__MAIN_TEXT__

Page 1

M Ě S Í Č N Í K

L E D E N

2 0 1 8

R O Č N Í K

4 5

hostivický

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Hostivice RUN 2018 REGISTRACE SPUŠTĚNA

Ivo Jahelka & Miroslav Paleček DVOJKONCERT FOLKOVÝCH LEGEND

maškarní FILMOVÝ PLES V SOKOLOVNĚ

rozhovor s Martinem Hrubým, frontmanem kapely

Bůhví HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

1


DĚNÍ VE MĚSTĚ

10. ÚNORA 2018

OD 19.00 HOD. V HOSTIVICKÉ SOKOLOVNĚ JIŽ ČTVRTÝ MAŠKARNÍ PLES

FILMOVÝCH KOSTÝMŮ A MASEK

HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ MASKU VEČERA, PŘEDTANČENÍ, BOHATÁ TOMBOLA

PELA

Í V ŮH

B

2

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK PROBÍHÁ OD 10. 1. 2018 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 180 KČ.

k š a ples

M E KA HRAJ

í n r a www.mksh.cz


OBSAH

EDITORIAL

10

Zpráva o činnosti Rady města Hostivice

4

Zastupitelstvo města Hostivice

4

Volba prezidenta ČR

6

Poplatky za odpady

8

Inspekční kontrola v ZŠ 9

14

Kronikáři času

10

Městská policie

12

Martin Hrubý - rozhovor 14 s lídrem kapely Bůhví

17

Aktivity v sokolovně

16

Maškarní ples

17

RC ZaHRÁTka

18

Zprávy ze škol

24

Polemika, názory

25

Společenská kronika

27

Křížovka

28

Inzerce

29

TIRÁŽ

Sponzor Hostivického měsíčníku Hostivický měsíčník – periodický tisk evidovaný Ministerstvem kultury ČR pod č. MK ČR E 11009 Vydává: MKSH, příspěvková organizace, Husovo nám. 1702, 253 01 Hostivice, IČ: 71294023 Redakční rada: Ing. Michaela Waldhauserová, PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D., Barbora Chmelíková Redaktoři: PhDr. Jan Černý, Ing. Michaela Waldhauserová, Bc. Lenka Brychtová Korektury (s výjimkou článků v rubrice polemika/názory, inzerce a propagačních materiálů): PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. Grafika: Kristina Černá, e-mail: kristina@mksh.cz Adresa redakce: Husovo nám. 1702, 253 01 Hostivice, tel: 774 442 215, e-mail: michaela@mksh.cz Otištěné materiály nemusí být totožné se stanoviskem redakce. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Fotografie jsou z archivu redakce, pokud není uvedeno jinak. Foto na titulní straně: Vojtěch Hurych Náklad: 4500 výtisků. Tisk: Grafotechna Plus, s. r. o., Lýskova 1594/33, Praha 5 – Stodůlky. Neprodejné. Zdarma do schránek občanům. Datum vydání: 10. 1. 2018 Uzávěrka únorového čísla: 20. 1. 2018

Další osmičky v naší historii Vážené čtenářky a čtenáři, nový rok 2018 s sebou přináší několik zcela zásadních událostí, které se dotýkají našeho života. V prvé řadě uplyne v říjnu 100 let od založení samostatné republiky, suverénního státu, který ve své krátké historii dokázal čelit významným výzvám. Být hospodářsky efektivní a inspirativní, být knihovnickou velmocí, čelit represivním systémům nebo třeba nastolit demokracii a svobodu slova. Výzvám čelíme neustále. Uplyne také půl století od vstupu okupačních jednotek sovětské armády a některých přidružených, přičemž toto výročí by nám mělo připomenout zejména nebezpečí totality v její dokonalé systematičnosti útisku, umlčování a šíření strachu. Naše město tento rok rovněž slaví 40. výročí od povýšení z obce na město, přičemž určitě se nejen v rámci podzimních slavností dočkáme připomenutí této pro nás signifikantní události. Uplyne také 10 let od vzniku Městské policie Hostivice, která se u nás stala nepostradatelným elementem v udržování bezpečnosti. Není to vše, letos nás čekají i významné volby: prezidentské, senátní (v některých částech země) a komunální. Je jasné, že rok 2018 nebude v mnoha ohledech jednoduchý, a víme, jakou roli hrály osmičky v naší historii. Věřme tedy, že nám nezmizí svoboda volby a uvažování. Přeji vám a vašim rodinám v novém roce především pevné zdraví a těším se na viděnou nejen na akcích MKSH.

Jan Černý, ředitel MKSH

CITÁT MĚSÍCE

Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší.

Emil Zátopek HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

3


DĚNÍ VE MĚSTĚ

Rada města Hostivice Tato zpráva obsahuje nejdůležitější přijatá usnesení z jednání Rady města Hostivice konaných dne 4. prosince a 18. prosince 2017. Úplný přehled usnesení je uveden na internetových stránkách (www.hostivice.eu) a informačních tabulích města. SPRÁVA MĚSTSKÉHO MAJETKU: pro opravu povrchu komunikací v ulicích Broulova, Břevská, Janderova a Sadová byla vybrána firma Strabag, a. s., která předložila nejnižší cenovou nabídku STAVEBNÍ ČINNOST: byl dán souhlas ke stavbě: a) zemního vedení elektronických komunikací v ulicích

Kmochova a Komenského investorovi Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Vzhledem k tomu, že stavba bude zasahovat i do pozemků v majetku města, bylo odsouhlaseno zřízení věcného břemene na stavbou dotčených pozemcích. Tento souhlas nenahrazuje povolení příslušných správních úřadů b) vodovodní přípojky pro

rodinný dům na Husově náměstí s tím, že přípojka bude napojena na uliční řad navrtávacím pasem se šoupětem. Vzhledem k tomu, že stavba bude zasahovat i do pozemků v majetku města, bylo odsouhlaseno zřízení věcného břemene na stavbou dotčených pozemcích. Tento souhlas nenahrazuje povolení příslušných správních úřadů

RŮZNÉ: s platností od 1. ledna 2018 Technické služby Hostivice navyšují cenu vodného. Pro domácnosti vodné ze současných 42 Kč na 42,80 Kč (49,22 s DPH), stočné zůstává ve stejné výši jako v roce 2017

Ing. Jarmila Štětinová, tajemnice

Zastupitelstvo města Hostivice Č. 18/2017 ZE DNE 4. PROSINCE 2017

Upravená verze zápisu ze zasedání zajišťující ochranu osobních údajů včetně přijatých usnesení je standardně zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách města www.hostivice.cz. Doplňující a vysvětlující informace jsou uvedeny přímo pod některými usneseními. ZASTUPITELSTVO MĚSTA HOSTIVICE: volí za ověřovatele zápisu Mgr. Jana Šefranku a pana Stanislava Rochuse schvaluje program svého zasedání dle předloženého návrhu s doplněním bodu 14 – Dodatek ke smlouvě o možnosti provést stavbu na cizím pozemku schvaluje zápis ze svého zasedání č. 17/2017 konaného dne 11. září 2017 bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města předloženou dne 4. prosince 2017 kontrolním výborem bere na vědomí zprávu o činnosti rady města mezi zasedáními zastupitelstva 11. září 2017 a 4. prosince 2017 bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru mezi zasedáními zastupitelstva 11. září 2017 a 4. prosince 2017 bere na vědomí roční plán zasedání zastupitelstva na rok 2018 schválený radou města Termíny pro zasedání 4

Zastupitelstva města Hostivice byly na rok 2018 stanoveny na 22. ledna, 19. března, 18. června, 10. září a 10. prosince. volí za přísedící Okresního soudu Praha-západ na volební období 2018–2022 paní A. K., Ing. J. D., paní V. K. F. a Ing. J. H. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 11/2017, č. 12/2017 a č. 13/2017 schválená radou města a rozpočtové opatření č. 14/2017 – splnění úkolu ZM ze dne 11. září 2017Rozpočtová opatření zohledňují změny v příjmech (dar, dotace na volbu prezidenta ČR, dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) a výdajích (dotace na volbu prezidenta ČR, dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kulturní památky, herní prvky, MŠ novostavba 2. areálu). schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2017 dle předloženého návrhu Rozpočtové opatření zahrnuje změnu v příjmech (daňové příjmy, místní poplatky, správní poplatky, příjmy z pronájmu, sankční platby aj.). Ve výdajové části je navýšení příspěvku

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

na provoz MHD a veřejné osvětlení, výdaje na volby aj. schvaluje rozpočet města Hostivice na rok 2018 dle předloženého návrhu s tím, že plánovaný schodek hospodaření ve výši 37 979 000 Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření v roce 2017, a závazné ukazatele hospodaření v roce 2018 pro příspěvkové organizace dle předloženého návrhu Rozpočet města je sestaven dle odhadu příjmu a výdajů pro rok 2018. Veškeré příjmy a výdaje budou případně upravovány rozpočtovými opatřeními v průběhu roku. schvaluje přijetí tří dětských herních prvků od společnosti Ingersoll – Rand Technologies, s. r. o., IČO: 63989069, se sídlem Floriánova 2460, Hostivice, umístěné na dětském hřišti v ul. Novotného, Hostivice, a pověřuje starostu města Hostivice podpisem darovací smlouvy ev. č. 168/SPR/2017 schvaluje přijetí finančního daru ve výši 100 000 Kč z grantového programu Letiště Praha – DOBRÉ

SOUSEDSTVÍ 2017 na „Rozvoj Sokolovny Hostivice pro aktivity dětí a mládeže“ (Modernizace prostoru Sokolovny Hostivice pro úpolové sporty a box, kreativní a přednášková místnost a rozšíření posilovny) a pověřuje starostu města Hostivice podpisem darovací smlouvy ev. č. 167/SPR/2017 schvaluje Instalaci elektronických ukazatelů rychlosti na příjezdech do města od vybraného dodavatele, firmy Gemos dopravní systémy, a. s., IČO: 24132098, který podal nejvhodnější nabídku schvaluje uzavření „Dodatku č. 1 ke smlouvě o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku)“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jeho podpisem Vzhledem k tomu, že stavba – oprava havarijního stavu silničního tělesa Chrášťany– Chýně, nebyla doposud realizována a není možné oddělit dotčenou část pozemku v majetku města Hostivice, je uzavřen dodatek ke smlouvě


DĚNÍ VE MĚSTĚ

Zastupitelstvo města Hostivice Č. 19/2017 ZE DNE 20. PROSINCE 2017 volí za ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Kučeru a MVDr. Luboše Kudrnu schvaluje program svého zasedání dle předloženého návrhu s doplněním bodu č. 7 – Smlouva o bezúročné půjčce pro TSH, bodu č. 8 – Pověření Rady města Hostivice, bodu č. 9 – Informace o rozpočtovém opatření č. 16/2017 a bodu č. 10 – Rozpočtové opatření č. 17/2017 schvaluje zápis ze svého zasedání č. 18/2017 konaného dne 4. prosince 2017 bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města předloženou dne 20. prosince 2017 kontrolním výborem bere na vědomí zprávu o činnosti rady města mezi zasedáními zastupitelstva 4. prosince 2017 a 20. prosince

2017 pověřuje starostu města vypovězením SOD s firmou KAZIKO, s. r. o., IČO: 26693054, a zajištěním vypsání nového výběrového řízení Vypovězení smlouvy o dílo s uvedenou firmou je z důvodu nedodržení smluvních vztahů a termínu dokončení stavby 2. areálu Mateřské školy Hostivice do 16. 1. 2018, čímž jsou ohroženy podmínky poskytnuté dotace. schvaluje smlouvu o bezúročné půjčce ev. č. 178/FIN/2017 pro Technické služby Hostivice na odkoupení úpravny vody na zdroji Chrášťanské vrty, dle předloženého podkladu, se splatností do 31. 12. 2018, a ukládá finančnímu odboru zařadit finanční prostředky do nejbližšího rozpočtového opatření

 pověřuje Radu města Hostivice ke schvalování posledního rozpočtového opatření v každém kalendářním roce s tím, že uvedené rozpočtové opatření bude ZM brát pouze na vědomí na prvním zasedání následujícího roku bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16/2017 schválené radou města

Rozpočtové opatření zohledňuje změny v příjmech, a to přijatou dotaci od MŠMT ČR pro Mateřskou školu Hostivice, dotaci pro JSDH a dar na herní prvky workoutového hřiště a jejich zařazení do výdajů.

 schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2017 dle předloženého návrhu Rozpočtové opatření reaguje na poskytnutí půjčky pro Technické služby Hostivice na odkoupení úpravny vody na zdroji Chrášťanské vrchy.

POZOR ZMĚNA TERMÍNU POZVÁNKA NA DEBATU Vážení občané, zveme vás na debatu o revitalizaci Husova náměstí a ulice Komenského, která se bude konat dne 17. 1. 2018 od 18.00 v sokolovně. Studie je zveřejněna na webu města: www.hostivice-mesto. cz/studie-revitalizace-husova-namesti-a-komenskeho-ulice/ ds-24654 vedení města Hostivice

Blahopřání jubilantům SENIORSKÉHO VĚKU

Město Hostivice má krásnou a dlouholetou tradici blahopřát občanům s trvalým pobytem na území města Hostivice, kteří se dožívají významného životního jubilea 75, 80, 85, 90, 95, 100 a více let. Oslovujeme tímto textem spoluobčany, kteří v letošním roce dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní návštěvu členů sociální komise města Hostivice spojenou s gratulací, aby vyplnili a potvrdili svým podpisem „souhlas“ ke zpracování osobních údajů. BLIŽŠÍ INFORMACE: Městský úřad Hostivice, sociální odbor, Husovo náměstí 13, 253 01 Hostivice KONTAKTNÍ OSOBY: Pavla Moravcová, tel.: 220 397 139, Mgr. Ludmila Rosíková, tel.: 220 397 140.

Vyplněný „souhlas“ zašlete na výše uvedenou adresu nebo osobně předejte v kanceláři sociálního odboru či v podatelně městského úřadu. Děkujeme.

