Page 1

Til husstande/virksomheder i Hornsherred. Herunder Jægerspris, Skibby, Kirke Hyllinge samt dele af Kirke såby

4. årgang • Uge 38 22. september 2021

Kørlund Biler

Tlf. 21 65 64 34

DK´s flotteste brugte biler

Speciale - Cabriolet

Det du ser i dag - er der måske ikke i morgen...

BRAMSNÆS SKILTE DESIGN ApS

Besøg os på korlund.dk 48188030

Tusindvis af ål fik nyt hjem

JØRGEN BECH

Side 26

DIN KOMMUNE, DIT VALG

Foto: Niels Winther

Stem personligt

www.jørgenbech.dk

Arthur Sørensen, bestyrelsesmedlem i Gershøj Fritidsfiskerforening, sætter ål ud.

VASKEHAL

2 Åbent til kl. 0 lørdag! hver fredag HOMESTYLE X HENRIK JYRK

Glæd

dig!

I KIRKE HYLLINGE

TOKYO TERIYAKI

BILVASK FRA KR.

59.-

Kampagneperiode 29/6 2021 – 27/9 2021

McDonald’s® Frederikssund, Ådalsvej 1, 3600 Frederikssund Søndag - torsdag kl. 07.00 - 01.00 • Fredag - lørdag kl. 07.00 - 02.00

NU OGSÅ I FREDERIKSSUND

Vaskemaskine og to overdækket puslepladser til dig og din bil. ÅBENT HELE UGEN FRA 7-22 Hanne og Ole Nielsen Vintapperbuen 1A · 4070 Kirke Hyllinge

DIN BRUGTE BIL ER I HØJ KURS HOS OS! Vi mangler brugte biler, og giver derfor toppris for din bil, ved køb og finansiering af ny bil hos os...

.dk


2

22. september 2021//

Information fra kommunen

Forlænget sagsbehandlingstid for ydelsesområdet Frederikssund Kommune skifter til et nyt

både for borgere og virksomheder. Vi gør

IT-system (KY – Kommunernes Ydelses-

selvfølgelig vores bedste for at behandle

system) til udbetaling af forsørgelses- og

sagerne hurtigst muligt.

enkeltydelser i perioden 20. september – 15. oktober 2021. I den forbindelse skal der

Længere sagsbehandlingstid vil have betyd-

ske en manuel overflytning af alle sager.

ning for nye ansøgninger om forsørgelse,

Det nye system er obligatorisk og skal

samt enkeltydelser, danskbonus, løntilskud

bruges i alle landets kommuner. Systemet

m.m. For dig, der har ændringer eller spørgs-

består af et fagsystem til kommunen og

mål til din ydelsessag, vil der i perioden gå

en selvbetjeningsløsning til borgerne.

længere tid med sagsbehandlingen. Løbende ydelser forventes at blive udbetalt

Kommunalvalg – mulighed for at brevstemme Der er kommunalvalg den 16. november

Borgercenteret holder endvidere ekstra-

2021. Her skal der vælges medlemmer til

ordinært åbent for afgivelse af brev-

byråd, regionsråd og ældreråd. (Ved ældre-

stemmer følgende dage

rådsvalget har kun borgere på 60 år eller

• Lørdag den 30. oktober kl. 10.00-12.00

derover stemmeret).

• Lørdag den 6. november kl. 10.00-12.00

Inden valgdagen er der mulighed for at

Kørestolsbrugere, som ønsker at afgive

afgive brevstemme til byråds- og regions-

brevstemme i Frederikssund, henvises til

rådsvalget. Du kan brevstemme fra den 5.

Borgercenteret på rådhuset.

oktober til den 12. november kl. 16.00. Hvis

Der vil i forbindelse med arbejdet med

rettidigt. Akutte situationer håndteres af

implementeringen være lukket i oven-

det etablerede nødberedskab.

nævnte periode for både telefoniske og personlige henvendelser fra borgere og

Selvom sagsbehandlingstiden er for-

virksomheder.

længet, er det fortsat vigtigt, at du som borger eller arbejdsgiver overholder de

Hvad betyder det for dig?

angivne tidsfrister, da det ellers kan

Overgangen til det nye system betyder, at

have betydning for din berettigelse til

der vil være længere sagsbehandlingstid i

en ydelse.

perioden hen over efteråret. Dette gælder

Invitation til konference om seniorboliger

du ønsker at brevstemme skal du blot med-

Valgbus

bringe legitimation i form af kørekort,

I oktober og november vil der køre en

Udvalget for By og Land inviterer hermed til konference om seniorboliger med

sundhedskort, pas eller lign.

valgbus rundt til de mindre byer i Frede-

dialog om fremtidens boform for ældre.

rikssund Kommune for at gøre det endnu Her kan du brevstemme

nemmere at afgive brevstemme. Den

Konferencen vil finde sted

Du kan brevstemme følgende steder

præcise køreplan vil blive annonceret

den 8. oktober 2021 kl. 13.00-15.00 i Valhal,

• Borgercenteret på rådhuset i

senere.

Kalvøvej 26, 3600 Frederikssund.

• Skibby Bibliotek

Hjælpemidler til brevstemmeafgivning

Formålet med konferencen er kaste lys på

• Jægerspris Bibliotek

Synshandicappede har mulighed for at

fremtidens boformer for ældre til inspiration

• Frederikssund Bibliotek

gøre brug af synshjælpemidler ved stemme-

for den videre byudvikling i kommunen.

Det vil være kaffe og te til konferencen.

• Slangerup Bibliotek

afgivning – både på valgdagen og ved brevProgrammet

Tilmelding skal ske seneste den

1. Velkomst

5. oktober.

Frederikssund

stemmeafgivning. oktober til den 12. november kl. 16.00 i den

Hjælpemidlerne er

betjente åbningstid, som er:

• På bibliotekerne: Sorte filtpenne og lup. • I Borgercenteret: Sorte filtpenne og lup

alle hverdage kl. 9.00-18.00 og

samt hæve/sænkebord i handicapstemmeboksen.

lørdag kl. 10.00-14.00. • Alle andre biblioteker

By og Land Lars Jepsen

v. borgmester John Schmidt Andersen 2. Befolkningsudvikling og byudvikling v. Frederikssund Kommunes

Læs mere og tilmeld dig på www.frederikssund.dk/borgermøder.

administration 3. Oplæg om seniorbofællesskaber v. Stig Hessellund, Realdania

Overflytning til andet afstemnings-

Mandage og torsdage kl. 14.00-18.00

sted

samt onsdage og fredag kl. 10.00-15.00

Det er muligt at søge om at blive overflyttet til et andet afstemningssted. For at søge

Borgercenteret

om dette skal du udfylde en blanket, som

Mandag kl. 10.00-13.00

du finder på kommunens valghjemmeside

Onsdag kl. 10.00-13.00

- www.frederikssund.dk/valg.

Torsdag kl. 10.00-12.00 og kl. 15.00-17.00 Fredag

Udvalget for By og Land Hans Andersen 5. Opsamling og tak for i dag v. næstformand i Udvalget for

Alle steder kan du brevstemme fra den 5.

• Frederikssund bibliotek

4. Drøftelse i plenum v. formand for

kl. 10.00-12.00

Byrådet - holder møde onsdag den 29. september 2021. Fire dage før mødet kan du finde dagsordenen samt tid og sted for mødets afholdelse på www.frederikssund.dk/politik

Udlæg for ejendomsskatterestancer m.v. Frederikssund Kommune foretager fra den

m.v., vil du modtage en underretning om

27. september 2021 udlæg for restancer

udlægsforretning. Betales restancen ikke

vedrørende fortrinsberettigede krav (ejen-

senest ved udlægsforretningen, vil vi

domsskat, renovation m.v.) jævnfør Lov

anmode vores advokat om at sælge din

om inddrivelse af gæld til det offentlige

ejendom på tvangsauktion.

§ 1 A, vedrørende restancer for 2019, 2020, Har du spørgsmål, er du velkommen til

2021.

at ringe til Opkrævningsenheden på Det betyder, at hvis du ikke har betalt din

tlf. 47 35 10 00.

restance vedr. ejendomsskat, renovation

VI HAR ALTID ÅBENT PÅ FREDERIKSSUND.DK


22. september 2021//

Lær at tackle hverdagen som pårørende

Information fra kommunen

Er du pårørende til et menneske med

undervisning i uge 42. Det er gratis at

langvarig sygdom eller nedsat

deltage og kræver tilmelding.

funktionsevne? Tilmeld dig eller hør mere om kurset Så er kurset ”Lær at tackle hverdagen som

Kontakt sundhedskonsulent Rikke Rossen

pårørende” måske noget for dig.

Hansen, tlf. 24 44 60 73. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Der er et

Du får redskaber, som kan hjælpe dig til at

begrænset antal pladser.

tackle de problemer og udfordringer, man ofte oplever som pårørende. Instruktørerne

Du kan også læse mere på

er selv pårørende og har personligt kend-

www.frederikssund.dk/pårørende.

skab til de udfordringer, det fører med sig. Kurset udbydes i et samarbejde mellem Kurset starter fredag den 1. oktober. Det

Frederikssund Kommune og Komiteen for

strækker sig over syv fredage, alle dage kl.

Sundhedsoplysning.

10.00-12.30. Kurset foregår på De Tre Ege, Parkvej 2, 3630 Jægerspris. Der er ikke

Årets Idrætsforening og Årets Spejdergruppe Dialogmøde 2021 Social- og Sundhedsudvalget inviterer til

Fristen for ansøgning til §18 puljen til brug

dialogmøde med de frivillige organisa-

i 2022 er den 1. november 2021 og kriterierne

tioner, grupper og foreninger, der lokalt

vil blive gennemgået til mødet.

arbejder med frivilligt socialt arbejde. Frivillighuset vil ligeledes afholde deres Dialogmødet holdes mandag den

årlige generalforsamling, hvor formanden

11. oktober 2021, kl.17.00 – 19.00 i

for frivillighuset aflægger sin årsberetning.

Byrådssalen på Rådhuset, Torvet 2,

Derudover vil der være valg til Frivillig-

3600 Frederikssund.

husets brugerrådet.

Social- og Sundhedsudvalget lægger

Alle interesserede er velkomne, men

rammerne for tildeling af økonomisk støtte

tilmelding er nødvendig.

til aktiviteter for særlige målgrupper, der foregår med frivillig social indsats.

Der vil blive serveret en sandwich på mødet.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at fremme og udvikle et godt samarbejde

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 7.

med de mange frivillige organisationer og

oktober 2021 og kan ske til Kultur og Fritid

foreninger, der arbejder med området.

via e-mail: kulturogfritid@frederikssund.dk

Folkeoplysningsudvalget vil gerne hylde

gjorde særligt i den svære tid, som gjorde

de mange inspirerende historier om, hvor-

en forskel for medlemmerne.

dan idrætsforeninger og spejdergrupper har fastholdt medlemmerne i foreningen,

Læs mere og indstil din kandidat på

lavet aktiviteter på nye måder og har set

www.frederikssund.dk/foreningspris.

muligheder midt i alle restriktionerne under Covid-19.

Prismodtagerne vil blive kontaktet direkte og fejring vil foregå lokalt i foreningen.

Derfor opfordres alle nu til at indstille en

Prismodtagerne hædres med en præmie

idrætsforening eller spejdergruppe til

på 15.000 kroner. Der er frist for ind-

prisen. Fortæl gerne motiveret hvad man

stillinger onsdag den 8. oktober 2021.

Oplever du tegn på angst eller depression?

eller pr. telefon til frivillighedskonsulent Dialogmødet er en af de aftalte metoder,

Katrine Hastrup Jakobsen mobil 20 11 23 06.

hvorved rammerne kan drøftes m.m. Symptomer på angst og depression kan få konsekvenser for dit liv. Det gælder både socialt, praktisk og arbejdsmæssigt.

Lær at tackle kroniske smerter Måske er kurset ”Lær at tackle

Tilmelding

kroniske smerter” noget for dig

Der er begrænset antal pladser og vi opfordrer til at tilmelde sig hurtigt. Det er

Du bliver præsenteret for redskaber, som

gratis at deltage.

kan medvirke til, at det er dig, og ikke smerterne, der styrer dit liv. Instruktørerne

Kontakt sundhedskonsulent Rikke Rossen

på kurset lever selv med kroniske smerter

Hansen, tlf. 24 44 60 73.

og har således personligt kendskab til de udfordringer, som det fører med sig.

Kurset udbydes i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Komiteen for

Tid og sted

Sundhedsoplysning.

Plejecenteret De 3 Ege, Parkvej 2, 3630 Jægerspris.

Kurset erstatter ikke et behandlingsforløb,

På kurset ”Lær at tackle angst og depression

Tilmelding er nødvendig

– fjernundervisning” bliver du præsenteret

Hvis du ønsker at deltage skal du kontakte

for redskaber, som kan medvirke til, at det

koordinator Rikke Rossen Hansen på

er dig, og ikke symptomerne, der styrer dit

tlf. 24 44 60 73, som vil indkalde dig til en

liv.

visiterende samtale af ca. 1 times varighed.

Du kan deltage på fjernundervisning via

Kurset udbydes i et samarbejde mellem

din computer og lære de redskaber, der

Frederikssund Kommune og Komiteen for

kan give dig større psykisk frihed til at

Sundhedsoplysning.

håndtere hverdagens udfordringer. Kurset erstatter ikke et behandlingsforløb Tid

og kan ses som et supplement.

Første gang er fredag den 29. oktober kl. 10.00-11.30. Vi mødes syv fredage.

Læs mere om kurset på www.frederikssund.dk/angstogdepression

men kan ses som et supplement. Kurset strækker sig over seks mandage i tidsrummet 17.00-19.30.

Læs mere om kurset på www.frederikssund.dk/smerter

Første gang er mandag den 25. oktober 2021.

VI HAR ALTID ÅBENT PÅ FREDERIKSSUND.DK

3


4

22. september 2021//

Enigt Byråd bag budgetaftale FREDERIKSSUND KOMMUNE: Fredag den 17. september kunne et samlet Byråd, bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre præsentere det kommende budget for årene 2022 – 2025. Hovedpunkterne i aftalen er: • En fortsat sund og robust økonomi • Initiativer til styrkelse af rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt nedbringelse af sygefravær • Flere midler til den grønne omstilling • Fastholdelse af serviceniveau og udvikling af velfærdsområderne gennem tilførsel af flere midler • Job til flere og sikring af

den nødvendige arbejdskraft • Opdatering og forlængelse af den omfattende og langsigtede investeringsplan frem mod 2031.

