Page 1

hostivický MĚSÍČNÍK

koncert Catarina Clarinete

LIBERTANGO

MAŠKARNÍ PLES 4. února v hostivické sokolovně

Pozvánka na festival

LITOVICE

SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

v Austrálii

SAŠA RAŠILOV & ENSEMBLE MARTINŮ lednový koncert klavírního kvarteta na zámku


P O Z VÁ N K A N A

4. ÚNORA 2017 OD 19.00 HOD. V HOSTIVICKÉ SOKOLOVNĚ

JIŽ POTŘETÍ SE MŮŽETE VYPRAVIT NA MAŠKARNÍ PLES, KTERÝ BUDE SPJAT S TĚMI NEJORIGINÁLNĚJŠÍMI FILMOVÝMI PŘEVLEKY A MASKAMI. SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MASKU VEČERA, TANEČNÍ DUO, BOHATÁ TOMBOLA.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK PROBÍHÁ OD 2. 1. 2017 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 150 KČ. REZERVACE VSTUPENEK JE MOŽNÁ NA E-MAILU: INFO@MKSH.CZ.

VŠECHNY REZERVACE JE NUTNÉ VYZVEDNOUT NEJPOZDĚJI 1 TÝDEN PŘED KONÁNÍM PLESU, TZN. 27. 1. 2017

HRAJE KAPELA: BŮHVÍ SPECIÁLNÍ HOST: 20 MINUTES

MAŠKARNÍ PLES

www.mksh.cz


OBSAH

CITÁT MĚSÍCE

4 Informace o přijatých usnesení ze zasedání zastupitelstva 5 Zpráva o činnosti rady města Hostivice 6 Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem 8 Městská policie 9 Aktivity v sokolovně 10-11 Ensemble Martinů & Saša Rašilov – rozhovor 18 Stalo se před 19 RC ZaHRÁTka 20 Zprávy ze škol 24 Křížovka 25 Polemika, názory 26 Inzerce

V

Existuje jen jedno dobro a to je vědění. Existuje jen jedno zlo a to je nevědomost. Sókratés

EDITORIAL

novém roce více radosti, méně hlouposti

Vážení čtenáři, úvodem tohoto editorialu bych vám chtěl popřát především hodně zdraví, bez kterého dokážeme pramálo. Vedle něho, coby nejdůležitějšího faktu, vám nicméně dále přeji alespoň o gram méně lidské hlouposti ve vašem okolí. Domnívám se, že hloupost je nebezpečný společenský jev, který dokáže likvidovat kreativitu, nadšení, radost a mnoho dalších entit. A pokud tedy chceme v novém roce vytvářet nové věci, které navíc budou smysluplné, nelze je dělat v jejím soukolí.

Samozřejmě, aby bylo zase třeba o gram více radosti, budeme se snažit o nový rozměr našich největších městských akcí. Hostivice RUN, In vino Hostivice a městských slavností piva, ale nejenom u nich. Rok 2017 z hlediska kulturního a společenského dění byl koncipován již od minulého podzimu a pevně věřím, že alespoň některá část u vás najde zalíbení. Moc vám tímto děkuji za podporu, za účast na akcích a hlavně za pomoc a vlídná slova.

A co nás čeká v nejbližší době? Určitě je to sestava plesů (školský, maškarní, chovatelský), kde se budete moci do sytosti vytančit a pobavit. 3. a 4. března se chystá Severská filmová zima Hostivice, v rámci které vás čeká nejen přehlídka filmů z oblasti Skandinávie, ale i severské občerstvení. A abychom měli možnost porovnávat sílu zimy, pozvali jsme na první den festivalu slavného českého kytaristu Lubomíra Brabce, který nám mimo hru na svůj nástroj představí svoji dobrodružnou výpravu na druhý mrazivý konec světa – Antarktidu.

Jan Černý, ředitel MKSH

AKCE, KTERÉ POŘÁDÁ MKSH A NA KTERÉ VÁS SRDEČNĚ ZVEME: 19. ledna 2017 hostivický zámek: Saša Rašilov & Ensemble Martinů

4. února sokolovna: Maškarní ples

3.-4. března sokolovna: Severská filmová zima

16. února hostivický zámek: Catarina Clarinete Libertango

30. dubna sokolovna: čarodějnice + Den Hostivičáků

20. května hráz Litovického rybníka: Hostivice RUN

TIRÁŽ Hostivický měsíčník – periodický tisk evidovaný Ministerstvem kultury ČR pod č. MK ČR E 11009 Vydává: MKSH, příspěvková organizace Husovo nám. 59, 253 01 Hostivice, IČ: 71294023 Redakční rada: Ing. Michaela Waldhauserová, PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D., Barbora Chmelíková Redaktoři: PhDr. Jan Černý, Ing. Michaela Waldhauserová Korektury (s výjimkou inzerce a propagačních materiálů): PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. Grafika: Kristina Černá, e-mail: kristina@mksh.cz Adresa redakce: Husovo nám. 59, 253 01 Hostivice, tel: 774 442 215, e-mail: michaela@mksh.cz Otištěné materiály nemusí být totožné se stanoviskem redakce. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Fotografie jsou z archivu redakce, pokud není uvedeno jinak. Foto na titulní straně: foto:archiv S. Rašilova Náklad: 4000 výtisků. Tisk: Grafotechna Plus, s. r. o., Lýskova 1594/33, Praha 5 – Stodůlky. Neprodejné. Zdarma do schránek občanům. Datum vydání: 10. 1. 2017 Uzávěrka únorového čísla: 20. 1. 2016

EDITORIAL | LEDEN 2017 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | 3


DĚNÍ VE MĚSTĚ

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKU ZA ODPAD Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2017 ve výši 600 Kč na osobu je splatný od 9. 1. do 31. 3. 2017. Poplatek je možno platit v hotovosti v účtárně Městského úřadu Hostivice, složenkou nebo bezhotovostním převodem. • Číslo účtu pro platbu bezhotovostně: 19-0388030379/0800 • Variabilní symbol: číslo popisné 3722 • Konstantní symbol: 0308

Informace o přijatých usneseních ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Č. 12/2016 KONANÉHO DNE 5. PROSINCE 2016

UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ VČETNĚ PŘIJATÝCH USNESENÍ JE STANDARDNĚ ZVEŘEJNĚNA NA ÚŘEDNÍ DESCE A NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA WWW.HOSTIVICE.CZ. DOPLŇUJÍCÍ A VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE JSOU UVEDENY PŘÍMO POD NĚKTERÝMI USNESENÍMI.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA HOSTIVICE: VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Václava Studničku a MVDr. Luboše Kudrnu SCHVALUJ E program svého zasedání podle předloženého návrhu s doplněním bodu 16 – Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a bodu 17 – Přijetí daru od Letiště Praha, a. s. SCHVALUJ E zápis ze svého zasedání č. 11/2016 konaného dne 12. září 2016

• Zpráva pro příjemce: příjmení plátce Složenky je možné vyzvednout v účtárně. Variabilní symbol je stejný.

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKŮ ZA PSA Poplatek za psa je splatný od 9. 1. do 31. 3. 2017 v této výši: 1. za 1 psa 300 Kč 2. za každého dalšího psa 400 Kč 3. za 1 psa, jehož majitel je poživatel jakéhokoliv důchodu, který je jeho jedinýmzdrojem příjmu 100 Kč 4. za každého dalšího psa, jehož majitel je poživatel důchodu 300 Kč Poplatek je možno platit stejně jako odpady. Pouze variabilní symbol je jiný: číslo popisné 1341. Jitka Rochusová, referentka finančního odboru

B E RE na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města předloženou dne 5. prosince 2016 kontrolním výborem B E RE na vědomí přednesenou zprávu o činnosti rady města B E RE na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru mezi zasedáními zastupitelstva 12. září 2016 a 5. prosince 2016 B E RE na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru mezi zasedáními zastupitelstva 12. září 2016 a 5. prosince 2016 B E RE na vědomí roční plán zasedání zastupitelstva města na rok 2017 dle předloženého podkladu B E RE na vědomí rozpočtová opatření č. 7/2016 a č. 8/2016 schválená radou SCHVALUJ E rozpočtové opatření č. 9/2016 dle předloženého návrhu SCHVALUJ E rozpočet města Hostivice na rok 2017 podle předloženého návrhu s tím, že plánovaný schodek hospodaření ve výši 30 528 000 Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření v roce 2016, a závazné ukazatele hospodaření v roce 2017 pro příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu SCHVALUJ E přijetí daru od společnosti OFFICE DEPOT, s. r. o., dle darovací smlouvy ev. č. 205/SEKR/2016 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy

SCHVALUJ E znění Dohody o vypořádání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 20. 4. 2012 a pověřuje starostu jejím podpisem SCHVALUJ E znění darovací smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovité věci, týkající se pozemkových parcel č. 1153/45, 1153/44, 1153/40, 1153/43 k. ú. Hostivice, které jsou dotčeny stavbou „Železniční most Hostivice v km 13 883“, do vlastnictví SŽDC, státní organizace, IČO: 70994234 a pověřuje starostu jejím podpisem SCHVALUJ E přijetí daru části nemovitosti – pozemkové parc. č. 1294/2 k. ú. Hostivice dotčené stavbou „Zvýšení bezpečnosti podél I/6 Hostivice – 4. etapa“ o výměře cca 5 m2 dle oddělení geometrickým plánem SCHVALUJ E znění „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/S/15947/2016-HMSU“, týkající se pozemkové parcely č. 1253/1 k. ú. Hostivice včetně omezujících podmínek uvedených v dané smlouvě v čl. IV. pod body 1–8 smlouvy a zřízení věcného práva dle dané smlouvy v čl. V. a pověřuje starostu jejím podpisem B E RE na vědomí informace o Čistírně odpadních vod Hostivice SCHVALUJ E uzavření Plánovací smlouvy na akci „Vybudování technické infrastruktury v lokalitě U Litovické tvrze“ s investory Ing. Františkem Hustolesem a Ing. Tomášem Hustolesem dle předloženého podkladu SCHVALUJ E vydání obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem dle předloženého podkladu SCHVALUJ E přijetí daru od Letiště Praha, a. s., a bere na vědomí užití tohoto daru na akci „Obnova kaple č. 18 Poutní cesty do Hájku“

4 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2017 | DĚNÍ VE MĚSTĚ


Zpráva o činnosti Rady města Hostivice TATO ZPRÁVA OBSAHUJE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘIJATÁ USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA HOSTIVICE KONANÝCH DNE 28. LISTOPADU A 12. PROSINCE 2016. ÚPLNÝ PŘEHLED USNESENÍ JE UVEDEN NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH (WWW.HOSTIVICE.EU) A INFORMAČNÍCH TABULÍCH MĚSTA. SPRÁVA MĚSTSKÉHO MAJETKU: NE BYLO vyhověno žádosti o prodej části pozemku parc. č. 1189/71 k. ú. Hostivice ve vlastnictví města Hostivice pro vybudování parkovacího místa

BYLA odsouhlasena stavba „Sběrného dvora tříděného odpadu“ v areálu „Hájek“, na pronajatém pozemku Technických služeb Hostivice, který bude sloužit i pro jejich potřeby

RŮZNÉ:

STAVEBNÍ ČINNOST: NA ZÁKLAD Ě žádosti bylo investorům vydáno souhlasné stanovisko města ke změně stavby před dokončením na pozemcích parc. č. 355, 356/1, 356/4, 358, 378/1, 378/2, 359/3 a 357, vše k. ú. Hostivice. Změna stavby upravuje rozsah povolených a nedokončených stavebních přístaveb a stavebních úprav po změně vlastníků budov SPOLEČNOSTI Segro Logistics Park Prague byl vydán souhlas k projektové dokumentaci pro stavební povolení na stavební úpravy – propojení haly I. a haly II. doposud zaslepeným schodištěm a vytvoření nových oken na východní straně

BYLO vyhověno žádosti TJ Hostivice o změnu využití části příspěvku na ceny pro sportovní akce. Za tyto finanční prostředky budou zakoupeny elektroinstalační kontroly, které budou využívány při trénincích dětí BYLO odsouhlaseno poskytnutí daru pro LDN Motol – léčebnu dlouhodobě nemocných, kde jsou umisťováni obyvatelé Hostivice

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Narodilo se vám miminko, jste z Hostivice a máte zájem o účast na vítání občánků? Na e-mail sekretariat@hostivice.eu pošlete jméno a příjmení dítěte (s diakritikou), datum narození, jména a příjmení rodičů dítěte, adresu trvalého bydliště a číslo telefonu. Na vítání občánků bývá přítomen fotograf a kameraman, od kterých si můžete objednat fotografie nebo záznam na DVD.

Ing. Jarmila Štětinová, tajemnice

Hostivická farnost pravidelné bohoslužby každý pátek od 18.00 hodin na faře nedělní bohoslužby vždy od 10.00 hodin duchovní správce P. Milan Badal, milanbadal@seznam.cz

Otevřená fara Zveme na zbrusu nové Náboženství pro dospělé, které probíhá formou přednášek a diskusí nad zásadními tématy náboženství i osobní víry. Cyklus vede David Nebeský. Dvouhodinovky se budou konat v pátek 6. ledna, další pak 3. února 2017, vždy po mši svaté od 19.00 hodin na faře. Pokračuje také cyklus přednášek o církevních dějinách, který vede doktor teologie a autor knihy Církevní dějiny Drahomír Suchánek. Tématem je období od Velké francouzské revoluce do současnosti. Setkání se uskuteční 20. lena 2017 po mši svaté, tedy od 19.00 hodin v přízemí hostivické fary, Husovo náměstí 5. Zváni jsou všichni bez rozdílu! DĚNÍ VE MĚSTĚ | LEDEN 2017 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | 5


Město Hostivice

Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 ze dne 5. prosince 2016,

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Hostivice vydává podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. ZM 12/2016 – 19, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Hostivice, včetně nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 2 Základní povinnosti při nakládání s komunálním odpadem (1) Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit podle dílčích složek a předávat k využití nebo odstranění na místech určených podle systému stanoveného touto vyhláškou, pokud neprokáží, že tento odpad využily nebo odstranily samy v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy. (2) Fyzické osoby odkládají odpad na určené místo tak, aby zaujímal co nejmenší objem. To se týká zejména plastů, větví, vyřezaných keřů a objemného odpadu.