ZDE ODSTŘIHNĚTE

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Jméno a příjmení: ........................................................................................................................ Datum narození:.................................................. Telefon: .......................................................... Bydliště: . ..................................................................................................................................... Souhlasím, aby údaje o mé osobě byly zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účel „blahopřání jubilantům“ s trvalým pobytem v městě Hostivice. V Hostivici dne: .................................................. Vlastnoruční podpis . ..................................... HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

5


DĚNÍ VE MĚSTĚ

Informace pro volbu prezidenta České republiky VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, dovoluji si Vám oznámit a připomenout, že volba prezidenta České republiky se koná: v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin v sobotu dne 13. ledna 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

M

ístem konání voleb jsou volební místnosti v přízemí Základní školy v Hostivici, U Zámecké zdi 1704, a to ve volebních okrscích číslo 1, 2, 3, 4 a 5. VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1 pro voliče bydlící v ulicích Bohuslavova, Haklova, Chrtínská, Jenštejnova, K Rybníku, Kutnauerova, Litovická, Na Hrázi, Na Výhledu, nám. 1. máje, nám. Jana IV. z Dražic, Prunarova, Řehníkova, Toskánská, U Nádraží, U Sádek, U Sušičky, V Uličce, Vodňanského, Za Tvrzí, Za Zahradami, Zachařova, Západní, Žďárského. VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2 pro voliče bydlící v ulicích 17. listopadu, 5. května, B. Němcové, Bezručova, Česká, Čsl. armády, Dělnická, Dlouhá, Družstevní, Floriánova, Jenečská, Jetřichova, Krátká, Lidická, Mírová, Mládežnická, Nad Cihelnou, Prostřední, Souběžná, Sportovců, Šrámkova,

U Lindbetonky, Unhošťská, Valovská. VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3 pro voliče bydlící v ulicích 9. května, Archeologická, Broulova, Cihlářská, Drdova, Havlíčkova, Janderova, Jarní, Jiráskova, K Dálnici, K Nádraží, K Višňovce, Ke Skále, Letní, Na Samotě, Na Vršku, Nad Jenečkem, Nádražní, Nerudova, Novotného, Okružní, Palackého, Palouky, Partyzánů, Pelzova, Podzimní, Potoční, Pražská, Průmyslová, Sokolská, Tyršova, U Studánky, V Koutě, Vinohradská, Za Mlýnem, Zimní, Železničářů, Žižkova a v domech nezařazených do ulic (samoty). VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4 pro voliče bydlící v ulicích 28. října, Akátová, Cedrová, Fibichova, Habrová, Jabloňová, Jasanová, Javorová, Jedlová, Jilmová, Kaštanová, Komenského, Lipová, Modřínová, Na Pískách, Okrajová, Olivová, Ořechová,

Platanová, Sadová, Študentova, Topolová, U Školičky, U Vodárny, V Čekale, V Podskalí, Vrbová.

cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5 pro voliče bydlící v ulicích Břevská, Čížkova, Fialková, Hájecká, Husovo náměstí, Ječná, K Lesu, Ke Stromečkům, Kmochova, Kopretinová, Kosatcová, Leknínová, Levandulová, Liliová, Lomená, Ovesná, Pionýrů, Pod Rybníkem, Pod Stadionem, Pšeničná, Růžová, Slunečnicová, Smetanova, Spojovací, Školská, Tejnorova, U Chobotu, U Chýně, U Obory, U Ovčína, U Potoka, U Zámecké zdi, V Háji, V Lukách, Za Krahulovem, Zahradní, Žitná.

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb prezidenta hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy po příchodu do volební místnosti prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo

Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se bude konat: v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin v sobotu dne 27. ledna 2018 od 08.00 hodin do 14. 00 hodin. Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ČR ve volební místnosti. Pavel Fousek, vedoucí odboru vnitřních věcí

Hostivický měsíčník se dál vyvíjí V rámci výstavy na zámku Hostivice jste mohli vidět, jak se proměnil Hostivický měsíčník v průběhu několika desetiletí dlouhé historie. Zejména od roku 2014 se stalo několik událostí, které lze považovat za milníky v jeho vývoji.

P

ředně, na přelomu let 2013/2014 doznala zásadních změn jeho grafická podoba a novými, citlivými prvky reagoval měsíčník na trendy v regionálních médiích. Ihned v roce 2015 dosáhl velmi zásadního úspěchu. V roce 2015 byl vyhlášen v ostré konkurenci cca 140 měst třetím nejúspěšnějším městským magazínem v zemi. Zájem o HM se reflektoval i v uskutečněných rozhovorech se známými českými umělci, 6

kteří v Hostivici posléze účinkovali, například: Aneta Langerová, Janek Ledecký, Jaroslav Uhlíř a mnozí další. Povědomí o měsíčníku tak v současnosti překračuje hranice města. HM ROSTE Od ledna také zájem o měsíčník podtrhuje nový náklad – historicky rekordní. Toto číslo prvně vyšlo v nákladu 4500 ks. I přesto, že se distributoři snaží pokrýt všechny schránky

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

ve městě, nemusí dojít ke 100% pokrytí. Pokud máte informaci o nějaké nemovitosti na území města Hostivice, do které ještě HM nedorazil, dejte nám prosím vědět, abychom situaci mohli napravit. Pište na  michaela@mksh.cz nebo předejte informaci v knihovně. ZMĚNA PRAVIDEL S uzávěrkou lednového čísla došlo ke sjednocení příspěvků právnických osob z hlediska jejich komerčních sdělení.

Zpoplatnění daného obsahu pro všechny zmíněné subjekty je tak dané s následujícími výjimkami: a. informačních sdělení města Hostivice a Městského úřadu Hostivice b. informačních sdělení příspěvkových organizací města Hostivice c. informačních sdělení školských zařízení (včetně zájmových organizací a sdružení podporující rozvoj dětí a mládeže) d. informačních sdělení FOD


DĚNÍ VE MĚSTĚ

Klokánek Hostivice e. informačních sdělení okolních měst a obcí mající kulturní, sportovní či vzdělávací charakter, avšak se souhlasem ředitele organizace a dále také spolupracující společnosti a organizace MKSH, p. o., (např. při realizaci celoměstských akcí, v rámci činnosti apod.).

měsíčník

SVATOMARTINSKÉ ROČNÍK 40

SLAVNOSTI vína v sokolovně

Hostivické

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ na náměstí

+

Říjen 2013

sborobraní

veřejná zkouška vánočních koled v knihovně

Lednový koncert

Saša Rašilov & Ensemble Martinů

POZVÁNKA NA MAŠKARNÍ Již potřetí v maskách FILMOVÝCH POSTAV

Vánoční trhy

dárečků na poslední chvíli v jenečské sokolovně

Letištní včely

VÁCLAV NECKÁŘ

rozhovor na str. 7

1

SE VRACÍ DO HOSTIVICE S KONCERTEM "MEZI SVÝMI"

HM2016_12_texty.indd 1

Hostivické hlásky (1945), Hostivický měsíčník (1988) Hostivický měsíčnk (2013 a 2016), zdroj: hostivickahistorie.cz, redakce HM

s uvedením autora, eventuálně rovněž s názvem instituce, organizace či společnosti, kterou daný autor zastupuje. ÚSPĚCHY INZERTNÍCH SDĚLENÍ Hostivický měsíčník se rovněž změnil v historickém sledu v zajímavý reklamní prostor,

který v průběhu roku využívá ke své činnosti řada organizací, firem, ale i jednotlivců. Účinnost ze zpětné vazby inzerentů je pozitivní a všem, kteří tuto formu služby využívají MKSH patří velký dík za podporu. Forem reklam je v rámci měsíčníku vícero, neváhejte proto v případě zájmu o inzerci zamířit pro

28. 11. 2016 13:27:17

NOVĚ I VAŠE PŘÍSPĚVKY Vedle polemických článků vznikla také rubrika Příspěvky občanů, která slouží především k různým literárním útvarům (reportáže z akcí, recenze, doporučení na akce). V Hostivici žije velké množství zajímavých lidí, kteří mají co říct. Opravdu se těšíme na další čerstvý rozměr obsahu. Nekomerční příspěvky zasílejte ve formě textu (případně doplněném fotografiemi na adresu: michaela@mksh.cz

hostivický

ŘÍJEN 2013

hostivický měsíčník

aktuální ceník na stránky MKSH, p. o., (www.mksh.cz). Děkujeme čtenářkám a čtenářům za velký zájem o Hostivický měsíčník a těšíme se na vaše podněty a návrhy. Jan Černý, ředitel MKSH

Oznámení o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Hostivice, Husovo náměstí 13, 253 80, Hostivice, zastoupené tajemnicí úřadu, vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na obsazení pracovního místa REFERENT/KA STAVEBNÍHO ÚŘADU PŘEDPOKLADY STANOVENÉ DLE § 4 ZÁKONA Č.312/2000 SB., O ÚŘEDNÍCÍCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: státní občan České republiky,

případně cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk věk minimálně 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy)

POŽADAVKY: minimálně ukončené

středoškolské odborné vzdělání (maturita – stavební průmyslová škola) vysokoškolské vzdělání

v magisterském nebo bakalářském studijním programu v právnickém směru dobrá znalost práce s výpočetní technikou (WORD, Outlook, Internet) dobré komunikační schopnosti přesnost, spolehlivost nutná orientace v mapách a technické dokumentaci řidičský průkaz skupiny B podmínkou pracovní flexibilita CHARAKTERISTIKA VYKONÁVANÉ ČINNOSTI: výkon státní správy na úseku

stavebního úřadu

 územní a stavební řízení kolaudace místní šetření na stavbách vydávání rozhodnutí

stavebního úřadu

 příprava podkladů pro

jednání rady města

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:

Městský úřad Hostivice PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: 9. platová třída

PRACOVNÍ POMĚR: na dobu neurčitou PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN NÁSTUPU: dle dohody UCHAZEČI PŘEDLOŽÍ PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, KTERÁ MUSÍ OBSAHOVAT: jméno a příjmení, titul datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu adresa pro zasílání písemnos-

tí, pokud není shodná s místem trvalého pobytu číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana kontaktní telefon e-mail datum a podpis uchazeče K PŘIHLÁŠCE UCHAZEČ PŘIPOJÍ: strukturovaný životopis,

ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

 výpis z evidence Rejstříku

trestů ne starší než 3 měsíce

 ověřená kopie dokladu

o nejvyšším dosaženém vzdělání

MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: poštou na adresu: Městský

úřad Hostivice, Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice (obálka musí být označena „referent/ka stavebního úřadu“), podací razítko nejpozději datované 29. 1. 2018 osobně do podatelny Městského úřadu Hostivice: Husovo náměstí 13, Hostivice (obálka musí být označena „referent/ka stavebního úřadu“), nejpozději do 31. 1. 2018 do 17.00 hodin.

Město Hostivice si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení i bez udání důvodu. Ing. Jarmila Štětinová, tajemnice MěÚ Hostivice

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

7


DĚNÍ VE MĚSTĚ

POPLATEK ZA ODPAD A PSA SE VYBÍRÁ OD 8. 1. 2018

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKU ZA ODPAD Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2018 ve výši 600,- Kč na osobu je splatný od 8. 1. do 31. 3. 2018. Dle vyhlášky města se platí za každou trvale přihlášenou osobu. Pokud vlastní fyzická osoba nemovitost sloužící k rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, platí za 1 osobu na celý kalendářní rok. Osoby, které dovršili k 1. lednu příslušného kalendářního roku 80 let věku, platí 540,- Kč. Osoby, které dovršili k 1. lednu příslušného kalendářního roku 85 let věku, jsou osvobozeni od poplatku. Poplatek je možno platit v hotovosti v účtárně Městského úřadu Hostivice, složenkou nebo bezhotovostním převodem. Složenky je možné vyzvednout v účtárně. Číslo účtu pro platbu bezhotovostně: 19-0388030379/0800 Variabilní symbol: číslo popisné 3722 Konstantní symbol: 0308 Zpráva pro příjemce: příjmení plátce Variabilní symbol je stejný.

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKŮ ZA PSA Poplatek za psa je splatný od 8. 1. do 31. 3. 2018 v této výši: 1) za 1 psa 300,- Kč 2) za každého dalšího psa 400,- Kč 3) za 1 psa, jehož majitel je poživatel jakéhokoliv důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 100,- Kč 4) za každého dalšího psa, jehož majitel je poživatel důchodu 300,- Kč. Poplatek je možno platit stejně jako odpady. Pouze variabilní symbol je jiný: číslo popisné 1341. Jitka Rochusová, referentka finančního odboru

8

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

Odpady XXL Je začátek nového roku, proto považujeme za důležité podat ucelenější informaci o způsobu nakládání s odpady v naší obci.

Z

e zákona je původcem odpadů obec. Tedy nikoli její obyvatel, ale skutečně obec. To však neznamená, že by se zákon o odpadech občanů netýkal. Naopak, každý občan České republiky je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich jen v souladu s pravidly, která jsou zmíněným zákonem nastavena. V podstatě lze neprávnicky říci, že obec je povinna vytvářet podmínky, aby její obyvatelé měli možnost odkládat a zbavovat se odpadů v souladu s literou zákona. Zákon proto zavazuje povinnostmi, kromě podnikatelských subjektů, také obce. Při srovnání zákonných práv a povinností obcí jednoznačně převažují povinnosti. Další ze základních povinností každé obce je vytvořit ve své územní působnosti funkční systém odpadového hospodářství. V Hostivici jsou součástí tohoto systému Technické služby Hostivice, některé firmy, zabývající se odpadovým hospodářstvím a samozřejmě město. Z firem uvádíme například T.O.P. Umwelt, s. r. o., která zajišťuje mimo jiné odběr nebezpečných odpadů nebo společnost Kovové odpady, s. r. o., která ve svých provozovnách v Družstevní a v Nádražní ulici odebírá nejen kovy, ale nově i vyřazená elektrozařízení, papír a od jiných firem také plastové fólie. Komplexní informaci o možnostech odkládání odpadů pro občany připravily Technické služby Hostivice (TSH) ve zvláštním vydání Hostivického měsíčníku pro rok 2018 na stránkách 13–15. Nutno jen dodat, že kromě sběrných míst provozují TSH celkem 42 stanovišť pro separovaný odpad (barevné kontejnery). Zde je na místě upozornění, či spíše prosba, aby občané Hostivice, pro které jsou tato odběrná místa zřízena, respektovali jednotlivé kontejnery a odkládali do nich pouze ten materiál, pro který jsou určené. Tato stanoviště nejsou určena pro odkládání

pneumatik, velkoobjemového odpadu a bioodpadu ze zahrad (listí, větve, trávu). Město má právo vybírat za odvoz odpadů od občanů poplatek, který činí 600 Kč na každého trvale přihlášeného obyvatele Hostivice. Tento poplatek může být navýšen až do 1 000 Kč, vedení města však částku 600 Kč již pátým rokem nezvýšilo! Odkládání odpadů mimo vyhrazená místa, na stanovištích pro tříděný (separovaný) odpad mimo kontejnery, je právně považováno za zakládání nepovolených (tzv. černých) skládek, navíc výrazně zvyšuje náklady města a mohlo by se stát důvodem pro zvýšení poplatků za likvidaci odpadů pro každého obyvatele. Je proto v zájmu každého, aby k tomuto kroku ze strany města nemuselo dojít. ZÁKLADNÍ PŘEHLED HLAVNÍCH ZÁKONNÝCH NOREM PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, včetně číselníku odpadů Vyhláška č. 437/2016 Sb., o použití kalů, v platném znění Vyhláška č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady v platném znění Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše záloh pro vybrané druhy odpadů Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství pro období let 2015–2024


DĚNÍ VE MĚSTĚ

KALENDÁŘ

Inspekční kontrola v naší základní škole

AKCÍ PRO ROK 2018 10. 2. Maškarní ples

filmových kostýmů a masek

V době od 30. 10. do 3. 11. 2017 byla provedena v základní škole v Hostivici kontrola Českou školní inspekcí Středočeského inspektorátu. Zahájení a závěru inspekce jsem se zúčastnil osobně jako zástupce zřizovatele města Hostivice.

