Page 1

rubrika

hostivický měsíčník leden 2014

ročník 41

Garden park rozhovor str. 15

4 HM_2014_01a.indd 1

Nový zastupující ředitel MKSH

19

Pozvánka na koncert: Kaprálová kvartet

22

Počátky veřejné dopravy

1

03/01/2014 13:47:53


zprávy z radnice

obsah

2 Usnesení ze zasedání zastupitelstva / 3 Zpráva o činnosti rady města / 5 Pečovatelská služba Hostivice / 8 Zprávy z gymnázia / 9 Zprávy ze ZŠ / 13 Pozvánka na školní ples / 14 Zprávy z MŠ / 15 Rozhovor – Garden park / 18 Kultura / 19 Volný čas / 24 Sport 24 Společenská kronika / 25 Inzerce TIR Á Ž Hostivický měsíčník – periodický tisk evidovaný Ministerstvem kultury ČR pod č. MK ČR E 11009 Vydává: Městské kulturní středisko Hostivice, příspěvková organizace Husovo nám. 59, 253 01 Hostivice, IČ: 71294023 Redakční rada: Marek Chmelík, Soňa Křemenová, JUDr. Věra Marešová MUDr. Taťána Suchánková Kočí, Martin Veselý Redaktor: Ing. Michaela Waldhauserová

Grafika: Kristina Černá Adresa redakce: Husovo nám. 59, 253 01 Hostivice Úřední hodiny: středa 14:00 – 18:00, tel: 220980171 e-mail: hostivicky.mesicnik@mksh.cz Za správnost textů odpovídají autoři, u inzerátů inzerenti. Otištěné materiály nemusí být totožné se stanoviskem redakce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení

Přání Redakční Rady

příspěvků. Pokud není uvedeno jinak, fotografie jsou z archivu redakce. Foto na titulní straně: archiv Garden parku Náklad: 3700 výtisků. Tisk: Grafotechna Plus s.r.o., Lýskova 1594/33, Praha 5 – Stodůlky. Neprodejné. Zdarma do schránek občanům. Datum vydání: 10.1.2014 Uzávěrka únorového čísla: 20.1.2014

Citát na leden

Novoroční předsevzetí: Sepsal jsem si jednou, co jsem v uplynulém roce udělal dobrého. Potom jsem položky přeformuloval jako předsevzetí a seznam jsem antidatoval. Byl to pěkný pocit.

Novoroční předsevzetí ať se Vám vyplní, srdce ať se radostí zaplní, do Nového roku ať vstoupíte s radostí, se zdravím, štěstím a bez starostí Vám přeje redakční rada Hostivického měsíčníku.

Robert Fulghum

zprávy z radnice usnesení ze zasedání

zastupitelstva

č. 22/2013 konaného dne 4. listopadu 2013

Upravená verze zápisu za zasedání zajišťující ochranu osobních údajů včetně přijatých usnesení je standardně zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách města www.hostivice.cz. Zde je zveřejněn souhrn usnesení. Doplňující a vysvětlující informace jsou uvedeny přímo pod některými usneseními. ZASTUPITELSTVO MĚSTA HOSTIVICE VOLÍ za ověřovatele zápisu ze svého zasedání č. 23/2013 pana Miroslava Petříka a paní Mgr. Markétu Mayerovou SCHVALUJE program svého zasedání č. 23/2013 podle předloženého návrhu s doplněním bodu 11 Přijetí daru pozemku od TJ Sokol Hostivice SCHVALUJE zápis ze svého zasedání č. 22/2013 konaného dne 4. listopadu 2013 BERE NA VĚDOMÍ zprávu kontrolního výboru ze dne 9. prosince 2013 o plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice

2

BERE NA VĚDOMÍ zprávu kontrolního výboru ze dne 9. prosince 2013 o vyřízení podnětů a úkolů pro kontrolní výbor a informaci o vyřízení připomínek, dotazů a podnětů členů zastupitelstva města a občanů BERE NA VĚDOMÍ přednesenou zprávu o činnosti rady města mezi zasedáními zastupitelstva č. 22/2013 a 23/2013 BERE NA VĚDOMÍ roční plán zasedání zastupitelstva na rok 2014 schválený radou města SCHVALUJE uzavření darovací smlouvy s Českým svazem chovatelů – ZO Hostivice, kterou město získá

spoluvlastnictví ideální ½ budov na pozemcích parc. č. st. 4/3, st. 4/4 a st. 758 k. ú. Litovice, dle předloženého podkladu SCHVALUJE uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci s Českým svazem chovatelů – ZO Hostivice dle předloženého podkladu Město se již řadu let ve spolupráci s Českým svazem chovatelů snaží vyřešit vlastnictví pozemků, které jsou součástí tzv. Chovatelského areálu U Litovické tvrze. Je předpoklad, že celistvé vlastnictví areálu je pro město i chovatele významnější, než současný stav, kdy pozemky pod budovami ve vlastnictví chovatelské organizace jsou ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařeni

hostivický měsíčník / leden 2014

HM_2014_01a.indd 2

03/01/2014 13:47:54


zprávy z radnice

pro Statni pozemkový úřad (SPU). Jedinou možnosti k narovnání současného stavu je podílnictví města na vlastnictví budov, které svými prostředky vybudovala a udržuje organizace ČSCH. SCHVALUJE podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 na obnovu 18. kaple poutní cesty z Prahy do Hájku na pozemku parc. č. 466/2 k. ú. Litovice a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 10/2013 podle předloženého návrhu Navržené rozpočtové opatření reaguje na aktuální vývoj příjmů a navrhuje potřebné změny výdajů. UKLÁDÁ radě města předložit na příští zasedání zastupitelstva analýzu nákladů Městského kulturního střediska Hostivice, příspěvkové organizace, na jednotlivé aktivity včetně srovnání s náklady na kulturu v předchozích letech

SCHVALUJE rozpočet města Hostivice na rok 2014 podle předloženého návrhu s tím, že plánovaný schodek hospodaření ve výši 25 300 000 Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření v roce 2013, a závazné ukazatele hospodaření v roce 2014 pro příspěvkové organizace podle předloženého návrhu Rozpočet města Hostivice vychází z aktuálního odhadu příjmů dle rozpočtového výhledu. Nižší jsou nedaňové příjmy, které se budou zvyšovat aktuálně v průběhu roku 2014 a tím i výdaje, které jsou nyní navrženy ve výši rozpočtovaných příjmů a přebytku z roku 2013. SCHVALUJE přijetí daru nemovitosti – pozemku parc. č. 812 k. ú. Hostivice od TJ Sokol Hostivice SCHVALUJE zveřejnění záměru darování pozemků parc. č. 407/18 a 1168/4 k. ú. Hostivice a částí pozemků parc. č. 407/19, 407/17, 407/16 a 407/21 k. ú. Hostivice, které budou odděleny geometrickým plánem dle skutečného stavu

BERE NA VĚDOMÍ záměr Městského kulturního střediska Hostivice, příspěvkové organizace, podat žádost o dotaci na vybudování venkovního sportoviště u Sokolovny ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence v roce 2014 a zavazuje se v případě přiznání dotace zajistit financování vlastního podílu k dotaci s tím, že konkrétní parametry této žádosti o dotaci schválí Rada města Hostivice na své schůzi 16. prosince 2013 BERE NA VĚDOMÍ přednesenou informaci pana starosty o dopise od firmy Alvest Mont s. r. o. z 9. prosince 2013 k výběrovému řízení na rekonstrukci ČOV a k možnostem technického řešení membránové separace kalu UKLÁDÁ Technickým službám Hostivice podat žádost o dotaci na 2. etapu rekonstrukce ČOV Hostivice ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2014.

zpráva o činnosti Rady města Hostivice

Od uzávěrky posledního čísla měsíčníku se rada města sešla dvakrát, a to 2. prosince a 16. prosince 2013. Tato zpráva obsahuje nejdůležitější přijatá usnesení, úplný přehled je uváděn na internetových stránkách a informačních tabulích města. RADA MĚSTA ODSOUHLASILA UZAVŘENÍ DODATKŮ KE SMLOUVÁM O DÍLO NA INVESTIČNÍ AKCE, A TO NA OPLOCENÍ mezi sokolovnou a panem Bartuňkem s firmou DYBS VÍCEPRÁCE při rekonstrukci chodníku ul. Jiráskova – Železničářů s firmou DYBS REKONSTRUKCI ul. Prostřední s firmou RISL REKONSTRUKCI ul. Okružní s firmou PJV SPRÁVA MĚSTSKÉHO MAJETKU VZHLEDEM k havarijnímu stavu

vjezdových vrat do areálu MŠ Hostivice, RM odsouhlasila jejich výměnu

stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje

N A Z Á K L A D Ě KO N T R O LY mostů ve správě města došlo k opravě mostu přes Jenečský potok v Družstevní ulici. Je nutné provést ještě opravu mostů v ul. Cihlářské a K Nádraží. Na tyto opravy je uloženo zadání zakázky na projekční práce pro rekonstrukci přemostění, včetně stavebního povolení

VZHLEDEM k připravované akci „Revitalizace malé vodní nádrže Jeneček v k. ú. Litovice je vydán souhlas s pokácením dřevin na dotčených pozemcích

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBYL VYDÁN souhlas na provoz zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků do doby, dokud nevydá své

RŮZNÉ NA ZÁKLADĚ sdělení MV ČR a rozhodnutí rady města se stanoví 1. pátek v měsíci od 10:00 hodin do 13:00 hodin oddacím dnem, a to s platností od 1. 1. 2014 ING. JARMILA ŠTĚTINOVÁ, TAJEMNICE

zimní údržba komunikací V

zimní údržbě komunikací se oproti předchozímu roku nic nezměnilo. Práce zajišťují Technické služby Hostivice podle schváleného plánu, v němž jsou komunikace – vozovky i chodníky – rozděleny do tří kategorií podle jejich významu a dále vymezeny

neudržované komunikace. Mezi ně patří zejména chodníky, jejichž technický stav neumožňuje strojní úklid. Děkuji za pochopení, že při sněhu či náledí nelze všechny komunikace uklidit hned. Hlavně ale chci poděkovat všem, kdo pomáhají zvládnout zimní situace tím, že uklidí

chodník před svým domem, i když už to není jejich povinností. Vážím si takových lidí, že jsou ochotni něco udělat pro obecné blaho. JIŘÍ KUČERA, MÍSTOSTAROSTA

3 HM_2014_01a.indd 3

03/01/2014 13:47:54


zprávy z radnice

Nový zastupující ředitel MKSH

Rada města Hostivice na své schůzi 16. prosince 2013 pověřila zastupováním funkce ředitele Městského kulturního střediska Hostivice, příspěvkové organizace, od 1. ledna 2014 pana PhDr. Jana Černého, kterého doporučila výběrová komise jako nejvhodnějšího z 11 uchazečů. Pan Černý je hostivickým občanem a přichází se zajímavými nápady, jak obohatit zdejší kulturní a společenský život. Přeji mu v nové funkci hodně úspěchů. JIŘÍ KUČERA, MÍSTOSTAROSTA

Upozornění sociálního odboru Žádáme občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hostivici

a oslaví v letošním roce životní jubileum (75, 80, 85, 90, 95 let),

aby nám tuto skutečnost ohlásili na sociální odbor MěÚ Hostivice (tel. 220 397 139-40). Bývalo zvykem, že tyto jubilanty navštívili členové sociální komise a předali gratulaci s dárečkem, ale bohužel zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nám neumožňuje využít osobních dat hostivických občanů.

stavba přemostění

Jenečského potoka v Družstevní ulici

M

ěsto Hostivice zadalo na jaře roku 2013 vypracování posudků na mostky na komunikacích ve správě města. Nejhorší stav byl zjištěn na mostku přes Jenečský potok v Družstevní ulici. Tento mostek byl postaven stavební firmou Ing. K. Skorkovského v roce 1911 při stavbě tehdejší okresní silnice do Jenečka. Závady na mostku byly takového rozsahu, že odborná firma v posudku doporučila jeho výměnu za nový. Z toho důvodu rozhodla rada města zahájit neprodleně práce na zajištění výstavby nového mostu. Stavbou byla pověřena na základě výběrového řízení firma HOCHTIEF CZ a. s., která nabídla nejnižší cenu. Tato firma byla vzhledem k velkým zkušenostem se stavbami tohoto druhu (bývalý n. p. Vodní stavby) také určitou zárukou rychlého a kvalitního provedení stavby. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. 11. 2013 a vybudováním provizorní objízdné trasy. Dále následovala demolice staré konstrukce mostu, zřízení obtoku a tím uvolnění stavebního prostoru pro základy mostku a zpevnění budoucího koryta pod mostkem. V této době se již vyráběly jednotlivé díly mostní konstrukce, které byly dopraveny na místo a jeřábem usazeny na připravené základy (viz foto). Byla provedena izolace mostku a po dokončení úpravy dna potoka pod

4

FOTO: J. KUČERA

mostkem byl tok potoka vrácen pod novou konstrukci mostku. Do konstrukce mostku bylo vloženo ochranné potrubí pro budoucí pokládku elektrických kabelů a v těsném sousedství mostku také potrubí, které bude využito pro plánované rozšíření přilehlého rybníčku a úpravu jeho okolí, které by mělo následovat v roce 2014. Dokončovací práce, spočívající ve zpětném zasypání, uhutnění, zadláždění vozovky a osazení zábradlí, byly ukončeny 18. 12. 2013. Téhož dne byl mostek uveden do provozu. Vlastní stavba, od uzavření průjezdu přes starý mostek do otevření průjezdu přes mostek nový, trvala jeden měsíc.

