Science Park Borås Verksamhetsberättelse 2021

Page 1

SCIENCE PARK BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2021


2

Science Park Borås Ett ökande globalt förändringstryck tillsammans med samhällets accelererande konsumtion får allt större påverkan på näringsliv och det offentliga. Att lyckas skapa ekonomisk tillväxt och välmående utan ökande klimatutsläpp och utan att utarma jordens resurser blir helt avgörande för att vi ska nå en hållbar produktion och konsumtion i framtiden. Företag, offentlig sektor och civilsamhälle står inför stora utmaningar som kommer kräva ett allt mer effektivt utvecklings- och förändringsarbete. Agenda 2030 med dess mål och delmål är det gemensamma språk som världens länder enats om. Näringslivet, offentlig sektor, civilsamhälle och privatpersoner behöver alltmer utgå från dessa mål i val om framtida inriktningar. Science Park Borås är en stark aktör i de viktiga industriella systemfrågor som Sverige och världen står inför vad gäller textil- och modeindustrin utveckling. Att kombinera förändrat utbud med spetskunskap inom efterfrågan gör att Science Park Borås har en unik position i arbetet där Agenda 2030 är utgångspunkten i innovationsarbetet vid Science Park Borås. Vid Science Park Borås finns kapacitet och utvecklingskraft för att förändra globala, miljömässiga och sociala utmaningar och bidra till en långsiktig hållbar tillväxt som möter de globala hållbarhetsmålen. Här skapas framtidens lösningar för svensk tillväxt. Vårt signum är att skapa förändring genom att göra. Därför heter också vår fysiska innovationsmiljö DO-tank Center. Tillsammans skapar vi en bättre värld.

En del av:


Innehåll Introduktion av Erik Bresky ............................................................... 4 Nedslag under 2021 .......................................................................... 5 En katalysator för innovation ........................................................... 6 Våra tre verksamhetsområden......................................................... 7 Circular Hub ........................................................................................ 8 Klimat 2030 ....................................................................................... 10 Re:Skills ...............................................................................................11 Omvärldsbevakning ..........................................................................11 Smart Textiles .................................................................................... 12 Textile & Fashion 2030 .................................................................... 14 Internationella samarbeten och projekt ...................................... 16 Projekt och aktiviteter 2021 ........................................................... 18 Våra innovationsmiljöer ..................................................................20 Science Park Borås i media ............................................................ 22 Nyckeltal och organisation.............................................................24


4

Varje steg mot mer hållbara affärer genom cirkulär ekonomi, är en vinst för alla Ännu ett anmärkningsvärt år går mot sitt slut. I november arrangerades FN:s 26:e klimatkonferens och världens blickar riktades mot Glasgow. Det är nu sex år sedan Parisavtalet undertecknades och Agenda 2030 presenterades, men min känsla är att det är först de senaste två åren världen har kommit till insikt om att vi måste börja agera. Som ett resultat av detta ser vi allt mer hur viktigt det är att koppla tillväxt och investeringar till Agenda 2030, och att affärer ska bidra till en hållbar utveckling.

Erik Bresky, chef Science Park Borås

International Summit 2021 Big DO Design Hackathon gick av stapeln den 26 oktober i DO-tank Center vid Science Park Borås. Den digitala konferensen sågs av över 300 tittare världen över och anordnades av den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier – Textile & Fashion 2030. Ämnen för dagen var utmaningar inom textil- och modeproduktion, forskningens roll, politikens inverkan och resultaten från Big DO Design Hackathon med representanter från tre världsdelar. Vi ser nu verkligen värdet av den fysiska miljö vi har i DO-tank Center. Här får näringslivet möjlighet att skapa nya affärer genom klimatsmarta produkter och tjänster. Här sker idéutbyten, event, workshops, framtagning av prototyper och tester av framtidens affärsmodeller inom cirkulär ekonomi. Det positiva här är att det ständigt sker saker. Ingenting är sig likt från en dag till en annan, så även en miljö kan vara i ständig utveckling och i process, precis som gäller för morgondagens affärer. Värt att nämna är också att genom plattformen Circular Hub tar vi nästa steg i att förverkliga visionen om att Västsverige ska ta nästa steg i att bli Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode, som vi växlar upp 2022. Vi har fått ett fint mottagande. Strategin och engagemanget är omfattande. Mycket på grund av det holistiska perspektivet, med cirkulenten i centrum. Men också för att Europas spets omfamnar så många delar och definierade spetsar och drivkrafter, det kommer bli riktigt spännande att få ta det vidare. Borås skriver på för en klimatneutral och hållbar stad 2030. Science Park Borås kommer bidra till att formulera och genomföra gemensamma åtaganden och kommer ge en skjuts till vårt gemensamma arbete med hållbar samhällsutveckling som är mer än teknisk innovation. Jag är stolt över att vi på Science Park Borås, trots ännu ett år präglat av pandemin, har kunnat ta många viktiga steg mot vår vision att skapa en förflyttning för företag och samhälle genom hållbara och innovativa lösningar. För att vi ska kunna fortsätta vår transformation krävs det också att vi utmanar oss själva. Vi vill skapa mer långsiktiga och hållbara affärer genom cirkulär ekonomi och vi är övertygade om att vi tillsammans verkligen kan göra skillnad. Vi ser med tillförsikt fram emot 2022 och att våra aktiviteter, projekt och plattformar, med stort fokus på samverkan, kan fortsätta stötta i omställningen mot en bättre och mer hållbar värld.


5

Nedslag under 2021 International Summit 2021 Big DO Design Hackathon

Mikrofabriker

Den digitala konferensen sågs av över 300 tittare världen över och anordnades av den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier – Textile & Fashion 2030. Syftet med konferensen var att uppmuntra företag att utmana sig själva men också att fånga upp stora frågeställningar och identifiera lösningar för att minska klimatavtrycket.

Europas innovativa spets För att Västsverige ska bli Europas innovativa spets och kreativa mylla har sex förslag till fokusområden tagits fram under 2021 av närmare 50 experter samt via företagsintervjuer.

Syftet är att utveckla nya tillverkningsprocesser och affärsmodeller som främjar en hållbar cirkulär ekonomi som leder till nya affärsmöjligheter för berörda sektorer, speciellt etablering av mindre, lokala produktionsenheter och nätverk av sådana som del i ett behovsstyrt produktionskoncept.

Cirkulär kommun Syftet är att kompetensutveckla och skapa förutsättningar för cirkulära flöden inom möbler, textil och arbetskläder. Detta görs dels genom att arbeta med hur man kan ställa cirkulära hållbara krav vid inköp och upphandlingar. Men det innebär också att systematiskt utveckla interna rutiner och strategier för att förlänga livslängd och minska avfallsmängder samt undersöka hur den interna organisationens strukturer kan stötta ett cirkulärt arbete.

Conditional Design

Spårbarhet och 100% transparens

Slutseminariet för designprojektet Conditional Design bjöd på spännande panelsamtal och en mängd olika perspektiv kopplat till ämnet cirkulär ekonomi. Samtalen och reflektionerna under slutseminariet ledde till en stor mängd inspiration, idéer och insikter som samlats i en reflektion och slutsats i sju punkter.

Med ett NFC-chip, en slags tagg för närfältskommunikation, som sitter i varje plagg, går det att följa plaggets hela resa och se det ekologiska, ekonomiska och sociala fotavtrycket med hjälp av en app. Detta på ett överskådligt och användarvänligt sätt. Kollektionen The Transparency Project, som initierats av Science Park Borås och Automation Region tillsammans med Gina Tricot och Paper Tale, genomfördes genom projektet Mikrofabriker.

