Page 1

M Ě S Í Č N Í K

Ú N O R

2 0 1 8

R O Č N Í K

hostivický Hostivice RUN 2018 REGISTRACE SPUŠTĚNA

DĚNÍ VE MĚSTĚ

4 5

Ivo Jahelka & Miroslav Paleček DVOJKONCERT FOLKOVÝCH LEGEND V SOKOLOVNĚ

Pěšky

PŘES KAVKAZ CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Herečka Petra Špindlerová o józe na konferenci

SHE

TO NEJLEPŠÍ ZE SKANDINÁVSKÉ KINEMATOGRAFIE V HOSTIVICI

severská filmová zima HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

1


DĚNÍ VE MĚSTĚ

P O Z VÁ N K A N A F I L M O V Ý F E S T I VA L

SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA HOSTIVICE

TO NEJLEPŠÍ ZE SKANDINÁVSKÉ KINEMATOGRAFIE V HOSTIVICKÉ SOKOLOVNĚ

2. 3. 2018 18.30 MULTIMEDIÁLNÍ CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA ISLAND – ZEMĚ OHNĚ A LEDU 20.00 ŽENY V PŘÍLIŠ VELKÝCH PÁNSKÝCH KOŠILÍCH KOMEDIE, NORSKO 22.00 NEKONEČNÁ CESTA DRAMA/HISTORICKÝ/VÁLEČNÝ, FINSKO/ESTONSKO/ŠVÉDSKO

3. 3. 2018 14.00 CYKLOVYJÍŽĎKA S MICHALEM STARKEM NA SEVER OD HOSTIVICE (START OD SOKOLOVNY) 18.00 NESMRTELNÍ DRAMA/ROMANTICKÝ, ŠVÉDSKO 20.00 NEPŘESTÁVEJ SNÍT DRAMA, ŠVÉDSKO 22.00 NÁPLAVA DRAMA, ŠVÉDSKO/NORSKO VSTUPNÉ: 80 KČ / VSTUP NA PÁTEČNÍ PŘEDNÁŠKU O ISLANDU 80 KČ / VSTUP NA FILM DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU ZVÝHODNĚNÁ CENA: 120 KČ / VSTUP NA PŘEDNÁŠKU + 1 FILM DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU PŘEDPRODEJ VSTUPENEK PROBÍHÁ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ. 2

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

V PRŮBĚHU FESTIVALU SEVERSKÉ OBČERSTVENÍ.

2.–3. BŘEZNA 2018

www.mksh.cz


OBSAH

EDITORIAL

5

Zpráva o činnosti Rady města Hostivice

4

Zastupitelstvo města Hostivice

4

Poplatky za odpady a psy 6

12

Městská policie

8

Lenka Bazinková rozhovor

11

Petra Špindlerová rozhovor

12

Severská filmová zima

18

9

Aktivity v sokolovně

14

RC ZaHRÁTka

15

Pěšky přes Kavkaz

18

Příspěvky občanů

19

Zápis do 1. tříd ZŠ Hostivice

20

Polemika, názory

21

Společenská kronika

24

Křížovka

25

Inzerce

26

Vážení čtenáři Hostivického měsíčníku, počínaje prvním letošním číslem Hostivického měsíčníku jsme vám, čtenářům, nabídli rubriku Příspěvky občanů. A netrvalo dlouho a do redakce přišel příspěvek s prosbou o otištění povídky. Velice nás tento zájem o nově vytvořenou rubriku těší a vítáme každý další hodnotný příspěvek. I letos se hostivická sokolovna na celé dva dny oblékne do skandinávského kabátu. V termínu od 2. do 3. března vás zveme již popáté na festival Severská filmová zima. Co vše nás v těchto dnech čeká, se dočtete uvnitř listu. Stejně tak i rozhovor s ředitelkou festivalu Lenkou Bazinkovou. 15. března se v rámci 2. letošního abonentního koncertu v hostivickém zámku představí komorní soubor Smetanovo trio. A v pátek 23. března zavítají do sokolovny v Hostivici písničkáři Ivo Jahelka a Miroslav Paleček. Na jejich dvojkoncert a další výše zmíněné akce již probíhá předprodej vstupenek, a to v Městské knihovně v Hostivici. 7. dubna se v sokolovně koná 2. ročník konference SHE. Pokud chcete strávit příjemný den ve společnosti zajímavých žen nad neméně zajímavými tématy, neváhejte s registrací. Zájem je veliký, prostory sokolovny omezené. Rozhovor s Petrou Špindlerovou najdete na str. 12. Petra je nejen herečka, ale také velmi úspěšná a žádaná cvičitelka jógy. A právě o józe bude Petra na konferenci hovořit. Připomínám také již spuštěnou registraci na běžecký závod Hostivice RUN 2018. Příjemné čtení Hostivického měsíčníku vám přeji za celý tým MKSH.

TIRÁŽ

Sponzor Hostivického měsíčníku Hostivický měsíčník – periodický tisk evidovaný Ministerstvem kultury ČR pod č. MK ČR E 11009 Vydává: MKSH, příspěvková organizace, Husovo nám. 1702, 253 01 Hostivice, IČ: 71294023 Redakční rada: Ing. Michaela Waldhauserová, PhDr.  Jitka Veroňková, Ph.D., Barbora Chmelíková Redaktoři: PhDr. Jan Černý, Ing. Michaela Waldhauserová, Bc. Lenka Brychtová Korektury (s výjimkou článků v rubrice polemika/názory, inzerce a  propagačních materiálů): PhDr.  Jitka Veroňková, Ph.D.  Grafika: Kristina Černá, e-mail: kristina@mksh.cz, Kateřina Lošták Náměstková, Adresa redakce: Husovo nám. 1702, 253  01 Hostivice, tel: 774 442 215, e-mail: michaela@mksh.cz Otištěné materiály nemusí být totožné se stanoviskem redakce. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a  krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Fotografie jsou z archivu redakce, pokud není uvedeno jinak. Foto na titulní straně: ©️ Motlys Náklad: 4500 výtisků. Tisk: Grafotechna Plus, s. r. o., Lýskova 1594/33, Praha 5 – Stodůlky. Neprodejné. Zdarma do  schránek občanům. Datum vydání: 9. 1. 2018 Uzávěrka březnového čísla: 20. 2. 2018

Michaela Waldhauserová redaktorka

CITÁT MĚSÍCE

Dokud vedete boj, stále přichází soupeř.

Jaroslav Dušek

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

3


DĚNÍ VE MĚSTĚ

Rada města Hostivice Tato zpráva obsahuje nejdůležitější přijatá usnesení z jednání Rady města Hostivice konaných dne 8. ledna a 22. ledna 2018. Úplný přehled usnesení je uveden na internetových stránkách (www.hostivice.eu) a informačních tabulích města. SPRÁVA MĚSTSKÉHO MAJETKU: bylo schváleno ukončení nájemní smlouvy s firmou ARBOREAL Praha, a. s., provozující Garden park, na pozemky ve vlastnictví města. Tyto pozemky byly pronajaty za účelem dopravy materiálů a techniky na pozemky firmy Na základě žádosti společnosti EUFI Holding, a. s., Rada města Hostivice schválila zahájení jednání týkající se převodu infrastruktury v lokalitě Hostivice-jih s tím,

že technická dokumentace bude po odsouhlasení TSH předána radě k dalšímu projednání STAVEBNÍ ČINNOST: byl dán souhlas k projektové dokumentaci společnosti EUFI Holding, a. s., pro stavbu vodojemu s technologií automatické tlakové stanice, který bude sloužit pro dodávku vody k bytovým domům v lokalitě Hostivice-jih RŮZNÉ: dle doručené žádosti o ukončení smlouvy

od společnosti SLATR již v roce 2018 nebudou pořádány tradiční trhy, které byly v období měsíců březen– prosinec každého roku dle sdělení ředitelky Mateřské školy Hostivice bude ve dnech 9. a 10. května 2018 probíhat přijímací řízení na školní rok 2018/2019 bylo schváleno uzavření Mateřské školy Hostivice v době letních prázdnin, a to v termínu od 23. července do 31. srpna 2018. Stejně jako v předchozích dvou letech

bude i v tomto termínu zajištěn rodinným centrem zaHRÁTka, z. s., letní příměstský tábor bylo odsouhlaseno pořádání jednodenní akce „Zabijačkové hody“ – s možností ochutnávek a zakoupení zabijačkových výrobků a gastronomických specialit. Akce proběhne dne 12. 3. 2018 od 12.00 hodin do 17.00 hodin na Husově náměstí Ing. Jarmila Štětinová, tajemnice

Zastupitelstvo města Hostivice Č. 20/2018 ZE DNE 22. LEDNA 2018

Upravená verze zápisu ze zasedání zajišťující ochranu osobních údajů včetně přijatých usnesení je standardně zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách města www.hostivice.cz. Doplňující a vysvětlující informace jsou uvedeny přímo pod některými usneseními. ZASTUPITELSTVO MĚSTA HOSTIVICE: volí za ověřovatele zápisu Ing. Hanu Hübschovou a pana Stanislava Rochuse schvaluje program svého zasedání dle předloženého návrhu s doplněním bodu č. 6 – Zpráva o stavu požární ochrany schvaluje zápis ze svého zasedání č. 19/2017 konaného dne 20. prosince 2017 bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města předloženou dne 22. ledna 2018 kontrolním výborem bere na vědomí zprávu o činnosti rady města mezi zasedáními zastupitelstva 20. prosince 2017 a 22. ledna 2018 bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru předloženou dne 22. ledna 2018

4

 schvaluje předloženou zprávu o stavu požární ochrany ve městě Hostivici za rok 2017 volí za přísedící Okresního soudu Praha-západ na volební období 2018–2022 paní Mgr. Z. J.

 bere na vědomí, že do školské rady Základní školy Hostivice byli na následující volební období zvoleni za zákonné zástupce Z. K., J. K. a K. Č.

 jmenuje za člena školské rady Základní školy Hostivice na následující volební období JUDr. Vratislava Havelku

 bere na vědomí rozpočtové opatření č. 18/2017 schválené radou města na základě usnesení zastupitelstva č. ZM-19/2017-8 Rozpočtové opatření upravuje v příjmové části přijetí dotace na pečovatelskou službu, snížení příjmu z poskytování služeb Městské policie Hostivice (ukončená veřejnoprávní smlouva s obcí Chýně). Ve výdajové části jsou upraveny výdaje na pečovatelskou službu, na provoz veřejné silniční dopravy, na veřejné osvětlení, pojištění nemovitostí.

 bere na vědomí, že do školské rady Základní školy Hostivice byli na následující volební období zvoleni za pedagogy Mgr. V. K., Mgr. H. M. a Mgr. M. D.

 schvaluje poskytnutí finančního daru rodinnému centru ZaHRÁTka, z. s., IČO: 22738126, na letní příměstský tábor na rok 2018 dle darovací smlouvy evidenční č. 6/

 jmenuje za člena školské rady Základní školy Hostivice na následující volební období MVDr. L. Kudrnu jmenuje za člena školské rady Základní školy Hostivice na následující volební období prof. RNDr. V. Šímu, CSc.

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

FIN/2018 a pověřuje starostu jejím podpisem schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 dle předloženého návrhu schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1314 k. ú. Hostivice o výměře cca 70 m2 dle oddělení geometrickým plánem a dle předloženého podkladu s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady s převodem vlastnictví spojené a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy bere na vědomí informaci o postupu prací na akci „Revitalizace Husova náměstí a části ulice Komenského, Hostivice“ schvaluje dokument „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Hostivice pro období 2018–2027“ z listopadu 2017 dle předloženého podkladu TSH a pověřuje starostu podpisem tohoto plánu


DĚNÍ VE MĚSTĚ

To tu ještě nebylo! Zjevné zklamání přišlo poté, co jsem při listování ve stolním kalendáři pro rok 2018 našel řádek s datem 22. duben prázdný. Dověděl jsem se pouze, že svátek má Evženie, na Slovensku Slavomír a že je neděle. Tvůrci kalendáře na rok 2018 s tématem „Krásy přírody“ opomněli označit datum 22. duben jako významný den. Co je na tomto datu významné? 22. duben byl vyhlášen jako celosvětově uznávaný Den Země, tedy den věnovaný problematice naší planety.