Tuto rychlost při výstavbě zajisté ocenili zejména obyvatelé, kteří museli provizorně používat objízdnou trasu. Máme za to, že nový mostek bude ke spokojenosti obyvatel této lokality sloužit minimálně dalších sto let, jako jeho předchůdce. Celá akce stála 1 800 tis. Kč včetně DPH a byla plně hrazena z rozpočtu města. Pro informaci uvádím, že se rada města usnesla na zahájení prací na zpracování projektové dokumentace na výměnu dalších mostků na Jenečském potoce v ul. Cihlářské a K Nádraží. ING. STANISLAV FEČO, SPRÁVNÍ ODBOR

hostivický měsíčník / leden 2014

HM_2014_01a.indd 4

03/01/2014 13:47:54


zprávy z radnice

pečovatelská služba Hostivice Pečovatelská služba (PS) Hostivice zajišťuje služby pro hostivické seniory, kteří potřebují pomoci.

P

okud projeví starší nebo zdravotně postižený hostivický občan zájem o naše služby, musí si podat žádost, kterou poskytuje Sociální odbor MěÚ Hostivice. Po vyplnění žádosti, která musí být potvrzena ošetřujícím lékařem, dojde ke konkrétní domluvě (nutno si pořídit dva termo-jídlonosiče s označením jména) s pečovatelkou o ceně a o datu, od kdy začne PS fungovat. Většinou se jedná o rozvoz obědů a nákupů. Pokud projeví občan starší 65 let nebo zdravotně postižený hostivický občan zájem o byt v Domě s pečovatelskou službou v Hostivici, také si musí podat žádost, kterou obdrží a odevzdá na Sociálním odboru MěÚ Hostivice. K jeho žádosti se vyjádří Komise sociálně-zdravotní, která doporučí radě města zařadit žádost do pořadníku čekatelů. Po uvolnění bytu Komise sociálně-zdravotní posoudí na základě zdravotně-sociálního stavu jednotlivých žadatelů, komu má rada města byt přidělit. Podmínkou pro zařazení do pořadníku je trvalé bydliště žadatele, musí být starší 65 let a zaváže se, že bude využívat služby, které tam jsou poskytovány (nákupy, úklid, vyřizování na úřadech, dovoz obědů apod). Každý obyvatel DPS po nástupu má mít podanou žádost do DD Hostivice, aby při zhoršení zdravotního stavu mohlo dojít k plynulému přeřazení a nehrozilo nebezpečí, že bude umístěn do jiného zařízení.

CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 15. 10. 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8. 9. 10. 11. 12.

13.

OSOBNÍ HYGIENA ÚŘEDNÍ ZÁLEŽITOSTI DOVOZ OBĚDA - HOSTIVICE DOVOZ OBĚDA - OSTATNÍ POMOC PŘI PŘÍPRAVĚ JÍDLA NEBO PITÍ ROZVOZ MRAŽENÝCH JÍDEL 1-10 JÍDEL 11-30 JÍDEL NAD 30 JÍDEL NÁKUPY MALÝ NÁKUP VELKÝ NÁKUP MALÝ ÚKLID DLE POTŘEBY VELKÝ ÚKLID, ÚKLID KOUPELNY PRÁDLO MALÉ + ŽEHLENÍ PRÁDLO VELKÉ + ŽEHLENÍ PEDIKÚRA DPS+ZTP OSTATNÍ PŘÍPLATKY: KUŘÍ OKA ZAROSTLÝ NEHET LAK-ODLAKOVÁNÍ PARAFÍNOVÝ ZÁBAL OBĚD

dle potřeby dle potřeby dle potřeby dle potřeby dle potřeby

20 Kč/ÚKON 25 Kč/ÚKON 15 Kč/ÚKON 20 Kč/ÚKON 5 Kč/ÚKON

dle potřeby dle potřeby dle potřeby

15 Kč/ÚKON 20 Kč/ÚKON 35 Kč/ÚKON

dle potřeby dle potřeby dle potřeby dle potřeby dle potřeby

17 Kč/ÚKON 25 Kč/ÚKON 80 Kč/HOD 100 Kč/HOD 65 Kč/Kg 90 Kč/Kg

dle potřeby dle potřeby

140 Kč/ÚKON 220 Kč/ÚKON

dle potřeby dle potřeby dle potřeby dle potřeby

30 Kč AŽ 60 Kč/ÚKON 30 Kč AŽ 50 Kč/ÚKON 20 Kč AŽ 30 Kč/ÚKON 120 Kč/ÚKON 52 Kč/OBĚD

TENTO CENÍK SCHVÁLILA RADA MĚSTA HOSTIVICE DNE 07. 10. 2013.

V. JENDŘEJČÍKOVÁ VEDOUCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY HOSTIVICE

oznámení

L

esy ČR oznámily městskému úřadu, že v nejbližší době proběhnout těžby v lese u Hostivických rybníků. Těženy budou převážně topolové porosty, prostor po těžbě potom bude zalesněn

stanoviště vhodnějším dubem. Kácení proběhne na několika místech ve Stromečkách, u Chobotu a kolem Litovického rybníka a především mezi ulicí V Háji a zástavbou Lomené ulice. Plánované práce jsou již vyznačeny

v terénu, provedeny budou v době zámrazu tak, aby se minimalizovaly dopady na přírodu. Těžby proběhnou podle platného lesního hospodářského plánu a jsou v souladu s plánem péče o přírodní památku Hostivické rybníky.

5 HM_2014_01a.indd 5

03/01/2014 13:47:57


polemika - názory

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ - VÝZVA Narodilo se Vám miminko a mìli byste zájem o úèast na slavnostním vítání obèánkù? Staèí oznámit jméno dítìte datum narození adresu trvalého bydlištì v Hostivici jména rodièù na sekretariátu MìÚ Hostivice, a to na e-mail hatschbachova@radnice.hostivice.cz a nebo zavolat na tel. 220 397 120.

polemika - názory Hostivice.

A co dál?

Hostivice je bezesporu překrásné město. A navíc je to i lákavá lokalita nejen pro developery, ale i pro individuální stavebníky. Není také divu, že v Hostivici nejsou volné pozemky, ale stavební pozemky se staly zbožím a předmětem spekulativní směny. Město je občanů v Hostivici bydlících, a ti mají právo i povinnost se o město a jeho rozvoj starat s péčí dobrého hospodáře prostřednictvím svých volených zástupců samosprávy.

P

rávě naši zastupitelé musí řídit nejen běžný provoz města, ale musí řešit i strategický problém: rozšiřovat město, anebo víceméně konzervovat současnou velikost města. O záměru PPF stavět rodinné domy na svých pozemcích se v Hostivici debatuje již dlouho a jsou hlasy pro i proti. Před časem zadalo zastupitelstvo zpracování plánu rozvoje (je na webu města) a ze dvou variant zvolilo většinou hlasů variantu stabilizace dosaženého stavu před jeho rozvojem. Předložený materiál k rozhodování měl bohužel malou vypovídací schopnost. Pozitivní hodnocení materiálu by mohlo být max. u hodnotitele obecné seminární práce. Pseudovize jako snižování nezaměstnanosti, zvýšení sociální integrace, zlepšování školní výuky,

6

rozvoj podnikání, zlepšení urbanistiky náměstí, zpestření ekonomiky, zabezpečování inkluze a odstraňování exkluzí, integrace cizinců a azylantů apod., to jsou obecné fráze do politických programů. Pro rozvoj města to občanům asi mnoho neřekne. Efekt to přináší (někomu) především v počtu stránek podkladového materiálu. Aby celý materiál měl povahu, že vychází z přání obyvatel, tak specializovaná agentura uspořádala dotazníkovou akci o spokojenosti obyvatel. Zúčastnily se 3 % obyvatel, což jistě není reprezentativní vzorek. A tak v šuplíku je nedořešená petice o nedostatečné kapacitě mateřských školek, neřešená je i situace v údržbě DPS a jiného majetku města atd. Není zavedeno ani komunitní plánování, ale potřebujeme ho v současné době

stejně jako komunitní centra? V zásadě zde ale absentuje jakákoliv finanční rozvaha, současný návrh rozpočtu nelze za takovýto dokument považovat. Aktuální problémy zůstávají aktuálními problémy, ale místo toho máme pseudovize. Pseudo proto, že každá vize musí být splnitelná, jinak přestává být vizí. My jsme věděli, kolik se kdy narodilo v Hostivici dětí, my věděli, kolik dětí se bude přibližně hlásit do školky a nyní zjišťujeme, že není kapacita a hledají se možnosti hlídání dětí než kvalitní profesionální předškolní výuka pro všechny žadatele. Víme sami, co dělat pro enviromentální výchovu a eliminaci případných dopadů do města a jeho obyvatel při jeho rozvoji. My víme o obtížné dopravní situaci v Litovické ulici. Ale máme jen omezené finanční

hostivický měsíčník / leden 2014

HM_2014_01a.indd 6

03/01/2014 13:47:57


polemika - názory

prostředky. Jak by to měli naši zastupitelé jednodušší a srozumitelnější, kdyby měli takový podklad pro zásadní strategické rozhodování, z kterého by vyplývalo, že při rozšíření města by mohly vzrůst náklady TSH řádově o tolik a o tolik, na druhé straně by příjmy z rozpočtově určených daní vzrostly řádově o tolik a tolik v přepočtu na tolik a tolik obyvatel. Bohužel takto to nikdo nepojal a zastupitelé rozhodovali dle našeho názoru do značné míry naslepo. Vždyť by asi nebyl tak velký problém při jednání s potenciálními developery podmínit souhlas s výstavbou vybudováním školky, hřiště, podíl na rozšíření dopravní infrastruktury vč. parkovišť apod. Byl by to pozitivní perspektivní počin. Místo toho máme několik stránek vizí. Tedy pseudovizí.

A dál? Možná se v souvislosti s projednáním rozpočtu města dočkáme na jednání zastupitelstva odsouhlasení rozhodujících investic v nejbližším období a příprava investic do rozvoje města bude neméně tak rychlá jako u ČOV. Jedna z investic nejbližšího období je i revitalizace Litoveckého potoka. O této investici se diskutovalo již dlouho zejména v souvislosti se stavebními pracemi a zatížením hlukem, zplodinami a znečišťováním komunikací, dále s možným výskytem komárů a jiných nositelů infekčních chorob. Jakou úroveň asi vůbec měla zadávací dokumentace, která předpokládala rozpočet, s náklady ve výši 20,2 mil. Kč a reálné náklady se pohybují o více jak 50 % méně? Město již uzavřelo smlouvu o dílo a my všichni čekáme,

zda Státní fond životního prostředí vydá rozhodnutí o přiznání dotace na částečné krytí těchto investičních nákladů. V případě nepřiznání dotace bude město nuceno se zadlužit a zrušit mnohé plány na trvale udržitelný rozvoj města Hostivice. Jako by některým zastupitelům více záleželo na budování pomníčků ve formě zušlechtění Litovického potoka než vytváření podmínek pro zdravý rozvoj našich nejmenších obyvatel, tím máme na mysli zejména postavením mateřských školek s profesionální výchovou. V každém případě by měli být občané více, slyšet než zmiňované 3 %. Hostivice je město nás všech! ING. VLADIMÍR OSOBA, ING. VOJTĚCH MUŽÍK

k článku Hostivice. A co dál? Význam Programu rozvoje města Hostivice jsem popsal v prosincovém čísle Hostivického měsíčníku. Autorům článku v žádném případě neupírám právo na jiný názor, ostatním, kteří si chtějí udělat objektivní názor, doporučuji, aby si přečetli přímo schválený dokument, který je zveřejněn na městských webových stránkách.

