Hostivický měsíčník 03/2018

Page 1

M Ě S Í Č N Í K

B Ř E Z E N

2 0 1 8

R O Č N Í K

4 5

hostivický čtení

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Hostivice RUN 2018

V KNIHOVNĚ V RÁMCI KAMPANĚ CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

REGISTRACE V PLNÉM PROUDU

NOVÁ STRÁNKA

PRODĚTI

KALENDÁRIUM KULTURNÍCH

UVNITŘ LISTU

AKCÍ

V HOSTIVICI A OKOLÍ

Krkavčí matka

Veronika Hurdová podruhé na happeningu SHE

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

1


5. ROČNÍK

2018

19. 5.

Poběžte s námi již popáté dobrodružnou trať, která začíná tradičně na hrázi Litovického rybníka.

Hostivický půlmaraton Hostivická “desítka” Hostivická “pětka” Dětský RUN Rodičovský ultra běh

Těšíme se na vás.

REGISTRACE PROBÍHÁ NA

www.hostivicerun.cz Z každého zaplaceného startovného podpoříte tyto charitativní organizace: PARTNEŘI AKCE


OBSAH

EDITORIAL

8

10

12

Zpráva o činnosti Rady města Hostivice

4

Poplatky za odpady a psy

5

Městská policie

6

Kalendárium

7

Smetanovo trio – rozhovor

8

Ivo Jahelka & Miroslav Paleček – rozhovor

10

Veronika Hurdová – rozhovor

12

Aktivity v sokolovně

15

RC ZaHRÁTka

18

Příspěvky občanů

20

Zprávy ze škol

23

Zápis do 1. tříd ZŠ Hostivice

20

Polemika, názory

24

Společenská kronika

27

Stránka pro bystré hlavičky

28

Křížovka

29

Inzerce

30

TIRÁŽ

Sponzor Hostivického měsíčníku Hostivický měsíčník – periodický tisk evidovaný Ministerstvem kultury ČR pod č. MK ČR E 11009 Vydává: MKSH, příspěvková organizace, Husovo nám. 1702, 253 01 Hostivice, IČ: 71294023 Redakční rada: Ing. Michaela Waldhauserová, PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D., Barbora Chmelíková Redaktoři: PhDr. Jan Černý, Ing. Michaela Waldhauserová, Bc. Lenka Brychtová Korektury (s výjimkou článků v rubrice polemika/názory, inzerce a propagačních materiálů): PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. Grafika: Kristina Černá, e-mail: kristina@mksh.cz, Kateřina Lošták Náměstková, Adresa redakce: Husovo nám. 1702, 253 01 Hostivice, tel: 774 442 215, e-mail: michaela@mksh.cz Otištěné materiály nemusí být totožné se stanoviskem redakce. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Fotografie jsou z archivu redakce, pokud není uvedeno jinak. Foto na titulní straně: © Dcera sestry, s. r. o. Náklad: 4500 výtisků. Tisk: Grafotechna Plus, s. r. o., Lýskova 1594/33, Praha 5 – Stodůlky. Neprodejné. Zdarma do schránek občanům. Datum vydání: 9. 3. 2018 Uzávěrka dubnového čísla: 20. 3. 2018

Hostivický měsíčník i pro děti

Vážení čtenáři Hostivického měsíčníku, březen je měsíc knihy, a tak jsme se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem. Herečka Zuzana Vejvodová přijala naše pozvání na první čtení. V Městské knihovně Hostivice bude 28. března číst dětem (nebo společně s dětmi?) knihu Tomáše Končického a Barbory Semerádové „Překlep a Škraloup“. 11. dubna, opět v Městské knihovně, bude spisovatelka Dana Šimková poutavou formou vyprávět dětem a jejich rodičům, jak to bylo se založením naší republiky. Od tohoto čísla Hostivického měsíčníku mohou luštit nejen dospělí, ale i děti. Stránka Pro bystré hlavičky je připravována speciálně pro malé čtenáře. Posílejte vyluštěné stránky e-mailem nebo je rovnou přineste do knihovny. Vylosovaní šťastlivci vyhrají věcné ceny. Stránky pro děti nejsou jedinou novinkou. Počínaje tímto číslem vám nabízíme kalendárium kulturních akcí pořádaných nejen v Hostivici, ale i v okolních obcích. Uvnitř listu najdete tentokrát tři rozhovory. V tom prvním violoncellista a vedoucí souboru Smetanovo trio Jan Páleníček představí jedno z našich nejúspěšnějších komorních těles. Jejich koncert si můžete přijít poslechnout ve čtvrtek 15. března do hostivického zámku. Druhý rozhovor patří písničkářům Ivo Jahelkovi a Miroslavu Palečkovi. Prozradí v něm mimo jiné např. i to, co je spojilo dohromady. 23. března zavítají se svým dvojkoncertem do sokolovny. Veronika Hurdová, spisovatelka a autorka blogu Krkavčí matka, vystoupí i letos na konferenci SHE. Rozhovor nejen o tom, jak vnímá svoji životní cestu, si můžete přečíst na str. 12 a 13. 5. ročník běžeckého závodu Hostivice RUN 2018 se blíží mílovými kroky. Pokud se chcete přidat, přihlaste se co nejdříve. Ke každé registraci, která bude provedena do konce března, získáte tričko zdarma. Přeji vám hezké velikonoční svátky a celé nadcházející jaro. Michaela Waldhauserová, redaktorka

CITÁT MĚSÍCE

Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.

Václav Havel HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

3


DĚNÍ VE MĚSTĚ

Zpráva o činnosti Rady města Hostivice Tato zpráva obsahuje nejdůležitější přijatá usnesení z jednání Rady města Hostivice, konaných dne 5. února a 19. února 2018. Úplný přehled usnesení je uveden na internetových stránkách (www.hostivice.eu) a informačních tabulích města. SPRÁVA MĚSTSKÉHO MAJETKU: po provedených výběrových řízeních na opravy povrchu komunikací v ulicích V Uličce a Žižkova bylo odsouhlaseno uzavření smluv o dílo s firmou STRABAG, a. s., která předložila nabídky s nejnižší cenou za realizaci dě STAVEBNÍ ČINNOST: investorovi Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., byl dán souhlas ke stavbě „Vybudování

venkovního rozvaděče a NN přípojky“ za podmínek uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, kdy investor uhradí veškeré náklady s tím spojené. Po dokončení prací uvede povrch chodníku do původního stavu a místo výkopu protokolárně předá městu RŮZNÉ: bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/2018, které obsahuje změny v příjmech

a ve výdajích rozpočtu města (přijatá dotace na volbu prezidenta ČR) bylo odsouhlaseno pořádání jednodenní akce „Májové trhy“ – s možností ochutnávek a zakoupení výrobků a gastronomických specialit. Akce proběhne dne 1. května 2018 od 9.00 hodin do 16.00 hodin na Husově náměstí bylo odsouhlaseno bezplatné zapůjčení prostor na Husově náměstí před budovou

městského úřadu pro akci ZUŠ Kladno „ZUŠ Open“ – II. ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol, který se bude konat dne 24. května 2018

Ing. Jarmila Štětinová, tajemnice

Oznámení o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Hostivice, Husovo náměstí 13, 253 80, Hostivice, zastoupené tajemnicí úřadu, vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na obsazení pracovního místa REFERENT/KA STAVEBNÍHO ÚŘADU PŘEDPOKLADY STANOVENÉ DLE § 4 ZÁKONA Č. 312/2000 SB., O ÚŘEDNÍCÍCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: státní občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk věk minimálně 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy)

POŽADAVKY: minimálně ukončené středoškolské odborné vzdělání (maturita – stavební průmyslová škola) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo 4

bakalářském studijním programu v právnickém směru dobrá znalost práce s výpočetní technikou (WORD, Outlook, Internet) dobré komunikační schopnosti přesnost, spolehlivost nutná orientace v mapách a technické dokumentaci řidičský průkaz skupiny B podmínkou pracovní flexibilita

CHARAKTERISTIKA VYKONÁVANÉ ČINNOSTI: výkon státní správy na úseku stavebního úřadu územní a stavební řízení kolaudace místní šetření na stavbách vydávání rozhodnutí stavebního úřadu příprava podkladů pro jednání rady města MÍSTO VÝKONU PRÁCE:

Městský úřad Hostivice PLATOVÉ ZAŘAZENÍ:

9. platová třída

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

PRACOVNÍ POMĚR:

na dobu neurčitou

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN NÁSTUPU:

dle dohody

UCHAZEČI PŘEDLOŽÍ PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, KTERÁ MUSÍ OBSAHOVAT: jméno a příjmení, titul datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana kontaktní telefon e-mail datum a podpis uchazeče K PŘIHLÁŠCE UCHAZEČ PŘIPOJÍ: strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: poštou na adresu: Městský úřad Hostivice, Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice (obálka musí být označena „referent/ka stavebního úřadu“), podací razítko nejpozději datované 28. 3. 2018 osobně do podatelny Městského úřadu Hostivice, Husovo náměstí 13, Hostivice (obálka musí být označena „referent/ka stavebního úřadu“), nejpozději do 29. 3. 2018 do 15.00 hodin. Město Hostivice si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení i bez udání důvodu. Ing. Jarmila Štětinová v. r., tajemnice MěÚ Hostivice


DĚNÍ VE MĚSTĚ

INSTALATÉR PRO TSH Technické služby Hostivice nabízejí pracovní místo na pozici instalatéra (dělníka na vodovodních a kanalizačních zařízeních). Jedná se o práci na údržbě vodovodních a kanalizačních zařízení v provozování TS Hostivice a dále práce v domácnostech odběratelů (výměna vodoměru, drobné instalatérské práce dle požadavků odběratelů). Máme zájem pouze o svědomité a spolehlivé zájemce, kteří se budou věnovat této práci dlouhodobě. Kvalifikační předpoklady: vyučen v oboru instalatér, popř. základní vzdělání, dobrá fyzická kondice a zdravotní způsobilost, technická dovednost a zručnost

Platové podmínky: dle tabulek pro příspěvkové organizace, příplatek za ztížené pracovní prostředí, stravenky, dodatková dovolená, dobrý pracovní kolektiv Nástup možný dle dohody Kontaktní osoba: vedoucí provozu vodovodů a kanalizací Ing. Hana Hübschová 725 260 303, hubschova@ts.hostivice.cz

POPLATEK ZA ODPAD A PSA SE VYBÍRÁ DO 31. 3. 2018

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKU ZA ODPAD Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2018 ve výši 600,- Kč na osobu je splatný od 8. 1. do 31. 3. 2018. Dle vyhlášky města se platí za každou trvale přihlášenou osobu. Pokud vlastní fyzická osoba nemovitost sloužící k rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, platí za 1 osobu na celý kalendářní rok. Osoby, které dovršily k 1. lednu příslušného kalendářního roku 80 let věku, platí 540,- Kč. Osoby, které dovršily k 1. lednu příslušného kalendářního roku 85 let věku, jsou osvobozeni od poplatku. Poplatek je možno platit v hotovosti v účtárně Městského úřadu Hostivice, složenkou nebo bezhotovostním převodem. Složenky je možné vyzvednout v účtárně.

PO Z V ÁNK A

PRO

DĚ T I

Číslo účtu pro platbu bezhotovostně: 19-0388030379/0800 Variabilní symbol: číslo popisné 3722 Konstantní symbol: 0308 Zpráva pro příjemce: příjmení plátce Variabilní symbol je stejný

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKŮ ZA PSA

11. DUBNA 2018 OD 16.00 H, MĚSTSKÁ KNIHOVNA HOSTIVICE

KÁVA A DALŠÍ DROBNÉ OBČERSTVENÍ NA MÍSTĚ ZAJIŠTĚNO.

O ZALOŽENÍ REPUBLIKY

Poplatek za psa je splatný od 8. 1. do 31. 3. 2018 v této výši:

V

SPISOVATELKA A LEKTORKA DANA ŠIMKOVÁ POUTAVÝM A ČASTO I HUMORNÝM STYLEM VYPRÁVÍ O ZAJÍMAVÝCH OKAMŽICÍCH V HISTORII. ST

PŘEDNÁŠKA V KNIHOVNĚ zaměřená na významný

UPNÉ

É milník naší historie, který v říjnu tohoto roku oslavíme.

S

ŠÍM

E SE

N

A

DO

VOLN BRO

Děti (ale i jejich rodiče) se poutavou a zábavnou formou dozví, jak se postupně utvářely naše dějiny, aby daly podnět ke vzniku první republiky.

www.mksh.cz

1) za 1 psa 300,- Kč 2) za každého dalšího psa 400,- Kč 3) za 1 psa, jehož majitel je poživatel jakéhokoliv důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 100,- Kč 4) za každého dalšího psa, jehož majitel je poživatel důchodu 300,- Kč Poplatek je možno platit stejně jako odpady. Pouze variabilní symbol je jiný: číslo popisné 1341. Jitka Rochusová, referentka finančního odboru

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

5


DĚNÍ VE MĚSTĚ

SLUŽEBNA TEL. Č.: 220 512 972 HLÍDKA TEL. Č.: 724 022 053 (platí 24 hod. denně)

Dne 18. ledna 2018 v 23.00 hod. motorizovaná hlídka MP Hostivice prováděla dohled v centru města Hostivice, kde spatřila osobní vozidlo, které odbočilo z ul. Čsl. armády do ul. Komenského směr Sobín. Vozidlo nemělo rozsvícené předepsané osvětlení. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podezření ze spáchání přestupku týkající se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ze strany řidiče, tak podle § 79 odst. 1, písm. c, bod č. 2 zákona č. 361/2000 Sb. se rozhodla hlídka vozidlo zastavit. Vozidlo bylo zastaveno zezadu, rozsvícením nápisu „STOP“. Ve vozidle se nacházel pouze řidič, který měl rozšířené oční zornice a jeho chování bylo nervózní. Řidič byl vyzván k provedení orientačního drogového testu, s kterým souhlasil. Tester DrugWipe5+ detekoval pozitivně přítomnost látky Canabis. Věc si převzala PČR, protože se jednalo o podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. Dne 21. ledna 2018 v 13.20 hod. žádá PČR hlídku MP o prověření oznámení o ležící osobě za halou na Břvích. Na místě byl zjištěn bezdomovec z příbytku na Břvích, který opět přebral a ustlal si pár metrů od své ložnice. Po probuzení se zvedl a odešel do svého bydliště. Dne 22. ledna 2018 v 21.29 hod. žádá PČR hlídku MP o prověření oznámení o napadení mezi občany v ul. Cedrová. Hlídka na místě zjistila, že oznamovatel – majitelka domu má problémy se svým přítelem. Údajně dochází ke slovnímu napadení a urážkám. Oznamovatelka trvá na odchodu přítele, který uvedl, že dům ihned opustí. Oznamovatelka byla poučena o dalším postupu podle zákona č. 251/2016 Sb. Ke zranění ani ke hmotné škodě nedošlo. Dne 24. ledna 2018 v době 15.00 hod. – 16.00 hod.