D

en Země má svou dlouholetou historii. S myšlenkou demonstrace rizik ohrožujících naši planetu přišel jistý americký senátor Gaylord Nelson, který chtěl upozornit na některá nebezpečná konání ohrožující lidskou populaci a podnítit tak zájem lidí o stav životního prostředí v USA. Svoji vizi pak prezentoval na Harvardské univerzitě, kde padlo toto zrnko na úrodnou půdu. K vytvoření protestní deklarace byl pověřen student Denis Allen Hayes, který s několika kolegy sepsal základní nótu upozorňující na skutečnost, že planeta Země není nevyčerpatelná, dále na nebezpečně se zvyšující zalidnění všech kontinentů, a s ním související znečišťování odpady a nutnost ochrany přírodního potenciálu Země. Psal se rok 1970. Vyhlášená deklarace a protesty studentů vytvořily základ pro vznik Americké agentury pro ochranu životního prostředí, pro vydání zákona o ochraně vody a čistoty ovzduší nebo o ochraně rostlinných a živočišných druhů. Z deklarace se stala myšlenka, která záhy překročila hranice USA a stala se zájmem mnoha států po celém světě. O 20 let později, v roce 1990, byl již známý a mnohokrát oceněný Denis Hayes opět pověřen k vedení environmentální kampaně na celosvětové úrovni. Vznikla dodnes

životního prostředí lidí stále zhoršuje a Českou republiku v tomto ohledu nevyjímaje. A tak vznikla myšlenka zařadit město Hostivici mezi obce, kterým není vývoj životního prostředí zdaleka cizí. Téma Dne Země v Hostivici 2018 zní „Příroda a člověk“ a vystihuje jej citát Arthura Conana Doyla:

fungující síť zemí pro tzv. Earth Day neboli Den Země. Oblasti zájmu se podstatně rozšířily o další témata, která jsou vlastně globálními lidskými průšvihy, zejména pak o ochranu přírodních vyčerpatelných zdrojů (ropa, zemní plyn, uhlí, kovy a další), ochranu přírody, globální oteplování, propagaci tzv. čistých energií a další. Tento významný den a jeho myšlenku si vzala pod svoji záštitu Organizace spojených národů (OSN). V současné době tvoří síť celkem 141 zemí světa a k 22. dubnu se každoročně hlásí více než 1 miliarda lidí (cca každý sedmý člověk na planetě). V tehdejším Československu se první Den Země uskutečnil v roce 1990. Do té doby byla celá jeho myšlenka zahalena do uměle vytvořené roušky neviditelnosti. V současné době se k tomuto svátku hlásí pořádáním různých typů akcí mnoho obcí v celé České republice. Lidé z odborných institucí i kruhů zainteresované veřejnosti se shodují, že se stav

„Má-li člověk pochopit přírodu, nesmí se bát myslet nekonvenčně.“ Program Dne Země 2018 sází na děti, tedy na školská zařízení, nevládní a zájmové organizace, a proběhne dne 20. dubna od 9:00 do 12:00 hodin v Sokolovně Hostivice. Bude uveřejněn na webových stránkách města Hostivice a vyvěšen na deskách města formou plakátků. ZÁROVEŇ MĚSTO JIŽ TEĎ VYHLAŠUJE FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ NA TÉMA: „Stromy jsou básně, které země píše do nebe“ „Příroda a člověk“ „Poznal jsem krásu přírody“ Podmínky: fotografie ve formátu min. 30x40 (A3) může každý z účastníků doručit v počtu max. 3 snímků pořízených v České republice (osobně, poštou) k odboru životního prostředí města Hostivice, Husovo nám. č. 13, Hostivice, v termínu do 10. 4. 2018 s uvedením autora

SPOLUPRÁCE S ÚZEMNÍM PRACOVIŠTĚM PRAHA-ZÁPAD FINANČNÍHO ÚŘADU PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ Vzhledem k aktuálnímu období pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 nabídl Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště pro Prahu-západ, občanům města Hostivice svou službu v souvislosti s podáváním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 a konzultace ohledně daňové problematiky. Informace a tiskopisy jsou vyvěšeny na webových stránkách finanční správy na: www.financnisprava. cz/cs/danovetiskopisy/ databaze-aktualnichdanovychtiskopisutiskopisu Termín je stanoven na 15. března 2018 od 13.00 hodin do 18.00 hodin, a to v zasedací místnosti Městského úřadu Hostivice, 2. patro.

snímku včetně adresy a telefonního kontaktu a názvu fotografie. Věk není omezený. Nejlepší práce budou se souhlasem autorů vystaveny a publikovány v Hostivickém měsíčníku. Případné informace podá zájemcům odbor životního prostředí Městského úřadu Hostivice osobně, telefonicky na číslech 220 397 141 nebo 604 118 616 nebo e-mailem na adrese: kerous@hostivice. eu.

Karel Kerouš, odbor životního prostředí

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

5


DĚNÍ VE MĚSTĚ

POPLATEK ZA ODPAD A PSA SE VYBÍRÁ DO 31. 3. 2018

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKU ZA ODPAD Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2018 ve výši 600,- Kč na osobu je splatný od 8. 1. do 31. 3. 2018. Dle vyhlášky města se platí za každou trvale přihlášenou osobu. Pokud vlastní fyzická osoba nemovitost sloužící k rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, platí za 1 osobu na celý kalendářní rok.

SPOLEČNOST INGERSOLL RAND TECHNOLOGIES, S. R. O.,

hostivickým dětem

S

polečnost Ingersoll Rand Technologies, s. r. o., již několik let podporuje projekty, které se týkají ochrany přírody, činností dětí a mládeže a obecně zdravého trávení volného času. V těchto aktivitách spolupracuje úspěšně rovněž s městem Hostivice. V letošním roce se společnost Ingersoll Rand Technologies, s. r. o., podílela na instalaci a úhradě tří

dětských herních prvků, které jsou tak od 9. 11. 2017 plně funkční na dětském hřišti v ulici Novotného v Hostivici. Chceme touto cestou moc poděkovat za všechny děti, které si tyto herní prvky zcela určitě zaslouží, a hlavně se z nich budou těšit spoustu let. Pavlína Vrzáková, správní odbor

Osoby, které dovršily k 1. lednu příslušného kalendářního roku 80 let věku, platí 540,- Kč. Osoby, které dovršily k 1. lednu příslušného kalendářního roku 85 let věku, jsou osvobozeni od poplatku. Poplatek je možno platit v hotovosti v účtárně Městského úřadu Hostivice, složenkou nebo bezhotovostním převodem. Složenky je možné vyzvednout v účtárně. Číslo účtu pro platbu bezhotovostně: 19-0388030379/0800 Variabilní symbol: číslo popisné 3722 Konstantní symbol: 0308 Zpráva pro příjemce: příjmení plátce Variabilní symbol je stejný

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKŮ ZA PSA

Již se můžete přihlašovat na 5. ročník městských běžeckých závodů. Při včasné registraci (do 30. března 2018) dostanete zdarma oficiální triko závodů.

Poplatek za psa je splatný od 8. 1. do 31. 3. 2018 v této výši:

Chcete darovat startovné na závod Hostivice RUN 2018? Dárkové vouchery jsou k zakoupení v Městské knihovně v Hostivici. Případně nám napište na adresu info@mksh.cz, voucher s kódem Vám zašleme emailem.

1) za 1 psa 300,- Kč 2) za každého dalšího psa 400,- Kč 3) za 1 psa, jehož majitel je poživatel jakéhokolivdůchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 100,- Kč 4) za každého dalšího psa, jehož majitel je poživatel důchodu 300,- Kč. Poplatek je možno platit stejně jako odpady. Pouze variabilní symbol je jiný: číslo popisné 1341. Jitka Rochusová, referentka finančního odboru

6

Registrace na Hostivice RUN 2018 spuštěna.

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

kód vouche ru: V05WB

3

ík běžeckých závodů Startovné pro 5. ročn května 2018 města Hostivice – 19.

z

www.mksh.cz

www.hostivicerun.c

podpis ředitel e

www.hostivicerun.cz


DĚNÍ VE MĚSTĚ

Blahopřání jubilantům SENIORSKÉHO VĚKU

Město Hostivice má krásnou a dlouholetou tradici blahopřát občanům s trvalým pobytem na území města Hostivice, kteří se dožívají významného životního jubilea 75, 80, 85, 90, 95, 100 a více let. Oslovujeme tímto textem spoluobčany, kteří v letošním roce dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní návštěvu členů sociální komise města Hostivice spojenou s gratulací, aby vyplnili a potvrdili svým podpisem „souhlas“ ke zpracování osobních údajů. BLIŽŠÍ INFORMACE: Městský úřad Hostivice, sociální odbor, Husovo náměstí 13, 253 01 Hostivice KONTAKTNÍ OSOBY: Pavla Moravcová, tel.: 220 397 139, Mgr. Ludmila Rosíková, tel.: 220 397 140.

Vyplněný „souhlas“ zašlete na výše uvedenou adresu nebo osobně předejte v kanceláři sociálního odboru či v podatelně městského úřadu. Děkujeme.

ZDE ODSTŘIHNĚTE

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Jméno a příjmení: ................................................................................................................................. Datum narození:.................................................. Telefon: ................................................................... Bydliště: . .............................................................................................................................................. Souhlasím, aby údaje o mé osobě byly zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účel „blahopřání jubilantům“ s trvalým pobytem v městě Hostivice.

V Hostivici dne: .................................................. Vlastnoruční podpis . ..............................................


DĚNÍ VE MĚSTĚ

SLUŽEBNA TEL. Č.: 220 512 972 HLÍDKA TEL. Č.: 724 022 053 (platí 24 hod. denně)

 Dne 14. prosince 2017

v 09.23 hod. žádá OD PČR hlídku MP z důvodu nepřítomnosti hlídky PČR o prověření oznámení na linku 158. Operační důstojník zaznamenal telefonický hovor z ul. Žitná, kde se ozvalo: „kam voláš ty p…“ a hovor byl přerušen. Na zpětné volání nikdo nereagoval. Hlídka se dostavila na místo a zjistila, že telefonický hovor na tísňovou linku pocházel z bytu v přízemí. Po opětovném zvonění na uvedené adrese otevřel muž a uvedl, že přítelkyně není doma. Po další výzvě vstoupila hlídka do bytu a na zemi byla plačící žena. Žena uvedla, že mezi ní a přítelem došlo k opětovné potyčce ohledně financí. Ke zranění nedošlo, lékařské ošetření bylo odmítnuto a žádný z účastníků nechtěl podat trestní oznámení.

 Dne 16. prosince 2017

v 09.50 hod. se dostavila na služebnu MP žena, která oznámila nález dámské peněženky. V peněžence se nacházela finanční hotovost ve výši 579,- Kč, průkaz pojištěnce, platební karty a občanský průkaz. Majitelka peněženky byla o nálezu vyrozuměna a peněženku (včetně obsahu) si převzala na služebně MP.

 Dne 16. prosince 2017

v 15.33 hod. žádá OD PČR hlídku MP o prověření oznámení na linku 158, že u rybníka Strnad na vozovce pobíhají dva psi. Hlídka se dostavila na místo a zjistila, že se jednalo o dva belgické ovčáky, kteří utekli směr Řepy. Po několika minutách kontaktovala hlídku MP majitelka psů, která se dostavila na místo a za spolupráce s hlídkou MP psy odchytila.

 Dne 17. prosince 2017

v 00.26 hod. bylo telefonicky oznámeno

8

hlídce MP, že v ul. Zimní v bytovém domě dochází k rušení nočního klidu. Při vstupu do domu strážníci žádný zvláštní hluk nezaznamenali. Dalším šetřením byl ustanoven byt, kde mělo dojít k rušení nočního klidu. Bylo zjištěno, že došlo v bytě k přátelskému posezení a občasnému smíchu při sledování videa. Věc byla vyřešena domluvou. Dne 22. prosince 2017

v 20.31 hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že v ul. Floriánova někdo volá o pomoc. Hlídka se dostavila na místo a zajistila opilou mladou ženu, která nejevila známky nějakého násilí. Na místo se následně dostavila hlídka PČR, které tato událost byla oznámena na linku 158, a opilou ženu si převzala.