Centrale velfærdsområde

Under forhandlingerne om budgettet har det været en forudsætning, at serviceniveauet på de centrale velfærdsområder skulle fastholdes. Og i en tid, hvor der ses et stigende udgiftsbehov på både ældreområdet og på de specialiserede områder med børn og voksne med særlige behov, er der derfor enighed om at tilføre flere midler. Derfor øges budgettet til de specialiserede områder med i alt 72 millioner kroner Fra venstre ses: Maria Katarina Nielsen (R), Inge Messerschmidt (O), Pelle Andersen Harild (Ø), Tina Tving Stauning (S), Niels Martin Viuff (C), borgmester John Schmidt Andersen (V), Ole Frimann Hansen (SF), Hans Andersen (V).

Bedemænd //

i perioden 2022-2025, mens budgettet til ældreområdet øges med 23 millioner kroner i perioden 2022-2025. På det specialiserede område skal midlerne blandt andet bruges til at arbejde videre med udbygning af botilbuddene på Vangedevej i Frederikssund og Egeparken i Jægerspris.

Vi svarer altid - hele døgnet Havdrup - Solrød

Begravelsesforretning Ring og aftal et møde på telefon: 46 35 08 69 Vi hjælper med alle former for begravelser og bisættelser. Kirke Hyllinge Begravelsesforretning Bygaden 17 - 4070 Kirke Hyllinge info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

På ældreområdet skal midlerne blandt andet bruges til at etablere bedre daghjemstilbud, en klippekortordning til ekstra hjemmehjælp samt tilbud om træning til borgere med begyndende demens. Også kommunens yngste borgere er en del af budgetaftalen. For at sikre en god

Blomster //

Vi laver alt inden for begravelsesbinderi Kistepynt, Hjerter, Kranse, Båredekorationer, Bårebuketter, Kondolancebuketter m.m. Vi trykker selv bånd i flere farver. Når vi siger farvel til vores kære, er blomsterne med til at skabe en smuk ceremoni. Over sorgen skinner alle gode minder…

start på livet og en god folkeskole øges budgettet til dagtilbud og skole således med i alt 39 millioner kroner i perioden 2022-2025.

Den grønne omstilling

Der er enighed om en styrkelse af klima- og miljøindsatsen via implementering af den nyligt vedtagne klimahandleplan. Det betyder blandt andet, at der afsættes fire årsværk til at understøtte dette arbejde. På naturområdet er det blandt andet aftalt at fortsætte initiativet med den kommende nye biodiversitetspulje, som kan søges af alle borgere i kommunen, med det formål at skabe øget biodiversitet.

En effektiv beskæftigelsesindsats Bestil gerne i god tid. Oplys altid sted og tidspunkt på begravelse eller bisættelse.

Når ord ikke er nok.

Byens Bedemand

        

         

   

Telefon

 

Din lokale bedemand i Frederikssund kommune

Døgnvagt

Kongensgade 11 Slangerup 47 33 30 77

Hovedgaden 64B Skibby 47 52 00 25

Gældsafvikling

Partierne ønsker endvidere at foretage en ekstraordinær gældsafvikling på 95,6 millioner kroner i 2021 med henblik på at binde færre af kommunens ressourcer i renter og afdrag i de kommende år. Dette skal sikre, at Frederikssund Kommune også i fremtiden vil have en sund og solid økonomi. Budget 2022 – 2025 ventes at blive 2. behandlet og endeligt vedtaget på Byrådets møde den 29. september.

Familieeftermiddag Familie eftermiddag

51727787

www.byensbedemand.dk

Mange virksomheder oplever i øjeblikket udfordringer med at kunne skaffe tilstrækkelig arbejdskraft. Derfor ønsker partierne

bag budgetaftalen at prioritere den direkte jobformidling og et styrket fokus på at matche de jobparate lediges kompetencer med de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. For at sikre dette afsættes der otte millioner kroner i perioden 2022-2025.

Tirsdag d. 28. september

Kl. 16 -17 Børneklub, vi udhuler græskar i Birksøhus Kl. 17 – 17.30 Familiegudstjeneste i Ferslev kirke Kl. 17.30 til 18.30 Fællesspisning i Birksøhus Med mange års erfaring laver vi alt inden for begravelsesbinderi. Med fokus på at gøre det sidste farvel personligt og særligt. Med kærlig hilsen Joanna & Britta

Suzan Jensen

Dennis Tobiasen Indehaver

Christian Have

Vi tilbyder hjemmebesøg ved bestilling af kistepynt, mv.

T 23 28 16 41

Alle er meget velkommen, man må gerne tilmelde sig til spisning på miho@km.dk, men det er ikke et krav

www.ferslevkirke.dk – din kirke i tiden


5

22. september 2021//

Brugserne i Hornsherred Sammen får du mere for pengene!

Skovlyst øl

Coca cola, Zero eller Fanta

Flere varianter. 0,5 liter.

Flere varianter. 1,5 liter.

Spar

Spar

5475

5,-

TA’ 5 FLASKER

45,+ pant

Spier Signature Sydafrika. 75 cl.

PR. STK

10,-

TILBUDDENE GÆLDER FRA TORSDAG KL. 14.00 TIL OG MED SØNDAG

+ pant

15 Selected Vineyard Sydafrika. 3 liter.

Spar

Spar

28070

8095

Tilbuddene gælder fra torsdag kl. 14.00 til og med søndag · Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

6 FLASKER

PR- BOKS

199,-

99,-

Skaftkoteletter

Svinekoteletter

Pak m/2 stk. vægt i alt 450 – 500 g.

Pak m/ 4-6 stk. Vægt i alt 480 – 500 g.

Spar op til

Spar op til

25,-

22,-

PR. PAKKE

PR. PAKKE

25,Dalby

Solbakkevej 10 · T: 47 52 10 08 man-lør 7-18.30 søn 7-18

25,Kulhuse

Krakasvej 1· T: 47 53 01 85 Åbent: man-søn 7-19

Skuldelev

Østergade 2 · T: 47 51 03 74 Åbent: man-søn 7-20

Jægerspris

Møllehegnet 2 · T: 47 53 11 30 Åbent: man-søn 7-21


6

22. september 2021//

Musik - så englene synger Der er koncert med orkesteret ”Amazing Grace” i Krogstrup kirke søndag den 26. september. JÆGERSPRIS:

Orkestret spiller melodier med rod i den sorte befolknings gospelrytmer og spirituals fra USA´s sydstater, omsat til orkestrets egen spillestil, fortæller fra Ole Hansen, præst i Kyndby og Krogstrup. - En koncert med Amazing Grace er glad, livsbekræftende, rytmisk musik med solo - og fællessang. Orkestret består af seks erfarne jazzmusikere, der siden 1996 har givet mange hundrede kirkekoncerter over hele landet. - Musikken henvender sig til alle der holder af swingende jazzmusik. Amazing Grace består

af sangerinden Kira Martini, der dyrker en bred vifte af jazzmusikkens stilarter. Hun har sin egen jazzgruppe Martini`s, og spiller med flere andre grupper. Pianist, komponist, arrangør og orkesterleder Ole Kock Hansen har en årrække været chefdirigent for Danmarks Radios Big Band. Han har spillet med hele den danske jazzelite, blandt andet Thad Jones, Ben Webster, Etta Cameron og ikke mindst i mange år med Niels-Henning Ørsted Pedersen. Børge Ehler, der står for basunspillet, har været professionel musiker siden 1971 og leder af det kendte jazz-

orkester Ricardo’s Jazzmen. Verner Thomsen, klarinet og tenorsax, har spillet i forskellige jazzorkestre. Marc Davis, kontrabas, har medvirket i det legendariske Fessor’s Big Cityband, Tivolis Bigband, Nulle og Verdensorkestret samt Ib Glindemanns Orkester. Bag trommerne sidder Henrik Lund, der begyndte som rockmusiker og senere foretrak den traditionelle jazz. Han har tidligere været fast trommeslager i The initiativtageren til oprettelsen af Amazing Grace.

Benny Holst Trio på Jægerspris Bibliotek JÆGERSPRIS: Den 30. september slår Jægerspris Bibliotek dørene op til en aften med visesang og musik med Benny Holst Trio. Holst var i 70’erne en af venstrefløjens kendteste musikalske stemmer og talerør på musikscenen. Gennem årene har Benny Holst optrådt med navne som Poul Dissing, Arne Würgler og Anders Koppel. Benny Holst’ egne sange har dybe rødder i dansk sangtradition. Han leverer den gode historie, og han må regnes med, når kongerækken af danske sangskri-

vere skal opstilles. Benny Holst har inden for de senere år udgivet to meget succesfulde og anmelderroste albums: ”Himlen må vente” og ”Sepiadage’” Med sig live har Benny Holst denne aften Martin Andersen på elektrisk violin og Jacob Rathje på guitar og vokal. Koncerten starter klokken 19.30. Billetter kan købes via bibliotekernes hjemmeside www.bibliotekerne.frederikssund.dk eller på det lokale bibliotek

BØRNETØJ 0-12 ÅR

Med sig live har Benny Holst denne aften Martin Andersen på elektrisk violin og Jacob Rathje på guitar og vokal.

Historisk Forening for Skibby-egnen inviterer til

d og Kig in tore ts se de lg! udva

LYKKE SHOP BYMIDTEN 2 • 4050 SKIBBY

Byvandring i Sønderby -se vo mang res e øv partiv rige arer

Søndag d. 26. september kl. 14.00 Start ved gadekæret. Gratis. Alle er velkomne.


22. september 2021//

DEN BEDSTE HANDEL – HVER GANG

Hos Skousen Frederikssund og Skousen Ølstykke matcher vi laveste netpris*. Det er lige så enkelt, som det lyder! Du får nemlig dine nye hvidevarer til den laveste pris hos os – uanset hvad. Også selvom den laveste netpris kommer fra vores konkurrent. Oven i hatten, får du vores personlige rådgivning og service, som vi er kendte for. Sådan er du garanteret den bedste handel – hver gang.

*Gælder alle varer på danskejede webshops, som er i Skousens sortiment og på lager til onlinekøb hos konkurrenten. Gælder aktuel netpris på handelstidspunktet. Gælder ikke demovarer, levering, montering samt lignende serviceydelser. Gælder kun privatkøb og kun ved køb i en fysisk Skousen-butik.

FREDERIKSSUND

ØLSTYKKE

SKOUSEN FREDERIKSSUND SKOUSEN ØLSTYKKE Askelundsvej 4 C Valdemarsvej 5 3600 Frederikssund 3650 Ølstykke Tlf. 47 31 31 35 Tlf. 88 77 82 81 frederikssund@skousen.dk oelstykke@skousen.dk Se åbningstider på www.skousen.dk

7


8

22. september 2021//

Gershøj: Gershøj Fritidsfiskerforening var igen i år vært for et flot arrangement på Gershøj Havn. De holdt - i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land og Friluftrådet - Fritidsfiskerens Dag og Naturens Dag. Henved 200 børn og voksne kiggede forbi for at se, røre og smage på fisk. Der var levende fisk i alle afskygninger i store kar samt røget makrel, røget ål og hornfisk, skaldyrssuppe, stegte ål og makrel i eddike til smagsprøver. Der var stor travlhed i feltkøkkenet og ved røgovnene.

Bal hos folkedanserne KIRKE SONNERUP: Efter at være kommet godt i gang med dansen efter corona-nedlukningen, holder Hornsherreds Folkedansere sæsonens første legestue på Firkløverskolen i Kr.Sonnerup. Arrangementet foregår lørdag den 25. september og starter med fællesspisning af medbragt mad, inden dansen går i gang. Dansen fortsætter til en halv time før

midnat, kun afbrudt af en kaffepause – kaffe og kage er med i entreprisen. Dog skal man selv medbringe service til fællesspisning og kaffebord. Dansen står foreningens daglige leder Jannie Mejer for, og det er de faste spillefolk, der leverer de lystige toner. Har man spørgsmål til arrangementet kan foreningens formand Birthe Frydenlund kontaktes.

Rock man kan danse til

SKULDELEV: Det bliver et glædeligt gensyn og genhør lørdag den 2. oktober i Skuldelev, når Bloody Merry Jam giver koncert i Skuldelevhallen, fortæller Jørgen Christensen, oldermand i Skuldelev Bylaug. - De spillede i flere år til bylaugtes gadekærsfester og skabte en god stemning i teltet. Bloody Merry Jam spiller blandet musik fra de seneste 60 år. Numre, som alle kender, og som får både unge og gamle ud på dansegulvet. - Bloody Merry Jam er et rigtigt rockband, som spil-

ler på rigtige instrumenter – Guitar (Søren Herskind), bas (Thomas Kromann) og trommer (Morten Barth). I front er den karismatiske og energiske sangerinde Louise, som synger så smukt, at hårene rejser sig på armene, men som også fyrer den af som den vildeste rockmama.

Skuldelevløbet

Dagen starter klokken 10 med Skuldelevløbet, der byder på ruter på hhv. to, fem eller 10 kilometer. Klokken 12 til 15 er der håndboldens dag med aktiviteter i Skuldelevhallen.

Omkring hallen og skolen vil der være loppemarked for både børn og voksne, forskellige lege og konkurrencer, grill og salg af drikkevarer. Og så slutter dagen af med en gratis koncert fra klokken 16 til 18. Vil man have en loppestand, skal man tilmelde sig hos Jørgen C på 4046 8935 eller jc101215@hotmail.com. Der er gratis adgang, og dagen er for hele familien. Arrangørerne er SSSK Kilden, Skuldelev-Selsø Multikulturforening, Skuldelev Bylaug og Skuldelevløbet.

Børnebørnene giver os så meget

Bliv influenzavaccineret på apoteket Fra 1. oktober kan du få en gratis influenzavaccination, hvis du er fyldt 65 år eller er i en særlig risikogruppe. Du behøver ikke engang at bestille tid. Kom ned til os og hør mere. Læs mere på apoteket.dk/influenzavaccination

Vaccination hverdage 9.30-11.30 og igen 13.00-15.30 Lørdag ingen vaccination.

Med venlig hilsen

XXXXXX APOTEK

Skibby Apotek XXXX APOTEK

Hovedgaden 40 4050XXXXXX Skibby · Tlf. APOTEK 47 52 80 07


9

22. september 2021//

Skibby

- nemt og lækkert i september! SLAGTERAFDELINGEN TILBYDER

VINAFDELINGEN TILBYDER AIOSA LATE HARVEST 16,5 % ALC. Italien 75 cl.

BEMÆRK

16,5%

KRAFTFULD ITALIENER

PR. 1/2 KG.

2 FLASKER

34

119

95

HJEMMERØGET HAMBURGERRYG - det er bare lækkert!

FISKEAFDELINGEN TILBYDER

GRØNTAFDELINGEN TILBYDER

PR. 100 G

KOLD ELLER -VARMRØGET LAKS

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder fra onsdag d. 22. september til og med søndag d.26. september..

