Page 1

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΟΣ

“ΚΕΝTΑΥΡΟΙ KASSAI”

2008


Εν Αθήναις σήµερον, τη 26η Μαίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα, οι υπογράφοντες το παρόν δηλώνουν, συµφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: ιδρύουν Αστικήν Μη Κερδοσκοπικήν Εταιρείαν, η οποία υπόκειται εις τας περί δηµοσιεύσεως των Εταιρειών του είδους αυτού διατάξεις του Αστικού Κώδικος και της οποίας το Καταστατικόν έχει ως ακολούθως:

KATAΣTATIKON ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρον 1ον Συνίσταται Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία υπό την επωνυµίαν "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" µε έδραν τας Αθήνας. ∆ια τας υποχρεώσεις εις την αλλοδαπήν θα χρησιµοποιείται η επωνυµία “HELLENIC HORSEBACK ARCHERY SOCIETY”. Η Ελληνική Εφιπποτοξοτική Εταιρεία, είναι µη κερδοσκοπικόν νοµικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου, µη εξαρτωµένον από ουδέν κερδοσκοπικού χαρακτήρος φυσικόν ούτε νοµικόν πρόσωπον, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου.

Άρθρον 2ον Σκοπός της Εταιρείας είναι η σωµασκία εις την Έφιππον Τοξοβολίαν καθώς και η έρευνα επί παντός θέµατος αφορώντος την Ιππασίαν άµα δε και την Τοξοβολίαν ως συνισταµένας της Εφίππου Τοξοβολίας ήτις αποτελεί και το κύριον ερευνητικόν αντικείµενον. Ειδικώτερον, σκοπός της Εταιρείας είναι η συστηµατική πρακτική άσκησις εις την Έφιππον Τοξοβολίαν και η περισυλλογή, συγκέντρωσις, καταγραφή, διατήρησις, µελέτη και δηµοσίευσις παντός υλικού αναφεροµένου εις τε την Ιππασίαν άµα δε και την Τοξοβολίαν, εν συνθέσει δε, εις την Έφιππον Τοξοβολίαν. Η συστηµατική πρακτική εξάσκησις της Εφίππου Τοξοβολίας λογίζεται ως εφαρµογή παραδοσιακής µαχητικής τέχνης ασκηθείσης κατά το πάλαι, εν Ελλάδι, υπό των Θρακών και Κρητών Εφιπποτοξοτών, των οποίων την τέχνην η Εταιρεία προτίθεται να αναβιώση.


Άρθρον 3ον Την πραγµατοποίησιν του σκοπού της, η Εταιρεία επιδιώκει : α) ∆ιά της ιδρύσεως και λειτουργίας Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Οµάδος η οποία θα ασκεί πρακτικήν Εφίππου Τοξοβολίας, της οποίας ο χαρακτήρ, η συγκρότησις, η διοίκησις, η διαχείρισις και ο τρόπος λειτουργίας, θέλουσι καθορισθεί δι' επιµέρους αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. β) ∆ιά της ιδρύσεως Εγκαταστάσεων εις τας οποίας θα διεξάγεται η µαχητική τέχνη της Εφίππου Τοξοβολίας, αλλά και µεµονωµένως η Ιππασία και η Τοξοβολία, τη επιβλέψει πεπειραµένων εκπαιδευτών. γ) ∆ια της ιδρύσεως εξειδικευµένου Ιππιατρικού Κέντρου, κινητών µονάδων διασώσεως ιπποειδών και παροχής ιππιατρικών υπηρεσιών καθώς και Εγκαταστάσεων Αναπαύσεως Ηλικιωµένων Ίππων οι οποίοι τελούν εν αποσύρσει και οι οποίοι χρήζουν φροντίδων γήρατος. δ) ∆ια της διοργανώσεως αγώνων Εφίππου Τοξοβολίας εν Ελλάδι ως και δια της αποστολής και συµµετοχής της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Οµάδος εις αγώνας οργανουµένους εν τη αλλοδαπή. ε) ∆ια της εκδόσεως περιοδικού ∆ελτίου της Εταιρείας ως και δια της εκδόσεως συγγραµµάτων ασχολουµένων κυρίως µε την Έφιππον Τοξοβολίαν ή και µετά των ταύτης παραµέτρων (Ιππασίας και Τοξοβολίας) ως και κατά την κρίσιν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου άλλων µελετών γενικώτερον. ς) ∆ιά της εκδόσεως πρωτοτύπων µελετών και πραγµατειών. ζ) ∆ιά της προκηρύξεως διαγωνισµών συγγραφής µελετών, ενισχύσεως ερευνών και αρχαιολογικών αποστολών, αθλοθετήσεως βραβείων εκ των πόρων της Εταιρείας ή κονδυλίων προσφεροµένων υπό των µελών αυτής ή άλλων προσώπων. η) ∆ιά της ιδρύσεως Βιβλιοθήκης της Εταιρείας και συγκεντρώσεως εν αυτή βιβλίων ελληνικών και ξενογλώσσων αναφεροµένων κυρίως εις την Έφιππον Τοξοβολίαν, την Ιππασίαν και την Τοξοβολίαν, ως και της ιδρύσεως Αναγνωστηρίου. θ) ∆ι' ανακοινώσεων, διαλέξεων και συνεδρίων εν Ελλάδι και αλλαχού.


ι) ∆ιά της ιδρύσεως και οργανώσεως Παραρτηµάτων της Εταιρείας εν Ελλάδι και εν τη αλλοδαπή. ια) ∆ια της ιδρύσεως και οργανώσεως ιστορικού Μουσείου Εφίππου Τοξοβολίας εν ώ θα παρουσιάζονται στοιχεία Ιππασίας, Τοξοβολίας και αµιγώς Εφίππου Τοξοβολίας. Ως κλάδοι του Μουσείου τούτου θα ιδρυθούν και θα οργανωθούν Ιστορικόν Αρχείον, Φωτοθήκην, Ταινιοθήκην και Πινακοθήκην µε θεµατικόν περιεχόµενον την Έφιππον Τοξοβολίαν και τας παραµέτρους ταύτης ως η Ιππασία και η Τοξοβολία. ιβ) ∆ιά της ιδρύσεως εις τους κόλπους της Εταιρείας ιδιαιτέρων Τµηµάτων ή Ιδρυµάτων επιδιωκόντων ειδικούς εθνικοπολιτιστικούς ή και αθλητικούς σκοπούς, καθοριζούσης δι' αποφάσεών της τα της διοικήσεως και διαχειρίσεως αυτών. ιγ) ∆ια της «αδελφοποιήσεως» µετ’ άλλων οµοδόξων Εφιπποτοξοτικών Οργανισµών και Οµάδων Εφίππου Τοξοβολίας της τε ηµεδαπής και, ή, αλλοδαπής. ιδ) ∆ια της αναβιώσεως των αρχαίων Ελληνικών Ιππικών, Τοξευτικών και Εφιπποτοξοτικών Παραδόσεων, µε έµφασιν εις την προώθησιν της αρχαίας Ελληνικής Ιππεύσεως και Τοξεύσεως και, βεβαίως, εις την έρευναν προς ανακατασκευήν του αρχαίου Ελληνικού Τόξου και την προώθησίν του εις το παγκόσµιον τοξευτικόν γίγνεσθαι. Τέλος, δε ιε) ∆ια της παραγωγής και διαδόσεως Ιππικού και Τοξευτικού Πολιτισµού.

Άρθρον 4ον Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου.

