Page 1

.~ 4 ay 201 M h ay. 8t 29 M th .4 14

l Vo

࠵ܽોߥ୯Ҍ ೢ੍છ೦ઁ࠼ࣙ
$GYHUWLVHPHQW!!!


/RFDO1HZV

ℌᵝ┾Ǎ᯦ᯱ ᩑಚᖙಽ‫ᦥ׳‬Კ ޾Ԟ଒٩೤ԑ‫٭࡜ކ‬ಶ ૲٩‫ؘ‬ർূً‫އ‬ৈ १ણਁ ஑ࠋ੹ ‫ڝ‬ਉ‫ؘ׭‬ ࡘ‫࣒ٳ‬ ஑૲౗Ӵ઒ઘ‫ڝ‬અ਌ܹઊً ‫׬‬ৈ଒Ӌઔ੶޵૲౗‫فࡂع‬஺Ԑ޾ ٩़ً҃ܿ௵଒Ӌઔ‫د‬ ૲౗ѿһ৕‫ڢ‬Ә‫ف‬஺૒ҥҋ൛ԓ ‫ݼ‬Ӌ஑૲౗Ӵ઒ઘࡂ૒ԙஸघ‫ڢ‬ ઊઊ஋‫ܣ‬ટથહઌ஑૲౗Ӵ઒ઘ ‫ڝ‬અ૒Ԟ१ણଔ઒੹ѿܾ‫ޅ‬Ӌઔ ‫੄ؘ‬ઌ੶ܾ଒હ‫ٻ‬Ӌઔ‫د‬ ઍӖґ‫ټ‬5)Lઅ൑૲޾Ԟ଒൉અ ൦ઘ‫޷ݱگਁݑ‬஑૲౗Ӵ઒ઘઅ ೤ԑ਌ܹ੸଒֥‫ך‬અंਁࣳ ‫׬ܾंؘਁך‬ৈଔҫ੶ܾ֢ ౌ֭‫د‬ ஑૲౗Ӵ઒ઘ‫ۙ੸ڝ‬ഡԗܾࠦԙ ੴ੥Ԟ‫دࡂڹ‬ർূً‫૲੸އ‬౗ੴ ઘ‫ࠊݴ‬Ӌઔ‫د‬൑૲౿ӆஓઘ‫ਁݑ‬ ‫޷ݱگ‬଒֥ਖ਼െથ஑૲౗Ӵ઒ઘ ‫ڝ‬અ೤ԑ޾Ԟ଒Ԑ޾‫࡜ކؘ‬ ܾ଒֥‫ך‬ਖ਼અ‫ਁ࡜ކ‬ ࣳઊࣛ଑ѿയ‫د‬

ൖ݀અઊ࣏૔ఓ‫دܫ‬ী‫ؘ‬஑ ૲౗Ӵ઒ઘ‫ڝ‬અ१ણଔ઒੹ѿܾ‫ޅ‬ ‫ؘ‬ઍܳઅ²ણ࠸Әણ৘³‫ڝ‬ઊઔ‫د‬ ޷ࣳ²ԗܾࠦԙੴ੥Ԟઊ൲੸ര‫ڝ‬ અ‫ف‬஺ી୽ઊҋ൛‫ٹ‬஑૲౗Ӵ઒ ઘ‫ڝ‬ઊ१ણਁଔ઒ടԞ੥഼ࣳ‫ًؘ‬ ‫੸އ‬৙़અӆৢԙ੹હ‫ށ‬നৡ‫ކ‬ഡ ‫د‬³Ӌ‫މ‬യ‫د‬ ԓ‫ؘ‬²ીࡘ‫ؘۙ‬஑૲౗Ӵ઒ઘࡂ ૒ԙ੹‫ࡘך‬ౡ೥଒യ‫د‬³޷ࣳ ²ઊҫઊ઺౿હ੶ܾ஑૲౗Ӵ઒ઘ ܾࣳ१ણਁଔ઒ഢ़ઔৼ੹१ણ અഡࡘߚ੹ૂңയ‫د‬³Ӌ‫މ‬യ‫د‬ 53ٙઊౡઘ‫࣒ٳࡘ޷ݱگਁݑ‬ѿ һ੸଒֥‫ך‬ҁਣ‫܌‬Ӌ଒֥ ਖ਼ਁ‫ؘ‬અԞܿહઌਖ਼ҁࣛ० ‫ࡂ੹ݬ‬ਔ‫د‬ ޾Ԟ଒ಶઊֵफ़൉൦અ&(2ച‫׏‬ ઍ‫ܟ‬ী‫૲ؘ‬౗Ӵ઒‫ܲ؟‬ઊ൑૲ਁࣳ ಡඥ१ણଔ઒‫ز‬ӆઅӴ઒ઘ‫ਁڝ‬Ҳ ిߚૂܾ֪ৈઔ‫د‬Ӌ଒હയ‫د‬ ԓ‫ؘ‬²‫࡚ࡘف‬અ࣏‫ڝ܉‬ઊ‫ف‬஺੹ࣛ ൝ട‫ؘ‬ٙߚૂѿ৺Ԟ‫ࣷੌਁߚڹ‬

‫ف‬஺੹ࠊ‫ؘ‬ҫઊًߚૂѿ‫ٻ‬Ӌઔ ‫د‬³޷ࣳ²ઊ‫ॲࡻً੸ڝ‬ଔѿһ੹ ҆‫ؽ‬ടԞ੥ന޾Ԟ଒Ԑ޾ѿً௵ ૏‫د‬³Ӌ‫މ‬യ‫د‬ ޾Ԟ଒ࡴܾ௵ઌ޾Ԟ଒஢ઊफ़અ౿ ӆઘ‫ز޷ݱگਁݑ‬٪੶ܾ૲౗੹Ӵ ઒ട‫޾ ؘ‬Ԟ଒ ‫ف‬஺ઘ ़ѿ ૚઺અ ਁࣳ‫دৼ૵ؘܾਁך‬ ޾Ԟ଒஢ઊफ़‫࠹ف‬ઌૂ१௡‫ܾࡂز‬ ী‫ؘ‬٪३ࡂ‫௵د‬ഓઊ૲౗घ੭અո ੹ઊ‫ݗ‬Ԟѿًॕ‫ࣳ޷د‬²‫࣏ݳد‬ ‫܉‬ӘതՌӴ઒ട‫ؘ‬ҫઊ१ણଔ઒ઊ ًॕԞ‫ڝ܉࣏ਁߚڹ‬ઊ‫ف‬ґࠔੌ ઘਭതՌӴ઒ഡ‫د‬³Ӌ઺യ‫د‬ ԓ‫ؘ‬²‫ف‬஺ԞӚ‫ڝ‬ઊ૲౗ੴઘफ़ಠ ‫ܩ‬फ़౫फ़ಠ‫ݴ‬ടӋઔ‫د‬³޷ࣳ²࣏ ‫ڝ܉‬ઊ‫ف‬஺ࣛ൝੹ഢ़ઔ٩ܿ൜ ५ඥ ഢ ച੄ѿ ઔԞ ‫ߚڹ‬³ઊ‫܅‬Ӌ ‫މ‬യ‫د‬ ԓ‫ؘ‬²࣏‫ڝ܉‬ઊۙඕඥ૲٩ਁࣔ ӋॱৰടԞ‫ਁߚڹ‬ԓ‫ܡ‬ӕਁଙ੹ ࣏ܱӋഡ‫޷د‬ർূً‫੸އ‬ӆৢԙ ઊച੄ഢҫ³ઊ‫܅‬Ӌٕࡣਔ‫د‬ᮁɪ⇽ᔑ⮕aᙹ‫ݚ‬

↽Łอᇩಽ ⇶ᗭ Ӌ౿࡚‫૲ ع‬ણ ङ±மӋ ‫࡜ކ‬± Ӛ‫ف‬ഡӋ৙़‫࡚޻ؽ‬ઐৰ હઘंଔ୵‫ ڢ ࡜ ݑ‬ਙ࣒હઘ ҆घ ୽٩અ൦౿Әസ֥

৘ࡉીࡘѿ஑਌ࠒਙ࣒৊ࠋ೵‫ݴ‬ৗ‫ڂ‬ Ӌਙ࣒હઘ҆ஸ੹੥ഡઅ࣏ଔ୵‫ݑ‬ ࡜ࠃહઘं٩઒‫੹ڢ‬१࣏നਢѿ੎ٙ ңऄࠉࠋਁଓ޷നਢӋ৙અ੭Ԛ੮ৈඌѿ ૂ٩‫ݴ‬ஸघౄܾയ੶֢ਉౌ૒ௗ‫ڝ‬Әത Ռઅ൦౿Әѿઅߚ१‫ٻ‬Ӌઔ‫د‬ ౸‫إ‬৘ࡉன‫ؘݼ‬ઍԓѿࣷңӖৢ੶ܾ ૂ१യَӚ‫ف‬ഡ੭Ԛ੮ৈඌѿ़‫ؽ‬અமӋ ଒Ԛ৙੹਌ࡊ‫࡜ކ‬घ‫ښ‬ઘઅґਖ਼ௗࡊ Ԛઌ‫࡜ކࣳਁ࡜ކ‬घ‫ښ‬ઘઅґਖ਼ ௗઌ‫ܾ࡜ކ‬ടല૒ીౄܾയ‫د‬ ԓ‫ٳ‬৊৘ࡉઅ੮ৈඌѿ़‫ؽ‬மӋ଒Ԛ৙ઊ ‫࡜ކ‬घ‫ښ‬ઘԞ૴੶ܾஸघ‫ٽ‬ӄੌࣛ੘ ೵ҿਁࣳҿીહઌ଒଒೵‫َݴ‬ଖҫઊ‫܅‬Ӌ १࣏നਢ‫੸ؽࣞפ‬઒ણ੹ࠅսઊਁ‫ف‬ഡ ଒଒‫ݴ‬எ൦ഢѿ‫੹ऀ؟‬१࣏અ൦౿Әѿ ੭‫ٳ‬હઊ‫د‬ ৘ࡉன‫ؘۙݼ‬ીࡘઅ

⟹ᯕḡᨱᕽĥᗮ
$GYHUWLVHPHQW!!!


/RFDO1HZV

⟹ᯕḡᨱᯕᨕᕽ ࡘ୼ࣛ൝੹‫ٱ‬Ԟ੥ഡ૒ௗܾહઘ ं٩઒ଋघ‫ंښ‬மӋ‫ز‬ӆഡӆ ंੰઅઍ१ઌࣛѿ‫ૂࠔ੹ऀ؟‬ട଒ ৌӋઔ੶֢‫ؽٳף‬ӘӶघৡ‫ڝؽ‬અ ࠉ‫ܾف‬਌ࠒࣛ੘ਁࣳઅ౿Ә઺‫ޏ‬ઊ ा౎ௗৌ੹ҫ੶ܾࡂઌ‫د‬ ৘ࡉன‫ؘݼ‬ઊ֧‫ޅ‬ҋഡ଒஺થҩ౸ ੥੘൦ѿથ੘ઍࡘ‫فݴ‬Ԟ৹‫فਁڝ‬ ഡࡘӘԙ੶ܾா‫ؽ‬ഢ੮ৈඌ ѿ़‫ࣛؽ‬ഡ৙੹ஸघౄܾ‫ٳ‬અയ੻ ੹൜ઌടӋઊ‫࠹ܡ‬൛ѿ²޾‫ࣛڛ‬ ൠടਁࣳӖીടӋ୽ઑઔ‫ؘ‬૒ௗ³ ‫܅‬Ӌ‫މ‬യ‫د‬ ஺࣒ਉऀઅґਖ਼ௗࡊԚ੹଒Ԛട ‫ؘ‬ઊૂ٩ਁ‫࡜ކ޷ݱگ‬ઊࣛઅ Ӌघ‫ښ‬ઘ٩੮ৈ़‫ࠊ੹ؽ‬Ҳ‫ٻ‬଒‫ކ‬ ଒Ԛ৙੸‫ૂܾ࡜ކ‬ഡ‫دټ‬

ѿ૊ਣҫ੶ܾஷ࣒‫دټ‬ ৘ࡉன‫ؘݼ‬ୱԞ਌ࠒਙ࣒ਁৰ‫ۄ‬ ֳੋઊ೩ത‫ٽ‬଒৲Ԛ੹൦ഗയ੶֢ ޾‫ڛ‬൑૲ઌઊਙ࣒હઘ१ી੹੥ന ઘԞ߀੹‫ؽع‬നৡഡ‫ࣳ޷د‬²ੌ‫ݼ‬ ‫ؘ‬ઊߚૂ‫ݴ‬Ӗીഡࠒࠩ੶ܾനҿ ഢҫ³ઊ‫܅‬Ӌ‫މ‬യ‫د‬

ᯥ݅ၙ ᝁł ⲱ ᛩ⟝్ቭ Ⲳಽ ⦽ǎℌᖁᩩᱶ

ԓ‫ ؘ‬²ਙ࣒હઘ Ԑ޾ѿ ৱ࡜ ࡘ୼Ԑ޾ѿৱ࡜ਁઊ‫ݴ‬ҫ੶ܾ ஷ࣒‫ކؘٻ‬ుര‫֢ࣳਁٳ‬ৡഡ‫د‬³ Ӌҋ૒യ‫د‬

ԕᵝႊ⦽ ᯝႊᘂŖ}⬥ᯝ ‫د‬

‫़ؽࡘؽࣞפ‬ઌৈ‫ࠖع‬ಠઅ੘੸ ੭Ԛ੮ৈ़‫ؽ‬ӘӚܳ৘ࡉઊࣛ੘ਁ ࣳ՚‫ؽࣞפ‬અ଒଒‫़੹ࠊݴ‬ઔ‫ؘ‬ ҫ੸ৈ‫ؽࣞפࣳ޷܅إ‬ઊ଒଒‫ݴ‬ҩ ౸ഢ़ઔ੶ܱ޷²‫ز‬ӆ³ѿച੄ ട‫د‬Ӌ‫މ‬യ‫د‬

ᱥ⦹໑ⲱʑࠥⲲ⪙ᗭ⦹ʑࠥ

ഡ೟৘ࡉીࡘ‫ؘ‬ਙ࣒હઘ‫૵ݴ‬ઊ Ԟ ੥ന ਌ࡊ ‫ ࡜ކ‬ઊࣛ घ‫ښ‬ઘਁ ‫ف‬ന‫࡜ކ‬ઊࣛघ‫ښ‬ઘਁ‫ف‬ന અઍ१ंԙ੹ࡘӘട‫ؘ‬ઊ‫ࠅݳ‬ °હઘं± GHILFLWOHY\ ٩઒੹ஷଔ ടӋઔ‫ؘ‬ҫ੶্ܾܱ૏‫د‬

ԓ‫ؘ‬ன‫ݼ‬ѿ‫ਁؽࣞפ‬Ӛܳࠩ৊ֳੋ ੹ࣹ޻ടӋઅ൦ਁࣳ‫़دف‬ѿઊ‫ݴ‬ ଒଒ഢҫઑ੹ࣹ‫ښ‬നৡട޵‫ބ‬଒‫ޅ‬ ੶़ܾ‫ؽ‬અથ੘ઊ‫ف‬Ԟ৹ࡘӘԙ੶ ܾ઺৙ா‫ٹؽ‬ৡഡ‫د‬Ӌ‫މ‬യ‫د‬

ৈଓंࡘֳੋ੸্ܱ଒଒ৌ৔଒‫ކ‬ ਌ࡊ‫࡜ކ‬ઊࣛघ‫ښ‬ઘਁ‫ف‬ഡம Ӌ‫ز‬ӆઅंੰ‫ؘܾ‬਌ࡊ ‫࡜ކ‬ઊࣛघ‫ښ‬ઘਁ‫ف‬ഡࠤପ‫ز‬ ӆंੰ‫ؘܾ‬ҀҀਠ‫޵ݱ‬ ‫ך‬ҁ ৱৱ࡜અ ं઒଑‫ݴف‬

‫ࡾؽٳף‬ऴಢ‫़ؘؽ‬ਉ‫ؽ‬અ੭Ԛ ੮ৈ़‫੹ؽ‬²ࠕ‫ކ‬ણઘ‫ਁڝ‬Ҳԓ‫ڝ‬ ઊച੄ܾട଒ৌ‫ૂ੹࡜ކ़ؘ‬Ӗ ട‫ؘ‬³ૂ٩‫ࡻ޵܅‬ಹ੹ӆङട޷ࣳ ৘ࡉઅౖ٩࠹൛ਊ१ԓѿ²३‫ל‬ ઊҋഡ࣏‫܉‬±ઊৈ‫ࡂ੹ت‬ਉ૲‫ؘ‬ ҫઊ‫܅‬ӋӖһയ‫د‬

Ŗ᜾ၽ⢽ ⪙ᵝ ➍ॅᨱíⲱᖙᬵ⪙ ₙᔍⲲ

൑૲ਁࣳ೪‫੸׈‬ೄ‫ڝ‬અ࣏‫ࠊ੹܍‬ Ӌઔ‫ؘ‬ഡӵӆઌԞѿ़ઑ‫߸د‬ ѿֳ૲ഡӵ੹ࠒߚ଒֥ന൑૲ѿ़ ਠ‫ڤ‬ऍ഑ܾԓ‫;ܕ‬ೃౡੌ०ઊ൲஑३ ӌ੹ࠋ೵ഡ‫د‬ ଒֥ઍ൑૲ؐफ़‫د޷ݱگਁ௺ػ‬ ߸‫ؘ‬ઙ‫ך‬ਖ਼;ೃౡੌ०ઊ൲஋੻੶ ֳܾ૲޾ӵ੹ࠒߚѿ૓௙଒‫ކ੹ڝ‬ ֢Ӌ੻ࠉ൦࣏‫ف‬೵‫ڝ‬Ә൦‫ٳ‬ട‫ؘ‬ഡ೟ ३ӌ੶ܾഡӵֳ஑ࣷ੹ࡂઊ‫ؘ‬ಡ࠺Ӗ ਌੹ѿଖਙીઊ‫د‬ ؐफ़‫߸د੸௺ػ‬અ३ӌ°क़್‫ࡴܟ‬± 6XSHU/RYH ‫ݳࢆؘ‬౯೩અ5 %ಽ ड੶ܾԓ‫ט‬ѿ֪೟‫ף‬ৈীਭԓઅ਼ ૒ਁࠅௗ‫ࣳ޷܅ܑףؘ‬३ӌ੸ਖ਼ઍ ࠒड੹ౌӋਖ਼ઍࠋ೵‫دټ‬Ӌ઺യ

3347 5000

‫ؘ߸د‬²ֳѿੌ०യ੹‫܉࣏ڛ޾ڹ‬ ઊഡӵౖࣥઅ٩઺ઘѿੌ०ഡҫਁ ३ઊ֭‫د‬³޷ࣳ²३ӌઊഡӵਁࣳৰ ‫੹੾ࠉۄ‬৴੹଒޾‫ݱ‬଒‫زކ‬਌ఐഡ ࠤ१٩നࡂӋॱ‫د‬³Ӌ‫މ‬യ‫د‬ ઊਁৗࣳ‫ؘ߸د‬଒֥ઍ৘ࡉன‫ݼ‬ અഡӵࠒߚ‫ڹ‬ஓਭ‫فࠆࣳਁ୳ކف‬ ౿ܹઊ৩ӵӵߺҁӯ‫ݩ‬൜‫ف‬અ࣏ܺ ܾ൑૲ઌఐ߸‫ڤ‬৲࣡നࠂౣӘതՌ °ઑ‫߸د‬±‫ ݴ‬৲Ԛഡ ٙ ‫ف‬ന ࣏҆‫ݴ‬ ೵१ട޷ࣳ ഡӵࠒߚ ӆ൧੹ ࠌට ࠅ ઔ‫د‬ ‫ؘ߸د‬ೖઊफ़࡙ӘӖ२੣࣏ઊಠ‫ݴ‬౿ ന²ഡӵਁࣳ੾੘ന૲१‫ڝؘ࡚‬Ռ‫ؙ‬ ࣏҆‫دݾڙ‬³޷ࣳ²ઊ‫ܡ‬ઘ‫ࣳਁݼ‬৲ Ԛઊ‫܊צإدৼٻ‬Ӌ࣏҆ന੄ਖ਼ਁ ഡӵࠒߚഢӆ൧ઊઔ‫ؘ‬ٙӖ਌٩ട Ӌ࣏҆ട‫ؘد‬ઌ࣏٩‫ݼڙ‬Ӌॱ‫د‬³Ӌ ઺യ‫د‬ ଒֥ ਖ਼ ૻाਁ

⟹ᯕḡᨱᕽĥᗮ


/RFDO1HZV!!!

тЯ╣спХс╕бси▒спХсиХсХ╜ тАл╪ШтАмрей╙МркЕ▀ормУрб╗тАл┌дтАмриаромриХрй╣тАл▐ДтАмрпЧ▐╖рг│рн╢рй╣рдАркФ╥▓рей╙М рй╣╘ЮтАлрл┤▄▒╪птАмр│ДтАлриБ┌ЭтАм╥▓╥ЖргПтАл▌┤тАмр│╡резр┤Я╙Л┬▓риЙтАлрбЪ▄ЯтАмркКркК ╙Мрй╣рлЭрзИр┤Я╥▓тАл┘╜тАм╥л┬│ркКтАл▄ЕтАм╙ЛтАл▐ЙтАмр┤птАл╪птАм ркКринр┤д╒МрмТ╓еркНрдА╘ЩрйДркНриБтАл╪ШтАм┬▓риатАлрй╕╪ЩтАмриЩрд╝тАл╪ктАмркК рйМтАл▌╝тАмркЕрлзтАлриБ▀Ъ┌╣тАмреоркШ╤┐риБтАл▌╝╪┤тАмрейрдА╘ЩрйДркН┬│ркКтАлрг│▐╖▄ЕтАм ┬▓рйМтАл▌┤▌╝тАмр┤▓р┤бриЩрд╝тАл╪ктАмркЕргПтАлргП╥ЖриБ▄НтАмр┤Я╙ЛрзИрйПтАл▄ЯтАмриЙ╥Трг╖ рдВрйЩр╡Срн╢ргПриБ╙Ъ▄│тАл┘╝тАмр┤б╙╡ргПтАлрй╣┌Э▄ЙтАм╘Юрз▒р┤Я▐╖рг│релрлЪркШ рин╘У╤┐рлУтАлриБ┌ЭтАм╥▓╘Юрк╣ркКркНрз░╓в╘ЮтАл▌┤тАм╙ЖрдЩ╘Ю┘йр┤ЯркШ┬│╙Л р│ДтАлриБ┌ЭтАм╥▓р╡СрдШр┤птАл╪птАм ркНриБ┘йтАлрдВ╪Ш▀╕╪птАмрйЩр╡Срн╢ргПрелрлЪркШркЕтАлрд╝╪птАм╤┐тАл┘БтАмр┤а ргетАл┌ЭтАмркКтАлрг│▐╖▄ЕтАмрелрлЪркШ╤┐рлУтАлрй╣┌ЭтАм╘Юрз▒р┤Я▐╡╙ЖрдЩ╘Ю┘йр┤ирл╡ ╥лрй╣╥гтАл┌атАмр╡СрдШр┤птАл╪птАм ркКриБр╡Срй╛р┤ЯриЙр╡Срл▓ркЕтАлрй╕▐ЗтАмр│ДтАл┌ЭтАмркКр┤б╙╡ркЕриЙ╥Трг╖рн╢ргП риБребр┤Фрй╣╓вр▒М╓│╙Лрге╥А╙Ш╘Ю┘й▄╛релрлЪркШрин╘У╤┐рлУтАл┌ЭтАм ╙Шр┤д╒Мр┤Я╙ЛркФтАлргерй╕▐З┘Лрг│▐╖╪птАмрлФркШ╤┐╙┤рлТтАл┘╗тАм╘ЮтАл▌┤тАм╘Ю ┘йр┤бтАл┘З╪Ш╪птАм╘ЧтАл╪┤рй╣┌ЭтАмрзФтАл╪птАм тАл╪Ш▀╕╪птАмркК╓з▐прад▄╛риНрзИтАлра╛┘│тАмрйШркШрг╖▐╛╘Щр┤░ргПрин╓кр╡С рл▓рзШтАл▄й┌ЭтАмркКтАл┌ЩтАм╙пр╡жр░Трг│р▓ариБрн╢╤┐р┤ЯтАлргГраЕ┌в╪ШтАмркНрлАрдЩ риБр┤бр╡Ср▒оркЕриДтАлран▌╝тАмркКр▒бриБ╥Вр╡Л┘ОргП╥ерй╣р▒дрз░тАл╫нтАм╘Ю┘й р┤птАл╪птАм тАл╪Ш▀╕╪птАмркН┬▓р╡Ср▒ораТрй╢▄╛ригтАл▄ЕтАм╤┐тАл╪птАмриДтАлран▌╝тАмркКр▒б╤┐╥ЗркШ ╘Юрг│тАлриБ▄ЙраЕ╪ШтАмрзКриБ╥Вр╢е╥▓тАл╪п┘║тАм┬│▐╖рг│┬▓╘а╘Ърк║р╡ЫтАл▌┤тАм ╥зрз░┘йрйТрй╣роУр┤птАл╪ШтАм┘Щ╙Дрн╡╙┤рлТтАл┘БтАм╤┐ринрг│▀Ърй╣риНрз░раД рй╢▄╛рвЖрлК╓вригтАл┌╣тАм╘крмТ╥гркЕрез╥БркК╥з▄╕тАл╪птАм┬│╙Лрк║р┤птАл╪птАм тАл╪Ш▀╕╪птАм┬▓▀Чрг│рйЬрмТтАл┌Э▄ЙргП▐ЖтАмркКрпЩрк╗р┤Я╙Л╓│тАл▄С╪┤рй╣рй╗▐ДтАм рл▓▄▒╙Л╥М╤┐рмТтАл▐ОтАмркФтАл╪ШтАм╙ШркНрй╣╤┐рлКтАл╪прз╝рл▓╪птАм┬│╙ЛраМр╢е╙Л ┬▓▀орб╗ромриХрй╣рзЧтАл┌ВтАм╙Лр╢Э▀╕ркФтАл╪ШтАм╙Др┤╕ркКрз╝тАл╪птАм┬│▐╡╙ШркНргП рмФрй╣ригтАл▌╝тАм╘Ю┘йр┤птАл╪птАм

т▓│сБ╣спЩс│жтВЙсДесГ╢ }с▒╢тж╣р╗ХспЩс│жтбОра║ соБсБ╜тзБсЩ╣рает▓┤ рзИтАл▄КтАмркМр╡ЙркЕр╡ж╙Д╙ЛрдШрд╝▀║рлУтАл╪▓тАмроФтАл┌ЭтАм ркЕ╥╜рг│рлВро║ тАл╪▓тАмроФтАл┌ЭтАмркК рзШрбЙ рлАрбШркЕ ркМрлЪрн▒ра║╘ЩрмТ рдШрд╝▀║рлУ рай╥СрлАрзКриБраЙтАл┘БтАмр┤ЯтАл╪ШтАмркЕ╥╜рг│тАлрлВ▌┤тАмро║р┤б╤┐рйО ┘Щ р┤б тАл╪▓тАмроФтАл ╪ШтАм╙Ъ▄│рай ╥СрлАркК рмТ╓е тАл ╫ЪтАмрезтАл╪е┌ЩтАм ╓крбШ р░╜▄╛тАлргераЛ рг│риБ▄Е╪ГтАмр┤б ╥л╙Ш ╥Орй╕ ркМрлЪр│ктАлрй╣┘│тАм ров▄Ср┤в╥лркКтАл▄ЕтАм╙Л╙Д╙Лр┤птАл╪птАм рлАрбШркЕ╙Ъ▄│рай╥СрлАрзКриБтАл┘БтАмр┤бриЙ▌Ард╝▄╡ркКрмТ╓е ркНтАл┘╝╥Ж▐ДтАм╤┐рйО┘Щрл╗╙╡ркМрзИтАл▄КтАмркМрйШрл▓▀║╘УтАл▌╝тАмреЮ ркМрйнр▒ЦркМтАл┌втАмрдШрд╝▀║рлУрп╡▀отАл╪етАмр▓отАл┌ЭтАмркКрлАрбШриБтАл┘БтАмр┤и рай╥СрлАрй╣ р│й╘Юр┤в ╥лрй╣ рог╙┤р┤ЯтАл ╪ШтАмркЕ╥╜рг│тАлрлВ рй╣┌ЭтАмро║ р┤б╥лрй╢▄╛рзН▄▒рлПтАл╪птАм рдШрд╝╙Ж роотАл╪▓рб╗▄╛ ┘БтАмроФркМ р╡Срл▓ рдШрд╝▀║рлУ рп╡▀отАл╪етАмр▓о рпбрйОребриМр┤е )(&&$ рй╕┬▓рлАрбШ╥СрлАрзКркКркМрлЪрб╗раТ рй╢▄╛рбШр▒бркЕ рбВр╡Срин рз▓▌АркШрйн рбВр╡С ргПркКриБ рк╣рк╗р┤б ╘Ср╡Мрй╣ ркКтАл▌ЧтАмрмТ ▀Жр┤Я╙Л ркФтАл╪птАм┬│▐╖рг│ ┬▓рз▓▌АркШрйнтАл╪ШтАм ╥гркЕрлВр┤бр┤ЯрмТрзМтАл▐╖раЙ╪ШтАмркМрлЪрб╗раТрй╢▄╛рбШр▒бркЕ рбВр╡СркгрпЧтАл╪ШтАмрз║рзШравтАл▌╝тАм╙ЛркФтАл╪птАм┬│╙Лрб╗╓ер┤птАл╪птАм р╡Срл▓рл╗╙╡ркМр│йтАл& ▄гтАм$) рй╕┬▓рлАрбШ╤┐╙╡╤┐рк╣тАлриБ▌А╪╣тАм

рмСриаркЕрйДрдШтАл▌┤тАмр┤│рйЛр┤Я╙ЛркФтАл╪птАм┬│▐╖рг│┬▓ркМрлЪрн▒ра║рк╣ тАл┘│тАм╘ЮриБрг│рб╗▌ДтАл┘╝тАмрмСриаркЕрз▓рз░╤┐ргПр╡жркЕрз▓рз░риБр│й р┤дтАл┘╗тАм┘й▄┐р┤│рйЛр┤ЯтАл╪ШтАмрз░тАл█ВтАмр┤брлТрпЧ┘йрбШ┘й┘Мр┤врв╗рзИ тАлрг┤▄Е╪етАм╘ЮрезтАл▄╛┘БтАмркЕтАл┌ТтАм╥зрй╗рмЦ┬│ркКтАл▄ЕтАм╙ЛрмТрк╣р┤птАл╪птАм р╡Срл▓ ╘УтАл▌╝тАмреЮркМ р╡ЙркЕр╡жтАл ╪ШтАм┬▓рай╥СрлАриБ тАл┘БтАмр┤б р┤ЯтАл┌втАмркЕ рк╣рк╗р┤б тАл╫етАм╥г┘й рлВрезтАл┘╗тАмрмТ ▀Жр┤птАл╪птАм┬│▐╖рг│ ╘ЮрлФрай рйн рмТтАл▌┤тАмрог╙┤р┤птАл╪птАм р╡Срл▓рзИтАл▄КтАмркМ╤┐рйОреб $&$ рй╕┬▓╙Ъ▄│рай╥СрлАрзКркКрн╝ р▒ЧтАл▐╖┘╗тАмрпГрзвр┤бргПтАл┌Э▄ЙтАмркК┘ЛрйН╘ГтАл╪╜р▒ПраЖ▌┤▌╝тАмр┤в╥л ркКтАл ╪Ш▄ЕтАмрк╜риБ ╙Цр│й╥Жрй╣ тАл╪п╓Ь╪ЦтАм┬│▐╖рг│ рай╥СрлАркК р░╜ ▄╛тАл▄Е╪ГтАмр│ктАл┘│тАм╙Шрб╗реер┤бркМрлЪ╘аркграГр│к▄▓ркЕркг▐╖тАл┌ЭтАм рй╣рограЛр┤врд╝ркФрй╣╥лркКтАл▄ЕтАм╙Л╙Д╙Лр┤птАл╪птАм рйнр▒ЦркМтАл╪▓тАмроФ┘йрай╥СрлАрзКркК╘ХрбЕрк╣рй╢▄╛╥┐р┤дркКркФтАл╪птАм ▐╡╥СрлАрзКрй╣р│е╘Юр┤в╥лрй╣рог╙┤р┤прй╢▐╡рйШрл▓▀║тАл╪▓тАмроФ ┘й┬▓╥СрлАрзКркК╘ХрбЕрк╣рй╢▄╛ркМрлЪрл▓ркЕркШтАлриБ┌ЭтАм╥▓▐╖р┤│ тАлрлВ▌┤тАм╙Цр┤ЯтАл╪ШтАм╥лрй╢▄╛рбЕтАл╪птАм┬│╙Лрб╗р▓╣р┤птАл╪птАм р┤бр│Я резтАл ╪е┌ЩтАмреЮр▓атАл▄ЕтАмреЮр┤ЪтАлрбШрг│ ┌в ┌ЩтАмрмТриКрй╣ рп╡равр┤Я тАлрг╖┌Щ▌╝╪ШтАм╥г╙┤ркЕроСркШрйн╙╡▀║тАл╪╜тАмриМр┤еро║рейр┤ЯрйШ ркЕрйШркМ р░╜тАл▄йтАмркК╘У ▌АтАл ┌дтАмркЕрйШрй╕ рг╖╥г╙┤▀║тАлрбШ▄╛┌ЭтАмр▒б рай╥СрлАриБтАлре▓рг│▐РтАмрйП╥лрй╣рог╙┤р┤ЯтАл▐Жрд╝╪ШтАм╥еркЕркЕ╥╜ рй╣рк╛рд╝р┤птАл╪птАм╙Лрк║р┤птАл╪птАм


$GYHUWLVHPHQW


$GYHUWLVHPHQW!!!


$GYHUWLVHPHQW


3ROLWLFV!!!

ᮁa᳒ⲱᨖ᭥ಽɩⲲᨱ᷾ᩍᖙอᬱ >ंਖ਼°અ࣏ઘ଒ી±੄Ӵ۱ң੎ٙ©ӵ൦ࣳ֯ટ ઘ‫ؘࠩ‬৊‫@ڝ‬

ਉৡઅ੘‫ڝ‬Әӵߗ੥੘‫ڝ‬ઊ଒֥‫ش‬ઍਠ൲ӵ൦ਁ ࣳ਍‫ࡅݾ‬൦અਁࣳंਖ਼൑ඟࣥઘ‫فਁڝ‬ഡߘ‫੹ל‬ ടӋઔ‫د‬ ंਖ਼൑௝߂୶࣏‫ؽ‬१ࣥ޻੹ҧӋ०Ғઅ޿ु੹Ӵഡਕ ੕‫੹ڝ‬અ࣏ઘܾ଒ીനৡഡ‫੄ؘد‬Ӵѿ۱Ҫ଒‫ކ‬ીઙ અ࣏ઘӚܳࠩ৊‫੸ڝ‬ӵ൦ਁࣳ֯ટ੹ઘӋઔ‫د‬ અ࣏ઘ଒ીਉࡘ‫ࡂؘ‬ҥࡃ଒ࡘѿന‫ؽ‬଒ઘஔਁࣳ३ஓ ࣳ‫ࠊݴ‬Ӌ७࣏‫ݴ‬ңஜҿીട଒‫ކ‬અ࣏ઘ଒ી੄ҥ੹ਯ ൛ടң֢੭૓੥ܾԙઅ଑ਉं‫ૂ޷ݴ‬ട‫ڢؘ‬५ଖહ੶ ܾઅ࣏ઘࠃ੭ѿ૓੹଒੘ട‫ؘࠩ‬৊‫੸ڝ‬ӵ൦ਁࣳૂ‫ف‬ ܾ‫ץ‬અ૒ୱ৊‫دౖࣛټ‬ ੯ࣛെࣝ‫ؽݼ׿‬અ੘ઊ଒֥നਖ਼ࠋઅഡ°ࣛङंࠃ ଑ਉंࠩઍࡘґીࠩ‫ݬ‬৊±ઊ‫ف‬೵હઊ‫د‬ઊґી৊੸ ౌઌ੹‫دٱ‬ѿुଔઅ࣏ઘઅ੭૓ઊ੥ܾԙ੹ࠊ੹‫ࡘڹ‬ Әࠊ‫ؘ‬଑ਉं‫ૂ޷ݴ‬ട‫ؘ‬Ҳӏઘ‫د‬ ଒֥നਖ਼ӵ൦Ԟ൧થી੥੘൦ࠩ৊घ੥ਁࣛી‫ٺ‬଒‫ކ‬ ‫ࠩݳد‬৊ਁ߼ܱ‫ץ‬અ૒ୱ৊‫دٺ‬ െരࠩਁ‫޷ݱگ‬ä৲݀੹౿ട଒ৌӋઅ࣏ઘਁҲ੥ܾ ԙ੹઺‫ش‬ടң֢ä࣏൦౿‫ࣛל‬੥ܾԙԙ৙ઊӘ‫د‬ട‫د‬Ӌ ਉҺଖӄੌӵंஓ੸੥ܾԙ੹ࠊ‫ؘ‬੭૓‫ਁڝ‬Ҳ଑ਉं ‫ࡘݴ‬Әഢ़ઔ‫د‬ ५ૂܾ१ߺ੹Ӵടܱ‫د‬ाଓഡӄ୵Ӗߗ੘અ੭ѿ૓ਁҲ ഡ‫ف‬Ԟ৹ઊৱઅ੥ܾԙ੹઺‫ش‬ടҸ‫د‬Ӌടઘӵंஓઊ °࣏൦౿‫ࣛל‬ઌી‫ؘٻ‬ҫࡂ‫੸އد‬ԙ৙±ઊ‫ؘ܅‬ઊ੭ܾ ‫ކ‬੘અ଑ਉं‫ࡘݴ‬Әഡࠅઔ‫د‬

ઊ ਁ ੯ અ ੘ ੸ ²߸‫ޏ‬ઌӘ ૻӋ ࣥ ઘ‫ט‬ѿ ޻ઊ‫܅‬ ‫ؘ‬ઽ੹҆৊ട޷ҿ ఐిԙ৙੸ৈ‫܅إ‬ Ӌࡋৡഡ‫د‬³޷ࣳ ²±࣏൦౿‫ࣛל‬± ઊ‫ؘ܅‬ധ޿੸നࣴ ਁ‫܅گ‬ઘઅહಹ‫ز‬ ઊѿ‫؟‬ട‫د‬ԙ৙Ә ࣛӚ৺ઊ ੥ܾԙਁ ‫ف‬ഡ଑ਉं‫ૂ޷ݴ‬ നࠩ‫ݬ‬અઘઅऀӘ ޾൑ऀ੹ ୱ‫ز‬നৡ ഡ‫د‬³Ӌࠌോ‫د‬ ಡඥமԕ‫ز‬੘Ӌӯ ࣏ઌ Ӌ ໠ ֪੯எ ীਭंਖ਼൑०ߗ੘ ઌ Ӌ ࠆ଒ਕী ‫ڢ‬ અ࣏ઘ੭ѿ૓ਁ‫ف‬ ഡ੥ܾԙઊથӆਭ ࣏൦ࡃ଒‫ز‬ஔҀ૚ १ߺ‫ز‬ஔਁࣳ ઺‫ش‬ ‫ٻ‬Ӌઔ‫ؘࣛ‬ൠઊ‫܅‬ ࠩ৊஋‫ݼ‬ѿ੍ًً १Ԛട‫د‬ ৈ੏‫ܟ‬અ࣏ઘ଒ી੄ҥ੹ਯ൛ട‫ੋֳؘ‬અ°અ࣏ࣛઘ ‫ڢ‬ਙੌࠃ଒੘ਁӚഡࠩ‫ݬ‬±٩ӵ൦ࡂҥࡃ଒੥੘൦ਁ ࠋઅ‫دౖࣛټކ‬

ࠆ़െ ࣝીௗߺ૲਌ഥ અ੘ ா֪Ӗ૲ ઊࠋઅ ഡઊࠩ৊੸ౌઌઅ࡜ ࠩര੥ܾ࣏‫ޏ‬ഡӄੌ‫܅‬ ٩ ઊ‫ ݴ‬ӆԞܾ ‫़د‬અ ઌ޻੹Ӵ૒ട‫ؘ‬൭Әѿ ઔ੹‫ف ؘਁڹ‬౿ܹܹ੶ ܾ અ࣏ઘܾ ଒ીഢ ़ ઔ٩ܿയ‫د‬ ଒֥നਖ਼ாౖ֪৊અ ࣏ࣹ ന࠾‫ ف‬௭഑ਁࣳ ઍৰ֥ ࣏Ӌܾ ઌന ޿ ु੹ ઐ੸ ഠࣥ‫ڝ‬ઊ અ ࣏ઘܾ ࣷી‫ ़ ٽ‬ઔ٩ ܿടԞ੥ഡࠩ৊ઊ‫د‬ െથઅ࣏ઘ३ஓ੄ҥ੸ ౌઌઅӴ૒൞‫੹ٳ‬ട‫د‬ ѿ ࣏‫ޏ‬ഡ ӄੌ‫ܾ੶ކ‬ ഡી‫ٻ‬Ӌઔ‫د‬ઊਁ‫گ‬ ‫ؽ܅‬१നӄ੸޻ഠࣥ ૻ޻‫ކ‬અ࣏ઘ‫੶ࣛف‬ ܾࣷીയ‫د‬ ട଒‫ౖ ކ‬৊ ࣏Ӌܾ ઌ ന ઺ӵ ޾‫ ڛ‬ഠӯ‫ڝ‬ઊ ીࡘਁࣳઌѿ‫़ܳټ‬१ ࣹ੹ઊੋടӋઌ଑‫ټ‬഑ܾԓ‫ކܕ‬੎ਕഢ़ઔ٩ܿട‫ؘ‬ ‫ڢ‬ല൲ࠋࣥഢ़ઔ‫੸އ़ؘ‬৊઺࣏Ӌ‫ݴ‬ਙࠒട‫ؘ‬൭Ә ѿઔৼ‫ؘد‬Ҳࠆઅ੘અࣹ޻ઊ‫د‬


$GYHUWLVHPHQW


3ROLWLFV!!!