6

přijala hlídka MP několik telefonických oznámení o znečištění vozovky v Hostivici ul. Komenského. Hlídka zjistila, že komunikace Komenského v délce nejméně cca 250 m je silně znečištěna rozježděnou zeminou. Znečištění vozovky způsobila vozidla, která vyjížděla ze stavby v ul. Komenského na začátku příjezdu do obce. Šetřením na stavbě bylo zjištěno, že nefunguje od ranních hodin tlakový stroj na mytí vozidel a vozidla vjíždějí na komunikaci neočištěna. Strážníci věc zadokumentovali a provedli oznámení MÚ Hostivice – stavební odbor. Dne 28. ledna 2018 v 03.45 hod. řidič osobního vozidla v ul. Čsl. armády nezvládl řízení a naboural do domu. Při nehodě nedošlo ke zranění, alkohol byl u řidiče vyloučen. Dne 29. ledna 2018 v 20.00 hod. motorizovaná hlídka MP Hostivice prováděla dohled v centru města Hostivice, kde spatřila osobní vozidlo, které odbočilo na křižovatce z ul. Cihlářská do ul. Čsl. armády. Řidič odbočujícího vozidla ohrozil chodce, kteří vstoupili do vozovky na signál volno. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podezření ze spáchání přestupku týkající se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ze strany řidiče, tak podle § 79 odst. 1, písm. c, bod č. 2 zákona č. 361/2000 Sb. se rozhodla hlídka vozidlo zastavit. Vozidlo bylo zastaveno na křižovatce ul. Podzimní x Letní zezadu, rozsvícením nápisu „STOP“. Ve vozidle se nacházel pouze řidič, který byl vyzván k provedení dechové zkoušky. Přístrojem LIFELOC FC 20 bylo zjištěno 0,059 promile alkoholu v dechu řidiče. Řidič uvedl, že v 19.00 hod. vypil jednu skleničku vína. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nepatrné množství alkoholu, tak hlídka MP postupovala dle § 118a) odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

Dne 30. ledna 2018 v 16.10 hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že z Litovicko-jenečského hřbitova z komína silně zapáchá dým. Oznamovatel, který se do obce přistěhoval, chodí do práce v obleku a oblek pánovi zapáchá. Oznamovatel požaduje nápravu. Šetřením bylo zjištěno, že správce hřbitova má kotel na tuhá paliva – uhlí. Dne 2. února 2018 v 20.15 hod. se dostavila na služebnu žena se psem a uvedla, že psa našla v Hřebči a že se o psa máme postarat. Dne 2. února 2018 v 23.40 hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že v hale v restauraci Břve se schyluje ke rvačce. Hlídka se dostavila na místo a oznamovatelka sdělila, že osoby, které se chystaly na souboj, odešly. Dne 7. února 2018 v 19.40 hod. hlídka MP Hostivice spatřila osobní vozidlo jedoucí ve směru Břve– Hájek. Řidič uvedeného vozidla na křižovatce nerespektoval dopravní značení P6 a dále toto dopravní značení nerespektoval při přejíždění železničního přejezdu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podezření ze spáchání přestupku týkající se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ze strany řidiče, tak podle § 79 odst. 1, písm. c, bod č. 2 zákona č. 361/2000 Sb. se rozhodla hlídka vozidlo zastavit. Vozidlo bylo zastaveno zezadu, rozsvícením nápisu „STOP“. Z řidiče byl cítit alkohol, a proto byl vyzván k provedení dechové zkoušky. Přístrojem LIFELOC FC 20 bylo zjištěno 0,974 promile alkoholu v dechu řidiče. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. si věc převzala hlídka PČR. Dne 12. února 2018 v 16.45 hod. bylo telefonicky

oznámeno hlídce MP, že za železničním přejezdem v Jenečku došlo k nálezu lidských ostatků. Hlídka MP se dostavila na místo a zjistila, že v místech tzv. zavážky se nacházejí lidské kosti. Na místo se dostavila PČR a VS OŘP Praha-západ, která si případ převzala. Šetřením na místě a dalšími úkony bylo zjištěno, že se jedná o několik lidských kostí pocházejících ze zaniklého hřbitova. Dne 15. února 2018 v 13.20 hod. zastavil řidič MHD hlídku MP na zastávce MHD – Čsl. armády u prodejny F + F. Řidič hlídce sdělil, že do vozidla nastoupil zjevně podnapilý muž, který odmítl zaplatit jízdné a choval se neurvale. Muž sprostě nadával a vyhrožoval a odmítl opustit vozidlo MHD. Hlídka muže vyzvala k opuštění autobusu. Při vystoupení z autobusu přistoupily k hlídce MP tři nezletilé dívky, které uvedly, že tento muž dívkám nedaleko zastávky MHD sprostě nadával a vulgárně dívky urážel. Agresivitu vystupňoval, když mu jedna z dívek odmítla dát finanční hotovost, tak poškozenou kopl do břicha. Poškozená si stěžovala na bolest břicha, tak na místo strážníci ihned přivolali RZS, která zraněnou dívku převezla do FN Motol. Na místo se v průběhu zákroku dostavila hlídka PČR, která požádala hlídku MP o předvedení podezřelého na služebnu PČR. Dne 18. února 2018 v 19.04 hod. žádá PČR hlídku MP o součinnost při zákroku na Břvích. Jednalo se o zákrok proti osobě, která má pestrou kriminální minulost. Při zákroku nedošlo ke zranění ani použití donucovacích prostředků a věc byla vyřešena ke spokojenosti oznamovatele i případného pachatele.

Mgr. Karel Vodolan, ředitel MP Hostivice


DĚNÍ VE MĚSTĚ

KALENDÁRIUM VYBRANÝCH AKTIVIT HOSTIVICE A OKOLNÍCH OBCÍ 15. 3. 2018 od 19 h Hostivický zámek

17. 3. 2018 od 20 h sokolovna Jeneč

7. 4. 2018 od 10 h Sokolovna Hostivice

Smetanovo trio

1. zahradnický ples

SHE

do 16. 3. 2018 Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti

22. 3. 2018 od 18 h Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti

7. 4. 2018 od 17 h Lidový dům Nučice, Tyršova 183

Výstava 120 let spolkového rybaření v Unhošti

Vernisáž výstavy Rok na mlýně (historie mlynářství

filmová pohádka Sněhová královna – Tajemství ledu a ohně

koncert na zámku

17. 3. 2018 od 9.45 h Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti

Kurzy lidové tvorby s Jarkou Hornou velikonoční dílnička

17. 3. 2018 od 15 h Lidový dům Nučice, Tyršova 183

Divadelní pohádka spolku Máj – O mlynáři Jankovi a Cecilce ze

na Unhošťsku ve vzpomínkách Karla Bočka, posledního vyučeného mlynáře), výstava potrvá do 30. 4.

24. 3. 2018 od 10 h Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti

happening nejen pro ženy

Kino na kolečkách

11. 4. 2018 od 16 h Městská knihovna Hostivice

Výtvarné hrátky v muzeu s Bárou Nývltovou

Přednáška o založení republiky nejen pro děti

28. 3. 2018 od 17.30–18.00 h Městská knihovna Hostivice

20. 4. 2018 od 19 h Sokolovna Hostivice

Celé Česko čte dětem

Marc Camoletti:

Unhošť za 100 let (pro děti od 6 let, poplatek 150,- za výtvarný materiál a lektorské služby, nutná registrace na tel.: 739 040 532)

Na správné adrese

zámku aneb Lesní pohádka

Čtení se Zuzanou Vejvodovou v rámci kampaně Celé Česko čte dětem

17. 3. 2018 od 19 h Lidový dům Nučice, Tyršova 183

31. 3. 2018 12–18 h restaurace U Kozla, Malé Kyšice

22. 4. 2018 od 15 h sokolovna Jeneč

Divadelní představení spolku Máj – Její pastorkyňa

Velikonoční jarmark

Pohádka O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku

Představení divadelního souboru Hostivice

Fotogalerie z akcí pořádaných MKSH:

www.flickr.com/photos/hostivice/ HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

7


DĚNÍ VE MĚSTĚ

Česká hrdosti, vrať se! ...dalo by se říct v případě Jana Páleníčka, který stojí za úspěšným komorním tělesem Smetanovo trio, jež kdysi dávno založil legendární klavírista a jeho otec Josef Páleníček. Jak si vede slavný syn ve stopách slavného otce? Jste synem slavného otce a navíc pokračujete v rodinné tradici. Váš otec Josef Páleníček byl totiž jedním ze zakladatelů původního Smetanova tria a věhlasný klavírní virtuos. Je to pro vás hodně zavazující? Můžete vzpomenout něco z historie tria? Do jisté míry to zavazující je. Ale také velkou inspirací. Byli to velicí kumštýři, po kterých jsme převzali žezlo. Byl to opravdu můj tatínek klavírista Josef Páleníček, který se svými kolegy Alexandrem Plockem a Františkem Smetanou založili v roce 1934 Smetanovo trio. Všichni tři patřili k nejperspektivnějším hráčům své generace a všichni tři svůj mimořádný talent korunovali studiem v Paříži. Těsně před válkou se pak otec spolu s Plockem vrátili do Čech, aby přinášeli radost českým 8

posluchačům zatíženým nacistickou mašinerií. Jak známo, František Smetana a celá řada dalších, jako byl Rafael Kubelík nebo Rudolf Firkušný, odešla z předválečné Paříže do Ameriky. Byla to doba, kdy název Smetanovo trio ustoupil do pozadí, ale trio nikoliv. Františka Smetanu nahradil legendární violoncellista Miloš Sádlo, se kterým trio Páleníček–Plocek– Sádlo sjezdilo za války celou republiku a pomáhalo tak překonat těžké údobí dějin. Až v roce 1945 přijali tito pánové v euforii z vysvobození a na popud Ministerstva kultury před koncertním zájezdem do Sovětského svazu nový název České trio. Když jsem v roce 1998 spolu s Jitkou Čechovou a Gabrielou Demeterovou založili trio, důvodů, proč oživit zavazující název Smetanovo trio bylo

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

hned několik. Prvním z nich byla potřeba, či chcete-li snaha navázat na interpretační tradici těchto naši mimořádných předchůdců. Vždyť jsem jejich hudbu doma poslouchal od útlého dětství a navíc jsem měl tu čest také částečně u prof. Sádlo studovat. Jitka Čechová se již v době vzniku našeho tria profilovala jako velká propagátorka díla Bedřicha Smetany, k jehož odkazu má mimořádný vztah. A v neposlední řadě jsme všichni tři cíliti potřebu znovu a znovu připomínat především na zahraničních turné jméno našeho národního autora Bedřicha Smetany. Vaše Smetanovo trio představuje dnes jedno z nejúspěšnějších komorních těles v České republice. Všichni členové vystupují navíc i sólisticky, a to rovněž velmi úspěšně. Dá se

říct, že s vašimi ceněnými nahrávkami dobýváte svět. Jaký to je pocit? Není vám třeba líto, že se o vás tolik nemluví a nepíše jako v případě muzikantů z pop-rockového mainstreamu? Jak se říká „Doma není nikdo prorokem.“ a trochu se obávám, že u nás platí více než kdekoliv jinde „Každý úspěch, nechť je po právu potrestán.“. Samozřejmě že z každé ceny máte velikou radost, tím spíše, jedná-li se o mezinárodní prestižní ocenění, které nás Čechy ve vnímání světa vrací do doby, kdy jsme byli považováni za hudební velmoc. Je však smutnou realitou, že všechny ceny, které jsme za dvacet let své existence posbírali, ať to byla dvakrát nejprestižnější cena BBC, jednou za CD s kompletem Dvořákových trií a z minulého roku CD


ROZHOVOR

s kompletem trií Bohuslava Martinů, či francouzský Diapason D´Or a řada dalších, proběhly v Čechách bez většího mediálního zájmu. Kam se poděla česká hrdost? Podle čeho vybíráte nový repertoár, který budete hrát? Podléhá váš výběr nějakým módním trendům, pokud vůbec něco takového v klasické hudbě existuje? Na trendy nedáme. Náš repertoár zahrnuje všechna stěžejní díla od klasicismu po současnost. Při výběru repertoáru máme na mysli většinou konkrétní publikum, abychom jej potěšili. Něco jiného rádi poslouchají v Japonsku, něco v Čechách a něco v Americe, kam za pár dnů vyrážíme na měsíční turné. Zajímavý projekt ale například připravujeme trochu na objednávku Pražského jara, kdy letos zahrajeme, vedle zcela neznámého tria Zemlinského, pro nás Lukášem Sommerem napsanou úpravu Bernsteinovy West Side Story. Jak jste zmínil, koncertní cesty vás zavedly nejen do mnoha koutů naší země, ale pravidelně vystupujete také na podiích v zahraničí.

Je nějaké koncertní místo, kde byste si ještě rád zahrál? Koncertovali jsme na většině kontinentů světa, ale kde nám bylo s publikem v poslední době moc fajn, byla Jižní Amerika a Jihoafrická republika. Publikum je tam mimořádně spontánní a vřelé. Vraceli jsme se tam pravidelně, ale současná ekonomická situace jejich kultuře příliš nepřeje, tak uvidíme. Odmalička kolem vás hrála vážná hudba. Jakou hudbu ale posloucháte v soukromí? Nebo naopak doma požadujete naprosté ticho? Klasická hudba u nás zní celodenně. Ať už ta naše, nebo z nahrávek velikánů, kteří nám jsou věčnou inspirací. Z populární hudby však s radostí většinou v autě posloucháme folkaře či šansoniéry. Tvrdá populární hudba nám ničí uši. Velkým zážitkem z poslední doby byla návštěva koncertu Jana Smigmatora s jeho jazzovým triem. To jsme si opravdu s mojí ženou Jitkou Čechovou užili. S manželkou Jitkou, která u vás v triu hraje na klavír, vychováváte dva syny. Pozorujete u nich poděděné

geny? Vedete je k lásce k hudbě? Snaha tu byla. Alex (15) vystudoval na ZUŠ kytaru, mladší Oskar (11) začal na klavír, ale záhy přesedlal na tenis, ve kterém doslova exceluje. Tedy když hudba, tak opravdu jen pro radost. Jak si podle vás stojí klasická hudba v dnešním světě? Proč je podle vás důležité v dnešní době připomínat lidem tento hudební žánr? Pozorujeme celosvětový globální odklon od všeho duchovního. Životy všech se ubírají většinou zrychleným komerčním způsobem bytí, a to žádnému opravdovému umění nesvědčí. V klasické hudbě se pořadatelé často omezují na tzv. superstar za obrovské honoráře. Pak již nezbývají peníze na další koncerty, které byly páteří celoročních sezón. A to je veliká škoda. Věřím ale, že hodnota ukrytá v hudbě je nesmrtelná, a že se dočkáme doby, kdy celosvětová populace pochopí nepostradatelnost tohoto bohatství ve svých životech. Čím se zabýváte v současné době a co chystáte do budoucna?

Jak jsem již vzpomenul, vedle řady tuzemských a evropských vystoupení nás čeká měsíc v USA, kdy vystoupíme ve většině velkých měst od New Yorku po Los Angeles. Po návratu nás čeká zájezd do Anglie, kde mj. vystoupíme v nejprestižnějším komorním sále Londýna, ve Wigmore Hall. A v květnu pak koncert na Pražském jaru, což je pro každého českého muzikanta radost. A otázka na závěr – na co se mohou těšit návštěvníci vašeho koncertu na našem zámku v Hostivici, který se uskuteční 15. března? Pro vaše publikum jsme připravili překrásné trio Vítězslava Nováka, ukázku ze zmíněného vítězného CD s dílem B. Martinů, konkrétně Trio Bergerettes, a ve druhé půli pak slavné Dumky A. Dvořáka. Bude to taková oslava české hudby ke 100. výročí naší země.