O

revitalizaci Litovického potoka jsem v minulém čísle psal především proto, aby občané nebyli překvapeni, co se děje, až vyjedou stroje. Postup, který autoři kritizují, je jediný možný k získání dotace z Operačního programu Životní prostředí. Po schválení žádosti probíhá výběrové řízení a příjemce dotace musí uzavřít smlouvy se všemi zhotoviteli, teprve na základě těchto smluv může získat rozhodnutí o přiznání dotace. V našem případě smlouva nabývá účinnosti až rozhodnutím o přiznání dotace. Pokud nebude dotace přiznána

do stanoveného termínu a smluvní strany se nedohodnou jinak, smlouva zanikne bez jakéhokoliv rizika pro město. Město se tedy kvůli této akci rozhodně nebude muset jakkoliv zadlužit. Tuto skutečnost si může ověřit každý na městském profilu zadavatele, kde je smlouva podle zákona zveřejněna. Dále poznamenávám, že projektanti obvykle pracují s tabulkovými cenami, které neodpovídají současným cenám na trhu, nižší ceny ve výběrovém řízení oproti projektu jsou proto obvyklé. Dotace na úpravu potoka je v zásadě

100%, jako neuznatelný výdaj byla uvedena pouze jedna lávka přes potok, z dotace bude hrazen i výkup pozemků. Otázka tedy nestála, zda raději upravit potok, nebo třeba vybudovat školku, ale zda s naprosto minimálním vkladem města využít nabízené peníze na potok, které jinak využít nejde (jsou tak určeny Evropskou unií), nebo tyto peníze „nechat“ někomu jinému. JIŘÍ KUČERA

městská policie

DNE 13. LISTOPADU 2013 v 13.15 hod.

přijala hlídka MP telefonické oznámení, že ve směru od Sobína na Břve, dochází v lese ke krádeži stromů. Hlídka na místě zjistila, že dochází k těžbě dřeva tzv. samovýrobou, která byla řádně povolena hospodářem lesa. DNE 14 . LISTOPAD U 2013 v 18.20

hod. přinesl muž na služebnu MP Hostivice ztracenou peněženku. V peněžence se nacházely různé karty, průkazky a karta pojišťovny. Lustrací se podařilo zjistit majitele, který si peněženku převzal.

hlídka tel. č.:

724 022 053 (platí 24 hod. denně) služebna tel. č.:

220 512 972 D NE 1 6. L I STO PA D U 2013 v 04.30 hod. projížděla hlídka MP ul. Za Tvrzí, kde spatřila jedoucí osobní vozidlo, jehož

řidič se dopustil dopravního přestupku. Hlídka vozidlo dle platných předpisů zastavila a přistoupila

7 HM_2014_01a.indd 7

03/01/2014 13:47:58


městská policie / zprávy z gymnázia

ke kontrole řidiče. Z dechu řidiče byl cítit alkohol. Byla provedena dechová zkouška přístrojem Lifeloc FC 20, který naměřil 1,592 promile alkoholu v dechu. Věc si převzala PČR pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 tr. zákoníku. DNE 17. LISTOPADU 2013 v 01.29 hod.

projížděla hlídka MP ul. Čsl. armády, kde spatřila jedoucí osobní vozidlo, které mělo zapnuté pouze parkovací světlomety. Vzhledem k tomu, že řidič vozidla byl podezřelý ze spáchání dopravního přestupku, hlídka vozidlo dle platných předpisů zastavila a přistoupila ke kontrole řidiče. Z dechu řidiče byl cítit alkohol, řidič byl tedy vyzván k provedení dechové zkoušky. Přístrojem Lifeloc FC 20 bylo naměřeno 1,223 promile alkoholu v dechu. Věc si převzala PČR pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 tr. zákoníku. DNE 18. LISTOPAD U 2013 v 20.40 hod.

projížděla hlídka MP ul. Cihlářská, kde si zaregistrovala zaparkované dodávkové vozidlo, jehož přední registrační značka neměla reflexní odraz. Prohlídkou bylo zjištěno, že registrační značka je vyrobena z papíru a potažena igelitovou folií. Pod touto značkou byla namontována další registrační značka, která pocházela z vozidla, které bylo nahlášeno jako odcizené. Věc si dle věcné příslušnosti převzala PČR.

DN E 2 1 . L I STO PA D U 2013 v 23.15 hod.

projížděla hlídka MP ul. Čsl. armády, kde spatřila jedoucí osobní vozidlo, jehož řidič vyjížděl z parkoviště od prodejny F+F a dopustil se dopravního přestupku. Hlídka vozidlo dle platných předpisů zastavila a přistoupila ke kontrole řidiče. Z dechu řidičky byl cítit alkohol. Byla provedena dechová zkouška přístrojem Lifeloc FC 20, který naměřil 0,775 promile alkoholu v dechu. Věc si převzala PČR pro podezření ze spáchání přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. DN E 3 . P R O S I NCE 2013 v 17.20 hod.

přijala hlídka MP telefonické oznámení o dopravní nehodě ul. Čsl. armády ve směru Jeneček. Na místě bylo zjištěno, že došlo k havárii osobního vozidla bez zranění. Na místě RZS, HZS a PČR. Hlídka MP prováděla usměrňování dopravy. DN E 7 . P R O S I NCE 2013 v 17.00 hod.

přivezli manželé na služebnu MP Hostivice psa, který pobíhal na parkovišti před prodejnou F+F. Jednalo se o fenu německého ovčáka, která neměla na obojku evidenční známku. Pes byl umístěn do kotce v areálu TSH. Ve 20.00 hod se ozval majitel psa, kterému pes utekl. DN E 9. P R O S I NCE 2013 v 00.44 hod. projížděla hlídka MP ul. Čsl. armády, když spatřila vyjíždět z ul. Letní osobní vozidlo. Jednalo se o vozidlo, jehož řidič se v minulosti dopustil

protiprávního jednání a za toto jednání mu byl vysloven zákaz řízení. Hlídka vozidlo dle platných předpisů zastavila a přistoupila ke kontrole řidiče. Řidič předložil OP a doklad o registraci vozidla. Dále uvedl, že řidičský průkaz nemá z důvodu krádeže, kterou nahlásil na PČR. Lustrací bylo zjištěno, že řidič má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 12 měsíců. Řidiče si převzala PČR pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337 tr. zákoníku. D NE 9. P R O S I NCE 2013 ve 14.45 hod. přijala hlídka MP telefonické oznámení o zadržení muže, který v OD LIDL odcizil zboží. Hlídka se dostavila na místo a muže ztotožnila. Lustrací bylo zjištěno, že muž má zákaz pobytu v Schengenském prostoru. Z tohoto důvodu byl muž předveden na PČR. Dalším šetřením na PČR bylo zjištěno, že tento zákaz se na předvedeného nevztahuje, protože za tohoto muže se vydávala osoba, která byla zadržena v SRN. Předvedenému muži byla udělena pokuta za krádež a byl propuštěn.

Strážníci řešili přestupky v dopravě a správnímu orgánu bylo oznámeno 18 majitelů vozidel podle zákona č. 168/1999 Sb. Jedná se o vozidla, která jsou ponechána na pozemní komunikaci bez pojištění odpovědnosti. Mgr. KAREL VODOLAN, ŘEDITEL MP HOSTIVICE

zprávy z gymnázia Nech chť se Vám ch Všem čtenářům Hostivického měsíčníku přejeme úspěšné vkročení do nového roku a srdečně vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná 16. 1. 2014 od 12:00 do 17:00 v budově gymnázia. ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI GYMNÁZIA HOSTIVICE

v nastávajícím roce

splní vše, co si p přřejete.

Krásné Vánoce přeje Vaše př

Gymnázium Hostivice.

8

hostivický měsíčník / leden 2014

HM_2014_01a.indd 8

03/01/2014 13:47:58


zprávy ze ZŠ

zprávy ze ZŠ exkurze

poslanecká sněmovna

D

ne 26. 11. 2013 navštívili žáci všech tříd čtvrtého ročníku Poslaneckou sněmovnu. Prohlédli si hlavní jednací sál i přilehlé prostory. Seznámili se s pracovní náplní poslanců i ostatního personálu, který se stará o provoz celého objektu. Při zpáteční cestě si prohlédli významné památky historického jádra Prahy.

sněmovně volební místnost a galerie. Volební místnost měla zlaté stěny a strop a byla obrovská. Z galerie se mi líbil výhled na sál a zamaskované dveře. Také terasa byla hodně hezká. Byla kamenná, bílá a vypadala jako ze zámku. Dále jsme viděli skleněné stropy, křišťálové lustry, piáno a koberce na stěnách. Bylo to skoro jako v pohádce.“ (T. Madarasová, 4.A)

POSTŘEHY DĚTÍ „Nejvíc se mi líbila v Poslanecké

„Když jsme přišli do Poslanecké sněmovny, podívali jsme se na film

o práci poslanců. Pak jsme museli projít kontrolou jako na letišti a teprve potom jsme mohli dále do budovy. Moc pěkné byly lustry. V jednacím sále byly vyzdobené stropy pozlacené pravým zlatem. Po prohlídce jsme se byli ještě podívat na Karlův most.“ (B. Poláčková, 4.A) Mgr. H. MOŽNÁ, Mgr. H. KUČEROVÁ

FOTO: ARCHIV H. MOŽNÉ

návštěva

školní knihovny

Z

ačátkem prosince jsem s dětmi opět navštívila naší školní knihovnu. Poprvé jsme zde byli před měsícem, kluci a holky z naší družiny si vypůjčili knihy a tak mě napadlo, že bychom mohli tuto akci za měsíc zopakovat, aby knihy vrátili a půjčili si nové. Paní knihovnice Martina Erbová nás hezky přivítala, usadila na židličky k počítačům a začala nám povídat o knihovně jako takové, k čemu slouží, kde je můžeme najít, jak to v takových knihovnách chodí, jaké knihy se zde dají půjčit a samozřejmě také, jak se ke knihám chovat. Diskuse to byla velmi zajímavá. Děti pozorně naslouchaly a také se do ní zapojovaly. Mohly si na chvilku i zapnout počítače, které k dnešní době samozřejmě patří. Některé již obsluhu počítačů znaly, pro některé to bylo

FOTO: V. ŽAJDLÍKOVÁ

nové, a tak se seznámily s tím, kde počítač zapnout, jak pracovat s myší a klávesnicí. Návštěva školní knihovny byla příjemná a touto cestou bych chtěla za

kluky a holky z naší družiny poděkovat paní Erbové, že se nás tak pěkně ujala. ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU 5 VYCHOVATELKA VENDULA ŽAJDLÍKOVÁ

9 HM_2014_01a.indd 9

03/01/2014 13:48:01


zprávy ze ZŠ

Král Lear V

úterý 10. prosince naše třída 9. B vyrazila s paní učitelkou Mgr. Soňou Šulcovou do Prahy za kulturou. Čekalo nás drama W. Shakespeara Král Lear. Konečně se dívky mohly naparádit do šatů či sukní. A světe div se, i chlapci byli ve svátečnějším oblečení. Pražské divadlo ABC nás přivítalo příjemnou atmosférou a všichni jsme se těšili, co nás čeká. A již zhasínají světla, opona se otevírá a představení začíná. Ocitáme

se v shakespearovské Anglii, za vlády krále Leara. Ten pošetile rozdělí vládu mezi své dvě dcery na základě jejich lichotek a nejmladší, která ho upřímně miluje, zatracuje. To má však katastrofální následky. Moderní pojetí divadelního zpracování – výrazná hudba, jednoduché kulisy, projekce v pozadí, kostýmy herců a nadčasovost dějové myšlenky - to vše strhává i náročnou dnešní mládež jako jsme my. Setkali jsme se na vlastní oči s herci jako

divadlo ABC Jan Vlasák (král Lear), Veronika Gajerová (jedna z Learových zlých dcer) a jinými. Sálem se rozezní ohromný potlesk, všichni herci se nám ukloní a my, nadšení a plni dojmů z představení, opouštíme divadlo. Byl to úžasný zážitek a těšíme se, že nebude poslední. HABRIELA PARKHOMCHUK, ŽÁKYNĚ 9. B, Mgr. SOŇA ŠULCOVÁ, TŘÍDNÍ 9. B

animace

FOTO: S. ŠULCOVÁ

S

nad každý z nás má radost, když se mu něco povede. Jestliže člověk vytvoří něco sám vlastním umem a dovedností, radost se násobí. Animovaný film většinu z nás provází už od malička a příběhy oživlých kreslených postaviček má rád snad každý. Kdo by neznal Krtečka od pana Z. Milera! Proč si tedy nezkusit vytvořit vlastní kraťoučký film? Tentokrát si postavičky svých příběhů zkoušeli oživit

sami žáci 9. tříd, které do výtvarné dílny NG – Veletržního paláce vzala v rámci výtvarné výchovy paní učitelka Mgr. Soňa Šulcová. Žáci byli krátce seznámeni s principy animace, vyfotili si několik objektů v NG, které pro ně vybrala lektorka workshopu a posloužily pak jako pozadí vlastního příběhu. Žáci se rozdělili do skupinek a s chutí se pustili do práce. Začala pracovat fantazie, vznikaly kresbičky a jejich

páťáci P

áté třídy podnikly celkem tři objevné cesty do Prahy. První z nich měla za cíl poznat zblízka památky z období Národního obrození a především vrcholné dílo národní české hrdosti – Národní divadlo. Jaké

10

pocity měly děti z této exkurze můžeme posoudit z jejich vlastních slov: „Jeli jsme do Národního divadla a v podzemí jsme viděli modely divadla a základní kameny z Čech, Moravy i z USA.“ „V divadle je 986 sedadel.