Den hållbara konsumentens dag I år uppmärksammades företaget Repamera, som erbjuder lagningar och måttanpassningar av kläder, skor och väskor via beställningar på nätet. De håller en hög kvalitet på sitt arbete och bryter ny mark i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

F/activister summerar På tre separata seminarier i slutet av maj 2021 deltar nio av f/activisterna för att prata om vad de tagit med sig för erfarenheter och hur de ser på modekonsumtion i framtiden. Tre f/activister deltar vid varje tillfälle för att diskutera frågor som tagits fram i samverkan med aktörer från svensk modeindustri. Tre teman avhandlas: Nyproduktion och välja rätt, Second hand och insamling samt Tjänster.

Bauhaus för ett hållbart samhälle Ett nytt europeiskt Bauhaus kan ses som en rörelse som vill skapa hållbar samhällsutveckling byggd på inkludering, mångfald, tillgänglighet, hållbarhet, kreativitet och innovation och är en del i den europeiska strategiagendan gröna given, nu har Science Park Borås valts ut som partner i arbetet, där innovation och samskapande står i centrum.


6

En katalysator för innovation Mötesplats, nätverk och kompetens Science Park Borås arbetar gränsöverskridande för att utveckla framtidens lösningar där ny teknik, nya råvaror och nya affärsmodeller samspelar och leder till nya produkter och tjänster på marknaden. Vi visar att det är möjligt, inspirerar och gör det oväntade. Vi erbjuder en innovationsmiljö och mötesplats för näringsliv, civilsamhälle, akademi och offentliga aktörer, som uppmuntrar till samskapande och utmanar invanda affärsmodeller och konsumtionsmönster. Vårt globala nätverk med såväl nationella som internationella partners spelar en viktig roll i vårt arbete att utveckla framtidens lösningar, som när de kommersialiseras får effekt på konkurrenskraft, jobb, miljö och social hållbarhet.

Hållbarhet och cirkulär ekonomi är drivkrafterna Science Park Borås drivkrafter är hållbarhet och cirkulär ekonomi. Vi arbetar både med konkret produktoch tjänsteutveckling och med policyfrågor, där våra praktiska erfarenheter erbjuds som kunskapsstöd och inspiration till beslutsfattare på olika nivåer. Erbjudandet i innovationsmiljön riktar sig i hög grad till små och medelstora företag (SMF), men också till stora bolag och offentliga aktörer.

Handlingskraft är vårt signum I Västra Götaland och Borås finns ett textilt arv präglat av många generationer. Under decennier har ett textilt kluster och kompetenscentrum vuxit fram och tillsammans skapar vi idag förutsättningar för branschen – inte bara i Sverige utan i hela världen. Textile Fashion Center är den fysiska platsen. Här tar vi emot många nationella och internationella besökare som imponeras av styrkan i vårt arbete inom cirkulärt mode och textil, hållbar konsumtion och hållbara livsstilar. I Borås finns en unik innovationsmiljö där näringslivet, staden med omgivande kommuner, Högskolan i Borås och Science Park Borås arbetar nära varandra. Vårt signum är att skapa förändring genom att göra. Därför heter också vår fysiska innovationsmiljö DO-tank Center. Vi arbetar med FN:s globala mål som utgångspunkt för förändring till en bättre värld.


7

Våra tre verksamhetsområden Utifrån de tre verksamhetsområdena Textil, Konsumtion och Samhällsutveckling ska Science Park Borås bidra till en bättre värld genom att skapa och främja hållbara och innovativa lösningar på samhällsutmaningar.

Textil Verksamhetsområdet samlar projekt och plattformar kopplade till textilområdet med fokus på utveckling, tillgängliggörande och konkretisering av textila innovationer. Regeringsuppdraget och plattformen Textile & Fashion 2030 är en stor del av det textila verksamhetsområdet och tillsammans med Smart Textiles skapas en bredd inom hållbara textilier och smarta, interaktiva material. Strategiskt mål: Vara den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse.

Konsumtion Sverige och Västra Götalandsregionen har pekat ut hållbar konsumtion som en nyckel till minskad klimatpåverkan. Därför bedrivs en stor del av arbetet inom verksamhetsområdet konsumtion nära det uppdrag vi har inom Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030. Målet är att påverka företag och konsumenter att öka takten för att uppfylla målen i Agenda 2030. Strategiskt mål: En nationellt ledande innovationspartner för en hållbar konsumtion.

Samhällsutveckling Science Park Borås ligger i framkant när det gäller ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Arbetet inom verksamhetsområdet fokuserar särskilt på de mjuka värdena och kopplar ihop design med boende och livsstil. Ambitionen är att hitta olika lösningar som svarar mot människors behov och samhälleliga utmaningar. Genom utveckling av regional och nationell spetskompetens inom området kompletteras och stärks regionens andra innovationsmiljöer. Strategiskt mål: En proaktiv innovationspartner för en framtidssäkrad samhällsutveckling.


8

Circular Hub

- en plattform för omställning till en cirkulär ekonomi Circular Hub är en plattform med syfte att skapa en rörelse och en omställning till cirkulär ekonomi för startups, SMF, aktörer och offentlig sektor inom textil, mode, inredning och möbler. Genom arbetet inom plattformen skapas möjlighet att påvisa för beslutsfattare vilka behov som finns inom branschen för att åstadkomma en förändring. Plattformen agerar katalysator som ska överföra kunskap, inspirera och medvetengöra branschen om cirkulär ekonomi, samt visa på incitament och drivkrafter, bland annat genom Agenda 2030. Teoretiska metoder och verktyg samt workshops och coachning används för att vägleda målgruppen mot en omställning till cirkulära affärsmodeller. Under året har intresset varit stort bland företag att ställa om sina verksamheter, hitta nya vägar och nya affärsmodeller i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Ett viktigt arbete för att bana väg för fler företags omställning till cirkulära affärsmodeller har varit samarbetet med Textile & Fashion 2030, den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier. Genom att vara med och erbjuda handledning och stöd till företag genom Framstegsmodellen skapas synergier mellan Circular Hub och Textile & Fashion 2030. Även i samarbete med Borås INK har Circular Hub erbjudit stöd och coachning till startup-bolag. Detta för att uppmärksamma vikten av att redan från starten av ett bolag forma arbetssätt och processer utifrån det cirkulära perspektivet. Marie Widén, projektledare Circular Hub


9 verksamhet krävs nya affärsmodeller, samarbeten, värdeerbjudanden, leverantörer och prismodeller. Circular Hub är en källa till kunskap och förståelse kring cirkulär och hållbar ekonomi, och erbjuder företagen verktyg, workshops och prototyputveckling som hjälper och driver på i denna omställningsprocess.

Europas innovativa spets Västsverige har en stark och innovativ textilbransch som ska bli en föregångare i Europa i omställningen till en cirkulär ekonomi. Centralt är att sätta de västsvenska företagens utveckling i fokus och att attrahera fler företag som vill skapa en innovativ och hållbar affärsutveckling. Erik Valvring, projektledare Circular Hub och innovationsstrateg

Taggade plagg banar väg till nya affärsmodeller Nya upplevelser för kunden och möjligheter till nya affärsmodeller, det öppnar innovationsprojektet Connect Me för. Genom att sätta interaktiva taggar i plaggen går det att koppla dem både till spårning av produktionsflödet och till olika slags tjänster. Modebranschen står inför enorma utmaningar när det gäller hållbarhet och att hitta nya typer av intäktskällor. Vägen dit kräver att modeindustrin digitaliseras genom hela ekosystemet, från råvaruproducent till slutkonsument. Kärnan i projektet är att få till ett cirkulärt förhållningssätt till produktion och konsumtion.

