lat temu. Przykładem są węgierski MOL, norweski Statoil, hiszpański Repsol, portugalska GalpEnergia, włoskie ENI, austriackie OMV, francuski Total. Wszystkie zrealizowane w Europie procesy konsolidacji w żaden sposób nie ograniczyły konkurencji na tych rynkach w dziedzinie sprzedaży paliw czy logistyki. Tak będzie również w przypadku przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen, szczególnie w razie zaakceptowania przez Komisję Europejską środków zaradczych. Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r. podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Z kolei w kwietniu 2018 r. w gdańskiej spółce rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia. A w listopadzie ubiegłego roku PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. W trakcie prac nad dokumentem PKN Orlen i Grupa Lotos otrzymały z KE setki pytań, na które sukcesywnie odpowiadały. Dobra współpraca wszystkich stron pozwoliła opracować ostateczny kształt wniosku, który trafił do Komisji na początku lipca br. Dodatkowo pod koniec sierpnia tego roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen, a Skarbem Państwa i Grupą Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej więcej czasu na przygotowanie dodatkowych, szczegółowych informacji w procesie przejęcia kapitałowego Lotosu. Zgodnie z praktyką została zastosowana standardowa dla drugiej fazy negocjacji procedura stop the clock. To korzystne rozwiązanie dla obu stron procesu negocjacji. Dzięki „zatrzymaniu zegara” PKN Orlen zyskuje czas na zebranie dodatkowych informacji, a Komisja będzie miała więcej czasu na przeanalizowanie przedstawionej dokumentacji przed podjęciem finalnej decyzji.


Agregaty skraplające | EcoDesign

EcoDesign i wydajność energetyczna

EcoDesign 2018

Unijna dyrektywa EcoDesign dla profesjonalnych urządzeń chłodniczych wprowadza w życie drugi stopień wymagań. Wymogi te dotyczą całej branży chłodniczej, a jednym z jaskrawych przykładów urządzeń objętych tymi zapisami są agregaty skraplające. Firma Danfoss ma już gotową ofertę takich wyrobów spełniających nowe wymagania i służy doradztwem w tym zakresie.

Wysoki SEPR/COP redukuje koszty energii

Danfoss Optyma™ Slim Pack

Optyma™ Plus INVERTER vs urządzenie alternatywne* 9 KW R407F

?

AGREGAT SEPR

3.84

2.5

ZUŻYCIE

~ 14 000 kWh

21 600 kWh

ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII: 7 600 KWH

OSZCZĘDNOŚCI DLA RÓŻNYCH CEN ENERGII: POLSKA: 0,55 ZŁ / 1 KWH = 7600 X 0,55 = 4180 ZŁ UK: 0.14€ / 1 KWH = 7,600 х 0.14 = 1,064€ NIEMCY: 0.20€ / 1 KWH = 7,600 х 0.20 = 1 520€

Np. w chłodni o mocy chłodzenia 9 kW. SEPR: Sezonowy współczynnik efektywności

Jednostki Optyma™ Plus są zgodne z EcoDesign 2018

1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.8 0.6 0.75 0.4 0.2 0 0.1 - 0.4 kW

Lipiec 2018

0.85

1.6

Roczna oszczędność na rachunkach za energię elektryczną w Polsce wybierając Danfoss

Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, dzięki wyższym współczynnikom SEPR / COP agregatów skraplających

Kod 114X3365 - 3.2 kW - SEPR 1.63 Kod 114X3476 - 4.2 kW - SEPR 1.67 Kod 114X3482 - 6 kW - SEPR 1.74

1.5

4180 zł

Korzyści dla wszystkich

Np. urządzenia z czynnikiem chłodniczym R452A, niska temperatura Lipiec 2016

MARKET

1.6

1.7

0.95

Jednostki zgodne z wymaganiami i przepisami które będą wprowadzane Przejrzysty sposób porównywania wydajności agregatów skraplających Oprogramowanie Coolselector®2 zapewnia raport EcoDesign

Produkty przyjazne dla środowiska 0.4 - 2 kW 2 - 8 kW 8 - 20 kW COP < 2 kW > SEPR

*Źródło: Danfoss

Zobacz, jak dużo możesz zaoszczędzić, wybierając Danfoss.

DANFOSS

www.danfoss.pl


wieści z branży

Lotos rozpoczął wydobycie ze złoża Utgard Eksploatację złoża Utgard w Norwegii rozpoczęto 16 września 2019 r. Projekt zakończono około trzech miesięcy szybciej, niż zakładał harmonogram, uzyskując 25 proc. oszczędności w stosunku do zakładanego budżetu. Udziałowcem koncesji jest Lotos Exploration & Production Norge (Lotos Norge), a operatorem Equinor. Złoże stanowi istotny element realizacji strategii Lotosu w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym.

P

rojekt zakończono około trzech miesięcy szybciej, niż zakładał pierwotny harmonogram, uzyskując 25 proc. oszczędności w porównaniu z zakładanym budżetem, z zachowaniem najwyższych standardów BHP. Złoże zagospodarowano w trybie tzw. szybkiej ścieżki. Dzięki niemu faza realizacyjna zajęła mniej niż trzy lata od momentu zatwierdzenia „Planu zagospodarowania złoża” w styczniu 2017 r. Utgard wykorzystuje pobliską infrastrukturę Sleipner, co zapewnia synergię i wartość dodaną dla całego hubu Sleipner – obok Heimdal, jednego z dwóch głównych obszarów działalności Lotosu w Norwegii. Szacowane rezerwy wydobywalne złoża Utgard to 40 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe), w czym Lotos ma 17,36 proc. udziałów. – Dzięki uruchomieniu projektu Utgard umacniamy naszą pozycję w Norwegii. To kolejny ważny element realizacji naszej strategii w obszarze poszukiwawczowydobywczym – podkreśla Mateusz A. Bonca, prezes zarządu Grupy Lotos SA. – Zrealizowany przed czasem i poniżej zakładanego budżetu, stanowi doskona-

6

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

ły przykład tego, że warto współpracować z doświadczonymi partnerami. Co więcej, wykorzystując istniejącą infrastrukturę obszaru wydobywczego Sleipner, gdzie Lotos ma 15 proc. udziałów, pozwala na osiągnięcie dodatkowych synergii operacyjno-biznesowych. Złoże Utgard odkryto w 1982 r., a jego zagospodarowanie rozważano kilkakrotnie. Wprowadzone rozwiązania w zakresie standaryzacji technicznej w procesie projektowania pozwoliły na optymalizację kosztów i przedłożenie „Planu zagospodarowania złoża” władzom norweskim i brytyjskim w 2016 r. Wydobycie odbywa się za pomocą dwóch odwiertów połączonych ze złożem Sleipner rurociągiem podwodnym. Infrastruktura znajduje się po norweskiej stronie granicy, natomiast odwierty znajdują się zarówno po stronie brytyjskiej, jak i norweskiej. Większość zasobów znajduje się po stronie norweskiej, a Utgard jest zdalnie operowany z norweskiego złoża Sleipner. Utgard wykorzystuje również istniejącą infrastrukturę Sleipner do oczyszczania gazu i zatłacza-

nia odseparowanego CO2. Niezbędne modyfikacje w obszarze wydobywczym Sleipner pod obecne podłączenie wykonano w III kw. 2018 r. Lotos Norge prowadzi działalność w dziedzinie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na Nor­wes­ kim Szelfie Kontynentalnym. Należy do Grupy Kapitałowej Lotos Upstream (wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Lotos), w której odpowiada za realizację strategii segmentu wydobywczego Lotosu na Morzu Północnym i Norweskim. Obecnie produkuje 15 tys. boe na dobę. Spółka Lotos Norge powstała w 2007 r. Rok później została zakwalifikowana jako operator koncesji poszukiwawczo-wydobywczych przez władze norweskie. Lotos Norge dąży do dalszego rozwoju m.in. poprzez czynne uczestnictwo w rundach APA. Pierwszy otwór poszukiwawczy został wywiercony przez spółkę jako operatora w 2012 r. W 2013 r. spółka nabyła udziały w obszarze Heimdal, a w 2015 r. w obszarze Sleipner. Obecnie trwają prace nad zagospodarowaniem złoża Yme, a także Trell i Trine oraz złóż zlokalizowanych w obszarze Greater Heimdal (tzw. projekt NOAKA).

e-stacjapaliw.pl


wieści z branży

Amerykańska ropa trafi do Polski PKN Orlen konsekwentnie dywersyfikuje dostawy ropy. W październiku br. do płockiej rafinerii ponownie trafi surowiec ze Stanów Zjednoczonych. Z początkiem tego roku amerykańska ropa została już przerobiona w zakładach Grupy Orlen w Czechach i na Litwie.

FOT. materiały prasowe

W

październiku do płockiej rafinerii w dostawach spotowych trafi blisko 100 tys. ton amerykańskiej ropy. PKN Orlen analizuje możliwości włączenia kierunku amerykańskiego na stałe do swojego portfela dostaw ropy. – Wykorzystujemy każdą możliwość podjęcia szerszej współpracy z nowymi i sprawdzonymi dostawcami, bo to zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski. Im bardziej zróżnicowane źródła pochodzenia ropy naftowej, tym większa elastyczność handlowa i wyższa odporność na wahania cen surowca. Politykę dywersyfikacji prowadzimy z perspektywy Grupy Kapitałowej, co sprawia, że możemy wynegocjować lepsze warunki współpracy – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. Obecnie 50 proc. surowca przerabianego w płockiej rafinerii pochodzi spoza kierunku rosyjskiego, a w całej Grupie Orlen jest to już ponad 40 proc. Jeszcze w latach 2012-2013 udział ropy spoza kierunku wschodniego w produkcji rafineryjnej całej

Grupy Kapitałowej wynosił zaledwie 5 proc. Koncern konsekwentnie analizuje nowe możliwości dywersyfikacji oraz komplementarność różnych gatunków ropy z możliwościami technologicznymi swoich rafinerii. Zakup gatunku lekkiej i słodkiej ropy, jaką jest WTI (West Texas Intermediate), wpływa na wzrost uzysków. Charakteryzuje się on bowiem bardzo dobrymi parametrami gęstości i zawartości siarki, co sprawia, że w procesie przerobu uzyskuje się z niej m.in. dużą ilość tzw. produktów białych. PKN Orlen jako pierwszy sprowadził do Polski surowiec z USA po zniesieniu obowiązującego od lat 70. XX wieku embarga na jego eksport. Wtedy został on skierowany po raz pierwszy do przerobu w płockiej rafinerii. Obecnie rafinerie Grupy Orlen zaopatrywane są w ropę na podstawie kontraktów długoterminowych z dostawcami z Arabii Saudyjskiej i Rosji oraz dostaw spotowych m.in. z Angoli, Nigerii czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich R

E

K

L

A

M

A


wieści z branży

Niezwykle udane półrocze

Grupy Unimot

Unimot SA opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. W tym okresie grupa wypracowała prawie 1,9 mld zł przychodów skonsolidowanych oraz 27,8 mln zł skorygowanego zysku EBITDA, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 24,3 mln zł.

8

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

Struktura sprzedaży w 1H2019

FOT. materiały prasowe

W

ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. przychody skonsolidowane wyniosły o 23,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i ukształtowały się na poziomie 1877,7 mln zł. Grupa wypracowała skonsolidowaną EBITDA w wysokości 37,8 mln zł (wobec -3,8 mln zł rok temu), a skonsolidowana EBITDA skorygowana (skorygowana głównie o wycenę zapasu obowiązkowego) wyniosła 27,8 mln zł (wobec -4,4 mln zł rok temu). W samym II kwartale przychody przekroczyły 1 mld zł (1007,9 mln zł), EBITDA wyniosła 14,9 mln zł, a EBITDA skorygowana 16,7 mln zł. – Początek tego roku był dla nas niezwykle korzystny – zarówno pod kątem rynkowym, jak i typowo operacyjnym. Osiągnięte w I półroczu wyniki były wyraźnie wyższe od naszych wewnętrznych założeń i zapewniły realizację naszej bazowej prognozy na ten rok w ponad 80 proc. W związku z tym zdecydowaliśmy się podnieść jej poziom – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimotu. Obecnie grupa oczekuje w 2019 r. wykonania skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na poziomie 46,2 mln zł. Zdecydowanie lepsze r/r wyniki finansowe grupa zawdzięcza głównie efektywnemu wykorzystaniu sprzyjającego otoczenia zewnętrznego w biznesie oleju napędowego, wygranym przetargom w biopaliwach, wyższym wolumenom i marżom w biznesie LPG, dobrym wynikom w obrocie hurtowym energii elektrycznej w spółce Tradea oraz niższym kosztom operacyjnym w wyniku przeprowadzonego programu optymalizacyjnego. Pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku obfitowało także w istotne wydarzenia biznesowe dla Grupy Unimot. W czerwcu Unimot SA objął 20 proc. udziałów w spółce Green Electricity sp. z o.o., operatorze platformy blinkee.city, która w Polsce

i Europie oferuje usługi wynajmu elektrycznych skuterów i hulajnóg. W tym samym miesiącu zakończył się proces sprzedaży biznesu butli gazu LPG spółce Gaspol SA, wynikający z założenia dotyczącego koncentracji jedynie na najwyżej marżowych biznesach w grupie. Dodatkowo w I półroczu 2019 r. grupa uruchomiła operacyjną działalność w spółce Unimot Asia LLC z siedzibą w Szanghaju, wprowadzając do obrotu na rynek chiński oleje i smary pod marką Avia. Z kolei na Ukrainie uruchomione zostały pierwsze stacje w sieci Avia – obecnie jest ich cztery. – W kolejnych miesiącach 2019 r. będziemy pracować nad dalszym efektywnym wykorzystaniem sprzyjającego otoczenia zewnętrznego, w tym silnego popytu oraz satysfakcjonujących poziomów premii lądowej oleju napędowego. Spodziewamy się także pozytywnych efektów wygranych w ostatnim czasie przetargów na biopaliwa. Ważną aktywnością będzie także finalizacja procesu optymalizacji aktywów gazu ziemnego, czyli zakończenie procesu częściowej dezinwestycji, oraz wejście na rynek asfaltów dzięki zespołowi specjalistów, który właśnie do nas dołączył – zapowiada Adam Sikorski.

e-stacjapaliw.pl


M A L K

Spółka Lotos Paliwa włącza się do akcji Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, które promuje ograniczanie szkodliwych, plastikowych odpadów. Z początkiem października, kupując na stacji w Cafe Punkt wybrany gorący napój do swojego własnego, ulubionego kubka, oszczędza się złotówkę. Lotos jest pierwszą tak dużą siecią, która zaangażowała się w tę inicjatywę.

E

na Lotosie

R

Z własnym kubkiem

A

wieści z branży

W

ystarczy pojawić się na stacji z własnym kubkiem i zakupić wybrany produkt z oferty Cafe Punktu – małą lub dużą kawę, herbatę, espresso lub napój czekoladowy. Przy wyborze napoju w promocji #zwłasnymkubkiem klienci otrzymają 1 zł zniżki. Akcja obowiązuje od 1 października 2019 r. na wszystkich stacjach Lotosu. Lotos Paliwa jest pierwszą tak dużą siecią, która przyłączyła się do akcji „Z własnym kubkiem”. W trosce o środowisko, które jest naszym wspólnym dobrem, Grupa Lotos zachęca nie tylko inne podmioty, ale także konsumentów do włączenia się do inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Grupa Lotos, jako firma odpowiedzialna społecznie i aktywnie zaangażowana w ochronę środowiska naturalnego, chętnie promuje rozwiązania wspierające działania proekologiczne. Jednym z przykładów jest właśnie akcja „Z własnym kubkiem”, w którą zaangażowała się spółka Lotos Paliwa. Wyrazem tego jest przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów, jakie każdego roku powstają w wyniku używania jednorazowych opakowań, oraz edukacja społeczna w tym zakresie. Organizatorzy akcji „Z własnym kubkiem” oraz przedsiębiorstwa w nią zaangażowane chcą przekonać klientów, że kupując napój do swojego wielorazowego naczynia, mają realny wpływ na ratowanie ekosystemu i ograniczenie szkodliwych odpadów. – Lotos Paliwa, tak jak wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lotos, od lat aktywnie uczestniczy w kształtowaniu świadomości pracowników oraz konsumentów. Odpowiedzialność za środowisko naturalne to nasz obowiązek, dlatego chętnie angażujemy się w różnego rodzaju działania proekologiczne. Inicjatywa „Z własnym kubkiem” to także aktywny dialog z naszymi klientami, którzy będą mieli okazję przekonać się, że ekologia po prostu się opłaca. Proponowana przez nas zniżka za zakup napoju do własnego kubka to nagroda i zachęta do tego, by żyć świadomie. Mamy nadzieję, że więcej polskich firm także przyłączy się do akcji – mówi Adam Pawłowicz, wiceprezes zarządu Lotos Paliwa ds. handlu. Więcej informacji na temat akcji na stronie: www.zero-waste. pl/z-wlasnym-kubkiem/.

marki Gwarancja D

A SCEHRAUWLKSATTEGORII LID


wieści z branży

Nowe stacje AS 24 Lokalizacja: Krzywa Nowa stacja jest bardzo dobrze zlokalizowana przy węźle autostrady A4 i DK 94, ale także na obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tuż przed granicą niemiecką, przed Bolesławcem. Stacja wyposażona jest w linie do tankowania paliwa diesel oraz AdBlue. Pięć stanowisk wyposażono w podwójne dystrybutory. Umożliwia to jednoczesne tankowanie dwóch zbiorników pojazdu ciężarowego. W skróceniu czasu postoju pomagają również pompy tłoczące paliwo pod większym ciśnieniem. Uzupeł­

ale także wytwórnia farb, urządzeń chłodniczych, zakłady mięsne oraz producent rowerów. W pobliżu znajduje się Specjalna

Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec. Klienci znajdą tu dwustronny wysokowydajny dystrybutor oleju napędowego. Na miejscu dostępny jest sklep, gastronomia oraz inne udogodnienia dla kierowców. Stacja przystosowana jest do obsługi pojazdów ciężarowych. Wypo­sażono ją w szerokie podjazdy, wysokie wiaty oraz duży plac manewrowy. Otwarcie: wrzesień