Άρθρον 5ον Ως µέλη της Εταιρείας εγγράφονται µόνον οι της Ελληνικής Παιδείας µετέχοντες, αδιακρίτως Εθνικότητος, µητρικής γλώσσης και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, αποδεχόµενοι πλήρως τας Αρχάς και τα Αξιώµατα άτινα καθορίζουν την ευνοµουµένην Κοινωνίαν, ως ταύτα περιέχονται εις την «Πολιτείαν» του Πλάτωνος. Ειρήσθω ότι, υπέρ πάν Άθληµα ή Τέχνη, υπέρ πάσαν επίδοσιν αθλητικήν ή άλλην, το


εν επικινδύνω ανεπαρκεία είδος των διανυοµένων παρακµιακών ηµερών είναι η Αρετή και ταύτην επιχειρεί ενισχύουσα η συνιστωµένη παρούσα Ελληνική Εφιπποτοξοτική Εταιρεία Τα µέλη της Εταιρείας είναι α) Εταίροι – Τακτικά µέλη, β) Αντεπιστέλλοντα, γ) Επίτιµα και, δ) Αρωγά. α) Εταίροι (τακτικά µέλη) εγγράφονται Έλληνες Πολίται κατά τεκµήριον Εφιπποτοξόται ή Ιππείς ή Τοξόται. Η εισδοχή νέων Εταίρων γίνεται µε απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως λαµβανοµένης δια πλειοψηφίας των 2/3 του συνολικού αριθµού των Εταίρων. β) Αντεπιστέλλοντα µέλη εγγράφονται οι εκτός Ελλάδος διαβιούντες και δυνάµενοι να συντελέσουν εις την προαγωγήν των σκοπών της Εταιρείας. γ) Επίτιµα µέλη, των οποίων ο αριθµός δεν δύναται να υπερβή το 1/10 των τακτικών µελών, εκλέγονται δι’ αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν λαµβανοµένης, πρόσωπα δυνάµενα να συντελέσουν ηθικώς ή υλικώς εις την προαγωγήν των σκοπών της Εταιρείας. δ) Αρωγά µέλη ανακηρύσσονται υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνδράµοντα υλικώς ή ηθικώς εις το έργον της Εταιρείας. Η σχετική απόφασις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφέρει την µορφήν της αρωγής.

Άρθρον 6ον Η εταιρική περιουσία αποτελείται από τας εισφοράς των Εταίρων δια τον σχηµατισµόν του αρχικού κεφαλαίου, από τας εισφοράς εισδοχής, τας τακτικάς συνδροµάς ή τας εκτάκτους ενισχύσεις, τας χορηγίας και τας δωρεάς αυτών ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή νοµικών, ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου, από τας επιχορηγήσεις, τας επιδοτήσεις του Κράτους, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως καθώς και από τας µελετητικάς, ερευνητικάς, εκδοτικάς και λοιπάς δραστηριότητας της Εταιρείας, προσέτι δε και πάσαν πρόσοδον επιτυγχανοµένη υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το αρχικόν κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται εις το ποσόν των χιλίων (1.000) ευρώ, πας δε Εταίρος – ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας συνεισφέρει σήµερον το ποσόν των εκατόν (100) ευρώ δια τον σχηµατισµόν του αρχικού αυτού κεφαλαίου της Εταιρείας.


Οι Εταίροι υποχρεούνται εις τακτικήν ετησίαν συνδροµήν, ήτις καθορίζεται υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Με απόφασιν της Γ.Σ. δύναται να καθορίζηται έκτακτος ενίσχυσις την οποίαν υποχρεούνται να καταβάλουν τα µέλη. Τα νέα µέλη άτινα εισέρχονται ως Εταίροι υποχρεούνται να καταβάλουν εφ’ άπαξ εισφοράν εισδοχής – συµµετοχής εις το εταιρικόν κεφάλαιον, το ποσόν της οποίας καθορίζεται ανά έτος µε απόφασιν του ∆.Σ. της Εταιρείας. Η ευθύνη των Εταίρων δια τα χρέη της Εταιρείας περιορίζηται εις το ποσόν της εισφοράς των και µόνον. Η Εταιρεία, ούσα µη κερδοσκοπική, ουδεµίαν υποχρέωσιν έχει – ούτε και επιτρέπεται – να διανέµει κέρδη ή να καταβάλει τόκους, κατά την λειτουργίαν της ή την διάλυσίν της, προς τα µέλη της. Το κεφάλαιον της Εταιρείας ουδέποτε δύναται να διανεµηθή εις τα µέλη της, αλλά διατίθεται καθ’ όλην την διάρκειαν της λειτουργίας της Εταιρείας και από τα αρµόδια όργανα αποκλειστικώς και µόνον δια την προώθησιν και την πραγµατοποίησιν των σκοπών της. Τα µέλη της άτινα εξέρχονται δικαιούνται µόνον την επιστροφήν της συνεισφοράς των προς το κεφάλαιον εφόσον αυτή δεν έχει αναλωθεί. Άρθρον 7ον Η Εταιρεία διοικείται από πενταµελές ∆ιοικητικόν Συµβούλιον, αποτελούµενον από έναν Πρόεδρον, έναν Αντιπρόεδρον, έναν Γενικόν Γραµµατέα, έναν Ταµία, και έναν Έφορον Ιππικών και Τοξευτικών ∆ραστηριοτήτων, προερχοµένους άπαντας εκ των Εταίρων. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κάθ’ εκάστην φοράν απερχοµένου τούτου, έχουν το δικαίωµα επανεκλογής. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον εκλέγεται ανά τρία έτη από τη Γενικήν Συνέλευσιν των Εταίρων. Το ∆.Σ. το οποίον εκλέγεται κατά τον ανωτέρω τρόπον, συνέρχεται εις συνεδρίασιν µε την φροντίδα του συµβούλου όστις επλειοψήφισεν, εντός µίας εβδοµάδας από της εκλογής του και συγκροτείται εις σώµα, καθορίζοντος την θέσιν ενός εκάστου εντός του ∆.Σ. Το ∆.Σ συνεδριάζει τακτικώς άπαξ του µηνός και εκτάκτως οποτεδήποτε συγκαλείται υπό του Προέδρου. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνην της συγκλήσεως του ∆.Σ. και της εν γένει ευρύθµου λειτουργίας τούτου. Οι αποφάσεις του ∆.Σ. λαµβάνονται µε απλήν πλειοψηφίαν των παρόντων µελών. ∆ια την απαρτίαν του ∆.Σ. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τριών (3) εκ των µελών του.


Το ∆.Σ. υποχρεούται να τηρεί τα βιβλία και τα στοιχεία άτινα υπό του Νόµου προβλέπονται. Μερίµνη του ∆.Σ. τηρείται επίσης Βιβλίον Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων. Άρθρον 8ον Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρείαν εις όλας αυτής τας σχέσεις ενώπιον των ∆ικαστηρίων και πάσης εν γένει Αρχής, ως και παντός τρίτου, συγκαλεί και διευθύνει τας συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις, υπογράφει πάντα τα έγγραφα, τας συναπτοµένας συµβάσεις πάσης µορφής, τα προς πληρωµήν υπό του Ταµίου εκδιδόµενα εντάλµατα και τας εντολάς προς ανάληψιν χρηµάτων καταθέσεων παρά Τραπέζαις και εν γένει φροντίζει δια την εκτέλεσιν των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόµενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τούτου δε απόντος ή κωλυοµένου ο αρχαιότερος των παρόντων Συµβούλων.

Άρθρον 9ον Ο Γενικός Γραµµατεύς επιµελείται της συντάξεως των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καταρτίζει την ηµερησίαν διάταξιν των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συνυπογράφει µετά του Προέδρου πάντα τα έγγραφα, τας συναπτοµένας συµβάσεις δηµοσίας ή ιδιωτικής εννόµου σχέσεως και µορφής, τα εντάλµατα πληρωµών και τας εντολάς προς ανάληψιν καταθέσεων παρά Τραπέζαις, κρατεί την σφραγίδα και το πρωτόκολλον εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων, συντάσσει και υποβάλλει κατά την λήξιν του έτους υπό την έγκρισιν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την έκθεσιν των κατ’ αυτό πεπραγµένων, την οποίαν και αναγινώσκει κατά την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, µεριµνά δια την καταγραφήν, ταξινόµησιν και διαφύλαξιν των εις την Εταιρείαν ανηκόντων βιβλίων, χειρογράφων και µουσειακών αντικειµένων και ρυθµίζει τα ζητήµατα του Προσωπικού εν γένει της Εταιρείας.