J

ak je konstatováno v inspekční zprávě, od poslední inspekční činnosti v roce 2011 se počet žáků ZŠ zvýšil. K termínu inspekční činnosti se v ZŠ vzdělává 785 žáků (kapacita školy 870). Ve školním roce 2010/2011 se v ZŠ vzdělávalo 461 žáků.

Při hodnocení podmínek a průběhu vzdělávání bylo školní inspekcí konstatováno, že koncepce školy je zřetelně formulována, realisticky vychází ze sociálních charakteristik obyvatelstva spádového obvodu školy a vzdělávacích potřeb žáků. Tato koncepce je konkretizována v dalším směřování školy do roku 2020. Škola je svým vedením řízena v souladu se Školským zákonem a dalšími požadovanými směrnicemi MŠMT. Vedení školy velmi úzce spolupracuje se školskou radou a zřizovatelem v oblasti dalšího směřování a koncepce rozvoje školy. Žáci jsou příkladně vedeni k podílu na fungování školy prostřednictvím žákovského parlamentu. Školní žákovský parlament (samostatný orgán) kvalitně reprezentuje ostatní žáky, výsledky jeho jednání s vedením školy mají konkrétní a viditelný dopad na její řízení. Školní vzdělávací program je plně v rozsahu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Rozvrh hodin je sestaven účelně a v souladu s platnými požadavky a předpisy. Škola respektuje principy rovného přístupu žáků ke vzdělání. Za velmi zdařilou a příkladnou lze hodnotit vlastní evidenci a zapojení inkluze do výuky. Učitelé mají vytvořeny nadstandardní podmínky pro svoji přípravu na své vyučovací hodiny. Výsledky vzdělávání

ve školním roce 2016/2017 byly školní inspekcí vyhodnoceny jako „pěkné“, v jednotlivých předmětech vyrovnané. Na prvním stupni s vyznamenáním prospělo 421 z 539 žáků, dva žáci neprospěli. Taktéž bylo inspekcí konstatováno, že dobré výsledky měli i žáci druhého stupně, kde z 214 prospělo s vyznamenáním 43 žáků. Rovněž dva žáci neprospěli. Při hodnocení vývoje inspekce (v závěru) konstatovala, že sice došlo k výraznému zvýšení počtu žáků, ale zároveň však došlo k výraznému zlepšení prostorových a materiálních podmínek zejména vybudováním dvou nových traktů školní budovy (pavilóny A, B). Škola je řízena efektivně podle účelných a všem srozumitelných pravidel, která jsou všemi sdílena a naplňována. Záměry vedení školy jsou vyvážené, zaměřují se na soustavné vylepšování všech složek vzdělávání. Jasně formulovaná je také vize školní družiny a školního klubu, která efektivně rozvíjí talent žáků a vede je ke zdravému životnímu stylu. Ředitelem školy a celým pedagogickým sborem jsou vytvářeny výborné prostorové a materiální podmínky pro realizaci školních vzdělávacích programů. a tím i k dalšímu možnému rozvoji dovedností, schopností a vědomostí žáků školy. Na druhé straně, jak inspekce konstatuje, je však také co zlepšovat a to v oblasti vlastního vyučovacího procesu. Více využívat forem a metod výuky, které umožňují vzájemnou spolupráci mezi žáky. Při výuce cizích jazyků (na II. stupni) se zaměřit na komunikativní rozvíjení dovedností žáků. Je také zapotřebí diferencovat žáky

při výuce v jednotlivých předmětech, jestli to vyučované téma a učební látka dovolí. Při ústním seznámení se závěry inspekční zprávy ředitel školy některé tyto prezentované výhrady ihned rozporoval a vysvětloval. Shrnutí – vše je v lidech a těch je v současném školství celorepublikově velký nedostatek. Chybí už nejen vyučující jazyků, ale i ostatních aprobací (matematika, fyzika na I. stupni). Poptávka několikanásobně převyšuje nabídku. Za svým pedagogickým sborem si ředitel plně stojí, všichni se snaží učit podle svých nejlepších schopností. Frontální výuka je normální, všude hojně využívanou formou výuky a nevidím na ní nic špatného. Skupinové vyučování nejde přece využít v každém probíraném tématu nebo učivu. Naši pedagogové pro své žáky připravují řadu projektových aktivit, kde si žáci vzájemnou spolupráci procvičí. S avizovanými výhradami ze závěrečné zprávy ČŠI se všichni pedagogičtí pracovníci seznámí a budou je aplikovat ve svých hodinách, kde je bude vedení školy kontrolovat v rámci hospitační činnosti. Závěrem si dovolím, jak jménem svým, tak i jménem zřizovatele města Hostivice, popřát celému pedagogickému sboru i občanským pracovníkům, kteří mají svůj díl na spokojenosti žáků ZŠ, v druhém pololetí školního roku 2017/2018 hodně zdraví a pevné nervy. Vratislav Havelka, místostarosta

3.–4. 3. Severská filmová zima 15. 3. Smetanovo trio koncert na zámku

23. 3. Jahelka – Paleček Koncert v sokolovně

7. 4. SHE

happening nejen pro ženy

20. 4. Marc Camoletti: Na správné adrese divadelní představení v sokolovně

30. 4. Den Hostivičáků + Čarodějnice

sokolovna – venkovní areál

19. 5. Hostivice RUN Na Hrázi

10.–11. 8. In vino Hostivice Husovo Náměstí

8. 9. Městské slavnosti Hostivice Husovo náměstí

21. 9. Divadlo MALÉhRY: Vepřo, Knedlo, Zelo divadelní představení v sokolovně

13. 10. Španělský den 25. 10. Hudba v myšlenkách Masarykových koncert na zámku

26. 10. František Langer: Legionáři

divadelní představení

15. 11. Impressions

koncert na zámku HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

9


DĚNÍ VE MĚSTĚ

Kronikáři času Co je to věk a co je stáří? Kdo může o sobě říct, že si pamatuje knížete Václava, Karla IV. nebo bělohorskou tragédii? Věk, to je vlastně doba, která je vymezena živým organizmům, stáří, to je čas. Celý náš svět žije v čase. Dvousetletá želva o sobě může prohlásit, že je stará, stejně jako třicetiletý kůň nebo jednoroční motýl. Stoletá lípa má ještě čas, protože doba pro její existenci ještě zdaleka nebyla vyčerpána. Stromy jsou zřejmě nejstaršími živými organizmy na planetě.

S

mrku ztepilému říkají 'Old Tjikko', klidně si roste v horách západního Švédska a cítí se dobře i ve svých 9 550 letech. Libanonským olivovníkům 'Sestrám' je více než 6 800 let a kalifornská borovice osinatá dostala ve věku 4 846 let jméno 'Methuselah'. Cypřiš patagonský 'Gran Abuelo' v Chille

U nás takto staré stromy nemáme, přesto věk některých z nich je přinejmenším úctyhodný. Nejstarším stromem je patrně Klokočovská lípa velkolistá s výškou 19 metrů a 9 metry v obvodu svého kmene. Její věk je 1 000 let a dobře si pamatuje na krále Karla IV., který kolem ní v roce 1334 projížděl. Jen pár kilometrů od ní roste

Stromy jsou živé organizmy, které mají dokonalou paměť. Do své genetické databanky dokáží zapisovat období změn, které nastaly během jejich života. oslavil výročí 3 640 let a 'Prezident' sekvojovec obrovský z Kalifornie se úspěšně dožívá zatím jen 3 200 let. 10

v Jiřicích již přes 700 let její mladší příbuzná lípa malolistá. Na Českomoravské vrchovině se to prastarými stromy jen hemží, ale tato oblast není

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

Tachlovická vrba, defekt vlivem větru

jediným územím se stromovými veterány. Nejstarším smrkem byl Král Šumavy, který se před několika lety zhroutil, plně jej však nahradil smrk ztepilý v Jeseníkách, kterému je 500 let. Jen kousek od Kladna ve Stochově si může každý prohlédnout více než 700 let starý Svatováclavský dub. Úžasná čísla. V Hostivici sice nemáme až tak letité stromy, přesto je třeba upozornit na přes 100 let staré lípy u fary a lípu v Jiráskově ulici, na Tachlovickou vrbu či Zbuzanskou lípu. Ještě starší je Svárovská lípa, která slavila 210 let, vyššího věku dosahují lípy v Úhonicích a v Pticích nebo jinan dvoulaločný a lípa malolistá v Červeném Újezdě. Všechny tyto stromy jsou vyhlášeny ze zákona jako památné a požívají zvýšené ochrany. Ta spočívá v povinnosti každého, kdo by zamýšlel provést jakýkoliv zásah do těchto stromů nebo v jejich

Krása pod závojem, lípa v Pticích

ochranných pásmech, opatřit si povolení u našeho odboru životního prostředí v Hostivici. Jen pro informaci, ochranné pásmo památného stromu je stanoveno buď parcelními čísly dotčených pozemků nebo kruhem o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. Každý památný strom je označen tabulí se státním znakem a nápisem „Památný strom“. Stromy jsou živé organizmy, které mají dokonalou paměť. Do své genetické databanky dokáží zapisovat období změn, které nastaly během jejich života. V genetické výbavě starých stromů naleznete období blahobytu, kdy byla země plná hodnotných živin a vláhy, ale také v ní odhalíte doby strádání, kdy zemi plundrovaly války nebo uměle vyvolané krajinné změny. Dokonalost stromů lze pozorovat na jejich růstu, tvaru korun, které se formují vždy


DĚNÍ VE MĚSTĚ

Drahelčická lípa; foto: Karel Kerouš

času může každý občas věnovat návštěvě zdejší přírody. Tak si třeba udělejte výlet za památnými stromy Hostivicka a prohlédněte si jejich mohutné

koruny a rozbrázděnou kůru, která je dokladem uplynulého času a která toho už tolik pamatuje. Projděte se lesem a poslouchejte, jak si stromy

do optimálních pozic, a také ve schopnosti komunikace mezi sebou samými. Ano, stromy se umí vzájemně dorozumívat. Přenos informací zprostředkovává mycelium (podhoubí) hub na bázi chemických reakcí uhlíkových a dusíkatých sloučenin. Zkušenosti tak předávají mateřské stromy (tzv. alfa-stromy) svým potomkům i dalším soukmenovcům prostřednictvím hub. Explozi lidské populace na Zemi dnes čelí celá planetární příroda včetně stromů. Proto je velmi obtížné najít v této době zdravý strom, jehož věk přesahuje 80 let. Snadné je strom pokácet a zasadit nový. Neskutečně těžké je však udržet jej při životě a zajistit mu zdravý růst. Co je na tom nejhorší, že na rozdíl od dob minulých je zátěž, kterou jako lidé přírodě způsobujeme, trvalá a stále nabírá na intenzitě. A bez stromů zde nebude života. Udusíme se. Aby nebyl závěr úvodního článku o přírodě v novém roce zase až tak pesimistický, rád bych jej zakončil motivačním návrhem. Část svého volného

povídají. ...a nezapomeňte si vzít s sebou fotoaparát. Karel Kerouš, odbor životního prostředí INZERCE

PF 2018 přeje Smart Academia základní škola

SMART ACADEMIA NABÍZÍ:  Výuku angličtiny již od první třídy  Nabídku jazykových odpoledních kurzů angličtiny, španělštiny, francouzštiny a němčiny  Výuku standardní matematiky v kombinaci s Hejného metodou  Projektová vyučování napříč ročníky  Celoroční projekt Finanční gramotnost  Pestrou škálu odpoledních mimoškolních aktivit  Sebehodnocení žáků  Slovní hodnocení žáků v 1. ročníku, ve vyšších ročnících známky  Třídní schůzky formou individuální konzultace  Možnost složení jazykové zkoušky Cambridge YLE  Celoroční projekt zdravého životního stylu  Příjemné a přátelské prostředí  Úzkou spolupráci mezi rodiči a školou  Respekt žák x rodič x učitel  Nízký počet žáků ve třídě (max 15 dětí) – individuální přístup - více času na kontroly, vysvětlování, hledání více řešení, prohlubování učiva... V případě zájmu o studium na škole vás přivítáme kdykoli během školního roku po osobní domluvě. U nás jsou dveře vždy otevřené. Kontakt – Mgr. Bc. Radka Mejtská, ředitelka školy radka.mejtska@smartacademia.cz

www.smartacademia.cz HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

11


DĚNÍ VE MĚSTĚ

SLUŽEBNA TEL. Č.: 220 512 972 HLÍDKA TEL. Č.: 724 022 053 (platí 24 hod. denně)

 Dne 15. listopadu 2017

v 17.02 hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že v ul. Litovická je sražena srna. Hlídka tuto skutečnost ihned prověřila a na místo povolala myslivce, který provedl likvidaci zvěře.

 Dne 16. listopadu 2017

v 14.41 hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že na přechodu pro chodce u základní školy poškodilo nákladní vozidlo poklop kanalizace. Hlídka místo zabezpečila a věc předala TSH.

 Dne 21. listopadu 2017

v 10.08 hod. žádá OD PČR hlídku MP z důvodu nepřítomnosti hlídky PČR o asistenci v ul. Prostřední, kde zasahuje RZS. Na místě bylo zjištěno, že oznamovatelka a její přítel jsou pod vlivem pervitinu cca 2 dny a mělo dojít k vzájemnému napadení. Ke zranění osob nedošlo. Žena byla převezena do FN Motol.

 Dne 25. listopadu 2017

v 18.50 hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že v ul. Jiráskova 95 hoří. Jednalo se o požár dřeva u budovy ČD, kde jsou ubytováni místní bezdomovci. Na místě zasahovala JSDH Hostivice, HZS Praha. Ke zranění osob nedošlo.

 Dne 27. listopadu 2017

v 01.55 hod. spatřila hlídka MP na zastávce MHD v ul. Čsl. armády ženu, která měla u sebe dvě velké nákupní tašky. Hlídka se rozhodla provést kontrolu osoby a lustrací bylo zjištěno, že se jedná o hledanou osobu. Žena byla předvedena na PČR k dalšímu opatření.

 Dne 30. listopadu 2017

v 16.13 hod. žádá OD PČR hlídku MP o prověření oznámení, že v ul. 5. května pobíhá volně kůň. Hlídka ihned kontaktovala majitele koně, který provedl odchyt kobylky.

 Dne 1. prosince 2017 v 23.32

hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že v ul.