Metoder och mallar för cirkulär omställning

Under tre år har Circular Hub hjälpt ett stort antal företag att se sin verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv. Genom olika workshops har traditionella affärsmodeller utmanats. De verktyg och metoder som använts under dessa workshops finns nu samlade på circularhub.se för att förenkla för alla företag att ta steget mot cirkulära affärsmodeller. För att ställa om från en linjär till en cirkulär

Med visionen Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode, som ledstjärna har en rad aktörer deltagit för att ta fram sex spetsar som ska prioriteras för att stärka konkurrenskraften. Dessa spetsar är: 1.

Designa för cirkulenten – metoder och kunskap att från start tänka cirkulärt och designa för den nya konsumenten - cirkulenten.

2.

Lokal produktion – samordning och produktionsinfrastruktur för att kunna gå från idé till färdig produkt.

3.

Materialutveckling – forskning och innovation kring materialutveckling och testbäddar i samarbete med näringslivet och offentlig sektor.

4.

Öppna innovationsmiljöer – fortsatt utveckling och ökad tillgänglighet till fler textila makerspaces.

5.

Morgondagens talanger – textilt talangutvecklingsprogram i samverkan mellan utbildningar och innovationsmiljöer.

6.

Öppna testmarknader – med platsutveckling och utvecklingsprogram för testmarknader som ger cirkulär innovationshöjd.

Ambitionen är att ge företagen exceptionellt goda förutsättningar till hållbar utveckling som bidrar till en resurseffektiv konkurrenskraft med ökad sysselsättning i vår region. Västsvenska innovationer ska synliggöras på nationella och internationella arenor för att attrahera nya kunder och samarbetspartner.


10

Köpcentrumnätverk

Klimat 2030 Klimat 2030 är ett samordningsprojekt för omställningen till ett fossiloberoende Västra Götaland där Science Park Borås är samordnare för satsningarna Tjänster och cirkulära varor samt Design för en hållbar livsstil. Västra Götalands klimatmål är att vara en fossiloberoende region till 2030. Diverse projekt drivs och finansieras inom satsningen Klimat 2030 och samordningsrollen ska koordinera samt kommunicera och sprida projektresultat.

Petra Pettersson, projektsamordnare Klimat 2030

Företagen och handeln är inne i en turbulent tid då de parerar effekterna av pandemin, samtidigt som de försöker blicka framåt för att inte tappa fart i omställningen till en mer hållbar handel. Inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030 samlades under 2021 västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode- och textilbranschen med Köpcentrumsnätverket. Bakom mötet stod Science Park Borås som samordnar båda dessa nätverk. Det gemensamma mötet syftade till att samla företag och relevanta aktörer som vill ta ställning och bidra i klimatomställningen. Genom att inspirera och dela kunskap med varandra finns en förhoppning om att stötta och hjälpa varandra i omställningen och verka för en fossiloberoende region.

Anna Lindgren, projektsamordnare Klimat 2030

Cirkulär kommun Nätverket Cirkulär kommun bjöd den 1 september in till en digital cirkulär mässa där sju företag fick möjlighet att presentera sina affärsidéer och hur dessa skulle kunna vara till nytta för regionens kommuner i deras arbete att främja cirkulära möbelflöden och skapa cirkulära upphandlingar. Genom att använda det som redan finns inom organisationerna kan både ekonomiska och miljömässiga vinster göras. Närmare 50 representanter från nätverkets deltagande kommuner lyssnade till företagens presentationer och fick chansen att ställa frågor. Josefine Persson, projektledare Cirkulär Kommun

Peter Serrander, projektledare Kvarterets konsumtion 2030

Kvarterets konsumtion 2030 Samhället står idag inför stora utmaningar för att klara den miljö- och klimatkris som vi nu befinner oss mitt i. Projektet Kvarterets konsumtion 2030 har fokuserat på möjligheter för minskad miljöpåverkan från konsumtion av sällanköpsvaror hos unga vuxna. I fokus är små och medelstora orter – platser där många människor bor, men som varken kan kategoriseras som urbana eller som landsbygd. Projektet har resulterat i två framtidsscenarier och fyra koncept med kvartersnära lösningar med potential att reducera nyinköp och öka cirkulär konsumtion. Under året tog man fram en skrift, som är tänkt som inspiration till beslutsfattare, företagare, akademi och övriga som vill vara med på resan mot ett mer hållbart samhälle.


11

Omvärldsbevakning Kompetensomställning Re:skills 2021 har varit fullspäckat med lärdomar och aktiviteter. Tack vare finansieringen från ESF och styrningen av TEKO & Svensk Handel, har samarbetet mellan Högskolan i Borås, Science Park Borås och Nordiska Textilakademin resulterat i re:skills kostnadsfria och högaktuella kursutbud på www. reskills.nu. Några hundra personer har redan tagit del av våra lättillgängliga kompetensutbildningar, där målet är att underlätta för företag att uppdatera sina affärsmodeller och för anställda att uppdatera sina kompetenser för en hållbar textil- och modebransch i Sverige.

Utbildningar Re:skills Textile & Fashion ska erbjuda kompetensutveckling och kompetensväxling för anställda (eller de som hade en anställning 1 augusti 2020) och företag inom textil- och modebranschen som drabbats av effekterna av Covid-19 med varsel och permitteringar som konsekvens. Re:skills Textile & Fashion lägger fokus på att ge personer som är verksamma i textil- och modehandeln möjlighet att uppdatera sin kompetens för att kunna fortsätta verka i framtidens handel. Re:skills Textile & Fashion finansieras av Europeiska Unionen/ Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Science Park Borås och Högskolan i Borås i samverkan med Stiftelsen Proteko, Svensk Handel och TEKO Sveriges Textil- och Modeföretag. Utbildningsanordnare är Nordiska Textilakademin. Exempel på utbildningar: • Digital affär • Hållbar textil och mode • Målgruppsanalys • Skissa din affärsmodell • Textila processer • Trendanalys • Hållbara affärsidéer i butiken • Laga och uppdatera plagg i framtidens butik • Mänskliga rättigheter & arbetsförhållanden i leverantörsledet • Workshop om textila material

- och trendrapporter Momentum för ett nytt samhälle En omvärldsanalys tänkt att bidra med omvärldskunskap som underlag för utvecklingen av kommande projekt och arbetet med ”missions” med koppling till området för samhällsutveckling har under året tagits fram av Science Park Borås. Arbetet med omUlrika Nilsson, projektsamordnare världsanalysen har varit en lärorik period av ökad kunskap och förståelse genom nya insikter om arbetet med världens samhällsutmaningar.

Konsumtionsrapporter Detta är tredje året som Konsumtionsrapporten tas fram. Genom data, intervjuer, enkäter samt seminarium har resultaten bearbetats, och det går nu att se vilka konsumtionstrender som finns i Sverige, ur ett globalt perspektiv. Rapporten för 2021 sammanfattar dessa inom följande teman: 1. Resor, 2. E-handel, 3. Engångsartiklar med bättre design, 4. Minimalism, 5. Återvunna och naturliga material, 6. Mäta hållbar konsumtion, 7. Återbruk av kläder, 8. Konsumentaktivism, 9. Hem- och husliv, 10. Mat och skönhetsartiklar. – Sammanfattat ser vi ett starkt ideal att vilja minska sin konsumtion, man får inte status av att vilja köpa mer. Det går hand i hand med en del andra ideal som second hand eller att bry sig mer om sociala frågor.