jednotlivé záznamy pomocí digitálních fotoaparátů. Tu a tam zazněl smích. V závěru si žáci ke svému dílku vybírali hudbu. Odměnou všem bylo několik opravdu zdařilých animovaných příběhů, na které jsme se mohli na závěr výtvarného workshopu podívat. Byli jsme spokojeni, animace se vydařila. Mgr. SOŇA ŠULCOVÁ, VYUČUJÍCÍ VÝTVARNÉ VÝCHOVY

v Praze

Všechno je pozlacené a velký lustr váží 2 tuny. Viděli jsme hodně bust a maleb na stěnách.“ „ Byli jsme nahoře na terase, kde jsou sochy Múzy a Trigy a také hezký výhled. Potom jsme šli na Žofín a nakonec na Václavské náměstí

hostivický měsíčník / leden 2014

HM_2014_01a.indd 10

03/01/2014 13:48:05


zprávy ze ZŠ

FOTO: S. JAREŠOVÁ

a byli jsme u sochy sv. Václava. Viděli jsme krásné domy z Národního obrození. Bylo to hezké a poučné.“ Druhá objevná cesta měla za cíl nejvyšší bod Prahy – vrch Petřín, kde se nachází obklopená Růžovým sadem známá astronomická pozorovatelna Štefánikova hvězdárna. Petřínské stráně skrývají kromě Hladové zdi i další zajímavá místa jako pískovcové skály, Lachtaní jezírko, dřevěný kostelík z Podkarpatské Rusi, umělý vodopád a Letohrádek Kinských, který uchovává sbírky národopisné. Své zážitky děti shrnuly ve skupinové prezentaci: „Jeli jsme na Petřín a byli jsme ve Štefánikově hvězdárně. Štefánik byl astronom, generál a politik a spolu s Masarykem založili

Československo.“ „Ve hvězdárně jsme si prohlédli velké dalekohledy a koukali se na film o planetách. V sadech jsme šli kolem skály, jezírka a vodopádu. Viděli jsme také dřevěný kostel a Hladovou zeď. V Musaionu byly staré kostýmy, předměty a ozdoby a poznali jsme, jak lidé dříve žili. Bylo to moc zajímavé a poučné.“ Třetí cesta vedla nejprve na výstavu Korunovačních klenotů a období vlády Karla IV. a dále do Divadla Spejbla a Hurvínka, kde děti shlédly divadelní představení „Hurvínkův popletený víkend“. „Jeli jsme do obchodního centra Šestka, kde byly vystavené korunovační klenoty a předměty z doby Karla IV. Také tam byl popravčí meč a mohli jsme si sáhnout a přát si

přání.“ „ Potom jsme měli překvapení, bylo to divadlo Spejbla a Hurvínka. V divadle jsme viděli loutky Spejbla, Hurvínka, Žeryka, Máničky a Kateřiny a spoustu jiných, třeba čerty. Také tam byly dvě velké loutky a na ty se dalo sahat.“ „Divadlo bylo hezké, ale dost nahlas a světlo moc svítilo do očí. Představení se mi líbilo, jak utekli z cirkusu medvědi. Hurvínek je pomáhal hledat a chtěl si jednoho malého medvídka nechat. Všechno dobře skončilo a medvědi se vrátili do cirkusu.“ TŘÍDNÍ UČITELKY 5. A, 5. B A 5. C Mgr. SIMONA CHMELÍKOVÁ, Mgr. SIMONA JAREŠOVÁ, Mgr. VĚRA PENKOVÁ

výtvarná výchova

v keramické dílně

FOTO: S. JAREŠOVÁ

Ž

áci pátého ročníku si postupně po třídách užili hodiny výtvarné výchovy v keramické dílně paní Markéty Razimové v Chýni. Vyzkoušeli si práci na hrnčířském kruhu a práci s hlínou. Vykrajovali nebo vymýšleli

různé výrobky a dárečky k vánocům a týden na to je glazovali a dodávali jim barevné odstíny. Byla to určitě skvělá výuka v praxi, děti byly nadšené a vyzkoušely si, jak vypadá „Škola hrou“. Díky patří paní učitelce Gabriele

Bursové, která jim tuto pěknou aktivitu zařídila. ZA TŘÍDNÍ UČITELKY 5. A, 5. B A 5. C Mgr. SIMONA JAREŠOVÁ

11 HM_2014_01a.indd 11

03/01/2014 13:48:09


zprávy ze ZŠ

tretáci ˇ

v divadle Lampion

Vánoce jsou svátky, na které se děti těší nejen kvůli dárkům a sladkostem, ale zejména kvůli zvláštní atmosféře, kterou dokreslují koledy, vyprávěnky, pověry a výstavy jesliček.

Malá Anetka se nemůže dočkat Štědrého večera, ale dřív než slavnostní chvíle nadejde, čeká ji setkání s andělem, který ji zavede do světa legend a pověstí. Anetka díky andělovi objeví příběhy svatého Ondřeje, Barborky, Mikuláše a Lucie. Díky pohádkovému příběhu děti zjišťují, jaká vyprávění se váží k adventu i k Vánocům. Inscenace děti vtáhla do děje nejen skrze slova, ale i prostřednictvím pohybového a tanečního vyjádření, které často vycházelo z lidových tradic.

FOTO: P. KREJČÍ

Každý si z představení odnesl vlastní pocity a zážitky. Žáci se už nyní těší, kdy se vydáme do Lampionu na další představení.

ZA PANÍ UČITELKY TŘETÍCH TŘÍD Mgr. PETRA KREJČÍ

Zápis do 1.tříd ZŠ Hostivice se koná v úterý 11.2.2014 od 14:00 do 18:00 hod, ve středu 12.2.2014 od 14:00 do 17:00 hod v budově školy U Zámecké zdi 1704 S sebou přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz a přezutí pro dítě. Náhradní termín zápisu je 11.3.2014 od 16:00 hod do 18:00 hod tamtéž.

Naše škola nabízí ●

logopedickou péči

zájmové útvary ( keramický, výtvarný a sportovní kroužek, anglický jazyk hrou … )

výuku cizích jazyků – anglický jazyk od 1.ročníku, pravidelné hodiny s využitím interaktivních tabulí, školy v přírodě, zahraniční poznávací a sportovní zájezdy...

školní družinu – provoz od 6:45 do 17:30

ve škole je školní knihovna – informační centrum s PC – bezplatný přístup na internet

ve školní jídelně výběr ze dvou chodů s možností objednání jídel přes internet

v prostorách školy je organizováno mnoho dalších volnočasových aktivit http://zs.hostivice.cz

V Hostivici 15.11.2013 Mgr. Josef Mareš ředitel školy Dne 4.2.2014 zveme rodiče budoucích prvňáčků na „Den otevřených dveří“, který se uskuteční v budově ZŠ, U Zámecké zdi 1704 od 16:00 do 18:00 hod.

12

hostivický měsíčník / leden 2014

HM_2014_01a.indd 12

03/01/2014 13:48:09


zprávy ze ZŠ

13 HM_2014_01a.indd 13

03/01/2014 13:48:10


zprávy z MŠ

zprávy z MŠ vánoční duch a

žabí dědeček

Ještě než se sešel rok s rokem a Ježíšek vyrazil na svou každoroční okružní jízdu po všech přilehlých i vzdálených domácnostech, bylo třeba se na jeho příchod náležitě a svědomitě připravit.

N

ěkdo se pokusil zažehnout vánočního ducha nazdobením svého skromného obydlí milionem drobných žárovek, což mělo skutečně za následek ono zažehnutí, nikoliv však svátečního ducha, nýbrž blízké trafostanice. Jiní každodenně vzývali prosincové počasí, model „Pošmourný listopad“, aby se už konečně přepnulo do programu „Sněhová romance“, a vše tak správně zapadalo do plánu milovníků voňavých Františků, rozjařených prskavek a ještě zářivějších dětských očí nad horou dárků. Tradiční pečení cukroví, postupné rozsvěcení svíček na adventním věnci, či stresující pohled na dopis od vlastní ratolesti Ježíškovi, který kromě dvaceti přímých položek obsahoval i několik odkazů na webové stránky s dalším zbožím, to vše jen dokonalou přípravu a vánoční nadšení dokreslovalo. Ovšem u nás v mateřské škole jsme všechna drobná předvánoční zdržení a nedostatky hodili za hlavu v radostném očekávání

rozsvíceného stromečku se spoustou překvapení pod ním, rodinné pohody a vánočních prázdnin. I proto se v posledním týdnu před příchodem Ježíška všechny třídy předvedly svým rodinám při skoro nejdůležitějším vystoupení jejich dosavadního člověčího života. Po dlouhém a trochu únavném nacvičování konečně nastal vytoužený čas vánočních besídek. Zpěv koled, přednesené básně a malá divadelní vystoupení potěšila oko i duši, vzorky cukroví od maminek také mlsná bříška. Náladu nemohlo nic pokazit a v tomto adventním duchu se jistě nesl i krátký zbytek roku všech zúčastněných. Ale nejen myšlenky na krásné svátky nás ve školce zaměstnávaly, proto ve snaze dále se otevírat světu a vědomostem, které nám může nabídnout, se jednoho dne, zcela nevánočně, objevil kouzelný dědeček Karel Roubal. Spolu s ním dorazily za dětmi i jeho

severoamerické žabičky, pulci a malinkatí ráčci. Hnědé i oranžové skokanky se ukázaly jako opravdové profesionálky, které dětem předvedly všechny své dovednosti a radosti žabího života. Možnost sledovat všechna stádia jejich vývoje, od malého pulce, až po dospělou žabičku i dovolení jemného pohlazení, si děti opravdu považovaly. Ukázky skoků a vyprávění o barevných tvorečcích otevřelo zcela nové obzory v dětských hlavičkách. Na závěr nám dovolte poděkovat nejen panu Roubalovi, ale i všem ostatním, kteří nás v naší činnosti podporují, pomáhají nám a dělají ten dětský svět opravdu dětským a kouzelným. Do nadcházejícího nového roku 2014 Vám všem přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, tolerance a porozumění. ZA KOLEKTIV MŠ PETRA BĚLOHLÁVKOVÁ A ELIŠKA KODYMOVÁ

FOTO: P. UČ. LUKÁŠKOVÁ

14

hostivický měsíčník / leden 2014

HM_2014_01a.indd 14

03/01/2014 13:48:10


rozhovor

rozhovor

Garden park

Na západní hranici Prahy mezi Hostivicí a Jenčí, na ploše 250 000 m2, postupně vzniká areál pro pěstování, vzdělávání, kulturu, odpočinek... Projektového manažera Garden parku Pavla Jakeše jsme se zeptali na pár otázek. Můžete nám blíže představit projekt Garden parku?

Jenečsko-hostivický Garden park vznikl na území bývalého zahradnického podniku Sempra Praha v Jenči v roce 1992. Navazuje na více než 150letou místní zahradnickou tradici. Původní plocha a okolí se nachází v rovinaté oblasti. Aby se docílilo pestrosti a rozličnosti osvitových i půdních podmínek přistoupilo se k velké modelaci terénu. Původní, dnes již 30leté perspektivní dřeviny se cíleně ošetřují a využívají se do nově vznikajících výsadeb. Území je bohaté na přírodní vodní zdroje, které obohacují Jenečský potok procházející středem parku v délce téměř 1 km. Plochy Garden parku jsou začleněny ve schválených Územních plánech obce Jeneč a města Hostivice. Mají charakter pražské příměstské aglomerace a spadají pod Územní plány Pražského regionu a Středočeského kraje. Areál o rozloze 250 000 m2 je rozdělen do tří hlavních částí: parková, výstavní a obchodní.