спи▌Йсжйс▒есФН┼Бси▒т▓▒тк╡реЕс╕╛т▓▓тАл╫бтАмрпбс▒╢сЗбт▓╕ с▒▒├брй▒vс│С O▀╣рлЫр║нркАр▒п (р╢СрадраЮр╣╡▀ЮсБкр╢Йр┤С▀ПрнЬр║Прм╛ ▄┐рк║рбШроЛриБтАлрл╗╪птАмркКрйЛрезрг╣╙Ш╙пр▒┐рд╝тАл┘БриБ┌в╪▓тАмр┤бркШроФ рзКрк║рк╜╥йрй╣релрезр┤ЯтАл▄ЕтАм╙ЛрмТрезр┤птАл╪птАм р║Тр╢╝сАесБКр╢з▐н▐нреБрнЬQ

рлАроМркЕр╡СрйетАлраК▌┤тАм╙ЛрйПтАл▌╕тАм┘й▄╛тАл┘нтАмрзИри┤тАл╪птАм рдВрйЩр╡СрпЭ▀ВргП╙ЛркКр╡▓рйнргПрзКрк║ргП╙ЛраТрмТтАл▌┤тАмрйер┤и╥АрбШ

р╡ЩрйШ╙╡▀ЧройтАл▌╝тАм╤┐рмТ╓еркН╙╡▀Чр╡жркЕриБрг│рдВрйЩр╡С

р┤ЯрмТтАл ▐ЖтАмрмТ╓е ркН рг│рйП рмТр┤ЯроОр╡Срг╖ ргЫри╡реотАл▌╝тАмриКриБрг│тАл╪ШтАм

роЛра║▄╛ роОрк╕р┤б р╡Жркгрк╜╥йрй╣ рк║╥Ср┤Я╙Л ркФ╙Л ркНрбШр▒бтАл╪ШтАм

рпЭ▀ВргП╙Лр╡▓рдЩрлТрпЧркЕркНр╡Эрй╢▄╛╙пр▒┐рбЪрзбриБрг│тАл╪птАм

тАл▄Е┌п┌ОтАмриа┘Орк║тАл┘│тАмрн▒╤┐ро║раЛр┤Я▄▒тАл╪ШтАмрзЧриНрн▒тАл┌Э▌┤тАмркКраКрзИ

█ЩрлАрбШр┤етАл┘│тАмрзКрк║рк╜╥йриБ╓врг│тАл▌▒рвЖраЛ┌в╪ШтАм╥▓тАл┘БтАмроЛр┤Я╙Л

рлА

рл╗ркКрйЛрезрг╣риБркКтАл▌▒тАм╘Ю╘крмТрк║рбЪрзбриБ╥з

ркФрмТтАл▐ЖтАмр╡ЖркгргЫр╡арй╕рлТ╘Щ┘й╥Срг╖тАл┘╗тАмрмТрзМ╙Л

рпЩ┬░рзКрк║р╡ЕрейтАл▐ДтАмреЮр▒бр┤УтАл▄УтАм┬▒рд╝тАлрй╣▐БтАмрмТ

ркФтАл▐╛╪ШтАмредркКтАл╪птАм

резр┤Я╙ЛркФтАл╪птАм

╘дтАл┘│тАмриМ релркгрй╕ ркК╓з р╡жркЕриБрг│ ┬▓рдВрйЩр╡С

рлАрбШ╤┐ роо╘Х ркУтАл▌▒┌птАм╙Л ркФтАлргП ╪ШтАмр╡ж ╥А рбЪ

ргП╙ЛтАл▌┤тАм╙Ж╘Ю▄╛рзКрк║резрг╣риБтАл┘БтАмр┤брк║рбШроЛ

рзбркЕрзКрк║ргП╙ЛтАлриБ▄│▐Дрн╜┘БтАм╙ПтАл▌┤▌╝▐бтАмрзР

ра║рк╜╥йркКрмФр┤░тАл┘╗тАм╙ЛркФтАлргЫ╪ШтАмр╡ариБрг│█ЩтАл╪птАм

╙ЛркФтАлрдВ╪птАмрйЩр╡Срн╢ргПркКр╡▓рк║ см▓ рбШроЛ

резргП╙Л╤┐раЛргер┤б╥лрй╕тАлрйМ▐УтАмрйн╥Ж┬│ркКтАл▄ЕтАм

ра║▄╛р╡Жркгрл╗ренркЕркШроФрзКрк║рк╜╥йр╡ЮтАлрй╣┘│тАм

▐╡рлАрбШр┤етАл┘│тАмрк╜╥йтАл┘Брй╣ргЫ┘БтАмр│кр╡ЬтАл┘БтАмр┤в█╕

рк║╥Ср┤Я╙ЛркФрмТтАлрг│▐ЖтАмрйПрмТр┤ЯроОр╡Срг╖ро╖тАл┘нтАм

рй╣раМр╡ЛтАл╪╜╪птАмркгркКрадриБ▀ЪрлВтАл▌┤тАмркНрй╢р▒ЖрмТ

ргП╙Л┘к┘йр┤░риЙ╥Трг╖р╡жр┤зргП╥етАл┌втАм╥АрлЪ

р┤ЯроОрейр╡С╘ЮринтАл┘│тАмр┤ириЙ╥Трг╖резрг╣тАл┌втАмркКр│й

рзКрк║ргП╙Л╤┐╘УрпЧрмЦрзМ╙ЛркФ╘ЮтАл▀Ъ┌╣тАмркКтАл╪птАм

р┤дтАл╪п┘║тАм

╘дтАл┘│тАмриМ╙╡▀ЧрлТрлАрелркгрй╕ркН╘а╘Ъ╙Ъ╙Жрн▒

╘дрелркгрй╕┬▓ркКрадрл▓рбШр▒брелрезтАл╪Ш┘╗тАмрлАрбШ

╙Ър╡жркЕрй╣риН╙Л┬▓роо╘ХркУтАл▌▒┌птАм╙ЛркФтАл╪ШтАмрзК

р┤етАл┘│тАмрк╜╥йтАлрл╗╪приБргЫ┘БтАмркКрйЛрезрг╣тАл┌втАмркЕрзКрк║

рк║ргП╙Лрин╙Ъ▄│╥АрбШроЛтАлрл╗╪п╪ШтАмркКрйЛрезрг╣

резрг╣рй╣рл╗рк╜рк╜╥йр▒╕▄┐р┤Я╥╕тАл╪птАм┬│▐╡┬▓ро╖р╡▓

раГ╙пр▒┐рд╝тАл┘БриБ┌в╪▓тАмр┤бркШроФрзКрк║рк╜╥йрй╣рбВтАл╪птАмроОрк╕р╢ермФ р┤░р┤ЯтАл▄ЕтАм┬│╙ЛрмТрезр┤птАл╪птАм

рбШрелрк╜╥йркКтАл╓з▄Я┌ЩтАм╙ДрйМр┤итАл╪╜тАм╘Ю╙ЪраГ╥Ж┘к╘Ю╙ЪрзКрк║ ╥Трн▒тАл▄ЮтАмркКр▒Прг╖р┤ЯтАл┌в╪ШтАмреж╥ТриЙ▐╗ркКтАл╪птАмрпЧтАлргП╪ШтАм╙Л╤┐

рк╜╥йркШтАл┘БриБ┌втАмр┤ирз╕рлАр┤брн╜ркСрй╣▀Ы╥╕тАл╪птАм┬│╙Л╥ЛрлТр┤птАл╪птАм

раЛргер┤птАл█Щ╪птАм╥Орй╕╓зриар╡▓╙ДрбЩрйПтАл▌╕тАм┘йрин┘к┘йтАл▌┤тАмриа╤┐ рлАр╡ЩрйШ╙╡▀ЧройтАл╪Ш▌╝тАмркКрин╙Ъ▄│рмТ╓етАл╪┤тАмркН╙╡▀Чр╡жркЕрг┤

тАл╪ШтАмриЙ╥Трг╖┬░тАл┘нтАмр┤Щр╡С реж╥ТриЙ▐╗ ┬▒╤┐р┤иргЫриБрг│риГрмФ

р┤бр│ЯрлАрбШтАл╪ШтАмркНрбШр▒брл▓╥БрлАрбШр┤етАл┘│тАмрк╜╥йрй╣р┤брн▒▄║рел

ргЫриБрг│рдВрйЩр╡Срн╢ргПрин╥Орй╕рзКрк║ргП╙Л╤┐ркераЛр┤ЯрмТрзМ┘й

╙Лркгрй╣ркНрй╢р░ЗркМ╘Хр┤ириКриБтАл┘БтАм╘Юрл╗ркК┘Ор┤ирзй╙Дрн╡роУр┤д

резр┤бтАл┌ОтАмрйЩркКр╡▓тАл╪▓тАм╙Жрк╜╥йриБ╓врг│╥╕тАл╪Ш╪птАм╙Жр╡зркКтАл╪птАм


$GYHUWLVHPHQW $ $GYHUWLVHPHQW


3ROLWLFV!!!

ᕽᬙƱᮂq⬥ᅕॅ⩢ᝁƱᮂ ᯙᖒƱᮂ‫ݡ‬đ ᄜ එ ଍ ߏ ௘ ઀ ࠢ ᄝ ज ߚ ྃ ୞ ૂ ᄔ ઊ‫ݴ‬੥ന²ઘ࣏Ӌ‫ؘ‬થ଒ી೤ѿ‫ݴ‬ңஜઍࠉӋܾ ඥඩ‫ڛ‬െ५ਁ‫׭‬ਉઔ‫د‬³޵²ઍࠉӋ‫ؘݼࣔݴ‬ી୽ ઺൝ടӋ੘ട‫ؘ‬ഠӯ‫ށؘ࣏‬ൌ൅३ഠӯܾ଒ીടҸ ਁਊ‫੹ܞ‬কৈৡഡ‫د‬³Ӌҋ૒യ‫د‬ ೎඾ߚ೦७ࢦറਖ਼ઍௗ‫ؘࣳݱ‬੏१ӯ੮҆ࣷңਁ஺‫ބ‬ടҸ‫د‬Ӌ ࠌට൲ࡂઌૻଔࡂଔਕ੸°൅३ӯ੮±੹ࡂ़

‫د‬³Ӌࣹ޻യ‫د‬

Ӌ࠹൑࣏‫ؘ‬²ઍࠉഠӯ़૴ਁࣳ૲Ԟৰܱ੎ӯ੮

ंਖ਼൑୶࣏‫ݴ‬ӆԞܾഠࣥ৊઺੹ҋ൛ടܱ‫ؘ‬Ӗৢ٩

ીࡂ֢਌़഑ܾԓ‫੸ܕ‬ӯ੮ஓୱ੘ਁࣳૂӖടӋӯ

ଔਕ੸°ઌऀӯ੮±੹ҀҀֳंੜ‫د‬

֢਴‫د‬

੮ஓઅഠӯ଒੘Ԟ‫؟‬٩ҋ൛ഢҫ³ઊ‫܅‬Ӌৢङയ‫د‬

ઍૻ৕ࣷңӚ‫ݼ‬੥੘൦ѿൖೖઊ଒ਁӖґഡਙࡻ൲

੯઺ࡘன‫ؘݼ‬²ҥஸഡ଒‫ך‬ઊࣛ଒֥ഠӯ१ࣹ

ઊࣛ޷઺ࣳ੏‫ف‬ӯ़‫ؘ‬஺‫ބ‬Ԟઘ൦ҽਁࣳ²ઌℍહ

ࡂ‫ڝ‬અ૲੄Ӗৢ੹ࡂ޷ଔࡂଔਕ൲ࡂઌ੯ٌ൙઺

੸଒ङહ੶ܾӚ‫ݼ‬ടӋ֨੸ҥߜӘӯ५੸ґஸടҸ

ऀӘ୺અऀ੹Ԟ‫ؘݱ‬ഀऀӯ੮ӯ੘Әઌԃઊࡂણ‫ٻ‬

ӯ੮ࡘன‫ݼ‬ਭ૒ඟ਌ऀӖ൦‫ف‬ӯ़‫ؘ‬ә‫ף‬െ઺ӯ੮

‫د‬³Ӌࠌോ‫د‬

‫ؘ‬ӯࠨӯ੮೟२ӯ੮੹଒৩ട‫ؘ‬౿ࣽӯ੮੹१രട

҆અഩ७ી୽ઊৼَ൅३ഠӯ௙൝ӄߗࣛԚ२‫ڢ‬અ ࡘ൞ℍ൜‫ݴف‬ਙӋയ‫د‬

૒ӯ़‫ؘ‬²৊઺ടӋӯ੮હઌ़ഠਉര੹੥നഠӯ

Ҹ‫د‬³ӋӖৢയ‫د‬

ਉര৊઺૒ܺ‫ૂݴ‬ીടӋӯ੮ஓֳഠӯ৊઺Әਭഠ

ԓ‫ؘ‬²૲઒२ӯ੮੹ౌಶടӋ୺૒ऀ੹Ԟ‫ؘݱ‬ӯ੮

੯઺ࡘன‫ؘݼ‬²ಡԃӘ೟ѿ‫ݱ‬Ԟӯ੮੹଒৩ടӋ

ӯਉര૚ഥ଒੘ऄౡ‫ࣹݴ‬ௗട‫ؘ‬ഡ೟ഠӯ१ࣹߜ٩

੹ഢҫ³ઊ‫޵܅‬²ਙ௷‫ف‬ઍࠒહ੶ܾ଒२੹ѿ‫ݱ‬ௗ

ً࡜ৰട‫ؘ‬ӯ੮൝ӄ੹૒ऀടҸ‫د‬³޵²ഠӯ೤ѿ

़१ܾઽҩടҸ‫د‬³ӋӖৢയ‫د‬

‫ؘ‬ҫઊৈ‫੹ࠩߚࠉ܅إ‬౿നࣥҀട‫੹ࠩࠒؘ‬Ԟ‫ݱ‬Ҳ

१થ‫઺ز‬઒ԙ֫ࡘെൠഠӯӯ੮೤ѿഠࣥെൠ‫ڢ‬ ੹࡚ࣴനࡘ५ഡઘੰൌ࣏‫ށ‬Ӌ ઘ࣏Ӌ ‫ؘ‬଒ી௃घട ӋઍࠉӋܾ઺൝ടҸ‫د‬³Ӌࠌോ‫د‬ ۙ²ഠࣥ৊઺Әരࡃ੹ӯ੮અഩ७ѿௗܾࣗӋ ߚ ੋ‫ࣳݾ‬੏ӯ੮҆ઊਯ൛ഡ ௙൝ӄ‫׫‬ஸ࣒ߜ࣏ੋࡻੰ ੹ࣷ੶ܾࡃ੘ടҸ‫د‬³Ӌৢङയ‫د‬ ૒ӯ़‫ؘ‬²ઘ࣏Ӌ‫ݴ‬೥଒ടӋઍࠉӋ°઺ऀ१‫ف‬± ‫ݴ‬਍Ҹ‫د‬³Ӌҋ૒യ‫د‬

ࡂ़൲ࡂѿ੎ٙെਊઌߚੋ‫ݾ‬ӯ੮҆੸ਙࡻ൲ࡂ‫ڢ‬

ടҸ‫د‬³Ӌࣹ޻യ‫د‬

ܿ੹ട଒ৌৈӖৢ੹ࣷӚ੥ਁֳ଒ৌ৔ӋӋ०ٌ

ৈଓਙࡻ൲ࡂ‫੹ܿڢ‬ട଒ৌ੸ߚੋ‫ݾ‬ӯ੮҆੸஺‫ބ‬

࠹൑࣏ਭઊࣛ޷઺ࣳ੏‫ف‬ӯ़‫ؘ‬ਙࡻ൲ࡂ‫੹ܿڢ‬

Ԟઘ൦ҽਁࣳ²Ӗӯ੮ತ৊ਁࣳࠔ੒ਁ‫ڎ‬஋ଔഠࣥ

‫ބ‬ஞ଒‫ކ‬ৈଓӖৢ੹ࣷӚ੥ਁૂ஺ട଒ৌ৔‫د‬

ഠ৹ૻ‫ز‬ഠࣥ੹‫ࡂ٭‬Ҹ‫د‬³޵°ࣳ੏ഠ।଒੘ఐ௠ऄ

ട଒‫़ࡂކ‬൲ࡂ‫੸ڝ‬ԓ‫ٳ‬৊৲݀ઌౡ࡮֢Ԟઘ൦ҽ

ౡ±ࣹ‫੹ށ‬Ӗৢ੶ֳܾҧৼ‫د‬

‫ࣳਁڢ‬ઌऀӯ੮ҋ൛Ӗӯ੮ࣔ‫ݼ‬Ԟ‫ݴ‬ा੥৹ߗܾ

ۙ²ഠࣥ‫ڝ‬ઊӘ٩ഡഠ।Ә࣏ӯ੮ࡘ‫ࠪࣳਁع‬ৰ֢

՟৔‫د‬

ઘԞ૲٩હ੶ܾ଒२੹౑ࣞℍஔസഢ़ઔҲ°ਠഒ

Ӌ०ٌ࠹൑࣏‫ؘ‬ഡ৲݀ઌౡ࡮ਁࣳ²ઍࠉӋѿࣛ‫ؽ‬

࡙±೤ѿஔૂ‫زݴ‬ӆહ੶ܾ൜‫ف‬ടҸ‫د‬³Ӌࠌോ‫د‬


$GYHUWLVHPHQW


(FRQRP\!!!

⪙▵ᩩ᜾ᰆ‫ݡ‬ᩍഭ⃽อᬱ

ⲱᯝၹᭉঊ⪡᮹႑Ⲳ

ᇥʑaᜅˍŝᯝˍ ŝᯱsฯᯕ᪍௝

එ଍ൢ঱ၘ)$$ઊr+)$ઊ൜""඾૞ ਙ२ઍґਖ਼઺ਁਙৢ੹നৡഡ‫د‬³Ӌ‫މ‬ യ‫د‬ ഝ౬ටർ,$$ઊr%&$$ઊ൜

൑౮ਁࣳ१ҁ‫ٳ‬৊ਙ२੹ਣ‫ؘݼ‬ٙ‫ڙ‬ ‫ੋࡻؘ‬ઊ‫ކ‬੘ਁ‫ش‬ട‫ؘ‬ҫ੶ܾ֢ ౌ֭‫د‬ઍࠉਫ਼‫ڭ‬ൔઅࠔ़૴ઊ‫د‬ ઍӖીңܑ੥੘൦ਁ‫޷ݱگ‬൑౮ਙ२ણઅ ਙ२ࡻੋ੸‫ކ‬a‫ކ‬੘़૴੶ܾଙӆ ‫دٺ‬ ઊ‫޻ؘ‬ѿ‫ܞ‬અടҒ੹़ੋട‫ؘ‬ґઅ‫ف‬ ൌൔ੹१ҁѿ‫فܞ‬ਉട‫ؘ‬ٙ‫ؘڙ‬٫ઊ‫د‬ ൑౮ਙ२ણઊ‫܇‬ӚӠ൑౮৹൉൦൦੘࣏ܾ‫ڢ‬ ܿ‫ټ‬ಡԚ൑౮ઊऽࠆ৹਼ਁਙ२ણ৹੹࠾ രട‫ؘ‬੭ൌ੹ઍ௸‫دؘ‬ઊ‫ܡ‬൑౮ਙ२ણ੸ ࣳ੏଒ਊਁ‫ކ‬ਉґѿऀരടӋઔ‫د‬ ம‫ކف‬੘ਁ‫ش‬ട‫ؘ‬൑౮ਙ२ણઅਙ२ ࡻੋ੸ઍࠉਫ਼‫ڭ‬ൔ ೤ԑ‫ކ‬a‫ކ‬੘ અ ৢࠔ़૴ઊ‫د‬ ઍࠉਫ਼‫ڭ‬ൔ੸ઍࠉ੻२ઽ৹੶ܾളѿࠊৈ ਕ৹ട‫ؘ‬੭ൌ੶ܾ‫٭‬ચௗ‫ڢ‬અര࣏ਭਙ२ ৹੹࠾രട‫ؘ‬ӕ੹‫މ‬ഡ‫د‬ ਙ२ࡻੋ੸ࠔ֢ࡻॲ଒‫ކ‬൑౮ਙ२ણਙ ৢઊॐ੎ઍઊৈ‫دإ‬ Ӗી੥Ӛӆઘ‫ؘ‬²ઍࠉਫ਼‫ڭ‬ൔઅӄੌaґ ਖ਼઺ਁਙৢട଒‫ކ‬൑౮ਙ२ણઅӄੌࡂ౿

ҿ൓२‫ܾ੶ߚ઺੹ކ‬ട‫ߚ઺ؘ‬ਙ२ણઅਙ २ࡻੋ੸൑౮ਙ२ણӘઍࠉਫ਼‫ڭ‬ൔઅૻҁ ़૴ઌ‫ކ‬a‫ކ‬੘ી٩‫د‬ ૲ܾਫ਼‫ࡩڭ‬ೖਫ਼‫ڭ‬ൔਫ਼‫ߚڭ‬൛੘ਫ਼‫ڭ‬અ ઺‫ؽ‬ਫ਼‫࠯௷ڭ‬ऍ‫ڢ‬અ޻௠੹࣏ੋട‫ߚ઺ؘ‬ ਙ२ણઅӄੌ઺ӵਁৢਉґ࣏ѿ‫ܿڢ‬ ‫ٹ‬ઔ‫د‬ ਉ޻અടҒ੹़ੋഢ़ઔ‫ؘ‬ઙ੸Ԑ޾ અൔ੹ਉ‫ܟ‬ґ‫ڂ‬Ӌઔ੶޵౿ࣛਙ२१ҁ ੸१ҁ਼ֳ࡚ઊ‫د‬ ഡ೟Ӗી੥ਁ‫޷ݱگ‬ਙ२৹੹ਕ੥ട‫ؘ‬৹ ஔ‫઺ؘ‬ӵਁґѿ‫دؘ׉‬ ઊ‫़ؽࣛૻڝ‬ਙ२ણ੸ૻ٩ӆৢന଒१ӆ ৢԙ੹൝࡜ന૲଒ৌң֢Ә٩ഡ੥ৢԙ੹ ࡘӘടӋઔৰӆৢ੹‫ޜ‬Ԟ઺ৢӚ੹՞՞ඥ ࣔೞࡋৡഡ‫د‬

સߜѿԞ૒ѿઊৰ଒‫ؘ‬ѿ੎ٙࣥ൞Ә߼ાഡѿफ़ӘઍӘઘ ‫ݩ‬ѿһ੸࡚Ԟ‫ڝ‬ৰࣛ‫ف‬હ੶ܾ‫އ‬ઊਠ‫ݳ‬ҫ੶ܾ֢ౌ֭‫د‬ ઍ౿ӆஓઅ࡚Ԟघࡻઘߜѿ૒࣏ ଒஺޿હ࠺ ઘ‫¯޷ݱگਁݑ‬ ਖ਼Ԟҁ઺ஔघࡻઘߜѿѿઙ‫࡚ך‬Ԟࡂ‫د‬ਠ‫ݳ‬ѿ੎ٙѿफ़ ѿһ੸઺࡚Ԟ‫ࡻف‬଑ѿനѿણ‫੸׬‬଑ѿੰ੹ࡂਔ‫د‬ Әઍઊܾ੥‫ݴ‬ୱ଒യ੶޵ӘઘℍࢃӘ‫ݩؽࠃݩ‬ѿܾ ੥୼घࠃന૒ѿܾ੥‫ݴ‬ୱ଒യ‫د‬

Ӗી੥‫ؘ‬ৗࣳ੖௵ඨ൑౮Әઌౡఒಮ‫ࣳ౏ב‬ ੏ఐਂफ़ഡҋ൑౮ਫ਼‫ڭ‬ൔ‫઺ڢ‬ӵӕਙ२ ણઅ࡜ӖીৢӚ੹१ી૒ௗഡࠅઔ‫د‬

ंࡘഀ޿੹‫ڝ‬ਉ‫޷ࡂد‬ംӋஷ ൑ࠆ ‫ڲ‬Ԟ  ਠઊ ҆ઘ ‫ڢ‬ઊઙ‫ࡻਁމך‬ന࡚Ԟ‫ٳ‬৊ѿણ‫׬‬ ੸ࣛ०‫ࡂ੹ݬ‬ਔ‫د‬

ઊ‫ڝ‬ਙ२ણઅӄੌਙ२ઍઍ઺Ԫ଒࣏৹ ઘਁҲӆৢനૂ‫ݴ‬౿ࡂട޷ӆৢԙ઺৙੹ ൝Ԛࠊ੹़ઔ‫د‬

ࠉ޷‫ؽ‬ԕ १ԙௗ ߗ ࠔஷ ‫ڢ‬ ੸ఽҲֳܱ઺࡚Ԟ‫઺ࡻف‬ஔ‫ߜ࣒׫‬ѿһࣛ०‫ߜޡਁ੸ݬ‬ ‫دܦ‬


$GYHUWLVHPHQW

рઔҙ೥ԍೠ‫ۿ҅י‬ਜ਼஘


(FRQRP\!!!

ᖙĥ۵ḡɩⲱЩ᮹ᗭᰍⲲ┥ᗭᖍᮁᱥᰢᵲ மԕ°ոઅ३घથ±ܾ࡜‫౎ؘݼ‬घࣼ ੭१ણ੹‫ॵܟڅ‬৹ஔ‫ڝ‬અӄભઊௗ ਍ന଒Ӌઔ‫د‬ ӵֳԞ৹‫ڝ‬٩ઓ‫ش‬ৈઘஔԞीܾࣷࡂઌ ౎घࣼ੭‫ࡂࣷݴ‬ઊ޵ԗܾࠦ१ણਁ٩઺ણ ੹ֳӋઔ‫౎د‬घࣼ੭‫ؘࣴ‬੭ࣴ౎஍਌ ѿफ़֢֢ߗ‫౎ڢ‬घ‫ݴ‬ѿଔߜଖ੹ѿ਍ട Ӌ౎൛നࣳԞ‫ࣼ܇د‬੭ൌౖܾࢴ੸घથ ‫މݴ‬ഡ‫د‬ҋஎઅ࡚અ़૴੶ܾѿ࠻଒ ‫ކ‬ҋ٩‫ࠔؘ‬ઊࣛҋഡಡऀ੹ѿ૊ല ൲°எ±੹‫ف‬ஔഢҫ੶ܾԞ‫ؘٻف‬ஏ‫ز‬ ३घથઊ‫د‬ ۙ౎ऀ ਼ࡘඩਁઅന࠹ൌ‫دৼٻ‬ѿࡃ੘ ‫ऀؘٻ‬ଖ ़ௗ‫ؘ‬ҋஎઅࠔી٩ܾफ़౫ ઌ‫ݼ‬फ़্֢‫ࡻਁؓ߸ݗ‬നࣳ٩ਖ਼‫ڢ‬ඥ‫׬‬ ‫د‬ѿ࠻Ӌҋ٩ѿ‫ૂإࡂد׬‬ഀӄ‫ܞ‬൛ਁ ‫ݳگ‬਌ࡻґࣷઊ֢ઊ࣒൛౎घࠔ஺҆घ ൭Ә٩ఽ‫د‬ઘ‫ٳ‬ୱ"ഃܲࠋ઺Ԟ֧ґ ࡷ ‫ܩ‬ઊ‫" ڙ‬౸޿ҥஸੋઘથ"৒ܲੋԞ‫ڢ‬અ

࣒৹ੋӘ°%RHLQJ±"°$LUEXV± ‫ڢ‬અധӖੋӏ഑୼"֤९‫"ف‬౫‫إ‬फ़‫܅‬అ" ઘ઺ң഑‫ܩ‬ઑ‫ڢ‬અफ़೩௏"‫ܩ‬સੋ‫دڢ‬৩ ഡ࡚ৡਁࣳ൞ੋ‫ٻ‬Ӌઔ‫د‬

ܲഡ࡜Ԣਁౖࣳৰ֥ӄઊܾ੎౎घࣼ੭± ‫ؘ܅‬અ߸‫੸عݴ‬°ౘࣼ 7$1620(" ± ࡴ‫ࠋݴڙܓ‬೵ടӋࡅһહઌԗܾࠦ‫ބ‬௿ ವਁ֢ࣳӋઔ‫د‬

ंӆ१ણԐ޾٩െથ਌ҁ‫ކ‬౺ ৱ‫ش‬ ‫ ܟ‬Ԑ޾ਁࣳ਌ҁઊࣛԚऀણടӋઔ ৰ‫ؘਁך‬ৱ‫ܟش‬Ԑ޾અి१ણ੶ ܾऀણഢҫઊԞ‫ࣛدټف‬ൠઊઊ‫ࡂدܨ‬ ‫إ‬ӵஔ৹ஔ‫ڝ‬٩ઊ࡚ৡਁઓ‫ش‬ৈ۫ৰ‫ڝ‬ ޵ࡂ೪੹൞ࠋඥടӋઔ‫د‬

݄ٙ௿߸௤٩ઘ‫ٳ‬ୱӄ‫ܞ‬൛ഩ७ࡘഀઌ ୱஔ഑‫ܩ‬ઑ੹െ‫ف‬ୱਭӖ‫ٳ‬ґࠋനܾࣝ ੎Ӗࠩઅ஢ӄ‫౎ܞ‬घࣼ੭ࡃഥથܾઌಠ ‫܅‬٩ਁહੋട‫ؘ‬ٙऀӖയ‫ݗۙد‬഑‫૲ڢ‬ ੄ԙङࡘഀ٩౎घࣼ੭ࡃഥથܾ‫ف‬ஔട ਉԞ૔ઘ‫ٳ‬ୱૻ‫੹ܞ‬ઊࣛ൧Ԟહ੶ ܾӄ‫ܞ‬൛१఍‫د‬

൭ऀ੸଒֥ਖ਼െ‫ف‬ୱѿૂ‫޾ࠅ׏‬ౡ ऴਁࣳࣷࡂઌ߸ܑൌ௷इ௡°ઌಠ‫܅‬٩ ,QWUDGR ±અ഑‫ܩ‬ઑਁ٪ઘґࠋഡӋऀ‫؟‬ ౎घࣼ੭°ౘࣼ 7$1620(" ±੹஋੻હ ੋ१఍‫د‬ ൭ऀ੸ӵֳԞ৹੶ܾ‫ؘ‬஋੻੶ܾઘஔԞी ܾӋऀ‫౎؟‬घࣼ੭ґࠋਁऀӖയ‫ۙد‬଒ ֥നਖ਼઺࡙઺૲ਁ਌࣒౺Ԑ޾અ Ӗણ੹ਯӖࣛ৹࣒ࣥ੹१ઙട޷ࣳ°ҋ

ઊ‫ܟ‬ഡघથԞीґࠋ੸଒ԙԪ଒ന਼ࣷ ଔघથԞ৹અਕਊઊৼَஏ‫ز‬घથ࡚ৡ ਁӵֳԞीܲઊৰԶ‫܇֢ݴ‬ඥഢ़ઔ‫ؘ‬ ૻ੄ഡӆԞѿ‫دٺ‬ ఐਠ݅ഓ‫܅‬फ़ಯ੸ மԕ ૻӵ ࣛടઊਁࣳ ਍‫ ݾ‬°ୱઊ֢ഓ‫܅‬फ़±ਁࣳ ઘ‫ٳ‬ୱ ֢ ധӖԞઅ ߗҲ‫૵ ݴ‬ਉ ਌ࡻ‫ ݴ‬൧Ԟહ ੶ܾґࣷ१ే़ઔ‫ؘ‬३घથ°௺೩଒ಠ

.RPSR*7H ±‫ݴ‬Ӗґയ‫د‬ ਍ѿघऀ़଒‫ݴ‬Ԟࠉ੶ܾ‫ڛކ‬ઊघથ‫ؘ‬ Ԟ૔਍ӄ൛ऀघથਭ‫ݼش‬થ൞ੋઊѿ‫؟‬ ട޵ѿӖऀӘாһҋ٩٩ർূ‫৻ߗد׬‬ ࡂ‫ੋࡻ࣒ࣥد‬ઊસܵന౎घࣼ੭ࡃഥघથ ൞ੋઅம‫ف‬ણ৘ߜܾ՟ඥَ‫ૂ੸׬‬૒‫ز‬ ѿߚૂ‫ݴ‬നҿടӋ‫࣒ࣥܞف‬ઊѿ‫؟‬നଔ‫د‬ ‫ؘ‬ઽਁࣳԞ‫ف‬ѿఽ‫د‬ ౖӠ࣒৹੸‫ך‬3$1ӆ౎घࣼ੭࣒ࣥ Ԟी੹٪ઘґࠋഡઊ൲‫ࣛך‬৹ࣹࡻ ‫ݴ‬ӴஸയӋ‫ך‬ਖ਼ਁӵֳம஢ܾ౎ घࣼ੭ࣛ৹࣒ࣥ੹१ઙയ‫ౖد‬Ӡ࣒৹੸ ౎घࣼ੭੘‫ࡘݑ‬ౡૂഀԪ଒़ଓӆ਍൛‫ݴ‬ Ҍஹӵֳ੭ઍઅ৹ஔ‫د‬ ৹ӆӚӆઘ‫ؘ‬²౎घࣼ੭‫ؘ‬ല൲°எ±੹ ‫ف‬ஔഢҫ੶ܾԞ‫ؘٻف‬ஏ‫ز‬घથ³‫޵܅‬ ²१ણԐ޾٩਌ҁઊࣛԚऀણടӋ ઔԞ‫ਁߚڹ‬ԗܾࠦ१ણ੹‫׭‬Ӌ৹ஔҁઅ ஏਙഡӄભઊࠦৰ଒Ӌઔ‫د‬³Ӌ‫މ‬യ‫د‬

ᖙᬵ⪙ₙᔍಽᗭእᝍญԪbⲸᇥʑԕᙹⲱዉeᇩⲲ Ğʑḡ⢽ ᯕᔢḶ⬥Ⲹᖁ⧪ḡᙹ ᙽ⪹ ᄡ࠺⊹ࢱ‫ݍ‬ṙ⦹௞ ᇡ࠺ᔑ Ğʑ ⲱᵝ∅Ⲳ ᬵ ᗭእᰍ

ᙹ᯦ࠥqᗭᬑಅ

Ԟࣷര଒೵ਁ٩હ३൑ѿ҆଒‫ٻ‬Ӌઔ‫د‬

ਯ‫ކ‬ഡੌࣛലஷं‫ࡂݴ‬ઊَӄԞ଒೵ અԞ੏ԞѿઍࡘՄઊ‫ؘ‬ѿട޷ӄ

ಡඥंਖ਼൑୶࣏‫ڢ‬અਉಶܾघࡻ७‫ݼ‬ѿ ৵ৰࡣ੶޷࡚ࣳԞઅ़ֳࡘଔઊ࡚Ԟ

ਁ‫੍ًؘ‬७൛ഢ़ઔ‫ܱੌؘد‬ѿӋґ ‫ڝݴ‬Ӌઔ‫د‬ ઍ౿ӆஓਁ‫޷ݱگ‬ല൲ӄԞӵ޷੹ਙ


(FRQRP\ ଒‫़ֳކ‬੥ஸਁ‫ݳگ‬ਕലઊહ଒ৌ‫د‬ Ӌ઺ߚѿ‫دࡅ੸ڝ‬ ৗࣳഡӵ੸രઊࠋ೵ഡ࡚Ԟӵֳனࣥ ࣒ *'3 ङࡂௗܾ‫઺ؘ‬Ԟ‫ߺࡻف‬ҁघࡻ ଑ѿੰઊ଒֥നa࡚ԞਁҀҀ ܾࣛ०ട‫د‬ѿ࡚Ԟਁ ਁઊৰਣ࡚Ԟਁ‫ڄؘܾ‬൛യ‫د‬ ࣹࡻಉઘ଒೵٩ࡘଔയ‫د‬

Ӌന૲‫ؘࣷ‬ര଒़ा൝࠹‫ٳ‬ௗ‫ؘ‬଒֥ਖ਼ܾ ઺‫دࡂش‬೩ઌಠട‫܆‬യ‫د‬ ಡඥ‫ޓ‬ਖ਼a೩ઌಠুґਖ਼਌ङਠ‫޵ݱ‬଒֥ ਖ਼੹୩੸ࣷര଒़ा൝࠹‫ٳ‬ௗ‫ؘ‬଒֥ਖ਼ ਁઊৰ‫شڂ‬ପ߸֎‫ܟ‬૏‫د‬ ࣷര଒़ा൝࠹‫ٳ‬ௗ‫ؘ‬ӄԞ൦ࡃӘીਁࣳઍ१હ੶ ܾ‫܆ڢ‬ടԞ٩ട଒‫ކ‬ґਖ਼ઊࣛട‫܆‬ഡҫ੸ ‫ך‬aਖ਼ઊ൲஋੻ઊ‫د‬ ҥ़ࣹ૲৙Ԟӆ‫़ֳݩ‬஺ട଒़ఐफ़ഗ଒़‫ڢ‬ઊ ࡘଔഡٙ‫ݳگ‬ҿӘ‫د‬ െથӄԞࣛൠ੹ࡂਉ૲‫ٳؘ‬ര଒़ा൝࠹‫ٳ‬ௗ٩ ਖ਼Ԫ଒ਠ‫ڎݳ‬ਖ਼Ԫ଒ԓ‫ަܾف‬ிౖࣷࣛ‫د‬ ӄԞ‫ݴ‬ৗࣳࠉਕട‫ऀؘ‬һઊઔ‫ؘ‬ఐफ़ഗ଒़‫ؘ‬଒ ֥‫ૻش‬ടाࣷ੹‫޵ڝ֢׉‬ઍ‫ݴ‬Ԟ ܿടӋࣷઍࡘౡ଒֥ઍԪ଒ңܑઍପ߸֎‫ܟ‬ ଒޵ࣷ‫ބ‬સߗׂ૏‫د‬ ൦ࡃं‫ࡂݴ‬ઊَࡘ‫࣒ٳ‬१ણਁ٩࠹൛૒ଘઊ֢ౌ ֭‫د‬ ഡӵ҆ી੘౿ӆ‫޷ࡂݴ‬ਖ਼઺ӵ૲౗ѿһ੸઺ਖ਼ࡂ ‫ࣛد‬०യ଒‫ࣛކ‬०೪ઊਖ਼ અ࡚અ ़૴੶ܾ‫ڄ‬൛യӋ़٩ԃਁࣷട‫܆‬ട޵ґ ਖ਼‫ބਁކ‬ઊׂफ़‫دֺౌ֢ݴ‬ ۙࣳ੏ࡘ‫࣒ٳ‬ીࡂӠણਁ‫޷ݱگ‬଒֥‫ࣳش‬੏ৈಶ ಠңܑҥ़‫઺ؘ‬ਖ਼ࡂ‫޵૵د‬਌஢ࡘౡࡂਔ َ଑ѿंѿՄਔ‫د‬ ़ֳਭ߼ાഡघࡻથ़઒અ଑ѿඓ‫ݵ‬٩૲஻യ‫د‬ ࣒৹౿ࣛઘ੘ࡘઅ़஺઒‫ٳ‬ല੹ࡂ޷ਖ਼aઍघ ࡻથ़઒৙੸଒֥നҎ੸Ԟҁࡂ‫҆د‬घയ‫د‬ aઍԞ૴੶ܾ଒֥aਖ਼અघࡻથ़઒৙଑ѿ ੰઊҀҀܾࣛ०ഡઽਁࣳਖ਼ અ҆घ‫ؘ‬ઊܺહઊ‫د‬ ֪੸਍඘ҁ़઒ઊ߂‫޷ݼ‬ഓ‫ܟ‬फ़ܾ‫٭‬ৈ़ࣹઔ଒ ‫ކ‬ਖ਼઺ஔܾ٩҆घട޷‫ך‬ਖ਼ࡘౡґਖ਼ପ ઊৰଔघࡻથ़઒଑ѿं‫҆ބݴ‬ടҲ‫دټ‬ घࡻથ़઒‫ڄ‬൛‫ؘ‬੘൛ҋंඓ‫ݵ‬Ә٩ߗӚട଒ৌ

‫ކد‬ӵֳਯऀୱґ࣏અਖ਼़ֳಹ‫ޓ‬ ‫ؘ‬଒֥നҎ੸‫޵ؙدࡂش‬ґਖ਼ ପ଑ѿട‫ڢؘ‬ӄૂ଒೵ਁࣳ‫ؘ‬৩ࠒലઅ ३൑ѿ‫ࣵڎ‬ઌ৩ࣛઊ‫د‬ ԓ‫ਁܣ‬٩࡚Ԟ઺‫ࠌ੸ޏ‬଒ৌ‫د‬ ंਖ਼൑୶࣏ઊ൲ര࣏֢‫ز‬ஔਉര੹ஸघℍ௃घട ‫ؘ࣏ܺ‬ѿ‫੸އ‬ٙ‫د‬घࡻ७‫ݼ‬੥ஸ੶ܾ௡‫ڙ‬Ԫ଒ِ Ԙ‫޾ؘ‬।ઊ‫د‬ ൦ࡃӵ޷ਁࣳઍ१હઌৰܱ੒੹Ҽ‫ؘ‬घ഑ಠೂௗ ਁ‫ف‬ഡੌܱ٩֢ਢ‫د‬ ઊ०൴ࣗऀ଑ԃ਌Ӵ੘੸²࡚Ԟਃߺҁ़ֳ൦ࡃ ंѿ‫د‬घ૲஻ഢѿ‫ऀ؟‬ઊઔ‫د‬³޵²ടࠒ੥സઊ ࡚Ԟࡂ‫ؙد‬ৰ֢‫޾ؘ‬।³ઊ‫܅‬Ӌੌܱയ‫د‬ ंਖ਼൑࣏Ӌઊ൲‫ز‬Ԟહઌघࡻ७‫ݼ‬৉൛ਭࣳࡻफ़ ৹ࡘଔѿ‫ऀ؟‬ઊઔ‫ؘ‬ٙ‫د‬౿३࣏ਕ৹ૻ଒ܾඌ‫ف‬ ઺൛ಹ‫҆ޓ‬घ‫ݴ‬஢ܑഢ़ઔ੶޵ࡘ‫࣒ٳ‬ңܑ‫ܞ‬ ൦ࡃंઅ଒ङऀਁ‫ف‬ഡ࡜൜५ऀઊઔ‫ؘد‬ઊ੭ਁ ࣳ‫د‬ ഡӵ੸രઅਖ਼घࡻઘ७‫ݼ‬଒़ &6, ‫ؘܾ‬ґਖ਼ ପૂઘ‫ݼ‬ҧ੻ഡѿ੎ٙंࡘ଒़ਁ٩ి࠹൛ѿ৺ ৼ଒‫ކ‬ട‫܆‬ഡंࡘ଒೵٩ઍࡘ‫ਁ؁‬۹ৼ‫د‬ ५ܾܺല൲ӄԞ઺‫&ޏ‬6,‫ؘ‬ਖ਼Ԫ଒ਣ‫د܌‬ѿ ਖ਼ܾ‫ۅ‬ৰ૏‫د‬ಡඥࡊԚࣥ൞ઘ‫ؘ‬ਖ਼Ԫ଒ ਣ‫࣏ך܅‬ઊਁமӋઽ੹ൌऀടӋࣷਖ਼ਃܾട ‫܆‬യ‫د‬Ԟ૴ௗઌ੹ࠄ‫ࡘ޷٭‬ીહ੶ܾࡂ‫ؘ‬ѿ Ӵѿً‫ؘدއ‬અ߸‫د‬ ૲౗ѿһ઺‫&ޏ‬6,٩aਖ਼ܾӋઽ੹୩Ӌਖ਼ਃ ੶ܾ೩ઌಠֳܸ‫د‬ घࡻѿ‫ؙ‬ԞਃӴ૒હഡӆѿઔ‫ؘد‬଒હ٩ઔ‫د‬ ളથ൝.'%‫ੌف‬଑ԃ਌Ӵ੘੸²୺৹ӘӋੋ୺஺੹ ੥ഡી୽અҿӘѿृઘܾ֢ౌ֢Ӌઔ଒‫ކ‬Ӌੋઅ ଖઊ‫ۅ‬ৰ଒Ӌघ‫ښ‬଑ѿܾઊৰ଒ଖৌ‫޾ؘ‬।³ઊ ‫޵܅‬²Ӌܹ൛ਭѿӆࡘ୼ߚૂ٩ઔৰघࡻਉܲઊ ৺ৰࡂઌ‫د‬³Ӌଔ‫ز‬യ‫د‬ ઺ߺԐഡӵಉઘ଑ԃ਌Ӵ੘٩²࡚Ԟਁ٩घࡻѿ ੥ஸ‫ؘٺ‬ٙԕࡅહ੶ܾघ‫ښ‬଑ѿѿ৺‫ؘࣛ‬ൠਁࣷ ़ֳࡘ৩ઊඩ‫دڝ‬³޵²࡚Ԟਁ‫ؘ‬७‫ݼ‬હઊ੭Ԫ ଒Ӂஜࣳࡘીહ³ઊ‫܅‬Ӌ࡚ࣴയ‫د‬

S ugarCat

4UVEJP4VHBS$BU ৤ડଵ୨ࢂଭ‫ۀ‬ FNBJMKPNVMBLDBU!IPUNBJMDPN XXXGBDFCPPLDPNTUVEJPTVHBSDBU XX


*OREDO1HZV!!!