20.-

95

DELIKATESSEN TILBYDER

2 PAKKER

3 STK.

AGURKER Danske

10.-

TAPAS TILBEHØR FLERE VARIANTER

Hovedgaden 34, 4050 Skibby ÅBENT HELE UGEN FRA KL. 8.00 - 20.00

Følg os på facebook

39

95


10

22. september 2021//

Hvad vil politikerne gøre bedre for seniorerne i Frederikssund Kommune i den kommende byrådsperiode? Hvorfor skal vi stemme på dig eller dit parti? Borgermøde lørdag den 2. oktober 2021 kl. 14.00-16.00 i Elværket Frederikssund. Spidskandidaterne for de politiske partier er alle inviteret til en paneldebat, hvor de vil indlede med et oplæg om, hvad de vil gøre (bedre)for seniorerne i den kommende byrådsperiode. Derefter vil der blive lagt op til debat mellem tilhørerne og politikerne. Kulturhuset Elværket Ved Kirken 6 3600 Frederikssund

Hønsetarm-Glansugle.

Vi gi’r kaffe og kage i pausen Tilmelding nødvendig, hvis du vil være sikker på at få kaffe og kage

Naturvenlig drift virker

De inviterede paneldeltagerne er:

Borgmester John Schmidt Andersen, Venstre, Viceborgmester Tina Tving Stauning, Socialdemokratiet, Therese Hejnsfeldt, De Konservative, Lone Terp, Socialistisk Folkeparti, Kirsten Weiland, Fjordlandslisten, Inge Messerschmidt, Dansk Folkeparti, Rasmus Petersen, Enhedslisten og Maibritt Møller Nielsen, Nye Borgerlige.

Du får på mødet mulighed for at få svar på de spørgsmål du måtte have inden du skal sætte dit kryds på stemmesedlen den 16. november 2021

Tilmelding til e-mail: aeldrefrs@outlook.dk eller pr. tlf. 50 31 15 78 mellem kl. 14- 16, senest den 27. september 2021 efter først til mølle-princippet.

Små ting kan gøre en stor forskel... ...så hvorfor ikke få det hele med?

kan gøre en stor forskel... rfor ikke få det hele med?

Første besøg er altid

GRATIS

og du får også en måneds gratis afprøvning.

en is .

LEJRE KOMMUNE: Naturen ser vild ud på flere af Lejre Kommunes arealer. Og det er lige præcis meningen. For at fremme biodiversiteten droppede Lejre Kommune i 2014 de hyppige ture med havetraktoren og har

siden da nøjedes med slå hø på arealerne en til to gange om året med en skive- eller fingerklipper. Og indsatsen har i den grad virket efter hensigten: Ved arealet ved den gamle grusgrav ved Hvalsø er der

dukket 46 nye plantearter op. Og 20 nye plantearter er spiret frem på arealerne ved Allerslev Rådhus. Her har blomsterne blandt andet tiltrukket den sjældne dagaktive natsværmer, Hønsetarm-Glansugle. Lejre Kommune har meldt sig til Miljøministeriets konkurrence Danmarks VILDESTE Kommune og er i øvrigt også med i foreningen Vild med Vilje.

MANDAG DEN 29.9. I GYMNASTIKSALEN PÅ SKULDELEV SKOLE, KL. 19-21 KOM OG HØR, HVAD VI VIL OG DELTAG I DEBATTEN

Følg os på facebook.com/A.frederikssund/ Besøg www.tinatvingstauning.dk og se mere om, hvad jeg står for

➤ Skruer du højt op for tv´et? ➤ Synes du folk mumler? ➤ Har du svært ved at høre i større forsamlinger?

p for tv’et? umler? Så har du muligvis en hørenedsættelse d at høre i større forsamlinger? is en hørenedsættelse Vi har mange års erfaring som uafhængigt hørecenter. Hos os er du i trygge hænder med den samme hørespecialist under hele forløbet.

ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. Vi har flere forskellige mærker at vælge imellem og vi hjælper dig med at finde den den bedstebedste høreløsninghøreløsning. med fokus på dine behov og ønsker. g med, at finde

Klik ind på www.seniorhørelse.dk og læs mere om hørelse og medlemsfordele.

Da det er vigtigt for os, at du hører godt hele vejen, yder vi løbende

VI VIL DEN LOKALE

d rådgivning opfølgning og service samt løbende opfølgning. som naturligvis er gratis. til en uforpligtende på 25 690 600 Ring og booksnak en tid til en telefon uforpligtende snak på telefon 25690600 eller via vores hjemmeside www.sundhørelse.dk mmeside www.bahc.dk

FOLKESKOLE

hørelse.dk e og

bejder agen for vejen.

Det vælter frem med nye plantearter på de områder, som Lejre Kommune har drevet naturvenligt siden 2014. Også en sjælden sommerfugl har fundet vej til de områder, der er ”Vilde med Vilje”.

Centrumgaden 11 . 2750 Ballerup Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup Bymidten 18b . 4050 Skibby Hovedgaden • 4050 Skibby Bækkeskovvej 4 . 266525 Vallensbæk Strand

Bækkeskovvej Tlf. 25 690 600 4

• 2665 Vallensbæk Strand

Oticon samarbejder med Ældre Sagen for tryghed hele vejen.

Jill Larsen indehaver


SH O P AM K r e is r p pe r a O me d su pe r sk 22. september 2021//

Spar

%

SPAR 20-50%

SKOVBY SM327 VITRINESKAB

PÅ UDVALGTE MØBLER

Se mere på www.bobedstmøbler.dk

Spar

30%

NYHED FÅS KUN HOS MØBLÉR

Se mere på www.møbler.dk/bo-bedst

Halifax hjørnesofa med open end og chaiselong

NU

18.999,-

Paloma læder. Ekskl. nakkepuder og puf. Normalpris 54.230,-

SPAR 8.511

Stressless® Stella C2 - 2,5 hjørnesofa

NU

40.672,-

SPAR 13.558

Spar

25%

Stof i dessin Alis. Sædehynder i koldskum. Normalpris 27.510,-

Stærk pris

15.999,STRESSLESS® RUBY MED POWER LEG

Classic stel. Str. M. Batick læder.

Spar

25%

Square Classic reolsystem 019

NU

13.135,-

SPAR 4.379

25%

Antracitfarvet MDF med 2 skuffer og 4 låger. D/L: 34 H: 72 B: 283 cm. Normalpris 17.514,-

Auping Auronde med Inizio og elevation 180 x 200 cm

Dunlopillo Pure Deluxe elevationsseng 180 x 200 cm

SPAR 10.000

SPAR 15.332

29.995,-

Spar

22.998,-

Spar

0,-

2 justérbare sengebunde, med hver 2 motorer. Inklusiv 2 inizio madrasser med 3 komfortzoner samt komfortlag af latex Normalpris 39.995,-

i renter og gebyrer

Prismatch

7 unikke komfortzoner med indbygget topmadras i naturlatex. Ekskl. ben og gavl. Normalpris 38.330,-

Gratis levering

Faguddannet personale

Mandag - torsdag 10.00-17.30 – Fredag: 10.00-18.00 - Lørdag: 10.00-14.00 – 1. søndag i md.: 10.00-15.00 Frederikssund Frederiksværkvej 18 · 47 31 77 29 · Roskilde Gundsølillevej 10C, Ågerup · 46 78 74 44 · Hillerød Carlsbergvej 32 C · 44 22 20 05

40% P Gratis parkering Ågerup, Frederikssund og Hillerød har søndagsåbent 1. søndag i md. 10.00 - 15.00 Hillerød har lukket tirsdag

11


12

22. september 2021//

MELD DIG IND NU & FÅ

GRATIS OPRETTELSE TRÆN I RESTEN AF SEPTEMBER & HELE OKTOBER

FOR

0,-

Tilbuddet gælder til og med d. 30.09.21. Herefter 199 kr./md. ASNÆS JYDERUP

SVEBØLLE

INGEN BINDING!

SKIBBY HOLBÆK ØLSTYKKE HOLBÆK

FRI

TRÆNING I ALLE CENTRE

ST. HEDDINGE

PRÆSTØ

FIND

OS P Å

Hovedgaden 48 • 4050 Skibby

multi-fitness.dk


13

22. september 2021//

LØRDAG 9. OKTOBER

Tilmelding nu – begrænset antal Bureauet for børn, Kids Management, er igen på udkig efter nye spændende børn i alderen 3-14 år, så synes dit barn, det kunne være liiiidt sjovt, at få muligheden for, at stå foran et kamera, så har du mulighed for at tilmelde dit barn nu. Se mere på sillebroen.dk

TID TIL

FORANDRING OG

LÆKKERT DESIGN

By.Bahne lysestager fra 99,95 Designers Market

Kähler Hammershøi vase 21 cm. mørkegrøn. 349,95 Imerco Home

Kortholder brun eller sort 399,95 Bon Goût

Gucci brille 2498,Synoptik

SPAR 150,Eva Solo Køleskabskaraffel 1,0 l. før 349.95 nu 199.95 Living Frederikssund Isenkram

SPAR 120,Eva Solo To Go Cup 0,35 før 249,95 nu 129,95 Living Frederikssund Isenkram

Lyngby porcelæn Rhombe frokosttallerken 23ø Terrakotta 249,95 Imerco

Børge Mogensen Møbler med holdning 349,95 Bog & Ide

2 TIMERS

GRATIS

VIND ET GAVEKORT TIL IMERCO Værdi kr. 1000 - Deltag i konkurrencen på vores Facebookside. Husk at følge os for flere konkurrencer, event, tilbud og nyheder Sillebroen Shopping Nygade 1, 3600 Frederikssund sillebroen.dk

Bluse med V-udskæring, vævet kvalitet med glans 13 farver 129,H&M

Forbehold for fejl og udsolgte varer

PARKERING

10-16 2 TIMERS GRATIS PARKERING

SATS

ALLE DAGE 8-20


14

22. september 2021//

Nyt samarbejde om skåne- og fleksjob Borgmester John Schmidt Andersen (tv.) og leder af KLAPjob Claus Bergman Hansen giver hånd på borgmesterkontoret efter underskrivelsen af samarbejdsaftalen. Foto: Frederikssund Kommune.

Frederikssund kommune indgår spændende nyt samarbejde med KLAPjob om at skabe skånejobs til borgere med udviklingshandicap og fleksjob til unge STU-elever. FREDERIKSSUND KOMMUNE: KLAPjob har på landsplan allerede vist sit værd og har hidtil lavet mere end 4.000 skånejobs og 200 fleksjobs. KLAPjob samarbejder med en række landsdækkende virksomheder og etablerer løbende nye samarbejder med virksomheder, som ønsker at ansætte

dedikerede mennesker, som bidrager positivt til virksomhedens drift og trivslen på virksomheden. Samarbejdet med KLAPjob vil hjælpe jobcenteret i Frederikssund med både at finde praktikpladser og permanente jobs til førtidspensionister med udviklingshandicap og andre kognitive handicap, og vil

samtidig inspirere og skabe læring, der kan implementeres i jobcenterets indsats fremover. Samarbejdet med KLAPjob vil styrke kommunens indsats for at inkludere alle borgere i fællesskaber og at understøtte, at de får mulighed for at deltage på - og bidrage til - arbejdsmarkedet og samfundet.

Bank tæt på dig

Vi tager beslutningerne lokalt og sammen med dig. Så vi kan rådgive dig bedre, hurtigere og mere personligt.

Handelsbanken

Torvet 7, 3600 Frederikssund, tlf. 44563600 frederikssund@handelsbanken.dk/frederikssund

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig.

Cirkus på besøg SKIBBY: På Omsorgscenter Nordhøj har man haft besøg af Cirkus Trapez, der underholdt beboerne med gøgl og akrobatik med heste og geder. Vejret var lige til det; en let overskyet dag . Flere af borgerne kunne berette, at det var flere år siden, de havde været i cirkus. Det var noget, de gjorde, da deres egne børn var små. Der blev grinet og spist popcorn. Og mange nød at fordybe sig i barndommens minder. Cirkus Trapez er et lille cirkus. De var gode til at inddrage beboerne i forestillingen. Det var tilladt at klappe dyrene, og gøglerne og artisterne var søde at komme ud og snakke med publikum bagefter. Det var en fantastisk dag med glade borgere, fortæller personalet..


22. september 2021//

Nye spor fra mulden kaster lys over livet for middelalderens overklasse

15

Udgravningen af en stormandsgård ved Rye Kirke i Lejre Kommune fortæller om den absolutte overklasses liv i højmiddelalderen. Gården trækker muligvis spor tilbage til Hvideslægten. RYE: De seneste uger har en mark lige vest for Rye Kirke oplevet ganske uvant aktivitet. Gravkøer, detektorførere og arkæologer fra ROMU har gravet i jorden for at blive klogere på fortiden. Helt præcist for at finde ud af mere om stormandsgården Ryegaard, som lå lige vest for kirken fra engang i 1100-tallet til 1575. Og som muligvis blev opført af Hvideslægten. Blot 20-30 centimeter under jordens overflade har teamet på tre arkæologer udgravet en mindst 20 meter lang bygning i bindingsværk. Selve stormandsgårdens hovedhus af frådsten, hvor herskabet boede, stammer fra 1100-tallet og blev udgravet af Roskilde Museum 1989. Men nu kan arkæologerne tilføje, at gården var meget større, end de hidtil anede. - Det nye fund fortæller os, at det var en stor gård – med den nye bygning fylder den næsten en fodboldbane. Nu har vi altså både en udgravet stenbygning og en bindingsværksbygning. Fundet sætter to streger under, at velhavende og magtfulde personer har ejet gården, fortæller Jesper Langkilde, der er arkæolog for ROMU og har ledet udgravningen.

Utroligt, at resterne ikke var pløjet op

Arkæologen har været meget begejstret for opgaven. I mulden har han og kolleger-

ne allerede afdækket vægforløb, gulvlag, stenlægninger og rester fra et, måske to, ildsteder eller ovne. - Det er ikke hver dag, at man får mulighed for at udgrave den type anlæg og lokalitet. Det er overraskende, at så meget er så velbevaret, netop fordi det kun ligger 20-30 centimeter under terræn. Det er overraskende, at de arkæologiske levn ikke er mere pløjet væk, end de er – det er meget positivt. Men der er også så meget tilbage i mulden, at vi heller ikke når helt i bund med den tid, vi har til rådighed. Men vi får i hvert fald undersøgt det, der er mest truet af ploven, forklarer Jesper Langkilde.

Potteskår afslører alderen

Det nye fund viser også, at gården var i aktiv drift i flere hundrede år, for den nye bygning dateres til omkring år 1300. Det afslører de forskellige typer potteskår og mønter fundet i gulvlagene. Den nyfundne bygning har ikke været gårdens hovedhus, men var formentlig en såkaldt økonomibygning, der kan have været brugt til eksempelvis håndværk, køkken, opbevaring eller måske som beboelse for noget af gårdens tyende. Via nogle dybe såkaldte søgegrøfter i jorden har arkæologerne også undersøgt dybereliggende jordlag. Her fandt eksperterne potteskår

Foto: Jesper Langkilde, ROMU

fra 1100-tallet, hvilket tyder på, at der under bygningen måske kan findes ældre bygningsrester.