Moya nieniem są dystrybutory z Ad Blue. Stacja jest samoobsługowa, bezpiecznych płatności można dokonać za pośrednictwem dwóch typów kart paliwowych AS 24. Obiekt jest monitorowany i czynny w systemie 24/7. Otwarcie: maj Lokalizacja: Dębica, Straszęcin-Żyraków Obiekt znajduje się w Dębicy, między Krakowem a Rzeszowem, bezpośrednio przy autostradzie A4, przy węźle Dębica Zachód. Za wyborem tego miejsca przemawiała nie tylko autostrada, ale i sam potencjał przemysłowy miasta. Działa tu nie tylko największa w Polsce fabryka opon,

10

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

Lokalizacja: Szczecin W stolicy woj. zachodniopomorskiego została otwarta trzecia stacja paliw sieci Moya. W nowym obiekcie, który mieści

się przy ul. Gryfińskiej 111A, można zatankować każdy rodzaj paliwa – benzynę 95, 98, ON oraz wzbogaconą wersję ON Moya Power, a także LPG. Stacja jest przystosowana również do obsługi samochodów ciężarowych – wyposażona w podjazd dla TIR-ów, szybki wlew diesla oraz płyn AdBlue, który dostępny jest w pojemnikach. Jest drugim obiektem należącym do firmy Tagart Leszka Gadomskiego, wieloletniego partnera Anwimu. Otwarcie: maj Lokalizacja: Myślibórz Nowa stacja powstała przy drogach krajowych nr 23 i 26 w Myśliborzu, w woj. kujawsko-pomorskim. Właścicielem obiektu jest Benzol. W ofercie jest benzyna 95 oraz olej napędowy, wraz z jego uszlachetnioną wersją ON Power. Na terenie stacji znajduje się sklep, a wewnątrz budynku funkcjonuje koncept Caffe Moya. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji jest dostępny kompresor. Stacja czynna jest przez cały tydzień w godzinach 6.00–22.00. Otwarcie: lipiec Lokalizacja: Kaliska Jest to 214. stacja. Nowa placówka znajduje się w miejscowości Kaliska w woj. pomorskim, w pobliżu drogi krajowej nr 22. Właścicielem obiektu jest Kup CarGroup. W swojej ofercie stacja ma benzynę, olej napędowy oraz LPG. Na terenie stacji znajduje się sklep, a wewnątrz budynku funkcjonuje koncept Caffe Moya, gdzie można kupić: hot dogi, zapiekanki oraz kawę. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji funkcjonuje kompresor i odkurzacz. Otwarcie: lipiec Lokalizacja: Bobrek Nowa placówka znajduje się w miejscowości Bobrek w woj. małopolskim. Właścicielem obiektu jest Stacja

e-stacjapaliw.pl


wieści z branży

Benzynowa „Lipowiec” Kopiejka Sp.j. W ofercie stacja posiada wszystkie rodzaje paliw, z uszlachetnioną wersją ON Power włącznie. Na jej terenie znajduje się sklep, a wewnątrz działa koncept Caffe Moya, oferujący hot dogi, zapiekanki oraz kawę. Tuż przy stacji jest parking dla TIR-ów. Obiekt pracuje całą dobę. Otwarcie: lipiec

Lokalizacja: Kcynia To pierwsza stacja Avia nieopodal Bydgoszczy. Zlokalizowana jest na wjeździe do miejscowości Kcynia od strony wschodniej na drodze numer 247. Placówka oferuje siedem stanowisk tankowania paliw, w tym benzyny, oleju napędowego oraz gazu LPG. Można tu także wymienić butle z gazem propan

Lokalizacja: Widzim Nowa stacja paliw zlokalizowana jest przy delikatesach Centrum w Starym Widzimiu, koło Wolsztyna. W jej ofercie znajduje się benzyna 95, olej napędowy standardowy oraz w uszlachetnionej wersji ON Moya Power, a także LPG. Klienci mogą też zrobić zakupy, wypić dobrą kawę i zjeść przekąski w Caffe Moya. Na stacji, oprócz tankowania paliwa, zmotoryzowani mogą skorzystać z ręcznej myjni, kompresora czy odkurzacza. Otwarcie: wrzesień

Avia

FOT. materiały prasowe

Lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki Stacja zlokalizowana jest przy ul. Traugutta niedaleko dworca kolejowego PKP. Obiekt

działa 24 godziny na dobę i oferuje osiem stanowisk tankowania, w tym oprócz tradycyjnej benzyny i oleju napędowego także gaz LPG oraz dodatek AdBlue. Na stacji znajduje się także stanowisko do szybkiego tankowania samochodów ciężarowych oraz sprzedawane jest paliwo premium Avia Diesel Gold. Na terenie jest ponadto duży parking dla klientów, którzy chcą skorzystać ze sklepu przystacyjnego, działającego pod marką Carrefour Express. Otwarcie: wrzesień

e-stacjapaliw.pl

butan oraz skorzystać z oferty sklepu. Stacja jest czynna także w niedziele od 6 do 22. Właścicielem jest firma Dulcet. Jest to próbne partnerstwo z marką Avia, które może zaowocować dalszą współpracą. Otwarcie: maj

BP Lokalizacja: Reguły, Michałowice Nowy obiekt zlokalizowany jest w Micha­­łowicach w woj. mazowieckim.

Na terenie stacji znajdują się trzy dystrybutory wieloproduktowe, dystrybutor LPG, sklep oraz punkt World Bean Cafe. Kierowcy mają też do dyspozycji odkurzacz, kompresor i myjnię automatyczną. Otwarcie: czerwiec

Citronex

Lokalizacja: Kopytkowo W pełni wyposażona stacja mieści się na największym w Polsce porcie drogowym dla samochodów ciężarowych i osobo-

Lokalizacja: Iłowa Zakończono prace dostosowujące stację paliw w Iłowej, funkcjonującą do niedawna pod logo marki Total. Obiekt przeszedł pełny rebranding zgodny ze standardami, stając się szóstą stacją sieci Dyskont Paliwowy. Dogodna lokalizacja w pobliżu autostradowego węzła A18, umożliwiającego dwustronny zjazd z autostrady gwarantuje obsługę ruchu zarówno w kierunku Berlina, jak i Wrocławia. Stacja wyposażona jest w dwa dwustronne dystrybutory wieloproduktowe, dwustronny dystrybutor LPG, dwa dwustronne dystrybutory AdBlue oraz dwa dwustronne dystrybutory szybkiego diesla. Przy obiekcie działa sklep oraz restauracja serwująca m.in. docenione przez kierowców dania kuchni polskiej. Na terenie kompleksu znajduje się obszerny parking dla samochodów ciężarowych, który może pomieścić 50 zestawów. Otwarcie: wrzesień

wych. Oprócz stacji BP znajduje się tu parking na 250 TIR-ów, cztery stanowiska myjni dla TIR-ów, stanowisko do ładowania elektrycznego, hotel, lekarz, a nawet SPA. Zlokalizowana przy porcie stacja paliw to obecnie największa placówka BP w Polsce. Otwarcie: lipiec

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

11


wieści z branży

Carrefour ze stacjami Total

przyspiesza ekspansję sklepów franczyzowych na rynku stacji paliw Carrefour Polska nawiązał współpracę z kolejnym dużym międzynarodowym graczem na polskim rynku stacji paliw, firmą Total Polska. W sierpniu br. zostały otwarte pierwsze dwa sklepy: w Stolnie i Strzyżawie w województwie kujawsko-pomorskim.

C

arrefour Polska aktywnie inwestuje w rozwój swoich sklepów franczyzowych w formacie convenience. Jednym z dynamiczniej rozwijających się konceptów Carrefour są sklepy znajdujące się na stajach paliw. Koncept łączy w sobie zalety sklepu convenience Carrefour, takie jak dopasowana oferta, świeże produkty i innowacyjne usługi okołozakupowe, z wygodą stacji paliw – ich dobrym położeniem, a także godzinami otwarcia. Do grona partnerów sieci w sierpniu dołączyła marka Total Polska, posiadająca stacje paliw na terenie całego kraju. Jest to już drugi, po sieci Avia, międzynarodowy gracz łączący siły z Carrefour w zakresie franczyzy. Dzięki nawiązanej współpracy z siecią Total dwa pierwsze franczyzowe sklepy Carrefour Express convenience z pomarańczowym logo powstały w Stolnie i Strzyżawie w woj. kujawsko-pomorskim. Firmy planują dalszy dynamiczny rozwój współpracy. Sklepy franczyzowe przy stacjach paliw wpisują się w najnowszy trend zakupowy Polaków.

12

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

Michał Florkiewicz, dyrektor sklepów convenience w Carrefour Polska Już w 2018 r. Carrefour, dostrzegając ogromny potencjał rynku sklepów przystacyjnych w Polsce i otrzymując liczne zapytania od partnerów biznesowych, wprowadził do swojej oferty nowy model sklepu franczyzowego – Carrefour Express Convenience, przeznaczony do stacji paliw. Koncept ten okazał się dużym sukcesem i dlatego sieć dynamicznie rozwija go obecnie we współpracy z różnymi operatorami – zarówno z właścicielami pojedynczych stacji, jak i w obrębie funkcjonujących na polskim rynku sieci stacji benzynowych. Obecnie w całej Polsce działa już ponad 50 nowych sklepów Carrefour Express Convenience, otwartych we współpracy z 10 operatorami stacji paliw, takimi jak: Wasbruk, Grosar, Citronex, PitStop, Slovnaft, Petrotrans, Greener, Stilla Paliwa, Unimot/Avia oraz Total. We współpracy z siecią Avia otworzyliśmy do dziś łącznie siedem sklepów franczyzowych. Koncept sklepu franczyzowego Carrefour Express Convenience dla właścicieli stacji paliw to połączenie największych atutów osiedlowego sklepu spożywczego i sklepu na stacji paliw. Wyróżnia się bogatą ofertą produktów, wahającą się od 450 do 1,3 tys. indeksów, co daje klientom stacji możliwość zrobienia kompleksowych zakupów oraz stałą dostępność asortymentu siedem dni w tygodniu, przez cały rok. Oprócz bogatej oferty produktów i usług, Carrefour oferuje swoim franczyzobiorcom także niezbędne wyposażenie sklepu oraz identyfikację wizualną znanej i rozpoznawalnej marki. Wszystkie elementy nowego konceptu zostają dopasowane do wielkości lokalu znajdującego się na stacji oraz do jego lokalizacji – osiedlowej lub tranzytowej. W sklepach przystacyjnych Carrefour wprowadza również liczne innowacje, które dotyczą zarówno zapewnienia klientom szybkich, przyjemnych i satysfakcjonujących zakupów, jak i wsparcia dla franczyzobiorców w zakresie efektywnego zarządzania sklepem. Wśród innowacji dotyczących oferty sieć wdrożyła wiele nowatorskich minikonceptów, takich jak: bistro express – korner bistro, w którym klient może kupić ciepłe przekąski; okrągłe ceny – specjalnie przygotowane niewielkie zestawy produktów świeżych (wędlin, serów, owoców) na jeden posiłek, np. śniadanie czy lunch, w „okrągłych” cenach kilku złotych (np. 2 zł, 3 zł, 4 zł); food to go – strefa z daniami gotowymi; zdrowa półka – oferta najczęściej kupowanych produktów bio, bezglutenowych, bez laktozy, dietetycznych, bez cukru; piwa regionalne – specjalna półka z asortymentów lokalnych browarów; proste usługi dla klientów, np. podgrzej na miejscu (klient może podgrzać kupione w sklepie produkty) lub umyj na miejscu (klient może poprosić o umycie kupionych w sklepie owoców). Z kolei rozwiązaniami wspierającymi zarządzanie sklepem są np. testowane obecnie minikasy samoobsługowe, stworzone specjalne dla sklepów osiedlowych, które wspierają obsługę sklepu, oraz specjalny system informatyczny pozwalający właścicielowi na bieżąco śledzić zatowarowanie sklepu i zarządzać asortymentem.

e-stacjapaliw.pl


R

E

K

L

A

M

A

wieści z branży

TWÓJ SKLEP MOŻE ZARABIAĆ WIĘCEJ CARREFOUR ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY W RAMACH TRZECH SPRAWDZONYCH KONCEPTÓW SKLEPÓW

Specjalnie dobrany asortyment, lokalizacja, a także dostępność 24/7 sprawiają, że format ten cieszy się rosnącym zainteresowaniem klientów i bardzo szybko rozwija się na rynku. – Cieszymy się z nawiązania współpracy z Total, który jest liczącym się graczem wśród stacji paliw w Europie. Połączenie siły i wiarygodności Total z naszym know-how i szeroką, stale optymalizowaną ofertą to nasza wspólna odpowiedź na aktualne potrzeby polskiego rynku, który potrzebuje nowoczesnych sklepów w dogodnych lokalizacjach – powiedział Michał Florkiewicz, dyrektor sklepów convenience w Carrefour Polska. – Stacje paliw stały się miejscem, gdzie można nie tylko zatankować paliwo, ale także zrobić codzienne zakupy, zjeść ciepły posiłek czy napić się smacznej kawy. Dodatkowo są one otwarte przez siedem dni w tygodniu, do późnych godzin wieczornych, a często przez całą dobę, co nie jest bez znaczenia dla współczesnego klienta. – Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Carrefour, uważamy, że wdrożenie koncepcji Carrefour Express na wybranych stacjach franczyzowych Total posiada znaczący potencjał rozwoju poprzez zwiększenie zakresu usług oferowanych naszym klientom. Z perspektywy klienta tworzy się miejsce, w którym zaspokojone zostanie wiele jego potrzeb. Dogodna lokalizacja, bliskość do klienta, dostępność i rozwój usług – to ogólnoświatowa strategia spółki Total, która stanowi odpowiedź na obecne oczekiwania klientów. Dzięki współpracy z siecią Carrefour Polska oferta naszych stacji stanie się jeszcze bardziej wszechstronna – nie tylko z punktu widzenia kierowcy, ale także miejscowych klientów korzystających z naszych usług na stacjach w barwach Total. W ciągu kolejnych sześciu miesięcy planujemy otworzyć przynajmniej 10 sklepów Carrefour Express w wybranych punktach z logiem marki Total – powiedziała Magdalena Myszczyszyn, dyrektor działu stacji i hurtu paliw Total Polska.

OFERUJEMY: •

rozpoznawalną markę,

unikalne na polskim rynku warunki współpracy,

profesjonalne narzędzia wspierające Twój biznes,

stałe wsparcie naszych specjalistów,

znakomity marketing na poziomie ogólnopolskim i lokalnym,

bezpieczeństwo i stabilizację w ramach

sprawdzonego biznesu.

DOWIEDZ SIĘ, ILE ZYSKASZ NA FRANCZYZIE!

Carrefour Polska Sp. z o.o. ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa tel. 22 517 25 09, 22 517 27 23 franchising@carrefour.com www.carrefour.pl


wieści z branży

z nowym konceptem sklepów

Circle K Polska wprowadza nowy koncept sklepów na stacjach paliw. Obejmie on zmianę aranżacji i wystroju wnętrza, jak również powiększenie przestrzeni do odpoczynku i rozszerzenie oferty gastronomicznej. Pilotażowe punkty zostały uruchomione w siedmiu miastach. Do kwietnia 2020 r. znajdą się na 40 stacjach.

W

drugim kwartale br. sieć uruchomiła pilotażowe stacje w nowej odsłonie w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Stalowej Woli, Międzyzdrojach, Wieluniu i Aleksandrowie Łódzkim. Najnowszy koncept stacji to przede wszystkim zmiana wystroju, ale także rozszerzenie oferty gastronomicznej i większa przestrzeń do odpoczynku dla gości. Do końca kwietnia 2020 r. Circle K planuje wprowadzenie zmian na 40 stacjach w Polsce. – Nowa koncepcja stacji Circle K to udane połączenie elementów najlepszych praktyk, które już przetestowaliśmy w kilku krajach skandynawskich i bałtyckich. Jednocześnie jest to kolejny krok w konsekwentnym rozwoju sieci stacji, a oferta nowego konceptu jest dostępna także dla partnerów franczyzowych. Jesteśmy pewni, że nasi klienci w Polsce docenią zarówno nową ofertę gastronomiczną, jak i nowy wystrój oraz większą przestrzeń do odpoczynku – powiedział prezes Circle K Polska Michał Ciszek. Renowacja sklepu to zmiana aranżacji wnętrza oraz więcej przestrzeni dla gości. Projekt sklepu to wspólna propozycja norweskiej projektantki Niny Kristofferson oraz pomysłów dostarczonych przez pracowników Circle K. Dominującym kolorem jest czerń, a towarzyszą jej ciepły jesion, ciemna cegła oraz czerwone, białe i pomarańczowe pasy na ścianach, nawiązujące do kolorystyki marki. Całości dopełniają lampy w kształcie okręgów rzucające światło o ciepłej barwie. Przestrzeń dla gości została wyposażona w mniejsze stoliki, wygodne kanapy oraz wysokie krzesła i stoły. Kierowcom udostępniono także bezpłatne Wi-Fi. Nowa oferta gastronomiczna to szeroki wybór przyrządzanych na miejscu kanapek i wrapów, burgery i wrapoburgery czy kanapki z szarpaną wołowiną, a w przyszłości także dania meksykańskie. Posiłki przygotowane według receptur opracowanych przez ekspertów kulinarnych Circle K przyniosą zupełnie nowe doświadczenia smakowe. Fani kiełbasek mogą spać spokojnie – sieć nadal będzie przyrządzać hot dogi.

14

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

Orlen największym

w Polsce dystrybutorem kawy Fairtrade PKN Orlen jest największym dystrybutorem kawy Fairtrade w Polsce. Rocznie sprzedaje ok. 14,5 mln litrów certyfikowanego napoju, czyli średnio 93 kubki na minutę. Kawa z certyfikatem sprawiedliwego handlu jest dostępna także na stacjach koncernu w Czechach, na Litwie i Słowacji. We wszystkich tych krajach mleko dodawane do kawy pochodzi od polskich producentów, a papier do produkcji kubków z certyfikowanych źródeł.

