Page 1

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK


CMYK

÷Ê„”‹Ò‹· 2

CMYK

CMYK

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

CMYK


g

ª‹≈–›ra›√‹®‹ Ø ‹·„ÏΔÆ‹PÊR Ø©Ï–‹r ”‹„a‹ÆÊW‹Ÿ‹· P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹

... 08

v›>> π. GÌ. ±‹‚orø·¬ ... 16

∏Ë®‹ú W‹£Ò›QÏP‹ÒÊø· EW‹ ‹·

K. ≤. gø·”›Ã«Ö ... 51

√ÊPÊR ‹··ƒ®‹ ±›ƒ ›Ÿ‹

a‹Ì®‹≈±‹≈ª‹ P‹s›ƒ ... 11

ªÊ„‡«›√› ‹·Æ‹ i‡ ‹ ÷‹ƒÕ‹ÌP‹√‹ ±‹√‹”›¿·; AÆ‹· : G”Ö.  ‹fiΔ£ ... 21 ®›Ã√‹P‹Æ‹ üÌ®‹„P‹·

CÌ©√› WÊ„‡”›ÃÀ·; AÆ‹· : i. P‹· ‹fi√‹±‹≥ ... 43

B®‹Õ‹Ï ®›Ì±‹Ò‹¬

W‹·Ìv‹·√› Ö  ‹·‘R ... 57

Gv‹&üΔ

√›Z ʇ̮‹≈ Ev‹·≤ ... 38

P› ‹¬´›√Ê

18, 34, 46, 56, 61

ÕÊ≈‡–‹u ‹fiÆ‹ ‹Ò› ›©, Àa›√‹ ›© v›>> W˃‡Õ‹ P›¿·R~ π. ≤. Œ ›Æ‹Ì®‹√› Ö ... 17 AiÒ‹Æ›•‹ ±‹‚√›| Æ‹Æ‹∞ K®‹·

v›>> À‡√ʇՋ üwWʇ√‹ ... 25

∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ "Õ‹≈®›úÌg»' ÷›W‹„ PÊ„‡ ‹·· ›®‹ À√Ê„‡ó ”‹ÍgƛҋæP‹ ÆÊ«Ê GÌ. w. JP‹·RÌ®‹ ... 29 Aw”‹ÆÖ  ›¬ó  ‹·Ò‹·§ h›ÆÖ G¥Ö PÊØw PÊ. G«Ö. WÊ„‡±›ΔP‹Í–‹√° › Ö ... 33 P‹Æ‹∞v‹PÊR PÊÁÒ‹≤≥®‹ G√‹v‹·  ‹·÷‹Ò‹Ã®‹ P›®‹ÌüƒW‹Ÿ‹· g. ÷Ê„. Æ›√›ø·|”›ÃÀ· ... 35 A~°WÊ√Êø· JÌ®‹· ±‹≈W›•‹

±Ê‰≈>> P‹. ÊÌ. √›gWÊ„‡±›Δ ... 39

AÒ‹ÌÒ‹≈ BÒ‹ÌP‹®‹ ‘ߣø·»… ±›Q”›§Æ‹

‘‡øfiPÊÏ ... 41

W›≈À·‡| ü®‹·P‹Æ‹·∞ ®›S»”‹· ‹ À·Ò›≈  ÊÌP‹p›≈g√‹ ±›bP‹qr®‹ ±›W›√‹ (ƛƋ· K©®‹ ±‹‚”‹§P‹)

±› ‹Ï£ i. IÒ›ŸÖ ... 49

W‹g«Ö&Æ‹gÇÌW‹Ÿ‹ gÆ‹ÒÊø· P‹À ¥ÊÁhÖ A÷‹ ‹·æ®Ö ¥ÊÁhÖ  ‹·. Œ≈‡.  ‹··√‹⁄P‹Í–‹° ... 53 ÷Ê„”‹ K®‹·  ‹·ÌW‹Ÿ‹®‹ BW‹ ‹·Æ‹

CÌ©√› P‹· ‹fiƒ ... 58 v›>> π. G”Ö. ÕÊÁΔh› ... 60

Æ‹ ‹ƒø·»… G√‹v‹· P‹ ‹··¬Ø”Ör ±‹P‹“W‹Ÿ‹· Ò‹ ‹·æ √›g¬ ”‹ Ê·æ‡Ÿ‹Æ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹·  ‹·Ò‹·§ bP‹RüŸ›¤±‹‚√‹®‹»… Æ‹vÊ‘ Ê. G√‹v‹„ ±‹P‹“W‹Ÿ‹· Ò‹ ‹·æ √›—Û‡ø· ”‹ Ê·æ‡Ÿ‹Æ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹®‹¬®‹«Ê…‡ g√‹·X”‹» Ê. ±‹Œc ‹· üÌW›Ÿ‹®‹»… Gv‹±‹P‹“W‹Ÿ‹ ª›ƒ ±‹√›ª‹ ‹, EÒ‹§√‹ ±‹≈®Ê‡Õ‹®‹»… a‹·Æ› ‹O›±‹‰ ‹Ï ±‹P›“ÌÒ‹√‹W‹Ÿ‹·, √›g¬®‹»…  ‹·£‡ø· ®‹·–‹rÕ‹Q§W‹Ÿ‹ W›y‹ ±‹ƒO› ‹·, ”› ‹ÏgØP‹ ”‹Ì±‹£§Æ‹ GXYΔ…®‹ Δ„q,  ›«Ö ‹fipÖÏÆ‹Ì•‹ À®Ê‡Œ P‹Ì±‹ØW‹Ÿ‹ ؃‡Q“Ò‹ ´›⁄, À®Ê‡Œ ÀØ ‹·ø·®‹»… √‹„±›¿·Æ‹ P‹·‘Ò‹, √›g¬®‹»… ª‹≈–›ra›√‹®‹ Ò›Ìv‹ ‹, P‹Í—PÊ“‡Ò‹≈®‹ πP‹Ro·r , CÒ›¬©W‹Ÿ‹ ◊ÆÊ∞«Êø·»… ”‹ Ê·æ‡Ÿ‹Æ‹W‹Ÿ‹· Æ‹vÊ© Ê  ‹·Ò‹·§ Æ‹vÊø·» Ê. D GΔ… ”‹ ›Δ·W‹Ÿ‹ÆÊ∞®‹·ƒ”‹Δ· ”‹ÌZqÒ‹ gÌq ÷Ê„‡√›oW‹Ÿ‹· ◊Ì®ÊÌ©XÌÒ‹Δ„ CÌ®‹· ÷Êa‹·c AØ ›ø·Ï ÊÌü ”‹Ì®‹ª‹Ï Æ‹ ‹·æ®‹·. ÷‹Ò‹·§ ΔP‹“P‹„R ÷Êa‹·c gÆ‹√‹Æ‹·∞ C√›PÖ JÌ®‹√‹«Ê…‡ PÊ„Ì©√‹· ‹ A Ê·ƒP›®Ê„Ì©WÊ ”‹S¬ ‹‚ ´‹ÍÒ‹√›–›Û»ÌW‹Æ‹ ›W‹· ‹‚®‹· SbÒ‹ ÊÌü ±›≈•‹À·P‹ £⁄ÀΔ…®‹  ‹·Æ‹ Ê„‡÷‹Æ‹ ‘ÌWÖ ”‹P›Ï√‹ ‹‚ ®Ê‡Õ‹ ‹Æ‹·∞ ±‹√› ‹ΔÌüÆÊø·Ò‹§ ®‹„v‹·£§®Ê. Ø©Ï–‹r N„‡—Ò‹ P›ø·ÏP‹≈ ‹·W‹Ÿ‹Æ›∞´‹ƒ‘®‹ ”‹ÌZqÒ‹ ÷Ê„‡√›oW‹Ÿ‹Æ‹·∞ √‹„≤”‹Δ· P‹ ‹··¬Ø”Ör ±‹P‹“W‹Ÿ‹· CÆ›∞®‹√‹„ P›ø·Ï±‹≈ ‹ÍÒ‹§√›W‹·Ò‹§ ÊÌü ؃‡PÊ“ C®Ê. √ÊÁÒ‹ ”‹ÌZW‹Ÿ‹· ÷›W‹„ ®‹»Ò‹ ”‹ÌZ–‹Ï ”‹À·£W‹Ÿ‹· D gÌq ÷Ê„‡√›o®‹»… ”ʇ±‹ÏvÊWÊ„Ÿ‹·¤ ‹ÌÒÊ A ‹Æ‹·∞ B÷›ÃØ”‹∏ʇP‹·. Õ‹Ò‹·≈ ±›ŸÊø·®‹ P›ÌWÊ≈”Ö  ‹·Ò‹·§ ª›√‹£‡ø· gÆ‹Ò› ±‹P‹“ ±‹≈Òʬ‡P‹ ›X®‹™√‹„ ´Ê„‡√‹OÊ  ‹·Ò‹·§ ؇£ø·»… ”‹ ‹fiÆ‹ ‹·Æ‹”‹R ›®‹ ‹‚. G√‹v‹„ ü÷‹·√›—Û‡ø· P‹Ì±‹ØW‹Ÿ‹, A Ê·ƒP›®‹, üÌv‹ ›Ÿ‹Õ›◊ø·, ”‹ ‹·•‹ÏÆÊ  ‹fiv‹· ‹Ì•‹ ‹‚; G√‹v‹„ BŸ‹· ‹  ‹W‹Ï®‹ Àª›W‹W‹Ÿ‹·. gÆ‹±‹√‹ ؇£W‹Ÿ‹Æ‹·∞ N„‡—”‹· ‹ ±‹P‹“W‹Ÿ‹»… IP‹¬ÒÊW›X ´› ‹ÌÒ‹ÀΔ…©®‹™√Ê A ‹‚W‹Ÿ‹ N„‡–‹OÊ ÷‹·‘øfiW‹·Ò‹§®Ê, A•‹Ï◊‡Æ‹ ›W‹·Ò‹§®Ê. 1930√‹ ®‹Õ‹P‹®‹»… ◊o…√‹Æ‹ üΔWÊÁª‹Ìo WÊ„‡ƒÌWÖ Ò‹Æ‹∞ g ‹·ÏØ ®Ê‡Õ‹®‹ ±›»Ï Ê·ÌqWÊ (√ÊÁWÖ”›rWÖ) ∏ÊÌQ¿·QR A®‹Æ‹·∞ P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹·  ‹fiw®Ê™Ì®‹· Aü∫ƒ‘®‹, w Ê·pÊ„≈‡ ‹Æ‹Æ‹·∞ üÌó‘ B√Ê„‡≤ø·Æ›∞X‘®‹. A ‹Æ‹ ¥›¬‘”Ör P›ø·ÏP‹≈ ‹· ‹‚ ü◊√‹ÌW‹ ›®›W‹Δ„ A Ê·ƒP›®‹ÌÒ‹÷‹ ®Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹· Ga‹√c ‹WÊ„Ÿ‹¤»Δ….  ‹··Ì©Æ‹ P‹ÒÊ WÊ„Òʇ§ C®Ê. B P‹ÒÊø·  Ê„®‹Δ ª›W‹ Æ‹ ‹·æ √›g¬®‹ πh›±‹‚√‹®‹»… DW‹ ü◊√‹ÌW‹WÊ„Ìw®Ê. ±›Q”›§Æ‹®‹ ´‹Ãg  ‹··qr®‹√Ê PÊÁ P‹Ò‹§ƒ”‹∏ʇPÊÌ®‹· A√‹a‹· ‹ B√ʔʒ”Ö& Œ≈‡√› ‹·”ʇÆÊ (Œ≈‡√› ‹·Æ‹  ‹··SPÊR ”‹W‹~ G√‹a‹Δ· C ‹‚ ”›P‹Δ… !) πh›±‹‚√‹®‹»… ±›Q”›§Æ‹®‹ ´‹Ãg ‹Æ‹·∞ ”‹P›Ïƒ P‹aʇƒø·  Ê·‡«Ê ÷›ƒ‘ Ê. E®Ê‡™ Õ‹ ”‹–≥ ‹À r ®Ê : P‹Æ›ÏoP‹ ‹Æ‹·∞ W‹·g√›ÒÖ  ‹fiv‹· ‹‚®‹·.  ‹··”‹«›æÆ‹√‹· ´‹Ãg ÷›ƒ‘®‹√ÊÌ®‹· W‹·«Ê…π∫‘  ‹·£‡ø· ”‹ÌZ–‹ÏPÊR bÒ› ‹OÊ, B Ê·‡«Ê AΔ≥”‹ÌT›¬Ò‹√‹ √‹·Ìv‹W‹Ÿ‹ aÊÌv›o. C®‹· D ”‹ÌZoÆÊW‹Ÿ‹ ØP‹Í–‹r ”‹Ì”‹¢£. A®‹ÆÊ∞‡ ""ª›√‹£‡ø· ”‹Ì”‹¢£'' GÌ®‹· ÷ʇ⁄PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ A”‹ª‹¬ÒÊ  ‹·Ò‹·§  Ê„Ìv‹· ´ÊÁø·Ï ∏ʇ√Ê. Œ≈‡. ”‹®›Æ‹Ì®‹WËv‹√‹ ª›g±‹ Ê‡ AóP›√‹®‹»…®›™W‹„Y$¬ πh›±‹‚√‹®‹ ±Ê‰»‡”‹√‹· A±‹√›óW‹Ÿ‹Æ‹·∞ W‹·√‹·£‘ A ‹√‹Æ‹·∞ ÷Ê”‹ƒ‘√‹· ‹‚®‹· Õ›…Z؇ø·, AºÆ‹Ì®‹Æ›÷‹Ï. ¥›¬‘”‹r√‹· G–Êr–‹·r  ‹··S ›v‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ´‹ƒ‘®‹√‹„ A ‹√‹· ¥›¬‘”‹r√ʇ BX√‹·Ò›§√Ê. C®‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡wø·„ Àa‹»Ò‹ ›W‹®Ê E⁄ø·· ‹ PÊΔ ‹‚ √›gQ‡ø· ±‹P‹“ W‹⁄√‹· ‹‚®‹· Æ‹ ‹·æ ®Ê‡Õ‹®‹ ®‹·√‹ÌÒ‹. A ‹PÊR W‹~W‹Ÿ‹ Δ„q, ”› ‹ÏgØP‹ ”‹Ì±‹Ò‹§Æ‹·∞ Δ±‹p›¿·”‹· ‹‚®‹·, ±‹√‹”‹√≥ ‹ ∏ÊÁ®›o,  ‹·ÌW‹W‹Ÿ‹ÌÒÊ ±‹P‹W“ ‹⁄WÊ ÷›√‹· ‹‚®‹·, C Ê‡ ±‹≈ ‹··S P›ø·Ï”‹„b. C®ÊΔ… ‹Æ‹·∞ ◊ Ê·æq”r ‹Δ· P‹ ‹··¬Ø”Ör ±‹P‹“W‹Ÿ‹· ”‹ÌZqÒ‹ IP‹¬ ÷Ê„‡√›o W‹Ÿ‹  ‹··Ìa‹„~ø·»… ØΔ·…Ò‹§ Ê¡·‡ GÌ®‹· P›Ò‹·√‹©Ì®‹ gÆ‹ G®‹·√‹·ÆÊ„‡v‹·Ò›§√Ê.

h›W‹£‡P‹√‹|®‹ P›Δ®‹Δ„… h›£ ‹¬ ‹”Êß P‹√‹W‹·£§Δ… G”Ö. π. hÊ„‡W‹·√‹ ... 62 bÒ‹≈W‹Ÿ‹· : WÊ„‡≤, Æ› ‹·®Ê‡ ‹, ”‹ÌPʇÒÖ, Œ≈‡÷‹ƒ, P‹ ‹·ΔÌ A√‹”‹·  ‹··SbÒ‹≈ : ”‹»‡ ‹· üŸ‹üqr ÀÆ›¬”‹ : Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ÀÆ›¬”‹ P‹aʇƒ ”‹÷‹P›√‹ : i. À. ÒʇhÊ„‡ ‹£

""”›◊£, bÌÒ‹P‹, Ò‹Ò‹§$ÃÕ›”‹˜ ʇҋ§ '' v›>> G”Ö. G«Ö. ªÊÁ√‹±‹≥Æ‹ ‹√‹· C£÷›”‹®‹ ""B ‹√‹|'' ‹Æ‹·∞ Pʇ ‹Δ ±‹≈ Ê‡Œ‘Δ… , BP‹≈À·‘ø·„ C®›™√Ê. À®›¬¶Ï®Ê”Ê¿·Ì®‹Δ„ A ‹√‹· ÀbÒ‹≈ ›®‹ a‹ƒÒÊ≈ø·»… B”‹Q§ E⁄‘PÊ„Ìw√‹· ‹ ‹√ʇ BX®›™√Ê. 1950√‹ ®‹Õ‹P‹®‹»… Fo  ‹fiv‹· ›WÊ«›… A ‹√‹· EÒ‹VÆ‹Æ‹Õ›”‹˜®‹ a‹aÊÏ Æ‹vÊ‘ ""”‹÷‹& ªÊ„‡g''P‹√‹Æ‹·∞ ®‹ÌW‹·±‹w”‹·£§®‹™ ‹√‹Δ… Ê ! ”‹ ‹fig®‹ C£÷›”‹®‹ üWÊY A ‹ƒWÊ AÆ‹Æ‹¬ ›®‹ GŸ‹”‹·Ò‹Æ‹®‹ ±‹≈˛Ê C®Ê. A®‹· A ‹√‹ P›®‹ÌüƒW‹Ÿ‹»… ±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹QRv‹Δq ≥ ®r Ê. A ‹√‹· GÆÖ.‘.C.B√Ö.q.ø·»… ÆËP‹ƒø·»…®›™W‹ A ‹√‹ ”‹÷Ê„‡®Ê„¬‡XW‹Ÿ‹»… (6Æʇ ±‹‚oPÊR)

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

÷Ê„”‹Ò‹· 3


»Ýg±Ü¨Ü AÊÜPÝÍÜÊÝ© ÃÝgPÝÃÜ|

B

”‹Ì±‹‚o&13

”‹ÌbPÊ&7

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

”‹Ì±›®‹P‹ i. √› ‹·P‹Í–‹° ”‹÷‹”‹Ì±›®‹P‹√‹· ‘. B√Ö. P‹Í–‹°√› Ö GÆÖ. W›ø·£≈ PÊ. G«Ö. WÊ„‡±›ΔP‹Í–‹°ø·¬ PÊ. G”Ö. ±›•‹Ï”›√‹¶ PÊ. ≤. ”›ÃÀ· G”Ö. ”‹·√ʇ̮‹≈  ‹¬ ‹”›ß±‹P‹ G. B√Ö. Ev‹·±‹  ‹··®‹≈P‹&±‹≈P›Õ‹P‹ B√Ö. G”Ö. √›h›√› ‹ÂÖ  ‹¬ ‹”›ß±‹P‹ Ø®ÊχՋP‹ Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ±‹π…Pʇ–‹ÆÖ’ ±Ê˘. ».  ‹··®‹≈| Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ≤≈Ìo√Ö’ 167  ‹·Ò‹·§§ 168, 10Æʇ  ‹··S¬ √‹”ʧ 3Æʇ Zor , ≤‡|¬ PÊÁW›ƒP› ±‹≈®Ê‡Õ‹ ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 560 058 ®‹„√‹ ›~ : 28397426

÷Ê„”‹Ò‹· P‹aʇƒø· ÀŸ›”‹

Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ±‹π…Pʇ–‹ÆÖ’ ±Ê˘ ÊpÖ »À·pÊvÖ 15, GÌ∏Ê‘ ”ÊÌo√Ö, PÊ≈”ÊÌpÖ √‹”ʧ , AÌ. ±Ê. 5159 P‹· ‹fi√‹ ±›PÖÏ ±‹‰ ‹Ï, ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 560 001 ®‹„√‹ ›~ : 30578029, 22203580 ¥›¬PÖ’ : 30578023 e-mail : navakarnataka@gmail.com hosathu@gmail.com URL : www.navakarnataka.com http : //navakarnataka.blogspot.com http : //hosathu.blogspot.com

÷Ê„”‹Ò‹· 4

√Ê”‹’”Ö ‹·´‹¬±‹≈ Ê‡Õ‹©Ì®‹ P‹Æ›ÏoP‹®‹»… ª›√‹£‡ø· gÆ‹Ò› ±‹P‹“®‹ ü|W‹Ÿ‹  ‹·´Ê¬ PÊ”‹√Ê√Êa›o ”‹®‹¬PÊR Ò‹|°W›X√‹· ‹ÌÒÊ P›|·£§®Ê. B®‹√Ê JŸ‹WÊ„Ÿ‹Wʇ AÒ‹Í≤§ø· ÷Ê„WÊøfiv‹·£§®Ê. øfi ›W‹ A®‹· ”Ê„ñ‡o  ›W‹·Ò‹§®Ê„‡ ÆÊ„‡v‹∏ʇP‹·.  ‹fii  ‹··S¬ ‹·Ì£≈ ø·wø·„√‹±‹≥ Ò‹ ‹·æ Õ‹Q§ ±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹ ‹Æ‹·∞  ‹··Ì®‹· ‹ƒ‘®›™√Ê. A ‹√‹ ØP‹o ‹£ÏW‹Ÿ›®‹ PÊΔ ”‹b ‹√‹· DW‹Δ„ A ‹P›Õ‹ ‘P›RW‹«ÊΔ… ø·wø·„√‹±‹≥Æ‹ ‹ƒWÊ ”‹„P‹§ ”›ßÆ‹ ‹fiÆ‹ ®Ê„√‹P‹∏ʇP‹· GÌ®‹· ÷ʇŸ‹·£§®›™√Ê. C ‹√‹»…  ‹·Ìa‹„~ø·»…√‹· ‹‚®‹· ”‹b ‹ √ʇ|·P›a›ø·Ï. CÆ‹·∞ ø·wø·„√‹±‹≥ ª›g±‹ Pʇ̮‹≈ Æ›ø·P‹Ò‹Ã Ò‹ ‹·WÊ AÆ›¬ø· G”‹X®Ê, Ò‹Æ‹∞Æ‹·∞ ü»±‹Õ‹· ›X  ‹fiw®Ê GÌ®‹· q‡Q”‹·Ò‹§«Ê‡ üÌ©®›™√Ê. B®‹√Ê ª›g±‹ Æ›ø·P‹Ò‹Ã  ‹fiÒ‹≈ øfi ‹‚®Ê‡ P‹≈ ‹· PÊÁWÊ„Ÿ‹¤®Ê C®Ê. ®Ê÷‹»Wʇ ÷Ê„‡X πG”Ö ÊÁ «›π Æ‹vÊ‘®‹√‹„ ±‹≈¡„‡gÆ‹ ›XΔ…. Œ‘§Æ‹ ±‹P‹“ Ò‹ ‹·æ®ÊÌ®‹· ÷ʇ⁄PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ ª›g±‹ Æ‹v‹ ‹⁄PÊø·»… Æ‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ ƒ‡£¡·‡ ∏ʇ√Ê. AóP›√‹®‹»… E⁄®‹·PÊ„Ÿ‹¤Δ· HÆ‹· ∏ʇP›®‹√‹„ ”‹ƒ  ‹fiv‹Δ· ‘®‹ú GÆ‹·∞ ‹‚®‹Æ‹·∞ GÆÖwG AóP›√‹®‹ ©Æ‹W‹Ÿ‹«Ê…‡ ÒÊ„‡±‹Ïw‘PÊ„Ìw®‹™√‹·. P‹Æ›ÏoP‹®‹ À–‹ø·®‹»… Æ‹vÊ®‹·PÊ„Ìw√‹· ‹ ƒ‡£ A®‹Æ‹·∞ CÆ‹∞–‹·r ®‹Íy‹±‹w‘®Ê. ª‹≈–›ra›√‹, ”‹ÃgÆ‹ ±‹P‹“±›Ò‹®‹ B√Ê„‡±‹®‹  Ê·‡«Ê, ª‹„P‹ü⁄PÊ B±›®‹ÆÊø·  Ê·‡«Ê hÊÁ»WÊ ÷Ê„‡X üÌ©√‹· ‹ ”‹b ‹√‹·W‹Ÿ‹·, Õ›”‹P‹√‹  Ê·‡«Ê øfi ‹‚®Ê‡ P‹≈ ‹· ‹Æ‹·∞ ±‹P‹“ C®‹· ‹√ÊWÊ PÊÁWÊ„ÌwΔ…. AP‹≈ ‹· W‹~W›ƒPÊø·»… ‘QRPÊ„Ìv‹· ÷ÊÁ®‹√›∏›®Ö P›√›W‹Í÷‹®‹»…√‹· ‹  ‹fii ”‹b ‹ gÆ›®‹ÏÆ‹ √Êwx CÆ‹„∞ ª›g±‹ ”‹®‹”‹¬ ! üŸ›¤ƒ E±‹ a‹·Æ› ‹OÊø·»… üÌvÊ®‹·™ ª›g±‹ ÒÊ„√Ê®‹· ”‹ÃÒ‹ÌÒ‹≈ Aª‹¬¶ÏøfiX WÊ®‹·™üÌ©√‹· ‹  ‹fii ”‹b ‹ Œ≈‡√› ‹··Δ·  ‹·Òʧ ±‹P‹“PÊR ◊Ì©√‹·X®‹√Ê Aa‹cƒ±‹v‹∏ʇP›XΔ…. a‹·Æ› ‹OÊø·»… A ‹ƒWÊ ∏ÊÌüΔ Ø‡w ±‹≈a›√‹ Æ‹vÊ‘®‹™ Õ›”‹P‹√‹·  ‹·Ò‹·§ ±›»Ï Ê·ÌpÖ ”‹®‹”‹¬√‹ A ‹fiÆ‹Ò‹Æ‹·∞ À´›Æ‹ ±‹ƒ–‹ÒÖ a‹·Æ› ‹OÊ ”‹ ‹·ø·®‹»… ◊ÌÒÊWÊ®‹·PÊ„Ìv‹®‹·™ ª›g±‹®‹ ”‹Ì®‹ª‹Ï ”›´‹P‹Ò‹Æ‹ ‹Æ‹·∞ G£§ ÒÊ„‡ƒ‘®Ê. ÷ʇW›®‹√‹„ P‹Æ›ÏoP‹®‹»… E⁄®‹ ÷‹©ÆÊÌo· £ÌW‹Ÿ‹· AóP›√‹P‹RÌq PÊ„Ìw√‹· ‹‚®‹· ª›g±‹WÊ  ‹··S¬. CP‹RqrÆ‹»…√‹· ‹  ‹··S¬ ‹·Ì£≈ ”‹®›Æ‹Ì®‹ WËv‹√‹ ®›ƒ ”‹·W‹ ‹· ›WʇØΔ…. ”‹Ì±‹‚o À”‹§√‹OÊ P‹”‹√‹Ò‹·§ C√‹· Ê ÷‹·Ò‹§PÊR PÊÁ CorÌÒÊ B©‡Ò‹·. C ‹√‹· AóP›√‹®‹»…  ‹··Ì®‹· ‹ƒø·Δ· ø·wø·„√‹±‹≥  ‹·Ò‹§ ‹√‹ ∏ÊÌü»W‹√‹· πv‹· ‹√ʇ ? C®‹PÊR Æʇ√‹ ›®‹ EÒ‹§√‹ P‹–‹r , ”‹®‹¬®‹»…. AóP›√‹®‹  Ê·‡«Ê, ”‹b ‹√‹·W‹Ÿ‹  Ê·‡«Ê ◊wÒ‹ Ê‡ CΔ…®‹  ‹··S¬ ‹·Ì£≈ ©Æ‹ Æ‹„P‹·£§®›™√Ê. À´›Æ‹”Ë´‹®‹»… ”‹b ‹√‹·W‹Ÿ‹· øfi ›W‹Δ„ Æ›±‹Òʧ. CÌ•‹ Œ¶Δ ›®‹, ª‹≈–‹r ›®‹ Bv‹⁄Ò‹ ‹Æ‹·∞ P‹Æ›ÏoP‹PÊR ؇w√‹· ‹ "Q‡£Ï' ª›g±‹WÊ ”‹Δ·…Ò‹§®Ê. AóP›√‹PÊR üÌ®‹ ©Æ‹©Ì®‹ B±‹√ʇ–‹ÆÖ P‹ ‹·Δ®‹Ì•‹ Q‡Ÿ‹· √›gP›√‹|®‹»…  Ê·√Ê®‹ ª›g±‹®‹ A ‹P›Õ‹ ›© √›gP›√‹| ‹Æ‹·∞ P‹Æ›ÏoP‹®‹ gÆ‹ CÆÊ∞–‹·r ©Æ‹ AÆ‹·ª‹À”‹∏ʇPÊ„‡. C–ÊrΔ… AÆ›÷‹·Ò‹W‹⁄WÊ  ‹·„Δ P›√‹| ª›g±‹®‹ ÷ÊÁP‹ ‹fiÌvÖ. JvÊ®‹  ‹·ÆÊøfiX√‹· ‹ ª›g±‹ Pʇ̮‹≈®‹ Æ›ø·P‹√‹·W‹Ÿ‹· ±‹P‹“ ‹Æ‹·∞ GŸÊ®›v‹·£§®›™√Ê. ÷‹Δ ‹‚ Æ›ø·P‹  ‹·~W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©√‹· ‹ ±‹P‹“®‹ P‹|·°  ‹··Ì©Æ‹  ‹·÷›a‹·Æ› ‹OÊW‹Ÿ‹  Ê·‡«Ê. ±‹≈´›Ø ±‹orP›RX DW‹«Ê‡ ±ÊÁ±Ê‰‡q ±›≈√‹Ìª‹ ›X®Ê. J Ê·æøfi®‹√‹„ ±‹≈´›ØøfiW‹Δ· Ò‹ ‹P‹©Ì®‹ P›ø··£§√‹· ‹ º‡–‹æ «›ΔP‹Í–‹° A®›ÃØ DaÊWÊ Æ‹vÊ‘®‹  ‹·„√‹ÆÊ √‹•‹øfiÒÊ≈ ؃‡Q“Ò‹ ¥‹Δ ؇v‹»Δ…. ª‹≈–›ra›√‹PÊR CÆÊ„∞Ì®‹· ÷Ê”‹√›®‹ ª›g±‹ ±‹P‹“ Bv‹⁄Ò‹®‹»…√‹· ‹ √›g¬W‹Ÿ‹»… Ò›Ìv‹ ‹ ›v‹·£§√‹· ‹ ª‹≈–›ra›√‹ Ê‡ A®‹PÊR ”›Q“ . «Ê„‡P‹±›Δ  ‹·”‹„®Ê Àa›√‹®‹»… ª›g±‹ Ò‹ŸÊ®‹ ©Ã ‹··S ´Ê„‡√‹OÊ ”‹ ‹ÏÀ©Ò‹. P›ÌWÊ≈‘’W›W‹» ª›g±‹W›W‹» üΔ ›®‹ «Ê„‡P‹±›Δ P›¿·®Êø·»… B”‹Q§¿·Δ…. ü„–›ÃÏ ±›qÏ ÷‹OÊü√‹÷‹ Ê‡ A–‹·r , Aó P›√‹®‹»…®›™W‹ JÌ®‹·, CΔ…®›W‹ JÌ®‹·. I®‹· √›g¬W‹Ÿ‹»… Æ‹vÊø·· ‹ a‹·Æ› ‹OÊø· ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»… D ±‹P‹“W‹Ÿ‹· Æ‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤£§√‹· ‹ ƒ‡£ A ‹‚W‹Ÿ‹ A ‹P›Õ‹ ›© √›gP›√‹| ‹Æ‹·∞ ”‹≥–‹r ›X ÷Ê„√‹WÊv‹◊®Ê. EÒ‹§√‹±‹≈®Ê‡Õ‹®‹ a‹·Æ› ‹OÊ N„‡–‹OÊøfi®‹  Ê·‡«Ê ª‹≈–‹ra›√‹®‹ B±›®‹ÆÊø·  Ê·‡«Ê  ‹fiøfi ‹£ ”‹√‹P›√‹®‹ ”‹b ‹ ∏›ü·‘ÌWÖ P‹·Õ›Ã÷‹ GÌ∏›Ò‹Æ‹Æ‹·∞ ª›g±‹WÊ ”ʇƒ‘PÊ„Ìw®‹·™ ±‹P‹“®‹»… ®Ê„v‹x A ›ÌÒ‹√‹ ‹ÆÊ∞‡ ”‹Í—r‘Ò‹·. Æ›ø·P‹√‹ Æ‹v‹· Ê C√‹· ‹ ºÆ›∞º±›≈ø·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ π‡©WÊ Ò‹Ì©Ò‹·. A´‹¬P‹“ Ø£‡ÆÖ W‹v‹Rƒ PÊ„ÆÊWÊ ◊Ì®Ê ”‹ƒø·∏ʇP›¿·Ò‹·. BÒ‹Æ‹ ”‹®‹”‹¬Ò‹Ã ‹Æ‹·∞ A ‹fiÆ‹£Æ‹»…ƒ”‹«›¿·Ò‹·. BÒ‹Æ‹ PÊ„‡ƒPÊø·  Ê·‡√ÊWÊ ! D Cw‡ ±‹≈P‹√‹|®‹ ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»… ª›g±‹ Æ›ø·P‹√‹· Æ‹vÊ®‹·PÊ„Ìv‹ ƒ‡£ A”‹÷‹¬P‹√‹ ›XÒ‹·§. DÒ‹ ±‹P‹“PÊR ”ʇ√‹Δ· PÊ„‡qW‹or«Ê ÷‹| ‹Æ‹·∞ ؇w®›™ÆÊÌ®‹·  ‹®‹Ì£. DÒ‹ ◊Ì®‹·⁄®‹ gÆ›ÌW‹®‹ ±‹≈£ØóøfiX√‹· ‹‚®‹ƒÌ®‹ A ‹√‹  ‹·Ò‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹vÊø·ü÷‹·®ÊÌü·®Ê‡ «ÊP›Ra›√‹. C®‹· ª›g±‹WÊ ÷Ê„”‹®Ê‡Æ‹Δ…. ±‹P‹“ πo·r ÷Ê„‡W‹· ‹ ‹√‹·  ‹·Òʧ ◊Ì©√‹·W‹· ‹ ‹√‹· øfi ‹Ò‹„§ C®›™√Ê. E ‹fiª›√‹£, P‹«›¬| ‘ÌWÖ, g”‹ÃÌÒÖ ‘ÌWÖ  Ê„®‹«›®‹ ‹√‹ ±‹≈P‹√‹|W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÆÊÆ‹≤‘PÊ„Ÿ‹¤ü÷‹·®‹·. ±‹P‹“®Ê„Ÿ‹WÊ P‹a›co Õ‹·√‹· ›®‹√Ê B√ʔʒ”Ö Æ›ø·P‹√‹·W‹Ÿ‹· ü√‹·Ò›§√Ê, üÌ®‹· JÌ®‹· ƒ‡£ø· Òʇ±Ê ÷›P‹·Ò›§√Ê. Ø£‡ÆÖ W‹v‹Rƒ ±‹P‹“®‹ A´‹¬P‹“ ≤‡s‹PÊR üÌ®‹®Ê™‡ B√ʔʒ”Ö P‹Í±Ê¿·Ì®‹ : P‹Æ›ÏoP‹®‹Δ„… DW‹ A®Ê‡ WÊ„‡Ÿ‹·.

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


¨ÜáÃÜá¨æªàÍÜ¨Ü ¸ÝÈÍÜ APÜÅÊÜá

Pʇ

Ì®‹≈ a‹·Æ› ‹O› B¡„‡W‹ ‹‚ Ò‹Æ‹∞ ÷‹P‹·RW‹Ÿ‹Æ‹·∞ a‹«›¿·”‹∏ʇP›®‹·™ ,  ‹”‹·§Ø–‹u ›X a‹·Æ› ‹OÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ B¡„‡i”‹Δ· GÌü·®‹· ”› ‹fiÆ‹¬ £⁄ ‹⁄PÊ. AÆʇP‹ ∏›ƒ B¡„‡W‹®‹ P›ø·Ï ÊÁSƒ  ‹·Ò‹·§ B®Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹· Ò‹ ‹fi–Êø· ±‹≈÷‹”‹Æ‹W‹Ÿ‹ÌÒÊ √‹Ìi”‹·Ò‹§ Ê  ‹·Ò‹·§ PÊΔ Ê‰ Ê·æ £‡√› ∏›»Õ‹ ›®‹, B®‹√Ê ”‹≥–‹r ®‹·√‹·®Ê™‡Õ‹©Ì®‹ P‹„w®‹, ±‹≈Õ›∞÷‹Ï Æ‹v‹ ‹⁄PÊW‹Ÿ›X √ʇX”‹·Ò‹§ Ê. Æ›¬øfiΔø·QR√‹· ‹ ”›ßÆ‹ a‹·Æ› ‹O› B¡„‡W‹®‹·™ ”‹÷‹. B®‹™ƒÌ®‹ G√‹v‹„ ”‹Ì”ÊßW‹Ÿ‹· Ga‹c√‹©Ì®‹ Æ‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹¤∏ʇPÊÌü ؃‡PÊ“ C®Ê. B ”‹Ì”ÊßW‹Ÿ‹®Ê™‡ AÌ£ ‹· £‡ ‹fiÏÆ‹ W‹Ÿ›W‹·Ò‹§ ›®‹™ƒÌ®‹ À Ê‡a‹ÆÊø·Æ‹·∞ À±‹‚Δ ›X ∏ÊŸÊ‘PÊ„Ÿ‹¤∏ʇP›®‹·™ B G√‹v‹„ ”‹Ì”ÊßW‹Ÿ‹ g ›∏›™ƒ. ”‹ Ê‰Ï‡a‹c Æ›¬øfiΔø·®‹»… gÆ‹ ‹ƒ 16√‹Ì®‹· Jü∫ Æ›¬ø· ‹·„£Ï A¡„‡´Ê¬ø·  ‹·‘‡©ø·Æ‹·∞ ª‹W‹∞WÊ„⁄‘®‹·™ Pʇ ‹Δ ""JÌ®‹· ±‹≈”‹ÌW‹'' Ê‡ ÀÆ› A®Ê‡Æ‹„  ‹·÷‹Ò‹Ã®‹ ZoÆÊø·Δ… GÌ©®›™√Ê.  ‹·‘‡© E√‹·⁄‘®‹ ‹√‹· ”‹ ‹fi´›Æ‹ Ò‹Ì®‹·PÊ„Ÿ‹¤ü÷‹·®Ê‡ÆÊ„, B®‹√Ê ®Ê‡Õ‹ ‹‚ AÆ‹·ª‹À‘®‹ Ò‹Δ…|W‹Ÿ‹ ±‹qr ü÷‹Ÿ‹ ©‡ZÏ ›X®Ê. ±›»Ï Ê·ÌqÆ‹  Ê·‡«Ê ∏›Ìü· JWÊ®‹®‹·™ ”‹÷‹ Pʇ ‹Δ JÌ®‹· ±‹≈”‹ÌW‹ GÌ®‹·πor√Ê  ‹··Ì®Ê‡Æ‹· ?  ‹·‘‡©ø·Æ‹·∞ E√‹·⁄‘®‹·™  ‹·Ò‹·§ ±›»Ï Ê·ÌqÆ‹  Ê·‡«Ê ∏›Ìü· G”Ê©®‹·™ Pʇ ‹Δ ±‹≈”‹ÌW‹W‹Ÿ‹Δ… , A ‹‚ N„‡√‹ ±›Ò‹P‹W‹Ÿ‹·. B Q≈¡·W‹Ÿ‹ ±‹ƒO› ‹· º‡P‹√‹ ›®‹·™ , ”‹ ‹fig ‹Æ‹·∞ P‹ΔP‹· ‹Ì•‹®‹·. a‹·Æ› ‹OÊ üÌ®›W‹«ÊΔ… ©Æ‹ØÒ‹¬®‹ P›ø·ÏP‹≈ ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹ßXÒ‹WÊ„⁄”‹∏ʇPÊÌü a‹·Æ› ‹O› B¡„‡W‹®‹ B®Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹· ±‹≈h›±‹≈ª‹·Ò‹ÃPÊR  ‹fi√‹P‹ ›®‹ ‹‚, ±‹≈hÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ◊‡øfi⁄”‹· ‹Ì•‹ ‹‚. øfi ‹‚®Ê„‡ ±‹P‹“ ‹‚ GÌ•‹®Ê„‡ B՛Ô‹ÆÊ Ø‡wπor√Ê  ‹·Ò‹®›√‹√Ê«›…  ‹·„SÏ√‹ÌÒÊ  Ê„‡wWÊ„Ÿ‹W›Xπv‹·Ò›§√ÊÌü P‹Δ≥ÆÊø· A ›”‹§ ‹ ‹‚ Æ‹ ‹·æ W‹|√›g¬PÊR 60  ‹–‹Ï  ‹ø·”›’®‹√‹„ WÊ„‡a‹ƒ”‹©√‹· ‹‚®‹· Aa‹cƒ Ò‹√‹·Ò‹§®Ê. £ÌW‹Ÿ‹·W‹or«Ê a‹·Æ› ‹O› ±‹≈Q≈¡· h›ƒø·»…®‹™√Ê P›ø·ÏP‹≈ ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹Ì±‹‰|Ï ”‹ßXÒ‹WÊ„⁄”‹· ‹‚®‹· GÌÒ‹÷‹ h›|Ò‹Æ‹ Ê‰‡ £⁄ø·· ‹‚©Δ… . √‹”ʧ ƒ±Ê‡ƒ  ‹fiv‹P‹„v‹®‹·,  ‹fi√‹·P‹pÊrø·»… ∏Ê«Ê Ò‹vÊW‹orΔ· ”‹P›Ï√‹  ‹·´‹¬ ±‹≈ Ê‡Õ‹  ‹fiv‹P‹„v‹®‹·, ÷Ê„”‹ ¡„‡gÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ PÊÁWÊ„Ÿ‹¤∏›√‹®‹·, CÒ›¬© M·O›Ò‹æP‹ ØüÏÌ´‹W‹Ÿ‹· ”‹ ‹Ï•› ”‹ƒø·Δ…. Æ‹ ‹·æ ®Ê‡Õ‹®‹  ‹·Ò‹®›√‹√‹ ü·©ú ‹·ÒʧWÊ ∏Ê«Ê P‹or©√‹· ‹‚®‹· A ‹√‹Æ‹·∞ A±‹ ‹fiÆ‹WÊ„⁄‘®‹ÌÒÊ. C–›r®‹  Ê·‡Δ„ ÷‹|&÷ÊÌv‹ C ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ a‹·Æ› ‹O› B¡„‡W‹ ‹‚ ±›≈¡„‡XP‹ ›X Ò‹vÊø·· ‹‚®‹· A–‹r√‹«Ê…‡ C®Ê. ÷‹| ±‹vÊ®‹ ‹√Ê«›… M·| £‡ƒ”‹Δ· ÷‹| PÊ„or ‹ƒWʇ  ‹·Ò‹ ؇w®›™√ÊÌü·®‹PÊR À՛Ô›÷‹Ï ±‹‚√› Ê ”‹÷‹ CΔ…. EÒ‹§√‹ ±‹≈®Ê‡Õ‹®‹»… D ∏›ƒ a‹·Æ› ‹O› B¡„‡W‹ ‹‚ Àó‘√‹· ‹ P‹≈ ‹·W‹Ÿ‹· AÆ‹·bÒ‹  ‹fiÒ‹≈ ‹Δ… , A±‹≈¡„‡gP‹ P‹„v‹. A®‹√‹ ◊Ì®Ê C√‹ü÷‹·®›®‹ E®Ê™‡Õ‹ ‹Æ‹·∞ Æ‹W‹|¬ ÊÆ‹∞ü÷‹·®›X®‹™√Ê ”‹· ‹·æÆÊ Æ‹P‹·R PÊÁ aÊΔ…ü÷‹·©Ò‹·§ . B®‹√Ê ”‹Ì®‹ª‹Ï ÷›XΔ… .  ‹··S¬ ‹·Ì£≈  ‹fiøfi ‹£ø· ‹√‹ ؇£W‹Ÿ‹·, P›ø·ÏÕÊÁ», Bv‹⁄Ò‹  ÊÁ¥‹Δ¬ ,  ‹··ÌÒ›X øfi ‹‚®Ê‡ q‡PÊ C®‹™√‹„ A®‹Æ‹·∞ a‹·Æ› ‹O› ±‹≈Q≈¡·ø· hÊ„ÒÊ Ò‹Ÿ‹P‹·÷›P‹· ‹‚®‹· ”‹ÌÀ´›Æ‹®‹ ØqrÆ‹»… ‘ÇP›√›÷‹Ï ‹Δ… . b®‹Ìü√‹Ì BW›WÊY ®Ê‡Õ‹®‹ B¶ÏP‹ ؇£ø· ”‹ ‹·•‹ÏÆÊøfiX ÷ʇŸ‹· ‹‚®Ê‡Æ‹· ? ""Æ‹ ‹·WÊ  ‹·Ò‹®›√‹√‹· AóP›√‹ ؇w®›™√Ê, D ؇£W‹Ÿ‹Æ‹∞Æ‹·”‹ƒ”‹Δ· ±‹≈hÊW‹Ÿ‹· Ø®ÊχՋƋ ؇w®›™√Ê; Ø ‹·WÊ A ‹‚ ∏ʇv‹ ÊØ‘®‹√Ê a‹·Æ› ‹OÊø·»… WÊ®‹·™ üØ∞ , Ø ‹·WÊ ”‹ƒ¡·Ø‘®‹™Æ‹·∞ h›ƒWÊ Ò‹Ø∞ .'' ◊‡WÊÆ‹·∞ ‹ b®‹Ìü√‹Ì  ‹·Ò‹·§ A ‹√‹ ”‹÷Ê„‡®Ê„¬‡X ”‹b ‹√‹· A Ê·ƒP›PÊR ®Ê‡Õ‹ ‹Æ‹·∞  ‹fi√‹·Ò›§√Ê, ±Ê‰‡”Ê„R‡W›X ª‹„À·  ‹Õ‹±‹w‘ PÊ„Ÿ‹·¤Ò›§√Ê, À√Ê„‡ó‘®‹ ‹√‹Æ‹·∞ ”‹®Êüwø··Ò›§√Ê, Æ‹P‹’»‡ø·√‹Æ‹·∞ ÷ʇWÊ ∏ʇP›®‹√‹„ PÊ„Δ…ü÷‹·®‹· GÆ‹·∞Ò›§√Ê.  ‹fiøfi ‹£ø· ‹√‹· AÌ∏ʇv‹R√Ö E®›¬Æ‹ ØÀ·Ï‘®‹√Ê, BÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ø»…‘®‹√Ê, C®Ê‡  ›®‹ HPÊ A±‹•‹¬  ›W‹·Ò‹§®Ê ? √›gQ‡ø· ›X A ‹√‹ ±‹P‹“ ‹ÆÊ∞®‹·ƒ”‹· ‹‚®‹√‹ ü®‹Δ· A ‹ƒWÊ Q√‹·P‹·Ÿ‹ PÊ„v‹· ‹‚®‹· SÌv‹Ø‡ø·. BÆÊW‹⁄WÊ,  ‹fiøfi ‹£ ±‹‚Ò‹ß⁄W‹⁄WÊ  ‹··”‹·P‹· ÷Ê„©”‹Δ· PÊ„‡qW‹or«Ê ÷‹| ‹Æ‹·∞  ‹Í•› ÷›Ÿ‹· ‹fiv‹· ‹‚®‹· øfi ‹ ±‹‚√‹·–›•‹ÏPÊR ? EÒ‹§√‹ ±‹≈®Ê‡Õ‹®‹«Ê…Δ„… i‡ ‹ÌÒ‹ BÆÊW‹⁄Δ… Ê‡Æ‹· ? A ‹P‹„R  ‹··”‹·P‹· ÷›Q”‹∏ʇPÊ ? ÷‹”‹§ , ∏ÊÁ‘P‹Δ·… , «›q‡Æ‹·, P‹·v‹·WÊ„‡Δ·, W‹·w”‹Δ·, pÊ»¥Ê‰‡Æ‹·,  ‹··ÌÒ›®‹ Æ‹„√›√‹· ∏ʇ√Ê a‹·Æ› ‹O› b÷Ê∞W‹⁄ Ê. A ÊΔ…P‹„R W‹ ‹”‹· ÷Ê„©”‹·Ò›§√ʇƋ· ? A › ‹‚®‹P‹„R CΔ…®‹ ŒPÊ“ BÆÊWÊ  ‹fiÒ‹≈ HPÊ ? C®‹· a‹·Æ› ‹O› ”‹Ì◊ÒÊWÊ WË√‹ ‹ Ò‹√‹· ‹Ì•‹®‹Δ….  ‹fiøfi ‹£ø· ‹√‹  Ê·‡»Æ‹ PÊ„‡±‹ ‹Æ‹·∞ ÷‹Ò›ÕÊ¿·Ì®‹ D ƒ‡£ ±‹≈P‹q”‹· ‹‚®‹· ±‹≈h›±‹≈ª‹·Ò‹Ã®‹  ‹Ìa‹ÆÊ. D P‹≈ ‹·©Ì®‹ ""”‹ ‹·Ò‹p›r®‹ ÆÊ«Ê'' Ø ‹fiÏ| ›W‹·Ò‹§®ÊÌ®‹· a‹·Æ› ‹O› B¡„‡W‹ ÷ʇ⁄®Ê. A®‹QRÌÒ‹Δ„ ®Ê„v‹x ”‹·Ÿ‹·¤ ∏ʇ√Ê„Ì©Δ…. ""÷‹”‹§''PÊR CΔ…®‹ ŒPÊ“ ""BÆÊ''WÊ GÌ®›®›W‹ ”‹ ‹·Ò‹qrWÊ A•‹Ï Ê‡Ø®Ê ? B¡„‡W‹®‹ ®‹·–‹r £‡ ‹fiÏÆ‹ ‹Æ‹·∞ À√Ê„‡ó”‹· ‹ ü®‹Δ· AÆʇP‹ √›gQ‡ø· ±‹P‹“W‹Ÿ‹· A ‹Æ‹·∞ ”›ÃW‹£‘ Ê.  ‹fiøfi ‹£ø· ‹√ÊÌ®‹√Ê C ‹√‹ gÌ[›üΔ Ev‹·X÷Ê„‡W‹·Ò‹§®ÊÌü·®‹√‹ ”‹„a‹ÆÊ C®‹·, A–Êr . BPÊø·Æ‹·∞ À√Ê„‡ó”‹· ‹ ‹√‹· P‹„v‹ B¡„‡W‹®‹ ±‹≈Õ›∞÷‹Ï B®Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ À√Ê„‡ó”‹∏ʇQÒ‹·§ . B®‹√Ê ‘‡Ò›√›Ì ¡·a‹„ƒ ”‹÷‹ B¡„‡W‹®‹ ∏›»Õ‹ B®Ê‡Õ‹®Ê„Ì©WÊ ”‹÷‹ ‹·Ò‹  ‹¬P‹§±‹w‘®›™√ÊÌ®‹√Ê HÆÊÆ‹∞∏ʇP‹· ? a‹·Æ› ‹OÊø·· ±‹≈h›±‹≈ª‹·Ò‹Ã®‹ Ba‹√‹OÊW›X C√‹· ‹ JÌ®‹· AÌW‹, A®Ê‡ ”‹ ‹Ï”‹Ã ‹Δ… . a‹·Æ› ‹OÊ Æ‹vÊ”‹· ›W‹ ®‹·√‹·®Ê™‡Õ‹©Ì®‹ ∏›»Õ‹ ›®‹ B®Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ؇v‹· ‹Ò‹§ B¡„‡W‹ ”›X®‹√Ê A®‹Æ‹·∞ ±‹≈Œ∞”‹· ‹‚®‹· P‹„v‹ ±‹≈h›±‹≈ª‹·Ò‹Ã®‹ JÌ®‹· ª›W‹ Ê‡ BX√‹·Ò‹§®Ê.

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

”‹ ‹fi«Ê„‡a‹P‹  ‹·Ìv‹» q. B√Ö. AÆ‹ÌÒ‹√› ‹·· ‘. B√Ö. a‹Ì®‹≈ÕʇS√Ö À. a‹Ì®‹≈ÕʇS√‹ Æ‹ÌW‹» PÊ. G«Ö. WÊ„‡±›ΔP‹Í–‹° √› Ö GaÖ. G”Ö. WÊ„‡±›Δ √› Ö i. PÊ. WÊ„‡ÀÌ®‹ √› Ö  ‹··√‹⁄‡´‹√Ö GÌ. ‘. Æ‹√‹‘Ì÷‹ÆÖ ÆʇÀ·a‹Ì®‹≈ ±‹≈P›ÕÖ ‘. √› Ö ü√‹W‹„√‹· √› ‹·a‹Ì®‹≈±‹≥ PÊ.  ‹·√‹·Ÿ‹‘®‹™±‹≥  ‹·÷›-ü-«Ê‡-Õ‹Ã√‹ √› Ö Àgøfi π. À. À‡√‹ª‹®‹≈±‹≥ q.  ÊÌP‹pʇՋ  ‹·„£Ï ø··. G”Ö. Œ≈‡Ø ›”‹ÆÖ ‘®‹™Æ‹WËv‹ ±›q‡Δ G«Ö. ÷‹Æ‹· ‹·ÌÒ‹ø·¬ a‹Ì®› À ‹√‹W‹Ÿ‹· πw ”‹ÌbPÊ

√‹„. 12/&

›—ÏP‹ a‹Ì®›

√‹„. 150/&

‹·„√‹·  ‹–‹ÏPÊR

√‹„. 350/&

Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ Õ›TÊW‹Ÿ‹· 5Æʇ  ‹··S¬ √‹”ʧ , W›ÌóÆ‹W‹√‹ ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 560 009 : 080&22251382 PÊ. G”Ö. B√Ö. √‹”ʧ  ‹·ÌW‹Ÿ‹„√‹· & 575 001 : 0824&2441016 √› ‹·”›ÃÀ·  ‹ÍÒ‹§  Ê·Á”‹„√‹· & 570 024 : 0821-&2424094 ”Êr‡–‹ÆÖ √‹”ʧ W‹·Δ∫W›Ï & 585 102 : 08472&224302

÷Ê„”‹Ò‹· 5


D £ÌW‹Ÿ‹· (3Æʇ ±‹‚o©Ì®‹)

PÊΔ ‹√‹· ""A®Ê‡PÊ„‡ Ø ‹·æ ªÊÁ√‹±‹≥ ¥›¬‘”Ör ”‹Ãª› ‹ ÷Ê„Ì©®›™√Ê'' GÌ®‹· A ‹√‹ üWÊY ÷ʇŸ‹·£§©™®‹·Ìo·. A ‹√‹ A£Æ‹„Ò‹Æ‹ ”‹ÌÕÊ„‡´‹ÆÊø·· ª›√‹Ò‹®‹ ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈ ¬ W‹⁄PÊWÊ ”‹ÌüÌó‘®‹·™. ®Ê„v‹x Æʇқ√‹√›®‹ Æʇқi ”‹·ª›–Ö a‹Ì®‹≈ ∏Ê„‡”‹√‹ ÷Ê”‹√‹Æ‹·∞ ÒÊWÊ®‹·PÊ„Ìv‹√Ê A ‹√‹ À√‹·®‹ú øfi√‹„ ”Ê„«Ê…Ò‹·§ ‹‚©Δ… ÊÌü T›£≈¿·Ì®‹ ªÊÁ√‹±‹≥Æ‹ ‹√‹· ø·•›±‹≈P›√‹ a‹ƒÒÊ≈ø· ÀP‹Í£WÊ  ‹·Æ‹”Ê„‡£®›™√Ê. ∏Ê„‡”Ö A ‹√‹ d›£  ‹·Ò‹·§ T›¬£ A±‹≈£ ‹· ›®‹·™. G√‹v‹ÆÊ ±‹≈±‹Ìa‹ ø··®‹ú®‹ ”‹ ‹·ø·®‹»… g±›ØÆ‹ pÊ„‡Q¡„ ÀÕ‹ÃÀ®›¬ØΔø·®‹»… À®›¬¶Ï&A´›¬±‹P‹√‹Æ‹·∞ E®Ê‡™ Œ‘  ‹fiÒ‹Æ›v‹·Ò›§ øfi ‹  ‹··«›g„ CΔ…®Ê ¥›¬‘”Ör ®‹·√›«Ê„‡a‹ÆÊø·Æ‹·∞ SÌw‘®‹™ ‹√‹· A ‹√‹·. A ‹√‹ P›~PÊø·  ‹·÷‹Ò‹Ã ‹Æ‹·∞ ±‹≈Œ”∞ ‹· ‹ ‹√‹· À√‹Ÿ‹. A ‹ƒWÊ G√‹v‹· üWÊ®‹ W›Ìó‡i ”‹÷‹ ∏Ê„‡”‹√‹ üWÊY A±›√‹ WË√‹ ‹ Cƒ‘PÊ„Ìw®‹·™®›X ÷ʇ⁄®›™√Ê. ∏Ê„‡”Ö EW‹≈ ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈ ¬¡„‡´‹√‹·, B®‹√Ê ª›√‹Ò‹®‹ 1947√‹ ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈ ¬ ‹‚ A ‹ƒÌ®›X¡·‡ ¥‹»‘ÒÊÌ®‹· ÷ʇ⁄®‹√Ê A®‹· A£Õ‹¡„‡Q§ø·Δ… , A”‹Ò‹¬ ‹‰ BW‹·Ò‹§®Ê. A ‹√‹· P‹qr®‹ CÌwø·ÆÖ Æ›¬–‹Æ‹«Ö BÀ·Ïø· ©orÒ‹Æ‹ ‹Æ‹·∞  Ê·a‹·cÒ‹§«Ê‡ ∏Ê„‡”‹√‹· π≈q–‹√‹Æ‹·∞ P‹ÌπQ‡Ÿ‹· ‹ÌÒÊ  ‹fiw®‹√ÊÌü ªÊÁ√‹±‹≥Æ‹ ‹√‹ ”‹Ì&ÕÊ„‡´‹ÆÊø·Æ‹·∞ ±‹≈Œ”∞ ‹∏ʇP›W‹·Ò‹§®Ê. ∏Ê„‡”‹ƒWÊ ∏Ê®‹ƒ π≈q–‹√‹· ª›√‹Ò‹©Ì®‹ ÒÊ„ΔW‹∏ʇP›¿·ÒÊÌ®‹· øfi ‹ÆÊ„‡ π≈q–Ö ”ÊÁÆ›¬óP›ƒ ÷ʇ⁄®‹™ÆÊÌü·®‹· ªÊÁ√‹±‹≥Æ‹ ‹√‹· ؇w√‹· ‹ ±‹‚√› Ê. W›Ìó, ª‹W‹ÒÖ ‘ÌWÖ, √›ø·«Ö CÌwø·ÆÖ ÆʇÀø· ÆËP›®‹Ÿ‹®‹ ”ÊÁØP‹√‹·, √ÊÁÒ‹&P›À·ÏP‹√‹·,  ‹·◊ŸÊø·√‹·, À®›¬¶ÏW‹Ÿ‹·, P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹·, øfi√‹„ «ÊP‹RQRΔ…. ªÊÁ√‹±‹≥Æ‹ ‹√‹ ±‹≈P›√‹ Æʇқi Jü∫√ʇ ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈ ¬ ®‹QR‘PÊ„or√‹·. ”‹ÃÒ‹@ Æʇқi AÌÒ‹÷‹ A±‹≈ü·®‹ú ÷ʇ⁄PÊ ø·Æ‹·∞ J±‹‚≥£§√‹»Δ… ÊÌü·®‹· Õ‹Ò‹‘’®‹ú. ª‹W‹ÒÖ ‘ÌWÖÆ‹Æ‹·∞ Æʇ|·W‹Ìª‹PÊR‡ƒ‘®›W‹, A®‹PÊR  ‹··Æ‹∞ g£‡ÆÖ ®›”Ö hÊÁ»Æ‹»… A”‹·Ø‡X®›W‹ ∏Ê„‡”Ö ÷ʇWÊ ±‹≈£Q≈¿·‘ gÆ‹√‹Æ‹·∞ ”‹ÌZq‘®‹√ÊÌü·®‹· ü÷‹·Õ‹@ ªÊÁ√‹±‹≥Æ‹ ‹√‹· £⁄©Δ… A•‹ › £⁄ø·Δ· C–‹r±‹v‹· ‹‚©Δ…. HÆʇ C√‹», C£÷›”‹®‹ Ø ‹fiϱ‹P‹√‹· A ‹Ò›√‹ ±‹‚√‹·–‹√‹Δ… ; C£÷›”‹®‹ W‹£ø·Æ‹·∞ gÆ‹ÒÊ Ø´‹Ïƒ”‹·Ò‹§®Ê. A®Ê«›… ”‹ƒ, ªÊÁ√‹±‹≥Æ‹ ‹√‹· DWʇPÊ ∏Ê„‡”‹√‹ ±‹√‹ ›X ”‹Ì&ÕÊ„‡´‹ÆÊ B√‹Ìº‘®›™√Ê ? P›ÌWÊ≈”Ö, P‹ ‹··¬Ø”Ör ±‹P‹“W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÒÊW‹Ÿ‹Δ·  ‹·Ò‹·§ ÆÊ÷‹√‹·  ‹··ÌÒ›®‹ ‹√‹Æ‹·∞ A±‹ ‹ÂËΔ¬WÊ„⁄”‹Δ·. ü·®‹úÆ‹· gÆ‹À√Ê„‡ó Ò‹Ò‹Ã ∏Ê„‡ó‘®‹™ÆÊÌü A Ê„‡Z ”‹ÌÕÊ„‡´‹ÆÊ Æ‹vÊ‘®‹™√‹·  ‹fiÆ‹¬ ªÊÁ√‹±‹≥Æ‹ ‹√‹·; ”‹√‹”‹Ã£ ”‹ ‹fiæÆ‹ ®Ê„√ÊÒ‹Æ‹ÌÒ‹√‹®‹ DXÆ‹ ∏Ê„‡”Ö üWÊXÆ‹ ”‹ÌÕÊ„‡´‹ÆÊø·Æ‹·∞ W‹ ‹·Ø‘ ª›√‹£‡ø· C£÷›”‹ ”‹ÌÕÊ„‡´‹Æ›  ‹·Ìv‹»ø·· Œ≈‡ø··Ò‹ƒWÊ CÆÊ∞ÌÒ‹÷‹ ±‹‚√‹”›R√‹ ؇v‹·Ò‹§®Ê„‡ P›®‹· ÆÊ„‡v‹∏ʇP‹·. C£§‡bÆ‹ JÌ®‹· ”‹·©™ ◊‡X®Ê : PÊ„»… √›–‹ÛW‹Ÿ‹»… JÌ®›®‹ ø··ÆÊÁpÊvÖ B√‹∏Ö GÀ·√ʇpÖ’WÊ A Ê·ƒP› 4.38 π»ø·ÆÖ v›Δ√‹· ∏Ê«Êø· Õ‹”›˜”‹˜ ”‹√‹ü√›g·  ‹fiv‹»®Ê. √‹„±›¿·W‹Ÿ‹»… A®‹· A”‹ÌS¬ PÊ„‡qW‹Ÿ‹  Ê„Ò‹§. A Ê·ƒP›®‹ B¶ÏP‹ ◊ÌgƒÒ‹PÊR ”‹ÃΔ≥ E‘√‹· Ò‹·Ìü· ‹  ›¬±›√‹ C®‹·. B®‹√Ê D bP‹R ®Ê‡Õ‹PÊR A–‹·r Õ‹”›˜”‹˜ HPÊ ∏ʇP‹·, øfiƒÌ®‹ B ®Ê‡Õ‹PÊR ª‹ø· ? C√›ØÆ‹  Ê·‡«Ê Æ›ŸÊ A Ê·ƒP› ´›⁄ Æ‹vÊ”‹Δ· C®‹· Ò‹øfiƒ. G√‹v‹· E®Ê™‡Õ‹W‹Ÿ‹ ”›´‹ÆÊ J̮ʇ  ‹¬ ‹÷›√‹©Ì®‹ ®‹QR®‹ÌÒ›¿·Ò‹·. A Ê·ƒP›®‹ √‹P‹“O› C«›TÊø· Pʇ̮‹≈ ›®‹ ±ÊÌoW‹ÆÖÆ‹ h›hÖÏ »o«Ö ±‹≈P›√‹ D Õ‹”›˜”‹W˜ ‹Ÿ‹· ""±›≈®Ê‡ŒP‹ ”‹·ª‹®‹≈ÒÊWÊ AW‹Ò‹¬.'' Aª‹®‹≈ÒÊ¡·‡ CΔ…®ÊvÊ A Ê·ƒP› ”‹·ª‹®‹≈ÒÊø·  ‹fiÒ‹Æ›v‹·£§®Ê. AÌ®‹√Ê, Aª‹®‹≈ÒÊ ”‹Í—r”‹Δ· H±›Ïo· Æ‹vÊ©®Ê. B®‹√Ê GÀ·√ʇpÖ’ C®‹PÊR‡PÊ  ‹·~ø·∏ʇP‹· ? ""ØÆ‹∞ ÷‹|  ‹·Ò‹·§ ±ÊpÊ„≈‡«Ö Æ‹ ‹·WÊ ∏ʇP‹·; ؇Ƌ· Õ‹”›˜”‹˜ PÊ„Ÿ‹¤∏ʇP‹·, CΔ…©®‹™√Ê C√›ÆÖWÊ  Ê„®‹Δ· ØÆ‹∞  Ê·‡«Ê¡·‡ ´›⁄ Æ‹vÊ©‡Ò‹·, hÊ„‡PÊ '', GÌü·®‹· A Ê·ƒP›®‹ Ga‹cƒPÊø·  ‹fiÒ‹·. ª‹ø·©Ì®‹ Æ‹v‹·X A Ê·ƒP›®‹ B˛›Æ‹· ‹£ÏøfiX GÀ·√ʇpÖ’ Æ‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤Ò‹§®Ê. JqrÆ‹»… , C√›QÆ‹»… 10 ΔP‹“ gÆ‹√‹Æ‹·∞ PÊ„Ì©√‹· ‹ A Ê·ƒP› DW‹ C√›ØÆ‹ gÆ‹√‹Æ‹·∞ PÊ„Δ…Δ· ‘®‹úÒÊ Æ‹vÊ‘®Ê. AÌÒ‹÷‹ ®Ê‡Õ‹PÊR Aa‹·c Ê·a›cX√‹· ‹ Æ‹ ‹·æ ±‹≈´›Ø, ®Ê‡Õ‹ ‹Æ‹·∞ GÒ‹§ PÊ„ÌvÊ„ø··¬£§®›™√ÊÌ®‹· F◊‘ ”‹ÃΔ≥ Æ‹v‹·P‹ üƒ‘ PÊ„Ìv‹·, B Ê·‡«Ê C®›W‹®‹· GÌ®‹· ”Êß$Áø·Ï©Ì®‹ ÷ʇŸ‹∏ʇP›®‹ ”‹ ‹·ø· C®‹·. Bøfi ®Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹ gÆ‹”‹ÌTʬø· ±‹≈ ‹fi|®‹ ®‹Í—¿ r ·Ì®‹ ÆÊ„‡w®›W‹ A Ê·ƒP›®‹ P›√›W‹Í÷‹W‹Ÿ‹»…√‹· ‹ ‹√‹ ÕʇP‹v› ›√‹· ±‹≈ ‹fi| ‹‚ ∏ʇ√› ‹‚®Ê‡ ®Ê‡Õ‹QRÌÒ‹Δ„ ÷ÊbcÆ‹®‹·. C®Ê‡Ø®‹·, A–‹·r ”‹Ì±‹®‹ΩƒÒ‹ ›®‹ ®Ê‡Õ‹, G–Ê„r‡ ®Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ PÊ„ŸÊ¤

÷Ê„”‹Ò‹· 6

÷Ê„vÊø·· ‹ ®Ê‡Õ‹,  ‹fiÆ‹ ‹ ÷‹P‹·RW‹Ÿ‹ üWÊY ”‹®›  ‹fiÒ‹Æ›v‹· ‹ ®Ê‡Õ‹, A«Ê…‡PÊ ◊‡WÊ ? pʃ DW‹«ÖoÆÖ ü√Ê©√‹· ‹ "" ‹fiPÖ’Ï HPÊ ”‹ƒ WÊ„Òʧ ?'' GÌü DbÆ‹ ±‹‚”‹§P‹®‹»… A®‹PÊR EÒ‹§√‹ ”‹„b‘®›™ÆÊ : ""üÌv‹ ›Ÿ‹Õ›◊  ‹¬ ‹”Êßø·Æ‹·∞ QÒÊ„§WÊ®›®‹  Ê·‡«Ê B¶ÏP‹ÒÊø·· ÷ʇX√‹·Ò‹§®Ê GÌü·®‹√‹ üWÊY ”‹ ‹fig ›©W‹Ÿ‹· Ò‹ ‹·æ  ›®‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞  ‹··Ì®‹· ‹ƒ”‹·Ò‹§«Ê‡ C√‹·Ò›§√Ê. ”‹®‹¬®‹»… ”‹Ì±‹‰|Ï ›X ®Ê„‡–‹√‹◊Ò‹ ›®‹  ‹fi®‹ƒ¡„Ì®‹· Δª‹¬ÀΔ…. D A±‹ƒ ±‹‰|ÏÒÊø·Æ‹·∞ üÌv‹ ›Ÿ‹Õ›◊ B¶ÏP‹ÒÊ¡„v‹ÆÊ ÷Ê„‡»‘®‹√Ê HÆ‹Ø‘∞ ‡Ò‹· ? ±›±‹, üÌv‹ ›Ÿ‹Õ›◊ø·»… P‹±‹‚≥a‹·PÊR¡·‡ CΔ… , A–‹·r aÊÆ‹∞ A®‹√‹ P›ø·Ï ÊÁSƒ : A»… üv‹Ò‹Æ‹®‹ ÷Ê”‹ƒΔ… , ®‹·üÏŸ‹PÊø·ÌÒ‹„ CΔ… Ê‡ CΔ… ; ◊‡X√‹· ›W‹ B¶ÏP‹ H√‹·±Ê‡√‹·W‹⁄WÊ CÆÊ∞»ø … · A ‹P›Õ‹. HÆÊ„‡ PÊΔ Ê‡ŸÊ B  ‹¬ ‹”Êßø·w Ø√‹·®Ê„¬‡W‹®‹ ®‹·∏›ƒ ±‹≈ ‹fi| P›|ü√‹ü÷‹·®‹·, B®‹√Ê ÆÊ„‡w, ÀՋî‹ üÌv‹ ›Ÿ‹Õ›◊ AWÊ≈‡”‹√‹ ®Ê‡Õ‹ ‹‚ D Æ‹„¬Æ‹ÒÊWÊ A”›´›√‹| ü·©ú ‹Ì£PÊø· ±‹ƒ÷›√‹ ‹Æ‹·∞ P‹Ìv‹· PÊ„Ìw®Ê. A Ê·ƒP› ”‹Ìø··P‹§ ”‹Ì”›ßÆ‹®‹»… CÌ®‹· ÷‹Ò‹·§ ΔP‹“P‹„R ÷Êa‹·c  ‹·Ì© PÊΔ”‹ ‹Æ‹·∞ A√‹”‹·£§√‹∏ʇP›XÒ‹·§ , A ‹√‹· P›√›W‹Í÷‹W‹⁄WÊ Ò‹Ÿ‹¤Δ≥qr√‹©®‹™√Ê.'' ÷Ê„√‹WÊ E®Ê„¬‡W‹ÀΔ… , P›√›W‹Í÷‹®‹»… PÊΔ”‹  ‹fiw‘PÊ„Ìv‹√Ê T›”‹X hÊÁΔ·& ‹fi»‡P‹ØWÊ «›ª‹ Ê‰‡ «›ª‹ ! A®‹· "Õ›…Z¬' üÌv‹ ›Ÿ‹Õ›◊ ! Æ‹ ‹·æ Œ≈‡ ‹·ÌÒ‹ Q≈PÊpÖ ´›ÌwW‹√‹· B”ÊÛ‡»øfi®‹  ‹·~°Æ‹ √‹·bø·Æ‹·∞ ”‹Àø·Δ· EÒ‹·P’ ‹√›X  ‹·|·°  ‹··P‹·RÒ›§ ∏ʇ√ÊΔ®… ‹Æ‹„∞  ‹·√Ê£®›™√Ê. Æ‹vÊø·», A ‹√‹ B√Ê„‡W‹¬PÊR B  ‹·|·° ü÷‹Ÿ‹ ±‹≈ª›À  ‹·©™√‹∏ʇP‹·. Æ‹Δ ‹Ò‹·§ &I ‹Ò‹·§  ‹ø·‘’Æ‹ ""ø·· ‹P‹√‹·'' Ò‹·Ìπ√‹· ‹ Ò‹Ìv‹ ‹‚ J®ÊÒ‹ £Ì®‹√Ê Aa‹ƒc ø·„ CΔ… , A”‹ ‹fi´›Æ‹ ‹‰ CΔ…. C ‹√Ê«›… G–‹·r a‹·√‹·PÊÌ®‹√Ê Ø´›Æ‹ Bo®‹ P›√‹|©Ì®›X ÕʇP‹v‹ 50√‹–‹·r P‹„»ø· ÷‹| P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ìw®›™√Ê. B®‹√‹„ D 35 ®›q®‹ ""ø·· ‹P‹''√‹Æ‹·∞ Ò‹Ìv‹©Ì®‹ ÷Ê„√‹PÊR ®‹π∫ 15  ‹–‹ÏW‹⁄Ì®‹ P›ø··Ò›§ P‹·⁄£√‹· ‹ Øg ø·· ‹P‹√‹Æ‹·∞ Ò‹Ìv‹PÊR ”ʇƒ‘PÊ„Ÿ‹¤®‹ ÷‹o ‹fiƒ Æ‹ ‹·æ Q≈PÊpÖ  ‹·Ìv‹». ÒÊÌv‹·ΔR√Ö Æ‹„√‹· Õ‹Ò‹P‹W‹Ÿ‹ ó‡√‹Æ›W‹∏ʇP‹·, √›÷‹·Δ ®›≈Àv‹ A®Ê–Ê„r‡ ∏›ƒ aÊÌv‹Æ‹·∞ P›¬b‘ ®›S«Ê ”›ß≤”‹∏ʇP‹·, ΔP‹“$æ|Æ‹· FÀ·ÏŸÊø· ¡„‡a‹ÆÊ CΔ…®Ê A|° ”‹bÆÖ hÊ„ÒÊ E⁄ø·∏ʇP‹·, Q≈PÊpÖ  ‹·Ìv‹» A®Ê–Ê„r‡ PÊ„‡qW‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ò‹·ÌπPÊ„Ÿ‹¤∏ʇP‹·  ‹·Ò‹·§ Q≈‡v›  ‹√‹©W›√‹√‹· CÆ‹„∞ ”›À√‹ ±‹‚oW‹Ÿ‹ Q≈PÊpÖ √‹©™ø·Æ‹·∞ ±‹£≈PÊW‹Ÿ‹ ±‹‚oW‹⁄WÊ Ò‹·Ìü∏ʇP‹· ∂ B ‹√ÊWÊ CÌ©Æ‹ ø·· ‹P‹√‹· a›Ò‹P‹ ±‹Q“W‹Ÿ‹ÌÒÊ  ‹··XΔ· ÆÊ„‡v‹·£§√‹∏ʇP‹·. ؇ƒÆ‹ ÷‹Ø a›Ò‹P‹®‹ Æ›»WÊWÊ π‡Ÿ‹· ‹  Ê„®‹«Ê‡ B ø·· ‹P‹√‹·  ‹··®‹·P‹√›X√‹·Ò›§√Ê ! A ‹√‹ gƋ残»… A ‹√‹· Ò‹Ìv‹®‹»… ”›ßÆ‹ ±‹vÊø·· ‹‚©Δ… . Q≈‡vÊø·  ‹´‹ÏÆÊWÊ C®‹Δ… Ê  ‹fi®‹ƒ. ""◊ƒø·'' BoW›√‹√‹· P‹„v‹ D 40  ‹ø·‘’Æ‹ ""ø·· ‹P‹√‹Æ‹·∞'' P‹·ƒÒ‹· WÊpÖ LpÖ GÆ‹·∞ ‹‚©Δ… . ”Ë÷›®‹ÏÒÊ GÌ®‹√Ê A®‹· ! E±‹ ›”‹  ‹Æ‹ ›”‹W‹Ÿ‹ ∏Ê®‹ƒPÊW‹Ÿ‹ Æ‹v‹· Ê ”‹®› ÷‹Δ·… Qƒø··£§√‹· ‹  ‹··S¬ ‹·Ì£≈ ”‹®›Æ‹Ì®‹ WËv‹√‹ "ø·Õ‹‘Ã'  ‹·´‹¬ ±‹≈ Ê‡Õ‹©Ì®‹ Ev‹·≤ø·»… ±‹øfiÏø· ≤‡s›√Ê„‡÷‹| ”‹ ‹fi√‹Ìª‹  ‹··X¿·Ò‹·. ÀgÍ̪‹OÊWÊ PÊ„√‹ÒÊ HØ√‹»Δ…. ®‹∏›ÏƒÆ‹»… G√‹v‹·  ‹·s›ó‡Õ‹√‹· WÊÁ√‹·. ±‹≈£”›ƒ ±‹øfiÏø· ›W‹· ›W‹Δ„ D A–‹r  ‹·s‹W‹Ÿ‹ üw®›o C®Ê™‡ C√‹·Òʧ HÆ›®‹√‹„ P›√‹|©Ì®‹. C ‹√ÊΔ… J̮ʇ ‘®›úÌÒ‹PÊR &  ‹·´›Ãa›ø·Ï√‹ ®ÊÃ$ÁÒ‹ ‘®›úÌÒ‹PÊR ü®‹ú√›®‹ ‹√Ê. B®‹√‹„ Jü∫√‹Æ‹·∞ P‹Ìv‹√Ê CÆÊ„∞ü∫ƒW›W‹®‹· (A–‹r  ‹·s‹W‹Ÿ‹ hÊ„ÒÊWÊ CÆÊ∞–Ê„r ∏ʇ√Ê  ‹·s‹W‹⁄ Ê). D Cw‡ À ›®‹ ”‹Í—r CÌ®‹· ØÆÊ∞ø·®‹Δ… , Æ‹„√›√‹·  ‹–‹ÏW‹⁄Ì®‹ üÌ®‹®‹·™. ÷ʇWÊ„‡  ‹fiw G√‹vÊ√‹v‹·  ‹–‹Ï Œ≈‡P‹Í–‹Æ° ‹ ±‹‰hÊWÊ A–‹r  ‹·s‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ J≤≥‘®‹ ‹√‹· h›|√‹·. ”‹ ‹Ï P‹Í–›°±‹Ï| ‹·”‹·§ GÌ®‹·PÊ„Ìvʇ gÆ‹√‹ ”‹·»WÊ. D G√‹v‹·  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»… W‹⁄‘®Ê‡™ üÌv‹ ›Ÿ‹. AÌ®‹÷›WÊ D ”‹Δ ≤‡s‹ Hƒ√‹· ‹ ‹√‹· AÒ‹¬ÌÒ‹ Qƒø·  ‹ø·‘’Æ‹ ”‹Æ›¬‘. ◊ƒø·√›®‹ ±Ê‡h› ‹√‹√‹ Q«›wÒ‹Æ‹ P‹»ø·Δ· CÆ‹„∞ ”›P‹–‹·r ”‹ ‹·ø·À®Ê.  ‹·Æ‹”‹·’  ‹fiw®‹™√Ê DÒ‹ ”‹ ‹·”ʬ üWÊ÷‹ƒ”‹ü÷‹·®›XÒ‹·§. √›gP›√‹|, QÒ›±‹£W‹⁄WÊ ÷Ê”‹√›X√‹· ‹ ±Ê‡h› ‹√‹√‹· ”‹Æ›Ò‹Æ‹ ´‹ ‹·ÏÕ›”‹˜®‹ ÷Ê”‹ƒÆ‹»… Æ‹·|·bPÊ„Ÿ‹·¤Ò›§√Ê. DaÊWÊ  ‹·vÊ”›∞Æ‹ ±‹®‹ú£ P‹·ƒÒ‹  ‹··T› ‹··U ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»…  ‹fiÒ‹Æ›w®‹ A ‹√‹· ”‹ÌÀ´›Æ‹QRÌÒ‹  Ê·‡»√‹· ‹‚®‹· ´‹ ‹·ÏÕ›”‹˜ GÌ®‹· A±‹O ≥ Ê PÊ„w‘®‹√‹·. C±‹Ò≥ ʄ̧ ®‹ÆÊ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹Δ„… À®Ê‡Œ‡ ±‹≈øfi| Ø—®‹ú Ê ? A–‹r  ‹·s‹®‹»… Jü∫√‹· À®Ê‡Õ‹PÊR ÷Ê„‡XüÌ®‹®Ê™‡  ‹·÷›±‹√›´‹ ! CÌ•‹ ´‹ ‹·ÏÕ›”‹˜PÊR hÊÁ AÆ‹∞∏ʇPÊ ?

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


P‹Æ‹P‹Æ‹ P›Δ Ê·‡ 2011√‹ "÷Ê„”‹Ò‹·' ”‹ÌbPÊø·»… Œ≈‡ W‹ÌW›´‹√‹ PÊ„w… "”‹ÌÒ‹P‹À P‹Æ‹P‹®›”‹' GÌü «Ê‡SÆ‹ ü√Ê©®›™√Ê. A®‹√‹»… A ‹√‹· ""C£÷›”‹®‹ ±‹‚oW‹Ÿ‹Æ‹·∞ £√‹·À®›W‹ P‹Æ‹P‹®›”‹√‹ ü®‹·QÆ‹ P›«› ‹ó 1491ƒÌ®‹ 1580 GÌ®‹· ØS√‹ ›X W‹·√‹·£”‹«›X®Ê'' GÌ®‹· ü√Ê©®›™√Ê. ◊‡WÊÌ®‹· W‹·√‹·£‘®‹ ‹√‹· øfi√‹· ? ƛƋ· ""P‹Æ‹P‹®›”‹ i‡ ‹Æ‹ Àa›√‹'' GÌü P‹Í£ √‹b‘√‹· Ê. A®‹√‹»… A ‹√‹ i‡ÀÒ‹®‹ P›«› ‹ó 1488&1578 GÌ®‹· Ø|Ï¿·‘√‹· Ê. Ò‹ ‹·æ «Ê‡SÆ‹®‹»… gÆ‹Æ‹ 1491 GÌ®‹„  ‹·√‹| 1580 GÌ®‹„ ü√Ê©√‹· ‹ «Ê‡SP‹√‹· P‹Æ‹P‹ 98  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ Ò‹·Ìü· i‡ ‹Æ‹ Æ‹vÊ‘®‹™√ÊÌ®‹„ ü√Ê©®›™√Ê. C®‹· A”‹ ‹·Ìg”‹ ÊÌü·®‹· ”‹≥–‹r . ∏ÊŸ‹W›À ±Ê‰≈>> hÊ„¬‡£ ÷Ê„”‹„√‹

"÷‹Ì±Êø· º‡ ‹·' «Ê‡SÆ‹ P‹·ƒÒ‹· w”ÊÌü√Ö 2011√‹ ”‹ÌbPÊø·»…. v›>> GÌ. w. JP‹·RÌ®‹ A ‹√‹· P‹Æ‹∞v‹ ◊ƒø· ”›◊£W‹Ÿ‹ P›Δ& P› ‹¬&”‹Ì®‹ª‹ÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹„P‹“$æ ›X A ‹«Ê„‡Q”‹· £§®›™√Ê. P‹· Ê̱‹‚ A ‹√‹· ◊Ì®‹„ &  ‹··‘… ‹·√‹Æ‹·∞ ±›Ìv‹ ‹√‹·&PË√‹ ‹√‹· GÌ®‹· Àª‹i‘PÊ„Ìw√‹·  ‹‚®‹Æ‹·∞ , A ‹√‹ P› ‹¬W‹Ÿ‹  ‹·„ΔP‹ √›–‹Û±‹≈˛Ê  ‹·„w‘√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ ”‹ƒøfiX¡·‡ W‹ ‹·Ø‘®›™√Ê. ÷‹Ì±Êø·· ÷›Ÿ›W‹Δ· Pʇ ‹Δ  ‹··‘… ‹·√ʇ P›√‹| √‹Δ… , ÕÊÁ ‹& ÊÁ–‹° ‹ Œ‡Ò‹Δ ”‹ ‹·√‹ ‹‰ ±Ê‰‡–‹P‹ P›√‹| ÊÌü·®‹Æ‹·∞ P‹· Ê̱‹‚ ”‹÷‹ F◊‘√‹«›√‹®‹ Àa›√‹ Ê‡Æ‹Δ.… B®‹√Ê JP‹·RÌ®‹ A ‹√‹· A ‹√‹ «Ê‡SÆ‹®‹ P‹vÊø·»… ÷ʇ⁄√‹· ‹ÌÒÊ ""a‹ƒÒÊ≈ø· A±‹P‹Δ≥ÆÊ¿·Ì®‹ ”‹ÍgÆ‹Œ‡ΔÒÊø·  ‹·£‡P‹√‹|®‹ ”‹Ã√‹„±‹ ‹Æ‹·∞ £⁄ø·ü÷‹·®›X®Ê'' GÌü P‹· Ê̱‹‚ P› ‹¬®‹ üWÊYø·  ‹fiÒ‹· «Ê‡SP‹√‹ À ‹·ÕÊÏø· ®›ƒÒ‹≤≥”‹·Ò‹§®Ê. À Ê‡P›Æ‹Ì®‹, √‹À‡Ì®‹≈, W›Ìó‡i C ‹√ÊΔ√… ‹„ ®‹„¬Ò‹ ±‹≈”‹ÌW‹®‹ ◊ƒø·√‹ÌÒÊ ª›√‹Ò‹ Àª‹gÆÊ

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

ø·»… ÆÊ„‡ÀÆ‹ GŸÊ AƒÒ‹ ‹√ʇ ÷Ë®‹·. C®‹√‹»… P‹· Ê̱‹‚ A ‹√‹®‹· P‹„v‹ ”‹÷‹ª›XÒ‹ÃÀ®Ê AÆ‹∞ü÷‹·®‹–Êr . " ‹··”‹ΔƒÌ ÷‹‘ ‹·”‹| ›®‹ ÷‹Ì≤'ø·· ®Ë≈±‹©ø· ”‹ÌPʇҋ. BPÊø·Æ‹·∞ √‹Q”“ ‹«›W‹®‹ ‘ߣø· ÷Ê~°W‹ º‡ ‹·Æ‹·  ‹·÷›Ò‹æ W›Ìóø·Æ‹·∞ ”‹÷‹ ”‹ÌPʇ£”‹·Ò›§ÆÊ. √›P‹“‘‡P‹√‹| øfiPÊ ±›≈√‹Ìª‹ ›W‹·Ò‹§®Ê, ÷ʇWÊ AÌÒ‹¬WÊ„Ÿ‹·¤Ò‹§®Ê GÌü·®‹PÊR ª›√‹Ò‹®Ê„Ÿ‹XÆ‹ ◊Ì®‹„√›—Û‡ø·ÒÊ G–‹·r P›√‹| Ê‰‡ A–Êr‡ P›√‹| ‹‚ C”›…À·‡ √›—Û‡ø·ÒÊ P‹„v‹. D Àª‹gÆÊø· ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»… Æ‹ Ê‰‡®‹ø· ”›◊£W‹Ÿ‹· ◊Ì®‹„W‹Ÿ‹ ±‹√‹ ü√Ê®‹√ÊÌ®›P‹“|  ‹·£‡ø· ›©W‹Ÿ›W‹· ‹‚©Δ…. √› ‹· √› ‹· GÌ®‹· ±›≈|πor  ‹·÷›Ò‹æ P‹„v‹ GÌ®‹„  ‹·£‡ø· ›©øfiX√‹»Δ…. ÷Ë®‹Δ… Ê‡ ! Æ›W‹√‹∏›À v›>> √›hʇWËv‹ ÷Ê„”‹÷‹⁄¤

PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ËË«ævæ CÃÜáÊÜ ËþÝ®Ü ÓÜíÊÜÖÜ®ÜPÝÃÜÃÜ ÊÜáñÜᤠÓÜí±Ü®Üã¾Æ ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ÓÜÊÜáWÜÅ ËÙÝÓܨÜÎ쯿á®Üá° ±ÜÅPÜqÓÜáÊÜ Áãàg®æ C¨æ. "g®Ü²Å¿á ËþÝ®Ü' ÓÜíÊÜÖÜ®æ¿á PæÒàñÜŨÜÈÉ PÝ¿áìÎàÆ ÃÝXÃÜáÊÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ŸWæX®Ü ÓÜÊÜáWÜÅ ÊÜÞ×£ ÖÝWÜã »ÝÊÜbñÜÅÊ® Ü áÜ ° ÓÜÃÜÓÜ ÓÜíÊÜÖÜ®Ü ÓÜËá£, ®Üí. 299, 2®æà ¸ÝÉP…, 3®æà Óæràh…, ŸÓÜÊæàÍÜÌÃÜ®ÜWÜÃÜ, ¸æíWÜÙÜãÃÜá & 560 079 ¶ D ËÙÝÓÜ A¥ÜÊÝ sarasasamvahana@rediff.com

C&ÊæáàÇ… PæãàĨæ.

ËÙÝÓÜPæR

PÜÙÜá×ÔPæãvÜÆá

¶ Pæ. ÓÜáŸÅÊÜá| "ÓÜÃÜÓÜ ÓÜíÊÜÖÜ®Ü ' ÃÝg ÓÜíaÝÆPÜÃÜ ±ÜÃÜÊÝX

D ∏›ƒ ÀÕʇ–‹ ”‹ÌbPÊ ü÷‹Ÿ‹ Ò‹v‹ ›X ÷Ê„√‹ üÌ©®Ê.  Ê„ÆÊ∞  Ê„ÆÊ∞ø·–Êr‡  ‹··qrÒ‹·. B®‹√Ê JÌ®‹· ƒ‡£ ”›•‹ÏP‹ ÊØ‘Ò‹·. Ò‹v‹ ›®‹·®‹PÊR ”‹ ‹·•‹ÏÆÊ GÌüÌÒÊ aÊÆ›∞X üÌ©®Ê. ◊Ì©Æ‹ÌÒÊ  ÊÁÀ´‹¬À®Ê. B®‹√Ê  ÊÁa›ƒP‹ÒÊ ”‹ÃΔ≥ ◊Ì®‹PÊR ”‹ƒ©®Ê. HPÊ„‡ £⁄ø·®‹·. ±‹≈üÌ´‹, Àv‹ÌüÆÊ, ”›Ì”‹¢£P‹ À®‹¬ ‹fiÆ‹, C ‹PÊR CÆ‹„∞ ÷ÊbcÆ‹ ”›ßÆ‹ ؇w®‹™√Ê EÒ‹§ ‹·À√‹·£§Ò‹·§. ±‹‰£ÏøfiX ”‹ÌbPÊø·Æ‹·∞ CÆ‹„∞ ÆÊ„‡v‹«›XΔ…. W›Ò‹≈ A–‹·r ®Ê„v‹x®‹·. À–‹ø·W‹Ÿ‹· A–Êr‡ ±‹≈ ‹fi|®‹»… a‹aÊÏWÊ üÌ© Ê¡·‡ GÌü·®‹Æ‹·∞ K© £⁄ø·· ‹ B”‹Q§ C®Ê.  Ê·Á”‹„√‹·  ‹·´‹·P‹√‹ Óܮݾ®Ü ÎÅà. Pæãà. aæ®Ü°ŸÓܱܳ AÊÜÃÜ ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü ÇæàS®ÜÊæäí¨Üá g®ÜÊÜÄ 2012ÃÜ ÓÜíbPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝX¨æ (±Üâ. 69&73). ñÝÊæà ñÜÊÜá¾ ŸWæY ÖæàÚ¨æªí¨Üá ±ÜÅPÜoÊÝXÃÜáÊÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ñÜÊÜá¾ ŸWæY ñܱÜâ³ PÜƳ®æ¿á®Üá° EíoáÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÞñÜÅÊÜÆɨæ ñÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü ÊÜáñÜᤠÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü ÖܮܮÜÊÝX¨æÁáí¨Üá ÊÜޮܠPæãà. aæ. AÊÜÃÜá ËÐÝ©Ô ±ÜñÜÅ ŸÃ橨ݪÃæ. ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá Öæàڨܪ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ®ÝÊÜâ WÜÅ×ÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ñܱÜâ³WÜÙæà®Ý¨ÜÃÜã ®ÜáÓÜáڨܪÃæ A¨Üá SíwñÜ E¨æªàÍܱÜäÊÜìPÜÊÝX ®Üvæ©ÃÜáÊÜâ¨ÜÆÉ. ®Üã®ÜñæWÜÚWÝX ËÐÝ©ÓÜáñݤ ÊÜޮܠÎÅà. Pæãàaæ AÊÜÃÜÈÉ PÜÒÊæá PæàÙÜáñæ¤àÊæ. ÊÜÞ®ÜÂÃÜá ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÔ £à±Üâì Pæãor Óܸ… ±æäàÓ…r ÊÜÞÓÜrÃ… (BÃæãà²)A®Üá° ""dæàíŸÄWæ PÜÃæÔ PæãívÜá ¯®Ü° A±ÜÃÝ«Ü¨Ü ±ÜÄOÝÊÜáÊæà®Üá ¯®ÜWæ Wæãñæ¤à ?'' Gí¨Ü ÊÜޮܠPæãàaæ ¿áÊÜÃÜá PæàÚ¨Ü᪨ÝX ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ ®ÜÊÜáã©ÓÜÇÝX¨æ. (±Üâ. 72). B ""ÊÜÃÜ© ÍÜá¨Üœ ñܱÜâ³'' Gí¨Üá ÊÜÞ®ÜÂÃÜá £ÚԨݪÃæ. BÃæãà²Wæ B ±ÜÅÍæ° PæàÙÜÇݨÜ᪠®Ý¿ÞÆ¿á ¨ÜÈÉ ŸÃÜ×ÃÜíWÜÊÝXÁáà Ë®Ý BñܮܮÜá° dæàíŸÄWæ PÜÃæÔPæãívÜá PæàڨܪÆÉ. ®Ý¿áÊÜáã£ìWÜÙáÜ ¿ÞÃÜã BÃæãà²WÜÙ®Ü áÜ ° dæàíŸÄWæ PÜÃæÔPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉÊæíŸá¨Üá ÓÜáËTÝÂñÜÊÝ¨Ü ±Ü¨Üœ£. AhÝWÜÃÜãPÜñæÀáí¨Ü ®ÜáÓÜáÚ¨Ü ñܲ³WÝX ËÐÝ©ÓÜáñæ¤àÊæ. K¨ÜáWÜÃÜá D ÊÝPÜÂÊÜ®Üá° £©ª K©PæãÙÜÛ¸æàPÝX Ë®Üí£.

∂ ”‹Ì.

÷Ê„”‹Ò‹· 7


±‹≈˛› ‹ÌÒ‹ ±‹vÊø· ”‹®‹”‹¬√‹· B E®Ê„¬‡W‹ ‹Æ‹·∞  ‹fiv‹Δ· Õ‹P‹§√›X√‹∏ʇP‹·. ”‹P›Ïƒ ÆËP‹√‹ƒWÊ DX√‹· ‹ ”‹ÌüŸ‹®‹»… ”‹ÃΔ≥ P‹wÒ‹WÊ„⁄”‹· ‹‚®‹ƒÌ®‹ ”‹P›Ïƒ ÆËP‹ƒWÊ ”ʇ√‹· ‹ gÆ‹√‹ Æ‹„P‹· Æ‹·W‹YΔ· P‹À·æøfiW‹·Òʧ  ‹·Ò‹·§  ‹·Ì£≈  ‹·£§Ò‹√‹ƒWÊ ΔÌa‹ √‹·–‹· ‹Ò‹·§ PÊ„v‹· ‹ ±‹≈Q≈¡·WÊ P‹w ›| π‡Ÿ‹·Òʧ. JÌ®‹·  ‹·ÆÊø·»… Jü∫ƒWÊ  ‹fiÒ‹≈ ”‹P›Ïƒ E®Ê„¬‡W‹. JÌ®‹· P‹·o·ÌüPÊR  ‹–‹ÏPÊR ∏ʇP›W‹· ‹–‹·r B÷›√‹ EÒ›≥®‹ÆÊ BW‹· ‹–‹·r (”‹· ‹fi√‹· I®‹· GP‹√Ê) gÀ·‡Æ‹· EŸ‹¤ ‹ƒWÊ ”‹P›Ïƒ ÷‹·®Ê™¿·Ì®‹ ÷Ê„√‹Xv‹· ‹ P›Æ‹„Æ‹· √‹„≤”‹· ‹ÌÒÊ ”‹P›Ï√‹PÊR JÒ›§¿·”‹· ‹‚®‹·.

PÜÙæ¨Ü ÓÜíbPæÀáí¨Ü ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¨Üá¨Üá.....

P‹·∏›Ÿ‹ gW‹©‡ÕÖ, √‹„Ì Æ‹Ì. 1, Òʇg‘à P›Ì±Ê…PÖ’ , Gv‹±‹®‹ ‹‚ Œπ∫PÊ√Ê AÌaÊ,  ‹·ÌW‹Ÿ‹„√‹· Ò›Δ„P‹·, ®‹Q“| P‹Æ‹∞v‹ i«Ê…

»ÜÅÐÝraÝÃÜ¨Ü ¯ÊÜáãìÆ®Ü PÜáÄñÜá K¨ÜáWÜÃÜá ñÜÊÜá¾ A¯ÔPæWÜÙÜ®Üá° ÓÜíQұܤÊÝX ¯àvܸæàPæí¨Üá Ë®Üí£ÔPæãíw¨æªÊÜâ. A®æàPÜ K¨ÜáWÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ±ÜÅ£QÅÁáWÜÙÜ®Üá° PÜÚԨݪÃæ, AÊÜÄWæÇÝÉ ®ÜÊÜá¾ ÊÜí¨Ü®æWÜÙÜá ÓÜÆáÉñܤÊæ. ®ÜÊÜáWæ ñÜÆᲨܪ ŸÃÜÖÜWÜÙÜ ±æçQ PæÆÊÜ®Üá° B¿á᪠g®ÜÊÜÄ ÓÜíbPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜqÓÜÇÝXñÜá¤. C®Üá° PæÆÊÜ®Üá° DWÜ ±ÜÅÓÜá¤ñܱÜwÓÜÇÝX¨æ. A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜá QÅÁáWÜÚWæ Aw±Ý¿áÊÝWÜÇæí¨Üá BÎÓÜáñæ¤àÊæ. & ÓÜí ®‹Δ· CÌ©Æ‹ ±‹®‹À‡´‹√‹ ø·· ‹P‹, ø·· ‹£ø·√‹Æ‹·∞ ”‹ÌZo‘ B ”‹ÌZoÆÊø·»… C√‹· ‹ ø·· ‹P‹ & ø·· ‹£ø·ƒWÊ  ‹··S¬ ›X  ‹·„√‹· Àa›√‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞  ‹·Æ‹®‹o·r  ‹fiw”‹∏ʇP‹· : AÌ∏ʇv‹R√Ö, «Ê„‡◊øfi, W›Ìó ›®‹W‹Ÿ‹·  Ê·‡«Ê„∞‡oPÊR  ‹·„√‹„  ‹·„√‹· ©QRWÊ GŸÊø·· ‹ÌÒÊ ª›”‹  ›®‹√‹„ A ‹‚W‹Ÿ‹  ‹·„Δ ‘®›úÌÒ‹ J̮ʇ. A®‹·, B¶ÏP‹, √›gQ‡ø· ”‹ ‹fiÆ‹ÒÊ  ‹·Ò‹·§ ”‹√‹Ÿ‹i‡ ‹Æ‹. B  ‹·„√‹· ´›√Ê W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹√‹W‹Ò‹  ‹fiwPÊ„Ìw√‹· ‹ ø·· ‹gÆ›ÌW‹®‹ PÊÁø·»… ""±ÊÆ‹∞Æ‹·∞'' PÊ„o·r ª‹≈–›ra›√‹®‹  ‹·„ΔÆÊ«ÊW‹Ÿ›®‹ √ÊÀÆ‹„¬, B√Ö.q.K.W‹Ÿ‹ÌÒ‹÷‹ P‹dʇƒW‹Ÿ‹»… D ±‹≈˛› ‹ÌÒ‹ ±‹vÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ø»…‘, Bøfiø· P‹dʇƒW‹⁄WÊ P›ø·ÏØÀ·Ò‹§ üÌ®‹  ‹¬Q§W‹⁄WÊ  ‹fiW‹Ï®‹Õ‹ÏÆ‹  ‹fiv‹·Ò‹§ ØΔ·… ‹‚®‹·. ÷›WÊ„Ì®‹· ±‹P‹“ A»…ø· AóP›ƒW‹Ÿ‹· D ±‹≈˛› ‹ÌÒ‹ ±‹vÊW‹⁄Ì®‹ ”‹P›Ï√‹®‹ PÊΔ”‹PÊR Av‹a‹OÊ BW‹·£§®Ê GÌ®‹· B√Ê„‡≤”‹· ‹  Ê„®‹«Ê‡ Æ› Ê‡  ‹··Ì®›X ”‹·≤≈‡ÌPÊ„‡pÖÏØÌ®‹«Ê„‡ √›–‹Û±‹£ø· ‹ ƒÌ®‹«Ê„‡ AÆ‹· ‹·£ ±‹Ò‹≈ ‹Æ‹·∞ ±‹vÊ®‹· Co·rPÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹· «Ê‡”‹·. Ò‹Ò‹≥ƒO› ‹· ›X ”‹P›Ïƒ ÆËP‹√‹√‹· √›iÆ› Ê· PÊ„or√Ê,

Ê„

÷Ê„”‹Ò‹· 8

Δ

Ìa‹, √‹·–‹· ‹Ò‹·§ , ®Ê‡~WÊ, ÷ÊÁƒ, S·—, P›~PÊ, P‹À·Õ‹Æ‹·∞ ,  ‹√‹®‹Q“OÊ,  ‹´‹·®‹Q“OÊ, P‹±‹‚≥P›~PÊ, ”‹ÌüÌóÒ‹√‹Δ…®‹ ‹ƒWÊ ±‹≈Ò‹¬P‹“  ‹·Ò‹·§ ±‹√Ê„‡P‹“ ”‹÷›ø· CÒ›¬© Æ‹ ‹·æ ª‹≈–›ra›√‹®‹ Ò›¿·  ‹·Ò‹·§ Ò‹ÌÒ‹· ∏ʇ√‹·W‹Ÿ‹·. D ª‹≈–›ra›√‹ π≈q–‹√‹ P›Δ®‹ üŸ‹· ‹⁄. ÷‹ÆÊ∞√‹v‹ÆÊø· Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹»… Õ‹√‹|√‹· P›ø·P‹©Ì®‹Δ…®‹ ®‹·w Ê·W‹⁄WÊ "÷Ê„Δ”‹·' AÌ®‹√‹·. "÷ʇ‘WÊ' GÌü•‹Ï®‹»… £⁄®‹· iW‹·±Ê’WÊ„Ìv‹· πv‹«ÊÌ®‹·. B®‹ƒ‡W‹ A®‹√‹•‹Ï ‹Æ‹·∞ E«›r  ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤«›X®Ê ! D ΔÌa‹®‹  ‹·„Δ P‹·o·Ìü. A®‹· BΔ®‹  ‹·√‹ ›W‹Δ· Æ‹ ‹·æ»√… ‹· ‹ AÆ‹P‹“√‹ÒÊ, A˛›Æ‹, P‹“ ‹fiW‹·|W‹ŸÊ‡ P›√‹|. P‹Ì®›ø·, ±Ê‰»‡”Ö, «Ê„‡PÊ„‡±‹¡„‡X, ؇√› ‹ƒ, W›≈À·‡O›º ‹Í©úW‹Ÿ‹ÌÒ‹÷‹ ”‹P›Ïƒ  ‹·Ò‹·§  ‹··Ø‘±›»q, P›±Ê‰Ï√ʇ–‹ÆÖW‹Ÿ‹ÌÒ‹÷‹ A√Ê&”‹P›Ïƒ C«›TÊW‹Ÿ‹· ΔÌa‹®‹  ‹·„ΔP‹ ª‹≈–›ra›√‹®‹ P‹„±‹W‹Ÿ›X Ê. DW‹®‹· Æ›¬øfiÌW‹P‹„R ÷‹√‹w√‹· ‹‚®‹·  ‹fi´‹¬ ‹·W‹⁄Ì®‹ £⁄®‹·ü√‹·£§®Êø·Δ… ! ◊‡WÊ  ‹·„√‹„ AÌW‹W‹⁄WÊ ª‹≈–›ra›√‹®‹ W›¬ÌX≈ÆÖ üw©®Ê. A®‹√‹ Ø ›√‹OÊWÊ ÀÕʇ–‹ iW‹OÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ πv‹∏ʇQ®Ê. A ‹‚W‹Ÿ› ‹‚ ÊÌü·®‹Æ‹·∞ D PÊŸ‹WÊ Æ‹ ‹·„©‘®Ê : 1) Æ› ÊΔ…√‹„  Ê„®‹Δ· √›–‹Û , Æ‹ÌÒ‹√‹ Æ‹Æ‹∞ P‹·o·Ìü GÆ‹·∞ ‹  ‹·ÆÊ„‡ª› ‹ ‹Æ‹·∞ ∏ÊŸÊ‘PÊ„Ÿ‹¤∏ʇP‹·. D ª› ‹ ‹‚  Ê„®‹Δ· ŒP‹“P‹√‹»… ∏ÊŸÊ®‹·, A®‹· ±›≈•‹À·P‹ ÷‹ÌÒ‹®‹»…¡·‡  ‹·P‹RŸ‹»… Jv‹ ‹·„v‹∏ʇP‹·. 2) P‹Ø–‹u ”‹·ŒQ“Ò‹ ±›ΔP‹√‹·,  Ê·‡«Ê ÷ʇ⁄®‹ À–‹ø·®‹»… Ò‹ ‹·æ Ò‹~ø·®‹ B”ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ A–‹r√‹ ‹·qrWÊ Ò›¬W‹  ‹fiv‹∏ʇP‹·. 3)  ‹·Ò‹®›√‹√‹· ª‹≈–‹rƒWÊ  ‹·Ò‹ a‹«›¿·”‹∏›√‹®‹·. AP‹”›æÒÖ Bƒ‘ ÷Ê„‡®‹ Ê·‡«Ê, ª‹≈–‹r√›®‹√Ê, A ‹√‹Æ‹·∞ [ʇ√›¿·”‹· ‹Ì•‹ ‹√›W‹∏ʇP‹·. 4) ”› ‹ÏgØP‹√‹· ±‹≈£ª‹oÆÊWÊ  ‹··Ì®›®›W‹«ÊΔ… , Æ‹ ‹·æ À®›¬¶ÏW‹Ÿ‹·, ü·©úi‡ÀW‹Ÿ‹·, ü·©úWʇwW‹Ÿ›W‹®Ê ÷Ê„‡√›oQR⁄ø·∏ʇP‹·. G̪‹Ò‹§√‹ ®‹Õ‹P‹ ±‹‚Æ‹√› ‹Ò‹ÏÆÊøfiW‹∏ʇP‹·. 5) ±‹£≈P›  ‹·Ò‹·§ ®‹ÍÕ‹¬  ‹fi´‹¬ ‹·®‹ ‹√‹· BŸ‹· ‹ ±‹P‹“®‹ PÊÁWÊ„Ì∏ÊøfiW‹ ∏›√‹®‹·. ª‹≈–›ra›ƒW‹Ÿ‹ h›Ò‹P‹ ‹Æ‹·∞ h›«›w,  ‹fi´‹¬ ‹·W‹Ÿ‹ ´‹ ‹·Ï ‹Æ‹·∞ P›±›wPÊ„Ÿ‹¤∏ʇP‹·. B  ‹·„ΔP‹ ±‹≈hÊW‹Ÿ‹»… À·ÌbÆ‹ ”‹Ìa‹ΔÆ‹ ‹Æ‹·∞  ‹·„w”‹∏ʇP‹·. 6) ±‹≈£  ‹·ÆÊø· W‹Í◊~ø·√‹·  ‹·Ò‹·§  ‹·P‹RŸ‹· Ò‹ÌÒ‹ ‹·æ P‹·o·ÌüW‹Ÿ‹»… Æ‹vÊø·ü÷‹·®›®‹ ª‹≈–›ra›√‹®‹ ±‹≈£ Æ‹vÊWÊ Ò‹vÊø·Æ‹·∞ ÷›P‹∏ʇP‹·. ø·g ‹fiÆ‹√‹ I–›√›À·  ‹”‹·§W‹Ÿ‹ BÀ·–‹PÊR ü»øfiW‹∏›√‹®‹·. 7) ª‹≈–›ra›√‹ üø·»WÊŸÊø·· ‹ gÆ‹ƒWÊ A•›ÏÒÖ ‘‡q F®‹· ‹ ‹√‹ i‡ ‹√‹P‹“OÊWÊ  Ê„®‹Δ· P›Æ‹„Æ›W‹∏ʇP‹·. CΔ…©®‹™√Ê, D ÷Ê„‡√›o®‹»…

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


ü»øfi®‹ ®‹·∏Ê, Ê„‡±›«Ö  ›«Ö, TÊÁÆ‹Ï√Ö, ª›qø·, hÊp›r , ”‹£‡Õ‹ ÕÊqr , ®‹Ò›§ÒÊ≈‡ø· ±›q‡«Ö, ”Ê„‡«› √‹ÌW‹√› Ö,  ‹·Ìg·Æ›•‹ –‹|·æW‹Ì, vʇ...  ‹··ÌÒ›®‹ ‹√‹· ª‹≈–›ra›√‹®‹ P‹√›Ÿ‹ Sv‹YPÊR ü»øfi®‹ ‹√‹ bÒ‹≈ EÒ›’◊W‹Ÿ‹ P‹|·æÌ®Ê C√‹· ›W‹, D P›Æ‹„Æ‹ÆÊ„∞Ÿ‹WÊ„Ìv‹ AO›° ÷‹h›√Êø· ‹√‹ «Ê„‡P‹±›Δ  ‹·”‹„®Ê h›ƒWÊ üÌ®‹√Ê, JÌ®‹· ±‹…”Ö ±›¿·ÌpÖ. 8) ª›√‹Ò‹®‹ Ò‹·Ìü AO›° ÷‹h›√Êø· ‹√‹Ì•‹ ‹√‹· CÌ•‹ À–‹ø·®‹»…  ‹··Ì®Ê ü√‹∏ʇP‹·. ª‹Ìv‹ ”‹√‹P›√‹W‹⁄WÊ ‘Ì÷‹”‹Ã±‹∞ ›W‹∏ʇP‹·. 9) ª‹≈–›ra›ƒW‹Ÿ‹ AÆ‹óP‹ÍÒ‹ B‘§¡„Ì©WÊ A ‹√‹ ª›W‹®‹ BÆ‹· ‹ÌŒP‹ B‘§ø·Æ‹„∞  ‹··o·rWÊ„‡Δ· ÷›QPÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹√Ê„Ì©WÊ, A ‹ƒWÊ i‡ › ‹ó P›√›W‹Í÷‹  ›”‹ ‹Æ‹·∞ Àó”‹∏ʇP‹·. BW‹ ±‹√Ê„‡P‹“  ‹·Ò‹·§ ±‹≈Ò‹¬P‹“ ”‹÷›ø·  ‹fiw®‹ ‹ƒWÊ Ga‹cƒPÊ Ø‡w®‹ÌÒ›W‹·Ò‹§®Ê. A–‹r√‹ ‹·qrWÊ P‹w ›| ÷›Q®‹ÌÒ›W‹·Ò‹§®Ê. Õ‹√‹|WËv‹ G√‹vÊ£§Æ‹, " Ê‰¬‡ ‹·PʇՋ', q‡a‹”ÖÏ P›«Ê„‡Ø, Ò‹ ‹·oP‹«Ö √‹”ʧ bÒ‹≈®‹·W‹Ï & 577 502

ª‹≈

–›ra›√‹ ÊÌ®‹√Ê Pʇ ‹Δ ΔÌa‹ ±‹vÊø·· ‹‚®‹·, PÊ„v‹· ‹‚®ÊÌü·®‹· A–ʇr AΔ…. øfi ‹‚®Ê‡  ‹¬Q§ PÊor Ba›√‹®‹»… ª›Xøfi®‹√Ê AÌ®‹√Ê AÆ›¬ø·, A؇£, ÕÊ„‡–‹OÊ, A ‹fiÆ‹À‡ø·  ‹Ò‹ÏÆÊ, Ò›√‹Ò‹ ‹·¬, A”‹ ‹fiÆ‹ÒÊ,  ‹ÂËy‹¬, ®‹·√›ÕÊ, ®‹·√‹÷‹ÌP›√‹, AP‹≈ ‹· À´›Æ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ AÆ‹·”‹ƒ”‹· ‹»… ª›Xøfi®‹ Cw‡ ±‹≈Q≈¡· (Ba›√‹)ø·· ª‹≈–›ra›√‹ GÌ®‹· ±‹ƒW‹~”‹Δ≥v‹·Ò‹§®Ê. CÌÒ‹÷‹ ؇£¿·Ì®‹ ®Ê‡Õ‹®‹  ‹¬ ‹”Êßø· ±‹≈W‹£±‹√‹ ´Ê„‡√‹OÊWÊ AwxøfiW‹·Ò‹§®Ê. A®‹Æ‹·∞ ÷Ê„‡W‹«›w”‹Δ· PÊŸ‹XÆ‹ ”‹±‹§ Œ‡ΔW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±›»”‹· ‹‚®‹· A ‹Õ‹¬P‹. Ò‹Æ‹∞ ±‹ƒÕ‹≈ ‹·®‹ ¥‹Δ ‹Æ‹·∞ ÷Ê„√‹Ò‹·±‹w‘ ∏ʇ√Ê„Ì®‹PÊR BÕʱ‹v‹ ∏›√‹®ÊÌü ÆÊÁ£P‹ ´Ê„‡√‹OÊ ±‹≈£¡„ü∫√‹  ‹·Æ‹®‹ÌÒ‹√›Ÿ‹®‹»…√‹∏ʇP‹·. ΔÌa‹,  ‹√‹®‹Q“OÊ  ‹··ÌÒ›®‹ ‹Æ‹·∞ ÒÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹·  ‹·Ò‹·§ PÊ„v‹· ‹‚®‹· G√‹v‹„ ª‹≈–‹r Ba›√‹ ÊÌ®‹· ±‹ƒW‹~‘ h›W‹ÍÒ‹√›X√‹∏ʇP‹·. ª‹≈–›ra›√‹ À√Ê„‡ó a‹Ÿ‹· ‹⁄W›√‹√‹»… Ø–‹≥P‹“±›Ò‹, ±›≈ ‹fi~P‹ÒÊ, ±›√‹®‹Õ‹ÏP‹ÒÊ,  ‹··Ì®›Ÿ‹Ò‹Ã  ‹·Ò‹·§ ؇£WÊ ü®‹ú√›X ”› ‹ÏgØP‹ ∏ÊÌüΔ©Ì®‹ Ø”›Ã•‹Ï ÷Ê„‡√›oÒ‹Æ‹®‹ Ø©Ï–‹r E®Ê™‡Õ‹  ‹·Ò‹·§ ´Ê„‡√‹OÊø·Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©√‹∏ʇP‹·. CÌÒ‹÷‹ ÷Ê„‡√›oW›√‹√‹ ´Ê„‡√‹OÊø·Æ‹·∞ ”‹P›Ï√‹ ”‹ÌÀ´›Æ›Ò‹æP‹ ›X AÌX‡P‹ƒ‘PÊ„Ÿ‹¤∏ʇP‹·. ª‹≈–›ra›√‹PÊR ®‹·√›ÕÊ¡·‡  ‹·„Δ P›√‹| ›X√‹· ‹ P›√‹|P›RX ±‹≈£¡„ü∫ƒWÊ ”‹Ì±‹Ò‹·§ W‹⁄”‹· ‹»… JÌ®‹· Ø©Ï–‹r À·£ø·Æ‹·∞ ØW‹©±‹w”‹∏ʇP‹·. øfi ‹‚®Ê‡ P›√‹|PÊR D À·£ø·Æ‹·∞ À·‡√‹®‹ÌÒÊ P‹o·rØqrÆ‹ P›Æ‹„Æ‹· √‹„≤”‹∏ʇP‹·.  ‹·Ò‹ a‹«›¿·”‹· ›W‹ ±‹≈£¡„ü∫√‹„ h›W‹√‹„P‹√›X øfi ‹‚®Ê‡ BÀ·–‹PÊR JŸ‹W›W‹®Ê ”›√›”›√‹ bÌ£‘ AÒ‹·¬Ò‹§ ‹· Æ›ø·P‹Æ‹Æ‹·∞ B¡·R  ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤∏ʇP‹·.