Άρθρον 10ον Ο Ταµίας ενεργεί τας εισπράξεις, εκδίδων τας αντιστοίχους διπλοτύπους αποδείξεις, εκτελεί πάσαν πληρωµήν επί τη βάσει των


προσηκόντως εκδιδοµένων ενταλµάτων πληρωµής και εποπτεύει υπευθύνως την τήρησιν των υπό του Λογιστηρίου τηρουµένων Βιβλίων της ∆ιαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας κατά το εκάστοτε ισχύον σύστηµα. Ο Ταµίας δικαιούται να κρατά δια τας τρεχούσας ανάγκας της Εταιρείας το εκάστοτε καθοριζόµενον κατ’ έτος, υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ποσόν. Το επί πλέον τούτου ποσόν, υποχρεούται καταθέτων επ’ ονόµατι της Εταιρείας εις Τραπέζας οριζοµένας δι’ αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Αι αναλήψεις χρηµατικών ποσών, χρεωγράφων και αξιών ενεργούνται υπό του Ταµίου δι’ επιταγών ή εντολών, υπογραφοµένων υπό του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέως. Ο Ταµίας εις το τέλος εκάστου έτους καταθέτει εις το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον τον απολογισµόν, ως και τον ισολογισµόν, καταχωρουµένους µετά την υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έγκρισίν των εις το Βιβλίον Πρακτικών τούτου. Τον Ταµίαν απόντα ή κωλυόµενον αναπληροί είς Σύµβουλος, οριζόµενος υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εις την διάθεσιν του Ταµίου τίθεται το απαιτούµενον κατάλληλον Προσωπικόν δια την εκτέλεσιν των λογιστικών και διαχειριστικών εν γένει λογαριασµών.

Άρθρον 11ον Ο Έφορος, κατόπιν εντολών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνιστωσών νοµίµους αποφάσεις τούτου, εφορεύει επί της οργανώσεως και λειτουργίας απάντων των τµηµάτων της Εταιρείας, έχων υπό τας αµέσους αυτού εντολάς και οδηγίας το προσωπικόν των αντιστοίχων Επιστασιών της Εταιρείας, εισηγείται δε γραπτώς, άµα τη επισηµάνσει, εις το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον παν θέµα όπερ αναφαίνεται κρίσιµον δια την αρτίαν οργάνωσιν και λειτουργίαν των τµηµάτων και εγκαταστάσεων της Εταιρείας. Άρθρον 12ον Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον ορίζει τους διαφόρους τοµείς των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ως και τας επιτροπάς διευθύνσεως αυτών, αι οποίαι και επανδρώνουν αυτούς καταλλήλως. Αι εν λόγω επιτροπαί αποτελούνται υπό µελών της Εταιρείας ή και άλλων ειδικών. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον δύναται κατά περίπτωσιν να εγκρίνη την καταβολήν αναλόγου αποζηµιώσεως εις τας ανωτέρω επιτροπάς. Μέλος ή µέλη της Εταιρείας δύνανται να αξιοποιηθούν αναλόγως της επαγγελµατικής των ιδιότητος ή των εξειδικευµένων γνώσεών των εις τας εν γένει δραστηριότητας της Εταιρείας και µε τας επικρατούσας


σχετικάς νοµίµους διαδικασίας όσον αφορά την µετά της Εταιρείας σύµβασιν παροχής των υπηρεσιών των, την αµοιβήν των, και τους εν γένει όρους της συµβάσεως ταύτης.

Άρθρον 13ον Η Εταιρεία δι’ αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ορίζει τα διάφορα συνιστώµενα τµήµατα αναλόγως των αναγκών της, προσλαµβάνει το απαιτούµενον εν γένει προσωπικόν δια την λειτουργίαν των τµηµάτων αυτών ως και των παραρτηµάτων της, περί ών διαλαµβάνει το άρθρον 3 του παρόντος και καθορίζει την µισθοδοσίαν ενός εκάστου εξ’ αυτών. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον κατ’ ελευθέραν αυτού κρίσιν, καθορίζει τα προσόντα των ούτω προσλαµβανοµένων υπαλλήλων παντός βαθµού και ειδικότητος. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον δύναται να προσλαµβάνη επί συµβάσει ωρισµένου ή αορίστου χρόνου το ανωτέρω διαλαµβανόµενον προσωπικόν ως και να αναθέτη εις διαφόρους Έλληνας ή ξένους την εκτέλεσιν εργασιών απαραιτήτους δια την επιτέλεσιν των σκοπών της Εταιρείας, ορίζον σύναµα και την καταβλητέαν αποζηµίωσιν όπου δει.

Άρθρον 14ον ∆ι’ εσωτερικού κανονισµού εγκρινοµένου παρά της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων θέλει κανονισθή η εργασία και αι αρµοδιότητες ενός εκάστου παραρτήµατος, τµήµατος ή υπηρεσίας της Εταιρείας, τα τηρητέα Βιβλία, διοικητικά, οικονοµικά κλπ ως και πάσα άλλη συναφής εργασία.

Άρθρον 15ον Εταίροι, λοιπά µέλη ως και υπάλληλοι της Εταιρείας, µεταβαίνοντες εκτός της έδρας δι’ υποθέσεις της Εταιρείας, δικαιούνται αποζηµιώσεως ηµερησίως ως και των εξόδων κινήσεως καθοριζοµένων δι’ αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τούτ’ αυτό δε συµβαίνει οσάκις ούτοι αποστέλλονται ίνα µετάσχουν εις συνέδρια αθλητικά ή επιστηµονικά εν τε τη ηµεδαπή και αλλοδαπή.


Άρθρον 16ον Κατά µήνα Απρίλιον εκάστου έτους καλούνται οι Εταίροι – τακτικά µέλη της Εταιρείας δια προσκλήσεων ατοµικών εις τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν. Αι προσκλήσεις αποστέλλονται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ηµέρας προ της ορισθείσης ηµέρας της Συνελεύσεως. Κατ’ αυτήν εκλέγεται παρά της Συνελεύσεως Πρόεδρος αυτής, όστις διευθύνει τας εργασίας της και Γραµµατεύς αυτής όστις τηρεί τα πρακτικά. Εν περιπτώσει δε αρχαιρεσιών ούτοι εκτελούν καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής. ∆ικαίωµα ψήφου εις πάσαν περίπτωσιν έχουν µόνον οι Εταίροι (τακτικά µέλη). Τα αντεπιστέλλοντα, επίτιµα και αρωγά µέλη, (τα ίδια, εφ’ όσον πρόκειται δια φυσικά πρόσωπα ή προς τούτο εντεταλµένος εκπρόσωπος εφ’ όσον πρόκειται περί νοµικών προσώπων), δύνανται να παρίστανται εις τας Γενικάς Συνελεύσεις άνευ δικαιώµατος ψήφου. ∆εν επιτρέπεται η παράστασις κατά τας Συνελεύσεις ατόµων ξένων προς την Εταιρείαν. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον δια του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέως δίδει λόγον των πεπραγµένων του λήξαντος έτους, ο Ταµίας εκθέτει τον απολογισµόν και την οικονοµικήν κατάστασιν της Εταιρείας, ακολουθεί δε η ανάγνωσις της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονοµικής εν γένει διαχειρίσεως του αυτού έτους. Η Γενική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία παρισταµένων κατ’ αυτήν των ηµίσεων και ενός τουλάχιστον εκ του συνόλου των τακτικών µελών και εχόντων εκπληρώσει τας ταµειακάς αυτών υποχρεώσεις. Εν περιπτώσει µη απαρτίας, συνέρχεται η Συνέλευσις εντός οκτώ ηµερών µε τα αυτά θέµατα, οπότε θεωρείται εν απαρτία οσαδήποτε µέλη και αν παρίστανται. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων µελών. Ανά τριετίαν και κατά µήνα Απρίλιον συγκαλείται Γενική Συνέλευσις των τακτικών µελών της Εταιρείας, καθ’ ην µετά την λογοδοσίαν διενεργείται εκλογή του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής διά την αρχοµένην τριετίαν τηρουµένης ωσαύτως της ανωτέρω διαδικασίας. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται εγγράφως και προσωπικώς πέντε (5) ηµέρας προ της διεξαγωγής των εκλογών µη συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας των εκλογών. ∆εν έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν όσα τακτικά µέλη έχουν εγγραφεί κατά το χρονικόν διάστηµα των εκατόν ογδοήκοντα και µίας (181) ηµερολογιακών ηµερών, το οποίον µεσολαβεί µεταξύ της αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί εγγραφής των και της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία εκλέγει τα αιρετά Όργανα της Εταιρείας δια την εποµένην τριετίαν. Υπάλληλοι της Εταιρείας τυγχάνοντες µέλη αυτής δεν έχουσι το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.