 Dne 22. prosince 2017

v 20.45 hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že v kolejišti u hradla ČD je sražený pes, který je ještě živý. Na místo se dostavil MVDr. Kudrna, který konstatoval poranění neslučitelná se životem a psa uspal. Vzhledem k tomu, že pes neměl čip ani známku, tak se nepodařilo dohledat majitele.

 Dne 26. prosince 2017

v 19.55 hod. hlídka PČR žádá o součinnost v ul. Zimní, kde majitel bytu oznámil na l. 158 odcizení peněz. Oznamovatel uvedl, že peníze měla odcizit tzv. pečovatelka. Na místě bylo zjištěno, že v bytě se žádná žena nenachází a oznamovatel jako v předchozích případech je pod vlivem alkoholu (2,11 promile). Věc převzala hlídka PČR a doporučila oznamovateli, aby se po vystřízlivění dostavil na služebnu PČR.

 Dne 26. prosince 2017

v 17.30 hod. v ul. Pod Stadionem spatřil strážník

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

MP tři nezletilé chlapce, kteří se nacházeli u odpadkového koše na psí exkrementy. Jeden z chlapců do koše vhodil zábavnou pyrotechniku, která po explozi zapálila obsah koše. Na místo se dostavila motorizovaná hlídka MP, která hořící obsah koše uhasila. Po ztotožnění všech zúčastněných osob byl nezletilý přestupce předán rodičům. Včasným zásahem strážníků nevznikla žádná škoda. Dne 27. prosince 2017

v 16.15 hod. žádá PČR hlídku MP o prověření krádeže OD TESCO. Hlídka se dostavila na místo a zjistila, že ostraha OD zadržela zákazníka, který se snažil odcizit zboží v hodnotě 1.157,- Kč. Po provedené lustraci zadrženého strážníci věc vyřešili příkazem na místě jako přestupek.

 Dne 28. prosince 2017

v 08.40 hod. žádá OD PČR hlídku MP o součinnost při evakuaci osob z obytného domu v ul. Žitná, kde mělo dojít k úniku plynu. Na místě byly přítomny HZS Kladno, JSDH Hostivice a hlídka PČR. Evakuace byla zrušena, protože závada byla odstraněna ve spolupráci HZS a pohotovostí plynu. K žádnému zranění ani škodám nedošlo.

 Dne 28. prosince 2017

v 23.32 hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že u benzinové pumpy na Čsl. armády pobíhají dva ovčáci, kteří ohrožují lidi. Na místě bylo zjištěno, že psi utekli z nedaleké zahrady. Majitel provedl ihned odchyt psů.

 Dne 1. ledna 2018 v 01.54

hod. žádá PČR hlídku MP o prověření oznámení z hospody Lokálka o napadení hosta. Hlídka se dostavila na místo a zjistila,

že k nějaké strkanici mělo dojít, ale zúčastněné strany se v restauraci již nenacházely. Nikdo nic neviděl a nic nechtěl oznámit. Dne 2. ledna 2018 v 16.29

hod. žádá PČR hlídku MP o prověření oznámení o ležící osobě na zastávce MHD Ve Vilkách. Na místě byl zjištěn bezdomovec z příbytku na Břvích, který opět přebral a po pádu na záda si rozbil hlavu. Na místo byla přivolána RZS, která pacienta převezla do FN Motol.

 Dne 3. ledna 2018 v 05.13

hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že na cyklostezce v ul. Sadová se ozývají zvuky a jsou vidět pohyby připomínající znásilnění. Hlídka na uvedeném místě nalezla mladý pár, který se vracel z večírku a údajně čekal na taxi. Znásilnění bylo vyloučeno.

 Dne 4. ledna 2018 v 15.55

hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že v ul. Na Pískách se pohybuje veliký černý pes. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o dalšího známého útěkáře, který má bydliště Za Mlýnem. Byl vyrozuměn majitel, který si psa odvedl.

 Dne 10. ledna 2018 v 19.42

hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že v bytovém domě v ul. Za Mlýnem v bytu v přízemí se perou dvě ženy. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že v domě je klid. Šetřením na místě se podařilo ustanovit byt, kde došlo ke konfliktu mezi dvěma ženami. Ke zranění ani ke škodě na majetku nedošlo. Vyřešeno domluvou.

Mgr. Karel Vodolan, ředitel MP Hostivice


DĚNÍ VE MĚSTĚ

Severská filmová zima 2018 (S VÝLETEM DO ZEMĚ OHNĚ, LEDU A ELFŮ)

PROGRAM 2. 3. 2018

Již popáté mohou filmoví nadšenci skandinávské kinematografie navštívit v Hostivici festival Severská filmová zima, který zde letos nabídne 5 snímků z produkce severských a pobaltských států. Těšit se můžete na válku, propletence mezilidských vztahů i sex.

S

everský filmový klub, který zahájil již 8. ročník festivalu Severská filmová zima, má „na svědomí“ Lenka Bazinková (rozhovor s ní přinášíme na str. 11) společně s partou kamarádů, jež dohromady spojuje zájem o severské filmy. A to natolik, že se rozhodli realizovat filmová promítání v různých českých městech pod příznačným názvem Severská filmová zima.

I letos tak díky nim zažijeme v Hostivici pořádně třeskutou zimu. A že nejde jen o populární detektivní příběhy, se přesvědčíte na vlastní oči již v pátek 2. března v hostivické

sokolovně od 20 hodin. Připraveny budou dva snímky: norské drama Ženy v příliš velkých pánských košilích, které pojednává o ženách hledajících svou identitu a štěstí, a film z finské produkce Nekonečná cesta, který při slavnostním zahájení festivalu v pražské Lucerně minulý měsíc uvedla dokonce velvyslankyně Finska Helena Tuuri. Sobotní večer bude patřit z větší části švédským filmařům, kteří představí filmy Nesmrtelní a Nepřestávej snít a ve spolupráci se svými norskými sousedy pak snímek Náplava, který se zaměřuje i na proměnu mocenské rovnováhy mezi Norskem

a Švédskem, kdy se mnoho Švédů stalo součástí nové pracující třídy v Norsku.

18.30

Multimediální cestovatelská přednáška Island – země ohně a ledu

20.00

Ženy v příliš velkých pánských košilích Komedie Norsko, 2015

22.00

Nekonečná cesta Drama / Historický / Válečný Finsko / Estonsko / Švédsko, 2017

Vstupenky jsou v prodeji v Městské knihovně Hostivice nebo on-line na www.mksh.cz.

3. 3. 2018 18.00

Ještě před prvním promítáním v pátek jsou však vítáni všichni zájemci o cestování. Společně s Pavlou Bičíkovou se totiž vypravíme na jeden z nejkrásnějších ostrovů světa – Island.

Nesmrtelní Drama / Romantický Švédsko, 2015

20.00

Nepřestávej snít Drama Švédsko, 2017

22.00

Náplava Drama Švédsko / Norsko, 2014

Lenka Brychtová redaktorka

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

9


DĚNÍ VE MĚSTĚ

ISLAND – ZEMĚ OHNĚ A LEDU

Když se řekne Island, každému se hned vybaví ostrovní země, kde má příroda nad člověkem stále navrch. Island – to jsou gejzíry, vulkány, vodopády a gigantické ledovce. O tomto jedinečném ostrově, který leží na dosah, se více dozvíte v multimediální cestovatelské přednášce Pavly Bičíkové. Uslyšíte příběh o drsných, ale milých lidech se specifickým smyslem pro humor, o nemotorných, ale kamarádských papuchalcích, papoušcích severu. Prostřednictvím fotografií budeme putovat přes Duhové hory kolem činných sopek, ledovců a termálních pramenů. Projdeme přes nekonečné zelené pláně a budeme se brodit přes divoké ledovcové říčky. Uvidíme měsíční krajinu islandského vnitrozemí, bouřlivé vodopády, gejzíry, pohádkové západy slunce, nejstarší parlament na světě a smějící se koně.

Filmy, na které se můžete těšit ŽENY V PŘÍLIŠ VELKÝCH PÁNSKÝCH KOŠILÍCH Tři ženy hledají svou identitu a štěstí. Plachá studentka literatury se zamiluje do o dvacet let staršího spisovatele. Nekompromisní umělkyně, které se konečně podařilo prorazit, zjistí, že je těhotná. A žena, která je přesvědčená o tom, že umírá, se chce setkat se svým synem, kterého kdysi dala k adopci. NEKONEČNÁ CESTA Jussi Ketola se vrací do Finska ze Spojených států. Jedné letní noci v roce 1930 nacionalističtí násilníci unesou Ketolu z jeho domova. Je bit a přinucen jít "věčnou cestu" směrem k cizímu sovětskému Rusku, na které se zdá, že krutost nemá konce. Jeho jediným snem je vrátit se ke své rodině, a to za jakoukoli cenu. NESMRTELNÍ Isak a Em se potkají jedné noci ve Stockholmu a během vteřiny se všechno změní. Isak chce Em.

10

Em chce víc. Smích, sex, zmatek a dobrodružství. Společně vše opustí a vydají se na cestu po norrlandských lesích. To, co začalo jako báječné dobrodružství, se brzy promění v nebezpečnou hru. NEPŘESTÁVEJ SNÍT Po propuštění z vězení hledá Mirja své místo. Poté, co dostane práci jako uklízečka v hotelu, začne žít dvojí život. Ten dělí mezi svou nemocnou matkou a skupinou starých přátel, která byla vždy její skutečnou rodinou. NÁPLAVA Třiadvacetiletá Dino hledá jako spousta dalších mladých Švédů práci v Norsku. Když Dino začne hlídat děti a uklízet ve středostavovské rodině, setká se s úplně novou realitou. Během několika málo letních týdnů se její život radikálně změní a ona se ocitne ve středu nečekaného milostného trojúhelníku.

SOUTĚŽ

VYHRAJTE VSTUP NA OBA DNY SEVERSKÉHO FILMOVÉHO FESTIVALU.

V kterém roce vznikl nejstarší parlament na světě (Island)? a) 930 b)1030 c) 1050 Kde leží nejseverněji položená knihovna ve Skandinávii? a) Rovaniemi b) Ivalo c) Honningsvåg Švédové prohlásili jeden ze svých kostelů za "nejošklivější kostel v zemi", má přezdívku IKEA kostel. V kterém městě se nachází? a) Haparanda b) Göteborg c) Gävle Jedno finské město se proslavilo výrobou speciálního typu chleba plněného rybami s tajemným názvem Kalakukko. O které město se jedná? a) Tampere b) Espoo c) Kuopio Odpovědi posílejte na soutez@mksh.cz, vylosujeme deset výherců, kteří získají vstupenku na oba dny Severské filmové zimy Hostivice.


ROZHOVOR

Severský film diváka nehýčká, je reálný Hostivice příští měsíc zažije opravdovou skandinávskou zimu. Zkraje března zde totiž pod záštitou Severského filmového festivalu proběhne již osmý ročník festivalu Severská filmová zima 2018. O rozhovor jsme požádali ředitelku festivalu Lenku Bazinkovou, která stojí za vznikem této jedinečné kulturní akce.