Z

nak Fairtrade, widoczny na każdym kubku kawy dostępnej w punktach Stop Cafe, jest gwarancją tego, że drobni producenci i pracownicy plantacji otrzymali za swoją pracę uczciwe wynagrodzenie, a także mają zagwarantowane odpowiednie warunki socjalne. – Kupując kawę na Orlenie, dokładamy swoją cegiełkę do budowy sprawiedliwszego świata. Teraz możemy zyskać także coś dla siebie. Do 23 października, kupując dwie kawy z kuponem w aplikacji mobilnej lub na vitay.pl, otrzymamy 200 punktów w programie Vitay – powiedział Wojciech Muszyński, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen. Kawa to drugi po ropie naftowej najcenniejszy towar w globalnej gospodarce. Eksperci szacują, że światowy rynek kawy generuje nawet 200 mld dolarów zysku rocznie. – Niestety przeciętne zarobki drobnych producentów pozostają na tym samym poziomie od dwudziestu lat. Biorąc pod uwagę wzrost kosztów życia i produkcji, rolnicy stają się faktycznie coraz biedniejsi. Działając na zasadach sprawiedliwego handlu, system pomaga drobnym producentom kawy wyjść z ubóstwa i zapewnić swoim rodzinom godziwe warunki życia. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania takich firm jak PKN Orlen – dodaje Andrzej Żwawa, prezes zarządu Fairtrade Polska. Rolnicy sprzedający kawę na zasadach Fairtrade otrzymują za nią co najmniej cenę minimalną i dodatkową premię Fairtrade. Cena minimalna Fairtrade chroni ich na wypadek nagłych spadków cen kawy na nowojorskiej giełdzie. Obecnie cena minimalna Fairtrade jest o około 40 proc. wyższa od ceny giełdowej. Premia Fairtrade to dodatkowe środki wypłacane spółdzielni producentów, które mogą być inwestowane w modernizację produkcji i poprawę lokalnej infrastruktury. Decyzje o przeznaczeniu premii podejmowane są demokratycznie przez wszystkich rolników zrzeszonych w spółdzielni. Działając w spółdzielni, rolnicy zyskują lepszą pozycję negocjacyjną i łatwiejszy dostęp do środków produkcji.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Circle K Polska


wieści z branży

140 mln zł na rozwój sieci stacji Moya Anwim pozyskał środki na realizację planów rozwoju sieci stacji paliw pod marką Moya. Pieniądze zapewni Bank Gospodarstwa Krajowego. Wielkość nowej linii kredytowej przeznaczonej na inwestycje na najbliższy rok to ok. 140 mln zł.

W

łaścicielem sieci stacji paliw Moya jest polska spółka z ponad 25-letnim doświadczeniem w hurtowej sprzedaży i dystrybucji paliw płynnych – Anwim SA. Przez ostatnią dekadę Moya powiększała ofertę dogodnie rozlokowanych baz paliw, funkcjonujących dzięki nowoczesnym jednostkom transportowym. Rafał Pietrasina, prezes zarządu Anwim, zaznacza, że umowa zawarta między koncernem a Bankiem Gospodarstwa Krajo­ wego zapewnia środki na realizację planów rozwoju sieci stacji paliw Moya. – Cieszymy się, że polski bank wspiera rodzime firmy. Dzięki temu, że BGK już po raz trzeci nam zaufał, możemy rosnąć w siłę poprzez budowę i akwizycję zarówno pojedynczych stacji, jak i całych sieci – mówi Rafał Pietrasina. – Według strategii rozwoju spółki, do końca 2023 r. w sieci będzie działało minimum 350 stacji paliw rozloko-

wanych w całej Polsce. Wierzę, że środki, które pozyskaliśmy, przyczynią się do jeszcze większej dynamiki rozwoju sieci i mam nadzieję, że uda się zrealizować te ambitne założenia – dodaje. – Pomagamy rozwijać się każdej firmie – od start-upów po największe przedsiębiorstwa. Cieszymy się, że nasze rodzime firmy budują swoją przewagę konkurencyjną. Inwestycje Anwim w sieć stacji paliw to – z jednej strony – nowe miejsca pracy, a z drugiej – ułatwienie dla kierowców. To ważne aspekty z perspektywy Banku Gospodarstwa Krajowego, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju – mówi Piotr Pokropek, dyrektor Regionu Mazowiec­ kiego BGK. Moya jest szóstą pod względem wielkości siecią stacji paliw w Polsce. Swój dynamiczny rozwój zawdzięcza znajomości rynku paliwowego, umiejętności dostosowania się do potrzeb klienta oraz korzyst-

nym warunkom współpracy z partnerami biznesowymi. Wśród 217 stacji paliw, usytuowanych w miastach, przy głównych trasach tranzytowych i drogach lokalnych, znajdują się placówki własne o tradycyjnej obsłudze oraz automatyczne i franczyzowe. Bardzo dobra jakość oferowanych paliw, konkurencyjne ceny i obsługa, która zawsze jest chętna do pomocy, to najmocniejsze strony każdej ze stacji. – Moya to nie tylko sprzedaż paliw. To również koncept gastronomiczny Caffe Moya, dzięki któremu można zrobić sobie smaczną przerwę w podróży. To także sklepy, które zapewniają niezbędne zaopatrzenie. Dla naszych klientów biznesowych mamy program flotowy Moya Firma i wachlarz różnych benefitów płynących z korzystania z naszych stacji paliw – podkreśla Monika Ostaszewska, marketing manager Anwim SA.

Filip Puchalski w zarządzie Anwim SA Członkiem zarządu został Filip Puchalski, który pełni funkcję dyrektora ds. operacyjnych. Będzie odpowiadał za zarządzanie operacyjne siecią stacji paliw Moya w zakresie zarówno stacji własnych, jak i franczyzowych, za rozwój Caffe Moya, zakupy centralne i marketing. Zmiany w strukturze zarządu spółki spowodowane są dynamicznym rozwojem firmy na polskim rynku paliw.

W

świetle planowanego rozwoju sieci stacji paliw Moya i wyzwań, które stoją przed nami, konieczna jest reorganizacja wewnętrznego funkcjonowania firmy tak, by usprawnić naszą pracę, a co za tym idzie zapewnić realizację ambitnych celów. Zmiana, którą wprowadzamy od 1 października 2019 r., ma polepszyć efektywność codziennej pracy operacyjnej, wzajemnej komunikacji oraz wzmocnić kwestie odpowiedzialności i umocowania decyzyjnego w ramach działań podejmowanych w poszczególnych obszarach naszej firmy – mówi Rafał Pietrasina, prezes zarządu Anwim SA. Filip Puchalski pracę w spółce Anwim SA rozpoczął w październiku 2014 r. na stanowisku kierownika projektu ds. stacji automatycznych. Następnie został zastępcą, a później kierownikiem Działu Ekspansji. Kolejnym szczeblem w karierze było objęcie

e-stacjapaliw.pl

stanowiska kierownika działu rozwoju. Obecnie jest dyrektorem ds. operacyjnych w randze członka zarządu. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywał w działach marketingu SWPS i Columna Medica. Tuż przed dołączeniem do Anwim SA piastował stanowisko sekretarza generalnego Polskiego Związku Triathlonu. Jest absolwentem studiów licencjackich z politologii, magisterskich z socjologii oraz podyplomowych z zakresu PR, reklamy i komunikacji wizerunkowej. Obecnie zarząd spółki Anwim SA składa się z czterech członków: Rafała Pietrasiny, prezesa zarządu, Pawła Grzywaczewskiego, dyrektora ds. sprzedaży i rozwoju sieci Moya, Zbigniewa Łapińskiego, dyrektora ds. zaopatrzenia, logistyki i klientów kluczowych, oraz Filipa Puchalskiego, dyrektora ds. operacyjnych.

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

15


wieści z branży

Zmieniające się normy emisji dotyczące spalania a olej silnikowy Zgodnie z przepisami UE do 2021 r. wszystkie pojazdy muszą emitować mniej niż 95 g/km CO2. W 2030 r. średnia emisja CO2 ma być o 37,5 proc. niższa niż w 2021 r. i może wynosić już tylko 59,4 g/km. Ograniczenia emisji dwutlenku węgla są potężnym wyzwaniem nie tylko dla producentów samochodów. Wymagania konstrukcyjne dla silników pociągają za sobą wymagania stawiane olejom.

Rosnące wymagania dotyczące silników i olejów Od września 2015 r. wszystkie nowe samochody muszą spełniać normę Euro 6, której celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych gazów, takich jak: tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory i cząstki stałe, które stanowią składniki sadzy. Wśród rozwiązań konstrukcyjnych dostosowujących silniki do norm

16

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

Testowane w ekstremalnych warunkach Doskonałe pole do doświadczeń, badań i analiz, by opracować olej silnikowy o naj-

wyższych parametrach, który – z jednej strony – należycie chroni silnik, z drugiej – zapewnia jego maksymalną wydajność, są wyścigi F1 i rajdy samochodowe. To tu koncerny takie jak Shell zdobywają wiedzę i doświadczenia we współpracy z zespołami Scuderia Ferrari, BMW Motorsport i Hyundai Motorsport. Podczas sportowych zmagań olej musi sprostać ogromnym wyzwaniom – zarówno pod kątem ciśnienia, temperatury przekraczającej nawet 1000°C czy obrotów turbosprężarki sięgających 2 tys. na sekundę. Możliwość opracowywania oraz testowania formulacji olejowych w ekstremalnych warunkach sprawia, że do seryjnej produkcji trafiają najlepszej jakości środki smarne, dostosowane w pełni do wymagań nowoczesnych silników.

Przyszłość olejów silnikowych Czy można spróbować oszacować, jak będzie zmieniał się rynek olejów w przyszłości w kontekście wprowadzania kolejnych norm, ale i przestawiania się producentów na zelektryfikowane napędy? – Jeżeli chodzi o obecny trend w olejach silnikowych, to widzę przyszłość w olejach o niskiej klasie lepkości: 0W-20, 0W-16, 0W-10, a nawet 0W-8. Wiąże się to z intensywnymi pracami nad jeszcze „mocniejszymi” (w sensie chemicznym) bazami olejowymi, które przy niskiej klasie lepkości będą mogły sprostać wymaganiom klientów. Trudno do końca przewidzieć rozwój elektromobilności – mówi Robert Gałkowski, ekspert techniczny Shell Polska. – Faktem jest, że napęd elektryczny nie wymaga stosowania oleju silnikowego, jednak taki silnik należy dość intensywnie chłodzić – oleje lub ich pochodne w przyszłości mogą spełniać funkcję chłodziw.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

O

becnie poziom emisji dwutlenku węgla na jeden rejestrowany przez producenta samochód wynosi 130 g/km. W razie przekroczenia norm konieczne będzie zapłacenie kary za każdy zarejestrowany samochód. Będzie to 5 euro za pierwszy gram ponad limit, 15 euro za drugi, 25 za trzeci i 95 za każdy kolejny. Zakładając, że emisja aut konkretnego producenta w przyszłym roku pozostanie na poziomie 130 g/km, producent będzie musiał zapłacić karę od każdego zarejestrowanego samochodu w wysokości 14,3 tys. zł. Nowe, coraz bardziej wymagające normy dotyczące emisji spalin wymuszają na konstruktorach silników innowacyjne rozwiązania techniczne. Producenci szukają więc różnych rozwiązań, by zminimalizować emisję, zachowując przy tym wydajność silników.

emisyjnych są katalizatory SCR, EGR (układ recyrkulacji spalin), DPF (filtr cząstek stałych), DOC (katalizator utleniający) oraz ASC (katalizator amoniaku). Zmiany w konstrukcjach silników powodują, że dotychczasowe formulacje olejów również muszą podlegać zmianom ze względu na zastosowane filtry, bardziej wymagające warunki lub wrażliwość systemów obróbki spalin na składniki oleju. – Niezwykle szybki rozwój technologiczny jednostek napędowych spowodował, że zapotrzebowanie rynkowe w ostatnich latach przesunęło się w kierunku olejów syntetycznych najwyższej klasy (o niższej lepkości i stałej jakości). Tylko takie środki smarne bowiem pozwalają kierowcom wykorzystać wszystkie możliwości współczesnych, wysokowydajnych silników – mówi Robert Gałkowski, ekspert techniczny Shell Polska. Nowe wyzwania dla olejów to również: niska zawartość popiołu siarczanowego, związków siarki i fosforu (tzw. oleje low-SAPS) przy zachowaniu wszystkich funkcji, które musi spełnić olej silnikowy w trakcie eksploatacji. Nałożenie norm emisji zmusza producentów olejów do poszukiwania nowych rozwiązań zarówno w wypadku pakietu dodatków uszlachetniających, jak i nowoczesnych baz olejowych (Shell GTL, Technologia PurePlus), które mają wpływ na obniżenie zużycia paliwa, a co za tym idzie – emisji CO2 do atmosfery. Ten trend jest dobrze widoczny – na rynku dostępne są oleje o klasach lepkości 0W-30 i 0W-20, a w przyszłości pojawią się 0W-16 czy nawet 0W-10.


wieści z branży

Shell Helix Top Up – pierwszy uniwersalny olej na dolewki

Shell wprowadza na rynek pierwszy olej silnikowy kompatybilny z jednostkami wszystkich samochodów. Nowo opracowany olej Shell Helix Top Up z krystalicznie czystej bazy olejowej, przeznaczony na dolewki, został zaprojektowany z myślą o kierowcach, którzy nie wiedzą dokładnie, jakiego oleju potrzebuje silnik ich samochodu. Szybkie rozwiązanie dla kierowców oferowane w charakterystycznej czerwonej butelce jest już dostępne na stacjach Shell w Polsce.

O

lej Shell Helix Top Up został opracowany na bazie technologii Shell PurePlus w Centrum Technologii Shell w Hamburgu. Tej samej technologii Shell Helix, która jest wybierana przez czołowych producentów samochodów oraz zespoły Ferrari F1, BMW Motorsport i Hyundai World Rally Team. To wysokiej jakości olej na dolewki kompatybilny ze wszystkimi silnikami benzynowymi i silnikami Diesla z krystalicznie czystej bazy olejowej, który można bez przeszkód mieszać ze wszystkimi dostępnymi na rynku olejami silnikowymi. Olej Top Up to szybkie rozwiązanie pośrednie – czy to jako zapasowa butelka w bagażniku, czy też jako pomoc w nagłych wypadkach. – Shell Helix Top Up to nowy produkt, który spełnia wymagania każdego rodzaju silnika. Priorytetem było dla nas to, aby niezależnie od silnika i dotychczas stosowanego oleju klienci otrzymali uniwersalny środek smarny, dzięki któremu będą mogli szybko i łatwo poradzić sobie z występującym problemem bez konieczności sprawdzania szczegółowych specyfikacji – powiedział Łukasz Radzymiński, dyrektor sprzedaży w dziale olejowym Shell Polska. Shell zaleca użycie do silnika maksymalnie jednego litra oleju, tj. jednej butelki oleju Shell Helix Top Up. Do uzupełnień o większej objętości należy zastosować olej spełniający wymogi producenta pojazdu.

e-stacjapaliw.pl

Rekord sprzedaży

Warter Fuels Płocka grupa Warter Fuels, produkująca m.in. paliwa rajdowe Warter Racing i paliwa alkilowe Warter Pro, odnotowała najwyższą sprzedaż w segmencie paliw lotniczych – Warter Aviation. W lipcu przychód grupy był wyższy o 36 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem.

H

istoria firmy sięga początku lat 60. ubiegłego stulecia, kiedy to powstawały Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne (MZRiP) w Płocku. W roku 1962 utworzono przy nich Laboratorium Badawcze, które w roku 1966 przekształcono w Zakład Projektowo-Badawczy. W wyniku wielu zmian i przekształceń, po latach, w 2016 r., za zgodą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółka podjęła decyzję o zmianie nazwy na Warter Fuels SA. Obecnie to największy eksporter krajowego produktu. – W związku z ekspansją na nowe kraje pozyskaliśmy wielu nowych klientów. W tym momencie Warter Aviation sprzedaje paliwa lotnicze aż do 117 krajów świata – mówi Tomasz Kowal z Warter Fuels. Mamy obecnie podpisane kontrakty z klientami niemal w całej Europie, Indiach, Pakistanie, Chinach czy Argentynie, ale też w tak egzotycznych miejscach jak Timor Wschodni, Reunion czy Wyspy Owcze. Polskie paliwo na świecie znane jest z bardzo dobrej jakości. Kluczowym czynnikiem jest specjalna logistyka i obsługa klienta. Jesteśmy liderem w produkcji i dostarczaniu lotniczych benzyn bezołowiowych na świecie. Rekordowe wyniki sprzedażowe przełożą się na zwiększenie produkcji paliw Warter Avation w Płocku. W związku z coraz większym popytem na paliwa polskiej produkcji wolumen produkcyjny wzrasta corocznie, dlatego firma systematycznie rozbudowuje infrastrukturę zakładu produkcyjnego. – Perspektywa zwiększenia sprzedaży poprzez ekspansję na rynki zagraniczne jest dla każdego zarządu niezwykle kusząca. Szczególnie gdy firma dzięki funduszom unijnym znacząco podniosła swoje moce produkcyjne i wzrost sprzedaży staje się tego naturalną konsekwencją. Wejście na rynki zagraniczne powinno być dobrze zaplanowanym strategicznym działaniem poprzedzonym szczegółową analizą własnych zasobów, jak również zbadaniem charakterystyki poszczególnych rynków – tak, jak stało się w tym wypadku. Niemniej jednak historia polskiej przedsiębiorczości pokazuje, że zdarzały się sytuacje, w których ambicje eksportowe różnych biznesmenów brały górę nad rozsądkiem. Tym bardziej widać, jakie znaczenie ma przemyślana i kompleksowa strategia działania spółki – ocenia Adam Guzek, członek zarządu Polskiej Firmy Doradczej Spółka stawia też na badania i innowacje – jej najnowszy produkt to benzyny alkilowe, czyli niemal całkowicie czyste i wolne od szkodliwych substancji paliwa przyjazne dla zdrowia i środowiska.