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

ª›√‹Ò‹®‹ PÊΔ ‹‚ ´›À·ÏP‹ Pʇ̮‹≈W‹Ÿ‹· ª‹≈–›ra›√‹PÊR  ‹·„Δ ÊÌü  ‹fiÒÊ„Ì©®Ê. ª‹P‹§√‹»… ª‹≈–›ra›√‹©Ì®‹ ”‹ÌW‹≈◊‘®‹ PÊΔ Ê‰Ì©–‹·r ÷‹|, Jv‹ ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ B ”‹Ø∞óWÊ ”‹ ‹·≤Ï‘ Ò‹ ‹·æ Ò‹±‹≥Æ‹·∞  ‹·Ø∞”‹Δ· ∏ʇw PÊ„Ìv‹√Ê B ®Ê‡ ‹√‹· P‹“À·‘πv‹·Ò›§ÆÊÌü  ‹ÂËy‹¬À®Ê. B  ‹·„ΔP‹  ‹·Òʧ  ‹·Òʧ CÌÒ‹÷‹ ª‹≈–‹r Ba›√‹PÊR B Pʇ̮‹≈©Ì®‹«Ê‡ ±‹√‹ ›Æ‹Xø·Æ‹·∞ Æ‹À‡P‹ƒ‘PÊ„Ìv‹·  ‹·Òʧ  ‹·Òʧ √›h›√Ê„‡–‹ ›X ª‹≈–›ra›√‹ Ê”‹W‹· £§√‹·Ò›§√Ê. ª‹≈–›ra›√‹PÊR ±‹√Ê„‡P‹“ ›X P‹· ‹·æP‹·R ؇v‹·£§√‹· ‹ CÌÒ‹÷‹ ´›À·ÏP‹ Pʇ̮‹≈W‹Ÿ‹  ‹¬ ‹”Êßø·Æ‹·∞ Ø®›ÏQ“|¬ ›X  ‹·or÷›P‹«Ê‡∏ʇP‹·. ª‹≈–›ra›√‹®‹»… ª›Xøfi®‹ ‹ƒWÊ«›… P‹t| ŒPÊ“ Àó‘ A ‹√‹ ÷Êa‹·c ‹ƒ B‘§ø·ÆÊ∞Δ…  ‹··o·rWÊ„‡Δ· ÷›QPÊ„Ìv‹· üv‹Ò‹Æ‹ √ʇTÊXÌÒ‹ PÊŸ‹XÆ‹ ‹√‹ ÕÊ≈‡¡„‡º ‹Í©úW›X ”‹®‹·±‹¡„‡W‹±‹w‘PÊ„Ÿ‹¤∏ʇP‹·. √›gP›√‹~W‹Ÿ‹·, AóP›ƒW‹Ÿ‹–Êr‡ AΔ… T›”‹X‡ E©™ Ê·®›√‹√‹·,  ‹¬Q§W‹Ÿ‹· AP‹≈ ‹· ›X ”‹ÌW‹≈◊”‹Δ· A ‹P›Õ‹W‹⁄√‹· ‹ ‘Ã”Ö ∏›¬ÌPÖ W‹Ÿ‹ÌÒ‹÷‹  ‹¬ ‹”ÊßW‹Ÿ‹Æ‹·∞ AÌÒ‹√‹√›—Û‡ø·  ‹·or®‹»…  ‹·or ÷›P‹«Ê‡∏ʇP‹·.  ÊÌP‹pʇՋ PÊ. gÆ›©≈, «ÊP‹R±‹Ò‹≈ Aó‡P‹“P‹, DP‹√‹”›. ØW‹ ‹·, Pʇ̮‹≈ P‹dʇƒ, ”›ƒWÊ ”‹®‹Æ‹, W‹·ΔüW›Ï&585102

Δ·XÆ‹ ªÊ„‡À º‡ ‹·|° ®Ê‡Õ‹®‹ gÆ‹”‹ ‹··®›ø· ‹Æ‹·∞ ”‹„ßΔ ›X  ‹·„√‹·  ‹W‹ÏW‹Ÿ›X ÀÌW‹w”‹·Ò›§√Ê. AóP›√‹”‹ß  ‹·Ì£≈W‹Ÿ‹· ÷‹·» &ÒÊ„‡Ÿ‹W‹Ÿ›®‹√Ê, ÆËP‹√‹ ‹W‹Ï ‘‡Ÿ‹·&Æ›¿·W‹Ÿ‹·. D G√‹v‹„  ‹W‹Ï ±‹√‹”‹≥√‹ ”‹ÌZqÒ‹√›X  ‹¬ ‹‘ßÒ‹ ›Wʇ CÆÊ„∞Ì®‹· A ‹fiø·P‹ P‹·ƒW‹Ÿ‹ÌÒÊ C√‹· ‹ ®Ê„v‹x  ‹W‹Ï ›®‹ gÆ‹”› ‹fiÆ‹¬√‹Æ‹·∞ ∏ʇpÊøfiv‹·Ò‹§ Ê GÌ®‹·. üÍ÷‹ÒÖ  ‹·√‹®‹Ì£√‹· ‹ ª›√‹Ò‹®‹ ±‹≈h›±‹≈ª‹·Ò‹Ã  ‹¬ ‹”Êßø·»… øfi ›W‹  ‹·Ò‹®›√‹√‹Æ‹„∞ πv‹®Ê ª‹≈–‹r√‹Æ›∞X”‹«›¿·ÒÊ„ A Ê‰Òʧ‡  ‹·√‹®‹ ∏ʇ√‹·W‹⁄WÊ Ò‹„Ò‹· PÊ„√Ê®‹· ±›®‹√‹”‹ ”‹·ƒ®‹ÌÒ›¿·Ò‹·. ”‹ ‹fig ”ʇ Ê GÆ‹·∞ ‹‚®‹√‹ ±‹ƒP‹Δ≥ÆÊ Pʇ ‹Δ "”›Ã•‹Ï ”›´‹ÆÊ' GÆ‹·∞ ‹ÌÒ›¿·Ò‹·. ª‹≈–‹rÒÊø·  ‹·„Δ C√‹· ‹‚®‹· C»…¡·‡. "؇ Ê‡Æ‹·  ‹fiwPÊ„Ìw©™‡ƒ ?' GÌ®‹· Pʇ⁄®‹™PÊR "”Ê„‡–‹«Ö  ‹P‹Ï√Ö' GÌ®‹· øfi√›®‹√‹„ EÒ‹§ƒ‘®‹√Ê, Æ‹ ‹·W‹®‹· "”ÊPÖ’  ‹P‹Ï√Ö' GÌ®‹ÌÒʇ ª›”‹ ›W‹·Ò‹§®Ê. ”‹ ‹fig ”ʇ Ê  ‹fiv‹Δ· √›gP›√‹| Ê‡ BW‹∏ʇPÊ, ∏ʇ√Ê–Ê„r ˚ʇҋ≈W‹⁄√‹· ›W‹. C®‹· Æ‹ ‹·æ  ‹··Ì©√‹· ‹ A”‹Δ· ±‹≈ÕÊ∞ . øfi ‹‚øfi ‹‚®Ê„ ®›ƒø·»… AP‹≈ ‹· ›X ®‹·v‹·x P‹„w÷›QPÊ„Ìv‹ ÆÊÌ®‹√Ê, BÒ‹Æ‹  ‹··Ì©Æ‹ ±›®‹ √›gQ‡ø·®‹»… F√‹· ‹®Ê‡ BX√‹·Ò‹§®Ê. √›gP›√‹| AÆ‹·∞ ‹‚®‹· AÌ•‹ AW‹Y®‹ ´‹Ì´ÊøfiX÷Ê„‡¿·ÒÊ ? ±›»qPÖ’  ‹fiv‹· ‹‚®‹·, ±›»‘  ‹fiv‹· ‹‚®‹·  ‹··ÌÒ›®‹ ±‹®‹W‹⁄WÊ DW‹ ◊‡Æ›•‹Ï ±›≈±‹§ ›W‹∏ʇPÊ ? "√›gQ‡ø·' GÌ®‹√Ê A–Ê„rÌ®‹· A±‹÷›”‹¬PÊR JŸ‹W›X®Ê¡· ?  ‹·÷›Ò‹æ W›Ìó, ÆÊ÷‹√‹„,  ‹Δ…ª‹ª›¿· ±‹pʇΔ, AÌ∏ʇv‹R√‹√‹Ì•‹  ‹··Ò‹’©™W‹⁄®‹™ ®Ê‡Õ‹®‹ √›gQ‡ø· P‹|®‹»…‡W‹ øfi ‹ A÷‹ÏÒÊø·„ CΔ…®‹ G–Ê„r‡ A±‹≈ü·®‹ú ؇a‹√ʇ ÀgÍ̺”‹·£§√‹· ‹‚®‹PÊR C√‹· ‹ P›√‹|W‹Ÿ›®‹√‹· HÆ‹· GÆ‹·∞ ‹‚®‹Æ‹·∞ ÷ÊP‹R∏ʇP›X®Ê. Pʄ̱ÊW‹Ÿ›W‹·£§√‹· ‹ ÷‹⁄¤W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹ÌÒÊÁ”‹∏ʇP›X®Ê.  ‹·Òʧ Æ‹ ‹·æ ø·· ‹ ≤‡⁄WÊ W›≈ ‹· ª›√‹Ò‹ ‹Æ‹·∞ ≤≈‡£”‹· ‹ÌÒÊ  ‹fiv‹∏ʇP›X®Ê. ÆÊΔ ‹·„Δ ”‹Ì”‹¢£WÊ; Ò‹Ÿ‹ ‹·or®‹ Aº ‹Í©úWÊ PÊÁ¿·P‹R∏ʇP›X®Ê. A®‹PÊR ∏ʇP›®‹ ±‹øfiÏø·  ‹fiWʄχ±›ø·W‹Ÿ‹·; A ‹‚W‹Ÿ‹ AÆ‹·–›uÆ‹PÊR ∏ʇP›®‹ √›gQ‡ø· Ca›fÕ‹Q§ DW‹ AW‹Ò‹¬ ›X®Ê. CΔ…©®‹™√Ê PÊΔ”‹ÀΔ…®‹ ø·· ‹

ÒÊ

÷Ê„”‹Ò‹· 9


gÆ›ÌW‹ HÆ‹· ‹fiv‹Δ„ ÷ʇ”‹·  ‹‚©Δ…. π‡©WÊ π®‹™ ø·· ‹P‹√‹· ÷‹Ò‹·§ √‹„±›¿·W‹„ a›P‹· ÒÊ„‡ƒ”‹· ‹ P›Δ ®‹„√‹ÀΔ….  ‹··Ì®Ê„Ì®‹· ©Æ‹ ÷Ê„√‹XØÌ®‹ π‡Ÿ‹· ‹ ∏›ÌπXÌÒ‹ ®Ê‡Õ‹®Ê„Ÿ‹XÆ‹ A√›gP‹ÒÊWÊ A ‹√ʇ  ‹fi√‹P‹& ∏›Ìü· BW‹·Ò›§√Ê. ÷›W›W‹· ‹  ‹··Æ‹∞ Ga‹c√‹ ‹◊”‹∏ʇP›X®Ê. ÷‹Ÿ‹© «Ê„‡÷‹PÊR  ‹·√‹·Ÿ›W‹· ‹  ‹·ÆÊø·  Ê„®‹Δ W‹·√‹· øfi√›®‹√‹„ Ò‹ ‹·æ W‹Ìv‹Ì©√‹ ”‹ÌüŸ‹ À·‡ƒ ÷ÊbcÆ‹ W‹⁄PÊ G»…Ì®‹ üÌÒÊÌ®‹· øfi ‹Ò›§®‹√‹„ Pʇ⁄®‹ ‹ ƒ®›™√Ê¡· ? ÷‹ÆÊ∞√‹v‹Æʇ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹ Bø·™QR ΔP‹R ‹·æ JÌ®‹· ©Æ‹ ØÒ‹¬QRÌÒ‹ JÌ®‹–‹·r ÷ÊbcÆ‹ AQR Ò‹Ì®‹®‹™PÊR‡ "D”‹QRøfi”Ê Ø ‹·WʇPÊ ?' GÌ®‹· W‹Ìv‹Æ‹Æ‹·∞  ‹·„®‹»”‹·Ò›§ŸÊ. AÌ•‹  ‹·ÆÊ„‡ ‹Í£§ G–‹·r  ‹·Ì© W‹Í÷‹ΔQ“$æø·√‹»…®Ê ? "∏ʇPÊÆ‹·Ò‹ ∏Ê„π∫v‹·Ò‹»÷‹ Zo' ‹Æ‹·∞ ”‹Ìª›⁄”‹· ‹  ‹ÂËΔ¬W‹Ÿ‹Æ‹·∞ DW‹ ±‹‚Æ‹√Ö ”›ß≤”‹· ‹ ®‹®‹·Ï C®Ê. D√‹±‹≥$GÌ. P‹Ìü⁄, ”‹÷›ø·P‹ Ø®ÊχՋP‹, ª›–›ÌÒ‹√‹ Ø®ÊχՋƛΔø·, ÀÕÊÇՋÃ√‹ø·¬ Pʇ̮‹≈, ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹·&560001

ª‹≈

–›ra›√‹ e‡... e‡... e‡... "÷›WÊ ÆÊ„‡w®‹√Ê ”‹ÃΔ≥ ‹·qrWÊ JÌ©«Ê„…Ì®‹· P›√‹|W‹⁄W›X GΔ…√‹„  ‹fiÆ‹‘P‹ ª‹≈–‹r√ʇÆÊ„‡' GÌü AÆ‹· ‹fiÆ‹ Æ‹Æ‹∞Æ‹·∞ P›v‹·£§®Ê. CÌ®‹· Pʇ ‹Δ JÌ®‹· G”Ö.GÌ.G”Ö. ”‹Ì®Ê‡Õ‹ ‹Æ‹·∞ P‹Ÿ‹·◊‘®‹  ‹fiÒ‹≈PÊR, AÆ›À·P‹ ”‹ÌTʬW‹⁄WÊ À·”ÖxP›«Ö ؇w®‹  ‹fiÒ‹≈PÊR Æ› ‹‰ ª‹≈–›ra›√‹ À√Ê„‡ó ÷Ê„‡√›oW›√‹√›X®Ê™‡ Ê ! A®‹√‹ Ø ‹·„ÏΔÆ› Q≈¡·ø·»… ÒÊ„v‹XPÊ„Ìw√‹·Òʧ‡ Ê GÌü ÷‹‘ ÷‹·ÌüÒ‹Æ‹®‹  ‹ÂËy‹¬ ‹Æ‹·∞ ±‹≈®‹ŒÏ”‹· £§√‹· ‹ ø·· ‹gÆ‹ÒÊøfi©øfiX GΔ…√‹„ Ò‹ Ê„柋WÊ Pʇ⁄PÊ„Ÿ‹¤ü÷‹·®›®‹  ‹·ÒÊ„§Ì®‹· ±‹≈ÕÊ∞ C®Ê. A®ÊÌ®‹√Ê, ±‹≈”‹·§Ò‹  ‹¬ ‹”Êßø·»… ÆÊÁ£P‹ ›X ª‹≈–›ra›√‹ À√Ê„‡ó  ‹·ÆÊ„‡ª› ‹ ‹Æ‹·∞ Ò› Ê–‹·r ∏ÊŸÊ‘PÊ„Ìw®›™√Ê GÌü BÒ‹æÀ ‹·ÕÊÏø·Æ‹·∞ Ò› Ê‡  ‹fiwPÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®Ê„⁄Ò‹·. ◊‡W›®›W‹  ‹fiÒ‹≈ AΔ≥ ±‹≈ ‹fi|®‹ ª‹≈–›ra›√‹PÊR Æ› ‹‚ P‹w ›| ÷›Q®Ê™‡ ÊÌ®‹· π‡W‹ü÷‹·®Ê‡ÆÊ„‡ ! hÊ„ÒÊWÊ, ÷Ê„‡√›oW›√‹√›©øfiX GΔ…√‹„ JÌ©«Ê„…Ì®‹· P›√‹|W‹⁄WÊ Æ› ‹‚ ª‹≈–›ra›√‹®‹ ±‹”‹ƒPÊWÊ P›√‹|√›X®Ê™‡ Ê P‹„v‹. B®‹™ƒÌ®‹ D ”‹„Ò‹≈W‹Ÿ‹· A ‹Õ‹¬P‹ : ±‹≈£¡„ü∫√‹„  ‹fiÆ‹‘P‹ ›X W‹qrWÊ„Ÿ‹·¤Ò›§ ”ÊÁ®›úÌ£P‹ ›X D ª‹≈–‹rÒÊø· P‹„±‹©Ì®‹ ÷Ê„√‹ü√‹· ‹‚®‹· ÷›W‹„ C®‹√‹ À√Ê„‡ó ´Ê„‡√‹OÊ ∏ÊŸÊ‘PÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹·. ª‹≈–›ra›√‹®‹»… ª›XøfiX ±‹vÊ®‹ G«›… ”‹ÃÒ‹§Æ‹·∞  ‹··«›iWÊ„Ÿ‹±‹v‹®Ê g≤§  ‹fiv‹· ‹‚®‹√Ê„Ì©WÊ Ò‹≤≥Ò‹”‹ß√‹Æ‹·∞ P‹t| ŒPÊ“WÊ W‹·ƒ±‹w”‹· ‹‚®‹·.

÷Ê„”‹Ò‹· 10

ª‹≈–›ra›√‹®‹»… ª›Xøfi®‹/ª‹≈–›ra›√‹PÊR‡ ±Ê‰≈‡Ò›’÷‹ ؇w®‹ gÆ‹±‹≈£ØóW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ◊Ì®‹PÊR P‹√Ê‘PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ ÷‹P‹·R ؇v‹· ‹‚®‹·. CΔ… Ê A ‹√‹ ”›ßÆ‹ ‹Æ‹·∞ √‹®‹·™±‹w”‹· ‹‚®‹·. ª‹≈–›ra›√‹®‹ Ò‹ØT› ”‹Ì”ÊßWÊ ”›Ãø·Ò‹§ÒÊø·Æ‹·∞ ؇w ®‹P‹“√‹„, ±›≈ ‹fi~P‹√‹„, P‹Ÿ‹ÌP‹√‹◊Ò‹√‹„ B®‹ÌÒ‹÷‹ AóP›ƒW‹Ÿ‹ Æʇ ‹·P‹  ‹fiv‹· ‹‚®‹· ÷›W‹„ AÌ•‹ ‹√‹Æ‹·∞ P‹·“Δ…P‹ P›√‹|W‹Ÿ‹ Æʱ‹ Ê‰wx  ‹W›Ï ‹OÊø·Æ‹·∞  ‹fiv‹©√‹· ‹‚®‹·. ª‹Ìv‹ ”‹√‹P›√‹W‹Ÿ‹·, ü®‹«›®‹  ‹fi√‹·P‹pÊr ”‹Ì”‹¢£, gv‹·xW‹qr®‹ AóP›√‹ Õ›◊ ´Ê„‡√‹OÊ C ÊΔ… ‹‰ ª‹≈–›ra›√‹®‹ Ò›¿·∏ʇ√‹·. CÌÒ‹÷‹ ‹‚W‹Ÿ‹ ü®‹«› ‹OÊ ±‹≈˛› ‹ÌÒ‹ Æ›W‹ƒP‹ ”‹ ‹fig©Ì®‹ BW‹∏ʇP‹·. B√Ö. Œ ‹Õ‹ÌP‹√‹ ‘‡WÊ÷‹qr , ”‹÷‹ŒP‹“P‹√‹·, ”‹.Q.±›≈.Õ›«Ê ÒÊ„‡Ÿ‹®‹Pʇƒ,  ‹··Ìv‹√‹X AÌaÊ, ®Ê‡ ‹®‹·W‹Ï Ò›Δ„…P‹·, √›ø·a‹„√‹· & 584 116

√›

gP›√‹~W‹Ÿ‹· ±‹√Ê„‡P‹ “ ›X ª‹≈–›ra›√‹ ÷‹√‹v‹Δ· ”‹÷‹P›ƒ øfiX®›™√Ê. B®‹™ƒÌ®‹ ®Ê‡Õ‹®‹ Æʇқ√‹√‹· √›–‹Û±‹≈˛Ê, ÆÊÁ£P‹ ±‹≈˛Êø·Æ‹·∞ E⁄‘PÊ„Ìv‹· ø·· ‹P‹ƒWÊ ”‹„P‹§  ‹fiW‹Ï®‹Õ‹ÏÆ‹ ؇w  ‹··Æ‹∞vÊ‘®‹√Ê, ª›√‹Ò‹®‹ ª‹À–‹¬ ª‹ ‹¬ ›W‹»®Ê. CÒ‹√‹ ÷‹·®Ê™W‹⁄X®‹™ÌÒÊ √›gP›√‹~W‹⁄W‹„ A ‹√‹ g ›∏›™ƒWÊ Ò‹P‹RÌÒÊ ”‹„P‹§ Ò‹√‹∏ʇ£  ‹·Ò‹·§ A÷›ÏÌP‹ ؇v‹· ‹ ±‹®‹ú£ø· h›ƒøfiW‹∏ʇP‹·. ª‹≈–›ra›√‹ ÊÌü P‹üÌ´‹ ∏›÷‹·ÀÆ‹ P›o,  ‹·´‹¬ ‹£ÏW‹Ÿ‹ ÷› ‹⁄ ¿·Ì®‹«Ê‡ ÷Êa›cX®‹·™ Æʇ√‹  ›¬±›√‹ Ò‹ÌÒ‹≈, «Ê„‡P‹±›Δ  ‹·”‹„®Êø· ◊Ò‹À·Ò‹ AŸ‹ ‹wPÊ, C ‹‚ D À–‹ ‹Ò‹·ÏΔ©Ì®‹  ‹··Q§ Ò‹Ì®› ‹‚. Ò‹Ÿ‹ ‹·or©Ì®‹ ®Ê‡Õ‹®›®‹¬ÌÒ‹ h›W‹Í£ B̮ʄ‡ΔÆ‹ ‹Æ‹·∞ ÷‹À·æPÊ„Ìv‹· ª‹≈–›ra›√‹ À√Ê„‡ó £‡P‹“$° P›Æ‹„Æ‹·W‹Ÿ‹ h›ƒ  ‹·Ò‹·§ Ò‹·Ò‹·Ï ±‹ƒ±›ΔÆÊ  ‹fiv‹∏ʇP‹·. ÷Ê„‡√›oW›√‹ƒWÊ ÆÊÁ£P‹ ∏ÊÌüΔ Ø‡v‹∏ʇP‹·. ◊‡Æ‹ ±‹≈ ‹Í£§W‹⁄WÊ G«Ê…vÊ¿·Ì®‹Δ„ AÆ›®‹√‹  ‹¬P‹§ ›®›W‹  ‹¬Q§W‹Ÿ‹  ‹·Æ‹@±‹ƒ ‹Ò‹ÏÆÊ ”›´‹¬. W›Ìó‡iø· ‹√‹ "À·Ò‹ AW‹Ò‹¬, ”‹√‹Ÿ‹ i‡ ‹Æ‹' Øø· ‹· ‹Æ‹·∞ CÌ©Æ‹ h›W‹£‡P‹√‹|®‹ A ‹óø·»…ø·„ √‹„{‘PÊ„Ìv›W‹, ª‹≈–›ra›√‹®‹ ª‹„Ò‹ ‹Æ‹·∞ Ea›cq”‹ü÷‹·®‹·. ª‹≈–›ra›√‹ À√Ê„‡ó ±›ΔÆÊø··  Ê„®‹Δ· "Æ‹Ø∞Ì®‹«Ê‡ BW‹»' GÌü  ‹·ÌÒ‹≈ ‹‚ G«›… ±‹≈hÊW‹⁄Ì®‹Δ„ ±›ΔÆÊøfi®›W‹ ҋÃҋW‹£ø·»… ±‹≈W‹£øfiW‹·Ò‹§®Ê. ±‹£≈P› √‹ÌW‹®‹»…ø·„ ”‹ ‹fig®‹ ”›Ã”‹ß$¬, EÆ‹∞Ò‹ B®‹Õ‹ÏW‹Ÿ‹· ±‹≈ ‹Í£§øfi®‹√Ê, ÷‹Δ·… QÒ‹§ ÷›ÀÆ‹ÌÒÊ √›gP›√‹~W‹Ÿ‹· À–‹ P›√‹®Ê  ‹·„P‹ √›®›√‹·. ƛƋ·, Æ‹Æ‹∞®ÊÌü ”‹ÌP‹·bÒ‹ÒÊø·Æ‹·∞ QÒÊ„§WÊ®‹√Ê ÀՋñ‹≈˛Êø·, ª‹≈–›ra›√‹ ÊÌü ÀP›√‹ ÀΔ…®‹ Æ‹ ‹ ”‹ ‹fig®‹ Ø ‹fiÏ| SÌwÒ‹ ›Xø·„ P‹Æ‹∞wø·»… P‹Ìv‹ W‹ÌqÆ‹ÌÒ›W‹®‹·. ‘˜‡ ”‹ÌZoÆÊW‹Ÿ‹„ P‹„v‹ D ØqrÆ‹»… P›ø·Ï ±‹≈ ‹ÍÒ‹§√›®‹√Ê, ª‹≈–›ra›√‹ ÊÌü √‹P‹§ π‡h›”‹·√‹ ∏ʇ√‹· ”‹◊Ò‹ CΔ… ›©‡Ò‹·. HØ®‹™√‹„ " ‹·Æ‹‘’®‹™»…  ‹fiW‹Ï' ÊÌüÌÒÊ £‡ ‹≈  ‹·ÆÊ„‡ØÕ‹cΔ©Ì®‹ P›ø·Ï ‹Æ‹·∞ PÊÁWÊ£§PÊ„Ìv›W‹ gø· Æ‹ ‹·æ®›W‹·Ò‹§®Ê. GÌ. P‹·”‹· ‹·, ”‹÷›ø·P‹ ±›≈´›¬±‹P‹√‹·, Æ‹Ì. 43, "gø·ΔQ“$æ‡ ØΔø·' PÊIGÌ‘J G®‹·√‹·, π. GÌ. √‹”ʧ ,÷›”‹Æ‹ & 573 201

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


""¨Üã √‹®‹

a‹Ì®‹≈±‹≈ª‹ P‹s›ƒ

F√‹»…√Ê„‡ AP‹RÆ‹ÆÊ„∞ Ê·æ ÆÊ„‡w ∏›.'' wX≈  ‹··X®‹· JŸÊ¤‡ P‹vÊ PÊΔ”›Æ‹· ‘P‹·R, A®Ê‡ S·—ø·»… üÌ®‹· P›»WÊ√‹X®‹√Ê, CÒ‹§ ÀÆ‹Ì£ø·Ì£√‹®‹, AÒ‹§ A|£ø·Ì£√‹®‹ ”Ê„‡®‹√‹ ‹fi ‹Æ‹ A؃‡¸Ò‹  ‹fi£WÊ E®‹ø· ±‹≈Õ›∞•‹ÏP‹ ›X B ˚‹| ØÌÒ‹. ""C–‹·r  ‹–‹ÏW‹ŸÊ‡ P‹ŸÊ®‹·÷Ê„‡¿·Ò‹·. GΔ… ‹Æ‹„∞  ‹·√ÊÒ›X®Ê. DWʇҋPÊR  ‹fi ‹· ?'' ""÷›WÊΔ… ÷ʇŸ‹∏›√‹®‹·. ØÆ‹W›®‹√‹„ øfiƒ®›™√Ê ? √‹P‹§ ÷‹ÌbPÊ„Ìv‹ A ‹Ÿ‹Æ‹·∞ πor√Ê...'' Æ‹ø· ›X ÷ʇ⁄®‹√‹„ Bw®‹™Æ‹·∞ ”›ó”‹®Ê‡ πv‹· ‹ ‹Æ‹Δ… D Õ›ÌÒ‹· ‹fi ‹·.  ‹·ÆÊWÊ  ‹··Ÿ›¤X,  ‹·Æ‹PÊ  ‹fiø·®‹ ÷‹·O›°X P›w®‹ AP‹RÆ‹Æ‹·∞ ªÊ‡qøfiW‹· ‹‚®Ê„‡ ? A•‹ › ÷‹Ò‹·§ ÷‹ÆÊ∞√‹v‹·  ‹√‹·–‹®‹ ‹Æ‹Æ‹·∞ ”‹ÃÌÒ‹P›»Æ‹  Ê·‡«Ê ØΔ·… ‹ ÷‹ÌÒ‹PÊR Ò‹Ì®‹ ≤Ò‹Í”‹Ã√‹„≤  ‹fi ‹Æ‹  ‹fiÒ‹Æ‹·∞ óP‹Rƒ ”‹· ‹‚®Ê„‡ ? E®‹ø· Ø√‹·±›ø·Æ›®‹. A±‹≥$”‹Ò›§XØÌ®‹  ‹fi ‹Æ‹ ÆÊ√‹Ÿ‹«Ê…‡ ∏ÊŸÊ®‹·, À®›¬ª›¬”‹ ‹Æ‹·∞ EbÒ‹ ÷›”Êr«Ö,  ›√›Æ‹∞W‹ŸÊÌ®‹·  ‹··X‘®‹ ‹ØWÊ i‡ ‹Æ‹ ÷‹ŸÊø· ©Æ‹W‹Ÿ‹ÆÊ∞Δ…  ‹·√Ê‘ AP‹RÆ‹  Ê·‡»®‹™ ‘o·r , AWË√‹ ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ A⁄‘ ÷›QÒ‹·§. B®‹ƒ‡W‹ Õ›ÌÒ‹· ‹fi ‹· AÆ‹ ‹Õ‹¬P‹ ›X  ‹·√ÊÒ‹ P‹◊W‹⁄WÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ PÊ®‹P‹·£§®‹™ÆÊØ‘Ò‹·. QoQø· ”‹√‹Ÿ‹·W‹Ÿ‹ Æ‹v‹· Ê ®‹„√‹®‹»… √ÊÁ«Êà PÊ„‡aÖ ¥›¬P‹rƒø· P›ÃoÏ”ÖÏÆ‹  ‹·„√‹· AÌÒ‹‘§Æ‹ P‹orv‹W‹Ÿ‹ W‹·Ì≤Æ‹  ‹·ÆÊW‹Ÿ‹»… J̮ʄ̮›X ”‹ÌhÊW‹Ò‹§»WÊ «ÊÁpÖ Eƒø·ÒÊ„v‹XÒ‹·§. BWÊΔ… CÌ•‹®Ê‡ ”‹ÌhÊ h›ƒ P‹Ò‹§«›W‹·£§®‹™ÌÒÊ ‘&129Æʇ P›ÃoÏ”ÖÏÆ‹»…®‹™ ª‹·güΔø·¬Æ‹ ±‹‚or ”‹Ì”›√‹®‹»… BÒ‹ÌP‹, ª‹ø·®‹ P‹ƒÆÊ√‹Ÿ‹· B ‹ƒ”‹·£§Ò‹·§. ®Ê‡ ‹ƒWÊ ©‡±‹ ÷‹bc , PÊÁ ‹··X®‹·  ‹·ÌÒ‹≈ ±‹t”‹·Ò‹§ P‹„Ò‹√Ê Ò‹«ÊÒ‹·Ìü  ‹·W‹ŸÊ‡ Ò‹·Ìπ,

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

ª‹·güΔø·¬Æ‹ P‹|·°W‹Ÿ‹· ‹··Ì∏›XΔÒ‹§«Ê‡ ÆÊqr√‹· ‹‚®‹·. E®‹ø·Æ‹„ A–Êr ! ÷Ê”‹ƒWÊ ±‹s‹¬±‹‚”‹§P‹  ‹··Ì©®‹™√‹„ BW›WÊY A±‹≥Æ‹Ò‹§ ÆÊ„‡v‹· ‹‚®‹·. ""C–Ê„rÒ›§®‹√‹„ G»… ÷›Ÿ›X ÷Ê„‡®‹ŸÊ„‡ ? ”‹ÃΔ≥$ÆÊ„‡w ∏›, E©±‹‚or '' GÌ®‹· ÷ʇŸ‹· ‹‚®‹ÆÊ∞‡ P›ø··Ò›§ , A–Ê„rÌ®‹· ÀÕ›Δ P›ÃoÏ”ÖÏÆ‹ øfi ‹  ‹·ÆÊø· P‹®‹  Ê„®‹Δ· Ò‹or∏ʇPÊÌ®‹· AÌ®›g·  ‹fiv‹·£§√‹· ‹Æ‹·. E®‹ø·ØWÊ Ò‹√‹W‹£ø·»…ø· JÌ®Ê√‹v‹· ”‹÷‹±›tW‹Ÿ‹–Êr WÊŸÊø·√‹· C®‹™√Ê,  ‹·´‹· ‹·£WÊ Cw‡ P›ÃoÏ”ÖÏÆ‹»…√‹· ‹ A–‹„r  ‹·ÆÊW‹Ÿ‹·  ‹·Ò‹·§ A»…√‹· ‹ ‹√ÊΔ… ±‹ƒa‹ø· Ê‡ ! ª‹·güΔø·¬Æ‹ ÷‹W‹Δ· &√›£≈ ±›⁄ GÌ®‹· ¥›¬P‹rƒø· PÊΔ”‹, hÊ„ÒÊWÊ ”‹ ›ÏÌW‹ P›¿·«Êø· ÷ÊÌv‹£ø· B√ÊÁPÊW‹Ÿ‹ Æ‹v‹· Ê,  ‹·P‹R⁄ü∫√‹· ∏ÊŸÊ®‹®‹·™ AP‹R±‹P‹R®‹  ‹·ÆÊW‹Ÿ‹«Ê…‡. A®‹√‹Δ„…  ‹··®›™®‹, bÆ‹P‹·√‹⁄  ‹fi£Æ‹  ‹·´‹· ‹·£ ø·Æ‹·∞ GΔ…√‹„ PÊ„Ìv›v‹· ‹ ‹√ʇ ! E®‹ø·Æ‹· ÷‹·qr ,  ‹·v‹© P›¿·«ÊW‹⁄WÊ ±‹‰|ÏÀ√› ‹· ÷›Q P‹|·æb®c ›W‹, WÊŸÊø·& ÷ÊÌv‹£ø· A|° Õ›ÌÒ‹√›g·  ‹·P‹RŸ‹ ”‹Δ· ›X øfi®‹√‹„  ‹·ÒÊ„§Ì®‹·  ‹·®‹· ÊøfiW‹Δ·

‹··√‹·W‹ÆÖWÊ  ‹·´‹· ‹·£ P‹~°WÊ π®‹™®Ê™‡, ±‹≈•‹ ‹·ÆÊ„‡o®‹»…¡·‡ C ‹Ÿ‹· Ò‹Æ‹∞ √›gP‹· ‹fiƒ GÌ®‹· Ø´‹Ïƒ‘πor . Õ›«ÊWÊ ÷Ê„‡W‹· ›W‹, ü√‹· ›W‹ Ò‹Æ‹∞ P‹≤”ÊÁÆ‹¬®Ê„Ì©WÊ ‘Ø ‹fi ÷›v‹· W‹·Æ‹·W‹·Ò‹§ AÌW‹√‹˚‹P‹Æ‹ÌÒÊ ◊Ì∏›»”‹ÒÊ„v‹X®‹.  ‹·´‹· ‹·£WÊ  Ê„®‹ Ê„®‹Δ· C√‹·”‹· ‹··√‹·”›X ª‹ø· ›®‹√‹„, Ò‹Æ‹∞®‹· ‘Ø ‹fiÆ‹qø· P‹|·° ‹·„W‹· AÌÒÊΔ… Ò›ƒ‡±‹‚  ‹fiv‹· ›W‹ JŸ‹WÊ„Ÿ‹WÊ ±‹‚Ÿ‹QÒ‹Ÿ›W‹·£§®‹™Ÿ‹·. ÷Ê„”‹Ò‹· 11


CØ∞Δ® … ‹ÌÒÊ g·Δ· Ê·  ‹fiw®‹√‹„ ª‹·güΔø·¬ ”‹·Ò‹√›Ì J≤≥√‹»Δ…. ∏ʇ√ʇƋ„ PÊΔ”‹ÀΔ…®Ê ®Ê‡ ‹ƒWÊ πor ÷Ê„‡ƒø·ÌÒ›X®‹™. Ò‹Æ‹∞Ì•‹®Ê‡ ÷‹·v‹·W‹√‹ ≤≈‡£‘  ‹·®‹· Êøfi®‹  ‹·v‹©ø· ”› ‹‚ Ò‹Ì®‹ ÆÊ„‡ ‹‚ JÌ®ÊvÊøfi®‹√Ê, ◊Ìv‹· P‹qPr Ê„Ìv‹· Æ›ø·√Ö ±ÊqWr Ê AÌW‹w‡», ±›PÖÏÆ‹ P‹Δ·…∏ÊÌbÆ‹  Ê·‡«Ê, L–‹ó B”‹≥ÒÊ≈ø· Sa‹·ÏW‹⁄W›X  ‹fiw®‹ ”›Δ  Ê·Á Ê·‡«ÊΔ… ÷‹√‹w P›ÃoÏ”ÖÏÆ‹ P›Ì±ËÌv‹·  Ê·‡«Ê P‹·⁄Ò‹·, A ‹·æÌ©√‹ ÷‹£§√‹ P›w ∏ʇw Ò‹Ì©®‹™ P›”‹»… ü®‹·P‹· A ‹Æ‹Æ‹·∞ ÷ÊÁ√›O›X‘Ò‹·§. ü®‹·P‹»P›RX¡·‡ ü®‹·P‹· GÌüÌ•‹ ‘W‹√ʇo· ÷‹bc‘, J∏Ê„∫ü∫√‹· JÌ®‹· ®‹Ì  ‹fiÒ‹≈ GŸÊ®‹· JÆÖ ∏ÊÁ pÊÆÖ ”‹Àχ”Ö Ø»Ï±‹§ÒÊ ª‹·güΔø·¬Æ‹Æ‹·∞ B ›◊‘ ¥›¬P‹rƒ,  ‹·ÆÊ& ‹·P‹RŸ‹·, ®Ê‡ ‹√‹  ‹fiv‹·Ò‹§ , A»… ÷Ê„‡Xü√‹· ‹, Ò‹ ‹·æ  ‹ø·‘’XÌÒ‹Δ„ Qƒø·√‹Æ‹∞ A•‹ › C⁄ ‹ø·‘’Æ‹ ”‹æ√‹OÊ πor√Ê A ‹ØWÊ ÷Ê„√‹gW‹£§Æ‹ Aƒ ‹‚ C√‹»Δ… A•‹ › A ‹ØWÊ  ‹√‹Æ‹∞ Qa›¿·‘, √ʇX‘ WÊ„‡Ÿ‹· ÷Ê„ø··™PÊ„Ìv‹· ÀP‹ÍÒ‹ BÆ‹Ì®‹±‹v‹·£§®‹™√‹·. ∏ʇQ√‹»Δ…. CÌ£±‹≥$√›gP‹· ‹fi√‹  ‹··√‹·W‹ÆÖWÊ  ‹·´‹· ‹·£ P‹~°WÊ π®‹™®Ê™‡, ±‹≈•‹ ‹· ÆÊ„‡o ∏ÊŸ‹W›¿·ÒÊÌ®‹√Ê  ‹·P‹RŸ‹ Õ›«ÊWÊ  ‹·Òʧ Ò‹Æ‹WÊ ¥›¬P‹rƒWÊ Ò‹v‹ ›¿·ÒÊÌ®‹· ®‹»…¡·‡ C ‹Ÿ‹· Ò‹Æ‹∞ √›gP‹· ‹fiƒ GÌ®‹· Ø´‹Ïƒ‘πor . Õ›«ÊWÊ ÷Ê„‡W‹· ›W‹, ®‹v‹W‹·o·rÒ‹§ AwWÊ  ‹fiw,  ‹·P‹RŸ‹ hÊ„ÒÊWÊ Ò›Æ‹„ ‘®‹úÆ›W‹·£§®‹™ ‹Æ‹·, ü√‹· ›W‹ Ò‹Æ‹∞ P‹≤”ÊÁÆ‹¬®Ê„Ì©WÊ ‘Ø ‹fi ÷›v‹· W‹·Æ‹·W‹·Ò‹§ AÌW‹√‹˚‹P‹Æ‹ÌÒÊ ◊Ì∏›»”‹  ‹·P‹R⁄WÊ ”›∞Æ‹  ‹fiw”‹· ›W‹  ‹·W‹Ÿ‹ G®Êø·· ®‹±‹≥WÊ„‡»ø·ÌÒÊ ÒÊ„v‹X®‹.  ‹·´‹· ‹·£WÊ  Ê„®‹ Ê„®‹Δ· C√‹·”‹· ‹··√‹·”›X ª‹ø· ›®‹√‹„, Ò‹Æ‹∞®‹· Eπ∫√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ W‹ ‹·Ø‘ W›üƒøfiX Õ›ÌÒ‹√›g· ü⁄,  ‹·W‹Ÿ‹· ∏ÊŸÊ®‹ ‘Ø ‹fiÆ‹qø· P‹|·° ‹·„W‹· AÌÒÊΔ… Ò›ƒ‡±‹‚  ‹fiv‹· ›W‹ JŸ‹WÊ„Ÿ‹WÊ ±‹‚Ÿ‹QÒ‹Ÿ›W‹· ±‹ƒø·Æ‹·∞ £⁄‘ P‹Ÿ‹ ‹Ÿ‹ ÒÊ„‡ƒ®‹. £§®‹™Ÿ‹·. ◊‡WÊ ±›≈√‹Ìª‹WÊ„Ìv‹  ‹··√‹·W‹ÆÖ oŸ›¿·”‹·ÀPÊ b‡qø·»… ”Ê∞‡÷‹”‹Ì®Ê‡Õ‹ ""A«Ê„…‡ ÷‹·a‹c±‹≥$!  ‹·W‹· ÷‹·o·r®Ö Ê·‡«Ê  ‹·W‹· ›Wʇ C√‹·Ò›§ ? ü√Ê®‹· A ‹Ÿ‹ PÊÁXo·r ±‹p›¿·”‹· ‹‚®‹√Ê„Ì©WÊ ø·Õ‹‘Ãøfi¿·Ò‹·. ∏Ê⁄¡„‡©Δà ? ÷Ê|·° ‹·W‹Ÿ‹· ®Ê„vÊ„x‡Ÿ›WÊ„‡  ‹ø·”‹’»… ,  ‹fiÒʇ ”Ê∞‡÷‹ A ‹·√‹, ≤≈‡£  ‹·´‹·√‹; ”Ê∞‡÷‹ÀΔ…®‹ i‡ ‹Æ‹, ±‹®‹W‹⁄√‹®‹ P‹ ‹Æ‹; ”Ê∞‡÷‹®‹ ∏›√‹®‹ ؇Ƌ· HÆ‹· AÌÒ‹ £Ÿ‹· ‹⁄PÊ PÊ„w§‡ø· ? A®ÊR ØÌWÊ B ›W‹ Øø·Ò‹·§ , ≤≈‡£ø· ”‹Ì±‹Ò‹·§... ◊‡WÊ ”Ê∞‡÷‹, WÊŸÊÒ‹Æ‹, ≤≈‡£ø· üWÊY bP‹RbP‹R JP‹ROÊW‹Ÿ‹· üv‹PÊ„Ìw®‹·™ JÌ®‹·  ‹·®‹· Ê BW‹· AÌÒ‹. CÆ‹·∞  Ê·‡«›®‹√‹„ b‡qW‹Ÿ‹»… ÀØ ‹·ø·WÊ„Ìv‹·, Cü∫√ʇ W‹ÌpÊW‹or«Ê ØgÏÆ‹  ‹·÷‹wø· pÊ√ʇ”ÖW‹Ÿ‹ P›ÃoÏ”ÖÏ Ò‹·Ìü F√‹ü‘à •‹√‹ ”‹·ÒÊ„§‡Ÿ‹∞  Ê·‡«Ê, ±›QÏÆ‹  ‹·√‹Xv‹W‹Ÿ‹  ‹·√Êø·»… ”‹ÃΔ≥ ÷‹®‹·™ü”‹§»… CpÊ„R‡'' GÌ®‹· ÷‹√‹pÊPÊ„a‹·c ‹‚®‹· Ø√‹ÌÒ‹√‹ ›X ”›XÒ‹·. AΔ…®Ê UÀÄr ªÀÄA¢gÀ DUÀ J®èªÇ À ZÉ£ßÀ  ‹·´‹· ‹·£ø·Æ‹·∞ P‹√Ê®‹· Õ›«Ê πor√Ê  ‹··√‹·W‹ÆÖ Ò›Æ‹· √› ‹·Æ‹ÌÒÊ,  ‹·´‹· ‹·£ ‘‡Ò›Ÿ‹ÌÒÊ  ‹·Ò‹·§  ‹·ÆÊø·»…®‹·™ K©Æ‹ P‹vÊ W‹ ‹·Æ‹ PÊ„v‹∏ʇPÊÌ®‹· üΔWÊÁüÌo WÊŸÊø· W‹OʇՋ ÷‹Æ‹· ‹·ÌÒ‹ÆÊÌ®‹· ”‹·Ò‹§Δ„ zÀÄgÁ¸ÉAiÀÄ° gÉÊvÀgÀ ¨sÆ À «ÄUÉ Ò›Q‡Ò‹·  ‹fiw®‹. C®‹™QR®‹ÌÒÊ Õ›ÌÒ‹· ‹fi ‹· ÆÊ√Ê®‹ Ò‹Æ‹∞ P‹≤”ÊÁÆ‹¬®‹  ‹··Ì®Ê ü·√‹·vÊ ÷Ê„vÊø··Ò‹§ ºÁQzÀgÄÀ PÀ£ À ßÀ ◊‡WʇPÊ ÷ʇ⁄®‹ÆÊÌ®‹· £⁄ø·®Ê A ‹Ÿ‹· ÷‹Δ ‹‚ h›W‹W‹Ÿ‹»… P‹·⁄£√‹·£§®‹™ W‹·Ì≤Æ‹»… GW‹·Y‘XYΔ…®Ê ªÀÄgÉvg À ÄÀ gÉÊvÀgÀ ¨Éªj À £À C£ÀßzÀ vÀÄvÀÄÛ B¿·ÒÊÌ®‹· ”‹· ‹·æÆÊ Ò‹«Êøfiw‘®‹Ÿ‹·.  ‹·´‹· ‹·£¡„Ì©WÊ ∏Ê√Êø··£§®‹™ ®‹ÍÕ‹¬  ‹fi ‹·„«›X Õ›ÌÒ‹√›g· Ga‹cƒ‘ ÷Ê„‡W‹· ‹‚®‹P‹„R, ÷Êa‹·cP‹w Ê· P›ÃoÏ”ÖÏÆ‹ ”‹P‹ΔƒW‹„ A®‹· £⁄®‹ ¸ÉÃjPÉÆAqÀgÄÀ eÉʯÉA§ ºÁ«£À ºÀÄvÀÄÛ øÂË ‹Æ‹ Bª‹Ïq”‹·Ò‹§  ‹·´‹· ‹·£ø·Æ‹·∞ À–‹ø· Ê‡ BX, A®‹√‹ üWÊY P‹ÒÊW‹Ÿ‹· ÷‹·qr , ü|° ±‹≈ Ê‡Œ”‹· ‹‚®‹P‹„R&hÊ„ÒÊWÊ A ‹Ÿ‹ Æ‹v‹ ‹⁄PÊ,  Ê·£§PÊ„Ìv‹·  ‹fiÒ‹·W‹Ÿ›X Æ›»WÊW‹Ÿ‹  Ê·‡«Ê ÷‹ƒ®›w®‹ ¸ÀÄgÉñï CAUÀr ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÄÀ , vÀÄAUÀ¨z Às Áæ ¥Ëæq± Às Á¯É  ‹fi£Æ‹ ´›q ü®‹«›®‹·®‹„ P›P‹Ò›⁄‡ø· ÷‹√‹®‹  ‹fiÒ›¿·Ò‹·. ºÀÆ«£À ºÀqU À ° À , §¼Áîj (f.) GÌüÌ£Ò‹·§. üƒ‡ ”Ê∞‡÷‹®‹ üWÊY Ò‹«ÊPÊw‘PÊ„Ìw®‹™  ‹·´‹· ‹·£WÊ  Ê„ÆÊ ∞ Ê„ÆÊø ∞ · ‹√ÊW‹„ P‹·Ìo·π«Ê… Bv‹·£§®‹™  ‹··√‹·W‹ÆÖ ”Ê∞‡÷‹®‹  ‹··Ì©Æ‹ ÷ÊhÊj ≤≈‡£ ±Ê≈‡ ‹· G̮ʫ›… ÷‹·v‹·X C®Ê‡Æ‹· D ±›q ∏ÊŸÊ®‹· ØÌÒ‹Ÿ‹±‹≥$! GÌ®‹· P›ÃoÏ”ÖÏÆ‹ Ò‹«Êø·»… Ò‹·Ìπ, A®‹Æ‹·∞ S·®›™X ±‹√›Ìüƒ”‹· ‹ÌÒÊ P‹®‹·™ √›hʇՋà p›Q‡‘Æ‹»… ÷ÊÌW‹”‹√‹·  ‹·„XÆ‹  Ê·‡«Ê ∏Ê√‹ŸÊ‡ƒ‘, ∏Ê„W‹”Êø·»…  ‹··SÀw®‹· , Æ‹vÊø··£§®‹™ ∏›Δa‹Ì®‹√Ö√‹ " ‹·√Ê„‡a‹ƒÒ‹≈' ‘Ø ‹fi ÒÊ„‡ƒ‘ ≤≈‡£, ±Ê≈‡ ‹·®‹ ""WÊ„Ì∏Êø·ÌÒÊ G–‹·r a‹Ì®‹ C©™‡ø· ! ΔQ“$æ‡ P‹ŸÊ ØÆ‹∞®‹·'' GÆ‹·∞ ‹, A ‹·√‹Ò‹Ã ‹Æ‹·∞ Ø√‹„≤‘®‹. G®Êø·  Ê·‡«Ê, PÊÁ Ê·‡«Ê A ‹Ÿ‹ ÷Ê”‹√‹Æ‹·∞ ÷‹aÊc ±‹vÊx ÷‹·v‹·W‹√‹·, ""Æ‹ ‹ÂÖ P›ÃoÏ”ÖÏÆ‹ ¥‹‰¬a‹√Ö ◊‡√Ê„¿·ÆÖ C ‹ŸÊ‡ !'' ÷›Q‘PÊ„Ìv‹. AÌ©ØÌ®‹«Ê‡  ‹·´‹· ‹·£  ‹··√‹·W‹ÆÖAÆ‹·∞ Ò‹Æ‹∞ ª›À W‹Ìv‹ AÌÒ‹«Ê‡ GÆ‹·∞ ‹ ÷Ê„W‹⁄PÊ  ‹fiÒ‹·W‹Ÿ‹·  ‹·´‹· ‹·£ø· QÀWÊ π®‹·™ Eπ∫÷Ê„‡W‹· ª›À”‹·Ò‹§ GŸÊø·  ‹·Æ‹”‹»… ÷‹·a‹·c÷‹·a›cX Ò‹Æ‹∞ ±‹‚or ”‹Ì”›√‹®‹ P‹Æ‹”‹Æ‹·∞ £§®‹™Ÿ‹·. AÌ•‹®Ê™‡  ‹fiÒ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ PʇŸ‹· ‹ ÷‹Ÿ‹ ‹Ìv‹®‹»…  ‹·ÆÊ øfiPÊ„‡ ÷ÊOÊø·ÒÊ„v‹X®‹Ÿ‹·. ÷›WÊ P‹Δ≥Æ›«Ê„‡P‹®‹»… À÷‹ƒ”‹· ‹ ‹⁄WÊ P›Δ®‹ ±‹ƒ Ê¡·‡ hÊÁ»Æ‹Ì£Ò‹·§. AÌ•‹  ‹·Æ‹‘ߣø·»… , Ò‹Ì®Ê Ò‹|°ÆÊ ®‹Øø·»… HÆ‹Æ‹·∞ C√‹·£§√‹»Δ…. ÷ʇ⁄®‹√‹„ P‹„v‹ ""HÆ‹±‹≥$! øfi ›W‹„… A«Ö ØÌÒÊ„R∏ʇv‹, C«Ö Õ›«Ê¿·Ì®‹ ü̮ʄv‹ÆÊ A±‹≥Æ‹ AÆ‹·±‹‘ߣø·»… Ò›Æʇ üw‘PÊ„Ìv‹· EÌv‹·, P‹·ÌÒÊ„R∏ʇv‹. ÷Ê„£§WÖ  ‹··ÌaÊ  ‹·ÆÊWÖ ∏›, üƒ‡ K®‹· Bo BvÊ∫‡v‹, P›»WÊ a‹P‹≈ P‹qrPÊ„Ìv‹ ‹Ÿ‹ÌÒÊ  ‹·ÆÊøfiaÊ π®‹™ AP‹R W‹ÌpÊ GÌp›®‹√‹„  ‹·ÆÊWÊ AÌÒ‹ ÷ʇŸ›§ÆÊ Cƒ§‡øfi ?'' GÌ®‹· ‘v‹·QØÌ®‹ G®‹·√‹· ±‹≈Œ∞”‹·£§®‹™Ÿ‹·. ü√‹©®›™W‹ ÷‹·v‹·Q ÷Ê„√‹o E®‹ø·,  Ê„®‹Δ· Ò›À®‹™  ‹·ÆÊø· ±‹P‹R®‹ P›”‹·P›‘WÊ £|·P›v‹· ‹ A±‹≥ØWÊ Ò‹Æ‹WÊ CÌ•‹®Ê™‡ üpÊrü√Ê∏ʇPÊÌ®‹· P‹orv‹®‹»…®‹™  ‹·´‹· ‹·£ø· ”‹÷‹±›t X‡Ò›Ÿ‹  ‹·ÆÊø· ∏›XΔ· Ò‹qr®‹. Fo £Ìw πo·r ÷‹s‹ ‹fiv‹· ‹‚®‹·, A®‹ƒÌ®‹ Xor©®‹™√Ê  ‹·ÆÊ¿·Ì®‹ ""C»… A ‹‚¤ ∏›Ÿ‹ ÷Ê„Ò‹·§ C√‹»Δ…. BvÊ„‡©PÊR ¥Ê≈ÌvÖ’ üÌ©√›§√ÊÌ®‹· 쇫ÖxWÊ ÷Ê„√‹o ‹Ÿ‹· ‘ߣ ‹ÌÒ‹ WÊŸ‹£ø·√‹  ‹·ÆÊø·»… Eqr®‹™Æ‹·∞ πbc A ‹√‹ A ›WÊ… ÷Ê„‡®‹·¤'' GÌü EÒ‹§√‹ üÌÒ‹·. Ev‹·WÊ ÒÊ„o·r A®‹√‹«Ê…‡ Cw‡ P›ÃoÏ”ÖÏ ”‹·Ò‹§  Ê·√‹ ‹~WÊ üÌ®‹· ""C–‹·r ÷Ê„Ò‹» § …  Ê·Á®›Æ‹®‹»… øfi√‹· C√›§√Ê ? ©Æ› C ‹Ÿ‹®Ê„Ì™ ®‹· WÊ„‡Ÿ›¿·Ò‹·'' GÌ•‹®Ê„‡ S·—ø·»… Òʇ«›v‹· ‹Ÿ‹·. GÌ®‹· üpÊr ≤Æ‹·∞ ÷›Q E®‹·√‹·£§®‹™ aÊwxø·Æ‹·∞ ”Ê„ÌoPÊR‡ƒ”‹·Ò‹§ , "‘' pÊÁ±Ö W‹ÌpÊW‹or«Ê P‹Æ‹∞w  ‹··Ì®Ê ØÌÒ‹·  ‹··ÌW‹·√‹·Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹·√‹·⁄”‹·√‹·⁄øfiX P›ÃoÏ”ÖÏÆ‹ BaÊX√‹· ‹  Ê·Á®›Æ‹PÊR KvÊ„‡w üÌ®‹√Ê, A»… Jü∫ Æ‹√‹≤ŸÊ¤ø·„ ‘¯ÌWÖÆ‹ÌÒÊ £‡v‹·Ò‹§ , Ò‹Æ‹∞ AÌ®‹PÊR Ò›Æʇ  Ê·Á ‹·√Êø··Ò‹§ Ò›ÆÊ„ü∫ C√‹®Ê Cw‡  Ê·Á®›Æ‹PÊR P›wWÊ P‹Ò‹§Δ· P‹À®‹· W‹ ÊÃÆ‹·∞£§Ò‹·§. ®‹„√‹®‹»…  Ê·Á®›Æ‹®‹ √›gP‹· ‹fiƒ¡·Ì®‹· P‹»≥‘PÊ„Ìv‹· BÆ‹Ì©”‹·£§®‹™ ‹⁄WÊ, P›ÃoÏ”ÖÏÆ‹  ‹·„«Êø·»… ∏ÊŸ‹QÆ‹ Qw ÷Ê„£§ ÷Ê„ŸÊ®‹Ì£Ò‹·§. À·|·P‹·÷‹·Ÿ‹ C√‹ü÷‹·®‹· A•‹ › w&66Æʇ  ‹·Æʇ»®‹™ A√‹·æW‹Ì GÌü vÊ≈$Á ‹√ÖÆ‹  ‹·W‹  ‹··√‹·W‹ÆÖ GÌü øfi√Ê„‡ π‡w ”ʇ®‹·Ò‹§ P‹„£√‹ü÷‹·®‹·. B ØgÏÆ‹ ±‹≈®Ê‡Õ‹®‹»… Ò›ÆÊ„ü∫Æʇ Ò‹À·Ÿ‹· √›gP‹· ‹fi√‹ W‹Ìo·π®‹™. ÷ʇ⁄Pʇ⁄ A ‹ÆÊ„ü∫ ±‹‚Ìv‹ ŒT› ‹·~. C√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ ÆÊÆÊ®‹· E®‹ø· ”‹|°WÊ Æ‹v‹·X®‹. A»…Ì®‹ P›Δ·QÒ‹§ ‹Æ‹· üΔü©ø·»… ÷‹Ò‹§Æʇ ±‹π…PÖ ±‹ƒ‡˚ʇ» v‹·ÌQ ÷Ê„vÊ®‹· ”‹≤… Ê·Ìoƒ ü√Ê®‹ ‹Æ‹· & vÊ≈$Á ‹√Ö,  ›aÖ Ê·ÆÖ, ©Æ‹W‹„» ÆËP‹√‹√ʇ ÷Êa›cX√‹· ‹ "w' pÊÁ±Ö P›ÃoÏ‘ÏÆ‹

÷Ê„”‹Ò‹· 12

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


P‹orv‹W‹Ÿ‹ ‹·´‹¬PÊR üÌ®‹· ØÌÒ‹. Ò‹«Ê¡·£§ ØÌÒ‹«Ê… ”‹·£§ ÆÊ„‡w®‹√Ê GΔ…√‹  ‹·ÆÊø· ©‡±‹ Eƒø··£§Ò›§®‹√‹„ ÷Ê„√‹WÊ øfi√‹„ P›|»Δ…. B®‹√Ê w&68√‹ P‹orv‹®‹ pÊ√ʇ‘Æ‹»…√‹· ‹ K ‹√Ö÷ÊvÖ p›¬ÌPÖ  Ê·‡«Ê JÌ®‹–‹·r ÷‹·v‹·W‹√‹· W›⁄±‹o ÷›ƒ”‹· ›W‹ ØΔ·… ‹ÌÒÊ ØÌÒ‹®‹·™ P›~‘Ò‹·. ©Æ›Δ· P›v‹· ‹, C®Ê‡ P›ÃoÏ”ÖÏÆ‹ PÊΔ ‹‚ À·‡”Ê ÷Ê„Ò‹§ ÷‹·v‹·W‹√‹· CÌ•‹ ÷Ê„Ò‹§»… Ò‹Æ‹∞Æ‹·∞ P‹Ìv›W‹ ""G«Ê„…‡ ØÆ‹∞P‹R ? G»≈W‹„ ‘P›§ŸÊ. ØÆ‹XÆ‹„∞ ‘W‹»Δà ?'' GÌ®‹· HÆÊ„‡ A•‹Ï ›W‹®‹  ‹fiÒ›v‹·Ò‹§  ‹··‘ ‹··‘ Æ‹W‹· ‹‚®‹ ÆÊÆÊ®‹· AŸ‹·üÌ®‹ ÷›W›¿·Ò‹·. P‹Ò‹§Δ»… G√‹v‹·  ‹·Æ‹·–›¬P‹Í£W‹Ÿ‹· Ò‹Æ‹∞Ò‹§«Ê‡ ü√‹· ‹‚®‹· P‹Ìv‹· Ò‹Æ‹∞±‹≥ , Õ›ÌÒ‹· ‹fi ‹· GÌ®‹· £⁄®‹·, ”‹´‹¬ ! A–›rX WÊ„£§Δ…®‹ "w' pÊÁ±Ö  ‹·ÆÊW‹Ÿ‹»… øfi√‹  ‹·ÆÊø·»… AP‹RÆ‹ s› ‹Æ‹·∞ ÷‹·v‹·P‹· ‹‚®‹· GÌ®‹· WÊ„Ì®‹Δ®‹»…®‹™ ‹ØWÊ ”‹ ‹fi´›Æ‹ ›¿·Ò‹·. ´› ‹ÌÒ‹®‹»…®‹™ÌÒÊ P‹Ìv‹ ª› ‹ Ê·Á®‹·Æ‹√‹· w&68√‹ P‹orv‹®‹  Ê·qr«Ê‡√‹ÒÊ„v‹X®‹√‹·. E®‹ø·Æ‹· A ‹√‹Æ‹·∞ ◊Ì∏›»‘®‹. "" ‹·ÆÊ ÷ÊÌW‹·”‹·≈W‹Ÿ›®‹·≈  ›‘. ؇ƋÌÒ‹„ £‡√›  Ê„‡”‹.  ‹·ÆÊ¿·Ì®‹ BaÊ ü√Ê„‡PÊ J®›™w§‡ø· ! ®›ƒ‡» ÷Ê„‡WÊ„‡√ÊΔ… Æ‹ ‹ÂÖ ‹·P‹¤ üWÊY Æ‹ Ê·Y ü·©ú ÷ʇŸÊ„‡ ÷›W›ø··§ !...'' Õ›ÌÒ‹· ‹fi ‹· J̮ʇ ”‹ ‹·ÆÊ WÊ„|W‹·£§®‹™. Ò›√‹‘WÊ üÌ®‹·, H~ ÷‹£§ J ‹√Ö÷ÊvÖ p›¬ÌPÖ  Ê·‡«Ê ØÌÒ‹√Ê ±‹P‹R®‹«Ê…‡ Ò‹XYÆ‹»…®‹™ w&67 P›ÃoÏ‘ÏÆ‹ Ò›√‹‘ ”‹≥–‹r ›X P›|·£§Ò‹·§. A»… P‹Ìv‹·üÌ®‹ ®‹ÍÕ‹¬ ÷ʇ ‹ƒPÊ Ò‹ƒ”‹· ‹Ì£Ò‹·§. ÒÊ„or Ev‹·WÊø·Æ‹·∞ A´‹ÏÌü´‹Ï P‹Ÿ‹b®‹ Cü∫√‹· ÷‹·v‹·W‹ ÷‹·v‹·Xø·√‹· Jü∫√‹  Ê·‡«Ê„ü∫√‹· π®‹·™ J®›™v‹·£§®‹™√‹·. PÊŸ‹WÊ  ‹·ΔX®‹™ ÷‹·v‹·X  ‹·´‹· ‹·£¡·Ì®‹· WÊ„‡a‹ƒ”‹·£§Ò‹·§. B®‹√Ê ÷‹·v‹·W‹Æ‹  ‹··S ”‹≥–‹r ›X P›~”‹·£§√‹»Δ…. B ®‹ÍÕ‹¬  ÊÁªÊ„‡W‹(?)®‹»… P‹|°√‹⁄‘ Ò‹»…‡Æ‹√›X®‹™ p›¬ÌPÖÆ‹  Ê·‡»®‹™ ÷‹·v‹·W‹√‹»… Jü∫ ""H !  ‹·´‹· A±‹≥$üÌ®‹ Ê≈ P‹OÊ„‡ !'' AÌÒ‹ W‹·√‹·£‘®Ê™‡ Ò‹v‹, A–‹·r ÷‹·v‹·W‹·≈ G®Ê™ Ê‰‡ π®Ê™ Ê‰‡ GÌ®‹· H~¿·Ì®‹ C⁄ø·∏ʇPÊÌü h›W‹√‹„P‹ÒÊø·Æ‹·∞  ‹·√ÊÒ‹· p›¬ÌQÆ‹  Ê·‡»Ì®‹ Ò›√‹‘WÊ AÆ› ‹·Ò›§X iXø·ÒÊ„v‹X®‹√‹·. A–‹r√‹»…  ‹·ÒÊ„§ü∫ ""÷Ê„‡'' GÌ®‹· P‹„X®‹. GΔ…√‹„ ◊Ì£√‹·X ÆÊ„‡w®‹√Ê ª‹·güΔø·¬ p›¬ÌQÆ‹ Ò‹·©ø· P‹orv‹©Ì®‹ PÊŸ‹PÊR π®‹·™πqr®‹™.  ‹·®‹· Ê W‹Ìv‹·&FƒWÊ ®Ê„v‹x ”›÷‹·P›√‹,  ‹·Ìv‹«Ö ±‹Ìa›ø·ÒÖ A´‹¬˚‹. A±‹≥$A ‹·æØΔ…®‹ Ò‹ü∫»¡·Ìü AÆ‹·P‹Ì±‹QRÌÒ‹ P‹|·°P‹·P‹·R ‹ ”ËÌ®‹ø·ÏPÊR  ‹fi√‹·÷Ê„‡X, ÷Ê|°Æ‹·∞ J≤≥  ‹·®‹· Êø· ©Æ‹ ‹Æ‹„∞ ØÕ‹cø·WÊ„⁄‘ ""÷ÊOÊ„°Ì©WÊ üƒ‡ PÊÁø·»… Æ‹ ‹·„æƒWÊ üØ∞ , ”›P‹·. SaÊÏΔ… Æ› Ê‡  ‹fiw  ‹·®‹· Ê  ‹··X‘,  ‹·ÆÊ Ò‹·Ìπ‘PÊ„ŸÊ§‡ Ê'' GÌ®‹· W‹ÌwÆ‹ ‹√‹· AÒ‹§ ÷Ê„√‹o√Ê Õ›ÌÒ‹·√›g· JÌ®‹· ®Ê„v‹x W‹Ìv›ÌÒ‹√‹ Ò‹≤≥®‹ÌÒ›X Øo·r‘ƒor . B®‹√Ê A»…ø· ‹√ÊW‹„ W‹Ìº‡√‹ ›X P‹·⁄£®‹™  ‹·´‹· ‹·£ ""Æ‹ÌWÊ D  ‹·®‹· Ê C–‹r CΔ….  ‹·®‹· Êøfi®‹√Ê  ‹··√‹·W‹Æ‹ÆÊ∞‡ BWÊ„‡®‹·'' GÌ®‹· Ò‹W›®Ê ÒÊWÊ®‹Ÿ‹·. Õ›ÌÒ‹·√›g· AÌ•‹ PÊ„‡±‹ ‹Æ‹·∞ A–‹·r ©Æ‹ A®Ê»… übcqr®‹™ÆÊ„‡ ! ""P‹Òʧ √‹ÌvÊ, ®Ê‡ ‹√‹Ì•‹ A±‹≥Æ‹Æ‹·∞ Æ‹·ÌXπpÊr . CÆ‹„∞ ØÌWÊ ”‹ ‹fi´›Æ‹ CΔà ? CÆ‹„∞ øfi√›¬√‹∞  ‹··X”‹∏ʇP‹· AÌÒ‹ P›¿·§©‡™ ¡· ?'' GÌ®‹· A ‹Ÿ‹ Ò‹«ÊW‹„®‹ΔÆ‹·∞ ◊w®‹· Ò‹«Êø·Æ‹·∞ √‹·ü·∫W‹·ÌwÆ‹ÌÒÊ £√‹·X‘ πor .  ‹·´‹· ‹·£ ÆÊ„‡ ›®‹√‹„ PÊ„”‹√›w Õ›ÌÒ‹·√›g· PÊÁ¿·Ì®‹ πw‘PÊ„Ìv‹ ‹Ÿ‹·, A–‹rPÊR ØΔ…®Ê, ""A±‹≥ , ≤≈‡£‘  ‹·®‹· ÊøfiW‹ü÷‹·®›®‹√Ê Æ›ÆʇPÊ BW‹∏›√‹·™ ? A±‹≥$ P›Δ·h›ƒ π®‹·™ ”‹Ò‹§®‹·™ Æ‹Ø∞Ì®‹Δ….'' GÌ®‹· b‡ƒ®‹Ÿ‹·. "" ‹··aÊc‡ ∏›¿· ! ≤≈‡£‘®‹ ‹¤ ÷Ê‡Δ· EaÊc ∏›b√Ê„‡ ØÆ‹∞ A±‹≥Æ‹ ≤≈‡£WÊ, ؇ÆÖ  ‹fiw√Ê„‡ ÷Ê„Δ”‹Æ‹·∞ ÷Ê„‡»‘PÊ„⁄§‡øfi ?  ‹·®‹· Ê ØÌWÊ  ‹··√‹·W‹Æ‹ hÊ„ÒÊ  ‹fiv‹∏ʇP› ? B ∏ʇ ‹‘Ï J∏Ê∞‡ ”›P› ØÌWÊ ? hÊ„ÒÊWÊ CÆÊ„∞ü∫ A´‹ ‹· C®›™Æ‹Δ… W‹OʇՋ A ‹‚∞ ∏ʇv‹Ã ? Cü≈Æ‹„∞ JqrWÊ BXπv‹· !'' GÌ®‹· ∏ÊØ∞WÊ, PÊÆÊ∞WÊ PÊÁ ”Ê„‡Δ· ‹ ‹√ÊW‹„ ∏›ƒ‘®‹. A ‹·æÆ‹Ì•‹ A±‹≥$”‹Ò›§W‹ P‹„v‹ P‹~°‡√‹· ÷›P‹®Ê W‹·Ìv‹·P‹»…Æ‹ÌÒÊ ØÌ£®‹™ ‹Ÿ‹·

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

‹·´‹· ‹·£. B®‹√Ê Õ›ÌÒ‹· ‹fi ‹·Æ‹ B  ‹fi£WÊ πQRπQR √Ê„‡©”‹ÒÊ„v‹X®‹Ÿ‹·. A®Ê‡Æ‹·  ‹·®‹· ‹|X£§ø·  Ê·√‹ ‹~WÊ¡„‡ A•‹ › GvÊ¿·P‹RΔ· ÷Ê„√‹o ”‹„Ò‹P‹®‹  ‹·ÆÊø· ‹√‹ ◊ÌvÊ„‡ AÌÒ‹„  ‹·´‹· ‹·£¡„Ì©WÊ JÌ®‹–‹·r ÆÊÌoƒ–‹r√‹·  Ê·ovÊ„‡ƒÆ‹»… ΔPÊ“$‡æ Õ‹Ã√‹PÊR üÌ®‹· C⁄®‹√‹·. A»… FƒWÊ F√ʇ ”‹Ìª‹≈ ‹·®‹»Ò… ‹·.§ ”‹·√‹”‹·Ì®‹ƒ÷Ê|·° ‘P‹RŸÊ̮ʄ‡ Œ≈‡ ‹·Ì£PÊø· ÒÊ„‡±‹ÏwPÊ¡„‡, a‹·Æ› ‹OÊø·»…√‹· ‹ÌÒÊ G»… ÆÊ„‡w®‹√‹»… W‹Ìv‹· ÷Ê|·° ÷Ê”‹ƒÆ‹ üÌqÌWÖ’W‹Ÿ‹·, A ‹√‹ ±Ê‰‡pÊ„ ÷Ê„Ò‹§ P‹pËo· ∏›¬Æ‹√ÖW‹Ÿ‹·, Kv›v‹·£§®‹™ gÆ‹√‹  Ê·Á Ê·‡»Æ‹ q‡Õ‹o·Ï, Ò‹«Êø·  Ê·‡»Æ‹ P›¬±‹‚W‹Ÿ‹«Ê…Δ… "À ›÷‹ ∂  ‹·÷ʇÕÖ  ‹·Ò‹·§  ‹·´‹· ‹·£' GÌü ≤≈Ìo·W‹Ÿ‹· √›√›i”‹·£§®‹™ ‹‚. Ò‹√›Ò‹·ƒø·  ‹·®‹· ÊWÊ ÷‹ƒ©Δ…®‹ ü|°®‹ AÌX ”‹◊Ò‹ CΔ…®Ê ”‹„R«Ö ø·„Ø¥›√‹ÌÆ‹«Ê…‡ üÌ©®‹™ W‹·Ìv‹· Ò‹«Êø· E®‹ø·Æ‹Æ‹·∞ GΔ…√‹„ Aa‹cƒ¿·Ì®‹ ÆÊ„‡w®Ê™‡ ÆÊ„‡w®‹·™.  ‹·®‹· Êø· ÷Ê|°Æ‹·∞ JŸ‹WÊ P‹√ʮʄø·™ W‹ÌwÆ‹  ‹·ÆÊø· ‹√‹· hÊ„ÒÊWÊ üÌ©®‹™ ‹√‹Æ‹·∞ P›¬√ʇ GÆ‹∞»Δ…. Õ›ÌÒ‹√›g·ÀWÊ A ‹√‹ Œ≈‡ ‹·Ì£PÊø· ®ËΔ£§Æ‹»… Œ–›ra›√‹ ‹ÆÊ∞‡  ‹·√ÊÒ‹®‹™PÊR  ‹·Æ‹‘’WÊ [›‘øfi®‹√‹„, ""HÆÊ„‡ h›‘§ ÷‹s‹  ‹fiv‹®Ê  ‹·´‹·  ‹·®‹· ÊWÊ J≤≥®‹Ÿ‹·. A ‹Ÿ‹ ÷ÊÒ‹§ ‹√‹ ±‹‚|¬. JŸÊ¤‡  ‹·ÆÊ ‘QR®Ê. ÷‹ŸÊø·®‹ÆÊ∞Δ…  ‹·√ÊÒ‹·, ÷Ê„”‹ ü®‹·QWÊ P›»ƒ‘®‹ ‹Ÿ‹· ÷Ê„‡®‹  ‹·ÆÊø·»… Æ›¬ø· ›X ∏›⁄ C®‹™  ‹·ÆÊWÊ JŸÊ¤ ÷Ê”‹√‹· Ò‹√‹©®‹™√‹„ PÊor÷Ê”‹√‹Æ‹·∞ Ò‹√‹©√‹»'' GÌ®‹·  ‹·Æ‹®‹»…¡·‡ BŒ‘®‹√‹·.  ‹·„√‹· ©Æ‹W‹Ÿ‹· ÀgÍ̪‹OÊ¿·Ì®‹ Æ‹vÊ®‹  ‹·®‹· Êø· W‹«›pÊø·»… E®‹ø· A±‹≥Æ‹ ÆÊÆ‹±‹»… , AP‹RÆ‹  Ê·‡»Æ‹ ‘qrÆ‹»…  ‹·„«Ê A√‹‘ P‹„v‹·£§®‹™ ‹Æ‹· Ò‹Æ‹W‹„ A®‹P‹„R ”‹ÌüÌ´‹ÀΔ… ÊÌüÌÒÊ A£§Ò‹§ P‹®‹Δ·£§√‹»Δ…. B ©Æ‹W‹Ÿ‹»… A ‹ØWÊ G√‹v‹· À–‹ø·W‹Ÿ‹· ”Ê„‡iW‹ ›X P‹Ìv‹ ‹‚. √‹”ʧø·«Ê…‡ ÷›Q®‹™  ÊÁª‹ ‹®‹  ‹·®‹· Ê  ‹·Ìo±‹®‹»… W‹Ìv‹· ÷Ê|·° P‹„v‹· ‹ ‘Ì÷›”‹Æ‹®‹Ì•‹ P‹·bÏW‹Ÿ‹  Ê·‡«Ê Ò‹„W‹·πqr®‹™ G√‹v‹w ü|°®‹ PÊ„‡Δ·, A®‹PÊ„RÌ®‹· bÆ‹∞®‹ ü|°®‹ bÒ›§√‹®‹ P‹ ‹fiÆ‹·. PÊ„‡»Æ‹  Ê·‡«Ê G√‹v‹· ÷›Δ· ü|°®‹  ‹··®›™®‹ ±›ƒ ›Ÿ‹W‹Ÿ‹·.  ‹·®‹· Ê  ‹··X ‹ ‹√ÊW‹„ JÌ®‹PÊ„RÌ®‹· ≤”‹·W‹·v‹·Ò‹§ A ‹‚ G»…W‹„ ÷›√‹®Ê ÷›WÊ A«Ê…‡ P‹·⁄£®‹™ ‹‚. E®‹ø· A ‹ÆÊ∞‡ Ò‹®Ê‡P‹bÒ‹§©Ì®‹ ÆÊ„‡v‹·Ò‹§ , P›⁄W›®‹√‹„ A ‹‚ ÷›√‹∏ʇP‹Δ… ? B ±›ƒ ›Ÿ‹ W‹⁄WÊ A–‹·r ”‹÷‹ÆÊ¿·Ì®‹ P‹„£√‹· ‹ÌÒÊ A®ÊÌ•‹ Ò‹√‹∏ʇ£ PÊ„qr√‹∏ʇPÊÌ®‹· πor∏›¿· πor ÷›WÊ ÆÊ„‡v‹·Ò‹§ Ò‹Æ‹æø·Æ›X®‹™.  ‹·„√‹· ©Æ‹W‹Ÿ‹·  ‹·„√‹·  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ÌÒÊ P‹ŸÊ®‹·  ‹·®‹· Ê¡·Ìü ”‹ÌÒÊ¿·Ì®‹  ›±‹”‹·’ ü√‹· ›W‹–Êr E®‹ø· AP‹RÆ‹  ‹··S ‹Æ‹·∞ ”‹ƒøfiX ÆÊ„‡w®‹™. A®ÊÌ•‹ P‹Δ·…÷‹Í®‹ø· A ‹Ÿ‹®‹·. A±‹≥$ ”‹Ò›§W‹Δ„ AŸ‹»Δ…. DW‹ GΔ…√‹„ A ‹Ÿ‹Æ‹·∞ WÊ„£§Δ…®‹ h›W‹®‹»… Jü∫Ÿ‹ÆÊ∞‡ πo·r ÷Ê„√‹v‹· ›W‹Δ„ G√‹v‹· ÷‹Ø P‹~°‡√‹· A ‹Ÿ‹ P‹|°»… P›|»Δ…. Æ‹”‹· ‹··Ìh›ÀÆ‹»…  Ê·ovÊ„‡√Ö ‘&129 P›ÃoÏ”ÖÏWÊ üÌ®›W‹ P‹orv‹®‹ ”‹·Ò‹§ gÆ‹√‹· g ‹fi¿·‘®‹™√‹·.  ‹·÷‹wø·»…  ‹·ÆÊWÊ üÌ®‹√Ê π‡W‹ JvÊ®‹· øfi√Ê„‡ JŸ‹Æ‹·XY®‹™√‹·. √‹„À·Æ‹ d› ‹~ø· ¥›¬ÆÖØÌ®‹  ‹··√‹·W‹ÆÖÆ‹

÷Ê„”‹Ò‹· 13


®Ê‡÷‹ Æʇқv‹·£§Ò‹·§. PÊÁø·»…®‹™ ±Ê‡±‹√Ö Ò‹·ÌwÆ‹»… , "" ‹·´‹·, ؇ØΔ…®Ê ƛƋ· ü®‹·P‹Δ· ”›´‹¬ÀΔ…. G»…®‹™√‹„ ؇Ƌ· aÊÆ›∞X√‹·'' GÌ®‹· ü√Ê©Ò‹·§. øÂË ‹Æ‹®‹ ÷‹·a‹·c÷Ê„ŸÊø·»… PÊ„bc÷Ê„‡®‹ JÌ®‹· ±‹‚or ”‹Ì”›√‹, G√‹v‹· i‡ ‹W‹Ÿ‹ ÆÊÆ‹±‹‚W‹Ÿ‹· JÌ®›®‹  Ê·‡«Ê„Ì®‹√‹ÌÒÊ A±‹≥⁄‘, ü”‹·’ W‹P‹RÆÊ ØÌÒ‹· P‹Ìv‹P‹r√Ö øfiƒ≈‡, ΔPÊ“$æ‡Õ‹Ã√‹ üÌ®Ê≈ ÷ʇ⁄ AÌ®‹ ‹‚≈?... C⁄ƒ≈‡ GÌ®‹· P‹„X®›W‹«Ê‡ A ‹‚W‹Ÿ‹ ®›⁄ ØÌÒ‹ ‹‚. E®‹ø·ØWÊ J̮ʇ AŸ‹·P‹·. ÷‹Ò‹·§  ‹√‹·–‹W‹Ÿ‹ Æ‹ÌÒ‹√‹  ‹fi ‹Æ‹  ‹fi£Æ‹ÌÒÊ AP‹RÆ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡v‹Δ· üÌ®‹ ‹Æ‹·. A ‹⁄WÊ ÷ʇWÊ  ‹··S ÒÊ„‡ƒ”‹∏ʇPÊÌü bÌÒÊXÌÒ‹, AP‹RÆ‹ W‹Ìv‹, ""AP‹RÆ‹ ÆÊÆ‹±‹‚ C–‹·r  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ Æ‹ÌÒ‹√‹ üÌÒÊ„‡ ?'' GÌ®‹· Pʇ⁄®‹√Ê HÆ‹· EÒ‹§ƒ”‹· ‹‚®ÊÌ®‹· ÷Ê„ŸÊø·»Δ…. ÷Ê„√‹W‹vÊ gW‹·»ø·  Ê·‡«Ê ÷Ê|·° ‹·W‹·ÀWÊ gvÊ÷›P‹·Ò‹§ P‹„Ò‹ ÷ÊÌW‹‘WÊ "" ‹·´‹· ‹·£ø· ‹√‹Æ‹∞ ÆÊ„‡v‹∏ʇP‹·, ”‹ÃΔ≥$ P‹ƒ£‡√›'' GÌ®‹· Pʇ⁄®›W‹, BPÊø· ÷‹OÊø· WÊ√ÊW‹Ÿ‹»… øfi√ÊÌü ±‹≈ÕÊ∞  ‹·„w ÷‹·v‹·XWÊ ""®Ê„v‹x ‹·æÆ‹Æ‹∞ P‹√Ê®‹·PÊ„Ìv‹· ∏›'' GÌ®‹· P‹⁄‘®‹Ÿ‹·. ≤‡a‹· ®Ê‡÷‹, W‹·⁄ π®‹™ P‹|YŸ‹·, ®‹~®‹  ‹··S ÷Ê„Ò‹§ ÷ÊÌW‹”Ê„Ì®‹· ”Ê√‹XØÌ®‹  ‹··S, PÊÁW‹Ÿ‹ ∏Ê ‹√‹· J√Ê‘PÊ„Ÿ‹·¤Ò‹§ E®‹ø·Æ‹  ‹··Ì®Ê ØÌ£Ò‹·. ""C ‹ŸÊ‡Æ› Æ‹Æ‹∞P‹R ?'' E®‹ø·ØWÊ W‹·√‹·Ò‹· ‘W‹»Δ…. ""øfiPÊ„‡ ÷‹ÌWÖ ÆÊ„‡vÖ£§©‡™ ø·, E© ? Æ‹ÆÖ W‹·Ò‹·Ï ‘W‹»Δà ? ÷ʇX©™‡ø· ? Õ›ÌÒ‹· ‹fi ‹· ÷ʇX®›™√Ê ? PÊ„ÆÊW‹„ A ‹‚≈ ü≈÷‹æa›ƒøfiX√Ê„‡ ÷‹s‹ πqrΔà ?...'' ”‹ÌÒÊ„‡–‹, E®ÊÇW‹©Ì®‹ ±‹≈ÕÊ∞W‹Ÿ‹ ”‹·ƒ ‹·ŸÊøfiW‹·£§®‹™√Ê E®‹ø· W‹√‹ üw®‹ ‹Æ‹ÌÒÊ ØÌÒ‹·πqr®‹™. πÌP‹ πÆ›∞|®‹, PÊor ´ÊÁø·Ï®‹, ÷‹s‹ÒÊ„or B AP‹R G»… ? ”Ê„√‹X®‹ ®Ê‡÷‹, C√‹· ‹‚®‹QRÌÒ‹ ÷Êa‹·c  ‹ø·”›’®‹ÌÒÊ P›|· ‹, P‹ØP‹√‹ ∏ʇv‹· ‹ P‹|ŸY ‹ D AP‹R G»… ? G®Ê ◊Ìw®‹ÌÒ›X ∏›¿·Ì®‹  ‹fiÒʇ ÷Ê„√‹v‹»Δ….

÷Ê„”‹Ò‹· 14

""AP‹R, ؇ÆʇƋ· ◊‡W›X©™‡øfi ?'' ""Æ‹ÆÊY‡Æ›X®Ê, √›~ •‹√‹ B√› ‹ÂÖ C©™‡Ø. Æ›Æʇ ø·g ‹fiØ, A®ÊR ”‹ÃΔ≥$PÊΔ’ h›‘§ , A–Êr '', GÌ®‹· ”Ê„Ìo®‹»… ∏Ê⁄¤ π«Ê…WÊ ‘X‘®‹™ π‡W‹®‹PÊÁ WÊ„Ìa‹ΔÆ‹·∞ ÒÊ„‡ƒ‘®‹Ÿ‹·. A–‹r√‹»… W‹Ìv›Ÿ‹· Jü∫ üÌ®‹· ""®Ê„v‹x Ê„æ‡√Ê, W›w √Êw C®Ê. ؇ Ê‰ Ê·æ  ‹·„pÊW‹Ÿ‹∞ «ÊP‹R ÷›Q∫pÊ≈  ‹·ÌwWÊ ÷Ê„‡X ®Ê‡”›¿· ®‹·T›ØWÊ ÷›Q üƒ§‡À'', GÌ®‹· Æ‹v‹· üXY‘ Æ‹·w®‹Æ‹·. ""؇ÆÖ Æ‹w. ◊̮ʇÆʇ üƒ§‡Ø. P‹ ‹·», ØÆ‹WÊ–‹·r ”‹£Ï ÷ʇŸÊ„‡®‹·. ±‹‚qrWÊ J̮ʇ gvÊ ÷›PÊ∫‡v›ÌÒ‹ ! A ‹ŸÊ‡Æ‹· ®Ê„vÖ ÷ÊÌWÊ’‡ ? Bø··§. C ‹ØWÊ  ‹·÷‹w √‹„ ‹ÂÖ ÒÊ„‡ƒ’ , E±‹÷›√‹®‹  ‹¬ ‹”Êß  ‹fiv‹·. E©, ؇Ƌ· ”‹ÃΔ≥$√Ê”Ör Ò‹WÊ„‡. Ø ‹ÂÖ ª› ‹ ∏ʇ√Ê F√‹»…Δ….  ›¬±›√‹®‹ «ÊP›Ra›√‹ ÷Êa‹·cP‹À·æøfi®‹√Ê BP›Õ‹ ª‹„À· JÌ®Ö  ‹fiw∫v›§√Ê !'' GÌ®‹· P‹|°ÌbÆ‹»… ؇√‹· Ò‹·ÌπPÊ„Ìv‹· ÷›Q®‹™ gvÊø·Æ‹·∞ πbc A ‹”‹√‹®‹»… G√‹v‹· gvÊ ÷ÊOÊ®‹· W‹Ìv›⁄Æ‹ ◊Ì®Ê Æ‹vÊ®›W‹, E®‹ø·ØWÊ AP‹RÆ‹ ∏ʇW‹·© AƒÀWÊ ∏›√‹©√‹»Δ…. ”›∞Æ‹  ‹fiw £Ìw £Ì®‹·  ‹·÷‹wø· QoQø·»… ÆÊ„‡v‹·Ò‹§ P‹·⁄Ò›W‹, Cw‡  ‹·ÆÊ Ò‹·Ìü  ‹·„pÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷Ê„Ò‹·§ Ò‹Ì®‹· Jo·r ‹, ÷Ê„√‹WÊ PÊ„ÌvÊ„ø··¬ ‹ W‹Ìv›Ÿ‹·W‹Ÿ‹·, ®‹ ‹”‹´›Æ‹¬W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Pʇ√‹·Ò‹§ Bƒ”‹·Ò‹§ P‹„Ò‹ ÷ÊO›°Ÿ‹·W‹Ÿ‹· C√‹· ÊW‹Ÿ‹ÌÒÊ PÊΔ”‹  ‹fiv‹·£§®‹™√Ê  ‹·ÆÊ  ‹·ÆÊø·Ì£√‹®Ê P›T›ÏÆÊø·Ì£Ò‹·§. A ‹√‹·W‹Ÿ‹  ‹·´Ê¬  ‹·´‹· ‹·£ A®‹· C®‹· Ø®ÊχŒ”‹·Ò‹§ A£§Ì©Ò‹§ Kv›v‹·£§®‹™Ÿ‹·. ü®‹·P‹· ü·©ú P‹»‘ÒÊ„‡ A•‹ ›  ‹¬ ‹÷›√‹”‹ß ª› ‹ g ›∏›™ƒ £⁄‘®‹ÆÊ„‡ ? JqrÆ‹»…  ‹·ÆÊWÊΔ”‹, AÌW‹w PÊΔ”‹ GΔ… ‹Æ‹·∞  Ê·Á Ê·‡«Ê ÷›QPÊ„Ìv‹ÌÒÊ a‹v‹±‹w”‹·£§®‹™Ÿ‹·. ”‹„√‹¬ ÆÊ£W§ ʇƒ®‹√‹„ AP‹R ü⁄ ”›√‹©√‹· ‹‚®‹· E®‹ø·ØWÊ P‹‘À‘øfi¿·Ò‹·. C–‹·r  ‹√‹·–‹W‹Ÿ‹· P‹ŸÊ®›®‹  Ê·‡«Ê Ò‹ ‹·æ üÌ©®›™ÆÊÌü A”‹ ‹fi´›Æ‹ Ê‰‡, E®›‘‡Æ‹ Ê‰‡ ? A•‹ › ”›÷‹·P›√‹Æ‹ ÷ÊÌv‹£ø· ü⁄ ”‹÷›ø· PʇŸ‹Δ·

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


üÌ®ÊÆÊÌ®‹· £⁄®‹ŸÊ„‡ ? √‹„À·Æ›aÊ ÷Ê„‡W‹Δ· ‹··g·W‹√‹ ÊØ‘ P‹·⁄Ò‹»…¡·‡ À·”‹·P›w®‹. üÌ®‹· ÆÊ„‡w®‹ Õ›”‹˜  ‹··X¿·Ò‹·.  ›±‹”‹·’ ÷Ê„√‹o·÷Ê„‡WÊ„‡| ÊÌ®‹√Ê A ‹⁄√‹· ‹ ÷‹·orÆ‹·∞ ÆÊÆÊ®‹√Ê ÷Ê„pÊrWÊ ∏ÊÌQπ®‹·™ , A ‹Ÿ‹ ‘ߣø·Æ‹·∞ £⁄ø·®Ê ÷Ê„‡W‹Δ·  ‹·Æ‹”‹·’ J±‹≥»Δ…. ∏›XΔ· ®‹„wPÊ„Ìv‹· üÌ®‹ ±‹‚qr , ÷Ê„‡Ÿ‹·  ‹fiw®‹  ‹fiÀÆ‹÷‹~°Æ‹ üorΔÆ‹·∞ , ¥Ê‰‡pÊ„‡ BΔ∫ Ê„æÌ®‹Æ‹·∞ PÊÁWÊ Co·r , ""¥Ê‰‡pÊ„‡ ÆÊ„‡w§√Ê∫‡P‹ÌÒÊ. ®Ê„v‹x ‹·æ PÊΔ’  ‹··X’ ü√›§√‹ÌÒÊ'' AÌ®‹ ‹Ÿ‹Æ‹·∞ AP‹RÆ‹  ‹·W‹ŸÊÌ®‹· ª›À‘, "" ‹·´‹· ‹·£ø·Æ‹·∞ ®Ê„v‹x ‹·æ AÌÒ‹ øfiPÊ P‹ƒ‡£‡ø· ?'' GÌ®‹· Pʇ⁄®‹√Ê, ""GΔ„…Ü A ‹√‹Æ‹·∞ ÷›Wʇ P‹√Ê¡„‡®‹·'' AÌÒʇ⁄ √‹„À·Æ›aÊ Kw®‹™Ÿ‹·. AP‹RÆ‹  ‹·®‹· Êø· ¥Ê‰‡pÊ„‡W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡v‹·Ò‹§ , P‹·⁄Ò‹»…¡·‡ P‹·⁄Ò‹ ±›ƒ ›Ÿ‹W‹Ÿ‹ hÊ„‡w  ‹·Æ‹”ÊŸÊ¿·Ò‹·. B ¥Ê‰‡pÊ„ ◊̮ʡ·‡  ‹·ÒÊ„§Ì®‹· ¥Ê‰‡pÊ„ C®‹™ÌÒÊ P‹Ìv‹·, A®‹Æ‹·∞ ÒÊWÊ®‹· ÆÊ„‡w A ›P›R®‹. A–‹r√‹»… A»…WÊ üÌ®‹  ‹·´‹· ‹·£ ""∏ʇh›√‹·  ‹fivÊ„R∏ʇvÊ„Ã. ”‹ƒøfiX  ‹fiÒ›vÊ„’‡©P‹„R ±‹‚√‹·”Ê„Ò‹·§ ‘X§Δ….'' ""±‹√‹ ›XΔ… πv‹·.  ‹·®‹· Ê ¥Ê‰‡pÊ„‡W‹Ÿ‹∞ ÆÊ„‡w§®Ê™. AP‹R, D ±›ƒ ›Ÿ‹®‹ hÊ„‡w ÆÊ„‡v‹·. G–‹·r Œ‘§ØÌ®‹ P‹„£ Ê. ÷›¬WÊ pÊ˘ØÌWÖ PÊ„qrÒ›Ï√Ê ?'' ¥‹P‹RÆÊ Æ‹P‹R ‹Ÿ‹·, ”Ê„‡Ò‹  ‹··S®‹»… WÊΔ· ‹Æ‹·∞ ÒÊ„‡√‹·Ò‹§ ""A®Ê‡Æ‹·  ‹·÷› Ò‹√‹∏ʇ£ AΔ… P‹OÊ„‡. A ‹‚W‹Ÿ‹· ÷›√‹®‹ÌÒÊ √ÊPÊRW‹Ÿ‹∞ P‹Ò‹§ƒ‘Ò›Ï√Ê, A–Êr !'' AÌ®‹Ÿ‹·. Ò‹Æ‹∞ P‹Δ≥ÆÊWÊ À√‹·®‹ú ›X, ±›ƒ ›Ÿ‹W‹Ÿ‹ √ÊPÊR  ‹··ƒ®‹ À–‹ø· £⁄®‹· E®‹ø· UÆ‹∞Æ›®‹. ±›±‹ ! GØ∞‘Ò‹·. A¡„¬‡ !  ‹·Æ‹·–‹¬ G–‹·r P‹„≈ƒ AΔà ? Ò‹Æ‹∞ ”‹·S”‹ÌÒÊ„‡–‹P›RX  ‹·„P‹÷‹QRW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ◊Ì‘”‹·  ‹‚®‹P‹„R ÷ʇ”‹· ‹‚©Δ… ! GÌ®‹·PÊ„Ìv‹. ""D ¥Ê‰‡pÊ„ ÆÊ„‡v‹·'' GÆ‹·∞Ò‹§ A®‹√‹ ◊Ì®Ê ‘P‹R ¥Ê‰‡pÊ„ ‹Æ‹·∞ ÒÊ„‡ƒ‘®‹. Æ‹v‹·W‹· ‹ PÊÁ» ¥Ê‰‡pÊ„ ◊w®‹  ‹·´‹· ‹·£ø·  ‹··S®‹»… Æ‹W‹·  ‹fiø· ›X, E ‹·æ⁄‘ ü√‹· ‹ ®‹·@S Ò›Ÿ‹«›√‹®Ê ªÊ„‡√ÊÌ®‹· E®‹ø·Æ‹ ÒÊ„vÊ Ê·‡«Ê  ‹··SÀƒ‘ AŸ‹ÒÊ„v‹X®‹Ÿ‹·. ”‹·√‹”‹·Ì®‹ƒø·Æ‹·∞  ‹·®‹· Êøfi®‹ ‘ƒ ‹ÌÒ‹ W‹Ìv‹ÆÊ„v‹ÆÊ  ‹··√‹·W‹ÆÖ ÆÊÆ‹±‹«Ê…‡ ÷Ê„Ì©PÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹·  ‹·´‹· ‹·£WÊ ”‹÷‹¬ ›X√‹»Δ…. B®‹√Ê ®›ƒ ∏ʇ√Ê C√‹»Δ…. A ‹Ÿ‹ ±‹‰ ›Ï±‹√‹ £⁄ø·®‹ W‹Ìv‹ÆÊÌü· ‹Æ‹· √‹£ø·ÌÒ‹÷‹ ÷ÊÌv‹£ ®‹QR®‹ŸÊÌ®‹· π‡W‹·Ò‹§ ”‹Ìª‹≈ ‹·®‹»…®‹™√Ê,  ‹·´‹· ‹·£ A®Ê„Ì®‹· A”‹÷›ø·P‹ ÷Ê~°Æ‹  ‹·Æ‹‘’Æ‹  Ê·‡«Ê g√‹·X®‹ ®ËgÏÆ‹¬, ®Ê‡÷‹®‹  Ê·‡»Æ‹ AÒ›¬a›√‹ ÊÌ®‹· ª›À‘®‹Ÿ‹·. W‹ª‹Ï ´‹ƒ‘®‹™ P‹ŸÊ®‹ ©Æ‹W‹Ÿ‹ W‹·o·rW‹Ÿ‹· ±Ê‰√ÊP‹ŸÊ®‹· ÷Ê„√‹üÌ®‹·®‹·  ‹·´‹· ‹·£ W‹ºÏ~¡·Ì®‹· £⁄®›W‹, A®‹„  ‹·®‹· Êøfi®‹ £ÌW‹ŸÊ„Ÿ‹WÊ, WÊŸÊø·Æ‹ ÷ÊÌv‹£  ÊÁ®Ê¬ ""DPÊ  ‹·„√‹· £ÌW‹Ÿ‹ W‹ºÏ~ !'' GÌ®‹· N„‡—‘®›W‹ !  ‹· ‹·Ï[›Ò‹ ›X Ò‹Æ‹∞®‹Δ…®‹ ≤Ìv‹ ÷Ê„Ò‹§ ÷ÊÌv‹£ø· üWÊY Æ‹T›ŒT›ÌÒ‹ Eƒ®‹·÷Ê„‡®‹ W‹Ìv‹. Ò‹Æ‹W›®‹  Ê„‡”‹, PÊ„≈‡´‹®‹ ÷ÊvÊøfiw‘  ‹·´‹· ‹·£ø· W‹ª‹Ï±›Ò‹  ‹fiw‘®‹. A–‹rPÊR Ò‹|°W›W‹®Ê  ‹··Ì®Ê A ‹ŸÊÌ®‹„  ‹·P‹RŸ‹Æ‹·∞ ÷Ê√‹®‹ÌÒÊ P‹√‹·Ÿ‹ü⁄¤ø·ÆÊ∞‡ P‹Ò‹§ƒ”‹Δ·  ÊÁ®‹¬ƒWÊ Bh›n≤‘®‹.  ‹··Ì®‹· ‹ƒ®‹ Œ˚Ê¡·ÌüÌÒÊ  Ê„®‹«Ê‡ ”‹ÌüÌ´‹ÀÒÊ„§‡ HÆÊ„‡ ?  ‹·ÆÊWÊΔ”‹QR®‹™ P‹ ‹·»ø·Æ‹·∞ √›h›√Ê„‡–‹ ›X  ‹·ÆÊø·«Ê…‡ Ò‹Ì©o·rPÊ„Ìv‹. AÌÒÊ Ò‹Æ‹∞ W‹Ìv‹, P‹ ‹·»  ‹·Ò‹·§ A ‹Ÿ‹ P‹ÌP‹·Ÿ‹»…®‹™ ±‹‚qr JqrWÊ ØÌÒ‹· ÒÊWÊ‘PÊ„Ìw®‹™ ¥Ê‰‡pÊ„ A®›XÒ‹·§. ""CÌ•‹ √›˚‹”‹ÆÊ„Ì©WÊ Ø‡ ÷›¬WÊ C©™‡ø· ? Æ‹Æ‹WÊ, Õ›ÌÒ‹· ‹fi ‹·ØWÊ HPÊ £⁄”‹»Δ… '' GÌ®‹· ±‹≈Œ∞”‹· ›W‹ E®‹ø·Æ‹ ±›±‹±‹≈˛Ê, ""D ÷Ê„Ò‹§»…

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

÷ʇŸ‹· ‹‚®‹· ”‹·Δª‹ ! B ±‹ƒ‘ߣø·»… ØgP‹„R ؇ ‹‚W‹Ÿ‹· A ‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ø ‹·æ ÒÊPÊRWÊ Ò‹WÊ„Ìv‹· P›±›v‹·£§©™√ʇ ?'' GÌ®‹· A ‹ØWÊ PʇŸ‹®Ê‡ C√‹»Δ…. ""øfi ‹  ‹··S ÷Ê„ÒÊ„RÌvÖ Ø ‹ÂÖ ü⁄ ü√Ê„‡©PÊR BX§Ò‹·§ ! Jü∫Ìq Æ‹Æ‹∞ , ؇ Ö C»… πo·r ÷Ê„‡®›W‹  ‹··√‹·W‹Ø∞Ì®‹ Æ‹Æ‹∞ ∏ʇ√Ê  ‹fiw®‹√ÊÌü ‘qrÒʧ‡ ÷Ê„Ò‹·Ï  ‹··Ì®Ê ü√‹· ‹ ”‹ ‹·”ʬW‹Ÿ‹ P‹Δ≥ÆÊW‹Ÿ‹· C»ÏΔ….'' ""AP‹R, Øg ÷ʇ⁄§Ø.  ‹fi ‹·Æ‹ üΔ ‹ÌÒ‹©Ì®‹ Æʱ‹ ‹fiÒ‹≈PÊR ØÆ‹∞ ÆÊ„‡vÊ„RÌv‹· ÷Ê„‡WÊ„‡O›ÌÒ‹ üÌ®Ê. A±‹≥ ÷Ê„‡®›XÌ®‹ ØÆÖ  Ê·‡«Ê ‘qrÒ‹·§. DW‹ D  Ê„®Ê…‡ ØÆÖ ÆÊ„‡vÊ„‡®‹PÊR ü®ÊÏ Ò‹±‹‚≥$ ‹fiw™$à AÌÒ‹ AØ‘§®Ê. CÆ‹·∞ ”›P‹· D Æ‹√‹P‹. Æ‹w‡ ÷Ê„‡WÊ„‡|. CÆÊæ‡«Ê Æ‹ÌhÊ„ÒÊÆʇ C√‹·.'' ""C«›… E© ! A®ÊΔ…  ‹··X®‹·÷Ê„‡®‹ P‹ÒÊ. DW‹ Æ‹ÌWÊ A®‹√‹ øfi ‹ ÆÊÆ‹±‹‰ CΔ… ! ƛثʅ‡ aÊÆ›∞X®Ê™‡ÆÊ.''  ‹·®‹· Êøfi®‹ ÷‹·v‹·X  ‹fiw®‹ A ›ÌÒ‹√‹®‹»… øfi ‹‚®Ê‡ W‹Ìv‹· Æ‹vÊ®‹·PÊ„ŸÊ„¤ ƒ‡£ø·®‹·. ‘ƒÒ‹Æ‹®‹  ‹·®‹ A ‹√‹Æ‹·∞ ”‹ÃΔ≥$h›‘§¡·‡ P‹t| ›X Æ‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ÌÒÊ  ‹fiwÒ‹·. B®‹√Ê, Ò‹Æ‹∞ W‹Ìv‹ AÌÒ‹√‹ÌW‹®‹»… P‹„≈ƒø·Δ…. ü√‹ü√‹·Ò‹§ A ‹√‹· WÊŸÊø·Æ‹ÌÒÊ  ‹£Ï‘®‹√‹·. K®‹·  ‹··Ì®‹· ‹ƒ”‹· ‹ÌÒÊ ”‹„R»WÊ ”ʇƒ‘®‹√‹·.  ‹·®‹· Êøfi®‹ ‹Ÿ‹· ‘‡√Ê  ‹·wbo·r ø·„Ø¥›√‹Ì ÒÊ„o·r ”‹„R»WÊ ÷Ê„‡X  ‹·Òʧ üÌ®‹· EpÊ„R£§®Ê™. G”Ê’”Ê’»’  ‹··X‘  ‹·Òʧ P›«Ê‡iWÊ ÷Ê„‡W‹· ‹‚©Δ… GÌ®‹ ‹⁄WÊ, πv‹®Ê ÷Ê„√‹Wʇ ±‹ƒ‡˚Ê P‹qr‘ wX≈  ‹··X”‹Δ· ±Ê≈‡√ʇ≤‘®‹√‹·. D  ‹·ÆÊ¡·‡ Ò‹Æ‹∞ gW‹Ò‹·§. C»… Ò‹Æ‹WÊ g ›∏›™ƒø· hÊ„ÒÊWÊ WË√‹ ‹,  ‹·øfiÏ®Ê C®Ê. Ò›ÆÊΔ„… ü√‹· ‹‚©Δ… GÆ‹·∞ ‹  ‹fiÒ‹·, AP‹RÆ‹ W‹Ìv‹ Ò‹Æ‹∞  ‹¬ ‹÷›√‹PÊR AÆ‹·P‹„Δ  ›W‹«Ê̮ʇ K©‘®›™Æ‹–Êr !  ‹·´‹· ‹·£  ‹fi£ØÌ®‹ E®‹ø·ØWÊ ”‹ ‹fi´›Æ‹ BW‹»Δ…. ÷›W‹ÌÒ‹ A»… C√‹Δ·  ‹·Æ‹”›’W‹»Δ…. PÊÁ» ”‹„pÖPʇ”‹Æ‹·∞ ◊w®‹ ‹Æ‹· ""”›´‹¬ ›®‹√Ê  ‹·ÆÊWÊ ∏›'' GÌ®‹· ÷Ê„√‹o·ØÌÒ‹.  ‹··Ì∏›XΔ ü⁄ üÌ®›W‹  ‹·´‹· ‹·£, ""Æ‹Æ‹X‡W‹ øfi ‹‚®Ê‡ bÌÒÊ¿·Δ…. B®Ê≈ JÌ®Ö À–‹¬  ‹fiÒ‹≈ Æ‹Æ‹∞ øfi ›W‹·… P›v‹·Òʧ.'' ""ØÆ‹∞®Ê‡ B®‹  ‹·W‹· CΔ… AÌқƋ ?'' ""SÌwÒ‹ CΔ…. Æ‹ÌWÊ ±‹‚qrÆʇ  ‹·W‹Ÿ‹·. B®Ê≈ A±‹≥$”‹Ò›§W‹ ؇ Ê‡ÆÖ ÆÊ„‡v‹·®Ê„≈‡, A®Ê‡ P›√‹|PÊR Æ‹Æ‹∞Ø∞»… Ò‹Ì®‹·πqr√Ê„‡ A®‹· ”‹Ò‹¬ ‹Δ…. ”‹»WÊ¿·Ì®‹ hÊ„ÒÊX®‹™  ‹··√‹·W‹ÆÖÆ‹ ∏Ê”Ör ¥Ê≈ÌvÖ W‹OʇՋ,  ‹··√‹·W‹Æ‹Æ‹·∞ ªÊqrøfiW‹· ‹ h›W‹®‹  ‹fi◊£ PÊ„v‹·£§®‹™. B®Ê≈ A ‹Æ‹  ‹·Æ‹‘’Æ‹»… HØÒÊ„§‡ ? A®‹· Æ‹Æ‹∞ F÷ÊW‹„ À·‡ƒ®‹·™. B ©Æ‹  ‹··√‹·W‹ÆÖ ü√‹÷ʇ⁄®‹ÆÊÌ®‹· ”‹·Ÿ‹·¤÷ʇ⁄ pÊ√ʇ‘WÊ P‹√Ê®‹ ‹Æ‹· Æ‹Æ‹∞  Ê·Á Ê·‡«Ê π®‹·™ AÒ›¬a›√‹  ‹fiv‹·£§®‹™. Æ‹Æ‹∞®‹· A√‹|¬√Ê„‡®‹Æ‹ ›XÒ‹·§. Ø ‹·WÊ  ‹··√‹·W‹Æ‹∞ ”‹ÌüÌ´‹®‹ üWÊYø·–Êr‡ P›Ÿ‹i C®‹·™ , Æ‹Æ‹W›®‹ A ‹ ‹fiÆ‹ £⁄ø·»Δ…. ƛƋ· ÷ʇ⁄PÊ„Ÿ‹¤Δ„ πv‹»Δ…. B ZoÆÊ ÆÊÆ‹±›®›WÊΔ… Æ‹Æ‹∞Æ‹·∞ QÒ‹·§ £Æ‹·∞Ò‹§®Ê.'' AP‹R Ò‹ ‹·æ ∏›Ÿ‹»… Bo ›w®‹Ÿ‹· AÌ®‹·PÊ„Ìw®‹™√Ê, A ‹Ÿ‹Æ‹·∞ ü®‹·P‹· D ±‹ƒ Ø®‹Ï¿·øfiX P›wÒʧ‡ ? P‹~°‡√‹·W‹√Êø··Ò‹§ ª›√‹ ›®‹ ÷ÊhÊj Co·r E®‹ø· ÷Ê„√‹Æ‹vÊ ›W‹ ±›ƒ ›Ÿ‹®‹ÌÒÊ AP‹RÆ‹ √ÊPÊR  ‹··ƒ®‹ ‹√‹· øfi√‹· ? AÌ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ›W‹...  ‹··√‹·W‹ÆÖ... W‹OʇՋ... Õ›ÌÒ‹· ‹fi ‹·... AP‹RÆ‹ W‹Ìv‹...? EÒ‹§√‹ ÷Ê„ŸÊø·»Δ…. a‹Ì®‹≈±‹≈ª‹ P‹s›ƒ Æ‹Ì. 107/G, 46Æʇ Av‹x√‹”ʧ , 4Æʇ ∏›…PÖ, √›h›iÆ‹W‹√‹, ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 560 010

÷Ê„”‹Ò‹· 15


ØÌ£®Ê. A®‹√‹»… ®‹»Ò‹√‹· øfiQΔ… ? ‹·◊ŸÊø·√‹· øfiQΔ… ? B© ›‘ ü·v‹P‹o·r gÆ‹√‹· øfiQΔ… ? Ø√‹·®Ê„¬‡XW‹Ÿ‹· øfiQΔ… ? P‹Í— P‹„» P›À·ÏP‹√‹· øfiQΔ… ? P‹orv‹ P›À·ÏP‹√‹· øfiQΔ… ? ÷‹ ‹fi»W‹Ÿ‹· øfiQΔ… ? øfiPÊÌ®‹√Ê P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹ GÆ‹·∞ ‹‚®‹· ü÷‹·”‹ÌT›¬Ò‹ P‹Æ‹∞wW‹√‹ ”‹ÌP‹oW‹⁄WÊ ”‹≥Ì©‘¡·‡ CΔ…. A ‹√‹ ”‹ ‹·”ʬW‹⁄WÊ ±‹≈£Q≈¿·‘¡·‡ CΔ…. P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹ GÌü ”‹ÌW‹£¿·Ì®‹ ü÷‹·”‹ÌT›¬Ò‹ P‹Æ‹∞wW‹√‹Æ‹·∞ ®‹„√‹ Cv‹«›X®Ê; ÷Ê„√‹Xv‹«›X®Ê. ÷›W›X DW‹ h›ƒø·»…√‹· ‹ P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹ Pʇ ‹Δ AΔ≥”‹ÌT›¬Ò‹√‹ P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹. A®‹· "√›g´›Ø ∏ÊÌW‹Ÿ‹„ƒÆ‹»… P‹Æ‹∞v‹ Æ‹W‹√‹ Pʇ̩≈Ò‹ P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹. DW‹ P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹ GÆ‹·∞ ‹‚®‹· øfi ‹‚®Ê„‡ JÌ®‹·  ‹W‹Ï®‹  ‹fiÒ›v‹· ‹ ‹√‹ ”‹ÌTʬ P‹w Ê·øfiX®Ê. ª› ‹Æ›Ò‹Pæ ‹ À–‹ø· GÌüÌÒ›X®Ê. ∏Ê ‹ƒ⁄‘ ®‹·wø·· ‹ Õ‹≈À·P‹√‹ Õ‹≈ ‹· ‹Æ‹·∞ WË√‹À”‹· ‹ P‹Æ‹v∞ ‹ Aº ‹fiÆ‹ ∏ÊÌW‹Ÿ‹„ƒÆ‹»… P‹Æ‹∞wW‹√‹ ”‹ÌTʬ P‹w Ê·øfiX®Ê. G»…®Ê ? ±‹‚√‹·–‹ ®‹∏›∫⁄PÊWÊ ØÒ‹¬ JŸ‹W›X PÊ„√‹W‹·£§√‹· ‹  ‹·◊ŸÊø·√‹ A”‹÷›ø·P‹ÒÊWÊ À·wø·· ‹ P‹Æ‹∞v‹ Bv‹⁄Ò‹  ‹·Ò‹·§ ŒP‹“|®‹»… P‹Æ‹∞v‹ üŸ‹PÊ Aº ‹fiÆ‹ G»…®Ê ? B© ›‘ ü·v‹P‹o·r gÆ‹√‹Æ‹·∞ ®‹∏›∫⁄PÊ¿·Ì®‹ JP‹R«Êπ∫”‹·£§√‹· ›W‹ A ‹√‹ ÷‹P‹·RW‹⁄WÊ P‹w Ê·øfiX®Ê. P‹Æ‹∞v‹®‹ üWÊY Aº ‹fiÆ‹ ”‹≥Ì©”‹· ‹ P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹ G»…®Ê ? ÷‹‘ÀÆ‹ ÷›÷›P›√‹©Ì®‹ ”›ø··£§√‹· ‹ ØW‹Ï£P‹√‹ BP‹≈Ì®‹Æ‹PÊR P‹w Ê·øfiX®Ê A•‹ › P‹Æ‹∞v‹ Ò‹·wø·· ‹ P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹ G»…®Ê ? h›£, A”‹≥$ÍÕ‹¬ÒÊ ÷Ê”‹ƒÆ‹»… h›£ ü◊–›R√‹ Aº ‹fiÆ‹ Õ‹„Æ‹¬ ›X®Ê' GÌü ÷›Q®›W‹ Æ›¬ø·P›RX ÷Ê„‡√›v‹· ‹ P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹ G»…®Ê ? Cw‡ P‹Æ›ÏoP‹ ‹Æ‹·∞ Aº±›≈ø·W‹Ÿ‹· Pʇ⁄ü√‹·£§ Ê. ü÷‹·√›—Û‡ø· P‹Ì±‹ØW‹Ÿ‹ «›ª‹PÊR gÆ‹√‹ À√Ê„‡´‹®‹ Æ‹v‹· Êø·„  ‹fi√‹·£§√‹· ›W‹ "P‹Æ‹∞wW‹ƒWÊ P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹®‹ P‹Æ›ÏoP‹ ‹Æ‹·∞ E⁄”‹· ‹ P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹ G»…®Ê ? P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹ ÊÌ®‹√Ê P‹Æ‹∞v‹ W‹ºÏ~ ‘‡ÒÊø·Æ‹·∞ PÊ„√‹ÒÊ C®Ê' GÌü·®‹Æ‹·∞ Æ›wÆ‹ ª› ‹X‡ÒÊW‹Ÿ‹Δ… ; P‹Æ‹∞v‹  ‹a‹Æ‹W‹Ÿ‹Δ…. A®‹· ”‹ ‹·W‹≈ P‹Æ‹∞wW‹√‹ A⁄ ‹‚ E⁄ÀÆ‹ ±‹≈ÕÊ∞. P›wW‹qr®›W‹Δ„  ‹··S¬ ”‹ ‹·”ʬW‹Ÿ‹ ”›»WÊ Ò‹À·Ÿ‹√‹ À√‹·®‹ú ,  ‹·√›tW‹√‹ À√‹·®‹ú  ‹·Ò‹·§ CÌX…–Ö ∏Ê„‡v‹·ÏW‹Ÿ‹ À√‹·®‹ú PÊ„‡”‹Δ ®Ê‡Õ‹ ”ʇƒ”‹· ‹ ª› ‹Æ›Ò‹æP‹ ±‹≈ø·Ò‹∞ ±‹≈£ª‹oÆÊ  ‹fiv‹· ‹ P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹, P‹Æ‹∞wW‹ƒWÊ AÆ‹∞PÊ„v‹· ‹ PÊ„‡p›¬Æ‹·PÊ„‡q √› ‹·√›g¬ Ê‡ BXÒ‹·§ Æ‹vÊ©®Ê. P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹ P‹Æ‹∞wW‹√‹ ®‹·@‘ߣø· üWÊY  ‹ÂËÆ‹  ‹◊‘®Ê. AÌ®‹√Ê ü÷‹·”‹ÌT›¬Ò‹ P‹Æ‹∞wW‹ƒWÊ P‹Æ‹∞v‹ √‹ÀÕ‹ÌP‹√‹ Jv‹xÌ∏Êo·r GÆ‹·∞ ‹‚®‹· ÷Ê„pÊr Ò‹·Ìπ Aº ‹fiÆ‹ WÊ„Òʧ‡ CΔ…. üÒ‹§ , P‹ü·∫ ∏ÊŸÊø·· ‹ W‹®Ê™W‹⁄WÊ ü√‹»Δ… P‹Æ‹∞v‹  ‹·ÌW‹Ÿ‹„√‹· & 575007 S·—ø·»… Æ‹»ø··£§√‹· ‹ ‹√‹ Aº ‹fiÆ‹ ?  ‹·«ÊÆ›wÆ‹ P›μ ÒÊ„‡oW‹⁄WÊ ü√‹»Δ… P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹ ? ª› ‹Æ›Ò‹æP‹ ”‹ÌW‹£ GÌüÌÒ›X®Ê. Ø√‹·®Ê„¬‡XW‹Ÿ‹ ØW‹Ï£P‹ A”‹÷›ø·P‹ÒÊWÊ ü√‹»Δ… P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹ ? PʇƒW‹⁄WÊ P‹Æ‹∞v‹ GÆ‹·∞ ‹‚®‹· Pʇ ‹Δ Æ‹»ø·· ‹ ‹√‹ ”Ê„Ò‹·§ ü√‹»Δ… P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹ ? PÊ„ŸÊWʇƒW‹⁄WÊ ü√‹»Δ… P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹? øfiƒWÊ üÌÒ‹·, G»…WÊ  ‹fiÒ‹≈ AΔ…. P‹Æ‹∞v‹ ‹‚ ü®‹·QÆ‹»… Æ‹Δ·W‹·£§√‹· ‹ ‹√‹ üÌÒ‹·, øfiÒ‹PÊR üÌÒ‹· P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹? ”Ê„Ò‹·§ P‹„v‹ ÷Ë®‹·. Æ‹Δ·W‹·£§√‹· ‹ ‹√‹· P‹Æ‹∞v‹®‹ P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹ GÌ®‹√Ê HÆ‹· ? P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹®‹ ”‹Ã√‹„±‹ øfi ‹‚®‹· ? P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹®‹ üWÊY ª› ‹Æ›Ò‹æP‹ ›X Aº ‹fiÆ‹ ±‹v‹·£§Δ.… A ‹√‹· ”‹Ã√‹„±‹ øfi√‹®‹· ? P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹ øfiƒW›X ? P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹ øfiÒ‹P›RX ? P‹Æ‹∞v‹ Øg ›X P‹Æ‹∞v‹ ‹Æ‹·∞ P‹qr ∏ÊŸÊ”‹·£§®›™√Ê. Aº ‹fiÆ‹®‹ ◊Ì®Ê øfi√‹ ◊Ò›”‹Q§ Av‹X®Ê ? P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹®‹ ◊Ì®Ê øfi ‹  ‹W‹Ï®‹ ◊Ò›”‹Q§ D ◊ÆÊ∞«Êø·»… Pʇ ‹Δ P‹ÍÒ‹P‹ ›®‹, Av‹X®Ê ? ∂ D ±‹≈ÕÊ∞W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Pʇ⁄PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ÌÒ‹÷‹ ±‹ƒ‘ߣ G®‹·√›X®Ê. P‹Æ‹∞v‹®‹ üWÊY , P‹Æ›ÏoP‹®‹ üWÊY ª› ‹Æ›Ò‹æP‹  ‹·Ò‹·§ ÒÊ„‡ƒPÊø· ÆÊ«Êø· P‹Æ‹∞v‹ GΔ…√‹„, GΔ… ©Æ‹W‹Ÿ‹Δ„…  ‹fiÒ‹Æ›v‹·£§®›™√Ê. A–‹r√‹ ‹·qrWÊ P‹Æ‹∞v‹®‹ üWÊY ü√‹ ‹~WÊ, K®‹·, ª›–‹|, Aº ‹fiÆ‹ ‹Æ‹·∞ ü®‹«› ‹OÊ  ‹fiv‹∏ʇP›X®Ê.  ‹fiÒ‹·P‹ÒÊ, Aº±›≈ø·, ÷ʇ⁄PÊ, a‹aÊÏ, ”‹Ì ›®‹W‹Ÿ‹· Ø√‹ÌÒ‹√‹ ›X Æ‹vÊø··£§ Ê. B®‹√Ê P‹Æ‹∞v‹®‹ P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹®‹ À–‹ø· ‹Æ‹·∞ Æ‹»ø·· ‹ ‹√‹  ‹·Ò‹·§ P‹Æ‹∞wW‹√‹  ‹·„Δª‹„Ò‹ ”‹ ‹·”ʬW‹Ÿ‹·  ‹fiÒ‹≈ ÷›WÊ¡·‡  ‹··Ì®‹· ‹√Ê© Ê. ”›Ã ‹ΔÌπ P‹Æ›ÏoP‹ ÆÊ«Ê¿·Ì®‹ Æ‹Δ·W‹· ‹ ‹√‹ ÆÊ«ÊWÊ  ‹W›Ï¿·”‹  ‹·Ò‹·§ ”›Ã ‹ΔÌπ P‹Æ‹∞v‹ ‹Æ‹·∞ P‹o·r ‹‚®‹· ÷ʇWÊ GÌü W‹Ìº‡√‹ ”‹ ›Δ· G®‹·√›X®Ê. (12  ‹·Ò‹·§ 13Æʇ w”ÊÌü√Ö 2011 : bP‹R ‹·W‹Ÿ‹„√‹· Ò›Δ„…P‹· P‹Æ‹∞v‹ ”›◊Ò‹¬ ”‹ Ê·æ‡Ÿ‹Æ‹, ‘ƒ ›”Ê ∂ ∏ʇP›X®Ê. D ®‹Í—rø·»… ÕÊ„‡—Ò‹, ®‹ ‹·ØÒ‹,  ‹ÌbÒ‹  ‹·Ò‹·§ A±‹ ‹fiØÒ‹ P‹Æ‹∞wW‹√‹ ‘ߣW‹£W‹Ÿ‹ C»…Æ‹ ”‹ Ê·æ‡Ÿ‹Æ›´‹¬P‹“√‹ ª›–‹|©Ì®‹ Bø·™ ª›W‹.) a‹aÊÏ  ‹·Ò‹·§ A ‹√‹ ±‹ƒ‘ߣø· ü®‹«› ‹OÊWÊ v›>> π. GÌ. ±‹‚orø·¬ ±‹≈ø·£∞”‹· ‹‚®‹· P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹ ›W‹∏ʇP‹·. ”‹÷‹ ±›≈´›¬±‹P‹√‹·, P‹Æ‹∞v‹ ÀÕ‹ÃÀ®›¬Δø·, ÷‹Ì≤, À®›¬√‹|¬ & 583 276 P‹Æ‹∞v‹ Aº ‹fiÆ‹®‹  ‹·÷›±‹‰√‹ Ê‡ G®‹·™

BW‹Δ„

÷Ê„”‹Ò‹· 16

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


¢üêÀÄAvÀ «ZÁgÀªÁ¢ UËjñÀ PÁ¬ÄÌt CªÀgÀ d£Àä ±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀª ì z À À ªÀµðÀ EzÀÄ. CªÀgÀ §UÉÎ PÀ£ßÀ qÀzÀ d£ÀvU É É ºÉªÉÄäAiÉÄãÉÆà C¥ÁgÀªÁVzÉ, DzÀgÉ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ¥Àq¢ É gÀĪÀÅzÀÄ ¸À® é à PÀrªÉÄ. ºÀ®ªÀÅ ªÀµðÀ UÀ¼À ªÀÄÄA¢£À ¸ÀA¨sÁªÀå ¸ÁªÀiÁfPÀ ®PÀt ë UÀ¼£ À ÄÀ ß CAzÉà UÀÄgÀÄw¹zÀÝ «±ÉÃè µÀuÁ ZÀvÄÀ gÀgÄÀ UËjñÀ PÁ¬ÄÌt. CªÀgÀ aAvÀ£AÉ iÀÄ ªÀÄ£À£À CUÀvåÀ , DgÉÆÃUÀåPÀgÀ.