Blev Ryegaard opført af Hvideslægten?

Man ved ikke præcis, hvem der opførte Ryegaard. Men nogle spekulerer i, at den stammer fra Hvideslægten, som i 1100-tallet var en meget magtfuld familie i Danmark, som ejede enormt meget jord på Sjælland, fortæller Jesper Langkilde. Historien er som følger: Første gang, Ryegaard omtales, er i år 1350 – altså på den tid hvor den netop udgravede bygning var i funktion – hvor kongen bytter gården væk til en adelsmand. Ste-

det omtales da som ”Grevens Rye”. Greven, der henvises til, kunne være grev Jakob af Halland, der blev dømt fredløs for mordet på Erik Klipping i 1286 og dermed mistede al sit gods til kongen. Grev Jakob havde sandsynligvis sit gods i området fra sin mor, Cecilie Johannesdatter, der var af Hvideslægten. - Vi ved, at Hvideslægten ejede rigtig meget land, og at de byggede mange kirker i området. Så en af Hviderne kunne godt have bygget Rye Kirke og stormandsgården lige ved siden af. Det er ikke umuligt eller usandsynligt. Men der er altid mange usikkerheder. En mulig bygherre for Rye Kirke

kunne være Sune Ebbesen, som netop var farfar til Cecilie Johannesdatter.

Gården er sandsynligvis endnu større

Selvom Jesper Langkilde og resten af arkæologerne fra ROMU har gravet i jorden i flere uger, er der stadig løse ender. Undersøgelser med georadar i områderne omkring udgravningsfeltet tyder nemlig på, at der findes en del koncentrationer af sten, som kunne være rester af flere bygninger end de hidtil udgravede. Desuden er det fortsat et åbent spørgsmål, om der har ligget bebyggelse på stedet før middelalderen, eksempelvis i vikingetiden. Arkæologerne har nemlig fundet spor efter enkelte stolpehuller i jordlagene, som kan være fra ældre huse.

Fakta: Udgravningen er støttet af en særlig pulje fra Slotsog Kulturstyrelsen for dyrkningstruede arkæologiske lokaliteter. En pulje, som har til formål at redde spor fra fortiden, der er tæt på at blive ødelagt på grund af for eksempel pløjning. Ryegaard blev opført i 1100-tallet og i 1575 flyttet en km væk fra landsbyen. Her blev en ny herregård opført, som siden blev revet ned og en ny blev igen bygget i 1880. Men i 1974 blev også den herregård revet ned. Navnet lever dog stadig som en del af det moderne landbrugsgods Ryegaard og Trudsholm Godser, som er i dag ejes af greve Johan Scheel. Foto: Alexander Banck, ROMU.


16

22. september 2021//

home v/Wilkens og Basso A/S - Ejendomme til salg i Jægerspris området

NYHED

NYHED

NYHED

ÅBENT HUS 26/09 - 13:05-14:00 MED TILMELDING

ÅBENT HUS 26/09 - 13:05-14:00 MED TILMELDING

ÅBENT HUS 26/09 - 14:05-15:00 MED TILMELDING

Kfndil

Jægerspris - Kulhuse

Poppelvej 12 Tæt ved én af Kulhuses bedste strande Med få hundred meter til én af Kulhuses bedste badestrande finder I dette fuldstændig indflytningsklare fritidshus parat til at danne rammen om jeres kommende ferier og weekendture.

FRITIDSHUS Kontantpris 2.595.000 Ejerudgifter pr. md. 1.720 Udbetaling 130.000 Brutto/netto 10.863/9.159 ekskl. ejerudgifter Sag: 1210000347 Tlf: 70 20 00 20

FRITIDSHUS Kontantpris 1.495.000 Fritidshus tæt på god badestrand 1.374 Her har du muligheden for at erhverve dig Ejerudgifter pr. md. 75.000 et godt fritidshus, på en frodig grund blot Udbetaling få 100 meter fra en af Kulhuses måske Brutto/netto bedste badestrande. Huset trænger til en ekskl. ejerudgifter 6.283/5.297 kærlig hånd og modernisering. Sag: 1210000324 Tlf: 70 20 00 20

FRITIDSHUS Kontantpris 1.395.000 Rigtig pænt og velholdt fritidshus Ejerudgifter pr. md. 1.377 Dette sommerhus fra 1972 fremstår 70.000 meget velholdt. Huset indeholder hele 69 Udbetaling m2, og det ligger på en 1.193 m2 stor Brutto/netto skøn grund med flot randbeplantning der ekskl. ejerudgifter 5.883/4.959 er nem at passe. Sag: 1210000338 Tlf: 70 20 00 20

ÅBENT HUS 26/09 - 12:30-13:00

ÅBENT HUS 26/09 - 13:05-14:00 MED TILMELDING

ÅBENT HUS 26/09 - 14:05-15:00 MED TILMELDING

Jægerspris - Kulhuse

Jægerspris - Kulhuse Nordskovhusvej 8

108

1189

4

2018 1600

750

Kfndil 91

1431

3

2021 1200

250

Jomsborgvej 26

Jægerspris - Kulhuse Mosesvinget 2A

Kfndls 78

1431

5

1977 1000

100

Kfndil 81

2259

3

1974

900

600

Jægerspris - Kulhuse Rosenbakken 17

Jægerspris - Kulhuse Skovsneppevej 7

Kfndil 69

1193

4

1972

750

650

Kfndil 90

1268

4

1973

950

100

FRITIDSHUS Kontantpris 2.650.000 Et helt eventyrligt sted 969 Huset fremstår enormt sjælfuld og char- Ejerudgifter pr. md. Udbetaling 135.000 merende, ude såvel som inde. Huset er desuden beklædt med douglas gran som Brutto/netto ikke bør behandles yderligere og vil med ekskl. ejerudgifter 11.078/9.342 tiden få en flot grålig patina. Sag: 1210000323 Tlf: 70 20 00 20

FRITIDSHUS Kontantpris 2.695.000 Helårsanvendeligt fritidshus Ejerudgifter pr. md. 1.312 Dette spændende helårsanvendelige 135.000 fritidshus måler hele 135 m2, hvoraf de 81 Udbetaling m2 er er godkendt til beboelse. Huset Brutto/netto ligger på en rigtig charmerende grund 11.215/9.456 ekskl. ejerudgifter lige ned til privat sø. Sag: 1210000318 Tlf: 70 20 00 20

FRITIDSHUS Kontantpris 1.695.000 Fritidshus med idylliske omgivelser 1.262 Her får man i den grad fornemmelsen af Ejerudgifter pr. md. 85.000 at være på skovtur, samtidig med at man Udbetaling får de ideelle rammer for et samlested i Brutto/netto skønne og naturfoldige Kulhuse. Huset 7.086/5.973 ekskl. ejerudgifter rummer i dag 90 veldisponerede kvm. Sag: 1210000307 Tlf: 70 20 00 20

ÅBENT HUS 26/09 - 15:05-15:40 MED TILMELDING

ÅBENT HUS 26/09 - 14:05-15:00 MED TILMELDING

ÅBENT HUS 26/09 - 15:05-15:40 MED TILMELDING

Karpevej 2

Kfndil

Velholdt sommerhus i Kulhuse Sommerhuset fremstår velholdt med mange gode kvadratmeter, så man kan samle hele familien. Huset ligger i et attraktivt område i Kulhuse med en lille sø og en behagelig atmosfære.

FRITIDSHUS Kontantpris 1.495.000 Ejerudgifter pr. md. 1.232 Udbetaling 75.000 Brutto/netto 6.257/5.274 ekskl. ejerudgifter Sag: 1210000286 Tlf: 70 20 00 20

Jægerspris - Kulhuse

77

1241

4

1972

900

50

Agervangen 6

Kfndil

Stort fritidshus tæt på Nordskoven Her får du et fritidshus på hele 89 kvm. med plads til selv en større familie, beliggende på en fed grund med vild beplantning. Huset trænger generelt til en kærlig hånd.

FRITIDSHUS Kontantpris 1.075.000 Ejerudgifter pr. md. 1.233 Udbetaling 55.000 Brutto/netto 4.507/3.798 ekskl. ejerudgifter Sag: 1210000333 Tlf: 70 20 00 20

Jægerspris - Skoven

NYHED

Jægerspris - Kulhuse Skovbrynet 27

1238

3

1967 1600

650

FRITIDSHUS Kontantpris 550.000 Hus til nedrivning tæt på naturen Ejerudgifter pr. md. 1.257 Tættere på Nordkskoven kommer man Udbetaling 30.000 næsten ikke. På Skovbrynet 27 har du muigheden for at bygge det fritidshus du Brutto/netto drømmer om, i naturskønne omgivelser. ekskl. ejerudgifter 2.324/1.957 Sag: 1210000346 Tlf: 70 20 00 20

JÆGERSPRIS v/ Wilkens og Basso A/S Hovedgaden 32D 3630 Jægerspris Jaegerspris@home.dk Tlf. 70200020 Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

919

4

1972 2900 200

Karpevej 6

Kfndil

Sommerhushygge når det er bedst Midt mellem Nordskovens grønne trækroner og Roskilde Fjords rolige vand, finder du dette hyggelige fritidshus. Huset ligger på en stor lukket grund. Endvidere et godt anneks til overnattende gæster.

FRITIDSHUS Kontantpris 1.395.000 Ejerudgifter pr. md. 1.142 Udbetaling 70.000 Brutto/netto 5.874/4.952 ekskl. ejerudgifter Sag: 1210000275 Tlf: 70 20 00 20

Jægerspris - Kulhuse

Jægerspris - Kulhuse Hyldebakken 6

Kfndil 52

1121

2

1962

400

200

FRITIDSHUS Kontantpris 685.000 Håndværkertilbud / Byggegrund Ejerudgifter pr. md. 1.200 Har du mod på renoveret eller søger du 35.000 en spændende byggegrund, kan du her få Udbetaling et skønt fristed, hvor både weekender og Brutto/netto ferier kan nyders langt væk fra hverda2.897/2.440 ekskl. ejerudgifter gens stres og jag, på en skøn naturgrund. Sag: 1210000327 Tlf: 70 20 00 20

48

1424

2

1960

950

200

NY PRIS

ÅBENT HUS 26/09 - EFTER AFTALE

Kfndil 42

89

Jægerspris - Skoven Agervangen 2A

filsL 1388 3000 200

1500 1500

FRITIDSGRUND Kontantpris 545.000 Spændende stor grund tæt på skoven 690 Her er muligheden for at opføre drømme- Ejerudgifter pr. md. Udbetaling 30.000 huset på en stor spændende og let skrående grund i området Skoven i Kulhu- Brutto/netto se. Grunden er ikke byggemodnet, hvor- ekskl. ejerudgifter 2.613/2.130 for omkostninger hertil skal betales af kø- Sag: 1210000317 Tlf: 70 20 00 20 ber.


17

22. september 2021//

home v/Wilkens og Basso A/S - Ejendomme til salg i Jægerspris området

Jægerspris Dalby Strandvej 8

NYHED

NYHED

NYHED

ÅBENT HUS 26/9 - 10.10-10.30

ÅBENT HUS 26/09 - 10:30-12:00 MED TILMELDING

ÅBENT HUS 26/9 - 10.45-11.15

Kfndei 93

1055

3

1969

120

400

FRITIDSHUS Kontantpris 1.895.000 Lækkert helårsanvendeligt fritidshus 1.259 Stort flot moderniseret & helårsanvende- Ejerudgifter pr. md. 95.000 ligt sommerhus, få 100 meter til fjorden, Udbetaling med nyt lækkert køkken, flot nyt fliseba- Brutto/netto deværelse, nyt tagpaptag, 2 år gammel ekskl. ejerudgifter 7.970/6.720 varmepumpe, nye gulve med mere Sag: 1210000349 Tlf: 70 20 00 20

Kfndil

Jægerspris

Søstjernevej 6 Dejligt fritidshus på en skøn grund De varme sommeraftener og forlængede weekender kan tilbringes i denne charmerende lille oase af et fritidshus med en stor og skøn have, beliggende i det attraktive Over Dråby Strand ved Isefjorden.

FRITIDSHUS Kontantpris 895.000 Ejerudgifter pr. md. 1.430 Udbetaling 45.000 Brutto/netto 3.764/3.171 ekskl. ejerudgifter Sag: 1210000331 Tlf: 70 20 00 20

VILLA Kontantpris 3.495.000 Stor spændende ejendom Ejerudgifter pr. md. 3.376 Ejendommen fremtræder særdeles 175.000 velholdt og delvis moderniseret igennem Udbetaling tiden. En skøn lys vinkelstue med brænde- Brutto/netto ovn og med udsigt over engarealet til 14.225/12.101 ekskl. ejerudgifter skov og fjord. Sag: 1520000975 Tlf: 70 20 00 20

Jægerspris - Over Draaby

56

1226

2

1969 3600

100

Frihedsvej 11

KfnFdC 226

831

7

2

1963 Energi

NYHED ÅBENT HUS 26/09 - 10:30-12:00 MED TILMELDING

Jægerspris - Dalby Huse Hvilehøjvej 42

Kfndil 96

1001

3

2002 2000

100

ÅBENT HUS 26/09 - 10:30-12:00 MED TILMELDING

Jægerspris - Over Draaby Lilledal 10

Kfndil 42

1000

2

1964 4500 1200

ÅBENT HUS 26/09 - EFTER AFTALE

Jægerspris Askevej 4

KfnFdD 140

897

3

1

1960 Energi

FRITIDSHUS Kontantpris 1.875.000 Rummeligt og helårsanvendeligt Ejerudgifter pr. md. 1.659 Huset har et boligareal på hele 96 kvm 95.000 samt 18 kvm integreret udestue. Desuden Udbetaling 41 kvm dobbelt carport med godt udhus Brutto/netto samt nyere udhus/værksted og drivhus. ekskl. ejerudgifter 7.815/6.588 Haven er lukket, med pæn beplantning. Sag: 1210000326 Tlf: 70 20 00 20

FRITIDSHUS Kontantpris 950.000 Mindre sommerhus på en skøn grund 1.184 De varme sommeraftener og forlængede Ejerudgifter pr. md. 50.000 weekender kan tilbringes i denne charme- Udbetaling rende lille oase af et fritidshus i det Brutto/netto attraktive Over Dråby Strand ved 4.013/3.382 ekskl. ejerudgifter Isefjorden. Sag: 1210000343 Tlf: 70 20 00 20

VILLA Kontantpris 2.695.000 Velholdt villa i hjertet af Jægerspris 3.117 Ejendommen er opført i 1960, tilbygget i Ejerudgifter pr. md. 135.000 1970 og måler i dag 140 bolig kvm. + 30 Udbetaling kvm kælder. Huset er løbende blevet op- Brutto/netto dateret med bl.a. tag, vinduer og bade10.886/9.257 ekskl. ejerudgifter værelse, og har en super fed planløsning. Sag: 1520000611 Tlf: 70 20 00 20