Η εκλογή διενεργείται µε ονοµαστικήν ψηφοφορίαν. Άρθρον 17ον Η Γενική Συνέλευσις δύναται να συγκληθή και εκτάκτως δι’ αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή οσάκις ήθελε ζητήσει τούτο το εν τρίτον (1/3) των εχόντων εκπληρώσει τας ταµειακάς υποχρεώσεις των τακτικών µελών δι’ αιτήσεως αναγραφούσης τα συζητηθησόµενα θέµατα.

Άρθρον 18ον Τροποποίησις του Καταστατικού ή διάλυσις της Εταιρείας αποφασίζεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συγκαλουµένης ειδικώς προς τούτο υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευρισκοµένη εν απαρτία εφ’ όσον µετέχουν τα µισά τουλάχιστον των ταµειακώς εν τάξει τακτικών µελών και δια της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων Εταίρων (τακτικών µελών). Κάθε τροποποίησις του παρόντος Καταστατικού πρέπει, δια να είναι έγκυρος, να δηµοσιεύεται ως ο Νόµος ορίζει.

Άρθρον 19ον Οιονδήποτε µέλος της Εταιρείας δύναται οποτεδήποτε να καταγγείλει την εταιρικήν σύµβασιν, καθόσον αφορά αυτό και µόνον και να αποχωρήσει της Εταιρείας. Εις την περίπτωσιν αποχωρήσεως µέλους, το ∆.Σ. διαγράφει τούτο από την δύναµιν της Εταιρείας. Μέλος επιδεικνύον συµπεριφοράν ασυµβίβαστον προς τας προϋποθέσεις εγγραφής και τον σκοπόν της Εταιρείας, ή µη συµµορφούµενον προς διάταξιν τινα του Καταστατικού αυτής, ή µη εκπληρούν τας οικονοµικάς αυτού υποχρεώσεις επί τρία συνεχή έτη, διαγράφεται δι’ αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εφ’ όσον προηγουµένως έχει ειδοποιηθεί. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον αποφασίζει ελευθέρως και πάντως αιτιολογηµένως, περί των ορίων του χρόνου διαγραφής η οποία δύναται να είναι και ισόβιος. Κατά της αποφάσεως περί ισοβίου διαγραφής µέλους, χωρεί προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών.


Το διαγραφέν µέλος δικαιούται απολήψεως της συνεισφοράς του, µόνον εάν και εφόσον αυτή σώζεται. Εν περιπτώσει θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, πτωχεύσεως, εξόδου ή διαγραφής µέλους τινος από την Εταιρείαν, η λειτουργία της Εταιρείας συνεχίζεται υπό των λοιπών µελών της.

Άρθρον 20ον ∆ιαλυοµένης της Εταιρείας, αύτη τίθεται αυτοδικαίως εις κατάστασιν εκκαθαρίσεως, η οποία συντελείται συµφώνως µε το σχετικόν δίκαιον της εκκαθαρίσεως. Εφόσον δεν αποφασίσει άλλως η Γενική Συνέλευσις των Εταίρων, την εκκαθάρισιν διενεργεί το ∆.Σ. της Εταιρείας. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως, άπασα η περιουσία της Εταιρείας, ως και εκείνη των παραρτηµάτων και τµηµάτων αυτής και άπαν το ενεργητικόν της, εκτός των εισφορών των Εταίρων, διατίθεται κατά προτεραιότητα εις τον Οργανισµόν “KASSAI” εδρεύοντος εν Ουγγαρία, ή, εις παρεµφερές Ίδρυµα, Σωµατείο ή Εταιρεία, µε απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 21ον Παν µη προβλεπόµενον υπό του παρόντος Καταστατικού ρυθµίζεται κατά τας διατάξεις των εν ισχύει νόµων.

Άρθρον 22ον Το πρώτον ∆ιοικητικόν Συµβούλιον αποτελείται υπό των: …………………………………………………………………………….. Η θητεία του ανωτέρω ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µέχρι την πρώτην Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συγκληθησοµένης εντός του β΄ εξαµήνου του 2008. Μετά την δηµοσίευσιν του παρόντος τα ανωτέρω µέλη του ∆.Σ. θα συγκροτηθούν εις σώµα.


Άρθρον 23ον Το παρόν καταστατικόν, συγκείµενον εξ είκοσι τριών (23) άρθρων, ενεκρίθη και εψηφίσθη υπό των συµβαλλοµένων και έλαβεν έκαστος εξ αυτών από έν ακριβές και όµοιον αντίτυπον δεόντως, υφ’ όλων, υπογεγραµµένον.

Οι Εταίροι,


In Athens, today, on Monday, the May, 26th 2008, the undersigned of the present declare, agree and consent the following Establishing a Civil Non Profitable Society, which is subject in the promulgation of the Societies of the articles of the Civil Statute and of which the Charter is as follows:

CHARTER Of ESTABLISHING A CIVIL NON PROFITABLE SOCIETY,

CLAUSE 1 A Civil non-profitable Society is indicated under the registered name “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ with its main office in Athens, Hellas. For the Society’s obligations overseas; the registered name ‘HELLENIC HORSEBACK ARCHERY SOCIETY’ will be in use. The Hellenic Horseback Archery Society is non-profitable legal entity of private law non-dependable on any commercial incentive of natural or legal entity, of private or public law. CLAUSE 2 The aim of the ‘Society’ is the body exercising of the art of Horseback Archery, as also investigation on any matter concerning Horse-riding and Archery as resultants of Horseback Archery which is consisting its main investigating object. Especially, the aim of the Society is the systematic practical exercise in Horseback Archery; and collection, concentration, recording, preservation, study and publication of every material, which mentioning horse-riding and archery, consists Horseback Archery. The systematic practice of Horseback Archery is rated as the application of a traditional martial art practiced ‘lang syne’, in Hellas by the Thracians and Cretan Horseback Archers, of whom the art the Society is intending to revive.

CLAUSE 3 The Society is seeking accomplishment of its aim by:


1. The establishment and operation of the Hellenic Horseback Archery Team in practising the art of Horseback Archery of which the character, the form, the administration, the management and the way of operation will be assigned by a portion decision of the Society's Board of Directors. 2. By the founding of an Institution in which the martial art of Horseback Archery and distributive Horse-riding and Archery, by supervision of experienced Instructors. 3. By the founding of a specialised Equestrian Medical Centre, mobile units of saving Equines and provision of medical services, as well as reposing facilities for over-aged Horses who are retired and to retirement attendance. 4. By organizing Horseback Archery tournaments in Hellas and also by assignment and attendance of the Hellenic Horseback Archery Team at tournaments abroad. 5. By issuing a periodical Journal of Society and issuing relevant book with the main subject on Horseback Archery or/and with their parameters (Horse-riding and Archery) and of other studies according to the judgement of the Society's Administrative Council. 6. By issuing the original studies and dissertations. 7. By proclaiming competitions of written studies, by supporting explorations and archaelogical expeditions, by giving prizes from the Society's founds or sums offered by the Members of the Society or from other individuals. 8. By the founding of the Society's Library and the collection of Hellenic and foreign bibliography mainly on Horseback Archery, on Horse-riding and Archery and the establishment of a reading-room. 9. By announcements, lectures and conventions in Hellas or elsewhere. 10.By establishing and organizing branches of the Society in Hellas and abroad. 11. By establishing and organizing the Historical Museum of Horseback Archery, in which elements of Horseback Archery, Horse-riding and Archery will be presented. Branches of this Museum will be organized as


follows: the Historical Archive, the Photo Cabinet, the Film Cabinet and the Picture Gallery with the main contents of Horseback Archery and its parameters, Horse-riding and Archery. 12. By the establishment within the Society of special departments or Institutions aiming to the special national and cultural and/or athletic purposes, always defined by decisions of the Society's administration and management. 13. By the bonds of twinning with other Horseback Archery Institutes and Horseback Archery Teams in this Country and/or abroad. 14. By the reviving of the ancient Hellenic Equestrian, Archery and Horseback Archery Traditions, emphasizing to the promotion of the ancient Hellenic Horseback-riding and Archery; and of course, to the exploration and reconstruction of the ancient Hellenic Bow and its promotion to the worldwide Archery-activities. Finally so, 15. By the production and popularizing of the Equestrian and Archery Culture.

Clause 4 The duration of the Society is defined as of indefinite time.