Je těžké získávat autorská práva na vybrané filmy? S jakými problémy se vůbec potýkáte nejvíce, pominuli zcela jistě nedostatek financí, jak už to tak v kultuře bývá? Někdy velmi, někdy vůbec. Občas je těžké vypátrat aktuálního držitele práv, občas se naopak setkáváme s velkou vstřícností. Občas mám pocit, že i v dnešní době internetu, Googlu a všech možných vyhledávacích

Jak vás napadlo dovézt severské filmy k nám do Česka a založit festival Severská filmová zima? V dnešní době digitální distribuce už není pořádání festivalů o nějakém dovážení filmových kotoučů. Díky tomu se otevřela příležitost pro spoustu filmových nadšenců uspořádat vlastní filmový festival. Před takovými deseti lety byla nabídka severských filmů v kinech stále omezená, chtěli jsme ji rozšířit, nejprve jsme pořádali klubová promítání, která se v roce 2010 změnila na festival. Během deseti let se situace velmi změnila, severská literatura a film zažívají v ČR boom, ale stále objevujeme zajímavé tituly, které stojí za uvedení.

nástrojů, by kontakty na některé společnosti měla hledat snad tajná služba. Není všechno snadné, ale potíže má každý, kdo začne něco dělat, organizovat. Diváky zajímá výsledek. Pokud jde o finance, není těžké najít kvalitní překladatele, kteří za nepříliš vysoký honorář přeloží titulky, hlásí se nám dobrovolníci na pomoc s propagací, ale je těžké najít kolegu na pozici fundraisera (fundraiser zajišťuje zejména finanční prostředky – pozn. redakce). Podle jakých kritérií vybíráte filmy, které nakonec představíte českému divákovi? Vzhledem k tomu, že se zaměřujeme na oblast Skandinávie, Pobaltí a Islandu, snažíme se především o pokud možno rovnoměrné zastoupení všech států a žánrů. Mnozí z nás si pod severským filmem představí drsný humor a temné až syrové příběhy detektivního žánru. Jak byste charakterizovala tradiční severskou kinematografii? Je realistická, nepřikrašluje skutečnost, diváka nehýčká. A co se vám na filmech ze

Z filmu Ženy v příliš velkých pánských košilích

studené Skandinávie tak líbí? Právě to výše popsané. Přestože severské státy patří do Evropy, mnoho o jejich kultuře nevíme. Možná tak ještě hodně diskutovaná krásná krajina a rybaření. Čím si to vysvětlujete? Pokud jde o film, je to obecný rys, že se lidé zajímají o svou národní kinematografii a o americkou. Severská kultura je ale v České republice na vzestupu, severské detektivky jsou fenomén. Existuje několik filmových festivalů zaměřujících se na severskou kinematografii. My pozorujeme například vzrůstající zájem v regionech, festival v Jeseníku je pravidelně vyprodaný. Situace se mění. Navštívila jste některou ze skandinávských zemí? Navštívila jsem Norsko a Island, manžel strávil v Norsku rok pracovně. Začátkem března budou mít i hostivičtí filmoví nadšenci příležitost shlédnout vybrané severské filmy. Na které filmy se tedy můžeme těšit u nás v Hostivici?

Ředitelka festivalu Lenka Bazinková

V rámci festivalu bude v Hostivici promítnuto celkem pět filmů. Prvním bude norský film Ženy v příliš velkých pánských košilích, komediální drama odehrávající se na západním pobřeží v Trondheimu, ve kterém tři ženy, zástupkyně různých generací, hledají svou identitu a štěstí. Dále pak finský historický snímek inspirovaný skutečnými událostmi Nekonečná cesta, který se zaměřuje na málo známou kapitolu období mezi dvěma světovými válkami. V době hospodářské krize přišlo na pozvání Stalina do Sovětského Svazu mnoho nadšenců z USA, Kanady, Dánska, Švédska a Finska. Počáteční vstřícné přijetí je ale záhy vystřídáno podezříváním ze špionáže. Druhý festivalový den nabídne divákům tři švédské sociálně kritické snímky o mladých – Nesmrtelní, Nepřestávej snít a Náplava. Jaký film byste divákům doporučila vy? Můj tip je norské komediální drama Ženy v příliš velkých pánských košilích. Lenka Brychtová

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

11


DĚNÍ VE MĚSTĚ

Štěstí nehledám venku Známá herečka Petra Špindlerová je také zkušenou a oblíbenou cvičitelkou jógy, jejíž lekce jsou na měsíce dopředu obsazené. Díky svým oběma profesím, jež jsou zároveň i jejími velkými koníčky, našla v životě rovnováhu a smysl. Něco na tom bude, protože spokojenost z Petry doslova čiší.

Zdá se, že jste našla elixír mládí, vypadáte opravdu báječně. Může za to jóga, kterou tak ráda cvičíte? Nevím, těžko říct. Každopádně mě to, co jste řekla, těší. Určitě na tom má jóga svůj velký podíl. Jsem také vegetariánka a používám přírodní kosmetiku, nejraději veganskou. Dlouhodobě také piju chlorofyl, kterého si přidávám pár kapek do vody. Miluju svoji práci, hraní i jógu, nacházím v tom rovnováhu a jsem šťastná. Asi je to kombinace úplně všeho. Co pro vás jóga vlastně znamená? Pro mě je to styl života... tedy všechno.

celkově klidnější. Nehledám štěstí venku. Jóga se svými různými styly zažívá v poslední době boom. Vedle sebe existují bikram jóga, power jóga, hatha jóga, ashtanga jóga a řada dalších… čert, aby se v tom vyznal. Jak a kde začít? Co byste poradila těm úplným začátečníkům? Víte, záleží na tom, co člověk hledá a co potřebuje. Určitě je fajn vyzkoušet různé styly, různé učitele a najít si tu svoji jógu, která mu vyhovuje. Co okouzlí jednoho, nemusí vyhovovat jinému. 

Jak jste se ke cvičení jógy dostala? Před mnoha lety, ale samozřejmě jsem to měla více jako fyzické cvičení. Postupem času jsem nacházela i její hloubku.

Musejí třeba zájemci o jógu změnit stravu či náboženství? Jóga je filozofie, nikoliv náboženství. Je jen na vás, jak se budete chovat. Na to, abychom měli v sobě nějakou morálku, nemusíme cvičit jógu. Nicméně jógová filozofie s sebou nese určitá doporučení.

Změnil se váš život potom, co jste začala praktikovat jógu? V čem konkrétně vám jóga pomohla? Od základu. Myslím, že jsem

Vy sama jógu cvičíte, ale také ji už několik let vyučujete. Jóga je navíc v poslední době opravdu móda a učitelů

12

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

je hodně. Je něco, co vás odlišuje od konkurence? Nedívám se na ostatní učitele jako na konkurenci, jsou to moji kolegové. Každý učitel je originál, má svůj styl. Jak se podle vás pozná dobrý učitel? Asi tím, že má lekce plné lidí (smích). Vím o vás, že se specializujete i na dětskou jógu. V čem je jiná oproti té pro dospělé? Práce s dětmi je velmi náročná. A také mají děti různá omezení, vzhledem ke svému vývoji. Je to specifičtější, ale zábavné. Může ji praktikovat každé dítě? Určitě ano, pokud nemá nějaké zásadní zdravotní omezení. Jaké jsou hlavní benefity jógy pro děti, co dětem přináší? Děti to musí hlavně bavit. Naučí se větší pozornosti, vnímavosti a přinese jim to lepší soustředění a samozřejmě zlepší jejich flexibilitu. Jóga je vaší nedílnou

součástí řadu let, máte s ní zkušenosti, znáte její blahodárné účinky. I proto jste se rozhodla založit nadační fond Yoga Help? Jaká byla hlavní myšlenka? Ano, přesně tak. Jednoho dne jsem se s tím nápadem probudila. A pak přišla realizace. Zatím je to takové miminko, které potřebuje hodně péče. Teď jsou ve výrobě nadační trička, které pro nás vytvořila designérka Karolina Tůmová, která dělá úžasné oblečení na jógu značky Yojogayo. Mám z toho velkou radost. Rádi bychom dotovali lekce pro ty, kteří potřebují speciální přístup. Na jaře vystoupíte jako jeden z hostů naší konference SHE, která se uskuteční začátkem dubna v hostivické sokolovně. Prozradíte nám, nač se mohou zájemci těšit, co pro ně máte přichystáno? Ráda bych se zaměřila na jógu pro všechny – terapeutickou, která není složitá na provedení a má úžasné účinky. A různé cviky si pak každý může sám provádět doma. Lenka Brychtová


DRUHÝ

ROZHOVOR

ČNÍK RO

7. 4. 2018 od 10 hod., Sokolovna Hostivice

CELODENNÍ HAPPENING o tématech, která zajímají (nejen) ženy napříč generacemi

EDITA BERKOVÁ

zakladatelka značky Strollering Mateřská v pohybu

EVA CIKRYTOVÁ A HELENA JIRSOVÁ

propagátorky zdravého životního stylu a autorky webu Jíme jinak

témat inspirativních životních příběhů různých cest

PETRA ŠPINDLEROVÁ herečka a učitelka jógy

HANA KADLECOVÁ

zakladatelka Spolku Ichtyóza

JANA NOVÁČKOVÁ

psycholožka, spoluautorka knihy Respektovat a být respektován

VERONIKA HURDOVÁ

spisovatelka, autorka blogu Krkavčí matka

Celým dnem provází a moderuje MONIKA VALENTOVÁ

REGISTRACE SPUŠTĚNA

VÍCE INFORMACÍ NA

WWW.SHE-IS.CZ

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

13

www.mksh.cz


VOLNÝ ČAS

AKTIVITY V SOKOLOVNĚ PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

NEDĚLE

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

7.50–8.55 Kruhový trénink s Karolínou

16.30–17.15 Krav maga pro děti

7.55–8.50 Kruhový trénink s Karolínou

18.00–19.30 Box

10.00–11.30 Box

18.10–19.10 Kruhový trénink s Karolínou

17.25–18.30 Box pro děti

17.30–18.30 Kruhový trénink s Karolínou

19.20–20.20 Kruhový trénink s Karolínou KLUBOVNA POSILOVNA 9.00–13.00 Dětský klub Klubíčko 17.00–18.15 Jóga se Šárkou Zuskovou ˜˜ 19.00–20.00 Jóga s Yoga4Yogi.cz KLUBOVNA 4 16.00–17.00 Angličtina ENGLISH FOR CHILDREN 2 – děti 7 let a více

19.00–20.30 Box

18.40–19.40 Kruhový trénink s Karolínou KLUBOVNA POSILOVNA

KLUBOVNA POSILOVNA 9.00–13.00 Dětský klub Klubíčko 17.50–18.50 Pilates s Karolínou 18.55–20.25 Krav maga pro dospělé KLUBOVNA GOLF 16.30–17.15 Tanečky pro děti SÁL Cvičení TJ Hostivice

9.00–13.00 Dětský klub Klubíčko 18.00–19.30 Jóga s Yoga4Yogi.cz 19.50–20.50 Pilates s Karolínou KLUBOVNA 4 16.00–17.00 KURZ FIT FOR ENGLISH pro starší děti (10–15 let) – nová lekce

15.30–16.30 Dramaťáček

17.30–18.30 Krav maga pro juniory

9.00–10.00 Pilates s Karolínou KLUBOVNA 4 16.30–17.30 Angličtina ENGLISH FOR CHILDREN 1 děti 4–6 let SÁL 10.30–11.30 Fitness pro seniory

SÁL

19.30–20.30 Body & Mind s Katkou Bímanovou Cvičení TJ Hostivice

KLUBOVNA 1 16.00–17.00 Věda nás baví

Cvičení TJ Hostivice

10.30–11.15 Výtvarné hrátky 16. 2.

