Page 1

เลขที่ 011254/01 วันที่ 1 ธันวาคม 2554

เรี ยน ท่านลูกค้า / ผูป้ ระกอบการ / ตัวแทนจาหน่ายฯ / โครงการอสังหาริมทรัพย์ เรื่ อ ง เรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการ ชาวปากเกร็ด รวมใจ “เยี่ ยวยาน้าท่วม” บทนา : ถึงเวลาทีพ่ วกเราคนไทยทุกคน.. “ต้องช่วยกัน ” HomeXpert จึง จัด โปรแกรมพิเ ศษสาหรับเวลาพิเ ศษเช่นนี้ เรายิ นดีทจี่ ะช่วยท่านดูแลอุปกรณ์บา้ นอัจฉริยะ ไม่วา่ จะเป็น ประตูรโี มท สวิทซ์ตงั้ เวลา รีโมทเปิด -ปิดอุปกรณ์ ไฟฟ้า โดยเฉพาะประตูรโี มท ทีจ่ มน้าจากเหตุการณ์น้าท่วม หรือ กรณีอนื่ ๆ เรามีความยินดี ตรวจเช็คให้ทา่ นฟรี พิเ ศษสุด เรารับTurn มอเตอร์เ ก่า ในกรณีทที่ า่ นต้องการเปลีย่ นใหม่ ด้วยเงื่อนไขพิเ ศษสุดพิเ ศษ โปรแกรมนี้เ รา เปิดรับทุกยี่ ห้อ..ไม่จาเป็นจะต้องเป็นยี่ ห้อ Homexpert ของเราเท่านั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย...อีกแรง หนึ่ง นอกจากนี้เ รายังจับมือกับ บริษทั ในเครือ เชิญชวน ผูป้ ระกอบการ ร้านค้า ร้านอาหารในย่ านปากเกร็ด เข้าร่วมจัดแคมเปญพิเ ศษ สาหรับทุกท่าน สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-962-0145


เยียวยา “ ประตูรีโมท ”

Logse Stock สินค้า Graele B

ขั้ นที่ 1- ไม่วา่ ระบบประตูรโี มทบ้านคุณจะเป็นยี่ ห้ออะไร ไม่วา่ น้าจะท่วมชุดมอเตอร์สงู แค่ไหน เจ้าหน้าทีข่ อง Homexpert ยิ นดีทเี่ ข้าไปตรวจเช็คความสมบูรณ์ของระบบให้ทา่ น..ฟรี ไม่คดิ ค่าใช้จ่าย เพียงติดต่อเข้ามาที่ call center 02-962-0145 ขั้ นที่ 2 – สาหรับท่านทีย่ ังไม่มีประตูรโี มท แต่จะถือโอกาสปรับปรุงบ้านครัง้ นี้โดยการติดตัง้ ประตูรโี มทนั้น Homexpert จัดระบบประตูรโี มทให้ทา่ นในราคาพิเ ศษสุด รุน่ F-5จากราคา พร้อมติดตัง้ 25,900.- เหลือเพียง18,900.-เท่านั้น คุณประหยัดได้ถงึ 7,000.-บาท!! (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องเราเพื่อศึกษาเงื่อนไขทัง้ หมด)


ขั้ นที่ 3 – และสาหรับท่านทีม่ อเตอร์เ สียหายจากน้าท่วม HomeXpert ให้ราคามอเตอร์เ ก่าของท่าน 1,000.-บาท ..ไม่วา่ มอเตอร์ของคุณจะเป็นยี่ ห้ออะไร นั่นแปลว่านอกจากคุณจะได้สว่ นลดจากขั้นที่ 2 แล้ว คุณยังได้ลดเพิ่มอีก 1,000บาท!! หรือคุณจะเปลีย่ นส่วนลดนี้เ ป็น ตัวรับรีโมทรุน่ P-01 หรือสวิทซ์ตงั้ เวลาอัตโนมัติ รุน่ TDW-01 เพื่อ คุณจะได้เ ปลีย่ นบ้านคุณหลังน้าท่วมเป็นบ้านอัจฉริยะ..ไปซะเลย ขั้ นที่ 4 – ไม่ตอ้ งชาระในครัง้ เดียว Homexpertจัดมือกับธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทย ให้ทา่ นผ่อนชาระ 0% ได้ถงึ 3 งวด Homexpert มีความยินดีชว่ ยเหลือทุกท่านฯ และเพิ่มรอยยิ้ มให้คณ ุ ด้วยราคาเบาๆ..ผ่อนสบายๆ