Čl. 3 Nakládání se směsným komunálním odpadem (1) Směsný komunální odpad je odpad, ze kterého byly vytříděny dílčí složky shromažďované odděleně podle dalších článků této vyhlášky. (2) Směsný komunální odpad se ukládá do popelnic nebo kontejnerů (dále jen „sběrných nádob“) ve vlastnictví fyzických osob, případně právnických osob, pokud jsou majiteli či správci domů. Sběrné nádoby se čitelně označují číslem popisným domu, v případě více domácností ve stejném domě ještě dodatkovým písmenem, které plátce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dohodne se správcem poplatku. Sběrné nádoby se umisťují na vlastním

pozemku nebo na vyhrazeném místě. Pokud nejsou přístupné z veřejného prostranství nebo není s oprávněnou osobou dohodnuto jinak, mohou být sběrné nádoby umístěny na okraji chodníku před domem nejdříve jeden den před termínem svozu a jeden den po tomto termínu. (3) Pravidelný sběr (svoz) provádí oprávněná osoba pověřená městem k provádění svozu (dále jen „svozová firma“) jednou týdně ve dnech stanovených radou města. Pokud nebude proveden pravidelný svoz z důvodu nepředvídatelných okolností (např. živelná pohroma), zůstávají sběrné nádoby na přístupném místě až do svozu v náhradním termínu. (4) Město se stává původcem zbytkového komunálního odpadu okamžikem odložení odpadu do sběrné nádoby.

Čl. 4 Nakládání s odpadem vznikajícím činností fyzických osob na veřejných prostranstvích Drobný odpad, který vznikne činností fyzických osob na veřejných prostranstvích, je možno ukládat do odpadkových košů, pokud tento odpad nelze uložit do kontejnerů na tříděný odpad.

Čl. 5 Nakládání s komunálním odpadem - tříděný odpad (1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. (2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a umístěny na sběrných místech a označeny příslušnými nápisy a) sklo - zelená barva, případně bílá barva pro čiré sklo b) plasty - žlutá barva c) papír - modrá barva d) nápojové kartony - černý kontejner s oranžovým víkem e) kovy – černý kontejner s označením f) biologický odpad – hnědá barva. (3) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny. Dále je zakázáno odkládat odpad na sběrná místa mimo sběrné nádoby. (4) Město se stává původcem tohoto odpadu okamžikem jeho uložení do kontejneru.

Čl. 6 Nakládání s odpadem sbíraným ve stanovených termínech (1) Ve stanovených a zveřejněných termínech se sbírá textil a objemné kovy. (2) Textil a objemné kovy se odevzdávají rovněž ve stanovených termínech, nejméně však jednou měsíčně, ve sběrném dvoře, případně na dalších stanovených sběrných místech. (3) Město se stává původcem takto sbíraného odpadu okamžikem jeho uložení na sběrné místo.

Čl. 7 Nakládání s biologickým odpadem (1) Fyzická osoba je oprávněna bez povolení zakládat kompost na vlastním i pronajatém pozemku u svého rodinného nebo bytového domu. Kompost musí být založen a provozován tak, aby bylo vyloučeno znečištění vody ve studnách nebo v tocích a aby nedocházelo k pachovým závadám v jeho okolí. V kompostu mohou být odstraňovány biologické odpady ze zahrádek a zahrad, zbytky a odpady potravin, případně při splnění hygienických podmínek i odpad od domácích zvířat. Město se nestává původcem takto kompostovaného odpadu.

6 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2017 | DĚNÍ VE MĚSTĚ


(2) Kompostovatelný biologický odpad mohou fyzické osoby ukládat na sběrném místě Technických služeb Hostivice provozovna Hájek nebo ve sběrném dvoře Technických služeb Hostivice, Jiráskova 100, Hostivice. (3) Na hřbitovech se biologický odpad odkládá do připravených nádob nebo na vyhrazená místa v souladu s řádem pohřebiště. (4) Vánoční stromky se shromažďují na separačních místech u nádob pro tříděný odpad nebo ve sběrném dvoře Technických služeb Hostivice, Jiráskova 100, Hostivice. (5) Město se stává původcem odpadu okamžikem jeho uložení na sběrné místo.

Čl. 11 Nakládání se stavebním odpadem

Čl. 8 Nakládání s objemným odpadem

Čl. 12 Informování veřejnosti

(1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek) a ukládá se ve sběrném dvoře Technických služeb Hostivice, Jiráskova 100, Hostivice, nebo ve vyhlášených termínech na dalších sběrných místech. (2) Město se stává původcem těchto odpadů okamžikem jejich předání ve sběrném dvoře nebo na dalších sběrných místech.

(1) Městský úřad Hostivice (dále jen „úřad“) zveřejňuje trvale na internetových stránkách města a periodicky jednou ročně i na úřední desce a v Hostivickém měsíčníku, případně na dalších informačních tabulích města: a) seznam sběrných dvorů, které mají smluvně zajištěn odběr odpadů v rámci systému zavedeného touto vyhláškou, včetně provozní doby a druhu odebíraných odpadů b) seznam sběrných míst pro dílčí složky komunálního a stavebního odpadu c) seznam oprávněných osob (odpadových firem), které mají souhlas k nakládání s dílčími složkami komunálního odpadu podle zákona a působí na území města Hostivice; při tom spolupracuje s krajským úřadem, který uděluje souhlasy k provozu zařízení k nakládání s odpady podle § 14 zákona d) termíny sběru (svozu) zbytkového komunálního odpadu v jednotlivých částech města e) termíny sběru odpadů zajišťovaného zvláštním způsobem. (2) Změny v údajích podle odstavce 1 úřad zveřejňuje stejným způsobem bez zbytečného odkladu. (3) Informace o termínu náhradního svozu zbytkového komunálního odpadu v případě nepředvídatelných okolností zveřejní, pokud to bude možné, oprávněná osoba pověřená městem k provádění svozu.

Čl. 9 Nakládání s odpadem, na který se vztahuje povinnost zpětného odběru (1) Povinnost zpětného odběru se vztahuje na: a) minerální oleje a výrobky z nich b) elektrické akumulátory c) galvanické články a baterie d) výbojky a zářivky e) elektrozařízení pocházející z domácností. (2) Fyzická osoba je povinna odevzdat výrobky určené k likvidaci způsobem, o kterém ho informoval poslední prodejce podle § 38 odst. 5 zákona, nebo ve sběrném dvoře – Technických služeb Hostivice, Jiráskova 100, Hostivice, nebo společnosti T. O. P. UMWELT, s. r. o., U Sušičky 674, Hostivice. Tyto výrobky nemohou být součástí zbytkového komunálního odpadu. (3) Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem v okamžiku předání ve sběrném dvoře.

Čl. 10 Nakládání s nebezpečným odpadem (1) Z komunálního odpadu musí být vytříděny nebezpečné odpady: a) vyřazená zařízení obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků (freony) b) barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky c) cytotoxická a cytostatická léčiva d) dřevo obsahující nebezpečné látky e) rozpouštědla a materiál jimi znečištěný f) kyseliny nebo alkálie (zásady) a materiál jimi znečištěný g) fotochemická činidla h) pesticidy a materiál jimi znečištěný i) odpad obsahující rtuť j) azbest (2) Nebezpečné odpady se předávají ve sběrném dvoře společnosti T. O. P. UMWELT, s. r. o., U Sušičky 674, Hostivice. (3) Podle potřeby může být vyhlášen a proveden i mobilní sběr nebezpečných odpadů. (4) Město se stává původcem těchto odpadů okamžikem jejich předání ve sběrném dvoře.

(1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Tento odpad není odpadem komunálním. (2) Stavební odpad lze použít, předat nebo zneškodnit způsobem stanoveným zákonem o odpadech. (3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednat je možné u Technických služeb Hostivice, Jiráskova 100, Hostivice.

Čl. 13 Kontrola a sankce (1) Dodržování této vyhlášky kontrolují pověření zaměstnanci úřadu a Městská policie Hostivice. (2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se trestá podle obecného předpisu.

Čl. 14 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: a) obecně závazná vyhláška č. 1/2008, o nakládání s komunálním odpadem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2009 a obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 b) obecně závazná vyhláška č. 5/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2008, o nakládání s komunálním odpadem c) část I. obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, kterou se mění nebo zrušují obecně závazné vyhlášky týkající se nakládání s komunálním odpadem.

Čl. 15 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2017.

DĚNÍ VE MĚSTĚ | LEDEN 2017 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | 7


MĚSTSKÁ POLICIE

HLÍDKA TEL. Č.: 724 022 053

SLUŽEBNA TEL. Č.: 220 512 972

(platí 24 hod. denně)

DNE 4. LISTOPADU 2016 v 13.30 hod. prováděla hlídka MP Hostivice na základě veřejnoprávní smlouvy činnost na území obce Chýně. V ul. Hlavní spatřila jedoucí motorové vozidlo. Dle osobní znalosti je strážníkům známo, že řidiči uvedeného vozidla v minulosti byl správním orgánem vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Hlídka se z tohoto důvodu rozhodla provést kontrolu řidiče vozidla. Vozidlo bylo zastaveno dle platných předpisů. Řidič uvedené doklady nepředložil. Byla provedena lustrace osoby a řidič byl předán PČR pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337 zákona č. 40/2009 Sb. DNE 24. LISTOPADU 2016 v 23.43 hod. telefonicky oznamovatelka sděluje hlídce MP Hostivice, že v ul. Za Mlýnem v I. patře dělá někdo velký hluk. Hlídka zjistila, že v celém domě je naprosté ticho. Dalším šetřením v domě bylo zjištěno, že oznamovatelka údajně občas trpí jakousi psychickou poruchou. DNE 25. LISTOPADU 2016 v 00.24 hod. oznamuje hlídce MP muž, že v ul. Haklova stojí na jeho parkovacím místě cizí vozidlo. Žádá hlídku o odtah vozidla nebo nasazení botičky. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o veřejné parkoviště, kde se řidič parkujícího vozidla nedopustil žádného protiprávního jednání. DNE 27. LISTOPADU 2016 v 22.55 hod. telefonicky oznamovatelka sděluje hlídce MP Hostivice, že v ul. Hájecká nějací lidé lezou po stavební buňce. Hlídka se dostavila na místo, provedla prohlídku stavební buňky a okolí s negativním výsledkem. DNE 29. LISTOPADU 2016 v 10.12 hod. žádá OD PČR hlídku MP Hostivice o prověření oznámení dopravní nehody v ul. Na Paloukách. Bylo zjištěno, že došlo ke střetu dvou motorových vozidel. Hlídka MP usměrňovala dopravu a vozidla odkláněla do ul. Průmyslová. Činnost na místě ukončila v 14.20 hod. DNE 29. LISTOPADU 2016 v 14.49 hod. žádá OD PČR hlídku MP Hostivice o podporu pro hasiče a RZS v ul. Žitná, kde mělo dojít k pokusu o sebevraždu. Hlídka se dostavila na místo, kde se již nacházely dva vozy RZS. Bratr údajného sebevraha sdělil lékařům, že bratr je pouze v depresi a bojí se, aby jej neodvezla záchranka.

DNE 2. PROSINCE 2016 v 16.30 hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP Hostivice, že na parkovišti prodejny LIDL došlo ke zdravotnímu kolapsu muže. Na místě bylo zjištěno, že řidič osobního vozidla při příjezdu na parkoviště prodejny LIDL po zaparkování zkolaboval. Na místě se nacházela posádka RZS, které muže po ošetření převezla do FN Motol. Ve vozidle zkolabovaného muže se nacházel pes (německý ovčák), kterého odmítla převzít řidiči blízká osoba. Strážníci psa zajistili a předali zaměstnancům psího útulku Bouchalka. DNE 4. PROSINCE 2016 v 13.34 hod. žádá OD PČR hlídku MP Hostivice o prověření oznámení dopravní nehody v kopci u skládky v Chýni. Na místě bylo zjištěno, že osobní vozidlo na namrzlé vozovce dostalo smyk a havarovalo mimo vozovku, kde se převrátilo na střechu. Došlo k lehkému zranění řidiče, který byl převezen do FN Motol. Hlídka MP usměrňovala provoz do 15.30 hod. DNE 8. PROSINCE 2016 v 08.15 hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP Hostivice, že v lesní školce u Litovického rybníka během noci neznámý pachatel prořízl na dvou místech stěnu jurty. Věc si převzala PČR. DNE 10. PROSINCE 2016 v 15.30 hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP Hostivice, že na cyklostezce ve směru Břve leží muž, který se pokouší postavit na nohy. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o místního bezdomovce, který nejistým krokem směřoval do svého příbytku na Břvích. DNE 12. PROSINCE 2016 v 04.39 hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP Hostivice, že v ul. Kutnauerova signalizuje alarm narušení v prostoru garáže. Oznamovatel uvedl, že před garáží se pohybuje neznámé vozidlo, a proto má obavy o svůj život. Hlídka se dostavila na místo a zjistila, že se jednalo o planý poplach. DNE 12. PROSINCE 2016 v 23.43 hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP Hostivice, že mezi Hostivicemi a Jenčí je na vozovce čerstvě sražená srna. Hlídka kontaktovala myslivce z Jenče, který provedl likvidaci zvěře.