19.00–20.00 Přednáška Bible

SÁL 19.00–21.00 Tančírna 11. 2. 19.30–22.00 Divadelní soubor Hostivice – zkouška Cvičení TJ Hostivice

KLUBOVNA POSILOVNA

Cvičení TJ Hostivice

SÁL

KLUBOVNA POSILOVNA

18.55–20.25 Krav maga pro dospělé

18.00–17.00 Klidná jóga – nová lekce 19.00–22.00 Divadelní soubor Hostivice – zkouška změna času

KLUBOVNA GOLF

16.30–17.15 Krav maga pro děti

KONTAKTY NA LEKTORY

Kruhový trénink s Karolínou www.zdravisobe.cz Pilates s Karolínou www.zdravisobe.cz Klubíčko klubicko-hostivice@seznam.cz Jóga se Šárkou Zuskovou studio.zklub.cz Jóga s Yoga4Yogi.cz blankajanickova@seznam.cz Angličtina hostivice@mortimer-anglictina.cz Krav maga sarka.safrova@krav-maga.cz Box, box pro děti petrstej@seznam.cz Tanečky pro děti taneckyhostivice@seznam.cz Dramaťáček jolana@mksh.cz Výtvarné hrátky nyvltova@chyne.net Body & Mind aerobic.bimanova@tiscali.cz Tančírna petr.frydrych@gmail.com Senior Fitness d.soukal@email.cz Klidná jóga marcela.maleckova@ceskaacademiejogy.cz

SOKOLOVNA – KONTAKTY

Lenka Stejspalová +420 725 502 962, lenka@mksh.cz Jolana Petříková +420 702 154 915, jolana@mksh.cz Recepce sokolovna +420 702 210 821, recepce@mksh.cz

Český svaz chovatelů Hostivice si vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na ČSCH HOSTIVICE

oslechu K tanci a p

34. chovatelský ples hraje

V-SYSTÉM“

ně y z Hostou d il V o íh ř Ji

sobota 17. března 2018 od 20.00 hodin Hostivická sokolovna

bohatá tombola – 400 cen Vstupné: 120 Kč

Předprodej vstupenek od 6. února 2018 – cukrárna U Černých, Komenského 347 (vedle gymnázia) Lenka Dušková – tel.: 220 982 666, 606 740 323

14

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018


VOLNÝ ČAS

Masopust a ZaHRÁTka S novým rokem jsme se potkaly na členské schůzi a dávaly dohromady plány na rok 2018. Můžete se těšit na masopust, velikonoční koncert, čarodějnice, letní slavnost, slavnostní otevření, Halloween, lampionový průvod i Mikuláše.

PLÁNUJEME (více na www.zahratka.cz či http://zahratka.webooker.eu): 10. 2. Masopustní průvod, veselí a hody od 15. hod na hřišti nad ulicí U Skály x Za Mlýnem 12. 2. Přednáška Kamily Metzové (vařila myšička) Rodina u zdravého stolu

A

ještě něco přidáme. Možná akci k Světovému dni respektu porodu či ke Dni otců, možná akci k Měsíci knihy a doufáme, že se též uvidíme v září na Městských slavnostech. Na léto na týdny 23. 7. – 27. 7., 20. 8. – 25. 8. a 27. 8. – 31. 8. připravujeme letní příměstský tábor. Podrobné informace a přihlášku najdete na našem webu www.zahratka.cz. V letošním roce oslaví ZaHRÁTka 10. výročí svého vzniku. A tak budeme možná též trochu vzpomínat a rekapitulovat a reflektovat naši činnost a vytvářet vize do budoucna. Máte nějaký nápad, co vám pro rodiny, pro děti či rodiče v Hostivici schází a v čem byste viděli místo rodinného centra? Oceníme vaše nápady a rádi vás přizveme i ke konkrétní realizaci. Doručte nám své nápady, myšlenky, vize na email rc@zahratka.cz, na facebook či osobně členkám při kterémkoliv setkání. Příležitostí k nejbližšímu setkání bude sobota 10. února, kdy se těšíme na viděnou na Masopustu 2018. Oproti předchozím třem letům se

masopust opět odehraje v menším rozsahu poblíž ZaHRÁTky. Tradiční akce pořádáme plně v závislosti na dobrovolnících, kteří věnují bezplatně svůj čas, chuť a energii tomu, aby akce připravili a zrealizovali. Poslední podoba masopustu byla velmi náročná na personální obsazení, což pro nás nebylo reálné udržet i v letošním roce. Proto vás zveme na masopustní průvod, veselici a hody u ZaHRÁTky, letos bez programu v sokolovně. Přijměte tedy pozvání na sobotu 10. února odpoledne na 15. hodinu, kdy započne masopust na hřišti nad ulicí U Skály x Za Mlýnem a po úvodu na hřišti se masopustní průvod vydá ulicí Za Mlýnem a skončí veselením, hrami pro děti, tančením, zpěvy a hodováním na náměstíčku u ZaHRÁTky. Velmi oceníme každou pomocnou ruku, upečené dobroty, maškary či hudebníky. Od 14 hod. si také můžete v ZaHRÁTce vytvořit s dětmi škrabošku či si nechat pomalovat obličej. Lenka Brožková, RC Zahrátka

3. 3.

seminář O dětských nožkách – přirozený vývoj dětských nohou a správném obouvání z pohledu fyzioterapeuta Přihlášení na zahratka.webooker.eu – kapacita semináře omezená!

4. 3.

Kurz první pomoci u dětí pro rodiče

7. 3.

setkání Domácí žitný chléb krok za krokem „Zkusím upéct domácí chléb!“ Kolikrát jste si toto řekli a kolikrát jste to opravdu udělali? Mnohdy chybí jen prvotní impuls a nedostatek informací, potom už je to tak jednoduché…

15. 3. přednáška o školní zralosti, předškolní přípravě a výběru školy Dozvíte se, co by mělo znát, umět a zvládnout dítě před nástupem do základní školy.

doma

a.s.

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

15


VOLNÝ ČAS

Břevské břehy

3.

března Z.S.

Jedním z nejkrásnějších míst v Hostivici, kam se sjížděli lidé z celé Prahy, bývala

PLOVÁRNA NA BŘVÍCH Dnes je to zanedbané místo plné odpadků, sutin a náletů. Při podzimních cyklo­ vyjížďkách jsme se dohodli, že se pokusíme obnovit alespoň část zašlé slávy a břehy vyčistíme a zprůchodníme. Začneme plánovací prohlídkou místa v sobotu 3. března 2018 v 10.00 hodin. Vlastní čisticí akce vypukne o týden později. Předběžné souhlasy majitelů máme. Fotografie bohužel nejsou jen ilustrativní.

http://

hostivicemesto hostivicemesto.cz

home@volny.cz

8.

VÝSTAVA

února

Z.S.

Srdečně všechny zveme na vizionářskou výstavu

Jak bude vypadat Hostivice za 40 let Vernisáž výstavy se konala 8. února 2018 od 17.00 hodin v zámecké galerii v přízemí hostivického zámku. Výstava potrvá do konce února. Přijďte se podívat, co si o budoucnosti Hostivice myslí ti, kterých se bude nejvíc dotýkat, i ti, kdo ji teď aktivně tvoří. Občerstvení na vernisáži bude zajištěno. (Díky skvělým sponzorům získají vítězové kategorií tyto krásné ceny! Obrázky jsou ilustrativní.)

http://

hostivicemesto hostivicemesto.cz

home@volny.cz

16

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

1 2

3 4


VOLNÝ ČAS

Klidná jóga

od 21. února

P O Z VÁ N K A N A K O N C E R T

s trochou teorie

pro nesportovce, pohodáře i lenochy

• Máte rádi klid a pohodu? • Relaxujete nejraději na procházce, s knihou či na gauči? • Občas Vás ale pobolívají záda? • Potřebujete se trochu protáhnout? • Chcete se dozvědět něco o jógové filosofii?

Každou středu od 18 hodin v sokolovně

Citlivě protáhneme tělo, zpevníme hluboký stabilizační systém a zrelaxujeme mysl. Standardní lekce 90 min. je rozšířena o 15 min. teorie jógy – filosofie, dech, správné vedení pohybu. Pro bližší informace a přihlášení pište na: marcela.maleckova@ceskaakademiejogy.cz Více o mně najdete na stránkách České akademie jógy

SMETANOVO TRIO 15. BŘEZNA OD 19 HOD. V HOSTIVICKÉM ZÁMKU

JITKA ČECHOVÁ – KLAVÍR JIŘÍ VODIČKA – HOUSLE JAN PÁLENÍČEK – VIOLONCELLO PŘEDPRODEJ VSTUPENEK PROBÍHÁ OD 1. ÚNORA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOSTIVICE

www.mksh.cz

VŠECHNY REZERVACE JE NUTNÉ VYZVEDNOUT NEJPOZDĚJI DO 8. 3. 2018

ŽENSKÉ POKLADY KURZ CVIČENÍ JÓGY PRO ŽENY Zaměříme se na: -

pánevní oblast a ženské orgány správnou funkci pánevního dna stabilizaci bederní páteře protažení a zpevnění celého těla hormonální rovnováhu tělesnou i duševní relaxaci vnímání jemné ženské energie harmonizaci vnitřního prostoru

Kurz je určen pro ženy bez rozdílu věku. Cvičení je možno přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu i fyzické kondici. S sebou pohodlné oblečení a karimatku.

Kdy: vždy v pondělí od 15.1.2018 do 19.3.2018 od 17.00 do 18.15 hod. Kde: Sokolovna Hostivice, Jiráskova 201, Hostivice Cena: 1.500 Kč včetně DPH za celý kurz, tj. 10 lekcí/75 min (z toho 2 lekce zdarma) nebo 180 Kč za jednotlivou lekci Kapacita kurzu je omezena. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte emailem na adresu studio@zklub.cz. Všechny potřebné informace naleznete na http://studio.zklub.cz v sekci Kundaliní jóga.

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

17


VOLNÝ ČAS

Pěšky přes Kavkaz – od moře k moři

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HOSTIVICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA SVOU PRVNÍ PŘEDNÁŠKU, KTEROU ODSTARTUJE CESTOVATELKA VIKTORKA HLAVÁČKOVÁ. 7. BŘEZNA 2018 OD 17.00 HOD. Vstupné dobrovolné

Viktorka Hlaváčková, jak sama říká, jezdila prstem po mapách a kurzorem po Google Earth a fantasie jí nedávala pokoj tak dlouho, že to dál už nešlo jinak. Za dvanáct let teoretického cestování si vymyslela desítky variant cesty kolem světa. Mezitím něco málo cestovatelských zkušeností nasbírala, vyrostla do svého prvního čtvrtstoletí a došlo jí, že jestli nevyrazí teď, tak nikdy.

V

iktorka cestuje vždy nalehko, nízkonákladově a bez letadel. V roce 2015 zahájila svůj cestovatelský projekt „Viktorčina Cesta tam“, a přešla pěšky karpatský oblouk ze Zlína do Gerniku (česká vesnice na jihu Rumunska). Následující rok pokračovala v pěší pouti do Istanbulu a v roce 2017 se vydala na pěší přechod Kavkazu. Hlavním plánem celkem sedmiměsíční cesty bylo přejít pěšky Kavkaz od Černého

18

moře v Gruzii ke Kaspickému moři v Ázerbájdžánu. V horách plných divoké zvěře, dobrých lidí a nádherných výhledů pracovala Viktorka jako dobrovolník, navštívila známá místa i odlehlá zákoutí a musela se také vypořádat s mnohými nástrahami. Už na konci září zapadala sněhem, chytili ji pohraničníci, z Ázerbájdžánu byla vyhoštěna... A přeci jí kavkazské hory přinesly jedno z nejkrásnějších dobrodružství v životě.