12

Smart Textiles

- den internationellt ledande innovationspartnern med fokusområdena Hållbar textil, Smarta och interaktiva textilier samt Industri 4.0 Smart Textiles, samlar projekt och plattformar kopplade till textilområdet. Med visionen ”En bättre värld genom textila innovationer” utvecklas, tillgängliggörs och konkretiseras textila innovationer som kan användas i nyskapande kommersiella produkter på oväntade sätt. Smart Textiles mission är att fortsatt utvecklas mot att bli den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Experimentell forskning - brygga mellan forskning och företag Smart Textiles Technology Lab och Smart Textiles Design Lab står för den experimentella forskningen inom Smart Textiles och möjliggör ett tätt samarbete mellan forskning och företag. Labben utgörs av forskare inom Textilhögskolan i ett nära samarbete med Smart Textiles. Syftet med labben är att skapa en brygga mellan forskning och företag där projekt och idéer från forskningen ska kunna inspirera och skapa förutsättning för att kunna ta steget närmare prototyp och produkt.

Smart Textiles Technology Lab

Smart Textiles Design Lab

Under året har Smart Textiles Technology Lab befäst sin position inom Hälsa och Medicin. I det stora H2020projektet SUITCEYES har åtta europeiska parter samarbetat kring att utveckla textilier för taktil (känselsinnesbaserad) kommunikation. Resultatet har blivit den första egentliga smarta textilien. Genom att man arbetar med textil kan potentiellt hela kroppen täckas in och bli en ”taktil display”. SUITCEYES nominerades till Innovation Radar som är EUs egen innovationstävling.

Smart Textiles Design Lab fortsätter att utvecklas. Under 2021 har forskaren Svenja Keune fortsatt utvecklingen inom området hållbara smarta textilier för arkitektur. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och är ett samarbete med ITA, Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation i Köpenhamn.

Under 2021 startades projektet Lisa – vardagens närvarande äldreteknologi, för behandling av smärta och ­fallprevention hos äldre. I projektet bedrivs teknisk utveckling, kliniska tester i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset och innovation och företagsmatchning. SSTL stöttar här också en doktorand på Textilhögskolan med start 2022. IQsock-projektet har fortgått under året, där har en forskningsassistent inom Science Park Borås varit engagerad. Kliniska tester har utförts av Karolinska universitetssjukhuset och elektronik har utvecklats av Kungliga Tekniska Högskolan.

Nils-Krister Persson, forskningsledare Smart Textiles Technology Lab

Projektet Nordic network on smart light-conversion textilesbeyond electric circuits (Beyond-e-Textiles), ett NordForsk-projket med en omslutning på cirka 15 miljoner SEK. Det är ett samarbetsprojekt mellan universiteten Aalto University Foundation sr, Island University of Arts, University of Borås och VIA University College. I april 2021 genomförde ARCINTEX ”Future living environments”. Värd för nätverksmötet/konferensen var School of Future Environments, Auckland University of Technology, NZ.

Delia Dumitrescu, forskningsledare Smart Textiles Design Lab


Delprojekt inom Smart Textiles 2021

13

Samarbetsprojekt med företag och entreprenörer som ges möjlighet att ansöka om medel från Smart Textiles. Nr PF-205 ST-189 ST-201 ST-279 ST-278 ST-260 ST-281 ST-286 ST-289 ST-299 ST-300 ST-258 ST-259 ST-211

Företag Beskrivning Smart Textiles Technology Lab Cellulosabaserat elastiskt garn, ”Konstgjord elastan” Smart Textiles Technology Lab Exoskelett Torbjörn Lundh GrowthGraft Lumeo Technology AB Snabbkoppling och fäste av batterier/sensorer på smarta textilier Smart Textiles och Ericssson AB RoboticSkin, plagg för roboten Pepper från Ericsson Imogo AB Flexdyer, minskad vattenförbrukning vid textilfärgning RISE IVF Testmetod för vätning av textila material EM Care Expandera vener Wundies Production AB Tvättbara absorberande underkläder för mens, ett hållbart alternativ ByBard Produktutveckling av hållbara elastiska hårsnoddar Texray AB Nya textila strålskydd RISE Textil som bärare för gröna väggar - förstudie Anatomic Studios AB Designad skum/textil-kosmetik till benprotes Khandelwal InnoTechnes AB VectorizeMove

Projekt inom textila materialplattformen Kunskapsnod för lokal biobaserad fiberråvara I Sverige är användandet av lokala råmaterial för textilanvändning idag begränsat. I det här projektet undersöks vilka råvaror som har potential att på ett resurseffektivt och ekonomiskt, ekologiskt och socilat hållbart sätt kunna bidra till en innovativ lokal textilindustri. Projektet ska bidra till att: • • • • Linda Nydén, koordinator

Biobaserade restströmmar med potential i teknisk textilindustri I det här projektet vill vi på ett tidigt stadium förena teknisk textilindustris behov av nya klimatsmarta och resurseffektiva material med tillämpad forskning om hur man bättre kan ta tillvara restströmmar från livsmedelsindustrin. Finola är en industrihampasort som huvudsakligen används för att få frön och olja till mat. Efter fröskörd lämnas hampastjälkar på åkern eller kastas. Behovet av hållbara cirkulära biobaserade material inom teknisk textil kommer att öka i takt med att samhället ska bli mer fossiloberoende där rester från hampaindustrin kan spela en viktig roll.

Använda material så länge som möjligt Designa bort spill och föroreningar från produktion Regenerera naturliga system Efter återbruk återvinna material

The Swedish Wool Initiative 2021 – 2023 Projektet The Swedish Wool Initiative syftar till skala upp användningen av svensk ull samt bidra i omställningen till en hållbar och cirkulär industri för mode, outdoor och heminredning. Under året har ett klassificeringssystem för svensk ull påbörjats. Projektet, som leds av Axfoundation, genomförs i samverkan med aktörer från hela värdekedjan, med stöd från Vinnovas område för Hållbar industri.

Skogens Tyg Utifrån svensk skogsråvara vill vi skapa textil och mode i gränsöverskridande projekt för att utveckla framtidens lösningar där ny teknik, nya råvaror och nya affärsmodeller samspelar och leder till nya produkter och tjänster. Ambitionen med Skogens Tyg är att ta nästa steg i utvecklingen av svensk papperstextil för mode, inredning och teknisk textil.

Mats Johansson, koordinator


14

Textile & Fashion 2030

- den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier

Sveriges regering har gett Högskolan i Borås uppdraget att etablera och leda Textile & Fashion 2030 - den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier. Det femåriga uppdraget drivs av Science Park Borås i samarbete med Textilhögskolan och ett antal partners. Målet är att stärka de goda krafter som redan finns och gemensamt säkerställa den svenska textil- och modebranschens bidrag till att de globala målen i Agenda 2030 uppfylls. Internationellt fokus Under 2021 har Textile & Fashion 2030 haft ett ökat internationellt fokus. Big DO genomfördes i plattformens regi första gången 2019 med både nationella och internationella deltagare. Det globala samarbetet är avgörande för att lyckas transformera en så globaliserad bransch och under Big DO 2021 stärktes den internationella närvaron ytterligare med flera deltagare från USA och Sydafrika. Aktiviteten lockade en mix av små till stora välkända företag som Under Armour, Patagonia samt svenska hemtextilföretaget Shyness Interior och modeföretaget Studio Heijne. Sydafrika representerades bland annat av designstudion Big Circle Studios och designern Wanda Lephoto. Mixen av deltagare ledde till ett mycket spännande utbyte och dialoger som gav nya perspektiv på de utmaningar textil- och modeindustrin står inför. Tillsammans skapades cirkulära koncept som adresserade dessa utmaningar och som kan inspirera andra i branschen, politiker och konsumenter att agera för att hålla oss inom de planetära gränserna.