ÅBENT HUS 26/09 - 10:30-12:00 MED TILMELDING

ÅBENT HUS 26/09 - 10:30-12:00 MED TILMELDING

ÅBENT HUS 26/09 - 10:30-12:00 MED TILMELDING

Jægerspris - Over Draaby Strandgaardsvej 24

Kfndil 88

1201

3

2021 4000

50

Stærevej 8

Kfndil 89

1200

4

1963 4300 300

FRITIDSHUS 1.800.000 Super lækkert sommerhus tæt på fjorden Kontantpris 1.296 Huset præsenterer sig særdeles flot, med Ejerudgifter pr. md. 90.000 en gennemgående modernisering, der ik- Udbetaling ke efterlader meget af det oprindelige Brutto/netto hus fra 1963. Indflytningsklar og så kan I ekskl. ejerudgifter 7.522/6.341 gå til badestranden på fem minutter. Sag: 1210000247 Tlf: 70 20 00 20

Jægerspris - Over Draaby Engvang 3

Kfndil 100

1333

3

1961 3800 1000

FRITIDSHUS 1.795.000 Rigtig skønt og spændende sommerhus Kontantpris 1.450 Her får I en fritidsbolig, der flot renoveret, Ejerudgifter pr. md. 90.000 I gåafstand til badestranden. Den løbende Udbetaling istandsættelse samt tilbygning og efterla- Brutto/netto der ikke meget fra oprindelsesåret, og 7.500/6.323 ekskl. ejerudgifter fremstår i dag som en flot helhed. Sag: 1210000257 Tlf: 70 20 00 20 64516

FRITIDSHUS Kontantpris 1.995.000 Nyopført fritidshus med højt til loftet Ejerudgifter pr. md. 1.038 Ejendommen er opført med fokus på at 100.000 skabe en god atmosfære med rummelig- Udbetaling hed og store lyse rum. Udenfor omkran- Brutto/netto ses haven af ældre beplantning og man ekskl. ejerudgifter 8.374/7.061 kan uforstyrret bevæge sig rundt i haven. Sag: 1210000284 Tlf: 70 20 00 20

Jægerspris - Over Draaby

Vi hjælper dig på plads i boliglivet Skal du også have solgt din bolig? Så kontakt os på tlf. 70 20 00 20 eller frederikssund@home.dk – så er dit salg i trygge og kompetente hænder.

JÆGERSPRIS v/ Wilkens og Basso A/S Hovedgaden 32D 3630 Jægerspris Jaegerspris@home.dk Tlf. 70200020 Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Vi ses


18

22. september 2021//

Boligsalg alle har råd til · 4640 4800 SKIBBY MARBÆK-PARKEN 21

TÆT PÅ DIG OG DET LOKALE LIV

SKIBBY DEGNEBAKKEN 8A

SOLGT

VELLERUP STÆREVÆNGET 74

SOLGT

SOLGT

A

Den helt rigtige beliggenhed for de fleste børnefamilier B Den helt rigtige beliggenhed for de fleste børnefamilier, hvor børnene kan lege trygt på C vejen, uden gennemkørende trafik. Central beliggenhed tæt på skolen og i kort D gåafstand til faciliteterne i byen. E

Sagsnr. 21246 m2

Bolig Stue/vær

Hele 248 m2 stort unikt hus med gode kvaliteter og muligheder. A En unik smuk ejendom, i en flot stand. Her får du en bolig, med god beliggenhed, B størrelse og kvalitet. Her er god plads for børnefamilien og familien med den store hobby. C

176 1/4

Grund Opført

D

Sagsnr. 21178

F 977

m2

Bolig/kld. Stue/vær

1973 G

Helårsanvendeligt fritdshus med rigtig god plads til venner og familie Pænt og velholdt fridshus, hvor nuværende ejer har boet hele året. Som rummelig fritdsbolig eller til seniortilværelsen i skønne rammer til en billig husleje, så er både Sommerbyen og huset måske det rigtige for dig. Kort gåafstand til dejligt badevand.

m2 143/105 1/4

Grund Opført

m2

Sagsnr. 21155

E 940

Bolig m2 Stue/vær

1985 F

124 1/4

Grund m2 Opført

1.260 1976

G

SKIBBY FOGEDGÅRDSVEJ 35

SØNDERBY HAREBAKKEVEJ 40

KØBSAFTALE

KØBSAFTALE

Nyere halvt dobbelthus midt i Skibby Beliggende på stille vej, i rolige omgivelser og med kort afstand til alt i byen. En meget senioregnet bolig, som fremstår i pæn og indflytningsklar stand. Der er næsten ingen A slitage på huset, så det er blot at flytte møblerne ind. Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

KYNDELØSE MÅGEVÆNGET 10

2.295.000 1.947 115.000 9.824/8.412

B

Sagsnr. 21243 Bolig m2 Stue/vær

92 1/2

C 2

Grund m Opført D

218 2018

Helårsanvendeligt fritidshus direkte til åbne marker Når du står på vejen, kan du se ud på Roskilde fjord - og der er kun få skridt ned til vandet. Her er der gode muligheder for at modernisere og skabe dit eget luksussommerhus, pladsen og beliggenheden er der - resten er op til dig. Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

1.375.000 1.965 70.000 6.000/5.096

Super flot fritidshus, lige til at tage i brug Beliggende på stille vej i attraktive Kyndeløse, med få minutter til såvel dejligt badevand i Isefjorden og byens faciliteter i Kr. Hyllinge. Fremstår i pæn og moderniseret stand, så du ikke behøver at starten sommeren med en masse projekter.

Sagsnr. 21208 Bolig m2 Stue/vær

120 2/3

Grund m2 Opført

1.438 1975

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

995.000 974 50.000 4.275/3.698

Sagsnr. 21193 Bolig m2 Stue/vær

37 1/2

Grund m2 Opført

800 1970

E F

KIRKE HYLLINGE LØVKJÆRGAARDSVEJ 24

EJBY SØNDERVANG 4

G

NYHED

GERSHØJ HAREKÆRGÅRDSVEJ 2

NYHED

KØBSAFTALE UNDER UDARBEJDELSE

NYHED

KØBSAFTALE UNDER UDARBEJDELSE

KØBSAFTALE UNDER UDARBEJDELSE

En familiebolig med den helt rigtige beliggenhed

Indflytningsklar sommerhus i smukke og rolige omgivelser

Yderst helårsanvendeligt fritidshus i naturskønne Gershøj

Her får du en bolig, hvor du ikke behøver lave ret meget. Flotte rapporter og et rigtig flot A engergimærke. Beliggende på en af de mest eftertragtede veje i byen. B

Beliggende i den attraktive og fredede Ejby Ådal, lige op til selve Ejby, med ganske kort gå- eller cykeltur til byens faciliteter. Der er skønne rekreative områder, skøn natur ved Isefjorden med dejligt badevand, havnen og naturligvis den fredede Ådal.

Der er ikke det store du kan lave ved huset, alt er renoveret - lige til at flytte ind i. Gode lyse rum og en planløsning der fungerer godt hele året rundt. Skøn have og en præsentabel indkørsel. Kort gåtur til havnen og Roskilde Fjord.

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

2.175.000 2.272 110.000 9.308/7.990

C

Sagsnr. 21266 m2

Bolig Stue/vær

117 1/3

Grund Opført

m2

D 714

1971 E

F G

995.000 1.240 50.000 4.397/3.743

Sagsnr. 21271 m2

Bolig Stue/vær

59 1/2

Grund Opført

m2

802 1976

1.295.000 1.715 65.000 5.694/4.848

Sagsnr. 21264 Bolig m2 Stue/vær

87 1/3

Grund m2 Opført

1.739 1977

Estate Roskilde & Hornsherred EJENDOMSMÆGLER, MDE

Ringstedgade 15 B, 4000 Roskilde Telefon 4640 4800 E-mail 4000@estate.dk

Hovedgaden 4 A, 4050 Skibby Telefon 4640 4800 E-mail 4050@estate.dk


19

22. september 2021//

Boligsalg alle har råd til · 4640 4800

TÆT PÅ DIG OG DET LOKALE LIV

ØSTBY HYLLINGERIIS 152

SKIBBY BELLISVEJ 4

EJBY ÅSKRÆNTEN 8

Pænt sommerhus i skønne Hyllingeriis Hvis du søger et sommmerhus klar til brug, uden større projekter i rolige omgivelser - så kig forbi dette hus. Få skridt til Roskilde fjord, og du kan få nøglerne allerede om ca. 2 uger.

Indflytningsklar familievilla med kort gåafstand til alt i byen A En velfungerende og rummelig familiebolig, i en særdeles flot stand. Her får du en bolig, B der med beliggenhed, størrelse og komfort, er perfekt for den travle børnefamlie som C ønsker en nem hverdag. Lukket have og stor garage.

Eksklusivt fritidshus med kælder og integreret udestue Yderst senioregnet bolig, da det er yderst velegnet til at bo i hele året. Beboelsesegnet kælder og integreret udestue ud over bolig m2, samt dobbelt garage. Lige til at flytte ind i, og der er samtig lidt udsigt til den fredede Ejby Ådal.

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

995.000 1.248 50.000 4.365/3.705

Sagsnr. 21199 m2

Bolig Stue/vær

51 1/3

Grund Opført

m2

858 1980

2.795.000 2.923 140.000 11.628/10.142

D

Sagsnr. 21196 m2

Bolig Stue/vær

150 1/4

Grund Opført

m2

E 820

1973 F

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

2.295.000 1.872 115.000 9.983/8.503

Sagsnr. 21154 Bolig/kld. m2 77/53 Stue/vær 1/2

Grund m2 Opført

900 2009

G

SKIBBY SKULDELEVVEJ 32

Proaktive og servicemindede mæglere Vi har solgt vores hus, og under hele salgsprocessen har Jonas været utrolig god til at informere os om, hvor vi stod nu, og hvad der videre skulle ske. Jonas har været særdeles proaktiv og serviceminded, og hvis han ikke lige kunne besvare et opkald, ringende han hurtigt tilbage herefter. Ligeledes har mailkorrespondancen med ham og de øvrige medarbejdere været sublim.”

A

Pæn villa midt i byen, med 114 m2 at indrette sig på B En beliggenhed og bolig, som gør hverdagen nem for såvel seniorer eller den lille familie. C Den tidligere garage er nyindrettet som ekstra anneks, med stue, the-køkken og D badeværelse - perfekt til teenageren eller som gæsteafdeling. Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

Hilsen Suna, Askevej 17 - Ejby

VELLERUP SPURVEVÆNGET 23

1.650.000 2.430 85.000 7.014/6.004

E

Sagsnr. 21260 Bolig m2 Stue/vær

80 1/3

Grund m2 Opført

LILLE KARLEBY KARLEBYVEJ 71

NYHED

VI SØGER HUSE I EJBY, SKIBBY, KR. HYLLINGE OG JÆGERSPRIS

NYHED

Boligsalg alle har råd til Ring 4640 4800 4 attraktive salgsmodeller at vælge imellem Kontakt Ebbe Nygaard eller Camilla Skøtt

Vi ligger midt i Hornsherred

Lækkert ftitidshus med udsigt - kun på Estate Eksklusiv

Æstetisk smuk ejendom - blot 20 min. fra Roskilde

Her får du et sommerhus, med den plads du skal bruge - i en pæn, lys og indbydende stand der emmer af sommerhus. Udsigt over Sommerbyen, og man kan være helt sig selv, ude som inde.

En ejendom med sjæl og historie, men ikke en ejendom hvor du skal starte med at renovere fra A-Z. Meget er gjort allerede, og soml rapporterne viser, fremstår ejendommen i god stand. Hertil 50 m2 mulitrum/gl. smedje.

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

1.195.000 1.453 60.000 5.267/4.473

Sagsnr. 21286 Bolig m2 Stue/vær

53 1/3

Grund m2 Opført

1.262 1975

Estate Roskilde & Hornsherred EJENDOMSMÆGLER, MDE

Ringstedgade 15 B, 4000 Roskilde Telefon 4640 4800 E-mail 4000@estate.dk

Hovedgaden 4 A, 4050 Skibby Telefon 4640 4800 E-mail 4050@estate.dk

1.875.000 1.994 95.000 7.967/6.837

B C

Sagsnr. 21275 Bolig m2 Stue/vær

A

127 1/3

Grund m2 Opført

D

818 1900 E

F G

Vores salgskontor har parkering lige ved døren, lige overfor Bjergmark i Skibby. Vi har mange fremvisninger og møder, så hvis vi ikke lige er på kontoret, så blot ring 46 40 48 00

F

658 1959 G


20

22. september 2021//

Gratis og uforbindende vurdering - Lejre 42 95 67 34, Jægerspris 22 81 22 79 6 personers fritidshus opført i 2 plan ved Lalandia og tæt på Østersøen og den gode badestrand ved Rødbyhavn. Huset indeholder stue med spiseplads, sofagruppe, åbent køkken og badeværelse med bruseniche.

Byggemodnet grund i Tuse på 766 m2, tæt på motorvej mod København, god vuggestue, børnehave, skole samt idrætsfaciliteter og indkøbsmuligheder. Opfør den individuelle bolig efter jeres ønsker.

Kontant Ejerudgift Bolig areal Grundareal Energimærke

Kontant Ejerudgift Bolig areal Grundareal Energimærke

Strandstien 304B, 4970 Rødby

895.000 kr. 3.225 kr. 62 m2 122 m2

Fritidshus

Tuse Byvej 18E, 4300 Holbæk

845.000 kr. 773 kr. 766 m2

Helårsgrund

Ældre hus til nedrivning på stor skovagtig grund. Stor skovagtig naturgrund på 2.932 kvm, med ældre hus til nedrivning for nybyggeri. Huset har et køkken, en stue og et kammer. Der findes ikke vandskyllende toilet på ejendommen.

Renoveret villa på 150 m2 + udestue på 20 m2 og garage på 32 m2. Vinkelbygget villa i dejligt område med masser af plads. Huset indeholder entré, badeværelse med brus, renoveret gæstetoilet, soveværelse, 2 børneværelser, stue, køkken og bryggers.

Kontant Ejerudgift Bolig areal Grundareal Energimærke

Kontant Ejerudgift Bolig areal Grundareal Energimærke

Gammel Kulhusvej 151, 3630 Jægerspris

995.000 kr. 1.291 kr. 25 m2 2.935 m2

Fritidshus

2.250.000 kr. 2.535 kr. 150 m2 703 m2 D

Bygmarken 65, 4060 Kirke Såby

Villa

Stort velbygget fritidshus i det skønne Ejby Ådal. Nem grund i roligt område. Bebygget areal på 134 m2, (88 m2 bolig og 46 m2 stor overdækket isoleret terasse). Indeholder stort bryggers og opholdsstue.