Lenka Brychtová, redaktorka

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

9


ROZHOVOR

Když se spojí kytara s tenisovou raketou 

Foto: Josef Louda

Dvojici písničkářů Miroslava Palečka a Ivo Jahelku asi není třeba dlouze představovat. První z nich je známý hlavně z legendárního folkového dua Paleček a Janík a jako bývalý představitel divadla Semafor. Druhý se proslavil jako zpívající právník, který vtipnou formou zhudebňuje balady ze soudní síně i života. Průřez společnou tvorbou a nejznámější vlastní písně nabídne jejich společný koncert, který se uskuteční 23. března od 19 hod. v Sokolovně Hostivice. Oběma pánům jsme položili několik otázek. Jak vás napadlo spojit síly a založit občasné hudební duo? Co bylo tím prvním impulsem? Miroslav Paleček: Dohromady nás dala kytara a tenisová raketa. S trochou nadsázky říkám, že s Ivem Jahelkou se budou posluchači smíchy za břicha popadat a se mnou je zase brzy smích přejde – no znáte lepší spojení? Ivo Jahelka: Zcela souhlasím s tím, co říká Mirek! Hlavní je, že toto – na první pohled poněkud nesourodé spojení – výborně funguje nejen k naší spokojenosti, ale doufám, že i ke spokojenosti publika.

10

Bylo těžké napsat tolik písniček o tenise? M. P.: Popravdě řečeno jsem si nedovedl představit tolik tenisových písniček a přitom se neopakovat. Ivo mě ale svými nápady přesvědčil o opaku a dokonce i poprvé v životě otextoval několik mých hotových melodií. I. J.: Mirek měl v šuplíku pár melodií, které nebyly pro duo Paleček+Janík dost dobré, takže jsem se jich chopil – a kupodivu se ukázalo, že pro album "Tenisová akademie" jsou ideální. Já jsem napsal 16 textů – všechny o tenise – a psaly se mi výborně, protože vše, o čem jsem psal, znám

důvěrně z vlastní zkušenosti – viz např. píseň "Mrštil jsem raketou do plotu". Jste v tenise stále aktivní? Co obdivujete jeden na druhém jako na tenisovém hráči? Co například vám chybí a jemu ne? M. P.: V tenisu jsem v současné době aktivní čím dál míň – Ivo čím dál víc, moje hmotnost narůstá – Ivo si tu svoji udržuje, moje kondice a výkonnost pomalu slábne – jemu rychle narůstá. Oba jsme ale tenisu před léty totálně propadli a v tom jediném jsme nastejno! I. J.: Mirek... ač ho klouby bolej, tak má pořád skvělý

volej! Já mám zase rychlé nohy – oba máme jisté vlohy... pro tenis i písničky – a oba jsme JEDNIČKY! Pravdou je, že vaše společné album Tenisová akademie vyšlo již před téměř dvaceti lety. Není už na čase fanouškům nabídnout nové písničky? Chybí vám inspirace? M. P.: To určitě ne, ale vždyť stačí si pozorně poslechnout všech 16 písní a hned bude jasné, že témata jsou vyčerpaná a opakovat se by nebylo řešení. I. J.: No, o tenise už asi sotva, takže nezbývá, než abychom se já i Mirek snažili každý


ROZHOVOR

po své vlastní linii. Doufám, že nějakými novými soudničkami ještě své posluchače potěším. Stále oba hojně koncertujete, ať už společně či sólově. Pan Jahelka si stále drží svou advokátní praxi. Kde čerpáte energii – tedy kromě zmiňovaného tenisu, jak odpočíváte? Velkým tématem je zdravá výživa, jak jste na tom v této oblasti? M. P.: Nejvíc mě posiluje dlouhý vydatný spánek, a tak vstávám pokud možno tehdy, až mi tělo dovolí. Oblast zdravé výživy je pro mě španělská vesnice, v jídle a pití se neomezuji a u toho už zůstanu. I. J.: Pokud jde o téma zdravá výživa, tak se držím následujícího motta: "Je mi putna, co je zdravé – co mi chutná – je to pravé!" Pane Jahelko, vy jste se proslavil jako zpívající právník. Jsou vaše soudničky, jak říkáte svým písničkám ze soudní síně, založeny na skutečném základě? I. J.: Ano, každý příběh, který zhudebním, musí vždy vycházet ze skutečného

případu či z reálné životní situace a já k tomu přidávám ještě nějakou tu "básnickou licenci". Jsou to někdy takové blbosti, že to prostě vymyslet nejde! Obrací se na vás lidé po koncertech s prosbou o právnickou pomoc? I. J.: I to se stává, ale spíše výjimečně, protože lidé se chodí na mé koncerty

především pobavit a zasmát cizímu neštěstí. Stalo se vám někdy, že vás někdo obvinil z toho, že jste jeho případ „zveřejnil“ v písničce? Že se v tom zkrátka poznal? I. J.: Někdy se stává, že za mnou po koncertě někdo přijde se zaručeným tvrzením, že ten či onen příběh se stal jemu nebo nějakému jeho známému, ale vždycky je to hodnoceno pozitivně, takže žádné "obvinění" dosud nepadlo.

Ježkovy písničky a vydal album Ježkárny. Neuvažujete o tom, že byste zpracoval jeho další písničky a vydal Ježkárny 2? Co vás vlastně tak ohromuje na této trojici nezapomenutelných umělců? M. P.: Na písničkách V & W & J mám rád vše, od klenutých košatých melodií přes bohaté harmonie až po neotřelé a nadčasové texty. Z celého množství písní jsem se snažil vybrat to nejlepší, alespoň já si to myslím, takže Ježkárny 2 už ne.

Přemýšlel jste někdy, zda byste dokázal složit stejně tak vtipné texty i v případě, že byste se učil třeba na elektrikáře? Myslíte si, že by to mělo stejný ohlas? I. J.: Těžko říct, ale spíše myslím, že ne, protože přece jenom případy s právním podtextem lidi zajímají asi trochu více než střídavý proud.

Na čem momentálně pracujete? M. P.: Snažím se zhudebnit některé básně pana Jaroslava Seiferta, tak mi držte palečky!

Jak vás zpočátku vnímali kolegové právníci a naopak hudebníci? I. J.: Myslím, že převážná část kolegů, kteří mají smysl pro humor, s tím neměla problém a dokonce i v současné době mi sem tam některý z nich pošle nějakou perličku či námět na písničku. Pokud jde o opravdové muzikanty, tak se na mne dívají, myslím, shovívavě, protože bohužel neumím ani pořádně hrát na kytaru, ani pořádně zpívat, ale přesto mezi ně tak nějak trochu patřím.

Prozraďte, co jste si přichystali na váš společný koncert u nás v Hostivici? M. P.: Nechte se překvapit a přijďte 23. března na Dvojkoncert do sokolovny. Už teď se těšíme na viděnou a slyšenou!

Pane Palečku, o vás je známo, že jste velkým obdivovatelem Ježka, Voskovce a Wericha. Dokonce jste zpracoval

I. J.: Já momentálně pracuji na vylepšení své fyzické kondice a snažím za pomoci trenéra vylepšit své tenisové "voleje"... dost mě to baví.

I. J.: Já mám pro vás soudničky, jak už mnozí tuší – také něco ze spisů, co psal život sám. Mirek zase písničky, co pohladí vám duši... ale víc uslyšíte 23. března v sokolovně, kde otvíráme krám! Děkuji za rozhovor a těšíme se na vás. Lenka Brychtová

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

11


DĚNÍ VE MĚSTĚ

Jsem napojená sama na sebe Foto dvoustrana : © Dcera sestry, s. r. o.

Dělat rozhovor s Veronikou Hurdovou alias Krkavčí matkou není úplně jednoduché, protože jen otázek na tak zajímavého a inspirativního člověka by vydalo na celý náš časopis. Tato mladá maminka tří malých dětí žije i navzdory osudovým ranám šťastný a bohatý život a nebojí se nahlas říkat názory, které ne vždy jsou mainstreamové. Veroniko, přemýšlela jste někdy nad tím, jakým směrem by se váš život ubíral, kdybyste nepřišla tragicky o manžela, ještě navíc v době těhotenství se třetím společným dítětem? Vlastně ani ne. Já nejsem moc ten typ, co přemýšlí „co by kdyby“. Fixuju se na to, co je. Nerada si ubližuju. Myslím, že moje cesta je správná. S manželem i bez něj. Ale samozřejmě mi v těch nejběžnějších životních situacích přijde často na mysl, že mi Honza chybí. Hlavně v těch chvílích, kdy jsem šťastná. On ty okamžiky štěstí uměl vždycky ještě umocnit a prosvětlit. Myslíte si, že po tom, čím jste si prošla, žijete svůj život, jak to jen říct – víc naplno, či jinak, že si vážíte zkrátka jiných věcí? Asi by bylo divné, kdyby to tak nebylo. Taková událost vám přeskládá priority, i kdybyste se zuby nehty bránila. To, jak s tím člověk naloží, je věc druhá. Možná to vyzní hloupě, ale já jsem nikdy nebyla se svým životem spokojenější než 12

teď. Raduju se z každého dne, vážím si toho, co mám. Mám plnou důvěru v sebe, ve své děti, ve svět. Jsem totálně napojená sama na sebe a jdu se sebou v souladu, s obrovským respektem k vesmírnému řádu. Smrt nevnímám už jako strašáka. Průšvih není umřít. Průšvih je prožít svůj život odpojený od své podstaty. Úspěšně provozujete blog Krkavčí matka, který se věnuje zejména mateřství a za který jste obdržela i prestižní internetovou cenu. Počítala jste s takovým obřím úspěchem? Co to pro vás znamená? Ano, počítala. Ne, dělám si legraci. Jsem přesvědčená, že kdybych začala blogovat s úmyslem, že budu „slavná a bohatá“, tak nikdy neprorazím. Čtenář není hlupák. Mohli bychom se bavit o tom, co znamená úspěch. Pro mě je to to, že dělám práci, kterou nepovažuju za práci ve smyslu „je to pruda, kterou si musím odsedět“. Jde mi to od srdce, příležitosti chodí samy, všechno tak hezky lehce plyne a do sebe zapadá.

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

Jako druhou důležitou složku úspěchu považuju fakt, že díky práci po nocích uživím svou rodinu a přes den můžu být s dětmi a věnovat se jim. Kromě blogu píšete knížky, mimo jiné i pro děti, a začala jste rovněž dělat besedy a navíc nabízíte i osobní konzultace. Co vás k tomu vedlo? Jak vás to napadlo? Knížky vznikají tak nějak samy. Není to, že bych seděla a přemýšlela, jakou že to knížku mám napsat. Prostě se mi to téma v hlavě vynoří a já už si s ním pak jen hraju. A pak je pár e-knih, které vznikly z toho, že jsem po e-mailech stále odpovídala na ty stejné otázky, tak jsem se rozhodla to zpracovat do nějaké ucelené podoby. No a besedy a konzultace vznikly taktéž z poptávky od čtenářů. Ta poptávka je momentálně několikanásobně vyšší, než jsem schopna svými kapacitami obsáhnout. Bohužel naklonovat se nemůžu, takže se učím přibrzďovat.

Stávají se příběhy jiných žen, které se vám svěřují a píší na blog či do komentářů na facebook, vaší součástí? Prožíváte jejich smutky a zármutky s nimi? Neprožívám. Možná se to nezdá, ale já jsem strašně neempatický člověk. Je pro mě fakt těžké se do někoho vcítit, musím se na to hrozně soustředit. Vím to o sobě a vědomě s tím pracuju. Dobré je, že si díky tomu dokážu vyslechnout cizí příběh, ale přitom se na něj dívat zvenku, aniž by mi to ublížilo. Pro emočně náročnou práci je to obrovská výhoda. Mám vysokou odolnost vůči stresu, jen tak něco mě nepoloží. Zřejmě i tam se tedy rodí inspirace pro vaše články a knížky? Nebo kde jinde hledáte inspiraci? Cizí příběhy jsou pro mě inspirací spíš zprostředkovaně, když mi něco připomenou nebo když v mé hlavě spustí nějaké myšlenkové pochody. Já vlastně inspiraci ani nikde nehledám. Spíš bych to popsala jako stav, kdy nějaké téma visí ve vzduchu, postupně se začne


ROZHOVOR

pořád bavilo, ale o kariéře spisovatelky jsem nesnila. Tenkrát neexistovaly žádné blogy, nebyl žádný vzor, díky kterému bych mohla uvěřit, že živit se psaním je možné. Takže jsem to upozadila jako koníček, který je sice fajn, ale vlastně k ničemu. Dneska je pro mě psaní důležité jako způsob sebevyjádření. Skrz mluvení nedokážu vždycky říct přesně to, co mi běží v hlavě. Ale moje psaní – to jsem já. Sama knížky píšete. Povězte nám ale, pokud vám tedy zbývá čas na čtení, jaké autory máte ráda vy? Dřív jsem přečetla tak padesát knížek za rok. Teď se třemi dětmi za krkem jich je tak do dvaceti. zhmotňovat a upozorňovat na sebe v různých souvislostech. A když je zralé, tak já ho jen utrhnu a poskládám do slov. Nepřipadám si v tomhle ohledu jako pěstitel, ale spíš jako sběrač. Jak sbíráte energii, aby vás to celé psychicky nevysálo? Energii není podle mě potřeba sbírat. Je jí všude dost, stačí ji nechat skrz sebe téct. Jsem v tomhle ohledu takový průtokový ohřívač. Nemusím mít nějaké externí dobíjecí jednotky. Stačí mi nemít v sobě bloky, které by bránily tomu, aby energie tekla.

No a když zrovna nepíšu nebo nejsem s dětmi, tak hraju beach volejbal, čtu a hraju na klavír. Představovala jste si někdy, že se z vás stane spisovatelka na plný úvazek? Psala jste už jako dítě povídky do šuplíku? Co pro vás psaní vlastně znamená? Jestli jsem si to někdy představovala, to nevím, ale hádám, že ano. Ještě ve školce jsem napsala několikery pohádky a komiksy pro ségru, sama jsem si je ilustrovala. Ve škole jsem psát přestala a věnovala jsem se už jenom kreslení. Psaní mě

Asi můj nejoblíbenější autor je China Miéville, přečetla jsem od něj všechno, co napsal. Stejně tak čekám na každou novou knihu od Fredrika Backmana. Z těch českých je to Petra Hůlová, miluju její hru se slovy. Teď jsem dočetla skvělou knížku od Caitlin Doughty Tlouštíci hoří rychleji. Je to můj objev roku a mělo by to být povinnou četbou každého smrtelníka. Pro mnohé vaše čtenářky jste hrdinkou všedních dní. Jak vy sama se vidíte? Jsem hrdinka všedních dní. My všichni jsme.