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018


PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Koukám, jak naše město vstává

J

eště kouknu na malýho. „Cvak.“ klika. „Co jé?!“ „Spinkej.“ „Cvak.“ Mrknu na zápěstí. Já nemůžu jít nikdy v klidu! Botybundubaťoh. Eh! To v něm mám kamení?! Popadnu odpadky, zakopnu o dětskou křusku a vyvalím se ze dveří. Na sousedovic rohožce naditá igelitka. Že bych ji taky vynes? Přemístím se po schodech do přízemí a zatlačím do dveří. Než se za mnou zaklapnou, zbrzdím je nohou. Venku jen olezlé světlo lamp nad kapotami. Špičky prstů se chytnu studeného zábradlí a stylem à la Poirot sejdu

schody. „Buch.“ Sousedka z vedlejšího vchodu si zapaluje cigaretu a zhluboka potáhne. Nakonec zapadne do červeného Chryslera a startuje. Někdo zaclání u kontejneru! Nezajímá! A zamířím taškou do vinglu. „Žuch!“ No co koukáš! …se tady nemáš co plíst, když spěchám! „Dus, dus, dus!“ Vysoká hranatá figura pochoduje po asfaltce. Podle kufříku poznávám „doktora“. Kontrola vybavení: Doklady, peněženka, mobil…? Uf. Jó je tam. Klíče složím do pouzdra a zasunu do kapsy k telefonu. Nakonec sáhnu pro kapesník. „Tramtadadá. Tramtadadá.“ Ve světle výlohy konzumu dvě

nehybné postavy. Dětské hřiště odpočívá. Fontána chrní. Dáma s kolem. Pluje náměstím, před řidítky drátěný nosič nacpaný letáky. Kostelní hodiny jsou chabrus na hlasivky. U vývařovny mají vykládku zboží. Kuchař si s fortelem nakládá přes rameno půlku prasete. Než projdu uličkou, kterou přezdívám „U Flamendra“, nadýchám se vůně smažené cibulky. Pod zubatými schody mi přeběhne přes cestu černá kočka. Ach jo! Vyšlapu schody a zbytek „vrcholu“ vystoupám po obrubníku. V kanálku se tu oblizuje pro změnu černobílá kočka. Když ji míjím,

Arktida na Klínovci

Ch

alupa, kde jsme byli na našem posledním cyklokempu, se nám tak zalíbila, že jsme tam vyrazili i na společný lyžařský víkend. Plánovat lyžařskou akci je vždy ošidné – nikdy nevíte, jaké bude počasí a hlavně, jestli bude sníh. Před naším skikempem to vypadalo všelijak. Týden před jeho konáním jsem měl možnost strávit víkend na jiném místě Krušných hor a tento pobyt mi optimismu nedodal. Vůkol našlapovalo jaro a sněžit začalo, až když jsem jel domů. Jak bude za týden? Vyfotil jsem tedy kolegům jediný sníh

převrátí se na hřbet. „Ty seš ale pinďucha.“ „É, ééén!“ Ze zatáčky se vyřítí bílý náklaďák. Konečně v cíli! Kolem asi tucet dalších zombie. Ze tmy se vynoří tři tečky. „Chryslerka“ odhazuje zbytek cigarety. „Skřííííííííp.“ „Vážení cestující, na třetí koleji nastupujte…“ Kamil Nell INZERCE

Tesco Store Hostivice

SI SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ VÁŽÍ

N

široko daleko s optimistickou poznámkou, že v "Kruškách" jsou dobré podmínky.

zatím vyrazili na výlet po okolí. Malou část výpravy můžete vidět na fotce.

Leč měli jsme štěstí. Ve vyšších polohách hor bylo sněhu docela dost, chtělo to jen trochu popojet autem. V okolí Božího Daru trénovaly děti pod vedením dvou bývalých závodníků v běžeckém lyžování. Pilovali jsme klasickou běžeckou techniku. Někteří měli asi běžky na nohou poprvé a začátek byl pro ně opravdu velmi těžký. Počáteční vysoké překážky se podařilo překonat a pak vše šlo mnohem lépe! Za velké úsilí v tomto chladném a větrném počasí jsme se pak šli odměnit do místní úžasné farmářské jídelny. Dospělí

Večery patří společnému klábosení. Naši muzikanti vytáhli kytary a dotvořili krásnou kulisu. Neděle pak byla ve znamení volného programu. Někteří se šli opět nabažit běžek a někteří vyrazili na sjezdovky na Klínovci. Ještě více se ochladilo, foukal poctivý zimní vítr a vše bylo zabalené do bílého hávu. Každý strom, budova i rozcestník byly pokryté miniaturními zimními čepičkami či rampouchy, úplně jako na obrázcích z Arktidy. Jan Müller, OBHOSTIVICE.CZ Foto: Jan Kolenec

e každý zaměstnavatel si uvědomuje, že mít ve svých řadách spolehlivého a pečlivého zaměstnance není samozřejmost. V Tesco Store Hostivice si svých zaměstnanců váží a snaží se vytvářet pro ně příjemné prostředí. Nabízí benefity formou zvýhodněné zaměstnanecké klub karty na nákup v hypermarketu, směny se domlouvají individuálně dle potřeb zaměstnance. Snaží se poděkovat i formou různých akcí. Například před Vánoci pro zaměstnance uspořádali setkání se Zdravotním klaunem, který jim a jejich dětem předal dárky. Podpořili tedy jak Zdravotního klauna (neziskovou organizaci, která přináší smích tam, kde je potřeba), tak své pracovníky. Pokud tento článek někoho oslovil a sám by měl zájem se do týmu Tesco Store Hostivice přidat, nabízí se volné pracovní pozice v oddělení zeleniny, skladu, specialista pokladní zóny a hlavní pokladní. e-mail: 11146dir@cz.tescoeurope.com, 606 657 065 Možná čekáme právě na vás! Ilona Březinová, ředitelka Tesco Store Hostivice

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

19


ZPRÁVY ZE ŠKOL

Zápis do 1. tříd ZŠ Hostivice

se koná v úterý 24. 4. 2018 od 14 do 18 hodin ve středu 25. 4. 2018 od 14 do 17 hodin v budově školy U Zámecké zdi 1704 S sebou přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz a přezutí pro dítě. Náhradní termín zápisu je 2. 5. 2018 od 16 hodin do 18 hodin tamtéž. V Hostivici 20. 1. 2018

Mgr. Josef Mareš ředitel školy

Dne 17. 4. 2018 zveme rodiče budoucích prvňáčků na „Den otevřených dveří“, který se uskuteční v budově ZŠ U Zámecké zdi 1704 od 16 do 18 hodin. Naše škola v průběhu školní docházky žáků nabízí: ● ● ● ● ●

logopedickou péči, reedukace školní družinu pro 1.–3. ročníky – provoz od 6.45 do 17.30 zájmové útvary (keramický, výtvarný a sportovní kroužek, anglický jazyk hrou…) školní knihovnu – informační centrum s PC – bezplatný přístup na internet výuku cizích jazyků – anglický jazyk od 1. ročníku, pravidelné hodiny s využitím interaktivních tabulí ● školy v přírodě, zahraniční poznávací a sportovní zájezdy... ● ve školní jídelně výběr ze dvou chodů s možností objednání jídel přes internet ● v prostorách školy je organizováno mnoho dalších volnočasových aktivit (http://zs.hostivice.cz )

20

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018


ZPRÁVY ZE ŠKOL

ZŠ HOSTIVICE, U ZÁMECKÉ ZDI 1704, HOSTIVICE, PŘIJME OD KVĚTNA 2018 VYCHOVATELKU ŠKOLNÍ DRUŽINY Kontakt: email: info@zs.hostivice.cz, tel: 220 981 137

Adventní exkurze

J

ako již tradičně se v předvánočním čase děti ve škole seznamovaly s kouzelným adventem a tajemnými postavami provázejícími toto období. Pro blízké setkání se zvyky na venkově v chudších chalupách i bohatých obydlích vyrazila 4. A a 4. B do skanzenu v Přerově nad Labem. Děti si prohlédly chaloupky, školu, hospodářská stavení i kapličku. Vše bylo vyzdobeno v očekávání Vánoc. Dověděli

ZŠ HOSTIVICE, U ZÁMECKÉ ZDI 1704, HOSTIVICE, PŘIJME PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 APROBOVANOU UČITELSKOU DVOJICI Služební byt 3+1 k dispozici. Kontakt: email: info@zs.hostivice.cz, tel: 220 981 137

Christmas time

V

jsme se spoustu zajímavých věcí ze života našich předků a způsob, jakým slavili svátky. Počasí bohužel návštěvě skanzenu moc nepřálo, přesto se exkurze velmi líbila i díky milé a ochotné průvodkyni z cestovní kanceláře CK2. V závěru si děti mohly nakoupit drobné upomínkové předměty pro sebe i pro své blízké, aby je mohly obdarovat. Mgr. Helena Možná, třídní učitelka 4. A

ýuka jazyků se neobejde bez soustavné reprodukce vět, které za vás vymyslel někdo jiný, ale ta opravdová zábava začíná ve chvíli, kdy si věty začnete vymýšlet sami.

učitelek anglického jazyka rozšiřovali slovní zásobu, luštili křížovky a seznamovali se s tradicemi Vánoc jak u nás, v Evropě a USA. Své znalosti si mohli ověřit formou testu. Také tvořili vlastní přáníčka pro

Žáci 5. a 6. ročníků naší školy dávali přes prázdniny dohromady anglické věty a povídání o vánočních tradicích, obyčejích a svých prožitcích v době Vánoc. Již v hodinách před Vánocemi si žáci za pomoci svých paní

své kamarády a rodiče a nejvíce ze všeho se těšili na zpívání vánočních koled. Za vyučující anglického jazyka Za vyučující anglického jazyka Věra Prokůpková a Jana Konývková

Novoroční turnaj ve vybíjené

J

ako již tradičně se žáci 4. ročníku zúčastnili turnaje ve vybíjené konaného dne 17. 1. 2018, který pro ně připravili třídní učitelé a vyučující TV. Jelikož je v ročníku 5 tříd, zahrála si družstva v herním pořádku „každý s každým“ 10 zápasů. Tempo bylo svižné a zdatní hráči se rychle projevili. Přesto si dostatečně zahrály i dívky, které musely být v družstvu zastoupeny v minimálním počtu čtyř.

Nehrající žáci vytvořili příjemnou sportovní atmosféru a s podporou drobných transparentů dostatečně hlasitě fandili svým týmům. Všechny týmy hrály fair-play, vítězným družstvem se nakonec stala 4. D, které ještě jednou gratulujeme, a ostatním skupinám přejeme mnoho sportovních úspěchů v následujících kláních. Mgr. Helena Možná

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

21


ZPRÁVY ZE ŠKOL

Matematický vánoční projekt

J

elikož vánoční prázdniny začínaly až 23. prosince a my jsme se jich nemohli dočkat, zpestřili jsme si poslední školní den matematickým vánočním projektem. Vzhledem k tomu, že se jednalo o žáky 9. ročníku, zabavit teenagera vánočním tvořením je poněkud náročnější operace. Ovšem ne pokud vám nabídnou pomoc a radu nadšení rodiče. Tak jsem s pomocí naší třídní důvěrnice paní Ryklové, které bych touto cestou ráda poděkovala, přichystala dětem jako překvapení šifrovací vánoční hru. Nejdříve jsme jako každý rok museli vytvořit přáníčka pro rodiče a prarodiče. Pustili jsme se do titěrné práce skládání čajových pytlíků metodou origami a musím říct, že usilí, které tomu děti věnovaly, bylo korunováno nádhernými výsledky – a na přáních začaly plout pestrobarevné vánočních rybičky. Pro uvolnění jsme vyzkoušeli známou televizní soutěž Kufr, tentokrát ve vánočně matematickém

provedení, a podívali se na část filmu o malém chlapci, který hledal v životě šifry, jež mu připravil jeho otec. No a bylo jasno. Museli si to také vyzkoušet. Po vytvoření dvojic a rozluštění zadání se skupinky

rozprchly po všech chodbách 2. stupně hledat ukrytých 10 šifer. Každá z nich byla jinak tematicky zaměřená a ukrývala písmenko, ze kterých žáci sestavili místo, kde najít vánoční poklad. Jste zvědaví, kde a co to

bylo? Přece nemůžu prozradit svoji tajnou skrýš, to by v dalších letech už nebyla taková legrace jako letos.

soutěže „Domestos pro školy“, která trvala od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017. Vyhráli jsme 3. místo a 50.000 Kč na rekonstrukci koupelny. Školka získávala body plněním kreativních úkolů dětí, hlasováním na internetu a vkládáním účtenek na soutěžní účet školy u firmy Domestos. Dětem se soutěžení moc líbilo a jejich paní učitelky byly velmi akční! Úsilí a chuť pomoci jak

rodičů a široké veřejnosti, tak zaměstnanců školy bylo oceněno. Částka nám sice zdaleka nepokryje všechny náklady spojené s obnovou, ale je to velmi dobrý začátek! Ještě jednou děkujeme všem za pomoc!

dobroty, ovoce a další hračky. Děti si skutečně v tu chvíli myslely, že Ježíšek přiletěl dříve a jejich rozzářené tváře vykouzlily úsměv na tváři

zaměstnanců Tesca. Děkujeme!