Hostivice, že hoří objekt AČR na Břvích. Hlídka se dostavila na místo současně s vozidlem JSDH Hostivice a bylo zjištěno, že hoří příbytky našich bezdomovců. Na místo se dostavila JSD Chýně, HZS Petřiny, HZS Kladno a PČR Hostivice. V hořícím objektu nebyla nalezena žádná osoba a dalším šetřením bylo zjištěno, že tři naši bezdomovci pokojně sedí na konečné zastávce MHD Břve. Činnost na místě byla ukončena v 19.35 hod. DNE 13. PROSINCE 2016 v 23.26 hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP Hostivice, že v ul. Fibichova došlo k slovnímu napadení v rodině a hrozí fyzické násilí. Hlídka se dostavila na místo a zjistila, že se jedná o šarvátku mezi osobami blízkými. Osoba, která konflikt vyvolala, byla pod vlivem alkoholu. Vzhledem k tomu, že se jedná o přestupek proti občanskému soužití mezi rodinnými příslušníky, byli účastníci poučeni o dalším postupu. Udeřily první mrazy a v okolí ZŠ Hostivice v ranních hodinách několik řidičů ohrožovalo zdraví a život účastníků na pozemních komunikacích. Dle zákona č. 361/2000 Sb. podle § 5 odst. 2, písm. i) – řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Několik řidičů na svém vozidle splnilo podmínku výhledu pouze vpřed. Strážníci řešili přestupky v dopravě, přestupky proti veřejnému pořádku a přestupky proti občanskému soužití. Opět bylo řešeno několik majitelů psů, kteří porušili OZV č. 13/2010. Množí se případy, kdy jsou ve městě odstavená vozidla, která nemají uzavřené povinné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. Majitelům těchto vozidel hrozí ve správním řízení pokuta od 5.000 Kč do 40.000 Kč. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

Mgr. Karel Vodolan, ředitel MP Hostivice

DNE 13. PROSINCE 2016 v 18.01 hod. bylo SMS zprávou oznámeno hlídce MP

8 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2017 | MĚSTSKÁ POLICIE


AKTIVITY V SOKOLOVNĚ

PONDĚLÍ

17.00–18.00 Taekwondo (zahejskyradek@gmail.com) 18.10–19.10 Kruhový trénink s Karolínou (www.zdravisobe.cz) 19.20–20.20 Kruhový trénink s Karolínou (www.zdravisobe.cz) - NOVÉ

9.00–12.00 Dětský klub Klubíčko (klubicko-hostivice@seznam.cz) od 9. 1. 2017 17.00–18.15 Jóga se Šárkou Zuskovou (studio.zklub.cz) od 16. 1. 2017

ÚTERÝ

16.30–17.15 Krav maga (pro děti) (sarka.safrova@krav-maga.cz) 17.25–18.55 Aerobik pro děti (lenipichova@gmail.com) 19.00–20.30 Box (petr.stej@seznam.cz) 20.30–22.00 Krav maga (pro dospělé) (sarka.safrova@krav-maga.cz)

9.00–12.00 Dětský klub Klubíčko (klubicko-hostivice@seznam.cz) 17.50–18.50 Pilates s Karolínou (www.zdravisobe.cz) 18.55–20.25 Krav maga (pro dospělé) (sarka.safrova@krav-maga.cz)

STŘEDA

17.30–18.30 Kruhový trénink s Karolínou (www.zdravisobe.cz) 18.35–19.35 Chi-toning (www.zaneta-pilates.cz)

9.00–12.00 Dětský klub Klubíčko (klubicko-hostivice@seznam.cz 18.00–19.00 Jóga s Blankou Janíčkovou (www.yogahostivice.cz)

9.00–10.00 Fitness pro seniory

ČTVRTEK

HLAVNÍ SÁL

8.00–9.00 Kruhový trénink s Karolínou (www.zdravisobe.cz) 16.30–17.15 Krav maga (pro děti) (sarka.safrova@krav-maga.cz) 17.30–18.30 Krav maga (pro juniory) 18.55–20.25 Krav maga (pro dospělé) 20.30–22.00 Krav maga (pro dospělé)

9.00–10.00 Pilates s Karolínou (www.zdravisobe.cz) 19.30–20.30 Pilates s Lenkou (tel. 603 827 665)

19.30–20.30 Body & Mind s Katkou Bímanovou (aerobic.bimanova@tiscali.cz)

PÁTEK

KLUBOVNA – POSILOVNA

18.00–19.30 Box (petr.stej@seznam.cz)

10.30–11.15 Výtvarné hrátky (nyvltova@chyne.net)

NEDĚLE

ZRCADLOVÝ SÁL

Box – čas dle informace od trenéra (petr. stej@seznam.cz)

KLUBOVNA 1

16.15–17.00 Angličtina (hostivice@mortimer-anglictina.cz)

19.00–21.00 Tančírna (petr.frydrych@gmail.com) – 15. 1. 2017

Na kurzy je možné se hlásit přímo na uvedených kontaktech nebo u koordinátorky aktivit Barbory Chmelíkové na tel. 774 442 214 vždy ve všední den od 8.00 do 17.00 nebo e-mailem barbora@mksh.cz. Rádi zodpovíme vaše případné dotazy. Více informací na www.mksh.cz.

BRIGÁDNÍK PRO MKSH Jsi silný, pracovitý, flexibilní, bydlíš v Hostivici a máš rád zábavu?

UKÁZKOVÉ HODINY VÝUKY ZDARMA

Pokud ano, tak právě tebe hledáme na přípravu kulturních a společenských akcí. Jedná se o fyzicky náročnější práci, vhodnou zejména pro muže. Výhodou brigády pro MKSH je dobré finanční ohodnocení, skvělý kolektiv a samotná účast na zajímavých kulturních akcích. V případě zájmu o práci, prosím kontaktujte Barboru Chmelíkovou na tel. 774 442 214 nebo na barbora@mksh.cz.

MORTIMER ENGLISH CLUB

www.mksh.cz

"MINIS, CHILDREN, TEENAGERS, ADULTS"

PÁTEK 20. 1. 2017 OD 16–18 HOD. Kontakt: 723 566 250

hostivice@mortimer-anglictina.cz

AKTIVITY V SOKOLOVNĚ | LEDEN 2017 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | 9


ROZHOVOR

Něco málo na dobrou noc

LETOŠNÍ KONCERTNÍ SEZÓNU ABONENTNÍCH KONCERTŮ V HOSTIVICKÉM ZÁMKU ZAHÁJÍ HEREC SAŠA RAŠILOV SPOLEČNĚ S KLAVÍRNÍM KVARTETEM ENSEMBLE MARTINŮ HUDEBNĚ-LITERÁRNÍM KONCERTEM. O PROJEKTU "NĚCO MÁLO NA DOBROU NOC" JSME SI POVÍDALI S FLÉTNISTOU A UMĚLECKÝM VEDOUCÍM KVARTETA MIROSLAVEM MATĚJKOU.

Prozraďte něco více o tomto literárně-hudebním projektu. Koncert je sestaven z humorných skic či krátkých epitafů Christiana Morgensterna a úryvků slavného díla Frederica García Lorcy Zelený vítr. Saša Rašilov si Morgensterna vybral, a proto i ten název koncertu, neb svým dcerám z něho předčítal na dobrou noc. To mi prozradil recept, jak je uspávat. Trochu ho ale podezírám i obdivuji zároveň, jak je při těch rozverných epitafech a básničkách mohl uspávat. Když je slyším, občas mám pocit, že potom holky mohly taky skotačit a smát se celou noc… Morgenstern je ohromně zvukomalebný a rytmický. Ne nadarmo například skupina Stromboli Michala Pavlíčka s Bárou Basikovou na jeho texty skládala, hrála a zpívala některé své písně. Hudbu k tomuto koncertu jsme sestavili z klasických, chcete-li jemně jazzových, či jihoamerických děl či tanců. Použiji větu Saši Rašilova: „Humor může vytrysknout jen tam, kde nechybí schopnost brát život zároveň s neomylnou vážností a se srdečnou,

až dětinskou láskou!“ Sašovy vybrané básně převážně ze sbírky Zelený vítr svojí tragickou, a přesto vzdorující myšlenkou hledící k optimismu výborně korespondují se slavnou jazzovou hudbou Duke Ellingtona alias Alexeje Frieda. Korespondují a zapadají do sebe právě skvělým smyslem obou autorů pro dramatickou stavbu a milostný příběh her a skladeb. V první části u Morgensterna zazní tance jako charleston, shimmy, tanga Jaroslava Ježka, Luboše Sluky, Astora Piazzolly a závěrem famózní skladba Alexeje Frieda jako Pocta Duke Ellingtonovi. Kam až sahají kořeny klavírního kvarteta Ensemble Martinů? Začátek dnes již legendárního příběhu souboru je zasazen do doby, kdy se rozhodla vdova po skladateli Bohuslavu Martinů Charlotte navštívit české země a převézt ostatky skladatele zpět domů, do rodné Poličky. Tehdy soubor v roce 1978 založili bratři Jan a Josef Riedlbauchové spolu s Janem Pěruškou,

Františkem Kůdou a Janem Pípalem. Během totalitního režimu byl Ensemble zastupován monopolní agenturou Pragokoncert a po nastalých politických problémech s režimem se musel na krátkou dobu odmlčet, než jsme jej v roce 1993 restartovali. Ensemble Martinů je tedy pražské klavírní kvarteto ve složení klavír, flétna, housle, violoncello. Ensemble nahrál 10 CD a DVD pro renomované vydavatele, desítky snímků pro Český rozhlas, Českou televizi, hudbu k filmu. Do současnosti uskutečnil přes 1000 vystoupení. Snad i malý věhlas získal svými literárně-hudebními projekty s legendami českého herectví, jako byli Boris Rösner, Věra Galatíková, Radovan Lukavský či Ladislav Lakomý. Ensemble Martinů vystoupil v tuzemsku na většině zásadních pódiích či mezinárodních hudebních festivalech, ať to jsou Pražské jaro, televizní festival Zlatá Praha, Moravský podzim, Smetanova Litomyšl, Dvořákův festival, Janáčkův Máj, Martinů Fest, České doteky hudby, Česká filharmonie – Český spolek pro

10 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2017 | ROZHOVOR


Ensemble Martinů je znám jako propagátor nejen české hudby, ale i hudby současné… Těší nás, že o komorní českou hudbu je stále zájem u nás i v zahraničí. Kvarteto Ensemble Martinů bude i nadále exportovat řadu skladeb skvělé české hudby do zahraničí moderní, chcete-li soudobé hudby. Pokud i my můžeme přispět další mozaikou k prezentaci Bohuslava Martinů ve světě, rovněž tak budeme činit. Myslím, že naše politická reprezentace stále dluží větší uznání tomuto velikánovi české hudby, zejména za příkoří, která na něm během totalitního systému byla spáchána. Jsme rádi, že jsme inspirovali celou řadu skvělých současných českých skladatelů, aby pro nás napsali kompozice. Jmenujme některé: Jiří Teml, Otmar Mácha, Zdeněk Lukáš, Miroslav Kubička, Jiří Matys, Ivan Kurz, Lukáš Hurník, Alexej Fried, Leonard Bernstein, Michal Rataj. No a jsme rádi, že jsme i trochu v povědomí široké veřejnosti svými literárně-hudebními koncerty s předními českými herci. Ze současných spolupracujeme právě se Sašou Rašilovem nebo Honzou Šťastným. Jste muzikant, ale také hudební manažer. Není flétnista v područí manažera? Možná také… avšak neodvratně se blíží konec této kariéry. Otázkou je, kdy a jak. A dovolte trochu humoru. Náš osmiletý syn Filip hraje výborně hokej a já s legrací říkám, že budu hrát jen o něco déle, než Jaromír Jágr skončí s hokejem. Ale i tak to byla doba krásná

a neopakovatelná. Vždyť jsem (a nejen s Ensemble Martinů) mohl nahrát tolik CD, vystoupit skoro ve 40 zemích, u nás od Pražského jara po Rudolfinum, či hrát a pracovat s plejádou úžasných umělců od Aleše Bárty po Katku Englichovou, Jitku Hosprovou, Václava Hudečka... Komu se to zadaří. Nedávno jsem o tom rozprávěl s Pavlem Fischerem, který je lídrem našeho festivalového komorního orchestru České doteky. Jeho přínos skrze Škampovo kvarteto české hudbě je ohromný (jejich CD Beethoven a Janáček pro Supraphon považuji v kvartetním žánru za světově unikátní). Co totiž dělat, pakliže máte přesnou představu docílení rámce vykonatelně

dostupného konečného tvaru, přičemž soustředění a fyziognomie řemesla pro instrumentalistu tolik potřebné, odmítají poslušnost pro nedostatek času? Jste ředitelem MHF České doteky hudby. Ten se konal na přelomu prosince 2016 a ledna 2017 již poosmnácté. To je skvělé číslo. Kolik jste letos v rámci festivalu uspořádali koncertů a kolik lidí festival navštívilo? Se začátkem festivalu 16. prosince si připomínáme narození L. van Beethovena a s jeho koncem 6. ledna svátek Tří králů, chcete-li vánoční začátek pravoslavného kalendáře 6. ledna. Úvod byl symbolicky zasvěcen Beethovenově Symfonii č. 5 c moll zvané „Osudová“. Závěr festivalu již obvykle oslavujeme přebohatými ruskými hudebními klenoty. Za tím vším se skrývá samozřejmě mnoho práce a i víkendů mnoha lidí uvnitř i vně. Nejde vždy o počet ročníků, ale co přináší české hudební kultuře, co přináší v rovině prezentace Prahy jako dominantní kulturní metropole Evropy, jak stimuluje cestovní ruch či jaké má multiplikační