Parková část vznikla terénní modelací,

která poskytuje množství neopakovatelných pohledů na vlastní parkové úpravy doplněné vodními prvky, dřevinami a květinami. Obsahuje desítky tematických zahradnických

Kdo má to štěstí a je pozván do této zahrady, nemůže zůstat lhostejný. celků včetně několika vodopádů a dalších zajímavých krajinných prvků. Je spojovacím článkem mezi výstavištěm a obchodní plochou a též je nejklidovější zónou celého areálu, neboť je chráněna proti hluku i větrným poryvům prstencem vyvýšenin. Bude sloužit jako vzdělávací, relaxační a odpočinkové centrum pro dospělé i děti, které zde

naleznou místo pro hru, sport, ale i zoo koutek s domácími zvířaty (ovce, kozy, koně, krávy, králíci, slepice aj.) Již osmým rokem úspěšně žije vodní fauna i flóra ve vytvořených rybnících a jezírkách, které nejsou napájeny z Jenečského potoka. Povrch hlavních cest parku tvoří zaválcovaná tvrdá kamenitá drť, která je propustná a tím schůdná a sjízdná za každého počasí. Cesty, včetně jízdy po betonové lávce přes vodní plochu, cesty pod vodopády jsou zhotovené s optimálním stoupáním či klesáním. Jsou vhodné pro všechny věkové skupiny, tělesně postižené i pro maminky s kočárky. Bylo vytvořeno „MUSEUM HRADIŠTĚ“ z krásných převážně bělostných kamenů opuky, kde dominují opěrné zdi s mnoha vyhlídkami v různých výškách, se schodišti, vodopády obohacované určitými prvky „lidového umění“ a oživované rostlinami. Tyto terasy budou využívány při výstavách skalniček, uměleckých děl, osvětlovány při kulturních akcích ve večerních

15 HM_2014_01a.indd 15

03/01/2014 13:48:14


rozhovor

hodinách. Z některých vyhlídek lze vidět historii českého národa - horu Říp, Milešovku, Bílou horu s letohrádkem Hvězda, ale také části Prahy 5, 6, Jenče, Hostivice, Kladna. Letiště Václava Havla Praha Ruzyně je jako na dlani a z blízka lze pozorovat přistávání i vzlety různých typů letadel. Jsou připraveny plochy pro sociální zařízení, restaurace v zimní zahradě a občerstvení. Dokončují se tři přírodní „amfiteátry“ pro konání různých kulturních a společenských akcí pod širým nebem a jeden krytý. Výstavní část je situována na severním

okraji areálu u hlavního vstupu do Garden parku, chráněna před větry

16

osázeným ochranným valem. Jedná se o polyfunkční prostor pro výstavní, vzdělávací, společenské akce. K rozšířené nabídce zahradnických produktů a dalších výrobků s nimi spojených bude sloužit i parková část. Rozlehlý areál umožní pořádání velkých zahradnických i jiných výstav, společenských akcí, prezentace výrobků jednotlivých firem nebo firemních rautů. Mimo hlavní výstavní plochu bude v areálu možnost drobného prodeje v dřevěných stáncích. V nabídce budou sezónní výpěstky, jarní, letní, podzimní a zimní tematické trhy. Kavárna s vyhlídkami nad výstavištěm umožní neobvyklý

pohled na okolí a do parku, který nabídne návštěvníkům i vystavovatelům místo pro odpočinek i k obchodnímu jednání. Cestní síť je vhodná i pro jízdu kamionů, takže není problém kamkoliv cokoliv dopravit. Obchodní část je situována přímo podél

chodníku u Karlovarské silnice v délce 0,5 km naproti čerpací stanici pohonných hmot. V obchodní části bude zahradnická prodejna Garden centrum se širokým sortimentem s vlastním parkovištěm a dětským koutkem. K pronájmu jsou určené dílčí plochy. Základní podmínkou je vztah nabízeného zboží k celkovému záměru

hostivický měsíčník / leden 2014

HM_2014_01a.indd 16

03/01/2014 13:48:14


rozhovor

areálu - vše spojené se zahradou, domovní a zahradní architekturou, mechanizací, nářadím, technologiemi a zahradním mobiliářem. Co je hlavním cílem zahradnického areálu?

Především soustředit pěstitele, výrobce, obchodníky, vystavovatele a návštěvníky z ČR a zahraničí. Nabídnout jim 360 dní v roce parkové, výstavní, pěstební a prodejní plochy pro prezentaci, prodej, relaxaci, vzdělávání a inspiraci. Na kdy je plánované otevření areálu pro veřejnost?

Bude probíhat postupně po etapách. První etapa otevření umožní vstup do centrální části parku a následné etapy budou po částech zpřístupňovat další tematické celky po jejich dokončení. Areál pak celoročně nabídne romantické a vzdělávací procházky. Kulturní zážitky pod širým nebem přinesou koncerty, divadelní a filmová představení. Některé akce proběhnou v kryté hale. Žáci všech stupňů včetně univerzit zde najdou živý atlas rostlin, základy ekologie a dalších přírodních

věd. Své místo v areálu dostanou i odborné přednášky, konference, soutěže, ale i módní přehlídky na vodním molu před velkým vodopádem. V programu parku jistě zaujmou květinová korza. Rozmanitost terénu nabízí i sportovní a relaxační aktivity. Díky širokým cestám jsou přístupné vyhlídky a další zákoutí, které ve výjimečných případech bude možné shlédnout i autokarem. Atrakcí bude jízda elektrickým vláčkem po areálu aj. Aktuální informace o průběhu dokončování a slavnostního zahájení - otevření Garden parku najdete na www.gardenpark.cz. 6. ledna byla ve vstupní aule Městského úřadu Hostivice zahájena výstava Garden parku a návrhů studentů 2. semestru fakulty architektury ČVUT. Doc. akad. arch. Petr Kovář z ústavu navrhování 1, FA ČVUT Praha popsal

spojení těchto studentských prací a Garden parku následovně: Jen nemnoho lidí trpělivých a pracovitých za každého počasí realizuje po léta svoji vizi, buduje svoji vysněnou rajskou zahradu pro všechny, děti, dospělé,

seniory, tělesně i duševně postižené; plnou stromů poznávání rostlin užitkových (plodonosných), léčivých, květin a živočichů… Kdo má to štěstí a je pozván do této zahrady, nemůže zůstat lhostejný. Dílo svými dimenzemi skutečně hodné obrů. Exemplární příklad probuzení materiálů takzvaně deklasovaných, avšak ekologicky čistých (nezávadných) a určených k likvidaci - vznikl nový život a naplnění nového smyslu. Záměr, který z místa mezi dálnicí, letištěm a železnicí činí atraktivní krajinu se specifickým mikroklimatem a atmosférou, krajinu pěstební, naučnou, plnou zážitků a překvapení.

V návrzích studentů 2. semestru fakulty architektury ČVUT dostávají konkrétní podobu náměty na architektonické objekty, na které Garden park ještě čeká. Věřím, že tyto studentské práce vhodným způsobem doplní diskusi o budoucí architektuře Garden parku, že napomohou k vytvoření představ o její příští podobě na úrovni, kterou si Garden park zaslouží. - RED.

FOTO: ARCHIV GARDEN PARKU

17 HM_2014_01a.indd 17

03/01/2014 13:48:15


kultura

kino

Všechny projekce probíhají v sokolovně na adrese Jiráskova 201. Promítání začíná v 19.30 a vstupné je 60 Kč. Přijďte se pobavit do kina!

8.1. 2014 REVIVAL

„Ještě jednou si pořádně . . .” Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se ale v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř bývalých muzikantů se s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém. Každý z nich má teď za sebou svůj život a svůj vlastní příběh. A taky jejich pohnutky k oživení kapely Smoke jsou různé - peníze, touha po ztracené slávě, touha pomoci kamarádovi, anebo se ještě jednou pořádně odvázat. Jejich světy se potkávají a oni si začínají užívat hudby, kamarádství a života na pódiu i za ním. Nejen členy kapely, i všechny okolo ovšem čeká spousta zábavy a často velmi překvapivých a komických situací. A také se konečně podaří rozluštit jedno velké tajemství – proč se vlastně skupina rozpadla. Česko, 2013, 116 minut. Režie: Alice Nellis

15.1.2014 KAPITÁL

Politický thriller Kapitál nás zavádí do prostředí nejvyšších finančních kruhů v době světové

18

finanční krize. Vypráví příběh o nezastavitelném vzestupu Marca Tourneuila (Gad Elmaleh), poníženého sluhy Kapitálu, který se stane jeho nezpochybnitelným pánem. Jako nový ředitel největší evropské banky Phenix dokáže Marc překonat všechna úskalí vysoké finanční politiky – nutné propouštění, násilný pokus o převzetí ze strany amerických klientů i intriky svých kolegů a podřízených. Jakou ale člověk musí za takové vítězství zaplatit cenu? Odvěký příběh o vlivu moci a peněz na člověka v režii francouzského buřiče Costy-Gavrase. Francie, 2012, 114 minut. Režie: Costa-Gavras

nařčení od poslance Viléma Nového, který Palachovo sebeobětování zlehčoval na stranickém mítinku v České Lípě lživým prohlášením o takzvaném studeném ohni. Hlavní postavou vyprávění je skutečně existující advokátka Dagmar Burešová, která jménem Palachových příbuzných podala na Viléma Nového žalobu na ochranu osobnosti. Charakterní právničku, jež přijala zastupování klientů ve zdánlivě beznadějném soudním procesu a trpělivě sháněla důkazy v jejich prospěch, ztvární Tatiana Pauhofová. JUDr. Dagmar Burešová za normalizace obhajovala pronásledované disidenty a po listopadu 1989 se stala ministryní spravedlnosti. V letech 1990 – 1992 zastávala funkci předsedkyně České národní rady. Česko/Polsko, 2013, 206 minut. Režie: Agnieszka Holland

22.1.2014 HOŘÍCÍ KEŘ

Po seriálu Terapie, který vyvolal příznivé ohlasy u kritiky i u diváků, HBO Česká republika pokračuje v tvorbě vlastních hraných děl. Dalším původním projektem, který vznikne v režii světoznámé Agnieszky Hollandové, je třídílné retro HOŘÍCÍ KEŘ, inspirované skutečnými událostmi i reálnými postavami. Scénář dramatu o alarmujícím činu Jana Palacha, osudech jeho blízkých a počátcích normalizace v posrpnové ČSSR napsal Štěpán Hulík. Děj začíná Palachovým sebeupálením v lednu 1969 a líčením rozjitřené atmosféry v tehdejší společnosti. Události se zdramatizují po skandálním

29.1.2014 HOTELIÉR

Film Hoteliér není pouhý záznam zkoušení hry, ale především intimní pohled do vztahů mezi jejími jednotlivými protagonisty. Nejde ani o klasický dokument, protože hranice mezi hraním, tvorbou a záznamem reality je v něm až příliš

hostivický měsíčník / leden 2014

HM_2014_01a.indd 18

03/01/2014 13:48:16


kultura

tenká. Film tak reflektuje nejen stárnutí vynikajících autorských herců, ale i jejich vztah k dnešnímu světu a zklamání z toho, jak dnes vypadá český film a divadlo. Vypovídá o jejich obavách, tužbách a snaze ještě ze sebe vydat to nejlepší. Česko, 2013, 75 minut. Režie: Josef Abrhám ml.

kšeftování s Židem smrdí. Celý příběh se odehrává v prostředí rozpadajícího se města, při jehož sanování se politici nepokrytě dělí o zisky se spekulanty a lobbisty, to vše pod ochranou policie. Česko, 2012, 70 minut. Režie: Jan Hřebejk

12.2.2014 KON-TIKI 5.2.2014 ODPAD MĚSTO SMRT

Filmový scénář (Der Müll, die Stadt und der Tod) Reinera Wernera Fassbindera, byl předlohou divadelní inscenace režiséra Dušana Pařízka. Z tohoto scénáře a divadelního zpracování vychází film Jana Hřebejka Odpad město smrt. Prostitutka Romi je ve svém povolání málo úspěšná: na své zákazníky je až příliš jemné povahy. Čím umanutěji ji však její pasák Franz posílá na ulici, tím více se Romi přibližuje úplnému zhroucení. Jednou ji osloví spekulant s realitami, který sám sebe nazývá „bohatým Židem“: nepožaduje po ní sexuální služby. Stačí, aby mu vyprávěla, a za to ji doslova královsky odměňuje. Její tak náhlé štěstí s ní však nikdo nesdílí. Kolegyně i její stávající klienti se od ní odvracejí, a stejně tak i Franz, jehož miluje, říká:

Norský mořeplavec Thor Heyerdahl uskutečnil s pěti přáteli tuto legendární, 101 dní trvající a vysoce nebezpečnou plavbu v roce 1947. Režiséři Joachim Ronning a Espen Sandberg ve svém strhujícím dobrodružném filmu mapují přípravy expedice, ale především průběh plavby šesti přátel na voru Kon-tiki, která zásadním způsobem ovlivnila historii a přesvědčila veřejnost o skutečném průběhu osidlování Polynésie. Vizuálně a technicky skvěle propracovaný, ale i herecky výborně obsazený (Gustaf Skarsgard, Anders Christiansen) snímek byl nominován na Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film a zastupoval Norsko na řadě filmových festivalů. Velká Británie / Norsko / Dánsko / Německo / Švédsko, 2012, 118 minut. Režie:Joachim Rønning Espen Sandberg

Srdečně vás zveme na koncert komorního souboru

Kaprálová kvartet, který se uskuteční ve čtvrtek

6. února 2014 v 19:00 hod. aule hostivického zámku. Předprodej vstupenek začíná 13. ledna 2014 v Městské knihovně, Husovo nám. 59.

volný čas

adventní

trhy

V neděli 1. prosince 2013 se konal již třetí ročník adventních trhů, letos v nově zrekonstruované sokolovně. Trhů se zúčastnilo 62 prodejců převážně z Hostivice a okolí. Jako každoročně předvedli, co dokáží šikovné ruce a bohatá fantazie. Mohli jsme vidět práci patchworkářek, ručně vázané vánoční věnce a svícny. Krásně zdobené perníčky, výrobky ze dřeva, šperky, malování na hedvábí či trička a mnoho dalšího. Také děti přispěly

svými výrobky a na oplátku si v dílně mohly zkusit natisknout razítko a vytvořit originální vánoční ozdobičku, nazdobit perníček nebo připravit své přání. Příjemnou vánoční atmosféru doplnilo vystoupení Klokánku a malý koncert ZÚŠ Hostivice. Součástí adventních trhů byla i soutěž

o nejhezčího „vánočního kapříka“. Bylo vystaveno 55 výrobků, kterým mohli návštěvníci trhů přidělovat své hlasy. O prvenství se v letošním ročníku dělí hned dva výherci, a sice seniorky z Fontány Kladno se svým pleteným kaprem Pepou s citronovou oblohou a děti z družiny 2. ZŠ Hostivice s dvěma kapříky s modrými kamínky. Druhé

19 HM_2014_01a.indd 19

03/01/2014 13:48:19


volný čas

FOTO: S. JAREŠOVÁ

místo získali sourozenci Anna a Tomáš McMenamin s kapříkem Glitříkem a třetí za kapra Zátku Vašík Meyer. Všem výhercům gratulujeme. Ceny do soutěže věnovala Solná

události v sokolovně a

jeskyně Hostivice a Kouzlo domova a Městské kulturní středisko Hostivice. Letošní adventní trhy se opět velmi vydařily, a to i díky pomoci skautů

pod vedením pana Václava Havlíčka a za velké pomoci Jany Winklerové z Kouzla domova. Všem moc děkujeme. -RED.

přání do nového roku

Z

ačátek prosince je vždy ve znamení Mikuláše, čerta a anděla. TJ Sokol Hostivice připravila po dvou letech opět v sokolovně již tradiční Mikulášskou zábavu pro dospělé a Mikulášskou nadílku pro děti. Obou akcí se zúčastnilo hojně návštěvníků, kteří, jak doufáme, byli spokojeni a užili si

každý podle svého večer či odpoledne. Naše poděkování patří sponzorům obou akcí: Ecowood s.r.o., Lékárna Mgr. Dagmar Suchánkové, Paintball Hájek, Mortimer – English Club, STAR ASIA s.r.o., Cukrárna Lenka Dušková. Dětskou Mikulášskou finančně podpořilo Město Hostivice. TJ Sokol Hostivice přeje svým členům,

Mikuláš

příznivcům a všem hostivickým občanům vše nejlepší v Novém roce 2014. Doufáme, že nám zachováte přízeň při svém sportovním vyžití i v roce 2014. JANA BEDRNOVÁ, TJ SOKOL HOSTIVICE

v sokolovně

V čase předvánočním se v sobotu 7. 12. 2013 konala v naší nově zrekonstruované sokolovně v Hostivici DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA aneb Podvečer se záhadným košem.