12

Za Mlýnem dochází k rušení nočního klidu. Na místě bylo zjištěno, že probíhá oslava narozenin. Oslavenec ihned zjednal nápravu a věc byla řešena domluvou. Dne 3. prosince 2017 v 11.50

hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že na Břevském rybníku umrzly labutě. Hlídka na místě zjistila, že labutě jsou schopny pohybu a pouze odpočívají.

 Dne 3. prosince 2017 v 20.49

hod. byl oznámen hlídce MP požár v ul. Za Mlýnem č. 1721. Na místě zjištěno, že hoří plastový kontejner s papírem. Požár likvidovala JSDH Hostivice a HZS Kladno. Vznikla hmotná škoda na kontejneru a na fasádě domu.

 Dne 5. prosince 2017 v 23.32

hod. bylo oznámeno hlídce MP, že v ul. Broulova sousedka celý den svítí v domě a nezvedá telefon. Strážníci přelezli a zjistili, že žena je živa a zdráva. Paní uvedla, že zvonění telefonu neslyšela.

 Dne 6. prosince 2017 v 00.25

hod. v ul. Broulova na trávě na okraji parku Nouzov nalezla hlídka MP plastovou přepravku. V přepravce se nacházely chemické nádoby a plastový kanystr. Nádoby byly ponořeny do silně zapáchající kapaliny, která byla až po okraj přepravky. O nálezu hlídka informovala HZS Kladno a místo střežila do příjezdu HZS Kladno. Velitel zásahu hasičů po odběru vzorků konstatoval, že se jedná pravděpodobně o vývojku na vyvolávání filmů. Nádoby s tekutinou byly umístěny do plastového barelu, který byl převezen do objektu TSH k dalšímu opatření. Během zásahu nedošlo ke zranění ani ke hmotné škodě.

 Dne 8. prosince 2017 v 07.43

hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že v ul. K Rybníku je divoké prase, které je asi nemocné. Hlídka tuto skutečnost ihned

prověřila a na místo povolala pana Vyšatu, který divoké prase odstřelil a provedl likvidaci zvěře včetně odebrání vzorků na veterinární správu. Dne 7. prosince 2017

v 00.06 hod. motorizovaná hlídka MP Hostivice prováděla dohled v ul. Litovická, kde spatřila osobní vozidlo, které odjíždělo od restaurace Mušárna a odbočilo do ul. Sportovců. Vzhledem k tomu, že zde bylo podezření ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ze strany řidiče, tak podle § 79 odst. 1, písm. c, bod č. 2 zákona č. 361/2000 Sb. se rozhodla hlídka vozidlo zastavit. Vozidlo bylo zastaveno zezadu, rozsvícením nápisu „STOP“. Ve vozidle se nacházel pouze řidič. Z řidiče byl cítit alkohol, a proto byl vyzván k provedení dechové zkoušky. Přístrojem LIFELOC FC 20 bylo zjištěno 2,064 promile alkoholu v dechu řidiče. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., si věc převzala hlídka PČR.

 Dne 8. prosince 2017 v 17.10

hod. žádá PČR hlídku MP o asistenci při eskortě předvedené podezřelé osoby. Podezřelá osoba byla předvedena na PČR. Při zákroku nedošlo ke zranění osob.

 Dne 10. prosince 2017

v 23.40 hod. žádá OD PČR hlídku MP z důvodu nepřítomnosti hlídky PČR o prověření domácího násilí v ul. Litovická. Hlídka se dostavila na místo a zjistila, že došlo k napadení mezi příbuznými. Agresor byl zpacifikován rodinnými příslušníky. Hlídka MP provedla prvotní opatření a následně se na místo dostavila hlídka PČR,

která si věc převzala. Dne 11. prosince 2017 v 14.47

hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že v ul. Jenštejnova nákladní vozidlo Tatra vysypalo na komunikaci beton. Hlídka se dostavila na místo a vozidlo dohledala na stavbě v ul. Kutnauerova. Řidič a vedoucí stavby ihned provedli úklid komunikace.

Občané si často stěžovali na znečištění ul. Komenského, které způsobují vozidla vyjíždějící ze stavby obytného souboru Bažantnice. Několikrát byl zodpovědný pracovník stavby na tuto skutečnost hlídkou MP upozorněn. Vzhledem k tomu, že upozornění se minulo účinkem, bylo provedeno oznámení správnímu orgánu MÚ Černošice. Za znečištění komunikace lze uložit právnické či podnikající fyzické osobě od 1. 7. 2017 pokutu do 300.000,- Kč. Předkládáme několik statistických údajů z činnosti MP Hostivice za rok 2017. V závorkách jsou čísla z roku 2016. PŘESTUPKY V DOPRAVĚ: 373 přestupků v dopravě bylo řešeno na místě blokovou pokutou (218) 915 přestupků v dopravě bylo řešeno domluvou (736) 24 přestupků bylo oznámeno MÚ Černošice (18) nasazeno bylo 89 tzv. botiček (78) PŘESTUPKY PROTI VEŘEJNÉMU POŘÁDKU: 3 přestupky byly řešeny na místě blokovou pokutou (3) 195 přestupků bylo řešeno domluvou (289) žádný přestupek nebyl oznámen přestupkové komisi (3) OSTATNÍ PŘESTUPKY: 16 přestupků bylo řešeno na místě blokovou pokutou (15) 44 přestupků bylo řešeno domluvou (83) 31 přestupků bylo oznámeno přestupkové komisi (8)


DĚNÍ VE MĚSTĚ

 V roce 2017 bylo zadrženo 7

(7) pachatelů trestných činů. Na území města se podařilo odstranit 2 (3) autovraky. Dále bylo oznámeno 20 (5) majitelů vozidel podle zákona č. 168/1999 Sb. Jedná se o vozidla, která jsou ponechána na pozemní komunikaci bez pojištění odpovědnosti. Správnímu orgánu bylo oznámeno 5 (6)

přestupků pro porušení OZV (obecně závazné vyhlášky – pozn. red.) a jiných právních předpisů. V roce 2017 jsme zadrželi na území města Hostivice 6 (3) podnapilých řidičů a dvě hledané osoby. Podle statistiky OOP PČR Hostivice bylo v roce 2017 spácháno v obci 61 trestných činů: 9 případů vloupání do vozidel

 6 vozidel bylo odcizeno zadrženo bylo 6 podnapilých

řidičů

 12 majetkových trestných

činů – krádeže peněženek, batohů, telefonů atd. 5x vloupání do objektů, rodinných domů a stavebních buněk 4x krádež jízdních kol 2x ublížení na zdraví 2x poškození laviček

a odpadkových košů

 2x odcizení paliva – nafty ostatní (úvěrový podvod,

porušování domovní svobody, křivé obvinění…)

Mgr. Karel Vodolan, ředitel MP Hostivice

TESCO STORE Hostivice pomáhá

Předávání voucheru

Z

Společnost Tesco Store uspořádala charitativní akci s názvem Vy rozhodujete, my pomáháme. V tomto projektu získala nejvíce hlasů organizace Zdravotní klaun, která se snaží přinášet smích do míst, kde je to potřeba (např. do nemocnic, zařízení sociální péče atd.).

dravotní klaun je také běžným návštěvníkem dětského domova pro nejmenší při nemocnici v Mladé Boleslavi. Zde byl společností Tesco Store Hostivice Zdravotnímu klaunovi předán poukaz na 30 000 Kč. Při návštěvě hned došlo ke krásné spolupráci mezi dětským domovem

Strom přání dětí z dětského domova v Mladé Boleslavi splnil díky širové veřejnosti to, co se od něj očekávalo

a společností Tesco Store Hostivice, kterou zastupuje paní ředitelka Ilona Březinová. Hned druhý den mohla široká veřejnost díky stromu splněných přání v hypermarketu Hostivice plnit přání opuštěných dětí.

domova při dětské nemocnici v Mladé Boleslavi se tak splnil jejich sen.

Během dvou týdnů se podařilo přání splnit a dětem z dětského

Moc děkujeme paní ředitelce Tesco Store Hostivice Iloně

Březinové, paní Zitě Jíchové a všem ostatním, kteří akci podpořili a připravili dětem krásné Vánoce. Barbora Chmelíková

Registrace na Hostivice RUN 2018 spuštěna. www.hostivicerun.cz Již se můžete přihlašovat na 5. ročník městských běžeckých závodů. Při včasné registraci (do 30. března 2018) dostanete zdarma oficiální triko závodů.

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

13


DĚNÍ VE MĚSTĚ

Dobrá muzika musí hrát poezií života Dva spolužáci z gymnázia Martin Hrubý a Vojtěch Probst stojí za repertoárem originální pražské kapely Bůhví. Nebo také vtipně dokonalé formace PartyLeaders, jejího druhého já, která nás opět pobaví a zahraje na očekávaném maškarním plese již příští měsíc. Martinovi, lídrovi obou kapel, jsme položili několik otázek. Foto: Vojtech Hurych, Michael Sebastian

14

14 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | PROSINEC 2017 | ROZHOVOR


ROZHOVOR

Martine, zanedlouho vás opět přivítáme v Hostivici coby hudební doprovod našeho tradičního maškarního plesu. Čím tentokrát překvapíte návštěvníky akce? Na co se mohou těšit? Na váš maškarní bál se moc těšíme, neb překvapenými návštěvníky býváme především my sami. A to z toho, jak nápadití a vtipní při vymýšlení kostýmů vy, hostivičtí, jste! My veškeré síly upřeme do hraní muziky tak, aby pěkně kvapila, ale nepřekvapila. Naším hlavním úkolem je roztančit celou sokolovnu, a proto hodláme opět vsadit pouze na prověřené taneční evergreeny. Experimenty si raději schováme až na náš autorský koncert. Když jsme u tohoto druhu zábavy, vy osobně jste chodil rád na maškarní a převlékal se do kostýmů? Jaká byla vaše nejoblíbenější maska? Vzpomínám si, že na základní škole jsem šel na maškarní jako Robin Hood. Na přípravě kostýmu jsem si dal tehdy hodně záležet. Luk a šípy jsem vyráběl celé prázdniny. Vše bylo plně funkční. Pak dlouho nic a teprve v posledních letech si mě kostýmy opět našly. A sice v rámci našeho čím dál častějšího hraní na rozličně žánrově laděných večírcích. Naposledy jsem hrál na „movie party“ v převleku Supermana.

Nadprůměrnou dávku exhibicionismu mám vrozenou, takže převlékání do kostýmů mě většinou baví. K roli frontmana to navíc tak trochu patří. Na hudební scéně se pohybujete už 23. rokem. Jak se podle vás kapela vyvinula? Co vám za tu dobu udělalo největší radost? Od našeho prvního koncertu na školní Halloween party 31. 10. 1995 se toho v kapele změnilo mnoho. Třeba já jsem se za tu dobu naučil alespoň trochu hrát a zpívat. A také jsem se naučil, jak to zařídit, aby mě doprovázeli jen ti nejlepší muzikanti široko daleko. Takže z party kamarádů se zájmem

nevyvíjí. Leda snad že stárne spolu s námi. Největší radost mám z naší poslední desky „Trojka“, jejíž přivedení na svět byl takový můj malý soukromý heroický výkon. Co je podle vás dobrá muzika? Vaše písničky jsou v podstatě takový pelmel všeho možného… Ano, naše písničky jsou pelmel všech možných žánrů. Dobrá muzika je ale na žánru zcela nezávislá, neboli v každém žánru najdete muziku dobrou a spoustu muziky průměrné a špatné. A je úplně jedno, jak vznešenou nebo pokleslou má ten který žánr reputaci. Myslím, že např. ve vážné nebo jazzové

Dostat do písně poezii je v rodném jazyce těžké, ale možné. V cizím téměř nemožné. o muziku se Bůhví vyvinuli v partu muzikantů se zájmem o kamarádství. Autorsky se ale s básníkem Vojtou Probstem, který stál u zrodu Bůhví, snažíme držet stále stejné nitě. Cizelujeme pouze kvalitu našich veršíků, což se neblaze projevuje na jejich kvantitě. Poetika snad zůstává stejná a nikam se

hudbě je dobrá muzika zastoupena stejně malým procentem, jako např. v popu, metalu nebo rapu. Dobrá je podle mě ta muzika, která v sobě obsahuje „poezii“. Mám na mysli poezii v neliterárním smyslu toho slova. Poezii „životní“, o které uvažuje např. můj oblíbený Emanuel Frynta

ve svých výkladech nazvaných „Zastřená tvář poezie“. Dobrá muzika totiž nepůsobí jen na náš sluch a běžnou vnímavost, dobrá muzika má zvláštní moc uvést nás do těžko pojmenovatelného stavu pohnutí, kdy se v nás děje cosi jako v železe pod magnetem. Jako by síly v našem těle nabývaly nového rozměru a uspořádání. Práh vnímání této umělecké sugesce máme ale každý nastaven jinak. Jednak vrozeně, jednak intelektuální kultivovaností nabytou vlastním přičiněním. Většina populace bohužel svou schopnost vnímání „poezie“ zřejmě nekultivuje a do stavu pohnutí ji spolehlivě dokáže uvést jen ta nejsentimentálnější forma uměleckého vyjádření, tedy kýč. Kultivovaný vnímatel je zase odkázán pouze na „dobrou muziku“, kýč ho uráží a irituje. „Nejlepší muzika“ pak obsahuje všechny ingredience, pro každého něco, tedy „dobrou muziku“ a zároveň kýč. My se snažíme dělat „nejlepší muziku“, což se nám absolutně daří. Zaujali jsme již několik málo jedinců z řad kultivované menšiny i primitivní většiny. Kde hledáte inspiraci? Jaký je vlastně váš hudební vzor či idol? Snažíme se inspirovat u všech umělců, kteří nás svou písňovou

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

15


ROZHOVOR

tvorbou dokázali uvést do onoho stavu „poezie“. Z českých bych rád jmenoval např. tyto: Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Josef Kainar, Jaromír Nohavica, Zuzana Navarová, Robert Nebřenský, Jarda „Traband“ Svoboda, Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř, Petr Skoumal, Karel Svoboda, Adam Svatoš, Tomáš Belko atd. Zpíváte, jak se říká hezky česky. Nikdy jste neměli světové ambice? Dnešní doba si to v podstatě žádá… Světové ambice rozhodně nemáme a žádost doby jsme žádnou nezaznamenali. Zpíváme výhradně česky, neboť toužíme po poezii. A dostat do písně poezii je v rodném jazyce těžké, ale možné. V cizím téměř nemožné. Patříte-li též k té hrstce hledačů životní poezie, zaposlouchejte se do naší tvorby. Možná v ní nějakou objevíte. Vydali jste tři alba, jak byste je zhodnotil?