Stråtægt bindingsværk ejendom i den gamle del af Gevninge. 1/2 dobbelthus. Indrettet med entré, soveværelse, bdeværelse med brus samt stue med udgang til lille privat terasse. Opvarmes med varmepumpe.

Kontant Ejerudgift Bolig areal Grundareal Energimærke

Kontant Ejerudgift Bolig areal Grundareal Energimærke

Aabakken 44, 4070 Kirke Hyllinge

2.495 kr. 1.588 kr. 88 m2 910 m2

Fritidshus

Gevninge Bygade 44B, 4000 Roskilde

985.000 kr. 1.272 kr. 41 m2 D

Ideel anpart

Lille bondehus i Gevninge - 1/2 dobbelthus. Skøn ejendom i ”gammel” Gevninge by med bindingsværk og nyere stråtag. Indrettet til skøn lejlighed i et plan med stort køkken alrum og stue, stort værelse og toilet med brusebad.

Dejligt sommerhus beliggende i ældre kvarter i sommerhus enklaven ved ”Skoven”. Indrettet med entre, badeværelse, soveværelse, 60-er køkken, samt stor lys stue med udgang til overdækket terasse og have.

Kontant Ejerafgift Bolig areal Grundareal Energimærke

Kontant Ejerafgift Bolig areal Grundareal Energimærke

Gevninge Bygade 44A, 4000 Roskilde

1.050.000 kr. 1.432 kr. 52 m2 D

Ideel Anpart

Gratis vurdering Lejre: 42 95 67 34

SOLGT eller GRATIS ALTID

Baunevangen 19, 3630 Jægerspris

795.000 kr. 1.093 kr. 44 m2 900 m2

Fritidshus

Gratis vurdering Jægerspris: 42 95 67 34

RING for VURDERING

Lejre afdeling: 42 95 67 34 | Jægerspris afdeling: 22 81 22 79 | 4060@fbolig.dk | www.f-bolig.dk


21

22. september 2021//

www.eges.dk

Vi søger villaer & fritidshuse - alt har interesse - Ege sælger huset

SUPER FLOT LIND & RISØR VILLA FRA 2005

STORT OG RUMMELIG HUS I BØRNEVENLIGT OMRÅDE

STOR BØRNEVENLIG FAMILIEVILLA

VILLA PÅ HELE 180 KVM

NYHED ENDE-RÆKKEHUS PÅ 95 KVM

Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge

Tjørnevangen 6

Ingridsvej 28

Flot lyst køk. i åben forb. m/ spiseafd. Lækker lys stue. Forældreafd. m/2 vær. og luksusbadevær. Børneafd. m/2 gode vær. og badevær. Tæt ved skole og indkøb.

Skøb pejsestue i forlængelse af dagligstue /stort køk./alrum. Forældreafd. m/stort sovevær. og flot badevær. Børneafd. m/3 gode vær. samt badevær. Bryggers m/nyere naturgasfyr.

Sagsnr: 40732415 Kontant: 3.595.000 Mdl. ejerudgift: 3.296 Udbetaling: 180.000 Brutto/netto: 15.327/13.159 Bolig: 166 Grund: 1.617 Rum/stuer: 5/1 Opført: 2005 Energimærke: C

Kirke Hyllinge Gyvelvej 9 Centralt beliggende rækkehus indrettet med Køkken/alrum med udgang til haven, badeværelse med vaskesøjle og brus, hyggelig stue samt 3 gode værelser. Der er stisystem til skole, indkøb mm. Sagsnr: 40732409 Kontant: 1.775.000 Mdl. ejerudgift: 2.117 Udbetaling: 90.000 Brutto/netto: 7.388/6.456 Bolig: 95 Grund: 154 Rum/stuer: 5/2 Opført: 1985 Energimærke: C

VILLA + 110 KVM. UDHUS I GERSHØJ

ÅBENT HUS D.26/9 KL 11:00

Sagsnr: Kontant: Mdl. ejerudgift: Udbetaling: Brutto/netto: Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført: Energimærke:

40732401 2.295.000 2.727 115.000 9.745/8.363 180 774 6/2 1974 D

IDEEL TIL 2 FAMILIER I SÆBY LANDSBY

ÅBENT HUS D.26.9 KL 10:00

Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge

Gershøjvej 64

Hornsherredvej 420

Landkøk. i åben forb. til stuen m/synlige bjælker og loft til kip stort sovevær. På 1. sal er en stor stue/repos samt endnu et stort vær. 110 kvm. udhus m/ meget anvendeligt loftrum.

Husene byder på: Flotte stuer med lofter til kip, gode store lyse rum m.m. Boligarealet på i alt ca. 306 kvm. er fordelt således 195kvm. / 111 kvm. Mulighed for 2 særskilte matr.

Sagsnr: Kontant: Mdl. ejerudgift: Udbetaling: Brutto/netto: Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført: Energimærke:

40732280 2.195.000 2.252 110.000 9.128/7.977 130 1.450 4/1 1938 D

Roskilde, Lejre & Bramsnæs Roskilde, Lejre & Bramsnæs

NYHED

Sagsnr: 40732393 Kontant: 4.995.000 Mdl. ejerudgift: 4.491 Udbetaling: 250.000 Brutto/netto: 20.730/18.124 Bolig: 308 Grund: 1.594 Rum/stuer: 6/2 Opført: 1982 Energimærke: D

Ege Lejre Bygaden 18A 4320 Lejre 4320@eges.dk Bygaden 18 4070 Kirke Hyllinge

Ege Bramsnæs Bygaden 18 4070 Kirke Hyllinge 4070@eges.dk

Tlf: 70299090


22

22. september 2021//

Åben grund hver søndag mellem kl. 12.00 og 13.00. eret

v Reser

eret

v Reser

KAMPAGNE

ret serve

Re

Sælger betaler for alle tilslutningsafgifter, ca. kr. 90.000, til de som køber en grund inden 31. oktober 2021.

T SOLG

eret

v Reser

T

SOLG eret

v Reser

T SOLG

t

vere Reser

eret

v Reser

T SOLG eret

T

v Reser

T

SOLG

SOLG

Byggegrunde fra kr. 795.000

T

SOLG

Skibby Bakke Selsøvej

overfor børnehaven

53 FULDT BYGGEMODNEDE HELÅRSGRUNDE UDBYDES NU TIL SALG! Nu har du muligheden for at bygge din egen drømmebolig. 53 fuldt byggemodnede helårsgrunde vil være en del af et kommende større og helt nyt boligkvarter med fantastisk beliggenhed centralt i Skibby i direkte forlængelse af nuværende byzone. Her er stort set alt inden for rækkevidde, herunder skole, børneinstitutioner, indkøb, bus og kort afstand til den nye Kronprinsesse Mary bro, som i øvrigt gør afstanden og transporttiden til København endnu kortere (ca. 45 min.)

Salg og information danbolig Per Johansen Tlf. 46 16 32 30.

Fremfor alt er her "højt til himlen", en helt unik og skøn natur med kun godt 1,5 km til Selsø, hvor et rigt fugle- og dyreliv nydes og trives stort. Den nye udstykning her på "Skibby Bakke" og området henvender sig derfor til mange forskellige købere både de yngre par, børnefamilierne men også til seniorerne. Du kan frit vælge hvilket hus du ønsker opført - øvrige oplysninger om de mange muligheder fås ved henvendelse til danbolig.


23

22. september 2021//

Poul Erik Bech

Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Villa i Skibby søges Købeklar kunde søger mindre villa i Skibby. Huset skal være fra omkring 80 m2 og opefter og pris max. 2.0 mio. kr. Gerne i roligt område.

Kunde ID: Kontakt: Telefon:

9893704 Magnus Dahlgård 58587474

Plantagevej 11, 4050 Skibby

Superflot moderniseret

Villa i Jægerspris søges Kunde søger rækkehus eller mindre villa med let have i Jægerspris . 2 værelser er nok og ca. 100 m2 søges der efter. Budget op til ca. 2,5 mio

9967190 Thomas  Laursen 58587696

Kunde ID: Kontakt: Telefon:

Fritidshus i Over Dr by Strand søges

Fritidshus i Kulhuse søges Sommerhuset skal være på min. 40 kvm, hvor i der er 2 værelser, eller mulighed for at lave det. Der skal derudover være en god stue til.   Maks pris må være 1,5 mio. kr. Kunde ID: Kontakt: Telefon:

Ungt par fra Holbæk søger fritidshus på min. 50-60 m² og min. 2 værelser, beliggende i Over Draaby Strand. Prisniveau: kr. 1.750.000.

9970233 Claus Lund 58588092

Kunde ID: Kontakt: Telefon:

1 til 1-fremvisning med tilmelding

Orebjergvej 1, Landerslev, 3630 Jægerspris

XXXXXXX d. XX/XX Kl. XX:XX

Stor villa og stor grund

Velkommen til Plantagevej 11 i Skibby, her får du muligheden for at erhverve en stor rummelig kvalitets familievilla, som gennem de seneste 3 år er flot gennemrenoveret, således at den fremstår helt tidssvarende. Ejendommen er beliggende på 1.010 kvadratmeter stor grund, hvor du finder den skønneste anlagte have, med mange terrasser og lækroge og med både udsigt til marker mm. C

Kontantpris Udbetaling Ejerudg./md. Brt/nt u/ej.udg.

3.795.000 190.000 3.192 15.868/13.577

Grund Bolig Rum/værelser Opført

1.010 m² 225 m² 7/4 1963

1 til 1-fremvisning med tilmelding

C

36007327 47310098

Sag Kontakt

Ydermosevej 4, Dalby Huse, 3630 Jægerspris

XXXXXXX d. XX/XX Kl. XX:XX

Nyrenoveret sommerhus

Kontantpris Udbetaling Ejerudg./md. Brt/nt u/ej.udg.

2.495.000 125.000 2.862 11.005/9.264

Grund Bolig Rum/værelser Opført/omb.

1.204 m² 163 m² 6/5 1967/1979

1 til 1-fremvisning med tilmelding

1.395.000 70.000 1.444 6.081/5.170

Grund Bolig Rum/værelser Opført/omb.

1.161 m² 73 m² 3/2 1967/1993

36007204 47310098

Sag Kontakt

På Orebjergvej 1 får I en stor familievilla på en stor grund, med solceller på taget til det grønne hjerte. Huset har en moderne indretning med åbent køkken/alrum/stue og 2 værelses-afdelinger - den ene med 3 værelser og bad samt gæstetoilet og den anden afdeling med bryggers, et stort værelse og et kontor/påklædningsrum. Derudover stor, overdækket terrasse, carport og flere skure. Sag Kontakt

36004686 47310098

Kignæsbakken 28, 3630 Jægerspris

XXXXXXX d. XX/XX Kl. XX:XX

Unikt sted midt i naturen

Sommerhuset tilbyder 73 kvadratmeter, som er renoveret hele vejen igennem. Sommerhuset har blandt andet fået nye vinduer og døre over det meste, nyt tag, renoveret indenfor samt meget mere. Sommerhuset indeholder entre, stort badeværelse samt 2 gode værelser. Hjertet i sommerhuset er det store lyse køkken/alrum med plads til hele familien. Det er muligt at gå ud på den… Kontantpris Udbetaling Ejerudg./md. Brt/nt u/ej.udg.

9683072 Magnus Dahlgård 58587474

Nu udbydes et ekstraordinært hus i et ekstraordinært område. For kendere er Kignæsbakken et unikt område i Jægerspris, hvor store naturgrunde og rolige omgivelser, giver de bedste muligheder for en fredfyldt tilværelse. I Jægerspris har man nem adgang til både Roskilde Fjord og Isefjorden, ligesom både Færgelunden og Nordskoven er store skovområder, der giver mulighed for lange gå- eller… Kontantpris Udbetaling Ejerudg./md. Brt/nt u/ej.udg.

 

 

 

 

 

 

4.650.000 235.000 3.424 19.860/16.898

Grund Bolig Rum/værelser Opført

4.768 m² 146 m² 4/2 1989

Sag Kontakt

36007322 47310098

Det handler om at gøre sig umage


24

22. september 2021//

K U LT U R

Kulturkalender september måned 2021

I denne måned

Meditativ gudstjeneste Draaby Kirke Onsdag den 22. september 2021, kl. 19-20. Draaby Kirke, Kirkevej 1, Jægerspris Dengang du var lille - Riddersalen Torsdag den 23. september 2021, kl. 10.30. Pris: Entré: 30 kr Arrangør: Frederikssund Børneteater Skibby Fritidscenter, Nyvej 7 B, Skibby Jeg skal fortælle dig en historie. Måske er det lidt DIN historie. Den findes inde i BOGEN. Det kan godt være, at du var lille dengang, men BOGEN er nødt til at være stor, for du oplevede så meget. Nu lukker jeg bogen op, og måske får du øje på noget.

ANNONCER: ............................................... Niels Ove Rasmussen nr@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 44 50 08

REDAKTION: ............................................... Conny Probst Journalist conny@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 62 99 12

Oplevelsestur Orø rundt med Naturekspressen Fredag den 24. september 2021, kl. 13.30-17.15. Pris: Entré: 125 kr Køb/bestil billet Arrangør: Skibby Aktive for Fjordlandet Stoppested for Naturekspressen, Bymidten i Skibby v/Hovedgaden, Skibby Oplevelsestur Orø rundt. Tag med Naturekspressen på oplevelsestur til

GRAFISK AFD.: ...............................................

Orø, hvor lokalkendte Ole Nielsen guider rundt på hele øen. På turen oplever man blandt andet kulturbeholderen og dets smukke malerier som fortæller Orøs historie i billeder. Turens på Orø afsluttes med besøg på Langdalgaard, hvor der vil blive serveret eftermiddagskaffe med en lidt utraditionel makker, pizzaskiver. Koncert med Helene Blum & Harald Haugaard Band Fredag den 24. september 2021, kl. 20. Pris: Entré: STANDARD 180 kr Køb/bestil billet Arrangør: Musik mellem Fjordene Kulturhuset Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, Jægerspris Helene Blum & Harald Haugaard er nogle af de mest kompetente danske folkemusikere for tiden. De arbejder både med traditionen og egne nutidige komposioner. Helene har den smukkeste sangstemme og Harald spiller den bedste fiol, længere er den ikke. Smag på naturen - sanketur i skov og have Lørdag den 25. september 2021, kl. 11. Pris: Entré: 75 kr Frederikssund Museum, Færgegården, Færgelundsvej 1, Jægerspris

SØLVBRYLLUP

Patrick Holbek holbek1963@gmail.com Mobil 40 58 44 37

Kære Tina og Jan Hjertelig tillykke med jeres sølvbryllup d. 28-9-2021

ADMINISTRATION: ............................................... Lone Ovesen Bogholder lone@hornsherredlokalavis.dk Mobil 20 49 11 62

Kærlig hilsen Bente og Dennis

Hornsherred Lokalavis udkommer hver tirsdag/onsdag til husstande i Hornsherred. Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 10.700 eks. Udgiver: Hornsherred Lokalavis ApS. Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar for manuskripter og materiale, der indleveres uopfordret. Alt indleveret stof modtages under den forudsætning, at Hornsherred Lokalavis har ophavsret til stoffet, med mindre andet er aftalt. Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer. Erhvervsmæssig affotografering skal er godkendt med skriftlig tilladelse fra Hornsherred Lokalavis. Ansvar over for loven om forfatter- og kunstnerret påhviler alene annoncøren. Nærmere forretningsbetingelser kan ses på: www.hornsherredlokalavis.dk/ forretningsbetingelser

Bymidten 16, 1. th · Skibby Telefon 21 44 50 08 www.hornsherredlokalavis.dk ............................................................................ Kontoret er åbent hver onsdag fra kl. 12.30 - 14.00

SKIBBY KINO

a

Hovedgaden 33, Skibby · Tlf. 4752 8220 www.skibbykino.dk

B AFKLU BIOGRNMARK A D

MARGRETHE DEN FØRSTE Torsdag den 22. september t..o.m onsdag den 29. september. OBS filmen vises også kl 13.30 torsdag den 23. september

PAW PATROL: Lørdag den 25. september og søndag den 26. september

KL. 19.30/13.30

KL. 14.00

KOMMENDE FILM BOND 25:

NO TIME TO DIE

I FORBINDELSE MED DENNE FILM TAGER BIOGRAFEN IKKE IMOD RØDE GAVEKORT SAMT ALLE FORMER FOR FRIBILLETTER.