T

i, kteří byli v sokolovně poprvé od doby rekonstrukce, byli příjemně překvapeni nejen prostředím sokolovny, ale také atmosférou, kterou našim dětem připravili cvičitelky a cvičitelé TJ Sokol Hostivice a Společnost s ručením za býkárny neomezené. Celým podvečerem děti provázeli

čert a anděl, kteří společně akci vtipně moderovali a děti zapojovali do zábavných her, mezi které patřily dokreslení anděla, sběr zvířecích obrázků, stavění andělských a čertovských komínů, roztřídění cukroví, tancování, koulování a ozdobení dárků. Na závěr všem dětem Mikuláš s andělskými pomocníky

rozdal toužebně očekávanou nadílku a v očích dětí byla vidět radost, kterou jim poskytl program akce samotné. Tímto bych chtěla poděkovat všem organizátorům za neopakovatelné zážitky, které nám připravili. MIRKA FRITSCHEROVÁ

děkujeme

za bezvadného Mikuláše!

V sobotu 7. 12. 2013 jsme vyrazili na Mikuláškou nadílku do sokolovny, kterou tam pořádal TJ Sokol Hostivice a byli jsme velmi nadšeni.

S

okolovna byla svátečně vyzdobena a na pódiu stáli Anděl a Čertice v podání Oty Ročka a Věry Marešové, kteří hned záhy začali „boj“ o přízeň dětí. Vzájemně se hašteřili, který z nich je oblíbenější a měli

20

připraveny nejrůznější legrácky a úkoly. Děti např. dokreslovaly obrázek andílka, hledaly správné prostředí pro zvířátka, stavěly potrubní poštu, vázaly dárečky a nosily je pod stromeček. K velké

lítosti Čertice více dárečků získal Andílek. Velkou zábavou a taškařicí byla také úžasná koulovačka polysterenovými koulemi, jež se na děti snesly shůry, a kterou bylo nutné o jednu písničku prodloužit, jak se líbila.

hostivický měsíčník / leden 2014

HM_2014_01a.indd 20

03/01/2014 13:48:20


volný čas

FOTO: ARCHIV V. MAREŠOVÉ

Dvě hodinky uběhly velmi rychle, po tanečním vystoupení Marešek přišel Mikuláš se zástupem andělů a čertů a nadělil dětem balíčky. Nastal čas loučení.

aktivity

Na akci se nepodíleli jen ti dva, kteří stáli na podiu. Děkujeme všem členkám, členům a příznivcům TJ Sokol Hostivice za báječně zorganizovaného Mikuláše. Víme, kolik úsilí a času stojí vše vymyslet,

nastříhat, nazdobit, přichystat. Ještě jednou děkujeme a moc se těšíme na příští rok. JANA, JINDŘÍŠEK, ŠTĚPÁNEK A ANIČKA VOJTOVI

v sokolovně

DĚTSKÝ KLUB KLUBÍČKO - PRO PŘEDŠKOĹNÍ DĚTI Klub pro 10 dětí od 2 let věku a starší. Děti si v Klubíčku budou hrát s hračkami podle své fantazie a učit se je sdílet s druhými, společně si číst, vyprávět, zpívat, malovat, cvičit, chodit ven, hrát hry a svačit. Celým programem provází paní učitelka, která se k dětem chová s respektem a totéž učí i je. Podporuje jejich samostatnost. START: JIŽ JE OTEVŘENO A STÁLE SE MŮŽETE HLÁSIT PONDĚLÍ – ČTVRTEK 9.00 – 12.00 NEDĚLNÍ TANČÍRNA PRO VEŘEJNOST Rytmy standardních a latinskoamerických tanců, posezení s přáteli a příjemně strávený nedělní večer. Pravidelná aktivita asi 1x měsíčně. 19. 1. 2014 19.00 – 21.00

FRANCOUŽŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY – PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ Výuka gramatiky, konverzace, psaní a rozvoj slovní zásoby. Kurz pod vedením zkušeného lektora. START: 13. 1. 2014 KDY: PONDĚLÍ 18.00 – 19.30 ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ – PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ Výuka gramatiky, konverzace, psaní a rozvoj slovní zásoby. Kurz pod vedením zkušeného lektora. START: 9. 1. 2014 KDY: ČTVRTEK 18.00 – 19.30

ZÁKLADY TYPOGRAFIE A EDITACE FOTOGRAFIÍ – PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ Chcete umět vytvářet kvalitnější dokumenty nebo upravovat, spravovat a vytvářet obrazové předlohy či prezentace? Pak přijďte na náš kurz, kde se účastníci seznámí se základy typografie (odstavce, použití a kombinaci písmem a vybraná pravidla sazby), i se základy obrazové grafiky, barevnými prostory, obrazovými formáty a editací fotografií vč. retuše, formátování, úpravou linií a dalším vylepšováním pořízených snímků. Těšíme se na vás! START: 4. 2. 2014 KDY: ÚTERÝ 18.00 – 19.30

Na kurzy se můžete hlásit u koordinátorky aktivit Barbory Chmelíkové na tel: 774 44 22 14 nebo na emailu: barbora.chmelikova@mksh.cz od po do pá od 8.00 do 17.00 hodin. Na těchto kontaktech také rádi zodpovíme Vaše případné dotazy. Těšíme se na Vás!

dobrovolník Středočeského kraje 2013

V

e středu 18. prosince 2013 proběhlo na Krajském úřadu Středočeského kraje předávání ocenění Dobrovolník Středočeského kraje roku 2013. Mezi 12 oceněnými

byla i Laďka Pasáková, která ocenění získala za vedení dětských oddílů v Hostivici (v posledních 20 letech Kajek) a za nezanedbatelný přínos k pořádání hostivických celoměstských

akcí, ať už jde o pohádkový les a hostivickou drakiádu, které jsou hlavně jejím dílem, či o další akce. Blahopřejeme. ZA VŠECHNY KAJKY JIRKA

21 HM_2014_01a.indd 21

03/01/2014 13:48:30


rubrika volný čas

počátky

veřejné dopravy

Hostivice se může pochlubit téměř vítězstvím v celé pevninské Evropě při zavádění tehdy moderního dopravního prostředku, neboť přes její výsostné území vedly v minulosti koleje koněspřežné dráhy. Prvenství jí uniklo jen o pomyslný vlásek, a sice když byl v září 1828 (zkušební provoz již o rok dříve) spuštěn provoz první koněspřežné dráhy na evropském kontinentu z Českých Budějovic do rakouského Kerschbaumu. V roce 1830 došlo k prodloužení do Lince a konečně v roce 1836 do Gmundenu. Hlavní úkol první koněspřežky byl čistě obchodní, šlo zejména o dopravu soli, uhlí, dřeva a dalších komodit.

FOTO: M. BABICKÝ

V

roce 1826 podala skupinka šlechticů (angažoval se zejména hrabě Kašpar Maria ze Šternberka a hrabě Eugen Vrbna) k Dvornímu kancléřství ve Vídni žádost o udělení privilegia pro stavbu koněspřežné dráhy Praha – Kladno – Plzeň. Příslušná žádost byla ve Vídni schválena 30. 7. 1827. Dráha, pro kterou se vžilo označení Pražsko – lánská koněspřežka, byla stavěna na úzkém rozchodu 1106 mm (někdy se uvádí též 1120 mm), což je 3,5 rakouské stopy. Úkolem dráhy byla především doprava tehdy velmi žádaného stavebního i palivového dřeva z křivoklátských lesů do Prahy. Původním záměrem vlastníků bylo vystavět trať z Plzně přes Kladno do Prahy. 1. 5. 1829 byla ustanovena akciová společnost C.K. Pražská železniční společnost a její výkonné jednotky, tj. ředitelství společnosti a ředitelství dráhy. Samotná výstavba koněspřežné dráhy probíhala velice pozvolna, potíže byly zejména ve financování stavby a požadované kvalitě stavebního materiálu.

22

21. 5. 1830, některé prameny uvádějí 21. 3. 1830, byl zahájen provoz na celém 25 km (přesněji 13938 sáhů) dlouhém úseku Praha-Bruska – Vejhybka (Kladno). Na území Hostivice měřila dráha cca 3,5 km. Již 25. 10. 1830 došlo k prodloužení z Vejhybky do Lán. Pro zásadní technické potíže byl provoz koněspřežky po roce zastaven a nedostatky odstraněny. V roce 1833 došlo ještě k prodloužení z Lán do Píně, čímž se její postup nadobro zastavil.

Úkolem dráhy byla především doprava tehdy velmi žádaného stavebního i palivového dřeva

V říjnu 1834 dráhu koupil kníže Karel Egon II. z Fürstenberku (majitel lánských lesů). Po nutných opravách se kola koněspřežky opět rozjela až 14. 9. 1837. Roku 1847 podal zmiňovaný kníže žádost o přestavbu koňské dráhy na parostrojní provoz.

28. 2. 1852 prodal kníže Karel Egon II. z Fürstenberku koněspřežku C.K. Buštěhradské železniční společnosti včetně platných koncesí z let 1827 a 1850. Během roku 1854 byla založena C.K. výhradně privilegovaná Buštěhradské železnice ( kníže Fürstenberk byl mezi zakládajícími akcionáři). Od 1.11.1854, tedy záhy po smrti knížete, se ocitla celá Pražsko – lánská koněspřežka v majetku nově vzniklé C.K. výhradně privilegované Buštěhradské železnice. 25. 6. 1863 byla udělena koncese na přestavbu koněspřežné dráhy v úseku Praha-Dejvice (Bruska) – Kladno (Vejhybka). Byly provedeny přeložky nevyhovující tratě (mj. i v Hostivici), osazeny klasické železniční kolejnice, proběhla změna rozchodu na standardních 1435 mm. Ještě téhož roku došlo k zahájení provozu na zmíněném úseku pod taktovkou parní trakce. V roce 1869 proběhla rekonstrukce na parní provoz i v úseku Kladno – Lány. V posledním úseku Lány – Píně probíhal koněspřežný provoz až do roku 1873, poté následovala již pouze neodvratná likvidace tratě bez náhrady. MICHAL BABICKÝ

hostivický měsíčník / leden 2014

HM_2014_01b.indd 22

03/01/2014 13:57:06


volný čas

Nový rok v Rodinném centru

zaHRÁTka

N

ejdříve malé připomenutí naší poslední loňské akce. Na čtvrtek 5. prosince jsme do zaHRÁTky pozvali čerta, anděla a Mikuláše. Návštěvou nás poctily trojice dokonce dvě. Menší děti si většinou vybraly skupinku s malým Mikulášem, ten měl k ruce malého andílka a čertíka, který vypadal, že by s nimi mohl být i kamarád. Starší hrdinové šli více či méně statečně pohovořit s velkým Mikulášem, který jim dával všetečné otázky. Všechny děti úspěšně prošly a odešly s balíčkem, kde byly samé sladkosti a jen malý symbolický uhlík. Vzhledem k loňskému dlouhému čekání ve frontě na balíček jsme letos lístky rozdělili na tři časy, což se ukázalo jako dobrá volba. Rodiče s dětmi přicházeli rovnoměrně mezi pátou a šestou hodinou a celá akce tak mohla proběhnout uvnitř rodinného centra. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc a městskému úřadu za finanční podporu. I v novém roce pokračují programy, které jsme otevřeli v září. Nabízíme volná místa v kurzu angličtiny pro děti předškolního věku, který probíhá v pondělí od 15 a od 16 hod. Vede zkušená