CLAUSE 5 As Members of the Society can register only those who participate in Hellenic cultural tradition , indiscriminating of nationality, mothertongue; and religious or political beliefs; accepting in whole the principals and values which define a legitimate society, as contained in Plato’s ‘State’ having in mind that above any sport or art, that above any athletic or other performance, the endangered species of our decadent era is Virtue, which the established in present ‘Hellenic Horseback Archery Society’ is operating to support. The Members of the Society are: a)Regular Members, b)Corresponding Members, c) Honorary Members, d) Assistant Members. 1. Regular Members [Fellows] can register Hellenic citizens who are by proof Horseback Archers, or Horse-riders, or Archers. The registry of


new Members takes place after the decision of the General Assembly by the majority of the two-third of the total number of the Fellows. 2. Corresponding Members can register the individuals who live in Hellas and are willing to contribute to the promotion of the Society's aims and purposes. 3. Honorary Members which number cannot overcome the one-tenth of the Regular Members are elected with the absolute majority by the Administrative Council are individuals who are willing to contribute morally or by material means to promotion of the Society's aims. 4. Assisting Members are announced by the Administrative Council, legal persons of public right or of private right contributing materially or morally in the Society's mission. The relevant decision of the Administrative Council mentions the form of assistance.

Clause 6 The Society’s property consist of the contributions of the Regular Members [Fellows] to form the prime capital form the contributions fees or the extraordinary contributions , the sponsoring and donations either of third parties, legal persons of public right or of private right, the sponsoring in general, the subsidies of the State, of the European Union, and the Self-Government as also and from the activities of studying, exploring, publishing and other activities of the Society, and any other income achieved by the Administrative Council. The prime capital of the Society is determined at the amount of 1000 Euro, to which each founding member of the Society contributes today the amount of 100 Euro, for the formation of the Society’s prime capital. The Regular Members, herein after referred as “Fellows” are obliged to an annual subscription, which is determined by the Administrative Council, herein after referred as ‘Council’ deciding for an extraordinary contribution which is compulsory to be paid from the ‘Fellows’. The new Members acquiring the “Fellowship” are obliged to pay their registry fees once only contributing to the Society’s prime capital. The amount of this “Fellowship” will be determined annually by the decision of the Administrative Council. The “Fellows” responsibility for the debts of the Society is limited to the amount of their membership only. The Society, as being a non-profitable Institute, has no obligation, neither permission of distributing profits or overwhelm interests, during its operation or


when the Society dissolutes, to its Members. The Society’s Capital is not possible to be distributed to its Members, but it is distributed during its operation and from the responsible bodies exclusively solely for the promotion and the achievements of the Society’s purposes. The Members who are resigning from the Society are eligible of their contribution to the capital, since this contribution has not been consumed.

Clause 7 The Society is administered by a five-Member Administrative Council consisted of one President, one Vice-President, one General Secretary, one Treasurer, One Curator of Equestrian and Archery activities, all emanating from the “Fellows”. The Members of the ‘Council’ after their periodical service have the right of re-election. The ’Council’ is elected every three-years by the General Assembly of the “Fellows”. The Administrative Council which is elected by the above mentioned way, assemblies in meeting with the care of the Counsellor who received the majority of votes, within a week from its election and is constituted in a body determining the position of each member within the Administrative Council. The ‘Council’ meets regularly once a month and extraordinarily whenever it is convened by the President. The President is responsible for the convocation and the order of the ‘Council’. The decisions of the ‘Council’ are taken by simple majority vote of the members who are present. For the quorum of the ‘Council’ the presentation of at least three of its Members is deemed necessary. The ‘Council’ is obliged to keep the receipts and books required by the law. By care of the ‘Council’ book of proceedings of the General Assembly is observed. CLAUSE 8 The President represents the Society to all its relations against the courts and every, in general, authority; and any third party, convenes and directs the Assemblies of the Council, Assemblies the General Councils, undersigns all the documents, the attached contracts of any forms, the payment orders, issued by the Society’s Treasurer; the orders of monies withdrawal from bank deposits; and in general cares for the execution of the decisions of the Administrative Council and the General Council. The President, in case of absence or hindrance is replaced in by the Vice President, in case of the Vice Presidents’ absence or hindrance he is replaced in by a senior Member of the counsellors’ who are present.


Clause 9 The General Secretary administers the meetings, the editing of the proceedings of the Council, forms the daily arrangement of the Councils’ sessions, countersigns together with the President all the documentation, the contracts of public or private legal relation and form, the payment orders and the orders of monies withdrawal from bank deposits, keeps the Society’s seal and the protocol of incoming and outgoing documents, compiles and gives by the end of the year after the approval of the Council the report of proceedings which is read during the regular General Assembly, cares for the recording and presentation of the books, manuscripts and show objects; adjusts the matters of the personnel, in general of the Society. Clause 10 The Treasurer does the proceedings, by issuing the relevant duplicate receipts, executing every payment based on the issued payment orders, attends with responsibility and care the managerial accounting of the Society’s assets depending on the ‘enforce’ accounting system. The Treasurer has the right to keep an amount of monies for the current needs of the Society, always determined annually by the Administrative Council; the surplus amount, he is obliged to deposit in the name of the Society, in banks nominated after the Council’s decision. Withdrawals of money, securities etc., are acted by the Treasurer by cheques or orders signed by the President and the General Secretary. The Treasurer by the end of every year gives a statement of accounts and the balance financial statement as entered in the book of proceedings, after the approval of the council. In case of absence or hindrance of the Treasurer, a Counsellor stands in nominated by the Council. The appropriate staff for the execution of the book-keeping and the management in general of the accounts, is at the disposal of the Treasurer.

Clause 11 The Curator, after the orders of the Council, which are component of legal decisions, supervises the organising and operating of all the departments of the Society; brings in writing to the Council every matter which is crucial for the set-up and operation of the Society’s premises immediately upon detecting the existence of these matters.


Clause 12 The Council determines the different sectors of the Society’s activities and the directory committees of same; which are appropriately crewed. Member or Members of the Society can be developed accordingly to their profession or their specialised knowledge in the Society’s activities in general and with the relative legal terms concerning the Society’s Contracts of services, their repayments of their services, the repayment and in general the terms of their contracts.

Clause 13 The Society by decision of the Council defines the various Departments and according to the Society’s requirements hires the necessary, in general, personnel, for the operation of its departments and its branches, which are comprehended in Clause 3 of the present Charter; and determines the payment of each one of them. The ‘Council’ by its free judgement determines the qualifications of the hired employees of every grade and lay. The Council can hire at labour convention of certain or uncertain time the above mentioned personnel as also to place to different Hellenes or Foreigners the performance of various works necessary for the proceedings of the Society’s purposes, determining as well as the due compensation where deemed necessary.

Clause 14 The General Council of the ‘Fellows’ as per Society’s internal regulation will arrange the works and initiatives of each branch, department or service the observable books, administrative, financial, as also every pertinent work of the Society.

Clause 15 Society's Fellows, other Members and Society's employees, travelling within the country or abroad for the Society's affairs, deserve a daily allowance and their running costs assigned by decission of the Council. Daily compensation is not in force whilst they are sent to participate in athletic or scientific conferences in Hellas or abroad.


Clause 16 By the month of April of each year the Regular Members of the Society are invited by individual invitation to the regular General Assembly, The invitations are sent by regular mail fifteen days before the fixed date of the Assembly. During this Assembly the election of the President and the secretary who directs the Assembly and who keeps the proceedings takes place. In case of elections the President and the Secretary execute the duties of the Supervisory Committee. In every case the right to vote is solely to the ‘Fellows’. The Honourable, Corresponding and Assisting Members; themselves as individuals or their commissioned representative, if he is a legal person can attend in the general assembly, with no right o vote. Individuals without relation to the Society are not allowed to attend during the Assemblies. The Council by its President and its General Secretary gives the reason of activities of the previous year, the Treasurer reports the Society’s assessment and the financial condition, the reading the report by the auditing committee referring to the financial, in general, management of the previous year follows. The General Assembly is reasoned in quorum attending on halves and at least from the total of Regular Members who have achieved their financier obligations. In case of non-quorum attending, the General Assembly meets again within eight days with them subjects, when is considered in quorum with any Members attending. The decisions of the General Assembly are received in absolute majority of the members being present. Per three-year period and at the month of April the General Assembly of the Society’s ‘Fellows” is convened and after the given accounts, the election of the new Administrative Council is held by the new election committee, for the new three-year period by keeping the above process. The submission of candidatures becomes in written and personally within five days, prior the conduct of elections not including the date of elections. Regular Members registered within the time of one hundred and eighty one (181) calendar days which intervene between the decision of their registration by the Administrative Council and of the regular General Assembly which elects the elected bodies of the Society, happening to be Members within that period, have no right of being elected and of electing.