Dokáže vám udělat radost třeba nová kabelka, jako asi každé ženě? Nebo štěstí a radost hledáte někde hlouběji? Ale ano, dokáže. Kabelka teda zrovna ne, ale třeba nová knížka ano. Není to ale můj zdroj štěstí, to je veliký rozdíl. Nekompenzuju si tím hloupý den nebo špatný pocit ze života. Štěstí máme každý uvnitř sebe. To je sice věc, kterou vám každý odkýve, ale málokdo to skutečně žije. Mně se tenhle stav – kdy cítím to hluboké vnitřní štěstí, se kterým nemůže nic zvenku zatřást – přihodil po smrti mého muže. Ale tohle nepředáte, nevysvětlíte. Je to spojené s obrovskou důvěrou v to, že všechno, ale opravdu všechno na světě se děje správně. Že to má smysl, který nemusíte vidět a nemusíte mu rozumět, ale že z celkového pohledu je to dobré a udržuje to ve vesmíru rovnováhu. V uplynulém roce jste na konferenci SHE vyprávěla převážně o svobodné výchově, kterou na svých dětech praktikujete. O čem budete povídat letos? To opravdu nevím, v tomhle ohledu umím překvapit i sama sebe. Děkuji za rozhovor. Lenka Brychtová

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

13


DRUHÝ

DĚNÍ VE MĚSTĚ

ČNÍK RO

7. 4. 2018 od 10 hod., Sokolovna Hostivice

CELODENNÍ HAPPENING o tématech, která zajímají (nejen) ženy napříč generacemi

EDITA BERKOVÁ

zakladatelka značky Strollering Mateřská v pohybu

EVA CIKRYTOVÁ A HELENA JIRSOVÁ

propagátorky zdravého životního stylu a autorky webu Jíme jinak

témat

PETRA ŠPINDLEROVÁ

inspirativních životních příběhů

herečka a učitelka jógy

HANA KADLECOVÁ

zakladatelka Spolku Ichtyóza

JANA NOVÁČKOVÁ

různých cest

psycholožka, spoluautorka knihy Respektovat a být respektován

VERONIKA HURDOVÁ

spisovatelka, autorka blogu Krkavčí matka

Celým dnem provází a moderuje MONIKA VALENTOVÁ

REGISTRACE SPUŠTĚNA

VÍCE INFORMACÍ NA

14

WWW.SHE-IS.CZ

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

www.mksh.cz


DĚNÍ VE MĚSTĚ

AKTIVITY V SOKOLOVNĚ PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

NEDĚLE

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

7.50–8.55 Kruhový trénink s Karolínou

16.30–17.15 Krav maga pro děti

7.55–8.50 Kruhový trénink s Karolínou

18.00–19.30 Box

10.00–11.30 Box

18.10–19.10 Kruhový trénink s Karolínou

17.25–18.30 Box pro děti

17.30–18.30 Kruhový trénink s Karolínou

19.20–20.20 Kruhový trénink s Karolínou KLUBOVNA POSILOVNA 9.00–13.00 Dětský klub Klubíčko 17.00–18.15 Jóga se Šárkou Zuskovou 19.00–20.00 Jóga s Yoga4Yogi.cz KLUBOVNA 4 16.00–17.00 Angličtina ENGLISH FOR CHILDREN 2 – děti 7 let a více

19.00–20.30 Box KLUBOVNA POSILOVNA

18.40–19.40 Kruhový trénink s Karolínou

18.55–20.25 Krav maga pro dospělé

9.00–13.00 Dětský klub Klubíčko

KLUBOVNA POSILOVNA

18.55–20.25 Krav maga pro dospělé

18.00–19.30 Hormonální jóga – sestava dle Dinah Rodrigues

9.00–10.00 Pilates s Karolínou

KLUBOVNA GOLF

19.50–20.50 Pilates s Karolínou

17.50–18.50 Pilates s Karolínou

16.30–17.15 Tanečky pro děti SÁL Cvičení TJ Hostivice

KLUBOVNA GOLF 15.30–16.30 Dramaťáček

KLUBOVNA 4 16.00–17.00 KURZ FIT FOR ENGLISH pro starší děti

10.30–11.15 Výtvarné hrátky 23. 3.

17.30–18.30 Krav maga pro juniory

KLUBOVNA POSILOVNA

9.00–13.00 Dětský klub Klubíčko

KLUBOVNA POSILOVNA

16.30–17.15 Krav maga pro děti

KONTAKTY NA LEKTORY

KLUBOVNA 4 16.30–17.30 Angličtina ENGLISH FOR CHILDREN 1 děti 4–6 let SÁL 10.30–11.30 Fitness pro seniory 19.30–20.30 Body & Mind s Katkou Bímanovou

SÁL

Cvičení TJ Hostivice

SÁL Cvičení TJ Hostivice

Cvičení TJ Hostivice

19.30–22.00 Divadelní soubor Hostivice – zkouška Cvičení TJ Hostivice

18.00–19.30 Klidná jóga

19.00–22.00 Divadelní soubor Hostivice – zkouška

SÁL 19.00–21.00 Tančírna 18. 3.

Kruhový trénink s Karolínou www.zdravisobe.cz Pilates s Karolínou www.zdravisobe.cz Klubíčko klubicko-hostivice@seznam.cz Jóga se Šárkou Zuskovou studio.zklub.cz Jóga s Yoga4Yogi.cz blankajanickova@seznam.cz Angličtina hostivice@mortimer-anglictina.cz Krav maga sarka.safrova@krav-maga.cz Box, box pro děti petrstej@seznam.cz Tanečky pro děti taneckyhostivice@seznam.cz Dramaťáček jolana@mksh.cz Výtvarné hrátky nyvltova@chyne.net Body & Mind aerobic.bimanova@tiscali.cz Tančírna petr.frydrych@gmail.com Senior Fitness d.soukal@email.cz Klidná jóga marcela.maleckova@ceskaacademiejogy.cz

SOKOLOVNA – KONTAKTY

Lenka Stejspalová +420 725 502 962, lenka@mksh.cz Jolana Petříková +420 702 154 915, jolana@mksh.cz Recepce sokolovna +420 702 210 821, recepce@mksh.cz

KLUBOVNA 1 16.00–17.00 Věda nás baví 19.00–20.00 Přednáška Bible

Hormonální jógová terapie PRO ŽENY DLE DINAH RODRIGUES

Dinah Rodrigues, dnes 92 letá jogínka z Brazílie, vymyslela úžasnou sestavu hormonální jógy, která je doporučována jako terapeutické cvičení pro ženy. Vytvořila také i sestavu pro muže a pro diabetiky.

M

y se budeme zabývat sestavou pro ženy a budeme se postupně učit základní techniky a jednotlivé prvky sestavy. Hormonální jóga se doporučuje pro všechny ženy nad 35 let bez ohledu na to, jestli mají, nebo nemají zdravotní problémy. Pak také pro teenagery, pokud mají problémy hormonální povahy, a pro ženy, které trpí polycystickými vaječníky, cystami na vaječnících,

nepravidelnou menstruací, bolestivou nebo silnou menstruací, předmenstruačním syndromem. Dále pro ženy s nízkým libidem, pro ženy, které mají předepsanou náhradní substituční léčbu, dále pro ženy, které mají problém s otěhotněním. Hormonální jóga se doporučuje také pro ženy, které mají sníženou funkci štítné žlázy nebo cysty či nádorová onemocnění a dále pro

ženy, které trpí syndromem karpálního tunelu. Je vhodná pro ženy v menopauze a po ní a eliminuje nepříjemné projevy tohoto období. Hormonální jógová terapie je vhodná také jako protistresová terapie. Těšíme se na Vás v sokolovně každou středu od 18 h. Blanka Janíčková, Yoga4Yogi

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

15


VOLNÝ ČAS

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2018 Džungle 30. 7. – 3. 8.

knihy Překlep a Škraloup s herečkou Zuzanou Vejvodovou

"Pojd budu ti cist"

28. března 2018 17.30−18.00 h v Městské knihovně Hostivice

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině.

VSTUP ZDARMA

Městská knihovna Hostivice Vás srdečně zve na zapojení se do celorepublikové kampaně Celé Česko čte dětem.

www.mksh.cz

Časostroj 6. 8. – 10. 8.

Do naší jurty pod hrází Litovického rybníka přijede slavný vědec se svým novým strojem pro cestování časem. Zveme vaše děti na jedinečnou expedici! Každý den jiná doba, nové místo. Vydáme se po stopách dinosaurů, navštívíme rytíře a princezny a budeme přítomni u velkých vědeckých objevů. Pro děti od 3 do 7 let Počet míst: 18 Cena: 2690,- Kč

Dva zrzavé culíky, tvář jí pokrývá spousta uličnických pih a z jejího pohledu lze vyčíst, že se právě chystá nějaká lumpárna. Vilu Vilekulu obývá docela sama – tedy se svým koněm a opičkou. Nikdo jí neříká, co má a co nemá dělat, a tak si žije dle svých smyšlených pravidel. Přijďte se seznámit s Pipilotou Citronií Cimprlínou Mucholapkou Dlouhou punčochou – její nápady rozhodně dostanou i vás! Pro děti od 3 do 7 let Počet míst: 18 Cena: 2690,- Kč

101 dalmatinů 20. 8. – 24. 8.

Dalmatiní rodiče, chytrý Pongo a krásná Perdita, mají velikou radost ze svých čerstvě narozených štěňátek. Jejich štěstí se však brzy promění v boj s Cruellou de Ville, která se touží všech malých puntíkovaných štěňat zmocnit a ušít si z nich luxusní kožich. Je na nás, abychom všechna štěňátka zachránili – pomůžeš nám s tím i ty? Pro děti od 3 do 7 let Počet míst: 18 Cena: 2690,- Kč

Kde? Jurta, ul. Na Hrázi

PŘIHLAŠOVÁNÍ A VÍCE INFORMACÍ NA WWW.HURA-VEN.CZ

Břevské břehy

10. března

hostivicemesto http://

ČTENÍ

Dobrodružný výlet do divočiny – do míst, kam málokdy vstoupí lidská noha a kde se člověk musí spolehnout na svou vynalézavost. Seznámíme se s domorodými obyvateli, budeme stopovat zvířata. Nebude chybět rozdělávání ohně, vaření ani stavba přístřešků. Ze čtvrtka na pátek budou mít děti příležitost přenocovat na kraji divokého území, v jurtě. Pro děti od 4 do 7 let Počet míst: 18 Cena: 3050,- Kč

Pippi Dlouhá punčocha 13. 8. – 17. 8.

hostivicemesto.cz

home@volny.cz

Viděli jste někdy staré černobílé fotky koupaliště na Břvích? Stovky veselých lidí na břehu i ve vodě. Dnes je Břevský rybník plný sinic a koupat se v něm nedá. A jeho břehy jsou zaplavené odpadky a ostnatými šlahouny ostružiníku. Rádi bychom toto místo vrátili lidem. Proto pořádáme

Z.S.

Inspirativní fotografie z Kodaně.

ÚKLID BŘEHŮ NA BŘVÍCH

16

Sejdeme se v sobotu 10. března 2018 v 10.00 hodin u zastávky u sportovní haly. Přineste si s sebou nářadí, které uznáte za vhodné (hrábě, nůžky, pily, křovinořezy atd.). Pracovní rukavice si brát nemusíte, dostali jsme jich šedesát párů darem od firmy RE-agent, spol. s r. o. K tomu dostaneme z restaurace ČeskoSlovensko pět litrů svařeného vína a pět litrů čaje. A město nám přistaví kontejnery. Moc děkujeme! Kdybyste si kvůli počasí nebyli jisti, jestli uklízíme, volejte na 777 959 951. Těšíme se.

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018


VOLNÝ ČAS

Hostivice čte dětem Městská knihovna Hostivice se zapojila do celostátní kampaně na podporu emočního zdraví dětí a jejich čtenářské gramotnosti Celé Česko čte dětem. Čtení nápadité knihy Překlep a škraloup, kterou ocení pro svůj vtip a specifické kouzlo i dospělí, proběhne 28. března od 17.30 hod v knihovně. Předčítat bude herečka Zuzana Vejvodová.

M

Stačí 20 minut denně Dnešní uspěchaná doba internetu a dětská zábava omezená na televizi a počítačové hry knížkám moc nenahrává. Děti se k nim dostávají stále méně. Řada

Veřejné čtení v Ostravě či Praze s hojnou účastí

rodičů zase trpí nedostatkem času nebo motivace dětem číst. Přitom, jak dokazují průzkumy, pravidelné předčítání pomáhá utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem, podporuje psychický a morální rozvoj dítěte, rozvíjí jazyk, slovní zásobu, představivost, učí děti hodnotám, rozvíjí smysl pro humor… Dítěti, kterému je čteno, se navíc stimulují jiná mozková centra, než když dostává hotový vjem na obrazovce. Předčítat nahlas dětem se zkrátka vyplatí a jde o tu nejlepší investici

Z.S.

ožná jste už o kampani Celé Česko čte dětem slyšeli, možná ne. Cílem tohoto dlouhodobého programu, jehož idea pochází z USA a na rozdíl od podobných kampaní je směrována spíše na rodiče a další dospělé osoby v nejbližším okolí dítěte, je podpora čtenářské gramotnosti dětí a mládeže a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Projekt tedy vznikl proto, aby si společnost uvědomila, že pravidelné předčítání má pro emocionální vývoj dítěte a formování jeho návyku číst si v dospělosti obrovský význam. „Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.“

do úspěšné budoucnosti dítěte, jak shodně tvrdí vědci a praktikové. Navíc postačí 20 minut denně. Každý den. Což je i heslo „Čtěme dětem 20 minut denně“, které projekt Celé Česko čte dětem provází.

metodou. Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivé, či dokonce přitažlivější, než televize a počítačové hry.“

Eva Katrušáková, zakladatelka a ředitelka Celé Česko čte dětem, říká: „Několik desítek minut čtení dětem denně je v rodině magický, posvátný čas. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou

Čtení knihy Překlep a škraloup s herečkou Zuzanou Vejvodovou proběhne 28. března 2018 od 17.30–18.00 hod. v Městské knihovně Hostivice. Lenka Brychtová

Na Velikonoční pondělí v Česku tradičně omlazujeme slečny a paní libovolného věku. Základní pomůckou omlazovacího rituálu je čerstvá (p)omlázka z mladého proutí.

PLETENÍ POMLÁZEK PRO OTCE (A SYNY) Plést budeme v neděli 1. dubna (a to není apríl) od 15.00 hodin v sokolovně. Čerstvé, rovné a dlouhé pruty si přineste s sebou. Nejlepší jsou vrbové nebo lískové. Nekupujte uschlé kusy, upleťte si svoji jedinečnou!

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

17


VOLNÝ ČAS

Rodinné centrum ZaHRÁTka Milí rodiče, chceme se s vámi podělit o novinky. 10. února jsme oslavili tradiční Masopust průvodem maškar, hody, veselením a dílničkami. Děti poznaly tradiční masky, honily se s medvědem, maminky s ním tančily, porazili jsme klibnu i pochovali basu. Děkujeme moc všem účastníkům, dobrovolníkům a podporovatelům, také městu Hostivice za podporu. Těšíme se moc za příští rok.