P›¿·R~

÷Ê”‹ƒÆ‹ ”‹|° W›≈ ‹· DW‹ EÒ‹§√‹ P‹Æ‹∞v‹ g«Ê…ø· ª‹oRŸ‹ Ò›Δ„…QÆ‹  ‹··vÊχՋÃ√‹&Œ√›»ø·  ‹·´Ê¬ √›—Û‡ø· ÷Ê®›™ƒ Æ‹Ì. 17√‹ ±‹P‹R®‹»… AÌqPÊ„Ìw®Ê. ÀÕʇ–‹ÒÊ GÌüÌÒÊ bÒ›≈±‹‚√‹ ”›√‹”‹ÃÒ‹ gÆ›ÌW‹ ‹‚ Ò‹ ‹·æ ÷Ê”‹ƒÆ‹ ◊Ì®Ê Ò› ‹‚  ›”‹  ‹fiv‹·£§®‹™ F√‹·W‹Ÿ‹ÆÊ∞‡ P‹·o·Ìü®‹ ÷Ê”‹√‹Æ›∞X Co·rPÊ„Ìv‹· ”‹ ‹fig®‹»… Ò‹ ‹·æÆ‹·∞ W‹·√‹·£‘PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ ±‹ƒ±›s‹ ‹‚ P‹ŸÊ®‹ 300  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»… √‹„{W‹Ò‹ ›X Æ‹vÊ®‹·PÊ„Ìv‹· üÌ©®Ê. ÷›WÊ ü√‹»PÊR EÒ‹§√‹ ª›√‹Ò‹©Ì®‹  ‹Δ”Ê üÌ®‹ ”›√‹”‹ÃÒ‹√‹· WÊ„‡ ›®‹»… ÆÊ«Ê‘®›™W‹ A»… B gÆ›ÌW‹®‹ gÆ‹√‹Æ‹·∞ ±Ê‰a‹·ÏX‡”‹√‹· P‹≈ Ê·‡| ÕÊ„‡–‹OÊWÊ JŸ‹±‹w”‹·Ò‹§  ‹·Ò›ÌÒ‹√‹®‹ A ›ÌÒ‹√‹®‹»… A ‹√‹ P‹«Ê&´‹ ‹·Ï&”›◊Ò‹¬ P‹Í£W‹Ÿ‹ ƛՋPÊR ø·£∞‘ ◊Ì‘”‹·£§®‹·™®‹·, Æ‹ÌÒ‹√‹ D ”›√‹”‹ÃÒ‹√‹· P‹√› ‹⁄, CØ∞Ò‹√‹ P‹vÊW‹⁄WÊ P‹·o·Ìü ”‹◊Ò‹  ‹Δ”Ê ÷Ê„‡W‹·£§®‹·™®‹· P›√‹| ›XÒ‹·§. W˃‡Õ‹ P›¿·R~ø· ‹ƒW‹„ WÊ„‡P‹|ÏP‹„R JÌ®‹· AÀÆ›ª› ‹ ”‹ÌüÌ´‹À®Ê. ´‹ ‹·Ï, P‹«Ê&”‹Ì”‹¢£, Õ‹≈®Êúø·  ‹·Ì© WÊ„‡P‹|ÏPÊR ªÊ‡q PÊ„v‹· ‹‚©®‹™√Ê J̮ʄ‡  ‹·÷›ü«Ê‡Õ‹Ã√‹Æ‹ ®Ê‡ ‹”›ßÆ‹PÊR A•‹ › W˃‡Õ‹ P›¿·R~ø· ‹√‹ ªÊ‡qWÊ GÌü–‹·r ±‹≈£‡£ P‹ŸÊ®‹ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹»… P‹Æ‹∞wW‹√‹  ‹·qrWÊ a›»§ø·»…Ò‹·§ GÌ®‹√Ê D  ‹fiÒ‹· W˃‡Õ‹  ‹fi”‹§√‹√‹ ◊ƒ Ê·W‹„ gÆ‹√‹· A ‹√‹  Ê·‡»qr®‹™ ≤≈‡Ò‹¬º ‹fiÆ‹P‹„R ”‹Ò‹¬ ”›Q“øfiXÒ‹·§. W˃‡Õ‹ P›¿·R~ A ‹√‹ Ò‹Ì®Ê ÀouΔ √› Ö P›¿·R~ø· ‹√‹· Àh›±‹‚√‹®‹»… Ò‹÷‹‘‡«›™√Ö√›X®‹™√‹·. B®‹√Ê W˃‡Õ‹√‹· ÷‹·qr®‹  ‹·„√‹· £ÌW‹Ÿ‹»… Ò‹Ì®Ê ÀouΔ P›¿·R~ £‡ƒPÊ„Ìv›W‹ A ‹√‹ ±‹£∞ ‘‡Ò›∏›¿· ±‹‚or ∏›ΔP‹ W˃‡Õ‹√‹Æ‹·∞ P‹qrPÊ„Ìv‹· ÷Ê„‡X®‹·™ Ò‹Æ‹∞ ÒË√‹· ‹·ÆÊ C®‹™ WÊ„‡P‹|ÏPÊR. W˃‡Õ‹√‹ ∏›Δ¬, øÂË ‹Æ‹, W‹Í÷‹”›ßÕ‹≈ ‹·, E®Ê„¬‡W‹ GΔ… ‹‰ WÊ„‡P‹|Ï®‹»… Æ‹vÊ®‹·÷Ê„‡¿·Ò‹·. P‹· ‹·p›®‹ X∏Ö’ ÷ÊÁ”‹„R«ÖÆ‹»…  Ê·q≈PÖ ‹√ÊWÊ K®‹·  ‹··X‘ Æ‹ÌÒ‹√‹ ´›√‹ ›v‹®‹»… CÌo√Ö À·‡w¡·‡pÖWÊ P‹Æ›ÏoP‹ P›«Ê‡g· ”ʇƒ®‹™√‹„ ŒP‹“| ±‹‰£Ï  ‹··X”‹«›√‹®‹™PÊR  ‹·ÆÊø·»…Æ‹ B¶ÏP‹ ÒÊ„Ì®‹√Ê¡·‡ P›√‹| ›ø··§. K®‹Æ‹·∞ πor W˃‡Õ‹ P›¿·R~ Ò‹ ‹·æ Àa›√‹Œ‡ΔÒÊWÊ,  ‹·ÆÊ„‡´‹√‹æPÊR JW‹·Y ‹ÌÒ‹÷‹ PÊ“‡Ò‹≈ Δº‘®‹·™ ŒP‹“P‹  ‹Í£§ . 1937√‹»… E®Ê„¬‡W‹ B√‹Ìº‘®‹·™ üÌQPÊ„v‹…®‹ BÆ‹Ì®›Õ‹≈ ‹· ±Ë≈y‹Õ›«Êø·»…. T›¬Ò‹ P‹À ”‹·.√‹Ì. GP‹·RÌwø· ‹√‹· Ò‹ ‹·æ ”‹÷Ê„‡®Ê„¬‡XøfiX®‹™ W˃‡Õ‹√‹ B£æ‡ø·ÒÊWÊ ÷›W‹„ A ‹√‹ Ò‹P‹Ïü®‹ú Àa›√‹  ÊÁSƒW‹„,  ‹fiÆ‹À‡ø· P›Ÿ‹iW‹„, ª›–› ±Ë≈{ Ê·W‹„  ‹fi√‹·÷Ê„‡X®‹™√‹·. Cü∫√‹®‹„  ‹Í£§ J̮ʇ, ´Ê¬‡øfi®‹Õ‹Ï J̮ʇ. W‹®‹¬&±‹®‹¬ ÊÌü ”›◊Ò‹¬PÊ“‡Ò‹≈®‹ G√‹v‹· ´‹·≈ ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Cü∫√‹„ Egû‘ ®‹ ‹√ʇ. Ò‹ ‹·æ À®‹ÃÒ‹·§ , ”‹Æ‹∞v‹ÒÊW‹⁄Ì®‹ ”‹÷‹”›≈√‹· À®›¬¶ÏW‹Ÿ‹ ÷‹Í®‹ø· WÊ®‹™ A±‹≈£ ‹· ±‹≈£ª›Õ›»W‹Ÿ‹· ! W˃‡Õ‹ P›¿·R~ ÷›”‹¬≤≈ø·√‹·. A ‹√‹ ª›–‹|®‹  ›WÊÃ$ÁSƒø·Æ‹·∞ PʇŸ‹· ‹‚®Ê‡ JÌ®‹· √Ê„‡a‹P‹ AÆ‹·ª‹ ‹ ›XÒ‹·§ . A ‹√‹ P‹Æ‹∞v‹ »≤ ü√‹÷‹  ‹fiÒ‹≈ ü≈÷‹æØWʇ ≤≈‡£ ! J Ê·æ ƛƋ· P›¿·R~ø· ‹√‹Æ‹·∞ WÊ„‡P‹|Ï®‹ A ‹√‹  ‹·ÆÊø·»… ªÊ‡qøfi®›W‹, ""HÆÖ P›¿·R~  ‹fi ‹fi Ê≈‡, Ø ‹·æ AP‹“√‹ K®‹»PÊR‡ BW‹«›… , CÆ‹·∞ A•‹Ï  ‹fiv‹· ‹‚®Ê»… üÌÒ‹· ? B®‹™ƒÌ®‹ ؇ ‹‚ ∏ʇ√Ê øfiƒÌ®‹«›®‹√‹„ ±‹Ò‹≈ ü√Ê‘ƒ. G√‹v‹„æ√‹· ”‹Δ K©®‹√‹„ Ø ‹·æ ü√‹÷‹ ”‹ ‹· A•‹Ï ›W‹Δ…'' GÌ®Ê. BW‹ W˃‡Õ‹ P›¿·R~ ÷ʇ⁄®Ê™‡Æ‹· WÊ„Òʧ‡ ? ""ƛƋ· ü√Ê®‹ ü√‹÷‹  ‹·÷‹√›øfi, G√‹v‹Æʇ ∏›ƒ K©®‹√Ê Æ‹Æ‹W‹„ A•‹Ï ›W‹Δ… !'' ◊‡XÒ‹·§ A ‹√‹ ÷›”‹¬±‹≈˛Ê. P›¿·R~ø· ‹√‹ ÷›”‹¬ ±‹≈˛› ‹Δø·®‹»… CÌÒ‹÷‹ G–Ê„r‡ √‹”‹ ‹Ò›§®‹ ”‹ÌW‹£W‹Ÿ‹Æ‹·∞ E®›÷‹ƒ”‹ü÷‹·®‹·. ◊ƒø· ü√‹÷‹W›√‹√›®‹ P›√‹ÌÒ‹,  ‹fi‘§ , ∏ʇ̮Ê≈, Õ‹Ì∏›, Œ≈‡√‹ÌW‹ D ±‹Ìa‹ ©W‹Yg√‹ ”›◊Ò‹¬ ”‹·´Ê¡·‡ W˃‡Õ‹√‹»… Àa›√‹ ‹Ì£PÊø· BŸ‹&

π. ≤. Œ ›Æ‹Ì®‹ √› Ö ¥Êü≈ ‹ƒ 2012

÷Ê„”‹Ò‹· 17


Ø√›Ÿ‹®‹ B”‹Q§ø·Æ‹·∞ ±‹≈ª›À‘Ò‹·. ÊÁa›ƒP‹ÒÊø· Ò‹Ì∏ÊŸ‹P‹»…  ‹fiÆ‹ ‹Ò› ›®‹®‹ ◊ƒ Ê·&W‹ƒ Ê·ø· ”‹„P‹“$æ ÆÊ«Ê&∏Ê«ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ò‹ ‹·æ ±‹≈S√‹ ±‹≈ü·®‹ú ÕÊÁ»ø·»… ÀÕÊ…‡—”‹·Ò‹§ ü√Ê®‹ P›¿·R~, ”‹Ãª› ‹Ò‹@  ‹·W‹·  ‹·Æ‹‘’Æ‹ ‹√‹·. GÌ. GÆÖ. √›øÂÖ A ‹√‹ "√›¬wP‹«Ö ÷‹„¬ ‹·Ø”‹Ì'Æ‹ AÆ‹·øfi¿· øfiX®‹™√‹„, P‹Æ‹∞v‹®‹ À®‹ÃÆ‹æ~W‹Ÿ›X®‹™ WÊ„‡P›PÖ,

√‹Ì. Œ≈‡. ‹··W‹⁄, ©Æ‹P‹√‹ ®Ê‡”›¿·, ∏ÊoWʇƒ ø· ‹√‹ W‹qr ”Ê∞‡÷‹ ”‹Ì±›©‘®‹™√‹·. W˃‡Õ‹√‹ ˛›Æ‹®›÷‹ GÌ®‹„ ØÌÒ‹ ؇√›W‹»Δ…. A ‹√Ê„Ì®‹· EgÃΔ Àa›√‹ P›≈Ì£ø· ±‹≈ªÊøfiX W‹·±‹§W›À·Øø·ÌÒÊ ü®‹·QÆ‹·®‹™P‹„R √‹„{‘PÊ„Ìv‹ A±‹√‹„±‹®‹  ‹¬Q§ GÆ‹·∞Ò›§√Ê A ‹√‹Æ‹·∞ üΔ… ‹√‹·.  ‹·ÆÊ WÊ„‡P‹|Ï®‹»… , ŒP‹“P‹

‹Í£§ üÌQPÊ„v‹…®‹»….  ‹·´Ê¬ø·  ‹·„√›∞Δ·R  Ê·ÁΔ·®‹„√‹®‹  ‹·|·° √‹”ʧø·»… P›Δ∞wWÊø·»… Õ›«ÊWÊ ÷Ê„‡Xü√‹·£§®‹™ P›¿·R~ø· ‹√‹· W‹≈Ì•‹ W‹Ÿ‹Æ‹·∞ K®‹·Ò‹§ Æ‹vÊø··£§®‹™ ®‹ÍÕ‹¬ P‹Ìv‹ ‹ƒWÊ À”‹æøfiÆ‹Ì®‹ ÷‹·qr”‹· ‹Ì£Ò‹·§. AÌÒ‹÷‹ üÒ‹§®‹ ˛›Æ‹®›÷‹ A ‹√‹®‹·™. W˃‡Õ‹ P›¿·R~ø· ‹√‹ Àa›√‹´›√Êø·

C»…‡W‹ ÷‹QRW‹⁄Δ… ∏›|W‹⁄Δ… W›ø·®‹ ÷Ê„√‹Ò‹·... √‹P‹§ ”‹·ƒø·· ‹‚®‹–Êr W›ø· Ê‡Æ‹· ? D W›ø· a‹ ‹·Ï®‹  Ê·‡»Δ… Jv‹«Ê„Ÿ‹XÆ‹ i‡ ‹Ò‹ÌÒ‹·W‹Ÿ‹» ∏Ê√ÊÒ‹· ÷ÊhÊjø·„ƒ®›WÊΔ… AÌW›»Æ‹» ÷‹·®‹·X P‹·⁄Ò‹  ‹··Ÿ‹·¤ bo·P‹· Bw®‹Ì•‹ ª› ‹...! ”‹Ò‹¬ ÷ʇŸ‹·Òʧ‡ÆÊ GÌ®‹Δ… ; W‹·ƒ¿·o·r ÷‹QRø· P‹~°WÊ ∏›| ÷Ê„vÊø·· ‹‚®‹Æ‹·∞ ”‹≥´ÊÏøfiX‘®‹ Æ›v‹· Æ‹Æ‹∞®‹· C»… P‹w®‹ √‹·Ìv‹W‹Ÿ‹ PÊ„√‹Ÿ‹  ‹fi«Ê  ‹fiwPÊ„Ìv‹ ‹Æʇ ®Ê‡ ‹√‹· ”›¿·‘ a‹Ì®‹®‹ ”‹ ‹fióøfiX”‹· ‹  ‹·~°Æ‹»… ”›ÀΔ…®‹ W›ø· ”‹®› P›Δ ü®‹·Q¡·‡ C√‹·Ò‹§®Ê. DW‹Δ„ A–Êr‡  Ê„ÆÊ∞ Ò›ÆÊ J∏› ‹· ®Ê‡ ‹√›X  ‹fi√‹≥qr®‹™Æ‹·∞ P‹ÌvÊ J ”› ‹· ®Ê‡ ‹√›X E⁄®‹·÷Ê„‡W‹· ‹‚®‹ ÆÊ„‡w®Ê ∏Ê„W‹”Ê Ò‹·Ìü  ‹··«› ‹·· Ò‹·ÌπPÊ„Ìv‹· «Ê„‡P‹ P›ø·· ›W‹ AX∞ E®‹·ƒ”‹· ‹ Ò‹·qW‹Ÿ‹· Bv‹· ‹‚®ÊΔ…  ‹··£§Æ‹  ‹fiÒʇ. ؇√‹Æ‹∞ ,  ‹·|°Æ‹∞ , ©P‹RÆ‹∞ , ®›ƒø·Æ‹∞ A±‹ÀÒ‹≈WÊ„⁄”‹· ‹ E[ʇ  ‹·ÌÒ‹≈ ›®‹»… ”›W‹√‹®‹ ؇√‹Æ‹·∞ GÌg«›X”‹· ‹ Æ›¿·ø·Æ‹·∞ øfi√‹· ∏Ê®‹ƒ”‹∏ʇP‹· ? ØÆ‹∞ P‹OÊ°®‹·√‹· Æ‹Æ‹∞ P‹OÊ°®‹·√‹· ÷Ê|W‹ŸÊΔ… W›ø·WÊ„Ìv‹ ÷›WÊ W›ø·WÊ„Ìv‹ ‹√ÊΔ… ÷Ê|®‹ ÷›WÊ P›|· ‹‚®Ê‡PÊ ? GÌ®‹· PʇŸ‹∏›√‹®‹· Æ‹Æ‹∞ P›Δ®‹  ›”‹§ ‹ PÊ„Δ·… ‹‚®‹· Æ›v‹ √‹P‹“OÊ.

÷Ê„”‹Ò‹· 18

W›ø· Æ‹Æ‹∞ AÌÒ‹√›Ÿ‹®‹ ª›W‹ GΔ…√‹ ÷›WÊ Æ›Æ‹„ W›ø·WÊ„Ìw®Ê™‡ÆÊ ü”‹ ‹Æ‹÷‹·Ÿ‹®‹ PÊ„Ìü· P‹Ò‹§ƒ”‹· ‹‚®‹· PË≈ø·Ï ÊØ”‹®‹ P›Δ®‹»  ‹·Æ‹·–‹¬√‹· W›ø·WÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹· A”‹÷‹g GÆ‹∞«›W‹®‹·. G®‹·ƒWÊ P‹·⁄¤ƒ‘PÊ„Ìv‹·  ‹··«› ‹·· ÷‹a‹cΔ· ‘®‹ú ›®‹ ØÆÊ∞®‹·ƒWÊ ØÆ‹∞  ‹··«›À·Æ‹»… Æ‹Æ‹∞ W›ø·W‹Ÿ‹ÆÊ∞Δ… ÷‹„Ò‹· πv‹ü÷‹·©Ò‹·§ W›ø·WÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®ÊÌ®‹√Ê Æ‹ Ê„柋WÊ ”‹ ‹fió ÷‹·o·r ‹‚®‹· ÆÊ„‡ÀÆ‹ Æ‹©ø·»… W›ø·®‹ Õ‹ ‹ ÒÊ‡Δ· ‹‚®‹Æ‹·∞ P›|· ‹‚®‹·. ”‹ ‹fiÆ‹ÒÊø· P‹„W‹· ®Ê‡Õ‹®Ê„≈‡÷‹®‹ P‹v‹Ò‹ ”ʇ√‹· ‹‚®‹· ÷Êa›c®‹ ÷›WÊ

©Æ‹P‹ŸÊ®‹ÌÒÊ Æ‹Æ‹∞ W›ø· PÊ„ŸÊø·· ‹‚®‹· HÆÊΔ…  ‹fiv‹· PÊ„ÆÊWÊ ®Ê‡Õ‹®‹ ´‹Ãg ‹ÆÊ∞  ‹·„XXÿw®‹√‹„ D W›ø·®‹  ›”‹ÆÊ¿·Ì®‹ Ò‹≤≥‘PÊ„Ÿ‹¤«›W‹®‹· ”‹Ò‹¬ ›X W›ø· ›X ƛƋ· Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹W‹⁄Ì®‹ E⁄®‹·PÊ„Ìv‹· üÌ©®Ê™‡ÆÊ W›ø·WÊ„⁄”‹· ‹ ®Ê‡Õ‹®‹ ´‹Ãg  ‹fiÒ‹≈ ÷›W‹Δ… A®‹· ü|° ü®‹»”‹·Ò‹§ üÌ©®Ê W‹·| ‹Æ‹∞Δ…...!

ü”‹ ‹√›g ”‹„⁄ª›À Æ‹Ì. 21, ±‹≈”›®‹ ÷›”Êr«Ö, W‹®‹W‹ & 582 101

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


PÊΔ ‹‚ ”›¬Ì±‹«ÖW‹Ÿ‹· ◊‡X Ê. A ‹√ÊÆ‹·∞Ò›§√Ê: ""ü·©ú ∏ÊŸÊ®‹ÌÒÊ ª› ‹‚P‹ÒÊ P‹w Ê· B®‹ÌÒÊ, PÊΔ ‹·qrWÊ Ø√›Õ› ›®‹ AØ ›ø·Ï Ê‡ ”‹ƒ. ”‹·Ÿ‹·¤ P‹·√‹·v‹· BÕ› ›®‹®‹ ø··W‹ G̮ʄ‡ P‹ŸÊ®‹· ÷Ê„‡¿·Ò‹·. CÌ®‹·  ‹fiÆ‹ ‹Æ‹· Ò‹Æ‹∞ ®ËüÏΔ¬, A”‹÷›ø·P‹ÒÊ ÷›W‹„ AΔ≥ÒÊø·Æ‹·∞ AƒÒ‹·PÊ„Ìvʇ ÷Ê„”‹ ∏›Ÿ‹· P‹or∏ʇP‹·. D  ÊÁa›ƒP‹ Ø√›ÕÊø·»…ø·„, JÌ®‹·  ÊÁ√›W‹¬®‹ Ø–‹·u√‹ BÆ‹Ì®‹ C®Ê. Ò‹Æ‹∞ ®ËüÏΔ¬ ‹Æ‹·∞ AƒÒ‹· PÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹√‹«Ê…‡  ‹fiÆ‹ ‹Æ‹ Øg ›®‹ ”› ‹·•‹¬Ï C®Ê. A®Ê‡ Ø√›Õ› ›®‹ ‹Æ‹·∞ G®‹·ƒ”‹· ‹ ƒ‡£. A ‹√ʇ  ‹·ÒÊ„§Ì®ÊvÊ, ""P‹Àø·· Àa›√‹ ›©¡„‡, Ò‹Ò‹Ã˛›Ø¡„‡, À˛›Ø¡„‡, Õ›”‹˜˝ÆÊ„‡ C√‹«Ê‡ ∏ʇP›XΔ…. A ‹Æ‹ Àa›√‹ P› ‹¬®‹»… P› ‹¬ ›X¡·‡  Ê·ÁÒ›Ÿ‹∏ʇP‹·. ÷Ê„√‹Ò‹· P› ‹¬®Ê„Ÿ‹WÊ  ‹·ÆÊ  ‹fiwPÊ„Ìw√‹∏›√‹®‹·'', GÆ‹·∞Ò›§√Ê. BŸ‹ ›®‹ ˛›Æ‹ ”‹Ì±›®‹ÆÊWÊ ª›–Êø· W‹w CΔ… GÆ‹·∞ ‹ W˃‡Õ‹√‹· Øh›•‹Ï®‹»…  ‹·ÆÊ ‹fiÒ‹· PÊ„ÌP‹~øfiX®‹™√‹„ ü÷‹· ª›–› ±›ÌwÒ‹¬ ±‹≈À‡|√‹·. ”‹Ì”‹¢Ò‹, CÌX…–Ö, P‹Æ‹∞v‹, PÊ„ÌP‹~, ◊Ì©  ‹·Ò‹·§  ‹·√›t ª›–Êø·»… K®‹·&ü√‹÷‹  ‹·Ò‹·§ ”‹ ‹fiÆ‹ ±‹≈ª‹·Ò‹Ã ”›ó‘PÊ„Ìw®‹™ ÀŒ–‹r , À√‹Ÿ‹  ‹¬Q§W‹Ÿ›X®‹™√‹·. P›¿·R~ø· ‹ƒWÊ  ÊÁ√‹”Ö P›¿·«Êø· ®Ê”Ê¿·Ì®‹ A ‹√‹  ‹·„W‹· √‹„±‹ P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ÌÒ›¿·Ò‹·. BÕ› ›© øfiX®‹™ A ‹√‹· Ò‹ ‹·æ P‹·√‹„±‹Ò‹ÃPÊR QÌbÒ‹„§ ÆÊ„Ì®‹·PÊ„Ÿ‹¤»Δ…. ”‹· ‹fi√‹· 1930√‹ P‹•Ê. P‹· ‹·p›®‹ v›P‹r√Ö B√Ö. GÌ.  ‹fi”‹„√ÖP‹√Ö√‹· W˃‡Õ‹ P›¿·R~ø· ‹√‹ B±‹§À·Ò‹≈√‹·. P›¿·R~ø· ‹ƒWÊ  ‹·„W‹· ÷Ê„‡®‹  Ê·‡«Ê A ‹√‹ P‹·√‹„±‹  ‹®‹Æ‹  ‹fi”‹„√ÖP‹√ÖƒWÊ ◊w”‹»Δ…. J Ê·æ ""W˃‡Õ›... Æ‹ÆÊ„jÒÊ  ‹··Ì∏ÊÁWÊ ∏›, A»… Æ‹ ‹·æ|° C®›ÆÊ. DW‹ÌÒ‹„ ±›…‘rPÖ ø··W‹. ØÆ‹WÊ JŸÊ¤ø· ±›…‘rPÖ  ‹·„W‹Æ‹·∞ hÊ„‡w”Ê„‡|. Ò‹·Ìü ”‹·Ì®‹√‹ ›X  Ê„®‹»Æ‹ÌÒÊ P›~§‡øfi... üƒ§‡øfi ?'' AÌ®‹√‹ÌÒÊ. BW‹ W˃‡Õ‹√‹·, ""W˃‡Õ‹ P›¿·R~WÊ  ‹·„XΔ… AÆÊ„∞‡®‹· DW›WÊ…‡ gW‹h›j◊‡√‹· BX®Ê. ±›…‘rPÖ  ‹·„W‹· hÊ„‡w‘PÊ„Ìv‹  Ê·‡«Ê W˃‡Õ‹ ÷ʇWÊ P›O›§ÆÊ ÆÊ„‡vÊ„‡| AÌÒ› gÆ‹  ‹·ÆÊ ∏›X»WÊ üƒ…PÊR ”‹·√‹· ‹fiv›§√Ê  ‹fi√›øfi... A®‹PÊ„R‡”‹R√‹ ∏ʇv‹'' AÌ®‹√‹ÌÒÊ. ◊‡WÊ À–›®‹ ‹Æ‹·∞ ÀÆÊ„‡®‹®‹»… Òʇ»”‹· ‹ ÷›”‹¬±‹≈˛Êø·  ›P›cÒ‹·√‹¬ A ‹√‹»…Ò‹·§. W˃‡Õ‹ P›¿·R~ BÌW‹… ”›◊Ò›¬√›´‹P‹√›X®‹™√‹·. Ò‹ ‹·æ À ‹·Õ‹ÏÆ› PËÕ‹Δ¬©Ì®‹ ü®‹·QÆ‹·®‹™P‹„R A´‹¬ø·Æ‹  ‹·Ò‹·§ ”›◊Ò‹¬ ”‹Í—r G√‹v‹√‹Δ„… Ò‹ ‹·æ ”‹ÃÌ£PÊø· d›±‹‚  ‹·„w‘®‹™√‹·. W˃‡Õ‹ P›¿·R~ Ò‹ ‹·æ üWÊWÊ ""P‹Æ‹∞v‹ Æ›wÆ‹ JÌ®‹· ±‹v‹·  ‹·„«Êø·»… (GÌ®‹√Ê WÊ„‡P‹|Ï®‹»… ), P‹v‹Δ £‡√‹®‹  ‹·√‹Ÿ‹»… , Ò‹«Ê ÷‹·X®‹·PÊ„Ìv‹· P‹„Ò‹ ‹Æ‹· ƛƋ·. i˛›”Ê  ‹·Ò‹·§ Δ ‹ΔÀPÊ C Ê√‹vʇ Æ‹Æ‹∞ A÷‹ÏÒÊ. À·QR®‹·™ ”‹÷‹Í®‹ø·√‹ ”‹÷‹ÆÊ '' GÌ®‹· ÷ʇ⁄PÊ„Ìw®›™√Ê. P‹Æ‹∞v‹ ”›◊Ò‹¬PÊR A ‹√‹· ؃æ‘PÊ„or  ÊÁa›ƒP‹ ÆÊ«Ê JÌ®‹· ”‹·ª‹®‹≈ Bøfi ‹· Ê̮ʇ ±‹ƒW‹~Ò‹ WÊ„Ìw®Ê. üo≈ÏÌvÖ √‹”Ê«Ö, √‹À‡Ì®‹≈Æ›•‹ p›WÊ„‡√Ö, À«Öv‹·¬√›ÌpÖ, P›«ÖÏ  ‹fiPÖ’Ï√‹ ҋҋÑ®›úÌÒ‹W‹Ÿ‹· W˃‡Õ‹√‹ ü·©ú&ª› ‹W‹Ÿ‹  Ê·‡«Ê Aa‹c⁄ø·®‹ ”›◊Ò‹¬”‹Í—rWÊ ±‹≈ª› ‹®‹  ‹··®Ê≈ J£§Ò‹·. ∏ÊoWʇƒ P‹Í–‹°Õ‹ ‹·Ï√‹ "gø·Ì£'  ‹fi”‹ ±‹£≈PÊ, "∏ÊŸ‹P‹·', "”›±›§◊P‹', "Æ›W‹ƒP‹' (”›±›§◊P‹)  ‹·Ò‹·§ ©Æ‹P‹√‹ ®Ê‡”›¿·ø· ‹√‹ AÌPÊ„‡«Ê¿·Ì®‹ ±‹≈P‹o ›W‹·£§®‹™  ›√‹ ±‹£≈PÊ "gÆ‹”ʇ ‹P‹' C ‹‚W‹Ÿ‹  ‹·„ΔP‹  ‹–›ÏÆ‹·W‹or«Ê Ò‹ ‹·æ ü√‹÷‹®‹ PÊ„v‹·WÊ Ø‡w®‹™√‹·. W˃‡Õ‹ P›¿·R~ A ‹√‹ ZÆ‹  ‹¬Q§Ò‹Ã®‹  ‹·ÒÊ„§Ì®‹·  ‹··S ÊÌ®‹√Ê Øg i‡ ‹Æ‹®‹»… A ‹√Ê„ü∫ Ah›Ò‹Õ‹Ò‹·≈ ›X®‹™√‹·. B∏›Δ  ‹Í®‹ú√›©øfiX GΔ…√‹Δ„… EÒ‹RÌtÒ‹ ≤≈‡£ ±‹≈P‹q”‹·£§®‹™√‹·.

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

W˃‡Õ‹ P›¿·R~ø· ‹√‹· AÌÒ‹h›Ï£‡ø· À ›÷‹  ‹fiwPÊ„Ìv‹· Õ›ÌÒ› A ‹√‹ PÊÁ◊w®‹®‹·™ 1953√‹»…. Õ›ÌÒ› A ‹√‹·  ‹··Ì®Ê ”‹ ‹fig ”ʇ Êø·»… ÒÊ„v‹X i«›… ±‹Ìa›¿·§ E±›´‹¬PÊ“ , Æ‹W‹√‹ ±‹Ìa›¿·§ ”‹®‹”ʬ, i«›… Aº ‹Í©ú  ‹·Ìv‹» ”‹®‹”ʬ, ◊‡WÊ AÆʇP‹ ÷‹·®Ê™W‹Ÿ‹»… ®‹·w®‹· EÒ‹§√‹ P‹Æ‹∞v‹®‹»… gÆ‹≤≈ø·ÒÊ W‹⁄‘®‹√‹·. üÌQPÊ„v‹…©Ì®‹ πv‹·W‹vÊ ÷Ê„Ì© W˃‡Õ‹√‹· WÊ„‡P‹|Ï®‹ ª‹®‹≈P›⁄ ÷ÊÁ”‹„R«ÖWÊ A´›¬±‹P‹√›X ”ʇƒ®‹·™ 1954√‹»… . A®Ê‡  ‹–‹Ï P‹Æ‹∞v‹®‹ T›¬Ò‹ P‹•ÊW›√‹, P‹À, DW‹ X‡Ò‹√‹a‹Æ‹P›√‹ gø·ÌÒ‹Æ‹· ÷‹·qr®‹·™. ÷›.  ‹fi. Æ›ø·P‹√‹· ""W˃‡Õ‹ P›¿·R~ P‹Æ‹∞v‹ ”›◊Ò‹¬ «Ê„‡P‹PÊR ؇w®‹ A®‹·ΩÒ‹ PÊ„v‹·WÊ GÌ®‹√Ê A ‹√‹ HP‹ ‹fiÒ‹≈ ±‹‚Ò‹≈ gø·ÌÒ‹'' ∂ ◊‡WÊÌ®‹· ±‹≈Õ‹Ì‘‘®›™√Ê. 1920, BW‹ ©Æ‹ ‹‰ À®Ê‡Œ  ‹”‹˜ ü◊–›R√‹®‹ a‹Ÿ‹ ‹⁄ C®‹™®Ê™‡. WÊ„‡P‹|Ï®‹  ‹·÷›ü«Ê‡Õ‹Ã√‹ ®Ê‡ ‹”›ßÆ‹®‹»… ±‹p›ÌW‹|®‹»… ±‹≈a‹Ìv‹ ”‹ªÊ, A»… ®Ê‡Õ‹ª‹P‹§ ÷‹·‘’ÌWÖ v›P‹r√‹√‹ À‡√› Ê‡Õ‹®‹ ª›–‹| Bø··§. PÊ„ÆÊø·»… Ò‹ ‹·æ»…√‹· ‹ À®Ê‡Œ  ‹”‹˜W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ò‹Ì®‹· √›Œ ÷›Q GÌ®‹√‹·. gÆ‹ Ò‹o”‹ß ! Jü∫√‹„  ‹··Ì®›W‹»Δ…. 8  ‹–‹Ï®‹ ∏›ΔP‹ W˃‡Õ‹ A ‹Òʧ‡  ‹··Ìü¿·¿·Ì®‹ ”Ê„‡®‹√‹  ‹fi ‹ √‹ ›Ø‘®‹™ ”ʇΔ√Ö ”‹„oÆ‹·∞ B P‹“| P‹Ÿ‹b  Ê·‡iÆ‹  Ê·‡«Ê JWÊ®‹ ! D ®‹ÍÕ‹¬ Øg ›®‹ ®Ê‡Õ‹±Ê≈‡ ‹·PÊR  ‹fi®‹ƒ GÌ®‹· A•ÊÁÏ‘®‹ v›P‹r√Ö√‹· ∏›ΔP‹ W˃‡Õ‹Æ‹Æ‹·∞ G£§ ◊w®‹· "P‹»ø··W‹®‹ ±‹≈÷›…®‹' GÌ®‹· ±‹≈Õ‹Ì‘‘®‹√‹·. ∏›Δ¬®‹»… ”‹·Ì®‹√‹, AW‹Δ  ‹··Sa‹¡·Ï ÷Ê„Ì©®‹™ W˃‡Õ‹ƒWÊ Æ›oP‹®‹»… AºÆ‹ø·  Ê·a‹·cWÊøfiXÒ‹·§. W˃‡Õ‹√‹ X‡ÒÊW‹⁄WÊ À®›ÃÌ”‹ ±›Ìv‹·√‹ÌW‹ ª›W‹ ‹Ò‹√‹ ”‹ÌX‡Ò‹®‹»… G–Ê„r‡ ±Ë√›~P‹ X‡Ò‹√‹„±‹P‹W‹Ÿ‹· √‹ÌW‹®‹»… AºÆ‹¿·”‹Δ≥or ‹‚. ŒP‹“|, ”›◊Ò‹¬,  ‹·ÆÊ„‡À˛›Æ‹, ”‹ ‹fig, ±‹£≈PÊ, ª›–›Õ›”‹˜ , ◊‡WÊ ÷‹ÒÊ„§Ì®‹· ÀÕ›Δ PÊ“‡Ò‹≈W‹Ÿ‹»… W˃‡Õ‹ P›¿·R~ HŸÊÌo· ®‹Õ‹P‹W‹Ÿ‹ P›Δ ”‹»…‘®‹  ‹ÂË»P‹ ”ʇ ÊW›X ”‹Ì®‹ ±‹≈Õ‹‘§ ±‹‚√‹”›R√‹W‹⁄WʇƋ· P‹À·æ¿·Δ…. 1973√‹»… B®‹Õ‹Ï ŒP‹“P‹ ±‹≈Õ‹‘§ , P‹Æ›ÏoP‹ ”›◊Ò‹¬ AP›vÊÀ· ±‹≈Õ‹‘§ (A ‹√‹ "Æ‹ ‹ ‹fiÆ‹ ‹Ò› ›®‹' P‹Í£WÊ),  ‹´‹Ï ‹fiÆ‹ ±‹≈Õ‹‘§ , P‹Æ‹∞v‹ ”›◊Ò‹¬ ±‹ƒ–‹£§Æ‹  ‹g≈  ‹·÷Ê„‡Ò‹’ ‹ ±‹≈Õ‹‘§ , i«›… ”›◊Ò‹¬ ”‹ Ê·æ‡Ÿ‹Æ‹®‹ A´‹¬P‹“ ±‹®‹À, P‹Æ›ÏoP‹ ÀÕ‹ÃÀ®›¬Δø· 2001√‹»… ؇w®‹ WË√‹ ‹ v›P‹r√ʇpÖ ±‹®‹À, C ‹‚ A ‹√‹ ”›´‹ÆÊ&‘©úW›X ‘P‹R PÊΔ ‹‚ ”‹·¡„‡W‹¬ ±‹‚√‹”›R√‹W‹Ÿ‹·. C ‹√‹ "À·‡Æ›Q“' GÌü P‹ ‹Æ‹ ”‹ÌP‹ΔÆ‹PÊR PÊ„ÌP‹~ ”›◊Ò‹¬ AP›vÊÀ·ø·  Ê„®‹Δ  ‹·Æ‹∞OÊ Δº‘Ò‹·§. Œ≈‡ W˃‡Õ‹ P›¿·R~ø· ‹√‹ ”‹ ‹·W‹≈ ”›◊Ò‹¬ ‹Æ‹·∞ 10 üÍ÷‹ÒÖ ”‹Ì±‹‚oW‹Ÿ‹»…  ‹··©≈‘ P‹Æ‹∞wW‹ƒXÒ‹§ HPÊÁP‹ ”›÷‹‘‡  ‹¬Q§ , T›¬Ò‹ P‹À, AÌPÊ„‡«Êø· Œ≈‡ À–‹·° Æ›ø·R A ‹√‹· ØgP‹„R AºÆ‹Ì®‹Æ›÷‹Ï√‹·. T›¬Ò‹ «Ê‡SP‹ Œ≈‡ ø·Õ‹ ‹ÌÒ‹ bÒ›§Δ√‹· B W‹≈Ì•‹W‹Ÿ‹ ∏ÊÆ‹·∞w ü√Ê©®‹·™, A ‹√‹· A•‹Ï±‹‰|Ï ›X ◊‡WÊÆ‹·∞Ò›§√Ê : "" ‹·Æ‹·–‹¬Æ‹ B”ÊßWÊ ¡„‡W‹¬ ›®‹·®ÊΔ… ‹‰  ‹·Æ‹·–‹¬√›X πbcPÊ„Ÿ‹¤Δ· Æ‹ ‹·WÊ ”‹ÍgÆ‹Œ‡Δ  ‹·Æ‹”Ê„’Ì®‹· ü®‹·QÆ‹ üWÊWÊ Ò‹ŸÊ®‹ ∏Ê√‹W‹· Ò‹·Ìπ®‹ P‹·Ò‹„÷‹Δ Ê‡ ÷Ê„√‹Ò‹· Õ‹·–‹R ±›ÌwÒ‹¬ ≤≈ø·ÒÊø·Δ… ! ±‹≈ÕÊ∞ Ò›Æʇ ”‹ÃÒ‹@ ±‹≈˛Êø·Δ…. B®‹√Ê ±‹≈˛Êø· ‘ߣ  ‹··qr ∏ÊŸ‹P‹· P›|· ‹, Ò›Æʇ ∏ÊŸ‹P›W‹· ‹ Aº‡–‹r ‹‚Ÿ‹¤®‹·™, W˃‡Õ‹√‹ ”›◊Ò‹¬®‹ Aº‡–‹r bÌÒ‹Æ‹ ‹‰ A®Ê‡. ±‹≈ÕÊ∞¿·Ì®‹ B√‹Ìª‹ ›W‹· ‹ A®‹√‹ W‹·±‹§ ª‹„W‹Ò‹ Ò‹v‹P›o, ±‹≈˛Êø· ÷‹ÌüΔ ›W‹·Ò‹§ , ∏ÊŸ‹QÆ‹ ÷‹ÌüΔ ›W‹·Ò‹§ EÒ‹§√Ê„‡Ò‹§√‹ ›X®Ê. Àa›√‹ ›©¡„ü∫ ÕÊ≈‡–‹u  ‹fiÆ‹ ‹Ò› ›©øfiW‹· ‹ CÌ•‹ üWÊ P‹Æ‹∞v‹®‹»…

÷Ê„”‹Ò‹· 19


CÆÊ„∞Ì©Δ… ÊÌ®‹√Ê A£Õ‹¡„‡Q§ BW‹«›√‹®‹·.'' ª›–Ê  ‹·Ò‹·§ ª› ‹ ±‹≈ª‹·Ò‹Ã ‹‚ P›¿·R~ø· ‹√‹  ‹·„Δ B”›ß À–‹ø· ›XÒ‹·§. AƒÀÆ‹ ®›÷‹®‹»… ®‹~ø·®‹ i‡ ‹PÊR "”›◊Ò‹¬ ”‹Í—r' A ‹√‹  ›Xë›”‹®‹»… ü®‹·QÆ‹  ‹Ò‹Ï ‹fiÆ‹®‹ ÷‹ÒʧÌo·  ‹”‹·§ ÊÁÀ´‹¬ ±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹ ؇w®Ê. P‹Æ‹∞v‹®‹ ±‹Ìa‹ ®ÊÁ ‹Ò‹√›X®‹™ ∏ʇ̮Ê≈, Õ‹Ì∏›, Œ≈‡√‹ÌW‹, P›√‹ÌÒ‹  ‹·Ò‹·§  ‹fi‘§ø· ‹√‹ ”›◊Ò‹¬©Ì®‹ ±‹≈ª›ÀÒ‹WÊ„Ìw®‹™√‹„ ""©. ‘®‹™ ‹Æ‹÷‹⁄¤ P‹Í–‹° Õ‹ ‹·Ï√‹  ›W›ú√Ê ÷›W‹„ i‡ ‹Æ‹®‹Í—rø·· ±‹≈ª›À‘®Ê'', GÆ‹·∞Ò›§√Ê.  ‹·√›tø· W‹v‹P‹ƒ, Æ›. ‘. ¥‹v‹PÊ, À. ”‹. T›ÌvʇP‹√‹√‹ ”›◊Ò‹¬√›Œ ¿·Ì®‹Δ„ ±‹≈ª›ÀÒ‹WÊ„Ìw®‹™Æ‹·∞ À؇ҋª› ‹®‹»… P›¿·R~ J±‹‚≥Ò›§√Ê. Æ‹ ‹·æ ”› ‹fiiP‹, B¶ÏP‹, √›gQ‡ø· GΔ… ”‹Ì®‹ª‹ÏW‹Ÿ‹„  ‹fiÆ‹À‡ø·ÒÊø· JÌ®‹· πÌ®‹·ÀÆ‹»…  Ê‡®‹WÊ„Ÿ‹·¤Ò‹§ Ê. ”›◊£øfi®‹ ‹Æ‹ ®‹Í—r πÌ®‹·  ‹·Ò‹·§ Q√‹| Pʇ̮‹≈ ‹‚ A®Ê‡ BX√‹∏ʇP‹·. ""AÆ‹·ª‹ ‹ÀΔ…®‹ √‹a‹ÆÊ (”›◊Ò‹¬),  ‹fiƒæP‹ ‹Δ…®‹ AÆ‹·P‹√‹OÊ, ”ʄDZ‹˝ÒÊ¿·Δ…®‹ Aº ‹¬Q§ C ‹‚W‹⁄Ì®‹ «Ê‡SP‹  ›a‹P‹√‹ Æ‹v‹· Ê P‹ ‹··¬ØPʇ–‹ÆÖ (”‹Ì ‹÷‹Æ‹) ”›ó”‹«›√‹®‹ JÌ®‹· P‹Ì®‹P‹À®Ê. CÌ©W‹„ ÀŒ–‹r P‹Æ‹”‹·W›√‹√‹ ü®‹·QØÌ®‹ AÆʇP‹ ±‹®‹ ±‹≈¡„‡W‹W‹Ÿ‹·  ›_æø· ±‹≈a‹Ìa‹PÊR ±‹Ÿ‹X üÌ®‹√ʇÆʇ ª›–ÊWÊ ¡„‡W‹¬ P‹Í—'', GÆ‹·∞ ‹ W˃‡Õ‹√‹  ‹fiÒ‹»… ª›–›±Ê≈‡ ‹·®‹ üWÊWÊ EgÃΔ P‹Ÿ‹P‹⁄¿·®Ê. ""√Ê„‡ ‹fi¬ÌqPÖ P› ‹¬W‹⁄Ì®‹ ±‹≈ª›ÀÒ‹WÊ„Ìv‹ CÒ‹√‹ ±›≈Ì£‡ø· ª›–ÊW‹⁄Ì®‹Δ„ P‹Æ‹∞v‹®‹ Æ‹ Ê‰‡®‹ø· P› ‹¬ ±‹≈ª›ÀÒ‹ ›X®Ê. Æ‹ ‹·æ h›Æ‹±‹®‹ ±›≈b‡Æ‹  ‹fiXχø· P› ‹¬©Ì®‹Δ„ √‹„±‹, √‹”‹, W‹Ì´‹ Ò‹·ÌπPÊ„Ìv‹· Æ‹ ‹·æ  ‹·~°Æ‹ W‹·| ÷Ê„Ì© ∏ÊŸÊ©®Ê'', GÆ‹·∞Ò›§√Ê. ""Æ‹Æ‹∞ W‹®‹¬ P› ‹¬W‹Ìó, Øg.  ÊÁa›ƒP‹ GÌ®‹· pÊÁ±Ö B®‹®‹„™ Øg.  ‹·ÆÊ ‹fiÒ‹· P‹Æ‹∞v‹ ‹Δ…®‹ P‹ÀW‹Ÿ‹ P‹Æ‹∞v‹®‹ üŸ‹PÊø·»… JÌ®‹· ÀÕʇ–‹ Jv‹≤Æ‹ AÌ®‹, ÕÊÁ»ø·»… ”Ë–‹u ‹, ±‹®‹±‹ ‹~PÊø·»… a›Ò‹·√‹¬, ü√‹Δ· A ‹√‹· B ª›–Êø·Æ‹·∞ P‹Ìv‹ƒø·®‹ JÌ®‹· £‡ ‹≈ ±‹≈˛Ê¡·‡ P›√‹| ›X√‹∏ʇP‹·. ƛƋ· øfi ›W‹Δ„ √Êi Ê·ÌpʇՋÆÖWÊ À√‹·®‹ú .  ‹fiPÖ’Ï ›©øfiXø·„ ƛƋ· P‹ ‹··¬Ø”‹rÆ‹Δ…. √›gQ‡ø· ”ʇƒ®‹√‹„ øfi ‹‚®Ê‡ ±‹P‹“ ”ʇƒ®‹ ‹Æ‹Δ….'' ∂ C®‹· P›¿·R~ø· ‹√‹ ØΔ· Ê·øfiX®Ê. CÆ‹·∞ "W›Ìó  ‹·Ò‹·§ ”‹ ‹fig ›®‹'®‹ üWÊY W˃‡Õ‹√‹ ÀÕÊ…‡–‹OÊ ◊‡WÊ : ""W›Ìó ”‹ ‹fig ›®‹ GÌü·®Ê‡ CΔ…. A®Ê„Ì®‹·  ‹fi£Æ‹  Ê„‡”‹. W›Ìó‡i GÌ®‹„ ”‹ ‹fig ›© C©™Δ.… üv‹ ‹√‹ üÌ´‹· ›W‹· ‹‚®‹·, üv‹Ò‹Æ‹ ÷‹ÌbPÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹·, üv‹Ò‹Æ‹®‹  ÊÁª‹À‡P‹√‹|, ”‹ ‹fig ›®‹ ‹Δ…. C®‹„ AΔ…®Ê W›Ìó‡ ›®‹PÊR P›ÌWÊ≈”Ö ◊Ì©ØÌ®‹Δ„ Õ‹·®‹ú ›®‹ A ‹P›Õ‹ PÊ„qr®Ê™‡ CΔ…. a‹Ÿ‹· ‹⁄ø· P›ΔPÊR  ‹fiÒ‹≈ P›ÌWÊ≈”Ö ÕÊ≈‡—uW‹Ÿ‹· π≈q–‹√‹ À√‹·®‹ú W›Ìó‡i ø·Æ‹·∞ üŸ‹‘PÊ„Ÿ‹·¤Ò‹§ üÌ®‹√‹·. ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈¬ üÌ®›W‹«Ê‡ W›Ìó‡i AÒ‹¬ÌÒ‹ ®‹·@UÒ‹√›X®‹™√‹·. 1936√‹»…¡·‡ A ‹√‹· P›ÌWÊ≈”Ö πo·r ÷‹ƒgÆ‹ P›√‹¬PÊR

À·‡”‹«›X ®‹·wø·÷‹£§®‹√‹·. A•›ÏÒÖ W›Ìó‡i Aø·Õ‹‘Ãøfi®‹√‹· GÌü·®‹√‹»… ÷‹·√‹·⁄Δ… .'' CÌÒ‹÷‹ ”›◊Ò‹¬ ©W‹Yg v›>> W˃‡Õ‹ P›¿·R~ø· ‹√‹ A”‹®‹ÍÕ‹ ”‹ÍgÆ‹Œ‡Δ ”›◊Ò‹¬ ”‹Í—r , ŒP‹“| ”ʇ Êø·Æ‹·∞ W‹·√‹·£‘ A ‹ƒWÊ G̮ʄ‡ ˛›Æ‹≤‡s‹ ±‹≈Õ‹‘§ø·Æ‹·∞ ؇w WË√‹À”‹∏ʇP›XÒ‹·§. B®‹√Ê A®Ê‡PÊ„‡ Δº”‹»Δ…. Ò‹ ‹·æ G√‹v‹„ P‹|·°W‹Ÿ‹»…Æ‹ Õ‹”‹˜ bQÒÊ’ø· ∏›´Êø·Æ‹„∞ «ÊQR”‹®Ê P‹Æ‹∞v‹®‹ Œ≈‡ ‹·ÌÒ‹ ”›◊Ò‹¬ «Ê„‡P‹PÊR  ‹ÂË»P‹ P‹Í£√‹Ò‹∞ √›Œø·Æ‹·∞ ؇w®‹ W˃‡Õ‹ P›¿·R~ø· ‹√‹· ©Æ›ÌP‹ 14-&11&-2002√‹Ì®‹· WÊ„‡P‹|Ï®‹ Ò‹Ì≤Æ‹ ”‹ÃW‹Í÷‹®‹»… Ò‹ ‹·æ 90ÆÊø·  ‹ø·‘’Æ‹»… £‡ƒPÊ„Ìv‹√‹·. P‹Æ‹∞v‹®‹ gÆ‹ÒÊ ª› ‹±‹‰|Ï Õ‹≈®›úÌg» ”‹»…‘Ò‹·. C–‹rÌÒ‹„ ”‹Ò‹¬, A ‹√‹ √›Œ √›Œ  ‹ÂË»P‹ W‹≈Ì•‹W‹Ÿ‹· A ‹√‹ üWÊWÊ B±‹§ ›®‹ ”‹Ì”‹æ√‹OÊø·Æ‹·∞ A ‹√‹  ‹·ÆÊø· ◊Ì®‹| ؇» ‹· A√‹π∫‡ P‹v‹Δ AÆ‹ÌÒ‹ A«Êø·ÌÒÊ P‹Æ‹∞wW‹√‹ G®Êø·»… b√‹P›Δ bÀ·æ”‹·£§√‹» ! π. ≤. Œ ›Æ‹Ì®‹ √› Ö Æ‹Ì. 795, 6Æʇ  ‹··S¬√‹”ʧ , 12Æʇ Av‹x√‹”ʧ , GÌ.‘.C.‘.GaÖ.G”Ö. üv› ‹OÊ Œ ‹√› ‹· P›√‹ÌÒ‹ Æ‹W‹√‹, ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· &560 077

”‹Ì ʇ®‹ÆÊ Ÿ¨ÜáPÜá Jí¨Üá ÓÜíÊæà¨Ü®æ. Aí¨ÜÃæ, ÊÜáãÆñÜ@ Êæà¨Ü®æ. ÖæãÃÜ ±ÜÅaæãà¨Ü®æWæ iàË ñæãàÄÓÜáÊÜ ±ÜÅ£QÅÁá ¶ JÙÜWæ AÄÊÝX ÖæãÃÜWæ QÅÁá¿ÞX. PæÙÜ ñÜÃÜWÜ£¿á ±ÝÅ~WÜÙÜÈÉ AÄËXíñÜ QÅÁáÁáà £àÊÜÅ. ñÝñ…PÜÒ~PÜ, ÊÜÞ®ÜÊÜ ÊÜá®æãà¨æà׿ިܪÄí¨Ü D ±ÜÅ£QÅÁá gqÆ ÓÜíQà|ì. gñæWæ BíñÜÄPÜñæÀáí¨Ü PÜãw¨Üáª. B¨ÜªÄí¨Ü D BíñÜÄPÜ AÄÊÜâ, ±ÜÅþæ ÖæãÃÜX®Ü Êæà¨Ü®æWÜÙÜ®Üá° BÙÜáñܤ¨æ. ÃÜã{Àáí¨Ü CÐÝr¯ÐÜrñæWÜÚí¨Ü AÊÜ®Üá° A®ÜáPÜãÆÊæäà ±ÜÅ£PÜãÆÊæäà BX ÊÜÞ±ÜìwÓÜáñܤ¨æ. BWÜ PæàÊÜÆ Cí©Å¿á ±ÝñÜÚ¿áá Êæà¨Ü®æ¿á ÊÜááS JvÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ÓÜáS ÊÜáñÜᤠ¨Üá@S ÖæãÓÜ B¿ÞÊÜáWÜÙÜ®Üá° ñÝÙÜáñܤ¨æ. ÖæãÃÜX¯í¨Ü GÐærà PÜÐÜrÊÝX¨ÜªÃÜã JÙÜX¯í¨Ü D Êæà¨Ü®æWÜÙÜá ¸æàPæ¯ÓÜáñܤÊæ. ¸æÇæ¿ááÙÜÛÊæ¯ÓÜáñܤÊæ. CÆÉÊݨÜÃæ ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü C£ÖÝÓܨÜÈÉ »æãàWܨÜÐærà ñÝÂWÜ, ÓÝÌ¥Üì¨ÜÐærà ÖÜáñÝñܾñæ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ BPÜÐÜìPÜÊÝWÜᣤ©ªÆÉ. iàËWæ gvÜÓÜêÑr¿á A®Üá»ÜÊܨÜÈÉ ¨Üá@SÊæà ÖæaÜác. »ÝÊÜÇæãàPܨÜÈÉ¿áã ÖæaÜác ÖæbcWæ ËÃÜÖÜ, ËÁãàWÜ, ¯ÃÝÍæ, ÍæãàPÜ, ®æãàÊÜâ, ®ÜÃÜÚPæ CñÝ© ñܲ³¨ÜªÆÉ. Aí¨ÝWÜ ÓÜáSÊæíŸá¨æà®Üá D ¨Üá@±ÜűÜíaܨÜÈÉ ? gWÜñÜᤠ¨Üá@SÊÜá¿á ¯g. B¨ÜÃæ B ¨Üá@SÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ±ÜÃÜÄWÝX ÊÜ×Ô¨ÜÃæ, ÓÜ×Ô¨ÜÃæ A¨æà ÓÜáS. ñÝÀá ÊÜáWÜáËWÝX, WæÙæ¿á WæÙæ¿á¯WÝX, ¨æàÍÜ»ÜPܤ ¨æàÍÜPÝRX ±ÜvÜáÊÜ ±ÝvæÆÉ AÊÜÄWæ ÓÜáSÊæà, C®æã°í¨Üá ÓÜáS & Jí¨Üá ¨Üá@SPæR ±ÜÅ£ ±ÜÅaæãà¨ÜPÜÊÝX ÖÜãw¨Ü ¨Üá@S. ñÜÇæ®æãàËWæ AÊÜáêñÝíg®Ü¨Üíñæ ! JpÝrÃæ Êæábc¨ÜÊܯWæ ÊÜáÓÜ|ÓÜáS B¨Üíñæ ! ∂ W˃‡Õ‹ P›¿·R~ : (”‹ ‹·W‹≈ ”‹Ì±‹‚o 10)

÷Ê„”‹Ò‹· 20

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


◊‡WÊÌ®‹„ BX√‹»Δ…... ´‹ ‹·Ï√›g√‹· ΔP›“ÌÒ‹√‹  ‹–‹ÏW‹⁄Ì®‹  ‹·Æ‹·–‹¬ƒWÊ, P‹ ‹·Ï  ‹·Ò‹·§ Œ¥›√‹‘’Æ‹ B´›√‹®‹  Ê·‡«Ê ”‹ÃW‹Ï A•‹ › Æ‹√‹P‹®‹»… Ø ›”‹ ”›ßÆ‹ "A«›pÖ'  ‹fiv‹·Ò‹§ ü√‹·£§®‹™√‹· ∂ B®‹√Ê ◊‡WÊÌ®‹„ BX√‹»Δ…. G®‹·ƒWÊ P‹·⁄£®‹™ bÒ‹≈W‹·±‹§√‹·  ‹·Òʧ  ‹·Òʧ P‹Æ‹∞v‹P‹ J√Ê”‹·Ò‹§ ,  ‹·Òʧ  ‹·Òʧ EW‹·Ÿ‹Æ‹·∞ ∏Ê√‹⁄WÊ ”‹ ‹ƒ ±‹‚oW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÒÊ√Êø··Ò‹§ ƒi”‹r√Ö ÆÊ„‡v‹·£§®‹™√‹·. Ò‹±‹‚≥ HÆÊÌ®‹· WÊ„Ò›§W‹·£§√‹»Δ…. PÊ„ÆÊø·»… A ‹√‹· ∏ʇ”‹√‹WÊ„Ìv‹· ƒi”‹r√ÖAÆ‹·∞ G–‹·r hÊ„‡√›X  ‹··bc®‹√ÊÌ®‹√Ê, A®‹√‹ ±‹‚oW‹Ÿ‹»… ÆÊ„| ‘QR÷›QPÊ„ÌwÒ‹·. A®‹Æ‹·∞ Kw”‹·Ò‹§ A ‹√‹· ÷ʇ⁄®‹√‹· : "" ‹·÷›√›hÖ, √ÊP›vÖÏ GΔ… ”‹ƒøfiX®Ê. ªÊ„‡«›√› ‹·Æ‹ i‡ ‹ I®‹· ©Æ‹PÊR  Ê„®‹Δ· ®Ê‡÷‹ ‹Æ‹·∞ Ò‹¬i‘Ò‹·  ‹·Ò‹·§ ø· ‹·®‹„Ò‹Æ‹ ”‹ÌW‹v‹ D «Ê„‡P‹PÊR ÷Ê„√‹qÒ‹·, B®‹√Ê C»…WÊ D Ò‹Æ‹P‹ Ò‹Δ·≤Δ… '' ´‹ ‹·Ï√›g Pʇ⁄®‹Æ‹·, "" ‹·Òʧ B ®‹„Ò‹ G»…®›™ÆÊ ?'' "" ‹·÷›√›g, A ‹Æ‹„ Æ›±‹ÒʧøfiX®›™ÆÊ.'' C®Ê‡ ”‹ ‹·ø·®‹»… ®›Ã√‹ ÒÊ√Ê®‹·PÊ„ÌwÒ‹·  ‹·Ò‹·§ Jü∫ ø· ‹·®‹„Ò‹ P‹ÌW›«›X A»…WÊ üÌ®‹. A ‹Æ‹· P‹·√‹„≤. ±‹ƒÕ‹≈ ‹·, ÒÊ„Ì®‹√Ê  ‹·Ò‹·§ ª‹ø·®‹ P›√‹|W‹⁄Ì®‹ CÆ‹„∞ ÀP‹ÍÒ‹ ›X÷Ê„‡XÒ‹·§ A ‹Æ‹  ‹··S. A ‹Æ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡v‹·Ò‹§«Ê‡ bÒ‹≈W‹·±‹§√‹· b‡ƒ®‹√‹· : ""A√Ê, ؇Ƌ· C–‹·r ©Æ‹ G»…®Ê™ ? ªÊ„‡«›√› ‹·Æ‹ i‡ ‹ G»…®Ê ?'' ø· ‹·®‹„Ò‹ PÊÁ ‹··X®‹· ÷ʇ⁄®‹ : ""®‹øfiØó, HÆ›¿·Ò‹· GÌ®‹· ƛƋ· ÷ʇWÊ ÷ʇŸ‹». C ‹£§Æ‹ Ò‹Æ‹P‹ ƛƋ·  Ê„‡”‹ ÷Ê„‡X√‹»Δ…. B®‹√Ê, D”‹Δ ªÊ„‡«›√› ‹·Æ‹ i‡ ‹ Æ‹Æ‹WÊ PÊÁPÊ„qrÒ‹·. I®‹· ©Æ‹W‹Ÿ‹  Ê„®‹Δ· ªÊ„‡«›√› ‹·Æ‹ i‡ ‹ A ‹Æ‹ ®Ê‡÷‹ ‹Æ‹·∞ Ò‹¬i‘®›W‹ ƛƋ· A®‹Æ‹·∞ ◊w®‹· D «Ê„‡P‹PÊR øfiÒÊ≈ø·Æ‹·∞ B√‹Ìº‘®Ê. Æ‹W‹√‹®‹ ÷Ê„√‹W‹vÊ Æ›Æ‹· A®‹Æ‹·∞ ÒÊWÊ®‹·PÊ„Ìv‹· £‡ ‹≈ ›®‹  ›ø··Ò‹√‹ÌW‹®‹  Ê·‡«Ê ”‹ ›ƒ  ‹fiv‹·£§®›™W‹, A®‹· Æ‹Æ‹∞  ‹··—r¿·Ì®‹ ÷›WÊ¡·‡ Ò‹≤≥‘PÊ„Ìv‹· G»…  ‹fiø· ›¿·ÒÊ„‡ WÊ„Ò›§W‹«Ê‡ CΔ…. D I®‹· ©Æ‹W‹Ÿ‹»… ƛƋ· Cw‡ ü≈÷›æÌv‹ ‹Æ‹·∞ ÕÊ„‡ó‘®Ê™‡ÆÊ, B®‹√Ê A®‹√‹ ±‹Òʧ ÷‹Ò‹§»Δ….'' ´‹ ‹·Ï√›g√‹· PÊ„≈‡´‹©Ì®‹ ÷ʇ⁄®‹√‹· : "" ‹·„SÏ, i‡ ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞

Ò‹√‹·Ò‹§ Ò‹√‹·Ò‹§ ‹··®‹·P‹Æ›X©™‡ø·. B®‹√‹„ Jü∫  ‹fi ‹·„»  ‹··®‹·P‹Æ‹ i‡ ‹ ØÆ‹WÊ PÊÁPÊ„qrÒ‹·.'' ®‹„Ò‹ Ò‹«ÊÒ‹XY‘ ÷ʇ⁄®‹ : "" ‹·÷›√›g, Æ‹Æ‹∞ h›W‹≈ÒÊø·»… JÌ©–‹„r P‹·Ì©√‹»Δ…. Æ‹Æ‹∞ D ±‹Ÿ‹X®‹ PÊÁW‹⁄Ì®‹ ®Ê„v‹x ®Ê„v‹x  ‹Q‡Δ√‹· P‹„v‹ Ò‹≤≥‘PÊ„ÌwΔ… , B®‹√Ê, D ”‹Δ ‹ÌÒ‹„ øfi ‹‚®Ê„‡ CÌ®‹≈h›Δ Ê‡ BX÷Ê„‡¿·Ò‹·.'' bÒ‹≈W‹·±‹§ ÷ʇ⁄®‹Æ‹· : "" ‹·÷›√›g, C ‹£§Æ‹ ©Æ‹W‹Ÿ‹»… ±‹Í¶Ãø·»… D Ò‹√‹÷‹®‹  ‹¬ ‹÷›√‹ Ò‹·Ìü Æ‹vÊø··£§®Ê. gÆ‹√‹· ”Ê∞‡◊Ò‹ƒWÊ ÷‹|·°W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹Ÿ‹·◊”‹·Ò›§√Ê, A ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ √‹”ʧø·»…¡·‡ √ÊÁ«ÊÃø· ‹√‹· ÷›ƒ‘πv‹·Ò›§√Ê. P›Δ·b‡ΔW‹Ÿ‹ ±›”ÊÏ«ÖÆ‹»…√‹· ‹ P›Δ·b‡ΔW‹Ÿ‹Æ‹·∞ √ÊÁ«Êà AóP›ƒW‹Ÿ‹· ´‹ƒ‘PÊ„Ÿ‹·¤Ò›§√Ê. W‹„vÖ’pÊ˘ØÆ‹ ∏Ê„‡X ∏Ê„‡XW‹ŸÊ‡ √‹”ʧø·»…  ‹fiø·  ›W‹·Ò‹§ Ê. CÆ‹„∞ JÌ®‹· ”‹ÌW‹£ Æ‹vÊø··£§®Ê. √›gQ‡ø· ±‹P‹“W‹Ÿ‹  ‹··SÌv‹√‹· À√Ê„‡ó  ‹··SÌv‹√‹Æ‹·∞ A±‹÷‹ƒ‘ G«Ê„…‡ üÌó‘ Cv‹·Ò›§√Ê. G«›…®‹√‹„ ªÊ„‡«›√› ‹·Æ‹ i‡ ‹ ‹Æ‹·∞ P‹„v‹ øfi ‹‚®Ê„‡ À√Ê„‡ó¡„ü∫ ”‹Ò‹§ Æ‹ÌÒ‹√‹ ‹‰ PÊv‹·P‹·  ‹fiv‹Δ· A±‹÷‹ƒ‘√‹ü÷‹·®‹Δ… Ê‡ ?'' ´‹ ‹·Ï√›g  ‹¬ÌW‹¬©Ì®‹ bÒ‹≈W‹·±‹§Æ‹ P‹vÊ ÆÊ„‡v‹·Ò‹§ ÷ʇ⁄®‹ : ""ØÆ‹W‹„ Ø ‹Í£§÷Ê„Ì®‹· ‹  ‹ø·”‹·’ üÌÒ‹·. ªÊ„‡«›√› ‹·Æ‹ÌÒ‹÷‹ A ‹··S¬, ©‡Æ‹  ‹·Æ‹·–‹¬Æ‹ hÊ„ÒÊWÊ øfiƒWʇƋ·  ‹¬ ‹÷›√‹ C√‹·Ò‹§®Ê ?'' C®Ê‡ ”‹ ‹·ø·®‹»… , G»…Ì®‹«Ê„‡ £√‹·W‹·Ò‹§ , ”‹·Ò‹·§Ò‹§ Æ›√‹®‹  ‹··ØW‹Ÿ‹·

◊Ì© ‹·„Δ : ÷‹ƒÕ‹ÌP‹√‹ ±‹√‹”›¿· P‹Æ‹∞v‹PÊR : G”Ö.  ‹fiΔ£ ¥Êü≈ ‹ƒ 2012

÷Ê„”‹Ò‹· 21


A»…WÊ üÌ®‹√‹·. bÌÒÊø·»… P‹·⁄£®‹™ ´‹ ‹·Ï√›gÆ‹Æ‹∞ ÆÊ„‡w ÷ʇ⁄®‹√‹· ∂ ""øfiPÊ ´‹ ‹·Ï√›g, HÆ‹· bÌÒÊ ‹fiv‹·Ò‹§ P‹·⁄£©™‡ ? HÆ‹·, Æ‹√‹P‹®‹»… Ø ›”‹”›ßÆ‹®‹ ”‹ ‹·”ʬ CÆ‹„∞ üWÊ÷‹ƒ©Δ… › ?'' ´‹ ‹·Ï√›g ÷ʇ⁄®‹Æ‹· : ""A»…Æ‹ ”‹ ‹·”ʬ G̮ʄ‡ üWÊ÷‹ƒ¿·Ò‹·  ‹··Ø ‹ø·Ï√ʇ. P‹ŸÊ®‹  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»… Æ‹√‹P‹®‹»… ü÷‹Ÿ‹ JŸÊ¤ø· P‹·Õ‹ΔP‹À·ÏW‹Ÿ‹· üÌ©®›™√Ê. ±‹‰√› ÷‹| ÒÊWÊ®‹·PÊ„Ìv‹· PÊor P‹orv‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹qr‘®‹ ÷‹Δ ‹‚ W‹·£§WÊ®›√‹ƒ®›™√Ê. W‹·£§WÊ®›√‹√Ê„Ì©WÊ ”ʇƒ ª›√‹Ò‹®‹ ±‹Ìa‹ ›—ÏP‹ ¡„‡gÆÊW‹Ÿ‹ ÷‹| £Ì©√‹· ‹ ®Ê„v‹x ®Ê„v‹x CÌiØø·√ÖW‹Ÿ‹· P‹„v‹ üÌ©®›™√Ê. øfi ‹Ò‹„§ PÊΔ”‹PÊR ü√‹©®‹™ P‹„» P›À·ÏP‹√‹ ÷›gƒ Ò‹·Ìπ ®‹·v‹·x ÷Ê„vÊ®‹  Ê·‡»Ãa›√‹P‹ƒ®›™√Ê. C ‹√‹· ü÷‹Ÿ‹ ∏ʇW‹ Æ‹√‹P‹®‹»… ü÷‹Ÿ‹ P‹orv‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹qr®›™√Ê. B ”‹ ‹·”ʬ¡·‡ÆÊ„‡ üWÊ÷‹ƒ¿·Ò‹·. ªÊ„‡«›√› ‹· GÌü ÷Ê”‹ƒÆ‹ Jü∫  ‹·Æ‹·–‹¬Æ‹  ‹·ÍÒ‹·¬ I®‹· ©Æ‹W‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê B¿·Ò‹·. A ‹Æ‹ i‡ ‹ ‹Æ‹·∞ D ®‹„Ò‹ C»…WÊ Ò‹√‹·£§®‹™. B i‡ ‹ √‹”ʧø·»… C ‹ØWÊ PÊÁPÊ„o·r Kw÷Ê„‡¿·Ò‹·. C ‹Æ‹· Cw‡ ü≈÷›æÌv‹ ‹Æ‹·∞ ÕÊ„‡ó‘®›™ÆÊ. B®‹√Ê A®‹· GΔ„… ‘W‹»Δ…. JÌ®‹· Ê‡ŸÊ ◊‡W›W‹Δ· B√‹Ìª‹ ›®‹√Ê, ±›±‹&±‹‚|¬W‹⁄X√‹· ‹  ‹¬Ò›¬”‹ Ê‡ A⁄‘ ÷Ê„‡®‹ÌÒ›W‹· ‹‚®‹·.''

"P‹”‹' Öæ|á¡ ×í¨æ "PÝÆPÜÓÜ'ÊÝX¨ÜªÙÜá ! (H®Ü®Ý¿á ?) DWÜ AÊÜÙÜ ÖæãPÜáRÙÜ "PÜÓÜ' ÖÜÆÊÜâ PÝÀáÇæWÜÚWæ ÊÜá¨Üªíñæ !

‘.≤.PÊ Ê·Á”‹„√‹·

Æ›√‹®‹ Pʇ⁄®‹ : ""A ‹Æ‹  Ê·‡«Ê B®›ø· ÒʃWÊ ∏›Q CÒ›§ ? B®›ø· ÒʃWÊø· gÆ‹ Ò‹vÊ◊w©®›™√Ê„‡ HÆÊ„‡...'' bÒ‹≈W‹·±‹§ ÷ʇ⁄®‹ : ""B®›ø· C®‹™√Ê Ò›ÆÊ ÒʃWÊ ∏›Q C√Ê„‡®‹·. A ‹Æ‹· ÷‹‘ÀØÌ®‹ ”›ø··£§®‹™.'' Æ›√‹®‹ ÷ʇ⁄®‹ : ""À–‹ø·  ‹·g ›X®Ê. JŸÊ¤‡®‹·, A ‹Æ‹ ÷Ê”‹√‹·& ÀŸ›”‹ ‹Æ›∞®‹√‹„ ÷ʇŸ‹·. ƛƋ· ±‹Í¶ÃWÊ ÷Ê„‡W‹·Òʧ‡ÆÊ.'' bÒ‹≈W‹·±‹§ ƒi”‹r√Ö ÆÊ„‡w ÷ʇ⁄®‹ : ""A ‹Æ‹ ÷Ê”‹√‹· ªÊ„‡«›√› ‹· GÌ©Ò‹·§. gü«Ö±‹‚√‹

ëAx•©*d*lí Ì*h|J x•…h|*ΩÁx Õ*ld*lw ©*|*à]*lÙ≈l Ó*Ï©*w¡*Á*DÁx ¡x\*¡*h¶* *@*¡*JvÛ¡* Ó*Ï©*w¡* Ó*”|*¿*v*Á*DÁx Ãx…fi ı…f Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ±‹‚”‹§P‹ ±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹ P‹«›ª‹ ‹Æ‹®‹ B ‹√‹|, P‹v‹±›  Ê·Á®›Æ‹, ´›√‹ ›v‹ & 580 001 Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ±‹‚”‹§P‹ ±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹ ø·„Øø·ÆÖ P‹…∏Ö B ‹√‹|, ±‹‚√‹”‹ªÊ P‹aʇƒ ü⁄, GÌ. i. √‹”ʧ , πh›±‹‚√‹ Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ±‹‚”‹§P‹ ±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹ π‡√‹»ÌWʇՋÃ√‹ ®Ê‡ ‹”›ßÆ‹®‹ B ‹√‹|, ≤.π. √‹”ʧ , ®› ‹|WÊ√Ê & 577 001 Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ±‹‚”‹§P‹ ±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹ i«›… Pʇ̮‹≈ W‹≈Ì•›Δø·®‹ B ‹√‹|, π. GaÖ. √‹”ʧ , Ò‹· ‹·P‹„√‹· & 572 101 Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ±‹‚”‹§P‹ ±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹ ”‹P›Ïƒ E®‹·Ï ”‹„R«Ö B ‹√‹|, I. π. G®‹·√‹·,  ‹··S¬√‹”ʧ , bÒ‹≈®‹·W‹Ï & 577 501

÷Ê„”‹Ò‹· 22

±‹or|®‹, ´‹ ‹fi±‹‚√‹  Ê„÷‹«›…®‹»… , a‹√‹Ìw ü©ø· JÌ®‹„ ‹√Ê PÊ„‡OÊø· üv‹±›¿·  ‹·ÆÊø·»… A ‹Æ‹· P‹·o·Ìü ”‹ Ê·‡Ò‹  ›‘”‹·£§®‹™. A ‹ØWÊ„ü∫ ÷ÊÌv‹£¿·®‹™Ÿ‹·. G√‹v‹· W‹Ìv‹·  ‹·P‹RŸ‹·  ‹·Ò‹·§ Jü∫  ‹·W‹Ÿ‹·,  ‹ø·”‹·’ ”‹· ‹fi√‹· A√‹ ‹Ò‹·§  ‹–‹Ï. ”‹P›Ïƒ ÆËP‹√‹Æ›X®‹™ , I®‹·  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê Ø ‹Í£§ ÷Ê„Ì©®‹™. JÌ®‹·  ‹–‹Ï©Ì®‹ A ‹Æ‹·  ‹·ÆÊø· ∏›wWÊ PÊ„qr√‹»Δ…. B®‹™ƒÌ®‹  ‹·ÆÊø·  ‹fi»‡P‹ A ‹Æ‹Æ‹·∞ Kw”‹∏ʇPÊÌ©®‹™. C–‹r√‹»… ªÊ„‡«›√› ‹· «Ê„‡P‹ ‹ÆÊ∞‡ Ò‹¬i‘®‹. C ‹£§WÊ I®‹Æʇ ©Æ‹.  ‹·ÆÊø·  ‹fi»‡P‹, A ‹Æ‹· Øg ›®‹  ‹·ÆÊø·  ‹fi»‡P‹Æ›X®‹™√Ê, ªÊ„‡«›√› ‹· ”›ø··Ò‹§«Ê‡, A ‹Æ‹ P‹·o·Ìü ‹Æ‹·∞  ‹·ÆÊ¿·Ì®‹ πw‘√‹· ‹‚®‹· ü÷‹Ÿ‹ ”‹Ìª‹ ‹Ø‡ø·. B®‹™ƒÌ®‹ Ò› ‹‚ A ‹Æ‹ P‹·o·Ìü®‹ ÕÊ„‡´‹®‹»… ü÷‹Ÿ‹ ”‹·Ò›§v‹∏ʇP›W‹·Ò‹§®Ê.'' Ò›¿·& ‹·W‹Ÿ‹ ”‹À·æ⁄Ò‹ BP‹≈Ì®‹Æ‹©Ì®‹«Ê‡ Æ›√‹®‹√‹· ªÊ„‡«›√› ‹·Æ‹  ‹·ÆÊø·Æ‹·∞ ±‹Òʧ ÷‹bc®‹√‹·. ∏›X»WÊ ÷Ê„‡X A ‹√‹· P‹„X®‹√‹· : ""Æ›√›ø·|... Æ›√›ø·|.''  ‹·W‹Ÿ‹· ÆÊ„‡w ÷ʇ⁄®‹Ÿ‹· : "" ‹··Ì®Ê ÷Ê„‡X  ‹·÷›”›ÃÀ·.'' Æ›√‹®‹√‹· ÷ʇ⁄®‹√‹· : ""Æ‹Æ‹WÊ ºPÊ“ ∏ʇv‹. Æ‹Æ‹WÊ ªÊ„‡«›√› ‹·Æ‹ üWÊY HÆ‹ÆÊ„∞‡ PʇŸ‹· ‹‚©®Ê. ØÆ‹∞ A ‹·æÆ‹Æ‹·∞ ”‹ÃΔ≥ ÷Ê„√‹WÊ P‹Ÿ‹·◊”‹·  ‹·W‹ŸÊ‡.'' ªÊ„‡«›√› ‹·Æ‹ ÷ÊÌv‹£ ÷Ê„√‹WÊ üÌ®‹Ÿ‹·. Æ›√‹®‹√‹· Pʇ⁄®‹√‹· : ""Ò›¿·, ªÊ„‡«›√› ‹·ØWÊ HÆ‹· T›¿·«Ê CÒ‹·§ ?'' ""HÆ‹· ÷ʇŸ‹» ? üv‹Ò‹Æ‹®‹ T›¿·«Ê CÒ‹·§. I®‹·  ‹–‹Ï Bø··§. ±ÊÆ‹œÆÖWÊ P›øfi§ C®‹™√‹·. B®‹√Ê, ±ÊÆ‹œÆÖ D ‹√ÊW‹„ ‘QRΔ.… ±‹≈£ ÷‹Ò‹·&§ ÷‹©ÆÊÁ®‹· ©Æ‹W‹⁄WÊ„ Ê·æ JÌ®‹· AiÏ PÊ„v‹·£§®‹™√‹·. B®‹√Ê A»…Ì®‹ g ›∏ʇ ü√‹·£§√‹»Δ… , üÌ®‹√‹„, "ØÆ‹∞ ±ÊÆ‹œÆÖÆ‹ À–‹ø·®‹»… Àa›√‹  ‹fiv‹·£§®Ê™‡ Ê', GÌ®›X√‹·£§Ò‹·§. D I®‹·  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»… Æ‹Æ‹∞ GΔ… Jv‹ ÊW‹Ÿ‹Æ‹„∞  ‹fiƒ £Ì®‹·÷›Q®Ê™‡ Ê. BÆ‹ÌÒ‹√‹ ±›ÒÊ≈W‹Ÿ‹Æ‹·∞  ‹fiƒ®Ê ‹‚. DW‹ HÆ‹„ E⁄©√‹»Δ…. E±‹ ›”‹  ‹fiv‹·£§®Ê™ ‹‚. bÌÒÊø·»… ”‹ Êø··Ò‹§ , ÷‹‘ Êø·»… ”›ø··Ò‹§ A ‹√‹· PÊ„ÆÊø··‘√ÊŸÊ®‹√‹·.'' Æ›√‹®‹√‹· ÷ʇ⁄®‹√‹· : ""HÆ‹·  ‹fiw§‡ø· Ò›¿· ? A ‹√‹®‹·™ A–Êr‡ Bø··–‹¬ÀÒ‹·§.'' ""÷›WÊ ÷ʇŸ‹∏ʇw  ‹·÷›”›ÃÀ·. Bø··–‹¬  Ê‡ÆÊ„‡ Ò‹·Ìü CÒ‹·§. £ÌW‹⁄WÊ I ‹Ò‹·§ & A√‹ ‹Ò‹·§ √‹„±›¿· ±ÊÆ‹œÆÖ ‘QR®‹™√Ê, ∏ʇ√Ê CÆÊ∞‡ÆÊ„‡ PÊΔ”‹  ‹fiw i‡ ‹Æ‹ ”›W‹·£§Ò‹·§. B®‹√Ê HÆ‹·  ‹fivÊ„‡®‹· ? ÆËP‹ƒ¿·Ì®‹ Ø ‹Í£ø § fiX I®‹·  ‹–‹ÏW‹Ÿ›®‹√‹„ D ‹√ÊW‹„ JÌ®‹· P›”‹„ ‘W‹»Δ….'' ®‹·@S®‹ P‹•Êø·Æ‹·∞ PʇŸ‹· ‹–‹·r ±‹‚√‹”Ê„Ò‹·§ Æ›√‹®‹ƒX√‹»Δ…. A ‹√‹· À–‹ø·PÊR üÌ®‹√‹·. ""Ò›¿·, A ‹ƒWÊ C»… øfi√Ê„Ì©W›®‹√‹„

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


ÀÕʇ–‹ ±Ê≈‡ ‹·ÀÒʧ‡... A®‹√‹»… A ‹√‹  ‹·Æ‹”‹·’ ÒÊ„v‹XÒʧ‡ ? A®‹Æ›∞®‹√‹„ ÷ʇŸ‹·.'' ±‹£∞ ÷ʇ⁄®‹Ÿ‹· : "" ‹·÷›”›ÃÀ·, ÀÕʇ–‹ ±Ê≈‡ ‹· Ê‡Ø®‹™√‹„ Ò‹Æ‹∞  ‹·P‹RŸ‹·& ‹·ƒ¡„Ì©WÊ C√‹·Ò‹§®Ê.'' ""AΔ… , P‹·o·Ìü®‹ ÷Ê„√‹WÊø·„ C√‹»PÊR ”›´‹¬À®Ê. AÌ®‹√Ê, øfi ‹‚®›®‹√‹„ ÷ÊÌW‹”‹·...'' ÷ÊÌv‹£ Æ›√‹®‹√‹Ò‹§ ®‹·√‹·W‹·qr ÆÊ„‡w ÷ʇ⁄®‹Ÿ‹· : ""A±‹®‹ú  ‹fiÒ›v‹∏ʇw  ‹·÷›”›ÃÀ·. ؇ ‹‚ ”›´‹·W‹Ÿ‹·, øfi√Ê„‡ Δ·a‹f& Δ¥‹ÇÌW‹√‹Δ…. i‡ ‹Æ‹Àw‡ A ‹√‹· ∏ʇ√Ê ‘˜‡ø·√‹Æ‹·∞ P‹OÊ°£§ø·„ ÆÊ„‡v‹»Δ….'' Æ›√‹®‹√‹· Æ‹P‹·R ÷ʇ⁄®‹√‹· : ""÷›Ì, ؇Ƌ· ◊‡WÊ ¡„‡b”‹· ‹‚®‹· ”‹ƒøfiX®Ê. D ª‹≈ Ê·¡·‡ JŸÊ¤ W›÷‹Ï”‹ß$¬PÊR B´›√‹. JŸÊ¤‡®‹· Ò›¿·, ƛƋ· ÷Ê„√‹pÊ.'' ÷ÊÌv‹£ ÷ʇ⁄®‹√‹· : "" ‹·÷›”›ÃÀ·, Ò› ‹‚ ”›´‹·W‹Ÿ‹·, ‘©ú±‹‚√‹·–‹√‹·. A ‹√‹ ◊w©qr√‹· ‹ ±ÊÆ‹œÆÖ ‘W‹· ‹ ÷›WÊ HÆ›®‹√‹„  ‹fiv‹«›ƒ√› ? PÊΔ ‹‚ ©Æ‹W‹⁄W›®‹√‹„ D  ‹·P‹RŸ‹ ÷Ê„pÊr Ò‹·Ìü·Ò‹§®Ê.'' Æ›√‹®‹ƒWÊ ®‹¡· üÌÒ‹·. A ‹√‹· ÷ʇŸ‹Δ· B√‹Ìº‘®‹√‹· : ""”›´‹·W‹Ÿ‹  ‹fiÒ‹Æ‹·∞ øfi√‹· J±‹‚≥Ò›§√Ê ? C»… Æ‹Æ‹W›¬ ‹  ‹·s‹ ‹‰ CΔ…. B®‹√‹„ ƛƋ· ”‹P›Ïƒ P‹dʇƒWÊ ÷Ê„‡X ±‹≈ø·Ò‹∞  ‹fiv‹·£§‡Ø.'' A»…Ì®‹ ÷Ê„√‹o· Æ›√‹®‹√‹· ”‹P›Ïƒ P‹dʇƒ Ò‹Δ·≤®‹√‹·. A»…  Ê„®‹ΔÆʇ PÊ„‡OÊø·»… P‹·⁄£®‹™ ∏›ü·ÀÆ‹ hÊ„ÒÊ A ‹√‹· ªÊ„‡«›√› ‹·Æ‹ Pʇ”Ö üWÊY  ‹fiÒ‹Æ›w®‹√‹·. B ∏›ü· A ‹√‹Æ‹·∞ W‹ ‹·Æ‹Ào·r ÆÊ„‡w ÷ʇ⁄®‹ : ""ªÊ„‡«›√› ‹· AiÏW‹Ÿ‹ÆÊ∞‡ÆÊ„‡ P‹⁄‘®‹™ , B®‹√Ê A®‹√‹  Ê·‡«Ê ª›√‹ Cqr√‹»Δ…. B®‹™ƒÌ®‹ A ‹‚ G«Ê„…‡ ÷›ƒ÷Ê„‡X√‹∏ʇP‹·.'' Æ›√‹®‹√‹· ÷ʇ⁄®‹√‹· : ""ª›¿·‡, C»… ü÷‹Ÿ‹ ±Ê‡±‹√Ö ÊÁpÖ Cqr©™‡ƒ. C ‹Æ›∞$¬PÊ Cv‹»Δ… ?'' ∏›ü· Æ‹W‹·Ò›§ , ""Ò› ‹‚ ”›´‹·W‹Ÿ‹·. Ò‹ ‹·WÊ D gW‹£§Æ‹ ƒ ›g·W‹Ÿ‹· A•‹Ï ›WÊ„‡©Δ…. AiÏW‹Ÿ‹· ±Ê‡±‹√Ö ÊÁpÖØÌ®‹ W‹qrøfiX P‹„√‹· ‹‚©Δ…... ”‹ƒ. Ò› ‹‚ B PÊ„‡OÊø·»… P‹·⁄£√‹· ‹ ∏›ü·ÀÆÊ„Ì©WÊ ªÊ‡q  ‹fiw'' GÌ®‹. Æ›√‹®‹√‹· B ∏›ü·ÀÆ‹ ü⁄ üÌ®‹√‹·. A ‹Æ‹·  ‹·„√‹ÆÊø· ‹√‹ ü⁄ P‹Ÿ‹·◊‘®‹,  ‹·„√‹ÆÊø· ‹Æ‹· Æ›ΔRÆÊø· ‹Æ‹ ü⁄, Æ›ΔRÆÊø· ‹Æ‹· I®‹ÆÊø· ‹Æ‹ ü⁄. Æ›√‹®‹√‹· C±‹≥ÒÊÙ®‹·& ‹·„ ‹Ò‹·§ ∏›ü·W‹Ÿ‹·  ‹·Ò‹·§ AóP›ƒW‹Ÿ‹ ü⁄ ”‹·£§ üÌ®›W‹, Jü∫ g ›Æ‹ ÷ʇ⁄®‹ : "" ‹·÷›”›ÃÀ·, D gÌh›o®‹»… ؇ Ê‡PÊ π©™ƒ. JÌ®‹·  Ê‡ŸÊ Ò› ‹‚  ‹–‹ÏÀw‡ ”‹·£§®‹√‹„ PÊΔ”‹ BWÊ„‡©Δ…. Ò› ‹‚ Æʇ√‹ ›X ®Ê„v‹x ”›÷ʇü√‹Æ‹·∞ P›~. A ‹√‹Æ‹·∞ S·— ±‹w‘©√Ê„‡ DW‹«Ê‡ PÊΔ”‹ BW‹Òʧ.'' Æ›√‹®‹√‹· ®Ê„v‹x ”›÷ʇü√‹ PÊ„‡OÊWÊ üÌ®‹√‹·. ÷Ê„√‹WÊ g ›Æ‹ Ò‹„P‹w”‹·£§®‹™. B®‹™ƒÌ®‹ A ‹√‹Æ‹·∞ øfi√‹„ Ò‹vÊø·»Δ…. A ‹√‹· À‘qÌWÖ P›vÖÏ P‹Ÿ‹·◊”‹®Ê üÌ®‹®‹™Æ‹·∞ ÆÊ„‡w ”›÷ʇüƒWÊ ü÷‹Ÿ‹ PÊ„‡±‹ üÌÒ‹·. ""C®‹ÆÊ∞‡Æ‹· ®Ê‡ ‹”›ßÆ‹&X‡ ‹”›ßÆ‹ AÌÒ‹ £⁄®‹·PÊ„Ìw©™‡¡·‡Æ‹· ? ´‹v‹ ´‹v‹ JŸ‹WÊ üÌ©©™‡ø·. b‡q øfiPÊ P‹⁄”‹»Δ… ?'' Æ›√‹®‹√‹· ÷ʇ⁄®‹√‹· : ""÷ʇWÊ P‹⁄”‹» ? g ›Æ‹ خʙ  ‹fiv‹·£§®›™ÆÊ.'' ""HÆ›W‹∏ʇQÒ‹·§ ?'' ”›÷ʇü gü®‹Ï‘§ ØÌ®‹ Pʇ⁄®‹. Æ›√‹®‹√‹· ªÊ„‡«›√› ‹·Æ‹ ±ÊÆ‹œÆÖ Pʇ”Ö ÷ʇ⁄®‹√‹·.