efekty do ekonomiky. Přesné číslo návštěvníků nevím, ale v posledních pěti letech neklesl každoročně počet pod 5.000. Ale přiznám se, že marketing na méně známé mladé umělce, na čemž si zakládáme, je přitom mnohdy velmi složitý. Prvních 8 let byl festival spíše minifestivalem nazvaným Doteky hudby a poezie. Dodnes je třeba vzývat do nebe k velikánům českého herectví, kteří se z lásky přihlásili ke konturám propojování hudby a poezie se skromností sobě vlastní a pomohli vtisknout festivalu první podobu. Díky patří i flétnistovi a básníkovi Janu Riedlbauchovi, který vytvořil pro Doteky hudby a poezie tolik scénářů. Musím znovu vzpomenout jeho první pravidelné legendární protagonisty: Radovana Lukavského, Věru Galatíkovou, Borise Rösnera, Bořivoje Navrátila, Ladislava Lakomého, Otakara Brouska a řadu dalších. Jaký je vlastně koncept a étos festivalu? Cílem festivalu je nabídnout vrcholnou předně klasickou hudbu prostřednictvím adventních, vánočních a novoročních koncertů a koncertu tříkrálového. Záměrem je co nejširší slohové či stylové spektrum, chcete-li od gregoriánského chorálu po soudobou hudbu. Festival obsahuje žánrové řady: orchestrální hudba, stará hudba, komorní hudba, crossover řada, exklusivní série v rámci cyklu hudba Pražského hradu. Určité zpevnění jeho zaměření a tvaru lze nalézt v tom, že značný prostor v dramaturgii je dán akcentem na uvádění soudobé hudby a hudby 20. století, na mladé interprety, laureáty a tvůrce. No a též zachovávání některých konstantních vybraných programových sérií jako Hudební pohádky dětem a rodičům, Ruské hudební klenoty či víceoborové projekty z oblasti literatury, filmu, výtvarného umění a architektury jest oním konceptem. Tady bych například jmenoval festivalové uvedení projektu Davida Vávry a Radovana Lipuse Šumné stopy – Šumná města, kde se protkl film, architektura i hudba v celek na ose Martinů – Polička, Litomyšl – Smetana, či loňský MOVIE ON TIME s hudbou z Oscarových filmů pod taktovkou a v aranžmá Jérôme Kuhna. Snažíme se, aby festival patřil k neodmyslitelné součásti infrastruktury české a zimní pražské hudební scény a byl i tak trochu společenskou událostí v pravém slova smyslu. Naším cílem není jen návštěvník staré či soudobé hudby.

ROZHOVOR | LEDEN 2017 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | 11

-red.

FOTO: ARCHIV ENSEMBLE MARTINŮ

komorní hudbu, Pražské premiéry, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. V zahraničí koncertuje nejvíce v zemích EU: Francie, Německo, Španělsko, Švédsko, Dánsko, také Itálie, Polsko, Rakousko, Nizozemí, Maďarsko, Řecko, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko či Estonsko, mimo EU ve Švýcarsku, na Ukrajině, v Brazílii. Jako první český komorní soubor vystoupil v říjnu 2005 v Číně v Zakázaném městě na Beijing International Festival, dále vystoupil na Tavaszi Fesztivál v Budapešti, Sala Cecília Meireles – Rio de Janeiro, Konserthuset – Stockholm, International Judiska – Norrköping, Riks Concert Academy – Stockholm, Semana Santa 2004 Conde Duque – Madrid, nejstarší světový festival komorní hudby v Plovdivu – Bulharsko či na International festival de Santorini.


VOLNÝ ČAS, KULTURA A SPORT

Florbal v Hostivici – starší žáci FOTO: ARCHIV E. BALÍKOVÉ

I LETOS SE NAŠI STARŠÍ ŽÁCI ZÚČASTNILI REPUBLIKOVÉ FLORBALOVÉ SOUTĚŽE ČASPV V PARDUBICÍCH V SOBOTU 26. 11. 2016.

T

urnaje se účastnilo celkem 6 družstev z celé České republiky. Hrálo se systémem každý s každým. Naše barvy hájili jmenovitě: brankář Adam Balík, Přemek Chvoj, Richard Czerwinski, Mirek Černý, Martin Hlinovský, Daniel Knapek, Lukáš Rak, Vojta Nývlt a Dominik Ivanov. Letos se nám sice nepodařilo ani jeden zápas vyhrát, ale výsledky jednotlivých zápasů již byly vyrovnané. Výsledek 1:0, 2:1 nebo 2:0 už byly daleko příjemnější než v roce loňském, kdy nám góly padaly do brány jeden za druhým. Kluci výborně bránili, brankář výborně chytal, ale v čem jsme byli opravdu slabí, byly střely na bránu. Příště je potřeba se zaměřit na rychlý protiútok zakončený výstřelem

na bránu, gólem a naším výkřikem góóóóól! Letos byla na kluky opravdu pěkná podívaná – snažili se, jen ty koncovky se prostě nedařily… Slíbili, že budou celý rok pilně trénovat a příští rok bude umístění lepší!

Ráda bych poděkovala paní trenérce Koukalové a panu trenéru Machovi za organizaci celé akce a také rodičům, kteří se zapojili do odvozu našich florbalistů.

Eva Balíková

Holek jsme měli vždycky málo

Z

ima bývá v orientačním sportu obdobím snížené aktivity. Naše tréninky pokračovaly až do prvních prosincových dnů a pak nastává čas na změnu. Ano, existují také orientační závody na běžkách – ty bychom chtěli také oživit. Ale co během pracovního týdne? Z tohoto důvodu jsme někdy začátkem července začali hledat tělocvičnu. Naše snažení se záhy ukázalo být naivním. Tělocvičny a podobná zařízení v okolí jsou obsazená, sehnat volné místo ve vhodnou dobu nakonec bylo nad naše síly. A jediná dostupná možnost byla pro nás finančně neschůdná a ještě k tomu se jednalo o sál plný zrcadel – tam jsme s dětmi neměli odvahu vyrazit. Ovšem i v této nelehké chvíli jsme si poradili. Orientační sportovci nezištně organizují všelijaké akce tréninkového, rekreačního či zábavného charakteru. Takto jsme navštívili například čokoládové orientační tratě u Mníšku. Les s dvacítkou kontrol totiž ukrýval tajemství – na některých kontrolách

FOTO: ARCHIV J. MÜLLERA

ASI PŘED ROKEM, MOŽNÁ ROKEM A PŮL, JSME SE S KOLEGY DÍVALI NA SEZNAM DĚTÍ V NAŠEM ORIENTAČNÍM KLUBU A POVZDECHLI JSME SI – MĚLI JSME VLASTNĚ JEN DVĚ AKTIVNÍ HOLKY, JINAK SAMÉ KLUKY. CO S TÍM? PO JISTÉM VÁHÁNÍ JSME NAKONEC NEUDĚLALI NIC. byla malá čokoláda. Samozřejmě nebylo předem jasné, na kterých kontrolách se takový poklad ukrýval, čímž bylo nutné oběhnout všechna stanoviště nebo alespoň jejich většinu. Během pracovního týdne jsme frekvenci tréninků snížili na odpočinkový rytmus a nemajíce tělocvičnu věnujeme se jiným sportům – například lezecké stěně. Ne že bychom při orienťáku lezení po skalách potřebovali, nicméně mrštnost takto procvičená se vždy hodí. Jak to vlastně letos vypadá s poměrem mladých kluků a holek v našem klubu? Leccos napoví průběžné pořadí naší klubové bodovací soutěže, kdy děti dostávají body za účast na různých orientačních akcích. Momentálně se na čele soutěže usadily Hanka, Justina, Adélka, Judita a Sára. Na paty jim šlape Katka. Naši asi nejcennější medaili z mezinárodních závodů dovezla v kategorii dospělých Lenka. Z mistrovství republiky v klasickém orientačním běhu

přivezla bronz Lucka, z mistrovství republiky v cyklistickém orientačním závodě se zase zlatem mohla pochlubit Justina. Mám pokračovat? Obrázek není přeci jen tak černobílý. Nejvíce zlatých dovezli z roce 2016 shodně Justina a Michal. A nejlepší pozice v oblastním žebříčku zase průběžně dosáhl Adam. Ovšem nedá mi to, zeptám se – kluci, kde jste? Přijdete posílit naše řady? Ačkoli pokud by se některá z vás chtěla zapojit do našeho dívčího klubu, bude samozřejmě také vítána. Holky jsou u nás stále v menšině.

Jan Müller, OB.HOSTIVICE.CZ

12 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2017 | VOLNÝ ČAS, KULTURA A SPORT


Předvánoční závody

T

ěsně před Vánoci jsme se zúčastnili závodu v Malém TeamGymu junior tentokrát v Sokole Královské Vinohrady, kde je krásná prostorná hala se skvělým hledištěm, což se rodičům jistě líbilo. Zvláště když se bylo na co dívat, neboť děti předváděly krásné výkony bez velkých chyb či zaváhání. Všechna tři družstva byla na "bedně". Konkrétně nejmenší (ročník 2009 a mladší) byli první ve složení Lucie Kunzová, Nelly

Sedničková, Ela Havlková, Vanesa Boháčová, Julia Molnárová, Adéla Mujagič, Valentýna Hanzlíková a Alex Rusnák. Prostřední (2008–2006) obsadili druhé místo. Závodili Klára Nováková, Adéla Nedbalová, Tereza Holubová, Linda Babulenková, Sofie Mašatová, Pavla Slaninová a Radek Novotný. Nejstarší (2005 a starší) skončili na krásném třetím místě i přes to, že byli vyhlášeni s dívkami dohromady. Závodili Gabriela

a Veronika Dolákovi, Anna Rosenkranzová, Vanessa Karin Králová, Matthew Weston, Josef Beneš, Michal Hlinovský a Adam Purm. Více informací o našem oddíle naleznete na našich stránkách http://hostivice.teamgym.cz.

FOTO: D. POTUŽNÍK

TĚSNĚ PŘED VÁNOCI JSME SE ZÚČASTNILI ZÁVODU V MALÉM TEAMGYMU JUNIOR TENTOKRÁT V SOKOLE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY, KDE JE KRÁSNÁ PROSTORNÁ HALA SE SKVĚLÝM HLEDIŠTĚM, COŽ SE RODIČŮM JISTĚ LÍBILO.

David a Zuzka Potužníkovi, Marika Mlinariková

DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ, ALE NIKOLI JEN O NÍ A zase přišel podvečer dne 3. prosince 2016, který připravili cvičitelky a cvičitelé TJ Hostivice, a kdy se sál Sokolovny Hostivice naplnil více než 150 dětmi v doprovodu rodičů i prarodičů. Podvečer, který se odehrával v duchu nebeských a pekelných soutěží. Na podiu dvě kanceláře a dva úředníci – uhlazený elegantní andělský a extravagantní čertovský... Šlo o to, kdo bude tím vyvoleným organizátorem příchodu Mikuláše a jeho skupiny do hostivické sokolovny. Děti si při příchodu vylosovaly, ke které kanceláři budou patřit. Své poslání braly velmi vážně a ihned se naučily „bojový pokřik“ andělský či čertovský. Pokyny k jedtnolivým soutěžím uděloval telefonát z mikulášské kanceláře. O co šlo – vyzdobit stromky, zvládnout „stronzo“, vytvořit řetěz lásky a přátelství, koulovat se a uklidit sníh, srovnat oblečení na ramínka, dát dohromady puzzle obrázky, naučit se písničku pro Mikuláše. Výhry či prohry svých týmů děti velmi prožívaly a, s podivem, i jejich rodiče. Ať už vyhrál, kdo vyhrál, důležité bylo, že děti zacinkaly rolničkami a Mikuláš vstoupil... Čerti řádili mezi dětmi, andělé vznešeně kráčeli. Mikuláš k dětem promluvil, poslechl si píseň dětmi zazpívanou a košíky plné nadílky byly vzápětí rozdány.

A TEĎ NIKOLI JEN O NÍ Fascinuje mne, kolik „člověků“ i v této době, době, kdy jsme si zvykli za peníze cokoliv objednat, věnuje svoji dobrovolnou účast realizaci nejen této výše uvedené akci, ale i podobným projektům v Hostivici. Namátkou můžu jmenovat Hostivické světélkování, Drakiádu, Dětský den, Sousedský běh, Cákání, hostivické Olympijské hrátky, masopust, Pohádkový les (omlouvám se, pokud jsem na některé zapomněla). Vím, že tyto akce jsou podpořeny za strany města Hostivice a jeho organizací, ale ty hodiny, které věnují konkrétní organizátoři, bezejmenní pomocníci, dobrovolníci vymýšlením dané akce, přípravám, malováním, tvorbou kulis, šitím kostýmů, jejich uskladňováním i někde v soukromých prostorách, a hlavně pak aktivní účastí na těchto akcích, jsou možná pro řadu lidí ne úplně zřejmé a představitelné. Prosíme, zkuste se na těchto akcích nejen radovat a bavit, ale i zapojit, přispět pomocí. TJ Hostivice přeje svým členům, příznivcům a všem hostivickým občanům vše nejlepší v novém roce 2017.

Za cvičitelky a cvičitele TJ Hostivice, Ver Mareška a společnost s ručením za býkárny neomezené

VOLNÝ ČAS, KULTURA A SPORT | LEDEN 2017 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | 13

FOTO: ARCHIV TJ HOSTIVICE

Zprávy z TJ Hostivice


P O Z VÁ N K A N A F E S T I VA L

SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA HOSTIVICE V PRŮBĚHU FESTIVALU SEVERSKÉ OBČERSTVENÍ.