Anett Aldman, projektledare Textile & Fashion 2030

International summit Resultatet från Big DO summerades senare på den internationella konferensen International Summit 2021 Big DO Design Hackathon som livesändes från Borås den 26 oktober. Bland talarna syntes inte bara representanter från UNDP, Patagonia och Fjällräven, utan också välkända namn som Håkan Juholt och Alice Bah Kuhke. Tillsammans delade de med sig av sina erfarenheter och reflekterade över begreppet “mindset growth”, hur det går att bryta invanda mönster och tankesätt genom att utforska såväl kulturella som nya pespektiv. Syftet med konferensen var dels att uppmuntra företag att utmana sig själva, fånga upp stora frågeställningar och identifiera lösningar för att minska miljöpåverkan från textil- och modeindustrin. Eventet lockade 300 åskådare från inte mindre än 13 olika länder! Ann-Kristin Olsson, universitetsadjunkt/Kunskapsområdesledare Textile & Fashion 2030

Karin Landahl, lektor på Högskolan i Borås


15

En växande Community som genererar ny kunskap och samarbeten Under året har arbetet med att bygga ett community fortsatt. Det är nu över 180 företag i Textile & Fashion 2030. Företagen inom communityn får fortsatt stöd med såväl kunskap som nätverkskontakter. Nuläge och behov kartläggs via Framstegsmodellen och kopplat till detta utvecklas verktyg och metoder. Inom communityn byggs ny kunskap och nya innovationer genom projekten. Förutom Big DO har flera delprojekt drivitsi mål och ett antal nya startats. Delprojekten ska bidra till kunskapshöjning och samverkan inom branschen och bedöms av ett arbetsutskott utifrån fastställda kriterier så som relevans till FN:s globala hållbarhetsmål, innovation och hållbara affärsmodeller, genomförbarhet samt påverkan på miljö. Bland delprojekt som genomfördes och avslutades under året kan vi nämna Re:store som handlat om kemisk och mekanisk återställning av kläder och textilier. Genom ett antal workshoppar tillsammans med företag undersöktes metoder och idéer för att undvika en för tidig degradering av befintliga och kommande produkter. Syftet är att förlänga livet på plagg och förhindra nyköp av liknande plagg. Bland delprojekt som bedömts och beslutats av arbetsutskottet under året finns delprojektet Identifiera hållbarhetsutmaningar för svensk textiltillverkning som går ut på att kartlägga hållbarhetsutmaningar för svensk textiltillverkning och fånga upp vilket stöd företagen anser sig behöva för hållbarhetsarbetet. Ett tiotal företag med olika inriktningar intervjuas under projektperioden och dessa ges också möjlighet att genomföra framstegsmodellen. Ett annat delprojekt som startats upp är Design för de naturliga cyklerna vilket är en förstudie som undersöker hur man skulle kunna implementera de naturliga cyklerna redan i produktutvecklingsfasen samt, utifrån ett bredare perspektiv, visa hur detta även kan skapa nya, oväntade men högst lönsamma affärsmodeller som troligtvis aldrig skulle uppstått med fossilbaserade, linjära metoder. Målet är att undersöka förutsättningar för att utveckla cirkulära produktionsprocesser och affärsmodeller som, med praktisk prototyputveckling som konkret testbädd, tydliggör hur vi kan och bör verka framöver för att hålla oss inom de naturliga cyklernas begränsningar. Även de sociala kanalerna växer och under året nådde plattformen Textile and Fashion 2030 över 7000 följare på LinkedIn och kanalen fortsätter att utvecklas. Tyvärr hindrar den pågående pandemin fortfarande fysiska nätverksträffar, men utvecklingen av digitala lösningar för att kunna nå ut till så många som möjligt fortsätter. Under året har ytterligare en digital Textile Challenge arrangerats, denna gång på temat Textilåtervinning. Arrangemanget gjordes tillsammans med Future By Lund och sändes digitalt både från Borås och Lund och lockade cirka 160 deltagare.

Digital utställning för att visa goda exempel Även utställningskonceptet Exposé har utvecklats under året. Den digitala Exposén, som togs fram under 2020, har gjort det möjligt att visa fler goda exempel och nå ut till en bredare publik. Under året har utställningen kompletterats med bland annat resultaten från Big DO, Mikrofabriksprojektet, Conditional design och studentarbeten från Textilhögskolan. Vi hoppas att dessa exempel skall inspirera företag till att våga testa nya vägar framåt.

Kunskapsområdesgrupper Arbetet inom de tre kunskapsområdena; Material, Kemi & Återvinning, Produktdesign, Produktion & Teknik samt Affärsmodeller & Konsumtion har under året fortsatt. Syftet är som tidigare att skapa en neutral mötesplats där experter inom textil, mode och hållbarhet kan samverka kring hållbarhetsfrågor, omvärldsbevakning, policy, utbildning och projektgenerering. Under 2021 har fem möten genomförts med fokus på ett antal olika ämnesområden och frågeställningar. Under årets första tre möten diskuterades ämnesområdena Cirkulär design, Utbildning kring hållbart mode och textil samt Riskanalys och företagets utmaningar. Syftet med diskussionerna var att säkerställa att metodik, utbildningsmaterial och verktyg som tagits fram stöttar företag och utbildare på ett bra sätt. De två sista mötena för året var inriktade på behov av framtida insatser och hur vi kan fördjupa samarbetena mellan organisationerna ännu mer för att åstadkomma en omställning i branschen.

Pågående delprojekt under 2021: ST-267 ST-269 ST-277 ST-285

Design for Longevity Design to collect and recycle Standardisering AG9, Miljöaspekter Re:Store - Kemisk och mekanisk återställning av kläder och textilier ST-288 Förstudie avseende metodutveckling –bedömning av den svenska textil- och modeindustrins framsteg avseende satta miljö- och hållbarhetsmål ST-290 Identifiera hållbarhetsutmaningar för svensk textil tillverkning ST-301 Design för de naturliga cyklerna - förstudie ST-302 Fashion Change – Design for Longevity RISC- TF


16

Internationella samarbeten och projekt 2021 har präglats av ett fokus på fortsatta satsningar i syfte att stärka Smart Textiles internationella position. En del av Smart Textiles strategiska arbete är att öka samarbeten internationellt, genom deltagande i bl.a. EU-projekt, nätverk och kluster, och på så vis öka attraktionskraften för Smart Textiles, regionen och Sverige.

Bauhaus En annan viktig aspekt är hur innovation sprids till samhället och hur samhället kan anta och främja vetenskapliga uppfinningar som börjar på materialnivå till staden. Dessa frågor kommer att tas upp av det nya Bauhaus-partnerskapet och ett beviljat projekt av Formas för Gestaltad livsmiljö - arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö som startade i november 2021.

Smart-shirt Projektet syftar till att utveckla en konceptuell Smart-shirt med funktionalitet att användas för att övervaka tidiga tecken på COVID-19 symptom. Smart Textiles har tillsammans med Stanford University och ett antal andra parter har nu tagit fram en prototyp och integrering av sensorer pågår. Smart-shirt ska säkra mätmetoder vid uppkomst av sjukdomssymptom. Vikten av att förhindra smittspridning i samband med den rådande covid-19-pandemin och eventuella framtida pandemier är stor. Det finns ett stort behov av att på ett snabbt, tillförlitligt och hållbart sätt kunna upptäcka sjukdomssymptom hos

Susanne Nejderås, chef för Smart Textiles och plattformsledare för Textile & Fashion 2030

personer med samhällsbärande arbeten. Liknande behov finns även i grupper där människor kan ha svårt att kommunicera eller av olika anledningar har svårt att bli undersökta eller hanterade på ett i sjukvården traditionellt sätt. Det kan till exempel handla om de som lider av demenssjukdomar, äldre eller psykiskt sjuka.