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

”›÷ʇü√‹· ÷ʇ⁄®‹√‹· : ""Ò› ‹‚ À√›X C©™‡ƒ. P‹dʇƒW‹Ÿ‹ ƒ‡£&ƒ ›g·W‹Ÿ‹· Ø ‹·WÊ WÊ„£§Δ…. Øg ÷ʇŸ‹∏ʇPÊÌ®‹√Ê ªÊ„‡«›√› ‹· Ò‹±‹‚≥  ‹fiw®›™ÆÊ. C®‹„ JÌ®‹·  ‹·Ì©√‹. CΔ„… ®›Æ‹&±‹‚|¬  ‹fiv‹∏ʇP›W‹·Ò‹§®Ê, P›~PÊ PÊ„v‹ ∏ʇP›W‹·Ò‹§®Ê. Ò› ‹‚ ªÊ„‡«›√› ‹·Æ‹ B£æ‡ø·√‹ÌÒÊ P›|·£§‡ƒ. ªÊ„‡«›√› ‹·Æ‹ AiÏW‹Ÿ‹· ÷›ƒ÷Ê„‡W‹·£§ Ê, A ‹‚W‹Ÿ‹  Ê·‡«Ê ª›√‹ Cwƒ.''  ‹·Òʧ C»… ª›√‹®‹ ”‹ ‹·”ʬ üÌ©Ò‹Δ… GÌ®‹· Æ›√‹®‹√‹· ¡„‡b‘®‹√‹·. ”›÷ʇü√‹· ÷ʇ⁄®‹√‹· : ""ª›¿·‡, ”‹P›Ïƒ ÷‹|®‹ Àa›√‹ C®‹·. ±ÊÆ‹œÆÖÆ‹ Pʇ”‹· C±‹≥Ò‹·§ P‹dʇƒW‹⁄WÊ ÷Ê„‡W‹·Òʧ. Ò‹v‹ ›Wʇ BW‹·Ò‹§®Ê. J̮ʇ  ‹fiÒ‹Æ‹·∞ C±‹≥Ò‹·§ ”‹Δ C±‹≥Ò‹·§ h›W‹W‹Ÿ‹»… ü√Êø·∏ʇP›W‹·Ò‹§®Ê, BW‹ PÊΔ”‹ BW‹·Ò‹§®Ê. G–‹·r ±ÊÆ‹œÆÖ ‘W‹·Ò‹§®Ê„‡ A–Êr‡ ∏Ê«Êø· ”Êr‡–‹Æ‹ƒ Sa›ÏW‹·Ò‹§®Ê. ÷›Ì... ∏ʇW‹ P‹„v‹ BW‹ü÷‹·®‹·, B®‹√Ê...'' Æ›√‹®‹√‹·, ""B®‹√Ê... HÆ‹·'', GÌ®‹· Pʇ⁄®‹√‹·. ”›÷ʇü P‹·qΔ  ‹··W‹·Ÿ‹∞WÊ¡„Ì©WÊ ÷ʇ⁄®‹ : ""B®‹√Ê ª›√‹ ∏ʇP‹·. Ò‹ ‹·WÊ £⁄ø·»Δ…. D Ø ‹·æ ”‹·Ì®‹√‹ À‡OÊ C®Êø·Δ… , C®‹√‹ ª›√‹ ‹Æ‹·∞ ªÊ„‡«›√› ‹·Æ‹ AiÏW‹Ÿ‹  Ê·‡«Ê Cv‹ü÷‹·®›X®Ê. Æ‹Æ‹∞  ‹·W‹Ÿ‹„ ”‹ÌX‡Ò‹ P‹»ø··Ò›§ŸÊ. C®‹Æ‹·∞ ƛƋ· A ‹⁄WÊ PÊ„v‹·Òʧ‡ÆÊ. ”›´‹·W‹Ÿ‹ À‡OÊ¿·Ì®‹ÌÒ‹„ CÆ‹„∞ JŸÊ¤ø· ”‹Ã√‹ ÷Ê„√‹v‹·Ò‹§®Ê. ÷‹·v‹·X ∏ʇW‹ÆÊ ”‹ÌX‡Ò‹ P‹»Ò‹√Ê, A ‹Ÿ‹  ‹·®‹· Ê BW‹·Ò‹§®Ê.'' Ò‹Æ‹∞ À‡OÊø·  Ê·‡«Ê P‹|·° ÷›Q®‹™Æ‹·∞ P‹Ìv‹· Æ›√‹®‹√‹· W›üƒWÊ„Ìv‹√‹·. B®‹√Ê ”› ‹ƒ‘PÊ„Ìv‹· À‡OÊø·Æ‹·∞  Ê·‡iÆ‹  Ê·‡»o·r ÷ʇ⁄®‹√‹· : ""C®Ê„‡ Ò‹WÊ„⁄¤. DW‹ ”‹ÃΔ≥ ∏ʇW‹ A ‹Æ‹ ±ÊÆ‹œÆÖ Bv‹Ï√Ö ÒÊWÊ®‹·PÊ„w.'' ”›÷ʇü√‹· ±‹≈”‹Æ‹∞ÒÊ¿·Ì®‹ A ‹ƒWÊ„Ì®‹· P‹·bÏ PÊ„or√‹·, À‡OÊø·Æ‹·∞ JÌ®‹·  ‹·„«Êø·»…ƒ‘ W‹ÌpÊ ∏›ƒ‘®‹√‹·. g ›Æ‹ ÷›g√›®‹. ”›÷ʇü√‹· A±‹≥OÊ PÊ„or√‹· : ""®Ê„v‹x ∏›ü·ÀØÌ®‹ ªÊ„‡«›√› ‹·Æ‹ Pʇ‘Æ‹ ¥ÊÇÁ«Ö ÒÊWÊ®‹·PÊ„Ìv‹· ∏›.'' ”‹ÃΔ≥÷Ê„£§Æ‹ Æ‹ÌÒ‹√‹ g ›Æ‹ Æ‹„√‹·&Æ‹„√ÊÁ ‹Ò‹·§ AiÏW‹⁄√‹· ‹ ªÊ„‡«›√› ‹·Æ‹ ¥ÊÇÁΔÆ‹·∞ Ò‹Ì®‹. A®‹√‹»… ±ÊÆ‹œÆÖÆ‹ ±‹Ò‹≈W‹Ÿ‹„ C®‹™ ‹‚. ”›÷ʇü√‹· ¥ÊÇÁ»Æ‹  Ê·‡»√‹· ‹ ÷Ê”‹√‹· ÆÊ„‡w, ®‹Íy‹±‹w‘PÊ„Ÿ‹¤Δ· Pʇ⁄®‹√‹· : ""HÆ‹· ÷Ê”‹√‹· ÷ʇ⁄©≈ ؇ ‹‚, ”›´‹„i ?'' ”›÷ʇüƒWÊ PÊ„Ìa‹ QÀ ®‹„√‹ ÊÌ®‹· Æ›√‹®‹ƒWÊ £⁄¿·Ò‹·. B®‹™ƒÌ®‹ hÊ„‡√›X ÷ʇ⁄®‹√‹· : ""ªÊ„‡«›√› ‹ÂÖ''. Ò‹P‹“| ¥ÊÇÁ«ÖØÌ®‹ ®‹Ø üÌÒ‹· : ""øfi√‹· P‹√Êø··£§®›™√Ê Æ‹Æ‹∞ ? ±Ê‰‡”Ör ‹fi¬ÆÖ HÆ‹· ? ÷›W›®‹√Ê ±ÊÆ‹œÆÖÆ‹ Bv‹Ï√Ö üÌÒ‹·.'' ”›÷ʇü√‹· ÷Ê®‹ƒ P‹·bÏ¿·Ì®‹ PÊŸ‹WÊ π®‹™√‹·. Æ›√‹®‹ƒW‹„ BÕ‹cø·Ï ›¿·Ò‹·. B®‹√Ê  ‹·ÒÊ„§Ì®‹· P‹“|®‹»… A ‹ƒWÊ A•‹Ï ›¿·Ò‹·. ÷ʇ⁄®‹√‹· : ""ªÊ„‡«›√› ‹·, ؇Ƌ· ªÊ„‡«›√› ‹·Æ‹ i‡ ‹ HÆ‹· ?'' ""÷‹„'' GÌ®‹· ®‹Ø üÌÒ‹·. Æ›√‹®‹√‹· ÷ʇ⁄®‹√‹· : ""ƛƋ· Æ›√‹®‹. ƛƋ· ØÆ‹∞Æ‹·∞ P‹√Ê®‹·PÊ„Ìv‹· ÷Ê„‡W‹Δ· üÌ©®Ê™‡ÆÊ. Æ‹w, ”‹ÃW‹Ï®‹»… ØÆ‹W›X P›ø··£§®›™√Ê.'' ®‹Ø GÌ©Ò‹·, ""ƛƋ· ü√Ê„‡©Δ…. ƛƋ· ±ÊÆ‹œÆÖÆ‹ AiÏW‹Ÿ‹»… ‘QR÷›Q PÊ„Ìw®Ê™‡ÆÊ. Æ‹Æ‹∞  ‹·Æ‹”Ê’Δ… C«Ê…‡ C®Ê. ƛƋ· Æ‹Æ‹∞ AiÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞ πo·r ü√‹«›√Ê.'' ◊Ì©  ‹·„Δ : ÷‹ƒÕ‹ÌP‹√‹ ±‹√‹”›¿· P‹Æ‹∞v‹PÊR : G”Ö.  ‹fiΔ£ " ‹·÷›Δ”‹ ØΔø·', hÊ„‡W‹ √‹”ʧ , ”›W‹√‹ & 577 401, Œ ‹ Ê„W‹Y i«Ê…

÷Ê„”‹Ò‹· 23


÷Ê„”‹Ò‹· 24

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


v›>> À‡√ʇՋ üwWʇ√‹

®‹Æʇ W‹·| ‹ ‹·Ï «ËQP‹ (Õ‹„®‹≈P‹) ÷›W‹„ BW‹À·P‹ (÷‹ƒ ‹ÌÕ‹) GÆ‹·∞ ‹  ‹XχP‹ÍÒ‹ ”›◊Ò‹¬  ‹fi®‹ƒ¡„Ì®‹Æ‹·∞ B√‹Ìº‘®‹  Ê„®‹»W‹. P‹Æ‹∞v‹®‹»… D  ‹fi®‹ƒø·Æ‹·∞ ÷Ê„”‹ ƒ‡£ø·»… üŸ‹‘®‹ ‹Æ‹· ±‹Ì±‹. √›gQ‡ø· ÷›W‹„ h›£ ÆÊ«Êø·«Ê…‡ Æ›ø·P‹Æ‹Æ‹·∞ ”‹Í—r”‹· ‹, AÆ‹·øfi¿·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ∏ÊŸÊ”‹· ‹, Bv‹⁄Ò‹ Æ‹vÊ”‹· ‹ P‹≈ ‹·W‹Ÿ‹· a‹ƒÒÊ≈ø·»… y›Ÿ›X P›|·Ò‹§ Ê. D ªÊ‡®‹ P‹Δ≥ÆÊWÊ «ËQP‹ ÷›W‹„ BW‹À·P‹ GÆ‹·∞ ‹ ÀÌW‹v‹O› P‹≈ ‹·W‹Ÿ‹· ÷ʇ⁄  ‹fiw‘®‹ÌÒÊ ®Ê„√ÊÒ‹ ‹‚. «ËQP‹ P‹Í£W‹Ÿ‹· BÕ‹≈ø·®›Ò‹ √›gÆ‹ i‡ ‹Æ‹ a‹ƒÒÊ Ò‹Ò›R»‡Æ‹ √›gQ‡ø· ÷›W‹„ ”› ‹fiiP‹ i‡ ‹Æ‹ ‹Æ‹·∞ £⁄”‹· ‹»… W‹ ‹·Æ‹ ÷‹ƒ‘®‹√Ê. BW‹À·P‹ P› ‹¬W‹Ÿ‹· £‡•‹ÏÌP‹√‹√‹·, a‹P‹≈ ‹£ÏW‹Ÿ‹·,  ‹·÷›±‹‚√‹·–‹√‹· C ‹√‹ i‡ ‹Æ‹ a‹ƒÒÊ≈WÊ, hÊÁÆ‹´‹ ‹·Ï ±‹≈”›√‹PÊR  ›÷‹P‹W‹Ÿ›®‹ ‹‚. D ÀªÊ‡®‹ P‹Δ≥ÆÊ ±‹Ì±‹Æ‹ Æ‹ÌÒ‹√‹ üÌ®‹ ±Ê‰Æ‹∞ , √‹Æ‹∞√‹Δ„… ∏ÊŸÊ®‹·üÌ©Ò‹·. £‡•‹ÏÌP‹√‹√‹ a‹ƒÒÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ , ±‹‚√›|W‹Ÿ‹Æ›∞X √‹„≤”‹· ‹»… G®‹·√›W‹®‹ πP‹Ro·r  ÊÁ©P‹ ±‹√‹Ì±‹√Êø· √› ‹fiø·|,  ‹·÷›ª›√‹Ò‹W‹Ÿ‹ P‹•› ‹”‹·§W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Bƒ‘PÊ„Ìv‹· A®‹√‹Δ„…  ÊÁ©P‹ BŸ‹√‹”‹√‹ BÕ‹≈ø·®‹»…®‹·™ A ‹√‹· ”‹Ì≤≈‡Ò‹WÊ„Ÿ‹·¤ ‹ÌÒÊ P‹•›Æ›ø·P‹√Ê„Ì©WÊ ”‹À·‡P‹ƒ‘ P‹Í£ √‹b”‹· ‹ ü÷‹·®Ê„v‹x BÒ‹ÌP‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹Ì±‹Æ‹ÌÒÊ √‹Æ‹∞Æ‹„ G®‹·ƒ”‹∏ʇP›¿·Ò‹·. √‹Æ‹Æ∞ ‹· "”›÷‹”‹º‡ ‹· Àgø·'®‹»… ”‹Ò›¬Õ‹≈ø·Æ‹ À‡√‹W‹·| ‹Æ‹·∞ , AiÒ‹ £‡•‹ÏÌP‹√‹ ±‹‚√›|®‹»… A£§ ‹·∏Ê∫ø· ®›Æ‹W‹·| ‹Æ‹·∞ À ‹ƒ‘®›™ÆÊ. B P›Δ®‹ ±‹≈ ‹··S  ‹ÂËΔ¬W‹Ÿ›®‹ À‡√‹ ÷›W‹„ Ò›¬W‹ W‹·|W‹Ÿ‹ ±‹≈£ Ê·ø·Æ›∞X Ò‹ÆÊ∞√‹v‹· P› ‹¬W‹Ÿ‹Æ‹·∞ √‹Æ‹∞ √‹b‘®›™ÆÊ. B  ‹·„ΔP‹ BŒ≈Ò‹ a‹P‹≈ ‹£Ï CìÓÊ ‹∏Êv‹ÌW‹ ”‹Ò›¬Õ‹≈ø·Æ‹ √›h›Õ‹≈ø·  ‹·Ò‹·§ ®›Æ‹bÌÒ› ‹·~ A£§ ‹·∏Ê∫ø· P‹Í±›Õ‹≈ø·W‹Ÿ‹ ”‹ ‹fiÆ‹ ≤≈‡£WÊ ±›Ò‹≈Æ›X®›™ÆÊ. CìÓÊ ‹∏Êv‹ÌW‹  ‹·Ò‹·§  ‹·÷›ª›√‹Ò‹®‹ º‡ ‹·Æ‹ ±›Ò‹≈W‹Ÿ‹ ”‹À·‡P‹√‹| ‹‚ ”›÷‹”‹ º‡ ‹·Àgø·®‹ ±‹ƒP‹Δ≥ÆÊøfi®‹√Ê, hÊÁÆ‹ ±‹‚√›| P› ‹¬®‹ JŸ‹WÊ A£§ ‹·∏Ê∫ø· a‹ƒÒÊø·Æ‹·∞ AŸ‹ ‹w‘ ՛̣ ÷›W‹„ ®›Æ‹®‹ ”‹À·‡P‹√‹| ‹Æ‹·∞ √‹Æ‹∞  ‹fiw√‹· ‹‚®‹·  ‹·ÒÊ„§Ì®‹· W‹ ‹·Æ›÷‹Ï ”‹ÌW‹£. AÌ®‹√Ê ªÊ„‡W‹& ÊÁ√›W‹¬ ÷›W‹„ Ò›¬W‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ J̮ʇ  Ê‡©PÊø·»… ±‹√‹”‹≥√‹  ‹··T› ‹··UøfiX”‹· ‹ ÷›W‹„ ”‹Ì ›®‹PÊR A~WÊ„⁄”‹· ‹ PÊΔ”‹ ‹Æ‹·∞ √‹Æ‹∞ ”‹„P‹“$æ ›X  ‹fiw®›™ÆÊ. «ËQP‹, BW‹À·P‹ GÆ‹·∞ ‹ P› ‹¬  ‹·Ò‹·§ ±‹‚√›| Ø ‹fiÏ|®‹ JÌ®‹· ±‹√‹Ì±‹√Ê¡·‡ P‹Æ‹∞v‹®‹»… ∏ÊŸÊ¿·Ò‹·. ÀÕʇ–‹ ›X BW‹À·P‹ P› ‹¬W‹Ÿ›®‹ £‡•‹ÏÌP‹√‹ ±‹‚√›| P‹Í£W‹Ÿ‹ Ø ‹fiÏ| JÌ®‹· ÆÊ„‡Ì≤ø·ÌÒÊ Æ‹vÊ¿·Ò‹·.  ‹·ÒÊ„§Ì®ÊvÊ Æ‹ø·”ʇƋ, ü≈÷‹æŒ ‹, gÆ‹∞ ,  ‹ÍÒ‹§À«›”‹√‹Ì•‹ P‹ÀW‹Ÿ‹· «ËQP‹ P‹•ÊW‹⁄WÊ hÊÁÆ‹ ´›À·ÏP‹ B ‹√‹| ‹Æ‹·∞ Ø ‹fiÏ|  ‹fiw «ËQP‹, ´›À·ÏP‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ JÌ®‹·W‹„w”‹· ‹ ÀŒ–‹r P‹«ÊW›ƒPÊø·Æ‹·∞  Ê·√Êø··Ò›§√Ê. JÌ®ÊvÊ hÊÁÆ‹ ´‹ ‹·Ï®‹ aËP‹qrÆÊ„Ÿ‹WÊ P‹ÒÊW‹Ÿ‹·  ‹fi´‹¬ ‹· ›X üŸ‹PÊøfi®‹√Ê, CÆÊ„∞Ì®ÊvÊ, hÊÁÆ‹ ´‹ ‹·Ï®‹  Ê·‡«Êæ$ÁW›X ”›´‹ÆÊ  ‹fiw®‹ ”›Ì”‹¢£P‹  ‹¬Q§ø· ”‹·Ò‹§ P‹•‹Æ‹ Ê‰Ì®‹· Ø ‹fiÏ| ›W‹·£§®‹™ ”‹Ì®‹ª‹ÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞ C»… ÆÊ„‡v‹·Òʧ‡ Ê. «ËQP‹ & A«ËQP‹, ´›À·ÏP‹ & √›gQ‡ø·, ”› ‹fiiP‹ GÌπÒ›¬©øfiX ÷ʇŸ‹· ‹‚®ÊΔ… ‹‰ Æ› ‹‚  ‹fiwPÊ„Ìv‹ Àª›W‹ P‹≈ ‹·W‹Ÿ‹–Êr . B®‹√Ê ü®‹·QÆ‹»… GΔ… ‹‰ GΔ…®‹√Ê„v‹ÆÊ ∏Ê√ÊÒʇ C√‹·Ò‹®§ Ê. ªÊ„‡W‹®Ê„v‹«Ê„Ÿ‹WÊ

ÊÁ√›W‹¬ A•‹ › ”›ÀÆ‹ º‡£  ÊÁ√›W‹¬®Ê„v‹ÆÊ¡·‡ ªÊ„‡W‹®‹ ÆÊÆ‹±‹‚, Ò›¬W‹®‹ ÆÊ«Ê, ´‹ ‹·Ï®‹ hÊ„ÒÊWÊ √›g¬  ‹¬ ‹”Êß ©Æ‹ ü®‹·QÆÊ„Ì©WÊ ∏Ê√Ê£√‹· ‹ ±‹≈|ø·, √›h›¬óP›√‹®‹ üø·PÊ, ª‹ø·, πv‹·W‹vÊø· B”Ê GΔ… ‹‰ ”ʇƒ®‹ ±‹‚√›| P‹ÒÊ AiÒ‹ £‡•‹ÏÌP‹√‹ ±‹‚√›|  ›X®Ê. ü®‹·QÆÊ„Ÿ‹W‹vÊ¿·Ì®‹«Ê‡ ÷‹·o·r ‹ ®‹ÃÌ®‹ÃW‹Ÿ‹·, B ®‹ÃÌ®‹ÃW‹Ÿ‹Æ‹·∞  Ê·qr ØΔ…∏ʇP›®‹  ‹·ÆÊ„‡”Êß$Áø·Ï, C ‹‚W‹Ÿ‹ £‡ ‹≈ ÕÊ„‡´‹ D P‹Í£ø·»…  ‹··S¬ ›X®Ê. AiÒ‹Æ›•‹ ±‹‚√›| ÷‹ÆÊ√∞ ‹v‹· B՛Ô‹W‹Ÿ‹ 791 ±‹®‹¬W‹Ÿ‹·  ‹·Ò‹–§ ‹·r W‹®‹¬ ‹‰ C√‹· ‹ AiÒ‹ £‡•‹ÏÌP‹√‹ ±‹‚√›| ‹Æ‹·∞ Õ›”‹˜®›Ø GÌ®‹· ÷Ê”‹√›®‹ A£§ ‹·∏Ê∫ √‹Æ‹∞ØÌ®‹ (Q≈. Õ‹. ”‹·. 993√‹»… ) ü√Ê‘®‹Ÿ‹·. √‹Æ‹∞Æ‹· G√‹v‹Æʇ £‡•‹ÏÌP‹√‹Æ›®‹ AiÒ‹Æ›•‹ Æ‹Æ‹·∞ P‹•›Æ›ø·P‹Æ‹Æ›∞X B¡·R ‹fiwPÊ„Ìw√‹· ‹‚®‹√‹  ‹··S¬ P›√‹| BÕ‹≈ø·®›ÒÊøfi®‹ A£§ ‹·∏Ê∫ø·  ‹·ÆÊ ®Ê‡ ‹√‹· AiÒ‹Æ›•‹ £‡•‹ÏÌP‹√‹Æ›X®‹·™®‹·. hÊÁÆ‹√‹ Õ›”‹Æ‹®Ê‡Àøfi®‹ √Ê„‡◊~ø·¸WÊ A£§ ‹·∏Ê∫ø·Æ‹·∞

AiñÜ £à¥ÜìíPÜÃÜ ±ÜâÃÝ|ÊÜâ hæç®Ü £à¥ÜìíPÜÃÜ ±ÜâÃÝ|ÊÜä BXÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ hæãñæWæ PܮܰvÜ ®Ýw®Ü BÊÜÃÜ|ÊÜ®Üá° PÜqrPæãvÜáÊÜ PܥݮÜPÜÊÜä BX ÊÜááSÂÊÝWÜáñܤ¨æ. A£¤ÊÜá¸æº¿á ÓÜíPܥܮÜÊæäí¨Ü®Üá° PÜqrPæãvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÜâÃÝ| PÝÊÜÂPæR aÝÄ£ÅPÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° PÜȳÔPæãvÜáñݤ®æ Ãܮܰ . ¥Êü≈ ‹ƒ 2012

÷Ê„”‹Ò‹· 25


÷Ê„‡»‘®›™ÆÊ. ±‹Ì±‹ØWÊ Jü∫ÆÊ BÕ‹≈ø·®›Ò‹ √›gØ®‹™√Ê √‹Æ‹∞ØWÊ BÕ‹≈ø· ؇w®‹ ‹√‹· Cü∫√‹·. ◊‡W›X «ËQP‹ BW‹À·P‹®‹ ªÊ‡®‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹ƒ®‹„X”‹· ‹»… ±‹Ì±‹ØXÌÒ‹ √‹Æ‹∞Æʇ ÷Êa‹·c ÷ÊÁ√›O›®‹ÌÒÊ ÒÊ„‡√‹·Ò‹§®Ê. P‹Àø· ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈ ¬QRÌÒ‹ AÆ‹∞®‹ M·| C»… G®‹·™ ÒÊ„‡√‹·Ò‹§®Ê. Cw‡ P› ‹¬ ‹Æ‹·∞ A£§ ‹·∏Ê∫ø· ”‹ÌQ‡Ò‹ÏÆ‹PÊR À·‡”‹»ƒ‘®‹·™ ÷›W‹„ A®‹√‹  ‹·£‡ø· E®Ê™‡Õ‹W‹Ÿ‹· AiÒ‹ £‡•‹ÏÌP‹√‹ ±‹‚√›| ‹Æ‹·∞ ”‹ ‹·”‹§ gÆ‹√‹ P› ‹¬ ÊØ”‹»PÊR πv‹»Δ… GÆ‹·∞ ‹  ‹fiÒ‹·W‹⁄ Ê. P‹•›”›√›ÌÕ‹ : ”‹·Ø‡ ‹fi Æ‹W‹√‹®‹ À ‹·Δ ›÷‹Æ‹ √›gÆ‹· Ò‹Æ‹∞ PÊÆÊ∞ø·»… Æ‹√ÊW‹„®‹ΔÆ‹·∞ ÆÊ„‡w  ÊÁ√›W‹¬©Ì®‹ Ò‹±‹‘’WÊ ÒÊ√‹⁄®‹Æ‹·.  ‹·√‹O›Æ‹ÌÒ‹√‹ BÒ‹ ”›Pʇҋ±‹‚√‹®‹ iÒ‹Õ‹Ò‹·≈ ÷›W‹„ gø·”ʇƛ®Ê‡À ®‹Ì±‹£WÊ AiÒ‹Æ›•‹Æ›X ÷‹·o·rÒ›§ÆÊ. ±›≈±‹§  ‹ø·‘’Æ‹»… À ›÷‹üÌ´‹ ÷›W‹„ ±‹orüÌ´‹ ›W‹·Ò‹§®Ê. ◊‡X√‹«›X JÌ®‹· ©Æ‹ E«›R±›Ò‹ ‹Æ‹·∞ P‹Ìv‹·  ÊÁ√›W‹¬  ‹·„w Ò‹±‹ Ê”‹X Pʇ ‹Δ h›nÆ‹ ±‹vÊø··Ò›§ÆÊ. £‡•‹ÏÌP‹√‹ a‹ƒÒÊWÊ ±‹ƒŒ–‹r ›X C®Ê‡ A ‹óø·»… BX÷Ê„‡®‹ ”‹W‹√‹ a‹P‹≈ ‹£Ïø· a‹ƒÒÊø·Æ‹·∞ ÷ʇŸ‹«›X®Ê. ”‹W‹√‹Æ‹ ◊Ì©Æ‹ ª‹ ‹W‹Ÿ‹ ◊ÒÊÁ—øfi®‹  ‹·~Pʇҋ· ∏›≈÷‹æ| √‹„±‹®‹»… üÌ®‹· ”‹W‹√‹Æ‹»…  ÊÁ√›W‹¬  ‹·„w”‹· ‹ ”‹ÌW‹£ Aª›¬”›÷‹Ï ›®‹·®‹·. ◊Ì©Æ‹  ‹·„√‹· gÆ‹æW‹⁄Ì®‹ ”‹W‹√‹Æ‹  ‹ÍÒ›§ÌÒ‹ B√‹Ìª‹  ›W‹·Ò‹§®Ê. ”‹W‹√‹ a‹P‹≈ ‹£Ï 96000 ÷ÊÌw√‹· ÷›W‹„ A√‹ ‹Ò‹·§ ”›À√‹  ‹·P‹RŸ‹· C√‹· ‹ ®Ê„v‹x P‹·o·Ìü®‹ ”‹Ì”›√‹”‹ß. CÌ•‹ ‹Æ‹Æ‹·∞ ÀÀ´‹ CP‹Ro·rW‹⁄WÊ ‘QR”‹· ‹  ‹·„ΔP‹  ÊÁ√›W‹¬PÊR C⁄”‹«›W‹·Ò‹§®Ê. AiÒ‹Æ›•‹ ±‹‚√›|®‹ BP‹√‹ ÷›W‹„ ÷Ê„”‹ ®‹Í—r ”‹Ì”‹¢Ò‹  ‹·÷›±‹‚√›|®‹ G√‹v‹ÆÊø· ª›W‹ ›®‹ EÒ‹§√‹ ±‹‚√›| AiÒ‹Æ›•‹ ±‹‚√›|®‹  ‹·„Δ BP‹√‹. W‹·|ª‹®›≈a›ø·Ï√‹· 143 ÕÊ„…‡P‹W‹Ÿ‹»… D P‹•Êø·Æ‹·∞ Ø√‹„≤‘®›™√Ê. √‹Æ‹∞Æ‹·  ‹·„Δ®‹ ؇√‹”‹ ”‹Ì¸±‹§ Ø√‹„±‹OÊø·ÆÊ∞‡ ø·•Ê„‡bÒ‹ ›X ∏ÊŸÊ‘®‹™√‹„ Ò‹Æ‹∞ ±‹≈£ªÊø·  ‹·„ΔP‹ A®‹PÊ„RÌ®‹· ÷Ê„”‹ Bøfi ‹· ؇w®›™ÆÊ. AiÒ‹ £‡•‹ÏÌP‹√‹Æ‹  ‹|ÏÆÊ ±›≈√‹Ìª‹ ›W‹· ‹‚®‹· G√‹v‹Æʇ B՛Ô‹©Ì®‹. ”› ‹fiÆ‹¬ ›X ´›À·ÏP‹ P› ‹¬W‹ŸÊÌ®‹√Ê, A®‹√‹Δ„… hÊÁÆ‹ ´›À·ÏP‹ P› ‹¬W‹Ÿ‹»… ÷›W‹„ ”‹Ì±‹≈®›ø·W‹Ÿ‹»… , ª‹ › ‹⁄W‹ŸÊ‡ ±‹≈´›Æ‹ ±›Ò‹≈  ‹◊”‹·Ò‹ § Ê. ‘Ì÷› ‹«Ê„‡P‹Æ‹ ≤≈ø·Æ›®‹ √‹Æ‹∞ D P‹Í£ø·»… ª‹ › ‹⁄W‹Ÿ‹ WÊ„v‹ ÊWÊ ÷Ê„‡W‹©√‹· ‹‚®‹· BÕ‹cø·Ï ÷‹·qr”‹·Ò‹§®Ê.  ‹v›x√›´‹ÆÊø·Ì•‹ W‹®‹¬ ÷›W‹„ «ËQP‹ ±‹≈´›Æ‹ ±‹s‹¬W‹ŸÊ‡ ª‹ › ‹⁄ W‹⁄Ì®‹  ‹··±‹‚≥ƒWÊ„Ìw®‹™Æ‹·∞ ÆÊ„‡w®‹√Ê AiÒ‹Æ›•‹ £‡•‹ÏÌP‹√‹Æ‹Ì•‹ ´›À·ÏP‹  ‹¬Q§Ò‹Ã P‹·ƒÒ‹· ü√Êø·· ›W‹ ª‹ › ‹⁄W‹Ÿ‹Æ‹·∞ √‹Æ‹∞ ®‹„√‹Àƒ‘®‹·™ P‹·Ò‹„÷‹Δ ÊØ”‹·Ò‹®§ Ê. C»… ü√‹· ‹  ÊÁ√›W‹¬ ∏Ê„‡´‹ÆÊø· ±‹®‹¬W‹Ÿ‹· ª› ‹X‡ÒÊø·ÌÒÊ P›~”‹·Ò‹§ Ê. (2&56ƒÌ®‹ 66) A®‹√‹Δ„… ÀÕʇ–‹ ›X ”‹W‹√‹ a‹P‹≈ ‹£Ïø· P‹•›ª›W‹ ”‹ÃÒ‹ÌÒ‹≈ Æ›oP‹®‹ÌÒÊ EgÃΔ ›X  ‹·„wüÌ©®Ê.  ‹·„Δ®‹ W‹·|ª‹®›≈a›ø·Ï√‹ EÒ‹§√‹ ±‹‚√›|®‹»… CΔ…®Ê C√‹· ‹ ü·©ú”›W‹√‹ÆÊÌü  ‹·Ì£≈ø· ±›Ò‹≈ ‹Æ‹·∞ P‹Æ‹∞v‹®‹ D P‹À ÷Ê„”‹®›X ”‹Í—r‘®›™ÆÊ. D ±›Ò‹≈®‹  ‹·„ΔP‹  ‹·~Pʇҋ· ÷ʇ√‹· ‹ JÒ›§ø·®‹  ÊÁ©P‹

÷Ê„”‹Ò‹· 26

±‹≈~‡Ò‹ ÊÁ√›W‹¬®‹ ±‹ƒP‹Δ≥ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ √‹Æ‹∞ £‡P‹“$° À ‹·ÕÊÏWÊ W‹·ƒ ‹fiv‹·Ò›§ÆÊ. JÌ®‹· ƒ‡£ø·»… ´‹ ‹·Ï ÷›W‹„ P› ‹¬´‹ ‹·Ï®‹ Æ‹v‹·ÀÆ‹ AÆ‹·”‹Ì´›Æ‹ ‹Æ‹·∞ C»… P›|ü÷‹·®‹·. ÷›Wʇ P› ‹¬®‹ ”‹÷‹gÒÊ ÷›W‹„ P‹ ‹·ÏPËÕ‹Δ®‹ P‹ÍÒ‹P‹ÒÊW‹Ÿ‹ ”‹ÌZ–‹Ï ‹Æ‹·∞ C»… ÆÊ„‡v‹ü÷‹·®‹·. ”‹W‹√‹ a‹P‹≈ ‹£Ïø· ◊Ì©Æ‹ gƋ残 WÊŸÊø·Æ›®‹  ‹·~Pʇҋ· ”‹W‹√‹Æ‹Æ‹·∞  ÊÁ√›W‹¬±‹√‹Æ‹Æ›∞X”‹· ‹ ÷‹ÌüΔ EŸ‹¤ ‹Æ‹·. ®Ê„v‹x P‹·o·Ìü®‹ ø·g ‹fiÆ‹ ÷›W‹„ ªÊ„‡Xøfi®‹ ”‹W‹√‹ C®‹Æ‹·∞ Ø√›P‹ƒ”‹·Ò›§ÆÊ. BW‹ ÷‹s‹ πv‹®‹  ‹·~Pʇҋ· ®‹Í—rÀ–Ê„‡√‹W‹®‹ √‹„±‹©Ì®‹ ”‹W‹√‹Æ‹ A√‹ ‹Ò‹·§ ”‹÷‹”‹≈  ‹·P‹RŸÊΔ…√‹„ ”‹Ò‹·§ ÷Ê„‡W‹· ‹ÌÒÊ  ‹fiv‹·Ò›§ÆÊ. Æ‹ÌÒ‹√‹ ∏›≈÷‹æ|  Ê‡–‹©Ì®‹ √›gÆ‹ ü⁄WÊ üÌ®‹· ”‹Ò‹§ Ò‹Æ‹∞  ‹·W‹Æ‹Æ‹·∞ ü®‹·Q‘PÊ„v‹· ‹ÌÒÊ ∏ʇv‹·Ò›§ÆÊ. BW‹ √›gÆ‹ ±‹‚√Ê„‡◊Ò‹Æ›®‹ ü·©ú”›W‹√‹Æ‹·, ""÷‹·qr®‹ ±‹≈£¡„Ì®‹· i‡ÀW‹„ ”› ‹‚ AØ ›√‹¬'' GÌ®‹·  ‹·Æ‹  ‹··o·r ‹ÌÒÊ ÷ʇŸ‹·Ò›§ÆÊ. BW‹ ü·©ú”›W‹√‹, ÷›W‹„  ‹·~Pʇҋ· Cü∫√‹ Æ‹v‹· Ê ”› ‹‚ ÷›W‹„ ü®‹·P‹· P‹·ƒÒ‹· JÌ®‹·  ÊÁa›ƒP‹ ”‹Ì ›®‹ Ê‡ Æ‹vÊø··Ò‹§®Ê. ü·©ú”›W‹√‹Æ‹·  ‹·~Pʇҋ· ‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ‹· "Ò‹ Ê„Ÿæ Ê„‡√Ê„‡ ‹Ï√‹±Ê‰v≥ ‹Ì ”‹Ò‹ì § Ôø·®‹√‹  ‹·ÆÊø· ±‹‚Δ…Ì Qa‹·Ï ‹·Ì PÊ„Ìv‹· ü±‹‚Ï®‹·,  Ê·‡OÖ ü±Ê‰Ïv‹Ì ØÆ‹∞  ‹·W‹Æ‹Ì ±‹vÊ ÊÆÊ̮ʄv› Æ‹·wø·Æ‹ìÔ®‹·.  ‹·ìÔø·Ì®‹ÒÊ QìÔ®‹ÌÒ‹√‹Ìü√‹Ì ±Ê‰‡X  ‹·W‹·ŸÊ ü̮ʻ…ø··Ì ±‹vÊ®ÊØ«Ê…Ìü·®‹·Ì...' (±‹‚o 72&73, ±‹®‹¬ 17) D ±‹≈”‹ÌW‹ √‹Æ‹∞Æ‹ JÌ®‹· ÀÆ‹„Ò‹Æ‹ ”‹Í—r GÌ®‹· v›>> ÷‹Ì±‹Æ› A ‹√‹· Aº±›≈ø·±‹v‹·Ò›§√Ê. D ZoÆÊ ü·®‹ú h›Ò‹P‹ P‹ÒÊW‹Ÿ‹ Q”›WËÒ‹À· ±‹≈”‹ÌW‹ ‹Æ‹·∞ ÆÊÆ‹≤WÊ Ò‹√‹·Ò‹§®Ê. ""A√‹”‹ P‹ÍÒ›ÌÒ‹Æ‹·ø··™ ”‹·Ò‹√‹Ì ±‹vÊ©‡ø· ‹·WÊÌ®‹· P›ÌÒÊø·√Ö Æ‹·w®‹±‹√Ö; GÆ‹∞  ‹·W‹Æ‹Ì ±‹vÊ©‡ø·Æ‹WÊÌ®‹· ±› ‹ÏÆ‹·Ì Æ‹·w®‹±‹ÆÖ; Aø·¬ ”‹Ò‹§ ‹√‹ÆÊÒ‹·§  ‹√›√Ö ?  ‹·£WÊor √‹P‹rp› Sv‹ ‹‚W‹⁄‡ P‹·«›ÌW‹ÆÊø·√Ö D üv‹±› ‹ÏÆ‹ ÆÊÌo√›W‹√Ê'' ∂ GÌ®‹·  ‹··W‹·Ÿ‹∞W‹·Ò›§ Ò‹Æ‹∞ ”‹ ‹·”‹§ √›g¬ªÊ„‡W‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ πo·r Ò‹±‹‘’WÊ ÷Ê„‡W‹·Ò›§ÆÊ. D GΔ… ZoÆÊW‹Ÿ‹»… P‹À ±‹≈£ªÊ ´‹ ‹·Ï®‹ ”‹ÌPÊ„‡a‹ ±‹≈ ‹Í£§¿·Ì®‹ ÷Ê„√‹üÌ®‹· ÀÕ›ÃÒ‹æP‹ ›W‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ P›|ü÷‹·®›X®Ê.  ‹·Ò‹´‹ ‹·Ï®‹ ”‹ÌPÊ„‡«Êø·Æ‹·∞ À·‡ƒ ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈ ¬  ‹◊”‹· ‹ P‹À±‹≈£ªÊø·Æ‹·∞ C»… W‹ ‹·Ø”‹ü÷‹·®‹·. ´›À·ÏP‹ ª› ‹ÆÊ W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ,  ‹·Ò‹±‹≈Q≈¡·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ D P› ‹¬®‹»… ÷ʇŸ‹· ‹‚®‹· AØ ›√‹¬ ›®›W‹Δ„ A®‹Æ‹·∞ À·‡√‹· ‹ ÷‹ ‹~PÊø·Æ‹·∞ AiÒ‹ ±‹‚√›|®‹»… √‹Æ‹∞  ‹fiv‹·Ò›§ÆÊ. √‹Æ‹∞ P›ΔP‹≈ ‹· ‹Æ‹·∞ À·‡√‹· ‹ W‹·| ‹‚Ÿ‹¤ ‹. hÊÁÆ‹ ®‹Õ‹ÏÆ‹W‹Ÿ‹ ±‹≈P›√‹ ”‹Ì”›√‹ Æ‹Õ‹Ã√‹, Øg. B®‹√Ê A®‹·  ÊÁÀ´‹¬ ‹·ø· GÌ®‹· ÒÊ„‡ƒ”‹· ‹‚®‹· P‹„v‹ A®‹√‹ CÆÊ„∞Ì®‹· W‹·|.  ‹·Æ‹·–‹¬  ‹·Ò‹·§ A ‹√‹ P‹ ‹·ÏW‹Ÿ‹ Æ‹v‹·ÀÆ‹ ”‹ÌüÌ´‹®‹ ÆÊÁ£P‹ÒÊ  ‹·Ò‹·§ ÷Ê„OÊW›ƒPÊW‹Ÿ‹· P› ‹· ÷›W‹„ ”› ‹‚, C ‹‚ √‹Æ‹∞Æ‹»… BŸ‹ ›®‹ bÌÒ‹ÆÊø· ”‹Ã√‹„±‹ ‹Æ‹·∞ ±‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤Ò‹§ Ê. D  ‹·Æ‹·–‹¬Æ‹ ±‹≈˚‹·üúÒÊW‹⁄WÊ P›√‹| ›W‹· ‹ ”‹ÌW‹£W‹Ÿ‹ £‡ ‹≈ ÕÊ„‡´‹ ‹Æ‹·∞ AiÒ‹ £‡•‹ÏÌP‹√‹ ±‹‚√›|®‹  ‹·„ΔP‹ √‹Æ‹∞  ‹fiv‹·Ò›§ÆÊ. AiÒ‹ ±‹‚√›| ‹‚ ÷‹Δ ‹‚ ®‹Í—r¿·Ì®‹ ÀÕʇ–‹ ÊØ”‹·Ò‹§®Ê. A®‹PÊR √‹Æ‹∞Æ‹ P‹À±‹≈£ªÊ P›√‹| ÊÌü·®‹Æ‹·∞  ‹·√Êø·«›W‹®‹·. £‡•‹ÏÌP‹√‹√‹ ±‹Ìa‹P‹«›¬|W‹Ÿ›®‹ ”‹·√‹«Ê„‡P› ‹Ò‹√Ê„‡Ò‹’ ‹ (”‹ÃW›Ï ‹Ò‹√‹| P‹«›¬| A•‹ › W‹ª‹ÏP‹«›¬|), gƛ準ʇPÊ„‡Ò‹’ ‹ (gƛ準ʇP‹ P‹«›¬|), ±‹ƒØ–›Ì£  ‹·÷Ê„‡Ò‹’ ‹ (±‹ƒØ–‹ ‹·| P‹«›¬|), PÊÁ ‹Δ¬ ∏Ê„‡´Ê„‡Ò‹’ ‹ (Pʇ ‹Δ h›nÆ‹ P‹«›¬|) ÷›W‹„ ±‹ƒØ ›Ï|  ‹·÷Ê„‡Ò‹’ ‹ (±‹ƒ Ø ›Ï| P‹«›¬|) GÆ‹·∞ ‹ I®‹· P‹«›¬|W‹Ÿ‹· AiÒ‹ ±‹‚√›|®‹»… ±‹≈ª› ‹Õ›»øfiX  ‹·„wüÌ© Ê. iÆ‹ gƛ準ʇP‹®‹ D  ‹|ÏÆÊ ±‹‚Æ›∞o ”‹ÌZ iÆ‹”ʇƋ√‹ (783) ÷‹ƒ ‹ÌÕ‹ ±‹‚√›|®‹»… , ”ʇƋ”‹ÌZ iÆ‹”ʇƛa›√‹¬√‹ (850) B©±‹‚√›|®‹»… , ±‹Ì±‹Æ‹ (941) B©±‹‚√›|®‹»… , ±Ê‰Æ‹∞ (960)Æ‹ ՛̣ ±‹‚√›|®‹»… üÌ©®Ê. A»… G√‹v‹· ƒ‡£ø· gΔ®‹  ‹|ÏÆÊ  ‹fiÒ‹≈ ü√‹·Ò‹§®Ê. B®‹√Ê √‹Æ‹∞ D  ‹|ÏÆÊø·Æ‹·∞ À·PÊRΔ … ‹‚W‹⁄XÌÒ‹  ÊÁÀ´‹¬ ‹·ø· ›X Ò‹Ì©√‹· ‹Æ‹Δ…®Ê Æ›Δ·R B՛Ô‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ gƛ準ʇP‹  ‹|ÏÆÊWÊ À·‡”‹»ƒ‘®›™ÆÊ. AΔ…®Ê  Ê„®‹Δ ∏›ƒWÊ J̪‹Ò‹·§ ƒ‡£ø· Aº–ʇP‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷ʇŸ‹·Ò›§ÆÊ. √‹Æ‹∞Æ‹ D  ‹|ÏÆÊWÊ ü÷‹·Õ‹@

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


981&82√‹»… a› ‹‚Ìv‹√›ø· WÊ„ ‹·æoØWÊ  ‹fiw‘®‹  ‹·÷› ‹·”‹§P›º–ʇP‹ P›√‹| ›X√‹ü÷‹·®‹·. AiÒ‹ ±‹‚√›|®‹»… P›|· ‹ CÌ•‹ Aº–ʇP‹®‹  ‹|ÏÆÊW‹Ÿ‹·, CÌ®‹≈ ±‹‰hÊø·  ‹|ÏÆÊW‹Ÿ‹·, AiÒ‹Æ›•‹Æ‹ Ò‹±‹‘’Æ‹  ‹|ÏÆÊW‹Ÿ‹· C ÊΔ… P‹•‹Æ‹ Q≈¡·ø·»… Õ‹„Æ‹¬ ‹Æ‹·∞ Ò‹·ÌüΔ· ü√‹·Ò‹§ Ê  ‹·Ò‹·§ J Ê„æ Ê·æ A؃‡¸Ò‹ ›®‹·®‹Æ‹·∞ ”‹·ñƒ”‹·Ò‹§ Ê. P‹•Êø·Æ‹·∞ ◊w®‹· Ø»…”‹· ‹ ÷›W‹„ P‹•ÊWÊ ±‹øfiÏø· ›X P›|· ‹ C ‹‚ AÌÒ‹÷‹ ±‹ƒO› ‹·P›ƒ ”‹ÌW‹£W‹ŸÊ‡Æ‹Δ…. E®›÷‹√‹OÊWÊ, ∏ÊŸ‹©ÌW‹Ÿ‹  ‹|ÏÆÊ ÆÊ„‡v‹ü÷‹·®‹· (A. 6&45&159).  ‹|ÏÆÊ  ‹··X®Ê„v‹ÆÊ À®›¬´‹√‹ÆÊ„v‹ÆÊ KΔW‹®Ê„⁄®‹™ AiÒ‹Æ›•‹ ©P‹RÆ‹·∞ ÆÊ„‡v‹·Ò›§ÆÊ. E«›R±›Ò‹ P‹~°WÊ P›|·Ò‹§®Ê. C®‹ƒÌ®›X A ‹ØWÊ Ø ÊχW‹ EÌp›W‹·Ò‹§®Ê.  ›”‹§ ‹ ›X C Ê√‹v‹P‹„R ”‹ÌüÌ´‹ÀΔ…. ÆÊ√Ê ÷›W‹„ E«›R±›Ò‹®‹ P›√‹| ›X EÌp›W‹· ‹ Ø ÊχW‹®‹ ”‹ÌW‹£W‹Ÿ‹· Δø· Ò‹≤≥®‹ ü®‹·QÆ‹ ±‹≈£‡P‹W‹Ÿ›X Ê. A£øfi®‹ B”ÊW‹Ÿ‹· ÷›W‹„ ªÊ„‡W‹W‹Ÿ‹· ü®‹·QÆ‹ ©P‹RÆÊ∞‡ ü®‹»‘πv‹üΔ… ‹‚. √‹Æ‹∞Æ‹ P›Δ®‹ G√‹v‹· ±‹≈ ‹··S  ‹ÂËΔ¬W‹ŸÊÌ®‹√Ê À‡√‹ ÷›W‹„ Ò›¬W‹. À‡√‹W‹·|PÊR GΔ… ‹‰ AØ ›ø·Ï ›®‹ÌÒÊ ”‹ ‹Ï”‹ÌW‹ ±‹ƒÒ›¬XWÊ øfi ‹‚®‹„ ∏ʇv‹ GÆ‹·∞ ‹ E®›‘‡Æ‹ÒÊ P›|·Ò‹§®Ê. B®‹√Ê C Ê√‹v‹„ ÷‹·o·r ‹‚®Ê‡  ‹¬Q§±‹≈´›Æ‹ ÆÊ«Êø·»… AÆ‹·∞ ‹‚®‹· ü÷‹· ‹··S¬. A£ªÊ„‡W‹ ÷›W‹„ ±‹ƒÒ›¬W‹ G√‹v‹· ∏ʇ√Ê ∏ʇ√Êø·Δ…. ü®‹·QÆ‹»… GΔ… ‹‰ GΔ…®‹√Ê„v‹ÆÊ ∏Ê√ÊÒʇ C√‹·Ò‹§ Ê. Cw‡ P› ‹¬®‹»… Õ‹ÍÌW›√‹, P› ‹·, ÆÊÆ‹±‹‚, ”› ‹‚,  ÊÁ√›W‹¬ CÒ›¬© ”‹ÌW‹£W‹Ÿ‹· ”›ßÆ‹ ±‹vÊ© Ê.  ‹¬Q§ø· ±‹≈˚‹·üúÒÊWÊ P›√‹| ›W‹· ‹ P› ‹·&”› ‹‚W‹Ÿ‹ ÕÊ„‡´‹ ‹Æ‹·∞ AiÒ‹Æ›•‹ £‡•‹ÏÌP‹√‹ P‹Í£ø·»… P›|·Òʧ‡ Ê. Ò›¬W‹, ®›Æ‹W‹Ÿ‹  ‹·„ΔP‹ AÌ•‹ ±‹≈˚‹·üúÒÊø·Æ‹·∞ À·‡ƒ ØΔ…ü÷‹·®‹· GÆ‹·∞ ‹ BÕ‹ø· C»…Æ‹  ‹··S¬ º£§. A®‹PÊR A£§ ‹·∏Ê∫ø· a‹ƒÒÊ≈ EÒ‹§ ‹· Ø®‹Õ‹ÏÆ‹ ›X®Ê. ◊‡WÊ AiÒ‹Æ›•‹ £‡•‹ÏÌP‹√‹ ±‹‚√›| ‹‚ P› ‹¬ ›X, ±‹‚√›| ›X, C£÷›”‹ ›X, ”‹Ì±‹≈®›ø· ›X, ü®‹·QÆ‹ ØW‹„y‹ÒÊø· ÕÊ„‡´‹ ›X √‹Æ‹∞Æ‹ ±‹≈S√‹ P‹ÀÒ› ±‹≈£ªÊø·»… ÷Ê„”‹ ƒ‡£ø·»…  ‹·„wüÌ©√‹· ‹‚®‹· ÀÕʇ–‹.  ‹·ÒÊ„§Ì®‹·  ‹·W‹YΔ· AiÒ‹Æ›•‹ ±‹‚√›|PÊR hÊÁÆ‹ ±‹‚√›|W‹Ÿ‹ ”›»Æ‹»… ÀÕʇ–‹ ”›ßÆ‹À®‹™ÌÒÊ A£§ ‹·∏Ê∫ø· a‹ƒÒÊø·Æ‹·∞ AÆ›¬®‹ÍÕ‹¬ ›X b£≈‘®‹ P›√‹|P›RX P‹Æ‹∞v‹ P› ‹¬±‹√‹Ì±‹√Êø·»… A®‹PÊ„RÌ®‹·  ‹·÷‹Ò‹Ã üÌ©®Ê. ”‹ ‹·P›»‡Æ‹ a›ƒ£≈P‹ P›√‹|W‹⁄Ì®›X ´›À·ÏP‹ ›X®‹™ AiÒ‹ ±‹‚√›|PÊR I£÷›‘P‹  ‹·÷‹Ò‹Ã üÌ©®Ê. A£§ ‹·∏Ê∫ø· EgÃΔ  ‹¬Q§Ò‹Ã®‹ hÊ„ÒÊWÊ BPÊø· Ò‹ ‹√‹· ÷›W‹„ W‹Ìv‹Æ‹  ‹·ÆÊø·  ‹ÌÕ‹ ‹Í˚‹ ‹ÆÊ∞‡ √‹Æ‹∞ ؇w®›™ÆÊ. ÒÊÁΔ±‹, ”‹Ò›¬Õ‹≈ø·,  ‹·Δ…±‹, ±‹‚Æ‹∞ ‹·ø·¬, ®‹Δ…±‹, Æ›W‹®Ê‡ ‹ C ‹√ÊΔ…√‹„ A£§ ‹·∏Ê∫ø· ”‹ÌüÌ´‹®‹ ÷‹Ì®‹√‹®‹ P‹·wW‹Ÿ‹·.  ‹·W‹ A~°W‹®Ê‡ ‹, ª‹„Ò‹·W‹,  ‹·√‹·Ÿ‹®Ê‡ ‹,  ‹fi√‹‘Ì÷‹, a› ‹‚Ìv‹√›ø·, Õ‹ÌP‹√‹W‹Ìv‹, ±›Ìa›Δ®Ê‡ ‹,  ‹·Δ…±‹ C ‹√ÊΔ…√‹„ √‹Æ‹∞Æ‹ P‹ÀÒ› Õ‹Q§ø·»…  ‹·„wüÌ®‹ B P›Δ®‹ √›gP›√‹|®‹ ±‹≈£‡P‹W‹Ÿ‹·. ◊‡W›X C®Ê„Ì®‹· a›ƒ£≈P‹ P› ‹¬ ‹‰ ÷Ë®‹·. Jo·r P› ‹¬ ‹Æ‹·∞ K©®›W‹ A®‹·  Ê·‡«Ê„∞‡oPÊR AiÒ‹ £‡•‹ÏÌP‹√‹√‹ ÷›W‹„ A£§ ‹·∏Ê∫ø· ”‹·§£ ÷›W‹„  ‹|ÏÆÊWÊ À·‡”‹«›®‹  ‹·£‡ø· P› ‹¬®‹ÌÒÊ P›|·Ò‹§®Ê.  ‹·Ò‹·§ D P‹Í£ø· üWÊWÊ Æ‹vÊ®‹ AΔ≥ &”‹ÃΔ≥$ A´‹¬ø·Æ‹W‹Ÿ‹„ A®‹√‹ ´›À·ÏP‹ B ‹√‹| ‹ÆÊ∞‡  ÊÁª‹À‡P‹ƒ‘ Ê. P›√‹| P› ‹¬®‹ B√‹Ìª‹ ÷›W‹„ AÌÒ‹¬®‹»… ü√‹· ‹  ‹fi◊£W‹Ÿ‹· A®‹ÆÊ„∞Ì®‹·  ‹·ÌW‹ΔP‹√‹ P‹Í£ø·Æ›∞X ÒÊ„‡ƒ”‹·Ò‹§ Ê. B®‹√Ê ”‹„P‹“$æ ›X P› ‹¬ ‹Æ‹·∞ K©®›W‹ √‹Æ‹∞ CÌ•‹ πP‹Ro·rW‹Ÿ‹Æ‹·∞  ‹··ƒ®‹· ÷Ê„√‹ü√‹· ‹ ÷‹ ‹~PÊø·»…√‹· ‹ÌÒÊ P›|·Ò‹§®Ê. P‹Æ‹∞v‹®‹»… P› ‹¬Q≈¡·ø·Æ‹·∞ ”‹·§£®›ø·P‹ ›®‹  ‹·ÌW‹ΔP‹√‹ bÌÒ‹ÆÊø·Æ›∞X ®ÊÁÀ‡ Àa›√‹®‹ A ‹Õ‹¬P‹ÒÊøfiX  ›¬T›¬Ø”‹·Ò›§ ü√‹«›X®Ê. CÌ•‹»… ª›–Êø·Æ‹·∞ ´›À·ÏP‹ ›X”‹· ‹, ü√‹÷‹ ‹Æ‹·∞ ®ÊÁÀ‡P‹ƒ”‹· ‹ B‘§P‹ÒÊ¡·‡ ü»ø··Ò‹§ üÌ©Ò‹·. CÌ•‹ BÕ‹ø·PÊR ÷Ê„√‹Ò›®‹ ”‹Ì Ê‡®‹ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ E±Ê‡¸”‹·Ò‹§ ü√‹«›X®Ê. ´›À·ÏP‹ ›®‹ P‹À ÷›W‹„ P‹Í£  ‹fiÒ‹≈  ‹fiØÒ‹ ›W‹üΔ·…®‹· GÆ‹·∞ ‹ P‹Δ≥ÆÊ¡·‡ «ËQP‹ ÷›W‹„ BW‹À·P‹ GÆ‹·∞ ‹ ®‹ÃÌ®‹Ã ª› ‹ ‹Æ‹·∞ ÷‹·o·r÷›Q√‹∏ʇPÊØ”‹·Ò‹§®Ê. ÷›W‹„ CÌ•‹ ÷‹ÌüΔW‹Ÿ‹Æ‹·∞ √‹¸”‹· ‹ÌÒÊ Æ‹vÊ®‹ ‘ß√‹  ‹fi®‹ƒø· A´‹¬ø·Æ‹W‹Ÿ‹„ C®‹PÊR P›√‹| ›X Ê.

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

◊‡W›X P‹À ÷›W‹„ A ‹Æ‹ P‹Í£ø·Æ‹·∞ ®ÊÁÀP‹ PÊ„v‹·WÊøfiX  ‹·Ø∞”‹·Ò‹§ ü√‹«›X®Ê. B®‹√Ê ±‹Ì±‹, √‹Æ‹∞√‹ÌÒ‹÷‹ ±‹≈£ª›ØÃÒ‹ P‹ÀW‹Ÿ‹· ´›À·ÏP‹ ÷›W‹„ √›gQ‡ø· ›®‹ ‘ß√‹  ‹fi®‹ƒW‹Ÿ‹Æ‹·∞ À·‡√‹· ‹ ±‹≈ø·Ò‹∞  ‹fiw®‹·™ W‹ ‹·Æ›÷‹Ï. h›£  ‹fi®‹ƒ¡„Ì®‹Æ‹·∞ ±Ê‰‡–‹OÊ  ‹fiwPÊ„Ìv‹· üÌ®‹ ”› ‹fiiP‹  ‹¬ ‹”Êßø·»… BÕ‹≈ø· ±‹vÊ©®‹™√‹„ A®‹Æ‹·∞ À·‡√‹· ‹ Q≈øfiŒ‡Δ ÆÊ«ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ √‹Æ‹∞Æ‹ AiÒ‹ £‡•‹ÏÌP‹√‹ ±‹‚√›|®‹»… P›|ü÷‹·®›X®Ê. AiÒ‹ £‡•‹ÏÌP‹√‹ ±‹‚√›| ‹‚ hÊÁÆ‹ £‡•‹ÏÌP‹√‹ ±‹‚√›| ‹‰ BX√‹· ‹‚®‹√‹ hÊ„ÒÊWÊ P‹Æ‹∞v‹ Æ›wÆ‹ B ‹√‹| ‹Æ‹·∞ P‹qrPÊ„v‹· ‹ P‹•›Æ‹P‹ ‹‰ BX  ‹··S¬ ›W‹·Ò‹§®Ê. A£§ ‹·∏Ê∫ø· ”‹ÌP‹•‹Æ‹ Ê‰Ì®‹Æ‹·∞ P‹qrPÊ„v‹· ‹  ‹·„ΔP‹ ±‹‚√›| P› ‹¬PÊR a›ƒ£≈P‹ ”‹ÌüÌ´‹ ‹Æ‹·∞ P‹»≥‘PÊ„v‹·Ò›§ÆÊ √‹Æ‹∞ . hÊÁÆ‹ ±‹‚√›|W‹Ÿ‹ ±›Ò‹≈W‹Ÿ‹ «ËQP‹ gW‹£§Æ‹  ‹·Æ‹·–‹¬  ›¬±›√‹W‹Ÿ‹»… ÒÊ„v‹X√‹· ‹ ”‹Ø∞ Ê‡Õ‹ JÌ®ÊvÊøfi®‹√Ê,  ‹·Æ‹·–‹¬Ÿ›X i‡À‘®‹™ A£§ ‹·∏Ê∫ Ò‹Æ‹∞ ®›Æ‹ ÷›W‹„ ՛̣ W‹·|W‹⁄Ì®›X ®ÊÁ ‹Ò‹ÃPÊR‡√‹· ‹‚®‹·  ‹·ÒÊ„§Ì®ÊvÊ P›|·Ò‹§®Ê. ◊‡WÊ ±‹‚√›| ÷›W‹„ ”‹ ‹·P›»‡Æ‹ ü®‹·QÆ‹ AÆ‹·”‹Ì´›Æ‹®‹  ‹fi®‹ƒø·Æ‹·∞ C»… P›|·Òʧ‡ Ê. AiÒ‹ £‡•‹ÏÌP‹√‹, ”‹W‹√‹ a‹P‹≈ ‹£Ï, A£§ ‹·∏Ê∫ D  ‹·„ ‹√‹ a‹ƒÒÊ≈ø·Æ‹·∞ JÌ®›X ∏Ê”Êø·· ‹ ±‹≈ø·Ò‹∞ ‹Æ‹·∞ , √‹Æ‹∞Æ‹»… P›|·Òʧ‡ Ê. ªÊ„‡W‹& ÊÁ√›W‹¬W‹Ÿ‹  ‹··Ì®Ê Ò›¬W‹®‹  ‹·÷‹Ò‹Ã ‹Æ‹·∞ , A®‹√‹ © ‹¬ÒÊø·Æ‹·∞ ÒÊ„‡√‹· ‹ ÷‹ÌüΔ ‹Ø∞»… ÆÊ„‡v‹·Òʧ‡ Ê. ªÊ„‡W‹,  ÊÁ√›W‹¬&Ò›¬W‹W‹Ÿ‹·  ‹·Æ‹·–‹¬Æ‹ ÆÊ«Ê¿·Ì®‹«Ê‡  Ê·Á®‹ŸÊø··  ‹Ì•‹ ‹‚ ÷›W‹„  ‹·Æ‹·–‹¬Æ‹ GΔ…  ›Ìa‹Δ¬W‹⁄WÊ P›√‹| ›W‹· ‹Ì•‹ ‹‚ GÆ‹·∞ ‹ ÕÊ„‡´‹W‹·| C»…  ‹··S¬ ›X®Ê.  ÊÁø·Q§P‹ ü®‹·QÆ‹ ÆÊ«ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹ ‹·—rø· ‘ߣW‹£W‹⁄WÊ ÷Ê„Ì©‘PÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹· ÷ʇWÊ GÆ‹·∞ ‹  ‹··S¬ ÷‹·v‹·P›o ‹Æ‹·∞ √‹Æ‹∞Æ‹»… P›|ü÷‹·®›X®Ê. ªÊ„‡W‹,  ÊÁ√›W‹¬, Ò›¬W‹, D  ‹·„√‹„  ‹fi®‹ƒW‹Ÿ‹Æ‹·∞ √‹Æ‹∞ AiÒ‹ £‡•‹ÏÌP‹√‹ ±‹‚√›|®‹»… P‹pÊ®‹· Ø»…‘®›™ÆÊ. A£§ ‹·∏Ê∫ø· AP‹Ÿ‹ÌQÒ‹  ‹¬Q§Ò‹Ã®‹  ‹·„ΔP‹ Ò›¬W‹©Ì®›W‹· ‹ «Ê„‡P‹◊Ò›•‹Ï ‹Æ‹·∞ G£§ ÒÊ„‡ƒ‘®›™ÆÊ. A®‹PÊ„RÌ®‹· »ÌW›£‡Ò‹ ÷›W‹„ h›Ò‹¬£‡Ò‹ ÆÊ«ÊW‹orÆ‹·∞ ؇w®›™ÆÊ. ±‹√‹Ì±‹√›W‹Ò‹ hÊÁÆ‹±‹‚√›|W‹Ÿ‹»…√‹· ‹ ª‹ › ‹⁄ø·Æ‹·∞ Ø ›ƒ‘PÊ„Ìv‹·  ‹·„Δ±‹‚√›|W‹Ÿ‹»… CΔ…©√‹· ‹ ”‹W‹√‹ a‹P‹≈ ‹£Ïø· P‹•Êø·Æ‹·∞ Ò‹Ì©√‹· ‹ ±‹≈¡„‡W‹ P‹·Ò‹„÷‹ΔP›ƒøfi®‹·®‹·. C»…Æ‹ ü·©ú ‹ÌÒ‹ ÷›W‹„  ‹·~Pʇҋ·ÀÆ‹ ”‹Ì ›®‹ Æ›oQ‡ø· W‹·| ‹Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©®Ê. √‹Æ‹∞Æ‹ P‹•‹Æ‹ P‹≈ ‹· ”‹Ì±‹‰|Ï ºÆ‹∞ ›®‹®‹·™. B P‹•‹Æ‹ P‹≈ ‹· K®‹·W‹Æ‹Æ‹·∞ W‹Ò‹P›Δ®‹ ”‹ÌW‹£W‹Ÿ‹»… ÒÊ„v‹X”‹· ‹‚©Δ…. P›√‹| A®‹· P‹•Ê¡·‡ AΔ… , A®Ê„Ì®‹·  ‹|ÏÆ‹P‹≈ ‹·, P‹ÒÊWÊ B©, AÌÒ‹¬ GÆ‹·∞ ‹ W‹£¿·√‹· ‹ÌÒÊ  ‹|ÏÆÊWÊ C√‹· ‹‚©Δ….  ‹|ÏÆÊW‹Ÿ‹  ‹·„ΔP‹ P‹•Êø· E®Ê™‡Õ‹ ‹Æ‹·∞ Ø ‹Ï◊”‹·Ò›§ÆÊ GÆ‹·∞ ‹ P‹·Ò‹·ÏPÊ„‡qø· ‹√‹  ‹fiÒ‹· W‹ ‹·Æ›÷‹Ï. AiÒ‹ ±‹‚√›|®‹»… ü√‹· ‹  ‹|ÏÆÊW‹Ÿ‹· P‹•‹Æ‹ Q≈¡·ø·»…ø· Õ‹„Æ‹¬ ‹Æ‹·∞ Ò‹·ÌüΔ· ü√‹·Ò‹§ Ê. C»… P›|· ‹ ∏Ë®‹ú h›Ò‹P‹ P‹•ÊW‹Ÿ‹ ±‹≈ª› ‹, A£§ ‹·∏Ê∫ø· ÕÊÁ ‹ ∏›≈÷‹æ| ◊ÆÊ∞«Ê, W‹·Ìv‹ ‹·∏Ê∫ø·· ±‹£ø· ”›ÀÆ‹ Æ‹ÌÒ‹√‹ ”‹«Ê…‡SÆ‹®‹ ü®‹»WÊ ”‹£ ÷Ê„‡W‹· ‹ ”‹ÌW‹£, √‹Æ‹∞ Ò‹√‹· ‹ ÷Ê„”‹ Ò‹√‹÷‹®‹ J̪‹Ò‹·§ ƒ‡£ø· Aº–ʇP‹®‹ P‹≈ ‹·W‹Ÿ‹·, Àgø·& ”ʇƛ®Ê‡Àø· øÂË ‹Æ‹®‹  ‹|ÏÆÊW‹Ÿ‹· C ÊΔ… ‹‰ AiÒ‹Æ›•‹ ±‹‚√›|®‹ ´›À·ÏP‹ B ‹√‹| ‹Æ‹·∞ À·‡ƒ ”ʇ±‹ÏvÊøfiX√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡w®‹√Ê hÊÁÆ‹ ´‹ ‹·Ï D ÷Ê„£§WÊ Œ¶Δ ›W‹·£§®‹·™®‹· ”‹≥–‹r ›W‹·Ò‹§®Ê. ”‹W‹√‹ a‹P‹≈ ‹£Ï ÷›W‹„ ∏›≈÷‹æ|√‹„≤  ‹·~Pʇҋ· Cü∫√‹ Æ‹v‹· Ê Æ‹vÊø·· ‹  ÊÁ√›W‹¬ P‹·ƒÒ‹  ‹fiÒ‹·W‹Ÿ‹·, AiÒ‹Æ›•‹Æ‹  ÊÁ√›W‹¬PÊR P›√‹| ›W‹· ‹ ´‹„ ‹·Pʇҋ·ÀÆ‹ P›OÊR  ‹··ÌÒ›®‹ ”‹ÌW‹£W‹Ÿ‹·  ÊÁ©P‹ ±‹≈´›Æ‹ Ba‹√‹OÊ ÷›W‹„  ‹·ÆÊ„‡´‹ ‹·ÏW‹Ÿ‹ ±‹≈ª› ‹ ‹Æ‹·∞ ”‹„b”‹·Ò‹§ Ê. Jo·r Œ¶Δ WÊ„Ìv‹ ÷›W‹„ ∏Ë®‹ú ,  ÊÁ©P‹®‹ÌÒ‹÷‹ AÆ‹¬ ´‹ ‹·Ï®‹ ±‹≈ª› ‹W‹⁄WÊ JŸ‹W›X ÷Ê„”‹ √‹„±‹®‹Ò‹§  ›Δ·£§√‹· ‹ hÊÁÆ‹ ´›À·ÏP‹ B ‹√‹| ‹Æ‹·∞ C»… ”‹–≥ ‹ r ›X P›|ü÷‹·®›X®Ê. v›>> À‡√ʇՋ üwWʇ√‹ ±›≈´›¬±‹P‹√‹·, ÷‹”‹§±‹≈£Õ›”‹˜ Àª›W‹, P‹Æ‹∞v‹ ÀÕ‹ÃÀ®›¬Δø·, ÷‹Ì≤, À®›¬√‹|¬ & 583 276, ÷Ê„”‹±Ê‡pÊ Ò›Δ„P‹·, üŸ›¤ƒ i«Ê…

÷Ê„”‹Ò‹· 27


÷Ê„”‹Ò‹· 28

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


GÌ. w. JP‹·RÌ®‹

"PÊ„‡ ‹·· ›®‹' ª›√‹Ò‹®‹»… √‹„±‹WÊ„Ÿ‹·¤ ‹»…  ‹”›÷‹Ò‹·Õ›◊ a‹ƒÒÊ≈ø· Ø ‹Ïa‹Æ‹W‹Ÿ‹ ±›Ò‹≈ ®Ê„v‹x®‹·. A ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ø√›P‹ƒ‘ ±‹≈W‹£±‹√‹ ÆÊ«Ê¿·Ì®‹ a‹ƒÒÊ≈ø·Æ‹·∞ ±‹‚Æ‹√Ö”‹Í—r”‹·Ò‹§ PÊ„‡ ‹·· ›®‹ À√Ê„‡ó Ò›£ÃP‹ÒÊø·Æ‹·∞ Ø√‹„≤”‹· ‹ ±‹≈Q≈¡· ª›√‹Ò‹®‹»… B√‹Ìª‹ ›®‹®‹·™ C±‹≥Ò‹§Æʇ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹ EÒ‹§√›´‹Ï®‹»… & PÊ„‡”›Ìπ  Ê„®‹«›®‹ ‹ƒÌ®‹. π±‹ÆÖ a‹Ì®‹≈, √‹|π‡√Ö ‘ÌWÖ, AbÆÖ  ÊÆ›ø·PÖ, ÷‹üÏÆÖ’  ‹··Uøfi, √Ê„‡À·«› •›±‹√Ö  Ê„®‹«›®‹ À®›ÃÌ”‹√‹· W‹Ò‹P›Δ®‹  ÊÁª‹À‡P‹√‹| ÷›W‹„  ‹·´‹¬P›»‡Æ‹ a‹ƒÒÊ≈ø· ÀP‹Í£‡P‹√‹|W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ø√›P‹ƒ”‹· ‹ ”Ë÷›®‹ÏÒ› a‹ƒÒÊ≈ø·Æ‹·∞ 20Æʇ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹ PÊ„ÆÊø· ®‹Õ‹P‹W‹Ÿ‹»… √‹„≤‘®‹√‹·. B®‹√Ê D øfi ‹‚®Ê‡  ÊÁa›ƒP‹, a›ƒ£≈P‹ Ø ‹Ïa‹Æ‹W‹Ÿ‹ P‹Δ≥ÆÊ C√‹«›√‹®Ê P› ‹¬ ”‹Ì Ê‡®‹ÆÊø· ª›W‹ ›X¡·‡ CÌ•‹ bÌÒ‹ÆÊW‹Ÿ‹· A”‹≥–‹r ›X P‹Æ‹∞v‹ P› ‹¬®‹»…  ‹·„wüÌ© Ê. ”› ‹fiÆ‹¬ ›X ”‹ÌP‹√‹Œ‡Δ ±‹≈£ªÊW‹Ÿ‹· D  ‹fi®‹ƒø· P› ‹¬ ‹Æ‹·∞ ”‹Íi‘ Ê. gW‹£§Æ‹ GΔ… üWÊø· ´›À·ÏP‹, B´›¬£æP‹, √›gQ‡ø·, ”› ‹fiiP‹ bÌÒ‹Æ›´›√ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞  ‹··P‹§ ›X ‘ÇP‹ƒ‘ JÌ®‹· üWÊø· ”‹ÌP‹√‹Œ‡Δ  ‹·Æ‹@‘ߣø·Æ‹·∞ √‹„≤‘PÊ„Ìv‹ ±‹≈£ªÊW‹Ÿ‹· PÊ„‡ ‹·· ›®‹®‹ HP›P›ƒ bÌÒ‹ÆÊ W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ø√›P‹ƒ”‹·Ò‹§ Ê. ü÷‹·Ò‹Ã ‹Æ‹·∞ ±‹≈£±›©”‹·Ò‹§ Ê. C®‹· B P›Δ®‹ JÌ®‹·  ÊÁa›ƒP‹  ‹¬ ‹”Êßø·„ BX√‹ü÷‹·®‹·. D ÆÊ«Ê¿·Ì®‹ PÊ„‡ ‹·· ›©W‹Ÿ‹ ◊Ì”Êø·Æ‹·∞ À√Ê„‡ó”‹· ‹ P‹ÀÒÊW‹Ÿ‹· ü√Êø·Δ≥qr Ê. W›Ìó‡iø· ‹√‹ ”› ‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ›®‹ E®›√‹ ›© ü√‹ ‹~WÊW‹„,  ‹·£‡ø· Ø ‹·Ï£‡ø· √›—Û‡ø·ÒÊø·

¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ "ÍÜŨݜígÈ' ÊÜáñÜᤠWÝí—¿á®Üá° PÜáÄñÝ¨Ü PÜËñæWÜÙÜá AÊÜÃÜ ÃÝgQà¿á ¯ÆáÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÓܳÐÜr±ÜwÓÜáñܤÊæ. ÓèÖݨÜìñæ¿á ±ÜÅ£±Ý¨Ü®æ CÈÉ E¨ÝÃÜÊÝX ÊÜÞ®ÜËà¿á ®æÇæÀáí¨Ü ±ÜÅ£±Ý¨Ü®æWæãíwÆÉ. PæãàÊÜáá×íÓæ¿á aÝÄ£ÅPÜ WÜÅ×PæÀáí¨Ü ±ÜÅ£±Ý¨Ü®æWæãíw¨æ. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ D aÝÄ£ÅPÜ ±ÜÅþæ ÖÝWÜã ÃÝgQà¿á ¯ÆáÊÜâWÜÙÜ®Üá° A±ÜÃÜã±ÜPæR AÊÜÃÜ PÝÊܨÜÈÉ ÖÜ~QÖÝPÜáÊÜ WÜñÜPÝÆ¨Ü Êæç»ÜËàPÜÃÜ|, ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ŸWæY £ÃÜÓÝRÃÜ, ×í¨Üã BPÜÃÜWÜÙÜ ŸÙÜPæ¿áí¥Ü ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° ¨ÜãÃÜ ÓÜÄÓÜáñܤÊæ. B¨ÜÃæ PÜáÊæí±Üâ AÊÜÃÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ C¨æà ÊÜÞñÜ®Üá° ÖæàÙÜÇÝWܨÜá. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá ÓÝ訆 ÊÜáãÆPÜ WÝí—¿á®Üá° ÖæaÜác ±ÜÅÊæàÎÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨æãà H®æãà WÝí— ÊÜÂQ¤ñÜÌ, bíñÜ®æWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ÊæçÃÜá«ÜÂWÜÙÜ®Üá° WÜÅ×ÓÜÆá AÊÜÄWæ ÓÝ«ÜÂÊÝXÆÉ. "WÝí—¿ááWܨÜÈÉ Ÿ¨ÜáQ¨ÜÊÜÃÜá ñÝÊÜâ' Gí¨Üá ÖæÊæá¾±ÜoárPæãÙÜáÛÊÜ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÄí¨Ü A¨Ü®Üá° ¯ÄàüÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜáÊÜä AÆÉ. AÆ‹·”‹Ì´›Æ‹®‹ Aº ‹¬Q§W‹„, ”‹ÌP‹√‹Œ‡Δ ÆÊ«Ê¿·Ì®‹ À√Ê„‡ó”‹· ‹ P› ‹¬P‹„R,  ‹¬Ò›¬”‹À®Ê. ∏ʇ̮Ê≈ ø· ‹√‹· "W›Ìó‡i'ø· ‹√‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ›X "Õ‹≈®›úÌg»'ø·Ì•‹ P‹ÀÒÊø·Æ‹·∞ ü√Êø·Δ· ”›´‹¬ ›X®‹·™ ü÷‹·Ò‹Ã ‹Æ‹·∞ J±‹‚≥ ‹ ”‹ÌP‹ƒÒ‹ ±‹≈˛Êø· ÆÊ«Ê¿·Ì®‹. C®‹Æ‹·∞ PÊ„‡ ‹·· ›®‹ À√Ê„‡ó ”‹ÍgÆ‹Œ‡Δ ÆÊ«Ê GÌ®‹· W‹·√‹·£”‹ü÷‹·®›X®Ê. ®‹. √›. ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ P‹ÀÒÊ "Õ‹≈®›úÌg»' P‹Æ‹∞v‹®‹»… ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ P› ‹¬ ‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ›X JÌ®‹· À ‹·Õ›Ï ±‹√‹Ì±‹√Ê¡·‡ Ø ‹fiÏ| ›X®Ê. ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ P› ‹¬®‹»… ±‹≈P‹Í£, P› ‹·, ´‹ ‹·Ï, AÆ‹·ª› ‹, ”‹ ‹fig, ®›Ì±‹Ò‹¬ ®‹Õ‹ÏÆ‹W‹Ÿ‹· ◊‡WÊ ÷‹Δ ›√‹·  ‹·W‹·YΔ·W‹⁄Ì®‹ W‹Ìº‡√‹ ›®‹ A´‹¬ø·Æ‹W‹Ÿ‹· Æ‹vÊ© Ê. B®‹√Ê ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ √›gQ‡ø· ±‹≈˛Ê ÷›W‹„ ØΔ· ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ›®‹ À ‹·ÕÊÏ CΔ… ÊÆ‹·∞ ‹–‹·r P‹w Ê·.  ‹”›÷‹Ò‹·Õ›◊ ÷›W‹„  ‹”›÷‹ÒÊ„‡Ò‹§√‹ ª›√‹Ò‹®‹»…  ‹··P›RΔ· Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹ ü®‹·Q®‹ ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹·  ‹”›÷‹Ò‹·Õ›◊ ÷›W‹„  ‹”›÷‹ÒÊ„‡Ò‹§√‹ ü®‹·QWÊ Ø‡w®‹ √›gQ‡ø· ±‹≈£Q≈¡·ø· ÀÆ›¬”‹ ‹Æ‹·∞ √‹„≤”‹∏ʇQ®Ê. ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ P› ‹¬®‹»…ø· ´‹ ‹·Ï, ®‹Õ‹ÏÆ‹, AÆ‹·ª› ‹ ÷›W‹„ A ‹‚W‹Ÿ‹ ◊Ì©Æ‹ ∏Ë©úP‹  ‹¬ ‹”ÊßW‹Ÿ‹ ”‹Ã√‹„±‹ ‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ‹· Æ‹vÊ®‹ A´‹¬ø·Æ‹W‹Ÿ‹»… ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹· ª›√‹Ò‹®‹ √›—Û‡ø· ÷Ê„‡√›o ÷›W‹„ ”›ÃÒ‹ÌÒÊ„≈¬‡Ò‹§√‹ ª›√‹Ò‹®‹ PÊ„‡ ‹·· ›© bÌÒ‹ÆÊW‹⁄WÊ ±‹≈£Q≈¿·‘®‹ üWÊø·Æ‹·∞ a‹bÏ”‹®Ê C√‹· ‹‚®‹PÊR ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ P› ‹¬®‹»…  ‹¬P‹§ ›®‹ A ‹√‹ √›gQ‡ø· bÌÒ‹ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ W‹Ìº‡√‹ ›X ±‹ƒW‹~”‹®Ê‡ C√‹· ‹®‹· P›√‹| ›X√‹ü÷‹·®‹·. Æ‹ Ê‰‡®‹ø· ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹ øfi ‹‚®Ê‡ P‹ÀW‹⁄XÌÒ‹Δ„ ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ P› ‹¬ ÷Êa‹·c Ø ‹·Ï£‡ø· ›©øfiX√‹· ‹®‹PÊR A ‹√‹ √›gQ‡ø· JŸ‹ÆÊ„‡oW‹Ÿ‹· P›√‹| ›X Ê. D ◊ÆÊ∞«Êø·»… W›Ìó‡iø· ‹√‹ PÊ„«Êø·Æ‹·∞ P‹·ƒÒ›®‹ "Õ‹≈®›úÌg»' GÌü P‹ÀÒÊø·Æ‹·∞ C»… a‹aÊÏWÊ G£§PÊ„Ÿ‹¤«›X®Ê. D P‹ÀÒÊø·· ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ 1956√‹»… ±‹≈P‹o ›®‹ "”‹„√‹¬±›Æ‹' ”‹ÌP‹ΔÆ‹®‹»…®Ê.

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

÷Ê„”‹Ò‹· 29


∏ʇ̮Ê≈ GÌü ”‹ÌP‹√‹Œ‡Δ ±‹≈£ªÊ ª›√‹Ò‹®‹ ”‹Ì”‹¢£ø· ”‹ÌP‹√‹Œ‡ΔÒÊ ÷›W‹„ ÊÁÀ´‹¬ÒÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ A”‹ÌS¬ Bøfi ‹· W‹Ÿ‹»…  Ê·Á®‹·ÌπPÊ„Ìv‹· ü√Ê®‹ P‹À ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹·. A ‹√‹· W›ø·£≈, E–›, ”‹√‹”‹Ã£, AX∞ , W‹|±‹£  Ê„®‹«›®‹  Ê‡®Ê„‡P‹§ ®Ê‡ ‹ÒÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ‹· ”‹·§£±‹®‹¬W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ü√Êø·üΔ…√‹·. √› ‹·P‹Í–‹°√‹ A ‹Ò›√‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷›w ÷Ê„W‹Ÿ‹üΔ…√‹·. ü·®‹ú , iÆ‹, ü”‹ ‹√‹Ì•‹  ÊÁ©P‹ À√Ê„‡ó bÌÒ‹P‹√‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ‹· P‹ÀÒÊ √‹b”‹üΔ…√‹·. ÀouΔ, h›nÆʇՋÃ√‹, a›ÌW‹®Ê‡ ‹, ”›ÃÀ· ”‹ ‹·•›ÏÆ‹Ì®‹,  Ê„‡√Ê„‡±‹ÌÒ‹, PʇՋ ‹”‹·Ò‹√‹Ì•‹ PÊŸ‹ ‹W‹Ï®‹ ´›À·ÏP‹ Æ›ø·P‹√‹· ÷›W‹„ Ò‹Ò‹Ã ±‹≈£±›®‹P‹ƒÌ®‹ ±Ê≈‡√‹OÊ ±‹vÊø· üΔ…√‹·. S»‡«Ö X∏›≈ÆÖ, √‹ ‹·|  ‹·÷‹—Ï, √› ‹·P‹Í–‹° ±‹√‹ ‹·÷‹Ì”‹, À Ê‡P›Æ‹Ì®‹, Œ≈‡ A√‹ÀÌ®‹√‹·, Œ≈‡ ‹fiÒ›, iv‹·x P‹Í–‹ ° ‹·„£Ï  Ê„®‹«›®‹ AÆ‹·ª›ÀW‹⁄Ì®‹ ”‹„£ñ Ï ±‹vÊø·üΔ…√‹·. ”‹Ò‹¬”›¿·∏›∏› P‹„v‹ A ‹ƒWÊ B√›´‹Æ›Õ‹Q§øfiW‹·Ò›§√Ê. W›Ìó ÷›W‹„ qŸ‹P‹√‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ‹· ü√Êø·üΔ…√‹·. ”›◊Ò‹¬ ±‹√‹Ì±‹√Ê¿·Ì®‹ ±Ê≈‡√‹OÊ ±‹vÊø··  ‹»…ø·„ A ‹√‹®‹· C®Ê‡  ‹fiW‹Ï. ”‹Ì”‹¢Ò‹, CÌX…–Ö, P‹Æ‹∞v‹ ª›–Êø· ü÷‹·ÒʇP‹  ‹·÷‹Ò‹§√‹ P‹ÀW‹⁄Ì®‹ ±‹≈ª› ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ‘ÇP‹ƒ”‹üΔ…√‹·. D üWÊø· ‘ÇP›√‹PÊR A ‹ƒWÊ ´‹ ‹·Ï,  ‹·Ò‹, ±‹Ì•‹, ª›–Ê, gÆ›ÌW‹, Œ–‹r , W›≈ ‹·¬, B‘§P‹, Æ›‘§P‹... CÒ›¬© øfi ‹‚®Ê‡ P‹o·r±›v‹·W‹⁄Δ…. A”‹ÌS¬  ÊÁÀ´‹¬W‹Ÿ‹· ÷›W‹„ AÆʇP‹  ÊÁ√‹·´‹¬W‹Ÿ‹ ÆÊ«Ê W‹Ÿ‹Æ‹·∞ HQ‡ª‹À”‹· ‹ A ‹√‹ D W‹·| ‹Æ‹·∞ w. B√Ö. Æ›W‹√›g ◊‡WÊ W‹·√‹·£”‹·Ò›§√Ê: ""AÒ‹¬ÌÒ‹ BŸ‹®‹»… ÷Ê„Ì©PÊøfiW‹®‹ ”‹„P‹“$æ  ‹¬Ò›¬”‹W‹⁄√‹· ‹, PÊΔ Ê‰ Ê·æ AÌ£ ‹· ±‹ƒO› ‹·®‹»… À√‹·®‹ú ØΔ· ‹‚W‹⁄WÊ P‹„v‹ Ò‹Ÿ‹¤üΔ… ÀÀ´‹ ∏Ë©úP‹  ‹¬ ‹”ÊßW‹Ÿ‹· ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹Æ‹·∞ ±‹≈ª› ‹WÊ„⁄‘ Ê. E±‹Ø–‹Ò‹·W§ ‹Ÿ‹·, ”›ÌS¬, AÆ‹·ª› ‹, A√‹ÀÌ®‹√‹ Àa›√‹´›√Ê ∂ D GΔ…  ‹··S¬ ±‹≈ª› ‹W‹Ÿ‹„ P‹„v‹ AÒ‹¬ÌÒ‹ ”‹„P‹$“ æ ÷‹ÌÒ‹®‹»… ∏ʇ√Ê¡·‡ B®‹ ‹‚W‹Ÿ‹· GÌü·®‹Æ‹·∞ ÒËΔØP‹ Ò‹Ò‹Ãh›nÆ‹ ÷›W‹„ ÒËΔØP‹ ´‹ ‹·Ï À·‡ ‹fiÌ”ÊW‹Ÿ‹ À®›¬¶ÏW‹⁄WÊ À ‹ƒ”‹∏ʇQΔ… ...'' ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹· D ”‹ ‹·”ʬø·Æ‹·∞ ±‹ƒ÷‹ƒ‘ PÊ„Ìw®‹·™ JÌ®‹· ÀÕ›Δ ›®‹  ÊÁø·Q§P‹ Ò‹Ò‹Ãh›nÆ‹ ‹Æ‹·∞  ‹·Ò‹·§ AÆ‹·ª‹ ‹ ÀÕÊ…‡–‹O› À´›Æ‹ ‹Æ‹·∞ √‹„≤‘PÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹√‹  ‹·„ΔP‹. ¡·‡o’Æ‹ ÷›WÊ ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹· P‹„v‹ ∏Ë©úP‹  ‹¬ ‹”Êßø·Æ‹·∞  ÊÁø·Q§P‹ ÷‹ÌÒ‹®‹»… √‹„≤‘PÊ„Ìv‹√‹·. D ∏Ë©úP‹  ‹¬ ‹”Êßø·Æ‹·∞ ”‹ÌP‹√‹Œ‡Δ ∏Ë©úP‹  ‹¬ ‹”Êß GÌ®‹· P‹√Êø·ü÷‹·®‹·. ”‹ÌP‹√‹Œ‡ΔÒÊ¡·Æ‹·∞ ‹‚®‹· Ò‹Æ‹WÊ ∏ʇP›®‹·®‹Æ‹·∞ ‘ÇP‹ƒ”‹· ‹'' ∏ʇv‹ ›®‹·®‹Æ‹·∞ πv‹· ‹ ±‹≈Q≈¡·ø·„ ÷Ë®‹·. ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹·  Ê·‡«Ê E«Ê…‡U‘®‹ GΔ… BP‹√‹W‹⁄Ì®‹Δ„ Ò‹ ‹·æ  ÊÁø·Q§P‹ ∏Ë©úP‹  ‹¬ ‹”ÊßWÊ ∏ʇP›®‹·®‹Æ‹·∞  ‹fiÒ‹≈ ‘ÇP‹ƒ‘ ∏ʇv‹ ›®‹·®‹Æ‹·∞ πor√‹·. qŸ‹P‹√‹  ‹·£‡ø· √›gP›√‹|®‹ ÆÊ«Êø·Æ‹·∞ πo·r "”‹Ã√›g¬' P‹Δ≥ÆÊø·Æ‹·∞ ‘ÇP‹ƒ”‹Δ·, A√‹ÀÌ®‹√‹ AÆ‹·ª›ÀP‹ ÆÊ«Êø·Æ‹·∞  ‹fiÒ‹≈ Pʇ̩≈‡P‹ƒ”‹Δ· ”›´‹¬ ›®‹®‹™Æ‹·∞ E®›÷‹ƒ”‹ü÷‹·®‹·. A ‹√‹ B´›¬£æP‹ bÌÒ‹ÆÊW‹ŸÊΔ… W›y‹ ›®‹ B‘§P‹ÒÊ¿·Ì®‹«Ê‡ B√‹Ìª‹ ›W‹·Ò‹§ Ê. A ‹√‹ ±›≈•‹ÏÆÊW‹Ÿ‹»… BÒ‹æP‹«›¬|  ‹·Ò‹·§ «Ê„‡P‹P‹«›¬|W‹ŸÊ‡ E©™–‹r ¥‹ΔW‹Ÿ›X Ê. BÒ‹æP‹«›¬| ÷›W‹„ «Ê„‡P‹ P‹«›¬|W‹⁄W›X ”‹ ‹·”‹§´›√ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ò‹Æ‹∞ ∏Ë©úP‹  ‹¬ ‹”ÊßWÊ ‘ÇP‹ƒ”‹· ‹ D ”‹ÌP‹√‹Œ‡Δ W‹·|, «Ê„‡P‹ À√Ê„‡óøfi®‹ ÆÊ«ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ À√Ê„‡ó ”‹· ‹»…ø·„ Ø–‹·u√‹ÒÊø·Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©√‹·Ò‹§®Ê. ª›√‹£‡ø· ”‹Ì”‹¢£ø· ü÷‹· ‹··SÒÊ ÷›W‹„ ”‹ÌP‹√‹Œ‡ΔÒÊW‹Ÿ‹· ∏ʇ̮Ê≈  ‹¬Q§Ò‹Ã®‹ i‡ ‹®‹≈ ‹¬. W›Ìóø·Æ‹·∞ A®‹√‹ ±‹≈£Øó øfiX W‹≈◊”‹· ‹ ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹· D Ò‹Ò‹ÃPÊR À√‹·®‹ú ›®‹ PÊ„‡ ‹·· ›®‹ À√Ê„‡ó øfi®‹ ØΔ· ‹Æ‹·∞ SbÒ‹ ›X  ‹¬P‹§±‹w”‹· ‹®‹Æ‹·∞  ‹··Ì®Ê ÀÕÊ…‡—”‹«›W‹· ‹®‹·. ∏ʇ̮Ê≈  ‹·Ò‹·§ Ø ‹·Ï£‡ø· √›—Û‡ø· ›© bÌÒ‹ÆÊW‹Ÿ‹· Æ‹ Ê‰‡®‹ø·®‹ ±‹≈ ‹··S P‹ÀW‹Ÿ‹ P› ‹¬®‹»…  ‹·£‡ø· √›—Û‡ø· ›© bÌÒ‹ÆÊW‹Ÿ‹· ”‹÷‹g ”‹Ì Ê‡®‹ÆÊW‹Ÿ›X Aº ‹¬Q§ ±‹vÊ© Ê. W‹Ò‹P›Δ®‹  ÊÁª‹À‡P‹√‹| ÷›W‹„  ‹·´‹¬P›»‡Æ‹ a‹ƒÒÊ≈ø· ÀP‹Í£‡P‹√‹|W‹Ÿ‹· D ”‹Ì Ê‡®‹ÆÊø·Æ‹·∞ √‹„≤‘ Ê  ‹·Ò‹·§ C»…  ‹”›÷‹Ò‹·Õ›◊ a‹ƒÒÊ≈ø· ±‹≈ª› ‹ ‹‰ C®Ê. B®‹√Ê ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹· Ò‹ ‹·æ P‹ÀÒÊW‹Ÿ‹»… E®Ê™‡Õ‹±‹‰ ‹ÏP‹ ›X D À·£ø·Æ‹·∞ À·‡√‹Δ· ø·£∞”‹·Ò›§√Ê. CÌ•‹ √›gQ‡ø· ØΔ· ‹Æ‹·∞ P‹· Ê̱‹‚ P‹„v‹ ±‹≈P‹q”‹»Δ…. ª›√‹Ò‹®‹ ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»…øfiW‹», P‹Æ›ÏoP‹ CΔ… Ê‡ P‹Æ‹∞v‹®‹ ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹«›…W‹»‡ A ‹√‹· ”‹ ‹·P›»‡Æ‹ a‹ƒÒÊ≈ø· Ø ‹fiÏ|®‹ À´›Æ‹ ‹Æ‹„∞ ”‹ÌÕÊ„‡´‹Æ› À´›Æ‹®‹»…√‹· ‹ ª‹„Ò›√›´‹ÆÊ  ‹·Ò‹·§  ‹·£‡ø· ÆÊ«ÊW‹Ÿ‹Æ‹„∞ À√Ê„‡ó”‹·Ò›§√Ê : ""÷‹·X®Ê ÊÌ®‹· üWÊ®‹· Æ›ŸÊ AX®‹·

÷Ê„”‹Ò‹· 30

ÒÊWÊ ‹√‹·, A®‹· ”‹Ì”‹¢£ ®‹Õ‹ÏÆ‹ ±›ÌwÒ‹¬ ±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹'', ""C®‹™ gW‹Ÿ‹ ”›Δ®ÊÌ®‹· ÷‹ŸÊ®‹ ÷‹wx ÒÊWÊ ‹√‹·, D P‹·√‹·ü√‹· ü√‹· ‹√‹· G«Ê„‡ ®‹·–‹¢£  ‹fiÆ‹ › ÷Ê„W‹⁄ PÊ„Ÿ‹·¤ Ê ®›Æ‹ › Ø»”‹· ˚‹·®‹≈ W›Æ‹ ›'', ""◊Ì©Æ‹ C£÷›”‹ ±‹‚√›| K© K©,  ‹·ÌP›¿·Ò‹· Æ‹ ‹·æ ü·©ú , C√‹»Δ… Æ‹ ‹·W‹ Õ‹·©ú , ÷Ê„øfi™w®Ê‡™ Bø··§ Æ‹ ‹·æ ÷›©''. W‹Ò‹P›Δ®‹ C£÷›”‹ ‹Æ‹·∞ üWÊ®‹· A»…ø· ◊Ì”ÊWÊ  ›√‹”‹·®›√‹√›X ”‹Ìª‹≈À·”‹· ‹‚®‹ÆÊ∞‡ ”‹Ì”‹¢£¡·Ì®‹· πÌπ”‹· ‹  ‹·£‡ø· a‹ƒÒÊ≈ø· üWÊY ∏ʇ̮Ê≈ £‡P‹“$° ›X ±‹≈£Q≈¿·‘®›™√Ê.  ‹”›÷‹Ò‹·Õ›◊ a‹ƒÒÊ≈ W‹Ò‹P›Δ ‹Æ‹·∞  ‹·´‹¬P›ΔPÊR  ÊÁƒøfiX Ø»…”‹· ‹ PÊ„‡ ‹·· ›© bÌÒ‹ÆÊø· üWÊY P› ‹¬®‹  ‹·„ΔP‹ ±‹≈£Q≈¿·‘®‹ P‹À ∏ʇ̮Ê≈ A ‹√ʇ C√‹∏ʇP‹·.  ‹·´‹¬ø··W‹®‹ a‹ƒÒÊ≈ø· üWÊY P‹„v‹ A ‹ƒWÊ ”‹≥–‹r P‹Δ≥ÆÊW‹⁄ Ê. "Æ› P‹ÀÒ› üƒ‡∏›ƒ™Ò‹·§' GÌü P‹ÀÒÊø·»…  ‹··‘…Ì A√‹”‹√‹·  ‹··‘… ‹·√‹Æ‹„∞ ◊Ì®‹„ A√‹”‹√‹· ◊Ì®‹·W‹Ÿ‹Æ‹„∞ PÊ„Ì®‹ a‹ƒÒÊ≈ø· ”‹Ò‹¬W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÆÊÆ‹≤”‹·Ò›§√Ê. A Ê·ƒP›, g ‹·ÏØ, PÊ„ƒøfi, aÊÁÆ›, Àø·p›∞Ì, CÌwøfi, ±›Q”›§Æ‹, Bμ≈P›W‹Ÿ‹Æ‹·∞ JvÊ®‹·÷›Q®‹ ”› ‹fi≈g¬Õ›◊ √›gP›√‹|®‹ ±‹≈”›§±‹ ‹Æ‹·∞ A ‹√‹·  ‹fiv‹·Ò›§√Ê. "H—øfi SÌv‹ Ò‹·Ìv‹ Ò‹·Ìv‹  ‹fiv‹©®‹™√‹ ø··√Ê„‡≤Æ‹ Ò‹·Ìo ±‹‚Ìv‹√‹ ü⁄¤ E⁄©‡Ò›¬P‹ !' ª›√‹Ò‹&±›Q”›§Æ‹ ø··®‹ú®‹»… A Ê·ƒP›®‹ ±›Ò‹≈ ‹Æ‹·∞ ÆÊÆ‹≤”‹·Ò›§ A®‹√Ê„Ì©WÊ  ‹·´‹¬ø··X‡Æ‹ a‹ƒÒÊ≈ø·Æ‹·∞ P‹·ƒÒ›®‹  ‹”›÷‹Ò‹·Õ›◊ JvÊ®›Ÿ‹· ‹ ؇£WÊ ”‹ÌüÌ´‹ P‹»≥”‹·Ò›§√Ê. a‹ƒÒÊ≈ø·  ‹·£‡P‹√‹|®‹ üWÊY A ‹ƒWÊ ”‹≥–‹r ›®‹ √›gQ‡ø· P‹Δ≥ÆÊW‹⁄®‹·™ ‹‚. C–›rXø·„ A ‹√‹ P› ‹¬®‹»… A£‡ P‹w Ê· ±‹≈ ‹fi|®‹»…  ‹·£‡ø· √›—Û‡ø·ÒÊø·· ÷‹~Q÷›P‹·Ò‹§®Ê. B®‹√Ê A®‹√‹ À√‹·®‹ú ØΔ· ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ®›S»”‹· ‹  ‹·„ΔP‹ A ‹√‹· ”› ‹·√‹”‹¬ ›© √›gQ‡ø· ØΔ· ‹Æ‹·∞  ‹¬P‹§±‹w”‹·Ò›§√Ê. D G√‹v‹· ”‹ÌW‹£W‹Ÿ‹· ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ "Õ‹≈®›úÌg»' P‹ÀÒÊø· a‹aÊÏWÊ AW‹Ò‹¬ ±‹≈ Ê‡ŒPÊW‹Ÿ›X Ê. ∏ʇ̮Ê≈ P› ‹¬®‹»… W›Ìó PÊ„«Êø·  ‹·÷›√‹„±‹P‹ ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹· W›Ìó‡iø· ‹√‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ‹· ”‹· ‹fi√‹· ÷‹©ÆÊÌo· P‹ÀÒÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ü√Ê©®›™√Ê. A ‹‚W‹Ÿ‹»… ”‹· ‹fi√‹· ÷‹Ò‹·§ P‹ÀÒÊW‹Ÿ‹· W›Ìó‡iø· ‹√‹ PÊ„«Ê  ‹·Ò‹·§  ‹·√‹| ‹ÆÊ∞‡ Pʇ̩≈‡P‹ƒ”‹·Ò‹§ Ê. v›>> i. G”Ö. A ‹·„√Ö A ‹√‹· W‹·√‹·£”‹· ‹ÌÒÊ ""W›Ìó‡iø· ‹√‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ‹· ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹· ü√Ê®‹ P‹ÀÒÊW‹Ÿ‹»… ÷ÊbcÆ‹ ‹‚  ‹·√‹|®‹ Æ‹ÌÒ‹√‹ ü√Ê®‹ ‹‚.'' ”‹· ‹fi√‹· Æ›Δ·R P‹ÀÒÊW‹Ÿ‹»…  ‹·√‹| ±‹≈”›§±‹WÊ„Ÿ‹·¤Ò‹§®Ê. W›Ìó‡i ø· ‹√‹ PÊ„«Ê, PÊ„Ì®‹ ‹√‹ ◊Ì”›W‹·|, A®‹PÊR gÆ‹ÒÊø· ±‹≈£Q≈¡·  ‹··ÌÒ›®‹ ”‹ÌW‹£ W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ◊Ì”Ê&A◊Ì”Êø· ±‹ƒª›–Êø·»…  ‹fiÒ‹≈ a‹bÏ”‹®Ê PÊ„‡ ‹·· ›®‹  ‹·Ò‹·§ ´›À·ÏP‹ ”› ‹·√‹”‹¬®‹ ”‹ÌZ–‹Ï®‹ ÆÊ«ÊW‹„ À”‹§ƒ”‹·Ò›§√Ê. W›Ìó‡iø· ‹√‹ ”›ÀÆ‹ ©Æ‹©Ì®‹ ◊w®‹· 1982√‹»… ±‹≈P‹o ›®‹ "∏›±‹‰i&±‹‰i' P‹ÀÒÊø· ‹√ÊW‹„  ‹·√‹⁄  ‹·√‹⁄ A®‹Æ‹·∞ ÆÊÆ‹≤”‹·Ò›§ ÷Ê„‡W‹·Ò›§√Ê. W›Ìó ÷‹Òʬø· B[›Ò‹ ‹Æ‹·∞ Ò‹Æ‹∞ ”‹ÍgÆ‹ Œ‡ΔÒÊø· ü÷‹· ‹··S¬ √‹„±‹P‹ ›X ‘ÇP‹ƒ”‹· ‹‚®‹·, W›Ìó  ‹·Ò‹·§ WÊ„‡vÊ’  ÊÁ√‹·´‹¬ W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ø√‹ÌÒ‹√‹ ›X  ‹··T› ‹··UøfiX”‹· ‹‚®‹·, gÆ‹ÒÊø· Ò‹Δ…| ”‹ÌP‹oW‹Ÿ‹Æ‹·∞  ‹·√‹⁄  ‹·√‹⁄ Aº ‹¬Q§”‹· ‹‚®‹·, ”Ë÷›®‹ÏÒÊø· W›Ìó‡ bÌÒ‹ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ G£§◊w ø·· ‹‚®‹·, ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ W›Ìó P‹ÀÒÊW‹Ÿ‹ Δ˚‹|W‹Ÿ›X Ê. P‹À¡„ü∫ PÊ„‡ ‹··  ›®‹®‹ À√‹·®‹ú ÒÊ„‡ƒ®‹ ±‹≈S√‹ √›gQ‡ø· ±‹≈£ª‹oÆÊø· P› ›¬Ò‹æP‹  ‹fi®‹ƒ C®‹·. PÊ„‡ ‹·· ›®‹ ÷›W‹„ ”› ‹·√‹”‹¬ ›®‹W‹Ÿ‹ ”‹ÌZ–‹Ï®‹ ”‹Ã√‹„±‹ ◊Ì”Ê PÊ„ÆÊW‹ ◊Ì”Êø·Æ‹·∞ W‹·Ìv‹·÷›Q PÊ„Ì©ÒÊ„‡ ? Ò‹Æ‹∞ PÊ„«Êø· PÊ„ÆÊW›~‘ C ‹WÊ Õ‹√‹|· üÌ©ÒÊ„‡ ? A¡„¬‡ C ‹Æ‹· A ‹·√‹ "Æ›Æʇ Ò›Æʇ ”‹Òʧ ' GÌ©ÒÊ„‡ ? Æ›ÆÊ ”‹Òʧ GÌ©ÒÊ„‡ ? W›Ìó  ‹·Ò‹·§ WÊ„‡vÊ’ Cü∫√‹Æ‹„∞ P‹À A◊Ì”Ê  ‹·Ò‹·§ ◊Ì”Êø· ±‹≈£ØóW‹Ÿ›X W‹≈◊”‹·Ò›§√Ê. "PÊ„ÆÊWÊ' GÌü ±‹®‹ ª›√‹Ò‹®‹ √›gP›√‹|®‹»… D G√‹v‹„  ‹ÂËΔ¬W‹Ÿ‹ Æ‹v‹· Ê Æ‹vÊ®‹ ”‹ÌZ–‹Ï®‹ JÌ®‹· Ò›QÏP‹ AÌÒ‹¬ ‹Æ‹·∞ ”‹„b”‹·Ò‹§®Ê. W›Ìó‡i ø· ‹√‹ ª›√‹Ò‹®‹ √›gQ‡ø· ±‹≈ Ê‡Õ‹©Ì®›X P›ÌWÊ≈”ÖÆ‹»… ◊Ì®‹„  ‹·„Δª‹„Ò‹  ›© Õ‹Q§W‹Ÿ‹ üΔ P‹w Ê·øfiX B√Ö.G”Ö.G”Ö. ÷‹·qr ”› ‹P‹Ï√Ö A ‹√‹  ‹·„ΔP‹ ◊Ì®‹·Ò‹Ã®‹ ‘®›úÌÒ‹ ›X  ‹fi±‹ÏqrÒ‹·. ª›√‹Ò‹®‹ √›—Û‡ø·ÒÊø·Æ‹·∞ ´‹ ‹fiÏ´›ƒÒ‹ ›X Ø√‹„≤”‹· ‹ PÊ„‡ ‹·· ›®‹PÊR ±‹≈£øfiX W›Ìó‡iø· ‹√‹· GΔ… ´‹ ‹·Ï®‹ ‹√‹Æ‹·∞

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


”‹ ‹fiÆ‹ ›X JŸ‹WÊ„Ÿ‹·¤ ‹ bÌÒ‹ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ∏ÊŸÊ”‹Δ· Ò‹ ‹·æ i‡ ‹ ‹Æ‹·∞ ÷‹Δ ›√‹· ∏›ƒ ±‹|QRqr®‹™√‹·.  ‹··‘…Ì  ‹·„Δª‹„Ò‹ ›®‹ C–Êr‡ A±›ø·P›ƒøfiX ∏ÊŸÊ®‹·, A”‹÷›ø·P‹ÒÊø· P‹orP‹vÊø· W‹⁄WÊø·»… W›Ìó ®Ê‡Õ‹ Àª‹gÆÊWÊ ”‹ ‹·æ£‘®‹√‹·. PÊ„‡ ‹·· ›©W‹Ÿ‹· PÊ„‡ ‹··W‹ΔªÊW‹Ÿ‹  ‹·„ΔP‹ ◊Ì”Êø·Æ‹·∞ ÷‹·o·r÷›Q®‹√Ê W›Ìó‡i ø· ‹√‹· E±‹ ›”‹W‹Ÿ‹  ‹·„ΔP‹ A ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞  Ê·qrØÌÒ‹√‹·. ◊‡W›X ª›√‹Ò‹®‹ √›—Û‡ø· ÷Ê„‡√›o PÊ„‡ ‹·· ›®‹  ‹·Ò‹·§ W›Ìó ›®‹®‹ Æ‹v‹·ÀÆ‹ ”‹ÌZ–‹Ï®‹ P‹•‹Æ‹ ›XÒ‹·§. W›Ìó‡iø· ‹√‹ PÊ„«Êø·· "◊Ì”Ê PÊ„ÆÊW‹◊Ì”Êø·Æ‹·∞ W‹·Ìv‹· ÷›Q PÊ„Ì©ÒÊ„‡ ?' ∂ GÌü P‹ÀÒÊø· ”›»WÊ P›√‹| ›W‹·Ò‹®§ Ê. D ÀÕʇ… –‹OÊWÊ ”‹ ‹·•‹ÏÆÊ W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ W›Ìó P‹·ƒÒ›®‹ ÷‹Δ ›√‹· P‹ÀÒÊW‹Ÿ‹· J®‹X”‹·Ò‹§ Ê. ""÷‹„ÀWÊ ∏ʇWÊ ÷‹b®c ‹√‹· A®‹√‹ ”ËÌ®‹√‹¬  Ê·bc®‹√‹·, ”‹Ì”‹¢£ g̪‹ PÊ„bc®‹√‹·'' ""√ʇ‘ Ê·ø· ÒÊ„or ‹√‹· üÌW›√‹ Cor ‹√‹· ∏Ê√‹Ÿ›w‘®‹«Ê…Δ… " ‹Ì®Ê‡  ‹fiÒ‹√‹Ì' X‡Ò‹.'' ""PÊ„Δ·… ‹ ‹ ”›ÀWÊ Ò›ÆÊ LÒ‹| PÊ„v‹· ‹ ´‹ÍÒ‹√›–‹Û ”‹ÌÒ‹£WÊ CΔ… ”› ‹·¬®‹ Æʇҋ≈'' W›Ìó‡iø· ‹√‹Æ‹·∞ PÊ„Ì®‹ ‹√‹ PË≈√‹¬, B¶ÏP‹ÒÊ,  ‹·Ò›Ì´‹ÒÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ∏ʇ̮Ê≈ ø· ‹√‹· W‹≈◊”‹Δ· ”›´‹¬ ›X®Ê. ""ØÆ‹∞◊Ì”ÊW› ◊Ì”Ê P›~PÊ¡·‡ ? øfi ‹ Æ›¬ø· ؇£ ? GÌ•‹ ±Ë√‹·–‹®‹ HÆ‹· ؇£ C®‹· ? øfi√‹ À‡√‹ h›£ ?'' ∂ GÆ‹· ∞ ‹»… "À‡√‹' GÌü ±‹®‹ ‹Æ‹·∞ ÕÊ…‡–‹≤≈ø· ÷›W‹„ Õ‹ü™ W›√‹·wW‹ ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹· ”› ‹P‹Ï√‹√‹Æ‹·∞

E®Ê™‡Œ‘ üŸ‹‘√‹· ‹Ì£®Ê. ""◊Ì”› À‡√‹√‹ ”‹Ìó¡„Ÿ‹W‹ A ‹·√‹√›WÊ„‡®‹· A–‹r ”‹·Δª›Æ‹„ AΔ… '' GÌü ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ ”›»Æ‹»… "◊Ì”Ê' GÌü ±‹®‹ ”› ‹fiÆ›¬•‹Ï ®‹»…√‹®Ê PÊ„‡ ‹·· ◊Ì”Êø·Æ‹·∞ P‹·ƒÒ›®‹®‹·™ GÌü·®‹Æ‹·∞ ”‹≥–‹r±‹w”‹·Ò‹§®Ê. ""C ‹ π⁄ø·, P‹ƒø·, C”›…À·, ◊Ì®‹·, Bø·ÏÆ‹· AÆ›√‹¬ÆÊÌ®‹· ! i‡ ‹∏›Ì´‹ ‹¬ J√ÊWÊ ÷‹£§√‹Δ· ±‹√‹”‹≥√‹√‹ PÊ„Ì®‹·  ‹·ÍÒ‹·¬´›¬Æ‹ Ê‡  ‹·„v‹·£√‹· ‹ √Ë©≈P‹√‹ Æ‹v‹· Ê Æ‹vÊ®Ê ®›øfi©Ò‹Æ‹®‹ ”›W‹√‹®‹  ‹·•‹Æ‹©Ì®Ê®‹™ À–‹ ‹ P‹·w®Ê'' ∂ øfi ‹‚®‹Æ‹·∞  ÊÁa›ƒP‹ ±‹ƒª›–Êø·»… PÊ„‡ ‹·· ◊Ì”Ê  ‹·Ò‹·§  ‹·£‡ø· ”Ë÷›®‹ÏÒÊ GÌ®‹· ÷ʇŸ‹«›W‹·Ò‹§®Ê„‡ A ‹‚W‹⁄WÊ ü√Ê®‹ P› ›¬Ò‹æP‹  ›¬T›¬Æ‹®‹Ì£ Ê  Ê·‡»Æ‹ ”›Δ·W‹Ÿ‹·. ü|° , ´‹ ‹·Ï, gÆ›ÌW›´›ƒÒ‹ ›X ◊Ì”Êø·Æ‹·∞ πÒ‹·§ ‹ √Ë©≈P‹√‹· JÌ®‹· P‹vÊ; ®›øfi©  ‹·•‹Æ‹®‹ À–‹ P‹·w ‹ Œ ‹”‹Ã√‹„≤ W›Ìó CÆÊ„Ì∞ ®ÊvÊ. Ò›£ÃP‹ WÊΔ· ‹‚ ”›´‹¬ ›W‹®›®›W‹ ◊Ì”Ê ÀgÍ̺‘Ò‹·. W›Ìó‡iø· ‹√‹Æ‹·∞ ü» ÒÊWÊ®‹·PÊ„ÌwÒ‹·. C®Ê‡  Ê‡ŸÊø·»… ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ P‹ÀÒÊW‹Ÿ‹· W›Ìó‡iø· ‹√‹ PÊ„«Êø·Æ‹·∞ ´‹ ‹·Ï, h›£, gÆ›ÌW›´›ƒÒ‹ ›®‹ ◊Ì”ÊWÊ ü»øfi®‹ ÀՋî‹ ՛̣®‹„Ò‹√‹ ”›ÀÆÊ„Ì©WÊ ”‹À·‡P‹ƒ”‹·Ò‹§ Ê. "Õ‹≈®›úÌg»' P‹ÀÒÊø·»… W›Ìó‡iø·Æ‹·∞ PÊ„Δ·… ‹‚®‹√‹  ‹·„ΔP‹ Ò› ‹‚ WÊΔ…ü÷‹·®ÊÌ®‹· ª‹≈À·‘®‹ PÊ„‡ ‹·· ›© Õ‹Q§W‹Ÿ‹· A»…ø·„ ”Ê„‡Ò‹ ‹‚ GÌ®‹· £⁄”‹Δ· ø·£∞”‹·Ò›§√Ê. W›Ìóø·Æ‹·∞ PÊ„Ì®‹ P›√‹|PÊR ®‹Õ‹P‹W‹Ÿ‹ ‹√ÊWÊ PÊ„‡ ‹·· ›© Õ‹Q§W‹⁄WÊ ª›√‹Ò‹®‹ ”‹ ‹fig®‹»… Ò‹«Ê GÒ‹§Δ· ”›´‹¬ ›X√‹»Δ….