Simona Chmelíková, třídní učitelka 9. A

Vyhráli jsme 3. místo!

N

aše školička je velká, stále přibývá dětí, které si chtějí hrát s kamarády, poznávat a učit se nové věci. Aby se toto přání mohlo splnit co největšímu množství kamarádů, rozšiřují se naše prostory každou chvíli. První třídy školky však vznikly už v roce 1986. Přes velkou snahu mít to tu stále pěkné, jsou prostory, na nichž už čas zapracoval a které nejsou tak

krásné, barevné a moderní jako ty na nových třídách. Žádná obnova se však neobejde bez korunek. Víme, že náklady zřizovatele na chod školy jsou nemalé, a tak jsme se rozhodli přiložit ruku k dílu a spolu s mnohými z vás pomoci školce získat finanční prostředky konkrétně na rekonstrukci jednoho ze sociálních zařízení v soutěži se značkou Domestos. MŠ se zapojila do 4. ročníku

Za mateřskou školu Petra Bělohlávková

Krásné předvánoční překvapení

N

a začátku prosince nás oslovila maminka holčičky docházející do MŠ Hostivice, zda bychom měli zájem zúčastnit se soutěže společnosti Tesco v Kladně. Podmínkou soutěže bylo, aby každé dítě ze třídy namalovalo obrázek s vánoční tématikou. Odborná porota poté měla vybrat 3 nejhezčí obrázky a odměnit je dárkovým balíčkem. Se zapojením do soutěže jsme samozřejmě souhlasili a s dětmi obrázky nakreslili. Co se stalo potom, jsme považovali za vánoční 22

zázrak. Do školky přijelo osobně několik zaměstnanců Tesca s několika krabicemi plnými dárků se slovy, že jim bylo líto dětí, které by se v soutěži neumístily, a proto uspořádali sbírku, kde se přímo zaměstnanci skládali na to, aby mohli obdarovat celou třídu Modrásků, tedy 25 dětí, nejen první 3 místa. Každý Modrásek si domů odnesl velkou sadu 20 ks Play-Doh modelíny, holčičky velkého pohyblivého poníka, kluci terénní auťák a ještě k tomu každý z nich velký dárkový balíček obsahující

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

Za Modrásky Nikol Bělohlávková


POLEMIKA, NÁZORY

Texty otištěné v rubrice Polemika, názory nemusí být totožné se stanoviskem redakce. Texty procházejí pouze základní pravopisnou a grafickou korekturou. Za případné gramatické a stylistické nedostatky zodpovídá autor. Redakce podporuje kultivovaný způsob vedení diskuse, a proto si vyhrazuje právo zveřejňovat pouze texty odpovídající tomuto kritériu. Dále si vyhrazuje právo neotiskovat texty týkající se záležitostí, pro jejichž řešení by byla vhodnější osobní komunikace dotčených stran.

Home? Sorry jako!

V

ážení spoluobčané a milí sousedé, v aktuálním vydání hostivického měsíčníku ( jeho podoba a přehled je v posledním době perfektní), jsem si se zájmem přečetl, a to v rubrice "polemika, názory", výměnu pohledů na spolkovou činnost nového spolku (dříve dle starého OZ občanského sdružení) HOME, a to mezi občanem panem Beskydským a představitelkou spolku HOME paní Ing. Čápovou. Myslím, že se v zásadě jednalo o opodstatněné připomínky, resp. vznesené otázky, které občan Beskydský položil a na které obratem Ing. Čápová odpověděla. Také nejsem osobou, která by byla proti spolkové činnosti a proti spolkovým aktivitám. Zvlášť když jsou to aktivity v oblasti sportu, vzdělávání a dobročinnosti, ač se jich sám neúčastním a nikdy jsem se ani v minulosti neúčastnil. Ostatně už v rakouském císařství bylo zakládání spolků umožněno císařským patentem ze dne 26. listopadu 1852. Založení každého jednotlivého spolku ovšem podle tohoto zákona podléhalo schválení státních úřadů, které tak měly nad zřizováním spolků plnou kontrolou, takže zakládání například českých národních spolků (např. Sokol, Umělecká beseda, Americký klub dam aj.) bylo možné až po skončení období neoabsolutismu a vydání Říjnového diplomu roku 1860. Tedy se současnou naprosto volnou a neomezenou možností zakládání spolků to nemělo nic společného. Nicméně pojďme k některým zajímavým vyjádřením, které nelze v odpovědi Ing. Čápové přejít bez povšimnutí. V bodě 1 své odpovědi panu Beskydskému píše, proč spolek vznikl, co podporuje atd atd. Nicméně poslední větou jen tak mj. sděluje – cituji: "...k tomu jedinému bude směřovat i naše případná kandidatura v komunálních volbách". Tedy vážení občané

Hostivice, tady není spolek – uskupení lidí, kteří mají za jediný cíl, a to ve svém volném čase připravovat studie, projekty a návrhy na zvelebení města a bezplatně, nezištně a bez vedlejších úmyslů je prezentovat občanům a vedení města, jen tak pro volnou diskusi bez vedlejší motivace či cíle! Tady vznikl spolek s podporou nadačního fondu, který velmi pravděpodobně bude ve formě hnutí či v pozici nezávislých kandidátů, usilovat v nadcházejících komunálních volbách o vstup na radnici a o místa v zastupitelstvu města. V žádném případě to neodsuzuji, je to naprosto demokratické, legální a i třeba prospěšné a správné, že se rozšíří soutěž politických stran a hnutí v komunální politice a komunálních volbách. Co však odsuzuji, je fakt, že kdyby nevznikl dotazový článek občana Beskydského, tak by tato informace ještě dnes nebyla občanům známa. To je chyba, to není hra s otevřenými kartami – to je poker. Je potřeba, aby zde byla skutečná rovnost mezi subjekty a stranami, které mají mocenské (v dobrém slova smyslu) ambice a chtějí vést město v nadcházejícím období. Tím narážím na článek člena HOME pana Koňaříka, "Náhubek pod stromeček". Kdybych nečetl odpověď paní Čápové před jeho článkem, tak mu dám za pravdu a budu také protestovat proti jistému omezování prezentací spolků či sdružení v měsíčníku. Ale nyní s tímto omezením nezbývá než souhlasit. Není možné, aby pod bohulibou záminkou prezentování projektů krásné Hostivice byla v podstatě i skrytá agitace a kampaň pro komunální volby v letošním roce a tato kampaň byla zaštiťována bezplatnými prezentacemi v Hostivickém měsíčníku. Kde pak je rovnost stran a hnutí v kampani? Dostanou stejný mediální prostor bezplatně všechna hostivická hnutí, kandidáti

a politické strany? Když jsem chtěl před minulými volbami aktivně podpořit TOP 09 (podotýkám jako nečlen a dlouholetý příznivec, za což se nestydím) v novinách Region, a to novinovým článkem obdobného charakteru jako otiskujete sdružení HOME, tak mi bylo řečeno, že tento článek je propagací konkrétní politické strany či hnutí a jejich činností, a tedy musí být zpoplatněn dle ceníku inzerce. Plně jsem to respektoval, protože je to svým způsobem pravda a ani jiné politické strany či hnutí zdarma prostor pro vlastní self-promotion neměla. Paní Ing. Čápová napsala, že Ing. Čáp pracuje pro mnohé investory, a tedy že společnost doma, a. s., je jedním z jeho mnoha klientů, kde není v žádné rozhodovací pozici, a tedy nemůže jít o střet zájmů. S touto odpovědí lze také lehce polemizovat, neboť společnost doma, a. s., je zatím největším soukromým dárcem finančních prostředků (neznáme příspěvky či dary nadace) na transparentím účtu tohoto spolku! Pan Ing. Čáp je uveden v seznamu projektantů dané společnosti jako jen jeden ze tří, které společnost má. Tedy se nedomnívám, že se jedná o řadového "ičaře", který jen tak občas dostane zakázku... Tedy žádné vazby a střety zájmů? Opravdu...? Dle veřejných stanov sdružení je jedním z hlavních předmětů (zkráceně) činnosti tohoto sdružení "organizování petičních akcí..." a "účast ve správních a jiných řízeních...". Připadá Vám, milí občané Hostivice, normální, když vznikne spolek mladých, vzdělaných lidí, kteří jsou plni energie a nápadů, ale jejich jednou z hlavních činností – dle oficiálních stanov je "organizace peticí"?! Nevracíme se naopak o 30 let dozadu? Mně už ve stanovách

sdružení chybí jen pravidelná a aktivní organizace stávek a povinný vznik odborových organizací. Rouháme se nad spokojeným a dobrým žitím v Hostivici. Kritizujeme ostře maličkosti, detaily a věci, které se dají řešit konstruktivně a ne mediálně, zveličeně, osobním navážením a nekonstruktivně. Osobní navážení se do nejvyššího představitele města (J. Kratochvíl) na vlastních stránkách či Facebooku není polemika s názorem, ale ubohé zesměšňování někoho, kdo tady dlouhé roky pro Hostivici pracuje a kdo by většině z Vás mohl svým věkem dělat minimálně otce. Kde máte nějakou úctu? Respekt? Stejně jsem před mnoha lety odsuzoval, že se město vykašlalo na odkaz a práci starosty Chalupy. Nebál jsem se veřejně vystoupit a upozornit na jeho záslužnou činnost pro město. Nikdo z Vás, milé sdružení a lidé ve sdružení, nemá ani tu nejmenší politicko-zákonnou odpovědnost, která je dána výsledkem demokratických voleb, a tím i obsazení jednotlivých zodpovědných funkcí a pozic. Nikdo z Vás se zatím na současné velmi pěkné podobě a fungování města nepodílel a nezasloužil se. Vaše návrhy, nápady jsou tedy absolutně oproštěny a okleštěny od nutného a zcela bezpodmínečného vnímání regulativů, vyhlášek, omezení, povinností veřejných soutěží, finančním rozpočtem, dlouhodobým vývojem, strategií současného vedení města, možnostmi města atd. Jsou to návrhy, za které nenesete nejen hromadnou, ale ani osobní zodpovědnost. Proto prostor pro ně samozřejmě může a musí být, ale v míře adekvátní! Na úplný závěr udělám malé pojmenování veřejně známých faktů: Vznikl spolek HOME, jehož

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

23


POLEMIKA, NÁZORY

spoluzakladatelkou a nejvyšší představitelkou je architektka paní Ing. Čápová. K nejaktivnějším členům a spoluzakladatelům tohoto spolku patří pan architekt Ing. Čáp. Doposud nejštědřejším mecenášem spolku je největší a nejaktivnější hostivická developerská společnost

Doma, a. s., jejímž projektantem je opět Ing. Čáp. Spolek vypracoval oficiální stanovy, které jsou věřejně dostupnou listinou, a jedna z prioritních činností spolku je (poslyšte dobře!) účast ve správních a jiných řízeních! Spolek Home nevylučuje politickou kariéru formou účasti v komunálních volbách.

Jsme tady DOma

V

ážený pane Papouchu, naším cílem je dobře fungující město. Chceme co nejvíce obyvatel města Hostivice zapojit do fungování obce. Rádi bychom, aby se občani zapojovali do akcí ke zkrášlení Hostivice. Cíl je jasný a není důležité, z jaké pozice ho budeme uskutečňovat. Jako architekti jsme vizionáři. Můžeme si dovolit uvažovat koncepčně nad rámec svázaný úředním šimlem.