Context Context är ett europeiskt nätverk för forskning och innovation inom avancerade smarta textilier. Nätverket samlar europeiska forskare, tillverkare och viktiga intressenter för att utveckla gemensamma idéer och initiativ som på sikt kan förvandlas till avancerade smarta textilprodukter. I projektet ingår 120 forskare från 38 länder. I år har man initierat en tävling för att utveckla ansiktsmasker.

Silverlabelling Silverlabelling är en klustercertifiering genom ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) som är ett initiativ genom EU kommissionen. Syftet, förutom att bli ett erkänt europeiskt kluster är att skapa bättre förutsättningar för att delta i EU ansökningar framöver.


17

Clusters of Sweden Den nya organisationen med ett nationellt uppdrag ska bidra till att stärka utvecklingen av klusterorganisationer i Sverige samt främja svenska klusterorganisationers internationella positionering sett till olika styrkeområden.

inkubationssystem och förenklade affärsplaner. EU-finansieringen för projektet avslutades 2020. Men klustret lever vidare och nu har en 5-årig gemensam samverkanssplan tagits fram för fortsatt utveckling.

Beyond e-textiles Att utveckla tvärvetenskaplig forskning mellan materialvetenskap och design i syfte att bädda in nya egenskaper i textilier som energiöverföringar och användning av förnybara energikällor Projektet Beyond e-textiles beviljades nyligen av NordForsk med cirka 15 miljoner NOK. Målet är att skapa ett tvärvetenskapligt nordiskt nätverk för forskning om smarta ljusskördande textilier bortom elektriska kretsar.

SUITCEYES

Lena-Marie Jensen, projektledare

SmartX SmartX syftar till att överbrygga det gap som finns i värdekedjorna för smarta textilier i Europa. Genom att bygga ett innovationssystem med möjlighet till finansiering och coaching för startup och SMF ökas innovationskapaciteten på området och en europisk projektportfölj skapas. SmartX partnerskap består av de viktigaste klustren inom textil och elektronik, R&D-center och organisationer specialiserade på innovationssupport. Projektet koordineras och leds av ETP European Technology Platform for Fibres, Textile, Clothing. Smart Textiles främsta uppgift i projektet är att coacha företag i deras resa att bygga sin värdekedja inom smarta textilier.

Smart Textiles deltar i projektet SUITCEYES, en del av Horizon 2020 (EU:s ramprogram för forskning och innovation), som nu går in i sin slutfas. Projektet kan ses som en del i ett nytt område som är under utveckling, nämligen sinnesteknologi. Det innefattar att ersätta, förstärka eller addera humansensoriska förmågor. Många med dövblindhet kommunicerar via ett taktilt teckenspråk och även haptiska signaler (beröring och rörelser) på kroppen. Projektet Suitceyes arbetar med att digitalisera och integrera kommunikationssätten i kläder. I projektet har en väst utvecklats där bäraren kan känna av och tolka omgivning genom en kamera och sensorer som triggar känselsinnet.

Under året har vi coachat svenska Airbag Inside som deltog i Draknästet som resulterade i att tre drakar investerade i bolaget. En Value chain workshop ägde rum i Paris i slutet av november och ett lokalt slutevent planeras i Stockholm i februari 2022. Avslutningseventet kommer genomföras under april 2022 i Bryssel.

Tex4IM Tex4IM syftar till att skapa samverkan mellan europeiska textilbaserade kluster, med målet att stärka innovationskapaciteten, affärsmodeller, kunskap och kompetensnivåer och andra viktiga konkurrensfaktorer hos SMF. Projektet har fyra tematiska områden: Cirkulär ekonomi, Digitalisering, E-handel samt Avancerade Material. Målet är att skapa ett långsiktigt partnerskap mellan europeiska textilkluster. Smart Textiles ansvarar för tre leverabler inom projektet, varav den första levererades i början på året i form av en plan för

Amelie Olesen, forskningsassistent

Luisa Euler, forskningsassistent


18

Projekt och aktiviteter 2021 Conditional Design Slutseminariet för designprojektet Conditional Design bjöd på spännande panelsamtal och en mängd olika perspektiv allt kopplat till ämnet cirkulär ekonomi. Samtalen och reflektionerna under slutseminariet ledde till en stor mängd inspiration, idéer och dessa har samlats i en reflektion och slutsats i sju punkter samt kommentarer formulerade av projektledare Adrian Zethraeus. 1.

Rätt design och material till rätt applikation

2.

Långsiktighet

3.

Samarbeten

4.

Det regenerativa perspektivet

5.

Kunder och kundbeteende

6.

Innovation

7.

Tänkande och ”Mindset Growth”

Ett nyttigt perspektivskifte skulle kunna ske om alla som arbetar inom textil och mode erbjöds praktik vid sorteringsbandet hos aktörerna som idag hanterar de kläder vi gör oss av med. På så vis skulle de själva kunna bevittna hur kortsiktiga designval, med avkall på kvalitet samt till förmån för kortsiktiga kostnadsbesparingar, förstör möjligheterna till andrahandsförsäljning. Anna Lidström, konstnärlig ledare

F/ACT Movement Projektet F/ACT Movement syftar till att främja hållbar och cirkulär konsumtion av mode och ska generera kunskap om hur cirkulära produkter och tjänster kan utformas för att vara attraktiva för konsumenter. Detta sker genom grupper av privatpersoner runt om i landet, samt f/activister, som under nio månader avstår att handla nya kläder och istället testar olika sätt att aktivera sina garderober. Under våren genomfördes en livesänd slow tv med remake, färgeri, måleri och spännande föredrag om styling och forskning om hållbart mode. En mycket uppskattad föreläsning genomfördes i augusti, där fokus låg på hur man kan skapa en egen stil med hållbarhet som ledstjärna. Det utdelades tips och råd om hur man kan förnya och utveckla sin garderob mer hållbart, utifrån det forskningsprojekt som drivits inom Science Park Borås och involverat tusentals personer.

Adrian Zethraeus, projektledare Conditional Design och F/ACT Movement


19

Inn2Health Ett samverkansprojekt mellan sex olika Science Parks inom Västra Götalandsregionen med syfte att stärka västsvenska SMF inom Life Science tjänster och produkter. För att möta behov och utmaningar inom hälso- och sjukvården har projektet tagit fram modellen Inn2Solutions, ett verktyg som låter även andra branscher göra samma sak. Metodiken eller processen för att ta sig an ett behovsinriktat problem är applicerbar på flera områden, inte bara inom hälso- och sjukvård. Det kommer därför att bli väldigt spännande att använda materialet för kommande projekt.

Expertgrupper under Delegationen för cirkulär ekonomi Jonas Larsson, kunskapsområdesledare inom Textile & Fashion 2030

Mikrofabriker Mikrofabriker är ett projekt med syfte att undersöka om det går att skapa lönsam lokal textilproduktion i Sverige med hjälp av en högre grad av automation och ny teknologi. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Science Park Borås och Automation Region i Västerås, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Vinnova, Högskolan i Borås, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och ACG Nyström. Det övergripande målet är att radikalt öka hållbarheten i textil produktion hos SMF genom ökad transparens, nya produktionskoncept samt nya affärsmodeller och därigenom också stärka konkurrensförmågan. Under året har ett projekt med Gina Tricot, XV Production och Paper Tale genomförts. Kollektionen framtagen inom projektet lagrade transparensinformation per plagg i Blockchain-technologi i ett chip kopplat till varje enskilt plagg som kan avläsas med en kundtelefon. Också affärsmodellen analyserades då Gina Tricot la ut kollektionen till ett mycket högre pris än normalt. Trots detta sålde den slut på ca 2 timmar pga av transparensinformationen.