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

W›Ìó ”‹Ò‹§√‹„ ”Ë÷›®‹ÏÒÊ A⁄ø·»Δ… ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹· W›Ìó‡iø· ‹√‹ PÊ„«Êø· ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹ ª›√‹Ò‹®‹ a‹ƒÒÊ≈WÊ £‡ ‹≈ ›X ”‹≥Ì©‘®›™√Ê. W›Ìó‡iø· ‹√‹ PÊ„«Êø·· ®Ê‡Õ‹ ‹Æ‹·∞ ª‹ø·ÌP‹√‹ Ò‹Δ…|PÊR Dv‹· ‹fiwÒ‹·§. ±‹≈´›Ø g ›÷‹√‹«›«Ö ÆÊ÷‹√‹· A ‹√‹· W‹®‹Y©Ò‹√›X ®Ê‡Õ‹PÊR ”‹ ‹fi´›Æ‹ ÷ʇ⁄®‹™√‹·. ""Æ‹ ‹·æ ∏›⁄Æ‹ ∏ÊŸ‹P‹· Bƒ÷Ê„‡¿·Ò‹·, G«Ê…Δ„… P‹W‹YÒ‹§«Ê P‹À©®Ê... Bƒ÷Ê„‡¿·ÒÊÌ®Ê. A®‹· Ò‹±‹‚≥ . D ®Ê‡Õ‹ ‹Æ‹·∞ ∏ÊŸ‹X‘®‹ B ∏ÊŸ‹P‹· ”› ‹fiÆ‹¬ ›®‹ ∏ÊŸ‹P‹Δ…. ”›À√›√‹·  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹· B ∏ÊŸ‹P‹· P›~”‹·Ò‹§«Ê‡ C√‹·Ò‹§®Ê.'' "Õ‹≈®›úÌg»' P‹ÀÒÊø·· g ›÷‹√‹«›Δ√‹  ‹fi£WÊ Ø‡w®‹ Aº ‹¬Q§ø·Ì£®Ê. PÊ„‡ ‹·· ›®‹ W›Ìó ›®‹ ‹Æ‹·∞ PÊ„Ì®ÊÆÊÌ®‹·PÊ„Ìw®‹™√Ê W›Ìó ›®‹ B ˚‹|PÊR PÊ„‡ ‹·· ›®‹ ‹Æ‹·∞ ƛՋ±‹w‘Ò‹·. A®‹· ª›√‹Ò‹  ‹fiÒ‹≈ ‹Δ… , ÀՋî‹  ‹·£‡ø· ◊Ì”Êø· P‹Ò‹§«Êø·Æ‹·∞ P‹ŸÊ¿·Ò‹·. "W›ÌóW‹Ì´‹' ›X  ‹·£‡ø· ”› ‹·√‹”‹¬ ‹‚ ÀՋà‹Æ‹·∞  ›¬≤‘Ò‹· GÆ‹·∞ ‹‚®‹· ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ W‹≈◊PÊøfiX®Ê.  ‹Δ…ª‹ª›¿· ±‹pʇ«Ö P‹„v‹ Ò‹ ‹·æ ª›–‹|®‹»… ""A ‹√‹Æ‹·∞ PÊ„Ì®‹ ÷‹·a‹·c ø·· ‹P‹ © ‹¬ ”‹Ì®Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ´‹ÃÌ”‹  ‹fiw®‹ÆÊÌ®‹· ª›À‘®‹™√Ê A®‹· Õ‹·®‹ú Ò‹±‹‚≥$. ü÷‹·Õ‹@ ª‹W‹ ‹ÌÒ‹, W›Ìó‡iø·· Ò‹ ‹·æ  ‹·√‹|®‹  ‹·„ΔP‹ Ò‹ ‹·æ ®ÊÁÀ‡ P›√‹¬ ‹Æ‹·∞ Dvʇƒ”‹∏ʇPÊÌ®‹· Cbf‘®‹™ÆÊ„‡ HÆÊ„‡'' GÌ®‹· ÷ʇŸ‹·Ò›§√Ê. "”Ê„‡ΔÆÊΔ… WÊΔ ‹‚WÊ„⁄‘  ‹··P‹§Æ›®‹ ª‹„±‹Æ‹·',  ‹Δ…ª‹ª›¿· ±‹pʇΔ√‹  ‹fi£W‹„ ∏ʇ̮Ê≈ Aº ‹¬Q§ ؇w®›™√Ê. ®Ê‡Õ‹ Àª‹gÆÊWÊ ±‹‰ ‹Ï®‹»…¡·‡ ◊Ì®‹„& ‹··‘…Ì  ‹·£‡ø· Õ‹Q§W‹Ÿ‹ Aor÷›”‹©Ì®‹ P‹ΔRÒ›§ , Æ‹ ‹T›»W‹Ÿ‹»…  ‹fi√‹|÷Ê„‡ ‹· Æ‹vÊ©Ò‹·§. "P‹ΔRÒʧø· √‹P‹§®‹ PÊ”‹ƒÆ‹»… PÊ„‡Δ„ƒPÊ„Ìv‹· gÒÊWÊ øfi ‹ AÌW‹√‹˚‹P‹√‹„ CΔ…®Ê‡ W›Ìó π‡©π‡©ø·»… Æ‹vÊ®‹· gÆ‹ƒWÊ ◊Ì®‹„& ‹··‘…Ì  Ê·Á£≈ ”‹Ì®Ê‡Õ‹ ‹Æ‹·∞ ”›ƒ®‹√‹·'. ®Ê‡Õ‹ Àª‹gÆÊø· ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»…ø·ÌÒ‹„ «›÷Ê„‡√Ö ÷›W‹„ ®Ê÷‹»W‹Ÿ‹ W‹p›√‹W‹Ÿ‹»… A˚‹√‹Õ‹@ √‹P‹§ ÷‹ƒø··£§Ò‹·§. C®‹√‹ Õ‹ ‹·Æ‹PÊR W›Ìó Õ‹Q§ À·‡ƒ ±‹≈ø·£∞‘®‹™√‹·. B®‹√‹„ ®Ê‡Õ‹®›®‹¬ÌÒ‹ ”Ë÷›®‹ÏÒ›  ›Ò› ‹√‹| ”‹Ì±‹‰|Ï Ø ‹fiÏ| ›X√‹»Δ….  ‹·Ò‹ W‹Ÿ‹Æ‹·∞  ‹·£‡ø·ÒÊ¿·Ì®‹ Õ‹·©ú‡P‹ƒ”‹· ‹ ø·˝ ‹ÆÊ∞‡ ü®‹·P›X‘PÊ„Ìv‹ W›Ìó A”‹÷›ø·P‹√›X®‹™√‹·. Ò‹ ‹·æ i‡ÀÒ› ‹óø· GΔ… ±‹≈ø·Ò‹∞W‹Ÿ‹„ ”‹Ì±‹‰|Ï WÊΔ· ‹Æ‹·∞ ؇w√‹»Δ…. ü®‹·QÆ‹ ”Ê„‡ΔÆÊ∞Δ… PÊ„«ÊX‡v›W‹· ‹®‹√‹  ‹·„ΔP‹ WÊΔ· ›X ±‹ƒ ‹£Ï‘®‹™√‹·. W›Ìó ”›ÀÆ‹ ”›•‹ÏP‹ÒÊø· üWÊY ∏ʇ̮Ê≈ ÷‹Δ ›√‹· ∏›ƒ E®›Y√‹ ÒÊWÊø··Ò›§√Ê. ”‹Ò‹·§ ”Ë÷›®‹ÏÒÊ ”›ó‘®‹ ”› ‹®‹·. ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ P‹ÀÒÊ AÌ£ ‹· ›X ´›À·ÏP‹ ”Ë÷›®‹ÏÒÊø· P‹√Êø·Æ‹·∞ ؇v‹·Ò‹§®Ê. ”Ë÷›®‹ÏÒÊø· ±‹|£ Õ›Õ‹ÃÒ‹ ›X Eƒø·Δ· W›Ìó πo·r÷Ê„‡®‹ ∏ÊŸ‹QØÌ®‹ ÷Ê„”‹ ü£§ , ÷Ê„”‹ ”Ê∞‡÷‹W‹Ÿ‹ G~°ø·Æ‹·∞ Ò‹·Ìü·Ò‹§ , ÷Ê„£§”‹·Ò‹§ ÷Ê„‡W‹∏ʇPÊÌü·®‹· P‹Àø· ”‹≥–‹r ”‹Ì®Ê‡Õ‹. ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ "Õ‹≈®›úÌg»'  ‹·Ò‹·§ W›Ìóø·Æ‹·∞ P‹·ƒÒ›®‹ P‹ÀÒÊW‹Ÿ‹· A ‹√‹ √›gQ‡ø· ØΔ· ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹≥–‹r±‹w”‹·Ò‹§ Ê. ”Ë÷›®‹ÏÒÊø· ±‹≈£±›®‹ÆÊ C»… E®›√‹  ›X  ‹fiÆ‹À‡ø· ÆÊ«Ê¿·Ì®‹ ±‹≈£±›®‹ÆÊWÊ„ÌwΔ…. PÊ„‡ ‹·· ◊Ì”Êø· a›ƒ£≈P‹ W‹≈◊PÊ¿·Ì®‹ ±‹≈£±›®‹ÆÊWÊ„Ìw®Ê. ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ D a›ƒ£≈P‹ ±‹≈˛Ê ÷›W‹„ √›gQ‡ø· ØΔ· ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ A±‹√‹„±‹PÊR A ‹√‹ P› ‹¬®‹»… ÷‹~Q÷›P‹· ‹ W‹Ò‹P›Δ®‹  ÊÁª‹À‡P‹√‹|,  ‹··‘… ‹·√‹ üWÊY £√‹”›R√‹, ◊Ì®‹„ BP‹√‹W‹Ÿ‹ üŸ‹PÊø·Ì•‹ ”‹ÌW‹£W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ®‹„√‹ ”‹ƒ”‹·Ò‹§ Ê. B®‹√Ê P‹· Ê̱‹‚ A ‹√‹ À–‹ø·®‹»… C®Ê‡  ‹fiÒ‹Æ‹·∞ ÷ʇŸ‹«›W‹®‹·. ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹· ”›ÀÆ‹  ‹·„ΔP‹ W›Ìóø·Æ‹·∞ ÷Êa‹·c ±‹≈ Ê‡Œ”‹· ‹‚®‹ƒÌ®Ê„‡ HÆÊ„‡ W›Ìó  ‹¬Q§Ò‹Ã, bÌÒ‹ÆÊW‹Ÿ‹»…√‹· ‹  ÊÁ√‹·´‹¬W‹Ÿ‹Æ‹·∞ W‹≈◊”‹Δ· A ‹ƒWÊ ”›´‹¬ ›XΔ…. "W›Ìóø··W‹®‹»… ü®‹·Q®‹ ‹√‹· Ò› ‹‚' GÌ®‹· ÷Ê Ê·æ ±‹o·rPÊ„Ÿ‹·¤ ‹ ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹ƒÌ®‹ A®‹Æ‹·∞ ؃‡¸”‹· ‹‚®‹· ”›´‹· ‹‰ AΔ…. P› ‹¬ Ê‡ √›gQ‡ø· A”‹˜ P‹· Ê̱‹‚  ‹·Ò‹·§ ∏ʇ̮Ê≈ Æ‹ Ê‰‡®‹ø·®‹ Cü∫√‹·  ‹·÷‹Ò‹Ã®‹ P‹ÀW‹Ÿ‹·. P‹· Ê̱‹‚ A ‹√‹ P› ‹¬®‹ √›gQ‡ø· bÌÒ‹ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ‹· ü÷‹Ÿ‹–‹·r a‹aÊÏ Æ‹vÊ®‹√Ê ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ P› ‹¬®‹ √›gQ‡ø· ØΔ· ‹‚W‹Ÿ‹ üWÊY Ò‹·Ìü P‹w Ê· a‹aÊÏ Æ‹vÊ©®Ê. C®‹PÊR P›√‹| C ‹√‹ P› ‹¬®‹ Aº ‹¬Q§ø· ”‹Ã√‹„±‹. P‹· Ê̱‹‚ A ‹√‹®‹· GaÊcÒ‹§ Õ‹„®‹≈ ±‹≈˛Ê. A ‹√‹·  ÊÁa›ƒP‹ÒÊø·  ‹·„ΔP‹ ü®‹·P‹Æ‹·∞ ±‹≈ Ê‡Œ”‹·Ò›§√Ê. bÌÒ‹ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ JÌ®‹·

÷Ê„”‹Ò‹· 31


W›y‹ ›®‹ ´›¬Æ‹®‹»… ”‹Ì Ê‡®‹ÆÊø·Æ›∞X”‹Δ· ø·£∞”‹·Ò›§√Ê. ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹®‹· "Æʇ√‹ ›X' ü®‹·QWÊ ´‹· ‹··P‹· ‹  ‹·ÆÊ„‡´‹ ‹·Ï. AÆ‹·ª‹ ‹  ‹·Ò‹·§ ”‹Ì Ê‡®‹ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹qrPÊ„v‹·Ò‹§«Ê‡ A®‹PÊ„RÌ®‹·  ÊÁa›ƒP‹ aËP‹orÆ‹·∞ A ‹√‹· √‹„≤”‹·Ò›§√Ê. Àa›√‹ ‹‚ ”‹Ì Ê‡®‹ÆÊøfiW‹· ‹  ‹fiW‹Ï®‹»… ”‹Ì Ê‡®‹ÆÊøfi®‹√‹„, BW‹©®‹™√‹„ Ò‹Æ‹∞ ∏Ë©úP‹  ‹¬ ‹”Êßø·Æ‹·∞ ”‹√‹Ÿ‹ ›X πo·rPÊ„v‹·Ò‹§®Ê. ”‹Ì Ê‡®‹ÆÊ  ÊÁa›ƒP‹ BP‹Í£ø·Æ‹·∞ ±‹vÊ®‹√‹„ ±‹vÊø·®Ê‡ ÷Ê„‡®‹√‹„ A®‹· Ò‹Æ‹∞ ”‹Ã√‹„±‹®‹»… JÌ®‹· üWÊø· ØW‹„y‹ÒÊø·Æ‹·∞ JŸ‹WÊ„Ìw√‹·Ò‹§®Ê. D G√‹v‹„ À´›Æ‹W‹Ÿ‹· Cü∫√‹»… P‹Ìv‹·ü√‹·Ò‹§ Êøfi®‹√‹„ ü÷‹·±›Δ· Aº ‹¬Q§ø·Æ›∞´‹ƒ‘  Ê·‡»Æ‹ÌÒÊ  ‹XχP‹ƒ”‹«›X®Ê. D ◊ÆÊ∞«Ê¿·Ì®‹ ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ P› ‹¬®‹ √›gQ‡ø· ØΔ· ‹‚W‹Ÿ‹· ”‹„P‹“$æ ‹‰ ØW‹„y‹ ‹‰ A”‹≥–‹r ‹‰ BX√‹· ‹ ”›´‹¬ÒÊ C®Ê. ◊‡W›X A ‹√‹ PÊ„‡ ‹·· ›®‹ À√Ê„‡ó bÌÒ‹ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞  ›a‹¬ ›X W‹≈◊”‹Δ· ”›´‹¬ ›W‹· ‹‚©Δ…. "”‹Ì Ê‡®‹ÆÊ' "Àa›√‹' ›W‹· ‹ ÷›©ø·»… ª›–Êø·· ´‹ÃÆ›¬•‹Ï©Ì®‹  ›a›¬•‹Ï ‹Æ‹„∞ "Àa›√‹' "”‹Ì Ê‡®‹ÆÊ' BW‹· ‹ Aº ‹¬Q§W‹Ÿ‹»…  ›a›¬•‹Ï ´‹ÃÆ›¬•‹Ï ‹Æ‹„∞ ±‹vÊø··Ò‹§®Ê, ±Ê≈‡√‹P‹ ›W‹·Ò‹§®Ê. "◊Ì”Ê PÊ„ÆÊW‹ ◊Ì”Êø·Æ‹·∞ W‹·Ìv‹· ÷›Q PÊ„Ì©ÒÊ„‡ ?' ∂ W›Ìó PÊ„«Êø· ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»… W›Ìó  ‹·Ò‹·§ WÊ„‡vÊ’ GÌü ±‹®‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ üŸ‹‘®‹™√Ê A®‹· A◊Ì”Ê  ‹·Ò‹·§ ◊Ì”Ê GÌü ´‹ÃÆ›¬•‹Ï ‹Æ‹·∞ ±‹vÊø··£§Ò‹·§. B®‹√Ê ◊Ì”Ê&A◊̔ʡ·Ìü ±‹®‹W‹Ÿ‹ üŸ‹PÊ¿·Ì®‹ WÊ„‡vÊ’  ‹·Ò‹·§ W›Ìó GÌü  ›a›¬•‹Ï Δª‹¬ ›W‹·Ò‹§®Ê. Àa›√‹ ±‹≈£±›®‹ÆÊWÊ P› ‹¬  ‹fi´‹¬ ‹· ›W‹· ‹  ‹fi®‹ƒ C®‹Δ…. P› ‹¬ Ê‡ √›gQ‡ø· A”‹˜ ›W‹· ‹ ®›ƒ. b÷Ê∞W‹Ÿ‹ ”‹ ‹·•‹Ï üŸ‹PÊ P› ‹¬®‹»… AΔ≥À√› ‹·, ±‹‰|ÏÀ√› ‹·, ±‹≈Õ›∞•‹ÏP‹ E®›Y√‹W‹ŸÊΔ… ‹‰ P‹ÀÒÊø· ŒΔ≥PÊR, A•‹Ï”‹·ñ√‹OÊWÊ,  ‹·÷‹Ò‹Ã®‹ ”‹ΔP‹√‹OÊW‹Ÿ‹·. ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹· D P‹ÀÒÊø·»… ±‹≈Õ›∞•‹Ï b÷Ê∞ø·Æ‹·∞ üŸ‹”‹· ‹  ‹·„ΔP‹ P‹ÀÒÊWÊ ÷Ê„”‹ A•‹Ï ‹Æ‹·∞ ؇v‹·Ò›§√Ê. "◊Ì”Ê PÊ„ÆÊW‹◊Ì”Êø·Æ‹·∞ W‹·Ìv‹· ÷›Q PÊ„Ì©ÒÊ„‡ ?' "Ò‹Æ‹∞ PÊ„«Êø· PÊ„ÆÊW›~‘ C ‹WÊ Õ‹√‹|· üÌ©ÒÊ„‡ ?' "A¡„¬‡ C ‹Æ‹· A ‹·√‹ Æ›ÆÊ Ò›ÆÊ ”‹Òʧ GÌ©ÒÊ„‡ ?' C»… ±‹≈Õ›∞•‹ÏP‹ b÷Ê∞ ؖʇ´›Ò‹æP‹ ›Xø·„ üŸ‹PÊøfiX®Ê. ◊Ì”Êø·· A◊Ì”Êø·Æ‹·∞ W‹·Ìv‹· ÷›Q PÊ„Δ…Δ· ”›´‹¬ÀΔ… , PÊ„‡ ‹·· ›®‹PÊR PÊ„«Êø·Æ‹·∞ PÊ„ÆÊW›~‘ ”› ‹·√‹”‹¬ ‘®›úÌÒ‹PÊR ü√‹Δ· ”›´‹¬ÀΔ…. W›Ìó A ‹·√‹Æ›®‹, Ò›Æʇ ”‹Òʧ GÌ®‹· ª›À”‹Δ· ”›´‹¬ÀΔ… ∂ GÌü ÷Ê„”‹  ‹·Ò‹·§ Øg ›®‹ A•‹Ï Ê‰Ì®‹Æ‹·∞ P‹ÀÒÊ πo·rPÊ„v‹·Ò‹§®Ê. ”Ë÷›®‹ÏÒÊø· ±‹√‹ C√‹· ‹ gÆ‹ W›Ìóø·Æ‹·∞ PÊ„Ì®‹ ‹√‹·, B PÊ„«ÊWÊ ÷ʇ‘  ‹·Æ‹·–‹¬√›®‹ ‹√‹· GÌ®‹· ª›À”‹ü÷‹·®Ê‡ ÷Ê„√‹Ò‹· PÊ„‡ ‹·· ›©W‹Ÿ‹· ÷›WÊ ª›À”‹Δ· ”›´‹¬ÀΔ…. D ◊Ì®Ê G√‹v‹· ∏›ƒ W›Ìó PÊ„«Êø· ø·Ò‹∞®‹»… ª›W‹ ‹◊‘®‹™ WÊ„‡vÊ’ A•‹ › B bÌÒ‹ÆÊø· gÆ‹ W›Ìóø·Æ‹·∞ PÊ„«Ê  ‹fiw®‹ Æ‹ÌÒ‹√‹ ‹‰ "Ò‹±Ê‰≥≤≥WÊø·Æ‹·∞ ؇v‹»Δ….' ""±›Q”›§Æ‹ ‹Æ‹·∞ WÊ®‹·™ Ò‹·Ìv›®‹  ‹fiҋͪ‹„À·ø·Æ‹·∞ ‘Ì´‹„ Æ‹©ø· £‡√‹©Ì®‹ ü≈÷‹æ±‹‚Ò›≈ Æ‹©ø· BaÊø· A√‹|¬®‹ ‹√ÊWÊ ◊Ì®‹·W‹Ÿ‹ B⁄ÃPÊø·»… Ò‹Ì®‹· JÌ®‹·W‹„w‘ ASÌv‹ ª›√‹Ò‹®‹»… ÷‹ƒø·· ‹ Æ‹©ø·»… D ±‹ÀÒ‹≈ bÒ›ª‹”‹æ ‹Æ‹·∞ À”‹gÏÆÊ  ‹fiv‹∏ʇP‹·'' GÌü·®‹· Æ›•‹„√› ‹ÂÖ WÊ„‡vÊ’ø· PÊ„ÆÊø· CaÊføfiXÒ‹§ÌÒÊ. ª›√‹Ò‹®‹ PÊΔ ‹‚ Æ‹W‹√‹W‹Ÿ‹»… WÊ„‡vÊ’ bÌÒ‹ÆÊø· gÆ‹ W›Ìó PÊ„«Êøfi®›W‹ ‘◊ ÷‹Ìb ”‹Ìª‹≈À·‘®‹™√‹ÌÒÊ. ""Aü∫ ! GÌ®‹√‹· øfi√Ê„‡, øfi√Ê„‡ Aü∫ƒ‘®‹√‹·.  Ê„‡√Ê©√‹·À®‹√‹· QÀb®‹√‹· Æ‹P‹R√‹· øfi√Ê„‡'' ∂ GÌ®‹· ∏ʇ̮Ê≈ P‹„v‹ A®‹Æ‹·∞ ”‹„P‹“$æ ›X  ‹¬P‹§±‹w‘®›™√Ê. "PÊ„‡ ‹·· ›®‹ JÌ®‹· √›gQ‡ø· ‘®›úÌÒ‹. øfi ‹ üWÊø· ◊Ì”ÊW‹„ ÷ʇ”‹· ‹‚©Δ… , gÆ›º±›≈ø·PÊR  ‹·Æ‹∞OÊ Ø‡v‹· ‹‚©Δ… ' GÌü P‹ÀÒÊø· CÆÊ„∞Ì®‹·  ‹·W‹·Y»Æ‹ A•‹Ï ‹Æ‹·∞ JÌ®‹· ±‹≈Õ›∞•‹ÏP‹ b÷Ê∞ πo·rPÊ„v‹·Ò‹§®Ê. gÆ›ÌW‹®‹ JŸ‹XÆ‹ ®‹Ø ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ‹· v›>> √›hʇ̮‹≈ aÊØø ∞ · ‹√‹· ""A ‹√‹· Ò‹ ‹·Ææ ‹·∞ W‹·√‹·£‘ PÊ„Ÿ‹·¤ ‹®‹· ª‹P‹§ P‹ÀW‹Ÿ‹ gÆ‹±‹®‹ P‹ÀW‹Ÿ‹ AÆ‹·ª› ‹ P‹ÀW‹Ÿ‹ ”‹Ì±‹≈®›ø·®Ê„Ì©WÊ.  ‹ÂËUP‹ ”‹Ì±‹≈®›ø·®‹ P‹ÀW‹Ÿ‹· Ò‹ ‹·æÆ‹·∞ gÆ›ÌW‹®‹ JŸ‹XÆ‹ ‹√‹Æ›∞X gÆ›ÌW‹®‹

÷Ê„”‹Ò‹· 32

”‹æ$Í£W‹⁄WÊ ”‹ÍgÆ‹Œ‡Δ À·ÒÖW‹⁄WÊ ›√‹”‹·®›√‹√‹Æ›∞X W‹·√‹·£‘PÊ„Ìv‹√‹·. B®‹™ƒÌ®‹ gÆ›ÌW‹ ª›À”‹· ‹  ‹·Ò‹·§ ÆÊ„‡v‹· ‹ üWÊW‹⁄WÊ A ‹√‹· GÌ®‹„ ÷Ê„√‹Ò›X√‹»Δ…'' GÌ®‹· Aº±›≈ø·±‹v‹·Ò›§√Ê. ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ P› ‹¬®‹ A•‹Ï”›´‹¬ÒÊW‹Ÿ‹· ÷›W‹„ Δø·W›ƒPÊW‹⁄WÊ P‹„v‹ P›√‹| ›®‹®‹·™ ª‹Q§ , gÆ‹±‹®‹ ÷›W‹„ AÆ‹·ª› ‹ ±‹√‹Ì±‹√Ê¡„Ì©XÆ‹ A ‹√‹ AÆ‹·”‹Ì´›Æ‹. "Õ‹≈®›úÌg»' P‹ÀÒÊø·»…ø·„ B ”‹ÌW‹£W‹Ÿ‹Æ‹·∞ W‹·√‹·£”‹ü÷‹·®‹·. ª‹Q§ , AÆ‹·ª› ‹ ÷›W‹„ gÆ‹±‹®‹ ±‹√‹Ì±‹√ÊW‹Ÿ‹·  ‹·„ΔÒ‹@ ”Ë÷›®‹ÏÒ› ±‹√‹Ì±‹√ÊW‹Ÿ‹· ÷›W‹„ ±‹≈£ª‹oÆ› ±‹√‹Ì±‹√ÊW‹Ÿ‹·. F⁄W‹  ‹fiÆ‹¬  ‹¬ ‹”Êßø·»… BŸ‹· ‹  ‹W‹Ï, Œ–‹r &´‹ ‹·ÏW‹Ÿ‹ AÆ‹·”‹Ì´›Æ‹©Ì®‹ ÷‹·qr®‹ B¶ÏP‹ ”› ‹fiiP‹ A”‹ ‹fiÆ‹ÒÊWÊ ±‹≈£ª‹oÆÊøfiX GΔ… ´‹ ‹·ÏW‹Ÿ‹ PÊŸ‹h›£ PÊŸ‹ ‹W‹ÏW‹Ÿ‹·  ‹·´‹¬ø··W‹®‹»… ª‹Q§  ‹·Ò‹·§ AÆ‹·ª› ‹ ±‹√‹Ì±‹√ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹Í—r‘®‹ ‹‚. gÆ›ÌW‹®‹ JŸ‹®‹ØWÊ ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹· ”‹≥Ì©‘®‹√‹·. C®‹· "Õ‹≈®›úÌg»' P‹ÀÒÊø·· PÊ„‡ ‹·· ›®‹®‹ À√‹·®‹ú®‹ ±‹≈£ª‹oÆÊ ÷›W‹„ ”Ë÷›®‹ÏÒÊø· ±‹√‹ JΔ ‹Æ‹·∞ AÒ‹¬ÌÒ‹ ”›ÌPʇ£P‹ ›X Aº ‹¬Q§”‹Δ· P›√‹| ›X®Ê. ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ D P‹ÀÒÊø··, 1) ◊̔ʿ·Ì®‹ A◊Ì”Êø· PÊ„«Ê Æ‹vÊ¿·Ò‹· 2) ◊̔ʿ·Ì®‹ A◊Ì”Êø· PÊ„«Ê ”›´‹¬ÀΔ… 3) ◊Ì”Ê Ò‹Æ‹∞ ◊Ì”ÊWÊ Ò›Æʇ ÷ʇ‘Ò‹· 4) ◊Ì”ÊWÊ øfi ‹ ◊̔ʿ·Ì®‹Δ„ Æ›bPÊ A ‹ ‹fiÆ‹ ”›´‹¬ÀΔ… 5) ◊Ì”Ê JÌ®‹· Ò›£ÃP‹ÒÊøfiX®‹·™ , A®‹· GÌ®ÊÌ©W‹„  ‹··Ì®‹· ‹ƒø··Ò‹§®Ê, ∂ C Ê‡  ‹··ÌÒ›®‹ ÷‹Δ ‹‚ A•‹Ï”›´‹¬ÒÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ JŸ‹WÊ„Ìw®Ê. C®‹PÊR P›√‹| ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹· gÆ›ÌW‹®‹ JŸ‹XÆ‹ ‹√›X W›Ìó P‹WÊ„Y«ÊWÊ ±‹≈£Q≈¿·”‹· ‹ GΔ…  ‹fi®‹ƒW‹Ÿ‹Æ‹„∞ £‡ ‹≈ ›X ‘ÇP‹ƒ‘√‹· ‹®‹·. CΔ… ›®‹√Ê P‹Àø· HPÊÁP‹ Aº±›≈ø· Ê‡  ‹¬P‹§ ›W‹· ‹ ”›´‹¬ÒÊ CÒ‹·§. ÷›WÊ¡·‡ ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹· P‹Æ‹∞v‹®‹ gÆ‹±‹®‹ P› ‹¬ ÷›W‹„ AÆ‹·ª› ‹  ‹·o·r W‹ŸÊ„Ì©WÊ ØP‹o ”‹ÌüÌ´‹ ‹Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©®‹ ‹√‹·. Œ–‹r d‹Ì®‹”‹Æ’ ‹·∞ P‹·ƒÒ›Xø·„ A ‹ƒWÊ ≤≈‡£ C®Ê. W›Ìó PÊ„«Êø·Æ‹·∞ P‹·ƒÒ›X ”‹ ‹··®›ø·®‹»… ÷›W‹„ Ò‹Æ‹∞»…  ‹·„w®‹ A”‹ÌS¬ ±‹≈£Q≈¡·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷‹Δ ›√‹· Δø·W‹Ÿ‹»… ÷ʇŸ‹üΔ…√‹·. ‘o·r , ®‹·@S, À–›®‹, ÆÊ„‡ ‹‚, ”‹ÌP‹o, ◊‡WÊ ºÆ‹∞ºÆ‹∞ ª› ‹ÆÊW‹⁄WÊ Aº ‹¬Q§ ؇v‹Δ· Δø·W‹Ÿ‹ P‹|g ‹ÆÊ∞‡ ”‹Í—r‘PÊ„Ìw®‹™√‹·. W›Ìó PÊ„«Êø·Æ‹·∞ P‹·ƒÒ›®‹ ÷‹©ÆÊÌo· ±‹®‹¬W‹Ÿ‹· ÷‹©ÆÊÌo· ƒ‡£ø·»… Ê. "Õ‹≈®›úÌg»' P‹ÀÒÊø·  ‹·„Δ ”‹Ì Ê‡®‹ÆÊ ®‹or ›®‹ À–›®‹. ∏ʇ̮Ê≈ ø· ‹√‹·  ‹·„√‹·  ‹fiÒ‹≈ ±‹≈´›Æ‹ ›®‹ Δø· ‹Æ‹·∞ üŸ‹”‹·Ò›§√Ê. ”›Ì±‹≈®›¿·P‹ d‹Ì®‹‘’Æ‹»… "EÒ›’÷‹' ÊÌ®‹· P‹√Êø·Δ≥v‹· ‹ ÷›W‹„ P› ‹¬±‹√‹Ì±‹√Êø·»… "EÒ›’÷‹PÊR' üŸ‹PÊøfi®‹ Δø· ‹Æ‹·∞ À–›®‹ ‹··UøfiX ±‹ƒ ‹£Ï”‹·Ò›§√Ê. Δø·  ‹·Ò‹·§ ª› ‹”‹ÌüÌó ”›Ì±‹≈®›¿·P‹ £Ÿ‹· ‹⁄PÊø·Æ‹·∞  ‹··ƒ®‹·P‹o·r ‹ ”‹ÍgÆ‹Œ‡ΔÒÊø·Æ‹·∞ W‹ ‹·Ø”‹ü÷‹·®›X®Ê. ∏ÊŸ‹P‹·  ‹·Ò‹·§ P‹Ò‹§«Êø· √‹„±‹P‹ ”› ‹·√‹”‹¬ ›®‹ ÷›W‹„ PÊ„‡ ‹·· ›®‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹· ∏ÊŸ‹P‹·  ‹·Ò‹·§ P‹Ò‹§«Êø· √‹„±‹P‹®‹»… ◊w©v‹·Ò›§√Ê. P‹ÀÒÊ¡„Ì®‹√‹»… √‹„±‹Ò›⁄®‹ √‹„±‹P‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ A»…Wʇ πv‹®Ê ∏ÊŸÊ”‹·Ò‹§ ÷Ê„‡W‹· ‹‚®‹· ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ Aº ‹¬Q§ø·  ‹··S¬ Δ˚‹| ›X®Ê. ü£§ ”‹·o·r ÷Ê„‡®‹√ʇƋ· ∏ÊŸ‹P‹· Æ‹Ì©ÒÊÌü√ʇ ? ÷›Q ü£§ ©‡±‹ Ê£§ C√‹· ‹ hÊ„¬‡£ P›Ìü√ʇ ? GOÊ° £‡ƒÒÊÆ‹∞∏ʇw ∏ʇ√Ê Æʇ÷‹ Ò‹·Ìü√Ê ∏ʇ√Ê Æʇ÷‹ Ò‹·Ìü√Ê ? W›Ìó‡iø· ‹√‹ ü®‹·P‹·  ‹·Ò‹·§ ”› ‹‚W‹⁄Ì®‹ ÷‹·qr®‹ ”› ‹·√‹”‹¬®‹ ∏ÊŸ‹QÆ‹ Ò‹Ò‹Ã Ò‹Æ‹∞–‹rPÊR Ò›Æʇ i‡ ‹ÌÒ‹ E⁄ø·«›√‹®‹·. A®‹Æ‹·∞ E⁄”‹· ‹»… GOÊ° ÷›Q ü£§ ÷Ê„£§”‹· ‹ ‹√‹ AW‹Ò‹¬ ‹Æ‹·∞ W‹·√‹·£”‹·Ò›§√Ê. ◊‡W›X ”Ë÷›®‹ÏÒ› ±‹≈|£ø· √‹„±‹P‹  ‹·Ò‹§–‹·r À”›§√‹WÊ„Ÿ‹·¤Ò‹§®Ê. "∏ʇ√Ê Æʇ÷‹ Ò‹·Ìü√ʇ ?' ∂ GÌü»… ±‹≈Õ›∞•‹ÏP‹ b÷Ê∞ø··  ‹··Ì®‹· ‹ƒ‘PÊ„Ìv‹· ÷Ê„‡W‹©√‹· ‹ ª›√‹Ò‹®‹  ›”‹§ ‹®‹ P‹vÊWÊ W‹ ‹·Æ‹ ”ÊŸÊø··Ò‹§®Ê. C®Ê‡ ∏ʇ̮Ê≈ø· ‹√‹ Aº ‹¬Q§ø· Øg ›®‹ Õ‹Q§. GÌ. w. JP‹·RÌ®‹ "ÆÊ ‹·æ©', Æ‹Ì. 124, ‘.I.q.π. P›«Ê„‡Ø, Œ≈‡Æ‹W‹√‹, ´›√‹ ›v‹ & 580 003

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


PÊ. G«Ö. WÊ„‡±›ΔP‹Í–‹° √› Ö "

h›ÆÖ μpÖ’ hÊÇ√›«Öx ""h›PÖ'' PÊØw ( Ê·‡ 29, 1917 & Æ‹ ÊÌü√Ö 22, 1963) A Ê·ƒP‹®‹ 35ÆÊø· √›–›Û´‹¬P‹“√›X®‹™√‹·. 1961√‹»… B¡·Røfi®‹ C ‹√‹· 1963√‹»… ÷‹ÒʬWÊ JŸ‹W›W‹· ‹ ‹√ÊW‹„ √›–›Û´‹¬P‹“√›X ”ʇ Ê ”‹»…‘®‹√‹·. A”‹·Ø‡X®‹ Æ‹ÌÒ‹√‹ ‹–Êr AÆʇP‹  ‹–‹ÏW‹⁄Ì®‹ A±‹√‹„±‹®‹ Øƛϟ‹ W‹≈̶  ›¬ó & Aw”‹ÆÖ  ›¬ó & ¿·Ì®‹ A ‹√‹· Æ‹√‹Ÿ‹·£§®‹™√ÊÌü AÌÕ‹ ‹Æ‹·∞ ÷Ê„√‹WÊv‹ ‹«›¿·Ò‹·. A ‹√‹· 30ÆÊø·  ‹ø·‘’Æ‹ ‹√›X®›™W‹«Ê‡ , 1947√‹ ”ʱÊrÌü√Ö £ÌW‹⁄Æ‹»… ∂ ΔÌv‹Ø∞Æ‹ bQÒ›’Δø· Ê‰Ì®‹√‹»… ”‹√Ö vʇØø·«Ö vʇÀ”Ö GÌü ÷Ê”‹ƒÆ‹  ÊÁ®‹¬√‹· A ‹ƒWÊ Aw”‹ÆÖ  ›¬óø· ΔP‹“|W‹⁄®‹·™®‹Æ‹·∞ ±‹Òʧ ÷‹bc®‹™√‹·. BW‹ h›PÖ PÊØw  Ê„®‹Δ ∏›ƒWÊ Õ›”‹Æ‹”‹ª› ”‹®‹”‹¬√›X B¡·R øfiX®‹™√‹·. A ‹√‹· D  ›¬ó¿·Ì®‹Δ„  ‹·£§Ò‹√‹  ÊÁ®‹¬Q‡ø· ”‹ ‹·”ʬ W‹⁄Ì®‹Δ„ Æ‹√‹Ÿ‹·£§®‹™√ÊÌü AÌÕ‹ ‹Æ‹·∞ A ‹√‹ i‡ ‹Æ›®‹¬ÌÒ‹ ÷›W‹„ A ‹√‹· √›–›Û´‹¬P‹“√›X®‹™ Cw‡ P›Δ ”› ‹ÏgØP‹ƒW‹„ ±‹£≈P›  ‹Δø·P‹„R £⁄ø·®‹ÌÒÊ W˱‹¬ ›X¡·‡ Cƒ”‹«›X©™Ò‹·. A ‹√‹· GŸÊø·√›X®›™W‹«Ê‡ £‡√‹ AÆ›√Ê„‡W‹¬ ‹ÌÒ‹√›X P›|ü√‹·£§®‹™√‹·.  ‹·„√‹ÆÊø·  ‹ø·‘’Æ‹ ‹√›X®›™W‹«Ê‡ ”›R«ÊÏpÖ gÃ√‹ ( Ê·Á Ê·‡«ÊΔ… PÊ̱‹‚ W‹·ŸÊ¤W‹ŸÊ‡Ÿ‹· ‹, ∏›¬Qr‡ƒøfiW‹⁄Ì®‹ ÷‹·o·r ‹ £‡ ‹≈ ›®‹ ”Ê„‡ÌP‹· gÃ√‹)PÊR Ò‹·Ò›§X CÆÊ∞‡Æ‹· A”‹·Ø‡W‹· ‹ÌÒ›Xπqr®‹™√‹·. ""HÆ‹· ®‹·√‹®‹Í–‹r Ê‰‡, C ‹Æ‹· i‡ ‹Æ‹±‹ø·ÏÌÒ‹ AÆ›√Ê„‡W‹¬ ®Ëª›ÏW‹¬®‹ À√‹·®‹ú ÷Ê„‡√›v‹· ‹ÌÒ›X πqr®›™ÆÊ'' GÌ®‹· A ‹√‹ Ò›¿· ”‹Ò‹Ò‹ ›X  ‹·√‹·W‹·£§®‹™√‹·. ""h›PÖWÊ ”Ê„ŸÊ¤ HÆ›®‹√‹„ P‹bc®‹√Ê B ”Ê„ŸÊ¤¡·‡ SÌwÒ‹ ”‹Ò‹·§÷Ê„‡W‹·Ò‹§®Ê'' GÌ®‹· A ‹√‹ P‹·o·Ìü®‹ ‹√ÊΔ… ÷›”‹¬  ‹fiv‹·£§®‹·™®‹·Ìo·. 1947√‹  ‹fiX P›Δ®‹»… ΔÌv‹Ø∞WÊ ªÊ‡q PÊ„qr®›™W‹ Õ›”‹Æ‹”‹ª› ”‹®‹”‹¬√›X®‹™ PÊØw Ò‹·Ìü AÆ›√Ê„‡W‹¬≤‡wÒ‹√›®‹√‹·. ØÕ‹œQ§ ,  ›Ì£, ≤Òʄ߇®Ê≈‡P‹, hÊ„ÒÊWÊ A£ P‹À·æ √‹P‹§®Ê„Ò‹§v‹, C ‹‚W‹⁄Ì®‹ A ‹√‹· ”›ÀWÊ ”‹À·‡±‹ ”›Xπqr®‹™√‹·. √Ê„‡ ‹·ÆÖ P›¬•Ê„»PÖ a‹aÖÏÆ‹»… ´›À·ÏP‹ P‹ ‹fiÏa‹√‹OÊW‹Ÿ‹„ Æ‹vÊ®‹·÷Ê„‡®‹ ‹‚. A ‹√‹ ®Ê‡÷‹‘ߣø·Æ‹·∞ Ò‹ØTÊ  ‹fiw®‹  ÊÁ®‹¬√‹· A ‹ƒWÊ Aw”‹ÆÖ  ›¬ó BX®Ê GÌ®‹· P‹Ìv‹·◊w®‹·, ""C ‹√‹· ÷ÊaÊcÌ®‹√Ê CÆÊ„∞Ì®‹·  ‹–‹Ï ü®‹·Q√‹ü÷‹·®‹–Êr '' GÌ®‹· PÊØwø· ‹√‹ À·Ò‹≈ƒWÊ ÷ʇ⁄®‹√‹·. PÊØwø· ‹√‹  Ê·Á a‹ ‹·Ï BÕ‹cø·ÏWÊ„⁄”‹· ‹–‹·r P‹Ì®‹·ü|°PÊR £√‹·X®‹·™®‹Æ‹·∞ A ‹√‹Æ‹·∞ ªÊ‡qøfi®‹ ‹√ÊΔ… P›|ü÷‹·©©™Ò‹·. 1960√‹»… g√‹·X®‹ a‹·Æ› ‹O› ±‹≈a›√‹®‹ ”‹ ‹·ø·®‹»… A ‹√‹Æ‹·∞ P‹Ìv‹ ‹√Ê„ü∫√‹·, ""A ‹√‹  ‹··S À±‹ƒ‡Ò‹ P‹Ì®‹·ü|°PÊR £√‹·X®Ê, ”‹·o·r ∏ʇ¿·‘®‹  ‹fiÌ”‹®‹ Ò‹·ÌwÆ‹ÌÒÊ J√‹p›X P›|·£§®Ê'' GÌ®‹·  ‹~Ï‘®‹™√‹·. A ‹√‹  Ê·Áü|°  ‹–‹ÏÀw‡ P‹Ì®›X√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ P‹Ìv‹  ‹√‹©W›√‹√Ê„ü∫√‹ ±‹≈ÕÊ∞WÊ EÒ‹§ƒ”‹·Ò‹§ A´‹¬P‹“ PÊØw, ""÷›WʇƋ„ CΔ… ‹Δ… '' GÌ®‹· π‘»WÊ Jwx√‹®‹ Õ‹ƒ‡√‹ ª›W‹ ‹Æ‹·∞ ÒÊ√Ê®‹· ÒÊ„‡ƒ‘®‹√ÊÌ®‹· A´‹¬P‹“√‹ ÀÕʇ–‹ ”‹ ‹fi«Ê„‡a‹P‹ ¶¡„‡v‹√Ö ”Ê„√ÊÆ‹’ÆÖ £⁄‘®›™√Ê. ""Õ‹”‹˜Q≈¡·ø· ®›S«Ê ±‹Ò‹≈W‹Ÿ‹·'' GÌü Øø·Ò‹P›»P‹®‹ 1955√‹ ”‹ÌbPÊ¡„Ì®‹√‹»… J Ê·æ JÌ®‹· «Ê‡SÆ‹ ±‹≈P‹o ›¿·Ò‹·. Aw”‹ÆÖ  ›¬ó ¿·Ì®‹ Æ‹√‹Ÿ‹·£§®‹™ 37  ‹–‹Ï®‹ ø·· ‹P‹ÆÊ„ü∫Æ‹ À–‹ø· A®‹√‹»… Æ‹ ‹·„®›X©™Ò‹·. BÒ‹ 1954√‹ APÊ„r‡ü√Ö 21√‹Ì®‹· ÀÕʇ–‹ Õ‹”‹˜Q≈¡·WÊ À·‡”‹«›®‹ Æ‹„¬øfiPÖÏ B”‹Ò≥ Ê≈ø·»… ∏ÊÆ‹·∞÷‹·ƒ Õ‹”‹˜Q≈¡·WÊ JŸ‹W›X®‹™. B ¥Êü≈ ‹ƒ 2012

√Ê„‡X ‹·Ò›§√‹„ AΔ… , h›ÆÖ G¥Ö PÊØw¡·‡ GÌ®‹· GΔ…√‹ AØ‘PÊøfiXÒ‹·§. HPÊÌ®‹√Ê 1954√‹»… PÊØwø· ‹ƒW‹„ 37  ‹–‹Ï  ‹ø·”›’XÒ‹·§ , A ‹√‹„ A®Ê‡ Æ‹„¬øfiPÖÏ B”‹≥ÒÊ≈ø·»… A®Ê‡ ©Æ‹ Aw”‹ÆÖ  ›¬óW›X Õ‹”‹˜Q≈¡·  ‹fiw‘PÊ„Ìw®‹™√‹·. Õ‹”‹˜Q≈¡·WÊ JŸ‹W›X®‹™ B  ‹¬Q§ Aw”‹ÆÖ  ›¬óø· P›√‹|©Ì®›X Aw≈Æ‹«Ö W‹≈̶ ”‹≈À”‹· ‹ ÷› Ê„χÆÖÆ‹ £‡ ‹≈ PÊ„√‹ÒÊ¿·Ì®‹ Æ‹√‹Ÿ‹·£§®‹·™ , Õ‹”‹˜Q≈¡· BÒ‹Æ‹ ±›≈|PÊR A±›ø·P›ƒøfiX©™ÒÊÌ®‹·  ‹√‹© £⁄‘©™Ò‹·. Õ‹”‹˜Q≈¡·ø· B®‹¬ÌÒ‹ √Ê„‡XWÊ AÌÒ‹√‹ Aº´‹ ‹·Ø ÷ÊÁv›≈P›qϔʄ‡ÆÖ Ø‡v‹«›XÒ‹·§. Õ‹”‹˜Q≈¡·ø· Æ‹ÌÒ‹√‹ ‹‰ C®‹√‹ hÊ„ÒÊWÊ AÌÒ‹√‹”›∞ø·· w”›Q’ P›qÏPÊ„”Êr√›ÆÖ, E±‹‚≥ ÷›W‹„ P›qÏ”›ÆÖ Ø‡v‹«›X©™Ò‹·. ”›Ì±‹≈®›¿·P‹ ›X, Aw”‹ÆÖ  ›¬óø·· P‹“ø·√Ê„‡W‹©Ì®‹ ü√‹·Ò‹§®Ê. PÊØw GÌ®‹„ øfi ‹‚®Ê‡ ƒ‡£ø· P‹“ø·√Ê„‡W‹©Ì®‹ Æ‹√‹⁄Δ…®‹·®‹√‹ P›√‹| A ‹ƒWÊ ”›Ì±‹≈®›¿·P‹ ›X Aw”‹ÆÖ  ›¬ó C√‹»Δ… Ê̮ʇ A ‹√‹„ A ‹√‹ AóP‹ÍÒ‹  ‹P›§√‹√‹„  ›©”‹·£§®‹™√‹·. A ‹√Ê„ Ê·æ ±‹≈øfi|  ‹fiv‹·£§®‹™ ®Ê„‡~ø·· ؇ƒÆ‹»…  ‹··Ÿ‹·X C ‹√‹· ü÷‹·P›Δ ؇ƒÆÊ„Ÿ‹Wʇ P‹ŸÊø·∏ʇP›X üÌ®‹·®‹ƒÌ®‹,  ‹·Ò‹„§ BÆ‹ÌÒ‹√‹ A ‹√‹·  ‹·«Ê‡ƒøfi P›¿·«ÊWÊ Dv›®‹·®‹ƒÌ®‹, Õ‹ƒ‡√‹PÊR Ò‹·Ìü Bøfi”‹ ›X D Aw≈Æ‹«Ö PÊ„√‹ÒÊ EÌp›X®Ê, G̮ʇ A ‹√‹·  ›©”‹·£§®‹™√‹·. B®›W‹„¬ PÊØw Aw”‹ÆÖ  ›¬óW‹≈”‹§√‹· E⁄ÀW›X A ‹ΔÌπ”‹·£§®‹™Ì•‹ P›qÏ”›ÆÖ L–‹´Ê„‡±‹a›√‹®‹  Ê·‡«Ê¡·‡ ”‹Ì±‹‰|Ï ›X A ‹ΔÌπÒ‹√›X®‹™√‹·. B√‹Ìª‹®‹»… A ‹√‹· ∏›¿·  ‹·„ΔP‹ 25 À·»W›≈ ‹ÂÖ P›qÏ”›ÆÖ ÒÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤£§®‹™√‹·. AÆ‹ÌÒ‹√‹ C®‹Æ‹·∞ a‹·a‹·c ‹·©™Æ‹  ‹·„ΔP‹ ÒÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹¤ÒÊ„v‹X®‹√‹·. C®‹√‹ hÊ„ÒÊWÊ A ‹√‹· DOCA  ‹fiÒÊ≈W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ò‹ ‹·æ ÒÊ„vÊW‹ŸÊ„Ÿ‹PÊR ”ʇƒ‘PÊ„Ÿ‹·¤£§®‹™√‹·. C ‹Æ‹·∞  ‹–‹Ï®‹»… ÷‹Δ ›√‹· ∏›ƒ ÷Ê„”‹÷Ê„”‹®›X ”ʇƒ‘PÊ„Ÿ‹¤∏ʇQ©™Ò‹·. ÷›W›X PÊØw P‹·o·Ìü®‹ ‹√‹· DOCA  ‹fiÒÊ≈W‹Ÿ‹Æ‹„∞ P›qÏ”›ÆÖAÆ‹„∞ ”‹·√‹Q“Ò‹ ®›”›§Æ‹· ±ÊqrWÊW‹Ÿ‹»… ”›P‹–‹·r ±‹≈ ‹fi|W‹Ÿ‹»… ”‹®›P›Δ ‹‰ Cƒ‘√‹·£§®‹™√‹·. C ‹Æ‹·∞ ®Ê‡Õ‹®›®‹¬ÌÒ‹ AÆʇP‹ ”‹ßŸ‹W‹Ÿ‹»… Cƒ‘√‹·£§®‹™√‹·. ÷›W›X A ‹‚ PÊØwø· ‹ƒWÊ G«Ê…‡ B®‹√‹„ ∏ʇP›®›W‹ Ò‹P‹“| Ê‡ ®Ê„√Êø·· ‹ÌÒ›X©™Ò‹·. 1950√‹ PÊ„ÆÊø· ª›W‹®‹»… PÊØw √›–›Û´‹¬P‹“ a‹·Æ› ‹OÊø· ±‹≈a›√‹ P›ø·Ï ±›≈√‹Ìº”‹· ‹ ÷Ê„£§WÊ Aw”‹ÆÖ √Ê„‡WÊ„‡±‹a›√‹ À´›Æ‹W‹Ÿ‹· ”›P‹–‹·r ”‹·´›ƒ‘®‹™ ‹‚. A®‹PÊR ”‹ÌüÌó‘®‹ ”‹ ‹·”ʬW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹Ì±‹‰|Ï ›X üWÊ÷‹ƒ”‹ü÷‹·®›X©™Ò‹·. D  ›¬óWÊ JŸ‹W›®‹ ‹√‹· ”‹÷‹g ∏›ŸÊà ƋvÊ”‹· ‹‚®‹·  Ê„or  Ê„®‹Δ∏›ƒWÊ ”›´‹¬ ›X©™Ò‹·. B®‹√‹„ a‹·Æ› ‹OÊø·»… PÊØw ø· ‹√‹Æ‹·∞ À√Ê„‡ó”‹·£§®‹™ ‹√‹· A ‹√‹ Õ›ƒ‡ƒP‹ ‘ߣø·Æ‹·∞ Ò‹ ‹·æ a‹Ÿ‹ ‹⁄ø· JÌ®‹· AÌÕ‹ ‹Æ›∞X  ‹fiwPÊ„Ìw®‹™√‹· ∂ ""ø··®‹ú ”‹ ‹·ø·®‹«›…®‹ W›ø·W‹Ÿ‹ ¥‹Δ ›X Aw≈Æ‹«Ö Q≈øfiP›ø·Ï ”‹ÃΔ≥ ‹·qrWÊ Æ‹–‹rWÊ„Ìw®‹™√‹„ A ‹√‹· DW‹ ”‹Ì±‹‰|Ï ›X W‹·| ‹··S√›X®›™√Ê'' GÌ®‹· PÊØwø· ‹√‹  ÊÁ®‹¬√Ê„ü∫√‹· SbÒ‹ ›®‹ B՛Ô‹ÆÊ Ø‡w®‹™√‹·.

÷Ê„”‹Ò‹· 33


vÊ Ê„P›≈qPÖ ±›qÏ¡„Ÿ‹Wʇ A ‹√‹· A´‹¬P‹“ ±‹®‹ÀWÊ Æ› ‹·P‹√‹| WÊ„Ÿ‹¤Δ· »Ìv‹ÆÖ π. h›ÆÖ”‹ÆÖ√‹ À√‹·®‹ú ”ÊOÊ”‹∏ʇQ©™Ò‹·. h›ÆÖ”‹ÆÖ√‹ AÆ‹·øfi¿·W‹Ÿ‹· PÊØwø· ‹√‹ Aw”‹ÆÖ  ›¬óø·Æ‹·∞ A ‹√‹ Æ› ‹·P‹√‹|®‹ À√‹·®‹ú ±‹≈a›√‹®‹ AÌÕ‹ ‹Æ›∞X üŸ‹”‹·£§®‹™√‹·. ""PÊØwø· ‹√‹Æ‹·∞ Æ› ‹·P‹√‹|  ‹fiw A ‹√‹· a‹·Æ› ‹OÊø·»… WÊ®‹™√Ê ±‹‰O›Ï ‹ó ”ʇ Ê ”‹»…”‹«›√‹√‹·, HPÊÌ®‹√Ê A ‹√‹· ∏ʇW‹ÆÊ¡·‡  ‹·√‹~”‹»√‹· ‹√‹·'' GÌ®‹· h›ÆÖ”‹ÆÖ√‹ a‹·Æ› ‹O› ±‹≈a›√‹ P›ø·Ï®‹  ‹fi¬Æʇg√Ö ±‹≈£±›©”‹·£§®‹™√‹·. 1960√‹ g„ÆÖ 11√‹Ì®‹· PÊØwø· ‹√‹ B√Ê„‡W‹¬ P‹·ƒÒ‹·  ÊÁ®‹¬√‹ ÷ʇ⁄PÊ¡„Ì®‹Æ‹·∞ ±‹£≈PÊW‹⁄WÊ ±‹Ò‹≈√‹„±‹®‹»… P‹Ÿ‹·◊”‹∏ʇPÊÌ®‹· Ø´‹Ïƒ”‹ «›¿·Ò‹·. B®‹√Ê A ‹√‹  ÊÁ®‹¬√‹· AÌÒ‹÷‹ ±‹Ò‹≈ ü√Êø·· ‹‚®‹· P‹–‹rP‹√‹ GÌ®‹·  ›©‘®‹√‹·. ‘®‹Wú Ê„⁄‘®‹ ±‹≈£¡„Ì®‹· ±‹®‹ ‹Æ‹„∞ ü®‹»”‹· ‹ÌÒÊ BW‹≈◊‘®‹√‹·. ""Ø ‹·æ Aw≈Æ‹«Ö W‹≈̶W‹Ÿ‹· ”‹ƒøfiX P›ø·ÏØ ‹Ï◊”‹·£§ Ê¡·Ì®‹· Æ‹„¬øfiPÖÏ Æ‹W‹√‹®‹ ÷Ê„√‹XÆ‹ ±‹≈ ‹··S AÌÒ‹@”›≈ ‹Õ›”‹˜˝√Ê„ü∫√‹· ”‹ ‹·¶Ï‘®›™√Ê... Aw≈Æ‹«Ö PÊ„√‹ÒÊWÊ ”‹ÌüÌó‘ ÷ʇŸ‹· ‹‚®›®‹√Ê, 1958√‹ w”ÊÌüƒÆ‹–‹·r DaÊWÊ Æ‹vÊ‘®‹ B√Ê„‡W‹¬ Ò‹ØTÊø· ±‹≈P›√‹, Ø ‹·æ Aw≈Æ‹«Ö W‹≈̶W‹Ÿ‹· ”‹ ‹·±‹ÏP‹ ›X P›ø·Ï Ø ‹Ï◊”‹·£§ Ê GÌü·®‹· ”›π‡Ò›X®Ê GÌ®‹· Æ› ‹‚ G£§ ÒÊ„‡ƒ”‹üø·”‹·Òʧ‡ Ê'' GÌü  ‹fiÒ‹Æ‹·∞  ÊÁ®‹¬√‹ ±‹Ò‹≈ JŸ‹WÊ„Ìw©™Ò‹·. ”› ‹Ï£≈P‹ a‹·Æ› ‹O› ±‹≈a›√‹ P›ø·Ï®‹»… ƒ±‹π…P‹ÆÖ ±›qÏø· ‹√‹· PÊØwø· ‹√‹ B√Ê„‡W‹¬PÊR ”‹ÌüÌó‘ ÷Ê„”‹ ±‹≈ÕÊ∞W‹Ÿ‹Æ‹·∞ G£§®‹√‹·. ""A Ê·ƒP‹®‹  ÊÁ®‹¬Q‡ø· ”‹Ì”Êßø· "Õ‹”‹˜Q≈øfi ±‹Ò›≈W›√‹'®‹ 71ÆÊø· ”‹Ì±‹‚o®‹»… ”ÊÆʇo√Ö PÊØwø· ‹√‹ AÆ›√Ê„‡W‹¬®‹ üWÊWÊ À ‹√‹OÊ C®Ê. ”ÊÆʇo√Ö PÊØwø· ‹√‹· C®‹Æ‹·∞ ±‹≈£¡„ü∫  ‹·Ò‹®›√‹ØW‹„ £⁄‘PÊ„v‹∏ʇP‹·'' GÌ®‹· A ‹√‹·  ›©‘®‹√‹·. a‹·Æ›¿·Ò‹√›®‹ Æ‹ÌÒ‹√‹ PÊØwø· ‹√‹·  Ê„®‹Δ ±‹£≈P› ”‹ Ê·æ‡Ÿ‹Æ‹®‹»… Ò‹ ‹·æ B√Ê„‡W‹¬®‹ üWÊXÆ‹ ”‹Ì®Ê‡÷‹W‹Ÿ‹ üWÊWÊ E«Ê…‡U”‹·Ò‹§ , ""Æ‹Æ‹WÊÌ®‹„ Aw”‹ÆÖ

›¬ó C®‹·™®Ê‡ CΔ…. ƛƋ· C–‹·r ©‡ZÏP›Δ a‹·Æ› ‹O› P›ø·Ï®‹»… Ø√‹Ò‹Æ›X®‹™√‹„ Æ‹Æ‹∞ B√Ê„‡W‹¬ CÌ©W‹„ Ò‹·Ìü aÊÆ›∞X¡·‡ C®Ê'' GÌ®‹· J£§ ÷ʇ⁄®‹√‹·. Ò‹ ‹·WÊ Aw”‹ÆÖ  ›¬ó CΔ… GÌü PÊØwø· ‹√‹  ›®‹ Øg ‹Δ… GÌü·®‹Æ‹·∞ Æ› ‹‚ ü«Ê… ‹‚. B®‹√Ê A ‹√‹· B P›Δ®‹»… C®‹Æ‹·∞ ”‹Ì±‹‰|Ï ›X  ‹·Æ‹W‹Ìw®‹™√ʇ GÌ®‹· ÷ʇŸ‹«›W‹®‹·. ø··®›úÆ‹ÌÒ‹√‹ Ò› ‹‚ JŸ‹W›®‹  ‹·«Ê‡ƒøfi √Ê„‡W‹®‹ ±‹√Ê„‡P‹“ ±‹ƒO› ‹· ›X Aw≈Æ‹«Ö PÊ„√‹ÒÊ EÌp›X©™Ò‹· GÌ®‹· A ‹√‹· ”‹ ‹·¶Ï‘ Æ‹·wø··£§®‹™√‹·. ""A´‹¬P‹“√‹· G»…ø· ‹√ÊWÊ Æ‹Æ‹∞  Ê·‡»Ãa›√‹OÊø·»… C√‹·Ò›§√Ê„‡ A»…ø· ‹√ÊWÊ A ‹ƒWÊ Aw≈Æ‹«Ö PÊ„√‹ÒÊ øfi ‹‚®Ê‡ ƒ‡£ø· ”‹ ‹·”ʬ øfiW‹«›√‹®‹·'' GÌ®‹· ÕÊÇҋª‹ ‹Æ‹®‹ À·»oƒ  ÊÁ®‹¬Q‡ø· ZoP‹®‹  ‹··S¬”‹ß v›>> h›hÖÏ üPÖÏ»‡ J£§ ÷ʇ⁄®‹√‹·. ÕÊÇҋª‹ ‹Æ‹®‹  ÊÁ®Ê¬ v›>> gÆÊpÖ p›≈ Ê«Ö√‹ ‹√‹„ C®‹PÊR J≤≥WÊ ”‹„b‘®‹√‹·. ""A ‹√‹· ÕÊÇҋª‹ ‹Æ‹®‹«Ê…‡ C®›™W‹, ∏ʇ√Ê ∏ʇ√Ê ”‹ßŸ‹W‹⁄WÊ ±‹≈øfi|  ‹fiv‹®Ê J̮ʇ ”‹ßŸ‹®‹»…®›™W‹, A ‹√‹ Aw≈Æ‹«Ö PÊ„√‹ÒÊø· ”‹ ‹·”ʬø·Æ‹·∞ ü÷‹· ”‹·Δª‹ ›X¡·‡ Øø·ÌÒ‹≈| ®‹»…ƒ‘®Ê™ ‹‚. √›–›Û´‹¬P‹“√‹ P‹Ò‹Ï ‹¬  ‹·Ò‹·§ g ›∏›™ƒW‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ø ‹Ï◊”‹Δ· A ‹√‹ B√Ê„‡W‹¬ ‘ߣ A ‹Õ‹¬ ›®‹·®‹QRÌÒ‹ ÷Êa‹·c EÒ‹§ ‹· ›X¡·‡ C©™Ò‹·... ØgP‹„R A®‹· ÷›X©™Ò‹·'' GÌ®‹· BPÊ ”‹ ‹·•‹Ï‘ Æ‹·w®‹√‹·. PÊØw √›–›Û´‹¬P‹“√›X®‹™ 34 £ÌW‹Ÿ‹·W‹Ÿ‹ P›Δ®‹»… JÌ®‹· ©Æ‹ ‹‰ AÆ›√Ê„‡W‹¬ ØÀ·Ò‹§ PÊΔ”‹PÊR WÊÁ√‹·÷›g√›®‹·©Δ… , GÌ®‹· ÕÊÇҋª‹ ‹Æ‹®‹  ‹√‹© £⁄”‹·Ò‹§®Ê. PÊ. G«Ö. WÊ„‡±›ΔP‹Í–‹° √› Ö Æ‹Ì. 261, 2Æʇ P›≈”Ö, ‘.q. ∏ÊvÖ, Ò›¬W‹√›gÆ‹W‹√‹ ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 560 028

øfiƒ ‹Ÿ‹· !

WÜíoá PÜÙÜÛ Çæãà¼WÜÚWæ& "C¨Üá JvÜÊÜÂÇæãÉà ÊÜáWÜ®æ

CÊÜÙÜá ¿ÞÃÜá ŸÈÉÃæà®Üá ?

PÜ|á¡ PÜÊÜÚà ÖÜ|á¡

CÊÜÙÜ ®ÜWæ¿á PÜíwÃæà®Üá ?

ÊÜááñÜ᤮ܣ¤ÆÉ ÊæãívÜ ÊÜáãWÜá

ÖÝÙÜ PæàÄ ÊÜááñÜá¤ÃÝhÝ

EŸáºWæ®æ°¿áá aÜã±Üâ WÜÆÉ

®æãàÊÜ ÊÜáÃæñÜá ®ÜWÜáñÜÈÖÜÙÜá

CÊÜÙÜ aÜÄñÜ ÖÝvÜá WæÙæ¿á

ÖÜOæWæ ÖÜaæc ©qr ¸æãoár

CÊÜÙÜá ¿ÞÃÜá ŸÈÉÃæà®Üá ?

CÊÜÙáÜ ¿ÞñÜPã æ à

ÊÜÞ¿áPÝ£ ®ÜPÜRÄÊÜÙÜá

CÊÜÙáÜ ¿ÞñÜPã æ à

®Ü®Ü° ÊÜá®ÜÊÜ ÓæÙæ¨ÜÙÜá.

ÊÜáãÃæà ÖÜÆáÉ PÜÄà&PܱÜâ³$

®Ü®Ü° WÜÊÜá®Ü ÓæÙæ¨ÜÙÜá ?

ñÝÚ&PÜÄÊÜá~ H®Üã CÆÉ

.................................

PÜ®ÜPÝíŸÃÜ Ÿ|¡ Eoár XÚÖÜÓÜáÄ®Ü ÃÜËPæ ñæãoár

WÜívܯÆÉ¨Ü WÜÃÜ£Ááà®Üá ?

ÊÜáPÜÊÜáÈÉ®Ü ®ÜÃæñÜÇæWæ

CÊÜÙÜá ¿ÞÃÜá ŸÈÉÃæà®Üá ?

ÓæÃÜWÜ ¸ÝÔíWÜ PÜoár

CÊÜÙÜ aÜÄñÜ ÖÝvÜÇæà®Üá ?

ÖÜÓÜáÃÜá&Pæí±Üâ ŸÙæ¿á ñæãoár ÓÜÊæ¨Ü aÜ±Ü³È ÖÜÊÝÀá Êæáqr

÷Ê„”‹Ò‹· 34

EÔĨæãªvÜÇæí¨Üá'

GÃæ¿á ÖæãÆ© ¨ÜáwÊÜ iàÊÜ A¨Ü®Üá ¹orÃæ WÜ£Ááà CÆÉ A¨ÜPæ CÊÜÙÜá ¸æãWÜÓæPæçÈ ÖÜáw¿á ×w¨Üá PæàÙÜá£ÖÜÙÜá

CÊÜÙÜ FÃÜá ÖÜÚÛWÜáw¿áá

PݱæäìÃæàoá PÜí±Ü¯WÜÚWæ

A¨ÜÃÜ ŸÚÁá WܨÜWÜ ®ÜWÜÃÜ

®æÆÊÜ ÊÜÞÄ ÖÜ|ÊÜ WÜÚÓÜáÊÜ

±Ê‰≈>> Œ ‹√› ‹·ø·¬ Æ‹Ì. 172, I”ÊPÖ √Ê„‡vÖ, Æ›W‹√‹ª›À W›≈ ‹· ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 560072

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


g. Öæã. ®ÝÃÝ¿á|ÓÝÌËá

ËÍŲ̈ÜÈÉ ñÜí¨æ ÊÜáWÜ ÊÜáÖÝ®… ÓÝ×£WÜÙæ¯ÔPæãíwÃÜáÊÜâ¨Üá ËÃÜÙÜ. H®Üã CÆÉÊæí¨æà ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ A¨ÜPæR A±ÜÊݨÜÊæíŸíñæ PܮܰvܨÜÈÉ E¨ÜÀást PÜáÊæí±Üâ ÖÝWÜã ñæàgÔÌ AÊÜÄí¨Ü GÃÜvÜá ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü PݨÜíŸÄWÜÙÜá PܮܰvÜ ÓÝÃÜÓÜÌñÜÇæãàPÜPæR ñÜ®Üã¾ÆPÜ ËÍÜÌ ÓÝ×ñÜÂPæR Pæç ñܲ³Öæãà¨Ü¨Ü᪠AñÜÂíñÜ ËÐݨܯà¿á.

±‹Œc ‹· √›–‹ÛW‹Ÿ‹· A®‹√‹Δ„… π≈q–‹√‹· ª›√‹Ò‹®‹  Ê·‡«Ê  ‹fiw®‹ BP‹≈ ‹·|©Ì®‹ ª›√‹£‡ø· ”›◊Ò‹¬®‹  Ê·‡«Ê CÌX…–Ö ”›◊Ò‹¬®‹ ®‹or ±‹≈ª› ‹ BX®Ê. A®‹ƒÌ®‹ P‹Æ‹∞v‹ ”›◊Ò‹¬ ‹‰ ÷Ê„√‹Ò›XΔ…. CÌX…–Ö ”›◊Ò‹¬PÊR ÷Ê„‡»‘®‹√Ê P‹Æ‹∞v‹ ”›◊Ò‹¬ ©Ã£‡ø· ›®‹·®Ê‡Æ‹Δ…. HPÊÌ®‹√Ê CÌX…–Ö A‘§Ò‹ÃPÊR ü√‹· ‹‚®‹PÊR ±‹‰ ‹Ï®‹«Ê… ÷‹Ò‹§Æʇ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹»… ±‹Ì±‹  ‹·÷›P› ‹¬ ‹Æ‹·∞ √‹b‘®‹™. B®‹√Ê P‹Æ‹∞v‹ ”›◊Ò‹¬®‹ ÷Ê„”‹ ÷Ê„”‹ Bøfi ‹·W‹Ÿ‹ EW‹ ‹·PÊR CÌX…–Ö ”›◊Ò‹¬®‹ ±Ê≈‡√‹OÊ W‹ ‹·Æ›÷‹Ï ›®‹·®‹·. AÌÒ‹÷‹ ±Ê≈‡√‹OÊ ±‹vÊ®‹·PÊ„Ìw√‹· ‹‚®‹√‹»… P›®‹Ìüƒ ±‹≈P›√‹ ‹‰ JÌ®‹·. P‹Æ‹∞wW‹ƒWÊ P›®‹ÌüƒW‹Ÿ‹  Ê„®‹Δ ±‹ƒa‹ø· B®‹·®‹· π.  ÊÌP‹p›a›ø·Ï√‹·  ‹fiw®‹ üÌW›⁄ P›®‹ÌüƒW‹Ÿ‹ ª›–›ÌÒ‹√‹©Ì®‹. √ÊÌo…  ÊÌP‹o”‹·ü∫√› Ö A ‹√‹ "Pʇ”‹ƒ À«›”‹' (1895), W‹·«›Ãw  ÊÌP‹o√›ø·√‹ "CÌ©√›∏›¿· A•‹ › ”‹®‹ú ‹·Ï Àgø·' (1899) P‹Æ‹∞v‹®‹  Ê„®‹Δ ”‹ÃÒ‹ÌÒ‹≈ P›®‹ÌüƒW‹Ÿ‹· GÌ®‹· ±‹≈£Øó”‹Δ≥qr Ê. P›«›Æ‹ÌÒ‹√‹®‹»… P‹Æ‹∞v‹ P›®‹Ìüƒ«Ê„‡P‹ ±‹vÊ®‹·PÊ„Ìv‹ À”›§√‹ √Ê„‡ ‹fiÌa‹Æ‹P›ƒøfi®‹·®‹·. P‹Æ‹∞v‹ P›®‹Ìüƒ ±‹≈P›√‹ CÌ®‹· Q‡£ÏWÊ ª›gÆ‹ ›X®‹™√Ê A®‹PÊR  Ê„®‹Δ ±Ê≈‡√‹OÊ P‹· Ê̱‹‚ A ‹√‹®‹·. üÍ÷‹£§WÊ,  ‹·÷‹£§WÊ CÆ‹„∞ G®Ê ÒÊ√Êø·©®‹™ P›Δ®‹»… P‹· Ê̱‹‚ 20.05.1933√‹Ì®‹· p›«Ö”›røÂÖÆ‹ " ›√Ö AÌvÖ ≤‡”Ö' P›®‹Ìüƒ K© "A®Ê„Ì®‹·  ‹·÷›i‡ ‹Æ‹&h›ΔW‹Ÿ‹ ±‹‚√›| P› ‹¬ ! p›«Ö”›røÂÖ ´‹Æ‹¬Æ‹· A®‹Æ‹·∞ ü√Ê®‹· ! Æ› ÊÌ®‹· ü√Êø·· ‹‚®‹· AÌÒ‹÷‹ P›®‹ÌüƒW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ?' GÌ®‹· E®‹Yƒ‘®›™√Ê. (ÆÊÆ‹≤Æ‹ ®Ê„‡~ø·»… , ±‹‚o&1002). P‹Æ‹∞v‹®‹»…  ‹·÷‹Ò‹Ã®‹ P›®‹ÌüƒW‹Ÿ‹· ü√‹∏ʇPÊÌü ÷‹ÌüΔ P‹· Ê̱‹‚ A ‹√‹»… G–‹·r £‡ ‹≈ ›XÒ‹·§ GÌü·®‹· A ‹√‹ PÊŸ‹XÆ‹  ‹fiÒ‹·W‹⁄Ì®‹  ‹·Æ‹ ‹ƒPÊøfiW‹·Ò‹§®Ê : "...ƛƋ· p›«Ö”›røÂÖ, √Ê„‡ ‹fi √Ê„‡«›, •› ‹·”Ö ÷›wÏ, W›«Ö’ ‹©Ï  Ê„®‹«›®‹ ‹√‹ " ‹·÷›P›®‹Ìüƒ'W‹Ÿ‹Æ‹·∞ K©®‹  Ê·‡«Ê Æ‹ ‹·æ P‹Æ‹∞v‹®‹»… GÌ®‹· AÌÒ‹÷‹ P›®‹ÌüƒW‹Ÿ‹· ÷‹·o·rÒ‹§ Ê¡„‡ GÌ®‹· ÷‹Ìü»”‹ÒÊ„v‹X®Ê. AΔ…®Ê ”›◊£W‹Ÿ›®‹ Æ‹Æ‹∞ À·Ò‹≈ƒWÊΔ… AÌÒ‹÷‹ P›®‹ÌüƒW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ؇ Ê‡PÊ ü√Êø·Δ· ±‹≈ø·£∞”‹∏›√‹®‹· GÌ®‹· ≤‡w”‹ÒÊ„v‹X®Ê. JÌ®‹· ©Æ‹ ”‹ÌhÊ ±Ê‰≈>>  ÊÌP‹|°ø·¬Æ‹ ‹√Ê„v‹ÆÊ D Àa›√‹ ›X  ‹fiÒ‹Æ›v‹·Ò›§ P‹·P‹RÆ‹÷‹⁄¤ PÊ√Ê®‹ÌvÊø· ÷›©ø·»… ÷Ê„‡W‹·£§®›™W‹ A ‹√ÊÌ®‹√‹· : ""؇ Ê HPÊ ü√Êø·∏›√‹®‹· ?'' ƛƋ· ÷Ê®‹ƒ ◊Ìgƒ®‹· ""A®Ê‡Æ‹· ª› ‹X‡ÒÊ, ”‹|°P‹ÒÊ, Æ›oP‹ ü√Ê®‹ÌÒÊ¡·‡ ? A•‹ › ”›´›√‹| P›®‹Ìüƒ ü√Ê®‹ÌÒÊ¡·‡ ? " ‹·÷›P›®‹Ìüƒ'WÊ CÌX…—Æ‹»… WÊ≈‡o√Ö Æ› Ê«Ö AÆ‹·∞Ò›§√Ê. A®‹√‹ ±›Ò‹≈ ”‹ÌTʬø· À±‹‚ΔÒÊ, A®‹√‹ ©XΔ· ÷‹·qr”‹· ‹ À”›§√‹, A®‹√‹ ª‹ø·ÌP‹√‹  ÊÁÀ´‹¬ ∂ B«Ê„‡b‘®‹√Ê  Ê·Á g· Ê·æÆ‹·∞Ò‹§®Ê ! A ‹ÆÊ∞Δ… AÆ‹Ãø· PÊv‹®‹ÌÒÊ, G»…ø·„ ÷Ê„Ì®›~PÊWÊ ª‹ÌW‹ü√‹®‹ÌÒÊ P‹Δ≥ÆÊø·»… ◊w©o·rPÊ„Ìv‹· ”›À√›√‹· ±‹‚oW‹Ÿ‹»… Æ‹vÊ”‹· ‹‚®‹· ”›´‹¬ Ê‡ ? ƛƋ· ü√Êø·÷Ê„√‹o√Ê EÒ‹§√‹ P‹· ‹fi√‹Æ‹ √‹|”›÷‹”‹  ›W‹·Ò‹§®‹–Êr !'' GÌ®‹· Æ‹P‹·RπpÊr . B®‹√Ê A ‹√‹· W‹Ìº‡√‹ ›X¡·‡  ‹··Ì®‹· ‹ƒ®‹√‹· : ""ÆÊ„‡w, P›®‹ÌüƒWÊ A ‹Õ‹¬P‹ ›®‹ PÊΔ ‹‚ Õ‹Q§W‹Ÿ‹· Ø ‹·æ»… BW‹«Ê‡ ±‹≈P‹oWÊ„Ìv‹· ”›•‹ÏP‹ ›X Ê. P‹•‹Æ‹, ”‹Ì ›®‹  ‹·Ò‹·§  ‹|ÏÆ‹ D  ‹·„√‹· Õ‹Q§W‹Ÿ‹· Ø ‹·æ»… C Ê. ”‹|° P‹•Ê ü√Ê©©™‡ƒ, Æ›oP‹ ü√Ê©©™‡ƒ,  ‹·«ÊÆ›wÆ‹ bÒ‹≈W‹Ÿ‹»…  ‹|ÏÆ‹ ±‹≈£ªÊ ”Ê„W‹”›X  ‹¬P‹§WÊ„Ìw®Ê. B®‹™ƒÌ®‹ ؇ ‹‚ ÷Ê®‹√‹∏ʇP›XΔ…. CÆÊ„∞ü∫ƒWÊ ÷ʇŸ‹·Ò›§ ÷Ê„‡W‹· ‹‚®‹√‹ ü®‹Δ· ؇ Ê‡ JÌ®‹· PÊÁ ÆÊ„‡wπw !'' ◊‡WÊ Æ‹Æ‹∞ ÷‹ÌüΔ®‹

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

£‡ ‹≈ÒÊWÊ W‹·√‹· ‹√‹¬√‹ ±Ê‰≈‡Ò›’÷‹ √‹„±‹®‹ BŒ‡ ›Ï®‹®‹ ∏ÊÌüΔ ®Ê„√ÊÒ‹·®‹ƒÌ®‹«Ê„ HÆÊ„ " ‹·÷› P›®‹Ìüƒ' √‹b”‹· ‹ X‡⁄WÊ  ‹Õ‹ ›XπpÊr . 19.09.1933√‹ ©Æ‹a‹ƒ ""∏Ê⁄WÊY Æ› ÊΔÆ‹·∞ ±›≈√‹Ìº‘®Ê'' GÌ®‹· ±›≈√‹Ìª‹ ›W‹·Ò‹§®Ê. (ÆÊÆ‹≤Æ‹ ®Ê„‡~ø·»… , ±‹‚o. 1021&22). P›Æ‹„√‹· ÷ÊW‹Yw£ ±‹≈P‹o ›®‹®‹·™ 1937√‹»…. A®‹P‹„R  Ê„®‹Δ· P‹· Ê̱‹‚ A ‹√‹ " ‹·«ÊW‹Ÿ‹»…  ‹·®‹· ‹·W‹Ÿ‹·' P›®‹Ìüƒø· √‹„±‹‚√ʇ–Ê ‘®‹ú ›X HPÊ„‡ ØÌÒ‹·÷Ê„‡XÒ‹·§. 1935ƒÌ®‹ 1945√‹ A ‹ó ø·»… A ‹√‹  ‹·÷›P› ‹¬ "Œ≈‡ √› ‹fiø·| ®‹Õ‹ÏÆ‹Ì' √‹bÒ‹ ›ø··§. A®›®‹Æ‹ÌÒ‹√‹ " ‹·«ÊW‹Ÿ‹»…  ‹·®‹· ‹·W‹Ÿ‹·' (1967) ±‹≈P‹o ›ø··§. ÷›W›X  ‹·Æ‹·g ‹·Ò‹, ÀՋñ‹•‹, ”‹ Ê‰Ï‡®‹ø·, ”‹ ‹·Æ‹Ãø· ÷›W‹„ ±‹‰|Ï ®‹Í—r GÌü ±‹Ìa‹  ‹·ÌÒ‹≈W‹Ÿ‹ £‡•‹Ï®‹»… À·Ì®‹· ÀՋà‹fiÆ‹ ‹Ò‹ÃPÊR‡ƒ, ÀÕÊÃ$ÁP‹¬ ª› ‹®‹»… JÌ®›®‹ P‹· Ê̱‹‚ A ‹√‹ «Ê‡SØ¿·Ì®‹ P›®‹Ìüƒ B√‹Ìª‹®‹»… K®‹·W‹ƒWÊ GÌü»… "C»… øfi√‹„  ‹··S¬√‹Δ… ; øfi√‹„ A ‹··S¬√‹Δ… ; øfi ‹‚®‹„ ø·@P‹ŒcÒ‹ ‹Δ… !

÷Ê„”‹Ò‹· 35


C»… øfi ‹‚®‹P‹„R  Ê„®‹»Δ… ; øfi ‹‚®‹P‹„R Ò‹·©¿·Δ… ; øfi ‹‚®‹„ G»…ø·„ ØΔ·… ‹‚®‹„ CΔ… ; PÊ„ÆÊ  ‹··o·r ‹‚®‹„ CΔ… ! C»… A ‹”‹√‹ ‹‰ ”› ‹´›Æ‹®‹ ∏ÊÆÊ∞‡ƒ®Ê ! C»… GΔ…P‹„R C®Ê A•‹Ï; øfi ‹‚®‹„ AΔ…  ‹¬•‹Ï; ؇√ÊΔ… ‹‰ £‡•‹Ï !' GÆ‹·∞ ‹ ÀÕÊÃ$ÁP‹¬ ®‹Í—r Aº ‹¬P‹§WÊ„Ìw®Ê. P‹· Ê̱‹‚ √‹b‘®‹ "P›Æ‹„√‹· ÷ÊW‹Yw£' (1937) P‹Æ‹∞v‹®‹  Ê„®‹Δ üÍ÷‹ÒÖ P›®‹Ìüƒ. Æ‹ÌÒ‹√‹ P›√‹ÌÒ‹√‹ " ‹·√‹⁄  ‹·~°WÊ' (1942)  Ê·ÁÒ›⁄Ò‹·. P‹Æ‹∞v‹®‹»… üÍ÷‹ÒÖ P›®‹ÌüƒW‹Ÿ‹ ±‹√‹Ì±‹√Ê  ‹··Ì®‹· ‹ƒ¿·Ò‹·. &2& P‹Æ‹∞v‹PÊR PÊÁÒ‹≤≥®‹  ‹·÷‹Ò‹Ã®‹ G√‹v‹· P›®‹ÌüƒW‹Ÿ‹»… P‹· Ê̱‹‚ ü√Êø· ∏ʇPÊÌ©®‹™ "P›«Ê„‡‘æ' JÌ®‹·. ü√Êø·· ‹–‹r√‹»…¡·‡ Àó ‹Õ‹√›®‹ PÊ. ≤. ±‹‰|Ïa‹Ì®‹≈ Òʇg‘à A ‹√‹· ü√Êø·∏ʇPÊÌ©®‹·™®‹·  ‹·ÒÊ„§Ì®‹·. P‹· Ê̱‹‚ Ò‹ ‹·æ BÒ‹æa‹ƒÒÊ≈ "ÆÊÆ‹≤Æ‹ ®Ê„‡~ø·»…' ©Æ›ÌP‹ 1.8.1935√‹Ì®‹· ◊‡WÊ ü√Ê©®›™√Ê : " ‹··Ì®Ê ƛƋ· "P›Æ‹„√‹· ÷ÊW‹Yw£'  ‹·Ò‹·§ " ‹·«ÊW‹Ÿ‹»…  ‹·®‹· ‹·W‹Ÿ‹·' GÌü G√‹v‹· P›®‹ÌüƒW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ü√Ê®‹  Ê·‡«Ê "P›«Ê„‡‘æ' GÌü ÷Ê”‹ƒÆ‹ JÌ®‹·  ‹·÷› P›®‹Ìüƒø·Æ‹·∞ ü√Êø·Δ· ”‹ÌP‹»≥‘®Ê. B P›®‹Ìüƒø·»… Cw‡ Æ‹ ‹·æ √›–‹Û i‡ ‹Æ‹®‹ JÌ®‹· Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹ ‹Æ‹·∞ & ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈ ¬ ”‹ÌW›≈ ‹fi©øfiX A®‹√‹ Õ‹Ò‹Õ‹Ò‹  ‹··SW‹Ÿ‹Æ‹·∞ , ÷‹⁄¤&±‹or|, ”‹Ì”›√‹&”‹Æ›¬”‹,  ‹·Ò‹&A´›¬Ò‹æ& ‹ÂËy‹¬&À˛›Æ‹ ±‹≈W‹£&√›gQ‡ø·&”› ‹fiiP‹ CÒ›¬©W‹Ÿ‹Æ‹·∞ b£≈”‹∏ʇPÊÌ®‹· ”‹ÌP‹»≥‘®Ê. A®‹P›RX ”› ‹·X≈W‹Ÿ‹Æ‹„∞ ”‹ÌW‹≈◊”‹ ÒÊ„v‹X®Ê. Aa›cX ±‹≈P‹oWÊ„Ìw®‹™ W‹≈Ì•‹W‹Ÿ‹ hÊ„ÒÊWÊ B i‡ ‹Æ‹®‹»… ª›Xøfi®‹ À·Ò‹≈ ±‹ƒbÒ‹  ‹¬Q§W‹⁄Ì®‹Δ„ A ‹√‹ i‡ ‹Æ‹ a‹ƒÒÊ≈W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷‹”‹§±‹≈£W‹Ÿ‹»… P‹„w÷›P‹Δ„ ±‹≈ø·£∞‘®Ê. PÊΔ ‹Æ‹·∞ P‹„w÷›Qø·„ ÷›Q®Ê.' (ÆÊÆ‹≤Æ‹ ®Ê„‡~ø·»… , ±‹‚o & 1093)

÷Ê„”‹Ò‹· 36

"P›«Ê„‡‘æ' P›®‹Ìüƒ P‹·ƒÒ‹ÌÒÊ P‹· Ê̱‹‚ Ò‹ ‹·æ  ‹·ÆÊø·»… ±‹≈”›§≤‘®‹™ PÊΔ ‹‚ ”‹ÌW‹£W‹Ÿ‹Æ‹·∞ A ‹√‹  ‹·W‹Ÿ‹· Ò›ƒ~ Ò‹ ‹·æ " ‹·W‹Ÿ‹· P‹Ìv‹ P‹· Ê̱‹‚' P‹Í£ø·»… Æ‹ ‹·„©‘®›™√Ê. A®‹√‹»… P‹Ìv‹·ü√‹· ‹ PÊΔ ‹‚ AÌÕ‹W‹Ÿ‹· CÌ£ Ê : "Ò‹Ì®Êø· ‹√‹· JÌ®‹· üÍ÷‹Ò›§®‹ P›®‹Ìüƒ ü√Êø·· ‹ E®Ê™‡Õ‹ ÷Ê„Ì©®‹™√‹·. A ‹√‹· BW›WÊY A®‹√‹ Àa›√‹ ›Xø·„  ‹fiÒ›v‹·£§®‹™√‹·. "P›«Ê„‡‘æ' GÌü P›®‹Ìüƒ ü√Êø·· ‹ ¡„‡a‹ÆÊ C®Ê.  ‹··Ì®‹| D  ‹·÷› P›®‹Ìüƒø·  ‹··S¬ Æ‹©WÊ P›Æ‹„√‹· ÷ÊW‹Yw£  ‹·Ò‹·§  ‹·«ÊW‹Ÿ‹»…  ‹·®‹· ‹·W‹Ÿ‹· G√‹v‹· P›®‹ÌüƒW‹Ÿ‹· E±‹Æ‹©W‹Ÿ›X ”ʇƒ  ‹·÷›”Ê„≈‡Ò‹ ›X  ‹··Ì®‹· ‹ƒø··Ò‹§®Ê. " ‹·«ÊW‹Ÿ‹»…  ‹·®‹· ‹·W‹Ÿ‹·' P›®‹Ìüƒ P›ΔQRÌÒ‹ ◊Ì®Ê ÷Ê„‡X  ‹·«ÊW‹Ÿ‹»…  ‹·®‹· ‹·W‹Ÿ‹· P›Δ ‹‰ ”ʇƒ  ‹··Ì®‹· ‹ƒ®‹· ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈ ”‹ÌW›≈ ‹· ‹ÆÊ∞«›… JŸ‹WÊ„Ìv‹ DXÆ‹ AÌ®‹√Ê D P›Δ®‹ ‹√ÊW‹„ B P›®‹Ìüƒø· À”›§√‹ C√‹·Ò‹§®Ê. "ª‹W‹ ‹ÌÒ‹ B√Ê„‡W‹¬ Bø··”‹·’ PÊ„or√Ê B üÍ÷‹ÒÖ P›®‹Ìüƒ ÷Ê„√‹ü√‹· ‹‚®‹·' GÆ‹·∞£®§ ‹™√‹·... "P›«Ê„‡‘æ' P›®‹ÌüƒWÊ ”‹ÌüÌ´‹±‹orÌÒÊ A ‹√‹· PÊΔ ‹‚ ®›S«Ê W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Jo·r ‹fiw®‹™√‹·. A»…WÊ ±‹‚orø·¬ Æ›ø·RƒÌ®‹ (Ò‹Ì®Êø· ‹√‹ ®‹„√‹®‹ ÆÊÌo√‹·) P‹·±‹≥⁄  ‹·ÆÊø· ÷‹ŸÊø· K«ÊW‹ƒ, P‹v‹Ò‹W‹Ÿ‹·  ‹·Ò‹·§ CÒ‹√‹ ÷‹ŸÊø· ®›S«ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ , ü√‹÷‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹ÌW‹≈◊‘®‹™√‹·. Œ ‹ Ê„WÊYWÊ üÌ®›W‹ ®Ê‡ ‹ÌX a‹Ì®‹≈ÕʇS√‹  ‹··ÌÒ›®‹ ‹ƒÌ®‹ Pʇ⁄®‹ ƛƛ Àa›√‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ‹· C ÊΔ… Æ‹Æ‹∞  ‹··Ì©Æ‹ P›®‹ÌüƒWÊ JŸÊ¤ø· ”› ‹·X≈W‹Ÿ›W‹» Ê GÆ‹·∞£§®‹™√‹·. ÆÊÌo√›®‹ i‡ ‹ ‹·Ææ ‹ ‹√ʇ ü√Ê®‹ A ‹√‹ "i‡ ‹Æ‹ a‹ƒÒÊ≈' ÷‹”‹±§ ‹≈£ Ò‹Ì®Êø· ‹ƒWÊ P‹Ÿ‹·◊‘®‹Æ™ ‹·∞ hÊ„‡±›Æ‹ ›X Cqr®‹™√‹·... PÊΔ Ê‰ Ê·æ  ‹fiÒ‹Æ›v‹· ›W‹ "P›«Ê„‡‘æ' P›®‹Ìüƒ ±›≈√‹Ìº”‹· ‹  Ê„®‹Δ· AÆʇP‹ h›W‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡w ü√‹∏ʇP‹·. ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈ ¬ ”‹ÌW›≈ ‹·PÊR ”‹ÌüÌ´‹±‹or h›W‹W‹Ÿ‹·, a›ƒ£≈P‹, I£÷›‘P‹ h›W‹W‹Ÿ‹·, P‹«ÊWÊ ”‹ÌüÌ´‹±‹qr®‹·™ GΔ… ÆÊ„‡v‹∏ʇP‹· GÌ©®‹™√‹·. ƛƋ· A®Ê‡ ”‹Ì®‹ª‹Ï

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


A ‹√Ê„v‹ÆÊ G«›… P‹vÊ ”‹·£§ ƛƛ h›W‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡wü√‹ü÷‹·®‹· GÌ®‹· BŒ‘®Ê™. B®‹√Ê AÌÒ‹÷‹ ”‹Ì®‹ª‹Ï ü√‹«Ê‡ CΔ…. Ò‹Ì®Êø· ‹√‹ "P›«Ê„‡‘æ' P›®‹Ìüƒø·„ ü√‹»Δ….' ( ‹·W‹Ÿ‹· P‹Ìv‹ P‹· Ê̱‹‚ : ±‹‚o 144&45). P‹· Ê̱‹‚ A ‹√‹ ÷‹ÌüΔ®‹ "P›«Ê„‡‘æ' P›®‹Ìüƒ √‹a‹ÆÊøfiX®‹™√Ê A ‹√‹  Ê·‡«Ê ±‹≈ª› ‹ π‡ƒ®‹™ ÀՋî‹ ÕÊ≈‡–‹u P‹Í£ GÌ®‹· ±‹ƒW‹~Ò‹ ›X®‹™ p›«Ö”›røÂÖ A ‹√‹  ‹·÷›P›®‹Ìüƒ " ›√Ö AÌvÖ ≤‡”Ö'Æ‹ÌÒÊ A•‹ › A®‹P‹„R À·X«›®‹ ª›√‹£‡ø· ±‹√‹Ì±‹√Êø· A´›¬Ò‹æ ”‹Ò‹Ã ‹ÆÊ„∞Ÿ‹WÊ„Ìv‹ P›®‹Ìüƒ ü÷‹·Õ‹@ P›®‹Ìüƒ «Ê„‡P‹PÊR P‹Æ‹∞v‹®‹  ‹·„ΔP‹ ÀÕ‹ÃPÊR ±›≈±‹§ ›W‹·£§Òʧ‡ÆÊ„‡ ! ÀÕ‹Ã P›®‹Ìüƒ «Ê„‡P‹ À”‹æø· ±‹v‹· ‹Ì•‹ P›®‹Ìüƒ A®›W‹·£§Òʧ‡ÆÊ„‡ ! øfiƒWÊ WÊ„Ò‹·§. ÷Ê„√‹÷Ê„ ‹·æ®Ê A ‹√Ê„Ì©WÊ E⁄®‹·÷Ê„‡ø··§ , ÆÊÆ‹≤Æ‹ ®Ê„‡~  ‹·´‹¬®‹«Ê… ØÌÒ‹ÌÒÊ ! &3& P‹· Ê̱‹‚, Œ ‹√› ‹· P›√‹ÌÒ‹√‹ Ò‹«Ê ‹fiƒÆ‹ Æ‹ÌÒ‹√‹ P‹Æ‹∞v‹ ”›◊Ò‹¬«Ê„‡P‹®‹»… P›~‘PÊ„Ìv‹ ±‹≈£ª›ØÃÒ‹ «Ê‡SP‹√ÊÌ®‹√Ê PÊ. ≤. ±‹‰|Ïa‹Ì®‹≈ Òʇg‘Ã.  ‹·„wWÊ√Êø· Ò‹ ‹·æ ÒÊ„‡o®‹»… P‹qrPÊ„Ìv‹ "Ø√‹·Ò‹§√‹'  ‹·ÆÊø·»… AÆÊÇ–‹P‹√›X Ø√‹ÌÒ‹√‹ Q≈øfiŒ‡Δ√›X®‹™ Òʇg‘à A ‹√‹®‹·™ ü÷‹· ‹··S ±‹≈£ªÊ. P›√‹ÌÒ‹√‹ÌÒÊ A ‹√‹· PÊÁ Bw”‹®‹ PÊ“‡Ò‹≈ÀΔ…. JÌ®‹•‹Ï®‹»… P‹Ì±‹‰¬o√Ö ±‹ƒ|Ò‹√›X®‹™ Òʇg‘à P›√‹ÌÒ‹ƒXÌÒ‹Δ„ ±‹≈¡„‡W‹®‹»… JÌ®‹· PÊÁ  Ê·‡«›X®‹™√‹·. B±›¬ø· ‹fiÆ‹ ›®‹ A ‹√‹ ”›◊Ò‹¬ Aº ‹¬Q§WÊ  ‹fi√‹·÷Ê„‡W‹®‹ ‹ƒΔ…. P‹t| GÆ‹·∞ ‹  ÊÁ˛›ØP‹ À–‹ø·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ AÒ‹¬ÌÒ‹ ”‹√‹Ÿ‹ ›X K®‹·W‹√‹  ‹·Æ‹÷‹·W‹· ‹ ÕÊÁ»ø·»… ü√Êø·· ‹ Ò‹ ‹·æ®Ê‡ B®‹ ü÷‹·Õ‹@  ‹··Ì®Ê "Òʇg‘à ÕÊÁ»' G̮ʇ πÌπÒ‹ ›W‹· ‹ ´›qø·»… ü√Ê®‹ ‹√‹·. Òʇg‘à A ‹√‹ B Aº ‹¬Q§ø·Æ‹·∞ W‹·√‹·£‘®‹ P‹Æ‹∞v‹®‹  ‹·ÒÊ„§Ì®‹·  Ê·‡√‹· ŒS√‹ Œ ‹√› ‹· P›√‹ÌÒ‹√‹· Ò‹ ‹·æ i‡ÀÒ‹®‹ P‹vÊø· P›Δ®‹»… JÌ®‹·  ›√‹ Òʇg‘à ø· ‹√‹ "Ø√‹·Ò‹§√‹'  ‹·ÆÊø·»… Ò‹ÌX®‹·™ Ò› ‹‚ ü√Êø·∏ʇPÊÌ©®‹™  ÊÁ˛›ØP‹ À–‹ø· W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Òʇg‘ÃWÊ PÊ„o·r " ÊÁ˛›ØP‹ À–‹ø·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ø ‹·æÌÒÊ BP‹–‹Ï~‡ø· ›®‹ ”‹√‹Ÿ‹ ÕÊÁ»ø·»… P‹Æ‹∞v‹®‹»… Æ‹Æ‹WÊ ÷ʇŸ‹«›W‹»Δ…. ؇ ‹‚ A®‹√‹»… ±‹ƒ|£ø·Æ‹·∞ ±‹vÊ®‹·PÊ„Ìw©™‡ƒ. ؇ ‹‚ C®‹Æ‹·∞  ‹fiv‹ü÷‹·®‹·' GÌ®‹ E®›Ò‹§  ‹·Æ‹‘’Æ‹ ÀÕ›Δ ÷‹Í®‹ø·®‹ i‡À. P‹· Ê̱‹‚ A ‹ƒXÌÒ‹ G√‹v‹·  ‹–‹Ï ◊ƒø·√›®‹ Œ ‹√› ‹· P›√‹ÌÒ‹√‹ Æ‹v‹ ‹⁄PÊ AÆ‹·P‹√‹~‡ø·. Œ ‹√› ‹· P›√‹ÌÒ‹√‹ ”‹Δ÷Êø·Æ‹·∞ A÷‹ÌP›√‹PÊR A ‹P›Õ‹À‡ø·®Ê ÀÆ‹ø·©Ì®‹ ‘ÇP‹ƒ‘®‹ Òʇg‘à JÌ®‹· ÕÊ≈‡–‹u ±‹√‹Ì±‹√Êø·Æ‹·∞ ÷‹·o·r÷›Q®›™√Ê. Òʇg‘à A ‹√‹ A؃‡Q“Ò‹ ›®‹ AP›»P‹ ”› ‹‚ ”›◊Ò‹¬«Ê„‡P‹PÊR B®‹ Ò‹·Ìü«›√‹®‹ Æ‹–‹r GÆ‹·∞ ‹  ‹fiÒ‹· Pʇ ‹Δ L±‹a›ƒP‹ ›®‹·®‹Δ…. Øg ›®‹ A•‹Ï®‹»… A®‹· Æ‹–‹r GÆ‹·∞ ‹‚®‹√‹»… G√‹v‹·  ‹fi£Δ…. ƛƋ· Òʇg‘à A ‹√Ê„Ì©WÊ ü÷‹Ÿ‹ ©Æ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹ŸÊ©®Ê™‡ÆÊ. A ‹√‹ "Ø√‹·Ò‹§√‹'  ‹·ÆÊø·»… P‹ŸÊ®‹ ©Æ‹W‹Ÿ‹· AÀ”‹æ√‹~‡ø·. CÒ‹√‹ a‹o· ‹qPÊW‹Ÿ‹ hÊ„ÒÊø·»… A ‹√‹ ”‹÷‹g ±‹≈ ‹Í£§øfi®‹ À·‡Æ‹· ◊wø·· ‹ ÷‹ ›¬”‹®‹»… Æ‹Æ‹∞Æ‹„∞ ÒÊ„v‹X‘®›™√Ê. B ©Æ‹W‹Ÿ‹ AÆ‹·ª‹ ‹ ÀŒ–‹r ›®‹·®‹·. À·‡Æ‹· ◊wø·· ‹  ‹·Æ‹·–‹¬ ”›÷‹”‹ P›Δ P›Δ©Ì®‹Δ„ Æ‹vÊ®‹·üÌ©®Ê. B ”›÷‹”‹®‹ AÆ‹·ª‹ ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ‹ ”›◊Ò‹¬ ‹‰ ”›P‹–‹·r üÌ© Ê. A ‹‚W‹Ÿ‹»… ±‹≈ ‹··S ›X W‹·√‹·£”‹Δ≥v‹· ‹ P›®‹ÌüƒW‹Ÿ‹· GÌ®‹√Ê A Ê·ƒP‹®‹ ÕÊ≈‡–‹u ü√‹÷‹W›√‹√›®‹  Ê·«ÖÀ«Ö ü√Ê©√‹· ‹ " Ê„πwPÖ' ÷›W‹„ AÆÊÏ”Ör ÷ÊÀ·ÌW֠ʇ ü√Ê©√‹· ‹ "© K«Öx  ‹fi¬ÆÖ AÌvÖ © ‘‡'.  Ê·«ÖÀ«ÖÆ‹®‹· ”‹±‹§”›W‹√‹W‹Ÿ‹»…√‹· ‹ £À·ÌXΔW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ∏ʇpÊøfiv‹· ‹ üÍ÷‹ÒÖ ”›÷‹”‹®‹ W›•Êøfi®‹√Ê ÷ÊÀ·ÌW֠ʇø·®‹· "Õ›PÖÏ' À·‡Æ‹· ◊w ‹  ‹··®‹·P‹ ”›¬ÌπøfiWÊ„Æ‹ ”›÷‹”‹©Ì®‹ P‹„w®‹  ‹fiÆ‹À‡ø· AÌÒ‹@P‹√‹| ‹Æ‹·∞ À·wø·· ‹ P‹«›Ò‹æP‹ P‹•Ê. ü÷‹·Õ‹@ D G√‹v‹„ P›®‹ÌüƒW‹Ÿ‹Æ‹·∞ À·‡ƒ”‹· ‹ À·‡Æ‹· ◊w ‹  ‹·ÒÊ„§Ì®‹· P›®‹Ìüƒ C®‹· ‹√ÊWÊ üÌ©Δ…. Òʇg‘à ∏›Δ¬©Ì®‹Δ„ À·‡Æ‹· ◊wø·· ‹ JÌ®‹· ƒ‡£ø· X‡Ÿ‹· ÷‹£§‘ PÊ„Ìw®‹™ ‹√‹·. AP›»P‹  ‹·√‹|PÊR Ò‹·Ò›§W‹· ‹ ‹√ÊW‹„ A ‹√‹· B X‡⁄ØÌ®‹ ◊Ì®Ê ”‹ƒ®‹ ‹√‹Δ…. A ‹√‹· A®‹Æ‹·∞ JÌ®‹· ´›¬Æ‹ ‹·ø· Ò‹±‹‘’Æ‹ÌÒÊ  Ê·ÁW‹„w‘PÊ„Ìw®‹™√‹·. Òʇg‘à ü◊√‹ÌW‹®‹»… P›~‘PÊ„Ìv‹®‹·™ JÌ®‹· ƒ‡£ø·®›®‹√Ê A ‹√‹· A ‹√‹

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

AÌÒ‹√‹ÌW‹®‹»… ´›¬Ø”‹·£§®‹·™®‹· D À”‹æø· «Ê„‡P‹ ‹Æ‹·∞ . B «Ê„‡P‹  ‹·¶‘®‹–‹„r  ‹·ƒ‡bPÊøfiX ”ÊŸÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤Ò›§ ”›W‹· ‹, Ò‹Æ‹∞ AÌÒ‹√‹ÌW‹ ‹Æ‹·∞ πo·rPÊ„v‹®Ê Ø√‹·Ò‹§√‹ ›X¡· E⁄ ‹ ”‹Í—ø r · ØW‹„y‹ÒÊø·Æ‹·∞ , À”‹æø· ‹Æ‹·∞ "Ø√‹·Ò‹§√‹'®‹»… ´›¬Æ›”‹P‹§√›X AÌÒ‹√Ö À‡P‹“OÊ¿·Ì®‹ Aƒø·Δ· ø·£∞”‹·£§®‹™ ‹√‹·. J Ê·æ P›ƒÆ‹»… ª‹®›≈ Æ‹©WÊ ÷Ê„‡®Ê ‹‚. Òʇg‘à G√‹v‹· W›Ÿ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Co·rPÊ„Ìw®‹™√‹·. Æ‹Æ‹WÊ„Ì®‹· W›Ÿ‹ PÊ„o·r Ò› ‹‚ JÌ®‹Æ‹·∞ ◊w®‹· W›Ÿ‹PÊR G√Ê÷‹·Ÿ‹· ‘QR‘ Cü∫√‹„ ÷Ê„ŸÊø· ؇ƒWÊ πo·r P‹·⁄Ò‹·PÊ„ÌvÊ ‹‚. PÊΔ ‹‚ ”‹ ‹·ø·®‹ Æ‹ÌÒ‹√‹ Òʇg‘à ÷‹£§√‹ üÌ®‹· ""À·‡Æ‹· πÒʧ‡Ø≈'' GÌ®‹√‹·. ""CΔ… Òʇg‘Ã'' GÌ®Ê. ""HÆ›W›§¿·®Ê'' GÌ®‹√‹·. ""HÆ‹„ CΔ… ÷›WÊ C®Ê'' GÌ®Ê. ÷›W‹»≈ GÌ®‹· W›Ÿ‹ ◊w©®‹™ Æ‹Æ‹∞ PÊÁ ◊w®‹· BW‹· ‹ ”‹≥Ì®‹Æ‹ W‹ ‹·Ø‘ GÌ®‹√‹·. ؇ƒWÊ πqr®‹™ W›Ÿ‹©Ì®‹ J Ê„æ Ê·æ JÌ®‹· ƒ‡£ø· ”‹„P‹“$æ ”‹≥Ì®‹Æ‹ ü√‹·£§√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ W‹ ‹·Ø‘ ÷ʇ⁄®Ê. ""÷›ò A®Ê‡'' GÌ®‹ Òʇg‘à ""ÆÊ„‡w≈, øfi ‹‚®Ê‡ i‡ ‹ Ò‹Æ‹∞ BÒ‹æ√‹P‹“OÊø· À–‹ø·®‹»… Ev›¥Ê¿·Ì®‹  ‹£Ï”‹· ‹‚©Δ…. ”‹®› h›W‹ÍÒ‹ ›X√‹§ Ê P‹Ìw≈. Æ› ‹‚ W›Ÿ‹PÊR ‘QR‘√‹· ‹ G√Ê÷‹·Ÿ‹· Ò‹Æ‹WÊ A±›ø· Ê AΔ… Ê GÌ®‹· P‹bc ®‹„√‹ ÷Ê„‡W‹·Ò‹§ Ê. ÷›WÊ P‹bc®›W‹ B Ò‹√‹ÌW‹W‹Ÿ‹· W›Ÿ‹®‹ ®›√‹®‹  ‹·„ΔP‹ Æ‹ ‹·æ PÊÁWÊ Ò‹Δ±‹‚Ò‹§ Ê'' GÌ®‹√‹·. À·‡ØÆ‹  ‹Ò‹ÏÆÊø·  ‹·„ΔP‹ A ‹‚W‹Ÿ‹  ‹·ÆÊ„‡´‹ ‹·Ï ‹Æ‹·∞ P‹Ìv‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ ®‹Í—r A ‹√‹®›XÒ‹·§. ◊‡WÊ ±‹≈P‹Í£ø· i‡ÀW‹Ÿ‹ ”‹Ì Ê‡®‹ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹„P›“$棔‹„P‹“$æ ›X Aƒø·· ‹ ÷‹·a‹·c ”›÷‹”‹®‹»… خʙWÊo·r ÒÊ„v‹X‘PÊ„Ìw®‹™ Òʇg‘à A ‹√‹Æ‹·∞ ◊Ì©√‹·X P›ƒÆ‹»… ü√‹· ›W‹ ƛƋ· Pʇ⁄®Ê ""Òʇg‘Ã, ∏›Δ¬©Ì®‹Δ„ D À·‡Æ‹· ◊w ‹ ÷‹ ›¬”‹ ÷‹bcPÊ„Ìw©™‡ƒ. D ÷‹ ›¬”‹®‹ ◊Ì©√‹· ‹ Ø ‹·æ AÌÒ‹√‹ÌW‹®‹ W‹·pÊr‡Æ‹·'' GÌ®‹·. A®‹PÊR A ‹√‹®Ê‡ B®‹ ”‹÷‹g ÕÊÁ»ø·»… Æ‹P‹·R W‹Ìº‡√‹ ›X ÷ʇ⁄®‹√‹·. ""I  Ê·ÁpÖ √ÊÁpÖ G Æ› Ê«Ö'' GÌ®‹·. B P›®‹Ìüƒ A ‹ƒÌ®‹ √‹bÒ‹ ›X®‹™√Ê gΔa‹√‹ i‡ÀW‹Ÿ‹ ü®‹·QÆ‹ GÌÒÊÌ•‹ ”‹„P‹“$æW‹Ÿ‹· A®‹ƒÌ®‹ ±›≈±‹§ ›W‹·£§ÒÊ„§‡ HÆÊ„‡ ! JqrÆ‹»… Òʇg‘à ҋ ‹·æ ∏›Δ¬©Ì®‹Δ„ W‹ ‹·Ø‘  Ê·®‹·⁄Æ‹»… ”‹ÌW‹≈◊‘PÊ„Ìw®‹™ AÆ‹·ª‹ ‹®‹ ˛›Æ‹Øó  ‹·Æ‹·P‹·ΔPÊR ±›≈±‹§ ›W‹®Ê A ‹√Ê„Ì©WÊ A”‹§ÌW‹Ò‹ ›ø··§. ÀՋî‹»… Ò‹Ì®Ê  ‹·W‹  ‹·÷›ÆÖ ”›◊£W‹ŸÊØ‘PÊ„Ìw√‹· ‹‚®‹· À√‹Ÿ‹. HÆ‹„ CΔ… Ê̮ʇ ÷ʇŸ‹ü÷‹·®‹·. B®‹√Ê A®‹PÊR A±‹ ›®‹ ÊÌüÌÒÊ P‹Æ‹∞v‹®‹»… E®‹¿·‘®‹ P‹· Ê̱‹‚ ÷›W‹„ Òʇg‘à A ‹ƒÌ®‹ G√‹v‹·  ‹·÷‹Ò‹Ã®‹ P›®‹ÌüƒW‹Ÿ‹· P‹Æ‹∞v‹ ”›√‹”‹ÃÒ‹«Ê„‡P‹PÊR Ò‹Æ‹„æΔP‹ ÀÕ‹Ã ”›◊Ò‹¬PÊR PÊÁ Ò‹≤≥÷Ê„‡®‹®‹·™ AÒ‹¬ÌÒ‹ À–›®‹Ø‡ø·. g. ÷Ê„. Æ›√›ø·|”›ÃÀ· Æ‹Ì. 2064/A, " ‹fiÆ‹ ‹', EÒ‹§√‹ üv› ‹OÊ, ÷›”‹Æ‹ & 573 201

÷Ê„”‹Ò‹· 37


""”‹√Ö. JÌ®‹· ±‹≈ÕÊ∞ . Gv‹ ‹··S¬ Ê‰‡ üΔ  ‹··S¬ Ê‰‡ ?'' ""G√‹v‹„  ‹··T›¬Æʇ. B®‹√Ê JŸÊ¤ø· PÊΔ”‹  ‹fiv‹Δ· üΔ  ‹··S¬.'' ""ƛƋ· J±Ê‰≥‡©Δ… ”‹√Ö. a‹±›≥ŸÊ ÷Ê„vÊ¡„‡PÊ, PÊÁ  ‹··X¡„‡PÊ Gv‹&üΔ PÊÁW‹⁄WÊ μμr &μμr . Ø ‹·WÊ, ∏›≈÷‹æ|ƒWÊ B√‹£  ‹fivÊ„‡PÊ W‹Ìp› ‹·~ ∂ A®Ê‡ÆÊ„‡ " ‹·ÌW‹Δ ؇«›ÌgÆ‹Ì P‹ƒ–ʬ ' AÌÒ›√‹Δ…. BW‹ Gv‹ PÊÁ ü÷‹Ÿ‹  ‹··S¬. Gv‹ PÊÁø· W‹Ìp›  ‹·~¿·Δ…®Ê üΔ PÊÁø· B√‹£WÊ ∏Ê«Ê¿·Δ…. Ø ‹·æ ”‹ÌÒ‹±‹ÏOÊW‹Ÿ‹»… ®‹Q“OÊ ◊w¡„‡PÊ Gv‹ PÊÁ¡·‡ ∏ʇP‹·. ±‹≈”›®‹, ”›ÃÀ·‡iø· ‹ƒÌ®‹  ‹·ÌÒ›≈P‹“ÒÊ ±‹vÊ¡„‡PÊ üΔ PÊÁ¡„Ì®‹ƒÌ®‹ ”›´‹¬ÀΔ…. Gv‹ PÊÁø·Æ‹„∞ hÊ„‡w”‹∏ʇP‹·.  ‹·ÌW‹Ÿ›√‹£ Ò‹WÊ„Ÿ‹¤Δ· G√‹v‹· PÊÁW‹Ÿ‹„ ∏ʇP‹·. Ø ‹·æ ÷› Ê„‡ÏØø·Ì ÆÊ„‡w. Gv‹ PÊÁø·»… W›⁄ ÷›P‹©®‹™√Ê üΔWÊÁø· ”‹Ã√‹W‹Ÿ‹· ü√Ê„‡®Ê‡ CΔ… . GΔ…QRÌÒ‹  ‹··S¬ ›X Æ‹ ‹·WÊΔ…ƒW‹„ p›¬¿·«ÊpÖÆ‹»… ÒÊ„ŸÊ®‹·PÊ„Ÿ‹¤Δ· Gv‹ PÊÁ¡·‡ ∏ʇP‹·. ÷ʇ⁄ ”‹√Ö. üΔ  ‹··T›¬ÌÒ‹ ÷ʇ⁄®‹≈«›…. üΔ PÊÁø·»… ÒÊ„Ÿ‹PÊ„Ÿ‹¤Δ· BW‹·Òʧ¡·‡ ?'' ""A®Ê„Ì®‹· BWÊ„‡©Δ… P‹„”‹±‹≥ . A»… Gv‹ PÊÁWʇ Æ‹„√‹· ÕʇP‹v›  ‹fiPÖ’Ï''. ""A–Êr‡ AΔ… ”‹√Ö. Æ‹Õ‹¬ ”ʇÀ”‹· ‹ ‹√‹· Æ‹Õ‹¬®‹ v‹π∫¿·Ì®‹  Ê„®‹Δ· Gv‹ AÌWÊÁWÊ ÷›PÊ„‡Ò›§√Ê. B Ê·‡«Ê A»…Ì®‹ ÒÊWÊ®‹· Æ‹Õ‹¬ ÷›PÊ„ŸÊ„¤‡®‹·. ”‹P›Ï√‹®Ê„‡√‹· Gv‹ ±‹P‹“ , üΔ ±‹P‹“ AÌÒ›√Ê. B®‹√Ê A»… Gv‹ ±‹P‹“PÊR ±›≈ ‹··S¬ÒÊ. HPÊÌ®‹√Ê üΔ ±‹P‹“ ”‹·W‹ ‹· ›X Æ‹vÊø·∏ʇP›®‹√Ê Gv‹ ±‹P‹“®‹ ‹√‹ ”‹÷›ø· ∏ʇPʇ ∏ʇP‹·. £Ìw ∏›¿·WÊ Ò‹·√‹·Q‘PÊ„ŸÊ„¤‡PÊ üΔ PÊÁ ∏ʇP›®‹„≈ ±Ê…‡pÖ ◊w®‹·PÊ„Ÿ‹¤Δ· Gv‹ PÊÁ¡·‡ ∏ʇP‹·. C–Êr«›… Gv‹ PÊÁW‹⁄WÊ, ª›W‹W‹⁄WÊ ±›≈ ‹··S¬ÒÊ¿·®‹™√‹„  ‹·®‹· ‹·W‹Ÿ‹· AÒʧ  ‹·ÆÊ ÷Ê„‘§Δ· ®›o· ›W‹ ÷Ê„‘§Δ  Ê·‡«Ê ”ʇ√‹· AQR¿·o·r & A®‹„ B ´›Æ‹¬ΔQ“$æ ! ""A®‹Æ‹·∞ üΔW›Δ»… aÊ»… üΔW›Δ·  ‹··Ì©o·r  ‹·ÆÊ¡„Ÿ‹WÊ ∏›'' AÌÒ›√Ê. C®‹· ”‹ƒøfi ”‹√Ö ?'' ""´›Æ‹¬ΔQ“$æø·Æ‹·∞ P›Δ»… aÊΔ·… ‹‚®‹· Æ‹Æ‹W‹„ ◊w”Ê„‡©Δ…. P‹„”‹±›≥ ؇Æʇ ÆÊ„‡v‹· Fo Gv‹ PÊÁø·»…  ‹fivÊ„‡PÊ P‹–‹r . B®‹™ƒÌ®‹ üΔ PÊÁ ±›≈ ‹··S¬ÒÊ h›‘§ .'' ""؇ ‹‚ HÆʇ AØ∞ ”‹√Ö. Æ‹Æ‹W‹ÌÒ‹„ üΔQRÌÒ‹ Gv‹ Ê‡  ‹··T›¬ÌÒ‹ P›|·Òʧ '' ""A®‹· ÷ʇWÊ P‹„”‹±‹≥ ?'' ""÷ʇŸÊ§‡ÆÊ ”‹√Ö. JÌ®‹· ®Ê‡ ‹”›ßÆ‹®‹»… ”‹·Ò‹·§ ü√Ê„‡®‹· Gv‹W‹vÊ¿·Ì®‹ B√‹Ìº‘ üΔW‹vÊWÊ ü√Ê„‡®‹·. ±‹‰h›ƒW‹Ÿ‹ ®Ê‡ ‹√‹ B√‹£ ÆÊ„‡w. Gv‹ü©¿·Ì®‹  Ê·‡ΔPÊR£§ üΔü©¿·Ì®‹ C⁄”Ê„‡®‹·. ±‹‚”‹§P‹, P›®‹Ìüƒ K®Ê∫‡P›X®Ê, Gv‹ü©ø· ±‹‚o  Ê„®‹Δ· K© B Ê·‡«Ê üΔü©ø· ±‹‚oPÊR ÷Ê„‡W‹∏ʇP‹·. CΔ… ›®Ê≈ P‹ÒÊ¡·‡ A•‹Ï ›WÊ„‡Δ…. Æ› ‹‚ ü√Êø·· ‹ P›W‹®‹, «Ê‡SÆ‹W‹Ÿ‹ B√‹Ìª‹ Gv‹©Ì®‹«Ê‡. CÆ‹·∞ Ø ‹·æ ∏›≈÷‹æ|√‹ ≤Ìv‹±‹≈®›Æ‹, Ò‹±‹Ï| CÒ›¬©W‹⁄WÊ Ø ‹·æ gØ ›√‹ Gv‹PÊR ÷›PÊ„⁄§‡√‹«›… ? HPÊ ? üΔü©¿·Ì®‹  ‹fiw®Ê≈ ≤Ò‹ÍW‹⁄WÊ Ò‹Δ·±Ê‰‡©«›… AÌÒ›√Ê. A«›Ã ”‹√Ö ? ""P‹„”‹±‹≥ , ؇Ƌ· Gv‹ü©ø·  ‹·÷‹Ò‹Ã®‹ üWÊY Ò‹·Ìü £⁄®‹·PÊ„Ìw©™‡øfiÌÒ‹ BÕ‹Ãø·Ï ›X§®Ê. ØÆ‹∞ Gv‹ü©ø·  ‹·÷‹Ò‹ÃW‹Ÿ‹· CÆ‹„∞ C Ê¡·‡ ?''

÷Ê„”‹Ò‹· 38

""C®Ê ”‹√Ö. ÷ʇŸÊ§‡ÆÊ... Fo®Ê«Ê ÷›P‹· ›W‹Δ„ Gv‹W‹vÊ¿·Ì®‹«Ê‡ ÷›P›§ ü√›§√Ê. Jü∫  ‹¬Q§ ”‹Ò›§W‹ ®Ê‡÷‹ ‹Æ‹·∞ Gv‹üΔW‹⁄WÊ Cv›§√Ê¡·‡ ÷Ê„√‹Ò‹· ±‹‰ ‹Ï ±‹Œc ‹·P›RX AΔ…. ©‡±› ‹⁄WÊ ø· ‹· ©‡±‹ ‹Æ‹·∞ Gv‹ ‹··S ›X¡·‡ Cv›§√Ê. A–Êr‡ AΔ… ”‹√Ö, ®Ê‡ ‹ƒW‹„ Gv‹ü©¡·‡ C–‹r .  ‹·Æ‹·–‹¬√‹Æ‹·∞ , ±›≈~ø·Æ‹·∞ ”‹Í—r”‹· ›W‹ » ‹√‹·, ÷‹Í®‹ø· W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Gv‹ü©ø·«Ê…‡ Cqr®›™Æ‹«›Ã ”‹√Ö ? HPÊ ”‹√Ö ? üΔü©ø·»… Cv‹ü÷‹·©Ò‹§«›…. ÆÊ„‡w, A®‹PÊR‡ Gv‹ü©WÊ ±›≈Õ‹”‹ˆ h›‘§.'' ""”‹ƒ P‹„”‹±‹≥ . ØÆ‹W›X Ò‹Ì©or a‹÷‹ Ò‹|°W›W›§ C®Ê, P‹·w. ØØ∞Ì®‹ ƛƋ· üΔQRÌÒ‹ Gv‹  ‹··S¬ GÌ®‹· A•‹Ï ‹fiwPÊ„ÌvÊ. ÷ʇW‹„ ”‹ÌhÊ BW›§ üÌÒ‹·, ؇؇W‹ C»…Ì®‹ üΔü©ø· √‹”ʧ‡» ÷Ê„‡X§‡øfi, Gv‹ü©ø· √‹”ʧ‡» ÷Ê„‡X§‡øfi ?'' ""”‹√Ö Ò‹±‹‚≥ £ŸÊ„R‡∏ʇw. Æ‹Æ‹∞  ‹·ÆÊ üΔü©ø· √‹”ʧøfi®‹„≈, A»…  ÊÁÆÖ Õ›±Ö CΔ…. B©≈Ì®‹ Gv‹ü©ø· √‹”ʧ‡«Ê‡ ÷Ê„‡Wʧ‡ÆÊ. A»… £‡•‹Ï ‘ÇP‹ƒ‘®‹ Æ‹ÌÒ‹√‹ A»…ø· ""Gv‹ª›W‹®‹ JŸ‹ ®›ƒø·«Ê…‡  ‹·ÆÊWÊ ÷Ê„‡Wʧ‡ÆÊ.'' GÌ®‹ ‹Æʇ a‹÷› P‹·w®‹·, ""Gv‹ ü©ø· JŸ‹ ®›ƒø·«Ê…‡ ÷Ê„‡Wʧ‡ÆÊ. üƒ§‡Ø ”‹√Ö.'' GÌ®‹ P‹„”‹±‹≥ ÷Ê„√‹o·÷Ê„‡®‹. G«› C ›∞ ? Gv‹ü©ø·  ‹·÷‹Ò‹Ã ‹Æ‹·∞ ”›P›“$¬´›√‹ ”‹◊Ò‹ ÷ʇ⁄πo∞«›… GÌ®‹· Æ‹ÆÊ„∞Ÿ‹WÊ AÌ®‹·PÊ„ÌvÊ. P‹„”‹±‹≥Æ‹ ÷ʇ⁄PÊø·»… ”‹Ò‹¬À®Ê¡·Ì®‹· Ø ‹·W‹„ Aؔʄ‡«ÊÇ ?