J

ako dva roky minulé, i letos nabízíme školkovým dětem příměstský letní tábor. Tentokrát v termínech 23. 7. – 27. 7., 20. 8. – 25. 8. a 27. 8. – 31. 8. se slevou pro děti z Hostivice díky podpoře městského úřadu. Po celé léto nabízíme docházku v naší školce ZaHRÁTce pro děti 1,5–5 let. Na oba druhy letní školky se můžete přihlásit na našich webových stránkách www.zahratka.cz. Máte miminko či děti a jste

v Hostivici noví a nevíte, co, kde a jak? Rádi byste poznali někoho v podobné životní situaci? Neoslovují se vám snadno další rodiče na hřišti či na ulici? Jednou z cest je přijít k nám s dítkem na prográmek (viz rozvrh aktivit) a v rámci prográmku se pomalu zapojit, vytipovat si, kdo vám sedí a pak teprve zkoušet. Lektorky vedou program pro děti, přináší témata pro rodiče. Trochu se poznáte, dozvíte, co a jak s dětmi, co v okolí funguje a co můžete vyzkoušet. Do části programů se

PŘIPRAVUJEME (více na www.zahratka.cz či http://zahratka.webooker.eu): 7. 3.

setkání Domácí žitný chléb krok za krokem

15. 3. přednáška o školní zralosti, předškolní přípravě a výběru školy 25. 3. Velikonoční koncert a dílničky pro děti s rodiči 5. 4.

přednáška O spánku miminek a dětí

11. 4. – 25. 4. kurz Masáže miminek a základy aromaterapie Duben Poradna fyzioterapeutky a seminář o vývoji miminka v 1. roce života

doma

Masopust, foto: Miroslav Machek

Rodinné centrum Vám nabízí přednášku

ŠKOLNÍ ZRALOST

lze přidat i kdykoliv v průběhu roku (dopolední klubíky, hopsání, keramika…) – prostě si zarezervujte vstup na webu a přijďte. Kdyby vám to v našem

a.s.

rezervačním systému nešlo, nevadí, pošlete email či zavolejte. Těšíme se na vás. Lenka Brožková, RC ZaHRÁTka

Rodinné centrum

Vám nabízí přednášku

předškolní příprava a výběr školy

Dozvíte se, co by mělo znát, umět a zvládnout dítě před nástupem do základní školy. Seznámím Vás s platnou legislativou týkající se zahájení školní docházky, povíme si o možnosti předčasného nástupu či odkladu školní docházky a od koho potřebují rodiče doporučení. Ukážeme si, jaké hry, činnosti a pracovní listy jsou vhodné pro předškoláka. A probereme, podle čeho volit školu, co vám o škole vypovídá a co vlastně chceme. Psycholožka ze školství Lenka Brožková.

Jak funguje dětský spánek a proč se děti budí? Co potřebují děti ke klidnému spánku? Mýty o spánku dětí? Kdy bude dítě spát celou noc? Co všechno ovlivňuje dětský spánek? Jak hledat příčinu problému se spánkem? Proč děti uspávat a proč metoda vyplakání není přirozená? Společný spánek, jeho výhody, nevýhody a bezpečnost. Jak pomoci unaveným rodičům? Jak se nestresovat, odolávat tlaku okolí a společnosti? Tipy, jak vylepšit spánek a zlepšit uspávání. Určeno rodičům dětí ve věku 0-5 let. Se spánkovou poradkyní Lenkou Medvecovou Tinkovou

Kdy: ve čtvrtek 15. března v 17:30 hod

KDY: ve čtvrtek 4.dubna v 16:30 - 2,5hod

www.zahratka.cz

www.zahratka.cz

Cena: 100 Kč (pro děti případně k dispozici herna) Přihlášení nutné na: https://zahratka.webooker.eu Podrobné informace: email: lenka@brozek.org Tel.: 608 607 042, web: lenka.brozek.org Adresa: Za Mlýnem 1748, Hostivice

18

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

ZA KOLIK: 390 Kč Přihlášení na https://zahratka.webooker.eu Podrobné informace: email: lenka@brozek.org Adresa: Za Mlýnem 1748, Hostivice


VOLNÝ ČAS

Seminář pro ženy s jógou vědomí z cyklu

UMĚNÍ BÝT ŽENOU

HUDBA POMÁHÁ

Rozvíjejme svoji ženskost a najděme znovu samy sebe. S jógou rozproudíme energii, uvolníme staré vzorce a otevřeme se poznání.

10. 3. 2018

Být sama sebou

NEDĚLE 25. BŘEZNA, 17:00 -

HOSTIVICKÝ PĚVECKÝ SBOR • LUCKY VOICE BAND KOMORNÍ SBOR ZUŠ KLADNO - POBOČKA HOSTIVICE BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU ZAŘÍZENÍ FOD KLOKÁNEK HOSTIVICE

POZNÁNÍ ženské energie a její zvláštnosti VZTAH naší ženské a mužské části RESPEKT k sobě samé KRÁSA naší jedinečnosti

Kdy: sobota 10. 3. 2018 od 10 do 13 hod. Kde: Sokolovna Hostivice – Dětský klub Klubíčko

BAZILIKA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ

Provází: Šárka Černá Zusková

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Cena: 450,- Kč V případě vašeho zájmu se můžete hlásit mailem na studio@zklub.cz. Rezervace míst nutná, s sebou pohodlné oblečení a karimatku. Těšíme se na vás.

Rodinné centrum ZaHRÁTka Hostivice - www.zahratka.cz - březen 2018 ZaHRÁTka

8h

9h

10h

11h

12h 13h 14h 15h

16h

17h

18h

19h

pondělí

Program pro děti 2-3r s rodiči I. 9:00-10:30 a II. 10:30-12:00

Keramika pro Angličtina pro Angličtina pro dospělé a starší děti 8-9l Šikovné prstíky děti 6l pokročilí děti 1x14 dní 18:00pokračující 17-18h 16:15-17:00 20:00 15:15-16:00

úterý

Program pro děti 1-2r s rodiči I. 9:15-10:30 a II. 10:45-12:00

Angličtina pro děti 5l mírně pokr. 15:3016:15

středa

Tanečky děti Klub mami-mimi II. pro 1,5-3r 9:30- děti nar. od 9/2016 do 2/2017 v 10:30-11:30 10:15

Angličtina pro Tanečky s děti 3-5r s Jess Andělkou děti 15-16h 3,5-5r 16-17h

Klub mami-mimi I. pro děti nar. od 2/2017 do 8/2017 v 10:30-11:30

Hud.kroužek Angličtina pro Slavíček 15:10- děti 3-5r s Jess 15:55 16-17h

čtvrtek

Hud.kroužek Slavíček Baby děti s rodiči 8:30-9:15

pátek

Angličtina pro dospělé 9,15-10,15h

Cvičení Keramika pro děti 1-5r s Zdravá záda rodiči 10-12h 8:45-9:45

Angličtina pro děti 4r zač.- Hopsání pro děti 2-4r úterý 17:30-18:30h mírně pokr. 16:30-17:15

Hopsání pro děti 2-4r čtvrtek 17:15-18:15h

Keramika pro děti 4-14let 16:3018:00 1x14dní Očkohrátky pro děti 3-5let 1x14dní 16:30-17:15

Kundalini joga 20-21

Prostor Školky

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

Předškolák 16:30-17:20

pondělí

středa

Kundalini joga 2021h

Tanečky s Andělkou 4-6r pokročilí 17-18h

neděle

úterý

20h

Dětská skupina Školka ZaHRÁTka - možnost docházky pro děti 2-5 let v čase 7:30-16:30. Cena od 140Kč / den. Více informací www.zahratka.cz/skolka.

Předškolák 16:30-17:20

čtvrtek pátek

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

19


VOLNÝ ČAS

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Buřty u Nováků

TJ Hostivice, z. s., oddíl kopané Vás zve na utkání: Okresního přeboru Praha-západ:

A-TÝM – JARO 2018 1.

24. 3. 2018

So

15:00

2.

31. 3. 2018

So

16:30

Hostivice : Úhonice Choteč : Hostivice

3.

7. 4. 2018

So

16:30

Hostivice : Zlatníky

4.

13. 4. 2018

19:00

D. Břežany : Hostivice

5.

21. 4. 2018

So

17:00

Hostivice : Tuchoměřice

6.

28. 4. 2018

So

17:00

Všenory : Hostivice

7.

5. 5. 2018

So

17:00

Hostivice : Psáry

8.

12. 5. 2018

So

17:00

Hostivice : Roztoky

9.

19. 5. 2018

So

17:00

Jinočany : Hostivice

10.

26. 5. 2018

So

17:00

Hostivice : Měchenice

11.

2. 6. 2018

So

17:00

Dobřichovice : Hostivice

12.

9. 6. 2018

So

17:00

Hostivice : Štěchovice B

13.

16. 6. 2018

So

17:00

Dobrovíz : Hostivice

Utkání IV. třídy skupina B:

B-TÝM – JARO 2018 1.

8. 4. 2018

Ne

16:30

Hostivice : Roztoky B

2.

15. 4. 2018

Ne

16:30

Hostivice : Tuchoměřice B

3.

22. 4. 2018

Ne

17:00

Drahelčice : Hostivice

4.

29. 4. 2018

Ne

17:00

Hostivice : Kněževes

5.

6. 5. 2018

Ne

17:00

Černošice : Hostivice

6.

13. 5. 2018

Ne

17:00

Hostivice : Kazín B

7.

20. 5. 2018

Ne

17:00

Červený Újezd B : Hostivice

8.

27. 5. 2018

Ne

17:00

Hostivice : Nučice

9.

3. 6. 2018

Ne

10:15

Dobříč B : Hostivice

V ÍKE N D PO K USŮ

J

ednou jsem měla takové zvláštní žáky. Bydleli na samotě za vsí. Každý den pět kilometrů do školy. Na kole, pěšky, autem, byl-li benzín či bylo-li auto, či mělo-li auto kola. Taky někdy kombinace: dva kilometry autem, pak už nebyl benzín, tak běh. Skoro vždycky dorazili, a že to nebylo bez šrámů! Na kole jezdili dobře, ale každou chvíli skončili někde v příkopě, jak vozili jeden druhýho na štangli. Je pravda, že zpívali úžasně! Kdyby byli počítali a četli, jako zpívali, byli by z nich jednou Einsteini. Ale nepočítali a nečetli, jako zpívali! Každý den mě něčím překvapili. Většinou má člověk na ruce prstů pět, ale jim buď vyšly čtyři prsty, nebo šest. Tak nějak to šlo mimo ně… Četli o něco líp, než počítali, ale zas nevěděli, o čem to bylo. No, každej jsme ňákej…

VÝTVARNÝCH TALENTŮ

V

ýtvarná soutěž o to, kdo ztvární nejzajímavější vizi podoby Hostivice za 40 let, mě z hlediska vyučující výtvarné výchovy na místním gymnáziu velmi zaujala. Oproti jiným soutěžím se pořadatelé nezajímali pouze o technicky dokonale zpracovaná dílka, ale snažili se o to, aby přivedli děti a mladé lidi k zamyšlení nad veřejným prostorem Hostivice a jeho funkcemi. Velký úspěch našich studentů, kteří obsadili první místa ve všech „svých“ kategoriích, potvrdil, že studentské vize jsou zcela aktuální a shodují se i s názory odborníků. Chtěla bych však ocenit všechny, kteří ukázali, že jsou otevřeni zodpovědné koncepční úvaze nad místem, kde se denně pohybují. Děkuji především organizátorům soutěže, díky jejichž nezměrné energii se tento projekt uskutečnil.

H

ostivice je město příjemné k žití. Jsou tu služby, obytné oblasti, místa k rekreaci, velmi dobrá doprava a kromě zeleně a polí i industriální oblasti. Co dále bychom tu mohli chtít? Co se nám

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

PS: Člověk se pořád učí… Oni byli šťastní, tak jak žili… Kateřina (Vzpomínky jedné účy)

Hostivice plná

Mgr. Jana Kerhartová

20

Jednou si tak jedu na kole okolo Novákovic samoty a koukám – ohýnek! Říkám si: „Ti rodiče jsou ale hodní, oni si s dětma pečou buřty.“ Zamáčknu slzu dojetí a šlápnu do pedálů. Druhý den se kluků ptám: „Tak jaký byly buřty, chlapi?“ A kluci koukaj: „Buřty? Jaký buřty?“ „No, přece včera, jak jste na dvorku pekli.“ „Včera, na dvorku? Jó, myslíte včera ten ohýnek? Tak to nebyly buřty. To jsme pálili auto, abysme to železo mohli dát ráno do sběru!“ A tak jsem zase zamáčkla slzu, ale asi to tentokrát nebylo dojetí… nebo co. Stará jsem, jedna úča naivní… ještě pořád!

tu nelíbí? Díky této soutěži jsme se nad těmito otázkami mohli zamyslet. Přijít na něco, co tu chybí, ale bylo opravdu těžké. Měli jsme spoustu nápadů, od kaváren po víceúčelové stavby. Ale myslím, že jen málokdo z nás přišel na něco, co tu opravdu schází. Soutěž nás donutila podívat se na Hostivici jak z geologického, tak z historického pohledu. Město má dlouhou historii, kterou jsme nechtěli pohřbít supermoderní stavbou. Hodně z nás doufalo, že třeba v budoucnosti by se mohlo k našim nápadům na změnu města přihlédnout a na nevyužívaných místech, kde jsou rozpadlé nebo nedostavěné domy, postavit něco z našich návrhů. Určitě by to Hostivici jen prospělo. Někteří o zadání soutěže přemýšleli také jako o možnosti ukázat veřejnosti své malířské a kreslířské schopnosti. Zadání bylo zajímavé, neobvyklé. Mohli jsme se zamyslet nad Hostivicí jako nad rozvíjejícím se městem, otevřeném novému. Vytvořili jsme si obrázek toho, co tu chceme a co ne. Účast v soutěži byla opravdu dobrou zkušeností. Marie Lacigová, Tereza Končelová


PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Fotoreportáž z vernisáže výtvarně-literární soutěže Z.S.

Jak bude vypadat Hostivice za 40 let Našlapáno. Atmosféra plná očekávání a radosti. Zářící dětské oči a úsměvy rodičů. Sešlo se na dvě stě krásných návrhů. Vybrali jsme šestnáct, které jsme jmenovitě ocenili. Ale i ostatní byly skvělé! | Moc díky gymnáziu a MKSH za pomoc s instalací výstavy. A za oceněné velice děkujeme všem sponzorům. Protože jejich podpora se přetavila v opravdu krásné a hodnotné ceny, které výherci dostali. Fotografie © František Fridrich, www.hostivice.info (zde najdete i video z vernisáže).

Pomáhají s přípravou, nebo už uždibují? Výborné občerstvení s malými čokoládovými dárečky pro děti a kávovými pro rodiče zaplatilo Tesco.

Stůl plný výkresů, které jsme už z prostorových důvodů nedokázali umístit na stěny, lákal děti k probírání a zanícenému porovnávání výtvorů svých kamarádů.

Předávání cen se ujaly dámy Klára Čápová z našeho spolku HOme a Yvette Vašourková, která byla jednou z porotkyň soutěže.

Bubeníci z hostivického gymnázia pod vedením Bubny vyvážila jemná renesanční skladba (cembalo) Viktora Klučky do toho skvěle šlapali, vlastně bušili. a moderní waltz (klavír) v podání Ludmily Spoustové Dokázali vystřelit atmosféru vernisáže opravdu vysoko. a Karla Tuška (zvládl to i s pochroumanou nohou).

Dvanáct žáků druhého stupně ZŠ získalo za své angažmá v soutěži kurz Vzdělávání není nuda od Tomáše Hrudy z Education Republic.

V kategorii školkových dětí si srdce poroty získal návrh Šimona Antuška, který udělal okolo města obrovskou autodráhu. Tři, dva, jedna, START...

Zastávka budoucnosti je místo k zastavení, ne k spěchu. Návrh Anny Nedvědové v sobě skrývá esenci města. Nejlepší v kategorii mládeže do 15 let.

Začátkem příštího tisíciletí to tu bude jako v pohádce — lesy, hrady, princezny… Představu Zuzany Houškové ocenila porota v kategorii žáků prvního stupně.