Science Park Borås har deltagit med flera experter under 2021. En av grupperna är Normskifte till en cirkulär ekonomi. Expertgruppen har i uppdrag att identifiera förslag till åtgärder som kan leda till ett normskifte där djupt präglade och historiskt rotade linjära strukturer får ge vika för cirkulära. Genom att fokusera på vad som styr valen av lösningar, från individ och beteenden till strukturer på samhällsnivå, vill expertgruppen genomlysa frågan på ett nytt och mer systematiskt sätt. En fallstudie som leddes från Science Park Borås gjordes inom expertgruppen för cirkulärt normskifte med ett antal förslag för att stärka efterfrågan på cirkulära textila produkter och tjänster. Förslaget att införa ett Textil-ROT togs via Delegationen för Cirkulär Ekonomi upp som ett topprankat förslag på policyåtgärder när Delegationen lämnade sitt årliga förslag till regeringen. Studien lyfte också vikten av att Sverige tar beslut i närtid om hur utsortering av textilt avfall ska ske. Du hittar rapporten på scienceparkboras.se

– Det finns en generell uppfattning i textilindustrin att det är komplicerat med transparens bortom Tier 2 (produktion av tyger och tillbehör) och en utmaning att komma bortom råvara. Detta ville vi motbevisa med kollektionen The Transparency Project, säger Jonas Larsson, initiativtagare till projektet Mikrofabriker och forskare på Textilhögskolan i Borås. Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg


20

Våra innovationsmiljöer DO-tank Center DO-tank Center är platsen där idéer blir till hållbara lösningar genom innovativa processer. En öppen innovationsmiljö för samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och forskning. Här sker idéutbyten, prototyputveckling och tester av framtidens cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster. DO-tank Center är en del av plattformen Circular Hub, men har utvecklats till en etablerad samarbetsmiljö. Det fortsatta pandemiläget under 2021 har gjort att snabb omställning från fysiska, till digitala och många gånger hybrid event ändå kunnat genomföras. Lokalen som ständigt förändras ger helt nya möjligheter.

Mathias Bräck, innovationstekniker

Vi växlar upp miljön

Jennifer Larsson, innovationstekniker/design

Science Park Borås tar nya tag för att stötta regionens företag på väg mot grön omställning. I det nystartade projektet CircularMovement ska innovationsmiljön och maskinparken i DO-tank Center och på Wargön Innovation vässas och nya samarbeten och nätverk utvecklas med målet att nå fler företag. Genom projektet kommer både innovationsmiljön och maskinparken i DO-tank Center ytterligare att utvecklas. Maskinparken har under flera år haft stor betydelse för bolag som vill testa och utveckla prototyper, produkter och tjänster. Utifrån det behovet kommer det ske ytterligare investeringar i maskiner och utrustning som gagnar textil- och modebranschen.


21

Smart Textiles Showroom I Smart Textiles Showroom finns material, prototyper och produkter som inspirerar, förmedlar ny kunskap samt öppnar upp för branschöverskridande dialoger och nytänkande för framtida innovationer. En plats som blir ett självklart bollplank för produktutvecklingsfrågor, från forskning och idéstadie till färdiga kommersiella produkter. Här sammanförs olika världar för att skapa smarta och hållbara innovationer för framtiden. Med anledning av pandemin har Smart Textiles Showroom endast varit öppen för bokade besök och vid speciella tillfällen och event under året. Smart Textiles Showroom öppnade igen för allmänheten den 17 november, med en liten försmak under Textile Fashion Center Day 23 oktober. Antal besökare har under året uppgått till drygt 3000 st, (totalt har 57 000 besökt Smart Textiles Showroom sedan det öppnade 2013). Under året har det genomförts ett flertal digitala visningar för studenter på Högskolan i Borås och Nordiska Textilakademin, men även livevisningar för bla Varbergs kommun och Nilörn. Smart Textiles Showroom är öppet onsdagar och torsdagar mellan kl 12-15, med hjälp av två studenter från Textilhögskolan.

Anna Berglund, koordinator


22

Science Park Borås i media Lånegarderoben Innovationsprojektet Lånegarderoben, som initierats av Circular Hub (Sweden) vid Science Park Borås, väntas på sikt bli en ny affärsmodell för modebranschen. Garderoben lockade såväl media som nyfikna modeintresserade när den lanserades under Textile Fashion Center Day den 23 oktober 2021.

Smart textil ska hjälpa äldre hantera långvarig smärta

Mikrofabriker/ The Transparency Project

Projektet ”Lisa – vardagens närvarande äldreteknologi” genomförs i samverkan mellan Smart Textiles, där prototyper ska utvecklas, och Karolinska Universitetssjukhuset, där kliniska studier ska genomföras. Projektet finansieras genom Familjen Kamprads stiftelse och pågår i två år till och med augusti 2023. Nyheten fick stor spridning både i nationell och internationell media.

Projektet Mikrofabriker som drivs av Science Park Borås tillsammans med Automation Region har under året rönt stor uppmärksamhet i media. Bland annat genom delprojektet The Transparency project som resulterade i en transparent modekollektion i samarbete med Gina Tricot.

Science Park Borås på sociala medier Science Park Borås finns på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter. Under 2021 har samtliga plattformar ökat. Den starkaste kanalen är LinkedIn där Science Park Borås, Smart Textiles, Textile & Fashion 2030 samt Circular Hub sammanlagt ökat med 2 648 antal följare, dvs. en ökning med cirka 20%.

Återvunnet och återbrukat

Nils-Krister Persson, forskningsledare Smart Textiles Technology Lab

Möjligheten med textil Året avslutades med att TT skrev ett långt reportage om Nils-Krister Persson, forskningsledare på Smart Textiles vid Högskolan i Borås, och hans arbete kring textilens möjligheter – från tyg som löser upp sig i vatten till kläder som lindrar smärta.

Under covid-19-pandemin har konsumtionstrender förändrats snabbare än förr. I en rapport som Sweco sammanställt, på uppdrag av Science Park Borås, analyseras vad konsumenter lagt sina pengar på. Genom att analysera 940 000 inlägg på Instagram har Högskolan i Borås spanat på våra konsumtionsmönster. ”Det finns ett ideal att minska sin konsumtion”, berättade Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Högskolan i Borås, i ett inslag i Sveriges Radio, P4 Sjuhärad.


23

Partners i våra processer och projekt

FUNCTIONAL WEAR FOR LIFE.

Svensk ull & garn avelsas.se

KARIN FALK DREIER

t e x t i l kon s e rv e r i n g

Science Park Borås bedriver sin verksamhet i Textile Fashion Center, en historisk plats för textilindustrin med närheten till Högskolan i Borås.