√›Z ʇ̮‹≈ Ev‹·≤ (PÊ. √›Z Ê‡Ì®‹≈ ª‹pÖ) Õ›¬ ‹·«› ”‹®‹Æ‹, P‹pÊr Ba›ø·Ï  ‹fiW‹Ï, P‹·Ìi∏Êo·r Ev‹·≤ & 576 102

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


±Ê‰≈>> P‹. ÊÌ. √›gWÊ„‡±›Δ

A ~°WÊ√Êø·· ÷‹·ü∫⁄¤¿·Ì®‹ ”‹· ‹fi√‹· 35 Q«Ê„‡ À·‡o√ÖW‹Ÿ‹»…®Ê. 1. ±‹≈‘®‹ú W‹p›√‹®‹»… ü·√‹·vÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡v‹üø·‘®›W‹ øfi ‹‚®‹„ P›|·£§√‹»Δ… ! 18Æʇ Æ‹ ÊÌü√‹ 2011 A»…®‹™ Jü∫  ‹ø·”‹RÆ‹Æ‹·∞ Pʇ⁄ B ”‹ßŸ‹ ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡v‹Δ· ø·£∞‘®Ê ‹‚. GΔ… ‹‰ ”‹· ‹fi√‹· 15 Aw BŸ‹®‹»… CÆ‹„∞ ”‹|°WÊ ÷‹ƒø··£§®‹™ ÷‹Ÿ‹¤®‹»… ÒÊ„‡ƒ‘®‹√‹·  ‹·Ò‹·§ A®‹√‹ ÷Ê„OÊW›√‹ À®›ÃÌ”‹√‹· ü·√‹·vÊW‹Ÿ‹ÆÊ∞«›… ÒÊŸ‹¤WÊ  ‹·~°Ì®‹  ‹··bc Ò‹ ‹·WÊ ∏ʇP›®‹ ‹ƒWÊ  ‹fiÒ‹≈ ÒÊ„‡ƒ”‹Δ· B  ‹·|°Æ‹·∞ ÒÊWÊ‘√‹·£§®‹™√‹· ∂ GÌ®‹· CÆ‹„∞ 3&4 √ÊÁÒ‹√‹· ÷ʇ⁄®‹√‹·. 2. ÷‹Ÿ‹¤®‹ BaÊø· ®‹ÌvÊø·»… JÌ®‹· ÷›Ÿ‹· W‹·w¿·®Ê. A®‹PÊR ü”Ö ”›r$¬ÌvÖ  ‹·„ΔP‹ üŸ‹‘ PÊ„Ìv‹· ÷Ê„‡W‹∏ʇP‹·. ÷Ê„‡X ÆÊ„‡w®Ê ‹‚. A»… JÌ®‹· Õ›«Ê Æ‹vÊø··£§Ò‹·§. ü·√‹·vÊW‹Ÿ‹ üWÊY A»…ø· ∏Ê„‡´‹Qø·Æ‹·∞ Àa›ƒ‘®›W‹ A®Ê«›… B P‹orv‹®‹ ◊Ì®‹PÊR ÷‹Ÿ‹¤®‹»…Òʧ̮‹· ÷ʇ⁄®‹√‹·. A»…W‹„ ÷Ê„‡X ÆÊ„‡v‹«›X, hÊ„ÒÊWʇ Jü∫  ‹··®‹·P‹ a‹Ìü· (v‹ü∫) ◊w®‹· ÷‹Ÿ‹¤®‹P‹vÊ üÌ®‹. ”‹· ‹fi√‹· 100 AwW‹Ÿ‹ BaÊWÊ P‹Δ·… a‹±‹≥wW‹Ÿ‹ G√‹v‹· ”›»Æ‹ W‹·√‹·Ò‹· P›|·£§®‹™ÌÒÊ ÷‹Ÿ‹¤ ‹‚ ∂ A®‹√‹ DaÊø· ®‹ÌvÊ P›~‘Ò‹·. A®‹·  ‹·Òʧ ”‹· ‹fi√‹· 15 Aw BŸ‹®‹»… ”‹|°WÊ iÆ‹·W‹·  ‹·~°Æ‹  ‹·Ò‹·§ ÷‹ƒø·· ‹ ؇ƒÆ‹ ÷‹Ÿ‹¤. ∂ ∏Ê„‡´‹Qø·· Pʇ⁄®‹ ±‹≈ÕÊ∞ ”‹÷‹g ›X¡·‡ CÒ‹·§. Ø ‹·WÊ øfi ‹ ®Ê‡W‹·Δ ∏ʇP‹· ? C»… À‡√‹ª‹®‹≈Æ‹ W‹·w¿·®Ê. 2. À‡√‹±‹≥Æ‹ W‹·w¿·®Ê. 3. À‡√‹ª‹®Ê≈‡Õ‹Ã√‹Æ‹ W‹·w¿·®Ê. øfi ‹‚®‹· ∏ʇP‹· ? Æ‹ ‹·WÊ  Ê„®‹»WÊ ü√‹·vÊW‹Ÿ‹ ®‹Õ‹ÏÆ‹ ›W‹∏ʇQÒ‹·§. A®‹√‹ üWÊY Pʇ⁄®Ê ‹‚. A®‹PÊR ∂ A»… ÆÊ„‡w, DW‹ G«›…  ‹··bc ÷Ê„‡X®›™√Ê.  ‹·s‹®‹ PÊ„ÆÊWÊ A ‹‚W‹Ÿ‹· C®‹™ ‹‚. ∂ A®‹· " ‹·s‹' GÌü·®‹· DW‹Δ„ √‹„{¿·®Ê. Õ›«Êø·  ‹··Ì®‹PÊR Æ›«›R√‹·  Ê·orΔ·W‹Ÿ‹ PÊŸ‹PÊR JÌ®‹· aËP›P›√‹®‹ W‹·√‹·£®Ê. D W‹·√‹·Ò‹· a‹±‹≥wW‹⁄Ì®‹ BX®Ê.  ‹·´Ê¬  ‹·√‹⁄Ì®‹  ‹··bc®‹ aËP‹À®Ê ∂ A®‹· KP‹·⁄ø· PÊ„Ÿ‹À√‹ü÷‹·®‹·. AÌ®‹√Ê  ‹··S ‹·Ìo±‹®‹ W‹·√‹·Ò›X®Ê.  ‹··Ì®‹PÊR Ø‡Δ ”Ê„‡ ‹‚ ü|°®‹ P‹ÌüW‹Ÿ‹· ØÌ£ Ê  ‹·Ò‹·§ J√‹X Ê. JÌ®‹Æ‹·∞ HÆÊ„‡  ‹fi√›oW›√‹ üŸ‹”‹·£§®‹™Æ‹·. D P‹Ìª‹W‹Ÿ‹· ÷Ê„ø·’Ÿ‹ ÕÊÁ»ø· A ‹Õʇ–‹W‹Ÿ›X Ê. B®‹·®‹ƒÌ®‹ D Õ›«Êø··  ‹··S ‹·Ìo±‹®‹ ª›W‹W‹Ÿ›X√‹∏ʇPÊØ∞‘Ò‹·. ÷›W›®‹√Ê  ‹·s‹®‹ A ‹Õʇ–‹®‹»… ◊Ì®‹·W‹vÊWÊ ÷‹ƒø·· ‹ ÷‹Ÿ‹¤®‹ üWÊY Àa›ƒ‘®›W‹ J∏›∫Ò‹ D ÷‹Ÿ‹¤ ‹‚  ‹·ŸÊW›Δ®‹»… Ò‹·Ìπ÷‹ƒ®‹· ÷‹·ü∫⁄¤¿·Ì®‹ ü√‹· ‹ JÌ®‹· ®Ê„v‹x ÷‹Ÿ‹¤PÊR ”ʇ√‹· ‹‚®›X £⁄‘®‹√‹·. ”‹®‹ƒ ÷‹Ÿ‹¤PÊR PÊ√Êø·· B”‹√Ê¿·√‹ü÷‹·®ÊÌ®‹· Àa›ƒ‘®›W‹ ü”Ö”›rÌwØÌ®‹ DaÊWÊ

‹fiÒ‹≈ A®‹· ÷‹ƒø·· ‹‚®›X £⁄¿·Ò‹·. A®‹Æ‹„∞ ±‹ƒŒ‡»”‹ «›¿·Ò‹·.  ‹·Òʧ BaÊø· ®‹ÌvÊWÊ ÷Ê„‡X A»… ±Ê‰»‡”Ö B쇔‹√Ö GÌ®‹· Ø»…‘®‹™ JÌ®‹· ±‹qrPÊø·Æ‹„∞ ÆÊ„‡w A®‹√‹  ‹··Ì®Ê ØÌÒ‹· ÷‹Ÿ‹¤ ‹Æ‹·∞ ±‹ƒŒ‡»”‹«›¿·Ò‹·. BW‹ A®‹√‹ PÊ„aÊc  ‹·Ò‹·§ ”‹· ‹fi√‹· 18 Aw BŸ‹®‹ ±‹ƒ Êø··Ìp›¿·Ò‹·. DW‹ ÆÊÆ‹±›®‹ JÌ®‹·  ‹··T›¬ÌÕ‹ ÊÌ®‹√Ê  ‹·s‹®‹ ◊Ìa›a‹· (DW‹ GΔ…ƒW‹„ ÷ʇ‘WÊWÊ B÷›ÃØ”‹· ‹ ®‹ÍÕ‹¬ !). D ◊Ìa›a‹·  ›”‹§ ‹ ›X JÌ®‹· ÷‹ŸÊø· Bø·Ò‹®‹ ”‹· ‹fi√‹· 100 AwW‹Ÿ‹ W‹·√‹·Ò‹·  ‹fiÒ‹≈. E⁄®Ê«›… ÷ʇ‘WÊ JÌ®Ê√‹v‹· ÷‹Ì©W‹Ÿ‹· ÷‹·v‹·P‹·£§√‹· ‹ ÆÊ„‡o ! JqrÆ‹»… ±›s‹Õ›«Êø· (JÌ®‹· ÷‹ŸÊø· WÊ„‡±‹‚√‹ ”‹◊Ò‹ P‹orv‹À®Ê. ”‹· ‹fi√‹· 30 AwW‹⁄XÌÒ‹ GÒ‹§√‹À√‹«›√‹®‹·) AÌ®‹√Ê JÌ®‹· ±‹‚√›Ò‹Æ‹ ”‹· ‹fi√‹· 12Æʇ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹  ‹··S ‹·Ìo±‹  ‹·Ò‹·§ ◊Ì®‹PÊR ”‹· ‹fi√‹· 100 Aw E®‹™PÊR ”‹· ‹fi√‹· 20&25 Aw AW‹Δ®‹ a›a‹·ª›W‹ DW‹ ÷ʇ‘WÊ(ø·) ‹·ø· !  ‹··Ì®‹PÊR ÷‹Ÿ‹¤. D ÷‹Ÿ‹¤®‹»… ±‹P‹R®‹ PÊ„aÊcø· ®‹ÌvÊW‹Ÿ‹»… ”› ‹·„◊P‹ ”‹ ‹fióø·»… ”‹· ‹fi√‹· 600 ü·√‹·vÊW‹Ÿ‹· ¥Ê‰‡pÊ„®‹»… C√‹· ‹ÌÒÊ PÊΔ Ê‡  ‹·„ŸÊW‹Ÿ‹· P‹„v‹ ! ∂ C®‹· D FƒÆ‹ ±‹‚√›Ò‹Æ‹  ‹·s‹. JÌ®‹· ü⁄¤W› Êø·· ÷‹ÒÊ„‡qø·»…©√™ ‹ü÷‹·®›®‹ P›Ÿ› ‹··S√‹  ‹·s‹ ! DW‹ A ‹Õʇ–‹ !

®ÜÊáÜ ã¾Ä®ÜÈÉ ÖÝ©Ÿ©Wæ ¨æãvÜx PÜvÝ¿á¨ÜÈÉ LÐÜ— PÜÐÝ¿áËqr¨áÜ ª , Ÿí¨ÜÊÃ Ü Ç æ ÝÉ AÈɨªÜ Jí¨Üá Çæãào¨ÜÈÉ ñÝÊæà ñæWæ¨Üá ÓæàËÓÜáÊÜíñæ ¶ PæÆÊÜÃÜá PÜáw¨Üá ±Üä£ì ®ÜáíWÜáÊÜ ÊÜááíaæÁáà EÃÜáÚ¹¨Ü᪠ÓÜñܤÊÜÃÜã C¨ÜªÃÜíñæ. ÓÜPÝƨÜÈÉ LÐÜ— PÜáw¨ÜÊÄ Ü Wæ ŸaÝÊÝX Öæãà¨ÜÊÃ Ü ã Ü EípæíŸá¨Üá ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜá®æ¿áÈÉ ±ÜÅ£à£.

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

÷Ê„”‹Ò‹· 39


∂ ÷›W›®‹√Ê, D F÷Ê ”‹ƒøfi®‹√Ê B ü·√‹·vÊW‹Ÿ‹· JÌ®‹· ”› ‹·„◊P‹ ”‹æ՛Ƌ & GÆ‹ü ∞ ÷‹·®›®‹ ®‹ÍÕ‹¬ ! G«›… ü·√‹·vÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹≈ ‹· ›X I®›√‹· ”›Δ·W‹Ÿ‹»… hÊ„‡w‘®‹ ‹‚ ∂ P‹|À ø· ‹√‹ÌÒÊ Ò‹«ÊW‹Ÿ‹·  ‹fiÒ‹≈. CÌ•‹ ‘ߣWÊ BÕ‹cø·Ï  ›W‹· ‹‚®‹· ”‹÷‹g ‹–Êr. ±‹£≈PÊW‹Ÿ‹»… C£§‡aÊW‹–Êr ¥›…ƒv› (A Ê·ƒP›)®‹ ”‹Ì”Êß¡„Ì®‹· D B[›Ò‹PÊR ”‹· ‹fi√‹· 180  ‹–‹ÏW‹⁄√‹∏ʇP‹· ∂ C®‹· P›üÏÆÖ pÊ”ÖrØÌ®‹ £⁄®‹·ü√‹· ‹ AÌÕ‹ GÌ©®Ê. JÌ®‹· : ÷‹ŸÊø· Àa›√‹ ±‹√‹Ì±‹√Êø·»…  Ê„®‹Δ  ‹·÷›ø··®‹ú®‹ ±‹ƒO› ‹· ›X (AÌ®‹√Ê 1918&19) G«›… ®Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹Æ‹„∞ P›w®‹ CÆÖ¥‹‰…¡·Ìh› √Ê„‡W‹; W›⁄ π‡‘®‹ÌÒÊ √Ê„‡W‹ ÷‹√‹w P‹Æ‹∞v‹Æ›wÆ‹»… ÷‹ŸÊø·  Ê·Á”‹„√‹· ”ʇƒ®‹ÌÒÊ B®‹  ‹fi√‹|÷Ê„‡ ‹·. Œ≈‡√‹ÌW‹√‹· JÌ®‹· Æ›oP‹ ‹Æ‹„∞ ü√Ê©®›™√Ê &  ‹··P‹R|° À√›o±‹‚√‹·–‹, 1930√‹»…. BW‹ Æ‹ ‹·„æƒÆ‹»… ÷›©ü©WÊ ®Ê„v‹x P‹v›ø·®‹»… L–‹ó P‹–›ø· Cqr®‹·™ , üÌ®‹ ‹√Ê«›… A»…®‹™ JÌ®‹· «Ê„‡o®‹»… Ò› Ê‡ ÒÊWÊ®‹· ”ʇÀ”‹· ‹ÌÒÊ ∂ PÊΔ ‹√‹· P‹·w®‹· ±‹‰£Ï Æ‹·ÌW‹· ‹  ‹··ÌaÊ¡·‡ E√‹·⁄π®‹·™ ”‹Ò‹§ ‹√‹„ C®‹™√‹ÌÒÊ. ”‹P›Δ®‹»… L–‹ó P‹·w®‹ ‹ƒWÊ üa› ›X ÷Ê„‡®‹ ‹√‹„ EÌpÊÌü·®‹· Æ‹ ‹·æ  ‹·ÆÊø·»… ±‹≈£‡£. B P‹–›ø· ‹Æ‹·∞ ÷›WÊ Cƒ‘®‹™ ‹√‹· Æ‹ ‹·æ Ò›Ò‹. ÷Ê”‹√‹· ®›”‹±‹≥ GÌ®‹·. G√‹v‹· : BW‹ ´›Ò‹·&DÕ‹Ã√‹®‹ ª‹ø·ÌP‹√‹ P›“ ‹·. C®‹· JÌ®‹· ±‹‚Æ‹√› ‹Ò‹ÏÆÊWÊ„Ÿ‹·¤ ‹ P›“ ‹·. B÷›√‹ÀΔ…®Ê ؇ƒΔ…®Ê ®‹Æ‹P‹√‹·W‹Ÿ‹·  ‹·w®‹· A ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ PʇŸ‹· ‹ ‹√ʇ C√‹»Δ… ‹ÌÒÊ ! D Àa›√‹ ‹Æ‹·∞ ÷ʇ⁄®‹ ‹√‹· Æ‹ ‹·æ Ò›Ò‹, P›ÌÒ‹√›g±‹‚√‹®‹»…®‹™ Æ‹ ‹·æ Ò›¿·ø· Ò‹Ì®Ê  ÊÌP‹|°ø·¬ ! A ‹√‹ Ò‹Ì®Êø· P›Δ®‹Δ„… CÌ•‹ P›“ ‹· üÌ©®‹·™®‹Æ‹·∞ P‹Ìv‹ ‹√‹· A ‹√‹·. AÌ®‹√Ê ¥›…ƒv›®‹ À˛›ØW‹Ÿ‹· £⁄”‹· ‹ ü·√‹·vÊW‹Ÿ‹ P›Δ ‹fiÆ‹ ”‹· ‹fi√‹· 180  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹·. C®‹· ”‹ƒ”‹· ‹fiƒWÊ ÷Ê„Ì©PÊøfiW‹·Ò‹§®Ê. ÷‹·ü∫⁄¤&W‹®‹W‹ ”‹À·‡±‹®‹»…ø·„ CÌ•‹ P›“ ‹· üÌ©©™ÒÊÌü·®‹· Æ‹ÌüΔ÷‹Ï ›®‹ À–‹ø· ›X®Ê. BW‹  ‹·„√‹·  ‹–‹ÏP›Δ ª‹ø·ÌP‹√‹ P›“ ‹· P›w®‹·™ gÆ‹W‹Ÿ‹ & h›Æ‹· ›√‹·W‹Ÿ‹ ”› ‹‚ A”‹ÌS¬ & G«Ê…Δ„… A®Ê‡ Àa›√‹ ‹ÌÒÊ ! B®‹·®‹ƒÌ®‹ ±›Œc ‹fiÒ‹¬ Ò‹˝√‹· P‹Ìv‹· ÷ʇ⁄√‹· ‹ £‡ ‹fiÏÆ‹ ‹Æ‹·∞ J±‹≥∏ʇP›W‹·Ò‹§®Ê. DW‹ ±‹Ì±‹Æ‹ ÒË√‹„√›®‹ A~°WÊ√Êø·»… ”‹· ‹fi√‹· 600 ü·√‹·vÊW‹Ÿ‹  ‹·÷› ”‹ ‹fióWÊ ü√‹· ‹»… D Ò‹√‹®‹ ”› ‹·„◊P‹ ”›ÀWÊ W‹ ‹·Æ‹ ÷‹ƒ”‹ü÷‹·®‹· ∂ 1. C®‹· JÌ®‹· ”› ‹·„◊P‹ ”‹ ‹fió. 2. C®‹· A ‹Õʇ–‹ ›X√‹· ‹  ‹·s‹PÊR AÌqPÊ„Ìw√‹· ‹‚®‹· ”› ‹·„◊P‹ ”›ÀWÊ ÷ÊW‹·√Y ‹·Ò‹· ! 3. CÌ•‹ ”› ‹‚W‹⁄WÊ P›“ ‹· ‹Δ…®Ê √Ê„‡W‹W‹Ÿ‹„ B´›√‹À√‹ü÷‹·®‹·. P›Δ√› Ò‹qr®‹√Ê, W‹ÌpÊWÊ„Ì®‹·  ‹·√‹| ›©‡Ò‹·. ±Ê…‡W‹„ C√‹∏ʇPÊÆ‹∞Δ· A®‹PÊR gÃ√‹  ‹·Ò‹·§ ®‹±‹≥ pÊ„ Ê·pÊ„‡ W›Ò‹≈®‹ W‹vÊx , W‹·√‹·Ò‹·. gÃ√‹ ‹‚ ”‹· ‹fi√‹· 108&10&12 wX≈W‹Ÿ›W‹ü÷‹·®‹·. B®‹·®‹ƒÌ®‹ P›Δ√›®‹ÌÒ‹Δ…. PÊ„Ìa‹ Ø´›Æ‹  ‹·Æ‹·–‹¬ƒWÊ. B®‹√Ê ±Ê…‡XÌ®‹ C»W‹Ÿ‹· ”›ø··Ò‹§ Ê. ∂ AÆ‹ÌÒ‹ ‹·„£Ïø· ‹√‹ "”‹Ì”›R√‹'®‹»… A ‹√‹·  ‹~Ï‘√‹· ‹ÌÒÊ ®‹or ›XΔ…. ƛƋ· Æ‹Æ‹∞ ∏›Δ¬®‹»… ÆÊ„‡w®Ê™‡ÆÊ. G«›…®‹√‹„ JÌ®‹· C» π®‹·™ J®›™w ”›ø·· ‹‚®‹· & £⁄®‹ P‹„v‹«Ê‡ FƒÆ‹ gÆ‹ F√‹·πo·r ÷Ê„√‹WÊ ÷Ê„ΔW‹®ÊW™ ‹Ÿ‹ ü⁄ W‹·w”‹Δ· P‹qPr Ê„Ìw®‹·™  ‹·ŸÊ üÌ®‹ P‹„v‹«Ê‡  ‹·Òʧ  ‹·ÆÊW‹⁄WÊ üÌ®‹· F√‹ ®Ê‡ ‹ÒÊWÊ ±‹ ‹Ï  ‹fiw ü®‹·P‹· ‹‚®‹· ”› ‹fiÆ‹¬ AÆ‹·ª‹ ‹ ! P›Δ√› üÌ®‹»… JÌ®‹· ÷Ê| π®‹™  ‹·ÆÊø·»… A®‹Æ‹·∞ ”‹Ì”›R√‹  ‹fiw ü√‹· ‹  Ê‡ŸÊWÊ  ‹·ÒÊ„§Ì®‹· ÷Ê|À®‹·™®‹·Ìo·. ◊‡WÊ JÌ®‹· ∏Ê”‹§√‹ Pʇƒø·»… Æ›Δ·R  ‹·ÆÊW‹Ÿ‹· ÷Ê|W‹⁄Ì®‹ P‹„w®‹·™ A ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹Ì”›R√‹  ‹fiv‹· ‹ ‹√ʇ CΔ… ›X®‹·™ ÷Ê|W‹Ÿ‹Æ‹·∞ G£§Æ‹ W›wW‹Ÿ‹»… ”›X‘®‹·™Ìo·. A–‹·r ª‹ø·ÌP‹√‹ D P›Δ√› gv‹·x ! DW‹ A~°WÊ√Êø·»…Æ‹  ‹·s‹®‹»… P›“ ‹·©Ì®›X GΔ…√‹„ üÌ®‹· BÕ‹≈ø·PÊR ”ʇƒ√‹ü÷‹·®‹·. P›“ ‹· üÌ®‹√Ê BÕ‹≈ø· ‹‰ ”‹÷‹g ›W‹·Ò‹§®Ê. B®‹·®‹ƒÌ®‹ CÌ•‹ ”›ÌP›≈À·P‹ (P›Δ√›) ±Ê…‡W‹„ ‘v‹·ü· P‹„v‹. √Ê„‡W‹ ÷‹√‹w ”‹Ì”›R√‹  ‹fiv‹Δ„ JÌ©ü∫√‹–Êr‡ E⁄©®›™√Ê. D ”›Δ·ü·√‹·vÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷‹„Ÿ‹· ›W‹ Pʇ ‹Δ W‹·√‹·£”‹Δ· ”›´‹¬ ›W‹· ‹ Ò‹«ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷‹„£√‹ü÷‹·®‹· ! D ”›´‹¬ÒÊø·Æ‹·∞ P‹·ƒÒ‹· Àa›√‹ ‹fiw®‹»… D

÷Ê„”‹Ò‹· 40

600 ”› ‹‚W‹Ÿ‹· BÕ‹cø·Ï ›W‹· ‹‚©Δ… ! AÌ•‹ W‹£ ±‹≈‘®‹ú ›®‹ P›Ÿ› ‹··S  ‹·s‹W‹Ÿ‹®‹·. C»… DW‹Δ„ ±›s‹Õ›«Ê g√‹·W‹·£§®Ê.  ‹·Ò‹·§ A®‹√‹ BÕ‹≈ø·®‹»… ”›ÌP›≈À·P‹ √Ê„‡W‹ Ò‹qr AÌ•‹ Õ‹ ‹W‹Ÿ‹ ”‹ ‹fió  ‹fiv‹Δ· A”›´‹¬ ›X ◊‡WÊ Ò‹«ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞  ‹fiÒ‹≈ hÊ„‡w‘√‹ü÷‹·®‹·. ±›≈~ü»ø·Æ‹·∞ ªÊÁ√‹ Ê‡Õ‹Ã√‹ØWÊ PÊ„v‹· ‹»… Ò‹«Êø·Æ‹·∞ ∏ʇ±‹Ïw”‹· ‹‚®‹· C®Ê™‡ C®Ê. CÌ©W‹„ ÷›W‹„ AØ ›ø·Ï ›X  ‹·Æ‹·–‹¬ƒW‹„ J®‹XüÌ©®‹·™ D ”› ‹·„◊P‹ ”‹Ì”›R√‹ ‹‚ g√‹·X√‹ ü÷‹·®‹·. A®‹PÊR À˛›Æ‹®‹ d›±‹‚ π©™√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ AΔ…W‹ŸÊø·· ‹Ì£Δ…. ∂  ÊÁ˛›ØP‹ ”‹ÌÕÊ„‡´‹ÆÊø·»… Æ› ‹‚&Æ‹ ‹·æ ‹√‹· ±›Œc ‹fiÒ‹¬ƒWʇ Õ‹√‹O›W‹ ∏ʇP›X√‹· ‹‚®‹· ”‹Ò‹¬ Àa›√‹. B®‹·®‹ƒÌ®‹ Æ‹Æ‹WÊ AÆ‹·ª‹ ‹PÊRoQ√‹· ‹ÌÒÊ D ”‹Ø ∞ ʇՋ ‹Æ‹·∞ À ‹ƒ”‹Δ· ø·£∞‘®Ê‡™ ÆÊ. À®›ÃÌ”‹√‹· C®‹Æ‹·∞ ±‹√›Ìüƒ”‹∏ʇP›X ÀÆ‹Ì£. q±‹~ ≥ : A~°WÊ√Ê¿·Ì®‹ üÌ®‹  Ê·‡Δ„ P›Ÿ› ‹··S√‹ üWÊY ”›P‹–‹·r A´‹¬ø·Æ‹  ‹fiw®Ê‡™ ÆÊ. C®‹PÊR ±Ê‰≈>> P‹Δ·∫XÏ ø· ‹√‹ «Ê‡SÆ‹ ‹‰ B´›√‹ ›X®Ê. ”‹ÃÒ‹@ WÊŸÊø· aÊÆ‹∞À‡√‹ P‹|Àø· ‹√‹»… Àa›√‹ ÀØ ‹·ø·  ‹fiw®Ê™‡ÆÊ. C®‹· Õ‹Q§ ±‹ƒ–‹£§Æ‹ JÌ®‹· P›Ÿ› ‹··S Pʇ̮‹≈PÊR ”‹ÌüÌó‘√‹ü÷‹·®›®‹ JÌ®‹· ”› ‹·„◊P‹ ”‹ ‹fió. "A~°WÊ√Êø·· ”› ‹·„◊P‹ ”‹ ‹fióø· ®‹Õ‹ÏÆ‹ !' ”‹Ì”›R√‹®‹ ”ËΔª‹¬P›RX ◊‡WÊ  ‹fiv‹«›X®Ê ! ”› ‹fiiP‹  ‹·w ‹Ì£PÊø· D ”‹ ‹·•‹ÏÆÊWÊ G–‹·r  ‹fiÆ‹¬ÒÊ Ø‡v‹∏ʇPÊÌü·®‹Æ‹·∞ AÌ®›g·  ‹fiv‹· ‹‚®‹· P‹–‹r . ∂ vʇÀvÖ GÆÖ. «Ê„ ÊÆÖhÊÆÖ B´›√‹W‹Ÿ‹· : 1. ±‹≈Ò‹¬P‹“ ±‹≈ ‹fi|  ‹·Ò‹·§ ±‹£≈P›  ‹√‹©W‹Ÿ‹· 2. Chalukyas of Kalyana – B. R. Gopal 3. The Kapalikas and Kalamukha Centres

– David Lovenzen

bÒ‹≈W‹Ÿ‹· : ”‹„ø·ÏP›ÌÒ‹ ÷‹⁄øfiŸ‹ ±Ê‰≈>> P‹. ÊÌ. √›gWÊ„‡±›Δ G ‹ÂÖIi&41, 80 Aw √‹”ʧ , PÊÌWʇƒ E±‹Æ‹W‹√‹, 2Æʇ ”Êr‡hÖ ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 560 060

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


AñÜíñÜÅ, BñÜíPÜ¨Ü Ô§£¿áÈÉ ±ÝQÓݤ®Ü ±›Q”›§Æ‹ ‹·ÒÊ„§ Ê·æ ”ʇƛv‹⁄ÒÊWÊ π‡Ÿ‹· ‹ º‡£ø·»…®Ê. Æ›Δ·R  ‹–‹ÏW‹⁄Ì®‹ Bv‹⁄Ò‹®‹ a‹·P›R~ ◊w©√‹· ‹ ±›Q”›§Æ‹ ≤‡±‹«Ö’ ±›qÏø· ÆʇҋÍҋî‹»…√‹· ‹ A‘‡¥Ö B» g®›Ïƒ ∂ ø·„”‹·¥Ö √‹h› X«›Ø ”‹√‹P›√‹ Ò‹„W‹·øfi¬«Êø·»…®Ê. ”ʇÆÊ  ‹·Ò‹·§ ”‹√‹P›√‹®‹  ‹·´Ê¬ £‡ ‹≈ ›®‹ g·W›Yo Æ‹vÊ©®Ê. ÷‹Ò‹·§  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê C®‹™ ±‹ƒ‘ߣ DXΔ…. Q“±‹≈P›≈Ì£ø·Æ‹·∞ Æ‹vÊ‘,  ‹fi–‹Ï«Ö «› h›ƒWÊ„⁄‘ ”ʇÆÊø· ”‹ ›ÏóP›√‹ ”›ß≤”‹· ‹‚®‹· ”‹·Δª‹ ›XΔ…. gÆ‹ ”ʇƛv‹⁄ÒÊ¿·Ì®‹ ∏ʇ”‹£§®›™√Ê. ÷›WÊÌ®‹  ‹fiÒ‹≈PÊR Æ›W‹ƒP‹ Bv‹⁄ÒÊ ”‹·‘ß√‹ GÌ®Ê‡Æ‹Δ…. HPÊÌ®‹√Ê ±›Q”›§Æ‹®‹»… ±‹≈h›±‹≈ª‹·Ò‹Ã CÆ‹„∞ ÕÊÁÕ‹ › ‹”Êßø·«Ê…‡ C®Ê. A√‹ ‹Ò‹§Æ›Δ·R  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ A‘§Ò‹Ã®‹»… ”ʇƛ ”‹ ›ÏóP›√‹®‹ ±›«Ê‡ ÷Êa‹·c . ±›Q”›§Æ‹®‹ a‹·Æ›¿·Ò‹ ”‹√‹P›√‹W‹Ÿ‹· ”ʇÆÊø· P‹Í±›Õ‹≈ø·®‹»… Bv‹⁄Ò‹ Æ‹vÊ‘ Ê¡·‡ ÷Ê„√‹Ò‹· ”‹ÃÒ‹ÌÒ‹≈ ›X AΔ…. ”›P‹–‹·r ©‡ZÏP›Δ Bv‹⁄Ò›óP›√‹®‹ √‹·b P‹Ìw√‹· ‹ ”ʇÆÊ Ò‹Æ‹∞ ±›√‹ ‹·¬ ‹Æ‹·∞ πo·rPÊ„v‹Δ· Ò‹øfi√›XΔ…. ◊‡W›X ±›Q”›§Æ‹ ®‹»… Øg ›X AóP›√‹ a‹«›¿·”‹· ‹ ‹√‹· øfi√‹· GÌ®‹· W‹·√‹·£”‹· ‹‚®Ê‡ PÊΔ Ê‰ Ê·æ P‹–‹r ›W‹·Ò‹§®Ê. DXÆ‹ πP‹RqrÆ‹Δ…ÌÒ‹„ JÌ®‹Δ… G√‹v‹Δ… Æ›Δ·R Pʇ̮‹≈W‹⁄ Ê¡·‡ GÌü ”‹Ì®Ê‡÷‹ ü√‹·£§®Ê. C ‹‚W‹Ÿ‹»…  ‹·„√‹· ®Ê‡‘ ∂ P›øfiÏÌW‹, Æ›¬øfiÌW‹  ‹·Ò‹·§ ”ʇÆÊ, Æ›ΔRÆÊø·®‹· À®Ê‡Œ ∂ A Ê·ƒP‹. øfi√‹ P‹vÊWÊ A Ê·ƒP‹  ›Δ·Ò‹§®Ê„‡ A ‹ƒWÊ AÆ‹·P‹„Δ. C®‹· øfi ‹£§ØÌ®‹ C√‹· ‹ ±‹ƒ‘ߣ. DW‹ ±›Q”›§Æ‹&A Ê·ƒP‹ ”‹ÌüÌ´‹W‹Ÿ‹· Ò‹·Ìü ÷‹Ÿ‹‘PÊ„Ìw Ê GÆ‹· ∞ ‹‚®‹· Øg. B®‹√Ê ±‹√‹”‹√≥ › ‹ΔÌüÆÊ  ‹fiÒ‹≈ P‹w Ê·øfiXΔ… , HPÊÌ®‹√Ê Bø·P‹qrÆ‹ ±‹≈®Ê‡Õ‹®‹»…√‹· ‹ ±›Q”›§Æ‹ A Ê·ƒP›WÊ ∏ʇP‹·. DW‹ ±›Q”›§Æ‹ G®‹·ƒ”‹·£§√‹· ‹ πP‹RqrW‹„ ü÷‹· ‹·qrWÊ A Ê·ƒP‹ Ê‡ P›√‹|. √›g´›Ø C”›… ‹fi∏›®ÖWÊ ”‹À·‡±‹®‹»…√‹· ‹ üÌW‹«Êø·»… Av‹XPÊ„Ìw®‹™ ª‹¡„‡Ò›≥®‹ÆÊø· √‹„ ›ƒ J”› ‹fi πÆÖ «›vÊÆÖ A Ê·ƒP‹®‹ ”ÊÁÆ‹¬ ±‹vÊW‹Ÿ‹ Æʇ√‹ ›®‹ ®›⁄¿·Ì®‹ ÷‹Òʬøfi®‹®Ê™ ±›Q”›§Æ‹ ”‹√‹P›√‹PÊR  ‹··Ÿ‹· ›¿·Ò‹·. ”‹√‹P›√‹  ‹·Ò‹·§ ”ʇÆÊø·  ‹·´Ê¬ À√‹”‹PÊR ƛ̩øfi¿·Ò‹·. B ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹«Ê…‡ Q“±‹≈P›≈Ì£ø· ”‹ÌÕ‹ø·ÀÒ‹·§. D Àa›√‹®‹»… ”ʇÆÊ  ‹·Ò‹·§ W‹„y‹a‹¡·Ï ”‹Ì”Êßø· Æ‹v‹ ‹⁄PÊø·Æ‹·∞  ÊÁ¥‹Δ¬ ‹Æ‹·∞ ±‹≈´›Ø X«›Øø· ‹√‹· q‡Q‘®‹™√‹·. A®Ê‡ ”‹ ‹·ø·®‹»… X«›Øø· ‹√‹  Ê·‡«Ê Æ›¬øfiΔø·®‹ ØÌ®‹ÆÊ  ‹·Ò‹·§ g®›Ïƒø· ÷‹ŸÊø· ª‹≈–›ra›√‹®‹ B√Ê„‡±‹ ”‹·≤≈‡Ì PÊ„‡o·Ï  ‹··Ì®Ê ü√‹·£§®Ê. CÆÊ„∞Ì®‹·  Ê· Ê„‡WʇpÖ ÷‹W‹√‹| GÌ®‹· ÷Ê”‹√›X√‹· ‹ ±‹≈P‹√‹|. ±›Q”›§Æ‹®‹ A´‹¬P‹“√‹ B®Ê‡Õ‹®‹  Ê·‡√ÊWÊ E©™ Ê·®›√‹ÆÊ„ü∫Æ‹  ‹·„ΔP‹ ®Ê‡Õ‹®‹»… ”ʇƛv‹⁄ÒÊø· º‡£ C√‹· ‹‚®‹ƒÌ®‹ A®‹Æ‹·∞ Ò‹≤≥”‹Δ· A Ê·ƒP‹®‹ ”ʇƛØWÊ ü√Ê®‹ ±‹Ò‹≈. DW›W‹«Ê √›ø·ª›ƒøfiX®‹™ ÷‹P‹RØ C®‹PÊR ü»øfiX®›™√Ê. b‡~‡ ±‹£≈PÊ¡„Ì®‹PÊR ”‹Ì®‹Õ‹ÏÆ‹ ؇w®‹ ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»… X«›Øø· ‹√‹· ”ʇÆÊ  ‹·Ò‹·§ IG”ÖI P‹·ƒÒ‹·  ‹fiw√‹· ‹ q‡PÊø·Æ‹·∞ ◊ÌÒÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹¤∏ʇP‹· GÌü JÒ›§ø· ‹Æ‹·∞ ±›PÖ ”Ê‡Æ›Ø P‹øfiØ Ò‹Ì©®›™√Ê. D GΔ… ◊ÆÊ∞«Êø·»… ”‹√‹P›√‹  ‹·Ò‹·§ ”ʇÆÊø·  ‹·´Ê¬ £‡ ‹≈ ›®‹ πP‹Ro·r EÌp›X®Ê. "ƛƋ· a‹·Æ›¿·Ò‹ ±›»Ï Ê·ÌqWÊ  ‹fiÒ‹≈ EÒ‹§√‹ ؇v‹Δ· ü®‹úÆ›X®Ê™‡ÆÊ,  ‹¬Q§W‹⁄W‹Δ…' GÌü ØΔ· ‹Æ‹·∞ ±‹≈´›Ø Ò‹ŸÊ©®›™√Ê. ”Ê‡Æ›Ø P‹øfiØ hÊ„ÒÊ ±‹≈´›Ø  ‹·Ò‹·§ A´‹¬P‹“√‹· Æ‹vÊ‘®‹  ‹fiÒ‹·P‹ÒÊ ±‹≈¡„‡gÆ‹  ›XΔ…. DW‹ GΔ… ‹‰ ±›Q”›§Æ‹®‹ ”‹·≤≈‡Ì PÊ„‡o·Ï ؇v‹· ‹ £‡≤ÏÆ‹  Ê·‡«Ê ”‹√‹P›√‹®‹ ª‹À–‹¬ ØÌ£®Ê. D  ‹·´Ê¬ À√Ê„‡´‹±‹P‹“W‹Ÿ‹· P‹„v‹«Ê a‹·Æ› ‹OÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ Æ‹vÊ”‹∏ʇPÊÌ®‹· BW‹≈◊‘ Ê. A®‹P›RX üÍ÷‹ÒÖ ±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Æ‹vÊ‘ Ê. A Ê·ƒP‹ ®Ê„Ì©WÊ ”‹ÌüÌ´‹W‹Ÿ‹· ÷‹Ÿ‹‘PÊ„Ìw√‹· ‹‚®‹ƒÌ®‹ ±›Q”›§Æ‹®‹ B¶ÏP‹ ±‹ƒ‘ߣ  ‹·Ò‹–§ ‹·r ÷‹®‹WÊqr®Ê. ª‹¡„‡Ò›≥®‹ÆÊ  ‹·Ò‹·§ Ò›»∏›ÆÖ ÷› ‹⁄ GÌ©Æ‹ÌÒÊ  ‹··Ì®‹· ‹ƒ©®Ê. DaÊWÊ A Ê·ƒP‹ Æ‹vÊ‘®‹ ®›⁄ø·»… ±›Q”›§Ø ”ÊÁØP‹√‹ ”› ‹‚ ”‹√‹P›√‹  ‹·Ò‹·§ ”ʇÆÊø·  ÊÁ¥‹Δ¬ ‹Æ‹·∞ üø·Δ· ‹fiw®Ê. ±‹ƒ‘ߣø·Æ‹·∞ A ‹«Ê„‡Q‘®‹√Ê ±›Q”›§Æ‹ JÌ®‹· √›–‹Û ›X E⁄ø·· ‹‚®Ê‡ ®‹·”‹§√‹ ›W‹·£§®Ê GØ”‹·£§®Ê. ¥Êü≈ ‹ƒ 2012

CÃÝP… ¨ÜáÃÝPÜÅÊÜá| AíñÜ ? C√›QÆ‹ Ê·‡«Ê ®‹·√›P‹≈ ‹·| Æ‹vÊ‘®‹ A Ê·ƒP‹®‹ ”ʇÆÊ P‹ŸÊ®‹  ‹–‹Ï®‹ PÊ„ÆÊø·»…  ›±‹”›’X®Ê. ”› ‹·„◊P‹ ›X ÷‹ÒʬWÊø·¬üΔ… Bø··´‹ ”› ‹·X≈W‹Ÿ‹ ÕʇS√‹OÊø·Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©®Ê GÆ‹·∞ ‹ ”‹·Ÿ‹·¤ B±›®‹ÆÊø·  Ê·‡«Ê ÷›W‹„ C√›QÆ‹ A´‹¬P‹“ ”‹®›™ ‹ÂÖ ÷‹·”ʇÆÖ A«ÖTÊÁ®›®Ê„Ì©WÊ ”‹ÌüÌ´‹ ÷Ê„Ì©®›™ÆÊ GÌ®‹· B±›©‘ A Ê·ƒP‹ Æ‹vÊ‘®‹ ®›⁄ GΔ… AÌÒ‹√‹√›—Û‡ø· Øø· ‹·W‹Ÿ‹ EΔ…ÌZÆÊøfiXÒ‹·§. AΔ…®Ê BP‹≈À·Ò‹ ±‹≈®Ê‡Õ‹®‹»… ÷Ê„ƒ‘®‹™ B±›®‹ÆÊW‹Ÿ‹ QÌbÒÖ ”‹·Ÿ‹·÷‹„ ÷‹Ò‹·§  ‹–‹Ï W‹Ÿ‹»… ±‹ÒʧøfiW‹©®‹·™®‹· A Ê·ƒP‹®‹ ®‹·√›P‹≈ ‹·| ؇£ø·Æ‹·∞ üø·Δ· ‹fiw®Ê. D ±‹≈®Ê‡Õ‹®‹»… AóÆ›ø·P‹Ò‹Ã ”›ß≤”‹· ‹ ®‹·√‹·®Ê‡™ Õ‹©Ì®‹«Ê‡ A Ê·ƒP‹ D ®‹·–‹¢Ò‹¬®‹»… ÒÊ„v‹XÒ‹· GÆ‹·∞ ‹‚®‹· ”‹≥–‹r ›X®Ê. ª‹¡„‡Ò›≥®‹ÆÊø· À√‹·®‹ú ”‹ ‹·√‹ ”›ƒ®‹ A Ê·ƒP‹ BP‹≈À·‘PÊ„Ìw√‹· ‹ B¥›^Ø”›§Æ‹®‹ ±‹ƒ‘ߣø·„ ºÆ‹∞ ›WʇØΔ…. A»…Ì®‹ P›«Ê§WÊø· «›W‹®Ê ±Ê‡bÆ‹»… ‘QRPÊ„Ìw®Ê A Ê·ƒP‹.

A Ê·ƒP‹®‹ ”ʇÆÊ C√›QØÌ®‹ P›«ÊW§ Ê©®‹√™ ‹„ D ®Ê‡Õ‹®‹  Ê·‡«Ê A®‹√‹ ◊wÒ‹ Ê‡Æ‹„ ”‹wΔWÊ„ÌwΔ…. CÆ‹„∞ ÷‹Ò›§√‹· ”›À√‹ ”ÊÁØP‹√‹· ”›ß≤Ò‹ ›X√‹· ‹ ÆÊ«ÊW‹Ÿ‹»…®›™√Ê. C√›QÆ‹»… A Ê·ƒP‹ ü÷‹·®Ê„v‹x √›ø·ª›ƒ P‹dʇƒø·Æ‹·∞ ∏›W›™®ÖÆ‹»… ÷Ê„Ì©®Ê. Æ‹„√›√‹· GP‹√Ê ±‹≈®Ê‡Õ‹®‹»… ÷‹√‹wPÊ„Ìw√‹· ‹ D ”‹ÌQ‡|Ï®‹«Ê…‡ ”›À√›√‹·  ‹·Ì© ”ÊÁØP‹ƒ®›™√Ê. C®‹√‹ hÊ„ÒÊWÊ A Ê·ƒP‹®‹ ü÷‹·√›—Û‡ø· ”‹Ì”ÊßW‹Ÿ‹· ”›ß≤‘ PÊ„Ìw√‹· ‹ E®‹¬ ‹·W‹Ÿ‹ √‹P‹“OÊW›X ÷Ê„Ì©√‹· ‹ P‹„» ‘±›¿·W‹Ÿ‹ ®Ê„v‹x ”‹ ‹·„÷‹ Ê‡ C®Ê. CÆ‹·∞ C√›QØÌ®‹  ›±‹”›’®‹ ”ʇÆÊø·»… ü÷‹·ª›W‹ ÆÊ√Êø· P‹· Ê‡ÒÖ √›–‹Û®‹»… ÆÊ«Ê‘ Ê. øfi ‹ ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹«›…®‹√‹„ A ‹‚ AW‹Ò‹¬π®‹™√Ê C√›P‹Æ‹·∞ ±‹≈ Ê‡Œ”‹üΔ… ›X Ê. ‘ƒø·  ‹·Ò‹·§ C√›ØÆ‹  Ê·‡«Ê P‹~°ƒ‘√‹· ‹ A Ê·ƒP›WÊ ”›P‹–‹·r ”‹ÌTʬø·»… ”ʇÆÊø·Æ‹·∞ ‘®‹ú ›Xƒ‘PÊ„Ìw√‹· ‹‚®‹· AØ ›ø·Ï ›X®Ê. C√›QÆ‹ ®‹·√›P‹≈ ‹·|®‹»… ”‹Ò‹§ A Ê·ƒP‹®‹ ¡„‡´‹√‹ ”‹ÌTʬ 4000QRÌÒ‹ ÷Êa‹·c . B®‹√Ê ø··®‹ú®‹»…  ‹·w®‹ C√›QW‹Ÿ‹ ”‹ÌTʬ ΔP‹“W‹orŸÊ. ”‹· ‹fi√‹· JÌ®‹· À·»ø· GÌ®‹· AÌ®›g·. ”‹·ÀT›¬Ò‹ "© «›ÆÊ’pÖ' Øø·Ò‹P›»PÊø· AÌ®›iÆ‹ÌÒÊ 700,000. C√›QÆ‹»… A Ê·ƒP‹ ®‹·√›P‹≈ ‹·|®‹  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»… ÷Ê„”‹®Ê‡Æ‹Æ‹„∞ ØÀ·Ï‘Δ…. A®‹· πo·r÷Ê„‡X√‹· ‹‚®‹·  ‹··ƒ®‹· π©™√‹· ‹ P‹orv‹W‹Ÿ‹·, ”‹÷‹”‹≈ ”‹÷‹”‹≈ À´‹ Êø·√‹·  ‹·Ò‹·§ AÆ›•‹  ‹·P‹RŸ‹Æ‹·∞ . A Ê·ƒP‹®‹ ®‹·√›P‹≈ ‹·| C√›QÆ‹ ”› ‹fiiP‹ i‡ ‹Æ‹®‹ ü·v‹ ‹ÆÊ∞‡ AΔ·W›w‘®Ê. C√›PÖ JÌ®‹· √›–‹Û ›X E⁄ø·· ‹‚®Ê‡ ”‹Ì®Ê‡÷‹ ›X®Ê. —øfi, ”‹·Ø∞  ‹·Ò‹·§ S·©ÏÕÖ gÆ›ÌW‹W‹Ÿ‹  ‹·´Ê¬ C–‹·r ©Æ‹W‹Ÿ‹  ‹√ÊX®‹™ JÌ®‹· üWÊø· ”› ‹·√‹”‹¬ ÷Ê„‡X ±‹√‹”‹√≥ ‹ P‹a›co, üw®›o ±›≈√‹Ìª‹ ›X®Ê. C√›QÆ‹ ®‹·√›P‹≈ ‹·|®‹ P›Δ®‹»… A Ê·ƒP‹®‹ ”ÊÁØP‹√‹· Æ‹vÊ‘®‹ ®ËgÏÆ‹¬W‹Ÿ‹·, TÊÁ©W‹Ÿ‹  Ê·‡«Ê Æ‹vÊ‘®‹ AÒ›¬a›√‹W‹Ÿ‹· gW‹h›j◊‡√›X Ê, Æ›W‹ƒP‹ gW‹Ò‹·§ Ò‹«Ê Ò‹XY”‹· ‹ÌÒÊ  ‹fiw®Ê. C–ÊrΔ… AÆ›÷‹·Ò‹W‹Ÿ›X®›™W‹„¬ A Ê·ƒP‹ Ò‹Æ‹∞ Æ‹v‹ ‹⁄PÊø·Æ‹·∞ ”‹ ‹·¶Ï‘PÊ„Ÿ‹·¤£§√‹· ‹‚©‡W‹ SÌv‹Ø‡ø·. C ÊΔ…®‹P‹„R A Ê·ƒP‹®‹ Æ›W‹ƒP‹√‹ ÒʃWÊ ÷‹| Sa›ÏX√‹· ‹‚®‹· ”‹· ‹fi√‹· JÌ®‹· q≈»ø·ÆÖ v›Δ√‹·W‹Ÿ‹· GÌ®‹· AÌ®›g·  ‹fiv‹«›X®Ê. JÌ®‹· q≈»ø·ÆÖ GÌ®‹√Ê JÌ®‹· ΔP‹“ PÊ„‡q.

‘‡øfiPÊÏ , "aËπ‡Æ‹', 849, 6Æʇ P›≈”Ö, üÆ‹Õ‹ÌP‹ƒ 3Æʇ ÷‹ÌÒ‹, 3Æʇ ∏›…PÖ, P‹£≈W‹·±Ê≥ , ∏ÊÌ&85 ÷Ê„”‹Ò‹· 41


÷Ê„”‹Ò‹· 42

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


JÌ®‹–‹·r WË√‹ ‹©Ì®‹ ÷ʇ⁄®‹√‹„ ”‹÷‹, ®›Ã√‹P‹ ‘‡®›&”›®›  ‹¬Q§ GÌ®‹· ÷ʇŸ‹ü÷‹·©Ò‹·§. B®‹√Ê FƒÆ‹ ‹√ÊΔ…√‹„ A ‹Æ‹Æ‹·∞ ±Ê®‹™ G̮ʇ P‹√Êø··£§®‹™√‹·. FƒÆ‹ ü⁄¡·‡ JÌ®‹· P‹Ì±‹Øø·· P‹orv‹ P‹o·r ‹ PÊΔ”‹ ‹Æ‹·∞ B√‹Ìº‘Ò‹·§. A®‹· ®›Ã√‹P‹Æ‹Æ‹·∞ P‹„» PÊΔ”‹®‹  Ê·‡«Ê ÒÊWÊ®‹·PÊ„ÌwÒ‹·§. W›¬ƒμ‡«ÖxƒWÊ ®›Ã√‹P‹ ü÷‹Ÿ‹–‹·r  Ê·a‹·cWÊøfiX®‹™Æ‹·. A ‹√‹· A ‹ØWÊ üÌ®‹„P‹· a‹«›¿·”‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ P‹»‘®‹™√‹·. AΔ…®Ê, ®›Ã√‹P‹ A ‹√Ê„Ì©WÊ ŒP›ƒWÊ ÷Ê„‡W‹∏ʇPÊÌ®‹„ JÒ›§ø·  ‹fiv‹·£§®‹™√‹·. PÊ„ÆÊW‹ÌÒ‹„ A ‹√‹· ®›Ã√‹P‹ØW›X JÌ®‹· üÌ®‹„P‹ ‹Æ‹„∞ PÊ„Ìv‹·PÊ„qr®‹™√‹·  ‹·Ò‹·§ A®‹√‹ «ÊÁ”ÊÆÖ’ AÆ‹·∞ ®›Ã√‹P‹Æ‹ ÷Ê”‹ƒÆ‹»…  ‹fiw‘PÊ„qr®‹™√‹·. üÌ®‹„P‹· PÊÁWÊ ü√‹·£§√‹· ‹ÌÒÊ¡·‡ ®›Ã√‹P‹Æ‹ ü®‹·QÆ‹»… ÀÕʇ–‹ ›®‹ ü®‹«› ‹OÊW‹ŸÊ‡ BXπor ‹‚. A–Êr‡ AΔ… A ‹Æ‹ a‹÷‹√Êø·„ ü®‹«›XπqrÒ‹·§. øfi ›W‹Δ„ A ‹Æ‹· B üÌ®‹„P‹Æ‹·∞ Ò‹Æ‹∞ ÷ÊW‹Δ  Ê·‡«Ê ∏› ‹‚o®‹ÌÒÊ Cƒ‘PÊ„Ìvʇ Kv›v‹·£§®‹™Æ‹·. W›¬ƒμ‡Δx√‹· JŸÊ¤ø· ŒP›ƒøfiX®‹™√‹·  ‹·Ò‹·§ ŒP›ƒø·»… A ‹ƒWÊ ü÷‹Ÿ‹–‹·r B”‹Q§ø·„ CÒ‹·§. DW‹ ®›Ã√‹P‹Æ‹ ÷‹£§√‹ üÌ®‹„P‹· C√‹· ‹‚®‹ƒÌ®‹ A ‹Æ‹· JÌ®‹· ÷‹·» A•‹ › P›v‹· ÷‹Ì© CΔ… Ê‡ ∏ʇ√Ê øfi ‹‚®›®‹√‹„ P›v‹·±›≈~ø· ŒP›ƒø·Æ‹·∞  ‹fiw¡·‡  ‹fiv‹·Ò›§ÆÊ GÌ®‹· W›¬ƒμ‡«Öx Æ‹Ìπ®‹™√‹·. B®‹√Ê W‹·Ìv‹· ÷›ƒ”‹· ‹ A ‹P›Õ‹ ®Ê„√ÊÒ›W‹«ÊΔ… ®›Ã√‹P‹Æ‹ PÊÁP›Δ·W‹Ÿ‹· F©PÊ„Ìv‹·πv‹·£§®‹™ ‹‚  ‹·Ò‹·§ A ‹Æ‹· ÀbÒ‹≈ ›X  ‹£Ï”‹Δ· ÒÊ„v‹W‹·£§®‹™Æ‹·. øfi ‹‚®›®‹√‹„ ±›≈~ A ‹Æ‹ G®‹·ƒWÊ üÌ®‹√Ê

”›P‹· A ‹Æ‹· ©P‹·R ÒÊ„‡a‹®‹ ‹Æ‹ÌÒÊ ØÌÒ‹·πv‹·£§®‹™Æ‹·. JÌ®‹· ©Æ‹ W›¬ƒμ‡Δx√‹· JÌ®‹·  ‹··Ÿ‹·¤÷‹Ì©ø·Ò‹§ PÊÁ ÒÊ„‡ƒ‘ W‹·Ìv‹· ÷›ƒ”‹· ‹ÌÒÊ ®›Ã√‹P‹ØWÊ ÷ʇ⁄®‹™√‹·. ®›Ã√‹P‹ ”‹· ‹·æÆÊ PÊÁ&P›Δ·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ PÊ„v‹÷‹·£§®‹™Æ‹·. A–‹r√‹»…¡·‡  ‹··Ÿ‹·¤÷‹Ì©ø·· A»…Ì®‹ ±‹√›ƒøfiXπqrÒ‹·§. ®›Ã√‹P‹Æ‹· AÌÒ‹÷‹ ”‹ ‹·ø·W‹Ÿ‹»… üÌ®‹„P‹Æ‹·∞ ◊w®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡w, C ‹Æ‹· øfi ‹‚®›®‹√‹„ ±›≈~ø·Æ‹·∞ ”›¿·”‹®Ê,  ‹·Æ‹·–‹¬Æ‹Æ‹·∞ ”›¿·”‹·Ò›§ÆÊ GÌ®‹· W›¬ƒμ‡ΔxƒWÊ AØ∞‘πqrÒ‹·§. Ò‹Æ‹∞ D AØ‘PÊ JÌ®‹· ©Æ‹ Øg ›W‹·Ò‹§®Ê GÌ®‹· W›¬ƒμ‡«Öx AÌ®‹·PÊ„Ìw√‹«Ê‡ CΔ… ! ®›Ã√‹P‹Æ‹· üÌ®‹„P‹Æ‹·∞ ÷ÊW‹Δ  Ê·‡«Ê Cƒ‘PÊ„Ìv‹· Av›xv‹· ‹‚®‹Æ‹·∞

AÓÝÕËá »ÝÐæ¿á ÇæàSQ Cí©ÃÝ WæãàÓÝÌËá¿áÊÜÃÜ PÜñ,æ PݨÜíŸÄ, BñܾPñÜ æ ÊÜáñÜᤠÓÜíÍæãà«Ü®Ü WÜÅí¥ÜWÜÙÜá ±ÜÅPÜoÊÝXÊæ. ˨ÝÂ¦ì ¨æÓæÀáí¨ÜÇæà ÓÝ×ñÜ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜÈÉ ñæãvÜXPæãíw¨ÜªÊÜÃÜá. ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá A®Üá»ÜËÓÜáÊÜ PÜÐr&Ü PæãàoÇæWÙÜ ®Ü áÜ ° ÓÜÊáÜ ¥ÜìÊÝX b£ÅÔ¨ÜÊÃÜ áÜ . "±Ü¨¾Ü ²Å¿á', "¨ÜÊáÜ ¿áí£', "ñÜÃݨæãàÀá', "©ÊÝ®ÜÃÜ ÊÜáWÜÙÜá', "BÀáàÊÜÞ¯', "FËáìÙÜ' ¶ CÊÜÃÜ PÜê£WÜÙÜÈÉ PæÆÊÜâ. ÓÝ×ñÜ APÝvæËá ±ÜÅÍÜÔ¤, AÓÝÕí ÓÝ×ñÜ ÓÜ»Ý ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ, þݮܲàsÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñæ'. PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÓæãÓæ. ±ÜÅÓÜá¤ñÜ "¨ÝÌÃÜPÜ®Ü Ÿí¨ÜãPÜá' PÜñæ¿á®Üá° PÜ|Ì ±ÜÅ£ÐÝu®Ü ±ÜÅPÜqÔÃÜáÊÜ AÊÜÃÜ "Pæí±Üâ®Ü©' ÓÜíPÜƮܩí¨Ü B¿á᪠"ÖæãÓÜñÜá' K¨ÜáWÜÄWÝX ±ÜÅPÜqÔ¨æªàÊæ. D PÜñæ¿á®Üá° i. PÜáÊÜÞÃܱܳ ×í©Àáí¨Ü A®ÜáÊݩԨݪÃæ. ÎÅàÊÜá£. Cí©ÃÝ WæãàÓÝÌËá¿áÊÜÃÜá 2011ÃÜ ®ÜÊæíŸÃ…®ÜÈÉ £àÄPæãívÜÃÜá. AÊÜÄWæ "ÖæãÓÜñÜá' WèÃÜÊܱÜäÊÜìPÜ ®ÜÊÜá®Ü ÓÜÈÉÓÜáñܤ¨æ.

A”›’À· ‹·„Δ : CÌ©√› WÊ„‡”›ÃÀ· ¥Êü≈ ‹ƒ 2012

◊Ì©¿·Ì®‹ P‹Æ‹∞v‹PÊR : i. P‹· ‹fi√‹±‹≥ ÷Ê„”‹Ò‹· 43


ÆÊ„‡w®›W‹«ÊΔ… FƒÆ‹ ◊ƒø·√‹·, ®›Ã√‹P‹Æ‹ÌÒ‹÷‹ ‘‡®›&”›®› ‹¬Q§WÊ C®‹· JŸÊ¤ø·®‹Δ… G̮ʇ  ‹fiÒ‹Æ›wPÊ„Ÿ‹·¤£§®‹™√‹·. ®‹Ìv‹P›√‹|¬®‹»…  ›‘”‹·£§®‹™ M·—WÊ CÌ®‹≈Æ‹· Ga‹cƒPÊ¿·Ì®‹ Cƒ‘PÊ„Ÿ‹¤Δ· Sv‹Y ‹Æ‹·∞ PÊ„or  Ê·‡«Ê B ”‹ÌÆ›¬‘ø·· E®‹Ì™ v‹Æ›®‹ÌÒÊ¡·‡ W›¬ƒμ‡Δx√‹ üÌ®‹„P‹· ±‹vÊ®‹· ®›Ã√‹P‹Æ‹„ ”‹÷‹ Ò‹√‹«Ê  ‹fiv‹ü÷‹·®‹· GÌ®‹· A ‹ƒWÊ AØ∞”‹·£§Ò‹·§. E⁄®‹ ‹√‹· A ‹Æ‹ üÌ®‹„P‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ‹ÌÒÊ ÷›”‹¬  ‹fiv‹·£§®‹™√‹·. B®‹√Ê C®ÊΔ…®‹ƒÌ®‹ A ‹Æ‹  Ê·‡«Ê øfi ‹‚®Ê‡ ±‹ƒO› ‹· EÌp›W‹®Ê‡ C®›™W‹ A ‹√‹· B üWÊY ¡„‡b”‹· ‹‚®‹ÆÊ∞‡ πo·rπor√‹·. ü÷‹Ÿ‹ P›Δ©Ì®‹ W›¬ƒμ‡Δx√‹· AÆ›√Ê„‡W‹¬ ≤‡wÒ‹√›X®‹√™ ‹·. AΔ…®Ê A ‹ƒWÊ ”›P‹–‹·r  ‹ø·”‹„’ BXÒ‹·§. JÌ®‹· ©Æ‹ A ‹√‹· P‹Ì±‹Øø· P›¬Ì±ÖÆ‹»… £‡ƒ PÊ„Ìv‹√‹·. C®‹ƒÌ®‹ ®›Ã√‹P‹ØWÊ ü÷‹Ÿ‹–‹·r ®‹·@S ›¿·Ò‹·. B®‹√Ê W›¬ƒμ‡Δx√‹ PÊÁPÊŸ‹XÆ‹ CÒ‹√‹ PÊΔ”‹W›√‹ƒWÊ A ‹√‹ ”›ÀØÌ®‹ ”‹ÌÒÊ„‡–‹ Ê‡ BXÒ‹·§. HPÊÌ®‹√Ê W›¬ƒμ‡Δx√‹· øfi ›W‹Δ„ ‘wÀ·wW‹·o·r ‹ ”‹Ãª› ‹®‹ ‹√›X®‹™√‹·  ‹·Ò‹·§ P‹o·rØqrÆ‹  ‹·Æ‹·–‹¬√›X®‹™√‹·. Ò‹ ‹·æ PÊÁPÊŸ‹XÆ‹ ‹√‹·  Ê·Á ‹··ƒ®‹· PÊΔ”‹  ‹fiv‹· ‹ÌÒÊ  ‹fiv‹·£§®‹™√‹·. B®‹·®‹ƒÌ®‹«Ê‡ A ‹√‹· ü®‹·Q®›™W‹, A ‹√‹ PÊÁPÊŸ‹XÆ‹ PÊΔ”‹W›√‹√‹· ÷Ê®‹ƒ®‹ ∏ÊQRÆ‹ÌÒÊ  ‹··®‹·wPÊ„Ìw√‹·£§®‹™√‹·. DW‹ W›¬ƒμ‡Δx√‹· £‡ƒPÊ„Ìv‹  Ê·‡«Ê A ‹√‹· PÊΔ”‹QRÌÒ‹Δ„ ÷Êa›cX ÷‹√‹pÊ ÷Ê„vÊø··Ò›§ ®›Ã√‹P‹Æ‹Æ‹·∞ Qa›¿·”‹·Ò‹§ ”‹ ‹·ø· P‹ŸÊø··£§®‹™√‹·. Jü∫ Qƒø· GÌiØø·√ÖÆ‹ÌÒ‹„ W›¬ƒμ‡Δx√‹· P‹ΔRÒ›§®‹»… C√‹· ‹  Ê‡Õʬø·√‹ GΔ…  ‹·ÆÊW‹⁄WÊ ªÊ‡q ؇w A ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹ÀÒ‹≈  ‹fiw®›™√Ê GÌ®‹· ÷ʇ⁄πorÆ‹·. CÌiØø·√‹Æ‹ B  ‹fiÒ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Pʇ⁄ GΔ…√‹„ hÊ„‡√›X Æ‹P‹·Rπor√‹·. C®‹QRÌÒ‹Δ„ JŸÊ¤ø· hÊ„‡P‹· ∏ʇ√Ê øfi ‹‚®‹„ CΔ… GÌ®‹· A ‹√‹· AÌ®‹· PÊ„Ìw®‹™√‹·. W›¬ƒμ‡Δx√‹ üWÊY A ‹√‹· Bv‹·£§®‹™  ‹·”›«Ê  ‹fiÒ‹·W‹Ÿ‹„ A ‹√‹ P‹·÷‹P‹ Æ‹WÊø·„ ®›Ã√‹P‹ØWÊ Pʇ⁄‘®‹™ ‹‚. ®›Ã√‹P‹Æ‹ ü·©ú ÷‹£§ Eƒø· ÒÊ„v‹XÒ‹·. Ò‹Æ‹∞  ‹fi»‡P‹ Ò‹Æ‹WÊ üø··¬ ‹‚®‹·, ÷Ê„vÊø·· ‹‚®‹·  ‹fiv‹·£§®‹™√‹· Øg. B®‹√Ê hÊ„ÒÊWÊ Ò‹Æ‹∞Æ‹∞ A ‹√‹· ü÷‹Ÿ‹ ›X ≤≈‡£”‹·£§®‹™√‹·, WË√‹À”‹·£§®‹™√‹· GÆ‹·∞ ‹‚®‹· ®›Ã√‹P‹Æ‹ ÆÊÆ‹≤WÊ üÌÒ‹·. ®›Ã√‹P‹ØWÊ PÊ„‡±‹©Ì®‹  Ê·Á Eƒø·ÒÊ„v‹XÒ‹·. "DXÆ‹ P›Δ®‹»… JŸÊ¤ø· gÆ‹√‹· ”‹Ò‹§√Ê, ∏ʇ√Êø· ‹√‹· A ‹√‹ ÷Ê|®Ê„Ì©Wʇ A ‹√‹ JŸÊ¤ø·Ò‹Æ‹W‹Ÿ‹Æ‹„∞ ÷‹„Ò‹·÷›Qπv‹·Ò›§√Ê. B®‹√Ê  Ê„®‹«ÊΔ… ◊‡X√‹»Δ…. Œ≈‡√› ‹·Æ‹ÌÒ‹÷‹  ‹·÷›ÆÖ  ‹¬Q§W‹Ÿ‹„ ”‹÷‹ Õ‹üƒ  ‹·Ò‹·§ Ø–›®‹√‹ÌÒ‹÷‹ gÆ‹√‹Æ‹·∞ ≤≈‡£”‹·£§®‹™√‹·' GÌ®‹·PÊ„Ìv‹Æ‹·. A ‹÷ʇŸ‹Æ‹P›ƒ Æ‹WÊ A ‹ØWÊ  ‹·Ò‹§–‹·r Pʇ⁄ü√‹ÒÊ„v‹XÒ‹·. WÊ”Ör ÷Ë‘Æ‹»… πø·√Ö ∏›o» ÆÊΔ®‹  Ê·‡«Ê π®‹·™ JvÊ®‹ ”‹®‹·™ Pʇ⁄‘, A ‹Æ‹· WÊ”Ör÷Ë‘Æ‹ JŸ‹WÊ ÷Ê„‡®‹ ‹Æʇ, A»…®‹™ ‹√‹  Ê·‡«Ê GW‹ƒπ®‹™Æ‹·. ""A√Ê P‹ÒʧW‹Ÿ›, ØÆÊ∞  Ê„ÆÊ∞ø· ‹√ÊWÊ Ø‡ ‹‚ A ‹√‹ G®‹·ƒÆ‹»… ÆÊÆÊ®‹ ∏ÊQRÆ‹ÌÒÊ C√‹·£§©™ƒ. A ‹√‹· ”‹Ò‹·§÷Ê„‡W‹·£§√‹· ‹ÌÒÊ¡·‡ ؇ ‹‚ A ‹√‹ üWÊY CΔ…”‹Δ…®‹  ‹fiÒ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Bv‹·£§√‹·À√ʇƋ· ? Ø ‹·WÊ Æ›bPÊøfiW‹· ‹‚©Δ… Ê‡Æ‹· ?  ‹·„SÏ gÆ‹√‹· !'' GÆ‹·∞Ò›§ A ‹√‹ ±‹≈£Q≈¡·W‹„ ”‹÷‹ P›ø·®Ê, JvÊ®‹ ∏›o»ø· a‹„√‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Bø·ÒÊ„v‹X®‹Æ‹·. B ©Æ‹ ”‹ÌhÊ ®›Ã√‹P‹Æ‹· WÊ”Ör÷Ë‘Æ‹ ÷Ê„√‹WÊ  Ê·qrΔ  Ê·‡«Ê P‹·⁄Ò‹· PÊ„Ìw®‹™Æ‹·. ÷‹£§√‹®‹»…®‹™ ±Ê‰‡ ‹fi  ‹·√‹®‹  Ê·‡«Ê ÷‹QRW‹Ÿ‹· b»≤» W‹·o·r£®§ ‹·™ ‹‚. ®›Ã√‹P‹ØWÊ HP›QÒ‹Æ‹ P›v‹ÒÊ„v‹XÒ‹·. hÊ„ÒÊhÊ„ÒÊWÊ W›¬ƒμ‡Δx√‹ hÊ„ÒÊWÊ P‹ŸÊ®‹ ©Æ‹W‹Ÿ‹· A ‹Æ‹  ‹·Æ‹”‹’Æ‹·∞ B ‹ƒ‘®‹ ‹‚... ”‹ÌhÊøfi®‹√Ê ”›P‹· W›¬ƒμ‡Δx√‹· P‹·wø·Δ· P‹·⁄Ò‹·πv‹·£§®‹™√‹·. ®›Ã√‹P‹Æ‹· A ‹√‹ ü⁄ P‹·⁄Ò‹· A ‹√‹· Àÿ‘R P‹·wø·· ‹‚®‹ÆÊ∞‡ ÆÊ„‡v‹·£§®‹™Æ‹·. P‹·wø·· ‹ÌÒÊ W›¬ƒμ‡«Öx A ‹ØWÊ JÒ›§ø·  ‹fiv‹·£§®‹™√‹·. ""A√Ê Ø‡Æ‹· øfiPÊ P‹·wø·· ‹‚©Δ… ? P‹·wø·· ‹‚®‹ƒÌ®‹  ‹¬Q§ JŸÊ¤ø· ‹Æ›W‹·Ò›§ÆÊ'' GÆ‹·∞£§®‹™√‹·. ®›Ã√‹P‹Æ‹· ±Ê®‹™ Æ‹WÊ Æ‹W‹·Ò›§ ""CΔ… ”›ÃÀ·, P‹·wø·∏›√‹®‹· GÌ®‹· Æ‹ ‹·æ ´‹ ‹·Ï®‹»… ÷ʇ⁄®Ê. Æ‹ ‹·æ ◊ƒ‡P‹√‹„ ”‹÷‹ C®‹ÆÊ∞‡ Æ‹Ìπ®‹™√‹·. ƛƋ· Æ‹Æ‹∞ ◊ƒ‡P‹ƒWÊ ∏›Ÿ‹ WË√‹ ‹ PÊ„w§‡Ø'' GÆ‹·∞£§®‹™Æ‹·.

÷Ê„”‹Ò‹· 44

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


BWÊΔ… W›¬ƒμ‡Δx√‹· Aó‡√‹√›X ""”‹ƒ, ”‹ƒ, P‹·w‡∏ʇv‹, ”‹· ‹·æÆÊ Æ‹Æ‹∞ hÊ„ÒÊ P‹·⁄Ò‹·PÊ„‡'' GÆ‹·∞£§®‹™√‹·. ®›Ã√‹P‹ A ‹√‹ ü⁄ P‹·⁄Ò‹·PÊ„Ìv‹·, ±ÊØ’«ÖØÌ®‹ A”›’À·Æ‹ ±‹≈‘®‹ú ‘Ø ‹fi ◊‡√Ê„‡ «›bÒÖÆ‹ bÒ‹≈ πw”‹ÒÊ„v‹X®‹™Æ‹·. ®›Ã√‹P‹Æ‹· «›bÒÖÆ‹ ª‹P‹§Æ›X®‹™Æ‹·. B®‹√Ê «›bÒÖÆ‹ a‹÷‹√Ê ÷ʇX®Ê GÆ‹·∞ ‹‚®‹· A ‹ØWÊ £⁄ø·®‹·. AΔ…®Ê ®›Ã√‹P‹ØWÊ bÒ‹≈ ü√Êø·Δ·∏›√‹®‹·. B®‹√‹„ Ò‹®Ê‡P‹bÒ‹§©Ì®‹ bÒ‹≈ πw”‹· ‹»…  ‹·W‹∞Æ›X®‹™Æ‹·. Ò‹Æ‹∞ JvÊø·√‹ AÆʇP‹ JŸÊ¤ø· W‹·|W‹Ÿ‹· ®›Ã√‹P‹Æ‹ ÆÊÆ‹≤WÊ üÌ®‹ ‹‚. J Ê·æ Jü∫ P‹ÌÒ›≈o·®›√‹Æ‹· A ‹Æ‹ JvÊø·Æ‹ ü⁄ øfi ‹‚®Ê„‡ PÊ„‡ƒPÊø·Æ‹·∞ ÒÊWÊ®‹·PÊ„Ìv‹· üÌ©®‹™Æ‹·. A ‹Æ‹ hÊ„ÒÊø·»… A ‹Æ‹ ®‹„√‹®‹ ”‹ÌüÌóP‹√›®‹ Cü∫√‹· ”‹·Ì®‹√‹ ›®‹ Ò‹ÌXø·√‹„ üÌ©®‹™√‹·. A ‹ƒü∫√‹· ÒÊ„qr®‹™ üpÊrW‹Ÿ‹· A ‹√‹ ®Ê‡÷‹ ‹Æ‹·∞  ‹··a‹·c ‹‚®‹QRÌÒ‹Δ„ ÷Êa›cX πbc ÒÊ„‡ƒ”‹·£§®‹™ ‹‚. B®‹√Ê W›¬ƒμ‡Δx√‹· ”‹ÃΔ≥ ‹‰ Àa‹»Ò‹√›W‹»Δ…. A ‹√‹· C–‹r±‹qr®‹™»… B Cü∫√‹· ÷‹·v‹·Xø·√‹»… Jü∫Ÿ‹Æ›∞®‹√‹„ Ò‹Æ‹∞  ‹Í®›ú±‹¬®‹ ü®‹·QÆ‹ hÊ„ÒÊW›£ø·Æ›∞X  ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤ü÷‹·©Ò‹·§... A ‹√‹· ÷›WÊ  ‹fiv‹· ‹√ÊÌ®‹· ®›Ã√‹P‹Æ‹„ ¡„‡b‘®‹™Æ‹·. ªÊ„‡Δ·P›v‹„∏›®‹»… PÊΔ”‹  ‹··X©®‹™ P›√‹| P‹Ì±‹Øø·· Œπ√‹ ‹Æ‹·∞ EÒ‹§√‹ A”›’À·WÊ  ‹W›Ï¿·‘Ò‹·. ®›Ã√‹P‹Æ‹· C–‹r±‹qr®‹™»… A ‹Æ‹· A»…WÊ ÷Ê„‡W‹ü÷‹·©Ò‹·§. B®‹√Ê W›¬ƒμ‡ΔxƒΔ…®‹ P‹Ì±‹Øø·»… PÊΔ”‹  ‹fiv‹Δ· A ‹ØWÊ  ‹·Æ‹‘’√‹»Δ…. ◊‡W›X A ‹Æ‹· Ò‹Æ‹∞ Ò‹ ‹·æØWÊ JÌ®‹· ª›√‹ ›X, a‹ ‹P‹  ‹·√‹®‹ PÊŸ‹WÊ ”‹· ‹·æÆÊ P‹·⁄Ò‹·PÊ„Ìw√‹·£§®‹™Æ‹·. BWÊΔ… A ‹Æ‹ üÌ®‹„P‹· A ‹Æ‹ ÷‹£§√‹ Ê‡ C√‹·£§Ò‹·§. A ‹Æ‹Æ‹·∞ ÷›®‹· ÷Ê„‡W‹· ‹ ‹√ÊΔ…√‹„ A ‹Æ‹ ”Ê„‡ ‹fiƒÒ‹Æ‹ ‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ‹·  ‹¬ÌW‹¬ ›X  ‹fiÒ‹Æ›v‹·£§®‹™√‹·. B®‹√Ê A ‹Æ‹· B üWÊY Ò‹«Ê PÊw‘PÊ„Ÿ‹·¤£§√‹»Δ…. ®›Ã√‹P‹ FƒÆ‹»®… ‹™ Jü∫  ‹Í®‹ú © ›Æ‹√Ê„Ì©WÊ ±‹ƒa‹ø· ∏ÊŸÊ‘PÊ„Ìw®‹™Æ‹·. B © ›Æ‹√‹ ◊ƒ‡P‹√‹· A”›’À·Æ‹ √›g√‹ ü⁄ ®Ê„v‹x ®Ê„v‹x ÷‹·®Ê™ø·»… C®‹™ ‹√‹·. Ø´›Æ‹ ›X ®›Ã√‹P‹Æ‹· A ‹√‹  ‹·ÆÊWÊ ÷Ê„‡W‹· ‹‚®‹· ü√‹· ‹‚®‹·  ‹fiv‹ÒÊ„v‹X®‹Æ‹·. C®‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ‹· ÷‹⁄¤ø· ‹√‹· P‹·aÊ„‡®‹¬®‹  ‹fiÒ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Bv‹ÒÊ„v‹X®‹™√‹·. A ‹√‹ P‹·aÊ„‡®‹¬®‹  ‹fiÒ‹·W‹⁄WÊ  ‹··S¬ P›√‹| © ›Æ‹√‹ ”‹·Ì®‹√‹  ‹·W‹Ÿ›X®‹™Ÿ‹·. ÷‹⁄¤ø· ü÷‹Ÿ‹–‹·r ÷‹·v‹·W‹√‹· BPÊø·  Ê·‡«Ê P‹~°qr®‹™√‹·.  ‹Í®‹úƒWÊ Ò‹ ‹·æ P‹·o·Ìü®‹ ◊ƒ Ê·ø· üWÊY ü÷‹Ÿ‹ ÷Ê Ê·æ CÒ‹·§. B®‹√Ê, A±‹≥Æ›X A ‹√‹· ü÷‹Ÿ‹ P‹o·rØqrÆ‹ ‹√›X®‹™√‹·. A ‹√‹  ‹·W‹Ÿ‹· GΔ…ƒXÌÒ‹Δ„ ∏ʇ√ÊøfiX, √‹÷‹”‹¬ ‹·ø· ƒ‡£ø·»… , øfi ›W‹Δ„ Ò‹Æ‹∞ PÊ„s‹wø·»… ∏›XΔ· ÷›QPÊ„Ìv‹· C√‹·£§®‹™Ÿ‹·. Æ‹©WÊ Ø‡√‹· Ò‹√‹Δ· ÷Ê„‡®›W‹  ‹fiÒ‹≈ BPÊ gÆ‹√‹ P‹~°WÊ π‡Ÿ‹·£§®‹™Ÿ‹·. A ‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡w ®›Ã√‹P‹Æ‹„ ”‹÷‹ J Ê„æ Ê·æ ®‹ÌW›Xπv‹·£§®‹™Æ‹·. ”‹„ø·ÏÆ‹ Q√‹| Ê‰Ì®‹· PÊŸ‹WÊ C⁄®‹· üÌ®‹· Æ‹©ø·»…  ‹··Ÿ‹·W‹· ÷›P‹·£§®Ê¡·‡ÆÊ„‡ GÌ®‹· A ‹ØWÊ AØ∞”‹·£§Ò‹·§. Ø´›Æ‹ ›X ®›Ã√‹P‹ ÷Êa‹·c ÷Êa‹·c QƒQƒø·  ‹·Ò‹·§ E®‹™Ìv‹  ‹Ò‹ÏÆÊ ÒÊ„‡ƒ”‹ÒÊ„v‹X®‹Æ‹·. ®›Ã√‹P‹Æ‹ Ò‹«Êø·»… øfi ›W‹Δ„ üÌ®‹„P‹· Ò‹·ÌπPÊ„Ìw√‹·Ò‹§®Ê GÌ®‹· ÷‹⁄¤W‹√‹· W›⁄”‹·©™ ÷‹π∫‘πqr®‹™√‹·. JÌ®‹· ©Æ‹ C®‹™QR®‹™ÌÒÊ¡·‡ © ›Æ‹√‹· ®›Ã√‹P‹Æ‹ ü⁄WÊ üÌ®‹· ""A√Ê Æ‹Æ‹WÊ ü÷‹Ÿ‹ AÆ›¬ø· ›Xπqr®Ê. Æ‹Æ‹WʇPÊ ®Ê‡ ‹√‹· CÌÒ‹÷‹ P‹–‹r PÊ„qr®›™ÆÊ„‡ £⁄ø·®‹·. ®›Ã√‹P› ؇Ƌ· Æ‹Æ‹WÊ ”‹÷›ø·  ‹fiv‹«Ê‡∏ʇP‹·. Æ‹Æ‹∞ ÷Ê”‹ƒWÊ  ‹·‘ ÷‹Ò‹·§ ‹‚®‹· ØÆ‹WÊ C–‹rÀΔ… Ò›Æʇ ?... Æ‹Æ‹∞  ‹·W‹Ÿ‹· ØÆ‹WÊ WÊ„Ò‹·§ Ò›ÆÊ ?'' GÌ®‹√‹·. JÌ®‹· P‹“| ®›Ã√‹P‹ ”‹· ‹·æÆ›XπorÆ‹·. A ‹√‹  ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ A ‹ÆÊÌ®‹„ ÆÊ„‡w¡·‡ CΔ… Ê‡ÆÊ„‡ GÆ‹·∞ ‹ÌÒÊ. Æ‹ÌÒ‹√‹ ""÷‹„Ì, ÷ʇ⁄ƒ. ƛƋ· HÆ‹·  ‹fiv‹∏ʇPÊÆ‹·∞ ‹‚®‹Æ‹·∞ PÊΔ Ê‡  ‹fiÒ‹·W‹Ÿ‹»… ÷ʇ⁄ƒ'' GÌ®‹Æ‹·. © ›Æ‹√‹· GÒ‹§«Ê„‡ ÆÊ„‡v‹·£§√‹· ‹ ‹√‹ÌÒÊ ÆÊ„‡v‹·Ò›§ ""Æ‹Æ‹∞  ‹·W‹Ÿ‹· øfi ‹‚®Ê„‡ PÊŸ‹h›£ø· ‹Æ‹ ±Ê≈‡ ‹·®‹»… ‘Δ·Q®›™ŸÊ GÌ®‹· Æ‹Æ‹WÊ C®Ê‡ Ò›Æʇ WÊ„Ò›§¿·Ò‹·. B ü®›æÕ‹Æ‹· ÷ʇWÊ„‡ HÆÊ„‡ Æ‹Æ‹∞  ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞  ‹Õ‹  ‹fiwPÊ„Ìv‹·

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

πqr®›™ÆÊ. ®‹or P›wÆ‹ JÌ®‹· P‹vÊ A ‹ƒü∫√‹„ ”ʇ√‹·£§√‹·Ò›§√Ê. ƛƋ· ØÆ‹WÊ B h›W‹ ÒÊ„‡ƒ”‹·Òʧ‡ÆÊ. ؇Ƌ· J Ê·æ B üwx‡ ‹·W‹ØWÊ ”‹ƒøfi®‹ ±›s‹ P‹»”‹∏ʇP‹·'' GÌ®‹√‹·. ◊‡WÊ ÷ʇŸ‹·£§√‹· ›W‹ © ›Æ‹√‹  ‹··S®‹»… ÷ʇ‘WÊø· ª› ‹ÆÊø· hÊ„ÒÊ hÊ„ÒÊWÊ º‡£ø·„ ”‹÷‹ C|·Q ÷›QÒ‹·§. Æ‹ÌÒ‹√‹ A ‹√‹·  ‹fiÒ‹Æ‹·∞  ‹··Ì®‹· ‹√Ê‘, Ò‹ ‹·æ P›ø·Ï ¡„‡gÆÊø·Æ‹·∞ À ‹ƒ‘®‹√‹·. "" ‹··Ì©Æ‹ ”›ƒ A ‹ƒü∫√‹· ªÊ‡qøfi®›W‹ ؇Ƌ· A»…®‹·™ B ÷‹·v‹·W‹Æ‹ G®ÊWÊ ØÆ‹∞ üÌ®‹„QØÌ®‹ W‹·ƒ Cv‹·. C®‹ƒÌ®‹ A ‹Æ‹· ”‹ƒøfi®‹ ®›ƒWÊ ü√‹·Ò›§ÆÊ. ØÆ‹WÊ P›wÆ‹ B ª›W‹ WÊ„Ò‹·§ Ò›Æʇ ? A®‹· P›i√‹ÌW‹  ‹·Ò‹·§  ‹·Æ‹S P›v‹· W‹⁄XÌÒ‹Δ„ ª‹ø·ÌP‹√‹ ›®‹·®›X®Ê. ØÆ‹∞ üWÊY øfiƒW‹„ WÊ„Ò›§W‹· ‹‚©Δ….  ‹··Ì®Ê E⁄®‹·®‹Æ‹·∞ ƛƋ· ÆÊ„‡wPÊ„Ÿ‹·¤Òʧ‡ÆÊ'' GÌ®‹√‹·. ®›Ã√‹P‹ØWÊ  ‹·Æ‹‘’Æ‹»…¡·‡ ü÷‹Ÿ‹ BÆ‹Ì®‹ ›¿·Ò‹·. A®‹· Æ‹”‹·Æ‹WÊø· √‹„±‹®‹»… A ‹Æ‹  ‹··S®‹  Ê·‡«Ê ÷‹√‹wÒ‹·. A ‹Æ‹· Ò‹Æ‹∞ G√‹v‹„ PÊÁW‹Ÿ‹Æ‹·∞ EijPÊ„Ìv‹Æ‹·. üÌ®‹„P‹· Ò‹Æ‹WÊ ®Ê„√ÊÒ›XØÌ®‹Δ„ øfi√‹Æ‹„∞ ”›¿·”‹· ‹ A ‹P›Õ‹ A ‹ØWÊ ®Ê„√Ê£√‹»Δ…. B®‹√Ê D A ‹P›Õ‹ DW‹ Ò‹ÌÒ›Æʇ A ‹Æ‹ ü⁄WÊ üÌ©®Ê. ®›Ã√‹P‹Æ‹  ‹··S®‹  Ê·‡«Ê BW‹·£§®‹™ ü®‹«› ‹OÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ P›|·£§√‹· ‹ÌÒÊ¡·‡ © ›Æ‹ƒWÊ JÌ©–‹·r W‹»π» EÌp›¿·Ò‹·. ""ÆÊ„‡v‹· A ‹Æ‹Æ‹·∞ ”›¿·”‹∏ʇv‹. JÌ©–‹·r W›ø·  ‹fiw®‹√Ê ”›P‹·. C®‹ƒÌ®‹ Æ‹ ‹·æ PÊΔ”‹ BW‹·Ò‹§®Ê'' GÌ®‹√‹·. ®›Ã√‹P‹ HÆ‹Æ‹„∞ ÷ʇŸ‹»Δ…. ”‹· ‹·æÆÊ Æ‹”‹·Æ‹W‹·Ò›§ ØÌ£®‹™Æ‹·. D  ‹fiÒ‹·W‹Ÿ›®‹ PÊΔ©Æ‹W‹Ÿ‹ Æ‹ÌÒ‹√‹, JÌ®‹· ©Æ‹ ®›Ã√‹P‹ Ò‹Æ‹∞ ÷›‘WÊø·  Ê·‡«Ê P‹·⁄Ò‹·PÊ„Ìw®‹™Æ‹·. ÷Ê„√‹WÊ hÊ„‡√›X  ‹·ŸÊ π‡Ÿ‹·£§Ò‹·§. CÌÒ‹÷‹  ‹·ŸÊ A”›’À·Æ‹»… π‡Ÿ‹·Ò‹§«Ê‡ C√‹·Ò‹§®Ê ∂  ‹·ŸÊø· ”‹®‹·™ A ‹ØWÊ S·— ؇v‹·£§Ò‹·§. B P‹vÊ ®‹v‹ À·‡ƒ ÷‹ƒø··£§®‹™ Æ‹©ø· ªÊ„‡W‹Ï√Êø·· ‹ ”‹®‹„™ ”‹÷‹ A ‹ØWÊ A–Êr‡ S·— ؇v‹·£§Ò‹·§. π√‹· ∏ʇ‘WÊø· π‘»ØÌ®‹ ±›√›X Jø·‘‘’Æ‹»… P‹·⁄£√‹· ‹ÌÒÊ A ‹ØWÊ AØ∞”‹·£§Ò‹·§. A ‹Ø‡W‹ JŸÊ¤ø· Δ÷‹ƒø·»…®‹™Æ‹·. CÌÒ‹÷‹ Δ÷‹ƒ C£§‡bÆ‹ ©Æ‹W‹Ÿ‹»… P‹w Ê·øfiXÒ‹·§. C®Ê‡ Δ÷‹ƒ CÆ‹„∞ ”‹ÃΔ≥ P›Δ  ‹··Ì®‹· ‹√Ê®‹√Ê Ò›ÆÊ„ü∫ ”‹ÌÒ‹Æʇ BXπv‹·Òʧ‡ÆÊ GÌ®‹· A ‹Æ‹· AÌ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤£§®‹™Æ‹·. ◊‡WÊ ¡„‡b”‹·£§√‹· ›W‹«Ê‡ A ‹Æ‹· ÷›‘WÊø·  Ê·‡«Ê Ò‹Æ‹∞ ±‹P‹R®‹»… Cƒ‘PÊ„Ìw®‹™ üÌ®‹„P‹Æ‹·∞ ”‹ ‹√‹·£§®‹™Æ‹·. ÷Ê„√‹WÊ π√‹·W›⁄ CÆ‹∞–‹·r √‹ª‹”‹ ›X π‡”‹ÒÊ„v‹XÒ‹·. A®Ê‡ ”‹ ‹·ø·PÊR Ò‹orÆÊ ∏›XΔÆ‹·∞ ÒÊ√Ê®‹·PÊ„Ìv‹·, W›⁄ ÷›W‹„  ‹·ŸÊ ÷‹ØW‹Ÿ‹ hÊ„ÒÊ hÊ„ÒÊWÊ Jü∫ ø·· ‹£ PÊ„s‹w¡„Ÿ‹PÊR üÌ®‹Ÿ‹·. BPÊø· ÆÊÆÊ®‹ üpÊrW‹Ÿ‹· øÂË ‹Æ‹ Ò‹·Ìπ®‹™ BPÊø·  Ê·ÁWÊ AÌqPÊ„Ìw®‹™ ‹‚. BPÊ JŸ‹WÊ ü√‹·£§√‹· ‹ÌÒÊ¡·‡ P‹ü∫Æ‹·∞ A√Êø·· ›W‹ ÷Ê„√‹ü√‹· ‹  Ê„‡÷‹P‹ ”‹· ›”‹ÆÊø·· PÊ„s‹wø·»… ÷‹√‹wPÊ„ÌwÒ‹·. BPÊ © ›Æ‹√‹  ‹·W‹Ÿ›X®‹™Ÿ‹·. ®›Ã√‹P‹ ”‹§Ìº‘, ”‹· ‹·æÆÊ A ‹Ÿ‹ÆÊ∞‡ ÆÊ„‡v‹ÒÊ„v‹X®‹Æ‹·. BPÊ Ò‹Æ‹∞ Õ‹Q§ø·ÆÊ∞Δ… üŸ‹‘ hÊ„‡√‹· hÊ„‡√›X  ‹fiÒ‹Æ›v‹ÒÊ„v‹X®‹Ÿ‹·. BPÊ H®‹·‘√‹· πv‹·£§®‹™Ÿ‹·. hÊ„ÒÊWÊ ”‹|°WÊ Æ‹v‹·W‹·£§®‹™Ÿ‹·. ""A±›≥i D ©Æ‹ ÷Ê„√‹WÊ ÷Ê„‡X®›™√Ê. B®‹·®‹ƒÌ®‹«Ê‡ D ª›ƒ‡  ‹·ŸÊW›⁄W‹Ÿ‹»… ƛƋ· C»…WÊ ü√‹Δ· ”›´‹¬ ›X®Ê. B ©Æ‹ A±›≥i ØÆ‹WÊ ÷ʇ⁄®‹  ‹fiÒ‹·W‹ŸÊΔ… ‹Æ‹„∞ ƛƋ· Pʇ⁄‘PÊ„Ìw®Ê™‡ÆÊ. ؇Ƌ· Æ‹Æ‹∞ WÊŸÊø·Æ‹Æ‹·∞ ”›¿·‘®‹√Ê ØÆ‹WÊ HÆ‹„ ‘W‹· ‹‚©Δ…. DW‹«Ê‡ ÷ʇ⁄√‹·Òʧ‡ÆÊ. ÷‹·–›√‹· ! ÷›Wʇƛ®‹√‹„  ‹fiw®‹»… ƛƋ· ØÆ‹∞  Ê·‡«Ê ±‹≈£‡P›√‹ £‡ƒ‘PÊ„‡∏ʇP›W‹·Òʧ , ÆÊÆ‹≤Æ‹»ƒ… ‘PÊ„‡'' GÌ®‹Ÿ‹·. BPÊø· B Ê‡W‹ ÷›W‹„ ‘qrØÌ®‹ P‹„w®‹  ‹fiÒ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Pʇ⁄, ®›Ã√‹P‹ W‹√‹ üw®‹ ‹Æ‹ÌÒÊ P‹·⁄Ò‹·πorÆ‹·. A ‹Æ‹ ∏›¿·Ì®‹ JÌ®‹· Õ‹ü ™ ‹‰ ÷Ê„√‹π‡Ÿ‹»Δ…. C®‹™QR®‹™ÌÒÊ B ø·· ‹£ø· P‹|·°W‹Ÿ‹»… P‹~°‡√‹· Ò‹·ÌπPÊ„ÌwÒ‹·. P‹|°Æ‹·∞ J√Ê‘PÊ„Ÿ‹·¤Ò›§ BPÊ  Ê·Δ…WÊ ""øfi ‹Ò›§®‹√‹„ ؇ ‹‚ ≤≈‡£ø· AÆ‹·ª‹ ‹ ±‹vÊ©©™‡√ʇƋ· ?'' GÌ®‹· Pʇ⁄®‹Ÿ‹·. ®›Ã√‹P‹ØWÊ HÆ‹· ÷ʇŸ‹∏ʇPÊÆ‹·∞ ‹‚®Ê‡ £⁄ø··£§Δ…. ""÷ʇ⁄, Æ‹Ø∞Ì®‹ Ø ‹·WÊ

÷Ê„”‹Ò‹· 45


PæãàXÇæ PÜísÜQRíñÜ ÊÜááÃÜÚ WÝ®ÜQRíñÜ ÓÜíXàñÜ¨Ü BÇݱÜQRíñÜ »ÝÊÜÆÖÜÄ ®Ü®Ü°ÊÜá¾ hæãàWÜ¨Ü iX¿ááËPæXíñÜ ®Ü¿ÞWÜÃÜ¨Ü ®æWæ¿ááËPæXíñÜ Ÿ|¡Ÿ|¡¨Ü PÝÃÜíiXíñÜ gÆ«ÝÃæ ®Ü®Ü°ÊÜá¾ ¯ÓÜWÜì Óèí¨Ü¿áìQRíñÜ ¸æàÆãÃÜ ÎƳQRíñÜ ÊæáçÓÜãÃÜ PÜÇæXíñÜ ÓÜáí¨ÜÃÜ ®Ü®Ü°ÊÜá¾ ÊÜáÇæ®Ýw®Ü ÊÜáÇæWÜÚXíñÜ ÓܱܤXÄWÜÚXíñÜ ×ÊÜÞÆ¿á ±ÜÊÜìñÜWÜÚXíñÜ E®Ü°ñÜ ®Ü®Ü°ÊÜá¾ WæÙæ¿áÃÜ Óæ°àÖÜQRíñÜ ²Å¿áñÜÊæá ÊÜáᣤXíñÜ ÊÜáWÜá訆 A±Üâ³WæXíñÜ ²Å࣠®Ü®Ü°ÊÜá¾ ÊÜgÅ¨Ü WÜqrXíñÜ ŸíWÝÃÜ¨Ü ÊÜáê¨ÜáXíñÜ ÊÜáᣤ®Ü ÖæãÙܲXíñÜ ÍÜQ¤ ®Ü®Ü°ÊÜá¾

ÖÜãWÜÙÜ ±ÜÄÊÜáÙÜQRíñÜ

WÜí«Ü¨Ü PÜí²XíñÜ EÔÃÝvÜáÊÜ ñÜíWÝÚXíñÜ BÖÝÉ¨Ü ®Ü®Ü°ÊÜá¾

WÜíWÝ ÊÜÞñæXíñÜ PÝÊæàÄ ñÝÀáXíñÜ GÇÝÉ ®Ü©WÜÚXíñÜ iàÊܮܩ ®Ü®Ü°ÊÜá¾

hæà¯®Ü Ô×XíñÜ ÓÜÊÜáá¨ÜÅ¨Ü E²³XíñÜ AÊÜáêñÜ¨Ü ÃÜábXíñÜ ÓÝÌ¨Ü ®Ü®Ü°ÊÜá¾

Ëá®ÜáWÜáÊÜ ®ÜPÜÒñÜÅQRíñÜ ¸æÙÜ©íWÜÙÜ aÜí¨ÜůXíñÜ ¸æÙÜWÜáÊÜ ÓÜã¿áì¯XíñÜ PæàñÜ®Ü ®Ü®Ü°ÊÜá¾

ÖÝÃÜáÊÜ ÖÜQRXíñÜ KvÜáÊÜ iíPæXíñÜ DgáÊÜ Ëáà¯XíñÜ EñÝÕ× ®Ü®Ü°ÊÜá¾

WÜáw¿á ÊÜáã£ìXíñÜ PܱÜäìÃÜ¨Ü BÃÜ£XíñÜ ñÜáÙÜÔ¿á £à¥ÜìQRíñÜ ±ÜËñæÅ ®Ü®Ü°ÊÜá¾

P‹ ‹·ΔÌ A√‹”‹·, 11, 10Æʇ Av‹x√‹”ʧ, 3Æʇ üv› ‹OÊ, Ò›¬W‹√›gÆ‹W‹√‹, ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 560 028 ÷Ê„”‹Ò‹· 46

HÆ›W‹∏ʇP›X®Ê ? ؇ ‹‚ ÷ʇ⁄®‹ÌÒÊ¡·‡  ‹fiv‹·Òʧ‡ÆÊ. B®‹√Ê JÌ®‹· –‹√‹Ò‹·§ , Æ‹Æ‹W‹„ J Ê·æ B ≤≈‡£ø· AÆ‹·ª‹ ‹  ‹fiwPÊ„v‹∏ʇP‹·'' GÌ®‹Æ‹·. ø·· ‹£ W‹»π»WÊ„Ìv‹Ÿ‹·. Æ‹ÌÒ‹√‹ ""HÆ‹· ? ؇ ‹‚ ÷ʇŸ‹·£§√‹· ‹‚®Ê‡Æ‹· ? Ø ‹·æ  ‹fi£Æ‹ A•‹Ï Ê‡Æ‹· ? Ø ‹·æ  ‹fiÒ‹·W‹Ÿ‹· Æ‹Æ‹WÊ A•‹Ï  ›W‹·£§Δ…'' GÌ®‹Ÿ‹·. B ÷Ê„£§W›W‹«Ê‡ BPÊø·· A ‹Æ‹  ‹··Sa‹÷‹√Ê ø·Æ‹·∞ A•‹Ï ‹fiwPÊ„Ìv‹Ÿ‹·. қƋ· JÌ®‹· À–‹®‹ Æ›W‹√‹®‹ G®‹·ƒÆ‹»… ØÌÒ‹·PÊ„Ìw®Ê™‡ÆÊ GÌ®‹· PÊ„Ìv‹Ÿ‹·. A ‹Ÿ‹ G®Ê y‹ ‹W‹·orÒÊ„v‹XÒ‹·. A ‹Æ‹ D ®‹Í—r¿·Ì®‹ Ò‹≤≥‘PÊ„Ÿ‹¤∏ʇP‹· GÌ®‹·PÊ„Ìv‹Ÿ‹·. J®Ê™øfiX®‹™ Ò‹Æ‹∞ ‘‡√Êø·Æ‹·∞ ”‹ƒ±‹w‘PÊ„Ìv‹ ‹ŸÊ‡ üÌ®‹ÌÒÊ¡·‡  Ê‡W‹ ›X B π√‹·W›⁄ π√‹· ‹·ŸÊø·»…  ‹·√Êøfi®‹Ÿ‹·.  ‹fi√‹ÆÊø· ©Æ‹ ∏ÊŸ‹W›W‹·£§√‹· ‹ÌÒÊ¡·‡, ®›Ã√‹P‹Æ‹· GÌ©Æ‹ÌÒÊ¡·‡ üÌ®‹„P‹Æ‹·∞ Ò‹Æ‹∞ ÷ÊW‹Δ  Ê·‡«Ê Cƒ‘PÊ„Ìv‹· ”›Δ  ‹·√‹W‹Ÿ‹ P›wÆ‹Ò‹§ ÷ÊhÊj ÷›Q®‹Æ‹·. B P›v‹Æ‹·∞ A ‹Æ‹· aÊÆ›∞X £⁄©®‹™Æ‹·. B ÷Ê„£§W›W‹«Ê‡  ‹·ŸÊ ØÌ£Ò‹·§. B®‹√‹„ ”›Δ  ‹·√‹®‹ AW‹Δ ›®‹ G«ÊW‹⁄Ì®‹ ؇√‹· ÒÊ„qrP‹·R£§Ò‹·§. P›wÆÊ„Ÿ‹XÆ‹ ÆÊΔ®Ê„Ÿ‹XØÌ®‹ BÀ  Ê·‡«Ê‡Ÿ‹·£§®‹·™®‹ƒÌ®‹  ‹·”‹·P‹·  ‹··”‹·QÒ‹·§. A ‹Æ‹· A՛̣¿·Ì®‹ Ò‹Ÿ‹ ‹·⁄”‹·£§®‹™Æ‹·. Cw‡ ©Æ‹ HÆ‹Æ‹„∞ £Æ‹∞®Ê P›wÆ‹»… ”‹· ‹·æÆÊ A«Êø··£§®‹·™ , ”‹ÌhÊW‹Ò‹§Δ· C⁄®‹· ü√‹·£§√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ P‹Ìv‹Æ‹·. C®‹™QR®‹™ÌÒÊ¡·‡ C⁄®‹· ü√‹·£§®‹™ ”‹ÌhÊW‹Ò‹§Δ»… ∏ÊÌQø· QwW‹Ÿ‹ÌÒÊ ÷Ê„ŸÊø··£§®‹™ G√‹v‹· P‹|·°W‹Ÿ‹· P›~‘®‹ ‹‚. A ‹‚ AÕ‹·ª‹ ”‹„a‹ÆÊø· ÷‹·v‹· ÷‹QRø· P‹|·°W‹Ÿ‹· GÆ‹·∞ ‹‚®‹· P‹„v‹«Ê‡ A ‹ØWÊ A•‹Ï ›¿·Ò‹·. P‹„v‹«Ê‡ A ‹Æ‹· Ò‹Æ‹∞ üÌ®‹„P‹Æ‹·∞ G£§PÊ„Ìv‹ ‹Æʇ B G√‹v‹· P‹|·°W‹Ÿ‹ Æ‹v‹· Ê W‹·ƒ Co·r W‹·Ìv‹· ÷›ƒ‘®‹Æ‹·. ÷‹QR ®Ê„±‹≥ÆÊ PÊŸ‹WÊ πÒ‹·§. BW‹«Ê‡ A®‹√‹ ±›≈|±‹Q“ ÷›ƒ ÷Ê„‡XÒ‹·§. ®›Ã√‹P‹ØWÊ √Ê„‡ ‹fiÌa‹Æ‹ ›¿·Ò‹·. PÊ„ÆÊW‹„ A ‹Æ‹· ŒP›ƒ  ‹fiw®‹™Æ‹·. A ‹Æ‹»… ÷Ê„”‹ Õ‹Q§ø· ”‹Ìa›√‹ ›XÒ‹·§. CÆ‹∞–‹·r ±‹Q“W‹⁄W›X ÷‹·v‹·P‹·Ò›§ A ‹Æ‹· P›wÆ‹»…  ‹·Ò‹§–‹·r A«Ê®‹Æ‹·. B®‹√Ê ∏ʇ√Ê øfi ‹ ±‹Q“ø·„ A ‹ØWÊ ‘W‹»Δ….  ‹fi√‹ÆÊø· ©Æ‹ A ‹Æ‹· ”‹„ø·Ï  ‹··Ÿ‹·W‹· ‹  ‹√ÊW‹„ P›wÆ‹»… A«Êø··£§®‹™Æ‹·. ”‹ÌhÊø· Æ‹”‹·∏ÊŸ‹QÆ‹»… A ‹Æ‹· ÷ÊhÊj ÷›P‹·Ò›§ © ›Æ‹√‹· ÷ʇ⁄®‹™ P›wÆ‹ h›W‹PÊR üÌ®‹Æ‹·. B ª›W‹®‹»… P›bv‹ƒøfi ÷‹·Δ·… ®‹or ›X ∏ÊŸÊ®‹·PÊ„ÌwÒ‹·§. C®‹· P‹ ‹‚gW‹ ±‹Q“W‹⁄WÊ ü÷‹Ÿ‹ ≤≈ø· ›®‹ h›W‹ ›XÒ‹·§. ®›Ã√‹P‹Æ‹·  Ê·Δ…WÊ ÷ÊhÊj ÷›P‹·Ò›§ ®‹or ›®‹ ÷‹·»…Æ‹ h›W‹®‹ CÆÊ„∞Ì®‹· ü©WÊ ÷Ê„‡X, ÷‹‘®‹ ÷‹·»ø·ÌÒÊ ∏›X P‹·⁄Ò‹· PÊ„Ìv‹Æ‹·. ”‹ÃΔ≥ ÷Ê„£§Æ‹»…¡·‡ ”‹· ‹fi√‹· C±‹≥Ò‹·§  ‹–‹Ï  ‹ø·‘’Æ‹ Jü∫ ÷‹·v‹·W‹ A»…WÊ üÌ®‹Æ‹·.