FOTO: R. KUTTELWASCHER lektorka Markéta Nedvědová. Pro děti 2 - 4 roky připravuje každou středu od 10:15 hod. Erika Kulhavá hudebně pohybový kroužek. Čeká vás tancování, zpívání, muzicírování i výtvarná činnost, vše tematicky spojené a upravené pro uvedený věk dětí. Přijďte se podívat. Chcete si vyzkoušet cvičení pro dospělé pilates ? Dostavte se 14. ledna v 19 hod na ukázkovou hodinu zdarma. Těší se na Vás Lenka Doubravová. Pro rodiče s miminky od 6 měsíců a batolaty (do 2 - 3let) nabízíme od 3. února nový kurz Znakujeme se zpěvem a hrou

BabySigns, který bude probíhat v pondělky od 13 do 14 hod. Ukázková hodina zdarma je 20. ledna od 14 hodin. Zhubněte zdravě s pomocí výživového poradce - o tom bude přednáška spojená s ochutnávkou dne 23. ledna odpoledne. Potkáte se s lékařkou a výživovou poradkyní, které Vám vysvětlí vše ohledně proteinové diety. Více informací k programům na www.zahratka.cz. ZA RC ZAHRÁTKA LENKA BROŽKOVÁ A JITKA KUTTELWASCHEROVÁ

23 HM_2014_01b.indd 23

03/01/2014 13:57:06


sport

sport

závody

Malý TeamGym 2013

FOTO: D. POTUŽNÍK Již potřetí jsme se zúčastnili závodu Malý TeamGym se v TJ Sokol Vršovice, který se skládá ze dvou nářadí – akrobacie a malé trampolíny. Děti závodily ve dvou věkových kategoriích –ročník 2005 a mladší a 2002 a mladší. Obě družstva byla smíšená, tzv. MIX. Závod měl jako vždy skvělou diváckou kulisu a děti si ho moc užily. Mladší družstvo obsadilo skvělé 2. místo ve složení: Filip Oříšek, Karel

Tušek, Martin Ovčiak, Radek Novotný, Terezka Čermáková, Veronika Doláková, Jolanka Potužníková, Klárka Nováková, Adélka Nedbalová, Karolínka Klocová, Terezka Šimáčková a Linda Babulenková. Družstvo starších skončilo na krásném 7. místě ve složení: Dan Holler, Josef Beneš, Adam Purm, Dalibor Pavlovský, Michal Hlinovský, Sára Šimáčková, Natálka Dvořáková, Lucie Fidrichová,

Gábina Doláková a Anička Rosenkranzová. Více informací a fotografií naleznete na našich stránkách http://hostivice.teamgym.cz. TRENÉŘI DAVID A ZUZANA POTUŽNÍKOVI, MARIKA MLINARIKOVÁ, TJ SOKOL HOSTIVICE

společenská kronika

vzpomínka Každoroční leden je pro nás bolestnou vzpomínkou úmrtí obou našich rodičů pana Aloise (leden 2000) a paní Evy (leden 2004) SAIFRTOVÝCH. S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují všem, kdo vzpomenou s námi, dcery Hana a Zdena s rodinami.

24

Dne 3. ledna uplynuly již 3 roky, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička paní Jaroslava Procházková. S bolestí v srdci stále vzpomínají dcery Jana a Jarmila s rodinami.

Dne 30. ledna vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana Jiřího Pasáka. Stále vzpomínají manželka, dcery Jitka a Hana s rodinami a vnučka Renáta s rodinou.

hostivický měsíčník / leden 2014

HM_2014_01b.indd 24

03/01/2014 13:57:12


inzerce

.50,92&+29$7(/6.§327œ(%<$=9œ$7$ MALOOBCHOD, VELKOOBCHOD 9¿FODYD=ODWXxH'RQ¿WRYL

inzerce

ÂŚVODUPÂżG\+RVWLYLFH WHOHPDLODUD]DNV#VH]QDPF]

ZZZDNYDULXP]]QFRP 3R3Âż6R HVKRSZZZNUPLYDKRVWLYLFHF] YĂ&#x203A;GHMQĂ&#x2039;PĂ&#x2039;VWRĂŠVODUPÂżG\+RVWLYLFH

'292=1Â&#x;.838$ĂĽ'2'208

n 3R3Âż6R REMHGQÂżYN\QDWHO .50,92$.9$5,67,.$ÂŚVODUPÂżG\+RVWLYLFH

1$%ÂŤ=ÂŤ0(

QDSĂ&#x2013;JUDQXORYDQĂ&#x2021;NUPLYRSURSV\DNRĂ&#x2020;N\NRQ]HUY\PUDĂŚHQĂ&#x2021;PDVRWĂ&#x160;VWRYLQ\D]UQLQ\SURKORGDYFH DSWÂżN\]YĂ&#x2039;Ă&#x2013;DWDEĂ&#x160;ĂŚQĂ&#x2021;GUXK\YREFKRGĂ&#x160;RVWDWQĂ&#x2039;QDREMHGQÂżYNX9Ă&#x203A;UREDDNYÂżULĂ&#x2039;DWHUÂżULĂ&#x2039;SĂ&#x2013;HSUDYN\ OHWHFNĂ&#x2021;WUDQVSRUWQĂ&#x2039;UXĂ&#x2020;QĂ&#x160;GRNUPHQĂ&#x2039;SDSRXxFLĂĽ$.2.$.$'8$5$

Ĺ&#x2DC;Ă DKOVĂ INZERCE

VY KL Ă? ZEN Ă? - ST Ä&#x161; H OVĂ N Ă? ! ! ! VyklĂ­zenĂ­ bytĹŻ, sklepĹŻ, pozĹŻstalostĂ­. Odvoz starĂŠho nĂĄbytku k likvidaci. StÄ&#x203A;hovĂĄnĂ­ vĹĄeho druhu. Odvoz nepotĹ&#x2122;ebnĂ˝ch vÄ&#x203A;cĂ­ k likvidaci. Tel.: 773 484 056

Firma NZT, s.r.o. Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Ă&#x2DC;

StøeÂ&#x161;nĂ­ krytinu Bramac, KM Beta StøeÂ&#x161;nĂ­ systĂŠm Gutta (dovoz Â&#x160;vĂ˝carsko) PĂĄlenou krytinu Meindl, Tondach, Jirèany StøeÂ&#x161;nĂ­ okna VELUX, PRIMA FENESTRA LehkĂŠ støeÂ&#x161;nĂ­ krytiny Gutta, Ondusteel, Â&#x161;indele IKO IzolaènĂ­ pĂĄsy Dehtochema, Vedag, Bitumat KlempíøskĂŠ plechy (Cu, TiZn. pozink) KlempíøskĂŠ vĂ˝robky - Â&#x17E;laby, svody, hĂĄky, atd. Isolace - ORSIL, ISOVER, ROCKWOOL Cement, vĂĄpno, Â&#x161;tuk, maltovĂŠ smĂŹsi MaltovĂŠ smĂŹsi KNAUF, SAKRET

otevøeno: Po - På: 7 - 16 hod.

CihlåøskĂĄ 339 Hostivice ( 220 980 500 (/fax 220 981 505 Ă&#x2C6; 603 851 105

stavebnĂ­ èinnost: Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Ă&#x2DC;

TesaøskÊ, klempíøskÊ a pokrývaèskÊ pråce Rekonstrukce domÚ, stavby na klíè PÚdní izolace a vestavby - sådrokartony VýmÏna propan-butanu

TĂ KY SKY MANUĂ Ă? KALEND E L Y K T NĂ? DE DĂ Ĺ&#x2DC;E STOLN Ă?RY KAL Ä&#x152; A T N EZE LEN Ă? PAP ALO A N K S I Ă&#x2030; P N O STÄ&#x161;N Ă? OBĂ LKY D LETĂ KY KAT NU Ĺ TOVN VKA VIZITKY NĂ? DESKY MA OL T Ä&#x152; Ă BJEDN CE PREZENTAKALENDĂ Ĺ&#x2DC;E S KA Y UBLIKAY NĂ STÄ&#x161;NNĂ&#x2030; OPISNĂ? PAPĂ?R ALO LAKĂ T NĂ? OBĂ LKY D LETĂ KY KATEZE OĹ TOV Ă VKA VIZITKYUBLIKACE PR LE A N P OBJED KATALOGY Ă Ĺ&#x2DC;E STOLNĂ? KRY K ETĂ KY NĂ&#x2030; KALEND OPISNĂ? PAPĂ? AL D AT Ä&#x161;N Foto 5

HENNEBERG S.R.O.

FYZIOTERAPIE

nabĂ­zĂ­:

http:/www.abc-strechy.cz e-mail: nzt.strechy@seznam.cz

1$Ä&#x17D;$ĂŁ0Ă&#x152;'.29Ă&#x2030;

2Ä&#x2026;KLĂ&#x160;OžOPQXĂ&#x2020;RCEKGPV[URQWMC\GO PCX[wGVÄ&#x2026;GPĂ&#x160;QwGVÄ&#x2026;GPĂ&#x160;(6QFNĂ&#x2020;MCÄ&#x2026;G 0CDĂ&#x160;\Ă&#x160;OMTžVMĂ&#x2020;QDLGFPCEĂ&#x160;NJÄ?V[ TGJCDKNKVCEKFQURáNĂ&#x161;EJCFáVĂ&#x160;XĂŠGVPá OKOKPGMGNGMVTQNĂ&#x2020;ĂŠGDPĂ&#x2020;RTQEGFWT[ TÄ?\PĂ&#x2020;V[R[CPCNIGVKEMĂ&#x161;EJRTQWFÄ?t OCIPGVWNVTC\XWMCXCMWQVGTCRKG 0QXĂ&#x2020;GNGMVTQNĂ&#x2020;ĂŠGDPĂ&#x2020;RÄ&#x2026;Ă&#x160;UVTQLG QFUVTCPáPĂ&#x160;DQNGUVK WNVTC\XWM OCIPGVQVGTCRKGTCwGNKPQXĂ&#x2020;QDMNCF[ 4GJCDKNKVCEGLGJTC\GPCVáOKVQRQLKwÄ&#x2039;QXPCOK 1118wGQDGEPž\FTCXQVPĂ&#x160;RQLKwÄ&#x2039;QXPC 2018QLGPUMž\FTCXQVPĂ&#x160;RQLKwÄ&#x2039;QXPC 2071DQTQXž\FTCXQVPĂ&#x160;RQLKwÄ&#x2039;QXPC 211<FTCXQVPĂ&#x160;RQLKwÄ&#x2039;QXPCOKPKUVGTUVXCXPKVTC

&žNGPCDĂ&#x160;\Ă&#x160;OOQĂĽPQUVRNCEGPĂ&#x161;EJ OCUžüĂ&#x160;GNGMVTQNĂ&#x2020;ĂŠD[CEXKĂŠGPĂ&#x160; \CRÄ&#x2026;Ă&#x160;\PKXĂ&#x2020;EGP[

TEL.: 220 982 187 MOB.: 777 248 898 PELZOVA 1700, 253 01 HOSTIVICE

25 HM_2014_01b.indd 25

03/01/2014 13:57:14


inzerce

Firma VEBATOP 8žORTQXGFGV[VQRTžEG

+056#.#6ÂŚ45-ÂŚ 612'0Â&#x17E;Ä&#x201E;5-ÂŚ 2.;0#Ä&#x201E;5-ÂŚ /106Â&#x17E;ä51.Â&#x17E;40ÂŞ%*5;56ÂŚ/Ä&#x152; /106Â&#x17E;ä-10&'0<#è0ÂŞ%*-16.Ä&#x152; =DMLVWĂ&#x2039;PH 2TQLGMVQXQWFQMWOGPVCEK4GXK\GVNCMQXĂ&#x2020;\MQWwM[ -QOKPKEMĂ&#x2020;RTžEGUVCXGDPĂ&#x160;RTžEGXĂ&#x161;MQRQXĂ&#x2020;RTžEG =ÂżUXNDQDSURYHGHQĂ&#x2021;GĂ&#x2039;ORPøVĂ&#x2039;FÄ&#x17D;

6GN GOCKNXGDCVQR@UG\PCOE\ &TCJGNéKEG/CN¾5VTCPC2TCJC<¾RCF

VOSTĂ&#x2DC;Ă K TOMĂ Ĺ Tel. 776 730 052

E-mail: Vostrak.Tomas@seznam.cz www.strechy-vostrak.cz Provådíme O TesaøskÊ, pokrývaèskÊ pråce O Vťechny druhy krytin a materiålu Bramac, Tondach, Lindab O PlochÊ støechy O KlempíøskÊ pråce vťeho druhu - Şlaby, svody, komíny atd. O MontåŞe støeťních oken Velux O Podbití palubkami - støechy, podkroví O Sådrokartony O Izolace støech O MontåŞe hromosvodu

insolvenÄ?nĂ­ sprĂĄvce JUDr. Stanislava VohradskĂĄ Sepisujeme insolvenÄ?nĂ­ nĂĄvrhy (osobnĂ­ bankrot).