Jako Czech World Music byla označována první deska „Akt“ (WIND, 2004). Mísily se na ní vlivy kubánské, balkánské, orientální, ruské i afro-americké hudby. Žánrově ukázněnější bylo druhé album „Hodina“ (EMI, 2007), směřující k pop music. „Trojka“ je směs písní vážných i veselých, epických i lyrických, úderných i něžných, které doufám spojuje náš trochu specifický smysl pro humor v textu a řemeslný nadhled v hudbě. Žánrově se pohybují někde mezi popem a folkem. Na vaše poslední album Trojka si fanoušci museli počkat skoro deset let. Proč? Důvodů bylo více. Například absence fanoušků čekajících na novou desku. Pak také možná přehnaná autocenzura výrazně snižující uměleckou potenci. Dále příchod životního období, ve kterém se prioritou stane přikázání: zasaď strom, postav dům, zploď syna! To dá člověku

dost zabrat a na nějaké „ejchuchu juchuchu“ nezbývá moc času. A především na to nezbývají peníze. Máme tu začátek nového roku, je tedy ten správný čas na bilancování… Byl právě uplynulý rok podle vašich představ? Co se vám povedlo a kde vidíte prostor pro zlepšení? Tento rok mé představy asi i předčil. Tak enormní zájem o naše druhé já, zvané PartyLeaders, jsem nečekal. Díky této monstr-mejdanmašinérii se povedlo ušetřit nějaké peníze, což nám umožní realizovat další počiny na poli autorské tvorby. Zlepšit by to ale chtělo organizaci času tak, aby nějaký zbýval i na naše vlastní koncerty. V uplynulém roce jsme stihli pouze jeden jediný pražský v Malostranské besedě a pár menších různě po Čechách. Největší událostí na poli mediálním pro nás byla

premiéra videoklipu k písni „Silnice“. Jaké jsou vaše další plány s kapelou Bůhví? Na jaro chystáme další videoklip, tentokrát k písni „Let balónem“. Chtěli bychom nahrát a vydat nové album a odjet k němu alespoň malou šňůru koncertů. Už teď ale máme téměř všechny pátky a soboty obsazené hraním na svatbách, plesech a firemních večírcích, takže Bůh ví, jak to s Bůhví letos bude. Určitě chceme opět na konci října slavit výročí koncertem v pražské Malostranské besedě a 11. srpna se těšíme k vám na náměstí na In Vino 2018.

Lenka Brychtová redaktorka

VOLNÝ ČAS

AKTIVITY V SOKOLOVNĚ PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

7.50–8.55 Kruhový trénink s Karolínou

16.30–17.15 Krav maga pro děti

7.55–8.50 Kruhový trénink s Karolínou

18.00–19.30 Box

10.00–11.30 Box

18.10–19.10 Kruhový trénink s Karolínou

17.25–18.30 Box pro děti

17.30–18.30 Kruhový trénink s Karolínou

19.20–20.20 Kruhový trénink s Karolínou KLUBOVNA POSILOVNA 9.00–13.00 Dětský klub Klubíčko 17.00–18.15 Jóga se Šárkou Zuskovou – nový kurz 15. 1. 19.00–20.00 Jóga s Yoga4Yogi.cz KLUBOVNA 4 16.00–17.00 Angličtina ENGLISH FOR CHILDREN 2 – děti 7 let a více

19.00–20.30 Box KLUBOVNA POSILOVNA 9.00–13.00 Dětský klub Klubíčko 17.50–18.50 Pilates s Karolínou 18.55–20.25 Krav maga pro dospělé KLUBOVNA 4 15.00–16.00 FIT FOR ENGLISH 1 – děti 10 let a více 17.30–18.30 KONVERZACE dospělí

KLUBOVNA GOLF

KLUBOVNA GOLF

15.30–16.30 Dramaťáček

16.30–17.15 Tanečky pro děti

SÁL

SÁL

Cvičení TJ Hostivice

Cvičení TJ Hostivice

16

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

18.40–19.40 Kruhový trénink s Karolínou KLUBOVNA POSILOVNA 9.00–13.00 Dětský klub Klubíčko 18.00–19.30 Jóga s Yoga4Yogi.cz 19.50–20.50 Pilates s Karolínou SÁL 19.30–22.00 Divadelní soubor Hostivice – zkouška Cvičení TJ Hostivice KLUBOVNA 1 16.00–17.00 Věda nás baví 19.00–20.00 Přednáška Bible

16.30–17.15 Krav maga pro děti 17.30–18.30 Krav maga pro juniory 18.55–20.25 Krav maga pro dospělé KLUBOVNA POSILOVNA 9.00–10.00 Pilates s Karolínou KLUBOVNA 4 15.30–16.30 Angličtina ENGLISH FOR MINIS děti 2–4 roky 16.30–17.30 Angličtina ENGLISH FOR CHILDREN 1 děti 4–6 let SÁL 10.30–11.30 Fitness pro seniory 19.30–20.30 Body & Mind s Katkou Bímanovou Cvičení TJ Hostivice

KLUBOVNA POSILOVNA 10.30–11.15 Výtvarné hrátky 19. 1.

NEDĚLE

SÁL 19.00–21.00 Tančírna 14. 1. 19.30–22.00 Divadelní soubor Hostivice – zkouška Cvičení TJ Hostivice

KONTAKTY NA LEKTORY

Kruhový trénink s Karolínou www.zdravisobe.cz Pilates s Karolínou www.zdravisobe.cz Klubíčko klubicko-hostivice@seznam.cz Jóga se Šárkou Zuskovou studio.zklub.cz Jóga s Yoga4Yogi.cz blankajanickova@seznam.cz Angličtina hostivice@mortimer-anglictina.cz Krav maga sarka.safrova@krav-maga.cz Box, box pro děti petrstej@seznam.cz Tanečky pro děti taneckyhostivice@seznam.cz Dramaťáček jolana@mksh.cz Výtvarné hrátky nyvltova@chyne.net Body & Mind aerobic.bimanova@tiscali.cz Tančírna petr.frydrych@gmail.com

SOKOLOVNA – KONTAKTY

Lenka Stejspalová +420 725 502 962, lenka@mksh.cz Jolana Petříková +420 702 154 915, jolana@mksh.cz


VOLNÝ ČAS

Maškarní filmový ples 2018:

REJ FILMOVÝCH MASEK STARTUJE JIŽ POČTVRTÉ Marylin Monroe, Spider Man či temný pán ze Sithu Darth Vader… to je jen hrstka filmových hrdinů, ve které se můžete proměnit i vy. Objevte pro sebe ty nejlepší kostýmy a zrekonstruujte ty nejslavnější filmové scény. ve filmové plátno, tak zaplní originální masky filmových hrdinů nebo animovaných pohádkových postav. Oblibu tohoto plesu loni potvrdila i výborná návštěva – dorazilo na něj přes 200 masek. A že se bylo na co dívat. Na co se

Vstupenky v předprodeji lze zakoupit od 2. 1. 2018 v Městské knihovně Hostivice, jednotné vstupné 150 Kč. Rezervace vstupenek je možná na e-mailu: info@mksh.cz.

Lenka Brychtová

ČNÍK RO

CELODENNÍ HAPPENING o tématech, která zajímají (nejen) ženy napříč generacemi

VÍCE INFORMACÍ NA

www.mksh.cz

můžete těšit letos? Připraveny budou taneční soutěže, 5 filmový dvojic, z nichž vyberete intenzitou potlesku vítěze právě vy, dále obvyklá balónková soutěž nebo samotné vyhlášení masky večera. Během večera bude losována opravdu bohatá tombola o zajímavé ceny. Taneční a hudební zábavu rozproudí oblíbená kapela PartyLeaders, která je známá svým stylovým převtělováním, neomezeným repertoárem a vtipným vystupováním. A lídr ansámblu Martin Hrubý potvrzuje, že Hostivice je pro ně druhým domovem. Na tanečním parketu si tak zařádí určitě úplně každý. A vězte, že vaše srdce bude plesat ještě týden po plese. Těšíme se na vaše originální masky a skvělou zábavu!

WWW.SHE-IS.CZ

na ebu ště w spu šem ce na ra na ist reg

šes t té pří mat š bě hů est i n še st spir růz ati ný vníc ch ce h živ st otn ích

maškarního plesu se tradičně ponese ve znamení filmu a prostory hostivické sokolovny, která se na celý tento večer promění

DRUHÝ

M

aškarní ples, který je určen pro dospělé jedince, páry i skupiny, se chystá na 10. února 2018 v Sokolovně Hostivice. A vězte, že originalitě se meze jako vždy nekladou. Radostné období Vánoc a s nimi spojené i bujaré oslavy nového roku 2018 sice skončily, u nás v Hostivici však budeme v oslavách a zábavě pokračovat i v dalších měsících. Před námi se totiž začíná rozjíždět plesová sezóna letošního roku. Tradicí, možná řekněme již takovou stálicí únorového kulturního programu našeho města je maškarní ples. Letošní, v pořadí již 4. ročník maškarního plesu se koná v sobotu 10. února od 19 hodin na již prověřeném a osvědčeném místě, a sice v hostivické sokolovně. Letošní čtvrtý ročník

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

17


VOLNÝ ČAS

Rodinné centrum Vám nabízí kurz

Jsem v očekávání, co mě čeká…? Předporodní a poporodní kurz

Čekáte miminko a hlavou Vám běží nespočet otázek. Co si zabalit sebou do porodnice, jak vlastně poznám, že už porod začíná a můžu se na něj nějak připravit? Dokážu miminko správně vzít, obléknout, nakojit, jak se takové malé miminko koupe atd.? Pokusíme se všechny vaše otázky zodpovědět, také si prakticky ukážeme a vyzkoušíme manipulaci s miminkem, správnou techniku kojení, poradíme Vám, jak zvládnou vše okolo narození vašeho miminka co nejsnadněji. První den si popovídáme o tématech kolem porodu, druhý den o péči o miminko a kojení. Těšíme se na setkání!

Porodní asistentka Kateřina Opatrná Fyzioterapeutka Kateřina Školníková Laktační poradkyně Lenka Brožková

KDY: o víkendu 20.-21. ledna 2018 v 9:00 (rozsah 8 hodin), v sobotu a v neděli dle domluvy

Cena: 400 Kč / dospělého (pro partnera sleva o 10%) Možná i účast s novorozencem jen na části poporodní.

Přihlášení https://zahratka.webooker.eu

a podrobné informace: email: kakoubkova@gmail.com

Adresa je Za Mlýnem 1748, Hostivice. www.zahratka.cz. Hlavní partneři, sponzoři akce:

ZaHRÁTka

PŘEJE VŠE NEJ DO NOVÉHO ROKU 2018 S koncem starého a začátkem nového roku přichází většinou bilancování, hodnocení končícího období a vstup s nadějí a plány do toho nového. Proto i nám dovolte trochu shrnout loňský rok 2017 a vykročit do nového roku 2018.

V

heslech: velký projekt ESF, rekonstrukce prostor, otevření dětské skupiny, noví zaměstnanci, webooker, letní tábor po 3 týdny, nové maminky, nové děti a nové lektorky, 37 kurzů pro veřejnost od září… tedy hodně práce, hodně změn.

Leden začínáme aktivně nabídkou nových kurzů v druhém semestru (od poč. února) a také několika vzdělávacími setkáními pro rodiče. Začínáme už též připravovat letní příměstský tábor v sokolovně, tak brzy vyhlížejte letáčky.

Do nového roku hledíme s nadějí a s vizí pokračování v našem směrování jak v oblasti podpory rodin v aktivním volném čase, v rozvoji kompetencí rodičů, tak v podpoře komunity.

Těšíme se i na setkání v ZaHRÁTce či na nějaké komunitní akci. Hodně radosti, příjemných setkání s blízkými a naděje do nového roku za tým RC přeje Lenka Brožková.

Rodinné centrum Vám nabízí přednášku

Kojení

příprava pro těhotné a maminky do 2 měsíců věku miminka

CO PŘIPRAVUJEME: 20.–21. 1. Předporodní kurz Jsem v očekávání, co mě čeká? Víkendový 8hodinový kurz s porodní asistentkou a s fyzioterapeutkou o období před porodem, při porodu i po něm 22. 1. Přednáška o kojení v 17:30 25. 1. Seminář o nošení v šátku s fyzioterapeutkou

Praktické setkání pro nastávající rodiče a čerstvé maminky, kde se dozvíte o fyziologii tvorby mléka, ukážeme si techniku kojení, různé polohy kojení. Dozvíte se, jaké mýty o kojení se tradují (čas mezi kojením, slabé mléko atd.) a jaké problémy kojení často provázejí (bolest, málo/mnoho mléka, růstový spurt, silný/slabý vypuzovací reflex, bolavé bradavky, ragády, retence, kvasinky ad.). Hlavně jak jim předcházet a úspěšně je zvládnout. Součástí jsou praktické ukázky, předvedení pomůcek. S laktační poradkyní Lenkou Brožkovou.

KDY: v pondělí 22. ledna v 17:30

ZA KOLIK: 120 Kč (získáte 10% slevu na konzultaci po porodu) Přihlášení na https://zahratka.webooker.eu Více info na emailu: lenka@brozek.org, tel 608 607 042. Adresa je Za Mlýnem 1748, Hostivice. www.zahratka.cz či lenka.brozek.org

18

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

2. 2. a 9. 2. Seminář Zdravé přebalování, látkové pleny, bezplenková komunikační metoda, jak naložit s nočníkem či odplenkováním 3. 3. Seminář o dětských nožkách, o přirozeném vývoji dětských nohou a správném obouvání z pohledu fyzioterapeuta Přednáška o péči o dětské zoubky se zubní lékařkou – ke konci ledna Přednáška o spánku dětí – v lednu/únoru Masopustní karneval v ZaHRÁTce na počátku února


VOLNÝ ČAS

Klubíčko Hostivice

Rodinné centrum Vám nabízí dva tematicky propojené semináře

Klubíčko Hostivice pro malé děti funguje v hostivické sokolovně již pátý rok. Děkuji za důvěru všem rodičům, kteří mi za tu dobu své děti svěřili, a přeji nejen jim šťastný nový rok 2018!

Zdravé p řeba lován í

látkové pleny, bezplenková komunikační metoda, jak naložit s nočníkem či odplenkováním

Přijďte se dovědět něco o zdravém přebalování, o moderních látkových

i klasických čtvercových plenkách; předvedeme si, jak děťátko přebalit a jak plenku přizpůsobit rostoucímu dítěti; jak má vypadat výbavička pro látkování, kde ji pořídit a jak se o plenky dobře starat. Co je to BKM

neboli bezplenková komunikační metoda, čím je zdravé přebalování pro dítě přínosné očima fyzioterapeuta a také poradíme, jak se skamarádit s nočníkem a posléze jak dítko odplenkovat.