Milí spoluobčané, pokud si vezmete jen výše uvedená fakta, tak ještě opravdu všichni věříte, že se jedná o nezištnou a bohulibou spolkovou činnost?! Mně personální propojení představitelů spolku + architektů + developera + předmět činnosti sdružení (mj. účast ve správních řízeních) připomínají spíše spolek, jež

má za cíl hájit a bojovat za zájmy developera při jeho činnosti. Tak k tomu jen dodávám: "Sorry jako..." S přáním klidných zítřků a pěkného roku 2018 Miloš Papouch

Diskuse o náměstí

K naší spolkové činnosti potřebujeme občas peníze. Na odměny v soutěži, na občerstvení při akcích, na materiál atd. Všechno transparentně vyúčtujeme. Nic si nenecháme pro sebe. Rádi vše s Vámi prodiskutujeme! Stačí, když nás budete kontaktovat. Zatím jsme Vás na našich akcích ani na zasedání zastupitelstva nezaregistrovali. Za spolek HOme, Hostivice město, z. s., Klára Čápová

H

ostivická radnice si před časem nechala zpracovat studii úprav Husova náměstí, kterou představila na prosincovém zasedání zastupitelstva. Na popud některých zastupitelů a přítomných občanů pak vedení města uspořádalo v sokolovně veřejnou debatu. A ta se opravdu povedla! Byla velice reprezentativně obsazena – pan starosta, pan místostarosta, několik zastupitelů, úřednice města a okolo čtyřiceti občanů. Byla korektní a věcná, nikdo se

nehádal a nikdo nikoho neosočoval. Všichni naslouchali, ptali se a odpovídali. Zkrátka opravdová diskuse. A největší zásluhu na skvělé atmosféře v sále měli projektanti Ing. Filip a Ing. Tesař, kteří diskusi moderovali velice profesionálně, i když se na jejich hlavy často snášela kritika. Věříme, že takovéto konstruktivní diskuse budou teď v Hostivici naprosto běžné. Tomáš Koňařík, HOme, Hostivice město, z. s.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PODĚKOVÁNÍ Děkuji panu starostovi Jaroslavu Kratochvílovi, sociální komisi, paní Věře Karhanové a panu Ing. Petru Mlejnkovi za předání krásné gratulace a milý dárek k mému životnímu jubileu. Ing. Antonín Štětka, CSc.

24

BLAHOPŘÁNÍ Dne 26. února oslaví své krásné 72. narozeniny paní Milena Jedličková ze Břvů. Milá maminko a babičko, do dalších let Ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti s vnoučátky. Děkujeme Ti za vše, co jsi pro nás udělala a stále děláš. To vše, ze srdce, přeje dcera Jiřina s rodinou. Davídek Ti posílá velkou "dinosauří" pusu.

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

VZPOMÍNKA Dne 2. ledna jsme vzpomněli 25. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka pana Jaroslava Burgera a 20. února vzpomeneme jeho nedožitých 100 let. Za tichou vzpomínku děkujeme. Rodiny Holečkova a Burgerova. Dne 3. ledna jsme vzpomněli 98. výročí narození paní Marie Kokrdové. Dne 10. ledna uplynulo 29 let od úmrtí paní Marie Lepšíkové. Stále vzpomíná rodina Jedličkova.

Dne 15. února vzpomeneme nedožitých 75 let pana Josefa Jedličky. Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami. Dne 17. února uplynou tři smutné roky, kdy nás navždy opustil pan Jaroslav Nývlt. Stále vzpomíná manželka, rodiče, syn a dcera s rodinou. 1. března uplyne 20 let od úmrtí našeho tatínka pana Josefa Evana. Stále vzpomínají syn a dcera s rodinami.


KŘÍŽOVKA

Řešíme ihned

 774 66 88 00 www.gato.cz VENKOVNÍ

ŽALUZIE

ROLETY SÍTĚ PROTI HMYZU

Tajenkou je citát T. G. Masaryka. Správné odpovědi zasílejte na adresu michaela@mksh.cz do 20. února 2018. Výherce získává 2 vstupenky na Severský filmový festival, který se koná 2.–3. března 2018 v hostivické sokolovně. Tajenka křížovky lednového čísla: Pravda je jen jedna, proto ji nemůže mít každý. Výherce: Vladimíra Krejčová HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

25


INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

ODVOZ STARÉHO nábytku na skládku. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Stěhování všeho druhu. Vše za rozumnou cenu. Volejte: 773 484 056

Svatební líčení (+420) 776 147 847 hanyart@post.cz Hana-Ženíšková hanyart

26

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018


INZERCE

arte-terapeutická sezení T E R A P I E

U M Ě N Í M

Individuální práce s dětmi i s dospělými. Použití výtvarných metod a technik k vyjádření rozmanitých emocí (strach, nejistota, hyperaktivita...)

"NECH DUŠI PROMLUVIT UMĚNÍM" VÝTVARNÝ KROUŽEK, POČET OSOB OMEZEN.

Mgr. Tereza K. Ambrose, t: 731 185 448 (RÁDA ZODPOVÍM PŘÍPADNÉ DOTAZY OSOBNĚ)

Kamenictví Špírek Kámen zobrazuje věky, přináší krásu a užitek. VEŠKERÉ KAMENICKÉ PRÁCE Z PŘÍRODNÍHO A UMĚLÉHO KAMENE kuchyňské a koupelnové desky • obklady • dlažby • parapety schody • krby • topné panely • pamětní desky • grilovací desky kamenné doplňky • pomníky PROVOZOVNA Plzeňská 210 267 01 Králův Dvůr tel.: 602 327 392

KANCELÁŘ Zavadilova 40 160 00 Praha 6 tel.: 777 257 607

SÍDLO Jabloňová 566 253 01 Hostivice tel.: 777 143 644

e-mail: info@kamenictvispirek.cz

WWW.KAMENICTVISPIREK.CZ

Angličtina z písniček / Angličtina do světa

Jarní příměstský česko-anglický tábor Chýně Nabízíme jarní příměstský tábor protkaný hravou angličtinou, tvořivostí, dramatikou, hudbou, přírodou a sportem pro děti od 6 do 12 let. ZAHRNUJE: výuku AJ zábavnou formou (část denního programu) tvoření napříč technikami, hudební program, sportovní aktivity a pobyt venku celodenní výlet 5x oběd a pitný režim po celý den

Čas: 8:00 – 17:00 hod. Místo: ZŠ Chýně Cena: 2 500 Kč

Mgr. Dana Richterová; tel.: 774 545 655; e-mail: danari2@seznam.cz

SPORTOVNÍ A TENISOVÁ HALA HOSTIVICE (vchod z ulice Sokolská)

Tenis Malá kopaná Nohejbal – Volejbal Rugby Florbal Malá kopaná aj. Nábor dětí do tenisové školy probíhá po celý rok

VOLNÉ HODIN Y

Areál Sokolovny, Jiráskova 201, 253 01 Hostivice (vchod do haly z ulice Sokolské), tel.: 733 192 198, 603 455 702 e-mail: sport@sportpraha-hostivice.cz

www.sportpraha-hostivice.cz

ELEKTRO

POLÁK ml.

• rozvod nízkého napětí 230/400V

• dodávka veškerého el. materiálu

• zapojení a opravy rozvaděčů

• dodávka a montáž hromosvodů

• elektrické podlahové vytápění, ochrana okapů a vjezdů • rozvod datové a PC sítě, internet

Tylovická 9, 155 21 Praha 5 | +420 606 881 162 | info@bronaprusakova.cz

TERMÍN: 19. – 23. 2. 2018

• novostavby, rekonstrukce, kompletní opravy el. instalací

• revize el. instalací, hromosvodů, el. nářadí a spotřebičů • revize pro přihlášky ČEZ, změny tarifů, jističů, nové odběry

František Polák ml., tel: 602 958 591

www.bronaprusakova.cz 28

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018

www.elektro-polak.cz


Hledáme nové kolegy!

STAŇTE

Rudná

SE SOUČÁSTÍ

Uklízeč (až 20 000 Kč hrubého, volné víkendy) Expedient (až 23 000 Kč hrubého, volné víkendy) Skladník (až 25 000 Kč hrubého, volné víkendy)

NAŠÍ PRACOVNÍ RODINY

Nenačovice u Berouna Vyučený pekař s praxí (až 26.000 Kč hrubého, ne–čt) Kolega do ruční biopekárny (až 23 000 Kč hrubého, ne-čt) Kolega na ruční přípravu sendvičů (až 19 000 Kč hrubého, ne-čt) Operátor balicí linky (až 25 000 Kč hrubého, volné víkendy) Technik balicích strojů (až 30 000 Kč hrubého, volné víkendy) V případě zájmu se neváhejte ozvat na E: kariera@countrylife.cz, T: +420 603 503 041. Více informací najdete na: www.countrylife.cz/kariera

Husova základní škola a mateřská škola SMĚROVKA je školou rodinného typu. Smyslem naší činnosti je vytvářet přátelskou a bezpečnou atmosféru, ve které bude dítě spokojené, pozná a objeví mnoho nového, naváže dobrá přátelství a s radostí se k nám bude vracet.

PRACOVNÍKY PRACOVNICE

přijmeme pro jarní sezonu na pracovní poměr na dobu určitou. Jde o pomocné a zahradnické práce s lesními a okrasnými sazenicemi i většími stromy. Provozovna je v Hostivicích v Komenského ulici.

Lesní a okrasné školky, Arnika Hostivice arnika.poslusny@gmail.com, tel. 606 689 898

www.arnikaskolky.cz

Naše škola nabízí: • volná místa pro děti do první třídy • malý kolektiv • rodinné prostředí • důraz na individuální přístup k dítěti • partnerské vztahy učitel – žák – rodič Máte možnost nahlédnout, jak to u nás chodí: 12. a 14. března 2018, 15.00 – 17.00 hodin Zápis do základní školy bude probíhat: 11. a 12. dubna 2018, 14.00 – 17.00 hodin Zápis do mateřské školy: 14. a 16. května 2018, 14.00 – 17.00 hodin Těšíme se na Vás! Adresa: K Nádraží 104, 253 01 Hostivice www.smerovka.eu


INZERCE

nomad-210x148-vetsi-rozliseni-CMYK 21. ledna 2018 22:16:59

30

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018


Sídlo společnosti: Husovo náměstí 14 Hostivice 253 01

internetová stálice vždy nablízku

StarNetCz

Volejte a porovnejte: 734 238 418 734 238 419

připojení, internet až 100 Mbps po optice i bezdrátově na vlastní síti pro firmy i do domácnosti nejvýhodnější mobilní tarif servisní práce, opravy PC, HW, SW

HOSTIVICE- INTERNET - HOSTIVICE- MOBILNÍ INTERNET- HOSTIVICE- připojení k internetu a volání

www.starnetcz.com

info@starnetcz.com


INZERCE

Dánská společnost se sídlem v Hostivicích, zabývající se přebalováním léčiv, přijme do svého týmu nové kolegyně/kolegy. Náplň práce: Přebalování léčiv zahrnující kompletní zpracování od registrace, přípravy obalového materiálu a kompletace až po etiketování, potiskování, balení a vypravení zakázky pro zákazníka.

OPERÁTOR/KA VÝROBY Přij�te pracovat do úspěšné korporátní společnosti, kde VY jste na 1.MÍSTĚ Proč si vybrat právě nás? • Jako operátor/ka si u nás vyděláte až 23.000 Kč měsíčně • Práce na HPP s možností na dobu neurčitou • Jistota zaměstnání - jsme rostoucí společnost více než 20 let na trhu • Každý zaměstnanec má u nás možnost kariérního růstu • Motivací Vám bude bonusový systém • Odpočinout si můžete 25 dní v roce • Přispíváme a zajištujeme Vám stravování, pitný režim a svoz (Kladno, Slaný) • Pracovat budete v klidném a čistém prostředí, kde se vždy máte na koho obrátit • Názory našich zaměstnanců nás vždy zajímají a každý měsíc si je rád vyslechne přímo generální ředitel společnosti • Vaše nápady a iniciativu umíme ohodnotit a plně je podporujeme • Místo poukázek, které mají velmi omezené uplatnění, máme 13. plat Požadujeme: • •

Manuální zručnost, základní znalost práce na PC, čistý rejstřík trestů Ochotu pracovat na směny a v chlazeném prostředí V případě Vašeho zájmu o pracovní poměr zašlete svůj životopis na hrcz@orifarm.com nebo se dostavte osobně k vyplnění dotazníku na adresu HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2018 32 Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, Hostivice. Telefon 220 401 215, 720 971 343

Hostivický měsíčník 02/2018  
Hostivický měsíčník 02/2018  
Advertisement