Tillsammans skapar vi en bättre värld genom hållbara innovationer


24

Nyckeltal 2021 Engagerade företag

391

anslutna eller deltagande företag

192

samarbeten med företag i projekt och andra aktiviteter

Innovationsarenan

125

39

33

57 018

genomförda event, workshops och webbinarier

externt finansierade innovationsprojekt och plattformar

framtagna protoyper/produkter

besökare i Smart Textiles Showroom, sedan öppning 2013

Kommunikation

13 490

totalt antal följare LinkedIn

Finansiering

1 208

10 911

totalt antal följare Facebook

totalt antal följare Instagram

Science Park Borås, 2021 Forskningsmedel 49,5 msek Försäljning

Anslag 18%

EU 25%

Regionalt 29% Nationellt 28%

kv 1

18

28

kv 4


25

Science Park Borås 2021 Organisation december 2021 Adrian Zethraeus, projektledare

Jonas Larsson, universitetslektor/kunskapsområdesledare Textile & Fashion 2030

Amelie Olesen, forskningsassistent teknik

Josefine Cataldo, projektledare

Anett Aldman, projektledare

Karin Landahl, Universitetslektor/ Deltagare Projektgrupp Textile & Fashion 2030

Angelica Därnlöf, koordinator

Karin Ottosson, controller

Anna Berglund, koordinator

Lena-Marie Jensen, projektledare

Anna Lidström, doktorand/konstnärlig ledare re:textile

Linda Nydén, koordinator

Ann-Kristin Olsson, universitetsadjunkt/Kunskapsområdesledare Textile & Fashion 2030

Lisa Dohlnér Lundwall, kommunikatör

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg

Luisa Euler, forskningsassistent teknik

Camilla Lundström, projektadministratör

Mathias Bräck, innovationstekniker

Delia Dumitrescu, professor/forskningsledare Smart Textiles Design Lab

Mats Johansson, koordinator

Erik Bresky, chef Science Park Borås

Nils-Krister Persson, docent/forskningsledare Smart Textiles Technology Lab

Erik Valvring, innovationsstrateg

Nina Raun Stenberg, kommunikatör

Esther Axelsdottir Clausen, ekonom

Peter Serrander, projektledare

Heidi Hautajärvi, projektsamordnare (tjänstledig)

Susanne Nejderås, chef för Smart Textiles/plattformsledare för Textile & Fashion 2030

Indira Cavka, ekonom

Ulrika Nilsson, projektsamordnare

Jennifer Larsson, forskningsassistent design

Vasilios Bartziokas, kommunikatör

Styrgrupp Science Park Borås

Styrgrupp Smart Textiles

Ordförande Nadja Bengtsson, VD Sparbanksstiftelsen

Ordförande Cecilia Tall, Generalsekreterare TEKO

Vice ordförande Svante Stomberg, kommunchef Borås Stad

Mats Tinnsten, rektor Högskolan i Borås

Mats Tinnsten, rektor Högskolan i Borås

Erik Bresky, chef Science Park Borås

Magnus Haggren, förbundsdirektör Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Susanne Nejderås, chef för Smart Textiles/plattformsledare för Textile & Fashion 2030

Anders Carlberg, chef för avd. forskning, utveckling och utbildning VGR

Birgitta Nilsson, regionutvecklare VGR

Paul Frankenius, Happy Land Holding AB

Sandya Lang, hållbarhetschef Nudie Jeans

Anders Glemfelt, näringslivschef Borås Stad

Linda Worbin, material and innovation developer IKEA of Sweden

Ragne Emardson, akademichef Högskolan i Borås

Maria Rusner, forskningschef Södra Älvsborgs Sjukhus

Therese Bengtsson, VD Maksimer AB

Torbjörn Lundh, professor mathematical science Chalmers Technology/GU

Erik Bresky, chef Science Park Borås

Pernilla Walkenström, divisionschef Material & Produktion RISE Jennie Rosén, VD Swedish Fashion Council

Kommunikation och ekonomi

Lisa Dohlnér Lundwall, kommunikatör

Vasilios Bartziokas, kommunikatör

Esther Axelsdottir Clausen, ekonom

Karin Ottosson, controller


26

Globala målen - genomsyrar hela vår verksamhet och är utgångspunkt för innovationsmiljön vid Science Park Borås. Pandemiåret 2021 har inneburit utmaningar för innovationsverksamheten. Att arbeta helt digitalt har i många avseende underlättat internationaliseringsarbetet vilket exempelvis den stora uppslutningen vid Internationella konferensen visar och även minskat målkonflikter mellan Mål 17 Globalt Partnerskap och Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna. Arbetet med utgångspunkt i agendan 2030-målen inom Textile and Fashion 2030 har fortsatt och fördjupats med stöd av bland annat framstegsmodellen. Mål 12, 13 och 17 tillsammans med Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur är utgångspunkter för arbetet inom det textila området. Verksamhetsområdena Samhällsutveckling och Konsumtion har vidareutvecklats med utgångspunkt i Mål 11 Hållbara Samhällen och Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, samtidigt som agendan i sin helhet varit vägledande för all verksamhet i miljön. De globala målen beskriven av miljöprofessorn och ledaren för Stockholm Resilience Center Johan Rockström tillsammans med den indiske miljöekonomen Pavan Sukhdev är ett nytt sätt att förhålla sig till de globala målen – illustrerad som en tårta. Arbetet inom Science Park Borås karaktäriseras av en dynamik mellan de olika skikten mellan ekonomi, samhälle och biosfär.


27

Exempel på arbetet med Agenda 2030 under 2021 och vad det resulterat i: Innovationsplattform Borås och arbete lokalt bidrar till minskat utanförskap

Resurseffektiva metoder, nya material inom textila området bidrar till motståndskraftiga jordbruksmetoder

Minskad kemikalieanvändning och lägre föroreningar i textilindustrin/regeringsuppdraget Textile and Fashion 2030

Utbildning för hållbar utveckling bland annat Framstegsmodellen, Circular Hub och Re:Skills

Genomsyrar projekt och plattformar. Internutbildning om klimatarbete ur jämställdhetsperspektiv

Effektivare vattenanvändning, nya fibrer inom textil och nya metoder för produktion samt minskad överproduktion

Energieffektivtet: minskad överproduktion, förlängd livslängd och remake i första hand

Bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring genom cirkulära affärsmodeller

Science Park Borås kärnuppdrag – stommen i Do Tank Center och basen i verksamhetsområde Textil

Främja social, ekonomisk och politisk inkludering bl a Bauhaus-initiativet

Inkluderande och hållbar urbanisering – Kvarterets konsumtion m fl projekt

Science Park Borås kärnuppdrag och basen i verksamhetsområde Konsumtion

Kärnuppdraget i Klimat 2030 och centralt i regeringsuppdraget Textile and Fashion 2030

Minskad förorening av hav när miljöpåverkan från textilindustrin minskar

Hejda förlusten av biologisk mångfald genom hållbara produktions- och konsumtionsmönster

Transparensprojektet ett exempel på öppenhet och förtroendskapande i industrins värdekedjor

Samarbete och partnerskap kärnuppdrag


Ett ökande globalt förändringstryck tillsammans med samhällets accelererande konsumtion får en allt större påverkan på näringsliv och det offentliga. Att lyckas skapa ekonomisk tillväxt och välmående utan ökande klimatutsläpp och utan att utarma jordens resurser blir helt avgörande för att vi ska nå en hållbar produktion och konsumtion i framtiden. Företag, offentlig sektor och civilsamhälle står inför stora utmaningar som kommer kräva ett allt mer effektivt utvecklings- och förändringsarbete. Agenda 2030 med dess mål och delmål är det gemensamma språk som världens länder enats om. Näringslivet, offentlig sektor, civilsamhälle och privatpersoner behöver alltmer utgå från dessa mål i val om framtida inriktningar. Agenda 2030 är utgångspunkten i innovationsarbetet vid Science Park Borås. Vid Science Park Borås finns kapacitet och utvecklingskraft för att förändra globala, miljömässiga och sociala utmaningar och bidra till en långsiktig hållbar tillväxt som möter de globala hållbarhetsmålen. Här skapas framtidens lösningar för svensk tillväxt. Vårt signum är att skapa förändring genom att göra. Därför heter också vår fysiska innovationsmiljö DO-tank Center. Tillsammans skapar vi en bättre värld.

Finansiärer

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska socialfonden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.