Vedou lektorky: Dana Havlová Rovenská, Katka Školníková

KDY: v pátek 2. 2. 2018 12-14 hod. (látkování, BKM) v pátek 9. 2. 2018 12-14 hod. (nočník, odplenkování)

ZA KOLIK: 100 Kč za vstup 1 dospělé osoby na obě setkání (možné přijít i s dětmi)

Přihlášení nutné na: https://zahratka.webooker.eu Více info na emailu rc@zahratka.cz či na tel. 608607042 Adresa je Za Mlýnem 1748, Hostivice. www.zahratka.cz Partneři, sponzoři akce:

P

ro ty, kdo Klubíčko neznají a chtěli by se dozvědět více, jsem připravila na ukázku přesný přehled aktivit téměř tříleté holčičky Aničky během

9.00–9.03 Anička přichází s maminkou, převléká se v šatně, loučí se 9.03–9.07 společně s kamarádkou sundávají židličky ze stolečků 9.07–9.15 Anička si dává část své svačinky 9.15–9.25 sama si volí práci s „tajemným pytlíkem“, prozkoumává předměty v něm uschované 9.25–9.40 přidává se k Anetce a každá na svůj papír maluje pastelkami, o které se vzájemně dělí, při tom se domlouvají co a jak

Anička zkoumá předměty

jednoho dopoledne u nás. Jde o příklad jednoho konkrétního dne, v jiný den či u jiného dítěte by příběh vypadal zase trochu jinak. Vždy jde o kombinaci samostatného rozhodování

9.40–9.50 stále pracuje s papírem u stolečku, ale teď vyrábí vánoční dekorace – lepí papírové andělíčky na připravené hvězdičky 9.50–9.55 Anička pracuje s válečky (Montessori pomůcka na procvičení soustředění, jemné motoriky, rozlišování…) 9.55–10.05 ostatní děti si dávají svačinku, Anička dojídá zbytek své 10.05–10.10 Anička přiřazuje zvířátkům ty správné hlavičky

dítěte a účasti na aktivitách společných. Svačinku, všechny pomůcky atd. si vždy Anička vybírá sama a po dokončení je sama také vrací zpět na původní místo.

10.10–10.20 všechny děti i s učitelkou se setkávají na elipse, povídáme si, zpíváme atd. 10.20–11.50 je hezky, všichni se tedy společně připravíme a jdeme ven 11.50–12.20 všichni společně obědváme, předtím si každý připravuje své prostírání, po obědě každý po sobě uklízí atd. 12.20–12.25 Anička vozí v kočárku panenky, dává si především pozor na to, kam má kočárek přesně vrátit, nedávno se to naučila

Příjemné počtení. Ing. Martina Hošková, klubíčko-hostivice@seznam.cz

12.25–12.35 pracuje na koberečku (slouží jako stoleček, ale na zemi) – postupně má knihu, puzzle, kobereček sama umí rozrolovat i srolovat zpět 12.40–12.50 stále na koberečku s knihou, nyní společně s kamarádkou 12.50–12.55 Anička u stolečku ořezává pastelky 12.55 přichází maminka, Anička se raduje a odchází domů

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

19


VOLNÝ ČAS

ZPRÁVY Z TJ HOSTIVICE

A zase tu byla a žila Dětská mikulášská ANEB PODVEČER S KOUZELNOU TRUHLOU

Dne 3. 12. 2017 se více než 160 dětí spolu se svými blízkými sešlo v hostivické sokolovně a těšilo se nejen na příchod Mikuláše s jeho družinou, ale hlavně na tajemnou kouzelnou truhlu.

T

u měla ve svém pokoji tak trochu alzheimerovská babička, která čekala na svého vytouženého hosta. Ani její vnuk Otík ji nepřesvědčil k odchodu na rodinnou návštěvu.

větvičkou smrku s ozdobou. Kravaták – ten už byl trochu přes čáru. Chtěl babičce prodat spoustu kravat za nesmírně výhodnou cenu.

A konec konců, babička se návštěv dočkala. Z kouzelné

partnery k tanci. S vnukem, babičkou a postarším tanečníkem Davidem učila děti baletit. Dalším, kdo se zjevil, byla Perníková čarodějnice, která pátrala po Jeníkovi a Mařence, protože jí uloupili kusy chaloupky. Potřebovala tedy od dětí, aby jí napekly nové perníčky na opravu.

truhly se vždy ozvalo klepání a na podiu se objevovaly nečekané bytosti. Nejprve Pyšná princezna, pro kterou děti hledaly dva shodné střevíce. Baletka z Labutího jezera – také nějak zabloudila. Hledala ostatní labutě, hledala

Sněhová královna už děti moc nepřekvapila, vždy očekáváné sněžení děti opět přivítaly a obvyklá koulovačka směrem k podiu nechyběla. Stromový víl vyzval děti, aby nalezly stromky patřící k vánocům a za správný obrázek je odměnil

malou čarodějnici. Za svoji volbu dostaly světýlka, která rozsvítily. Sál ztemněl, Mikuláš s anděly vešel, čerti vlétli mezi děti. Mikuláš všechny přítomné pozdravil, četl z knihy hříchů, poslechl si píseň dětmi zazpívanou. A pak

Pak už děti vybíraly, koho chtějí především potkat – Mikuláše, čerta, či anděla, nebo třeba Rákosníčka a

už mohla začít nadílka. Doufáme, že děti podvečer při čekání na Mikuláše bavil a užily si ho. Děkujeme všem více než 30 cvičitelkám, cvičitelům a dalším dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli. Současně děkujeme za finanční podporu městu Hostivice.

TJ Hostivice přeje svým členům, příznivcům a všem hostivickým občanům vše nejlepší v novém roce 2018. cvičitelky a cvičitelé TJ Hostivice a Společnost s ručením za býkárny neomezené

Šifrovací liga Tělocvičnu jsme na tuto zimu také nesehnali. Ovšem máme něco jiného!

P

odzim je v prostředí orientačních sportů dobou, kdy se uchylujeme k nočním akcím. Ty jsou vlastně stejné jako ty za bílého dne jen s tím „drobným“ rozdílem, že toho není mnoho vidět a vlastně i za světla velmi kvalitní čelovky je orientace zásadně těžší než ve dne. Také je toto období příležitostí k různým orientačním zábavám. Jednou z nich

20

je Večerník Praha, jež se koná vždy v polovině prosince. Jde o orientační závod v Praze, kdy máte k dispozici pozměněnou mapu. Pod výrazem pozměněnou mám na mysli opravdu hodně pozměněnou mapu, tedy orientace zde dostává ty správné grády! Letos naši borci pobíhali centrem Prahy kolem Staroměstského náměstí s pomocí mapy rozsekané na trojúhelníky a pro jistotu, aby

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

to nebylo zbytečně lehké, ještě v černobílé úpravě. Akce to byla krásná – kolik malebných průchodů a zákoutí historického centra tak účastníci objevili! Díky milé paní Vrzákové z obecního úřadu, jíž tímto patří velký dík, jsme začali využívat obecní klubovnu. Procházíme si tady postupy, jež jsme zaznamenali díky GPS a nyní je

máme v databázi. V klidu a teple tohoto útulného místa se člověk nad tím, co dělal dříve v lese, zamýšlí z jiného úhlu pohledu. Děláme tady také různé kvízy. Aby to nebylo málo zábavné, zahajujeme také šifrovací ligu pro naši mládež. Ukazujeme si různé druhy šifer a soutěžíme v jejich luštění.

Jan Müller, OBHOSTIVICE.CZ


VOLNÝ ČAS

Florbal v Hostivici STARŠÍ A MLADŠÍ ŽÁCI TJ HOSTIVICE

Stejně jako loni, tak i letos se starší a mladší žáci zúčastnili Republikové florbalové soutěže ČASPV (Česká asociace Sport pro všechny – pozn. red.) v Pardubicích v sobotu 2. 12. 2017. Tentokrát se turnaj odehrál v krásných halách pardubické univerzity.

T

urnaje se účastnilo za starší žáky celkem 6 družstev a za mladší žáky 7 mužstev z celé České republiky. Hrálo se systémem každý s každým, 1 třetina po 10 minutách. Poté následovalo playoff u starších žáků, mladší žáci hráli pouze každý s každým. NAŠE BARVY HÁJILI JMENOVITĚ: brankář – Adam Balík, Juraj Bendík, Jakub Rosenkranz, Dominik Ivanov, Miloslav Luňáček, Přemysl Chvoj, Richard Czerwinski, Martin Hlinovský, David Bednář, Jan Drábek a Dan Kos. Za mladší žáky nás reprezentovali: brankář – Dominik Chvoj, David Hudák, Ihor Yaryta, Štěpán Pokorný, Jan Dolák,

Marek Šucha, Michael Bartuněk, Dominik Soukup a Patrik Soukup. Starší i mladší žáci – kluci se snažili, ale bylo příliš znát, že trénují v sokolovně, kde hřiště neodpovídá rozměrům klasického florbalového hřiště. Zde mají natrénovány přihrávky na krátké vzdálenosti, a proto jim na hřišti klasického florbalového rozměru přihrávky na větší vzdálenost dělaly problémy. Starší žáci si letos bohužel nevytvořili moc šancí na góly. Na protiútoku musíme pro příště zapracovat! Obrana nám však šla velmi dobře. Gólman se snažil, vychytal spoustu případných branek, ale ani to nestačilo, abychom se posunuli z posledního místa, které každým rokem obhajujeme. Mladší žáci se první dva zápasy

Základní škola

Smart Academia v Hostivici

rozkoukávali, ale od třetího zápasu už do hry zapojili veškeré síly a jejich výkony se zlepšovaly a zlepšovaly. Přáli si neskončit poslední a jejich přání se jim splnilo, skončili na pěkném 6. místě. Ráda bych poděkovala paní

trenérce Koukalové za organizaci celé akce, panu trenéru Machovi, Luňáčkovi a Czerwinskému za přípravu našich florbalistů a také rodičům, kteří se zapojili do odvozu hráčů. text a foto: Eva Balíková

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE PRO PŘEDŠKOLÁČKY Smart Academia základní škola srdečně zve všechny předškoláky a jejich rodiče na odpoledne plné pohádek. Na budoucí prvňáčky čekají princezny, princové, víly, skřítci a další pohádkové bytosti, kteří je provedou magickým světem čísel, písmenek a zábavných zajímavostí, které naši žáci celý rok ve škole zažívají.

KDY? KDE?

1. února 2018 od 14:00 do 17:00 hod Smart Academia základní škola, Pionýrů 79, Hostivice

Informace pro rodiče nejen předškoláků: Uvažujete o studiu na naší škole? Rádi vás přivítáme v rámci tohoto odpoledne nebo kdykoli po osobní domluvě. Zápis prvňáčků se koná 7. dubna 2018 v budově školy. Více informací na www.smartacademia.cz

www.smartacademia.cz HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

21


VOLNÝ ČAS

Litovice poznaly další kus světa Historická monografie Litovice z autorského pera sourozenecké dvojice Jiřího a Aleny Kučerových, kterou vydalo MKSH v roce 2016, zakotvila na dalších dvou místech světa.

Druhým novým místem, kde se naše kniha zabydlela, se

Lenka Brychtová

LITOVICE NA CESTU S SEBOU Pokud se chystáte na nějaké zajímavé méně či více vzdálené místo a chcete vzít i kus historie našeho města s sebou, monografie Litovice je pro tyto účely v naší městské knihovně k dispozici zdarma. Věnujte ji do knihovny ve své cílové destinaci a fotku nám pošlete elektronicky na adresu: michaela@mksh.cz.

Biblioteca de Catalunya

Tři kamarádky spolu s knihovnicí v St. Petersburg Public Library

stala prosluněná Florida. Za oceán ji dovezly tři kamarádky a vášnivé cestovatelky Zuzana Koloušková, Miroslava Uhlíková a Míša Nováková, které navštívily oblíbené prázdninové letovisko na Floridě - St. Petersburg (St. Pete), ne nadarmo přezdívané „město slunce“. Průměrně zde totiž slunce na obloze uvidíte asi 361 dní v roce. Litovickou monografii věnovaly do veřejné knihovny St. Petersburg Public Library.

J

Jednou z nových adres se stala španělská Barcelona, která je známá jako místo plné historických památek, neotřelých monumentů a fascinujících staveb v čele s chrámem Sagrada Familia. Toto katalánské lákadlo pro turisty si nenechal ujít ani Maxim Kryžanovský, který knihu mapující historii našeho města přibalil s sebou do batohu a věnoval ji Národní katalánské knihovně v Barceloně (Biblioteca de Catalunya).

DEADLINE Přiblížil se termín výtvarně-literární soutěže pro všechny věkové kategorie

Jak bude vypadat Hostivice za 40 let hostivicemesto www

http://hostivicemesto.cz

Odevzdání prací je do 19. ledna 2018. Podmínky najdete na našich stránkách http://hostivicemesto.cz Povedlo se nám dohodnout posledního pátého člena hodnoticí komise. Vlastně členku, Niké Papadopulosovou, hlavní grafičku dětského televizního kanálu Déčko.

home@volny.cz

Rozrostl se i sponzorský tým, takže ceny budou krásné a zajímavé! Podívejte, co vyhrají ti nejlepší v každé kategorii: A — Kurz cvičení pro děti Monkey’s Gym v nových prostorách v OC Šestka B — Offroadová koloběžka C — Kolonožka hoverboard D — Cesta vlakem do Vídně se vstupenkou do galerií MuseumsQuartier Wien

Ing. Oldřich Fišer Město Hostivice

22

doma

a.s.

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018


VOLNÝ ČAS

23. března 2018 od 19 hod. v Sokolovně Hostivice vstupné: 170 Kč předprodej od 3. 1. 2018 v městské knihovně

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

23


ZPRÁVY ZE ŠKOL

PF 2018 Přeje Gymnázium Hostivice

Hostivická škola ověřuje metodiku Venkovního učení

Z

Š Hostivice ve školním roce 2017/2018 ověřuje metodiku Venkovního učení v rámci projektu CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence (reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/ 0000672), jehož příjemcem je Lipka – školské zařízení pro environmentální výchovu. Žáci aktivně poznávají nové učivo přírodních věd v reálném

Mikulášská nadílka

K

aždý rok se malé děti i dospělí těší na Vánoce, ale je tu ještě jeden svátek, při kterém hodné děti dostanou sladkosti a zlobivé uhlí či brambory. Ano, mluvím o Mikuláši. Mikuláš se svými pomocníky andělem a čertem chodí do domovů 24

prostředí. U dětí jsou cíleně a systematicky rozvíjeny znalosti a dovednosti důležité pro život. Učit venku znamená venku

nejen být, ale také prožívat, pozorovat a zkoumat reálné prostředí, v němž žijeme. Okolí školy je cenným zdrojem

chlapců i děvčátek a Mikuláš, který je celý rok sledoval, rozhodne, zda dostanou sladkosti, či si je čerti odnesou do pekla. Stejně tak to probíhá na naší základní škole. Mikuláš, který byl letos velice moudrý, spravedlivý a štědrý, rozdával sladkosti v prvních a druhých třídách. Chlapci a děvčátka měli strach z čertů, ale radost ze sladkostí a

vlídných slov od Mikuláše. Někteří čerti byli velice děsiví a andělé byli krásní a zářili po boku Mikuláše. Sem tam se našlo dítě, které celý rok zlobilo, ale po rozmlouvání s Mikulášem slíbilo, že se polepší. Avšak Mikuláš rozdával také pochvaly, které zahřály u srdce. Škoda jen, že toto byl poslední rok. Nemyslím mikulášskou nadílku na základní škole, ale

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

informací, s nimiž žáci dále pracují a vyvozují z něj obecné principy. Žáci prostřednictvím osobní zkušenosti a bádání rozplétají souvislosti vzájemného ovlivňování krajiny člověkem a objevují hodnotu přírody. Ke krajině, kterou poznají, získávají hlubší vztah. Více na www.lipka.c zařízení pro environmentální výchovu Bz/civis. Mgr. Petra Pitelková

byl to poslední rok pro děti z 9. tříd, které mikulášskou nadílku pro malé děti připravovaly. Věřím ale, že další generace Mikulášů, čertů a andělů bude ještě lepší než ta naše. A nezapomeňte, Mikuláš vše vidí a všechno ví. Karina Černochová, 9. A


ZPRÁVY ZE ŠKOL

Učíme děti hospodařit s penězi

F

inanční gramotnost se stejně jako dopravní výchova stala součástí výuky na základní škole. Děti se při výuce seznamují s hodnotou peněz a získávají dovednosti, jak mají správně hospodařit. V rámci výuky jsme 8. prosince u nás ve škole navštívili Divadlo pod čepicí. Jako součást cyklu Etiketa pro děti bylo vytvořeno divadelní představení na téma finanční gramotnost.