т▓▒сЬ╜ти╣сЗбс▒╢тзксне╔йс╕б тбНсЬЕтЦСт▓▓┘й╩Щ

р┤ири╝рдШрдО▀╕тАл┌дтАмрз░риБрг│тАл╪БтАм╘врй╣╓ОтАл╪ШтАм ┬░рбШрлАр┤░рйе╘ЩрмТр│йреЮр▒б┬▒ркКтАл╪птАм р╢МтАл┘БтАмр│лрй╣ркКрйЛр┤брп╡тАл╪нтАм╙Шр┤Ъ╘Ю " р┤брдЫраЕ тАлрй╣╪░тАмркКрйЛр┤брп╡тАл┘Брй╣╪нтАмр│╡рк╣ркМрбШрлАр┤░рйе рд╝райрй╢▄╛╒Я╙ЛркФтАл╪птАм╘ЩриМр│йреЮр▒бтАл╪╢▌┤тАм рй╕ркКркК▀╕рмТтАл╪ШтАмрезр┤╕рбВтАл╪ШтАм╙Ц╥Брй╣ргРтАл▐ЕтАм р┤брбЪрйе╘Ю▄╛тАл┌Э▐ЖтАм╥л╥ОтАл╪Ш╪птАмр│д╤┐╤┐тАл▐ЗтАм тАл╪птАм

ркК╘УтАлрй╣▐АтАм╘УтАл▌╛тАмркКтАл▀╕╪ШтАм╙╡ргПрйМреЮр▒мргПреЮ риБргФ╙ЛркФтАлргФ╪ШтАмркЕр╡СрдВран╤┐тАл▄ЕтАмркКроУтАл╫ЪтАм рй╕ргЮ╘оркКтАл▌│╪птАмриМр┤Ърй╣ркКрйЛр┤иргПтАл▄ЙтАмркЕтАл╪БтАм тАл┘│тАмркШтАл▌┤тАм╘У▄╕тАл╪Б╪птАмржЛре║╒Вр│╛тАл╪БтАмрзИ▄СркЕрл▓ тАл▌╡тАмр╡Щрн╝ркЕргЮ╘отАлрй╣┌втАмр│╡р╡Жр┤бркКркЩр┤Арй╣рбЕ ркКтАлрй╕┌ЭтАм╘░рматАл▄К╫ж╪п▄З╫жтАм┘й▄┐рлА╙пр┤Я╙Лрг╝ рдВр┤бтАл╪БтАмрзЧриБрг│тАл┘│╪БтАмркШтАл┌б╪ШрбВ▌┤тАмр┤брн▓╥АриБ рвЖрмТ╘ЮтАл▀Ъ┌╣тАмркКтАл╪птАмркКркЩ╤┐ркЕтАл┘│╪БтАмркШ╘УтАлрй╕▐АтАм ргФрзИрйТрмУркКтАл┌б╪ШтАмр┤Я▐╡╘ЩраТркКтАл▄ЕтАм┘й╘░раЖркН ╥лроЛтАлрбВ▄гтАмркМтАл╪птАм

р┤брбЪрйе╘ЮтАлрд╝╓Э╪Ц▌┤тАмркФтАл╪птАм╙Л ┬░р▒ЦрзйргЮ╘ор▓Й▐╗р┤дрй╣тАл┘│тАмрезриБтАлрд╝╓Э╪ЦтАмркФ тАл╪ШтАмркКргЮрк╣ркМ╥еро╕тАл┌дтАмркШркМ┬▒ркКтАл╪Ш▄ЕтАмр│д╤┐тАл╪птАм

смСс╡Эр╖Э тАл▌ПтАмсоб ┘йсФХспХ т▓▒сйСтжер▓╜╔Щр╕С┘йра║сп▒т▓▓

р┤бр│ЯргПрмФ╙Ц╥СркШтАл╪ШтАмркКр│йреЮр▒б┘МрбЪриБ ркКтАл╪прбНрй╣┌ЪтАм╙ЛтАл╪ЯтАмроУрй╣тАлргП╪п█ДтАмрмФрдЩрдЫ раЕтАлриБ╪░тАмриЩрез▄╛рк╣рз░тАлрд╝рй╕╫нтАмр┤а╙ЦреириБ резр┤╕рбЖтАл┌╣тАм╒Ър┤ЪрйДр┤птАл╪Ш╪птАм╥лркКтАлрбЪ┘М╪птАм риБрезр┤╕▀ЪрлВтАл▌┤тАмр┤Я╓в┘ЛтАл▐РтАмр╡ЛтАл▐╗рг╣╪Ш╪птАм ╘УтАлрбШ▐╖╪п▄итАмрлАр┤░рйе╘ЩрмТр│йреЮр▒б╤┐рбШрлА р┤░рйетАлрбШ▌┤тАмро╖╘Ю╙ЛтАл▐ЖтАмрдЖркКтАл╪птАмркерпЧ╤┐рад тАл┌ЪтАмркКтАл╪╣╫л╪ШтАмркКтАл╪Ш▄ЕтАмр│д╤┐тАл╪птАм

▐нрезр░РриБрг│р▒Црз░╓ер╡СрдВран╤┐тАл┌╣ргФ╪Ш▄ЕтАм ргП╙Л▄╛риатАл▌│тАмрдЫрй╣р░╜╥▓тАл╪птАмроЮтАл╪птАмриатАл▌│тАмрдЫрбШргЫ риБ┘йрбЬ╙┤р┤Я╙Л╘УтАл┘БриБ▐АтАмр┤бриНрлАрй╣▐жро║рд╝ рз║рз╝тАл╪Ш╪птАм╥лркК╘УркЕрг╣▐╗ркКтАлргФ╪птАмркКтАл╪Ш▄ЕтАм рз░тАл╓в▌╛тАмркКтАл╫┐тАм╙┤┘йр╢Т╓│╓│рмТ▀Жр┤брлА╙пр┤б ▀ТргПрйМрл▓ринрдВ╙Ж╤┐тАл╪╣тАм╘атАл┌бтАмр┤б╘й╙Л╘йрй╕ тАл┘│╪БтАмркШтАл┌втАмркКркКркЩ╤┐тАлрйН┘Л▌┤тАм┘мрбВркК╥▓тАл┌Ы▐ЖтАм тАл╪птАм р╡СрдВран╤┐тАл▄ЕтАмркЕтАл┘│╪БтАмркШ╘УтАлрй╕▐АтАмроо╘Хр┤ири╝рз▓ ▌АтАлрй╣┌втАмр▒┐р┤ирдШ╥СтАлрг│▐╖┘╗тАмркМ╘ЮтАл╓Т▌┤тАм╙ЛркФ тАл ╪птАм┬▓ргФрзИ ркФтАл┘│╪Б ╪ШтАмркШ╤┐ рлЪркК рйериБ ркФ тАл╪ШтАм╥л╥ОтАл╪птАм┬│тАл╪ШтАм╥лркКтАлрй╕▐ЗтАмркКтАл┌ЭтАмркЕтАл▐ЙтАмркКтАл╪птАм ┬▓▀Чрг│рйПрлА┘й▄╛рлА╙пр┤бриМр┤Ъ╘УтАл▐АтАм┬│ркКтАл▄ЕтАм тАлрй╛раЙ╪ШтАм┘йркФтАл╪птАм

сЩ╣сВТр╕нт▓▒р╝Йрп╣сжнт▓▓р▓╜ сК╗сиХ╘ЩсмСс╡Э

рейрдАр┤брдАриКриБрбШроЛринрбВргФрй╣раФрпЧр┤ирйМрл▓ ркЕрмФтАл▌┤▌╝тАм┘йр╡Мр╡Ыр┤б┬░тАл▄Е╪п▐ЖтАм┬▒тАл▌┤тАм█╕р┤ЯтАл╪ШтАм р┤итАл╪╜тАмриЩреАркЩр┤Арй╕рд╝раХтАл▐ЖтАм╥СркЕ╙ЛрйОрп╣тАл▐╛▄ЯтАм ▄С▄╛рзврез╥БриБ╥зроЬрлВркЩтАл┘╝тАм╥лркКтАл╪птАмрлТ ╘УтАл▐ЖтАм╘ЩрдЩтАл▌┤▄С▐╛▄╛┘Б▐ЕтАмрлТрк╗р┤и╘У▄▒╓│тАл╪ШтАм р┤итАл╪╜тАм╙ШрлАрй╕р╡Ср╢Ыр┤Я╓вркШрдВр┤Я╓вриБ┘йрен р╡Зрй╣╘ЮрйПриЙрзбр┤ЯтАл╪ШтАм╙Л┘йркЕрмЩрл╗▄▓рй╣р┤ЪрйД ▄╛р┤иреХ╥▓рк╛╘Хр┤Я╘Юрз░▄╢тАлреБ╪птАм╥┐р┤брадриБ ркЩр┤АркКр╡┐рдЫтАлрд╝┘╜тАмркФрз░ркерн╝╘ЮрлТрн▒тАл┘Брй╗▐ДтАм ▄╛р┤врд╝рз║тАл╪птАм р▓оранр▓аркЕрлАрейрк╣рмТ┘йркШтАл▄Е╪┤тАмркКтАл▀Ь╪Ш▐Д▄ЕтАм ▌АрбЬ╙приБрлТриЩ╤┐╘йрй╕╥лрй╢▄╛рйн▐╗р┤бр┤втАл▌╝тАм рйМтАл▌╝рйМраФ┌ЩтАмроЛтАл┌ЩтАм╘Юрз░╤┐╘Фрн│р┤Я╘Ю┘йр┤бр┤и тАл▄С▐╛╪╜тАмриЩреАрй╕╙Л┘йркЕрмЩрл╗▄▓╙ШркМ╓│╤┐р┤Ъ рйД▄╛р┤бтАл▐ЖтАмр▒Б╘ЮреАрй╣редтАл┌ЪтАмр┤Я╘Ю╘крмТриатАл▄УтАмрез ╥БркК╥зтАл╪п▌╛тАм р┤итАл╪╜тАмреж▄▒тАл╪▓тАмроФркЕтАлра╣┘БтАмркМрй╕┬▓рзИр▓ореЮр▓аркШ ╥╗рй╣╥Мро╣реж▄▒ркЕрз╕╥╗р┤брмТ┘й▄╛▐╛▄СриЩреА ╙прйоркКрезркЩтАл╪п┘╝тАм┬│▐╡┬▓рлАр╡Ьр┤б▀ДркШрдВрин р╡Ср╢Ырй╣р┤Я╓вр┤Я╓в▐╛тАлраФ┌ВтАмрйЦрзбр┤Я▐╡рзКрлАтАл┘╝тАм тАлрй╗▐ДтАм╙ШргЫр╡СркКр┤и╤┐рд╝раЙтАл┘╗тАмрз░рзбрмФрлАр┤б▐╛ ▄СриЩреАркКрипрдАтАлрд╝┘╜тАмркФтАл╪птАм┬│╙Лрк║р┤бтАл█Щ╪птАм р┤б╘УтАл╪ШтАм┬▓риНрлА╙Шр┤╡рейрй╕▀Ь▌АриЩреАркЕркЕ▀╕ тАл▌┤тАмрзИтАл╪ШтАм╥лркКроСрадрмктАл╪птАм╘УтАлрбШрй╗╪птАмр▒бтАлрбВ╪ШтАм тАл╪птАмреХ╥▓рк╛╘Хр┤врд╝ркФтАл╪птАм┬│╙Л╥ЛрлТр┤птАл╪птАм

р╕йскЕси▒сХ╜сЬ╜с╕етж▓╩нс╕бс╡▓ сйОтАл▌бтАмс╕браесп▒тЛ▒р╕НтНЕтГ╣реТс░Ж

соБр╕Нр▓╜р╕нреБсм▒▐╡рп╜рд╜ ╓ЕтЭСс╖нтк╡с▒╜

рлАрпЧрмТ┘йркШтАл▐Жрй╣┌ЭтАмр╡Ы╓врзШтАл▐м╪етАмркКрдНрй╢▄╛ р│╡р╡Жр┤ЯтАл╪ШтАм╥лрй╣╘Щ╘Юрезр┤ириврл╗╙╡риБрг│рейрл╗ ╙╡рдАтАл▐БтАмр╡▓рлВрдВтАл┘БрдВрг│риБ┘БтАм╘крмТриКтАл┘БтАмрмТ ┘йркШтАл┌ЭтАмркЕрпйтАлрп╡▌╝тАмроЛ╤┐тАл┌втАмркгр┤птАл╪птАм

ргЮ╘оркКтАл┘Б▌│╪птАмр╡МрйнтАл▄╛▌╝тАмркгреитАл┘╝тАм╥е ро╕▀ЬркК р┤ири╝ тАл╫ПтАмр▓ормМтАлргП ┌ЭтАмркКриБрг│ р╡ЫрлВтАл╪птАм роо╘Хр┤ири╝ркМр▒бтАлрй╣┌в╫ХтАмр▒┐р┤ирдШ╥СтАл▐╖┘╗тАм рг│ркМ╘ЮтАл╪Ш╓О▌┤тАмркК╥еро╕▀Ьрй╕┘кр▓бр┤бргЮ ╘о╙ШрбЪрйе╘ЮтАлриБ▀Ъ┌╣тАм┬░рйнтАл┌Ы▐Ж▄╛▌╝тАмрйШ┘Л тАл┌Щ▄УтАм┬▒▄╛рбЬтАл╪п▌╛тАмркК╥еро╕▀Ьрй╕рпй╓втАл╪птАм ▀Бр▓атАл▌╝тАмригриБрйерпЧр┤иркФрй╢▐╡рлАреи▐╗рпарй╕ ┬░р▓║тАл▄йтАм┘Щр░Ч╘УтАл▄йтАм┬▒тАл╪птАм тАл╫ЪтАмр░Тр░╜тАл▌╝тАмр▓а▄╛╥ерг╣тАл▄йр▓║┘╝тАм┘Щр░Ч╘У тАл╪Ш▄йтАмрмТ╓етАл╫ЪтАмр╡ЖркеркЕ▐╛редрй╢▄╛╥СрлТ тАлрапрп╖╪прз╝┘╗тАмрдНрдДр▒б▄╛ргПрйЛтАл╪Ш┘╗тАмркК╥е ро╕▀ЬркЕри╝ра╕рй╕рвЙ╥Лр▓╢тАл┌в▄Н╫г▄НтАм╥Л▄┤ р┤брйШргЮраГр▓Й▐╗ркЕтАл┘БтАмр╡МрйнтАлрг│риБраЗ╪п▌╝тАм тАл┌ЫтАмрзКриБрг│тАл┌ЫтАмркК╥еро╕▀ЬрзЧриБрг│▐╖рейрб╗

рй╣рбВриЙрл▓╙ЛркФтАл╪птАм

риаргЮрн│тАл▄ЗтАмр┤бркКриЩреАркЩр┤Арй╕рз░тАл█ДтАмркетАл▄╛▌СтАм тАл┌Э▐ЖтАмрз░рлПрй╣╘к"┬░▀Ь╥Ж┬▒┬░р▓╢реЮр▒о┬▒ тАл█Врй╣┌втАмригтАл▌╝тАм╘ЮреХрмТтАл▄К╫ж▐ЖтАм╥▓┘йркетАлрд╝╪Ш▌СтАм раХтАл▐ЖтАм╥СркЕркЩрй╕┬░▐╛▄СрзН┬▒тАл┌ЭтАмркКтАл╪птАм риХ╙╡ркН╥БрмТ┘ЩркНтАл▐м▌╝тАмркНрй╕ркМ┘йреж▄▒тАл┌ЭтАмркК рг╝рдВр┤брмЩрл╗▄▓рй╢▄╛рвДрз░╓╡тАл▄Е╫жтАмрйО┬░▐╛▄С риЩреАркЩр┤А┬▒ркЕргергер┤б▐╛редрй╣ркН р╡ЖрмТрез ╥Б рдШ╥Ср┤птАл╪птАмргФ роУтАл╫ЪтАмркК риМр┤Ъ▄╛ ╘УтАл ▌╛тАм┬░тАл┘│╪БтАмркШ ╘У тАл▐АтАм┬▒ркКр╡ЫрлВтАл╪птАм

ркМ┘й╓крг│рбШрпбтАлр▒М╓в▌▒тАмрпбрл▓ с░У тАл▄й┌ЩтАмр┤Г▄╛рлЕ тАлргП▐ГтАмрйШро║рейркМр┤итАл╪╜тАмреж▄▒тАлрй╕┌ЭтАм┬░рейрб╗р┤бр▓о ранр▓ариЩреА┬▒ркКтАл╪Ш▄ЕтАмркКтАл▌╡тАмрзИ▄СрдВ╙Жрк║риКрй╣ рд╛▄║риЙр┤░р┤Я▐╡ргПрмФроЛтАл▄гтАмрлА╙пр┤б▐╛▄СриЩреА

рмТ╓еркНрк╕ркг снЫр╕Ъ рдАр┤зрк╕рйМ с╜Ес░У риБрг│ тАлрй╣▐ЕтАмригтАлрлВ▌╛тАмр╡жрл╗╙╡╙╡рлВрзШтАл▐м╪етАмркКрдНр│Ц реЮр▓оражриБрг│рл╗╙╡рмТ┘йркШтАл┌ЭтАмркЕрпйтАлрп╡▌╝тАмроЛ╤┐ р┤б╒ВрадриБтАл┌втАмркгр┤птАл╪птАм╙Лр╡Щр░Ч▐╗рбВ сМ│сСл тАл┌втАмркК ркНрбВ┘йр┤птАл╪птАм рдШ╥СтАл┘╝тАмрмТ┘йркШтАл▐Д╪ШтАмриарм╢тАл ┌ЙтАмсНМс╣ЫсЖМ ┘Цргжриа р┤Ю сЖ░сШ▒с║░ ркгрм╢▀║ р╕Ъс╣ЫсО▒ р╡▓рмФр▒Мриа с┐асАЮ сЕЮ рйШркШраЕриа св╛р╢╖сСм резрмФр┤Ю сЫбсАОс║░ тАл┌втАм ▐╗ркКтАлрл╗╪птАм╙╡риБрг│тАл▐ДтАмриарм╢тАлргж┘Ц┘БрдВрй╕┌ЙтАм риар┤Юрй╕рдВтАл┘БтАмркгрм╢▀║рй╕рдВтАл┘БтАмр╡▓рмФр▒Мриа ринрйШркШраЕриатАл┘БрдВ╪ШтАмрезрмФр┤Юрй╕рдВтАл┘БтАмрмТ┘й ркШ▄╛╥А╥АрбЪтАл╪п┘╝▌йтАмркК╤┐рйО┘ЩрйШркШраЕриатАл╪ШтАм ройтАл▌┤▌╝тАмрмТ╓║╙Л╓втАл▐бтАмрмТ▐╗рй╕роо╙ЛрмТ┘йркШ риФ╥г╓вр╡Жркероо╙ЛрмТ┘йркШркКтАл╪птАмрезрл▓рг┤ркЕрпй


*OREDO1HZV рпйтАлрп╡▌╝тАмроЛтАлрл╗╪ШтАм╙╡ркЕрйШ▄╛тАл▐ЖтАмр╡Ы╤┐рл▓рндрнЪ с░ЦскаспнтДН ркК ╘У▄╕тАл╪птАмрз╕рд╜р┤бр│╡рлАрй╢▄╛рдЫрй╣р╢ХтАл▐╛╪Ш┌ЩтАмредркЕтАл▐ДтАмриарм╢тАл┌ЙтАм рй╣рлВри╝р┤Я╙Л╓втАл▐бтАмрмТркМ▀ЬтАлрй╕┌ЭтАмрпЩ╘Хр┤Я╥▓р│╡р╡ЖтАл╪п┘║тАм ┬░╥йрй╕╙ЛрзйркКтАл┌ЫтАмр╢а╙ЛрзйркКтАл▐Жрл┐┌ЫтАмркЭркарй╢▐╖тАл╪п┘╝тАм┬▒тАл╪ШтАм р╢Ф▀ТраХ▀Т тВЮсНмсРжсНм ▌Арй╣рл▓ркгр┤п┘О┘Цргжриар┤Юрй╕╥йрй╕╙Л рзйркКринр╢а╙ЛрзйркКтАл▌┤тАмр┤АриБрзКрй╕▐╛редрй╢▄╛▀ТргПтАл╪п┘║тАмркг рм╢▀║рй╕риатАл▌│тАмрдЫрй╢▄╛риарп┐ркК 2. ргПркМрй╣р┤Я▐╡рдВрдЫ╤┐тАл▄ЖтАм рй╣р│Я▐╛редрй╢▄╛р│╡р╡ЖтАлрдВ╪п┘║тАмрдЫ╤┐тАлрй╕▄ЖтАм╘У╤┐ркеркСрезрк╗ ╓│рдВрйОрмТ┘йргПргЫркМ╥СтАл┘БтАмр│╡▌А сХ┤р╕лсД╡с╗йсЙЩ рй╣р╡МргЫр╡Ыр┤б ╥лркКтАл╪птАм╥СтАл┘БтАмр│╡▌Арй╕╙ЦргТтАл╪╜тАмркКркШрбЕ╤┐рмТреиркМтАл┘│╫гтАм ркШтДНтАл▀║╫лтАмркЕ╘ХрбЕркКркЛрй╣тАл┘БтАмр│╡р┤ирзбр┤бтАл╪Ш╪птАм╥лрй╢▄╛╙ЦргТ тАл╪╜тАмркЕ╘ЮраЙрй╣ркШрбЕ╤┐╙Ж╘Ърй╢▄╛╘крмТтАл╫ИтАмр╡Дрзбр┤бтАл╪Ш╪птАмркК▌А ркКтАлр▒Н╪птАм╙┤риБтАл┘БтАмр┤брзШрн▓ркКр░┐╥лрй╢▄╛рзН▄▒рмФр╡▓рмФр▒МриатАл╪ШтАм р▒Н╙┤тАл▄ЕтАмр░Ерй╣тАл▐╛┌ЫтАмредрй╢▄╛рг│▀║ройтАл┘О▄╕рбЬ▄╛▌╝тАмрйШркШраЕриа тАл╪ШтАмр╢аргЮрдЛрпПтАл▌┤тАмркТрй╕рдШр▒Пр┤б▐╛редрй╢▄╛╘У▄▒рлПтАл╪птАмрезрл▓ рг┤рй╕┘йркгркКтАл┌ЭтАмрз░ркФтАлргЭ╪ШтАмркгрй╣тАл▐╛┌ЫтАмредрй╢▄╛╘У▄▒рлПтАл╪ШтАм┘Щ ┬░╘Г▄▓рй╣ргЭркг рлВ┘й рзКриБ╤┐тАл┌КтАмрзбр┤бтАл╪птАм┬▒тАлраЛ╪ШтАмрз▓риБрг│р╢з р▓атАл▌┤тАмрз┤рй╕╥лрй╢▄╛рбВркМтАл╪птАм рмТ╓ер┤ирйЩрбШр▒бркЩрз╣рй╣резркЩр┤птАлрл▓╪Ш╪птАмрндрнЪрй╕рмТ┘йркШтАл┌ЭтАм ркЕркК▀╕рмТтАл┘Л▌┤тАмрпЩ╘Хр┤Я╙ЛргетАл╥Ж┘│тАмркФ╥▓тАл┌Э▐ЖтАмрз░ргПтАл┌Э▄ЙтАм╙Ш рмТ┘йркШ╤┐╤┐╘крйЦрмТ┘й▄┐р┤в╙Жр╡зркКтАл▄ЕтАм╙ЛраМр╡ЛтАл╪птАм

╘Всобси╡с╕есо╣сЗбтк╜ т▓▒си╡с╕етЦнспХсЙ╡т▓▓┘й╩Щ

рзИ▀ЧрмариБ┘йрж╖▐╛рз║тАл╪ШтАм╙ЛроО┘Црз░тАл▌╝тАмриГрмФрй╣р▒лркКрб╖▄╛ ркер╡ЮрйЛр┤бтАл╫ПтАмр▓ормМркКтАл╪БтАм╘врй╣╓Т╙ЛркФтАл╪птАм тАлрп╡▌╝тАмроЛтАл╪ШтАмроо╘Х╙ЪриХтАл▐УтАмроФтАлрй╣┌втАмр▒┐р┤ириЙтАл▄ЯтАмрн▒▄║тАл┌втАмркгр┤прй╢ ╓в╓втАл▐бтАмрмТркМ▀ЬтАл┌ЭтАмркЕрпйтАлрп╡▌╝тАмроЛ╤┐тАл┌втАмркгр┤б╥лрй╕ркК▄║рк╣ркК тАл╪птАм

тАл╫дтАмркКркЪ█▓реариГрмФравтАл▌╝тАм╘ЮриБ┘йраТрпЧр┤Я╘ЮриБ┘й╙НтАл▄ЗтАмр┤брмТ ╙ДркЕриГрмФрй╕╥грелр▒лркКрб╖▄╛тАл╪птАмрезр▒Црз░╓нтАл╫дрй╕рбЭ╪птАмркК ╤┐тАл┌ЪтАмр┤бриГрмФриБрй╕ргЮр│ЦркМр▓атАл▌┤тАмрлАрдА╒ЙрпЫр┤бр╡▓╥грелриБраФ рпЧр┤п┘ЛтАл╪етАмрз░тАлрг│риБ┌дтАм┘йрбЖрд╝рз║тАл╪ШтАмр╡╡тАл▌░тАмр┤бр▒лркКрб╖ркКтАлрз╝┘╗тАмтАл╪Ш╪птАм╥лркКтАл╪птАм ркКриГрмФр▒лркКрб╖ркЕркгрк╜ " рй╕реАркЪрй╣тАлрд╝рй╣╫нтАмркФтАл╪Ш╪птАмрк╜ркК тАл╪птАмриГрмФркЕраФ╘Юр▒┐рй╕ркШриМреЮтАл▄дтАм╥▓реАркЪраКрпЭтАл┘БтАмриКр┤врй╣р┤б тАл▐Д╪птАмрпЧреАркЪрй╣тАл╫нтАм╘Юрйер┤ирг╣╙ЖтАл┘╝тАмркЩр┤А╥ОтАл█Щ╪птАмриГрмФркЕ ╙┤▐йрй╕ринркМтАл┌втАмркЕреАра╛рй╣рбВ╙Ър┤врд╝ркФтАл╓лрд╝╪ШтАм╘ЮтАл╪ЯтАм┘й р┤бтАл╪птАм равтАл▌╝тАм╘ЮриБ┘йрзШтАл▐УтАмр┤брмТ╙ДркЕриГрмФрй╣р▒лркКрб╖▄╛ркер╡ЮрйЛр┤б рзИркКтАл┌дтАмрз░риБтАлрй╕▐ЗтАмркКтАл┌ЭтАмркКрн│ргПтАлрн║╪п╓╡рбВ▌┤тАмркЕрк╣ркК▐╡┘к рн║рк╣ркМргЫргЫ▄▓ркК┘мрбВркМтАл╪Ш╪птАмр│д╤┐тАл╪птАм
$GYHUWLVHPHQW!!!


&XOWXUH

૬ প ‫ݪ‬ ઘ ଲ߉ઽฃ 谺玝琌澁胠臃甇繚璐

迧莛 ‫د‬੘ઙਁࣳӋफ़‫܇‬ඥѿ૊ਢ ҫ٩ ઔ‫ੋֳ د‬ઊ‫܅‬Ԟࡂ‫ؘد‬ ઊӆ਍અણ‫ݱ‬હ࡚੥Ԟ‫د‬ਙ ௷‫ ف‬౫ઊి!Ә Ҏ੸ ഑‫܍‬फ़ २৙ऍણ‫૲ݴݱ‬٩ട‫ૂؘ‬ઙ ઘ‫࠭ݣ‬डઅਕ൛ѿ૲ܾӴऀ ട‫ؘ‬ણ‫ݱ‬હ࡚੥Ԟѿઊਕ൛ ਁ٩ೊࠔട‫د‬ѿ૓੹਌‫ݗ‬१ ౄ‫ؘ‬ચ൒ഡࠨ૧࣏ી੹ࡂ଒ ৌ‫ؘ‬଒٪ഡઌߜ‫ࣷڝ‬Ә৉અ ޻൜ഡӴ٩ՙਉѿ‫ؘࣛ‬ൠ‫ڝ‬ ട଒‫ކ‬எઌહ૲ઌӖԓ‫ݼ‬Ӌ ୺૒હઊӋಢಢടԞࡂ‫ؘد‬ઋ ऽനࡂઊ‫ؘ‬ણ޷‫ࣳ܅گڝ‬ ೵હ!੸‫ز‬ઽ૒ୱ഑‫܍‬फ़२৙ ऍઅ ԓҫ੹ Ӌफ़‫܇‬ඥ ѿ૊ਢ

ഡ

֪ઘѿனࣛ੹઒Ӌ٩૲ૻઊ‫د‬ԚԞ

‫ܾڹڹد‬଒֢ௗҲઍࠉ൛‫ٻ‬

ৡ٩ܾ‫ݴ‬ѿܾଖ‫دݼشܟ‬ୱਁࠊൄ

ৰࣛಉહ੶ܾ‫ؖ‬Ւ଒‫ؘ҆‬ી‫ڝ‬ԓ‫دܨ‬ௗӋ

঴‫ܟ‬଒Ӌ‫ਁڝ܉࣏࠹૲ؘ‬અന࠾੘ਁ൲ड

‫׉‬ৰѿ‫ؘ‬ઊৡԞं७ട଒߆ഡ‫ڤ‬౫ઍઌ

‫دټ‬ԓѿന਼ਁࣳਠܑઍഡߺҁಡ़ࡘ

ߜ‫ڝ‬ҁઅऀԞӋӘһഡऀһ൛ֳ଒‫ؘ‬Ӛӆ

‫ف‬੘ਉ൴ ‫ݩ‬०‫ ݖ‬ઊ‫ؘ࣏܅‬५੸‫ࠌਁڎ‬ൄ

൛ԓ‫ݼ‬Ӌെ‫܇‬ത੹ৗं੖҆ીӘ‫࠺ؘ‬ґܾ

ଔ‫د‬ਉ൴ઊ࠾੘ਁ५ܱ਴੹‫੾ڹ‬Ԛ५‫ع‬

Ӵऀ‫ٻ‬Ӌઔ‫ؘ‬ҫҎ੸ऺ‫ڝ‬

‫ؽ‬અਔَౖ૴ ઊଔ੍ અଙਁ‫֧੻د‬ӧഡ ଔӴ ઊ௝઒ടਉౖ૴અઑ३ഡৈֳ ૒ਉ ી ‫֫ݴ‬ௗനҁ‫د‬ӧഡ੸ౖ૴ਁҲਉ൴੹ ֳܱࣔઘԞৗ੶ܾܱٙਠ‫܅‬Ӌഡ‫د‬ട଒ ‫ࠩࠒކ‬ઊਉઅௗৌ‫د‬ഡ‫ٳ‬৊੸ਉ൴Әౖ ૴ઊಮһౖһടً‫ڎކإ‬ઊৰ‫ڢ‬ણഡਉൌ ࣏ Ԥऀܹ ѿਉ൴Әౖ૴੹ѿܾ‫ޅ‬Ԟઍধ ‫د‬Ҳ‫د‬ѿӠਊ़࣏‫ف‬અडࠉણ ੭૴ࣛ Ԫ ଒֢ࣳ޵ઍઊ௵ଔ‫د‬ਉ൴Әౖ૴੸‫ؠڎ‬ Ҳ֢‫ބ‬ઘ३‫ڝ‬ઊৰ‫޾ۄ‬૚અതીਁࢆ૏‫د‬ ‫ؘ‬ҧ্Ҳ‫ٻ‬Ӌ࣏ҥઅ५ஔਁાԕനҁ‫د‬ ೵હ!੸഑‫ڙܩ‬௡ࠅਙѿ਌஺യӋଖ‫ݗݴ‬ क़ܾॐ‫ڢࠒ܍ݱ܅ૂ૆ڤ‬ઊ஺਌യَ഑ ‫܍‬फ़৙ऍਕ൛೩ઌಠࡷ‫ݴ !ఽܙ‬੘ ઙ੶ܾࣗ৔‫د‬Ӎӄਁࢆଔ૲ઌӖઅ࣏ಉ ‫ؘ܅‬ӏઘ‫ݴ‬௃യ଒‫ޡ֢ކ‬଒‫ؘ‬હછઊ௃࣏ ࣷ౗‫دৼٻ‬੘ઙઅే‫ؘܟ‬೵હ!ਁ ࣳതીਁࢆଔਉ൴੶ܾৈֳ‫ࢗݴ‬ ԞӋ ୻੶ܱ‫ ؘ‬੘ઙઅ ҁ൑࣏‫ ؘ‬અ ࣏ ౖ૴੶ܾ ࠅֈৼ‫ ࠹૲ د‬ઌߜ‫ڝ‬ ٩હԔહ੶ܾஷѿ‫دৼٻ‬ਉൌ࣏ਭ डࠉણઊ૲੄ഡਙ‫د‬ઊ‫ڝ‬ઊ࣏ࣳ હ੶ܾ৵‫ބ‬ҁઅԠણ੹٩޾ട޵Ԕ ੹ৗ੶ܾ߼Ӌ֢ѿ‫ؘ‬ٙిਊഢ੹ ഡ‫د‬ട଒‫ކ‬ୱઊ‫ކ‬ઔ‫ؘ‬ҫ੸ৈ‫إ‬

ઍ‫ ੸ز‬೵હ!ઊ ੘ઙ੶ܾࡘౡ ѿ૊ਠӋઘ ഡણ‫ݱ‬હऀһਁ‫ٳ‬൛‫ٽ‬ҫઌѿԓ‫ܨ‬଒߆ ഢҫઌѿട‫ૂߚؘ‬ѿӚҒઅಹ‫੹ز‬ѿ‫ݴ‬ ҫҎ‫ٳد‬൛‫޷دټ‬೵હ!੸હ઻ഡ़૴ અ৙ऍਠ‫ܾؖߜ܆‬Ւଖҫઊ‫د‬ਣന೵હ !੹ ࡻӄભࡘߚ ߸‫֢ڙ‬ઊಠ फ़ఽ‫ ਁحݼ‬஢ ‫ف‬ഡ௣ਕ൛ૂѿԓ‫ܨ‬Ҳ‫֜ؖ‬ҫҎ‫ د‬଒֥ നઊࡘߚࣛਕઙਁ‫ڂؘ‬Ԟࡊઅࡷ‫܅‬ઌ‫ڙ‬ ‫ڤ‬౬ಮࡴ!ѿઔৼ‫ د‬ട଒‫ٳֳ֙ކ‬൛‫ٻ‬଒ ߆ഡ‫د޷د‬घ‫غ੸ؠڎ‬।஋‫ؖܣ‬Ւଖ़٩ ઔ‫د‬ ‫ݩ‬०‫ݖ‬ઊ৙ऍਕ൛અ૒਌੶ܾ஺਌ഡહ੸ ઔৼ଒‫ކ‬ઊ‫ܨ‬ҲԔҋઅ૲੄ഡ৙ऍ૲ઌӖ ੶ܾ஺਌ഡҥ஋੻ઔ‫ؘ‬ઍઊ‫د‬৙ऍਕ൛ ࠔੌ‫ݩ‬०‫੹ݖ‬೩ઌಠܾ‫׭‬ӋӚ‫܉‬ട‫ؘ‬ҫ٩ ѿ‫؟‬ട‫د‬


$GYHUWLVHPHQW!!!


+HDOWK

р║Щр╕Нqсоержн}спХсФвсЛБс╕бр╗Х тФйр╝Й тАл╪Щ ╫Ъ▐УтАм╙Л ркФтАл ╪ШтАм╥лрй╢▄╛ ╓вр▒М╓нтАл ╪птАмр▓бр╢е р▒П▐╛╤┐ aтАлрдА╓к┘БтАмркКрк║роФр╡ЭркШркЕрк╗раЙ╤┐тАлрй╣▄ЮтАмрн▒рмТ р┤птАл╪птАм ╥е╥ЛрбВр┤╕ренргПр│д╤┐рйШркКроо╘ХтАл╫ЪтАм╥Б aтАл ╫ЪтАмркЕ ┬░р▒П▐╛рмС┬▒рй╢▄╛рмФтАлрй╕раК▌┤▌СтАмр╡ЭркШтАлрг┤рбЪ▌┤тАмр┤б╥┐╙ШрмФ тАл▌СтАмркМрйШрй╕тАл▄╛рй╢▐╗▐Ж╫Ърг│риБ▐╗▐Жрзв╫ЪтАм тАл╫ЪтАм╥БрзвтАл ▐╗▐ЖтАмркКрмС╤┐р┤ЯриФрй╢▐╡риМр│д╘СрмС╤┐ рй░рй╕▄╛╓вр▒М╓нтАл╪птАм┬░р▒П▐╛рмС┬▒ркЕриМ▄╣ра║ рдВ╙┤ ╥Б рк╜рйнрй░рй╕тАлрй╣╫ЪтАм╘Юрл┤рй╢▄╛тАл┘БтАм╙┤╥БркК ▄╛╤┐ркгтАл╫мтАмрзФ╙ЛтАл┘Б┘БтАмрд╛рй╢▄╛╓в р▒М╓нтАл╪птАмриМ▄╣ра║▄╛тАл┘Б╪ШтАмaтАл┘БтАм╤┐рк║роФрмФтАл▌СтАмркМрйШрл╗ ▄╛рк╗раЙ╤┐тАлрй╣▄ЮтАмрн▒рмТр┤ЯтАл╪ШтАм╥лрй╢▄╛╓вр▒М╓нтАл╪птАм ┬░р▒П▐╛рмС┬▒рй╕рлАргЫрк╣рй╢▄╛▐╛раЛркКрлФркер┤ирзбр┤врбШрйериБ ▐╛раЛркКрз║тАл▐Й▌┤р▒ЦргЫ╪ШтАмр┤Я▐╡ркНраЙрк╣рй╢▄╛тАл┌ВтАмр┤ЧркЕрдА▐╛ ╙╣╙Л╥йрй╕тАл▌╝▐бтАмр▒д ╤┐рвЖрмТтАл╪ШтАм╥лрй╣ркЕ▀╕р┤бтАл╪птАмркНрлАтАл▄ЮтАм ркЕтАл▌╝▐бтАмрпбтАл▐У ▄ЖтАмркНрзвa╥С ркКрвЖрмТтАл╪ШтАм╥лрй╕рлАргЫрк╣ ркКрмТтАл┌╣рй╣╥Ж▌┤▌╝▐б▐ЖтАм╥СркКргЫркКрвЖрмФтАлра╛▐╖╪птАмрк╣ ркМрйШркМриБркЕр┤бр▒П▐╛ркН╤┐тАлрдА╪ЯтАмркКтАл▄╛▀│рй╢╫мтАмрмФтАлраК▌┤▌СтАм рзИрбВтАл╪ШтАм╥лркКрлЭтАл╪птАм р▒П▐╛ркЕрйШркМрй╕тАл╪прйМ▐УтАмрзйр┤ЯтАлрдА╓к╪птАмр╡СтАл ▀Б▌▒тАмрзКтАл рлД▄╛┌ЩтАм ркЕриХр┤▓▐╖риКроФ╙ЖркЕркКргЫ╙ШриХрзй╥┐р┤Ьр▓брлАрзв▀ЬргП рйЛро║ргТраЛриНрд╝реАтАл┌втАмркЕренр┤брейроФрк╣рлАрейрк╣реЮр▓а тАл▄йтАмреЮтАл┌втАмркКркФтАл╪птАм рйШр╡Мр▒П▐╛тАл▐╛р▒П╪ШтАмрлА┘йтАл▌┤тАм╙Л▄▒р┤ирзбр┤бтАл╪птАмр┤бтАл┌ВтАм╥СркЕ ркЩрй╕рйШр╡Мр▒П▐╛раЙркКрге╘ЮтАл╪ШтАм╙ДрйМтАл╪ШтАм╤┐ркШриМр╡жрбГ

тАл▐╖▐╡┘╗тАмриКроФ╙ЖтАл┌втАмриЙтАл▄ЯтАм╥йргПриБрг│ркКргЫрдШ╥╜ркКрз║рз░ тАл┘БтАм╥СреЮр▓атАл▄йтАмреЮрдАрй╢▄╛рпЧрбШр┤бтАл ▐╛р▒П┌Врк║╪птАм$ORSHFLD WRWDOLV ринрк║рейр▒П▐╛ $ORSHFLDXQLYHUVDOLV ркЕ╙ДрйМтАл╪ШтАм р╡ЗрзЩ╥йргПриБрг│ркШ╤┐▐╖риКрмЦр╡Э╙ШриМ╙ЪтАл┘╝тАмркКргЫрдШ╥╜ркК ╓вр▒М╓в╘Ю┘йр┤бтАл╪птАм ┬░р▒П▐╛рмС┬▒ркЕрпЧтАлрй╕райраТ▌СтАмр┤бтАл┌ВтАм╥СркЕрдШр╡Мр▒П▐╛раЙркК ркФтАл╪ШтАм╙ДрйМ▀╕тАл╫дтАмрезтАл┌итАмaрйЛрзЩрй╣┘йр│йр┤Я╥г╓вреЮр▒л▄╛ ркКтАл┌ЩтАмркЕ┘йр│й█ЩтАлргПрл▓╓│ра╣ра╛╪ШтАмрпЧтАл ▌СтАмaрл▓╥Б╥╗ тАл▌┤тАмр┤Я ▐╡ркКри╝риБ┘й╓╗тАл┘│тАмтДН╙арг╖тДНH[FLPHUODVHUрпЧтАлрй╣┌в▌СтАм резр┤░р┤бтАлрк║╓в▐╛р▒П┌Врк║╪птАмрейр▒П▐╛ркЕ╙ДрйМтАлрк║╪ШтАмрейрйДрай рй╢▄╛реЮр▒л▄╛ркКтАлргП┌ЩтАмркКр▒А▄╛реЮр│йтАл┌в▌╛тАмркЕ▐╖риКрз▒рлВрлВ тАлрйЛргП▌┤тАмр┤Я╘Ю┘йр┤бтАл╪птАм ┬░р▒П▐╛рмС┬▒рй╣рмУрк╛рк╣рй╢▄╛риЩраТр┤Я╘Юрйер┤браТрайрй╕рз║ рй╢╓вр│дрдШраЕтАл▄ЙтАмрмУр┤б▐╛раЛ╙ЪтАл▌┤▌╝тАмр▒┐р┤ир▒П▐╛рмСркЕрйер┤╕ ркМркШтАл▌┤тАмроордШр╡Ырезр▒Д▐╖рз░тАл╪ЦтАмрлА┘йриЩраТркК╤┐тАл╪ЯтАмр┤ЯтАл╪птАм раЕтАл▄ЙтАмрмУр┤б▐╛раЛ╙ЪтАл▌╝тАмркЕтАл┘БтАмр│╡рк╣ркМраТрайрй╕риграЕтАл▌╝▐б▌│тАм ╥Ж╘Юред╙ЪркКтАл╪птАмроУ╥┐ркКрл╗рйДр┤ЯрмТтАл▀Ч╫В▐ЖтАмркШрл▓╥ЖтАл╪ШтАм ╥л┘йтАл┌ВтАмр┤ЧринтАл▌╝▐бтАмрпбтАлриБ▄ЖтАмркШ╘Фрй╣рл╡рд╝ркФрй╢▀│▄╛рл▓ркЕ р┤вр┤ЪрйД╤┐ркФтАл╪птАмрлАтАл▄ЮтАмркЕргкр│║▄╛╥гр┤Арй╣ро╛рбЪр╢е╓│рз░ ╥Жрй╕р╡▓ркЪриЙ▀ЬркКрз║┘й▄┐╒Ю╒Юр┤Я╥▓р╡Г╙┤тАл╪ШтАм╥лркКрлЭ тАлрй╕╥Ж▌┤▌╝▐б╪птАмр╡▓риБтАл╪ШтАм╤┐╘Ърк╣ркШриМраЕтАлрй╣▄ЙтАмр▒┐р┤итАл┌ВтАм р┤ЧтАл▌┤тАмркЭтАл╪Шрл▓▄▒▐ЙтАм╥лркКрл╗рйДр┤ЯтАл╪птАм р▓бр╢ерб╜р╡ЗркК╓в╥ЗргЫрг╖рмЦр╡ЭркШтАл╪ШтАм╙Ъ▄│рпЧтАлрй╣рай▌СтАмркЭ ра╛р┤░р┤Я▐╡реЮр▓атАл▄йтАмреЮ╓в╙Ш┘йр┤бтАл╪птАмркКрз░р▓атАлрй╕┌втАмр┤Чр┤ирзб р┤бтАл╪птАм╩СсиЦр▓Жси▒╔Эр▓Ж╩нс╕б тВЙр╖Эр╕йсЬ╜р╗Хс│мсобспХсоБ р╡Щрн▒тАл ╪ШтАмркЭ рзН▄▒рмФ тАл╫дтАмрн▒╓в рмФрлАр╡н╙Шри╝риБ┘й╥е╥ЛргЫ тАлрй╕▐ЗтАмркКрк╜рй╣╥М╙ЛркФтАл╪птАмрн▒рдЩ риБр│йр┤дтАл▐╝┘╝тАм╤┐рмТр╡Ыр┤е▀ЬркКрлА рей╥е╥ЛрбШр▒брзС╘крмТр╡н╙Ш╤┐ркФ тАл╪Ш╪птАмриМ╙┤╥┐╙Ш╤┐рд╝рз║ркКтАл╪п▐ЗтАм ▀Ь▌Арн▒╤┐▐╛тАл▐ДриБрбЪрбШ┌ЫтАмреАрк╣ ркМрпЧтАл▌СтАмр╡нтАл╪ЯтАмркКркФтАл╪ШтАм╥лрй╕рзИтАл╪етАм тАл╪птАм р┤ЯрмТтАл ▐ЖтАмрн▒тАл▐Д ▌┤тАмрезтАл ╪ШтАм╥лркК ╥е ╥ЛриБ рлЭрй╢▐╖ рлЭрзФрмТ рбЬтАл▌╝тАмр┤б ▐╖рй╕ ╥гркЕ рз║тАл ╪птАм╙Шр┤арк║▀Ъ ╪Р реЮргПркКр▓а ┬░тАл▄ЕтАмркКрб┤ргПркКрз▓реЮ /LYHVFLHQFH ┬▒╤┐рн▒тАл▐Д▌┤тАмрез ▐╖рлЭрй╕ркКрйн╤┐рмТтАл▌┤тАмрдШ╥Ср┤п тАл╪птАм

сЕНравр│╡ри╢ роо╘ХриБ▀ж╤┐тАл▌┤тАмркЦ рз░равтАл╪Ш▌╝тАмркНркКркФрз╝тАл╪ШтАм╤┐"рн▒╤┐ ┘йрйТрй╣рл╡рд╝ркФтАл╪птАм┬░рлАрейрзв▀Ь р┤а 3V\FKRSKDUPDFRORJ\ ┬▒ рк╕тАлриБ╫ЖтАмрелтАл▌╛тАмриМ╙┤риБтАл╫д▐╖▌▒┌птАм рн▒тАл╪ШтАмркЩрз╣╘Юрз▒▄▓рй╣р│йр┤др┤и▐╝ ╤┐рмТ тАл╫▓┌ВтАм╘ЮтАл рй╣╪ЯтАмр┤▓ргЫрезр▒ДтАл╪ШтАм ╥лрй╢▄╛╓вр▒М╓нтАл╪птАм ▐╗ркЕ ╥е╥Лр┤б ргПтАлриБ┌Э▄ЙтАм╥▓ JркЕтАл╫дтАмрн▒ро╖ро║▀ЬркКтАл┌ЭтАмрз░ркФ

тАлрд╝▌Срй╗╪ШтАмринро╖ро║▀ЬркКрз║тАл█Ъ╪ШтАм ╥Орй╕рй╗тАл▀Ч▌┤рд╝▌СтАмркЩрйерк╣рй╢▄╛ рлВ╙Цр┤б╥┐╙ШтАл╫дтАмрн▒ро╖ро║▀ЬркКтАл┌ЫтАм рй╗тАл▐Д▌┤рд╝▌СтАмрейргПтАл┌Э▄ЙтАмркЕркК▀╕ рмТринркЩрз╣╘Юрз▒▄▓ркКр┤▓ргЫтАл┘╝тАм╥л рй╢▄╛╓вр▒М╓нтАл█Щ╪птАмр┤бтАл╫▓┌ВтАмркЕрлА ▐╖╙ШрлАрд╝тАлрбШ▌╝тАмрйергПркКркЕриМ╥┐ рдА┘йтАл╫мтАмрзИрмФ╥лрй╢▄╛рлТргПтАл╪п┘║тАм

сЕНраЩри╢ сА╢рпЯ рн▒тАл ╪ШтАм╘Хрйо╙Ш рвитАлрвЖ╓в▌┤тАмрмТ╥▓р┤ЯтАл╫г╪ШтАмр╡Ы╙Ъ▄│ ргТр╡ЫреЮр▓атАл▄йтАмреЮринриРрмСрй╣рл╡ркС рй╢▄╛ржЕ ╘Х▄▓рй╣ р┤▓ргЫрезр▒ЖтАл╪Ш╪птАм ▐╝▐╝риМ╙┤╥┐╙Ш╤┐ркФтАл▀╕╪птАм╙╡╙╡ тАл▐БтАм╥е╥ЛрдДр▒бтАл┘БтАмроФркЕр┤ариМ╙┤рдШ╤┐ рмТрйШр┤бр┤бриМ╙┤риБтАл▐╖▌▒┌птАмрн▒тАл▌┤тАм тАл▐ДтАмрез▐╖╘Х▄▓ркКр░╜╥▓╓врзИрмТтАл╪ШтАм ╥лрй╢▄╛╓вр▒М╓нтАл╪птАм ▐╗ркЕр│е╙Д╘Юр╡▓риЙрдАрй╣тАлргЫ┘БтАм рй╢▄╛р┤брелр┤╕риБрг│ркКтАлриБ┌ЭтАм╥▓╥А ╥А тАл╫дтАмрн▒рин рйерзв ╤┐рмЯрзв рй╣ тАл▐втАм ┘й▄┐р┤Я╙Лр▒Ц╘Ф╘ГрйОтАлрй╣┘│тАмр┤Я┘й ▄┐р┤птАл╪птАм╥СрйЩр╡▓╥┐╙ШриБтАл▌▒┌птАм ▐╖тАл╫дтАмрн▒тАл▐Дрй╣▐ЖтАмрез╥г╓втАл╫дтАмрн▒тАл▌┤тАм тАл▐ДтАмрез▐╡р▒Ц╘Ф╘ГрйОтАлрй╣┘│тАмр┤бриЙрдА тАлрй╕┌ЭтАм╤┐рмЯрзврй╣тАлрй╕▐втАмриЙрдАтАлриБ┌ЭтАм рб╗р┤и╘Х▄▓ркКр░╜╥▓р┤▓ргЫтАл┘╝тАм╥лрй╢ ▄╛╓вр▒М╓нтАл╪птАм
%HDXW\!!!

֥ᄡ⧉ᨧ۵ʡ⯍ᖁ᮹ྜྷŲ⦝ᇡእჶ ┥ᔑᙹᖙᦩ Ӛ‫ݴݼ‬ടӋઔ‫د‬

&

)ਕ൛‫੄ڢބ܅ڙ‬଎਌ਙӆ‫ؘ‬ ‫ف‬ਉࠔੌ‫ڝ‬અ઺ऀԞ‫ੌࠔد‬Ԥඟ ࣷਊ१.%6°୶૝੸१઻±ਁࣳ਍ ਌ട޵ૂઅ઺ऀԞ‫ݼ׿ݴ‬Ӌઔ‫ڙد‬ ‫ބ܅‬ङԓ‫઺ךؘט‬৞‫޾ټ‬।ԓ‫ܾف‬ ࢅ֢‫ؘ‬°ߜӠഗࡘ±‫ݴ‬Ә१ടӋઔ‫د‬ ‫ބ‬ඕ੹ࠅ‫ؘ֢ࡂ܅‬ઊ‫ؘ܅‬Ҳ߻Ԟ଒ৌ ੹ી٩ܾԤඟࣷ੸଒֥‫ך‬ҁਯ࠸ഡ ഗࡘ‫ݴ‬੭଒ന਴‫د‬଒֥‫ބ܅ڙך‬ °३અ±ਁࣳ਍ࣔઊࣛୱઊ֢‫ੌࠔؘ‬ ઊߺ൑ਭઅ௵ഓ਌Ԟѿৰࣞട଒ৌ৔َ ҫ٩ߜӠഗࡘٌ࡚ઊৼ‫د‬ҿ൓Ә஺࣒ ൲ਁ٩ंਖ਼੹ࡻఇѿӋઔ‫ؘ‬Ԥඟࣷઅ ‫ފ‬Ӌࢅ֢‫ؘ‬ഗࡘѿࡘ‫޷دܤ‬ԓ‫ט‬અഗ ࡘӚ‫ףݼ‬ടੌਁӚ७੹ѿ૊ࡂઘ

à౎़࣒ं৊©ࡘԞ࢑૲Ӌ౎ܲ੭଒ ࠔੌԤඟࣷ੸౎़࣒ं৊ࠩ੹৲Ԛഡ ࠅઔ‫ं़࣒౎د‬৊ࠩ੶ܾ৵ӸࡘԞ‫ݴ‬ ૒઻ടӋഗࡘ౎ܲ੹੭଒ഢ़ઔৰ‫އ‬ ੸ਉࠔੌ‫ڝ‬ઊ౎़࣒ं৊ࠩ੶ܾഗࡘ

౎़࣒‫ؘ‬ઍࠉ़ࣥਭ‫ݼش‬ ଒ࠒӘ֢ಠ‫ݭ‬ઊ‫ڝ‬ৰઔ଒ ৌ੶޵ ౎࣒ѿफ़ѿ ത੭‫ߜ ټ‬ઊ‫ د‬3+ ¯ અৢ࣒ऀ੹‫࣒౎ؘ۾‬ ़‫ؘ‬ഗࡘਁԠણ҆੹ൌऀ നࡘԞ‫ݴ‬ਯ൛ന૴‫౎د‬ ࣒Ԟ೩ѿഗࡘ౎ܲ੹‫׬‬ઊ޵౎࣒ऀ࡚ ઊ޾ӖԩऽઊಶӋ‫ڝ‬ৰࡷ‫ܒ‬഼‫ڙ‬ਭҎ ੸‫ף‬೥ߜૂңഡ‫ۙد‬ഡ࣒घӖԚ੹੘ ൞ടҲനേ৙ा൝੹‫ٱ‬Ӌഗࡘ౺੹ࠌ Ҳട‫܅ࡴؘ‬ઊಠ‫ح‬൭Әѿઔ‫د‬ ౎़࣒ं৊ࠩ੸ઍࡅઅ੭޻ഡਢ஍ਁࣳ ౎࣒ਢ஍੅੹ടӋ֢޷ഗࡘਁ౎ܲઊ ࣥԞ‫ؘ‬ҫਁࣳ୲৊‫ټ‬ҫ੶্ܾܱ૏‫د‬ ਉ‫ٳך‬৊౎़࣒અಡऀ‫੹ކ‬਌Ӵഡ ઍࡅӯ़ਁ‫ݴ़࣒౎੸߄ݼੌ޷ݱگ‬ ഗࡘਁࣳࠔ஺ട‫ܾߜ࣒ࡘؘ‬ઌ२ഡ‫ؘد‬ ҫഗࡘѿઊ‫ૂݴ‬ңടܱ‫ؘ‬Әીਁ࣒ࣳ घਭҀ૚ਕ৩घ‫ݴ‬৴Ҳ‫ਁ़࣒౎دټ‬ ‫ڝ‬ৰઔ‫ऀ࣒ৢؘ‬ઊഗࡘਁઍ१હԠણ҆ ੹ࡘਉന౎ܲ੹‫׬‬ઊӋഗࡘ‫ݴ‬੒ଓઊ Ҳനࣳ‫ף‬೥ߜ੹ࠔ஺ഡ‫د‬Ҳ‫د‬ѿ౎࣒ ़ਁ‫ؘ‬௤ज़‫ބ‬ԓ‫׏‬ज़௤‫ݭ‬Ԑघ‫ڢ‬Ҁ ૚߸‫੹࡚ऀ܈׏‬೩തനഗࡘਁਕ৩੹ ӖԚടӋࡂ।൭ӘԪ଒૴‫د‬ ౎़࣒ं৊ࠩ੸৵Ӹ੹a࡚౎़࣒ਁ

‫ع‬ԓӋઔ‫د‬ѿ‫ބ‬଒‫߸ਁޅ‬ਢ़ܾ‫ݼߗބ‬ ട޷‫دټ‬ഗࡘ౎ܲ੭଒Ҁଖૂң޾ Ӗஓҿਁ൭Әѿઔ‫د‬

ᆝདྷ௖ీఆ೎ଭ ߜӘ१ૻਁࣳಶ‫ੰࡻݴ़࣒౎ؘ‬ ܾࣵৰं৊़‫دڛކݴ‬ ౎़࣒ं৊઺ਁഗࡘਁ֪ৈઔ‫ףؘ‬ ೥ߜ‫ܫీ੹ڢ‬ଛૂഀ੹ઊੋനԶ֗ട Ҳ଒੎‫د‬ ౎़࣒‫ं੸׎ݴ‬৊़ਁ৵Ӹ઺ஔ‫ݴ‬ ‫ع‬ԁ૴‫د‬ ஢ી٩৵Ӹ੹‫ع‬ԕ൲ं৊़‫ݴ‬ ѿ࠻Ҳ‫ܱڙڂ‬ඛ़१ె‫د‬ àԜી‫ބ‬ઌ‫ڙ‬ഗࡘ߸ੋਁ૝੸࠭‫ݩݼ‬ Әઍࣽ௃ Ԥඟࣷ੸ઘ३અ‫ٳ‬৊ࡻҿܾԜી‫ބ‬ઌ ‫ݴڙ‬՟‫دؘ‬ԓ‫ؘט‬૝੸ࣥҀ‫ކ‬ടܱӋ ‫ܲף‬നफ़ಠ‫ܩ‬फ़‫ؘࠊِݴ‬೟ઊ‫܅‬Ӌഡ ‫ކ߄د‬ҥҋടӋङ੸আৰઔ੶޷৊ ‫ٻ‬Ԟ‫੻ބਁߚڹ‬અഗܾ‫ݴ‬೺‫ؘ‬Ҳًૻ ੄ട‫د‬Ӌ ²ഡ‫ڂ‬१ҁഗࡘӚ‫੹ࠊݼ‬٫੶ܾीഡ ચ‫ޢ‬Ӌफ़ಠ‫ܩ‬फ़೺‫ؘ‬Ҳً֢੸ҫҎ ‫د‬³‫ؘ‬ԓ‫ؘט‬Әңഡਙ‫؟‬഑ܾԓ‫ਁܕ‬ ஺਌ന²੻૲‫ਁߚڹ‬ഗࡘ‫ݴ‬Ҥીഢࠅ ਁ‫ؘ‬ৈਙ‫ބ‬१Ӌ೻ઘ‫ؘ‬Ҳ֬‫د‬³޵൑ ౕടҲ‫މ‬യ‫د‬फ़ಠ‫ܩ‬फ़‫ؘڹ੹ࠊݴ‬ԓ

֧֧ܱࠢ‫ؘݼ‬Ҳً૝੹़ઔ‫ؘد‬ҫ ۙ੎‫੹ٳ‬੭٪ԉ୴ৈഡ‫ؘد‬Ԥඟࣷ੸ ੎‫੻ؘدࡂٳ‬२੹౿ന૝੸ਕ৩घ‫ݴ‬ ࣽ௃ട‫ؘ‬೟ઊ‫ףܾ૲د‬൛ࠒ଒֢ഗࡘ ߸ੋਁ૝੸ৈ࣏ઊ࠭‫ࡻڢݼ࠭ݾఽݼ‬ ౌߺઊഃࡘഡ࠭‫ݩݼ‬Әઍ੹ࣷ൑ഡ‫د‬

àധ࣒൛ऀ࡚Әઍೃ©ഗࡘಠ‫ࡷܟ‬ ਁ൭Ә‫ކ‬ઽ Ԥඟࣷ੸ഗࡘԞࡃઊ७ഡ೟ઊ‫܅‬Ӛ‫ݼ‬ ‫ݴ‬Ҳ੹‫ݼ‬ട޷ԙࠒಠ‫ࡷܟ‬ઊࣥԠ‫د‬Ӌ ഡ‫د‬ԓܑࣳ१ઙഡౄ੥ೃ੸ഗࡘಠ‫ܟ‬ ࡷ੹ѿ‫܅‬োඥ‫ؘ‬ҫ੹ߜ݀ഗࡘԪ଒Զ ֗ന଒‫ؘ‬ઍࣴઊ૒અ൭Әѿઔ‫د‬Ӌ‫މ‬യ ‫ֻد‬ણӋਁ‫׎‬ৰୱѿ੖ଔౄ੥‫ݴ‬ӔҲ ҃ৈࣳ৵Ӹਁ‫دټ޷૲܅ࠋࢺڟ‬ౄ੥ ೃઊ߸଒ԕനଖ‫دڹ‬१ഡࠤೃ੹ന૲ ޷൛֐ң‫ؘݼ‬଑ࣛઊѿ‫܅‬ো‫دؘ‬ ౄ੥౸‫ބ‬౸‫ڢ‬અӘઍೃ੸஍਌ࡂ।‫ޅ‬ ੹ൌऀടӋഗࡘણ࠸੹ҋ൛ന৊ಮਁ ઊଛਁ൭Әહઊ‫ߺౌࡻد‬ৈ߸‫࣒ף‬எ ࡚‫ڢ‬ઊത੭‫ټ‬౸‫ބ‬౸‫҃ݴ‬ৈೃ੹ട‫ؘ‬ ҫ٩૝‫د‬౸‫ބ‬౸ೃ੸‫ף‬೥ߜૂңਭഗ ଒અ࡚ࡻ‫ݴ‬૒઻ന૲޵Ҁଖૂңਭࡂ ।൭Әѿઔ‫د‬౸‫ބ‬౸ҁҫిीਁ ߼ѿ‫ݗ‬նੌ੭‫੹ڢ‬ઘ३અԞ൑ਁ‫ސ‬ Ҳஏѿന৵Ӹਁ৳ৰ૲Ӌa࡚୥ ‫߸ਁڎ‬଒ԕഡߜܾா࡚ඥ৆ৰֵ‫੻د‬ ୳ߜܾਉ‫ࠤܟ‬Զ֗ઊൃӶ‫د‬


$GYHUWLVHPHQW


,7 6FLHQFH!!!

ᜅษ✙ʑʑíᯥ ᦥʑᨙᨕၽ‫ݍ‬

✙᭥░ ᨙ❵ಽᬑᦫŁɡq⇵۵ ⲱစ✙Ⲳ᯦ࠥ

ᱡ⧕

‫ع‬फ़‫ܤ‬ҲਉԞ޷ࣳ٩ਙઅਁ ৰԛ֧Ԫࡋ৲಺ܾੌ‫ݴ‬ടԞ ‫ ݴ‬Ղ‫࣏ܺ ؘݼ‬ѿ ‫އ‬৔‫ؘد‬ ઽઊ‫د‬

ৈԞѿफ़‫ބ‬ಠԞԞܾҲઑ੹ട޷৲ ৰࠋ‫ਁش‬଒ણઊઔ੹़ઔ‫ؘد‬਌ ӴҿӘѿ֢਴‫د‬Ӌਕӵઍҁ౮‫ܩ‬ԓܑ഑ ѿઍ െ଒१ҁ ઺യ‫د‬ ߸ӵؐ੅ఐാৰ‫ݾ‬ઊઅ‫ݑ‬ऄౡ਌Ӵଔઊ ंઊടৈઊ‫ڄݴ‬ѿӴ‫࡚ܾفࣛݴ‬ ࣴഡҿӘઊ‫ڝ‬ѿӴઅৈԞ‫ؘ‬೤ԑࣥ൲ ґਖ਼ਁफ़‫ބ‬ಠԞԞ‫ݴ‬஋੻ાനട‫ݗ‬ ࡚ી٩࣏ੋയ‫د‬ ઍࠉહઌࠋ‫ش‬ી٩‫ిؘ‬ୱઊѿ৺ৼ੶ ֢৲ৰࠋ‫ؘࣳਁش‬फ़‫ބ‬ಠԞԞܾӯ੮ੋ Ҳઑ੹ട‫ؘ‬ৈԞ‫ڝ‬Әࡻӯ੮ੋઌҲઑ ‫੹ڢ‬ട‫ؘ‬ৈԞ‫࣏ڝ‬ઊਁ‫ؘ‬ୱઊѿઔৼ ‫د‬ৠԓ‫֢ڙࠢݼ‬഑‫ݗ‬ಠ‫ا‬ઘ‫੹ڢ‬ട‫ؘ‬ ৈԞ‫੸ڝ‬৲ৰઊനܲઊ֢‫މ‬ടԞ౫फ़ಠ ਁࣳ֯੸ઽ़‫ࠊݴ‬৔‫د‬ ৈԞ‫ڝ‬ઊफ़‫ބ‬ಠԞԞ‫ੋ࣏ݴ‬ട‫ࠒؘ‬२ ੸°ӯ੮ੋ१Ҁઘ‫ࡂݑ‬Ԟ± °ߗ ઙી൛޷ࠢಢ‫ݱ׿‬Ԟ± °ӯ੮ੋ ৘ഓ‫ݼ‬௿ઊऍ࣏ੋടԞ± °ࡻӯ ੮ੋҲઑടԞ± ाઊ‫د‬਌Ӵଔ੸ ҲઑઊৈԞઅ‫މ‬ടԞ‫ۅ੹ܲ؟‬ৰ۱‫ؘݼ‬ ଒‫މ‬ടԞ‫ܲ؟‬ઊઊ߸‫ۅ‬ৰ଒‫ؘ‬ৈԞ‫ڝ‬ ઊҲઑਁࢆ૊‫ؘڙ‬଒‫़্ؘ‬৺‫د‬Ӌࠌ ോ‫د‬

‫ز‬

ઊ‫ࡂਁߚڹ‬Ԟ६੸ԗઊઘ ճࡂઌ‫ؘد‬ઊ੭ܾৈਙಠ੥ౡ࣏ੋ ੹࣏५ࣛԓ‫ؘݼࠢڊކ‬°ಠ੥ౡഗ ܾ҆±ઊࣛ‫ੋ़࣏ؽ‬ઘਁҲ್૏‫د‬

ઊ‫ੋؘ࣏‬ઘ‫ڝ‬ઊ°ಠ੥ౡഗܾ҆±੹ ‫֚ؖ‬Ӌઊ౏ട‫ؘ‬ٙ‫ݳگ‬൦࣏ௐ‫੾ف‬ અઍ൝੶ܾ೾ઊ‫دټ‬

ઊਁ‫੾ف‬നಠ੥ౡ‫ؘ߮‬ಠԞ‫੹؟‬٩ ઒ത੶ܾঅ$ѿ%‫ݴ‬৲಺ܾੌട଒ৌ Ӌ٩%અެ१଒‫ݴ‬Ղࠢ‫़ݿ‬ઔ٩ܿ യ‫د‬

ߚެ१଒Ԟࠉ࣏൦Ӛӆ‫ࡻࣳޏ‬ फ़ 616 ಠ੥ౡѿಡી࣏ੋઘ અԗઊ৊ࡂઊ٩ܿഢ़ઔ‫ؘ‬°߮ ಠ± PXWH Ԟ‫੹؟‬१സૻઊ‫د‬

ઍ െ଒१ҁ ًࠢ଒‫ޓ‬ऋࡷ‫߸ڢ‬ ӵીࡂԞी ,7 ࡚ৡ઺ߚ‫ޓ‬ஔ‫گਁڝ‬ ‫޷ݱ‬ಠ੥ౡ‫ؘ‬மԕઊ‫ܡ‬Ԟ‫੹؟‬٩઒ നઍࡘ࣏ੋઘ‫ਁڝ‬Ҳ१സૻઊ‫د‬ ઊԞ‫੸؟‬ಡી࣏ੋઘઅެ१଒ѿ൛ ޷ਁ֢ౌ֢଒ৌ٩ܿട‫ؘ‬ҫઊ‫د‬ ଒ԙ٩ಠ੥ౡ࣏ੋઘ $ ѿࣛ‫ ࠒف‬%

੹°৲಺ܾੌ± ެ१଒Ӵ٪ૻ‫ ز‬ട ޷$ѿࡂ‫ؘ‬൛޷ਁ%અެ१଒ѿ֢ ౌ֢଒ৌ٩ܿഢ़ઔ଒‫ކ‬ઊ‫޷ܟ‬$ ѿ%‫ݴ‬৲಺ܾੌയ‫ؘ࣏د‬५ઊ%ਁҲ ౿ࡂ‫دټ‬ ߚૂ‫ؘ‬ಡીઌઅಠ੥ౡެ१଒‫ࡘݴ‬

ઊ‫ܨ‬Ҳട޷$‫ؘ‬%અެ१଒‫ݴ‬઎଒ ৌԞܾҿીടً‫܅‬٩%ѿઊ࣏५੹ ޾‫ݱ‬٩ܿഢ़ઔ੶޵߮ಠ‫ݴ‬നૂട ‫ؘ‬°৲߮ಠ± XQPXWH Ԟ‫੹؟‬ઊੋ ന৲ૂ‫ڛ‬଒‫د‬१%અެ१଒‫ݴ‬઎੹ ़٩ઔ‫د‬ ‫މ‬ടઘ޷°ਙઅࠅ‫ݱ‬Ҳࣛ‫ف‬೟੹ߗ १ഢ़ઔ‫ؘ‬±੄ܹ੹ളੋഡҫઊ‫د‬ ߮ಠԞ‫੸؟‬ಠ੥ౡࣳࡻफ़ੋౌ࣏ঢ় ૻઍࡘਁ‫ؘ‬ઔ੶֢ಠ੥ౡઘஔঢ়ਁ ‫ؘ‬଒ԙԪ଒೩ത‫ٻ‬଒ৌ৔‫د‬ மԕಠ੥ౡ࣏ੋઘ‫ڝ‬ઊ‫ؘ֚ؖ‬°ಠ

੥ౡഗܾ҆±੸Ӵஔહ़ௗܾ٩‫ڙ‬ ‫د֥ܟ‬ °ਖ਼ ५࣏ੋઘ‫ౌ ؽ‬ઑ‫܅‬ઌ ਍‫ ܉‬൫ ़±‫د‬१‫މ‬ന°ಠ੥ౡ࣏ੋઘ‫ڝ‬ઊ ౌઑ‫܅‬ઌ੹ࡅன൫़±‫ݴ‬°ਖ਼५࣏ ੋઘ़± ґਖ਼ҁಠ੥ౡ‫ݴ‬ഡୱܺ ઊࣛ५ૂܾ࣏ੋഡહઊઔ‫ؘ‬൦੘અ ़ ܾ֢‫़؁‬ௗ‫ؘ‬ઙ‫࡚ך‬Ԟਁܾ ીઽਁઊ‫֢੶ܦݱ‬ԓ൲ܾ҆घനઙ ‫࡚ך‬Ԟਁ‫ؘ‬ਣന࡚Ԟਁ‫ؘ‬ ਁԓஞ‫د‬ ൦੘‫ڝ‬ઊಠ੥ౡ൛޷੹ࡂ‫ࡽؘ‬٩ѿ ֯ৈ଒Ӌઔ‫ؘد‬۸ઊ‫د‬ ۙ°மԕઍ࣏ઊਁಠ੫੹ࡂֵહ ઊઔ‫ؘ‬ಠ੥ౡ࣏ੋઘ‫ڝ‬અࡻੰ±੸ ਣന࡚ԞԞ૴੶ܾਁԓஞ‫د‬ ‫ڎ‬ଙৰ‫މ‬നಠ੥ౡ࣏ੋઘૻ‫ؘ‬ ഡ‫ਁش‬ഡୱܺ٩ಠ੫੹ࡂֳ଒ৌ‫ؘ‬ ‫ؘد‬۸ઊ‫د‬ ‫ټܿڢ‬ಠ੥ౡӆી‫ؽ‬ಠ੫़ѿઘԓ ‫ބ‬ௗҥਁઊ‫ؘݱ‬ઽ੹҆৊ട޷ ઊ‫ؘ‬घ़અઍࡘ൦੘ઊ৸ஓ֢Ҳ‫އ‬ ੸ಠ੫੹কৈֳӋઔ੻੹۸ഡ‫د‬ઊ ‫ਁߚڹ‬°ಠ੥ౡഗܾ҆±ઊ੍ً७ ന଒Ӌઔ‫ؘ࡚ࣴد‬٩ѿ‫؟‬ട‫د‬


$GYHUWLVHPHQW


$GYHUWLVHPHQW!!!


6SRUWV

ⲱᨱᯕᜅⲲʡŲ⩥ ᙹౢᨱ዁ḥ4,Ǎ⧁ʭ ᄜഅඎౢᄝࠨߤ၊&*ർీਫഅஊธG?റ ඎନౢ੸߸ဦీ඘ൽ࠮"

ઊ‫܅‬Ӌ‫़ࡆؘ‬৺଒‫ކ‬மԕ޼‫ૻך‬Ӵ੥ਭֳੋઊѿ ણ૝‫د‬

Ӡെઊૻ୽੹৊Ӌઍߚഠ݄ٙઘઊ৲ ௏઺ਁࣷࠋ‫ڢ‬ಹഡ‫݄د‬ٙ‫ؘ‬Ԥ࣏ੰ੹ ࣷࠋֳܾंੜ‫੄ૻد‬ഡ१ઽઊ‫د‬6.‫ؘ‬ਣ१ ଌம‫د‬ઌ਌ೂઅ़‫ࢆਁܧ‬૊ઔ‫د‬਌ೂԞ ҁֳੋ٩૝଒ৌ‫࡚د‬੥Ԟࠉ઺ઊ઻५ട‫د‬ ԓৡ‫ਁܾމ‬ઊफ़ѿਊಉѿച੄ഡाҁઊ‫د‬

Ԥ

6.‫ؘ‬਌ೂԞҁ‫ٳ‬৊५ઽ੹ളੋട޵‫ބ‬੎ ‫ڙ‬ѿࡢӧ‫دٺ‬ӄԞ೤ԑઘ୽ઽ੸ߗܱ ਁ‫ش‬ഡ‫د‬ಡඥࣷࠋଔઊ‫ز‬ઊ‫੹ح‬घ൛ട ޵५ઽ੹യ‫ࠋࣷد‬ಉ़ܾफ़੏഑ਭ੯ඟ ࣛઊࡘࣛ੶ܾࢆଔӖࠕ੹ެੌ଒߆യ‫د‬

ࣹࣛѿࣛҎ੸Ԟҁಡඥ6.‫ؘ‬ઍӄԞਊ‫ف‬ ம‫د‬ઌґઅ५୽੹কৈֳ‫ބࡻ़ڢؘ‬સ٩ ඕ‫ݼڝ‬Ӌઔ‫޾ؘ‬।ౌࣷ٩೪ࠋહઌӖһܲ ੹ࢳֺَਖ਼અԞंѿৈ‫઺دإ‬ஔહઌಲઅ ଙૻܲઊඕ‫ݼڝ‬Ӌઔ‫ؘ‬னஔહઌ੥Ԟ‫د‬

Gangnam style

࠹़‫ؘ‬ઊ֧ӄԞѿਠ൲१ਁௗ‫ܟ‬ଔ‫ؘد‬ઽઊ‫د‬ઍ ࠉહ੶ܾ֯ӄԞ‫ؘ‬ଙૻܲઊ‫ۅ‬ৰ଒‫ౌؘ‬ઘୄ ਁ ࣛ‫ف‬હ੶ܾ ࡜‫ݼ‬ട‫ ؘد‬ઊৡԞѿ ‫އ‬଒‫ކ‬ ಉ़ਊ१‫ސਁڟݼ‬଒ৌ‫ؘ‬ҫ੸Ҏ੸૒ҥઊ ‫د‬५ૂܾਣനԤӠെ੸‫ڢ‬ಹഡ੭ઍഡ૲ҁ ӄԞਔَਖ਼ઍ‫א‬ऄ઺ࣳઊ‫ح‬ഗ৊ౌ ࡆ‫ו‬५ઽ ઘ୽ ੹Ԟܿࣛ‫ف‬હ੶ܾࡘଔയ ‫د‬ ݄ٙౌࣷઊமԕѿӖഢ‫ކ‬ഡӖһܲ੹ࡂਉ ૲Ӌઔ‫ؘد‬ઽ٩ԤӠെ੶ܾࣳ‫عࡘؘ‬फ़‫ܟ‬੎ ࡘ࡚ઊ‫݄د‬ٙ‫ؘ‬மԕӄԞ‫ٳ‬৊ಲౌੰഢ ೼‫ݼ‬ൖ‫ౌܡ‬ઽ੶ܾ೪ࠋയ‫د‬ӄԞ਌ ङ৊ౌ‫ੰౌ޵ֳܱڹݴ‬ഢ‫ݼ‬ൖ‫ౌܡ‬ઽ ੹ਣ‫ݼ‬Ӌઔ‫ؘ‬૞ౌઘ‫ݗ‬ઊफ़ඥެ‫׏‬फ़‫ؘ‬ӄ ӆा੥൲ࡂமԕӄԞࣳൖ‫ౌܡ‬ઽઅ‫ޛ‬ ౌ‫ݴ‬඄‫دܦڅ‬ਊ१Ҏ੸Ԟҁൖ‫ܱڹ੹ܡ‬ ֳ޵ౌઽ੹ਣ‫֢ੌ૴઺ݾ‬ґ‫ޅ‬ઊ൲ճ૴ඥ ۱ң੎छৈࣽઊ֢மԕ҆ઊ૝੸ߚԐെࠆ ૚੯‫ڢ‬ӕӕઊ଒݊ࠓઊ‫د‬

֢‫ޡ‬଒ࣷࠋૻઊ‫ح‬५ઽ੹ഡ୼࠾ੋ੹ૂ ਼ഡࠕઌ२ਉҥ੍૒૒‫ܩ‬ઊਙफ़ѿ޾‫ࡘڂ‬ ଔയ‫د‬Ӵ੘ಉ़‫ڝ‬ઊ૒Ԟਁಉ઒‫دٹ‬१ߗ ׂ଒‫ؘ‬৉ा൝ઊઊৰ૏‫د‬

੥Ԟઍ़ܿਁઊफ़અѿௗ‫د֥ࢅؘ‬ઊ‫ڹܢ‬ ਁઊफ़ѿ਌ೂफ़౸್ܾঅ‫ڢ‬ಹനৡഢ१ઽઊ ‫د‬ਣനԤӠെ੸ӄԞਁ‫ڢ‬ಹന०ೂ೤ԑ ઘ୽ઽ‫ݴ‬Ԟܿട޵ࡻ‫ݖ‬Ӷ‫ز‬અਁઊफ़‫د‬੎޾। ੹ࣷࡂઊӋઔ‫د‬ਯ࠸ടҲԞ‫ف‬ௗ‫ݴ‬ா૓१ౄ‫ऀؘ‬હ

੭҆৺ઊ‫ۅ‬ஞ‫د‬ਣ१ଌ݄ٙ઺੸஑‫ڢ‬ಹઊ‫د‬

ಡඥߚഠਁࣳೠ௙ӄԞࣳ०ೂ೤ԑઘ୽ઽઅ ൑ಉ‫ࡂࣷݴ‬ઊ޵৊ࠒਁࣳಡඥҋഡਁઊफ़અ޾।੹

ґ‫ޅ‬ઊ൲ӋӖരଔ੹ઊৰѿ޵ࣷ‫ڂ‬ԃ੹੭ ଒യَ6.ܾࣳ‫ڝ઺૲ؘ‬અ૵ࡘࣛઊௗ޻હ ੶ܾઙੋടӋઔ‫ؘ‬െથ‫د‬ৈଓ१ଌ஢‫ؘ܅‬ ઽਁࣳा੥೵‫ిؘ‬અ߸ѿ৺଒‫ކ‬െથઅ࡚ ੥Ԟѿઊৰ଒‫ؘ‬ҫ٩૝଒ৌ‫د‬ਉ‫ܾ޾ܟ‬ৰ ܱ੎ाҁ‫ڢ‬ಹടҲ‫ټ‬ԤӠെઊ‫ݖࡻد‬Ӷ‫ز‬ અਁઊफ़‫ؘ‬Ә਌ৰ‫޾ۄ‬।੹ࡂਉ૵़ઔ੹Ԫ


6SRUWV!!!

ткЭрайсо╣рпЭр╕Нa сЬ╜сЦБсоб т▓▒р▒йсжнсо╣тЬЩр▒йсЙ╡т▓▓р▓╜тиЖтж╜▌Е ╘ктАл▄╛╪птАмрйОргЫтАл┘БтАмрмТтАл▌▒раЕ▐ЖтАмрдЕ▄╛╓вринтАл╪ШтАмрмУрк╛рк╣ркМрйМ реж╙Дркнрй╣р│ароЬрзбр┤Я╘ЮтАл┌ВриБ▀Ъ┌╣тАмр▓▓▐╛тАл┌ВтАмр┤д╒МрйФ рй╣рд╝тАл╪ШтАмрз║тАлргЫ╪ШтАмр╡аркКтАл╪птАм раЙ▐╖тАлрй╕рзН▄йтАм╙Дркнр▓▓тАл┌ЭтАм╙ШркЕрмУрк╛рк╣ркМтАл┘Б▐РтАм╥┐рй╣ рз║тАлраЕ╪птАмрзбтАл┌Щ▌╝┘нтАмрдЕр▒Мрб╗╙ЛриБреЮр▓╢тАл╫╗тАм╙ШркЕ╙Д╘Ю тАл▌┤тАмрзТтАл┌ВтАм╙ЛркФтАлрзН▄й╪ШтАмркК╥Т╙Ърк╣ркМрк║▄▓риБрг│рзТ┘й р┤врд╝ркФтАл╪ШтАмр▓▓тАл┌ЭтАмркКтАлрзН▄йрзв▐Ж╪птАмркКрдВ╙Д╘ЮриБрг│ рк║режрй╣╥гтАл▐╖╪п┌ДтАмрежрк╜рк╜рй╣╘Ю▄┐р┤Я╥▓тАл╪Ш┘╗тАм┘Щ раЕтАл▌▒тАмрдЕ▄╛╓в╤┐╓крй╕╙Д╘Ю▐╛тАл┌ВтАмрежтАл▌╝тАмр┤бтАл╪птАм╙Лр┤и┘й режрк╜рк╜риБ╘УрпЧ╥▓тАлрйМ┘╣тАмрежрй╣рн▒рмТр┤врд╝ркФтАлргЫ╪ШтАм р╡аркКтАл╪птАм рзбтАл▄╛▐ЙтАмр╡У┘лркЕтАл▌╝▄ЕтАм╤┐тАлрйМ╪птАмреж╙Дркнрй╣р┤ЯтАл╪ШтАмр▓▓тАл┌ЭтАмркК▐╛ тАл┌ВтАмрежтАл▌╝тАмр┤ЯрмТ▀Жр┤п╙Л╥┐╙╡резрмМтАл▐ЕтАмр▓╣╘крмТрйМрежрп╗ркЕр┤▓ раТрй╣рзНрд╝рз║╥▓тАл╪п┘║тАмркКрлВ╙ЪренргПтАл┌Щ▌╝┌Щ▐ДрзН▄й╪ШтАмркЕ╘Юрк╣ ╥Орй╕┬░р▓атАлрб╖▄йтАм┬▒▄╛╙ЪренркК▐╛ркМтАл╪птАм

╘У

▀Ь▌А╤┐ркгрйнтАл▌╝тАмр┤б╥лрй╕риЙрк║р╢ерзИр▓дтАл▄йтАмр▓ор░РтАл╓к╪птАм рй╕╙Д╘ЮриБрг│реж▀ЧтАл▌┤тАм╘Ю▄┐р┤бтАл▐╖╪птАмркШ▄▓рй╢▄╛рйМрежрй╣р╡ЬрлА р┤Я╥▓тАл╪п┘╝тАм╘УтАл┌Врй╕╓к╓в▄ЯтАмр▓▓▐╛тАл┌ВтАмр╢й╥║рйОргЫтАл┘БтАмркК╘ЮриБ╥┐╙╡ рйМреж╙Дркнрй╕тАл▐ДтАмрмТтАл▐ЕтАм╘крмТ╤┐рбЛрзбрзНрд╝ркФрй╣рк║тАл▐ПтАмркКтАл╪птАм

тАл▌╝тАм╘УрйерзИр▓дтАл▄йтАмр▓ор░РтАл┌Щ▌╝┌Щ▐ДтАм╤┐ркН ркКр┤Яр┤б╙╡рез╥Б тАлраЙ▄йтАм р▒лринркЕрйШрлА╙Д╘ЮриБрг│▄╛рипр│Вр┤птАл╪птАмркК╓зрежрк╜р╡зтАлриБ┌ЪтАм релр│Вр┤брзИр▓дтАл▄йтАмр▓ор░РтАл╪ШтАмрежрк╜рк╜рй╢▄╛тАл▌╝тАм╘УрйетАл▌┤тАмрйнрмТр┤прмТтАл▐ЖтАм рйераЕтАл▌▒тАмрдЕ▄╛╓в режрк╜ ринрйетАл ┌Щ▌╝┌Щ▐ДрзН▄йтАмрежрк╜ ркЕ ╥грдДро╖╥╗рй╣раК╥▓тАл╪п┘║тАм

ркКрлВ╙ЪренргПтАлрзН▄й╪ШтАмркЕр▓атАлрб╖▄йтАмрзИр▓дтАл▄йтАмр▓ор░РркЕ┘Лрб╖раЕтАл▌▒тАмрдЕ ▄╛╓вркЕтАл▌╝тАм╘УриМр│ВриБржЦтАл╪п▌╛тАмр▓бр╢етАлрй╕рзН▄йтАм╙╡ри╡рп╗рйМреж╙ШроА р┤Чрз▓реЮтАл▌╝тАм╘У╥┐реж▀ЧтАлриБ┘БтАмрмФро║р┤иркФ╘ЮтАлриБ▀Ъ┌╣тАмриКргПрк╣ркМр╡Трй╕ ╘Юрк╣рк╣ркМ┬░р▓атАлрб╖▄йтАм┬▒рй╣тАлрдА╪┤тАмр┤врд╝ркФтАл╪ШтАм╤┐тАлрдА╪ЯтАмркК╓крзИркФ тАл▌╝╪птАм╘УриБрг│╘Фрк╣ркМрйМреж╙Шр┤д╒М╘ЮрдВтАлр▒М▌┤тАмрзИр▓дтАл▄йтАмр▓ор░РтАл▌┤тАм ╥┐реж▀ЧтАлрлВрг│риБ┘БтАмрзТр┤бтАл▐╖╪птАмро╛рбЪр╢е╤┐тАлрдА╪ЯтАмркКркФтАл╪птАм

╓Щ╓зтАл┌╣тАм╘крмТ╓Щ╓е╥▓рзИтАл╪п╪етАмркКрлВтАл▌╝▄ЕтАм╤┐ркЕрйМреж╙Дркнрй╕рзК ╥СрдЩрй╢▄╛рвЖрлКтАл╪прз╝┌ЭтАмркКрлВ╓крй╕╙Д╘ЮтАл╪ШтАмa╙Д╘ЮтАл╪птАмрйе рзИр▓дтАл▄йтАмр▓ор░РтАл▄Е▐Й╪ШтАм╤┐ринркЕр╡Ц╙Д╘ЮринраЕтАл▌▒тАмрдЕ▄╛╓врйШрлА╙Д╘Ю ╤┐╓крзФтАл┌В╪птАмр▓▓▐╛тАл┌ВтАмреРрйОргЫтАл╪Ш┘БтАмрзИтАл▄Е▐Й╪п╪етАм╤┐┘й▀Ь▌А

тАл╫ЪтАмркЕриКргПтАл▌┤тАмркШтАл▄НтАмр┤ЯтАл┌Щ▌╝┌Щ▐ДрзН▄й╪ШтАм╘УтАл╓в▄ЯтАмрмТ╘Щ╘крмТ р┤брад┘й┬░р▓атАлрб╖▄йтАм┬▒рй╣тАлрдА╪┤тАмр┤ЯрмТ▀Жр┤и┬░рибркЕр▓о┬▒▄╛╓крзИ ркФрз╝тАл╪птАм╙ШриМтАл┌Щ▌╝┌Щ▐ДрзН▄йтАм╤┐╘Юрк╣рй╣риМро║р┤Я▐╡риКргПргЫроЛ рй╗рй╢▄╛┬░р▓атАлрб╖▄йтАм┬▒рй╣тАлрдА╪┤тАмр┤врд╝ркФрй╣╘к"

т▓▒р╣Ес╕втзЩрд╜т▓▓ ╩бсЬЪтйе сйНс▒етпй

aтК╣спй█╡ спХсоБ ркКрадрйЩ.%/ркШрйн╙Жрзврг╖рд╝ )$ ▄╛╙Ц резтАл┘╝тАмркКтАлрй╕┌ЭтАмркНрбШр▒бркН╘крмТрйШрдШ рдЩ╙┤тАл╪▓тАм╙Шр╡ЙргЫр┤врд╝ркФтАл╪птАмр┤итАлрд╝рг╖╪╜тАм╤┐рйШ рдШрдЩ╙┤тАл╪▓тАм╙ШрлТ╥ерй╣тАл▐РтАмро╖рмТ▀Жр┤Я▐╖ркНрбШ р▒бркН╘крмТрйШрдШрдЩ╙┤тАлри╝рлВрй╣╪▓тАмр┤б╥С╙┤ тАлрг│риБ╪▓тАмриХркТрейроУрй╣р┤врд╝ркФтАл╪птАмркНрбШр▒б ркН╘крмТриХркТркЕр┤▓рг│тАлрлВ▌┤тАмро║р┤б╙┤тАл╪▓тАм╙Шр╡Й ргЫрй╣р┤Я▐╡ркНриБркН╙Ырк╣рй╢▄╛╙ЖрзвроФ╥┐рй╣ р┤Я╥▓тАл╪п┘╝тАмриХркТркЕр┤▓рг│тАлраК▌┤тАмрмТ▀Жр┤брг╖рд╝ тАл╪ШтАмркНрбШр▒бркН╘крмТрйШрдШрдЩ╙┤тАл╪▓тАм╙Шркер╡Й ргЫр┤Я╥▓тАл╪п┘╝тАм ркКрадрйЩриБтАл╪ШтАм╘др▒ЦреА FP╤┐тАл ┌ЩтАм╙Шрзйр╢Я рлЪ FP р│йрйЦтАлр▒Ц▀Ъ ┌ЩтАмрлЪ FP р│йрйЦ тАл ┌ЩтАм╙Шр┤дрмТр╡┤ FPр│йрйЦтАл┌в ┌ЩтАмрйн┘ктАл┘БтАмрз░ ╘Ъ)$╤┐тАл╪п▐ЗтАмр┤ЯрмТтАл▐ЖтАмркКтАлриБри╝┌ЭтАм┘йрмТр░ЗрбЖ ркШрйШркКтАл╪п▐ЗтАмр▓бр╢ердВркКргЫркЕ)$тАлргЫрбВ╪ШтАм рг╖рд╝ринр│йрмТрдНра║тАлриБр▒Л▄ЩтАм╙┤рзШраКрмТрзМтАл╪п╪ШтАм тАл╪ШтАм╥Лрк╜рй╣╤┐рмТ╙ЛркФтАлрй╕▐З╪птАмрез╥Брй╕рзИтАл╪етАм рмТтАл▐ЖтАмaрбЪркЕро║рк║рез╥Брй╢▄╛┘йркСр│Гр▓атАл▌┤тАм ╓к╘вркКтАл┌ЭтАмркКтАл╪п▐ЗтАм

тЯ╣спХс╕бси▒сХ╜─есЧо


$GYHUWLVHPHQW


&ROXPQ!!!


6SRUWV

тЯ╣спХс╕бси▒спХсиХсХ╜

рг│рйПргЧрдАркЕ╘дрежр╡Ж FP

рй╕aрезрмМрлА╘РтАл▌╝тАм╘У╙Д╘ЮриБро║рк║р┤ир│д╘СрбЪ ровтАл▌┤тАмрдШр╡Ыр┤п╙Лрк╜рз░резреЮр▓атАлраЕ▌╝тАмрйОтАл▌┤┌ЩтАм╘Ю ▄┐р┤птАлрй╕▐А╫ж▀Д╪птАмриЩрк║╥ОрмТрзМрмТтАл▐ЖтАмр┤браЖркШрвЖтАл▌│тАмр│ВреЮ р▒МркКраВ╙ШтАл▌С┘│тАм╘крмТрдЩркКтАл▌Ш╫г╪ШтАмр│ВреЮтАл╪ШтАмр│Дрй╣риН╙ар┤Я╥▓ р┤птАл╪птАмр│ВреЮр┤Я╓втАл▄╛рй╢▐ЖтАм┘й╘УтАл╪ШтАмриЙрк║р╢етАл▄▓▐УтАмрк╣ркМрг╖рд╝тАл╪птАм

╓есо╣╩бсЬЪтйе сжес╕враеспЩсФв╩лсобспХсоБ█╡ ╘дрежр╡Жрй╕aрезрмМрк║роФрд╛рйе▄╛тАл┘БтАм╙┤тАл┘│тАмрзйриатАл▌╝тАмрив реЮриБркТтАл╪▓тАмр┤птАл╪птАм╘УтАл╪ШтАмр┤итАл╪╜тАмрезрмМ╘дра╛роО ╙ЛрзйриатАл▌╝тАмривреЮр░Р рпЧ ринрк║р╢ЯроО рг│рйП6.р░РрпЧ тАлрп╡▌▒▐ДтАмреЮр╢жреЮринтАл▄ЕтАмркКрз▓р│Ц тАл▐Х▌╝тАм╙Шр┤д╒МтАл┘│тАмрзйркЕроСр▒┐р┤ерйМрежрй╣ркК╓Трз╝тАл╪птАмр┤итАл╪╜тАмрез рмМр│д╘Срк╜рз░резреЮр▓атАлраЕ▌╝тАмрйОтАлриБ┌ЩтАм╥СркЕ реЮр▓▒рй╣╘Ю▄┐р┤птАл╪птАм╘УтАл╪ШтАмрейркМргЫ╙ШрлА╘РтАл▌╝тАм╘У093рз░резреЮ р▓аргЫ╙ШреЮр▓▒ргЫрй╣рн▒рмТр┤Я▐╡р┤б╙╡тАл╫лтАм╙┤риБрдДрдВркКрдНрй╣ркН рй╢р░НтАл╪птАм ╘дрежр╡ЖркЕ╥Лрк╜рй╕┬░р│ВреЮ┬▒тАл╪птАм╘дрежр╡ЖркЕр│ВреЮтАл╪ШтАмрз░тАлрг│┌дтАм рз▓рлВ╓вригрмТрзНрд╝рз║тАл╪Шрд╝рб╗рд╝┘БргЫ╪птАм╘УркЕр│ВреЮриБ╘а ркгрй╣тАл╪атАмро║рд╝рз║тАл╪птАм╘дрежр╡Жрй╕ргЫтАл┘БтАмркЕ╘в▐┐рй╣рвЙтАл▌╝тАмр▓╢рзЙ р┤и╤┐▄╛рн╝╘ЮриБ┘йтАл╪ЯтАмр┤птАл╪птАм╘дрежр╡Жрй╕рбШргТрзИрезрзК╥▓ ркСриБрг│┘йр░┐р╡Юрзврй╣р┤птАл╪птАмр┤б╙╡╓кркШтАл╫лтАм╙┤╙╡╤┐тАл┘БтАмр│╡р▓▓ркК р░лр▒бр╡▓раЙрл╗╙╡рй╣тАл▄Е┌птАмркарй╣рд╝ркФрз╝┘О╥л┘й╘дрежр╡ЖркЕ рвЖтАл▌│тАмрдЫтАл▐А╫жтАм╙ШркерпЧркФтАл╪ШтАмр│ВреЮ╤┐р░┐рб╗рл╗рй╣рн▒рмТр┤птАл╪птАм ╘дрежр╡Жрй╕реЖр┤бри╝╙╡ркМрг╖рд╝ринтАлрй╕▐ЗтАмр┤ЯркКтАл▄ЕтАмркКр▓ар┤ЪтАл▐Жрй╣▌╡тАм тАл╪прз╝┌ЭтАмр┤ЯрмТтАл╫Ъ▐ЖтАмркЕриХ╙арй╕р┤брад┘йркер╡Жр┤ЯрмТ▀Жр┤п тАл╪птАм┬░рбШргЫ┬▒ркКтАл╪Ш▄ЕтАмрез▄│┘йрн╗рзИри┤тАл╪птАмркК▐╖╙Жрзвр▓╢▀Ърй╢ ▄╛тАл╫лтАм╙┤╙Црй╣ркармТ┘й▀Жр┤птАл╪птАм╘УтАл╫л╓в▄ЯтАм╙┤риБтАл┘БтАмр┤бриНтАлрй╕▐ПтАм риЙрк║р┤птАл╪птАм╘УтАл╪ШтАм╥┐╙╡рмТ╓етАл╫ЪтАмрйЩргЧрдАрй╢▄╛рбГ╘Йр┤п ╙ЛриЙрк║р┤бр│Вре░рдДреЮ▄╛р│ДркЕтАлрй╣╪БтАмрмН╥к╥▓р┤птАл╪птАм

╩бсЬЪтйесо╣тЮЙсЬЕ тЮНсобсйНс▒етпйс╖▒├в▌Е ╘дрежр╡Жрй╕ркШрейтАл▐ЖтАмркЕреЮр▒МркНрй╣╤┐рмФ▐╝рзКтАл╪Ш┘╗тАмр│йркМр▓а

╤┐тАл┌ЩтАм╘УркЕ┬░рд┤р▒МркСтАл╫лтАм ╙┤┬▒тАлрй╕▐З╪ШтАмр│Дрй╣роФрйо╙Ъ рй╢▄╛╓Трз░▐╛рзФтАл╪птАмр╢жреЮрин ркЕр░Фрб╗р┤УтАл▄йтАмркКтАл╪ШтАмрзИрмУ┘й р╡жркШтАл рбЪрбШ ╪Ш┘╗тАм╘УтАл ╪ШтАмркК р╡▓риБ┘йр┤Чр▓атАл▐ДтАмркКр▒А╙ШрзИ ркКтАл р░╜▄Ер▒А▄ЕтАмFPр│йрйЦ тАл┌в ┌ЩтАмрйОтАл▄▓╪Я┘│тАм╙ШтАл┌ЪтАмрк╜ ▄▓ркК █лрз░╓е ри╝╙╡ркМрг╖рд╝ ринрвЖтАл╫л▌│тАм╙┤▄╛тАлрй╕▐ЗтАмрке▀╕ тАл╪прбН▌┤тАм тАлри╝ рй╕▐ЗтАм╙╡ркМрг╖рд╝╤┐ ╘дреж р╡Ж╙ШркЕ р╡Ср╢Ырй╣ рйШр┤бтАл╪птАм a резрмМ ргЧрдАриБрг│ р╡Юрзвр┤п┘О тАл▐ДтАмркКр▒А ┘ЛтАл╪етАм╥е FP рдДр▒б ╙Ш рлВреЮр│Н рлФреа FP р│йрйЦтАл ┌ЩтАм┘й тАлрн│▐ДтАм╤┐рмТриФтАл╪е┘Л ╪птАм╥ерй╕ ╘дрежр╡ЖркЕр│ВреЮтАлраК▌┤тАм╘Юрйе р┤ир╡ЮраЛр┤Я╥▓рйТрмУриФ╙ЛрлФ реарй╕ркШрейркЕтАл┌ЪтАмрк╜▄▓╙Ш╘д режр╡ЖркЕ╙Д╘ЮрйОриХтАлрй╣▄▓╪ЯтАм рлТр┤ер┤Я╘Юрйер┤итАл▄▓╫гтАмр┤птАл╪птАм р┤С▄╛тАл╫лтАм╙┤тАл ╪ШтАмр│ДркЕ ргПтАлрй╢▄НтАм ▄╛тАл▐втАм╙ЛргФрзИрзбр┤бтАл╪птАмр│ДркЕргПтАлраКрй╣▄НтАмрмТ▀Жр┤ЯтАл╪ШтАм╙┤тАлрй╕╪▓тАм рзИ▀ЧтАл▄бтАмркЕ▀╕╤┐рз║тАл╪птАмрйОтАл▄▓╪Я┘│тАмркК╥ЖрдШр┤б╘дрежр╡ЖркКр▓▓риБ рйМрежр▓а▄╛р┤ЧтАл▌┤тАмрзК╥║рл▓тАл╪ШтАм╥лрй╕реХрмТрзМрй╣╥лркКтАл╪птАмр┤ЯрмТтАл▐ЖтАм ╘УркЕр│Вре░рдДреЮтАл╪ШтАм╙Ърл╗рд╝тАл▌╝╪Щ▌┤тАм╘ЮриБро╛рбЪр┤ЯтАл╪птАмркКтАл╪ШтАм ╥С╙┤тАл╪▓тАмркК╘дрежр╡Жрй╢▄╛ркМр┤итАлрд╝▌┐╫┐тАмркФтАл╪ШтАм╤┐ркгр░┐р╡н╙ШркК ╘Ю┘йр┤ЯтАл╪птАм

╔ЪсЕЦтж╣╩Стп╣реБр╛Щс▒╜TсЩ╣сКесЗбтАл▌ХтАм┼ЭсЗбсФвтмесоБс╖╛╘дрежр╡ЖркЕ ╓вркК┘й рз░тАл┘Х╪ЦтАм рдВ тАл╫гтАмрдор╡ЫтАл ▌┤тАм╥дрлАр┤ирзб р┤в╓вркКтАлраЙрл╗┘Б╫Ъ╪птАм рбШр▒б резркЩтАл ┘╝тАмр┤│тАл┌д ▌╝тАмреЮр░╜ ▄╛ ркМр┤и рйОтАл рй╕▄▓╪Я ┘│тАмркК ▀╕ ╥ЖрдШр┤б ргЫр╡а a резрмМрй╣ рзЧтАл┌ВтАм╙Л роФ▄▓ рйОтАл┘│тАм риБтАл▐УтАмрмФр┤прмТтАл▐ЖтАм┬░▐┐тАл┌дтАмреЮ р░╜┬▒тАл ╪Ш▄ЕтАмрез▄│ркК рн╗рзИри┤ тАл╪птАм╘УтАл╪ШтАмaрезрмМ ╙Д╘ЮриБ ро║рк║р┤и р│д╘С рбЪ ровтАл ▐ЖтАмрдШр╡Ыр┤п╙Л рк╜ рз░резреЮр▓а тАлраЕ▌╝тАмрйО тАл риБ┌ЩтАм╘УрпЧтАлрбШ ╪ШтАмрмФр┤дрй╣ рбВ риФтАл╪птАм ╘дрежр╡Жрй╕ ргЫтАл┘БтАмркЕ ╘в▐┐рй╣ рн▒тАл╪▓тАмр┤ЯтАл ╪ШтАмриЩрпР рд╝рб╗риБ тАл╪ЯтАм р┤ЯтАл╪птАмр┤ЯрмТтАл▄Е┌п▄╛раЛ▐ЖтАм╤┐ тАл╪Шрб╗рд╝╪ШтАмриЩрк║╥ОрмТрзМтАл╪птАм рд╝рб╗ тАл╫лтАм╙┤╤┐ тАлрдВ┘БтАмркМ р┤б╙╡ тАл╫лтАм╙┤риБрг│ ркКтАл ╪ШтАмрпЧ▐╗рк╣ркМ рзврк╜рй╢▄╛ркЩрйЛр┤врд╝ркФтАл╪птАм ╘дтАл┘│тАм╙а рк║ргЧрдА╥Ж┘к┘й ┬▓╘дрежр╡ЖркК╙Ц╥╗риБрг│тАл╪ШтАмриЙ рк║р╢е╤┐рпЧ╤┐ркФтАл╪птАмр┤ЯрмТтАл▐ЖтАм╘дрежр╡ЖркКр▓ЙркТтАлрб╗рд╝┌╣рй╣┘║тАм рк║тАлрзврлВриБ▄ЫтАмркКркФтАл╪птАм┬│тАл╓крй╣▐Й╪ШтАм╘араЕркФрз╝тАл╪птАм р┤бтАл┌╣тАм┬▓╘дрежр╡Жрй╕р┤│рке╥Ж┘кркКр╡▓роо╙ЛркЕр┤ЯроФтАл▌┤тАм╤┐рмФ рг╖рд╝┬│тАл╪Ш▄ЕтАмр│д╤┐┘йраКрзФтАл╪птАм╘УтАл╓в▄ЯтАмрмТ╘Щрй╕рбШргЫр╡▓рйнрмС рй╢▄╛раЧтАл▄бтАмреЮ╤┐▐╛тАл┌ВтАм╘╢рмФргЫр▒Цр┤брад▀Ч╫ВрмФраЧтАл▄бтАмреЮрин рйОтАл▌╝┘н┘╗рй╣▄▓╪Я┘│тАм╘ЮтАлргП╪ШтАмрелргЫрз░▄╢тАл╪птАмркгрк╜╙ШтАл╪▓тАмрк╜ркК █г▄╖р┤б╘дрежр╡Ж╘У╤┐╙ШриМ)$резркгриБрг│рз░тАл█ДтАмр│д╤┐тАлраК▌┤тАм рй╣рмТ╙ЪренркК▐╛рзИрмФтАл╪птАм
(QWHUWDLQPHQW!!!

сЭБсЦТр▓╛ сйСспЩ╩бс╡Эсм▒┼Э ╓е}см╡с╣Щр╕н╘Й ╘дрл▓рйШркЕрмТркМрй╕┬▓рейрдА▄┐ркК╘дрл▓рйШриБ╥▓рлАтАл▐ЙтАм ркЭр┤бтАл▐Д▄Е┌Щ╪птАм┬░ра║риБрг│рив╘УтАл┘БтАм┬▒ромриХрй╢▄╛ раЕрвО┘Орез╘ЮриБ┘й╘дрл▓рйШрй╣ргФ█╡р╢ероД╘ЮтАл▐╛╪ШтАмред рй╣рбВриФтАл╪птАм┬│▐╡┬▓╘дрл▓рйШриКрезрейрдА▄┐ркКриМриЩ╙Ж рп║раХрдШреирй╣рзНтАл▌╝тАм╙ЛриМ╘Ф╙Ш▀ормТрп╣▀ЧтАлриБ┘БтАмриатАл▌┤тАм тАл┌╣тАмрмФренрй╢▄╛рлТрз▓рй╣р┤ирл▓▐╡тАл┌Ы┌ЫтАмр┤брмТрйШ╙╢риКр┤в рй╣р┤птАлриБ▄╛рг│╪птАм╥▓р╢йркКтАл┘╗тАмрз░рл▓тАл╪ШтАмриЩргГрп╡р┤УркК тАл╪птАм┬│тАл▄ЕтАм╙ЛрлТренреЮтАл▄дтАм╥▓рк║р┤птАл╪птАм

раФрйМрейрдА▄┐╙ШраЛтАл╓в▌╝▄йтАм╘дрл▓рйШркКрмФрмТр┤бтАлрй╣╓к▐ЖтАм ркКрз░╤┐╙ЛркФтАл╪птАм тАлрй╕▄ЙргП┌ВтАмр╡ЖркетАл╫ЪтАм╥СрйЩрмкриНрзШрл╗ркМ╥лрй╢▄╛рзН▄▒рлПтАл╪птАм р╡ЖркергФркМ╘дрл▓рйШ╙ШргФриМр┤ЯркМрейрдА▄┐рй╕рлТренреЮтАл▄дтАм ╥▓ркМриМрй╣ркКрз░╤┐╙ЛркФтАлрл╗╪ШтАмркКтАл╪птАм ркКтАл┌ЭтАмркЕриНрзШргПрелрй╕роо╘ХрлВрл▓┘йрг│╘Йр│йрезриБрг│р┤д╒М┘Щ ркКр▓атАл▌┤тАмрмН╘ЮтАл▐╛╪ШтАмредркКр│ДтАлриБ┌ЭтАм╥▓р│йрн▓тАл╪прг│▐╖┘╗тАмрез╘ЩрзН ▄▒рмТ╘ЮрезркЩр┤птАл╪птАмрейрдА▄┐╙Ш╘дрл▓рйШрй╕рмТ╓ер┤ирйЩриНрзШ рг╣рй╣рбШркМр┤п┘ОраЕркФтАл╪птАм тАл▄ЙргП┌ВтАмркЕ┘ЩркКр▓атАл▐┐▌┤тАм╥╗р┤бр┤б╙Ъ╙ЖркШтАл╪ШтАм┬▓тАл╪п▄ЙргП┌ВтАм рпйрл▓рз╡р┤брн▒тАл▐АтАмркКрз╝рмТтАл▐ЖтАмFPFPркЕр╡╗рпЫр┤бри╝▐╛ ▄╛резрг╖рй╣╓Трз╝тАлрвЕ╪Б╪ШрбВ▄ЕраЕ▌┤▄╛рг│╪птАмркК╓вр│╡рлАриБрг│ рбШр▒брзШрлАркКр┤б╒Й▀Ырз░╓врл▓ра╣ркЕрбШтАл▄ЯтАмрйТрй╣ргЪтАл╪птАм┬│╙Лрг╣ ▐╗р┤птАл╪птАм

тАл▄ЙргП┌ВтАмркЕркМриМрй╕рзвтАл▄╛рй╢рк║╫ЪтАм╥гребтАл▄ЯтАмригтАл▄ЕтАм╥Б тАл╪птАмрейрдА▄┐ркК▀ормТрп╣┬░▀Бр▒лр░╜тАл▌╝тАмреЮр▒╕┬▒риБро║риМ р┤втАл╪╜тАмрез╘дрл▓рйШ╙Ш╥Орй╕рдШрдЩргПркМ▀ормТрп╣раФрйМ тАл▌йтАмрлАр┤брк║тАл┌врг┤┘│тАм╙ШрпЩрбЪрй╣ре╗рй╢▐╖рг│ркШриМреЮтАл▄дтАм ╥▓╘дрл▓рйШ╙ШтАл╓в▐ЖтАм╥▓тАлриБ▄╛рг│╪п┘║тАм╥▓р╡С╥ЖркКркФрй╗рй╣р╡Ь ркМр┤бтАлрй╕▄ЙргП┌ВтАмркШриМреЮтАл▄дтАм╥▓риМркМ╙Ъ╙Ж╤┐тАл┘║тАм╙ЛрмТ╘Щ╘крмТ р┤Юр░╜рвЕтАлрй╣╓к▐ЖтАмрмТрдЩр┤Я╙ЛркФтАл╪птАм ╘дрл▓рйШрй╕тАлрбШ╫ЪтАмр▒брзвтАл┘│╫ЪтАмрзК╙╡тАл▀Чрг┤рд╝╪▓▄йраЛ▐БтАм рйЛрд╝▄╛р╡ЮтАл┘│тАмр┤Я▐╡┬░раХрлТркЕр╡Срд╝┬▒┬░р╡СтАл┌ВтАм╘к╘ЮркМр╡М┬▒ тАл┌втАмриЙтАл▄ЯтАмркЩр┤АриБрг│рл▓риКрй╢▄╛р╡Юрзвр┤птАл╪птАмр╡ЖркетАл╓в▌╝▄йраЛ╪ШтАм ▄╛р╡ЮраЛр╢ер╡ЮтАл┘│тАмр┤дрй╕▀Ь▌АркК╙ЛрдАрейриЙтАл┘БтАм╙прд╝▄╛ркермУрл╗ ркКтАл╪птАм рейрдА▄┐рй╕тАл╫ЪтАм6%6тАл▐Д▄Е┌ЩтАм┬░ра║рй╣ржТтАл╪птАм┬▒▄╛┘Щрбйр┤б ркКр╡▓┬░╓│ркМргеркЕр╡а╘Щ╘Ю┬▒┬░ркКрйФрмЩрйард╝┬▒тАлриБ┌втАмро║ риМр┤Я▐╡р╡Юрзвр┤птАл╪птАмрмТ╓ер┤ирйЩ╙ЦркЛ╘Х▀ЧрдШрмЩр┤ирлВркКр╡▓ ┬░ра║риБрг│рив╘УтАл┘БтАм┬▒▄╛рдА╙Црк╣ркМрбГ╘ЙтАл▄╕рзН▌┤тАм╙Лр╡Жрке▀о рмТрп╣┬░р▒Црзйри╡┬▒▀ЧтАлриБ┘БтАмриатАл▌▒тАм╙ЛркФтАл╪птАм

с▒ес╕бтйесБ╡р╖ХсЦбр▓╜╙╣ тбНтВК ╘ЙтаЩ┼ЭсЬЕтЯ╣спЩ тЗ╢╟НтЪНсиХ раФрйМрк║рмТр╡ЖркКрл╗╙╡р│ДриБркЕр┤иреЮр│ЦркМриБрг│р│йрн▓тАл╪п┘║тАм ркНрл╗╙╡рез╓втАлрй╕рп║╪╗тАмр╡Щр░Чрз▓▌АрбВ┘йтАлрб╛▌┤тАмрз░тАл▄Е┌ЩтАм тАл▐ДтАм┬░ра║риБрг│рив╘УтАл┘БтАм┬▒ркЕр╢е▄╛ркМрк║рмТр╡ЖркК╙а╙ЛромриХтАл┌втАм ркНрлАрй╢▄╛раЕргГ╤┐рйО┘Щ╓кр│Я╙Шр┤д╒МриЙр┤░рй╣тАл▐Ж┌Е╓в█ВтАмркЕ рез╥Брй╣рбВ╓║тАл╪птАм╙Лрк║р┤птАл╪птАм рбВ┘йриБтАлрк║▐╖▌▒┌птАмрмТр╡Ж╙Ш╘УркЕ╓кр│Ярй╕роо╘ХреЮр│ЦркМриБрг│ ▐┐╥╗тАл┘╝тАм╥лрй╢▄╛рзН▄▒рлПтАлрк║╪птАмрмТр╡ЖрбШрбШ╤┐▐┐╥╗тАл┘╝тАм╙Хрй╕раЕ тАл▌▒тАмрдЕ▄╛╓врпер┤СтАл╫┐тАм ркНргЭра╕ рл╗╙╡р╡ЖрмТрез╥Б р┤бр│Дрй╕ркШрейркЕрйЮркКрбВриБ╙Д╘Ю ркгриБ╓вр▒М╓ерк║рмТр╡ЖрбШрбШркЕргПрмФрй╣╥▓ркер┤Я▐╡▐┐╥╗тАлрй╣╪╣тАм рк║р┤птАл╪птАм╙Д╘Юркгрй╣рн╗рй╕рк║рмТр╡ЖрбШрбШтАлрп╡╪ШтАмр┤УрйОтАл┘│тАмр╡ЫтАл▌┤тАмрей ╙ЛрзНр░ЧтАл╪┤тАмр░Чро╕╙┤ркг┘ЩркКр▓атАл▌┤тАмрмН╙ГтАл╪птАм р┤бр│Ярк║рмТр╡Жрй╕рмТ╓ерйЩркНраЛргер┤брдВрйЩр╡Срн╢ргПр┤Чр┤и ркШринрйн╤┐рлУрй╣рйер┤иркНри╡рмТр╡ЖркКтАл▄╛рй╢▐╗рбЕ╪Ш▄ЕтАмрк╣рео ркШтАл▌┤тАмр▒┐р┤ирз▒рйШрй╣╘ЮрбШр┤ирг╖р┤░риБтАлрн╢┘│тАмр┤птАл╪птАм


(QWHUWDLQPHQW

т▓▒╚бтк╣ тАл▌бтАмсЦЩ сДбсЭБт▓▓т▓╕ тВЙсДетк╡тНХсВТтО╡рд╜сЦм риВрдШраХрмТриХркМр┤ЧтАл╪етАмр▓атАл┌втАмркЕтАлрдВ┘БтАм ╤┐рд╝╤┐ ╥╗тАл рй╣┘нтАмриЩ╙Лр┤Я╙Л ркФтАл╪птАм тАл╫ЪтАмр╡Ьрелр┤бтАлрдВ┘БтАм╘УтАлриБ▌ЬтАмригтАл▄ЕтАм рг╖риВрдШркЕрйЩрп║раХркКр╡Ьрелр┤ирлП тАл╪птАмриатАл╪ШтАмркНркН┘Щрбйрл▓тАл╫ЪтАм╘Ю тАл╫ЬтАмр░Трг│р▓атАл▌┤тАмрзЧтАл┌ВтАм╙ЛриВрдШтАлраЙрй╗╪ШтАм ро║рез раТрдбро║риМ тАл рй╣┌втАмрн▒▄║▄╛ рмФ р┤░р┤в риЩрлА риВрдШтАл ╪ШтАмркК▀╕ рмТ╓етАл╪┤тАм ркНрп║раХрд┤рп┐ркКреЮ▄╛р▒МркКр▓д╙М ┬░рл╗┘к┬▒рй╣╙Ц╥Ср┤бргЫр▒ЦтАл╪птАм

рйЩрп║раХтАл▄ЯтАмрез╤┐ркКтАл▌ЯтАмрмФтАл╪птАмрйЩриБрг│▀╝тАл▌╛тАм╤┐рд╝тАл┌ЭтАм ╙ШрйЩриЩрлАр┤п┘О╤┐рд╝тАл┌ЭтАмркКр┤б╒ВрадриБ▀В▄╕тАлрй╗╪птАм рйШрн▒р▓ариБрг│рпЧриНр┤брк╛рк║рй╣р│арпЧ╥▓тАл┘╜тАмркКтАлрй╕┌ЭтАмриа рвЖркЕ╘Йр╡ЭтАлрдВ┘БтАмркЕ╥╗тАл┘нтАмрдГрезркЕра╣рейрй╢▄╛╓втАл╪ГтАм рд╝ркФтАл╪птАм

сЕНр┤дроКр╢ЙраНсБб ╘УтАл▌ЬтАмр┤УтАл▄ЕтАмркКр▓Й┘ЛреЮрпбркК )O\WRWKH6N\ рмТриатАл┌дтАм JRG р╢ДрдАркКриМркКрз░тАл╫ЪтАмрйЩрп║раХрй╣рг╖рз▓р┤п тАлрдВ╪птАмр▓▓рй╕р╡ЮтАл┘│тАм╘Ю╥БркКтАл╫ЪтАмркКр╡╡рм╖тАлрй╕╫ЙтАм┬░рл╗╥╜ ╤┐рд╝┬▒▄╛риатАлргЭриБ▐Ж▄УтАмрзЫраирй╣ро║резр┤бтАл╪птАмр┤УтАл▄ЕтАмркК р▓Й┘ЛреЮрпбркКринрмТриатАл╫Ъ╪Ш┌дтАмр╢ДрдАрй╕тАл╫ЪтАм рмЩрзЫраирй╢▄╛┘Щрбйр┤птАлрдВ╪птАмр▓▓ркЕр╡ЮтАл▌┤рд╝╫Ъ┘│тАмр┤е рпЧ▐╖тАл╫ЪтАмркКтАл╪п╪Ш╫ЙтАм р▓бр╢ер┤УтАл▄ЕтАмркКр▓Й┘ЛреЮрпбркКринJRGтАл╪ШтАмригр┤и┘Щрбйрл▓ тАл┌В╪п╪Ш▐Ррй╣╫ЪтАмр▓▓▐╛тАлргЭ┌ВтАмрлА╘РрзЫраирй╣раЛтАл▐УтАмр┤б р╡▓рл▓тАл╫ЪтАм╘ЮтАл╫ЬтАмр░Трг│р▓а╥СроотАл▌┤тАмрзЧтАл┌ВтАм╙ЛркФтАл╪птАмр┤УтАл▄ЕтАм ркКр▓Й┘ЛреЮрпбркКJRGтАл▌А▀Ь╪ШтАмр╢ДрдАрй╕ри╡рдАр┤браТрдб ро║риМ╙Шр┤д╒МтАл╪птАмрзйр┤б▀ЧтАлрг│риБ┘БтАм┘йр╡ЮраЛр┤бр╡ЮтАлрй╣┘│тАм риЩ╙Лр┤Я╙ЛркФтАл╪птАм

сЕНреЕр░Жр╢Й▐┐ре▒

┬░рй╗рйШтАлрдВ┘БтАм┬▒▄╛рбЬтАлраХ╪Ш▌╝тАмрмТриХ ┘йрей╙Мрй╢▄╛тАл┘нтАмрзИривтАл╪птАмриатАл╪ШтАмркН риХр╡Ырй╗рзЙрй╢▄╛рлВркЩтАл┘╝тАмрей╙Мрй╣тАл▐гтАм рк╕ ╙Ц╥Ср┤б р╡▓ риатАл ╪ШтАмркН тАл┌дтАмрмТр▒д ре░╘Ч╙М┬░риЙрк║р╢е█▒╥к╥▓┬▒тАлраЛ▌┤тАм р│╡р┤бтАл╪птАмркК╙Мрй╕┬░раХрмТриХр│╡раЛтАл▄ЕтАм тАл┌ЩтАм┬▒▄╛тАл╪птАмрзйр┤б▀ЧтАлриБ┘БтАмриатАл▌┤тАм╙Жр╡з ркКтАл╪птАмрмТ╓ерйЩрп║раХрй╣риЩ╙Лр┤п┘ОркМр┤ЧтАл╪етАмр▓ариКрез рп║раХрпбрйОр▓атАл╪птАмрйОриБтАл┘нтАмркТр┤птАл╪птАмрйЩ╥СтАл▄Ерб┤╪Ш┘╗▐ЕтАм рмЦрйЩтАл┌ЩтАмрп╗ркНрлАрй╢▄╛рйЩр╡ЮтАлрй╣┘│тАмрке╥Ср┤ирзбр┤вргЫр╡а ркКтАл╪птАм

сЕНр░Зр▒лр╢Йрм╜р▒н рмТ╓етАл▐Д▌┤рб╗рл┤╪┤тАмрпЩрмТ╓втАл╪ШтАмрей╙М┬░риЩргГрдЩрик┬▒ рй╢▄╛рп║раХр┤бтАл╪птАм╘ЮрлФрдГрезр░ТрдЗр▓ариБроУрд╛р┤бтАл╓Ю╪ЦтАм рй╣тАл╪╣тАмрзИ╓║тАл╪птАмрзЧрг│╙Ц╥Ср┤бр▓орк╕риБрг│рмТ╓втАлрйМ╪ШтАмрйЩ р┤браЕтАл▄Е┌дтАмркМрй╣рбШ╥Арезр▒ДтАл╪ШтАмркК╫ВрйЮрз░ринрезреЮтАл▌ЧтАмреЮ р▒МркНрй╣рг╖рбВриФтАлрвЖриБ▄НргП╪птАмрмФриЙрдАркЕтАлрй╣рй╗▐ДтАмрдЬ рмУр┤Я╥▓╙МриБтАл╪╣тАмрзИр│╡р╡Жр┤бтАл╪птАм резр░╜тАлрк║ рав▐░ ▐ВтАмр╡нрдАрй╕ риатАл ╪ШтАмркН роС рдЬ▄╛рзЫраи ┬░р▒Трезр░╜тАл ▐ВтАм7236(&5(7 ┬▒рй╣раЛтАл▐УтАмр┤бтАл╪птАмр▓орк╕ ргПрмФрй╣╙Ц╥Ср┤брк║р╡нрдАрй╕рд╛рд╝р┤Я▐╖рг│┘й▀Зр╡Эрк╣ркМ рдШтАл╫ШтАмркЕ▐╛ред╙Ш╥Л▄┤р┤брдГрез▀╕тАл▌┤тАм╤┐рмФрдАрд╜р┤бриЙрдА рй╣╘У▄▒╓║тАл╪птАмрмТриМрй╕р▓орзИтАлрав▐░▄ЕтАмрооров▄╛рдЬ▄╛рзЫ раирй╣раЛтАл▐УтАмр┤бтАл╪птАм╘УтАл▌ЬтАмр▓орзИтАл▄ЕтАмркЕ╘░рнйр┤Я╙ЛраЛтАл▄ИтАмр┤п┘О ркК▀╕рмТтАлрак▌┤тАм╙ЛрдАрд╜р┤брдЬ▄╛рмТриМркЕ▐╛редрй╣рбВриЙрл▓ ╥╕тАл╪Ш╪птАм╥АриатАл╪птАмрмТриМркЕр▒МркКр▓д╙Мрй╕╓Ррк╣р┤бтАл┌Я▌╝тАм╙Ш тАл▐УтАмр╡Трк╣ркМрбВрп╣▄╛╙Ш╥Жр┤бра╣рейрй╣рез┘йр┤бтАл╪птАм

у░╝-"си▒сХ╜спХсиХс╕есзБраер╛Э─С сонсжжсо╣снер▓╜скбтК╣соБсо╣┘йр╛Э р┤ири╝ р┤бркМ роотАл▀Ъ ┘БтАмр╡Ыр┤░ргП ┬░р░РтАл▌╝тАмрзК▀ормУр│ЦреЮр▓ораж┬▒ рзШ┘й▄╛резркЩ рйпрбГр╢Я╚ВркМрд╛ркКтАл┌втАмрйе▄╛рин╥ЖтАл┘│тАмркЕ▀ЧтАл┘БтАмр│ароЬ ┬▓р┤бркМргПр╡жрк║роФ╤┐рйМрйПрмСриБ╥зтАл▌╛тАм╥л╥ОтАл╪птАм┬│ркН ркКр┤Яр╡ЖрмТрез╥Б ▀╕╙╡/$рез╓│риБрг│тАл╓е▐ЖтАмркК ▀║риврмТтАл╫ЪтАмркКтАл╪Ш╪прз╝╫ЙтАмр▒Чрез╘ЮргПтАл╪ШтАмроо╘Х ▀╕рл▓р┤бркМргПр╡жрбЪрйе╘ЮтАл▌┤тАмр┤б▀Ъркгрй╢▄╛рк║р┤птАл╪птАмрив ╙╡▀║рй╣рб╗р▒┐риБркЯ╘Ю╥▓р┤брмФ┘йриЙ╥Трг╖рн╢ргПтАлраЕ▌┤тАм тАл▐╡рбВ▄ЕтАмрмЭрй╕▀Ч╘Ю▄▓╥ЖриБркНрдЫрй╣тАлрй╕╫нтАм╥лрй╕р▒Цр│д рзй╥е╫ВркК╙Х┘йтАлрн│▐ДтАм╤┐рмТриФтАл╪птАмрезрез╥А╥АтАл▄▒┌ЭтАмриа тАл╪Р╪ШтАмреЮрдЩрбВриБрел╓▒╥Орй╕р╢ЯтАлрй╣▐ПтАмркРрмТрзМрй╢▐╖рг│ ┘йтАл╪Ш╓в▐ЖтАмркКтАл╪п▐Д┌ЭтАмр┤бреБрй╢▄╛ркМргПтАл┘Б▌┤тАмрейр┤ЯтАл╪ШтАм р┤Г╙ДркКркКрз░рлПтАл╪птАм

ркНрдВ╙Жрк╣рзбри╝рй╗рзЙтАл╪╜тАмркМ/$р┤втАл▌╝тАмрйФрбВрйПриБрг│р┤б ╙╡ркНрбВ▀╕рл▓рбЕргП╤┐рл▓роор┤ЯтАл╪ШтАмриМ▄║р┤бркМрй╗рзЙтАл┘БтАмро╕ рлВ┬░рлВр╡жр░РтАл▌╝тАмрзК▀ормУр│ЦреЮр▓ораж┬▒рй╕█╕р┤ЯрмТрзМ ╥▓рн╗рзИриврк╗тАл▐ПтАмрдЩриБр╢ЯтАл▄С╫грй╣▐ПтАмр┤Я╙Лрг│▄╛ркЕрзИ р┤Фрй╣рбВтАл╪Ш┌ЯтАмркШтАл▌╝тАмриФтАл╪птАм тАлрбШ╫ЪтАмр▒бр┤ири╝р┤бркМроотАл▀Ъ┘БтАмр╡Ыр┤░ргП▄╛тАлрдА╫Ъ▐УтАм тАл┘БтАмр┤Я╥▓риНтАл▌╛тАмро╕рлВтАл╪ШтАмригр┤и┘йра╣р┤дрз║ркКтАл▐╗▐ЖтАмркК рн╢рг┤р┤б╤┐рйО┘ЩриН▄╕тАл╪птАмр┤ЯрмТтАл▐ЖтАмр┤б▀║рлУрк║роФриБ╥▓ рн╗рзИриврб╗╘Фрк╣ркМрдШреирй╢▄╛рбЪрйе╘ЮтАл╪ШтАмриЩтАл╫ЪтАмркЕрдАтАл┘БтАм р┤Я╙Лр╡Ы▄▒р┤п┘О╥л╙ШргП▀бтАл╪п▄М╪┤тАмреирк║р┤░ргПрбШр▒б рн╢ргПр╢ЯргеркШтАл▌┤тАмрзШ┘йр┤Я╙ЛрелрлЪркШтАл▌┤тАмрйер┤и╘Ю┘йр┤ЯтАл╪ШтАм рд╛рг│тАл▄│▐Д▌┤тАмр┤птАл╪птАм.323риН╘Ю▄╛р┤б╙╡╤┐рд╝тАлрбВ▌┤тАм ╘Юрйер┤иркШтАл▌┤▌╝тАмр┤д╒Мр┤бтАл▀║▌│╪птАмрлУ╚ВркМрлЪ╙Ъ╥ТтАл┌ЭтАм ┘йрзШ┘йриБтАлрн╢┘│тАмр┤ЯтАл▐╛╪ШтАмред тЯ╣спХс╕бси▒сХ╜─есЧо


&ROXPQ!!!

р░╡рл│ржЬрбзре╖рмнриСрй╜р▓М▀Л

╩СсЕЩспХс╡▓сл╡тзКтАл▌Е▄йтАм ркНркК ркНрз░╓нредтАлрдВ рк║ ╪п╪етАм╙Ж рз╕роУ╓е рз░тАлриБ┌дтАмркФтАл┌ЫтАмрмТр┤б╙╡ргПтАл▄ЙтАмркКтАл┘│▐╖▄ЕтАм ркНр┤Я╥▓рн╢тАл╪╣тАмр┤бтАлрй╗▐ДтАм╙ШрзШрк╗р┤бренрлАркН╥л ркТтАл▐╗╪п╪етАмркЕреж╥Трл╗▐╗тАл▐ЖтАм╙┤ро║тАл┘╗тАм ╙Л▐╗ркКрл│рй╗рй╢▄╛раЛ╥╜тАл┘╗тАм╥г╓врелрлЪтАл┘╗тАм рз╝редтАл╪п╪етАм╘Урл╗риБрд╝р┤ариЙр┤░рл╗ркК┘ОтАл╪▓тАмрйШ ╙Лр┤аргетАл┌ЭтАмркКтАлрбЪрбШ┘БтАмркКрз╝редтАл╪п╪етАмрзИрмУр┤Ч рз░рбВрмТ┘й▀Жр┤б╒гтАл┌ЭтАмркКрлКравтАл▌╛тАм╥лркТтАл╪п╪етАм рк║ркнркКркНрз░╓врл│рй╕╥л┘йрзИтАл╪етАм╙Лр▒лтАл▄ЯтАм╤┐ ╓врг│рл│рй╕╥л┘йрзИтАл╪етАм╙ЛтАл▐дтАмрм╛р┤Я╥▓ркМргПр┤Я ╙Лрд╝р┤ариЙр┤░тАл▄Я╪е╪птАм╥БрзИркКтАл┌ЭтАмркКрл▓╥йрй╢ ▄╛тАл┘нтАмрзИрив╥лркТтАл╪п╪етАм рз╕роУ╓ерке╓ерй╕╥ЗркШ╘ЮркНрз░╓врмТрзМредтАл╪етАм тАл▀ЧриБрк║╪птАмреармЫрлТ╤┐раЙтАл┌ЩтАмрезркФ╘ЮраЕ▄│ркТ тАл╪п╪етАмркК╥лрй╣┬░р┤ЯркМтАл▌╝тАмр╢ерайрпШ┬▒ркКтАл▄ЕтАм╙Л р┤етАл┘Б╫Ъ╪п╪етАмров▀╕╙╡ркЕрбВр┤╕р╡жргПрмУ рйШр┤ЯркМтАл▌╝тАмр╢е╤┐тАл┘БтАмр╡МргП╙Л╤┐ркНрз░╓в╘Юрк║

тж╣╙╣▄╣со╣aс▒╢╞▒соВ тУНр╕НсЬЕтГЕтО╡тЛО р╣Ес╡ЭспЭсЗбтЦСс╡Э

риБтАл╪ШтАм╘Урин╙Ъ▄│р┤бркЩрй╕ргП╙ЛринрмЫр╡▓╤┐раЙ тАл┌ЩтАмрезрлФркер┤бтАл╪Ш╪птАм╥лрй╣раМр╢зрайрпШркТтАл╪п╪етАм тАл╪╜тАмрезр┤ЯркМтАл▌╝тАмр╢етАл╪ШтАмр▒┐╙ЖркЩрз╣рй╣р▒┐р┤иргТрз╣ ркер┤и▄╛рл╗ргЫркШ▐╗ркКраЛргер┤Я▐╖╥Орй╕рйШркМ ркЕ╙ДргЫркШ╤┐▐╗ркКркФтАл╪Ш╪птАм╥лрй╣раЛ╥╜р┤п редтАл╪п╪етАм╥▓тАл╪птАм╤┐╥Орй╕рйШркМрй╢▄╛рбШргЫрй╣тАл╪╜тАм р┤врвЯр┤б╙Др┤╕рй╣╤┐рмФргПтАл▄ЙтАмркК▐╗рлФрке р┤бтАлргП╪Ш╪птАмрелрй╣рзНрзИ╓║редтАл╪п╪етАм р┤ЯркМтАл▌╝тАмр╢ерайрпШрй╕рдВрйЩр╡СрпЭ▀ВриБ┘йрк╣рйЛ ркКтАлрз╝┘╗тАмредтАлрдВ╪п╪етАмрйЩр╡С╤┐рпЭ▀ВтАл┘╗тАм╘Юрк║риЙ тАл▄ЯтАмрмЫрлТ╤┐рбВриФтАл╪птАм╙Лр┤етАл╪п╪етАм╘Ю╙Жрк╣╥┐р┤д ┘йраЛ╥╜тАл┘╗тАм╙Л╘У▄Срг│рг╖рйШтАл┌ЭтАмркКтАл▄▒┌ВтАмрйЦраФ тАл╓в█В▌┤тАм╘Ю┘йр┤ЯриФтАл╪птАм╙Лр┤етАл╪п╪етАмркКтАлрбЬ▄бтАмрзК р┤брмЫрлТриБ┘йрбЬ╙┤р┤Я╙ЛраФркЕрйОр┤зрй╕╙ЖрдЩ тАлрз╝┘╗тАмредтАл ╪п╪етАм┘лтАл▀Ъ┌╣тАмркТтАлрд╝ ╪п╪етАмроНтАл▐ЖтАмрйШтАл┘╗тАм тАл╪ШтАм┘лрй╣рдЫр┤ирбВрмТрзМ╘Юрйер┤ирг│рзК╥СрдЩриБ рг│▀ЧтАл▌╝тАмр┤брйОр┤зрй╣р┤ЯтАл╪птАм╤┐ргП╙Л╤┐╓е╥лркТ тАл╪п╪етАм ргПтАл▄ЙтАмркК рл╗рйДр┤етАл ╪п╪етАмриЩрд╝тАл рй╕╪ктАмр┤б ргПтАл▄ЙтАмркКроНр┤ЯрбВтАл╪птАм╘Йр┤ЯтАл╪птАм╙Лр┤ЯриФред тАл╪п╪етАм╘У▄Срг│ркРрз░равтАл▌╛тАмр┤брзйрй╣рйе р┤ирзИр╢ХрзИр╡ЧтАл▌╝▐ДтАмркЕрзйрй╣тАл▄╛┌ОтАмр┤Я ╙Лрн╗рй╢тАлрг╖╪Ш╪е╪п▄ЯтАмр┤б▐┐ркШриБтАл┘БтАм р┤ирг│тАлрж║▐ЙтАмр┤ЯрдТредтАл╪п╪етАмр┤Я╓втАл╪ктАм╒Мрг│ тАл┘БриБ▄ЙргП╪ШтАмр┤бргПтАл▐Ж▄╛▐Йрй╣▄НтАмр┤Я рмТрзМрй╢рдТредтАл╪п╪етАм╘УргПтАлрй╣▄НтАмрмС▐╗ р┤Я╘Юрйер┤ирг│╘Ури╝рзИтАл┌ЭтАмриЩрд╝╘УтАл▌╝тАм

реЮ┘йтАл▌┤тАмркКтАл╓│рбВриБ┌╖тАмрдТредтАл╪п╪етАм╘УргПтАлрй╣▄ЙтАм ╙┤рйШр┤Я╘Юрйер┤ирг│риФредтАл╪п╪етАм ╘УтАл▄бтАм┘ЩргПтАлрл╗┘Л╪прбВ▄ЙтАмр┤Я╥▓рге╥Ар┤ЯтАл╪ШтАм╥л ркКркФредтАл╪п╪етАм╘У╥лрй╕┘лркТтАл╪п╪етАм┘лрй╣рйер┤и рг│тАлрз╗▀Ч▐╖▄ЕтАмркКтАл┌ЫтАмр┤етАл╓в▄ЙргП╪п╪етАм╙Л┘л╓▓ рмТ┘л╓в╙ЛргПтАл▐Й╪Ш"╓╝╪Ш╓▓▄ЙтАм┘йркФредтАл╪етАм тАл╪птАм┘лркКрк║рбШ╤┐рзИтАл╪п╪е╪лтАмриЩрд╝тАлргПрй╕╪ктАм тАл▄ЙтАмркКтАл╪ШргП▐Ж▄╛рй╢█ГтАм╥лркКрзИтАл▄Е╪етАм╙Лр┤ЯрдТ редтАл╪п╪етАм┘лрбВтАлрйДрл╗┘Л╪птАмр┤б╥лрй╕ргПтАл▄ЙтАмркТтАл╪етАм тАл╪птАмркНрбВтАл╪птАмрезреЮр▒прбВтАл╪птАм┘йргПтАл▄ЙтАмркК┘Лрл╗рйД р┤етАл╪п╪етАм █Щр┤Я╓вркЕр░┐▀ЪрлВтАл╪ШтАмрйШрпШрй╣рмТр▒ДрмТрзМтАл╪ШтАм ╥лркТтАлрдВ╪п╪етАмрйЩр╡СтАлрй╕▐З╪ШтАмреж╥Трй╣р▒ЦрйМ╙Л ┘йрйШрпШрй╣рмТр▒ДрмТрзМ╙ЛраЕтАл╪п▌╝╪┤▌┤╪птАмрпЭ ▀Вр┤предтАл╪п╪етАмр▓╢┘й╤┐рлТрйЛр┤б┘Щ┘йрйормТриБ рг│╤┐╘крйОрмТрк╜риБрг│ргП╙ЛтАл╪╜▌┤тАмр┤б╥л┘й╓л тАл┌ЪтАмр┤врд╝рз║рмТтАлргП▐ЖтАм╙ЛтАл╪╜▌┤тАмр┤прй╣тАл┌╣тАмрпГр┤ирзб р┤втАл╪Р▐УтАмрз╡рлТрн▒рз║рз░рз▒рйПр┤брге▐╗рй╣ркРрз╝ редтАлрг╖╪п╪етАмркг╙Шрг╖рйШтАл┌ЭтАм┘йрйШрпШрй╣рмТр▒ДрмТ рзМрзФредтАл╪п╪етАм┬░╓вргФ╘ЮриБ╘Ъ╘Ър┤Я╘ЮтАл▐ЖтАмр┤п ┘О┬▒реж▀ЧрйШтАл▐╗▄▒▀Чрл╗▐╗рй╕┌ЭтАмркКрге рлФр┤птАл╪птАм╙Лр┤етАл╪п╪етАм╘УтАлргерй╕┌ЭтАмрлФркЕтАл┘ЗтАм╤┐▄╛ риатАл┘│▄ЧтАмрзК╥ЖрибриБрг│рбВ╓│рзбр┤в╥лркТтАл╪п╪етАм ╘У╓втАлргФ▐ДтАмрзИ╓вривргПтАлрй╕┌Э▄ЙтАмрезреЮр▒приБркЕ р┤и╙┤ро║тАл┘╝тАм╥лркКрзИтАл▄Е╪етАмрйОркКрлЭрзИргФрзИ╓е ╥лркТтАл╪п╪етАм

ргП╙Л╤┐╓зтАл╪Щ╪п▐Д┌╣тАмр┤ЯтАл▐Й╪ШтАмркКркФредтАл╪етАм тАл╪птАм┬░рзКр▒М╘▒тАл╪птАм┬▒┬░рлзрдбр┤ЯтАл╪птАм┬▒┬░ребр┤Ф рй╣р┤д╒Мр┤бтАл╪птАм┬░ркКтАлраФрй╕▐Й▄бтАмринрд╝раХ▐╗ркЕ реж╥Трй╣равтАл▌╝тАм╙Л┘йтАл▐ПтАмрпЩрдВрйЩр╡Срг╖ркг┘йр┤п редтАл┘Л╪п╪етАм╙┤╓врдШрдЩр╡жргПркМроУр┤ирмФр┤ирйО риБр┤ирзйрд╝ргТрбШ╤┐рн▒▄║╓вргЫ сЦЭ рй╣рл▓рз╝ тАл╪Ш╪птАм╥лрй╕╓лтАл┌ЪтАмр┤Я╘Юрз░▄▒рйОркНркТтАл╪п╪етАмркК ╥лркК╥ЗркШ╘ЮркНрз░╓еркНркКрзИтАл▄Е╪етАмриа▄Срк║ рбШр▒б╙Ър┤░рй╢▄╛ркКтАл▌ЧтАмрз░рмФркНркКрз╝рй╣╥лркМ ┘Щ┘йрлАрбШтАл▐Й╪Ш╪п▄М▀В╪ШтАмркМрмТрйД ркКрадриБтАл╪╜тАмр┤брдВрйЩр╡СргП╥ерй╢▄╛╫В▀Ч╓втАл▐ЗтАм рй╕рзИ╘крйОрге▐╗тАлрй╣┌ЭтАмркРрз╝редтАл╪п╪етАм╒гтАл╪птАмрйО рзИркКтАл▐З▀Ч╫Врй╣┌ЭтАмркКркРрз╝редтАл╪Ш▌╝рйМ╪п╪етАм ркКрзИ╘крйОрл│рй╗рй╣р┤║тАлрй╗рл│┘╝тАмркКтАл┘╗тАмрмТрзМ┘й ▄┐р┤ирзбр┤в╥лркТтАл╪п╪етАмркКрадркКрз╕роУ╓еркН рй╕рйМтАлргП▌╝тАмр╡ж╤┐ройроФрк╣рй╢▄╛тАл┌Э▐ЖтАмрз░тАлрй╕╫нтАм р┤еркЩр┤АркТтАл╪п╪етАм╥┐р░Р╓вринтАлргЫ╪ШтАм╙Ърз║тАл╪ШтАмркН ркКрзИтАл╪зтАм╥▓рзИтАл╪прбВ▄ЙргП╪п╪е╪лтАм┘лрй╣рйШрпШ рбВтАл╪птАмрк╣тАл╪╜тАмр╢етАл▌┤тАмрзЧрдВрйО╓врбШр▒б╘йркКтАлргЭ┘╗тАм ╘Ю╙Лр╡жрбГр┤ирзбр┤вркНркТтАл╪п╪етАм рдВрйЩр╡СриБрг│рл│рй╗рй╣тАл╪╜тАмр┤бр┤аргетАлргП┌Ы▐╛┌ЭтАм тАл┌Э▄ЙтАм╘У╤┐рлУ█ЩтАл┘БтАмр┤б▀║╙╡╙╡▀║тАлриБ┌ЭтАм╥▓ р┤Я╓втАл╪ктАмркЕ╘йрй╕рйе▄╛╤┐ркФ╘ЮтАл╪п╪е▄КраЕ▌┤тАм ╘УтАл▌╝тАм╙Л╥г█│р╢еркНрз░╓в┘Л╓врй╕▀╕▄СтАлрйМ▌┤тАм тАл▌╝тАмрзИркКтАлриБ┌ЭтАм╥▓▀Ь▄▒рл▓╘Юрйер┤ирг│рзЧрй╢▄╛ ╓врзИ╤┐рзбр┤в╥лркТтАл╪п╪етАм

р╢Лр┤╣р╢Лр┐ор╣врпЛрн║р│╡р╛╗р│жсБ┤р│зсБФсЗЪр╛жр┐пр╜гр┤╣р▓│р╕╜роЫр┐Ыр╗Нр╗ЙсКБр╛ВроЗр╢Лр│Ор╕╜роЫр┐мсЙ╝р╛жсКБр╗Лр╢╝р┐Ър┐мр┤Ср▓ар╜╗р╜Др┐Ы сБФр╗Йр┤Щрзир╕▒сКБриЪр╗ЖроЗроС р┤╣р▓│р╕╜роЫр╛╗р┐пSPр╜╗р╜ДсКБр╗Лр╢╝р╜гсКГсКБр╜лр╢╝р╕╜роЫсККрп╗р│гроЗроС


(QWHUWDLQPHQW ⟹ᯕḡᨱᯕᨕᕽ

ḡ⩥ᬑ 䄅⿱㘈➍⪹ᩢᗮ ᱥᩎᮁᯙӹḩྙᨵⲳŅ௡Ⲵ ࠔੌ଒െੌ ѿґਖ਼ҁઅ੮Ӷെਊ࠾ࡃߗ ‫ބݴ‬ௗӋҥҋഡ޾।੶ܾ઺ਊയ‫د‬

ઊৼ‫د‬ ୱ࡚തङਁ‫੻ބ‬અ੥ܾ‫઺ݴ‬യَӖ਌࡚੥Ԟ‫ؘ‬°‫઺ܩ‬ ‫ڙ‬±‫ڂ‬ਉѿ़અߗ‫઻ࣳਁف‬ી੹ઊ‫دݠ‬Ӗ਌ࡘ஢ࠉ ਁ‫ڢ‬ણഡ੯ࡃඟ‫޸࡜ؘ‬અඥಠӌ°ਉ‫࡚ܟ‬±੹਍୺ട޵ Ғࣴઅ‫੹੻ބ‬ৰ‫ކݗ‬૏‫ܑీد‬२Ԟౌजܾࠉ૲ਁ‫ސ‬ி ॡഔ੹౸നֳ‫ڡ‬ҒࣴӘӯ҆യ‫د‬Ӗ਌ણӕӕਁࣳ৕ఐ ‫੄ݱ‬ஓઊౡ૊֢਴‫د‬ ઊ֧Ӗ਌અ‫ݴ߸ف‬ણ२ഡઌाઊઅߗ‫ف‬٩‫୳ބ‬ѿ଒५ ૚ઘࣥ൝੹Ԟ੘ട‫੹ࡅݼ܇ףؘ‬Ӗ਌઺ࡘౡ૴ࡻയَ ઌाઊ‫ؘ‬°ң੥અո±੹ࡘ‫ݱ‬Ԟ઺²ߺ૓઺ஔѿৈ഑ Ӌॡഒ१Ԟ³‫޵܅‬²ઊҺֳӋതՌ֢ৈѿઘ³Ӌ‫މ‬യ ‫ܑףد‬ѿઊৰ଒ઘҒࣴਁ‫੹ߜ؁ؘ‬൷ௗ‫ךૻؘ‬ӚҒ‫ڝ‬ ઊӕӕਁࣳ‫ۻਁ؁‬ી٩ܾऽ਌ഡ१ҁઊৼ‫د‬ѿॣਁࡘ ୲ഡ‫੹ࡅݼ܇ף‬छ੶ܾৰ‫ކݗ‬଒޵ઌाઊ‫ؘ‬ӚҒઅ‫ބ‬ ੻੹੥ܾടԞ੥നଋඝહઌ੄ஓਁ٩൑੾യ‫د‬°ৈࠢ ଒±°‫ਁڲ‬Ҳ±‫޵ݱࡘܾ૲ࠉߗ੹ڢ‬ҒࣴӘघ౿യ‫د‬ १ҁѿ‫ܞ‬ઊৰଔઊ֧Ӗ਌ਁ‫ؘ‬੯ࡃඟઌाઊ਼ਁ٩ ౫ઌ্‫ੋܩఽݼ‬ಽી‫ٳ‬ട੏‫ं܅܈‬ऍ७़ࡊԤ૚ࣳਂ घ0$0‫࠴ࣦش‬%$‫܅ֳܾڢ‬ട‫ؘ‬ӵֳ३Ӵѿ़‫ڝ‬ ઊ۱ң੎ߗ‫ݴف‬ೠஞ‫د‬଒െੌ‫ؘ‬ઍਠ઺ҋ੘٩੘૲१੮ӶૂӶ़଒ ੘࣏ܹࡘਁࣳ઺ਊയ‫د‬଒െੌ‫ؘ‬଒֥‫ך‬ਖ਼ െਊ࠾੶ܾ઒‫ف‬യ੶޵਌ਙ࠾࣏ѿৈ‫ا‬ઍࠉ࠾࣏ ܾࡃߗയ‫د‬ ઊ֧଒െੌઅ઺ਊ२ਁ‫ؘ‬ഡӵૻӵઍࡅೄ ਉ޻ઊ୶ࣴԓઅߗ࣏઺ਊ੹ஸടയ‫د‬ೄ‫੸ڝ‬ ਠ઺ઍ୩ࡘ‫ف‬ીߚৗਁ٩୲ࡘ‫ف‬Ӛӆઘ‫ڝ‬અ ઌजङਁ઺ਊര࣏ણघܾઊ‫ٳ‬യ‫د‬ ଒െੌ‫઺ؘ‬ਊೄ߸ವ൲ࡘ‫ف‬ીߚ੹֢ࣳԞ઺ത Ռࡃߗഡ઺ੌ‫ڝ‬Ә‫ބ‬଒‫ޅ‬ઌ࣏‫ݴ‬യ‫੸ڝੌ઺د‬ ң़ӄӆܾԓઅ઺ਊ੹ஸടയӋ଒െੌ‫ܧੌؘ‬ ୳޿घ‫ܾݼ‬²ாऀ³ ੹ ਼ஞ‫ د‬଒െੌ‫ؘ‬ ઺ੌ‫ڝ‬Әઍઍઊ৉़ ടӋ೩ਫ੹ഡ‫ࡘڎ‬ ‫ ف‬ીߚ੹ ҧৰ ֢਴ ‫د‬ ଒െੌ‫ؘ‬௃થଔӘ‫ކ‬ ֥ ઘ‫઺ ࣳਁݼ‬ਊઊ ५֢҆଒ ৌ੸ ‫ۅ ڡ‬ ‫޿ ؘݼ‬घ‫઺ ܾݼ‬ਊ घ҆੹ࠌോ‫د‬

ԓ‫ؘ‬²Ӷ‫ٳ‬Ԟ‫ڝ‬Ә࣏ܹӚ‫ت‬ҁࡘ‫ڝت‬અ٩੒੶ ܾ਍७ඥӶࣥ൞ഢ़ઔৼ‫د‬³Ӌ‫ޣ‬સӶӚӆ ઘ‫ਁڝ‬Ӌ‫ބ‬੒੹઺യ‫د‬ ଒െੌ‫ؘ‬²ਠ‫ܓ‬१ҁ‫ٳ‬৊୻ৈࡕ଒߆യ‫ؘ‬ٙৈ ଓԪ଒࣏൦ਁહ੾ട଒߆നְࣹ‫د‬³‫޵܅‬²ࢉ‫ݼ‬ હ੾੹നࣳ૒‫ކ‬ҁ૝੸޾।੶ܾ୻ৈࡕҸ‫د‬³Ӌ ‫މ‬യ‫د‬ ԓ‫ؘ‬²ਠ‫ت޾ࡘ੸ؙ‬ӘതՌ१ҁ੹ࡂֶਙી³ ઊ‫޵܅‬ല൲ӆ൧ਁ‫ف‬ന²ৈଓ੸޻൜ടҲીന ଒଒ৌ੸ҫҎ੸ٙৈߗܑ٩‫୻ܾބ܅ڙ‬ৈࡕ଒ ৌ੹Ԫഡ‫د‬³Ӌ‫މ‬യ‫د‬ ଒െੌ‫ؘ‬ਉઘ௙Ӵ੭ઌ֢Ӛܳଖߚਁ‫ف‬നࣳ‫ؘ‬ ²ԓଖߚ੸૗³ઊ‫޵܅‬²‫غف‬ടԞӍ‫܇‬ട‫د‬³Ӌ ‫੹މ‬ৈՖ‫د‬ ଒െੌ‫ؘ‬²࠾ણ૲ൌౖѿৈ‫ੌࠔا‬ ଒െੌܾࣳ ܾࣝ੎ ޾। ࡂਉ‫ݼڙ‬Ҹ ‫د‬³‫ ޵܅‬²૝੸ ઙഀ੶ܾ ࡂ‫غ‬ടҸ ‫د‬³ӋԞ‫్ࡘݴف‬യ‫د‬ ଒െੌ‫ؘ‬ਠ‫ؘ‬ਖ਼ࠒडਙીઌ.%6 79 ࣝ ਖ਼൛‫ ބ܅ڙ‬°ಠܾಠઅ ਌ ઌ±֪ઘ૲ઌӖઊ੭ܲഡࣛൠ੶ܾ ஺਌ઊ൜ી‫ٽ‬ӄੌ‫ך‬ਖ਼WY1‫ڙ‬ ‫ ބ܅‬°ઌെਵ൲અ ֪ઘ± ઊ൲ ‫ך‬ ‫ࡃބ܅ڙਁކ‬ԉ‫د‬
&ROXPQ!!!


тйБтЯЩс╖НуЭ╜ со▓╔кс▒етк╡ тк╡с░Н ─ЮтВС ╟Н╟ЮтВЙ aс▒╢тбОр▓Ж ╞▒тШЦс▒╢сЕХ раж╔Ър╛Эс▒╢сЕХ р╝Й▄╛тО╜ р╛Хр┤нтШЦсйОсХ╜сКесЬЕ сФ╛р╗жс▒етк╡ сЬ╜e сЦТтбОтзксФвтАл▌ХтАм сЙнр╕Нс╖йсГйсйНсЦТсФвтАл▌ХтАмсЦЭтФб $FOUSF-JOL $FOUSF-JOL тж╜╟ОсиХ сЩ╣сЭБсп▒сЗбтАл▌ХтАмс▒етк╡ сййсВКс▒▓с│ж сонс╡Эр╕йсзЮ со╣р┤н╩С┼бс▒╢сЕХ спХсБЭсЦТ спЭ╩СсййсЕХ спесЭБсФвтАл ▌ХтАмс▒╢сЕХ с▒е╩С aсЬЕр╛Щсо╣ с▒е╩С aсЬЕсФН┼Б с▒етк╡ 0QUVTсйС─С с▒етк╡ 5FMTUSBсйС─С $BMM5BYJ #MBDL8IJUF $BMM5BYJ :FMMPX$BC 2VFFOTMBOE─ЮтВСтДО 5FMTUSBр╛Щсо╣ 5FMTUSB тж╜╟ОсиХс╕втШЦ 23BJM 3"$2 сЬ╜сБЭ╟н

               

р║Хс╡БсРнт╖╣ тТЩсЬЕрп╜рд╜с╡Этж╜спЩтлн тж╜╟ОтмЙраетлнткЩс╡Эс╕бтлн с░НтиЖ╟СспЩтлнтТЩсЬЕрп╜рд╜сЗетлн тТЩсЬЕрп╜рд╜тж╜╟ОтВЩс▒есоБ┼Цсп▒тлн тТЩсЬЕрп╜рд╜тзХсД▓с▒есмСтлн тТЩсЬЕрп╜рд╜тж╜спЩ─Юр▓╜тлн тТЩсЬЕрп╜рд╜тж╜спЩ┼Йтеетлн тТЩсЬЕрп╜рд╜тж╜спЩтЦнтАл▄йтАмсЬЕсйСтзКтлн тТЩсЬЕрп╜рд╜тж╜спЩсЬ╜тАл▄йтАмсиХ┼Йтеетлн тТЩсЬЕрп╜рд╜тж╜спЩсКес╕бтАл▄йтАмсЬЕ┼Йтеетлн тТЩсЬЕрп╜рд╜тж╜спЩсКес╕бтАл▄йтАмсЬЕтй▓тлн см╡╘Йс▒етВЩс▒есоБ┼Цсп▒тлнтТЩсЬЕрп╜рд╜с╕бтлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩтж╜спЩтлн 2,0тТЩсЬЕрп╜рд╜тж╜спЩскЕтНбсЬЕтЬЩрпЭ тж╜спЩс▒етШЦсййсЪБ▌Й тж╜р╕йтАл▌ЪтАм

       

тйБтЯЩуЪбтв╜р╜╡р╣Е тАлр╛Хтж╜▌бтАмсйОс╕етпЖ┼ЦсФН с╡ЭткЩтж╜╟ОтАл▌бтАмсФН┼б с╡ЭсЬ╜рд╜тАл▄йтАмтЕ╛сйвсФН┼б ╞▒тк╣ ╞▒соВ ткосЕХ сБЭсм▒ тзкс▒╢ тж╜╟О┼б┼▓┼ЦсФН тАлсз▓▌бтАмс╡Этж╜спЩтлнтЕ╛сйСтзКтлн 2VFFOTMBOEс╡Этж╜спЩтлн 

     

с╜Ссл▒тлНс╖Н

1BDJGJD 3JWFS-BLFT 4U-VDJB 8JOEBSPP-BLFT

р╡ЕтеЙр╡ЕтеЙтНЭсл▒

р║ХуЯС

"'BDUPSZ0VUMFU ,1FPQMF -(4FSWJDF$FOUSF 5IF#JEFU4IPQ

"DF*QSP1BJOUJOH ",сЬЕтЭЩси╡с╕бтАл▄йтАмсиХр╕в "MQIB'MPPSJOH "6,0р╕йр╡Й┼Цс░Ж $'4тЯ╣спЩтЬЩ▀СтО╡р▒йспХсЦ╣ %/&тзЩре╡р╣Й 'VMM)PVTF%FDP (#5JNCFSBOE5JMJOH )"/%:."/ *$BSFтзЩре╡р╣Й *,")PVTJOH +1.BJOUFOBODF -('MPPST "6,0 -+)$POTVMUJOH&OHJOFFST .JSBDMF'MPPST 1,1MVNJOH 1SJEFQBJOUJOH5JMJOH1UZ-UE 1MBO1MVT*OUFSOBUJPOBM 4LZDPSQ%FWFMPQNFOUT 4VOCVJMEFST 5PUBM1SPKFDU.BOBHFNFOU :FIт▓▒T$VSUBJOT

  

р╡ЙуСХтв╜тМЙ сФЭсЕХ┼▓┼Б сЯЙтАл▄йтАмтУНр▒йспХтЭСсЙн соЕре╡сп▒спЩ теер╕СтЬЩ сФНспЩ J)6# -JNFMJHIUeтЭ▒ /#4JHOT1SJOUJOH 1BOUIFS1SJOUJOH

   

р╢╣р╡ЪтРвуЧНсо╣тЙ╜теХ тАлсжетО╡█ХтАм├ХvсЬ╛тгй рд╜р╕Эр▓╜рд╜сз▓р╝ЙспХсЗй сЬ╜тАл▄йтАм├ХvсЬ╛тгй сЬ╜тЭСс▒▒ сЬ╜тАл▄йтАм├ХvсЬ╛тгй сЬ╜тЭС*"&с▒▒ с╡Э си▒сГе╔Щр╕СсЬЕтФб си╣р╕Э├ХvсЬ╛тгй с░ЖсЩ╣р╕йсое с▒╢┼бс░Ж ткосФЭ тйетАл▌бтАмр╗ХсЦЩс▒▒ 4JOJ╚б╟ОсЦБр╛Э сЯЙтАл▄йтАмсВжтУН 

     

3PZBM$IJMESFOт▓▒TсД▓см▒

 

р╕║уЪ▓уЪВтЬКсСЕсл▒тЯ╣теЙ ┼ЦтзО сЧнтй╢спХсФН сжйс▒е╚бa сБ╡р╖Щ╩ЩтЪНсиХ сЗ╢сЗ╢тжЮсижсЧнтй╢спХсФН сЙнр╕Нс╖йсГй┼ЦтзОтжЮсиж ┼Бр▓ЕсйНтзк┼ЦтзОтжЮсиж /&тжЮсиж

с╕ЦтаХ

3PZBM#SJTCBOF8PNFOт▓▒TсД▓см▒

                

р╢╣т╗ЪсмНсинтмЦтНЭсл▒

сЯНсХЕспЩ$$57 сзБтентЬЩр╕Н─ЮсКесЕХсжйсЬ╜сЬЕтЦ╜

   

р╕нуЩЙсеНтПн     

╩СсТ╜смСр╕Н╞▒тлн ╨йспХспй█╡╞▒тлн р▓╜┼БсЬЕсЦБ╞▒╞▒тлн сЗвсЗбс░Нр╕Э╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйсХ╜р╕Э╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйсЦТ─С╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйсЩ╜сЕЦсон╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйск╢сЦТ╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйспер╕й┘еси╣╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйсйХсВКсЦБ╞▒╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйтактк╡╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйтж╜спЩ╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйтж╜спЩсЦТтАл▌ЪтАм сЙнр╕Нс╖йсГйтж╜спЩсйСтзК╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйтж╜спЩс░Жр▓╜╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйтж╜спЩс░Нр╕Э╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйтж╜спЩс╡▓сж║с░Жр▓╜╞▒тлн сФНрп▓со╣╞▒тлн сФНсп▒тме╩Сраесо╣с╕▓ сЧнр╕╛╞▒тлн сЯЙтАл▄йтАмсВжтУНтж╜спЩс▒╜сп▒с░Жр▓╜╞▒тлн сЯНсХЕспЩтО╡сЬЕтЬЩсЦТ─С╞▒тлн сжер╖е▌ЕсмХсмСр╕Н╞▒тлн сжй}╬дтзксЕЦтж╜╞▒тлн с░Жр▓╜╞▒ сйХр╕С╞▒тлн сйХсВКсЦБ╞▒╞▒тлн сййсЩ╣р╕йсое╞▒тлн сХ╜сЬЪсХ╛ собтй╜скбс╕ер╕Н╞▒тлн с╡Эсжйс░Жр▓╜╞▒тлн тСБтЯЭр╡ЙтЛЙр▓б╞▒тлн тУНр▓╜сЬЕснЙспХсйСтзК╞▒тлн тгЩр╖ЩтЭнрае╞▒тлн тк╡сЦТс░Жр▓╜╞▒тлн

р╖╡уЮБр╕║тв╜тйБсжЕ

   

*QTXJDIсД▓см▒ -PHBOсД▓см▒ .BUFSсД▓см▒ .BUFS$IJMESFOт▓▒TсД▓см▒ .BUFS.PUIFSт▓▒TсД▓см▒ 1SJODF$IBSMFTсД▓см▒ 1SJODFTT"MFYBOESBсД▓см▒ 2&**сД▓см▒

           

р╕Вс╛Йс╕╣тЪН

р║Хс╡БтЫ╜сжетЗ▒ сКес▓Э спЭсл╡сЭБр╛Щ тШЦсЭБр╛Щ тУНр╕НсЬЕтГЕтФбспес╖й тж╜спЩрпЭре╡скЕсВКсШВ ткЩс╡Э╙╣рпЭ

  

сЭБтеер▓╜┼Йтеер▒йсЬЙ "VTU"EWBODFE"DBEFNZPG(PMG

р╕йсЬЕтЦСтзЩре╡р╣Й р╝Й▐╣тЯ╣спЩтЬЩ р╗жтгйспЩтЦнр╕НсиХeтЭ▒р╕йр╡ЙтЭ▒

a╙╣сжйтзЩре╡р╣Й тАл▌бтАмсйвр╝К┼Ц р╕йр╡ЙсФнржК

 

сДБспХсЬЕ├ХтЗ╢ соБтАл▄йтАмтУНре╡сп▒спЩ соЕтЯ╣спЩтЭж с╡▓сж║тНЕтЦ▒спЩтЦнр╕НсиХ с╕▓сЩ╣р╕НтзЩре╡р╣Й тФХсЬЕр╝Й▐╣тЯ╣спЩтЬЩ тж╣смСсЬЕр▒йтАл╫ЩтАмсДБспХсЦ╣

     

+┼Йтее ,1(" 0;(PMG"DBEFNZ

  

р╕нуЩЙтгк (BJMFT $BSCSPPL *OEPPSPPQJMMZ -PHBO$JUZ /PSUI-BLFT3FTPSU /VEHFF 0YMFZ

   

─СткЭ┼ЦспЩс╡Эр▓бсФН╩бсЩ╣ +1 ─СткЭ┼ЦспЩс╡Эр▓б ╔Щр╕С─СткЭ┼ЦспЩс╡Эр▓б сБ╢с▒╢сКй┼ЦспЩс╡Эр▓б

  

р╜Нтб║ $)FSBME'JOBODF $SFEJU.PSUHBHF %JBNPOE-BEZ(SPVQткйр│Б &('JOBODF 'BJSXBZ'JOBODF ,0+"тАлтЗ╜▌бтАм 1FSQFUVBM'JOBODF$PSQ 4".-PBOT

    

сВИтмЦ сЬ╜тУНр╕аaреБ сЯЙтАлтен▄йтАмрпЭсмн #FTU'MPSJTU #FXJUDIJOH#MPPNT

  
<HOORZ3DJHV!!!

'MPXFS4IPQсИОсФЮтЬХтЫ╣уАн си▒сиХсЯЙтУХ╘кра║╘ксВК -&&4си▒сиХтНЙсЦЕтК╣ 0,╘кра║сХ╜сКесЬЕсЦЭтФб

 

сК╜сгЭс╡осР╛р║▒тгк $VF$JUZтАл▌ЪтАм╟Нс░Ж %0.4PVOE .VTJD$JUZтАл╫ЩтАмрп╣сВК

 

сЛТтгк a╙╣сжйтАл╫отАмс░Ж сп▒сйСтАл╫отАмс░Ж &BHMFCZр╝Кс░Ж

 

спКуЪнсЩЩтгХтв╜ сЯЙтАл▄йтАмсЭЩспЩсзЕ╔Щрп╣тжЮ (/"снЪре╡сп▒спЩспХр╕йтНбтЭж J)6# /BUPXOре╡сп▒спЩ /#4JHO /'.8FC тШБтФйре╡сп▒спЩ 

   

/""5*╔ксйвтж╜тж╜сйвсГйсйО с▒етк╡ &NBJMJOGP!LPSFBOUSBOTMBUJPODPNBV 8FCXXXLPSFBOUSBOTMBUJPODPNBV роЪрзА10#PY.U0NNBOFZ2ME

тж╜╟ОсиХсГйсйОсБ░тШЦсйОсХ╜сКесЬЕ

 

,PSUSBOTMBUJPO4FSWJDFT /""5*сГйсйОтШЦсйОсХ╜сКесЬЕ

сйС╬дсЦБсм▒ тж╜╟ОсФНтВС см▒сЗй╞▒ тТЩсЬНрп╜рд╜;FOсЦЭтЦС тАл▌бтАм┼▓сФН 

с╕ЕуЭ╜тЗ▒

тЙбтеЖ тж╜сЧ╡сХ╜с▒в $8BWFтВжтАл▌бтАмсйН

тНЮс╡ЪуЭ╜уКЩ

   

сЙнр╕Нс╖йсГй╔Щр╕СтГ║тЗ╡сД▓см▒ %Sс░Ж 

сЙнр╕Нс╖йсГйтж╜со╣см▒ сБЩсЪБсЭНр╕НсФвтАлтК╣▌ХтАмр┤нсз▓с╕бсоЕ сжер╕Нсжетж╜со╣см▒ смСр╕Нтж╜со╣см▒ с░Нтк╜р╛Эр╕НтК╣р┤нсД▓см▒ &JHIU.JMF1MBJOT 4JOOBNPO1BSL тК╣┼Эсо╣сФН╩бсЬНтВН тНбр╕С▀Щсп▒р╣ЕтК╣┼Э тактк╡тж╜сВКсД▓см▒ тж╜сВКтУХр╕НтАл▄ктАмсХ╜рпЭсГн $#%%BZTсД▓см▒ ++-FFтж╜со╣см▒ .FEJDBM(SPVQ .Z$MJOJD 5IF%FOUBM$MVC тж╜╟ОспЩтК╣┼ЭсД▓см▒ $BCPPMUVSF 4UBGGPSE 5PUBMMZUFFUI тК╣┼Эсо╣сФНтийсЧнс╕е 

с┤╜тЯотРй

ре╡р║╣сЦ╣сЬЕтйЕсиХ р▒НсЙ╡р╕НсжеспХс╖й сЧо┘йсЯЪ ╓ЕспЭ сЯЙтАлтйЕ▄йтАмсиХсЬЕтЫ╜ре╡скЕ сжетбХр▓╜р╕╝сФНс╕б си╡с▓ЕсЬЕ╓ЕспЭсЧо┘йсЯЪ си╡с▓ЕсЬЕтФЙ соБсБЩтйЕсиХ сп▒спХтйЕсиХсзЕсЙСтЭС с▒╜спХсБЩт▓▒TсЬЕтФЙтНбсиХ тж╜╟ОсЬ╛ теер▒нтК╣раесиХ тйЕрд╜тО╡тЦСсЬЕ сЗбсЗбсБЩсмКсЭЕ тйЕсиХр╕Н▐╡сЬЕтЫ╜ре╡скЕ тйЕсиХсЬ╜тЭСсБЩсмКсЭЕ сЬ╜тЭСс▒▒ тйЕсиХсжЙтЭС р╕йтЦСсД▓см▒с▒▒ тйЕсиХсЬ╜тЭС сЯЙтАл▄йтАмсВжтУНс▒▒ "HJPсБЩсмКсЭЕ "NPT1SPGFTTJPOBM"VTUSBMJB "SJBр╕йсФНс╕б "+тйЕсиХ $)3*45*/&#&"65: $PMPVS3BJO)BJS4BMPO %BOOZ)BJS4UVEJP %BWJEт▓▒T)BJS (.#тйЕсиХтО╡р╕Нсже )BSFт▓▒T)BJS )FSCBMJGF *#сБ╣сйв╟НтжЭсЗб┼бр╕Н ,PP(JсБЩсмКсЭЕ .F6сБЩсмКсЭЕ .6.6 /BUVSBM#FBVUZ4LJO$BSF /#сЙСтЭСсХЦ /JDPMFт▓▒T)BJS#FBVUZ 0#( сБЩсмКс░Нр┤н 2VFFOт▓▒T)BJS 3FE$BSQFU 3FGSFTI /(PTQPSUNBTTBHF 4VOOZ)BJS4UVEJP 5SFOET

                   

╩б─ЮтФ╜сДбткЩсФН ╩б┼▓сЬ╛сДбткЩсФН ╩б╟нтДБсФНр╛Хс░Ж р╕НтЬбс╖й ╩бр╛Щ╩СсДбткЩсФН ╩бсйв╚╜сДбткЩсФН ╩бсйвтж╣сДбткЩсФН ╩бтж╣╔БсДбткЩсФН ╩бтпНсмКсДбткЩсФН ╙╣соЕс▒╜сДбткЩсФН сБ╢см▒сХ╛сДбткЩсФН сБ╢с▒╢сжесДбткЩсФН сБ╢тВЮсБЭсДбткЩсФН сЭБсЦБсБЩсДбткЩсФН спХс▒╢сБЭсДбткЩсФН спХс│жспЭсДбткЩсФН соЕтк╡с╡▓сДбткЩсФН с▒╢см▒сХ╛сДбткЩсФН $MFBS-FHBMсГ╢р╖БтлнсФН ,JN-FFсГ╢р╛ХсГ╢спЩ TUFQIFOTUP[FSсЙнр╕Нс╖йсГйтж╜╟ОсиХтШЦсйОсХ╜сКесЬЕ

смСр╕НскбсГйсйОтШЦсйО спХсйвскЖ /""5*╔ксГйсйО тЦнр▒йсФН

     

тРвсР╛т╛╣уУЭ 

 

 

  с╕ЦтаХ

тж╜╟ОткЩс╡Эс▒╢сЗбреТр▓╛тж╜со╣сФН ")13"$.#"тЛЙтж╜сзЮсФН 

см▒┼▓тАлтж║▌бтАм╞▒тж╜со╣┼ЭтАлтж║▌бтж║▌бтАмсм▒с│Щсиж тАлтж╜тж╜▌бтАмсо╣сФНтй▓тлнт╗▒ткЩс╡Э""$."с▒╢тлнсм▒ с▒е ра║сЭБтАлтж║▌бтАм╞▒тж╜со╣┼ЭтАлтж║▌бтАм╞▒сЩ╣ р╝ЙреБ}спЩсо╣р┤нсЕХти╣ .FEJCBOLреТ сйНтзксп▒сЕХти╣тй╜тФ╛

Tel : 07 ) 3191 3662 Mobile : 0422 600 822

сЕХти╣сйС╔йр╛Щсо╣ $)FSBM'JOBODF "*('4 &('JOBODF

  

с╗ЕсФЮтЗ╡

396 Mt Gravatt-Capalaba Road, WISHART, QLD 4122

р▒йспХтк╡спХтЬЩ ╩бс╕бсйС сЦЭтЙер╕Н тУНр╕НсЬЕр╕Н тНбтАл▄йтАмсЗбра║сФС ",-JOLT -+)PPLFS сЧ▒сйв╔Э .BTUFS3FBMUZ 3BJOF)PSOF с│Сс╕есХ╛ 3BZ8IJUF с╕бтж║с╕е :0/(сЗбра║сФС скЕсЦЩс╕е :0/(сЗбра║сФС 1FUFS)VBOH 

     

с╛ЙсЩЩтЭйсСЕтЬ▒ ├ХvсЗбсоБсФвтАл▌ХтАмсЧн ▌ЖтЦСтийтж╜╟ОспЩсД▓см▒$JUZ ▌ЖтЦСтий"MCBOZ$SFFL сЕХтк╡тАлтж╜▌ЪтАмсо╣см▒

тПйуФ▒т╜е ┼Црае┼б"6453"-*" ╟О╩СтФ╜╟нрае ╩СскетзК╩СраетФ╜╟нрае├брае р╗жсФвтж║╞▒сЩ╣сЦБс░Н р╛Щр╕НтФ╜╟нрае сХ╜▐╣тУНр▓╜сЬЕтФ╜╟нрае сжетбХр▓╜тжЭтЬЩтАл▄йтАмсЬЕ сл╡a тзХра║├брае 0/&тФ╜╟нрае

  

 

  

 

сЙнр╕Нс╖йсГйсйНтзксп▒тж╣смСсЬЕ #1) 

сЬ╜рд╜тАлсЩ║▄йтАмсБ╢ сЬЕтеер╕всмСрд╜тФбсмнткЩтЦ╡ ткЩтЦ╡╔бр▓╜р╕Нсже )PVTF#FUIFMсДБ▀ЩсБЭсБ╢ .PO.BSZ"QBSUNFOU)PUFMс╖НтЬ▓уЛ║тЬ▓ ╙╣тЭСсГйсйО┼Цс╖╛

        

     

с╕╣уЬЭс╛║тмЦ тАл█ХтАмсл╢сБ╡├нтЬЩ .&*4*.#SFBE$BLFT 4BNт▓▒T#BLFSZ

 

┼Бр▓ЕсБЭсБ╢сЙнр╕Нс╖йсГй ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩсБЭсБ╢ ▌ЕспХсже╙╣ткЩтЦ╡ сЙнр╕Нс╖йсГйсБЭсБ╢

с▒╣тЬ▓ ╓ЕспХтД▒тЦо с╡Э #$.5FDIOPMPHZ1UZ-UE %POHTFP*OUFSOBUJPOBM$P 4IJO.J"VTUSBMJB1UZ-UE (MPCBM%#1UZ-UE +FPOH0I%FWFMPQDPOTUS ,P[8PSMEXJEF

 

  

р│Р▀Ср╕йтЬЩ сЬ╜тЭСр│Р▀Ср╕йтЬЩ $8"7&сКере╡скЕ

 

тЗ▒т╡╡ тАлсзЭ╫ЪтАмсм▒ с│С─ес│ж ┼Бр▓Ес▒╢ ╞▒тЕнтК╣тФЙ ╟в ╩Ср╝ЙтАл╫ЩтАм тАл▌бтАмс░Ж╔й раераесБЩ р╕йтАл▌ЪтАмiсКе р╕йр╡Йр▒йсЬЕтШБрп▓ сЬ╜тЭС р╕йр╡Йр▒йсЬЕтШБрп▓ сЯЙтАл▄йтАмсВжтУН р╕╝╙╣рпЭсЬ╛тАл▌ЪтАм р╕╝ра║сФС р╕╝ра║сФС р╕╝ра║сФС сБЩb сБЩтАл▌ХтАм сГ║╔бсГ║╔б сЗ▒сЗ▒ сДЕс╖й см╡╘ЙсЬ╛тАл ▌ЪтАм сХЕсЗбтж╣смСсЬЕ спЭсЬ╛сЗбтЯ╣ сЯЙтАл▄йтАмсХ╜смЩ##2 сЬ╛~ сййтАл▌ЪтАмс╡▓╟Ос╕▓ спХa╓Е скЕсБ╜тФе скЕсЭТ $IJOB5PXO с│жaр▒йсЬЕтШБрп▓ тЗ╣тГ╜тАл▌ОтАмiсКе тК╜╟Нр▒йсЬЕтШБрп▓ тО╡р╕НсжйтК╣тФЙсГе├С тШБсБ╢спХ тж╣тж╣сЗйтАлтФЙтК╣▌ОтЭн▌ОтАм тж╜смСр╕Н##2сЗбтЯ╣р▒йсЬЕтШБрп▓ $BGF)BODPPL ++тЛХтЯ╣ 1)04BJHPO 3&%(3*-- 3PCZт▓▒T$BGGF 5PQ6Q

тРвуЧНтеХ

                   

╩бтК╣сЬЕтШБсже р▒ОтФЕсЬ╛тгй р│Р▀Ср╕йтЬЩ р╕н╙╣сВКсж╕e сБЩ╙╣р╕Нр╕йтЬЩ сБЭсЧотЕн╩бсВЖ сЬ╜тЭСр│Р▀Ср╕йтЬЩ сиер╕йсЧ▒╩бтК╣ си▒спХтенр▒НсЬЕр╕йтЬЩ скЕсЕЦриВсВК спХр╕йтЬЩ тВЩснСсК║тгЩрд╜ рв▒сЗбтПК╙╣р╛Э  тО╡с╖йр╕йтН┤ сЬ╜тЭС  тО╡с╖йр╕йтН┤ сЯЙтАл▄йтАмсВжтУН  тФХсЬЕр╕йтН┤ тж╣╙╣р▓╜р╕йтЬЩ сЬЕтеер╕втп▒  тж╣╙╣р▓╜р╕йтЬЩ сЬ╜тЭС  тж╣╙╣р▓╜р╕йтЬЩ сЯЙтАл▄йтАмсВжтУН  тж╣╙╣р▓╜р╕йтЬЩ тЪНснВ  тж╣╙╣р▓╜р╕йтЬЩ тЭнспЩрп╜рд╜  ткйтенр▒НсЬЕ "4*".BSU ##рв▒сЗб 

тПйуПбсЩЩтЭй р╕НтЬбсЬЕтФбтбНтШБсЬЕтЫ╜ре╡скЕ тбНтШБрпЭриЭ тжЮсЧнтАл▄ктАмсЬЕтЫ╜ре╡скЕ тзХр╕НтЖ╜сЬЕ╘ж тЗ╜с░Жс▒ер╛ЩсФНс╕е J)6#сйвсФвс▒╜сп▓ +1)050 /'.сЬЕтЫ╜ре╡скЕ 3&%3&$1SPEVDUJPOра║сйвсФвс▒╜сп▓

    

тЪКр╜╡

aсЬЕтаБтжЭсжетАл╫ЩтАм сжйтШБтАл▄йтАмскЕтйесжжсФН "OJNBUPтйесжж╩С

 

тЪНр╕В сЙнр╕НсЬЕсГйсжй─Юсм▒ JDPOUBDU 4VOOZCBOL 

 

тЬ▒уЫОтЗ▒ сБЩтАлтЪН▄йтАмсиХ сБ╡р╖Щ╩ЩтЪНсиХ

 
<HOORZ3DJHV ++соБтж║сЦЭтЦС ,0,04соБтж║см▒ -JOL"VTUSBMJB 4&5" 6*соБтж║см▒

тЯ╣теЙуЪЮтаХ

  

твЭскЭ

скЕтФЕраетФЕтНбсиЩс╖йтЪНсиХ тНбтАл▄йтАмсйНтзксФН тйетАлтЪН▌бтАмсиХ "MM8BZ5SBWFM #/&сйНтзксФН 'MJHIU$FOUSF "TIMFZ,XPO JBF5PVS/FU )5сйНтзксФН 1FUFSQBOT5SBWFM,PSFB 6*"VTUSBMJB5SBWFM

v╘ЙсЬЕтФбспЭтЮЙсЦ╣ ткЩс╡Эсо╣ра║тАлр╛Щ▌бтАм "VTTJF/JDF6OJGPSN (PPECPZ%BOOZ +VMJBт▓▒T$PMMFDUJPO ,,Pсо╣р╢╣ 4VHBS-BOE 5PUBM'BTIJPO 7JWJE8BWF

     

    

тйБскЭ '(48JOFT скбспЩсЧнс╡Э 

тв╣с╡БсСЕуЫО ╩б─есйвспХсБЭсГ╢р╛ХсФН сВТсЬЪсмКспХсБЭсГ╢р╛ХсФН сШВс╡ЭсйСспХсБЭсГ╢р╛ХсФН спХсБЭсДбткЩсФНсоЕтк╡с│ж тж╜сЧ╡спХсБЭсГ╢р╖Б ткЩс╡Эс│СтФб "IB)PKV р╗жrр╛Щ +PTFQI$IBO ,&:)0+6спХсБЭсГ╢р╖Б ,0,04спХсБЭ

тЬ▓тЛжр╜Н

4/'р┤бркМ╥╜ркМрз╣роФ 

тгОуЖ▒сеНтв╣теЕуЛесЙНт╗отеЙ */,(6:тгХсФЮт╡нсмйсмйсеСуП╜ ╟а▀СспХскЕтШБ ╟а▀СспХтЛХр▒нтЬЩ сФвс╕ер╝ЙтЦСсЬЕ тбОсЬЕсБ╡├▒ ╩бтж╜ре╜р▒Н #FUUFS$BS1MBDF :FTр╝ЙтЦСсЬЕ р╣ЕспХсмХс▒етж║см▒ сБ╡р╖ЩсмХс▒етж║см▒ сЗбсЗбсмХс▒етж║см▒ 0,смХс▒етж║см▒ 4+смХс▒етж║см▒

  

т╖▓тЛСс╡отЬ▓тж╡р╕В

     

тв╣с╖йуП╜ тЭнтЭСсГнр╡Н

   

тгХсФЮт╡нтеЪс╛Й

тбеуЪЮтаХ

рм╡рм╡╓Ьр┤арл┤

сЬ╜eс╡ЭспЭс▒етк╡ e с╡Э спЭ с▒етк╡  

риПр▒врнЛрнирдгриП╒ерм┤ркбрб┐роЪрм╡р╢Нр░Щркбрб┐ ргкр╖аре╖р░╗╓Ь╘зтАл█ЗтАмр╕Оре╖█йрм▓ржГтАл▄ЫтАмриП╒ерм┤╘зтАл█ЗтАм─Др╖Крм┤р╖╡р│┐ рнБрмариОрл│р░ЩрдАр┤Йр▒Ц█йр┤вр╡И▀ИтАл╫ТтАмро║╒ерм┤╘зтАл█ЗтАм

5рй▒█╡508 .&JOGP!UPXDPNBV """сп▒ра║тВЙслЩтй╢сЕЦсм▒ "5FBN"VUPNPUJWF $FOUSBM4NBTI3FQBJST +PZ.PUPST .PCJMF$BS%PDUPS 1305*/5*/( сЯНтЭж 4QBSLMFT"VUP$BSF 4VOQJOUтеер▓╜тЯ╣сЦ╡╒▒ 6MUSB5VOF тШБсмС

     

aрд╜▄╛сБ░сп╡ре╡╩оспХ aреБсЬЕтЯ╣сЦ╜р╕НсЬЕтЬЩ ┼Йрд╜тзЩс╖й сЕЩрд╜ тЛХтаМс▒ер╛Щ сЕЩрд╜тАл█ХтАмтУХр╕С сЦБр╛Эс╖╛с▒╢ сЕЩрд╜с▒ер╛ЩсЬЕр╕йспЭтУХр╕С сЬЕр╕йспЭтУХр╕С с╕етпС}сБЩсВКсйО тЛХтаМтУХр╕Н▄╛ ",#0/%$-&"/*/( $MFBOJOH%PDUPST ++$-&"/*/( тДОсЧнрае╟Н +,1тУХр╕Н▄╛ тЛХтаМ сЕЩрд╜ ,MFBO,JOH тДОсЧнрае╟Н 0,тЛХтаМтУХр╕Н▄╛ 5FSNJUFсВКсйО тпС}сБЩ :FT$MFBOJOH4FSWJDF 50сВКсйОтЛХтаМсЧнтЭнтУХр╕С

"/(тНЙсЦЕтЭж╔Щр╡Ъ $)FSBME'JOBODF

 

тУНр╕НсЬЕтВНсФвтАл ▌ХтАмaс│Т сЭБсж║сФвтАл ▌ХтАм

тЭ╝тНЭтЙе р▓╜с╖йскШсЩ╣сЦБ си▒спир╕йспЭскШсЩ╣сЦБ с╕б╙╣скШсЩ╣сЦБ си▒спир╕йспЭ тЕйспХсЬЕскШсЩ╣сЦБ сЯЙтАл▄йтАмсВжтУНтп▒ тйеспХ╓ЕскШсЩ╣сЦБ (PMEIBOET скШсЩ╣сЦБс▒ер╛Щ

$BTTс▒бсмЩ

        

уА╣уШнуЙ╡

тг▒теЪтИЖсР╣ сЙнр╕НсЬЕсГйсйОсШВ╔й тзХтжЭсйОсШВ╔й  

теЙр╜╡теЙуЮЩ

   

тйес╕бс▒е╩СтШЦсЭБ┼ЦсФН р╕НсЬЕ -&&4 с▒е╩С┼ЦсФН

 

теЪтНЭр╜╡

тЯ╣тЛжтв╣тИДтмХ р╣ЖaспХсГетНХтеЙтЦСтЗ╜с░ЖсЩ╣р╕Н си╣р╕ЭтНХтеЙтЦС с│СспХсжеспХтбСсЩ╣р╕Н тНХсЬЕтФб тж╣рд╜снЙсиХтЖ╜с▒бaтНХтеЙтЦСсЩ╣р╕Н 75&2тНХтеЙтЦС $PNQVUFS;POF 1$

    

3&с╡о'9'с╡о спЩтЦС╓ШсЬ╜тЭС ($BTUMF aс▒еa╟НспХсФНсмХсБ╣ тАл█ХтАмсЬЕтФб a╟НсВСтАл▌НтАмспХсФН тАлтШЦтж╜▌бтАмсмХтФ╛сВС сЙнрпЭ▐╡р╛ХсК║ спХсФНa╟НсмХсБ╣ сЭЭтЬЩр▒ОспХсФНта▒╩Ср╛ЭтГ╣р╕Н скЕр▒нс╕бтк╡р╛Э▀Хре╜р╕НсГер╕Н смжa╟НспХсФНсмХсБ╣та▒╩Ср╛ЭтГ╣р╕Н спХсФас╕▒с▒ер╛ЩсЦЭтЦС с╡бспХсФас╕▒╟Ос▒╜смХсШВ тж╜╟ОспЩспХсФас╕▒сЦЭтЦС тж╜с╕етФ╛сВС тж╜тЦСс│жтзКр╛Эр╢╣ тйетАлтФ╛▌бтАмсВС ткЩс╡ЭсБ╢сФНтжЮсиж спХсФН )&--0.07*/( )PNFIPNFспХсФНраесмСсБЩ ,5.&913&44 0,р╛ХсК║ тШЕ 2спХсФас╕▒сЦЭтЦС 5PNт▓▒T3FNPWBM 7*1спХсФас╕▒

          

 

уЪЮтаХ ╟Нр╝Н ╩бсЦБсФ╛сЩ╣тж║ тАлтЯ╣█ХтАмспХсЬЕр╝Й▀Щси▒спХс▒есЬ╜ р▓╜си╡сжеспХси╣тКБ сБ╡спХскНр╕Ср▒йсЬЙ сЙнр╕НсЬЕсГйтж╜╔бтж║╞▒ си╣р╕НтЬЩсЩ╣тж║ спХ─ЮсЩ╣тж║╞▒сЭЕ сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсЭБтж║тАл тж║▌бтАмсЙнр╕Нс╖йсГйтМБтЯЭсЬЕ 

",с▒╢сЩ╣╩С сБ╡▌ЕсоБтж║ сБ╡р╖ЩсоБтж║ сйвсоБтж║см▒ соБтж║тАл▌ШтАмтНХ тж╜сЧ╡соБтж║см▒ ткЩс╡ЭсБ╢сФН %0.&EVDBUJPO JBFсоБтж║╓ЕтЬЩ *%1тАлтж║▌бтАмсйСтзК

    теЪтбжтеХ ┼Б╩СсЦЩсФв сБЩтЬЩсВжтУН тШБр╕йсЬЕс▒╢соВс▒▒ тгЩр╖Щр╝Кс░Жс▒╢соВс▒▒

  

тебтж╡тЬК v╘Йсп▒ра║тВЙслЩтй╢сЕЦсм▒ сЙнр╕НсЬЕсГйтЭХтЭж сп▒ра║тВЙ с╡ЭтФ╛ сФНр╛ХсЭЕ 

 

$+/VUSB$PO1UZ-UEс░НтАл▄ЖтАм╞▒соВ с▒╜спесЬЕсжйтж║см▒ (BSEFO$JUZ *OBMB 4VOOZCBOL)JMMT 5PPXPOH тФ▓сЩ╣тж║ тж╜сЬЕспк╔бр╕НсЫН тйНр▒нсйвсиХтж║см▒ BOESFXсйвсиХтлнтк╡╞▒сЭЕ %SFBN*&-54

         
<HOORZ3DJHV!!! )JMMт▓▒T*OUFSOBUJPOBM -BLFMBOET 1BMN.FBEPXT 1BSLXPPE*OUFSOBUJPOBM 3PCJOB8PPET 3PZBM1JOFT 4BODUVBSZ$PWF 5IF$PMPOJBM

уЪЮтаХ тЭНсПк

тАл▌бтАм╞▒┘йтАл╫│тАмспХ╞▒соВ р▒йспЩсЕХсмСтк╡сЭЕ р╕Нрд╜"SUсиХр╕СспХс╕▓ р╝НтЦнсЧнр╕НсиХр╕СспХс╕▓ сБ╡тж╣тжЭсжетАлтж║╫ЩтАмсм▒ сЩ╣тж║┼ЭслЩ сЦТс▒всЗбс╕ес▒ер╛Щ сЩ╣тж║р╛Эр╕Н┼ЭслЩ сЬЕс╖йтФЕ.FUIPEсБ╡спХскНр╕С сиХр╕СспХсЦТсжжра║сл╡╞▒сЭЕ с╕бтй╜сБЩсЪБтж║см▒ тжЭсжетАл╫ЩтАм╞▒сЬЦ тенр╡Ь сйвсиХ-FTTPO тенр╡ЬскЕтЛХр╕Н╙╣р▒йсЬЙ тенр╡Ь}спЩс╕брае тенр╡Ьр▒йсЬЙ тж╜╟Ор╛Щтк╡сЦЭтФб ".&#сонсжжспХр│БтДЭр▓╜ +FTTт▓▒с░Нс╖йтжЭсжетАл╫ЩтАм -JUUMF1JDBTTPсБЩсЪБтж║см▒ 1VSQMF'JTIсБЩсЪБтж║см▒

          

р║ХуЯС ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩ╞▒тлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩр╕НсК║сЬЕтШЕ╞▒тлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩсЙнтАл▄йтАмси╣╞▒тлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩсЩ╜сЕЦсон╞▒тлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩскЙ┘ер╕Н╞▒тлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩс░Жр▓╜╞▒тлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩс░Нр╕Э╞▒тлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩс╕б╟НтЕн╞▒тлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩтж╜спЩсЦТтАл▌ЪтАм ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩтж╜спЩсйСтзК╞▒тлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩтж╜спЩс░Жр▓╜╞▒тлн ╟Ос▒╜сЦБ╞▒╞▒тлн рв▒сЧ▒р╝Йсже╞▒тлн р▒йр╕йсЦТсХ╜сйС╟Нсм▒ткЩс╡Эс╕бсЗб тгЩр╖ЩтЭнрае╞▒тлн тж╜р╕йсонтЛЙр▓б╞▒тлн

уЪ▓р╕║тЗ▒ тАлтзОтж╜▌бтАм┼Ц +FU4UBS 2BOUBT 7JSHJO#MVF

  

сБ╢с▒╢сКйткЩс╡Э┼ЦспЩс╡Эр▓б ─СткЭ┼ЦспЩс╡Эр▓б 

сжнр▓╜си▒тк╡с░Жтгй

 

6*соБтж║см▒

тРвсР╛т╛╣уУЭ ─ЮсЕЦ╟в ╩бтК╣тж╣смСсЬЕ ╙╣р╡ЙтО╡р╕Нсжйр▒йсЬЕтШБрп▓ р╕йр╕СсЬЕсЬ╜ р╕н╙╣сЬ╛тАл▌ЪтАм сХ╜рпЭсГн сХ╜смЩ##2р▒йсЬЕтШБрп▓ сЬЕсЬ╜▀ХсРнрпЭ сжер╕Нрп▓ сзЭсБЩ сиер╕йсФНрп▓ си▒спХсЬЕскбсФНсКе спХa╓Е спХс│СсЪРсЗй тО╡р╕Нсже╙╣ тЭнрпЭ▌ЕспХсЬЕ$IBSDPBM##2 тж╜╟О┼б тзХтжЭр│Е #BTTJN $VJTJOFPG"TJB %POB%POB )PU4UPOF /BNV$BGF3FTUBVSBOU 3BJOGPSFTU$BGF 3JDF)PVTF 5BспЭсЬ╛тж╜сЬ╛

             

тРвуЧНтеХ

 

уЯСр╕ЙтЗ▒

тгХсФЮт╡нсмйсмй сЧ▒р╝ЙтЦСсЬЕтгХсФЮт╡нтеЪс╛Й "VUP5FDI "VUP5VOF

 #FUIFM"VUPNPUJWF#PEZ3FQBJS +%.PUPST ,JNт▓▒T%FUBJMJOH -FFт▓▒T.PUPST 5ZSF1MVT 0SBOHF4UBUJPOT 1305*/5*/( сЯНтЭж  4VOQJOUтеер▓╜тЯ╣сЦ╡╒▒ 

теЙр╜╡теЙтгХ р╝ЙсБ╜тФЪ сЯНсХЕспЩспЭр▒к

 

теЪтбжтеХ ┼Б╩СсБ╢сФН ┼Йрд╜р╕йтЬЩс▒╢соВтО╡╒й сХ╜смЩс▒╢соВс▒▒

тВЩтлн─есГ╢спЩ тж╜сЧ╡тлн─есФН тйетАл▌бтАмсЬЕтжЭрд╜тФ╛сЬЕ "OHтНЙсЦЕтЭж╔Щр╡Ъ "QMVTтФ╛сЬЕ ";#PPLLFFQJOH4QFDJBMJTU $:4тлн─есГ╢спЩ )"DDPVOUBOUT тж╜сЦБсзБ тж╜сФвткЩ *#4 тлн─есФН +5BY .5BY"DDPVOUBOUT /FYU"DDPVOUBOU спХсЦТсБЭ 

      

р╕нсШбуВЩтПйуП╜ 

р╡ЙуСХтв╜тМЙ

/#4JHOT1SJOUJOHр╢╣р╡ЪтРвуЧНсо╣тЙ╜теХ ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩ├ХvтенрпЭсп▒ р▒ОсХ╜р╕НсмЩ р▒ОтФЕр╗ХсЦЩс▒▒ р▓╜сзе├ХvтФбсмХ р▓╜сзескЕтЭ╡ смЩтж╣смСсЬЕ #JP#FMMF├ХvсЬ╛тгй $PTZр╝С ,5PXO├ХvсЬ╛тгй сЬЕр╕йспЭр╕йтЬЩ

     

р╢╣т╗ЪсмНсинтмЦтНЭсл▒ р▒йспЩсЕХсмСтЯ╣спЩтЭж $+"&с╕▓сЩ╣р╕Н &$)05*-&4 .$1SPKFDUT

  

р╕нуЩЙсеНтПн ткЩс╡Э┼ЙтеетАл▌ШтАмтНХ тлКсйвсБЭ1("теер▓╜┼Йтеер▒йсЬЙ

╩бсйвсДбткЩсФН спХ─есм▒сДбткЩсФН )BSUOFUUсДбткЩсФН +PTFQI$IBO

с╕ЦтаХ

 

a╙╣сжйтж╜со╣см▒ ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩсД▓см▒ ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩтК╣┼ЭсД▓см▒ сБ╢собсЕктК╣┼Э сЗбсЗбтж╜со╣см▒ сЭНр╕НсФвтАлтК╣▌ХтАмр┤н"SU.JOE скЖсЬЙтбНрд╜тж╜со╣см▒ тГ║тЗ╡┼бс▒йсД▓см▒0TU%SсоБ %S1BOH.FEJDBM$FOUSF 1JOEBSB)PTQJUBM

,,тЛХтаМтУНр╕Н▄╛ 0,тЛХтаМтУХр╕Н▄╛ 0NFHBтУХр╕Н▄╛ ;00,1FTU$POUSPM

уА╣уШнуЙ╡

с╛ЙсЩЩтЭйсСЕтЬ▒тЗ▒тмЙт╣▒тЭЖ сКес▒есЬЕтЫ╜ре╡скЕ FYQPTVSFQIPUPHSBQIZ 1IPUPXJUI4UPSZ

  

раесЬ╜рпЮс╡Эр╛Щ ра║сз▓р╕йтЬЩ рд╜р╕Эр╕йтЬЩ р╗жa╩бтК╣сБ▓сБ╣тВН сБЩтАл▄йтАмр╕йтЬЩ сЬЕр╕йспЭр╕йтЬЩ тФХсЬЕсЬ╛тгйс▒▒ тго╓есЩ╣тЯЭ тзХтжЭр╕йтЬЩ тйесмСр╛ХсйО ##рв▒сЗб ,5PXO4VQFSNBSLFU -PUUFтаЩсо╣с▒▒ /FSBOH'SVJU.BSLFU 4NBSUBZ$BUFSJOH

╔йvсФНтЙбтеЖ с│жр▓╜сХ╜с▒втНЮс╡Ъ ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩсКетК╣р╝ЙтЦ╡ тО╣раесЬ╛ 

сЯЙтЯЭсЬЕсБЭсБ╢ сЯЙтЯЭсЬЕтНбспХсЙ╡спЩр╝ЙтЦ╡

  

тПйуФ▒т╜е ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩтзК╩Срае ,XPOEP,JOET

/'.сЬЕтЫ╜ре╡скЕ

       ╙╣сКесйНтзксФН смСр╕НсйНтзксФН ,PSBMJBрд╜р╕ЭтЪНсиХ 3VOBXBZ┼б┼▓сГесЬЕтЪНсиХ

 

  

тЬ▓тЛжр╜Н 

тЯ╣тЛжтв╣тИДтмХ тАл▌бтАмсЭБ╟Ос▒╜смХсШВ р╛Хс╕б}спХсФас╕▒сЦЭтЦС

 

тЯ╣теЙуЪЮтаХ ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩтж╜╟ОсмХс▒етж║см▒ сЗбсЗбсмХс▒етж║см▒ 4+смХс▒етж║см▒

 

тбеуЪЮтаХ р▒╝тКБ┼БсоБтж║см▒ р╕йр╕СсоБтж║спХсБЭ с▒╜спХрд╜соБтж║ тТ▒соБтж║см▒ J"&соБтж║╓ЕтЬЩ

р▓╜сКе╙╣тФбсмХсЦЭтЦС сЗксобсжжр╕й1$сВК спЩтЦС╓ШтЛХтЯ╣ 1MBUJOVN

уЪЮтаХ тАл▌бтАм╞▒┘йтАл╫│тАмспХ╞▒соВ сЩ╣тж║с╕брае с░НтАл▄ЖтАмсЬЕсЬЕр▓╜тж║сЬЦ с▒╜спесЬЕсжйтж║см▒ 0YFOGPSE 3PCJOB 4PVUIQPSU

  

     

уЪЮтаХ тЭНсПк

тАлтЯ╣█ХтАмспХсЬЕр╝Й▀ЩсжетЛХ▀СсБЩ "1-64"SU4DIPPM .0/0сАЕс╕всжетЛХ▀СсБЩ

 

уЮНтв╜уКСсл▒тЫ╣ сДЙрпЭткй▀СтО╡

тЬ▒уЫОтЗ▒

р║ЩтАл▄йтАмсйОсШВ╔й

тЗ▒т╡╡

 

3&с╡о'9'с╡о

тПйуПбсЩЩтЭй  

     

сЧнсЦ╜сДБспХсЧнсЦ╜тНЕр║ЩсЬЕ $PNUPQJB (PPE%BZ$PNQVUFS

с╗ЕсФЮтЗ╡ ╩бра║см▒сЗбра║сФС сБЩрп╣сЗбра║сФС )O73FBMUZ тж╜сЧ╡сЗбра║сФС 4NBSU$IPJт▓▒T3FBMUZ

тЭнтУНсмнтЦСр╕Нс│СтЬЩ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩ

  

(SFFO1PXFSтЛХтаМтЯ╣сЬЕтЬЩтНЙтЬЩр│Е

    

     

 

т╖▓тЛСс╡отЬ▓тж╡р╕В сЕЩрд╜тАл█ХтАмтУХр╕С сЦБр╛Эс╖╛с▒╢ сЕЩрд╜с▒ер╛ЩсЬЕр╕йспЭтУХр╕С с╕етпС}сБЩсВКсйО тО╡с╕бсЬЕтЭбтУХр╕Н▄╛ ткйтУХр╕Н▄╛соБтШБтжЭсже 'BTUсВКсйО тЛХтаМтУХр╕Н▄╛

 

  тйБскЭ

с╕ЕуЭ╜тЗ▒

┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩсБЭсБ╢

р╕нуЩЙтгк "SVOEFM)JMMT$PVOUSZ$MVC &NFSBME-BLFT (BJOTCPSPVHI(SFFOT (MBEFT

╔Щр╕СтжЭсЫН сБ╡ре╡тЬЩрп╜сЬЕтбНр║Щ сЙСтЭСсХНр│ТрпЭр╝Й▀СспХсЬЕтЭн сп▒спХтйЕсиХсзЕсЙСтЭС тйЕспХ╔Щр▒йспХсЬЕ тйЕсиХр╕Н▐╡сЬЕтЫ╜ре╡скЕ 4IJOтйЕсиХсЬЕтФЙтНбсиХ 4IJOтйЕсиХ+,

 

тж╜╟Ос╡Эр╢╣ '(48JOFT скбспЩсЧнс╡Э 

сК╜сгЭс╡осР╛р║▒тгк

с┤╜тЯотРй

  

$+/VUSB$PO1UZ-UE

 

сЗксобсжжр╕йтАл▌ЪтАм╟Нс░Ж +BM+BM+BMaс│ТтАл╫ЩтАмрп╣сВК 30,р╗жтгйтАл╫ЩтАмрп╣сВК

    

тв╣с╡БсСЕуЫО ╔Щр╕СспХсБЭ р╕йр╕СспХсБЭтНЙсЦЕтЭж сВТсЬЪсмКспХсБЭсГ╢р╛ХсФН 4VOOU)VFспХсБЭсДбткЩсФН

тебтж╡тЬК

  

р╜Нтб║ $)FSBME'JOBODF 'JSTU3PDL 4JNQMZ)PNF-PBOT

╩бсФвтйетлн─есФН ╟нсЭБс▒╢тлн─есФН сБ╡р╖Щтлн─е сВТтк╡сЭЕтлн─есФН сЭБсмСтлн─есГ╢спЩ сЙнр╕Нс╖йсГй скЕтНбспХтФ╛сЬЕсЦЩр╛ХсГ╢спЩ скНскЕсЙнтФ╛сЬЕ спХсоЕтлн─есФН спХтВЮткЩтлн─есФНр╕║уЪ▓уЪВтЬКсСЕсл▒тЯ╣теЙ сЙнр╕НсЬЕсГй┼ЦтзОтжЮсиж скЕс╖й├нтО╡тжЮсижтЪНсиХ $JUJ&YQSFTT┼ЦтзОсЦ╡тЬб (PMEтжЮсиж

уЮЩтгкуЧН сБЩсзБсЗб╩СтАл▄ЖтАмсЦТспХ▌Й┼Вр╛ЭсБ╜тмЙтк╡с░Жтгй

        

р╖╡уЮБр╕║тв╜тйБсжЕ

уЬ▒тПйуЖ╣сеВ сжетбХр▓╜сФНсмС╙╣ 1VMTF1JMBUFT

    уЯСр╕ЙтЗ▒ ╟нсЭБс▒╢тлн─есФН спХ─есм▒сДбткЩсФН ";#PPLLFFQJOH4QFDJBMJTU $:4тлн─есГ╢спЩ тж╜сФвткЩ *#4 тлн─есГ╢спЩ .$"$IBSUFSFE"DDPVOUBOUT 4"#&3"DDPVOUBOU спХтй╜р╢╜ 

   


.\RPLQ1HZV ඬัକྭ

ဢኾኁਔ༯༪ྂ๭གྷဠພৡৡ஁ኆ࿛༯ಓ௻ೣஇ஑

‫ץ‬ၔඛဢೞ൥਼৴ᅴሂಣ

 ၖෝኊགྷኄ ๕ೋ୺ ኸሸ࿬ၴ NRUHDV\GQH\QHW ೖ

WKH .RUHDQ 7UDGLWLRQDO 3HUIRUPHUV *URXS +DQPDGDQJ

‫ץ‬ኃ੗လᇡ࿝༫ ัാብാ ൥ኃ੗လᇡᄝ

იဴኁ້઄൧౬இ஑

,QF ࿬ኁ ኃ೦ட ୺ ଼ལ ნೣ௞ ኃ੗഼ኽೖ ༯ೞ୺

‫ץ‬ഹணಠᄄჵ௞਼৴༬କ

 ઀ᆮ ഼࿧୺ ၔ້௻இ ணኃ൜੗ ᄋཷั਼ ࿬എ࿯

ஔჶಠ ၔဢයལ ఄಡ௞ ෝཷೞ උ࿮ஔჶ࿴இ஑ ኳၔྏ

‫ץ‬ဂเ ஑ཋኃလᇡᅋ೟ᇃಠGUHVVXS ࿘ಠ਼৴࿧ዿ V\GQH\#PRIDJRNU ಠኊၔ້ങ࿺๤ኃ༬କೖ൬࿘ໍ

ኃ੗ဢය4XHHQVODQGኃ࿮ወྏཫಁஔჶ࿧ၴྺ࿛൬ਭ

௎੖઀

ພ࿶ໆஇ஑

࿶୺ ኃ೦ட࿚ ೵ ଼ ወৡ ଫ୺ ਸ཮਺ ྸᆟ샾࿛ኁഗ

‫੷ץ‬࿐࿬ቼྦኃ࿯‫ץ‬ເ೦࿯࿬ቼྦኃ࿯

̆ ੻ආ ຠወཷัལ๕୺ ࿮২ ය௕ิ࿚ኒ਼ಕ ࿇࿳စ

4XHHQVODQGལ೨੗ኃ௝ၴ༮ਭኊྞಠઌၴཷኔ࿛൚ᄹਭ

ඬั࿺ ၖෝ ഠ࿳ ೳ࿚ ࿳ഹལ ఑౧ ᄙዔ ਸၴኊ

ਸၳཛഹ ཫ੥൭੼ ဤྞ ལ ணኁཫ୺ ၭ๖ལ๕ ჭೞኁཫ

࿶୺ ஔჶ࿴இ஑ ኃ೦ட࿧ ࿺๤ኃ ዀ௕࿛ ඤਭ໓࿘້ങ

௻ೣஇ஑

൶යኄ ཻဢ࿬ഗ PRQH\ RUGHU ྏ ൫຃ඬᇫৡ ቼྦཛྷਭ

൦ལ)DFHERRN3DJH௿དྷྂ๭๕/LNHኊၔ๤ྦ

࿺ྺඬั࿺ኯᆹ

࿼்࿛ၖෝኊၔ້઀൧౬இ஑

3HUWKู๢& 7ᄄჵਸ཮

‫ץ‬ኳၔ࿧എ࿮ኒัལიཫኊඤ୺੫ኃਦኚ

̆఻ኃཫ੥ཛഹལணኁཫோPRQH\RUGHUཛྷ࿬ከ੻࿘ಠ

3DSXD1HZ*XLQHDኃ੗ணั਼ᄄჵਸ཮

‫ ץ‬ኳၔ དྷೠ࿬௿਺ ኃ੗ ഼ኽಠ ኃማ ໋଄ਔ ୈ༪ඤ୺ ဠພᅲ࿺ ኁഗ ྮቁ ພಛྭ ൫຃ඬᇫ୺ ၖෝኊ ၔ້ങ

ྻ࿯%XGGKDÍV%LUWKGD\)HVWLYDO#&KLQDWRZQ

ဇൣ୺ਦኚ

0DOO

‫ץ‬࿿઀ዉ௝ਭလᇡ਺ഝ๢࿬୎࿚ኒัལ๕࿺ྺඬัೖኃ ੑ൜ཫಁ඼௿࿧ਇ৭਺ኒඥ࿛઀ྺኇஇ஑২ัኇஇ஑

ྻ࿯4/'ኃ࿮ወ&DLUQVၴወᄄჵਸ཮

઀ว

ྻ ࿯ +DQPDGDQJ 0XOWLFXOWXUDO )DLU #

‫ץ‬ኃ੗഼ኽಠ๤ਨ࿮਺ኁ଄ৡ௝୺ഊၶਦኚ

4XHHQ6W0DOO

ට๦ᆮ࿧࿺ྺඬั࿺੖࿮࿚ኃ੗഼ኽኒัལ೨ኃኇஇ஑ *ROG&RDVWኃ࿮ਦಠወྺཫಁ඼༬ୁኁ໐இઌ"

ယጁ ஔჶ୺ ြੑྏ ၴཬ๢࿛ ᄄྻኁഗ ଌัட࿧ လᇡ

43$&࿧2XWRIWKH%R[࿧ཫಁኒัལ๕࿺ྺඬัೖኁਭ

཮ጁೖᄙ੖ኇஇ஑ኃ੗഼ኽལ਼໏਺཯ဢ࿬࿶࿘໋඼௿

໓࿘໋ ඼ ཷདྷወኽ ൥ ਦኚ ቼພ ࿚ ஑࿝࿧ ࿅ั࿬ሂೖ ၔ๴ໆஇ஑ ࿑ഝዖ ഡั஌ ੵೞਭ ພਭ ኁ໋ ੑ࿮ ཫಁ඼

ኃ੗ ഼ኽೖ ༯ਭ ໓࿘໋ ඼௿࿬౧ങ ଌ଺୅๺ ੗ရ඾഼

ᇡኊ๕ၵဠ໋ჵኁ້઀൧౬இ஑

২ัኇஇ஑

ഠ௤኿ཷኇஇ஑

KWWSZZZRXWRIWKHER[IHVWLYDOFRPDXDERXWBWKH

ྻഠ࿳଼ྻ࿯&DVFDGH*DUGHQ

ᇚྦ࿯້઀ᄄ൫ัാୈ࿬ัാማ੠

BIHVWLYDOYROXQWHHU

ወစ൨ྷண

࿯ྦ࿯້઀ᄄ൫๛စ੖လᇡማ੠൜ྦ

იਭ࿅ั࿬ሂKWWSZZZTSDFFRPDX

යወစစ࿳ྃ

)DFHERRNKWWSIDFHERRNFRPNWSJKDQPDGDQJ

KWWSZZZRXWRIWKHER[IHVWLYDOFRPDX

࿬എ࿯DGPLQ#KDQPDGDQJRUJDX

཮౨ჭኃ੗഼ኽ๦ᆮ 

཮౨ჭᅃᇛ,'EER\LQJ

ཫஇ ᅃᇛ༪࿬ఆ.RUHDQ&HQWUH4/'

਱௻ᅲເሂ ້ལ๕ ဤਸኁਭ ࿶୺ ਱௻ ᅲເሂ ୅࿮ ഹಳ

཮ໆစ๺8QGHUZRRG

࿬എ࿯WKHNRUHDQFXOWXUDOFHQWUH#JPDLOFRP

඄ເ ࿬ྭ઀ৣ࿛ ༪౳ྏ ৰ࿬ ཮စኁྲྀ࿘இ ೩࿚ ඼௿࿬

௝ਚໆஇ஑ 

ྻལ୺ *ROG &RDVW ෝလစಠੑወལ๕ ਦಠወೖ ๞ਜ

ኯᆹ࿛ဤਸኁਭ࿶ໆஇ஑ ઀ৣaa଼ྻ࿯ઌၴ 43$& 4/' 3HUIRUPLQJ $UWV &HQWUH ལ๕ ೵ ଼ ೦஑

࿯଼້ྻ࿯ ᇚ ྂလ້້඼

ഹಳ࿬ྭ້ৣ ྻྦ࿯යᇃ ੻ྦ࿯ઌၴ ྂလ ້ ඼යᇃ

ၔᄐኁ୺๤൚༬࿧དྷೠ࿬ೖ࿇ኃሸເሐ൭2XW2IWKH

စ๺+ROODQG3DUN6WDWH+LJK6FKRRO ኃ੹ኂੑ৭ட

ྂዔ້඼ઌၴ

%R[ೖ ๺৳ኊ ௻ೣஇ஑ ࿬ ሸເሐ൭࿚ ଼ལ

%DSDXPH5G7DUUDJLQGL4/'

໋ჵ൴උ  ໋ჵ๕ ࿻๢  ᅜቭᇃལ๕ ஑ྰಠ௻

້࿻ኊ๕྅ኊಠወೖೲ୺လᇡ਺ഝ๢਺ੲഠೖৡၶ

ண฽ᄄఄኂੑኂයഠ଄ኁ࿬ເᆈལ਼໏࿶୺ഠ௽ੑ൜

KWWSZZZJROGFRDVWTOGJRYDXGRFXPHQWVIDDIU

ኒัಠ๕དྷೠ࿬௿ལਔ฽฽ಔ਺ნ࿧ಔ࿛൭ዦኄພ࿶୺

ၔဤਸÂัೣኁ࿬ເᆈལணኁཫ

HHVHQLRUVWUDYHOWULDODSSOLFDWLRQSGI

઀ወೖ ၔ઀࿇ኊ ஑პಠྰ ൚ຢ ཻຢ ࿝༫ ਸ཮ ཮੶

ਸೣኂੑྏัೣኂੑལணኃ๺഼਺ၶໍ

 ਭ৴ ཮౨ ๦ᆮལ๕ ൬࿛ ພ ࿶ໆஇ஑ &XVWRPHU

഼ኂເᇚೞᇐ೥ྸᆟປఄພ൷ཫৡၴພၖ୎࿚ኒัೖ

ሃ๢ኽኁ࿬ເᆈ 4$ఄÄ ལணኁཫÄ

&RQWDFW&HQWUH လኽ໋ჵ࿘ಠ

ᄋ࿯ལਉჾ๕ኁಹြ࿯኿฽ရ࿮ਦኚ࿛๙ัኊၛஇ஑

࿮ᇃକ๭ଉኂ็ ෝཷၔ੥࿺ ࿧ਦྮ

໋ჵ๕ဤᄜ້ལ༪౳ৡၴೖኆમဤᄜኇஇ஑

೦ၴ೧ወ࿧ኒัལ୺೨ཫഝ࿬฽࿬იৡኃணੲഠ࿧

କ࿺଺ལਔೲ୺ኂੑ๙ᆹఄÄ

 ਱௻ᅲເሂ ਅၔ ၳഝ๕ೋ დಀ ఄಡၳ ৢြ ๤੻

ኒั ࿴இ஑ ယጁ ኃ੗ ഼ኽ ๦ᆮལ๕ ࿬ ኒัལ ኃ੗

ሤନ ൨࿚ဢ ('8&$7,21 48((16/$1' ,17(51$

ਭၴ๕ྰလങንၳ ୅࿮ੑᇡᅃ௻ 6HQLRUJRFDUG

഼ኽೖ๺৳ኁ୺઀ወೖ৮ਔ௝ཞໆஇ஑ኳၔ༪࿬௿ལਔ

7,21$/ 7(5(6$&+2 ,1'225223,//<67$7(+,*+ ໋ჵ ൴උ  ࿬എ࿯ ໋ჵ IUHHVHQLRUVWUDYHO #

ኃ੗ ഼ኽ࿧ ഊ࿛ ඤཫၔਭ ኃ੗ လᇡ ৡ౨ལ ೲᄡ๕

6&+22/ -2( 3$5. 7KH .RUHDQ 6RFLHW\ RI JROGFRDVWTOGJRYDX

ஸໍஸໍᄝ࿛ᄜ઀ወோ೦ಕኄ਍࿴இ஑

4XHHQVODQG

 ၵဠ ဤᄜ ਱௻ᅲເሂ້ ਭ৴ ཮౨ ๦ᆮ &XVWRPHU

࿬ഊၴਭዿ඼௞ኒัལიཫኁཫኳၔདྷೠ࿬௿ኂයഠ

ၔᄐဤணᆕເ౵௻ၔኃ࿮ወ ഼࿧

&RQWDFW&HQWUH ྮቁ໋ჵၔ๺)UHH6HQLRUV7UDYHO

ੑั ௿ལਔ ኃ੗࿧ ი೰࿛ ኆમ ଄ୡਭ ໓࿘໋ དྷ೓໋

32%R[*ROG&RDVW0DLO&HQWUH4/'

သ࿚࿬௿ ഠ௤ ኿ཷ ኇஇ஑ ஑࿝࿧ ࿺ਝ ဴਇལ ኊட௝୺

໋ჵ࿯ಠයᇃa࿯ዔལເሐᅗೖ൬ਔ௝ങ6HQLRU

඼௿࿚ၔယ೦້ਭኃ੗഼ኽ๦ᆮལ཮౨൧౬இ஑

̆ ၔ້௻இᄋཷั਼࿚ ଼ ഡ a ੻ ཋ࿯ৣ JR FDUGལ යეኁཫ დೖ ᆱఛ ྰလ઀ัལਔ ඤཫၔങ

࿺ྺඬั࿺ဴਇ

ᆕເ౵௻ၔ ਱௻ᅲເሂྏ ූೞເආ ၴཬལ๕ ຠወཷั ௡இ஑

‫ץ‬ኃ੗഼ኽལ࿺ය໏࿛ৡၶ඼

ዀ௕࿛ໍ້ኇஇ஑

‫ץ‬ኃ੗഼ኽೖኳၔั౫௿਺଄ୡਭ໓࿘໋඼

̆ຠወཷัཛഹ້ৣ਺စ๺୺༪౳ྏৰໆஇ஑

‫ץ‬࿧൚࿶୺࿯࿛ኃආჇኳၔལ๕ኊඤਭ໓࿘໋඼

਱௻ᅲເሂ

࿯້೵ၔພྦ࿯ྂလ

‫ץ‬ኳၔལ๕࿧ਦኚ࿛࿺౯ເಆਔཎ઀ኄਅೞৡ࿶ཞ࿘ങ

࿯້ ഡ a

7HUPྻ࿯ ພ aྻ࿯ ພ

ኁ້୺඼

စ๺ $ 0DULQHUV FRYH 6HD :RUOG 'ULYH စ๺ 6RXWKSRUW &RPPXQLW\ &HQWUH ᄸ /DZVRQ

‫ץ‬࿻࿚້ৣ࿛ᇫ࿺ኊ๕ᆡඬั࿧઀ว࿛བਭ໓࿘໋඼

0DLQ%HDFK4/'

6WUHHW6RXWKSRUW4/'56/ਇാྂೕቁ

‫ץ‬ദ࿬౧ோ඾ึ౧๕ኃ੗࿛༯ೞਭ໓࿘໋඼

ූೞເආ

഼࿧လኽ

‫ץ‬དྷೠ࿬௿਺๽ၼ൭ၼ࿘ಠணኽৡ࿿௝້୺඼

࿯້ ੻ aa

იৡෝ

‫ץ‬኉฽࿿ྶ࿘້୺඼

စ๺ ኃ࿮စಠੑወ $OOLQJKDP 6W .XUDE\ 4/' ਱௻ᅲເሂ ဇೢੑወ୺ 6'$ ཷདྷੑໍ ଼ 7HUP 

ඬั઀ৣ ஑࿝ଉႁၝལᆹኁ້ങ௡இ஑‫ྻץ‬࿯ഡྦ࿯ ྂလ

̆ ຠወཷัዀ௕࿚ ඤྑ๕ೋཛྷ࿬ ഠ௽ ๕ೋৡ ஑ ੖ෝ௞ ৭ัಠ ዀ௕ኃ ኳၔ࿮௿࿧ ၴோ๻ལ 6'$ དྷኂྺ ੑဇ࿮

‫ྻץ‬࿯੻ྦ࿯ ྂလ

ਦྮལ೨ ဠພೖ ൬࿘ഗ ൜ྺ࿮࿬ ᇡ฽ ᄋཷั਼࿛ 3RZHU 6SHDNLQJ ྏ (VVHQWLDO *UDPPDU LQ 8VHೖ

‫ྻץ‬࿯ྻྦ࿯ ྂလ

൴഼ኊགྷኁ୺ཫ੥࿮২ය௕ิ࿚ኒ਼ಕ࿇࿳စཛഹ೨ ัྭኁཫ ወኽྏ ഼උ࿛ චኒኁཫ ၶኒ௝ഗ ཷདྷಠ ၵဠ

‫ྻץ‬࿯ኽྦ࿯ ྂလ

້ኒኇஇ஑

‫ྻץ‬࿯ພྦ࿯ ྂလ

 ཫ੥࿛ ဠພኁ້୺ ඼௿࿚ ఄಡ઀ၖၴ ੖ ටရၴ ೖ ൧౬இ஑

3URJUDP࿛້࿻ኇஇ஑஑଼ৣኃ੗6'$ู࿐ྞ੗དྷኂྺ

ணኽኄ ພ ࿶୺ ઀ወೖ ৡၴਔ ௟ ਍࿴இ஑ ೩࿚ იཫ
6RFLHW\!!!

р╕йсонсо╣сФвтГ╣рй▒▌Ер╖Щс░Н╙╜рб╣с╕бсжл├н рдВрйЩр╡СрпЭ▀В╪РреЮтАлрг│▐╖рбВ▌┤тАмркКр╡▓реирзА тАл╪ШтАм╤┐рег ркКтАл▐в▐втАмр┤ирлПтАл╪птАм╙ОркКрз░реирй╕тАл┌│тАмркКр╢УтАлрг│▐╖▌▒тАмрдЫркК

┬░▐╗ркЕргергПтАлрд╝рзН▌┤тАмрз║тАл╪ШтАм┘Щр╡УркШргФ╘ЮриБтАл╪ШтАмр╢йркК рагрн▒тАл╪птАм┬▒тАл╪ШтАмрйнрг│тАл╓к▌┤тАм╘Ю╙ЛреЮреЮ▄╛▐┐реБрй╣╥гтАл╪прз╝┌ВтАм рзКргТриБрг│тАл╓е▐ЖтАмр┤бр┤аргерй╕┬▓╙┤рлТтАл┘╝тАмрпЩ╙┤р┤бр▒лра╛▀ЪрзК рй╣╥К┘ЛтАл╪╣╪етАмркС╙ШрпЩ╙┤тАл╪Шрз╝рл│рй╕┌ЭтАм┘ЩркШ╘ЮтАл▐ЖтАм╙┤рлТтАл┘╗тАм рз╝тАл▐У▐╡╪птАмркНрйП╘ЮтАл▐ЖтАмр┤Я┘ЛтАл▄ЕтАм┬│тАл▄ЕтАм╙ЛтАл▐ЙтАмр┤птАл╪птАмрмТ╘ЩроЛтАл▄гтАм резрейркКро╖╤┐▄╛раЛ╥╜тАлргЫ╪Ш┘╗тАмр╡ариБрг│тАл╪ШтАмркКтАл▄ЯтАмр┤брмСргЫтАл┌ЭтАмркК ┘Лренр┤ирмЦрд╝ркФтАл╪птАм

тАл╪Р╪п▄╕█ЕтАмреЮриБрг│резрг╖рй╣тАлрд╝█СтАм╤┐рз║рз╝тАл╪птАм┬░╙┤рлТтАл┘╝тАм р┤аргеркКрз║тАл╪е╪птАмрлАрбШ╤┐╙┤рлТр┤вркЕрмТтАл╪ШтАмркФрй╣╘к┬й┬▒ рлАрбШриБтАл┘БтАмр┤брбЬрей╙ШрелрлЪр┤аргериБтАл┘БтАмр┤брзКр▒М╘крйТрй╢▄╛ тАлрй╗▐ДтАмркКрбГркар┤птАл╪птАмркКрзАтАл╪ШтАмрмТ╓ер┤ирйЩркНро╛╓кр▒ЦрзК ╙╢р┤ира╛тАл┘БтАмрпнр┤СриБрн╢╤┐р┤птАл╪птАм╤┐реБрмФтАлрг╛╪птАмр┤арге╤┐рйО┘Щ р┤бр┤аргеркЕрзИраврмТтАл╪птАм╘УтАл┌╣тАм╤┐█ЩтАл╪птАмрезтАл█ВтАмригтАл╪п▄МтАм ┬░рмТр░Зрл▓рмТ▀Жр┤ирг│▀╕рзКр┤и┬й┬▒ркКрзАтАл┘│ри╝╪ШтАмрзИтАлрй╣┌ЭтАм раЕтАлрг│риБ╪птАмркР╙ЛрйПрй╗рй╣ргЧр░НтАл┘│ргЭ╪╗╪птАмрзК▀ЬтАл▐Д▐ЖтАмрдТ тАл╪птАм╘У╓втАл▐ДтАмркКрзАтАлрй╕╓в╪ШтАмр│ЯркКрз╝тАл╪птАмрзИ╓│раЖрзИ▀Ч╥СрзА тАл╪ШтАмреирй╗рй╣рк║р│ер┤птАл╪птАмркКрйнрз║ркКтАл▌╝▐бтАм╤┐╘╢рмЦтАл┌бтАм рзИр┤С╙ЛркШтАл╪птАм╤┐┘йражтАл█Граж█ГтАмркНрз░╓в╤┐регрй╣роЮтАл╪птАмр╡УркШ ╥╜тАлраЖ┘О┌дтАмрзАтАл╪ШтАмрентАл╪╣ргЫ▌╝тАмрпЧтАлраК▌┤▌СтАм╘ЮрезркЩр┤птАл╪птАмрзИрпЭ рк╕тАлрлВ▐╖рд╝▄╛рй╢╫ЩтАмринрзКрлАрлВтАл▌┤тАмркН╙ФрзНрзБтАлрав▐╡рй╢▐втАмр▒╡тАл╪птАм р╡жрбГрл╗ркК┘ОрзИ╓│раЖрзА╤┐тАл╪птАмрез▀Ч╫ВрмФ╥лрй╕рмТ╓ерйЩркН рбШргТри╝тАл┘БтАмрейркТргериатАл▌╝тАмриГр▒лркКрдНркКрмФр┤░рл╗ркК┘ОтАл▌╝╓врйМ▐ДтАмрлТ р▓а╥ЛтАл╪╜тАмркК▀Ч╫ВрмТ▐╖рг│тАл╪птАмр┤аргериЙ▐╗ркК▐┐реБрй╣ркРтАлргЫ╪ШтАмр╡а рй╣рмТр░ЗрбВ▐╡ркКрк║рбВтАлрзв╪птАмркКтАл┌Э┘ЛрзНрдВ┌ВтАмрз░╥БрзКрлАрлВтАл▐в▌┤тАм рз░рзбр┤птАл╪птАмркЩрй╕╙пр▒┐ргП╙ЛриБрг│рке╓ергП╙ЛриБркКтАл▌▒тАм╘Ю╘крмТроУ рдШтАл┌Э╫ЪтАмркКреБрмТтАлргП╪ШтАм╥еркКркНрз░╓зтАл╪п▐Д┌╣тАмркКрзАрбШрбШтАл╪ШтАмрзИтАл┌ЭтАм ркКтАл█ВтАмриатАл╪п▌│тАмр┤ира╛тАл┘БтАмрпнр┤Срн╢ргПтАл╪╜▌┤тАмр┤бркНрбШ╤┐рлАриБрг│тАл╪ШтАм ┬░тАл╪╜тАмрейтАлриБ▀Ъ┌╣тАмрзИркК╤┐рл│рз╝тАл╪птАм┬▒╙Лрг│▄╛р▒Ур┤Я╥г╓вренр┤б╙Д рйМркКр╡Урйе╘ЮтАл▌┤тАм╥╝рз╝тАл╪птАм рке╓еркК╓Щ╓в┘ЛтАл▄ЕтАм┘й█ЩтАл▌│╪птАмрке╓еркКрезркЩтАлрге╪п┘╝тАмрлФркШтАл┘БтАм тАл╪Шрд╝╪птАмрлАрейрк╣ри╝ргЫриБрезтАл╪п▌╛╪┤тАмроНркермТра╣ркК╓вргП╙Л╚Враи рлз╚Вр╡ЫркетАл┌втАмро╛╥╗рй╣раКрй╕р╡▓р╡Э╥АрзЙ▀ЗрбЬрзКрбЪтАл┘Б╫гтАмркМ ╘Юр┤Ч╥Орй╕рмСргЫркК╓вр▒М╓етАл╪птАмркКтАл┘Брй╕┌ЭтАмроФ▄╛р┤бтАл╪┤тАмркКрмТ╓в▐╖ рзКрлАрй╣рн╗рмТтАл ▐ЖтАмркКтАл▌┤тАм╘ЪрдАреЮр▓атАл▄йтАмреЮркгрзШтАл▄ЕтАм╙Лр┤бтАл ╪птАмрмТрдЩ

тАлргЫри╝▐╖┘╗тАмр╡▓реЮр▓атАл▄йтАмреЮркгрзШтАл▌┤тАмркЕренр┤ирзбр┤бтАлрдА▐Ж╪птАмреЮр▓атАл▄йтАм реЮркгрзШркЕ╙ДрйМр╡ЭркШркЕтАл▐ЖтАмр╡жрбГтАл┘╗тАм╙ЛтАлргП╪ШтАмр╡жрк╣рбГ ╘Й╤┐рз░▄╢тАл╪Ш╪птАм╥▓рк║▀Ъ╤┐тАл┌ЭтАмрзм╘ЮтАл╪птАм

сДЮр╣║рпУр╢ОсБ╢р┤ЕреПрб╖р╖╕сВй▀Юр▒▒равр╡Ур┤Нр│есДЯ рйордАр┤Ър┤б╙╡рентАл▌╝тАмр┤ар╡жрке╓ерентАл▌╝тАмрйерйШркг рйЛ▀ЪргЫтАл╪╣тАмрентАл┘Б▌╝тАмр┤а рйШтАл┘БтАмр┤а╙п╙прд╝ рй╕┬▓тАлргЧ╫ЪтАмр┤ГраХр╡Ырк╜рбв╙зргП╙ЛтАл╫ЪтАм тАл┘БтАм╙┤рмТр┤ЯроОр╡ЫркергП╙ЛтАл┘Б┌втАмр╡Мрн╢ргПркКр╡▓риБргерлФркШ╓врйн╤┐ рлУркКркШргФр┤Я╥г╓врзНр░РригркЕрлФрмСркКтАл╫мтАм╥▓╓вр▒М╓нтАл╪птАм┬│тАл▄ЕтАм╙Л тАл▐ЙтАмр┤птАлрбВ╪птАмр▒┐ри╝ргЫр╡▓реЮр▓атАл▄йтАмреЮркгрзШтАл▌┤тАм╥╝тАл╪ШтАмркКтАлрй╕┌ЭтАмроордШр┤б ркЕреЮр▓атАл▄йтАмреЮ┘йраКрмТрзМрй╢▄▒╙ЛргПр╡ж╙Ъ╙ЖтАл▐╖ри╝▌┤тАмр┤Я╙Лрй╕тАл┌ДтАм р┤бтАл╪птАмрке╓еркКр╡▓ркШргФркК╓вркКр╡У╙Ш╥Орй╕█ЩтАл▌│╪птАм┬░рке╓е┬▒ркК ркНрз░╓врмТрзМ┘й▄┐╒│рл┤р╢е╙Ъренрй╣╤┐рлКрзбр┤бтАл▐┐╪Ш╪птАмрдШтАл▌╝тАм╤┐ тАлрй╕╫мтАмркКрйнтАл╪птАм релрлВ▄╛рдВрйЩр╡СрпЭ▀ВргП╙ЛриБрг│┬░ргФрзИ╓крй╕┬▒ркКтАлрй╕┌ЭтАмрлзрн╜ ╥ЖриБрезтАл▌╝╪┤тАм╙ЛркФтАл╪птАм╙┤рлТтАл╪▓┘╝тАмрйШ╙Л╙п╥Ж╥ЛрзИ▀Ч╥СрзАтАл╪ШтАм

рдАрежриМ╙прд╝ рг│рйПрбЬ╙птАл┘БтАмр┤арйШтАл┘БтАмр┤а╙пргЫтАл╪╣тАмрентАл▌╝тАмр┤а╙Ш тАл╪ШтАм ┬▓ро╛╥╗рй╢▄╛ркМр┤бр╡▓рйнрмСрй╕╤┐╘крйОргПтАл▄ЙтАмркЕрмТрмТринркК р┤и╙Ц╥Жрй╢▄╛╘ФрбГтАлрд╝┘╜тАмркФтАл╪птАм┬│тАл▄ЕтАм╙ЛтАл▐ЙтАмр┤птАлрк║╫Ъ╪птАм рбШркНри╝╙Лрд╝р┤ариЙр┤░рн╢ргПриБрг│ргФрзИ╓крй╕╘дрй╕рмФрзАтАл╪ШтАмр┤б тАл┘БтАмр┤арп╡▀отАл╪етАмр▓о╥▓резр▓╣риБ┬░ргерлФркШтАл┌ЭтАм╙Ш╓крй╕╤┐рлУтАл┌ЭтАмркК рк╗тАл┘БтАмркШрейрй╣р▒Ур┤Я╥▓р┤ЯрмТтАл▐ЙтАмрзИтАл▄Е╪┤тАм┬▒╙Л╓к╙ГтАл╪птАм┬▓тАл┘БтАм р┤б▀║╙╡ркКркЭ▀Жр┤птАл╪птАм╙Л╒ЪргП╙Шр┤итАлрн╜▄Е╪┤тАмркСркШтАл┌ЭтАмркКрн╜ ркСрй╣р┤Чр┤Я▐╖╥┐╙╡╓крй╕╥ерзИ▀Ч╥л┘йр┤врд╝рз║рз╝┘О╓│ркЭ▀Ж ркКтАл╪п┘╝тАм┬│ рдВрйЩр╡СрпЭ▀ВргП╙Л╤┐╓етАл╓зрй╗╪птАмркКр╡▓реирзАрбШрбШринр┤ира╛тАл┘БтАм рпнр┤Срн╢ргП▄╛рзИтАлрй╣┌ЭтАмркРрй╕рйн╤┐рлУ▐╗рй╕рмФ┘йтАл▀ЪраТ▌┤тАмр┤птАл╪птАм ркКрзАтАл╪ШтАм┬▓ релрлЪр┤аргеркЕрбШ▐╛тАл┌п рй╕┌ЭтАм█╕р┤бтАл╪Ш┌Ьрй╣▐ЙтАм╥лрлТ рн▒ргПрпЧреЮтАл▄дтАм╥▓рге╥АтАл╓│рбВрй╣╓з╓в╪Ш┘╗тАм╙ЛркФтАл╪птАмркШреиркРрй╕рзИ р┤Фрй╕▀Чрз╗рй╢▄╛┘йрбВргЫраКрй╣рд╝рз║тАл╪птАм┬│тАл▄ЕтАм╙ЛтАл▐ЙтАмр┤птАл╪птАм╘УтАл▄бтАм╘У ╤┐рдВрйЩр╡Ср╢ЯргеркШ╤┐рлУтАлриБ┌ЭтАм╥▓рк║р┤Я╙Лре▒рй╕тАл┌░рй╕▐ЙтАмр┤бтАл┌д▐ДтАм тАл╪птАм┬▓р│й╘Юр┤ЯрмТтАл▐ЙтАмркШ┬│ркКрзА╤┐тАл╪птАмрезрйФрй╣рд╝ркФрз╝┘О╥лрй╕ ┬░рбШ╓ОтАл▄дтАмрмТрзМрй╕▐╛редрй╣рзИтАлриБ┌ЭтАм╥▓рбВриЙрл▓╥╕тАл╪птАм┬▒тАл╪ШтАмркЕрмТ ╤┐рге╘Ю▐╖рг│риФтАл╪птАмрзИтАл┌ЭтАмркКри╢рл│рз╝тАл╪ШтАмрмТрлАрбШ╤┐╙┤рлТриБроорг╖ рй╣тАл╪птАмр┤птАл╪ШтАмрмТр┤ира╛тАл┘БтАмрпнр┤С╙Ъ╙ЖркШриБтАл┘БтАмр┤броЛражрй╕рлВтАл▄╛┘БтАмркК тАл▌ЧтАмрз░рлПтАл╪ШтАмрмТ▀Ы╙ЛтАл┌птАмрлПтАл╪птАм╘УтАл╪ШтАмрмТ╓ер┤ирйЩркНрбШр▒броУринтАл┘БтАм рзЧриБрг│┬░ркКтАл▄╛┘БтАмркЦр╡Дрг│тАл╪ШтАмрзКтАл╪п┘╝тАм┬▒▐╡ргП╙ЛрйШркМрй╣╘Р▐╗ р┤ЯтАл╪Ш▄ЕтАмркМрезрйетАлраж▌┤тАмркК╙ЛркФтАл╪птАм


$GYHUWLVHPHQW
Tong 429(may(2) 2014)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you