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

17


nowości Fruta Power, Fruta Relax i Fruta Smart

Nowe bakaliowe trio od Frutavity to doskonała przekąska dla aktywnych, zapracowanych i zestresowanych. Zawarte w niej orzechy dostarczają organizmowi wielu cennych składników, a suszone owoce zdrowej słodyczy. Fruta Smart – orzechy brazylijskie, orzechy laskowe, żurawina. Fruta Power – orzechy nerkowca, daktyle, orzechy ziemne. Miks zawiera białko, błonnik, węglowodany. Fruta Relax to migdały kalifornijskie, rodzynki i prażone pistacje solone. Mieszanki bakaliowe Frutavity są przeznaczone dla osób ceniących czyste składy, naturalne produkty i wygodę. www.katolikgroup.pl

BIOBACT clean

Prosecco Terra Serena

Terra Serena zwraca uwagę smakiem i niepowtarzalnym wyglądem. Charakter nadają mu długo utrzymujące się drobne bąbelki oraz kremowa pianka, która tworzy się na powierzchni wina. Wino zostało wyprodukowane z winogron szczepu glera, dzięki czemu ma ono słomkową barwę z zielonymi refleksami oraz bardzo intensywny aromat cytrusów i białych kwiatów. Na naszym rynku wino Prosecco Terra Serena dostępne jest w dwóch wersjach: Spumante i Frizzante. Pierwsze jest zdecydowanie bardziej musujące, a drugie bardziej delikatne i subtelne. Łagodnemu zapachowi Terra Serena towarzyszy bogactwo aromatów. Wina tej marki powstają w sercu regionu Veneto i tworzone są od ponad 130 lat przez obecnie już piąte pokolenie rodziny Serena. vinex.pl

Mikrobiologiczny środek do czyszczenia BIOBACT clean i spray do kontroli nieprzyjemnych zapachów BIOBACT scent to nowości w portfolio ekologicznej marki Green Care Professional. W skład obu wchodzą mikroorganizmy, które doskonale sprawdzą się w walce o higieniczną czystość w restauracyjnej kuchni i toalecie. W kontakcie z zabrudzeniami takimi jak resztki żywności, tłuszcz, olej, a także mocz wytwarzają enzymy skutecznie rozkładające odpady organiczne, zapobiegając ich ponownemu powstawaniu. Produkty BIOBACT są przyjazne dla materiałów i powierzchni, a ich stosowanie jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia. www.wmprof.com

Tork Mid-size bez gilzy

Dozownik do papieru toaletowego Tork Mid-size bez gilzy jest idealnym rozwiązaniem do łazienek o dużym i średnim natężeniu ruchu. Zapewnia wysoką wydajność i zwiększa dostępność papieru. Dozownik mieści do dziewięciu razy więcej papieru niż dwie rolki produktu konwencjonalnego. Papier toaletowy Tork Mid-size bez gilzy oraz niezawodne podwójne dozowniki zapewniają dłuższe korzystanie z papieru i mniej odpadów. Tork Mid-size bez gilzy to 100 proc. papieru toaletowego. www.tork.pl

KeVita Master Brew

KeVita to kombucha, czyli napój powstały na drodze fermentacji z udziałem cukrów i mikroorganizmów. Bogata jest w organiczne kwasy, które wraz z żywymi kulturami bakterii dają intrygujący smak. Lekka słodycz uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu organicznego cukru trzcinowego i niewielkiej ilości słodzika ze stewii. Na polskim rynku KeVita Master Brew Kombucha oferowana jest w trzech wariantach smakowych: słodko-kwaśnego połączenia ananasa z brzoskwinią, wytrawnej wiśni oraz lekko pikantnego imbiru. Najlepszej jakości składniki w połączeniu z rzemieślniczą precyzją gwarantują prosty, a jednocześnie smaczny i napój. www.pepsicopoland.com

18

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


nowości

BA!rdzo Bakaliowa Tabliczka

Odpowiedź na tradycyjne czekolady z dodatkiem bakalii. Nowy produkt odwrócił klasyczne proporcje. Ponad 70 proc. bakalii zostało oblane 25 proc. czekolady. To odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy poszukują pożywnej przekąski, jednak wciąż o przyjemnościowym charakterze i słodkim smaku. Linia składa się z pięciu smaków – kawa z kokosem, kawa z pomarańczą, śliwka i czarna porzeczka, żurawina i wiśnia oraz solone arachidy i migdały. To wartość dodana, która wpływa na wybory konsumenckie konkretnego produktu w ulubionym smaku. www.bakalland.pl

Łaciate bez laktozy

Łaciata rodzina powiększy się o dwa nowe mleka UHT bez laktozy. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie przygotowała dwie propozycje o zawartości tłuszczu 1,5 proc. oraz 3,2 proc. Łaciate bez laktozy to pełnowartościowe mleko, doskonałe źródło wapnia i białka. Dzięki zastosowaniu enzymu laktazy, zawarty w mleku cukier mleczny został rozłożony, a jego prozdrowotne właściwości pozostają niezmienione. Zastosowanie nowoczesnej technologii pozwala zachować naturalny kolor produktu. Łaciate bez laktozy oferowane jest przez Mlekpol w litrowym kartonie, którego oznaczenie kolorystyczne jest spójne z innymi produktami mlecznymi bez laktozy oferowanymi na polskim rynku. mlekpol.com.pl

SHE

FOT. materiały prasowe

Cool’s Bio

Kuleczki Cool’s Bio – to słodycz, lód, zdrowie, przyjemność, zabawa i hermetyczny, zapakowany produkt, który można bezpiecznie jeść podczas jazdy. Platynka umożliwia sypanie kuleczek lodowych wprost do ust. Dla dzieci są kolorowe kuleczki lodowe o smakach: truskawka, wata cukrowa, guma balonowa, śmietanka, gumijagoda. Dla dorosłych stworzono kuleczki lodowe Coffee Shot z prawdziwą kawą cold brew – zawartość kofeiny równa jest wypitej filiżance espresso. Coffee Shot gwarantuje schłodzenie w upalne dni oraz miłe pobudzenie. W ofercie producenta są także kompaktowe minizamrażarki oraz materiały marketingowe do reklamy Cool’s Bio. www.coolsgroup.com

e-stacjapaliw.pl

Linia alkoholi stworzona specjalnie z myślą o kobietach. W skład linii wchodzą: wódka czysta oraz likiery bazujące na bogactwie egzotycznych smaków opuncji figowej, kawy z pomarańczą oraz granatu. Kolekcji charakteru dodaje wyjątkowy smak, zamknięty w smukłej, matowoczarnej butelce. Linia SHE jest pierwszą propozycją specjalnie dla kobiet w tym segmencie alkoholi. Trunek został przygotowany przez polską spółkę BZK Alco na bazie siedmiokrotnie destylowanego spirytusu. www.bzkalco.pl

Qualità Oro

Lavazza wprowadza na polski rynek nową wersję swojej historycznej kawowej mieszanki Qualità Oro — ikony, która na nowo definiuje połączenie tradycji z innowacyjnością, nie tracąc przy tym nic ze swego charakteru marki premium. Stworzona w roku 1956, oparta na recepturze przekazywanej z ojca na syna przez 60 lat, Qualità Oro oferuje doskonały smak wszystkim tym, którzy lubią delektować się dobrą kawą każdego dnia. Kompozycja najlepszych odmian arabiki zapewnia niepowtarzalne połączenie owocowych nut typowych dla kaw z Ameryki Środkowej oraz słodkiego aromatu kawy brazylijskiej. www.lavazzacoffee.pl

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

19


raport

Skuteczna walka z bakteriami Od momentu przekroczenia progu lokalu goście obdarzają jego właścicieli oraz personel zaufaniem. Z góry zakładają, że dba się tu o jakość wybieranych produktów, sposób ich przechowywania i przygotowywania. Aby nie zmarnować kredytu zaufania, który dostaje się od klientów, trzeba dbać o czystość w pomieszczeniach, gdzie przygotowywane są potrawy.

20

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


raport

K K

uchnia to obok toalety miejsce, w którym żyje najwięcej mikroorganizmów. I chociaż większość z nich jest niegroźna dla zdrowia, to czasem mogą namnażać się groźne mikroby, np. bakterie Listeria, E. coli lub bakterie z grupy Salomonella enterica, powodujące m.in. bolesne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Paradoksalnie dotyczy to także kuchni, które są regularnie sprzątane. – Bakterie mogą pojawić się zarówno w kuchni zaniedbanej, jak i w takiej, którą codziennie sprzątamy. W tym pierwszym wypadku przyczyna jest oczywista. Resztki jedzenia zalegające na podłodze, blatach, w nieoczywistych zakamarkach, do tego wilgoć, sprzyjają namnażaniu się zarazków, rozwojowi pleśni i grzybów. Dlatego jeśli naprawdę zależy nam, by kuchnia lśniła czystością i była bezpieczna, skorzystajmy ze sprawdzonych rozwiązań i odpowiednich preparatów, które ułatwią nam pracę – mówi Agata Froń, ekspert ds. czystości Clinex.

Deska nie do wszystkiego Przez nieodpowiednie obchodzenie się z produktami przenosi się zarazki, np. z surowego mięsa czy nieumytych warzyw, do kolejnych dań. O taką sytuację w kuchni nie jest trudno. Wystarczy położyć mięso na blacie roboczym, następnie na tym samym blacie przygotowywać sałatkę warzywną. Tym sposobem przez kontakt z nieoczyszczonym podłożem przenoszą się chorobotwórcze zarazki. Aby tego uniknąć, należy stosować deski do krojenia – najlepiej, gdy będą one różnokolorowe, a jedna barwa będzie przypisana do konkretnego rodzaju żywności. Tworzywo też nie jest bez znaczenia. Szkło i metal najłatwiej utrzymać w czystości. Drewniane deski, chociaż ładne i wygodne, to absorbują wilgoć. Także resztki jedzenia osadzają się w szczelinach, co skutkuje rozwojem bakterii i grzybów.

FOT. unsplash

Kłopotliwe blaty Jedną z najważniejszych czynności, o których nie można zapominać, prowadząc gastronomię, jest czyszczenie oraz dezynfekowanie powierzchni, na których przygotowuje się posiłki. Blaty mające kontakt z żywnością powinny być higienicznie czyste. Samo czyszczenie powinno odbywać się z użyciem odpowiednich środków. Stosowany płyn musi być bezpieczny dla zdrowia zarówno klientów, jak i pracowników. Zachowanie

e-stacjapaliw.pl

odpowiedniej czystości w miejscach, gdzie przygotowywana i serwowana jest żywność, to najważniejszy obowiązek menedżera. Jedno nieświeże danie może przyczynić się nawet do upadku lokalu przy stacji.

Dezynfekuj

Pozbądź się kamienia wodnego Biały wapienny osad, który znajdziemy w zlewie, zmywarce czy we wnętrzu czajnika, to właśnie kamień wodny. Nie dość, że nie wygląda on atrakcyjnie, to jeszcze jego zaleganie w urządzeniach AGD może skutkować awarią sprzętu. Jak go usunąć? – Kamień wodny to efekt wytrącania się związków wapnia i magnezu, czego obraz często widzimy w kuchni. Może mieć on wpływ na funkcjonowanie sprzętu kuchennego i skracać jego żywotność. Najprościej zastosować profesjonalny odkamieniacz,

Kuchnia to raj dla bakterii, które mogą działać chorobotwórczo. Dlatego aby nie dopuścić do wzrostu bakterii w niepożądanych miejscach, dezynfekuj wszelkie najbardziej narażone na obecność mikrobów powierzchnie, np. zlew, blaty kuchenne, stoły, deski do krojenia czy lodówki. Do ich oczyszczania stosujemy specjalne preparaty do dezynPrzez nieodpowiednie fekcji o działaniu obchodzenie się z produktami bakterio- i grzybobójczym. – Do mycia przenosi się zarazki, np. z surowego powierzchni mająmięsa czy nieumytych warzyw, cych bezpośredni do kolejnych dań kontakt z żywnością stosujemy dostosowane do tego produkty, które są w pełni który usunie nieestetyczne powierzchniowe bezpieczne i nietoksyczne. Ich użycie jest zacieki i plamy z armatury czy kamień zalebardzo proste, wystarczy rozcieńczyć kongający w zakamarkach zmywarki, m.in. na ścianach komory myjącej, grzałce i dyszach centrat, nanieść na czyszczony obszar, wodnych – doradza ekspert. odczekać 5-15 minut, aż składniki aktywne zaczną działać, i spłukać czystą wodą pitną – wyjaśnia ekspertka. Stosuj nanocząsteczki Niska temperatura w lodówce będzie barierą Dłonie źródłem zarazków dla większości bakterii, ale nie dla szczepu Listeria monocytogenes, który może zainfeNiezwykle ważna jest również kwestia kować żywność i wywołać chorobę zwaną higieny osobistej. Wśród pracowników warto wykształcić nawyk częstego mycia rąk, listeriozą. Dlatego tak ważne jest utrzymywaa nawet zarządzić to proceduralnie. Osoby nie idealnej czystości zarówno na zewnątrz, mające kontakt z żywnością każdorazowo jak i wewnątrz lodówki, w jej szczelinach czy przed przystąpieniem do pracy powinny zakamarkach. Najpierw wyjmij wszystko z jej umyć ręce mydłem bądź płynem dezynfewnętrza, sprawdź daty ważności produktów kującym. Również po zmianie produktu, i wyrzuć wszystko, co jest po terminie, spleśktóry się obrabia. niałe lub nieświeże. Jak bezpiecznie oczyścić Po krojeniu surowego mięsa, a przed obieprzestrzeń, gdzie na co dzień przechowujemy raniem owoców trzeba zdezynfekować jedzenie? Pomogą nam w tym nanocząsteczdłonie. W gastronomii sprawdzą się również ki. – Nanocząsteczki jako składnik aktywny produktów do mycia sprawdzą się idealnie, rękawiczki jednorazowego użytku, które ponieważ ze względu na swoją strukturę można wymieniać zależnie od przygotowyi inteligentne działanie bez trudu zabijają wanego dania czy obrabianego produktu. Warto zadbać również o sztućce i zastawę, bakterie, wirusy oraz grzyby. Preparaty jeśli klienci mają z nią regularny kontakt. z zawartością nanocząsteczek możemy stoUżywane naczynia należy myć w wysokiej sować regularnie lub okresowo do czyszczetemperaturze i z odpowiednim detergentem, nia wnętrza lodówki, zamrażarki, pojemników, w przeciwnym razie zarazki będą się rozwiw których przechowujemy jedzenie, np. jać i nieustannie przenosić. Odpowiednie warzywa, ale również blatów, stołów czy mycie dotyczy również noży kuchennych urządzeń kuchennych – mówi Agata Froń. oraz innych akcesoriów mających kontakt z żywnością. mieszko starecki

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

21


raport

Projekt technologiczny

Pomysł na dobry biznes czy bomba z opóźnionym zapłonem?

Wielkość zaplecza gastronomicznego i jego właściwe wyposażenie często są bagatelizowane na etapie projektu i maJĄ się nijak do usług, jakie lokal ma świadczyć. Zaniedbanie to może skończyć się grzywnami nakładanymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną, niezadowoleniem gości, a nawet konsekwencjami karnymi, z pozbawieniem wolności włącznie. Jak tego uniknąć?

Od czego zacząć projekt? Wielu inwestorów nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest zapewnienie właściwego

22

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

układu funkcjonalnego zaplecza i jak duży wpływ ma to na prowadzenie biznesu gastronomicznego. Właściciele bardzo często budzą się dopiero wówczas, gdy widzą, że realizacja zakładanej usługi jest niemożliwa lub znacznie utrudniona, właśnie ze względu na niewłaściwie zaprojektowane zaplecze gastronomiczne. Dlaczego tak się dzieje, że pomimo tak dużej konkurencji na rynku firm projektowych w dalszym ciągu napotykamy projekty wątpliwej jakości? Odpowiedź jest prosta. Przede wszystkim zbyt często najpierw powstaje projekt technologii kuchni, a dopiero później koncepcja gastronomii. Musimy pamiętać, że inaczej wygląda kuchnia małego lokalu gastronomicznego przy stacji, restauracji à la carte, inaczej kuchnia

restauracji hotelowej, a inaczej zaplecze kuchenne firmy cateringowej. Zasta­ nówmy się więc, jaki rodzaj gastronomii chcemy tworzyć, jakie dania w jakich ilościach i w jaki sposób chcemy serwować naszym przyszłym gościom, a do tego dopiero stwórzmy odpowiednie warunki produkcyjne.

Nieprzemyślane oszczędności Bardzo często inwestorzy kładą zbyt duży nacisk na redukcję kosztów budowy i wyposażenia zaplecza gastronomicznego. Sytuacja taka bywa prowokowana przez zatrudnionych doradców czy tzw. menedżerów projektu, którzy chcąc się wykazać przed inwestorem oszczędnościami, usuwają kolejne elementy z pro-

e-stacjapaliw.pl

FOT. unsplash

N N

owoczesny sprzęt, nowe techniki kulinarne, zmieniająca się charakterystyka wykorzystywanych surowców wymuszają zmiany w podejściu do projektowania zaplecza. W wielu wypadkach zmiany te są pozytywne, niemniej jednak coraz częściej odnotowuje się błędy. Niosą one ze sobą różne konsekwencje – takie, które można wyeliminować dzięki dodatkowym zakupom czy zmianie przeznaczenia pomieszczeń, ale też takie, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie lokalu lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, narażając gości na zatrucia, a ich właścicieli na konsekwencje karne.


raport

jektu, tłumacząc, że tak można i nie pociąga to za sobą żadnych konsekwencji. Który nieświadomy inwestor by się na to nie zgodził? Przecież jego zaufany doradca przedstawił mu wszystkie za i przeciw, nie identyfikując przy tym większych zagrożeń. Wiadomo, że głównym celem prowadzenia przystacyjnej gastronomii jest osiąganie zysków, więc koszty budowy są tu bardzo istotne. Należy jednak pamiętać, że są granice oszczędności. Z tego powodu tak ważny jest odpowiedni dobór doradców. Warto zwrócić uwagę na ich doświadczenie branżowe i osiągnięcia.

Zbyt małe zaplecze Nadmierne obcinanie kosztów związanych z budową i wyposażeniem zaplecza gastronomicznego przynosi fatalne skutki w późniejszym czasie, w codziennym funkcjonowaniu lokalu. Jednym z poważniejszych i dość częstych problemów jest zaburzenie stosunku wielkości zaplecza gastronomicznego do wielkości sali i realizowanych zadań. Należy pamiętać, że wielkość sali, liczba miejsc dla gości, planowanie w przyszłości innych usług gastronomicznych, takich jak chociażby catering, powinny być ściśle powiązane z rozmiarami zaplecza kuchennego. Przeznaczenie na nie zbyt małej powierzchni powoduje bezpośrednie ograniczenia w przechowywaniu surowców, produkcji potraw czy przechowywaniu wyrobów gotowych. Skutkiem takich ograniczeń jest przede wszystkim brak możliwości zapewnienia właściwych warunków przechowywania, co w efekcie sprowadza się do mieszania się ze sobą surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, a więc produktów brudnych i czystych. W konsekwencji może to doprowadzić do skażenia gotowych potraw i niebezpiecznych zatruć.