Dvě "slepičky" Evelína a Květa nám poutavě a s humorem odpovídaly na otázky: Jak vznikly peníze? Co jsou to příjmy a výdaje? Je rozumné si peníze půjčit, či nikoli? Dětem se představení líbilo a odměnily obě "slepičky" potleskem. Mgr. Miroslava Krouzová

V letošním školním roce nebude realizován studijní pobyt našich žáků ve Velké Británii

N

a základě výborných zkušeností a pozitivních ohlasů žáků, kteří se poznávacích a studijních výjezdů zúčastnili v předchozích školních letech, jsem začala i v letošním školním roce připravovat tentokrát studijní pobyt žáků naší školy ve Velké Británii. Začalo jednání, kde jsme měli absolvovat pobyt s výukou v Liverpoolu ve škole přibližně stejného zaměření, pobyt spojený i s poznáváním historie Walesu a života v rodinách, kde by byli žáci ubytováni. Byl předjednáván a slíben přes zřizovatele zajímavý grant (tzn. finanční příspěvek) pro každého

účastníka. Podle jeho podmínek jsem začala připravovat realizaci studijního pobytu, abych ho v co nejkonkrétnějších rysech mohla představit žákům. Nejprve byl studijní pobyt nabídnut žákům 7.–9. ročníků, ale vzhledem k jejich malému zájmu byly zájemky distribuovány i do 6. ročníků. Informace o možnosti výjezdu byla žákům několikrát představena mou osobní návštěvou ve třídách. Vydala jsem 38 zájemek, kdy si žáci, zájemci o výjezd do Velké Británie, vzali přihlášku k potvrzení rodičům, kde byla uvedena maximální cena, přibližný termín (květen po přijímacím řízení na střední školy) a informace o jednání o grantu. Ve stanoveném termínu se jich vrátilo 10. Také jsem využila jednání žákovského parlamentu pavilonů D, E, kde opět byla nabídnuta možnost se přihlásit, a byl prodloužen termín odevzdání přihlášek. Do konce měsíce listopadu dva žáky (z 6. a 8. ročníku) jejich zákonní zástupci odhlásili. Takže zbylo 8 žáků školy (čtyři šesťáci, dva sedmáci, dva osmáci). Pro malý zájem byla příprava studijního pobytu ve Velké Británii ukončena, škoda… Ing. Vlasta Lišková POLEMIKA, NÁZORY

Dobrý den, milé sdružení HOME (Hostivice město)

M

ilá paní inženýrko Čápová, ač náplava, která zde bydlí jen 9. rok u dcery, tak přesto se zájmem sleduji dennodenně dění v Hostivici a samozřejmě i Vaše postupné a narůstající aktivity a prezentace v rámci našeho města. Je dobře, když se občané zajímají, diskutují, jsou konstruktivními oponenty a zkrátka projevují aktivitu, která má přispět k větší kvalitě města a jeho občanů. Potud vše v pořádku, a je-li to jediná Vaše motivace, tak nezbývá než před Vámi smeknout a říkat jen slova uznání. Abychom měli však čistý stůl a opravdu jsme mohli s klidem tyto Vaše nezištné aktivity podporovat, tak bychom rádi slyšeli odpovědi na následující otázky: 1) Jsou Vaše ambice čistě v rovině aktivních občanů, nebo Vaše aktivity směřují i k postupnému politicko-mocenskému uskupení, které má

zájem zapojit se do blížících se voleb? 2) Předkládali jste někdy vedení města návrhy na alternativní řešení konkrétního projektu? Pokud ano, žádali jste někdy za předloženou alternativu po městu úhradu za předložený projekt, studii či návrh, nebo jste vždy vše navrhovali a předkládali bez nároku na finanční plnění? Podmiňovali jste někdy připravení či vypracování nějakého návrhu jeho zaplacením ze strany města? 3) Jak jsme zjistil, tak pan Ing. arch. Čáp je významným členem týmu společnosti, která v současné době staví jeden z nejrozsáhlejších bytových komplexů v Hostivici – projekt Bažantnice. Pan Ing. Čáp zároveň na Vašich www stránkách vypisuje odkazy na články starosty Kratochvíla na různých webech – jaký to má důvod? Co tím chtěl básník říci? Projekt, který je dlouhodobě bezpochyb konzultován a koordinován v součinnosti s vedením města, stavebním úřadem apod. Nejste Vy a pan Ing. Čáp tak

trochu ve střetu zájmu? Jste navenek opozicí současnému vedení města, ale přitom do jisté míry nemůže pan Ing. Čáp bez dobře laděné spolupráce s městem realizovat či spolurealizovat své dílo...?! Nezpochybňuji Vaše profesní kvality (bezpochyb titul Fasáda roku 2010 o tom svědčí), ale důvěryhodnosti Vašich cílů a motivací to nepřidá. Neberte mnou položené otázky jako kritiku nebo zpochybňování Vaší bohulibé činnosti, ale je dobré si nalít čistého vína hned na začátku. Víte, obecně většinou platí (nebo je to alespoň tak v hlavách lidí), že zástupci profesních komor (architekti, advokáti apod.) nedělají nikdy nic nezištně, zdarma a jen pro dobro druhých. Proto jsem opatrný Vám tleskat dopředu a jen Vás chválit. Budu moc rád, když mé pochybnosti svou odpovědí a skutečnou prací zcela vyvrátíte. Na závěr mi dovolte, jako člověku, který v životě už za těch 61 let něco prožil, abych poděkoval každému z vedení města (nejen pan Kratochvíl, ale řada pracovitých a

Texty otištěné v rubrice Polemika, názory nemusí být totožné se stanoviskem redakce. Redakce podporuje kultivovaný způsob vedení diskuse, a proto si vyhrazuje právo zveřejňovat pouze texty odpovídající tomuto kritériu. Dále si vyhrazuje právo neotiskovat texty týkající se záležitostí, pro jejichž řešení by byla vhodnější osobní komunikace dotčených stran. poctivých úředníků viditelných i měně viditelných), kdo se o jeho současnou podobu zasloužil a ke kráse města i s jeho bolístkami přispěl. Jak dobře jednou řekl pan Ing. Štětka ve filmu o Hostivici, že je hrdý na Hostivici, tak jeho slova jen podtrhuji. Svůj příspěvek končím citátem Noela Cowarda: "Kritizování druhých ještě nikoho nezbavilo nutnosti vlastního výkonu." Hostivici Zdar! Bohumír Beskydský, Hostivice

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

25


POLEMIKA, NÁZORY

Shrnutí debaty o zklidňování dopravy ve městě

K

oncem listopadu proběhla v sokolovně naše druhá veřejná debata, tentokrát na téma zklidňování dopravy v Hostivici. Začali jsme ohlédnutím za podzimními cyklovyjížďkami. Zjistili jsme mimo jiné, že Hostivice je mnohem lépe přizpůsobena autům než chodcům a cyklistům.

Náhubek pod stromeček

R

ada města na svém posledním předvánočním zasedání schválila „aktualizaci pravidel vydávání Hostivického měsíčníku s tím, že příspěvky všech právnických osob budou považovány za inzertní sdělení a zpoplatněny dle platného ceníku. Výjimku budou tvořit příspěvky města Hostivice a Městského úřadu Hostivice,

26

2) Veškerou práci pro město Hostivice jsme vypracovali bezplatně a z vlastní iniciativy. Z našeho popudu konzultovalo s panem starostou několik místních architektů rozvoj

V druhé části jsme popsali stav dopravní infrastruktury v Hostivici a ukázali, jak podobné situace úspěšně řeší v jiných městech. Prozradili jsme také odpověď na naši malou facebookovou tipovací soutěž, kolik projede denně aut křižovatkou u Lidlu – je to průměrně 15 500 aut denně (± 20 %).

města. Ze společného sezení vzešla potřeba řešit východní část náměstí. Tři architekti (Klára Čápová, Martin Feistner, Tomáš Koňařík) navrhli každý vlastní koncepci celého náměstí. Některé myšlenky z těchto vizí jsou použity ve Studii revitalizace Husova náměstí a ulice Komenského, kterou pro město zpracovala firma Projekce dopravní Filip, s. r. o. K této studii město pořádá veřejnou diskuzi 17. ledna 2018 od 18 hod. v sokolovně.

3) Vojtěch Čáp pracuje pro různé investory, jedním z nich je doma, a. s. Ve firmě doma, a. s., není společníkem ani nezastává žádnou rozhodovací pozici. Tudíž nemůže být ve střetu zájmů. Díky za každého občana, který se o dění ve městě zajímá. Klára Čápová, předsedkyně spolku HOme

I malý zásah někdy stačí – zvýraznění vjezdu do města ostrůvkem, případně s integrovaným přechodem

Rekonstrukce povrchů v Litovicích jako zahozená šance udělat ulice příjemné a obytné

1) Náš spolek vznikl na podporu aktivizace občanů a jejich participace na tvorbě

nového územního plánu. Veškerá naše iniciativa je motivána pouze cílem žít v hezkém a dobře fungujícím městě. K tomu jedinému směřují veškeré naše aktivity a k tomu jedinému bude směřovat i naše případná kandidatura v komunálních volbách.

Vážený pane Beskydský, zde jsou odpovědi na Vaše otázky:

Nakonec jsme představili naši dlouhodobou vizi komplexního řešení dopravy v celém městě, která je orientovaná především na bezpečnost chodců a cyklistů. Tomáš Koňařík, HOme

příspěvkových organizací města, školských zařízení, FOD Klokánek a informační sdělení okolních měst a obcí (kulturní, sportovní či vzdělávací) se souhlasem ředitele organizace.“. Účinnost: ihned. To znamená konec všem zprávám o spolkovém životě města. Sportovci, skauti, maminky s dětmi, hasiči, chovatelé, senioři a všichni ostatní organizovaní do spolků ztratili možnost prezentovat svou velice bohulibou činnost. Nejlevnější inzerát do Měsíčníku totiž stojí podle ceníku 400,– Kč a má jen 4 x 3 cm.

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

Realita je ale bizarnější. Podle instrukcí, které dostalo MKSH, je možné zdarma otisknout příspěvky, které inzerují práci s dětmi. V tomto duchu se vyjádřil i starosta na posledním zastupitelstvu. Jak malé musejí děti být, aby jim prošel inzerát zdarma? Bude mít dětský sportovní oddíl inzerci zdarma a dospělí sportovci si vydatně připlatí? Kdo a podle jakého klíče bude rozhodovat? Po politické linii? Oficiálním důvodem ke změně pravidel je narůstající počet příspěvků. Navrhuji věnovat

každému subjektu stejně veliký bezplatný prostor. Inzerce nad tento rámec může být zpoplatněna. Vyzývám Radu města, aby ještě jednou přehodnotila pravidla vydávání Hostivického měsíčníku a nastavila srozumitelné a neovlivnitelné mantinely pro všechny. A prosím pravidla zveřejnit. Víte, že bez zveřejnění zákony neplatí… Přeji všem krásný a svobodný nový rok bez strachu z kritiky. Tomáš Koňařík


POLEMIKA, NÁZORY

Hostivický měsíčník vstřícnější a otevřenější Vážený pane Koňaříku, děkuji za Vaši polemiku týkající se Hostivického měsíčníku. S dovolením jsem se ujal reakce na ni jako předkladatel návrhu změn Pravidel vydávání HM. Věřím, že vysvětlením souvislostí Vaše obavy o omezování svobody slova rozptýlím. Předně, aktualizace pravidel vycházela ze sledování Hostivického měsíčníku a vzniknuvších potřeb v průběhu posledních 4 let. Zcela zásadní bylo nastavit společná pravidla a podmínky pro sdělení právnických osob. Pokud pravidla dnes hovoří o tom, že příspěvky všech

Volby do školské rady

právnických osob budou zpoplatněny, pak se zcela jasnými výjimkami ( jak již bylo uvedeno na str. 6 a 7 v tomto čísle): a. informačních sdělení města Hostivice a Městského úřadu Hostivice b. informačních sdělení příspěvkových organizací města Hostivice c. informačních sdělení školských zařízení (včetně zájmových organizací a sdružení podporující rozvoj dětí a mládeže) d. informačních sdělení FOD Klokánek Hostivice e. informačních sdělení okolních měst a obcí mající kulturní, sportovní či vzdělávací charakter, avšak se souhlasem ředitele organizace V další části pravidel je zcela jasně uvedeno, že organizace,

V

lednu proběhnou volby do školské rady ZŠ Hostivice, kam jsou voleni zástupci rodičů, pedagogů a města. V některých obcích je běžnou

které spolupracují s MKSH, p. o., (např. v rámci realizace Hostivice RUN atd.), mohou mít bezplatně otištěno své sdělení. Hasiči, skauti, chovatelé, TJ Hostivice a další tak zcela rozhodně dle definovaných informací nebudou za zveřejnění obsahu platit. Mimochodem ani informace (v grafickém stylu odlišném od HM) o výtvarné soutěži pro děti vašeho spolku Home nebyla zpoplatněna (a ani nebude). Zcela zásadní novinkou potom je v HM sekce Příspěvky občanů, do které mohou svými nekomerčními texty přispívat fyzické osoby (i s uvedením afiliace, tedy právnické osoby!), a to bezplatně. Vedle polemických článků tak chceme v HM nabídnout prostor i těm, kteří rádi píší (reportáže, tipy na výlety, recenze děl, zkušenosti…). Domnívám se, že maminky s dětmi zcela rozhodně do této kategorie rovněž patří. Zcela jasné je,

praxí, že za město je do školské rady jmenován nezávislý odborník na školství. Bylo by skvělé využít tuto příležitost a najít takového kandidáta i u nás.