(S VÝLETEM NA JIŽNÍ POLOKOULI) 3.–4. BŘEZNA 2017 SOKOLOVNA HOSTIVICE PÁTEK 3. BŘEZNA 18.00 LUBOMÍR BRABEC (PŘEDNÁŠKA O ANTARKTIDĚ + KONCERT) 19.30 POZDRAVY ZE SEVERU (KOMEDIE, ŠVÉDSKO, 2016) 21.00 1944 (VÁLEČNÉ DRAMA, FINSKO, ESTONSKO, 2015) SOBOTA 4. BŘEZNA 15.00 CYKLOVYJÍŽĎKA S MICHALEM STARKEM NA SEVER OD HOSTIVICE 18.00 TÁBOR PRO DOSPĚLÉ (KOMEDIE, FINSKO, 2015) 20.00 NIGHTS TILL MORNING (DRAMA, FINSKO, LITVA, 2015) 22.00 POMSTA (THRILLER, NORSKO, 2015)

www.mksh.cz

VSTUPENKA: 80 KČ / FILM + PŘEDNÁŠKA V PRODEJI OD ÚNORA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOSTIVCE NEBO ON-LINE NA WWW.MKSH.CZ.

14 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2017 | AKTIVITY V SOKOLOVNĚ


4. 2. 2017 OD 19.00 HODIN, SOKOLOVNA HOSTIVICE

MAŠKARNÍ PLES SI NAŠEL V NAŠEM MĚSTĚ VELKOU OBLIBU, COŽ DOKAZUJE KAŽDÝM ROKEM NARŮSTAJÍCÍ POČET NÁPADITÝCH MASEK A PŘEVLEKŮ. LETOŠNÍ, V POŘADÍ JIŽ 3. ROČNÍK NÁS OPĚT ZAVEDE DO NABLÝSKANÉHO SVĚTA FILMU A FILMOVÝCH HVĚZD. MÁTE-LI RÁDI ATMOSFÉRU KARNEVALŮ A BUJARÉ VESELÍ MAŠKARNÍCH REJŮ, NEVÁHEJTE A VYPRAVTE SE ZA NÁMI.

K

tanci i poslechu bude hrát oblíbená skupina Bůhví a jako speciální host se představí art-popová kapela s nádechem rock-folku 20 minutes. Program maškarního plesu zpestří svým vystoupením také David Valčuha a jeho taneční show. A chybět nebude ani soutěž o nejlepší masku večera, taneční duo a samozřejmě bohatá tombola.

Milí příznivci tance, hudby a plesového veselí, přejeme vám krásný večer na letošním maškarním plese! Předprodej vstupenek probíhá v Městské knihovně Hostivice, jednotné vstupné 150 Kč. Rezervace vstupenek je možná na e-mailu: info@mksh.cz.

PROGRAM

19. 00 Zahájení maškarního plesu Bůhví Předtančení (s aktivní účastí návštěvníků) Bůhví Balónková soutěž 21. 00 Otevření tomboly prodej tombolenek Soutěž tanečních párů 20 minutes 23. 00 Vyhlášení nejlepší masky večera Bůhví Půlnoční soutěž 1. 00 DJ Bedřich (uvedené časy jsou orientační)

FOTO: ARCHIV DISRIBUČNÍCH SPOLEČNOSTÍI

Maškarní ples 2017 je tu!


ŠEST ŽEN

PRVNÍ ROČNÍK

CELODENNÍ KONFERENCE

ŠEST INSPIRATIVNÍCH ŽIVOTNÍCH PŘÍBĚHŮ

O TÉMATECH, KTERÁ ZAJÍMAJÍ (NEJEN) ŽENY NAPŘÍČ GENERACEMI

VERONIKA HURDOVÁ maminka 3 dětí, autorka blogu Krkavčí matka

RADKA ROSICKÁ maminka syna Tomáška, moderátorka

Šest různých cest MARGIT SLIMÁKOVÁ specialistka na zdravotní prevenci a výživu

HANA SUBEROVÁ lektorka hormonální jógy

CELÝM DNEM BUDE PROVÁZET

MONIKA VALENTOVÁ, NOVINÁŘKA A MODERÁTORKA

ŠÁRKA PROCHÁZKOVÁ maminka 2 dětí, ředitelka nadace Dobrý anděl

SOBOTA 8. DUBNA 2017 OD 9 HODIN, SOKOLOVNA HOSTIVICE, VÍCE INFORMACÍ V ÚNOROVÉM ČÍSLE HOSTIVICKÉHO MĚSÍČNÍKU A NA WEBU

WWW.SHE-IS.CZ

FOTO: MICHAL SMUTNÝ

Litovice v Austrálii

HOSTIVIČANÉ KATEŘINA KNORROVÁ A MICHAL SMUTNÝ VYRAZILI NA SKLONKU MINULÉHO ROKU NA MĚSÍČNÍ POUŤ AUSTRÁLIÍ.

J

ejich cesta, ač byla poznávacího charakteru, měla i jeden odlišný cíl. Do svých zavazadel s sebou přibalili monografii Litovice a věnovali ji do fondu knihovny The State Library of New South Wales v Sydney. Kus historie našeho města je tedy i na nejmenším kontinentě a Litovice se od nyní stává cestovní knihou... Jedete na nějaké zajímavé místo a chcete vzít i vy kus historie našeho města s sebou? Řekněte nám o tom a vyzvedněte si monografii Kučerových v městské knihovně u nás, věnujte ji v knihovně v cílové destinaci, udělejte fotografii a zašlete nám ji poté elektronicky na adresu hostivicky.mesicnik@mksh.cz.

16 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2017 | VOLNÝ ČAS, KULTURA A SPORT

BARBORA CHUECOS maminka syna s autismem, generální ředitelka Mary Kay


KDY

vždy v od 16. 1. 2 pondělí 017 od 17.00 d do 6. 3. 2017 o 18.15 ho d.

Kurz jógy

KD

Sokolovn E a Jiráskova Hostivice, 201, Host ivice

PROBOUZÍME LÁSKU SRDCE DÍVAT SE NA SEBE I NA SVĚT SRDCEM ZNAMENÁ VNÍMAT ŽIVOT S LÁSKOU K SOBĚ I K OSTATNÍM. V KURZU 8 TEMATICKÝCH LEKCÍ KUNDALINÍ JÓGY SE ZAMĚŘÍME NA OTEVŘENÍ SE LÁSCE A SEBELÁSCE A PROBUZENÍ TAKOVÝCH KVALIT JAKO JSOU PŘIJETÍ , POCHOPENÍ, SOUCÍTĚNÍ A ODPUŠTĚNÍ. UČINIT ZE SVÉHO SRDCE SVOJI NEJVYŠŠÍ AUTORITU JE VÝZVOU SOUČASNÉ DOBY.

V

jednotlivých lekcích se budeme věnovat navození rovnováhy a harmonického vztahu mezi hlavou a srdcem. Zaměříme se zejména na uvolnění hrudníku sevřeného dlouhodobým stresem, na správné dýchání a aktivaci srdeční čakry. Zhojení našich citových zranění umožní rozproudění energií srdeční čakry a vnese nám do života více radosti a lehkosti.

1.200 Kč v CENA četně DPH (8 lekcí) n za celý kurz ebo 180 Kč za jednotlivo u lekci

Kurz je určen ženám i mužům bez rozdílu věku. Cvičení můžete přizpůsobit svému aktuálnímu zdravotnímu stavu i momentální fyzické kondici. Potřebujete jen pohodlné oblečení a karimatku, cvičí se naboso. Všechny potřebné informace naleznete na http://studio.zklub.cz v sekci Kundaliní jóga. Případné dotazy vám rádi zodpovíme na studio@zklub.cz.

P O Z VÁ N K A N A K O N C E R T

CATARINA CLARINETE „LIBERTANGO“

HANA TAUCHMANOVÁ – KLARINET JANA LAHODNÁ – KLARINET VĚRA KESTŘÁNKOVÁ – KLARINET JANA ČERNOHOUZOVÁ – KLARINET

16. ÚNORA 2017 OD 19 HOD. V HOSTIVICKÉM ZÁMKU

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK PROBÍHÁ OD 2. LEDNA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOSTIVICE VŠECHNY REZERVACE JE NUTNÉ VYZVEDNOUT NEJPOZDĚJI 1 TÝDEN PŘED KONÁNÍM KONCERTU, TZN. 9. 2. 2017

VOLNÝ ČAS, KULTURA A SPORT | LEDEN 2017

| HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | 17

www.mksh.cz


Stalo se před 130 lety:

Jak se vymáhají dluhy Článek s názvem Jak se vymáhají dluhy otiskly Národní listy 20. dubna 1887, tedy před 130 lety. Přečtěme si ho v plném znění:

„Dne 6. listopadu 1886 jel výměnkář Jan Huja z obce blíže Hostivic se synem svým do Prahy. Když jel Hostivicemi, zavolal jej tamní kupec, israelita Leopold Poláček, do svého krámu, a když Huja pozvání vyhověl, počal ho Poláček upomínati o zaplacení šesti kilo ovsa, za něž prý mu zůstal dlužen.

Citovaná příhoda nás vede k připomenutí jedné místní židovské rodiny a již zaniklého domu. Je nejstarší známou zprávou o působení obchodníka Leopolda Poláčka v Hostivici. Trhovou smlouvou ze 7. ledna 1888 koupil Poláček od Alžběty a Anežky Ženíškových ze statku čp. 19 jednu z budov tohoto statku, která dostala

i nadporučík Karel Poláček z Hostivice, který byl v červenci 1917, za první světové války, vyznamenán zlatým záslužním křížem s korunou na válečné stuze. Po smrti rodičů zdědil dům čp. 104 jejich syn Josef Poláček narozený 17. července či září 1899, úředník, který ještě začátkem 30. let žil v Hostivici, ale později

FOTO: ARCHIV J. KUČERY: 1 – DŮM ČP. 104 JEŠTĚ JAKO OBCHOD NA JEDINÉM DOSTUPNÉM SNÍMKU – POHLEDNICI VYDANÉ SNAD V ROCE 1926 2 – VĚTŠINA STAROUSEDLÍKŮ SI BÝVALÝ DŮM ČP. 104 PAMATUJE SPÍŠE JAKO MODLITEBNU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

Huja popíral, že by Poláčkovi něco dluhoval. Koupil sice jednou od Poláčka dva centy ovsa, ale zaplatil prý na krejcar a nechtěl o nijakém dluhu věděti. Poláček však stál neústupně na svém, a když Huja chtěl opustiti krám, zastoupil mu kupec cestu, tahal ho za kabát a zabraňoval mu odejíti. Konečně vyzval Huja Poláčka, aby s ním šel ke starostovi obecnímu, že se věc vyřídí, a aby dokázal, že nechce utéci, svlékal kabát, aby jej nechal v krámě jako záruku. V tom okamžiku sáhl mu Poláček do kapsy kabátu, vybral Hujovi peněženku, nůž a šátek, aby si zaplacení dluhu vymohl – a za tento čin žalován byl pro zločin veřejného násilí, z něhož se měl včera před zemským trestním soudem zodpovídati. Avšak obhájci Poláčkovu, dru. Hlaváčkovi, podařilo se přesvědčiti soud, že v jednání Poláčkově nespočívala objektivní povaha zločinu veřejného násilí a po poradě soudu byl Poláček obžaloby na něj vznešené sproštěn. Proto přece však umínil si kupec, že podobným spůsobem nebude vícekráte dluhů svých vymáhati. Vždyť je advokátů dost…“

nové čp. 104. Vybudoval zde a dlouhá léta provozoval obchod. Byl to malý domek na náměstí na rohu s uličkou K Nádraží, kde nyní stojí novostavba bufetu. Poláčkův obchod přežil i konkurenci hned v sousedním domě čp. 19, kde Antonín Mráz zřídil v roce 1909 koloniální obchod a v roce 1925 dům přestavěl na „obchodní dům“.

je uváděn bydlištěm v Praze. Další osudy Josefa Poláčka za druhé světové války mi nejsou známy, novým majitelem domu se v té době stal Josef Kouble a fungoval zde obchod družstva Bratrství. Po válce se budova stala modlitebnou československé církve, v roce 1972 přejmenované na církev československou husitskou. Takto si dům mnozí ještě pamatují.

Leopold Poláček se narodil 1. června 1859 v Peceradech a v Hostivici měl žít od roku 1886. Zemřel 22. srpna 1934 a pohřben byl na židovském hřbitově v Hostouni – pod hostouňskou izraelskou náboženskou obec spadali Židé žijící v řadě okolních obcí včetně Hostivice. Jeho manželka Terezie rozená Jelínková (narozena 1. či 5. listopadu 1858 ve Veliši) zemřela již 27. června 1932 a pohřbena byla rovněž v Hostouni. Počátkem 30. let byli Poláčkovi jedinou židovskou rodinou žijící ve vlastní Hostivici. Podařilo se najít, že v dubnu 1925 se Poláčkova dcera Marie (narozena 18. června 1894) provdala za Františka Poppera, spolumajitele firmy Bratři Popperové. Do rodiny snad patřil

K sestavení článku byly využity zprávy z novin zpřístupněné v digitální knihovně Kramerius Národní knihovny ČR (přepis novinových článků je zařazen jako svazky č. 1 a 2 řady B Pramenů k hostivické historii), písemnosti ze Státního okresního archivu Praha-západ z fondu Archiv obce Hostivice a židovské matriky náboženské obce Hostouň spravované Národním archivem ČR a zveřejněné v aplikaci www.ebadatelna.eu. Jiří Kučera, www.hostivickahistorie.cz

18 | HOSTIVICKÝ 18 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK MĚSÍČNÍK | LISTOPAD | LEDEN 2016 | 2017 VOLNÝ | STALO ČAS, KULTURA SE PŘED A SPORT


Novoroční předsevzetí RC ZaHRÁTka TAKÉ JSTE SI DALI NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ? MOŽNÁ, ŽE S OHLEDEM NA TO, CO SE O PŘEDSEVZETÍCH TRADUJE – ŽE S PŘIBÝVAJÍCÍMI TÝDNY V KALENDÁŘI UBÝVÁ SIL JE PLNIT – BYCHOM SPÍŠE MĚLI HOVOŘIT O PŘÁNÍCH. MY V RC ZAHRÁTKA TAKOVÁ PŘÁNÍ MÁME HNED TŘI. A RÁDI SE S VÁMI O NĚ PODĚLÍME.