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


© ›Æ‹√‹· ÷ʇ⁄®‹™ A ‹√‹  ‹·W‹Ÿ‹ ≤≈ø·Ò‹ ‹· C ‹Æʇ GÆ‹·∞ ‹‚®‹· A ‹ØWÊ A•‹Ï ›X πqrÒ‹·. ü÷‹Ÿ‹ ÷Ê„£§Æ‹ ‹√ÊWÊ A ‹Æ‹· √ʱÊ≥ À·o·Q”‹®Ê B ÷‹·v‹·W‹Æ‹ÆÊ∞‡ ÆÊ„‡v‹ÒÊ„v‹X®‹Æ‹·. "C ‹Æʇ AΔ… Ê A ‹Æ‹·... Æ‹Æ‹∞ G®‹·ƒWʇ ØÌ£®›™ÆÊ... Æ‹Æ‹∞ ü®‹·QÆ‹ C±‹≥Ò‹·§  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹·, B C±‹≥Ò‹·§  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ƛƋ· ”‹· ‹·æÆÊ ÷›Ÿ‹·  ‹fiwπqr®Ê™‡ÆÊ. A ‹‚  ‹·Òʧ GÌ®‹„  ‹·√‹⁄ ü√‹«›√‹ ‹‚. P‹ŸÊ®‹·÷Ê„‡X√‹· ‹ øÂË ‹ÃÆ‹ C®Ê‡. C»…¡·‡... Æ‹Æ‹∞ G®‹·ƒÆ‹»…¡·‡ ØÌ£®Ê...' GÌ®‹· ¡„‡b”‹ÒÊ„v‹X®‹Æ‹·. қƋ· üÌ®‹„P‹Æ‹·∞ ÷›QPÊ„Ÿ‹·¤£§®‹™ ÷ÊW‹»Æ‹»… ”‹|°WÊ ÆÊ„‡ ‹‚ P›~‘PÊ„Ÿ‹·¤£§®Ê GØ∞‘Ò‹·. Ò‹Æ‹∞ PÊÆÊ∞W‹Ÿ‹· C⁄π©™ Ê GØ∞‘Ò‹·. Ò‹Æ‹WÊ DW›W‹«Ê‡  ‹ø·”›’X®Ê GÌ®‹„ AÌ®‹·PÊ„Ìv‹Æ‹·. ◊‡WÊ ¡„‡b”‹·Ò‹§«Ê‡ A ‹Æ‹ Cw‡ ®Ê‡÷‹ Ò‹|°W›¿·Ò‹·. B ”‹·Ì®‹√‹ ø·· ‹£ø· P‹|·°W‹Ÿ‹»…Æ‹ º‡£  ‹·Ò‹·§ £√‹”›R√‹ A ‹Æ‹ P‹|°  ‹··Ì®Ê üÌ®‹ ‹‚. Ò‹ÆÊ„∞Ÿ‹XÆ‹ øfi ‹‚®Ê„‡ A”‹÷›ø·P‹ÒÊ¿·Ì®‹ GÆ‹·∞ ‹ÌÒÊ, ®›Ã√‹P‹Æ‹· ø·ÌÒ‹≈®‹ÌÒÊ Ò‹Æ‹∞ ÷ÊW‹Δ Ê·‡»®‹™ üÌ®‹„P‹Æ‹·∞ G£§PÊ„Ìv‹ ‹Æʇ W‹·ƒ Cƒ‘ G√‹v‹· W‹·Ìv‹· ÷›ƒ‘®‹Æ‹·. ÷‹·v‹·W‹Æ‹· ü·v‹P‹w®‹  ‹·√‹®‹ÌÒÊ ®Ê„±‹≥ÆÊ PÊŸ‹WÊ π®‹·™®‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡w®‹Æ‹·. қƋ· B ÷‹·v‹·W‹Æ‹Æ‹·∞ ”›¿·‘®Ê™‡ÆÊ GÌ®‹· ®›Ã√‹P‹ØWÊ AØ∞‘Ò‹·. ®›Ã√‹P‹Æ‹Æ‹·∞ ”Ê√Ê ◊wø·«›¿·Ò‹·. A ‹ØWÊ ÷‹©ÆÊÁ®‹·  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ”‹Õ‹≈ ‹· hÊÁΔ· ›”‹®‹ ŒPÊ“ø·„ B¿·Ò‹·. A ‹Æ‹· hÊÁ»Æ‹»… C√‹· ›W‹«Ê‡ A ‹Æ‹ Ò‹ ‹·æÆ‹  ‹·®‹· Êøfi¿·Ò‹·. A ‹Æ‹  ‹·ΔÒ‹ ‹·æÆ‹· ®›Ã√‹P‹Æ‹ üWÊY ”›”‹· Êø·–‹„r ¡„‡a‹ÆÊ  ‹fiv‹·£§√‹»Δ…. B®‹√Ê A ‹Æ‹ ÷ÊÌv‹£ ü÷‹Ÿ‹ JŸÊ¤ø· ‹Ÿ›X®‹™Ÿ‹·. A ‹Ÿ‹· BXÌ®›WÊY hÊÁ»WÊ üÌ®‹· A ‹Æ‹ üWÊY , A ‹Æ‹ Jü∫ÌqÒ‹Æ‹®‹ üWÊY ®‹·@S  ‹¬P‹§±‹w”‹·£§®‹™Ÿ‹·. A ‹ØW›X √‹·bP‹p›r®‹ Av‹·WÊø·Æ‹·∞  ‹fiwPÊ„Ìv‹· ü√‹·£§®‹™Ÿ‹·  ‹·Ò‹·§ A ‹ÆÊ„Ì©WÊ ≤≈‡£¿·Ì®‹  ‹fiÒ‹Æ›v‹·£§®‹™Ÿ‹·. A ‹Ÿ‹  ‹Ò‹ÏÆÊ ®›Ã√‹P‹Æ‹»…  ‹·Òʧ ü®‹·P‹· ‹ B”Êø·Æ‹·∞ ÷‹·qr‘Ò‹·. hÊÁ»Æ‹ ”‹«›PÊW‹Ÿ‹· Ò‹Æ‹∞Æ‹∞ i‡ ‹Æ‹Àw‡ ◊w©v‹· ‹‚©Δ… GÆ‹·∞ ‹‚®‹· A ‹ØWÊ £⁄©Ò‹·§. © ›Æ‹√‹  ‹·W‹Ÿ‹ ÆÊÆ‹±‹‰ ”‹÷‹ ü√‹·£§Ò‹·§. A®Ê‡ Ò›Æʇ ◊Ìw®‹ P‹π∫Æ‹ ÷›»Æ‹ ”‹· ›”‹ÆÊ A ‹Æ‹Æ‹·∞ ÷‹·a‹cÆ‹Æ›∞X”‹·£§Ò‹·§. A ‹Æ‹· ±‹®Ê‡ ±‹®Ê‡ Ò‹Æ‹∞ Ò‹ ‹·æÆ‹ ÷ÊÌv‹£ø· üWÊY ¡„‡b”‹ÒÊ„v‹X®‹Æ‹·. A ‹Æ‹ üWÊY A ‹⁄WÊ HPÊ C–Ê„rÌ®‹· BP‹–‹ÏOÊ ? BPÊWÊ PÊ„v‹· ‹ÌÒ‹÷‹  ‹”‹·§ A ‹Æ‹»… HØ®Ê ? gÀ·‡Æʇ,  ‹·ÆÊ¡·‡, ÷‹”‹·&P‹√‹·W‹ŸÊ‡ ? ”‹Ò‹§  Ê·‡«Ê A ‹⁄W›X A ‹Æ‹· HÆ‹Æ‹·∞ πo·r÷Ê„‡W‹· ‹Æ‹· ? B®›W‹„¬ A ‹Æ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡v‹Δ· BPÊ hÊÁ»WÊ ±‹®Ê‡ ±‹®Ê‡ HPÊ ü√‹·£§®›™ŸÊ ? ü÷‹·Õ‹@ W›y‹ ≤≈‡£¡·‡ D A®‹·ΩÒ‹ ª› ‹ÆÊø· ◊ÆÊ∞«ÊøfiX√‹∏ʇP‹·. A ‹Æ‹»… S·—ø· A«ÊW‹Ÿ‹· HŸ‹«›√‹Ìº‘®‹™ ‹‚. A®‹√‹ hÊ„ÒÊ hÊ„ÒÊWʇ ÆÊ„‡ ‹‰ ”‹÷‹. Ò‹Æ‹∞ üÌ®‹„P‹Æ‹·∞ ”‹ ‹√‹Δ· A ‹Æ‹ PÊÁ  ‹··Ì®›¿·Ò‹·. B®‹√Ê A»… HÆ‹„ C√‹»Δ…. Pʇ ‹Δ T›» h›W‹. ±‹Ìg√‹®‹»… ◊w©qr√‹· ‹ ±‹Q“ø·ÌÒÊ Ò›Æ‹· hÊÁ»Æ‹ D ”‹«›PÊW‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê C√‹· ‹‚®›X A ‹Æ‹· ª›À‘®‹Æ‹·. Ò‹Æ‹∞ D ±‹ƒ‘ߣW›X A ‹ØWʇ ®‹·@S ÊØ∞‘Ò‹·. PÊΔ ‹‚  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ Æ‹ÌÒ‹√‹ W›Ìó‡iø· ‹√‹ gÆ‹æÕ‹Ò›πúø· ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»… ü÷‹Ÿ‹–‹·r TÊÁ©W‹⁄WÊ P‹“ ‹fi®›Æ‹ ؇v‹«›¿·Ò‹·. ®›Ã√‹P‹ØW‹„ ”‹÷‹ P‹“ ‹fi®›Æ‹ ®Ê„√ÊÒ‹·, A ‹Æ‹· hÊÁ»ØÌ®‹ ÷Ê„√‹WÊ üÌ®‹Æ‹·. ÷Ê„√‹WÊ üÌ®‹ ‹Æʇ Ò‹Æ‹∞ Ò‹ ‹·æÆ‹ gÀ·‡ØÆ‹»…®‹™ JÌ®‹· ÷‹ŸÊø·  ‹··√‹·P‹· √Êk„‡±‹wø·»…  ›”‹  ‹fiv‹ ÒÊ„v‹X®‹Æ‹·. A ‹Æ‹ ≤≈‡£ø· üÌ®‹„P‹· A ‹Æ‹ ÷ÊW‹»WʇƒÒ‹·. B üÌ®‹„P‹Æ‹·∞ ”‹√‹P›√‹©Ì®‹  ›±›”‹· ±‹vÊø·· ‹‚®‹· ®›Ã√‹P‹ØWÊ ”‹·Δª‹ ›X√‹»Δ…. C®‹P›RX A ‹Æ‹· ü÷‹Ÿ‹–‹·r P‹–‹r±‹v‹∏ʇP›¿·Ò‹·. DW‹ A®‹Æ‹·∞ Ò‹Æ‹∞ ÷ÊW‹Δ  Ê·‡«Ê Cƒ‘PÊ„Ìv‹· A ‹Æ‹· ÷‹⁄¤&÷‹⁄¤W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹·Ò‹§ÒÊ„v‹X®‹Æ‹·. B®‹√Ê ÷‹⁄¤ø· gÆ‹√‹· DW‹ A ‹Æ‹ üWÊY W‹ ‹·Æ‹ PÊ„v‹·Ò‹§«Ê‡ C√‹»Δ…. A–Êr‡ AΔ… , ®›ƒø·»… A ‹Æ‹· G®‹·ƒWÊ üÌ®‹√Ê A®Ê„Ì®‹· A±‹Õ‹P‹·Æ‹ GÌ®‹· A ‹√‹· ª›À”‹·£§®‹™√‹·. D P‹vÊ  ‹Í®‹ú © ›Æ‹√‹· Ò‹ ‹·æ  ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ JŸÊ¤ø· Œ≈‡ ‹·ÌÒ‹  ‹·ÆÊÒ‹Æ‹®‹ ÷‹·v‹·W‹ØWÊ  ‹·®‹· Ê  ‹fiwPÊ„qr®‹™√‹·. Æ‹ÌÒ‹√‹®‹ ”‹ÃΔ≥ ©Æ‹W‹Ÿ‹»…¡·‡ A ‹√‹·

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

‹·√‹| ‹Æ‹∞≤≥®‹™√‹·. ü÷‹Ÿ‹ ©Æ‹W‹Ÿ‹ Æ‹ÌÒ‹√‹  Ê„®‹ΔÆÊø· ÷ʃWÊW›X BPÊ Ò‹ ‹√‹·  ‹·ÆÊWÊ üÌ©®‹™Ÿ‹·. JÌ®‹· ©Æ‹ ®›Ã√‹P‹ A ‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡w®‹Æ‹·. A ‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡v‹·Ò‹§«Ê‡ ÷‹ŸÊø· ÆÊÆ‹±‹‚W‹Ÿ‹· A ‹Æ‹Æ‹·∞ P›v‹ÒÊ„v‹X®‹ ‹‚. Ò‹Æ‹∞ ◊Ì©Æ‹ GΔ… ª›Æ‹W‹wW‹Ÿ‹Æ‹·∞ A ‹Ÿ‹· P‹“À·‘®›™ŸÊ¡·‡ CΔ… Ê‡ GÌ®‹· A ‹Ÿ‹Æ‹·∞ A ‹Æ‹· PʇŸ‹üø·‘®‹™Æ‹·. B®‹√Ê BPÊ DW‹ ؇√‹· Ò‹√‹Δ· Æ‹©WÊ ü√‹·£§Δ…. ◊‡W›X A ‹Ÿ‹Æ‹·∞ ªÊ‡qøfiW‹Δ· A ‹ØWÊ ”›´‹¬ ›W‹»Δ…. B®‹√Ê AÌÒ‹÷‹ JÌ®‹· A ‹P›Õ‹ A ‹ØWÊ ®Ê„√Ê¿·Ò‹·. JÌ®‹· ©Æ‹ BPÊ Ò‹Æ‹∞ WÊŸ‹£ø·√‹ hÊ„ÒÊø·»… Ò‹Æ‹∞  ‹·ÆÊ¿·Ì®‹ ÷Ê„√‹WÊ ü√‹·£§√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ A ‹Æ‹· ÆÊ„‡w®‹Æ‹·. A ‹√‹· Æ‹W‹·Ò›§ , ÷‹√‹pÊ ÷Ê„vÊø··Ò›§ Æ‹vÊ®‹· ÷Ê„‡W‹·£§®‹™√‹·. BPÊø·Æ‹·∞ ÆÊ„‡v‹·Ò‹§«Ê‡ ®›Ã√‹P‹Æ‹· B ÷‹·v‹·Xø·√‹ ◊Ì®Ê ÷ÊhÊj ÷›P‹ ÒÊ„v‹X®‹Æ‹·. ”‹ÃΔ≥ ÷Ê„£§Æ‹»…¡·‡ ®›Ã√‹P‹Æ‹· Ò‹ ‹·æÆ‹·∞ ◊Ì∏›»”‹·£§√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ B ÷‹·v‹·Xø·√‹· ÆÊ„‡w®‹√‹·. P‹„v‹«Ê A ‹√‹· ÷Ê®‹ƒ, ®›±‹‚W›Δ· ÷›P‹ÒÊ„v‹X®‹√‹·. A ‹√Ê„Ì©WÊ ÷ÊhÊj ÷›P‹«›W‹®‹ © ›Æ‹√‹  ‹·W‹Ÿ‹· JÌqøfi®‹Ÿ‹·. ®›Ã√‹P‹Æ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡w BPÊ Ò‹orÆÊ ØÌÒ‹·πorŸ‹·. ""؇ ‹‚ Æ‹Æ‹∞Æ‹·∞ P‹“À·‘©™‡√ʇƋ· ?...'' GÌ®‹· ®›Ã√‹P‹Æ‹· ÒÊ„®‹»®‹Æ‹·. B Ò‹√‹·~ø· P‹|·°W‹Ÿ‹»… P‹“| ÷Ê„Ò‹·§ ®ÊÇ–‹ ÷‹£§ Eƒ¿·Ò‹·. B®‹√Ê  ‹·√‹·P‹“|®‹»…¡·‡, ""؇Ƌ·  ‹fiw®‹·®‹· PÊ„ÆÊø·»… Æ‹Æ‹WÊ JŸÊ¤ø·®Ê‡ B¿·Ò‹·'' GÆ‹·∞Ò›§ Ò‹Æ‹∞ Eπ∫®‹™ ÷Ê„pÊrø·Æ‹·∞ ”‹ ‹ƒPÊ„Ÿ‹·¤Ò›§ , ""Æ‹Æ‹∞  ‹·W‹ ü÷‹Ÿ‹ ”‹·S©Ì®‹ C√‹·Ò›§ÆÊ. A ‹Æ‹ ü⁄ ”›P‹–‹·r ®‹·v‹·x&P›”‹· C√‹·Ò‹§®Ê'' GÌ®‹Ÿ‹·. P‹„v‹«Ê ®›Ã√‹P‹Æ‹· üÌ®‹„P‹Æ‹·∞  ‹··Ì®‹PÊR a›a‹·Ò‹§ , QƒQƒ¿·Ì®‹, ""÷›W›®Ê≈ D üÌ®‹„P‹· Æ‹Æ‹WÊ AØ–‹r ›X®Ê GÌ®‹· ؇ ‹‚ ¡„‡b”‹·Ò›§ CΔ… Ê‡Æ‹· ?'' GÌ®‹Æ‹·. B ø·· ‹£ø·„ ”‹÷‹ PÊÁ a›b, Ò‹Æ‹∞ PÊ„‡ ‹·Δ ∏Ê√‹Ÿ‹·W‹⁄Ì®‹ B üÌ®‹„P‹ ‹Æ‹·∞ ≤≈‡£¿·Ì®‹ ”‹ ‹ƒ®‹Ÿ‹·. Æ‹ÌÒ‹√‹ C®‹™QR®‹™ÌÒÊ¡·‡ B üÌ®‹„QØÌ®‹ P‹√ÊÌpÖ ÷Ê„vÊ¿·ÒʇÆÊ„‡ GÆ‹·∞ ‹ÌÒÊ Ò‹orÆÊ PÊÁø·Æ‹·∞ ◊Ì®‹PÊR ÒÊWÊ®‹·PÊ„Ìv‹Ÿ‹·. ÆÊ„‡v‹ÆÊ„‡v‹·£§√‹· ‹ÌÒÊ¡·‡ A ‹Ÿ‹· ∏ʇ√Ê„Ì®‹·  ‹·ÆÊ„‡‘ߣø·Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©®‹ ‹Ÿ‹ÌÒÊ PÊ„‡±‹©Ì®‹, ""HøÂÖ ÷‹√›À· ! C»W‹Ÿ‹ ƒ‡£ø·»… B hÊÁ»Æ‹»… HPÊ PÊ„ŸÊø··Ò›§ CΔ…. A«Ê…‡ øfiPÊ ØÆ‹∞ ”‹ ‹fió BW‹»Δ…'' GÌ®‹· b‡ƒ®‹Ÿ‹·. ÷›WÊ b‡ƒ®‹ ‹ŸÊ‡ hÊ„‡√›X AŸ‹·Ò›§ , ◊Ì®‹PÊR £√‹·X ®›±‹‚W›Δ· ÷›P‹·Ò›§ ÷Ê„‡X Ò‹Æ‹∞ WÊŸ‹£ø·√‹Æ‹·∞ ”ʇƒPÊ„Ìv‹Ÿ‹·. ...®›Ã√‹P‹ ÷‹ŸÊø·  ‹·√‹®‹ PÊŸ‹WÊ Ò‹Æ‹∞ GÌ©Æ‹ h›W‹®‹»… P‹·⁄£®‹™Æ‹·. A»…¡·‡ P‹·⁄Ò‹·PÊ„Ìv‹· Õ‹„Æ‹¬®‹Ò‹§ Øqr‘ ÆÊ„‡v‹·£§®‹™Æ‹·.  ‹·´›¬÷‹∞ A ‹Æ‹· FoPÊR ∏›√‹®Ê C®›™W‹ A ‹Æ‹ Ò‹ ‹·æÆ‹ ÷ÊÌv‹£ bÌÒÊ¿·Ì®‹ A ‹Æ‹Æ‹·∞ ÷‹·v‹·QPÊ„Ìv‹· A»…WÊ üÌ®‹Ÿ‹·. A ‹Æ‹Æ‹·∞ P›|·Ò‹§«Ê‡ bÌÒÊ¿·Ì®‹  ‹··P‹§Ÿ›®‹ ‹Ÿ‹ÌÒÊ Ò‹Æ‹∞ G®Êø·  Ê·‡«Ê PÊÁ Cƒ‘PÊ„Ìv‹Ÿ‹·. BPÊø· G®Ê v‹ ‹v‹ ‹ÆÊ üw®‹·PÊ„Ÿ‹·¤£§Ò‹·§. BPÊ ÷Ê®‹ƒπqr®‹™Ÿ‹·.  Ê·Δ…WÊ üÌ®‹ ‹ŸÊ‡ ü÷‹Ÿ‹–‹·r  Ê·Δ·®‹Øø·»… , ""K÷Ö Ø‡Æ‹· A»…WÊ ÷Ê„‡X®Ê™  ‹·Ò‹·§ BPÊø·Æ‹·∞ ªÊ‡qøfiX®Ê™ AΔ… Ê‡ ?'' GÌ®‹· Pʇ⁄®‹Ÿ‹·. ®›Ã√‹P‹ Ò‹«Êø·«›…w”‹·Ò‹§  Ê·Δ…XÆ‹ ®‹Øø·»… ""÷‹„Ì'' GÌ®‹Æ‹·. A”›’À·  ‹·„Δ : CÌ©√› WÊ„‡”›ÃÀ· ◊Ì©¿·Ì®‹ P‹Æ‹∞v‹PÊR : i. P‹· ‹fi√‹±‹≥ ≤&8, APÊχwøfi GPÖ’pÊÆ‹“ÆÖ, ∏Ê÷›«›, PÊ„‡ΔRÒ› & 700 034

÷Ê„”‹Ò‹· 47


÷Ê„”‹Ò‹· 48

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


±‹‚oW‹Ÿ‹· : 384 ∏Ê«Ê : √‹„. 250 «Ê‡SP‹√‹·

À·Ò›≈ ÊÌP‹p›≈g ±‹≈P›Õ‹Æ‹

‹·ÆÊ„‡÷‹√‹ W‹≈Ì•‹  ‹fi«› ΔQ“$懪‹ ‹Æ‹, ”‹·ª›”‹ √Ê„‡v‹ ´›√‹ ›v‹ & 580 001

‹·◊ŸÊø·√‹

”›◊Ò‹¬ ‹Æ‹·∞ Av‹·WÊ  ‹·ÆÊ ”›◊Ò‹¬ GÌ®‹· gW‹£§Æ›®‹¬ÌÒ‹ ±‹‚√‹·–‹√‹· q‡Q”‹·Ò‹§ üÌ©®›™√Ê. A®‹· ÷Ë®ÊÆ‹·∞ ‹ÌÒÊ £‡√› ΔZ· ÕÊÁ»ø·, ≤≈‡£&±Ê≈‡ ‹·  ‹·®‹· Ê&”‹Ì”›√‹W‹ŸÊÌü a‹ÀÏÒ‹&a‹ ‹Ï|  ‹”‹·§W‹Ÿ‹·Ÿ‹¤  ‹·◊Ÿ› P›®‹Ìüƒ W‹Ÿ‹· GΔ… ª›–ÊW‹Ÿ‹Δ„… ÷ʇ√‹Ÿ‹ ›X üÌ© Ê. ÷›WÊÌ®‹· GaÖ. À. ”›ÀÒ‹≈ ‹·æ , £≈ Ê‡~, AÆ‹·±‹ ‹fi Ø√‹ÌgÆ‹, GÌ. PÊ. CÌ©√› A ‹√‹Ì•‹ &  ‹·◊Ÿ› ŒP‹“|, Æ‹W‹√‹®‹ ü®‹·P‹·, P‹·o·Ìü i‡ ‹Æ‹®‹«›…®‹ ü®‹«› ‹OÊW‹Ÿ‹·  ‹··ÌÒ›®‹ W‹Ìº‡√‹ P‹•› ‹”‹·§ W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Bø··™PÊ„Ìv‹· P›®‹ÌüƒW‹Ÿ‹Æ‹·∞ √‹b‘®‹ «Ê‡SQø·√‹„ CΔ… ÊÌ©Δ….  ‹·ÆÊø· JŸ‹W‹„ ÷Ê„√‹W‹„ ®‹·w®‹· ÷ÊÁ√›O›W‹· ‹  ‹·◊ŸÊWÊ ü√Êø·· ‹ ±‹≈£ªÊ&”› ‹·•‹¬ÏW‹⁄®‹™√‹„ JÌ®ÊvÊ ±‹‰£Ï ØŒcÌÒ‹Ÿ›X ü√Êø·· ‹ ”‹ ‹·øfi ‹P›Õ‹  ›W‹»,  ‹·Æ‹@‘ߣøfiW‹» BPÊWÊ ‘W‹· ‹‚©Δ…  ÊÆ‹·∞ ‹‚®‹· C®‹PÊR P›√‹|.  ‹·◊ŸÊWÊ ‘QR®Ê¡·Ì®‹· Æ‹Ìü«›W‹· ‹ ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈¬®‹ ÷Ê„√‹Ò›Xø·„  ‹··Ì®‹· ‹ƒø··£§√‹· ‹ »ÌW‹Ò›√‹Ò‹ ‹·¬ Ê‡  ‹·◊Ÿ› ”›◊Ò‹¬ √‹a‹ÆÊWÊ AwxøfiX ØΔ·…£® § Ê. B®‹√‹„ P›ΔPÊR Ò‹P‹RÌÒÊ B´‹·ØPÊ„‡Ò‹§√‹ ÕÊÁ»ø·»… ±‹‚√›|W‹Ÿ‹  ‹·√‹· K®‹·, W›≈À·‡| ü®‹·P‹·, ®‹»Ò‹ ÕÊ„‡–‹OÊ,  ‹·◊Ÿ› ÕÊ„‡–‹OÊ, gÆ‹±‹®‹√‹ ü®‹·P‹· ∂ ◊‡WÊ ◊Ì©Æ‹ ”›◊Ò‹¬ ‹‚ W‹ ‹·Ø”‹®Ê‡ C®‹™ AÌÕ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞  ‹”‹·§ ›X ÒÊWÊ®‹·PÊ„Ìv‹·  ÊÁ®Ê‡◊, X‡Ò› Æ›W‹ª‹„–‹|, GaÖ. Æ›W‹ Ê‡~  ‹··ÌÒ›®‹ ‹√‹· P›®‹ÌüƒW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ü√Ê©®›™√Ê. D ”›»WÊ C£§‡aÊWÊ ”ʇ±‹ÏvÊøfiX√‹· ‹  ‹·÷‹Ò‹Ã®‹ P›®‹Ìüƒ  ‹··Ìü¿·Æ‹ À·Ò›≈  ÊÌP‹p›≈g√‹ "±›b P‹qr®‹ ±›W›√‹.'

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

P‹•› ‹”‹·§ÀW›X À·Ò›≈ A ‹√‹· Ò‹ ‹·æ P‹|°  ‹··Ì©√‹· ‹ •‹Ÿ‹P‹· üŸ‹·QÆ‹  ‹·÷›Æ‹W‹√‹ ‹Æ‹·∞ πo·r , ®‹Õ‹P‹W‹Ÿ‹ ◊Ì©Æ‹ ®‹Q“| P‹Æ‹∞v‹®‹ W›≈À·‡| ü®‹·QÆ‹Ò‹§ P‹|·°÷›¿·”‹·Ò›§√Ê. ∏›Δ¬®‹ AÆ‹·ª‹ ‹ W‹Ÿ‹Ò‹§ h›√‹·Ò›§√Ê. A ‹√‹ ”‹ ‹·Í®‹ú ›®‹ ÆÊÆ‹±‹‚W‹Ÿ‹· ÷‹⁄¤ø· bÒ‹≈W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹~°WÊ P‹o·r ‹ ÷›WÊ P‹qrPÊ„v‹·Ò‹§ Ê. P‹•Êø· Ø√‹„±‹OÊWÊ Œ–‹r P‹Æ‹∞v‹ ‹Æ‹·∞ , ”‹Ìª›–‹OÊW‹⁄WÊ üÌp›ÃŸ‹®‹»… ÆÊ«Ê‘√‹· ‹ PÊ„‡o ∏›≈÷‹æ|√‹ ª›–Ê  ‹·Ò‹·§ Ò‹·Ÿ‹· ª›–ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ A ‹√‹· üŸ‹”‹·Ò›§√Ê.  ÊÁ®Ê‡◊ø· ‹√‹„ Ò‹ ‹·æ PÊΔ ‹‚ P‹•ÊW‹Ÿ‹»… D ª›–Êø·Æ‹·∞ üŸ‹‘PÊ„Ìw®›™√Ê. P‹•Ê ±›≈√‹Ìª‹ ›W‹· ‹‚®‹· A”‹÷›ø·P‹ ÷Ê|·°  ‹·W‹Ÿ‹· ±›√‹Ÿ‹  ‹·®‹· Êø· ”‹ ‹·”ʬ¿·Ì®›®‹√‹„,  ‹··S¬±›Ò‹≈W‹Ÿ‹ ±‹≈ Ê‡Õ‹ ›W‹· ‹‚®‹· PÊ ‹fiæw  ‹·ÆÊø· E«Ê…‡S ›®‹ Æ‹ÌÒ‹√‹. ”‹·Ò‹§  ‹··£§Æ‹«Ê…Δ… ®Ê„v‹x ‹·ÆÊ GÌ®‹· ÷Ê”‹√‹· ÷Ê„‡®‹ (±‹‚.11) PÊ ‹fiæw  ‹·ÆÊø·  ÊÁª‹ ‹, A»…Æ‹ ø·g ‹fiÆ‹ P‹Í–‹°®Ê‡ ‹√›ø·√‹·, ø·g ‹fiØ£ ΔQ“$æ®Ê‡ ‹ ‹·æ,  ‹·ÆÊWÊΔ”‹®‹ ‹√‹·, BŸ‹·P›Ÿ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©®‹ ª‹ ‹¬ gW‹Ò‹·§ C»…  ‹~ÏÒ‹ ›X®Ê. Œ”‹·§&”‹Æ‹∞v‹ÒÊ W‹⁄WÊ ÷Ê”‹√›®‹  ‹·ÆÊÒ‹Æ‹ A ‹√‹®‹·. Ò‹ ‹·æ ´ÊÁø·Ï, Œ”‹·§ , ”› ‹·•‹¬Ï, g ›∏›™ƒø· ±‹≈˛ÊW‹Ÿ‹  ‹·„ΔP‹ ±‹£ø·  ‹·√‹O›Æ‹ÌÒ‹√‹  ‹·W‹ ®Ê„v‹x ‹Æ›W‹· ‹ Ò‹Æ‹P‹ ‹‰ A–‹·r ®Ê„v‹x B‘§ø·  ‹¬ ‹÷›√‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ HP›ÌXøfiX Æ‹vÊ‘®‹ ‹√‹· P‹Í–‹°®Ê‡ ‹√›ø·√‹ Ò›¿· ‘‡Ò‹ ‹·æ . B®‹√Ê P‹Í–‹°®Ê‡ ‹√›ø·√‹  ‹·W‹  ‹fi´‹ ‹ Ò‹Ì®Êø· ”‹Ãª› ‹PÊR Ò‹©Ã√‹·®‹ú ›X

±› ‹Ï£ i.IÒ›ŸÖ

∏ÊŸÊø··Ò›§ÆÊ. Ê·q≈PÖ  ‹··X‘  ‹··Ì®Ê K®‹«ÊÌ®‹· ®‹„√‹÷Ê„‡®‹ ‹Æ‹·, ±‹®‹ÀWÊ ü®‹«›X PÊor a‹oW‹Ÿ‹Æ‹„∞ , ”Ê„P‹·R&®‹±‹Ï&A÷‹ÌP›√‹&÷‹s‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ∏ÊŸÊ‘PÊ„Ìvʇ  ‹·ÆÊWÊ ◊Ì©√‹·W‹·Ò›§ÆÊ A ‹Æ‹ ”‹Ãª› ‹ ‹Æ‹·∞ ”‹ƒ±‹w”‹«ÊÌ®‹· ±›√‹Ÿ‹ÌÒ‹÷‹ ”‹√‹Ÿ‹ ÷Ê|°Æ‹·∞ A ‹ØWÊ PÊ„o·r  ‹·®‹· Ê  ‹fiw”‹·  ‹‚®ÊÌ®‹·, A ‹ÆÊ„Ì©WÊ a‹bÏ”‹®Ê, ◊ƒø·√‹· ØŒc¿·”‹·Ò›§√Ê.  ‹·®‹· ÊWÊ GΔ… Ò‹øfiƒ Æ‹vÊ®‹√‹„ PÊ„ÆÊWÊ  ‹fi´‹ ‹Æ‹ À√Ê„‡´‹©Ì®›X  ‹·®‹· Ê  ‹··ƒ®‹· π‡Ÿ‹·Ò‹§®Ê.A±‹ ‹fiÆ‹  ‹·Ò‹·§ ®‹·@SW‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ò‹vÊø·«›√‹®Ê P‹Í–‹°®Ê‡ ‹√›ø·√‹· ÷›‘WÊ ◊wø··Ò›§√Ê. D  ‹·´Ê¬ C®‹™QR®‹™ÌÒÊ,  ‹fi´‹ ‹  ‹·ÆÊ  ‹·Ò‹·§ B‘§  ‹¬ ‹÷›√‹®‹ ”‹Ì±‹‰|Ï g ›∏›™ƒø·Æ‹·∞ ÷Ê„£§®›™ÆÊÌ®‹· £⁄®›W‹ P‹Í–‹°®Ê‡ ‹√›ø·√‹· ØŒcÌÒ‹√›W‹·Ò›§√Ê. B®‹√Ê  ‹·W‹ BŸ‹·&P›Ÿ‹·&JP‹RΔ·W‹Ÿ‹  Ê·‡«Ê ®ËgÏÆ‹¬ ÒÊ„‡ƒ‘ ü«›Ò›R√‹ ›X Wʇ~  ‹”‹„»  ‹fiv‹·Ò›§ÆÊÌ®‹„, Õ›¬Æ‹·ª›W‹√‹ ü⁄ ÷Ê„‡X Ò‹Æ‹WÊ ”ʇ√‹∏ʇP›®‹ ª‹„À·ø·Δ…®Ê A®‹PÊR Ò›X√‹· ‹ ∏ʇ√Êø· ‹√‹ h›W‹ ‹Æ‹„∞ JŸ‹WÊ ÷›QPÊ„Ìv‹· W‹w ÷›Q‘ ±›W›√‹ P‹qr‘®›™ÆÊÌ®‹· £⁄®›W‹ P‹Í–‹°®Ê‡ ‹ √›ø·√‹· ª‹„À·X⁄®‹· ÷Ê„‡W‹·Ò›§√Ê  ‹·Ò‹·§ A®Ê‡ PÊ„√‹XÆ‹»… ”›ø··Ò›§√Ê. C»…Ì®‹ PÊ ‹fiæw  ‹·ÆÊø· A ‹Æ‹£ ±›≈√‹Ìª‹ ›W‹·Ò‹§®Ê.  ‹··Ì©Æ‹®Ê™Δ…  ‹fi´‹ ‹Æ‹ ◊o…√ÖÒ‹Æ‹®‹ P‹•Ê. Ò‹Æ‹∞ ‹√‹ üWÊY A ‹ØWÊ G»…Δ…®‹ AP‹R√Ê¿·®‹™√‹„, øfi√‹„ BÒ‹ ÷›Q®‹ WÊ√Êø·Æ‹·∞ ®›oP‹„v‹®‹·. A ‹·æÆ‹ Pʇ⁄PÊø·  Ê·‡√ÊWÊ AÆʇP‹ƒWÊ BÕ‹≈ø· PÊ„v‹·Ò›§ÆÊ. A≤≥ Ò‹≤≥ øfi√›®‹√‹„ BÒ‹ØWÊ C–‹rÀΔ…®‹  ‹fiÒ‹Æ›w®‹√Ê W‹·v‹·W‹·&‘wΔ·W‹Ÿ‹ Bª‹Ïo. BŸ‹·P›Ÿ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ AŸ‹ÒÊ À·‡ƒ ®‹·w”‹·Ò›§ÆÊ. K ‹Ï ±›ŸÊø·W›√‹Æ‹ÌÒÊ

÷Ê„”‹Ò‹· 49


®‹±‹Ï©Ì®‹ Ê·√Êø··Ò›§ÆÊ. Ò‹Øø·ØWÊ ÷Ê„vÊ®‹· Wʇ~ ‹”‹„»  ‹fiv‹·Ò›§ÆÊ. b‡ÌP‹≈ A ‹ØWÊ G®‹·√‹· ØÌÒ›W‹ A ‹Æ‹ W‹·w”‹»WÊ ∏ÊÌQ÷›Q A ‹Æ‹ üüÏ√‹ ü®‹·QWÊ P›√‹|Æ›W‹·Ò›§ÆÊ. ”›ÃÒ‹ÌÒ›≈¬Æ‹ÌÒ‹√‹ Æ‹vÊ®‹ √›gQ‡ø· ∏ÊŸ‹ ‹~WÊ W‹Ÿ‹»… P‹ ‹··¬Ø”Ör ±‹P‹“®‹ ‹√‹· üv‹ ‹√‹Æ‹·∞  ‹·Ò‹·§ PÊŸ‹ ‹W‹Ï®‹ ‹√‹Æ‹·∞ ∏ÊÌü»”‹ÒÊ„v‹X, EŸ‹· ‹ ‹Æʇ ÷Ê„Δ®Ê„vÊø·ÆÊÌ®‹· N„‡—”‹∏ʇPÊÌ®‹· Ò‹Ì®‹ JÒ›§ø·®‹ ◊ÆÊ∞«Êø·»… ”‹P›Ï√‹ ‹‚ ª‹„  ‹·”‹„®Êø·Æ‹·∞ h›ƒWÊ Ò‹Ì®›W‹  ‹fi´‹ ‹ P‹qr®‹ ±›W›√‹PÊR ±›b ◊w®‹·PÊ„Ÿ‹·¤Ò‹§®Ê. øfi√‹ øfi√‹®Ê„™‡ P‹·Ò‹ÌÒ‹≈©Ì®‹ ÷‹”‹Æ‹ü∫Æ‹ PÊ„«Êø· Pʇ‘Æ‹»… ‘QR÷›QPÊ„Ìv‹·  ‹fi´‹ ‹ hÊÁΔ· ”ʇ√‹·Ò›§ÆÊ. hÊÁ»ØÌ®‹ ◊Ì©√‹·X  ‹·ÆÊWÊ üÌ®›W‹ GΔ…√‹ üWÊY ”‹ÌÕ‹ø· ∏ÊŸÊ®‹· A ‹ØWÊ ü·©úª‹≈ ‹·OÊøfi®‹ÌÒ›W‹·Ò‹§®Ê.  ‹·ÆÊø·  ‹··Ìª›W‹®‹»… ÀÕ›Δ ›X ÷‹√‹w®‹™ ®ÊÁÒ‹¬  ‹·√‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ A ‹Æ‹· P‹w‘®›W‹ A ‹·æ ΔQ“$æ®Ê‡À, ""A ‹ÌXÆ‹·∞ AÌÒ‹¬P›Δ üÌÒ‹·'' GÌ®‹ÌÒÊ, JÌ®‹· ©Æ‹ ±‹£≈PÊø·»… EŸ‹· ‹ ‹Æʇ ÷Ê„Δ®Ê„vÊø· Æ›®‹ÆÊÌ®‹· Pʇ⁄ P‹„v‹«Ê ”›ø··Ò›§ÆÊ. A ‹Æ‹ B‘§ø·»… ÷ÊbcÆ‹ ª›W‹ ‹‚ JP‹RΔ·W‹Ÿ‹  ‹Õ‹ ›X ”‹|°®Ê„Ì®‹· ª›W‹  ‹fiÒ‹≈ ‘‡Ò›√› ‹·Æ‹ ±›»WÊ E⁄ø··Ò‹§®Ê. ◊‡WÊ  ‹fi´‹ ‹ P‹qr®‹ ”› ‹fi≈g¬ ±‹Ò‹Æ‹WÊ„Ÿ‹·¤Ò‹§®Ê. Cw‡ P›®‹Ìüƒø·»… ÷‹Δ ‹‚ ±›Ò‹≈W‹Ÿ‹· i‡ ‹ÌÒ‹ ›X G®‹·™üÌ®‹Ì£ Ê. P‹Í–‹°®Ê‡ ‹ √›ø·√‹·  ‹·Ò‹·§ Æ‹”‹Ï±‹≥ø·¬√‹Ì•‹ ◊ƒø·√‹ ”›£ÃP‹ ”‹Ãª› ‹PÊR À√‹·®‹ú ›X  ‹fi´‹ ‹Æ‹ √›g”‹ W‹·|W‹Ÿ‹· ØΔ·…Ò‹§ Ê. ◊ƒø·√‹ P›Δ®‹»… ´‹~  ‹·Ò‹·§ JP‹RΔ·W‹Ÿ‹ Æ‹v‹· Ê ±‹√‹”‹≥√‹ ≤≈‡£, À՛Ô‹, ”Ë÷›®‹ÏÒÊ  ‹·Ò‹·§ ÷‹Í®‹ø· ÊÁÕ›Δ¬ W‹⁄®‹™ ‹‚.  ‹·Æ‹·–‹¬  ‹·Æ‹·–‹¬√‹ Æ‹v‹· Ê WÊ„‡vÊW‹⁄√‹»Δ…. A ‹√ÊÌ®‹„ Ò‹ ‹·æ ª‹„À·WÊ W‹w ÷›Q ±›W›√‹ P‹qrPÊ„Ÿ‹¤»Δ… . B®‹√Ê  ‹fi´‹ ‹Æ‹ Bv‹⁄Ò‹®‹»… GΔ… ‹‰ Ò‹«ÊPÊŸ‹W›X A ‹ÆÊ„ü∫ pÊÁ√‹ÌpÖ BW‹·Ò›§ÆÊ, ”›Ã¶Ï øfiW‹·Ò›§ÆÊ. қƋ·&Ò‹Æ‹∞ √‹P‹§”‹ÌüÌóW‹Ÿ‹· πor√Ê ∏ʇ√›ƒW‹„ A ‹Æ‹ gW‹£§Æ‹»… ”›ßÆ‹ÀΔ…. Ò‹Æ‹WÊ GΔ…√‹„ ÷Ê®‹ƒ Æ‹vÊø·∏ʇP‹· GÌ®Ê~”‹·Ò‹§ Ò‹Æ‹∞ ”‹·Ò‹§ ª‹ø·®‹ ±›W›√‹ ‹Æ‹·∞ ”‹Ãø·Ì ØÀ·Ï‘PÊ„Ÿ‹·¤Ò›§ÆÊ. A|°Æ‹ A£≤≈‡£WÊ ü»øfiW‹· ‹ ‘‡Ò›√› ‹·Æ‹»… ”‹ÃÒ‹ÌÒ‹≈  ‹¬Q§Ò‹Ã Ê‡ C√‹· ‹‚©Δ…. A ‹Æ‹Æ‹·∞ ≤≈‡£‘  ‹·®‹· Ê øfiW‹· ‹ P‹ ‹·»WÊ C®‹· Æ‹·ÌW‹«›√‹®‹ Ò‹·Ò›§W‹·Ò‹§®Ê. Ò‹Æ‹∞ W‹Ìv‹Æ‹»…√‹· ‹ ü·©ú ‹Ì£PÊ, P‹«›±‹≈£ªÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ A ‹Ÿ‹· aÊÆ›∞X¡·‡ W‹·√‹·£”‹·Ò›§ŸÊ. Ò‹Æ‹∞ JŸÊ¤ø· ”‹Ãª› ‹©Ì®‹ BŸ‹·P›Ÿ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ BP‹—Ï‘ A ‹ƒÌ®‹ ”‹·Δª‹®‹»… ÒÊ„‡o, W‹®Ê™W‹Ÿ‹ PÊΔ”‹  ‹fiw”‹Δ· A ‹⁄WÊ WÊ„£§®Ê. B®‹√Ê Ò‹Æ‹∞ W‹Ìv‹ ”‹ÃÒ‹ÌÒ‹≈Æ›X√‹ ∏ʇP‹· GÆ‹·∞ ‹ P‹ ‹·ΔŸ‹ üø·PÊ GÌ®‹„ ±‹‰√ÊÁ”‹· ‹‚©Δ… .  ‹fi´‹ ‹Æ‹ P‹√›Ÿ‹ ÆÊ√‹Ÿ‹· ‘‡Ò›√› ‹·Æ‹Æ‹·∞  ‹fiÆ‹‘P‹ √Ê„‡Xø·Æ›∞X‘, A ‹Æ‹·  ‹·ÆÊ„‡√Ê„‡W‹ Ò‹˝√‹Æ‹·∞ ªÊ‡qøfiW‹∏ʇP›X ü√‹· ‹‚®‹· JÌ®‹· ®Ê„v‹x ®‹·√‹ÌÒ‹. ±‹‚√‹·–‹ ±›Ò‹≈W‹⁄XÌÒ‹ ”‹Õ‹P‹§ ›X Ò‹«Êø·£§ ØÌÒ‹· Æ‹ ‹·æ  Ê·a‹·cWÊ W‹⁄”‹· ‹ ÷‹Δ ‹‚ ‘˜‡ ±›Ò‹≈W‹Ÿ‹· P›®‹Ìüƒø·»… Ê. P‹Í–‹°®Ê‡ ‹√›ø·√‹ Ò›¿· ‘‡Ò‹ ‹·æ A–‹·r ®Ê„v‹x B‘§  ‹¬ ‹÷›√‹ ‹Æ‹·∞ HP›QøfiX Æ‹vÊ‘®‹ ó‡√Ê. ΔQ“$æ®Ê‡ ‹ ‹·æÆ‹ ±›Ò‹≈ K ‹Ï B®‹Õ‹Ï W‹Í◊~ø·®‹·™.  ‹·Í®‹· ‹·Æ‹‘’Æ‹ ”›óà BPÊ. ±‹£ø·  ‹·√‹O›Æ‹ÌÒ‹√‹  ‹·W‹  ‹fiv‹· ‹ AÆ›¬ø·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡v‹«›√‹®Ê, A ‹Æ‹Æ‹·∞ G®‹·ƒ”‹Δ„ BW‹®Ê JŸ‹WÊ„Ÿ‹Wʇ PÊ„√‹W‹·Ò›§ŸÊ. B®‹√‹„ Ò‹Æ‹∞

÷Ê„”‹Ò‹· 50

ü·©ú ‹Ì£PÊø·Æ‹·∞±‹¡„‡X‘, A ‹Æ‹  ‹·Æ‹ J»‘ PÊΔ ‹‚ JŸÊ¤ø· PÊΔ”‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞  ‹fi´‹ ‹ØÌ®‹  ‹fiw”‹· ‹ ‹Ÿ‹· BPÊ¡·‡. ±›√‹ À´‹ ÊøfiX, A”‹÷›ø·Q øfi®›W‹ A ‹⁄W‹„ A ‹Ÿ‹  ‹·W‹ Δa‹c|ØW‹„, b‡ÌP‹≈ ”‹Ò›§W‹ A ‹Æ‹  ‹·W‹ P‹ƒø·ØW‹„ PÊ ‹fiæw  ‹·ÆÊø·»… BÕ‹≈ø· ‘W‹· ‹‚®‹· ◊‡WÊ. Õ‹ÌP‹ƒ ”‹ÃÒ‹ÌÒ‹≈  ‹¬Q§Ò‹Ã ‹Æ‹·∞ ∏ÊŸÊ‘PÊ„Ìv‹ K ‹Ï ±‹≈ª›À ÷Ê|·° . AÆ›¬ø·®‹ À√‹·®‹ú  ‹fiÒ‹Æ›v‹«›W‹®‹ BPÊø· W‹Ìv‹ Œ≈‡Ø ›”‹ØXÌÒ‹ ÷Êa‹·c ”‹·”‹Ì”‹¢Ò‹Ÿ‹· BPÊ. W‹Ìv‹Æ‹  ‹·ÆÊø· ‹√‹· Ò‹Æ‹∞  ‹g≈®‹ ∏ÊÌvÊ„‡«Êø·Æ‹·∞ Av‹X‘p›rW‹ A ‹√‹ ◊‡Æ‹ ´Ê„‡√‹OÊø· À√‹·®‹ú A ‹Ÿ‹· ”ÊpÊ®‹· ØΔ·…Ò›§ŸÊ. Ò‹Æ‹∞ Ò‹ ‹·æ  ‹fi´‹ ‹ P‹·wÒ‹®‹ a‹oPÊR π®›™W‹ A ‹ØWÊ ”‹„P‹§ E±‹®Ê‡Õ‹ ؇w BÒ‹ ®›ƒWÊ ü√‹· ‹ÌÒÊ ±Ê≈‡√ʇ≤‘®‹ ‹Ÿ‹· Õ‹ÌP‹ƒ. CÆÊ„∞Ì®‹· W‹ ‹·Æ›÷‹Ï ‘˜‡ ±›Ò‹≈ P‹ ‹·»ø·®‹·.  Ê„®‹  Ê„®‹Δ· aÊΔ·… ”‹Ãª› ‹ ÊÌ®‹· AØ∞‘®‹√‹„ ‘‡Ò›√› ‹· Æ‹Æ‹·∞  ‹·®‹· Êøfi®‹ Æ‹ÌÒ‹√‹ W‹Ìv‹Æ‹ ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈¬®‹ üWÊY W‹Ìº‡√‹ ›X ¡„‡b”‹· ‹ ±‹£∞øfiX BPÊ ∏ÊŸÊø··Ò›§ŸÊ. ±›√‹Ÿ‹ ±›Ò‹≈ ‹‰ P›®‹Ìüƒø·»…  ‹·÷‹Ò‹Ã ±‹vÊ ø··Ò‹§®Ê.  ‹·ÆÊø· JŸ‹XÆ‹ ÷›W‹„ ÷Ê„√‹XÆ‹ GΔ… PÊΔ”‹W‹Ÿ‹Δ„… ”ÊÁ GØ∞‘ PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ BPÊ i‡ ‹Æ‹®‹»… AwW‹wW‹„ P‹–‹r&®‹·@S W‹Ÿ‹ÆÊ∞®‹·ƒ‘®‹ ‹Ÿ‹·, BPÊø· P‹–‹r®Ê„Ì©WÊ B√‹Ìª‹ ›W‹· ‹ P›®‹Ìüƒ BPÊø· ”‹·S ®Ê„Ì©WÊ PÊ„ÆÊWÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹· BPÊø· ±›Ò‹≈QR√‹· ‹ ±›≈ ‹··S¬ÒÊWÊ ”›Q“ . À·Ò›≈ A ‹√‹ ‘˜‡ ±›Ò‹≈W‹ŸÊΔ… ‹‰ Œ ‹√› ‹· P›√‹ÌÒ‹√‹ ‘˜‡ ±›Ò‹≈W‹Ÿ‹ÌÒÊ ü®‹·QÆ‹ AX∞±‹ƒ‡PÊ“ø·»… ÷Ê„‡√›w WÊΔ·… ‹ ±›Ò‹≈W‹Ÿ›X Ê. P›®‹Ìüƒø·»… ‘W‹· ‹ W›≈À·‡| ü®‹·QÆ‹ À ‹√‹W‹Ÿ‹· «Ê‡SQø· ”‹„P‹“$æ ®‹Í—rWÊ ”›Q“øfiX ØΔ·…Ò‹§ Ê. ÷‹⁄¤ø· √›gQ‡ø·®Ê„Ì©WÊ ”›ÃÒ‹ÌÒ›≈ ¬Æ‹ÌÒ‹√‹®‹ ®Ê‡Õ‹®‹ √›gQ‡ø· ∏ÊŸ‹ ‹~WÊø·Æ‹·∞ ∏ʔʩ√‹· ‹‚®‹· P›®‹Ìüƒø· ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»… LbÒ‹¬±‹‰|Ï ›X®Ê. "±›b P‹qr®‹ ±›W›√‹' GÆ‹·∞ ‹ Œ‡—ÏPÊø· ´‹ÃØ HÆ‹· GÆ‹·∞ ‹‚®‹· C»… ÷‹·o·r ‹ JÌ®‹· ±‹≈ÕÊ∞.  ‹·Æ‹·–‹¬& ‹·Æ‹·–‹¬√‹Æ‹·∞ ∏ʇ±‹Ïw”‹· ‹ ±›W›√‹PÊR ±›b P‹qr®‹√ʇƋ·,  ‹··ƒ®‹·π®‹™√ʇƋ·, A®‹· Æ‹ ‹·WÊ ”‹ÌÒÊ„‡–‹®‹ À–‹ø· ‹Δ… Ê ? C»… Æ‹Æ‹WÊ A Ê·ƒP‹ÆÖ P‹À √›üpÖÏ ¥›≈”‹rÆ‹ " Ê·ÌwÌWÖ  ›«Ö' GÆ‹·∞ ‹ P‹ ‹Æ‹®‹ ÆÊÆ‹±›W‹·Ò‹§®Ê. WÊ„‡vÊø·Æ‹·∞ ®‹·√‹‘§ ‹fiv‹· ‹‚®‹· ∏ʇv‹, Æ‹ ‹·WÊ ±‹√‹”‹≥√‹ ”‹ÌüÌ´‹ &”‹Ì±‹P‹ÏW‹Ÿ‹· ∏ʇP‹· GÆ‹·∞Ò›ÆÊ P‹À. C»…  ‹fi´‹ ‹ ±›W›√‹ P‹qr”‹·Ò›§ÆÊ. ±‹≈Òʬ‡P‹ ›X ØΔ·…Ò›§ÆÊ. "EŸ‹· ‹ ‹Æʇ ÷Ê„Δ®Ê„vÊø·' P›Æ‹„Æ‹· üÌ®›W‹ ±›W›√‹  ‹·√ÊøfiW‹«Ê‡∏ʇP›W‹·Ò‹§®Ê. GΔ…√‹„ ”‹ ‹fiÆ‹√›W‹·Ò›§√Ê. B®‹™ƒÌ®‹ C»…Æ‹ Œ‡—ÏPÊø·»… πv‹·W‹vÊø· ´‹ÃØø·„ C®Ê. A•‹ › CÆÊ„∞Ì®‹· A•‹Ï®‹»… , ±›W›√‹ ‹Æ‹·∞  ÊÁª‹ ‹®‹ ”‹ÌPʇҋ ÊÌ®‹· ±‹ƒW‹~‘®‹√Ê,  ‹fi´‹ ‹Æ‹ ±‹Ò‹Æ‹®‹ Æ‹ÌÒ‹√‹ A®‹· ±›bW‹qr ÷›Ÿ›¿·Ò‹· GÌ®‹„ A•‹Ï  ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤ü÷‹·®‹·. "±›b P‹qr®‹ ±›W›√‹' K®‹·W‹ƒWÊ JÌ®‹· ÷Ê„”‹ AÆ‹·ª‹ ‹ ؇v‹· ‹ Õ‹Q§ø·Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©®Ê GÌü·®‹· ØÀÏ ›®‹ ›®‹ ”‹ÌW‹£. ±› ‹Ï£ i.IÒ›ŸÖ ”‹·√‹W‹ÌW›, π.‘.√‹”ʧ , P‹·Ì®›±‹‚√‹ & 576 201

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


WèÒ‹ ‹· ü·®‹ú Jü∫  ÊÁ®‹¬Æ‹ À´›Æ‹ AÆ‹·”‹ƒ‘®‹™ ‹Æ‹·. √Ê„‡W‹ Ê‰Ì®‹Æ‹·∞ ""Æ‹©ø· ؇√‹· ”‹®› ÷‹ƒ®‹· ÷Ê„√‹o·÷Ê„‡W‹·£§√‹· ‹ÌÒÊ, J Ê·æ ÷Ê„‡®‹√Ê W‹·|±‹w”‹∏ʇP›®‹√Ê  Ê„®‹Δ· √Ê„‡W‹®‹ P›√‹| W‹·√‹·£”‹∏ʇPÊÌü·®‹· B £√‹·X ∏›√‹®‹ÌÒÊ, C√‹· ‹‚®‹·  ‹fiÆ‹ ‹ i‡ ‹Æ‹. J Ê·æ ÷Ê„‡¿·ÒÊÌ®‹√Ê A®‹· À´›Æ‹®‹ JÌ®‹· ª›W‹. ®‹·@S®‹  ‹·„ΔP›√‹| £⁄®‹· A®‹Æ‹·∞ ÷Ê„‡W‹«›w ◊Ì©√‹·W‹«›√‹®‹·.'' ”‹· ‹‚®‹· ü·®‹úÆ‹ BÕ‹ø·. P›ø·Ï&P›√‹| ”‹ÌüÌ´‹ ‹‚ ”› ‹Ï£≈P‹  ‹·Ò‹·§ ∏Ë®‹ú ®‹Õ‹ÏÆ‹®‹»… GΔ… ‹‰ AØÒ‹¬, GΔ… ‹‰ ü®‹«› ‹OÊWÊ ±›Ò‹≈ ›W‹· ”› ‹ÏP›»P‹, B®‹™ƒÌ®‹ GΔ… ZoÆÊW‹Ÿ‹Æ‹„∞ B ÆÊ«Êø·»… A•‹Ï ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤  ‹Ì•‹®‹·, ü®‹«›W‹·Ò›§ GΔ… ‹‰ ”‹ÌüÌ´‹ ÷Ê„Ì©√‹· ‹Ì•‹®‹·, GÌü·®‹· ∏ʇPÊÌ®‹· ü·®‹ú üø·‘®‹. D Øø· ‹· A•‹ › ´‹ ‹·Ï ‹‚ ±‹≈˛Êø··Ÿ‹¤  ‹··S¬ ±‹≈ Ê·‡ø·. Æ‹ÌÒ‹√‹®‹ P›Δ®‹ ∏Ë®‹ú√‹· P‹“~P‹ GÌü·®‹√‹ ü®‹Δ· AØÒ‹¬ ∏ʇ√› ‹‚®Ê„‡  ‹¬Q§ A•‹ ›  ‹”‹·§ÀØÌ®‹ ±Ê≈‡√‹OÊ ±‹vÊø·· ‹‚©Δ… , A®‹· ”‹Ãø·Ì GÌü ±‹®‹®‹ ±‹≈¡„‡W‹  ‹fiv‹·Ò›§√Ê. A ‹√‹ ±‹≈P›√‹ øfi ‹‚®Ê«›… a›»Ò‹ ›®‹ ´‹ ‹·Ï. P›√‹|À®›™W‹ P›ø·Ï EÌp›W‹·Ò‹§®Ê GÌü·®‹Æ‹·∞ A‘§Ò‹Ã®‹»…®Ê¡„‡ A®Ê«›… P‹“~P‹  ‹·Ò‹·§ ±‹ƒ ‹Ò‹ÏÆ‹Œ‡Δ. A®‹· P‹“~P‹ ‹Δ…©®‹™√Ê "A‘æÆÖ ”‹£ C®‹Ì ª‹ ‹£' GÌü ”‹„Ò‹≈©Ì®‹ ”‹„b”‹«›W‹·Ò‹§®Ê. A‘§Ò‹Ã®‹»…√‹· ‹ ÆÊÁg A‘§Ò‹Ã ÷Ê„Ì©√‹· ‹‚©Δ…. GΔ…®‹P‹„R JÌ®‹· P›√‹| C√‹«Ê‡∏ʇP‹·, P›ø·Ï ‹‚ P›√‹| ‹Æ›∞´‹ƒ”‹·Ò‹§®Ê, D ƒ‡£ø· W‹£Ò›QÏP‹ ‘®›úÌÒ‹ ‹‚ ü·®‹úÆ‹ ±‹≈ ‹··S PÊ„v‹·WÊW‹Ÿ‹«Ê„…Ì®‹·. øfi ‹‚®‹„ øfi®‹ÍbñP‹ ‹Δ… , GÌü ∏Ë®‹ú ҋҋà‹‚ B ‹√ÊWÊ ±‹≈a‹»Ò‹À®‹™ ±›Œc ‹fiÒ‹¬ Ò‹Ò‹ÃÕ›”‹˜®‹»…  ‹fiPÖ’Ï Ø√‹„≤‘®‹ W‹£Ò›QÏP‹ ªËÒ‹ ›®‹ ‹‚ G–‹·r ∏ʇ√Ê„Ì®‹· £⁄ ‹⁄PÊWÊ ª‹ÌW‹ Ò‹Ì©Ò‹·. JÌ®‹· P›√‹|©Ì®‹ JÌ®‹· P›ø·Ï ±‹≈ ‹··S Ê‰‡ C®‹„ A–Êr‡ ±‹≈ ‹··S. ü·®‹úØWÊ D W‹£Ò›QÏP‹ ±‹≈Q≈¡·ø· A•‹ › ÷‹Δ ‹‚ P›ø·ÏW‹Ÿ‹· E®‹ΩÀ”‹ü÷‹·®ÊÌü·®‹· B £⁄ ‹⁄PÊ. E±‹Ø–‹Ò‹·W§ ‹Ÿ‹ P‹Δ≥ÆÊ ®Ê„√ÊÒ‹®›™®‹√‹„ G»…Ì®‹ ? ü·®‹úÆ‹ i‡ ‹Æ‹ a‹ƒÒÊ≈ø·Æ‹·∞ Δ»Ò‹À”‹§√‹, P‹Ò‹ÏÍW‹Ÿ‹ ±ÊÁQ PÊΔ ‹√‹ ±‹≈P›√‹ J̮ʇ BÒ‹æØÌ®‹ ÷‹Ò›§√‹· A”›´›√‹|  ‹”‹·§W‹Ÿ‹· ü·®‹úa‹ƒÒ‹,  ‹··ÌÒ›®‹ ∏Ë®‹ú ”›◊Ò‹¬ P‹Í£W‹Ÿ‹»… b£≈”‹«›X®Ê. A®‹Æ‹·∞ ±‹ƒ|À·”‹·Ò‹§ Ê. ªËÒ‹ gW‹£§Æ‹»… ”‹÷‹ JÌ®‹· ª‹„Ò‹ ®‹≈ ‹¬ ‹‚ P›√‹| ÊØ‘ ±‹ƒŒ‡»‘®‹√Ê D ±‹≈ÕÊ∞WÊ EÒ‹§√‹ ®Ê„√Êø··Ò‹§®Ê. PÊ„Ÿ‹·¤Ò‹§®Ê  ‹·Ò‹·§ A®‹ƒÌ®‹ ±‹ƒ|À·”‹· ‹‚®‹· P›ø·Ï GØ‘PÊ„Ÿ‹·¤Ò‹§®Ê. ∏Ë®‹ú Ò‹Æ‹∞ øÂË ‹Æ› ‹”Êø ß ·»… ü·®‹Æú ‹· ”›Ì±‹≈®›¿·P‹ ÷›©ø·»… ”‹ÃΔ≥ ŒP‹“| Ò‹Ò‹ÃÕ›”‹˜®‹»… C®‹PÊR ºÆ‹∞ ›®‹ P‹Δ≥ÆÊ C®Ê : øfi ‹  ‹”‹·§ ‹‰, A•‹ › A»… ±‹vÊ©®‹™ÆÊÌ®‹· ÷ʇŸ‹«›X®Ê. A ‹Æ‹ ◊ÆÊ∞«Êø·»… A®‹· ”›Ãª›ÀP‹ Ê‡.  Ê‡®‹, P‹√Êø·«›W‹· ‹ÌÒÊ øfi ‹ ´‹ ‹·Ï ‹‰, J̮ʇ P›√‹|©Ì®‹ ±‹ƒ|À·‘√‹ E±‹Ø–‹Ò‹·§W‹Ÿ‹·, ª›√‹£‡ø· B‘§P‹ ®‹Õ‹ÏÆ‹W‹Ÿ‹·, C ‹ÆÊ∞«›… øfi ‹‚®›®‹√‹„ ∏ʇP›XΔ…. P›ø·Ï Ê‰Ì®‹√‹ ◊Ì®Ê Pʇ ‹Δ JÌ®‹· P›√‹|À√‹·Ò‹§®ÊÌ®‹· ÷ʇŸ‹ W‹·√‹·ÀÆ‹ ü⁄ Aª›¬”‹  ‹fiw®‹™ÆʇÆÊ„‡ £⁄ø·®‹·; B®‹√Ê ÷›WÊ  ‹fiw®‹™ÆÊÌü «›W‹®‹·; ÷‹Δ ‹‚ P›√‹|W‹Ÿ‹· Jp›rX P›ø·Ï Ê‰Ì®‹Æ‹·∞ EÌo· ‹fiv‹·Ò‹§ Ê, ±‹≈£‡£ C®Ê. HÆʇ C√‹», ”›Ì±‹≈®›¿·P‹ À®‹Ã£§Æ‹ ±‹ƒa‹ø· ‹ÌÒ‹„ A ‹ØXÒ‹·§. GÌü·®‹· D P‹Δ≥ÆÊ. A®‹Æ‹·∞ "±‹≈£‡Ò‹¬ ”‹ ‹··Ò›≥®‹' GÌ®‹· P‹√Êø·«›X®Ê. A ‹Æ‹ D ◊ÆÊ∞«Êø·Æ‹·∞ Δ»Ò‹À”‹§√‹®‹»… ®›S»”‹«›X®Ê. AÕ‹ÃN„‡–‹Æ‹ ±‹≈£‡Ò‹¬ ”‹ ‹··Ò›≥®‹®‹ ҋҋà‹‚ ±‹®›•‹ÏW‹Ÿ‹· P‹“~P‹ ÊÌü ∏Ë®‹ú Ò‹Ò‹ÃPÊR Æ‹ ‹·æÆ‹·∞ ü·®‹úa‹ƒÒ‹®‹»… ÷ʇ⁄√‹· ‹ÌÒÊ A ‹Æ‹· B√‹v‹ GÌü· ‹ØÌ®‹ ”›ÌS¬ ®‹Õ‹ÏÆ‹®‹ PÊ„ÌvÊ„ø··¬Ò‹§®Ê. A®‹√‹ ±‹≈P›√‹ GΔ… ‹‰ P‹“~P‹  ‹·Ò‹·§ GΔ… ‹‰ ü®‹«›W‹· ±›s‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ B ‹·„«›W‹≈ ›X P‹»Ò‹ (12&82). AÌÒ‹÷‹ ±‹≈P›Ìv‹ ±‹ÌwÒ‹Æ‹ £§√‹·Ò‹§ Ê, B®‹√Ê ±‹≈£¡„Ì®‹„ ”‹ÌüÌóÒ‹. AÌ®‹√Ê, ◊Ì©Æ‹®‹·  ‹·Ò‹·§ ü⁄ P‹»£®›™W‹„Y$¬ A ‹ØWÊ D ®‹Õ‹ÏÆ‹W‹Ÿ‹ ±‹≈£±›®‹ÆÊø·· J≤≥WÊøfiW‹»Δ….  ‹··Ì©Æ‹®‹· ”‹ÌüÌ´‹ÀΔ…®‹ ‹‚W‹Ÿ‹Δ…. ±‹≈£¡„Ì®‹√‹ A‘§Ò‹ÃP‹„R JÌ®‹· ”‹Ø∞ Ê‡Õ‹ A ‹‚W‹ŸÊΔ… ‹‚W‹Ÿ‹ ±‹≈ª› ‹ ‹ÌÒ‹„ ”›P‹—r©™√‹∏ʇP‹·. AÌÒ‹„ Ò‹Æ‹∞®Ê‡ B®‹ ÆÊÁ£P‹ C®Ê, B ”‹Ø∞ Ê‡Õ‹ ü®‹«›®‹√Ê A®‹√‹ A‘§Ò‹Ã®‹Δ„… ü®‹«› ‹OÊ EÌp›W‹·Ò‹§®Ê.  ‹·Ò‹·§ ®›Õ‹ÏØP‹ ´Ê„‡√‹OÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ü·®‹ú √‹„≤‘PÊ„Ìv‹. A ‹Æ‹  ‹·„Δ ´‹ ‹·æ±‹®‹  ‹·Ò‹·§  ‹·÷›±‹ƒØ∏›∫|”‹·Ò‹§®‹»… P‹“~P‹ÒÊø·Æ‹·∞ P‹·ƒÒ‹ ±‹≈”›§±‹W‹⁄ Ê. ∏Ê„‡´‹ÆÊø·· P›ΔP‹≈ ‹·®‹»… ÀÀ´‹ ü®‹«› ‹OÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹ÌwÒ‹·. PÊΔ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹W‹Ÿ‹ ´‹ ‹·æ±‹®‹®‹ JÌ®‹·  ‹fi£Æ‹ÌÒÊ ""A‘§Ò‹Ã®‹»…√‹· ‹ øfi ‹‚®‹„ Æ‹ÌÒ‹√‹ A ‹Æ‹ bÌÒ‹ÆÊø·· Æ›W›g·ÏÆ‹, ©_Ó›W∞ ‹,  ‹”‹· E⁄ø·· ‹Ì•‹®‹Δ… ;  ‹fiÆ‹ ‹Æ‹ i‡ ‹Æ‹ ‹‚ P‹·Ì∏›√‹Æ‹· K. ≤. gø·”›Ã«Ö üÌ´‹·, ´‹ ‹·ÏQ‡£Ï,  ‹··ÌÒ›®‹ ‹√‹ ÷Ê„”‹  ›¬T›¬Æ‹W‹Ÿ‹»… Ò‹øfiƒ‘®‹  ‹·v‹PÊø·ÌÒÊ.'' CÆÊ„Ì∞ ®ÊvÊ ü√‹· ‹  ‹fi£®‹· : G–Ê„r‡  ‹·„Δª‹„Ò‹ ü®‹«› ‹OÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹ÌwÒ‹·. A ‹√‹ ÷Ê„”‹Ò‹· 51 ¥Êü≈ ‹ƒ 2012


ʇŸÊW›W‹«Ê ü·®‹úÆ‹ ‹·„Δҋҋà‹‚ ÷‹Δ ‹‚ ƒ‡£W‹Ÿ‹»…  ‹fi±›Ïo·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©©™ÒÊÌ®‹· ÒÊ„‡√‹·Ò‹§®Ê. ü·®‹ú ÷›W‹„ A ‹Æ‹ Æ‹ÌÒ‹√‹®‹ AÆ‹·øfi¿·W‹ŸÊ«›… ª›√‹£‡ø· ®‹Õ‹ÏÆ‹W‹Ÿ‹ ±‹√‹Ì±‹√›W‹Ò‹ ´Ê„‡√‹OÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹ ‹·W‹≈ ›X¡·‡ ±‹ƒa‹¿·‘PÊ„Ìw®‹™√ÊÌü·®‹· A ‹√‹ W‹≈Ì•‹W‹⁄Ì®‹ £⁄®‹·ü√‹·Ò‹§®Ê. ±›≈b‡Æ‹ ∏Ë®‹ú ®›Õ‹ÏØP‹√‹»… JÌ®‹· ü| ‹‚ ±‹®›•‹ÏW‹Ÿ‹ ÀP›”‹  ‹·Ò‹·§ ü®‹«› ‹OÊ W‹Ÿ‹Æ‹·∞ AÌX‡P‹ƒ‘®Ê. AÌ®‹√Ê, B ü|®‹ ‹√‹· ®›Õ‹ÏØP‹ ®‹Í—r¿·Ì®‹ ±‹ƒO› ‹· ›©W‹Ÿ‹·. Õ›ÌÒ‹√‹Q“Ò‹Æ‹ Ò‹Ò‹§$à ”‹ÌW‹≈÷‹®‹»… A ‹√‹  ›®‹W‹Ÿ‹ÆÊ∞«›… ”‹ ‹·W‹≈ ›X Ø√‹„≤”‹«›X®Ê. A ‹ƒWÊ ±‹ƒO› ‹· A•‹ › ü®‹«› ‹OÊø· ҋҋà‹‚ BP‹‘Pæ ‹ ›X AÌqPÊ„Ìv‹Ì•‹®Ê‡Æ‹„ AΔ…. A®‹· ±›≈b‡Æ‹ ”›ÌS¬ ҋҋî‹»… À”›§√‹ ›X a‹bÏ”‹«›X©™Ò‹·. A®‹√‹ ±‹≈P›√‹ ªËÒ‹  ‹”‹·§ ‹‚ ±‹≈£P‹“|®‹Δ„… ±‹ƒO› ‹· ”‹Ãª› ‹PÊR W‹·ƒøfiX√‹·Ò‹§®Ê, A ‹”›ßÌÒ‹√‹PÊR P‹≈À·”‹·£§√‹·Ò‹§®Ê. AÌÒ‹÷‹ ”‹Ãª› ‹À√‹®‹ ªËÒ‹ ‹”‹·§ Ê‡ CΔ…. D ƒ‡£ø· ±‹ƒO› ‹· ‹‚  ‹·„√‹· À´‹®‹»…√‹·Ò‹§®Ê : W‹·| A•‹ › ´‹ ‹·Ï ±‹ƒO› ‹·, ª‹„Ò‹& ‹Ò‹Ï ‹fiÆ‹  ‹·Ò‹·§ ª‹À–‹¬ P›ΔW‹⁄WÊ ”‹ÌüÌó‘®‹ÌÒÊ ΔP‹“| ±‹ƒO› ‹·  ‹·Ò‹·§ A‘§Ò‹Ã®‹»…Æ‹ ºÆ‹∞ÒÊø·Æ‹·∞ ”‹„b”‹· ‹ A ‹”›ß ±‹ƒO› ‹· (¡„‡W‹”‹„Ò‹≈ 3.13). ¡„‡W‹”‹„Ò‹≈®‹ D Àª‹gÆÊø·Æ‹·∞ ±›≈b‡Æ‹ ∏Ë®‹ú ®›Õ‹ÏØP‹√‹· AÌX‡P‹ƒ‘®›™√Ê  ‹·Ò‹·§ Æ›ΔRÆÊø· CÆÊ„∞Ì®‹· ±‹ƒO› ‹· ‹Æ‹·∞ ”ʇƒ‘®›™√Ê. A®‹· P›ƒÒ‹≈ ±‹ƒO› ‹· A•‹ › ¥‹Δ PÊ„v‹· ‹ÌÒ‹÷‹ ”› ‹·•‹¬Ï ‹‚Ÿ‹¤®‹·™. ±‹ƒO› ‹·®‹ D ƒ‡£ø· Àª‹gÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹ ‹·ΔŒ‡ΔÆ‹· Ò‹Ò‹§$Ô‹ÌW‹≈÷‹®‹  Ê·‡»Æ‹ Ò‹Æ‹∞ ª›–‹¬®‹»… Æ‹ ‹·„©‘®›™ÆÊ ÷›W‹„ B Àª‹gÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ W‹·√‹·£‘√‹· ‹ Ò‹Ò‹§$ÃÕ›”‹˜˝√‹Æ‹·∞ ÷Ê”‹ƒ‘®›™ÆÊ. A ‹Æ‹· CÆÊ„∞Ì®‹·  ‹fiÒ‹Æ‹·∞ ”ʇƒ‘®›™ÆÊ : ”›ÌS¬&¡„‡W‹®‹ ±‹ƒO› ‹· Ò‹Ò‹ÃW‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ‹· øfi ‹ BPÊ“‡±‹W‹Ÿ‹ÆÊ∞Ò‹§ü÷‹·®Ê„‡ A ‹Æ‹·∞ ∏Ë®‹ú√‹ Àª‹gÆÊø· üWÊW‹„ GÒ‹§Δ· ”›´‹¬, GÌ®‹·. A®Ê‡ P›√‹|©Ì®‹ қƋ· BPÊ“‡±‹W‹Ÿ‹ SÌv‹ÆÊWÊ ÒÊ„v‹W‹· ‹‚©Δ… ÊÌ®‹· ÷ʇ⁄®›™ÆÊ. Ò‹Æ‹∞  ‹··ÌbÆ‹ Ò‹Ò‹§$ÃÕ›”‹˜˝√‹· ¸ÁÜ¥À£É : 1964

: 23341972, 23494343, 23504101, 23184799

¢ d£ÀvÁ PÉÆÃ-D¥ÀgÃÉ nªï ¨ÁåAPï °., ªÀįÉÃè ±ÀégAÀ , ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ - 55 ±ÁSÉUÀ¼ÀÄ, ªÀįÉèñÀégÀA, ¥À²ÑªÀÄ PÁqïð gÀ¸ÉÛ, UÉÆëAzÀgÁd£ÀUÀgÀ, CªÀÄgÀeÉÆåÃw£ÀUÀgÀ. oÉêÀtÂUÀ¼À ªÉÄð£À §rØ zÀgÀ ¢|| 11.06.2011 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ

¨ÁåAQ£À ºÀtPÁ¹£À ¥Àj¹Üw ¢|| 31.03.2011gÀ°èzÀÝAvÉ

¸ÁªÀiÁ£Àå »jAiÀÄ gÀÆ. ªÀUÀð £ÁUÀjÃPÀjUÉ ®PÀëUÀ¼À°è 45¢£ÀUÀ½AzÀ 90¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ 4.50% 5.00% ¥ÁªÀwAiÀiÁzÀ µÉÃgÀÄ 1087 §AqÀªÁ¼À 91¢£ÀUÀ½AzÀ 180¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ 7.50% 8.00% ¤¢üUÀ¼ÀÄ 2063 181¢£ÀUÀ½AzÀ 1ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ 10.00% 10.50% oÉêÀtÂUÀ¼ÀÄ 25290 1ªÀµÀðUÀ¼À ªÉÄîàlÄÖ 10.50% 11.00% ºÀÆrPÉUÀ¼ÀÄ 7475 3ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ 3 ªÀµÀðUÀ¼À ªÉÄîàlÄÖ 9.50% 10.00% ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ 20558 5ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À ªÉÄîàlÄÖ 9.00% 9.50% zÀÄrAiÀÄĪÀ §AqÀªÁ¼À 29158 G½vÁAiÀÄ SÁvÉ 4.00% 4.00% ¤ªÀé¼À ¯Á¨sÀ(31.03.2011) 285 ¤ªÀé¼À J£ï.¦.J 0% «ªÀgÀ

d£ÀvÁ ¢éUÀÄt AiÉÆÃd£É ‘d£ÀvÁ £ÀUÀzÀÄ ¥ÀvÀæ’ 1. 96 wAUÀ½UÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀªÀjUÉ ¢éUÀÄt 2. 90 wAUÀ½UÉ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀjUÉ ¢éUÀÄt

¨ÁåAPÀÄ a£ÁߨsgÀ t À UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àwæ UÁæA.UÉ gÀÆ. 1600/-gÀAvÉ ¸Á® ¤ÃqÀÄvÀ° Û zÉ. §rØ zÀgÀ ±ÉÃ.12gÀAvÉ ¨ÁåAQ£À J¯Áè ±ÁSÉU¼À ÄÀ UÀtQÃPÀÈvÀUÆ É ArzÀÄÝ , ¨sz À væÀ Á PÀ¥ÁlÄUÀ¼À ¸Ë®¨såÀ «gÀÄvÀz Û .É gÀÆ. 1.00®PÀë ªÀgVÉ £À oÉêÀtU ¼À ÄÀ r.L.¹.f.¹ ªÀÄÄA§¬Ä EªÀjAzÀ «ªÉÄ ªÀiÁr¸ÀànÖª.É

²æà ªÀÄjUËqÀ ¹.J¯ï-CzsÀåPÀëgÀÄ, ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï.¹.f.-G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ ¤zÉ ð ñÀ P À g À Ä UÀ ¼ À Ä : ²æà gÀÄzÉæÃUËqÀ, ²æà dAiÀÄgÁªÉÄÃUËqÀ.JA, UÀAUÁzsÀgï.J¯ï, ²æà ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä.PÉ, ²æà CgÀ«AzÀ.©, ²æà £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå ©.ºÉZï., ²æà UÉÆëAzÀ.J, ²æà gÀªÉÄñï.¦.J¸ï., ²æà «dAiÀĸÁgÀy JA.J¸ï., qÁ|| PÁ¼À¥Àà.J, ²æà dAiÀÄ®Qëöä ¹.f., ²æà aPÀÌtÚUËqÀ, ²æà ¹zÀÞgÁªÀÄÄ, ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ : ²æà gÀWÀÄ

÷Ê„”‹Ò‹· 52

±‹ƒO› ‹· ‘®›úÌÒ‹ ‹Æ‹·∞ P‹·ƒÒ‹ÌÒÊ ÷ʇ⁄®‹·™®‹ÆÊ∞«›… ®›S»‘ A ‹‚W‹Ÿ‹»… AÆ‹ÌX‡P›√›÷‹Ï ›®‹·™ HÆʇخʡ·Ìü·®‹Æ‹·∞ ØS√‹ ›X  ‹·Ìw”‹· ‹‚®‹· P‹ ‹·ΔŒ‡ΔÆ‹ ±›»WÊ üÌÒ‹·. A®‹Ø∞»… À ‹√‹ ›X ÷ʇŸ‹· ‹ ±‹≈ Ê·‡ø·ÀΔ…. ∏Ë®‹ú ±‹ƒO› ‹· ҋҋà‹‚ ”›ÌS¬&¡„‡W‹®‹ A®Ê‡ ҋҋé̮‹ ÀÕʇ–‹ ›X ±‹≈ª›ÀÒ‹ ›X®Ê¡·Ìü·®‹· SbÒ‹ ›X®Ê. ±‹Ò‹Ìg»ø· ¡„‡W‹”‹„Ò‹≈ (3.13) ◊‡X®Ê : HÒʇƋ ª‹„Òʇ̩≈¡·‡–‹· ´‹ ‹·ÏΔP‹“| ±‹ƒO› ‹fi ‹”›ß ±‹ƒO› ‹fi@  ›¬T›¬Ò›@ >> C®‹√‹  Ê·‡»Æ‹  ›¬T›¬Æ‹®‹»…  ›¬”‹Æ‹· ªËÒ‹ ®‹≈ ‹¬ ‹‚ ”‹®› ü®‹«›W‹·£§√‹·Ò‹§®ÊÌ®‹· ÷ʇ⁄®›™ÆÊ. ±‹≈£P‹“|®‹Δ„… A®‹· ±‹ƒ|À·”‹·£§√‹·Ò‹§®Ê. ü®‹«› ‹OÊ¿·Ì®‹ ªËÒ‹®‹≈ ‹¬ ‹Æ‹·∞ ÷Ê„√‹Ò‹·±‹w”‹«›W‹·  ‹‚©Δ… , ±‹≈Òʬ‡Q”‹«›W‹· ‹‚©Δ…. D ƒ‡£ø· ±‹ƒO› ‹· ‹Æ‹·∞ EÌo·  ‹fiv‹©√‹®‹ P‹“| GÌü·©Δ…. C®‹ÆÊ∞‡ ∏Ë®‹ú√‹· ªËÒ‹®‹≈ ‹¬®‹  ‹·„Δª‹„Ò‹ ΔP‹“| Ê‡ ±‹ƒO› ‹· GÌ®‹· ÷ʇŸ‹·Ò›§√Ê. P‹“~P‹Ò‹Ã ‹‚ A®‹√‹ W‹·|; ±‹ƒO› ‹·Ò‹Ã QRÌÒ‹Δ„ P‹“~P‹Ò‹ÃPÊR A ‹√‹· ÷Êa‹·c JÒ‹·§PÊ„v‹·Ò›§√Ê. JÌ®‹· P‹“|®‹»… ªËÒ‹ ®‹≈ ‹¬ ‹‚ A‘§Ò‹ÃPÊR ü√‹·Ò‹§®Ê, A®‹√‹  ‹··Ì©Æ‹ P‹“|®‹«Ê…‡ A®‹· ƛՋ ›W‹·Ò‹§®Ê. A®‹√‹ ”‹·⁄ ‹Æ‹·∞ ”‹÷‹ A®‹· πo·r÷Ê„‡W‹· ‹‚©Δ… ›®‹™ƒÌ®‹ A®‹√‹ ±‹‰ ›Ï ‹”Êßø·Æ‹·∞ ÷Ê„Ì®‹· ‹‚®‹· AÕ‹P‹¬.  ‹··Ì®Ê ü√‹· ‹‚®‹· ±‹‰£Ï ÷Ê„”‹®›®Ê„Ì®‹· ªËÒ‹®‹≈ ‹¬. A®‹P‹„R ◊Ì©Æ‹ ªËÒ‹®‹≈ ‹¬P‹·RÌp›®‹ ƛՋ Ê‡ P›©√‹·Ò‹§®Ê. P‹“|©Ì®‹ P‹“|PÊR ◊‡WÊ A‘§Ò‹Ã  ‹·Ò‹·§ ƛՋPÊ„RŸ‹W›W‹· ‹ ªËÒ‹®‹≈ ‹¬W‹Ÿ‹ Æ‹v‹· Ê ”‹ÌüÌ´‹ ‹Æ‹·∞ W‹≈◊”‹· ‹‚®‹· ª‹≈ Ê·, HPÊÌ®‹√Ê P‹“|W‹Ÿ‹ W‹|ÆÊ ”›´‹¬ÀΔ…®‹·™. D ±‹≈£±›®‹ÆÊW‹„ ”›ÌS¬¡„‡W‹®‹ ±‹ƒO› ‹· ҋҋî‹ ±‹≈£±›®‹ÆÊW‹„ ”› ‹·¬À®Ê. B®‹√Ê ”‹„P‹“$æ ›®Ê„Ì®‹·  ‹¬Ò›¬”‹ ‹‰ C®Ê. ”›ÌS¬ ҋҋî‹ ±‹≈P›√‹ ªËÒ‹®‹≈ ‹¬ ‹‚ ±‹≈£P‹“|®‹Δ„… ü®‹«›W‹·£§√‹·Ò‹§®›®‹√‹„ ◊Ì©Æ‹  ‹·Ò‹·§  ‹··Ì©Æ‹ ®‹≈ ‹¬ ”‹ÌüÌó‘ Ê; HPÊÌ®‹√Ê, ªËÒ‹®‹≈ ‹¬®‹  ‹·„Δª‹„Ò‹ ΔP‹“| ‹‚ ƛՋ÷Ê„Ì®‹· ‹‚©Δ…. A®‹√‹ √‹„±‹ ü®‹«› ‹OÊ ”›´‹¬, B®‹√Ê  ‹·„Δ ΔP‹“|PÊR a‹·¬£¿·Δ…. ∏Ë®‹ú√‹ bÌÒ‹ÆÊø·»… ÷›XΔ…. A®‹· JÌ®‹· √‹„±‹©Ì®‹ CÆÊ„∞Ì®‹· √‹„±‹ ´‹ƒ”‹· ‹ÌÒ‹÷‹ ü®‹«› ‹OÊø·Δ… ; A®‹· ƛՋ÷Ê„Ì®‹· ‹ ü®‹«› ‹OÊ. ªËÒ‹®‹≈ ‹¬®‹ ΔP‹“| ‹Æ‹·∞ ”›ÌS¬¡„‡W‹ ‹‚ ±‹≈£±›©‘√‹· ‹‚®‹· B´‹·ØP‹ À˛›Æ‹®‹ ±‹≈£±›®‹ÆÊWÊ ÷‹£§√‹ ›X®Ê. ªËÒ‹®‹≈ ‹¬  ‹·Ò‹·§ Õ‹Q§ (GÆ‹iÏ) E⁄ø··Ò›§  ‹··Ì®‹· ‹ƒø··Ò‹§ ÊÌü ‘®›úÌÒ‹ B´‹·ØP‹ À˛›Æ‹®‹·™. ÷›WÊ ÆÊ„‡w®‹√Ê, ∏Ë®‹ú  ‹·Ò‹·§  ÊÁÕʇ—P‹ bÌÒ‹ÆÊW‹Ÿ‹· D À–‹ø·®‹»… ÷Êa‹·c ”› ‹·¬ ÷Ê„Ì© Ê. ±‹≈£P‹“|®‹Δ„… ªËÒ‹®‹≈ ‹¬ ‹‚ ƛՋ ›W‹·£§√‹·Ò‹§®ÊÌ®‹·  ÊÁÕʇ—P‹√‹· ÷ʇŸ‹· ‹‚©Δ… , B®‹√Ê ªËÒ‹®‹≈ ‹¬ ‹‚  ‹”‹·§ ›X √‹„±‹ ´‹ƒ‘®›W‹ A®‹PÊR ƛՋ ”›´‹¬ ÊÌü·®‹Æ‹∞ ‹√‹· AÌX‡P‹ƒ”‹·Ò›§√Ê. ”›ÌS¬  ‹·Ò‹·§  ÊÁÕʇ—P‹ bÌÒ‹ÆÊW‹ŸÊ√‹v‹„ ∏Ë®‹ú bÌÒ‹ÆÊø·Æ‹·∞ ±‹≈ª›À‘√‹· ‹‚®‹· ”›´‹¬. Δ»Ò‹À”‹§√‹®‹ ±‹≈P›√‹ ”‹ÃÒ‹@ ü·®‹úÆʇ A Ê√‹v‹Æ‹„∞ Aª›¬”‹  ‹fiw®‹™. (C®‹· a›ƒ£≈P‹ ›X A”‹Ìü®‹ú , HPÊÌ®‹√Ê A ‹‚ Ø©Ï–‹r √‹„±‹®‹»… ®›Õ‹ÏØP‹ Ò‹Ò‹ÃW‹Ÿ›X ÷Ê„À·æ®‹·™ ü·®‹úÆ‹ Æ‹ÌÒ‹√‹®‹»… ). ü·®‹úÆ‹· i‡ ‹Æ‹®‹ P‹“~P‹Ò‹Ã ‹Æ‹·∞ ÷ʇ⁄®‹™ , A®‹√‹ h›W‹®‹»… ”ËÒ›≈Ì£P‹ ∏Ë®‹ú√‹· P‹“~P‹ ›®‹ ‹Æ‹·∞ ”›ß≤‘®‹√‹·. C®‹√‹ÌÒÊ GΔ… ‹‰ P‹“~P‹ ›®‹™ƒÌ®‹ ±‹≈˛Ê A•‹ › BÒ‹æ ”‹÷‹ P‹“~P‹ Ê‡ BX√‹∏ʇP‹·  ‹·Ò‹·§  ‹·√‹·P‹“|®‹»… ƛՋ ÷Ê„Ì®‹· ‹Ì£√‹∏ʇP‹·. ”›ÌS¬√‹ ±‹≈P›√‹ ±‹≈˛Êø·· D  ‹fi®‹ƒø· P‹“~P‹Ò‹Ã ‹Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©Δ…. ü÷‹·Õ‹@ ∏Ë®‹ú√‹  ÊÁ√›W‹¬  ‹·Ò‹·§ ´›¬Æ‹ (A•‹ › √‹kfiÆ‹) P‹“~P‹ ›®‹PÊR CÌü· PÊ„qr√‹∏ʇP‹·. A ‹√‹ ®‹Í—r Pʇ̩≈‡P‹ÍÒ‹ ›®‹·™ √‹kfiÆ‹®‹ ”›´‹ÆÊø·»…. B”Êø· AÌÒ‹¬WÊ„Ÿ‹·¤ÀPÊø·· ”‹Ò‹¬®‹ AƒÀWÊ AW‹Ò‹¬ ›®‹™ƒÌ®‹ ∏Ë®‹ú√‹· P‹“~P‹Ò‹ÃPÊR ÷Êa‹·c  ‹fiÆ‹¬ÒÊ Ø‡w®‹√ÊÌü JÌ®‹· Aº±›≈ø·À®Ê. ”› ‹Ï£≈P‹ ®‹·@S  ‹·Ò‹·§  ‹¬”‹Æ‹®‹ AÌÒ‹¬ ‹‚ ∏Ë®‹ú ®‹Õ‹ÏÆ‹®‹ BÕ‹ø· ›®‹™ƒÌ®‹ B”Êø·Æ‹·∞ À·‡ƒØΔ·… ‹‚®‹· AW‹Ò‹¬ ÊÌü·®‹· A®‹√‹ ؇£. D Cw‡ ±‹≈£±›®‹ÆÊø·»… W‹£Ò›QÏP‹ÒÊø· ”‹„Ò‹≈À√‹· ‹‚®‹· ∏Ë®‹ú ®‹Õ‹ÏÆ‹®‹  ÊÁŒ–‹r$¬. K. ≤. gø·”›Ã«Ö Ø ‹ÍÒ‹§ C£÷›”‹ ±›≈´›¬±‹P‹, Æ‹Ì. 6,  Ê·Á£≈ ՛̣ ª‹ ‹Æ‹, π. GÌ. ®›”Ö √Ê„‡vÖ, ±›o∞ & 800 004

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


ª›√‹Ò‹

1930&50√‹ ®‹Õ‹P‹W‹Ÿ‹ A ‹óø·»… AÆʇP‹ ‘ßÒ‹¬ÌÒ‹√‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹ÌwÒ‹·.  ‹”›÷‹Ò‹·Õ›◊, ”› ‹fi≈g¬Õ›◊, ¥›¬‘”Ör , Æ›iÇ Õ‹Q§W‹Ÿ‹ À√‹·®‹ú gÆ‹±‹√‹ a‹Ÿ‹· ‹⁄W‹Ÿ‹  ‹·„ΔP‹ ±‹≈üΔ ±‹≈£√Ê„‡´‹  ‹¬P‹§ ›¿·Ò‹·. Æ‹ ‹·æ»…®‹™ AÆʇP‹ √‹„{W‹Ò‹ " ‹ÂËΔ¬'W‹Ÿ‹·  ‹·√‹·ÀÕÊ…‡–‹OÊWÊ JŸ‹W›®‹ ‹‚. AÆʇP‹ ±‹≈ÕÊ∞W‹⁄WÊ ±‹P›R®‹ ‹‚. ”‹ ‹·Ò› ›®‹ ‹‰ ®‹or ›X ±‹≈ª›À‘Ò‹·. P‹«Ê, ”›◊Ò‹¬ CÒ›¬© ±‹≈P›√‹W‹Ÿ‹»… ”‹ÍgÆ‹Œ‡ΔÒÊ  ‹·Ò‹·§ ”› ‹fiiP‹ ”‹Ì Ê‡®‹ÆÊW‹Ÿ‹  Ê·Á£≈¿·Ì®‹ AÆʇP‹  ‹ÂËΔ¬ø··Ò‹ P‹Í£W‹Ÿ‹· ÷Ê„√‹üÌ®‹ ‹‚. D P›ΔZor®‹«Ê‡… CÌwø·ÆÖ ≤‡±‹«Ö’ ¶¡·‡o√Ö A”Ê„‡‘¡·‡–‹ÆÖ (C±›r ), ±Ê‰≈WÊ≈‘ Ö √ÊÁo”ÖÏ A”Ê„‡‘¡·‡–‹ÆÖ (≤.v‹ü„…$¬.G.) ”‹Ì”ÊßW‹Ÿ‹· A‘§Ò‹ÃPÊR üÌ®‹ ‹‚. C ‹‚ "P‹«Ê P‹«ÊW›X AΔ… , i‡ ‹Æ‹P›RX' GÌü ҋҋà‹Æ‹·∞ ±‹≈£±›©‘®‹ ‹‚. PÊÁμ Biæ ,  ‹·g·≈÷Ö ”‹·«›§ÆÖ±‹‚ƒ, ”‹®›Ï√Ö h›μ≈, A ‹·ÍÒ› ≤≈‡Ò‹Ì, C”‹æÒÖ a‹·WÖÒ›øÂÖ, ÕÊÁ«Ê‡Ì®‹≈, ®Ê‡ Ê‡Ì®‹≈ ”‹Ò›¬¶Ï, ”›®‹ÒÖ ÷‹”‹ÆÖ  ‹fiÌpÊ„‡, √‹Z·±‹£ ”‹÷›øÂÖ "μ√›TÖ', "hÊ„‡ÕÖ'  ‹·»÷‹∏›©  ‹·Ò‹·§ CÒ‹√‹ AÆʇP‹√‹· E®‹·Ï, ◊Ì©  ‹·Ò‹·§ ±‹Ìh›π ”›◊Ò‹¬®‹  ‹·„ΔP‹ 1940Æʇ ®‹Õ‹P‹®‹»… Æ‹ ‹·æ E±‹SÌv‹®‹»… JÌ®‹· ”‹Ìa‹ΔÆ‹ ‹Æ‹·∞Ìo·  ‹fiw®‹√‹·. D ±‹‚√Ê„‡W›À· ü√‹÷‹W›√‹√‹· Ò‹ ‹·æ ü√Ê÷‹W‹Ÿ‹  ‹·„ΔP‹ ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈¬P›RX ÷Ê„‡√›w®‹√‹·; ”› ‹fiÆ‹¬ gÆ‹√‹ ü ‹OÊW‹⁄WÊ ”‹≥Ì©‘®‹√‹·. Ò‹ ‹·æ Àa›√‹&P‹Í£W‹Ÿ‹  ‹·„ΔP‹ Q≈øfiÕ›»W‹Ÿ›®‹√‹·. AÌÒ‹÷‹ ”›◊Ò‹¬P‹ A´‹Ãø··ÏW‹Ÿ‹»… ¥ÊÁhÖ A÷‹ ‹·æ®Ö ¥ÊÁhÖ Jü∫√›X®‹™√‹·. ¥ÊÁhÖ ¥Êü·≈ ‹ƒ 13, 1911√‹Ì®‹· ±‹Ìh›∏Ö ±›≈ÌÒ‹¬®‹ ‘øfi«ÖPÊ„‡pÖÆ‹ P‹ΔP‹®Ê√Ö ÷‹⁄¤ø·»… gØ‘®‹√‹·. "”›√Ê g÷›Ì”Ê Aa›f, ◊Ì®‹„”›ßÆÖ ÷‹ ‹fi√‹...' ü√Ê®‹ ±›Q”›§Æ‹®‹ √›—Û‡ø· P‹À AΔ… ‹·  Ê„÷‹ ‹·æ®Ö CP›∫«Ö ”‹÷‹ C®Ê‡ ”‹ßŸ‹®‹»… ÷‹·qr®‹·™ JÌ®‹· P›P‹Ò›⁄‡ø· ÀÕʇ–‹ ”‹ÌW‹£. ¥ÊÁhÖ√‹ Ò‹Ì®Ê ”‹·«›§ÆÖ  Ê„÷‹ ‹·æ®Ö T›ÆÖ√‹®‹·™ P‹·ƒW‹Ÿ‹Æ‹·∞ P›ø·· ‹ P›ø·P‹ ›XÒ‹·§. AÆ‹ÌÒ‹√‹  ‹·ÆÊ¿·Ì®‹ Kw ÷Ê„‡X, «›÷Ê„‡√ÖÆ‹  ‹·‘‡©¡„Ì®‹√‹»…  ›”‹ ‹fiv‹·Ò‹§ ±›‘Ï (±‹—Ïø·ÆÖ) E®‹·Ï  ‹·Ò‹·§ CÌX…–Ö ª›–ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹»Ò‹√‹·. A ‹√‹Æ‹·∞ , ü®‹·QÆ‹ £√‹· ‹‚W‹Ÿ‹· B¥›^ÆÖ ®Ê„√Êø· B±‹§ ®‹·ª›—  ‹·Ò‹·§ ◊ƒø·  ‹·Ì£≈ø· ”›ßÆ‹PÊR Hƒ‘®‹ ‹‚. PʇÌπ≈vÖj ÀÕ‹ÃÀ®›¬Δø·®‹»… P›Æ‹„Æ‹· ±‹®‹Àø·Æ‹„∞ ±‹vÊ®‹√‹·. ¥ÊÁhÖ√‹ Ò›¿· ¥‹£ ‹fi T›ÆÖ√‹ PÊ„ÆÊø· ±‹£∞øfiX®‹™√‹·. B P›Δ®‹»…®‹™ ”‹Ì±‹≈®›ø·®‹ÌÒÊ, ¥ÊÁg√‹·  Ê„®‹Δ· JÌ®‹·  ‹·®‹≈”›®‹»… ŒP‹“| ±‹vÊ®‹√‹·. Æ‹ÌÒ‹√‹ ”›RaÖ À·–‹ÆÖ ÷ÊÁ”‹„R«ÖÆ‹»… A ‹ƒWÊ "Õ‹ ‹ÂÖ’ &E«Ö&E«Ê‡ ‹·' (À®›ÃÌ”‹√‹ ”‹„ø·Ï) GÌ®‹· T›¬Ò‹√›X®‹™ ”‹¿·¬‡®Ö À·√Ö ÷‹”‹ÆÖ  ‹fiW‹Ï®‹Õ‹ÏÆ‹®‹»… ŒP‹“| ®Ê„√Ê¿·Ò‹·. À·√Ö ÷‹”‹ÆÖ GÌ∏›Ò‹ CP›∫«ÖƒW‹„ W‹·√‹· ›X®‹™√‹·. D ”‹ ‹·ø·®‹«Ê…‡ A ‹√‹· A√ʇπPÖ, ±‹ŒÏø·ÆÖ, E®‹·Ï  ‹·Ò‹·§ BÌW‹… ª›–ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹»Ò‹√‹·. Ò›√‹·|¬®‹«Ê…‡ E®‹·Ï  ‹·Ò‹·§ BÌW‹… ª›–Êø· P›…‘P‹«Ö W‹≈Ì•‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ K©®‹™√‹·. ”‹ß⁄‡ø·  ‹··–ÊÁ√›W‹Ÿ‹»… AΔ… ‹· CP›∫«Ö ø·· ‹P‹ ¥ÊÁhÖ√‹ P‹ ‹Æ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ B»‘®‹™√‹·. P‹ ‹Æ‹ ”‹≥´ÊÏ¡„Ì®‹√‹»… Àhʇҋ√›X®‹™ ¥ÊÁhÖƒWÊ ü÷‹· ‹fiÆ‹ ‹Æ‹„∞ ؇w®‹™√‹·. CP›∫«Ö√‹· ¥ÊÁhÖƒWÊ «›÷Ê„‡ƒÆ‹ ”‹P›Ïƒ P›«Ê‡iÆ‹»… EÆ‹∞Ò‹ À®›¬ª›¬”‹  ‹··Ì®‹· ‹√Ê”‹· ‹ÌÒÊ ”‹Δ÷Ê Ø‡w®‹√‹·. ±‹®‹À ŒP‹| “  ‹Æ‹·∞ ‘øfi«ÖPÊ„‡pÖÆ‹  ‹··√Ê≈‡ P›«Ê‡hÖÆ‹»… ±‹vÊ®‹ ¥ÊÁg√‹· «›÷Ê„‡√ÖÆ‹ ”‹P›Ïƒ P›«Ê‡g·  ‹·Ò‹·§ Kƒø·Ìo«Ö P›«Ê‡hÖW‹Ÿ‹»… P‹≈ ‹· ›X BÌW‹…  ‹·Ò‹·§ A√ʇπPÖ ”›◊Ò‹¬W‹Ÿ‹Æ‹·∞ K©, ”›∞Ò‹PÊ„‡Ò‹§√‹ ±‹®‹À ±‹vÊ®‹√‹·. B P›Δ®‹»… A ‹√‹·, E®‹·Ï ª›–Êø· P› ‹¬PÊ“‡Ò‹≈®‹ ©W‹Yg√›X®‹™ À·√Ö Ò›U "À·√Ö' À·h›Ï √‹μ "”Ë´‹'  ‹·Ò‹·§ A”›®‹·Δ… T›ÆÖ "W›»‡∏Ö'ƒÌ®‹ ±‹≈ª›ÀÒ‹√›X®‹™√‹·. ¥ÊÁhÖ√‹  Ê„®‹Δ P‹ ‹Æ‹ ”‹ÌP‹ΔÆ‹ ∂ "Æ‹TÖœ&G&¥‹øfiÏ©' [±‹≈«›≤”‹· ‹ ±‹≈£πÌü (±‹≈£ Ê·)] ø·»… ±Ê≈‡ ‹·, aÊΔ· ‹‚, À√‹÷‹, ≤≈ø·P‹√‹Ÿ‹  ‹··T›√‹ÀÌ®‹ CÒ›¬© P‹·ƒÒ‹ PÊΔ ‹‚ P‹ ‹Æ‹W‹⁄ Ê. ”› ‹fiÆ‹¬ ›X øÂË ‹Æ› ‹”Êßø·»…√‹· ‹ P‹ÀW‹Ÿ‹· ü√Êø·· ‹ÌÒÊ ¥ÊÁg√‹„ ”‹÷‹ Ò‹ ‹·æ  ‹·´‹·√‹ ª› ‹ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ D P‹ ‹Æ‹W‹Ÿ‹»… ÷‹ƒπqr®›™√Ê. Jü∫ W‹®‹¬ü√‹÷‹W›√‹Æ‹ ü√Ê÷‹W‹Ÿ‹·  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹· E√‹·⁄®‹ÌÒÊ  ‹fiW‹·Ò‹§ Ê; Jü∫ P‹À Ò‹Æ‹∞ øÂË ‹Æ‹®‹«Ê…‡ EÒ‹¢–‹r ›®‹®‹™Æ‹·∞ √‹b”‹·Ò›§ÆÊ GÌü JÌ®‹· ”› ‹fiÆ‹¬ W‹≈◊PÊ¿·®Ê. C®‹· À·h›Ï W›»‡∏ÖÆ‹ À–‹ø·®‹»… ”‹Ò‹¬ ›¿·Ò‹·. HPÊÌ®‹√Ê, A ‹Æ‹· Ò‹Æ‹∞ C±‹≥Ò‹§√‹ ÷‹√Êø·®‹«Ê…‡ PÊΔ ‹‚ AÒ‹·¬Ò‹§ ‹· AÆ‹·ª›À P‹ ‹Æ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ √‹b‘®‹. B®‹√Ê ¥ÊÁhÖ√‹ À–‹ø·®‹»… C®‹· £√‹·W‹ ‹··√‹·W‹ B¿·Ò‹·.

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

1965ÃÜÈÉ Cívæãà&±ÝP… ÓÜÊÜáÃÜ ±ÝÅÃÜí»ÜÊݨÝWÜ ´æ‚çh…‚ ÓÜí©WÜœPæR ¹¨ÜªÃÜá. Óæ°à×ñÜÃÜá ÃÝÐÜó»ÜQ¤ XàñæWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¿áÆá JñݤÀáÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ÊÜáêñÜ Óæç¯PÜ®Ü PÜáÄñÜá Jí¨Üá ÖÝvÜ®Üá° ŸÃæ¨ÜÃÜá. GÃÜvÜã PÜvæ¿á Óæç¯PÜÃÜá ±ÝÅOݱÜìOæ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° PÜívÜ AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ BÙÜÊÝ¨Ü ËÐݨÜÊÜ®Üá° Ÿ×ÃÜíWÜWã æ ÚÔ¨ÜÃáÜ . C¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ ¨æàÍÜ¨Ü ÃÝÑóà¿áÊÝ©WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠPæÆÊÜâ GvܱÜí¦à¿áÃÜ PæãÅà«ÜPæR ñÜáñݤ¨ÜÃÜá. 1971ÃÜÈÉ ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü GÃÜv®Ü àæ Ë»Üg®æ¿á A®ÜíñÜÃÜ ¸ÝíWÝɨàæ ÍÜ AÔ¤ñÌÜ PæR Ÿí©ñÜá. ±ÝQÓݤ®Ü¨ÜÆãÉ Jí¨Üá aÜá®ÝÀáñÜ ÓÜPÝìÃÜ A— PÝÃÜ¨Ü aÜáPÝR~ ×wÀáñÜá. ´æçh… A¨ÜÃÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÓÜÆÖæWÝÃÜÃÝX ®æàÊÜáPÜWã æ ívÜÃáÜ .

‹·. Œ≈‡.  ‹··√‹⁄ P‹Í–‹° ÷Ê„”‹Ò‹· 53


÷Ê„”‹Ò‹· 54

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


¥ÊÁhÖ 1935√‹»… A ‹·ÍÒ‹”‹√‹®‹  Ê„÷‹ ‹·æv‹ÆÖ BÌWÊ„… Kƒø·Ìo«Ö P›«Ê‡hÖÆ‹»… BÌW‹… E±‹Æ›¬”‹P‹√›X Æʇ ‹·P‹WÊ„Ìv‹√‹·. B P›ΔZor®‹»… Æ‹ ‹·æ E±‹SÌv‹  ‹fiÒ‹≈ ‹Δ…®Ê‡ Cw‡ ÀՋàʇ  ‹·÷› B¶ÏP‹ P‹·‘Ò‹©Ì®‹ Ò‹Ò‹§ƒ‘Ò‹·§. Ø√‹·®Ê„¬‡W‹, üv‹Ò‹Æ‹  ‹·Ò‹·§ JÌ®‹· ƒ‡£ø· BÒ‹ÌP‹, ª‹ø·  ‹·ÆÊ ‹fiw®‹™ ‹‚. ¥ÊÁhÖ I®‹·  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ P›Δ B P›«Ê‡iÆ‹»… ±›s‹  ‹fiw®‹√‹·. D A ‹óø·«Ê…‡ ◊Ì©XÌÒ‹Δ„ ∏ʇ√Ê ÒÊ√‹Æ›X gW‹Ò‹§Æ‹·∞ W‹≈◊”‹· ‹ ¥ÊÁhÖ gÆ‹æÒ›⁄®‹™. P›«Ê‡iÆ‹ ≤≈Ø’±›Δ√›X®‹™ ”›◊∏Öh›®‹  ‹·÷‹ ‹·„残„j √‹k·¥‹√Ö, BÒ‹Æ‹  ‹·v‹© v›>> √‹Œ‡®Ö hÊ÷›ÆÖ, ”‹h›j®Ö g◊‡√Ö  ‹·Ò‹·§ A÷‹ ‹·®æ Ö 1932√‹»… "AÌW›√Ê' GÌü JÌ®‹· ”‹|°P‹•ÊW‹Ÿ‹ ”‹ÌP‹ΔÆ‹ ‹Æ‹·∞ ±‹≈P‹q‘®‹√‹·. A®‹√‹»… , a›»§ø·»…®‹™ √‹„{W‹Ò‹ ´›À·ÏP‹  ‹·Ò‹·§ ”‹Ì”‹¢£ø· ±‹‰ ›ÏW‹≈÷‹W‹Ÿ‹ üWÊWÊ JÌ®‹· ÀÆ‹„Ò‹Æ‹ ƒ‡£ø· Aº ‹¬Q§ø·  ‹·„ΔP‹ À√Ê„‡´‹ ‹Æ‹·∞  ‹¬P‹§ ±‹w”‹«›XÒ‹·§. C®‹Æ‹·∞ π≈q–Ö ”‹P›Ï√‹ ؖʇó‘Ò‹·.  ‹··Ì®Ê, C®‹· AUΔ ª›√‹Ò‹ ±‹‚√Ê„‡W›À· ü√‹÷‹W›√‹√‹ ”‹ÌZ®‹ (≤.v‹ü„…$¬.G.) ”›ß±‹ÆÊWÊ ±Ê≈‡√‹OÊøfi¿·Ò‹·. D ∏ÊŸ‹ ‹~WÊW‹Ÿ‹ ®‹or ±‹≈ª› ‹ ¥ÊÁhÖ√‹  Ê·‡«Ê B¿·Ò‹·. A ‹√‹„ ≤.v‹ü„…$¬.G. ”ʇƒ®‹√‹·. A ‹√‹ ®‹Í—Pr Ê„‡Æ‹ ü®‹«›¿·‘Ò‹·. ≤≈‡£ø· üWÊXÆ‹  ‹·´‹·√‹ ª› ‹ÆÊW‹Ÿ‹· «Ê„‡P‹ ≤≈‡£øfiX  ‹fi±›Ïp›¿·Ò‹·.  ÊÁø·Q§P‹ÒÊø· ”› ‹fiiP‹ Bøfi ‹·®‹ Aƒ ›¿·Ò‹·. D ”‹ ‹·ø·®‹«Ê…‡ A ‹√‹ «Ê‡SØ¿·Ì®‹ ∂ ""L√Ö º ®‹·@TÖ ÷ÊÁ, gÇ ‹fiÆʇ  Ê·‡Ì  Ê„÷‹ü∫ÒÖ PÊ ‘ › √›÷‹ÒÊ‡Ì L√Ö º ÷ÊÁÌ  ‹”Ö… Q √›÷‹ÒÖ PÊ ‘ ›'' (≤≈‡£ø· hÊ„ÒÊ ÀՋî‹»… CÒ‹√‹ ®‹·@SW‹Ÿ‹· C Ê, ”‹Ì¡„‡W‹®‹ hÊ„ÒÊ CÒ‹√‹ À«›”‹W‹Ÿ‹„ C Ê) GÌü ”›Δ·W‹Ÿ‹· ÷‹ƒ®‹·üÌ®‹ ‹‚. ¥ÊÁhÖ 1936√‹»… ΔPÊ„∞‡®‹»… g√‹·X®‹ ≤.v‹ü„…$¬.G.ø·  Ê„®‹ΔÆʇ ”‹ Ê·æ‡Ÿ‹Æ‹®‹»… ª›W‹ ‹◊‘®‹√‹·. Ò‹√‹· ›ø· ""∏Ê„‡«Ö'' ( ‹fiÒ›v‹·) GÌü ±‹®‹¬ ‹Æ‹·∞ ü√Ê®‹√‹·. C®‹√‹»… ”› ‹fiiP‹ Æ›¬ø·, ÕÊ„‡–‹OÊ  ‹·Ò‹·§ AÆ›¬ø·®‹ À√‹·®‹ú®‹ ®‹ØW‹⁄ Ê. π≈q–Ö ”› ‹fi≈g¬®‹ À√‹·®‹ú ÕÊ„‡—Ò‹√ÊΔ√… ‹„ PÊ„ÆÊø·  ‹√ÊWÊ ÷Ê„‡√›v‹∏ʇPÊÌü BÕ‹ø·W‹Ÿ‹„ C Ê. BXÆ‹ ”Ê„‡Àø·ÒÖ ø·„Øø·ÆÖÆ‹»…®‹™ ¥ÊÁhÖ√‹ ®‹·ª›—  ‹·Ò‹·§ B£æ‡ø· ”‹ÌW›£ Δ·vÖÀ·«›  ‹‘’»¡· › ±‹≈P›√‹ D P‹ ‹Æ‹ GΔ… ü√‹÷‹W›√‹√‹·  ‹·Ò‹·§ P‹«›À®‹√‹· Õ‹”›˜”‹˜W‹Ÿ‹Æ‹·∞ PÊÁWÊ ÒÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹¤∏ʇPÊÌ®‹· P‹√Ê Ø‡wÒ‹·. A®‹√‹ PÊΔ ‹‚ ”›Δ·W‹Ÿ‹· ◊‡X Ê... ∏Ê„‡«Ö PÊ Δ∏Ö BhÇ›®Ö ÷ÊÁÌ Òʇ√Ê ∏Ê„‡«Ö hÊ∏›ÆÖ A∏Ö Ò‹PÖ Òʃ‡ ÷ÊÁ ∏Ê„‡«Ö PÊ ”‹aÖ iÇÌ®› ÷ÊÁ A∏Ö Ò‹PÖ ∏Ê„‡«Ö, hÊ„‡ P‹·aÖ PÊ÷ÊÆ› ÷ÊÁ PÊ÷֫ʇ... D P‹ ‹Æ‹®‹ P‹Æ‹∞v‹ AÆ‹· ›®‹®‹ ”›Δ·W‹Ÿ‹· ¥ÊÁgƒX®‹™ ”› ‹fiiP‹ P›Ÿ‹iø·Æ‹·∞ AÆ› ‹√‹|

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

WÊ„⁄”‹·Ò‹§®Ê. Ò‹·qW‹⁄WÊ AÌPÊ CΔ… Bv‹· ‹fiÒ›v‹· Æ›»WÊ CÆ‹„∞ ØÆ‹∞®Ê‡ Bv‹·  ‹fiÒ›v‹· ®Ê‡÷‹ ØÆ‹∞ ”‹ÃÌÒ‹®‹·™ Bv‹·  ‹fiÒ›v‹· i‡ ‹ CÆ‹„∞ E⁄©®Ê Bv‹·  ‹fiÒ›v‹·. ÆÊ„‡v‹· P‹ ‹fiæ√‹Æ‹ P‹·Δ· Ê·ø·»… iX®Ê©™®Ê h›Ã«Ê, PÊ̱ʇƒ®Ê «Ê„‡÷‹ ”‹w«›X®Ê GΔ… π‡W‹W‹Ÿ‹ ∏›¿· Ò‹·Ìv›X π©™®Ê ”‹√‹±‹⁄. ®Ê‡÷‹ Æ›»WÊW‹Ÿ‹ ”›ÀÆ‹  ‹··ÌbÆ‹ D G√‹v‹· W‹⁄WÊ ”‹ ‹·ø· Ê‡ ”›P‹· Bv‹·  ‹fiÒ›v‹· ”‹Ò‹¬ CÆ‹„∞ E‘√›v‹·Ò‹§»®Ê Bv‹·  ‹fiÒ›v‹· ÷ʇŸ‹«Ê‡ ∏ʇP›®‹·™ ÷ʇ⁄¡·‡ πv‹· Bv‹·  ‹fiÒ›v‹· (AÆ‹· ›®‹ & Œ≈‡ & B´›√‹ : ΔÌPʇÕÖ ÀÕʇ–›ÌP‹ &  ‹fiaÖÏ 16, 2011)

¥ÊÁhÖ ”ËÌ®‹¡„χ±›”‹P‹√›X¡·‡ ”‹ ‹fig®‹ À–‹ ‹· ”‹ÌW‹£W‹Ÿ‹ üWÊWÊ W‹ ‹·Æ‹ ÷‹ƒ‘®‹√‹·. Ò‹ ‹·æ P‹|° ‹··Ì®Ê C√‹· ‹ ª‹øfiÆ‹P‹ Æ‹W‹∞”‹Ò‹¬W‹Ÿ‹·  ‹·Ò‹·§ PË≈ø·ÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹«›À®‹√‹·  ‹·Ò‹·§ ü√‹÷‹W›√‹√‹· ÷ʇWÊ E±Ê‡Q“”‹üΔ…√‹· GÌü·®‹· A ‹√‹ ±‹≈ÕÊø ∞ fiXÒ‹·§. PÊΔ ‹√‹· ”› ‹fiiP‹ ”‹Ì Ê‡®‹ÆÊW‹Ÿ‹ Aº ‹¬Q§ø·Æ‹·∞ "±‹≈a›√‹ ”›◊Ò‹¬' GÌ®‹·  ‹·„«Ê W‹·Ì±‹‚  ‹fiv‹·Ò›§√Ê. AÌÒ‹÷‹ ‹√‹· ¥ÊÁhÖ√‹ P›Δ®‹Δ„… C®‹™√‹·. CÌ®‹„ C®›™√Ê. C”‹Ì, a‹Ÿ‹· ‹⁄, ‘®›úÌÒ‹W‹Ÿ‹ hÊ„ÒÊ Ò‹ ‹·æÆ‹·∞ W‹·√‹·£‘PÊ„Ìv‹· ”‹ÍgÆ‹Œ‡Δ ”›◊Ò‹¬®‹/ P‹«Êø· PÊ„v‹·WÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ؇w√‹· ‹/؇v‹·£§√‹· ‹ ÷‹Δ ‹√‹· Æ‹ ‹·æ Æ‹v‹· Ê C®›™√Ê. AÌÒ‹÷‹ ‹√‹ ”›◊Ò‹¬P‹Í—ø·Æ‹·∞ ”›√›”‹W‹p›X Ò‹⁄¤÷›P‹· ‹ À ‹·Õ‹ÏP‹√‹ ®‹Ìv‹„ C®Ê. B®‹√Ê ¥ÊÁhÖ√‹ÌÒ‹÷‹ ‹√‹· Gv‹±‹Ì¶‡ø· ›X ü®‹úÒÊ¿·Ì®‹ ü√Ê®‹√‹·; ”‹ÍgÆ‹ Œ‡Δ√›X EÒ‹§ ‹·√ÊÌ®‹· Õ›…ZÆÊWÊ JŸ‹W›®‹√‹·. ÷‹ÒÊ„§ÌüÒ‹§Æʇ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹  ‹·´‹¬ª›W‹®‹»… W›»‡∏Ö A ‹√‹Ì•‹ E®‹·Ï P‹ÀW‹⁄Ì®‹ W‹g«Ö ±‹≈P›√‹ ŒS√‹”›ßÆ‹ ±‹vÊ©Ò‹·§. B®‹√Ê ¥ÊÁhÖ ”›◊Ò‹¬ PÊ“‡Ò‹≈ ±‹≈ Ê‡Œ‘®›W‹, A®‹· P‹ŸÊW‹·Ì©Ò‹·§. A®‹√‹ P‹o·rØp›r®‹ d‹Ì®Ê„‡ü®‹úÒÊ  ‹·Ò‹·§ Δø·, Æ‹À‡Æ‹ø··W‹®‹ ”‹ÌQ‡|ÏÒÊW‹Ÿ‹ Aº ‹¬Q§WÊ ÷Êa‹·c A ‹P›Õ‹ ؇v‹· ‹‚©Δ… ÊÌü Aº±›≈ø·ÀÒ‹·§. CP›∫«ÖÆ‹ÌÒ‹÷‹ ‹√‹· "Æ‹gÇÌ' P› ‹¬ ±‹≈P›√‹®‹  ‹·„ΔP‹ ”‹ ‹·•‹Ï ›X (A®‹√‹Δ„…  ‹··S¬ ›X √›gQ‡ø· ”‹Ì®Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ) Aº ‹¬Q§”‹·Ò‹§ , A®‹PÊR  ‹·Æ‹∞OÊ ®Ê„√‹P‹· ‹ÌÒÊ ”›◊Ò‹¬ √‹b‘®‹√‹·. B®‹√Ê ¥ÊÁhÖƒWÊ ∏ʇ√Ê ÒÊ√‹Æ›®‹ P‹Δ≥ÆÊW‹⁄®‹™ ‹‚. A ‹√‹· W‹g«Ö ±‹≈P›√‹PÊR Æ‹ ‹aʇҋƋ ‹Æ‹·∞ ؇w®‹√‹·.