Tel. 605 117 831

26

hostivickĂ˝ mÄ&#x203A;sĂ­Ä?nĂ­k / leden 2014

HM_2014_01b.indd 26

03/01/2014 13:57:14


inzerce

SLUN«éKOVRXNURP¿xNROND QDEË]ËPHPøVËêQËWÛGHQQËGHQQËLKRGLQRYRXSÇêLRSĆHGxNROQËGøWL 2WYËU¿PHYEĆH]QXYQRYøSRVWDYHQÇPGRPøYXOLFLåó¿UVNÇKR +RVWLYLFH

%OLæxËLQIRUPDFHQDWHO0JU+HOHQD'XG\RY¿ 

 

  

   ! "#$ %#& "'' ()* +,%"- &

 !..///0 1 2  -  

 2 

 2 31       !"#$"% ! ''()*+! #' " ',-"

27 HM_2014_01b.indd 27

03/01/2014 13:57:15


inzerce

Spojte svou kariéru s

Jednička na trhu realit

RE/MAX Dynasty Husovo nám. 14 253 01 Hostivice Praha Západ

T: +420 222 353 800 M: +420 734 238 420 E: ales.vecera@re-max.cz www.re-max.cz/dynasty

Ing. Aleš Večeřa, ředitel RE/MAX Dynasty

Prodám - pronajmu Vaši nemovitost nejrychleji a za tu nejlepší cenu.

internetová stálice vždy nablízku

StarNetCz Volejte a porovnejte: 734 238 418 734 238 419 www.starnetcz.com

28

připojení, internet až 100 Mbps telefonní linka ZDARMA nejvýhodnější mobilní tarif servisní práce, opravy PC,HW,SW

info@starnetcz.com

hostivický měsíčník / leden 2014

HM_2014_01b.indd 28

03/01/2014 13:57:15


inzerce

Série kázání k Vaší inspiraci ...

ZDARMA

Bible a Vy ŽnjǀşƚĞƐĞ͕ũĂŬƚĂƚŽnjĄnjƌĂēŶĄŬŶŝŚĂŵƽǎĞ ƉŽnjŝƟǀŶĢĂƌĂĚŝŬĄůŶĢnjŵĢŶŝƚsĄƓǎŝǀŽƚ͘

2., 3., 4. a 5. Února 2014 ϭϵ͗ϬϬͲϮϬ͗ϯϬŚŽĚ͘ Evangelista Dr. Gary Gillmore, ŬƚĞƌljƉƎĞƐϰϬůĞƚŬĄǎĞƉŽĐĞůljĐŚ^ƉŽũĞŶljĐŚ^ƚĄƚĞĐŚ J

ĂŶŐůŝĐŬLJƐēĞƐŬljŵƉƎĞŬůĂĚĞŵJŽďēĞƌƐƚǀĞŶşϭϴ͗ϬϬͲϭϴ͗ϰϱ JŬƌĄƐŶĄ<ƌĂůŝĐŬĄŝďůĞũĂŬŽĚĄƌĞŬ

<ƌĂůŝĐŬĄŝďůĞZD͗ǀĄnjĂŶĄ͕ŵĢŬŬĠĚĞƐŬLJǀşŶŽǀĠďĂƌǀLJ͕ĨŽƌŵĄƚƵϭϰϱdžϮϬϯŵŵ͕ŽďǀLJŬůĄĐĞŶĂǀŬŶŝŚŬƵƉĞĐƚǀşƉƎĞƐϲϬϬ͕Ͳ<ē͘ <ĂǎĚlj ƷēĂƐƚŶşŬ ĚŽƐƚĂŶĞ ϭŬƐ ǀljƟƐŬƵ ŬŶŝŚLJ ŝďůĞ <ƌĂůŝĐŬĠ njĚĂƌŵĂ͘ sƐƚƵƉ ŝ ŽďēĞƌƐƚǀĞŶş ũƐŽƵ ƉƌŽ ƷēĂƐƚŶşŬLJ ƚĂŬĠ njĚĂƌŵĂ͘

ĂƉƟƐƟĐŬĠ ƐŚƌŽŵĄǎĚĢŶş͕ :ĞƚƎŝĐŚŽǀĂ Ϯϰϲϰ͕ ,ŽƐƟǀŝĐĞ

29 HM_2014_01b.indd 29

03/01/2014 13:57:17


inzerce

 ! "  

 

 

       ! "  #$% ' '(

 ! ! )#) 

* +,- $ " " !-.# ## '  # -( # 0 1"  "" 23 45 #'$# 0 6 +.-( ' $" !-.# !.'% 

" # # 0 7 8# !-. !.' )#) $ 9 :"   ;-# )#) # $"# < =  -  # ' ' #" #  > 8 %.  '  # **

   ?)%% 6 ! )#)  ( !%- -)  3( 3 @3 0 -() * A!-. %  # B # )#" 0 A!-. "( $ -( '. (  . 6 C"  $" ;- # "D$ # 0 7 8# # ! )#)  " $  9 :"  $" !  %

-  ( !%% #$% < .%  -# " (#  > E-( $  **

  

 :#)  . '# ## * %$ -)  ?.  !-.# ## ' 0 * ! % =  "'"' #- )#) 

0 =  %. (!)"  " # N' # ! )#) 

6 8$" '  % % % ($  !- # % !-.( # 0 7 8# (#. ! )#)  "" $ #$% 9 :"  !-.# .% #  

  < O #$-. . # ) #

 !  % $ > E '.  N"$" # # **

#! $   ! !. . " ' ""  . F).;% ;" 6 $" # ' ( '. ! )#) 

* E ) ' -    # 0 0 G #"  #$%  !-.# ## 0 6 8$" 3  !   *6 7 8# # B 6 ! )#)  "" $ #$% 9 3 )"  %  $" ;%" < +  $" ;) ## -- > 4 N" $  $ # **

 %&  ' (

)&*+ ,-./ .-01 .2 2 3 %4 6+ 7+% 8

9+) : 2#!2 !; 2%< +7 

9+)*  $$ $ =

%+) +!>7?;*2

@@@%&3=*2

 F ;# $ ( '. %  A!-. " 6 ' % " -   -) %$ )#) * G ". ! $ # H  -) # B I 0 J " )  0 

 #$# A;B 6 F $" -( '$  !-.# % # 0 C *(B

7 8# ! !.' )#) $ G9B

9 :" ) $  # # 6+ 2B

"   < K)% "L  !-  #$% -- : !B

 > =$ $  **

30

$<D E6 ' 8F!; D" <D E6 ' 8F! 6 $ <D E6 ' 8F! 6 H D E6 ' 8F! 6 I

J) )6 2 #+K

hostivickĂ˝ mÄ&#x203A;sĂ­Ä?nĂ­k / leden 2014

HM_2014_01b.indd 30

03/01/2014 13:57:17


rubrika

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ JENEČ pondělí 10. 2. 2014 od 14 do 17 hod. S sebou: rodný list dítěte občanský průkaz zákonného zástupce přezutí pro dítě

RESPEKTUJEME OSOBNOST DÍTĚTE

ŠKOLA NABÍZÍ: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

logopedickou péči školní družinu od 7 do 17 hod. výuku angličtiny od 1. ročníku zájmové kroužky (keramiku, počítačový kroužek, hudební) rodinné prostředí malé školy nižší počet dětí ve třídách moderně vybavenou počítačovou učebnu interaktivní tabule ve třídách sportovní zázemí výuku plavání vánoční jarmark a divadelní vystoupení školní ples, karneval pro děti a jiné kulturní akce

NÁHRADNÍ TERMÍN ZÁPISU 10. 3. 2014 od 15 do 17 hod. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 8. 1. 2014 od 14 do 17 hod. 5. 2. 2014 od 14 do 17 hod. Základní škola a Mateřská škola Jeneč Lidická 265, 252 61 Jeneč www.skola-jenec.cz, e-mail: skola@skola-jenec.cz Tel: 233 900 023, 739 454 931

31 HM_2014_01b.indd 31

03/01/2014 13:57:17


&+<67Ă&#x2030;7(6(67$9Ä&#x17D;71(%2

5(.21675829$7" ZAJISTĂ?ME VĂ M .JNPĂ&#x2018;ÂşEOÂş 30-&5:;"5&.ÂŹ07"$§ PLBNxJUĂ&#x2026;LPECĂ&#x2026;SV TMFWB JOBEPCĂ&#x2020;SLV XXXHBUPD[ YDN ,Ă [DFOZxBMV[JĂ&#x2021;OB +JIMBWTLÂť YDN ,Ă QMBTUPWÂťBFVSPPLOB 1SBIB YDN ,ĂVĂ?STAVBA RODINNĂ?CH DOMĹŽ NA KLĂ?Ä&#x152; malovĂĄnĂ­ NĂ TÄ&#x161;RY A ZATEPLOVĂ NĂ? FASĂ D sĂĄdrokartony REKONSTRUKCE BYTĹŽ A DOMĹŽ kamennĂ˝ koberec ZEDNICKĂ&#x2030; A STAVEBNĂ? PRĂ CE instalatĂŠrskĂŠ a topenĂĄĹ&#x2122;skĂŠ prĂĄce PLOTY A ZĂ MKOVĂ&#x2030; DLAĹ˝BY pĹ&#x2122;Ă­pravnĂŠ a dokonÄ?ovacĂ­ prĂĄce pro bazĂŠny a jĂ­mky ANHYDRITOVĂ&#x2030; PODLAHY

~]HPQtUR]KRGQXWtVWDYHEQtSRYROHQtYĂŞEÄ&#x152;U GRGDYDWHOHVWDYE\SÄ&#x153;tSUDYDVPOXYQtFK SRGPtQHNVWDYHEQtGR]RUNRODXGDĂžQtÄ&#x153;t]HQt

.21=8/7$Ăż1Ă&#x152;$325$'(16.Ă&#x2030; Ăż,112679(67$9(%1,&79Ă&#x152; ,QJ0RQLND0RWORYiWHO

DĂĄmskĂ˝ klub Linie

AQUA AEROBIK ZĂĄpisy do kurzĹŻ Ăşnor â&#x20AC;&#x201C; Ä?erven 2014 14. a 16. 1. 2014 v 19.30-20.30 h ve vrĂĄtnici bazĂŠnu N. Butovice Mezi ĹĄkolami 2475, Praha 5

Kurzy vĹždy v ĂşterĂ˝ a Ä?tvrtek 20-21h Cena 3800,- a 3200,ZahĂĄjenĂ­ kurzu 4. a 6. 2.2014

720Â&#x;j+Â&#x;-(.+267,9,&( PRELO tomashajek.cz@seznam.cz

tel.: 602 805 633 PhDr. Hana JenÄ?ovĂĄ www.klublinie.cz

FrantiĹĄek FrantiĹĄek PolĂĄk PolĂĄk ml. ml. E L E K T R O I N S T A L ELEKTROINSTALA AC CE E Hostivice tel:602 958 591 tel:602 958 591 ww w .elektro- p olak.cz

ww w .elektro-- p olak.cz UR]YRGQt]NpKRQDSÄ&#x152;Wt

ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž

230/400V UR]YRGQt]NpKRQDSÄ&#x152;Wt ]DSRMHQtDRSUDY\UR]YDGÄ&#x152;ÞĤ 230/400V HOHNWULFNpSRGODKRYpY\WiSÄ&#x152;Qt ]DSRMHQtDRSUDY\UR]YDGÄ&#x152;ÞĤ RFKUDQDRNDSĤDYMH]GĤ HOHNWULFNpSRGODKRYpY\WiSÄ&#x152;Qt PRQWiĂĽHKURPRVYRGĤ RFKUDQDRNDSĤDYMH]GĤ UR]YRGGDWRYpD3&VtWÄ&#x152;LQWHUQHW montĂĄĹže hromosYRGĤ novostavby,rekonstrukce UR]YRGGDWRYpD3&VtWÄ&#x152;LQWHUQHW kompletnĂ­ opravy el.instalacĂ­ novostavby,rekonstrukce dodĂĄvka veĹĄkerĂŠho el.materiĂĄlu kompletnĂ­ opravy el.instalacĂ­ domĂĄcĂ­ telefony,slaboproud dodĂĄvka veĹĄkerĂŠho el.materiĂĄlu UHYL]HHLQVWDODFHKURPRVYRGĤ domĂĄcĂ­ telefony,slaboproud revize el.QiÄ&#x153;DGtDVSRWÄ&#x153;HELÞĤ

COUNTRY

ROCK 17.1.2014 od 20:00 Hod

HOSTINEC

U STOLETĂ&#x2030; LĂ?PY Ä&#x152;s. armĂĄdy 1012, Hostivice. Rezervace na tel: 777 650 887

HM_2014_01b.indd 32

03/01/2014 13:57:18

Hostivický měsíčník 01/14  

Lednové vydání oblíbeného časopisu Hostivice a okolí.

Hostivický měsíčník 01/14  

Lednové vydání oblíbeného časopisu Hostivice a okolí.

Advertisement