Reserver og køb billet online

Gudstjeneste Skoven Kirke Søndag den 26. september 2021, kl. 09.30-10.30. Skoven Kirke, Skovkirkevej 2, Skoven, Jægerspris Gudstjeneste: 17. s. e. trin Søndag den 26. september 2021, kl. 10.30. Krogstrup Kirke, Kirkealle 3, Jægerspris Højmesse v. Jakob Holm Søndag den 26. september 2021, kl. 10.30-11.30. Skibby Kirke, Kirkestræde 2, Skibby Gudstjeneste: 17. s. e. trin Søndag den 26. september 2021, kl. 10.30-11.30. Skuldelev Kirke, Kirkevej 3, Skuldelev, Skibby Høstgudstjeneste Gerlev Kirke med kirkekaffe Søndag den 26. september 2021, kl. 12-13. Gerlev Kirke, Bygaden 19, Gerlev, Jægerspris Koncert med ”Amazing Grace” Søndag den 26. september 2021, kl. 19.30. Krogstrup Kirke, Kirkealle 3, Jægerspris Koncert med ”Amazing Grace”: et Gospell-orkester med seks drevne jazzmusikere. Orkestret spiller melodier med rod i den sorte befolknings gospelrytmer og spirituals fra USA’s sydstater, omsat til orkestrets egen spillestil. Det er er glad, livsbekræftende, rytmisk musik med solo og fællessang. Musikken er for alle, der holder af swingende jazzmusik. Kom og hør musik, som swinger. Adgangen er fri

SKIBBY: Det blev Louise Nørgaard, som vandt 5 kampen hos Western Old Times på Rød Løber i Skibby. Western-foreningen havde inviteret børn til at dyste hele aftenen - en ny og god aktivitet. Brandfolkene lavede også aktiviteter for børnene, så der var noget for alle aldre. Foto: Simone Gry Koch .

Stor tragedie en søndag formiddag

Familie gudstjeneste Tirsdag den 28. september 2021, kl. 17-17.30. Ferslev Kirke, Kirkegade 24B, Ferslev, Skibby Familiegudstjeneste med efterfølgende spisning, tilmelding til miho@km.dk. Benny Holst Trio Torsdag den 30. september 2021, kl. 19.30-21.30. Pris: Entré: 50 + gebyr Køb/ bestil billet Jægerspris Bibliotek, Møllevej 100, Jægerspris Koncert. Med dybe rødder i dansk sangtradition leverer Benny den gode historie og må regnes med når kongerækken af danske sangskrivere skal opstilles. Benny Holst har nyligst udgivet to meget succesfulde og anmelderroste albums: ’Himlen må vente’ og ’Sepiadage’. Med sig live er Benny Martin Andersen på elektrisk violin og Jacob Rathje på guitar og vokal.

SKIBBY:

Sæsonens første operafilm i Skibby Kino er ikke noget lystspil, når biografen viser en italiensk film-version fra 2020 af den verdenskendte ”La Traviata” søndag den 10. oktober klokken 11. I filmens pause serveres der et let traktement, som er med i billetprisen på 130 kroner. ”La Traviata” bygger på Alexander Dumas den Yngres roman ”Kameliada-

men” og handler om den prostituerede Violetta, der forelsker sig i Alfredo og ønsker at skabe sig en ny tilværelse med ham. Men det vil ødelægge Alfredos familie, og alt ender tragisk… men dog smukt, set fra publikums synsvinkel. Hovedpartierne synges af Lisette Oropesa, Saimir Pirgu og Roberto Frontali. Maestro Daniele Gatti dirigerer, og Mario Martone har instrueret.


25

22. september 2021//

Læserbreve

Kompostkommunen Frederikssund?

En blomstrende kommune LÆSERBREV Af Jørgen Bech Formand for Plan & Miljøudvalget

Der skrives ind i mellem fra lokalavisens læsere, at man gerne vil ha’ mere natur. Den holdning deler jeg, men det skal gøres ordentligt og med fornuft. For det skal også fungere fremadrettet. Nogle foreslår, at man blot lader være med at slå græsset forskellige steder. Det er desværre ikke så enkelt, for der er stor risiko for invasive plantearter. Derfor skal der fortsat plejes.

Kommunen er ved at omlægge sine plejeplaner. Hensigten er, at der skal være flere områder, hvor planter og dyreliv kan blomstre mere vildt, også bynær natur. Det kræver stor omtanke. Vi er nødt til først at fastlægge mål og rammer for fremtidige, ændrede plejeplaner, inden de iværksættes. Og ja, det tager lidt tid, men det er nødvendigt, når det skal ske klogt. Vi vil have mere natur, men det skal ske uden at vi på kort tid får store problemer med uønskede vækster som for eksempel japansk

LÆSERBREV

pileurt, bjørneklo eller gyldenris. Man kan læse mere om invasive arter på miljøstyrelsens hjemmeside her https://mst.dk/natur-vand/ natur/invasive-arter/saerligt-for-kommuner-om-invasive-arter/ Når det er sagt, så mener jeg, at vi alle godt kan glæde os over de store fantastiske naturområder, vi har i kommunen. Vi har store skovområder, strandenge og store naturfredede arealer, med mange rekreative muligheder, som alle kan benytte sig af.

Af Jørgen Olsen Irisvej 35, Skibby Fjordlandslisten

Hvis man kommer lidt rundt på Sjælland og specifikt holder øje med kompostbunker på markerne, er der en markant forskel. Frederikssund, især Hornsherred, har - i forhold til andre steder bunker liggende rigtig mange steder. Det sker hvert år. Jeg har forsøgt at finde ud af, hvor mange tons, de forskellige kommuner modtager. Det er ikke umiddelbart muligt. Efter forlydender skul-

le kompost, der spredes i Frederikssund Kommune komme helt fra Helsingør - måske Sverige. Masser af lastvognslæs. Hvis der er lige så meget kompost spredt i andre kommuner som hos os, så er det ganske ufatteligt, så meget der produceres lokalt af have/grenaffald. Husk den månedlange brand i det enorme kompostbjerg i Roskilde. Et held for os at det meste brændte? Ville det være havnet hos os? Hvert år de samme klager over stank fra bunkerne. Ved Onsved lå der 2020 en enorm bunke og stank i over

seks måneder. Nu er der en ny. Hvor meget kompost kan en mark tåle? Når borgere klager, så lyder det, at ”lugten er ikke sundhedskadelig.” Hvorfor giver den så kvalme og hovedpine?? En fysisk indikation af en usund tilstand. Er Frederikssund specifikt udset som ‘kompostkommune?’ Eller er der en vognmand, der får sig en ganske pæn forretning ved at sige ja til at aftage komposten fra mange steder, der så efterfølgende kan genere borgerne? Hvem kan svare?

.

Af Charlotte Drue Aagaard Klummen er et fast indslag i Hornsherred Lokalavis, hvor vi har givet pennen fri til en gruppe mennesker, der har det til fælles, at de alle på den ene eller den anden måde er rodfæstet i Hornsherred. Det er avisens faste holdeplads for markante meninger og gode personhistorier, alle med udgangspunkt i ugens skribent, men først og fremmest med Horrensherred i centrum.

Sammen bygger vi BRO! BROEN – en forening, der hjælper udsatte børn til et aktivt fritidsliv

B

ROEN har som formål at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter. Målet er at få børnene ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv. Det foregår i lokale foreninger og klubber med sport, spejder, teater, musik, billedskole eller andre aktiviteter for børn og unge som omdrejningspunkt. BROENs lokalforeninger hjalp i 2020 4.869 børn og unge til en meningsfuld fritid i gode fællesskaber. Så her i 2021 blev BROEN Frederikssund stiftet og en flok lokale ildsjæle har dannet en bestyrelse. Jeg er så privilegeret, at blive valgt som næstformand. Det har været en fantastisk proces, at være med til at bygge en forening op fra starten af. Vi har fået god støtte fra vores hovedorganisation BROEN Danmark. Allerede nu har BROEN Frederikssund modtaget 2 meget flotte donationer – bl.a. fra Poul Erik Bech Fonden, hvor vi har modtaget 50.000 kr. samt fra Haldor Topsøe, hvor vi har modtaget 15.000 kr. i donation.

VI har indtil videre modtaget 8 ansøgninger – som alle er blevet godkendt og bevilget. Det har været en ganske særlig glæde, at samarbejde med kommunen og de frivillige i foreninger. Her er der også allerede nu flere foreninger, som har tilkendegivet, at de gerne vil være BROEN Frederikssunds samarbejdspartner. Heriblandt Frederikssund Volleyball Klub, Frederikssund Esport samt IF1864 – Frederikssund Bueskytter. BROEN hjælper børn fra socialt udsatte familier –  det kan eksempelvis være enlige mødre/fædre, sygdomsramte familier og familier med sociale problemer, hvor familiens situation betyder, at barnet ikke har mulighed for at deltage i et aktivt fritidsliv sammen med andre børn eller unge. Børnene finder vi frem til gennem et samarbejde med blandt andet  lærere, pædagoger, sagsbehandlere, sundhedsplejersker og andre fagpersoner i kommunen. Et eksempel kan være fra en skole: En lærer har kendskab til et barn, der har et behov for et aktivt fritidsliv, men familien har ikke økonomisk mulighed for at dække udgiften. Derefter henvender læreren sig til BROEN og formidler kontakten. Hvis forældrene giver deres samtykke, kan barnet i løbet af kort tid påbegynde en aktiv fritid i en lokal forening med BROENs støtte.

Desuden er vi i BROEN især optaget af at skabe bedre forhold for børn og unge med hensyn til børnefattigdom, trivsel og ulighed jf. FN’s Verdensmål. Verdensmål 1: Verdensmål 3: Verdensmål 10:

Afskaf fattigdom Sundhed og trivsel Mindre ulighed

I 2020 var der i alt 222 frivillige ildsjæle i BROENs 32 lokalforeninger. Bestyrelsen for BROEN Danmark er også frivillig og består af 7 faste medlemmer og 2 suppleanter, hvoraf jeg er den ene.Aktuelt er der 33 lokalforeninger af BROEN fordelt ud over Danmark. BROEN Frederikssund er nr. 33 og vi glæder os til, at bygge BRO i vores kommune. Charlotte Drue Aagaard bor i Lyngerup. Hun er bl.a. formand for Stafet for Livet – Frederikssund, stifter af HJÆLPSOMME HÆNDER – Jægerspris & Omegn og JULEHJERTER – Jægerspris & Omegn, medstifter og bestyrelsesmedlem i Feminine Fodaftryk og bestyrelsesmedlem i Lyngerup Bylaug.


26

22. september 2021//

Fra døgnrapporterne Anmeldelser til Nordsjællands Politi i den forgangne uge. HORNSHERRED: Dyreknogler fundet i vandet: Nogle knogler blev torsdag eftermiddag klokken 14.45 fundet i vandet ved Gerlev Strandpark af en hundelufter. Politi, dykkertjeneste og teknikere kørte til stedet og det blev senere slået fast af retsmedicinerne, at der var tale om dyreknogler.

Foto: Niels Winther.

GERSHøJ: Gershøj Fritidsfiskerforening har haft til opgave at sætte en del af de

Masser af ål

mange ål ud, som var blevet tildelt Roskilde Fjord ( i alt 16.000).

Kloakservice, Entreprenør og anlæg //

Gershøj-fiskerne satte i alt 10.000 ål ud, fordelt på fem både. Hver båd sejlede ud til et i forvejen aftalt sted, hvor der var masser af ålegræs, som de små fyre kunne gemme sig i Ålene ankom i

en stor trailer fra en ålefarm i Vamdrup, inden de kom ombord i bådene. Betalingen for ålene kommer fra en del af de penge, som fritidsfiskerne betaler til Staten for deres fisketegn.

Jern //

AUTORISERET KLOAKMESTER · Slamsugning · Spuling · TV-inspektion

HØJVANG ENTREPRE NØR APS HAR KØBT OG OVERTAGE T NIELS JØR GENS SLAMSUGE R O

vertagelse n indebære r slamsuger, kundekarto tek og telefonnum mer 40 42 01 30. Vi vil best

· Fejlsøgning

ræbe os på

at yde

service de r altid er i top og til samme priser.

· Punktreparationer · Rottesikring · Kloak - dræn - regnvand · Nyanlæg og reparation

Falsk bankmand: En mand udgav sig onsdag eftermiddag mellem klokken 17.00 og 17.30 for at være fra en bank, da han ringede til en 77-årig

JERN OG METAL OPKØBES BÅDE FRA PRIVATE OG ERHVERV

PLADSENS ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag Fredag Lørdage i lige uger

08.00-15.30 08.00-15.00 08.00-13.00

For bestilling af afhentning eller andre spørgsmål, ring 70707475 Adresse: JERNAGER 4, 4050 SKIBBY

· Jord/beton og Anlægsarbejde

Spirituskørsel: Skibby: En 49-årig kvindelig bilist fra Skibby blev torsdag klokken 15.53 standset af en patrulje på Nordvejen. Her viste et alkometer, at hun formentlig havde ført bilen med en promille over det tilladte, og hun blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel. Derudover blev hun også sigtet for at køre bil, selv om hun ikke havde generhvervet sin førerret. Kvinden blev efterfølgende kørt til hospitalet, hvor en blodprøve blev udtaget med henblik på at fastslå de præcise omstændigheder omkring hendes eventuelle spirituspåvirkning.

kvinde fra Jægerspris. Efterfølgende mødte han eller en medgerningsmand op på kvindens adresse, hvor han fik udleveret hendes dankort og pinkode. Den mand, som mødte op på adressen beskrives som mellemøstlig af udseende, 160-165 cm høj, almindelig af bygning, brun i huden med mellemlangt sort hår. Han bar mundbind. Flere borgere i Nordsjælland er den seneste tid blevet kontaktet af personer, som udgiver sig for at være fra en offentlig myndighed eller en bank for at lokke personlige oplysninger og betalingskort med tilhørende information ud af borgerne. Nordsjællands Politi opfordrer til, at man ikke udleverer personlige informationer eller sine betalingskort til ukendte personer. Er man i tvivl om, hvorvidt en person reelt er ansat i den oplyste offentlige myndighed eller virksomhed, kan man bede om personens navn og derefter ringe til det specifikke ansættelsessted for at få dette beeller afkræftet. Her er det vigtigt, at man som borger selv finder hovedtelefonnummeret til den pågældende offentlige myndighed eller virksomhed og ikke ringer tilbage til det nummer, som personen ringer fra eller oplyser.