Další multifunkční objekt. Marie Lacigová a Tereza O 3D objektech jsme zpočátku vůbec nepřemýšleli, Dva krásně propracované plány futuristického města Končelová chtějí zábavu, kulturu a kvalitní restaurace ale jsou super. Vítězný je od Michaely Bukovské, Tere- od Adély Nedbalové s Beátou Liškovou a Nikol Trefuprostřed města. Kategorie do 100+ let. zy Čápové, Kateřiny Frühaufové a Heleny Seidlové. né s Klárou Novákovou získaly speciální cenu poroty. HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

21


PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Ze školního závodu NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY

D

cera se mě nadšeně zeptala: „Tati, mohla bych na závody?“. „No samozřejmě, a v čem?“ Srdce mi zaplesalo radostí, že se i v dceři ozval soutěživý duch. „V orientačním běhu, byl u nás ve třídě jeden pán, a ptal se, kdo chceme závodit za naši školu, tak jsem se přihlásila.“ No výborně, říkám si, dokonce reprezentantka, sice jen základky, ale kdo ví? „Ale musíš se mnou příští víkend na trénink, do Dobříše, v sobotu i v neděli, počkáš tam, viď? Ale prý to taky můžeš zkusit.“ Aha, takže vidina volného víkendu se rozplynula, ale jak jinak lépe vlastně využít víkend než při sportu s dítětem? Zapátral jsem v paměti, co je vlastně ten orientační běh, dokonce jsem se s ním kdysi v minulém století potkal, a začal jsem se tedy těšit. Našel jsem zánovní tenisky, které jsem si před pár lety pořídil po pohledu do zrcadla z profilu, jednou

se v nich proběhl a tradičně je tenkrát znovu uklidil do skříně. Další víkend jsme s vypůjčenou buzolou vyrazili s mírnými obavami do brdských lesů. Snad nebudu vypadat moc trapně, budou tam úplně cizí, trénovaní a štíhlí rodiče – ale co, jedu přece jen doprovodit dceru. Na místě srazu se scházeli úplně „normální“ rodiče s dětmi. Sobota v lese proběhla nad očekávání rychle a příjemně. My, nováčci, jsme se dopoledne naučili používat buzolu a mapu, a s pomocí těchto dvou hlavních potřeb orientačního běžce (nebo chodce) se nám podařilo odpoledne najít skryté kontroly v jámě, u kamene nebo třeba na rohu hustého lesíka. Neděle proběhla ve znamení závodu, kde už běžel každý sám za sebe. Radost v cíli po nalezení všech kontrol byla tak veliká, že následující víkend jsme se oba zúčastnili oficiálních závodů. Pochopitelně výsledky

nebyly oslňující, nicméně se nám i tentokrát podařilo najít všechny kontroly a nedoběhnout poslední. Atmosféra závodů, kde se v lese potkávají pětileté děti i sedmdesátníci, navzájem si pomáhají a radí, kde že to v tom lese zrovna jsou, nás uchvátila natolik, že se z nás stali registrovaní závodníci a začali jsme se tomuto sportu věnovat intenzivněji. Postupně se dařilo umístění vylepšovat, dceři dokonce na medailová, zúčastnili jsme se i mistrovství

ČR ve štafetách a zažili tak opravdu „velké“ závody. Co je ale na „orienťáku“ nejúžasnější, co nás téměř každou sobotu táhne do lesa, je setkávání se s lidmi, kteří se neženou za medailí za každou cenu, ale kteří se chtějí proběhnut nebo třeba jen projít na čerstvém vzduchu, zapojit svůj mozek, zažívat radost z nalezené kontroly a sdělovat si pak své dojmy a zážitky. A i to je vítězství. Pavel Strnad

Jakou školu přeji dětem a rodičům Když se zeptáte předškoláčků, zda se těší do školy, naprostá většina vám řekne, že ano. Těší se, že se naučí číst, počítat a otevře se jim nový, "velký" svět. Děti jsou plné očekávání. Tato očekávání a touhy jsou naprosto přirozené. Správná škola by je měla dále podněcovat a rozvíjet. Od potřeb dětí by se mělo odvíjet vše ostatní.

Š

kola by si měla klást otázku, co děti potřebují, aby obstály v životě a život je naplňoval. Odpovědí by měla být jasná vize sdílená všemi pracovníky školy a promítnutá do vzdělávacího programu školy. Děti se jistě musí naučit všechny základní dovednosti – číst, psát, počítat, mluvit anglicky. Ale co dále? Bezesporu budou muset pochopit a unést odpovědnost za svůj vlastní život, za svá rozhodnutí. Umět nést výhry i prohry, spolupracovat, diskutovat. Ne slepě poslouchat, ale respektovat a inspirovat se opravdovými autoritami. Umět brát život jako neustálou změnu a výzvu, nebát se udělat chybu. Naopak, brát ji jako příležitost něčemu se naučit. Tyto vlastnosti a schopnosti,

22

které jsou podmínkou úspěchu i na pracovním trhu, se jaksi "nestanou" mávnutím kouzelného proutku ve věku osmnácti let. K tomu všemu musí být děti vedeny a povzbuzovány během svého vývoje nejen doma, ale i ve škole. Právě ve škole je příležitost diskutovat s ostatními a hledat své místo ve společnosti. Právě škola může, alespoň částečně, pomoci dětem tam, kde jejich rodina nestačí. Škola je místo, kde děti tráví i osm hodin denně a zásadně je ovlivňuje. Škola by tudíž měla být bezpečné místo důvěry stojící na demokratických principech. Podporuje zdravé vztahy mezi dětmi, dospělými, povzbuzuje důvěru v sebe sama a svět kolem nás. Vybudování takové školy

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

stojí v cestě mnoho překážek. Obrovský rozdíl mezi rodinami a přístupu k dětem. Stejně tak rychle měnící se svět kolem nás činí povolání pedagoga náročnější než kdykoli předtím. Množství peněz do škol, stejně jako ohodnocení pedagogů za naprosto nejzásadnější investici státu do vlastní budoucnosti, je zcela neodpovídající a nedostatečné. Ale je zde jedna síla, která dokáže překonat všechny překážky. Vůle. I přes tyto obrovské překážky vidím příklady, že lze konat mnohé. Inspirací v tom jsou ZŠ Chýně, smysluplná škola Prahy 8, FZŠ Otokara Chlupa a její program čtením a psaním ke kritickému myšlení a jistě by se daly najít další. Jedná se o státní školy, které mají

stejné podmínky jako ta naše. Nedostatečná podpora státu, nedostatek pedagogů. Snaží se však najít smysluplné vzdělání pro děti, využívají různé fondy, nadace. Na prvním místě je zde dítě, respekt k němu a víra v něj. Děti jsou motivovány pozitivně a do těchto škol se těší. Přála bych si najít v Hostivici vůli změnit stávající školu ve smysluplnou školu pro děti, pro jejich rodiče i pro pedagogické pracovníky školy. Není to jen sen. Všechno je možné. Musíme jen chtít a tvrdě na tom pracovat. Je to práce, která má nesmírný význam a smysl do budoucna. Je to práce pro naše děti. Eva Kašíková, rodič, členka školské rady ZŠ Hostivice od 09/2017 – 11/2017


ZPRÁVY ZE ŠKOL

Lyžařský výcvik – Rakousko 2017

D

esátý prosinec mnoho z nás očekávalo s napětím. Toto datum totiž znamenalo odjezd na lyžařský výcvik. Slovo výcvik berte, prosím, s nadhledem, protože my, studenti sext a septimy, jsme přece už ostřílení lyžaři a jen tak nějaký svah nás nepřekvapí. Jak jsme měli brzy zjistit, rakouské svahy ovšem nejsou jen tak nějaké.

A tak ten den konečně přišel, my jsme se po poměrně dlouhé cestě ocitli v Rakousku v městečku Lainach. Hotel Margarethenbad, ve kterém jsme strávili následujících pět dní, byl naší základnou, odkud jsme vyjížděli každý den do jiných skiareálů. Byl také místem snídaní a večeří, které představovaly úplné hody. Cokoli si představíte, včetně opékané slaniny, míchaných

vajíček, čerstvého pečiva, sýrů, šunky a jiných dobrot, nesmělo na snídani chybět. Večeře potom byla korunou dne. Skládala se ze čtyř chodů – salátu dle vlastního výběru, polévky, hlavního chodu a naprosto špičkového dezertu. Po večeři nastávaly obvyklé kratochvíle volného večera. První dva dny nám sice trochu foukalo a poprchávalo, i mlha se objevila, ale nebylo to nic, co by znalý lyžař nezvládl. Při hezkém počasí na nás zapůsobily úžasné výhledy ze sjezdovek a lanovek, které jsme si vychutnávali i při jízdě (pokud jsme se zrovna nesoustředili na dokonalou jízdu). Až slzička dojetí nám při pohledu na okolní masivy ukápla (pokud tedy s trochou štěstí nezmrzla). A mezi vydatným dopoledním a odpoledním lyžováním jsme se uchylovali do místních restaurací za svými

svačinovými balíčky. Sjezdovky byly široké, upravené a hlavně prázdné! Žádné fronty u lanovek ani přeplněné svahy jsme tak nezažili. Cestou zpět domů jsme se ještě zastavili v Salzburku, kde jsme měli dvě hodiny k poznávání krás

města. Každý je strávil jinak, ať už prohlídkou hradu, nebo vánočního trhu. A tak jsme se naplněni vánoční atmosférou odebrali zpátky do autobusu směr Hostivice. Eliška Mayerová

Lyžování v Rokytnici nad Jizerou

N

aše třída III. A se od soboty 20. do soboty 27. ledna účastnila lyžařského výcvikového kurzu v Rokytnici nad Jizerou, pod vedením paní profesorky Stibůrkové a pánů profesorů Šperla a Kučery.

Počasí bylo většinu pobytu skvělé a sněhu bylo také dost.

V den příjezdu jsme se seznámili s pravidly týkajícími se jak školy, tak penzionu, kde jsme bydleli. Další den jsme se konečně dostali na blízký svah, kde proběhlo rozřazení do družstev

a pak samotné lyžování. V pondělí dopoledne jsme lyžovali na Horních Domcích a po obědě zase na menším svahu, kde jsme pilovali své dovednosti. Podobně probíhaly i ostatní dny. Ve středu jsme si dali na chvíli pohov od lyží a snowboardů a vypravili jsme se do Harrachova. Tam jsme nejprve navštívili sklárnu, kde jsme pozorovali výrobu nejrůznějších skleniček od začátku až do konce. Navštívili jsme i přilehlé muzeum a obchod, kde jsme si mohli koupit některé z tamních výrobků. Poté jsme se odebrali na bobovou dráhu a bleskově ji sjeli, dokonce dvakrát za sebou. Následně každý tým dostal desetikorunu a s ní i nelehký úkol – vyměnit ji za co nejlepší

věc. Po uplynutí časové lhůty se všechny týmy sešly a ukázaly zbytku třídy své úlovky. Byly tu nejrůznější věci, od dřevěného soudku přes CD s pohádkami až po plastové sáňky. Poté, co jsme se všichni sešli, jsme navštívili Ski muzeum, načež jsme se s menší zastávkou v obchodě odebrali zpět do penzionu. Ve čtvrtek k nám přišel jeden z členů horské služby a udělal nám přednášku, z níž naši třídu zaujaly především laviny. V pátek proběhlo vyhlášení výsledků soutěží mezi jednotlivými týmy, promítnutí fotek, které jsme nafotili, a pak už jsme si museli sbalit kufry a další den se rozloučit s Rokytnicí, a tím pádem i s lyžákem. Bianka Poláčková

Týden ve Vítkovicích

L

yžařský kurz šestých tříd ZŠ Hostivice proběhl letos opět v příjemném prostředí areálu Aldrov ve Vítkovicích v Krkonoších.

První únorový týden nás čekalo opravdu "horské počasí". Teploty pod nulou, sluníčko sice v druhé polovině vystřídala zatažená obloha, ani to však nebylo na překážku lyžařskému výcviku.

Sněhu bylo totiž dostatek, a tak výuka probíhala bez problémů. Letos se zúčastnilo zájezdu i hodně úplných začátečníků, kteří byli na konci úspěšně absolvovaného kurzu slavnostně pasováni na lyžaře. Jako památku si odnesli pasovací listinu. Zkušenější lyžaři zakončili týden závodem ve slalomu. K dobré

pohodě přispěly opět kuchařky MŠ s výborným jídlem. Večery byly věnovány společné zábavě pod vedením paní učitelky Plecité. Podle dětí byl "lyžák úžasný" a rády by se opět sešly příští rok na sjezdovce ve Vítkovicích. V. Penková, vedoucí kurzu za 6. třídy J. Havlásková

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

23


ZPRÁVY ZE ŠKOL

S radostí na ledě

K

de jsou ty časy, kdy se děti i dospělí proháněli na zamrzlém rybníce. I letošní zima je na sníh a mráz skoupá, a tak se paní učitelky 2. C a 3. C rozhodly, že tomu trochu pomohou. Zadovádět si, vystřihnout vlnovky, zatáčky, rychlou jízdu, skoky nebo náročnou jízdu pozadu. Na školním zimním stadionu v Bronzové ulici v Praze to všechno lze, a jak se ukázalo, bruslení je velmi zábavná zimní aktivita,

a ještě navíc s tolika kamarády! Paní učitelky s pomocí rodičů připravily aktivní

program hned na několik lekcí v průběhu dvou měsíců. Pod odborným metodickým

Šifra Mr. Brailla aneb Ze života nevidomých a slabozrakých lidí

V

íte, kdo nebo co je to Beluška? Víte, k čemu či komu slouž bílá hůl? Kterému psovi se říká vodicí? Co je to Braillovo písmo? V lednu přišla za dětmi 1.–3. tříd hostivické školy neobvyklá návštěva – vodicí pes Beluška. Každého hned napadne, že pes do školy nepatří. Brzy jsme se ale dozvěděli, že tento pes smí téměř kamkoliv. Děti se zúčastnily poučného interaktivního programu Šifra Mistra Brailla, který jim přirozenou formou představil život lidí se zrakovým postižením. Tento vzdělávací program byl realizován vyškoleným týmem handicapových lektorů a jejich cílem bylo nabídnout žákům pozitivní setkání s handicapovaným člověkem. Holčičky a kluci si v praxi vyzkoušeli, jak se žije lidem se

vedením se děti zábavnou formou, pomocí průpravných her a cvičení, naučily základní bruslařské dovednosti. Rodiče aktivně asistovali na ledě i v zákulisí. Také výsledek stál za to. S radostí se na bruslích na ledě pohybovali úplně všichni! Všichni se také těšíme na závěrečnou lekci, kde nás čeká i malý hokejový zápas a krasobruslařské vystoupení. Radka Pechová, Valerie Lažo

Divadelní představení

J

e možné zachraňovat celý svět? Můžou malé děti létat? Zvedat holýma rukama domy? Krotit obávané zločince a chytat přízraky? Znáte někoho, kdo neumí zlobit? A jak se to vlastně dá naučit? Co je to životní úlovek? A kdo z vás ještě neviděl na hladině rybníka odraz mrakodrapu?

zrakovým postižením. Zkusili chůzi s bílou holí, rozeznávání mincí pomocí hmatu, a hlavně se dozvěděli, jaké výhody má pro nevidomého člověka vodicí pes a jak se k němu mají ostatní chovat. Ti nejstarší luštili neznámé dírkované písmo a zkoušeli ho číst. Čas strávený po boku Belušky

a sympatických lektorů rychle uplynul a ještě při odchodu domů si bylo o čem povídat. Celá beseda byla pro nás velkým zážitkem a poučením a navíc jsme dostali příslib, že k nám do školy opět rádi přijdou. Mgr. I. Hlásenská

Na tyto a podobné otázky si žáci 1. A a 2. B dokázali odpovědět po návštěvě divadelního představení Superkluk v kladenském divadle Lampion. Superkluk chtěl pomáhat druhým lidem a zachraňovat celý svět. Přišel však na to, že někdy stačí jen druhého potěšit, povzbudit, prostě být super i bez zvláštních schopností. třídní učitelky L. Evanová, J. Krásová

POLEMIKA, NÁZORY

Texty otištěné v rubrice Polemika, názory nemusí být totožné se stanoviskem redakce. Texty procházejí pouze základní pravopisnou a grafickou korekturou. Za případné gramatické a stylistické nedostatky zodpovídá autor. Redakce podporuje kultivovaný způsob vedení diskuse, a proto si vyhrazuje právo zveřejňovat pouze texty odpovídající tomuto kritériu. Dále si vyhrazuje právo neotiskovat texty týkající se záležitostí, pro jejichž řešení by byla vhodnější osobní komunikace dotčených stran.