Ważne chłodzenie Innym sztandarowym błędem w projektach zaplecza jest zbyt mała liczba urządzeń chłodniczych i mroźniczych w poszczególnych obszarach obrotu żywnością. Zbyt mała liczba urządzeń chłodniczych jest w rzeczywistości piętą achillesową większości zakładów gastronomicznych. W razie zatrucia pokarmowego w gastronomii bardzo łatwo poli-

e-stacjapaliw.pl

czyć, czy mogliśmy przechować środki spożywcze zgodnie z zasadami. Wystarczą nam takie informacje, jak liczba przyjętych gości, przygotowywane menu i gramatura potraw. Wyliczone na tej podstawie ilości poszczególnych surowców wystarczy zestawić z pojemnością urządzeń chłodniczych, którymi dysponujemy.

Miejsca do obróbki wstępnej

letniej praktyce audytorskiej nie spotkałem jeszcze partii dostarczonych do gastronomii jaj w stu procentach wolnych od zanieczyszczeń, co zapewne potwierdzi każdy doświadczony szef kuchni. Co więcej, w wypadku zanieczyszczeń fizycznych na jajach ewentualne ich naświetlenie w fermie jest bezskuteczne, na co zwraca uwagę główny inspektor sanitarny w opinii wydanej 7 lutego 2018 r.

Kolejnym wrażliwym tematem jest rezygPo co pomieszczenie nacja z pomieszczeń obróbki wstępnej na odpady? warzyw. Wielu inwestorów i przyszłych Ostatnią kwestią związaną z projektowawłaścicieli lokali słyszy od swoich doradniem zapleczy gastronomicznych jest ców czy projektantów, że w obecnych problem pomieszczeń na odpady. Miejsce czasach dzięki dostępności obranych to z pozoru ma niewielki wpływ na funkwarzyw możemy zrezygnować z pomieszcjonowanie lokalu, bo nie odbywają się czenia do obróbki wstępnej warzyw, co w nim procesy produkcyjne. Bardzo pozwoli na uzyskanie znaczących W razie zatrucia pokarmowego oszczędności podbardzo łatwo policzyć, czas realizowania czy mogliśmy przechować środki inwestycji. Jest to jednak pół prawdy, spożywcze zgodnie z zasadami bo nie da się zrezygnować z obróbki wstępnej takich warzyw jak pomidor, często właśnie w ten sposób widzą to ogórek, papryka, szczypiorek czy wielu inwestorzy, właściciele, projektanci innych. i doradcy. Jest to przecież powierzchnia, Dlatego też konieczne jest wydzielenie która nie przynosi żadnych zysków, ale stanowiska wyposażonego w zlew oraz jedynie koszty. Z tego względu bardzo blat roboczy umożliwiający ich mycie. często jest ograniczana do granic absurOczywiście wielkość tego stanowiska lub du. Musimy jednak pamiętać, że dobrze pomieszczenia musi być dostosowana funkcjonujący biznes gastronomiczny to do rozmiarów lokalu. ogrom produktów spożywczych, ale również zużytych opakowań i innych odpadów. Problem z jajami Spotkałem kiedyś projektanta, który Jeśli nie zaplanujemy wystarczającej twierdził, że jaja do wszystkich lokali powierzchni na ich gromadzenie, to dostarczane są w postaci czystej oraz odpady te pozostaną w obrębie wszystnaświetlonej, a on osobiście nie spotkał kich pomieszczeń, utrudniając pracę się z jajami zanieczyszczonymi i z tego personelu, stwarzając zagrożenie skażepowodu nie zaplanował na zapleczu nia wyrobów gotowych, wpływając na spadek zadowolenia gości. żadnego miejsca, gdzie można byłoby przeprowadzić ich mycie. Na domiar To tylko wybrane przykłady, jednak niech złego nie zaplanował również pomieszbędą one przestrogą i zachęcą inwestoczenia ani stanowiska mycia warzyw, rów do zwiększenia wysiłku na etapie a byłoby to jedyne miejsce, w którym tworzenia projektu technologicznego, gdyż ten wysiłek może wbrew pozorom można przeprowadzić mycie jaj, stosując przysporzyć oszczędności i ograniczyć zabiegi dezynfekcji wykorzystywanych ilość problemów w przyszłości. powierzchni przed tą czynnością i po niej (rozwiązanie takie nie jest optymalne, ale dopuszczalne). Ta osoba, odpowieMarcin Leśniak, Audytor, konsultant, dzialna za stworzenie projektu zaplecza trener. Właściciel firmy BM Quality mija się jednak z prawdą. W kilkunastoGroup Marcin Lesniak z Warszawy

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

23


raport

Rola badań laboratoryjnych w

gastronomii

Możliwości wykorzystania analiz laboratoryjnych są bardzo szerokie i zależą wyłącznie od naszych potrzeb oraz budżetu. Warto więc włączyć je do kanonu cyklicznych działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa gościom.

Po co badać jedzenie? Każdy świadomy właściciel lokalu gastronomicznego powinien umieścić na stałej liście cyklicznych działań pozycję o nazwie „badania laboratoryjne”. Spontaniczną reakcją na tę propozycję będzie zapewne stwierdzenie: „Świat zwariował! Jeszcze w barze lub restauracji nie robiłem laboratorium!”. Jest to reakcja zrozumiała, zważywszy że do niedawna nikt nie wspominał o żadnych badaniach laboratoryjnych z wyjątkiem badań wody. Dlaczego więc powinniśmy wykonywać badania laboratoryjne? Po pierwsze, taka konieczność wynika z rozporządzenia 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, które w artykule 5 ust. 2 pkt f nakazuje „ustanowienie procedur, które powinny

24

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

być regularnie wykonywane, w celu sprawdzenia czy środki wyszczególnione w literze a) do e) (nadzorowanie zidentyfikowanych zagrożeń) działają skutecznie”. Jak wiemy, jedyną dostępną formą w pełni obiektywnej oceny skuteczności funkcjonowania systemu bezpieczeństwa żywności są badania laboratoryjne środków spożywczych wykonane w akredytowanym laboratorium. Po drugie, badania laboratoryjne wykonywane przez wiele lat w wielu lokalach wskazują na zasadność ich prowadzenia. Podjęto przy tym wiele działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa wytwarzanych potraw. Wykonane badania ustrzegły bowiem niejeden zakład gastronomiczny przed stworzeniem zagrożenia dla gości i przed niesłusznymi oskarżeniami o zatrucie pokarmowe. Wyniki takich działań są niepodważalnym dowodem na to, że systematycznie weryfikujemy system bezpieczeństwa żywności w naszym lokalu, i mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako argument przeciwko ewentualnym niesłusznym zarzutom.

Jakie badania warto prowadzić? Doświadczenie zdobyte w ostatnich latach wskazuje na następujące obszary: – badania mikrobiologiczne wyrobów gotowych wytworzonych na miejscu,

– badania skuteczności wykonywanych zabiegów mycia i dezynfekcji powierzchni, – badania wody i lodu. W zakresie badań żywności możemy zlecić analizy laboratoryjne surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. Osobiście zachęcam do wykonywania w pierwszej kolejności badań wyrobów gotowych. Dadzą one potwierdzenie, czy cały zakres działań na etapie produkcji potraw przebiega prawidłowo i daje w efekcie czysty mikrobiologicznie produkt.

Badaj dania i surowce Zazwyczaj zachęcamy do badania potraw, o których bezpieczeństwo mikrobiologiczne z różnych względów możemy się obawiać, np. tych wykonanych w technice sous vide, w której niejednokrotnie temperatury obróbki odbiegają od wskazanych w podręcznikach. Zbadajmy również wyroby najczęściej podawane czy też wytwarzane w największych ilościach. Działania takie mogą nam ułatwić ustalenie optymalnego czasu przechowywania potraw w restauracji oraz terminów przydatności wyrobów sprzedawanych na zewnątrz bądź też określenie, czy

e-stacjapaliw.pl

FOT. adobe stock

P P

odążając za trendami, zatracając się w dążeniu do zadowolenia naszych gości, zbyt często zapominamy o potrzebie refleksji nad tym, co robimy i czy podjęte przez nas działania są bezpieczne. A przecież chwilowe zadowolenie spożywających wymyślne dania osób bardzo szybko może zmienić się w długotrwałe problemy wynikające z ewentualnego zatrucia. Jego źródłem mogą być dania, które nie zostały sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa mikrobiologicznego.


raport

Woda pod lupą Ważne też są badania wody. Pamiętajmy, że ich częstotliwość ustalamy sami, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak wiek zakładu, stan instalacji wodociągowej oraz wszystkie inne mogące wpłynąć na czystość wody. Jeśli obawiamy się, że może dojść do jej skażenia, róbmy to częściej. Pewnego rodzaju nowością w zakładach gastronomicznych są badania wody powstałej z lodu wytwarzanego w kostkarkach. Są to urządzenia często pomijane w rutynowych zabiegach mycia i dezynfekcji. Wynika to z faktu, że lód nie jest kojarzony z żywnością i w opinii wielu osób nie stanowi zagrożenia. Praktyka jednak pokazuje, że kostkarki mimo panujących w nich warunków, które pozornie nie sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów, są ich częstym źródłem. Okresowe badania wody z lodu pomogą sprawdzić też, czy instalacja kostkarki oraz przyłącze wody są czyste mikrobiologicznie, a nasi goście, w tym dzieci pijące latem napoje z lodem, są bezpieczni. wytwarzane przez nas wędzonki nie zawierają zbyt wiele WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne). Badania laboratoryjne żywności pozwolą też upewnić się, czy rozwiązania przez nas przyjęte są właściwe. Jeśli zbadamy surowce, to otrzymamy obiektywną ocenę dostawcy, a także przekażemy mu sygnał, że oczekujemy doskonałej jakości i bezpieczeństwa. To zapewne zmusi go do zwiększenia nadzoru nad realizowanymi do nas dostawami i swoimi źródłami zaopatrzenia.

Sprawdzaj, czy jest czysto Pamiętajmy, że codzienne wizualne oceny czystości nie są w pełni adekwatne, warto więc okresowo sprawdzić w obiektywny sposób, czy powierzchnie mające kontakt z żywnością są czyste i nie stanowią zagrożenia dla żywności i naszych gości. Nikt z nas przecież nie życzyłby sobie produkcji i podawania dań w brudnych naczyniach. Złóżmy zlecenie do laboratorium, aby zostały pobrane wymazy z powierzchni mytych ręcznie, takich jak: stoły robocze, deski do krojenia, noże, krajalnice, maszynki do mięsa. Zbadajmy te

e-stacjapaliw.pl

powierzchnie, które najczęściej mają kontakt z żywnością, takie jak pojemniki GN (szczególnie wykorzystywane do podawania potraw na zimno), miski i inne naczynia. Nie zapominajmy również o zbadaniu skuteczności maszynowego mycia naczyń stołowych, takich jak talerze, sztućce czy szklanki. Wyniki badań wymazów z nich pokażą nam, czy maszyna działa prawidłowo, czy też wymaga remontu lub naprawy. Badajmy też naczynia kuchenne, które zwykle w gastronomii myje się ręcznie. Słabe wyniki badań mycia ręcznego pokazują, że czynność ta jest szczególnie podatna na niewłaściwe wykonanie. Wynika to, po pierwsze, z czynnika ludzkiego, po drugie – z braku możliwości skutecznej dezynfekcji naczyń, niedostatecznej ilości miejsca i czasu do prowadzenia tego procesu. Wyniki wymazów z naczyń kuchennych skłoniły niejednego właściciela lokalu gastronomicznego do zakupu odpowiedniej zmywarki. Próbki możemy również pobierać z pojemników, w których dostarczone zostały nam towary, aby sprawdzić, czy dostawcy prawidłowo dbają o zapewnienie odpowiednich warunków realizowanych do nas dostaw.

Jak często badać? Zacznijmy od kilku do kilkunastu razy w ciągu roku. Nie przesadzajmy z liczbą badań, aby nie generować zbytecznych kosztów. W każdym kolejnym roku przebadajmy inne produkty. Jednak w sytuacji, kiedy mamy wątpliwości co do bezpieczeństwa dania czy jakiegokolwiek środka spożywczego, nie zastanawiajmy się nad kosztami i przeprowadzajmy badania. Pamiętajmy, że możemy je wykonać zawsze w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Jak zorganizować badania? Nic prostszego – wykonanie dwóch telefonów i wysłanie jednego maila do akredytowanego laboratorium rozwiąże problem. Jego przedstawiciel pomoże w określeniu zakresu badań, wyśle do nas osobę, która pobierze próbki, przeprowadzi badania i prześle nam na mail gotowe wyniki wraz z ich interpretacją. Marcin Leśniak, Audytor, konsultant, trener. Właściciel firmy BM Quality Group Marcin Lesniak z Warszawy

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

25


prawo

Jakość paliw 2018

Inspekcja Handlowa zakwestionowała w ubiegłym roku 1,9 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych u wybranych losowo przedsiębiorców. To minimalnie mniej niż w 2017 r.

26

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


prawo

W W

ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. kontrolerzy zbadali 758 próbek paliw pobranych ze stacji w całym kraju. Od początku roku do 31 marca 2019 r. Inspekcja Handlowa pobrała i zbadała łącznie 425 próbek paliw ciekłych, w tym 225 próbek oleju napędowego i 200 próbek benzyn. 10 próbek paliw ciekłych (2,35 proc.) nie spełniało wymagań jakościowych, w tym osiem próbek ON (3,56 proc.) i dwie próbki benzyn (1 proc.). W wypadku gazu skroplonego (LPG) do 31 marca 2019 r. pobrano i zbadano 85 próbek, dwie próbki nie spełniały wymagań, co stanowi 2,35 proc.

FOT. adobestock/ materiały prasowe

UOKIK podsumowuje 2018 r. UOKIK oficjalnie ogłosił także wyniki kontroli z ubiegłego roku. Zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju napędowego – 9,98 proc. próbek (rok wcześniej 4,49 proc.). W wypadku benzyny kontrola w 2018 r. ujawniła dużo mniej nieprawidłowości (0,82 proc.) niż rok wcześniej (2,56 proc.). Najczęściej kwestionowanymi parametrami oleju napędowego były: tzw. stabilność oksydacyjna, czyli odporność na utlenianie podawana w godzinach, oraz zbyt niska temperatura zapłonu. Inspekcja Handlowa sprawdza cztery rodzaje paliw ciekłych dostępnych na rynku: olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa. W czasie pierwszej kontroli w 2003 r. odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30 proc. W kolejnych latach ilość nieprawidłowości stwierdzanych u przedsiębiorców wybranych losowo znacząco spadła i od 2015 r. utrzymuje się na poziomie poniżej 3 proc. – W rezultacie naszych kontroli z roku na rok poprawia się jakość paliw ciekłych w Polsce. W 2018 r. norm nie spełniało tylko 1,9 proc. próbek benzyn i oleju napędowego pobranych na losowo wybranych stacjach benzynowych. To mniej niż w roku 2017 – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrola jakości paliw ciekłych odbywa się dwutorowo. Po pierwsze, na stacjach wybranych losowo – wydaje się, że ten sposób typowania lepiej odzwierciedla rzeczywisty obraz jakości paliw w Polsce. Po drugie, Inspekcja Handlowa sprawdza tych przedsiębiorców, wobec których były skargi lub informacje od organów ścigania albo u których poprzednie kontrole wykazały nieprawidłowości. Łącznie, biorąc pod uwagę stacje wybrane losowo oraz wytypowane na podstawie skarg, wymagań jakościowych nie spełniło 3,71 proc. próbek.

e-stacjapaliw.pl

Stacje wybrane losowo Spośród losowo pobranych próbek paliw ciekłych w 2018 r. wymagań nie spełniało 1,9 proc. (rok wcześniej – 2,34 proc.). Tak samo jak w 2017 r. nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny (0,75 proc.) niż oleju napędowego (3,4 proc). Próba losowa była nieznacznie większa niż w poprzednim roku: łącznie

małopolskim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim IH nie zakwestionowała żadnej z próbek pobranych losowo. Przeprowadzone w 2018 r. losowe badania jakości gazu skroplonego (LPG) wykazały nieprawidłowości w 1,43 proc. sprawdzonych próbek (rok wcześniej było to 2,14 proc.).

Jest coraz lepiej Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pierwsza kontrola jakości paliw została przeprowadzona w 2004 r. Wtedy prawie jedna czwarta próbek nie spełniała norm. Od maja 2004 r. urząd prowadzi kontrole będące elementem systemu monitorowania systemu paliw, który działa we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Stacje w tym systemie są wybierane losowo. Obserwujemy, że jakość paliw w Polsce systematycznie się poprawia. W 2004 r. spośród wszystkich państw Unii Europejskiej najgorsze wyniki paliw były w Polsce i w Czechach. Odsetek nieprawidłowości w naszym kraju wyniósł ponad 16 proc., a w 2018 r. już tylko niespełna 2 proc. Od 2004 r. skontrolowaliśmy w tym systemie ponad 30 tys. stacji paliw, co oznacza, że w przybliżeniu każda stacja paliw była kontrolowana cztery razy. Odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych na stacjach w poszczególnych województwach Lp.

Województwo

Udział procentowy paliw niespełniających wymagań jakościowych na stacjach wylosowanych do kontroli przez zarządzającego

Udział procentowy paliw niespełniających wymagań jakościowych na stacjach wybranych na podstawie informacji o złym paliwie

1.

Dolnośląskie

1,37

3,45

2.

Kujawsko-pomorskie

7,69

18,52

3.

Lubelskie

1,72

7,14

4.

Lubuskie

2,56

8,33

5.

Łódzkie

1,52

2,70

6.

Małopolskie

0,00

1,49

7.

Mazowieckie

4,72

5,05

8.

Opolskie

0,00

8,33

9.

Podkarpackie

0,00

0,00

10.