N

Jednou z posledních velkých akcí roku 2016 byl Lampiónový průvod, který završil nádherný ohňostroj. Dovolte nám nyní jmenovitě poděkovat všem, kteří se finančně na této akci podíleli. Byli to:

S prvním přáním velmi úzce souvisí to následující. A tím je, aby naši sponzoři a dobrovolníci, díky kterým naše rodinné centrum funguje a bez nichž bychom nemohli realizovat tak pestrý program, měli i nadále dobrý pocit z toho, že nás podporují.

- Květiny Hostivice – Evžen Zelenka; - Bufet na náměstí; - Akvaristika – krmiva, Chovatelské potřeby; - Květiny Hostivice – Miroslav Toušek; - Cykloservis Staněk; - MUDr. B. Štorková; - Hospůdka U Jarouše. A také za mikulášskou nadílku děkujeme maminkám Kateřině Poláčkové, Anně

aším největším přáním, které jsme promítli i na naše letošní PF, je poskytnout vám co nejvíce příležitostí k tomu aktivně trávit čas se svou rodinou. Opět pro vás připravujeme oblíbené akce, mezi které patří masopust, velikonoční koncert, Veselé putování do Sobína a další.

Rajchartové a pánům čertům. Každoročně máme převis zájemců o setkání s Mikulášem, takže děkujeme a za rok se těšíme zas. A třetí přání je přibrat. Nemyslíme kila na váze, ale počty spokojených rodičů a dětí, kteří se jakkoliv zapojují do dění v ZaHRÁTce. Jsme přesvědčeni, že aktivity, které lze najít v našem kalendáři (ať už rozvojové, volnočasové nebo kreativní a sportovní), přilákají další zájemce.

Lenka Brožková, RC ZaHRÁTka

Rodinné centrum ZaHRÁTka leden 2017

9-10

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

16-17

17-18 18-19 19-20 20-21

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

Klub mami-mimi Maxi děti 612 měsíců 9:15-10:30

Angličtina pro dospělé s hernou pro dětizačátečníci 9-10h s H.Kleisnerovou

Klub batolátek pro děti 12-18 měsíců 10:30-12:00

Klub mami-mimi 0-6 m 10:30-12:00

STŘEDA

ČTVRTEK

Angličtina pro děti 2-4 roky začátečníci 15:0015,45 s M. Nedvědovou

SOBOTA NEDĚLE

Angličtina pro dospělé Cvičení Zdravá záda s středně pokročilé Lenkou Doubravovou 8,459:00–10:30 se Z. 9,45 Hlavsovou Keramika pro děti s Všudybýlkové -program Všetečky -program pro pro děti 2-3,5 roku 10:30rodiči s Alenou pro děti s děti 1,5-2 let 10:30-12:00 12:00 rodiči 10:00-12:00

Školička - hlídání dětí 1-4roky v malé Volná herna pro děti 1-6 let v pondělískupině každý všední den 8-16h dle domluvy čtvrtek 15:00-18:00 v II.prostoru v II. prostoru Angličtina pro děti 6-8 let mírně pokročilí 15:0015,45hod s M.Nedvědovou

PÁTEK

Angličtina pro začátečníky 3-4 roky 15:00-15:45 s M.Nedvědovou

Angličtina pro děti 5-6 let Angličtina pro děti 5-6 let Hýbánky pro děti od 2 let v II.prostoru mírně pokročilí 16:00-16,45 mírně pokročilí16:00hod s M.Nedvědovou 16,45 s M.Nedvědovou Kurz předškolní přípravy Tanečky s Andělkou pro děti Dětská joga Čj-Aj pro děti pro děti 5-7 let 16,303-6let 17:00-18:00 v 5-8 let s Veronikou 17:0017,20 od února 17:45 II.prostoru Keramika pro dospělé s Cvičení pro těhotné 18:0019:00 Alenou Procházkovou Joga od února 19-20hod 1x14dní a Kreativní tvoření s Markétou 1x14 dní 18:00Kundalini jóga s 20:00 Veronikou 20:00-21:00

Hud.kroužek Slavíček pro děti 4-7 let 15:0015:45 s J.Svobodovou

Přednášky, kurzy, semináře

Zdravé vaření s Lenkou Doubravovou některé pátky v měsíci s herničkou pro děti 10-13hod. v O víkendu II.prostoru možnost využití prostor na oslavy narozenin ! Keramika pro děti 4-10let s Alenou Procházkovou – 1x 14 dní 16:30-18:00 Divadelní workshopy pro děti 2-7let s Myškou Eliškou v 16:30 a v 17:30 hod 13.1. a další pátky v II.

VOLNÝ ČAS, KULTURA A SPORT | LEDEN 2017 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | 19

prostoru

Kundalini jóga neděle 20:0021:00


Život lesa

Nová lezecká stěna

úterý 22. listopadu se třída 3. C vypravila do okolí hostivických rybníků s lesníky. Dva lesníci z  Lesů hl. města Prahy si pro děti připravili program „Život lesa“. Děti se formou her dozvěděly mnoho informací o jednotlivých částech ekosystému, lesních patrech a potravních vazbách. Vyzkoušely si také spolehlivost svých smyslů. Pouze pomocí hmatu zkoušely poznat kůži z kuny, srnčí parůžek nebo třeba srnčí kopýtko. Dále si otestovaly svůj čich. Většina poznala např. vůni medu nebo hub. Horší už bylo poznat pomocí čichu semínko jedle. Při další hře zkoušely pomocí otázek zjistit, jaký mají na zádech kolíčkem připevněný obrázek zvířátka nebo rostliny. Na chvíli se dokonce staly škůdcem našich lesů, kůrovcem. I přes podmračené podzimní počasí si děti celé dopoledne v lese užily.

OD LETOŠNÍHO LISTOPADU SE PODAŘILO PO TŘÍMĚSÍČNÍ DŘINĚ MNOHA LIDÍ ZPROVOZNIT LEZECKOU STĚNU V MALÉ TĚLOCVIČNĚ NAŠÍ ŠKOLY. STAVBA BYLA V PLÁNU JIŽ DELŠÍ DOBU A DÍKY SPONZORŮM A ZAPOJENÍ PANA ŘEDITELE SE PODAŘILO PLÁNY ZREALIZOVAT.

V

Mgr. Radka Trefná

Sběratelé kostí

E

xkurze do Hrdličkova muzea přírodovědecké fakulty se konala v rámci výuky přírodopisu. Žáci 8. ročníků navštívili antropologické muzeum Aleše Hrdličky. Zúčastnili se workshopu „Sběratelé kostí“, aby tak znalosti z výuky využili v praxi. Se studenty přírodovědecké fakulty se žáci postupně dovídali informace o lidské kostře a pak ji sestavovali z připravených kostí. Také viděli na praktických ukázkách změny na kostře v  průběh růstu a stáří a jak se na kostech projevují různá onemocnění a úrazy.

P

Mgr. V. Koulová

rotože se v hodinách přírodopisu učíme o vývoji člověka a jeho anatomii, zúčastnili jsme se exkurze do Hrdličkova muzea. Pracovali jsme ve skupinách pod vedením zkušené studentky. Sestavovali jsme z kostí celou kostru a přitom jsme si vysvětlovali, proč a jak jsou kosti na kostře uspořádané. Podle některých kostí jsme určovali pohlaví. Na ukázkových kostech jsme viděli, jak se kost změnila vlivem úrazu nebo nemoci a jak lze z kostí poznat stáří člověka. V  druhé části jsme byli v  muzejní expozici. Tady jsme viděli lebky a kosti předchůdců člověka neandrtálského, australopytheka, také exponát mláděte gibona, určovali jsme zranění a nemoci na kostře gorily. Viděli jsme fáze růstu lidského zárodku i různé růstové poruchy. Na závěr jsme si prohlédli přírodní mumie i mumie vytvořené člověkem a předměty, které se dávaly do hrobky zemřelého. Všechno, co jsme viděli a slyšeli, bylo velmi zajímavé a poučné. Moc jsme si to všichni užili.

za žáky 8. ročníků T. Dvořáková, N. Hlinková

V

současné době má stěna 94 m2 a je osázena přibližně 200 různě velkými chyty. Žáci tak mohou stěnu využívat nejen na kroužcích lezení, ale její bezpečnou zónu využívají pro zpestření hodin TV také paní učitelky. Lezení na umělých stěnách je v současné době velmi oblíbenou činností. Děti při této aktivitě zapojují mnoho různých svalů, a proto má lezení i velký zdravotní význam, protože dochází ke zpevňování svalového korzetu. Nemalý přínos má také psychologický aspekt. Děti totiž musí při lezení velmi rychle a kreativně přemýšlet, čímž dochází k rozvoji představivosti a samostatného myšlení, během kterého děti vytěsní své problémy a soustředí se pouze na pohyb po stěně. I děti, které mají strach z výšek, mohou stěnu běžně v hodinách tělesné výchovy využívat. Paní učitelky pro ně mají připravenu velkou zásobu boulderingových her, které děti provádějí v bezpečné výšce, bez lana a jištění, s použitím žíněnek. V listopadu byly pro děti otevřeny dva kroužky lezení, které v současné době navštěvuje 35 dětí. Škola pořídila dětem navštěvujícím kroužek základní lezecké vybavení, jako jsou sedáky, lana a jisticí pomůcky. Na kroužku se děti naučí pravidla bezpečného pohybu na lezeckých stěnách a používání lezeckého vybavení, základní techniku lezení s vrchním jištěním, lezení prvolezce, naučí se jistit svého „parťáka“, ale také důvěřovat tomu, kým jsou jištěny. I když je lezení pro člověka velmi přirozený pohyb, tak cesta, která vede ke schopnosti samostatného a bezpečného pohybu na stěnách a později i velmi pravděpodobně ve skalách či horách, je velmi dlouhá. Doufáme ale, že stavbou lezecké stěny a založením lezeckého kroužku na naší škole přispějeme do světa horolezců alespoň malou hrstkou nových nadšenců. Tímto děkujeme všem, kdo se na stavbě lezecké stěny podíleli ať finančně, fyzicky, nebo administrativně. Jmenovitě děkuji sponzorům, kteří poskytli finanční dar: Řízení leteckého provozu Jeneč Restaurace Koruna Firma OTEC INITA – pan Davídek Podlahy Růžička – pan Růžička Segro Logistics Park Prague

Bc. Michaela Rosenkranzová, vedoucí lezeckého kroužku

20 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2017 | ZPRÁVY ZE ŠKOL

FOTO: M. ERBOVÁ

ZPRÁVY ZE ZŠ


FOTO: ARCHIV ZŠ

Beseda s městskou policií

V

pátek 9. prosince 2016 proběhla v prvních a druhých třídách ZŠ Hostivice beseda s Městskou policií Hostivice. Žáci byli poučeni o tom, jak správně přecházet silnici, jak je pro jejich bezpečnost v silničním provozu důležité nosit pestré oblečení a reflexní prvky. Dále bylo dětem vysvětleno, jak se správně zachovat, když jsou osloveny cizí osobou nebo jak se mají chovat, když zůstanou samy doma. Žáci měli prostor se zeptat na to, co je zajímá nebo sdělit své zážitky, které se jim přihodily. Děkujeme strážníkům Městské policie Hostivice za jejich čas, který nám každoročně věnují.

Učitelky prvního stupně ZŠ Hostivice

Škola v přírodě – Černý Důl TŘÍDA 6. A VYRAZILA S PANÍ UČITELKOU ROSENKRANZOVOU V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE DO ŠKOLY V PŘÍRODĚ PLNÉ SNĚHU, DOBRÉ NÁLADY A KRÁSNÉHO POČASÍ. FOTO: ARCHIV M. ROSENKRANZOVÉ

ARCHIV V. LAŽO

Třída 2. C se seznámila s Kamilem Střihavkou

T

Třída 2. C se také připojila k celoškolnímu projektovému dni, který se týkal významných osobností České republiky. Děti přemýšlely, kdo z těchto osobností je zajímá. Ozývaly se návrhy například z řad zpěváků a herců. Společně jsme se tedy dohodli na současném umělci – náhoda nám pomohla a osobní setkání nám přislíbil zpěvák a muzikálový herec Kamil Střihavka. Ukázalo se, že jej děti příliš neznají, ale vzbudit nadšení pomohli také maminky a tatínkové. A mohli jsme se pustit do práce. Děti zjišťovaly, kdo je Kamil Střihavka, co umí, co se mu v životě podařilo… Také si vyhledaly a poslechly jeho známé písničky a uspořádaly ve třídě anketu o nejhezčí písničku. Vytvořily plakát rockové hvězdy, pozvánku na besedu a začaly se připravovat na setkání. Každé z dětí si připravilo jednu otázku. 22. listopadu nás Kamil Střihavka navštívil ve třídě. Moc pěkně dětem přiblížil, co jeho zajímavá práce obnáší. Každému z dětí odpověděl na jeho otázku – například, že nosí dlouhé vlasy kvůli roli v  muzikálu Jesus Christ Superstar a že v mládí reprezentoval Českou republiku ve skocích na lyžích. Také jsme se dozvěděli, že v kapele má samé kamarády, v divadle se spolupracovníky jsou jako velká rodina a jak vypadá jeho pracovní den. Naše příjemné povídání jsme zakončili jak jinak než písničkou, ke které se Kamil Střihavka sám doprovodil na kytaru. Na závěr se dětem, jako správná rocková hvězda, podepsal a jako pěknou vzpomínku na zajímavé setkání máme společnou fotografii.