Je suis HOme

V

minulém čísle jsem si přečetl (příliš) dlouhý článek pana Papoucha “HOme? Sorry jako!”, jehož jediným tématem je zpochybňování věrohodnosti místního spolku HOme. Článek mi svým vyzněním

24

přišel jako alergická reakce, neboli přehnaná odpověď na minimální podnět. Nejsem členem tohoto spolku, nicméně jeho působení považuji za přínosné, některých jeho akcí jsem se zúčastnil a některé jeho členy znám. Činnost

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

a aktivity spolku jsou buď přínosné a prospěšné, a nebo nejsou. Nic na tom nemění ani fakt, pokud někteří členové takového spolku uvažují o kandidatuře v komunálních volbách. Spolek není politická strana ani hnutí a jako takový

kandidovat nemůže! K tomu, aby mohl někdo kandidovat v komunálních volbách, musí buď založit politickou stranu či hnutí, nebo se k nějaké straně připojit. Nebo sestavit kandidátku nezávislých kandidátů, kterou však musí


POLEMIKA, NÁZORY

podpořit petice stovek občanů. To je tedy ještě docela dlouhá cesta ke kandidatuře a jistě budeme včas informováni. Účelem spolku HOme je dle jeho stanov “koncepční rozvoj města, zapojení obyvatel města Hostivice do správy věcí veřejných a vytváření podmínek pro zdravý, plnohodnotný a spokojený život občanů v Hostivici”. Činnosti jako organizování petičních akcí a účast ve správních řízeních mají jistě sloužit jen jako nástroj k dosažení cíle. Jistě by většina občanů raději řešila problémy nekonfliktně, ale co dělat, když stávající a ani ty minulé radnice

nebyly schopny pokročilých metod komunitního plánování? I my, kteří žijeme v Hostivici téměř 20 let, tak samozřejmě vidíme, že se za tu dobu mnohé změnilo k lepšímu. Nicméně my občané bychom se neměli spokojit s málem. Každý musí vidět, že Hostivice stále velmi hluboko zaostává za svým potenciálem. V situaci, kdy v samotném vnitřním městě zbývá ještě několik zásadních rozvojových možností, je zcela nezbytná strategická, odborně i občansky prodiskutovaná vize rozvoje. Každé neuvážené a lehkovážné rozhodnutí ovlivní naše město na mnoho

desítek let. A proto jsem vděčný našim spoluobčanům ze spolku HOme, že právě ke koncepčnímu rozvoji se snaží přispět a v tomto smyslu otevřít oči naší radnici. Co se týče developerů, tak s těmi je to jako s ohněm: jsou dobrými sluhy, ale špatnými pány. Z pouhého faktu transparentní podpory spolku jedním developerem opravdu nelze mnoho usuzovat. Aktuálně je myslím podstatně nebezpečnější naprosto nekompetentní, netransparentní a silové počínání naší radnice v souvislosti s pořizováním

nového územního plánu. Tam je na místě se bát, zda radnice nepodléhá tlaku developerů usilujících o značné rozšíření zastavitelného území Hostivice. Ptal se někdo z radnice občanů, zda je opravdu tak strašně pálí nepřítomnost zimního stadionu či bazénu, když je to za cenu značně problematického plošného rozšíření Hostivice? Vypadá to, že pan Papouch píše pod pseudonymem. Je to zajímavý paradox – na netransparentnost spolku HOme poukazuje někdo, kdo nehraje s čistými kartami. Pavel Bednář

Papouch? Sorry jako!

S

e zájmem jsem si přečetl příspěvek pana Papoucha s názvem „HOME? Sorry jako!“ v posledním čísle Hostivického měsíčníku č. 45. Tento příspěvek se naprosto vymyká dosavadním příspěvkům polemiky a názorů. Proto jsem se rozhodl na tento příspěvek reagovat. Předesílám, že nejsem členem hnutí HOME, nejsem ani jeho podporovatelem. Byl a stále jsem například veřejným zastáncem vybudování workoutového hřiště, a jsem proto odpůrcem představ některých členů HOME o využití zámecké zahrady. Nicméně jsem rád, že v našem městě jsou lidé, kteří se sdružili v hnutí HOME, jsem rád jejich aktivitám. Není rozhodující, zda s nimi ve všem souhlasím,

či nikoliv. Rozhodující je, že občané mají zájem o věci veřejné a jsou ochotni o nich diskutovat. Tedy diskutovat, a nikoliv vzájemně se napadat. Za poslední roky mám téměř 100% účast na jednáních zastupitelstva a nikdy jsem neslyšel nějaký názor od nějakého pana Papoucha. Domnívám se, že není nutné někomu vysvětlovat, že již více jak 25 let žijeme v demokratické společnosti a kritika je součástí demokratického rozvoje a je nepodstatné, zda kritika míří na vedoucího kuchaře v restauraci nebo na nejvyšší místa ve městě či společnosti a není rovněž důležité, zda vzhledem k rozdílnému věku mohu kritizovanému říkat kamaráde, tatínku či dědečku.

Je ale naprosto směšné kritizovat hnutí HOME za nedostatečnou propagaci odkazu a práce bývalého starosty pana Chalupy. Odkazem pana Chalupy se zabývalo v minulosti i zastupitelstvo města, ale návrh na pojmenování jednoho sociálního zařízení po starostu Chalupovi neprošel. Zúčastnil jsem se veřejných debat, které organizovalo hnutí HOME, zúčastnil jsem se i vernisáže dětských kreseb o Hostivici. Vernisáž měla ohromný úspěch, hosté se nemohli vejít ani do vestibulu radnice, kde se výstava konala. I když většina nápadů dětí byla nereálná, svědčí o zájmu dětí mít krásné město. Kéž by obdobný zájem měli i mnozí dospělí.

Nyní k meritu věci. Jestli se bude chtít HOME stát politickým hnutím nebo nezávislým subjektem (který bude obdobně jako nezávislá hnutí zastoupená v současném zastupitelstvu), je závislé na rozhodnutí členů HOME, zda budou jejich zástupci v městském zastupitelstvu pak záleží na občanech, zda jim dají důvěru ve volbách, či nikoli. V každém případě věřím, že některý občan Hostivice bude rád za Váš exkurz do roku 1850, kdy se začínaly v Čechách zakládat různé spolky. Takže hodně zdaru a sil a dovolte, pane Papouchu, použít Vašeho výrazu: Občane Papouchu, Sorry jako. Ing. Vladimír Osoba

Naše město

P

o veřejné diskusi v sokolovně nad rekonstrukcí našeho náměstí jsem si uvědomil, že projekt, který je předkládán k veřejné diskusi, je veden ideou geometrického prostoru (technologicky). Dovoluji si čtenářům předložit docela jiný koncept, model. Veřejný prostor náměstí vnímám především jako prostor tělesně pocitový, emoční, a tak si sebe představuji, že se procházím po nově zrekonstruovaném náměstí a očekávám, že toto prostředí ve mně bude vzbuzovat příjemné emoce a vlídná atmosféra mne bude doslova

vtahovat do svého prostoru. V posledních týdnech jsem se po našem náměstí procházel mnohokrát a nechával se unášet kouzlem a tajemnými energetickými proudy tohoto místa, a vždy se tak nějak moje tělo nasměrovalo jiho-severně, severo-jižně (není asi náhodou, že v tomto směru teče Jenečský potok, a i když je zakrytý, tak je pro tělesné pocity přítomen) a v tomto směru jsem se cítil daleko lépe, než když jsem se u mariánského sloupu otočil o 90 stupňů do osy západo-východní, východo-západní. Tato osa je tak energeticky mocná (zámek–mariánský sloup–fara (kostel)), že to

bylo pro mě velmi nepříjemné a chvílemi jsem měl pocity jakési stísněnosti, jakéhosi chvění po celém těle. Kvalitní rekonstrukce veřejného prostoru ve smyslu vytváření atmosféry je něco jiného, než jak je to v tradičně pojímané architektuře. O atmosféře nerozhoduje kvalita geometrická, technologická, ale člověk jako bytost tělesná, respektive jeho emoce, pocity touto atmosférou vytvořené, tedy nejde tady o vtahování do transcendentna, jak tomu chce osa zámek x mariánský sloup x fara – kostel. Jistě si mnoho z vás vzpomene

na situaci, kdy jste s rodinou, s přáteli v nějaké hospůdce, obchůdku, kavárně, kde to není žádný estetický ideál, a přesto je tam příjemná, uvolněná atmosféra. Tuto atmosféru bych si přál zažívat na novém, zrekonstruovaném náměstí našeho města. Potkávat tam usměvavé děti, školačky, školáky, studentky, studenty, jak se v tomto prostoru pohybují jako v jakési otevřené přírodní galerii, v jakémsi velkém domě, jak je zde přirozenou formou vychovává veřejný prostor k větší vnímavosti. Moje úvaha neměla za cíl řešit konkrétní uspořádání náměstí,

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

25


POLEMIKA, NÁZORY

jen se pokusila načrtnout směr a ve zkratce uvést i důvody, kterými je vedena. Je to pokus hostivickou veřejnost seznámit s jiným konceptem – modelem uvažování, než je model technologický, geometrický, teologický, historizující. Tento „pocitový“ model vychází z našich elementárních zkušeností s naším vlastním tělem, z naší tělesnosti, z naší přirozené schopnosti vnímat tělesně i bezprostření okolí, stačí připomenout, jak se nám stává, že za zády někoho cítíme, aniž bychom ho viděli, to není nic jen subjektivního, jak se učíme v psychologii, kde je tělo od duše odděleno. Zásadní, gruntovní jsou zde city, emoce, nálady, atmosféra a méně důležité jsou aspekty historické, náboženské, přírodovědecké – tedy geometrické a technologické. Možná by severo-jižní, jiho-severní osa, kterou již vynikajícím způsobem načrtli ti, kteří umístili v této ose fontánu (dostali do tohoto prostoru vodu, která tam vždy přirozeně byla a stále je svou vlhkostí přítomna, mající nemalý vliv na atmosféru místa), napomohla i k řešení pro parkování více aut rozšířením parkoviště u špýcharu. Tím by ucelený prostor náměstí v ose fontána x mariánský sloup x pomník (trochu východně posunut) nebyl rušen, přeříznut parkujícími automobily. Zkuste se v této ose projít a třeba někteří z vás zakusí i to, co se přihodilo mě. Přál bych si, aby při chůzi náměstím vyzařovala energie z procházejících

a nikoliv z obrovské hmoty vedle které se člověk cítí až poddansky, a tak raději toto místo nevyhledává, s vyjímkou akcí, které tuto mocnou energetickou sílu hmoty trumfnou. (In vino, pivní slavnosti, koncerty, trhy etc.) Myslím si, že potřebujeme nějakými prostředky trochu odenergizovat pomyslný střed našeho náměstí tak, aby nás pozemšťany svou atmosférou k sobě náměstí navzájem přitahovalo, a nikoliv lákalo k nebeským výšinám. Pro mne osobně je Hostivice místem svazku, vazby přírody, hudby, a kdyby se podařilo architektům uspořádat – uhnětnout naše náměstí tak, že již při příchodu k němu uslyšíme kupříkladu houslové sólo z Radůze a Mahuleny od Josefa Suka v interpretaci Jaroslava Svěceného, tak se u nás stalo něco naprosto mimořádného. Přeji všem, kteří se budou podílet na rozhodování a uspořádání – uhnětení našeho náměstí, aby se dokázali přenést přes historicko-náboženské ozvěny i přes politické a názorové rozpory (při respektu k tělesnému prožívání by to nemuselo být nemožné) a pokusili se o vytvoření veřejného prostoru, který svým uspořádáním bude mít vliv nejen na náladu procházejících, ale ve kterém bude i radost pobývat.

Milan Vrkoč, stylisticky upravila Maruška Vrkočová

Děkuji, pane Papouchu Vážení občané hostivičtí, v Hostivici žiji velmi ráda už 23 let. Jsem tedy náplava z Olomouce, ale našli jsme tu s manželem a dětmi druhý domov a přátele. Už nějakou dobu se chystám reagovat na lidsky nepěkné „osobní navážení se do nejvyššího představitele města“ – pana starosty Jaroslava Kratochvíla představiteli spolku HOME. Protože mé odhodlání

nějakou dobu trvalo, můj problém se vyřešil! A to naprosto úžasným, slušným a výstižným článkem v únorovém HM: HOME? SORRY JAKO! Lépe a výstižněji bych to určitě nenapsala! Tímto Vám pěkně děkuji a klobouk dolů, pane Miloši Papouchu! Sorry jako, jste borec!

Iveta Habrmanová

Poděkování řediteli Městské policie Vážení občané hostivičtí,

přečíst v HM

prostřednictvím Hostivického měsíčníku bych moc ráda poděkovala panu řediteli MP Hostivice Mgr. Karlu Vodolanovi.

3. za úžasně, stručně, výstižně a vtipně komentované případy v HM

1. za to, jak městská policie funguje, jak je možné auto MP vidět i v noci i brzy ráno na nejrůznějších, i na těch nejodlehlejších místech Hostivice

PS: Myslím, že kdybyste tyto zápisy vydal knižně, vyděláte „majlant“ a do konce života už nemusíte pracovat. Což by pro Hostivici byla škoda!

Gratuluji!

Iveta Habrmanová

2. za to, jak MP zasahuje v případech, kdy je jí potřeba, což si můžeme každý měsíc

ZŠ Hostivice a ZŠ Chýně – zkušenosti a postřehy

V

září 2016 nastoupil náš prvňáček do školy v Hostivici. I přes nepříznivé reference z různých stran jsme o jiné škole neuvažovali, potřebovali jsme udělat vlastní zkušenost. Věřili jsme, že když budeme mít štěstí na paní učitelku, bude dobře. Vydrželi jsme nakonec dva měsíce. Našli jsme zde převážně komunikaci v duchu, co se smí a co nikoli, jaké jsou požadavky a sankce, neurotizující prostředí 26

a přetíženou paní učitelku, které pro administrativní povinnosti (např. nařízení každou známku zapisovat pětkrát! do různých výkazů) nezbývá energie na děti a jejich individuální potřeby. Všichni jsme se snažili – syn, paní učitelka, my, přesto NĚCO bylo špatně. Dominantní pocit byl NAPĚTÍ. Pokud jsem se snažila navrhnout dílčí změnu, bylo mi sděleno, že to chod školy a vedení neumožňuje. Diskuze uzavřena. Tečka.