Podlaskie

2,22

0,00

11.

Pomorskie

0,00

7,41

12.

Śląskie

3,19

6,85

13.

Świętokrzyskie

0,00

6,25

14.

Warmińsko-mazurskie

0,00

0,00

15.

Wielkopolskie

00

10

16.

Zachodniopomorskie

1,92

17,54

inspektorzy zbadali 947 próbek pobranych na 947 stacjach. Największe nieprawidłowości wystąpiły w województwach kujawsko-pomorskim (7,69 proc.) i mazowieckim (4,72 proc.). Natomiast w woj.

Kontrole w odpowiedzi na skargi Jak co roku, Inspekcja Handlowa prowadziła również kontrole stacji, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz tych, na których w poprzednich latach

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

27


prawo

Liczba zbadanych próbek ogółem

73

49

58

4

4

1

1

0

136

52

52

24

27

4

4

1

1

0

84

3.

Lubelskie

83

58

58

25

28

3

3

0

0

0

89

4.

Lubuskie

60

39

39

21

24

5

5

1

1

69

Liczba zbadanych próbek

Hurtownie

Liczba zbadanych próbek

Liczba zbadanych próbek

Producenci i magazynujący

73

76

Liczba zbadanych próbek

122

Stacje wybrane na podstawie informacji o złym paliwie

Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie

Województwo

Stacje wylosowane

1. 2.

Lp.

Stacje ogółem

Transportujący paliwa

Liczba skontrolowanych podmiotów oraz pobranych próbek paliw ciekłych w poszczególnych województwach

5.

Łódzkie

100

66

66

34

37

3

3

0

0

106

6.

Małopolskie

126

69

69

57

67

1

1

1

1

0

138

7.

Mazowieckie

187

106

106

81

99

1

2

2

2

0

209

8.

Opolskie

40

31

31

9

12

0

0

0

0

0

43

9.

Podkarpackie

64

50

50

14

16

1

1

2

2

0

69

10.

Podlaskie

61

45

45

16

18

1

1

0

0

0

64

11.

Pomorskie

96

49

49

47

54

2

2

4

5

0

110

12.

Śląskie

158

94

94

64

73

7

8

1

1

0

176

13.

Świętokrzyskie

48

94

94

64

73

7

8

1

1

0

176

14.

Warmińskomazurskie

67

44

44

23

28

2

2

0

0

0

74

15.

Wielkopolskie

130

84

84

46

50

2

3

3

3

0

140

16.

Zachodniopomorskie

104

52

52

52

57

1

1

0

0

0

110

1522

947

947

575

664

38

41

16

17

0

1669

Razem

28

Województwo

Liczba zbadanych próbek

Liczba zbadanych próbek

Hurtownie

Liczba zbadanych próbek

Liczba zbadanych próbek ogółem

Stacje wybrane na podstawie informacji o złym paliwie

Lp.

Stacje wylosowane

Stacje oferujące LPG ogółem

Liczba skontrolowanych podmiotów oraz pobranych próbek (LPG) w poszczególnych województwach

1.

Dolnośląskie

30

26

26

4

4

0

0

30

2.

Kujawsko-pomorskie

19

19

19

0

0

0

0

19

3.

Lubelskie

35

30

30

5

5

3

3

38

4.

Lubuskie

6

5

5

1

1

2

2

8

5.

Łódzkie

27

25

25

2

2

0

0

27

6.

Małopolskie

28

24

24

4

4

0

0

28

7.

Mazowieckie

48

45

45

3

3

0

0

48

8.

Opolskie

11

8

8

3

3

0

0

11

9.

Podkarpackie

26

21

21

5

5

0

0

26

10.

Podlaskie

14

11

11

3

3

3

3

17

11.

Pomorskie

23

20

20

3

3

2

2

25

12.

Śląskie

43

39

39

4

4

1

1

44

13.

Świętokrzyskie

23

18

18

5

5

0

0

23

14.

Warmińsko-mazurskie

17

14

14

3

3

2

2

19

15.

Wielkopolskie

32

31

31

1

1

0

0

32

16.

Zachodniopomorskie

17

13

13

4

4

1

1

18

17.

Razem

399

349

349

50

50

14

14

413

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


prawo

stwierdziła nieprawidłowości. Z pobranych 664 próbek oleju napędowego i benzyny na 575 stacjach inspektorzy zakwestionowali 6,63 proc. (nastąpiło pogorszenie, bo rok wcześniej było to 3,76 proc.). Zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju napędowego – 9,98 proc. próbek (rok wcześniej 4,49 proc.). W wypadku benzyny kontrola w 2018 r. ujawniła dużo mniej nieprawidłowości (0,82 proc.) niż rok wcześniej (2,56 proc.). W trakcie kontroli gazu LPG inspektorzy zakwestionowali 2 proc. próbek, a więc nastąpiła poprawa w stosunku do 2017 r., gdy było to 4,55 proc. Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw ciekłych było w woj.: kujawsko-pomorskim (18,52 proc.), zachodniopomorskim (17,54 proc.) i wielkopolskim (10 proc.).

Kwestionowane parametry Najczęściej kwestionowanymi parametrami oleju napędowego były: tzw. stabilność oksydacyjna, czyli odporność na utlenianie podawana w godzinach, oraz zbyt niska temperatura zapłonu. Utlenianie objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania. Prowadzić to może m.in. do zatykania filtrów paliwa, zanieczyszczenia zaworów wtryskowych oraz innych usterek w różnych elementach układu paliwowego. Zbyt niska temperatura zapłonu stwarza niebezpieczeństwo wybuchu oparów oleju podczas nalewania paliwa z dystrybutora do baku. Badania benzyny najczęściej ujawniały niedotrzymywanie wartości określonych dla parametru prężność par. Niespełnienie tego parametru może mieć wpływ na pogorszenie pracy silnika. Może on dławić się i gasnąć. Drugim najczęstszym uchybieniem było niedotrzymanie wymagań RON – badawczej liczby oktanowej. Zbyt niska liczba oktanowa może być powodem występowania w silniku spalania stukowego, co oznacza nieprawidłowy przebieg spalania, powodujący głośną i nierównomierną pracę silnika oraz większe zużycie paliwa. W próbkach gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły złych wyników badania działania korodującego na miedź oraz przekroczenia dopuszczalnego poziomu całkowitej zawartości siarki, co grozi korozją niektórych elementów silnika.

Działania Inspekcji Handlowej W 2018 r. IH wydała 18 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw, które nie spełniały norm, oraz przekazała do Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 77 stacji paliw, gdzie

e-stacjapaliw.pl

Odsetek próbek (LPG) niespełniających wymagań jakościowych na stacjach w poszczególnych województwach Lp.

Województwo

Stacje paliw wylosowane do kontroli przez zarządzającego

Stacje wybrane na podstawie informacji o złym paliwie

1.

Dolnośląskie

0,00

0,00

2.

Kujawsko-pomorskie

0,00

0,00

3.

Lubelskie

0,00

0,00

4.

Lubuskie

0,00

0,00

5.

Łódzkie

0,00

0,00

6.

Małopolskie

0,00

0,00

7.

Mazowieckie

0,00

0,00

8.

Opolskie

0,00

0,00

9.

Podkarpackie

0,00

0,00

10.

Podlaskie

18,18

0,00

11.

Pomorskie

0,00

0,00

12.

Śląskie

0,00

0,00

13.

Świętokrzyskie

0,00

0,00

14.

Warmińsko-mazurskie

14,29

33,33

15.

Wielkopolskie

3,23

0,00

16.

Zachodniopomorskie

0,00

0,00

Jakie prawa ma właściciel pojazdu? •Złe paliwo uszkodziło silnik? Właściciel pojazdu poniósł koszty naprawy? W takiej sytuacji może złożyć reklamację u właściciela stacji. O stacji, która sprzedaje paliwo złej jakości, może też poinformować UOKiK, wykorzystując specjalny formularz, a także zawiadomić Inspekcję Handlową. IH stara się pomagać w polubownym rozstrzygnięciu sporu właściciela pojazdu z przedsiębiorcą. Jeżeli sprzedawca nie zgodzi się na polubowne rozstrzygnięcie sprawy, wsparcia w dochodzeniu praw na drodze sądowej właścicielowi udzieli bezpłatnie jeden z rzeczników konsumentów. •Jeżeli podczas tankowania do pełna dystrybutor na stacji paliw wskazał ilość paliwa o kilka litrów większą, niż mieści się w baku pojazdu, właściciel pojazdu może zwrócić się do Głównego Urzędu Miar. Inspektorzy urzędu mogą skontrolować wskazaną stację i sprawdzić, czy licznik w dystrybutorze wskazuje prawidłową ilość tankowanego paliwa. inspektorzy stwierdzili naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów prawa energetycznego. Prezes URE może nałożyć karę na tych przedsiębiorców, którzy naruszają warunki koncesji, sprzedając paliwa niewłaściwej jakości. Inspekcja Handlowa skierowała ponadto 44 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratur. Dotychczas wszczęły one 35 dochodzeń, z których do sądów skierowały jeden akt oskarżenia, 23 sprawy umorzyły m.in. z powodu braku znamion przestępstwa, a w dwóch odmówiły wszczęcia postępowania. Prokuratura skierowała jeden akt oskarżenia do sądu. W dziewięciu sprawach zawiadomienia nie

zostały jeszcze rozpatrzone przez prokuratury i sądy. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości – grzywnę do 1 mln zł lub karę pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Gdzie szukać informacji Stacje i hurtownie paliw skontrolowane przez Inspekcję Handlową na zlecenie UOKiK zostały umieszczone na stronie internetowej urzędu na specjalnie przygotowanej mapie. Można tu znaleźć stacje i hurtownie w konkretnej miejscowości. Pod mapą znajduje się legenda wyjaśniająca symbole i litery użyte w tabelach. Litera D oznacza, że próbka spełnia wymagania jakościowe (parametry) określone w przepisach prawa.

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

29


narzędzia

Jak radzić sobie z Igrekami?

M M

illenialsi, inaczej pokolenie Y, to ludzie urodzeni w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Jest to obecnie największa grupa osób zatrudnionych na stacjach paliw, a eksperci szacują, że do 2025 r. będzie stanowiła 75 proc. całego rynku pracowników.

Przede wszystkim przyjemność

Wydawać by się mogło, że wartości i cechy młodych Polaków są inne niż np. mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Jednak jest to wyjątkowe pokolenie, które ma bardzo dużo wspólnych cech, niezależnie od regionu urodzenia. Przyczyną tego jest wychowywanie się w czasach rozwoju technologicznego, przede wszystkim rozwoju internetu i związanej z nim globalizacji. Millenialsi doskonale posługują się nowymi technologiami, są ciekawi świata

30

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

i lubią drążyć interesujący ich temat. To indywidualiści i idealiści zastanawiający się nad sensem życia. Chcą poznawać i zmieniać świat, głęboko wierząc, że to możliwe. W przeciwieństwie do pokolenia X (urodzonego w latach 60. i 70. ubiegłego wieku), nie zależy im na ustatkowaniu się i często długo zwlekają z usamodzielnieniem się. Również stabilność zatrudnienia nie jest dla nich priorytetem. Dużo ważniejsza jest atmosfera w pracy i możliwości rozwoju. Zarobione pieniądze wolą wydać na przyjemności, takie jak spotkania ze znajomymi, koncerty czy podróże, niż na własne mieszkanie. Igreki są przyzwyczajone, że wszystko jest dostępne, różnorodne i przede wszystkim w zasięgu ręki.

Millenialsi w pracy Mocno generalizując, przedstawiciele pokolenia Y mieli wszystko podane na

tacy. Ich rodzice troszczyli się o nich, wpajali im poczucie własnej wartości i pomagali na każdym kroku. Dlatego Igreki średnio radzą sobie, kiedy nie wiedzą, czego dokładnie się od nich oczekuje, dlatego zakładają, że pracodawca dokładnie im to powie. Świetnym pomysłem jest spisanie nie tylko zakresu obowiązków, który pracownik dostaje przed rozpoczęciem pracy, ale także szczegółowego poradnika, pozwalającego im zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym miejscu. Igreki są bardzo asertywne i pewne siebie. Jeśli czegoś nie wiedzą, sprawdzają to natychmiast w smartfonie. Znają prawo pracy i będą wymagać od pracodawcy jego przestrzegania. Jeśli uznają, że coś wybiega poza zakres ich obowiązków – nie będą chcieli tego robić. Tym różnią się od starszych od nich pracodawców

e-stacjapaliw.pl

FOT. adobe stock

Większość przedstawicieli tego pokolenia na stacjach paliw to pracownicy zatrudniający się na chwilę, często studenci. Praca w tych miejscach to dla nich zwykle przystanek w karierze, sposób na dorobienie przed dostaniem wymarzonej posady. Mimo że nie wiążą z tą branżą przyszłości, mogą być świetnymi pracownikami, a nawet filarami zespołu. Pod warunkiem, że dobrze się ich zmotywuje.


narzędzia

i przedstawicieli pokolenia X, dla których takie zachowanie jest nie do pomyślenia. Dlatego spisanie zasad pracy jest dla Igreków tak ważne. Cechą charakterystyczną pracowników z pokolenia Y jest to, że nie lubią również robić czegoś, czego sensu nie widzą. Dlatego tak ważne jest szkolenie nowo zatrudnionych. Jeśli zrobimy je dla kilku osób, oszczędzimy czas i będziemy mieć pewność, że nasi pracownicy będą mieli wiedzę, co mają robić i przede wszystkim – z jakiego powodu.

Jak motywować Igreka Przedstawiciele tego pokolenia lubią być dobrze poinformowani, dlatego też bardzo ważna jest dla nich informacja zwrotna. Chcą wiedzieć, co robią dobrze, i uwielbiają być chwaleni, ale również chcą wiedzieć, co wykonują źle, i odpowiednio zmotywowani potrafią poprawić swoje wyniki. Pokolenie Y to urodzeni zwycięzcy, nienawidzą przegrywać, a rywalizacja jest dla nich bardzo motywująca. Stworzenie systemu premiowego, w którym będą mogli łatwo śledzić swoje wyniki i porównywać się z grupą, sprawi, że będą chcieli być najlepsi. Zrobią niemal wszystko, aby osiągnąć cel, czyli zwycięstwo. Ponieważ w ich życiu wiele było łatwo i szybko dostępne, rozliczenie systemu premiowego powinno odbywać się często. Jeśli stawiamy na pierwszym miejscu takie wartości jak szacunek, szczerość i dobre relacje międzyludzkie, a do tego wprowadzimy jasno sprecyzowane i uczciwie rozliczane konkursy, które będą zwierać elementy rywalizacji, możemy mieć pewność, że Igreki będą przychodzić do pracy zmotywowane.

Frustrująca motywacja negatywna Chwalenie, zwracanie uwagi na pozytywne zachowanie i cechy jest dla pokolenia Y bardzo motywujące. Skoro dostali pochwałę, to nie mogą pokazać się ze złej strony, więc chcą się jeszcze bardziej popisać. Świetnie pracują w miejscu, gdzie czują się dobrze, są docenieni, lubiani. Atmosfera pracy to dla nich jedna z podstawowych kwestii. Sprawia, że mogą chcieć lub nie chcieć u nas praco-

e-stacjapaliw.pl

wać. Ponieważ rodzice nieustannie ich Nie pozwól na nudę chwalili, motywacja negatywna dla Igreki są bardzo spontaniczne, lubią Igreków jest frustrująca i demotywująca. swobodę i nieograniczone możliwości, które daje im świat. Pracują, aby żyć, Informacja zwrotna, polegająca na wskazaniu słabych punktów, jest neutralna a nie żyją, aby pracować. Przywiązują się i Igreki chętnie ją przyjmują. Krytykowanie do miejsca pracy, w którym czują się dobrze, ale wciąż potrzebują nowych i częste zwracanie uwagi na słabości bodźców i wyzwań. spowoduje, że Igrek nie będzie się starał, Rekrutując pracowników z pokolenia Y, bo uzna, że nikt i tak nie doceni jego warto zapytać ich o to, co dla nich jest starań. Przygotowując się do napisania ważne w miejscu pracy, a także o ich tego artykułu, przeprowadziłam wiele rozmów z przedstawicielami pokolenia Y. plany na przyszłość. Kiedy czują, że Ciekawe jest, że wszyscy zgodnie potwierprzestali się uczyć i rozwijać, lub kiedy dzili, że wolą pracę za mniejsze pieniąCzynnik, który sprawia, dze, gdzie jest atmosfera wzajemże przedstawiciel pokolenia Y jest nego szacunku, niż zmotywowany, to świadomość za większe pieniąwsparcia kierownika dze w miejscu, lub menedżera gdzie nie czują się doceniani i szanowani. Pamiętajmy, że atmosfera to nie czują się poniżani i nieszanowani, zaczytylko koledzy i koleżanki z zespołu, ale nają szukać nowego zatrudnienia. Mówi także kierownictwo. Warto pozostawać ze się, że Igrek to kiepski materiał na dłuswoimi pracownikami w dobrych stosungoterminowego pracownika, ale prawda kach, ale nakreślić granice. Kiedy jest czas jest taka, że tylko w miejscu, gdzie się nudzi i nie czuje się szanowany, długo na zabawę, to się bawimy, ale kiedy jest nie popracuje. czas na pracę, to pracujemy. Z kolei miejsce, gdzie panuje atmosfera wzajemnego szacunku, czekają wyzwaRola menedżera a motywacja nia, a zespół opieramy na osobach Czynnikiem, który sprawia, że przedstagościnnych, miłych i otwartych, ma wiciel pokolenia Y jest zmotywowany, jest sukces niemal gwarantowany. świadomość wsparcia kierownika lub menedżera. Pracownik musi widzieć, że Zasady i konsekwencje nie jest on tylko figurą, która wydaje Sposobem na dyscyplinowanie Igreków polecenia i wymaga, ale tak samo jak on są przede wszystkim jasno spisane zasadba o dobro klientów, szybkość obsługi dy. Największą karą dla nich będzie i czystość. Taka postawa menedżera jest odebranie przywilejów, takich jak możbardzo motywująca dla przedstawicieli liwość udziału w konkursie sprzedażopokolenia Y, bo widzą wtedy, że cel pracy wym, wcześniejsze wyjście z pracy lub jest wspólny, a jest nim zadowolenie uwzględnienie próśb grafikowych. klientów. Im większe wsparcie menedżeKonieczne jest precyzyjne spisanie tych ra, tym większe zaangażowanie i motyzasad, tak aby Igrek mógł sam ich przestrzegać, ale też pilnować ich przestrzewacja pracownika. Ponadto millenialsi gania. oczekują indywidualnego podejścia do Nie muszę chyba wspominać o konsekażdego z nich oraz poznania jego mocnych i słabych stron. Dzięki temu każdy kwencji w egzekwowaniu kar. Pokolenie poczuje się wyjątkowo, a to sprawi, że Y stara się przesuwać granice i modyfibędzie bardziej zmotywowany. Co więcej, kować je, jak mu wygodnie. Jednak jasne jeśli będziemy lubić i szanować naszych ich wyznaczenie i konsekwencja mogą ludzi z pokolenia Y, jest niemal pewne, że zdziałać cuda. będziemy mieć lojalnych i dobrych pracowników. Aleksandra Kondras

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

31


narzędzia

Elektromobilność w Polsce

32

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

usprawnianie funkcjonowania innych, powiązanych z nimi branż. Jednak co dokładnie kryje się pod pojęciem elektromobilności i jakie konkretne działania są z nią związane?