เครื่องแก้ว “ Libbey ” :

Homexpert จับมือกับบริษทั ในเครือ บ.แม็กพาย ผูน้ าเข้าผลิตภัณฑ์ Libbey เครือ่ งแก้ว แก้วน้า แก้วไวน์ ฯลฯ จาก สหรัฐอเมริกางานนี้คณ ุ จะได้พบกับชุดเครือ่ งแก้วทีจ่ ะนาความสดใสมาให้กบั โต๊ะอาหารภายในบ้านของคุณ ..จะได้ลมื ทุกข์ลมื โศกจากน้าท่วมกันซะที คุณจะพบกับชุดเครือ่ งแก้วแบบ “จัดเต็ม” ซือ้ 2 แถม 1 ซือ้ 5แถม 3 และถ้าคุณซือ้ ถึง 5,000 บาท เราแถมเครือ่ งแก้วให้คณ ุ อีก 1 กล่องทันที !!! รับกัน “เต็ม..เต็ม ” จุ๊..จุ๊.. Libbey เป็นเครือ่ งแก้วทีใ่ ช้กนั ใน โรงแรม ร้านอาหารชัน้ นา ด้วยคุณสมบัตทิ ี่ สวย..แต่คงทน นี่เ ป็นโอกาสดีจริงๆค่ะ

ผูป้ ระกอบการฯ ร้านค้า บริษทั ฯ ร้านอาหาร ฯ “ ย่านปากเกร็ด ” ร่วมมือกัน :


“ปากเกร็ด” เป็นพื้นทีห่ นี่งทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากน้าท่วมครัง้ นี้น้อยกว่าทีอ่ นื่ มากพอสมควร ถึงเวลาที่ “ชาวปากเกร็ด” จะสามารถ แสดงน้าใจให้ชาวกรุงเทพและปริมณฑลได้เ ห็นอีกครัง้ ดังนั้นนอกจาก ประตูรโี มท สวิทซ์ ตัง้ เวลา สวิทซ์รโี มท แก้วน้า แก้วไวน์ แล้วกลุม่ บริษทั เราแล้วเ..เรามีความยินดีเ ป็นอย่ างยิ่ ง ทีไ่ ด้รบั การตอบรับทีด่ ี จาก หลากหลายร้านค้าในย่านปากเกร็ด เข้าร่วมโปรแกรมนี้ มางานนี้คณ ุ สามารถจะไปเปลีย่ นยางรถยนต์ ทีร่ า้ น พาวเวอร์ แม็กซ์ เยื้ องเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ปากซอย แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ได้ในราคาพิเ ศษ เราอย่างให้ทา่ นได้เ ป็นส่วนหนึ่งใน การร่วมใจ แสดงน้าใจในครัง้ นี้ ขณะนี้ทมี งานของ HomeXpert อยู่ ในช่วงประสานงาน รวบรวมรายชือ่ ร้านอาหาร ร้านค้า บริษทั ฯ ใน ย่ านนี้ เข้าร่วมจัดโปรแกรมพิเ ศษนี้ เราจะรีบแจ้งให้ทา่ นทราบทันทีทไี่ ด้บทสรุป หรือ ไม่วา่ ท่านจะอยู่ ทใี่ ด อยากจะร่วม กิจกรรมนี้เ พื่อคนไทยด้วยกัน..เรายิ นดีและเป็นเกียรติอย่างสูง ท่านสามารถ ติดต่อเราได้เ ลย ครับ ที่ โทร. 02-962-0145 ช่วยกัน คนละสองมือ..คนไทยด้วยกัน ขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ และเราหวังเป็นอย่ างยิ่ งทีจ่ ะได้รบั การตอบรับ จากท่านครับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (หรือเพื่อโปรดทราบ ) ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ บ.อี-สไตล์ จากัด เลขที่ 223/285 ซ. แจ้ งวัฒนะ – ปากเกร็ด 17 ถ. แจ้ งวัฒนะ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Call Center : 02-962-0145 www.homexpert.us

มหกรรมลดราคาสินค้า "เยียวยาน้ำท่วม"  

ถึงเวลาที่พวกเราคนไทยทุกคน.. “ต้องช่วยกัน” HomeXpert จึงจัดโปรแกรมพิเศษสำหรับเวลาพิเศษเช่นนี้ เรายินดีที่จะช่วยท่านดูแลอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you