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

Matouš neměl objektivně ve škole problém, „jen“ se do školy netěšil, nechtěl o ní s nikým mluvit – je typ „indián“, uzavře se a vydrží hodně. Vydržel by to. Ale já nevydržela přihlížet. Filozofie rodiny a školy se rozcházely. Nejen to, jsem psycholog, tedy celkem rychle mi bylo jasné, že zde nenajdeme podnětné prostředí pro harmonický a všestranný rozvoj dítěte. Nejsem schopna syna motivovat, pokud sama

nevěřím. Rozhodování o změně nebylo snadné. Vznikaly už nové vztahy a najednou odejít jinam? Kam? Volba padla na Chýni a měli jsme štěstí, přestup byl tehdy možný. Syn byl zprvu nedůvěřivý, odtažitý, ale v prostředí, ve kterém se ocitl, začal očividně rozkvétat. My rodiče se denně podivovali nad tím, co všechno je také ve škole možné. Nechci se zde rozepisovat o matematice dle


POLEMIKA, NÁZORY

Hejného a anglické družině. Ani o přítomnosti pánů učitelů – mužů. Skvělé, ale nás překvapilo něco jiného. Pedagogové jsou pozitivní a usměvaví, mají kapacitu rozhlížet se kolem sebe a jsou nápomocní. Pan ředitel podněcuje dialog s rodiči, rozesílá ankety spokojenosti, aktivně komunikuje, přijímá kritiku a přistupuje k ní konstruktivně. Přistáli jsme na jiné planetě. Ve škole nezvoní! Rovná se nikdo učitele a děti nehoní! A přesto se časy dodržují a učivo je probráno. Dominantní pocit je UVOLNĚNOST. Pozor – nikoli však absence hranic. Tato škola pozitivně motivuje, podněcuje zvídavost, směřuje děti hodnotově. Povinnosti se plní, aniž by se o nich příliš mluvilo. Třídní schůzky mají podobu přátelského setkání

ve třech (rodič, učitel, žák). Dítko se samo ohodnotí a pak následuje otevřená diskuze tří rovných partnerů s výstupem případných kroků ke zlepšení. Děti se nebojí a přesto (právě proto) povětšinou respektují. Dění se neodehrává jen izolovaně v jednotlivých třídách, ale je mnoho celoškolních akcí. V rámci tematických dnů se děti propojují a tvoří skupiny věkově pestré. Žákovský parlament je velmi aktivní. Přání nejen rodičů, ale i dětí jsou slyšet a často se stanou podnětem ke změně. Je jasné, že tato příjemná atmosféra umožňující diskuzi všech zúčastněných skupin je především výsledkem toho, že vedení školy vykazuje SCHOPNOST NASLOUCHAT. Matouš chodí do školy rád a často

o ní vypráví. Cítí k ní silnou náležitost a my rodiče také… Ráda bych podotkla, že oceňuji snahu hostivických paní učitelek, jejich pozice není jednoduchá. A s družinou jsme byli velmi spokojeni. Toto není ani reklama na chýňskou školu (i když jí děkuji a jsem vděčná za rodinnou spokojenost). Chýně již striktně nepřijímá děti z jiných obcí, nemůže si to z kapacitních důvodů dovolit. Cesta není utíkat jinam, ale prosadit změny zde. Zamysleme se nad tím, jestli v hostivické škole je možné vybudovat podobný model. Nebo jiný, originální, ale více vyhovující potřebám dětí. Příběhů jako náš je v hostivickém prostředí mnoho. Děti přestupující na jinou školu. Děti cestující denně do Prahy a okolních

obcí. Děti, které docházejí do hostivické školy – nerady. Možná, když všechna tato dítka sečteme, dostaneme číslo definující nadpoloviční většinu obyvatel Hostivice ve školním věku? Rozhodla jsem se napsat, že se nabízí i jiná realita, než jak ji známe ze zdejší ZŠ. Je vedení hostivické školy schopno naslouchat a ochotně a věcně nakládat s podněty rodičů? Co si myslí většina rodičů? Probíhá konstruktivní dialog se školou? Jaký názor má samo vedení? A školská rada? Rezignovali rodiče? Jak se budou rozhodovat mámy a tátové budoucích hostivických prvňáčků? Potkají podobnou zkušenost jako my? Věřím, že změna je možná… PhDr. Martina Ciprová, rodič, psycholog

Odpověď na článek paní Ciprové Paní Ciprová, velmi emotivně jste nám popsala své poznatky se sousední školou a z mého pohledu Vám nemá cenu ty Vaše polopravdy objasňovat a něco vysvětlovat. Proč ale i nadále řada chýňských dětí stále dochází na hostivickou

školu? Proč se rodiče budoucích prvňáčků z jiných spádových oblastí zajímají o možnost přijetí svých dětí na naši školu? Přece záleží na zákonném zástupci žáka, kterou školu pro svého potomka vybere, aby vyhovovala svým zaměřením a orientací. Školský kontrolní

orgán ČŠI (Česká školní inspekce – pozn. redakce) ve své listopadové inspekční zprávě neuvedl žádná pochybení, porušení v činnosti fungování školy ze strany vedení. Ba naopak, silná stránka školy: „Efektivní řízení školy podle účelných a všem srozumitelných pravidel,

která jsou všemi sdílena a naplňována.“ To je pro mě i všechny zaměstnance školy závazné, směrodatné a z toho budeme i nadále vycházet. J. Mareš, ředitel školy

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ Dne 10. února 2018 oslavila paní Květoslava Svobodová 85. narozeniny. Ke krásnému životnímu jubileu jí z celého srdce gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky. Za všechny nejbližší dcera Květa a syn Mirek.

VZPOMÍNKA Dne 8. března oslaví své krásné 95. narozeniny paní Růžena Doubravová z Jenečka. Naše milá babičko, přejeme Ti k tvým krásným narozeninám, hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody a radosti s pravnoučaty. A do dalších let hodně životního elánu. To Ti ze srdce přeje vnučka Radka s rodinou. Anetka a Tomík posílají pusu.

Dne 10. března 2018 to bude 5 let, co navždy odešel manžel, tatínek a dědeček pan Zdeněk Pelc. Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Manželka a dcera s rodinou. Dne 24. března uplyne rok od úmrtí mého manžela pana Karla Malíka. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka Věra s dcerou Věrou.

Dne 30. března uplyne šesté smutné výročí, co nás navždy opustila naše maminka a babička paní Marie Fantová. Stále vzpomínají synové s rodinami. Dne 9. dubna 2018 uplyne pět smutných let, kdy nás navždy opustil můj milovaný tatínek, dědeček, manžel pan Josef Hrazdil. Moc nám všem chybíš, tatínku, a stále na tebe vzpomínáme! Dcera Eva s rodinou, syn Petr s rodinou a manželka Hana.

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

27


PRO BYSTRÉ HLAVIČKY

ČÍM BUDU KLUCI NA OBRÁZKU SI PŘEDSTAVUJÍ, ČÍM BY MOHLI V BUDOUCNOSTI BÝT. POKUD SPRÁVNĚ DOPLNÍTE NÁZVY ZAMĚSTNÁNÍ V BUBLINÁCH DO DOPLŇOVAČKY, TAJENKA VÁM PROZRADÍ VYSNĚNÉ ZAMĚSTNÁNÍ KLUKA, KTERÝ MÁ V BUBLINĚ OTAZNÍK.

NEPOŘÁDEK V LESE PEPÍK S MIRKEM SE ROZHODLI UKLIDIT BLÍZKÝ LES. POMOZTE JIM ROZLIŠIT, KTERÉ ODPADKY PŘÍRODĚ NEUŠKODÍ A KTERÉ JE POTŘEBA ODNÉST (TY ZAKROUŽKUJTE). A VÍTE, DO JAKÝCH KONTEJNERŮ VĚCI PATŘÍ?

KRÁL HLEDÁ SVŮJ HRAD KRÁL SE VYDAL NAVŠTÍVIT SVÉ PODDANÉ A TROCHU ZABLOUDIL. POMOZTE MU NAJÍT CESTU V BLUDIŠTI, DOMEK OD DOMKU. NEJENŽE HO DOVEDETE DO HRADU, ALE TAKÉ Z PÍSMENEK SEŘAZENÝCH VE SPRÁVNÉM POŘADÍ ZJISTÍTE KRÁLOVO JMÉNO.

MILÉ DĚTI, vyluštěnou stranu pošlete e-mailem na adresu knihovna@mksh.cz nebo přineste přímo do Městské knihovny Hostivice. 20. března vylosujeme 1 výherce, který od nás dostane věcnou cenu.

28

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018


KŘÍŽOVKA

Řešíme ihned

 774 66 88 00 www.gato.cz VENKOVNÍ

ŽALUZIE

ROLETY SÍTĚ PROTI HMYZU

Tajenkou je citát Járy Cimrmana. Správné odpovědi zasílejte na adresu michaela@mksh.cz do 20. března 2018. Výherce získává knihu Evy Vejmělkové Růžové moře Tajenka křížovky únorového čísla: Demokracie pravá spočívá v mravnosti Výherce: Josef Maun HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

29


INZERCE

Zápis do 1. tříd ZŠ Hostivice

se koná v úterý 24. 4. 2018 od 14 do 18 hodin ve středu 25. 4. 2018 od 14 do 17 hodin v budově školy U Zámecké zdi 1704 S sebou přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz a přezutí pro dítě. Náhradní termín zápisu je 2. 5. 2018 od 16 hodin do 18 hodin tamtéž.

Mgr. Josef Mareš ředitel školy

V Hostivici 20. 1. 2018

Dne 17. 4. 2018 zveme rodiče budoucích prvňáčků na „Den otevřených dveří“, který se uskuteční v budově ZŠ U Zámecké zdi 1704 od 16 do 18 hodin.

Naše škola v průběhu školní docházky žáků nabízí: ● logopedickou péči, reedukace

● výuku cizích jazyků – anglický jazyk od 1. ročníku, pravidelné hodiny s využitím interaktivních tabulí

● školní družinu pro 1.–3. ročníky – provoz od 6.45 do 17.30 ● zájmové útvary (keramický, výtvarný a sportovní kroužek, anglický jazyk hrou…) ● školní knihovnu – informační centrum s PC – bezplatný přístup na internet

● školy v přírodě, zahraniční poznávací a sportovní zájezdy... ● ve školní jídelně výběr ze dvou chodů s možností objednání jídel přes internet ● v prostorách školy je organizováno mnoho dalších volnočasových aktivit (http://zs.hostivice.cz )

Český svaz chovatelů Hostivice si vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na ČSCH HOSTIVICE

34. chovatelský ples

u hraje anci a poslech

K t

V-SYSTÉM“

Jiřího Vildy

z Hostouně

sobota 17. března 2018

od 20.00 hodin, Hostivická sokolovna

bohatá tombola – 400 cen Vstupné: 120 Kč

Předprodej vstupenek od 6. února 2018 – cukrárna U Černých, Komenského 347 (vedle gymnázia), Lenka Dušková – tel.: 220 982 666, 606 740 323

30

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018


Kamenictví Špírek Kámen zobrazuje věky, přináší krásu a užitek. VEŠKERÉ KAMENICKÉ PRÁCE Z PŘÍRODNÍHO A UMĚLÉHO KAMENE kuchyňské a koupelnové desky • obklady • dlažby • parapety schody • krby • topné panely • pamětní desky • grilovací desky kamenné doplňky • pomníky PROVOZOVNA Plzeňská 210 267 01 Králův Dvůr tel.: 602 327 392

KANCELÁŘ Zavadilova 40 160 00 Praha 6 tel.: 777 257 607

SÍDLO Jabloňová 566 253 01 Hostivice tel.: 777 143 644

e-mail: info@kamenictvispirek.cz

WWW.KAMENICTVISPIREK.CZ Privátní psychologická a psychoterapeutická ordinace

PhDr. Hana Jenčová Tel.: 602 805 633, Mukařovského 1986, Praha 5

• individuální, párová i rodinná terapie • sportovní psychologie • hypnóza • • •

odborné posudky (zbrojní pas) nadstandardní prostředí, dlouholetá praxe rychlé objednací termíny včetně víkendů, přímá platba klienti VOZP mají péči hrazenu zdravotní pojišťovnou

www.jencova.cz

Ing. Miroslava Greinerová realitní makléř člen Realitní komory ČR

Pro naše klienty hledáme v této lokalitě ke koupi byty a rodinné domy.

Svornosti 985/8 150 00 Praha 5

ELEKTRO

+420 603 732 948 greinerova@dumrealit.cz www.dumrealit.cz

POLÁK ml.

• rozvod nízkého napětí 230/400V

• dodávka veškerého el. materiálu

• zapojení a opravy rozvaděčů

• dodávka a montáž hromosvodů

• elektrické podlahové vytápění, ochrana okapů a vjezdů • rozvod datové a PC sítě, internet • novostavby, rekonstrukce, kompletní opravy el. instalací

• revize el. instalací, hromosvodů, el. nářadí a spotřebičů • revize pro přihlášky ČEZ, změny tarifů, jističů, nové odběry

František Polák ml., tel: 602 958 591

www.elektro-polak.cz


Prodejna

RUDNÁ

ám n k e Jak sstanete? do

bio & zdravé potraviny • přírodní kosmetika & drogerie • čerstvé biopečivo, sendviče, svačiny • možnost výběru z bohatého sortimentu velkoobchodu cca 3000 položek • trvale snížené ceny NOVÁ •

OTEVÍRACÍ PRODEJNA RUDNÁ

Otevírací doba

K Vypichu 1 039, hala č. 7 252 19 Rudná u Prahy T: +420 313 033 094

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

www.countrylife.cz

32

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

7.00–15.30 7.00–15.30 7.00–18.00 7.00–15.30 7.00–13.30

DOBA


SPORTOVNÍ A TENISOVÁ

HALA HOSTIVICE

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY muže i ženy na jarní sezonu pro pomocné a zahradnické práce Lesní školka Arnika Hostivice

arnika.poslusny@gmail.com / tel.: 606 689 898 / www.arnikaskolky.cz

Ve dnech 3. a 4. února jsme přerušili výuku tenisu, sportovní školičky i sportování pro dospělé a věnovali celý víkend uspořádání dětského dne společně s Dětským světem.

Současně s akcí budou probíhat ukázkové Pro velký úspěch hodiny tenisu pro děti i dospělé ZDARMA. a spokojenost dětí i rodičů akci zopakujeme, Sledujte proto aktuality na našich stránkách a to o víkendu 17.–18. 3. 2018 www.sp-h.cz tel.: 733 192 198 opět od 11–18 h


INZERCE

34

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018


INZERCE

Realitní služby, jaké si přejete

Ing. Aleš Večeřa Dynasty

T: 734 238 420 Sídlo společnosti: Husovo náměstí 14 Hostivice 253 01

internetová stálice vždy nablízku

StarNetCz

Volejte a porovnejte: 734 238 418 734 238 419

připojení, internet až 100 Mbps po optice i bezdrátově na vlastní síti pro firmy i do domácnosti nejvýhodnější mobilní tarif servisní práce, opravy PC, HW, SW

HOSTIVICE- INTERNET - HOSTIVICE- MOBILNÍ INTERNET- HOSTIVICE- připojení k internetu a volání

www.starnetcz.com

info@starnetcz.com

ODVOZ STARÉHO nábytku na skládku. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Stěhování všeho druhu. Vše za rozumnou cenu. Volejte: 773 484 056 HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018

35


INZERCE

36

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2018


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.