‹·g„≈÷Ö ”‹·«›§ÆÖ±‹‚ƒø·ÌÒ‹÷‹ ‹√‹ hÊ„ÒÊø·»… , W‹gÇ«Ö ±‹≈P›√‹ ±‹‚Æ‹@ Ò‹Æ‹∞ ”›ßÆ‹ ±‹vÊø·· ‹ ØqrÆ‹»… , AÆʇP‹ W‹ ‹·Æ›÷‹Ï PÊ„v‹·WÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ؇w®‹√‹·. Æ‹gÇÌ ±‹≈P›√‹®‹Δ„… AÆʇP‹ ±‹≈¡„‡W‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞  ‹fiw®‹√‹·. A ‹√‹· ±‹≈P‹Í£ ҋқà‹ΔÌ𠱋√‹Ì±‹√ÊWÊ  Ê„√Ê÷Ê„‡X, ±‹≈P‹Í£ ®‹ÍÕ‹¬W‹Ÿ‹·, ZoÆÊW‹Ÿ‹·  ‹·Ò‹·§ ”‹Ø∞ Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹ AÆʇP‹ A®‹·ΩÒ‹ ±‹≈£ Ê·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹Í—r‘®‹√‹·.  ÊÁø·Q§P‹ AÆ‹·ª‹ ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ "iÇÌ®›ÆÖ PÊ HPÖ Õ› ‹ÂÖ' (JÌ®‹· P›√›W‹Í÷‹®‹ ”‹ÌhÊ), " ‹·ÌhÇ›√Ö' (±‹≈P‹Í£ ®‹ÍÕ‹¬)  ‹·Ò‹·§ "÷›pÖÏ Ap›¬PÖ' GÌü P‹ ‹Æ‹W‹Ÿ‹»… ”› ‹Ï£≈‡P‹√‹|WÊ„⁄‘®‹√‹·. AÆʇP‹ A±‹≈£ ‹· W›ø·P‹√‹· ¥ÊÁhÖ√‹ W‹g«ÖW‹Ÿ‹Æ‹·∞ A ‹·√‹WÊ„⁄‘®›™√Ê. ±‹≈|ø·ª› ‹ EŸ‹¤ " ‹··h֔ʇ ±Ê÷Ê… ‘  Ê„÷‹ü∫ÒÖ...' W‹gΔÆ‹·∞ Æ‹„√Ög÷›ÆÖ, √›gQ‡ø· ®‹Øø· "÷‹ ‹ÂÖ ®Ê‡TÊÌWÊ...' W‹gΔÆ‹·∞ CP›∫«Ö ∏›ÆÊ„‡, "W‹·«Ê„‡Ì  Ê·Á √‹ÌWÖ ª‹√Ê...'  ‹·Ò‹·§ "B¡· P‹·aÖ A∏Ö≈' W‹g«ÖW‹Ÿ‹Æ‹·∞  Ê·÷‹© ÷‹”‹ÆÖ Ò‹ ‹·æ P‹Ìs‹‘ƒø·  ‹·„ΔP‹ Œ≈‡ ‹·ÌÒ‹WÊ„⁄‘®›™√Ê. ¥ÊÁhÖ CÌWÊ…ÌvÖ  ‹·„Δ®‹ A«Ê’$ÁÆ‹Æ‹·∞ APÊ„r‡ü√Ö 1941√‹»… À ›÷‹ ›®‹√‹·. A ‹√‹ ØT› ÆÊ√‹ Ê‡ƒ‘®‹·™ Æ›¬–‹Æ‹«Ö P›ÆÖ¥‹√ÊÆÖ’ ±‹P‹“®‹ Æ›ø·P‹ ÕʇTÖ  Ê„÷‹ ‹·æ®Ö Aü·™«›…. A«Ê’$Á π≈oØ∞Æ‹ P‹ ‹··¬Ø”Ör ±‹P‹“®‹ ”‹®‹”ʬøfiX®‹™√‹·. A»…Æ‹ "μ≈ CÌwøfi' a‹Ÿ‹· ‹⁄ø· P›ø·ÏP‹ÒÊÏøfiX®‹√™ ‹·. ª›√‹Ò‹®‹ Àª‹gÆÊ ¥ÊÁg√‹Æ‹·∞ [›‘WÊ„⁄‘Ò‹·§. Ò‹ ‹·æ JÌ®‹· P‹ ‹Æ‹®‹»… A ‹√‹· "C®Ê‡Æ› Æ› ‹‚ G®‹·√‹· ÆÊ„‡w®‹  ‹··Ìh›ÆÊ ?' GÌ®‹· À–›®‹  ‹¬P‹§ ±‹w‘®›™√Ê. ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈¬®‹ ”‹ÃΔ≥  ‹··Æ‹∞ , 1947√‹»… ¥ÊÁhÖ√‹· "© ±›Q”›§ÆÖ pÊÁ ‹ÂÖ’' GÌü BÌW‹… ©Æ‹±‹£≈PÊø· ”‹Ì±›®‹P‹√›®‹√‹·. W‹®‹¬  ‹·Ò‹·§ ±‹®‹¬W‹Ÿ‹  ‹·„ΔP‹ ÷‹Δ ‹‚ Àa›√‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ K®‹·W‹ƒWÊ Ò‹Δ·≤‘®‹√‹·. Ò‹ ‹·æ ±‹£≈PÊø·»… P›À·ÏP‹√‹·,  ‹·◊ŸÊø·√‹·, √ÊÁÒ‹√‹·  ‹·Ò‹·§ üv‹ ‹√‹ ÆÊ„‡ ‹‚, JÒ›§ø·  ‹·Ò‹·§ BÕÊ„‡Ò‹§√‹W‹Ÿ‹ ®‹ØW‹⁄WÊ A ‹P›Õ‹ P‹»≥‘®‹√‹·. P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹ ±‹≈£ØóøfiX ¥ÊÁhÖ√‹· BX®‹™ ±‹≈´›Ø »øfiSÒÖ A» T›ÆÖ ”‹P›Ï√‹ ‹Æ‹·∞ ±‹®‹a‹·¬Ò‹WÊ„⁄‘, JÌ®‹· À·»oƒ P›≈Ì£WÊ ”‹Æ‹∞®‹ú √›X®‹™√ÊÌü B√Ê„‡±‹®‹ P›√‹| A ‹√‹Æ‹·∞ Æ›Δ·R  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ P›Δ üÌ´‹Æ‹®‹»… Cv‹«›¿·Ò‹·. D "√› ‹»≥Ìw ≤Ò‹„ƒ  Ê„P‹®‹™ Ê·'ø·»… CÆ‹„∞ AÆʇP‹√‹· ”Ê√Ê ‹·ÆÊ  ›”‹ ‹Æ‹·∞ AÆ‹·ª‹À‘®‹√‹·. üÌ©‡T›ÆÊø·»…®›™W‹«Ê‡ ¥ÊÁhÖ√‹· "®‹”Ö§&C&”‹ü' ( ‹fi√‹·Ò‹®‹ ÷‹”‹§ )  ‹·Ò‹·§ "iÇÌ®›ÆÖ Æ› ‹·' (”Ê√Ê ‹·ÆÊ ÆÊ„‡pÖü·PÖ) GÌü G√‹v‹· P‹ ‹Æ‹ ”‹ÌP‹ΔÆ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷Ê„√‹Ò‹Ì®‹√‹·. A ‹√‹· hÊÁ»Æ‹ i‡ ‹Æ‹®‹ A ‹ó¡·‡ Ò‹ ‹·æ AÒ‹¬ÌÒ‹ Q≈øfiŒ‡Δ ±‹ ‹Ï ÊÌ®‹· ®›S»‘®›™√Ê. hÊÁ»ØÌ®‹ πv‹·W‹vÊøfi®‹ Ò‹√‹· ›ø· ¥ÊÁhÖ√‹ T›¬£ ÷ÊbcÒ‹·. ÷›WÊ¡·‡ ±›Q”›§Æ‹®‹ À·»oƒ ∏ÊÌü»Ò‹ ”‹P›Ï√‹W‹Ÿ‹· A ‹√‹ üWÊWÊ ª‹ø· ‹Æ‹·∞ ÷Êbc‘PÊ„Ìv‹ ‹‚. 1962√‹»… A ‹ƒWÊ «ÊØÆÖ Õ›Ì£

÷Ê„”‹Ò‹· 55


±‹≈Õ‹‘§ ®Ê„√‹QÒ‹·. A ‹√‹· A®‹Æ‹·∞ ‘ÇP‹ƒ”‹∏›√‹®ÊÌ®‹· BXÆ‹ ”‹P›Ï√‹ Ò›Q‡Ò‹·  ‹fiwÒ‹·. HPÊÌ®‹√Ê ±›Q”›§Æ‹ A Ê·ƒP›®‹ ”‹S¬ ‹Æ‹·∞ W‹⁄‘Ò‹·§  ‹·Ò‹·§ GΔ… Gv‹±‹Ì¶‡ø·, ±‹‚√Ê„‡W›À· ®‹ØW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷‹£P§ ‹R«›XÒ‹·.§ B®‹√Ê C®›¬ ‹‚®‹Æ‹„∞ «ÊQR”‹®Ê, ¥ÊÁhÖ  ‹fi”Ê„R‡WÊ ÒÊ√‹⁄®‹√‹·. ±‹≈Õ‹‘§ø·Æ‹·∞ ‘ÇP‹ƒ‘, A ‹√‹· ՛̣  ‹·Ò‹·§  ‹fiÆ‹À‡ø·ÒÊø· ”‹Ì Ê‡®‹ÆÊW‹⁄®‹™ JÌ®‹· A Ê„‡Z ª›–‹|  ‹fiw®‹√‹·. gÆ‹√‹«Ö Aø··∏Ö T›ÆÖ Bv‹⁄Ò‹”‹„Ò‹≈ ◊w©®›™W‹, A ‹√‹· AÆʇP‹ ∏›ƒ P‹ÌπW‹Ÿ‹Æ‹·∞ G~”‹∏ʇP›¿·Ò‹·. 1965√‹»… CÌvÊ„‡&±›PÖ ”‹ ‹·√‹ ±›≈√‹Ìª‹ ›®›W‹ ”‹Ì©W‹úPÊR π®‹™√‹·. ”Ê∞‡◊Ò‹√‹· √›–‹Ûª‹Q§ X‡ÒÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ü√Êø·Δ· JÒ›§¿·‘®‹√‹·. B®‹√Ê A ‹√‹·  ‹·ÍÒ‹ ”ÊÁØP‹Æ‹ P‹·ƒÒ‹· JÌ®‹· ÷›v‹Æ‹·∞ ü√Ê®‹√‹·. G√‹v‹„ P‹vÊø· ”ÊÁØP‹√‹· ±›≈O›±‹ÏOÊ  ‹fiv‹·£§√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ P‹Ìv‹ A ‹√‹· Ò‹ ‹·æ À–›®‹ ‹Æ‹·∞ D ƒ‡£ ü◊√‹ÌW‹WÊ„⁄‘®‹√‹·. C®‹ƒÌ®‹ A ‹√‹· Ò‹ ‹·æ ®Ê‡Õ‹®‹ √›—Û‡ø· ›©W‹Ÿ‹·  ‹·Ò‹·§ PÊΔ ‹‚ Gv‹±‹Ì¶‡ø·√‹ PÊ„≈‡´‹PÊR Ò‹·Ò›§®‹√‹·. 1971√‹»… ±›Q”›§Æ‹®‹ G√‹v‹Æʇ Àª‹gÆÊø· AÆ‹ÌÒ‹√‹ ∏›ÌW›…®Ê‡Õ‹ A‘§Ò‹ÃPÊR üÌ©Ò‹·. ±›Q”›§Æ‹®‹Δ„… JÌ®‹· a‹·Æ›¿·Ò‹ ”‹P›Ï√‹ AóP›√‹®‹ a‹·P›R~ ◊w¿·Ò‹·. ¥ÊÁhÖ A®‹√‹ ”›Ì”‹¢£P‹ ”‹Δ÷ÊW›√‹√›X Æʇ ‹·P‹WÊ„Ìv‹√‹·. A ‹√‹  ‹fiW‹Ï®‹Õ‹ÏÆ‹®‹»… ±›Q”›§Æ‹ P‹«› √›—Û‡ø·  ‹·Ìv‹»  ‹·Ò‹·§ gÆ‹±‹®‹ ±‹√‹Ì±‹√› ”‹Ì”Êß gÆ‹æÒ›⁄®‹ ‹‚. 1977√‹»… ¥ÊÁhÖ√‹· ∏ÊÁ√‹„ÒÖWÊ ªÊ‡q ؇w®‹√‹·. PÊΔP›Δ øfi”‹’√Ö A√›¥‹ÒÖ hÊ„ÒÊ PÊΔ”‹  ‹fiw®‹√‹·. Bμ≈P›&H–›¬ ü√‹÷‹W›√‹√‹ ”‹ÌZ®‹ "«Ê„‡o”Ö' GÌü ±‹£≈PÊø· ”‹Ì±›®‹P‹√›X ”ʇ Ê ”‹»…‘®‹√‹·. C”Ê≈‡» ÷Ê»P›±‹r√ÖW‹Ÿ‹· ≤G«ÖKÆ‹ Bø·P‹qrÆ‹ ”‹ßŸ‹W‹Ÿ‹  Ê·‡«Ê ∏›Ìü·W‹Ÿ‹  ‹·ŸÊW‹√Êø··£§®›™W‹, A ‹√‹· "±›¬Δ‘§‡ÆÖ  ‹·W‹„WÊ JÌ®‹· hÊ„‡W‹·Ÿ‹' GÌü P‹ ‹Æ‹ ‹Æ‹·∞ ü√Êø··£§®‹™√‹·. A®‹√‹ PÊΔ ‹‚ ”›Δ·W‹Ÿ‹· :  ‹·ÒÖ √Ê„‡ üaÊc‡ √Ê„‡ √Ê„‡ Pʇ Aº Òʃ AÀ·æ Q BÌTÖ ΔX‡ ÷ÊÁ  ‹·ÒÖ √Ê„‡ üaÊc‡ P‹·dÖ ÷Ê ±Ê÷Ê… ÒÊ√Ê A∏›∫ Æʇ

æ ® á Ü Ê Ü ® £ ÊÜÞ

A±Ê∞ Z ‹ÂÖ ”ʇ √‹·P‹’ÒÖ »‡ ÷ÊÁ (G«ÊÁ P‹Ì®‹... AŸ‹∏ʇv‹ ØÆ‹∞ Ò›¿· DW‹  ‹·ΔX®‹Ÿ‹· AŸ‹·Ò‹§... G«ÊÁ P‹Ì®‹... AŸ‹∏ʇv‹ W‹⁄WÊW‹Ÿ‹ ◊Ì®‹–Êr‡ ØÆ‹∞ A±‹≥ Ò‹Æ‹∞ ®‹·@SW‹⁄WÊ À®›ø· ÷ʇ⁄®›™ÆÊ...) ¥ÊÁhÖ√‹Æ‹·∞ ÆÊÆÊ®›W‹, b»ø· gÆ‹ÒÊø· P‹À ±›∏Ê„… ÆÊ√‹„v›√‹ bÒ‹≈  ‹·Æ‹@±‹oΔ®‹  Ê·‡«Ê  ‹·„v‹·Ò‹§®Ê. Cü∫√‹Δ„… AÆʇP‹ ”› ‹·¬ÒÊW‹⁄ Ê. Cü∫√‹„ ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈¬ a‹Ÿ‹· ‹⁄ø·»… ”‹Q≈ø· ›X ª›W‹ ‹◊‘®‹√‹·. ±›≈ÌÒ‹¬, ®Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹ G«Ê… À·‡ƒ ÀՋà‹fiÆ‹ ‹ ҋҋà‹Æ‹·∞ G£§◊w®‹√‹·. D ±‹≈±‹Ìa‹ ‹‚, AÒ‹¬ÌÒ‹ ØP‹Í–‹r ›X ∏›Ÿ‹·£§√‹· ‹  ‹·Æ‹·–‹¬ØW‹„ JÌ®‹· BÕ‹≈ø·Ò›| ›W‹∏ʇPÊÌ®‹· üø·‘®‹√‹·. JqrÆ‹»… Æ‹·w®‹ÌÒÊ, Æ‹vÊ®‹√‹·. ¥ÊÁhÖ Ò‹ ‹·æ 73Æʇ  ‹ø·‘’Æ‹»… , 20 Æ‹ ÊÌü√Ö 1984√‹Ì®‹·, «›÷Ê„‡√ÖÆ‹»… PÊ„ÆÊø··‘√ÊŸÊ®‹√‹·. ""Æ› ‹‚ ±‹≈ ‹··S ›X A•‹Ï  ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤∏ʇP›®‹ ”‹ÌW‹£¡·Ì®‹√Ê W›‘Ïø·  ‹fi√ÖPÊÇhÇÖ√‹ÌÒÊ ¥ÊÁhÖ√‹Æ‹·∞ ”›◊Ò‹¬ ”‹·”‹Ì”‹¢Ò‹√‹·  ‹·Ò‹·§ ”› ‹fiÆ‹¬ gÆ‹√‹· K®‹·£§®‹™√‹·  ‹·Ò‹·§ B»”‹·£§®‹™√‹·. A ‹√‹ P‹ ‹Æ‹W‹Ÿ‹»… ¡·‡pÖ’Æ‹ ”ËÌ®‹ø·Ï”‹≥Ì®‹Æ‹  ‹·Ò‹·§ ÆÊ√‹„®›√‹ Õ‹Q§¿·®Ê. Æ‹Æ‹∞ AÌ®›iÆ‹ÌÒÊ, ¥ÊÁhÖ√‹· D Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹ Jü∫ ÕÊ≈‡–‹u P‹À'' GÌü Gv‹ÃvÖÏ ”ÊÁ®Ö√‹  ‹fiÒ‹·W‹Ÿ‹· D  Ê·‡√‹·P‹Àø· ”›´‹ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ G£§ÒÊ„‡ƒ”‹·Ò‹§ Ê. ¥ÊÁhÖ Ò‹ ‹·æ ü®‹ú ØΔ· ‹‚W‹⁄W›X AÆʇP‹ P‹–‹r PÊ„‡o«ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ G®‹·ƒ‘®‹√‹·. B®‹√‹„ PÊ„ÆÊø· ‹√ÊWÊ Ò› ‹‚ Æ‹Ìπ®‹ ‘®›úÌÒ‹,  ‹ÂËΔ¬W‹⁄WÊ BÒ‹·PÊ„Ìw®‹™√‹·. A ‹√‹ gÆ‹æÕ‹Ò›πú  ‹–‹Ï ‹Æ‹·∞ ª›√‹Ò‹ & ±›Q”›§Æ‹W‹Ÿ‹»… Ba‹ƒ”‹«›W‹·£§®Ê. ”‹ ‹·—rø· ◊Ò‹®‹ Ò‹·wÒ‹W‹⁄√‹· ‹ ¥ÊÁhÖ√‹ ”›◊Ò‹¬ P‹Í— ª›√‹Ò‹ ±›Q”›§Æ‹®‹ gÆ‹ÒÊø· ՛̣, ”Ê∞‡÷‹  ‹·Ò‹·§ ”Ë÷›®‹ÏÒÊø· ”ʇҋ· ÊøfiW‹». B´›√‹ : ÷‹Δ ‹‚  ‹·„ΔW‹Ÿ‹·  ‹·. Œ≈‡.  ‹··√‹⁄ P‹Í–‹° Æ‹Ì. 38, 3Æʇ P›≈”Ö, √›h› W›v‹ÏØøfi «Ê‡LpÖ, Ò‹·√‹÷‹⁄¤ ”‹·ü≈÷‹æ|¬±‹‚√‹ AÌaÊ, EÒ‹§√‹ ÷‹⁄¤, ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 560 061

A¨æÐæãrà ¨ÜãÃÜ©í¨Ü AíaæWÜÙÜ®Üá° ÖæãñÜᤠñÜí¨Üá ÖÜíaÜᣤ¨Üª Aíaæ¿á|¡®Ü bàÆ Cí¨Üá ¯ÃÝÙÜÊÝX¨æ. »ÝÊÜ®æWÜÙÜá ÆPæãàpæÁãÙÜWæà ÊÜoWÜáoárñܤÊæ... Êæã¸æçÆá ÊÜááWÜÙÜ°WÜáñܤ¨æ ! £íWÜÚí¨Ü... G¨æ¿á »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° ¹bcvÜÇÝWÜ¨æ ±ÜÃܨÝvÜᣤ¨Üª ÖÜávÜáWÜ... ÖÜávÜáXWæ ÊÜáãÃÜPÜÒÃÜ¨Ü ÊæáÓæàgá PÜáqr ¯oárÔÃÝWÜáñݤ®æ !

Æ›WʇÕÖ hÊ. Æ›ø·P‹ ŒP‹“P‹√‹·, Œ≈‡ √› ‹·»ÌWʇՋÃ√‹ ±Ë≈y‹Õ›«Ê EwPʇƒ & 591101 ∏ÊÁΔ÷Ê„ÌW‹Δ Ò›Δ„…P‹·, ∏ÊŸ‹W›À i«Ê….

÷Ê„”‹Ò‹· 56

BWÝWÜ C®…¸ÝQÕWæ Ÿí¨Üá ¹àÙÜáÊÜ ÊæáÓæàgáWÜÙÜá, ±Ü¨æà ±Ü¨æà ŸÃÜáÊÜ "ËáÓ…x PÝÇ…' WÜÙÜá

WÜívÜ&ÖæíwÃÜ ÊÜá®Ü ÊÜááĨÜá A®ÜáÊÜÞ®Ü¨Ü ÖÜáñܤ ÖܹºÔ ÓÜíÓÝÃÜ¨Ü ¯¨æªWæwÔ ®ÜWÜáñܤÊæ ! Êæã¸æçÆá ŸÙÜÓÜÆá ¸ÝÃÜ¨Ü ÖÜÚÛWÜ®æ㟺 A¨Üá ÖæãÃÜwÓÜáÊÜ ñÜÃÜÖæàÊÝÃÜá ÄíWÜ|PæR ¸æPÜRÓÜ ¸æÃÜWÝWÜáñݤ®æ ! Pæã®æ&Êæã¨ÜÈÆÉ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ ÓÜáÄÊÜáÙæWæ hæàŸá ñÜãñÝWÜáñܤ¨æ. PÜí±Ü¯WÜÙÜ £hæãàÄ ñÜáíŸáñܤ¨æ ! "ÊÜÞñÜá ÊÜá®æ PæwÓÜáñܤ¨æ' G®Üá°£¤¨Üª ®ÜÊÜá¾gj. DXàWÜ A¨Üá, hæà¹WÜã Pܮܰ ÖÝPÜᣤ¨æ !

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


Ø

Ò‹¬ ªÊ‡qøfiW‹£®‹„≈ QÌbÒ›§®‹√‹„ ‹fiÒ›w”‹®Ê C√‹· ‹Ì•‹ ‹√‹· C®‹™QR®‹™ÌÒÊ P‹·Õ‹«Ê„‡±‹a›√‹ Àa›√‹”‹P‹£®‹≈ BÕ‹ø c ·Ï BW‹·Òʧ A«ÊÇ ? ÷›WÊ ±‹À·æ G√‹v‹· ©Æ‹©Ì©‡aÊWÊ ∏›ƒ E±‹a‹ƒ”‹ÒÊ„v‹X®‹Æ™ ‹·∞ ÆÊ„‡w®›W‹ ±‹®‹·W™ ‹ ±‹√‹ ‹fiÕ‹ø c ·Ï BW‹P‹£Ò‹·. ±‹À·æ ◊ÌW‹ P›Ÿ‹i  ‹◊”›§Ÿ‹ AÌ®‹≈ £ÌW‹Ÿ‹ PÊ„Ø üÌÒ‹Æ‹„ AÌÒ‹ P›¬«ÊÌv‹√‹ ÆÊ„‡w CΔ… GÌü·®‹Æ‹∞ T›£≈ ±‹w‘PÊ„Ìv‹. S√ʇƋ ÷‹Q‡P‹Ò‹·§ HÆ‹®‹ AÌÒ‹ PʇŸ‹∏ʇPÊØ‘®‹√‹„ ü÷‹·©Æ‹W‹⁄Ì®‹ ‘W‹®‹ CÌÒ‹÷‹ ≤≈‡£ø· E±‹a›√‹P‹R Pʇ⁄ øfiP‹ P‹Δ·… ÷›QPÊ„Ÿ‹¤∏ʇPÊÌ®‹· ”‹· ‹·Øæ ®‹.™ πqr E±‹a›√‹P‹R ±‹®‹·™ øfi ‹‚®Ê ±‹≈£Q≈¡· ÒÊ„‡ƒ”‹®Ê C®›™W‹ JÌ®‹· ©Æ‹ ""ƒ‡.. ƒ‡..HÆ‹Ì®Ê≈, Ø ‹·æÆ‹∞ JÌ®‹·  ‹fiÒ‹· PʇŸ‹∏ʇP‹· AÌ©Ø≈'' AÌÒ‹ ≤‡tPÊ ÷›Q®‹Ÿ‹·. AÌÒ‹÷‹  Ê·Ò‹§Æ‹  ÊÁg· ±‹À·æ®Ê GÌü AÆ‹· ‹fiÆ‹ ±‹®‹·™W‹ üÌ©Ò›®‹√‹„ A®‹Æ‹·∞ ÒÊ„‡√‹·WÊ„v‹®Ê ""؇Ƌ· JÌ®‹· PʇŸ›P‹ C–ÊrΔ… ±‹£ ”ʇ ›Æ‹ A£ Õ‹≈®Êú¿·Ì®‹  ‹fiv‹P‹£© AÌÒ‹ WÊ„Ò‹§®‹,  Ê„®‹Δ·  ‹·Æ‹®›W‹ HÆ‹®‹ P‹P‹·R'' GÌ®‹. ""HØΔ… Æ‹ ‹·„æƒÆ‹ P‹«›PÊ“‡Ò‹≈®›W‹ Æ›ŸÊ B®‹Õ‹Ï ®‹Ì±‹£ P›ø·ÏP‹≈ ‹· A®‹...'' AÌÒ‹...  ‹fiÒ‹·  ‹··Ì®‹· ‹√Ê”‹· ‹–‹r√‹»… ""÷Ë®‹· A®‹, HÆ›æv‹∏ʇQ‡W‹...? B®‹Õ‹Ï ®‹Ì±‹£W‹Ÿ‹· øfiƒ√‹·Ò›√Ê„‡ A ‹√‹„ ÷Ê„‡W›§√‹. ØÆ‹W›¬P‹ ÷Ê„pÊr Eƒ ?'' GÌ®‹· hÊ„‡√‹· ®‹∏›¿·‘®‹ ±‹®‹·™ ‘QR®‹ d›Æ‹·’ AÌ®‹·, ""HØΔ… , Æ› ‹‚ B P›ø·ÏP‹≈ ‹·P‹R...'' AÌÒ‹  ‹√›Ò‹ ÒÊWÊ¡„‡®›≈W‹... ""÷‹ÿ ...÷‹ÿ ...÷‹ÿ... HÆ‹„, Æ› ‹‚ AÌÒ‹ d‹«Ê„‡ P›ø·ÏP‹≈ ‹·®›W‹ ÷Ê„‡WÊ„‡®› ? A»…WÊ ÷Ê„‡®‹≈ B ”‹ ‹fi√‹Ìª‹®‹ Q ‹·æÒ‹§ Æ‹ ‹·æ P‹±‹«ÖØÌ®‹ P‹À·æ BW‹·Ò‹§ ÆÊ„‡v‹·'', GÌ®‹· √ʇX‘®‹. ""HØ≈‡, ؇ ‹ ◊ÌW‹ ÷ʇ⁄®‹≈, ≤…‡hÖ...≤…‡hÖ...≤…‡hÖ ÷‹s‹  ‹fiv‹∏ʇw, Æ‹ ‹·æ ΔP‹R C®‹≈, ”‹≥´ÊÏWÊ ”Ê«ÊP‹r BX A®‹√›W‹„ WÊ®‹™√‹ G–Ê„rÌ®‹· ü÷‹· ‹fiÆ‹, ÷‹| ü√‹Ò› ‹ƒ'', GÌ®‹·… ±‹À·æ  ‹øfi¬√‹©Ì®‹. ""A«Ê…‡, Cw‡ FƒWÊ WÊ„Ò‹§®‹ Æ‹ ‹·æ®‹· GÌÒ‹÷‹ B®‹Õ‹Ï ®›Ì±‹Ò‹¬ AÌÒ‹. A®‹Æ‹·∞ A»… ÷Ê„‡X CÆ‹∞–‹·r "p›Ì p›Ì'  ‹fiv‹∏ʇPÊ̮ʇƋ· ? B ”‹≥´ÊÏWÊ Cqr√Ê„‡ ±‹®‹®‹ A•‹Ï WÊ„£§®‹≈ SÌwÒ‹ B üWÊY ¡„‡b”‹·£§√‹»Δ… πv‹·'' GÌ®‹·  ‹··ÌÒ›X ”‹ ‹·ø· ‘P‹R®‹ AÌÒ‹ ±‹À·æ  Ê·‡«Ê ª‹£Ï ”‹ ›ƒ  ‹fiw®‹. ”‹· ‹·æÆÊ C√‹· ‹ ‘Ì÷‹P‹RÆ‹„  Ê„Δ®‹ÌÒ‹÷‹ ±›≈~W‹Ÿ‹· AÌg”‹§ ‹ÌÒ‹. GÌ®‹„ Ò‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹¤«›√‹®‹ ‹Ÿ‹· ±‹®‹·™Æ‹  ‹fiÒ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Æ‹·ÌXPÊ„Ìw®Ê™ ±‹ ›v‹. ±‹À·æ ≤Ò‹§ ÆÊ£§WʇƒÒ‹·§ ""ƒ‡, C√‹» AÌÒ‹ ”‹· ‹·æØ®‹≈,  Ê‡®›ÌÒ‹ ÷ʇ⁄PÊ„ÌÒ‹  Ê·‡«Ê‡ƒ üƒ§√‹Δ…. HÆ‹ÌÒ‹®‹ i‡ ‹? ‘±ÊrΔ… √Êw  ‹fiwØ Ò‹WÊ„‡ƒ, C®‹Æ‹·∞ K©PÊ„Ÿ‹¤ƒ. Æ›ŸÊ ©Æ‹ üÌ©≈ ”‹ƒ ÷Ê„‡ø··§ CΔ…Ì®‹≈  ‹··Ì©Æ‹®‹· ÷ʇŸ‹Δ….  ‹fiw ÒÊ„‡ƒ‘§‡Ø'', GÌ®‹· P‹|·° £√‹·À ÷Ê„‡®›W‹ üv‹±›¿· ±‹®‹·™Æ‹ ∏›¿·Ì®‹  ‹fiÒ‹·W‹Ÿ‹· G»… ü√‹∏ʇP‹· ÷ʇ⁄. ±‹®‹·™ Bw®‹ A–‹·r  ‹fiÒ‹·W‹Ÿ‹· ±‹À·æø· J̮ʇ  ‹fi£WÊ  ‹·p›ÕÖ BX®‹™ ‹‚. A ‹Ÿ‹ PÊ„≈‡´›X∞WÊ ±‹®‹·™Æ‹ gÌ[›üΔ Ê‡ Av‹X÷Ê„‡XÒ‹·§. Ø ›Ï÷‹ÆÊ CΔ… A ‹fiæ ‹≈ A±‹≥OÊ Bø··§ AÌ®‹≈ ΔP‹“$æ| √ʇTÊ C®›™ÌW‹. ""Bø··§ Æ›ŸÊ ©Æ‹ ÷Ê„‡®›≈ø··§. Æ‹ ‹·æ®‹ ±›⁄ ü√‹®›ÌW‹  ‹fiw®‹≈, ®Ê‡ ‹√Ê, ØÆ‹W‹ Æ‹„√‹· ÒÊÌXÆ‹ P›¿· Jv‹‘§Ø'' AÌÒ‹  ‹fi¬»Æ›Ò‹W‹ ±‹®‹·™ AiÏ ÷›Q®‹. . ”‹ ‹fi√‹Ìª‹ Æ‹w¡„‡ P‹vÊ  ‹·√‹·©Æ‹ ÷Ê„‡®‹®›™¿·Ò‹·. B®‹Õ‹Ï ®‹Ì±‹£ ”‹≥´ÊÏWÊ hÊ„‡wW‹Ÿ‹Æ‹·∞  Ê‡©PÊWÊ A÷›ÃØ”‹Δ· b‡q G£§®›™¿·Ò‹·. ®Ê‡ ‹√‹· ±‹®‹·Æ™ ‹ AiÏÆ‹ ƒgP‹r  ‹fiw®›ÌW‹ P›|·ÒÊ.§ ±‹®‹·™W‹  Ê‡©PÊ ÷‹Ò‹§«Ê∏ʇP›®‹ ®‹·¡„χW‹ üÌÒ‹·. ±‹®‹·™  Ê‡©PÊ H√‹·£§®‹™ÌÒ‹ ”‹Ì”›√‹ √‹÷‹”‹¬ üΔ… ‹√‹· WÊ„ŸÊ¤Ì®‹· Æ‹W‹·£§√‹· ‹‚®‹· P›|·£§Ò‹·§. P›ø·ÏP‹≈ ‹· B√‹Ìª‹ BÒ‹·. ü√‹· ›W‹ ±‹À·æ A ‹√‹· PʇŸÊ„‡ ±‹≈ÕÊ∞WÊ ÷›¬ÌW‹ EÒ‹§ƒ”‹∏ʇP‹· AÌÒ‹ QÀ ◊Ìw ÷ʇ⁄®‹ À–‹ø·PÊR À√‹·®‹ú ›X ƒ ‹”‹Ï ‘ÃÌW‹Æ‹»… EÒ‹§√‹ PÊ„v‹·Ò›§ ÷Ê„√‹o. JÌ®‹·, G√‹v‹·,  ‹·„√‹· G«›… ”‹·Ò‹·§W‹Ÿ‹·  ‹··W‹·®‹ ‹‚. PÊ„ØWÊ ¥‹»Ò›ÌÕ‹ N„‡–‹OÊ¡„̮ʇ ∏›Q EŸ‹©Ò‹·§. Ø√‹„±‹P‹√‹·, ""o·vʇ”Ö Iwø·«Ö P‹±‹«Ö D”Ö À·”‹r√Ö BÌvÖ À·”Ê”Ö ±‹®‹·™'', AÌ®›W‹ ±‹®‹·™W‹ ÷‹·a‹·c ,  ‹·ü·∫ G√‹v‹· P‹„vÊ ◊w¿·Ò‹·. Ò‹»WÊ üΔ ›®‹ ±Êo·r π®›™W‹ ÷›¬ÌW‹ BW‹·ÒÊ„§‡ ÷›ÌW‹ XÀ·æ XÀ·æ £√‹·W›P‹£Ò‹·. AÆËÆ‹’ Ê·Ìo CÆÊ„∞Ì®‹· ”›ƒ  ‹fiw ±‹≈Õ‹‘§ ‘ÇP›√‹P‹R P‹√‹®›W‹ ±‹À·æ ""üƒ≈ √›ø·√ʇ'' GÌ®‹· PÊ„ÌP‹Ÿ‹®‹»… PÊÁ ÷›Q ¥Ê‰‡pÊ„WÊ ¥Ê‰‡hÖ PÊ„w‘®‹Ÿ‹·. CÌW‹· £Ì®‹  ‹·ÌW‹Æ‹ÌÒ‹Æ›X®‹™ ±‹®‹·™ , ”‹ÌZoP‹√‹· PÊ„or ü÷‹· ‹fiÆ‹  ‹WÊÁ√›  ‹WÊÁ√›W‹Ÿ‹ÆÊΔ… ApÊ„‡®‹»… ÷›Q ”›W‹·£§√‹· ›W‹ ""C®‹· ÷›¬ÌW‹ ”›´‹¬ Bø··§ ! GÌ•‹ Gv‹ ‹o·r EÒ‹√§ ‹ PÊ„qr®‹·≈... ±‹À·æ HÆ›®‹„≈ ”‹ÌZoP‹ƒWÊ ΔÌa‹ PÊ„qr®‹™ŸÊ„ ÷›¬ÌWÊ„ ?'' ◊‡WÊ  ‹··ÌÒ›X ±‹≈ÕÊ∞W‹Ÿ‹· Ò‹«Ê÷Ê„P‹R ‹‚. Ò‹v‹PÊ„Ÿ‹¤«›√‹®‹ ±‹®‹·™ Pʇ⁄¡· πor , ""Ø ‹·æ  ‹·®‹· ›¬W‹  ‹·ÆÊø· ‹√‹· GÌ•› ‘‡ƒ Eqr®‹√™ ‹· GÌ®‹· ±‹≈ÕÊ∞  ‹fiw®‹P™ ‹R "P‹±‹‚≥ ‘‡√Ê' GÌ©®Ê.™ øfi ‹‚®Ê P›ø·Ï®›W‹ AÌ£ ‹· Ø´›Ï√‹ øfi√‹®‹· AÌ®‹≈ "Æ‹Æ‹∞®Ê' AÌÒ‹ ƒ‡Δ· πqr®Ê™. "B”ʇ¡·‡ ®‹·@SPÊR  ‹·„Δ' AÌÒ›√Ê. Ø ‹·WÊ ®‹·@S Ò‹Ì®‹ B”Ê øfi ‹‚®‹·, GÌ®›W‹ ""ØÆ‹∞Æ‹·∞  ‹ƒ‘®‹·™'' GÌ®‹· ÷ʇ⁄ Cw ”‹ª›Æ‹ Æ‹WÊW‹v‹Δ»… Òʇ»‘®Ê™.

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

‹·„P›ºÆ‹ø· ”‹·£§Æ‹»… "ª‹√‹Ò‹ Æ›o¬' GÌ©Ò‹·.§ ƛƋ· v›¬Æ‹’ ∏Ê≈PÖ  ‹fiw®‹√‹„ ""GΔ…®‹P‹„R ÷ʇWÊ ”‹ ‹·•‹Ï ›X EÒ‹§√‹ PÊ„pÊr'' GÌ®‹· ±‹≈ÕÊ∞  ‹fiw®‹. ""A»≈‡, Ø ‹·æ hÊ„£ ”‹Ì”›√‹ Æ‹v‹”›P‹£ C–‹·r  ‹–‹Ï BÒ‹·, Ø ‹·æ ü·©ú Æ‹Æ‹W‹ WÊ„£§«Ê…‡Ø ? ”ʇv‹· £‡ƒ‘PÊ„Ÿ‹¤P‹ CÌÒ‹÷‹ Gv‹ ‹o·r EÒ‹§√‹ PÊ„v‹£√‹ÌÒ‹ ƛƋ· ¡„‡b‘¡·‡ EÒ‹§ƒ‘®‹·™. ؇ ‹‚ v›¬Æ‹’ ∏Ê≈‡PÖ  ‹fiw®›W‹, Ø ‹·æ  ‹··S®‹  Ê·‡»Æ‹  ‹¬ÌW‹¬®‹ ª›–ÊÆ‹ £⁄‘PÊ„ÌwÒ‹·, A®‹P‹ ª‹√‹Ò‹Æ›o¬ GÌ®‹·'' GÌ®›W‹ ""«Ê‡, Õ‹∏›∫”Ö ! Øg ›®‹ ÷ÊÌv‹£ AÌ®‹≈ ؇Ƌ P‹OÊ, ؇Ƌ'', GÌ®‹ ±‹®‹·™. ""÷›ÌW›®‹≈ C–‹·r ©Æ‹ ”‹·Ÿ‹¤ AÌÒ‹ £Ÿ‹PÊ„Ìw®Ê≈Æ‹· ?'' GÌ®‹· Æ‹P‹·R Æ‹·w®‹Ÿ‹·. ""∏ÊÁ © ∏ÊÁ B©®Ê™«›… J⁄ÒÊ Bø··§ AÌÒ›√‹Δ…. ÷›WÊ Æ‹ ‹·æ»…®‹™ ºÆ›∞º±‹≈ø·W‹ŸÊ CÌÒ‹÷‹ WÊΔ ‹‚ Ò‹√‹P‹ ”‹÷›ø·  ‹fiwÒ‹·. ÷‹ŸÊ®‹ÆÊ∞Δ…  ‹·√ÊÒ‹· A ‹√‹· ÷Ê„W‹⁄ PÊ„Ìv›w®›ÌW‹ B®‹Õ‹Ï ®‹Ì±‹£W‹Ÿ›X JŸÊ¤ üÌW›√‹®‹ ü®‹·P‹· Æ‹vʔʄ‡|'', GÌ®‹ ±‹®‹·™. ""HØ≈‡ ? HÆ‹· ÷ʇŸ‹Ò› C√Ê„‡®‹· ! Ø ‹·W‹ Ò‹» PÊqrΔ… Ò›Æʇ ? A®‹·  ‹fiÒ‹≈ ”›´‹¬ CΔ…ƒ'' GÌ®‹·…. ""øfiPÊ ØÆ‹W‹ ”‹·S©Ì®‹ ∏›ŸÊ„‡®‹· ∏ʇQ«ÊÇÆÊ ?'' GÌ®‹ ±‹®‹·™ W›üƒ¿·Ì®‹. ""Æ› ‹‚ ◊ÌW‹ ÷› ‹‚  ‹··ÌW‹·‘øfiÌW‹ C®‹™®‹™P‹ CÌÒ‹÷‹ WÊΔ· ‹‚ ”›´‹¬ Bø··§. A®Ê‡ P›ø·ÏP‹≈ ‹·®›W‹ hÊ„ÒÊX®‹≈Δ… √›hʇՋÃ, À‡O›, ‘‡Ò› ®‹Ì±‹£W‹Ÿ‹·, A ‹√ÊΔ… G–‹·r AÆÊ„¬‡Æ‹¬ ›X®›™√Ê. B®‹√Ê A ‹ƒWÊ ü÷‹· ‹fiÆ‹ üÌÒ› ? ؇ ‹‚ øfi ‹‚®‹P‹R√‹ ÷ʇ⁄ "G”Ö' AÌ£Ø. B®‹√‹ D À–‹ø·®›W‹ ÆÊ„‡ P›Ì±‹≈ Ê·ÁhÖ'' GÌ®›W‹ ±‹®‹·™W‹ G© JvÊ¡„‡®‹–‹r ∏›Q EŸ‹©Ò‹·§. W‹·Ìv‹·√› Ö ®Ê‡”›¿·  ‹·‘R »ÌW‹”‹„Y√‹· Ò›Δ„…P‹·, √›ø·a‹„√‹· i«Ê…

÷Ê„”‹Ò‹· 57


‹·÷›Ò›æ hÊ„¬‡£√› ‹ ¥‹‚«Ê Æ›¬ÆÊ„±‹≈±‹Ìa‹ (Æ›¬ÆÊ„À˛›Æ‹ ÷›W‹„ Æ›¬ÆÊ„Ò‹ÌÒ‹≈˛›Æ‹®‹ ±‹ƒa‹ø·)

‘. GÆÖ. B√Ö. √› Ö ±‹‚o : 112 + 8 ∏Ê«Ê : √‹„. 200 Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ±‹≈P›Õ‹Æ‹ GÌ∏Ê‘ ”ÊÌo√Ö PÊ≈”ÊÌpÖ √‹”ʧ , AÌaÊ ±ÊqrWÊ ”‹ÌTʬ 5159 ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 560 001 C®‹· Æ›¬ÆÊ„Ò‹ÌÒ‹≈˛›Æ‹®‹ ø··W‹. Æ›¬ÆÊ„ GÌ®‹√ʇƋ· ? W›¬ΔQ’W‹Ÿ‹ AŸ‹ÒÊø·Æ‹·∞ F◊”‹· ‹‚®‹· üÍ÷‹ÒÖ GÌ®‹· ±‹ƒW‹~‘®‹»… A®‹PÊR Ò‹©Ã√‹·®‹ú ›X Æ›¬ÆÊ„ P‹| W‹Ÿ‹Æ‹·∞ G–‹·r ”›´‹¬ Ê‰‡ A–‹·r bP‹R AŸ‹ÒÊø· ÊÌ®‹· £⁄ø·ü÷‹·®‹·. ±‹≈±‹Ìa‹®›®‹¬ÌÒ‹ C®‹√‹ ±‹≈”›§±‹ Pʇ⁄ü√‹·£§®‹·™ A®‹√‹ P›ø·Ï ›¬≤§ Æ‹ ‹·æÆ‹·∞ ®‹ÌW‹· üw”‹·Ò‹§®Ê.  ÊÁ®‹¬Q‡ø· √Ê„‡W‹ Ø|Ïø·, L–‹´‹ ”› ‹·X≈, BpÊ„‡ Ê„∏ÊÁ«Ö, PÊÁW›ƒP› Pʇ“ Ò‹≈W‹Ÿ‹–ʇr AΔ…®Ê G«Ê…Ì®‹√‹»… Æ›¬ÆÊ„Ò‹ÌÒ‹≈˛›Æ‹ Ò‹Æ‹∞ ”› ‹·•‹¬Ï ‹Æ‹·∞ ÒÊ„‡±‹Ïw”‹·Ò‹§  ‹··Æ‹∞vÊ©®Ê, À˛›ØW‹⁄WÊ  ‹·~©®Ê. C«ÊP›ÛØPÖ’ √‹ÌW‹®‹Δ…ÌÒ‹„ C®‹√‹ E±‹¡„‡W‹ ü÷‹Ÿ‹.  ‹·Æ‹·–‹¬ØWÊ C®‹· À·Ò‹≈ÆÊ„‡ Õ‹Ò‹·≈ Ê‰‡ A•‹ › A Ê√‹v‹„ BX√‹Δ· ”›´‹¬À®Ê. Æ›¬ÆÊ„P›√‹·W‹⁄WÊ À±‹ƒ‡Ò‹ ∏ʇwPÊ¿·®Ê. ª‹À–‹¬®‹»… Æ›¬ÆÊ„À˛›Æ‹ & Ò‹ÌÒ‹≈˛›Æ‹ ‹‚ GΔ… PÊ“‡Ò‹≈W‹Ÿ‹Æ‹·∞ B ‹ƒ”‹»®‹·™ CÌ©Æ‹ À®›¬¶ÏW‹Ÿ‹· £⁄®‹·PÊ„Ÿ‹¤«Ê‡∏ʇP›®‹ AØ ›ø·ÏÒÊ EÌp›X®Ê. ª›√‹Ò‹®‹«Ê…‡ ü÷‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê Ø ‹fiÏ| BW‹·£§®‹™ v› ‹fi”‹R”Ö Sv‹Y ‹Æ‹·∞  ‹‰pÖ’ EQRØÌ®‹ Ò‹øfiƒ”‹·£§®‹™√ÊÌ®‹„ A®‹√‹»… A ‹ƒW‹ƒÀΔ…®Ê¡·‡ Æ›¬ÆÊ„Ò‹ÌÒ‹≈˛›Æ‹ üŸ‹PÊøfiXÒȨ̂ ®‹„ ”‹ÌÕÊ„‡´‹ÆÊW‹Ÿ‹· £⁄”‹·£§ Ê. D ±‹‚”‹P§ ‹ ‹Æ‹·∞ √‹b‘®‹ ‘. GÆÖ. B√Ö. √› Ö AÌÒ‹√‹√›—Û‡ø·  ‹·or®‹»… EÆ‹∞Ò‹ À˛›Ø. ÀÀ´‹ ÀÕ‹ÃÀ®›¬Δø·W‹⁄Ì®‹ 50 WË√‹ ‹ v›P‹r√ʇpÖ ±‹vÊ©®›™√Ê. 45P‹„R ÷Êa‹·c ±‹‚”‹§P‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹≈P‹q‘®‹·™ , 1500P‹„R ÷Êa‹·c «Ê‡SÆ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ü√Ê©®›™√Ê.

‹·√›t  ‹·„Δ : Œ≈‡ ´‹Æ‹Ìgø· Q‡√‹; P‹Æ‹∞v‹PÊR : v›>> hÊ. ≤. ®Ê„v‹ ‹·Ø ±‹‚o : xx + 426 ∏Ê«Ê : √‹„. 250 ”‹·Œ«Ö ±‹≈P›Õ‹Æ‹, Òʇ√‹®›Ÿ‹ & 587 315 gÆ‹√‹ J⁄£W›X Õ‹≈À·‘ i‡ ‹Æ‹ ‹ÆÊ∞‡ ”‹ ‹fig ”‹·´›√‹OÊW›X  ‹··v‹·±›Xo·r gÆ‹ ‹·Æ‹∞OÊ W‹⁄‘®‹ ‹√‹· hÊ„¬‡£√› Ö ¥‹‚«Ê. A”‹≥$ÍÕ‹¬Ò› Ø ›√‹OÊ, À´‹ ›À ›÷‹, ÷Ê|·°  ‹·P‹R⁄WÊ ŒP‹“| ”ËΔª‹¬  ‹··ÌÒ›®‹ ±‹≈W‹£±‹√‹ Àa›√‹W‹⁄WÊ ÷ÊbcÆ‹  ‹·÷‹Ò‹Ã ؇w®‹ A ‹√‹· ”›P‹–‹·r À√Ê„‡´‹W‹Ÿ‹ Æ‹v‹· Ê¡·‡ A ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”›ó‘ ÒÊ„‡ƒ”‹∏ʇP›¿·Ò‹·. ◊Ì®‹„ ”‹ ‹fig®‹»…Æ‹  ‹ÂËy‹¬ Ò‹·Ìπ®‹ Ba‹√‹OÊ¿·Ì®›X A”‹÷‹Ø‡ø· ∏›Ÿ‹· ”›X”‹·£§®‹™  ‹·◊ŸÊø·√‹·, PÊŸ‹ ‹W‹Ï®‹ ÕÊ„‡—Ò‹ gÆ‹√‹· P‹o·rP‹orŸÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ À·‡ƒ ÷Ê„”‹ ÷ÊhÊjW‹Ÿ‹Ø∞v‹Δ· ´ÊÁø·Ï Ò›Ÿ‹·£§√‹»Δ…. üΔ ›X ∏ʇ√‹„ƒ®‹ Æ‹ÌπPÊW‹Ÿ‹Æ‹∞Δ·W›w‘ ±‹≈W‹£ø·Ò‹§ gÆ‹√‹Æ‹·∞ ”‹ÌZq‘  ‹··Æ‹∞vÊ”‹· ‹‚®‹· AÌ©Æ‹ P›Δ®‹»… ”‹·Δª‹ Ê‡Æ‹„ BX√‹»Δ…. ®Ê‡ ‹ ‹·Ì©√‹,  ‹·s‹ ‹fiÆ‹¬W‹Ÿ‹ ±›√‹ ‹·¬ ‹Æ‹·∞ J≤≥PÊ„Ìv‹· ª‹ø·ª‹Q§¿·Ì®‹ A ‹√‹  ‹fi£Æ‹ÌÒÊ Æ‹vÊø··£§®‹™ P›Δ ‹®‹·. ¥‹‚«Ê A ‹√‹ ”‹·´›√‹O› P›ø·ÏP‹≈ ‹·W‹⁄WÊ AvÊÒ‹vÊW‹Ÿ‹· ®Ê„v‹x  ‹·or®‹»… G®‹·√›®‹ ‹‚.  ‹·÷›Ò‹æƒWÊ, W‹·ƒ”›´‹P‹ƒWÊ P‹–‹rW‹Ÿ‹ÆÊ∞®‹·ƒ”‹· ‹‚®ÊÌ®‹√Ê ÷‹„ÀÆ‹ ”‹√‹ G£§®‹ÌÒÊ. i‡ ‹ ∏Ê®‹ƒPÊ üÌ®‹√‹„ ¥‹‚«Ê G®ÊW‹·Ì®‹»Δ…. C ‹ƒWÊ ”‹÷‹´‹À·Ï~øfiX ”›À£≈∏›¿· ¥‹‚«Êø· ‹√‹„ hÊ„ÒÊøfiX üÌ®‹ Ê·‡«Ê CÆ‹„∞ ÷ÊbcÆ‹ üΔ üÌ©Ò‹·§. CÌ•‹  ‹·÷›ÆÖ  ‹¬Q§Ò‹Ã®‹ ¥‹‚«Êø· ‹√‹ i‡ ‹Æ‹W›•Êø·Æ‹·∞ ´‹Æ‹Ìgø· Q‡√‹  ‹·√›tø·»… ü√Ê©®‹·™ C©‡W‹ ®Ê„v‹ ‹·Ø A ‹√‹· P‹Æ‹∞v‹PÊR AÆ‹· ›©‘®›™√Ê. AÌ©Æ‹ ¥‹‚«Êø· ‹√‹Ì•‹ Ø”‹≥$Í÷‹ ”‹ ‹fig”ʇ ‹P‹√‹Æ‹„∞ Ò‹ ‹·æ E®›ú√‹ Ê‡  ‹··S¬ ›X√‹· ‹ CÌ©Æ‹ ”Ê„‡XÆ‹ ”‹ ‹fihÊ„‡®›ú√‹P‹√‹Æ‹„∞ Ò‹·ΔÆÊ  ‹fiv‹Δ· CÌ•‹ i‡ ‹Æ‹a‹ƒÒÊ≈ø· K®‹· AÒ‹¬ ‹Õ‹¬P‹.

P›v‹·... P‹~ Ê... P‹v‹Δ·... v›>> ®Ê„v‹x√‹ÌWʇWËv‹ ±‹‚o : xxxiv + 100 ∏Ê«Ê : √‹„. 70 AÆ‹∞±‹‰|Ï ±‹≈P›Õ‹Æ‹, ‘ƒW‹·±‹≥ Ò›Δ„…P‹· & 583 120, üŸ›¤ƒ i«Ê… ®Ê„v‹x√‹ÌWʇWËv‹√‹· ÷‹Δ ›√‹· X‡ÒÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ü√Ê®‹· ±‹≈‘®‹ú√‹·. C ‹√‹ P‹ÀÒÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹ÌX‡Ò‹±Ê≈‡À·W‹Ÿ‹· a‹ΔÆ‹bÒ‹≈, BP›Õ‹ ›~, P‹ÀWÊ„‡—uW‹Ÿ‹»… BW›W‹ Pʇ⁄ BÆ‹Ì©‘®›™√Ê. ”‹√‹Ÿ‹ ›X A•‹Ï ›W‹· ‹  ‹·Æ‹P‹ΔP‹· ‹ ª› ‹ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞Ìo· ‹fiv‹· ‹ C ‹√‹ X‡ÒÊW‹Ÿ‹· a‹ΔÆ‹bÒ‹≈W‹Ÿ‹»… øfi ‹‚®Ê„‡ JÌ®‹· ®‹ÍÕ‹¬PÊR & ”‹Ì®‹ª‹ÏPÊR Ò‹P‹RÌÒÊ ÷Ê„Ì©PÊ„Ÿ‹·¤Ò‹§ Ê. P‹Àø·  ‹·Æ‹”‹·’ ÀÀ´‹ ª› ‹Δ÷‹ƒW‹⁄WÊ À·wø··Ò‹§«Ê‡ қƋ· ÆÊ„‡w®‹, AÆ‹·ª‹À‘®‹ ±‹≈£¡„Ì®‹P‹„R ”‹≥Ì©”‹·Ò‹§®Ê. P‹Àø· EÒ‹§ ‹· P‹ÀÒÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ W›ø·P‹ ÷‹·v‹·P‹·Ò‹§«Ê‡ C√‹·Ò›§ÆÊ. X‡Ò‹ √‹a‹ÆÊ & X‡Ò‹ W›ø·Æ‹ ±‹√‹”‹≥√‹ ∏ʇ±‹Ïw”‹«›√‹®‹ ”‹ÌüÌ´‹. ÀÀ´‹ À–‹ø·W‹⁄WÊ ”‹ÌüÌó ‘®‹ÌÒÊ ÷‹Δ ›√‹· P‹ ‹Æ‹W‹Ÿ‹· C»… Ê. a‹ΔÆ‹bÒ‹≈W‹⁄W›X¡·‡ X‡ÒÊ, ”‹Ìª›–‹OÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ü√Ê®‹ ®Ê„v‹x√‹ÌWʇWËv‹√‹· AÒ‹·¬Ò‹§ ‹· X‡Ò‹ √‹a‹Æ‹P›√‹√ÊÌ®‹· Æ›Δ·R ∏›ƒ ±‹≈Õ‹‘§ W‹⁄‘®›™√Ê.÷Ê„”‹ W›ø·P‹ƒWÊ, X‡ÒÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ Bø··™ ”‹ÌW‹≈◊”‹· ‹ ‹ƒWÊ C»… ÷‹Δ ›√‹· X‡ÒÊW‹Ÿ‹· Δª‹¬À Ê. ±‹‚or ±‹‚or a‹·o·P‹W‹Ÿ‹„  ‹·Æ‹”ÊŸÊø··Ò‹§ Ê. B®‹√Ê ∂ D ”‹ÌP‹ΔÆ‹®‹»…Æ‹ X‡ÒÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ B¡·R  ‹fiv‹· ‹ ª‹√‹®‹»… JÌ®‹Δ… , G√‹v‹Δ… , JÌüÒ‹·§ P‹ÀÒÊW‹Ÿ‹· G√‹vÊ√‹v‹· ∏›ƒ ∏ʇ√Ê ∏ʇ√Ê ±‹‚oW‹Ÿ‹»… Æ‹·”‹·⁄√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ P‹ÀøfiW‹»‡ ±‹≈P›Õ‹P‹√›W‹»‡ W‹ ‹·Ø”‹®Ê C√‹· ‹‚®‹·  ‹fiÒ‹≈ À–›®‹ ÊØ”‹·Ò‹§®Ê.

‹ÂËy‹¬  ‹·Ò‹·§  ÊÁa›ƒP‹ÒÊ (HŸ‹· P‹Í£W‹Ÿ‹ ”‹ÌP‹ΔÆ‹) Àa›√‹ ›© G. G”Ö. Æ‹o√›hÖ ±‹‚o : 228 ∏Ê«Ê : √‹„. 120 √›hÖ  ÊÁa›ƒP‹  Ê‡©PÊ (ƒ), Æ‹Ì. 43, √Ê„‡◊~, 5Æʇ  ‹··S¬ √‹”ʧ , ±‹®‹æÆ›ª‹Æ‹W‹√‹, ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 560 070 Æ‹ ‹·æ ®Ê‡Õ‹®‹»… A®Ê‡PÊ  ÊÁ˛›ØP‹ £Ÿ‹· ‹⁄PÊ  ‹·„v‹·£§Δ… ? Æ‹ ‹·æ  ‹·Æ‹”Ê’‡ A®‹PÊR ‘®‹úÀΔ… Ê‡ A•‹ › Æ‹ ‹·æÆ‹·∞ øfi√›®‹√‹„ Øø·Ì£≈”‹·Ò›§√Ê¡·‡ ? A®‹· HÆ›®‹√›W‹», Æ›À‡W‹  ÊÁ˛›ØP‹  ‹·ÆÊ„‡ª› ‹ ‹Æ‹·∞ A ‹Õ‹¬ ›X ÷Êbc‘PÊ„Ÿ‹¤∏ʇPÊÌ®‹· D ±‹‚”‹§P‹ ‹‚ JÒ›§¿·”‹·£§®Ê. Æ‹ ‹·æ ”‹·Ò‹§ Æ› Ê‡ P‹»≥‘PÊ„Ìv‹ ª‹≈ Ê·W‹⁄Ì®‹Δ„ ∏›Δ¬®‹»… Æ‹ ‹·æΔ·…Ìo· ‹fiw®‹ ÀÕʇ–‹ Æ‹ÌπPÊW‹Ÿ‹ ª‹ø·©Ì®‹Δ„ Æ›ÀÌ®‹·  ‹ÂËy‹¬W‹⁄Ì®‹ ÷Ê„√‹ü√‹«›W‹·£§Δ.… ®Ê‡ ‹√‹·&®Ê ‹Ã, W‹≈÷‹W‹£,  ›”‹·§®Ê„‡–‹, ±‹ ›v‹W‹Ÿ‹·, ª‹„Ò‹W‹Ÿ‹·  ‹··ÌÒ›®‹ Ò‹±‹‚≥ P‹Δ≥ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷ʇƒ Æ‹ ‹·æÆ‹·∞ Æ‹Ìü· ‹ÌÒÊ  ‹fiw A®‹PÊR ±‹ƒ÷›√‹À®Ê¡·Ì®‹· ∏Ê„W‹ŸÊ πv‹·Ò›§ Æ‹ ‹·æ ÷‹| ‹Æ‹„∞ ”‹ ‹·ø· ‹Æ‹„∞ P‹‘®‹·PÊ„Ìv‹· Æ‹ ‹·æ»…√‹· ‹ ÆÊ ‹·æ©ø·Æ‹·∞ ÷›Ÿ‹· ‹fiv‹·Ò›§√Ê. gÆ‹√‹  ‹ÂËy‹¬ ‹Æ‹·∞ aÊÆ›∞X E±‹¡„‡X‘PÊ„Ìv‹· Ò› ‹‚ ´‹ØP‹√›W‹Δ· ø·£∞”‹· ‹  ‹W‹Ï®‹ ◊Ò›”‹Q§ C®‹√‹Δ…v‹X®Ê. øfi√‹· HÆʇ ÷ʇ⁄®‹√‹„ Æ‹ ‹·æ ”‹ÃÌÒ‹ ü·©úø·Æ‹·∞ ”‹ƒøfi®‹ ”‹ ‹·ø·®‹»… E±‹¡„‡X‘®‹»… øfi ‹‚®Ê‡  ‹·„y‹Æ‹ÌπPÊW‹⁄WÊ Æ› ‹‚ ü»øfiW‹Δ· ”›´‹¬ÀΔ… ÊÌ®‹· D ±‹‚”‹§P‹ ”›ƒ ÷ʇŸ‹·£§®Ê. √›hÖ  ÊÁa›ƒP‹  Ê‡©PÊ ”‹Ò‹Ò‹ ›X Àa›√‹ ›®‹ ‹Æ‹·∞ gÆ‹√‹»…  ‹·„w”‹Δ· Õ‹≈À·”‹· ‹ ”‹Ì”Êß. Jo·r HŸ‹· P‹Í£W‹Ÿ‹ ”‹ÌP‹ΔÆ‹ ›X D P‹Í£ √‹„±‹‚WÊ„Ìw®Ê. ÷Ê„”‹Ò‹· 58 ¥Êü≈ ‹ƒ 2012


ª›–Ê ‹·Ò‹·§ h›Æ‹±‹®‹

a‹±‹≥» ƒ±Ê‡ƒ (P‹•› ”‹ÌP‹ΔÆ‹)

v›>> P›. ÊÌ. Œ≈‡Ø ›”‹  ‹·„£Ï ∏Ê«Ê : √‹„. 50 ±‹‚o : viii + 88 PÊ. π. ±‹≈W‹£, ü√‹÷‹ ±‹π…—ÌWÖ ÷Ë”Ö, ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹·, Æ‹Ì. 119 3Æʇ £√‹· ‹‚, 8Æʇ  ‹··S¬√‹”ʧ , ÷‹Ì≤Æ‹W‹√‹, ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 560 104 P‹Æ‹∞v‹ ª›–Êø· üWÊY P›Ÿ‹i  ‹·Ò‹·§ h›Æ‹±‹®‹ ”‹Ì”‹¢£ø· üWÊY WË√‹ ‹ C Ê√‹v‹„ C»…Æ‹ «Ê‡SÆ‹W‹Ÿ‹»…  ‹¬P‹§ ›X®Ê. JÌ®ÊvÊ ±‹‚√›Ò‹Æ‹ P›Δ©Ì®‹ üŸ‹PÊø·»…®‹™ P‹Æ‹∞v‹ ª›–Ê Ò‹Æ‹∞Ò‹Æ‹ ‹Æ‹·∞⁄‘PÊ„Ÿ‹¤Δ· ÷Ê„‡√›v‹·£§®Ê. CÆÊ„∞Ì®ÊvÊ ª›–›Ø‡£ & ª›–›±Ê≈‡ ‹· & ª›–›üŸ‹PÊ √›hÊ„¬‡Ò‹’ ‹W‹Ÿ‹Ì•‹ ”‹Ì®‹ª‹ÏW‹Ÿ‹»…Æ‹ JÒ›§ø·®‹ Ba‹√‹OÊøfiW‹·£§®Ê. P‹Æ‹∞v‹®‹ Aº ‹Í©úW›X PÊΔ ‹‚ P‹Æ‹∞v‹±‹√‹ ”‹ÌZ&”‹Ì”ÊßW‹Ÿ‹· ÀÕʇ–‹ ›X Õ‹≈À·‘, ÷Ê„‡√›oW‹Ÿ‹Æ‹·∞ Æ‹vÊ‘ £‡√‹ C£§‡aÊW‹–Êr‡ P‹Æ‹∞v‹PÊR Õ›‘˜‡ø· ”›ßÆ‹ ‹fiÆ‹ ®Ê„√‹Q‘PÊ„Ÿ‹·¤ ‹»… ø·Õ‹‘ÃøfiX Ê. C£§‡aÊWÊ P‹Æ‹∞v‹ »≤ø· ü√‹ ‹~WÊø·Δ„… WÊ„Ì®‹Δ & À ›®‹W‹ŸÊ®‹·™ PÊΔ ‹‚ AP‹“√‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ PÊÁπv‹ü÷‹·®ÊÌü P‹„W‹· ±›≈ ‹··S¬ÒÊ ±‹vÊ©®Ê. G√‹v‹Æʇ ª›W‹ h›Æ‹±‹®‹√‹· ”›◊Ò‹¬ ‹Æ‹·∞ ®‹·w‘PÊ„Ìv‹ ”‹ÃÒ‹ÌÒ‹≈ ±‹≈ ‹Í£§ø·Æ‹·∞ £⁄”‹·Ò‹§®Ê. A ‹ƒWÊ W›≈ ‹·¬ ª›–Êø· JΔ ‹‚  ‹·Ò‹·§ ”‹÷‹g Ø√‹„±‹OÊ AW‹Ò‹¬ ›XÒ‹·§. £≈±‹©, a˱‹©, –‹o≥©W‹⁄Ì®‹ P‹„w®‹ ÷›v‹·W‹Ÿ‹· ü®‹·QÆ‹ GΔ… ‹Æ‹„∞ £⁄‘PÊ„v‹· ‹ ÷‹ÌüΔ, EÒ›’÷‹ ÒÊ„‡ƒ®‹™ ‹‚. PÊΔ ‹‚ ÷›v‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ E®›÷‹ƒ‘ W›≈À·‡| W›®ÊW‹Ÿ‹·, ‘˜‡ ”‹ ‹··®›ø·, ÷Ê~°Æ‹ AŸ‹Δ·, Ò‹ ‹√‹ ÆÊÆ‹±‹‚  ‹··ÌÒ›®‹  ‹·Æ‹P‹ΔP‹· ‹ ü®‹·PÊ„Ì®‹Æ‹·∞ P‹|·æÌ®Ê Ø»…”‹«›X®Ê. P‹Æ‹∞v‹ Ê‡ B®‹√‹„ A»… h›Æ‹±‹®‹ gW‹£§Æ‹ ÀŒ–‹r ü®‹·QÆ‹ P‹Ì≤®Ê. ”‹√›W‹ ›X ÷‹ƒ®‹·üÌ®‹ ª›–›ÕÊÁ»¡„Ì®‹√‹ ±‹ƒa‹ø·À®Ê.

÷Ê„√ÊøfiΔ ®Ê„√Ê”›ÃÀ· ±‹‚o : 182 ∏Ê«Ê : √‹„. 100 Ò‹Æ‹· ‹·Æ‹· ±‹≈P›Õ‹Æ‹, ÷ÊaÖIi 1267 "P› ‹¬«Ê„‡P‹', 1Æʇ £√‹· ‹‚, 2Æʇ ÷‹ÌÒ‹ Œ≈‡√›Ì±‹‚√‹ üv› ‹OÊ,  Ê·Á”‹„√‹· & 570 023 Æ‹W‹√‹ i‡ ‹Æ‹ & W›≈À·‡| i‡ ‹Æ‹ G√‹v‹„ P‹vÊø· ”‹Ì Ê‡®‹ÆÊW‹Ÿ‹ÆÊ„∞Ÿ‹WÊ„Ìw√‹· ‹ P‹•ÊW‹⁄ ‹‚. P‹•ÊW‹Ÿ‹· G«Ê…Δ„… ”‹Í—røfiW‹· ‹Ì•‹  ›Ò› ‹√‹|, ”‹Ø∞ Ê‡Õ‹ Æ‹ ‹·æ®‹·. A ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ πo·r D ±‹≈±‹Ìa‹À√‹Δ· ”›´‹¬ÀΔ…. B®‹√Ê EÒ‹§ ‹· P‹•ÊW‹Ÿ‹·  ‹fiÒ‹≈ G«Ê…Ì®‹√‹»… ”‹Í—røfiW‹Δ· ”›´‹¬ÀΔ…. P‹•Ê¡·Ì®‹√Ê ü®‹·QÆ‹ ª›W‹ Ê‡ BX®‹·™ Ø√‹„≤”‹· ‹»… ±›≈ ‹fi~P‹ÒÊ, ”‹Ò‹¬®‹ ®‹Õ‹ÏÆ‹ AW‹Ò‹¬ C√‹∏ʇP›W‹·Ò‹§®Ê. P‹•ÊW‹⁄Ì®›X ”› ‹fiiP‹ ±‹ƒ ‹Ò‹ÏÆÊøfiX øfi√‹®›®‹√‹„ A”‹÷‹Ø‡ø· ü®‹·P‹· ”‹÷‹¬ ›W‹· ‹‚®›®‹√Ê B P‹•ÊW‹Ÿ‹  ‹ÂËΔ¬ ÷Êa‹·cÒ‹§®Ê. C»… P‹•ÊW‹Ÿ‹  ‹·„ΔP‹ Ø√‹„≤‘®‹ W›≈À·‡| i‡ ‹Æ‹®‹ ”‹§√‹ JÌ®‹·  ‹··S ›®‹√Ê Æ‹W‹√‹ i‡ ‹Æ‹®‹·™ A®‹QRÌÒ‹ ºÆ‹∞. P‹•ÊW‹Ÿ‹ Ko Ø´›Æ‹. ÷‹⁄¤W‹Ÿ‹  ›Ò› ‹√‹|®‹»… ”‹ÌüÌ´‹W‹Ÿ‹· W›y‹ ›X®‹·™  ‹·Æ‹ P‹ΔQ®‹√Ê Æ‹W‹√‹W‹Ÿ‹»… A®‹· øfiÌ£≈P‹ ›X, BP‹–‹ÏOÊXÌÒ‹ ÀP‹–‹ÏOÊ ÷Êa›cX®Ê. PÊΔ ‹‚ P‹•ÊW‹Ÿ‹»… HP‹Ò›Æ‹ÒÊ¿·®‹·™ , ÀÀ´‹ P›ΔZorW‹Ÿ‹»… ü√Ê®‹ P›√‹|©Ì®‹ P›Δ®‹»Æ… ‹  ‹¬Ò›¬”‹ ”‹÷‹g ›X  ‹·„wüÌ©®Ê. AÌ©Æ‹ ü®‹·P‹· CÌ©Æ‹®‹Δ… ; CÌ©Æ‹®‹·  ‹··Ì©Æ‹®‹Δ…  ›®‹√‹„  ‹ÂËΔ¬W‹Ÿ‹· Õ›Õ‹ÃÒ‹ ›X E⁄ø·· ‹Ì•‹ ÊÌ®‹·  ‹·Æ‹W›|·Òʇ§  Ê. «Ê‡SP‹√‹· C®‹· ‹√ÊWÊ CÆ‹„∞√‹P‹„R À·QR P‹•ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ü√Ê©®›™√›®‹√‹„ ÷‹Ò‹·§ P‹•ÊW‹Ÿ‹ JÌ®‹· ”‹ÌP‹ΔÆ‹ ◊Ì®Ê ±‹≈P‹o ›X®‹·™ C©‡W‹ 22 P‹•ÊW‹Ÿ‹ D ±‹‚”‹§P‹  ‹fiÒ‹≈ ±‹≈P‹o ›X Ê.

∂ CÌ©√›P‹· ‹fiƒ 34/11, 2Æʇ P›≈”Ö, ∏›Ì∏Ê vÊÁ¿·ÌWÖ ”‹À·‡±‹, ø·Õ‹ ‹ÌÒ‹±‹‚√‹, ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 22

÷‹«›Ï±‹‰√‹®‹ ÷‹s‹¡„‡X (i‡ ‹Æ‹ a‹ƒÒÊ≈) PÊ.G”Ö. PÊ„Ìw… ›v‹ (PÊG”ÊR) ±‹‚o : 208 ∏Ê«Ê : √‹„. 100 ü·®‹ú Æ‹W‹·£§Δ… (P‹•‹Æ‹ P‹ ‹Æ‹W‹Ÿ‹·) G”Ö. q. ∏›Δ√›g· Œ≈‡W‹·√‹· PÊ„o„r√ʇՋÃ√‹  ‹·s‹, ÷‹«›Ï±‹‰√‹, i«Ê… : ±‹‚o : 120 ∏Ê«Ê : √‹„. 80 W‹®‹W‹ ø·ÌgΔWÊ√Ê ±‹≈P›Õ‹Æ‹, ”Ê„ÌvʇPÊ√Ê & 577 532, Œ≈‡ W‹·π∫ ÒÊ„‡o®‹±‹≥Æ‹ ‹√‹· (i‡ ‹Æ‹ ±‹ƒa‹ø·) bÒ‹≈®‹·W‹Ï i«Ê… , P‹Æ›ÏoP‹ v›>> G”Ö. À®›¬Õ‹ÌP‹√Ö CÆ‹·∞ ”›P‹· ü®‹·Q®‹·™... !?! (P‹ ‹Æ‹ ”‹ÌP‹ΔÆ‹) Aºh›Ò‹ ±‹‚o : 204 ∏Ê«Ê : √‹„. 100 ±‹‚o : 64 ∏Ê«Ê : √‹„. 60 √›>> ü>> ´‹ ‹·Ï±‹≈ ‹Ò‹Ï W‹·π∫ ÒÊ„‡o®‹±‹≥Æ‹ ‹√‹ ”‹À&”‹À ±‹≈P›Õ‹Æ‹, a‹Æ‹∞√›ø·±‹or| & 573 116, ´‹ ‹·Ï”‹Ì”Êß , W‹·π∫ ÒÊ„‡o®‹±‹≥ √‹”ʧ , ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 23 ÷›”‹Æ‹ i«Ê… KÕÊ„‡ GÌü À®Ê„≈‡◊ø· P‹•Ê ü√‹ ‹ÆÊ∞‡  ‹·~‘®‹  ‹·Δ…|° Œ≈‡ ±‹vÊ≈ v›>> √›gÕʇS√‹  ‹·s‹±‹£ (√›W‹Ì) ±‹‚o : 36 ∏Ê«Ê : √‹„. 25 ±‹‚o : 196 ∏Ê«Ê : √‹„. 125 P‹Í—  ‹fi´‹¬ ‹· Pʇ̮‹≈, 119, 2Æʇ  ‹··S¬√‹”ʧ , 4Æʇ Ò‹Æ‹·  ‹·Æ‹· ±‹≈P›Õ‹Æ‹, "P› ‹¬«Ê„‡P‹', GaÖIi. Av‹x√‹”ʧ , Æ›√›ø·|±‹‚√‹, ´›√‹ ›v‹ & 580 008 1267, 1Æʇ P›≈”Ö, Œ≈‡√›Ì±‹‚√‹ üv› ‹OÊ, 2Æʇ ”‹Ì±›®‹P‹ƒWÊ ±‹Ò‹≈W‹Ÿ‹· GÌ. À. ª‹pÖ ÷‹ÌÒ‹,  Ê·Á”‹„√‹· & 570 023 ±‹‚o : 718 ∏Ê«Ê : √‹„. 400 a‹ƒÒÊ≈ ü√‹ ‹~WÊ P‹≈ ‹·W‹Ÿ‹·  ‹·Ò‹·§ ”‹ÌÕÊ„‡´‹Æ› À´›Æ‹ ø··W‹±‹‚√‹·–‹ ±‹≈P‹oÆ›Δø·, QØ∞WÊ„‡⁄ & 574 150, (”‹Ì±‹‚o & 1) ”‹Ì.: ÀgøÂÖ ±‹‰|a‹c Ò‹ÌüÌv‹, ®‹Q“| P‹Æ‹∞v‹ À√‹„±›Q“ ±‹‰h›√‹÷‹⁄¤ ±‹‚o : 602 ∏Ê«Ê : √‹„. 350  ‹·÷‹»ÌW‹√‹ÌW‹ (JÌ®‹· A´‹¬ø·Æ‹) v›>> W‹·√‹·±›®‹ \ ›ƒ ª›√‹Ò‹ E±‹SÌv‹®‹ B´‹·ØP‹±‹‰ ‹Ï a‹ƒÒÊ≈ (ÀÀ´‹ ±‹‚o : 240 ∏Ê«Ê : √‹„. 210 Bøfi ‹·W‹Ÿ‹·, ”‹Ì. 2) ±‹≈´›Æ‹  ‹·Ò‹·§ ”‹Ì±‹‚o ”‹Ì±›®‹P‹ : QPÊR‡ƒ ±‹π…Pʇ–‹ÆÖ’ , Æ‹Ì. 703, 14Æʇ Av‹x√‹”ʧ , ÀgøÂÖ ±‹‰|a‹c Ò‹ÌüÌv‹ ±‹‚o : 588 ∏Ê«Ê : √‹„. 350 a‹Ì®›≈ «Ê‡LpÖ, ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 560 072

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

ª›√‹Ò‹ E±‹SÌv‹®‹ B´‹·ØP‹ a‹ƒÒÊ≈ (”‹Ì±‹‚o & 3) ”‹Ì.: ÀgøÂÖ ±‹‰|a‹c Ò‹ÌüÌv‹ ±‹‚o : 790 ∏Ê«Ê : √‹„. 350 H–›¬ a‹ƒÒÊ≈ø· ÀÀ´‹ Bøfi ‹·W‹Ÿ‹· (”‹Ì±‹‚o & 4) ±‹≈. ”‹Ì.: ÀgøÂÖ ±‹‰|a‹c Ò‹ÌüÌv‹ ”‹Ì±‹‚o ”‹Ì. : PÊ.  Ê„‡÷‹Æ‹P‹Í–‹° √ÊÁ ±‹‚o : 616 ∏Ê«Ê : √‹„. 350 ø·„√Ê„‡±Ö a‹ƒÒÊ≈ø· ÀÀ´‹ Bøfi ‹·W‹Ÿ‹· (”‹Ì±‹‚o & 5) ±‹≈. ”‹Ì.: ÀgøÂÖ ±‹‰|a‹c Ò‹ÌüÌv‹ ”‹Ì±‹‚o ”‹Ì. : PÊ.  Ê„‡÷‹Æ‹P‹Í–‹° √ÊÁ ±‹‚o : 608 ∏Ê«Ê : √‹„. 350 ”‹ ‹·P›»‡Æ‹ P‹Æ›ÏoP‹ a‹ƒÒÊ≈ø· ÀÀ´‹ Bøfi ‹·W‹Ÿ‹· (”‹Ì±‹‚o & 6) ±‹≈. ”‹Ì.: ÀgøÂÖ ±‹‰|a‹c Ò‹ÌüÌv‹ ”‹Ì±‹‚o ”‹Ì. : GÆÖ. bÆ‹∞”›ÃÀ· ”Ê„‡”‹«Ê ±‹‚o : 788 ∏Ê«Ê : √‹„. 400 Bμ≈P› a‹ƒÒÊ≈ø· ÀÀ´‹ Bøfi ‹·W‹Ÿ‹· (”‹Ì±‹‚o & 7) ±‹≈. ”‹Ì.: ÀgøÂÖ ±‹‰|a‹c Ò‹ÌüÌv‹ ”‹Ì±‹‚o ”‹Ì. : GÆÖ. bÆ‹∞”›ÃÀ· ”Ê„‡”‹«Ê ±‹‚o : 362 ∏Ê«Ê : √‹„. 200 A Ê·ƒP› a‹ƒÒÊ≈ø· ÀÀ´‹ Bøfi ‹·W‹Ÿ‹· (”‹Ì±‹‚o & 8) ±‹≈. ”‹Ì.: ÀgøÂÖ ±‹‰|a‹c Ò‹ÌüÌv‹ ”‹Ì±‹‚o ”‹Ì. : À√‹„±›Q“ ±‹‰h›√‹÷‹⁄¤ ±‹‚o : 426 ∏Ê«Ê : √‹„. 200  Ê·‡»Æ‹ GÌo· a‹ƒÒÊ≈ ”‹Ì±‹‚oW‹Ÿ‹ ±‹≈P›Õ‹P‹√‹· ±‹≈”›√›ÌW‹, P‹Æ‹∞v‹ ÀÕ‹ÃÀ®›¬ØΔø·, ÷‹Ì≤, À®›¬√‹|¬ & 538 276

÷Ê„”‹Ò‹· 59


D

£ÌW‹Ÿ‹ ”‹ÌhÊø· BP›Õ‹®‹»… ∏ÊŸ‹W‹· ‹ ±‹≈P›Õ‹ ‹fiÆ‹ a‹·PÊR Õ‹·P‹≈. A®‹√‹  ‹··Ì®Ê P‹·Ì®‹· GØ”‹· ‹ a‹·PÊR W‹·√‹·. ±‹‰ ‹Ï®‹»…√‹· ‹ A£ ±‹≈S√‹ ‘ƒø·”Ö (Δ·üúP‹) Æ‹˚‹Ò‹≈ ‹‰ P‹„v‹  ‹·ÌP‹· GØ∞”‹· ‹‚®‹·. DW‹ C®‹PÊR ±‹≈£”‹≥ó-ÏøfiX ü√‹»®Ê  ‹·ÌW‹Ÿ‹. £ÌW‹Ÿ‹ PÊ„ÆÊWÊ ”‹· ‹fi√‹· GÌo·W‹ÌpÊø· ÷Ê„£§WÊ ±‹‰ ‹Ï®‹»… P›~‘PÊ„Ÿ‹¤»®Ê. ∏ÊŸ‹XÆ‹ h› ‹®‹  ‹√ÊW‹„ P›| ‘W‹· ‹ C®‹· 10√‹Ì®‹· a‹Ì®‹≈Æ‹ ±‹P‹R®‹»…√‹· ‹‚®‹·. ü·´‹W‹≈÷‹ £ÌW‹Ÿ‹ PÊ„ÆÊWÊ ”‹ÌhÊ P›|· ‹‚®‹·. 25ƒÌ®‹ 27√‹ ‹√ÊWÊ ”‹ÌhÊø·»… ü·´‹, Õ‹·P‹≈, W‹·√‹· W‹≈÷‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ a‹Ì®‹≈ J̮ʄ̮›X ®›q ÷Ê„‡W‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ ¥Ê‰‡pÊ„‡ ÒÊWÊø·Δ· JŸÊ¤ø· A ‹P›Õ‹À®Ê. Õ‹ØW‹≈÷‹ ∏ÊŸ‹XÆ‹ h› ‹ P›|·Ò‹§®Ê. GÌo√‹Ì®‹· A®‹√‹ ◊Æ‹∞vÊ B√‹Ìª‹. AÌ®‹√Ê ”‹®‹¬®‹«Ê…‡ A®‹· √›£≈ Cw‡ ÆÊ„‡v‹Δ· ‘W‹· ‹‚®‹· GÌ®‹•‹Ï. a‹Ì®‹≈ 13√‹  ‹··Ìh› ‹‚ Õ‹Ø  ‹·Ò‹·§ bÒ›≈ Æ‹˚‹Ò‹≈W‹Ÿ‹ hÊ„ÒÊW‹„v‹· ‹‚®‹·. D £ÌW‹Ÿ‹»… ”›´›√‹| ›X BP›Õ‹ Õ‹·ª‹≈ ›X C√‹· ‹‚®‹ƒÌ®‹ Æ‹˚‹Ò‹≈W‹Ÿ‹ ±‹ƒa‹ø·PÊR JŸÊ¤ø· A ‹P›Õ‹À®Ê. ”‹·Ì®‹√‹ ±‹‚ÌgW‹Ÿ›®‹ P‹·Ì£ (PÊ‘¡„‡≤øfi), ®Ë≈±‹© (BÌvÊ„≈À·v›), ±›•‹Ï (±‹‘Ïø··”Ö) C ‹‚W‹Ÿ‹· ÆÊ£§ø·  Ê·‡«Ê¡·‡ P›|·Ò‹§ Ê. D՛Ƌ¬®‹»… ÷Ê„ŸÊø·· ‹ ±‹≈S√‹ Æ‹˚‹Ò‹≈ ü≈÷‹æ ÷‹Í®‹ø· (P‹±Ê«›…). C®‹· Àgø·”›√‹¶ (BƒW›) ±‹‚ÌgPÊR ”ʇƒ®‹·™. A®‹√‹ ±‹P‹R®‹»… À·•‹·Æ‹, ÆÊ£§ø·  Ê·‡«Ê P‹ÌWÊ„⁄”‹· ‹  ‹·÷› ›¬´‹ (J√ÊÁø·ÆÖ). JqrÆ‹»… √›Œ a‹P‹≈®‹  Ê·‡–‹,  ‹Í–‹ª‹, À·•‹·Æ‹W‹Ÿ‹· P›|· ‹‚ ‹‚. P‹oP‹ ü÷‹Ÿ‹ ¸‡| ›®‹ ±‹‚Ìg. ±‹‰ ‹Ï®‹ AÌbÆ‹»… P›|· ‹ ‘Ì÷‹√›Œø·  ‹·Z Æ‹˚‹Ò‹≈®‹ ±‹P‹R ÷‹·~° Ê·ø·Ì®‹· a‹Ì®‹≈ P›|· ‹‚®‹·. SWÊ„‡Ÿ‹ ©Æ‹a‹ƒ ¥Êü·≈ ‹ƒ 2 a‹Ì®‹≈&√Ê„‡◊~ hÊ„‡w 8 ÷‹·~° Ê·  ‹··Ìh› ‹‚ 02:24PÊR; a‹Ì®‹≈Æ‹ ±‹P‹R  ‹·Z Æ‹˚‹Ò‹≈ 10  ‹··Ìh› ‹‚ ±‹Œc ‹·®‹»… a‹Ì®‹≈  ‹·Ò‹·§  ‹·ÌW‹Ÿ‹ 11 a‹Ì®‹≈ & ª‹„À· Æ‹v‹· Ê P‹Ø–‹u AÌÒ‹√‹ 12 bÒ›≈ a‹Ì®‹≈ hÊ„‡w 13 bÒ›≈ & Õ‹Ø & a‹Ì®‹≈ ±‹‚or£≈PÊ„‡| 14 a›Ì®‹≈ ‹fi”‹®‹ PÊ„ÆÊø· ±›®‹ ∂ a‹Ì®Ê„≈‡®‹ø· Æ‹v‹·√›£≈WÊ 22 A ‹fi ›”ʬ  ‹··Ìh› ‹‚ 4:03PÊR 23 23√‹ ”‹ÌhÊ ±‹Œc ‹·®‹»… ü·´‹  ‹·Ò‹·§ a‹Ì®‹≈ 25 25√‹ ”‹ÌhÊ ±‹Œc ‹·®‹»… Õ‹·P‹≈  ‹·Ò‹·§ a‹Ì®‹≈ 26 26√‹ ”‹ÌhÊ Õ‹·P‹≈  ‹·Ò‹·§ W‹·√‹· Æ‹v‹· Ê a‹Ì®‹≈ 27 27√‹ ”‹ÌhÊ Õ‹·P‹≈ W‹·√‹·  ‹·Ò‹·§ a‹Ì®‹≈ a‹Ì®‹≈ & ª‹„À· Æ‹v‹· Ê W‹ƒ–‹u AÌÒ‹√‹ 29 29√‹ ”‹ÌhÊ P‹Í£P§ ›  ‹·Ò‹·§ √Ê„‡◊~ Æ‹v‹· Ê a‹Ì®‹≈

÷Ê„”‹Ò‹· 60

25√‹ ”‹ÌhÊ ±‹Œc ‹·®‹»… Õ‹·P‹≈  ‹·Ò‹·§ a‹Ì®‹≈

v›>> π. G”Ö. ÕÊÁΔh› g ›÷‹√Ö«›«Ö ÆÊ÷‹√‹„ Ò›√›Δø·, ÷ÊÁWË≈ÌvÖ’ , ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 560 001

26√‹ ”‹ÌhÊ ±‹Œc ‹·®‹»… Õ‹·P‹≈  ‹·Ò‹·§ W‹·√‹· Æ‹v‹· Ê a‹Ì®‹≈

27√‹ ”‹ÌhÊ Õ‹·P‹≈, W‹·√‹· ‹·Ò‹·§ a‹Ì®‹≈

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


‹·ÌÒ‹≈ P‹ÀÒÊ Kí ÍÜŸªÊæà ŸÅÖܾ

Kí ÍÜŸª ÊÜáñÜᤠÍÜŸª ÖÝWÜã ÍÜŸª ÊÜáñÜᤠC®Üã° ÍÜŸª Kí ±ÜÅ|ÊÜ Kí WÜ¨ÜªÆ Kí ÓÜ®æ° Kí ÖæàÚPæ Kí AaÜcÄ Kí NãàÐÜOæ Kí »ÝÐÜ|... Kí ±ÜÅÊÜaÜ®Ü... Kí Zgì®æ Kí eàÊÜÞÄ Kí PÜãWÝo Kí ²ÓÜáWÜáoár Kí ŸáÓÜáWÜáoár Kí bàñÝRÃÜ Kí ¸æã¸æº Kí ÓÜáÚÊÜâ Kí ±ÜâÓÜÇÝÊÜOæ Kí NãàÐÜOæ ÊÜáñÜᤠNãàÐÜOæ ÖÝWÜã NãàÐÜOæ ÊÜáñÜᤠC®Üã° NãàÐÜOæ Kí ÓÜPÜÆ ÓÜPÜÆ ÓÜPÜÆ Kí ÍÜã®Ü ÍÜã®Ü ÍÜã®Ü Kí ÎÇæ¿á ÊæáàÆ| ñÜê| ÊæãÆ¨Ü ÎÃÜ¨Ü PæãíŸá Kí ÆÊÜ| &ñæçÆ &BÊÜáÉ & iàÄWæ & CíWÜá Kí CÈ ×PæR aæà±æ¿á GÇæ Kí ÊÜÞoWÝ£¿á BPÜÅí¨Ü®Ü ÊÜáíñÜÅÊÝ©¿á ÊÜáãSìñÜ®Ü Kí PÜÈÉ©ªÆá &EPÜáR&Cí«Ü®Ü Kí ®ÝÊÜâ ÊÜÞñÜÅ WÜqr EÚ¨ÜÊÜÃÜá ÃÜí«ÜÅËÃÜáÊÜ ÊݨÜ Kí C¨ÜÊáÜ ®Ü°í CÊÜÞ B±Ü@ C¨ÜÊÞ Ü gÂí C¨Üí ÖÜË@ Kí ¿ág¾®… Kí ±ÜâÃæãà×ñ… Kí aÜPÜÅÊÜ£ìWÜÙÜá Kí PÜËWÜÙÜá Kí PÝÅí£@ PÝÅí£@ PÝÅí£@ ±Üä|ì PÝÅí£ Kí ÍÝí£@ ÍÝí£@ ÓÜÊìæ à ÍÝí£

Kí PÝÚ PÝÚ PÝÚ ÊÜÞíPÝÚ ÊÜÞíPÝÚ Kí PæãÆáÉ PæãÆáÉ PæãÆáÉ ¿ÞÊÜ Hoã Ë´ÜÆÊÝWÜPã Ü vܨáÜ Kí ®ÜÊÜá¾ ÓÜÊÜáê©œ Kí ÍÜñÜáÅWÜÙÜ ®ÝÍÜ Kí PæãÆáÉ PæãÆáÉ PæãÆáÉ PæãÆáÉ PæãÆáÉ PæãÆáÉ PæãÆáÉ Kí ËÃæãà—WÜÙÜ ñÜÇŸ æ áÃÜávæ ¯ÊÜá¾ PæãÃÜÚWæ B»ÜÃ| Ü ÊÝWÜÈ Kí A¿å…° ×®… ÊÜÈ®… ÖÜá®… A¨Üá Kí ®ÝÊÜâ £ÆP… ÊÜáñÜᤠWÝí—¿á ±Ý¨ÜWÜÙÜ bà±ÜâÊæÊÜâ Kí ±æäàÄ¿áÃÜ ®æÃæWæãívÜ PÜOæªÃæ¿á ®æàñÜÅWÜÙÜá Kí ñÜáÙÜÔà¨ÜÙÜ ÊÜáÃÜÓæà¹®Ü GÇæ aÜí¨Ü®Ü PÜáíPÜáÊÜá ®æçÊæà¨Ü WÜíWÝgÆ Kí ÔíÖܨÜíÐÜó »ÜÆãÉPÜ®ÜS ÊÜáPÜìo ÊÜêÐÜ| Kí ®Ü®Ü° ÊæãÊÜá¾WÜ BÙÜáÊÜ®Üá ¯ÃÜíñÜÃÜ ¯ÃÜíñÜÃÜ Kí aÜáÖ… aÜáÖ… ´ÜäÖ… ´ÜäÖ… ´Üâp… µàp… ´Üäp… Kí ËÃæãà—WÜÙæ¨æ¿á ÊÜÞvÜá e¨ÜÅ Kí »æçÃæãà »æçÃæãà »æçÃæãà Kí »ÜgÃÜíWÜ ŸÈ Kí TÝÈ ÔwÊÜá¨Ü᪠oá¸ÝQ¿á Ÿí¨ÜãQ®Ü ®ÜÚWæ Kí vÝÆÃ… Kí ÃÜãŸÇ… Kí ±èív… Æ‹ Kí WÜ¨ÜªÆ Kí ÓܨÜ᪠Kí WÜÇÝpæ. & Æ›W›g·Ï À P‹ © Ì ◊ : ‹·„Δ Ò‹√‹ & Kí Kí Kí X…–Ö ª›–›Ì Ì C : ‹ √ › ´ B Ö Kí »ÜãËá »ÜãËá »ÜãËá ÓÜÌWÜì ÓÜÌWÜì ÓÜÌWÜì A√‹·OÖP‹ ‹·« ‹: ® Kí AÐÜrÇæãàÖÜWÜÙÜ CqrWæ¿á WÜãvÜá (BËWæ) P‹Æ‹∞v›Æ‹· › ®‹Æ‹ Kí Z®ÜñæÊæàñܤÃÜá ÊÜá×ÊÜÞÊÜíñÜÃÜá WÜã¸æPÜáÊÜÞÃÜÃÜá PÊ. G”Ö.  ‹·´‹·”‹„Æʇ ∏›…PÖ 7 3Æʇ  Ê·ÁÆÖ, Kí ¨ÜáWÜì ¨ÜáWÜì ¨ÜáWÜì ñÝÃÝ ñÝÃÝ ñÝÃÝ 155 &  ÊÁ , Æʇ ”Êr‡hÖ 3 , ƒ P‹ ‹Ì ‹Õ Æ Ê‡ ¥Ê‡Ç”ÖÇ ü Æ 4 0 6 Kí D WÜpÝÃÜPæR ±ÝÊÜáÃÜÃÜá ¸ÝÃÜ &5 085 ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· ÖÜÄ@ Kí ñÜñÜÕñ… ÖÜÄ@ Kí ñÜñÜÕñ…

Kí »ÝÅí£ »ÝÅí£ »ÝÅí£ ÓÜÊìæ à »ÝÅí£ Kí ÓÜÊÜá¥Üì®æ ÓÜÊÜá¥Üì®æ ÓÜÊÜá¥Üì®æ ÓÜÊÜá¥Üì®æ Kí ÊÜhÝ ÊÜhÝ ÊÜhÝ ÊÜhÝ Kí ÊÜáᣤWæ ÊÜáᣤWæ ÊÜáᣤWæ ÊÜáᣤWæ Kí Öæãí¨Ý~Pæ Öæãí¨Ý~Pæ Öæãí¨Ý~Pæ Öæãí¨Ý~Pæ Kí GÆÉ ±ÜPÜÒWÜÚXíñÜ ®Ü®Ü° ±ÜPÜÒ ÊÜÞñÜÅ ±ÜPÜÒ Kí Kí ËÈà®Ü ÍÜá©œàPÜÃÜ| ÃÝÑóàPÜÃÜ| Kí A®ÜáÊæãà¨Ü®Ü E±ÜÍÜÊÜá®Ü ŸÆÊÜ«Üì®Ü Kí BPæÒà±ÜOæ qàPæ ÎÓÜᤠKí B¿áá@±ÜäÃÝ ÔíÖÝÓÜ®Ü¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜhÝÅÓÜ®Ü Kí ®Ý¿áÊÜáívÜÈ Kí BÍÝÌÓÜ®æ Kí ñÜoÓܧ ÍÜPܤ ÓÜíaÜá Kí WÜá±Ü¤²ñÜãÄ Kí Ëá¥æ Kí Óܳ«æì Kí ŸãpÝqPæ Kí E¨Ý^o®æ Kí ÊÜÞÃÜ®… ÊæãàÖÜ®… EaÜcñÜ®… ÊÜ«æ ÊÜaÜìÓÜáÕ ®ÝÍÜ

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

÷Ê„”‹Ò‹· 61


""ª›√‹Ò‹ ”‹®‹¬®‹ ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»… Ò‹Æ‹∞ AÒ‹¬Δ≥ gÆ‹”‹ÌTʬø· ü·©ú ‹·Òʧ  ‹·Ò‹·§ ±‹≈£ªÊø·Æ‹·∞  ‹fiÒ‹≈ üŸ‹‘PÊ„Ÿ‹·¤£§®Ê. C®‹ƒÌ®›X A±›√‹ ±‹≈ ‹fi|®‹  ‹fiÆ‹ ‹ ”‹Ì±‹Æ‹„æΔ ±Ê‰‡«›W‹· ‹‚®‹·  ‹fiÒ‹≈ ‹Δ… , C®‹· ”‹ƒøfi®‹ P‹≈ ‹· ‹‰ AΔ….'' & GÊÜå…. G®…. ÎÅà¯ÊÝÓÜ

ª›√‹Ò‹ ®Ê‡Õ‹®‹ Jo·r ”›Ì”‹¢£P‹ ÷›W‹„ ”› ‹fiiP‹ ±‹ƒ”‹√‹®‹ BW‹·÷Ê„‡W‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ CÌ©W‹„ "h›£' GÆ‹· ∞ ‹ A ‹·„Ò‹Ï ”‹Ì”Ê¡ ß „Ì®‹· Ø´‹Ïƒ”‹·Ò‹®§ Ê, BŸ‹·Ò‹®§ Ê GÆ‹· ∞ ‹‚®Ê‡ JÌ®‹· ®Ê„v‹x À–›®‹®‹ ”‹ÌW‹£. PÊ. GÌ. ±‹~P‹R√Ö√‹Ì•‹ bÌÒ‹P‹√‹· ª›√‹£‡ø· ”‹ ‹fig®‹ B´›√‹”‹§Ìª‹W‹Ÿ›X AÀª‹P‹§ P‹·o·Ìü, W›≈ ‹·W‹Ÿ‹ hÊ„ÒÊø·»… h›£±‹®‹£ú ø·Æ‹·∞ W‹·√‹·£‘ JÌ®‹· Ò‹•‹¬ ‹Æ‹·∞ ÷Ê„√‹WÊv‹◊®›™√Ê. ±‹√Ê„‡P‹ “ ›X W›≈ ‹·W‹Ÿ‹· ÷›W‹„ AÀª‹P‹§ P‹·o·Ìü W‹ŸÊ√‹v‹„ ÷‹Δ ‹‚  ‹ÂËΔ¬W‹Ÿ‹Æ‹∞ ”‹Ì±Ê‰‡—”‹· ‹‚®‹√‹ hÊ„ÒÊhÊ„ÒÊø·»…¡·‡ h›£ ±‹®‹£ú ø·Æ‹·∞ Ò‹·Ìü Aa‹·cP‹p›rX ”‹Ì±Ê‰‡—‘PÊ„Ìv‹· ü√‹· ‹»… Ò‹ ‹·æ®Ê‡ B®‹ ±›Ò‹≈ ‹Æ‹·∞  ‹◊‘ Ê. h›£‡ø·ÒÊø· ª› ‹ÆÊW‹Ÿ‹· ◊Ì®ÊÌ©XÌÒ‹Δ„ CÌ®‹· ÷Êa‹·c W‹v‹·”›W‹ÒÊ„v‹X Ê. ◊Ì©Æ‹ P›Δ®‹»… ”‹÷‹¬ Ê‰‡ A”‹÷‹¬ Ê‰‡... h›£±‹®‹ú£ø· P‹√›Ÿ‹  ‹··S ‹fio®‹  ‹··T› ‹··U ®‹Õ‹ÏÆ‹ ”›´‹¬ ›W‹·£§Ò‹·.§ B®‹√Ê CÌ©Æ‹ h›W‹£‡P‹√‹|, ÀՋà›¬±‹P‹ À·wÒ‹, h›Ò‹¬£‡Ò‹ÒÊ,  ‹fiÆ‹ ‹ P‹·Δ Ê«›… JÌ®‹· GÆ‹·∞ ‹ vÊÁ«›WÖW‹Ÿ‹ Æ‹v‹· Ê "h›£' GÆ‹·∞ ‹®‹· JÌ®‹· Æ›g„P›®‹ √›”›ø·ØP‹®‹ÌÒÊ W›⁄ø·»…¡·‡ ”‹·£§ P‹Ìv‹√‹„ P›|®Ê ”‹·⁄®›v‹·  ‹–‹√r ‹ ‹·qrWÊ A®‹· CÌ®‹· ”‹ ›ÏÌÒ‹øfiÏÀ·øfiX®Ê. h›£ø· üÌ´‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞  ‹·„X ØÌ®‹«Ê‡  ‹·„‘ W‹·√‹·£”‹· ‹–‹·r a›«›QÒ‹Æ‹ CÌ©Æ‹ B´‹·ØP‹ ”‹·ŒQ“Ò‹ h›£ ›©W‹⁄WÊ C®Ê. CÌ•‹ JÌ®‹· ØüÏÌóÒ‹ ”‹Ì”Êß ”›À√›√‹·  ‹–‹ÏW‹⁄Ì®‹Δ„ Ò‹Æ‹∞ P‹üÌ´‹∏›÷‹· W‹⁄Ì®‹ ü·©úi‡Àøfi®‹  ‹·Æ‹·–‹¬Æ‹ ”‹ ‹Ïa‹o· ‹qPÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ Øø·Ì£≈”‹· ‹ ”‹ÌW‹£øfiX CÌ©W‹„ E⁄©√‹· ‹‚®‹· B´‹·ØP‹ÒÊø· ü÷‹· ®Ê„v‹x A|P‹ ‹Δ…®Ê  ‹·Òʧ‡Æ‹·..? "®‹»ÒÖ  ›øÂÖ’' ±‹£≈PÊø· ”‹Ì±›®‹P‹√›®‹ À. q. √›gÕʇS√‹ A ‹√‹· (P›”Ör ; G ÆʇՋÆÖ À©ÆÖ © ÆʇՋÆÖ, 2007&±‹‚ 1) ""Æ‹ ‹·æ ®Ê‡Õ‹®‹ ü÷‹·ÒʇP‹ √›gQ‡ø· ±‹P‹W“ ‹Ÿ‹· A ‹‚ √›—Û‡ø· ±‹P‹“ ›X√‹», ”‹ ‹·Ò› ›© ±‹P‹“ ›X√‹»,  ‹·w ‹ÌÒ‹ ª›√‹£‡ø·  ‹·„Δ®‹ Æ›iÇ ”‹Ã√‹„±‹®‹ ±‹P‹ “ ›X√‹», h›£ø·Æ‹·∞ Sv›SÌwÒ‹ ›X ∏ʇv‹ GÌ®‹· £√‹”›R√‹®‹ ´‹ÃØ GÒ‹·Ò§ ‹ § Ê'', GÌ©®›™√Ê. B®‹√Ê PÊ. G”Ö. ‘ÌWÖ A ‹√‹ ÆʇҋÍҋî‹»… Æ‹vÊ®‹ ª›√‹£‡ø·  ‹fiÆ‹ ‹Õ›‘˜‡ø· ”‹À·‡PÊ“ (1991)ø· ±‹≈P›√‹ Æ‹ ‹·æ ®Ê‡Õ‹®‹»… ”‹· ‹fi√‹· 2800 h›£W‹⁄ Ê. A ‹‚W‹Ÿ‹»… 450 ±‹ƒŒ–‹r h›£W‹⁄®‹·™ , 461 ±‹ƒŒ–‹r ±‹ÌW‹v‹W‹⁄ Ê. ”‹· ‹fi√‹· 766 ◊Ì®‹·⁄®‹ h›£W‹⁄√‹· ‹ üWÊY  ‹√‹©øfiX®Ê. ”› ‹ÏgØP‹  ‹Δø·®‹»…√‹· ‹ ±‹≈£¡„ü∫ AóP›ƒ, ”‹ÌZ&”‹Ì”ÊWß ‹Ÿ‹· h›£ø·Æ‹·∞ À√Ê„‡ó‘  ‹fiÒ‹Æ›v‹·Ò›§√›®‹√‹„ T›”‹XøfiX Ò‹ ‹·æ Ò‹ ‹·æ h›£W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹·√‹Q“Ò‹ ›X P›±›wPÊ„Ìv‹· ÷Ê„‡W‹Δ· JÌ®‹· B±‹§ √‹P›“P‹ ‹a‹ ‹Æ‹·∞ ØÀ·Ï‘PÊ„Ìw√‹·Ò›§√Ê.  ‹·÷›Ò‹æ hÊ„¬‡£√› Ö ¥‹‚«Ê ""Æ‹ ‹·æ»… ÷Ê„√‹XØÌ®‹ üÌ®‹ Bø·Ï ∏›≈÷‹æ|√‹· D h›£ø· BÀª›Ï ‹PÊR P›√‹|√‹·. Ò‹ ‹·æ ”‹Ã◊Ò›”‹Q§ø· √‹P‹“OÊø·»…  ‹··W‹ú Õ‹„®‹≈√‹ Ò‹«Êø·»… h›£ø· π‡g 𣧮‹√‹·'', GÆ‹·∞Ò›§√Ê. C£÷›”‹P›√‹√‹·,  ‹fiÆ‹ ‹Õ›”‹˜˝√‹· ÷›W‹„ ”‹ ‹figÕ›”‹˜˝√‹· ÷ʇŸ‹· ‹ÌÒÊ  ›ø· ‹¬ ©QRØÌ®‹ Æ‹ ‹·æ»W… Ê üÌ®‹√ÊÌ®‹· ÷ʇŸ‹«›W‹· ‹ (Q≈.±‹‰. 2000) Bø·Ï√‹ ◊P‹ ‹·£§ØÌ®›X¡·‡ D h›£±‹®‹ú£¡·Æ‹·∞ ‹®‹· EW‹ ‹· ›¿·ÒÊÌ®‹· ÷ʇŸ‹«›W‹·Ò‹§ ®›®‹√‹„ ”›À√›√‹·  ‹–‹ÏW‹⁄Ì®‹Δ„ h›£ Æ‹ ‹·æ  ‹·´Ê¬ E⁄©√‹· ‹»… G√‹v‹·  ‹··S¬ P›√‹|W‹⁄ Ê. JÌ®‹ÆÊø·®‹·, A®Ê„Ì®‹· ±‹≈üΔ ”‹Ì”Êß GÌ®‹· h›£ø· H~ÕÊ≈‡~ø·»… C√‹· ‹ GΔ… ÕÊ≈‡~W‹Ÿ‹· J≤≥PÊ„Ìw√‹· ‹‚®‹· (A®‹√‹Δ„…  Ê·‡»Æ‹ ÕÊ≈‡~W‹Ÿ‹·), G√‹v‹ÆÊø·®‹· C®‹Æ‹·∞ ÷›WÊ J≤≥PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ÌÒÊ  ‹fiv‹· ‹ ÷‹·Æ›∞√‹. ±‹ƒO› ‹·, h›£ GÆ‹· ∞ ‹®‹· ®ÊÁ ‹ ØÀ·ÏÒ‹ GÌüÌÒ›®‹  ‹fiÆ‹‘P‹ ÷›W‹„ ”› ‹fiiP‹ ‘ߣW‹£. ª›√‹Ò‹®‹ÌÒ‹÷‹ ü«›y‹¬ √›–‹Û®‹»… ü·v‹ PÊ„√Êø·· ‹ ÷‹·Ÿ‹®‹ÌÒÊ h›£ø··  ‹··W‹ ‹fiæX P‹·⁄Ò‹· JŸ‹WÊ„Ÿ‹Wʇ PÊΔ”‹  ‹fiv‹·Ò‹®§ Ê. ±‹≈£¡„Ì®‹· h›£ø·„ JÌ®‹· ±‹‚or Æ‹v‹·W‹vÊø x ·ÌÒÊ WÊ„‡a‹√‹ ›W‹· ‹ hÊ„ÒÊø·»…¡·‡ Ò‹Æ‹∞ Ò‹Æ‹∞ h›£ø· gÆ‹√‹ E®›ú√‹ Ê‡ Ò‹Æ‹∞ ”‹ ‹fig®‹ ”‹·´›√‹OÊ GÆ‹· ∞ ‹ÌÒ‹÷‹ ◊Ò›”‹Qø § ·Æ‹·∞ ÷‹·®‹·X‘PÊ„Ìw®Ê. √›–‹Û®‹ ◊Ò‹QRÌÒ‹Δ„ Ò‹Æ‹∞ ”‹Ãh›£ üÌ´‹·W‹Ÿ‹ ◊Ò‹ Ê‡  ‹··S¬ GÆ‹· ∞ ‹ÌÒÊ D h›£W‹Ÿ‹· ±‹√Ê„‡P‹ “ ›X  ‹£Ï”‹· ‹‚®‹ƒÌ®‹ ®Ê‡Õ‹®‹ IP‹¬ÒÊW‹„ D ∏ÊŸ‹ ‹~WÊ W‹Ìv›ÌÒ‹√‹P›ƒøfiX®Ê. h›£W‹Ÿ‹ ”‹ÌTʬ bP‹R®›®‹–‹„r JW‹o Y ·r W‹qø r fiX√‹·Ò‹®§ Ê. hÊ„ÒÊWÊ ”› ‹·„◊P‹ ªÊ„‡gÆ‹P‹„oW‹Ÿ‹·,  ‹·®‹· Ê,  ‹··Ìi, ÷‹ü∫ ÷‹ƒ©Æ‹W‹Ÿ‹»… ªË£P‹

÷Ê„”‹Ò‹· 62

”›À·‡±‹¬ ‹‚  ‹·Òʧ  ‹·Òʧ ”›´‹¬ ›W‹·Ò‹®§ Ê. C®‹· B h›£ø· ∏ʇ√‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ W‹qWr Ê„⁄”‹·Ò‹®§ Ê. ª›√‹£‡ø· ”‹ ‹fig®‹ HP‹ Ê·‡ ‹ ΔP‹“| C®›X®‹™√‹„, ”‹±‹§”›W‹√‹®›aÊW‹„ ”‹·±‹§ ›X Ò‹Æ‹∞  ›”‹ÆÊø·  ‹·„ΔP‹ Ò‹Æ‹∞ ”‹Ãh›£ø· ‹√‹  Ê·‡«Ê ±‹≈ª› ‹ π‡√‹· ‹ PÊΔ”‹  ‹fiv‹·Ò‹«§ ʇ PÊÆÊøfiW‹· ‹, ÷ʱ‹‚≥W‹o·r ‹, W‹qrøfiW‹· ‹  ‹fiW‹Ï ‹Æ‹·∞ P‹Ìv‹·PÊ„Ÿ‹·¤£√§ ‹·Ò‹§®Ê. P‹ŸÊ®‹ ”›À√›√‹·  ‹–‹ÏW‹⁄Ì®‹ Ò‹Æ‹∞ ±›≈üΔ¬ ÷›W‹„ W‹v‹”‹·Ò‹Æ‹ ‹Æ‹·∞  Ê·√Êø·Ò›§ üÌ®‹ h›£±‹®‹ú£ø·Æ‹·∞ q. GÆÖ.  ‹·®‹ÆÖ  ‹·Ò‹·§  ‹·g· ‹fi™√Ö GÆ‹·∞ ‹ bÌÒ‹P‹√‹·, ""C®Ê„Ì®‹· ØüÏÌóÒ‹ ”‹ ‹·„÷‹'', GÌ©®›™√Ê. Æ‹ ‹·æ B÷›√‹, ª›–Ê,  ‹·ÆÊW‹Ÿ‹ AΔÌP›√‹, À ›÷‹, B√›´‹ÆÊ... ◊‡WÊ ü®‹·QÆ‹ ±‹≈£¡„Ì®‹· ”‹ÌW‹£ø·Æ‹„∞ ±‹≈ª›À”‹·Ò›§ üÌ©√‹· ‹ h›£±‹®‹£ú Ò‹Æ‹Æ∞ ‹·∞ À√Ê„‡ó‘®›W‹«Ê«›… F”‹√‹ ‹⁄¤ø· ÷›WÊ Pʇ ‹Δ  ‹·W‹YΔ· ÷Ê„√‹⁄PÊ„Ÿ‹·¤ ‹, CΔ… Ê ±Ê‰√Ê P‹Ÿ‹bPÊ„Ÿ‹·¤ ‹ ø·Ò‹∞  ‹fiw©™®Ê¡·‡ ÷Ê„√‹Ò‹· Ò‹Æ‹∞ ÷‹·o·rW‹·| ‹Æ‹·∞ πo·rPÊ„v‹»Δ…. ""PÊŸ‹h›£W‹Ÿ‹·'' GÆ‹∞«›®‹ ‹√‹· ”› ‹fiiP‹ ”‹Ìa‹ΔÆÊø·»…  Ê·‡Δ·æS ›X a‹»‘®‹√‹„ ±‹‰ ‹ÏØ´‹ÏƒÒ‹ ›®‹ AÌÒ‹”‹·§ ÷›W‹„ ”›ßÆ‹ ‹fiÆ‹W‹Ÿ‹·  ‹fiÒ‹≈ ÷ʇ⁄PÊ„Ÿ‹¤ü÷‹·®›®‹ ƒ‡£ø·»… ü®‹«›W‹»Δ…. B´‹·ØP‹ ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»… h›£±‹®‹£ú ø·»… EÌp›®‹ ±‹≈ ‹··S ü®‹«› ‹OÊ¡·Ì®‹√Ê ÷Ê„”‹ ÷Ê„”‹ h›£ø· ”‹ÌZoÆÊW‹Ÿ‹ EW‹ ‹·, A®‹√‹ ∏ÊÆ‹∞«Ê…‡… JÌ®‹·  ‹·s‹ ÷›W‹„ Jü∫ ”›ÃÀ·‡i Ò‹«Ê GÒ‹·§ ‹‚®‹·  ‹fi ‹·„»Æ‹ À–‹ø·. BÆ‹ÌÒ‹√‹ Ò‹ ‹·æ Ò‹ ‹·æ h›£W‹Ÿ‹ ”‹ªÊ, ”‹ ‹fi√‹Ìª‹ ÷›W‹„ Õ‹Q§ ±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹. C»…ø·„ Bøfi h›£W‹Ÿ‹»…ø· ±‹≈üΔ√ʇ A®‹√‹ «›ª‹ ±‹vÊø·· ‹‚®‹·Ìo·. D üWÊø· h›£ø· ”‹ÌZoÆÊW‹⁄Ì®‹ HÆ›®‹√‹„ Ò‹·”‹· «›ª‹ ›X®Ê GÌÒ›®‹√Ê A®‹· Bøfi h›£ø· gÆ‹ƒWÊ G«Ê„…‡ a‹„√‹·±›√‹· ”› ‹fiiP‹ ”‹·ª‹®‹≈ÒÊø· ª› ‹ÆÊ ü̮ʄ®‹X√‹· ‹®‹·. CÌ•‹ h›£±‹®‹ú£ø· Ø ‹·„ÏΔÆÊø· üWÊY Pʇ ‹Δ P‹Æ‹”‹· P›|ü÷‹·®Ê‡ÆÊ„‡...? CΔ… Ê‡ JÌ®‹· "ø··pÊ„‡≤øfi' √‹b”‹ü÷‹·®Ê‡ÆÊ„‡...? √› ‹· ‹·ÆÊ„‡÷‹√‹ «Ê„‡◊øfi A ‹√‹· Ò‹ ‹·æ "h›£±‹®‹ú£"(±‹‚. 141) GÆ‹·∞ ‹ P‹Í£ø·»… , ""h›£ÀƛՋ GÆ‹·∞ ‹®‹· ”› ‹ÏgØP‹ i‡ ‹Æ‹®‹ A£  ‹·÷‹Ò‹Ã®‹ A ‹Õ‹¬P‹ÒÊøfiX®Ê. A´‹·ØP‹Æ›W‹ üø·‘®‹ ±‹≈£¡„ü∫Æ‹„ h›£ÀƛՋ  ‹fiv‹∏ʇPÊÆ‹·∞Ò›§ÆÊ. B®‹√Ê ÷›WÊ  ‹fiv‹Δ· øfi√‹„ ”‹ƒøfi®‹ P‹≈ ‹· ÒÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤£Δ § '… ', GÌ©√‹· ‹®‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡w®‹√Ê «Ê„‡◊øfi√‹Æ‹·∞ P›w®‹ D h›£ø· ª‹„Ò‹ CÌ©W‹„ B  ‹·ÆÊ„‡ª› ‹®‹ AÆʇP‹√‹Æ‹·∞ P›v‹·£§®Ê. «Ê„‡◊øfi ÷ʇŸ‹· ‹ ÷›WÊ AÌÒ‹√Öh›£‡ø·  ‹·®‹· ÊW‹Ÿ‹· ÷›W‹„ ”› ‹·„◊P‹ ªÊ„‡gÆ‹P‹„oW‹Ÿ‹·  ‹fiÒ‹≈ h›£ ÀƛՋPÊR EÒ‹§√‹ ›W‹ü÷‹·®Ê‡ÆÊ„‡...? B®‹√‹„ i‡ ‹Æ‹ ØO›Ïø·P‹ ”‹ÌW‹£øfi®‹ h›£ ª›√‹£‡ø·√‹  ‹·qrWÊ E‘ƒÆ‹ ª›W‹ Ê‡ BX®Ê. ÷‹‘ ‹‚, ؇√‹wPÊ, Ø®Ê≈W‹ŸÊÌü ”‹÷‹g ±‹≈ ‹Í£W§ ‹Ÿ‹ ”›»WÊ A®‹· ”ʇƒ®‹Ì£®Ê. h›£ø·Æ‹·∞ Ø ‹·„ÏΔ  ‹fiv‹· ‹‚®‹ÌÒ‹„ ”›´‹¬ÀΔ… ÊØ”‹·Ò‹§®Ê. PÊ„ÆÊø·®›X, «Ê„‡◊øfi√‹, ""h›£À√Ê„‡ó ÷Ê„‡√›o ‹Æ‹·∞ Õ‹„®‹≈√‹· Ò‹ ‹·æ ÷‹P‹·RW‹⁄W›X Æ‹vÊ‘®‹√Ê, ©Ãg√‹· A®‹Æ‹·∞ Ò‹ ‹·æ P‹Ò‹Ï ‹¬ ÊÌ®‹· ª›À”‹·Ò›§√ÊÌü·®‹· Øg. C®Ê„Ì®‹· £⁄Wʇw  ‹·ÆÊ„‡ ‹Í£.§ øfiPÊÌ®‹√Ê ©ÃgƒW‹„ P‹„v‹ C®Ê„Ì®‹· ÷‹P‹·RW‹⁄W›X Æ‹vÊ”‹· ‹ ÷Ê„‡√›o ›X®Ê. PÊ„ÆÊW‹„ ÷‹P‹·R, P‹Ò‹Ï ‹¬W‹Ÿ‹»… ªÊ‡®‹ Ê~”‹· ‹ A ‹Õ‹¬P‹ÒÊ¡·‡ C√‹«›√‹®‹·'', GÌü  ‹fiÒ‹·W‹Ÿ‹· A•‹Ï±‹‰|Ï ›X Ê. CÌ©Æ‹ h›W‹£‡P‹√‹|®‹ ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»… h›£ GÆ‹·∞ ‹‚®‹· ◊Ì©Æ‹ÌÒÊ JÌ®‹· QƒQƒ øfiX P›v‹®Ê  ‹¬ ‹”Êø ß · Æ‹v‹· Ê ”ÊÁ«ÊÌpÖBX E⁄®‹·PÊ„Ìvʇ Æ‹ ‹·æ AƒÀWʇ∏›√‹®‹ÌÒÊ Ò‹Æ‹∞ P‹√› ‹·Ò‹Æ§ ‹·∞  ‹fiv‹·Ò‹«§ ʇ C®Ê, C√‹·Ò‹®§ Ê. C®‹· JÌ®‹· ƒ‡£ø·»… À√Ê„‡óW‹ŸÊ„Ì©WÊ √›iøfiX¡·‡ A ‹√‹Æ‹·∞ üW‹·Yüwø·· ‹ Ò‹ÌÒ‹≈À®‹™ÌÒÊ, h›Ò‹¬£‡Ò‹ÒÊø·  ‹fiÒ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Bv‹·Ò‹§«Ê‡ ®‹ ‹vÊø· PÊŸ‹WÊ h›£ø· ”Ê„‡ÌP‹Æ‹·∞ ÷‹·®‹·X‘PÊ„Ìw√‹· ‹ A±›ø·À®‹Ì™ ÒÊ.

G”Ö. π. hÊ„‡W‹·√‹ 1Æʇ ‹··S¬√‹”ʧ , 2Æʇ Av‹x√‹”ʧ , Œ≈‡ Æ‹W‹√‹, ´›√‹ ›v‹ & 3

¥Êü≈ ‹ƒ 2012


CMYK

CMYK

Printed by R. S. Rajaram at Navakarnataka Printers, No. 167 & 168, 10th Main, III Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore - 560 058 and Published by him for Navakarnataka Publications (P) Ltd. Embassy Centre, Crescent Road, P. B. 5159, Bangalore - 560 001, Editor : Dr. G. Ramakrishna © All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.

¥Êü≈ ‹ƒ 2012

CMYK

÷Ê„”‹Ò‹· 63

CMYK


CMYK

CMYK

HOSATHU Kannada Monthly / February 2012 / Rs. 12 RNI Regd. KARKAN / 1999 / 614. Karnataka Regd. KRNA/BGE/7/2012-14 Licenced to post without prepayment. WPP No.14. Posted at MBC, Bangalore GPO-560001 on the 28th of every month. (No. of Pages 64)

CMYK

CMYK

Hosathu Feb 2012  
Hosathu Feb 2012  

For a Harmonious Tomorrow

Advertisement