Clause 17 The General Assembly can take place extraordinarily by the decision of the Administrative Council ort whenever this is asked by the one third


(1/3) of the Regular Members, who have fulfilled their financier obligations, by written application mentioning the subjects to enter into discussion.

Clause 18 Alteration of the Chart or the Society’s dissolution is decided by the General Assembly, conveyable especially for this purpose by the Council forming a quorum, whereas at least half of the Regular Members who fulfilled their financier obligations and by the majority of the three quarters (3/4) of the present Regular Members. Every alteration of this Chart, to be approved, must be published as assigned by the Hellenic legislation.

Clause 19 Any Member of the Society, can, at any time, denounce the Society’s agreement, as concerning solely this and ‘walk out’ of the Society. In case of a Members’ ‘walking out’ the Council crosses out the Member from the Society’s membership. A Member showing behaviour against the assumptions of registration; and the purpose of the Society on not conforming to an article of this agreement or not fulfilling his/her financier obligations for three continuing years is deleted as a Member by the decision of the Council after him/her being notified. The Council decides freely and with reason, for the limit of deletion time which can also be lifelong. Against the decision of a Members’ lifelong deletion, an appeal before the General Council within a time limit of thirty (30) days can take place. The deleted Member has the right of receiving his/her contribution only if same is extant. In case of death, judicial interdiction, bankruptcy, egress or deletion of a Member from the society, the operation of the Society continues from the other Members.

Clause 20 Dissolution of the Society, same is de jure under state of liquidation, which is performed according to the relevant justice of liquidation. After the completion of liquidation, the Society’s whole property, as also the property of the branches and departments of same and all the assets, excluding the Members’ contributions, is by priority, coming to the


‘Kassai’ Institute, located in Hungary or to a similar institute or Society or club with decision of the general council.

Clause 21 Any condition not statutory by this Chart is to be adjusted to the legislation in force.

Clause 22 The first Administrative Council consists of the following/undermentioned: …………………………………………………………………………….. The service of the Administrative Council is to be assigned until the first regular general Council Assemblies within the second bi-annual of the year of 2008.After the publication of the present, the above mentioned Members form a body. Clause 23 The present Chart, consisting of twenty-three (23) clauses, is approved and voted by the parties involved and each will receive one (1) exact copy signed by all.

The Fellows


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΟΣ ΕΦΙΠΠΟΥ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

“ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ KASSAI”

«ΤΩ ΟΥΝ ΤΟΞΩ ΟΝΟΜΑ ΒΙΟΣ ΕΡΓΟΝ ∆Ε ΘΑΝΑΤΟΣ»

ΑΘΗΝΑΙ 22α ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008


ΑΡΘΡΟΝ 1 Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΟΣ Η Οµάς έχει ως Έδραν τας εγκαταστάσεις Εφίππου Τοξοβολίας όπως αυταί ορίζονται υπό των αποφάσεων του ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 2 ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΟΣ Έµβληµα της Οµάδος ορίζεται το, του προς τα οπίσω τοξεύοντος Κενταύρου χρώµατος µελανού. Η περιβολή της Οµάδος είναι κατά τας µεν επισήµους προπονήσεις, δηµοσίας εµφανίσεις και αγωνιστικάς συµµετοχάς, η εκ του Οργανισµού «KASSAI» προβλεποµένη, κατά δε τας εν κλειστώ οµαδικάς προπονήσεις, συµφώνως προς τας οδηγίας τας οποίας εκάστοτε δίδει ο Αρχηγός της.

ΑΡΘΡΟΝ 3 ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ 1. Η Οµάς ασπάζεται τας Αρχάς αίτινες διατυπούνται εν τω Καταστατικώ της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας. 2. Ειδικώς, βασική Αρχή αποτελεί δια την Οµάδα το «Ευ Αγωνίζεσθαι» ως εγένετο τουτον, αείποτε, αντιληπτόν υπό των Ελλήνων! Η Οµάς σέβεται το Ολυµπιακόν Πνεύµα και τους Ολυµπιακούς Αγώνες ως αποκλειστικόν προνόµιον µ ό ν ο ν Αγώνων µεταξύ Ελλήνων, ως ετελούντο ούτοι εν Ολυµπία, µέχρι της επιδροµής του ανθέλληνος καταργήσαντος αυτούς. Η Οµάς δεν µετέχει ψευδωνύµων «Ολυµπιακών» οίτινες διεξάγονται εκτός Ολυµπίας και εις τους οποίους µετέχουν


αλλοεθνείς, µη της Ελληνικής Παιδείας µετέχοντες και δεν αναγνωρίζει ως «Ολυµπιακούς» παροµοίως διοργανουµένους Αγώνας. 3. Η καθαρότης της ψυχής αλλά και του σώµατος αποτελεί απαρέγκλιτον Αρχήν δι’ όλους τους µετέχοντας της Οµάδος, συνεπώς, απαρέγκλιτον Αρχήν ταύτης! Οίκοθεν νοείται ότι ουσίαι ψυχότροποι, εθιστικαί ή παντοίως τοξικαί απαγορεύονται ασυζητητί εντός της Εφιπποτοξοτικής Οικογενείας! Ουδεµία ψευδο-διάκρισις νοείται µεταξύ, δήθεν, «µαλακών» ή «σκληρών» ναρκωτικών, εφ’ όσον ο θάνατος δεν διακρίνεται εις «µαλακόν» ή «σκληρόν»! Απαγορεύεται ρητώς η χρήσις καπνού εντός των χώρων ένθα λαµβάνει χώραν εφιπποτοξοτική δραστηριότης , είτε τούτοι είναι υπαίθριοι, είτε περίκλειστοι, είτε µερικώς κλειστοί! Επίσης, απαγορεύεται η κατανάλωσις οινοπνευµατωδών, η ρίψις απορριµµάτων, αι βωµολοχίαι καθώς και αι πάσης φύσεως διαµάχαι. Άτοµον (Εφιπποτοξότης ή επισκέπτης) καταλαµβανόµενον εντός αυτών των χώρων παραβαίνον τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου αποπέµπεται παρά του υπευθύνου, προσκαίρως κατά την πρώτην φοράν, µονίµως δε καθ’ υποτροπήν. 4. Κυρία συνισταµένη της λειτουργίας της Οµάδος αποτελεί το Οµαδικόν Πνεύµα και ο σεβασµός προς τον Απέναντι. Εντός αυτής δεν εισακούεται το «εγώ» αλλά το «Εµείς» και εξατοµικευµέναι αντιλήψεις ουδεµίαν θέσιν δύνανται να εύρωσιν εντός των κόλπων της. Άτοµα φίλαυτα, ανταγωνιστικά ή εγωκεντρικά, ας επιλέξουν εγκαίρως, πριν ή αποπεµφθώσιν, ετέραν «στέγην» εκ των απειραρίθµων προσφεροµένων εν τη εγωϊστική συγχρόνω κοινωνία. 5. Η ευηµερία του Ίππου θεωρείται εν τη Οµάδι ως απόλυτος προτεραιότης. Η έναντι του Ίππου συµπεριφορά όλων θα πρέπει να χαρακτηρίζηται υπό ευσπλαχνίας και σεβασµού, αναγνωριζοµένου τούτου ως ανεκτιµήτου Συντρόφου! Πάντα τα Μέλη οφείλουσιν έναντι τούτου την επίδειξιν αµερίστου ενδιαφέροντος, είτε τις Ίππος ανήκει εις το δυναµικόν της Οµάδος, είτε εις ξένον ιππαγωγόν.

ΑΡΘΡΟΝ 4 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Καθ’ έκαστον έτος (κατά Φθινόπωρον) ορίζεται υπό του Αρχηγού της Οµάδος µία χρονική διάρκεια καθ’ ην εφαρµόζεται το πρόγραµµα προπονήσεων της Οµάδος. Η διάρκεια αυτή ονοµάζεται «Προπονητική


Περίοδος» και συνιστά την ουσιαστικήν διάρκειαν της ετησίας λειτουργίας της Οµάδος.