Za žáky 2. C Valerie Lažo

D

ne 12. prosince jsme v osm hodin ráno naložili do přistaveného autobusu školní aktovky, tašky s věcmi a boby a vydali jsme se na cestu směr Černý Důl. Cesta rychle ubíhala a my jsme za necelé tři hodiny přijeli před krásný rodinný penzion Natty, přímo pod zasněžovanými sjezdovkami. Hned po příjezdu a ubytování se děti dozvěděly všechny organizační záležitosti a rozdělily se do tří týmů, které mezi sebou celý týden soutěžily v „souboji kačerů“. Soutěže byly zaměřené jak na vědomostní schopnosti, tak i na sportovní dovednosti. Program byl velmi pestrý a děti vše moc bavilo. Každý den dopoledne jsme se zodpovědně učili a zpracovávali učivo, které nám připravily paní učitelky. Po obědě jsme vyráželi za různými sportovními aktivitami a večer jsme chodili do bazénu, který jsme měli přímo v penzionu. Po večeři děti měřily své síly v různých soutěžích, bavily se při různých hrách nebo vypracovaly krásné vánoční projekty. V úterý jsme byli bruslit ve Vrchlabí. Pro některé děti to byl velký zážitek, protože stály na bruslích poprvé v životě. Všichni se ale naučili základní pohyb na bruslích a na konci zvládli závodit ve štafetách. Ve čtvrtek jsme jeli lanovkou na Černou Horu, odkud jsme šli 11 km zasněženým terénem do Černého Dolu. Po cestě jsme viděli trénovat biatlonisty, potkali jsme skupinku nevidomých běžkařů s jejich průvodci a nakonec nás míjela dvě psí spřežení. I když byla pro některé děti cesta dlouhá, výlet si všichni moc užili. Poslední večer jsme si udělali vánoční večírek. Děti přivezly z  domova cukroví, my jsme jim udělali jednohubky, paní kuchařka nám nasmažila řízky a jednotlivé týmy si k  nim samostatně připravily bramborový salát. Všechny tři saláty byly také zařazeny do celotýdenního klání. Děti si nakonec předaly vánoční dárky, které si přivezly z  domova. Večer jsme vyhodnotili nejlepší tým a všichni dostali po zásluze medaile. Celá škola v přírodě proběhla bez jakýchkoliv problémů. Všichni si pobyt velmi užili. Měli jsme krásné počasí a bohudík vydržel po celou dobu i sníh, na kterém se děti pěkně vyřádily.

Michaela Rosenkranzová, třídní učitelka – 6. A ZPRÁVY ZE ŠKOL | LEDEN 2017 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | 21  


Koncert Česká mše vánoční

Ž

Ž

áci devátého ročníku Základní školy Hostivice dne 21. prosince 2016 navštívili muzeum Bedřicha Smetany v Praze, kde se zúčastnili hudebního workshopu. Žáci se nejdříve seznámili se životem a tvorbou Bedřicha Smetany a poté si názornou a tvůrčí formou představili program symfonické básně Vltava. Program workshopu byl založený na poslechu skladby a jejím výtvarném ztvárnění. Žáci v této několika minutové skladbě zaznamenali trasu vltavských vod malebnou českou krajinou, plnou rusalek, hradů a starých zřícenin. Tento workshop byl pro žáky velikým přínosem a velice se líbil.

áci šestého a sedmého ročníku Základní školy Hostivice dne 7. 12. navštívili kostel sv. Šimona a Judy, kde probíhal koncert nejznámější české vánoční skladby – České mše vánoční od Jana Jakuba Ryby. Tato skladba nazývaná „Rybovka“ se obvykle hrává na Štědrý den večer. Koncert byl v podání orchestru Národního divadla a Dětské opery Praha. Toto provedení bylo půvabné nejen scénickým zpracováním, ale také obsazením. Děti zpívaly a hrály dětem. Tento koncert se velice líbil a byl pro žáky přínosem.

Mgr. Simona Filipová, vyučující hudební výchovy

Mgr. Simona Filipová, vyučující hudební výchovy

ZPRÁVY ZE ZUŠ

Gratulujeme k premiéře muzikálu

Vánoční pohádkou potěšili malé i velké

P

říběhem o zvířátkách zpívajících Ježíškovi v Betlémě potěšili žáci Základní umělecké školy Kladno, 5. května 1870, pobočky Hostivice, 12. prosince klienty Zelené lípy a 19. prosince děti z mateřské školky. Na představení se podíleli žáci literárně dramatického oddělení a pěveckého oddělení, kteří si tak mohli vyzkoušet, jaké to je propojit divadlo s hudbou, kostýmy a rekvizitami. Pro začínající zpěváčky a herce jsou tyto okamžiky praxe významnou součástí zdokonalování svého talentu, proto bychom tímto rádi poděkovali vděčnému publiku, které vánoční pohádku uvítalo s nadšením a opětovalo radost účinkujících. Těšíme se na další setkání s vámi!

MUZIKÁL – PŘEDPREMIÉRA KRÁLE ZBOJNÍKŮ 9. 12. 2016, MĚSTSKÉ DIVADLO SLANÝ: KATEŘINA STAŇKOVÁ (MARIANA), EMMA KIMLOVÁ (SLUŽKA JUSTÝNA), ANETA MOZOLOVÁ (SLUŽKA MATYLDA). FOTO: K. STAŇKOVÁ

P

o úspěšných provedeních dětských muzikálů Trpaslíkův dar a O dvanácti měsíčkách nenechali žáci Základní umělecké školy Kladno, 5. května 1870, pobočky Hostivice, svůj talent dlouho odpočívat. S nadšením a zápalem, který je jim vlastní, se vrhli do nastudování celovečerního muzikálu Král zbojníků autorské dvojice Daniel Klán (hudba) a Lada Stará (text). Ústřední dějovou linkou je milostný trojúhelník Mariany, Robina Hooda a zlého Gisberna, který Marianu souží a chce si vynutit její lásku. Odvážným štěstí přeje, a proto Mariana a Robin Hood za pomoci divoké tlupy a osudu nad nenávistí Gisberna zvítězí. Příběh je patřičně okořeněn také humorem, proto bylo nastudování pro žáky ZUŠ velkou zábavou. Přestože nastudování trvalo zhruba jeden kalendářní rok, uteklo to jako voda. V muzikálu se propojila všechna oddělení školy na jednom tvůrčím poli, žáci navazovali nové a nové kontakty na zkouškách a soustředěních, posunovali své tvůrčí obzory neustále výš. To vše vyvrcholilo 9. prosince předpremiérou, kterou zhlédli žáci Gymnázia Hostivice, a premiérou dne 11. prosince v Městském divadle Slaný. Gratulujeme tímto všem účinkujícím. Úspěch z těchto představení dává tušit, že jsme jej neslyšeli v nastudování žáků ZUŠ Kladno, 5. května 1870, naposledy.

VÁNOČNÍ POHÁDKA - PŘEDSTAVENÍ VÁNOČNÍ POHÁDKY V MŠ MEDVÍDEK 19. 12. 2016. FOTO: J. NEDOMA

Tereza Špetíková, zástupkyně ředitelky ZUŠ

22 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2017 | ZPRÁVY ZE ŠKOL

MgA. Tereza Špetíková, zástupkyně ředitelky ZUŠ

FOTO: ARCHIV S. FILIPOVÉ

Malujeme a posloucháme Vltavu


ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Do družiny přišel Mikuláš, čert a anděl

N

a tento den jsme se my, děti, moc těšily. Paní vychovatelky si pro nás připravily různé úkoly jako je ochutnávka čertovských blafů, rozdělení dárků pro čerta, Mikuláše a anděla, andělské zpívání… Společně jsme vyrobily pro čerty 65 metrů dlouhý řetěz. Měly jsme z něj všichni obrovskou radost, protože jsme viděly, co dokážeme, když se všichni pustíme do společného díla. Po splnění všech úkolů jsme se sešly v družině ŠD 9 a zazpívaly jsme si společně koledy. Najednou zhasla světla a my jsme viděly, jak z šera chodby přicházejí Mikuláš, andělé a čerti. Někdo se trochu bál, ale většině z nás se na tváři rozzářil úsměv. Přinesli nám sladkou odměnu a čerti dokonce i uhlí. Všichni jsme si odpoledne pěkně užily. A doufáme, že za rok k nám přijdou zas!

FOTO: ARCHIV ŠKOLNÍ DRUŽINY

Děti a vychovatelky školních družin

ZPRÁVY Z MŠ

Předvánoční čas v MŠ třídě Rybiček

N

astal advent v kalendáři a do školky zavítal čarovný čas plný radosti a očekávání. Rozhořela se první svíčka. Přivítali jsme Mikuláše s andělem a hodným čertem. Přiznáváme, trošku jsme se báli, hlavně ti, kteří věděli, že zlobili. Mikuláš nás pochválil i pokáral a obdaroval nás všechny sladkým dárkem. Rozhořela se druhá svíčka a my se ponořili do velkých příprav „Vánočního představení“ pro maminky, tatínky a všechny, které máme rádi. Učili jsme se básničky, vánoční písničky, koledy. Vyráběli kulisy, přání a dárečky. Rozhořela se třetí svíčka a nastalo napětí, abychom něco nepokazili nebo nezapomněli. Jestli se představení bude líbit. Vše dobře dopadlo a všichni se radovali. To byla pro nás ta nejkrásnější odměna, úsměv na tváři těch, které máme rádi. Vánoce jsou svátky, kdy jsou lidé k sobě pozornější a rozdávají radost. Snažíme se dětem přiblížit i tyto hodnoty. Proto každoročně navštěvujeme domov seniorů v Hostivici. Také letos jsme potěšili babičky a dědečky naším vánočním představením. Do třetice, jak to v pohádkách bývá, jsme navštívili s třídou Včeličky Základní školu Hostivice, kde jsme se sešli v tanečním sále s žáky 3. D. Předvánoční dopoledne jsme si společně užili zpěvem vánočních koled a přednášením básniček. My jsme předvedli starším kamarádům, co jsme se naučili, a na oplátku zarecitovali a zazpívali školáci nám. Rozhořela se čtvrtá vánoční svíčka. Ve školce nás navštívil Ježíšek a přinesl nám bohatou nadílku i malý dáreček, který jsme si odnesli domů. Byl to krásný adventní čas.

Rybičky

BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM SENIORSKÉHO VĚKU

M

ěsto Hostivice má krásnou a dlouholetou tradici blahopřát občanům s trvalým pobytem na území města Hostivice, kteří se dožívají významného životního jubilea 75, 80, 85, 90, 95, 100 a více let. Oslovujeme tímto textem spoluobčany, kteří v letošním roce dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní návštěvu členů sociální komise města Hostivice spojenou s gratulací, aby vyplnili a potvrdili svým podpisem „souhlas“ ke zpracování osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Jméno a příjmení: .................................................................................

BLIŽŠÍ INFORMACE: Městský úřad Hostivice, sociální odbor Husovo náměstí 13, 253 01 Hostivice

..................................................................................................................

Kontaktní osoby: Pavla Moravcová, tel.: 220 397 139

Bydliště: .................................................................................................

Mgr. Ludmila Rosíková, tel.: 220 397 140.

Souhlasím, aby údaje o mé osobě byly zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účel „blahopřání jubilantům“ s  trvalým pobytem v městě Hostivice.

Vyplněný „souhlas“ zašlete na výše uvedenou adresu nebo osobně předejte v kanceláři sociálního odboru či v podatelně městského úřadu. Děkujeme.

Datum narození: ................................................................................... Telefon: ..................................................................................................

..................................................................................................................

V Hostivici dne: .................................................................................... Vlastnoruční podpis: ..........................................................................