Czym jest elektromobilność? Elektromobilność to szeroko rozumiany transport i związana z nim infrastruktura napędzana energią elektryczną. Termin ten obejmuje zarówno aspekty techniczne związane z rozwojem technologii oraz danej infrastruktury, jak i kwestie spo-

łeczne lub prawne regulujące produkcję, nabywanie oraz użytkowanie pojazdów elektrycznych. Jak wyjaśnia Jakub Tomasiczek, dyrektor generalny JBTS, elektromobilność może mieć zarówno pośredni, jak i bezpośredni wpływ na każde społeczeństwo. – Większość branż stopniowo kieruje się w stronę autonomiczności, automatyzacji oraz wykorzystywania w swoich działaniach sztucznej inteligencji. Nawet jeśli sami nie korzystamy w tym momencie z pojazdów elektrycznych, to już jako konsumenci,

e-stacjapaliw.pl

FOT. unsplash

R R

ozwój elektromobilności to nie tylko poszerzanie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonego transportu, ale także zwrócenie gospodarki danego państwa w stronę nowych, ekologicznych kierunków. Dzięki zdecydowanym działaniom prowadzącym do wyboru elektryfikacji transportu jako realnej alternatywy, jej rosnąca pozycja może znacząco wpłynąć na decyzje biznesowe dystrybutorów energii oraz firm z sektora rafineryjnego. To z kolei przekłada się jednocześnie na

Oprócz walki z alarmującymi zmianami klimatycznymi, aspekt elektryfikacji transportu to również źródło pozyskania znaczących przychodów i oszczędności dla danego państwa. Czy globalny rozwój elektromobilności wpłynie także na przyszłość polskiej gospodarki i społeczeństwa?


narzędzia

dzięki rozwiniętej elektromobilności, będziemy czerpać znaczące korzyści ze sprawniejszej logistyki i produkcji, wpływającej ostatecznie na wzrost jakości oraz standardu naszego codziennego życia – podkreśla.

Plusy elektrycznej mobilności Z roku na rok wzrasta liczba kierowców i użytkowników, którzy świadomi są zalet elektromobilności oraz wykazują zainteresowanie codziennym użytkowaniem pojazdów elektrycznych. W konsekwencji zwiększającego się popytu na tę technologię wzrasta również zapotrzebowanie na punkty umożliwiające ładowanie pojazdów elektrycznych. To z kolei przyczynia się nie tylko do otwarcia nowych źródeł dochodów, ale także zwiększenia popularności tzw. pojazdów zeroemisyjnych, nieemitujących zanieczyszczeń do środowiska. – Oprócz oczywistych zalet związanych z ochroną środowiska, pojazdy elektryczne idące w kierunku autonomiczności pozwolą na eliminowanie błędów wynikających z czynników ludzkich, chociażby takich jak zmęczenie. Co więcej, istotną kwestią stanie się także rozwój telekomunikacji w celu zwiększenia i pokrycia łączności bezprzewodowej, istotnej dla pojazdów autonomicznych – zwraca uwagę Jakub Tomasiczek. A co w przypadku transportu publicznego? Jak prognozuje Tomasiczek, dynamiczny rozwój elektromobilności wpłynie na dotychczasowe rozumienie transportu publicznego – na przykład z racji zyskującego na popularności trendu wypożyczania pojazdów na minuty. Co więcej, już teraz zmienia się również sposób przemieszczania na krótkich odcinkach, gdzie główną rolę odgrywają małe pojazdy elektryczne, hulajnogi, nineboty, rowery elektryczne lub napędzane energią elektryczną motocykle. Ostatecznie zwiększająca się popularność tego typu środków transportu wymusi zmiany w miejskiej infrastrukturze, przy okazji zmieniając miasta na czystsze i cichsze. – UTO, czyli urządzenia transportu osobistego, mają szansę mocno wpłynąć na rozwój transportu miejskiego w najbliż-

e-stacjapaliw.pl

szej przyszłości. Szacuje się, że średnio trasa, jaką pokonujemy dziennie w mieście, wynosi 25 km. Urządzenia UTO zostały więc tak zaprojektowane, aby mogły ten dystans nie tylko szybko pokonywać, ale aby w niesprzyjających warunkach atmosferycznych umożliwiać ich funkcjonalny przewóz transportem miejskim. Zatem dzięki nim może pojawić się wiele usprawnień w infrastrukturze miast, zwiększając zainteresowanie komunikacją miejską oraz minimalizując nadmierne użytkowanie samochodów. Oczywiście warto zaznaczyć, że aby ten plan odpowiednio zrealizować, trzeba postawić na odpowiednio wczesną edukację społeczeństwa w sprawie użytkowania urządzeń transportu osobistego oraz poszerzać świadomość bezpiecznego przemieszczania się na terenie miasta – wyjaśnia Jakub Tomasiczek.

Elektromobilność w Polsce A jak wygląda obecnie sprawa elektromobilności w Polsce? Temat ten wciąż zdaje się być niedostatecznie rozwinięty, zwłaszcza w segmencie samochodów elektrycznych, co wiąże się m.in. z małą liczbą dostępnych stacji ładowania. – Polska jest krajem, który relatywnie szybko przyjmuje nowości technologiczne. Widać to po popularności dostępnych na szeroką skalę małych pojazdów elektrycznych, takich jak hulajnogi, które dzięki przyjemnej i łatwej obsłudze wpasowują się w gusta coraz większego grona użytkowników. Warto również wspomnieć, że nasz kraj ma bardzo atrakcyjne położenie logistyczne w całej Europie, dlatego zwiększający się popyt na te technologie będzie mieć przełożenie na wzrost samej skali biznesu. Na pewno dodatkowym i ogromnym wsparciem byłoby wprowadzenie przez rząd planowanych dotacji do zakupu pojazdów elektrycznych. Zachęciłoby to wielu użytkowników do wybierania tego typu rozwiązań, a to w konsekwencji przyspieszyłoby rozwój infrastruktury i całego ekosystemu, który jest kluczowy dla samej elektromobilności – mówi dyrektor JBTS. Jakie nowości pojawią zatem się na polskich ulicach? Jak podaje Tomasiczek, w niedługim czasie będzie można zoba-

czyć elektryczne samochody ciężarowe i dostawcze, a w miastach nowością będą nineboty, które mają szansę mocno zmienić dotychczasowy sposób funkcjonowania aglomeracji.

Nineboty – potomkowie segwayów Choć w ostatnim czasie elektryczne hulajnogi to niekwestionowani władcy na ulicach polskich miast, to coraz częściej widuje się także ich alternatywę – nineboty. Ninebot to dwukołowy, samobalansujący pojazd, który wykorzystując technologię pochodzącą z segwayów, zapewnia mobilność, jakiej nie zagwarantuje żaden inny pojazd. Ninebot często mylony jest z hoverboardami, jednak zastosowana w nim technologia jest dużo bardziej rozwinięta. – Ninebot to platforma elektryczna, która pozwala na pięciokrotnie szybsze poruszanie się nie tylko na ulicy, ale także w miejscach trudno dostępnych nawet

Dynamiczny rozwój elektromobilności wpłynie na dotychczasowe rozumienie transportu publicznego, np. z racji zyskującego na popularności trendu wypożyczania pojazdów na minuty dla hulajnóg czy rowerów. Dzięki temu, że użytkownik ma swobodne ręce i możliwość zawracania dosłownie w miejscu, ninebot jest wysoce pomocny w pracy operatorów, fotografów, magazynierów, pracowników ochrony czy firm kurierskich, ogrodniczych i wielu innych. Jego małe gabaryty sprawiają również, że urządzenie bez trudu można zmieścić w każdym bagażniku lub transportować w komunikacji miejskiej – wyjaśnia Jakub Tomasiczek. Elektromobilność w Polsce nabiera tempa, a pojazdy elektryczne to coraz częściej spotykany element miejskiej przestrzeni.

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

33


narzędzia

Paliwa alternatywne przeciwko zmianom klimatycznym

B B

enzyny alkilowe (ang. alkylate gasoline) na początku obecnego stulecia pierwsi zaczęli produkować Szwedzi. Cały region skandynawski jest terenem mocno zalesionym i bogatym w wody śródlądowe, stąd zapotrzebowanie na ekologiczne paliwa, z których korzystać może np. leśnictwo, ale też użytkownicy łodzi czy skuterów wodnych. Skandynawski pomysł, będący nieszkodliwą dla środowiska odpowiedzią branży paliwowej na zmiany klimatyczne, powoli zaczęły zaszczepiać u siebie też inne kraje. Jednak obecnie na świecie jest tylko

34

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

pięć rafinerii produkujących alternatywne, ekologiczne paliwa do małych benzynowych silników spalinowych. Jedna z nich znajduje się w Polsce.

Paliwo dla środowiska Benzyna alkilowa, w odróżnieniu od benzyn samochodowych, jest całkowicie pozbawiona węglowodorów aromatycznych, w tym kancerogennego benzenu, oraz olefin i związków tlenowych (alkoholi, eterów). Zawiera wyłącznie stabilne chemicznie węglowodory parafinowe i izoparafinowe. Produktami całkowitego

spalania parafin i izoparafin jest tylko dwutlenek węgla i woda. Spalanie tych węglowodorów jest najbardziej ekologicznym procesem spalania. Dzięki temu kancerogenne i toksyczne produkty spalania benzyny alkilowej są ograniczane w porównaniu z benzynami samochodowymi nawet o 90 proc. Benzyna alkilowa jest również znacznie trwalsza niż zwykła benzyna – można ją dłużej przechowywać (do dwóch lat po otwarciu opakowania). Gwarantuje łatwy rozruch silnika nawet po wielu miesiącach. Wszechstronne paliwo o wysokiej

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Spalanie tradycyjnej benzyny, która napędza m.in. samochody osobowe i ciężarowe, rzutuje na wysoką emisję dwutlenku węgla do atmosfery i jest jedną z głównych przyczyn ocieplenia klimatycznego. Rynek paliwowy jest tego świadomy, dlatego – na razie na potrzeby mniejszych silników, np. do kosiarek spalinowych, pił lub motorówek – zaoferował rozwiązanie w postaci paliw alkilowych, których spalanie nie tylko jest o wiele bardziej przyjazne dla atmosfery, ale też w mniejszym stopniu powoduje powstawanie smogu i nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia.


narzędzia

wydajności sprzyja niższej emisji, łatwiejszej konserwacji i dłuższej żywotności silnika. – W dobie galopujących zmian klimatycznych to przede wszystkim przedstawiciele sektora paliwowego powinni myśleć o ekologii i dawać w ten sposób przykład pozostałym. Paliwa ekologiczne to naszym zdaniem przyszłościowy kierunek. Proces alkilacji sprawia, że paliwa nie zawierają rakotwórczych związków, udało nam się też uzyskać produkt o znacznie mniejszej emisji podczas spalania niż tradycyjna benzyna – mówi dr Janusz Pilarczyk, wiceprezes oraz dyrektor działu technologicznego w Warter Fuels, jedynego na rodzimym rynku producenta benzyn typu eco-friendly. Warto zaznaczyć, że małe silniki maszyn ogrodniczych nie posiadają katalizatorów spalin, w odróżnieniu od nowoczesnych układów katalitycznych stosowanych w układach spalania silników samochodowych.

Bez uszczerbku na zdrowiu Nauka już dawno udowodniła, że aromaty wydzielane podczas procesu spalania

e-stacjapaliw.pl

tradycyjnych paliw zawierają wysokooktanowe komponenty, które są szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Mogą powodować uszkodzenie nerwów, bóle głowy, zmęczenie i nudności. Szczególnie niebezpiecznym związkiem występującym w klasycznym paliwie jest benzen. – To jedna z najgroźniejszych trucizn przemysłowych, ze względu na dużą lotność i możliwość tworzenia wysokich stężeń w powietrzu. Benzen wchłania się głównie z dróg oddechowych, rzadko przez skórę i z przewodu pokarmowego. Wyniki licznych badań epidemiologicznych pozwalają uznać benzen za czynnik kancerogenny dla układu krwiotwórczego i chłonnego u człowieka. Związek ten jest zresztą oficjalnie uznawany za rakotwórczy dla ludzi przez USA i większość państw europejskich. W benzynie alkilowej zawartość benzenu wynosi poniżej 0,01 proc. (V/V) – w stosunku do średniej zawartości benzenu wynoszącej ok. 0,90 proc. (V/V), podczas gdy wymóg normy to <1 proc., w tradycyjnej benzynie samochodowej. To prawie sto razy mniej – dodaje dr Pilarczyk.

Jeśli postęp zmian klimatycznych będzie bardziej drastyczny, niż przewidywali jeszcze niedawno naukowcy, bardzo możliwe, że przyszłością rynku naftowego będą właśnie benzyny alkilowe Ekologia i ekonomia Ograniczenie zawartości aromatów w benzynie korzystnie wpływa na eksploatację silnika i czystość komór spalania. Paliwa czystsze o ponad 90 proc. to jednak nie tylko inwestycja w zdrowie swoje, otoczenia i planety, ale także oszczędność na naprawach, tudzież wymianie silnika na nowy. – Dzisiaj ważne jest, by każdy człowiek minimalizował ślad węglowy, który po sobie pozostawia. Jeśli postęp zmian klimatycznych będzie bardziej drastyczny, niż przewidywali jeszcze niedawno naukowcy, bardzo możliwe, że przyszłością rynku naftowego będą właśnie benzyny alkilowe – kończy dr Pilarczyk. Pierwsze na polskim rynku ekologiczne paliwa pojawiły się w sprzedaży w połowie tego roku. Na razie można je nabyć online, choć producenci planują rozszerzenie sieci dystrybucji m.in. o stacje benzynowe i sklepy specjalistyczne.

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

35


sklep na stacji

Ulubione przekąski na raz

FOT. adobe stock

Produkty impulsowe służące zaspokojeniu nagłego głodu sprzedawane są w małych opakowaniach, mieszczących porcję do zjedzeniA na raz. Producenci kładą szczególny nacisk, aby zawierały idealną ilość ulubionego produktu, która zaspokoi potrzeby konsumenta – w chwili nagłego głodu lub ochoty na małą przekąskę.

36

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


J

J

esień to niekwestionowany sezon czekoladowych słodkości – dłuższe wieczory i powrót do codziennych obowiązków jak szkoła czy praca sprawiają, że sięganie po drobną przekąskę jest coraz częstsze. Z danych Nielsena wynika, w drugiej połowie 2018 r. wartość sprzedaży batonów i wafli wzrosła odpowiednio o 7,9 proc. i 3,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r. Widząc zainteresowanie słodyczami, ETi zapytało Polaków o zwyczaje związane z ich konsumowaniem. Kategorie zarówno batonów, jak i wafli cieszą się wzrostami – w ciągu dwunastu miesięcy (od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r.) odnotowano o 7,8 proc. wyższą wartość sprzedaży batonów niż w tym samym okresie rok wcześniej oraz 7,1 proc. wzrostu w kategorii wafli. Zainteresowanie słodyczami potwierdzają deklaracje samych konsumentów. Według ankiety przeprowadzonej przez SWResearch dla ETi, Polacy bardzo chętnie sięgają po słodkie przekąski. To jedna z najpopularniejszych rzeczy, które kojarzą im się z przyjemnością – obok relaksu w ciągu dnia, spotkania z przyjaciółmi czy przerwy na kawę.

Słodycze za 12,3 mld zł Według danych Nielsena rynek słodyczy w Polsce jest wart 12,3 mld zł. Polacy chętnie sięgają po słodycze. 57 proc. polskich konsumentów je przekąski dla poprawy nastroju, zważając przy tym na ilość zjedzonych słodkości. – Analiza danych sprzedażowych na podstawie panelu sklepów Nielsena wykazuje, że ponad 50 proc. sprzedaży ilościowej w Polsce stanowią produkty o gramaturze do 50 g – mówi Joanna Rogalska z firmy badawczej Nielsen Polska.