Dødsboer //

DØDSBOER OG FLYTTEBOER KØBES/RYDDES For uforpligtende tilbud, samt åbningstider Kontakt venligst: Janne Mønster • Skovkirkevej 25B Skoven, 3630 Jægerspris • Mail: jannemoenster@live.dk

Mønster Antik Tlf.: 40 85 88 10 Flytteforretning //

Martin Jensen · Aut. Kloakmester · 4050 Skibby · Tlf. 23688800 Mail: info@mj-hoejvang.dk · højvang-entreprenør.dk

Maler //

ST E

Malerarbejde til private og erhverv Maler til tapetsering, maling og spartling? Vi hjælper med alle former for malerarbejde. Kontakt os for et tilbud!

RVAN

Malerfirmaet ST Entreprise

G

Ø

• Kloarkservice • Slamsugning • Spuling • TV Inspektion • Gravearbejde • Vinterservice • Landbrugsarbejde • Rodskæring

Entrepreønør & Maskinstation

Mobil 20223475 – mail: s.thorup@privat.dk Tlf. 21 76 92 47 - www.ostervang.dk

Hussalg og udlejning //

SKAL HUSET SÆLGES? Tilstandsrapport, energimærke og elrapport kr. 8.800 incl. moms. Energimærke alene kr. 4.000 incl. moms. Udføres hurtigt og effektivt af beskikket bygningssagkyndig. Tlf. 40 88 12 30 mail: tilsyn96@gmail.com

Leje af garage eller lignende indendørs opbevaringsplads ønskes til leje til min lille campingvogn, Littleguy, teardrop model, der ikke fylder mere end en personbil. Gerne i Sæby, men ingen betingelse. Jonna Pleisner mob 29431641 mail jonna@dadlnet.dk


27

22. september 2021//

Renovering af præstegården

Rasmus Bergstrøm (tv)og Kim Kjølsen Jensen foran det midlertidige domicil på Vintappervej 45.

Nybolig-forretning åbner i Kirke Hyllinge i 2022 KIRKE HYLLINGE: Nybolig-indehaver og ejendomsmægler Rasmus Bergstrøm, der siden 2012 har stået i spidsen for Nyboligs forretning i Holbæk, åbner nu sin forretning nummer to. Denne gang i Kirke Hyllinge. Daglig leder i forretningen bliver Kim Kjølsen Jensen, og åbningen vil finde sted primo 2022. Det er en både glad og stolt Rasmus Bergstrøm, der som indehaver af Nybolig Holbæk nu kan løfte sløret for, at han og resten af mæglerteamet åbner en Nybolig-forretning i Kirke Hyllinge i begyndelsen af det nye år. -Vi glæder os enormt til at slå dørene op til den nye forretning. Efter ni år med al aktivitet fra forretningen i Holbæk er tiden og markedet nu inde til at udvide med endnu en forretning, og her faldt valget på Kirke Hyllinge helt naturligt, fortæller han. -Vi vil gerne understøtte

den lokale udvikling på boligmarkedet i Hornsherred, og her er Kirke Hyllinge et perfekt knudepunkt, der samler oplandet omkring Holbæk og Roskilde med Isefjord i vest og Roskilde Fjord mod øst. I øjeblikket er håndværkere i fuld gang med at istandsætte lokalerne, så de kan blive klar til åbning ved årsskiftet.

Ny daglig leder har 35 års erfaring

Kim Kjølsen Jensen startede i Nybolig Holbæk i august. Men selv om han er ny i Nybolig, er han erfaren i ejendomsbranchen med mere end 35 års erfaring fra den finansielle sektor. Og han glæder sig til at trække i arbejdstøjet. - Jeg glæder mig til at komme ud og bringe min erfaring og ekspertise i spil i den kommende forretning, og jeg er sikker på, at jeg sammen med Rasmus

og vores øvrige team kan gøre en positiv forskel for sælgere og købere på boligmarkedet i Kirke Hyllinge og omegn, siger han. Åbningen af Nybolig-forretningen i Kirke Hyllinge er det naturlige næste skridt i Rasmus Bergstrøms ambition om at hjælpe flere trygt videre på boligmarkedet i Midt- og Vestsjælland og i Hornsherred. Da Nybolig Holbæk allerede har kunder i området omkring den nye forretning, har forretningen valgt at oprette et midlertidigt kontor på Vintappervej 45, hvorfra nye kunder kan få rådgivning og hjælp allerede i dag, og helt frem til det nye kontor åbner. Det midlertidige kontor ligger endvidere tæt på en ny udstykning, som Nybolig og en lokal udviklingsgruppe skal have udviklet og solgt.

SKULDELEV: Fra Henrik Schlytter, borger i Skuldelev, har vi modtaget nedenstående historie om renoveringen af byens præstegård: - Når man kører ind i Skuldelev med 40 km/t, ser man vores nye brugs på venstre hånd. Her lå oprindeligt Skuldelev Kro, men den brændte i 2014. Grunden har ligget som et grimt ar på byen, indtil det grimme ar blev til en smuk svane: Vores nye Brugs. Den 18. marts 2021 slog brugsuddeler June Carlsen dørene op til den nye brugs, som blandt andet blev finansieret af byens borgere igennem coop crowdfunding

På højre side ligger det firfløjede anlæg præstegården fra 1841. Fredet 1959. Præstegården trænger til en opdatering indvendig. - Inden vi kommer ind i præstegårdens gård, skal vi køre op ad indkørslen. Her er der opsat moderne lamper, der slet ikke passer til den gamle 180 år gamle dame. I gården holder en miljøvogn, så håndværkerne kan komme på toilettet under restaureringsarbejdet. Det er Søndergaard nedrivning, der skal stå for at skille værelserne ad og nummerere eksempelvis karme, paneler og døre. Det er ikke smadremandens elever, der er

rykket ind på præstegården, men tre dygtige unge mænd - Mick Trab, Rasmus Jeppesen og Simon Skovager, der går til opgaven med stor ildhu. - Det er en fornøjelse at se, hvordan de med kirurgisk præcision får skildt karmene fra væggen. Arbejdet bliver udført med høj tekno musik fra det lille anlæg. Ud for hvert lokale er opklæbet en seddel og herpå står, hvad der skal laves i rummet. Der vil nok gå en månedstid med det grundlæggende arbejde. Det bliver spændende at følge restaureringsprojektet. En heldig præst kan glæde sig til at flytte ind i den istandsatte præstegård, når det store renoveringsarbejde er overstået.

Foto: Henrik Schlytter

PC- -Hjaelper.dk Hjaelper.dk PC Eksisteret over 10 år

AutoMester

Eksisteret over 10 år

Vi står på hove det for dig!

Har du problemer med din pc? hjælper jeg dig med din pc? Harsådu problemer

så hjælper jeg dig

40 41 77 36 Husqvarna automower Priser fra

6.699,-

KLOAKSERVICE

installerer Vi kommer og mower din nye Auto

Reparation og salg af:

40 41 77 36

Havetraktorer · Plæneklippere Buskryddere · Motorsave Hækkeklippere

Som en tommelfingerregel siger vi, at bilens airconditionanlæg skal tjekkes én gang årligt og serviceres hvert andet år. Kig ind, vi kan servicere nye som gamle biler…

AUT. FORHANDLER AF: Husqvarna, MTD, Cub-Cadet, Stiga, Texas og Klippo

Bilens garanti gælder stadig, når du får lavet service hos os! Dæk med 3 års garanti!

Hovedgaden 77 - 4050 Skibby Tlf. 4752 9875 - 4061 9875 spa@spla.dk - www.spla.dk

HUSK

ÅBENT: Mandag-fredag kl. 7.00-16.30 Fra d. 1/4-1/10 Lørdag kl. 9.00-12.00

hurtig & effektiv

• Mange års erfaring • Kompetente medarbejdere • Et godt stykke arbejde • Den bedste løsning

DØGNVAGT

47 31 28 37 ST Anlæg ApS - Sigerslevvestervej 8 - 3600 Frederikssund - www.st-anlaeg.dk


22. september 2021//

28

Har du drømmen - så har vi den perfekte bolig

NYHED Hornsherred Brusagervej 12, Kyndeløse Lækkert indrettet fritidshus i anden række til vandet Brusagervej 12 byder velkommen til et skønt fritidshus, indrettet med sans for selv den mindste detalje. Her er løbende istandsat og tilbygget, helårsanvendeligt og en fantastisk beliggenhed i anden række til vandet.

KfhdlL 121

NYHED KfhdlL

Flot, indflytningsklar og unikt fritidshus i fredfyldte omgivelser Her er ikke tale om et typehus. tilgængelige plads, både ude og inde. Her er tale om et unikt fritidshus, Her har I højt til himlen og kort afstand bygget i kvalitetsmaterialer med til vandet og smukke Ejby Ådal. flotte konstruktioner og vinkler og en optimal udnyttelse af den

FRITIDSHUS Kontantpris 1.895.000 Ejerudgifter pr. md. 1.485 Udbetaling 95.000 Brutto/netto 7.884/6.669 ekskl. ejerudgifter Sag: 2370000745 Tlf: 46 40 00 84

90

900

3

1948

600

1600

KfhdlL

Hyggeligt og velholdt fritidshus i gåafstand til smukke Ejby Ådal Drosselvænget 11 byder velkommen til med flere disponible rum, værksted og et velindrettet fritidshus med pæne og egen overdækket terrasse, der giver velholdte faciliteter og en god planløsgode forhold for gør-det-selv ning. Her ligger et velindrettet mennesket og byder på mange, hovedhus og en stor sidebygning gode anvendelsesmuligheder.

FRITIDSHUS Kontantpris 1.195.000 Ejerudgifter pr. md. 1.522 Udbetaling 60.000 Brutto/netto 5.008/4.236 ekskl. ejerudgifter Sag: 2370000738 Tlf: 46 40 00 84

806

2

1969

50

1200

Nyvej 2, Biltris

KfhdlD

Charmerende villa på dejlig grund med udsigt over åbne marker I hyggelige Biltris, som er kendt for hyggelig have og en fantastisk udsigt sit aktive foreningsliv og et rart og over åbne marker, så langt øjet vedkommende naboskab byder rækker. Denne charmerende og velNyvej 2 indenfor til en charmerende holdte villa er fordelt over to plan og bolig på en skøn grund med en rummer fint familien med 1-3 børn.

VILLA Kontantpris 2.195.000 Ejerudgifter pr. md. 2.684 Udbetaling 110.000 Brutto/netto 8.882/7.579 ekskl. ejerudgifter Sag: 2370000758 Tlf: 46 40 00 84

BRAMSNÆS v/ Michael H. Jørgensen a/s Bygaden 50 4070 Kirke Hyllinge bramsnaes@home.dk Tlf. 46 40 00 84 Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

155

Michael H. Jørgensen

Lars Clemmensen

826

4

1980

Kasper Larsen

170

KfhdlL

Charmerende fritidshus med fantastisk udsigt, samt tæt på vandet Med en fantastisk udsigt over fantastiske omgivelser til at komme åbne marker, hvor de smukkeste fuldkommen ned i gear og nyde solnedgangshimler kan opleves, en helt særlig ro. og i kort gåafstand fra vandet, har I, i dette skønne fritidshus helt

FRITIDSHUS Kontantpris 1.395.000 Ejerudgifter pr. md. 1.313 Udbetaling 70.000 Brutto/netto 5.836/4.936 ekskl. ejerudgifter Sag: 2370000743 Tlf: 46 40 00 84

59

1164

3

1981

560

530

Hindebregnen 7, Kyndeløse

KfhdlL

Charmerende, velholdt og velindrettet fritidshus 550 meter fra Ejby Ådal Det skønne fritidshus på og skøn sommerhusstemning, og Hindebregnen 7 er løbende opdateret beliggende på en dejligt fredfyldt og vedligeholdt og fremstår i dag grund, få minutters gang fra Ejby indflytningsklar, fyldt med Ådal og vandet. moderne bekvemmeligheder

FRITIDSHUS Kontantpris 1.295.000 Ejerudgifter pr. md. 1.401 Udbetaling 65.000 Brutto/netto 5.420/4.584 ekskl. ejerudgifter Sag: 2370000733 Tlf: 46 40 00 84

Hornsherred

76

800

NYHED Kirke Hyllinge

1100

NYHED

Drosselvænget 11, Kyndeløse

84

1962

Harekærgårdsvej 30, Gershøj

Hornsherred

NYHED Hornsherred

3

NYHED

Åbakken 82, Ejby

Hornsherred

1200

FRITIDSHUS Kontantpris 1.995.000 Ejerudgifter pr. md. 1.644 Udbetaling 100.000 Brutto/netto 8.322/7.041 ekskl. ejerudgifter Sag: 2370000627 Tlf: 46 40 00 84

75

Energi

Frederik Erland

3

1967

220

550

NYHED

Bybrønden 12A + B, Sæby

KfhdlG

Udpræget håndværker tilbud, klassificeret som bevaringsværdigt Den 1542 m2 store grund er godt bolig på en stor grund med masser beliggende på lukket vej i udkanten af muligheder. af Sæby by, med dejlig udsigt til de omkringliggende marker. Her kan du skabe en fantastisk, idyllisk og smuk

VILLA Kontantpris 850.000 Ejerudgifter pr. md. 2.492 Udbetaling 45.000 Brutto/netto 3.465/2.954 ekskl. ejerudgifter Sag: 2370000648 Tlf: 46 40 00 84

Kirke Hyllinge

Eva Frederiksen

120

1542

3

1827

380 Energi

Profile for Hornsherred Lokalavis

Hornsherred Lokalavis uge 38 2021  

Lokale nyheder fra Hornsherred - Frederikssund Kommune uge 38 2021

Hornsherred Lokalavis uge 38 2021  

Lokale nyheder fra Hornsherred - Frederikssund Kommune uge 38 2021

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded