Page 1

Flygtninge på højskole i integrationsfasen Om kommunal finansiering og højskoleliv

1


Indhold Udlændinge på højskole........................................... 4 Højskoleophold i integrationsfasen Flygtninge over 18 år - integrationsprogram..... 6 Uledsagede - integrationsprogram...................10 Tilbud efter serviceloven..................................11 Mentorordning og andre støttemuligheder...........12 Andre muligheder for finansiering .........................14 Figur over muligheder.............................................16 Højskoler i Danmark...............................................18

2


Kære kommune, sprogcenter og højskole Dette hæfte omhandler højskoleophold til flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Her finder du information om finansiering og muligheder for danskundervisning under højskoleopholdet. Flere kommuner gør allerede brug af muligheden for at tilbyde flygtninge højskoleophold i forbindelse med integrationsprogrammet, og mange har gode erfaringer med det. Hæftet indledes med et afsnit om udlændinge på højskole. Hovedafsnittet omhandler højskoleophold i den 3-årige periode, efter kommunen har overtaget ansvaret for en flygtning eller familiesammenført udlænding. Det er i denne integrationsfase, kommunen har de bedste muligheder for finansiering af højskoleophold til flygtninge. Kommunen kan give tilbud efter forskellige love alt efter flygtningenes alder og økonomiske status. Afsnittet om integrationsfasen er opdelt efter de tilbud, der typisk gives i integrationsfasen, og hvor kommunen får fuld eller delvis statsrefusion af udgifterne til egenbetalingen af opholdet. Hæftets sidste sider informerer om kontaktperson, mentorordninger mv., og til slut findes en figur, som giver overblik over mulighederne.

Milad, højskoleelev En dag sidste år snakkede jeg med min vejleder, og hun sagde til mig, at hun syntes, jeg skulle tage på højskole for at være et sted, hvor jeg kunne tale dansk hele tiden. For mig har det været godt at komme hjemmefra, og jeg har lært rigtig mange ting.

Note: I hæftet dækker betegnelsen flygtning oftest over både flygninge og familiesammenførte udlændinge. For familiesammenførte gør forsørgelseskravet sig dog gældende, så i eksemplerne skelnes mellem flygtninge og familiesammenførte udlændinge.

3


Udlændinge på højskole De fleste højskoler har erfaringer med udenlandske elever, og nogle har erfaringer med flygtninge. Der er højskoler, som tilbyder fag om dansk kultur og samfund og dansk som 2. sprog. Nogle af disse højskoler har samarbejdsaftaler med sprogcentre, så eleverne kan gå op til de modultests og afsluttende prøver, som er nødvendige i integrationsfasen. På højskolerne er der altid et flertal af danskere, og der er derfor gode muligheder for at tale dansk og opleve danske normer og levevis på egen krop. Se www.ffd.dk/flygtning og www.ffd.dk/internationale-elever Højskolerne er forskellige, så det er altid en god ide at tage kontakt til den enkelte højskole og høre om mulighederne netop der. Find en højskole på www.hojskolerne.dk Højskoleliv Der findes ca. 70 folkehøjskoler i Danmark. Højskolerne tilbyder undervisning og samvær på kurser med forskellige fag og temaer. Eleverne bor på højskolen, og tilbringer derfor døgnets 24 timer sammen, hvilket giver et stærkt fællesskab mellem eleverne. Læringsrummet på en højskole er unikt, bl.a. fordi højskolerne er eksamensfrie. Der er fokus på glæden ved at lære frem for på præstationer. For at komme på højskole skal man være fyldt 17½ år og på ungdomshøjskoler 16 år. Et langt ophold varer mellem 8 og 40 uger og typisk ca. 4-5 måneder.

“ 4

Søren Ottzen, højskoleforstander Vores højskole er et internationalt sted på danske præmisser. Mindst 50 % af eleverne er danske, men sidste semester var der 14 nationaliteter på holdet. ’Lyst til at lære’ er vores slogan og dét, vi håber vores elever får. Desuden er fordybelse, faglighed og fællesskab nøgleord for højskolen uanset hvilke fag, man vælger.


5


Flygtninge over 18 år - integrationsprogram Kommunen kan tilbyde højskoleophold til flygtninge under integrationsprogrammet og få 50 % statsrefusion for udgifterne. Kommunen har kun udgifter til egenbetalingen af opholdet, da højskolen får statstilskud for elever under integrationsprogram. Det 3-årige integrationsprogram efter integrationsloven (INL) I integrationsfasen kan flygtninge få tilbudt et integrationsprogram, jf. INL § 16, som omfatter danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold samt tilbud om vejledning og opkvalificering. Tilbuddene i programmet skal, jf. INL § 23 stk. 2, ske med henblik på at udvikle udlændingens kompetencer for at opkvalificere til arbejdsmarkedet. Staten yder, jf. INL § 45 stk. 8, resultattilskud til kommunen for flygtninge, som består en afsluttende danskprøve, påbegynder uddannelse eller kommer i beskæftigelse ifm. programmet.

6

Tina Gade, sagsbehandler i integrationsafdelingen, Morsø Kommune Flygtningenes udbytte af højskoleopholdene er super. Jeg har kun én, der ikke er gået i videre uddannelse bagefter. Det er godt, at de får indblik i dansk kultur og får danske vaner. Og så er der snak med dem om, hvad de gerne vil efter højskolen. De trives godt, og flere af dem bliver også på skolen i weekender mv., når de ellers ikke skal.


Kommunal finansiering med statsrefusion • Kommunen kan, jf. INL § 23a pkt. 2, tilbyde flygtninge højskole ophold under integrationsprogrammet. • Kommunen kan, jf. INL § 23f pkt. 5, yde hjælp til egenbetaling af et højskoleophold på max. 26 uger, hvis vedkommende eller dennes ægtefælde ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Vedkommende skal selv søge kommunen om hjælp. • Staten refunderer, jf. INL § 45 stk. 2, 50 % af kommunens udgifter til bl.a. tilbud efter INL § 23f (egenbetalingen). OBS: INL § 45 blev ændret med lov nr. 1364 af 28.12.2011 § 2 nr. 24 Statstilskud til højskolen Kontanthjælp til flygtninge på integrationsprogram får ikke betalingsloven til at træde i kraft. Betalingsloven gælder for uddannelse af personer, som er omfattet af bl.a. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 2 nr. 1-5. Men kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet er, jf. lov nr. 1364 af 28.12.2011 § 3 nr. 2, ikke omfattet af LAB § 2. Derfor får højskolen statstilskud for elever under integrationsprogrammet. Det betyder, at kommunen kun har udgifter til egenbetalingen af opholdet. Se også www.ffd.dk/betalingsloven Pris for kommunen alt inkl. Prisen for egenbetalingen af et højskoleophold ligger på ca. 1.400 kr. om ugen + indmeldelsesgebyr på ca. 2.500 kr. + materialer og studietur. Prisen i alt for 23 uger med 50 % statsrefusion er ca. 17.000 kr. Det anbefales af højskolen, at der i kommunens budget er afsat midler, til at flygtningen kan betale diverse omkostninger i forbindelse med højskoleopholdet. Nogle højskoler hjælper kommunen med at udbetale og administrere elevens økonomi.

7


Eksempler på højskoleophold under integrationsprogram Eksempel 1 Ali er en flygtning på 21 år, som flytter til en kommune og får tilbudt et integrationsprogram. Han starter på sprogskole på Danskuddannelse 2 (DA2) og kurser i dansk kultur. Som en del af programmet får Ali desuden tilbudt et højskoleophold, da kommunen vurderer, at det vil være gavnligt for hans sproglige udvikling. Ali søger kommunen om hjælp til egenbetalingen af højskoleopholdet, og kommunen vurderer, at han ikke selv har mulighed for at betale. Derfor dækker kommunen udgifterne til egenbetalingen og staten refunderer 50%. Højskolen modtager statstilskud for Ali, fordi han er under integrationsprogrammet. Højskolen samarbejder med et sprogcenter, så Ali går i slutningen af højskoleopholdet op til den afsluttende prøve i dansk som privatist og består prøven inden for den 3-årige periode. Kommunen får derfor resultattilskud. Alder Forsørgelse Højskoleophold Varighed Statstilskud Finansiering Andet

“ 8

21 år Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet Jf. INL § 23a stk. 2 23 uger Ja, til højskolen Støtte til egenbetaling, jf. INL § 23f pkt. 5, med 50 % statsrefusion, jf. INL § 45 stk. 2 DA2 på højskole. Består prøve - resultattilskud til kommune, jf. INL § 45 stk. 8

Jacob Lundgaard, integrations- og familiekonsulent i Assens Kommune Det er ensomt at komme fra et kollektivistisk samfund på et asylcenter til en landkommune. Højskolen er en god overgang til at leve et selvstændigt liv. De unge flygtninge er sammen med andre, og samtidig får de en massiv læring i forhold til danskfærdigheder.


Eksempel 2 Hamide er 20 år, da hun kommer til Danmark som familiesammenført udlænding. Hendes mand arbejder og stiller forsørgelsesgaranti. Kommunen tilbyder Hamide et integrationsprogram og foreslår hende at tage på højskole, da det vil kunne udvide hendes sociale netværk og styrke hende sprogligt. Da Hamide søger om hjælp til egenbetalingen, vurderer kommunen, at hun og hendes mand selv har økonomisk mulighed for at betale det meste af egenbetalingen. Derfor yder kommunen kun delvist støtte til egenbetalingen af opholdet, og Hamide og hendes mand betaler selv resten. Alder Forsørgelse Højskoleophold Varighed Statstilskud Finansiering Andet

20 år Forsørges af sin mand Jf. INL § 23a stk. 2 18 uger Ja, til højskolen Kommunen yder kun delvis støtte, jf. INL § 23f pkt. 5, pga. af familiens gode økonomi. Staten refunderer stadig 50 % af kommunens udgift, jf. INL § 45 stk. 2 Hamide og hendes mand betaler selv en del af egenbetalingen til opholdet

Nina Kjærhus, højskoleforstander På højskolen har flygtningene gode muligheder for at interagere med danske unge, og det er rigtig godt for deres sproglige indlæring.

9


Uledsagede - integrationsprogram Kommunen kan vælge at tilbyde uledsagede flygtninge under 18 år et integrationsprogram, hvis vedkommende er moden til det. I tilfælde, hvor kommunen vælger at tilbyde en flygtning under 18 år et integrationsprogram, omfattes vedkommende af de samme regler som flygtninge over 18 år under integrationsprogram. Hvis ikke den unge tilbydes et integrationsprogram, inden vedkommende fylder 18 år, er det ikke senere en mulighed. Integrationsprogram til uledsagede flygtninge under 18 år Kommunen kan, jf. INL § 16 stk. 7, tilbyde uledsagede flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, § 8, § 9c, stk. 3, et integrationsprogram.

Eksempel Milad er en uledsaget flygtning på 17 år, som får tilbudt et integrationsprogram. Det fortsætter i 3 år, selvom han fylder 18 år. Han er velfungerende, men har svært ved at få et socialt liv på sprogskolen, hvor de fleste er ældre. Kommunen vurderer, at det vil være gavnligt for Milad at komme på højskole og få et netværk blandt jævnaldrende, og han får tilbudt et ophold. Milad søger kommunen om støtte til egenbetalingen, og kommunen yder fuld støtte. Han får kontanthjælp uden at betalingsloven træder i kraft, så højskolen får tilskud for Milad. Han når at bestå en modultest i løbet af højskoleopholdet og er derfor godt med i forhold til senere at bestå den afsluttende danskprøve. Alder Forsørgelse Højskoleophold Varighed Statstilskud Finansiering Andet

10

17 år Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet Jf. INL § 23a stk. 2 25 uger Ja, til højskolen Støtte, jf. INL § 23f pkt. 5, med 50 % statsrefusion, jf. INL § 45 stk. 2 Milad består en modultest ifm. højskoleopholdet


Tilbud efter serviceloven Nogle kommuner vælger at tilbyde flygtninge under 18 år et højskoleophold efter serviceloven. Tilbuddet er mest relevant for flygtninge mellem 16 år og 18 år, som har brug for ekstra støtte. Det gives, hvis en anden foranstaltning dermed undgås. Muligheden gælder både de uledsagede og dem, der kommer med deres forældre, hvis forældrene ikke har midlerne. Kommunal finansiering med statsrefusion • Nogle kommuner yder støtte til højskoleophold efter SEL § 52a stk. 2. Dette er en mulighed, hvis opholdet erstatter en mere omfat- tende foranstaltning efter SEL § 52 stk. 3 som f.eks. døgnophold eller støtte i hjemmet. • Staten afholder, jf. SEL § 181 stk. 2, fuldt ud kommunens udgifter til hjælp efter bl.a. SEL § 52a de første 3 år efter datoen for opholds- tilladelsen. Eksempel Dariush er en uledsaget flygtning, som kommer til kommunen, da han er 17 år. Kommunen overvejer at give Dariush tilbud i form af et døgnophold, men vurderer, at han er moden nok til et højskoleophold, samt at det vil gavne hans udvikling. Derfor tilbyder de ham et højskoleophold på en ungdomshøjskole. Kommunen får fuld refusion fra staten indtil tre år efter Dariush fik opholdstilladelse – også selvom han fylder 18 år i perioden. Alder Forsørgelse Højskoleophold Varighed Statstilskud Finansiering

17 år Støtte til forsørgelse, jf. SEL § 52a Jf. SEL § 52a stk. 2 40 uger Ja, til højskolen SEL § 52a med fuld refusion, jf. SEL § 181 stk. 2, de første 3 år efter opholdstilladelsen

11


Mentorordning og andre støttemuligheder Et højskoleophold kan kombineres med andre former for støtte, uanset om opholdet bevilliges efter integrationsloven eller serviceloven. Støttemuligheder efter integrationsloven med statsrefusion • Kommunen kan, jf. INL § 23d, yde støtte til mentorfunktion. • Staten yder, jf. INL § 45 stk. 4, 50 % refusion af udgifter til tilbud efter INL § 23 som f.eks. mentor efter INL § 23d. Støttemuligheder efter serviceloven med statsrefusion • Der er, jf. SEL § 52 stk.3, muligheder for støtte, f.eks. til behandling af den unges problemer, udpegning af fast kontaktperson eller anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling samt praktisk og pædagogisk støtte. • En kontaktperson kan, jf. SEL § 76 stk. 2, opretholdes efter flygtnin- gen er fyldt 18 år, indtil vedkommende ikke længere har brug for det (eller højst til vedkommende fylder 23 år). • Staten yder, jf. SEL § 181 stk. 3 nr. 2, fuld refusion af kommunens udgifter til samtlige tilbud efter serviceloven til mindreårige asyl ansøgere, som har fået opholdstilladelse. • Statens yder, jf. SEL § 181 stk. 2, refusion til kommunens udgifter til nogle foranstaltninger efter serviceloven de første 3 år efter datoen for opholdstilladelsen.

12

Lene Lillegaard Grubak, integrationsmedarbejder, Gribskov kommune Det betyder meget både for netværksdannelse og ensomhedsproblematikker, at de unge flygtninge opdager, at de kan tale med danskere og forstå, når to danskere taler sammen.


Eksempel 1 Jamila er en uledsaget flygtning på 17 år, som er på højskole som foranstaltning efter serviceloven. Hun er traumatiseret af de voldsomme oplevelser i hjemlandet og har derfor svært ved at sove om natten og deltage aktivt om dagen. Derfor yder kommunen støtte til psykologhjælp til behandling af Jamilas traumer, og kommunen får fuld statsrefusion for udgifterne. Da Jamila var 16 år, fik hun udpeget en kontaktperson. Kommunen vurderer, at hun har behov for at beholde sin kontaktperson, efter hun er fyldt 18 år. Derfor opretholdes kontaktpersonen, indtil hun fylder 23 år. Kommunen får refusion for udgifterne til kontaktpersonen indtil 3 år efter datoen for Jamilas opholdstilladelse. Alder Forsørgelse Højskoleophold Varighed Statstilskud Finansiering Andet

17 år Støtte til forsørgelse, jf. SEL § 52a Jf. SEL § 52a stk. 2 40 uger Ja, til højskolen SEL § 52a med fuld refusion, jf. SEL § 181 stk. 2 Støtte til psykologhjælp, jf. SEL § 52 stk. 3, og kontakt- person, jf. SEL § 76 stk. 2. Refusion, jf. SEL § 181 stk. 2

Eksempel 2 Samir er en ung flygtning på 19 år, som er på højskole under integrationsprogrammet. Han har ligesom Jamilla også haft nogle voldsomme oplevelser i hjemlandet, så kommunen yder støtte til en mentor. Højskolen har en lærer, som varetager mentorfunktionen. Kommunen får 50% statsrefusion for udgiften til mentorordningen. Alder Forsørgelse Højskoleophold Varighed Statstilskud Finansiering Andet

19 år Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet Jf. INL § 23a stk. 2 25 uger Ja, til højskolen Støtte, jf. INL § 23f pkt. 5, med 50 % statsrefusion, jf. INL § 45 stk. 2 Mentor, jf. INL § 23d, med 50 % refusion jf. INL § 45 stk. 4

13


Andre muligheder for finansiering Støtte efter højskoleloven Er der gået mere end tre år efter opholdstilladelsen, har flygtningene mulighed for at søge kommunen om tilskud til egenbetalingen på samme vilkår, som andre højskoleelever kan jf. højskoleloven § 29a. Se mere på www.ffd.dk/kommunalt-tilskud Højskoleophold uden statstilskud Hvis en flygtning ikke kommer i beskæftigelse eller uddannelse efter den 3-årige integrationsfase, bliver vedkommende omfattet af reglerne i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik. Uledsagede flygtninge, som ikke er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven og ikke er anbragt efter serviceloven er berettiget til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik og kan derfor blive omfattet af reglerne i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der er mulighed for at tilbyde et højskoleophold, jf. LAB § 32 pkt. 2, men da vedkommende får kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik pga. ledighed, træder betalingsloven i kraft. Derfor får højskolen ikke statstilskud for eleven, og kommunen skal betale hele udgiften til højskoleopholdet og ikke blot egenbetalingen. Se mere på www.ffd.dk/betalingslov

14


Omar, højskoleelev Før kendte jeg ikke nogle danskere, og når jeg kom hjem fra sprogskolen, snakkede jeg mit modersmål med min familie. Her på højskolen snakker jeg dansk hele tiden. Det betyder, at jeg træner mit danske hele døgnet rundt, og at jeg har fået nye venner.

Modelfoto

15


Flygtninge på højskole - muligheder for finansiering

Fuld refusion på samtlige tilbud efter serviceloven til uledsagede

Flygtning under 18 år

Uledsagede på kontanthjælp

Alle 16-18 år med behov for støtte

(Dyrt for kommunen pga. betalingslov)

Når kommunen overtager ansvaret for vedkommende

Uledsagede over 16 år

Fuld refusion for kommunens udgifter til uledsagede flygtninge de første 3 år efter datoen for opholdstilladelse

Tilbud efter serviceloven. SEL § 52a stk. 2: Mulighed for højskoleophold

Tilbud efter LAB og derunder evt. højskoleophold jf. LAB § 32 pkt. 2

Refusion af egenbetalingen: 50 % refusion af kommunens udgift

16

Refusion af forsørgelsesydelse: Under 18 år: Fuld refusion af kommunens udgifter. Over 18 år: 30 % refusion af kommunens udgifter

Betalingslov og derfor ingen statsstøtte pr. elev til højskolen, så kommunen må betale


Statsrefusion Statstilskud

Flygtning over 18 år Refusion af egenbetalingen: 50 % refusion af kommunens udgifter

Når kommunen overtager ansvaret for vedkommende

Eneste mulighed pga. lovkrav Refusion af forsørgelsesydelsen: 50 % refusion af kommunens udgifter til kontanthjælp

Integrationsprogram jf. INL §16: 1) Kursus i dansk kultur mv. 2) Danskuddannelse 3) Vejledning og opkvalificering herunder evt. højskoleophold, jf. INL §23a stk. 2, med støtte af egenbetalingen, jf. INL §23f pkt. 5.

Taxametertilskud til højskolen pr. elev under integrationsprogram

Efter integrationsprogrammet

Arbejde

Uddannelse

Resultattilskud til kommunen, hvis flygtningen kommer i job, uddannelse eller består danskprøver indenfor introduktionsperioden

17


www.hojskolerne.dk Ungdomshøjskole

Nordiska folkhögskolan Kungälv, Sverige

Seniorhøjskole

Bornholms Vrå Nordjyllands Idrætshøjskole

Aalborg Sportshøjskole

Bornholms Mariager Seniorhøjskolen Nr. Nissum Livsstilshøjskolen Gudum

Skals Krabbesholm Gymnastik. Viborg

Silkeborg Idræts. Ikast Familiehøjskolen

Idrætshøj. i Århus Ry

Brande

Odder Egmont Uldum Brandbjerg Vejle Idræts. Børkop kop

Engelsholm

Askov

Rønde Højsk. på Kalø Djurslands Den Europæiske Filmhøjskole

Egå Ungdomshøj.

Højskolen Performers House

Vestjyllands

Den Skand. Designhøjskole Væksthøjskolen

Nørgaards Hadsten

Snoghøj Kolding Internationale

Testrup Rude Strand Senior.

Den Internationale

Rørvig Grundtvigs Luthersk Missions Den Rytmiske Vallekilde Ubberup

Krogerup

Suhrs Borups

Kunsthøjskolen

Nordfyns

Brenderup

Rødding Ungdomshøj. v. Ribe

Gerlev Idræts.

Musik og Teater.

Ryslinge

Oure Løgumkloster Højskolen på Helnæs Gym. i Ollerup Højsk. Østersøen Idræts. i Sønderborg

Kunsthøj. på Ærø

Idræts. Bosei Teaterhøj. Rødkilde

Rønshoved Jaruplund

18

Højskolen Marielyst


19


Folkehøjskolernes Forening i Danmark Højskolernes Hus - Nytorv 7 1450 København K Tlf.: 33 36 40 40 Mail: kontor@ffd.dk www.hojskolerne.dk www.ffd.dk/flygtning Rasmus Kjær Uddannelseskonsulent, FFD Direkte: 3336 4049, E-mail: rk@ffd.dk Jakob Hvenegaard Andersen Uddannelseskonsulent, FFD Direkte: 33 36 42 66, E-mail: jha@ffd.dk

Udgivet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark, 2013 Foto: Egå Ungdoms-Højskole Layout: Katrine Dahlerup, FFD Tryk: GP-Tryk / 2. oplag: 500

20

Flygtninge på højskole i integrationsfasen - Om kommunal finansiering og højskoleliv  

Dette hæfte omhandler højskoleophold til flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Her finder du information om finansiering og mulighede...

Advertisement