že do této sekce naopak nepatří PR články, inzeráty, politicky motivovaná sdělení, atd. Za poslední čtyři roky vydávání HM jsme čelili řadě problémů, výzev, ale i reakcí a názorů ze strany veřejnosti. Přizpůsobujeme HM současnosti, mediální svět se mění neustále. To není jednoduchý proces. Mohu nicméně zcela otevřeně říci, že nikdy nebyla narušena svoboda slova a neutralita HM. Myslím, že HM dnes patří k vyhledávaným médiím v okrese Praha-západ, ale i v některých částech hlavního města. Cenzorskými praktikami by si nikdy takovou pověst nevypěstoval. Hostivický měsíčník se novými pravidly stal pro všechny naopak otevřenější. Děkuji a přeji vše dobré v novém roce. Jan Černý, ředitel MKSH

Zn.: Odborníků a zastánců moderního školství není nikdy nazbyt.

Tomáš Koňařík, HOme

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 31. ledna 2018 oslaví krásné 75. narozeniny pan Jan Novák. Do dalších let mnoho zdraví přejí synové s rodinami.

VZPOMÍNKA

Čas neúprosně letí a dne 8. ledna 2018 uplynulo již třicet osm let od odchodu našeho dědečka a tatínka pana Františka Kotíka. Dne 8. února 2018 si připomeneme již 16. výročí úmrtí naší prababičky, babičky a maminky paní Vilmy Kotíkové. I přes přibývající roky, které tu s námi naši milí nejsou, s láskou stále vzpomínají dcera, vnučky s rodinami a pravnučky.

Dne 14. ledna 2018 si připomeneme třetí smutné výročí, kdy nás navždy opustila moje drahá manželka, maminka a babička paní Anička Fantová. 1. února by oslavila 57 let. S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná manžel, děti a vnoučata.

Děkujeme všem, kteří pamatují naše milované rodiče – místní kantory – pana Aloise Saifrta († leden 2000) a paní Evu Saifrtovou († leden 2004), za tichou vzpomínku spolu s námi. Navždy s láskou dcery Hana a Zdena s rodinami.

Dne 22. ledna vzpomeneme nedožitých 60 let pana Jiřího Pelichovského. Vzpomíná celá rodina Pelichovských. HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

27


KŘÍŽOVKA

Řešíme ihned VENKOVNÍ VNITŘNÍ

 777 038 001 www.gato.cz

ŽALUZIE

ROLETY

SÍTĚ PROTI HMYZU

Tajenkou je citát Vlasty Buriana. Správné odpovědi zasílejte na adresu michaela@mksh.cz do 20. ledna 2018. Výherce získává 1 vstupenku na maškarní ples, který se koná 10. února 2018 v hostivické sokolovně. Tajenka křížovky prosincového čísla: Všechno, co si dokážete představit, je skutečné. (Autorem citátu je Pablo Picasso – v minulém čísle byl chybně uveden autor V. Burian.) Výherce: Jaroslav Čejka 28

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018


INZERCE

Můj život bez 28 kil mě prostě baví Sympatickou paní Lídu Klímovou byste na fotografii před proměnou a nyní jen těžko poznali. Přitom je to ta samá osoba, jen lehčí o 28 kg, s jiskrou v oku a zdravým sebevědomím. Za 15 měsíců prošla kompletní proměnou s podporou výživové poradny NATURHOUSE. Lído, můžete nám sdělit, co Vás přivedlo do výživové poradny NATURHOUSE? Přesvědčila mě kamarádka, která zhubla za cca 4 měsíce 10 kg bez hladu, odříkání a navíc se jí zlepšil zdravotní stav. Tak jsem si řekla, že když to funguje u kamarádky, co by to nefungovalo i u mě. Pamatujete si, jak probíhala Vaše 1. konzultace? Co se na ní dělo? Ano, seznámila jsem se s výživovou poradkyní Simonou Myslíkovou. Vysvětlila mi, jak správně poskládat jídelníček, jaké potraviny jsou vhodné pro redukci váhy a vysvětlila mi důležitost dodržování pitného režimu. Začala jste dodržovat metodu NATURHOUSE. Co jste na ní nejvíce oceňovala? Velmi jsem oceňovala středomořský jídelníček, který je vyvážený, jednoduchý na přípravu a navíc velmi chutný. Co pro Vás znamenaly pravidelné týdenní konzultace? Velkou motivací a radost pokaždé, když byla váha nižší. Moc mi pomohly konzultace s paní poradkyní Simonou ohledně skladby jídelníčku. K tomu, aby člověk upravil svoji hmotnost, je potřeba změnit jídelníček a stravovací návyky. Jaké konkrétní změny se týkaly Vás? Největší změna byla v pravidelnosti jídel a jejich frekvenci 5x denně. Zpočátku mi porce připadaly obrovské, nebyla jsem na to zvyklá.

-28 kg facebook.com/naturhouse.cz

Nedílnou součástí metody NATURHOUSE je užívání produktů. Jak Vám pomáhaly a které jste si oblíbila? Pomohly mi ke snížení váhy a srovnaly metabolismus. Jak se cítíte nyní lehčí o 28 kg? Výborně, lépe se pohybuju a mám více energie. Přestala i bolest kolen. Plánujete do NATURHOUSE docházet i nadále? Ano, plánuji. Ráda bych se zbavila ještě 10 kg a s podporou výživové poradkyně je to rozhodně snazší. Především se mi změnil život a já jsem nesmírně šťastná, mé zvyky a uvažování, vše je jiné. Začala jsem se aktivně věnovat cvičení – bodystylingu, který mne natolik nadchl, že jsem u nás v obci podchytila další nadšenkyně a cvičíme všechny pravidelně. Dokonce jsem začala i předcvičovat, prostě můj život se otočil o 360 stupňů. Samozřejmě si občas dám i něco, co není zrovna na redukci, ale už přemýšlím, kolik námahy mne pak stojí případnou sklenku dobrého moku ze sebe v tělocvičně vypotit. NATURHOUSE mne také naučil, jak si poradit, když přijedu z dovolené se 2 kg navíc. Prostě, jak říkám, můj život mne nyní strašně baví. Mé poděkování patří inspirativní výživové poradkyni Simoně Myslíkové. Chcete i Vy projít takovou proměnou jako paní Lída? Výživovou poradnu NATURHOUSE Hostivice otvíráme 2. 1. 2018 Čsl. Armády 1705/15 (nad poštou) tel.: 725 582 751 Pár slov o Simoně Myslíkové, výživové poradkyni NATURHOUSE Hostivice Nejsem z těch, kteří káží vodu a pijí víno, pravidelně sportuji, přestože občas bojuji s časem, stejně jako vy, snažím se dodržovat zásady správné životosprávy a rovněž své dvě děti jsem od malička vedla ke sportu a zdravému způsobu života. Strava rozhoduje nejen o našem fyzickém zdraví, ale také o zdraví duševním. Jsme to, co jíme a pijeme, ale málokdo se tím řídí. Často nám chybí motivace ke změnám. Přijďte svůj život změnit k lepšímu už teď! Práci výživové poradkyně díky svým dětem vykonávám od roku 1995, ale oficiálně od roku 2013 v NATURHOUSE. Je štěstí, když je práce vaším koníčkem. To, že mohu pomáhat svým klientům v jejich životech a provést je cestou ke zdravé proměně, je pro mne opravdu nádherný pocit a současně i odměna. Svoji výživovou poradnu NATURHOUSE stěhuji z pražského OC Šestka do Hostivice především kvůli tomu, abych i já sama mohla pracovat na denním světle, dýchala čerstvý vzduch a mohla pracovní dobu přizpůsobit svým klientům.

www.naturhouse-cz.cz HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

29


INZERCE

ELEKTRO

POLÁK ml.

• rozvod nízkého napětí 230/400V

• dodávka veškerého el. materiálu

• zapojení a opravy rozvaděčů

• dodávka a montáž hromosvodů

• elektrické podlahové vytápění, ochrana okapů a vjezdů • rozvod datové a PC sítě, internet • novostavby, rekonstrukce, kompletní opravy el. instalací

Privátní psychologická a psychoterapeutická ordinace

PhDr. Hana Jenčová Tel.: 602 805 633, Mukařovského 1986, Praha 5

• individuální, párová i rodinná terapie • sportovní psychologie • hypnóza

• revize el. instalací, hromosvodů, el. nářadí a spotřebičů

• • •

• revize pro přihlášky ČEZ, změny tarifů, jističů, nové odběry

František Polák ml., tel: 602 958 591

www.elektro-polak.cz

www.jencova.cz BRIGÁDA

Kamenictví Špírek

zadávání dat na internetu jedná se o práci doma 350 – 450 Kč / hodina tel.: 603 828 049 podrobnější informace na:

Kámen zobrazuje věky, přináší krásu a užitek. VEŠKERÉ KAMENICKÉ PRÁCE Z PŘÍRODNÍHO A UMĚLÉHO KAMENE kuchyňské a koupelnové desky • obklady • dlažby • parapety schody • krby • topné panely • pamětní desky • grilovací desky kamenné doplňky • pomníky PROVOZOVNA Plzeňská 210 267 01 Králův Dvůr tel.: 602 327 392

SÍDLO Jabloňová 566 253 01 Hostivice tel.: 777 143 644

KANCELÁŘ Zavadilova 40 160 00 Praha 6 tel.: 777 257 607

e-mail: info@kamenictvispirek.cz

WWW.KAMENICTVISPIREK.CZ Angličtina z písniček / Angličtina do světa

Tylovická 9, 155 21 Praha 5 | +420 606 881 162 | info@bronaprusakova.cz

odborné posudky (zbrojní pas) nadstandardní prostředí, dlouholetá praxe rychlé objednací termíny včetně víkendů, přímá platba klienti VOZP mají péči hrazenu zdravotní pojišťovnou

www.finko.cz/fintrade/inzerat.pdf ŘÁDKOVÁ INZERCE

ODVOZ STARÉHO nábytku na skládku. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a

odvezeme cokoliv. Stěhování všeho druhu. Vše za rozumnou cenu. Volejte: 773 484 056

HLEDÁME PRODAVAČKU/ PRODAVAČE do farmářského obchůdku Hostivický jarmark. Pracovní náplní jsou veškeré úkony související s prodejem zboží – komunikace se zákazníkem, příjem zboží, zadávání faktur do pokladního systému. Znalost produktů a zkušenost v oboru vítána, ale cokoli budete potřebovat, rádi

naučíme. V případě oboustranné spokojenosti nemusí zůstat jen u prodávání, ale nabízíme i možnost vypracovat se na vedoucího obchodu s realizací vlastních nápadů. Nehledáme prodavače – podavače, ale usměvavého, svižného člověka, kterého bude práce u nás bavit a naplňovat. Těšíme se na osobní setkání. Tel.: 725 527 875, info@hostivickyjarmark.cz

www.bronaprusakova.cz Albatross Golf Resort Vysoký Újezd u Berouna

Albatross Golf Resort Vysoký Újezd u Berouna

ReCePČNí

PracovNík Na údržbu golfového hřiště

Hledáme kandidáty/ky na pozici recepční, jejichž hlavní pracovní náplní je odbavování hráčů a každodenní komunikace s klienty.

Požadujeme: Dokončené střední vzdělání. Řidičský průkaz skupiny B výhodou. Nabízíme: Finančně dobře ohodnocenou práci v přátelském týmu v moderním golfovém arálu. NástuP v úNoru—březNu 2018

Požadujeme: Bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost, příjemné vystupování, komunikativnost, základní znalost PC (MS Office, Internet) a aktivní znalost anglického jazyka. Orientace v golfovém prostředí výhodou. Nabízíme: Práci v příjemném kolektivu na hřišti špičkové kvality a zajímavé platové ohodnocení. NástuP v březNu 2018

V případě zájmu zasílejte své životopisy na faladova@albatross.cz

V případě zájmu zasílejte své životopisy na faladova@albatross.cz

30

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

inz_pracovni_pozice.indd 2

13.12.2017 inz_pracovni_pozice.indd 16:47:04 1

13.12.2017 16:46:19


Sídlo společnosti: Husovo náměstí 14 INZERCE Hostivice 253 01

internetová stálice vždy nablízku

StarNetCz

Volejte a porovnejte: 734 238 418 734 238 419

připojení, internet až 100 Mbps telefonní linka ZDARMA nejvýhodnější mobilní tarif servisní práce, opravy PC,HW,SW

HOSTIVICE- INTERNET - HOSTIVICE- MOBILNÍ INTERNET- HOSTIVICE- připojení k internetu a volání

www.starnetcz.com

info@starnetcz.com

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018

31


INZERCE

Dánská společnost se sídlem v Hostivicích, zabývající se přebalováním léčiv, přijme do svého týmu nové kolegyně/kolegy. Náplň práce: Přebalování léčiv zahrnující kompletní zpracování od registrace, přípravy obalového materiálu a kompletace až po etiketování, potiskování, balení a vypravení zakázky pro zákazníka.

OPERÁTOR/KA VÝROBY Přij�te pracovat do úspěšné korporátní společnosti, kde VY jste na 1.MÍSTĚ Proč si vybrat právě nás? • Jako operátor/ka si u nás vyděláte až 23.000 Kč měsíčně • Práce na HPP s možností na dobu neurčitou • Jistota zaměstnání - jsme rostoucí společnost více než 20 let na trhu • Každý zaměstnanec má u nás možnost kariérního růstu • Motivací Vám bude bonusový systém • Odpočinout si můžete 25 dní v roce • Přispíváme a zajištujeme Vám stravování, pitný režim a svoz (Kladno, Slaný) • Pracovat budete v klidném a čistém prostředí, kde se vždy máte na koho obrátit • Názory našich zaměstnanců nás vždy zajímají a každý měsíc si je rád vyslechne přímo generální ředitel společnosti • Vaše nápady a iniciativu umíme ohodnotit a plně je podporujeme • Místo poukázek, které mají velmi omezené uplatnění, máme 13. plat Požadujeme: • •

Manuální zručnost, základní znalost práce na PC, čistý rejstřík trestů Ochotu pracovat na směny a v chlazeném prostředí V případě Vašeho zájmu o pracovní poměr zašlete svůj životopis na hrcz@orifarm.com nebo se dostavte osobně k vyplnění dotazníku na adresu HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2018 32 Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, Hostivice. Telefon 220 401 215, 720 971 343

Profile for MKSH

Hostivický měsíčník 01/2018  

Hostivický měsíčník 01/2018  

Profile for hostivice
Advertisement