Najlepiej na raz – Dobór pojedynczych porcji przez producentów wyrobów cukierniczych spowodowany jest tym, żeby ułatwić konsumentom świadome zarządzanie codziennym bilansem kalorycznym bez wyrzeczeń – dodaje. Jeden na czterech konsumentów globalnie uznaje jedzenie mniejszych porcji za metodę kontroli konsumpcji. Dlatego ponad 50 proc. konsumentów wybiera produkty o gramaturze do 50 g, 11,2 proc. decyduje się na przedział 51-99 g, 23,7 proc. sięga po produkty 100-199 g, a zaledwie 14,2 proc. wybiera słodycze o gramaturze powyżej 200 g. Problemem dużych opakowań jest

e-stacjapaliw.pl

sklep na stacji

By umilić podróż Paulina Rogowska, Cools Group Stacje benzynowe są miejscem wyjątkowym. Podróżujący często traktują przystanek na stacji paliw nie tylko jak potrzebę zatankowania baku, ale też jako czas relaksu przed kolejnym etapem podróży. Widzimy kolejki oczekujących do kas klientów ledwo mogących pomieścić w rękach słodycze, napoje i energetyki. Wszystkie te produkty mają na celu umilić podróż, rozbudzić kierowcę, zająć dzieci przyjemnością jedzenia łakoci. Rodzice nie zwracają wówczas uwagi na jakość produktów, aby tylko dziecko miało coś w buzi, cieszyło się i nie marudziło w drodze nad morze, do babci lub do odległego centrum handlowego. Takim spełnieniem tych oczekiwań mogą być Kuleczki Cool’s Bio – to słodycz, lód, zdrowie, przyjemność, zabawa i to, co bardzo ważne w podróży – hermetyczny, zapakowany produkt, który można bezpiecznie jeść podczas jazdy. Platynka umożliwia sypanie kuleczek lodowych wprost do ust. Ulubione przez dzieci kolorowe kuleczki lodowe to te o smakach: truskawka, wata cukrowa, guma balonowa, śmietanka, gumijagoda. Dorośli sięgają po Coffee Shot z prawdziwą kawą cold brew – zawartość kofeiny równa jest wypitej filiżance espresso. Coffee Shot gwarantuje schłodzenie w upalne dni oraz miłe pobudzenie potrzebne każdemu kierowcy. małe prawdopodobieństwo zjedzenia całej zawartości tuż po napoczęciu. Zazwyczaj konsumenci sięgają po porządną ilość, a resztę chowają. Bardzo często zdarza się, że o takim produkcie zapominają i znajdują go po kilku miesiącach, np. kiedy minął termin przydatności do spożycia. W efekcie taki produkt zostaje wyrzucony, a to sprzyja marnowaniu żywności.

Opakowanie sprzyjające okolicznościom Jednorazowe porcje sprawdzają się w codziennym życiu konsumentów, kiedy chcą oni coś zjeść w drodze czy innych okolicznościach niesprzyjających pełnym posiłkom. Przekąska, po którą sięgają w tych warunkach, musi być poręczna, nie zajmować wiele miejsca, nie pobrudzić, nie pokruszyć się i nie sprawić dodatkowego problemu. Przy tym powinna być pożywna i szybko zaspokajać głód. – Projektując nowe linie produktów, skupiliśmy się mocno nie tylko na trendach, ale przede wszystkim dynamice stylu życia współczesnych konsumentów. Dziś czas na przekąskę jest mocno ograniczony i zazwyczaj sięgamy po nią w biegu – nierzadko będąc poza domem. W takich sytuacjach sprawdzają się produkty niewielkie, lekkie i poręczne, które jednocześnie potrafią skutecznie zwalczyć nagły głód. Edukujemy Polaków, że chociaż pożywna przekąska nie powinna składać się z pustych kalorii, wciąż może pełnić funkcję przyjemnościową, która służy dobremu samopoczuciu w ciągu dnia

– komentuje Małgorzata Strzelec, product group manager marki Bakalland.

Zdrowe przyjemności Według raportu Bakalland „Trendy na rynku żywności” – na podstawie badania przeprowadzonego przez Zymetria – przekąska i przyjemność to nieodzowny duet. Polacy najchętniej sięgają po małe co nieco, gdy mają ochotę na coś smacznego (44 proc.). Dla wielu osób jest to sposób na jednorazową zachciankę (33 proc.) czy poprawę humoru (28 proc.). Ważne, aby ta apetyczna chwila przerwy była nie tylko smaczna i satysfakcjonująca, ale także wartościowa i zdrowa. Dzięki temu uniknie się wyrzutów sumienia. Dynamika życia sprawia, że zmianie ulegają również tradycyjne przekąski, takie jak kisiel czy budyń. Dawniej kojarzone z dużym garnkiem gotowanym dla całej rodziny, dziś serwowane w poręcznych, jednoporcjowych opakowaniach umożliwiających ich spożycie np. podczas przerwy w podróży. Od współczesnej przekąski oczekuje się, że już nie tylko zaspokoi głód, ale będzie też smaczna, pożywna i zdrowa, a jej przygotowanie szybkie, pozwalające na degustację niemal w każdym momencie. Rolą producentów jest zatem nie tylko odpowiadanie na gusta smakowe konsumentów, ale także dostosowywanie swojej oferty zarówno pod względem gramatury, jak i składu, do oczekiwań oraz trybu życia odbiorców. Opr. Mieszko Starecki

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

37


myjnia

Myjnie tunelowe wracają do łask

Z przesłanek płynących od inwestorów oraz z własnych obserwacji rynku możemy stwierdzić, że rynek myjni bezdotykowych w Polsce został nasycony. Jednak ze względu na nowe obostrzenia przepisów dotyczących ochrony środowiska inwestorzy będą musieli dokonać modernizacji. Część z nich najpewniej postawi na myjnie tunelowe, które charakteryzują się większą wydajnością oraz z natury są bardziej przyjazne środowisku.

38

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

Błędy inwestorów Zaczęły pojawiać się myjnie samoobsługowe. Rok 2005 był początkiem prawdziwego boomu inwestycyjnego. Myjnie bezdotykowe powstawały jak grzyby po deszczu. Przed tymi myjniami ustawiały się kolejki chętnych. Wśród nich byli również potencjalni inwestorzy, którzy widząc tak duże zainteresowanie korzystaniem z tego typu obiektów, zobaczyli szanse na rozwój własnych biznesów i inwestowali w tego typu działalność. W skrajnych przypadkach dochodziło do tego, że myjnie takie powstawały bezpośrednio w swoim sąsiedztwie. Kolejnym błędem inwestorskim była dzierżawa gruntów pod myjnie za bardzo wysokie miesięczne stawki (niekiedy około 10 tys. zł!), stawiające pod znakiem zapytania rentowność obiektu.

Sytuacja na rynku Dziś rynek myjni samoobsługowych zbliża się do nasycenia. Coraz trudniej znaleźć obiecujące lokalizacje pod nowe inwestycje. Walka konkurencyjna wymusza inne, jeszcze bardziej wydajne i tańsze w eksploatacji rozwiązania. Myjnie bezdotykowe, chociaż bardzo rentowne, są również energochłonne i zużywają duże ilości wody oraz chemii. Trzeba pamiętać, że myjnie samoobsługowe pracują wyłącznie na wodzie wodociągowej czystej i nie są przystosowane do jej recyklingu. Znacząco podnosi to koszty eksploatacji obiektu. Trzeba również pamiętać, że prędzej czy później prawodawstwo unijne wymusi na właścicielach myjni samoobsługowych korzystanie z recyklingu wody, zakaz używania fosforanów w mikroproszku

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

N N

a początku lat 90. w Polsce, dzięki zachodnim koncernom paliwowym wchodzącym na nasz rynek, pojawiły się myjnie automatyczne. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem wśród polskich kierowców. Wtedy nie były to skomplikowane urządzenia, a i tak kolejki przed nimi sięgały po horyzont. Wraz z rozwojem motoryzacji oraz dużym spadkiem cen samochodów, a co za tym idzie, bardzo znacznym przyrostem ich liczby wskutek wejścia Polski do Unii Europejskiej, myjnie automatyczne stawały się niedrożne. Jednocześnie polscy kierowcy przesiadali się masowo do nowych samochodów. Sytuacja ta wymusiła powstawanie większej liczby myjni, które byłyby bardziej wydajne, a jednocześnie „bezpieczne dla lakieru”.


myjnia

stosowanym w myciu bezdotykowym, co wiązać się będzie ze sporymi kosztami przeróbek myjni i znaczącym pogorszeniem jakości mycia. Równolegle obserwujemy ciekawy trend wśród osób korzystających z myjni samochodowych. Wraz z rosnącą siłą nabywczą polskiego społeczeństwa klienci coraz liczniej powracają do automatycznego mycia swoich pojazdów.

Prognozy Przyszłość polskiego rynku myjni samochodowych będzie powiązana ze wzrostem wydajności obiektu, spadkiem negatywnego oddziaływania na środowisko i znaczącą redukcją kosztów eksploatacyjnych. Przy czym jednoznacznie trzeba zaznaczyć, że klienci żądają polepszenia jakości mycia. Samochód ma być umyty, zakonserwowany oraz wysuszony szybko, tanio i bezpiecznie dla powłoki lakierniczej. Wobec powyższego pytanie nasuwa się samo. Jaka technologia zagwarantuje osiągnięcie tych celów? Odpowiedź brzmi: w Polsce nastąpi zwiększone zapotrzebo-

wanie na myjnie tunelowe. W sprzedaży się już dostępne myjnie tunelowe nowej generacji w innowacyjnej technologii robotów myjących: precyzyjne systemy docisków szczotek, agresywne dla brudu, ale delikatne dla lakieru. Dzięki specjalnym szczotkom wyprodukowanym z mieszanki włosia gąbkowego i tekstylnego, linia technologiczna może nanosić profesjonalne środki chemiczne odpowiednie dla różnego rodzaju zabrudzeń. Wydajność mycia takich myjni wynosi od 30 do 100 samochodów na godzinę. Jest to istna „fabryka” mycia samochodów. Co 20 sekund z transportera myjni zjeżdża kolejne lśniące, czyste i przede wszystkim suche auto. Myjnie tego typu nie wymagają stosowania ciepłej wody. Można korzystać z całkowicie biodegradowalnych środków chemicznych, a co najważniejsze 80 proc. użytej wody jest ponownie wykorzystane. Koszty eksploatacji takiej myjni są jednakowe dla okresu zimowego i letniego i kształtują się na poziomie dwóch do maksymalnie trzech złotych za mycie jednego pojazdu. Średnia marża w takiej myjni wynosi ponad 85 proc.

Łatwo policzyć, że przy tak dużej ilości mytych pojazdów oraz tak wysokiej marży, biznes ten jest nadzwyczaj opłacalny. Jeżeli cenę mycia pojazdu ustalimy średnio nawet na 15 zł (aby być konkurencyjnym dla myjni samoobsługowych) i przyjmiemy 50 tys. mytych samochodów rocznie, co wcale nie jest liczbą irracjonalną, i odejmiemy 15 proc. przychodu na koszty, otrzymamy kwotę bliską 650 tys. zł zysku. Te liczby dają do myślenia inwestorom i coraz większa ich liczba podejmuje decyzje inwestycyjne w tym kierunku. Należy podkreślić, że dzięki dużej innowacyjności urządzeń inwestycje są chętnie dofinansowywane przez fundusze europejskie. Problemów nie ma również z finansowaniem tego typu urządzeń. Firmy leasingowe chętnie podejmują się współpracy z inwestorami. Z prawdziwym zadowoleniem obserwujemy, że myjnie tunelowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem, co my, jako producenci urządzeń, widzimy w rosnącej liczbie zapytań ofertowych. Michał Dobrański, Corrimex R

E

K

L

A

M

A


myjnia

Warto zadbać

o

auto klienta

Stacje paliw, które dysponują myjnią samochodową, mogą liczyć na dodatkowe zarobki wynikające ze świadczonych dodatkowych usług. Pod warunkiem jednak, że zadbają o każdy szczegół. Inaczej mówiąc – zainwestują nie tylko w samą myjnię, ale także w niezbędne urządzenia peryferyjne.

M M

yjnia przy stacji, pomimo popularności niezależnych obiektów tego typu, wciąż jest opcją, z której korzysta wielu kierowców. Można zatankować paliwo, a przy okazji wymyć karoserię i posprzątać samochód. Szybko, sprawnie, bez zbędnego zamieszania. A przynajmniej tak może się niektórym kierowcom wydawać.

Miano ulubionej stacji kierowców

Zadbanie o czysty wóz zwykle w przypadku myjni na stacji nie stanowi problemu – kierowcy mają do dyspozycji kilka programów, a stacje paliw oferują akcje promocyjne, pozwalające na dokładne mycie z nabłyszczaniem i polerowaniem w korzystnych cenach. Jednak można odnieść wrażenie, że na tym ta przystacyjna usługa często się kończy. Kierowcy oczywiście mają jeszcze do dyspozycji kompresor i odkurzacz. To jednak nie wystarczy, aby usatysfakcjonować tych, którzy potrzebują po umyciu przetrzeć lusterka, zadbać o szyby i kokpit w środku auta czy nawet wytrzeć ręce. W niektórych myjniach przy stacjach paliw nie ma miejsca z trzepakiem dywaników samochodowych, brakuje jednorazowych ręczników i rękawiczek, a to poważny błąd, bo kierowcy szybko wyrabiają sobie negatywną opinię o takim obiekcie. Ponieważ konkurencja bywa duża, właściciele samochodów wolą pojechać dalej, aby skorzystać z myjni, w której będą mogli je posprzątać kompleksowo. Warto więc zainwestować w urządzenia peryferyjne, które sprawią, że to właśnie nasza

40

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

stacja będzie cieszyć się dobrą sławą w okolicy z powodu tego, że można w niej kompleksowo zadbać o samochód. Tankowanie będzie niejako przy okazji, a wszystko razem wpłynie korzystnie na rentowność obiektu.

W co warto zainwestować? Absolutną podstawą wyposażenia każdej myjni są urządzenia, które były już wspomniane wcześniej. Chcąc, aby nasza stacja paliw cieszyła się sławą tej, która dba o potrzeby klienta, polecam jednak zainwestować w coś więcej niż tylko myjnia, odkurzacz i kompresor oraz trzepak do dywaników samochodowych. Dobrym pomysłem będzie wyposażenie jej w odkurzacz parowy, który nie tylko umożliwi pozbycie się kurzu, piasku i paprochów z tapicerki, ale też na potrzeby właściciela auta stanie w profesjonalnym urządzeniem piorącym. Tu proponuję pomyśleć o takim „2 w 1” – z jednej strony odkurzacz, a z drugiej dysza parowa, która pozwoli w szybkim czasie zadbać o tapicerkę, której już nie wystarczy tylko pozbawienie jej kurzu. Dobrym rozwiązaniem jest odkurzacz parowy dwustanowiskowy – dzięki temu nie będą tworzyły się przy nim niepotrzebnie kolejki. Warto też pomyśleć o dystrybutorach ręczników papierowych, irchy, rękawiczek jednorazowych czy ściereczek do szyb, żeby były one w zasięgu kierowców myjących auta. Jeśli będą one automatami wrzutowymi na monety, użytkownicy myjni będą korzystali tylko z tych, które faktycznie im są w danym momencie potrzebne. Będą korzystali częściej ze

swoich akcesoriów, ale już taka opcja sprawi, że stacja zyska popularność ze względu na dbanie o potrzeby użytkowników aut.

Para buch! Odkurzacz parowy dzięki uderzeniu gorącej pary pod dużym ciśnieniem umożliwia wypranie tapicerki, którą trudno doczyścić – ze starymi plamami i brudem głęboko w środku włókien. Jest także idealnym ratunkiem dla zabrudzeń, które nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale też mogą powodować trudne do pozbycia się zapachy. Rozlane mleko w bagażniku czy na fotelu samochodowym przestaje być problemem, jeśli szybko można dokładnie wyprać powierzchnię, na której powstała plama. Para wodna w tej technologii dociera bowiem głęboko do środka włókien, czyszcząc je, a zarazem pozbawiając nieprzyjemnych zapachów. Wysoka temperatura pozwala także na pozbycie się z czyszczonego materiału niemal w stu procentach większości bakterii, grzybów, roztoczy i pleśni. Ponieważ dysza piorąca działa w ten sposób, że gorąca para wydobywa się z urządzenia, by za moment zostać pod dużym ciśnieniem ponownie do niego zassana, tak prana tapicerka nie wymaga długiego schnięcia. Co więcej, w wypadku odkurzacza dwufunkcyjnego klient może korzystać z klasycznej ssawki lub dyszy parowej w zależności od potrzeby. Nie musi zmieniać do tego urządzania. Wielofunkcyjne odkurzacze parowe bywają też w opcji z kompresorem, dlatego ją także warto rozważyć, inwestując w myjnię.

e-stacjapaliw.plstacja po godzinach

Niefortunne

tankowanie

N N

42

NR 3 (26) 2019 nowoczesna stacja paliw

FOT. unsplash

a jednej ze stacji w Eschborn na zachód od Frankfurtu 55-letnia właścicielka volkswagena passata zatankowała benzynę zamiast oleju napędowego. Kobieta postanowiła natychmiast pozbyć się nieodpowiedniego paliwa z baku samochodu, a z pomocą ochoczo przyszedł jej pracownik stacji. Chcieli za pomocą węża ogrodowego wypompować benzynę do studzienki odpływowej na stacji, jednak bez skutku. Po nieudanej próbie pomysłowa para podłączyła do węża odkurzacz. Pomysł okazał się jednak karkołomny w skutkach – doszło do zassania paliwa i zapłonu oparów, w wyniku czego samochód i odkurzacz momentalnie stanęły w ogniu i doszczętnie spłonęły. Właścicielka samochodu wyszła ze zdarzenia bez obrażeń, pracownik stacji z poparzoną ręką, ale szybko uzyskał pomoc. Łączne straty szacuje się na 30 tys. euro.

e-stacjapaliw.pl


NajNowszy Numer czasopisma

„RestauRacja” m.iN. o zero waste i ryNku pracowNika

Najnowsze wydanie magazynu „Restauracja” już w sprzedaży, a w nim:

Restauracja nr 5 (48) wrzesień/październik 2019

issn 2084-1566

cena 12 zł w tym 5% vat

pismo biznesu gastronomicznego

Zero waste

a bezpieczeństwo żywności

Jesienne

smaki i kolory

Żeby

łAdnie leżały

ABC restauracji

po Co i JAk stworZyć mAnuAl

Prenumeratę można zamówić na stronie www.sklep.pws-promedia.pl Czasopismo dostępne jest także w salonach Empik na terenie całej Polski

Po co restauracji jest manual i jak go stworzyć?  Zero waste a bezpieczeństwo żywności  Trendy w restauracjach według raportu „Polska na talerzu” Makro Polska  Wywiad z Mateuszem Sieleckim, dyrektorem generalnym Starbucks Coffee Polska  Rozmowa z Johnem Grabovicem, twórcą Stacji Food Hall w Gdańsku  Koncept restauracji Wzorcownia by Wiesław Bober w Pabianicach  Sonda o jesiennych propozycjach menu w restauracjach  O gruzińskich smakach tak ostatnio pożądanych przez Polaków  Jak mądrze sprzedawać wino na kieliszki?  Na co zwrócić uwagę, kupując zmywarkę do gastronomi? oraz gorące wieści z branży, kalendarium wydarzeń, nowe otwarcia lokali Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.