Tajenkou je Senecův citát. Správné odpovědi zasílejte na adresu michaela@mksh.cz do 20. ledna 2017. Výherce získává 2 vstupenky na koncert Catarina Clarinete, který se koná 16. února 2017 na zámku v Hostivici

Tajenka křížovky prosincového čísla: Ignorance častěji než inteligence plodí sebevědomí Výherce: Doubravka Najmanová

24 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2017 | KŘÍŽOVKA


POLEMIKA, NÁZORY

Základní škola – šikana a školní jídelna

V

minulém čísle jsem ukončila svůj příspěvek o základní škole příslibem, že bude pokračovat v reakci na článek pana místostarosty JUDr. Havelky ohledně šikany a školní jídelny. Pan místostarosta napsal, že konstatování, že vedení školy „zametá šikanu pod stůl“, je neopodstatněné a hlavně nepodložené. Uvedu jeden příklad, který hovoří za vše. Je pravda, že škola pořádá různé preventivní programy zaměřené i na šikanu. A právě díky povídání třídní učitelky s dětmi vyšlo jednoho dne najevo, že téměř všechny děti ve třídě jsou šikanovány jedním spolužákem téměř dva roky. Děti o tom udělaly zápis, kde popisovaly, co jim vše spolužák dělal – např. „kravatu“; lámal ruce za záda; přiložil ostrou tužku k oku a vyhrožoval, že ho vypíchne; nosil do třídy kapesní nožík a vyhrožoval spolužákům, že je zabije apod. A vedení školy? Pan ředitel si žáka zavolal další den do ředitelny, kde s ním promluvil. Žák další dny nechodil do školy (byl nemocný), děti dostaly nařízeno, že o tom, co se dělo ve třídě, nesmějí mluvit doma s rodiči. A rodiče žáka, který šikanoval spolužáky? Ty samozřejmě nebyli také informováni školou. Vyšlo to najevo, když si rodič stěžoval paní učitelce, že se k jeho dítěti nechovají spolužáci dobře (po cca 14 dnech). Teprve pak se dozvěděli rodiče pravdu. Ostatní rodiče žáků pak byli informováni emailem, že se jeden spolužák „choval nevhodně“. Přitom dle školského zákona (§21 odst.2) má škola povinnost informovat zákonného zástupce jak útočníka, tak i oběti. Já jsem žádala o svolání třídní schůzky, ale bohužel mi nebylo vyhověno. Šlo mi hlavně o to, aby všichni byli informováni (což se do dnešního dne nestalo), a hlavně škola neuměla zajistit bezpečí pro moje dítě – chlapec mohl dál chodit do školy

s kapesním nožíkem, protože škola nemá právo mu prohledat školní tašku a samozřejmě rodiče to nemůžou ohlídat, protože nevědí, že tu je nějaký problém. Já to beru už za vyřízenou věc, chlapec byl potrestán, rodiče chlapce byli v závěru také informováni. Já o problému vím, protože umím mluvit se svým dítětem. Pan místostarosta psal, že veškerá šikana je projednávána na zasedání školské rady – proč tedy není nikde ve veřejně dostupných zápisech z rady zápis o tomto konkrétním případu šikany? Uvedla jsem konkrétní případ a stále si myslíte, že škola postupuje správně, dle zákona? S problematikou šikany na základní škole mám jeden dotaz na vedení školy – před delší dobou, cca 4 roky, byl zneužit jeden chlapec z II. stupně. Rodiče žáka podali žalobu na školu (nebo zřizovatele školy). V té době se pan ředitel školy k tomuto problému vyjádřil na stránkách školy. Už proběhl soud a s jakým výsledkem? Školní jídelna – o této problematice jsem

nechtěla nikdy psát, ale byla jsem reakcemi donucena napsat své zjištění. Tímto tématem se zabývá mnoho rodičů již několik let, neustále se to řešilo i na školské radě a bez konkrétního výsledku. Při kontrolách byl vždy závěr, že je vše v pořádku. Je nutné podotknout, že jednomu jídlo chutnat bude a druhému nikoliv, každý má rád něco jiného. Ale mě osobně vadí, že jsou dávány malé porce, jídlo je spálené či přesolené. Nebudu zde jídla popisovat, to za mě udělají fotky jídel ze školní jídelny. Závěr, ať si každý udělá sám. Tímto článkem nechci říct, že veškerá jídla jsou špatná, i moje dítě občas přijde s tím, že mu chutnalo. Jen mi vadí, jak neustále vedení města i školy popírá, že by bylo v jídelně něco špatně. Je potřeba se k problému postavit a řešit. Z důvodu místa dávám pouze pár fotek, mám jich k dispozici více.

Monika Motlová

Obr. 1 – SPÁLENÁ BROKOLICE Obr. 2 – BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU PRO 10LETÉ DÍTĚ

Vážená paní Motlová, rád bych se vyjádřil a reagoval na Vaše články v HM. Nevím, neznám Vás, ale z mého pohledu patříte mezi ty lidi, které na jedné straně obdivuji, protože veřejně publikují určité polopravdy, a na straně druhé je lituji, protože neumějí a nechtějí přijmout pravdu a realitu. Možná jste se touto cestou rozhodla zahájit nějakou svou politickou kampaň. Politikům je totiž podobné šíření polopravd vlastní. Ano, souhlasím s Vámi, i z mého pohledu je chybou, že budova po ZŠ Pionýrů nezůstala pro potřeby školství v Hostivici, ale to je realita, kterou již nevrátíme. Všichni – žáci, rodiče i učitelé si musíme zvyknout, že počty dětí se ve třídách budou zvyšovat k horním hranicím, které stanovuje a umožňuje školský zákon. V uváděných počtech žáků některých tříd jsou však vedeni i žáci, kteří studují v zahraničí – fyzicky nejsou přítomni, a tak je máme pouze v evidenci. Nikdo žádnou učebnu nezrušil, ale pouze se z malé třídy vytvořila třída velká, která je opravdu kmenová, ale výuka jazyků zde také probíhá. Zarážející je, že tato třída se otevřela k 1. 9. 2013, tak proč se nad tím zarážíte až nyní – po třech letech bezproblémového provozu. Škola byla vybudována na určitý počet žáků a počet tříd. V zadání opravdu nebyl požadavek na samostatné třídy ŠD. To byl určitý nadstandard, který jsme si mohli dříve dovolit vzhledem k menšímu počtu

žáků. Proč však vytýkáte zrušení spádovosti pro okolní obce? Tak tomu opravdu nerozumím. Poukazujete na zvyšování počtu žáků ve třídách, ale tento logický krok zřizovatele odsuzujete. Podle zákona o obcích je povinností každé obce se postarat o své obyvatele, tj. i o jejich děti. Všichni musíme v Hostivici poděkovat za rozhodnutí pana MVDr. F. Chalupy a jeho spolupracovníků za včasné zahájení výstavby nové školy. Ten Váš první článek byl celkem reálný a logický, ale ten druhý, to je neskutečná snůška lží a nehorázností. V něm jste ukázala, že Vám jde jen o své zviditelnění a senzaci. Vy jste kdo, že chcete ostatní poučovat a nabádat, co je správné a jak by to měli dělat ostatní? Jestli jste měla nějaké pochybnosti, tak proč jste se nepřišla nejdříve zeptat do školy? Vy však realitu a pravdu slyšet nechcete. Škola je vždy otevřená ke konstruktivním názorům a nápadům, které vedou ke zlepšení výuky nebo provozu školy. Já s Vámi nehodlám a nebudu probírat školní záležitosti přes HM. Podle Školského zákona se problémy každé školy v ČR řeší přes třídní důvěrníky, školskou radu nebo případně přes zřizovatele. Ke ŠJ – i té nejlepší kuchařce se občas něco nepovede a při 850 jídlech denně se to může také stát ve škole. Vyfotografovat si můžeme cokoliv, ale zajímavé je, že jsem ještě neviděl

fotku s porcí, která dotyčnému chutnala. Zřizovatel nabízí možnost stravování přes školu, ale nikoho nenutí, aby se ve ŠJ stravoval. Také Vám oznamuji, že všechny náznaky šikany byly ve škole vždy řešeny hlavně a především přes zákonné zástupce žáků. Ne všichni naši žáci však mají doma dobré a harmonické zázemí, a tak musíme někdy postupovat individuálně a opravdu velmi citlivě. Vrcholem všeho je však Váš závěr, kde jste si však sama sobě nastavila zrcadlo a sama sebe ukázala v plné realitě. Píšete o něčem a nemáte o tom ani páru, trošku trapné. Cituji: „...cca 4 roky, byl zneužit jeden chlapec z II. stupně…“ Ano, jedná se o případ už z r. 2010, ale bylo to ve IV. ročníku (klukům bylo deset let), a ne na II. stupni! Školská rada, zřizovatel i pedagogický sbor jsou průběžně informováni o probíhajících soudních jednáních týkajících se tohoto případu. Nevidím proto žádný důvod, proč bych se měl zpovídat zrovna Vám, paní Motlové. Nezlobte se, ale celé to opravdu vypadá, že chcete jen získat nějaké politické body a zviditelnit tímto své ambice. Školská rada je můj veřejněprávní poradní a kontrolní orgán, tak případné připomínky řešte na její úrovni.

POLEMIKA, NÁZORY | LEDEN 2017 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | 25

Mgr. J. Mareš, ředitel ZŠ


SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Vzpomínka

Děkuji vřele panu starostovi Jaroslavu Kratochvílovi, sociálnímu odboru a sociální komisi za hezkou, dobrou a milou gratulaci k mému životnímu jubileu. Věra Karhanová, bývalá dlouholetá cvičitelka žen v TJ Sokol Hostivice.

Dne 14. prosince uplynulo již 5 let, co nás navždy opustila naše maminka, babička a prababička paní Jiřina Polívková, bývalá dlouholetá varhanice v místním kostele. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Blahopřání Dne 13. ledna 2017 oslaví pan Přemysl Jindra 68. narozeniny. Vše nejlepší, mnoho sil a radosti do života mu přeje manželka, syn s rodinou, dcera s rodinou a vnučky Laurinka s Andělkou. Máme tě moc rádi.

Dne 14. ledna 2017 si připomeneme druhé smutné výročí, kdy nás navždy opustila moje drahá manželka, maminka a babička paní Anička Fantová. S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná manžel, děti a vnoučata. Každoroční leden je pro nás vždy bolestnou vzpomínkou, neboť v tento čas nás navždy opustili naši milovaní rodiče pan Alois (2000) a paní Eva (2004) Saifrtovi. Byli pro nás místem bezpečí, lásky, vědomostí a inspirace. Nikdy nezapomeneme. Dcery Hana a Zdena s rodinami.

Dne 3. ledna 2017 uplynulo již 6 let, kdy nás opustila naše milovaná maminka a babička paní Jaroslava Procházková. Stále vzpomíná dcera Jana a vnuci Jan a Jakub.

INZERCE

Odvoz starého nábytku na skládku. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Stěhování všeho druhu. Vše za rozumnou cenu. Volejte: 773 484 056

PhDr. Hana Jenčová Tel.: 602 805 633 Mukařovského 1986, Praha 5

http://www.jencova.cz

Řešíme ihned

 774 66 88 00 www.gato.cz

ŽALUZIE

VENKOVNÍ

Privátní psychologická a psychoterapeutická ordinace

ROLETY

SÍTĚ PROTI HMYZU

- individuální, párová i rodinná

LEVNÁ PŮJČOVNA VOZIDEL

terapie - sportovní psychologie

nabídka pronájmu vozidel Škoda Octavia I, 1.9 TDI

- hypnóza

CENA PRONÁJMU ZA 24 HOD • 1 den 700 Kč • ​2 dny a více 500 Kč​ • dlouhodobý pronájem dohodou • vratná kauce ve výši 5000 Kč

- odborné posudky (zbrojní pas) - nadstandardní prostředí, dlouholetá praxe, rychlé objednací termíny včetně víkendů, přímá platba klienti VOZP mají péči hrazenou zdravotní pojišťovnou

rezervace na tel: 739 006 669 e-mail: mine67@seznam.cz

26 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2017 | INZERCE


ELEKTRO

POLÁK ml.

• rozvod nízkého napětí 230/400V

• dodávka veškerého el. materiálu

• zapojení a opravy rozvaděčů

• dodávka a montáž hromosvodů

• elektrické podlahové vytápění, ochrana okapů a vjezdů • rozvod datové a PC sítě, internet • novostavby, rekonstrukce, kompletní opravy el. instalací

• revize el. instalací, hromosvodů, el. nářadí a spotřebičů • revize pro přihlášky ČEZ, změny tarifů, jističů, nové odběry

František Polák ml., tel: 602 958 591

www.elektro-polak.cz

Kamenictví Špírek Kámen zobrazuje věky, přináší krásu a užitek. VEŠKERÉ KAMENICKÉ PRÁCE Z PŘÍRODNÍHO A UMĚLÉHO KAMENE kuchyňské a koupelnové desky • obklady • dlažby • parapety schody • krby • topné panely • pamětní desky • grilovací desky kamenné doplňky • pomníky PROVOZOVNA Plzeňská 210 267 01 Králův Dvůr tel.: 602 327 392

KANCELÁŘ Zavadilova 40 160 00 Praha 6 tel.: 777 257 607

SÍDLO Jabloňová 566 253 01 Hostivice tel.: 777 143 644

e-mail: info@kamenictvispirek.cz

WWW.KAMENICTVISPIREK.CZ

Albatross Golf Resort

Albatross Golf Resort

Vysoký Újezd u Berouna

Vysoký Újezd u Berouna

RECEPČNÍ

PRACOVNÍK NA ÚDRŽBU GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ

Hledáme kandidáty/ky na pozici recepční, jejichž hlavní pracovní náplní je odbavování hráčů a každodenní komunikace s klienty.

POŽADUJEME: dokončené střední vzdělání a řidičský průkaz B. NABÍZÍME: finančně dobře ohodnocenou práci v přátelském týmu v moderním golfovém areálu. Nástup: únor – březen 2017.

POŽADUJEME: Bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost, příjemné vystupování, komunikativnost, základní znalost PC (MS Office, Internet) a aktivní znalost anglického jazyka. Orientace v golfovém prostředí výhodou.

MECHANIK / OPRAVÁŘ PRACOVNÍCH STROJŮ

NABÍZÍME: Práci v příjemném kolektivu na hřišti špičkové kvality a zajímavé platové ohodnocení. Nástup: březen 2017.

POŽADUJEME: Dokončené střední vzdělání v elektro-technickém oboru včetně znalostí hydrauliky a řidičský průkaz B. NABÍZÍME: Finančně dobře ohodnocenou práci v přátelském týmu v moderním golfovém areálu. Nástup: březen – duben 2017.

V případě zájmu zasílejte své životopisy na faladova@albatross.cz

V případě zájmu zasílejte své životopisy na faladova@albatross.cz

INZERCE | LEDEN 2017 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | 27


Sídlo společnosti: Husovo náměstí 14 Hostivice 253 01

internetová stálice vždy nablízku

StarNetCz

Volejte a porovnejte: 734 238 418 734 238 419

připojení, internet až 100 Mbps telefonní linka ZDARMA nejvýhodnější mobilní tarif servisní práce, opravy PC,HW,SW

HOSTIVICE- INTERNET - HOSTIVICE- MOBILNÍ INTERNET- HOSTIVICE- připojení k internetu a volání

www.starnetcz.com

info@starnetcz.com

Hostivický měsíčník 01/2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you