ΑΡΘΡΟΝ 5 ∆ΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ OMA∆ΟΣ Η Οµάς διοικείται υπό του Αρχηγού, όστις είναι ΕταίροςΕφιπποτοξότης o οποίος αναγνωρίζεται υπό της πλειονότητος των Μελών της Οµάδος, εγκρίνεται υπό του ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας και λογοδοτεί ενώπιον του ∆.Σ. και µόνον. Ο Αρχηγός ασκεί την υψηλήν επίβλεψιν των προπονήσεων των Εφιπποτοξοτών ακόµη και όπου υπάρχει ειδικός προσλαµβανόµενος Προπονητής ή άλλος Τεχνικός κλπ, υποχρεούται δε εις την εφαρµογήν των διοικητικών εντολών του ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας και αποδίδει απολογισµόν έργου κατά τακτά διαστήµατα ενώπιον του ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας, αναλόγως µε το προβλεπόµενον χρονοδιάγραµµα απολογισµού έργου του ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας, ή και οποτεδήποτε προς τούτο κληθεί. Ο Αρχηγός δύναται να ορίζει προσκαίρως ή και µονίµως αντικαταστάτην αυτού, προκειµένου να τον υποβοηθά εις την άσκησιν των καθηκόντων του, παρά ταύτα, φέρει ακεραίαν την ευθύνην δια τας πράξεις ή τας παραλείψεις του αντικαταστάτου του ωσεί διαπραχθείσας παρά του ιδίου του Αρχηγού.

ΑΡΘΡΟΝ 6 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΟΣ 1. Ως µέλη της Οµάδος [Εφιπποτοξόται] εγγράφονται µόνον οι της Ελληνικής Παιδείας µετέχοντες, αδιακρίτως Εθνικότητος, µητρικής γλώσσης και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, αποδεχόµενοι πλήρως τας Αρχάς και τα Αξιώµατα άτινα καθορίζουν την ευνοµουµένην Κοινωνίαν, ως ταύτα περιέχονται εις την «Πολιτείαν» του Πλάτωνος, προσέτι δε και τας Αρχάς λειτουργίας της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας, ως ακριβώς περιγράφονται εις το Καταστατικόν της. Προς


τούτο, οι νεοεισερχόµενοι υπογράφουν σχετικόν έντυπον αιτήσεως εγγραφής. 2. Οι υπό εγγραφήν Εφιπποτοξόται θα πρέπει να είναι σωµατικώς αρτιµελείς και εύρωστοι άνευ ουδεµιάς εµφανούς πνευµατικής υστερήσεως ή άλλης διαµαρτίας περί την διάπλασιν η οποία δυνατόν να τους παρεµποδίζει εις την άσκησιν της εφιπποτοξοτικής των δραστηριότητος. Οι προς εγγραφήν υποψήφιοι ουδόλως δεσµεύονται εξ ηλικιακού ορίου αλλά οι εξ αυτών ανήλικοι καλύπτονται από την απαραίτητον γραπτήν δέσµευσιν των κηδεµόνων των έναντι των Αρχών της Οµάδος ως αύται διατυπούνται εν τω ανωτέρω Αρθρω 3ω, όπως επίσης και έναντι των, εκ της ασκήσεως της δραστηριότητος της Εφίππου Τοξοβολίας, πιθανών επιπτώσεων. 3. Πάντες οι Εφιπποξόται οφείλουν να χειρίζονται κατά τον πλέον ενδεδειγµένον και ασφαλή τρόπον τον εξοπλισµόν των, ατοµικόν και οµαδικόν, τηρώντες απαρεγκλίτως τας οδηγίας του Αρχηγού ή του αντικαταστάτου του. 4. Πάντες οι Εφιπποτοξόται υποχρεωτικώς ασφαλίζονται έναντι τραυµατισµού και θανάτου αλλά και έναντι ζηµιών προς τρίτους, είτε ατοµικώς (κατατεθειµένων, αµέσως, των σχετικών παραστατικών εις τον Αρχηγόν της Οµάδος) είτε οµαδικώς µερίµνη του Αρχηγού και εξόδοις των ασφαλιζοµένων. 5. Τα Μέλη της Οµάδος δεν επιτρέπεται να αποτελούν ταυτοχρόνως και Μέλη οιασδήποτε άλλης Οµάδος Εφίππου Τοξοβολίας, εν τη ηµεδαπή και ή αλλοδαπή, πλην του “KASSAI KÁNSÁG”.

ΑΡΘΡΟΝ 7 ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ Ο Αρχηγός, κατ’ αρχήν, αποδέχεται πλήρως τας Αξίας και το περιεχόµενον του Καταστατικού της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας, αποδέχεται και υπηρετεί τας Αξίας της Οµάδος (όρα ανωτ. Άρθρον 3), έχει την ευθύνην της ευρύθµου λειτουργίας της Οµάδος και εισηγείται ενώπιον του ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας παν θέµα απαιτούν την έγκρισιν του ∆.Σ. Ειδικώτερον, ο Αρχηγός : 1. Ελέγχει την ηθικήν και φυσικήν επάρκειαν των υποψηφίων Εφιπποτοξοτών και καταρτίζει τον τελικόν πίνακα των υποψηφίων


Εφιπποτοξοτών τον οποίον υποβάλει ενώπιον του ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας προς έγκρισιν. Εις ταύτην την επιλογήν των υποψηφίων Εφιπποτοξοτών, το ∆.Σ. δύναται να αντιτάξη γνώµην η οποία και υπερισχύει. 2. Εισηγείται ενώπιον του ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας τον ορισµόν των καταλλήλων προσώπων – Σταυλιτών, Εκπαιδευτών, Τεχνικών, άτινα ενδεχοµένως απαιτούνται δια την οµαλήν λειτουργίαν της Οµάδος. 3. Συντάσσει µόνος ή και εν συνεργασία µε τους Προπονητάς (ό,που και εάν αυτοί προσλαµβάνονται) το πρόγραµµα εκπαιδεύσεως των Εφιπποτοξοτών και γενικώς το πρόγραµµα λειτουργίας της Οµάδος, τηρεί δε λεπτοµερές παρουσιολόγιον των Εφιπποτοξοτών κατά τας προπονήσεις, τας εξετάσεις ή και τους αγώνας. 4. Ασκεί τον πειθαρχικόν έλεγχον των Εφιπποτοξοτών και των Σταυλιτών, Προπονητών, Τεχνικών (οπουδήποτε και εάν αυτοί προσλαµβάνονται) και εισηγείται ενώπιον του ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας την αποποµπήν τινός όστις κρίνεται ακατάλληλος, νοµίµως αιτιολογηµένην. Τηρεί Βιβλίο Πειθαρχικού Ελέγχου εις το οποίον εγγράφεται πάσα επιβολή ποινής συνωδά τη αιτιολογία της. Κατά την κρίσιν του δύναται να επιβληθή ποινή αποχής έως πέντε προπονήσεων άνευ εγκρίσεως του ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας, υποχρεούµενος πάντοτε εις την εγγραφήν της αιτιολογήσεως της ποινής. Ο τιµωρούµενος δύναται να προσφύγη ακόµη και προφορικώς (κατόπιν, όµως, γραπτής αιτήσεώς του) ενώπιον του ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας κατά της επιβολής της ποινής εντός δέκα πέντε ηµερών από την επιβολή της και, αντιστοίχως, το ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας υποχρεούται να συγκληθή και να εκδώση αµετάκλητον απόφασιν εντός τριάντα ηµερών από της καταθέσεως της αιτήσεως του ενδιαφεροµένου. Εάν η αµετάκλητος απόφασις δικαιώνει τον προσφεύγοντα, το ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας επιπλήττει ή και τιµωρεί τον αρχήθεν, αδίκως τιµωρήσαντα, Αρχηγόν. 5. Εισηγείται ενώπιον του ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας την οριστικήν αποποµπήν Εφιπποτοξότου ο οποίος υποπίπτει εις σοβαρόν παράπτωµα, πάντοτε νοµίµως αιτιολογών την εισήγησίν του. Αι διαδικασίαι επ΄αυτού ισχύουν αι αναφερόµεναι εις την ανωτέρω (4) παράγραφον. 6. Εισηγείται (δίκην πειθαρχικού ελέγχου) ενώπιον του ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας την λύσιν της συνεργασίας µε


οιονδήποτε προσληφθέντα Σταυλίτην, Προπονητήν ή Τεχνικόν ο οποίος εµφανίζει ακαταλληλότητα επαρκείας εις το αντικείµενόν του ή προβλήµατα συνεργασίας. Επ’ αυτού, το ∆.Σ. δεν δύναται να αντιτάξη γνώµην. 7. Μετά την λήξιν της ετησίας προπονητικής περιόδου αλλά και ενώπιον των Γενικών Συνελεύσεων της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας (όποτε ορίζονται) υποβάλλει έκθεσιν επί των πεπραγµένων της Οµάδος και πίνακα στοιχείων των εν ενεργεία Εφιπποτοξοτών µε τας παρουσίας και τας επιδόσεις ενός εκάστου. 8. Προ της ενάρξεως της ετησίας προπονητικής περιόδου, συντάσσει και υποβάλλει ενώπιον του ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας προτάσεις και αναλυτικόν προϋπολογισµόν δαπανών λειτουργίας της Οµάδος καθώς επίσης και πίνακα µε τα αναγκαία υλικοτεχνικά µέσα άτινα απαιτούνται δια την λειτουργίαν της Οµάδος. Κυρίως, προτείνει την ποιότητα και τον αριθµόν των απαιτουµένων Ίππων, ωσαύτως δε και των αναγκαιουσών εγκαταστάσεων, δια την απρόσκοπτον εκπαίδευσιν των Εφιπποτοξοτών. 9. Καθ’ όλην την διάρκειαν του προπονητικού έτους συνεργάζεται µε τον ’Εφορον τον οποίον ενηµερώνει δια παν λειτουργικόν της Οµάδος πρόβληµα, του Εφόρου υποχρεωµένου εις άµεσον ενηµέρωσιν του ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας προς επίλυσίν του. Η αναφορά προς τον Έφορον δεν απαλλάσσει τον ίδιον τον Αρχηγόν εκ της ατοµικής υποχρεώσεώς του εις αναφοράν απευθείας προς το ∆.Σ. του συγκεκριµένου προς επίλυσιν προβλήµατος. 10. Μεριµνά δια την ασφάλισιν των Μελών της Οµάδος συµφώνως τω περιεχοµένω του ’Αρθρου 6, παρ. 3, ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟΝ 8 ΕΙ∆ΙΚΟΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ Ως εκ της φύσεως των δραστηριοτήτων της, η οµαλή λειτουργία της Οµάδος απαιτεί την πρόσληψιν Ειδικού και Γενικού Προσωπικού. Αι προς τούτο ανάγκαι προτείνονται υπό του Αρχηγού προς το ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας το οποίον και αποφασίζει περί της προσλήψεως. Το Ειδικόν ή Γενικόν Προσωπικόν, το οποίον προορίζεται δια την υπηρέτησιν των αναγκών της Οµάδος, υποχρεούται να πειθαρχεί απολύτως εις τας εντολάς του Αρχηγού ή του αντικαταστάτου του.


ΑΡΘΡΟΝ 9 ΜΕΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΟΣ Όπως και εις την περίπτωσιν του Προσωπικού, ούτω και εις την περίπτωσιν των απαιτουµένων Μέσων λειτουργίας της Οµάδος, ο Αρχηγός αυτής εισηγείται καταλλήλως προς το ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας παν κρινόµενον ως απαραίτητον, το δε ∆.Σ. αποφασίζει περί της προµηθείας ή όχι, τάχιστα.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 10 ΕΙ∆ΙΚAI ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΟΣ Ως εκ της φύσεως της Εφίππου Τοξοβολίας, πας αρχάριος νεοεισερχόµενος, εντάσσεται εις την τάξιν των Τοξοτών και θα πρέπει να εκπαιδεύεται κατ΄ αρχήν εις την Τοξοβολίαν. Κατ΄αυτόν τον χρόνον ο εκπαιδευόµενος Τοξότης δύναται να εκκινήσει ιππεύων οπότε µετατάσσεται εις την τάξιν των Ιππέων, όµως η απεριόριστος παραµονή παντός Μέλους εις την τάξιν των Τοξοτών αποτελεί ιδίαν αυτού επιλογήν. Προκειµένου να µεταταχθεί τις εις την τάξιν των Εφιπποτοξοτών είναι απαραίτητος η επίδειξις των ικανοτήτων του ενώπιον του Αρχηγού και λοιπών Μελών της Οµάδος. Η επίδειξις αυτή κινηµατογραφείται και αρχειοθετείται υπό του Αρχηγού, πάσα δε αναγόρευσις Μέλους εις την τάξιν των Εφιπποτοξοτών αναγγέλλεται πάραυτα εις το ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας. Επιπλέον : 1. Η διδασκαλία της Εφίππου Τοξοβολίας περιλαµβάνει την δίχα διδασκαλίαν της Ιππασίας και Τοξοβολίας. Ως προς τον καθορισµόν της διδασκαλίας της Ιππασίας κρίνεται σκόπιµος η συγκρότησις ειδικού Κανονισµού αφ’ ης στιγµής οργανωθούν αι σχετικαί Εγκαταστάσεις και αποκτηθούν οι Ίπποι της Οµάδος. 2. Η διδασκαλία της Τοξοβολίας διαρκεί επί πεντήκοντα εβδοµαδιαία µαθήµατα έκαστον των οποίων συνοδεύεται υπό γραπτών σηµειώσεων αι οποίαι προσφέρονται δωρεάν (εξόδοις της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας) τοις εκπαιδευοµένοις. Αι σηµειώσεις συντάσσονται,


εκτυπούνται και διανέµονται προσωπική ευθύνη και µερίµνη του Αρχηγού της Οµάδος συµφώνως τω Πνεύµατι του Καταστατικού της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας και του Άρθρου 3 (Γενικαί Αρχαί) του παρόντος Κανονισµού, περιέχουν δε κυρίως τεχνικάς οδηγίας δια τους εκπαιδευοµένους. Επειδή η κυρία αντίληψις της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας (κατά συνέπειαν, δε και της Οµάδος Εφίππου Τοξοβολίας «ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ KASSAI») είναι η παραγωγή Πολιτισµού άνευ εισπρακτικών υστεροβουλιών, κατά την διάρκειαν των µαθηµάτων Τοξοβολίας θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι εκπαιδευόµενοι να µην επιβαρύνονται –κατά το δυνατόν- οικονοµικώς, αλλά η Οµάς να παρέχει αυτοίς τα απαραίτητα. Ούτω πως, κατά την διάρκειαν των δέκα πέντε πρώτων µαθηµάτων οι εκπαιδευόµενοι θα χρησιµοποιούν Τόξα κι αναλώσιµα (Βέλη κλπ) τα οποία, τούτοις, θα παρέχει δωρεάν η Οµάς δια του Αρχηγού αυτής. Μετά το δέκατο πέµπτον µάθηµα, οι εκπαιδευόµενοι δύνανται να χρησιµοποιούν (δωρεάν) Τόξα παρεχόµενα υπό της Οµάδος αλλά θα πρέπει να προµηθεύονται αναλώσιµα (Βέλη κλπ) ιδίοις αυτών εξόδοις. Μετά το εικοστόν ένατον µάθηµα οι εκπαιδευόµενοι υποχρεούνται (και δια λόγους τυποποιήσεως ) να διαθέτουν ατοµικόν Τόξον «KASSAI» κι αναλώσιµα (Βέλη κλπ), µη υποχρεούµενοι εις αγοράν εκ συγκεκριµένης πηγής προµηθείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ∆ΑΠΑΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΟΣ Η λειτουργία και η κατάργησις της Οµάδος αποφασίζεται υπό του ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας και αι δαπάναι λειτουργίας της Οµάδος βαρύνουσι τον προϋπολογισµόν, οµοίως, της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας. Τα εκπαιδευόµενα Μέλη και διά λόγους παιδαγωγικούς και δη, της εµπεδώσεως οµαδικού Πνεύµατος, επιµερίζονται τα έξοδα λειτουργίας των εγκαταστάσεων εντός των οποίων εκπαιδεύονται.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 12 ΕΝΑΡΞΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Κανονισµός άρχεται ισχύων από της εγκρίσεώς του υπό του ∆.Σ. της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας.


www.horsebackarcherygr.com


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.